Bulletin Sunday After the Cross Tone Grave

Transcription

Bulletin Sunday After the Cross Tone Grave
ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND
WEEKLY BULLETIN
20 September 2015
The Holy Great Martyr Eustathius
Τοῦ Ἅγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου
Sunday After the Elevation of the Cross | Tone Grave
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | Ἦχος βαρύς
Cathedral: 514 Parker Street, Boston, MA | Office/Mailing Address: 162 Goddard Avenue, Brookline, MA 02445
Phone: (617) 731-­‐6633 | Fax: (617) 730-­‐2978 | Fr. Demetri’s cell: (617) 955–0126 | www.bostoncathedral.org
Upcoming Events
Sunday
September 20
Sunday Orthros & Liturgy (at Chapel in Brookline)
Sunday
September 20
Greek Fest (12:00 pm)
Wednesday
September 23
Orthodox Studies (7:00 pm)
Friday
September 25
Greek School Begins, w/Agiasmos (4:30 pm)
Friday
September 25
FAMILY NIGHT: Ice Cream Social (6:30 pm)
Saturday
September 26
Greek School Begins, w/Agiasmos (10:00 am)
Saturday
October 3
Metropolis Clergy-­‐Laity Congress
Monday
October 5
Philoptochos Mee\ng (7:00 pm)
Sunday
October 18
Grandparent Sunday
Sunday
October 18
Sunday School Thanksgiving Food Drive Begins
Friday
October 30
FAMILY NIGHT: Fall Fes\val (6:30 pm)
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ANNUNCIATION
GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF NEW ENGLAND
Rev. Fr. Demetrios E. Tonias, Ph.D., Cathedral Dean
κ΄ Σεπτεμβρίου ,βιε
Μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Ἀπολυτίκια
Ἦχος βαρύς
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον· ἠνέῳξας
τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον· τῶν Μυροφόρων τὸν
θρῆνον μετέβαλες· καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις
κηρύττειν ἐπέταξας· ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός,
παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Ἠχος α΄
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαὸν σου καὶ
εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,
νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων
δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων
διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.
Ἠχος δʹ. Ταχὺ προκατάλαβε.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ
ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους
ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν
ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον,
ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση.
Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.
Ἦχος δ΄
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον, καὶ
τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἷός
του Θεοῦ, υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ
Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς
σὺν αὐτῷ, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε
Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.
After the Exaltation
20 September 2015
Dismissal Hymns
Mode Grave
You did abolish death by Your Cross. You opened
to the thief paradise. You did transform the
myrrhbearers lamentation. And to Your Apostles
You did bid to preach. That You are risen O Christ
our God, granting to the world great mercy.
Mode 1
Save, O Lord, Your people and bless
Your inheritance, granting victory to
the faithful over the enemy, and by
Your Cross protecting Your com‐
monwealth.
Mode 4. Come quickly.
Your Martyrs, O Lord, were worthily
awarded by You * the crowns of incor‐
ruption, in that they contested for You
our immortal God. * Since they pos‐
sessed Your power, they defeated the
tyrants, * dashing the demons' powerless displays of
defiance. * O Christ God, at their fervent entreaties,
save our souls.
Mode 4
Today marks the crowning of our salvation and
the revelation of the mystery before all ages. For
the Son of God becomes the son of the Virgin,
and Gabriel proclaims the grace. Wherefore, we
also cry out with him, "Hail, O full of grace, the
Lord is with you.
Κοντάκιον
Ἠχος δʹ.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ
ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ τοὺς οἰκτιρμούς
σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός· εὔφρανον ἐν τῇ
δυνάμει σου τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας
χορηγῶν αὐτοῖς κατὰ τῶν πολεμίων· τὴν
συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης,
ἀήττητον τρόπαιον.
Ἀπόστολος
Γαλ. β΄ 16 - 20 Galatians 2:16 - 20
Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ
ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ,
καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα
δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ
ἔργων νόμου· διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ
δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες
δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ
ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ
γένοιτο! Εἰ γὰρ, ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν
οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ
γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα Θεῷ ζήσω.
Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ
ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ
τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ
παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.
Εὐαγγέλιον
Kontakion
Mode 4.
You who were lifted on the cross voluntarily, O
Christ our God, bestow Your tender compassions
upon Your new community to which You gave Your
name. Cause our faithful emperors to be glad in
Your power, granting them the victories against their
adversaries. And for an ally, Lord, may they have
You, peace as their armor, the trophy invincible.
