FortiGate Application Control

Comments

Transcription

FortiGate Application Control
Ruj: PAR.KPPM/1.1(3)
ARAHAN PENTADBIRAN BIL 1/2014
Semua Warga Parlimen,
PELAKSANAAN STRUKTUR ORGANISASI PARLIMEN MALAYSIA
1. Tujuan
Tujuan Arahan Pentadbiran ini adalah untuk memaklumkan warga Parlimen
Mengenai struktur baharu organisasi Parlimen Malaysia.
2. Latar Belakang
2.1 Bagi mencapai sistem penyampaian yang berkualiti, Parlimen Malaysia
perlu mempunyai struktur organisasi yang kukuh serta bilangan
keanggotaan yang bersesuaian. Sehubungan dengan itu, pada 7 Mac
2013, pentadbiran Parlimen telah mengemukakan permohonan bagi
Penstrukturan Semula Organisasi dan Pengukuhan Perjawatan kepada
Jabatan
Perkhidmatan
Awam.
Setelah
diadakan
beberapa
siri
perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam, pada 1 Oktober
2013, Parlimen Malaysia telah diluluskan sebanyak 67 jawatan iaitu 49
jawatan baharu serta 18 jawatan naik gred.
1
3.
Struktur baharu organisasi Parlimen Malaysia
3.1 Antara ciri-ciri utama struktur baharu ini adalah seperti berikut:i)
Pewujudan empat(4) Bahagian baharu iaitu :1) Bahagian Teknologi Maklumat
2) Bahagian Penyelidikan
3) Bahagian Keselamatan
4) Bahagian Komunikasi Korporat
ii)
Penjenamaan Semula Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat
Pengurusan kepada Bahagian Pengurusan;
iii)
Penjenamaan semula Bahagian Urus Bangunan dan Landskap
kepada Bahagian Senggara Fasiliti dan Landskap.
iv)
Penjenamaan semula nama-nama Cawangan kepada Seksyen;
v)
Pewujudan Seksyen Ahli Parlimen di Bahagian Pengurusan
vi)
Pewujudan Unit Jawatankuasa di Bahagian Pengurusan Dewan
Rakyat;
3.2 Carta Organisasi, Carta Fungsi dan Carta Perjawatan Keseluruhan
Parlimen Malaysia dengan ini adalah seperti di Lampiran A, A1, dan
A2. Carta Perjawatan dan Carta Fungsi setiap Bahagian adalah seperti
di Lampiran B sehingga Lampiran K1.
4.
Tarikh kuat kuasa
Arahan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2014.
2
CARTA FUNGSI KESELURUHAN PARLIMEN MALAYSIA
Lampiran A1
KETUA PENTADBIR PARLIMEN MLAYAISA
SETIAUSAHA DEWAN
TIMBALAN KETUA
NEGARA
SETIAUSAHA DEWAN
PENTADBIR
RAKYAT
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1 .KHIDMAT NASIHAT
i. Memberi khidmat nasihat undang-undang kepada Pentadbiran Parlimen dalam semua hal-hal perundangan terutama yang berkaitan
tafsiran Akta, Statut, Kaedah, Peraturan, Perundangan Subsidiari atau keputusan kehakiman yang relevan kepada Pentabdiran
Parlimen.
ii. Menyemak dan mengesahkan peruntukan perjanjian/kontrak bekalan dan perkhidmatan Parlimen.
iii. Menyemak dan member khidmat nasihat Pentadbiran Parlimen berhubung kes tatatertib
iv. Menguruskan apa-apa arahan semasa yang diberikan oleh Peguam Negara Malaysia berkaitan undang-undang yang terpakai kepada
Pentadbiran Parlimen Malaysia.
v. Memberikan pandangan/ulasan/tafsiran undang-undang berhubung perundangan yang terpakai kepada Dewan Rakyat dan Dewan
Negara.
vi. Membantu Setiausaha Dewan Rakyat dan Setiausaha Dewan Negara dalam mentafsir peruntukan Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat
dan Dewan Negara.
2.
GUBALAN
i.
Menyediakan, menderaf, menyemak dan menasihati terma-terma dan syarat-syarat Memorandum Persefahaman, Memorandum
Perjanjian, Surat Niat, Terma Jawatankuasa Dewan Rakyat/Dewan Negara dan Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat/Negara.
7.
8.
9.
3.
GUAMAN
i. Memantau dan melapor kepada Pentadbiran Parlimen dan Setiuasaha Dewan Rakyat/Setiausaha Dewan Negara kes-kes mahkamah
yang melibatkan Parlimen Malaysia.
ii. Meneliti saman, menandatangai afidavit dan dokumentasi perundangan untuk dikemukakan kepada mahkamah.
4.
KAJIAN UNDANG-UNDANG
i. Membuat kajian dan semakan semula kepada Akta, Statut, Kaedah, Peraturan, Perundangan Subsidiari atau keputusan kehakiman
yang relevan kepada Pentadbiran Parlimen.
BAHAGIAN PENGURUSAN DEWAN NEGARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Menjalankan fungsi pengurusan Persidangan Dewan
Negara dengan mengeluarkan notis-notis mesyuarat
kepada Ahli-Ahli Dewan dan Agensi Kerajaan;
menyediakan Kertas Aturan Urusan Mesyuarat,
memproses dan mengedit pertanyaan jawab lisan dan
bertulis dan menyediakan minit mesyuarat (Undi-undi
dan Perjalanan Mesyuarat).
1.
1.
2.
Mengurus pembentangan Usul-Usul Kerajaan, Usul
Persendirian dan Ucapan Penangguhan.
Menguruskan pembentangan Rang Undang-Undang
mendapatkan perkenan Diraja dan memaklumkan
kepada Peguam Negara untuk digazet.
3.
Mengendalikan urusan terjemahan serentak semasa
Persidangan Dewan.
Menyediakan Laporan Jawatankuasa dan
menyelaraskan pembentangan Laporan di Dewan
Negara.
10. Mengendalikan bank data soalan-soalan lisan,
soalan-soalan bertulis, Usul-usul daripada Ahli-ahli
Dewan, jawapan-jawapan Kementerian,
pembentangan Rang Undang-undang dan Laporan
Jawatankuasa Pilihan dan Jawatankuasa Pilihan
Khas.
11. Menerbit Laporan Prosiding Mesyuarat
Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan dan Mesyuarat
Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan Khas.
12. Menyelaras penterjemahan berturutan semasa
lawatan tetamu asing dan urusan-urusan rasmi
Parlimen.
13. Memastikan setiap pelawat dan tetamu sentiasa
mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa lawatan
dan kunjungan hormat.
14. Memastikan keselamatan mesyuarat semasa
Persidangan Dewan dan semasa Mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa.
Menyediakan ikhtisar dan
nota percakapan untuk ahliahli Parlimen yang
menghadiri persidangan/
mesyuarat dan seminar
dalam dan luar negara
2.
3.
4.
4.
Mengurus perpustakaan
Parlimen
5.
5.
Mengurus pangkalan data
indeks perbahasan (RUU),
keratan akhbar.
Menguruskan urusan kerja-kerja Bentara semasa
Persidangan Dewan.
Urus Setia Mesyuarat Majlis Istiadat Perasmian
Persidangan Parlimen, Mesyuarat Pra-Persidangan
Parlimen bersama-sama Agensi-Agensi Kerajaan,
Persidangan Speaker-Speaker Dewan Undangan
Negeri seluruh Malaysia. Jawatankuasa yang
dibentuk oleh Dewan iaitu Jawatankuasa Pemilih,
Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat Dewan Negara,
Jawatankuasa Dewan bagi Dewan Negara,
Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Negara.
Menganalisis Rang UndangUndang (RUU) yang
dibentangkan dan
menyiapkan laporan analisis
RUU
Membantu ahli-ahli Parlimen
untuk mendapatkan
maklumat/ statistik dan
menyediakan nota-nota
perbahasan untuk kegunaan
ahli-ahli Parlimen
Menguruskan pembentangan Risalat-risalat Dewan
seperti kertas Perintah, Statut dan urusan
mewartakannya.
Menguruskan penyediaan Penyata Rasmi
Persidangan Dewan Negara.
BAHAGIAN KESELAMATAN
BAHAGIAN PENYELIDIKAN
6.
7.
Mengurus koleksi multimedia
dan web interaktif.
Mengurus dan melaksanakan
kerja-kerja penyelidikan
mengikut bidang ekonomi,
social, sains tenaga,
keselamatan dan
antarabangsa untuk Ahli
Parlimen.
6.
7.
8.
9.
BAHAGIAN PENGURUSAN
Memberi khidmat nasihat mengenai
keselamatan perlindungan kepada
semua unit di bawah Parlimen.
1.
Menyelaras dan memastikan
kawalan keselamatan dan
memantau sistem keselamatan
fizikal dan dokumen di bangunan
Parlimen berjalan dengan baik
dengan kerjasama pihak PDRM.
