Nummer 35/12 29 augustus 2012

Comments

Transcription

Nummer 35/12 29 augustus 2012
Nummer 35/12
29 augustus 2012
Nummer 35/12
1
29 augustus 2012
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is
geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische
vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14
rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office.
Adres: NL Octrooicentrum
Patentlaan 2
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
Telefoon: 088-6026656
Telefax: 088-6029024
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Address: Netherlands Patent Office
2 Patentlaan
Post Office Box: 5820
2280 HV Rijswijk
Telephone: +31(0)88 602656
Telefax: +31(0)88 6029024
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Nummer 35/12
2
29 augustus 2012
Page
Inhoudsopgave
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
Blz.
5
Content
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
10
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
10
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
14
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
14
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
15
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
15
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
158
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
158
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
188
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
188
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
189
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
189
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
190
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
190
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
191
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
191
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
192
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
192
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
194
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
194
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
195
Heading MED
Contains data concerning other communications.
195
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
196
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
196
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
204
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
204
Nummer 35/12
3
29 augustus 2012
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 35/12
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
29 augustus 2012
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 35/12
5
29 augustus 2012
Rubrieken
NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(51) H05H 1/24
A61L 2/14
A01C 1/08
A01C 1/00
(21) 2006212
(22) 16.02.2011
(54) Device and method for
disinfecting plant seeds.
(71) Synthesis B.V. te Nijmegen
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Wilhelmus Antonius Maria van
Lith te Nijmegen
Barthelomeus Johannes
Theodorus Smit te Hoogkarspel
(41) 20.08.2012
(51) A01G 9/10
A01G 1/00
Peter Johannes Lodewijk Geurts
te Horst
Jacobus Godefridus Josef van
Kessel te Velddriel
(41) 24.08.2012
(51) A44C 5/00
A44C 25/00
A44C 13/00
(21) 1038604
(22) 23.02.2011
(54) Sieraad.
(71) Gisser B.V. te Nieuw Beijerland
(72) Ammar Katib te Nieuw Beijerland
(41) 24.08.2012
(51) A47B 96/14
A47B 47/04
(21) 2006242
(22) 17.02.2011
(54) Samenstel voor het flexibel en
losneembaar vormen van een
18.02.2011
meubelstuk, eerste
koppelelement en staander als
Werkwijze voor het verwerken
onderdeel van het samenstel.
van kokosmateriaal tot teeltaarde
en teeltbodem.
(71) G.H. Roelofs Holding B.V. te
Hengelo
Johannes Josephus Martinus van
Doren te Uden
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
Drs. Jilderda te Utrecht
(72) Gerrit Hendrik Roelofs te Hengelo
(21) 2006252
(22)
(54)
(71)
(74)
(72) Johannes Josephus Martinus van
Doren te Uden
(41) 20.08.2012
(41) 21.08.2012
(51) A47F 5/08
A47B 96/06
(51) A23L 1/0528
(21) 2006231
(21) 1038584
(22) 17.02.2011
(22) 16.02.2011
(54) Wall mount socket.
(54) Werkwijze voor de toepassing van (71) AMT Metaaltechniek B.V. te Etten
voedingsvezels voor het
Leur
verdikken van een waterige
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
substantie in voedingsmiddelen
(72) Paulus Cornelius Gerardus
en pet food.
Johannes Weytens te Breda
(71) NutraVit Production B.V. te
(41)
20.08.2012
Monnickendam
(51) A47G 19/23
(72) Marinus Johannes Vervoort te
A47G 19/08
Monnickendam
verzenden van
echoscopiebeelden.
(71) Jeroen Joris Valkenburg te Den
Dolder
(72) Jeroen Joris Valkenburg te Den
Dolder
(41) 24.08.2012
(51) A61C 17/00
(21) 1038593
(22) 18.02.2011
(54) UV-licht steriliseer Lepel.
(71) Balasem Abboud te Zwijndrecht
(72) Balasem Abboud te Zwijndrecht
(41) 21.08.2012
(51) A62C 37/00
(21) 2006235
(22) 17.02.2011
(54) A device, system and method for
activation of a plurality of fire
extinguishing devices.
(71) af-x systems B.V. te Wijdewormer
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(72) Robert Gerardus Cornelis Reijns
te Goudswaard
(41) 20.08.2012
(51) A62D 1/06
(21) 2006236
(22) 17.02.2011
(54) Fire-extinguishing composition.
(71) af-x systems B.V. te Wijdewormer
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(72) Hans van der Jagt te Ridderkerk
(41) 20.08.2012
(51) B01D 21/00
B01D 19/00
(21) 2006225
(22) 17.02.2011
(54) Improved removal device for
micro-bubbles and dirt particles.
(71) Flamco B.V. te Bunschoten
(41) 20.08.2012
(21) 1038595
(51) B26F 3/00
A23N 15/08
A23N 15/04
A23N 15/00
(22) 21.02.2011
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) 2006274
(54) Voorwerp (blokje) om kommen of (72) Jan Henk Cnossen te Koudum
Terence Arthur Devlin te
holle voorwerpen te kunnen
Apeldoorn
stapelen met een tussenliggende
(41) 20.08.2012
ruimte.
(22) 22.02.2011
(71) Jandirk Groet te Amsterdam
(54) Inrichting voor het snijden van
paddestoelen en/of planten.
(72) Jandirk Groet te Amsterdam
(51) B01D 21/00
B01D 19/00
(41) 22.08.2012
(21) 2006227
(71) Smits Derks Beheer B.V. te Horst
(51) H04W 4/02
A61B 8/08
(22) 17.02.2011
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Hendrikus Johannes Mechelina
Maria Derks te Horst
Peter Johannes Alphons Smits te
Horst
(21) 1038603
(22) 23.02.2011
(54) Werkwijze en inrichting voor het
(54) Improved removal device for
micro-bubbles and dirt particles.
(71) Flamco B.V. te Bunschoten
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Nummer 35/12
(72) Jan Henk Cnossen te Koudum
Terence Arthur Devlin te
Apeldoorn
(41) 20.08.2012
(51) C01B 3/38
B01J 8/04
B01J 8/00
B01J 19/24
B01J 19/00
(21) 2006245
(22) 18.02.2011
(54) Membrane reactor and process
for the production of a gaseous
product with such reactor.
(71) Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland te Petten
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Arend de Groot te Alkmaar
Yvonne Christine van Delft te
Petten
Marija Saric te Haarlem
(41) 21.08.2012
(51) G03G 15/00
B25C 11/00
(21) 2006273
(22) 22.02.2011
6
een gekoelde laadruimte.
(71) Johannes Blom te Hoogwoud
(72) Johannes Blom te Hoogwoud
(41) 22.08.2012
(51) B61D 47/00
B61D 3/18
(21) 2006249
(22) 18.02.2011
(51) B31D 5/00
(21) 2006233
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Joop Roodenburg te Delft
Cornelis Johannes Ekelaar te
Rotterdam
(41) 21.08.2012
(51) B63B 39/06
(21) 2006280
(22) 22.02.2011
(54) Transshipment system including a (54) Vessel comprising a stabilizing
system.
lift unit for moving a well car floor
of a railway well car.
(71) Seaway Heavy Lifting
Engineering B.V. te Zoetermeer
(71) Johannes Gerardus Maria van
Sommeren te Rotterdam
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Anton Coppens te Oegstgeest
(72) Johannes Gerardus Maria van
Sommeren te Rotterdam
(41) 24.08.2012
(41) 21.08.2012
(51) G08G 3/02
B63B 49/00
(51) B62D 21/11
B62D 21/02
(21) 2006238
(21) 2006224
(54) Signaleringsinrichting en systeem
voor een vaartuig voor het
passeren van een obstakel.
(22) 17.02.2011
(54) Support structure for a vehicle
wheel suspension.
(71) DAF Trucks N.V. te Eindhoven
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) Werkwijze voor het verwijderen
(72) Albertus Clemens Maria van der
van een nietje uit een stapel
Knaap te HELMOND
vellen en een inrichting daarvoor.
Jasper Joshua Backx te Alphen
(71) CortexCortex B.V. te Utrecht
(41) 20.08.2012
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) B62J 1/00
(72) Simon Carolus Maria Splinter te
(21) 2006215
Utrecht
Valentijn Willem Ignatius
(22) 16.02.2011
Gonsalves te Utrecht
(54) Saddle structure, particularly for
(41) 24.08.2012
29 augustus 2012
pedal driven vehicles, and
process for making such
structure.
(22) 17.02.2011
(71) Sjoerd Henricus Maria Tolsma te
Harderwijk
Ferdinand Jaring van der Werf te
Grouw
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Sjoerd Henricus Maria Tolsma te
Harderwijk
Ferdinand Jaring van der Werf te
Grouw
(41) 20.08.2012
(51) B63J 3/04
B63H 25/42
B63H 25/04
B63H 25/02
B63H 19/04
B63H 19/02
(22) 17.02.2011
(71) SELLE ROYAL S.p.A. te
Pozzoleone, Italië (IT)
(54) Omvorminrichting en werkwijze
voor omvormen.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 20.06.2011
(72) Barbara Bigolin te Pozzoleone,
Italië (IT)
Stefano Segato te Pozzoleone,
Italië (IT)
(54) Boegschroefgenerator.
(71) Schut Systems B.V. te Eerbeek
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Richard Cornelis van der Does te
Oosterbeek
(41) 20.08.2012
(51) B32B 17/10
(21) 2006223
(22) 17.02.2011
(54) Gelaagde veiligheidsbeglazing
met mogelijk geperforeerde
tussenlaag.
(71) Chameleon Lab B.V. te Haarlem
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Jan van Rongen te Haarlem
Ruud Nieuwenhuis te Almere
(41) 20.08.2012
(51) B60P 3/20
B60H 1/32
(21) 1038596
(22) 21.02.2011
(54) Koelsysteem voor plaatsing in
(41) 20.08.2012
(51) B63B 22/02
B63B 21/50
(21) 1038599
(22) 22.02.2011
(54) Turret mooring with
disconnectable submerged buoy
with interconnected vertically
sliding riser tubes.
(21) 1038877
(71) Franciscus Maria Sas te Lathum
(72) Franciscus Maria Sas te Lathum
(31) 1038601
(32) 23.02.2011
(33) Nederland
(41) 24.08.2012
(51) B65D 51/00
(21) 2006240
(22) 17.02.2011
(71) Jacob de Baan te Maassluis
(54) Afsluitelement en houder
voorzien van een dergelijk
afsluitelement.
(72) Jacob de Baan te Maassluis
(71) Save-Ty Can Cap B.V. te Galder
(41) 24.08.2012
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) B63B 39/02
B63B 39/00
(72) Corstiaan Johannes van Goolen te
Hoogblokland
(21) 2006248
(41) 20.08.2012
(22) 18.02.2011
(51) B65G 65/22
B65B 1/12
(54) Active heave compensation
system and method.
(71) Itrec B.V. te Schiedam
(21) 1038590
(22) 18.02.2011
Nummer 35/12
(54) Inrichting voor het vullen van een
zak met stortgoed.
(71) Gijsbert de Fockert te Hellouw
(74) drs. Altenburg te Culemborg
(72) Gijsbert de Fockert te Hellouw
(41) 21.08.2012
(51) B66C 23/90
(21) 2006268
(22) 21.02.2011
(54) Mobile crane and method of
operating a mobile crane.
(71) Reedijk Hydrauliek B.V. te
Klaaswaal
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
7
strijktafelovertrek en strijktafel
voorzien van dergelijke
strijktafelbedekking of -overtrek.
(71) Brabantia Nederland B.V. te
Valkenswaard
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Klaske Postma te Eindhoven
(22) 23.02.2011
(54) Rolscherminrichting.
(71) Floor Vouwhek Beheer B.V. te
Maartensdijk
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72) Adrianus Johannes Floor te
Hollandsche Rading
(51) D06F 95/00
(41) 24.08.2012
(21) 1038587
(51) F03D 3/02
F03D 1/02
(22) 17.02.2011
(54) Beschermingsinrichting voor een (21) 2006276
bh.
(22) 22.02.2011
(71) Anna van Dijk te Dordrecht
(54) Constructie met meervoudige
(72) Anna van Dijk te Dordrecht
windturbine.
(41) 22.08.2012
(51) E01B 9/66
(51) C02F 1/72
(21) 2008328
(21) 2006265
(22) 21.02.2012
(22) 21.02.2011
(54) Rughellingplaat voor een
spoorweg.
(71) VolkerRail Nederland B.V. te
Vianen
(71) Stichting Wetsus Centre of
(74) Ir. Assendelft te Lisse
Excellence for Sustainable Water (72) Peter van Steensel te Vianen
Technology te Leeuwarden
(31) 2006287
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(32) 23.02.2011
(72) Simon Bakker te Leeuwarden
Johannes Kuipers te Leeuwarden (33) Nederland
(41) 24.08.2012
Sybrandus Jacob Metz te
Leeuwarden
(51) E04D 3/08
(41) 22.08.2012
(21) 2006286
(41) 24.08.2012
(72) Dirk Reedijk te Klaaswaal
Ramon van der Net te Dinteloord (41) 20.08.2012
(54) Inrichting en werkwijze voor het
fotokatalytisch behandelen van
een fluïdum.
29 augustus 2012
E04D 13/03
(71) Itomforce Innovations B.V. te
Krimpen a.d. Lek
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Thomas Hubertus Maria
Doreleijers te Krimpen a.d. Lek
(41) 24.08.2012
(51) F21V
F21V
F21V
F21V
17/06
17/04
1/14
1/00
(21) 2006282
(22) 23.02.2011
(54) Lampafscherming in het
bijzonder voor het afschermen
van een lamp in een
schemerlamp.
(71) Cynthia Maria Versteeg te Baak
(51) C02F 9/12
(21) 2008320
(21) 2006241
(22) 20.02.2012
(22) 17.02.2011
(54) Werkwijze voor het zuiveren van
water, alsmede
waterzuiveringsinstallatie.
(54) Dakbedekkingsysteem en
werkwijze voor horizontaal
meerlaags doorzichtig paneel op
plat dak.
(71) Multi Purpose Industries te
Oldenzaal
(71) Mini-Flat te Beverlo, België (BE)
(51) F24B 1/189
F23L 17/16
F23L 17/00
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(21) 2006270
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(72) Karel Dierick te Zoersel, België
(BE)
(22) 21.02.2011
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(72) Cynthia Maria Versteeg te Baak
(41) 24.08.2012
(31) 2011/0114
(54) Gesloten haardsysteem met
geforceerde luchtstroom.
(41) 20.08.2012
(32) 18.02.2011
(71) Dru Verwarming B.V. te DUIVEN
(51) C08K 5/00
C08G 14/04
(33) België
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(41) 22.08.2012
(21) 2006218
(51) E05B 63/04
E05B 15/10
E05B 15/02
(72) Christiaan van Laar te
APELDOORN
(72) Antonius Doretheus Koens te
Oldenzaal
(22) 16.02.2011
(54) A method for reducing the
formaldehyde content of a
resinous starting material.
(71) Trespa International B.V. te
WEERT
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) 1038588
(22) 18.02.2011
(54) Schootbehuizing, alsmede een
set welke een schootbehuizing
omvat.
(41) 22.08.2012
(51) F24D 3/10
B01D 21/00
B01D 19/00
(21) 2006226
(22) 17.02.2011
(72) Gerardus Wilhelmus Schuren te
Heel
(71) Nemef B.V. te Wenum Wiesel
(54) Improved removal device for
micro-bubbles and dirt particles.
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(71) Flamco B.V. te Bunschoten
(41) 24.08.2012
(72) Albertus van Zeist te Apeldoorn
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) D06F 83/00
(41) 21.08.2012
(21) 2006283
(51) E06B 9/86
E06B 9/58
E06B 9/17
(72) Jan Henk Cnossen te Koudum
Terence Arthur Devlin te
Apeldoorn
(22) 23.02.2011
(54) Strijktafelbedekking,
(41) 20.08.2012
(51) F25B 6/02
Nummer 35/12
F24D 17/02
F24D 17/00
(21) 2006250
(22) 18.02.2011
(54) Verwarming/koeling en
warmwaterbereiding voor een
gebouw.
(71) M&O Techniek B.V. te Wormer
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Rudi Meijns te Wormer
(41) 21.08.2012
(51) G05D 23/19
F24F 11/00
(21) 1038602
(22) 23.02.2011
8
Henricus Petrus Jozef de Groot te (21) 2008110
Hoogmade
(22) 12.01.2012
(41) 24.08.2012
(54) Measuring Method, Measuring
Apparatus, Lithographic
(51) H05G 2/00
Apparatus and Device
G03F 7/20
Manufacturing Method.
(21) 2008216
(22) 01.02.2012
(54) Thermal management systems,
assemblies and methods for
grazing incidence collectors for
EUV lithography.
(71)
(74)
(72)
(54) Inrichting voor het op afstand
regelen van de temperatuur in
binnenruimtes met
gebruikmaking van
elektromagnetische straling,
tussen een thermostaat en een
mobiele telefoon met
uitgebreidere
computermogelijkheden.
(71) Mark Adrianus Hendrik Hermarij
te Amsterdam
(72) Mark Adrianus Hendrik Hermarij
te Amsterdam
(41) 24.08.2012
(51) F24J 2/52
(21) 1038582
(22) 15.02.2011
(54) Inrichting en werkwijze voor het
bevestigen van zonnepanelen of
gelijkwaardig.
(71) V&V Holding B.V. te NAALDWIJK
Pierrot Daniel Phillip Bell te 'SGRAVENZANDE
(72) Pierrot Daniel Phillip Bell te 'sGravenzande
(41) 20.08.2012
(51) F28D 20/02
(21) 2006251
(22) 18.02.2011
(54) Thermal storage device.
(71) Flamco B.V. te Bunschoten
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Terence Arthur Devlin te
Apeldoorn
Jan Henk Cnossen te Koudum
(41) 21.08.2012
(51) G01R 29/08
(21) 2006275
(22) 22.02.2011
(54) Reverberation chamber and
method for reverberating
electromagnetic radiation in a
reverberation chamber.
29 augustus 2012
(31)
(71) ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Arie den Boef te Waalre
Marcel Beems te Veldhoven
Theodorus Cadee te Vlierden
Media Lario S.r.L. te Bosisio Parini
Raymond Lafarre te Helmond
(LC), Italië (IT)
(31)
61/444373
mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
61/468208
Giovanni Bianucci te Vimercate,
(32)
18.02.2011
Italië (IT)
28.03.2011
Fabio Zocchi te SAMARATE, Italië
(33) Verenigde Staten van Amerika
(IT)
Verenigde Staten van Amerika
Robert Banham te Woodbridge,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(41) 21.08.2012
Marco Pedrali te Bergamo, Italië
(51) G03F 7/20
(IT)
Daniel Stearns te Los Altos Hills, (21) 2008157
California, Verenigde Staten van (22) 20.01.2012
Amerika (US)
(54) Lithographic apparatus and
Richard Levesque te Livermore,
lithographic projection method.
California, Verenigde Staten van
(71) ASML Netherlands B.V. te
Amerika (US)
Veldhoven
Gordon Yue te Sunnyvale,
Californië, Verenigde Staten van (74) ir. Maas te Veldhoven
Amerika (US)
Boris Grek te Hayward, California, (72) Ruud Beerens te Roggel
Antonius de Groot te SOMEREN
Verenigde Staten van Amerika
(31) 61/445428
(US)
Natale Ceglio te Pleasanton,
(32) 22.02.2011
California, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(41) 24.08.2012
Dean Shough te Newark,
California, Verenigde Staten van (51) G05B 19/05
Amerika (US)
G05B 19/042
Giuseppe Valsecchi te Oggiono
(21)
1038594
Lecco, Italië (IT)
(22)
18.02.2011
61/463461
(32) 17.02.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 20.08.2012
(51) G03F 9/00
G03F 7/20
(54) Intelligent besturingssysteem
voor aansturen van decentraal
geplaatste schakelcomponenten.
(71) Ten Holter Constructions B.V. te
Waalre
(21) 2008111
(72) Ronaldus Paulus Maria Ten Holter
te Waalre
(22) 12.01.2012
(41) 21.08.2012
(51) G06Q 20/00
(54) Optical Apparatus, Method of
G06F 21/00
Scanning, Lithographic Apparatus
and Device Manufacturing
(21) 1038592
Method.
(22) 18.02.2011
(71) ASML Netherlands B.V. te
(54) Koppelen bankrekeningnummers
Veldhoven
met behulp van encryptie.
(74) ir. Maas te Veldhoven
(71) Anna Maria Johanna de Vreede te
(72) Arie den Boef te Waalre
Haarlem
Willem Boudewijn Leenheer te
(31) 61/444373
Haarlem
61/468208
(32) 18.02.2011
28.03.2011
(72) Willem Boudewijn Leenheer te
Haarlem
(71) Comtest Engineering B.V. te
Zoeterwoude
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(41) 21.08.2012
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(41) 21.08.2012
(72) Jeroen Wouter Nijenhuis te
Zoetermeer
(51) G03F 9/00
G03F 7/20
(51) H04M 7/12
H04M 11/00
H04L 29/00
G08B 25/08
Nummer 35/12
9
(21) 2006278
(22) 19.02.2011
(22) 22.02.2011
(54) Displaysamenstel,
reclameornament en werkwijze.
(54) Alarmsysteem voor gebruik in
een telecommunicatienetwerk
alsmede een werkwijze voor het
over een
telecommunicatienetwerk
verzenden van alarmgegevens en
alarmconverteermiddelen
ingericht voor het uitvoeren van
de werkwijze.
(71) ASB-Security B.V. te Eindhoven
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Iwan Debets te Neeroetere,
België (BE)
(41) 24.08.2012
(51) G09F 19/12
(21) 2006264
29 augustus 2012
Bergschenhoek
Diederik Ben Bart Lammerse te
Hoofddorp
(71) Flored Limited te Utrecht
(41) 20.08.2012
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(51) H01M 8/24
H01M 8/04
H01M 8/02
(72) Joannes Henricus Cornelis Maria
Rood te Obdam
(41) 21.08.2012
(51) H01L 31/052
(21) 2006211
(22) 16.02.2011
(21) 2006266
(22) 21.02.2011
(54) Membrane electrode assembly
for fuel cell or redox flow battery.
(71) HyEt Holding B.V. te Arnhem
(54) Luminescent solar concentrator
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
and solar device comprising such
(72) Peter Jaime Bouwman te
luminescent solar concentrator.
Voorthuizen
(71) Technische Universiteit Delft te
Maarten de Bruijne te Heiloo
Delft
(41) 22.08.2012
(74) drs. Essen c.s. te Wageningen
(72) Erik van der Kolk te
Nummer 35/12
10
29 augustus 2012
NL2: Verlening van Nederlandse octrooien.
(51) A01D 34/86
A01B 63/106
A01B 63/10
(21) 2007296
(22) 25.08.2011
(54) Landbouwmachine.
(72) Marinus Johannes Vervoort te
Monnickendam
(47) 20.08.2012
(51) B26F 3/00
A23N 15/08
A23N 15/04
A23N 15/00
(21) 2006274
(73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik
(22) 22.02.2011
GmbH te Grieskirchen, Oostenrijk
(54) Inrichting voor het snijden van
(AT)
paddestoelen en/of planten.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) Smits Derks Beheer B.V. te Horst
(72) August Greifeneder te
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Schüsslberg, Oostenrijk (AT)
Herbert Holzinger te
(72) Hendrikus Johannes Mechelina
Prambachkirchen, Oostenrijk (AT)
Maria Derks te Horst
Norbert Angleitner te
Peter Johannes Alphons Smits te
Geboltskirchen, Oostenrijk (AT)
Horst
Peter Johannes Lodewijk Geurts
(31) 202010011803
te Horst
(32) 25.08.2010
Jacobus Godefridus Josef van
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Kessel te Velddriel
(47) 21.08.2012
(47) 24.08.2012
(51) H05H 1/24
A61L 2/14
A01C 1/08
A01C 1/00
(21) 2006212
(22) 16.02.2011
(54) Device and method for
disinfecting plant seeds.
(73) Synthesis B.V. te Nijmegen
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Wilhelmus Antonius Maria van
Lith te Nijmegen
Barthelomeus Johannes
Theodorus Smit te Hoogkarspel
(47) 20.08.2012
(51) A01G 9/10
A01G 1/00
(21) 2006252
(22) 18.02.2011
(51) A44C 5/00
A44C 25/00
A44C 13/00
(54) Voorwerp (blokje) om kommen of
holle voorwerpen te kunnen
stapelen met een tussenliggende
ruimte.
(73) Jandirk Groet te Amsterdam
(72) Jandirk Groet te Amsterdam
(47) 22.08.2012
(51) H04W 4/02
A61B 8/08
(21) 1038603
(22) 23.02.2011
(54) Werkwijze en inrichting voor het
verzenden van
echoscopiebeelden.
(73) Jeroen Joris Valkenburg te Den
Dolder
(72) Jeroen Joris Valkenburg te Den
Dolder
(47) 24.08.2012
(51) A62C 37/00
(21) 2006235
(22) 17.02.2011
(21) 1038604
(54) A device, system and method for
activation of a plurality of fire
extinguishing devices.
(22) 23.02.2011
(73) af-x systems B.V. te Wijdewormer
(54) Sieraad.
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(73) Gisser B.V. te Nieuw Beijerland
(72) Robert Gerardus Cornelis Reijns
te Goudswaard
(72) Ammar Katib te Nieuw Beijerland
(47) 24.08.2012
(47) 20.08.2012
(51) A47B 96/14
A47B 47/04
(51) A62D 1/06
(21) 2006242
(22) 17.02.2011
(22) 17.02.2011
(54) Fire-extinguishing composition.
(54) Samenstel voor het flexibel en
losneembaar vormen van een
meubelstuk, eerste
koppelelement en staander als
onderdeel van het samenstel.
(73) af-x systems B.V. te Wijdewormer
(73) G.H. Roelofs Holding B.V. te
Hengelo
(51) B01D 21/00
B01D 19/00
(54) Werkwijze voor het verwerken
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
van kokosmateriaal tot teeltaarde
(72) Gerrit Hendrik Roelofs te Hengelo
en teeltbodem.
(73) Johannes Josephus Martinus van (47) 20.08.2012
Doren te Uden
(51) A47F 5/08
A47B 96/06
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(21) 2006236
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(72) Hans van der Jagt te Ridderkerk
(47) 20.08.2012
(21) 2006225
(22) 17.02.2011
(54) Improved removal device for
micro-bubbles and dirt particles.
(73) Flamco B.V. te Bunschoten
(72) Johannes Josephus Martinus van
Doren te Uden
(21) 2006231
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 17.02.2011
(47) 21.08.2012
(54) Wall mount socket.
(72) Jan Henk Cnossen te Koudum
Terence Arthur Devlin te
Apeldoorn
(51) A23L 1/0528
(73) AMT Metaaltechniek B.V. te Etten
(47) 20.08.2012
Leur
(51) B01D 21/00
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 16.02.2011
B01D 19/00
(54) Werkwijze voor de toepassing van (72) Paulus Cornelius Gerardus
(21)
2006227
Johannes Weytens te Breda
voedingsvezels voor het
(22)
17.02.2011
verdikken van een waterige
(47) 20.08.2012
substantie in voedingsmiddelen
(54)
Improved removal device for
(51) A47G 19/23
en pet food.
micro-bubbles and dirt particles.
A47G 19/08
(73) NutraVit Production B.V. te
(73)
Flamco B.V. te Bunschoten
(21) 1038595
Monnickendam
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 21.02.2011
(21) 1038584
Nummer 35/12
(72) Jan Henk Cnossen te Koudum
Terence Arthur Devlin te
Apeldoorn
(47) 20.08.2012
(51) C01B 3/38
B01J 8/04
B01J 8/00
B01J 19/24
B01J 19/00
(21) 2006245
(22) 18.02.2011
(54) Membrane reactor and process
for the production of a gaseous
product with such reactor.
11
bijzonder voor een voertuig.
29 augustus 2012
(21) 1038599
(73) Vegotech B.V. te Budel
(22) 22.02.2011
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(54) Turret mooring with
disconnectable submerged buoy
with interconnected vertically
sliding riser tubes.
(72) Leonardus Petrus Maria Verhees
te Budel
Franciscus Michel Elisabeth
Govers te Budel
(73) Jacob de Baan te Maassluis
(31) 2005749
(72) Jacob de Baan te Maassluis
(32) 24.11.2010
(47) 24.08.2012
(33) Nederland
(51) B63B 39/02
B63B 39/00
(47) 21.08.2012
(51) B60P 3/20
B60H 1/32
(21) 2006248
(73) Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland te Petten
(21) 1038596
(22) 21.02.2011
(54) Active heave compensation
system and method.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Koelsysteem voor plaatsing in
een gekoelde laadruimte.
(73) Itrec B.V. te Schiedam
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) Johannes Blom te Hoogwoud
(72) Joop Roodenburg te Delft
Cornelis Johannes Ekelaar te
Rotterdam
(72) Arend de Groot te Alkmaar
Yvonne Christine van Delft te
Petten
Marija Saric te Haarlem
(72) Johannes Blom te Hoogwoud
(47) 21.08.2012
(47) 22.08.2012
(51) G03G 15/00
B25C 11/00
(51) B61D 47/00
B61D 3/18
(21) 2006273
(22) 22.02.2011
(21) 2006249
(22) 18.02.2011
(22) 18.02.2011
(47) 21.08.2012
(51) B63B 39/06
(21) 2006280
(22) 22.02.2011
(54) Transshipment system including a
(54) Werkwijze voor het verwijderen
lift unit for moving a well car floor
van een nietje uit een stapel
of a railway well car.
vellen en een inrichting daarvoor.
(73)
Johannes Gerardus Maria van
(73) CortexCortex B.V. te Utrecht
Sommeren te Rotterdam
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Simon Carolus Maria Splinter te
(72) Johannes Gerardus Maria van
Utrecht
Sommeren te Rotterdam
Valentijn Willem Ignatius
(54) Vessel comprising a stabilizing
system.
(47) 24.08.2012
(51) B62D 21/11
B62D 21/02
(21) 2006238
(21) 2006224
(54) Signaleringsinrichting en systeem
voor een vaartuig voor het
passeren van een obstakel.
Gonsalves te Utrecht
(51) B31D 5/00
(21) 2006233
(22) 17.02.2011
(54) Omvorminrichting en werkwijze
voor omvormen.
(73) Schut Systems B.V. te Eerbeek
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Richard Cornelis van der Does te
Oosterbeek
(47) 20.08.2012
(51) B32B 17/10
(21) 2006223
(22) 17.02.2011
(54) Gelaagde veiligheidsbeglazing
met mogelijk geperforeerde
tussenlaag.
(73) Chameleon Lab B.V. te Haarlem
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Jan van Rongen te Haarlem
Ruud Nieuwenhuis te Almere
(47) 20.08.2012
(51) B60K 15/06
B60K 15/035
(21) 2007847
(22) 23.11.2011
(54) Brandstofsysteem, in het
(47) 21.08.2012
(22) 17.02.2011
(54) Support structure for a vehicle
wheel suspension.
(73) DAF Trucks N.V. te Eindhoven
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Albertus Clemens Maria van der
Knaap te HELMOND
Jasper Joshua Backx te Alphen
(73) Seaway Heavy Lifting
Engineering B.V. te Zoetermeer
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Anton Coppens te Oegstgeest
(47) 24.08.2012
(51) G08G 3/02
B63B 49/00
(22) 17.02.2011
(73) Sjoerd Henricus Maria Tolsma te
Harderwijk
Ferdinand Jaring van der Werf te
Grouw
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(51) B62J 1/00
(72) Sjoerd Henricus Maria Tolsma te
Harderwijk
Ferdinand Jaring van der Werf te
Grouw
(21) 2006215
(47) 20.08.2012
(22) 16.02.2011
(51) B63J 3/04
B63H 25/42
B63H 25/04
B63H 25/02
B63H 19/04
B63H 19/02
(47) 20.08.2012
(54) Saddle structure, particularly for
pedal driven vehicles, and
process for making such
structure.
(73) SELLE ROYAL S.p.A. te
Pozzoleone, Italië (IT)
(21) 1038877
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 20.06.2011
(72) Barbara Bigolin te Pozzoleone,
Italië (IT)
Stefano Segato te Pozzoleone,
Italië (IT)
(54) Boegschroefgenerator.
(47) 20.08.2012
(51) B63B 22/02
B63B 21/50
(73) Franciscus Maria Sas te Lathum
(72) Franciscus Maria Sas te Lathum
(31) 1038601
(32) 23.02.2011
(33) Nederland
Nummer 35/12
(47) 24.08.2012
(51) B65D 51/00
(21) 2006240
12
Sybrandus Jacob Metz te
Leeuwarden
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
(51) D06F 95/00
(21) 1038587
(22) 17.02.2011
(22) 17.02.2011
(51) C02F 9/12
(54) Afsluitelement en houder
voorzien van een dergelijk
afsluitelement.
(21) 2006241
(54) Beschermingsinrichting voor een
bh.
(22) 17.02.2011
(73) Anna van Dijk te Dordrecht
(54) Werkwijze voor het zuiveren van
water, alsmede
waterzuiveringsinstallatie.
(72) Anna van Dijk te Dordrecht
(73) Save-Ty Can Cap B.V. te Galder
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Corstiaan Johannes van Goolen te (73) Multi Purpose Industries te
Oldenzaal
Hoogblokland
(74)
Ir. Verhees te Nuenen
(47) 20.08.2012
(51) B65D 85/671
(21) 1039324
(22) 25.01.2012
(54) Inrichting voor het ordenen van
zeer lange ritssluitingen.
(73) Coats Opti Germany GmbH te
Rhauderfehn, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) mr. ir. Klooster te Leidschendam
(72) Udo Waden te Ostrhauderfehn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102011009715
(32) 29.01.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 21.08.2012
(51) B65G 65/22
B65B 1/12
(21) 1038590
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(72) Antonius Doretheus Koens te
Oldenzaal
(47) 20.08.2012
(51) C08K 5/00
C08G 14/04
(51) B66C 23/90
(21) 2006268
(22) 21.02.2011
(54) Mobile crane and method of
operating a mobile crane.
(73) Reedijk Hydrauliek B.V. te
Klaaswaal
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) 2006265
(22) 21.02.2011
(54) Inrichting en werkwijze voor het
fotokatalytisch behandelen van
een fluïdum.
(22) 18.02.2011
(54) Schootbehuizing, alsmede een
set welke een schootbehuizing
omvat.
(22) 16.02.2011
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(54) A method for reducing the
formaldehyde content of a
resinous starting material.
(72) Albertus van Zeist te Apeldoorn
(73) Trespa International B.V. te
WEERT
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Gerardus Wilhelmus Schuren te
Heel
(47) 24.08.2012
(47) 21.08.2012
(51) E06B 9/86
E06B 9/58
E06B 9/17
(21) 2006286
(22) 23.02.2011
(54) Rolscherminrichting.
(51) C08J 3/215
(73) Floor Vouwhek Beheer B.V. te
Maartensdijk
(21) 2007418
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(22) 15.09.2011
(72) Adrianus Johannes Floor te
Hollandsche Rading
(72) Michael D. Morris te Nashua, New
Hampshire, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Anand Prakash te Wilmington,
Massachusetts, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Frederick H. Rumpf te Billerica,
Massachusetts, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 61/383182
(47) 24.08.2012
(51) F03D 3/02
F03D 1/02
(21) 2006276
(22) 22.02.2011
(54) Constructie met meervoudige
windturbine.
(73) Itomforce Innovations B.V. te
Krimpen a.d. Lek
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Thomas Hubertus Maria
Doreleijers te Krimpen a.d. Lek
(47) 24.08.2012
(51) F16K 15/03
F16K 1/20
E21B 34/10
(21) 1036726
(51) D06F 83/00
(22) 18.03.2009
(21) 2006283
(54) Safety valve torsional spring
assembly and method.
(22) 23.02.2011
(54) Strijktafelbedekking,
strijktafelovertrek en strijktafel
voorzien van dergelijke
strijktafelbedekking of -overtrek.
(73) Stichting Wetsus Centre of
Excellence for Sustainable Water (73) Brabantia Nederland B.V. te
Valkenswaard
Technology te Leeuwarden
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Simon Bakker te Leeuwarden
Johannes Kuipers te Leeuwarden
(21) 1038588
(73) ASSA ABLOY Nederland B.V. te
Apeldoorn
(32) 15.09.2010
(72) Dirk Reedijk te Klaaswaal
Ramon van der Net te Dinteloord (33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 21.08.2012
(47) 22.08.2012
(51) C02F 1/72
(51) E05B 63/04
E05B 15/10
E05B 15/02
(21) 2006218
(54) Elastomer composite with silica18.02.2011
containing filler and methods to
Inrichting voor het vullen van een
produce same.
zak met stortgoed.
(73) CABOT CORPORATION te Boston,
Gijsbert de Fockert te Hellouw
Massachusetts, ,Verenigde Staten
drs. Altenburg te Culemborg
van Amerika (US)
Gijsbert de Fockert te Hellouw
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 21.08.2012
(47) 20.08.2012
(72) Klaske Postma te Eindhoven
(47) 24.08.2012
(73) BJ Services Company te Houston,
Texas, ,Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Maximiliano Mondelli te Houston,
Texas, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Robert Jancha te Humble, Texas,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/12
(US)
Robert Henschel te The
Woodlands, Texas, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 12/056503
(32) 27.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 21.08.2012
(51) F21V
F21V
F21V
F21V
17/06
17/04
1/14
1/00
(21) 2006282
(22) 23.02.2011
(54) Lampafscherming in het
bijzonder voor het afschermen
van een lamp in een
schemerlamp.
(73) Cynthia Maria Versteeg te Baak
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(72) Cynthia Maria Versteeg te Baak
(47) 24.08.2012
(51) F24B 1/189
F23L 17/16
F23L 17/00
13
(21) 1038602
(47) 21.08.2012
(54) Inrichting voor het op afstand
regelen van de temperatuur in
binnenruimtes met
gebruikmaking van
elektromagnetische straling,
tussen een thermostaat en een
mobiele telefoon met
uitgebreidere
computermogelijkheden.
(51) G06Q 20/00
G06F 21/00
(72) Willem Boudewijn Leenheer te
Haarlem
(47) 24.08.2012
(47) 21.08.2012
(51) F24J 2/52
(51) H04M 7/12
H04M 11/00
H04L 29/00
G08B 25/08
(21) 1038582
(22) 15.02.2011
(54) Inrichting en werkwijze voor het
bevestigen van zonnepanelen of
gelijkwaardig.
(73) V&V Holding B.V. te NAALDWIJK
Pierrot Daniel Phillip Bell te 'SGRAVENZANDE
(47) 20.08.2012
(51) F28D 20/02
(73) Dru Verwarming B.V. te DUIVEN
(22) 18.02.2011
(21) 2006226
(22) 17.02.2011
(54) Improved removal device for
micro-bubbles and dirt particles.
(73) Flamco B.V. te Bunschoten
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Jan Henk Cnossen te Koudum
Terence Arthur Devlin te
Apeldoorn
(47) 20.08.2012
(51) F25B 6/02
F24D 17/02
F24D 17/00
(21) 2006250
(22) 18.02.2011
(54) Verwarming/koeling en
warmwaterbereiding voor een
gebouw.
(73) M&O Techniek B.V. te Wormer
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Rudi Meijns te Wormer
(47) 21.08.2012
(51) G05D 23/19
F24F 11/00
(54) Koppelen bankrekeningnummers
met behulp van encryptie.
(72) Mark Adrianus Hendrik Hermarij
te Amsterdam
(54) Gesloten haardsysteem met
geforceerde luchtstroom.
(51) F24D 3/10
B01D 21/00
B01D 19/00
(22) 18.02.2011
(73) Mark Adrianus Hendrik Hermarij
te Amsterdam
(22) 21.02.2011
(47) 22.08.2012
(21) 1038592
(73) Anna Maria Johanna de Vreede te
Haarlem
Willem Boudewijn Leenheer te
Haarlem
(72) Pierrot Daniel Phillip Bell te 'sGravenzande
(72) Christiaan van Laar te
APELDOORN
te Waalre
(22) 23.02.2011
(21) 2006270
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
29 augustus 2012
(21) 2006251
(54) Thermal storage device.
(73) Flamco B.V. te Bunschoten
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Terence Arthur Devlin te
Apeldoorn
Jan Henk Cnossen te Koudum
(21) 2006278
(22) 22.02.2011
(54) Alarmsysteem voor gebruik in
een telecommunicatienetwerk
alsmede een werkwijze voor het
over een
telecommunicatienetwerk
verzenden van alarmgegevens en
alarmconverteermiddelen
ingericht voor het uitvoeren van
de werkwijze.
(73) ASB-Security B.V. te Eindhoven
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Iwan Debets te Neeroetere,
België (BE)
(47) 24.08.2012
(51) H01L 31/052
(21) 2006211
(47) 21.08.2012
(22) 16.02.2011
(51) G01R 29/08
(54) Luminescent solar concentrator
and solar device comprising such
luminescent solar concentrator.
(21) 2006275
(22) 22.02.2011
(54) Reverberation chamber and
method for reverberating
electromagnetic radiation in a
reverberation chamber.
(73) Comtest Engineering B.V. te
Zoeterwoude
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) Technische Universiteit Delft te
Delft
(74) drs. Essen c.s. te Wageningen
(72) Erik van der Kolk te
Bergschenhoek
Diederik Ben Bart Lammerse te
Hoofddorp
(47) 20.08.2012
(72) Jeroen Wouter Nijenhuis te
(51) H01M 8/24
Zoetermeer
H01M 8/04
Henricus Petrus Jozef de Groot te
H01M 8/02
Hoogmade
(21) 2006266
(47) 24.08.2012
(22) 21.02.2011
(51) G05B 19/05
(54) Membrane electrode assembly
G05B 19/042
for fuel cell or redox flow battery.
(21) 1038594
(73) HyEt Holding B.V. te Arnhem
(22) 18.02.2011
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Intelligent besturingssysteem
(72) Peter Jaime Bouwman te
voor aansturen van decentraal
Voorthuizen
geplaatste schakelcomponenten.
Maarten de Bruijne te Heiloo
(73) Ten Holter Constructions B.V. te
(47)
22.08.2012
Waalre
(72) Ronaldus Paulus Maria Ten Holter
Nummer 35/12
14
29 augustus 2012
EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het Europese
octrooi aanvrage (11)
Datum Publicatie Europese
aanvrage (43)
IPC klasse (51)
Naam/Woonplaats aanvrager
(71)
Nummer 35/12
15
29 augustus 2012
EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
GROUND SURFACE
(51) A01C 5/06
A01B 17/00
(11) EP2314139
(21) EP10013813.0
(22) 20.10.2010
(31) 102009050015
(32) 21.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Italië
(73) DEERE & COMPANY te MOLINE,
ILLINOIS 61265-8098, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) An exhaust system for a lawn
mower
(72) BANKS, John te FAIRFIELD, VIC
3078, Australië (AU)
(73) Emak S.p.A. te 42011 BAGNOLO
IN PIANO (REGGIO EMILIA), Italië
(IT)
(51) A01C 23/00
(11) EP2144486
(21) EP08767123.6
(54) Vorrichtung für die verstellbare
(22) 06.05.2008
Befestigung von Düngereinlegern
(31) 0701097
oder Vorschälern für Pflüge
(32) 07.05.2007
(47) 22.08.2012
(73) Lemken GmbH & Co. KG te 46519 (33) Zweden
ALPEN, BONDSREPUBLIEK
(54) DEVICE IN CONNECTION WITH AN
DUITSLAND (DE)
AGRICULTURAL MACHINE
(72) Verhülsdonk, Mark te 47627
(47) 22.08.2012
KEVELAER, BONDSREPUBLIEK
(73) Sahlström, Nils-Johan te 532 96
DUITSLAND (DE)
SKARA, Zweden (SE)
Meurs, Wilhelm te 46519 ALPEN,
(72) Sahlström, Nils-Johan te 532 96
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SKARA, Zweden (SE)
(DE)
Gelen, Lars te 47495 RHEINBERG, (51) A01D 17/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2218318
(DE)
(21) EP10153328.9
Hönnekes, Ernst te 47652
WEEZE, BONDSREPUBLIEK
(22) 11.02.2010
DUITSLAND (DE)
(31) 2002538
Jochums, Dieter te 47199
(32) 16.02.2009
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Nederland
(51) B02C 18/18
A01G 23/06
A01F 29/09
A01F 12/40
A01B 35/28
(11) EP2040530
(21) EP07785837.1
(22) 22.06.2007
(31) 102006032295
(32) 11.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHNEIDKÖRPER
(47) 22.08.2012
(73) AHWI Maschinenbau Gmbh te
88634 HERDWANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 22.09.2009
(47) 22.08.2012
(54) Uprooting device
(47) 22.08.2012
(73) Basrijs B.V. te 4891 SZ
RIJSBERGEN
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Bastiaansen, Cornelis Theodorus
Marie te 4891 SZ, RIJSBERGEN
(51) A01D 34/68
(11) EP2281429
(47) 22.08.2012
(72) Bigi, Salvatore te 42011,
BAGNOLO IN PIANO (REGGIO
EMILIA), Italië (IT)
(51) A01D 43/063
(11) EP2241176
(21) EP10161490.7
(22) 06.03.2006
(31) 0502236
(32) 07.03.2005
(33) Frankrijk
(54) Dispositif pour le remplissage
d'un sac étanche par des
éléments véhiculés par un flux
généré par un équipement
(47) 22.08.2012
(73) Appert, Sylvain te 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
(72) Appert, Sylvain te 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
(51) A01F 15/08
A01F 15/07
(11) EP2292084
(21) EP10012350.4
(22) 22.03.2002
(31) 20010286
20010678
(32) 22.03.2001
19.07.2001
(21) EP10170701.6
(33) Ierland
Ierland
(22) 23.07.2010
(54) A combined baler/baler wrapper
(31) RE20090083
(47) 22.08.2012
(32) 06.08.2009
(73) Welmount Limited te KILMAINE,
COUNTY MAYO, Ierland (IE)
(33) Italië
(32) 06.04.2001
(54) An engagement mechanism with (72) McHale, Padraic Christopher te
CLONBUR COUNTY MAYO, Ierland
a brake
(IE)
(47) 22.08.2012
McHale, Martin William te
COUNTY MAYO, Ierland (IE)
(73) Emak S.p.A. te 42011 BAGNOLO
Heaney, James John te
IN PIANO (REGGIO EMILIA), Italië
HOLLYMOUNT COUNTY MAYO,
(IT)
Ierland (IE)
(72) Bigi, Salvatore te 42011,
Sheridan, Gerard Patrick te
BAGNOLO IN PIANO (REGGIO
COUNTY MAYO, Ierland (IE)
EMILIA), Italië (IT)
O'Connor, Patrick Thomas te
(51) A01D 34/82
COUNTY MAYO, Ierland (IE)
Biggins, John Patrick te COUNTY
(11) EP2298059
MAYO, Ierland (IE)
(21) EP10175831.6
(33) Australië
(22) 08.09.2010
(54) A CULTIVATOR FOR AERATING A
(31) RE20090092
(72) WILLIBALD, Artur te 88634
HERDWANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A01B 45/02
(11) EP1379119
(21) EP02715115.8
(22) 15.03.2002
(31) PR426401
(51) E01C 19/27
B60C 19/00
A01F 25/18
Nummer 35/12
16
(11) EP2263443
A01J 5/017
29 augustus 2012
(22) 12.06.2008
(21) EP10166003.3
(11) EP1790218
(31) 07356084
(22) 15.06.2010
(21) EP06076950.2
(32) 15.06.2007
(31) 102009025524
(22) 19.06.1995
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 19.06.2009
(31) 9401033
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 23.06.1994
(54) Verdichtungseinrichtung für eine
Silage in einem Fahr- oder
Flachsilo
(33) Nederland
(54) PESTICIDAL COMPOSITION
COMPRISING A STRIGOLACTONE
DERIVATIVE AND AN FUNGICIDE
COMPOUND
(47) 22.08.2012
(73) Rausch, Harry te 95197
SCHAUENSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rausch, Harry te 95197
SCHAUENSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) A construction including an
implement for automatically
milking animals
(47) 22.08.2012
(73) MAASLAND N.V. te 3147 PA
MAASSLUIS
(72) van den Berg, Karel te 2971 BR
BLESKENSGRAAF
van der Lely, Olaf te 6300 ZUG,
Zwitserland (CH)
(11) EP1729560
(51) A61L 9/014
A61L 9/01
A01K 1/015
(21) EP05716967.4
(11) EP1865763
(22) 09.03.2005
(21) EP06721894.1
(31) 0402459
(22) 03.04.2006
(32) 09.03.2004
(31) 668176 P
(33) Frankrijk
(32) 04.04.2005
(54) SERRE PERFECTIONNEE
INTEGRANT DES MOYENS DE
RECUPERATION ET DE
CANALISATION DE L'EAU DE
CONDENSATION
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A01G 9/14
(47) 22.08.2012
(54) FRAGRANCE COMPOSITION
(47) 22.08.2012
(73) Givaudan SA te 1214 VERNIERGENÈVE, Zwitserland (CH)
(51) C12N 15/82
A01H 5/00
A01H 1/00
(72) QUELLET, Christian te CH-2502
BIEL, Zwitserland (CH)
BOUWMEESTERS, Johnny te CH8618 OETWIL AM SEE,
Zwitserland (CH)
DELORENZI, Sibilla te CH-8037
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
MCGEE, Thomas te NYACK, NEW
YORK 10960, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2211604
(51) A01K 89/027
(21) EP08840950.3
(11)
(22) 24.10.2008
(21)
(31) 56278107
(22)
(32) 24.10.2007
(31)
(33) Nieuw-Zeeland
(32)
(54) TRANSFORMATION AND
REGENERATION ALLIUM PLANTS
(33)
(47) 22.08.2012
(47)
(73) Etablissement Barre S.A.S. te F47320 CLAIRAC, Frankrijk (FR)
Barre, Andrè te 47320 CLAIRAC,
Frankrijk (FR)
(72) BARRE, André te F-47320
CLAIRAC, Frankrijk (FR)
(73) The New Zealand Institute for
Plant and Food Research Limited
te MT ALBERT, AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
(72) EADY, Colin, Charles te MT
ALBERT AUCKLAND, NieuwZeeland (NZ)
KENEL, Fernand, Othmar te MT
ALBERT AUCKLAND, NieuwZeeland (NZ)
BRINCH, Sheree, Alma te MT
ALBERT AUCKLAND, NieuwZeeland (NZ)
(51) A01K 5/02
A01K 1/12
(54)
(73)
(72)
(51)
(47) 22.08.2012
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SUTY-HEINZE, Anne te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VORS, Jean-Pierre te 69110
SAINTE FOY LES LYON, Frankrijk
(FR)
(51) C07D 251/20
C07D 251/12
C07D 239/52
C07D 239/24
A01N 43/66
A01N 43/54
(11) EP1773124
(21) EP05761888.6
(22) 21.07.2005
(31) 2004216399
2005073005
(32) 23.07.2004
15.03.2005
(33) Japan
Japan
(54) A USE OF SULFONANILIDES AS
AGRICULTURAL AND
HORTICULTURAL FUNGICIDE
(47) 22.08.2012
(73) Bayer CropScience
Aktiengesellschaft te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ARAKI, Koichi te USHIKU-SHI,
IBARAKI 300-1216, Japan (JP)
EP2260700
KUDO, Sachio te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 305-0821, Japan (JP)
EP10165136.2
SATO, Yoshitaka te TSUKUBA-SHI,
07.06.2010
IBARAKI 300-2648, Japan (JP)
2009137425
ITO, Masahito te USHIKU-SHI,
IBARAKI 300-1232, Japan (JP)
08.06.2009
GOMIBUCHI, Takuya te TSUKUBAJapan
SHI, IBARAKI 305-0032, Japan (JP)
Spinning reel drag switch device
ARAKI, Yasuo te KAWACHI-GUN,
22.08.2012
TOCHIGI 329-0611, Japan (JP)
INUTA, Tetsuya te OYAMA-SHI,
Shimano Components (Malaysia)
TOCHIGI 323-0811, Japan (JP)
SDN BHD te 81500 PONTIAN
ENDO, Keiji te INASHIKI-GUN,
(JOHOR), Maleisië (MY)
IBARAKI 300-0331, Japan (JP)
Huat Ng, Keng te 81500,
SHIRAKURA, Shinichi te OYAMAPONTIAN, JOHOR, Maleisië (MY)
SHI, TOCHIGI 323-0022, Japan (JP)
NAKAMURA, Shin te OYAMA-SHI,
A01P 7/04
TOCHIGI 323-0807, Japan (JP)
A01N 43/653
A01N 43/56
(51) A01N 47/38
A01N 43/12
A01N 43/82
A01N 43/08
(11)
EP2272352
A01N 37/50
A01N 37/46
(21) EP10183170.9
(11) EP2157858
(22) 10.09.2002
(21) EP08760926.9
(31) 10146591
Nummer 35/12
(32) 21.09.2001
17
29 augustus 2012
(72) Feucht, Dieter te 65760
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Herbizide enthaltend
(73) Bayer CropScience AG te 40789
Dahmen, Peter te 41470 NEUSS,
substituierte Thien-3-ylMONHEIM, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo
DUITSLAND (DE)
(DE)
lin(thi)one und Bromoxynil
(72) Feucht, Dieter te 65760,
Drewes, Mark te 40764
(47) 22.08.2012
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(73) Bayer CropScience AG te 40789
Dahmen, Peter te 41470, NEUSS,
Pontzen, Rolf te 42799
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) Feucht, Dieter te 65760,
Drewes, Mark te 40764,
Gesing, Ernst te 40699 ERKRATH,
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(DE)
Dahmen, Peter te 41470, NEUSS,
Pontzen, Rolf te 42799,
(51) A01N 47/38
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
A01N 43/82
(DE)
DUITSLAND (DE)
Drewes, Mark te 40764,
(11)
EP2272360
Gesing, Ernst te 40699, ERKRATH,
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10183218.6
DUITSLAND (DE)
(DE)
(22) 10.09.2002
Pontzen, Rolf te 42799,
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK (51) A01N 47/38
(31) 10146591
A01N 43/82
DUITSLAND (DE)
(32) 21.09.2001
Gesing, Ernst te 40699, ERKRATH, (11) EP2272355
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10183193.1
(DE)
(54) Herbizid enthaltend substituierte
(22) 10.09.2002
Thien-3-yl(51) A01N 47/38
(31) 10146591
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo
A01N 43/82
lin(thi)one und Glyphosate(32) 21.09.2001
(11) EP2272353
Isopropylammonium
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10183174.1
(47) 22.08.2012
(54) Herbizide enthaltend
(22) 10.09.2002
(73) Bayer CropScience AG te 40789
substituierte Thien-3-yl(31) 10146591
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo
DUITSLAND (DE)
(32) 21.09.2001
lin(thi)one und Fenoxaprop-(p)(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
lin(thi)one und Diflufenican
(47) 22.08.2012
(72) Feucht, Dieter te 65760,
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
(54) Herbizide enthaltend
DUITSLAND (DE)
substituierte Thien-3-yl(73) Bayer CropScience AG te 40789
Dahmen, Peter te 41470, NEUSS,
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
lin(thi)one und Dicamba
DUITSLAND (DE)
(DE)
(47) 22.08.2012
(72) Feucht, Dieter te 65760,
Drewes, Mark te 40764,
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
(73) Bayer CropScience AG te 40789
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
Dahmen, Peter te 41470, NEUSS,
Pontzen, Rolf te 42799,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Feucht, Dieter te 65760,
(DE)
DUITSLAND (DE)
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
Drewes, Mark te 40764,
Gesing, Ernst te 40699, ERKRATH,
DUITSLAND (DE)
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Dahmen, Peter te 41470, NEUSS,
DUITSLAND (DE)
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Pontzen, Rolf te 42799,
(51) A01N 47/38
(DE)
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
A01N 43/82
Drewes, Mark te 40764,
DUITSLAND (DE)
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
(11)
EP2272361
Gesing, Ernst te 40699, ERKRATH,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10183224.4
Pontzen, Rolf te 42799,
(DE)
(22) 10.09.2002
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) A01N 47/38
DUITSLAND (DE)
(31) 10146591
Gesing, Ernst te 40699, ERKRATH, (11) EP2272358
(32) 21.09.2001
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10183208.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 10.09.2002
(54) Herbizide enthaltend
(51) A01N 47/38
(31) 10146591
substituierte Thien-3-ylA01N 43/82
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo
(32)
21.09.2001
(11) EP2272354
lin(thi)one und Iodosulfuron(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10183180.8
Methyl-Sodium
(54) Herbizide enthaltend
(22) 10.09.2002
(47) 22.08.2012
substituierte Thien-3-yl(31) 10146591
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo (73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
(32) 21.09.2001
lin(thi)one und Foramsulfuron
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(72) Feucht, Dieter te 65760,
(54) Herbizide enthaltend
(73) Bayer CropScience AG te 40789
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
substituierte Thien-3-ylMONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ethyl
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
18
Dahmen, Peter te 41470, NEUSS,
Drewes, Mark te 40764
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
Drewes, Mark te 40764,
Pontzen, Rolf te 42799
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Pontzen, Rolf te 42799,
Gesing, Ernst te 40699 ERKRATH,
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
Gesing, Ernst te 40699, ERKRATH, (51) A01N 47/38
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A01N 43/82
(DE)
(11) EP2272366
(51) A01N 47/38
(21) EP10183243.4
A01N 43/82
(11) EP2279663
(21) EP10183228.5
(22) 10.09.2002
(31) 10146591
(32) 21.09.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 10.09.2002
(31) 10146591
(32) 21.09.2001
29 augustus 2012
DUITSLAND (DE)
Mauler-Machnik, Astrid te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Krämer, Wolfgang te 51399
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B27K 3/50
A01N 51/00
(11) EP2305035
(21) EP10180632.1
(22) 29.05.1999
(31) 19825891
19829113
(32) 10.06.1998
30.06.1998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Herbizide enthaltend
substituierte Thien-3-yl(54) Mittel zur Bekämpfung von
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo
Pflanzenschädlingen
lin(thi)one und Terbuthylazine
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Bayer CropScience AG te 40789
(54) Herbizide enthaltend
substituierte thien-3-ylsulfonylamino(thio)carbonyltriazo
(73) Bayer CropScience
lin(thi)one und Mesotrione
Aktiengesellschaft te 40789
(47) 22.08.2012
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Bayer CropScience
DUITSLAND (DE)
Aktiengesellschaft te 40789
(72) Feucht, Dieter te 65760,
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Erdelen, Christoph te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Andersch, Wolfram te 51469
BERGISCH GLADBACH,
Dahmen, Peter te 41470, NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
Stenzel, Klaus te 40595
Drewes, Mark te 40764,
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Mauler-Machnik, Astrid te 42799
Pontzen, Rolf te 42799,
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Krämer, Wolfgang te 51399
Gesing, Ernst te 40699, ERKRATH,
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
(51) B27K 3/50
(72) Feucht, Dieter te 65760,
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dahmen, Peter te 41470, NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Drewes, Mark te 40764,
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pontzen, Rolf te 42799,
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gesing, Ernst te 40699, ERKRATH, (51) B27K 3/50
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A01N 51/00
(DE)
(11) EP2298076
(51) A01N 47/38
(21) EP10180616.4
(11) EP2272364
(22) 29.05.1999
(21) EP10183234.3
(31) 19825891
(22) 10.09.2002
19829113
(31) 10146591
(32) 10.06.1998
(32) 21.09.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
30.06.1998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Herbizide enthaltend
substituierte Thien-3-yl(54) Mittel zur Bekämpfung von
Sulfonylamino(thio)carbonyltriazo
Pflanzenschädlingen
lin(thi)one und Propoxycabazone- (47) 22.08.2012
sodium
(73) Bayer CropScience AG te 40789
(47) 22.08.2012
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Bayer CropScience
DUITSLAND (DE)
Aktiengesellschaft te 40789
(72) Erdelen, Christoph te 42799
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(72) Feucht, Dieter te 65760
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dahmen, Peter te 41470 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
A01N 51/00
(11) EP2319314
(21) EP10180646.1
(22) 29.05.1999
(31) 19825891
19829113
(32) 10.06.1998
30.06.1998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mittel zur Bekämpfung von
Pflanzenschädlingen
(47) 22.08.2012
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Erdelen, Christoph, Dr. te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Andersch, Wolfram, Dr. te 51469
Andersch, Wolfram te 51469
BERGISCH GLADBACH,
BERGISCH GLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
Stenzel, Klaus, Dr. te 40595
Stenzel, Klaus te 40595
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/12
Mauler-Machnik, Astrid, Dr. te
42799 LEICHLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Krämer, Wolfgang, Dr. te 51399
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B27K 3/50
A01N 51/00
(11) EP2305031
(21) EP10180670.1
(22) 29.05.1999
(31) 19825891
19829113
(32) 10.06.1998
30.06.1998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mittel zur Bekämpfung von
Pflanzenschädlingen
(47) 22.08.2012
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Erdelen, Christoph te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Andersch, Wolfram te 51469
BERGISCH GLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stenzel, Klaus te 40595
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mauler-Machnik, Astrid te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Krämer, Wolfgang te 51399
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61K 48/00
A61F 2/02
A01N 63/00
A01K 67/033
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
19
ANTONIO, TX 78249, Verenigde
Staten van Amerika (US)
XU, Hui te PLAINSBORO, NJ
08536, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A22C 21/00
A22B 3/08
(11) EP2201843
(21) EP10159123.8
(22) 14.01.2000
(31) 1011044
(32) 15.01.1999
(33) Nederland
(54) Method and device for the
mechanical opening of a blood
vessel in the neck of a
slaughtered animal
(47) 22.08.2012
(73) Marel Stork Poultry Processing
B.V. te 5831 AV BOXMEER
(72) van den Nieuwelaar, Adrianus
Josephes te 5421 XG, GEMERT
van Gaal, Franciscus Cornelis
Wilhelmus te 5845 CD, ST.
ANTHONIS
Schevers, Thomas Wilhelmus
Josephus te 5463 HA, VEGHEL
29 augustus 2012
OBERUZWIL, Zwitserland (CH)
Braun, Peter te 8280
KREUZLINGEN, Zwitserland (CH)
Rothenbühler, Peter te 9533
KIRCHBERG, Zwitserland (CH)
(51) A23L 1/22
A23L 1/00
A23G 4/20
A23G 4/06
A23G 3/54
(11) EP1996027
(21) EP06706071.5
(22) 20.02.2006
(54) RESlN ENCAPSULATED FOOD
ACID
(47) 22.08.2012
(73) Gumlink A/S te 7100 VEJLE,
Denemarken (DK)
(72) THORENGAARD, Bitten te DK7120 VEJLE ØST, Denemarken
(DK)
(51) A23G
A23G
A23G
A23G
A23G
9/52
9/44
9/28
9/24
3/00
(11) EP2347659
(51) A23C 9/20
A23C 3/033
(21) EP10195204.2
(11) EP2007211
(31) 10151424
(21) EP07710814.0
(32) 22.01.2010
(22) 21.03.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 787727 P
(54) Process for producing frozen
particles
(32) 30.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR THE TREATMENT
OF HUMAN MILK
(47) 22.08.2012
(73) Medela Holding AG te 6340
BAAR, Zwitserland (CH)
(22) 15.12.2010
(47) 22.08.2012
(73) Unilever PLC te LONDON,
GREATER LONDON EC4Y 0DY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) Burns, Ian, William te BEDFORD,
(72) HARTMANN, Peter, Edwin te
BEDFORDSHIRE MK44 1LQ,
GOOSEBERRY HILL, W.A. 6076,
GROOT BRITTANNIË (GB)
EP1651050
Australië (AU)
Williams, Andrea te BEDFORD,
EP04779040.7
KEIL, Anthony, David te
BEDFORDSHIRE MK44 1LQ,
21.07.2004
KARRINYUP, W.A. 6018, Australië
GROOT BRITTANNIË (GB)
(AU)
Zhu, Shiping te BEDFORD,
489245 P
TRENGOVE, Naomi, Jean te
BEDFORDSHIRE MK44 1LQ,
21.07.2003
TRIGG, W.A. 6029, Australië (AU)
GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
PRIME, Danielle, Kaye te
(51) A23G 9/38
GNANGARA, W.A. 6065, Australië
ACELLULAR TISSUE MATRICES
(11) EP1342418
(AU)
MADE FROM GALACTOSE ALPHA1,3-GALACTOSE -DEFICIENT
(21) EP02004897.1
(51) A23G 1/20
TISSUE
A23G 1/18
(22) 04.03.2002
(47) 22.08.2012
(73) LIFECELL CORPORATION te
BRANCHBURG, NJ 08876-3876,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MCQUILLAN, David, J. te
DOYLESTOWN, PA 18901,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRIFFEY, Edward, S. te FAIR
OAKS, TX 78015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BENIKER, Herbert, Daniel te SAN
A23G 1/04
A23G 1/00
(11) EP2394516
(21) EP10165842.5
(22) 14.06.2010
(54) Verfahren zum Betreiben einer
Anlage zum Herstellen von
Giessprodukten
(47) 22.08.2012
(73) Bühler AG te 9240 UZWIL,
Zwitserland (CH)
(72) Bauer, Bernhard te 9242
(54) Ice-cream product
(47) 22.08.2012
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) Graf, Andreas Werner te 1163
ETOY, Zwitserland (CH)
Bürgisser, Patrick te 5503
SCHAFISHEIM, Zwitserland (CH)
Müller, Stève te 1400 YVERDONLES-BAINS, Zwitserland (CH)
Henck, Martin Andreas te 4800
ZOFINGEN, Zwitserland (CH)
Nummer 35/12
(51) A23L
A23L
A23L
A23L
A23L
20
2/52
2/02
1/308
1/24
1/212
(11) EP1732402
(51)
(21) EP05700757.7
(22) 05.01.2005
(31) 770242
(32) 02.02.2004
KUS, NJ 07423, Verenigde Staten (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van Amerika (US)
(54) MVD-VERFAHREN UND
MCCORMICK, Demetrius Torino te
VORRICHTUNG ZUR TROCKNUNG
CLINTON, NJ 08809, Verenigde
UND PUFFUNG VON
Staten van Amerika (US)
ORGANISCHEN,
WASSERFEUCHTEN PRODUKTEN
B65B 7/28
B65B 55/06
(47) 22.08.2012
B65B 55/04
(73) Päx Food AG te 73431 AALEN,
B65B 31/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A23L 3/16
(DE)
A23L 3/00
(72) WEFERS, Michael te D-81929
EP2245947
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
EP08869306.4
DUITSLAND (DE)
03.12.2008
(51) B26D 3/08
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11)
(54) KETCHUP WITH FIBERS
(21)
(47) 22.08.2012
(22)
(73) Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 2008003315
(72) AQUINO, Leonardo Jose Sanchez
te ENGLEWOOD CLIFFS, NEW
JERSEY 07632, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A23L 1/236
(11) EP2124631
(21) EP07864591.8
(22) 19.11.2007
(31) 867690 P
(32) 29.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONFECTIONERY COMPOSITIONS
INCLUDING AN ELASTOMERIC
COMPONENT AND A SACCHARIDE
COMPONENT
(47) 22.08.2012
(73) Kraft Foods Global Brands LLC te
NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KABSE, Kishor te MORRIS PLAINS,
NJ 07950, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COTTEN, Gerald te SPARTA, NJ
07871, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOGHANI, Navroz te FLANDERS,
NJ 07836, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GEBRESELASSIE, Petros te
PISCATAWY, NJ 08854, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROBINSON, Mary te SPARTA, NJ
07871, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHMITZ, Kristen A. te JERSEY
CITY, NJ 07302, Verenigde Staten
van Amerika (US)
COOPER, Janie M. te LAFAYETTE,
NJ 07848, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CONSTANCE, Patricia Reinhart te
WYCKOFF, NJ 07481-3017,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
AMARISTA, Jose te MORRISTOWN,
NJ 07960, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ALLISON, Scott B. te STAMFORD,
CT 06903, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KRAMER, Colleen M. te HO-HO-
29 augustus 2012
A23N 5/00
(32) 10.01.2008
(11) EP2353407
(33) Japan
(21) EP11000511.3
(54) STERILIZATION METHOD OF
FOOD SEALED IN CONTAINER
AND FILLING SYSTEM
(22) 22.01.2011
(47) 22.08.2012
(31) 102010001277
(32) 27.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Toyo Seikan Kaisha, Ltd. te
SHINAGAWA-KU TOKYO 141-8640, (54) Einrichtung zum Schlitzen oder
Schneiden von Früchten mit
Japan (JP)
harter Schale, insbesondere
(72) YAMAMOTO, Shinji te YOKOHAMAEßkastanien oder Maronen, und
SHI KANAGAWA 230-0001, Japan
Verfahren hierzu
(JP)
FUKUI, Takeshi te YOKOHAMA-SHI (47) 22.08.2012
KANAGAWA 230-0001, Japan (JP)
SAWADA, Makoto te YOKOHAMASHI KANAGAWA 230-0001, Japan
(JP)
TANIOKA, Mitsuo te YOKOHAMASHI KANAGAWA 230-0001, Japan
(JP)
(51) F25D 3/00
F25D 23/00
F25D 13/00
A23L 3/36
(73) Yildirim, Ergen te 69117
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Yildirim, Ergen te 69117
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A24D 3/16
(11) EP1843670
(21) EP06700443.2
(22) 16.01.2006
(11) EP2340726
(31) 102005005175
(21) EP10193862.9
(32) 01.02.2005
(22) 06.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0959049
(54) FILTERCIGARETTE
(32) 16.12.2009
(47) 22.08.2012
(33) Frankrijk
(73) Reemtsma Cigarettenfabriken
GmbH te 22761 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Surgélateur de croûtage d'un
produit alimentaire
(47) 22.08.2012
(72) PETERS, Gunther te 21244
(73) CEMMI-Construction-Etude de
BUCHHOLZ, BONDSREPUBLIEK
Matériel-Maintenance Industrielle
DUITSLAND (DE)
te 29170 FOUESNANT, Frankrijk
HENNING, Paul-Georg te 25451
(FR)
QUICKBORN, BONDSREPUBLIEK
(72) Rolland, Joseph te 56110,
DUITSLAND (DE)
GOURIN, Frankrijk (FR)
PIENEMANN, Thomas te 21224
ROSENGARTEN,
(51) H05B 6/78
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H05B 6/64
(DE)
F26B 3/347
SEIDEL, Henning te 21358
F26B 3/30
MECHTERSEN, BONDSREPUBLIEK
A23L 3/54
DUITSLAND (DE)
A23L 3/3418
(11) EP2408322
(21) EP10726438.4
(22) 18.06.2010
(31) 102009025472
(32) 18.06.2009
(51) A41D 7/00
A41B 9/00
(11) EP1836910
(21) EP06712300.0
(22) 25.01.2006
Nummer 35/12
21
(54) CLOTHING SUCH AS SHORTS AND
COUNTY 330, Taiwan (TW)
SWIMMING WEAR
(72) Lee, Fang Ching te TAOYUAN
(47) 22.08.2012
COUNTY 330 TAOYUAN CITY,
Taiwan (TW)
(73) Toratani, Ikuo te ISHIKAWA 9291172, Japan (JP)
(72) Toratani, Ikuo te ISHIKAWA 9291172, Japan (JP)
(51) B32B 27/12
A43B 23/02
A43B 1/04
(51) A62B 18/08
A62B 18/04
A41D 13/11
(11) EP1919321
(11) EP1925222
(31) 422141
703512 P
(21) EP08001739.5
(22) 18.01.2001
(31) 176958 P
(32) 18.01.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Gown helmet assembly
(47) 22.08.2012
(73) STRYKER CORPORATION te
KALAMAZOO, MI 49002,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP06787564.1
(22) 14.07.2006
(32) 05.06.2006
29.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) FOOTWEAR STRUCTURE WITH
TEXTILE UPPER MEMBER
(47) 22.08.2012
(73) Nike International Ltd. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Diaz, Luis A. te PUERTO RICO
(72) SOKOLOWSKI, Susan, L. C/O NIKE,
00767, Verenigde Staten van
INC. te BEAVERTON, OR 97005Amerika (US)
6453, Verenigde Staten van
Henniges, Bruce D. te
Amerika (US)
GALESBURG MI 49053, Verenigde
WOLF-HOCHDOERFFER, Susanne,
Staten van Amerika (US)
Amalie C/O NIKE, INC. te
Wasserman, Mark A. te DELTON
BEAVERTON, OR 97005-6453,
MI 49046, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
Staley, Karen L. te KALAMAZOO
MI 49001, Verenigde Staten van (51) A43B 7/32
A43B 23/08
Amerika (US)
(11)
EP2143352
(51) A42B 1/04
(11) EP2255687
(21) EP10164533.1
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(22) 10.07.2008
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) THEVENET, Ludovic te F-92340
BOURG LA REINE, Frankrijk (FR)
(51) A45D 40/26
(11) EP1847197
(21) EP05102584.9
(22) 08.04.2005
(31) 102004048544
(32) 30.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Abstreifer mit
Kosmetikaapplikator
(47) 22.08.2012
(73) GEKA GmbH te 91572
BECHHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Schöttle, Katrin te 21217
SEEVETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A46B 9/02
(11) EP1351592
(21) EP02706712.3
(22) 16.01.2002
(31) 10102219
(32) 19.01.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) APPLIKATOR FÜR FLÜSSIGE ODER
PASTÖSE MEDIEN,
INSBESONDERE DEKORATIVE
KOSMETIKA WIE MASCARA
(47) 22.08.2012
(73) GEKA GmbH te 91572
BECHHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Ankle protection means for shoes (72) ECKERS, Lorenz te 21255
TOSTEDT, BONDSREPUBLIEK
or boots
182733 P
DUITSLAND (DE)
(47)
22.08.2012
788435
ZERCK, Jochen te 22885
(73) Mascot International A/S te
BARSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
31.05.2009
SILKEBORG, Denemarken (DK)
DUITSLAND (DE)
27.05.2010
(72) Grosboel, Michael te 8600
Verenigde Staten van Amerika
(51) A46D 3/00
SILKEBORG, Denemarken (DK)
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1859705
Secure and Absorbent Elongated (51) A61Q 3/02
(21) EP07009988.2
A61Q 1/06
Hood
(22) 18.05.2007
A61Q 1/02
22.08.2012
A61Q 1/00
(31) 102006025043
Saito, Cynthia te CORONA DEL
A61K 8/19
(32) 26.05.2006
MAR, CA 92625, Verenigde Staten
A45D 34/04
van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A45D 34/00
A45D 33/00
Saito, Cynthia te CORONA DEL
(54) Bürste und Verfahren zu deren
MAR, CA 92625, Verenigde Staten (11) EP1796503
Herstellung
van Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(21) EP05789912.2
A42B 1/24
(73) M+C Schiffer GmbH te 53577
(22) 08.07.2005
NEUSTADT-WIED,
EP2311334
(31) 0410501
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP10013686.0
619928 P
(DE)
15.10.2010
(32) 05.10.2004
(72)
Hörenbaum, Markus te 53721
20.10.2004
098135220
SIEGBURG, BONDSREPUBLIEK
(33) Frankrijk
DUITSLAND (DE)
16.10.2009
Verenigde Staten van Amerika
Buchholz, Erwin te 53567
Taiwan
ASBACH, BONDSREPUBLIEK
(54) PROCEDE DE MAQUILLAGE D'UN
Hat with sound playing function
DUITSLAND (DE)
SUPPORT ET KIT POUR LA MISE
22.08.2012
EN OEUVRE DE CE PROCEDE
(51) E06B 9/11
HTC Corporation te TAOYUAN
(47) 22.08.2012
A47B 87/02
(22) 31.05.2010
(31)
(21) EP08012519.8
29 augustus 2012
Nummer 35/12
A47B 87/00
(11) EP2283743
(21) EP10166517.2
(22) 18.06.2010
(31) 0903934
22
(47) 22.08.2012
(73) Hettich Strothmann GmbH & Co.
KG te 33397 RIETBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 12.08.2009
(72) TORMA, Pavol te 4023 KOSICE,
Slovakije (SK)
(33) Frankrijk
(51) A47C 1/032
(54) Meuble de rangement à
module(s) superposable(s)
(11) EP1989961
(47) 22.08.2012
(73) Paperflow te 59260 LEZENNES,
Frankrijk (FR)
29 augustus 2012
(31) 2007190967
2007323520
2008155503
(32) 23.07.2007
14.12.2007
13.06.2008
(33) Japan
Japan
Japan
(21) EP08007665.6
(54) VEHICLE SEAT PAD AND VEHICLE
SEAT
(22) 19.04.2008
(47) 22.08.2012
(31) 102007021782
(73) Bridgestone Corporation te
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
(32) 07.05.2007
(72) Cousin, Benoît te 78770, AUTEUIL
(72) HIRATA, Yutaka te YOKOHAMA-SHI
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LE ROY, Frankrijk (FR)
KANAGAWA 224-8510, Japan (JP)
(54)
Synchronmechanik
für
Bürostühle
(51) E05C 19/02
OKUMURA, Masanori te
E05B 17/00
(47) 22.08.2012
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 224A47B 88/04
8510, Japan (JP)
(73) Bock-1 GmbH & Co. KG te 92353
YONEZAWA, Taisuke te
(11) EP2305068
POSTBAUER-HENG,
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 224BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10013680.3
8510, Japan (JP)
(DE)
(22) 24.06.2005
(72) Bock, Herrmann te 90602
(51) A47C 31/00
(31) 13792004
PYRBAUM, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2359718
(32) 16.08.2004
DUITSLAND (DE)
(21) EP11000816.6
(33) Oostenrijk
(51) A47C 1/032
(22) 02.02.2011
(54) Ausstossvorrichtung für ein
(11) EP2347676
(31) 102010007625
bewegbares Möbelteil
(21) EP10405014.1
(32) 11.02.2010
(47) 22.08.2012
(22) 22.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Julius Blum GmbH te 6973
(54) Tragstruktur für ein Rückenteil
HÖCHST, Oostenrijk (AT)
(54) Gelenkvorrichtung zum Verstellen
und/oder einen Sitz einer
eines beweglichen Teils relativ zu
(72) Gasser, Ingo te 6973 HÖCHST,
Sitzeinrichtung und
einem feststehenden Teil,
Oostenrijk (AT)
Sitzeinrichtung mit einer
insbesondere für Möbel
derartigen
Tragstruktur
(51) A47B 88/04
(47)
22.08.2012
(47) 22.08.2012
(11) EP2245963
(73)
Kemmann & Koch GmbH Co. KG
(73) Stoll Giroflex AG te 5322
(21) EP10161587.0
te 42551 VELBERT,
KOBLENZ, Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 30.04.2010
(72) Pfeifer, Stephan te 5322
(DE)
(31) 202009006443 U
KOBLENZ, Zwitserland (CH)
(32) 02.05.2009
Emmenegger, Wolfgang te 79790 (72) Kemmann, Edgar te 42551
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
KÜSSABERG-DANGSTETTEN,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Zu einer Baueinheit mittels einer
(DE)
(51) A47D 7/04
Verbindungsvorrichtung
A47D 13/06
verbindbares und gegeneinander (51) A47C 27/08
(11)
EP2022374
justierbares erstes und zweites
(11) EP2361532
Möbelbauteil
(21)
EP08008950.1
(21) EP10154338.7
(47) 22.08.2012
(22)
14.05.2008
(22) 23.02.2010
(73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te
(31)
952245 P
(54) Wasserbettmatratze
32278 KIRCHLENGERN,
(32)
27.07.2007
(47) 22.08.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33)
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(73) Aqua Comfort GmbH te 33098
(54)
Playard with bassinet
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
(72) Jaekel, Steffen te 32120,
DUITSLAND (DE)
HIDDENHAUSEN,
(47) 22.08.2012
Heuwinkel, Alexander te 33098
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Wonderland Nurserygoods Co.,
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
Ltd. te TAIPEI, Taiwan (TW)
DUITSLAND (DE)
(51) E05B 1/00
(72) Cheng, Kenny te TAIPEI, Taiwan
Blattgerste, Daniel te 33100
A47B 95/02
(TW)
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
Bu, Nan-Gui te TAIPEI, Taiwan
(11) EP2144532
DUITSLAND (DE)
(TW)
(21) EP08749917.4
(72) Heuwinkel, Alexander te 33098
(22) 30.04.2008
(31) 202007006691 U
(32) 07.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MÖBELGRIFF FÜR EINE
FRONTBLENDE
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47C 7/18
A47C 27/14
(11) EP2172138
(21) EP08791471.9
(22) 23.07.2008
(51) B60R 22/12
B60R 22/10
A62B 35/00
A47D 15/00
(11) EP1429644
(21) EP01973496.1
(22) 26.09.2001
Nummer 35/12
(54) VEHICLE PASSENGER SAFETY
DEVICES
(47) 22.08.2012
23
0711901
(32) 16.11.2006
20.06.2007
(73) Stoll, Louise F. te ARLINGTON, VA (33)
22209, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54)
(72) Stoll, Louise F. te ARLINGTON, VA (47)
22209, Verenigde Staten van
(73)
Amerika (US)
(51) A47F 13/08
(11) EP2083659
(21) EP07800665.7
(22) 26.09.2007
(31) 16292006
(32) 13.10.2006
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
DELIVERY CONTAINER
22.08.2012
29 augustus 2012
(51) A47J 31/41
A47J 31/40
A23L 2/72
A23L 2/56
A23L 2/46
A23L 2/02
(11) EP2229083
(21) EP08849270.7
Nesling, Andrew Edward te
(22) 14.11.2008
OXFORDSHIRE OX18 2NR, GROOT
(31) 200700554
BRITTANNIË (GB)
(32) 14.11.2007
(72) Nesling, Andrew Edward te
OXFORDSHIRE OX18 2NR, GROOT (33) België
BRITTANNIË (GB)
(54) DISPOSITIF DE DISTRIBUTION
(51) A47G 33/12
(11) EP2348926
POUR BOISSON CHAUDE À BASE
DE JUS DE FRUITS ET PROCÉDÉ
DE PRÉPARATION DE CELLE-CI
(33) Zwitserland
(21) EP10704316.8
(54) AUSGABEEINRICHTUNG FÜR
BEUTEL
(22) 28.01.2010
(31) 202009001127 U
(47) 22.08.2012
(32) 29.01.2009
(73) Sac-O-Mat (CH) AG te 6212 ST.
ERHARD, Zwitserland (CH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Indria, Alain te 2600 BERCHEM,
België (BE)
(72) BÜRLI, Hugo te CH-6363
FÜRIGEN, Zwitserland (CH)
BÜRLI, Samuel te CH-6212 ST.
ERHARD, Zwitserland (CH)
(54) BAUMSTÄNDER
(51) A47J 31/41
(47) 22.08.2012
(11) EP2012632
(73) F-H-S International GmbH & Co.
KG te 41238
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07747392.4
(51) A47G 1/02
(11) EP2298138
(21) EP10176362.1
(22) 13.09.2010
(31) RN20090042
(32) 18.09.2009
(72) SCHULZ, Rainer te A-5020
SALZBURG, Oostenrijk (AT)
(51) A47J 27/10
A47J 27/00
(47) 22.08.2012
(73) Indria, Alain te 2600 BERCHEM,
België (BE)
(22) 19.04.2007
(31) 1031622
1032085
(32) 19.04.2006
29.06.2006
(33) Nederland
Nederland
(32) 02.03.2009
(54) SYSTEM FOR PREPARING A
BEVERAGE SUITABLE FOR
CONSUMPTION, AND
EXCHANGEABLE HOLDER FOR
SUCH SYSTEM AND METHOD FOR
MANUFACTURING THE
EXCHANGEABLE HOLDER
(72) Dall'ara, Ettore te 48125 LIDO DI
SAVIO, Italië (IT)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 22.08.2012
(54) BARBECUE CHOCOLATE DIP SET
(51) A47G 23/06
A47G 23/02
A47B 13/16
A45F 3/44
(47) 22.08.2012
(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V. te
3532 AD UTRECHT
(33) Italië
(54) Mirror with a lighting system
(47) 22.08.2012
(73) Cantoni Trading srl te 47891
ROVERETA, San Marino (SM)
(11) EP2405789
(21) EP10707882.6
(22) 02.03.2010
(31) 09154071
(22) 01.06.2010
(51) A47J 31/40
A47J 31/36
(31) 202009008038 U
(11) EP2335530
(72) DE GRAAFF, Gerbrand Kristiaan te
NL-2161 BK LISSE
KOELING, Hendrik Cornelis te NL3826 BE AMERSFOORT
TSANG, Ka Cheung te NL-1055
MA AMSTERDAM
KAMERBEEK, Ralf te NL-3531 PJ
UTRECHT
(32) 09.06.2009
(21) EP10178820.6
(51) A47J 31/44
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 19.05.2008
(11) EP2309901
(54) Portabler Getränkehalter
(31) 0755149
(21) EP08761365.9
(47) 22.08.2012
(32) 21.05.2007
(22) 25.06.2008
(73) Dittmann, Karsten te 76877
OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Frankrijk
(72) Dittmann, Karsten te 76877
OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 22.08.2012
(54) DEVICE FOR HEATING AND/OR
FROTHING MILK FOR MACHINES
FOR PREPARING HOT BEVERAGES
SUCH AS A CAPPUCCINO
(11) EP2281491
(21) EP10005675.3
(51) A47G 29/14
(11) EP2086375
(21) EP07824901.8
(22) 14.11.2007
(31) 0622881
(73) Chocoladewerken Gudrun te
2500 LIER, België (BE)
(72) WALRAEVENS, Eddy te 9570
LIERDE, België (BE)
(54) Système de production de
boissons par infusion
(73) COMPAGNIE MEDITERRANEENNE
DES CAFES S.A. te 06510
CARROS, Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
(73) Swiss Caffe Asia Ltd te HONG
KONG, Hong Kong (HK)
(72) Blanc, Jean-Pierre te 06000, NICE, (72) CHENG, Rocky te HONG KONG,
China (CN)
Frankrijk (FR)
Goering, Alain te 06000, NICE,
(51) A47J 47/16
Frankrijk (FR)
(11) EP2215944
Nummer 35/12
(21) EP10152896.6
(22) 08.02.2010
(31) 102009008180
(32) 10.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Halter einer Aufhängeinrichtung
für Küchenutensilien
(47) 22.08.2012
(73) Metallwarenfabrik Marktoberdorf
GmbH & Co. KG te 87616
MARKTOBERDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
24
D'ASSISTANCE AU FREINAGE
DANS UN APPAREIL DE
DISTRIBUTION DE MATERIAU
D'ESSUYAGE A COUPE
AUTOMATIQUE
(47) 22.08.2012
(51) A47K 10/38
(11) EP1559357
(21) EP05250330.7
(22) 24.01.2005
(51) E05D 5/02
E05D 11/10
E05D 11/00
A47K 3/36
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10001694.8
(22) 23.01.2003
(31) 20201086 U
(32) 24.01.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Duschabtrennung
(47) 22.08.2012
(73) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V. te
4131 LX VIANEN ZH
(72) te , Onbekend (ZZ)
(31) 767707
(32) 29.01.2004
(54) Two roll paper web material
dispenser
(47) 22.08.2012
(73) Wausau Paper Towel & Tissue,
LLC te WISCONSIN, 54455,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Elliott, Adam T. te LEXINGTON
KENTUCKY 40511, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Knight, Daniel J. te NICOLASVILLE
KENTUCKY 40356, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A47L 9/02
A47L 11/20
(51) A47K 3/40
A47K 3/16
(11) EP2220987
(11) EP2207461
(22) 19.02.2010
(21) EP08843007.9
(31) 102009011433
(22) 20.10.2008
(32) 20.02.2009
(31) 102007050150
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 19.10.2007
(54) Sprühextraktionsdüse zum
Reinigen einer Oberfläche,
insbesondere zum
Dekontaminieren der Oberfläche
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TRÄGERKÖRPER FÜR SANITÄRES
OBERFLÄCHENMATERIAL,
VERFAHREN ZUM ANPASSEN
EINES DERARTIGEN
TRÄGERKÖRPERS AN
BODENMASS EINER SANITÄREN
DUSCHSTELLE, SOWIE
VERWENDUNG DES
TRÄGERKÖRPERS
(47) 22.08.2012
(73) Swisspal AG te 6340 BAAR,
Zwitserland (CH)
(72) SCHINDLER, Martin te 80807
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) DE' LONGHI APPLIANCES SRL CON
UNICO SOCIO te 31100 TREVISO,
Italië (IT)
(72) De' Longhi, Giuseppe te 31100
TREVISO, Italië (IT)
(51)
(73) Granger, Maurice te 42270 SAINT- (11)
PRIEST-EN-JAREZ, Frankrijk (FR)
(21)
(72) Granger, Maurice te 42270 SAINT(22)
PRIEST-EN-JAREZ, Frankrijk (FR)
(72) Schneider, Paul te 87471
DURACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2189091
29 augustus 2012
(21) EP10154058.1
(47) 22.08.2012
(73) Kärcher Futuretech GmbH te
71409 SCHWAIKHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Kostron, Markus te 71686
REMSECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schweizer, Stefan te 71522
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47L 9/16
(11) EP2255710
A47L 9/18
EP2362745
EP10781453.5
27.10.2010
(31) 200908122 U
(32) 27.10.2009
(33) Turkije
(54) WATER FILTER ARRANGEMENT
FOR A VACUUM CLEANER
(47) 22.08.2012
(73) Senur Elektrik Motorlari San. Ve
Tic. A.S. te 34310 ISTANBUL,
Turkije (TR)
(72) AKIN, Hasan te 34310 ISTANBUL,
Turkije (TR)
(51) A47L 15/48
A47L 15/42
(11) EP2120671
(21) EP08707562.8
(22) 06.02.2008
(31) 102007008950
(32) 21.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
DURCHFÜHRUNG EINES
TROCKNUNGSPROGRAMMABSCHNITTS IN EINER
SPÜLMASCHINE MIT EINER
KONDENSATIONSTROCKNUNGSEINRICHTUNG
(47) 22.08.2012
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BERENDS, Erik te 33729
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KORNBERGER, Martin te 33739
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEGENER, Dirk te 33649
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01B 11/14
A61B 3/10
(11) EP1624795
(21) EP04739203.0
(22) 14.05.2004
(31) 10323920
(32) 22.05.2003
(51) A47K 10/36
(21) EP10164004.3
(11) EP2056703
(22) 27.05.2010
(21) EP07823734.4
(31) UD20090108
(22) 21.08.2007
(32) 28.05.2009
(54) VERFAHREN UND ANORDNUNG
ZUM VERMESSEN DES VORDEREN
AUGENABSCHNITTS
(31) 0653485
(33) Italië
(47) 22.08.2012
(32) 28.08.2006
(54) Bagless vacuum cleaner with
filtration unit with automatic
cleaning capacity
(73) Carl Zeiss Meditec AG te 07745
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF ANTI-BOUCLE ET
(47) 22.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 35/12
(72) BARTH, Roland te 07743 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BERGNER, Roland te 07745 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VOIGT, Klaus-Ditmar te 07745
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEHRENDT, Frank te 07743 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETZEL, Burkhard te 07616
BÜRGEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOFMANN, Eberhard te 07646
BOLLBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STOBER, Gert te 07743 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KLOPFLEISCH, Peter te 07743
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 5/00
A61B 3/12
25
A61B 5/00
(11) EP2319401
(21) EP10010994.1
(22) 21.06.2002
(31) 0206382
0115284
(32) 19.03.2002
22.06.2001
29 augustus 2012
Staten van Amerika (US)
Farazi, Taraneh Ghaffari te SANTA
CLARA, CA 95120, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 5/022
(11) EP2258261
(21) EP10005525.0
(22) 27.05.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(31) 2009133771
(54) Wavelet-based analysis of pulse
oximetry signals
(33) Japan
(47) 22.08.2012
(32) 03.06.2009
(54) Blood pressure cuff
(47) 22.08.2012
(73) Nellcor Puritan Bennett Ireland te (73) Panasonic Corporation te OSAKA
MERVUE GALWAY, Ierland (IE)
571-8501, Japan (JP)
(72) Addison, Paul Stanley te
(72) Fumuro, Shinichi te KADOMA-SHI,
MIDLOTHIAN EH 10 6UR, GROOT
OSAKA, Japan (JP)
BRITTANNIË (GB)
Kojima, Takeshi te KADOMA-SHI,
Watson, James Nicholas te
OSAKA, Japan (JP)
GLASGOW G33 1QF, GROOT
Kanetsuna, Yoshitoshi te
BRITTANNIË (GB)
KADOMA-SHI, OSAKA, Japan (JP)
(51) A61B 5/04
(11) EP1592336
(51) G06K 9/00
A61B 5/0205
A61B 5/00
(21) EP03812257.8
(11) EP2319400
(21) EP10156056.3
(22) 02.12.2003
(21) EP10010995.8
(22) 27.01.2004
(31) 430268 P
(22) 21.06.2002
(31) 443234 P
(32) 02.12.2002
(31) 0206382
0115284
(32) 27.01.2003
(32) 19.03.2002
22.06.2001
(54) Online source reconstruction for
EEG/MEG and ECG/MCG
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(73) YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO., LTD. te
76100 REHOVOT, Israël (IL)
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CHARACTERIZATION OF
ARTERIOSCLEROSIS BY OPTICAL
IMAGING
(54) Wavelet-based analysis of pulse
oximetry signals
(72) GRINVALD, Amiram 1 Meonot Wix (73) Nellcor Puritan Bennett Ireland te
MERVUE GALWAY, Ierland (IE)
te 76100 REHOVOT, Israël (IL)
NELSON, Darin te 76248
(72) Addison, Paul Stanley te
REHOVOT, Israël (IL)
MIDLOTHIAN EH 10 6UR, GROOT
VANZETTA, Ivo te F-13006
BRITTANNIË (GB)
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
Watson, James Nicholas te
GLASGOW G33 1QF, GROOT
(51) G06F 19/00
BRITTANNIË (GB)
A63B 24/00
A61B 5/11
(51) A61B 5/0452
A61B 5/0245
A61B 5/0205
A61B 5/024
A61B 5/00
A61B 5/00
(11) EP2294972
(11) EP2000083
(21) EP10251578.0
(21) EP08157710.8
(22) 10.09.2010
(22) 06.06.2008
(31) 558385
(31) 20075426
(32) 11.09.2009
(32) 08.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Finland
(54) System comprising an
(54) Performance monitor,
implantable medical device for
transmission method and
detecting stroke based on
computer program product
physiological and electrocardiac
indices
(47) 22.08.2012
(73) Polar Electro Oy te 90440
KEMPELE, Finland (FI)
(72) Karjalainen, Markku te 90450,
KEMPELE, Finland (FI)
(51) G06K 9/00
A61B 5/0205
(47) 22.08.2012
(11) EP2210554
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Compumedics USA, Inc. te NC
28269, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Fuchs, Manfred te 22457,
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Sands, Stephen F. te EL PASO, TX
79912, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 5/0404
(11) EP2160132
(21) EP08806073.6
(22) 25.06.2008
(31) 0756044
0756045
0756048
(32) 26.06.2007
26.06.2007
26.06.2007
(33) Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
(54) ELECTROCARDIOGRAPHE
AMBULATOIRE EVENEMENTIEL
(47) 22.08.2012
(73) Parsys te 93885 NOISY LE GRAND
CEDEX, Frankrijk (FR)
(73) PACESETTER, INC. te SYLMAR, CA (72) DANTENY, Alain te F-13700
MARIGNANE, Frankrijk (FR)
91392-9221, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A61B 5/0452
(72) Bharmi, Rupinder te CANYON
(11) EP2219518
COUNTRY, CA 91387, Verenigde
(21) EP08839466.3
Nummer 35/12
26
(22) 10.10.2008
(31) 979749 P
(32) 12.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DECOMPENSATION DETECTION
BASED ON HEART FAILURE COMORBIDITIES
(47) 22.08.2012
Koninklijke Philips Electronics N.V. (31)
te 5621 BA EINDHOVEN
(32)
(72) GLEICH, Bernhard, Philips In. Pro. (33)
& Stan. GmbH te 52066 AACHEN,
(54)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WEIZENECKER, Jürgen, Philips In. (47)
Pro. & Stan. GmbH te 52066
(73)
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Cardiac Pacemakers, Inc. te ST.
PAUL, MN 55112-5798, Verenigde (51) A61B 5/06
A61B 19/00
Staten van Amerika (US)
(11) EP1638461
(72) SACHANANDANI, Haresh G. te
CULVER CITY, CALIFORNIA 90232, (21) EP04736440.1
Verenigde Staten van Amerika
(22) 09.06.2004
(US)
(31) 03101751
ZHANG, Yunlong te MOUNDS
VIEW MINNESOTA 55112,
(32) 16.06.2003
Verenigde Staten van Amerika
(33) Europees Octrooi Bureau
(US)
(54) IMAGING SYSTEM FOR
(51) G01S 15/02
INTERVENTIONAL RADIOLOGY
G01R 33/28
(47)
22.08.2012
A61B 8/08
(73) Philips Intellectual Property &
A61B 5/055
Standards GmbH te 20099
(11) EP1389949
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP01995131.8
DUITSLAND (DE)
(22) 20.11.2001
Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(31) 252944 P
252945 P
252950 P
252953 P
(32) 24.11.2000
24.11.2000
24.11.2000
24.11.2000
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
29 augustus 2012
(72) BORGERT, Jörn, Philips Intel. Prop.
& Std. GmbH te 52066 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SABCZYNSKI, Jörg, Philips Intel.
Prop. & Std. GmbH te 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 5/1455
A61B 5/024
A61B 5/00
689643
19.01.2010
Verenigde Staten van Amerika
Sensor strip positioning
mechanism
22.08.2012
Becton, Dickinson and Company
te FRANKLIN LAKES, NJ 07417,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Mondro, Jason te FRANKLIN
LAKES, NJ 07417, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Schiff, David te PHILADELPHIA, PA
19103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gisler, Scott W. te
WASHINGTONVILLE, NY 10992,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 6/00
(11) EP2338417
(21) EP10196169.6
(22) 21.12.2010
(31) 2009290285
(32) 22.12.2009
(33) Japan
(54) Radiation imaging system and
assist apparatus for the same
(47) 22.08.2012
(73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(72) Kato, Kenichi te KANAGAWA,
Japan (JP)
(51) A61B 10/00
(11) EP1991130
(54) ULTRASOUND WITHIN MRI
SCANNERS FOR GUIDANCE OF
MRI PULSE SEQUENCES
(11) EP1651104
(21) EP07705319.7
(21) EP04779096.9
(22) 02.03.2007
(47) 22.08.2012
(22) 26.07.2004
(31) 0604329
(31) 490091 P
(32) 03.03.2006
(73) Feinberg, David A. te BODEGA
(32) 25.07.2003
BAY, CA 94923, Verenigde Staten
(33) Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(54) MULTIPURPOSE SENSOR PORT
(72) Feinberg, David A. te BODEGA
BAY, CA 94923, Verenigde Staten (47) 22.08.2012
van Amerika (US)
(73) Masimo Corporation te IRVINE, CA
92618, Verenigde Staten van
(51) A61K 49/18
Amerika (US)
A61B 5/06
(11) EP1615559
(21) EP04727653.0
(22) 15.04.2004
(31) 03101017
(32) 15.04.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD TO DETERMINE THE
SPATIAL DISTRIBUTION OF
MAGNETIC PARTICLES AND
MAGNETIC PARTICLE
ADMINISTERING COMPOSITIONS
(47) 22.08.2012
(73) Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SAMPLE COLLECTION AND
TESTING DEVICE WITH PIVOT
ARM
(47) 22.08.2012
(73) Systagenix Wound Management
IP Co. BV. te 1077 XX
AMSTERDAM
(72) AL-ALI, Ammar te TUSTIN,
(72) HANNANT, Matthew te LONDON,
CALIFORNIA 92782, Verenigde
SW8 3RL, GROOT BRITTANNIË
Staten van Amerika (US)
(GB)
SMITH, Robert, A. te LAKE
IRWIN, Stephen, James te
FOREST, CALIFORNIA 92630,
LONDON W5 2RB, GROOT
Verenigde Staten van Amerika
BRITTANNIË (GB)
(US)
BAYLIFF, Simon, William te
MCCARTHY, Rex, J. te SANTA ANA,
NORTH YORKSHIRE BD23 6AH,
CA 92705, Verenigde Staten van
GROOT BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(51)
A61N
5/06
(51) G01N 35/00
A61B 17/08
G01N 33/487
A61B 17/00
A61B 5/151
(11) EP2345368
(21) EP11151268.7
(22) 18.01.2011
(11) EP1971270
(21) EP06831064.8
(22) 06.11.2006
(31) 0600160
Nummer 35/12
(32) 09.01.2006
(33) Frankrijk
(54) SYSTEME POUR LE TRAITEMENT
DE PLAIES DE LA PEAU,
PANSEMENT ET EQUIPEMENT D
'ACTIVATION BIOCHIMIQUE POUR
LA MISE EN OEUVRE D'UN TEL
SYSTEME
(47) 22.08.2012
(73) EKKYO te 13590 MEYREUIL,
Frankrijk (FR)
(72) CORNIL, Alain te F-13090 AIX-ENPROVENCE, Frankrijk (FR)
(51) A61B 17/08
A61B 17/064
A61B 17/00
27
CA 94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Smith, Andrew te REDWOOD
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Lunsford, John te REDWOOD CITY,
CA 94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sander, Fiona te REDWOOD CITY,
CA 94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B
A61B
A61B
A61B
A61B
17/32
17/28
17/072
17/068
17/00
29 augustus 2012
(54) Femur Implantat
(47) 22.08.2012
(73) Zimmer GmbH te 8404
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(72) HOWALD, Ralph te 9230 FLAWIL,
Zwitserland (CH)
HEUBERGER, Peter te 8352
RÄTERSCHEN, Zwitserland (CH)
HERTIG, Daniel te 8248
UHWIESEN, Zwitserland (CH)
GREEVE, Job-Jan te 7203 BE
ZUTPHEN
(51) A61B 17/72
A61B 17/17
(11) EP1948039
(11) EP2335606
(21) EP05798801.6
(11) EP2305126
(21) EP11152265.2
(22) 08.11.2005
(21) EP10251694.5
(22) 26.09.2007
(22) 30.09.2010
(31) 544982
(54) INTRAMEDULLARY,
LONGITUDINAL IMPLANT
(31) 247639 P
887890
(32) 06.10.2006
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 01.10.2009
22.09.2010
(54) Surgical instrument having a
plastic surface
(73) Synthes GmbH te 4436
OBERDORF, Zwitserland (CH)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(54) Wound closure device including
pivotable claws
(73) Tyco Healthcare Group, LP te
NORTH HAVEN, CT 06473,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FRIGG, Robert te CH-2544
BETTLACH, Zwitserland (CH)
SCHORI, Pascal te CH-2553
SAFERN, Zwitserland (CH)
(51) A61B 17/17
(11) EP2277461
(72)
Scirica,
Paul
A
te
HUNGTINGTON,
(21) EP10189845.0
(73) Tyco Healthcare Group LP te NEW
CT 06484, Verenigde Staten van (22) 03.11.2005
HAVEN, CT 06511, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(31) 981191
(51)
A61F 2/40
(72) Viola, Frank J. te SANDY HOOK, CT
(32) 03.11.2004
A61B 17/17
06482, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61B 17/16
Amerika (US)
A61B 17/15
(54) Aiming guide for bone plates
(51) A61F 5/00
(11) EP2316387
(47) 22.08.2012
A61B 17/30
A61B 17/128
(21) EP10187319.8
(73) Synthes GmbH te 4436
A61B 17/115
OBERDORF, Zwitserland (CH)
(22) 12.10.2010
A61B 17/068
(72) Grady, Mark P. Jr. te WEST
(31) 609028
(11) EP2179696
CHESTER, PA 19380, Verenigde
(32) 30.10.2009
Staten van Amerika (US)
(21) EP10001132.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
Didomenico, Scott te
(22) 03.10.2006
WARRINGTON, WA 18976,
(54) Cutting guide for use in a joint
(31) 723160 P
Verenigde Staten van Amerika
replacement procedure
754417 P
(US)
(47)
22.08.2012
825534 P
Mayo, Keith A. te GIG HARBOR,
(73) DePuy Products, Inc. te WARSAW,
(32) 03.10.2005
WA 98335, Verenigde Staten van
IN 46581, Verenigde Staten van
28.12.2005
Amerika (US)
Amerika (US)
13.09.2006
Mast, Jeff W. te RENO, NV 89509,
(72)
Long,
Jack
F.
te
WARSAW,
IN
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
46582, Verenigde Staten van
(US)
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Bolhofner, Brett R. te SAINT
Verenigde Staten van Amerika
Kehres, Clint E. te VAN WERT, OH
PETERSBURG, FL 33703,
(54) Endoscopic plication devices
45891, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
Amerika (US)
(US)
Warlop, David M. te WARSAW, IN (51) A61B 17/34
(73) Barosense, Inc. te REDWOOD
46582, Verenigde Staten van
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
(11) EP2177171
Amerika (US)
van Amerika (US)
(21) EP10153350.3
(51) A61F 2/36
(72) Balbierz, Daniel J. te REDWOOD
(22) 25.01.2005
A61B 17/16
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 539171 P
(11) EP1924208
Cole, Dave te REDWOOD CITY, CA
547868 P
(21) EP06793106.3
94063, Verenigde Staten van
(32)
26.01.2004
(22) 31.08.2006
Amerika (US)
26.02.2004
Crews, Sam te REDWOOD CITY,
(31) 05018940
(33) Verenigde Staten van Amerika
CA 94063, Verenigde Staten van (32) 31.08.2005
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Swode, Brett te REDWOOD CITY, (33) Europees Octrooi Bureau
(54) Manual interosseous device
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
(73) Vidacare Corporation te SHAVANO
PARK, TX 78249-2095, Verenigde
Staten van Amerika (US)
28
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOFFMANN, Carsten te 24248
MÖNKEBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Miller, Larry J. te SAN ANTONIO,
TX 78216, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 19/00
A61B 17/88
(51) A61B 17/70
(11) EP2238937
(11) EP2218414
(21) EP10163033.3
(22) 10.06.2004
(31) 608904
(32) 27.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Polyaxial bone screw
(47) 22.08.2012
(73) DePuy Spine Sàrl te 2400 LE
LOCLE, Zwitserland (CH)
(21) EP09005130.1
(22) 07.04.2009
(54) Tool for use with a bone anchor,
in particular for spinal surgery
(47) 22.08.2012
(73) Biedermann Technologies GmbH
& Co. KG te 78166
DONAUESCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Biedermann, Lutz te 78048 VSVILLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Konieczynski, David, D. te
DUITSLAND (DE)
NEEDHAM, MA 02492, Verenigde
Matthis, Wilfried te 79367
Staten van Amerika (US)
WEISWEIL, BONDSREPUBLIEK
Doherty, Thomas, V. te
DUITSLAND (DE)
HESPERIA,CA 92345, Verenigde
Kegel, Michael te 78144
Staten van Amerika (US)
TENNENBRONN,
Whipple, Dale te EAST TAUNTON,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MA 02718, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
(51) A61B 17/88
Casey, Niall te SAN DIEGO, CA
92109, Verenigde Staten van
(11) EP2277467
Amerika (US)
(21) EP10006465.8
Hall, Mark te BRIDGEWATER, MA
(22) 30.06.2008
02324, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 947258 P
(51) A61B 17/70
(32) 29.06.2007
(11) EP2351534
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10305103.3
(54) Flexible chain implants and
instrumentation
(22) 01.02.2010
(54) Intervertebral device
(47) 22.08.2012
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(73) Synthes GmbH te 4436
OBERDORF, Zwitserland (CH)
(47) 22.08.2012
(73) Galil Medical Ltd. te YOKNEAM
20692, Israël (IL)
(72) BLIWEIS, Mordechai te 32164
HAIFA, Israël (IL)
AMIR, Uri te 60405 OR YEHUDA,
Israël (IL)
BERZAK, Nir te 30900 ZIKHRONYAAKOV, Israël (IL)
LEYBIN, Yura te 33072 HAIFA,
Israël (IL)
LIVNEH, Shimon te 36025 KIRYATTIVON, Israël (IL)
(51) A61B 18/14
A61B 18/12
(11) EP2319447
(21) EP10192593.1
(22) 31.03.2009
(31) 41045 P
40994 P
41012 P
40980 P
40828 P
40890 P
40957 P
115756 P
(32) 31.03.2008
31.03.2008
31.03.2008
31.03.2008
31.03.2008
31.03.2008
31.03.2008
18.11.2008
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Electrosurgical tool with jaws
actuatable by a force regulation
(72) Compton, Curtis te
mechanism
DOWNINGTOWN, PA 19335,
Douget, Stéphane te 33110, LE
Verenigde Staten van Amerika
(47)
22.08.2012
BOUSCAT, Frankrijk (FR)
(US)
(73)
APPLIED MEDICAL RESOURCES
Chien, Dennis te WEST CHESTER,
A61B 17/86
CORPORATION te RANCHO SANTA
PA 19380, Verenigde Staten van
A61B 17/74
MARGARITA, CA 92688, Verenigde
Amerika (US)
A61B 17/00
Staten van Amerika (US)
Delurio,
Robert
te
ASTON,
PA
EP2134278
(72)
Falkenstein, Zoran te RANCHO
19014, Verenigde Staten van
EP08748893.8
SANTA MARGARITA, CA 92688,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Messerli, Dominique te
11.04.2008
(US)
DOWNINGTOWN, PA 19335,
925399 P
Cappello, Christopher J te
Verenigde Staten van Amerika
19.04.2007
BROOMFIELD COLORADO 80023,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61B 18/08
(US)
HIP FRACTURE DEVICE WITH
A61B 18/02
Johnson, Gary M te MISSION
BARREL AND END CAP FOR LOAD (11) EP1833396
VIEJO, CA 92692, Verenigde
CONTROL
Staten van Amerika (US)
(21) EP05815097.0
22.08.2012
Gianneschi, Benjamin A te
(22) 06.12.2005
ORANGE, CA 92866, Verenigde
Stryker Trauma GmbH te 24232
(31) 3529
Staten van Amerika (US)
SCHÖNKIRCHEN,
Tran, Oliva J te TORRANCE, CA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 06.12.2004
90501, Verenigde Staten van
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
SIMON, Bernd te 24107 KIEL,
(54) GAS-HEATED GAS-COOLED
Wixey, Matthew A te RANCHO
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CRYOPROBE UTILIZING
SANTA MARGARITA, CA 92688,
(DE)
ELECTRICAL HEATING AND A
Verenigde Staten van Amerika
KEMPER, Jakob te 37073
SINGLE GAS SOURCE
(73) ZIMMER SPINE te 33000
BORDEAUX, Frankrijk (FR)
(72)
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
Nummer 35/12
(US)
Pravongviengkham, Kennii te
GARDEN GROVE, CA 92843,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Pravong, Boun te CORONA, CA
92879, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Yawata, Haruyasu te
HUNGTINGTON BEACH, CA 92646,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Brustad, John R te DANA POINT,
CA 92629, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Cohen, Adam J te WORCESTER,
MA 10602, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hilal, Nabil te LAGUNA NIGUEL,
CA 92677, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Becerra, Matthew M te FOOTHILL
RANCH, CA 92610, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Pingleton, Edward D te SAN JUAN
CAPISTRANO, CA 92675,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Hilal, Said S te COTA DE CAZA, CA
92679, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hart, Charles C te SUMMERVILLE,
SC 29483-8949, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Wikoff, Chris R te NEWPORT
BEACH, AL 92663, Verenigde
Staten van Amerika (US)
29
an electrosurgical instrument
(47) 22.08.2012
(73) Tyco Healthcare Group, LP te
BOULDER, CO 80301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Mathonnet, Olivier te 69640,
CHASSIEU, Frankrijk (FR)
(51) A61B 19/00
A61B 18/14
(11) EP2301466
(21) EP10175931.4
(22) 05.06.2009
(31) 134592
(32) 06.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Catheter with bendable tip
(47) 22.08.2012
(73) Biosense Webster, Inc. te
DIAMOND BAR, CA 91765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Govari, Assaf te 3440, HAIFA,
Israël (IL)
Altmann, Andres Claudio te
34614, HAIFA, Israël (IL)
Garcia, Ariel te GLENDORA CA
91741, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 25/01
A61B 19/00
A61B 18/14
(11) EP2338430
(51) A61B 18/14
(21) EP10252232.3
(11) EP1906852
(22) 24.12.2010
(21) EP06788481.7
(31) 647824
(22) 26.07.2006
(32) 28.12.2009
(31) 190560
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 27.07.2005
(54)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47)
(54) MULTIPOLAR, VIRTUAL(73)
ELECTRODE CATHETER WITH AT
LEAST ONE SURFACE ELECTRODE
(72)
(47) 22.08.2012
(73) St. Jude Medical, Atrial Fibrillation (51)
Division, Inc. te ST. PAUL,
MINNESOTA 55117-9913,
(11)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21)
(22)
(51) A61B 18/14
(47) 22.08.2012
(11) EP2215986
(73) EKKYO te 13857 AIX-ENPROVENCE CÉDEX 3, Frankrijk
(FR)
(21) EP10153021.0
(22) 09.02.2010
(32)
(33)
(54)
PERONNE, Patrick te F-13100 AIXEN-PROVENCE, Frankrijk (FR)
(51) G05B 19/4061
B25J 9/10
B25J 17/02
A61B 19/00
A61B 17/00
(11) EP2126646
(21) EP07869751.3
(22) 21.12.2007
(31) 877412 P
(32) 27.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
PROVIDING AN ADJUSTABLE
POSITIVE STOP IN SPACE
(47) 22.08.2012
(73) MAKO SURGICAL CORP. te FORT
LAUDERDALE, FL 33317,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KANG, Hyosig te WESTON, FL
33327, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61C 9/00
A61C 5/06
(11) EP2341864
(21) EP09816879.2
(22) 25.09.2009
(31) 0817588
(32) 26.09.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DEVICE FOR SUPPLYING A DENTAL
RETRACTION CORD
(47) 22.08.2012
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
Catheter with strain gauge sensor
van Amerika (US)
22.08.2012
(72) WALTER, Alexander te D-82229
Biosense Webster (Israel), Ltd. te
SEEFELD, BONDSREPUBLIEK
YOKNEAM 20692, Israël (IL)
DUITSLAND (DE)
Govari, Assaf te HAIFA 34400,
PEUKER, Marc te D-82229
Israël (IL)
SEEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
A61B 18/20
HAMPE, Rüdiger te D-82229
A61B 17/04
SEEFELD, BONDSREPUBLIEK
EP2124793
DUITSLAND (DE)
BERTL, Mathias te D-82229
EP08761812.0
SEEFELD, BONDSREPUBLIEK
29.01.2008
DUITSLAND (DE)
0752934
(51) B24B 17/02
29.01.2007
B23Q 35/10
Frankrijk
A61C 13/00
ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT DE (11) EP2065011
PLAIES
(21) EP09003595.7
(72) PAUL, Saurav te MINNETONKA,
MN 55305, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BELHE, Kedar Ravindra te
MINNETONKA, MINNESOTA
55305, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31)
29 augustus 2012
(22) 17.11.2005
(31) 19922004
11042005
(32) 25.11.2004
(72) CORNIL, Alain te F-13090 AIX-EN30.06.2005
PROVENCE, Frankrijk (FR)
(33) Oostenrijk
(32) 10.02.2009
CAPON, Alexandre te F-59237
Oostenrijk
VERLINGHEM, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
GOSSE,
Alban
te
F-13105
MIMET,
(54)
Kopierfräseinrichtung zur
(54) Method of contouring the shaft of
Frankrijk (FR)
Herstellung von zahntechnischen
(31) 368463
Nummer 35/12
Werkstücken
30
29 augustus 2012
(22) 26.11.2007
(11) EP1623686
(47) 22.08.2012
(31) 0623657
(21) EP05254634.8
(73) STEGER, Heinrich te 39031
BRUNECK, Italië (IT)
(32) 27.11.2006
(22) 26.07.2005
(72) STEGER, Heinrich te 39031
BRUNECK, Italië (IT)
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 912325
(54) INTRAOCULAR LENS
(32) 05.08.2004
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Rayner Intraocular Lenses
Limited te HOVE EAST SUSSEX
BN3 7AN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(54) Modular orthopaedic implant
system
(51) A61F 2/00
(11) EP2032073
(21) EP07809885.2
(22) 22.06.2007
(31) 474673
(32) 26.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EASE OF USE TISSUE REPAIR
PATCH
(47) 22.08.2012
(73) Gore Enterprise Holdings, Inc. te
NEWARK, DE 19714-9206,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ROEBER, Peter, J. te
WALLINGFORD, PA 19086,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61F 2/14
(11) EP1919394
(21) EP06779614.4
(22) 25.08.2006
(31) 0517400
(32) 25.08.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A DEVICE FOR AN ORBITAL
IMPLANT
(47) 22.08.2012
(73) Novamed Cermaysis Limited te
DUNDEE DD5 2YN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Austin, Wayne te SHEFFIELD,
SOUTH YORKSHIRE S8 0ET,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61F 2/16
(11) EP1871299
(21) EP06716683.5
(72) AMON, Michael te 1190 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(51) A61F 2/16
(11) EP1949871
(21) EP08000812.1
(22) 03.08.2000
(31) 370009
(32) 06.08.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IOL insertion apparatus
(47) 22.08.2012
(73) Abbott Medical Optics Inc. te
SANTA ANA, CA 92705-4933,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Glick, Robert E. te LAKE FOREST
CA 92630, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Makker, Harish te MISSION VIEJO
CA 92691, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Yang, Shih-Liang S. te LAGUNA
HILLS CA 92653, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Brady, Daniel G. te SAN JUAN
CAPISTRANO CA 92675,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61F 2/24
(11) EP2222247
(21) EP08852068.9
(22) 18.11.2008
(31) 988987 P
(32) 19.11.2007
(22) 09.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 1028496
1029041
(47) 22.08.2012
(32) 09.03.2005
13.05.2005
(33) Nederland
Nederland
(54) IMPROVED CONSTRUCTION OF
AN INTRAOCULAR ARTIFICIAL
LENS
(47) 22.08.2012
(73) AKKOLENS INTERNATIONAL B.V.
te NL-4836 BA BREDA
(72) ROMBACH, Michiel, Christiaan te
NL-4836 BA BREDA
(51) A61F 2/16
(11) EP2086467
(21) EP07824706.1
(54) VALVE FRAME
(47) 22.08.2012
(73) DePuy Products, Inc. te WARSAW,
IN 46581, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Wright, Abraham Paul te WINONA
LAKE IN 46590, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A61F 2/46
A61F 2/30
A61B 19/00
A61B 17/88
A61B 17/16
A61B 17/04
(11) EP2314257
(21) EP10012693.7
(22) 01.05.2001
(31) 201049 P
(32) 01.05.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System for joint resurface repair
(47) 22.08.2012
(73) ArthroSurface, Inc. te FRANKLIN,
MA 02038, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Ek, Steven W. te BOLTON, MA
01740, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Tallarida, Steven te MANSFIELD,
MA 02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 2/38
(11) EP1374805
(21) EP03253927.2
(22) 20.06.2003
(31) 185492
(32) 28.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Modular knee joint prosthesis
(47) 22.08.2012
(73) Cook Medical Technologies LLC te
(73) DEPUY ORTHOPAEDICS, INC. te
BLOOMINGTON, IN 47404,
WARSAW, IN 46582, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
(72)
Wyss, Joseph te FT WAYNE, IN
(72) HOFFMAN, Grant, T. te
46814, Verenigde Staten van
BLOOMINGTON IN 47401,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHAMBERS, Sean, D. te
BLOOMINGTON IN 47401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PAUL, Ram, H. te BLOOMINGTON
IN 47403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 2/38
A61F 2/30
(51) A61F 2/38
(11) EP2248488
(21) EP10162138.1
(22) 06.05.2010
(31) 437000
(32) 07.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Anterior stabilized knee implant
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
31
(73) DePuy (Ireland) te RINGASKIDDY, (21)
Ierland (IE)
(22)
(72) Komistek, Richard D te
(31)
KNOXVILLE, TN 37934, Verenigde
(32)
Staten van Amerika (US)
(33)
(51) A61F 2/38
(54)
(11) EP2301479
(47)
(21) EP10189881.5
(73)
(22) 29.03.2008
(31) 909129 P
49759
(32) 30.03.2007
17.03.2008
29 augustus 2012
EP10168172.4
(21) EP08717284.7
29.09.2004
(22) 29.02.2008
675361
(31) 348072007
30.09.2003
(32) 02.03.2007
Verenigde Staten van Amerika
(33) Zwitserland
A prosthetic implant plate
(54) VORRICHTUNG ZUM ENTLASTEN
UND THERAPIEREN DER
CERVICALEN WIRBELSÄULE
22.08.2012
X-spine Systems, Inc. te
CENTERVILLE, OH 45459,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 22.08.2012
(73) CuraCeres GmbH te 6072
SACHSELN, Zwitserland (CH)
(72) Kirschman, David, Louis te
DAYTON, OH 45409, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Fischer, Paul Walter te 11400
FONTERS DU RAZES, Frankrijk
(FR)
(54) Mobile tibial bearing assembly
(51) A61F 2/46
A61B 17/16
(51) A61F 5/37
(47) 22.08.2012
(11) EP1691848
(21) EP11002902.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) DePuy Products, Inc. te WARSAW, (21) EP04796283.2
IN 46581, Verenigde Staten van
(22) 22.10.2004
Amerika (US)
(31) 513899 P
(72) Lee, Jordan te WARSAW, IN
(32) 23.10.2003
46582, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Auger, Daniel D te FT WAYNE, IN (54) TOOLS AND TOOL KITS FOR
46514, Verenigde Staten van
PERFORMING MINIMALLY
Amerika (US)
INVASIVE PROCEDURES ON THE
SPINE
(51) A61F 2/38
(11) EP2324798
(47) 22.08.2012
(21) EP11150648.1
(73) TRANS1, Inc. te WILMINGTON,
NORTH CAROLINA 28405,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 30.06.2009
(31) 77124 P
(32) 30.06.2008
(72) ASSELL, Robert, L. te
WILMINGTON, NC 28409,
Verenigde Staten van Amerika
Knee joint prosthesis
(US)
22.08.2012
AINSWORTH, Stephen, D. te
WILMINGTON, NC 28409,
DePuy Products, Inc. te WARSAW,
Verenigde Staten van Amerika
IN 46581, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
CRAGG, Andrew, L. te EDINA, MN
Wyss, Joseph te FORT WAYNE, IN
55424, Verenigde Staten van
46814, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
DICKHUDT, Eugene, A. te ST.