Brethren, you know that a man is not justified by
works of the law but through faith in Jesus Christ,
even we have believed in Christ Jesus, in order to
be justified by faith in Christ, and not by works of
the law, because by works of the law shall no one
be justified. But if, in our endeavor to be justified
in Christ, we ourselves were found to be sinners, is
Christ then an agent of sin? Certainly not! But if I
build up again those things which I tore down,
then I prove myself a transgressor. For I through
the law died to the law, that I might live to God. I
have been crucified with Christ; it is no longer I
who live, but Christ who lives in me; and the life I
now live in the flesh I live by faith in the Son of
God, who loved me and gave himself for me.
Μᾶρκ. η΄34-38, θ΄1 Mark 8:34-38, 9:1
Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν
ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ
εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει
ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ
ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν
ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ
ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ
Epistle
Gospel
The Lord said: "If anyone wishes to come after me,
let him deny himself and take up his cross and
follow me. For whoever would save his life will lose
it; and whoever loses his life for my sake and the
gospel's will save it. For what does it profit a man, to
gain the whole world and forfeit his life? For what
can a man give in return for his life? For whoever is
ashamed of me and my words in this adulterous
and sinful generation, of him will the Son of man
also be ashamed, when he comes in the glory of his
Father with the holy angels." And he said to them,
ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν "Truly, I say to you, there are some standing here
τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν who will not taste death before they see the
ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί kingdom of God come with power."
τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει
He who as God was beyond suffering, suffered in his own flesh as a human being. When
he became flesh, being God, he did not in any way cease to be God. Precisely as he
entered into the created order, he remained above creation. He remained as giver of the
law when he came to serve “under the law.”He retained the inviolable divine dignity
precisely when he took on “the form of a slave.”It was precisely as only begotten Son that
he became “the firstborn among many brothers,”while still remaining the only begotten.
So why should it seem so strange that he should suffer in the flesh according to his
humanity, even while transcending suffering according to his divinity? Thus the ever
astute Paul says that the Word himself who is “in the form of God”and equal to God the
Father “became obedient even unto death, death of the cross. St. Cyril of Alexandria
STEWARDSHIP REPORT AS OF 09-15-2015
Stewards pledged this far: 230
Total pledged for 2015 thus far: $139,651
Rev. Dr. Demetrios & Pr. Maryann
Tonias & Family
Mr. Chris Afendulis &
Ms. Claudine Gay
Mr. & Mrs. Dimitrios T. Akrivlellis
Ms. Bessie Andersen
Mrs. Fotene Andreadis
Mrs. Calliope Andreadis
Mr. & Mrs. Paul Angelopoulos
Mr. & Mrs. Arthur Anton
Dr. Marica Arvanites
Mr. Aristides Athanasopoulos &
Mrs. Angela Divaris
Ms. Krystal Babalas
Mr. Peter Badavas
Mr. & Mrs. Robert P Badavas
Ms. Stephanie Badavas
Mr. & Mrs. Damon S. Bakas
Ms. Joanna Bakas
Mrs. Christine Bakos
Ms. Natalie Bassil
Mrs. Tizita Bekele
Mr. & Mrs. Van Benno
Mr. Charles C. Beretsos
Mr. & Mrs. Triantafillos K Blathras
Mr. & Mrs. James Boujoukos
Mr. & Mrs. James G Boulogiane
Mr. & Mrs. Nicholas Bouritsas
Ms. Christina Bowles
Mrs. Helen Cakridas
M/M Constintine P Calliontzis