2.
Mengurus hal-hal perjawatan dan
penstrukturan organisasi
3.
Mengurus sistem HRMIS
4.
Mengkaji Training Needs Analysis,
menyedia Pelan Operasi Latihan dan
melaksanakan in-house training serta
kursus anjuran agensi luar.
Membuat naziran dan membuat
pemeriksaan mengejut serta
mengemukakan syor-syor bagi
mengatasi kelemahan-kelemahan
keselamatan fizikal, dokumen dan
peribadi.
Mengurus dan memproses
permohonan / pengeluaran pas
keselamatan ( tetap, sementara,
pelawat dan sebagainya ).
Menguatkuasakan peraturan dan
langkah-langkah keselamatan
fizikal, dokumen dan peribadi
sepertimana ditetapkan dibawah
arahan keselamatan.
Menjadi urusetia jawatankuasa
keselamatan ke atas semua
persidangan yang dianjurkan oleh
Parlimen.
Menguatkuasakan segala peraturan
dan langkah keselamatan fizikal
selaras dengan kehendak Kawasan
larangan tempat larangan 1959 dan
arahan yang dikeluarkan oleh
Jabatan.
5.
Mengurus dan menyelaras
peperiksaan perkhidmatan
6.
Urusetia kepada Lembaga Naik
Pangkat, Tatatertib dan Panel
Pembangunan Sumber Manusia
7.
Mengurus hal-hal Pentadbiran
Jabatan dan logistik Persidangan
Parlimen dan kemudahan Ahli-ahli
Parlimen (Akta Ahli Parlimen
[Saraan]) 1980.
8.
9.
10.
11.
Mengkaji praturan sedia ada di
Parlimen. Merancang dan
mengaturkan peraturan baru jika
perlu dengan persetujuan Parlimen.
12.
11. Mengendali dan memantau tugas
kawalan keselamatan sistem
keselamatan elektronik agar
menepati dan dapat menjamin
keselamatan Parlimen.
12. Mengurus dan menjadi urusetia
proses tapisan keselamatan untuk
semua pegawai/kakitangan,
pelawat/kotraktor yang berurusan di
Parlimen untuk dikemukakan
kepada Pejabat KPKKM selaku
kuasa pusat.
Mengurus hal-hal perkhidmatan ,
kemudahan, elaun dan tuntutan Ahli
Parlimen di bawah Akta/Statut Ahli
Parlimen
Mengurus pengurusan aset dan
inventori Jabatan
Menyedia anggaran, mengurus dan
mengawal peruntukan dan
perbelanjaan Jabatan bagi VOT BO1,
TO5 dan TO6
Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa
Pemeriksaan Belanjawan,
Pengurusan Kewangan & Akaun,
Pengurusan Aset Kerajaan
1.
2.
4.
5.
6.
Mengurus dan mentadbir kontrak
penyelenggaraan bangunan dan
infrastruktur ke atas Bangunan
Parlimen dan kediaman Rasmi
Speaker untuk kesemua dispilin
kejuruteraan Awam & Struktur,
Mekanikal dan Elektrikal
Merancang, mengurus, mengawas
dan menyelaras kerja-kerja
penyelanggaraan, membaikpulih
dan menaiktaraf Bangunan
Parlimen dan Kediaman Rasmi
Speaker untuk semua displin
kejuruteraan Awam & Struktur,
Mekanikal dan Elektrikal
Menyedia, memproses dan
mengeluarkan sebutharga kerjakerja segera penyelenggaraan dan
menaik taraf Bangunan parlimen
dan Kediaman Rasmi Speaker
untuk kesemua displin
kejuruteraan.
Penyediaan anggaran Belanjawan
Tahunan bagi kerja
penyelenggaraan untuk kesemua
dispilin kejuruteraan.
Mengurus perakaunan Jabatan ,eSPKB,BV552, BV500, BV381, Akaun
Pertubuhan Antarabangsa (CPA,
IPU, AFPPD)
8.
Urusan khidmat kepakaran Kontrak
dan Ukur Bahan untuk projekprojek pembangunan dan
penyelenggaraan
13.
Mengurus Akaun Akruan selaras
dengan sistem yang diperkenalkan
oleh Jabatan Akauntan Negara
9.
14.
Mengurus sistem e-jari
Urusetia penjualan sebutharga
Jabatan dan memberi khidmat
nasihat kepada urusetia
pentadbiran kontrak
16.
17.
Mengurus dan mengemaskini
maklumat bekas dan Ahli Parlimen
melalui sistem maklumat
berkomputer
Mengurus dan menyelaras maklumat
manual dan digital bekas dan Ahli
Parlimen serta mengemaskini eGuarantee Letter perubatan Ahli
Parlimen
BAHAGIAN TEKNOLOGI
MAKLUMAT
10.
1.
1.
Membangun, mengurus dan
menyelenggara sistem
pengkomputeran Jabatan.
2.
Membangun aplikasi-aplikasi di
cawangan-cawangan Jabatan
untuk melaksanakan operasi
harian bagi melicinkan proses
kerja dan mutu perkhidmatan
yang baik.
3.
4.
5.
10.Mengemaskini maklumatmaklumat kos untuk bahan binaan,
guna tenaga dan loji.
Menyediakan khidmat perunding
kepada Ketua Jabatan dalam
melaksanakan Teknologi
Maklumat yang sentiasa
berkembang dari masa ke
semasa.
Menyediakan latihan kemahiran
kepada kakitangan dan
menyediakan prasarana IT bagi
membantu Ahli-ahli Parlimen
dalam tugas mereka.
Membina dan menyelenggara
pangkalan data koleksi serta
menggalak perkongsian
maklumat
6.
Mengurus dan mengemaskini
sistem Portal Parlimen
7.
Bertanggungjawab dalam
pelaksanaan dan
penyelenggaraan sistem
keselamatan fizikal bangunan,
kewangan, portal , pengurusan
aset dan sistem rekod Ahli
Parlimen
Memberi khidmat nasihat dan
sokongan teknikal berkaitan untuk
kesemua dispilin kejuruteraan.
Mengurus penyelenggaraan
lanskap, taman dan pembersihan
bangunan
Mengurus percetakan dan penjilidan
secara in-house
Pengurusan galeri
i.
Menyelia dan mengurus segala yang berkaitan dengan Galeri Parlimen Malaysia yang bakal diadakan.
ii.
Bertanggungjawab dalam urusan dan penjagaan barangan yang hendak di pamer di dalam galeri.
iii. Menyelia dan mengurus segala yang berkaitan dengan Galeri Parlimen Malaysia yang bakal diadakan.
iv. Bertanggungjawab dalam urusan dan penjagaan barangan yang hendak di pamer di dalam galeri.
v.
Merancang dan melaksana out-reach programme ke sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi.
vi. Mengurus galeri Parlimen.
Menyelaras dan mengurus
persiapan logistik majlis rasmi
Parlimen
7.
15.
Pengurusan lawatan rasmi:i.
Mengendalikan lawatan rasmi/kunjungan hormat/pelawat dalam dan luar negara.
ii.
Memberi taklimat mengenai sistem Parlimen di sekolah-sekolah dan institut pengajian tinggi.
Pengurusan fotografi dan visual (video)
i.
Liputan foto dan video segala aktiviti Jabatan bagi acara rasmi Parlimen.
ii.
Menyediakan album dan rakaman untuk rekod dan arkib.
iii. Menguruskan rekod secara professional urusan penyimpanan gambar/filem bagi tujuan arkib.
BAHAGIAN SENGGARA FASILITI
BANGUNAN DAN LANDSKAP
3.
Memastikan segala pergerakan
akses ke dalam Parlimen dibuat
mengikut dibuat mengikut peraturan
dan berjalan dengan lancar.
10. Melaksanakan tugas-tugas kawalan
perjalanan Dewan mengikut
peraturan Arahan Keselamatan
dan undang-undang berkaitan bagi
mengelakkan gangguan terhadap
Ahli Dewan dan Parlimen.
Mengurus hal-hal perkhidmatan
kakitangan
Mengurus pengurusan media semasa majlis rasmi Parlimen, persidangan Dewan.
Mengurus pengacaraan dalam majlis rasmi, persidangan dan seminar antarabangsa anjuran Parlimen.
Mengurus pengurusan aduan.
Mengurus perkhidmatan pelanggan .
Pengurusan penerbitan fotografi dan visua.
Pengurusan khidmat pelanggan dan one-stop centre.
8.
Melaksanakan Transfer of
Technology (TOT)
9.
Mengurus pengoperasian sistem
audio visual persidangan Dewan
Rakyat/Negara, Mesyuarat
Jawatankuasa dan majlis rasmi.