Wagner, Christel M te PLYMOUTH,
PAUL, MN 55112, Verenigde
IN 46563, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
Sokolov, Dimitri te SAN JOSE, CA
95138, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lee, Jordan te WARSAW, IN
46582, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Williams, John L te
GERMANTOWN, TN 38139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Gomaa, Said T te FORT WAYNE, IN
46804, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Armacost, John M te WARSAW, IN
46580, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rumple, Danny W te WARSAW, IN
46582, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 2/44
A61B 17/80
(11) EP2263616
(51) A61F 2/90
(11) EP2191794
(21) EP10155200.8
(22) 18.05.2006
(31) 140401
(32) 27.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Medical devices
(47) 22.08.2012
(73) Boston Scientific Limited te
CHRIST CHURCH, Barbados (BB)
(11) EP2356957
(22) 12.01.2009
(31) 102008005729
(32) 23.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Armabduktionsorthese
(47) 22.08.2012
(73) Otto Bock HealthCare GmbH te
37115 DUDERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Vollbrecht, Matthias te 37412
HERZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kroll-Orywahl, Olaf te 37083
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61F 5/451
A61F 5/441
(11) EP1177781
(21) EP01125056.0
(22) 05.07.2000
(31) 9916342
9917019
(32) 13.07.1999
20.07.1999
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Pouch for collecting matter
excreted by the body
(47) 22.08.2012
(73) ConvaTec Technologies Inc. te
LAS VEGAS, NV 89169-6754,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Falconer, Malcom Ian te
WANDSWORTH COMMON,
LONDON SW17 7DG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) A61F 6/22
(72) Stinson, Jonathan S. te
A61B 17/12
PLYMOUTH, MN 55447, Verenigde
(11)
EP1768626
Staten van Amerika (US)
Cambronne, Matthew te MOUNDS (21) EP05760344.1
VIEW, MN 55112, Verenigde
(22) 09.06.2005
Staten van Amerika (US)
(31) 866493
(51) A61F 5/055
(32) 10.06.2004
(11) EP2114325
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/12
32
(54) MEDICAL DEVICES AND METHODS
OF MAKING AND USING SUCH
DEVICES
CARLOS, CA 94070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KUPIECKI, David J. te SAN
FRANCISCO, CA 94117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCKENZIE, John te SAN CARLOS,
CA 94070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SEYBOLD, Candice D. te SANTA
CLARA, CA 95051, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YAMAMOTO, Ronald te SAN
FRANCISCO, CA 94117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(73) Conceptus, Inc. te SAN CARLOS,
CA 94070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) TRAN, Quang te REDWOOD CITY,
CA 94065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STOUT, Christopher, A. te SAN
MASTEO, CA 94401, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ALDRIDGE, Elisa, J. te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SWANN, Betsy te GRASS VALLEY,
CA 95945, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H05B 3/34
H05B 3/00
A61H 23/02
A61F 7/08
A61F 7/02
A61F 7/00
A01K 31/19
A01K 13/00
A01K 1/035
(11) EP1789134
(21) EP05783464.0
(22) 01.09.2005
(31) 934158
51086
(51) A61F 9/008
(11) EP2101672
(21) EP08713482.1
(22) 03.01.2008
(31) 620493
(32) 05.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LASER BEAM ALIGNMENT
DEVICES, SYSTEMS, AND
METHODS
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
3291411, Japan (JP)
(51) A61F 13/49
A61F 13/15
(11) EP1834617
(21) EP07013345.9
(22) 10.06.2005
(31) 102004032377
(32) 29.06.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Wegwerfbarer absorbierender
Hygieneartikel in Pantform
(47) 22.08.2012
(73) Paul Hartmann Aktiengesellschaft
te 89522 HEIDENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bittner, Manuela te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Jovanov, Sascha te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hornung, Fridmann, Dr. te
PENALOLÉN, SANTIAGO, Chili (CL)
(73) AMO MANUFACTURING USA, INC. (51) B65D 25/08
A61L 2/26
te MILPITAS, CA 95035, Verenigde
A61L 2/18
Staten van Amerika (US)
A61F 15/00
(72) GRAY, Michael, S. te SUNNYVALE,
A61F 13/36
CA 94085, Verenigde Staten van
(11) EP1931393
Amerika (US)
(51) A61F 5/453
A61F 5/44
A61F 13/15
(21) EP06792191.6
(32) 03.09.2004
04.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1885311
(32) 20.09.2005
(54) RADIANT THERAPEUTIC HEATING
APPARATUS
(21) EP05748732.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 16.05.2005
(54) DISINFECTION SYSTEM
(54) MALE INCONTINENCE
PROTECTOR
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) CT Investments Ltd. te CALGARY, (47)
AB T2W 4Z8, Canada (CA)
(73)
(72) DOCHERTY, Francis G. te
CALGARY, ALBERTA T2W 4Z8,
(72)
Canada (CA)
DOCHERTY, Wendy te CALGARY,
ALBERTA T2Z 3N8, Canada (CA)
CRERAR, John W. te CALGARY, AB
T2H 0H2, Canada (CA)
(51)
(51) A61F 9/007
(11) EP1833440
(21) EP05854403.2
(22) 16.12.2005
(31) 637368 P
(32) 16.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
22.08.2012
SCA Hygiene Products AB te 405
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(22) 20.09.2006
(31) 718299 P
(73) Georg-August-Universität
Göttingen Stiftung öffentlichen
Rechts (ohne Bereich
Humanmedizin) te 37075
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HELMFRIDSSON, Bror-Inge te S433 50 ÖJERSJÖ, Zweden (SE)
OLSSON, Ken te S-421 35 VÄSTRA (72) HUSCHMAND NIA, Abdolhamid te
51545 WALDBRÖL,
FRÖLUNDA, Zweden (SE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B65H 57/16
(DE)
A61F 5/44
WEGENER, Reinhold te 37079
A61F 13/49
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
A61F 13/472
DUITSLAND (DE)
A61F 13/15
(51)
A61F 13/45
(11) EP1867311
A41D 31/00
(21) EP06730312.3
A41D 20/00
(22) 28.03.2006
(11) EP2106221
(31) 2005103884
(54) Ophthalmic implant for treatment (32) 31.03.2005
of glaucoma.
(33) Japan
(47) 22.08.2012
(54) Device for attaching an elastic
(73) ISCIENCE INTERVENTIONAL
member to an absorptive article
CORPORATION te MENLO PARK,
(47) 22.08.2012
CA 94025, Verenigde Staten van
(73) DAIO PAPER CORPORATION te
Amerika (US)
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 799(72) STEGMANN, Robert te 0081
0492, Japan (JP)
PRETORIA, Zuid-Afrika (ZA)
(72)
AONO, Syuhei c/o ELLEAIR PAPER
CONSTON, Stanley R. te SAN
TECH. CO., LTD., te TOCHIGI
(21) EP07797990.4
(22) 01.06.2007
(31) 810267 P
(32) 02.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROTECTIVE ARTICLE
(47) 22.08.2012
(73) Gorsen, Robert M. te MCLEAN, VA
22101, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 35/12
33
(72) Gorsen, Robert M. te MCLEAN, VA
22101, Verenigde Staten van
(47)
Amerika (US)
(73)
(51) A61F 13/49
A61F 13/15
(11) EP2314265
(21) EP11151896.5
(22) 12.11.2004
(31) 2003385161
2004029475
(32) 14.11.2003
05.02.2004
(33) Japan
Japan
(54) Disposable wearing article
(47) 22.08.2012
(73) UNI-CHARM CO., LTD. te
SHIKIKUCHO-SHI, EHIME 7990111, Japan (JP)
(72) Mishima, Yoshitaka te KAGAWA
7691602, Japan (JP)
Nakajima, Kaiyo te KAGAWA
7691602, Japan (JP)
Kikuchi, Kyo te KAGAWA 7691602,
Japan (JP)
(51) B60P 1/00
A61G 3/00
(11) EP2384728
(21) EP11173159.2
(22) 30.06.2005
(31) 584012 P
(32) 30.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Combination cot loading and
fastening system
(47) 22.08.2012
(73) FERNO-WASHINGTON, INC. te
WILMINGTON OHIO 45177-9371,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(51)
(11)
(21)
29 augustus 2012
support surfaces
(21) EP06123442.3
22.08.2012
(22) 03.11.2006
Hill-Rom Services, Inc. te
(31) 102005053755
BATESVILLE, IN 47006, Verenigde (32) 10.11.2005
Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Weismiller, Matthew W. te
BATESVILLE, IN 47006, Verenigde (54) Polsterelement für eine
Patientenliegefläche eines
Staten van Amerika (US)
Operationstisches
Ulrich, David J. te SUNMAN, IN
47041, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Butterbrodt, Jay T. te
LAWRENCEBURG, IN 47025,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kramer, Kenneth L. te
GREENSBURG, IN 47240,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Brooke, Jason C. te MT.
PLEASANT, SOUTH CAROLINA
29464, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Meyer, Eric R. te GREENSBURG,
IN 47240, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Branson, Gregory W. te
BATESVILLE, IN 47006, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Thomas, James M. C. te MOUNT
PLEASANT, SC 29464, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(73) MAQUET GmbH & Co. KG te
76437 RASTATT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Kobuß, Matthias te 76571,
GAGGENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Katzenstein, Bernhard te 76532,
BADEN-BADEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Olszewski, Jan Donat te 76437,
RASTATT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61H 37/00
A61H 1/00
(11) EP2368536
(21) EP10157222.0
(22) 22.03.2010
(51) A61G 12/00
(54) Massage device with a locking
mechanism
(11) EP2030601
(47) 22.08.2012
(21) EP07745452.8
(73) Weightec Electronic Technology
Co., Ltd. te DONGCHENG
DONGGUAN CITY GUANGDONG,
China (CN)
(22) 18.06.2007
(31) 2006168484
(32) 19.06.2006
(33) Japan
(72) Wu, Chichun te GUANGDONG
PROVINCE, China (CN)
(54) METHOD OF DETECTING
PRESENCE OF SUBJECT ON BED
(51) F16H 19/00
A61H 1/02
(47) 22.08.2012
(11)
(73) Showa Denko K.K. te TOKYO 105- (21)
8518, Japan (JP)
Bourgraf, Elroy, E. te NAPLES, FL
(22)
FLORIDA 34108, Verenigde Staten (72) HIROSE, Kazuo te OYAMA-SHI
(31)
van Amerika (US)
TOCHIGI 323-8678, Japan (JP)
Chinn, Robert, C. te CUMMING,
(32)
(51) A61G 13/10
GA GEORGIA 30040, Verenigde
(33)
A61G 13/02
Staten van Amerika (US)
(54)
Pollock, Irvin, D. te WILMINGTON, (11) EP1785118
OH OHIO 45177, Verenigde
(21) EP06123444.9
Staten van Amerika (US)
(22) 03.11.2006
Sutton, Warren, Dale, Sr. te ST.
(47)
JOSEPH, MO MISSOURI 64503,
(31) 102005053753
Verenigde Staten van Amerika
(73)
(32) 10.11.2005
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61G 7/16
(54) Hydraulische Säulenklemmung
A61G 7/057
(72)
(47) 22.08.2012
A61G 7/053
A61G 7/018
(73) MAQUET GmbH & Co. KG te
A47C 27/10
76437 RASTATT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP1586290
(DE)
EP05075756.6
(22) 25.07.1996
(31) 511542
(32) 04.08.1995
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Revenus, Rolf te 76133
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61G 13/12
A61G 13/08
(54) Bed having modular therapy and (11) EP1785124
EP2381910
EP10708380.0
25.01.2010
TO20090042
23.01.2009
Italië
LINEAR ACTUATOR AND
REHABILITATION DEVICE
INCORPORATING SUCH AN
ACTUATOR
22.08.2012
Fondazione Istituto Italiano Di
Tecnologia te 16163 GENOVA,
Italië (IT)
SAGLIA, Jody A. te I-10015 IVREA
(TORINO), Italië (IT)
TSAGARAKIS, Nikos G. te I-16148
GENOVA, Italië (IT)
DAI, Jian S. te SUTTON SURREY
SM1 2TE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
CALDWELL, Darwin G. te I-16010
SERRA RICCO' (GENOVA), Italië
(IT)
(51) A61H 3/04
(11) EP2172177
Nummer 35/12
(21) EP08017368.5
(22) 02.10.2008
(54) Zusammenklappbare Laufhilfe
(47) 22.08.2012
(73) Horacek, Gregor te 56235
RANSBACH-BAUMBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Horacek, Gregor te 56235
RANSBACH-BAUMBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 75/36
B65D 75/32
B29C 51/00
A61J 1/03
(11) EP2353573
(21) EP10425027.9
(22) 10.02.2010
(54) New strengthened blister pack
(47) 22.08.2012
(73) E-Pharma Trento S.p.A. te 38123
TRENTO, Italië (IT)
(72) Rossi, Massimiliano te 38121
VILLAMONTAGNA (TN), Italië (IT)
(51) B65G 1/137
A61J 7/00
(11) EP2298271
(21) EP10013867.6
(22) 29.09.2009
(31) 2008252492
2008252493
34
Verenigde Staten van Amerika
(US)
A.V. Topchiev Institute of
Petrochemical Synthesis te
MOSCOW, 117912,
Russische Federatie (RU)
(72) Dumousseaux, Christophe te
TOKYO, Japan (JP)
A61K
A61K
A61K
A61K
(72) Kröpke, Rainer te 22869
SCHENEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Von der Fecht, Stephanie te
22880 WEDEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kruse, Inge te 20146 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Breitenbach, Ute te 22299
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Scherner, Cathrin te 22851
NORDERSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Knaupmeier, Stefanie te 32108
BAD SALZUFLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61Q 19/00
A61Q 17/04
A61Q 1/00
A61K 8/88
(72) SINGH, Parminder te UNION CITY,
A61K 8/73
CALIFORNIA 94587, Verenigde
A61K 8/60
Staten van Amerika (US)
A61K 8/44
FAASSE, Adrian te CARMEL
A61K 8/26
VALLEY, CALIFORNIA 93924,
A61K 8/25
Verenigde Staten van Amerika
A61K 8/06
(US)
A61K 8/04
CLEARY, Gary, W. te LOS ALTOS
(11) EP2255781
HILLS, CALIFORNIA 94022,
(21) EP10005709.0
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 09.11.2007
MUDUMBA, Sri te UNION CITY,
(31) 102006055046
CALIFORNIA 94587, Verenigde
(32) 17.11.2006
Staten van Amerika (US)
FELDSTEIN, Mikhail te MOSCOW, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
119415, Russische Federatie (RU) (54) Kosmetische Formulierung mit
BAIRAMOV, Danir, F. te
Glucosylglyceriden und
SUNNYVALE, CALIFORNIA 94086,
Puderrohstoffen
Verenigde Staten van Amerika
(47)
22.08.2012
(US)
(73)
Beiersdorf AG te 20253
(51) B65D 83/60
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
A61Q 5/12
DUITSLAND (DE)
A61Q 5/06
8/92
8/891
8/37
8/04
(11) EP1366748
(21) EP03291140.6
(22) 15.05.2003
(32) 30.09.2008
30.09.2008
(31) 0206734
(33) Japan
Japan
(33) Frankrijk
(73)
(74)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(32) 31.05.2002
(54) Dispositif aérosol à deux
compartiments comprenant une
composition de traitement
22.08.2012
capillaire et procédé de
Sanyo Electric Co., Ltd. te OSAKA
traitement capillaire
570-8677, Japan (JP)
(47) 22.08.2012
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
Kobayashi, Koichi te MORIGUCHI(FR)
(51) A61Q 19/02
SHI OSAKA 570-8677, Japan (JP)
A61P 17/00
Mori, Takashi te MORIGUCHI-SHI (72) Pataut, Francoise te 75017 PARIS,
Frankrijk (FR)
A61K 9/08
OSAKA 570-8677, Japan (JP)
Le Bourhis, Francois te 93300
A61K 8/64
A61Q 11/00
AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR)
A61K 8/27
A61K 8/86
A61K 8/26
(51)
A61Q
3/02
A61K 8/81
A61K 8/19
A61Q
1/02
A61K 8/42
A61K 38/16
A61K 8/25
A61K 8/22
A61K 33/34
A61K
8/11
A61K 8/04
A61K 33/32
A61K
8/04
A61K 8/02
A61K 33/30
(11)
EP1769787
EP1667667
A61K 33/26
(21) EP06301006.0
A61K 33/24
EP04783729.9
A61K 33/10
(22) 03.10.2006
09.09.2004
A61K 33/06
(31) 722448 P
661103
A23L 2/52
(32) 03.10.2005
A23L 1/305
12.09.2003
A23L 1/30
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
A23K 1/175
HYDROGEL COMPOSITIONS WITH (54) Composition cosmétique
A23K 1/16
fluorescente
AN ERODIBLE BACKING MEMBER
(11) EP2156820
(47) 22.08.2012
22.08.2012
(21) EP08764523.0
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
Corium International, Inc. te
(22) 22.05.2008
(FR)
MENLO PARK, CA 94025,
(54) Tablet supply apparatus
(47)
29 augustus 2012
Nummer 35/12
(31) 2007138522
(32) 25.05.2007
(33) Japan
(54) SKIN WHITENING AGENT
(47) 22.08.2012
(73) Megmilk Snow Brand Co., Ltd. te
SAPPORO-SHI HOKKAIDO
0650043, Japan (JP)
(72) WATANABE, Tatsuya te FUCHUSHI TOKYO 183-0052, Japan (JP)
KATO, Ken te KAWAGOE-SHI
SAITAMA 350-1165, Japan (JP)
UENO, Hiroshi te KAWAGOE-SHI
SAITAMA 350-1165, Japan (JP)
HARUTA, Yuko te KAWAGOE-SHI
SAITAMA 350-1165, Japan (JP)
UEDA, Noriko te KAWAGOE-SHI
SAITAMA 350-1165, Japan (JP)
YOSHIOKA, Toshimitsu te
KAWAGOE-SHI SAITAMA 3501165, Japan (JP)
(51) A61Q 5/06
A61K 8/898
A61K 8/81
A61K 8/34
(11) EP1800658
(21) EP06291979.0
(22) 19.12.2006
35
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COPELAND, Lee, Roy te MESA, AZ
85208, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KLEIMAN, Robert te MESA, AZ
85208, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KORITALA, Sambasivarao te
TEMPE, AZ 85284, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CUMMINGS, Melanie, K. te
CHANDLER, AZ 85226, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K 9/10
(11) EP1526838
(21) EP03766361.4
(22) 30.07.2003
(33)
(54)
(47)
(73)
(51) A61Q 19/00
A61Q 17/04
A61Q 17/02
A61K 8/97
A61K 8/92
(51) A61K 9/16
(11) EP2319497
(21) EP10183811.8
(22) 10.02.1999
(31) 30388
(32) 25.02.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Stable shaped particles of
crystalline organic compounds
(47) 22.08.2012
(73) Skendi Finance, Ltd. te ROAD
TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(54) INTRAVEN S APPLIZIERBARE,
PHARMAZEUTISCHE
DARREICHUNGSFORM
(47) 22.08.2012
(51) A61K 9/26
(73) Grünenthal GmbH te 52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2010159
(32) 30.07.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KUGELMANN, Heinrich te 52068
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
22.12.2005
DUITSLAND (DE)
Frankrijk
BARTHOLOMÄUS, Johannes te
Composition cosmétique
52080 AACHEN,
comprenant au moins un
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
poly(vinyllactame) cationique, au
(DE)
moins un alcool gras et au moins
(51) A61K 9/12
une silicone aminée, procédé de
A61K 31/33
traitement cosmétique et
A01N 43/00
utilisation de la composition
(11) EP2046121
22.08.2012
(21) EP07810355.3
L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(22) 12.07.2007
(FR)
(72) Pasquet, Dorothée te 92270
BOIS-COLOMBES, Frankrijk (FR)
Bebot, Cécile te 92110 CLICHY,
Frankrijk (FR)
28043 MADRID, Spanje (ES)
Lopez Belmonte Pascual, Juan te
28043 MADRID, Spanje (ES)
(72) Uribe, Juan Angeles te CP 57100,
ESTADO DE MEXICO, Mexico (MX)
de Gyves, Aurelio te CP 04560,
COYOACÁN, Mexico (MX)
Gomez, Abraham te
NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE
MEXICO, Mexico (MX)
(31) 10234784
(31) 0513194
(32)
29 augustus 2012
(31) 830949 P
(32) 14.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FATTY ACID PHARMACEUTICAL
FOAM
(47) 22.08.2012
(21) EP07759996.7
(22) 03.04.2007
(31) 0607085
(32) 07.04.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FAST RELEASE PARACETAMOL
TABLETS
(47) 22.08.2012
(73) GlaxoSmithKline LLC te
PHILADELPHIA, PA 19102,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ALUR, Hemant, H. te PARSIPPANY,
NJ 07054, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
9/48
9/10
9/08
31/085
(11) EP1742618
(32) 01.01.2000
(21) EP05717258.7
(73) Stiefel Research Australia Pty Ltd
te ROWVILLE VIC 3178, Australië (22) 02.03.2005
(AU)
(31) 567525 P
(72) ABRAM, Albert, Zorko te
(32) 04.05.2004
WANTIRNA, VIC 3152, Australië
(33) Verenigde Staten van Amerika
(AU)
GOLDSTEIN, Iulian te BENTLEIGH (54) LIQUID ORAL FORMULATIONS OF
OSPEMIFENE
EAST, VIS 3165, Australië (AU)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61K 9/14
(54) HIGH UNSAPONIFIABLES AND
METHODS OF USING THE SAME
(11) EP2174654
(47) 22.08.2012
(22) 09.10.2008
(73) International Flora Technologies,
Ltd. te CHANDLER, AZ 85225,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Micronized composition of 2,4,6triiodophenol
(11) EP1250120
(21) EP00989549.1
(22) 28.12.2000
(31) 478071
(72) BROWN, James, H. te
SCOTTSDALE, AZ 85224,
(21) EP08380288.4
(47) 22.08.2012
(73) Bobelium, S.L. te 28043 MADRID,
Spanje (ES)
(72) Matji Tuduri, Jose Antonio te
(47) 22.08.2012
(73) Hormos Medical Ltd. te 20520
TURKU, Finland (FI)
(72) LEHTOLA, Veli-Matti te FI-20810
TURKU, Finland (FI)
ANTTILA, Markku te FI-20320,
Finland (FI)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
9/50
9/48
9/28
9/16
Nummer 35/12
36
(11) EP1732524
A61K 9/68
A61K 31/465
(21) EP05747062.7
(31) 814527
814749
813872
965274
Staten
Staten
Staten
Staten
(21) EP04797492.8
(22) 30.11.2004
(11) EP1487426
(21) EP03711372.7
(54) METHOD OF PROVIDING FAST
RELIEF TO A USER OF A NICOTINE (22) 04.03.2003
CHEWING GUM
(31) 361759 P
(47) 22.08.2012
(32) 04.03.2002
(32) 30.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
13.10.2004
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
DUITSLAND (DE)
(51) A61P 35/00
A61K 31/44
A61K 31/13
(11) EP1817014
(22) 30.03.2005
29 augustus 2012
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
FOR TREATMENT OF ION
IMBALANCES
(73) Fertin Pharma A/S te DK-7100
VEJLE, Denemarken (DK)
(72) ANDERSEN, Carsten te DK-7100
VEJLE, Denemarken (DK)
(51) A61P 25/00
A61K 9/70
A61K 47/30
A61K 31/135
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS OF INDUCING
TERMINAL DIFFERENTIATION
(47) 22.08.2012
(73) Sloan-kettering Institute For
Cancer Research te NEW YORK,
NY 10065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2011488
(72) RICHON, Victoria, M. te
(73) Relypsa, Inc. te SANTA CLARA, CA (21) EP07720334.7
WELLESLEY, MA 02481,
95054, Verenigde Staten van
(22) 06.03.2007
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(31) 200610054110
MILLER, Thomas A te BROOKLINE,
(72) ALPERN, Robert te DALLAS, TX
(32) 06.03.2006
MA 02445, Verenigde Staten van
75229, Verenigde Staten van
(33) China
Amerika (US)
Amerika (US)
CHIAO, Judy H. te BERKELEY
BUYSSE, Jerry, M. te LOS ALTOS, (54) TRANSDERMAL PATCH
HEIGHTS, NJ 07922, Verenigde
CA 94022, Verenigde Staten van
CONTAINING RASAGILINE FOR
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
TREATMENT OR PROPHYLAXIS OF
KELLY, W Kevin te SCOTCH
CHANG, Han, Ting te LIVERMORE,
NERVOUS SYSTEM DISEASE AND
PLAINS, NJ 07076, Verenigde
CA 94550, Verenigde Staten van
ITS PREPARATION PROCESS
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
CHARMOT, Dominique te
(51) A61P 31/18
CAMPBELL, CA 95008, Verenigde (73) Chongqing Pharmaceutical
A61K 31/13
Research Institute Co., Ltd. te
Staten van Amerika (US)
A01N 33/02
CHONGQING
400061,
China
(CN)
COPE, Michael, James te
(11)
EP2353593
Shanghai Fosun Pharmaceutical
BERKELEY, CA 94702, Verenigde
(Group)
Co.,
Ltd.
te
SHANGHAI
(21)
EP11160994.7
Staten van Amerika (US)
200010, China (CN)
FORDTRAN, John te DALLAS, TX
(22) 22.08.2003
75225, Verenigde Staten van
(72) LIN, Jialiang te CHONGQING
(31) PCT/US02/26816
Amerika (US)
400061, China (CN)
(32) 23.08.2002
KLAERNER, Gerrit te SAN JOSE,
XIAO, Jinmai te CHONGQING
CA 95124, Verenigde Staten van
400061, China (CN)
(33) World Intellectual Property
Amerika (US)
DENG, Jie te CHONGQING
Organization (WIPO)
400061, China (CN)
(International Bureau of)(4)
(51) A61K 9/50
(47) 22.08.2012
(31) CH21302007
(51) C09J 7/02
B65H 39/16
B65H 35/02
A61K 9/70
A61F 13/02
(32) 21.09.2007
(11) EP2340815
(33) India
(21) EP10196347.8
(54) PH-DEPENDENT CONTROLLED
RELEASE PHARMACEUTICAL
OPIOID COMPOSITION WITH
RESISTANCE AGAINST THE
INFLUENCE OF ETHANOL
(22) 21.12.2010
(11) EP2187876
(21) EP07820537.4
(22) 25.09.2007
(47)
(73)
(72)
(51)
(54) Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitors
(47) 22.08.2012
(73) Ardea Biosciences, Inc. te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Girardet, Jean-Luc te ALISO VIEJO,
CA 92656, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 102010000661
Zhang, Zhijun te HARBOR CITY,
(32) 04.01.2010
CA 90710, Verenigde Staten van
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
Hamatake, Robert te ALISO VIEJO,
(54)
Verfahren
und
Vorrichtung
zur
22.08.2012
CA 92656, Verenigde Staten van
Herstellung einer überlappenden
Evonik Röhm GmbH te 64293
Amerika (US)
Schutzfolie für ein transdermales
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
De la Rosa, Martha A. te
therapeutisches System
DUITSLAND (DE)
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708,
(47) 22.08.2012
Verenigde Staten van Amerika
PETEREIT, Hans-Ulrich te 64291
(73) Acino AG te 83714 MIESBACH,
(US)
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Gunic, Esmir te IRVINE, CA 92614,
DUITSLAND (DE)
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
RAVISHANKAR, Hema te
(US)
CHEMBUR - 400071 400089, India (72) Dabdoub, Nicola te 80933,
Hong, Zhi te ALISO VIEJO, CA
(IN)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
92656, Verenigde Staten van
SAMEL, Ashwini te ANDHERI
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
MUMBAI, India (IN)
Müller, Michael te 83703,
Kim, HongWoo te IRVINE, CA
GMUND,
BONDSREPUBLIEK
A61P 25/34
Nummer 35/12
92606, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Koh, Yung-hyo te IRVINE, CA
92620, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nilar, Shahul te IRVINE, CA
92606, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Shaw, Stephanie te ROWLAND
HEIGHTS, CA 91748, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Yao, Nanhua te IRVINE, CA 92606,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61P 21/00
A61K 31/198
(11) EP2196203
(21) EP10158072.8
(22) 30.09.2004
(31) TO20030789
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
37
A61K 31/47
A61K 31/44
A61K 31/435
(22) 03.12.2002
(47) 22.08.2012
(31) 334609 P
(73) ALLERGAN, INC. te IRVINE CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 03.12.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Aryl urea compounds in
combination with other cytostatic
or cytotoxic agents for treating
human cancers
(47) 22.08.2012
(73) Bayer HealthCare LLC te
TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2007386
(31) 673341 P
05103257
(21) EP07755733.8
(32) 21.05.2005
21.04.2005
(31) 793285 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) N.V. Nutricia te 2712 HM
ZOETERMEER
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10183659.1
(22) 19.04.2006
(47) 22.08.2012
(32) 28.06.1995
(54) Use of (2-imidazolin-2-ylamino)
quinoxalines in treating ocular
neural injury
(11) EP2305255
(72) Carter, Christopher A. te
07.10.2003
GUILFORD, CT 06437, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Italië
Gibson, Neil te MELVILLE, NY
Use of amino-acid based
11747, Verenigde Staten van
compositions for the treatment of
Amerika (US)
sarcopenia
Hibner, Barbara te MADISON, CT
22.08.2012
06443, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Professional Dietetics S.r.l. te
Humphrey, Rachel W. te NEW
20129 MILAN, Italië (IT)
YORK, NY 10128, Verenigde
Determinants of Metabolism
Staten van Amerika (US)
Research Laboratory S.r.l. te
Trail, Pamela te MADISON, CT
29015 CASTEL SAN GIOVANNI
06443, Verenigde Staten van
(PC), Italië (IT)
Amerika (US)
Dioguardi, Francesco, Saverio te
Vincent, Patrick te ENCINITAS, CA
20122, MILANO, Italië (IT)
92024, Verenigde Staten van
A61P 31/18
Amerika (US)
A61K 31/702
Zhai, Yifan te ROCKVILLE, MD
A61K 31/70
20850, Verenigde Staten van
A61K 31/198
Amerika (US)
A23L 1/29
(51) C07D 491/22
EP2241196
A61P 35/00
A61K 31/4745
EP10165389.7
(54) Nutritional supplement
comprising oligosaccharides and
cysteine for treating HIV
29 augustus 2012
(22) 19.04.2007
(32) 19.04.2006
(72) Wheeler, Larry A. te IRVINE, CA
92715, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Woldemussie, Elizabeth te
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lai, Ronald K. te IRVINE, CA
92614, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 27/02
A61K 39/395
A61K 31/7052
A61K 31/55
A61K 31/506
(11) EP2329821
(21) EP10170798.2
(22) 29.11.2006
(31) 740478 P
(32) 29.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Treatment of ocular neovascular
disorders such as macular
degeneration, angiod streaks,
uveitis and macular edema
(47) 22.08.2012
(73) GlaxoSmithKline LLC te
PHILADELPHIA, PA 19102,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Brigandi, Richard Anthony te
COLLEGEVILLE, PA 19426,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Levick, Mark te COLLEGEVILLE,
PA 19426, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Miller, William Henry te
COLLEGEVILLE, PA 19426,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) CAMPTOTHECIN-ANALOG WITH A
(51) A61K 9/14
NOVEL, FLIPPED LACTONEA61K 31/546
STABLE, E-RING AND METHODS
FOR MAKING AND USING SAME
(11) EP1051978
(47) 22.08.2012
(21) EP99900136.5
(73) BIONUMERIK PHARMACEUTICALS, (22) 07.01.1999
INC. te SAN ANTONIO, TEXAS
(31) 192098
(72) Garssen, Johan te 3433 DA
78229, Verenigde Staten van
NIEUWEGEIN
(32) 07.01.1998
Amerika (US)
van Tol, Eric Alexander Franciscus
(33) Japan
(72) HAUSHEER, Frederick H. te
te 6824 MZ ARNHEM
BOERNE,
TX
78015,
Verenigde
(54) CRYSTALLOGRAPHICALLY STABLE
Sijben, Johannes Wilhelmus
Staten van Amerika (US)
AMORPHOUS CEPHALOSPORIN
Christina te 6707 AN
COMPOSITIONS AND PROCESS
WAGENINGEN
(51) A61P 27/02
FOR PRODUCING THE SAME
Verlaan, George te 6708 SB
A61K 31/498
(47)
22.08.2012
WAGENINGEN
(11) EP1611891
(51) A61P 35/00
A61K 31/65
A61K 31/535
A61K 31/505
(21) EP05076936.3
(22) 17.06.1996
(31) 496262
(73) Meiji Seika Pharma Co., Ltd. te
TOKYO-TO, Japan (JP)
(72) ONODERA, Masahiro te
ODAWARA-SHI, KANAGAWA 250-
Nummer 35/12
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
38
0852, Japan (JP)
A61P 3/10
SUKEGAWA, Masamichi te
A61P 27/12
ODAWARA-SHI, KANAGAWA 250A61P 25/28
0852, Japan (JP)
A61K 36/886
YASUI, Kiyoshi te ODAWARA-SHI,
A61K 36/704
KANAGAWA 250-0852, Japan (JP)
A61K 36/489
WATANABE, Tatsuo te ODAWARAA61K 36/48
SHI, KANAGAWA 250-0852, Japan
A61K 36/38
(JP)
A61K 36/296
SATO, Toyomi te ODAWARA-SHI,
A61K 36/282
KANAGAWA 250-0852, Japan (JP)
A61K 36/185
MURAI, Yasushi te ODAWARA-SHIA61K 31/7048
KANAGAWA 250-0852, Japan (JP)
A61K 31/353
IINUMA, Katsuharu te ODAWARA- (11) EP1503777
SHI, KANAGAWA 250-0852, Japan
(21) EP03733934.8
(JP)
(22) 01.05.2003
A61P 9/12
(31) 138932
A61P 9/10
A61P 9/08
(32) 03.05.2002
A61K 31/5578
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/551
(54) 7-Hydroxy chromones as potent
A61K 31/52
antioxidants
A61K 31/519
A61K 31/506
(47) 22.08.2012
A61K 31/4409
(73) Unigen, Inc. te LACEY, WA 98516,
A61K 31/343
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/192
(US)
EP2351569
(72) JIA, Qi te SUPERIOR, CO 80027,
EP11000632.7
Verenigde Staten van Amerika
(US)
25.10.2006
FARROW, Thomas, M. te DENVER,
730273 P
CO 80221-4055, Verenigde
26.10.2005
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61P 9/10
A61P 9/06
Fasudil in combination therapies
A61P 3/06
for the treatment of pulmonary
A61K 31/7048
arterial hypertension
29 augustus 2012
A61P 35/00
A61P 31/00
A61K 45/06
A61K 33/14
A61K 33/00
A61K 31/7105
A61K 31/704
A61K 31/505
A61K 31/497
A61K 31/4745
A61K 31/404
A61K 31/40
(11) EP1768679
(21) EP05758628.1
(22) 08.07.2005
(31) 586296 P
(32) 09.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODULATION OF GSK-3BETA AND
METHOD OF TREATING
PROLIFERATIVE DISORDERS
(47) 22.08.2012
(73) Agency for Science, Technology
and Research te SINGAPORE
138668, Singapore (SG)
(72) YU, Qiang te SINGAPORE 597149,
Singapore (SG)
(51) A61P 25/18
A61K 9/08
A61K 9/00
A61K 33/24
(11) EP1803460
(21) EP05788190.6
(22) 29.09.2005
(47) 22.08.2012
(11) EP1800685
(31) 2004292543
(73) Asahi Kasei Pharma Corporation
te TOKYO 101-8101, Japan (JP)
(21) EP05791870.8
(32) 05.10.2004
(22) 29.09.2005
(33) Japan
(72) Fong, Benson te BRISBANE CA
94005-1846, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 200410040771
(54) Use of a platinum colloid
containing aqueous solution for
the treatment of psychiatric
symptoms
(51) A61M 35/00
A61K 9/08
A61K 9/06
A61K 31/60
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(32) 30.09.2004
(33) China
(54) STEROIDAL SAPONIN
(47) 22.08.2012
PHARMACEUTICAL COMPOSITION,
(73) INOVEX CO., LTD. te SHIYAMA,
ITS PREPARATION METHOD AND
IZU-SHI SHIZUOKA 4103205,
USE
EP1663252
Japan (JP)
(47) 22.08.2012
EP04786930.0
(72) TAKAKUSAGI, Mamoru te
(73) Chengdu Di'ao Pharmaceutical
3500441, Japan (JP)
10.09.2004
Group Co., Ltd. te CHENGDU
SHIMIZU, Shigeki te 1940003,
10342095
SICHUAN 610041, China (CN)
Japan (JP)
10.09.2003
(72) LIU, Zhongrong te
TSUJI, Hirofumi te IZU-SHI,
CHENGDU,SICHUAN 610041,
SHIZUOKA 4103205, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
China (CN)
(51) C07K 14/32
APPLIKATIONSANORDNUNG FÜR
QI, Wei te CHENGDU,SICHUAN
A61P 33/02
AUF DIE HAUT AUFZUTRAGENDE
610041, China (CN)
A61K 35/74
HEILMITTEL UND VERWENDUNG
FU, Tiejun te CHENGDU,SICHUAN
EINER VERPACKUNG ALS
(11)
EP2094722
610041, China (CN)
APPLIKATIONSANORDNUNG
ZOU, Wenjun te
(21) EP07856795.5
22.08.2012
CHENGDU,SICHUAN 610041,
(22) 17.12.2007
China (CN)
P & M Cosmetics GmbH & Co. KG
(31) 06026710
JI,
Yuanqiao
te
te 48291 TELGTE,
07002444
CHENGDU,SICHUAN 610041,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
China (CN)
(32) 22.12.2006
(DE)
LI, Bogang te CHENGDU,SICHUAN
05.02.2007
ISERMANN, Detlef te 48291
610041,
China
(CN)
(33) Europees Octrooi Bureau
TELGTE, BONDSREPUBLIEK
HUANG, Yu te CHENGDU,SICHUAN
Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
610041, China (CN)
(54) USE OF POLYPETIDES AGAINST
A61P 9/10
(51) A61P 35/02
DISEASES CAUSED BY
A61P 35/00
Nummer 35/12
PROTOZOANS
39
(32) 27.12.2002
29 augustus 2012
A61K 38/16
(47) 22.08.2012
(33) Argentinië
(11) EP2011508
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(54) 1-Desamino-8-d-arginyl
vasopressin analogs
(21) EP07720819.7
(72) WEBER, Gilbert te 4312 MAGDEN, (47) 22.08.2012
Zwitserland (CH)
(73) Romikin S.A. te C1112ABN,
BROZ, Jiri te 4310 RHEINFELDEN,
BUENOS AIRES, Argentinië (AR)
Zwitserland (CH)
Universidad Nacional De Quilmes
te BERNAL B1876BXD, Argentinië
(51) B01D 11/00
(AR)
A61K 36/36
A23L 1/00
(72) Gomez, Daniel E. te 1876
BERNAL, Argentinië (AR)
(11) EP2124982
Alonso, Daniel F. te 1886
(21) EP07858214.5
RANELAGH, Argentinië (AR)
(22) 28.12.2007
Ripoll, Giselle V. te 1878
QUILMES, Argentinië (AR)
(31) 0656001
Giron, Santiago te 1878 QUILMES,
(32) 28.12.2006
Argentinië (AR)
(33) Frankrijk
(51) A61P 25/28
(54) COMPOSITION COMPRENANT UN
A61K 38/08
EXTRAIT DE GRAINES DE QUINOA,
(11)
EP2338502
UTILISATION DERMATOLOGIQUE
(21)
EP10252064.0
(47) 22.08.2012
(73) Laboratoires Expanscience te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(22) 06.12.2010
(72) MSIKA, Philippe te F-78000
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(33) Japan
(51) C07K
C07K
A61K
A61K
7/08
2/00
38/02
38/00
(11) EP1644021
(21) EP04776513.6
(22) 14.06.2004
(31) 478492 P
532361 P
571386 P
(32) 13.06.2003
23.12.2003
14.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2009297023
(32) 28.12.2009
(54) Composition for improving brain
function and method for
improving brain function
(47) 22.08.2012
(73) Calpis Co., Ltd. te SHIBUYA-KU,
TOKYO 150-0022, Japan (JP)
(22) 16.04.2007
(31) 200610075638
(32) 17.04.2006
(33) China
(54) USE OF TRAP PROTEIN PER SE AS
ACTIVE INGREDIENT FOR
MANUFACTURING A MEDICAMENT
FOR THE TREATMENT OF
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
INFECTION
(47) 22.08.2012
(73) HAINAN GT-UNIPUL
PHARMACEUTICAL CO. LTD te XIU
YING YONG GUI INDUSTRY
DISTRICT HAIKOU HAINAN
570310, China (CN)
(72) YANG, Guang te BEIJING 100850,
China (CN)
SHAO, Ningsheng te BEIJING
100850, China (CN)
GAO, Yaping te BEIJING 100850,
China (CN)
LIU, Yu te BEIJING 100850, China
(CN)
DONG, Jie te BEIJING 100850,
China (CN)
LI, Shaohua te BEIJING 100850,
China (CN)
LIU, Chuan te BEIJING 100850,
China (CN)
SHEN, Beifen te BEIJING 100850,
China (CN)
FAN, Ming te BEIJING 100850,
China (CN)
(72) Ohsawa, Kazuhito te
SAGAMIHARA-SHI, KANAGAWA
252-0206, Japan (JP)
Uchida, Naoto te SAGAMIHARA(51) A61P 25/02
SHI, KANAGAWA 252-0206, Japan
A61K 38/17
(JP)
A61K 38/00
Ohki, Kohji te SAGAMIHARA-SHI,
(11)
EP2061485
KANAGAWA 252-0206, Japan (JP)
(21) EP07804199.3
(51) A61P 25/28
A61K 38/17
A61K 38/10
(22) 10.09.2007
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
FOR THE TREATMENT OF
GASTROINTESTINAL DISORDERS
(11) EP2338503
(32) 08.09.2006
(21) EP10252062.4
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 22.08.2012
(22) 06.12.2010
(31) 2009297024
(54) EV576 peptides for use in the
treatment of Guillain Barré
syndrome
(73) Ironwood Pharmaceuticals, Inc. te (32) 28.12.2009
CAMBRIDGE, MA 02142,
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Composition for improving brain
function and method for
(72) CURRIE, Mark, G. te STERLING,
improving brain function
MA 01564, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
MAHAJAN-MIKLOS, Shalina te
(73) Calpis Co., Ltd. te SHIBUYA-KU,
STANFORD, CA 94305, Verenigde
TOKYO 150-0022, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
(72)
Ohsawa, Kazuhito te
LI, Jing, Sun te CAMBRIDGE, MA
SAGAMIHARA-SHI, KANAGAWA
02138, Verenigde Staten van
252-0206, Japan (JP)
Amerika (US)
Uchida, Naoto te SAGAMIHARA(51) C07K 7/16
SHI, KANAGAWA 252-0206, Japan
A61K 38/08
(JP)
Ohki, Kohji te SAGAMIHARA-SHI,
(11) EP2264049
KANAGAWA 252-0206, Japan (JP)
(21) EP10181915.9
(51)
A61P
31/04
(22) 29.12.2003
A61K 39/085
(31) P050000123
(31) 0617734
(47) 22.08.2012
(73) Varleigh Immuno Pharmaceuticals
(VIP) Ltd te 1211 GENEVA 3,
Zwitserland (CH)
(72) HAMER, John te LONDON W1T
4EU, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C07K 14/565
A61K 38/21
(11) EP1646397
(21) EP04777620.8
(22) 06.07.2004
(31) 486657 P
(32) 11.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED RECOMBINANT
HUMAN INTERFERON-BETA-1b
Nummer 35/12
POLYPEPTIDES
(47) 22.08.2012
40
(11) EP1539225
(21) EP03717507.2
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft (22) 21.04.2003
te 13353 BERLIN,
(31) 374499 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 23.04.2002
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) NESTAAS, Eirik te ORINDA, CA
94563, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PUNGOR, Erno te MILLBRAE, CA
94030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07K 14/745
A61K 38/36
(11) EP1774001
(21) EP05762794.5
(22) 22.06.2005
(31) 583187 P
(32) 25.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Mammalian Tissue Factor
obtained from plants and
applications of the same
(54) APPARATUS AND METHODS FOR
USE IN ENZYMATIC
ESCHAROTOMY IN BURN
INDUCED COMPARTMENT
SYNDROME
(47) 22.08.2012
(73) Mediwound, Ltd. te YAVNE 81227,
Israël (IL)
(72) ROSENBERG, Lior te 84965
OMER, Israël (IL)
(51) A61P 43/00
A61K 38/48
(11) EP2289540
(21) EP10380071.0
(33)
(72) NEGROUK, Valentin te WESTON,
FL 33326, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WONG, Hing, C. te WESTON, FL
33322, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TAYLOR, Dean te WESTON, FL
33321, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HAN, Kai-ping te MIRAMAR, FL
33025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
(51) C07K 14/79
A61K 38/40
(21) EP07711981.6
(11) EP2298338
(31) 06111523
06021815
(32) 16.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Lactoferrin compositions and
methods of treatment of skin
wounds
(47) 22.08.2012
(73) Agennix Incorporated te
HOUSTON, TX 77046, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Engelmayer, Jose te HOUSTON,
TX 77025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Varadhachary, Atul te BELLAIRE,
TEXAS 77401, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A61P 17/02
A61L 15/38
A61K 38/48
A61K 31/60
A61F 13/00
(21) EP10177185.5
(22) 18.12.2001
(31) 256701 P
(32) 19.12.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Lentiviral vector-mediated gene
transfer and uses thereof
(47) 22.08.2012
(73) Research Development
Foundation te CARSON CITY, NV
89703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Stout, J. Timothy te PORTLAND
OR 97229, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Appukuttan, Binoy te PORTLAND
OR 97202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B08B 3/12
B08B 3/10
A61L 27/36
30.06.2009
A61L 2/28
Spanje
A61L 2/18
Alpha-1-antitrypsin for use in the
A61L 2/00
treatment of chronic fatigue
(11) EP1979005
syndrome
(21) EP06839767.8
22.08.2012
(22) 08.11.2006
Grifols, S.A. te 08022
(31) 757914 P
BARCELONA, Spanje (ES)
(32) 10.01.2006
Garcia Quintana, Ana te 08019
BARCELONA, Spanje (ES)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Alegre Martin, José te 08019
(54) APPARATUS AND METHODS FOR
BARCELONA, Spanje (ES)
TREATING ALLOGRAFT PRODUCTS
(32)
(31) 410981 P
(11) EP2301583
(31) 200930387
(73) Altor BioScience Corporation te
MIRAMAR, FL 33025-3958,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 16.09.2003
(51) A61K 48/00
A61K 35/00
(22) 20.05.2010
(47) 22.08.2012
(21) EP10014943.4
29 augustus 2012
(54)
(73)
(72)
(51) C07K 16/00
A61K 39/395
(11) EP1998805
(22) 20.03.2007
(32) 22.03.2006
18.10.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) TUMOR THERAPY WITH AN
ANTIBODY FOR VASCULAR
ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR
AND AN ANTIBODY FOR HUMAN
EPITHELIAL GROWTH FACTOR
RECEPTOR TYPE 2
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Allosource te CENTENNIAL, CO
80111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) RONHOLDT, Chad, J. te AURORA,
CO 80016, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOGDANSKY, Simon te
LITTLETON, CO 80120, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HOOKS, Alan te COMMERCE CITY,
CO 80022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61L 2/26
A61L 2/10
(11) EP1937318
(21) EP05824598.6
(22) 05.12.2005
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (31)
BASEL, Zwitserland (CH)
(32)
(72) FRIESS, Thomas te 86911
(33)
DIESEN-DETTENHOFEN,
(54)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HASMANN, Max te 81377
(47)
MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73)
SCHEUER, Werner te 82377
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
(72)
DUITSLAND (DE)
0509649
21.09.2005
Frankrijk
ENCEINTE DE DESINFECTION
D'INSTRUMENTS MEDICAUX AU
MOYEN DE RAYONNEMENT
22.08.2012
Germitec te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
DESHAYS, Clément te F-07120
RUOMS, Frankrijk (FR)
Nummer 35/12
41
(51) A61L 9/14
A61L 9/12
A61L 9/04
RODDICK-LANZILOTTA, Alisa
Dawn te CANTERBURY, 8152,
Nieuw-Zeeland (NZ)
ALI, Mohammad Azam te
CANTERBURY, 8021, NieuwZeeland (NZ)
(11) EP2125045
(21) EP07819389.3
(22) 27.10.2007
(31) 102007007745
(51) A61L 17/04
A61B 17/04
(32) 16.02.2007
(11) EP2197501
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08833263.0
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR ABGABE VON DÜFTEN
(22) 26.09.2008
(47) 22.08.2012
(31) 975758 P
(32) 27.09.2007
(73) Jerichow, Ulrich te 63571
(33) Verenigde Staten van Amerika
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(54) SELF-RETAINING SUTURES
DUITSLAND (DE)
INCLUDING TISSUE RETAINERS
(72) Jerichow, Ulrich te 63571
HAVING IMPROVED STRENGTH
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 22.08.2012
DUITSLAND (DE)
(51) A61L 9/12
(11) EP2357011
(21) EP10014189.4
(22) 02.11.2010
(31) 102010004599
202010006425 U
(32) 13.01.2010
04.05.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Angiotech Pharmaceuticals, Inc.
te VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6A 1B6, Canada (CA)
(72) HERRMANN, Robert, A. te
VANCOUVER BRITISH COLUMBIA
V6B 1X9, Canada (CA)
GORALTCHOUK, Alexei te SANTA
BARBARA CA 93105, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DRUBETSKY, Lev te COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA VSE 259,
Canada (CA)
29 augustus 2012
CALKOSINSKI, Ireneusz te PL-52129 WROCLAW, Polen (PL)
DZIEWISZEK, Wojciech te PL-51173 WROCLAW, Polen (PL)
(51) A61L 29/14
A61L 29/04
(11) EP1745807
(21) EP06117208.6
(22) 14.07.2006
(31) 5016969
(32) 18.07.2005
(33) Zweden
(54) Urinary catheter
(47) 22.08.2012
(73) Dentsply IH AB te 431 21
MÖLNDAL, Zweden (SE)
(72) Utas, Jan te 434 96
KUNGSBACKA, Zweden (SE)
Andersson, Fredrik te 431 42
MÖLNDAL, Zweden (SE)
(51) A61L 29/16
A61L 29/08
(11) EP2269664
(21) EP10075582.6
(22) 21.01.2008
(31) 102007003914
102007006557
102007013586
(32) 21.01.2007
09.02.2007
21.03.2007
(54) Verdampfer mit einem Behälter
und einem aus dem Behälter
ragenden Docht sowie einer
Kappe mit Führung zur
Abdeckung unterschiedlicher
Dochtlängen
(51) A61L 27/42
A61L 27/36
(47) 22.08.2012
(31) 0521261
(73) Pont Packaging GmbH te 41066
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 19.10.2005
(72) Salmann, Frank te 41239
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Markoulides, Dimitrios te 1518
BENONI, Zuid-Afrika (ZA)
(73) Hemoteq AG te 52146
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61P 17/02
A61L 26/00
A61L 15/32
A61K 9/70
A61K 38/17
A61K 38/00
(11) EP1937324
(21) EP06809065.3
(22) 19.10.2006
(54) Medizinprodukt zur Behandlung
von Verschlüssen von
Körperdurchgängen und zur
(33) GROOT BRITTANNIË
Prävention drohender
(54) PREPARATION OF BONE MATERIAL
Wiederverschlüsse
(72) Markoulides, Dimitrios te 1518
BENONI, Zuid-Afrika (ZA)
(51) C12N 5/077
A61L 27/38
(11) EP2144639
(21) EP07851999.8
(11) EP1694370
(22) 10.12.2007
(21) EP04808918.9
(31) 38228707
38313407
(22) 16.12.2004
(31) 53029603
(32) 19.12.2003
(33) Nieuw-Zeeland
(54) WOUND CARE PRODUCTS
CONTAINING KERATIN
(47) 22.08.2012
(73) Keratec Limited te LINCOLN,
CANTERBURY, 8152, NieuwZeeland (NZ)
(72) KELLY, Robert James te
CHRISTCHURCH, 8001, NieuwZeeland (NZ)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 25.04.2007
11.08.2007
(33) Polen
Polen
(54) NEW STEM CELL LINE AND ITS
APPLICATION
(47) 22.08.2012
(73) Stem Cells Spin S.A. te 51-140
WROCLAW, Polen (PL)
(72) CEGIELSKI, Marek te PL-51-140
WROCLAW, Polen (PL)
BOCHNIA, Marek te PL-51-17
WROCLAW, Polen (PL)
(72) Hoffmann, Erika te 52249
ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Horres, Roland te 52223
STOLBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Faust, Volker te 52080 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schreiber, Helmut te 52146
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Von Holst, Armin te 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hoffmann, Michael te 52249
ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61L 31/14
A61L 31/06
A61F 2/06
(11) EP2298366
(21) EP10192696.2
Nummer 35/12
(22) 13.03.2001
(31) 2000073983
(32) 13.03.2000
(33) Japan
(54) Linear material for blood vessel
stent and blood vessel stent
utilizing same
42
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MICHAELS, Thomas, L. te
MCCULLOM LAKE, IL 60050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
29 augustus 2012
(21) EP04805985.1
(22) 10.12.2004
(31) 0328859
(32) 12.12.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(51) A61P 35/00
A61M 1/36
(47) 22.08.2012
A61M 1/34
A61K 39/395
(73) Kabushiki Kaisha Kyoto Iryo
A61K 38/20
Sekkei te YAMASHINA-KU KYOTOA61K 38/19
SHI KYOTO 607-8035, Japan (JP)
(11) EP1949915
(72) Igaki, Keiji te KYOTO 607-8035,
Japan (JP)
(21) EP08007944.5
(54) DISPENSER AND COUNTER
(51) A61L 31/16
A61L 31/10
(22) 29.04.2005
(51) A61M 16/04
(11) EP2182999
(31) 566741 P
(11) EP2203207
(32) 30.04.2004
(21) EP08845372.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 30.10.2008
(31) 0721300
(32) 01.08.2007
(54) Method and system to remove
soluble TNFR1, TNFR2, and IL2R
in patients
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) BIOABSORBABLE COATING WITH
TUNABLE HYDROPHOBICITY
(73) BioPheresis Technologies, Inc. te
ATLANTA, GA 30339, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Laryngeal mask with tape tab
(47) 22.08.2012
(72) KLEINER, Lothar, Walter te LOS
ALTOS, CA 94022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STANKUS, John te CAMPBELL, CA
95008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PHAM, Nam, D. te DALLAS, TX
75219, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NGO, Michael, H. te SAN JOSE, CA
95128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MASLANKA, Bozena, Zofia te
APTOS, CA 95003, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HOSSAINY, Syed Faiyaz, Ahmed
te HAYWARD, CA 94544,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TROLLSAS, Mikael, O. te SAN
JOSE, CA 95124, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TANG, Yiwen te SAN JOSE, CA
95117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1937332
(11) EP1810709
(21) EP06816858.2
(21) EP07250201.6
(22) 10.10.2006
(22) 18.01.2007
(31) 253822
(31) 339307
(32) 18.10.2005
(32) 24.01.2006
(21) EP08782457.9
(22) 28.07.2008
(31) 888807
(47) 22.08.2012
(73) Abbott Cardiovascular Systems
Inc. te SANTA CLARA, CA 950542807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(73) Clinical Designs Limited te
CAMBRIDGE CB4 0AB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) BACON, Raymond John te
PETERSFIELD, HAMPSHIRE GU32
2DB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 30.10.2007
(73) The Laryngeal Mask Company Ltd
te MAHE, Seychellen (SC)
(72) Lentz, Rigdon M te 83209 PRIEN
AM CHIEMSEE, BONDSREPUBLIEK (72) BRAIN, Archibald, Ian, Jeremy te
DUITSLAND (DE)
MAHE, Seychellen (SC)
(51) A61M 5/142
(51) A61M 16/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INFUSION DEVICE AND ACTUATOR (54) Reperfusion protection in
FOR SAME
resuscitation
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Medtronic MiniMed, Inc. te
NORTHRIDGE, CA 91325-1219,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Zoll Medical Corporation te
CHELMSFORD MASSACHUSETTS
01824-4105, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) GRAY, John te WOODLAND HILLS, (72) Freeman, Gary A. te NEWTON
CA 91367, Verenigde Staten van
CENTER, MASSACHUSETTS
Amerika (US)
02159, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 5/50
A61M 5/32
(51) A61M 25/06
A61B 17/34
(11) EP2364744
(21) EP10155956.5
(11) EP0932369
(22) 09.03.2010
(21) EP98928935.0
(51) A61M 1/00
(54) Safety needle cap
(22) 09.06.1998
(11) EP2063926
(47) 22.08.2012
(31) 896192
(73) Lin, Ming-Tien te NANTOU HSIEN, (32) 17.07.1997
Taiwan (TW)
(33) Verenigde Staten van Amerika
07.09.2007
Teng, Hsi-Hsiung te KAOHSIUNG,
(54) CATHETER GUIDE WIRE
517125
Taiwan (TW)
INTRODUCING DEVICE AND
07.09.2006
(72) Lin, Ming-Tien te NANTOU HSIEN,
METHOD
Verenigde Staten van Amerika
Taiwan (TW)
(47)
22.08.2012
Teng, Hsi-Hsiung te KAOHSIUNG,
Collapsible canister liner for
(73)
Medical Components, Inc. te
Taiwan
(TW)
medical fluid collection
HARLEYSVILLE, PA 19438,
(51) B65D 83/04
22.08.2012
Verenigde Staten van Amerika
A61M 15/00
(US)
Allegiance Corporation te MCGAW
A61J 7/00
PARK, ILLINOIS 60085-6787,
(72) RAULERSON, J., Daniel te
(11) EP1699511
(21) EP07837946.8
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
Nummer 35/12
43
29 augustus 2012
BREWTON, AL 36426, Verenigde (51) A61N 1/36
689168 P
Staten van Amerika (US)
A61N 1/05
700627 P
SCHWEIKERT, Timothy, M. te
761823 P
(11) EP2389975
LEVITTOWN, PA 19054, Verenigde
374852
(21) EP10005453.5
Staten van Amerika (US)
375492
(22) 26.05.2010
374793
(51) A61M 29/00
(54) Implantierbare Sammelelektrode (32) 09.06.2005
A61M 25/10
sowie Neurostimulationssystem
09.06.2005
A61M 25/00
09.06.2005
(47)
22.08.2012
(11) EP1879639
09.06.2005
(73)
Possover,
Marc,
Prof.
Dr.
te
6032
(21) EP06749327.0
09.06.2005
HAGENDORN, Zwitserland (CH)
19.07.2005
(22) 31.03.2006
(72) Possover, Marc, Prof. Dr. te 6032
25.01.2006
(31) 119259
HAGENDORN, Zwitserland (CH)
14.03.2006
(32) 29.04.2005
14.03.2006
(51) A61N 1/36
14.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61N 1/32
(54) Method of manufacturing balloon (11)
catheters
(21)
(47) 22.08.2012
(22)
(73) Cordis Corporation te MIAMI
(31)
LAKES, FLORIDA 33014,
Verenigde Staten van Amerika
(32)
(US)
(72) VAN SLOTEN, Loenard, A. te NL9741 BZ GRONINGER
VAN WEE, Cornelius te NL-9204
KS DRACHTEN
(51) A61M 25/10
A61B 17/00
(11) EP2305340
(21) EP10182087.6
(22) 28.10.2003
(31) 290002
EP1984065
EP06827386.1
02.11.2006
772361 P
814312 P
10.02.2006
16.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ELECTRICAL STIMULATION
TREATMENT OF HYPOTENSION
(47) 22.08.2012
(73) Electrocore, Inc. te MORRIS
PLAINS, NJ 07050-1254,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ERRICO, Joseph, P. te GREEN
BROOK, NJ 08812, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
MENDEZ, Steven te CHESTER, NJ
Vacuum device for treating tissus
07930, Verenigde Staten van
adjacent a body cavity
Amerika (US)
22.08.2012
(51) A61N 1/36
Senorx, Inc. te TEMPE, AZ 85280A61N 1/32
1740, Verenigde Staten van
A61B 5/20
Amerika (US)
(11) EP2121123
Lubock, Paul te LAGUNA NIGUEL
CA 92677, Verenigde Staten van (21) EP07862119.0
Amerika (US)
(22) 19.11.2007
(32) 06.11.2002
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(47) 22.08.2012
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HERUTH, Kenneth, T. te EDINA,
MN 55424, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LENT, Mark, S. te BROOKLYN
PARK, MN 55443, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SINGHAL, Ruchika te
MINNEAPOLIS, MN 55401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SCHENDEL, Michael, J. te
ANDOVER, MN 55304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 562436
(32) 22.11.2006
(11) EP1937359
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06749211.6
(22) 04.04.2006
(22) 18.12.2008
(54) RENAL FUNCTION MODULATION
VIA ELECTRICAL ENERGY
STIMULATION
(31) 0724839
(47) 22.08.2012
(11) EP2240233
(21) EP08864250.9
(54)
(47)
(73)
(72)
(31) 668015 P
669680 P
713237 P
(32) 04.04.2005
(73) Cardiac Pacemakers, Inc. te ST.
08.04.2005
PAUL,
MN
55112-5798,
Verenigde
GROOT BRITTANNIË
31.08.2005
Staten van Amerika (US)
CONNECTORS
(72) STAHMANN, Jeffrey E. te RAMSEY, (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
22.08.2012
MN 55303, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Smith&Nephew PLC te LONDON
(54)
SYSTEMS FOR OPTIMIZATION OF
WC2N 6LA, GROOT BRITTANNIË
(51) A61N 1/34
BIVENTRICULAR PACING
(GB)
(11) EP1904159
(47) 22.08.2012
HALL, Kristian te HULL HU13 0HN,
(21) EP06772721.4
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) The Trustees of Columbia
HARTWELL, Edward te YORK YO10 (22) 09.06.2006
University in the City of New York
5DF, GROOT BRITTANNIË (GB)
te NEW YORK, NEW YORK 10027,
(31) 689203 P
RICHARDSON, Martin te GRIMSBY
Verenigde Staten van Amerika
689202 P
DN37 9RE, GROOT BRITTANNIË
(US)
689201 P
(GB)
689204 P
(72) SPOTNITZ, Henry, M. te NEW
(32) 20.12.2007
(33)
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) REGIONAL THERAPIES FOR
TREATMENT OF PAIN
(51) A61N 1/368
A61N 1/362
A61N 1/08
(51) A61M 39/28
A61M 39/10
A61M 39/00
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
Nummer 35/12
YORK, NY 10032, Verenigde
Staten van Amerika (US)
QUINN, Thomas, A. te 10027 NEW
YORK, NY, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BERBERIAN, George te 10027
NEW YORK, NY, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CABRERIZA, Santos te 10027
NEW YORK, NY, Verenigde Staten
van Amerika (US)
44
(47) 22.08.2012
(73) Voves, Vladimir te 395 26
LUKAVEC, Tsjechië (CZ)
(72) Voves, Vladimir te 395 26
LUKAVEC, Tsjechië (CZ)
(51) A61N 5/06
(11) EP2121131
(21) EP08787822.9
(22) 20.03.2008
(51) A61N 1/37
(31) 0702068
(11) EP1901804
(32) 21.03.2007
(21) EP06751571.8
(33) Frankrijk
(22) 27.04.2006
(54) DISPOSITIF D'IRRADIATION PAR
RAYONNEMENT D'ENERGIE
PHOTONIQUE MODULEE.
(31) 115628
(32) 27.04.2005
(47)
(73)
(72)
Staten van Amerika (US)
PLUM, Lori, A. te ARENA WI
53503, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BARYCKI, Rafal te MADISON WI
53705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 25/28
A61K 31/55
A61K 31/445
(11) EP1827468
(21) EP05771273.9
(22) 13.07.2005
(31) 638123 P
(32) 23.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(54) Acetylcholinesterase Inhibitors
and leuprolide acetate for the
(73) FOREFRONT INFRARED &
ATRIAL CAPTURE MANAGEMENT
treatment of Alzheimer's disease
Technologies sprl te 1340
IN MINIMAL VENTRICULAR PACING
OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE,
(47) 22.08.2012
SYSTEM
België (BE)
(73) Curaxis Pharmaceutical
22.08.2012
(72) BREDA, Jean-Pierre te F-73490 LA
Corporation te RALEIGH, NC
RAVOIRE, Frankrijk (FR)
Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
27614, Verenigde Staten van
CORDEMANS de MEULENAER, Eric
MN 55432-5604, Verenigde
Amerika (US)
te BE-1970 WEZEMBEEK, België (72) GREGORY, Christopher, W. te
Staten van Amerika (US)
(BE)
RUETER, John, C. te WOODBURY,
CARY, NC 27519, Verenigde
MINNESOTA 55125, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G21K 1/04
Staten van Amerika (US)
SMITH, Patrick, S. te RALEIGH, NC
A61N 5/10
SHELDON, Todd, J. te NORTH
27614, Verenigde Staten van
(11) EP2280764
OAKS, MINNESOTA 55127,
Amerika (US)
(21) EP08749017.3
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61P 33/14
(US)
(22) 21.04.2008
A61K 31/609
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
29 augustus 2012
(51) A61N 1/378
A61N 1/372
(54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING
TO MULTI-LEAF COLLIMATORS
(11) EP1673143
(47) 22.08.2012
(21) EP04794037.4
(73) Elekta AB (publ) te 103 93
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(22) 04.10.2004
(31) 508198 P
513732 P
(32) 02.10.2003
23.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) USER INTERFACE FOR EXTERNAL
CHARGER FOR IMPLANTABLE
MEDICAL DEVICE
(47) 22.08.2012
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FURTH, Mark, Alexander te WEST
SUSSEX RH10 3AJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SMITH, Adrian, Maxwell te
LONDON SW17 0LX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C07C 401/00
A61P 17/00
A61K 31/593
(11) EP2237837
(21) EP08869002.9
(22) 24.12.2008
(31) 17219 P
(32) 28.12.2007
(72) BAUHAHN, Ruth, E. te FRIDLEY,
MN 55432, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) (20R)-23,23-DIFLUORO-2SCHOMMER, Mark, E. te MAPLE
METHYLENE-19-NORGROVE, MN 55369, Verenigde
BISHOMOPREGNACALCIFEROLStaten van Amerika (US)
VITAMIN D ANALOGS
(51) A61N 5/06
(47) 22.08.2012
(11) EP2152364
(21) EP08715430.8
(22) 07.03.2008
(31) 20070177
(32) 07.03.2007
(33) Tsjechië
(54) APPARATUS FOR LIGHT THERAPY
(73) Wisconsin Alumni Research
Foundation te MADISON, WI
53726, Verenigde Staten van
Amerika (US)
A61K 31/365
(11) EP1646425
(21) EP04743347.9
(22) 12.07.2004
(31) 0316377
(32) 12.07.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PARASITICIDAL COMPOSITION
(47) 22.08.2012
(73) NORBROOK LABORATORIES
LIMITED te NEWRY, COUNTY
DOWN BT35 6JP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) BLAKELY, William te NEWRY,
COUNTY DOWN BT35 8JZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
CROMIE, Lillian te NEWRY,
COUNTY DOWN BT34 2PN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C11D 3/20
A61Q 1/02
A61K 8/55
A61K 8/34
(11) EP2314350
(21) EP10192510.5
(22) 02.10.2002
(31) 0113088
(32) 11.10.2001
(72) DELUCA, Hector, F. te DEERFIELD (33) Frankrijk
WI 53531, Verenigde Staten van (54) Compositions émulsionnantes à
Amerika (US)
base d'alcool gras et d'ester
CLAGETT-DAME, Margaret te
phosphorique de ces alcools
DEERFIELD WI 53531, Verenigde
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
45
(22) 02.12.2003
(73) Société d'Exploitation de Produits (31) 0215189
pour les Industries Chimiques
(32) 03.12.2002
SEPPIC te 75007 PARIS, Frankrijk
(33) Frankrijk
(FR)
(72) Amalric, Chantal te 81700, BLAN, (54) UTILISATION D'UN EXTRAIT DE
MIELLAT DE COTON COMME
Frankrijk (FR)
INGREDIENT ACTIF
Michel, Nelly te 94700, MAISONS
ALFORT, Frankrijk (FR)
Roso, Alicia te 81710, SAIX,
Frankrijk (FR)
Boiteux, Jean-Pierre te 81710,
SAIX, Frankrijk (FR)
Milius, Alain te 06000, NICE,
Frankrijk (FR)
Tabacchi, Guy te 75012, PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) A61Q 5/06
A61K 8/25
A61K 8/02
(11) EP2040807
(21) EP07788781.8
(22) 02.07.2007
(31) 20065459
(32) 30.06.2006
(33) Finland
(54) METHOD, SYSTEM AND
MEASURING DEVICE FOR
Société d'Extraction des Principes
MEASURING ATHLETIC
Actifs ( Vincience SA) te 06410
PERFORMANCE CARRIED OUT
BIOT, Frankrijk (FR)
WITH WEIGHT STACK UNIT AND
WEIGHT STACK UNIT
DAL FARRA, Claude te F-06650
OPIO, Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
DOMLOGE, Nouha te F-06560
(73) Jyväskylän Yliopisto te 40100
VALBONNE, Frankrijk (FR)
JYVÄSKYLÄ, Finland (FI)
PEYRONEL, Dominique te F-13014
(72)
Peltonen Heikki te 40950
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
MUURAME, Finland (FI)
A62B 23/02
(51)
A63C 11/22
A62B 18/10
A45B 9/02
A41D 13/11
(11)
EP2305357
EP2345457
(47) 22.08.2012
(73)
(72)
(51)
(11) EP1942988
(21) EP06805977.3
(11)
(22) 30.09.2006
(21) EP11156513.1
(31) 102005052585
(22) 13.10.2008
(32) 02.11.2005
(31) 990348 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 27.11.2007
(54) PULVERFÖRMIGES
STYLINGMITTEL
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
(54) Face mask with unidirectional
valve
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 (47) 22.08.2012
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(73) 3M Innovative Properties Co. te
DUITSLAND (DE)
ST. PAUL, MN 55133-3427,
(72) HENTRICH, Dirk te 22457
Verenigde Staten van Amerika
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
(72)
Martin, Philip G. te SAINT PAUL
RICHTERS, Bernd te 21129
MN 55133-3427, Verenigde
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Domroese, Michaekl K. te SAINT
(51) A61Q 17/04
PAUL MN 55133-3427, Verenigde
A61K 8/88
Staten van Amerika (US)
A61K 8/37
(51) A62B 23/02
A61K 8/34
A62B 18/10
(11) EP2236173
A41D 13/11
(21) EP10150889.3
(11) EP2345458
(21) EP10009498.6
(22) 13.09.2010
(31) 0904691
(32) 01.10.2009
(33) Frankrijk
(54) Poignée de préhension pour
bâton
(47) 22.08.2012
(73) SALOMON S.A.S. te 74370 METZTESSY, Frankrijk (FR)
(72) Renaud-Goud, Gilles te 74540
GRUFFY, Frankrijk (FR)
Latruffe, Stéphane te 74330 LA
BALME DE SILLINGY, Frankrijk
(FR)
(51) A63H 1/30
(11) EP2260914
(21) EP10250969.2
(22) 24.05.2010
(31) 186828 P
261862 P
(32) 13.06.2009
17.11.2009
(22) 15.01.2010
(21) EP11156514.9
(31) 0952038
(22) 13.10.2008
(32) 31.03.2009
(31) 990348 P
(33) Frankrijk
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 27.11.2007
(54) Composition filtrante fluide
anhydre oleoalcoolique
comprenant un polycondensat
polyamide lipophile
(54) Yo-yo
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(54) Face mask with unidirectional
valve
(73) Bandai Co., Ltd. te TOKYO 1118081, Japan (JP)
(47) 22.08.2012
(72) Hans W. Van Dan Elzen c/o
Yoyofactory te CHANDLER,
ARIZONA 85226, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(73) 3M Innovative Properties Co. te
ST. PAUL, MN 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
Chevalier, Cyril te 91260, JUVISY(US)
SUR-ORGE, Frankrijk (FR)
(72)
Martin, Philip G. te SAINT PAUL,
Gohier, Aurélia te 49000 ANGERS,
MN 55133-3427, Verenigde
Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
Guiramand, Carole te 78350,
Domroese, Michael K. te SAINT
JOUY EN JOSAS, Frankrijk (FR)
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
A61Q 19/00
Staten van Amerika (US)
A61K 8/98
(51)
G01L 1/00
A61K 8/97
G01B 5/30
EP1569614
A63B 24/00
A63B 21/06
EP03796135.6
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72)
(51)
(11)
(21)
(51) A63H 17/06
(11) EP2353681
(21) EP10197340.2
(22) 30.12.2010
(31) 102010001428
(32) 01.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kippaufbau-Baugruppe für ein
Spielfahrzeug
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
(73) Bruder Spielwaren GmbH + Co.
KG te 90768 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bruder, Paul Heinz te 90768
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Klenk, Rainer te 90579
LAUBENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 81/34
B65D 77/20
B65D 5/20
B65D 43/16
B65D 1/48
B65D 1/34
B31B 43/00
B29C 45/14
A63H 33/26
A63H 33/00
A47G 23/00
(11) EP2213350
(21) EP10005007.9
(22) 08.10.2003
(31) 417192 P
PCT/US03/08491
488209 P
500519 P
(32) 08.10.2002
17.03.2003
15.07.2003
04.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and tool for forming a
container having a rim or other
feature encapsulated by or
formed from injection-molded
material.
46
29 augustus 2012
(US)
(22)
Smith, Partick, James te IOLA, WI (31)
54945, Verenigde Staten van
(32)
Amerika (US)
(33)
(51) B01D 1/00
(54)
(11) EP1673155
(21) EP04817226.6
07.03.2006
2005100173
30.03.2005
Japan
METHOD FOR CRYSTALLIZATION
OF PARAXYLENE THROUGH
ADIABATIC COOLING
(22) 13.10.2004
(47) 22.08.2012
(31) 0311992
(73) Tsukishima Kikai Co., Ltd. te
TOKYO 104-0051, Japan (JP)
(32) 14.10.2003
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE DISSOCIATION DE
LA MOLECULE D'HEMOGLOBINE
EXTRACELLULAIRE D'ARENICOLA
MARINA, CARACTERISATION DES
CHAINES PROTEIQUES
CONSTITUANT LADITE MOLECULE
ET DES SEQUENCES
NUCLEOTIDIQUES CODANT POUR
LESDITES CHAINES PROTEIQUES
(47) 22.08.2012
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) te 75794
PARIS CÉDEX 16, Frankrijk (FR)
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE
CURIE te 75252 PARIS CÉDEX 05,
Frankrijk (FR)
(72) ZAL, Franck te F-29600 MORLAIXPLOUJEAN, Frankrijk (FR)
CHABASSE, Christine te F-77176
NANDY, Frankrijk (FR)
ROUSSELOT, Morgane te F-29350
MO¬LAN S/MER, Frankrijk (FR)
BAILLY, Xavier te F-27180 CAUGÉ,
Frankrijk (FR)
(51) B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
5/00
3/42
3/10
3/06
3/00
1/28
1/16
(11) EP2361659
(47) 22.08.2012
(21) EP11164665.9
(73) Graphic Packaging International,
Inc. te MARIETTA, GA 30067,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 01.04.2008
(72) Middleton, Scott, William te
OSHKOSH, WI 54904, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sinclair, Mark, Richard te
ARVADA, CO 80021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
O'Hagan, Brian, Robert te
APPLETON, WI 54015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Wnek, Patrick, Henry te
SHERWOOD, WI 54169, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lafferty, Terrence, Philip te
NEENAH, WI 54956, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Blaas, Peter, Walrave te MARION,
WI 54950, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hjort, Kevin, James te
CLINTONVILLE, WI 54929,
Verenigde Staten van Amerika
(33) Zwitserland
(31) 5472007
(32) 04.04.2007
(54) Verfahren zum Destillieren eines
Ausgangsmaterials und Anlage
zum Durchführen eines solchen
Verfahrens
(47) 22.08.2012
(73) Lehmann, Markus te 5610
WOHLEN, Zwitserland (CH)
(72) Lehmann, Markus te 5610
WOHLEN, Zwitserland (CH)
Braendli, Markus te 5018
ERLINSBACH, Zwitserland (CH)
(51) C07C 7/14
C07C 15/08
C07C 13/18
C07B 63/00
B01D 9/02
(72) TAKEGAMI, Keizo,Tsukishima Kikai
Co., Ltd. te TOKYO 104-0051,
Japan (JP)
WAKAYAMA, Junji,Tsukishima Kikai
Co., Ltd. te TOKYO 104-0051,
Japan (JP)
ISHII, Kiwamu,Tsukishima Kikai
Co., Ltd. te TOKYO 104-0051,
Japan (JP)
OUCHI, Kenji,Tsukishima Kikai Co.,
Ltd. te TOKYO 104-0051, Japan
(JP)
(51) B01D 15/08
(11) EP1858610
(21) EP06719003.3
(22) 17.01.2006
(31) 59177
(32) 15.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DUAL-CHAMBER
CHROMATOGRAPHIC CARTRIDGE
(47) 22.08.2012
(73) Biorad Laboratories, Inc. te
HERCULES, CA 94547, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CUMMINGS, Larry, J. te PLEASANT
HILL, CA 94523, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) B01D 17/02
(11) EP2366440
(21) EP11250179.6
(22) 16.02.2011
(31) 2010061924
(32) 18.03.2010
(33) Japan
(54) Oil-water separator with selfpriming pump
(47) 22.08.2012
(73) World Chemical Co., Ltd. te
MINATO-KU TOKYO, Japan (JP)
(72) Mori, Yoji te TOKYO, Japan (JP)
Haga, Yasuichi te TOKYO, Japan
(JP)
Ikehara, Yuji te TOKYO, Japan (JP)
(51) D04H 13/00
B32B 5/26
B01D 39/16
A47L 9/14
(11) EP2006008
(21) EP08009594.6
(22) 27.05.2008
(11) EP1867373
(31) 102007027268
(21) EP06728699.7
(32) 11.06.2007
Nummer 35/12
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Filtermedium für die Luft- und
Flüssigkeitsfiltration
47
TUSCON, AZ 85737, Verenigde
Staten van Amerika (US)
29 augustus 2012
KOBAYASHI, Masanori c/o Iwaki
Factory Kureha Corporation te
IWAKI-SHI, FUKUSHIMA 974-8686,
Japan (JP)
OTAWARA, Kentaro te IWAKI-SHI,
FUKUSHIMA 974-8232, Japan (JP)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(51) F28D 9/00
B01J 19/00
B01F 5/04
B01F 3/08
B01F 15/06
B01F 13/00
A61Q 19/00
A61K 8/06
(51) B01D 45/08
(11) EP2266685
(11) EP2384804
(21) EP10183601.3
(21) EP11172962.0
(22) 12.05.2004
(21) EP10004327.2
(22) 08.11.2005
(31) 440056
548152 P
(22) 23.04.2010
(31) 202009004733 U
(32) 16.05.2003
25.02.2004
(32) 24.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Vorrichtung zum Mischen von
Schüttgut
(47) 22.08.2012
(73) Sandler AG te 95126
SCHWARZENBACH/SAALE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 202004017413 U
(32) 09.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Regenerierbarer Filter
(47) 22.08.2012
(73) Big Dutchman International
GmbH te 49377 VECHTA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Meerpohl, Bernd te 49377
VECHTA/LANGFÖRDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01D 45/16
(11) EP1586361
(21) EP05103030.2
(22) 15.04.2005
(31) 102004018732
(32) 17.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ölabscheider
(47) 22.08.2012
(73) Berle, Gunnar te 2440 GEEL,
België (BE)
(72) Berle, Gunnar te 2440 GEEL,
België (BE)
(51) C09B 67/00
B01J 19/00
B01D 47/00
(11) EP1441835
(21) EP02786676.3
(22) 05.11.2002
(31) 344681 P
(32) 06.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
PRODUCING PIGMENT NANOPARTICLES
(47) 22.08.2012
(54) Process for forming an emulsion
using microchannel process
technology
(47) 22.08.2012
(73) Velocys Inc. te PLAIN CITY, OHIO
43064, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Qiu, Dongming te DUBLIN, OH
43016, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Tonkovich, Anna Lee te DUBLIN,
OH 43016, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Silva, Laura J. te DUBLIN, OH
43017, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Long, Richard Q. te COLUMBUS,
OH 43221, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Yang, Barry L. te DUBLIN, OH
43017, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Trenkamp, Kristina Marie te
CINCINNATI, OH 45231, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Freeman, Jennifer Anne te
COLUMBUS, OH 43201, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B01F 7/18
B01F 3/12
B01F 13/10
(11) EP1807186
(21) EP05768838.4
(22) 27.07.2005
(31) 2004268602
(32) 15.09.2004
(33) Japan
(54) Apparatus and method for solidliquid contact
(73) Cyprus Amax Minerals Company
te PHOENIX, AZ 85004, Verenigde (47) 22.08.2012
Staten van Amerika (US)
(73) Kureha Corporation te TOKYO
103-8552, Japan (JP)
(72) TAUBE, Joel, A. te DONNELLSON,
IA 52625, Verenigde Staten van
(72) OHASHI, Hiroaki c/o Iwaki Factory
Amerika (US)
Kureha Corporation te IWAKI-SHI,
PUTMAN, Larry, G. te TUSCON, AZ
FUKUSHIMA 974-8686, Japan (JP)
85713, Verenigde Staten van
IGARI, Yutaka c/o Iwaki Factory
Amerika (US)
Kureha Corporation te IWAKI-SHI,
JOHNSON, Jr., Loyal, M. te
FUKUSHIMA 974-8686, Japan (JP)
(51) B01F 7/24
B01F 3/18
B01F 15/02
B01F 15/00
A01K 5/00
(11) EP2243544
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(73) Eder GmbH te 83104
TUNTENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Eckart, Gerhard te 84036
LANDSHUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07C 39/16
C07C 37/20
B01J 8/02
(11) EP1551545
(21) EP03808055.2
(22) 31.07.2003
(31) 65357
(32) 08.10.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FIXED-BED REACTOR WITH A
FLUID DISTRIBUTOR AND A FLUID
COLLECTOR
(47) 22.08.2012
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(72) BELFADHEL, Hatem te NL-4613
BERGEN OP ZOOM, JP
DUCHANOY, Corinne te NL-3011
ROTTERDAM, AB
GOEDMAKERS, Jan-Willem te NL4645 PUTTE, JE
SCHLARMANN, Eduard, Hendricus
te NL-4624 BERGEN OP ZOOM, JP
DE WINNE, Monique, I., R. te NL4336 MIDDELBURG, CR
(51) C01B 3/38
B01J 8/06
(11) EP2139595
(21) EP08716673.2
(22) 22.03.2008
(31) 102007019830
(32) 25.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PRIMÄRREFORMER MIT
BRENNERZUFÜHRENDEN
SEKUNDÄREINLASSKANÄLEN
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
(73) ThyssenKrupp Uhde GmbH te
44141 DORTMUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MEISSNER, Oliver te 45966
GLADBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WODBERG, Silke te 58285
GEVELSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C02F 1/28
B01J 20/08
B01J 20/04
B01D 15/00
(11) EP1715947
(21) EP05703247.6
(22) 19.01.2005
(31) CH00512004
(32) 22.01.2004
48
(47) 22.08.2012
WESTBROOK, ME 04092,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Kordan, Mark Alexander te SELLY
(US)
OAK BIRMINGHAM B29 4AG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B41F 15/08
Kordan, Herbert Allen te SELLY
B41F 13/18
OAK BIRMINGHAM B29 4AG,
B41F 11/02
GROOT BRITTANNIË (GB)
B05D 5/06
B05D 3/14
(72) Kordan, Mark Alexander te SELLY
OAK BIRMINGHAM B29 4AG,
(11) EP2221177
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP10165384.8
Kordan, Herbert Allen te SELLY
(22) 19.02.2008
OAK BIRMINGHAM B29 4AG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 07102749
(51) B05B 11/00
A61M 15/08
A61M 15/00
(11) EP2359938
(21) EP11166795.2
(22) 23.09.2009
(33) India
(31) 287269
(54) A METHOD FOR
DECONTAMINATING WATER
CONTAINING PESTICIDES
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(73) Indian Institute of Technology te
TAMIL NADU, India (IN)
Aquamall Water Solutions te
HYDERABAD 500 018, ANDHRA
PRADESH, India (IN)
(72) SREEKUMARAN NAIR, Appukuttan
Nair te CHENNAI 600 036, India
(IN)
PRADEEP, Thalappil te CHENNAI
600 036, India (IN)
(32) 07.10.2008
(47)
(73)
(72)
(11) EP2172267
(22) 18.07.2008
(31) 2007188839
(32) 19.07.2007
(33) Japan
(54) CATALYST FOR DECOMPOSING
HYDROCARBON
(47) 22.08.2012
(73) Toda Kogyo Corporation te
HIROSHIMA 739-0652, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) TAKAHASHI, Shinji te OTAKE-SHI
HIROSHIMA 739-0652, Japan (JP)
KOBAYASHI, Naoya te OTAKE-SHI
HIROSHIMA 739-0652, Japan (JP)
(51) B65D 51/16
B01L 3/00
(11) EP2343127
(21) EP10252238.0
(22) 24.12.2010
(31) 0922732
(32) 31.12.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Improved adaptor
(32) 20.02.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Cylinder body for orienting
magnetic flakes contained in an
ink or varnish vehicle applied on
a sheet-like or web-like substrate
(47) 22.08.2012
(73) KBA-NotaSys SA te 1000
LAUSANNE 22, Zwitserland (CH)
(72) Gygi, Matthias te 3185,
SCHMITTEN, Zwitserland (CH)
Eitel, Johann, Emil te 97289,
22.08.2012
THÜNGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ing. Erich Pfeiffer GmbH te 78315
Hermann, Gabriel te 1037,
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
ETAGNIERES, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
Jufer, Alain te 1148, L'ISLE,
Cater, Miro te DAYTONA BEACH,
Zwitserland (CH)
FL 32124, Verenigde Staten van
(51)
C08G 18/00
Amerika (US)
B27K 3/52
Fuchs, Karl-Heinz te 78315,
B27K 3/34
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
B05D 7/06
DUITSLAND (DE)
Körner, Joachim te 88690,
(11) EP1833618
UHLDINGEN-MÜHLHOFEN,
(21) EP05854652.4
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.12.2005
(DE)
Umbeer, Volker te 75328
(31) 16581
SCHÖMBERG, BONDSREPUBLIEK (32) 17.12.2004
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
B05D 1/28
(54) METHOD FOR REDUCING FACE
B05C 1/14
CHECKING OF A WOOD PRODUCT
EP2329887
(47) 22.08.2012
EP11000147.6
(73) PPG Industries Ohio, Inc. te
23.11.2006
CLEVELAND, OH 44111,
Verenigde Staten van Amerika
PCT/EP2005/056191
(US)
24.11.2005
(54) Austragvorrichtung mit
Sperrmitteln
(51) H01M 8/06
C01B 3/40
B01J 29/14
B01J 23/89
B01J 23/00
(21) EP08790233.4
29 augustus 2012
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(72) GRUNEWALDER, John F. te
GREENSBORO, NORTH CAROLINA
27455, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Beschichtungsanlage mit
BROWN, Randall, R. te HIGH
fliessfähigem
POINT, NC 27265, Verenigde
Beschichtungsmaterial
Staten van Amerika (US)
22.08.2012
COX, Randolph, G. te HIGH POINT,
NC 27265, Verenigde Staten van
Kronoplus Technical AG te 9052
Amerika (US)
NIEDERTEUFEN, Zwitserland (CH)
(51) B07B 1/46
Döhring, Dieter te 01561
B01D 43/00
ZABELTITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2069085
Schäfer, Hans te 01561
(21) EP07853692.7
ZABELTITZ, BONDSREPUBLIEK
(22) 28.09.2007
DUITSLAND (DE)
Hanitzsch, Udo te 33719
(31) 827550 P
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
862532
DUITSLAND (DE)
(32) 29.09.2006
Blenkhorn, Gary P. te
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54)
(47)
(73)
(72)
Nummer 35/12
27.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
49
BOSE, Vernon, G. te LANGLEY,
BRITISH COLUMBIA V3A 4S4,
Canada (CA)
29 augustus 2012
OGAWA, Shigeru, NIPPON STEEL
CORPORATION te FUTTSU-SHI,
CHIBA 2938511, Japan (JP)
VANEL, Luc te F-57530 OGY,
Frankrijk (FR)
HAURET, Guy te F-13270 FOSSUR-MER, Frankrijk (FR)
LAUGIER, Maxime te F-57950
MONTIGNY-LES-METZ, Frankrijk
(FR)
MASSON, Pascal te F-57050
METZ, Frankrijk (FR)
(54) Shaker assembly and a method
of forming a shaker screen
(51) B08B 9/34
B08B 6/00
(47) 22.08.2012
(11) EP2379238
(73) M-I LLC te HOUSTON, TX 77072,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
United Wire Limited te ABERDEEN
AB10 1HA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(21) EP09799258.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B21B 37/16
(72) CARR, Brian, S. te BURLINGTON,
KY 41005, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROBERTSON, Graham te
EDINBURGH EH4 7EN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
CADY, Eric te FLORENCE, KY
41042, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Behandlung von Behältern
(11) EP2228148
(22) 15.12.2009
(31) 102008062378
(32) 17.12.2008
(47) 22.08.2012
(21) EP10000661.8
(31) 0859047
(22) 22.01.2010
(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND, (31) 102009012028
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 10.03.2009
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KAPPEL, Steffen te 55545 BAD
KREUZNACH, BONDSREPUBLIEK (54) Verfahren zum Betreiben einer
DUITSLAND (DE)
Walzstrasse insbesondere eines
LUDWIG, Thomas te 79576 WEIL
Kaltwalzwerkes
AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK
(47) 22.08.2012
DUITSLAND (DE)
(73) Converteam GmbH te 12277
(51) B08B 9/44
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2283939
(32) 23.12.2008
(21) EP10165545.4
(33) Frankrijk
(22) 10.06.2010
(54) Machine de tri postal avec un
poste d'alimentation manuelle
(31) 102009037188
(47) 22.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16H 25/20
B30B 1/18
B21D 5/02
(54) Reinigungsmaschine
(11) EP2334450
(47) 22.08.2012
(21) EP08876075.6
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 17.10.2008
(51) B07C 3/02
(11) EP2382057
(21) EP09801507.6
(22) 08.12.2009
(73) Solystic te 94257 GENTILLY
CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) AMBROISE, Stéphane te F-26600
SERVES, Frankrijk (FR)
BAYON, Mathieu te F-26000
VALENCE, Frankrijk (FR)
CONSTANT, Bernard te F-26760
BEAUMONT LES VALENCE,
Frankrijk (FR)
(32) 12.08.2009
(72) Rey-Mas, Luis te 14055 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) AN ELECTROMECHANICAL
ACTUATOR FOR PRESS BRAKES
(47) 22.08.2012
(21) EP03776731.6
(72) Joost, Holger te 24939
FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Momsen, Jan te 24943,
FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hansen, Bernd te 25873
RANTRUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 25.11.2003
(51) B21B 27/10
(31) 2412691
(11) EP1829625
(32) 25.11.2002
(21) EP05809725.4
(33) Canada
(22) 17.11.2005
(51) B21D 7/024
B21D 53/08
B21D 53/06
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
SCARIFYING AN INTERIOR
SURFACE OF A PIPELINE
(31) 2004337305
(11) EP2394753
(32) 22.11.2004
(21) EP11167851.2
(33) Japan
(22) 27.05.2011
(54) METHOD FOR SUPPLYING
LUBRICATING OIL IN COLD
ROLLING
(31) MI20101036
(51) F16L 55/32
F16L 55/26
E03F 9/00
B08B 9/049
(11) EP1565279
(47) 22.08.2012
(73) Mac & Mac Hydrodemolition Inc.
te SURREY, BRITISH COLUMBIA
V4N 4A3, Canada (CA)
(72) MACNEIL, Gerard, J. te SURREY,
BRITISH COLUMBIA V4N 4A3,
Canada (CA)
MACNEIL, David, B. te LANGLEY,
BRITISH COLUMBIA V2Y 1Z1,
Canada (CA)
MACNEIL, Gordon, W. te DELTA,
BRITISH COLUMBIA V4C 6V4,
Canada (CA)
(47) 22.08.2012
(73) ArcelorMittal France te 93200
SAINT DENIS, Frankrijk (FR)
(73) Umbra Cuscinetti S.p.A. te 06034
FOLIGNO (PG), Italië (IT)
(72) SPEZIALI, Stefano te I-06034
FOLIGNO (PG), Italië (IT)
BOSI, Massimiliano te I-06034
FOLIGNO (PG), Italië (IT)
PIZZONI, Luciano te I-06034
FOLIGNO (PG), Italië (IT)
PERNI, Federico te I-06039
MANCIANO (PG), Italië (IT)
(32) 09.06.2010
(33) Italië
(54) Apparatus and method for
bending a heat exchange
assembly
(72) TAKAHAMA, Yoshiki, NIPPON
(47) 22.08.2012
STEEL CORPORATION te FUTTSU(73) Sierra S.p.A. te 37063 ISOLA
SHI, CHIBA 2938511, Japan (JP)
DELLA SCALA (VR), Italië (IT)
SHIRAISHI, Toshiyuki, NIPPON
STEEL CORPORATION te FUTTSU- (72) Riello, Valerio Giordano te 37045
SHI, CHIBA 2938511, Japan (JP)
LEGNAGO (VERONA), Italië (IT)
Nummer 35/12
(51) B21D 53/30
B21D 53/26
B21D 22/02
(11) EP2420330
(21) EP11005648.8
(22) 11.07.2011
(31) 102010034736
(32) 19.08.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Formen eines
Blechteils sowie Blechteil
(47) 22.08.2012
50
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B21D 39/03
(11) EP2441535
(21) EP11183942.9
(22) 05.10.2011
(31) VE20100054
(32) 18.10.2010
(33) Italië
(54) Method for seaming T profiles
and apparatus for implementing
the method
(73) Fischer & Kaufmann GmbH & Co. (47) 22.08.2012
KG te 57413 FINNENTROP,
(73) DALLAN S.P.A. te 31033
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CASTELFRANCO VENETO, Italië
(DE)
(IT)
(72) Schröder, Meinolf te 57413
(72) Dallan, Sergio te 31033
FINNENTROP, BONDSREPUBLIEK
CASTELFRANCO VENETO, Italië
DUITSLAND (DE)
(IT)
Bischopink, Hugo te 57413
FINNENTROP, BONDSREPUBLIEK (51) B22D 19/00
B22D 17/24
DUITSLAND (DE)
B22D 17/22
(51) B30B 15/02
(11) EP2008740
B21D 24/02
(21) EP08011310.3
(21) EP05806296.9
(22)
(22) 14.11.2005
(31)
(31) 2004332157
(32)
(32) 16.11.2004
(33)
(33) Japan
(54)
(54) DIE CUSHION DEVICE OF
PRESSING MACHINE
(47)
(47) 22.08.2012
(73)
(72) KOHNO, Yasuyuki te
SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA
252-5181, Japan (JP)
HASEBA, Katsunori te
SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA
252-5181, Japan (JP)
(51) B60S 1/34
B21D 53/88
B21D 37/04
B21D 35/00
B21D 28/00
B21D 24/00
DUITSLAND (DE)
(72) Schindler, Eckhard, Dipl.-Ing. te
06493 HARZGERODE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stets, Kai, Dipl.-Ing. te 06493
HARZGERODE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Strube, Michael te 06493
HARZGERODE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Stanzwerkzeug und Verfahren
zum Herstellen eines
Befestigungsteils eines
Wischarms
(47) 22.08.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Karaman, Sinan te 77833
OTTERSWEIER-UNZHURST,
(22) 26.04.2006
(31) 2005129530
2006112025
(32) 27.04.2005
14.04.2006
(33) Japan
Japan
(54) PROTECTIVE GAS FOR METAL
PRODUCTION
(47) 22.08.2012
(73) CENTRAL GLASS COMPANY,
LIMITED te UBE-SHI, YAMAGUCHI
755, Japan (JP)
(51) F16H 55/17
F16H 55/08
F16H 55/06
B22F 5/08
B21H 5/02
(11) EP1888279
(21) EP06776043.9
(22) 08.06.2006
(31) 102005027050
(32) 10.06.2005
(54) KRAFTFAHRZEUGBAUTEIL MIT
VERZAHNUNG MIT
ASYMMETRISCHER
OBERFLÄCHENVERDICHTUNG
(21) EP08019322.0
(31) 102004049353
102005018936
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06732372.5
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 10.10.2005
(32) 27.11.2009
(11) EP1867413
(11) EP2025433
(21) EP10186641.6
(31) 102009047208
(51) B22D 46/00
B22D 21/04
(51) B22D 19/00
(11) EP2327487
(22) 06.10.2010
DUITSLAND (DE)
Wöstmann, Franz-Josef te 48163
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Busse, Matthias te 28757
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HIBINO, Yasuo, Central Glass
Company Ltd., te SAITAMA 35021.06.2008
1151,, Japan (JP)
102007030342
TAMAI, Ryoichi, Central Glass
Company Ltd., te SAITAMA 35029.06.2007
1151,, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
OKAMOTO, Satoru, Central Glass
Verfahren zum Druckgiessen von
Company Ltd., te SAITAMA 350gegliederten Metallgussstücken
1151,, Japan (JP)
SAKYU, Fuyuhiko, Central Glass
22.08.2012
Company Ltd., te SAITAMA 350Trimet Aluminium AG te 45356
1151,, Japan (JP)
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1813362
(73) AIDA ENGINEERING, LTD. te
SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA,
252-5181, Japan (JP)
29 augustus 2012
(32) 08.10.2004
22.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Gussbauteil mit integrierten
Funktionselementen
(47) 22.08.2012
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Müller, Thorsten te 28195
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 22.08.2012
(73) GKN Sinter Metals Holding GmbH
te 42477 RADEVORMWALD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KOTTHOFF, Gerhard te 42899
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EUBA, Jakob te 97769 BAD
BRÜCKENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B23B 29/034
(11) EP2366477
(21) EP11405211.1
(22) 16.02.2011
Nummer 35/12
(31) 357102010
51
FAGERSTA, Zweden (SE)
(32) 15.03.2010
(51) B23C 5/22
(33) Zwitserland
(11) EP1641585
(54) Ausdrehkopf
(21) EP04762332.7
(47) 22.08.2012
(22) 02.07.2004
(73) Heinz Kaiser AG te 8153
RÜMLANG, Zwitserland (CH)
(31) 10331148
10333621
202004004654 U
(72) Stadelmann, Rudolf te 9244
NIEDERUZWIL, Zwitserland (CH)
Abderhalden, Gottlieb te 8132
EGG, Zwitserland (CH)
Stadelmann, Ralph te 8165
SCHLEINIKON, Zwitserland (CH)
(51) B25F 5/02
B25F 5/00
B23B 45/02
(11) EP1467829
(21) EP02805598.6
(22) 12.12.2002
(31) 28461
(32) 20.12.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SIDE HANDLES ON
DRILL/DRIVERS
(32) 09.07.2003
24.07.2003
23.03.2004
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(22) 11.09.2006
(31) 0502139
(32) 28.09.2005
(33) Zweden
(54) A MILLING INSERT
(47) 22.08.2012
(73) Seco Tools AB te 737 82
FAGERSTA, Zweden (SE)
(72) KOKINEN, Jorma te 737 33
(11) EP2407268
(21) EP11005759.3
(22) 14.07.2011
(31) 10401100
(32) 14.07.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schneideinsatz
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) EWM Hightec Welding GmbH te
56271 MÜNDERSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Kennametal Widia Produktions
GmbH & Co. KG te 45145 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
(DE)
(72) HEINLOTH, Markus te 92353
POSTBAUER-HENG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01L 21/311
H01L 21/00
H01J 37/32
Black & Decker Inc. te NEWARK,
C23G 5/00
DE 19711, Verenigde Staten van
B23K 35/38
Amerika (US)
B23K 35/26
MILBOURNE, Rodney te
B23K 1/20
ABINGDON, MD 21009, Verenigde
B23K 1/008
Staten van Amerika (US)
(11) EP2119526
B23C 5/20
(21) EP09006481.7
EP1907158
(22) 13.05.2009
EP06762562.4
(31) 119701
13.07.2006
86313 P
102005033920
433108
20.07.2005
(32) 13.05.2008
05.08.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
30.04.2009
SCHNEIDEINSATZ, WERKZEUG
(33) Verenigde Staten van Amerika
SOWIE VERFAHREN ZUR
Verenigde Staten van Amerika
SPANENDEN BEARBEITUNG EINES
Verenigde Staten van Amerika
WERKSTÜCKS
(54)
Method of and apparatus for
22.08.2012
removal of surface oxides by
KENNAMETAL INC. te LATROBE,
electron attachment using two
PA 15650-0231, Verenigde Staten
groups of electrodes electrically
van Amerika (US)
connected to opposed sources
BODEWIG, Frank te 50170
(47) 22.08.2012
KERPEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Air Products and Chemicals, Inc.