Mr. & Mrs. Stephen Caparell
Ms. Eugenia M Carris &
John Livingston
Mrs. Mary A Carris
Mr. & Mrs. William Christina
M/M Antonia Chronis & Bill
Jennings
Miss Mary Cleary
Ms. Maria Clessas
Mr. Peter N Collatos
Mr. Peter L Condakes &
Dr. Pamela Pappas
Ms. Alexandra Connors
Doris S Conomos
Ms. Pauline P Coutlis
Mr. Robert C Crisafi
Mr. & Mrs. Paul T Critikos
Mr. & Mrs. Theodore Critikos
Mr. & Mrs. John Dakoyannis
Mr. & Mrs. Euripides Dalmanieras
Mr. & Mrs. Angelos Davos
Ms. Ellen-Marie Demeter
Mr. John Demopoulos
Mr. & Mrs. Theodoros Dimitriou
Ms. Asemena T Dodge
Ms. Emily Dotsias
Mr. Charles J. Doulos
Mr. Chris C. Dracopoulos
Mr. & Mrs. Stephen Dragotakes
Hon. Michael S. & Mrs. Kitty
Dukakis
Mr. & Mrs. George C. Dukas
Ms. Marie E. Dukas
Mr. Nicolaos Economou &
Ms. Frederika Tingus
Mr. & Mrs. Stefanos Efstratoudakis
Mrs. Maria Efteriades
Mrs. Alexandra Eliopoulos
Mr. & Mrs. Jason Ellis
Mr. & Mrs. William Evangelakos
Mrs. Penelope Flessas
Mr. Polivios P. Flessas
Mr. Theodore Flessas
Mr. & Mrs. John N Foundas
Atty. & Mrs. Nicholas Foundas
Mr. Peter Foundas
Ms. Stacey K. Foundas
Dr. Calliope Galatis
Mrs. Gerasimos Galatis
Ms. Dimitra Gardikas
Francis Gardikas & Patrick Sheehan
Mrs. Acrive Geanakakis
Mr. & Mrs. George W. Georgaklis
Ms. Susan Georgantas
Ms. Marie Georgelis
Mr. Charles Georgenes
Mr. & Mrs. John Georgountzos
Mr. & Mrs. Vassilios Georgountzos
Drs. Iraklis & Sheila Gerogiannis
Mr. & Mrs. Lazaros Giannakopoulos
Mr. Savvas Gianasmidis & Family
Mr. & Mrs. George Glaropoulos
Ms. Helen Gomez
Ms. Faith Gordon
Ms. Virginia & Sophia Gregory
Mr. Edwin M. Guarin
Mr. & Mrs. Chris Guerriero
Dr. Christopher Gussis
Mr. & Mrs. Lloyd Hanna
Mrs. Georgia Haramis
Ms. Stella X. Harris
Mr. & Mrs. Christos Hasiotis
Dr. & Mrs. George A Hasiotis
Miss Mary Hatzis
Miss Alice Haveles
Ms. Kaye Jaravinos
Mr. & Mrs. George Jeas
Mrs. Helen Johnson
Ms. Elizabeth Kalemos &
Mr. Nicholas Phelps
Mr. Philip S Kallan
Ms. Joanne B. Kalliavas
Mr. & Mrs. Arthur W. Kanavos
Mr. Steven Kandianis
Mr. & Mrs. William Kantaros
Mrs. Mary Kapsaskis
Dr. Miltiades Karamechedis
Mr. & Mrs. Nicholas Karatzas
Mr. Christos Karimbakas
Mr. & Mrs. James Karimbakas
Ms. Pauline Karistianos
Mr. Chris Karys
Mr. & Mrs. James Kaselis
Mr. Erotokritos Katsavounidis
Mr. & Mrs. Andreas Kavaltzis
Ms. Irene Kavas
Mr. & Mrs. Constantine Kechris
Mrs. Lula Kiflit
Miss Chrisanthe Kladitis
Mr. & Mrs. George Klapes
Mr. & Mrs. Konstantinos Kleitsas
Mr & Mrs. Demetrios Kolovos
Mrs. Angela Korikis
Mrs. Popy Koshivos
Mrs. Athena Kotarides
Ms. Bessie Kotsakis
Dr. Maria Koulmanda
Mr. & Mrs. Michael J Koumarianos
Mr. & Mrs. Paul Koutris
Ms. Christina M Kyriakides
Mr. & Mrs. Christopher Kyriakou
Mr. & Mrs. Alfred Legelis
Mr. & Mrs. James P Lemonias
Mr. & Mrs. Konstantine T.
Magganaris
Mr. James P Maimonis
Mr. & Mrs. Dimitrios Malatos
Mrs. William F. Manley
Ms. Elaine Marks
Mr. & Mrs. Stephen C. Marks
Mr. Alex Mavradis
Mr. Theodore S. Mavrikos
Mrs. Sophia P. McBrine
Mr. & Mrs. Dimitrios Meletlidis
Mr. & Mrs. Anthony Milonopoulos
Mr. & Mrs. Gustas S Misail
Drs. Alex Mitsialis &
Stella Kourembanas
Dr. Vasilios Mourmoutis &
Ms. Joanna Chanis
Mr. Harry M. Nahatis
Ms. Elizabeth Naoum
Mr. & Mrs. George J.Niakaros
Mr. Dimitri Nionakis &
Ms. Maria Nanis
Ms. Joanna Orphanos
Mr. & Mrs. Nicholas J Orphanos
Mrs. Theone V Orphanos
Mr.Paul Pagounis
Mr. & Mrs. Andreas Panagopoulos
Ms. Portia Pantages
Mrs. Athanasia Papadakis
Mr. Dean Papademetriou
Mrs. Ekaterini Papadopoulos
Mr. & Mrs. Evangelos Papadopoulos
Mr. & Mrs. Peter Papagiorgakis
Mr. John C. Papajohn
Mr. & Mrs. Demetrios K Papaslis
Mr. & Mrs. Eleftherios K. Papaslis
Mrs. Rhoe Papoulias
Miss Sofia Paraskevas
Mrs. Andreana Pavlos & Family
Mr. & Mrs. Peter Philipoppoulos
Ms. Cornelia Photopoulos
Mr. & Mrs. Demetris S. Photopoulos
Mr. & Mrs. Nick Ploumis
Mr. & Mrs. Ioakim Protopappas
Mr. Michael Psikarakis & Mrs.