BAHAGIAN PERHUBUNGAN
ANTARABANGSA DAN PROTOKOL
BAHAGIAN PENGURUSAN DEWAN RAKYAT
Menjadi urusetia dan penyelaras bagi
persidangan /seminar yang dianjurkan oleh
Parlimen Malaysia berkaitan pertubuhan
/persatuan/organisasi berikut:-
1. Menjalankan fungsi pengurusan Persidangan Dewan
Rakyat dengan mengeluarkan notis-notis mesyuarat
kepada Ahli-Ahli Dewan dan Agensi Kerajaan;
menyediakan Kertas Aturan Urusan Mesyuarat,
memproses dan mengedit pertanyaan jawab lisan dan
bertulis dan menyediakan minit mesyuarat (Undi-undi
dan Perjalanan Mesyuarat).
 *IPU,PUIC,PGA,UN,ASGP,CPA,
SOCATT,APPF, FEALAC, GPH,APPU,
GLOPAC, AIPA, AFPPD, APA, ASEP,
APPCED, IPAID, WSIS
2.
Mengendalikan urusan kewangan IPU dan CPA
Malaysia.
3.
Mendapatkan position papers dan country brief
daripada agensi-agensi berkaitan untuk isu-isu
yang akan dibincangkan.
4.
Menyediakan Memorandum Jemaah Menteri
sekiranya persidangan dihadiri oleh Jemaah
Menteri atau persidangan dianjurkan oleh
Parlimen
5.
Mengendalikan lawatan rasmi ke luar negara
untuk YPDN, YPDR, YB Menteri, TYPDN dan
TYPDR.
6.
Mengendalikan kesemua lawatan kerja Ahli
Parlimen Malaysia ke Luar Negara.
7.
Mengendalikan dan menyelaras kesemua
lawatan rasmi / kerja dari luar negara ke Parlimen
Malaysia.
8.
Mengendalikan sesi kunjungan hormat /
pertemuan dengan YPDN, YPDR, YB Menteri,
TYPDN dan TYPDR.
9.
Mengendalikan kesemua urusan logistik untuk
delegasi Parlimen Malaysia menghadiri
persidangan / mesyuarat / seminar rasmi dalam
dan luar negara yang diuruskan oleh semua unit
di Cawangan Pertubuhan Antara Parlimen.
10.
Mengendalikan kesemua urusan logistik lawatan
rasmi / kerja diuruskan yang oleh unit
Antarabangsa.
Mengurus penyediaan dan
pengurusan dasar keselamatan
ICT Jabatan
11.
Mengendalikan urusan logistik untuk Persidangan
/ Seminar yang Parlimen Malaysia menjadi tuan
rumah.
11.
Merancang, mengurus serta
memantau perbelanjaan dan
pelaksanaan projek
pembangunan ICT.
12.
Memberi khidmat nasihat protokol dan
menyelaras semua urusan protokol dalam Majlis /
program yang dianjurkan oleh Parlimen Malaysia
12.
Mengurus penyediaan,
pelaksanaan dan mengemaskini
Pelan Strategik ICT Parlimen
Malaysia.
13.
Membantu dalam aturan protokol bagi majlis /
program yang dianjurkan oleh pihak luar di
Parlimen Malaysia.
14.
Menjadi urusetia kepada kesemua Parliamentary
Friendship Group dan Caucus.
15.
Mengendalikan lawatan Parliamentary Friendship
Group dan Caucus dalam dan luar negara.
10.
13.
Bertanggungjawab dan
memantau ke atas projek ICT
semasa
2. Mengurus pembentangan Usul-Usul Kerajaan, Usul
Persendirian dan Ucapan Penangguhan.
3. Menguruskan pembentangan Rang Undang-Undang
mendapatkan perkenan Diraja dan memaklumkan
kepada Peguam Negara untuk digazet.
4. Menguruskan pembentangan Risalat-risalat Dewan
seperti kertas Perintah, Statut dan urusan
mewartakannya.
5. Menguruskan penyediaan Penyata Rasmi Persidangan
Dewan Rakyat.
6. Mengendalikan urusan terjemahan serentak semasa
Persidangan Dewan.
7. Menguruskan urusan kerja-kerja Bentara semasa
Persidangan Dewan.
8. Urus Setia Mesyuarat Majlis Istiadat Perasmian
Persidangan Parlimen, Mesyuarat Pra-Persidangan
Parlimen bersama-sama Agensi-Agensi Kerajaan,
Persidangan Speaker-Speaker Dewan Undangan
Negeri seluruh Malaysia. Jawatankuasa yang dibentuk
oleh Dewan iaitu Jawatankuasa Pemilih,
Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara, Jawatankuasa
Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat dan
Jawatankuasa Dewan bagi Dewan Rakyat,
Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Rakyat.
9. Menjalankan penyelidikan dan perbandingan prosiding
Dewan Rakyat dan Jawatankuasa-jawatankuasa
Pilihan yang ditubuhkan berdasarkan amalan dan
konvensyen Parlimen luar negara.
10.Menyediakan Laporan Jawatankuasa dan
menyelaraskan pembentangan Laporan di Dewan
Rakyat.
11.Mengendalikan bank data soalan-soalan lisan, soalansoalan bertulis, Usul-usul daripada Ahli-ahli Dewan,
jawapan-jawapan Kementerian, pembentangan Rang
Undang-undang dan Laporan Jawatankuasa Pilihan
dan Jawatankuasa Pilihan Khas.
12.Menerbit Laporan Prosiding Mesyuarat JawatankuasaJawatankuasa Pilihan dan Mesyuarat JawatankuasaJawatankuasa Pilihan Khas.
13.Menyelaras penterjemahan berturutan semasa lawatan
tetamu asing dan urusan-urusan rasmi Parlimen.
14.Memastikan setiap pelawat dan tetamu sentiasa
mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa lawatan
dan kunjungan hormat.
15.Memastikan keselamatan mesyuarat semasa
Persidangan Dewan dan semasa Mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa.
Senarai Lampiran
Lampiran B
: Carta Perjawatan Bahagian Pengurusan Dewan Rakyat
Lampiran B1
: Carta Fungsi Bahagian Pengurusan Dewan Rakyat
Lampiran C
: Carta Perjawatan Bahagian Pengurusan Dewan Negara
Lampiran C1
: Carta Fungsi Bahagian Pengurusan Dewan Negara
Lampiran D
: Carta Perjawatan Bahagian Komunikasi Korporat
Lampiran D1
: Carta Fungsi Bahagian Komunikasi Korporat
Lampiran E
: Carta Perjawatan Bahagian Penyelidikan
Lampiran E1
: Carta Fungsi Bahagian Penyelidikan
Lampiran F
: Carta Perjawatan Bahagian Keselamatan
Lampiran F1
: Carta Fungsi Bahagian Keselamatan
Lampiran G
: Carta Perjawatan Bahagian Pengurusan
Lampiran G1
: Carta Fungsi Bahagian Pengurusan
Lampiran H
: Carta Perjawatan Bahagian Senggara Fasiliti
dan Lanskap
Lampiran H1
: Carta Fungsi Bahagian Senggara Fasiliti
dan Lanskap
Lampiran J
: Carta Perjawatan Bahagian Teknologi Maklumat.
Lampiran J1
: Carta Fungsi Bahagian Teknologi Maklumat
Lampiran K
: Carta Perjawatan Bahagian Perhubungan Antarabangsa
dan Protokol.
Lampiran K1
: Carta Fungsi Bahagian Perhubungan Antarabangsa
dan Protokol
CARTA FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN DEWAN RAKYAT
Lampiran B1
KETUA PENTADBIR PARLIMEN MALAYSIA – PTD JUSA A
SETIAUSAHA DEWAN RAKYAT
PTD – JUSA B
BAHAGIAN PENGURUSAN DEWAN RAKYAT
PTD/PT – M/N 54
SEKSYEN PERUNDANGAN & PROSIDING
SEKSYEN PENYATA RASMI
SEKSYEN JURUBAHASA & TERJEMAHAN
SEKSYEN BENTARA
PTD: M/N 48
PEG PENERBITAN : N48
JURUBAHASA SERENTAK: N48
BENTARA MESYUARAT N32
A. PERUNDANGAN & PENGGUBALAN
1. Memberi khidmat nasihat kepada tafsiran Peraturan Mesyuarat berkaitan
perundangan, penggubalan usul laporan kepada Jawatankuasa dan usul Rang
Undang-Undang Perbekalan.
2. Menjalankan penyelidikan berkenaan petua-petua (Rulings) Yang di-Pertua dan
mengemaskini rekod petua-petua yang dikehendaki.
3. Membantu Ahli Dewan menggubal usul-usul, pindaan Rang Undang-Undang
Persendirian serta memantau proses-proses meluluskan Rang Undang-Undang
Kerajaan Persendirian mematuhi kehendak Peraturan Mesyuarat.
4. Mengendalikan dan menyimpan maklumat berkenaan proses pembentangan
RUU melalui sistem pangkalan data.