DUITSLAND (DE)
te ALLENTOWN, PA 18195-1501,
B23C 5/20
Verenigde Staten van Amerika
B23B 27/16
(US)
EP1931487
(72) Dong, Chun Christine te
(21) EP06784165.0
B23K 9/29
B23K 9/28
B23K 9/173
(54) Schweissbrenner mit einer durch
ein Innenrohr und einem
Isoliermittel gebildeten
Gasführung und Ausnehmungen
im Innenrohr
(47) 22.08.2012
(73)
29 augustus 2012
MACUNGIE PA 18062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Patrick, Richard, E. te TAMAQUA
PA 18252, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Arslanian, Gregory Khosrov te
PIPERSVILLE PA 18947, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ghosh, Ranajit te MACUNGIE PA
18062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B23K 9/32
Vetten, Adrian te 57629
STEINEBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B23K 26/36
B23K 26/06
(11) EP2040875
(21) EP07803796.7
(22) 28.06.2007
(31) 0605838
(32) 29.06.2006
(33) Frankrijk
(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF
D'USINAGE D'UNE CIBLE PAR
FAISCEAU LASER FEMTOSECONDE
(47) 22.08.2012
(73) Ecole Polytechnique te 91128
PALAISEAU CEDEX, Frankrijk (FR)
Ecole Nationale Supérieure de
Techniques Avancées te 75739
PARIS, Frankrijk (FR)
Centre National de la Recherche
Scientifique te 75794 PARIS
CEDEX 16, Frankrijk (FR)
(72) MOUROU, Gérard te F-75014
PARIS, Frankrijk (FR)
BOYER, Gilbert te F-13008
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
(51) G02B 27/09
B23K 26/073
(11) EP1210749
(21) EP01969496.7
(22) 23.07.2001
(31) 0019454
(32) 09.08.2000
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) LASER SYSTEM
(47) 22.08.2012
(73) TPO Hong Kong Holding Limited
te SHATIN, HONG KONG, China
(CN)
(72) MCCULLOCH, David, J. te NL-5656
AA EINDHOVEN
CLARKE, John, A. te NL-5656 AA
EINDHOVEN
(51) C03C 23/00
Nummer 35/12
B28D 5/00
B23K 26/40
B23K 26/36
B23K 26/06
B23K 26/00
52
(72) KONOSU, Hitoshi te TOYOTA-SHI,
AICHI 471-8571, Japan (JP)
ODASHIMA, Tadashi te TOYOTASHI, AICHI 471-8571, Japan (JP)
(11) EP2258512
(51) B23Q 3/10
B23Q 1/03
(21) EP10154271.0
(11) EP2131996
(22) 22.02.2010
(21) EP07865680.8
(31) PCT/FI2009/050474
(22) 14.12.2007
(32) 04.06.2009
(31) 654095
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(32) 16.01.2007
(21) EP10190949.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.11.2010
(54) Spannvorrichtung mit einem
Höhenausgleich
(33) Verenigde Staten van Amerika
29 augustus 2012
Römer, Torsten te 08060
ZWICKAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mitschke, Ulf te 09116
CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B23Q 3/02
(11) EP2286957
(21) EP08810187.8
(22) 01.09.2008
(31) 2008138544
(32) 27.05.2008
(33) Japan
(54) Method and apparatus for dicing
(54) MACHINE TOOL WITH A WORK
(47)
22.08.2012
a substrate using laser focussed
ATTACHING TABLE
inside the substrate for creating a (73) The Boeing Company te CHICAGO
(47)
22.08.2012
weakened cutting line
IL 66066-2016, Verenigde Staten
van
Amerika
(US)
(73)
MAKINO MILLING MACHINE CO.,
(47) 22.08.2012
LTD. te MEGURO-KU TOKYO 152(72)
LAWSON,
Richard
D.
te
ST.
LOUIS,
(73) Corelase OY te 33720 TAMPERE,
8578, Japan (JP)
MISSOURI 63114, Verenigde
Finland (FI)
Staten van Amerika (US)
(72) YABE, Kazutoshi te TOKYO 152(72) Kangastupa, Jarno te 33720
MALIN, Brian K. te ST. LOUIS,
8578, Japan (JP)
TAMPERE, Finland (FI)
MISSOURI 63123, Verenigde
(51) B23Q 3/12
Amberla, Tiina te 33720
Staten van Amerika (US)
B23Q 16/02
TAMPERE, Finland (FI)
(51) B23Q 1/25
(11) EP2335866
(51) C03B 33/09
(11) EP2353774
C03B 33/02
(21) EP09845058.8
B23K 37/00
(21) EP11000288.8
(22) 01.10.2009
B23K 26/42
(22) 14.01.2011
(54) 5-FACE MACHINING ANGLE TOOL
B23K 26/40
(31) 102010005886
HOLDER
B23K 26/14
(32) 27.01.2010
(47) 22.08.2012
(11) EP2332890
(31) 621068
(32) 18.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for cutting a brittle
material
(47) 22.08.2012
(54) PART POSITIONING ASSEMBLY
(47) 22.08.2012
(73) Stark Spannsysteme GmbH te
6840 GÖTZIS, Oostenrijk (AT)
(72) Kiefer, Roland Karlheinz te 6835
ZWISCHENWASSER - DAFINS,
Oostenrijk (AT)
(73) Corning Incorporated te CORNING (51) B23Q 5/10
NY 14831, Verenigde Staten van
B23Q 11/12
Amerika (US)
B23Q 1/54
(72) Abramov, Anatoli Anatolyevich te (11) EP2260972
PAINTED POST, NY 14870,
(21) EP10006009.4
Verenigde Staten van Amerika
(22) 10.06.2010
(US)
Luo, Weiwei te PAINTED POST, NY (31) 102009024964
14870, Verenigde Staten van
(32) 12.06.2009
Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B62D 65/06
(54) Drehfräsaggregat für
B25J 5/02
Werkzeugmaschinen und
B23P 21/00
Berarbeitungssysteme und
B23P 19/00
Verfahren zum Betrieb eines
(11) EP2177307
derartigen Drehfräsaggregat
(21) EP08792039.3
(47) 22.08.2012
(22) 25.07.2008
(31) 2007197928
(32) 30.07.2007
(33) Japan
(54) WORK TRANSFER APPARATUS
(47) 22.08.2012
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571,
Japan (JP)
(73) Yamazaki Mazak Corporation te
NIWA-GUN AICHI, PREF., Japan (JP)
(72) USUDA, Satoi te AICHI
PREF.4800197, Japan (JP)
ITO, Daisuke te AICHI PREF.
4800197, Japan (JP)
YOSHINOBU, Satoshi te AICHI
PREF. 4800197, Japan (JP)
(51) B24B 55/02
B23Q 11/10
B23F 5/04
B23F 17/00
(11) EP2308638
(21) EP10009901.9
(22) 20.09.2010
(31) 102009043677
(32) 01.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hartfeinbearbeitungsmaschine
zum Hartfeinbearbeiten eines
Werkstücks
(47) 22.08.2012
(73) Kapp GmbH te 96450 COBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) NILES-SIMMONS Industrieanlagen
NILES Werkzeugmaschinen GmbH
GmbH te 09117 CHEMNITZ,
te 12681 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
(72) Naumann, Hans J., Prof. Dr. te
(72) Dremel, Ralf te 96215
09117 CHEMNITZ,
LICHTENFELS, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
Müller, Frank te 96484
Robotta, Reinhard te 09306
WIESENFELD, BONDSREPUBLIEK
ERLAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Schenk, Thomas te 96450
Nummer 35/12
COBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B23Q 11/10
B23B 31/02
(11) EP2292377
(21) EP10174980.2
(22) 01.09.2010
(31) 552982
(32) 02.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Through tool coolant adapter for
drilling motor
53
CUSSAC, Laurent te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
AMGHAR, Fouad te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
RENAN, Patrice te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
MOINARD, Bruno te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
NAUCHE, Michel te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
(47) 22.08.2012
(51) B28D 5/00
(73) Lockheed Martin Corporation
B24B 57/00
(Maryland Corp.) te BETHESDA
B24B 55/12
MD 20817, Verenigde Staten van
B01J 41/04
Amerika (US)
B01J 39/04
B01D 3/00
(72) Jenkins, William te BURLESON, TX
B01D 21/26
76028, Verenigde Staten van
B01D 21/00
Amerika (US)
(51) G05B 19/4097
B23Q 15/00
(11) EP1893385
(11) EP2153935
(22) 16.06.2006
(21) EP07828130.0
(31) RM20050329
(22) 06.06.2007
(32) 24.06.2005
(21) EP06766344.3
29 augustus 2012
(47) 22.08.2012
(73) Advance Team Power Inc. te
TAICHUNG CITY 40359, Taiwan
(TW)
(72) Lin, Chun-Lang te 412, DALI CITY,
TAICHUNG COUNTY, Taiwan (TW)
(51) B25B 23/145
B23P 19/06
(11) EP2233249
(21) EP10157609.8
(22) 24.03.2010
(31) 102009014230
(32) 25.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) System zum gleichzeitigen
Anziehen von mehreren
Verschraubungen in einem
Arbeitsgang
(47) 22.08.2012
(73) HydroWer-Hydraulik Gmbh te
45549 SPROCKHÖVEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Werner, Karl-Heinz te 45549,
SPROCKHÖVEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Italië
(54) PROGRAM CREATION DEVICE,
NUMERIC CONTROL DEVICE, AND (54) PROCESS AND APPARATUS FOR
(51) H01R 43/042
PROGRAM CREATION METHOD
TREATING EXHAUSTED ABRASIVE
B25F 5/00
SLURRIES FOR THE RECOVERY OF
(47) 22.08.2012
B25B 27/10
THEIR REUSABLE COMPONENTS
B21D 39/04
(73) Mitsubishi Electric Corporation te
(47) 22.08.2012
CHIYODA-KU TOKYO 100-8310,
(11) EP2228178
Japan (JP)
(73) SIC Processing GmbH te 92242
(21) EP10155961.5
HIRSCHAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MIYATA, Akira te TOKYO 1008310, Japan (JP)
IRIGUCHI, Kenji te TOKYO 1008310, Japan (JP)
IWASAKI, Takashi te TOKYO 1008310, Japan (JP)
(72) FRAGIACOMO, Guido te I-28100
NOVARA, Italië (IT)
(51) G02C 13/00
G01B 5/20
B24B 9/14
B24B 13/00
(11) EP2361168
(51) B24C 11/00
B24C 1/06
A01J 7/02
(22) 09.03.2010
(31) 202009003197 U
(32) 10.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2150375
(22) 20.09.2010
(54) Handführbare Antriebseinrichtung
für ein Pressgerät sowie
Verfahren zum Steuern einer
handführbaren
Antriebseinrichtung für ein
Pressgerät
(21) EP08805503.3
(31) TO20090806
(47) 22.08.2012
(22) 23.04.2008
(32) 23.10.2009
(31) 0703791
(33) Italië
(32) 29.05.2007
(54) METHOD FOR THE TREATMENT
OF STEEL SURFACES,
PARTICULARLY OF
CHEESEMAKING MACHINES.
(73) Novopress GmbH Pressen und
Presswerkzeuge & Co. KG te
41460 NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Frankrijk
(21) EP10757167.1
(54) PROCEDE DE DETOURAGE DE
LENTILLES OPHTALMIQUES PAR
(47) 22.08.2012
LECTURE ET MISE A JOUR D'UN
REGISTRE DE BASE DE DONNEES (73) CMT Costruzioni Meccaniche e
Tecnologia S.p.A. te 12016
DE LENTILLES ET/OU DE
PEVERAGNO CN, Italië (IT)
MONTURES
(72) TOMATIS, Stefano te I-12016
(47) 22.08.2012
PEVERAGNO (CN), Italië (IT)
(73) Essilor International (Compagnie
Générale d'Optique) te 94220
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
(FR)
(72) TARDY, Aude te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
IRIBARNE, Lionel te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
(51) F16C 11/10
B25G 1/06
B25B 23/00
B25B 13/46
(11) EP2347860
(21) EP10151255.6
(22) 20.01.2010
(54) Wrench
(72) Bungter, Martin, Dipl.-Ing. te
41239 MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Odenthal, Günther, Dipl.-Ing. te
41238 MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hanisch, Jörg, Dipl.-Ing. te 42285
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B25F 5/00
B25C 1/08
B25C 1/00
(11) EP1980367
(21) EP08007222.6
(22) 11.04.2008
Nummer 35/12
(31) 2007105345
(32) 12.04.2007
(33) Japan
(54) Driving power tool
(47) 22.08.2012
(73) Makita Corporation te ANJO-SHI,
AICHI-KEN 446-8502, Japan (JP)
(72) Suda, Hidekazu te ANJO-SHI
AICHI-KEN 446-8502, Japan (JP)
(51) B25D 17/08
(11) EP1666212
(21) EP06111202.5
(22) 10.10.2003
(31) 0224226
(32) 18.10.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Tool Holder for Impacting Machine
(47) 22.08.2012
(73) Black & Decker Inc. te NEWARK,
DELAWARE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Hahn, Norbert te 65510,
HUNSTETTEN - LIMBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B25D 17/24
(11) EP2047952
(21) EP08105444.7
(22) 26.09.2008
(31) 102007000837
(32) 09.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Handwerkzeugmaschine mit
Schwingungsausgleichsmasse
(47) 22.08.2012
(73) HILTI Aktiengesellschaft te 9494
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(72) Manschitz, Erwin te 82110,
GERMERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Popp, Franz te 86807, BUCHLOE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mössnang, Franz te 86899,
LANDSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
54
(51) G05G 1/12
F16B 13/12
B25F 5/00
B25D 16/00
(11) EP2218553
(47) 22.08.2012
(73) Elau GmbH te 97828
MARKTHEIDENFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Housing assembly for a power
Tool
(47) 22.08.2012
(73) Black & Decker Inc. te NEWARK,
DELAWARE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Stirm, Michael te 61440,
OBERURSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bernhart, Ralf te 65510, IDSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Buchholz, Achim te 65549,
LIMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stass, Ernst te 65552, LIMBURG ESCHAFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BUNSENDAL, Jens te 97070
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOMBACH, Christian te 97261
GÜNTERSLEBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B25J 9/10
B25J 9/02
(11) EP2324964
(21) EP10004071.6
(22) 16.04.2010
(31) 102009053536
(32) 18.11.2009
(51) B25F 5/02
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2301722
(54) Antriebsvorrichtung mit
kaskadierten
Antriebseinrichtungen für ein
massearmes Robotiksystem
(21) EP10010606.1
(22) 24.09.2010
(31) 2009221516
(32) 25.09.2009
(33) Japan
(54) Electric power tool
(47) 22.08.2012
(73) Panasonic Electric Works Power
Tools Co., Ltd. te HIKONE SHIGA
522-8520, Japan (JP)
(72) Matsumoto, Hiroshi te SHIGA 5228520, Japan (JP)
Nakamura, Masamichi te SHIGA
522-8520, Japan (JP)
Yuasa, Hidekazu te SHIGA 5228520, Japan (JP)
(51) B25G 3/24
B25D 3/00
(22) 08.04.2010
(22) 11.03.2008
(54) Ciseau à bois et lame pour ciseau
à bois
(31) 200720036439 U
(47) 22.08.2012
(32) 26.03.2007
(73) Samvaz S.A. te 1618 CHÂTEL-STDENIS, Zwitserland (CH)
(72) QIN, Xiaofeng te JIANGSU
214028, China (CN)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP08715210.4
(73) Wuxi Kangge Industrial Design
Co., Ltd. te JIANGSU 214028,
China (CN)
(32) 30.01.2009
(32) 12.02.2009
(11) EP2161477
(47) 22.08.2012
(31) 102009006833
(31) 0902315
(22) 03.02.2010
(11) EP2374579
(54) A MULTI-SPEED REDUCING GEAR
BOX
(22) 27.01.2010
(54) DELTAROBOTER FÜR ERHÖHTE
ANFORDERUNGEN AN DYNAMIK,
HYGIENE UND
KOLLISIONSFOLGENSCHUTZ
(21) EP10152467.6
(51) F16H 3/66
B25F 5/00
(33) China
29 augustus 2012
(21) EP10003752.2
(47) 22.08.2012
(73) Elektrotechnik Bernhard Peter te
93077 BAD ABBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bernhard, Peter te 93077 BAD
ABBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B26B 5/00
(11) EP2399714
(21) EP10167385.3
(22) 25.06.2010
(54) Slider for a cutter
(47) 22.08.2012
(73) SDI CORPORATION te CHANGHUA, Taiwan (TW)
(72) Lin, Chun-Peng te NANTOU CITY,
NANTOU COUNTY, Taiwan (TW)
(51) B26B 21/40
B26B 21/22
(11) EP2272639
(21) EP10178650.7
(22) 08.06.2006
(72) Derivaz, François te 1618
CHÂTEL-ST-DENIS, Zwitserland
(CH)
(31) 150744
(51) B25J 9/00
B25J 18/00
B25J 17/02
(54) Razor cartridge with inter-blade
guard
(11) EP2384263
(21) EP10706490.9
(32) 10.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(73) EVEREADY BATTERY COMPANY,
INC. te ST. LOUIS, MO 63141,
Nummer 35/12
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Follo, Thomas A. te MILFORD, CT
06461, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B26B
B26B
B26B
B26B
A61C
21/44
21/40
19/40
19/38
17/34
(11) EP1597031
(21) EP04712618.0
(22) 19.02.2004
(31) 0303872
(32) 19.02.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Safety razors with proximity or
touch sensitive control device
55
(DE)
(72) Reifenhäuser, Uwe te 57632
FLAMMERSFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65G 47/53
B26D 7/32
(11) EP2298515
(21) EP10177283.8
(22) 17.09.2010
(31) 102009044048
(32) 18.09.2009
(73) MAX CO., LTD. te TOKYO 1038502, Japan (JP)
(72) Shimizu, Toshio te TOKYO 1038502, Japan (JP)
Sugihara, Shinpei te TOKYO 1038502, Japan (JP)
(51) B28D 1/04
B27G 19/02
(22) 25.05.2010
(47) 22.08.2012
(32) 02.06.2009
(54) Method and apparatus for
producing webs perforated in a
through manner and resulting
product
(32) 08.01.2010
(47) 22.08.2012
(21) EP10163764.3
(51) B41J 11/70
B41J 11/66
B41J 11/00
B26D 7/24
B26D 1/08
(31) 2010003355
(54) Refill case
(11) EP2258527
(51) B29C 59/04
B26F 1/24
B26F 1/10
(22) 01.12.2010
(33) Japan
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Schneiden eines
Lebensmittelstrangs in Scheiben
(72) HAWES, Christopher, Martin te
STREATLEY-ON-THAMES,
BERKSHIRE RG8 9QL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
YEOMAN, Joseph, Roger, Miles te
KIDMORE END, BERKSHIRE RG4
9EB, GROOT BRITTANNIË (GB)
VINCE, David te MELKSHAM,
WILTSHIRE, SN12 8AY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP10193253.1
(32) 19.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Reifenhäuser, Uwe te 57632
(47) 22.08.2012
FLAMMERSFELD,
(73) The Gillette Company te BOSTON,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MA 02127, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
(72) Reifenhäuser, Uwe te 57632
(11) EP2343192
29 augustus 2012
FLAMMERSFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2353809
(21) EP10425025.3
(22) 05.02.2010
(31) 102009026638
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Wandsäge mit Vorrichtung zum
Verstellen eines
Blattschutzhalters
(47) 22.08.2012
(73) HILTI Aktiengesellschaft te 9494
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(72) Werder, Bruno te 9487, GAMPRIN,
Liechtenstein (LI)
Schittl, Josef te 6712,
THÜRINGEN, Oostenrijk (AT)
Nessler, Walter te 6713,
LUDESCH, Oostenrijk (AT)
(51) B29C 35/00
B29C 33/00
(11) EP2308662
(21) EP10186920.4
(47) 22.08.2012
(22) 07.10.2010
(73) Pantex International S.p.A. te
65124 PESCARA (PE), Italië (IT)
(31) 38923509
(32) 09.10.2009
(72) Di Benedetto, Carmine te 67039
SULMONA (AQ), Italië (IT)
(33) Polen
(54) Heating unit for heating press
plates of vulcanizing press
machine and method for heating
press plates of vulcanizing press
machine
(33) Japan
(51) B27G 11/00
B27D 1/10
(54) Printer with a cutter
(11) EP2344306
(47) 22.08.2012
(21) EP09807481.8
(73) Seiko Instruments Inc. te CHIBASHI, CHIBA, Japan (JP)
(22) 16.09.2009
(72) Kawaguchi, Kouji te CHIBA-SHI,
CHIBA, Japan (JP)
(32) 19.09.2008
(51) B65G 47/53
B26D 7/32
(11) EP2298514
(54) GLUING APPARATUS FOR GLUING
ENDS OF WOOD VENEER
TOGETHER
(21) EP10177268.9
(47) 22.08.2012
(22) 17.09.2010
(73) Spoelders, Ludy te B-2811
HOMBEEK ( MECHELEN), België
(BE)
(11) EP2380720
(72) Spoelders, Ludy te B-2811
HOMBEEK ( MECHELEN), België
(BE)
(31) 201070162
(31) 102009044048
(32) 18.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Schneiden eines
Lebensmittelstrangs in Scheiben
(47) 22.08.2012
(73) Reifenhäuser, Uwe te 57632
FLAMMERSFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 200800525
(33) België
(51) B27F 7/38
(11) EP2311613
(21) EP10008838.4
(22) 25.08.2010
(31) 2009240010
(47) 22.08.2012
(73) Linter Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia te 32-340
WOLBROM, Polen (PL)
(72) Marciniak, Zbyszek te 97-300
PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Polen
(PL)
(51) B29L 31/08
B29C 33/26
(21) EP11157131.1
(22) 07.03.2011
(32) 22.04.2010
(33) Denemarken
(54) An improved wind turbine blade
manufacturing arrangement
(47) 22.08.2012
(73) Vestas Wind Systems A/S te 8200
AARHUS N, Denemarken (DK)
Nummer 35/12
(72) Petersen, Leif Kappel te 6940,
LEM ST, Denemarken (DK)
56
29 augustus 2012
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude te
75007 PARIS, Frankrijk (FR)
(32) 17.04.2003
(54) Molding die for optical molding
product, method of molding
optical molding product and lens
array
(72) Hossan, Robert John te DELMAR,
(72) MAZABRAUD, Philippe te F-45000
NY, 12054-1328, Verenigde
ORLEANS, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
DOULIN, Gwénaël te F-44240 LA
(51)
B29D 30/62
CHAPELLE SUR ERDRE, Frankrijk
B29D 30/30
(FR)
B29D 30/16
BARRAL, Katia te F-78150 LE
B29C 47/92
CHESNAY, Frankrijk (FR)
B29C 47/50
(51) B65D 53/04
B29B 7/38
B65D 41/04
B29B 7/30
B29L 31/56
(11)
EP2338662
B29C 43/18
(21) EP10195966.6
B29C 43/14
(47) 22.08.2012
(11) EP1365904
(22) 20.12.2010
(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(21) EP02732164.5
(31) 289679 P
950403
(72) Fujiwara, Takayuki te SAITAMA,
Japan (JP)
(31) RE20010001
(51) G02B 3/00
B29D 11/00
B29C 43/50
B29C 43/02
B29C 33/46
B29C 33/38
(11) EP2353828
(21) EP10197063.0
(22) 27.12.2010
(31) 2010025700
(32) 08.02.2010
(33) Japan
(51) B29C 39/14
(11) EP1638750
(21) EP04756108.9
(22) 23.06.2004
(31) 482359 P
(32) 24.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods to produce gel sheets
(47) 22.08.2012
(73) Aspen Aerogels Inc. te
NORTHBOROUGH, MA 01532,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LEE, Kang, P. te SUDBURY, MA
01776, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GOULD, George, L. te MENDON,
MA 01756, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GRONEMEYER, William te
WILMINGTON, MA 01887,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STEPANIAN, Christopher, John te
SOMERVILLE, MA 02144,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F17C 1/06
B29C 41/06
B29C 41/04
(22) 14.01.2002
(32) 18.01.2001
(33) Italië
(73) Styrolution GmbH te 60325
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 47/40
(31) 0451104
(54) PROCEDE DE FABRICATION
D"UNE VESSIE D"ETANCHEITE
D"UN RESERVOIR DE TYPE IV ET
RESERVOIR DE TYPE IV
(47) 22.08.2012
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(32) 23.12.2009
19.11.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
VERRINGERTER BELAGSBILDUNG (51) B29C 59/04
B29C 47/88
(33) Frankrijk
(22) 01.06.2005
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(32) 03.06.2004
(21) EP05776378.1
(54) Extruder screw, method
(54) METHOD FOR CREATING A SEAL (54) Method of forming a rubber
GASKET IN THE CLOSURE CAP OF
article and apparatus
A CONTAINER
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) The Goodyear Tire & Rubber
(73) SACMI Cooperativa Meccanici
Company te AKRON, OH 44316Imola Società Cooperativa te
0001, Verenigde Staten van
40026 IMOLA (BOLOGNA), Italië
Amerika (US)
(IT)
(72) D'Sidocky, Richard Michael te
(72) PARRINELLO, Fiorenzo te I-40059
RAVENNA, OH 44266, Verenigde
MEDICINA, Italië (IT)
Staten van Amerika (US)
Dando, Rebecca Lee te
(51) C08K 5/00
UNIONTOWN, OH 44685,
C08K 3/00
Verenigde Staten van Amerika
B29C 45/00
(US)
(11) EP2219843
Burg, Gary Robert te MASSILLON,
(21) EP08855931.5
OH 44646, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 02.12.2008
Stuber, Neil Phillip te MUNROE
(31) 07122265
FALLS, OH 44262, Verenigde
(32) 04.12.2007
Staten van Amerika (US)
Pulford, Carl Trevor Ross te
(33) Europees Octrooi Bureau
AKRON, OH 44333, Verenigde
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
Staten van Amerika (US)
VON FORMTEILEN MIT
(72) FISCHER, Wolfgang te 69190
WALLDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EHRENSTEIN, Moritz te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1750920
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2298533
(21) EP10180057.1
(22) 19.03.2004
(31) 249552
(11) EP2248653
(21) EP10161957.5
(22) 05.05.2010
(31) 102009020624
(32) 09.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung einer
Oberflächenschutzfolie
(47) 22.08.2012
(73) Nordenia Deutschland Gronau
GmbH te 48599 GRONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dohe, Dieter te 49525
LENGERICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/12
Lebkücher, Klaus-Peter te 49525
LENGERICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29L 23/00
B29C 55/28
B29C 47/92
B29C 47/00
(11) EP2277681
(21) EP10006478.1
(22) 22.06.2010
(31) 102009033171
(32) 13.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Dickenregelung von gereckter
Blasfolie
(47) 22.08.2012
(73) HOSOKAWA ALPINE
Aktiengesellschaft te 86199
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bayer, Bernd, Dipl.-Ing. (FH) te
86399 BOBINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klimek, Lothar, M.S., Dipl.-Ing.
(FH) te 86339 BOBINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Niemeier, Holger, Dr.-Ing. te
86163 AUGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 51/32
B26F 1/22
(11) EP2340924
(21) EP10197343.6
(22) 30.12.2010
(31) VR20100001
(32) 05.01.2010
(33) Italië
57
stretchability, and process for
producing the same
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
Staten van Amerika (US)
TORRES, Diego te BRADFORD, MA
01835, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Chisso Corporation te KITA-KU
(51) B29D 11/00
OSAKA-SHI OSAKA, Japan (JP)
B29C 45/56
JNC Fibers Corporation te TOKYO,
B29C 45/42
Japan (JP)
B29C 45/27
(72) Terada, Hirokazu te SHIGA 524B29C 45/17
0001, Japan (JP)
B29C 37/00
Fujiwara, Toshikatsu te SHIGA
(11)
EP1524099
524-0001, Japan (JP)
(21)
EP04019928.3
(51) B65B 7/28
B65B 51/32
B29C 65/18
(22) 20.09.1996
(11) EP2327533
(32) 25.09.1995
(21) EP10189516.7
(22) 29.10.2010
(31) 533126
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102009047151
(54) Dipcoating thermoplastic
spectacle lenses
(32) 25.11.2009
(47) 22.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Optics Technology, Inc. te
SIMPSON, PA 18407, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Siegelstation
(47) 22.08.2012
(73) Uhlmann Pac-Systeme GmbH &
Co. KG te 88471 LAUPHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Krahl, Wolfgang te 88471
LAUPHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Engelhardt, Ulrich te 88471
LAUPHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Fuchsloch, Guido te 88499
ALTHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Maus, Steven M. te NEW
BRAUNFELS , TEXAS 78132,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Galic, George G. te TRAVERSE
CITY. MI 49686, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) F16G 5/20
F16G 1/16
B29D 29/10
B29C 47/02
B29C 43/22
(11) EP2242641
(51) B29C 67/00
B29C 31/02
(21) EP08870531.4
(11) EP2024168
(31) BO20080004
BO20080385
(21) EP07809187.3
(22) 25.05.2007
(31) 808721 P
(54) A cutting unit for a
(32) 26.05.2006
thermoforming machine, a
(33) Verenigde Staten van Amerika
thermoforming machine and a
method of restoring a cutting unit (54) APPARATUS, METHOD AND
MULTIPORT VALVE FOR HANDLING
(47) 22.08.2012
POWDER IN A 3-D PRINTER
(73) OMV Machinery S.r.l. te 37124
(47)
22.08.2012
VERONA, Italië (IT)
(73)
3D Systems, Inc. te ROCK HILL,
(72) Giancarlo, Bissoli te 37138
SC 29730, Verenigde Staten van
VERONA, Italië (IT)
Amerika (US)
(51) D04H 1/559
(72) DAVIDSON, Thomas te
D04H 1/542
ARLINGTON, MA 02476,
D04H 1/54
Verenigde Staten van Amerika
D04H 1/50
(US)
B32B 5/26
HERNANDES, Andres, T. te
B32B 37/14
GLENDALE, CA 91205, Verenigde
B32B 37/06
Staten van Amerika (US)
B29C 65/10
KINSLEY, Joshua, P. te NEEDHAM,
(11) EP2384881
MA 02492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP11160390.8
SANCHEZ, Jennifer te
(22) 30.03.2011
CAMBRIDGE, MA 02139,
(31) 2010092577
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 13.04.2010
VILLEGAS, Robert te LOS
(33) Japan
ALAMITOS, CA 90027, Verenigde
(54) Nonwoven fabric having
(22) 31.12.2008
(32) 03.01.2008
18.06.2008
(33) Italië
Italië
(54) APPARATUS FOR REALISING A
COGGED BELT
(47) 22.08.2012
(73) Vision Tech S.r.l. te 40012
CALDERARA DI RENO (BOLOGNA),
Italië (IT)
(72) RUBINO, Attilio te I-40011
ANZOLA EMILIA, Italië (IT)
VINCENZI, Maurizio te I-41010
COGNENTO, Italië (IT)
(51) B60C 19/12
B29D 30/08
B29D 30/00
B29C 73/16
(11) EP2335911
(21) EP10195457.6
(22) 16.12.2010
(31) 641505
(32) 18.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Pneumatic tire with built-in
innermost adhesive layer and
Nummer 35/12
post cure applied sealant
58
(32) 29.01.2007
(47) 22.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) The Goodyear Tire & Rubber
Company te AKRON, OH 443160001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES FAHRZEUGLUFTREIFENS
UND FAHRZEUGLUFTREIFEN
(72) Majumdar, Ramendra Nath te
HUDSON, OH 44236, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Whitney, Thomas Wood te
GRAND ISLAND, NY 14072,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60C 9/20
B60C 9/02
B29D 30/70
B29D 30/42
B29C 70/50
(11) EP2327536
(21) EP10186343.9
(22) 04.10.2010
(31) 102009044644
(32) 25.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Materialverbundes für eine
Gürtellage oder für eine
Karkasslage eines
Radialluftreifens
(47) 22.08.2012
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Wahl, Günter, Dr. te 31249
HOHENHAMELN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29D 30/56
B29D 30/54
B29C 35/02
(11) EP2295231
(21) EP10175710.2
(22) 08.09.2010
(31) 556853
(32) 10.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for securing a tread to a
tire casing
(47) 22.08.2012
(73) The Goodyear Tire & Rubber
Company te AKRON, OH 443160001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Argenzia, Jr., John Marius te
NORTH CANTON, OH 44720,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B60C 19/08
B29D 30/60
(11) EP2125351
(21) EP07872822.7
(22) 28.11.2007
(31) 102007004327
(47) 22.08.2012
(72) FRERICHS, Udo te 30855
LANGENHAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B31B
B31B
B31B
B31B
29/00
19/86
1/90
1/32
(11) EP2421694
(21) EP09802227.0
(22) 30.11.2009
(54) METHOD OF FABRICATING
SHOPPER BAGS AND RELATED
AUTOMATED MACHINE
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
(73) Toppan Printing Co., Ltd. te
TAITO-KU, TOKYO 110-0016,
Japan (JP)
(72) INABA, Yusaku, Packaging
Materials Research Lab. te
NIIHARI-GUN IBARAKI 311-3436,
Japan (JP)
OHMORI, Noboru, Packaging
Materials Research Lab. te
NIIHARI-GUN, IBARAKI 311-3436,
Japan (JP)
TANAKA, Hideaki, Packaging
Materials Research Lab. te
NIIHARI-GUN, IBARAKI 311-3436,
Japan (JP)
(51) B32B 27/08
(11) EP1541335
(21) EP04257702.3
(22) 10.12.2004
(31) 732023
(32) 10.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Frangible heat-sealable films for
cook-in applications and
packages made thereof
(47) 22.08.2012
(73) Peroni Ruggero te 21100 VARESE,
(73) CURWOOD, INC. te OSHKOSH,
Italië (IT)
WISCONSIN 54903, Verenigde
(72) PERONI, Ruggero te 21051
Staten van Amerika (US)
ARCISATE, Italië (IT)
(72) Kraimer, Amy Lynn te OMRO,
(51) F16L 11/04
WISCONSIN 54963, Verenigde
C08L 27/12
Staten van Amerika (US)
B32B 27/28
Pockat, Gregory Robert te RIPON,
B32B 25/08
WISCONSIN 54971, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1432572
(21) EP02752566.6
(22) 24.07.2002
(31) 970522
(32) 03.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) B41N 10/04
B41F 9/06
B41F 9/02
(11) EP1590177
(21) EP04707591.6
(22) 03.02.2004
(54) MULTI-LAYER ARTICLES
INCLUDING A FLUOROELASTOMER (31) 03002187
LAYER AND A BARRIER LAYER
(32) 04.02.2003
AND METHOD OF MAKING THE
(33) Europees Octrooi Bureau
SAME
(54) BLANKET CYLINDER FOR AN
(47) 22.08.2012
INTAGLIO PRINTING MACHINE
(73) 3M Innovative Properties
(47) 22.08.2012
Company te ST. PAUL, MN 55133(73) KBA-NotaSys SA te 1000
3427, Verenigde Staten van
LAUSANNE 22, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
(72)
SCHAEDE, Johannes Georg te
(72) FUKUSHI, Tatsuo te SAINT PAUL,
97074 WURZBURG,
MN 55133-3427, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
(51) B32B 27/00
(51) B41F 15/38
(11) EP1671784
B41F 15/08
(21) EP04773699.6
(11) EP2311636
(22) 01.10.2004
(31) 2003346422
(32) 03.10.2003
(33) Japan
(21) EP10189095.2
(22) 16.12.2002
(31) 10219845
(32) 03.05.2002
(54) MULTILAYERED CONTAINER MADE (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BY STRETCH FORMING AND
(54) Lageranordnung eines
PROCESS FOR PRODUCING THE
Siebzylinders
SAME
(47)
22.08.2012
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
59
(73) KBA-NotaSys SA te 1000
LAUSANNE 22, Zwitserland (CH)
Plunkett, Richard T. te BALMAIN,
NEW SOUTH WALES 2041,
Australië (AU)
Webb, Michael J. te BALMAIN,
NEW SOUTH WALES 2041,
Australië (AU)
Morphett, Benjamin D. te
BALMAIN, NEW SOUTH WALES
2041, Australië (AU)
(72) Stöhr, Manfred, Georg te 97261,
GÜNTERSLEBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B41F 17/00
(11) EP2100734
29 augustus 2012
(32) 26.12.2003
26.12.2003
20.10.2004
12.11.2004
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(21) EP08152579.2
(51) B41J 2/05
(54) Liquid container and
manufacturing method therefor
(22) 11.03.2008
(11) EP1567350
(47) 22.08.2012
(54) Dornlagerzentrierung
(21) EP03811692.7
(47) 22.08.2012
(22) 17.11.2003
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO, Japan (JP)
(73) Polytype S.A. te 1700 FRIBOURG, (31)
Zwitserland (CH)
(32)
(72) Bruno Müller te 1712 TAFERS,
(33)
Zwitserland (CH)
(54)
Philippe Cotting te 1731
EPENDES, Zwitserland (CH)
Thomas Walther te 1700
FRIBOURG, Zwitserland (CH)
Iwan Kurt te 1712 TAFERS,
Zwitserland (CH)
(47)
(73)
(51) B41F 27/12
(11) EP2415604
(72)
(21) EP11164900.0
(22) 05.05.2011
(31) 102010038998
(32) 06.08.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
(11)
(21)
(72) Anma, Hiromasa Canon K.K. te
TOKYO, Japan (JP)
Matsumoto, Haruyuki Canon K.K.
Verenigde Staten van Amerika
te TOKYO, Japan (JP)
Watanabe, Kenjiro Canon K.K. te
THERMAL INK JET WITH
TOKYO, Japan (JP)
CHEMICAL VAPOR DEPOSITED
Yamamoto, Hajime Canon K.K. te
NOZZLE PLATE
TOKYO, Japan (JP)
22.08.2012
Yamaguchi, Yukuo Canon K.K. te
Silverbrook Research Pty. Limited
TOKYO, Japan (JP)
te BALMAIN, NSW 2041, Australië
Kotaki, Yasuo Canon K.K. te
(AU)
TOKYO, Japan (JP)
Matsuo, Keisuke Canon K.K. te
SILVERBROOK, Kia te BALMAIN,
TOKYO, Japan (JP)
NEW SOUTH WALES 2041,
Kitabatake, Kenji Canon K.K. te
Australië (AU)
TOKYO, Japan (JP)
B41J 2/155
Shimizu, Eiichiro Canon K.K. te
EP1706272
TOKYO, Japan (JP)
EP04802091.1
(51) B41J 2/175
302668
23.11.2002
(22) 20.12.2004
(11) EP2226195
(31) 760254
(21) EP10154950.9
(32) 21.01.2004
(22) 26.02.2010
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102009011097
(73) Koenig & Bauer
Aktiengesellschaft te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) INKJET PRINTER UNIT HAVING A
HIGH SPEED PRINT ENGINE
(32) 03.03.2009
(54) Vorrichtung zum Abführen einer
Druckform von einem
Formzylinder einer Druckeinheit
(72) Keil, Lars te 97084 WÜRZBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B41J 2/21
B41J 2/045
(11) EP2301753
(21) EP10193974.2
(22) 27.05.2004
(54) Printhead module having a
dropped row and printer
controller for supplying data
thereto
(47) 22.08.2012
(73) Silverbrook Research Pty. Ltd te
BALMAIN, NEW SOUTH WALES
2041, Australië (AU)
(72) Walmsley, Simon R. W. te
BALMAIN, NEW SOUTH WALES
2041, Australië (AU)
Silverbrook, Kia te BALMAIN, NEW
SOUTH WALES 2041, Australië
(AU)
Jackson Pulver, Mark te BALMAIN,
NEW SOUTH WALES 2041,
Australië (AU)
Sheahan, John R. te BALMAIN,
NEW SOUTH WALES 2041,
Australië (AU)
(47) 22.08.2012
(73) Silverbrook Research Pty. Ltd te
BALMAIN, NEW SOUTH WALES
2041, Australië (AU)
(72) SILVERBROOK, Kia Silverbrook
Research Pty Ltd te BALMAIN,
NSW 2041, Australië (AU)
NAKAZAWA, Akira Silverbrook
Research Pty Ltd te BALMAIN,
NSW 2041, Australië (AU)
HIBBARD, Christopher Silverbrook
Research Pty Ltd te BALMAIN,
NSW 2041, Australië (AU)
MACKEY, Paul, Ian Silverbrook
Research Pty Ltd te BALMAIN,
NSW 2041, Australië (AU)
BERRY, Norman, Micheal
Silverbrook Reseach Pty Ltd te
BALMAIN, NSW 2041, Australië
(AU)
JACKSON, Garry, Raymond te 393
DARLING STREET BALMAIN, NSW
2041, Australië (AU)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zur Aufbewahrung
einer Patrone für
Tintenstrahldrucker
(47) 22.08.2012
(73) BOWA Bosse + Wagner oHG te
42279 WUPPERTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Martin, Wagner te 42279,
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G11B 23/40
G11B 23/38
G11B 17/08
B41J 3/407
(11) EP2327556
(21) EP10075097.5
(22) 04.03.2010
(31) 623518
(32) 23.11.2009
(51) B41J 2/175
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1547782
(54) Disc tray for printing device
(21) EP04030456.0
(47) 22.08.2012
(22) 22.12.2004
(73) Datatronics Technology, Inc. te
TAIPEI 11471, Taiwan (TW)
(31) 2003435940
2003435942
2004306128
2004329699
(72) Liu, Ming-hsun te 11471 TAIPEI,
Taiwan (TW)
Tsai, Chung-hsuan te 11471
Nummer 35/12
TAIPEI, Taiwan (TW)
Liu, Chih-sheng te 11471 TAIPEI,
Taiwan (TW)
(51) B41J 11/00
(11) EP2206606
(21) EP10150181.5
(22) 06.01.2010
(31) 352620
(32) 13.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
60
0075, Japan (JP)
(72) Sekiguchi, Hideki te MINATO-KU
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(51) B42F 13/26
(11) EP2379340
(21) EP10700240.4
(22) 12.01.2010
(31) 102009005341
(32) 16.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method and apparatus for fixing a (54) ORDNERMECHANIK
radiation-curable gel-ink image
(47) 22.08.2012
onto a substrate
(73) Horn, Hans Johann te 3011 BERN,
(47) 22.08.2012
Zwitserland (CH)
(73) Xerox Corporation te
(72)
Horn, Hans Johann te 3011 BERN,
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B65H 7/04
B65H 5/24
(72) Thompson, Michael te
B65H 39/02
ROCHESTER, NY 14620,
B65H 29/66
Verenigde Staten van Amerika
B65H 29/16
(US)
B65H 1/30
Ready, Steven E. te LOS ALTOS,
B65H 1/22
CA 94024, Verenigde Staten van
B43M 3/04
Amerika (US)
Kovacs, Gregory J. te WEBSTER,
(11) EP2213603
NY 14580, Verenigde Staten van (21) EP10000520.6
Amerika (US)
(22) 20.01.2010
(51) B41J 17/32
(31) 149446 P
B41J 15/04
489042
(11) EP2246197
(32) 03.02.2009
(21) EP10161329.7
22.06.2009
(22) 28.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 0907280
0907281
(54) Method for feeding a shingled
stack of sheet material
(32) 28.04.2009
28.04.2009
(47) 22.08.2012
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
29 augustus 2012
(IT)
(72) Ponti, Francesco te 06011,
CERBARA-CITTA' DI CASTELLO
(PERUGIA), Italië (IT)
(51) B44C 5/04
(11) EP1663670
(21) EP04787301.3
(22) 02.09.2004
(31) 0310413
(32) 03.09.2003
(33) Frankrijk
(54) ELEMENT DE MODENATURE,
FABRICATION ET METHODE DE
POSE
(47) 22.08.2012
(73) Saint-Gobain Weber France te
77170 SERVON, Frankrijk (FR)
(72) GERARD-PIGEAUD, Christian te F75014 PARIS, Frankrijk (FR)
DUPIN, Stéphanie te F-01450
PONCIN, Frankrijk (FR)
(51) B60C
B60C
B60B
B60B
17/04
17/01
21/02
11/10
(11) EP2189302
(21) EP10154431.0
(22) 16.12.2008
(31) PCT/JP2007/074778
(32) 18.12.2007
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) Pneumatic tyre wheel with
auxiliary support structure and
assembly method for such a
wheel
(73) Pitney Bowes, Inc. te STAMFORD,
CT 06926-0700, Verenigde Staten (47) 22.08.2012
van Amerika (US)
(73) Ikeda, Kazuhiro te HYOGO 651(54) Cassette for use in a label printer
1331, Japan (JP)
(72) Kalm, W. Scott te SARASOTA FL
(47) 22.08.2012
34232,
Verenigde
Staten
van
(72)
Ikeda, Kazuhiro te HYOGO 651(73) DYMO te 9100 SINT-NIKLAAS,
Amerika (US)
1331, Japan (JP)
België (BE)
(72) Van Britson, Dirk te 9140, TEMSE,
België (BE)
Van den Broecke, Stefaan te
9000, GENT, België (BE)
Vandermeulen, Kris te 2880,
BORNEM, België (BE)
Van Pottelberghe, Peter te 9111,
BELSELE, België (BE)
(51) B41M 5/52
B41M 5/42
(11) EP2335939
(51) B43M 3/04
(22) 05.06.2007
(51) B62K 5/04
B62D 7/14
B62D 61/08
B62D 49/06
B60B 35/10
(54) Envelope filling machine
(11) EP2388153
(47) 22.08.2012
(21) EP10461516.6
(73) C.M.C. S.r.l. te 06011 CERBARACITTA' DI CASTELLO (PG), Italië
(IT)
(22) 17.05.2010
(11) EP2241451
(21) EP10171332.9
(22) 07.12.2010
(72) Ponti, Francesco te 06011,
CERBARA-CITTA' DI CASTELLO
(PERUGIA), Italië (IT)
(31) 2009284359
(51) B43M 3/04
(32) 15.12.2009
(11) EP2241452
(33) Japan
(21) EP10171339.4
(21) EP10194037.7
(22)
(54) Receptor layer forming
composition and thermal transfer (54)
receiving sheet
(47)
(47) 22.08.2012
(73)
(73) Sony Corporation te TOKYO 108-
05.06.2007
Envelope filling machine
22.08.2012
C.M.C. S.r.l. te 06011 CERBARACITTA' DI CASTELLO (PG), Italië
(54) A vehicle having variable track
(47) 22.08.2012
(73) Jaxa Networks te 30-201
KRAKOW, Polen (PL)
(72) Budweil, Rafal te 30-201
KRAKOW, Polen (PL)
(51) C08L 9/06
C08L 9/00
C08L 1/28
C08L 1/26
C08L 1/08
C08K 3/36
C08K 3/04
B60C 1/00
Nummer 35/12
(11) EP2325026
61
(21) EP10190997.6
(72) Mimura, Yoshio te FUKUI-KEN
915-0813, Japan (JP)
(22) 12.11.2010
(51) B60C 25/138
(31) 620877
(11) EP2316667
(32) 18.11.2009
(21) EP10187585.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.10.2010
(54) Pneumatic tire with rubber
component containing
carboxymethylcellulose
(31) BO20090722
(47) 22.08.2012
(54) Device for lifting a bottom side
wall of a tyre in a tyre removing
machine
(73) The Goodyear Tire & Rubber
Company te AKRON, OH 443160001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Unseld, Klaus te L-1611,
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
Lechtenboehmer, Annette te L9048, ETTELBRUCK, Luxemburg
(LU)
Fuchs, Hans-Bernd te D-54329,
KONZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Boes, Claude Ernest Felix te L9147, ERPELDANGE, Luxemburg
(LU)
Mruk, Ralf te L-9164
LIPPERSCHEID, Luxemburg (LU)
(32) 03.11.2009
(33) Italië
(47) 22.08.2012
(73) CORGHI S.p.A. te 42015
CORREGGIO (REGGIO EMILIA),
Italië (IT)
(11) EP2384914
(21) EP10004628.3
(22) 03.05.2010
(47) 22.08.2012
(73) Hübner GmbH te D-34123
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Castagnoli, Norberto te 42015
CORREGGIO (RE), Italië (IT)
Braghiroli, Francesco te 42122
REGGIO EMILIA, Italië (IT)
(51) B60C 25/138
(11) EP2269841
(21) EP10167937.1
(22) 30.06.2010
(31) 2009154885
2009177199
2009177201
2009192638
(32) 30.06.2009
30.07.2009
30.07.2009
22.08.2009
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Bead detaching arm, tire
demounting method and
apparatus using bead detaching
arm
(47) 22.08.2012
(73) Onodani Machine Co., Ltd. te
FUKUI-KEN 915-0801, Japan (JP)
(51) B60G 17/005
A61G 5/06
A61G 5/04
(11) EP2332506
(21) EP11156051.2
(22) 07.02.2008
(31) 901513 P
(32) 14.02.2007
(73) Invacare Corporation te ELYRIA,
OH 44036-2125, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP10000720.2
(73) Snap-on Equipment Srl a unico
socio te 42015 CORREGGIO (RE),
Italië (IT)
(72) Lloyd, Jeffrey te AUBURN HILLS,
MI 48326, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B61D 17/20
B60D 5/00
(11) EP2353889
(47) 22.08.2012
(73) ArvinMeritor Technology, LLC te
TROY, MI 48084, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Gelenkfahrzeug, insbesondere
Schienenfahrzeug
(54) Method for mounting a tyre on a
rim or demounting a tyre from a
rim and apparatus therefore
suspension
(47) 22.08.2012
(72) Corghi, Giulio te 42015
CORREGGIO (REGGIO EMILIA),
Italië (IT)
(51) B60C 25/132
(22) 25.01.2010
29 augustus 2012
(54) Stability control system
(47) 22.08.2012
(72) Bekoscke, Robert te MEDINA, OH
44256, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jurkiewicz, Damon te LAKEWOOD,
OH 44107, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Fought, Gerald te COLUMBIA
STATION, OH 44028, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Richter, Olaf te 34323 MALSFELD- (51) B62K 5/04
B60G 21/00
BEISEFÖRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2368729
(51) B62D 7/14
B62D 17/00
B60G 7/00
(11) EP2216190
(21) EP10153110.1
(22) 09.02.2010
(21) EP11150980.8
(22) 14.01.2011
(31) 2010066699
(32) 23.03.2010
(33) Japan
(31) 2009028265
(54) Front two-wheeled saddle-ridetype vehicle
(32) 10.02.2009
(47) 22.08.2012
(33) Japan
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(54) Rear wheel steering control
system
(47) 22.08.2012
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(72) Nishioka, Takashi te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
(51) F16F 9/43
F16F 9/05
F16F 9/04
B60G 17/052
B60G 17/016
B60G 11/27
(11) EP2243644
(21) EP10158717.8
(22) 31.03.2010
(31) 428544
(32) 23.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Air supply system for active air
(72) Kawasaki, Yohei te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
Sugita, Haruomi te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
Kashiwai, Mikio te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
Kobayashi, Hiroyoshi te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Ueda, Shingo te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
(51) B60G 21/073
(11) EP2164718
(21) EP08757052.9
(22) 26.05.2008
(31) 200700271
(32) 31.05.2007
(33) België
(54) DEVICE TO IMPROVE THE
ROLLING STABILITY OF A VEHICLE
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
(73) TG Consulting, Besloten
Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid te 3960 BREE,
België (BE)
(72) GEUSENS, Barbara te B-3960
BREE, België (BE)
(51) B60H 1/00
(11) EP2253493
(21) EP10161875.9
(22) 04.05.2010
(31) 102009021796
62
A47C 17/80
(11) EP2208627
(21) EP08842011.2
(22) 22.10.2008
(31) 2007278525
2008228354
(32) 26.10.2007
05.09.2008
(33) Japan
Japan
29 augustus 2012
(73) Mitsubishi Jidosha Kogyo
Kabushiki Kaisha te TOKYO 1088410, Japan (JP)
(72) Nakamori, Yoji c/o Mitsubishi
Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha te
TOKYO 108-8410, Japan (JP)
(51) B60K 7/00
(11) EP2340953
(21) EP10000009.0
(22) 04.01.2010
(32) 18.05.2009
(54) ON-VEHICLE TEMPERATURE
CONTROLLER
(54) An improved in-wheel motor
structure
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(54) Vorrichtung zur Beheizung des
Innenraumes eines
Kraftfahrzeuges
(73) Toshiba Consumer Electronics
Holdings Corporation te TOKYO
101-0021, Japan (JP)
Toshiba Home Appliances
Corporation te TOKYO 101-0021,
Japan (JP)
(73) Motive Power Industry Co., Ltd. te
DACUN TOWNSHIP, CHANGHUA
COUNTY 515, Taiwan (TW)
(72) EMURA, Yuji te OSAKA 532-0012,
Japan (JP)
ISHIKAWA, Hiroya te OSAKA 5320012, Japan (JP)
MATSUI, Keishi te OSAKA 5320012, Japan (JP)
OKAMOTO, Eiichi te OSAKA 5320012, Japan (JP)
NAKATA, Takayuki te OSAKA 5320012, Japan (JP)
SAKAMOTO, Noriaki te TOKYO
105-8001, Japan (JP)
OCHIAI, Koichiro te TOKYO 1058001, Japan (JP)
(51) F28F 9/00
B62D 25/08
B60R 19/48
B60K 11/04
(51) B60H 3/00
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kohl, Michael te 74321,
BIETIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Viehrig, Falk te 71069,
SINDELFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Walter, Christoph te 70469,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Getto, Oliver te 70567,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Traub, Matthias te 70825,
KORNTAL-MÜNCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Holzer, Stefan te 71287,
WEISSACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Sabatta, Vincenzo te 71254,
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60H 1/24
B60H 1/00
(11) EP2251219
(21) EP10161355.2
(22) 28.04.2010
(31) 463706
(32) 11.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Windshield defogging system for
a vehicle
(47) 22.08.2012
(73) DEERE & COMPANY te MOLINE,
ILLINOIS 61265-8098, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Bruss, Paul T te CEDAR FALLS, IA
50613, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rush, Randy C. te WATERLOO, IA
50701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B60H 1/32
B60H 1/26
B60H 1/00
A47C 21/04
(11) EP2353902
(21) EP11305036.3
(22) 14.01.2011
(31) 1050231
(32) 14.01.2010
(33) Frankrijk
(54) Système de désinfection ou de
désodorisation et véhicule
automobile équipé d'un tel
système
(47) 22.08.2012
(73) Clim Assistance te 69210
FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE,
Frankrijk (FR)
(72) Planques, Guillaume te 69290
POLLIONNAY, Frankrijk (FR)
Lagarrigue, Thierry te 69490
SARCEY, Frankrijk (FR)
(51) H01M 2/10
H01M 2/02
B62D 25/20
B60K 1/04
(11) EP2332761
(21) EP10193652.4
(22) 03.12.2010
(31) 2009281039
(32) 10.12.2009
(33) Japan
(54) Battery case
(47) 22.08.2012
(72) Ze-Chun, Chen te TAITUNG CITY
TAITUNG COUNTY 950, Taiwan
(TW)
(11) EP2004439
(21) EP07723698.2
(22) 28.03.2007
(31) 102006016159
(32) 06.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FRONTPARTIE FÜR EIN
KRAFTFAHRZEUG
(73) GM Global Technology Operations
LLC te DETROIT, MI 48265-3000,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) STELLER, Claus te 64521 GROSSGERAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01C 21/36
B60K 37/06
B60K 35/00
(11) EP1953029
(21) EP08000948.3
(22) 18.01.2008
(31) 102007005026
(32) 01.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Anzeige- und Bedienvorrichtung
mit verbesserter
Auswahlmöglichkeit eines
aktuellen Anzeige- und
Bedienkontextes
(47) 22.08.2012
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
38440 WOLFSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Wäller, Christoph te 38102
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wengelnik, Heino te 38442
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
Nummer 35/12
DUITSLAND (DE)
Thom, Mathias te 38106
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06F 3/01
G06F 3/00
G01C 21/36
B60K 37/06
(11) EP2295277
(21) EP10174328.4
(22) 27.08.2010
(31) 559999
(32) 15.09.2009
63
(22) 17.03.2008
(31) 07104250
(32) 15.03.2007
(21) EP10197476.4
(22) 31.12.2010
(31) 20096416
(47) 22.08.2012
(32) 31.12.2009
(73) Team-Tex te 38230 CHARVIEU,
Frankrijk (FR)
(33) Finland
(72) van der Vegt, Herman te 3512 LL
UTRECHT
(51) B60R 22/10
B60N 2/28
(54) Vehicle operator control input
assistance
(22) 28.05.2010
(21) EP10164338.5
(31) 1051840
0953944
(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY,
0957547
MI 48007, Verenigde Staten van
(32) 15.03.2010
Amerika (US)
12.06.2009
(72) Tieman, Craig A. te WESTFIELD,
27.10.2009
IN 46074, Verenigde Staten van
(47) 22.08.2012
(11) EP2210766
(21) EP10000539.6
(22) 20.01.2010
(31) 2009015684
(32) 27.01.2009
(33) Japan
(54) Seat control device, seat control
method, and seat control
program
(47) 22.08.2012
(73) AISIN AW CO., LTD. te ANJO-SHI,
AICHI-KEN 444-1192, Japan (JP)
AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA te
KARIYA-SHI, AICHI-KEN 448-8650,
Japan (JP)
(72) Miyajima, Takayuki c/o Aisin AW
Co., Ltd. te ANJO-SHI, AICHI-KEN,
444-1192, Japan (JP)
Hirota, Koichi c/o Aisin Seiki
Kabushiki Kaisha te KARIYA-SHI,
AICHI-KEN, 448-8650, Japan (JP)
(51) B60N 2/28
(11) EP1969974
(21) EP08102682.5
(33) Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
(51) B60R 22/10
B60N 2/28
(11) EP2261077
(21) EP10164873.1
(22) 03.06.2010
(31) 0953710
(32) 04.06.2009
(33) Frankrijk
(54) Siège auto pour enfant
(47) 22.08.2012
(73) Dorel France SA te 49309
CHOLET CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) Biaud, Richard te 49340,
TREMENTINES, Frankrijk (FR)
(31) 07104249
(32) 15.03.2007
(11) EP2366584
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP10425083.2
(54) Device for transporting a child
(22) 19.03.2010
(47) 22.08.2012
(54) A vehicle seat
(73) Team-Tex te 38230 CHARVIEU,
Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
(72) van der Vegt, Herman te 3512LL,
UTRECHT
(51) B60N 2/28
(11) EP1974988
(21) EP08102686.6
(54) A trailer, a method for
manufacturing a trailer and a
method for dosing antiskid
treatment material
(47) 22.08.2012
(73) Seppo Kuisma Oy te 24100 SALO,
Finland (FI)
(72) Liukkonen, Pertti te 50100,
MIKKELI, Finland (FI)
(51) G08G 1/16
G06T 17/00
B60R 1/00
(11) EP2273471
(21) EP10006239.7
(22) 16.06.2010
(31) 102009032541
(32) 10.07.2009
(54) Siège auto pour enfant, destiné à
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
équiper un siège de véhicule
(54) Verfahren zum Betreiben eines
(47) 22.08.2012
Fahrerassistenzsystems eines
(73) Dorel France SA te 49309
Fahrzeugs
CHOLET CEDEX, Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
(72) Bossard, Jérôme te 49300,
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
CHOLET, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Gautrat, Frédéric te 49300,
(DE)
CHOLET, Frankrijk (FR)
(51) B60N 2/72
B60N 2/70
B60N 2/68
(22) 17.03.2008
(11) EP2340964
(54) Device for mounting a child seat
in a car and a child seat
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) B60N 2/44
B60N 2/02
B65G 65/46
B60P 1/36
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2261076
Amerika (US)
29 augustus 2012
(73) PETRA ITALIA S.A.S. DI MARINA
BORDO & C. te 10121 TORINO,
Italië (IT)
(72) Popken, Markus te 85139
WETTSTETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 1/04
(11) EP2213514
(21) EP10151895.9
(22) 28.01.2010
(31) 20090007714
(32) 30.01.2009
(33) Zuid-Korea
(54) Vehicle inside mirror device
employing ball clamps
(47) 22.08.2012
(73) SMR Patents S.à.r.l. te 1653
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(72) Hwang, Hyok-Joo te 420-860,
BUCHEON CITY, Zuid-Korea (KR)
Choi, Jin Gee te 420-839,
BUCHEON-SI GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Ko, Young Duck te 157-900,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Lee, Kyung Jun te 152-100,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(72) De Maina, Cosimo te 10091
ALPIGNANO, Italië (IT)
(51) E06B 9/11
B60R 7/04
B60R 13/02
B60Q 3/02
B60N 2/46
(51) E01C 19/20
(11) EP2314479
Nummer 35/12
64
(21) EP10177443.8
(51) B60S 1/04
(22) 17.09.2010
(11) EP1846273
(31) 582878
(21) EP06707809.7
(32) 21.10.2009
(22) 24.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102005005183
102005037269
(54) Transparent/translucent flexible
component for a vehicle interior
(47) 22.08.2012
(32) 03.02.2005
08.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Johnson Controls Technology
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Company te HOLLAND, MI 49423,
Verenigde Staten van Amerika
(54) WISCHBLATT EINES
(US)
SCHEIBENWISCHERS MIT EINER
SCHUTZSCHIENE
(72) Hipshier, Jason te HUDSONVILLE,
MI 49426, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B60R 21/12
(11) EP2428411
(21) EP10013875.9
(22) 22.10.2010
(31) 102010045248
10010270
102010046465
(32) 14.09.2010
23.09.2010
24.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fahrerschutzkabine in einem
Fahrzeug des öffentlichen
Personentransportverkehrs, zum
Beispiel einem Bus
(47) 22.08.2012
(73) Hübner GmbH te 34123 KASSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HÜBSCH, Daniel te 34119
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPRENGER, Thorsten te 34253
LOHFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WERNER, Martin te 37217
WITZENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WOLF, Heiko te 34253
LOHFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 22/26
(11) EP2216214
(21) EP10153191.1
(22) 10.02.2010
(31) 0950806
(32) 10.02.2009
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de verrouillage pour
ceinture de sécurité de véhicule
(47) 22.08.2012
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(72) Oudart, Fabrice te 25700,
VALENTIGNEY, Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
B64F 1/32
B60S 5/06
(11) EP2335988
(21) EP11001488.3
(22) 26.06.2009
(54) Anordnung eines
elektromotorisch antreibbaren
Flughafenbodenfahrzeugs und
eines Transportanhängers zum
Transportieren eines
Luftfrachtcontainers
(47) 22.08.2012
(73) Trepel Airport Equipment GmbH
te 97941 TAUBERBISCHOFSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(72) Pfeiffer, Klaus te 65205
DUITSLAND (DE)
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
Volkswagen Aktiengesellschaft te
DUITSLAND (DE)
38440 WOLFSBURG,
Brauer, Volker te 97922 LAUDABONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KÖNIGSHOFEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) BRAUN, Hans te B-3001 LEUVEN,
Janik, Veit te 97950
België (BE)
GROSSRINDERFELD,
DE BLOCK, Peter te B-3545
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HALEN, België (BE)
(DE)
WINDMOLDERS, Eric te B-3510
(51) F16K 31/06
KERMT, België (BE)
B60T 8/36
LUYPAERTS, Edwin te B-2490
(11)
EP2091797
BALEN, België (BE)
BEELEN, Hans te B-3540 HERK DE (21) EP07820612.5
STAD, België (BE)
(22) 26.09.2007
VAN BAELEN, David te B-3020
(31) 102006054184
HERENT, België (BE)
FANGMEIER, Wilhelm te 38442
(32) 16.11.2006
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(54) MAGNETVENTIL
(51) G01N 27/22
(47) 22.08.2012
B60S 1/08
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
(11) EP2218616
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10164460.7
DUITSLAND (DE)
(22) 11.12.2006
(72) GUGGENMOS, Harald te 87509
IMMENSTADT/SEIFEN,
(31) 757479 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
340869
(DE)
340847
RISPLER, Florian te A-6992
340859
HIRSCHEGG, Oostenrijk (AT)
340864
KASPER, Christoph te 87527
(32) 10.01.2006
SONTHOFEN, BONDSREPUBLIEK
27.01.2006
DUITSLAND (DE)
27.01.2006
SCHNALZGER, Guenther te 87544
27.01.2006
BLAICHACH, BONDSREPUBLIEK
27.01.2006
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
KIRSCHNER, Martin te 87544
Verenigde Staten van Amerika
BLAICHACH, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(51)
B64C
25/42
Verenigde Staten van Amerika
B60T 8/88
(54) Rain sensor with fractal
B60T 8/17
capacitor(s)
B60T 13/74
(47) 22.08.2012
(11) EP2316703
(73) GUARDIAN INDUSTRIES CORP. te (21) EP10183202.0
AUBURN HILLS, MICHIGAN 48326(22) 30.09.2010
1714, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 0905216
(72) Veerasamy, Vijayen S. te ANN
(32) 30.10.2009
ARBOR, MI 48103, Verenigde
(33) Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(54) Architecture d'alimentation de
(51) B65G 69/24
freins d'aéronef équipés
Nummer 35/12
65
29 augustus 2012
d'actionneurs électromécaniques (33) Japan
(47) 22.08.2012
(73) Messier-Bugatti-Dowty te 78140
VELIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk
(FR)
(72) Frank, David te 75013, PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) B60W 50/08
B60W 40/08
B60W 30/16
B60W 30/12
B60K 28/12
B60K 28/06
(11) EP2314490
(21) EP10013849.4
(22) 21.10.2010
(31) 102009050399
(32) 22.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CARRIER TYPE CONVEYING
APPARATUS AND CONVEYING
CARRIER CONNECTION SYSTEM
OF THE CONVEYING APPARATUS
(47) 22.08.2012
(51) B61L 1/16
B61L 1/06
(11) EP1899209
(21) EP06752845.5
(22) 29.06.2006
(31) 172630
(32) 01.07.2005
(11) EP2399798
(22) 19.03.2010
(21) EP10006616.6
(31) 09156684
(22) 25.06.2010
(32) 30.03.2009
(54) Übergang zwischen zwei durch
ein Gelenk miteinander
verbundenen Fahrzeugen, z.B.
Schienenfahrzeuge, mit einer
Brücke und einem Balg
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Hübner GmbH te D-34123
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1803626
(21) EP05781903.9
(22) 09.09.2005
(31) 2004306392
(32) 21.10.2004
(11) EP2414212
EP11719780.6
20.04.2011
PCT/IB2010/001652
PCT/IB2010/001296
22.06.2010
28.05.2010
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) OMNI-DIRECTIONAL WHEEL
ASSEMBLY AND OMNIDIRECTIONAL VEHICLE
(47) 22.08.2012
(73) Gano, John Victor te 1281
RUSSIN, Zwitserland (CH)
(72) GANO, John Victor te CH-1281
RUSSIN, Zwitserland (CH)
SCALABRONI, Enrique Hector te
1281 RUSSIN, Zwitserland (CH)
(51) B62K 5/04
B62D 9/02
(11) EP1620303
(21) EP04731089.1
(22) 04.05.2004
(31) 20030335
(32) 02.05.2003
(33) Ierland
(54) A THREE WHEELED VEHICLE
WITH TILTING MECHANISM
(47) 22.08.2012
(73) Dower, James Christopher te
COUNTY WATERFORD, Ierland (IE)
(72) Dower, James Christopher te
COUNTY WATERFORD, Ierland (IE)
(54) Verfahren zum Absetzen von
Störungsmeldungen von einer
dezentralen Funktionseinheit in
einem Sicherungssystem für
schienengebundenen Verkehr
(51) B62D 15/02
(47) 22.08.2012
(31) 102010000964
(73) Siemens Schweiz AG te 8047
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(32) 18.01.2010
(72) Jünke, Volker te 34587 FELSBERG, (72) Baumann, René te 8424
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EMBRACH, Zwitserland (CH)
(DE)
(51)
B62D 1/06
Goebels, Andre te 34134 KASSEL,
B62D 1/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2357118
(51) B65G 35/06
B61G 1/02
B61B 13/12
(51) B62D 7/15
B62D 7/02
(21)
(73) DAIFUKU CO., LTD. te OSAKA-SHI, (22)
OSAKA 555-0012, Japan (JP)
(31)
(72) HAYASHI, Nobuhiro, DAIFUKU CO.,
LTD. te GAMO-GUN, SHIGA 529(32)
1662, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Verfahren zur Steuerung des
(54) RAILWAY WHEEL SENSOR
Betriebs eines vollautomatischen,
EMPLOYING HALL EFFECT
zur unabhängigen
DEVICES AND CORRESPONDING
Fahrzeugführung ausgebildeten
METHOD
Fahrerassistenzsystems eines
Kraftfahrzeugs und Kraftfahrzeug (47) 22.08.2012
(73) Portec, Rail Products Ltd. te
(47) 22.08.2012
BURNABY, BC V5A 4J8, Canada
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
(CA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
APPLEBY, Glen te ST. LAZARE,
(DE)
QUEBEC J7T 2A9, Canada (CA)
(72) Hörwick, Markus te 80939
BROWN, Stephen W. te
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
MONTREAL, QUEBEC H4T 2T3,
DUITSLAND (DE)
Canada (CA)
Siedersberger, Karl-Heinz te
PAPAZOGLOU, Kostas te
85049 INGOLSTADT,
DOLLARD-DES-ORMEAUX,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
QUEBEC H9A 3J4, Canada (CA)
(DE)
(51) B61L 27/00
(51) B61D 17/22
(11) EP2236389
B61D 17/20
(21) EP10157004.2
B60D 5/00
(47) 22.08.2012
Sandberg, Anders te 416 65
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(21) EP10153666.2
(22) 16.02.2010
(54) Steering wheel assembly
(47) 22.08.2012
(73) Volvo Car Corporation te 405 31
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) Bodebratt, Daniel te 416 69
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(11) EP2345572
(21) EP11150732.3
(22) 12.01.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Unterstützung
eines Fahrers eines
Kraftfahrzeuges
(47) 22.08.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Pampus, Christian te 71229,
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Scheuerle, Thomas te 71711,
MURR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Niemz, Volker te 71277,
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
Nummer 35/12
DUITSLAND (DE)
(51) B62D 5/00
B62D 21/05
B60G 21/055
(11) EP2336005
(21) EP10015587.8
(22) 14.12.2010
(31) 102009058972
(32) 18.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Anordnung von Stelleinheiten
zum Lenken der Räder von
Radaufhängungen für
Kraftfahrzeuge und zur
Wankstabilisierung
(47) 22.08.2012
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ohletz, Armin te 85092
KÖSCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Michel, Wilfried te 93339
RIEDENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62D 25/08
B62D 25/04
B60J 5/04
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 22.08.2012
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(72) Kuribayashi, Akihiko te RAYMOND,
OH 43067-9705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Gaertner, Brent Nathaniel te
RAYMOND, OH 43067-9705,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Franz, Michael E. te RAYMOND,
OH 43067-9705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Beaudoin, Yan te RAYMOND, OH
43067-9705, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) E04C 2/34
E04C 2/08
B62D 25/10
(11) EP2330021
(21) EP10188789.1
(22) 26.10.2010
(31) 102009056969
(32) 07.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Flächiges Karosserieelement in
Sandwichbauweise
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
DUITSLAND (DE)
Butz, Ingo te 67294 BISCHHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ringel, Franz-Josef te 55129
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F41H 7/00
B62D 65/00
B60P 3/42
(11) EP1767443
(21) EP06121074.6
(22) 21.09.2006
(31) 17104005
(32) 22.09.2005
(33) Israël
(54) Converted high mobility vehicle
and conversion method therefor
(47) 22.08.2012
(73) PLASAN SASA LTD. te 13870 M.P.
MAROM HAGALIL, Israël (IL)
(72) Ben-Ari, Yakov te 12150, M.P.
GALIL ELYON, Israël (IL)
Dai, Tal te 49727, PETACH-TIKVA,
Israël (IL)
(51) B62J 1/14
(11) EP1907269
(21) EP06786897.6
(73) CLAAS Selbstfahrende
Erntemaschinen GmbH te 33428 (22) 11.07.2006
EP11158712.7
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK (31) 179288
DUITSLAND (DE)
17.03.2011
(32) 12.07.2005
(72) Brockmann, Maik te 48231,
2010060490
WARENDORF, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika
2010177333
DUITSLAND (DE)
(54) ADJUSTABLE SEATING
2010177342
Niermann, Martin te 33428,
ASSEMBLIES FOR VEHICLES
17.03.2010
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK (47) 22.08.2012
06.08.2010
DUITSLAND (DE)
06.08.2010
(73) Polaris Industries Inc. te
Theißing, Gerd te 33428,
MINNESOTA 55340-9770,
Japan
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
Japan
DUITSLAND (DE)
(US)
Japan
Jaspers, Helge te 44795,
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
(72) OSTROSKI, Scott te ROSEAU, MN
Automotive vehicle body side
DUITSLAND (DE)
56751, Verenigde Staten van
structure
Meyer zu Rheda, Georg te 33428,
Amerika (US)
22.08.2012
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
SUNSDAHL, Roy te SALOL, MN
Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
DUITSLAND (DE)
56756, Verenigde Staten van
107-8556, Japan (JP)
Buchmann, Markus te 33428,
Amerika (US)
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
Yasuhara, Shigeto te SAITAMA
TAYLOR, Scott te BLAINE, MN
DUITSLAND (DE)
351-0193, Japan (JP)
55449, Verenigde Staten van
Asano, Sadayuki te SAITAMA 351- (51) B62D 27/02
Amerika (US)
0193, Japan (JP)
B62D 25/20
(51) B62J 15/02
Takeda, Tomoya te SAITAMA 351B62D 21/15
(11) EP2258609
0193, Japan (JP)
(11) EP1840009
Kominamidate, Masami te
(21) EP10005737.1
SAITAMA 351-0113, Japan (JP)
(21) EP07005985.2
(22) 02.06.2010
Shirasaya, Masahito te SAITAMA (22) 23.03.2007
(31) PD20090159
351-0113, Japan (JP)
(31) 102006013650
(32) 03.06.2009
B62D 25/06
(32) 24.03.2006
(33) Italië
EP2261103
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elements for gripping the upper
EP10165331.9
(54) Karosserie für ein Kraftfahrzeug
ends of the rods holding the
09.06.2010
mudguard of bicycles
(47) 22.08.2012
481228
(47)
22.08.2012
(73) GM Global Technology Operations
09.06.2009
LLC te DETROIT, MI 48265-3000, (73) Eurofender s.r.l. te 35136
Verenigde Staten van Amerika
PADOVA (PD), Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Silvestri, Alberto te 35136
Sunroof support structure for a
(72) Bach, Michael te 65207
PADOVA PD, Italië (IT)
vehicle body
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2371678
(21)
66
Nummer 35/12
(51) F24D
F24D
B63B
B63B
3/18
11/02
5/14
35/44
(11) EP1730025
(21) EP05722306.7
(22) 01.04.2005
(31) 0400898
(32) 02.04.2004
(33) Zweden
(54) FLOATING STRUCTURE IN THE
SHAPE OF A CONCRETE
COFFERDAM
(47)
(73)
(72)
(51)
67
(21) EP08801320.6
(11) EP2420442
(21) EP11002819.8
(22) 05.04.2011
(31) 102010022546
(32) 02.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Marineschiff mit Handgriffen
(47) 22.08.2012
B65B 3/32
(22) 10.09.2008
(11) EP2384976
(31) 102007044748
(21) EP10380065.2
(32) 18.09.2007
(22) 05.05.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Valve device for a pasty food
product volumetric metering
apparatus, and volumetric
metering apparatus
(54) LEICHTBAUELEMENT
(47) 22.08.2012
(73) E.I.S. Aircraft GmbH te 53949
DAHLEM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HUPPERICH, Gerold te 53949
DAHLEM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
22.08.2012
BREUER, Jochen, Karl te 22763
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
Aquavilla Produktion AB te 171 32
DUITSLAND (DE)
SOLNA, Zweden (SE)
(51
H01M
8/24
JOHANSSON, Arne te S-137 36
)
B64D 41/00
VÄSTERHANINGE, Zweden (SE)
B64D 27/24
BERGSTRÖM, Richard te S-118 53
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(11 EP2222562
)
E05B 1/04
B63G 13/02
29 augustus 2012
(47) 22.08.2012
(73) Metalquimia, SA te 17007
GIRONA, Spanje (ES)
(72) Lagares Corominas, Narcis te
17007 GIRONA, Spanje (ES)
(51) B65B 65/00
B65B 5/06
B65B 43/46
(11) EP2208672
(21) EP10000273.2
(22) 13.01.2010
(31) 102009004837
(21 EP08866046.9
)
(32) 16.01.2009
(22 24.11.2008
)
(54) Mehrspurige
Verpackungsmaschine
(31 102007061991
)
15851
(47) 22.08.2012
(32 21.12.2007
)
21.12.2007
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Multivac Sepp Haggenmüller
GmbH & Co. KG te 87787
WOLFERTSCHWENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54 BRENNSTOFFZELLENSYSTEMMODUL(72) von Sybel, Rudolf te 87471
DURACH, BONDSREPUBLIEK
)
DUITSLAND (DE)
(47 22.08.2012
(51) B65B 7/28
)
B65B 55/02
Determann, Wolfram te 22851
(73 Airbus Operations GmbH te 21129
B65B 31/02
NORDERSTEDT,
)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
A23L 3/3418
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
A23L 3/00
(DE)
(72 WESTENBERGER, Andreas te 21614
A23B 7/148
)
BUXTEHUDE, BONDSREPUBLIEK
B64C 27/04
A23B 7/005
DUITSLAND (DE)
B64C 25/00
(11) EP2357136
THOMASCHEWSKI, Oliver te 22339
EP2380809
(21) EP11153479.8
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
EP11002901.4
DUITSLAND (DE)
(22) 07.02.2011
BLEIL, Julika te 22767 HAMBURG, (31) 1000602
07.04.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
1001776
(32) 12.02.2010
(51) B64F 1/305
26.04.2010
(33) Frankrijk
(11) EP2397411
Frankrijk
(54) Tête d'injection vapeur et eau
(21) EP10006314.8
Système à absorption d'énergie
froide pour la réalisation de
pour un atterrisseur, et aéronef
conditionnement sous vide en
(22) 18.06.2010
muni dudit système à absorption (54) Kuppelmodul als Schnittstelle
continu de produits alimentaires.
d'énergie
(47) 22.08.2012
zwischen einer Fluggastbrücke
(73) Blohm + Voss Naval GmbH te
20457 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 22.08.2012
(73) EUROCOPTER te 13725
MARIGNANE CÉDEX, Frankrijk
(FR)
(72) Mairou, Joseph te 13127
VITROLLES, Frankrijk (FR)
Bertin, Didier te 13009
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
Lassus, Vincent te 84220 SAINT
PANTALEON, Frankrijk (FR)
Nicola, Jean te 13290 AIX LES
MILLES, Frankrijk (FR)
(51) B64D 11/00
(11) EP2193081
und einem Flugzeug
(47) 22.08.2012
(73) Hübner GmbH te D-34123
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Scharf, Lothar te 37242 BAD
SOODEN-ALLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Gutkuhn, Detlef te 34314
ESPENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01F 11/22
(73) Sodetech te 33260 LA TESTE DE
BUCH, Frankrijk (FR)
(72) Le Goff, Suzanne te 47300
PUJOLS, Frankrijk (FR)
Larroche, Brigitte te 75020 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) B65G 59/10
B65B 43/44
(11) EP2397413
(21) EP10305654.5
(22) 18.06.2010
(54) Procédé et dispositif de dépilage
de barquettes
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
(73) Groupe Guillin te 25290 ORNANS,
Frankrijk (FR)
68
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Guillin, François te 25920
MOUTHIER-HAUTE-PIERRE,
Frankrijk (FR)
(72) Hausladen, Wolfgang te 93099
MÖTZING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65B 55/02
B65B 31/04
B65B 31/02
(51) B65C
B65C
B65C
B65C
(11) EP1448447
(21) EP02802980.9
(22) 17.10.2002
(31) 10155757
(32) 14.11.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
9/36
9/24
9/18
3/08
(11) EP2338798
(21) EP11002942.8
(22) 03.04.2009
(31) PCT/US2008/059397
237737
(32) 04.04.2008
(54) VERFAHREN ZUR REINIGUNG
25.09.2008
UND/ODER DESINFIZIERUNG DER (33) World Intellectual Property
VAKUUMKANÄLE EINER
Organization (WIPO)
SIEGELSTATION
(International Bureau of)(4)
(47) 22.08.2012
Verenigde Staten van Amerika
(73) Convenience Food Systems
(54) Labeling equipment for applying
Wallau GmbH & Co.KG te 35216
a pressure sensitive shrink label
BIEDENKOPF WALLAU,
to an article
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(DE)
(73) Avery Dennison Corporation te
(72) SCHMIDT, Herrmann te 57334
PASADENA, CA 91103-3596,
BAD LAASPHE, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
(51) B65B 59/04
(72) Lorence, James, Paul te
CONCORD OH 44077, Verenigde
(11) EP2013088
Staten van Amerika (US)
(21) EP07734206.1
Cone, William, Lewis te WEEKI
(22) 04.04.2007
WACHEE FL34613, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) BO20060245
Pastor, Richard, D. te CHARDON
(32) 05.04.2006
OH 44024, Verenigde Staten van
(33) Italië
Amerika (US)
Potter, Craig, William te MENTOR
(54) APPARATUS FOR TRANSFERRING
OH44060, Verenigde Staten van
AND MOVING ELEMENTS OF A
Amerika (US)
WORKING MACHINE
Previty, Richard, A. te CHARDON
(47) 22.08.2012
OH 44024, Verenigde Staten van
(73) I.M.A. Industria Macchine
Amerika (US)
Automatiche S.p.A. te 40064
Rackovan, Mitchell, J. te MADISON
OZZANO DELL'EMILIA (BO), Italië
OH 44057, Verenigde Staten van
(IT)
Amerika (US)
(72) TREBBI, Claudio te 40059
Wyatt, Mark, James te CHINO
MEDICINA, Italië (IT)
HILLS CA 91709, Verenigde
BISI, Alessandro te 40050
Staten van Amerika (US)
ARGELATO, Italië (IT)
(51) B65D 85/36
SANMARTIN, Francesco te 36073
B65D 65/46
CORNEDO VICENTINO (VI), Italië
B65D 1/34
(IT)
(11) EP2230184
(51) B65C 9/04
(21) EP10157125.5
(11) EP2100815
(22) 19.03.2010
(21) EP09003449.7
(31) 2002639
(22) 10.03.2009
(32) 19.03.2009
(31) 102008013380
(33) Nederland
(32) 10.03.2008
(54) Pizza packaging
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(54) Gebindehandhabungseinrichtung,
Etikettierkarussell und Verfahren (73) Van Ballegoijen-de Jong, Tijs te
1012 RT AMSTERDAM
zum Beschichten der
(72) Van Ballegoijen-de Jong, Tijs te
Umfangsfläche von Gebinden
1012 RT AMSTERDAM
(47) 22.08.2012
(73) Krones AG te 93073
(51) B65D 85/10
B65D 5/38
29 augustus 2012
(11) EP2139779
(21) EP08756792.1
(22) 29.04.2008
(31) 0708245
(32) 27.04.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PACKAGE FOR SMOKING
ARTICLES
(47) 22.08.2012
(73) British American Tobacco
(Investments) Limited te LONDON
WC2R 3LA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) TEARLE, Alan, Douglas te
SOUTHHAMPTON HAMPSHIRE
SO15 8TL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
85/60
77/38
77/02
75/58
73/00
71/50
5/50
(11) EP2162361
(21) EP08762905.1
(22) 16.06.2008
(31) BO20070430
(32) 18.06.2007
(33) Italië
(54) AN IMPROVED PACKET WITH
PRODUCT RETAINING MEANS
(47) 22.08.2012
(73) Mezzini, Sergio te 40065
PIANORO, Italië (IT)
(72) Mezzini, Sergio te 40065
PIANORO, Italië (IT)
(51) B65D 6/22
(11) EP2379416
(21) EP09804113.0
(22) 19.11.2009
(31) 102009005704
(32) 22.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FALTKISTE MIT TEXTILEN
GELENKEN
(47) 22.08.2012
(73) Lins, Hardy te 36391 SINNTALOBERZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lins, Hardy te 36391 SINNTALOBERZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 17/34
(11) EP2197755
(21) EP08838560.4
(22) 06.10.2008
(31) 978882 P
(32) 10.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TAB AND CAN END EMPLOYING
THE SAME
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
(73) Stolle Machinery Company, LLC
te CENTENNIAL, COLORADO
80112, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) MCELDOWNEY, Craig Allen te
RUSSIA OHIO 45363, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MITCHELL, Mark Richard te
SIDNEY OHIO 45365, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65D 19/00
(11) EP2363346
(21) EP11001607.8
(22) 28.02.2011
(31) 309243 P
(32) 01.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Modular tank stand
69
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(73) Rehrig Pacific Company te LOS
ANGELES, CA 90058, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Cook, Alan J te MERSEYSIDE, L 16
6AY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 43/16
Baltz, Kyle L te CALIFORNIA
(11) EP2325100
90278, Verenigde Staten van
(21) EP10191943.9
Amerika (US)
(22) 16.11.2005
(51) B65D 8/04
B65D 25/32
B65D 21/02
(11) EP2295333
(21) EP10174173.4
(22) 26.08.2010
(31) 202009012303 U
(32) 11.09.2009
(73) ROTO Engineering GmbH te
60596 FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Kunststoff-Rahmen mit
integriertem Bügel für eine Dose
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(72) Crager, David L. te GARETT,
(73) Saier Verpackungstechnik GmbH
INDIANA 46738, Verenigde Staten
& Co. KG te 72271 ALPIRSBACHvan Amerika (US)
PETERZELL, BONDSREPUBLIEK
Murphy, Douglas J. te AUBURN,
DUITSLAND (DE)
INDIANA 46706, Verenigde Staten
(72)
Saier, Hanns-Ulrich te 72275,
van Amerika (US)
ALPIRSBACH, BONDSREPUBLIEK
(51) B65D 19/40
DUITSLAND (DE)
B65D 19/38
(51) B65D 30/06
(11) EP1991467
B31B 37/00
(21) EP07709509.9
(11) EP1908695
(31) 0600426
(32) 27.02.2006
(33) Zweden
(54) DISC SHAPED ELEMENT
(47) 22.08.2012
(73) Boardic AB te 602 28
NORRKÖPING, Zweden (SE)
(72) WINCENT, Mats te S-155 31
NYKVARN, Zweden (SE)
SUNDLÖF, Mikael te S-152 50
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(51) B65D 21/06
B65D 21/04
(11) EP2228313
(21) EP10156554.7
(22) 15.03.2010
(31) 160104
186357
255554
258583
266901
P
P
P
P
P
(32) 13.03.2009
11.06.2009
28.10.2009
05.11.2009
04.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
WALLENHORST,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kruse, Alfons te 49413
DINKLAGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Brauer, Jochen te 49393 LOHNE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Multi-position stackable container
(47) 22.08.2012
(22) 27.02.2007
29 augustus 2012
(21) EP06794062.7
(22) 06.07.2006
(31) 200501645
(32) 06.07.2005
(33) Spanje
(54) METHOD OF OBTAINING A
CONTINUOUS MESH TUBE WHICH
IS USED TO PRODUCE BAGS FOR
VEGETABLE AND FRUIT
PRODUCTS OR SIMILAR
PRODUCTS
(54) Surprise container
(47) 22.08.2012
(73) Magic Production Group (M.P.G.)
S.A. te 2632 FINDEL, Luxemburg
(LU)
(72) Salice, Giuseppe te 2632 FINDEL,
Luxemburg (LU)
(51) B65D 71/00
(11) EP2311750
(21) EP10187580.5
(22) 14.10.2010
(31) 102009044271
(32) 16.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Gebinde aus mehreren Behältern
und Verfahren zur Herstellung
eines solchen Gebindes
(47) 22.08.2012
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hartl, Michael te 83064
RAUBLING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Perl, Kurt te 83253 RIMSTING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 71/06
(11) EP2284093
(21) EP10013676.1
(22) 13.02.2008
(47) 22.08.2012
(31) 889789 P
(73) Preformados Tubulares, S.L. te
08915 BADALONA, Spanje (ES)
(32) 14.02.2007
(33)
(72) DE CLASCA CABRE, Juan, Carlos (54)
te 08911 BADALONA, Spanje (ES)
(47)
(51) B65D 33/10
(73)
(11) EP2354026
(21) EP10001392.9
(22) 10.02.2010
Verenigde Staten van Amerika
Carton with handle
22.08.2012
Graphic Packaging International,
Inc. te MARIETTA, GA 30067,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Seitenfaltenbeutel und Verfahren (72) Spivey, Raymond Rudolph te
MABLETON, GEORGIA 30126,
zur Herstellung eines
Verenigde Staten van Amerika
Seitenfaltenbeutels
(US)
(47) 22.08.2012
Ho Fung, Charles F. te
(73) Nordenia Deutschland Halle
WOODSTOCK, GEORGIA 30188,
GmbH te 33790 HALLE,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(51) B65D 75/00
(72) Kösters, Jens te 49134
(11) EP2289817
Nummer 35/12
70
(21) EP10405155.2
(22) 30.08.2010
(31) 13502009
(32) 31.08.2009
(33) Zwitserland
(54) Standbeutel
(47) 22.08.2012
(73) Elag Verpackungen AG te 3422
KIRCHBERG, Zwitserland (CH)
(72) Kropf, Martin te 3053
MÜNCHENBUCHSEE, Zwitserland
(CH)
(51) B65D 75/58
B65D 75/20
(11) EP2094580
(21) EP07844429.6
15.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SINGLE DOSE DISPENSING
PACKAGE
(47) 22.08.2012
(31) 852814 P
(32) 19.10.2006
(11) EP2319775
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10190251.8
(54) RECLOSABLE PACKAGES FOR
CONFECTIONERY PRODUCTS
(22) 05.11.2010
(47) 22.08.2012
(32) 09.11.2009
(73) WM. Wrigley Jr., Company te
CHICAGO, IL 60611, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 614963
(54)
(72) MITRA-SHAH, Ujjaini te CHICAGO, (47)
IL 60657, Verenigde Staten van
(73)
Amerika (US)
BOUGOULAS, James te CHICAGO,
IL 60657, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
ISHIKAWA, Yoichiro te GLENVIEW,
IL 60026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51)
(51) B65D 83/04
(11)
B65D 75/52
(21)
B65D 75/34
A61J 1/03
(22)
(11) EP1957378
(21) EP06824308.8
(22) 06.12.2006
(31) 1030608
(32) 06.12.2005
(33) Nederland
(54) BLISTER PACK WITH FOLD LINES
(47) 22.08.2012
(73) Meeren, Patrick Antonius
Hendrikus te 4823 MD BREDA
Meeren, Anouk Maria Louisa te
4851 WB ULVENHOUT
(72) Meeren, Patrick Antonius
Hendrikus te 4823 MD BREDA
Meeren, Anouk Maria Louisa te
4851 WB ULVENHOUT
(51) B65D 75/58
A45D 34/04
(11) EP2170727
(21) EP08796080.3
(22) 02.07.2008
(31) 947730 P
955918 P
(32) 03.07.2007
België (BE)
(51) B65D 85/78
B65D 85/60
B65D 77/08
B65B 25/00
A23G 3/00
(11) EP2341011
(73) Amcol International Corporation
te ARLINGTON HEIGHTS IL 60004, (21) EP10197234.7
Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.12.2010
(US)
(31) 200900816
(72) BEIHOFFER, Thomas, W. te
(32) 29.12.2009
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005,
(33) België
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Package for at least one
CURETON, Kevin te EVANSTON, IL
individual portion of a food
60201, Verenigde Staten van
composition
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(51) B65D 75/58
B32B 7/06
B32B 27/32
(22) 18.10.2007
29 augustus 2012
(73) Bauwens, Johan te 9521
LETTERHOUTEN, België (BE)
Verschelden, Antoon te 9600
RONSE, België (BE)
(72) Bauwens, Johan te 9521
LETTERHOUTEN, België (BE)
Verschelden, Antoon te 9600
RONSE, België (BE)
(51) B65D 77/20
B32B 7/06
B32B 3/24
Easy-open packages formed from
B32B 27/32
peelable thermoplastic laminates
B32B 27/28
22.08.2012
B32B 27/08
Curwood, Inc. te OSHKOSH, WI
B32B 15/20
54904, Verenigde Staten van
B32B 15/08
Amerika (US)
(11) EP2327636
Berbert, Otacilio Teixeira te
(21) EP11000560.0
OSHKOSH, WI 54904, Verenigde
(22) 26.06.2009
Staten van Amerika (US)
B65D 75/58
EP2347971
EP10305091.0
26.01.2010
(54) Resealable packaging for food
products and method of
manufacturing
(47) 22.08.2012
(73) Generale Biscuit te 94150
RUNGIS, Frankrijk (FR)
(72) Renders, Eddy te 2260
WESTERLO, België (BE)
Verhaegen, René te 2920
KALMTHOUT, België (BE)
Looymans, Peter te 2440 GEEL,
België (BE)
(51) B65D 75/58
(11) EP2368811
(21) EP10305289.0
(22) 23.03.2010
(54) Resealable packaging for food
products and method of
manufacturing
(47) 22.08.2012
(73) Generale Biscuit te 94150
RUNGIS, Frankrijk (FR)
(72) Renders, Eddy te 2260
WESTERLO, België (BE)
Looymans, Peter te 2440 GEEL,
(31) 08450095
09450063
(32) 27.06.2008
24.03.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Medikamentenfläschchen mit
Platine zum Verschließen
(47) 22.08.2012
(73) Constantia Teich GmbH te 3200
WEINBURG, Oostenrijk (AT)
(72) Schedl, Adolf, Ing. te 3200
OBERGRAFENDORF, Oostenrijk
(AT)
Kornfeld, Martin, Dr. te 3400
KLOSTERNEUBURG, Oostenrijk
(AT)
Nekula, Lambert te 3202
HOFSTETTEN, Oostenrijk (AT)
Reiterer, Franz, Ing. te 3131
GETZERSDORF, Oostenrijk (AT)
Wegenberger, Alfred, DI Dr. mont.
te 3550 LANGENLOIS, Oostenrijk
(AT)
(51) B65D 77/20
B32B 7/06
B32B 3/24
B32B 27/32
B32B 27/28
B32B 27/08
B32B 15/20
B32B 15/08
Nummer 35/12
71
(11) EP2327635
(47) 22.08.2012
(21) EP11000562.6
(73) Graphic Packaging International,
Inc. te MARIETTA, GA 30067,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 26.06.2009
(31) 08450095
09450063
(32) 27.06.2008
24.03.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Verfahren zur Herstellung einer
Platine zum Verschließen eines
Bechers
(47) 22.08.2012
(73) Constantia Teich GmbH te 3200
WEINBURG, Oostenrijk (AT)
(72) Schedl, Adolf, Ing. te 3200
OBERGRAFENDORF, Oostenrijk
(AT)
Kornfeld, Martin, Dr. te 3400
KLOSTERNEUBURG, Oostenrijk
(AT)
Nekula, Lambert te 3202
HOFSTETTEN, Oostenrijk (AT)
Reiterer, Franz, Ing. te 3131
GETZERSDORF, Oostenrijk (AT)
Wegenberger, Alfred, DI Dr. mont.
te 3550 LANGENLOIS, Oostenrijk
(AT)
(51) C09K 3/10
C08G 63/672
B65D 81/24
(11) EP1435331
(21) EP02801480.1
(22) 30.09.2002
(31) 2001314708
(32) 12.10.2001
(33) Japan
(54) GASKETS FOR SUBSTRATE
CONTAINERS AND SUBSTRATE
CONTAINERS EQUIPPED WITH
THE SAME
(47) 22.08.2012
(73) SHIN-ETSU POLYMER CO., LTD. te
TOKYO 103-0023, Japan (JP)
(72) Cole, Lorin R. te LARSEN, WI
54947, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wnek, Patrick H. te SHEERWOOD,
WI 54169, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65D
B65D
B65D
B65D
85/34
81/34
5/28
5/20
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) Lacroix, Jean-Pierre te 39220
BOIS-D'AMONT, Frankrijk (FR)
Ardiet, Laurent te 71480 SAGY,
Frankrijk (FR)
(51) B65D 81/38
B65D 23/08
(11) EP1151939
(21) EP01109585.8
(22) 18.04.2001
(31) 10021300
(32) 02.05.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Umhüllen und
Transportieren eines
Flüssigkeitsbehälters
(22) 30.11.2010
(31) 684490 P
(32) 25.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Microwave packaging for multicomponent meals
(11) EP2371739
(21) EP11154730.3
(22) 16.02.2011
(31) BO20100134
(32) 09.03.2010
(33) Italië
(54) Cigarette package
(47) 22.08.2012
(73) G.D S.p.A. te 40133 BOLOGNA,
Italië (IT)
(72) Bertuzzi, Ivanoe te 40033
CASALECCHIO DI RENO
(BOLOGNA), Italië (IT)
14.09.2010
Marchitto, Giuseppe te 48022
0956378
LUGO (RAVENNA), Italië (IT)
Polloni, Roberto te 47015
17.09.2009
MODIGLIANA (FORLÌ-CESENA),
Frankrijk
Italië (IT)
Structure destinée à la formation
Biondi, Andrea te 40133
d'une barquette, notamment
BOLOGNA, Italië (IT)
pour le conditionnement de
(51)
B65D 85/804
produits alimentaires
A47J 31/00
22.08.2012
(11) EP2385922
Lacroix Emballages te 39220
(21) EP10776705.5
BOIS D'AMONT, Frankrijk (FR)
(51) B65D 81/34
B65D 1/36
(22) 25.05.2006
(51) B65D 85/10
(21) EP10176649.1
(47) 22.08.2012
(21) EP10014480.7
(72) Van, Thanh te 71290 CUISERY,
Frankrijk (FR)
(11) EP2298668
(72) SUZUKI, Tsutomu, c/o Shin-Etsu
Polymer Co., Ltd. te TOKYO 1030023, Japan (JP)
SEKI, Chiho te KAWAGUCHI-SHI,
SAITAMA 333-0815, Japan (JP)
KUDO, Hideo, c/o Shin-Etsu
Handotai Co., Ltd te
NISHISHIRAKAWA-GUN,
FUKUSHIMA, Japan (JP)
MATSUO, Takashi te SHIRAKAWASHI, FUKUSHIMA 961-0836, Japan
(JP)
(11) EP2284099
29 augustus 2012
(73) Ziegleder-Weiss, Agnes te 84384
WITTIBREUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Ziegleder-Weiss, Agnes te 84384
WITTIBREUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 12.11.2010
(31) 09176448
09179813
(32) 19.11.2009
18.12.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) CAPSULE AND METHOD FOR
PREPARING A BEVERAGE SUCH
AS COFFEE FROM SAID CAPSULE
(47) 22.08.2012
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) GERBAULET, Arnaud te F-25160
OYE ET PALLET, Frankrijk (FR)
KOLLEP, Alexandre te CH-1095
LUTRY, Zwitserland (CH)
(51) B65D 88/02
(11) EP1549555
(21) EP03797289.0
(22) 10.09.2003
(31) 10242387
(51) B65D 83/22
B05B 11/00
(32) 12.09.2002
(11) EP2330055
(54) GROSSVOLUMIGER BEHÄLTER MIT
ZWEI BEHÄLTERTEILEN UND
EINER STÜTZVORRICHTUNG IM
VERBINDUNGSBEREICH
(21) EP10290630.2
(31) 0905895
(32) 04.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(73) Richter, Günter te 57610
ALTENKIRCHEN,
(54) Système de distribution d'un
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
produit fluide équipé d'un témoin
(DE)
de première utilisation
(72) Richter, Günter te 57610
(33) Frankrijk
(47) 22.08.2012
(73) Rexam Dispensing SMT te 71700
LACROST, Frankrijk (FR)
ALTENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 35/12
(51) B65G 15/42
B29D 29/08
B29C 47/02
(11) EP2275366
(21) EP10167807.6
(22) 30.06.2010
(31) 102009031152
(32) 30.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung einer
Auflage für einen Riemen und so
hergestellter Riemen
(47) 22.08.2012
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dünzinger, Bernhard te 84069
UNTERDEGGENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schütz, Michael te 84097
SANDSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E01C 19/48
B65G 41/00
B65G 21/14
72
(11) EP2332866
(21) EP10401176.2
(22) 15.10.2010
(31) 102009044870
(32) 11.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Sortieren von
Gebinden
(47) 22.08.2012
(73) Wincor Nixdorf International
GmbH te 33106 PADERBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hartung, Domenic te 99192
MOLSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65G 47/90
B25J 15/12
(72) Fickeisen, Steffen te 67098 BAD
DÜRKEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Neumann, Joschka te 68199
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65G 59/02
B65G 57/03
B65G 47/66
(11) EP2332865
(21) EP10189027.5
(22) 27.10.2010
(31) 102009044862
(32) 10.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Palettieren
und/oder Depalettieren
(47) 22.08.2012
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Jaiser, Michael te 83024,
ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G07F 7/06
B65G 47/76
B07C 5/12
(21) EP07848148.8
(22) 09.11.2007
(31) 20060479 U
(32) 22.11.2006
(33) Finland
(47) 22.08.2012
(22) 19.05.2011
(73) Metso Paper, Inc. te 00130
HELSINKI, Finland (FI)
(31) 102010023337
(32) 10.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Spannvorrichtung
(73) Multivac Sepp Haggenmüller
GmbH & Co. KG te 87787
WOLFERTSCHWENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Joseph Vögele AG te 67067
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2084091
(21) EP11004164.7
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(51) H04W 4/14
H04L 29/08
H04L 29/06
B65H 18/10
(54) FIBRE-WEB MACHINE SLITTERWINDER
(21) EP10004060.9
(54) Fördervorrichtung
MD 21128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Islam, Mohammed T. te ELLICOTT
CITY, MD 21042, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Athari, Omid te COCKEYSVILLE,
MD 21030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2394936
(11) EP2385003
(22) 16.04.2010
29 augustus 2012
(72) Carré, Lionel te 87637 SEEG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Lang, Michael te 87642
HALBLECH (BUCHING),
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mühlschlegel, Johannes te 88319
AITRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65H
B65H
B65H
B65H
B65H
B65H
B65H
7/18
7/16
7/12
3/54
3/12
1/24
1/02
(72) FÖHR, Heikki te 04400
JÄRVENPÄÄ, Finland (FI)
(51) B65H 20/20
B29C 51/26
(11) EP2248749
(21) EP10290240.0
(22) 04.05.2010
(31) 0902182
(32) 06.05.2009
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de convoyage d'une
bande le long d'une ligne de
fabrication et ligne de fabrication
munie d'un tel dispositif
(47) 22.08.2012
(73) A.R.C.I.L. te 95650 PUISEUX
PONTOISE, Frankrijk (FR)
(72) Chauvet, Guy te 78600 MAISONS
LAFITTE, Frankrijk (FR)
(51) B65H 23/24
(11) EP2091854
(21) EP07854950.8
(22) 05.12.2007
(11) EP2325118
(31) 636895
(21) EP10189968.0
(32) 11.12.2006
(22) 04.11.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 262752 P
884911
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
STABILIZATION OF A MOVING
SHEET RELATIVE TO A SENSOR
(32) 19.11.2009
17.09.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) System, apparatus, and method
for item handling
(47) 22.08.2012
(73) SICK, Inc. te MINNEAPOLIS, MN
55438, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Stone, Robert L. te PERRY HALL,
(47) 22.08.2012
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07960,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SHAKESPEARE, John F. te 70700
KUOPIO, Finland (FI)
(51) B65H 37/00
B65H 33/02
B41F 17/00
(11) EP2336063
Nummer 35/12
(21) EP10195589.6
(22) 17.12.2010
(31) 102009055105
(32) 21.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Förderung von mehrlagigen
Materialbahnen der Papier
verarbeitenden oder der Karton
verarbeitenden Industrie
73
KAISHA te CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, Japan (JP)
(72) Matsuda, Kazuko te TOKYO 1008310, Japan (JP)
(51) G05G 1/00
B66B 5/00
(11) EP2336071
29 augustus 2012
(US)
(72) FERRISI, John te SOUTHINGTON,
CT 06489, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCCARTHY, Richard te SIMSBURY,
CT 06070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(31) VI20090301
(51) B66B
B66B
B66B
B66B
(73) E.C.H. Will GmbH te 22880
WEDEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 21.12.2009
(11) EP2284112
(33) Italië
(21) EP10190211.2
(54) Control panel with push buttons
for controlling electric plants
(22) 20.06.2003
(72) Kehrls, Rainer te 25436,
TORNESCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kröger, Holger te 22844,
NORDERSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(21) EP10015771.8
(22) 17.12.2010
(47) 22.08.2012
7/10
7/08
7/06
11/00
(54) Compact bedplate with
integrated, accessible dead end
hitches
(73) Pizzato Elettrica S.r.l. te 36063
MAROSTICA (VICENZA), Italië (IT) (47) 22.08.2012
(73) Otis Elevator Company te
(72) Pizzato, Marco te 36063
FARMINGTON, CT 06032,
MAROSTICA (VICENZA), Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
G03G 15/00
(51) B66D 5/00
(US)
B65H 45/28
B66B 5/22
(72)
Monzon, Andrés te ALCORCON
EP2229330
B66B 5/06
(MADRID) / 28925, Spanje (ES)
B66B 5/04
EP08856226.9
Canales-Martinez, Jose te
(11) EP2258650
04.12.2008
MAJADAHONDA MADRID/28220,
Spanje (ES)
(21) EP10177854.6
2007316917
Del Rio, Fernando te
2008307060
(22) 30.04.2004
TORRELODONES MADRID 28250,
07.12.2007
(54) Emergency braking system for an
Spanje (ES)
02.12.2008
elevator
Sanz, Francisco Luis te MADRID
Japan
28031, Spanje (ES)
(47) 22.08.2012
Japan
Adifon, Leandre te FARMINGTON
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
CT 06032, Verenigde Staten van
SHEET PROCESSING APPARATUS,
KAISHA te CHIYODA-KU, TOKYO
Amerika (US)
IMAGE FORMING APPARATUS,
100-8310, Japan (JP)
AND IMAGE FORMING SYSTEM
(72) Kato, Satoru te TOKYO 100-8310, (51) B66C 1/58
(47) 22.08.2012
Japan (JP)
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO (51) B66B 5/08
146-8501, Japan (JP)
B66B 5/04
(72) WATANABE, Naoto te TOKYO 146- (11) EP1454867
8501, Japan (JP)
(21) EP01274956.0
YAMAUCHI, Manabu te TOKYO
(22) 11.12.2001
146-8501, Japan (JP)
FUJII, Takayuki te TOKYO 146(54) Elevator speed governor
8501, Japan (JP)
(47) 22.08.2012
NISHIMURA, Shunsuke te TOKYO
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
146-8501, Japan (JP)
KAISHA te CHIYODA-KU TOKYO
OKA, Yushi te TOKYO 146-8501,
100-8310, Japan (JP)
Japan (JP)
MIYAKE, Toshiyuki te TOKYO 146- (72) OKADA, Mineo te CHIYODA-KU,
8501, Japan (JP)
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
YOKOYA, Takashi te TOKYO 146OKAMOTO, Kenichi te CHIYODA8501, Japan (JP)
KU, TOKYO 100-8310, Japan (JP)
MATSUMOTO, Hidenori te TOKYO
KUGIYA, Takuo te CHIYODA-KU,
146-8501, Japan (JP)
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
YUMURA, Takashi te CHIYODA-KU,
(51) H01H 9/02
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
H01H 13/04
B66B 1/46
(11) EP2371755
(21) EP10158938.0
(22) 01.04.2010
(54) Grapple
(47) 22.08.2012
(73) Mecanil Oy Ab te 07880
LILJENDAL, Finland (FI)
(72) Nilsson, Christer te 07880,
LILJENDAHL, Finland (FI)
(51) H02K 7/14
H02K 7/116
H02K 7/102
H02K 3/28
H02K 21/12
H02K 1/27
B66F 9/24
B66F 9/075
(11) EP2331447
(21) EP08873873.7
(51) B66B 5/28
(11) EP2292544
(22) 18.12.2008
(11) EP1928776
(21) EP10180085.2
(31) 102008018413
(21) EP05800135.5
(22) 28.08.2001
(32) 10.04.2008
(22) 29.09.2005
(54) Operating device, elevator hall
apparatus equipped with the
operating device, and passenger
car equipped with the operating
device
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FRANGIBLE BUFFER FOR AN
ELEVATOR SYSTEM WITH
MULTIPLE CARS IN A HOISTWAY
(54) HUBSTAPLERANTRIEB
(47) 22.08.2012
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
(47) 22.08.2012
(73) Otis Elevator Company te
FARMINGTON, CT 06032,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(73) Powertrans S.A. te 5548 REMICH,
Luxemburg (LU)
(72) Dr. Lachenmaier, Sepp te 42329
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
Nummer 35/12
DUITSLAND (DE)
(51) B67B 3/26
B67B 3/20
74
used in the system
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
C01F 7/02
C01B 33/18
C01B 13/14
(73) Garrido Escudero, Amalio te
30107 MURCIA, Spanje (ES)
(11) EP2024286
(72) Garrido Escudero, Amalio te
30107 MURCIA, Spanje (ES)
(21) EP07729766.1
(22) 31.05.2007
(31) PCT/EP2006/062883
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Schraubverschließen von
Gefäßen, insbesondere Flaschen
(51) C03C 11/00
C03B 19/10
C01B 3/50
C01B 3/00
B01D 71/04
B01D 69/00
B01D 67/00
(47) 22.08.2012
(11) EP1945564
(47) 22.08.2012
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP06826101.5
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2311773
(21) EP10182467.0
(22) 29.09.2010
(31) 102009045637
(32) 13.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Dewert, Andreas te 93083,
OBERTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Buchhauser, Klaus te 93180,
DEUERLING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Frankenberger, Günter te 93096,
KÖFERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B81C 1/00
(11) EP2401224
(21) EP10710083.6
(22) 24.02.2010
(31) 0951200
(32) 25.02.2009
(33) Frankrijk
(54) Procédé de fabrication de
microcanaux sur un support et
support comprenant de tels
microcanaux
(22) 17.10.2006
(31) 256442
(32) 21.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Hollow porous-wall glass
microspheres for hydrogen
storage
(47) 22.08.2012
(73) Savannah River Nuclear
Solutions, LLC te AIKEN, SC
29808, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) HEUNG, Leong, K. te AIKEN, SC
29801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHUMACHER, Ray, F. te AIKEN,
SC 29805, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WICKS, George, G. te AIKEN, SC
29803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01M 4/58
H01M 4/02
C01B 25/45
(47) 22.08.2012
(11) EP1682446
(73) Universite Des Sciences Et
Technologies De Lille te 59655
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
(FR)
(21) EP04803141.3
(72) ABBAS, Abdennour te F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
(FR)
GUILLOCHON, Didier te F-59700
MARCQ EN BAROEUL, Frankrijk
(FR)
BOCQUET, Bertrand te F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
(FR)
SUPIOT, Philippe te F-59370
MONS EN BAROEUL, Frankrijk
(FR)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(22) 14.11.2004
(31) 10353266
(32) 14.11.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LITHIUMMETALLPHOSPHATE,
VERFAHREN ZU DEREN
HERSTELLUNG UND DEREN
VERWENDUNG ALS
ELEKTRODENMATERIALIEN
(47) 22.08.2012
(32) 02.06.2006
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) PELLETIZED SILICA
(72) COSTA, Lorenzo te 27048 SOMMO
(PV), Italië (IT)
BRAUN, Björn te 28100 MILANO,
Italië (IT)
(51) C01B 33/38
(11) EP1289884
(21) EP01930495.5
(22) 12.04.2001
(31) 197250 P
(32) 14.04.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYNTHETIC PLATY MAGADIITE
AND OCTASILICATE
(47) 22.08.2012
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GARCES, Juan, M. te MIDLAND, MI
48640, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LAKSO, Steve, R. te SHEPHERD,
MI 48883, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHOEMAN, Brian, J. te MIDLAND,
MI 48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C10G 11/05
C01B 39/12
C01B 39/08
C01B 39/06
(11) EP1609758
(21) EP04709639.1
(22) 10.02.2004
(31) 200300445
(73) Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG te (32) 14.02.2003
80333 MÜNCHEN,
(33) Spanje
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) POROUS CRYSTALLINE MATERIAL
(DE)
(ZEOLITE ITQ-24), PREPARATION
C01B 3/50
(72) NUSPL, Gerhard te 85659
METHOD THEREOF AND USE OF
C01B 3/10
FORSTERN, BONDSREPUBLIEK
SAME IN THE CATALYTIC
C01B 3/08
DUITSLAND (DE)
CONVERSION OF ORGANIC
B01J 4/02
WIMMER, Lucia te 84034
COMPOUNDS
EP2394953
LANDSHUT, BONDSREPUBLIEK
(47)
22.08.2012
DUITSLAND (DE)
EP10162771.9
(73) CONSEJO SUPERIOR DE
EISGRUBER,
Max
te
84079
13.05.2010
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS te
BRUCKBERG, BONDSREPUBLIEK
A system for controlled on
28006 MADRID, Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
demand in situ hydrogen
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
(51)
C09C
1/40
generation using a recyclable
VALENCIA te 46022 VALENCIA,
C09C 1/30
liquid metal reagent, and method
Spanje (ES)
Nummer 35/12
(72) CORMA CANOS, Avelino Inst.de
Tecn.Quim. Consejo te 46022
VALENCIA, Spanje (ES)
CASTANEDA SANCHEZ, R. Inst.
