Bahagian Hub Halal, JAKIM

Comments

Transcription

Bahagian Hub Halal, JAKIM
PENSIJILAN HALAL MALAYSIA:
INTEGRITI MENANGANI SKANDAL
DAN ISU-ISU BERKAITAN HALAL
OLEH :
MUHAMMAD KHALID OSMAN
Bahagian Hub Halal, JAKIM
1
PENDAHULUAN
a.
Firman Allah: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi
baik dari apa-apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu
mengikut langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata bagimu. (alBaqarah: 168)
b.
Daripada Abi Abdillah Al-Nu’man bin Bashir r.a berkata,
Rasulullah S.A.W bersabda: “ Yang halal adalah jelas dan
yang haram juga jelas, tetapi di antara keduanya terdapat juga
perkara yang belum jelas (syubhah) yang tidak diketahui oleh
kebanyakkan orang. Maka sesiapa yang memelihara dirinya
dari perkara syubhah, maka dia telah menyelamatkan agama
dan kehormatannya”. (Riwayat: Bukhari dan Muslim).
Bahagian Hub Halal, JAKIM
2
STANDARD HALAL MALAYSIA

MS 1500:2009
Makanan Halal – Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian dan Penyimpanan – Garis
Panduan Umum (Semakan Kedua).

MS 2200:Bahagian 1:2008
Barangan Gunaan Islam – Bahagian 1: Kosmetik dan Dandanan Diri – Garis Panduan
Umum
Bahagian Hub Halal, JAKIM
3

MS 2400-1:2010
Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline – Part 1 : Management System Requirements
for Transportation of Goods and/or Cargo Chain Services

MS 2400-2:2010
Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline – Part 2 : Management System Requirements
for Warehousing and Related Activities
Bahagian Hub Halal, JAKIM
4

MS 2400-3:2010
Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline – Part 3 : Management System Requirements for Retailing