A. UNIT PENYATA RASMI
1. Menerbit Penyata Rasmi Harian
(Daily Hansard) bagi Mesyuarat
Dewan Rakyat.
1. Merancang dan melaksanakan urusan
penterjemahan soalan harian Aturan Urusan
Mesyuarat
2. Menerbit Penyata Rasmi Bercetak
(Printed Hansard) bagi Mesyuarat
Dewan Rakyat.
2. Menyelaras penterjemahan serentak perbahasan
Dewan Rakyat
3. Menerbit Laporan Prosiding
Mesyuarat Persidangan Speakerspeaker Dewan Parlimen dan Dewan
Undangan Negeri Seluruh Malaysia.
B. PROSIDING
1. Menyelaras pertanyaan lisan/bertulis Ahli Dewan Rakyat dan jawapan
Kementerian.
4. Merancang dan mengatur penerbitan
penyata rasmi di laman web
Parlimen.
2. Memastikan Aturan Mesyuarat dan usul-usul disediakan dan dimasukkan ke
dalam Aturan Urusan Mesyuarat Harian.
5. Mengurus pengagihan penyata rasmi
kepada pelanggan.
3. Menyelaras Mesyuarat-mesyuarat JKK Kabinet AUM, Pra-Persidangan,
Mesyuarat Perasmian Majlis Parlimen Malaysia.
6. Mengurus tugasan Content
Searching Hansard
4. Mengendalikan bank data soalan-soalan lisan, soalan-soalan bertulis dan usulusul yang dikemukakan oleh Ahli-ahli Dewan serta jawapan-jawapan
kementerian.
7. Mengasing dan mengumpul
petikan/ucapan Ahli-Ahli.
C. RISALAT
1. Mengemaskini rekod pendaftaran nombor Statut/perintah Dewan Rakyat dan
kepada Agensi Kerajaan yang terlibat.
2. Mengurus peredaran risalat/Rang Undang-Undang di dalam Dewan Rakyat dan
kepada Agensi Kerajaan yang terlibat.
3. Mengurus penyediaan Draf Akta untuk dicetak sebagai “Signature Copies”.
D. UNIT JAWATANKUASA
8. Mengurus tugasan Content
Searching Laporan.
9. Mengasing dan mengumpul
petikan/ucapan Ahli-Ahli.
B. UNIT JAWATANKUASA
1. Menerbit Laporan Prosiding
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira
Wang Negara.
1. Urus Setia kepada Jawatankuasa di dalam Peraturan Mesyuarat iaitu
Jawatankuasa Pemilih, J/Kuasa Kira-kira Wang Negara, J/Kuasa Hak-Hak
Kebebasan, J/Kuasa Peraturan Mesyuarat dan J/Kuasa Dewan dan J/Kuasa
Pilihan Khas yang dibentuk.
2. Menerbit Laporan Prosiding
Mesyuarat Jawatankuasa Hak dan
Kebebasan.
2. Menyelaras mesyuarat Pra-Persidangan Jawatankuasa.
3. Menerbit Laporan Prosiding
Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan
Khas.
3. Menyelaras daftar/semakan/risalat/dokumen, memorandum kepada
Jawatankuasa serta menyelaras pembentangan Laporan-Laporan
Jawatankuasa Kerajaan.
4. Menjalankan penyelidikan dan perbandingan prosiding Dewan Rakyat dan
Jawatankuasa-jawatankuasa Pilihan yang ditubuhkan berdasarkan amalan dan
konvensyen Parlimen luar negara.
5. Menyediakan Laporan Jawatankuasa dan menyelaraskan pembentangan
Laporan di Dewan Rakyat.
6. Mengendalikan dan menyimpan maklumat mengenai proses pembentangan
Laporan Jawatankuasa Pilihan dan Jawatankuasa Pilihan Khas.
A. UNIT TERJEMAHAN
3. Menyelaras penterjemahan berturutan
perbahasan Dewan Rakyat
4. Merancang dan melaksanakan urusan
penterjemahan usul harian
1. Menentukan kawalan keselamatan di dalam Dewan Rakyat
sentiasa terjamin sebelum, semasa dan selepas Dewan
bersidang.
2. Mengedar kertas Aturan Urusan Mesyuarat setiap kali sesi
persidangan.
3. Memastikan cokmar terpelihara dan sentiasa berada di dalam
keadaan baik, bersih dan selamat.
4. Mengedar serta menyusun dengan rapi risalat-risalat dan
dokumen-dokumen lain di atas meja Ahli-ahli Dewan Rakyat.
5. Menyelaras penterjemahan kandungan laman
sesawang Parlimen
5. Mengawasi supaya tiada risalah-risalah yang tidak ada kaitan
dengan persidangan diedarkan atau diletak di atas meja Ahliahli Dewan tanpa kebenaran Setiausaha Dewan Rakyat.
6. Menyelaras persiapan pra-pembukaan Parlimen
dengan menyedia dan mengedarkan:
6. Membunyikan loceng Dewan pada masa yang ditetapkan.
7. Buku Aturcara Pentadbiran Majlis Pembukaan
Parlimen
8. Buku Istiadat Pembukaan Parlimen
9. Kad jemputan ke Majlis Pembukaan Parlimen
7. Menerima dan mengedar nota-nota dari Yang di-Pertua Dewan
Rakyat kepada Ahli-ahli Dewan dan sebaliknya.
8. Mengawasi Pegawai Bertugas Kementerian dan Kakitangan
Kerajaan menepati dan mematuhi peraturan-peraturan yang
ditetapkan di dalam Dewan Rakyat.
10. Menyelaras penterjemahan serentak seminar
dan acara rasmi anjuran Parlimen Malaysia
9. Menunjuk arah tempat duduk pelawat.
11. Memberikan taklimat dan mengiringi pelawat
asing terutamanya tetamu asing yang dibawa
sendiri oleh Ahli Parlimen dan melalui Cawangan
Perhubungan Korporat
11. Mengendalikan urusan mengangkat sumpah Ahli-ahli Dewan
Rakyat.
12. Menyelaras penterjemahan berturutan secara
bersemuka dalam acara rasmi
13. Menyelaras pengendalian sistem
penterjemahan
14.
Merancang dan menghasilkan buku glosari
B. UNIT JAWATANKUASA
10. Mencatat kehadiran Ahli-ahli Ahli-ahli Dewan Rakyat.
12. Bertanggungjawab mengeluarkan Ahli-Ahli Parlimen yang
melanggar tatatertib dan disiplin Dewan di atas arahan Yang
di-Pertua Dewan Rakyat.
13. Mengawasi dan menyelia pengeluaran dokumen dari dalam
Dewan.
14. Mengawasi dan memaklumkan kepada YB/Tetamu perkaraperkara larangan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam
Dewan.
1. Menguruskan urusan penterjemahan Laporan
Jawatankuasa Pilihan Khas
15. Menentukan kawalan keselamatan sebelum, semasa dan
selepas setiap kali Mesyuarat Jawatankuasa.
2. Menguruskan urusan penterjemahan Laporan
Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara
16. Mengambil alih dan melaksanakan tugas-tugas Bentara
Sambilan seperti mengawasi etika berpakaian kemas mengikut
peraturan Dewan, memandu masuk, keluar dan menempatkan
pelawat, memastikan pelawat atau pemberita tidak memasuki
Ante-Chamber tanpa kebenaran dan memastikan barangbarang pelawat yang tertinggal disimpan dan diserah kepada
pengurusan Dewan.
4. Menerbit Laporan Prosiding
Mesyuarat Jawatankuasa Peraturanperaturan Mesyuarat.
3. Merancang dan melaksanakan penterjemahan
sebahagian Hansard berdasarkan permintaan dari
organisasi seperti EU, IPU, dsb.
5. Menerbit Laporan Prosiding
Mesyuarat Jawatankuasa Dewan.
4. Merancang dan melaksanakan penterjemahan
sebarang dokumen berkaitan Dewan dan Parlimen
6. Menerbit Laporan Prosiding
mesyuarat-mesyuarat peringkat
antarabangsa berkaitan Parlimen.
5. Menyelaras dan melaksanakan penterjemahan
kertas kerja Ahli Parlimen yang akan menghadiri
seminar sama ada di dalam atau di luar negara
seperti inter-parliamentary seminar
17. Mengawasi dengan rapi penggunaan telefon bimbit/tablet
sebagai kamera oleh pelawat-pelawat yang menyalahi
peraturan Dewan.