Alexandra Demeter Psikarakis
Ms. Georgia Racheotes
Mr. Nicholas S. Racheotes
Mr. & Mrs. Nicholas P Racheotes
Mrs. Patricia S. Redmond
Mr. & Mrs. Michael Roussas
Mr. & Mrs. Peter G Salidas
Ms. Bessie Samiotes
Mr. David J. Santino &
Ms. Effie Hatzimichael
Mr. & Mrs. Tomas Saravelas
Mr. & Mrs. Peter Scarlatos
Atty. & Mrs. Peter A Senopoulos
Ms. Desi Sideropoulos
Ms. Sodira Sideropoulos
Ms. Thalia Sideropoulos
Mr. & Mrs. Dennis Smith
Ms. Evangeline Spanos
Ms. Stephanie Spiliakos
Mr. & Mrs. Paul Stamatos
Ms. Maria Stata
Ms. Anne Marie Stathis
Mr. Louis C. Stathis
Ms. Pauline A. Stathis
Ms. Stela S. Striligas &
Mr. Gabriel Almodovar
Ms. Victoria Striligas
Atty. Peter H Sutton
Mr. & Mrs. John Tamvakologos
Mr. & Mrs. Demetrios Tassiopoulos
Ms. Maria Thomas
Mr. & Mrs. Triantos Thomas
Ms. Mary V. Thomopoulos
Mr. & Mrs. John Torres
Mr. & Mrs. Gregory Torski
Dr. James P. Toyias
Mr. Christopher J. Trakas
Mr. & Mrs. Konstantinos Travayiakis
Mr. & Mrs. Ross N. Triant
Mr. & Mrs. James M Tringas
Ms. Marigoula Troubalos
Mr. Sotiris Tsingos &
Mrs. Jennifer Capone
Ms. Vasilika D. Tsucalas
Mrs. Theodosia Tzimorangas
Ms. Pauline V. Valavanis
Mr. & Mrs. Peter Varitimidis
Mr. Socrates Vrattos
Dawit Woldu & Feven
Ghebremichael
Mr. & Mrs. Charles Williams
Mr. & Mrs. Matthew Woods
Mr. Dimitrios Zaferacopoulos
Ms Maria Zafferes
Mr. & Mrs. Alexander Zedros
Ms. Mary Zetes
Mr. Peter J. Zetes
Sep 20 - Sep 26
Sep 27 - Oct 3
Oct 4 - Oct 10
S
20: Sunday aBer Holy Cross Gala\ans 2:16-­‐20
Mark 8:34-­‐38; 9:1
Orthros/Liturgy (8:30, 10:00 am)
Greek Fest at Cathedral Center in Brookline, MA (12:00 pm)
27: Martyr Callistratus 2 Corinthians 6:16-­‐18; 7:1
Luke 5:1-­‐11
Orthros/Liturgy (8:30, 10:00 am)
4: Hierotheus, Bp. of Athens 2 Corinthians 9:6-­‐11
Luke 6:31-­‐36
Orthros/Liturgy (8:30, 10:00 am)
M
21: Apostle Quadratus Ephesians 1:22-­‐23; 2:1-­‐3
Luke 3:19-­‐22
28: Chariton the Confessor 2 Corinthians 4:6-­‐15
Luke 6:17-­‐23
5: Martyr ChariSna Philippians 1:1-­‐7
Luke 6:24-­‐30
Philoptochos MeeSng (7:00 pm)
T
22: Hieromartyr Phocas Ephesians 2:19-­‐22; 3:1-­‐7
Luke 3:23-­‐38, 4:1
29: Cyriacus the Anchorite Gala\ans 5:22-­‐26; 6:1-­‐2
Luke 5:12-­‐16
6: Apostle Thomas 1 Corinthians 4:9-­‐16
John 20:19-­‐31
W
23: ConcepSon of Forerunner (F)
Gala\ans 4:22-­‐27
Luke 1:5-­‐25
Orthodox Studies (7:00 pm)
30: Gregory the Illuminator (F)
1 Corinthians 16:13-­‐24
Maahew 24:42-­‐47
Orthodox Studies (7:00 pm)
7: Martyrs Sergius & Bacchus (F)
Philippians 1:12-­‐20
Luke 6:46-­‐49, 7:1
Orthodox Studies (7:00 pm)
R
24: Protomartyr Thekla
2 Timothy 3:10-­‐15
Luke 10:38-­‐42, 11:27-­‐28
Oct 1: Agia Skepi
Acts 9:10-­‐19
Luke 6:12-­‐19
8: Righteous Pelagia
Philippians 1:20-­‐27
Luke 7:17-­‐30
F
25: Euphrosyne of Alexandria (F)
Ephesians 4:17-­‐25
Luke 4:22-­‐30
Greek School Begins (4:30 pm)
Ice Cream Social (6:30 pm)
2: Martyrs Cyprian and JusSna (F)
1 Timothy 1:12-­‐17
Luke 6:17-­‐23