MS 2424:2012
Halal Pharmacuetical

MS 2200: Bahagian 2:2012
Barang Gunaan Islam
Bahagian Kedua – Kulit, Tulang dan Bulu – Garis Panduan
Bahagian Hub Halal, JAKIM
5
MANUAL PROSEDUR PENSIJILAN HALAL MALAYSIA
2014
 Garispanduan bagi pegawai pemeriksa dan
industri makanan dan barangan gunaan yang
perlu dipatuhi dalam mendapatkan Siji Halal.
 Merangkumi proses permohonan, pemeriksaan,
pemantauan dan penguatkuasaan bagi
memenuhi syarat-syarat pensijilan halal di
Malaysia.
Bahagian Hub Halal, JAKIM
6
DOKUMEN
RUJUKAN
Manual Prosedur
Pensijilan Halal
Malaysia
(MPPHM)
MS1500:2009 /
MS 2200 : 2008
Bahagian Hub Halal, JAKIM
www.halal.gov.my
Bahagian Hub Halal, JAKIM
8
HALAL CERTIFICATION PROCESS
1. APPLICATION PROCESS
2. AUDIT PROCESS
3. APPROVAL PROCESS
REGISTER ONLINECREATE ID & PASSWORD
4. MONITORING &
ENFORCEMENTG
RESUBMISSION
VERIFY ACCOUNT WITHIN
24 HOUR (1 DAY)
CERTIFICATION
PANEL
FILL IN THE APPLICATION FORM
SUBMISSION OF
SUPPORTING DOCUMENT
WITHIN 5 WORKING
DAYS AFTER
THE APPLICATION
IS POSTED ONLINE
ONCE DOCUMENTS ARE RECEIVED,
THE ONLINE STATUS WILL BE
TURNED INTO
“PENDING COMPLETE DOCUMENT”
NO
DOCUMENT COMPLETED?
AUDIT PROCESS THE AUDIT WILL BE CONDUCTED WITHIN
30 DAYS AFTER PAYMENT IS RECEIVED
APPROVED?
NO
THE APPLICANT WILL BE
NOTIFIED BY AN OFFICIAL
LETTER IF FAILED
YES
SITE INSPECTION
HALAL CERTIFICATE WILL
BE ISSUED WITHIN
5 WORKING DAYS
CORRECTIVE
ACTION
ISSUE HALAL
CERTIFICATE
& LOGO –
VALIDITY OF 2 YEARS
REPORT
PREPARATION
YES
MONITORING &
ENFORCEMENT
ISSUE THE LETTER OF CHARGES
CHARGES MUST BE PAID
WITH 14 WORKING DAYS
PAYMENT OF CHARGES
THE RECEIPT WILL BE ISSUED
WITHIN A DAY AFTER PAYMENT IS RECEIVED
APPLICANT
PROCEDURE
JAKIM
PROCEDURE
Bahagian Hub Halal, JAKIM
PROSES PENSIJILAN: PERANAN PEMOHON
Mengisi Borang
Online
Hantar Dokumen Sokongan
(Dalam tempoh 5 hari selepas
hantar borang)
Membuat Bayaran
Yuran
Bahagian Hub Halal, JAKIM
PROSES PENSIJILAN: PERANAN JAKIM
Audit dokumen & Urusan Bayaran Yuran
Audit Premis
Laporan Audit
Jawatankuasa Panel Halal
Pengeluaran Sijil Halal
Audit Pemantauan dan Penguatkuasaan
Bahagian Hub Halal, JAKIM
DOKUMEN SOKONGAN
1.
Salinan lesen PBT
2.
Salinan IC & surat
perlantikan tukang masak
muslim w/negara (tetap)
3.
Salinan SH ramuan/produk
spec.
4.
Peta lokasi hotel/resort
Bahagian Hub Halal, JAKIM
12
KRITERIA & PROSES
PENSIJILAN HALAL BAGI
PENGUSAHA-PENGUSAHA
HOTEL DAN RESORT
Bahagian Hub Halal, JAKIM
13
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
Melantik pegawai eksekutif halal yang
beragama Islam
Mewujudkan sebuah jawatankuasa yang
terdiri daripada orang Islam yang
bertanggungjawab memastikan
keberkesanan pelaksanaan sistem
kawalan halal dalaman
Melaksanakan Sistem Jaminan Halal
Bahagian Hub Halal, JAKIM
14
Memastikan pekerja diberi latihan
mengenai prinsip-prinsip halal dan
aplikasinya; dan
Memastikan sumber-sumber (tenaga kerja
manusia, kemudahan, kewangan dan
infrastruktur) yang mencukupi disediakan
bagi melaksanakan sistem kawalan halal.
Bahagian Hub Halal, JAKIM
15
Susunatur premis hendaklah
membenarkan aliran proses yang baik,
aliran pergerakan pekerja, amalan
kebersihan dan keselamatan yang baik
termasuk perlindungan pencegahan
serangan makhluk perosak dan
pencemaran silang antara operasi dan
semasa operasi;
Bahagian Hub Halal, JAKIM
16
Aliran proses produk daripada penerimaan
bahan mentah sehingga produk siap