Tecn. Quim. Consejo te 46022
VALENCIA, Spanje (ES)
FORNES SEGUI, V. Inst. de Tecn.
Quim. Consejo te 46022
VALENCIA, Spanje (ES)
REY GARCIA, Fern. Inst. de Tecn.
Quimi. Consejo te 46022
VALENCIA, Spanje (ES)
(51) C02F 1/36
C02F 1/34
C02F 1/20
B01D 19/00
(11) EP1820550
75
LA FOYA - ALCORA (CASTELLON),
Spanje (ES)
Navarro Soriano, Elena te 12121
LA FOYA - ALCORA (CASTELLON),
Spanje (ES)
Caballero Lopez, Miguel Angel te
50001 ZARAGOZA, Spanje (ES)
(51) C23D 5/00
C03C 11/00
(31) 2006081424
(32) 23.03.2006
(33) Japan
(47) 22.08.2012
(22) 18.06.2002
(73) TDK Corporation te TOKYO 1038272, Japan (JP)
(31) 10129200
(32) 18.06.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(33) Nederland
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 22.08.2012
(22) 22.03.2007
(21) EP02754229.9
(32) 03.02.2006
(54) Method for degassing a liquid as
well as degassing device
(21) EP07104716.1
(11) EP1401781
(31) 1031068
(22) 02.02.2007
(11) EP1837316
(54) Electronic device, dielectric
ceramic composition and the
production method
(54) BESCHICHTUNG MIT
ANORGANISCHEN SCHÄUMEN
ZUM THERMISCHEN ISOLIEREN
VON GERÄTEN
(21) EP07101664.6
29 augustus 2012
(72) Yanagida, Miyuki te TOKYO TOKYO
103-8272, Japan (JP)
Sato, Akira te TOKYO TOKYO 1308272, Japan (JP)
(51) C22C 1/10
C04B 35/5831
B23B 27/14
B22F 9/04
(11) EP1831130
(21) EP05797919.7
(22) 28.10.2005
(31) 20040722
20040721
(22) 17.03.2010
(72) JÖRDENS, Frank te 83278
TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SALOMON, Jürgen te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMIDMAYER, Gerhard te 83093
BAD ENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WALTER, Bernhard te 89278
NERSINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 4462009
(51) C04B 11/02
(32) 20.03.2009
(11) EP1766308
(33) Oostenrijk
(21) EP05752231.0
(73) Element Six (Production) (Pty)
Ltd. te 1559 SPRINGS, Zuid-Afrika
(ZA)
(73) FLAMCO B.V. te 2802 AC GOUDA
(72) van Cnossen, Jan Henk te 8723
CP, KOUDUM
Kemper, Dimitri Wasil te 3741
GM, BAARN
(51) C02F 3/06
C02F 103/42
(11) EP2230213
(21) EP10450042.6
(22) 19.05.2005
(54) Vorrichtung zur Reinigung von
Wasser aus Schwimmbecken oder (31) 891964
Teichen
(32) 15.07.2004
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Hackner, Heinz te 3300
(54) APPARATUS AND PROCESS FOR
AMSTETTEN, Oostenrijk (AT)
COOLING AND DE-STEAMING
(72) Hackner, Heinz te 3300
AMSTETTEN, Oostenrijk (AT)
(51) C09C
C09C
C04B
C04B
C04B
C03C
C03C
1/24
1/00
41/86
41/50
41/00
8/14
1/04
(11) EP2000443
(21) EP07010594.5
(22) 29.05.2007
(54) Metallic glaze composition
(47) 22.08.2012
(73) Sociedad Anónima Minera
Catalano-Aragonesa te 50001
ZARAGOZA, Spanje (ES)
(72) Pérez Aparicio, Joaquin Javier te
12121 LA FOYA - ALCORA
(CASTELLON), Spanje (ES)
Reverter Ibanez, Silvia te 12121
CALCINED STUCCO
(47) 22.08.2012
(32) 29.10.2004
29.10.2004
(33) Ierland
Ierland
(54) METHOD OF MAKING A POWDER
SUITABLE FOR MANUFACTURING
A CUBIC BORON NITRIDE
COMPACT
(47) 22.08.2012
(72) CAN, Nedret te 1459 BOKSBURG,
Zuid-Afrika (ZA)
ANDERSIN, Stig, Ake te S-915 32
ROBERTSFORS, Zweden (SE)
FRIES, Robert te 2193 FOREST
TOWN, Zuid-Afrika (ZA)
GOUDEMOND, Iain Patrick te
2144 SANDTON, Zuid-Afrika (ZA)
(51) C05G 3/00
(11) EP1884506
(73) UNITED STATES GYPSUM
COMPANY te CHICAGO, IL 60661, (21) EP07014155.1
(22) 19.07.2007
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 102006034623
(72) BOLIND, Michael, L. te
(32) 27.07.2006
INGLESIDE, IL 60041, Verenigde
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
NELSON, Christopher, R. te
LINDENHURST, IL 60046,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PETERSEN, Bruce, Lynn te LISLE,
IL 60532, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PORTER, Michael, J. te HANOVER
PARK, IL 60103, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H01G 4/12
C04B 35/468
C04B 35/462
(54) Verfahren zur Granulierung von
Ammoniumsulfat und
ammoniumsulfatreichen
mineralischen Düngemitteln
(47) 22.08.2012
(73) K+S Aktiengesellschaft te 34111
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hoche, Antje te 36404 VACHA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Naundorf, Wolfgang, Prof. Dr. te
Nummer 35/12
09599 FREIBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stahl, I. Prof. Dr. te 34246
VELLMAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
76
(21) EP07754686.9
(22) 29.03.2007
(31) 787840 P
(32) 31.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
29 augustus 2012
SATO, Yasushi te HIMEJI-SHI
HYOGO 671-1283, Japan (JP)
(51) C07C 31/36
C07C 29/62
(11) EP1879842
(21) EP06744497.6
(51) C07C 41/09
C07C 1/24
(54) COPRODUCTION OF
HYDROFLUOROOLEFINS
(11) EP1910252
(47) 22.08.2012
(31) MI20050686
(21) EP06762420.5
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 18.04.2005
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
C07B
C07B
C07B
(47) 22.08.2012
(22) 05.07.2006
(31) 102005036457
(32) 03.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DEHYDRATISIERUNG VON
ALKOHOLEN ZU ALKENEN ODER
ETHERN
(47) 22.08.2012
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) IGNATYEV, Nikolai te 47058
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WELZ-BIERMANN, Urs te 64646
HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOPPE, Karsten te 45768 MARL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BARTHEN, Peter te 47495
RHEINBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FROHN, Hermann, Josef te 47906
KEMPEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01L 51/50
H01L 51/00
C09K 11/06
C07D 213/06
C07C 211/61
C07C 13/62
(11) EP2243761
(21) EP10158433.2
(22) 30.03.2010
(31) 2009105355
(32) 23.04.2009
(33) Japan
21/18
17/383
17/38
17/25
(11) EP2001828
(33) Italië
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF ALPHA, GAMMA(72) NAPPA, Mario, Joseph te NEWARK,
DICHLOROHYDRIN FROM
DELAWARE 19711, Verenigde
GLYCERIN AND HYDROCHLORIC
Staten van Amerika (US)
ACID
25/18
22/08
17/263
17/26
61/00
49/00
37/04
(11) EP1955990
(21) EP06822282.7
(22) 25.10.2006
(31) 2005321405
(32) 04.11.2005
(33) Japan
(54) PROCESS FOR PRODUCTION OF
BIPHENYL DERIVATIVES
(47) 22.08.2012
(73) Toray Fine Chemicals Co., Ltd. te
URAYASU-SHI, CHIBA 279-8555,
Japan (JP)
(73) Eurochem Engineering S.R.L. te
20139 MILANO, Italië (IT)
(72) SIANO, Dante te I-20093
COLOGNO MONZESE, Italië (IT)
SANTACESARIA, Elio te I-20139
MILANO, Italië (IT)
FIANDRA, Valeria te I-80014
GIUGLIANO IN CAMPANIA, Italië
(IT)
TESSER, Riccardo te I-81100
CASERTA, Italië (IT)
DI NUZZI, Giovanni te 20064
GORGONZOLA, Italië (IT)
DI SERIO, Martino te I-84013
CAVA DEI TIRRENI, Italië (IT)
NASTASI, Mario te I-75020
MARCONIA, Italië (IT)
(51) C07C 211/46
C07C 209/36
(11) EP1882681
(72) HAYASHI, Tamio te OTSU-SHI,
(21) EP07013870.6
SHIGA 5200248, Japan (JP)
NAKATANI, Jiro te MORIYAMA-SHI, (22) 16.07.2007
SHIGA 5240041, Japan (JP)
(31) 102006035203
(51) C07C 49/395
(32) 29.07.2006
C07C 45/33
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07C 409/14
(54) Verfahren zur Herstellung von
C07C 409/06
aromatischen Aminen
C07C 407/00
C07C 35/06
C07C 29/50
C07C 27/12
B01J 31/02
(54) Phenanthrene derivatives, light- (11) EP2096097
(21) EP07832858.0
emitting device and image
display apparatus using the same (22) 30.11.2007
(47) 22.08.2012
(31) 2006328794
2006335426
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(32) 05.12.2006
13.12.2006
(72) Kamatani, Jun te TOKYO 1468501, Japan (JP)
(33) Japan
Horiuchi, Takayuki te TOKYO 146Japan
8501, Japan (JP)
(54)
METHOD FOR PRODUCING
Yamada, Naoki te TOKYO 146OXIDATION PRODUCT OF
8501, Japan (JP)
CYCLOALKANE
Saitoh, Akihito te TOKYO 146(47) 22.08.2012
8501, Japan (JP)
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
(22) 13.04.2006
(73) DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES,
LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA 5300001, Japan (JP)
(72) OMORI, Takumi te HIMEJI-SHI
HYOGO 671-1283, Japan (JP)
(47) 22.08.2012
(73) Bayer MaterialScience AG te
51368 LEVERKUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Sommer, Knut, Dr. te 47798
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schwarz, Ido, Dr. te 40474
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bucholz, Susanne, Dr. te 50767
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gehlen, Franz-Ulrich te 47839
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lago, Andre te MINGHANG
DISTRICT 201107 SHANGHAI,
China (CN)
Wilke, Karl-Heinz te 47447
MOERS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Orzesek, Holger, Dr. te 45894
Nummer 35/12
GELSENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pirkl, Hans-Georg, Dr. te 51377
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lehner, Peter, Dr. te 40878
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schubert, Stephan, Dr. te 51375
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 295/08
C07D 211/46
C07C 215/82
C07C 215/76
C07C 213/02
(11) EP1727782
77
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
29 augustus 2012
(DE)
MUELLER, Guenter te 65843
SULZBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BARINGHAUS, Karl-Heinz te
61200 WÖLFERSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KRULL, Matthias te 55296
HARXHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MORSCHHÄUSER, Roman te
55122 MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 311/30
LERCH, Alexander te 63571
C07D 277/74
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
C07D 249/12
DUITSLAND (DE)
C07D 215/36
RITTER, Helmut te 42111
C07D 213/70
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
C07C 391/00
DUITSLAND (DE)
C07C 323/52
SCHMITZ, Sarah te 45130 ESSEN,
C07C 317/46
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61P 9/10
(DE)
A61K 31/192
(11) EP1412326
(32) 25.03.2004
(51) C07C 309/25
C07C 307/02
C07C 271/44
A61P 25/14
A61K 31/165
(33) Japan
(11) EP2176217
(32) 30.07.2001
(54) METHOD OF PRODUCING
AMINOPHENOL COMPOUNDS
(21) EP08775861.1
(33) Frankrijk
(22) 04.07.2008
(54) BUTYRIC ACID DERIVATIVES
(47) 22.08.2012
(31) 0713189
(47) 22.08.2012
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te TOKYO 101-8535, Japan
(JP)
(32) 06.07.2007
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP05727512.5
(22) 25.03.2005
(31) 2004089652
(72) KIYOKAWA, Hiroshi te NARA
6310825, Japan (JP)
AKI, Shinji te ITANO-GUN,
TOKUSHIMA 7790118, Japan (JP)
(51) C07C 227/00
(11) EP1636172
(21) EP04739973.8
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) AMINO ACID DERIVATIVES
(47) 22.08.2012
(73) Proximagen Ltd. te KING'S
COLLEGE LONDON SE1 1UL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HOBBS, Christopher te LONDON
SE1 1UL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 17.06.2004
(51) C07D 295/32
C07D 295/096
C07D 211/16
20.06.2003
C07C 311/60
Italië
A61P 5/50
PROCESS FOR THE PURIFICATION
A61P 3/10
OF GABAPENTIN
A61K 31/5375
A61K 31/495
22.08.2012
A61K 31/4453
ZaCh System S.p.A. te 20091
A61K 31/18
BRESSO (MILANO), Italië (IT)
(11) EP1841731
COTARCA, Livius te I-33052
(21) EP06700901.9
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD),
Italië (IT)
(22) 16.01.2006
GIOVANETTI, Roberto te I-36015 (31) 102005002130
SCHIO (VI), Italië (IT)
(32) 17.01.2005
NICOLI, Andrea te I-36100
VICENZA, Italië (IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) MI20031247
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(21) EP07818755.6
(54) SUBSTITUIERTE NAMINOMETHYLENSULFONAMIDE,
IHRE HERSTELLUNG UND
VERWENDUNG ALS
ARZNEIMITTEL
(22) 05.10.2007
(47) 22.08.2012
(51) C07C 233/65
C07C 231/02
(11) EP2079679
(31) 102006047620
(32) 09.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
TERTIÄRER AMIDE VON
ALKYLPHENYLCARBONSÄUREN
(47) 22.08.2012
(21) EP02751105.4
(22) 03.07.2002
(31) 0110198
(72) ROCHE, Didier te F-69008 LYON,
Frankrijk (FR)
ZEILLER, Jean-Jacques te F-69008
LYON, Frankrijk (FR)
CONTARD, Francis te F-69008
LYON, Frankrijk (FR)
GUYARD-DANGREMONT, Valérie
te F-01800 SAINT MAURICE DE
GOURDANS, Frankrijk (FR)
GUERRIER, Daniel te F-69230
SAINT GENIS LAVAL, Frankrijk (FR)
DUPONT, Hervé te F-69005 LYON,
Frankrijk (FR)
BERTHELON, Jean-Jacques te F69005 LYON, Frankrijk (FR)
(51) C07D 495/10
C07D 493/10
C07D 491/10
C07D 487/04
C07D 311/00
C07D 307/94
C07D 307/60
C07D 237/04
C07D 209/54
C07D 207/36
C07C 57/58
C07C 255/29
C07C 233/52
C07C 233/47
(11) EP1791816
(21) EP05783004.4
(22) 13.09.2005
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk (31) 102004044827
(FR)
(32) 16.09.2004
(72) SCHOENAFINGER, Karl te 63755 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
(54) JOD-PHENYLSUBSTITUIERTE
DUITSLAND (DE)
CYCLISCHE KETOENOLE
PETRY, Stefan te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
(47) 22.08.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Bayer CropScience AG te 40789
Nummer 35/12
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) FISCHER, Reiner te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BRETSCHNEIDER, Thomas te
53797 LOHMAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ILG, Kerstin te 51061 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LEHR, Stefan te 65835
LIEDERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FEUCHT, Dieter te 65760
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MALSAM, Olga te 51503
RÖSRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RECKMANN, Udo te 50823 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BOJACK, Guido te 65207
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ARNOLD, Christian te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
AULER, Thomas te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HILLS, Martin, Jeffrey te 65510
IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KEHNE, Heinz te 65719 HOFHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEMPEL, Waltraud te 65835
LIEDERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SANWALD, Erich te 24159 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 209/00
(11) EP1928827
(21) EP06804229.0
(22) 27.09.2006
(31) 721415 P
786556 P
78
WALTON, Ruth, J. te BOUNTIFUL,
UT 84010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ANDERSON, Mark, B. te SALT
LAKE CITY, UT 84103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 249/18
C07D 235/06
C07D 231/56
C07D 209/30
C07D 209/12
C07D 209/08
A61K 31/4192
A61K 31/4184
A61K 31/416
A61K 31/404
(11) EP2013169
(21) EP07719615.2
(22) 23.04.2007
(31) 794557 P
(32) 24.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INDOLE AMIDE DERIVATIVES AS
EP4 RECEPTOR ANTAGONISTS
(47) 22.08.2012
(73) Merck Canada Inc. te KIRKLAND,
QC H9H 3L1, Canada (CA)
(72) BOYD, Michael te KIRKLAND,
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
COLUCCI, John te KIRKLAND,
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
WANG, Zhaoyin te KIRKLAND,
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
(51) C07D 498/10
C07D 491/10
C07D 471/10
C07D 417/12
C07D 413/12
C07D 277/68
C07D 263/58
C07D 249/18
C07D 235/26
C07D 209/34
A61P 35/00
A61K 31/433
A61K 31/428
A61K 31/423
A61K 31/4192
A61K 31/4184
A61K 31/416
A61K 31/404
29 augustus 2012
(DE)
SCHULTZ, Melanie te 64287
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLAUKAT, Andree te 69198
SCHRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOBER, Ingo te 64521 GROSSGERAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 209/66
C07D 209/64
A61P 25/02
A61K 31/4035
(11) EP1979317
(21) EP07704312.3
(22) 01.02.2007
(31) 0602238
0615094
(32) 03.02.2006
28.07.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) BENZOISOINDOLE DERIVATIVES
FOR THE TREATMENT OF PAIN
(47) 22.08.2012
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HEALY, Mark, Patrick te ESSEX
CM19 5AW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
GIBLIN, Gerard, Martin, Paul te
ESSEX CM19 5AW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
PRICE, Helen, Susanne te ESSEX
CM19 5AW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) C07D 211/22
A61P 31/10
A61K 31/445
(11) EP2189446
(21) EP08790795.2
(22) 02.07.2008
(31) 2007176106
(32) 04.07.2007
(33) Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2193118
(54) PYRROLE DERIVATIVES AS
THERAPEUTIC COMPOUNDS
(22) 19.09.2008
(54) NOVEL 4-{3-[4-(3-{4[AMINO(BUTOXYCARBONYLIMINO)
METHYL]PHENOXY}PROPYL)-1PIPERIDINYL]PROPOXY]-N'(BUTOXYCARBONYL)BENZAMIDIN
E CRYSTALS
(47) 22.08.2012
(31) 102007047737
(47) 22.08.2012
(32) 05.10.2007
(73) Toyama Chemical Co., Ltd. te
SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023,
Japan (JP)
(32) 27.09.2005
27.03.2006
(73) MYRIAD GENETICS, INC. te SALT
LAKE CITY, UTAH 84108,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP08802402.1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PIPERIDIN- UND
PIPERAZINDERIVATE ZUR
BEHANDLUNG VON TUMOREN
(72) WEINER, Warren, S. te SALT LAKE
CITY, UT 84108, Verenigde Staten (47) 22.08.2012
van Amerika (US)
(73) Merck Patent GmbH te 64293
SLADE, Rachel, M. te SALT LAKE
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
CITY, UT 84103, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
(72) SCHIEMANN, Kai te 64342
KLIMOVA, Yevgeniya, I. te
SEEHEIM-JUGENHEIM,
MURRAY, UT 84107, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(72) MITSUYAMA, Junichi te TOYAMASHI TOYAMA 930-8508, Japan (JP)
AOKI, Naokatu te TOYAMA-SHI
TOYAMA 930-8508, Japan (JP)
(51) C07D 211/46
A61P 11/00
A61K 31/445
(11) EP2010489
(21) EP07776093.2
Nummer 35/12
(22) 24.04.2007
(31) 794702 P
(32) 25.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DIALKYLPHENYL COMPOUNDS
HAVING 2 ADRENERGIC
RECEPTOR AGONIST AND
MUSCARINIC RECEPTOR
ANTAGONIST ACTIVITY
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
12.07.2007
07.12.2007
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL BRONCHODILATING
ALPHA, BETA-UNSATURATED
ISOQUINOLINE AMIDES
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ALKYL-PYRIDAZINE DERIVATIVES
AS INHIBITORS OF 11 BETA
HYDROXYSTEROID
DEHYDROGENASE TYPE 1(11BHSD 1)
(47) 22.08.2012
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(73) Respiratorius AB te 22643 LUND, (72) AMREIN, Kurt te 4452 ITINGEN,
Zweden (SE)
Zwitserland (CH)
Theravance, Inc. te SOUTH SAN
HUNZIKER, Daniel te 4313
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde (72) DALENCE, Maria te 224 71 LUND,
MOEHLIN, Zwitserland (CH)
Zweden
(SE)
Staten van Amerika (US)
KUHN, Bernd te 4410 LIESTAL,
JOHANSSON, Martin te 216 22
COLSON, Pierre-Jean te SAN
Zwitserland (CH)
LIMHAMN, Zweden (SE)
FRANCISCO, CA 94107, Verenigde
MAYWEG, Alexander V. te 4051
THORNQVIST OLTNER, Viveca te
Staten van Amerika (US)
BASEL, Zwitserland (CH)
261 40 LANDSKRONA, Zweden
HUGHES, Adam te BELMONT, CA
NEIDHART, Werner te 68220
(SE)
94002, Verenigde Staten van
HAGENTHAL-LE-BAS, Frankrijk
TOFTERED, Jörgen te 224 72
Amerika (US)
(FR)
LUND, Zweden (SE)
HUSFELD, Craig te REDWOOD
WENSBO, David te 260 21
(51) C07D 495/04
CITY, CA 94061, Verenigde Staten
BILLEBERGA, Zweden (SE)
C07D 487/04
van Amerika (US)
C07D 471/04
(51)
C07D
405/10
MAMMEN, Mathai te MENLO PARK,
C07D 417/14
C07D
401/06
CA 94025, Verenigde Staten van
C07D 413/14
C07D 233/88
Amerika (US)
C07D 413/04
C07D
231/38
RAPTA, Miroslav te SUNNYVALE,
C07D 409/14
A61P
29/00
CA 94085, Verenigde Staten van
C07D 405/14
A61K 31/415
Amerika (US)
C07D 403/14
(11) EP2298743
C07D 213/42
C07D 403/04
A61P 31/00
(21) EP10164367.4
C07D 401/14
A61K 31/4402
C07D 401/04
(22) 24.06.2004
C07D 239/95
EP2322509
(31) 483428 P
C07D 239/84
EP11155667.6
499054 P
A61K 31/55
560481 P
12.06.2008
A61K 31/495
(32) 26.06.2003
A61K 31/435
934201 P
29.08.2003
67627 P
(11) EP1976836
07.04.2004
12.06.2007
(21) EP06848110.0
(33)
Verenigde Staten van Amerika
29.02.2008
(22) 22.12.2006
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 753705 P
Verenigde Staten van Amerika
643261
(54) 5-membered heterocycle-based
Azapeptide derivatives as HIV
P38 kinase inhibitors
(32) 23.12.2005
protease inhibitors
20.12.2006
(47) 22.08.2012
22.08.2012
(33)
Verenigde Staten van Amerika
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Concert Pharmaceuticals Inc. te
Verenigde Staten van Amerika
Zwitserland (CH)
LEXINGTON, MA 02421,
(54)
NITROGEN-CONTAINING BICYCLIC
(72) Fryszman, Olga M. te SAN DIEGO,
Verenigde Staten van Amerika
HETEROARYL COMPOUNDS FOR
CA
92126,
Verenigde
Staten
van
(US)
THE TREATMENT OF RAF PROTEIN
Amerika (US)
TUNG, Roger D te LEXINGTON,
KINASE-MEDIATED DISEASES
Lang, Hengyuan te SAN DIEGO,
MA 02421, Verenigde Staten van
CA 92130, Verenigde Staten van (47) 22.08.2012
Amerika (US)
Amerika (US)
(73) Amgen Inc. te THOUSAND OAKS,
HARBESON, Scott L te
Lan, Jiong te EMERYVILLE, CA
CA 91320-1799, Verenigde Staten
LEXINGTON, MA 02421,
94608-2916, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(US)
(72)
DE MORIN, Frenel, F. te
Chang, Edcon te SAN DIEGO, CA
THOUSAND OAKS, CA 91360,
92126, Verenigde Staten van
C07D 401/06
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
C07D 217/06
(US)
Fang, Yunfeng te SAN DIEGO, CA
A61P 11/08
CHEN, Jian J. te CAMARILLO, CA
92128, Verenigde Staten van
A61P 11/06
93012, Verenigde Staten van
Amerika (US)
A61K 31/4725
Amerika (US)
A61K 31/472
(51) C07D 237/08
DOHERTY, Elizabeth M. te
EP2181095
A61P 3/10
THOUSAND OAKS, CA 91360,
A61K 31/495
Verenigde Staten van Amerika
EP08774964.4
(US)
(11) EP2044034
10.07.2008
HITCHCOCK, Stephen te
(21) EP07765621.3
0701694
WESTLAKE VILLAGE, CA 91361,
959276 P
(22) 26.06.2007
Verenigde Staten van Amerika
5742 P
(US)
(31) 06116596
HUANG, Qi te MOORPARK, CA
12.07.2007
(32) 05.07.2006
(47) 22.08.2012
(73)
79
Nummer 35/12
93021, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KIM, Joseph, L. te WAYLAND, MA
01778, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIU, Gang te OAK PARK, CA
91377, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NIXEY, Thomas te NEWBURY
PARK, CA 91320, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PARAS, Nick, A. te THOUSAND
OAKS, CA 91360, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PETKUS, Jeffrey te RESEDA, CA
91335, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RETZ, Daniel, M. te NEWBURY
PARK, CA 91320, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SMITH, Adrian, L. te SIMI VALLEY,
CA 93065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TASKER, Andrew te SIMI VALLEY,
CA 93065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHU, Jiawang te THOUSAND
OAKS, CA 91320, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
80
(11) EP1611112
(54) Oxazolidinone derivatives
(21) EP04709273.9
(47) 22.08.2012
(22) 09.02.2004
(73) Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd.
te SEOUL 130-072, Zuid-Korea
(KR)
(31) 0303105
0306560
0313751
(32) 11.02.2003
21.03.2003
13.06.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) ISOXAZOLE COMPOUNDS AS
INHIBITORS OF HEAT SHOCK
PROTEINS
(47) 22.08.2012
(73) Vernalis (Cambridge) Limited te
ABINGTON, CAMBRIDGE CB1
6GB, GROOT BRITTANNIË (GB)
Cancer Research Technology
Limited te LONDON WC2A 3NL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
The Institute of Cancer Research
te LONDON SW7 3RP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) DRYSDALE, Martin, James,
Vernalis (Cambridge) Ltd te
C07D 413/12
ABINGTON, CAMBRIDGE CB1
C07D 409/12
6GB, GROOT BRITTANNIË (GB)
C07D 405/12
DYMOCK, Brian, William, Vernalis
C07D 405/06
(Cambridge) Ltd te ABINGTON,
C07D 403/12
CAMBRIDGE CB1 6GB, GROOT
C07D 401/12
BRITTANNIË (GB)
C07D 401/06
FINCH, Harry, Vernalis
C07D 243/08
(Cambridge) Ltd te ABINGTON,
A61P 11/06
CAMBRIDGE CB1 6GB, GROOT
A61K 31/551
BRITTANNIË (GB)
EP1820798
WEBB, Paul, Vernalis (Cambridge)
Ltd te ABINGTON, CAMBRIDGE
EP05814413.0
CB1 6GB, GROOT BRITTANNIË
01.12.2005
(GB)
2004350153
MCDONALD, Edward, The
Institute of Cancer Research te
02.12.2004
LONDON SW7 3RP, GROOT
Japan
BRITTANNIË (GB)
7-MEMBERED RING COMPOUND,
JAMES, Karen E., The Institute of
PROCESS FOR PRODUCING THE
Cancer Research te LONDON SW7
SAME, AND MEDICINAL USE
3RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
THEREOF
CHEUNG, Kwai M., The Institute of
Cancer Research te LONDON SW7
22.08.2012
3RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
Daiichi Sankyo Company, Limited
MATHEWS, Thomas P., The Inst. of
te CHUO-KU TOKYO, Japan (JP)
Cancer Research te LONDON SW7
MUTO, Tsuyoshi te MISHIMA-GUN,
3RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
OSAKA 6180014, Japan (JP)
(51)
C07F 9/653
TANAKA, Taisaku te IBARAKI-SHI,
C07F 9/38
OSAKA 5670815, Japan (JP)
C07D 417/14
MARUOKA, Hiroshi te MISHIMAC07D 417/10
GUN, OSAKA 6180001, Japan (JP)
C07D 413/14
IMAJO, Seiichi te IKEDA-SHI,
C07D 413/10
OSAKA 5630023, Japan (JP)
C07D 263/32
TOMIMORI, Yoshiaki te NISHIKYOKU, KYOTO-SHI KYOTO 6101145, (11) EP2305657
Japan (JP)
(21) EP10183967.8
(51) C07D 495/04
C07D 417/04
C07D 413/10
C07D 413/04
C07D 261/10
C07D 261/08
A61P 35/00
29 augustus 2012
(22) 17.12.2004
(31) 20030093342
20040058809
(32) 18.12.2003
27.07.2004
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(72) Rhee, Jae Keol te SUWAN
KYONGGIDO 442-712, Zuid-Korea
(KR)
Im, Weon Bin te KYUNGGI-DO
449-130, Zuid-Korea (KR)
Cho, Chong Hwan te KYUNGGI-DO
449-736, Zuid-Korea (KR)
Choi, Sung Hak te KYUNGGI-DO
463-020, Zuid-Korea (KR)
Lee, Tae Ho te KYUNGGI-DO 449706, Zuid-Korea (KR)
(51) C07D 277/56
C07D 277/40
C07D 215/38
C07C 229/60
C07C 229/56
C07C 215/68
C07C 211/26
A61K 31/435
A61K 31/41
(11) EP1888548
(21) EP06760388.6
(22) 26.05.2006
(31) 685460 P
723577 P
(32) 26.05.2005
04.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Quinoline derivative for the
treatment of retinal diseases
(47) 22.08.2012
(73) Neuron Systems, Inc te
BURLINGTON, MA 01803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) JORDAN, Thomas, A. te BOSTON,
MA 02188, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DOWLING, John, E. te BOSTON,
MA 02114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHABALA, John, Clifford te
SCOTCH PLAINS, NEW JERSEY
07076, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 277/66
A61P 25/28
A61K 31/428
(11) EP1611115
(21) EP04720788.1
(22) 15.03.2004
(31) 388173
645847
(32) 14.03.2003
22.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) BENZOTHIAZOLE DERIVATIVE
COMPOUNDS, COMPOSITIONS
AND USES
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
81
(73) University of Pittsburgh - of the
C07D 313/00
Commonwealth System of Higher
A61K 31/35
Education te PITTSBURGH, PA
(11) EP2272839
15620-4002, Verenigde Staten
(21) EP10010773.9
van Amerika (US)
(22) 16.06.1999
(72) KLUNK, William, E. te
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
15218, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MATHIS, JR., Chester A. te
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
15238, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WANG, Yanming, Dr. te
BEACHWOOD OH 44122,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C10L 1/02
C07D 307/46
(11) EP2197865
(21) EP08801979.9
(22) 05.09.2008
(31) 07075772
(32) 07.09.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 89682 P
(32) 17.06.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Intermediate compounds for the
preparation of halichondrin
analogs
(47) 22.08.2012
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
(72) Zheng, Wanjun te
LONDONDERRY, NH 03053,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/50
G01N 33/48
C07D 493/22
C07D 325/00
C07D 323/00
C07D 313/00
A61K 31/35
(54) HYDROXYMETHYLFURFURAL
ETHERS FROM HMF AND OLEFINS (11) EP2272840
(21) EP10010774.7
(47) 22.08.2012
(73) Furanix Technologies B.V te 1014 (22)
BV AMSTERDAM
(31)
(72) GRUTER, Gerardus, Johannes,
(32)
Maria te NL-2106 BA HEEMSTEDE
(33)
(51) C07D 311/80
(54)
A61P 25/00
A61K 31/35
(11) EP1963300
(21) EP06829304.2
(22) 05.12.2006
(31) 102005062101
(32) 22.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BENZOCHROMENDERIVATE ZUR
VERWENDUNG IN
FLÜSSIGKRISTALLMEDIEN UND
ALS THERAPEUTISCHE
WIRKSTOFFE
(47) 22.08.2012
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) TAUGERBECK, Andreas te 64285
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MONTENEGRO, Elvira te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MANABE, Atsutaka te 64625
BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PLACH, Herbert te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/50
G01N 33/48
C07D 493/22
C07D 325/00
C07D 323/00
16.06.1999
89682 P
17.06.1998
Verenigde Staten van Amerika
Intermediate compound for the
preparation of halichondrin
analogs
(47) 22.08.2012
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
(72) Zheng, Wanjun te
LONDONDERRY, NH 03053,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Yu, Melvin J. te ANDOVER MA
01810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 495/04
C07D 333/36
A61P 13/00
A61K 31/381
(11) EP2183239
(21) EP08796274.2
(22) 18.07.2008
(31) 950456 P
(32) 18.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SULFONAMIDES AS TRPM8
MODULATORS
(47) 22.08.2012
(73) Janssen Pharmaceutica, N.V. te
2340 BEERSE, België (BE)
(72) BRANUM, Shawn T. te RARITAN,
NEW JERSEY 08869, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COLBURN, Raymond W. te
SPRING HOUSE, PENNSYLVANIA
29 augustus 2012
19477, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DAX, Scott L. te LANDENBERG,
PENNSYLVANIA 19350, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FLORES, Christopher M. te
SPRING HOUSE, PENNSYLVANIA
19477, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JETTER, Michele C. te
NORRISTOWN, PENNSYLVANIA
19403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIU, Yi te SPRING HOUSE,
PENNSYLVANIA 19477, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LUDOVICI, Donald te SPRING
HOUSE, PENNSYLVANIA 19477,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MACIELAG, Mark J. te SPRING
HOUSE, PA 19477, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MATTHEWS, Jay M. te SPRING
HOUSE, PENNSYLVANIA 19477,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MCNALLY, James J. te SPRING
HOUSE, PENNSYLVANIA 19477,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
REANY, Laura M. te SPRING
HOUSE, PENNSYLVANIA 19477,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RUSSELL, Ronald K. te RARITAN,
NEW JERSEY 08869, Verenigde
Staten van Amerika (US)
QIN, Ning te SPRING HOUSE,
PENNSYLVANIA 19477, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WELLS, Kenneth M. te RARITAN,
NEW JERSEY 08869, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YOUELLS, Scott C. te SPRING
HOUSE, PENNSYLVANIA 19477,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YOUNGMAN, Mark A. te SPRING
HOUSE, PENNSYLVANIA 19477,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TELEHA, Christopher te SPRING
HOUSE, PENNSYLVANIA 19477,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
417/14
417/04
413/14
413/04
401/04
(11) EP1740581
(21) EP05737506.5
(22) 20.04.2005
(31) 563612 P
630539 P
653037 P
(32) 20.04.2004
23.11.2004
15.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/12
Verenigde Staten van Amerika
(54) 2, 4, 6-SUBSTITUTED PYRIDYL
DERIVATIVE COMPOUNDS USEFUL
AS BETA-SECRETASE INHIBITORS
FOR THE TREATMENT OF
ALZHEIMER'S DISEASE
(47) 22.08.2012
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BARROW, James, C. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MCGAUGHEY, Georgia, B. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NANTERMET, Philippe, G. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RAJAPAKSE, Hemaka, A. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SELNICK, Harold, G. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
STAUFFER, Shaun, R. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
VACCA, Joseph, P. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
STACHEL, Shawn, J. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
COBURN, Craig, A. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
STANTON, Matthew, G. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
409/14
403/12
401/14
401/04
239/553
239/545
(11) EP1924567
82
(US)
STAFFORD, Jeffrey A. te SAN
DIEGO, CA 92130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHANG, Zhiyuan te SAN DIEGO,
CA 92130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ELDER, Bruce J. te WYNANTSKILL,
NY 12198, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ISBESTER, Paul K. te CASTLETON,
NY 12033, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PALMER, Grant J. te CLIFTON
PARK, NY 12065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SALSBURY, Jonathon S. te
ALBANY, NY 12210, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ULYSSE, Luckner te SAN DIEGO,
CA 92121-1125, Verenigde Staten
van Amerika (US)
FORNICOLA, Richard S. te
LIVERPOOL, NY 13090, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BRODFUEHRER, Paul R. te
SYRACUSE, NY 13027, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MOBELE, Bingidimi I. te
ALTAMONT, NY 12009, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VENKATRAMAN, Sripathy te
GUILDERLAND, NY 12084,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KISANGA, Philip B. te CICERO, NY
13039, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REEVE, Maxwell, M. te GUILFORD,
CT 06437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 401/10
(11) EP1907374
(21) EP06776430.8
(22) 24.07.2006
(31) 0515381
0611469
(32) 26.07.2005
09.06.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(22) 15.09.2006
(54) Benzylpiperazine derivatives
useful for the treatment of
gastrointestinal disorders
(31) 718084 P
(47) 22.08.2012
(32) 16.09.2005
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP06814853.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
(72) JOHNSON, Christopher Norbert,
OF PYRIMIDINEDIONE
GlaxoSmithKline te HARLOW,
DERIVATIVES
ESSEX CM19 5AW, GROOT
(47) 22.08.2012
BRITTANNIË (GB)
(73) Takeda Pharmaceutical Company
MACPHERSON, David Timothy,
Limited te OSAKA-SHI, OSAKA
GlaxoSmithKline te HARLOW,
541-0045, Japan (JP)
ESSEX CM19 5AW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) FENG, Jun te CARLSBAD, CA
STANWAY, Steven James,
92009, Verenigde Staten van
GlaxoSmithKline te HARLOW,
Amerika (US)
ESSEX CM19 5AW, GROOT
GWALTNEY, Stephen L. te
BRITTANNIË (GB)
ESCONDIDO, CA 92025,
STEMP, Geoffrey,
Verenigde Staten van Amerika
29 augustus 2012
GlaxoSmithKline te HARLOW,
ESSEX CM19 5AW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
THOMPSON, Mervyn,
GlaxoSmithKline te HARLOW,
ESSEX CM19 5AW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WESTAWAY, Susan Marie,
GlaxoSmithKline te HARLOW,
ESSEX CM19 5AW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C07D 401/12
A61P 37/06
A61P 29/00
A61K 31/496
(11) EP2041117
(21) EP07810405.6
(22) 12.07.2007
(31) 831053 P
(32) 14.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HETEROCYCLIC SUBSTITUTED
PIPERAZINE COMPOUNDS WITH
CXCR3 ANTAGONIST ACTIVITY
(47) 22.08.2012
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PHARMACOPEIA, INC. te
CRANBURY, NJ 08512, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ROSENBLUM, Stuart, B. te WEST
ORANGE, NEW JERSEY 07052,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KOZLOWSKI, Joseph, A. te
PRINCETON, NEW JERSEY 08540,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHIH, Neng-Yang te LEXINGTON
MA 02420-2404, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCGUINESS, Brian, F. te
PLAINSBORO, NEW JERSEY
08536, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOBBS, Douglas, W. te
CHESTERFIELD, MO 63005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 401/12
A61P 31/00
A61P 3/00
A61P 29/00
A61P 25/00
A61P 17/00
A61P 15/00
A61P 13/00
A61P 11/00
A61K 31/435
(11) EP2046775
(21) EP07823311.1
(22) 20.07.2007
(31) 0606742
(32) 24.07.2006
(33) Frankrijk
(54) DERIVES DE N- (AMINO-
Nummer 35/12
HETEROARYL) - 1H-INDOLE-2
-CARBOXAMIDES COMME
ANTAGONISTES DES RECEPTEURS
DE TYPE TRPV1 OU VR1
(47) 22.08.2012
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) DUBOIS, Laurent te F-75013
PARIS, Frankrijk (FR)
EVANNO, Yannick te F-75013
PARIS, Frankrijk (FR)
MALANDA, André te F-75013
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) C07D 401/14
A61P 31/04
A61K 31/4709
A61K 31/185
(11) EP1401829
(21) EP02763207.4
(22) 17.06.2002
(31) 298539 P
348840 P
349815 P
(32) 15.06.2001
14.01.2002
17.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL HETEROCYCLIC
ANTIBACTERIAL COMPOUNDS
(47) 22.08.2012
(73) Microbiotix, Inc. te WORCESTER,
MA 01605, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ZHI, Chengxin te WORCESTER,
MA 01604, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WRIGHT, George, E. te
WORCESTER, MA 01602,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 413/14
C07D 405/14
C07D 401/14
A61P 9/00
A61P 29/00
A61P 11/00
A61K 31/435
(11) EP2044056
(21) EP07786024.5
(22) 12.07.2007
(31) 06117227
06119564
(32) 14.07.2006
25.08.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) PYRIMIDINE DERIVATIVES AS ALK5 INHIBITORS
(47) 22.08.2012
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) LEBLANC, Catherine te WEST
SUSSEX RH12 5AB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
83
PIPET, Maude, Nadine, Pierrette
te WEST SUSSEX RH12 5AB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
FAIRHURST, Robin, Alec te WEST
SUSSEX RH12 5AB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
ADCOCK, Claire te WEST SUSSEX
RH12 5AB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PULZ, Robert, Alexander te CH4056 BASEL, Zwitserland (CH)
SHAW, Duncan te WEST SUSSEX
RH12 5AB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
STIEFL, Nikolaus, Johannes te
79540 LÖRRACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 401/14
A61P 3/10
A61K 31/4545
(11) EP2057145
29 augustus 2012
BORCHARDT, Thomas, B. te
KENOSHA, WISCONSIN 53144,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 403/14
A61P 7/02
A61K 31/496
(11) EP2238128
(21) EP08864841.5
(22) 12.12.2008
(31) 07291627
(32) 26.12.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) HETEROCYCLIC PYRAZOLECARBOXAMIDES AS P2Y12
ANTAGONISTS
(47) 22.08.2012
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) NAZARÉ, Marc te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
(22) 19.07.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 807901 P
ZECH, Gernot te 65926
(32) 20.07.2006
FRANKFURT AM MAIN,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) SYNTHESIS OF (2S,5R)-5JUST, Melitta te 65926
ETHYNYL-1-{N-(4-METHYL-1-(4FRANKFURT AM MAIM,
CARBOXY-PYRIDIN-2-YL)PIPERIDINBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
4-YL)GLYCYL}PYRROLIDINE-2(DE)
CARBONITRILE
WEISS, Tilo te 65926 FRANKFURT
(47) 22.08.2012
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
(73) ABBOTT LABORATORIES te
DUITSLAND (DE)
ABBOTT PARK, IL 60064,
HESSLER, Gerhard te 65926
Verenigde Staten van Amerika
FRANKFURT AM MAIN,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) MCDERMOTT, Todd, S. te
(DE)
LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048,
KOHLMANN, Markus te 65926
Verenigde Staten van Amerika
FRANKFURT AM MAIN,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WAGAW, Seble, H. te EVANSTON,
(DE)
ILLINOIS 60201, Verenigde Staten (51) C07D 417/04
van Amerika (US)
A61P 11/00
ENGSTROM, Kenneth, M. te
A61K 31/4439
MUNDELEIN, ILLINOIS 60060,
(11)
EP2206711
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP10160007.0
GANDARILLA, Jorge te NORTH
(22) 15.03.2007
RIVERSIDE, ILLINOIS 60546,
(31) 2006075307
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 17.03.2006
KRUGER, Albert te PLEASANT
(33) Japan
PRAIRIE, WISCONSIN 53158,
(54) Tetomilast polymorph
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07799704.7
(US)
ROZEMA, Michael, J. te KENOSHA,
WISCONSIN 53144, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FICKES, Michael, G. te
EVANSTON, ILLINOIS 60201,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WITTENBERGER, Steven, J. te
MUNDELEIN, ILLINOIS 60060,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BHAGAVATULA, Lakshmi te
VERNON HILLS, ILLINOIS 60061,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 22.08.2012
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU TOKYO 1018535, Japan (JP)
(72) Aoki, Satoshi te TOKUSHIMA 7710182, Japan (JP)
Nakaya, Kenji te TOKUSHIMA 7710182, Japan (JP)
Sota, Masahiro te TOKUSHIMA
771-0182, Japan (JP)
Ishigami, Masashi te SAGA 8420197, Japan (JP)
(51) C07D 417/04
A61P 11/00
A61K 31/4439
Nummer 35/12
(11) EP2311832
(21) EP11152502.8
(22) 15.03.2007
(31) 2006075307
(32) 17.03.2006
(33) Japan
(54) Tetomilast polymorphs
(47) 22.08.2012
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU TOKYO 1018535, Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
84
(IN)
Desai, Vijaya N. te AURANGABAD
431 210, MAHARASTRA, India (IN)
Deshpande, Prasad K te 431 210
AURANGABAD. MAHARASHTRA,
India (IN)
Yeole, Ravindra Dattatraya te
AURANGABAD 431 210,
MAHARASHTRA STATE, India (IN)
Kale, Rajesh Prabhakar te
AURANGABAD 431 210 MAH,
India (IN)
(72) PATEL, Mahesh, Vithalbhai te
AURANGABAD 431 210
Aoki, Satoshi te TOKUSHIMA 771MAHARASHTRA, India (IN)
0182, Japan (JP)
DESAI, Vijaya, Narayan te
Nakaya, Kenji te TOKUSHIMA 771AURANGABAD 431 210
0182, Japan (JP)
MAHARASHTRA, India (IN)
Sota, Masahiro te TOKUSHIMA
DESHPANDE, Prasad, Keshav te
771-0182, Japan (JP)
AURANGABAD 431 210
Ishigami, Masashi te SAGA 842MAHARASHTRA, India (IN)
0197, Japan (JP)
YEOLE, Ravindra, Dattatrya te
AURANGABAD 431 210
C07D 451/10
MAHARASHTRA, India (IN)
A61P 11/06
KALE, Rajesh, Prabhakar te
A61K 31/46
AURANGABAD 431 210
EP1881980
MAHARASHTRA, India (IN)
EP06754794.3
(51) C07D 487/04
21.04.2006
C07D 471/04
676807 P
A61P 9/00
A61P 3/00
02.05.2005
A61K 31/519
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/437
NOVEL CRYSTALLINE FORMS OF
(11) EP1940838
TIOTROPIUM BROMIDE
(21) EP06806215.7
22.08.2012
(22) 12.10.2006
Boehringer Ingelheim
(31) 102005049954
International GmbH te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
(32) 19.10.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) TRIAZOLOPYRIDIN-DERIVATE ALS
Boehringer Ingelheim Pharma
INHIBITOREN VON LIPASEN UND
GmbH & Co. KG te 55216
PHOSPHOLIPASEN
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(DE)
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(72) POP, Mihaela, Maria te NL-1060
NX AMSTERDAM
MULDER HOUDAYER, Stéphanie
te NL-3607 XD MAARSSEN
LAMKADMI, Mimoun te NL-3027
VK ROTTERDAM
(51) C07D 455/04
A61P 31/00
A61K 31/4375
(11) EP1993547
(21) EP07713085.4
(22) 01.03.2007
(31) MU03212006
(32) 07.03.2006
(33) India
(54) PRODRUGS OF
BENZOQUINOLIZINE-2CARBOXYLIC ACID
(47) 22.08.2012
(73) Wockhardt Limited te MUMBAI
400 051, MAHARASHTRA, India
(IN)
Patel, Mahesh V. te AURANGABAD
431 210. MAHARASHTRA, India
(FR)
(72) PETRY, Stefan te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZOLLER, Gerhard te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MÜLLER, Günter te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BARINGHAUS, Karl-Heinz te
65926 FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEUER, Hubert te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07F 9/12
C07D 487/06
C07D 471/06
A61P 35/00
A61K 31/661
29 augustus 2012
A61K 31/551
A61K 31/473
(11) EP2289892
(21) EP10172543.0
(22) 09.02.2006
(31) 650951 P
(32) 09.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Maleimide derivatives,
pharmaceutical compositions
amd methods for treatment of
cancer
(47) 22.08.2012
(73) ArQule, Inc. te WOBURN, MA
01801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Li, Chiang J te CAMBRIDGE, MA
02141, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ashwell, Mark Antony te
CARLISLE, MA 01741, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hill, Jason te AUBURNDALE, MA
02466, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Moussa, Magdi M. te MALDEN, MA
02148, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Munshi, Neru te BURLINGTON, MA
01803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 473/08
A61P 3/10
A61K 31/522
(11) EP1778690
(21) EP05770568.3
(22) 30.07.2005
(31) 102004039507
(32) 14.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Substituierte 8Aminoalkoxixanthine, Verfahren
zu ihrer Herstellung und ihre
Verwendung als Arzneimittel
(47) 22.08.2012
(73) Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH te 65929 FRANKFURT AM
MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHOENAFINGER, Karl te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JAEHNE, Gerhard te 65929
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DEFOSSA, Elisabeth te 65510
IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BUNING, Christian te 53175
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TSCHANK, Georg te 55270
ESSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WERNER, Ulrich te 56357
MIEHLEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/12
(51) C07H 19/167
C07D 473/16
A61P 11/00
A61K 31/52
(11) EP2044070
(21) EP07765174.3
(22) 11.07.2007
(31) 06117168
(32) 13.07.2006
85
(72) Ciceri, Daniele te 20139 MILANO,
Italië (IT)
Sardone, Nicola te 20139
MILANO, Italië (IT)
Gabetta, Bruno te 20139 MILANO,
Italië (IT)
Ricotti, Maurizio te 20139
MILANO, Italië (IT)
(51) C07D 493/04
A61P 9/08
A61K 31/34
29 augustus 2012
06.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TRIAZINE KINASE INHIBITORS
(47) 22.08.2012
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
PRINCETON NJ 08543-4000,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 22.08.2012
(22) 21.07.2009
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(31) 08380221
334986
(72) FAIRHURST, Robin, Alec te WEST
SUSSEX RH12 5AB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
TAYLOR, Roger, John te WEST
SUSSEX RH12 5AB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 22.07.2008
15.12.2008
(51) C07D 487/04
A61P 37/06
A61P 3/10
A61P 19/10
A61P 19/02
A61P 17/06
A61P 11/06
A61K 31/519
(47) 22.08.2012
(72) VELAPARTHI, Upender te
WALLINGFORD, CT 06492,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LIU, Peiying te WALLINGFORD, CT
06492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WITTMAN, Mark, D. te
WALLINGFORD, CT 06492,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LANGLEY, David, R. te
WALLINGFORD, CT 06492,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) LACER, S.A. te 08025
BARCELONA, Spanje (ES)
(51) C07K 11/00
C07D 513/18
(11) EP2190449
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) DEL CASTILLO NIETO, Juan Carlos
te E-08025 BARCELONA, Spanje
(ES)
MOURELLE MANCINI, Marisabel te
E-08028 BARCELONA, Spanje (ES)
PUBILL COY, Francisco te E-08348
CABRILS - BARCELONA, Spanje
(ES)
CABEZA LLORENTE, Lydia te E08031 BARCELONA, Spanje (ES)
REPOLLÉS MOLINER, José te E08029 BARCELONA, Spanje (ES)
(54) PYRAZOLO-PYRIMIDINE ANILINE
COMPOUNDS USEFUL AS KINASE
INHIBITORS
(51) C07D 493/04
A61K 8/49
A61K 47/26
(47) 22.08.2012
(11) EP2308881
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PURINE DERIVATIVES AS A2A
AGONISTS
(11) EP1507780
(21) EP03731307.9
(22) 16.05.2003
(31) 382014 P
(32) 20.05.2002
(11) EP2324033
(21) EP09800052.4
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) ISOSORBIDE NITRATES HAVING
VASODILATING ACTIVITY
(73) Bristol-Myers Squibb Company te (21) EP10192759.8
PRINCETON, NJ 08543-4000,
(22) 09.10.2008
Verenigde Staten van Amerika
(54) Isosorbide-derivatives
(US)
(47) 22.08.2012
(72) DAS, Jagabandhu te
MERCERVILLE, NJ 08619,
(73) Cognis IP Management GmbH te
Verenigde Staten van Amerika
40589 DÜSSELDORF,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LIU, Chunjian te PENNINGTON, NJ
(DE)
08534, Verenigde Staten van
(72) Raths, Hans-Christian te 40789
Amerika (US)
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
MOQUIN, Robert, V. te EAST
DUITSLAND (DE)
BRUNSWICK, NJ 08816, Verenigde
Breffa, Catherine te 40210
Staten van Amerika (US)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
LEFTHERIS, Katerina te
DUITSLAND (DE)
SKILLMAN, NJ 08558, Verenigde
Löhl, Thorsten te 57392
Staten van Amerika (US)
SCHMALLENBERG,
(51) C07D 493/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61P 35/00
(DE)
A61K 31/357
(51) C07D 493/08
(11) EP2080764
(11) EP2175933
(21) EP08000904.6
(21) EP08782283.9
(22) 18.01.2008
(22) 24.07.2008
(54) Solid forms of ortataxel
(31) 951806 P
(47) 22.08.2012
970314 P
(73) INDENA S.p.A. te 20139 MILANO, (32) 25.07.2007
Italië (IT)
(21) EP08829476.4
(22) 09.09.2008
(31) 970986 P
9903 P
30993 P
125542 P
189093 P
(32) 09.09.2007
03.01.2008
24.02.2008
24.04.2008
15.08.2008
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) MACROCYCLIC COMPOUNDS AND
METHODS OF TREATMENT
(47) 22.08.2012
(73) University of Florida Research
Foundation, Inc. te GAINESVILLE
FLORIDA 32611-5500, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LUESCH, Hendrik te GAINESVILLE,
FL 32607, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PAUL, Valerie, J. te FORT PIERCE,
FL 34946, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TAORI, Kanchan te GAINESVILLE,
FL 32601, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 519/00
A61P 35/00
A61P 31/12
A61K 31/519
(11) EP2155758
(21) EP08747850.9
(22) 08.05.2008
(31) 917210 P
Nummer 35/12
940125 P
(32) 10.05.2007
25.05.2007
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
86
29 augustus 2012
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(47) 22.08.2012
(54) Processes for chemical synthesis
of lipochitooligosaccharides
(33) China
(73) Janssen Products, L.P. te
HORSHAM PA 19044, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) INOUE, Hideko te ATSUGI-SHI,
Medivir AB te 141 22 HUDDINGE,
Verenigde Staten van Amerika
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
Zweden (SE)
TETRAHYDROFURO[3,4(JP)
(72) Kalayanov, Genadiy te 141 44,
D]DIOXOLANE COMPOUNDS FOR
SEO, Satoshi te ATSUGI-SHI,
HUDDINGE, Zweden (SE)
USE IN THE TREATMENT OF VIRAL
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
Winqvist, Anna te 141 44,
INFECTIONS AND CANCER
(JP)
HUDDINGE, Zweden (SE)
22.08.2012
OHSAWA, Nobuharu te ATSUGI(51)
C12N
15/88
SHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
BIOCRYST PHARMACEUTICALS,
C12N 15/63
Japan
(JP)
INC. te BIRMINGHAM, ALABAMA
C07H 21/00
35244, Verenigde Staten van
(51) C07H 15/12
A61P 31/18
Amerika (US)
(11) EP2348028
A61K 48/00
BABU, Yarlagadda, Sudhakara te
(21) EP11002962.6
(11) EP1584623
BIRMINGHAM, AL 35244,
(22) 05.04.2007
(21) EP03782054.5
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 790429 P
(22) 16.12.2003
CHAND, Pooran te BIRMINGHAM, (32) 07.04.2006
(31) 02156785
AL 35226, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.12.2002
Amerika (US)
(51) C08G 77/04
C07F 7/08
(11) EP2287169
(21) EP10189016.8
(22) 04.01.2007
(31) 756665 P
611512
(32) 06.01.2006
15.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(73) E. I. du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Sabesan, Subramaniam te
WILMINGTON DELAWARE 19810,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Process for making cationic
hydrophilic siloxanyl monomers
(51) C07H 17/00
A61P 19/02
A61K 31/7042
(47) 22.08.2012
(11) EP2102226
(73) BAUSCH & LOMB INCORPORATED (21) EP06842454.8
te ROCHESTER, NEW YORK
(22) 12.12.2006
14604-2701, Verenigde Staten
(54) MACROLIDE COMPOUNDS
van Amerika (US)
ENDOWED WITH
(72) Schorzman, Derek A. te CARY, NC
ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY
27513, Verenigde Staten van
(47) 22.08.2012
Amerika (US)
(73) ZAMBON S.p.A. te 20091 BRESSO
Salamone, Joseph, C. te SAN
MI, Italië (IT)
ANTONIO, TX 78230, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MEREU, Andrea te 22070
Ammon, Daniel, M. te WEBSTER,
GRANDATE, Italië (IT)
NY 14580, Verenigde Staten van
MORIGGI, Ermanno te 21052
Amerika (US)
BUSTO ARSIZIO, Italië (IT)
NAPOLETANO, Mauro te 20127
(51) H01L 51/50
MILANO, Italië (IT)
C09K 11/06
PELLACINI, Franco te 20151
C07F 15/00
MILANO, Italië (IT)
C07D 471/06
C07D 241/24
C07D 241/18
(22) 22.11.2006
(51) C07H 19/073
A61P 31/12
A61K 45/06
A61K 38/21
A61K 38/20
A61K 31/513
(31) 2005350807
(11) EP2361922
(32) 05.12.2005
(21) EP10196341.1
(33) Japan
(22) 04.10.2007
(54) ORGANOMETALLIC COMPLEX AND
LIGHT-EMITTING ELEMENT, LIGHTEMITTING DEVICE AND
ELECTRONIC DEVICE USING THE
SAME
(31) 850926 P
(11) EP1963346
(21) EP06833685.8
(47) 22.08.2012
(32) 10.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Intermediate to HCV-Nucleoside
Inhibitors
(54) A GROUP OF NUCLEIC ACID
FRAGMENTS FOR PREVENTION OF
HIV INFECTION OR AIDS AND THE
USAGE THEREOF
(47) 22.08.2012
(73) Beijing SoloBio Genetechnology
Company Ltd. te BEIJING BDA
100176, China (CN)
(72) ZHOU, Zhiwen te FENGTAI
DISTRICT BEIJING 100070, China
(CN)
FENG, Yuxia te FENGTAI DISTRICT
BEIJING 100070, China (CN)
ZUO, Conglin te FENGTAI
DISTRICT BEIJING 100070, China
(CN)
LI, Yuejuan te FENGTAI DISTRICT
BEIJING 100070, China (CN)
(51) C12N 15/88
C12N 15/63
C07H 21/00
A61P 31/18
A61K 48/00
(11) EP2243786
(21) EP10158895.2
(22) 16.12.2003
(31) 02156785
(32) 18.12.2002
(33) China
(54) Oligonucleotides against HIV
infection and its application in the
prevention and treatment of
acquired immune deficiency
syndrome
(47) 22.08.2012
(73) Beijing SoloBio Genetechnology
Company Ltd. te BEIJING BDA
100176, China (CN)
(72) Zhou, Zhiwen te 100070 BEJING,
China (CN)
Feng, Yuxia te 100070 BEJING,
China (CN)
Zuo, Conglin te 100070 BEJING,
China (CN)
Li, Yuejuan te 100070 BEJING,
China (CN)
Nummer 35/12
(51) C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C07H
C07H
C07H
87
15/78
15/72
15/64
15/63
15/10
1/21
7/00
21/04
19/00
(11) EP1773869
(11) EP1687324
(32) 18.06.2004
26.10.2004
27.10.2004
07.01.2005
10.06.2005
(21) EP04817876.8
(22) 22.11.2004
(31) 524124 P
(21) EP05785185.9
(22) 13.06.2005
(31) 872142
621642 P
622005 P
642271 P
149731
(32) 21.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED EXPRESSION SYSTEMS
Verenigde Staten van Amerika
WITH SEC-SYSTEM SECRETION
Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(54) MACROCYCLIC MODULATORS OF
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Pfenex, Inc. te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
THE GHRELIN RECEPTOR
(47) 22.08.2012
(73) Tranzyme Pharma, Inc. te
RETALLACK, Diane, M. te POWAY,
SHERBROOKE, QC J1H 5N4,
CA 92064, Verenigde Staten van
Canada (CA)
Amerika (US)
(72) HOVEYDA, Hamid te
SCHNEIDER, Jane, C. te SAN
SHERBROOKE, QUÉBEC J1H 3J4,
DIEGO, CA 92104, Verenigde
Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
PETERSON, Mark te ROCK
RAMSEIER, Thomas, Martin te
FOREST, QUÉBEC J1N 2X1,
POWAY, CA 92064, Verenigde
Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
FRASER, Graeme te
C07J 1/00
SHERBROOKE, QUÉBEC J1G 5A9,
A61P 5/30
Canada (CA)
A61K 31/565
RAMASESHAN, Mahesh te
SUNNYVALE, CA 94087,
EP2176282
Verenigde Staten van Amerika
EP08775031.1
(US)
11.07.2008
(51) C07K 7/00
07075600
A61K 38/08
12.07.2007
(11) EP1511764
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP03735223.4
(54) 8-BETA-SUBSTITUTED 16.ALPHA.- (22) 11.06.2003
FLUORO-ESTRATRIENES AS
SELECTIVELY ACTIVE ESTROGENS (31) 387424 P
(32) 11.06.2002
(47) 22.08.2012
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft (33)
te 13353 BERLIN,
(54)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) PETERS, Olaf te 99891 TABARZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
(DE)
(73)
BRAEUER, Nico te 14612
FALKENSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THIEME, Ina te 07616
GRAITSCHEN B. BÜRGEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
(DE)
PRELLE, Katja te 13465 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MUHN, Hans-Peter te 13465
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRITZEMEIER, Karl-Heinrich te
13505 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07K 5/08
29 augustus 2012
(51) C07K 7/06
C07K 14/74
A61K 38/04
(11) EP1715042
(21) EP05703824.2
(22) 19.01.2005
(31) 2004011752
(32) 20.01.2004
(33) Japan
(54) EPITOPE/PEPTIDE RECOGNIZED
BY HLA-A2402-RESTRICTED EpCAM-SPECIFIC CTL AND USE OF
THE SAME
(47) 22.08.2012
(73) Aichi Prefecture te NAGOYA-SHI,
AICHI 460-8501, Japan (JP)
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU TOKYO 1018535, Japan (JP)
(72) KUZUSHIMA, Kiyotaka c/o Division
of Immunology te CHIKUSA-KU
NAGOYA-SHI, AICHI 464-8681,
Japan (JP)
(51) D01F 4/02
C07K 14/435
(11) EP2021361
(21) EP07729322.3
(22) 21.05.2007
(31) 06011841
(32) 08.06.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) MICROFLUIDIC DEVICE FOR
CONTROLLED AGGREGATION OF
SPIDER SILK
(47) 22.08.2012
(73) AMSilk GmbH te 82152
PLANEGG/MARTINSRIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHEIBEL, Thomas te 95448
BAYREUTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HUEMMERICH, Daniel te 67227
Verenigde Staten van Amerika
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
PEPTIDES AND PEPTIDOMIMETICS
DUITSLAND (DE)
USEFUL FOR INHIBITING THE
RAMMENSEE, Sebastian te 80634
ACTIVITY OF PROSTAGLANDIN
MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK
F2ALPHA RECEPTOR
DUITSLAND (DE)
FREUDIGER, Christian te 82049
22.08.2012
PULLACH, BONDSREPUBLIEK
THERATECHNOLOGIES INC. te
DUITSLAND (DE)
SAINT-LAURENT, QUÉBEC H4S
BAUSCH, Andreas te 80637
2A4, Canada (CA)
MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK
UNIVERSITE DE MONTREAL te
DUITSLAND (DE)
MONTRÉAL, QUÉBEC H3T 1J4,
Canada (CA)
(51) C07K 14/435
PERI, Krishna, G. te SAINT(11) EP2109620
LAURENT, QUÉBEC H4K 1Y8,
(21) EP07857947.1
Canada (CA)
POLYAK, Felix te NOTRE-DAME DE (22) 20.12.2007
L'ILE PERROT QUÉBEC J7V8P4,
(31) 06126901
Canada (CA)
(32) 21.12.2006
LUBELL, William te MONTRÉAL,
(33) Europees Octrooi Bureau
QUÉBEC H3K 1E1, Canada (CA)
THOUIN, Eryk te MONTRÉAL,
(54) INTERLEUKIN-21 VARIANTS WITH
QUÉBEC H2S 2C1, Canada (CA)
ALTERED BINDING TO THE IL-21
CHEMTOB, Sylvain te MONTRÉAL,
RECEPTOR
QUÉBEC H4W 1G1, Canada (CA) (47) 22.08.2012
Nummer 35/12
(73) Novo Nordisk A/S te 2880
BAGSVÆRD, Denemarken (DK)
88
PHRARMACEUTICAL USES
THEREOF
(72) BONDENSGAARD, Kent te 3500
(47) 22.08.2012
VÆRLØSE, Denemarken (DK)
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
KANG, Lishan te 2920
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
CHARLOTTENLUND, Denemarken
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(DK)
(72)
ELLIS, Jonathan Henry,
HJORTH, Siv, Annegrethe te 2830
GlaxoSmithKline te STEVENAGE,
VIRUM, Denemarken (DK)
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
MADSEN, Dennis te 3500
GROOT BRITTANNIË (GB)
VARLOSE, Denemarken (DK)
HAMBLIN, Paul Andrew,
(51) C07K 16/18
GlaxoSmithKline te STEVENAGE,
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
(11) EP2209806
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP08844586.1
HUSSAIN, Farhana,
(22) 29.10.2008
GlaxoSmithKline te STEVENAGE,
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
(31) 984910 P
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 02.11.2007
LEWIS, Alan Peter,
(33) Verenigde Staten van Amerika
GlaxoSmithKline te STEVENAGE,
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
(54) ANTI-HEPCIDIN ANTIBODIES AND
GROOT BRITTANNIË (GB)
USES THEREOF
MCADAM, Ruth, GlaxoSmithKline
(47) 22.08.2012
te STEVENAGE, HERTFORDSHIRE
(73) ELI LILLY AND COMPANY te
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
INDIANAPOLIS, IN 46285,
(GB)
Verenigde Staten van Amerika
PRINJHA, Rabinder,
(US)
GlaxoSmithKline te THIRD
AVENUE, HARLOW, ESSEX CM19
(72) CAI, Yuping, Anthony te
5AW, GROOT BRITTANNIË (GB)
INDIANAPOLIS, IN 46285,
WILSON, Paul, GlaxoSmithKline te
Verenigde Staten van Amerika
STEVENAGE, HERTFORDSHIRE
(US)
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
GATELY, Dennis, Patrick te
(GB)
INDIANAPOLIS, IN 46285,
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 15/13
(US)
C07K 16/28
HE, Luhong te INDIANAPOLIS, IN
A61P 7/02
46285, Verenigde Staten van
A61K 39/395
Amerika (US)
(11) EP1876240
LEUNG, Donmienne, Doen te
INDIANAPOLIS, IN 46285,
(21) EP06746241.6
Verenigde Staten van Amerika
(22) 28.04.2006
(US)
(31) 2005132665
LUAN, Peng te CALIFORNIA
2005348534
94551, Verenigde Staten van
PCT/JP2006/301818
Amerika (US)
SWANSON, Barbara Anne te
(32) 28.04.2005
CALIFORNIA 92024, Verenigde
01.12.2005
Staten van Amerika (US)
27.01.2006
TANG, Ying te INDIANAPOLIS, IN
(33) Japan
46285, Verenigde Staten van
Japan
Amerika (US)
World Intellectual Property
WITCHER, Derrick, Ryan te
Organization (WIPO)
INDIANAPOLIS, IN 46285,
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTI-HUMAN PLATELET
(US)
MEMBRANE GLYCOPROTEIN VI
(51) C07K 16/22
MONOCLONAL ANTIBODY
A61P 25/28
(47)
22.08.2012
A61P 19/10
(73)
MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO.,
A61K 39/395
LTD. te SHINJUKU-KU TOKYO 160(11) EP1899377
8515, Japan (JP)
(21) EP06776123.9
(72) TAKAYAMA, Hiroshi te IBARAKI(22) 03.07.2006
SHI, OSAKA 5670895, Japan (JP)
SHIRAKAWA, Kamon Mochida
(31) 0513766
Pharmaceutical Co., Ltd. te
0525448
TOKYO 1608515, Japan (JP)
(32) 05.07.2005
FURUSAKO, Shoji Mochida
14.12.2005
Pharmaceutical Co., Ltd. te
(33) GROOT BRITTANNIË
TOKYO 1608515, Japan (JP)
GROOT BRITTANNIË
HOSAKA, Yoshitaka Mochida
Pharmaceutical Co., Ltd. te
(54) HUMANISED ANTIBODIES
TOKYO 1608515, Japan (JP)
SPECIFIC FOR NOGO-A AND
29 augustus 2012
MATSUSUE, Tomokazu Mochida
Pharmaceutical Co.,Ltd. te TOKYO
1608515, Japan (JP)
NAITO, Katsuki Mochida
Pharmaceutical Co., Ltd. te
TOKYO 1608515, Japan (JP)
HOTTA, Yumi Mochida
Pharmaceutical Co., Ltd. te
TOKYO 1608515, Japan (JP)
KAWAHARA, Tetsushi Mochida
Pharmaceutical Co., Ltd te TOKYO
1608515, Japan (JP)
HONDA, Motoyasu Mochida
Pharmaceutical Co., Ltd. te
TOKYO 1608515, Japan (JP)
(51) C12P 19/26
C08B 37/08
(11) EP1272528
(21) EP00953667.3
(22) 25.07.2000
(31) 189560 P
(32) 15.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CHITOSAN AND METHOD OF
PREPARING CHITOSAN
(47) 22.08.2012
(73) CARGILL, INCORPORATED te
MINNEAPOLIS, MN 55391-2399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FAN, Weiyu te MINNETONKA, MN
55345, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOHLMANN, John, A. te
OTTUMWA, IA 52501, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TRINKLE, James, R. te BUSSEY, IA
50044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STEINKE, James, D. te
OSKALOOSA, IA 52577, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HWANG, Ki-Oh te OSKALOOSA, IA
52577, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HENNING, Joseph, P. te
EDDYVILLE, IA 52553, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C08L 9/02
C08F 6/10
C08C 2/00
C08C 1/12
(11) EP2368916
(21) EP10157844.1
(22) 25.03.2010
(54) Process for the production of
water and solvent-free nitrile
rubbers
(47) 22.08.2012
(73) LANXESS International SA te
1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
LANXESS Deutschland GmbH te
51369 LEVERKUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dr. Paul Hans-Ingolf te 51375
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 35/12
DUITSLAND (DE)
Feller Rolf te 40822 METTMANN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dr. Wagner Paul te 40597
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dr. Forner Florian te 50674 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dr. Klimpel Michael te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lovegrove John te SARNIA,
ONTARIO CANADA N7S2L4,
Canada (CA)
Dr. Kirchhoff Jörg te 51061 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dr. brandau Sven te 67000
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
(51) C08L
C08F
C08F
C08F
C08F
35/06
8/32
8/00
222/06
212/08
(11) EP2115022
(21) EP08762023.3
(22) 01.02.2008
(31) 0753120
(32) 07.02.2007
(33) Frankrijk
89
29 augustus 2012
(72) GOVONI, Gabriele te 44045
RENAZZO (FE), Italië (IT)
PATRONCINI, Giovanni te 44100
FERRARA, Italië (IT)
(31) 01126323
02110844
(51) C08F 210/16
C08F 2/00
C08F 10/00
(33) China
China
(11) EP2336200
(21) EP10195302.4
(22) 16.12.2010
(31) 653775
(32) 17.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 23.07.2001
09.02.2002
(54) CATALYST FOR POLYMERIZATION
OR COPOLYMERIZATION OF
OLEFINS, PREPARATION AND USE
OF THE SAME
(47) 22.08.2012
(73) SHANGHAI INSTITUTE OF
ORGANIC CHEMISTRY, CHINESE
ACADEMY OF SCIENCES te
SHANGHAI 200032, China (CN)
(54) Operation of multi-reactor
polyolefin manufacturing process (72) SUN, Xiuli te SHANGHAI 200032,
China (CN)
(47) 22.08.2012
HU, Weiqiu te SHANGHAI 200032,
(73) Ineos USA, LLC te LISLE, IL
China (CN)
60532, Verenigde Staten van
WANG, Cong te SHANGHAI
Amerika (US)
200032, China (CN)
(72) Gessner, Mark te HOUSTON, TX
TANG, Yong te SHANGHAI
77054, Verenigde Staten van
200032, China (CN)
Amerika (US)
ZHANG, Yuliang te SHANGHAI
Promel, Michel te LEAGUE CITY,
200032, China (CN)
TX 77573, Verenigde Staten van
XIA, Chun-an te SHANGHAI
Amerika (US)
200032, China (CN)
(51) C09K 9/02
(51) C09K 3/18
C08L 39/04
C09D 201/04
C08K 5/3432
C09D 175/04
C08F 26/06
C09D 133/00
C08F 220/22
(11) EP2239626
(54) MATERIAU POLYMERE DE TYPE
STYRENE / ANHYDRIDE, GREFFE
AYANT DES PROPRIETES
AMELIOREES
(21) EP08871958.8
(11) EP2289956
(22) 13.11.2008
(21) EP10015683.5
(31) 200800258
(22) 11.01.2008
(47) 22.08.2012
(32) 31.01.2008
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
Centre National de la Recherche
Scientifique te 75016 PARIS,
Frankrijk (FR)
(33) Spanje
(31) 2007007965
2007181051
(72) DUFAURE, Nicolas te 27300
BERNAY, Frankrijk (FR)
GRIMALDI, Sandra te F-69110
SAINTE-FOY-LES-LYON, Frankrijk
(FR)
HIDALGO, Manuel te F-69530
BRIGNAIS, Frankrijk (FR)
LEIBLER, Ludwik te F-75006
PARIS, Frankrijk (FR)
TOURNILHAC, François-Genes te
F-75012 PARIS, Frankrijk (FR)
(51) C08F 2/12
C08F 10/06
C08F 10/00
(11) EP2176300
(21) EP08785939.3
(22) 07.07.2008
(31) 07112694
(32) 18.07.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE
POLYMERIZATION OF OLEFINS
(47) 22.08.2012
(73) Basell Poliolefine Italia S.r.l. te
20127 MILANO, Italië (IT)
(54) ELECTROCHROMIC
COMPOSITIONS CONTAINING
VIOLOGENS, WHICH CAN BE
FORMULATED AND USED AT
AMBIENT TEMPERATURE
(47) 22.08.2012
(32) 17.01.2007
10.07.2007
(33) Japan
Japan
(54) Oil-repellent copolymer, method
for producing the same and oilrepellent processing liquid
(73) Fundacion Cidetec te 20009 SAN
SEBASTIAN (GUIPUZCOA), Spanje (47) 22.08.2012
(ES)
(73) Asahi Glass Company, Limited te
CHIYODA-KU TOKYO 100-8405,
(72) POZO GONZALO, Cristina te EJapan (JP)
20009 SAN SEBASTIAN
(GUIPÚZCOA), Spanje (ES)
(72) Hoshino, Taiki te TOKYO 100MARCILLA GARCIA, Rebeca te E8405, Japan (JP)
20009 SAN SEBASTIAN
Shirota, Naoko te TOKYO 100(GUIPÚZCOA), Spanje (ES)
8405, Japan (JP)
SALSAMENDI TELLERIA, Maitane
Otozawa, Nobuyuki te TOKYO
te E-20009 SAN SEBASTIAN
100-8405, Japan (JP)
(GUIPÚZCOA), Spanje (ES)
Asakawa, Akihiko te TOKYO 100POMPOSO ALONSO, José, Adolfo
8405, Japan (JP)
te E-20009 SAN SEBASTIAN
(51)
C08F 220/34
(GUIPÚZCOA), Spanje (ES)
GRANDE TELLERÍA, Hans-Jurgen (11) EP1765893
te E-20009 SAN SEBASTIAN
(21) EP05786071.0
(GUIPÚZCOA), Spanje (ES)
(22) 01.07.2005
(51) C08F 4/70
(31) 0451411
C08F 4/60
587553 P
C08F 210/16
(32) 02.07.2004
C08F 10/02
14.07.2004
(11) EP1426385
(21) EP02754132.5
(22) 17.06.2002
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/12
90
(54) NOUVEAUX COPOLYMERES
(33) Frankrijk
ETHYLENIQUES, COMPOSITIONS (54) UTILISATION DE COPOLYMERES
LES COMPRENANT ET PROCEDES
SMA GREFFES DANS DES
DE PREPARATION ET DE
COMPOSITIONS LIQUIDES
TRAITEMENT
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(FR)
(72) HIDALGO, Manuel te F-69530
(72) MOUGIN, Nathalie te F-75011
BRIGNAIS, Frankrijk (FR)
PARIS, Frankrijk (FR)
GRIMALDI, Sandra te F-69110
JEGOU, Gwenaëlle te F-93190
SAINTE-FOY-LES-LYON, Frankrijk
LIVRY GARDAN, Frankrijk (FR)
(FR)
(51) H01M 8/22
(51) C08G 18/76
H01M 8/10
C08G 18/48
C08F 220/60
C08G 18/24
C02F 1/42
C08G 18/18
B01J 41/14
(11)
EP2289960
B01J 39/20
(21) EP10166434.0
B01D 67/00
(11) EP2350150
(22) 18.06.2010
(21) EP10790662.0
(31) 102009033710
(22) 09.12.2010
(32) 18.07.2009
(31) 0921951
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 16.12.2009
(54) Verwendung von Metallsalzen
einer Carbonsäure bei der
Herstellung von
Polyurethansystemen
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) CURABLE COMPOSITIONS AND
MEMBRANES
(47) 22.08.2012
(73) Fujifilm Manufacturing Europe BV
te 5047 TK TILBURG
(47) 22.08.2012
(73) Evonik Goldschmidt GmbH te
45127 ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ANTHEUNIS, Harro te 5047 TK
(72) Schmitz, Sarah te 45130, ESSEN,
TILBURG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HESSING, Jacko te 5047 TK
(DE)
TILBURG
Hubel, Roland te 45136, ESSEN,
VAN BERCHUM, Bastiaan te 5047
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TK TILBURG
(DE)
(51) C09J 157/02
(51) C09D 7/00
C08F 8/04
C08G 18/48
C08F 232/06
C08G 18/28
(11) EP2251364
(21) EP10006178.7
(22) 07.12.2001
(31) 734156
(11) EP2361939
(21) EP10001928.0
(22) 25.02.2010
(32) 11.12.2000
(54) Verdickungsmittel auf
Polyurethanbasis
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(54) Resin composition and process
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Eastman Chemical Resins, Inc. te
(DE)
KINGSPORT, TN 37660, Verenigde
(72)
Münzenberg, Cindy te 40239
Staten van Amerika (US)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(72) Klosiewicz, Daniel W. te NEWARK,
DUITSLAND (DE)
DE 19711, Verenigde Staten van
Pietsch, Oliver te 45481
Amerika (US)
MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK
Biswas, Atanu te KINGSPORT
DUITSLAND (DE)
TENNESSEE 37660, Verenigde
(51) C08G 18/38
Staten van Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(32) 02.07.2007
(51) G02B 1/04
C08L 63/00
C08G 65/18
C08G 65/10
C08G 59/68
C08G 59/30
C08G 59/22
(11) EP2264081
(21) EP10166145.2
(22) 16.06.2010
(31) 2009145500
2009267702
2010084867
(32) 18.06.2009
25.11.2009
01.04.2010
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Photocurable resin composition
and optical component using the
same
(47) 22.08.2012
(73) Nitto Denko Corporation te
IBARAKI-SHI, OSAKA 567-8680,
Japan (JP)
(72) Higo, Yukiko te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
Noro, Hiroshi te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
(51) C12P 7/62
C08L 67/04
C08K 5/00
C08K 3/00
C08J 9/28
C08J 9/26
C08G 63/91
C08G 63/06
A61L 31/00
A61L 27/00
A61L 17/00
A61K 47/34
(11) EP2196484
(21) EP10075046.2
(22) 22.12.1998
(31) 68455 P
(32) 22.12.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.05.2007
(47) 22.08.2012
(54) Viscoelastic polyurethane foam
and process for the preparation
thereof
(73) METABOLIX, INC. te CAMBRIDGE,
MA 02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(72) Martin, David P te ARLINGTON,
MASSACHUSETTS 02474,
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2162477
(31) 0756223
(72) Praderio, Francesco te 21051
ARCISATE (VA), Italië (IT)
Muha, Krunoslav te 20020 ARESE
(MI), Italië (IT)
Cruccas, Nilson te 85034
FRANCAVILLA SUL SINNI (PZ),
Italië (IT)
(21) EP07425264.4
(11) EP1990354
(22) 23.06.2008
New Wind S.r.l. te 72017 OSTUNI
(BR), Italië (IT)
(54) Polyhydroxyalkanoate
compositions having controlled
degradation rates
(51) C09D 151/00
C08L 51/00
C08F 257/02
(21) EP08806053.8
29 augustus 2012
(73) Eigenmann & Veronelli S.p.A. te
20017 RHO (MI), Italië (IT)
Nummer 35/12
(US)
Skraly, Frank A te WATERTOWN,
MASSACHUSETTS 02472,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Williams, Simon F te SHERBORN,
MASSACHUSETTS 01770,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
91
(72) RULKENS, Rudy te 6269 CE
MARGRATEN
CROMBACH, Robert, Conrad,
Barbara te NL-6462 CE
KERKRADE
(51) G03G 9/08
C08G 63/08
(51) H01M 8/00
C08L 79/00
C08J 7/00
C08J 5/00
C08G 73/00
B05D 3/00
(11) EP2267054
(11) EP2267059
(21) EP10163202.4
(21) EP10007141.4
(22) 19.05.2010
(22) 09.04.2002
(31) 471674
(31) 10117686
(32) 26.05.2009
(32) 09.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Polyester synthesis
(54) Protonenleitende Membran und
deren Verwendung
(47) 22.08.2012
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Wosnick, Jordan te TORONTO
ONTARIO M4S 2P5, Canada (CA)
Moffat, Karen A. te BRANTFORD
ONTARIO N3R 7P8, Canada (CA)
(51) C08L 71/02
C08L 71/00
C08G 65/336
C08G 65/22
C08G 65/00
(11) EP2295488
(21) EP10009141.2
(22) 02.09.2010
(31) 2009207623
(47) 22.08.2012
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Calundann, Gordon Dr. te
SOMERSET, NJ 08873, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sansone, Michael J. Dr. te 07927
BERKELEY HEIGHTS, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Uensal, Oemer Dr. te 55128
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kiefer, Joachim Dr. te 66679
LOSHEIM AM SEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
29 augustus 2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C08L 83/12
C08G 77/46
(11) EP1935923
(21) EP07120309.5
(22) 09.11.2007
(31) 102006061351
(32) 22.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung von
SiOC-verknüpften, linearen
PolydimethylsiloxanPolyoxyalkylen-Blockcopolymeren
und ihre Verwendung
(47) 22.08.2012
(73) Evonik Goldschmidt GmbH te
45127 ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Knott, Wilfried te 45355, ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klein, Klaus-Dieter te 45481,
MUELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Landers, Rüdiger te 45257,
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Windbiel, Dagmar te 45289,
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08J 5/18
(11) EP1924637
(21) EP06798759.4
(22) 13.09.2006
(31) 20050085219
(54) RT curable fluoropolyether base
rubber composition and cured
product
(51) H01M 8/00
C08L 79/00
C08J 7/00
C08J 5/00
C08G 73/00
B05D 3/00
(47) 22.08.2012
(11) EP2270068
(47) 22.08.2012
(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(21) EP10007142.2
(72) Muto, Mitsuo te ANNAKA-SHI
GUNMA-KEN, Japan (JP)
Matsuda, Takashi te ANNAKA-SHI
GUNMA-KEN, Japan (JP)
Shiono, Mikio te ANNAKA-SHI
GUNMA-KEN, Japan (JP)
(31) 10117687
(73) LG Chem, Ltd. te
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(51) C08G 69/30
C08G 69/28
C08G 69/26
(47) 22.08.2012
(32) 09.09.2009
(33) Japan
(11) EP1976907
(21) EP07702942.9
(22) 23.01.2007
(31) 06075293
(32) 26.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SEMI-CRYSTALLINE SEMIAROMATIC POLYAMIDE
(47) 22.08.2012
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(22) 09.04.2002
(32) 09.04.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Protonenleitende Membran und
deren Verwendung
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Calundann, Gordon Dr. te
SOMERSET, NJ 08873, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sansone, Michael J. Dr. te 07927
BERKELEY HEIGHTS, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Uensal, Oemer Dr. te 55128
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kiefer, Joachim Dr. te 66679
LOSHEIM AM SEE,
(32) 13.09.2005
(33) Zuid-Korea
(54) NEGATIVE C-TYPE COMPENSATION
FILM AND METHOD OF
PREPARING THE SAME
(72) LEE, Hyo-Sun te DAEJEON
METROPOLITAN CITY, 305-736,
Zuid-Korea (KR)
KIM, Dong-Ryul te DAEJEON
METROPOLITAN CITY, 305-721,
Zuid-Korea (KR)
KIM, Hee-Jung te DAEJEON
METROPOLITAN CITY, 305-340,
Zuid-Korea (KR)
NAM, Dae-Woo te DAEJEON
METROPOLITAN CITY, 305-782,
Zuid-Korea (KR)
RYU, Sang-Uk te DAEJEON
METROPOLITAN CITY, 305-308,
Zuid-Korea (KR)
JEONG, Boong-Goon te DAEJEON
METROPOLITAN CITY, 305-340,
Zuid-Korea (KR)
CHA, Ju-Eun te DAEGU
METROPOLITAN CITY, 711-767,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Ho-Jun te DAEJEON
Nummer 35/12
92
METROPOLITAN CITY, 305-761,
Zuid-Korea (KR)
(51) C08L 81/02
C08K 3/00
C08G 75/10
Mexico (MX)
DOLORES BAEZA, Maria te
LERMA, ESTADO DE MEXICO,
52000, Mexico (MX)
(22) 15.12.2005
(51) C08L 9/00
C08L 7/00
C08K 3/36
C08K 3/04
C08C 1/04
(31) 2004368838
(11) EP2341099
(32) 21.12.2004
(21) EP10015676.9
(33) Japan
(22) 15.12.2010
(11) EP1849834
(21) EP05819877.1
(54) POLYARYLENE SULFIDE RESIN
(31) 2010000112
COMPOSITION AND METHOD FOR (32) 04.01.2010
PRODUCING SAME
(33) Japan
(47) 22.08.2012
(54) Rubber composition for tire and
(73) Polyplastics Co., Ltd. te TOKYO
studless tire
108-8280, Japan (JP)
(47) 22.08.2012
Kureha Corporation te TOKYO
103-8552, Japan (JP)
(72) KONDO, Hidemi, c/o Polyplastics
Co., Ltd. te FUJI-SHI, SHIZUOKA
4168533, Japan (JP)
SUZUKI, Koichi te IWAKI-SHI,
FUKUSHIMA 974-8686, Japan (JP)
SATO, Hiroyuki, c/o Research
Center, Kureha Corp. te IWAKISHI, FUKUSHIMA 9748686, Japan
(JP)
C08L 23/16
C08L 21/00
C08K 5/03
C08K 3/22
(11) EP1578858
(11) EP2116570
(21) EP03814504.1
(21) EP08720960.7
(22) 29.12.2003
(22) 28.02.2008
(31) 0216881
(31) 2007050750
2007279192
(33) Frankrijk
(54) NANOTUBES DE CARBONE
(47) 22.08.2012
(73) Nanoledge te 34830 CLAPIERS,
Frankrijk (FR)
(72) SCHIERHOLZ, Kai te 34000
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(51) C09C 3/10
C08L 53/00
C08K 9/08
C08F 8/00
(11) EP2121774
(21) EP08709881.0
(22) 22.02.2008
(31) 711206
(32) 26.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REACTIVE BLOCK COPOLYMERS
AS ADDITIVES FOR THE
PREPARATION OF SILICATEPOLYMER COMPOSITES
(47) 22.08.2012
(73) MACRO-M S.A. DE C.V. te 05120
MEXICO, Mexico (MX)
(72) FLORES SANTOS, Leticia te
METEPEC, ESTADO DE MEXICO,
52167, Mexico (MX)
GONZALEZ MONTIEL, Alfonso te
ATIZAPAN DE ZARAGOZA,
ESTADO DE MEXICO, 52938,
LINZ, Oostenrijk (AT)
Dreng, Tore te 3261 LARVIK,
Noorwegen (NO)
Maaranen, Janne te 04310
TUUSULA, Finland (FI)
Krajete, Alexander te 4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
Filipe, Susana te 4060 LEONDING,
Oostenrijk (AT)
(51) C08L 23/04
(11) EP2354184
(21) EP10250152.5
(22) 29.01.2010
(54) Polyethylene moulding
composition with improved stress
crack/stiffness relationship and
impact resistance
(47) 22.08.2012
(73) Borealis AG te 1220 VIENNA,
(73) Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Oostenrijk (AT)
te KOBE-SHI, HYOGO 651-0072,
(72) Buryak, Audrey te 4020 LINZ,
Japan (JP)
Oostenrijk (AT)
(72) Nishimura, Akihiro te HYOGO 651Dix, Albrecht te 4040 LINZ,
0072, Japan (JP)
Oostenrijk (AT)
Kona, Balakantha Rao te 1220
(51) H01B 3/28
WIEN, Oostenrijk (AT)
H01B 3/00
(51) C08K 7/24
(32) 30.12.2002
29 augustus 2012
(32) 28.02.2007
26.10.2007
(33) Japan
Japan
(54) DIELECTRIC ELASTOMER
COMPOSITION AND ANTENNA
MEMBER
(51) C08L 23/14
(11) EP1620505
(21) EP04751850.1
(22) 10.05.2004
(31) 468915 P
(32) 08.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYPROPYLENE RESIN
COMPOSITION
(47) 22.08.2012
(73) Lummus Novolen Technology
GmbH te 68165 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MAIER, Ralph-Dieter te MASON,
OHIO 45040, Verenigde Staten
van Amerika (US)
NTN Corporation te OSAKA-SHI,
GALIATSATOS, Vassilious te
OSAKA 550-0003, Japan (JP)
LEBANON, OH 45036, Verenigde
OOHIRA, Kouya te SHIZUOKA 438Staten van Amerika (US)
8510, Japan (JP)
ROESSNER, Dean, Anthony te
LOVELAND, OH 45140, Verenigde
C08L 23/04
Staten van Amerika (US)
EP2354183
SETTY, Susan, Patricia te
CINCINNATI, OH 45240, Verenigde
EP10250150.9
Staten van Amerika (US)
29.01.2010
(47) 22.08.2012
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54) Moulding composition
(47) 22.08.2012
(73) Borealis AG te 1220 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
(72) Buryak, Andrey te 4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
Dix, Albrecht te 4040 LINZ,
Oostenrijk (AT)
Palmlöf, Magnus te 426 71
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE)
Pakkanen, Anneli te 01120
VÄSTERKOG, Finland (FI)
Piel, Christian te 4040 LINZ,
Oostenrijk (AT)
Fiola, Ayodele Olutayo te 4020
(51) C08L 33/26
C08K 5/00
C08J 3/07
(11) EP1979410
(21) EP06846766.1
(22) 21.12.2006
(31) 754328 P
761342 P
(32) 29.12.2005
24.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR IMPROVING RESOLUTION OF
Nummer 35/12
93
29 augustus 2012
BIOMOLECULES SEPARATED ON
POLYACRYLAMIDE GELS
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
semiconductor encapsulation and (33) Japan
semiconductor device using the
Japan
same
22.08.2012
(54) OPTICAL RECORDING MATERIAL,
OPTICAL RECORDING MEDIUM,
Life Technologies Corporation te (47) 22.08.2012
AND RECORDING AND
CARLSBAD, CA 92008, Verenigde (73) NITTO DENKO CORPORATION te
REPRODUCING METHOD OF
Staten van Amerika (US)
OSAKA, Japan (JP)
OPTICAL RECORDING MEDIUM
BEARDSLEE, Thomas te
(72) Akizuki, Shinya te IBARAKI-SHI,
(47)
22.08.2012
CARLSBAD, CA 92011, Verenigde
OSAKA, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
Toyota, Kei te IBARAKI-SHI,
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
UPDYKE, Timothy te TEMECULA,
OSAKA, Japan (JP)
143-8555, Japan (JP)
CA 92592, Verenigde Staten van
Ikemura, Kazuhiro te IBARAKI-SHI, (72) YASHIRO, Tohru te YOKOSUKA-SHI
Amerika (US)
OSAKA, Japan (JP)
KANAGAWA 239-0807, Japan (JP)
Ishizaka, Tsuyoshi te IBARAKI-SHI,
OHMI, Fumiya te KAWASAKI-SHI
C08L 35/00
OSAKA, Japan (JP)
KANAGAWA 215-0002, Japan (JP)
C08F 222/40
Nishioka, Tsutomu te IBARAKI-SHI,
MIZUKAMI, Satoshi te
EP1817376
OSAKA, Japan (JP)
SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA,
EP05819303.8
Japan (JP)
(51) C08L 77/10
NAKAMURA, Yuki te MACHIDA-SHI
26.10.2005
C08L 77/06
TOKYO 195-0053, Japan (JP)
C08K 7/14
1252
HAYASHI, Masahiro te SENDAI-SHI
C08G 69/36
01.12.2004
MIYAGI 982-0011, Japan (JP)
C08G 69/26
MATSUMOTO, Ippei te
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2314644
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 226HYBRID THERMOSETTING
(21) EP10195079.8
0011, Japan (JP)
COMPOSITION
(22) 24.08.2007
(51)
C09B 47/067
22.08.2012
(54) Mit flachen Glasfasern verstärkte
C09B 47/06
3M Innovative Properties
Hochtemperatur(11)
EP1428859
Company te ST. PAUL, MN 55133Polyamidformmassen
3427, Verenigde Staten van
(21) EP03028229.7
(47) 22.08.2012
Amerika (US)
(22) 09.12.2003
CHENG, Ming, te SAINT PAUL, MN (73) EMS-Patent AG te 7013
(31) 2002358306
DOMAT/EMS,
Zwitserland
(CH)
55133-3427, Verenigde Staten
2003271387
van Amerika (US)
(72) Harder, Philipp te 7000, CHUR,
(32)
10.12.2002
Zwitserland (CH)
C08L 53/02
07.07.2003
Jeltsch,
Thomas
te
7013,
DOMAT/
C08F 297/04
EMS, Zwitserland (CH)
(33) Japan
EP1858974
Lamberts, Nikolai te 7402,
Japan
BONADUZ, Zwitserland (CH)
EP06737409.0
(54) Production process of metal
phthalocyanine compound
(22) 08.03.2006
(51) C08L 83/16
(31) 77670
369563
(11) EP2368942
(47) 22.08.2012
(32) 11.03.2005
07.03.2006
(21) EP11002379.3
(22) 22.03.2011
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2010067876
(32) 24.03.2010
(54) OIL GELS OF CONTROLLED
DISTRIBUTION BLOCK
COPOLYMERS AND ESTER OILS
(33) Japan
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) KRATON Polymers Research B.V.
te 1030 BH AMSTERDAM
(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(72) ST. CLAIR, David John te
HOUSTON, TEXAS 77079,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Matsuda, Takashi te ANNAKA-SHI
GUNMA-KEN, Japan (JP)
Koike, Noriyuki te ANNAKA-SHI
GUNMA-KEN, Japan (JP)
Kishita, Hirofumi te ANNAKA-SHI
GUNMA-KEN, Japan (JP)
(51) H01L 23/29
C08L 63/00
C08K 9/06
(11) EP1595919
(21) EP05010518.8
(22) 13.05.2005
(31) 2004143861
2004143862
(32) 13.05.2004
13.05.2004
(33) Japan
Japan
(54) Epoxy resin composition for
(54) Fluorine-containing curable
composition and rubber article
(51) G11B 7/246
C09B 69/02
C09B 57/00
C09B 23/06
(11) EP2102015
(21) EP08703416.1
(22) 10.01.2008
(31) 2007004856
2007015040
(32) 12.01.2007
25.01.2007
(72) Tanaka, Shigeaki te MINAMIASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan
(JP)
Tateishi, Keiichi te MINAMIASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan
(JP)
Chino, Tomohiro te MINAMIASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan
(JP)
(51) C09C
C09C
C09C
C09C
3/06
1/36
1/24
1/04
(11) EP1425350
(21) EP02760836.3
(22) 13.09.2002
(31) 2001280147
368967 P
(32) 14.09.2001
02.04.2002
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
(54) SILICA-COATED MIXED CRYSTAL
OXIDE PARTICLE, PRODUCTION
PROCESS THEREOF AND
COSMETIC MATERIAL USING THE
SAME
Nummer 35/12
94
(47) 22.08.2012
BESCHICHTUNG SOWIE
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER DAMPFBREMSE BZW.