CARTA FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN DEWAN NEGARA
Lampiran C1
KETUA PENTADBIR PARLIMEN MALAYSIA – PTD JUSA A
SETIAUSAHA DEWAN NEGARA
PTD/PT – M/N54
BAHAGIAN PENGURUSAN DEWAN NEGARA
PTD/PT - M/N 52
SEKSYEN PERUNDANGAN & PROSIDING
SEKSYEN PENYATA RASMI
SEKSYEN JURUBAHASA & TERJEMAHAN
SEKSYEN BENTARA
PTD/PT: M/N 48
PEG PENERBITAN : N48
JURUBAHSA SERENTAK: N48
BENTARA MESYUARAT: N32
A. PERUNDANGAN & PENGGUBALAN
1. Memberi khidmat nasihat kepada tafsiran Peraturan
Mesyuarat berkaitan perundangan, penggubalan usul
laporan kepada Jawatankuasa dan usul Rang
Undang-Undang Perbekalan.
2. Menjalankan penyelidikan berkenaan petua-petua
(Rulings) Yang di-Pertua dan mengemaskini rekod
petua-petua yang dikehendaki.
3. Membantu Ahli Dewan menggubal usul-usul, pindaan
Rang Undang-Undang Persendirian serta memantau
proses-proses meluluskan Rang Undang-Undang
Kerajaan Persendirian mematuhi kehendak Peraturan
Mesyuarat.
4. Mengendalikan dan menyimpan maklumat berkenaan
proses pembentangan RUU melalui sistem
pangkalan data.
5. Mengendalikan dan menyimpan maklumat mengenai
proses pembentangan Laporan Jawatankuasa Pilihan
dan Jawatankuasa Pilihan Khas Dewan Negara.
6. Menjalankan penyelidikan dan perbandingan
prosiding Dewan Negara dan Jawatankuasajawatankuasa Pilihan yang ditubuhkan berdasarkan
amalan dan konvensyen Parlimen luar negara
B. PROSIDING
1. Menyelaras pertanyaan lisan/bertulis Ahli Dewan
Negara dan jawapan Kementerian.
UNIT PENYATA RASMI
UNIT TERJEMAHAN
1. Menerbit Penyata Rasmi
Harian (Daily Hansard) bagi
Mesyuarat Dewan Negara.
1. Merancang dan melaksanakan urusan
penterjemahan soalan harian Aturan
Urusan Mesyuarat
2. Menerbit Penyata Rasmi
Bercetak (Printed Hansard)
bagi Mesyuarat Dewan
Negara.
2. Menyelaras penterjemahan serentak
perbahasan Dewan Negara
3. Merancang dan mengatur
penerbitan penyata rasmi di
laman web Parlimen.
4. Merancang dan melaksanakan urusan
penterjemahan usul harian
4. Mengurus pengagihan
penyata rasmi kepada
pelanggan.
5. Mengurus tugasan Content
Searching Hansard.
6. Mengasing dan mengumpul
petikan/ucapan Ahli-Ahli
3. Menyelaras penterjemahan berturutan
perbahasan Dewan Negara
5. Menyelaras penterjemahan kandungan
laman sesawang Parlimen
6. Memberikan taklimat dan mengiringi
pelawat asing terutamanya tetamu asing
yang dibawa sendiri oleh Ahli Parlimen
dan melalui Cawangan Perhubungan
Korporat
7. Menyelaras penterjemahan serentak
seminar dan acara rasmi anjuran Parlimen
Malaysia
4. Mengedar serta menyusun dengan rapi risalat-risalat
dokumen-dokumen lain di atas meja Ahli-ahli Dewan Negara.
dan
5. Mengawasi supaya tiada risalah-risalah yang tidak ada kaitan
dengan persidangan diedarkan atau diletak di atas meja Ahli-ahli
Dewan tanpa kebenaran Setiausaha Dewan Negara.
6. Membunyikan loceng Dewan pada masa yang ditetapkan.
7. Menerima dan mengedar nota-nota dari Yang di-Pertua Dewan
Negara kepada Ahli-ahli Dewan dan sebaliknya.
8. Mengawasi Pegawai Bertugas Kementerian dan Kakitangan
Kerajaan menepati dan mematuhi peraturan-peraturan yang
ditetapkan di dalam Dewan Negara.
9. Menunjuk arah tempat duduk pelawat.
10. Mencatat kehadiran Ahli-ahli Ahli-ahli Dewan Negara.
9. Menyelaras pengendalian sistem
penterjemahan
12. Bertanggungjawab mengeluarkan Ahli-Ahli Parlimen yang
melanggar tatatertib dan disiplin Dewan di atas arahan Yang diPertua Dewan Negara.
10. Merancang dan menghasilkan buku glosari
3. Menyelaras Mesyuarat-mesyuarat JKK Kabinet AUM,
Pra-Persidangan, Mesyuarat Perasmian Majlis
Parlimen Malaysia.
12. Buku Aturcara Pentadbiran Majlis
Pembukaan Parlimen
1. Mengurus peredaran risalat/Rang Undang-Undang di
dalam Dewan Negara dan kepada Agensi Kerajaan
yang terlibat.
3. Memastikan cokmar terpelihara dan sentiasa berada di dalam
keadaan baik, bersih dan selamat.
11. Mengendalikan urusan mengangkat sumpah Ahli-ahli Dewan
Negara.
11. Menyelaras persiapan pra-pembukaan
Parlimen dengan menyedia dan
mengedarkan:
C. RISALAT
2. Mengedar kertas Aturan Urusan Mesyuarat setiap kali sesi
persidangan.
8. Menyelaras penterjemahan berturutan
secara bersemuka dalam acara rasmi
2. Memastikan Aturan Mesyuarat dan usul-usul
disediakan dan dimasukkan ke dalam Aturan Urusan
Mesyuarat Harian.
4. Mengendalikan bank data soalan-soalan lisan,
soalan-soalan bertulis dan usul-usul yang
dikemukakan oleh Ahli-ahli Dewan serta jawapanjawapan kementerian.
1. Menentukan kawalan keselamatan di dalam Dewan Negara
sentiasa terjamin sebelum, semasa dan selepas Dewan bersidang.
13. Buku Istiadat Pembukaan Parlimen
14. Kad jemputan ke Majlis Pembukaan
Parlimen
15. Menyelaras penterjemahan berturutan
secara bersemuka dalam acara rasmi
16. Menyelaras pengendalian sistem
penterjemahan
17. Merancang dan menghasilkan buku glosari
13. Mengawasi dan menyelia pengeluaran dokumen dari dalam
Dewan.
14. Mengawasi dan memaklumkan kepada YB/Tetamu perkaraperkara larangan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam Dewan.
15. Menentukan kawalan keselamatan sebelum, semasa dan selepas
setiap kali Mesyuarat Jawatankuasa.
16. Mengambil alih dan melaksanakan tugas-tugas Bentara Sambilan
seperti mengawasi etika berpakaian kemas mengikut peraturan
Dewan, memandu masuk, keluar dan menempatkan pelawat,
memastikan pelawat atau pemberita tidak memasuki AnteChamber tanpa kebenaran dan memastikan barang-barang
pelawat yang tertinggal disimpan dan diserah kepada pengurusan
Dewan.
17. Mengawasi dengan rapi penggunaan telefon bimbit/tablet sebagai
kamera oleh pelawat-pelawat yang menyalahi peraturan Dewan.
CARTA FUNGSI BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT
Lampiran D1
KETUA PENTADBIR PARLIMEN MALAYSIA – PTD : JUSA A
BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT
GRED 48 (T)
SEKSYEN PENDIDIKAN
SEKSYEN MEDIA DAN KOMUNIKASI KORPORAT
SEKSYEN PENERBITAN, FOTOGRAFI DAN VISUAL
GRED 44(TERBUKA)
PEGAWAI PENERANGAN S41
AHLI FOTOGRAFI B21/22 B25/26
1. PENGURUSAN LAWATAN
i. Mengendalikan lawatan rasmi/kunjungan
hormat/pelawat dalam dan luar negara
1. PENGURUSAN MEDIA
i.
Mengatur sidang media
ii. Mengurus dan mengendalikan permohonan lawatan
para pelawat ke Parlimen.
iii. Mengadakan taklimat kepada rombongan pelawat di
Parlimen
iv. Memberi taklimat mengenai sistem Parlimen di
sekolah-sekolah dan institut pengajian tinggi
2. PENGURUSAN PELANGGAN
i. Mengurus panggilan telefon
ii. Melayani pelanggan yang berurusan (kaunter
Pertanyaan)
3. PENGURUSAN GALERI
ii. Bertanggungjawab dalam urusan dan penjagaan
barangan yang hendak di pamer di dalam galeri.
iii. Mengurus panggilan telefon
Mengeluarkan kenyataan akhbar
iii.
Mengatur liputan media
iv.
Mengatur temubual eksklusif
v.
Kawalan media
vi.
Bertindak sebagai jurucakap/liaison
vii.
Bertanggungjawab membuat pemantauan isu
secara keseluruhan
2. PENGURUSAN ACARA
i. Urusetia acara jabatan
iii. One-Stop-centre (pusat sehenti/rujukan)
i. Menyelia dan mengurus segala yang berkaitan dengan
Galeri Parlimen Malaysia yang bakal diadakan.
ii.