Greek School (4:30 pm)
9: Apostle James of Alphaeus (F)
1 Corinthians 4:9-­‐16
Maahew 9:36-­‐38; 10:1-­‐8
Greek School (4:30 pm)
S
26: TranslaSon John Theologian 1 John 4:12-­‐19
John 19:25-­‐27; 21:24-­‐25
Greek School Begins (10:00 am)
3: Dionysios the Areopagite Acts 17:16-­‐34
Luke 5:17-­‐26
Greek School (10:00 am)
Metropolis Clergy-­‐Laity
10: Martyrs Eulampius, Eulampia 1 Corinthians 15:58; 16:1-­‐3
Luke 5:27-­‐32
Greek School (10:00 am)
(F) FasSng Day
Oct 11 - Oct 17
Oct 18 - Oct 24
Oct 25 - Oct 31
11: 7th Ecumenical Council Titus 3:8-­‐15
Luke 8:5-­‐15
Orthros/Liturgy (8:30, 10:00 am)
18: Luke the Evangelist Colossians 4:5-­‐11, 14-­‐18
Luke 10:16-­‐21
Orthros/Liturgy (8:30, 10:00 am)
Grandparent Sunday/Food Drive
25: 6th Sunday of Luke Gala\ans 2:16-­‐20
Luke 8:26-­‐39
Orthros/Liturgy (8:30, 10:00 am)
Thanksgiving Food Drive
S
12: Simeon the New Theologian Philippians 2:12-­‐15
Luke 7:36-­‐50
19: Prophet Joel Acts 2:14-­‐21
Luke 9:18-­‐22
26: Great Martyr Demetrios
2 Timothy 2:1-­‐10
John 15:17-­‐27; 16:1-­‐2
M
13: Benjamin the Deacon Philippians 2:16-­‐23
Luke 8:1-­‐3
20: Great Martyr Artemius 2 Timothy 2:1-­‐10
Luke 9:23-­‐27
27: Great Martyr Nestor Colossians 2:20-­‐23; 3:1-­‐3
Luke 11:1-­‐10
T
14: Cosmas the Hagiopolite (F)
Philippians 2:24-­‐30
Luke 8:22-­‐25
Orthodox Studies (7:00 pm)
21: Hilarion the Great (F)
2 Corinthians 9:6-­‐11
Luke 9:44-­‐50
Orthodox Studies (7:00 pm)
28: Martyrs Terrence & Eunice (F)
Hebrews 9:1-­‐7
Luke 10:38-­‐42, 11:27-­‐28
Orthodox Studies (7:00 pm)
W
15: Hieromartyr Lucian
Philippians 3:1-­‐8
Luke 9:7-­‐11
22: Seven Youths of Ephesus
Colossians 1:24-­‐29, 2:1
Luke 9:49-­‐56
29: Martyr Anastasia
Colossians 4:2-­‐9
Luke 11:14-­‐23
R
16: Longinus the Centurion (F)
Philippians 3:8-­‐19
Maahew 27:33-­‐54
Greek School (4:30 pm)
23: Iakovos Brother of Lord (F)
Gala\ans 1:11-­‐19
Maahew 13:54-­‐58
Greek School (4:30 pm)
30: Cleopas & Artemas of 70 (F)
Colossians 4:10-­‐18
Luke 11:23-­‐26
Greek School (4:30 pm)
Fall FesSval (6:30 pm)
F
17: Prophet Hosea Romans 9:18-­‐33
Luke 6:1-­‐10
Greek School (10:00 am)
24: Great Martyr Arethas 2 Corinthians 3:12-­‐18
Luke 7:1-­‐10
Greek School (10:00 am)
31: Stachys and Companions of 70 Romans 16:1-­‐16
Luke 8:16-­‐21
Greek School (10:00 am)
Children's Medical Fund Luncheon
S
Thank You to the Supporters & Benefactors of our Greek Fest!
SUPPORTERS
Akrivelis, Aleka & Dimitrios
ATS Production
BL Exotics LLC.
Critikos, Theodore A. & Mary
Dodge, Asemena T.
Esperia Grill Inc.
Georgenes Charles
Georgountzos, John & Aglaia
Gianakakis Acrive
Gussis Christopher
Haramis Georgia
Hasiotis, George J. & Eugenia
Hatzis Marie
Hohmann Company
Kladitis Chris
Koskores, Nicholas & Marie
Livingston John & Carris M. Eugenia
Milonopoulos, Anthony & Connie
Nandee's Catering LLC
Valavanis V. Pauline
Sadek T. Abbas
BENEFACTORS
Aegean Restaurant
Andreadis Fay & Family
A Tent for Rent, Inc.