EINER ZWISCHENSCHICHT AUF
EINEM UNTERGRUND
(73) SHOWA DENKO K.K. te TOKYO
105-8518, Japan (JP)
(72) ISHII, Nobuaki, c/o SHOWA
DENKO K.K., CORPORATE R&D
CENTER te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 210-0585, Japan (JP)
WADA, Kouichi, c/o SHOWA
DENKO K.K., CORPORATE R&D
CENTER te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 210-0585, Japan (JP)
TAKAMA, Michihiro, c/o SHOWA
DENKO K.K. te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 210-0867, Japan (JP)
(51) C09D 11/10
(11) EP1954769
(21) EP06839679.5
(22) 02.11.2006
(31) 265760
(32) 02.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLEXOGRAPHIC AND GRAVURE
PRINTING INKS FOR NONWOVEN
SUBSTRATES
(47) 22.08.2012
(73) Sun Chemical Corporation te
PARSIPPANY, NJ 07054-1285,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WILLIAMS, Charles, Bryson te
FORT MILL, SC 29715, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STEINER, Diane te CHARLOTTE,
NC 28266, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DEBARTOLO, Tom te WAXHAW,
NC 28173, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(73) Stauf Klebstoffwerk GmbH te
57234 WILNSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 22.08.2012
(73) Nitto Denko Corporation te
IBARAKI-SHI, OSAKA 567-8680,
Japan (JP)
(72) Tsubaki, Hiroyuki te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
Inokuchi, Shinji te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
(51) C09J 133/06
C08L 33/08
C08F 220/18
(11) EP2044162
(21) EP07768667.3
(22) 10.07.2007
(31) 20060068559
(11) EP2216377
(33) Zuid-Korea
(21) EP10000589.1
(33) Japan
(54) OPTICALLY COMPENSATED
ACRYLIC PRESSURE-SENSITIVE
ADHESIVE COMPOSITION,
POLARIZING PLATE AND LIQUID
CRYSTAL DISPLAY DEVICE
CONTAINING THE SAME
(54) Ink composition, and inkjet
recording method
(73)
(31) 2009027361
(32) 09.02.2009
(32) 21.07.2006
(47)
(47) 22.08.2012
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(72) Umebayashi, Tsutomu te
ASHIGARAKMI-GUN, KANAGAWA,
Japan (JP)
(74)
(72)
(51) C09D 133/00
(11) EP2365998
(21) EP10800893.9
(22) 29.12.2010
(31) 698248
(32) 02.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WÄSSRIGE
DISPERSIONSGRUNDIERUNG,
DAMIT HERGESTELLTE
(51)
(11)
(21)
(22) 09.03.2007
(31) 374236
(32) 13.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DRY APPLY ADHESIVE GRAPHIC
FILMS
(47) 22.08.2012
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN 551333427, Verenigde Staten van
GAHLMANN, Frank te 57271
Amerika (US)
HILCHENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SHERMAN, Audrey A. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
C09J 7/02
Verenigde Staten van Amerika
C09J 11/04
(US)
EP2345708
YARUSSO, David J. te SAINT PAUL,
EP10192861.2
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
29.11.2010
(US)
2009272068
SHER, Frank T. te SAINT PAUL,
30.11.2009
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
Japan
(US)
Pressure-sensitive adhesive tape
(51) C09D 11/10
C09D 11/00
(22) 21.01.2010
29 augustus 2012
(51) C09J 7/02
C09J 183/04
C08L 83/04
(11) EP1904597
(21) EP06786519.6
(22) 06.07.2006
(31) 701766 P
(32) 19.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PRESSURE SENSITIVE ADHESIVES
AND METHODS FOR THEIR
PREPARATION
(47) 22.08.2012
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND MI 48686-0994,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BERGER, Andrew te
ELIZABETHTOWN, KY 42701,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LOWER, Loren te SANFORD, MI
48657, Verenigde Staten van
Amerika (US)
22.08.2012
LUEDER, Timothy te MIDLAND, MI
48640, Verenigde Staten van
LG Chem, Ltd. te
Amerika (US)
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150NESBITT, Rochelle te CARO, MI
721, Zuid-Korea (KR)
48723, Verenigde Staten van
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Amerika (US)
KIM, No-Ma te DAEJEON-SI 305SCHMIDT, Randall te MIDLAND,
380, Zuid-Korea (KR)
MI 48642, Verenigde Staten van
HAN, In-Cheon te SEOUL 138Amerika (US)
160, Zuid-Korea (KR)
(51)
C09K 3/14
HA, Jeong-Min te DAEJEON-SI 305340, Zuid-Korea (KR)
(11) EP1794252
LEE, An-Na te DAEJEON 305-380, (21) EP05817931.8
Zuid-Korea (KR)
PARK, Seung-Joon te DAEJEON-SI (22) 21.09.2005
305-380, Zuid-Korea (KR)
(31) 200407715
CHANG, Suk-Ky te DAEJEONI 305- (32) 23.09.2004
380, Zuid-Korea (KR)
(33) Zuid-Afrika
C09J 133/08
(54) POLYCRYSTALLINE ABRASIVE
EP1994110
MATERIALS AND METHOD OF
MANUFACTURE
EP07758210.4
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
(73) ELEMENT SIX (PTY) LTD te 1559
SPRINGS, Zuid-Afrika (ZA)
(72) CAN, Antionette te SUNWARD
PARK 1459 JOHANNESBURG,
Zuid-Afrika (ZA)
MOCHUBELE, Anna Emela te
CRYSTAL PARK, 1501 BENONI,
Zuid-Afrika (ZA)
DAVIES, Geoffrey John te LINDEN
EXTENSION 3, 2194 RANDBURG,
Zuid-Afrika (ZA)
MYBURGH, Johannes, Lodewikus
te 1724 HELDERKRUIN, ZuidAfrika (ZA)
95
tetrafluoropropene and
trifluoroiodomethane
(47) 22.08.2012
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
29 augustus 2012
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) SHALE HYDRATION INHIBITION
AGENT AND METHOD OF USE
(47) 22.08.2012
(32) 02.11.2006
(72) Thomas, Raymond H te
(73) M-I L.L.C. te HOUSTON, TX 77072,
MORRISTOWN, NJ 07960,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
(72) PATEL, Arvind, D. te SUGAR
Wilson, David P te MORRISTOWN,
LAND, TX 77478, Verenigde
NJ 07960, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
STAMATAKIS, Emanuel te
Singh, Rajiv R te MORRISTOWN,
HOUSTON, TX 77077, Verenigde
NJ 07960, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(51)
H05B 33/20
Pham, Hang T te MORRISTOWN,
H05B 33/14
NJ 07960, Verenigde Staten van
H01L 51/54
Amerika (US)
C09K 11/06
(51) C09K 5/04
(11)
EP1852486
C09K 3/30
(21) EP06714394.1
C08J 9/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2336266
(22) 23.02.2006
(54) CMP OF
COPPER/RUTHENIUM/TANTALUM
SUBSTRATES
(21) EP10179505.2
(31) 2005050282
(22) 18.04.2005
(32) 25.02.2005
(51) C09K 3/14
C09G 1/02
(11) EP2087061
(21) EP07853101.9
(22) 01.11.2007
(31) 591730
(47)
(73)
(74)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(31) 826072
22.08.2012
826811
826592
Cabot Microelectronics
826727
Corporation te AURORA, ILLINOIS
826597
60504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 16.04.2004
16.04.2004
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
16.04.2004
BRUSIC, Vlasta te AURORA,
16.04.2004
ILLINOIS 60504, Verenigde Staten
16.04.2004
van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
ZHOU, Renjie te AURORA,
Verenigde Staten van Amerika
ILLINOIS 60504, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
THOMPSON, Christopher te
Verenigde Staten van Amerika
AURORA, ILLINOIS 60504,
Verenigde Staten van Amerika
(54) Azeotrope-like compositions of
(US)
tetrafluoropropene and
FEENEY, Paul te AURORA,
trifluoroiodomethane
ILLINOIS 60504, Verenigde Staten (47) 22.08.2012
van Amerika (US)
(73) Honeywell International Inc. te
C09K 5/04
MORRISTOWN, NJ 07962,
C09K 3/30
Verenigde Staten van Amerika
C08J 9/00
(US)
EP2292715
(72) Singh, Rajiv R te GETZVILLE, NY
14068, Verenigde Staten van
EP10010492.6
Amerika (US)
18.04.2005
Pham, Hang T te AMHERST, NY
826072
14228, Verenigde Staten van
826592
Amerika (US)
826597
(51) C09K 8/22
826727
C09K 8/06
826811
(11)
EP1807479
16.04.2004
16.04.2004
(21) EP05802956.2
16.04.2004
(22) 04.10.2005
16.04.2004
(31) 958635
16.04.2004
123394
Verenigde Staten van Amerika
123395
Verenigde Staten van Amerika
123396
Verenigde Staten van Amerika
(32)
05.10.2004
Verenigde Staten van Amerika
06.05.2005
Verenigde Staten van Amerika
06.05.2005
Azeotrope-like compositions of
06.05.2005
(33) Japan
(54) MATERIAL FOR LIGHT-EMITTING
ELEMENT AND LIGHT EMITTING
ELEMENT
(47) 22.08.2012
(73) TORAY INDUSTRIES, INC. te
TOKYO 103-8666, Japan (JP)
(72) SUGIMOTO, Kazunori te OTSUSHI, SHIGA 5200842,, Japan (JP)
MURASE, Seiichiro te SHIGA
5200842,, Japan (JP)
KITAZAWA, Daisuke te SHIGA
5200845,, Japan (JP)
NAGAO, Kazumasa te SHIGA
5200842,, Japan (JP)
OGAWA, Takafumi te SHIGA
5200842,, Japan (JP)
TOMINAGA, Tsuyoshi te SHIGA
5202135,, Japan (JP)
(51) H01L 51/50
C09K 11/06
(11) EP2107096
(21) EP09004366.2
(22) 26.03.2009
(31) 2008095796
2008129410
(32) 02.04.2008
16.05.2008
(33) Japan
Japan
(54) Anthracene derivative, lightemitting material, material for
light-emitting element,
composition for coating, lightemitting element, light-emitting
device, and electronic appliance
(47) 22.08.2012
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
Nummer 35/12
(72) Kawakami, Sachiko te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,,
Japan (JP)
Suzuki, Tsunenori te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036,, Japan
(JP)
Ohsawa, Nobuharu te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,,
Japan (JP)
Shitagaki, Satoko te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036,, Japan
(JP)
Seo, Satoshi te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036,, Japan
(JP)
(51) H01L 51/50
H01L 51/30
C09K 11/06
C08G 61/12
C08G 61/02
C08G 61/00
(11) EP2258804
(21) EP10184856.2
(22) 28.12.1995
(31) 9426288
9510155
(32) 28.12.1994
19.05.1995
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
96
(54) Procédé de production de
carburants kérosène et diesel de
haute qualité et de coproduction
d'hydrogène à partir de coupes
saturées légères
(21) EP07861678.6
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF ALKANOLAMIDE
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) Densified fuel pellets
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Cambridge Display Technology
Limited te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB3 OHJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Renewable Densified Fuels, LLC
te HAYWARD WI 54843,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Holmes, Andrew Bruce te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB2 2AL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Li, Xiao-Chang te QUINCY, MA
02169, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Moratti, Stephen Carl te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB3 9JH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Murray, Kenneth Andrew te BATH,
BATH AND NORTH EAST
SOMERSET BA1 2, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Frien, Richard Henry te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB3 9LG, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) Kluko, Milan te NEW BUFFALO
MICHIGAN 49117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C10L 5/44
(11) EP2325289
(21) EP10000551.1
(22) 20.01.2010
(31) 102009052643
(32) 10.11.2009
(32) 23.11.2004
16.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DITHIOCARBAMYL ß-HYDROXY
FATTY ACID ESTERS AS
ADDITIVES FOR LUBRICANTS AND
FUELS
(47) 22.08.2012
(73) Chemtura Corporation te
MIDDLEBURY, CT 06749,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ROWLAND, Robert, G. te
WOODBRIDGE, CONNECTICUT
06525, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2118247
(21) EP07856386.3
(47) 22.08.2012
(31) 102006062045
(73) FireStixx Holz-Energie GmbH te
84137 VILSBIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Blieninger, Franz te 84137
VILSBIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2108036
(31) 0905465
(31) 630543 P
273797
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Bearbeitung eines
Trockenbrennstoffes
(33) Frankrijk
(22) 28.10.2010
(32) 06.11.2006
(51) C11B 1/02
(32) 13.11.2009
(21) EP10290586.6
(31) 856797 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C11D 1/66
C10M 133/20
C10M 133/16
C10M 129/00
C10L 1/22
C07C 233/16
C07C 231/02
(11) EP2333031
(22) 02.11.2007
(47) 22.08.2012
(72) Cosyns, Jean te 78580 MAULE,
(73) Croda Uniqema Inc te CHICAGO IL
Frankrijk (FR)
60609, Verenigde Staten van
Pucci, Annick te 78290 CROISSY
Amerika (US)
SUR SEINE, Frankrijk (FR)
(72)
CHEN, Xin te HOCKESSIN, DE
Debuisschert, Quentin te 92500
19707, Verenigde Staten van
RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Le Peltier, Fabienne te 92500
PROKOP, Howard W. te CHADDS
RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR)
FORD, PA 19317, Verenigde
(51) C10L 5/46
Staten van Amerika (US)
C10L 5/44
COLMERY, Stephen Howard te
MISSOURI CITY, TX 77459-2305,
(11) EP2090641
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09001995.1
(US)
(22) 12.02.2009
(51) C10M 135/18
(31) 70339
C10L 1/24
PCT/US2009/032964
(11) EP1833951
(32) 15.02.2008
(21) EP05825100.0
03.02.2009
(22) 16.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Polymers for use in optical
devices
(51) C10L 1/08
C10L 1/06
C10G 69/12
C10G 50/00
C10G 35/09
C07C 2/08
29 augustus 2012
(22) 05.12.2007
(32) 29.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERBESSERTES VERFAHREN ZUR
GEWINNUNG VON ÖL AUS
PFLANZENSAMEN
(47) 22.08.2012
(73) AB Enzymes GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KÖHLER, Jörg te 26931 ELSFLETH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MARSCHNER, Volker te 64404
BICKENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/12
WINTER, Bruno te 70190
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C11B 9/02
A61K 36/81
(11) EP1401459
(21) EP01964533.2
(22) 31.08.2001
(31) 885563
(32) 19.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF PROVIDING AN
ESSENTIAL OIL EXTRACT OF
CAPSICUM, AND THE EXTRACT
(47) 22.08.2012
(73) New Mexico Technical Research
Foundation te SOCORRO, NM
87801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
97
DUITSLAND (DE)
VENBRUX, Henk L.J. te B-3080
TERVUEREN, België (BE)
CLEMENS, Joerg te 56598
RHEINBROHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C11D 17/04
C11D 11/00
(11) EP1292665
(21) EP01948394.0
(22) 14.06.2001
(31) 00111980
(32) 19.06.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) BLEACH STABILISER FOR STAIN
REMOVAL PEN
(47) 22.08.2012
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OH
45202, Verenigde Staten van
(72) TORRES, Lorenzo te MAGDALENA,
Amerika (US)
NM 87825, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KLEINSTEUBER, Ulrich te B-1060
BRUXELLES, België (BE)
(51) C11D 3/37
BOISSIE, Stephane te B-1040
C11D 3/22
BRUXELLES, België (BE)
C11D 3/18
C11D 17/00
(11) EP2082020
(21) EP07847106.7
(22) 02.11.2007
(31) 06124234
(32) 16.11.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SELF ADHESIVE HARD SURFACE
CLEANING BLOCK
(47) 22.08.2012
(73) Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) BOLZONI, Giuseppe Vincenzo te
26841 CASALPUSTERLENGO,
Italië (IT)
VALCARENGHI, Ivan te 26841
CASALPUSTERLENGO, Italië (IT)
DEL FIOL, Daniele te 26841
CASALPUSTERLENGO, Italië (IT)
(51) C11D 7/12
C11D 3/39
C11D 3/10
(11) EP2099890
(21) EP07858123.8
(22) 21.12.2007
(31) 06127378
(32) 29.12.2006
29 augustus 2012
LAFONT CIVAT, Céline te 42140
MARCENOD, Frankrijk (FR)
(51) C12N 5/00
C12N 1/20
C12N 1/04
(11) EP2148923
(21) EP08767620.1
(22) 06.05.2008
(31) 930746 P
(32) 18.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PRESERVATION OF BIOACTIVE
MATERIALS BY FREEZE DRIED
FOAM
(47) 22.08.2012
(73) MedImmune, LLC te
GAITHERSBURG, MD 20878,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) VEHRING, Reinhard te BELMONT,
CA 94002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AO, Yi te PALO ALTO, CA 94306,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H05K 3/26
C23G 5/028
C11D 7/50
C11D 11/00
(51) C12N
C12N
C12N
C12N
7/02
5/02
1/20
1/16
(11) EP1678288
(11) EP2213725
(21) EP04740640.0
(21) EP10004393.4
(22) 02.07.2004
(22) 12.10.2005
(31) 0310833
(31) 976399
(32) 16.09.2003
(32) 29.10.2004
(33) Frankrijk
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS BASED ON
(54) Animal protein-free media for
FLUORINATED HYDROCARBONS
cultivation of cells
AND SECONDARY BUTANOL FOR (47) 22.08.2012
DEFLUXING ELECTRONIC BOARDS
(73) Baxter International Inc. te
(47) 22.08.2012
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
Staten van Amerika (US)
COLOMBES, Frankrijk (FR)
Baxter Healthcare S.A. te 8152
GLATTPARK (OPFIKON),
(72) LALLIER, Jean-Pierre te F-69720
Zwitserland (CH)
SAINT BONNET DE MURE,
Frankrijk (FR)
(72) Grillberger, Leopold te 1220
RASTELLETTI, Emmanuel te FVIENNA, Oostenrijk (AT)
69200 VENISSIEUX, Frankrijk (FR)
Reiter, Manfred te 1150 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
(51) C12P 19/04
Mundt, Wolfgang te 1080 VIENNA,
C12N 1/36
Oostenrijk (AT)
C12N 1/20
Dorner, Friedrich te 1230 VIENNA,
(11) EP2208781
Oostenrijk (AT)
(21) EP10156301.3
(51) C12Q 1/68
(22) 21.04.2006
(31) 0504115
C12P 21/06
C12N 9/42
C12N 9/24
C12N 9/00
C12N 15/00
C12N 1/12
C07K 14/38
C07H 21/04
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 25.04.2005
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(11) EP2228440
(73) SOLVAY SA te 1120 BRUXELLES,
België (BE)
(73) Sanofi Pasteur te 69367 LYON
CEDEX 07, Frankrijk (FR)
(21) EP10165162.8
(72) RABE, Jürgen H. te 56598
RHEINBROHL, BONDSREPUBLIEK
(72) ROKBI, Bachra te 69003 LYON,
Frankrijk (FR)
(31) 467767 P
528342 P
(33) Frankrijk
(54) USE OF A BLEND CONTAINING
PERCARBONATE FOR
(54) Procédé de production de
DETERGENTS AND DISHWASHING
souches de Staphylococcus
FORMULATIONS
aureus surproductrices
(22) 30.04.2004
Nummer 35/12
(32) 02.05.2003
09.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Variants of beta-glucosidases
(47) 22.08.2012
(73) Novozymes Inc. te DAVIS, CA
95616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Lamsa, Michael te DAVIS, CA
95616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Fidantsef, Ana te DAVIS, CA
95616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gorre-Clancy, Brian te ELK
GROVE, CA 95616, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 9/02
A01H 4/00
(11) EP2366778
(21) EP10179359.4
(22) 26.10.1999
(31) 9823468
(32) 28.10.1998
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Mutant luciferase having
increased thermostability
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
98
(73) Suntory Holdings Limited te KITAKU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203,
Japan (JP)
(72) NAKAO, Yoshihiro te MISHIMAGUN, OSAKA 6188503, Japan (JP)
KODAMA, Yukiko te MISHIMAGUN, OSAKA 6188503, Japan (JP)
SHIMONAGA, Tomoko te MISHIMAGUN, OSAKA 6188503, Japan (JP)
OMURA, Fumihiko te MISHIMAGUN, OSAKA 6188503, Japan (JP)
(51) C12N 9/12
(11) EP1802749
(21) EP05797320.8
(22) 27.09.2005
(31) 620893 P
621169 P
(32) 21.10.2004
22.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) KASPP (LRRK2) GENE, ITS
PRODUCTION AND USE FOR THE
DETECTION AND TREATMENT OF
NEURODEGENERATIVE
DISORDERS
(47) 22.08.2012
(73) Helmholtz Zentrum München
Deutsches Forschungszentrum
22.08.2012
für Gesundheit und Umwelt
(GmbH) te 85764 NEUHERBERG,
Promega Corporation te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MADISON, WI 53711-5399,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
Eberhard Karls Universität
(US)
Tübingen te 72024 TÜBINGEN,
Squirrell, David James te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SALISBURY, WILTSHIRE SP43 0JQ,
(DE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL
Murphy, Melanie Jane te
EDUCATION AND RESEARCH te
SALISBURY, WILTSHIRE SP4 0JQ,
ROCHESTER, MN 55905,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
Leslie, Rachel Louise te
(US)
SALISBURY, WILTSHIRE SP4 0JQ,
(72)
MEITINGER, Thomas te 81667
GROOT BRITTANNIË (GB)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Lowe, Christopher Robin te
DUITSLAND (DE)
CAMBRIDGE, CB2 1QT, GROOT
STROM, Tim, Matthias te 80798
BRITTANNIË (GB)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
White, Peter John te SALISBURY,
DUITSLAND (DE)
WILTSHIRE SP4 0JQ, GROOT
BISKUP, Saskia te 70599
BRITTANNIË (GB)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Tisi, Laurence Carlo te ELY CB6
DUITSLAND (DE)
1DP, GROOT BRITTANNIË (GB)
UEFFING, Marius te 80469
Murray, James Augustus Henry te
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
VALE OF GLAMORGAN, CF64 3BD,
DUITSLAND (DE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
KREMMER, Elisabeth te 85354
C12N 9/08
FREISING, BONDSREPUBLIEK
C12G 1/02
DUITSLAND (DE)
GLOECKNER, Christian, J. te
EP1874924
80995 MÜNCHEN,
EP06843684.9
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
22.12.2006
(DE)
GASSER, Thomas te 72076
2006053898
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
28.02.2006
DUITSLAND (DE)
Japan
LEITNER, Petra te 72070
Use of catalase genes for
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
assessing or modifying the
DUITSLAND (DE)
sulfite-producing capabiliy of
ASMUS, Friedrich te 72072
yeasts
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
22.08.2012
PATENGE, Nadja te 72072
29 augustus 2012
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZIMPRICH, Alexander te 1020
WIEN, Oostenrijk (AT)
FARRER, Matthew, J. te
JACKSONVILLE, FL 32250,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KACHERGUS, Jennifer, M. te
ATLANTIC BEACH, FL, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LINCOLN, Sara, J. te
JACKSONVILLE, FL 32224,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HULIHAN, Mary, M. te NEPTUNE
BEACH, FL, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WSZOLEK, Zibigniew te
JACKSONVILLE, FL 32224,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
UITTI, Ryan te JACKSONVILLE, FL
32256, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/37
C12N 9/50
C12N 15/63
C12N 15/62
C12N 15/57
C12N 1/21
C11D 3/386
(11) EP1697510
(21) EP04803946.5
(22) 16.12.2004
(31) 10360805
(32) 23.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) NEUE ALKALISCHE PROTEASE
UND WASCH-UND
REINIGUNGSMITTEL,
ENTHALTEND DIESE NEUE
ALKALISCHE PROTEASE
(47) 22.08.2012
(73) B.R.A.I.N. Biotechnology Research
And Information Network AG te
64673 ZWINGENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WIELAND, Susanne te 41341
DORMAGEN-ZONS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MAURER, Karl-Heinz te 40699
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOTTWITZ, Beatrix te 40699
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NIEHAUS, Frank te 64646
HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LORENZ, Patrick te 64653
LORSCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12Q 1/68
C12N 9/88
C12N 15/82
C12N 15/10
(11) EP1963505
Nummer 35/12
(21) EP06835671.6
(22) 20.12.2006
(31) PCT/NL2005/000884
PCT/NL2006/000244
99
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
C12N 15/11
A61K 48/00
(32) 22.12.2005
09.05.2006
(11) EP2113566
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(22) 15.07.1997
(54) IMPROVED TARGETED
NUCLEOTIDE EXCHANGE WITH
PROPYNYL MODIFIED
OLIGONUCLEOTIDES
(47) 22.08.2012
(73) KEYGENE N.V. te 6700 AE
WAGENINGEN
(72) BUNDOCK, Paul te 1391 XW
ABCOUDE
DE BOTH, Michiel, Theodoor, Jan
te NL-6708 BG WAGENINGEN
HOGERS, René, Cornelis,
Josephus te NL-6715 GR EDE
(51) C12R 1/66
C12N 9/20
C12N 15/09
C12N 1/14
(11) EP2119781
(21) EP08704153.9
(22) 30.01.2008
(31) 2007018731
(32) 30.01.2007
(33) Japan
(54) GLYCEROGLYCOLIPID LIPASE
(47) 22.08.2012
(73) Mitsubishi-Kagaku Foods
Corporation te TOKYO 105-0011,
Japan (JP)
(72) TSUKAZAKI, Kaoru te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 227-8502, Japan
(JP)
FUKAZAWA, Tetsuya te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2278502, Japan (JP)
TANAKA, Isshin te TOKYO 1408710, Japan (JP)
(51) C12Q 1/68
C12N 9/12
C12N 15/10
(11) EP2194123
(21) EP10002133.6
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(31) 680395
731499
785532
CALIFORNIA 92116, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CROSBY, Jeffrey, R. te MURRIETA,
CALIFORNIA 92562, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DOBIE, Kenneth, W. te 4, DEL
MAR, CALIFORNIA 92014,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BENNETT, C., Frank te CARLSBAD,
CALIFORNIA 92009, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 15.07.1996
16.10.1996
17.01.1997
(51) C12N 15/113
A61K 31/7088
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06840364.1
(11) EP1966368
(22) 29.12.2006
(54) Genes from 20q13 amplicon and
their uses
(31) 754796 P
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) The Regents of The University of
California te OAKLAND, CA
94607-5200, Verenigde Staten
van Amerika (US)
The Hospital For Sick Children te
TORONTO, ONTARIO M5G 1X8,
Canada (CA)
(72) Gray, Joe W. te SAN FRANCISCO,
CA 94127, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Collins, Colin Conrad te SAN
RAFAEL, CA 94901, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hwang, Soo-In te SAN CARLOS,
CA 94070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Godfrey, Tony te SAN FRANCISCO,
CA 94127, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kowbel, David te SAN
FRANCISCO, CA 94134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Rommens, Johanna te TORONTO,
ONTARIO M5G 2J9, Canada (CA)
(51) C12N 15/113
A61P 11/00
A61K 31/711
(11) EP1809302
(21) EP05857292.6
(22) 20.10.2005
(31) 620792 P
648820 P
(32) 20.10.2004
31.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 29.12.2005
(54) RNAi-MEDIATED INHIBITION OF
IGF-1R FOR TREATMENT OF
OCULAR ANGIOGENESIS
(47) 22.08.2012
(73) Alcon Research, Ltd. te FORT
WORTH, TX 76134-2099,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHATTERTON, Jon E. te CROWLEY,
TEXAS 76036, Verenigde Staten
van Amerika (US)
BINGAMAN, David P. te
WEATHERFORD, TX 76088,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 15/113
A61K 31/713
(11) EP2287306
(21) EP10008930.9
(22) 20.02.2003
(31) 358580
363124
386782
406784
408378
409293
440129
P
P
P
P
P
P
P
(32) 20.02.2002
11.03.2002
06.06.2002
29.08.2002
05.09.2002
09.09.2002
15.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
457426 P
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
25.03.2003
(47) 22.08.2012
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Antisense Therapeutics Ltd te
Verenigde Staten van Amerika
DNA polymerase fusions and uses
TOORAK, VIC 3142, Australië (AU)
Verenigde Staten van Amerika
thereof
(72) TACHAS, George te KEW, VIC
(54) RNA interference mediated
22.08.2012
3101, Australië (AU)
inhibition of gene expression
KARRAS, James, G. te SAN
using short interfering nucleic
Stratagene California te LA JOLLA,
MARCOS, CALIFORNIA 92078,
acid (siNA)
CA 92037, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(US)
Borns, Michael te ESCONDIDO,
GREGORY, Susan te SAN DIEGO, (73) Sirna Therapeutics, Inc. te
CA 92026, Verenigde Staten van
BOULDER, CO 80301, Verenigde
(22) 19.03.2004
(31)
(21) EP09002002.5
29 augustus 2012
(54) ANTISENS MODULATION OF
INTEGRIN ALPHA-4 EXPRESSION
Nummer 35/12
100
Staten van Amerika (US)
VACCINES
(72) Mcswiggen, James te BOULDER, (47) 22.08.2012
CO 80301, Verenigde Staten van (73) GENVEC, INC. te GAITHERSBURG,
Amerika (US)
MD 20878, Verenigde Staten van
Beigelman, Leonid te LONGMONT,
Amerika (US)
CO 80503, Verenigde Staten van
The Government of the United
Amerika (US)
States of America as represented
Chowrira, Bharat te LOUISVILLE,
by the Secretary of the
CO 80027, Verenigde Staten van
Department of Health and Human
Amerika (US)
Services te ROCKVILLE, MD
Pavco, Pamela te LAFAYETTE, CO
20852-3804, Verenigde Staten
80026, Verenigde Staten van
van Amerika (US)
Amerika (US)
(72)
GALL, Jason G., D. te
Fosnaugh, Kathy te BOULDER, CO
GERMANTOWN, MD 20874,
80305, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
Jamison, Sharon te BOULDER, CO
WICKHAM, Thomas, J. te
80301, Verenigde Staten van
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
Usman, Nassim te LAFAYETTE, CO
ENRIGHT, William, J. te NORTH
80026, Verenigde Staten van
POTOMAC, MD 20878, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
Thompson, James te LAFAYETTE,
BROUGH, Douglas, E. te
CO 80026, Verenigde Staten van
GAITHERSBURG, MD 20879,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 15/63
(US)
C12N 1/15
ZUBER, Mohammed te
C12N 1/00
FREDERICK, MD 21703, Verenigde
C07K 14/00
Staten van Amerika (US)
KING, C., Richter te
(11) EP2132318
WASHINGTON, DC 20010,
(21) EP08743850.3
Verenigde Staten van Amerika
(22) 13.03.2008
(US)
NABEL, Gary J. te BETHESDA, MD
(31) 918616 P
20892, Verenigde Staten van
959366 P
Amerika (US)
(32) 16.03.2007
CHENG, Cheng te BETHESDA, MD
12.07.2007
20892, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 15/90
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
C12N 15/82
FOR REDUCING H2S LEVELS IN
(11) EP1907553
FERMENTED BEVERAGES
(47) 22.08.2012
(21) EP06787308.3
(73) The Regents of the University of
California te OAKLAND, CA
94607, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 14.07.2006
(72) BISSON, Linda F. te DAVIS,
CALIFORNIA 95616, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LINDERHOLM, Angela te DAVIS,
CALIFORNIA 95618-4942,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DIETZEL, Kevin L. te EL CERRITO,
CALIFORNIA 94530, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 15/861
A61K 39/235
(11) EP1649028
(21) EP04779179.3
(22) 26.07.2004
(31) 490106 P
588000 P
(32) 25.07.2003
14.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ADENOVIRAL VECTOR-BASED
29 augustus 2012
(11) EP2357246
(21) EP11154915.0
(22) 17.02.2011
(31) 102010002065
(32) 17.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Integriertes Verfahren zur
Herstellung von Ammoniumlactat
(47) 22.08.2012
(73) Deutsches Institut für
Lebensmitteltechnik e.V. te
49610 QUAKENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hertel, Christian, Dr. te 49610
QUAKENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Heinz, Volker PD Dr. te 49610
QUAKENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12P 19/00
C12N 9/24
(11) EP1877568
(21) EP06722906.2
(22) 25.04.2006
(31) 200500609
200501562
200501612
(32) 26.04.2005
10.11.2005
18.11.2005
(33) Denemarken
Denemarken
Denemarken
(54) Hydrolysis of arabinoxylan
(47) 22.08.2012
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(72) SOERENSEN, Hanne, Risbjerg, te
DK-2840 HOLTE, Denemarken
18.07.2005
(DK)
Verenigde Staten van Amerika
PEDERSEN, Sven te DK-2820
GENTOFTE, Denemarken (DK)
MODIFIED FRT RECOMBINATION
VIKSOE-NIELSEN, Anders te DKSITES AND METHODS OF USE
3550 SLANGERUP, Denemarken
22.08.2012
(DK)
Pioneer Hi-Bred International Inc.
JOERGENSEN, Christel, Thea, te
te JOHNSTON, IA 50131-1014,
DK-2800 KGS. LYNGBY,
Verenigde Staten van Amerika
Denemarken (DK)
(US)
CHRISTENSEN, Lars, Hylling, te
DK-3450 ALLEROED, Denemarken
TAO, Yumin te FREMONT,
(DK)
CALIFORNIA 94538, Verenigde
JOERGENSEN, Christian, Isak, te
Staten van Amerika (US)
DK-2880 BAGSVAERD,
BIDNEY, Dennis te URBANDALE,
Denemarken (DK)
IA 50322, Verenigde Staten van
HANSEN, Carsten, Hoerslev, te
Amerika (US)
DK-2400 COPENHAGEN NV,
GORDON-KAMM, William, J. te
Denemarken (DK)
URBANDALE, IA 50322, Verenigde
KOFOD, Lene, Venke, te DK-44350
Staten van Amerika (US)
UGGERLOESE, Denemarken (DK)
LYZNIK, Leszek, A. te JOHNSTON,
IA 50131, Verenigde Staten van
(51) C12P 19/38
Amerika (US)
C12N 9/10
(31) 700225 P
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) C12P 7/56
C12P 5/02
C12M 1/107
(11) EP2356246
(21) EP08875859.4
(22) 17.11.2008
Nummer 35/12
(31) PCT/IB2008/054778
(32) 14.11.2008
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) Biocatalytic preparation of 5methyluridine
(47) 22.08.2012
(73) CSIR te 0002 PRETORIA, ZuidAfrika (ZA)
(72) VISSER, Daniel, Finsch te 1448
ALBERTON, Zuid-Afrika (ZA)
GORDON, Gregory, Ernest, Robert
te 2195 JOHANNESBURG, ZuidAfrika (ZA)
HENNESSY, Fritha te 2195
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
RASHAMUSE, Konanani, Justice te
2090 JOHANNESBURG, ZuidAfrika (ZA)
BRADY, Dean te 1684
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
BODE, Moira, Leanne te 1684
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
LOUW, Maureen, Elizabeth te
0181 WATERKLOOF, Zuid-Afrika
(ZA)
(51) G01N 33/68
C12Q 1/44
C12P 21/00
C07K 16/12
C07H 21/00
C07H 19/16
C07H 19/06
(11) EP2216414
(21) EP10163023.4
(22) 02.02.2006
(31) 05002200
101
29 augustus 2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Scurati, Mario te 20146, MILANO,
Italië (IT)
Mueller, Torsten te 12439,
(72) NOWAK, Götz te D-07747 JENA,
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
Schnelle, Thomas te 10243,
BUCHA, Elke te D-99094 ERFURT,
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
(51) C12Q 1/68
(11) EP1436415
(21) EP02733104.0
(22) 31.05.2002
(31) 885731
(32) 20.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NUCLEIC ACID TRIPLEX AND
QUADRUPLEX FORMATION
(47) 22.08.2012
(73) Ingeneus Corporation te
BRIDGETOWN, Barbados (BB)
(51) C12Q 1/68
(11) EP1889925
(21) EP07107494.2
(22) 04.05.2007
(31) 102006020885
(32) 05.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Einführung von
Sequenzelementen in
Nukleinsäuren
(47) 22.08.2012
(73) Qiagen GmbH te 40724 HILDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ERIKSON, Glen, H. te NASSAU,
Bahamas (BS)
DAKSIS, Jasmine, I. te RICHMOND (72) Korfhage, Christian te 40764,
HILDEN, BONDSREPUBLIEK
HILL, ONTARIO L4C 2N2, Canada
DUITSLAND (DE)
(CA)
Engel, Holger te 40724, HILDEN,
KANDIC, Ivana te TORONTO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ONTARIO M6B 1J7, Canada (CA)
(DE)
PICARD, Pierre te OTTAWA,
Löffert, Dirk te 40589,
ONTARIO K1G 4C5, Canada (CA)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(51) C12Q 1/68
DUITSLAND (DE)
(11) EP1525325
(51) C12Q 1/68
(21) EP03755629.7
C07H 21/02
(22) 24.07.2003
(11) EP2024515
(31) 0209524
(21) EP07795548.2
(32) 26.07.2002
(22) 30.05.2007
(33) Frankrijk
(31) 803571 P
848543 P
(54) METHODE D'ANALYSE D'ACIDES
(33) Europees Octrooi Bureau
NUCLEIQUES ET SON UTILISATION (32) 31.05.2006
(54) Cell-free translation system
POUR EVALUER LE DEGRE
28.09.2006
D'EDITION DE L'ARNM DU
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
RECEPTEUR 5-HT2C DE LA
Verenigde Staten van Amerika
(73) Universität Bayreuth te 95440
SEROTONINE
BAYREUTH, BONDSREPUBLIEK
(54) GENE METHYLATION IN CANCER
(47) 22.08.2012
DUITSLAND (DE)
DIAGNOSIS
(73) MARCO POLO PHARMACEUTICALS (47) 22.08.2012
(72) Sprinzl, Mathias te 95445
te 75008 PARIS, Frankrijk (FR)
BAYREUTH, BONDSREPUBLIEK
(73) Orion Genomics, LLC te ST.
DUITSLAND (DE)
(72) MADJAR, Jean-Jacques te F-69002
LOUIS, MO 63108, Verenigde
Agafonov, Dimitry te 37077
LYON, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
BERTHOMME, Hervé te F-69500
(72)
ORDWAY, Jared te ST. LOUIS,
DUITSLAND (DE)
BRON, Frankrijk (FR)
MISSOURI 63110, Verenigde
Rabe, Kersten te 26209
(51) G01N 27/26
Staten van Amerika (US)
KIRCHHATTEN, BONDSREPUBLIEK
C12Q 1/68
JEDDELOH, Jeffrey A. te
DUITSLAND (DE)
B03C 5/02
OAKVILLE, MISSOURI 63129,
(51) C12Q 1/56
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1764418
(US)
(11) EP1149173
(21) EP05108445.7
BEDELL, Joseph te
(21) EP00912349.8
(22) 14.09.2005
CHESTERFIELD, MISSOURI 63017,
(22) 28.01.2000
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and device for the
(31) 19904674
(US)
treatment of biological samples
using dielectrophoresis
(32) 04.02.1999
(51) C12Q 1/68
(47) 22.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2133431
(32) 02.02.2005
(54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG
DER KONZENTRATION VON
THROMBININHIBITOREN
(47) 22.08.2012
(73) JenAffin GmbH te 07745 JENA,
(73) STMicroelectronics Srl te 20864
AGRATE BRIANZA, Italië (IT)
PerkinElmer Cellular Technologies
Germany GmbH te 22525
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07845823.9
(22) 06.12.2007
(31) 200710134620
(32) 02.11.2007
Nummer 35/12
102
(33) China
CA 94901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gelfand, David H. te OAKLAND,
CA 94611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gut, Ivo Glynne te 75014 PARIS,
Frankrijk (FR)
Mauger, Florence te 91000 EVY,
Frankrijk (FR)
(54) MICRORNAS IN SERUM/BLOOD
PLASMA AND THEIR USES
(47) 22.08.2012
(73) Jiangsu Mingma Biotech CO., LTD
te TAIZHOU, JIANGSU 225300,
China (CN)
(72) ZHANG, Chenyu te NANJING
JIANGSU 210093, China (CN)
ZHANG, Junfeng te NANJING
JIANGSU 210093, China (CN)
CHEN, Xi te NANJING JIANGSU
210093, China (CN)
BA, Yi te TIANJIN 300060, China
(CN)
CHEN, Jiangning te NANJING
JIANGSU 210093, China (CN)
WANG, Jin te NANJING JIANGSU
210093, China (CN)
ZENG, Ke te NANJING JIANGSU
210093, China (CN)
ZHANG, Hongjie te NANJING
JIANGSU 210093, China (CN)
(51) C12Q 1/68
(11) EP2107129
(21) EP09005154.1
(22) 30.07.2004
(31) 492102 P
(32) 31.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods for high level
multiplexed polymerase chain
reactions and homogeneous
mass extension reactions for
genotyping of polymorhisms
(47) 22.08.2012
(73) SEQUENOM, INC. te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1331,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Beaulieu, Martin te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92019, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Van den Boom, Dirk te LA JOLLA
CALIFORNIA 92037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
(11) EP2112230
(21) EP09005451.1
(22) 17.04.2009
(31) 46720 P
(32) 21.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12Q 1/68
(11) EP2239339
(21) EP10003758.9
(22) 08.04.2010
(31) 09005256
09167140
29 augustus 2012
(21) EP10179652.2
(22) 28.01.2004
(31) 443471
465071
476602
476504
476313
476592
497985
P
P
P
P
P
P
P
(32) 29.01.2003
23.04.2003
06.06.2003
06.06.2003
06.06.2003
06.06.2003
25.08.2003
(32) 09.04.2009
04.08.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Dye composition for fluid transfer
Verenigde Staten van Amerika
control
Verenigde Staten van Amerika
22.08.2012
(54) Methods of amplifying and
Roche Diagnostics GmbH te
sequencing nucleic acids
68305 MANNHEIM,
(47)
22.08.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) 454 Life Sciences Corporation te
(DE)
BRANFORD CT 06405, Verenigde
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
Staten van Amerika (US)
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) Ankenbauer, Waltraud te 82377
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Heindl, Dieter te 82396 PAEHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Josel, Hans-Peter te 82362
WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weilke, Christian te 82377
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Leamon, John H. te GUILFORD, CT
06437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lohman, Kenton te GUILFORD, CT
06437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rothberg, Jonathan M. te
GUILFORD, CT 06437, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Weiner, Michael P. te GUILFORD,
CT 06437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
(51) C12Q 1/70
A61K 39/145
(11) EP2302070
(21) EP10075564.4
(11) EP1597400
(22) 23.06.2006
(21) EP04775805.7
(31) 693053 P
759034 P
06075104
(22) 25.02.2004
(31) 450181 P
(32) 23.06.2005
17.01.2006
16.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) Ribonucleotide tag nucleic acid
detection
(54) Strategies for high throughput
identification and detection of
polymorphisms
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) KEYGENE N.V. te 6700 AE
(73) Roche Diagnostics GmbH te
WAGENINGEN
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) van der Poel, Henricus Johannes
(DE)
Adam te 6700 AE WAGENINGEN
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
van Eijk, Michael Josephus
BASEL, Zwitserland (CH)
Theresia te 6700 AE
Centre National de Genotypage
WAGENINGEN
te 91057 EVRY CEDEX, Frankrijk
(51) C12Q 1/68
(FR)
C12N 15/10
(72) Bauer, Keith A. te SAN RAFAEL,
(11) EP2261372
(32) 25.02.2003
(54) Methods of producing influenza
vaccine compositions
(47) 22.08.2012
(73) MedImmune Vaccines, Inc. te
MOUNTAIN VIEW, CA 94043,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TRAGER, George, Robert te SAN
MATEO, CA 94403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KEMBLE, George te SARATOGA,
CA 95070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHWARTZ, Richard, M. te SAN
MATEO, CA 94402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MEHTA, Harshvardhan te
FREMONT, CA 94555-2961,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/12
(US)
TRUONG-LE, Vu te CAMPBELL, CA
95008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHEN, Zhongying te LOS ALTOS,
CA 94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PAN, Alfred, A. te WALNUT CREEK,
CA 94598, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TSAO, Eric te POTOMAC, MD
20854, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WANG, Chiaoyin, Kathy te
SUNNYVALE, CA 94086,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YEE, Luisa te LOS ALTOS, CA
94022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BALU, Palani te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F27B 1/20
C21B 7/20
(11) EP2318554
(21) EP09804544.6
(22) 30.07.2009
(31) 91469
(32) 08.08.2008
(33) Luxemburg
(54) A CHARGING INSTALLATION FOR
A SHAFT FURNACE AND LOWER
SEALING VALVE ASSEMBLY
THEREFORE
(47) 22.08.2012
(73) Paul Wurth S.A. te 1122
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(72) THILLEN, Guy te L-9234
DIEKIRCH, Luxemburg (LU)
RIZZUTI, Ettore te L-4954
BASCHARAGE, Luxemburg (LU)
VANDIVINIT, Jeff te L-5687
DALHEIM, Luxemburg (LU)
LOUTSCH, Jeannot te L-3943
MONDERCANGE, Luxemburg (LU)
103
Sawada, Hirokazu te HAIBARAGUN SHIZUOKA 421-0396, Japan
(JP)
Uesugi, Akio te HAIBARA-GUN
SHIZUOKA 421-0396, Japan (JP)
(51) H05H 1/30
H05H 1/26
F27D 99/00
F27B 3/22
F27B 3/20
F27B 3/08
C22B 9/22
C22B 4/08
C21C 5/52
C21B 13/12
(11) EP2032726
29 augustus 2012
(32) 14.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR RECOVERING
GROUP VI-B METALS FROM SPENT
CATALYSTS
(47) 22.08.2012
(73) Albemarle Netherlands BV te
3818 LH AMERSFOORT
(72) SITTERS, Johannes Cornelis te
3822 CG AMERSFOORT
FREE, Harmannus Willem Homan
te 3871 MN HOEVELAKEN
OOGJEN, Bob Gerardus te 1326
RR ALMERE
(21) EP07730007.7
(51) C22F 1/08
C22C 9/04
(22) 08.06.2007
(11) EP2333126
(31) 102006029724
(21) EP10193568.2
(32) 28.06.2006
(22) 03.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 200910252443
(32) 09.12.2009
(54) VERFAHREN UND OFEN ZUM
SCHMELZEN VON STAHLSCHROTT (33) China
(47) 22.08.2012
(54) Brass alloys having superior
stress corrosion resistance and
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
manufacturing method thereof
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
(DE)
(73) Xiamen Lota International Co.,
(72) MATSCHULLAT, Thomas te 90542
Ltd. te FUJIAN PROVINCE, China
ECKENTAL, BONDSREPUBLIEK
(CN)
DUITSLAND (DE)
(72) Xu, Chuankai te XIAMEN CITY,
(51) C22B 5/18
FUJIAN PROVINCE, China (CN)
C22B 5/10
Hu, Zhenqing te XIAMEN CITY,
C22B 5/06
FUJIAN PROVINCE, China (CN)
C22B 4/02
Zhang, Siqi te XIAMEN CITY,
C22B 21/02
FUJIAN PROVINCE, China (CN)
(11) EP2121995
(51) C22C 18/04
C22C 18/02
(21) EP08713556.2
C22C 18/00
(22) 04.01.2008
(31) 676017
(32) 16.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2363508
(21) EP11152990.5
(22) 02.02.2011
(31) 2010025883
(51) G01N 33/20
C22B 9/02
C22B 21/06
B41N 3/03
(54) LOW CARBON ALUMINUM
PRODUCTION METHOD USING
SINGLE FURNACE
CARBOTHERMIC REDUCTION
WITH OFF-GAS TREATING AND
RECYCLING
(11) EP2284288
(47) 22.08.2012
(21) EP10007708.0
(73) Alcoa Inc. te PITTSBURGH, PA
15212-5858, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Nisso Metallochemical Co., Ltd. te
TAITO-KU TOKYO 110-0005, Japan
(JP)
(22) 24.07.2010
(31) 2009187667
(32) 13.08.2009
(33) Japan
(54) Aluminium sheet material for
lithographic printing plates
(72) FRUEHAN, Richard, J. te
MURRYSVILLE, PA 15668,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C22B 7/00
(47) 22.08.2012
C22B 34/36
C22B 34/34
(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO
C22B 23/00
106-8620, Japan (JP)
C22B 1/02
Sumitomo Light Metal Industries,
Ltd. te MINATO-KU TOKYO 105(11) EP2064358
8601, Japan (JP)
(21) EP07803502.9
(72) Kurokawa, Shinya te HAIBARAGUN SHIZUOKA 421-0396, Japan
(JP)
(22) 14.09.2007
(31) 844505 P
(32) 08.02.2010
(33) Japan
(54) Zinc base alloy
(47) 22.08.2012
(72) Takahashi, Koukichi te
FUKUSHIMA 969-3301, Japan (JP)
Katagiri, Satoshi te FUKUSHIMA
969-3301, Japan (JP)
(51) C22C 21/10
(11) EP1544315
(21) EP04356196.8
(22) 15.12.2004
(31) 529594 P
(32) 16.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Produit corroyé sous forme de
tôle laminée et élément de
structure pour aéronef en alliage
Nummer 35/12
Al-Zn-Cu-Mg
(47) 22.08.2012
(73) Constellium France te 75008
PARIS, Frankrijk (FR)
Constellium Rolled Products
Ravenswood, LLC te
RAVENSWOOD WV 26164,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Bes, Bernard te 38180 SEYSSINS,
Frankrijk (FR)
Dumont, David te 26100
ROMANS-SUR-ISERE, Frankrijk
(FR)
Ehrstrom, Jean-Christophe te
38130 ECHIROLLES, Frankrijk (FR)
Warner, Timothy te 38340
VOREPPE, Frankrijk (FR)
Dangerfield, Vic te
PARKERSBURG, WEST VIRGINIA
26101, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C23C 14/50
C23C 14/00
B05C 13/00
(11) EP2343396
(21) EP11164105.6
(22) 06.10.2003
(31) 266052
(32) 07.10.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
104
60, LIDINGÖ, Zweden (SE)
Grearson, Alistair te COVENTRY,
WEST MIDLANDS CV3 6HW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G11B 7/26
G11B 7/24
C23C 14/34
C23C 14/08
29 augustus 2012
DUITSLAND (DE)
(51) H01J 37/32
C23C 14/56
C23C 14/32
(11) EP2142681
(21) EP08757988.4
(22) 21.04.2008
(11) EP2022871
(31) 102007019982
(21) EP08104904.1
(32) 23.04.2007
(22) 29.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2004039139
(54) ANORDNUNG ZUR AUSBILDUNG
VON BESCHICHTUNGEN AUF
SUBSTRATEN IM VAKUUM
(32) 17.02.2004
(33) Japan
(54) Optical information recording
medium and process for
producing the same
(47) 22.08.2012
(73) JX Nippon Mining & Metals
Corporation te TOKYO 100-8164,
Japan (JP)
(47) 22.08.2012
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MEYER, Carl-Friedrich te 01328
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Takami, Hideo Nippon Mining &
Metals Co. Ltd. te KITAIBARAKI(51) C25D 1/04
SHI IBARAKI 3191535, Japan (JP)
C25C 1/12
Yahagi, Masataka Nippon Mining
C22F 1/08
& Metals Co. Ltd. te KITAIBARAKISHI IBARAKI 3191535, Japan (JP) (11) EP1567691
(21) EP03757640.2
(51) G11B 7/26
G11B 7/24
C23C 14/34
C23C 14/08
(54) Multiple axis tumbler coating
apparatus
(11) EP2028287
(47) 22.08.2012
(21) EP08104905.8
(73) United Technologies Corporation
te HARTFORD, CT 06101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 29.07.2004
(32) 15.06.2007
01.06.2007
(54) Verfahren zur Herstellung
farbiger Oberflächen
(31) 2004039139
(32) 17.02.2004
(22) 16.10.2003
(31) 02144519
(32) 01.11.2002
(33) China
(54) A NANO CRYSTALS COPPER
MATERIAL WITH SUPER HIGH
STRENGTH AND CONDUCTIVITY
AND METHOD OF PREPARING
THEREOF
(33) Japan
(72) Burns, Steven M. te DANA POINT,
(47) 22.08.2012
CA 92629, Verenigde Staten van (54) Sputtering target
(73) Institute of Metal Research
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
Chinese Academy of Sciences te
Varsell, Richard W. te BRISTOL,
(73) JX Nippon Mining & Metals
SHENYANG, LIAONING 110015,
CT 06010, Verenigde Staten van
Corporation te TOKYO 100-8164,
China (CN)
Amerika (US)
Japan (JP)
(72) LU, Lei te LIAONING 110015,
(51) C23C 30/00
(72) Takami, Hideo te KITAIBARAKI-SHI
China (CN)
C23C 16/34
3191535, Japan (JP)
SI, Xiao te LIAONING 110015,
C23C 14/06
Yahagi, Masataka te KITAIBARAKIChina (CN)
C22C 29/00
SHI 3191535, Japan (JP)
SHEN, Yongfeng te LIAONING 11
0016, China (CN)
(11) EP2287355
(51) C23C 14/22
LU, Ke te LIAONING 110015,
(21) EP10185684.7
C23C 14/12
China (CN)
(22) 19.05.2008
(11) EP2369032
(51) C30B 35/00
(31) 0701449
(21) EP10157794.8
C30B 29/06
0701320
(22) 25.03.2010
C30B 15/02
(33) Zweden
Zweden
(54) Fine grained cemented carbide
with refined structure
(47) 22.08.2012
(73) Sandvik Intellectual Property AB
te 811 81 SANDVIKEN, Zweden
(SE)
(72) Norgren, Susanne te SE-141 41,
HUDDINGE, Zweden (SE)
Kusoffsky, Alexandra te SE 181
C30B 11/00
(11) EP2251459
(47) 22.08.2012
(21) EP10005022.8
(73) Odelo GmbH te 71409
(22) 12.05.2010
SCHWAIKHEIM, BONDSREPUBLIEK (31) 102009021003
DUITSLAND (DE)
(32) 12.05.2009
(72) Keicher, Lukas te 70182
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pavlou, Michael te 71546
ASPACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Müller, Otto te 73344
GRUIBINGEN, BONDSREPUBLIEK
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Bereitstellung flüssigen Siliziums
(47) 22.08.2012
(73) centrotherm SiTec GmbH te
89143 BLAUBEUREN,
Nummer 35/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
105
(54) Producing method of carbon
nanofibers
(72) Mozer, Albrecht, Dr. te 84489
(47) 22.08.2012
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
DUITSLAND (DE)
te TOKYO 108-8215, Japan (JP)
Stadler, Maximilian, Dr. te 84533
(72)
Fujioka, Yuichi te NAGASAKI-SHI
HAIMING, BONDSREPUBLIEK
NAGASAKI 851-0392, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Setoguchi, Toshihiko te
(51) C30B 29/58
NAGASAKI-SHI NAGASAKI 8510392, Japan (JP)
(11) EP2029799
Suenaga, Kazuya te NAGASAKI(21) EP07761071.5
SHI NAGASAKI 851-0392, Japan
(22) 20.04.2007
(JP)
Miki, Susumu te KOBE-SHI HYOGO
(31) 745277 P
652-8585, Japan (JP)
(32) 20.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) D01H 5/66
D01H 11/00
D01H 1/16
(54) THERMOSTABLE PROTEINS AND
METHODS OF MAKING AND USING
(11) EP2284302
THEREOF
(21) EP10006109.2
(47) 22.08.2012
(73) Becton, Dickinson and Company
te FRANKLIN LAKES, NJ 07417,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) AMISS, Terry te CARY, NORTH
CAROLINA 27513, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GILL, Erin te MADISON,
WISCONSIN 53715, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHERMAN, Douglas te DURHAM,
NEW JERSEY 27713, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) D01F 9/127
D01F 9/12
D01F 11/12
(11) EP2261404
(21) EP10009621.3
(22) 07.12.2007
(31) 619327
(32) 03.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CNT-infused fiber and fiber tow
(47) 22.08.2012
(22) 12.06.2010
29 augustus 2012
Japan
(54) Bulky nonwoven fabric
(47) 22.08.2012
(73) JNC Corporation te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8105, Japan (JP)
JNC Fibers Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(72) Fujiwara, Toshikatsu te SHIGA
524-0001, Japan (JP)
Terada, Hirokazu te SHIGA 5240001, Japan (JP)
(51) D04H 1/54
D01F 6/46
(11) EP2298976
(21) EP10010511.3
(22) 08.04.2005
(31) 567400 P
(32) 30.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102009036409
(54) Improved fibers for polyethylene
nonwoven fabric
(32) 06.08.2009
(47) 22.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Ringspinnmaschine
(47) 22.08.2012
(73) Oerlikon Textile GmbH & Co. KG
te 42897 REMSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Mann, Peter te 73095
ALBERSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D03C 9/06
(11) EP1766116
(21) EP05774474.0
(22) 13.07.2005
(31) 200400347
(32) 14.07.2004
(33) België
(54) SHED-FORMING APPARATUS
COMPONENT AND WEAVING
MACHINE
(72) Patel, Rajen M. te LAKE JACKSON,
TX 77566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Claasen Gert J. te 8805
RICHTERSWIL, Zwitserland (CH)
Liang, Wenbin te PEARLAND,
TEXAS 77584, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Katzer, Karin te 8810 HORGEN,
Zwitserland (CH)
Stewart, Kenneth B., Jr. te LAKE
JACKSON, TX 77566, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Allgeuer, Thomas T. te 8832
WOLLERAU, Zwitserland (CH)
Nieto, Jesus te LAKE JACKSON, TX,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) D04H
D04H
D04H
D04H
3/10
3/02
13/00
1/46
(73) Applied NanoStructured
Solutions, LLC te BALTIMORE, MD (47) 22.08.2012
21220, Verenigde Staten van
(73) Picanol te 8900 IEPER, België (BE) (11) EP1595017
Amerika (US)
(21) EP04708384.5
(72) BEERNAERT, Bart te B-8904
(72) Shah, Tushar K. te FULTON, MD
BOEZINGE,
België
(BE)
(22) 05.02.2004
20759, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 0303295
(51) D04H 13/00
Gardner, Slade H. te FORT
D04H 1/54
(32) 13.02.2003
WORTH TX 76107, Verenigde
D04H 1/50
(33) GROOT BRITTANNIË
Staten van Amerika (US)
D04H 1/06
Alberding, Mark R. te GLEN ARM
(54) FILAMENTARY NONWOVEN
B32B 5/26
MD 21057, Verenigde Staten van
BANDAGE FABRIC
B32B 27/32
Amerika (US)
B32B 27/12
(47) 22.08.2012
B32B 27/02
(51) D01F 9/133
(73) Trützschler Nonwovens GmbH te
(11) EP2377980
D01F 9/127
63329 EGELSBACH,
C01B 31/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP11162033.2
(DE)
(11) EP2287373
(22) 12.04.2011
Carus, Edmund Hugh te
(21) EP10187243.0
(31) 2010092576
CLITHEROE, LANCASHIRE BB7
2011062498
(22) 27.11.2003
9QJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 13.04.2010
(31) 2003030096
(72) BARTH, Georg, Martin te 56579
22.03.2011
RENGSDORF, BONDSREPUBLIEK
(32) 06.02.2003
DUITSLAND (DE)
(33)
Japan
(33) Japan
Nummer 35/12
CARUS, Edmund Hugh te
CLITHEROE, LANCASHIRE BB7
9QJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) D05B 29/06
(11) EP2078774
(21) EP06822892.3
(22) 02.11.2006
(54) SEWING MACHINE FOOT AND
SEWING MACHINE
(47) 22.08.2012
(73) YKK Corporation te CHIYODA-KU,
TOKYO 101 8642, Japan (JP)
(72) ISHIKAWA, Kiichiro te TOYAMA
938-8601, Japan (JP)
YAMAZAKI, Makoto te TOYAMA
938-8601, Japan (JP)
(51) D06B 11/00
B41J 3/60
B41J 3/54
B41J 3/407
B41J 11/00
(11) EP1670983
(21) EP04765577.4
(22) 22.09.2004
(31) 1024338
PCT/NL03/00841
(32) 22.09.2003
28.11.2003
(33) Nederland
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
106
(72) GUINIBERT, Allen James te MT
ALBERT, 1004 AUCKLAND, NieuwZeeland (NZ)
Jackson, Russell Joseph te
MARAETAI, 1705 AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
Johnson, Hugh Griffith te
PARNELL, 1001 AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
Abraham, Bradley Clive te
HOWICK, 1704 AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
Pitt, Daniel Keith Raphael te
EPSOM, 1003 AUCKLAND, NieuwZeeland (NZ)
Eekildsen, Olaf Adrian Hojland te
1006 AUCKLAND, Nieuw-Zeeland
(NZ)
Gramada, Radu te CODE 052151,
BUCHAREST, Roemenië (RO)
Mcgregor, Bruce Reginald Frank
te PAPAKURA, 1703 AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
Frazerhurst, Geoffrey Simon te
PAKURANGA, 1706 AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
Velandia, Armando Morles te
MILFORD, 1309 AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
Hilgers, Andy Alexander te
ONEHUNGA, 1006 AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
Hirst, Daryl Leonard te MARAETAI,
1705 AUCKLAND, Nieuw-Zeeland
(NZ)
(51) D06F 39/00
D06F 37/26
(54) METHOD AND DEVICE FOR
(11) EP2314751
DIGITALLY COATING TEXTILE AND
(21) EP10193419.8
DIGITALLY COATED TEXTILE
(22) 31.10.2006
(47) 22.08.2012
(73) Ten Cate Advanced Textiles B.V.
te 7443 PV NIJVERDAL
(54) Washing machine with a wash
drum lighting device
(72) CRAAMER, J.,A. te 8651 LJIST
(47) 22.08.2012
(51) D06F
D06F
D06F
D06F
D06F
D06F
D06F
D06F
D06F
D06F
D06F
D06F
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
39/12
39/04
37/42
37/30
37/28
37/26
37/22
37/10
37/04
33/00
23/02
21/04
(11) EP1497490
(21) EP03717805.0
(22) 10.04.2003
(31) 51829002
52519503
(32) 10.04.2002
04.04.2003
(33) Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland
(54) A LAUNDRY APPLIANCE
(47) 22.08.2012
(73) Fisher & Paykel Appliances
Limited te EAST TAMAKI, 1706
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
29 augustus 2012
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Washing machine using steam
and method for controlling the
same
(47) 22.08.2012
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) Park, Seog Kyu te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO, 641-711,
Zuid-Korea (KR)
Ahn, In Geun te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO, 641-941,
Zuid-Korea (KR)
(51) D06F 39/08
A47L 15/42
(11) EP2267211
(21) EP10166492.8
(22) 18.06.2010
(31) MC20090150
(32) 22.06.2009
(33) Italië
(54) Washing or washing/drying
machine with recirculation
(47) 22.08.2012
(73) Meccanica Generale S.R.L. te
60038 SAN PAOLO DI JESI (AN),
Italië (IT)
(72) Mancini, Stefano te 60035 JESI
(AN), Italië (IT)
Bacelli, Gianfranco te 60035 JESI
(AN), Italië (IT)
(51) D06F 57/04
(11) EP1508635
(21) EP04018221.4
(22) 31.07.2004
(31) 13062003
13652003
(32) 19.08.2003
29.08.2003
(72) Castellarin, Valter te 33080,
PORCIA (PN), Italië (IT)
Gruppo, Luca te 33080, PORCIA
(PN), Italië (IT)
Favaro, Daniele te 33080, PORCIA
(PN), Italië (IT)
Hill, Chris te WEBSTER CITY, IA
50595-1407, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(33) Oostenrijk
Oostenrijk
(51) D06F 39/08
D06F 39/04
D06F 35/00
(51) D06F 58/20
D06F 39/00
D06F 35/00
(11) EP2034082
(11) EP2317003
(21) EP08022170.8
(21) EP10179149.9
(22) 13.03.2006
(22) 01.06.2006
(31) 20050021796
20050021797
20050035031
20050035044
(54) Domestic appliance with a water
reservoir
(32) 16.03.2005
16.03.2005
27.04.2005
27.04.2005
(33) Zuid-Korea
(54) Schirmartiger Wäschetrockner
(47) 22.08.2012
(73) Wüster, Heinrich te 6460
IMST/TIROL, Oostenrijk (AT)
(72) Wüster, Heinrich te 6460
IMST/TIROL, Oostenrijk (AT)
(47) 22.08.2012
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
(72) Arreghini, Luigi te 33080 PORCIA
(PN), Italië (IT)
Nummer 35/12
Schmidt, Dieter te 90552,
RÖTHENBAC, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Quaroni, Riccardo te 33080
PORCIA (PN), Italië (IT)
Santarossa, Alberto te 33080
PORCIA (PN), Italië (IT)
(51) D06F 58/20
D06F 39/00
D06F 35/00
(11) EP2317004
107
PORCIA (PN), Italië (IT)
Santarossa, Alberto te 33080
PORCIA (PN), Italië (IT)
(51) D06M 15/227
D06M 11/17
A61Q 15/00
A61K 8/26
(11) EP1871338
(21) EP05750113.2
(22) 21.04.2005
29 augustus 2012
(47) 22.08.2012
(73) TORAY INDUSTRIES, INC. te
TOKYO 103-8666, Japan (JP)
(72) TSUJI, Seiji te EHIME 7913120,
Japan (JP)
TSUKAMOTO, Masatoshi te
EHMINE 7913131, Japan (JP)
TAKEMOTO, Hidehiro te 7913120,
Japan (JP)
SUZUKI, Tamotsu te 5200842,
Japan (JP)
(54) Domestic appliance with a water
reservoir
(54) METHOD AND COMPOSITION FOR (51) D21C 3/20
OBTAINING ODOR-SUPPRESSING
C13K 1/02
TEXTILE PRODUCTS AND TEXTILE
PRODUCTS, NAMELY GARMENTS, (11) EP2027330
THUS OBTAINED
(21) EP07768956.0
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
(73) Sicem Industriale S.p.A. te 50019 (31) 746682 P
SESTO FIORENTINO, Italië (IT)
869057 P
(21) EP10179175.4
(22) 01.06.2006
(72) FRATINI, Marcello te I-58019
(72) Arreghini, Luigi te 33080 PORCIA
MONTE ARGENTARIO, Italië (IT)
(PN), Italië (IT)
SALINARO, Paolo te I-50019
Quaroni, Riccardo te 33080
SESTO FIORENTINO, Italië (IT)
PORCIA (PN), Italië (IT)
(51) D06M 23/08
Schmidt, Dieter te 90552
D06M 15/00
RÖTHENBACH, BONDSREPUBLIEK
D06M 11/79
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2102406
Santarossa, Alberto te 33080
PORCIA (PN), Italië (IT)
(21) EP07816202.1
(51) D06F 58/20
D06F 39/00
D06F 35/00
(11) EP2317005
(21) EP10179203.4
(22) 01.06.2006
(22) 23.10.2007
(32)
(33)
(54)
(47) 22.08.2012
(47)
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
(73)
(72) Arreghini, Luigi te 33080 PORCIA
(PN), Italië (IT)
Schmidt, Dieter te 90552
RÖTHENBACH, BONDSREPUBLIEK (72)
DUITSLAND (DE)
Quaroni, Riccardo te 33080
PORCIA (PN), Italië (IT)
Santarossa, Alberto te 33080
PORCIA (PN), Italië (IT)
(51) D06F 58/20
D06F 39/00
D06F 35/00
(11) EP2312048
(21) EP10179245.5
(54) Domestic appliance with a water
reservoir
(32) 08.05.2006
07.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Integrated Processing of Plant
Biomass
(47) 22.08.2012
(73) Vertichem Corporation te
TORONTO, ON M5H 3B7, Canada
(CA)
(72) BELANGER, Helene te AUCKLAND
1081, Nieuw-Zeeland (NZ)
10.11.2006
WATSON, James D. te AUCKLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
1071, Nieuw-Zeeland (NZ)
PRESTIDGE, Ross te AUCKLAND,
Verfahren und Verwendung einer
Nieuw-Zeeland (NZ)
Ausrüstungsformulierung zur
LOUGH, Tony James te AUCKLAND
hydrophoben Ausrüstung von
1024, Nieuw-Zeeland (NZ)
fasrigen Substraten
FARID, Mohammed, Mehdi te
22.08.2012
AUCKLAND 1071, Nieuw-Zeeland
Bühler Partec GmbH te 66123
(NZ)
SAARBRÜCKEN,
MACFARLANE, Alan te AUCKLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
0604, Nieuw-Zeeland (NZ)
(DE)
ELTON, Clare te AUCKLAND 0626,
Schoeller Textil AG te 9475
Nieuw-Zeeland (NZ)
SEVELEN, Zwitserland (CH)
CHEN, John te AUCKLAND 1023,
Nieuw-Zeeland (NZ)
TABELLION, Frank te 66123
SAARBRÜCKEN,
(51) D21C 9/153
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2092116
(DE)
STEINGRÖVER, Klaus te 66125
(21) EP07857425.8
SAARBRÜCKEN,
(22) 11.12.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0655467
(DE)
WAEBER, Peter te 9320 ARBON,
(32) 13.12.2006
Zwitserland (CH)
(33) Frankrijk
LOTTENBACH, Roland te 9422
(54) METHOD FOR BLEACHING
STAAD, Zwitserland (CH)
CHEMICAL PAPER PULPS BY FINAL
D06M 15/327
OZONE TREATMENT AT HIGH
D03D 15/12
TEMPERATURE
B29B 15/08
(47) 22.08.2012
EP1911875
(73) ITT Manufacturing Enterprises,
EP06731746.1
Inc. te WILMINGTON, DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
13.04.2006
(US)
2005220187
(31) 102006053326
(54) Domestic appliance with a water
reservoir
(22) 01.06.2006
(22) 08.05.2007
(51)
(47) 22.08.2012
(11)
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
(22)
(21)
(31)
(72) Arreghini, Luigi te 33080 PORCIA (32) 29.07.2005
(PN), Italië (IT)
(33) Japan
Schmidt, Dieter te 90552
RÖTHENBACH, BONDSREPUBLIEK (54) REINFORCING WOVEN FABRIC
AND PROCESS FOR PRODUCING
DUITSLAND (DE)
THE SAME
Quaroni, Riccardo te 33080
(72) PIPON, Guillaume te 38400 SAINT
MARTIN D'HÈRES, Frankrijk (FR)
LACHENAL, Dominique te 38130
ECHIROLLES, Frankrijk (FR)
CHIRAT, Christine te 38100
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Nummer 35/12
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
108
HOSTACHY, Jean-Christophe te
(54) Optical brightening compositions
69440 TALUYERS, Frankrijk (FR)
for high quality inkjet printing
RIED, Achim te 32549 BAD
(47) 22.08.2012
OYENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
DUITSLAND (DE)
ROAD TOWN, TORTOLA,
D21H 15/02
Britse Maagdeneilanden (VG)
D21H 13/24
International Paper Company te
D06M 11/38
LOVELAND, OH 45140, Verenigde
D06M 11/00
Staten van Amerika (US)
D01F 8/14
(72) Jackson, Andrew Clive te 4142
D01F 8/04
MÜNCHENSTEIN BL, Zwitserland
D01F 6/62
(CH)
B01D 39/16
Klein Cédric te 67170 BRUMATH,
EP2138634
Frankrijk (FR)
Puddiphatt David te 4203
EP08751875.9
GRELLINGEN, Zwitserland (CH)
11.04.2008
Skaggs, Benny te SPRINGBORO,
2007108133
OH OHIO 45066, Verenigde
Staten van Amerika (US)
17.04.2007
(33) Japan
(54) WET-LAID NON-WOVEN FABRIC
AND FILTER
(47) 22.08.2012
(73) Teijin Fibers Limited te OSAKASHI, OSAKA 541-0054, Japan (JP)
(72) INAGAKI, Kenji te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-0006, Japan (JP)
(51) H01M 8/00
H01M 4/86
D21H 13/50
C04B 35/83
(11) EP1612313
(21) EP04723333.3
(22) 25.03.2004
(31) 2003084644
2003087223
2003334743
(32) 26.03.2003
27.03.2003
26.09.2003
(33) Japan
Japan
Japan
(54) POROUS CARBON BASE
MATERIAL, METHOD FOR
PREPARATION THEREOF, GASDIFFUSING MATERIAL, FILMELECTRODE JOINTED ARTICLE,
AND FUEL CELL
(47) 22.08.2012
(73) TORAY INDUSTRIES, INC. te
TOKYO 103-8666, Japan (JP)
(51) E02B 17/08
B23K 9/02
B23K 37/02
B23K 37/00
B23K 31/02
(11) EP1646753
(21) EP04767512.9
(22) 29.06.2004
(31) 0308057
(32) 02.07.2003
(33) Frankrijk
E02D 29/02
(11) EP2400614
(21) EP11004138.1
(22) 19.05.2011
(31) 202010009603 U
(32) 28.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hebesystem für einen Verteiler
eines Unterflursystems
(47) 22.08.2012
(73) Kubik, Ralf te 63849
LEIDERSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kubik, Ralf te 63849
LEIDERSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E02F 3/36
(11) EP2018456
(21) EP07725329.2
(22) 16.05.2007
(31) 102006023420
(32) 17.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
(47) 22.08.2012
(73) Lehnhoff Hartstahl GmbH & Co.
KG te 76534 BADEN-BADEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) PROCEDE D'ASSEMBLAGE D'UN
TRONCON DE CREMAILLERE DE
PLATE-FORME PETROLIERE AUTO- (72) MÜLLER, Peter te 67470
ELEVATRICE
NIEDERROEDERN, Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
(51) E02F 3/92
(73) INDUSTEEL FRANCE te 92800
(11) EP2342385
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
Civad SA te 71210 MONTCHANIN, (21) EP09815688.8
(22) 24.09.2009
Frankrijk (FR)
(72) CARDAMONE, David te F-71210
ECUISSES, Frankrijk (FR)
MABELLY, Philippe te F-71670 LE
BREUIL, Frankrijk (FR)
(51) F42D 1/00
F04F 1/08
E02D 19/10
(11) EP2006454
(21) EP07730492.1
(22) 14.03.2007
(31) 200600704
(32) 14.03.2006
(33) Spanje
(72) CHIDA, Takashi te OTSU-SHI,
SHIGA 5200842, Japan (JP)
(54) PUMP FOR DRAINING BORES BY
OKADA, Kenya te OTSU-SHI,
MEANS OF ALTERNATING
SHIGA 5200842, Japan (JP)
ASPIRATION AND EXPULSION
INOUE, Mikio te OTSU-SHI, SHIGA
CYCLES, BASED ON THE
5200842, Japan (JP)
PRINCIPLE OF PNEUMATIC
ISOI, Shinya te YAMASHINA-KU,
DISPLACEMENT
KYOTO-SHI, KYOTO 6078088,
(47) 22.08.2012
Japan (JP)
(73) López Rodríguez, Jorge te 08720
(51) D21H 21/30
VILAFRANCA DEL PENEDÉS,
C09D 11/00
Spanje (ES)
B41M 5/52
(72) López Rodríguez, Jorge te 08720
(11) EP2192230
VILAFRANCA DEL PENEDÉS,
Spanje (ES)
(21) EP08170098.1
(22) 27.11.2008
29 augustus 2012
(51) H02G 3/18
(31) 200800544
(32) 29.09.2008
(33) België
(54) DRAG HEAD FOR A TRAILING
SUCTION HOPPER DREDGER AND
METHOD FOR DREDGING USING
THIS DRAG HEAD
(47) 22.08.2012
(73) Dredging International te 2070
ZWIJNDRECHT, België (BE)
(72) TACK, Bruno te B-9960
ASSENEDE, België (BE)
(51) E03C 1/06
(11) EP1439268
(21) EP03029833.5
(22) 24.12.2003
(31) 10302348
(32) 16.01.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Halterungsanordnung für den
Sanitärbereich
(47) 22.08.2012
(73) Hansgrohe SE te 77761
SCHILTACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Faisst, Magdalena te 77761
Nummer 35/12
SCHILTACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Moosmann, Hubert te 77761
SCHILTACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E03C 1/08
(11) EP1613814
(21) EP03767813.3
(22) 17.12.2003
(31) 10313501
(32) 25.03.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sanitäre Wasserauslaufeinheit,
insbesondere Strahlregler oder
Brause
109
29 augustus 2012
(32) 07.03.2003
Gabionenkörbe
(33) Nieuw-Zeeland
(47) 22.08.2012
(54) A self-centring sliding bearing
(73) Rothfuss, Thomas te 71735
EBERDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 22.08.2012
(73) Robinson Seismic IP Limited te
LOWER HUTT, Nieuw-Zeeland
(NZ)
(72) ROBINSON, William, Henry te
WELLINGTON, Nieuw-Zeeland
(NZ)
GANNON, Christopher, Ross te
WELLINGTON, Nieuw-Zeeland
(NZ)
(72) Rothfuss, Thomas te 71735
EBERDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E06B 7/14
E06B 3/40
E04D 13/035
E04D 13/03
(11) EP1988230
(51) E04B 1/68
(21) EP07107459.5
(11) EP2085529
(22) 03.05.2007
(47) 22.08.2012
(21) EP08170748.1
(54) A roof window
(73) Neoperl GmbH te 79379
MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 04.12.2008
(47) 22.08.2012
(31) VE20080006
(73) VKR Holding A/S te 2970
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
(72) WEIS, Christoph te 79379
MÜLLHIEM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRETHER, Hermann te 79379
MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Italië
(51) E03D 9/08
(11) EP1627966
(21) EP04729711.4
(22) 27.04.2004
(31) 2003124454
2003124455
2003271509
2003271508
2003278231
(32) 28.04.2003
28.04.2003
07.07.2003
07.07.2003
23.07.2003
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Sanitary washing apparatus
(47) 22.08.2012
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Koga, Ryouichi te NARA, 6310005, Japan (JP)
Arikawa, Tomio te NARA, 6391055, Japan (JP)
Enguchi, Itaru te NARA, 6308101, Japan (JP)
Kawamoto, Yasuhiro te OSAKA,
591-8021, Japan (JP)
(51) E04H 9/02
E04B 1/36
E02D 27/34
E01D 19/04
(11) EP1604074
(21) EP04717908.0
(22) 05.03.2004
(31) 52461103
(32) 30.01.2008
(54) Device for providing a hydraulic
seal and interconnection,
particularly for two contiguous
constructive segments of a
building
(72) Borresen, Bjarne te SOBORG
2860, Denemarken (DK)
(51) F16B 13/08
F16B 13/00
E04G 5/04
(11) EP2392750
(47) 22.08.2012
(21)
(73) Volteco S.p.A. te 31050 PONZANO (22)
VENETO TV, Italië (IT)
(31)
(72) Guderzo, Marco te 31100
(32)
TREVISO, Italië (IT)
(33)
(51) H02G 3/22
(54)
F16L 5/00
E04C 2/38
E04B 2/72
(47)
E04B 1/70
(11) EP2226443
(21) EP10001984.3
(22) 26.02.2010
(31) 102009011130
(32) 03.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E04C 5/16
E04C 5/04
E02D 29/02
E02B 3/12
(11) EP1321585
07.06.2011
1054464
07.06.2010
Frankrijk
Attache volante de support et de
fixation d'une structure sur une
paroi, munie d'un adaptateur
22.08.2012
(73) Sateco te 86110 MIREBEAU,
Frankrijk (FR)
(72) Micheneau, Patrick te 79300
BRESSUIRE, Frankrijk (FR)
Braud, Thierry te 86190 VOUILLE,
Frankrijk (FR)
(51)
(54) Verfahren zum Durchführen eines (11)
klimatischen Bauelementes durch (21)
eine Öffnung
(22)
(47) 22.08.2012
(31)
(73) Schako Klima Luft Ferdinand
Schad KG te 78600 KOLBINGEN, (32)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33)
(DE)
(54)
(72) Müller, Rainer, Dr. te 78600
KOLBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP11168997.2
E04H 3/12
EP2345780
EP11150122.7
04.01.2011
1050269
15.01.2010
Frankrijk
Tribune téléscopique motorisée
(47) 22.08.2012
(73) Serapid France te 76660
LONDINIERES, Frankrijk (FR)
(72) Van Dierdonck, Koen te 8700,
TIELT, België (BE)
Van de Moortel, Geert te 9790,
WORTEGEM, België (BE)
(31) 20120822 U
(51) H05K 7/20
F24F 7/10
E04H 5/02
E04H 1/06
(32) 21.12.2001
(11) EP2336457
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10194639.0
(54) Gittermatte, insbesondere für
(22) 11.12.2010
(21) EP02028247.1
(22) 16.12.2002
Nummer 35/12
(31) 0906019
(32) 11.12.2009
(33) Frankrijk
(54) Bâtiment à salles informatiques
superposées et procédé de
climatisation de ce bâtiment
110
DUITSLAND (DE)
(51) E05C 19/06
E05B 47/02
E05B 35/00
(11) EP2253783
(21) EP10425157.4
(47) 22.08.2012
(22) 14.05.2010
(73) Enia Architectes te 93100
MONTREUIL, Frankrijk (FR)
Celeste Management te 77200
TORCY, Frankrijk (FR)
(31) RM20090244
(72) Chazelle, Mathieu te 93100
MONTREUIL, Frankrijk (FR)
Pallubick, Simon te 93100
MONTREUIL, Frankrijk (FR)
Piechaczyck, Brice te 93100
MONTREUIL, Frankrijk (FR)
Pommier, Laurent te 75012
PARIS, Frankrijk (FR)
Cazere, Bernard te 93100
MONTREUIL, Frankrijk (FR)
Aube, Nicolas te 75004 PARIS,
Frankrijk (FR)
(54) Door locking device
(51) E04H 17/14
E04F 11/18
(22) 12.07.2007
(11) EP2336459
(21) EP10192769.7
(22) 26.11.2010
(31) PD20090363
(32) 01.12.2009
(33) Italië
(54) Orientable pickets fence
assembly
(47) 22.08.2012
(73) Ceccato, Nicola te 35041
BATTAGLIA TERME, Italië (IT)
Trolese, Igor te 35037 TEOLO,
Italië (IT)
(72) Ceccato, Nicola te 35041
BATTAGLIA TERME, Italië (IT)
Trolese, Igor te 35037 TEOLO,
Italië (IT)
(51) E05C
E05B
E05B
E05B
E05B
9/02
63/04
3/08
3/04
3/00
(32) 15.05.2009
(33) Italië
(47) 22.08.2012
(73) Bitron S.p.A. te 10100 TORINO
(TO), Italië (IT)
(72) Promutico, Fabrizio te 10100
TORINO (TO), Italië (IT)
(51) E05B 65/10
E05B 59/00
(11) EP2171187
(21) EP07805708.0
29 augustus 2012
(73) Sugatsune Kogyo CO., LTD. te
TOKYO 101-8633, Japan (JP)
(72) Oshima, Kazuyoshi te TOKYO 1018633, Japan (JP)
(51) E06B 1/60
E06B 1/34
E06B 1/02
(11) EP1688577
(21) EP05112877.5
(22) 23.12.2005
(31) 102005001263
(32) 11.01.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lasche zur Verbindung von
Fenster- oder Türrahmen an
einem Stockrahmen oder an
einer Wandbegrenzung
(47) 22.08.2012
(73) SFS intec Holding AG te 9435
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(72) Mallebay, Lionel te 26120
MONTELIER, Frankrijk (FR)
(54) Lock for reinforced doors and the (51) E06B 9/52
like comprising a selector
(11) EP2320022
(47) 22.08.2012
(21) EP10013533.4
(73) CISA S.p.A. te 48018 FAENZA RA, (22) 12.10.2010
Italië (IT)
(31) 202009015293 U
(72) NALDONI, Maurizio te I-48018
202010013558 U
FAENZA, Italië (IT)
202010007439 U
FUSTINI, Fausto te I-40026
(32) 10.11.2009
IMOLA, Italië (IT)
23.09.2010
(51) E05C 9/04
01.06.2010
E05C 7/04
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E05B 65/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E05B 47/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2362042
(54) Scharnier für ein Insekten(21) EP10154127.4
und/oder Pollenschutzgitter
(22) 19.02.2010
(47) 22.08.2012
(54) Panik-Treibriegelschloss
(47) 22.08.2012
(73) BKS GmbH te 42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) M.A.C.'s HOLDING GmbH te
91596 BURK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kaspar, Benjamin te 91725
EHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Beschlaganordnung für ein
Fenster, eine Tür oder
dergleichen
(72) Hennecke, Gerhard te 42555
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vadalá, Jonathan te 42549
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Grothe, Udo te 42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.08.2012
(51) E05D 7/04
(32) 17.12.2004
(73) ROTO FRANK AG te 70771
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2251513
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP10162455.9
(54) Chain stopper
(22) 10.05.2010
(47) 22.08.2012
(31) 2009114980
(73) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V. te 3071 EL ROTTERDAM
(11) EP1978187
(21) EP07006841.6
(22) 02.04.2007
(72) Beyer, Holger te 70619
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bertsche, Arnold te 70794
FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ghussein, Luay te 70374
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(32) 11.05.2009
(33) Japan
(54) A cup embedded type hinge
device with position adjustment
function
(47) 22.08.2012
(51) E06B 9/78
E06B 9/326
E06B 9/324
(11) EP1672164
(21) EP05257181.7
(22) 22.11.2005
(31) 04078428
(72) Koop, Lars te 27574
BREMERHAVEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E21B 7/20
E21B 17/14
Nummer 35/12
E21B 17/10
(11) EP1989390
(21) EP07789078.8
(22) 30.07.2007
(31) 0615135
(32) 29.07.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) RUNNING BORE-LINING
TUBULARS
(47) 22.08.2012
(73) Deep Casing Tools Limited te
ABERDEEN AB15 4YE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) HERRERA, Derek te WEST
ABERDEEN AB11 5RJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) E21B 17/046
E21B 10/36
(11) EP2035646
(21) EP06825773.2
(22) 11.10.2006
(31) 422625
(32) 07.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-SECTIONAL PERCUSSIVE
DRILL BIT ASSEMBLY
(47) 22.08.2012
111
(31) 883115 P
772181
923895
(32) 02.01.2007
30.06.2007
25.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COILED TUBING TRACTOR
ASSEMBLY
(11) EP2097609
(21) EP07859542.8
(22) 28.12.2007
(51) F02C 9/22
F02C 9/18
F02C 6/08
F01D 17/20
F01D 17/16
(11) EP2344726
(21) EP09817291.9
(22) 29.09.2009
(31) 0856565
(32) 30.09.2008
(47) 22.08.2012
(33) Frankrijk
(73) Services Pétroliers Schlumberger
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
Schlumberger Holdings Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
Schlumberger Technology B.V. te
2514 JG THE HAGUE
PRAD Research And Development
Limited te ROAD TOWN,
TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(47) 22.08.2012
(72) TUNC, Gokturk te STAFFORD, TX
77477, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PRIETO, Cecilia te HOUSTON, TX
77081, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) E21F 17/02
E21D 11/08
(73) Keystone Air & Drill Supply Co. te (11) EP2369130
SOMERSET, PA 15501, Verenigde
(21) EP10003215.0
Staten van Amerika (US)
(22) 25.03.2010
(72) SMITH, Richard te MORRISVILLE,
NY 13408, Verenigde Staten van (54) Verfahren zur Sanierung einer
Tunnelröhre
Amerika (US)
MEANS, Stephen R. te
(47) 22.08.2012
PUNXSUTAWNEY, PA 15767,
(73) Porr Technobau und Umwelt
Verenigde Staten van Amerika
GmbH te 81377 MÜNCHEN,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WALKER, Thomas A. te BERLIN,
(DE)
PA 15330, Verenigde Staten van
(72)
Stickler, Martin te 83558
Amerika (US)
MAITENBETH, BONDSREPUBLIEK
(51) F16L 15/06
DUITSLAND (DE)
E21B 17/042
Uth, Robert te 85386
GÜNZENHAUSEN,
(11) EP1834063
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05855438.7
(DE)
(22) 22.12.2005
(51) F01D 5/18
(31) 27014
F01D 5/14
(32) 30.12.2004
(11) EP2239417
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10157434.1
(54) THREADS WITH PERTURBATIONS
(22) 23.03.2010
(47) 22.08.2012
(31) 413813
(73) Hydril Company te HOUSTON, TX
(32) 30.03.2009
77027, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) Turbine blade assemblies with
(72) REYNOLDS, Harris, A., Jr. te
thermal insulation
HOUSTON, TX 77055, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(51) E21B 47/12
E21B 4/18
E21B 23/14
29 augustus 2012
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Morgan, Victor te GREENVILLE,
SC 29607, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) SYSTEME DE COMMANDE
D'EQUIPEMENTS A GEOMETRIE
VARIABLE D'UNE
TURBOMACHINE, NOTAMMENT
PAR GUIGNOLS
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) COLOTTE, Baptiste, Benoît te F77000 MELUN, Frankrijk (FR)
GAULLY, Bruno, Robert te 91630
MAROLLES EN HUREPOIX,
Frankrijk (FR)
(51) F02C 9/22
F02C 9/18
F02C 6/08
F01D 17/20
F01D 17/16
(11) EP2344727
(21) EP09817292.7
(22) 29.09.2009
(31) 0856570
(32) 30.09.2008
(33) Frankrijk
(54) SYSTEME DE COMMANDE
D'EQUIPEMENTS A GEOMETRIE
VARIABLE D'UN MOTEUR A
TURBINE A GAZ COMPORTANT
NOTAMMENT UNE LIAISON A
BARILLET
(47) 22.08.2012
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) COLOTTE, Baptiste, Benoît te F77000 MELUN, Frankrijk (FR)
GAULLY, Bruno, Robert te F91630 MAROLLES EN HUREPOIX,
Frankrijk (FR)
(51) F16K 17/04
F02C 7/06
F01D 25/20
(11) EP2202387
(21) EP08172853.7
(22) 23.12.2008
(54) Vanne d'isolation du circuit
d'huile sans commande dans un
moteur d'avion
(47) 22.08.2012
(73) Techspace Aero S.A. te 4041
MILMORT, België (BE)
(72) Cornet, Albert te B-4800,
VERVIERS, België (BE)
Monfort, Marc te B-4845 JALHAY,
België (BE)
Nummer 35/12
Descubes, Olivier te 64000 PAU,
Frankrijk (FR)
Detry, Sébastien te 64000 PAU,
Frankrijk (FR)
(51) F01N 3/08
F01N 3/027
F01N 3/01
(11) EP2299073
(21) EP10251499.9
(22) 26.08.2010
(31) 2009199401
112
AVL List GmbH te 8020 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(72) KOWADA, Minoru te HINO-SHI
TOKYO 191-8660, Japan (JP)
TORISAKA, Hisaki te HINO-SHI
TOKYO 191-8660, Japan (JP)
SCHREIER, Heimo te A-8020
GRAZ, Oostenrijk (AT)
GRANTNER, Harald te A-8020
GRAZ, Oostenrijk (AT)
OBENAUS, Thomas te A-8020
GRAZ, Oostenrijk (AT)
(51) F28G 9/00
F28G 7/00
Japan
F28F 19/01
Exhaust gas treatment apparatus
F28D 7/16
F02G 5/04
22.08.2012
F01N 5/02
NGK Insulators, Ltd. te NAGOYAF01N 3/023
CITY, AICHI 467-8530, Japan (JP)
(11) EP2333477
Tokuda, Masahiro te NAGOYA CITY
AICHI-KEN, 467-8530, Japan (JP) (21) EP10193207.7
Sakuma, Takeshi te NAGOYA CITY (22) 30.11.2010
AICHI-KEN, 467-8530, Japan (JP) (31) 102009047392
Egami, Takashi te NAGOYA CITY
AICHI-KEN, 467-8530, Japan (JP) (32) 02.12.2009
Kondo, Atsuo te NAGOYA CITY
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AICHI-KEN, 467-8530, Japan (JP) (54) Blockheizkraftwerk mit
(32) 31.08.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) F01N
F01N
F01N
F01N
3/20
3/035
3/023
3/022
WärmetauscherReinigungsvorrichtung und ein
Verfahren zur Verwendung eines
solchen Blockheizkraftwerkes
(11) EP2273079
(47) 22.08.2012
(21) EP10164309.6
(73) Schneider, Georg te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 28.05.2010
(31) 102009024535
(72) Schneider, Georg te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Gross, Reinhard te 97337
Abgasnachbehandlungsvorrichtu
DETTELBACH, BONDSREPUBLIEK
ng
DUITSLAND (DE)
22.08.2012
(51) F01N 3/20
J. Eberspächer GmbH & Co. KG te
F01N 11/00
73730 ESSLINGEN,
(11) EP2357334
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11152130.8
29 augustus 2012
recovery system and relative
heat recovery method
(47) 22.08.2012
(73) Iveco Motorenforschung AG te
9320 ARBON, Zwitserland (CH)
(72) ELLENSOHN, Rudolf te 9434, AU,
Zwitserland (CH)
GSTREIN, Wolfgang te 9320,
ARBON, Zwitserland (CH)
(51) F02B 75/16
F02B 61/02
F01M 13/04
F01M 13/00
(11) EP2330279
(21) EP10169419.8
(22) 13.07.2010
(31) 2009274415
(32) 02.12.2009
(33) Japan
(54) Motorcycle
(47) 22.08.2012
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
(72) Nishimura, Hidehiro te SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
Igarashi, Takeshi te SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
Ootsu, Toyoharu te SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
(51) F16H 1/28
F02C 7/36
(11) EP2339146
(32) 10.06.2009
(21) EP10252197.8
(33)
(22) 22.12.2010
(54)
(47)
(73)
(72) Wirth, Georg te 73230
KIRCHHEIM/TECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Calvo, Silvia te 73730
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 25.01.2011
(51) F01N 3/24
F01N 3/02
F01N 1/08
B01D 53/86
(47) 22.08.2012
(11) EP2175114
(21) EP08720492.1
(22) 17.03.2008
(31) 2007206099
(32) 08.08.2007
(33) Japan
(54) EXHAUST EMISSION CONTROL
DEVICE
(47) 22.08.2012
(73) Hino Motors, Ltd. te HINO-SHI,
TOKYO 191-8660, Japan (JP)
(31) 2010024898
(32) 06.02.2010
(33) Japan
(54) Exhaust gas purifying apparatus
for internal combustion engine
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(72) Yasui, Yuji te SAITAMA 351-0193,
Japan (JP)
(51) F02G 5/02
F02B 41/10
(11) EP1916397
(21) EP07118558.1
(22) 16.10.2007
(31) MI20062046
(32) 24.10.2006
(33) Italië
(54) Engine apparatus with heat
(31) 644848
(32) 22.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Coupling system for a star gear
train in a gas turbine engine
(47) 22.08.2012
(73) United Technologies Corporation
te HARTFORD, CT 06101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Sheridan, William G. te
SOUTHINGTON, CT 06489,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
McClune, Michael E. te
COLCHESTER, CT 06415,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Pescosolido, Alessio te WEST
HARTFORD, CT 06117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F02M 35/10
F02D 9/10
(11) EP2336527
(21) EP11155363.2
(22) 19.06.2009
(31) 2008162961
(32) 23.06.2008
(33) Japan
Nummer 35/12
(54) Air intake apparatus for internal
combustion engine
113
29 augustus 2012
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(73) Ittner, Thilo, Dr. te 88212
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 22.08.2012
(54 KRAFTSTOFFZUFÜHREINRICHTUNG,
)
INSBESONDERE
FÜR
EINE
(72)
Ittner, Thilo, Dr. te 88212
(73) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA te
BRENNKRAFTMASCHINE
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
KARIYA-SHI, AICHI 448-8650,
DUITSLAND (DE)
Japan (JP)
(47 22.08.2012
)
(51) F04B 1/20
(72) ISHIHARA, Hiromitsu te KARIYASHI, AICHI 448-8650, Japan (JP)
(73 Mann + Hummel GmbH te 71638 (11) EP1772625
HASEGAWA, Motonobu te KARIYA- )
LUDWIGSBURG, BONDSREPUBLIEK (21) EP06121256.9
SHI, AICHI 448-8650, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(22) 26.09.2006
(72
KIEDAISCH, Steffi te 73037
(51) F02D 41/38
(31) RE20050110
)
GÖPPINGEN, BONDSREPUBLIEK
F02D 33/00
DUITSLAND
(DE)
(32) 04.10.2005
(11) EP2149693
KLEIN, Martin te 71634
(33) Italië
(21) EP09009294.1
LUDWIGSBURG, BONDSREPUBLIEK
(54) Distribution system for a
DUITSLAND (DE)
(22) 16.07.2009
hydrostatic piston machine
(31) 184841
(51) F03B 13/20
(47) 22.08.2012
(32) 01.08.2008
(11) EP2162617
(73) Brevini Fluid Power S.P.A. te
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06832342.7
42124 REGGIO EMILIA, Italië (IT)
(54) High pressure oil limit based on
(22) 28.11.2006
(72) Ferretti, Orles te 42100, REGGIO
fuel level to protect fuel injectors (54) A COMPLETELY SUBMERGED
EMILIA, Italië (IT)
(47) 22.08.2012
WAVE ENERGY CONVERTER
(51) F04B 27/08
(73) International Engine Intellectual (47) 22.08.2012
(11) EP2049797
Property Company, LLC. te
(73) 40South Energy Limited te
(21) EP07722535.7
WARRENVILLE, IL 60555,
LONDON W1S 1HT, GROOT
Verenigde Staten van Amerika
(22) 19.06.2007
BRITTANNIË (GB)
(US)
(72) GRASSI, Michele te 55042 FORTE (31) 102006035149
(72) Rodriguez, Rogelio te PLAINFIELD,
DEI MARMI (LUCCA), Italië (IT)
(32) 29.07.2006
IL 60586, Verenigde Staten van
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F03D 7/04
Amerika (US)
F03D 7/02
Beyene, Michael te CHICAGO, IL
(54) VORRICHTUNG ZUM ANKOPPELN
60640, Verenigde Staten van
EINES KOLBENS AN EINE
(11) EP2389509
Amerika (US)
RINGSCHEIBE
(21) EP09801411.1
(51) F16F 15/08
F02F 7/00
(11) EP2100021
(21) EP07872077.8
(22) 27.12.2007
(31) PCT/IB2006/004195
(32) 27.12.2006
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) IMPROVED INTERNAL
COMBUSTION ENGINE WITH
BEARING CAP DAMPENING
(22) 19.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) ixetic Bad Homburg GmbH te
61352 BAD HOMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) STATIONÄRE
ENERGIEGEWINNUNGSANLAGE
MIT EINER
ABBREMSVORRICHTUNG
(72) HOHMANN, Marc te 61206
NIEDERWÖLLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.08.2012
(51) F04C 18/08
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2326844
(31) 102009006054
(32) 24.01.2009
(72) BUCHTALA, Boris te 75417
(47) 22.08.2012
MUEHLACKER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Renault Trucks te 69800 SAINT
BERGER, Günter te 44577
PRIEST, Frankrijk (FR)
CATROP-RAUXEL,
(72) SICRE, Amaury te 69007 LYON,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
PICHOT, Frederic te 69800 SAINTSCHNURR, Bernd te 97816 LOHRPRIEST, Frankrijk (FR)
SENDELBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51 F02M 37/22
)
B01D 17/04
(51) F03G 6/06
(11 EP2145099
)
(11) EP2258947
(21 EP08749847.3
)
(22) 26.05.2010
(21) EP10163871.6
(22 29.04.2008
)
(31) 09007361
(31 202007007120 U
)
(33) Europees Octrooi Bureau
(32 16.05.2007
)
(47) 22.08.2012
(32) 03.06.2009
(54) Modularer thermoelektrischer
Wandler
(47) 22.08.2012
(21) EP10714080.8
(22) 31.03.2010
(31) PR20090042
(32) 21.05.2009
(33) Italië
(54) SCREW COMPRESSOR
(47) 22.08.2012
(73) Robuschi S.p.A. te 20100
MILANO, Italië (IT)
(72) CAVATORTA, Paolo te 43013
LANGHIRANO (PARMA), Italië (IT)
TOMEI, Umberto te 40055
CASTENASO (BOLOGNA), Italië
(IT)
(51) F15B 1/24
(11) EP2239468
(21) EP10003106.1
(22) 24.03.2010
(31) 102009016570
(32) 06.04.2009
Nummer 35/12
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kolbenspeicher
(47) 22.08.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kane, Brian te 97816 LOHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F15B 15/10
(11) EP2207970
(21) EP08803571.2
(22) 03.09.2008
(31) 102007048360
(32) 09.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG
EINES ELEKTROPNEUMATISCHEN
STELLERS
(47) 22.08.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BAEUERLE, Michael te 71254
DITZINGEN-HEIMERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RICKEN, Volker te 71706
MARKGROENINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F15B 15/26
(11) EP2052162
(21) EP06762893.3
(22) 28.07.2006
(54) LOCKING PISTON ASSEMBLY
(47) 22.08.2012
(73) Norgren GmbH te 46519 ALPEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) TESCHKE, Ulrich te 47495
RHEINBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ENGELS, Martin te 46519 ALPEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
114
(DE)
(31) 581781
(11) EP2400171
(47) 22.08.2012
(21) EP10167122.0
(73) JLG Industries, Inc. te
MCCONNELLSBURG, PA 172339553, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 24.06.2010
(54) Betätigungseinrichtung sowie
Fahrzeugtür mit einer solchen
Betätigungseinrichtung
(72) von Borries, Rainer te 47647
KERKEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nellen, Peter te 47228
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Slip clutch
H01H 3/26
F16D 49/02
(11) EP2055980
(21) EP08167586.0
(22) 27.10.2008
(31) 0758659
(11) EP2376798
(33) Frankrijk
(21) EP10767977.1
(54) Actionneur électromécanique
muni d'un frein mécanique de
type à ressort à spires enroulé
(22) 06.10.2010
(31) 202009013629 U
(32) 09.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 29.10.2007
(47) 22.08.2012
(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(54) VAKUUM(72) Suter, Ernst te 5741, KOLLIKEN,
WÄLZLAGERANORDNUNG SOWIE
Zwitserland (CH)
VAKUUMPUMPE
(51) F16D 55/227
(47) 22.08.2012
F16D 55/2265
(73) Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
(11)
EP2325515
te 50968 KÖLN,
(21) EP10190470.4
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 09.11.2010
(72) ENGLÄNDER, Heinz te 52441
LINNICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16D 3/74
(11) EP2273143
(21) EP10251167.2
(22) 28.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 13.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) F16C 37/00
F16C 25/08
(11) EP1982080
(31) 102006006600
(32) 17.10.2006
(72) Campbell, Geoffrey George te
KENSINGTON, NEW SOUTH
(47) 22.08.2012
WALES 2232, Australië (AU)
Stark, Hugh Lithgow te KAREELA,
(73) Dura Automotive Systems GmbH
NEW SOUTH WALES 2232,
te 40549 DÜSSELDORF,
Australië (AU)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01H 3/60
(31) 496221
(22) 16.03.2006
(22) 16.10.2007
(51) F16C 1/12
E05B 65/20
E05B 65/12
B60J 5/10
B60J 5/04
(51) F16B 21/04
A47G 23/06
(21) EP06725100.9
29 augustus 2012
(32) 01.07.2009
(31) 102009052790
(32) 11.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Scheibenbremse für ein
Nutzfahrzeug
(47) 22.08.2012
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Nesmjanowitsch, Igor te 94491
HENGERSBERG,
(47) 22.08.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Hamilton Sundstrand Corporation
te WINDSOR LOCKS, CT 06096,
(51) G05D 19/02
Verenigde Staten van Amerika
F16F 7/10
(US)
F16F 15/02
(54) Generator flexible drive coupling
(54) TABLETT MIT EINEM EINSEITIGEN
(72) Himmelmann, Richard A. te
TRÄGER
ROCKFORD, IL 61125, Verenigde
(47) 22.08.2012
Staten van Amerika (US)
(73) KoMo GmbH te 64853 ÖTZBERG(51) F16D 7/02
LENGFELD, BONDSREPUBLIEK
F16D 43/21
DUITSLAND (DE)
B66F 17/00
(72) MOCK, Wolfgang te 64853
B66F 11/04
ÖTZBERG-LENGFELD,
(11) EP2284412
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10190269.0
(11) EP2261525
(21) EP10010712.7
(22) 23.09.2004
(31) 0322404
(32) 24.09.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Active vibration absorber and
method
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
(73) Ultra Electronics Limited te
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
8UE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
115
(54) SILENT CHAIN POWER
TRANSMITTING DEVICE
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
(21) EP08007904.9
(22) 23.04.2008
(31) 102007022022
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO- (32) 08.05.2007
Stothers, Ian McGregor te SAHAM
KU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
TOMEY NORFOLK, IP25 7ET,
Hitachi Powdered Metals Co., Ltd. (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hydrostatische Maschine und
GROOT BRITTANNIË (GB)
te MATSUDO-SHI CHIBA 270diese verwendender Wandler
Scott, Ivan Anthony te
2295, Japan (JP)
CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE
(47) 22.08.2012
(72) FUJIWARA Akira c/o Honda R&D
CB4 9LJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Co., Ltd. te WAKO-SHI SAITAMA
(73) CLAAS Selbstfahrende
Hinchcliffe, Richard Andrew te
351-0193, Japan (JP)
Erntemaschinen GmbH te 33426
STOCKPORT CHESHIRE, SK6 5ER,
HASEGAWA Masao c/o Hitachi
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
GROOT BRITTANNIË (GB)
Powdered Metals Co., Ltd. te
DUITSLAND (DE)
MATSUDO-SHI CHIBA 270-2295,
F16F 9/36
(72)
Dückinghaus, Heinrich te 33649
Japan (JP)
F16F 9/02
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
E05F 5/00
(51) F16H 7/08
DUITSLAND (DE)
EP1359275
(11) EP2174039
(51) F16H 57/04
EP03009579.8
(21) EP08796444.1
(11) EP2278191
29.04.2003
(22) 23.07.2008
(21) EP10167328.3
10219172
(31) 951252 P
(22) 25.06.2010
30.04.2002
(32) 23.07.2007
(31) 0911281
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 30.06.2009
Gelenk mit Vorrichtung zum
(54) MODULAR HYDRAULIC
(33) GROOT BRITTANNIË
Dämpfen von
TENSIONER WITH RATCHET
(54) Gear transmission system having
Schwenkbewegungen
(47) 22.08.2012
a lubrication pump and a
22.08.2012
lubrication reservoir
(73) BorgWarner Inc. te AUBURN
Zimmer, Günther Stephan te
HILLS, MI 48326, Verenigde
(47)
22.08.2012
77866 RHEINAU,
Staten van Amerika (US)
(73)
Meritor Technology, Inc. te TROY
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) CHEKANSKY, Jason, W. te
MI 48084, Verenigde Staten van
(DE)
AUBURN, NY 13021, Verenigde
Amerika (US)
Zimmer, Martin Johannes te
Staten van Amerika (US)
77866 RHEINAU,
(72)
Gianone, Roberto te 28010,
THOMAS, Chris, D. te DRYDEN, NY
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BARENGO (NO), Italië (IT)
13053,
Verenigde
Staten
van
(DE)
Cesari, Chiara te 28100, NOVARA,
Amerika (US)
Italië (IT)
Zimmer, Herbert te 77866
IRVING, Jeffrey, D. te LOCKE, NY
Bassi, Marco te 20026, NOVATE
RHEINAU, BONDSREPUBLIEK
13092, Verenigde Staten van
MILANESE (MI), Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
Fratelli, Marco te 27029,
CLAYTON, Philippe, Alain te IG11B 33/12
VIGEVANOO (PV), Italië (IT)
20050
LESMO
(MI),
Italië
(IT)
G11B 33/08
BENEDETTI, Alessandro te I(51) F16H 61/14
F16F 15/08
23832 MARGNO (LC), Italië (IT)
F16H 61/02
EP2378157
F16H 45/02
(51)
F16H
7/20
EP10160150.8
(11)
EP2381140
F16H 7/08
16.04.2010
F16C 13/00
(21) EP11156606.3
Anordnung mit einer
F16B 41/00
(22) 02.03.2011
quaderförmigen schwingungs(11) EP2339211
(31) 102010028076
und/oder stoßempfindlichen
(21) EP10195082.2
Komponente
(32) 22.04.2010
(22) 15.12.2010
22.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0959537
Siemens Aktiengesellschaft te
(54) Verfahren zur Schaltsteuerung
80333 MÜNCHEN,
(32) 23.12.2009
eines automatisierten
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Schaltgetriebes
(33) Frankrijk
(DE)
(54) Pulley device for a tensioning or (47) 22.08.2012
Krzoska, Andreas te 76149
guide roller and corresponding
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
mounting method
FRIEDRICHSHAFEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 22.08.2012
F16H 7/06
(DE)
(73) Aktiebolaget SKF te 41 550
F16H 55/30
(72) Schneider, Florian te 88161,
GÖTEBORG, Zweden (SE)
F16G 13/08
LINDENBERG, BONDSREPUBLIEK
(72) Wilson, Pamphile te 91310,
F16G 13/04
DUITSLAND (DE)
LINAS, Frankrijk (FR)
EP2330321
Mair, Roland te 88069,
Prouteau, Thierry te 37540,
TETTNANG, BONDSREPUBLIEK
EP09809987.2
SAINT-CYR-SUR-LOIRE, Frankrijk
DUITSLAND (DE)
(FR)
27.08.2009
Narbonnais, Cédric te 95100,
(51) F16H 61/68
2008220670
ARGENTEUIL, Frankrijk (FR)
F16H 61/18
29.08.2008
F16H 59/54
(51) F16H 39/14
F16H 59/42
Japan
(11) EP1990559
Nummer 35/12
F16H 59/40
F16H 59/18
E02F 9/20
(11) EP2098761
(21) EP07832886.1
(22) 30.11.2007
(31) 2006323032
(32) 30.11.2006
(33) Japan
(54) SPEED CHANGE CONTROL
SYSTEM FOR INDUSTRIAL
VEHICLE
(47) 22.08.2012
(73) Hitachi Construction Machinery
Co., Ltd. te BUNKYOU-KU TOKYO
112-0004, Japan (JP)
(72) HYODO, Koji c/o HITACHI
CONSTRUCTION MACHINERY CO.,
LTD. te TSUCHIURA-SHI, IBARAKI
300-0013, Japan (JP)
TANAKA, Tetsuji c/o TCM
CORPORATION te TOKYO 1050003, Japan (JP)
SAKAI, Eiichi c/o TCM
CORPORATION te TOKYO 1050003, Japan (JP)
(51) F16H 63/18
B60W 30/18
(11) EP2017504
116
(11) EP2264338
(11) EP2267348
(21) EP10251087.2
(21) EP10167069.3
(22) 16.06.2010
(22) 23.06.2010
(31) 0910536
(31) 200910149820
200910149819
(32) 18.06.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A compliant element
(47) 22.08.2012
(73) Rolls-Royce PLC te LONDON
SW1E 6AT, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(11) EP2366921
(51) F16K 31/40
(11) EP2363623
(47) 22.08.2012
(21) EP11003131.7
(73) Globe Union Industrial Corp. te
TAICHUNG, Taiwan (TW)
(22) 16.12.2008
(72) Chang, Yuanhao te TAICHUNG,
Taiwan (TW)
Lo, Tsungyi te TAICHUNG, Taiwan
(TW)
(32) 29.01.2008
(21) EP10382239.1
(54) Gearshift device
(22) 27.08.2010
(47) 22.08.2012
(54) Gas valve
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te SHIZUOKA-KEN
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
(47) 22.08.2012
(72) Masuda, Tatsuya te IWATA-SHI,
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
(72) Querejeta Andueza, Félix te
01010, VITORIA-GASTEIZ, Spanje
(ES)
Echenausía Saez de Zaitegui,
Francisco Javier te 20550,
ARETXABALETA, Spanje (ES)
Múgica Odriozola, José Ignacio te
20570, BERGARA, Spanje (ES)
(22) 15.04.2008
(31) 102007027815
(32) 13.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ÖLABSTREIFRING
(47) 22.08.2012
(73) Federal-Mogul Burscheid GmbH
te 51399 BURSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zhejiang Sanhua Climate &
Appliance Controls Group Co.,
Ltd. te ZHEJIANG 312500, China
(CN)
(54) Temperature controlling valve
(33) Japan
(21) EP08748756.7
22.08.2012
(22) 01.03.2010
(11) EP2423545
(11) EP2153091
(54) A normally open solenoid valve
and an assembling method
thereof
(72) Chen, Bin te ZHEJIANG PROVINCE
312500, China (CN)
(32) 20.07.2007
(51) F16J 9/20
F16J 9/06
(33) China
China
(21) EP10155082.0
(31) 2007189232
(22) 18.07.2008
(32) 26.06.2009
26.06.2009
(72) Groom, Alec te BRISTOL BS5 7SE, (47)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73)
(51) F16K 31/04
F16K 11/085
F16K 11/076
(51) F23N 1/00
F23K 5/00
F16K 31/06
F16K 27/02
(21) EP08252431.5
29 augustus 2012
(73) Coprececitec, S.L. te 20550
ARETXABALETA, Spanje (ES)
(31) 102008006380
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorgesteuertes Ventil,
insbesondere ProportionalDrosselventil
(47) 22.08.2012
(73) Hydac Fluidtechnik GmbH te
66280 SULZBACH/SAAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bruck, Peter te 66484
ALTHORNBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bill, Markus te 66265
HEUSWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16K 41/16
(11) EP2233809
(21) EP10157688.2
(22) 25.03.2010
(31) 4962009
(51) F16K 31/383
(32) 27.03.2009
(11) EP1977148
(33) Zwitserland
(21) EP07730846.8
(31) 0600610
(54) FluidleitungsschieberSpindellagerung mit
korrosionsgeschütztem
Schraubverschluss
(32) 24.01.2006
(47) 22.08.2012
(33) Frankrijk
(73) vonRoll infratec (investment) ag
te 6300 ZUG, Zwitserland (CH)
(22) 23.01.2007
(54) DISPOSITIF DE COMMANDE
HYDRAULIQUE
(72) ESSER, Peter-Klaus te 51515
KÜRTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BÄRENREUTER, Dirk te 51519
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 22.08.2012
(51) F16J 15/08
F01D 11/02
(51) F16K 31/40
(73) Sanitaire Accessoires Services S.A.S. te 69720 SAINT LAURENT
DE MURE, Frankrijk (FR)
(72) OURY, Jean-Claude te F-38440
ARTAS, Frankrijk (FR)
(72) Portmann, Hansjörg te 4563,
GERLAFINGEN, Zwitserland (CH)
(51) H02G 9/02
H02G 1/06
F16L 57/00
F16L 1/032
(11) EP2327833
(21) EP10191812.6
Nummer 35/12
(22) 19.11.2010
(31) 0958222
(32) 20.11.2009
(33) Frankrijk
117
(73) Centrotherm Systemtechnik
GmbH te 59929 BRILON,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
(54) Dispositif pour protéger au moins
un objet de forme générale
allongée tel qu'un câble ou une
(51)
conduite
(47) 22.08.2012
Richter, Hans-Jürgen te 34431,
MARSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
F16L 33/08
F16L 33/04
(11) EP1939513
(73) Dalaine, Jean-Charles te 56190
(21) EP07380366.0
AMBON, Frankrijk (FR)
Dalaine, Audrey te 56190 NOYAL- (22) 18.12.2007
MUZILLAC, Frankrijk (FR)
(31) 200603303
(72) Dalaine, Jean-Charles te 56190
(32) 28.12.2006
AMBON, Frankrijk (FR)
(33) Spanje
Dalaine, Audrey te 56190 NOYAL(54) Clamp for a flexible pipe
MUZILLAC, Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
(51) F16L 3/24
(11) EP1954969
(21) EP06838448.6
(22) 28.11.2006
(73) Cikautxo, S. Coop. te 48710
BERRIATUA (BIZKAIA), Spanje
(ES)
(31) 741326 P
(72) Alberdi Bascaran, Aitor te 20600
EIBAR (GIPUZKOA), Spanje (ES)
(32) 30.11.2005
(51) F16L 37/092
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1972845
(54) ROOFTOP EQUIPMENT SUPPORT
AND METHOD OF USE
(21) EP08405085.5
(47) 22.08.2012
(22) 19.03.2008
(31) 07405099
(73) Erico International Corporation te (32) 22.03.2007
SOLON, OHIO 44139, Verenigde
(33) Europees Octrooi Bureau
Staten van Amerika (US)
(54) Fitting für Wasserrohre
(72) OLLE, Raymond M. te
BRECKSVILLE, OHIO 44141,
(47) 22.08.2012
Verenigde Staten van Amerika
(73) Geberit International AG te 8645
(US)
JONA, Zwitserland (CH)
LAUGHLIN, Raymond S. te
(72) Wili, Hansruedi te 8645 JONA,
MIDDLEFIELD, OHIO 44062,
Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
Wyss, Roger te 8633
(US)
WOLFHAUSEN, Zwitserland (CH)
(51) F16L 13/14
Huber, René te 8645 JONA,
Zwitserland (CH)
(11) EP2236889
(21) EP10152740.6
(22) 05.02.2010
(31) 102009015186
(32) 31.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fitting zum Anschluss eines
Rohres
(51) F16L 37/14
F16L 37/12
F16L 33/28
(11) EP2196717
(21) EP08171510.4
(22) 12.12.2008
(54) Hose connection
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) VIEGA GmbH & Co. KG te 57439
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Dresser Wayne AB te 202 15
MALMÖ, Zweden (SE)
(72) Mester, Reiner te 57368
LENNESTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 37/08
F16L 21/08
F16B 2/24
(11) EP2354615
(21) EP10152807.3
(22) 05.02.2010
(54) Sicherungsvorrichtung einer
Fluidleitungsverbindung
(47) 22.08.2012
(72) Larsson, Bengt I. te 274 53
SKIVARP, Zweden (SE)
Hansson, Jonas te 214 40
MALMÖ, Zweden (SE)
Håkansson, Marie te SE-216 16
LIMHAMN, Zweden (SE)
(51) F16L 55/179
F16L 55/165
F16L 55/164
(11) EP2322836
(21) EP10191533.8
(22) 17.11.2010
(31) 20096193
29 augustus 2012
(32) 17.11.2009
(33) Finland
(54) Method to carry out a branching
point of a pipe line under repair
(47) 22.08.2012
(73) Consti Talotekniikka OY te 06450
PORVOO, Finland (FI)
(72) Weckström, Jan te 06450
PORVOO, Finland (FI)
(51) H01B 12/14
F16L 59/14
F16L 59/065
F16L 59/02
(11) EP2369218
(21) EP10305256.9
(22) 16.03.2010
(54) Anordnung mit einem
supraleitfähigen Kabel
(47) 22.08.2012
(73) Nexans te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Dr. Soika, Rainer te 30559,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dipl.-Ing. Schippl, Klaus te 30659,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dipl.-Ing. Schmidt, Frank te
30855, LANGENHAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F21K 99/00
(11) EP2072892
(21) EP08008953.5
(22) 14.05.2008
(31) 96221594 U
(32) 19.12.2007
(33) Taiwan
(54) Lampshade of a light-emitting
diode (LED) lamp
(47) 22.08.2012
(73) Tang, Shih-Chuan te SHULIN CITY,
TAIPEI COUNTY, Taiwan (TW)
TONS LIGHTOLOGY INC. te
SHULIN CITY, TAIPEI COUNTY,
Taiwan (TW)
(72) Chuan, Tang Shih te SHULIN CITY,
TAIPEI COUNTY, Taiwan (TW)
(51) F21K 99/00
(11) EP2322843
(21) EP10166306.0
(22) 17.06.2010
(54) LED bulb
(47) 22.08.2012
(73) Lee, Chun-Hsien te KAOHSIUNG
COUNTY 824, China (CN)
(72) Lee, Chun-Hsien te KAOHSIUNG
COUNTY 824, China (CN)
(51) F23N 5/12
F23N 5/00
F23N 1/02
(11) EP1331444
(21) EP03000375.0
Nummer 35/12
118
(22) 10.01.2003
(51) F25D 29/00
(31) 682002
(11) EP2370769
(32) 17.01.2002
(21) EP09799616.9
(33) Oostenrijk
(22) 17.12.2009
(54) Verfahren zur Regelung eines
Gasbrenners
(31) 200810081
(47) 22.08.2012
(33) Turkije
(73) Vaillant GmbH te 42859
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bomscheuer, Walter te 45239
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Klepka, Michael te 42369
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Richter, Klaus te 42853
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 31.12.2008
(54) A COOLING DEVICE
(47) 22.08.2012
(73) Arçelik Anonim Sirketi te 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
29 augustus 2012
(31) 2003197289
2003325402
2003339999
2004020397
(32) 15.07.2003
18.09.2003
30.09.2003
28.01.2004
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(33) Japan
(54) FIRING FURNACE AND METHOD
FOR FIRING
(72) KOCATURK, Serdar te 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
(47) 22.08.2012
ULGUR, Ibrahim Niyazi te 34950 (73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYAISTANBUL, Turkije (TR)
SHI, AICHI 467-8530, Japan (JP)
HOCAOGLU, Sabahattin te 34950
(72)
Kurashima, Yoshihiko, c/o Ngk
ISTANBUL, Turkije (TR)
Insulators, Ltd. te NAGOYA-SHI,
(51) F26B 3/28
AICHI 467-8530, Japan (JP)
F26B 13/10
Hanzawa, Shigeru, c/o Ngk
Insulators, Ltd. te NAGOYA-SHI,
(11) EP2232181
AICHI 467-8530, Japan (JP)
(21) EP08862906.8
Hidaka, Michitaka, c/o Ngk
(22) 28.11.2008
Insulators, Ltd. te NAGOYA-SHI,
AICHI 467-8530, Japan (JP)
(31) 102007061044
Honda, Toshihiko, c/o Ngk
(32) 18.12.2007
Insulators, Ltd. te NAGOYA-SHI,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AICHI 467-8530, Japan (JP)
(54) STRAHLUNGSTROCKNER
(51) F27D 21/02
(47) 22.08.2012
F27D 21/00
C01B 3/38
(73) AdPhos Innovative Technologies
B01J 8/06
GmbH te 83052 BRUCKMÜHL,
B01J 8/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2258997
(72) BÄR, Kai, K., O. te 83043 BAD
(21) EP10164994.5
AIBLING, BONDSREPUBLIEK
(22) 04.06.2010
DUITSLAND (DE)
(31) 478858
GESELL, Günther te 83071
STEPHANSKIRCHEN,
(32) 05.06.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(54) Method for temperature data
(51) F26B 25/12
acquisition
F26B 17/12
(47)
22.08.2012
F23K 1/04
(73)
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,
C10F 5/00
INC. te ALLENTOWN, PA 18195(11) EP1680637
1501, Verenigde Staten van
(21) EP04761354.2
Amerika (US)
(22) 24.09.2004
(72) Esmaili, Ali te EMMAUS, PA
(54) COOLER AND REFRIGERATOR
(31) 2003905237
(47) 22.08.2012
(32) 25.09.2003
(73) HOSHIZAKI DENKI KABUSHIKI
KAISHA te TOYOAKE-SHI, AICHI
470-1194, Japan (JP)
(33) Australië
(72) KAGA, Shinichi te YAKATA, SAKAECHO, TOYOAKE-SHI AICHI, 47,
Japan (JP)
KONDO, Naoshi te YAKATA,
SAKAE-CHO, TOYOAKE-SHI AICHI,
47, Japan (JP)
SUZUKI, Yoshiyasu te YAKATA,
SAKAE-CHO, TOYOAKE-SHI AICHI,
47, Japan (JP)
HIRANO, Akihiko te YAKATA,
SAKAE-CHO, TOYOAKE-SHI AICHI,
47, Japan (JP)
SAKAI, Tadashi te YAKATA, SAKAECHO, TOYOAKE-SHI AICHI, 47,
Japan (JP)
(47) 22.08.2012
(51) F24J 2/46
F16L 27/08
F16D 3/00
(11) EP1998120
(21) EP08009527.6
(22) 24.05.2008
(31) 102007025209
(32) 30.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sonnenkraftwerk mit
Drehvorrichtung
(47) 22.08.2012
(73) Mosmatic AG te 9126 NECKER,
Zwitserland (CH)
Senior Flexonics GmbH te 34121
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Rieben, Karl te 9126 NECKER,
Zwitserland (CH)
(51) F25D 11/00
(11) EP1857752
(21) EP06714337.0
(22) 22.02.2006
(31) 2005064133
(32) 08.03.2005
(54) DRYER, DRYING METHOD AND
DRYING PLANT
(73) ECT Coldry Pty Ltd te
MELBOURNE, VIC 3000, Australië
(AU)
(72) WILSON, David te NEWPORT,
VICTORIA 3015, Australië (AU)
(51) H01M 8/06
F27D 17/00
F27B 17/00
C01B 3/38
(11) EP1650518
(21) EP04728256.1
(22) 19.04.2004
18049, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Li, Xianming Jimmy te OREFIELD,
PA 18069, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Licht, William Robert te
ALLENTOWN, PA 18103,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Fogash, Kevin Boyle te
WESCOSVILLE, PA 18106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Smith IV, Oliver Jacob te NEW
TRIPOLI, PA 18066-3409,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Herb, Blaine Edward te
NEWTRIPOLI, PA 18066,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 35/12
Bzik, Thomas Joseph te
MACUNGIE, PA 18062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F41A 19/48
(11) EP2160562
(21) EP08773239.2
(22) 11.06.2008
(31) 20070434
(32) 26.06.2007
119
(FR)
(51) G01B
G01B
G01B
G01B
5/28
5/20
5/02
21/04
(11) EP2365276
(21) EP11154599.2
(22) 16.02.2011
(31) 2010031116
29 augustus 2012
DUITSLAND (DE)
Hammes, Markus te 79104
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmitz, Stephan te 79108
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Johansson, Bjorn te 58332
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51) G01B 5/25
G01B 11/27
(33) Tsjechië
(32) 16.02.2010
(54) DOUBLE ACTION TRIGGER
MECHANISM FOR SEMIAUTOMATIC PISTOL
(21) EP02793606.1
(54) Surface texture contact
(22) 06.12.2002
measuring device comprising
means for estimating the wearing (31) 0104099
out of the stylus
(32) 06.12.2001
(47) 22.08.2012
(33) Zweden
(47) 22.08.2012
(73) Ceska Zbrojovka A.S. te 688 27
UHERSKY BROD, Tsjechië (CZ)
(33) Japan
(73) Mitutoyo Corporation te
(72) HRUBOS, Rostislav te 688 01
KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 213UHERSKY BROD, Tsjechië (CZ)
8533, Japan (JP)
REZEK, Jaroslav te 688 01
UHERSKY BROD, Tsjechië (CZ)
(72) Sakata, Yukihiro te KAWASAKI
FILKO, Ivan te 916 42 MORAVSKE
KANAGAWA 213-8533, Japan (JP)
LIESKOVE, Slovakije (SK)
Honda, Hiroomi te MIYAZAKI
MIYAZAKI 889-1701, Japan (JP)
(51) F41H 5/04
Hidaka, Hiroyuki te MIYAZAKI
(11) EP1740902
MIYAZAKI 889-1701, Japan (JP)
(21) EP05810157.7
(51) G01B 9/02
(22) 02.02.2005
A61B 5/00
(31) 541386 P
(11) EP1869398
(32) 02.02.2004
(21) EP06738710.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.03.2006
(54) PERSONNEL PROTECTIVE
ARRANGEMENT
(31) 662652 P
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 17.03.2005
(73) BAE Systems Land & Armaments (54) APPARATUS AND METHOD FOR
L.P. te ARLINGTON, VA 22209,
FREQUENCY-DOMAIN OPTICAL
Verenigde Staten van Amerika
COHERENCE TOMOGRAPHY
(US)
(47) 22.08.2012
(72) HAYES, Nicholas, F. BAE Systems
(73) The Board of Trustees of the
Land & Armaments L.P. te
Leland Stanford Junior University
ARLINGTON, VA 22209, Verenigde
te PALO ALTO, CA 94306-1106,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
OZELCI, Can, A. BAE Systems
(US)
Land & Armaments L.P. te
ARLINGTON, VA 22209, Verenigde (72) OZCAN, Aydogan te LOS
Staten van Amerika (US)
ANGELES, CA 90024, Verenigde
ELMASKAYA, Nazim BAE Systems
Staten van Amerika (US)
Land & Armaments L.P. te
DIGONNET, Michel J.F. te PALO
ARLINGTON, VA 22209, Verenigde
ALTO, CA 94306, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
KINO, Gordon S. te STANFORD,
(51) F42B 15/38
CA 94305, Verenigde Staten van
F42B 15/36
Amerika (US)
(11) EP2372298
(51) G06T 7/00
(21) EP11290151.7
G01B 11/245
(22) 29.03.2011
G01B 11/00
(31) 1052455
(11) EP2439487
(32) 01.04.2010
(21) EP10186638.2
(33) Frankrijk
(22) 06.10.2010
(54) Montage à connexions
(54)
électriques et systèmes de liaison
mécanique séparable
(47)
(47) 22.08.2012
(73)
(73) MBDA France te 75016 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Durand, François te 78114
MAGNY LES HAMEAUX, Frankrijk
(11) EP1461586
(54) DEVICE AND PROCEDURE FOR
ALIGNING OF COMPONENTS
(47) 22.08.2012
(73) Elos Fixturlaser AB te 431 53
MÖLNDAL, Zweden (SE)
(72) BODGREN, Jan te S-437 36
LINDOME, Zweden (SE)
STRÖMBERG, Peter te SE-421 48
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE)
SANDSTRÖM, Peter te S-436 38
ASKIM, Zweden (SE)
PETERSSON, Henrik te SE-416 58
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) G01N 23/16
G01B 15/02
B65H 20/14
(11) EP2302319
(21) EP10176498.3
(22) 14.09.2010
(31) 2009218975
(32) 24.09.2009
(33) Japan
(54) Radiation inspection apparatus
(47) 22.08.2012
(73) Yokogawa Electric Corporation te
TOKYO 180-8750, Japan (JP)
(72) Ichizawa, Yasushi te MUSASHINOSHI TOKYO 180-8750, Japan (JP)
Obinata, Hirohiko te MUSASHINOSHI TOKYO 180-8750, Japan (JP)
(51) G01C 21/32
(11) EP1251334
(21) EP02252659.4
(22) 15.04.2002
(31) 836501
(32) 17.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Volumenmessvorrichtung für
bewegte Objekte
(54) Geographic database including
data indicating wireless coverage
and method and system for use
thereof
22.08.2012
(47) 22.08.2012
SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Navteq North America, LLC te
CHICAGO, IL 60606, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MacNamara, Shane te 79285
EBRINGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Kaplan, Lawrence M. te
NORTHBROOK, ILLINOIS 60062,
Nummer 35/12
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01C 21/36
G01C 21/32
120
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Längenmesseinrichtung
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Dr. Johannes Heidenhain GmbH te (72) SUGAWARA, Takashi c/o Yamato
83301 TRAUNREUT,
site, IBM Japan Ltd. te YAMATOBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP07120201.4
SHI, KANAGAWA 2428502, Japan
(DE)
(JP)
07.11.2007
(72) Affa, Alfred te 83371 STEIN /
KAWAHARA,Kouji c/o IBM United
System and method for
TRAUN, BONDSREPUBLIEK
Kingdom Ltd. te HAMPSHIRE
displaying address information on
DUITSLAND (DE)
SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË
a map
(GB)
(51)
H01S
5/0687
22.08.2012
CHOTOKU,Yuji c/o IBM United
H01S 3/13
Kingdom Ltd. te HAMPSHIRE
Research In Motion Limited te
G01L 1/24
SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
G01D 5/353
(GB)
(CA)
(11) EP2021741
Dicke, Ronald Anthony te
(51) G01L 19/06
(21) EP07736868.6
OTTAWA ONTARIO K1Y 0S4,
G01D 11/24
Canada (CA)
(22) 25.05.2007
(11) EP2024710
(11) EP2058626
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) G08G 1/0969
G01C 21/34
(31) RM20060279
(11) EP2341315
(33) Italië
(21) EP11158134.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF INTERROGATION OF
A STATIC AND/OR DYNAMIC
STRAIN SENSOR MAKING USE OF
A LASER-FREQUENCY LOCKING
METHOD, AND RELEVANT
APPARATUS
(54) Method of navigation guidance
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Consiglio Nazionale delle
Ricerche te 00185 ROMA, Italië
(IT)
(22) 27.12.2001
(31) 753833
(32) 03.01.2001
(73) Motorola Mobility, Inc. te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 26.05.2006
(72) GAGLIARDI, Gianluca te I-00185
ROMA, Italië (IT)
FERRARO, Pietro te I-00185
(72) Bullock, James Blake te GILBERT,
ROMA, Italië (IT)
AZ 85296, Verenigde Staten van
DE NATALE, Paolo te I-00185
Amerika (US)
ROMA, Italië (IT)
Saavedra, Rafael te TEMPE, AZ
DE NICOLA, Sergio te I-00185
85283, Verenigde Staten van
ROMA, Italië (IT)
Amerika (US)
(21) EP07720175.4
(22) 04.06.2007
(31) 923062006
(32) 07.06.2006
(33) Zwitserland
(54) MEMBRANSCHUTZ FÜR EINEN
SENSOR MIT EINER MEMBRANE
UND SENSOR MIT MEMBRANE
UND MEMBRANSCHUTZ
(47) 22.08.2012
(73) Kistler Holding AG te 8408
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(72) BRECHBÜHL, Stefan te CH-8570
WEINFELDEN, Zwitserland (CH)
WOLFER, Peter te CH-8451
KLEINANDELFINGEN, Zwitserland
(CH)
(11) EP2348286
(51) G01G 13/02
G01F 13/00
G01F 11/00
(51) G01N 29/265
G01N 29/22
G01N 29/04
G01M 5/00
G01B 5/00
G01B 21/20
(21) EP11150418.9
(11) EP2184590
(11) EP2345881
(22) 07.01.2011
(21) EP08168761.8
(21) EP11151274.5
(31) 1050399
(22) 10.11.2008
(22) 18.01.2011
(51) G01D 5/244
(32) 21.01.2010
(54) Dosiervorrichtung mit einer
Wechselvorrichtung für
(33) Frankrijk
Dosiereinheiten
(54) Mesure d'un mouvement cyclique
(47) 22.08.2012
d'une pièce ferromagnétique
(47) 22.08.2012
(73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Le Goff, Alexis te 78000,
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
Blanpain, Roland te 38380,
ENTRE-DEUX-GUIERS, Frankrijk
(FR)
(73) Mettler-Toledo AG te 8606
GREIFENSEE, Zwitserland (CH)
(72) Lüchinger, Paul te 8610, USTER,
Zwitserland (CH)
(51) G01H 17/00
G01H 1/00
(11) EP1808679
(21) EP05800516.6
(22) 01.11.2005
(51) G01D 5/347
(31) 2004321532
(11) EP2037230
(32) 05.11.2004
(21) EP08010849.1
(33) Japan
(22) 14.06.2008
(54) MOVEMENT DETECTION DEVICE
AND MOVEMENT DETECTION
METHOD
(31) 102007044128
(32) 15.09.2007
(47) 22.08.2012
(31) 657424
(32) 19.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Crawling automated scanner for
non-destructive inspection of
aerospace structural elements
(47) 22.08.2012
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Hafenrichter, Joseph L te
SEATTLE, WA 98121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Georgeson, Gary E. te FEDERAL
WAY, WA 98003, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Wood, Nancy L. te CLAYTON, MO
63105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 21/64
Nummer 35/12
121
(11) EP2419716
G01N 29/22
G01N 27/90
G01N 21/954
F22B 37/00
F16H 25/20
(21) EP10714090.7
(22) 06.04.2010
(31) 09157917
(32) 15.04.2009
(11) EP2295960
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP10174695.6
(54) DEVICE FOR TIME CONTROLLED
FLUORESCENCE DETECTION
(22) 31.08.2010
(47) 22.08.2012
(32) 15.09.2009
(31) 14232009
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (33)
te 5621 BA EINDHOVEN
(54)
(72) FISH, David, A. te NL-5656 AE
EINDHOVEN
Zwitserland
Abtastvorrichtung zum Abtasten
eines Körpers, insbesondere
eines Bolzens
(51) G01N 23/20
(47) 22.08.2012
(11) EP1623202
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(21) EP04722504.0
(31) 455853 P
(32) 20.03.2003
(51)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Curved and tapered film used as
sample mount in microcrystal
crystallography
(11)
(47) 22.08.2012
(22)
(21)
(31)
(73) CORNELL RESEARCH
FOUNDATION, INC. te ITHACA, NY (32)
14850, Verenigde Staten van
(33)
Amerika (US)
(54)
(72) THORNE, Robert, E. te ITHACA,
NY 14850, Verenigde Staten van (47)
Amerika (US)
(73)
STUM, Zachary te
MECHANICSGURG, PA 17055,
(72)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
O'NEILL, Kevin te NL-3062 TK
ROTTERDAM
KMETKO, Jan te ITHACA, NY
14850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 27/416
G01N 27/28
G01N 27/26
C12Q 1/00
A61B 5/00
(51)
(11) EP2154521
(21) EP08740452.1
(11)
(22) 15.04.2008
(21)
(31) 2007108630
(22)
(32) 17.04.2007
(31)
(33) Japan
(32)
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MEASURING SUBSTRATE
CONCENTRATION
(33)
(54)
(47) 22.08.2012
(73) ARKRAY, Inc. te KYOTO-SHI,
KYOTO 601-8045, Japan (JP)
(72) KAMATA, Tatsuo te KYOTO-SHI
KYOTO 601-8045, Japan (JP)
TAKAGI, Takeshi te KYOTO-SHI
KYOTO 601-8045, Japan (JP)
ITO, Yuki te KYOTO-SHI KYOTO
601-8045, Japan (JP)
(51) G01N 29/265
(47)
(51) G01N 33/487
G01N 27/30
C12Q 1/00
(11) EP1577668
(21) EP05010660.8
(22) 02.12.1998
(31) 985840
(32) 05.12.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Improved electrochemical
biosensor test strip
(47) 22.08.2012
(73) Roche Diagnostics Operations,
Inc. te INDIANAPOLIS, INDIANA
46250, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Crismore, William, F. te ROME
CITY, IN 46784, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Surridge, Nigel, A. te CARMEL IN
G01N 30/34
46032, Verenigde Staten van
G01N 30/06
Amerika (US)
B01D 19/00
McMinn, Daniel, R. te
EP1988392
ALPHARETTA GA 30005,
Verenigde Staten van Amerika
EP07708253.5
(US)
08.02.2007
Diebold, Eric, R. te NOBLESVILLE,
2006032123
IN 46060, Verenigde Staten van
Amerika (US)
09.02.2006
Delk, R., Dale te YORKTOWN IN
Japan
47396, Verenigde Staten van
LIQUID CHROMATOGRAPH
Amerika (US)
Ho, Jiaxiong Jason te CARMEL, IN
22.08.2012
46033, Verenigde Staten van
ARKRAY, Inc. te KYOTO-SHI,
Amerika (US)
KYOTO 601-8045, Japan (JP)
Earl, Robert, Kitchel te CARMEL,
SUGIYAMA, Koji te KYOTO-SHI,
IN 46033, Verenigde Staten van
KYOTO 6018045, Japan (JP)
Amerika (US)
SAKAI, Toshikatsu te KYOTO-SHI,
Heald, Brian, A. te FORTVILLE IN
KYOTO 6018045, Japan (JP)
46040, Verenigde Staten van
HONGO, Yoshikiyo te KOKA-SHI,
Amerika (US)
SHIGA 5203306, Japan (JP)
Bodensteiner, Richard, J. te
SEZAKI, Akira te KYOTO-SHI,
NORTH HAVEN, CT 06473,
KYOTO 6018045, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
KAMADA, Takanori te KYOTO-SHI,
(US)
KYOTO 6018045, Japan (JP)
Burke, David, W. te INDIANAPOLIS
IN 46250, Verenigde Staten van
G01N 33/28
Amerika (US)
G01N 11/00
F02D 41/14
(51) G01N 33/49
F01L 9/02
(11) EP2233923
EP2388582
(21) EP10290082.6
EP11163103.2
(22) 18.02.2010
20.04.2011
(31) 0901435
102010020755
(32) 26.03.2009
17.05.2010
(33) Frankrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Procédé et dispositif pour la
Verfahren sowie
caractérisation de la dynamique
Steuereinrichtung zur Ermittlung
de coagulation ou sédimentation
einer Viskositäts-Kenngröße eines
d'un fluide tel que le sang ou le
Motoröls
plasma sanguin
22.08.2012
(47) 22.08.2012
(72) Wiesendanger, Markus te 8006
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(22) 22.03.2004
29 augustus 2012
(73) Schaeffler Technologies AG & Co. (73) Commissariat à l'Énergie
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
Atomique et aux Énergies
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Alternatives te 75015 PARIS,
(DE)
Frankrijk (FR)
(72) Traversa, Piergiacomo te 90451
(72) Pouteau, Patrick te 38240
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
MEYLAN, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
Faivre, Magali te 38000
Nummer 35/12
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Peltie, Philippe te 38760 SAINT
PAUL DE VARCES, Frankrijk (FR)
Planat Chretien, Anne te 38120
ST. EGREVE, Frankrijk (FR)
(51) G01N 33/543
(11) EP2102613
(21) EP07849578.5
(22) 16.12.2007
(31) 869740 P
122
29 augustus 2012
(22) 11.09.2008
(32) 19.04.2004
(31) 07075800
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 11.09.2007
(54) Verfahren und Einrichtung zur
Isolationsfehlerortung in einem
isolierten, ungeerdeten
(54) LEKTINBASIERTER GLYKAN-ASSAY
Wechselstromnetz
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) GALAB Technologies GmbH te
21502 GEESTHACHT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 13.12.2006
(73) EAN Elektroschaltanlagen
Grimma GmbH te 04668
GRIMMA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KUBALLA, Jürgen te 21502
(72) Steuernagel, Thomas, Dipl.-Ing.