3.
ii.
Mengurus jemputan kepada tetamu & media
iii.
Publisiti (pre & post)
iv.
Penulisan Ucapan
v.
Pengurusan Lawatan Dalam Negeri
PENGURUSAN ADUAN
i.
Mengurus aduan awam
ii.
Menyelia Maklumbalas
iii.
Menguruskan segala aduan atau masalah
yang tidak dapat diselesaikan oleh Pegawai
Khidmat Pelanggan
iv. Melayani pelanggan yang berurusan (kaunter
Pertanyaan)
v. One-Stop-centre (pusat sehenti/rujukan)
vi. Menyelia dan mengurus segala yang berkaitan dengan
Galeri Parlimen Malaysia yang bakal diadakan.
vii. Bertanggungjawab dalam urusan dan penjagaan
barangan yang hendak di pamer di dalam galeri.
iv.
Membuat „follow-up‟ dengan segera dan
memaklumkan kepada pelanggan sama ada
melalui surat, email atau telefon
1. PENGURUSAN PENERBITAN FOTOGRAFI DAN VISUAL
i.
Menyelaras penerbitan Buletin Parlimen
ii.
Mencetak risalah-risalah
iii.
Menyedia dan mencetak bahan-bahan
iv.
maklumat
v.
Menerbitkan video korporat jabatan
vi.
Mencetak Buku Aturcara
vii.
Menerbitkan buku-buku maklumat
viii.
Parlimen
ix.
Dokumentasi/arkib
2. PENGURUSAN FOTOGRAFI DAN VISUAL (VIDEO)
i.
Liputan foto dan video segala aktiviti Jabatan, Majlis
Perasmian Parlimen,
kunjungan hormat
pembesar luar negara, Majlis Angkat Sumpah Ahli
Dewan Negara/Rakyat, lawatan-lawatan dalam dan
luar negara)
ii.
Menyediakan album dan rakaman untuk rekod dan
arkib
iii.
Menguruskan rekod secara professional urusan
penyimpanan gambar/filem bagi tujuan arkib
iv.
Membantu dalam penyediaan majalah/ buku-buku/
risalah Parlimen
v.
Mengiringi lawatan-lawatan ke luar Negara untuk
tujuan liputan
vi.
Bertanggungjawab ke atas keselamatan alat-alat
kelengkapan video dan fotografi
CARTA FUNGSI BAHAGIAN PENYELIDIKAN PARLIMEN MALAYSIA
Lampiran E1
KETUA PENTADBIR PARLIMEN MALAYSIA – PTD JUSA A
TIMBALAN KETUA PENTADBIR - PTD: JUSA C
BAHAGIAN PENYELIDIKAN
GRED 54 (TERBUKA)
SEKSYEN EKONOMI
SEKSYEN SOSIAL
GRED 48 (TERBUKA)
GRED 48 (TERBUKA)
1. Mengurus, menyelenggara
dan menyiapkan kerja-kerja
penyelidikan berkenaan
kementerian-kementerian Unit
Ekonomi seperti berikut:o
o
o
o
o
o
o
Kem. Kewangan (MOF)
Kem. Perdagangan
A‟bangsa (MITI)
Kem Perdag Dlm Negeri
(KPDNKK)
Kem. Pertanian (MOA)
Kem Per. Perladangan &
Komoditi
Kem. Pelancongan
EPU/ ICU – JPM
2. Menganalisis Rang UndangUndang (RUU) yang
dibentangkan dan menyiapkan
laporan analisis RUU
3. Menyiapkan penyelidikan
mengenai isu-isu semasa
dalam dan luar negara secara
berkala dan juga melalui
permohonan khusus dari ahliahli Parlimen
4. Menyediakan ikhtisar dan nota
percakapan untuk ahli-ahli
Parlimen yang menghadiri
persidangan/ mesyuarat dan
seminar dalam dan luar
negara
5. Membantu ahli-ahli Parlimen
untuk mendapatkan
maklumat/ statistik dan
menyediakan nota-nota
perbahasan untuk kegunaan
ahli-ahli Parlimen
1. Mengurus, menyelenggara
dan menyiapkan kerja-kerja
penyelidikan berkenaan
kementerian-kementerian
Unit Sosial seperti berikut:o
o
o
o
Kem. Pelajaran (MOE)
Kem. Pengajian Tinggi
Kem. Sumber Manusia
Kem. Pem. Wanita,
Keluarga & Masyarakat
(KPWKM)
o Kem. Belia & Sukan
o Kem. Kesihatan
2. Menganalisis Rang UndangUndang (RUU) yang
dibentangkan dan
menyiapkan laporan analisis
RUU
3. Menyiapkan penyelidikan
mengenai isu-isu semasa
dalam dan luar negara secara
berkala dan juga melalui
permohonan khusus dari ahliahli Parlimen
4. Menyediakan ikhtisar dan
nota percakapan untuk ahliahli Parlimen yang
menghadiri persidangan/
mesyuarat dan seminar
dalam dan luar negara
5. Membantu ahli-ahli Parlimen
untuk mendapatkan
maklumat/ statistik dan
menyediakan nota-nota
perbahasan untuk kegunaan
ahli-ahli Parlimen
SEKSYEN SAINS, TENAGA
DAN TEKNOLOGI
SEKSYEN ANTARABANGSA DAN
KESELAMATAN
GRED 48 (TERBUKA)
GRED 48 (TERBUKA)
1. Mengurus, mentadbir dan
menyelenggara kerja-kerja
penyelidikan berkenaan
kementerian-kementerian Unit Sains
& Tenaga seperti berikut:o Kem. Sains, Teknologi & Inovasi
(MOSTI)
o Kem. Tenaga, Tek Hijau & Air
(KeTTHA)
o Kem. P‟rangan,Komunikasi,
Kbudayaan
o Kem. Sumber Asli & Alam Sekitar
o Kem. WP dan Kesejahteraan
Bandar
o Kem. Pemb. Luar Bandar &
Wilayah
o Kem. Perumahan & Kjaan
Tempatan (KPKT)
2. Menganalisis Rang Undang-Undang
(RUU) yang dibentangkan dan
menyiapkan laporan analisis RUU
3. Menyiapkan penyelidikan mengenai
isu-isu semasa dalam dan luar
negara secara berkala dan juga
melalui permohonan khusus dari
ahli-ahli Parlimen
4. Menyediakan ikhtisar dan nota
percakapan untuk ahli-ahli Parlimen
yang menghadiri persidangan/
mesyuarat dan seminar dalam dan
luar negara
5. Membantu ahli-ahli Parlimen untuk
mendapatkan maklumat/ statistik
dan menyediakan nota-nota
perbahasan untuk kegunaan ahliahli Parlimen
1. Mengurus, mentadbir dan
menyelenggara kerja-kerja
penyelidikan berkenaan
kementerian-kementerian Unit
Keselamatan & Antarabangsa
seperti berikut:o
o
o
o
o
o
Kem. Dalam Negeri (KDN)
Kem. Luar
Kem. Pertahanan (MINDEF)
Kem. Pengangkutan
Kem. Kerja Raya
Jabatan Perdana Menteri
(Undang-undang, Perpaduan
dan Integrasi Nasional & HalEhwal Islam)
2. Menganalisis Rang UndangUndang (RUU) yang
dibentangkan dan menyiapkan
laporan analisis RUU
3. Menyiapkan penyelidikan
mengenai isu-isu semasa dalam
dan luar negara secara berkala
dan juga melalui permohonan
khusus dari ahli-ahli Parlimen
4. Menyediakan ikhtisar dan nota
percakapan untuk ahli-ahli
Parlimen yang menghadiri
persidangan/ mesyuarat dan
seminar dalam dan luar negara
5. Membantu ahli-ahli Parlimen
untuk mendapatkan maklumat/
statistik dan menyediakan notanota perbahasan untuk
kegunaan ahli-ahli Parlimen
PERPUSTAKAAN PARLIMEN
PUSTAKAWAN S 44
1. Mengurus sistem perpustakaan secara
manual dan berkomputer.
2. Mengurus rangkaian atas talian bagi
peringkat Jabatan dan rangkaian atas
talian bersama Perpustakaan Negara
Malaysia, perpustakaan mahkamah
serta perpustakaan institut pengajian
tinggi.
3. Mengurus perolehan bahan bacaan
perpustakaan
4. Mengurus pangkalan data indeks
perbahasan mengenai bacaan Rang
Undang-Undang dan Pindaan Rang
5. Undang-Undang dan pangkalan data
suratkhabar
6.
Mengurus sudut multimedia dan laman
web interaktif dan mesra pengguna ke
arah menjadikan Pusat Sumber sebagai
Virtual Resource Centre.