hendaklah mencegah pencemaran silang;
Premis perlu direkabentuk bagi
memudahkan kerja-kerja pembersihan dan
membantu penyeliaan kebersihan
makanan;
Bahagian Hub Halal, JAKIM
17
Kemudahan sanitasi yang mencukupi perlu
disediakan dan diselenggara;
Premis hendaklah berada di dalam
keadaan yang baik dan diselenggara bagi
menghalang kemasukan makhluk perosak
dan mencegah potensi tempat pembiakan;
Bahagian Hub Halal, JAKIM
18
KETIDAKAKURAN
•Arak disimpan dalam stor bahan ramuan;
•Percampuran tempat penyimpanan bahan
ramuan antara dapur yang memohon dan
yang tidak memohon;
•Gunasama pekerja;
•Percampuran peralatan/pinggan
mangkuk/utensil dll.
Bahagian Hub Halal, JAKIM
19
•Tokong/alat penyembahan di bahagian
pemprosesan;
•Penggunaan berus bulu haiwan;
•Maklumat menu/ramuan tidak sama;
•Bekalan daging dari abbatoir yang tidak
disenaraikan oleh DVS; dan
•Tiada dokumen/spesifikasi produk bagi
ramuan kritikal;
Bahagian Hub Halal, JAKIM
20
KADAR CAJ ( 1 TAHUN)
Kadar caj berdasarkan premis tanpa mengira jumlah produk yang
dikeluarkan. Maklumat penuh kadar caj adalah seperti berikut :
DALAM NEGERI
Jadual 1: Kadar Caj Industri (Mengikut kategori)
Kecil
(RM)
Industri Kecil &
Sederhana
(IKS)
(RM)
Multi Nasional
(RM)
RM 100
RM 400
RM 700
Bahagian Hub Halal, JAKIM
21
Jadual 2: Kadar Caj Rumah Sembelih
Premis
Premis
Kecil
Sederhana
(RM)
(RM)
100
400
Premis
Besar
(RM)
700
Bahagian Hub Halal, JAKIM
22
Jadual 3: Kadar Caj Restoran dan Hotel
Restoran
(RM)
Hotel
(RM)
RM100
RM 100 bagi setiap
Setiap satu unit dapur (kitchen)
unit premis
Bahagian Hub Halal, JAKIM
23
AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011
Bahagian Hub Halal, JAKIM
24
APD 2011:
PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PENSIJILAN HALAL
PERINTAH PERIHAL DAGANGAN
(TAKRIF HALAL) 2011
di bawah Seksyen 28;
PERINTAH PERIHAL DAGANGAN
(PERAKUAN DAN PENANDAAN HALAL) 2011
di bawah Seksyen 29
Bahagian Hub Halal, JAKIM
25
Bermakna…berakhirlah...
Bahagian Hub Halal, JAKIM
26
Tiada lagi………...
IFRC BAHTERA
LAGENDA SAS-H
CONSULTACY
HALAL FOOD COUNCIL S.E.A IFANCA INTERNATIONAL
“ BUFFET RAMADHAN ”
“ DI TANGGUNG HALAL ”
“ MAKANAN ORANG ISLAM ”
Bahagian Hub Halal, JAKIM
27
PANEL PENGESAHAN HALAL
• Pegawai pemeriksaan akan membuat laporan
da membentangkan kepada Panel
Pengesahan Halal.
• Panel Pengesahan Halal akan membincang
dan membuat perakuan sama ada premis
atau produk tersebut memenuhi piawaian
halal yang ditetapkan atau ditolak.
Bahagian Hub Halal, JAKIM
Bahagian Hub Halal, JAKIM
29
SIJIL PENGESAHAN HALAL MALAYSIA
Bahagian Hub Halal, JAKIM
30
MS 1500 : 2009
Bahagian Hub Halal, JAKIM
31
Bahagian Hub Halal, JAKIM
32
LOGO HALAL TIDAK SAH
Logo Halal BAHEIS
Logo Halal JAKIM
Bahagian Hub Halal, JAKIM
33
Bahan ramuan/produk import hendaklah
menggunakan logo halal Badan Islam yang diiktiraf
JAKIM
Bahagian Hub Halal, JAKIM
34
KESIMPULAN
JAKIM sebagai institusi pensijilan halal memain
peranan penting dalam menjayakan pengeluaran
produk makanan halal. Ia boleh membimbing pihak
pengurusan dan pekerja mengenai piawaian halal
terutama dalam memberi khidmat perunding dalam
penyediaan makanan, ramuan, teknik
penyembelihan, latihan dan sebagainya. Semua ini
memberi kebaikan kepada kerajaan, umat Islam dan
pihak industri. Persijilan halal merupakan
‘marketing tool’ bagi industri dan ‘informed
choice’ bagi konsumer.
Bahagian Hub Halal, JAKIM
35