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
te 04683 NAUNHOF,
DUITSLAND
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERSATILE THERMAL DETECTION
UMNUS, Kirstin te 21502
(DE)
22.08.2012
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
Rathsmann, Stephan, Dipl.-Ing. te
DUITSLAND (DE)
Genosmart Ltd. te 71908 REUT,
04317 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
CARTELLIERI, Simone te 21502
Israël (IL)
DUITSLAND (DE)
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
OSRI, Amots te 37807 BEIT(51) G01R 31/12
DUITSLAND (DE)
HANANIA, Israël (IL)
G01R 29/08
(51) G01N 33/92
G01N 33/543
(11) EP2378302
(11) EP2360480
EP2306196
(21) EP11004437.7
(21) EP11155153.7
EP10251678.8
(22) 12.06.2008
(22) 21.02.2011
29.09.2010
(54) Prüfanordnung zur
(31) 2010037021
Stossspannungsprüfung von
570268
(32) 23.02.2010
elektrischen
30.09.2009
Hochspannungskomponenten
(33)
Japan
Verenigde Staten van Amerika
(47)
22.08.2012
(54) Method for measuring low density
Adhesive compositon for use in
lipoprotein
cholesterol
(73) ABB Technology AG te 8050
an immunosensor
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(47) 22.08.2012
22.08.2012
(72)
Steiger, Matthias te 06779
Cilag GmbH International te 6300 (73) Fujifilm Corporation te MINATOSCHIERAU, BONDSREPUBLIEK
KU
TOKYO
106-0031,
Japan
(JP)
ZUG, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
(72) Inomata, Hiroko te KANAGAWA
Werle, Peter Dr.-Ing. te 29664
Chatelier, Ronald C. te
258-8577,
Japan
(JP)
WALSRODE, BONDSREPUBLIEK
BAYSWATER 3135, Australië (AU)
Jumawid, Mariejoy te KANAGAWA
DUITSLAND (DE)
Rylatt, Dennis te WHEELERS HILL
258-8577, Japan (JP)
3150, Australië (AU)
(51) G01R 31/28
(51) G01R 15/18
G01N 33/68
(11) EP2253964
G01R 15/14
G01N 33/573
(21) EP10173466.3
(11) EP2366108
EP2097753
(22) 11.10.2002
(21) EP09804066.0
EP07855476.3
(31) 976170
(22) 11.11.2009
04.12.2007
(32) 12.10.2001
(31) BO20080084 U
868453 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.11.2008
04.12.2006
(54) Method and apparatus for
(33) Italië
Verenigde Staten van Amerika
evaluating and optimizing a
(54) Construction system for an
signaling system
ALLOSTERIC MODULATION OF
electrical
current
and/or
voltage
SHIP POLYPEPTIDES AND USES
(47)
22.08.2012
sensor
THEREOF
(73)
Rambus Inc. te SUNNYVALE, CA
(47) 22.08.2012
22.08.2012
94089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
British Columbia Cancer Agency (73) Green Seas Ventures, Ltd te VG
1110,
ROAD
TOWN,
TORTOLA,
Branch te VANCOUVER, BRITISH
(72)
Zerbe, Jared te LOS ALTOS, CA
Britse Maagdeneilanden (VG)
COLUMBIA V5Z 1L3, Canada (CA)
94022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MUI, Alice te BURNABY, BRITISH (72) PERETTO, Lorenzo te I-45025
FRATTA POLESINE, Italië (IT)
Chau, Pak, Shing te LOS ALTOS,
COLUMBIA V5E 2E7, Canada (CA)
BAUER,
Alberto
te
TIERRA
VERDE
CA 94022, Verenigde Staten van
ONG, Christopher te VANCOUVER,
CA 33715, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BRITISH COLUMBIA V6Z 2X4,
Amerika (US)
Stonecypher, William, Franklin te
Canada (CA)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
KRYSTAL, Gerald te VANCOUVER, (51) H02H 5/10
BRITISH COLUMBIA V6N 1A3,
H02H 3/17
Canada (CA)
H02H 1/00
ANDERSEN, Raymond te
G01R 31/08
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA (11) EP1593983
V6S 1Z6, Canada (CA)
(21) EP05004509.5
(51) G01N 33/68
(22) 02.03.2005
(11) EP2193376
(31) 102004018918
(21) EP08802358.5
LOS ALTOS, CA 94022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01R 31/319
(11) EP2017633
(21) EP07715073.8
(22) 28.02.2007
(31) 2006126608
(32) 28.04.2006
Nummer 35/12
(33) Japan
(54) POWER APPLYING CIRCUIT AND
TESTING APPARATUS
(47) 22.08.2012
123
(54) Structure and method for flex
circuit on a chip
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
(54) Procédé de détermination des
positions d'objets, programme
d'ordinateur associé et
installation de contrôle
(73) ADVANTEST CORPORATION te
NERIMA-KU, TOKYO 179-0071,
Japan (JP)
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP10700545.6
(51) G01R 33/385
(22) 13.01.2010
(11) EP1411367
(11) EP2270538
(31) 102009000448
(21) EP03256514.5
(21) EP10167010.7
(32) 28.01.2009
(22) 15.10.2003
(22) 23.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 65417
(31) RM20090330
(54) Verfahren zum Betrieb eines
bürstenlosen Motors
(32) 16.10.2002
(32) 26.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Italië
(47) 22.08.2012
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
(72) HIRATA, Kazunari te TOKYO 179- (72) Horning, Robert D. te
Frankrijk (FR)
MORRISTOWN,
NJ
07962-2245,
0071, Japan (JP)
Institut Polytechnique de
Verenigde
Staten
van
Amerika
SATOH, Tadaaki te TOKYO 179Grenoble te 38031 GRENOBLE
(US)
0071, Japan (JP)
CEDEX 1, Frankrijk (FR)
Ridley,
Jeff
A.
te
MORRISTOWN,
NJ
NAGATA, Masahiro te TOKYO 17907962-2245,
Verenigde
Staten
(72)
Carmona, Mikaël te 38570
0071, Japan (JP)
van Amerika (US)
TENCIN, Frankrijk (FR)
(51) H02P 29/02
Pant, Bharat te MORRISTOWN, NJ
Michel, Olivier te 38000
G01R 31/42
07962-2245, Verenigde Staten
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
van Amerika (US)
(11) EP2391902
(51) G01S 7/40
(47) 22.08.2012
(73)
(72)
(51)
(11)
(54) Gradient coil for magnetic
Continental Automotive GmbH te
resonance imaging
30165 HANNOVER,
(47) 22.08.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) GE Medical Systems Global
(DE)
Technology Company LLC te
DONNER, Andreas te 60316
WAUKESHA, WISCONSIN 53188FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
1696, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
GUNSELMANN, Christian te 42113
(72)
Mckinnon, Graeme Colin te
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
HARTLAND WISCONSIN 53029,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
G01R 33/025
(US)
G01R 33/02
Liu, Qin te WAUKESHA
G01R 33/00
WISCONSIN 53186, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP2259081
(21) EP10005738.9
(22) 02.06.2010
(31) 102009024268
(32) 05.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Magnetfeldkompensation
(47) 22.08.2012
(51) G01R
G01R
G01R
G01R
(11) EP2230531
(21) EP09003853.0
(22) 18.03.2009
(54)
(73) Integrated Dynamics Engineering
GmbH te 65479 RAUNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47)
(72) Wallauer, Steffen te 55595
(73)
ROXHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01L 43/12
H01L 27/22
G01R 33/09
G01R 33/02
G01R 33/00
(11) EP2381267
(21) EP11161587.8
(22) 07.04.2011
(31) 765040
(32) 22.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
33/58
33/561
33/48
33/44
Method for mapping of the radio
frequeny field amplitude in a
magnetic resonance imaging
system using adiabatic pulses
22.08.2012
Bruker BioSpin MRI GmbH te
76275 ETTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hennel, Franciszek, Dr. te 76185
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
G01S 7/38
(54) Method and apparatus for
generating angular deception
signals
(47) 22.08.2012
(73) Elettronica S.p.A. te 00131 ROMA
RM, Italië (IT)
(72) De Martino, Andrea te 00131
ROME, Italië (IT)
Rossi, Vittorio te 00131 ROME,
Italië (IT)
(51) G01S 7/487
G01S 17/89
G01S 17/42
(11) EP2306219
(21) EP10450149.9
(22) 28.09.2010
(31) 15632009
(32) 05.10.2009
(33) Oostenrijk
(54) Laserscanner und Verfahren zum
Laserscannen
(47) 22.08.2012
(73) Riegl Laser Measurement
Systems GmbH te 3580 HORN,
Oostenrijk (AT)
(72) Pfennigbauer, Martin te 3430
TULLN, Oostenrijk (AT)
Ullrich, Andreas te 3003 GABLITZ,
Oostenrijk (AT)
Ederer, Gerhard te 3841
WINDIGSTEIG, Oostenrijk (AT)
(51) G01S 13/90
G01S 13/88
(51) G01S 5/02
(11) EP2244103
(11) EP2375262
(21) EP10160567.3
(21) EP11159063.4
(22) 21.04.2010
(22) 21.03.2011
(31) 428280
(31) 1052301
(32) 22.04.2009
(32) 29.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(54) Synthetic aperture radar
Nummer 35/12
incorporating height filtering for
use with land-based vehicles
(47) 22.08.2012
124
(54) Dispositif de discrimination de la
phase et de la variation de phase
d'un signal
(73) Raytheon Company te WALTHAM, (47) 22.08.2012
MA 02451-1449, Verenigde
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
Staten van Amerika (US)
SEINE, Frankrijk (FR)
(72) Samaniego, Raymond te
PROSPER, TX 75078, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G03B 35/08
G03B 15/03
G02B 5/09
G02B 3/08
G01S 17/02
G01N 21/88
G01B 11/25
F16P 3/14
(72) Martin, Nicolas te 26500 BOURG
LES VALENCE, Frankrijk (FR)
Perre, Jean-Michel te 07130 ST
PERAY, Frankrijk (FR)
(22) 10.07.2001
(31) 617879
(22) 18.04.2011
(54)
(54) 3D-Kamera und Verfahren zur
dreidimensionalen Überwachung (47)
eines Überwachungsbereichs
(73)
(47) 22.08.2012
(21) EP09815689.6
(22) 25.09.2009
(31) 0805320
(32) 26.09.2008
(33) Frankrijk
(54) PROCÉDÉ POUR OPTIMISER UNE
ACQUISITION D'UN SIGNAL À
SPECTRE ÉTALÉ PROVENANT
D'UN SATELLITE PAR UN
RÉCEPTEUR MOBILE
HIGH ENERGY EXPLOSIVE FOR
SEISMIC METHODS
22.08.2012
(51) G01V 1/18
(11) EP1865339
(21) EP06425390.9
(22) 09.06.2006
(54) Seismic sensor for a security
system and security system
including such a sensor
(73) THALES te 92200 NEUILLY-SURSEINE, Frankrijk (FR)
Centre National d'Etudes
Spatiales (C.N.E.S.) te 75001
PARIS, Frankrijk (FR)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(51) H03L 7/085
G01S 19/29
(32)
(11) EP2388620
(54)
(21) EP11162117.3
(47)
(22) 12.04.2011
(73)
(33)
(31) 1002152
(33) Frankrijk
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Klingelhöfer, Christian te 79110,
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 1/04
C08G 77/42
(72)
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation
te CAMPBELL, AUSTRALIAN
CAPITAL TERRITORY 2612,
Australië (AU)
(72) Nicolson, Paul Clement te
CUMMING, GA 30041, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Tonelli, Giorgio te 54100 MASSA,
Baron, Richard Carlton te
Italië (IT)
ALPHARETTA, GA 30201,
Tonelli, Giorgio te 54100 MASSA,
Verenigde Staten van Amerika
Italië (IT)
(US)
Chabrecek, Peter te 9306
G01V 3/15
FREIDORF TG, Zwitserland (CH)
E02F 9/24
Court, John te ULTIMO, NSW 2007,
A01B 1/02
Australië (AU)
EP2131213
Domschke, Angelika Maria te
DULUTH, GA 30096, Verenigde
EP09007067.3
Staten van Amerika (US)
27.05.2009
Griesser, Hans Jörg te THE PATCH,
202008007479 U
VICTORIA 3792, Australië (AU)
Ho, Arthur te RANDWICK, NSW
04.06.2008
2031, Australië (AU)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Höpken, Jens te SINGAPORE
Manuelles Grabungsgerät
228519, Singapore (SG)
22.08.2012
Laycock, Bronwyn Glenice te
HEIDELBERG HEIGHTS, VICTORIA
FIRMA ING. KLAUS EBINGER te D3081, Australië (AU)
51149 KÖLN, BONDSREPUBLIEK
Liu, Qin te CORVALLIS, OR 97330,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
Badorek, Joachim te 51515
(US)
KÜRTEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 22.08.2012
(32) 21.05.2010
(54) Optoelektronischer Sensor
(11) EP2270550
WesternGeco Seismic Holdings
(21) EP10011205.1
Limited te ROAD TOWN,
(22) 22.03.1996
TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(31) 95810221
Services Petroliers Schlumberger
149695
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
569816
(72) TITE, Glen-Allen S. te STAFFORD, (32) 04.04.1995
TX 77477, Verenigde Staten van
19.05.1995
Amerika (US)
08.12.1995
BROOKS, James, E. te MANVEL,
(33) Europees Octrooi Bureau
TX 77578, Verenigde Staten van
Zwitserland
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
VORECK, Wallace, E. te SPARTA,
(54)
Extended wear contact lens
NJ 07871, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(72) KUBRAK, Damien te F-31400
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
MONNERAT, Michel te F-31240
SAINT-JEAN, Frankrijk (FR)
RIES, Lionel te 81290 VIVIERS LES
MONTAGNES, Frankrijk (FR)
ARTAUD, Géraldine te F-31500
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(21) EP10154691.9
(47) 22.08.2012
(21) EP01947715.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2331983
(11) EP2362242
(11) EP1307765
(32) 17.07.2000
(51) H04B 1/7075
G01S 19/26
(51) G01V 8/20
(22) 25.02.2010
(21) EP11162817.8
(72) Schneider, Dr. Florian te 79276
REUTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Scherner, Michael te 52070
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ebinger, Klaus te 51143 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01V 1/04
C06B 47/14
(11) EP2469300
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
29 augustus 2012
Nummer 35/12
Lohmann, Dieter te 4142
MÜNCHENSTEIN, Zwitserland
(CH)
Meijs, Gordon Francis te
MURRUMBEENA, VICTORIA 3163,
Australië (AU)
Papaspiliotopoulos, Eric te
PADDINGTON, NSW 2021,
Australië (AU)
Riffle, Judy Smith te
BLACKSBURG, VA 24060,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Schindhelm, Klaus te
CHERRYBROOK, NSW 2120,
Australië (AU)
Sweeney, Deborah te ROSEVILLE,
NSW 2069, Australië (AU)
Terry, Wilson Leonard, Jr. te
GAINESVILLE, FL 32653,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Vogt, Jürgen te 4112 FLÜH,
Zwitserland (CH)
Winterton, Lynn Cook te
ALPHARETTA, GA 30201,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
125
(11) EP1825308
(22) 17.11.2005
(31) 105804
(32) 17.11.2004
(33) Israël
(54) OPTICAL CROSSBAR SWITCH
(47) 22.08.2012
(51) G02B 6/44
(11) EP2185962
(21) EP08799151.9
(22) 04.09.2008
(11) EP1447689
(54) FIBER OPTIC ENCLOSURE WITH
TEAR-AWAY SPOOL
(31) 108297
(32) 09.05.1997
(33) Zwitserland
(54) Optical element comprising a
structured retarder
(47) 22.08.2012
(73) Rolic AG te 6301 ZUG,
Zwitserland (CH)
(72) Schadt, Martin te 4411
SELTISBERG, Zwitserland (CH)
Seiberle, Hubert te 79576 WEIL
AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 6/00
F21V 8/00
(11) EP2076802
(21) EP07854310.5
(22) 23.10.2007
(51) G02B
G02B
G02B
G02B
G02B
B29D
(73) Fiberzone Networks Ltd. te 94130 (11)
PETACH TIKVA, Israël (IL)
(21)
(72) AROL, Joseph te KIRYAT ONO,
(22)
Israël (IL)
(31)
AVRAHAMi, Zohar te TEL AVIV,
Israël (IL)
(32)
COHEN, Rahav te 43399
(33)
RAANANA, Israël (IL)
EIZENSHTAT, Menachem te 43519 (54)
RAANANA, Israël (IL)
GANOR, Zeev te HERZELIA
(47)
46408, Israël (IL)
(73)
(31) 970185 P
(22) 08.05.1998
Amerika (US)
Rodriguez, Diana te FORT
WORTH, TEXAS 76140, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP05808280.1
(51) G06K 19/06
G02B 5/30
G02B 27/28
B42D 15/00
(21) EP04010031.5
29 augustus 2012
(32) 05.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
7/02
7/00
27/00
13/00
1/00
11/00
EP2261716
EP10165066.1
07.06.2010
2009140333
11.06.2009
Japan
Optical part holding member and
production method thereof
22.08.2012
FUJIFILM Corporation te TOKYO
106-8620, Japan (JP)
National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology
te TOKYO 100-8921, Japan (JP)
(72) Taki, Ikuo te KANAGAWA 2500001, Japan (JP)
Hyuga, Hideki te AICHI 463-8560,
Japan (JP)
Kita, Hideki te AICHI 463-8560,
Japan (JP)
Tanaka, Yasunori te SAITAMA 3319624, Japan (JP)
(73) ADC Telecommunications, INC. te (51) G02B 17/06
EDEN PRAIRIE, MN 55344-2552,
(11) EP1828829
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05819425.9
(US)
(22) 22.12.2005
(72) KOWALCZYK, Scott, C. te SAVAGE,
MN 55378, Verenigde Staten van (31) 102004063313
665036 P
Amerika (US)
695455 P
SMITH, Trevor, D. te EDEN
698909 P
PRAIRIE, MN 55347, Verenigde
102005042005
Staten van Amerika (US)
KAML, Jonathan, R. te SHAKOPEE, (32) 23.12.2004
MN 55379, Verenigde Staten van
24.03.2005
Amerika (US)
30.06.2005
LEBLANC, Thomas te FITCHBURG,
13.07.2005
MA 01420, Verenigde Staten van
05.09.2005
Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G02B 6/44
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2256531
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10005317.2
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 21.05.2010
(54) HOCHAPERTURIGES OBJEKTIV MIT
(31) 552562
(31) 474866
(32) 25.10.2006
(32) 29.05.2009
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LIGHT EMITTING PANELS FOR
DISPLAY DEVICES
(54) Fiber optic harnesses and
assemblies facilitating use of a
pre-connectorized fiber optic
cable(s) with a fiber optic
terminal
(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 22.08.2012
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07960,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 22.08.2012
(73) Corning Cable Systems LLC te
HICKORY, NC 28601, Verenigde
(72) ABLEITNER, Jason L. te EDINA MN
Staten van Amerika (US)
55424, Verenigde Staten van
(72) Cox, Terry D. te KELLER TEXAS
Amerika (US)
76248, Verenigde Staten van
(51) G02B 6/35
OBSKURIERTER PUPILLE
(72) MANN, Hans-Jürgen te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SHAFER, David te FAIRFIELD CT
06430, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ULRICH, Wilhelm te 73434
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 21/06
Nummer 35/12
G01N 21/84
(11) EP1730570
(21) EP05729984.4
(22) 30.03.2005
(31) 557385 P
(32) 30.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LIGHT PROFILE MICROSCOPY
APPARATUS AND METHOD
(47) 22.08.2012
(73) Power, Joan F. te MONTREAL,
QUÉBEC H3A 1A8, Canada (CA)
(72) Power, Joan F. te MONTREAL,
QUÉBEC H3A 1A8, Canada (CA)
(51) G11B 7/135
G02B 3/14
G02B 26/02
(11) EP1625442
(21) EP04732396.9
(22) 12.05.2004
(31) 03101328
(32) 14.05.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VARIABLE SHAPE LENS
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
126
(54) Process for producing electret
coarse powder
(47) 22.08.2012
(73) Sakura Color Products
Corporation te OSAKA-SHI,
OSAKA 537-0025, Japan (JP)
(72) Yoshitsugi, Tomotika te OSAKASHI, OSAKA 5408508, Japan (JP)
Inoue, Hiroshi te OSAKA-SHI,
OSAKA 5408508, Japan (JP)
(51) G02F 1/167
C09J 9/02
C09J 9/00
C09J 11/02
B32B 7/12
B32B 7/06
(11) EP2273307
(21) EP10010394.4
(22) 26.03.2004
(31) 320059 P
(32) 27.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Electrophoretic medium for an
electrophoretic display
(47) 22.08.2012
(73) E Ink Corporation te CAMBRIDGE,
22.08.2012
MA 02138-1002, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Air Products and Chemicals, Inc.
te 5621 BA EINDHOVEN
te ALLENTOWN, PA 18195-1501,
KUIPER, Stein te NL-5656 AA
Verenigde Staten van Amerika
EINDHOVEN
(US)
HENDRIKS, Bernardus, H., W. te
(72)
Honeyman, Charles, H. te
NL-5656 AA EINDHOVEN
BURLINGTON, ONTARIO L7L 6A8,
G09F 9/37
Canada (CA)
G09F 9/30
Chen, Eva te SOMERVILLE, MA
G02F 1/167
02144, Verenigde Staten van
G02F 1/1339
Amerika (US)
Klingenberg, Eric, Howard te
EP2251738
EMMAUS, PA 18095, Verenigde
EP08865812.5
Staten van Amerika (US)
19.12.2008
Fazel, Shafiq, N. te ALLENTOWN
2007331984
PA 18104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
25.12.2007
(33) Japan
(54) INFORMATION DISPLAY PANEL
AND METHOD FOR
MANUFACTURING INFORMATION
DISPLAY PANEL
(47) 22.08.2012
(73) Bridgestone Corporation te
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
(72) SHOJI, Takanori te KODAIRA-SHI,
TOKYO 187-8531, Japan (JP)
KITA, Shinichi te KODAIRA-SHI,
TOKYO 187-8531, Japan (JP)
KOBAYASHI, Taichi te KODAIRASHI, TOKYO 187-8531, Japan (JP)
(51) H01G 7/02
G02F 1/167
(11) EP2362265
(21) EP10002371.2
(22) 08.03.2010
(31) 2010032868
(32) 17.02.2010
(33) Japan
(51) H04N 9/31
H04N 5/64
G03B 21/10
G02B 13/22
G02B 13/06
29 augustus 2012
Hughes, Patricia M. te SAINT PAUL
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04N 5/74
G03B 21/16
(11) EP2325692
(21) EP10189666.0
(22) 02.11.2010
(31) 2009262643
(32) 18.11.2009
(33) Japan
(54) Image projection apparatus
(47) 22.08.2012
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(72) Sawahata, Takashi te TOKYO
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(51) H04N 1/12
H04N 1/00
G03B 35/14
G03B 33/14
G03B 27/52
G03B 27/50
(11) EP2240815
(21) EP08872238.4
(22) 17.12.2008
(31) 102008008232
(32) 08.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM BELICHTEN EINES
FOTOMATERIALS
(47) 22.08.2012
(73) Realeyes Gmbh te 24106 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) RIEDEL, Wolfgang J. te 79379
MÜHLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VON LAFFERT-KOBYLINSKI, Felix
te 24105 KIEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G03G 9/08
G03G 15/08
(11) EP1437627
(11) EP2246736
(21) EP04000254.5
(21) EP10169591.4
(22) 08.01.2004
(22) 30.01.2007
(31) 2003003171
(31) 276106
(32) 09.01.2003
(32) 14.02.2006
(33) Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Wide-angle projection lens and
portable display device for
gaming and other applications
(54) Toner feeder and
elelctrophotographic image
forming apparatus using the
toner feeder and toner
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) 3M Innovative Properties Co. te
ST. PAUL, MN 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Lu, Kai Chang te BIRMINGHAM
WEST MIDLANDS B73 6ST,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Masuda, Minoru te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Sugiura, Hideki te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Umemura, Kazuhiko te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Nummer 35/12
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
127
Suzuki, Tomomi te TOKYO 1438555, Japan (JP)
Mochizuki, Satoshi te TOKYO 1438555, Japan (JP)
(11)
G03H 1/26
(21)
G03H 1/12
(22)
EP1059574
(31)
EP99906493.4
(32)
26.02.1999
(33)
4751798
(54)
27.02.1998
(47)
Japan
(73)
METHOD AND APPARATUS FOR
FORMING HOLOGRAM
(47) 22.08.2012
B01J 4/02
B01F 15/04
A21C 1/14
EP2071424
EP08019887.2
14.11.2008
102007055685
21.11.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Dosiereinheit
22.08.2012
Brabender GmbH & Co. KG te
47055 DUISBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Horimai, Hideyoshi te NUMAZUSHI, SHIZUOKA 410-0022, Japan
(JP)
(72) Dreisörner, Jens te 32312
LÜBBECKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Horimai, Hideyoshi te NUMAZUSHI, SHIZUOKA 410-0022, Japan
(JP)
(51) G05D 23/24
A47J 27/21
(51) G04C
G04C
G04C
G04C
G04C
(21) EP05785106.5
9/02
3/14
3/00
17/00
10/04
(11) EP1923764
(22) 10.09.2005
(47)
(21) EP08711536.6
(73)
(22) 19.02.2008
(32) 22.02.2007
(72)
(33) Japan
(54) RADIO-CONTROLLED TIMEPIECE
(47) 22.08.2012
(51)
(73) Citizen Holdings Co., Ltd. te
NISHITOKYO-SHI, TOKYO 1888511, Japan (JP)
(21)
(21) EP10154411.2
(22) 23.02.2010
(11)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)
(72) JANG, Se-Ki Jugong Apt. te
(54) Dispositif pour montre
SUWON-SI, GYEONGGI-DO 442électromécanique permettant de
470, Zuid-Korea (KR)
déterminer le moment et le sens
(51) G06F 9/48
dans lequel une indication
G06F 9/30
temporelle doit être corrigée
G06F 15/78
(47) 22.08.2012
G06F 13/24
(73) ETA SA Manufacture Horlogère
G06F 1/32
Suisse te 2540 GRENCHEN,
(11)
EP2336846
Zwitserland (CH)
(21)
EP10191415.8
(72) Salzmann, Christian te 2553,
SAFNERN, Zwitserland (CH)
Kaelin, Laurent te 2615,
SONVILIER, Zwitserland (CH)
(51) G05D
G05D
G01G
G01G
G01G
7/06
24/02
17/06
13/26
13/24
(72) Fuks, Adam te REDHILL, SURREY
RH1 1DL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Cosaro, Rob te REDHILL, SURREY
RH1 1DL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) G06F 3/01
(11) EP1330811
(21) EP01975534.7
(22) 27.09.2001
(31) 236417 P
242918 P
(32) 28.09.2000
23.10.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DIRECTIONAL TACTILE FEEDBACK
FOR HAPTIC FEEDBACK
INTERFACE DEVICES
(47) 22.08.2012
(73) Immersion Corporation te SAN
JOSE, CA 95131, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BRAUN, Adam, C. te SUNNYVALE,
CA 94087, Verenigde Staten van
Amerika (US)
22.08.2012
ROSENBERG, Louis, B. te SAN
Crastal Technology (Shenzhen)
JOSE, CA 95132, Verenigde
Co., Ltd. te SHENZHEN,
Staten van Amerika (US)
GUANGDONG 518055, China (CN)
MOORE, David, F. te REDWOOD
ZHANG, George te GUANGDONG
CITY, CA 94061, Verenigde Staten
518055, China (CN)
van Amerika (US)
WANG, Yaolun te GUANGDONG
MARTIN, Kenneth, M. te LOS
518055, China (CN)
GATOS, CA 95033, Verenigde
Staten van Amerika (US)
G06F 1/16
GOLDENBERG, Alex, S. te
EP1769306
MOUNTAIN VIEW, CA 94043,
Verenigde Staten van Amerika
EP05744974.6
(US)
30.05.2005
(22)
(72) HASUMI, Takayuki te NISHITOKYO- (31) 2004044095
SHI TOKYO 188-8511, Japan (JP)
YAMASHITA, Moto te NISHITOKYO- (32) 15.06.2004
(33) Zuid-Korea
SHI TOKYO 188-8511, Japan (JP)
(54) DISPLAY APPARATUS
(51) G04C 9/00
G04C 3/00
(47) 22.08.2012
(11) EP2360538
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(54) A METHOD OF JUDGING WATER
BOILING IN ELECTRIC KETTLES
(11) EP2128722
(31) 2007041932
29 augustus 2012
(22) 16.11.2010
(31) 623170
(32) 20.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Event-driven processor
architecture
(47) 22.08.2012
(51) G06F 3/01
A61B 5/0476
(11) EP2302485
(21) EP10157618.9
(22) 24.03.2010
(54) Verfahren zum Steuern oder
Regeln einer Maschine
(47) 22.08.2012
(73) tecData AG te 9240 UZWIL,
Zwitserland (CH)
(72) Otte, Ralf te 69469 WEINHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06F 3/033
(11) EP1457870
(21) EP04251392.9
(22) 11.03.2004
(31) 384783
(32) 11.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for
differentiating between pointers
used to contact touch surface
(47) 22.08.2012
(73) Smart Technologies ULC te
Nummer 35/12
ALBERTA T3L 1Y1, Canada (CA)
(72) Morrison, Gerard D. te CALGARY
ALBERTA T3G 4R1, Canada (CA)
Holmgren, David E. te CALGARY
ALBERTA T2T 6G1, Canada (CA)
(51) G06F 3/033
A01K 15/02
(11) EP2124136
(21) EP08447027.7
(22) 23.05.2008
(54) Dispositif mains libres pour
télécommande
128
29 augustus 2012
(31) 0760015
(32) 03.11.2005
(32) 19.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(54) Simultaneous scalar
multiplication method
(54) CIRCUIT ELECTRONIQUE
D'ANALYSE A ALTERNANCE DE
MESURE CAPACITIVE/ RESISTIVE
POUR CAPTEUR TACTILE
MULTICONTACTS A MATRICE
PASSIVE
(47) 22.08.2012
(73) Stantum te 33000 BORDEAUX,
Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
(73) Certicom Corp. te MISSISSAUGA,
ONTARIO L4W 0B5, Canada (CA)
(72) Antipa, Adrian te BRAMPTON
ONTARIO L6P 0E3, Canada (CA)
Poeluev, Yuri te WATERLOO
ONTARIO N2T 2Y2, Canada (CA)
(51) G06F 9/34
G06F 9/32
G06F 9/30
(72) Martin, Charles te 4450 LANTIN,
België (BE)
(72) JOGUET, Pascal te F-33670
SADIRAC, Frankrijk (FR)
LARGILLIER, Guillaume te F33100 BORDEAUX, Frankrijk (FR)
OLIVIER, Julien te F-33800
BORDEAUX, Frankrijk (FR)
(51) G06F 3/042
(51) G06F 3/048
(31) 280112
(11) EP2089791
(11) EP2306285
(32) 26.03.1999
(21) EP07855466.4
(21) EP11150786.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 04.12.2007
(22) 04.03.2009
(54) Microcontroller instruction set
(31) 566515
(31) 42318
(47) 22.08.2012
(32) 04.12.2006
(32) 04.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Microchip Technology
Incorporated te CHANDLER, AZ
85224-6199, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(73) Martin, Charles te 4450 LANTIN,
België (BE)
(54) INTERACTIVE INPUT SYSTEM AND (54) Touch event model
METHOD
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
(73) Smart Technologies ULC te
Amerika (US)
ALBERTA T3L 1Y1, Canada (CA)
(72) MORRISON, Gerald te CALGARY,
ALBERTA T3G 4R1, Canada (CA)
(72)
(51) G06F 3/044
G06F 3/041
(11) EP2330497
(21) EP10177766.2
(51)
(22) 21.09.2010
(11)
(31) 20090119204
(21)
(32) 03.12.2009
(22)
(33) Zuid-Korea
(31)
(54) Flat panel display integrated with (32)
touch screen panel
(33)
(47) 22.08.2012
(54)
(73) Samsung Mobile Display Co., Ltd.
te GIHEUNG-GU YONGIN-CITY,
GYUNGGI-DO 446-711, Zuid(47)
Korea (KR)
(73)
(72) Kim, Do-Youb te GYUNGGI-DO
446-711, Zuid-Korea (KR)
Jang, Brent te GYUNGGI-DO 446711, Zuid-Korea (KR)
Kwak, Won-Kyu te
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
Ku, Ja-Seung te GYUNGGI-DO
446-711, Zuid-Korea (KR)
Ahn, Soon-Sung te GYUNGGI-DO
446-711, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2296087
(21) EP10184997.4
(22) 23.03.2000
(72) Boles, Edward Brian te MESA, AZ
85215, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Drake, Rodney te MESA, AZ
85206, Verenigde Staten van
Beaver, Jason Clay te SAN JOSE,
Amerika (US)
CA 95120, Verenigde Staten van
Darrel, Johansen te TEMPE, AZ
Amerika (US)
85284, Verenigde Staten van
Platzer, Andrew te SANTA CLARA,
Amerika (US)
CA 95051, Verenigde Staten van
Mitra, Sumit te TEMPE, AZ 85284,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
G06F 7/58
(US)
Triece, Joseph te PHOENIX, AZ
EP1544726
85048, Verenigde Staten van
EP03788003.6
Amerika (US)
04.02.2003
Yach, Randy te PHOENIX, AZ
85048, Verenigde Staten van
2002236689
Amerika (US)
14.08.2002
Japan
RANDOM NUMBER GENERATOR
AND RANDOM NUMBER
GENERATION METHOD
(51) G06F 9/445
G06F 19/00
(11) EP1248661
(21) EP01904998.0
22.08.2012
(22) 22.01.2001
INSTITUTE FOR ADVANCED
STUDIES CO., LTD. te SHINJUKUKU, TOKYO 160-0022, Japan (JP)
Leisure Electronics Technology
Co., Ltd. te TOKYO 101-0003,
Japan (JP)
MITSUI & CO., LTD. te CHIYODAKU TOKYO-TO 100-0004, Japan
(JP)
(31) 177414 P
(72) SAITO, Takeshi te IRUMA-SHI,
SAITAMA 358-0055, Japan (JP)
(51) G06F 3/047
G06F 3/045
G06F 3/044
(51) H04L 9/28
G06F 7/72
(11) EP2235614
(21) EP10189354.3
(21) EP08872788.8
(22) 03.11.2006
(22) 19.12.2008
(31) 732715 P
(11) EP2293491
(32) 21.01.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AMBULATORY MEDICAL
APPARATUS AND METHOD
HAVING TELEMETRY MODIFIABLE
CONTROL SOFTWARE
(47) 22.08.2012
(73) Medtronic MiniMed, Inc. te
NORTHRIDGE, CA 91325,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) STARKWEATHER, Timothy, J. te
SIMI VALLEY, CA 93063,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LEBEL, Ronald, J. te SHERMAN
Nummer 35/12
OAKS, CA 91403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHAHMIRIAN, Varaz te
NORTHRIDGE, CA 91326,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WEISS, Philip, T. te PASADENA, CA
91104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MARSH, David, J. te PALMDALE,
CA 93551, Verenigde Staten van
Amerika (US)
129
MUSASHINO-SHI TOKYO 1808750, Japan (JP)
(72) Kato, Dai te TOKYO 180-8750,
Japan (JP)
(51) H02J 9/06
G06F 11/32
G06F 1/26
29 augustus 2012
G06F 13/38
(11) EP2380085
(21) EP10725646.3
(22) 28.05.2010
(31) 476861
(32) 02.06.2009
(11) EP1812862
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05791998.7
(32) 27.10.2004
(54) DETECTING LOST AND OUT OF
ORDER POSTED WRITE PACKETS
IN A PERIPHERAL COMPONENT
INTERCONNECT (PCI) EXPRESS
NETWORK
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(21) EP10191299.6
(54) BATTERY BACKED SERVICE
INDICATOR AIDS FOR FIELD
MAINTENANCE
(22) 16.11.2010
(47) 22.08.2012
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 1050002
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 29/14
H04L 29/08
G06F 9/445
G06F 11/14
(11) EP2341427
(32) 04.01.2010
(33) Frankrijk
(54) Redémarrage autonome des
noeuds d'un réseau pair-à-pair
(47) 22.08.2012
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Tombroff, Dimitri te 91300,
MASSY, Frankrijk (FR)
Godfroid, Thierry te 78620,
L'ETANG LA VILLE, Frankrijk (FR)
(51) G06F 11/10
(22) 27.09.2005
(31) 976202
(72) JONES, Carl, Evan te TUCSON,
ARIZONA 85748-7093, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KUBO, Robert, Akira te TUCSON,
ARIZONA 85715, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WALLS, Andrew, Dale te SAN
JOSE, CALIFORNIA 95139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1687707
(51) G06F 12/12
G06F 12/08
(21) EP04812189.1
(11) EP2224343
(22) 24.11.2004
(21) EP10151912.2
(31) 720364
(22) 28.01.2010
(32) 24.11.2003
(31) 2009044652
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 26.02.2009
(54) SEMI-STATIC PARITY
DISTRIBUTION TECHNIQUE
(33) Japan
(47) 22.08.2012
(47)
(73) Network Appliance, Inc. te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CORBETT, Peter, F. te LEXINGTON,
MA 02420, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ENGLISH, Robert, M. te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KLEIMAN, Steven, R. te LOS
ALTOS, CA 94022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 11/16
(11) EP2348412
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(73)
(72)
(51)
(51) G06F 13/40
(11) EP2183675
(21) EP08761166.1
(22) 18.06.2008
(31) 828667
(32) 26.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
DETECTING CABLE LENGTH IN A
STORAGE SUBSYSTEM WITH WIDE
PORTS
(47) 22.08.2012
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CAGNO, Brian, James te
WINCHESTER HAMPSHIRE SO21
Data processing system
2JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
LUCAS, Gregg, Steven te
22.08.2012
TUCSON, ARIZONA 85748,
FUJITSU LIMITED te KAWASAKIVerenigde Staten van Amerika
SHI, KANAGAWA 211-8588, Japan
(US)
(JP)
TRUMAN, Thomas, Stanley te
Sugizaki, Go te KAWASAKI-SHI,
TUCSON, ARIZONA 85749,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
G06F 12/10
(11) EP2275939
(21) EP10167869.6
(22) 30.06.2010
(31) 2009156305
(32) 30.06.2009
(33) Japan
(51) G06F 13/40
G06F 13/38
(11) EP2375340
(21) EP11001328.1
(22) 17.02.2011
(31) 321497 P
818342
(54) Processor and address translating
(32) 06.04.2010
method
18.06.2010
(47) 22.08.2012
15.12.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKI2009285836
Verenigde Staten van Amerika
SHI, KANAGAWA 211-8588, Japan
17.12.2009
(54)
Apparatus interoperable with
(JP)
backward compatible optical USB
Japan
(72) Maruyama, Masaharu te
device
Dual field instrument
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 211(47)
22.08.2012
8588, Japan (JP)
22.08.2012
(73)
VIA Technologies, Inc. te XINDIAN
Yokogawa Electric Corporation te (51) G06F 13/42
(21) EP10195153.1
(22)
(54)
(72) GREGG, Thomas te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nummer 35/12
DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 231,
Taiwan (TW)
(72) Lai, Jiin te NEW TAIPEI CITY 231,
Taiwan (TW)
(51) H04L 29/06
G06F 15/00
130
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kriegesmann, Peter te 68167
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06F 17/30
(11) EP1315093
(11) EP1735726
(21) EP01961166.4
(21) EP05732473.3
(22) 29.08.2001
(22) 06.04.2005
(31) 2000264561
(31) 560927 P
884311
(32) 31.08.2000
(33) Japan
(32) 09.04.2004
02.07.2004
29 augustus 2012
AND DISPLAYING THREEDIMENSIONAL CAD DATA, AND
SYSTEM FOR EXECUTING THAT
METHOD
(47) 22.08.2012
(73) Lattice Technology, Inc. te TOKYO
102-0074, Japan (JP)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHI
471-8571, Japan (JP)
(72) HARADA, Tsuyoshi, c/o Lattice
Techn., Inc. te CHIYODA-KU,
TOKYO 102-0074, Japan (JP)
NAKAYAMA, Shintaro, c/o Lattice
Tech., Inc. te CHIYODA-KU, TOKYO
102-0074, Japan (JP)
(54) SERVER USE METHOD, SERVER
USE RESERVATION MANAGEMENT (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
APPARATUS, AND PROGRAM
(51) G06F 19/00
STORAGE MEDIUM
(54) INDEX FOR ACCESSING XML DATA
G01C 21/00
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
A01D 41/14
A01B 69/00
(73) Sony Corporation te TOKYO 141- (73) ORACLE INTERNATIONAL
0001, Japan (JP)
CORPORATION te REDWOOD
(11) EP2126757
CITY, CA 94065, Verenigde Staten (21) EP08713213.0
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
van Amerika (US)
(72) NISHIMURA, Takanori, c/o Sony
(22) 18.01.2008
(72)
CHANDRASEKAR, Sivasankaran te
Corporation te TOKYO 141-0001,
(31) 655492
PALO ALTO, CALIFORNIA 94301,
Japan (JP)
Verenigde
Staten
van
Amerika
(32) 18.01.2007
IHARA, Keigo, c/o Sony
(US)
Corporation te TOKYO 141-0001,
(33) Verenigde Staten van Amerika
MURTHY, Ravi te FREMONT,
Japan (JP)
(54) CONTROLLING THE POSITION OF
CALIFORNIA 94555, Verenigde
YOSHIMINE, Takao, c/o Sony
AN AGRICULTURAL IMPLEMENT
Staten
van
Amerika
(US)
Corporation te TOKYO 141-0001,
COUPLED TO AN AGRICULTURAL
THUSOO, Ashish te FREMONT, CA
Japan (JP)
VEHICLE BASED UPON THREE94555,
Verenigde
Staten
van
FUKUDA, Junko, c/o Sony
DIMENSIONAL TOPOGRAPHY DATA
Amerika
(US)
Corporation te TOKYO 141-0001,
TRAN, Anh-Tuan te VACAVILLE,
(47) 22.08.2012
Japan (JP)
CALIFORNIA 95687, Verenigde
SUEYOSHI, Takahiko, c/o Sony
(73) Deere & Company te MOLINE, IL
Staten van Amerika (US)
Corporation te TOKYO 141-0001,
61265, Verenigde Staten van
MUKKAMALLA,
Sreedhar
te
SAN
Japan (JP)
Amerika (US)
FRANCISCO, CA 94103, Verenigde
(72)
PICKETT, Terence, Daniel te
(51) H04N 7/26
Staten van Amerika (US)
WAUKEE, IA 50263, Verenigde
G06F 17/14
SEDLAR, Eric te SAN FRANCISCO,
Staten van Amerika (US)
CA 94131, Verenigde Staten van
(11) EP2082332
HAN, Shufeng te JOHNSTON, IA
Amerika
(US)
(21) EP06842333.4
50131, Verenigde Staten van
AGARWAL, Nipun te SANTA
Amerika (US)
(22) 10.10.2006
CLARA, CA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
SPATIO-TEMPORAL SUBBAND
VIDEO ENHANCEMENT WITH
SMALL TIME DELAY
(51) G06F 17/30
(47) 22.08.2012
(21) EP10179745.4
(73) Zoran (France) te 92240
MALAKOFF, Frankrijk (FR)
(22) 01.10.2001
(72) MALLAT, Stéphane te 75006
PARIS, Frankrijk (FR)
BERNARD, Christophe te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
BRUNA, Joan te 75014 PARIS,
Frankrijk (FR)
LAVEAU, Nicolas te 75014 PARIS,
Frankrijk (FR)
(32) 09.10.2000
(51) G06F 17/24
G06F 17/22
(72) Tarbell, James Scott te
WELLINGTON, Nieuw-Zeeland
(NZ)
(11) EP1903452
(21) EP06019984.1
(22) 25.09.2006
(54) Method and system for
processing the input in an XML
form
(11) EP2264617
(31) 50738600
(33) Nieuw-Zeeland
(54) Method and apparatus for
replicating a database
(47) 22.08.2012
(73) Maximum Availability Limited te
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
(51) G06K 9/00
A61B 5/04
(11) EP1690214
(21) EP04801297.5
(22) 01.12.2004
(31) 728081
(32) 04.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SIGNAL FILTERING USING
ORTHOGONAL POLYNOMIALS AND
REMOVAL OF EDGE EFFECTS
(47) 22.08.2012
(73) Maquet Critical Care AB te 171 95
SOLNA, Zweden (SE)
(72) LINDSTRÖM, Lars te S-431 69
MOLNDAL, Zweden (SE)
(51) G06T 17/30
G06T 17/20
G06F 17/50
(51) G06K 7/00
G06K 13/08
(11) EP1705589
(21) EP08001008.5
(11) EP1950693
(21) EP03768380.2
(22) 21.01.2008
(47) 22.08.2012
(22) 26.12.2003
(31) 2007016924
(73) Software AG te 64297
(54) METHOD FOR APPROXIMATING
(32) 26.01.2007
Nummer 35/12
(33) Japan
(54) Card processing apparatus
(47) 22.08.2012
(73) Nidec Sankyo Corporation te
SUWA-GUN, NAGANO 393-8511,
Japan (JP)
(72) Shigeyuki, Nagata te SUWA-GUN
NAGANO 393-8511, Japan (JP)
Kazunori, Takahashi te SUWAGUN NAGANO 393-8511, Japan
(JP)
(51) G06K 19/073
G06K 19/07
(11) EP1787242
(21) EP05782134.0
(22) 05.09.2005
(31) 2004264718
(32) 10.09.2004
(33) Japan
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE
(47) 22.08.2012
131
VIENNA, Oostenrijk (AT)
BERGLER, Ewald te A-1101
VIENNA, Oostenrijk (AT)
SPINDLER, Robert te A-1101
VIENNA, Oostenrijk (AT)
(51) G06K 19/077
B42D 15/10
(11) EP2132684
(21) EP08708740.9
(22) 06.02.2008
(31) 07102087
(32) 09.02.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCEDE DE FABRICATION DE
CARTES ELECTRONIQUES
COMPRENANT AU MOINS UN
MOTIF IMPRIME
(22) 14.12.2006
(31) 05112528
(73) Forschungszentrum Jülich GmbH
te 52425 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BISKUP, Bernhard te 53797
LOHMAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FISCHBACH, Andreas te 52428
JÜLICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHARR, Hanno te 52428 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06T 11/00
A61B 6/03
(73) NagraID S.A. te 2301 LA CHAUXDE-FONDS, Zwitserland (CH)
(21) EP04254374.4
(72) DROZ, François te CH-2035
CORCELLES, Zwitserland (CH)
(31) 2003201332
(72) Bernard, Walter te 6384
(73) TomTom Global Content B.V. te
WAIDRING/TIROL, Oostenrijk (AT)
5657 EB EINDHOVEN
(21) EP06842510.7
(47) 22.08.2012
(11) EP1501052
(54) Schutzhülle für einen Datenträger (51) G06T 5/00
mit Transpondereinheit und
(11) EP2327055
Verfahren zu deren Herstellung
(21) EP08812801.2
(47) 22.08.2012
(22) 25.09.2008
(73) Winter AG te 85716
(54) METHOD OF AND ARRANGEMENT
UNTERSCHLEISSHEIM,
FOR BLURRING AN IMAGE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.08.2012
(11) EP1966618
VON BLATTSCHEIBEN VON
PFLANZEN
(47) 22.08.2012
(73) Semiconductor Energy
(51) G06T 1/00
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA 243-0036, Japan (11) EP1908007
(JP)
(21) EP06752666.5
(72) KOYAMA, J., SEMICONDUCTOR
(22) 04.07.2006
ENERGY LAB. CO. LTD. te ATSUGI- (31) 2005903534
SHI, KANAGAWA 243-0036, Japan
(32) 04.07.2005
(JP)
YAMAZAKI, S., SEMICONDUCTOR (33) Australië
ENERGY LAB. CO. LTD. te ATSUGI- (54) IMAGE WATERMARKING
SHI, KANAGAWA 243-0036, Japan
(47) 22.08.2012
(JP)
(73) Commonwealth Scientific and
(51) G06K 19/073
Industrial Research Organisation
(11) EP2256671
te CAMPBELL, ACT 2612,
Australië (AU)
(21) EP10004439.5
(72) PLANITZ, Birgit, Maria te TALLAI,
(22) 27.04.2010
QLD 4213, Australië (AU)
(31) 102009021694
MAEDER, Anthony, John te
(32) 18.05.2009
GREENBANK, QLD 4124, Australië
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(AU)
(51) G06K 19/077
29 augustus 2012
(22) 22.07.2004
(32) 24.07.2003
(33) Japan
(54) Backprojection reconstruction
method for CT with a displaced
center-of-rotation
(47) 22.08.2012
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
Toshiba Medical Systems
Corporation te OTAWARA-SHI,
TOCHIGI-KEN 324-8550, Japan
(JP)
(72) Mori, Issei te SENDAI-SHI, MIYAGIKEN, Japan (JP)
(51) G06T 15/04
(11) EP1816606
(21) EP05766471.6
(22) 15.07.2005
(31) 2004318362
(32) 01.11.2004
(33) Japan
(54) DRAWING DEVICE AND DRAWING
METHOD
(47) 22.08.2012
(73) Sony Computer Entertainment
Inc. te TOKYO 107-0062, Japan
(JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) OHBA, Akio c/o SONY COMPUTER
(72) MIKSA, Krzysztof te PL-94-280
ENTERTAINMENT INC. te MINATOKODZ, Polen (PL)
KU, TOKYO 1070062, Japan (JP)
KMIECIK,, Marcin Michal te PL-91372 LODZ, Polen (PL)
(51) G07B 15/06
G07B 15/02
(51) G06T 7/60
G06T 7/00
(11) EP2215605
(32) 20.12.2005
(11) EP2353146
(21) EP08763867.2
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP09801918.5
(22) 16.05.2008
(54) CIRCUIT AND DATA CARRIER WITH (22) 11.11.2009
RADIO FREQUENCY INTERFACE
(31) 102008060141
(47) 22.08.2012
(32) 03.12.2008
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) BRANDL, Roland te A-1101
(54) VERMESSUNG DES WACHSTUMS
(31) VE20070078
(32) 23.10.2007
(33) Italië
(54) AUTOMATIC PAYMENT SYSTEM
FOR PARKING VEHICLES AND
RELATED ELECTRONIC DEVICE
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
132
(22) 17.02.2005
(73) Marzaro, Francesco te 31050
(31) 0401801
MORGANO, Italië (IT)
(32) 23.02.2004
Guiotto, Alfiero te 30017 LESOLO
(33) Frankrijk
- VENEZIA, Italië (IT)
(54) Procédé et dispositif de maintien
(72) Marzaro, Francesco te 31050
sécurisé d'au moins une
MORGANO, Italië (IT)
personne évoluant dans un
Guiotto, Alfiero te 30017 LESOLO
environnement prédéterminé
- VENEZIA, Italië (IT)
(51) G07D 7/12
G07D 7/00
(11) EP2341484
(21) EP10176957.8
(22) 15.07.2004
(31) 10332212
(32) 16.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtungen zur
Qualitätsprüfung von Bogen
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) FRANCE TELECOM te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) Guegan-Bourgoin, Delphine te
35830 BETTON, Frankrijk (FR)
Jumperts, Sylvie te 35000
RENNES, Frankrijk (FR)
Martin, Frédéric te 35830
BETTON, Frankrijk (FR)
Ledunois, Valérie te 35890
LAILLÉ, Frankrijk (FR)
(51) H04N 5/445
G08C 17/00
(73) KBA-NotaSys SA te 1000
LAUSANNE 22, Zwitserland (CH)
(11) EP2256709
(72) Reinhard, Gerald Josef te 97320,
SULZFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schwitzky, Volkmar Rolf te 97076,
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stöhr, Manfred Georg te 97261,
GÜNTERSLEBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schaede, Johannes Georg te
97074, WÜRZBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 05.11.2002
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(21) EP10178103.7
(31) 344020 P
372874 P
(32) 20.12.2001
15.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for
controlling the recording
functionality of an appliance
using a program guide
29 augustus 2012
(11) EP2168111
(21) EP08794487.2
(22) 11.07.2008
(31) 827747
(32) 13.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
IDENTIFYING PORTIONS OF
ROADS
(47) 22.08.2012
(73) Dash Navigation, Inc. te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CURRIE, Robert te LOS GATOS, CA
95030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TZAMALOUKAS, Assimakis te SAN
JOSE, CA 95127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G08G 5/06
G08G 5/00
(11) EP2328134
(21) EP10174982.8
(22) 01.09.2010
(31) 623679
(32) 23.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for alerting
to traffic proximity in the airport
environment
(47) 22.08.2012
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962,
Verenigde Staten van Amerika
(73) UNIVERSAL ELECTRONICS, INC. te
G07D 7/20
(US)
CYPRESS, CA 90630-4841,
C09K 11/08
(72)
Glover, Howard te MORRISTOWN,
Verenigde
Staten
van
Amerika
C09K 11/06
NJ 07962-2245, Verenigde Staten
(US)
EP2359349
van Amerika (US)
(72) Hayes, Patrick H te MISSION
EP09801319.6
VIEJO, CA 92691, Verenigde
(51) G09B 9/00
10.12.2009
Staten van Amerika (US)
(11) EP2215618
Arling, Paul D te IRVINE, CA
337752
(21) EP08847193.3
92620, Verenigde Staten van
18.12.2008
Amerika (US)
(22) 05.11.2008
Verenigde Staten van Amerika
Lilleness, Robert te CYPRESS, CA (31) 936579
90630-4841, Verenigde Staten
SIZE DEPENDENT MARKER CODES
(32) 07.11.2007
van Amerika (US)
22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G08G 1/015
Eastman Kodak Company te
(54) MOTION SIMULATION CHAIR
G07B
15/00
ROCHESTER, NEW YORK 14650(47) 22.08.2012
2201, Verenigde Staten van
(11) EP2372667
Amerika (US)
(73) Montecito Research te
(21) EP10450053.3
CARPINTERIA, CA 93013,
OLM, Myra Toffolon te
(22) 02.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
ROCHESTER NEW YORK 14650(54) Verfahren zur Detektion von
(US)
2201, Verenigde Staten van
Fahrzeugen mit Anhängern
Amerika (US)
(72) DENNIS, Warren, E. te SANTA
PAWLIK, Thomas D. te
(47) 22.08.2012
BARBARA, CA 93108, Verenigde
ROCHESTER NEW YORK 14650Staten van Amerika (US)
(73) Kapsch TrafficCom AG te 1120
2201, Verenigde Staten van
WIEN, Oostenrijk (AT)
(51) G09F 9/33
Amerika (US)
(72) Spannagl, Peter te 3500 KREMS, (11) EP2290640
ALLMANN, Erwin Ludwig te
Oostenrijk (AT)
ROCHESTER NEW YORK 14650(21) EP10173811.0
2201, Verenigde Staten van
(51) G08G 1/0968
(22) 24.08.2010
Amerika (US)
G08G 1/0967
(31) 236738 P
G06F
19/00
G08B 21/04
859833
G01C 21/34
EP1566782
G01C 21/32
(32) 25.08.2009
EP05290367.1
20.08.2010
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Light element seal module and
method for same
133
(KR)
Lee, Sung Im, LG Electronics Inc.
te GUMI-SI GYEONGSANGBUK-DO,
Zuid-Korea (KR)
(47) 22.08.2012
(51) G09G 3/30
(73) Daktronics, Inc. te BROOKINGS,
SD 57006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1063630
(72) Nearman, Nathan Lane te
BROOKINGS, SD 57006,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 17652199
(21) EP00113394.1
(22) 23.06.2000
(32) 23.06.1999
(33) Japan
(51) G09G 3/20
G09F 9/40
(54) Active matrix EL display device
(11) EP2128846
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(21) EP07739636.4
(22) 26.03.2007
(54) VIDEO DISPLAY DEVICE
(47) 22.08.2012
(72)
(51)
(11)
(21)
866634
43506
651302 P
143409
(32) 02.06.2004
10.06.2004
25.01.2005
08.02.2005
01.06.2005
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Multimodal disambiguation of
speech recognition
(47) 22.08.2012
(73) America Online, Inc. te DULLES,
VA 20166-9323, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Koyama, Jun te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan (72) Long, Michael te SEATTLE, WA
Mitsubishi Electric Corporation te
(JP)
98117, Verenigde Staten van
CHIYODA-KU TOKYO 100-8310,
Amerika (US)
(51) H05B 33/08
Japan (JP)
Eyraud, Richard te SEATTLE, WA
G09G 3/32
98103, Verenigde Staten van
HANAMURA, Toshiaki te TOKYO
(11) EP1227466
Amerika (US)
100-8310, Japan (JP)
Hullfish, Keith C. te SAN DIEGO,
OKAMOTO, Takashi te TOKYO 100- (21) EP02001885.9
CA 92127, Verenigde Staten van
8310, Japan (JP)
(22) 28.01.2002
Amerika (US)
ASO, Hideki te TOKYO 100-8310, (31) 2001020695
Japan (JP)
(51)
G10L
19/00
(32) 29.01.2001
MAESHIMA, Kazuya te TOKYO
G10L 11/04
100-8310, Japan (JP)
(33) Japan
(11) EP2200018
MORIMOTO, Kenji c/o Mitsubishi
(54) Light emitting device
Electric te TOKYO 102-0073,
(21) EP10002536.0
(47) 22.08.2012
Japan (JP)
(22) 13.06.2008
(73) Semiconductor Energy
G09F 13/22
(31) 200710126165
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGIEP2355077
(32) 14.06.2007
SHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
EP11152933.5
(33) China
(47) 22.08.2012
(73)
29 augustus 2012
(22) 01.02.2011
(31) 1050882
(32) 09.02.2010
(33) Frankrijk
(54) Dispositif d'affichage lumineux
d'une enseigne
(47) 22.08.2012
(73) Charvet Industries te 69140
RILLIEUX LA PAPE, Frankrijk (FR)
(72) Quatrini, Christophe te 69270
FONTAINES SAINT MARTIN,
Frankrijk (FR)
(51) G09G 3/288
(11) EP1734500
(21) EP06290964.3
(22) 13.06.2006
(31) 20050050644
(32) 13.06.2005
(33) Zuid-Korea
(72) Inukai, Kazutaka te ATSUGI-SHI,
(54) A method and device for
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
performing packet loss
(JP)
concealment
(51) G09G 3/36
(47) 22.08.2012
G09G 3/20
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
G02F 1/133
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
(11) EP2184733
GUANGDONG 518129, China (CN)
(21) EP10153208.3
(72) Zhan, Wuzhou te SHENZHEN
GUIANGDONG PROVINCE 518129,
(22) 06.10.2006
China (CN)
(31) 2005322685
Wang, Dongqi te SHENZHEN
(32) 07.11.2005
GUIANGDONG PROVINCE 518129,
China (CN)
(33) Japan
(54) Image displaying method and
image displaying apparatus
(51) G10L 19/14
G10L 19/00
(47) 22.08.2012
(11) EP1987596
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te
OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522,
Japan (JP)
(21) EP07709016.5
(72) Ishihara, Tomoyuki te OSAKA 5458522, Japan (JP)
(54) Plasma display apparatus and
(51) G10L 15/24
method of driving plasma display
G10L 15/22
apparatus
G06K 9/72
G06K 9/00
(47) 22.08.2012
(11)
EP2278581
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(21) EP10186947.7
(72) Kim, Won Jae te MASAN-SI
(22) 02.06.2005
GYEONSANGNAM-DO, Zuid-Korea (31) 576732 P
(22) 16.02.2007
(31) 775775 P
791907 P
803825 P
20070013364
(32) 23.02.2006
14.04.2006
02.06.2006
08.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
Nummer 35/12
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PROCESSING AN AUDIO SIGNAL
(47) 22.08.2012
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) PANG, Hee Suck te SEOUL 137724, Zuid-Korea (KR)
KIM, Dong Soo te SEOUL 151-801,
Zuid-Korea (KR)
LIM, Jae Hyun te SEOUL 151-801,
Zuid-Korea (KR)
OH, Hyen O te GYEONGGI-DO
411-744, Zuid-Korea (KR)
JUNG, Yang Won te SEOUL 135270, Zuid-Korea (KR)
(51) G10L 21/02
(11) EP2207168
(21) EP10004561.6
134
(DE)
Reindl, Klaus te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Zheng, Yuanhang te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G11B
G11B
G11B
G11B
7/26
7/24
7/007
23/40
(11) EP1494228
(21) EP03717539.5
(22) 03.04.2003
(31) 2002108258
(32) 10.04.2002
(33) Japan
(31) 874263
(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM
AND PRODUCTION METHOD
THEREFOR
(32) 18.10.2007
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Sony Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(22) 01.10.2008
(54) Robust two microphone noise
suppression system
(47) 22.08.2012
(73) Motorola Mobility, Inc. te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Zurek, Robert A. te ANTIOCH IL
60002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Axelrod, Jeffrey M. te GLENVIEW
IL 60025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Clark, Joel A. te WOODRIDGE IL
60517, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Francois, Holly L. te GUILDFORD
SURREY GU2 8DJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Isabelle, Scott K. te WAUKEGAN IL
60087, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Pearce, David J. te BASINGSTOKE
HAMPSHIRE RG24 8WE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Rex, James A. te ROMSEY
HAMPSHIRE SO51 8HJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H04R 25/00
G10L 21/02
(11) EP2395506
(21) EP10005957.5
(22) 09.06.2010
(54) Method and acoustic signal
processing system for
interference and noise
suppression in binaural
microphone configurations
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) MASUHARA, Shin te MINATO-KU,
TOKYO, Japan (JP)
NAKANO, Jun te MINATO-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(51) H04L 25/03
G11B 20/10
(11) EP2095366
(21) EP07827019.6
(22) 08.11.2007
(31) 558949
(32) 13.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OVERSAMPLED CHANNEL
RESPONSE IDENTIFICATION
(47) 22.08.2012
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHERUBINI, Giovanni te 8803
RUESCHLIKON, Zwitserland (CH)
ELEFTHERIOU, Evangelos S. te
8803 RUESCHLIKON, Zwitserland
(CH)
HUTCHINS, Robert Allen te
TUCSON, ARIZONA 85748,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
JAQUETTE, Glen Alan te TUCSON,
ARIZONA 85750, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OELCER, Sedat te 8802
KILCHBERG, Zwitserland (CH)
(51) G11B 7/007
G11B 7/005
(47) 22.08.2012
G11B 27/24
(73) Siemens Medical Instruments Pte.
G11B 20/18
Ltd. te SINGAPORE 139959,
G11B 20/14
Singapore (SG)
G11B 20/12
G11B 20/00
(72) Kellermann, Walter, Prof. te
90542 ECKENTAL,
(11) EP1734517
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06076593.0
29 augustus 2012
(22) 04.10.2002
(31) 2001311489
(32) 09.10.2001
(33) Japan
(54) Disk drive apparatus and
reproducing method
(47) 22.08.2012
(73) Sony Corporation te TOKYO 141,
Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Kobayashi, Shoei, c/ o Sony
Corporation te SHINAGAWA-KU
TOKYO 141, Japan (JP)
(51) H04N 5/76
H04N 21/433
H04N 21/4147
G11B 27/32
G11B 27/10
G11B 27/034
G06F 17/30
(11) EP1451686
(21) EP02782336.8
(22) 21.11.2002
(31) 5628
(32) 05.12.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) -(47) 22.08.2012
(73) SCIENTIFIC ATLANTA, INC. te
LAWRENCEVILLE, GA 30044,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PLOURDE, Harold, J., Jr. te
LAWRENCEVILLE, GA 30043,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G11C
G11C
G11C
G11C
7/16
16/26
16/10
11/56
(11) EP2330592
(21) EP11159445.3
(22) 14.05.2007
(31) 800357 P
694739
(32) 15.05.2006
30.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) 8-bit or more A/D conversion for
the determination of a NAND
memory cell value
(47) 22.08.2012
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Cornwell, Michael J. te SAN JOSE,
CA 95112, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dudte, Christopher P. te SAN
JOSE, CA 95132-2326, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G11C 29/00
G11C 16/30
Nummer 35/12
G11B 20/10
(11) EP2171722
(21) EP08781784.7
(22) 14.07.2008
(31) 879877
(32) 19.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REFRESH OF NON-VOLATILE
MEMORY CELLS BASED ON
FATIGUE CONDITIONS
135
ANDERBERG, Bengt te S-756 45
UPPSALA, Zweden (SE)
(51) H01F 27/40
H01F 27/14
(11) EP2287865
(21) EP10011581.5
(22) 22.06.2006
(31) 0506661
(32) 29.06.2005
(33) Frankrijk
(47) 22.08.2012
(54) Dispositif de prévention contre
l'explosion d'un transformateur
(73) Micron Technology, INC. te BOISE,
électrique
ID 83716, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(72) ROOHPARVAR, Frankie, F. te
(73) Magnier, Philippe te KINGWOOD,
MONTE SERENO, CA 95030,
TX 77345, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(72) Magnier, Philippe te KINGWOOD,
SARIN, Vishal te CUPERTINO, CA
TX 77345, Verenigde Staten van
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(51)
H01H 33/28
HOEI, Jung-Sheng te FREMONT,
H01H 3/22
CA 94539, Verenigde Staten van
H01H 19/20
Amerika (US)
29 augustus 2012
H01H 27/06
(11) EP2249362
(21) EP10161344.6
(22) 28.04.2010
(31) 434252
(32) 01.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Lock mounting device
(47) 22.08.2012
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Mittu, Mahadeva te 591101
KARNATAKA, India (IN)
Rajauria, Samir te 282010 AGRA
UTTAR PRADESH, India (IN)
Pommerencke, Lars te 24539
NEUMUNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01H 13/82
H01H 13/702
(11) EP2221843
(51) H01B 1/12
(11) EP1719142
(21) EP10154368.4
(11) EP2102872
(21) EP05708150.7
(22) 23.02.2010
(21) EP07841578.3
(22) 02.02.2005
(31) 154905 P
(22) 30.08.2007
(31) 20045026
(32) 24.02.2009
(31) 610076
(32) 03.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 13.12.2006
(33) Finland
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SWITCHING DEVICE
(54) Breathable sealed dome switch
assembly
(54) OPTO-ELECTRONIC DEVICES
CONTAINING SULFONATED
COPOLYMERS
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(72) MATTLAR, Harri te FI-65760
ISKMO, Finland (FI)
SUUTARINEN, Aki te FI-65320
VAASA, Finland (FI)
KOLMONEN, Rainer te FI-66400
LAIHIA, Finland (FI)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) YE, Qing te NISKAYUNA, NY
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIU, Jie te NISKAYUNA, NY 12309,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HUNG, Joyce te NISKAYUNA, NY
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01F 41/04
H01F 27/28
H01F 19/08
(11) EP1929489
(21) EP06784186.6
(22) 18.09.2006
(31) 718314 P
(32) 20.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A FOIL WINDING PULSE
TRANSFORMER
(47) 22.08.2012
(73) ScandiNova Systems AB te 756
51 UPPSALA, Zweden (SE)
(72) LINDHOLM, Mikael Rolf te S-745
91 ENKÖPING, Zweden (SE)
(73) ABB Oy te 00380 HELSINKI,
Finland (FI)
(47) 22.08.2012
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(CA)
(72) Strittmatter, Patrick Clement te
IRVING, TX 75039, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01H 9/04
H01H 25/06
(51) H02K 7/18
H01H 9/02
(11) EP2261939
(11) EP2308068
(22) 07.06.2010
(21) EP09804592.5
(31) 2009141399
(22) 15.06.2009
(32) 12.06.2009
(31) 0804431
(33) Japan
(32) 04.08.2008
(54) Input device for in-vehicle device
(33) Frankrijk
(47) 22.08.2012
(54) DISPOSITIF ET PROCEDE DE
TELECOMMANDE POUR
INTERRUPTEUR EQUIPE D'UN
GENERATEUR ROTATIF ET
INTERRUPTEUR DOTE D'UN TEL
DISPOSITIF
(73) CLARION Co., Ltd. te BUNKYO-KU,
TOKYO 112-8608, Japan (JP)
(47) 22.08.2012
(21) EP10165104.0
(72) Nogami, Shin_ichi te SAITAMA-SHI
SAITAMA 330-0081, Japan (JP)
(51) H01H 27/00
F16P 3/08
(73) Schneider Electric Industries SAS (11) EP2393100
(21) EP10251015.3
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
Frankrijk (FR)
(22) 01.06.2010
(72) CARTIER MILLON, Christophe te
(54) Portable actuator assembly
F38400 SAINT MARTIN D'HERES,
(47) 22.08.2012
Frankrijk (FR)
(73) Rockwell Automation Limited te
VIGOUROUX, Didier te F-38190
MILTON KEYNES
BRIGNOUD, Frankrijk (FR)
BUCKINGHAMSHIRE MK11 3DR,
(51) H01H 9/24
GROOT BRITTANNIË (GB)
Nummer 35/12
(72) Jones, Derek W te
KIRKCUDBRIGHT DUMFRIES &
GALLOWAY DG6 4SP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Hudson, Simon te BOLTON
GREATER MANCHESTER BL5 2RU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H01H 33/90
(11) EP2270828
(21) EP10167529.6
(22) 28.06.2010
(31) 0954419
(32) 29.06.2009
(33) Frankrijk
(54) Valve à clapet de décharge
destinée à décharger un gaz
diélectrique entre deux volumes
d'une chambre de coupure de
disjoncteur haute ou moyenne
tension
(47) 22.08.2012
(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(72) Grégoire, Cyril te 69100,
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
Ledru, Roger te 38230, TIGNIEU,
Frankrijk (FR)
Grieshaber, Wolfgang te 69006,
LYON, Frankrijk (FR)
(51) H01H 71/50
H01H 1/54
(11) EP2333804
136
(21) EP09799664.9
(22) 08.12.2009
(31) 0807158
0807156
0807157
(32) 19.12.2008
19.12.2008
19.12.2008
(33) Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
29 augustus 2012
0120122
0206164
(32) 25.06.2001
17.08.2001
17.08.2001
15.03.2002
(33) GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
(54) Mass spectrometer
(54) MECANISME D'ENTRAINEMENT DE (47) 22.08.2012
LA MANETTE D'UN BLOC DE
(73) Micromass UK Limited te
COMMANDE A DISTANCE, ET
MANCHESTER M22 5PP, GROOT
BLOC LE COMPRENANT
BRITTANNIË (GB)
(47) 22.08.2012
(73) Schneider Electric Industries SAS
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
Frankrijk (FR)
(72) BRASME Frédéric te F-38500 LE
BOURG D'OISANS, Frankrijk (FR)
MATON Jean-Claude te F-7080
FRAMERIES, België (BE)
RIZZUTO Silvio te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
CRUCHET Victor te F-38100
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
DEVOUASSOUX Thomas te 38050
GRENOBLE CEDEX 9, Frankrijk
(FR)
COURT Frédéric te F-38500 SAINT
NICOLAS DE MACHERIN, Frankrijk
(FR)
(72) Bateman, Robert Harold te
KNUTSFORD CHESHIRE WA16
8NP, GROOT BRITTANNIË (GB)
Giles, Kevin te STOCKPORT
CHESHIRE SK6 5DW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Pringle, Steven te HODDLESDEN
DARWEN BB3 3PS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H01L 21/20
H01L 21/02
C30B 29/52
C30B 25/02
C30B 23/02
(11) EP1509949
(21) EP03755984.6
(22) 30.05.2003
(51) H01J 37/34
C23C 14/35
(31) 0212616
(21) EP10354076.1
(22) 15.11.2010
(11) EP1969613
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 0905987
0905990
(21) EP06830754.5
(54) FORMATION OF LATTICE-TUNING
SEMICONDUCTOR SUBSTRATES
(32) 11.12.2009
11.12.2009
(31) 753144 P
(33) Frankrijk
Frankrijk
(22) 20.12.2006
(32) 22.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 31.05.2002
(47) 22.08.2012
(73) AdvanceSis Limited te COVENTRY
CV4 7EZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(54) Dispositif de coupure à indicateur (54) METHOD OF MANUFACTURING AT (72) CAPEWELL, Adam, Daniel te
LEAST ONE SPUTTER-COATED
de soudure des contacts
LEAMINGTON SPA,
SUBSTRATE AND SPUTTER
WARWICKSHIRE CV4 7AL, GROOT
(47) 22.08.2012
SOURCE
BRITTANNIË (GB)
(73) Schneider Electric Industries SAS
(47)
22.08.2012
GRASBY, Timothy, John te
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
SOLIHULL B91 2PJ, GROOT
(73) Oerlikon Solar AG, Trübbach te
Frankrijk (FR)
BRITTANNIË (GB)
9477
TRÜBBACH,
Zwitserland
(72) Michaux, Marie-Laure te 38050
PARKER, Evan Hubert te
(CH)
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
WARWICK CV34 4JZ, GROOT
(72) ATAMNY, Fachri te CH-9475
(FR)
BRITTANNIË (GB)
SEVELEN, Zwitserland (CH)
Duchemin, Jean-Pierre te 38050
WHALL, Terence te
KADLEC, Stanislav te 150 00
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
WORCESTERSHIRE B97 4PD,
PRAHA 5, Tsjechië (CZ)
(FR)
GROOT BRITTANNIË (GB)
KRASSNITZER, Siegfried te AFollic, Stéphane te 38050
6800 FELDKIRCH, Oostenrijk (AT) (51) H01L 21/768
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
H01L 21/285
HAAG, Walter te CH-9472 GRABS
(FR)
H01L 21/28
SG, Zwitserland (CH)
Paupert, Marc te 38050
C23C 16/34
GRUENENFELDER, Pius te CHGRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
7323 WANGS SG, Zwitserland
(FR)
(11) EP1920456
(CH)
Bricquet, Cédric te 38050
(21) EP06787866.0
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(51) H01J 49/06
(22) 19.07.2006
(FR)
H01J 49/00
Reymond, Bruno te 38050
(31) 185423
(11) EP1505634
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(32) 20.07.2005
(FR)
(21) EP04026519.1
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 24.06.2002
(51) H01H 71/68
(54) METHOD OF FABRICATING LOW
H01H 71/52
(31) 0115429
RESISTANCE TITANIUM NITRIDE
0120096
(11) EP2359380
FILMS
Nummer 35/12
(47) 22.08.2012
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,
ID 83716-9632, Verenigde Staten
van Amerika (US)
137
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) KRAUS, Brenda D. te BOISE,
IDAHO 83709, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MARSH, Eugene P. te BOISE,
IDAHO 83716, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) CAPLET, Stéphane te F-38360
SASSENAGE, Frankrijk (FR)
(51) H01L 23/498
H01L 21/304
(21) EP00640007.1
(11) EP1085561
(21) EP99120190.6
(22) 09.10.1999
(31) 395095
(51) H01L 23/532
H01L 21/768
H01L 21/321
(11) EP1083596
(22) 18.07.2000
(31) 390783
(32) 07.09.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
29 augustus 2012
(72) PARIKH, Primit te GOLETA, CA
93117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MISHRA, Umesh te SANTA
BARBARA, CA 93108, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WU, Yifeng te GOLETA, CA 93117,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01L 29/786
(11) EP2323167
(21) EP10167828.2
(22) 30.06.2010
(31) 20090109692
(32) 13.11.2009
(33) Zuid-Korea
(54) A method to create a copper dual
(54) Transistors, electronic devices
damascene structure with less
including a transistor and
Verenigde Staten van Amerika
dishing and erosion
methods of manufacturing the
Chip scale surface mount
(47) 22.08.2012
same
package for semiconductor
(73) GLOBALFOUNDRIES Singapore
(47) 22.08.2012
device and process of fabricating
Pte. Ltd. te SINGAPORE 738406,
the same
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
China (CN)
GYEONGGI-DO 442-742, Zuid22.08.2012
(72) Gupta, Subhash, CSM Manuf. Pte
Korea (KR)
SILICONIX Incorporated te SANTA
Ltd. te SINGAPORE 738406,
(72)
Kim, Sang-wook te GYEONGGICLARA, CA 95054-0951,
Singapore (SG)
DO, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
Kwok Keung Ho, Paul, CSM Manuf.
Kim, Chang-jung te GYEONGGI(US)
Pte Ltd. te SINGAPORE 738406,
DO, Zuid-Korea (KR)
Singapore
(SG)
Zandman, Felix te BALA CYNWYD,
Park, Jae-chul te GYEONGGI-DO,
Sheng Zhou, Mei, CSM Manuf. Pte
PA 19004, Verenigde Staten van
Zuid-Korea (KR)
Ltd.