7. Merancang dan mengurus promosi serta
hebahan mengenai aktiviti, koleksi dan
perkhidmatan Perpustakaan
8. Mengurus rangkaian dengan
Perpustakaan luar negara
9. Mengurus perkhidmatan rujukan,
pencarian maklumat dalam WebOPAC
Pusat Sumber, koleksi Parlimen, koleksi
perundangan, pangkalan data dalam
talian dan internet
CARTA FUNGSI BAHAGIAN KESELAMATAN
KETUA PENTDBIR PARLIMEN MALAYSIA – PTD JUSA A
TIMBALAN KETUA PENTADBIR - PTD: JUSA C
BAHAGIAN KESELAMATAN
PKK KP 48
SEKSYEN OPERASI
SEKSYEN KESELAMATAN PERLINDUNGAN
PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN KP44
PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN KP32
1.
Mengurus dan memproses permohonan /
pengeluaran pas keselamatan (tetap,
sementara, pelawat dan sebagainya ).
2.
Mengenal dan mengawasi pergerakan akses di
bangunan Parlimen dan kawasan sekitarnya
dengan kerjasama pihak PDRM.
3.
Menguatkuasakan peraturan dan langkahlangkah keselamatan fizikal, dokumen dan
peribadi sepertimana ditetapkan dibawah
arahan keselamatan.
4.
Menyelaras dan memastikan unit operasi yang
melibatkan perjalanan pentadbiran persidangan
dewan berjalan mengikut peraturan, arahan
keselamatan dan undang-undang berkaitan
bagi mengelakkan gangguan terhadap
Parlimen.
5.
Menjalankan program pemeriksaan mengejut
untuk memastikan peraturan / langkah kawalan
keselamatan dilaksanakan.
6.
Menjalankan penyelarasan / proses
pengeluaran permohonan dan rekod pas
keselamatan melibatkan ( pas tetap, sementara,
pelawat dan sebagainya ).
7.
Memastikan segala pergerakan akses ke dalam
Parlimen dibuat mengikut dibuat mengikut
peraturan dan berjalan dengan lancar.
1.
Menyelaras dan memastikan kawalan
keselamatan dan memantau sistem
keselamatan fizikal di bangunan Parlimen
berjalan dengan baik.
2.
Menguatkuasakan peraturan dan langkahlangkah keselamatan fizikal, dokumen dan
peribadi sepertimana ditetapkan dibawah
arahan keselamatan.
3.
Menyelaras dan memastikan unit operasi yang
melibatkan perjalanan pentadbiran persidangan
dewan berjalan mengikut peraturan, arahan
keselamatan dan undang-undang berkaitan
bagi mengelakkan gangguan terhadap
Parlimen.
4.
Menjalankan program pemeriksaan mengejut
untuk memastikan peraturan / langkah kawalan
keselamatan dilaksanakan.
5.
Mengurus dan menjadi urusetia proses tapisan
keselamatan untuk semua pegawai /kakitangan,
pelawat/kotraktor yang berurusan di Parlimen
untuk dikemukakan kepada Pejabat Ketua
Pegawai Keselamatan Kerajaan selaku kuasa
pusat.
Lampiran F1
CARTA FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN
Lampiran G1
KETUA PENTDBIR PARLIMEN MALAYASIA– PTD JUSA A
TIMBALAN KETUA PENTADBIR – PTD: JUSA C
BAHAGIAN PENGURUSAN
PTD/PT : M/N54
SEKSYEN SUMBER MANUSIA DAN INOVASI
SEKSYEN AHLI PARLIMEN
SEKSYEN KEWANGAN DAN AKAUN
PTD/PT : M/N 52
PT/PTD : M/N 48
PTD/PT: M/N48
1. Pengurusan kemudahan dan
1. Mengurus hal ehwal perkhidmatan kakitangan dan perjawatan orgasnisasi.
2. Mengurus Sistem HRMIS.
3. Mengurus latihan, Pelan Operasi Latiahn Jabatan dan perperiksaan.
4. Pengurusan prestasi dan tatatertib.
5. Urusetia kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia.
6. Mengurus hal-hal pentadbiran, keurusetiaan mesyuarat-mesyuarat jabatan.
7. Pengurusan percetakan dan penjilidan hansard dan dokumen jabatan.
8. Pengurusan system e-Jari.
9. Mengurus program latihan sankut pegawai Parlimen di luar negaradan
Dewan Undangan Negeri.
10. Mengurus maklumbalas mesyuarat-mesyuarat Ketua Jabatan dan
Pengurusan Tertinggi:i.
ii.
iii.
iv.
Mesyuarat Kabinet
Mesyuarat Pasca Kabinet
Mesyuarat Ketua Jabatan di JPM
Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus
11. Urusetia kepada pengurusan dasar:-
i.
ii.
iii.
Pelan Strategik Parlimen
Manual Prosedur Kerja
ISO
12. Urusetia kepada pengurusan inovasi dan kualiti:-
i.
Kumpulan Inovasi dan Kualiti
keistimewaan Ahli Parlimen di bawah
Akta 237 Tahun 1980 dan Kertas Statut
235 Tahun 1983.
2. Mengurus dan mengems kini maklumat
bekas-bekas dan Ahli Parlimen melalui
sistem maklumat berkomputer.
3. Mengurus dan menyelars maklumat
manual dan digital Ahli Parlimen.
4. Mengurus dan mengemas kini e-
Guarantee Letter perubatan Ahli
Parlimen.
5. Pengurusan pembayaran elaun dan
tuntuan Ahli Parlimen.
6. Mengurus pinjaman kenderaan,
perumahan dan komputer.
1. Mengurus peruntukan perbelanajaan
jabatan berdasarkan sekyen 4 Akta
Acara Kewangan 1957, Arahan
Perbendaharaan dan lain-lain peraturan
yang berkuat kuasa.
2. Mengurus asset dan stor.
3. Urusetia mesyuarat JKAPAK dan JPKA.
4. Pemyediaan Anggaran Belanjawan
Tahunan bagi VOT B01, T05, T06.
5. Mengurus pembayaran program aktiviti
Jabatan..
6. Mengurus akaun-akaun selaras dengan
system akaun bagu yang diperkenalkan
oleh Jabatan Akauntan Negara (JANM).
CARTA FUNGSI BAHAGIAN SENGGARA FASILITI DAN LANDSKAP
Lampiran H1
KETUA PENTDBIR PARLIMEN MALAYSIA – PTD JUSA A
TIMBALAN KETUA PENTDBIR – PTD: JUSA C
BAHAGIAN SENGGARA FASILITI DAN LANDSKAP
JURUTERA : J54
SEKSYEN STRUKTUR KERJA AWAM DAN LANDSKAP
SEKSYEN MEKANIKAL
SEKSYEN ELEKTRIK
JURUTERA : J48 (AWAM)
JURUTERA : J48 (MEKANIKAL)
JURUTERA : J48 (ELEKTRIKAL)
1. Merancang, memberi khidmat nasihat teknikal dan melaksanakan kerja
pemeriksaaan penyelenggaran kejuruteraan awam dan struktur ke atas
bangunan Parlimen & kediaman rasmi Speaker.
2. Mengawas, mengaudit dan mengesahkan kerja-kerja kebersihan dan
pembaikan yang dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik.
3. Penyediaan anggaran Belanjawan Tahunan bagi kerja penyelenggaraan
bidang awam & struktur serta urusan sebutharga dan tender.
4. Menyelaras kerja menaiktaraf dan ubahsuai kompleks Parlimen dalam
bidang kejuruteraan awam dan struktur termasuk kediaman rasmi
Speaker.
5. Mengurus dan mentadbir kontrak penyelenggaraan bangunan dan
infrastruktur ke atas Bangunan Parlimen dan kediaman Rasmi Speaker.
6. Merancang,mengawas , menyelaras dan mengurus aktiviti
penyelenggaraan lanskap nursery dan hiasan dalaman.
7. Urusan khidmat kepakaran Kontrak dan Ukur Bahan untuk projek-projek
pembangunan dan penyelenggaraan
8. Urusetia penjualan sebutharga Jabatan dan memberi khidmat nasihat
kepada urusetia pentadbiran kontrak
9. Mengemaskini maklumat-maklumat kos untuk bahan binaan, guna
tenaga dan loji
10. Menyediakan rekabentuk kerja-kerja baru , ubahsuai , landskap, majlis
istiadat dan keraian rasmi Kerajaan
11. Memberi khidmat nasihat berhubung dengan senibina dan kerja hiasan
dalaman.
1. Merancang, mengurus, mengawas dan
menyelaras aktiviti dan kerja
penyelenggaraan peralatan dan sistem
mekanikal bagi bangunan Parlimen dan
kediaman rasmi Speaker. Cth:
Penyaman udara, lif, pam penggalak,
sistem pencegah kebakaran, sistem LPG
2. Mengurus kontrak penyelenggaraan
peralatan mekanikal ke atas bangunan
parlimen dan Kediaman Rasmi Speaker.