Ace Hardware City
Allandale Farm, Inc.
Angelo, Angy Music Co.
Anthony's Cummaquid Inn
Anton's cleaners:
Anton Arthur & Madeline
Arvanites Marica
Athens International Foods
Bank of Canton
BMS Paper Company
Bassil Natalie/Gibson Sothby's
International Reality
Brattle Square Florist
CAV Insurance Agency
Chapman/Cole &Gleason Funeral Home
Citizens Bank
Cleary Consultants, Inc.
Coldwell Bankers/Portia Pantages
Condakes Company
Constant Temperature Systems, INC.
Continental Restaurant
Cooperative Bank
Costas Provisions Corp.
Crown Uniform/Linen
Cumberland Farms
Danis, George E./Danis Properties
Dedham House of Pizza
Dental Associates
Deveney, Dennis M. & Sons,
Cemetery Monuments
Dolan Funeral and Cremantion Services
Dolan, James W., Inc.
Dolphin Seafood Restaurant
Dunkin Donuts
Eye Physicians of Marlborough and
Worcester
Faggas Funeral Home
Farm Grill & Rotisserie
Fenway Café
Gormely Funeral Home
Harrison Refrigeration
Hasiotis, George & Eugenia
Hellenic Candle Company
Islington Pizza & Sub Shop, Inc.
J. D. Auto Service Center
Kaplanes, Thomas S.
Karalekas Diane, MD, PC
Kaselis, James & Annette
Katsiroubas Brothers
Kelihor Real Estate
Kornack Edward G., DMD
Lacey, Elaine, Chris, Zachery
Lawler, Robert J. and Crosby
Funeral Home
Lymneos, Paul, Insurnce Company
Mac FarLane Oil
Manley, Mrs. William F.
Mann and Rodgers Funeral Home
Marks, Paul W., Company
Miko's Cafe
Milton Monuments
Mobil, Randolph Auto Service
Morse Tavern,
Nicholas Restaurant Group Inc.
Murray, P. E.-F. J. Higgins
Funeral Homes
Needham Bank
New England Coffee
Nicholas Restaurant Group INC.
Olympia Marble
Paleologos David
Pantages, Portia
Pappas and Pappas Law Firm
Pizzadoro's
Pushard, Lawrence M., Family Funeral
Putterham Grille
Rakis Productions
Roche Bros/Sudbury Farms
Sampson Insurance
Schell Printing Co.
Stamatos Toni
Sullivan & Folan CPA
Sun Ray Cleaners
The Family Crest Catering
The Orthodox Gardens & Holy
Ressurection Chapel
Trakas Christopher CPA MBA
Triant, Ross & Kiki
Wentworth Institute of Technology
Whitman Co.
St. Eustathius the Great Martyr
The Holy Martyr Eustathius before his baptism was
an illustrious Roman general named Placidas in the days
of the Emperor Trajan. While hunting in the country
one day, he was converted to the Faith of Christ through
the apparition of an uncommonly majestic stag, be‐
tween whose antlers he saw the Cross of Christ, and
through which the Lord spoke to him with a human
voice. Upon returning home, he learned that his wife Ta‐
tiana had also had a vision in which she was instructed to
become a Christian. They sought out the Bishop of the
Christians and were baptized, Placidas receiving the
name Eustathius, and Tatiana the name Theopiste; their
two sons were baptized Agapius and Theopistus. The
family was then subjected to such trials as Job endured.
Their servants died, all their goods were stolen, and on a
pilgrimage to Jerusalem they were scattered abroad, each
not even knowing if the others were still alive. By the
providence of God, they were united again after many
years, and returned to Rome in glory. Nevertheless,
when they refused to sacrifice to the idols-a public sacri‐
fice from which no Roman general could be absent-the
Emperor Hadrian, who had succeeded Trajan, had them
put into a large bronze device in the shape of a bull,
which was heated with fire until they died. When their
holy bodies were removed, they were found to be with‐
out harm. They suffered martyrdom about the year 126.
Apolytikion. Fourth Tone
Thy Martyrs, O Lord, in their courageous contest for
Thee received as the prize the crowns of incorruption
and life from Thee, our immortal God. For since they
possessed Thy strength, they cast down the tyrants and
wholly destroyed the demons' strengthless presumption.
O Christ God, by their prayers, save our souls, since
Thou art merciful.
Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Ἦταν ἀρχικὰ εἰδωλολάτρης καὶ ὀνομαζόταν
Πλακίδας. Ἦταν ἀρχιστράτηγος στὸ ρωμαϊκὸ
στρατὸ ἐπὶ αὐτοκρατορίας Τραϊανοῦ. Ὅταν ὁ
Χριστὸς παρουσιάσθηκε μπροστὰ του μιὰ μέρα στὸ
δάσος μὲ τὴν μορφὴ ἐλαφιοῦ, ὁ Εὐστάθιος πίστεψε
καὶ βαπτίσθηκε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του Θεοπίστη καὶ
τὰ παιδιὰ τους, Ἀγάπιο καὶ Θεόπιστο.