te
SINGAPORE
738406,
Amerika (US)
Kim, Sun-il te GYEONGGI-DO,
Singapore
(SG)
Kasem, Y. Mohammed te SANTA
Zuid-Korea (KR)
CLARA, CA 95054, Verenigde
(51) H01L 27/12
(51)
H01L
31/048
Staten van Amerika (US)
H01L 27/07
H01L 31/0216
Ho, Yueh-Se te SUNNYVALE, CA
H01L 21/84
94086, Verenigde Staten van
H01L 21/8234
(11) EP2097931
Amerika (US)
(11) EP2381470
(21) EP07867614.5
(32) 13.09.1999
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) H01L 21/316
H01L 21/265
(11) EP1825503
(21) EP05807007.9
(22) 29.11.2005
(31) 04106310
(32) 06.12.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD OF PRODUCING AN
EPITAXIAL LAYER ON A
SEMICONDUCTOR SUBSTRATE
(21) EP10290217.8
(22) 04.12.2007
(22) 22.04.2010
(31) 633256
(54) Semiconductor device comprising (32) 04.12.2006
a field-effect transistor in a
(33) Verenigde Staten van Amerika
silicon-on-insulator structure
(54) SOLAR CELLS WHICH INCLUDE
(47) 22.08.2012
THE USE OF CERTAIN POLY(VINYL
(73) Soitec te 38190 BERNIN, Frankrijk
BUTYRAL)/FILM BILAYER
(FR)
ENCAPSULANT LAYERS WITH A
LOW BLOCKING TENDENCY AND A
(72) Mazure, Carlos te 38190 BERNIN,
SIMPLIFIED PROCESS TO
Frankrijk (FR)
PRODUCE THEREOF
Ferrant, Richard te 29770
ESQUIBIEN, Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
Nguyen, Bich-Yen te 78733
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
AUSTIN TEXAS, Verenigde Staten
COMPANY te WILMINGTON, DE
van Amerika (US)
(72) MEUNIER-BEILLARD, Philippe te
19898, Verenigde Staten van
NL-5656 AA EINDHOVEN
Amerika (US)
(51) H01L 29/778
HUIZING, Hendrik, G., A. te NLH01L 21/335
(72) HAYES, Richard Allen te
5656 AA EINDHOVEN
BEAUMONT, TX 77706, Verenigde
(11) EP1410444
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 21/60
(21) EP02792174.1
(11) EP2207748
(51)
H01L 31/18
(22) 23.07.2002
H01L 31/032
(21) EP08846382.3
(31) 307546 P
(11)
EP1675186
(22) 06.11.2008
(32) 24.07.2001
(21) EP04078478.7
(31) 0758879
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 22.12.2004
(32) 08.11.2007
(54) Insulating Gate AlGaN/GaN HEMT
(54) Production process for a
(33) Frankrijk
(47) 22.08.2012
photovoltaic device
(54) COMPOSANT ELECTRONIQUE A
(73) CREE, INC. te DURHAM, NC
(47)
22.08.2012
CONNEXIONS PAR BILLES
27703, Verenigde Staten van
DECOUPLEES MECANIQUEMENT
(73)
Thin Film Factory B.V. te 8914 BH
Amerika (US)
LEEUWARDEN
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
138
29 augustus 2012
(72) Meester, Bernhard te 2665 DR
BLEISWIJK
Nanu, Marian te 3119 LE
SCHIEDAM
(47) 22.08.2012
(51) H01L 31/048
C23C 14/10
C09J 175/04
B32B 7/12
B32B 27/36
(72) DE CREMER, Gert te B-3201
LANGDORP, België (BE)
DE VOS, Dirk te B-3220
HOLSBEEK, België (BE)
HOFKENS, Johan te B-2960
BRECHT, België (BE)
ROEFFAERS, Maarten te B-3500
HASSELT, België (BE)
SELS, Bert te B-2490 BALEN,
België (BE)
VOSCH, Tom te B-3001
HEVERLEE, België (BE)
PANDEY, Lesley te B-1800
VILVOORDE, België (BE)
(21) EP06842901.8
(51) H01L 35/22
(11) EP1450588
(11) EP1876656
(21) EP02783581.8
(21) EP07012966.3
(22) 21.11.2002
(22) 03.07.2007
(31) 2001357587
(72) Iwanaga, Hiroshi te KANAGAWA
258-8577, Japan (JP)
(31) 2006183095
(32) 22.11.2001
(32) 03.07.2006
(33) Japan
(51) H01L 31/048
H01L 31/042
F24J 2/52
(33) Japan
(54) EL DEVICE
(54) Metal oxynitride material with a
superior thermoelectric property
(47) 22.08.2012
(11) EP2302694
(47) 22.08.2012
(21) EP10305950.7
(73) National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology (72) SUZUKI, Hiroshi, c/o Nippon Soda
Co., Ltd. te CHIYODA-KU, TOKYO
te TOKYO 100-8921, Japan (JP)
100-8165, Japan (JP)
(72) Mikami, Masashi c/o Chubu
GONDAIRA, Hideaki c/o Chiba
Center, National Institute of
Plant, te ICHIHARA-SHI, CHIBA
Advanced Industrial Science and
290-8530, Japan (JP)
Technology, te AICHI 463-8560,,
TANIGUCHI, Yoshio te UEDA-SHI,
Japan (JP)
NAGANO 386-0012, Japan (JP)
Ozaki, Kimihiro c/o Chubu Center,
(11) EP2302695
(21) EP10182002.5
(22) 29.09.2010
(31) 2009225252
(32) 29.09.2009
(33) Japan
(54) Gas barrier composite, back
sheet for solar cell module and
solar cell module
(47) 22.08.2012
(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO
106-0031, Japan (JP)
(22) 03.09.2010
(31) 0956653
1054613
(32) 25.09.2009
10.06.2010
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) Dispositif de solidarisation de
panneaux, notamment
photovoltaïques avec une toiture
de bâtiment
(47) 22.08.2012
(73) VOLTABRI te 38121 REVENTINVAUGRIS, Frankrijk (FR)
(73) Katholieke Universiteit Leuven,
K.U. Leuven R&D te 3000
LEUVEN, België (BE)
National Institute of Advanced
Industrial Science and
Technology, te AICHI 463-8560,,
Japan (JP)
Kobayashi, Kelzo c/o Chubu
Center, National Institute of
Advanced Industrial Science and
Technology, te AICHI 463-8560,,
Japan (JP)
(72) Giroud, Hubert te 38200, VIENNE,
Frankrijk (FR)
(51) H01L 41/24
H01L 41/09
(51) H01L 31/055
(51) H01L 45/00
H01L 27/10
G11C 13/00
(11) EP2099071
(22) 19.12.2006
(54) RESISTANCE CHANGE DEVICE
AND PROCESS FOR PRODUCING
THE SAME
(47) 22.08.2012
(73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(72) NOSHIRO, Hideyuki te KAWASAKISHI KANAGAWA 211-8588, Japan
(JP)
(51) H01L 51/52
(73) NIPPON SODA CO., LTD. te
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165,
Japan (JP)
(51) H01M 2/02
(11) EP2214224
(21) EP08876656.3
(22) 09.12.2008
(31) 2008199345
(32) 01.08.2008
(33) Japan
(54) BATTERY WITH OUTER PACKAGE
LABEL
(11) EP2162923
(11) EP2234184
(47) 22.08.2012
(21) EP08757054.5
(21) EP10250559.1
(22) 07.07.2008
(22) 24.03.2010
(31) 0713250
0724442
0802265
0802400
0803185
(31) 2009078283
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(32) 09.07.2007
14.12.2007
07.02.2008
11.02.2008
21.02.2008
(33) GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
(54) SOLAR CELLS
(32) 27.03.2009
(33) Japan
(54) Method for manufacturing a
piezoelectric actuator
(47) 22.08.2012
(73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYASHI, AICHI 467-8530, Japan (JP)
(72) Shimizu, Hideki te NAGOYA-SHI,
AICHI 467-8530, Japan (JP)
Ohnishi, Takao te NAGOYA-SHI,
AICHI 467-8530, Japan (JP)
Ebigase, Takashi te NAGOYA-SHI,
AICHI 467-8530, Japan (JP)
Goto, Naoki te NAGOYA-SHI, AICHI
467-8530, Japan (JP)
(72) SYOJI, Yasuhiko te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
MUSHIGA, Takashi te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
2/30
2/22
2/10
2/04
10/42
10/04
(11) EP2328200
(21) EP10251905.5
(22) 05.11.2010
(31) 265265 P
(32) 30.11.2009
Nummer 35/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Battery assembly
(47) 22.08.2012
(73) Samsung SDI Co., Ltd te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
139
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
4/525
4/505
4/36
4/04
4/02
10/0525
29 augustus 2012
(22) 04.04.2011
(31) 1052657
(32) 08.04.2010
(33) Frankrijk
(54) Biopile à glucose
(72) Lee, Sang-Joo te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(11) EP2249418
(47) 22.08.2012
(21) EP10162265.2
(51) H01M 2/10
H01M 2/04
H01M 2/02
(22) 07.05.2010
(73) Université Joseph Fourier te
38041 GRENOBLE CEDEX 9,
Frankrijk (FR)
(11) EP2299513
(21) EP10175787.0
(22) 08.09.2010
(31) 20090086306
(32) 14.09.2009
(33) Zuid-Korea
(54) Battery pack
(47) 22.08.2012
(31) 176847 P
575419
(32) 08.05.2009
07.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Electrode for rechargeable
lithium battery and method for
manufacturing the same and
rechargeable lithium battery
including the electrode
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te SUWON- (47) 22.08.2012
SI, GYEONGGI-DO 443-731, Zuid- (73) Samsung SDI Co., Ltd. te
Korea (KR)
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(72) Heo, Sangdo te GYEONGGI-DO,
(72) Choi, Nam-Soon te GYEONGGIZuid-Korea (KR)
DO, Zuid-Korea (KR)
Lee, Woojin te GYEONGGI-DO,
Roh, Sae-Weon te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Zuid-Korea (KR)
Park, Yong-Chul te GYEONGGI-DO,
(51) H01M 2/30
Zuid-Korea (KR)
H01M 2/20
Kim, Sung-Soo te GYEONGGI-DO,
H01M 2/10
Zuid-Korea (KR)
H01M 10/04
Hur, So-Hyun te GYEONGGI-DO,
(11) EP2390945
Zuid-Korea (KR)
(21) EP10190592.5
(51) H01M 4/62
(22) 10.11.2010
H01M 4/38
H01M 4/1395
(31) 20100048118
H01M 4/1391
(32) 24.05.2010
H01M 4/134
(33) Zuid-Korea
H01M 4/131
(54) Battery module
H01M 10/052
C01B 33/18
(47) 22.08.2012
(73) SB LiMotive Co., Ltd. te GIHEUNG- (11) EP2372816
GU YONGIN-SI, GYEONGGI-DO
(21) EP11002385.0
446-711, Zuid-Korea (KR)
(22) 22.03.2011
(72) Kim, Tae-Yong te GYEONGGI-DO, (31) 2010086914
Zuid-Korea (KR)
(32) 05.04.2010
(51) H01M 2/30
(33) Japan
H01M 2/28
(54) Negative electrode material for
H01M 2/22
secondary battery with nonH01M 2/04
aqueous electrolyte, method for
B22D 25/04
manufacturing negative electrode
(11) EP2204865
material for secondary battery
(21) EP10155073.9
with non-aqueous elctrolyte, and
lithium ion secondary battery
(22) 20.05.2002
(72) Cinquin, Philippe te 38330, SAINT
NAZAIRE LES EYMES, Frankrijk
(FR)
Gondran, Chantal te 38000,
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Giroud, Fabien te 38160,
CHEVRIERES, Frankrijk (FR)
Cosnier, Serge te 38920,
CROLLES, Frankrijk (FR)
(51) H01M 8/10
H01M 8/02
H01B 1/12
H01B 1/06
C08L 101/12
C08J 5/22
(11) EP1798795
(21) EP05781471.7
(22) 30.08.2005
(31) 2004256590
(32) 03.09.2004
(33) Japan
(54) POLYELECTROLYTE MATERIAL,
POLYELECTROLYTE COMPONENT,
MEMBRANE ELECTRODE
COMPOSITE BODY, AND
POLYELECTROLYTE TYPE FUEL
CELL
(47) 22.08.2012
(73) TORAY INDUSTRIES, INC. te
TOKYO 103-8666, Japan (JP)
(72) IZUHARA, Daisuke, 8-1-210,
Idegakaido-cho te KYOTO-SHI,
KYOTO 6060931, Japan (JP)
ADACHI, Shinya te RITTO-SHI,
SHIGA 5203015, Japan (JP)
NAKAMURA, Masataka te OTSUSHI, SHIGA 5200846, Japan (JP)
(51) H01M 8/24
H01M 8/04
(11) EP2254182
(21) EP10004782.8
(22) 06.05.2010
(31) 200900647
(31) 862792
(47) 22.08.2012
(32) 22.05.2009
(32) 22.05.2001
(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(33) Denemarken
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Battery assembling method
(47) 22.08.2012
(54)
(72) Kawada, Nobuo te MATSUIDAMACHI ANNAKA-SHI GUNMA-KEN,
Japan (JP)
(47)
(73) MiTek Holdings, Inc te
(51) H01M 8/16
CHESTERFIELD, MISSOURI 63017,
H01M 4/90
Verenigde Staten van Amerika
C12N 9/04
(US)
C12N 9/02
(72) Shannon, John K. te RACINE, WI
C12N 9/00
53402, Verenigde Staten van
(11) EP2375481
Amerika (US)
(21) EP11160991.3
Process of running a serial
connected fuel cell stack module
assembly
22.08.2012
(73) Topsoe Fuel Cell A/S te 2800
KONGENS LYNGBY, Denemarken
(DK)
(72) Erikstrup, Niels te 1820
FREDERIKSBERG C, Denemarken
(DK)
Usterud, Harald te 2970
Nummer 35/12
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
Danø, Sune te 2880 BAFSVÆRD,
Denemarken (DK)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
4/587
4/485
4/133
4/131
10/42
10/0569
10/0568
10/0567
10/0525
(11) EP2237360
(21) EP10169989.0
(22) 06.03.2008
(31) 905172 P
42387
(32) 06.03.2007
05.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
140
TOKYO 105-8614, Japan (JP)
(72) KISHIMOTO, Yasushi, c/o Hitachi
Metals, Ltd. te TOTTORI-SHI
TOTTORI 689-1121, Japan (JP)
MATSUNO, Hiroshi, c/o Hitachi
Metals, Ltd. te TOTTORI-SHI
TOTTORI 689-1121, Japan (JP)
KURAMOTO, Kenji, c/o Hitachi
Metals, Ltd. te TOTTORI-SHI
TOTTORI 689-1121, Japan (JP)
(51) H01Q 1/32
H01Q 1/12
(11) EP2228865
(21) EP10001739.1
(22) 20.02.2010
(31) 102009012641
(32) 10.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fahrzeugantenne
(47) 22.08.2012
(73) Wilhelm Sihn Jr. GmbH & Co. KG
(54) Overcharge protection by
te 75223 NIEFERNcoupling redox shuttle chemicals
ÖSCHELBRONN,
with radical polymerization
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
additives
(DE)
(47) 22.08.2012
(73) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, (72) Schnürer, Marco te 75175
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
INC. te ALLENTOWN, PA 18195DUITSLAND (DE)
1501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01Q 9/42
H01Q 21/28
(72) Casteel, William Jack te
H01Q 13/10
FOUNTAIN HILL, PA 18015,
H01Q 1/52
Verenigde Staten van Amerika
H01Q 1/48
(US)
H01Q 1/38
(51) H01M 10/50
H01Q 1/24
(11) EP2383834
(11) EP2230717
(21) EP11152163.9
(22) 26.01.2011
(31) 282911 P
982254
(32) 21.04.2010
30.12.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Battery pack
(47) 22.08.2012
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(21) EP10156819.4
(22) 17.03.2010
(31) 405955
(32) 17.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
29 augustus 2012
(72) Chen, Yun-Ta te TAO-YUAN CITY
TAIWAN, Taiwan (TW)
Chou, Chien-Pang te TAO-YUAN
CITY TAIWAN, Taiwan (TW)
Hsieh, Chang-Hao te TAO-YUAN
CITY TAIWAN, Taiwan (TW)
(51) H01Q 9/36
H01Q 9/30
H01Q 1/36
(11) EP2312694
(21) EP10185913.0
(22) 25.06.2004
(31) 482421 P
498089 P
576847 P
(32) 25.06.2003
27.08.2003
03.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for operating a
distributed loaded monopole
antenna
(47) 22.08.2012
(73) The Board of Governors for
Higher Education te
PROVIDENCE, RI 02908,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Vincent, Robert J. te WARWICK, RI
02888, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01Q 19/06
H01Q 1/32
G02C 11/08
(11) EP2053449
(21) EP08105492.6
(22) 06.10.2008
(31) 102007050998
(32) 25.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Wideband, high isolation two port
antenna array for multiple input, (54) Optische Vorrichtung
multiple output handheld devices (47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Research In Motion Limited te
SB LiMotive Co., Ltd. te GIHEUNGWATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
GU YONGIN-SI, GYEONGGI-DO
(CA)
(72)
446-711, Zuid-Korea (KR)
(72) Ayatollahi, Mina te WATERLOO,
Yoon, Jihyoung te 446-711,
ONTARIO N2V 2P1, Canada (CA)
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Rao, Qinjian te WATERLOO,
(51)
ONTARIO N3K 3S8, Canada (CA)
H01P 1/365
Wang, Dong te WATERLOO,
H01P 1/36
(11)
ONTARIO N2T 2T2, Canada (CA)
EP2117071
(21)
(51) H01Q 21/30
EP08704102.6
(22)
H01Q 1/36
29.01.2008
(54)
(11) EP1933413
2007019614
(47)
(21) EP06025233.5
30.01.2007
(73)
(22) 06.12.2006
Japan
(54) Multi-band antenna of compact
IRREVERSIBLE CIRCUIT ELEMENT
size
AND ITS CENTER CONDUCTOR
(72)
(47) 22.08.2012
ASSEMBLY
(47) 22.08.2012
(73) Hitachi Metals, Ltd. te MINATO-KU
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
Garnier, Kai te 73779, DEIZISAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
H01R 12/77
H01R 12/61
EP1437800
EP01972499.6
26.09.2001
CONNECTOR FOR FLAT CABLE
22.08.2012
Japan Aviation Electronics
Industry, Limited te TOKYO 1500043, Japan (JP)
SATO, Kazuomi, Japan Aviation
Electronics Ind.,Ltd te TOKYO
150-0043, Japan (JP)
YAMAUCHI, Masahiro, c/o NEC
Corporation te TOKYO 108-8001,
Nummer 35/12
Japan (JP)
(51) H01R 13/447
(11) EP1900066
(21) EP06835991.8
141
SOTTO (BERGAMO), Italië (IT)
(72) POO, Teng Pin te SINGAPORE
540108, Singapore (SG)
TAN, Henry te SINGAPORE
467953, Singapore (SG)
(51) H01R 13/502
(11) EP2127033
(11) EP1579536
(21) EP08779541.5
(21) EP03796097.8
(22) 04.01.2008
(22) 12.12.2003
(31) 879177 P
879195 P
824444
(54) PORTABLE DATA STORAGE
APPARATUS WITH CONNECTOR
RETRACTION
(47) 22.08.2012
(73) Trek 2000 International Ltd te
SINGAPORE 508769, Singapore
(SG)
(31) 1022225
(32) 20.12.2002
(33) Nederland
(54) CABLE CONNECTOR AND
METHOD OF ASSEMBLING A
CABLE TO SUCH A CABLE
CONNECTOR
(47) 22.08.2012
(73) FCI te 78280 GUYANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) MITRA, Niranjar Kumar te NL5629 GH EINDHOVEN
DROESBEKE, Gert te B-2440
GEEL, België (BE)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
Amerika (US)
(72) Bosatelli, Domenico te 24069
(51) H01R 24/64
CENATE SOTTO (BERGAMO), Italië
H01R 13/6464
(IT)
H01R 13/6463
(51) H04R 1/10
H04M 1/60
H04M 1/22
H04M 1/05
H04M 1/03
H04B 1/38
H01R 43/26
H01R 29/00
H01R 13/703
H01R 13/62
H01R 13/24
H01R 11/30
F21V 33/00
F16B 35/00
(22) 21.12.2006
29 augustus 2012
(32) 06.01.2007
06.01.2007
28.06.2007
(11) EP2315316
(21) EP10188634.9
(22) 25.10.2010
(31) 605986
(32) 26.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) High speed data communications
connector with reduced modal
conversion
(47) 22.08.2012
(73) Leviton Manufacturing Co., Inc. te
MELVILLE, NY 11747, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Erickson, Jason te MILL CREEK,
WA 98012, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Poulsen, Jeffrey Alan te
EDMONDS, WA 98020, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01R 43/20
G01R 31/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2363926
(54) MAGNETIC CONNECTOR FOR
HEADSET
(31) 2010046868
(47) 22.08.2012
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) HANKEY, M. Evans te SAN
H01R 13/60
FRANCISCO, CALIFORNIA 94110,
G06K 19/04
Verenigde Staten van Amerika
G06F 21/00
(US)
SANFORD, Emery A. te SAN
EP2333908
FRANCISCO, CALIFORNIA 94109,
EP10152000.5
Verenigde Staten van Amerika
28.01.2010
(US)
PREST, Christoper D. te
98141943
CUPERTINO, CA 95014, Verenigde
08.12.2009
Staten van Amerika (US)
Taiwan
LIM, Way Chet te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95110, Verenigde
Structure having an usb memory
Staten van Amerika (US)
module
(21) EP11000825.7
(22) 02.02.2011
(32) 03.03.2010
(33) Japan
(54) Connector assembling jig
(47) 22.08.2012
(73) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. te
YOKKAICHI-CITY, MIE 510-8503,
Japan (JP)
(72) Goto, Yuichi te YOKKAICHI-CITY
MIE 510-8503, Japan (JP)
Horiuchi, Hidefumi te YOKKAICHICITY MIE 510-8503, Japan (JP)
(51) H01S 5/22
H01S 5/0625
H01S 5/024
B82Y 20/00
(11) EP2120301
(21) EP08721629.7
(47) 22.08.2012
(51) H01R 24/00
(73) Walton Advanced Engineering
Inc. te KAOHSIUNG CITY 806,
Taiwan (TW)
(22) 07.03.2008
(11) EP1592097
(31) 2007058090
(21) EP05009057.0
(32) 08.03.2007
(22) 26.04.2005
(72) YU, Hong-Chi te 806, KAOHSIUNG
(31) 831325
CITY, Taiwan (TW)
(32) 26.04.2004
(51) H01R 13/629
(11) EP1434312
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.11.2003
(54) Alien-NEXT-Kompensation an
nebeneinander angeordneten
Steckverbindern
(31) mi20022742
(47) 22.08.2012
(21) EP03026320.6
(32) 23.12.2002
(33) Italië
(54) Connector for electrical systems
(47) 22.08.2012
(73) GEWISS S.p.A. te 24069 CENATE
(33) Japan
(54) WAVELENGTH TUNABLE
SEMICONDUCTOR LASER DEVICE,
CONTROLLER FOR THE SAME,
AND CONTROL METHOD FOR THE
SAME
(47) 22.08.2012
(73) Nippon Telegraph and Telephone
Corporation te TOKYO 100-8116,
(73) CommScope Solutions Properties,
Japan (JP)
LLC te SPARKS, NV 89431,
(72)
FUJIWARA, Naoki te MUSASHINOVerenigde Staten van Amerika
SHI TOKYO 180-8585, Japan (JP)
(US)
ISHII, Hiroyuki te MUSASHINO-SHI
(72) Hashim, Amid te PLANO, TX
TOKYO 180-8585, Japan (JP)
75093, Verenigde Staten van
OOHASHI, Hiromi te MUSASHINO-
Nummer 35/12
SHI TOKYO 180-8585, Japan (JP)
OKAMOTO, Hiroshi te
MUSASHINO-SHI TOKYO 1808585, Japan (JP)
(51) H01S 5/323
H01L 33/32
H01L 33/04
B82Y 20/00
(11) EP1017113
(21) EP98900171.4
(22) 08.01.1998
(31) 193797
1270797
10279397
13421097
24434297
27443897
31127297
(32) 09.01.1997
27.01.1997
03.04.1997
26.05.1997
09.09.1997
07.10.1997
27.10.1997
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) NITRIDE SEMICONDUCTOR
DEVICE
(47) 22.08.2012
142
SOMERVILLE, MA 02144,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DEMISSIE, Eyob te
TYNGSBOROUGH, MA 01879,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MASCIARELLI, Francis, J. te
MILFORD, MA 01757, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FALCINELLI, Michael te BOXFORD,
MA 01921, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H02J 7/00
(11) EP2256898
(21) EP10173028.1
(22) 26.03.1997
(31) 11021296
(32) 05.04.1996
(33) Japan
(54) Battery packs and charging
thereof
29 augustus 2012
102007000661
(32) 03.08.2007
08.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTRISCHE MASCHINE,
INSBESONDERE DREHSTROMASYNCHRON-HYDROGENERATOR
(47) 22.08.2012
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(72) SCHMID, Matthias te CH-5106
VELTHEIM, Zwitserland (CH)
KLAMT, Thomas te CH-5107
SCHINZNACH-DORF, Zwitserland
(CH)
MIKIC, Ivan te CH-5242 BIRR,
Zwitserland (CH)
(51) H02K 9/00
H02K 3/50
H02K 3/24
(11) EP2389719
(47) 22.08.2012
(21) EP10793143.8
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(22) 10.11.2010
(72) Nagano, Naoki te MINATO-KU
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
Koyama, Toshio te MINATO-KU
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(32) 18.12.2009
(51) H02M 3/158
H02J 7/35
(11) EP2343790
(21) EP10290004.0
(73) Nichia Corporation te ANAN-SHI, (22) 08.01.2010
TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP) (54) Electrical power conditioning unit
and system
(72) NAGAHAMA, Shinichi, Nichia
Chemical Ind., Ltd. te ANAN-SHI, (47) 22.08.2012
TOKUSHIMA 774, Japan (JP)
(73) Agence Spatiale Européenne te
SENOH, Masayuki, Nichia
75738 PARIS CEDEX 15, Frankrijk
Chemical Industries, Ltd. te
(FR)
ANAN-SHI, TOKUSHIMA 774,
(72)
Mourra, Olivier te 2582 XE DEN
Japan (JP)
HAAG
NAKAMURA, Shuji, Nichia
Chemical Industries, Ltd. te
(51) H02J 9/06
ANAN-SHI, TOKUSHIMA 774,
H02J 7/34
Japan (JP)
(11) EP1519467
(51) H04B 3/54
(21) EP04292247.6
H02J 7/00
(22) 20.09.2004
H01M 10/48
(31) 0311356
G01R 31/36
(31) 102009058830
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ROTOR EINES ELEKTRISCHEN
GENERATORS FÜR DIE
STROMGEWINNUNG IN
KRAFTWERKEN
(47) 22.08.2012
(73) Sensoplan Aktiengesellschaft te
79801 HOHENTENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHUBERT, Johann te A-8042
GRAZ, Oostenrijk (AT)
(51) H02K 5/24
H02K 1/18
(11) EP2267871
(21) EP09008234.8
(22) 24.06.2009
(54) Suspension structures
(47) 22.08.2012
(73) Converteam Technology Ltd te
RUGBY WARWICKSHIRE CV21
1BU, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1706929
(32) 29.09.2003
(21) EP05711807.7
(33) Frankrijk
(22) 21.01.2005
(54) Dispositif d'alimentation d'un
équipement et système
d'alimentation d'équipement
(72) Bradley, Stuart, Ian te
LEICHESTER, LE2 1YD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Le Flem, Graham, Derek te
WARWICKSHIRE, CV23 0SU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 22.08.2012
(51) H02K 21/04
(31) 764343
(32) 23.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MONITORING ENERGY STORAGE
DEVICES
(47) 22.08.2012
(73) American Power Conversion
Corporation te WEST KINGSTON,
RI 02892, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) MUTABDZIJA, Srdan te
(73) Sagem Défense Sécurité te
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) Guillot, François te 94260
FRESNES, Frankrijk (FR)
(51) H02K 3/12
(11) EP2174403
(21) EP08774630.1
(22) 02.07.2008
(31) 102007036806
(11) EP2209190
(21) EP10250086.5
(22) 19.01.2010
(31) 355864
(32) 19.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Voltage regulated permanent
magnet generator
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
143
(73) Hamilton Sundstrand Corporation
Jidoshokki te KARIYA-SHI, AICHI
te WINDSOR LOCKS, CT 06096448-8671, Japan (JP)
1010, Verenigde Staten van
(72) Mase, Tomoyuki te KARIYA-SHI,
Amerika (US)
AICHI 448-8671, Japan (JP)
(72) Gieras, Jacek F te GLASTONBURY
Oyabu, Toyohisa te KARIYA-SHI,
CT 06033, Verenigde Staten van
AICHI 448-8671, Japan (JP)
Amerika (US)
Hirabayashi, Nobuo te KARIYARozman, Gregory L. te
SHI, AICHI 448-8671, Japan (JP)
ROCKFORD IL 61114, Verenigde (51) H02M 3/335
Staten van Amerika (US)
(11) EP1335483
(51) H02K 9/02
(21) EP03290269.4
H02K 41/03
(22) 04.02.2003
(11) EP2008356
(21) EP07728164.0
(22) 17.04.2007
(31) 0651393
(32) 20.04.2006
(31)
(32)
(33)
(54)
(33) Frankrijk
(54) SUPPORT POUR UN MOTEUR
ELECTRIQUE LINEAIRE
COMPORTANT DES MOYENS DE
COMPENSATION THERMIQUE ET
DE REFROIDISSEMENT
(47) 22.08.2012
(73) Sidel Participations te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(72) DUCHEMIN, Guillaume te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
MOUGIN, Didier te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(47)
(73)
(72)
29 augustus 2012
(32) 18.12.2009
18.12.2009
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) Dispositif d'inversion de phases à
pinces
(47) 22.08.2012
(73) Schneider Electric Industries SAS
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
Frankrijk (FR)
(72) Guinda, Santos te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
0201498
Le Youdec, Gérald te 38050
07.02.2002
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
Frankrijk
Le Callonnec, Patrick te 38050
Circuit secondaire de
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
convertisseur comportant au
(FR)
moins une sortie auxiliaire
Lbrozek, Arnaud te 38050
22.08.2012
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
AEG Power Solutions B.V. te 1161
Dedina, Grégory te 38050
AH ZWANENBURG
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
Thereze, Jean-Marie te 22300
(FR)
LANNION, Frankrijk (FR)
Balocco, Didier te 22300
LANNION, Frankrijk (FR)
(51) H02M 7/48
H02J 3/38
(11) EP2315348
(21) EP10187666.2
(22) 15.10.2010
(31) 605514
(51) H02P
H02P
H02P
F03D
9/30
21/12
21/00
9/00
(11) EP2319171
(21) EP09809345.3
(22) 28.08.2009
(31) 08163325
93864 P
(51) H02M 3/335
H02M 1/088
(32) 26.10.2009
(11) EP1397856
(54) Two stage solar converter with DC (33) Europees Octrooi Bureau
bus voltage control
Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(54) DIRECT POWER AND STATOR
(21) EP02729307.5
(22) 29.05.2002
(31) 294081 P
(32) 29.05.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Klodowski, Anthony Michael te
SALEM, VA 24153, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 22.08.2012
Smith, David te SALEM, VA
(73) Diversified Technologies, Inc. te
24153, Verenigde Staten van
BEDFORD, MA 01730-2345,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Wagoner, Robert Gregory te
(US)
SALEM, VA 24153, Verenigde
(72) GAUDREAU, Marcel, Pierre,
Staten van Amerika (US)
Joseph te LEXINGTON, MA 02420,
Barker, Sidney A. te SALEM, VA
Verenigde Staten van Amerika
24153, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
(54) A HIGH VOLTAGE CONVERTER
SYSTEM
(51) H02M 3/335
H02M 1/40
H02M 1/36
(31) 2009074199
(51) H02P 25/18
H02P 1/42
H02P 1/40
H02P 1/02
H01H 19/38
H01H 19/36
H01H 1/42
H01H 1/36
(32) 25.03.2009
(11) EP2346157
(33) Japan
(21) EP10354081.1
(54) Isolated DC-DC converter
(22) 26.11.2010
(47) 22.08.2012
(31) 0906165
0906166
(11) EP2242170
(21) EP10156861.6
(22) 18.03.2010
(73) Kabushiki Kaisha Toyota
(32) 29.08.2008
03.09.2008
FLUX VECTOR CONTROL OF A
GENERATOR FOR WIND ENERGY
CONVERSION SYSTEM
(47) 22.08.2012
(73) Vestas Wind Systems A/S te 8200
AARHUS N, Denemarken (DK)
(72) Shu Yu, Cao te SINGAPORE
640695, Singapore (SG)
Holm Jörgensen, Allan te DK-9220
AALBORG Ø, Denemarken (DK)
Tripathi, Anshuman te
SINGAPORE 680215, Singapore
(SG)
Helle, Lars te DK-9541 SULDRUP,
Denemarken (DK)
Gupta, Saurabh te SINGAPORE
669554, Singapore (SG)
(51) H02P 21/14
H02P 21/00
B62D 5/04
(11) EP2228898
(21) EP10156223.9
(22) 11.03.2010
(31) 2009059853
(32) 12.03.2009
(33) Japan
(54) Motor control unit and motor
control unit for vehicle steering
Nummer 35/12
apparatus
144
29 augustus 2012
(32) 04.03.2000
(21) EP10013829.6
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.10.2010
(73) JTEKT CORPORATION te OSAKASHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(54) DIGITAL-TO-ANALOG INTERFACE
CIRCUIT HAVING ADJUSTABLE
TIME RESPONSE
(31) 2009244622
(72) Kariatsumari, Yuji te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Komatsu, Hayato te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Maeda, Shingo te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(51) H02P 25/06
H02K 57/00
H02K 41/03
H02K 33/16
H02K 33/12
H02K 21/12
(11) EP2412086
(21) EP10712571.8
(22) 23.03.2010
(31) 09156472
(32) 27.03.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 22.08.2012
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2141800
(21) EP07740101.6
(22) 28.03.2007
(54) DISTORTION COMPENSATION
CONTROLLER AND DISTORTION
COMPENSATION CONTROL
METHOD
(47) 22.08.2012
H03F 1/34
(11) EP2209207
(47) 22.08.2012
(73) Mitsumi Electric Co., Ltd. te
TAMA-SHI, TOKYO 206-8567,
Japan (JP)
(72) Shuhei, Abe te TAMA-SHI, TOKYO
206-8567, Japan (JP)
Nagayoshi, Dobashi te TOKYO
206-8567, Japan (JP)
Yoshiaki, Hirano te OSAKA 5530003, Japan (JP)
(73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI, (51) H03K 5/08
H03K 3/356
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
G09G 3/36
(72) ISHIKAWA, Hiroyoshi te
G09G 3/20
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 211(11) EP2306645
8588, Japan (JP)
NAGATANI, Kazuo te KAWASAKI(21) EP09802753.5
SHI KANAGAWA 211-8588, Japan (22) 17.03.2009
(JP)
(31) 2008196147
HAMADA, Hajime te KAWASAKISHI KANAGAWA 211-8588, Japan (32) 30.07.2008
(JP)
(33) Japan
FUDABA, Nobukazu te KAWASAKISHI KANAGAWA 211-8588, Japan (54) COMPARATOR CIRCUIT AND
DISPLAY DEVICE PROVIDED
(JP)
THEREWITH
UTSUNOMIYA, Yuichi te
(47)
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 2118588, Japan (JP)
(73)
OISHI, Yasuyuki te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(72)
(51) H03M 3/00
H03G 3/30
H03F 3/24
(11) EP1264394
(51)
(21) EP01914651.3
(22) 02.03.2001
(31) 517766
(33) Japan
(54) Semiconductor device
(47) 22.08.2012
(73) Renesas Electronics Corporation
te NAKAHARA-KU KAWASAKI
KANAGAWA 211-8668, Japan (JP)
(72) YOUNIS, Saed te SAN DIEGO, CA
(72) Fukuhara, Jun te KAWASAKI
92130, Verenigde Staten van
KANAGAWA 211-8668, Japan (JP)
Amerika (US)
Mitsuda, Tsuyoshi te KAWASAKI
SIMIC, Emilija te SAN DIEGO, CA
KANAGAWA 211-8668, Japan (JP)
92126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H03K 19/0185
WILBORN, Thomas te SAN DIEGO,
H03K 19/017
CA 92124, Verenigde Staten van
H03K 17/10
Amerika (US)
(11) EP2132873
(51) H04N 5/205
(21) EP08744804.9
H03F 3/45
(54) MOTOR FOR LINEAR AND ROTARY (21) EP10150984.2
MOVEMENT
(22) 18.01.2010
(47) 22.08.2012
(31) 2009008912
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (32) 19.01.2009
te 5621 BA EINDHOVEN
(33) Japan
(72) ANGELIS, Georgo, Z. te NL-5656
(54) Video signal output circuit
AE EINDHOVEN
comprising semiconductor
GOOSSENS, Hendrikus, M., W. te
integrated circuit
NL-5656 AE EINDHOVEN
(51) H03F 1/32
(32) 23.10.2009
(11)
(22) 31.03.2008
(31) 695011
695013
(32) 31.03.2007
31.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LEVEL SHIFTER CIRCUIT
INCORPORATING TRANSISTOR
SNAP-BACK PROTECTION
(47) 22.08.2012
(73) Sandisk 3D LLC te MILPITAS, CA
95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) THORP, Tyler J. te MILPITAS,
CALIFORNIA 95035-7932,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FASOLI, Luca G. te MILPITAS,
CALIFORNIA 95035-7932,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H03L 7/085
H02J 3/40
(11) EP2306649
(21) EP10178724.0
(22) 23.09.2010
(31) 569119
(32) 29.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Phase-locked-loop circuit
(47) 22.08.2012
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
22.08.2012
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP) (72) Yuan, Xiaoming te 201203,
PUDONG, China (CN)
OGAWA, Yasuyuki te OSAKA-SHI
Tan, Zhuohui te 201203,
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
PUDONG, China (CN)
BROWN, Christopher te OSAKADelmerico, Robert William te
SHI OSAKA 545-8522, Japan (JP)
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
H03K 17/082
Staten van Amerika (US)
H03K 17/0812
Haiqing, Weng te 201203,
H03K 17/0412
PUDONG, China (CN)
EP2315354
Seymour, Robert Allen te SALEM,
Nummer 35/12
VA 24153, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H03L 7/099
(11) EP2363960
(21) EP10002076.7
(22) 01.03.2010
(54) Integrated circuit with internal
RC-oscillator and method for
calibrating an RC-oscillator
145
29 augustus 2012
(51) H04L 12/18
H04L 1/00
H03M 13/37
H03M 13/11
(51) H04W 84/08
H04L 7/02
H04B 1/04
(11) EP2211472
(21) EP10009958.9
(21) EP10151673.0
(22) 26.01.2010
(31) 09305072
(32) 27.01.2009
(11) EP2299599
(22) 16.09.2005
(31) 2004273172
(32) 21.09.2004
(33) Japan
(47) 22.08.2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Austriamicrosystems AG te 8141
UNTERPREMSTÄTTEN, Oostenrijk
(AT)
(54) Network coding using Luby
transform (LT) codes
(54) Wireless communication control
apparatus and wireless
communication method
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(72) Leoncavallo, Ruggero te 8101
GRATKORN, Oostenrijk (AT)
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(73) JVC KENWOOD Corporation te
KANAGAWA 221-0022, Japan (JP)
(51) H03M 1/48
H03M 1/10
(11) EP2209213
(21) EP10150792.9
(22) 14.01.2010
(31) 2009006909
(32) 15.01.2009
(33) Japan
(72) Taniguchi, Masaru te YOKOHAMA(72) Le Scouarnec, Nicolas te 92130
SHI KANAGAWA 224-0033, Japan
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk
(JP)
(FR)
(51) H04L 12/28
Champel, Mary-Luc te 92130 ISSY
H04L 12/12
LES MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
H04B 1/16
(51) H04L 1/00
(11) EP2330750
H04B 1/7143
(21) EP10192624.4
H03M 13/27
(22) 25.11.2010
(11) EP2302805
(54) RD converter and angle detecting
(21) EP10181906.8
apparatus
(22) 26.01.1996
(47) 22.08.2012
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(31) 95200242
Japan Aviation Electronics
95200520
Industry, Limited te TOKYO 15095200580
0043, Japan (JP)
95200642
Nakazato, Kenichi te TOKYO 150(32) 01.02.1995
0043, Japan (JP)
03.03.1995
Watanabe, Masayuki te TOKYO
09.03.1995
150-0043, Japan (JP)
16.03.1995
H03M 11/00
(33) Europees Octrooi Bureau
G06K 9/18
Europees Octrooi Bureau
G06F 3/023
Europees Octrooi Bureau
G06F 17/27
Europees Octrooi Bureau
EP1514357
(54) Multi-channel transmission with
EP02746646.5
interleaving through in-place
21.06.2002
addressing of RAM memory
176933
(47) 22.08.2012
(32) 20.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(31) 20090119669
(32) 04.12.2009
(33) Zuid-Korea
(54) Method and apparatus for
reducing power consumption in
digital living network alliance
(DLNA) network
(47) 22.08.2012
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(72) Lee, Young-Kow te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Hwang, Tae-Hwan te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(51) H04B 1/707
(11) EP1668786
(21) EP04769997.0
(22) 14.09.2004
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(31) 03103520
(32) 23.09.2003
(47) 22.08.2012
(72) Baggen, Constant te 5600 AE
EINDHOVEN
(73) America Online Incorporated te
DULLES, VA 20166, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 52/52
H04W 52/34
H04B 1/00
(54) INITIAL SYNCHRONIZATION FOR
RECEIVERS
(72) BRADFORD, Ethan, Robert te
SEATTLE, WA 98103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HULLFISH, Keith, Charles te
SNOHOMISH, WA 98296,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KAY, David, J. te SEATTLE, WA
98103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MEURS, Pim Van te SEATTLE, WA
98125, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LONGE, Michael, R. te SEATTLE,
WA 98117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2351439
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(21) EP08876316.4
(22) 16.12.2008
(72) MUELLER-WEINFURTNER, Stefan
te NL-5656 AA EINDHOVEN
(31) 103269 P
(51) H04B 7/185
(32) 07.10.2008
(11) EP2160851
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08761160.4
(54) TRANSMISSION APPARATUS
(22) 18.06.2008
(47) 22.08.2012
(31) 102007029671
937377 P
(54) EXPLICIT CHARACTER FILTERING
OF AMBIGUOUS TEXT ENTRY
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) ÖSTERLING, Jacob te S-175 60
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 22.08.2012
(32) 27.06.2007
27.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/12
(54) DEVICE AND METHOD FOR
DETECTING A COMMUNICATION
CHANNEL
(47) 22.08.2012
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
146
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
(32) 09.10.2007
(72) Takeuchi, Hiroshi te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Mandai, Kohei te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Takatori, Koji te TOKYO 100-8220,
Japan (JP)
Fukashiro, Yasuyuki te TOKYO
100-8220, Japan (JP)
Tsushima, Hideaki te TOKYO 1008220, Japan (JP)
(54) System and method for interradio access technology signal
measurement
(72) KNEFELKAMP, Sven te 22880
WEDEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DURAZ, Eric te 22589 HAMBURG,
(51) H04B 10/22
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2222000
(51) H04B 7/204
H04B 7/185
(21)
(11) EP2337238
(31)
(21) EP10194974.1
(22) 14.12.2010
(31) 0906178
(32) 18.12.2009
(33) Frankrijk
(22)
(32)
(33)
(54)
(47)
(54) SYSTÈME D'ÉMISSION ET DE
(73)
RÉCEPTION MULTI-SPOTS À BORD
D'UN SATELLITE
(47) 22.08.2012
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(72) Voisin, Philippe te 31100,
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Leboulc'h, Didier te 31780,
CASTELGINEST, Frankrijk (FR)
Trancart, Bruno te 31120,
PORTET/SUR/GARONNE, Frankrijk
(FR)
(51) H04B 10/105
(11) EP1378074
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(CA)
(72) Suzuki, Takashi te CHIBA
ISHIKAWA 272-0836, Japan (JP)
Wu, Wei te COPPELL, TX 75019,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EP10250207.7
Womack, James te BEDFORD, TX
76022, Verenigde Staten van
08.02.2010
Amerika (US)
388786
Young, Gordon te SHIPSTON-ON19.02.2009
STOUR, WARWICKSHIRE CV36
4GF, GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
Zhijun, Cai te EULESS, TX 76039Non-contacting signal transfer for
4138, Verenigde Staten van
rotating interface
Amerika (US)
22.08.2012
(51) H04J 3/06
The Boeing Company te
(11) EP2207286
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10150462.9
(US)
(22) 11.01.2010
(72) Lloyd, David W. te REDONDO
BEACH, CA 90278, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51 H04M 11/06
)
H04B 10/24
(11 EP1933587
)
(21 EP06025992.6
)
(22 15.12.2006
)
(31) 0900111
(32) 12.01.2009
(33) Frankrijk
(54) Procédé et équipement de
distribution d'une référence de
fréquence dans un réseau
hétérogène
(47) 22.08.2012
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Le Pallec, Michel te 91620,
(54 Telekommunikationsübertragungsverf
NOZAY, Frankrijk (FR)
)
ahren und -einrichtung mit
12.04.2002
Biu, Dinh Thai te 91620, NOZAY,
Mehrträgermodulation
Frankrijk (FR)
10118335
(47 22.08.2012
12.04.2001
(51) H04J 3/16
)
H04J 3/07
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73 Teleconnect GmbH te 01157
(11)
EP2293471
VORRICHTUNG UND EINE ANLAGE )
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
ZUR OPTISCHEN ÜBERTRANGUNG
DUITSLAND (DE)
(21) EP09799950.2
VON DATEN ZWISCHEN
(72 Bluschke, Andreas, Dr. te 01217
(22) 17.04.2009
SATELLITEN
)
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 200810029598
22.08.2012
DUITSLAND (DE)
(32) 21.07.2008
Hansske, Michael te 01187 DRESDEN,
Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (33) China
te 71501 BACKNANG,
Matthews, Michael te 01157
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD, DEVICE AND SYSTEM
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
FOR MULTIPLEXING AND MAPPING
DUITSLAND (DE)
OPTICAL SIGNALS AND
HILDEBRAND, Ulrich te 70736
Nürnberger, Gerald, Dr. te 01309
DEMULTIPLEXING DEMAPPING
FELLBACH, BONDSREPUBLIEK
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
OPTICAL SIGNALS
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(47)
22.08.2012
Rietzsch, Philipp te 01157 DRESDEN,
H04B 10/18
(73)
Huawei Technologies Co., Ltd. te
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
(DE)
EP2391035
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
Schulz, Jörg te 01309 DRESDEN,
EP11167397.6
GUANGDONG 518129, China (CN)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
25.05.2011
(72) ZHANG, Fatai te SHENZHEN
(51) H04W 24/10
518129, China (CN)
2010122754
H04B 17/00
XU, Huiying te SHENZHEN
28.05.2010
(11) EP2309664
518129, China (CN)
Japan
(21) EP10190383.9
ZI, Xiaobing te SHENZHEN
518129, China (CN)
Optical receiver and optical
(22) 02.01.2008
LIN, Yi te SHENZHEN 518129,
transfer apparatus
(31) 869437
China (CN)
22.08.2012
(21) EP02737790.2
(22)
29 augustus 2012
Nummer 35/12
(51) H04L 1/20
H04L 1/00
(11) EP2398175
(21) EP10166454.8
(22) 18.06.2010
(54) Method and circuit for BER
estimation
(47) 22.08.2012
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
147
(54) Circuit for detecting malfunction (73) Sand Holdings, LLC te ATLANTA,
generation attack and integrated
GA 30308, Verenigde Staten van
circuit using the same
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(72) Nobukata, Hiromi te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(51) H04L 9/32
(11) EP1811716
(21) EP05790243.9
(72) Langenbach, Stefan te 90409,
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stojanovic, Prof. Dr., Nebojsa te
90411, NÜRNBERG, Servië (RS)
(22) 05.10.2005
(51) H04L 1/18
(54) SERVER
(11) EP2055038
(47) 22.08.2012
(21) EP07813402.0
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODAKU TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(22) 26.07.2007
(31) 833627 P
834126 P
782852
(32) 26.07.2006
27.07.2006
25.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DATA TRANSMISSION WITH
SUPPLEMENTAL RESOURCES
(47) 22.08.2012
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
29 augustus 2012
(31) 2004295322
(32) 07.10.2004
(33) Japan
(72) JAMES, David, Lamar te
ACWORTH, GA 30101, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TAN, Li-quan te SUNNYVALE, CA
94087, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MC INTOSH, P., Stuckey te
ATLANTA, GA 30308, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 12/24
(11) EP2262170
(21) EP10164358.3
(22) 28.05.2010
(31) 480009
(32) 08.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Management of shared access
network
(72) SAWADA, Hisanori te TOKYO 100(47) 22.08.2012
6150, Japan (JP)
EGUCHI, Ayumi te TOKYO 100(73) Comcast Cable Communications,
6150, Japan (JP)
LLC te PHILADELPHIA, PA 19103,
ARAI, Junko te TOKYO 100-6150,
Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
(US)
ICHIKAWA, Takeshi te TOKYO 100- (72) Woundy, Richard te
6150, Japan (JP)
PHILADELPHIA, PA 19103,
NAKAMURA, Tomonori te TOKYO
Verenigde Staten van Amerika
100-6150, Japan (JP)
(US)
Bastian, Chris te PHILADELPHIA,
(51) H04L 12/14
19103, Verenigde Staten van
(11) EP2339781
Amerika (US)
(21) EP09814036.1
(51) H04W 64/00
(22) 11.09.2009
H04L 12/403
(31) 200810216273
H04L 12/28
H04L 12/24
(32) 18.09.2008
(11)
EP2267941
(33) China
(72) GOROKHOV, Alexei te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, (54) METHOD AND SYSTEM FOR
Verenigde Staten van Amerika
REALIZING THE POLICY AND
(US)
CHARGING CONTROL IN THE
MULTIPLE PACKET DATA
(51) H04L 5/00
NETWORKS (PDN) SCENE
H04L 25/02
H04B 7/08
(47) 22.08.2012
(21) EP10166897.8
(22) 22.06.2010
(31) 0954242
(32) 23.06.2009
(33) Frankrijk
(11) EP2398159
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (54) Procédé d'association entre un
appareil domestique et un
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
EP10290324.2
équipement de gestion d'un
GUANGDONG
518129,
China
(CN)
15.06.2010
système de commande à
(72) LI, Yan c/o Huawei Technologies
Receiver and method for
distance
Co.Ltd.,
Int.Prop.Dept.
te
suppressing spatial interferences
(47)
22.08.2012
SHENZHEN, China (CN)
using virtual antenna extension
WEI, Weihua c/o Huawei
(73) Delta Dore te 35270 BONNEMAIN,
22.08.2012
Technologies Co.Ltd.,
Frankrijk (FR)
Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Int.Prop.Dept. te SHENZHEN,
(72) Giot, Lionel te 35520, MONTREUIL
Frankrijk (FR)
China (CN)
LE GAST, Frankrijk (FR)
(72) Chen, Yejian te 70191
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 12/26
H04L 12/24
(51) H04L 9/06
H04L 29/14
G06F 21/00
(21) EP08768584.8
(11) EP2259487
(21) EP10004800.8
(22) 06.05.2010
(31) 2009132544
(32) 01.06.2009
(33) Japan
(11) EP2208311
Leduc, Benoît te 22830,
PLOUHASNE, Frankrijk (FR)
(31) 936502 P
(51) H04N 7/173
H04L 29/06
H04L 12/28
G11B 27/00
G06F 17/30
(32) 19.06.2007
(11) EP1627498
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04753012.6
(54) An autonomous, automaticreset/restore client and a
monitoring system
(22) 20.05.2004
(22) 18.06.2008
(47) 22.08.2012
(31) 447705
(32) 29.05.2003
Nummer 35/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND DEVICES FOR THE
VISIBILITY OF MEDIA CONTENTS
AVAILABLE FROM UPNP MEDIA
SERVERS AND FOR INITIATING
RENDERING SUCH MEDIA
CONTENTS VIA A FILE SYSTEM ON
A USER INTERFACE
148
29 augustus 2012
H04L 12/40
H04L 1/00
G06F 13/42
Amerika (US)
Koenig, Ken te SARATOGA CA
95070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sirkay, Vinai te LOS GATOS CA
95030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2336896
(21) EP10194273.8
(22) 09.12.2010
(31) 639614
(47) 22.08.2012
(32) 16.12.2009
(51) H04L 12/46
H01R 24/38
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2375645
(54) Serial communication module
with multiple
receiver/transmitters
(21) EP11002572.3
(72) WEAST, John te HILLSBORO, OR
97124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 12/28
H04L 12/24
(11) EP2073447
(21) EP07291579.6
(22) 20.12.2007
(47) 22.08.2012
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Lueckenbach, William Henry te
CHARLOTTESVILLE, VA 22911,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) SYSTEM FOR CONNECTING
UNIVERSAL PLUG AND PLAY UPNP
(51) H04W 74/08
DEVICES IN A UPNP NETWORK
H04L 12/413
(47) 22.08.2012
(11) EP1915007
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
(21) EP06781427.7
Frankrijk (FR)
(72) Justen, Pascal c/o Alcatel-Lucent (22) 21.07.2006
Bell N.V. te 2018 ANTWERP,
België (BE)
Stevens, Christoph c/o AlcatelLucent Bell N.V. te 2018
ANTWERP, België (BE)
Liekens, Werner c/o AlcatelLucent Bell N.V. te 2018
ANTWERP, België (BE)
Bouchat, Christele c/o AlcatelLucent Bell N.V. te 2018
ANTWERP, België (BE)
Acke, Willem c/o Alcatel-Lucent
Bell N.V. te 2018 ANTWERP,
België (BE)
Coppens, Jan te 9000 GENT,
België (BE)
(51) H04W 72/04
H04L 12/28
H04L 1/16
H04J 13/16
H04B 7/26
(11) EP2262177
(21) EP10182136.1
(22) 26.05.1999
(31) 88413
(32) 01.06.1998
(31) 2005211838
2005270896
(32) 21.07.2005
16.09.2005
(33) Japan
Japan
(54) Communication terminal
apparatus
(47) 22.08.2012
(22) 28.03.2011
(31) 321333 P
785102
(32) 06.04.2010
21.05.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and system for connector
and/or cable with configurable
antenna for ethernet and wireless
applications
(47) 22.08.2012
(73) Broadcom Corporation te IRVINE,
CA 92617, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Diab, Wael William te 94109 SAN
FRANCISCO, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Tyson, Harry Shannon te 78746
AUSTIN TEXAS, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04L 29/08
H04L 12/56
(11) EP1597880
(21) EP04715352.3
(22) 27.02.2004
(73) KABUSHIKI KAISHA TOYOTA CHUO
(31) 0302471
KENKYUSHO te NAGAKUTE-SHI,
AICHI-KEN 480-1192, Japan (JP)
(32) 28.02.2003
(72) MAKIDO, Satoshi K. K. TOYOTA
(33) Frankrijk
CHUO KENKYUSHO te AICHI-GUN
(54) ORGANE DE MEDIATION MULTIAICHI 4801192, Japan (JP)
DOMAINES MULTI-FOURNISSEURS
SUZUKI, Noriyoshi K. K. TOYOTA
ENTRE FOURNISSEUR DE SERVICE
CHUO KENKYUSHO te AICHI-GUN
APPLICATIF ET FOURNISSEUR DE
AICHI 4801192, Japan (JP)
RESSOURCE DANS UN RESEAU DE
(51) H04Q 11/04
TELECOMMUNICATIONS
H04L 12/46
(47) 22.08.2012
(11) EP2296319
(21) EP10012763.8
(22) 08.03.2002
(31) 803090
(73) FRANCE TELECOM te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) FROMENTOUX, Gael te F-22560
PLEUMEUR BODOU, Frankrijk (FR)
JURE, Patrick te F-22700
LOUANNEC, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 08.03.2001
(54) Metod and devices for fast
acquisition of traffic channels for
a highly variable data rate
(51)
(54) Apparatus and methods for
establishing virtual private
(11)
networks in a broadband network
(21)
(47) 22.08.2012
(22)
(73) Tellabs Operations, Inc. te
NAPERVILLE, IL 60563, Verenigde (31)
Staten van Amerika (US)
(32)
(47) 22.08.2012
(73) IPR Licensing, Inc. te
WILMINGTON, DE 19810,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Proctor, Jr., James A. te
INDIALANTIC, FL 32903,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 12/403
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Kazban, Michael te MILPITAS CA
95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Halabi, Mitri te SAN JOSE CA
95148, Verenigde Staten van
H04L 29/02
H04L 12/56
EP2103052
EP07719931.3
08.06.2007
882370 P
28.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
INCREASING DATA THROUGHPUT
BY GROUPING DATA PACKETS
INTO MAXIMUM TRANSMISSIBLE
Nummer 35/12
UNITS
149
(DE)
(47) 22.08.2012
(51) H04L 12/56
(73) Research In Motion Limited te
(11) EP2398195
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada (21) EP10305657.8
(CA)
(22) 18.06.2010
(72) PECEN, Mark, E. te WATERLOO,
(54) Method and apparatus for
ONTARIO N2L 5P3, Canada (CA)
policing and buffering a bursty
(51) H04L 12/56
data signal
H04L 12/40
(47) 22.08.2012
H04L 12/12
(11) EP2207309
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
DUITSLAND (DE)
TAUBE, Jan te 72760
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LORENZ, Tobias te 72766
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04M 1/725
H04L 29/06
(11) EP1737181
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(21) EP05405398.8
(72) HOCEVAR, Marko te 10410
VELIKA GORICA, Kroatië (HR)
LAIHO, Keijo te FIN-02430
MASALA, Finland (FI)
(22) 18.11.2010
(22) 23.06.2005
(72) Shirizly, Dekel te 37020, PARDES (54) Vorrichtung, Verfahren und
08.01.2010
HANA, Israël (IL)
Computerprogrammprodukt zum
144114 P
Steuern der Nutzbarkeit eines
(51) H04W 36/02
478654
Applikationsmoduls mittels
H04L 12/56
Sicherheitsmodul
12.01.2009
(11) EP2355421
04.06.2009
(47) 22.08.2012
(21) EP10360004.5
Verenigde Staten van Amerika
(73) Swisscom AG te 3050 BERN,
(22) 20.01.2010
Verenigde Staten van Amerika
Zwitserland (CH)
Method and system for a protocol (54) Data processing
(72) Cantini, Renato te 1782 BELFAUX,
with stateful negotiation for
Zwitserland (CH)
(47) 22.08.2012
energy efficient network
Aebi, Paul te 3303
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
parameters in layer 2
MÜNCHRINGEN, Zwitserland (CH)
Frankrijk (FR)
22.08.2012
(51)
H04W 12/08
(72) Wang, Yalou te SWINDON, SN5
H04L 29/06
Broadcom Corporation te IRVINE,
5UG, GROOT BRITTANNIË (GB)
CA 92617, Verenigde Staten van
(11) EP2096828
(51) H04N 7/15
Amerika (US)
(21) EP08151937.3
H04L 12/66
Diab, Wael William te 94109 SAN
(22) 26.02.2008
(11) EP1510052
FRANCISCO, Verenigde Staten
(54) Method and management unit for
(21) EP03730258.5
van Amerika (US)
managing access to data on a
(22)
04.06.2003
H04L 12/56
personal network
(31) 20021067
EP2239895
(47) 22.08.2012
(32) 04.06.2002
EP10154701.6
(73) Vodafone Holding GmbH te 40213
(33) Finland
25.02.2010
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
420714
INTERWORKING BETWEEN VIDEO (72) Nelissen, Hans te 6226, DG
08.04.2009
COMMUNICATION TERMINALS
MAASTRICHT
Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
(51) H04L 29/06
Space-Space-Memory (SSM) Clos- (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(11) EP2339809
Network Packet Switch
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(21) EP10191675.7
22.08.2012
Zweden (SE)
(21) EP10000117.1
(22)
29 augustus 2012
(73) NJIT te NEWARK, NJ 07102-1982,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Rojas-Cessa, Roberto te
BROOKLYN, NY 11228, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lin, Chuan-Bi te KEARNY, NJ
07032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dong, Ziqian te KEARNY, NJ
07032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 12/56
(11) EP2403194
(21) EP10290355.6
(22) 30.06.2010
(51) H04L 12/66
(11) EP1987642
(21) EP07704434.5
(22) 07.02.2007
(31) 102006006926
102007001137
(32) 14.02.2006
05.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method and apparatus for
aggregated packet switching
(54) GATEWAY ZUM AUTOMATISCHEN
ROUTEN VON NACHRICHTEN
ZWISCHEN BUSSEN
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lautenschlaeger, Wolfram te
74343 SACHSENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) IHLE, Markus te 72127
JETTENBURG, BONDSREPUBLIEK
(31) 644118
(32) 22.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for
selectively providing
cryptographic capabilities based
on location
(47) 22.08.2012
(73) Pitney Bowes, Inc. te STAMFORD,
CT 06926-0700, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Cordery, Robert A. te DANBURY,
CT 06811, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Parkos, Arthur J. te SOUTHBURY,
CT 06488, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ryan, Frederick W., Jr. te OXFORD,
CT 06478, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04M 1/725
H04L 29/08
H04L 29/06
Nummer 35/12
(11) EP2355441
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(21) EP06117322.5
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
improperly responds to ARP
requests
(54) Electronic device and connecting (11) EP2127342
mechanism thereof
(21) EP07804661.2
(47) 22.08.2012
(22) 30.07.2007
17.07.2006
(73)
HTC
Corporation
te
TAOYUAN
(31) 668730
Automatic mobile device
CITY T'AO YUAN 300, Taiwan (TW)
configuration
(32) 30.01.2007
(72) Huang, Chien-Wei te 330,
22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
Research In Motion Limited te
Lee, Ying-Xing te 330, TAOYUAN (54) PORTABLE COMMUNICATION
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
DEVICE HAVING A MEDIA TIME
COUNTY, Taiwan (TW)
(CA)
CONTROLLER
Chuang, I-Cheng te 330,
Neil, Tim te
TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(47) 22.08.2012
MISSISSAUGA,ONTARIO L5M 7H2, (51) H04M 1/04
(73) Sony Ericsson Mobile
Canada (CA)
H04M 1/02
Communications AB te 221 88
Neil, Scott te TORONTO, ONTARIO
LUND, Zweden (SE)
(11)
EP2362613
M5V 3R7, Canada (CA)
(72) LINDEN, Thomas, S. te SE-214 38
Grenier, Steve te GEORGETOWN, (21) EP11155075.2
MALMÖ, Zweden (SE)
ONTARIO L7G 5V7, Canada (CA) (22) 18.02.2011
(51)
H04M 3/533
H04L 29/12
(31) 305924 P
H04M 3/42
H04L 12/26
(32) 18.02.2010
H04M 1/00
EP2276223
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2273774
EP10182471.2
(54) Portable electronic device having (21) EP10164961.4
04.04.2006
holster and including a plurality
(22) 04.06.2010
of position sensors
98135
(31) 0954329
(47) 22.08.2012
04.04.2005
(32) 25.06.2009
(73) Research In Motion Limited te
Verenigde Staten van Amerika
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada (33) Frankrijk
Method and apparatus for
(CA)
(54) Procédé de notification d'une
detecting a router that
(11) EP1881715
(22)
29 augustus 2012
(72) Koppal, Rohit Krishna te SUNRISE,
FL 33323, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 22.08.2012
14.01.2011
Moskowitz, Douglas Wayne te
(73) Apple Inc. te CUPERTINO, CA
691605
SUNRISE, FL 33323, Verenigde
95014, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
21.01.2010
Amerika (US)
Allen, Aaron Robert te SUNRISE,
Verenigde Staten van Amerika
(72) Graessley, Joshua te SUNNYVALE,
FL 33323, Verenigde Staten van
Remote CPU-less decompression
CA 94085, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
22.08.2012
(51) H04M 1/57
Cheshire, Stuart te SAN JOSE, CA
Broadcom Corporation te IRVINE,
(11) EP2343873
95126, Verenigde Staten van
CA 92617, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP11160095.3
Amerika (US)
(51) H04M 1/725
(22) 23.05.2008
Imanilov, Beni te PETAH TIKVA,
H04M 1/02
(54) Systems and methods for
Israël (IL)
(11) EP2108230
presenting an image on a display
H04M 3/56
of a mobile device
(21) EP00960899.3
H04L 29/06
(47)
22.08.2012
(22) 19.09.2000
EP2385678
(73)
Research In Motion Limited te
(31) MI991941
EP11159174.9
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(32) 20.09.1999
27.02.2009
(CA)
(33) Italië
SYSTEM AND METHODS FOR
(72) Adams, Neil Patrick te WATERLOO
FACILITATING CONFERENCE
(54) PORTABLE CELLULAR TELEPHONE
ONTARIO N2L 3L3, Canada (CA)
CALLS USING SECURITY TOKENS
AND COMMUNICATION SYSTEM
(51) H04M 1/60
THEREOF
22.08.2012
H04B 1/38
(47) 22.08.2012
Research In Motion Limited te
(11) EP2294801
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada (73) Telit Mobile Terminals S.p.A. te
(21) EP08758214.4
(CA)
34010 SGONICO (TRIESTE), Italië
(22) 04.06.2008
(IT)
Gisby, Douglas te REDWOOD
(54) A WIRELESS HEADSET WITH
CITY, CA 94065, Verenigde Staten (72) ZANZI, Massimo, Telit Mobile
VOICE ANNOUNCEMENT MEANS
van Amerika (US)
Terminals S.p.A. te I-34010
McColgan, Brian Edward Anthony
SGONICO, Italië (IT)
(47) 22.08.2012
te MISSISSAUGA ONTARIO L4W
(51) H04M 1/02
(73) GN Netcom A/S te 2750
5K4, Canada (CA)
BALLERUP, Denemarken (DK)
(11) EP2293528
Labrador, Christopher te
(72)
ESPERSEN, Daniel Postborg te DKWATERLOO ONTARIO N2L 5Z5,
(21) EP10162125.8
4000 ROSTKILDE, Denemarken
Canada (CA)
(22) 06.05.2010
(DK)
Andrewin, Kevin te ELGIN, IL
(31) 98129509
GOLDMAN, Tomasz te DK-2900
60120, Verenigde Staten van
HELLERUP, Denemarken (DK)
Amerika (US)
(32) 02.09.2009
(51) H04M 1/725
(33) Taiwan
H04L 29/08
(21) EP11000285.4
(22)
150
Nummer 35/12
151
demande d'établissement d'appel (32) 15.10.2003
(47) 22.08.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) France Telecom te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(54) Document collection
manipulation
(72) Pieto, Loïc te 22300 ROSPEZ,
Frankrijk (FR)
Poppleton, Marc te 22140
TONQUEDEC, Frankrijk (FR)
Godest, Jean-Pierre te 22300
LANNION, Frankrijk (FR)
(47) 22.08.2012
(51) H04M 7/12
H04L 29/06
H04L 29/00
H04L 12/24
(11) EP1913485
(21) EP06788940.2
(22) 31.07.2006
(31) 703812 P
764748 P
(32) 29.07.2005
03.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) POLICY ENGINE
(47) 22.08.2012
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Barrus, John te MENLO PARK
94025-7022 CALIFORNIA,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wolff, Gregory J. te MENLO PARK
94025-7022 CALIFORNIA,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Piersol, Kurt W. te MENLO PARK
94025-7022 CALIFORNIA,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Rhodes, Bradley te MENLO PARK
94025-7022 CALIFORNIA,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Savitzky, Stephen te MENLO PARK
94025-7022 CALIFORNIA,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Verizon Patent and Licensing Inc. (51) H04N 5/225
H04N 1/00
te BASKING RIDGE, NJ 07920,
G06F 3/12
Verenigde Staten van Amerika
G03G 15/00
(US)
B41J 11/00
(72) TAI, Yung-Hwa te HOLMDEL, NJ
(11)
EP2262224
07733, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP10162043.3
WELCH, Gregory te SOMERSET,
(22) 05.05.2010
NJ 08873, Verenigde Staten van
(31) 2009136372
Amerika (US)
2009155309
VERLARE, James,L. te COLORADO
SPRINGS, CO 80919, Verenigde
(32) 05.06.2009
Staten van Amerika (US)
30.06.2009
(51) H04N 1/32
H04N 1/00
G06F 13/00
(11) EP1969830
(21) EP06843116.2
(22) 19.12.2006
(31) 2005373519
(32) 26.12.2005
(33) Japan
(54) TRANSMISSION APPARATUS,
RECEPTION APPARATUS,
CONTROL METHOD THEREOF,
COMMUNICATION SYSTEM, AND
PROGRAM
(47) 22.08.2012
(33) Japan
Japan
(54) Recording-medium imaging
device and image forming
apparatus
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(72) Aoki, Shoichi te MINATO-KU
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
Iida, Osamu te MINATO-KU TOKYO
108-0075, Japan (JP)
Hanjo, Manabu te MINATO-KU
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
Miyazaki, Tetsuro te MINATO-KU
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
Iwashita, Ryuji te MINATO-KU
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(51) H04N 7/18
H04N 5/335
(11) EP1492350
(21) EP02705168.9
(22) 14.03.2002
(54) PICKUP SYSTEM
(47) 22.08.2012
(73) Olympus Corporation te SHIBUYAKU TOKYO 151-0072, Japan (JP)
(72) MOCHIDA, Akihiko te HINO-SHI,
TOKYO 191-0011, Japan (JP)
SAITO, Katsuyuki te
SAGAMIHARA-SHI, KANAGAWA
229-1136, Japan (JP)
TSUNAKAWA, Makoto te TODASHI, SAITAMA 335-0025, Japan
(JP)
KUSAMURA, Noboru te HINO-SHI,
TOKYO 191-0065, Japan (JP)
OGASAWARA, Kotaro te NAKANOKU, TOKYO 165-0034, Japan (JP)
TASHIRO, Hideki te SUGINAMI-KU,
TOKYO 167-0054, Japan (JP)
(51) H04N 5/44
(11) EP1313313
(21) EP02400047.3
(22) 12.11.2002
(31) 10156514
(32) 16.11.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fernsehgerät
(47) 22.08.2012
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
(73) Grundig Multimedia B.V. te 1077
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
ZX AMSTERDAM
(JP)
(72) Payer, Wolfgang te 91448
(72) Ishida, Tsutomu te TOKYO, Japan
EMSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
(JP)
DUITSLAND (DE)
Ebihara, Shunichi te TOKYO,
Finsterer, Harald te 90471
Japan (JP)
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
Matsui, Norio te TOKYO, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Koyama, Shoichi te TOKYO, Japan
(51) H04N 5/64
(JP)
(73) Canon Kabushiki Kaisha te OHTA- (51) H04N 5/225
G03B 17/55
KU TOKYO, Japan (JP)
G03B 17/08
(72) TONEGAWA, Nobuyuki te OHTA(11)
EP2339825
KU, TOKYO, Japan (JP)
(21)
EP10187386.7
(51) H04N 1/21
G06F 21/00
G06F 17/30
(22) 13.10.2010
(11) EP1575261
(32) 17.11.2009
(21) EP05008745.1
(33) Japan
(22) 15.10.2004
(54) Imaging Apparatus
(31) 687019
(47) 22.08.2012
(31) 2009262094
(11) EP2211541
(21) EP10151360.4
(22) 22.01.2010
(31) 2009012277
2009065147
(32) 22.01.2009
17.03.2009
(33) Japan
Japan
(54) Speaker mounting member for
display apparatus
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
152
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(51) H04N 9/31
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) EP10187407.1
(72) Noguchi, Satoshi te TOKYO 1080075, Japan (JP)
Tagami, Takahisa te TOKYO 1080075, Japan (JP)
Ikeda, Emiko te TOKYO 108-0075,
Japan (JP)
Iki, Hiroshi te TOKYO 108-0075,
Japan (JP)
(51) H04N 7/26
(11) EP2273794
(21) EP10187162.2
(22) 08.01.2003
(31) 2002001983
2002204714
2002346062
(32) 09.01.2002
12.07.2002
28.11.2002
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Motion vector coding method
(47) 22.08.2012
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(11) EP2355524
(22) 13.10.2010
(31) 2010023911
(32) 05.02.2010
(33) Japan
(54) Light source for projection-type
display apparatus
(47) 22.08.2012
29 augustus 2012
KROMENAKER, Clark, M. te
YORKVILLE IL 60560, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GLEGHORN, Nathan, A. te
CHICAGO IL 60605, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04R 25/00
H02J 7/00
(11) EP1973379
(21) EP08250941.5
(22) 18.03.2008
(73) Hitachi Consumer Electronics Co. (31) 689362
Ltd. te TOKYO 100-0004, Japan
(32) 21.03.2007
(JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Kimura, Nobuyuki te CHIYODA-KU
(54) System for providing power to a
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
hearing assistance device
Hirata, Koji te CHIYODA-KU TOKYO
(47)
22.08.2012
100-8220, Japan (JP)
Ikeda, Hidehiro te CHIYODA-KU
(73) Starkey Laboratories, Inc. te
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
EDEN PRAIRIE, MN 55344,
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04N 21/8352
(US)
H04N 21/4627
H04N
H04N
H04N
H04N
21/4335
21/433
21/426
21/4147
(11) EP2306703
(21) EP10167167.5
(22) 24.06.2010
(72) Solum, Jeffrey Paul te
DEEPHAVEN, MINNESOTA 55391,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sanguino, Jorge te HOPKINS,
MINNESOTA 55343, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04R 25/00
(72) Kondo, Satoshi te OSAKA 5406207, Japan (JP)
Kadono, Shinya te OSAKA 5406207, Japan (JP)
Hagai, Makoto te OSAKA 5406207, Japan (JP)
Abe, Kiyofumi te OSAKA 5406207, Japan (JP)
(31) 2009228123
(47) 22.08.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H04N 9/804
H04N 7/30
H04N 7/26
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
(54) Knochenleitungshörgerät
(11) EP2276259
(72) Machida, Satoshi te TOKYO 1058001, Japan (JP)
(21) EP10011843.9
(51) H04Q 1/06
(22) 01.03.1994
(11) EP2392146
(73) Bruckhoff Hannover GmbH te
30159 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 4020393
5990993
(21) EP10711484.5
(22) 27.01.2010
(72) Bruckhoff, Henning te 30826
GARBSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 01.03.1993
19.03.1993
(31) 147531 P
693721
(33) Japan
Japan
(51) H04R 25/00
H04R 1/40
(32) 27.01.2009
26.01.2010
(11) EP2257081
(32) 30.09.2009
(33) Japan
(54) Digital broadcast receiving
apparatus and signal processing
method
(54) Decoding a block of quantized
(33) Verenigde Staten van Amerika
transform coefficients, wherein
Verenigde Staten van Amerika
an even parity of the sum of the
(54)
VERTICAL CABLE MANAGEMENT
inversely quantized transform
SYSTEM
coefficients is set to an odd parity
(47)
22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) Panduit Corp. te TINLEY PARK, IL
60487, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) NEWMAN, David, P. te GLEN
(72) Suzuki, Teruhiko te SHINAGAWAELLYN IL 60137, Verenigde Staten
KU, TOKYO 141-0001, Japan (JP)
van Amerika (US)
Yagasaki, Yoichi te SHINAGAWAFRITZ, Robert, L. te ELWOOD IL
KU, TOKYO 141-0001, Japan (JP)
60421, Verenigde Staten van
Sudo, Tatsuya te SHINAGAWA-KU,
Amerika (US)
TOKYO 141-0001, Japan (JP)
EVANS, Stanley, P. te TINLEY
Okazaki, Toru te SHINAGAWA-KU,
PARK IL 60477, Verenigde Staten
TOKYO 141-0001, Japan (JP)
van Amerika (US)
(11) EP2302953
(21) EP10008827.7
(22) 25.08.2010
(31) 102009038940
(32) 26.08.2009
(47) 22.08.2012
(21) EP10178239.9
(22) 15.03.2005
(31) 200400471
(32) 23.03.2004
(33) Denemarken
(54) Listening device with two or more
microphones
(47) 22.08.2012
(73) Oticon A/S te 2765 SMØRUM,
Denemarken (DK)
(72) Bürger, Christian C. te 2765,
SMØRUM, Denemarken (DK)
(51) H04R 25/00
(11) EP2334101
(21) EP10193307.5
Nummer 35/12
153
(22) 01.12.2010
(31) 2009273084
(32) 01.12.2009
(33) Japan
(54) Hearing aid fitting apparatus
(47) 22.08.2012
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Nishizaki, Makoto te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Hosotani, Toshiya te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(51) H04W 4/06
(11) EP1850602
(21) EP07290479.0
(22) 18.04.2007
(31) 0603773
(32) 27.04.2006
(33) Frankrijk
(54) Procédé et système pour
accélérer l'accès à un contenu à
partir d'un terminal mobile
(47) 22.08.2012
(73) Societé Française du
Radiotéléphone te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) LUNDSTRÖM, Johan te 21600
PARGAS, Finland (FI)
MATTILA, Leena te 20780
KAARINA, Finland (FI)
HOISKO, Esa te 21420 LIETO,
Finland (FI)
NILSSON, Patrik te 52072
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MARTLEW, Paul te KINGFIELD
WOKING, SURREY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
8/08
60/04
4/02
36/08
(11) EP2368381
(21) EP09802004.3
(47) 22.08.2012
(22) 19.07.2006
(31) 700646 P
(32) 19.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
GRANTING TRANSMIT CAPABILITY
IN A PUSH TO COMMUNICATE
(51)
SYSTEM
(47) 22.08.2012
(73) Research In Motion Limited te
(11)
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(21)
(CA)
(22)
(72) ALLEN, Andrew te MUNDELEIN,
ILLINOIS 60060-1447, Verenigde (31)
Staten van Amerika (US)
(32)
(51) H04W 4/24
(33)
(54)
(22) 14.04.2000
(47) 22.08.2012
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(54) Method and system for routing a
SIP call in a network environment
including a circuit-switched
network and an IP Multimedia
Subsystem IMS
(47) 22.08.2012
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(CA)
(72) Buckley, Adrian te TRACY, CA
95376, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP09838483.7
(21) EP06761168.1
(54) TARIFF DETERMINATION IN
MOBILE TELECOMMUNICATION
NETWORKS
(22) 06.02.2006
(54) MAINTAINING CURRENT CELL
LOCATION INFORMATION IN A
CELLULAR ACCESS NETWORK
(72)
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10180747.7
(11) EP2377339
(11) EP1911177
(32) 06.05.1999
27.09.1999
(11) EP2265052
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04W 4/10
(31) 9910363
156148 P
(51) H04W 8/26
H04L 29/12
(32) 23.12.2008
(31) 140199 P
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(21) EP00938599.8
PLEUMEUR-BODOU, Frankrijk (FR)
(51) H04W 8/18
H04W 48/14
H04W 12/08
H04L 29/06
(22) 18.12.2009
(72) Vincent, François te 92140
CLAMART, Frankrijk (FR)
(11) EP1175805
29 augustus 2012
(47)
(73)
(72)
(22) 14.01.2009
(54) Distribution of access control
information in a network
(47) 22.08.2012
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
VIKBERG, Jari te S-153 38 JÄRNA,
Zweden (SE)
Zweden (SE)
(72) VIKBERG, Jari te S-153 38 JÄRNA,
JOHANSSON, Thomas te S-616 34
Zweden (SE)
ÅBY, Zweden (SE)
NYLANDER, Tomas te S-139 34
HALLENSTÅL, Magnus te S-187 50
VÄRMDÖ, Zweden (SE)
TÄBY, Zweden (SE)
HEDBERG, Tomas te S-112 69
NYLANDER, Tomas te S-139 34
STOCKHOLM, Zweden (SE)
VÄRMDÖ, Zweden (SE)
BUCHMAYER, Mats te S-117 62
RUNE, Göran te S-582 52
STOCKHOLM, Zweden (SE)
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51)
H04W 16/02
AXELSSON, Håkan te S-582 46
LINKÖPING, Zweden (SE)
(11) EP1912457
H04W 8/12
(21) EP07020040.7
H04W 76/02
(22) 12.10.2007
H04W 60/04
(31) 20060099848
EP2069949
(32) 13.10.2006
EP07842364.7
(33) Zuid-Korea
12.09.2007
(54) Apparatus and method for
825291 P
reallocating segments in a
12.09.2006
broadband wireless
communication system
Verenigde Staten van Amerika
(47)
22.08.2012
DELIVERY OF MOBILE
TERMINATED CALL DURING
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
INTER-VLR LOCATION UPDATE
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
22.08.2012
Korea Advanced Institute of
Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Science and Technology te
Frankrijk (FR)
DAEJEON 305-701, Zuid-Korea
ZHANG, Yibo te SHANGHAI
(KR)
200136, China (CN)
(72) Sung, Ki-Won te SEOCHO-GU
TIAN, Lu te PLANO, TX 75093,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
Lee, Chae-Young,c/o Wireless &
(US)
Mobile Comm. Lab. te USEONGZHAO, Yong te PLANO, TX 75024,
GU DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
Kim, Ho-Dong, Wireless & Mobile
(US)
Comm. Lab. te USEONG-GU
LANDAIS, Bruno te F-22560
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Nummer 35/12
Oh, Sang-Min, c/o Wireless and
Mobile Comm. Lab. te USEONGGU DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
154
Lundby, Stein A. te SAN DIEGO,
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
29 augustus 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(51) H04W 24/00
(51) H04W 28/12
(11) EP1479249
(11) EP2224617
(21) EP02798565.4
(21) EP10161650.6
(54) Method of determining
transmission rate of control
response frame for
acknowledging data receipt in
wireless lan
(22) 19.12.2002
(22) 06.02.2006
(47) 22.08.2012
(31) 85480
(31) 650172 P
20050016179
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(32) 26.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SELF-MONITORING RADIO
NETWORK
(47) 22.08.2012
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN 551333427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 07.02.2005
25.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Method of determining
transmission rate of control
response frame for
acknowledging data receipt in
wireless lan
(72) SABONGI, Gebran, J. te SAINT
(47) 22.08.2012
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
Staten van Amerika (US)
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidHALL, Ronald, W. te SAINT PAUL,
Korea (KR)
MN 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Kwon, Chang-yeul te 446-567,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H04W 24/10
Yang, Chil-youl te 448-120,
(11) EP2242300
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Cho, Kyung-ik te 121-484, SEOUL,
(21) EP10004009.6
Zuid-Korea (KR)
(22) 15.04.2010
Shin Se-young te 443-726,
(31) 169319 P
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(32) 15.04.2009
(51) H04W 28/22
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2224618
(54) Method of handling measurement (21) EP10161654.8
capability and related
(22) 06.02.2006
communication network
(31) 650172 P
(47) 22.08.2012
20050016179
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
(32)
07.02.2005
COUNTY 330, Taiwan (TW)
25.02.2005
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
(33) Verenigde Staten van Amerika
CITY TAOYUAN COUNTY 330,
Zuid-Korea
Taiwan (TW)
(54)
Method of determining
(51) H04W 28/06
transmission rate of control
H04L 29/06
response frame for
H04L 12/28
acknowledging data receipt in
(11) EP2262304
WLAN
(21) EP10182418.3
(47) 22.08.2012
(22) 13.05.2005
(31) 571673 P
(32) 13.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Delivery of information over a
communication channel
(47) 22.08.2012
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Garudadri, Harinath te SAN
DIEGO, 92121-1714, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sagetong, Phoom te SAN DIEGO,
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nanda, Sanjiv te SAN DIEGO, CA,
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(72) Kwon, Chang-yeul te 446-567,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Yang, Chil-youl te 448-120,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Cho, Kyung-ik te 121-484, SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
Shin, Se-young te 443-726,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H04W 36/00
(11) EP2173125
(21) EP08851342.9
(22) 20.11.2008
(31) 2007302132
2008290205
(32) 21.11.2007
12.11.2008
(33) Japan
Japan
(54) MOBILE COMMUNICATION
METHOD, RADIO BASE STATION
AND MOBILE STATION
(47) 22.08.2012
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODAKU TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(72) IWAMURA, Mikio te CHIYODA-KU
TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(51) H04W 36/00
(11) EP2355579
(21) EP10153041.8
(22) 09.02.2010
(54) Optimized handover
configuration
(47) 22.08.2012
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) Moberg, Peter te SE-118 59,
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Johansson, Niklas te SE-191 34,
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
Mildh, Gunnar te SE-191 62,
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
(72) Kwon, Chang-yeul te 446-567,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Yang, Chil-youl te 448-120,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Cho, Kyung-ik te 121-484, SEOUL,
(51) H04W 36/22
Zuid-Korea (KR)
Shin, Se-young te 443-726,
(11) EP2369871
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(21) EP11171095.0
(51) H04W 28/22
(22) 03.02.2009
(11) EP2224619
(31) 0802023
(21) EP10161657.1
(32) 04.02.2008
(22) 06.02.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 650172 P
20050016179
(54) Signalling of resource status
information between base
stations for load balancing
(32) 07.02.2005
25.02.2005
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
155
(73) NEC Corporation te TOKYO 1080014, Japan (JP)
(32) 06.07.2001
(72) Ahluwalia, Jagdeep Singh te
TOKYO, 108-8001, Japan (JP)
(54) METHODS,APPARATUS,AND
SYSTEMS FOR ACCESSING
MOBILE AND VOICE OVER IP
TELEPHONE NETWORKS WITH A
MOBILE HANDSET
(51) H04W 36/22
(11) EP2369872
(21) EP11171097.6
(22) 03.02.2009
(31) 0802023
(32) 04.02.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Signalling of resource status
information between base
stations for load balancing
(47) 22.08.2012
(73) NEC Corporation te TOKYO 1088001, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 22.08.2012
H04W 52/36
H04W 48/16
(11) EP1749416
(51) H04W 84/18
H04W 40/00
H04L 12/56
(22) 04.05.2005
(31)
(32)
(21) EP10733382.5
(33)
(22) 25.01.2010
(54)
(31) 2009014463
(54) RELAY APPARATUS, CONTROL
METHOD, AND PROGRAM
(47) 22.08.2012
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) ISHII, Tomoki te OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
YAMAGUCHI, Takao te OSAKA
540-6207, Japan (JP)
YOSHIDA, Atsushi te OSAKA 5406207, Japan (JP)
(51) H04W 40/12
(11) EP2339880
(21) EP10196815.4
(22) 23.12.2010
(31) 2009297802
(47)
(73)
(72)
(51) H04W 72/04
(33) Japan
(11) EP2244519
(54) Communicating device and
method of controlling said
communicating device
(21) EP10164034.0
(22) 07.10.2008
(31) 15316 P
(32) 20.12.2007
(73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKISHI, KANAGAWA 211-8588, Japan (33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Releasing common enhanced
(JP)
dedicated channel, E-DCH, radio
(72) Fujita, Hiroshi te KAWASAKI-SHI
resources
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(51) H04W 48/18
H04M 1/253
(11) EP1410573
(21) EP02749794.0
(22) 02.07.2002
(31) 303614 P
(47) 22.08.2012
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(72) UEMURA, Katsunari c/o SHARP
KABUSHIKI KAISHA te OSAKA 5458522, Japan (JP)
2004031456
OH, Waho c/o SHARP KABUSHIKI
04.05.2004
KAISHA te OSAKA 545-8522,
Japan (JP)
Zuid-Korea
KATO, Yasuyuki c/o SHARP
A METHOD OF SCHEDULING FOR
KABUSHIKI KAISHA te OSAKA 545ENHANCED DEDICATED CHANNEL
8522, Japan (JP)
(E-DCH)
YAMADA, Shohei c/o SHARP
22.08.2012
KABUSHIKI KAISHA te OSAKA 5458522, Japan (JP)
LG ELECTRONICS INC. te
YEONDEUNGPO-GU SEOUL 150- (51) H04W 84/18
875, Zuid-Korea (KR)
H04W 72/08
H04L 5/00
KIM, Bong Hoe te ANSAN-SI,
GYEONGGI-DO 426-180, Zuid(11) EP2174528
Korea (KR)
(21) EP08796129.8
AHN, Joon Kui, 108-1505, Gwanak
Hyundai Apt. te SEOUL 156-781, (22) 09.07.2008
Zuid-Korea (KR)
(31) 948988 P
KIM, Hak Seong, c/0 LG Institute
169087
te ANYANG-SI GYEONGGI-DO,
(32) 10.07.2007
Zuid-Korea (KR)
08.07.2008
ROH, Dong Wook, 103-1602 Sillim
Woobang APT. te SEOUL 151-870, (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea (KR)
SEO, Dong Youn te SEOUL 135(54) Control channel design to support
830, Zuid-Korea (KR)
one-to-one, many-to-one, and
WON, Seung Hwan te
one-to-many peer-to-peer
GWACHEON-SI, GYEONGGI-DO
communications
427-732, Zuid-Korea (KR)
(47) 22.08.2012
(32) 28.12.2009
(47) 22.08.2012
(51) H04W 72/08
H04W 52/14
H04B 17/00
(21) EP05739975.0
(11) EP2293642
(33) Japan
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Enbuske, Henrik te SE-11341,
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Pradas, Jose Luis te FI-02420,
JORVAS, Finland (FI)
(11) EP2120475
(73) GENERAL INSTRUMENT
(21) EP08703937.6
CORPORATION te HORSHAM,
PENNSYLVANIA 19044, Verenigde (22) 25.01.2008
Staten van Amerika (US)
(31) 2007022102
(72) MOORE, Richard, Jr. te
(32) 31.01.2007
HARLEYSVILLE, PA 19438,
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Exchange of an interference table
between base stations
(51) H04W 72/12
(72) Ahluwalia, Jagdeep Singh te
TOKYO, 108-8001, Japan (JP)
(32) 26.01.2009
29 augustus 2012
(47) 22.08.2012
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(Publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) Wager, Stefan te FIN-02360,
ESPOO, Finland (FI)
Bergman, Johan te SE-112 27,
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LI, Junyi te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LAROIA, Rajiv te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TAVILDAR, Saurabh te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WU, Xinzhou te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/12
(US)
156
(21) EP10176174.0
(51) H04W 72/08
(22) 10.09.2010
(11) EP2364571
(31) 200910195655
(21) EP08813612.2
(32) 10.09.2009
(22) 02.10.2008
(33) China
(54) WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM AND METHOD FOR
ASSIGNING A CHANNEL IN SAID
WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM
(54) Multimode base station and
method for sharing a
transmission link by modules of
different standards in a
multimode base station
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) KRONESTEDT, Fredric te SE-178
34 EKERO, Zweden (SE)
HAGERMAN, Bo te S-135 52
TYRESÖ, Zweden (SE)
HILTUNEN, Kimmo te FI-02750
ESBO, Finland (FI)
(51) H04W 72/12
H04L 12/56
(11) EP1708532
(21) EP06006536.4
(22) 29.03.2006
(31) 2005096543
(32) 29.03.2005
(33) Japan
(22) 25.03.2009
(31) 2009025748
(32) 06.02.2009
(33) Japan
(54) ELECTROMAGNETIC COOKING
DEVICE
(21) EP11001153.3
(22) 01.04.2010
(22) 11.02.2011
(54) Apparatus for generating a drive
signal for a lamp device and
method for generating a drive
signal for a lamp device
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(72) Chen, Te-Ming te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(51) H04W 92/04
H04W 88/10
(11) EP2296428
(73) Tridonic GmbH & Co KG te 6851
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(32) 25.06.2003
(21) EP09839588.2
(21) EP10159003.2
(47) 22.08.2012
(47) 22.08.2012
(11) EP2252130
(11) EP2357873
(54) Method of handling radio
resource reconfiguration
(54) FEHLERERFASSUNG IN EINEM
BETRIEBSGERÄT FÜR
LEUCHTMITTEL
(22) 23.04.2004
(11) EP2373125
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H05B 6/12
H05B 6/06
(51) H04W 76/02
(32) 11.02.2010
10.02.2011
(32) 28.03.2007
30.03.2007
(72) ZUDRELL-KOCH, Stefan te A-6845
HOHENEMS, Oostenrijk (AT)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
MARENT, Günter te A-6780
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
BARTHOLOMÄBERG, Oostenrijk
GUANGDONG 518129, China (CN)
(AT)
(72) Yu, Weidong te SHENZHEN
(51) H05B 41/298
GUANGDONG 518129, China (CN)
(11) EP1492393
Luo, Jing te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (21) EP04009750.3
(54) Transmisssion rate control
(47) 22.08.2012
method, mobile station, and radio
(73) Panasonic Corporation te
base station
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
(47) 22.08.2012
Japan (JP)
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODA- (72) SADAKATA, Hideki te OSAKA 540KU TOKYO 100-6150, Japan (JP)
6207, Japan (JP)
FUJITA, Atsushi te OSAKA 540(72) Usuda, Masafumi c/o NTT
6207, Japan (JP)
DoCoMo Inc te CHIYOA-KU TOKYO
IMAI, Makoto te OSAKA 540-6207,
11-6150, Japan (JP)
Japan (JP)
Umesh, Anil c/o NTT DoCoMo Inc.,
MIURA, Yuta te OSAKA 540-6207,
te CHIYODA-KU 100-6150 TOKYO,
Japan (JP)
Japan (JP)
SUMIYOSHI, Shinichiro te OSAKA
Nakamura, Takehiro c/o NTT
540-6207, Japan (JP)
DoCoMo Inc., te CHIYODA-KU,
100-6150 TOKYO, Japan (JP)
(51) H05B 33/08
(31) 303322 P
24340
29 augustus 2012
(47) 22.08.2012
(73) GLP German Light Products
GmbH te 76307 KARLSBAD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Englert, Walter te 88483
BURGRIEDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 10328718
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Betrieb
mindestens einer
Niederdruckentladungslampe und
Betriebsgerät für mindestens
eine
Niederdruckentladungslampe
(47) 22.08.2012
(73) OSRAM AG te 81543 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Lott, Jörg, Dr. te 83339 CHIEMING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05H 1/34
(11) EP1632114
(21) EP04748589.1
(22) 19.05.2004
(31) 1023491
(32) 21.05.2003
(33) Nederland
(54) CASCADE SOURCE AND A
METHOD FOR CONTROLLING THE
CASCADE SOURCE
(47) 22.08.2012
(73) OTB Solar B.V. te 5657 EB
EINDHOVEN
(72) BIJKER, Martin, Dinant te NL-5709
KR HELMOND
CLIJSEN, Leonardus, Peterus,
Maria te NL-5641 AR EINDHOVEN
DINGS, Franciscus, Cornelius te
NL-5505 TD VELDHOVEN
PENNINGS, Remco, Leonardus,
Johannes, Robertus te NL-5644
TV EINDHOVEN
(51) H05B 41/00
(51) H05K 3/18
H05K 1/03
(11) EP2130412
(11) EP2165581
(21) EP08716477.8
(21) EP08780067.8
(22) 12.03.2008
(22) 09.07.2008
(31) 102007014982
102007015508
(31) 958744 P
(32) 09.07.2007
Nummer 35/12
157
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 489638
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR CREATING ELECTRONIC
CIRCUITRY
(32) 23.06.2009
(47) 22.08.2012
(73) E. I. du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LEE, Yueh-Ling te RALEIGH,
NORTH CAROLINA 27615,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FANG, Xin, Shane te NEWARK,
DELAWARE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H05K 3/18
H05K 1/03
(11) EP2165582
(21) EP08780068.6
(22) 09.07.2008
(31) 958745 P
958751 P
(32) 09.07.2007
09.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR CREATING ELECTRONIC
CIRCUITRY
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H05K 3/46
H05K 3/00
(11) EP2268112
(21) EP10186155.7
(22) 24.10.2006
(73) E. I. du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Method of manufacturing a flexrigid wiring board
(51) H05K 3/12
(11) EP2267478
(21) EP10166277.3
(22) 17.06.2010
DUITSLAND (DE)
Popp, Rainer te 91580
PETERSAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) System and method for preparing
conductive structures using
(51) H05K 7/20
radiation curable phase change
H01L 23/427
gel inks
(11) EP2063696
(47) 22.08.2012
(21) EP08075899.8
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NEW YORK 14644, (22) 24.11.2008
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102007056783
(US)
202007016535 U
(72) Chopra, Naveen te OAKVILLE
(32) 23.11.2007
ONTARIO L6H 5W4, Canada (CA)
23.11.2007
Odell, Peter G. te MISSISSAUGA
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ONTARIO L5J 1L3, Canada (CA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Wagner, Christopher A. te
(54) Verfahren zum Kühlen thermisch
ETOBICOKE ONTARIO M9A 1L3,
hochbelasteter Bauelemente und
Canada (CA)
Vorrichtung zur Durchführung des
Keoshkerian, Barkev te
Verfahrens
THORNHILL ONTARIO L4J 7E8,
Canada (CA)
(47) 22.08.2012
Chretien, Michelle te
(73) MiCryon Technik GmbH te 06484
MISSISSAUGA ONTARIO L5M 7J5,
QUEDLINBURG,
Canada (CA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Belelie, Jennifer L. te OAKVILLE
(DE)
ONTARIO L6N 4A5, Canada (CA)
Hellwig, Udo, Prof. Dr. te 12351
(47) 22.08.2012
(72) LEE, Yueh-ling te RALEIGH,
NORTH CAROLINA 27615,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FANG, Xin, Shane te NEWARK,
DELAWARE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DUEBER, Thomas, E. te
WILMINGTON, DELAWARE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WESSEL, Richard, A. te RALEIGH,
NORTH CAROLINA 27613,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZWICKER, Harry, Richard te GLEN
MILLS, PENNSYLVANIA 19342,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
29 augustus 2012
(47) 22.08.2012
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Schulz, Andreas Dr. te 06484
QUEDLINBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05K 7/20
H04M 1/02
G06F 1/20
(73) Ibiden Co., Ltd. te OGAKI-SHI,
GIFU 503-8604, Japan (JP)
(11) EP2262354
(72) Takahashi, Michimasa te GIFU
503-8503, Japan (JP)
Aoyama, Masakazu te GIFU 5038503, Japan (JP)
(22) 01.06.2010
(21) EP10164591.9
(31) 479284
(32) 05.06.2009
(51) H05K 7/14
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1921909
(54) Assemblies and methods for
dissipating heat from handheld
electronic devices
(21) EP07021364.0
(22) 02.11.2007
(31) 102006052607
(32) 08.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Leistungsmodul
(47) 22.08.2012
(73) Laird Technologies, Inc. te
CHESTERFIELD, MO 63017,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Hill, Richard F. te PARKMAN, OH
44080, Verenigde Staten van
(73) SEMIKRON Elektronik GmbH & Co.
Amerika (US)
KG te 90431 NÜRNBERG,
Riaz, Shahi te LAKEWOOD, OH
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
44107, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
(72) Lederer, Marco te 90453
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(47) 22.08.2012
Nummer 35/12
158
29 augustus 2012
EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
A01N 43/56
(51) A01J 5/08
(11) EP1708563
(21) EP05701222.1
(22) 27.01.2005
(31) 102004004057
(32) 27.01.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TEAT RUBBER.
(73) Maier Jun, Jakob te 86842
TÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hatzack, Wilfried te 86842
TÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08774413.2
(21) EP09002573.5
(22) 27.06.2008
(22) 30.06.2005
(31) 0756189
947038 P
(31) 584601 P
666073 P
(32) 01.07.2004
29.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 25.07.2012
(51) A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
A01N
47/46
47/14
47/08
43/88
31/02
29/02
(11) EP1601250
(21) EP04717087.3
(22) 04.03.2004
(31) 451676 P
(32) 05.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS FOR
CONTROLLING PLANT-INJURIOUS
ORGANISMS.
(73) Kanesho Soil Treatment Bvba te
1200 BRUSSEL, België (BE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) AMMERMANN, Eberhard te 64646
HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STIERL, Reinhard te 67251
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STRATHMANN, Siegfried te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHÖFL, Ulrich te 68782 BRÜHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
COTTER, Henry, Van Tuyl te
RALEIGH, NC 27613, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHRISTEN, Thomas te 67125
DANNSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 23.05.2012
(51) A01N 61/00
(32) 29.06.2007
29.06.2007
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL FUNCTIONAL FOOD
PRODUCT CONTAINING A
(54) Synergistic mixtures of
SPECIFIC FIBRE MIXTURE.
anthranilamide invertebrate pest
control agents.
(73) Compagnie Gervais Danone te
75009 PARIS, Frankrijk (FR)
(73) E. I. du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Maier Jun, Jakob te 86842
TÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hatzack, Wilfried te 86842
TÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2178384
(11) EP2060181
(72) Annan, Isaac, Billy te NEWARK
DELAWARE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lahm, George, Philip te
WILMINGTON DE 19808,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Selby, Thomas, Paul te
HOCKESSIN DE 19707, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Stevenson, Thomas, Martin te
NEWAK DE 19702, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Portillo, Hector, Eduardo te
NEWARK DELAWARE 19702,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Flexner, John, Lindsey te
LANDENBERG PENNSYLVANIA
19350, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 16.05.2012
(51) A01P 5/00
A01N 47/38
A01N 43/54
A01N 43/30
(11) EP1941798
(21) EP08153818.3
(22) 16.12.2005
(31) 636605 P
709095 P
(32) 17.12.2004
18.08.2005
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(72) AYMARD, Pierre te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
NOBLE, Olivier te F-91400 ORSAY,
Frankrijk (FR)
LYOTHIER, Arnaud te F-92600
ASNIERES, Frankrijk (FR)
(47) 20.06.2012
(51) A23J 3/28
A23J 3/22
A23J 3/10
(11) EP1771085
(21) EP05752879.6
(22) 10.06.2005
(31) 1026392
(32) 11.06.2004
(33) Nederland
(54) Vezels omvattend
vleesvervangingsproduct en
werkwijze voor de bereiding
daarvan.
(73) NUG NAHRUNGS-UND
GENUSSMITTEL
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
te 71334 WAIBLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) PENDERS, Johannes, Antonius te
5324 AV AMMERZODEN
BEKHUIS, Anna, Maria te 3904
WD VEENENDAAL
(47) 20.06.2012
(51) C12P 21/02
C12N 9/48
C12N 15/57
C07K 5/075
Nematicidal compositions.
C07K 5/06
Devgen NV te 9052 ZWIJNAARDE,
A23L 1/236
België (BE)
(11) EP2180059
Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(21) EP09011829.0
Leysen, Dirk te 9160 LOKEREN,
(22) 23.01.2004
België (BE)
De Kerpel, Jan, Octaaf te 9340
(31) 2003016764
LEDE, België (BE)
2003201819
491546 P
23.05.2012
(32)
24.01.2003
A23C 9/137
25.07.2003
A23C 9/133
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Nummer 35/12
159
01.08.2003
(33) Japan
Japan
Verenigde Staten van Amerika
D01F 8/12
D01D 10/00
A41G 3/00
(11) EP1852022
(54) Method for producing alpha-L(21) EP06712790.2
aspartyl-L-phenylalanine-beta(22) 01.02.2006
ester and method for producing
alpha-L-aspartyl-L-phenylalanine- (31) 2005038415
2005357021
alpha-methyl ester.
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 104- (32) 15.02.2005
09.12.2005
8315, Japan (JP)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Yokozeki, Kenzo te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 2108681, Japan (JP)
Ohno, Ayako te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 2108681, Japan (JP)
Hara, Seiichi te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 2108681, Japan (JP)
Abe, Isao te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 2108681, Japan (JP)
(33) Japan
Japan
(54) ARTIFICIAL HAIR AND WIG USING
THE SAME.
29 augustus 2012
(51) A46B 9/04
(11) EP1646299
(21) EP03815811.9
(22) 03.11.2003
(31) 10332872
(32) 19.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MANUAL TOOTHBRUSH.
(73) Braun GmbH te 61476
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) ANSARI, Petra te 65760
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BERGHAMMER, Conrad te 65375
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
OESTRICH-WINKEL,
SHIRAKASHI, Yutaka te UKU-KU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TOKYO, 1608429, Japan (JP)
(DE)
WATANABE, Takayuki te UKU-KU,
BIRK, Andreas te 61476
TOKYO, 1608429, Japan (JP)
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
ASAKURA, Osamu te UKU-KU,
DUITSLAND (DE)
TOKYO, 1608429, Japan (JP)
FINGER, Gerhard te 61389
IRIKURA, Akemi te UKU-KU,
SCHMITTEN, BONDSREPUBLIEK
TOKYO, 1608429, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
II, Kazumi te UKU-KU, TOKYO,
KLAWUHN, Manfred te 60322
1608429, Japan (JP)
FRANKFURT AM MAIN,
WATANABE, Mutsuko te UKU-KU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TOKYO, 1608429, Japan (JP)
(DE)
KOJIMA, Hiromi te UKU-KU,
KLIMECK, Joachim te 61267 NEUTOKYO, 1608429, Japan (JP)
ANSPACH, BONDSREPUBLIEK
SUGAWARA, Fumitaka te UKU-KU,
DUITSLAND (DE)
TOKYO, 1608429, Japan (JP)
WILHELM, Joachim te 60389
FRANKFURT AM MAIN,
30.05.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A45D 26/00
(DE)
EP2245955
(47) 20.06.2012
(73) Aderans Co., Ltd. te TOKYO 1600007, Japan (JP)
(74)
(72)
(47) 27.06.2012
(51) A61P 19/00
A61K 36/23
A23L 1/30
(11) EP2286675
(21) EP10176057.7
(22) 10.12.2002
(31) 01204838
(32) 11.12.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Composition for promotion of
bone growth and maintenance of
(47)
bone health.
(73) Société des Produits Nestlé S.A.
(51)
te 1800 VEVEY, Zwitserland (CH) (11)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(21) EP09005818.1
(72) Offord-Cavin, Elizabeth te CH(22) 27.04.2009
1820 MONTREUX, Zwitserland
(54) Hybrid epilator device.
(CH)
Federici, Ermanno te OXFORD,
(73) Braun GmbH te 61476
OX3 7NP, GROOT BRITTANNIË
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
(GB)
DUITSLAND (DE)
Lemaure, Bernard te 37000
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
TOURS, Frankrijk (FR)
(72) Grieshaber, Frieder te 61267
Courtois, Didier te F37550 ST
NEU-ANSPACH, BONDSREPUBLIEK
AVERTIN, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(47) 23.05.2012
Kraus, Bernhard te 35619
BRAUNFELS, BONDSREPUBLIEK
(51) A24F 13/22
DUITSLAND (DE)
(11) EP2353411
(51) A47B 88/00
(11) EP1843680
(21) EP06701215.3
(22) 03.01.2006
(31) 202005001283 U
(32) 27.01.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DRAWER COMPRISING TWO
LATERAL FRAMES AND A COVER.
(47) 11.07.2012
(73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te
32278 KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 10.02.2010
(51) A45F 3/04
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Device for quitting smoking and
use of such a device.
(11) EP2016857
(21) EP07014075.1
(73) Kurz, Matthäus te 6330
KUFSTEIN, Oostenrijk (AT)
Kurz, Thomas te 6330 KUFSTEIN,
Oostenrijk (AT)
(22) 18.07.2007
(72) WILLE, Marcus te 30625
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP10153163.0
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Kurz, Matthäus te 6330
KUFSTEIN, Oostenrijk (AT)
Kurz, Thomas te 6330 KUFSTEIN,
Oostenrijk (AT)
(47) 09.05.2012
(51) D06M 23/08
D01G 3/00
(54) Rugzak met een draaibare
heupgordel.
(73) Deuter Sport GmbH & Co. KG te
86368 GERSTHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Buffinton, Steve te 86169
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 16.05.2012
(47) 16.05.2012
(51) A47C 20/12
A47B 9/20
(11) EP2317892
(21) EP09757141.8
(22) 08.06.2009
(31) 200800776
(32) 06.06.2008
(33) Denemarken
(54) LINEAR ACTUATOR.
Nummer 35/12
160
(73) Linak A/S te 6430 NORDBORG,
Denemarken (DK)
(32) 05.03.2007
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) CONTAINER.
(72) KLINKE, Norbert te 6440
AUGUSTENBORG, Denemarken
(DK)
LOLK, Søren te 8362 HØRNING,
Denemarken (DK)
(47) 16.05.2012
(51) A47J 31/22
A47J 31/06
(11) EP2316310
(21) EP10182958.8
(22) 22.05.2008
(31) 07109579
08102147
(32) 05.06.2007
29.02.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.05.2012
(51) A47J 37/07
(11) EP2142057
(21) EP08743519.4
(22) 22.02.2008
(54) RETRACTABLE ROTISSERIE
MOTOR.
(73) Weber-Stephen Products CO. te
PALATINE, IL 60067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Stephen, James, C. te ARLINGTON
HEIGHTS, IL 60004, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Siazon, Sonny te WOODSTOCK, IL
60098, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61N 5/06
A61B 5/103
(11) EP1508301
(73) Adolf Würth GmbH & Co. KG te
74653 KÜNZELSAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Würth International AG te 7000
CHUR, Zwitserland (CH)
(21) EP04019702.2
(72) DRAUTZ, Rüdiger te 74189
WEINSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ISLEIB, Thomas te 74074
HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Apparatus for controlled
irradiation of the human body.
(47) 16.05.2012
(51) G09F 13/12
G01K 13/00
G01J 5/08
G01J 5/02
A61B 5/01
A61B 5/00
(54) System and method for preparing
(11) EP2210551
a food liquid from a food
substance contained in a
(21) EP09161724.1
receptacle by centrifugation.
(22) 02.06.2009
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
(31) 20090006113
Zwitserland (CH)
(32) 23.01.2009
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(33) Zuid-Korea
(72) Yoakim, Alfred te 1806, STLÉGIER-LA CHIÉSAZ, Zwitserland (54) Electronic mirror and method for
displaying image using the same.
(CH)
Denisart, Jean-Paul te 1093, LA
CONVERSION, Zwitserland (CH)
Ryser, Antoine te 1006,
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
29 augustus 2012
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Baik, Chan Wook te 449-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kim, Sun Il te 449-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Lee, Changwon te 449-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(47) 16.05.2012
(51) G01N 33/497
G01N 21/39
A61B 5/083
(11) EP1418842
(21) EP02767603.0
(22) 16.08.2002
(31) 0120027
(32) 16.08.2001
(22) 19.08.2004
(31) 10338004
(32) 19.08.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) JK-Holding GmbH te 53578
WINDHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Huygens te IJsselstein
(72) Kratz, Walter te 53578
WINDHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 09.05.2012
(51) G01T 1/00
A61B 6/00
(11) EP2224850
(21) EP08751006.1
(22) 22.05.2008
(31) 200609746
200702171
(32) 23.05.2007
24.05.2007
(33) Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
(54) CODED APERTURE MASKS FOR
RADIATION-BASED MEDICAL
IMAGING.
(73) University Of The Witwatersrand,
Johannesburg te BRAAMFONTEIN
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) MARWALA, Tshilidzi te
DOUGLASDALE 2021, Zuid-Afrika
(ZA)
RUBIN, David, Milton te LOWER
HOUGHTON 2198, Zuid-Afrika
(ZA)
STARFIELD, David, Mark te
VICTORY PARK 2195, Zuid-Afrika
(ZA)
(47) 27.06.2012
(51) A61B 6/03
(11) EP2250966
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP09717809.9
(72) STEPHEN, James, C. te
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60004,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SIAZON, Sonny te WOODSTOCK,
IL 60098, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) SPECTROSCOPIC BREATH
ANALYSIS.
(22) 14.01.2009
(31) 2008057478
(73) ISIS INNOVATION LIMITED te
SUMMERTOWN, OXFORD OX2
7SG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 07.03.2008
(47) 06.06.2012
(51) B65D 23/00
A47K 5/12
(11) EP2114227
(21) EP08716127.9
(22) 29.02.2008
(31) 102007011859
(33) Japan
(54) X-RAY CT SCANNER AND
(72) HANCOCK, Graham, Oxford
CONTROL PROGRAM THEREOF.
University te OXFORD OX1 3QZ,
(73) Hitachi Aloka Medical, Ltd. te
GROOT BRITTANNIË (GB)
MITAKA-SHI TOKYO, 181-8622,
PEVERALL, Robert, Oxford
Japan (JP)
University te OXFORD OX1 3QZ,
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
GROOT BRITTANNIË (GB)
RITCHIE, Grant, Andrew, D.,
(72) KOBAYASHI, Masaki te OUME-SHI
Oxford University te OXFORD OX1
TOKYO 198-8577, Japan (JP)
3QZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 16.05.2012
(47) 11.07.2012
(51) A61K 31/665
Nummer 35/12
A61K 31/075
A61B 17/06
A61B 17/04
A61B 17/00
161
(73) Braun GmbH te 61476
KRONBERG/TAUNUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
CHOUINARD, Paul F. te MAPLE
GROVE, MN 55311, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (51)
EP03808096.6
(72) Greve, Oliver te 65779 KELKHEIM, (11)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
25.09.2003
(21)
(DE)
416114 P
Tretrop, Uwe te 64546
(22)
367497
MÖRFELDEN-WALLDORF,
(31)
367565
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
04.10.2002
(DE)
15.02.2003
Faranda, Leo te 63110 RODGAU, (33)
15.02.2003
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(73)
Junk, Christian te 61462
Verenigde Staten van Amerika
KÖNIGSTEIN,
BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
Verpakte antimicrobiële medische
Ansari, Petra te 65779 KELKHEIM, (74)
inrichting en werkwijze voor de
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
vervaardiging daarvan.
(DE)
ETHICON, INC. te SOMERVILLE, NJ (47) 02.05.2012
08876, Verenigde Staten van
(47)
(51) A61C 17/34
Amerika (US)
(11) EP1555944
(21)
29 augustus 2012
(72) SCALZO, Howard te KENILWORTH,
NJ 07033, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FISCHER, Jerome, A. te WARREN,
NJ 07059, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCDIVITT, James, R. te
FLEMINGTON, NJ 08822,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ROTHENBURGER, Stephen te
NESHANIC STATION, NJ 08853,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CERWIN, Robert te PIPERSVILLE,
PA 18947, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 04.07.2012
(51) A61B 17/70
(11) EP1450705
(21) EP02803168.0
(22) 28.10.2002
(31) 14434
(32) 09.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CLOSURE PLUG FOR OPENHEADED MEDICAL IMPLANT.
(73) Jackson, Roger P. te NORTH
KANSAS CITY, MO 64116,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Jackson, Roger P. te NORTH
KANSAS CITY, MO 64116,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 23.05.2012
(51) A61C 17/22
(11) EP2229917
(21) EP09004015.5
(22) 20.03.2009
(54) Electric toothbrush and method
for producing same.
(11) EP1565124
01.08.2012
A61J 1/20
EP2254542
EP09712800.3
18.02.2009
29542 P
18.02.2008
Verenigde Staten van Amerika
VIAL ADAPTOR.
ICU Medical, Inc. te SAN
CLEMENTE, CA 92673, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
FANGROW, Thomas, F. te MISSION
VIEJO CA 92691, Verenigde
Staten van Amerika (US)
04.07.2012
(21) EP03812133.1
(51) A61K 6/06
A61K 6/027
(22) 01.08.2003
(11) EP2114348
(31) 10255390
(21) EP08734354.7
(32) 28.11.2002
(22) 06.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102007011337
(54) ELECTRIC TOOTHBRUSH.
(32) 06.03.2007
(73) Braun GmbH te 61476
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Boston Scientific Limited te
CHRIST CHURCH, Barbados (BB)
(22) 13.11.2002
(54) VENEERING CERAMIC FOR
DENTAL RESTORATIONS MADE OF
YTTRIUM-STABILIZED ZIRCONIUM
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
DIOXIDE, AND METHOD FOR
(72) BOLAND, Bernhard te 60385
VENEERING DENTAL
FRANKFURT AM MAIN,
RESTORATIONS MADE OF
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
YTTRIUM-STABILIZED ZIRCONIUM
(DE)
DIOXIDE.
JUNK, Christian te 65760
(73)
Ivoclar Vivadent AG te 9494
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
DUITSLAND (DE)
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 20.06.2012
(72)
JOHANNES, Martina te 07629
(51) A61F 2/90
HERMSDORF, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2059199
DUITSLAND (DE)
EHRT, Roland te 07747 JENA,
(21) EP07809466.1
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.06.2007
(DE)
(31) 519552
(47) 16.05.2012
(32) 12.09.2006
(51) A61K 9/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1443900
(54) LONGITUDINALLY FLEXIBLE
(21) EP02774210.5
EXPANDABLE STENT.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) BROWN, Brian J. te HANOVER, MN
55341, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DAVIS, Michael L. te ROCKFORD,
MN 55373, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MEYER, Michael P. te RICHFIELD,
MINNESOTA 55423, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GREGORICH, Daniel te ST. LOUIS
PARK, 55416, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 331248 P
394271 P
(32) 13.11.2001
09.07.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LIPID CARRIER COMPOSITIONS
WITH ENHANCED BLOOD
STABILITY.
(73) Celator Pharmaceuticals, Inc. te
PRINCETON, NJ 08540, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Nummer 35/12
(72) WEBB, Murray te NORTH
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7R 3C, Canada (CA)
TARDI, Paul te SURREY, BRITISH
COLUMBIA V3S 7M6, Canada (CA)
MAYER, Lawrence, D. te NORTH
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7J 3M, Canada (CA)
ICKENSTEIN, Ludger, M. te
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6R 3E7, Canada (CA)
(47) 23.05.2012
(51) A61K 9/00
A61K 31/40
(11) EP1755555
(21) EP05738040.4
(22) 29.04.2005
(31) 0409703
(32) 30.04.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
162
(32) 23.04.1999
(33) Denemarken
(47) 30.05.2012
(22) 28.07.2006
(51) C07D 235/06
A61K 9/48
A61K 9/14
A61K 31/4184
(31) 704236 P
(11) EP2271321
(73) Vectura Limited te CHIPPENHAM,
WILTSHIRE SN14 6FH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 40372
(21) EP09726304.0
(22) 26.03.2009
(32) 28.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MORTON, David te CHIPPENHAM, (54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION
271.
WILTSHIRE SN14 6FH, GROOT
(73) AstraZeneca AB te 151 85
BRITTANNIË (GB)
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
SHOTT, Martin te CHIPPENHAM,
Array Biopharma, Inc. te
WILTSHIRE SN14 6FH, GROOT
BOULDER, CO 80301, Verenigde
BRITTANNIË (GB)
Staten van Amerika (US)
DAVIES, Rebecca te CHIPPENHAM,
WILTSHIRE SN14 6FH, GROOT
(72) BATEMAN, Nicola, Frances te
BRITTANNIË (GB)
CHESHIRE SK10 2NA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 23.05.2012
GELLERT, Paul, Richard te
(51) A61K 9/02
CHESHIRE SK10 4TG, GROOT
A61K 47/12
BRITTANNIË (GB)
A61K 35/74
HILL, Kathryn, Jane te CHESHIRE
A61K 31/545
SK10 4TG, GROOT BRITTANNIË
(11) EP2338476
(GB)
(21) EP09014964.2
(47) 13.06.2012
(22) 02.12.2009
(54) Suppository for rectal, vaginal or
urethral administration
containing a probiotic, an
antibiotic and an unsaturated
non-esterified fatty acid.
(73) Heil, Bettina te 8043 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(72) Heil, Bettina te 8043 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(51) A61K 31/00
(11) EP1660057
(21) EP04782166.5
(22) 26.08.2004
(31) 498407 P
556837 P
(32)
(33)
(47) 20.06.2012
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/06
9/00
47/10
47/06
31/593
31/59
31/573
31/56
(11) EP1178808
(21) EP00901483.8
(22) 27.01.2000
(31) 56199
ADAMIS, Anthony, P. te
HILLSBOROUGH, CA94010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) NON-AQUEOUS PHARMACEUTICAL
COMPOSITION FOR DERMAL USE
(47) 23.05.2012
TO TREAT PSORIASIS
COMPRISING A VITAMIN D, A
(51) A61P 39/00
CORTICOSTEROID AND A
A61K 47/40
SOLVENT COMPONENT.
A61K 47/34
A61K 47/32
(73) LEO PHARMA A/S te 2750
A61K 47/16
BALLERUP, Denemarken (DK)
A61K 31/724
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
A61K 31/192
(72) DIDRIKSEN, Erik te DK-2750
A61K 31/10
BALLERUP, Denemarken (DK)
(11) EP1909775
HØY, Gert te DK-4040 JYLLINGE,
(21) EP06788612.7
Denemarken (DK)
(54) METHODS FOR PREPARING DRY
POWDER COMPOSITIONS OF
GLYCOPYRROLATE.
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
29 augustus 2012
(54)
(73)
(74)
(72)
(32) 29.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FORMULATION OF
RADIOPROTECTIVE ALPHA, BETA
UNSATURATED ARYL SULFONES.
(73) Onconova Therapeutics, Inc. te
NEWTOWN, PA 18940, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) MANIAR, Manoj te FREMONT,
CALIFORNIA 94539, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BELL, Stanley, C. te NARBETH,
PENNSYLVANIA 19072, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 16.05.2012
(51) A61K 9/48
A61K 31/135
(11) EP2285214
(21) EP09762890.3
(22) 10.06.2009
(31) 131566
(32) 10.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RASAGILINE SOFT GELATIN
CAPSULES.
(73) Teva Pharmaceutical Industries
Ltd. te 49131 PETAH TIQVA, Israël
(IL)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SAFADI, Muhammad te
NAZARETH 16164, Israël (IL)
27.08.2003
LICHT, Daniella te GIVAT SHMUEL
26.03.2004
54051, Israël (IL)
Verenigde Staten van Amerika
ZHOLKOVSKY, Marina te BAT-YAM
Verenigde Staten van Amerika
59496, Israël (IL)
CACIULARU, Fanny te PETACHCOMBINATION THERAPY FOR THE
TIKVA 49491, Israël (IL)
TREATMENT OF OCULAR
ANDRYSEK, Tomas te BRANKA U
NEOVASCULAR DISORDERS.
OPAVY 747 41 HRADEC NAD
Ophthotech Corporation te
MORAVICI, Tsjechië (CZ)
PRINCETON, NJ 08540, Verenigde
VRANA, Ales te 74707 OPAVA,
Staten van Amerika (US)
Tsjechië (CZ)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
ELBLOVA, Marie te CZ-747 82
STABLOVICE, Tsjechië (CZ)
SHIMA, David te BARNET,
STONIS, Roman te CZ-747 05
HERTFORDSHIRE EN4 0ES,
OPAVA, Tsjechië (CZ)
GROOT BRITTANNIË (GB)
CALIAS, Perry te MELROSE, MA
(47) 16.05.2012
02176, Verenigde Staten van
(51) A61P 15/10
Amerika (US)
Nummer 35/12
A61K 31/519
A61K 31/485
A61K 31/135
A01N 33/02
(11) EP2114147
(21) EP08729655.4
(22) 12.02.2008
(31) 889380 P
(32) 12.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REDUCING SIDE EFFECTS OF
TRAMADOL.
(73) DMI Biosciences, Inc. te
GREENWOOD VILLAGE, CO
80111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BAR-OR, David te ENGLEWOOD,
CO 80110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BILYARD, Kevin te CHESHIRE SK9
5PL, GROOT BRITTANNIË (GB)
WINKLER, James, V. te DENVER,
CO 80203, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 16.05.2012
(51) A61P 35/00
A61P 1/00
A61K 45/06
A61K 31/716
A61K 31/357
A61K 31/352
A61K 31/05
(11) EP2254573
(21) EP09712828.4
(22) 20.02.2009
(31) BA20080008
(32) 22.02.2008
(33) Italië
(54) COMPOSITIONS COMPRISING
PHYTOESTROGENS SELECTIVE
FOR ESTROGEN BETA RECEPTOR
AND DIETARY FIBRES.
(73) CM&D Pharma Limited te ESHER
SURREY KT10 9AD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) DI LEO, Alfredo te I-70043
MONOPOLI, Italië (IT)
BARONE, Michele te I-70124
BARI, Italië (IT)
(47) 16.05.2012
(51) A61P 17/00
A61K 9/08
A61K 47/22
A61K 47/10
A61K 31/4164
(11) EP2204174
(21) EP10160846.1
(22) 16.06.2006
(31) 0506182
(32) 17.06.2005
(33) Frankrijk
(54) Metronidazole solubilisation
process with niacinamide and two
163
29 augustus 2012
glycols, and the resulting
solution.
(11) EP2120570
(73) Galderma S.A. te 6330 CHAM,
Zwitserland (CH)
(22) 12.02.2008
(72) Mallard, Claire te 06250,
MOUGINS, Frankrijk (FR)
Brzokewicz, Alain te 06560,
VALBONNE, Frankrijk (FR)
(47) 16.05.2012
(51) A61P 35/00
A61K 31/5377
A61K 31/496
A61K 31/454
A61K 31/4439
(11) EP2015748
(21) EP08729644.8
(31) 889369 P
(32) 12.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TREATMENT OF COMORBID
PREMATURE EJACULATION AND
ERECTILE DYSFUNCTION.
(73) DMI Biosciences, Inc. te
GREENWOOD VILLAGE, CO
80111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) WINKLER, James, V. te DENVER,
CO 80203, Verenigde Staten van
19.04.2007
Amerika (US)
793471 P
BILYARD, Kevin te CHESHIRE SK9
5PL, GROOT BRITTANNIË (GB)
20.04.2006
BAR-OR, David te ENGLEWOOD,
Verenigde Staten van Amerika
CO 80110, Verenigde Staten van
C-Kit kinaseremmer voor gebruik
Amerika (US)
bij de behandeling van gastro(47)
16.05.2012
intestinale stromale tumor of
mastocytose.
(51) G01N 33/566
G01N 21/64
Janssen Pharmaceutica NV te
C12N 15/65
2340 BEERSE, België (BE)
C12N 15/64
ILLIG, Carl, R. te PHOENIXVILLE,
C07K 14/435
PA 19460, Verenigde Staten van
C07H 21/04
Amerika (US)
A61K 38/00
BALLENTINE, Shelley, K. te
(11)
EP1494697
LANSDALE, PA 19446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP03728358.7
CHEN, Jingsheng te EXTON, PA
(22) 09.04.2003
19341, Verenigde Staten van
(31) 121258
Amerika (US)
209208
MEEGALLA, Sanath, K. te
BOOTHWYN, PA 19061, Verenigde (32) 10.04.2002
29.07.2002
Staten van Amerika (US)
WALL, Mark, J te HARLEYSVILLE, (33) Verenigde Staten van Amerika
PA 19438, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54)
MONOMERIC AND DIMERIC
WILSON, Kenneth, J. te MEDIA, PA
FLUORESCENT PROTEIN
19063, Verenigde Staten van
VARIANTS AND METHODS FOR
Amerika (US)
MAKING SAME.
RUDOLPH, M., Jonathan te
(21) EP07760927.9
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
DOYLESTOWN, PA 18901-6232,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DESJARLAIS, Renee, L. te SAINT
DAVIES, 19087, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MOLLOY, Christopher, J. te
YARDLEY, PA 19067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MANTHEY, Carl, L. te
DOWNINGTON, PA 19335,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FLORES, Christopher te
LANSDALE, PA 19446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) The Regents of The University of
California te OAKLAND, CA
94607-5200, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) TSIEN, Roger, Y. te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CAMPBELL, Robert, E. te
EDMONTON, ALBERTA T6J 3H3,
Canada (CA)
BAIRD, Geoffrey, S. te SAN
DIEGO, CA 92104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 13.06.2012
(47) 04.07.2012
(51) A61K 39/13
(51) A61P 15/10
A61K 31/53
A61K 31/519
A61K 31/4985
A61K 31/47
A61K 31/137
A01N 43/32
(11) EP2097102
(21) EP07803334.7
(22) 07.09.2007
(31) 0617602
0625593
(32) 07.09.2006
21.12.2006
Nummer 35/12
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) COMBINATION VACCINE HAVING
REDUCED POLIO VIRUS ANTIGEN
QUANTITIES.
(73) GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
te 1330 RIXENSART, België (BE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
164
QUINN, Conrad, Padraig, te
ATLANTA, GA 30333, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 13.06.2012
(51) A61P 35/00
A61K 51/12
A61K 51/06
A61K 103/10
(72) DE HEMPTINNE, Hervé te B-1330
RIXENSART, België (BE)
DUCHENE, Michel te B-1330
RIXENSART, België (BE)
MARY, Anne te B-1330
RIXENSART, België (BE)
SONVEAUX, Marc te B-1330
RIXENSART, België (BE)
(11) EP2175888
(47) 30.05.2012
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 401/06
C07D 211/58
A61P 29/02
A61P 25/04
A61K 45/06
A61K 31/4468
(11) EP2079485
(21) EP07825628.6
(22) 31.10.2007
(31) 855826 P
(32) 01.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PHENYLPROPIONAMIDE
COMPOUNDS AND THE USE
THEREOF.
(21) EP08775355.4
(22) 25.07.2008
(31) 0756750
952094 P
(32) 26.07.2007
26.07.2007
(54) RADIOPHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS COMPRISING
POLYSACCHARIDES GRAFTED BY
POLYAMINES.
29 augustus 2012
(32) 01.12.2005
01.12.2005
01.12.2005
(33) Nederland
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
(54) FRAGRANCE DELIVERY SYSTEM.
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) BRONCANO ATENCIA, Toni te
BARCELONA, Spanje (ES)
SORRIBES, Silvia te E-08221
BARCELONA, Spanje (ES)
GÜELL, Francisco te E-08190
BARCELONA, Spanje (ES)
(47) 13.06.2012
(73) Laboratoires Cyclopharma te
63360 SAINT BEAUZIRE, Frankrijk
(FR)
(51) A61L 31/14
A61L 15/00
A61K 9/70
A61F 13/00
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(11) EP1590009
(72) DENIZOT, Benoît te F-74130
BONNEVILLE, Frankrijk (FR)
LACOEUILLE, Franck te F-49100
ANGERS, Frankrijk (FR)
LE JEUNE, Jean Jacques te F49240 AVRILLE, Frankrijk (FR)
HINDRE, François te F-35700
RENNES, Frankrijk (FR)
(21) EP03809614.5
(73) Purdue Pharma LP te STAMFORD,
CT 06901, Verenigde Staten van (47) 13.06.2012
Amerika (US)
(51) A61L 2/08
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(11) EP2094313
(22) 21.10.2003
(31) 420200 P
(32) 22.10.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COATING COMPOSITION FOR
SKIN-CONTACTING SURFACE OF
ELASTOMERIC ARTICLES AND
ARTICLES CONTAINING THE
SAME.
(73) Allegiance Corporation te MCGAW
(72) ZHOU, Xiaoming te PLAINSBORO, (21) EP07816233.6
PARK, ILLINOIS 60085-6787,
NJ 08523, Verenigde Staten van
(22) 08.11.2007
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(31) 857569 P
(47) 13.06.2012
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(32) 08.11.2006
(51) A61K 47/48
(72) WANG, Shiping te LIBERTYVILLE,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1235594
IL 60048, Verenigde Staten van
(54) PLANT FOR STERILIZING OBJECTS
Amerika (US)
(21) EP00962721.7
BY MEANS OF A RADIATION
YEH, Yun-Siung, Tony te
(22) 25.09.2000
SOURCE.
LIBERTYVILLE, IL 60048,
(31) 9922554
(73) SKAN AG te 4123 ALLSCHWIL,
Verenigde Staten van Amerika
Zwitserland (CH)
(US)
(32) 23.09.1999
WONG, Weicheong te 09000,
(74)
Dr.
Jorritsma
c.s.
te
Den
Haag
(33) GROOT BRITTANNIË
KULIN, KEDAH, Maleisië (MY)
(72)
NEWMAN,
John
Thomas
te
(54) INHIBITION OF SECRETION FROM
OWENS, James, Carl te
THORNTON,
CO
80029,
Verenigde
NON-NEURONAL CELLS.
KINGSPORT, TN 37660, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(73) Syntaxin Limited te ABINGDON
SIGWARTH, Volker te 4334
OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT
(47) 06.06.2012
SISSELN, Zwitserland (CH)
BRITTANNIË (GB)
SMITH, Paul Alexander te LOS
(51) A61L 15/58
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
ALAMOS, MN 87544, Verenigde
A61L 15/00
Staten van Amerika (US)
(72) FOSTER, Keith Alan,
(11) EP1679085
Microbiological Res. Authority te (47) 23.05.2012
(21) EP04773614.5
SALISBURY SP4 0JG, GROOT
(51) F24F 3/16
BRITTANNIË (GB)
(22) 29.09.2004
A61L 9/12
CHADDOCK, John A.,
(31) 2003347542
A61L 9/03
Microbiological Res. Authority te
(32) 06.10.2003
(11)
EP1957119
SALISBURY SP4 0JG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) Japan
(21) EP06835644.3
PURKISS, John R.,
(54) PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE
(22) 01.12.2006
Immunopharmacology Group te
SHEET FOR APPLICATION TO
(31) 1030571
SOUTHAMPTON SO16 6YD,
SKIN.