3. Mengawas dan mengaudit kerja-kerja
dan peralatan mekanikal yang
dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor
yang dilantik.
4. Meneliti dan mengesahkan kerja-kerja
kecil pembaikan dan pengubahsuaian
peralatan mekanikal.
5. Melaksanakan pengujian dan pemulihan
kerosakan pembaikan peralatan
mekanikal kepada Bangunan Parlimen
dan Kediaman Rasmi Speaker.
6. Penyediaan anggaran Belanjawan
Tahunan bagi kerja penyelenggaraan
mekanikal
7. Memberi khidmat nasihat dan sokongan
teknikal berkaitan sistem dan peralatan
mekanikal kepada Parlimen.
1. Menyedia, memproses dan mengeluarkan sebutharga,
tender dan kerja-kerja segera penyelenggaraan dan
menaik taraf Bangunan parlimen dan Kediaman
Rasmi Speaker.
2. Mengurus kontrak penyelenggaraan elektrik dan
sistem keselamatan keatas bangunan parlimen dan
Kediaman Rasmi Speaker.
3. Mengawas dan mengaudit kerja-kerja dan peralatan
elektrik dan sistem keselamatan yang dilaksanakan
oleh kontraktor-kontraktor yang dilantik.
4. Meneliti dan mengesahkan kerja-kerja kecil pembaikan
& pengubahsuaian pendawaian dan peralatan
elektrik.
5. Pengujian dan pemulihan kerosakan pembaikan
peralatan elektrik kepada Bangunan Parlimen dan
Kediaman Rasmi Speaker.
6. Penyediaan anggaran Belanjawan Tahunan bagi kerja
penyelenggaraan elektrik dan sistem keselamatan
7. Mengurus pembelian dan penyimpanan alat ganti
untuk kegunaan kerja penyelenggaraan elektrik.
8. Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal
berkaitan sistem dan peralatan elektrik kepada dan
sistem keselamatan Parlimen.
CARTA FUNGSI BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Lampiran J1
KETUA PENTDBIR PARLIMEN MALAYSIA – PTD JUSA A
TIMBALAN KETUA PENTADBIR – PTD: JUSA C
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
PTM: F48/F52
SEKSYEN PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI DAN MULTIMEDIA
SEKSYEN OPERASI DAN TEKNIKAL
PTM: F44
PTM: F44
1. Menyelaras Pembangunan Sistem Aplikasi Teras Utama Jabatan,
Pengurusan Pengetahuan, Aplikasi Sokongan dan Aplikasi Flagship
Kerajaan mengikut standard yang ditetapkan.
1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasi, pemantauan,
bantuan teknikal, pematuhan standard dan bantuan kepakaran ICT
untuk Projek Pembangunan ICT yang melibatkan Dewan Rakyat
dan Dewan Negara .
2. Memberi khidmat nasihat dan pakar runding teknikal kepada pihak
Pengurusan dan Bahagian-Bahagian di Parlimen Malaysia dalam
membuat perancangan berhubung dengan pembangunan sistem
aplikasi untuk menyokong business Bahagian masing-masing dari
segi kualiti, keselamatan sistem dan kajian kemungkinan (feasibility
study).
3. Memastikan Portal Rasmi Jabatan sentiasa dikemaskini dengan
maklumat terkini dan menepati garis panduan dan spesifikasi
Multimedia Development Corporation (MDEC).
4. Melaksanakan penambahbaikan dan menyelenggara keseluruhan
sistem yang telah dibangunkan.
5. Menentukan penggunaan sumber dapat dimanfaatkan dengan
sempurna bagi membolehkan pembangunan dan Pengurusan
Sistem Maklumat Jabatan dapat dilaksanakan dengan berkesan.
6. Menyelaras pembangunan pengetahuan kakitangan melalui sesi
technology update dan latihan-latihan berkaitan.
7. Memastikan proses Transfer of Technology (TOT) dapat disalurkan
kepada kakitangan ICT melalui projek pembangunan ICT.
8. Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)
Jabatan.
9. Menyelaras jawatankuasa-jawatankuasa yang diperlukan oleh Pihak
Pengurusan Atasan khususnya yang melibatkan khidmat kakitangan
ICT.
10. Menyelaras program-program latihan ICT kepada kakitangan
Parlimen Malaysia
11. Menyelaras pelaporan pelaksanaan projek pembangunan ICT
Jabatan.
2. Bertanggungjawab memastikan sistem persidangan dewan berada
di tahap optimum dengan pelaksanaan penyelenggaraan berjadual.
3. Menentukan penggunaan sumber dapat dimanfaatkan dengan
sempurna bagi membolehkan persidangan dewan dapat
dilaksanakan dengan berkesan.
4. Memastikan Sistem Emel Jabatan sentiasa berfungsi dengan baik.
5. Memastikan Sistem Rangkaian Jabatan beroperasi dengan baik
melalui langkah penambahbaikan dan penyelenggaraan berkala
perkakasan-perkakasan rangkaian terlibat
6. Memberi khidmat nasihat dan pakar runding teknikal berkaitan
Sistem Operasi Dewan Persidangan.
7. Memastikan semua infrastruktur keselamatan ICT adalah terjamin
pada setiap masa dan menepati prinsip-prinsip keselamatan
berpandukan Dasar Keselamatan ICT dan Arahan Keselamatan.
8. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Pengurusan Pusat Data
ICT.
9. Memastikan
pengendalian
pengoperasian
dilaksanakan dengan baik dan teratur.
teknikal
dapat
10. Memastikan kakitangan Parlimen Malaysia mendapat kemudahan
ICT sewajarnya.
11. Bertanggungjawab sepenuhnya bagi urusan rekod aset ICT.
12. Bertanggungjawab akan keperluan teknikal ICT bagi programprogram Jabatan.
CARTA FUNGSI BAHAGIAN PERHUBUNGAN ANTARABANGSA DAN PROTOKOL
KETUA PENTADBIR PARLIMEN MALAYSIA – PTD JUSA A
TIMBALAN KETUA PENTADBIR – PTD: JUSA C
BAHAGIAN PERHUBUNGAN ANTARABANGSA DAN PROTOKOL
PTD/PT : M/N 52
SEKSYEN PERTUBUHAN ANTARA PARLIMEN
(HUBUNGAN MULTILATERAL)
SEKSYEN HUBUNGAN ANTARA PARLIMEN
(HUBUNGAN BILATERAL)
PTD/PT: M/N M44
PTD /PT: M/N 44
1. Menjadi urusetia dan penyelaras bagi
persidangan /seminar yang dianjurkan oleh
Parlimen Malaysia berkaitan pertubuhan
/persatuan/organisasi berikut:*IPU,PUIC,PGA,UN,ASGP,CPA,
SOCATT,APPF, FEALAC, GPH,APPU,
GLOPAC, AIPA, AFPPD, APA, ASEP,
APPCED, IPAID, WSIS
2. Mengendalikan urusan kewangan IPU dan
CPA Malaysia.
3. Mendapatkan position papers dan country
brief daripada agensi-agensi berkaitan untuk
isu-isu yang akan dibincangkan.
4. Menyediakan Memorandum Jemaah Menteri
sekiranya persidangan dihadiri oleh Jemaah
Menteri atau persidangan dianjurkan oleh
Parlimen
1. Mengendalikan lawatan rasmi ke luar negara untuk YPDN, YPDR, YB
Menteri, TYPDN dan TYPDR.
2. Mengendalikan kesemua lawatan kerja Ahli Parlimen Malaysia ke Luar
Negara.
3. Mengendalikan dan menyelaras kesemua lawatan rasmi / kerja dari luar
negara ke Parlimen Malaysia.
4. Mengendalikan sesi kunjungan hormat / pertemuan dengan YPDN,
YPDR, YB Menteri, TYPDN dan TYPDR.
5. Mengendalikan kesemua urusan logistik untuk delegasi Parlimen
Malaysia menghadiri persidangan / mesyuarat / seminar rasmi dalam dan
luar negara yang diuruskan oleh semua unit di Cawangan Pertubuhan
Antara Parlimen.
6. Mengendalikan kesemua urusan logistik lawatan rasmi / kerja diuruskan
yang oleh unit Antarabangsa.
7. Mengendalikan urusan logistik untuk Persidangan / Seminar yang
Parlimen Malaysia menjadi tuan rumah.
8. Memberi khidmat nasihat protokol dan menyelaras semua urusan
protokol dalam Majlis / program yang dianjurkan oleh Parlimen Malaysia
9. Membantu dalam aturan protokol bagi majlis / program yang dianjurkan
oleh pihak luar di Parlimen Malaysia.
10. Menjadi urusetia kepada kesemua Parliamentary Friendship Group dan
Caucus.
11. Mengendalikan lawatan Parliamentary Friendship Group dan Caucus
dalam dan luar negara.
Lampiran K1