Μόλις πληροφορήθηκε ὁ αὐτοκράτορας ὅτι ὁ
ἀξιωματικός του ἔγινε χριστιανός, τὸν ἀπέμπεψε ἀπὸ
τὸ στρατὸ καὶ τὸν ἐξόρισε μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του.
Μάλιστα, στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐξορία ὁ Εὐστάθιος
χωρίσθηκε ἀπὸ τὴν σύζυγό του καὶ τὰ παιδιά του.
Ἔπειτα ἀπὸ κάποια χρόνια, ὁ Τραϊανὸς
χρειάσθηκε ξανὰ τὴν πολύτιμη προσφορὰ τοῦ
Εὐσταθίου καὶ τὸν ἀνακάλεσε στὸ στράτευμά του. Οἱ
πολεμικὲς ἱκανότητες τοῦ Ἁγίου χάρισαν στὸν
αὐτοκράτορα μεγάλες νίκες. Μάλιστα ὁ Εὐστάθιος
20 September
20 Σεπτεµβρίου
σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐκστρατεῖες του βρῆκε ξανὰ τὴν
οἰκογένειά του, ἡ ὁποία ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια εἶχε
περάσει πολλὲς κακουχίες.
Λίγο καιρὸ ἀργότερα ὁ Ἀνδριανός, διάδοχος τοῦ
Τραϊανοῦ, ζήτησε ἀπὸ τὸν Εὐστάθιο νὰ παραστεῖ σὲ
θυσία ποὺ θὰ γινόταν σὲ εἰδωλολατρικοὺς θεούς. Ὁ
Εὐστάθιος ἀρνήθηκε καὶ ὁ αὐτοκράτορας διέταξε νὰ
τὸν θανατώσουν, κλείνοντάς τον σὲ πυρακτωμένο
χάλκινο βόδι.
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’.
Ἀγρευθεῖς οὐρανόθεν πρὸς εὐσέβειαν ἔνδοξε, τῇ
τοῦ σοὶ ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε,
ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καὶ ἤστραψας ἐν
ἄθλοις ἱεροῖς, σὺν τῇ θείᾳ σου συμβίω καὶ τοῖς υἱοῖς,
φαιδρύνων τοὺς βοῶντάς σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι
Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δείξαντί
σε ἐν παντί, Ἰὼβ παμμάκαρ δεύτερον.
Announcements
WELCOME TO ALL VISITORS: For those visiting an Orthodox Church for the first time, please be
aware that Holy Communion is a sign of unity of faith which is only offered to Baptized or Chrismated Orthodox Christians. All present are welcome, however, to partake of the antidoro (blessed
bread) which is distributed at the end of the service. Those interested in learning more about the
Orthodox Christian faith, please feel free to see Fr. Demetri after the service. This week, to assist
you in the Narthex we have at the Pangary: Lula Kiflit, Mary Hanna; Greeter: Marica Arvanites;
Ushers: Chris Karimbakas, Angela Theodore, George Niakaros, James Karimbakas.
CATHEDRAL FESTIVAL 2015: Today is the last day of our annual festival. We would like to remind
you to stay after the service and enjoy our delicious dishes, appetizers or gyro with a cold beer or a
soft drink and our authentic Greek pastries with a hot or cold coffee. Kai tou xronou!
ANNUNCIATION CATHEDRAL AND THE BOSTON HOMELESS VETERANS: The next service day at
the Homeless Veterans Shelter is on Monday, September 21 at 4:15 pm. Volunteers are welcome.
Donations are needed for the expense of the meal. Please contact Judge Thomas S. and Alison
Kaplanes, ministry coordinators at 617-970-4822 to become involved with this worthy endeavor.
ORTHODOX STUDIES: This year we will start our meetings on Wednesday, September 23 and we
will continue them every Wednesday at 7:00 pm, at the Cathedral Center Hall in Brookline,
where we will learn about our Greek Orthodox Christian faith. Every week Father Demetri will
explore with us and deepen the infinite aspects of our faith, including the history of the church,
the Bible, the theology and the practices of historic Christianity.
START OF THE NEW SCHOOL YEAR: Our Greek school classes will begin on Friday, September
25th at 4:00 pm and on Saturday, September 26th at 10:00 am. You can enroll your children on
these days. On the other days, you can call the Cathedral office at 617-731-6633 or you can go online www.bostoncathedral.org.
FAMILY ICE CREAM SOCIAL: With the launch of the new ecclesiastical year, we begin a series of
events for youth and families. The first event will take place on Friday, September 25th at 6:30
pm at the Cathedral Center Hall in Brookline. Come with your friends and family to enjoy some
ice cream and have a pleasant evening. See you all there!
NATIONAL PHILOPTOCHOS MEDICAL FUND LUNCHEON: On October 31 the Metropolis of Boston is hosting this year’s National Philoptochos Medical Fund Luncheon. If you want to attend
the event please call the Cathedral Philoptochos Ladies Society president Dr. Calliope Galatis at:
617-417-4734.
WISH LIST/DONATIONS: We are in need of items to be used for Liturgical purposes: Prosforo
(bread), wine (St. John Commandaria), incense (Imperial Rose) and charcoal. Any donation is
appreciated and welcomed. We kindly ask that you bring your offering to the Cathedral or to the
Cathedral Office in Brookline. Thank you for your continuous support!
If you have any announcements to be placed in the bulletin, please submit them to the Office no later than
Wednesday.
Ανακοινώσεις
ΚΑΛΩΣOΡΙΣΜΑ: Για όσους επισκέπτονται την Ορθόδοξη Εκκλησία για πρώτη φορά, θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η Θεία Κοινωνία είναι το σύμβολο της ενότητας της πίστεως, το οποίο
προσφέρεται μόνο σε όσους έχουν βαπτιστεί ή χριστεί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όλοι οι
παρευρισκόμενοι ωστόσο, είναι ευπρόσδεκτοι να λάβουν το Αντίδωρο (ή ευλογημένο ψωμί), το
οποίο διανέμεται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε
περισσότερα για την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, μη διστάσετε να μιλήσετε στον Πατέρα
Δημήτριο μετά την Θεία Λειτουργία. Αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσουν στο Παγκάρι: Lula Kiflit,
Mary Hanna, Υποδοχή: Marica Arvanites, Δίσκος: Chris Karimbakas, Angela Theodore, George
Niakaros, James Karimbakas.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ 2015: Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του ετήσιου φεστιβάλ μας. Θα
θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε όπως παραμείνετε μετά την Θεία Λειτουργία για να απολαύσετε
τα πεντανόστιμα φαγητά μας, τα μεζεδάκια ή το γύρο μας με μία παγωμένη μπύρα ή αναψυκτικό
και τα αυθεντικά ελληνικά γλυκά μας με ένα ζεστό ή κρύο καφέ. Και του χρόνου!
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ: Τα μαθήματα του Ελληνικού σχολείου μας θα αρχίσουν
την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 4:00 μμ και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 10:00 πμ.
Μπορείτε να εγγράψετε τα παιδιά σας κατά τις ημέρες αυτές στο σχολείο. Όλες τις υπόλοιπες
ημέρες μπορείτε να καλείτε στο γραφείο του Καθεδρικού στο 617-731-6633 ή να κάνετε την
εγγραφή σας ηλεκτρονικά www.bostoncathedral.org.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ: Το επόμενο γεύμα
για τους Άστεγους Βετεράνους της Βοστώνης είναι τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου στις 16:15 μμ.
Όλοι οι εθελοντές είναι ευπρόσδεκτοι. Χρειαζόμαστε τη προσφορά σας για τα έξοδα των
μηνιαίων γευμάτων και για να μπορέσουμε με επιτυχία να συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δικαστή Thomas S. Kaplanes και την κυρία Alison Kaplanes,
συντονιστές του εν λόγω προγράμματος, για να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε το Θεάρεστο
αυτό σκοπό. Το τηλέφωνό τους είναι: 617-970-4822.
ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Όπως πέρυσι έτσι και φέτος θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις μας την
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ., όπως και κάθε Τετάρτη στο χώλ του Καθεδρικού Ναού
στο Μπρουκλάϊν όπου μαθαίνουμε για την ελληνική ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. Κάθε
εβδομάδα με τον πατέρα Δημήτριο διερευνούμε και εμβαθύνουμε τις άπειρες πτυχές της πίστης
μας, συμπεριλαμβανομένης και της ιστορίας της εκκλησίας, της Αγίας Γραφής, της θεολογίας και
της πρακτικής του ιστορικού Χριστιανισμού.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: Με την έναρξη της καινούργιας εκκλησιαστικής χρονιάς,
αρχίζουμε μιά σειρά από συγκεντρώσεις για την νεολαία και τις οικογένειες. Η πρώτη συνάντηση
θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μμ στο χώλ του Μπρουκλάιν. Ελάτε με
τους φίλους και την οικογένειά σας για να απολαύσετε παγωτό και να περάσετε μιά ευχάριστη
βραδιά. Σας περιμένουμε!
Εάν έχετε ανακοινώσεις για το ενημερωτικό δελτίο, παρακαλούμε να τις υποβάλλετε στο Γραφείο της
Εκκλησίας μέχρι και την Τετάρτη.