PCT/NL2005/000823
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) NITTO DENKO CORPORATION te
741062 P
Nummer 35/12
165
IBARAKI-SHI, OSAKA 567-8680,
Japan (JP)
KANEKA CORPORATION te OSAKASHI, OSAKA 530-8288, Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) HAMADA, Masashi te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
KINOSHITA, Takashi te IBARAKISHI, OSAKA 567-8680, Japan (JP)
FURUMORI, Kenji te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
UEDA, Kazuhiko te KOBE-SHI,
HYOGO 652-0804, Japan (JP)
KOMITSU, Shintaro te TAKASAGOSHI, HYOGO 676-0074, Japan (JP)
(47) 01.08.2012
A61P 31/00
A61K 45/06
A61K 31/4196
A61K 31/05
A61K 31/045
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51) A61L 27/18
(11) EP2280738
(21) EP09726401.4
(22) 27.03.2009
(73)
(31) 40007
(32) 27.03.2008
29 augustus 2012
Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) DALY, Francis te DELAWARE, OH
43015, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP1879654
WATSON, Junko, M. te
EP06744740.9
COLOMBUS, OH 43235, Verenigde
Staten van Amerika (US)
15.05.2006
LONG, Richard te NEW ALBANY,
PCT/IB2005/001317
OH 43054, Verenigde Staten van
13.05.2005
Amerika (US)
YANG, Barry L. te DUBLIN, OH
World Intellectual Property
43017, Verenigde Staten van
Organization (WIPO)
Amerika (US)
(International Bureau of)(4)
MAZANEC, Terry te SOLON, OHIO
PHARMACEUTICAL COMBINATION
44139, Verenigde Staten van
COMPRISING AN ANTIFUNGAL
Amerika (US)
AGENT AND AN ACTIVE
(47)
23.05.2012
SUBSTANCE SELECTED
ESPECIALLY FROM EUGENOL AND (51) C07C 69/74
CARVACROL.
C07C 67/347
C07B 53/00
Advanced Scientific
B01J 31/38
Developements te 20200
B01J 31/28
CASABLANCA, Marocco (MA)
B01J 31/22
drs. Quintelier te DIEGEM
(11) EP1607136
REMMAL, Adnane te 30000 FES,
(21) EP04723350.7
Marocco (MA)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74)
(54) A VERTEBROPLASTY METHOD
USING AN ADDITION CURABLE
POLYSILOXANE SYSTEM.
(72)
(47) 04.07.2012
(22) 25.03.2004
(73) Broockeville Corporation N.V. te
6545 CH NIJMEGEN
(51) B01F 7/00
A61F 2/46
(31) 2003093750
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP2347819
(33) Japan
(32) 31.03.2003
(72) de VRIES, Jan Albert te 7021 HH (21) EP11000207.8
ZELHEM
(22) 13.01.2011
HANNES, Raymond Jozef te 3056
(31) 102010005864
LD ROTTERDAM
(32) 26.01.2010
(47) 16.05.2012
(54) OPTICALLY ACTIVE COPPER
CATALYST COMPOSITION.
(51) D01F 6/76
C12N 11/14
C09D 183/02
C08L 83/02
C08G 77/02
C03B 37/00
A61L 27/58
A61L 27/18
A61L 27/00
(74) Dr. Huygens te IJsselstein
(11) EP2152785
(21) EP08773291.3
(22) 03.06.2008
(31) 102007026043
(32) 04.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) NONTOXIC POLYETHOXYSILOXANE
MATERIAL FOR THE PRODUCTION
OF BIOLOGICALLY RESORBABLE
AND/OR BIOACTIVE ARTICLES
CONTAINING
POLYETHOXYSILOXANE MATERIAL,
THE PRODUCTION THEREOF, AND
THE USE THEREOF.
(73) Bayer Innovation GmbH te 40225
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Thierauf, Axel te 84066
MALLERSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 23.05.2012
(51) A61P 31/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mixing device and method for
manufacturing
polymethylmethacrylate bone
cement pastes.
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
(72) ITAGAKI, Makoto te KATANO-SHI,
OSAKA 576-0066, Japan (JP)
(47) 23.05.2012
(73) Heraeus Medical GmbH te 61273 (51) C10G 47/20
C10G 45/08
WEHRHEIM, BONDSREPUBLIEK
C01B 39/48
DUITSLAND (DE)
C01B 39/46
(72) Vogt, Sebastian, Dr. te 99092
B01J 37/20
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
B01J 37/00
DUITSLAND (DE)
B01J 29/70
Büchner, Hubert, Dr. te 90491
B01J 29/04
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
B01J 29/035
DUITSLAND (DE)
(11) EP2313195
(47) 09.05.2012
(21) EP09784314.8
(51) B01J 19/00
(22) 29.07.2009
(11) EP1755777
(31) 0804562
(21) EP05813296.0
(32) 08.08.2008
(22) 23.03.2005
(33) Frankrijk
(31) 556014 P
(54) CATALYST BASED ON IZM-2
966162
ZEOLITE AND PROCESS FOR
(32) 23.03.2004
HYDROCONVERSION/
15.10.2004
HYDROCRACKING OF
(33) Verenigde Staten van Amerika
HYDROCARBON-BASED
Verenigde Staten van Amerika
FEEDSTOCKS.
(54) MICRO-CHANNEL REACTOR WITH (73) IFP Energies nouvelles te 92852
CATALYST APPLIED TO
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
THERMALLY-GROWN ALUMINA,
Frankrijk (FR)
METHODS OF USING SAME,
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
CATALYST AND ITS MAKING.
(72) GUILLON, Emmanuelle te F-69390
(73) Velocys, Inc. te PLAIN CITY, OH
VERNAISON, Frankrijk (FR)
43064, Verenigde Staten van
Nummer 35/12
SIMON, Laurent te F-69100
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
(47) 09.05.2012
(51) B02C 18/38
B02C 18/30
(11) EP2100513
(21) EP09154646.5
166
B21B 37/00
(11) EP2190600
(21) EP07803174.7
(22) 03.09.2007
(54) MODE BASED METAL STRIP
STABILIZER.
(22) 09.03.2009
(73) ABB Research Ltd. te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(31) 102008013393
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 10.03.2008
(72) LÖFGREN, Peter te S-723 53
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
MOLANDER, Mats te S-722 10
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Inrichting voor het transporteren
en behandelen van
levensmiddelen.
(73) VEMAG Maschinenbau GmbH te
27283 VERDEN/ALLER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 30.05.2012
(47) 16.05.2012
(51) F16B 2/16
B05B 15/06
(11) EP2244838
(21) EP09714238.4
(22) 24.02.2009
(31) 0803445
(32) 26.02.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PAINT GUN ASSEMBLY HAVING A
BALL LOCKING ARRANGEMENT.
(73) Illinois Tool Works Inc. te
GLENVIEW, IL 60026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ROGERS, John, Anthony te
BROADSTONE DORSET BH18 9LS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SCHOFIELD, David, Simon te
BOURNEMOUTH DORSET BH10
6JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 09.05.2012
(51) C23C 2/40
B21C 47/34
(31) 102006050686
102007018416
(32) 24.10.2006
17.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method and device for machinecutting a plate-shaped workpiece.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Goeller, Ingo te D-64823 GROSSUMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SHIMOTA, Jon, M. te STILLWATER,
MINNESOTA 55082, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PABICH, Terry, G. te ROBERTS,
WISCONSIN 54023, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROSENE, Ronald, G. te COON
RAPIDS, MINNESOTA 55448,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Poizot, Francis te 92380
GARCHES, Frankrijk (FR)
(22) 22.10.2007
(31) 53134
(32) 20.04.2005
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(21) EP07118974.0
(22) 01.02.2006
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73) Sannier, Gérard te 45490
PRÉFONTAINES, Frankrijk (FR)
Poizot, Francis te 92380
GARCHES, Frankrijk (FR)
(11) EP1916046
(21) EP06720037.8
(11) EP1846178
(31) 0503972
(54) Refillable foam pump.
B23K 7/00
B23K 37/04
B23K 26/38
(73) Messer Cutting Systems GmbH te
64823 GROSS-UMSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B21D 5/02
(72) Hagedorn, Jan-Nils te 28870,
OTTERSBERG, BONDSREPUBLIEK (32) 08.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(54) PUSH PLATE TOOL HOLDER FOR
(47) 16.05.2012
PRESS BRAKES AND METHOD FOR
(51) B05B 7/00
OPERATING A PRESS BRAKE.
B05B 11/04
(73) Wilson Tool International Inc. te
(11) EP1714707
WHITE BEAR LAKE, MN 55110,
(21) EP06290460.2
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 22.03.2006
(33) Frankrijk
29 augustus 2012
(47) 16.05.2012
(51) B27G 19/10
B23D 45/10
B23D 45/02
(11) EP2143516
(21) EP09005201.0
(22) 09.04.2009
(31) 102008033377
(32) 10.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Zaagsamenstel voor een
verticale platenzaag.
(73) HOLZ-HER GmbH te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lorber, Denis te 72663
GROSSBETTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Maiero, Fritz te 72636
FRICKENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 23.05.2012
(51) B25H 1/00
(11) EP2314422
(21) EP10305865.7
(22) 06.08.2010
(31) 0957350
(32) 20.10.2009
(33) Frankrijk
(54) Multifunctional mobile structure
for maintenance works and
renovation of walls and ceilings.
(73) M.B.H. Developpement te 42640
SAINT ROMAIN LA MOTTE,
Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Bottazzi, Marc te 42120, SAINT
VINCENT DE BOISSET, Frankrijk
(FR)
(47) 30.05.2012
(51) B25J 9/16
B25J 13/06
(11) EP2228180
(21) EP10002250.8
(22) 04.03.2010
(31) 102009012328
(32) 09.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Device and method for operating
a robot.
(73) Weber Maschinenbau GmbH
Breidenbach te 35236
BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) te , Onbekend (ZZ)
(47) 23.05.2012
(47) 16.05.2012
(51) B26B 21/44
A61Q 9/02
A61K 8/89
(51) B23K 9/013
(11) EP1945418
Nummer 35/12
(21) EP06837229.1
(22) 09.11.2006
(31) 735758 P
(32) 09.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MOLDED SHAVING AID
COMPOSITIONS, COMPONENTS
AND METHODE OF
MANUFACTURE.
167
29 augustus 2012
(51) C08F 283/02
C08F 283/00
C08F 20/52
B32B 27/36
B32B 27/34
B32B 1/08
Siardus, Maria te NL-4708 KN
ROOSENDAAL
BEENS, William te NL-4651 KE
STEEENBERGEN
DE KONING, Martijin, Jacobus te
NL- 4641 HG OSSENDRECHT
(11) EP1784300
(47) 30.05.2012
(21) EP04782634.2
(51) E06B 5/16
C04B 41/48
B32B 5/28
B32B 5/22
B32B 13/02
(22) 31.08.2004
(54) POLYESTER-POLYAMIDE BLENDS
(73) The Gillette Company te BOSTON,
HAVING LOW HAZE.
MA 02127, Verenigde Staten van
(73) INVISTA Technologies S.à.r.l. te
Amerika (US)
8001 ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) MEHTA, Sanjay te SPARTANBURG,
(72) O'GRADY, Janet, Kelley te
SC 29301, Verenigde Staten van
WESTWOOD, MASSACHUSETTS
Amerika (US)
02090, Verenigde Staten van
HILTNER, Phyllis Anne te
Amerika (US)
CLEVELAND, OH 44120,
WESTGATE, Marilyn, Jeanne te
Verenigde Staten van Amerika
BELMONT, MASSACHUSETTS
(US)
02478, Verenigde Staten van
BAER, Eric te CLEVELAND
Amerika (US)
HEIGHTS, OH 44106, Verenigde
CORBEIL, Corey, Edward te
Staten van Amerika (US)
ATTLEBORO, MASSACHUSETTS
(47)
23.05.2012
02703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65D 85/16
JOHNSON, Robert te MELROSE,
B32B 3/10
MASSACHUSETTS 02176,
(11) EP1749654
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06015780.7
(US)
MORRISSEY, Maureen, Sullivan te (22) 28.07.2006
BELMONT, MA 02478, Verenigde (31) 202005012104 U
Staten van Amerika (US)
(32) 02.08.2005
XU, Yun te ANDOVER,
MASSACHUSETTS 01810,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54) Multi-layer packaging film.
(US)
(73) SCA Hygiene Products GmbH te
DANTI, Gregory, Thomas te
68305 MANNHEIM,
LYNNFIELD, MASSACHUSETTS
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
01940, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
ANDERSON, John te NORTH
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
ANDOVER, MASSACHUSETTS
(72) Malke, Wolfgang te 67316
01845, Verenigde Staten van
CARLSBERG, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
MOLONEY, Michael, John te
(47)
20.06.2012
BRIMFIELD, MASSACHUSETTS
01010, Verenigde Staten van
(51) B60R 13/08
Amerika (US)
B32B 5/18
HOULIHAN, Robert, Michael te
B32B 27/32
MANACHESTER, NEW HAMPSHIRE
B32B 27/12
03104, Verenigde Staten van
B29C 43/20
Amerika (US)
(11) EP1846230
(11) EP1802454
(21) EP05793841.7
(22) 08.10.2005
(31) 102004049632
(32) 11.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COMPOSITE LAYERED PLATE FOR
FIRE DOORS.
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MAIER, Harry te 67373
DUDENHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 16.05.2012
(51) B41F 13/10
(11) EP2202069
(21) EP09180093.8
(22) 21.12.2009
(31) MI20082300
(32) 23.12.2008
(33) Italië
(54) Quick connect-disconnect
protection ring for printing
sleeves.
(73) ROSSINI S.p.A. te 20027
RESCALDINA (MI), Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Rossini, Felice te 20121 MILANO,
Italië (IT)
(47) 20.06.2012
(51) B41F 23/04
(11) EP1591246
(47) 04.07.2012
(21) EP06716613.2
(21) EP05102613.6
(51) B29D 30/46
B29D 30/30
(22) 10.02.2006
(22) 04.04.2005
(31) 1028244
1029629
1030284
(31) 102004020454
(32) 10.02.2005
27.07.2005
27.10.2005
(54) Apparatus for supplying radiation
energy onto printing material.
(11) EP1945443
(21) EP05823483.2
(22) 11.11.2005
(54) A PLANT FOR MANUFACTURING
TYRES AND MANUFACTURING
METHOD RELATED THERETO.
(73) PIRELLI TYRE S.p.A. te 20126
MILANO, Italië (IT)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BIGOGNO, Mauro te I-20126
MILANO, Italië (IT)
PORTINARI, Gianni te I-20126
MILANO, Italië (IT)
(47) 16.05.2012
(33) Nederland
Nederland
Nederland
(32) 27.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) COVERING ELEMENT COMPRISING (74)
A SOUND ABSORBING ELEMENT.
(72)
(73) Polynorm Plastics B.V. te NL-4704
RG ROOSENDAAL
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) MANDOS, Rogier, Theodorus,
drs. Quintelier te DIEGEM
Beier, Dr. Bernard te 68526
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ernst, Uwe te 68163 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 35/12
168
(DE)
Pitz, Dr.Heiner te 69198
SCHRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 13.06.2012
(51) B41J 2/06
B05D 1/30
B05D 1/26
(11) EP1854551
(21) EP07112552.0
(22) 02.12.2005
(31) 2004351778
(32) 03.12.2004
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(33) Japan
(54) Method for manufacturing
pattern formed body.
(73) Dai Nippon Printing Co., Ltd. te
TOKYO 162-8001, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73)
02903, Verenigde Staten van
Co., Ltd. te BUNKYOU-KU TOKYO
Amerika (US)
112-0004, Japan (JP)
Zins, Kenneth te FITCHBURG, MA (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
01420, Verenigde Staten van
(72) UEZONO, Kenji c/o TCM
Amerika (US)
Corporation te MINATO-KU,
09.05.2012
TOKYO 105-0003, Japan (JP)
MORISHITA, Seishi c/o TCM
B60G 21/073
Corporation te TOKYO 105-0003,
B60G 17/052
Japan (JP)
B60G 17/015
TAKESHITA, Akira c/o TCM
EP2199123
Corporation te TOKYO 105-0003,
EP08171773.8
Japan (JP)
HASEGAWA, Kiyoyasu /o TCM
16.12.2008
Corporation te TOKYO 105-0003,
Control system for pneumatic
Japan (JP)
suspensions of a vehicle provided
HYODO, Koji, HITACHI CONSTR.
with at least a driving axle and at
MACHINERY CO., LTD. te
least an additional axle with
TSUCHIURA-SHI, IBARAKI,
symmetrical load on each axle.
3000013, Japan (JP)
IVECO MAGIRUS AG te 89079
TAKANO, Koji, HITACHI CONSTR.
ULM, BONDSREPUBLIEK
MACHINERY CO., LTD. te
DUITSLAND (DE)
TSUCHIURA-SHI, IBARAKI,
3000013, Japan (JP)
Drs. Jilderda te Utrecht
(72) Tsuchiya, Katsunori te SHINJUKU- (74)
KU TOKYO-TO 162-8001, Japan
(72) Spitz, Mario te 86381,
(JP)
KRUMBACH, BONDSREPUBLIEK
Idegami, Masato te SHINJUKU-KU
DUITSLAND (DE)
TOKYO-TO 162-8001, Japan (JP)
Stuerner, Johann te 89079, ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.05.2012
(DE)
(51) B41J 2/175
(47) 16.05.2012
(11) EP2070706
(51) B60G 17/052
(21) EP07828825.5
B60G 17/017
(22) 28.09.2007
B60G 17/016
(31) 2006266899
(11) EP2086776
(32) 29.09.2006
(21) EP07854686.8
(33) Japan
(22) 16.11.2007
(54) INK CARTRIDGE AND INK JET
RECORDING SYSTEM.
(31) 604566
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
29 augustus 2012
(32) 27.11.2006
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
ADJUSTING A VEHICLE ALIGNED
WITH AN ARTIFICIAL HORIZON.
(72) ITO, Noritsugu te NAGOYA-SHI,
(73) Driveright Holdings, Ltd. te
AICHI 467-8562, Japan (JP)
BALLYCOOLIN, DUBLIN 15, Ierland
ITO, Shingo te NAGOYA-SHI, AICHI
(IE)
467-8562, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
SUGIYAMA, Wataru te NAGOYASHI, AICHI 467-8562, Japan (JP)
(72) HOLBROOK, Gregory A. te
ZIONSVILLE, IN 46077, Verenigde
(47) 16.05.2012
Staten van Amerika (US)
(51) B42F 13/00
(47)
16.05.2012
B42C 7/00
B29C 45/14
(51) F16H 61/44
F16H 57/04
(11) EP2298572
F16D 55/40
(21) EP10194688.7
B60K 17/10
(22) 05.01.2007
B60K 17/04
B60K 17/02
(31) 327194
(11)
EP1862344
(32) 06.01.2006
(47) 16.05.2012
(51) B60N 2/50
B60N 2/02
B60N 2/00
(11) EP2234836
(21) EP08862388.9
(22) 17.12.2008
(31) 07123494
(32) 18.12.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ADJUSTABLE CUSHIONED
INTERMEDIATE SYSTEM FOR
SEAT, IN PARTICULAR FOR
VEHICLE SEAT.
(73) Iveco S.p.A. te 10156 TORINO,
Italië (IT)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72) BERTOZZI, Franco te I-10040
DRUENTO, Italië (IT)
(47) 16.05.2012
(51) G07C 9/00
E05B 65/16
B60R 25/00
(11) EP2091791
(21) EP06847281.0
(22) 31.10.2006
(54) KEYLESS ACCESS SYSTEM AND
METHOD FOR A TRUCK AND
TRUCK EQUIPPED WITH SUCH A
SYSTEM.
(73) RENAULT TRUCKS te 69800 ST
PRIEST, Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06715470.8
(54) Molded binder.
(22) 09.03.2006
(72) VINCENT, Loic te 69200
VENISSIEUX, Frankrijk (FR)
(73) Staples The Office Superstore,
LLC te FRAMINGHAM MA 01702,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 2005066705
(47) 30.05.2012
(32) 10.03.2005
(51) B60S 1/38
(33) Japan
(11) EP2366594
(54) HYDRAULIC POWER
TRANSMISSION DEVICE AND
WORK VEHICLE.
(21) EP11167404.0
(72) Petrie, Aidan te JAMESTOWN, RI
02835, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nelsen, Daniel te PROVIDENCE, RI (73) Hitachi Construction Machinery
(22) 30.11.2006
(31) 20050115734
(32) 30.11.2005
Nummer 35/12
(33) Zuid-Korea
169
(47) 23.05.2012
(54) Jig for heat treating wiper frame (51) B61L 1/16
of wiper blade and method for
(11) EP2289757
machining wiper frame using the
(21) EP10170574.7
same.
(22) 23.07.2010
(73) ADM21 Co., Ltd. te ANSAN-SI,
GYEONGGI-DO 425-850, Zuid(31) 102009037369
Korea (KR)
(32) 11.08.2009
Kim, In Kyu te ANSAN-SI,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GYEONGGI-DO 426-768, ZuidKorea (KR)
(54) Method for calibrating a wheel
sensor of an assembly for
(72) Kim, In Kyu te GYEONGGI-DO
determining whether a track is
426-768, Zuid-Korea (KR)
free or occupied, wheel sensor
(47) 23.05.2012
and assembly.
(51) G09F 19/22
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
B61B 1/02
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2117901
(DE)
(21) EP07804306.4
(22) 18.09.2007
(31) 0618316
(32) 18.09.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PLATFORM SCREEN DOOR.
(73) Knorr-Bremse Rail Systems (UK)
Limited te WILTSHIRE, SN12 6TL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) FULLALOVE, Colin te MELKSHAM
WILTSHIRE SN12 6LT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
GRADWELL, Colin te MELKSHAM
WILTSHIRE SN12 6TL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BRADLEY, Ross te MELKSHAM
WILTSHIRE SN12 6TL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BRAILEY, Nick te MELKSHAM
WILTSHIRE SN12 6TL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 16.05.2012
(51) E06B 7/23
B61D 19/02
B60J 10/08
B60J 10/00
29 augustus 2012
(33) Zuid-Korea
(54) Medicine pouch arranging device.
(73) JVM Co., Ltd. te DAEGU 704-900,
Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) KIM, Jun-Ho te 706-014, DAEGU,
Zuid-Korea (KR)
(47) 11.07.2012
(51) B65D 88/16
(11) EP2218656
(21) EP10000938.0
(22) 29.01.2010
(31) 102009008984
(32) 14.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Flexibele stortgoedhouder.
(72) Seidel, Rüdiger te 31275 LEHRTE, (73) Nordenia Deutschland Emsdetten
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GmbH te 48282 EMSDETTEN,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Windel, Roland te 31226 PEINE,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(DE)
(72)
Hartmann, Siegfried te 49477
(47) 30.05.2012
IBBENBÜREN, BONDSREPUBLIEK
(51) B65G 47/84
DUITSLAND (DE)
B65G 29/02
Feld, Thomas te 48282
B65G 17/32
EMSDETTEN, BONDSREPUBLIEK
B65B 35/56
DUITSLAND (DE)
B65B 25/00
(47) 09.05.2012
(11) EP2108589
(51) B65G 15/38
(21) EP09005014.7
(11) EP2328822
(22) 03.04.2009
(21) EP09782487.4
(31) 102008018224
(22) 02.09.2009
(32) 10.04.2008
(31) 102008048175
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 20.09.2008
(54) Method and device for
transferring small products on a (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CONVEYOR BELT FOR
longitudinal transport device,
TRANSPORTING HOT MATERIAL.
especially those with a handle.
(73) Phoenix Conveyor Belt Systems
GmbH te 07422 BAD
BLANKENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2269885
(73) THEEGARTEN-PACTEC GMBH &
CO. KG te 01237 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP10166428.2
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 18.06.2010
(72) Steffen, John te 01217 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bodach, Siegmund te 01156
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Seibt, Wilfried te 01189
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wehner, Gert te 01328 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HOPFE, Jürgen te 07407
RUDOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPIER, Petra te 07422 BAD
BLANKENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.05.2012
(21) EP10157093.5
(51) G01N 21/95
B65B 61/28
B65B 5/10
(22) 19.03.2010
(11) EP2204326
(33) Italië
(21) EP09177508.0
(54) Arm made of composite material
and respective production
method.
(31) 202009008974 U
(32) 30.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Seal device for a vehicle door.
(73) GUMMI-WELZ GmbH u. Co. KG
GUMMI-KUNSTSTOFFTECHNIKSCHAUMSTOFFE te 89231 NEUULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Fritsche, Wolfgang te 89134,
BLAUSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lindenthal, Gunther te 89176,
ASSELFINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Grein, Horst te 34637,
SCHRECKSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 30.11.2009
(31) 20090000730
(32) 06.01.2009
(47) 06.06.2012
(51) E04G 21/04
B66C 23/70
(11) EP2248755
(31) UD20090090
(32) 06.05.2009
(73) Cifa S.P.A. te 20030 SENAGO,
MILANO, Italië (IT)
Nummer 35/12
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Cortellini, Mauro Marco te 20089,
ROZZANO (MI), Italië (IT)
Maini, Paolo Dario te 20052,
MONZA, Italië (IT)
Bernasconi, Andrea te 20131,
MILANO, Italië (IT)
Beretta, Stefano te 27058,
VOGHERA (PV), Italië (IT)
170
TESKE, Michael te 06258
SCHKOPAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 09.05.2012
(51) C07C 255/50
C07C 237/36
(11) EP1951661
(21) EP06850109.7
(47) 16.05.2012
(22) 07.11.2006
(51) E21B 33/13
C04B 28/02
C04B 24/26
(31) 737627 P
(11) EP1603847
(21) EP04712045.6
(22) 18.02.2004
(31) 0305271
(32) 07.03.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 17.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GLUCAGON RECEPTOR
ANTAGONISTS, PREPARATION
AND THERAPEUTIC USES.
(73) ELI LILLY AND COMPANY te
INDIANAPOLIS, IN 46285,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) FLEXIBLE CEMENTING
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
COMPOSITIONS AND METHODS
FOR HIGH-TEMPERATURE WELLS. (72) CONNER, Scott, Eugene te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46236,
(73) Services Petroliers Schlumberger
Verenigde Staten van Amerika
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
(US)
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
LI, Jianke te HAMDEN, CT 06518,
B.V. te 2514 JG DEN HAAG
Verenigde Staten van Amerika
Schlumberger Holdings Limited te
(US)
ROAD TOWN, TORTOLA,
ZHU, Guoxin te CARMEL, IN
Britse Maagdeneilanden (VG)
46032, Verenigde Staten van
Sofitech N.V. te 1180 BRUXELLES,
Amerika (US)
België (BE)
(47) 08.08.2012
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) C07D 491/048
(72) JAMES, Simon te F-92350 LE
C07D 215/38
PLESSIS-ROBINSON, Frankrijk (FR)
C07D 207/36
LE ROY-DELAGE, Sylvaine te F(11)
EP2134681
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(21)
EP08718147.5
(47) 23.05.2012
(51) C05F 3/00
C05D 3/02
C05C 3/00
C01F 11/18
C01C 1/242
(11) EP1685084
(21) EP04803163.7
(22) 15.11.2004
(31) 10354063
102004053297
(32) 19.11.2003
04.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 21.03.2008
(31) 0753973
(32) 21.03.2007
(33) Frankrijk
(54) TRANS-ANNULAR
REARRANGEMENT OF ACTIVE
LACTAMES.
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
Université de Montpellier I te
34006 MONTPELLIER, Frankrijk
(FR)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) MARTINEZ, Jean te F-34720
(54) Werkwijze en inrichting voor de
CAUX, Frankrijk (FR)
bereiding van stikstofmeststof uit
DEWYNTER, Georges te F-34090
organische afvalproducten.
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(73) Phoenix Beteiligungs GmbH te
FARRAN, Daniel te F-34800
6858 SCHWARZACH, Oostenrijk
CABRIERES, Frankrijk (FR)
(AT)
(47) 16.05.2012
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) C07D 211/22
(72) SPINDLER, Herbert te 06120
(11) EP2051963
HALLE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07837002.0
BAUERMEISTER, Ute te 04205
(22) 17.08.2007
LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
(31) 838691 P
DUITSLAND (DE)
MEIER, Thomas te 13583 BERLIN, (32) 18.08.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
29 augustus 2012
(54) PROCESS FOR RESOLVING CHIRAL
PIPERIDINE ALCOHOL AND
PROCESS FOR SYNTHESIS OF
PYRAZOLO [1,5-A]PYRIMIDINE
DERIVATIVES USING SAME.
(73) Schering Corporation te
KENILWORTH, NJ 07033,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHEN, Frank, Xing te
PLAINSBORO, NJ 08536,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TAMAREZ, Maria, M. te RAHWAY,
NJ 07065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
XIE, Ji te EDISON, NJ 08817,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 16.05.2012
(51) C07D 213/79
C07C 63/307
C07C 51/41
(11) EP1928831
(21) EP06779211.9
(22) 25.08.2006
(31) 0517414
(32) 25.08.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) CHEMICAL SYNTHESIS.
(73) The Queen's University of Belfast
te BELFAST BT7 1NN NORTHERN
IRELAND, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) JAMES, Stuart, Lloyd School of
Chemistry and Chemical
Engineering te BELFAST BT9 5AG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
LAZUEN-GARAY, Ana te BELFAST
BT7 1NN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PICHON, Anne te BELFAST BT7
1NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 16.05.2012
(51) C07D 417/12
C07D 413/12
C07D 405/12
C07D 217/26
A61P 7/06
A61K 31/4725
A61K 31/472
(11) EP2044028
(21) EP07717454.8
(22) 26.01.2007
(31) 762780 P
(32) 27.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Cyaanisochinolineverbindingen
die door hypoxie induceerbare
factor (Hypoxia Inducible Factor,
HIF) stabiliseren.
(73) Fibrogen, Inc. te SAN FRANCISCO,
CA 94158, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) AREND, Michael, P. te FOSTER
CITY, CALIFORNIA 94404,
Nummer 35/12
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FLIPPIN, Lee, A. te WOODSIDE,
CALIFORNIA 94062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WU, Min te SUNNYVALE,
CALIFORNIA 94087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TURTLE, Eric, D. te BELMONT,
CALIFORNIA 94002, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HO, Wen-bin te LOS ALTOS,
CALIFORNIA 94024, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DENG, Shaojiang te SAN MATEO,
CALIFORNIA 94403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 16.05.2012
(51) C07F 9/38
C07D 243/14
C07D 243/08
C07C 229/16
A61K 49/14
171
29 augustus 2012
A61P 5/00
A61K 31/55
FREIBURG I. BR.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1953162
(21) EP08154072.6
(47) 23.05.2012
(22) 21.02.2002
(51) C07D 501/54
C07D 501/12
A61P 31/00
A61K 31/546
(31) 10109021
10117803
10140345
10203486
(11) EP2268648
(21) EP09731612.9
(32) 24.02.2001
10.04.2001
17.08.2001
30.01.2002
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
(22) 14.04.2009
(31) 08154517
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(54) Xanthin derivatives, their
production and utilisation as
medicine.
(22) 20.06.2006
(73) Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 165793
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(11) EP1904460
(21) EP06777373.9
(72) Himmelsbach, Frank Dr. te 88441
MITTELBIBERACH,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MULTIDENTATE AZA LIGANDS
(DE)
ABLE TO COMPLEX METAL IONS
Mark, Michael Dr. te 88400
AND THE USE THEREOF IN
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
DIAGNOSTICS AND THERAPY.
DUITSLAND (DE)
Lotz, Ralf R.H. Dr. te 88443
BRACCO IMAGING S.p.A. te 20134
SCHEMMERHOFEN,
MILANO, Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(DE)
GIOVENZANA, Giovanni B.,
Maier, Roland Dr. te 88400
Bracco Imaging S.p.A. te I-20134
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
MILANO, Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
PALMISANO, Giovanni, Bracco
Langkopf, Elke Dr. te 88447
Imaging S.p.A. te I-20134
WARTHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
MILANO, Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
SISTI, Massimo, Bracco Imaging
Eckhardt, Matthias Dr. te 88400
S.p.A. te I-20134 MILANO, Italië
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
(IT)
DUITSLAND (DE)
CAVALLOTTI, Camilla, Bracco
(47)
20.06.2012
Imaging S.p.A. te I-20134
MILANO, Italië (IT)
(51) C07D 498/22
AIME, Silvio, Bracco Imaging
(11) EP1812448
S.p.A. te I-20134 MILANO, Italië
(21) EP05803350.7
(IT)
CALABI, Luisella, Bracco Imaging (22) 03.11.2005
S.p.A. te I-20134 MILANO, Italië
(31) 625343 P
(IT)
642131 P
SWENSON, Rolf, Bracco Research
(32)
05.11.2004
USA te PRINCETON, NJ 08540,
07.01.2005
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
KONDAREDDIAR, Ramalingam,
Bracco Research USA te
(54) ORGANIC COMPOUNDS.
PRINCETON, NJ 08540, Verenigde
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Staten van Amerika (US)
Zwitserland (CH)
LATTUADA, Luciano, Bracco
Novartis Pharma GmbH te 1230
Imaging S.p.A. te I-20134
WIEN, Oostenrijk (AT)
MILANO, Italië (IT)
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
MOROSINI, Pierfrancesco, Bracco
Imaging S.p.A. te I-20134
(72) HOEHN, Pascale te F-68440
MILANO, Italië (IT)
ESCHENTZWILLER, Frankrijk (FR)
KOCH, Bernd te F-68220
16.05.2012
BUSCHWILLER, Frankrijk (FR)
C07D 473/04
MUTZ, Michael te 79104
(32) 24.06.2005
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(32) 15.04.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Crystalline (6R,7R)-7-{2-(5Amino-[1,2,4]thiadiazol-3-yl)-2[(Z)-trityloxyimino]-acetylamino}3-[(R)-1'-tert- butoxycarbonyl-2oxo-[1,3]bipyrrolidinyl-(3E)ylidenemethyl]-8-oxo-5-thia-1aza-bicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2carboxylic acid benzhydryl ester;
its manufacture and use.
(73) Basilea Pharmaceutica AG te
4005 BASEL, Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) ALPEGIANI, Marco te I-20132
MILANO, Italië (IT)
CABRI, Walter te I-20089
ROZZANO, Italië (IT)
HEUBES, Markus te 79650
SCHOPFHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LONGONI, Davide te I-20064
GORGONZOLA, Italië (IT)
SCHLEIMER, Michael te 79594
INZLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 16.05.2012
(51) C07F 5/02
(11) EP1867650
(21) EP06715617.4
(22) 13.03.2006
(31) 2005070607
2005294589
(32) 14.03.2005
07.10.2005
(33) Japan
Japan
(54) HYDROXYMETHYLBORON
COMPOUNDS.
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) TANAKA, Keigo c/o Tsukuba
Research Laboratories, te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI, 3002 635,
Japan (JP)
INOUE, Satoshi c/o Tsukuba
Research Laboratories, te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI, 3002 635,
Japan (JP)
ITO, Daisuke c/o Tsukuba
Research Laboratories, te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI, 3002 635,
Japan (JP)
MURAI, Norio c/o Tsukuba
Nummer 35/12
Research Laboratories, te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI, 3002 635,
Japan (JP)
KABURAGI, Yosuke c/o Tsukuba
Research te 5-CHOME, TSUKUBASHI, IBARAKI, 3002 635, Japan (JP)
SHIROTORI, Shuji c/o Tsukuba
Research te 5-CHOME, TSUKUBASHI, IBARAKI, 3002 635, Japan (JP)
SUZUKI, Shuichi c/o
TsukubaResearch Laboratories, te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI, 30026 35,
Japan (JP)
OHASHI, Yoshiaki c/o Tsukuba
Research te 5-CHOME, TSUKUBASHI, IBARAKI, 3002 635, Japan (JP)
172
bruikbaar zijn als modulatoren
van de progesteronreceptor.
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(32) 01.12.2004
10.03.2005
10.03.2005
JIANG, Weiqin te CRANBURY, NEW
JERSEY 08512, Verenigde Staten (33) GROOT BRITTANNIË
van Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË
SUI, Zhihua te EXTON,
GROOT BRITTANNIË
PENNSYLVANIA 19341, Verenigde (54) Non-cytotoxic protein conjugates.
Staten van Amerika (US)
(73) Health Protection Agency te
27.06.2012
SALISBURY, WILTSHIRE SP4 0JG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
C07K 14/00
Allergan, Inc. te IRVINE,
EP2161278
California, Verenigde Staten van
EP08172017.9
Amerika (US)
17.12.2008
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(22)
(51 C08F 4/00
)
C07F 9/6581
C07F 17/00
(31) 08163895
(21 EP08853711.3
)
(22 25.11.2008
)
(31 102007057854
)
(32 28.11.2007
)
(32) 08.09.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Single-chain coiled coil scaffold.
(73) Complix N.V. te 3590
DIEPENBEEK, België (BE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Desmet, Johan te B-8500
KORTRIJK, België (BE)
Lasters, Ignace te B-2018
ANTWERPEN, België (BE)
(47) 23.05.2012
(51) G01N 33/569
C12N 7/00
C12N 15/40
(54 CYCLOPENTADIENYLPHOSPHAZENE
C07K 16/10
)
COMPLEXES (CpPN COMPLEXES) OF
C07K 14/08
METALS OF THE THIRD AND
A61K 39/21
FOURTH GROUP AND OF THE
(11)
EP1973931
LANTHANOIDS.
(21)
EP07700412.5
(73 Philipps-Universität Marburg te
)
35037 MARBURG,
(22) 04.01.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (31) 0600081
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(74 drs. Quintelier te DIEGEM
)
(32) 04.01.2006
(33)
(72 SUNDERMEYER, Jörg te 35041
(54)
)
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73)
RUFANOV, Konstantin te 109439
MOSKAU, Russische Federatie (RU)
PETROV, Alexander te 38108
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (74)
ELFFERDING, Michael te 35039
(72)
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WINKENSTETTE, Manuel te 81667
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47 02.05.2012
)
(51) C07J 51/00
A61P 5/36
A61K 31/565
(11) EP1989217
(21) EP07757084.4
(22) 16.02.2007
(31) 774735 P
(32) 17.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 11-Fosforsteroidderivaten die
0504966
0504964
(73) Janssen Pharmaceutica N.V. te
2340 BEERSE, België (BE)
(47) 27.06.2012
(11 EP2227479
)
29 augustus 2012
GROOT BRITTANNIË
CHICKEN VIRUS VACCINE AND
DIAGNOSTIC.
(72) Foster, Keith te ABINGDON,
OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Chaddock, John te ABINGDON,
OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Penn, Charles te 1211 GENEVA
27, Zwitserland (CH)
Aoki, K. Roger te IRVINE, CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Francis, Joseph te IRVINE, CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Steward, Lance te IRVINE, CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 30.05.2012
(51) C07K 14/47
(11) EP1928903
(21) EP06792004.1
(22) 12.09.2006
(31) PCT/EP2005/009782
(32) 12.09.2005
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) CELL-PERMEABLE PEPTIDE
INHIBITORS OF THE JNK SIGNAL
The Queen's University of Belfast
TRANSDUCTION PATHWAY.
te BELFAST BT7 1NN NORTHERN
IRELAND, GROOT BRITTANNIË
(73) Xigen S.A. te 1066 EPALINGES,
(GB)
Zwitserland (CH)
ir. Zeeuw te GLASGOW
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
TODD, Daniel te BELFAST BT7
1NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
WYLIE, Mildred te BELFAST BT7
1NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
BALL, Neris te BELFAST BT7 1NN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
te , Onbekend (ZZ)
(47) 16.05.2012
(51) C12N 9/64
C07K 14/575
C07K 14/33
A61K 47/48
A61K 38/48
A61K 31/711
(11) EP2204182
(72) BONNY, Christophe te CH-1006
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
(47) 30.05.2012
(51) C07K 14/745
(11) EP1709075
(21) EP04806160.0
(22) 17.12.2004
(31) 0329254
(32) 17.12.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) TREATMENT OF VIRAL
INFECTIONS.
(21) EP10157432.5
(73) Ai2 Limited te MANCHESTER M13
9XX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 01.12.2005
(74) ir. Klavers te Almere
(31) 0426394
(72) DOBSON, Curtis Faculty of Life
Nummer 35/12
173
Sciences te P.O. BOX 88
MANCHESTER M60 1QD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WÖRNDLE, Alexander te 60313
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.06.2012
(51) C08L 95/00
C08L 53/02
C08F 8/34
C08F 8/32
C08F 8/06
C08C 19/24
C08C 19/22
C08C 19/20
C08C 19/04
(11) EP2178924
(21) EP08829045.7
(22) 17.07.2008
(31) 0705367
(32) 24.07.2007
(33) Frankrijk
(54) THERMOREVERSIBLY
CROSSLINKED BITUMEN/POLYMER
COMPOSITION.
(73) Total Raffinage Marketing te
92800 PUTEAUX, Frankrijk (FR)
Centre National de la Recherche
Scientifique - CNRS te 75794
PARIS CEDEX 16, Frankrijk (FR)
(47) 16.05.2012
(51) C08F 2/00
C08F 10/02
C08F 10/00
(11) EP1732957
(21) EP05732744.7
(22) 05.04.2005
(31) 560230 P
(32) 07.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF CONTROLLING
OLEFIN POLYMERIZATION.
(73) Union Carbide Chemicals &
Plastics Technology LLC te
DANBURY, CT 06817-0001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
(72)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) CHAVEROT, Pierre te F-42800
SAINTE-CROIX EN JAREZ, Frankrijk
(FR)
GODIVIER, Charlotte te F-69230 (47)
SAINT GENIS-LAVAL, Frankrijk
(51)
(FR)
LEIBLER, Ludwik te F-75006
PARIS, Frankrijk (FR)
ILIOPOULOS, Ilias te F-75012
PARIS, Frankrijk (FR)
LEACH, Amanda, Kathryn te
DELANSON, NY 12053, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 13.06.2012
(11) EP2316867
(11) EP2274340
(31) 102009051557
(21) EP09737782.4
(32) 31.10.2009
(22) 31.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008021511
(54) Tin-free, aqueous polyurethane
dispersions.
(73)
(74)
(72)
(51) C09D 201/10
C08L 101/10
C08G 18/71
C08G 18/48
C08G 18/38
(11) EP2076568
(21) EP07821030.9
(22) 08.10.2007
(31) 102006048041
(32) 09.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COMPOSITIONS CONSISTING OF
PARTIALLY SILYL-TERMINATED
POLYMERS.
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP10188971.5
(22) 27.10.2010
(54) METHOD OF REMOVING
RESIDUAL ETHYLENE OXIDE
MONOMER FROM POLYETHYLENE
OXIDE.
(73) SUMITOMO SEIKA CHEMICALS
CO., LTD. te KAKO-GUN, HYOGO
675-0145, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) KOBAYASHI, Shinji c/o SUMITOMO
SEIKA CHEMICALS CO., LTD.. te
(73)
Bayer
MaterialScience
AG
te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HYOGO 6728076, Japan (JP)
51368 LEVERKUSEN,
TERAMOTO, Masaki c/o
PIGMENT DISPERSER AND EASILY
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SUMITOMO SEIKA CHEMICALS
DISPERSED SOLID PIGMENT
(DE)
CO., LTD. te HYOGO 6728076,
PREPARATIONS.
(72) Sommer, Stefan te LEVERKUSEN,
Japan (JP)
Clariant Finance (BVI) Limited te
51375, BONDSREPUBLIEK
KATOU, Makoto c/o SUMITOMO
ROAD TOWN, TORTOLA,
DUITSLAND (DE)
SEIKA CHEMICALS CO., LTD. te
Britse Maagdeneilanden (VG)
Luehmann, Erhard te 29699,
HYOGO 6728076, Japan (JP)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
BOMLITZ, BONDSREPUBLIEK
IDO, Tohru c/o SUMITOMO SEIKA
DUITSLAND (DE)
PLÜG, Carsten te 64367
CHEMICALS CO., LTD. te HYOGO
Rische, Thorsten te COLUMBUS,
MÜHLTAL/NIEDERBEERBACH,
6728076, Japan (JP)
PA
31907-9477,
Verenigde
Staten
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
16.05.2012
van Amerika (US)
(DE)
Lippemeier,
Jürgen
te
51147,
(51)
F16C 33/14
PITARCH LÓPEZ, Jesús te 60320
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
F16C 33/00
FRANKFURT AM MAIN,
(32) 30.04.2008
(54)
DUITSLAND (DE)
(47) 09.05.2012
(72) BRAUN, Daniela te SHANGHAI
200120, China (CN)
KLEIN, Johann te 40593
ir. Zeeuw te GLASGOW
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DAVIS, Mark, B. te HURRICANE,
DUITSLAND (DE)
WV 25526, Verenigde Staten van
BACHON, Thomas te 40597
Amerika (US)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
MADDEN, James, D. te BILLINGS
DUITSLAND (DE)
MONTANA 59106-1335,
BOLTE, Andreas te 40627
Verenigde Staten van Amerika
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
KUNZE, Christiane te 51061
23.05.2012
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
C09J 175/16
DUITSLAND (DE)
C09D 175/16
(47)
23.05.2012
C08G 18/79
C08G 18/75
(51) C08G 65/30
C08G 18/72
(11) EP1873187
C08G 18/68
(21) EP06731680.2
C08G 18/67
(22) 12.04.2006
C08G 18/66
C08G 18/32
(31) 2005122663
C08G 18/22
(32) 20.04.2005
C08G 18/12
(33) Japan
C08G 18/08
(51) C09D 7/02
C09D 17/00
C09B 67/00
C08F 8/32
C08F 222/08
C08F 212/08
(33)
29 augustus 2012
Nummer 35/12
F16C 13/00
C09D 7/12
C08K 3/08
C08K 3/00
174
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 16.05.2012
(22) 15.10.2007
(51) C08L
C08L
C08L
C08L
(31) 102006049062
(11) EP2345695
(32) 13.10.2006
(21) EP11000110.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 10.01.2011
(54) Tegen slijtage beschermende
bekleding.
(31) 102010004238
102010006720
(73) Richter, Dirk te 52349 DÜREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 08.01.2010
02.02.2010
(11) EP2081986
(21) EP07846249.6
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Richter, Dirk te 52349 DÜREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pluta, Christian te 41063
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
9/00
23/16
23/10
21/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) C08L 27/06
C08K 5/00
(72) Hintemann, Damian te 48703
STADTLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wack, Holger te 44137
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bertling, Jürgen te 44269
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09710365.9
(22) 12.02.2009
(31) 29035 P
(32) 15.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A REPLACEMENT PLASTICIZER
SYSTEM FOR PHTHALATEPLASTICIZED FORMULATIONS.
(73) Union Carbide Chemicals &
Plastics Technology LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(47) 06.06.2012
(51) C08L 33/06
C08K 5/09
(11) EP2180016
(21) EP08765587.4
(22) 13.06.2008
(31) 2007182817
(32) 12.07.2007
(72) EATON, Robert te BELLE MEAD NJ
(33) Japan
08502, Verenigde Staten van
(54) METHOD OF PREPARING A
Amerika (US)
CURABLE RESIN COMPOSITION.
(47) 16.05.2012
(73) Toagosei Co., Ltd te MINATO-KU,
(51) C08K 9/10
TOKYO 105-8419, Japan (JP)
C08K 9/08
(74)
drs. Quintelier te DIEGEM
C08K 9/04
(72)
MOCHIZUKI, Katsunobu te
(11) EP1829923
NAGOYA-CITY AICHI 455-0027,
(21) EP06004755.2
Japan (JP)
(22) 18.11.1998
KAAI, Michihiro te NAGOYA-CITY
AICHI 455-0027, Japan (JP)
(31) 19754341
YONEDA, Kotaro te NAGOYA-CITY
(32) 25.11.1997
AICHI 455-0027, Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 06.06.2012
(54) Micro-ingekapseld
caoutchouctoevoegsel.
(73) Schill + Seilacher "Struktol"
GmbH te 22113 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Menting, Karl-Hans te 21244
BUCHHOLZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stone, Christopher te 22393
compact.
(73) Fuji Xerox Co., Ltd. te MINATO-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(72) Yamanaka, Makiko te
MINAMIASHIGARA-SHI
KANAGAWA, Japan (JP)
Maeyama, Ryuichiro te
MINAMIASHIGARA-SHI
KANAGAWA, Japan (JP)
(47) 27.06.2012
(51) C09D
C09D
C09D
B05D
7/12
5/16
143/04
7/24
(11) EP2128208
(21) EP07832304.5
(22) 21.11.2007
(54) Elastomer-modified thermoplastic
(31) PCT/JP2007/053591
composition.
(32) 27.02.2007
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
(47) 16.05.2012
(11) EP2245089
29 augustus 2012
(51) C08L 69/00
(11) EP1953192
(21) EP07019165.5
(22) 28.09.2007
(31) 2007024488
(32) 02.02.2007
(33) Japan
(54) Resin compact, casing and
production method of resin
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) STAIN-PROOF COATING
COMPOSITION, METHOD FOR
PRODUCTION OF THE
COMPOSITION, STAIN-PROOF
COATING FILM FORMED BY USING
THE COMPOSITION, COATED
ARTICLE HAVING THE COATING
FILM ON THE SURFACE, AND
STAIN-PROOFING TREATMENT
METHOD FOR FORMING THE
COATING FILM.
(73) Nitto Kasei Co., Ltd. te OSAKA-SHI
OSAKA 533-0031, Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) WAKU, Hidenori te OSAKA-SHI,
OSAKA 5330031, Japan (JP)
MORI, Kiyomi te OSAKA-SHI,
OSAKA 5330031, Japan (JP)
OKA, Masayuki te OSAKA-SHI,
OSAKA 533-0031, Japan (JP)
FUJIMOTO, Takayoshi te OSAKASHI, OSAKA 533-0031, Japan (JP)
(47) 08.08.2012
(51) C09K 3/18
C09D 191/08
C09D 191/06
C08L 91/08
C08L 91/06
C08K 5/42
C08K 5/13
C08K 3/20
C04B 24/08
C04B 11/00
(11) EP1572828
(21) EP03814563.7
(22) 05.06.2003
(31) 435329 P
454131 P
(32) 20.12.2002
12.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) WATER-RESISTANT ADDITIVES
FOR GYPSUM WOOD FIBER
PRODUCTS.
Nummer 35/12
(73) Hexion Specialty Chemicals, Inc.
te COLUMBUS OH 43215,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) WANTLING, Steven, J. te
BRANDON, MO 39047, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZEPKA, Bonnie, S. te LOUISVILLE,
KY 40243, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 23.05.2012
(51) C11D 17/00
C11D 1/52
C09K 19/52
C09K 19/06
A23L 2/52
A23L 1/305
A23L 1/30
(11) EP2271728
175
COLLINS, John, Kevin, Spur Hill te
CORK, Ierland (IE)
DAVENPORT, Gary, Mitchell te
DAYTON, OH 45415, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KIELY, Barry, Pius, Simla Villa te
CORK, Ierland (IE)
O'MAHONY, Liam, Diarmuid te
CO. CORK, Ierland (IE)
SUNVOLD, Gregory, Dean te
LEWISBURG, OH 45338,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TETRICK, Mark, Alan te DAYTON,
OH 45415, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VICKERS, Robert, Jason te
JACKSON, TN 38305, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 06.06.2012
(31) 08153930
(51) G01N 33/68
C12N 5/07
C07K 16/28
A61P 9/10
A61K 39/395
(32) 02.04.2008
(11) EP1613659
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP04727464.2
(54) OLEOYLETHANOLAMIDE BASED
FUNCTIONAL MESOPHASES.
(22) 14.04.2004
(21) EP09726870.0
(22) 30.03.2009
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(31) 0301087
320112 P
(32) 14.04.2003
16.04.2003
(72) MEZZENGA, Raffaele te CH-8053 (33) Zweden
ZURICH, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
MOHAMMADY, Sayed te MAKKAH (54) NEW MONOCLONAL ANTIBODY
AL-MUKARRAMA, Saoedi-Arabië
CAPABLE OF BINDING INTEGRIN
(SA)
ALPHA 10 BETA 1.
POUZOT, Matthieu te CH-1010
(73)
Xintela AB te 237 33 BJÄRRED,
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
Zweden (SE)
(47) 20.06.2012
(72) LUNDGREN-AKERLUND, Evy te
(51) C12R 1/01
BJÄRRED, 237 33, Zweden (SE)
C12N 1/20
(47)
25.01.2012
A23L 1/30
A23K 1/18
(51) C12N 9/52
A23K 1/00
C12N 15/62
A01N 63/00
C12N 15/57
C07K 19/00
(11) EP1718265
C07K 14/33
(21) EP04815185.6
C07K 14/32
(22) 17.12.2004
(11) EP1567641
(31) 531588 P
(32) 19.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CANINE PROBIOTIC
BIFIDOBACTERIA GLOBOSUM.
(73) THE IAMS COMPANY te DAYTON,
OHIO 45414, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Alimentary Health Limited te
KINSALE, COUNTY CORK, Ierland
(IE)
(21) EP02768702.9
(22) 23.08.2002
(31) 314613 P
(32) 24.08.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROAEROLYSIN CONTAINING
PROTEASE ACTIVATION
SEQUENCES AND METHODS OF
USE FOR TREATMENT OF
PROSTATE CANCER.
29 augustus 2012
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ISAACS, John, T. te PHOENIX, MD
21131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BUCKLEY, James, Thomas te
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
V8S 4K3, Canada (CA)
(47) 23.05.2012
(51) C12Q 1/68
C12N 15/10
(11) EP2270151
(21) EP10165393.9
(22) 09.06.2010
(31) 102009031434
(32) 01.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for removing paraffin
from biological samples.
(73) AXAGARIUS GmbH & Co. KG te
52355 DÜREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
(72) Kirsch, Christoph te 50529
PUHLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Beyard, Claudia te 53909
ZÜLPICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Meusel, Markus te 52146
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Möller, Klaus te 52249
ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Radmacher, Edmund te 52349
DÜREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.07.2012
(51) C12N 15/11
(11) EP2076598
(21) EP07842013.0
(22) 07.09.2007
(31) 824953 P
851145
(32) 08.09.2006
06.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SIRNA AND METHODS OF
MANUFACTURE.
(73) OPKO Ophthalmics, LLC te MIAMI,
FLORIDA 33137, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) ENDEJANN, N., Nicole te
STREETSBORO, OHIO 44241,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (73) UVic Industry Partnerships Inc. te
REICH, Samuel, Jotham te MIAMI
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA
(72) BOILEAU, Thomas, WilliamBEACH, FLORIDA 33140,
V8W 3W2, Canada (CA)
Maxwell te SPRINGFIELD, OH
Verenigde Staten van Amerika
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY te
45504, Verenigde Staten van
(US)
BALTIMORE, MD 21218-5210,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(47)
23.05.2012
CEDDIA, Michael, Anthony te
(US)
NEWBURG, IN 47630, Verenigde
(51) C12N 15/113
(72) DENMEADE, Samuel, R. te
Staten van Amerika (US)
A61P 25/00
ELLICOTT CITY, MD 21043,
Nummer 35/12
A61K 31/7088
176
(21) EP03755923.4
(11) EP1716235
(22) 21.03.2003
(21) EP05707286.0
(31) 10224214
10224980
(22) 09.02.2005
(31) 04002846
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(54) IMPROVED NUCLEIC ACID
AMPLIFICATION PROCEDURE.
(73) Nugen Technologies, Inc. te SAN
CARLOS, CA 94070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KURN, Nurith te PALO ALTO, CA
94306, Verenigde Staten van
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WANG, Shenglong te SAN
INHIBITORS OF TGF-R SIGNALING (54) TRANSGENIC PLANTS WITH
RAMON, CA 94582, Verenigde
FOR TREATMENT OF CNS
CONTROLLED DISTRIBUTION OF A
Staten van Amerika (US)
DISORDERS.
TRAIT TO PROGENY.
(47) 11.07.2012
Bogdahn, Ulrich te 93055
(73) Bayer CropScience N.V. te 1831
(51) C12Q 1/68
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DIEGEM, België (BE)
DUITSLAND (DE)
(11) EP2216416
(72) WERNER, Stefan te 06110 HALLE,
Aigner, Ludwig te 5020
(21) EP10161334.7
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SALZBURG, Oostenrijk (AT)
(DE)
(22) 29.05.1998
Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
GIRITCH, Anatoly te 06108
(31) 48170 P
BOGDAHN, Ulrich te 93055
HALLE, BONDSREPUBLIEK
48381 P
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32)
30.05.1997
DUITSLAND (DE)
ELIBY, Serik te 06114 HALLE,
30.06.1997
AIGNER, Ludwig te 93047
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
MARILLONNET, Sylvestre te
Verenigde Staten van Amerika
WACHS, Frank Peter te 93083
06126 HALLE, BONDSREPUBLIEK (54) Methods for Detection of Nucleic
OBERTRAUBLING,
DUITSLAND (DE)
Acid Sequences in Urine.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KLIMYUK, Victor te 06114 HALLE,
(73)
TrovaGene, Inc. te SAN DIEGO, CA
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
92121, Verenigde Staten van
WINKLER, Jürgen te 93138
(DE)
Amerika (US)
LAPPERDORF, BONDSREPUBLIEK
GLEBA, Yuri te 06114 HALLE,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
WINNER, Beate te 93047
(DE)
(72) Lichtenstein, Anatoly V. te
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK (47) 23.05.2012
115446, MOSCOW,
DUITSLAND (DE)
Russische Federatie (RU)
(51) C12N 15/90
06.06.2012
Melkonyan, Hovsep, S te
(11) EP1362114
PRINCETON, NJ NJ 08540,
C12R 1/15
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP02710733.3
C12P 13/14
(US)
C12N 9/02
(22) 07.02.2002
Umansky, Samuil, R. te
C12N 15/53
(31) 2332186
PRINCETON, NJ NJ 08540-5844,
C12N 1/20
271473 P
Verenigde Staten van Amerika
EP1786899
(32) 08.02.2001
(US)
EP05783597.7
27.02.2001
(47) 09.05.2012
(32) 09.02.2004
(33)
(32) 31.05.2002
05.06.2002
29 augustus 2012
(22) 09.09.2005
(31) 2004264458
(32) 10.09.2004
(33) Japan
(33) Canada
Verenigde Staten van Amerika
(54) REPLICATIVE IN VIVO GENE
TARGETING.
(73) HER MAJESTY THE QUEEN IN
(54) L-GLUTAMIC ACID-PRODUCING
RIGHT OF CANADA, as
MICROORGANISM AND A METHOD
represented by the Minister of
FOR PRODUCING L-GLUTAMIC
Agriculture and Agri-Food te
ACID.
SASKATOON, SK S7N 0X2,
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 104Canada (CA)
8315, Japan (JP)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(51) C22B 9/10
C22B 9/05
C22B 21/06
(11) EP2113033
(21) EP08730521.5
(22) 22.02.2008
(31) 891310 P
(32) 23.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(72) ROZWADOWSKI, Kevin, L. te
(72) HIRANO, Seiko, c/o Ajinomoto Co.
SASKATOON, SASKATCHEWAN
Inc. te KANAGAWA 210-8681,
S7N 3R1, Canada (CA)
Japan (JP)
LYDIATE, Derek, J. te SASKATOON,
YAMAGUCHI, Mikiko, c/o
SASKATCHEWAN S7N 1E6,
(73)
Ajinomoto Co. Inc. te KANAGAWA
Canada (CA)
210-8681, Japan (JP)
(47) 09.05.2012
NAKAMURA, Jun, c/o Ajinomoto
Co. Inc. te KANAGAWA 210-8681, (51) C12Q 1/68
(74)
Japan (JP)
(11) EP1929046
(72)
ITO, Hisao, c/o Ajinomoto Co. Inc. (21) EP06803269.7
te KANAGAWA 210-8681, Japan
(22) 07.09.2006
(JP)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(47) 27.06.2012
(31) 714966 P
(51) C12N 15/82
(32) 07.09.2005
(11) EP1509610
(33) Verenigde Staten van Amerika
INSTALLATION AND METHOD FOR
IN-LINE MOLTEN METAL
PROCESSING USING SALT
REACTANT IN A DEEP BOX
DEGASSER.
Alcoa Inc. te PITTSBURGH, PA
15069-0001, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
CHESONIS, Dawn Corleen te
AVONMORE, PENNSYLVANIA
15618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DEYOUNG, David H. te EXPORT,
PENNSYLVANIA 15632, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 23.05.2012
Nummer 35/12
(51) C23C 2/24
B65H 23/02
177
Petrus Maria te NL-5666 BW
GELDROP
(11) EP1871920
(47) 16.05.2012
(21) EP06717051.4
(51) C23C 22/74
C23C 22/40
C23C 22/36
C23C 22/34
C09D 5/08
C09D 5/02
C09D 143/04
C09D 143/02
C09D 133/10
C09D 133/08
C09D 133/06
C09D 133/02
(22) 23.03.2006
(31) 0500716
(32) 24.03.2005
(33) Zweden
(54) A DEVICE AND A METHOD FOR
STABILIZING A STEEL SHEET.
(73) ABB RESEARCH LTD. te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LÖFGREN, Peter te S-723 53
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
ERIKSSON, Jan-Erik te S-723 55
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
MOLANDER, Mats te S-722 10
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
LINDBERG, Carl-Fredrik te S-722
10 VÄSTERÅS, Zweden (SE)
SVAHN, Conny te S-724 75
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(47) 30.05.2012
(51) H01L 21/00
C23C 14/56
(11) EP2133445
(21) EP08157866.8
(22) 09.06.2008
(54) Coating System and Method for
Coating a Substrate.
(73) Applied Materials, Inc. te SANTA
CLARA, CA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Koparal, Erkan te 61130
NIDDERAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 08.08.2012
(51) C23C 16/455
(11) EP2334842
(21) EP09788288.0
(22) 25.08.2009
(31) 08163090
(32) 27.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
ATOMIC LAYER DEPOSITION.
(73) Nederlandse Organisatie voor
Toegepast
-Natuurwetenschappelijk
Onderzoek TNO te 2628 VK
DELFT
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP2057303
29 augustus 2012
(DE)
(47) 16.05.2012
(51) D06B 11/00
B41J 3/407
(11) EP1885931
(21) EP06725246.0
(22) 22.03.2006
(31) 0505874
(32) 22.03.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) METHOD FOR PROVIDING A
LOCALISED FINISH ON A TEXTILE
ARTICLE.
(21) EP07729634.1
(73) Ten Cate Advanced Textiles B.V.
te 7443 PV NIJVERDAL
(22) 30.05.2007
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) CRAAMER, Johannes, A. te NL8651 EG IJLST
FOX, James, E. te CAMBRIDGE
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CAMBRIDGESHIRE CB1 3SL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) CHROMIUM-FREE, THERMALLY
BOUWHUIS, Gerhard, H. te NLCURABLE CORROSION
7581 BZ LOSSER
PROTECTION COMPOSITION.
WEGDAM, Alfons. M., F. te NL(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
7491 ZG DELDEN
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(47) 30.05.2012
DUITSLAND (DE)
(31) 102006039633
(32) 24.08.2006
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) DE ZEEUW, Ard te 40627
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROTH, Marcel te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SANDER, Jörg te 42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 23.05.2012
(51) C23F 11/14
C23F 11/10
C10M 133/44
C09K 8/74
C09K 8/54
C07D 207/277
(51) D06B 23/16
D06B 19/00
(11) EP2150648
(21) EP08754638.8
(22) 22.05.2008
(31) 805893
12077
(32) 25.05.2007
31.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS FOR DYEING TEXTILE
SUBSTRATES WITH FOAMED DYE.
(11) EP2318568
(73) Gaston Systems, Incorporated te
STANLEY, NORTH CAROLINA
28164, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP08869811.3
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(22) 10.12.2008
(72) AURICH, Christoph, Walter te
CLEMSON, SC 29631, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZEIFFER, Dieter, Friedrich te IRON
STATION, NC 28080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NEUPERT, Hermann, A. te
BELMONT, NC 28012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102008003828
(32) 10.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CORROSION INHIBITORS HAVING
INCREASED BIOLOGICAL
DEGRADABILITY AND MINIMIZED
TOXICITY.
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) MAAS, Diederik Jan te NL-4834
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
EH BREDA
(72) LEINWEBER, Dirk te 65779
VAN SOMEREN, Bob te NL-3011
KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DE ROTTERDAM
DUITSLAND (DE)
LEXMOND, Axel Sebastiaan te NLRÖSCH, Alexander te 67578
2253 AC VOORSCHOTEN
GIMBSHEIM, BONDSREPUBLIEK
SPEE, Carolus Ida Maria Antonius
DUITSLAND (DE)
te NL-4706 AS HELMOND
FEUSTEL, Michael te 55278
DUISTERWINKEL, Antonie Ellert te
KÖNGERNHEIM,
NL-2612 EC DELFT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERMEER, Adrianus Johannes
(47) 16.05.2012
(51) D21H 23/76
D21H 21/16
(11) EP1309756
(21) EP01958739.3
(22) 02.08.2001
(31) 00850135
00850136
00850137
00850195
(32) 07.08.2000
Nummer 35/12
178
07.08.2000
07.08.2000
16.11.2000
(33) Europees
Europees
Europees
Europees
Octrooi
Octrooi
Octrooi
Octrooi
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
(54) PROCESS FOR SIZING PAPER.
(73) Akzo Nobel N.V. te 6800 SB
ARNHEM
Eka Chemicals AB te 445 80
BOHUS, Zweden (SE)
29 augustus 2012
(54) TUBULAR SKYLIGHT WITH DOME (11) EP1862615
FLASHING AND PROTECTIVE
(21) EP07009462.8
WAFFLE PATTERN CORRUGATION.
(22) 11.05.2007
(73) Solatube International, Inc. te
VISTA, CA 92083-8341, Verenigde (31) 9512006
(32) 01.06.2006
Staten van Amerika (US)
(33) Oostenrijk
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) PRENN, Joseph, W. te SAN DIEGO,
CA 92117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RILLIE, David, W. te VISTA,
CALIFORNIA 92081, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STEVENS, Christian, P. te
OCEANSIDE, CA 92057, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LINDGREN, Erik te S-445 34
BOHUS, Zweden (SE)
FRÖLICH, Sten te S-436 39
ASKIM, Zweden (SE)
PERSSON, Michael te S-421 65
(47) 13.06.2012
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE) (51) E04C 5/06
(47) 13.06.2012
E04C 5/04
(54) Sleutel.
(73) EVVA Sicherheitstechnologie
GmbH te 1120 WIEN, Oostenrijk
(AT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Neumayer, Harald, Ing. te 1220
WIEN, Oostenrijk (AT)
(47) 11.07.2012
(51) F16J 15/02
E21D 11/38
(11) EP1723309
(51) E02D 3/12
E02D 29/02
E02D 17/20
E02B 3/14
E02B 3/12
(11) EP2295667
(21) EP05715011.2
(21) EP10173376.4
(22) 23.02.2005
(22) 19.08.2010
(31) 102004011799
(31) 14042009
(32) 11.03.2004
(11) EP2169118
(32) 10.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07845727.2
(33) Zwitserland
(54) SEAL ARRANGEMENT.
(22) 28.11.2007
(54) Bewapeningselement voor
plaatsing in betonbouwdelen.
(73) Phoenix Dichtungstechnik GmbH
te 99880 WALTERSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 200720052730 U
(32) 14.06.2007
(33) China
(54) EARTH-SUPPORTED STRUCTURE
WITH FASTENERS.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(73) Debrunner Koenig Management
AG te 9004 ST. GALLEN,
Zwitserland (CH)
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(72) Schuler, Pirmin te 8841, GROSS,
Chang, Yu-Shun te GUANG DONG
Zwitserland (CH)
523000, China (CN)
(47) 23.05.2012
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) E04C 5/06
Chang, Yu-Shun te GUANG DONG
E04B 5/43
523000, China (CN)
(11) EP1932978
16.05.2012
(21) EP06126164.0
E03C 1/298
(22) 14.12.2006
E03C 1/10
(54) Wapeningelement voor de
EP1529888
absorptie van krachten in
EP04105563.3
betonplaten in het gebied van
05.11.2004
draagelementen.
(31) 1024720
(32) 06.11.2003
(33) Nederland
(54) Inrichting voor het verhinderen
van de terugstroming van
vloeistoffen.
(73) Intelligent Environmental
Systems B.V. te 1822 BW
ALKMAAR
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Van Baar, Jacobus, Eldert, Maria
te 1862 VD, BERGEN
(47) 13.06.2012
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) GUTSCHMIDT, Holger te 21629
NEU WULMSTORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GLANG, Siegfried te 21149
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DIENER, Andreas te 21217
SEEVETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 20.06.2012
(51) F01L 9/02
(11) EP1761686
(21)
(73) F.J. Aschwanden AG te 3250 LYSS, (22)
Zwitserland (CH)
(31)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(32)
(72) Oelhafen, Urs te 8645, JONA,
(33)
Zwitserland (CH)
(54)
(47) 13.06.2012
(51) E04D 13/03
(11) EP2317026
(21) EP09174821.0
(22) 02.11.2009
(54) Ventilation device and roof
window system.
EP05749778.6
06.05.2005
568231 P
06.05.2004
Verenigde Staten van Amerika
PRIMARY AND OFFSET ACTUATOR
ROCKER ARMS FOR ENGINE
VALVE ACTUATION.
(73) Jacobs Vehicle Systems, Inc. te
BLOOMFIELD, CT 06002,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 28.02.2005
(72) Jensen, Jimmy Skjold te 5591,
GELSTED, Denemarken (DK)
(31) 912603
(47) 06.06.2012
(72) JANAK, Robb te BRISTOL, CT
06010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MEISTRICK, Zdenek te
BLOOMFIELD, CT 06002,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 05.08.2004
(51) E05B 27/00
E05B 19/06
(51) F02D 41/24
(51) E04B 7/18
(11) EP1792025
(21) EP05724105.1
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) VKR Holding A/S te 2970
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(47) 08.08.2012
Nummer 35/12
F01N 9/00
F01N 3/20
(11) EP2226482
(21) EP10001700.3
(22) 19.02.2010
(31) 102009012092
(32) 06.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
179
F16B 43/00
F16B 35/04
F16B 19/02
B62D 17/00
(11) EP2215369
(21) EP08833158.2
(22) 18.09.2008
(31) 202007013473 U
(32) 25.09.2007
(54) Werkwijze voor het aanpassen
van de doseringshoeveelheid van (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
een reductiemiddel voor
(54) ECCENTRIC ADJUSTMENT
selectieve katalytische reductie.
ELEMENT.
(73) MAN Truck & Bus AG te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
29 augustus 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUPER HIGH TORQUE DOPE-FREE
THREADED JOINT.
(73) Tenaris Connections Ltd. te
Kingstown,
Saint Vincent en de Grenadines
(VC)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) CARCAGNO, Gabriel E te
CAMPANA, BUENOS AIRES,
(B2804MHA), Argentinië (AR)
QUIROGA, Francisco Alfredo te
CAMPANA, BUENOS AIRES,
(B2804MHA), Argentinië (AR)
(73) Ruia Global Fasteners AG te
41462 NEUSS, BONDSREPUBLIEK (47) 16.05.2012
DUITSLAND (DE)
(51) F28F 1/16
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
F28D 7/02
F24H 1/43
Döring, Andreas te 80339
(72) SCHRAER, Thorsten te 85305
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
JETZENDORF, BONDSREPUBLIEK (11) EP1750070
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(21) EP05107263.5
Walde, Florian te 90599
(47) 06.06.2012
(22) 05.08.2005
DIETENHOFEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F16D 48/08
DUITSLAND (DE)
(54) Gas boiler provided with a heat
F16D 48/06
exchanger with finned tube and
09.05.2012
(11) EP1994299
method of producing the same.
F28D 7/16
(21)
EP06716963.1
(73)
ELBI International S.p.A. te 10129
F02M 25/07
TORINO, Italië (IT)
(22)
02.03.2006
EP2378104
(74)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(54) A METHOD AND A DEVICE FOR
EP11159365.3
CONTROLLING A DISC CLUTCH.
(72) Cannas, Christian te 23826,
23.03.2011
MANDELLO DEL LARIO (LECCO),
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB te 405
102010014842
Italië (IT)
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
13.04.2010
(47) 30.05.2012
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F41A 19/69
(72) KARLSSON, Svante te S-426 53
F41A 19/62
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE)
LAURI, Erik te S-431 59
(11) EP2115378
MÖLNDAL, Zweden (SE)
Pierburg GmbH te 41460 NEUSS,
(21) EP08707425.8
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.05.2012
(22) 30.01.2008
(DE)
(51) F16F 15/027
(31) 102007004587
Hüsges, Hans-Jürgen te 47877
(11) EP2098750
(32) 30.01.2007
WILLICH, BONDSREPUBLIEK
(21) EP09003049.5
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Kühnel, Hans-Ulrich te 41239
(22) 03.03.2009
(54) Elektrische trekkerinrichting.
MÖNCHENGLADBACH,
(31) 2008054067
(73) Heckler & Koch GmbH te 78727
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 04.03.2008
OBERNDORF/NECKAR,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33)
Japan
23.05.2012
(DE)
(54)
Vibration
suppression
apparatus,
F16C 11/00
(74)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
exposure apparatus, and method
F15B 15/12
of
manufacturing
device.
(72)
BECKMANN, Rudi te 78733
F15B 15/08
AICHHALDEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Canon Kabushiki Kaisha te
E02F 9/00
DUITSLAND (DE)
TOKYO,
Japan
(JP)
E02F 3/96
(47) 20.06.2012
E02F 3/413
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
E02F 3/40
(51) F42B 7/08
(72) Mayama, Takehiko te OHTA-KU
E02F 3/24
TOKYO,
Japan
(JP)
(11) EP1745258
B66C 3/00
Takabayashi, Yukio te OHTA-KU
(21) EP05780013.8
EP2036850
TOKYO, Japan (JP)
(22) 11.03.2005
EP07116160.8
(47) 16.05.2012
(31) 832879
11.09.2007
(51) F16L 15/06
(32) 27.04.2004
Work tool for a machine.
F16L 15/00
E21B 17/08
(33) Verenigde Staten van Amerika
Caterpillar Work Tools B. V. te
E21B 17/042
5232 BJ 'S-HERTOGENBOSCH
(54) PROJECTILE WAD FOR
(11) EP2134997
AMMUNITION CARTRIDGES.
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) Rookgaskoelmodule voor een
verbrandingsmotor.
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72) van Amelsfoort, Edward te 5017
CG TILBURG
(21) EP08735502.0
(47) 16.05.2012
(31) 907301 P
(51) F16B 5/02
(32) 28.03.2007
(22) 27.03.2008
(73) Olin Corporation te CLAYTON, MO
63105-3443, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) GARDNER, Robert J. te BETHALTO,
Nummer 35/12
IL 62010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
180
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP0895574
(72) Hashizume, Takumi te CHIBA-SHI
CHIBA-KEN, Japan (JP)
Wakui, Tetsuya te SAKAI-SHI
OSAKA, Japan (JP)
Eino, Jyun-ichi te TOKYO, Japan
(JP)
Miyaji, Nobuo te MUSASHINO-SHI
TOKYO, Japan (JP)
(21) EP97922439.1
(47) 16.05.2012
(22) 22.04.1997
(51) G01N 33/52
(47) 30.05.2012
(51) H01R
G01B
G01B
G01B
39/08
7/008
5/008
11/00
(31) 636590
(32) 23.04.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1258728
(21) EP02016351.5
(22) 30.10.1997
29 augustus 2012
B01L 9/06
B01L 9/00
(11) EP2052258
(21) EP07799489.5
(22) 11.07.2007
(31) 459306
(32) 21.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TRAY FOR SLIDE PROCESSING.
(73) Cytyc Corporation te
MARLBOROUGH MA 01752,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(31) 29201
(72) SAKAL, Robert te BOLTON,
(73) Hexagon Metrology AB te 131 26 (32) 30.10.1996
MASSACHUSETTS 01740,
NACKA STRAND, STOCKHOLM,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zweden (SE)
(US)
(54) Synchronized analyte testing
(74) Drs. Griebling te Tilburg
PATENAUDE, Kevin te LOWELL,
system.
(72) Eaton, Homer L te CARLSBAD, CA
MASSACHUSETTS 01850,
(73)
F.Hoffmann-La
Roche
AG
te
4070
92008, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
BASEL,
Zwitserland
(CH)
Amerika (US)
(US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
GIRARDI, Mark, E. te NORTH
(47) 09.05.2012
ANDOVER, MASSACHUSETTS
(72) Douglas, Joel S. te GROTON, CT
(51) G01K 1/08
01845, Verenigde Staten van
06340,
Verenigde
Staten
van
G01J 5/04
Amerika (US)
Amerika
(US)
A61B 1/00
Drexler, Karen R. te LOS ALTOS
(47) 16.05.2012
(11) EP2112483
HILLS, CA 94022, Verenigde
(51) G02B 23/08
Staten van Amerika (US)
(21) EP09152474.4
Roe,
Jeffrey
N.
te
SAN
RAMON,
CA
(11) EP1540386
(22) 18.05.2007
94583, Verenigde Staten van
(21) EP03764267.5
(31) 419438
Amerika (US)
(22) 02.07.2003
(32) 19.05.2006
(47) 30.05.2012
(31) 0202191
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 33/569
(32) 12.07.2002
(54) Probe cover cassette for a
G01N 33/543
(33) Zweden
tympanic thermometer.
G01N 33/49
(54) SPATIAL MEASURING DEVICE.
(73) Covidien AG te 8212 NEUHAUSEN (11) EP2229591
AM RHEINFALL, Zwitserland (CH) (21) EP08860287.5
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 05.12.2008
(72) Harr, James M. te FORISTELL, MO
63348, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Babkes, Mitchell H. te SAUGUS,
CA 91350, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Clarence, Walker te ST. LOUIS, MO
63011, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 992624 P
(32) 05.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CELL ASSAY KIT AND METHOD.
(73) Zyomyx, Inc. te HAYWARD, CA
94545, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ZAUGG, Frank te REDWOOD CITY,
CA 94062, Verenigde Staten van
G01L 27/00
Amerika (US)
TOBIAS, Renee te SAN JOSE, CA
EP1840549
95125, Verenigde Staten van
EP07005508.2
Amerika (US)
16.03.2007
MCMANUS-MUNOZ, Silvia te
CASTRO VALLEY, CA 94546,
2006084524
Verenigde Staten van Amerika
27.03.2006
(US)
Japan
KERNEN, Peter te REDWOOD
CITY, CA 94065, Verenigde Staten
Apparatus and method for
van Amerika (US)
detecting blockage of impulse
RUIZ-TAYLOR, Laurence te
lines.
BELMONT, CA 94002, Verenigde
Yokogawa Electric Corporation te
Staten van Amerika (US)
TOKYO, Japan (JP)
WAGNER, Peter te MENLO PARK,
Hashizume, Takumi te CHIBA-SHI
CA 94025, Verenigde Staten van
CHIBA, Japan (JP)
Amerika (US)
Wakui, Tetsuya te SAKAI-SHI
(47) 08.08.2012
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
OSAKA, Japan (JP)
Eino, Jyun-ichi te TOKYO, Japan
(JP)
(47) 16.05.2012
(51) G01N 35/00
(54) OPTICAL DEVICE with filter
assembly.
(73) SAAB AB te 581 88 LINKÖPING,
Zweden (SE)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) LUDWIGS, Henrik te S-114 57
STOCKHOLM, Zweden (SE)
STALFORS, Martin te S-16244
VALLINGBY, Zweden (SE)
(47) 20.06.2012
(51) G03C 5/08
B41M 3/14
(11) EP2318884
(21) EP09778161.1
(22) 27.08.2009
(31) 102008044809
(32) 28.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BINARY TILT IMAGE.
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Essen c.s. te Wageningen
(72) HABIK, Klaus te 81245 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BALDUS, Christof te 81667
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/12
(47) 30.05.2012
(51) G05D 16/20
F15B 21/04
(11) EP2092403
(21) EP07874204.6
(22) 03.10.2007
(31) 610275
(32) 13.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
181
(72) JEDDELOH, Joseph, M. te
SHOREVIEW, MN 55126,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 30.05.2012
(51) G06F 13/38
(11) EP2171597
(21) EP08754069.6
(22) 02.04.2008
(31) 780124
(54) ADJUSTABLE PNEUMATIC SYSTEM
(32) 19.07.2007
FOR A SURGICAL MACHINE.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) TURNER, Denis P. te VISTA,
CALIFORNIA 92084, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OLIVERA, Argelio te MISSION
VIEJO, CALIFORNIA 92692,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HUCULAK, John C. te MISSION
VIEJO, CALIFORNIA 92692,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HOPKINS, Mark A. te MISSION
VIEJO, CALIFORNIA 92691,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) BLUETOOTH ENABLED
COMPUTING SYSTEM AND
ASSOCIATED METHODS.
(73) Sony Computer Entertainment
Inc. te TOKYO 107-0062, Japan
(JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) MAO, Xiadong te FOSTER CITY,
CA 94404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 20.06.2012
(51) G06F 17/27
(11) EP1367501
(21) EP03008804.1
(22) 23.04.2003
(47) 30.05.2012
(31) 137456
(51) H04M 1/2745
G06F 3/048
(32) 30.04.2002
(11) EP2261784
(54) Lexicon with sectionalized data
and method of using the same.
(21) EP10156134.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
29 augustus 2012
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) MADAN, Hemant te FIN-02230
ESPOO, Finland (FI)
MAKIPAA, Mikko te FIN-00100
HELSINKI 10, Finland (FI)
BELETSKI, Oleg te FIN-00210
HELSINKI, Finland (FI)
(47) 08.08.2012
(51) G06F 17/30
(11) EP1883025
(21) EP07112989.4
(22) 24.07.2007
(31) 820199 P
562259
20070072784
(32) 24.07.2006
21.11.2006
20.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Fault tolerant user interface for
wireless device.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Webb, Ronald J. te SUWON-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(47) 16.05.2012
(51) G06K 7/10
(11) EP2239686
(21) EP09157668.6
(22) 08.04.2009
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND,
WASHINGTON
98052(54) Systems, devices and methods
20090050293
6399, Verenigde Staten van
for displaying a barcode at a
08.06.2009
Amerika (US)
computing device.
Zuid-Korea
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
Mobile terminal and method of
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
(72) Finnegan, James P. te BELLEVUE,
displaying information in mobile
Canada (CA)
WA 98007, Verenigde Staten van
terminal.
Amerika (US)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
Huttenhower, Curis E. te
LG ELECTRONICS INC. te
(72) Brown, Michael S te WATERLOO
BELLEVUE, WA 98007, Verenigde
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
721, Zuid-Korea (KR)
Little, Herbert A te WATERLOO
Potter, Douglas W. te SEATTLE,
drs. Quintelier te DIEGEM
ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA)
WA 98133, Verenigde Staten van
Kim, Taeyong te 153-801, SEOUL,
(47) 16.05.2012
Amerika (US)
Zuid-Korea (KR)
Powell, Kevin R. te KIRKLAND, WA (51) H04L 7/04
(22) 10.03.2010
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47) 09.05.2012
(51) G06F 13/16
(11) EP1723527
(21) EP05712450.5
(22) 26.01.2005
(31) 773520
(32) 05.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ARBITRATION SYSTEM HAVING A
PACKET MEMORY AND METHOD
FOR MEMORY RESPONSES IN A
HUB-BASED MEMORY SYSTEM.
98034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 13.06.2012
(51) H04L 29/08
G06F 17/30
(11) EP1389321
(21) EP01906040.9
(22) 22.02.2001
(31) 531534
(32) 21.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,
DELIVERY AND UPDATING OF
ID 83716-9632, Verenigde Staten
REAL-TIME DATA.
van Amerika (US)
(73) Nokia Corporation te 02150
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
ESPOO, Finland (FI)
G10L 19/02
(11) EP2261899
(21) EP09007406.3
(22) 04.06.2009
(54) Audio encoder and decoder with
improved synchronisation.
(73) Cambridge Silicon Radio Limited
te CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE
CB4 0WZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Trainor, David te BELFAST BT8 8B,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 16.05.2012
(51) G11B 20/00
(11) EP1746594
Nummer 35/12
182
(21) EP06117438.9
(31) 44328
(22) 18.07.2006
(32) 11.04.2008
(31) 700336 P
701493 P
703003 P
20060065179
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 19.07.2005
22.07.2005
28.07.2005
12.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Method and apparatus for
efficiently descrambling
transformed part of content.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) You, Yong-kuk te SEONGDONGGU, SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Chung, Hyun-Kwon te GANGSEOGU, SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Shin, Jun-bum te ANYANG-SI,
GYEONGGI-DI, Zuid-Korea (KR)
Choi, Yun-ho te GANGNAM-GU,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Nam, Su-hyun te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(54) MEMORY CELL THAT INCLUDES A
CARBON NANO-TUBE REVERSIBLE
RESISTANCE-SWITCHING
ELEMENT AND METHODS OF
(47)
FORMING THE SAME.
(51)
(73) Sandisk 3D LLC te MILPITAS, CA
(11)
95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21)
(22) 21.06.2001
(31) 0022937
0015327
(32) 19.09.2000
23.06.2000
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Light emitting devices.
(51) G11B 33/04
(21) EP10002109.6
(73) Cambridge Display Technology
Limited te CAMBRIDGESHIRE,
CB3 6DW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 02.03.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 102009011572
(72) Lacey, David te INDAH, SG
NIBONG, 11900 PENANG, Maleisië
(MY)
Jongman, Jan te
CAMBRIDGESHIRE CB3 6DW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Altrip, John te CAMBRIDGE CB4
1PN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 06.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Tray voor het bewaren van een
schijfvormige informatiedrager.
(73) Topac GmbH te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gerhard Conze KG te 42929
WERMELSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 30.05.2012
(51) H01M 8/10
C08J 5/18
(11) EP1722435
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP06012104.3
(72) Meinert, Stefan te 33442
HERZEBROCK-CLARHOLZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schnier, Carsten te 33335
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
vom Stein, Walter Günther te
42929 WERMELSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 19.12.2003
(47) 16.05.2012
(51) H01L 29/16
H01L 29/06
G11C 13/02
(11) EP2263273
(21) EP09743209.0
(22) 10.04.2009
DUITSLAND (DE)
Mähr, Ulrich, Dr. te 14052
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kiel, Suzana, Dr. te 37073
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
16.05.2012
H01R 13/193
EP1933427
EP07024348.0
(72) SCHRICKER, April, D. te PALO
(22) 14.12.2007
ALTO CA 94306, Verenigde Staten (31) 2006338885
van Amerika (US)
2007010513
CLARK, Mark, H. te SANTA CLARA
(32)
15.12.2006
CA 95050, Verenigde Staten van
19.01.2007
Amerika (US)
(33) Japan
(47) 16.05.2012
Japan
(51) H01L 27/32
(54)
Connector improved in
G09G 3/32
handlability of a connection
(11) EP1686625
object and backlight assembly
(21) EP06006481.3
using the connector.
(47) 16.05.2012
(11) EP2226808
29 augustus 2012
(31) 10301810
(32) 20.01.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for the production of
polymer membrane-electrodeassemblies.
(73) elcomax membranes GmbH te
81737 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Melzner, Dieter, Dr. te 37075
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Reiche, Annette, Dr. te 37079
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Japan Aviation Electronics
Industry, Limited te SHIBUYA-KU
TOKYO, Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Kato, Rintaro te TOKYO, Japan (JP)
Kato, Nobukazu te TOKYO, Japan
(JP)
Kimura, Akira te TOKYO, Japan
(JP)
Kuroiwa, Masakazu te TOKYO,
Japan (JP)
(47) 01.08.2012
(51) H01R 25/14
H01B 5/02
(11) EP1581984
(21) EP03781997.6
(22) 18.12.2003
(31) 2002953429
(32) 18.12.2002
(33) Australië
(54) AN ELONGATE ELECTRICAL
CONDUCTOR THAT IS ADAPTED
FOR ELECTRICALLY CONNECTING
WITH AN ELECTRICAL CONTACT.
(73) Power & Communications
Logistics Pty Limited te PENDLE
HILL, NEW SOUTH WALES 2145,
Australië (AU)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) SINCLAIR, John, Ashton te
KILLBACK VIA WINGHAM, NSW
2429, Australië (AU)
HABA, Jaroslav, Emil te ERINA,
NEW SOUTH WALES 2250,
Australië (AU)
TRUSKETT, Kevin te KINCUMBER,
NEW SOUTH WALES 2251,
Australië (AU)
JACKSON, Jeffrey, Allan te
GISBORNE, VICTORIA 3437,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 30.05.2012
(51) H02G 3/06
Nummer 35/12
H02G 3/04
(11) EP2234230
183
and system for a radio frequency
power amplifier.
29 augustus 2012
SPREADING SEQUENCE IN
APERIODIC DSSS SYSTEMS.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (73) SELEX ELSAG S.P.A. te 16154
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GENOVA, Italië (IT)
GUANGDONG 518129, China (CN) (74) Ir. Metman te AMSTERDAM
200900187
(72) Tang, Zhi te SHENZHEN
(72) TEDESCHI, Raffaele te I-95045
26.03.2009
GUANGDONG 518129, China (CN)
MISTERBIANCO, Italië (IT)
Hou, Zhaozheng te SHENZHEN
België
(47)
30.05.2012
GUANGDONG 518129, China (CN)
Conical cable duct.
(51) H04M 11/06
(47) 20.06.2012
Vergokan te 9700 OUDENAARDE,
H04B 3/46
(51) H04L 27/36
België (BE)
(11)
EP1869790
H03F 3/24
drs. Quintelier te DIEGEM
(21) EP06755837.9
H03F 3/19
Ballet, Geert te B-9660, BRAKEL,
H03F 1/32
(22) 28.02.2006
België (BE)
(11) EP2178205
(31) 71762
Coppens, Kurt te B-9680,
(21) EP09012754.9
MAARKE-KERKEM, België (BE)
(32) 03.03.2005
(22) 08.10.2009
16.05.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10157905.0
(22) 26.03.2010
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51) H02G 9/04
(31) 252098
(11) EP1807918
(32) 15.10.2008
(21) EP05801300.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.10.2005
(54) Multi-dimensional volterra series
transmitter linearization.
(31) 0422958
(32) 15.10.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) IMPROVEMENTS IN AND
RELATING TO TRUNKING.
(73) Trojan Services Limited te
MANCHESTER M2 2AS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) WELLENS, Stewart te LYTHAM ST
ANNES,LANCASHIRE FY8 1SR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 16.05.2012
(51) H02J 7/14
B62J 6/00
B60L 11/18
(73) Nortel Networks Limited te ST.
LAURENT, QC H4S 2A9, Canada
(CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Van Zelm, John-Peter te
CALGARY, ALBERTA T2L 1Z4,
Canada (CA)
Rashev, Peter te CRESCENT NW,
CALGARY ALBERTA T3L 2V6,
Canada (CA)
Holt, John te CALGARY, ALBERTA
T2J 3J4, Canada (CA)
(47) 16.05.2012
(51) H04B 1/04
H03M 1/74
(11) EP1685721
(11) EP1724901
(21) EP04769596.0
(21) EP06010558.2
(22) 08.10.2004
(22) 22.05.2006
(31) 717986
(31) 2005148062
(32) 20.11.2003
(32) 20.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(54) Method and device for digital-toRF conversion.
(54) DC power supply device for
human powered vehicles.
(73) SHIMANO INC. te OSAKA 5908577, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Horiuchi, Noriyuki te SAKAI
OSAKA 590-8577, Japan (JP)
(47) 16.05.2012
(51) H03F 3/24
H03F 3/189
H03F 1/02
H02M 3/158
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) ELORANTA, Petri te FIN-02280
ESPOO, Finland (FI)
SEPPINEN, Pauli te FIN-02600
ESPOO, Finland (FI)
KOSKELA, Julius te FIN-00400
HELSINKI, Finland (FI)
(47) 25.07.2012
(21) EP10183599.9
(51) H04B 1/709
H04B 1/708
H04B 1/7075
G06F 17/15
(22) 30.09.2010
(11) EP2272174
(31) 200910190598
(21) EP08751488.1
(32) 30.09.2009
(22) 29.02.2008
(33) China
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
THE ACQUISITION OF A
(11) EP2306637
(54) Power supply method, apparatus,
(54) DSL STATE AND LINE PROFILE
CONTROL.
(73) Adaptive Spectrum and Signal
Alignment, Inc. te CA 94065,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) RHEE, Wonjong te PALO ALTO, CA
94303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ALMANDOZ, Iker te PALO ALTO,
CA 94301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CIOFFI, John, M. te ATHERTON, CA
94027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 23.05.2012
(51) H04L 29/06
H04B 7/185
G06F 17/30
(11) EP2192701
(21) EP10157847.4
(22) 14.02.2001
(31) 182537 P
262647 P
781554
(32) 15.02.2000
20.01.2001
13.02.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for internet
page acceleration including
multicast transmissions.
(73) Gilat Satellite Networks, Inc. te
MCLEAN, VA 22102, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Chatterjee, Aditya N. te
MONTGOMERY VILLAGE, MD
20886, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jagannathan, Anand te
KODAMBAKKAM CHENNAI
600024, India (IN)
Bowers, Steven R. te HERNDON,
VA 20170, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rodrigues, Roberto G. te FAIRFAX,
Nummer 35/12
184
29 augustus 2012
VA 22033, Verenigde Staten van (72) WENGERTER, Christian te 63225
Amerika (US)
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
Kadrichu, Hanny P. te NORTH
DUITSLAND (DE)
POTOMAC, MD 20878, Verenigde
SUZUKI, Hidetoshi te OSAKA 540Staten van Amerika (US)
6207, Japan (JP)
Nelson, Richard C. te MCLEAN, VA
NISHIO, Akihiko te OSAKA 54022101, Verenigde Staten van
6207, Japan (JP)
Amerika (US)
(47) 08.08.2012
Reshef, Yaron te ROCKVILLE, MD
(51) H04L 5/00
20852, Verenigde Staten van
H04L 1/00
Amerika (US)
(11)
EP2228939
(47) 09.05.2012
(21)
EP10168038.7
(51) H04B 10/18
(33) China
(11) EP1971052
(21) EP07727534.5
(21) EP05822752.1
(22) 20.12.2005
(22) 19.12.2008
(31) 25823 P
20080127315
(32) 04.02.2008
(54) AN APPARATUS AND METHOD
15.12.2008
FOR SELF-ADAPTIVE DISPERSION
(33)
Verenigde Staten van Amerika
COMPENSATING.
Zuid-Korea
(73) ZTE Corporation te 518057
(54)
Method and apparatus of
SHENZHEN, GUANGDONG, China
transmitting a signal.
(CN)
(73)
LG ELECTRONICS INC. te
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150(72) SHU, Huade te GUANGDONG
721, Zuid-Korea (KR)
518057, China (CN)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(47) 16.05.2012
(72) Ko, Woo Suk te SEOUL 137-724,
(51) H04J 13/00
Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul te SEOUL 137(11) EP1429484
724, Zuid-Korea (KR)
(21) EP03027776.8
(22) 07.07.2000
(31) 9927279
(32) 07.07.1999
(33) Zuid-Korea
(54) Apparatus and method for
generating scrambling code in
UMTS mobile communication
system.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) LI, Ronggao te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 20.06.2012
(51) H04L 29/12
H04L 29/08
(11) EP2127326
(22) 29.03.2007
(54) ADDRESS RESOLVING DATABASE.
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) BOMAN, Mats te FRISCO, TEXAS
75034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WILDEMAN, Mattias te S-115 39
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(47) 16.05.2012
(51) H04M 1/02
G02F 1/13
(11) EP2262203
(21) EP10165125.5
(47) 23.05.2012
(22) 07.06.2010
(51) H04L 12/26
H04L 12/24
(31) 20090051146
(11) EP2266254
(33) Zuid-Korea
(21) EP09724724.1
(54) Liquid crystal display module for
portable terminal.
(22) 23.03.2009
(31) 39539 P
(32) 26.03.2008
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te (33) Verenigde Staten van Amerika
SUWON-SI, GYEONGGI-CHO, Zuid(54) AVAILABLE BANDWIDTH
Korea (KR)
ESTIMATION IN A PACKET(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
SWITCHED COMMUNICATION
(72) Kim, Jae-Yoel te KUNPO-SHI
NETWORK.
KYONGGI-DO 435-042, Zuid-Korea (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(KR)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Kang, Hee-Won, Samsung Elect.
Zweden (SE)
Co., Ltd. te PUNDANG-GU
(72) EKELIN, Svante te S-186 96
SUNGNAHM-SHI KYUNGGI-DO,
VALLENTUNA, Zweden (SE)
Zuid-Korea (KR)
BERGFELDT, Erik te SE-603 74
(47) 09.05.2012
NORRKÖPING, Zweden (SE)
FLINTA, Christofer te S-118 63
(51) H04L 5/00
STOCKHOLM, Zweden (SE)
H04L 1/00
MELANDER, Bob te S-193 91
(11) EP2127174
SIGTUNA, Zweden (SE)
(21) EP07856523.1
MANGS, Jan-Erik te S-170 72
SOLNA, Zweden (SE)
(22) 10.12.2007
JOHNSSON, Andreas te SE-754 43
(31) 07000351
UPPSALA, Zweden (SE)
(32) 09.01.2007
(47) 16.05.2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) H04L 12/56
(54) CONFIGURATION OF CONTROL
(11) EP2136512
CHANNELS IN A MOBILE
COMMUNICATION SYSTEM.
(21) EP08783973.4
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(54) A METHOD, DEVICE AND SYSTEM
FOR IDENTIFYING SERVICE.
(32) 09.06.2009
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Lim, Sil-Kuy te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(47) 09.05.2012
(51) H04M 1/02
G06F 1/16
(11) EP2242239
(21) EP10157818.5
(22) 25.03.2010
(31) 2009100955
2010005342
(32) 17.04.2009
13.01.2010
(33) Japan
Japan
(54) Mobile terminal device.
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 14.08.2008
(72) Endo, Isao te TOKYO, Japan (JP)
Kato, Kazuhiro te TOKYO, Japan
(JP)
(31) 200710076518
(47) 09.05.2012
(32) 17.08.2007
(51) H04M 1/24
Nummer 35/12
(11) EP2355464
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
29 augustus 2012
(72) JEONG, Hyeonkuk te SARATOGA,
CA 95070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
28.01.2010
(72) Yahata, Hiroshi te CHUO-KU
SALSBURY, Ryan te CUPERTINO,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Power switching for electronic
CALIFORNIA 95014, Verenigde
Ikeda, Wataru te CHUO-KU OSAKA
device test equipment.
Staten van Amerika (US)
540-6207, Japan (JP)
RESEARCH IN MOTION LIMITED te
(47)
16.05.2012
Okada, Tomoyuku te CHUO-KU
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(51) H04W 4/14
Canada (CA)
McCrossan, Joseph te CHUO-KU
(11) EP2123064
Ir. Hoeben te Utrecht
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(21) EP08702606.8
Goja, Karoly te WATERLOO
(47) 10.11.2010
(22) 30.01.2008
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(51) H04N 7/173
Ni, Jun te WATERLOO ONTARIO
(31) 898095 P
H04N 7/10
N2L 3W8, Canada (CA)
(32) 30.01.2007
H04N 5/445
Dodd, William Mark te WATERLOO
G06F 3/048
(33) Verenigde Staten van Amerika
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Ivannikov, Arkady te WATERLOO (11) EP2174208
(54) ROUTING OF MOBILEONTARIO N2L 3W8, Canada (CA) (21) EP08770702.2
ORIGINATING SHORT MESSAGES.
16.05.2012
(73) Markport Limited te DUBLIN 2,
(22) 11.06.2008
Ierland (IE)
H04N 5/445
(31) 821631
(21) EP10152028.6
(22)
185
G06F 3/00
(11) EP1124372
(21) EP01301184.6
(22) 09.02.2001
(31) 502394
(32) 11.02.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Display of television program
information using dynamicallyadjusted scroll rate.
Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(32) 25.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GRAPHICAL TILE-BASED
EXPANSION CELL GUIDE.
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) MACEK, Ondrej te 272 01
KLADNO, Tsjechië (CZ)
(47) 25.07.2012
(51) H04W 16/14
(11) EP1942687
(21) EP06790948.1
(22) 06.09.2006
(31) 200510114711
(72) POLING, Daniel, L. Jr. te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AZERA, Frederic te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FONG, Jeffrey C. te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VAN FLANDERN, Michael W. te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COOMER, Christen te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ELSBREE, John te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 25.10.2005
(47) 23.05.2012
(32) 28.09.2009
(51) H04N 7/15
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2068563
(11) EP1877148
(21) EP09156686.9
(21) EP06769904.1
(22) 29.06.2004
(22) 27.04.2006
(31) 483228 P
(31) 118555
(32) 30.06.2003
(32) 28.04.2005
(54) Method of handling mobility in
multimedia broadcast multicast
service single frequency network
in a wireless communication
system and related
communication device.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Recording medium, reproduction
device, recording method,
program, and reproduction
method.
(54) AUDIO PROCESSING IN A MULTIPARTICIPANT CONFERENCE.
(73) TiVo Inc. te ALVISO CA 950022160, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Bates, Cary Lee c/o IBM United
Kingdom Ltd. te WINCHESTER,
HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Day, Paul Reuben c/o IBM United
Kingdom Ltd. te WINCHESTER,
HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Santosuosso, John Matthew c/o
IBM United Kingdom Ltd. te
WINCHESTER, HAMPSHIRE SO21
2JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 30.05.2012
(51) H04N 9/82
H04N 5/92
H04N 5/91
G11B 27/34
G11B 27/32
G11B 27/30
G11B 27/034
G11B 19/02
G06T 13/00
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) China
(54) A METHOD, SYSTEM AND
TERMINAL FOR COLLECTING AND
REPORTING INTERFERENCE
SOURCE INFORMATION.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) ZHAO, Quanbo te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
PAN, Zhong te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
WU, Xuyong te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 20.06.2012
(51) H04W 36/08
(11) EP2302969
(21) EP10011202.8
(22) 28.09.2010
(31) 246160 P
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Hsu, Chia-Chun te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(47) 23.05.2012
Nummer 35/12
186
(51) H04W 48/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2145495
(54) Method of enhancing continuous
packet connectivity in a wireless
communications system and
related apparatus.
(21) EP08754958.0
(22) 29.04.2008
(31) 915078 P
940557 P
(32) 30.04.2007
29.05.2007
(73) Innovative Sonic Limited te PORT
LOUIS,, Mauritius (MU)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
29 augustus 2012
China
China
China
(54) Plane heat source.
(73) Funate Innovation Technology Co.
LTD. te BEIJING, China (CN)
Hon Hai Precision Industry Co.,
Ltd. te TU-CHENG CITY, TAIPEI
HSIEN, Taiwan (TW)
(72) Kuo, Richard Lee-Chee te PEITOU
TAIPEI CITY TAIWAN, Taiwan (TW) (72) Liu, Chang-Hong te BEIJING CITY,
China (CN)
(47) 16.05.2012
Feng, Chen te BEIJING CITY, China
A HOME (e)NODE-B WITH NEW
(CN)
(51) H04W 84/00
FUNCTIONALITY.
Liu, Peng te BEIJING CITY, China
H04W 4/10
InterDigital Technology
(CN)
H04L 12/18
Corporation te WILMINGTON, DE
Jiang, Kai-Li te BEIJING CITY,
(11)
EP2211587
19810, Verenigde Staten van
China (CN)
Amerika (US)
(21) EP08858019.6
Wei, Yang te BEIJING CITY, China
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(CN)
(22) 20.10.2008
Wang, Ding te BEIJING CITY,
MUKHERJEE, Rajat, P. te SAN
(31) 200710178965
China (CN)
FRANCISCO CA 94133, Verenigde (32) 07.12.2007
Liu, Kai te HAIDIAN DISTRICT
Staten van Amerika (US)
BEIJING CITY, China (CN)
(33) China
SOMASUNDARAM, Shankar te
Fan, Shou-Shan te BEIJING CITY,
LONDON NW1 6AP, GROOT
(54) METHOD, SYSTEM, SERVER AND
China (CN)
BRITTANNIË (GB)
CLIENT FOR TRANSMITTING
OLVERA-HERNANDEZ, Ulises te
(47) 06.06.2012
MEDIA BURST DATA.
KIRKLAND, QUÉBEC H9J 4A5,
(73) Huawei Device Co., Ltd. te
(51) H05B 6/04
Canada (CA)
SHENZHEN, GUANGDONG
(11) EP2101543
SHAH, Yogendra, C. te EXTON,
518129, China (CN)
PENNSYLVANIA 19341, Verenigde
(21) EP09002980.2
(72) WANG, Zheng te SHENZHEN
Staten van Amerika (US)
(22) 03.03.2009
GUANGDONG
518129,
China
(CN)
CHITRAPU, Prabhakar, R. te BLUE
YAN, Zhefeng te SHENZHEN
(31) 102008015036
BELL, PENNSYLVANIA 19422,
GUANGDONG 518129, China (CN) (32) 14.03.2008
Verenigde Staten van Amerika
WANG, Lei te SHENZHEN
(US)
GUANGDONG 518129, China (CN) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CHA, Inhyok te YARDLEY,
(54) Device and method for controlling
PENNSYLVANIA 19067, Verenigde (47) 16.05.2012
induction heaters of an induction
Staten van Amerika (US)
(51) H05B 3/28
hob.
16.05.2012
H05B 3/14
(73)
E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
B82Y 30/00
H04W 64/00
te 75038 OBERDERDINGEN,
B82Y 15/00
EP1736022
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2043406
(DE)
EP05716774.4
(21) EP08253151.8
(74)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
23.02.2005
(22) 26.09.2008
(72)
Egenter, Christian te 75015
102004018162
BRETTEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 200710077394
14.04.2004
DUITSLAND (DE)
200710123809
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Haag, Thomas te 68794
200710123813
OBERHAUSEN-RHEINHAUSEN,
200810142615
Mobile terminal for receiving
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
200810142614
packet-oriented radio signals.
(DE)
200810067731
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Schilling, Wilfried te 76703
200810068459
te 80333 MÜNCHEN,
KRAICHTAL, BONDSREPUBLIEK
200810142526
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
200810142529
(DE)
Stadtmüller, Sebastian te 76698
200810142527
BÄR, Siegfried te 85716
UBSTADT, BONDSREPUBLIEK
(32) 28.09.2007
UNTERSCHLEISSHEIM,
DUITSLAND (DE)
10.10.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 18.07.2012
10.10.2007
(DE)
25.07.2008
(51) H05G 2/00
SURANTYN, Yves te 80798
25.07.2008
G01J 1/00
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
13.06.2008
DUITSLAND (DE)
(11) EP1851520
11.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47) 30.05.2012
(51) H04W 76/04
H04L 1/18
(11) EP1928132
(21) EP07023252.5
(22) 30.11.2007
(31) 868078 P
(32) 30.11.2006
25.07.2008
25.07.2008
25.07.2008
(33) China
China
China
China
China
China
China
(21) EP06735892.9
(22) 24.02.2006
(31) 67099
174442
358992
(32) 25.02.2005
29.06.2005
21.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/12
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LASER PRODUCED PLASMA EUV
LIGHT SOURCE.
187
(US)
BOWERING, Norbert, N. te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92127,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Cymer, Inc. te SAN DIEGO, CA
92127-2413, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 08.08.2012
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP2146560
(72) ERSHOV, Alexander, L. te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92127,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PARTLO, William, N. te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92064,
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09163914.6
(51) H05K 3/40
(22) 26.06.2009
(31) 20080069096
(32) 16.07.2008
(33) Zuid-Korea
(54) Method for Fabricating Printed
29 augustus 2012
Circuit Board.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Kim, Ki-Hyun te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Park, Se-Ho te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Kang, Seok-Myong te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Lee, Young-Min te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(47) 16.05.2012
Nummer 35/12
SPC: Certificaten.
188
29 augustus 2012
Nummer 35/12
189
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
29 augustus 2012
Nummer 35/12
190
29 augustus 2012
VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum publicatie
EP2
EP1169177
B32B 15/01
18.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP1266548
H05K 7/20
10.07.2012
Oppositie
30.05.2012
30.05.2012
EP1372947
EP1372947
EP1372947
EP1372947
B32B 1/00
16.11.2011
16.11.2011
16.11.2011
16.11.2011
Oppositie
Oppositie
Oppositie
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP1510160
A47J 31/40
18.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP1516931
EP1516931
C12N 15/63
11.07.2012
11.07.2012
Oppositie
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
EP1522786
F17C 13/00
18.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP1544567
EP1544567
F28G 13/00
16.06.2012
16.06.2012
Oppositie
Oppositie
21.09.2011
21.09.2011
EP1599089
C12N 15/82
18.07.2012
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
EP1655132
EP1655132
B41C 1/10
30.04.2012
30.04.2012
Oppositie
Oppositie
13.09.2007
12.10.2011
EP1666023
A61K 9/00
04.07.2012
Oppositie
05.10.2011
05.10.2011
EP1673058
A61K 8/18
27.06.2012
Oppositie
28.09.2011
28.09.2011
EP1747884
EP1747884
B41C 1/10
30.04.2012
30.04.2012
Oppositie
Oppositie
13.09.2007
12.10.2011
EP1820614
B26D 7/30
12.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP1826750
G10K 11/172
13.07.2012
Oppositie
04.01.2012
04.01.2012
EP1876524
G06F 9/30
11.07.2012
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
EP1894955
C08G 18/40
17.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP1967690
E21B 43/10
12.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP1992574
B65D 85/36
12.07.2012
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
EP2024477
C11D 3/00
13.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP2060569
EP2060569
C07D 401/12
06.07.2012
06.07.2012
Oppositie
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP2064052
B32B 5/26
12.07.2012
Oppositie
26.10.2011
26.10.2011
EP2105439
C07D 307/46
17.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP2121209
B21B 37/76
12.07.2012
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
EP2149296
A01K 1/00
12.07.2012
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
EP2149534
B66B 5/02
12.07.2012
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
EP2201817
H05B 3/84
12.07.2012
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
EP2210283
H01L 31/18
18.07.2012
Oppositie
19.10.2011
19.10.2011
EP2265684
C09J 161/28
13.07.2012
Oppositie
26.10.2011
26.10.2011
EP2294888
H04W 74/08
12.07.2012
Oppositie
12.10.2011
12.10.2011
Nummer 35/12
191
29 augustus 2012
VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11)
IPC klasse
(51)
Datum besluit Soort besluit
Datum eerste Datum
Datum
publicatie NL1 publicatie EP2 publicatie VB1
EP0969728
A23D 7/02
22.08.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.03.2006
02.01.2007
EP1158934
A61F 2/06
20.03.2012
Oppositie
afgewezen
02.03.2009
04.01.2010
EP1263877
C08L 27/18
21.08.2012
Beslissing
verzoek herstel
03.09.2007
01.07.2008
EP1383796
C12N 7/00
22.08.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.06.2009
17.03.2010
EP1525564
G07D 7/12
22.08.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
06.05.2009
01.03.2010
EP1648518
A61K 47/48
16.02.2012
Oppositie
afgewezen
02.11.2009
07.07.2010
EP1699886
C09D 7/00
22.08.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.04.2008
02.02.2009
EP1833999
C21B 7/20
22.08.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
06.05.2009
01.03.2010
Nummer 35/12
192
29 augustus 2012
OV: Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1141426
Constellium France
20.08.2012
C22B 21/06
EP1196149
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/50
EP1226212
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 47/30
EP1282447
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 47/30
EP1282408
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61F 13/02
EP1399501
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/107
EP1406946
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 47/34
EP1448707
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/10
EP1448710
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/10
EP1634368
EP1634368
Nuovo Pignone S.p.A.
Dr. Christof Sihler
21.08.2012
21.08.2012
H02P 9/10
H02P 9/10
EP1633797
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
C08F 297/00
EP1853642
Arkema Inc.
20.08.2012
C08G 63/48
EP1944985
EP1944985
EP1944985
Motorola Mobility, LLC
Motorola Mobility, Inc
Motorola, Inc.
20.08.2012
20.08.2012
20.08.2012
H04W 36/00
H04W 36/00
H04W 36/00
EP2205190
Flo Back Limited
22.08.2012
A61F 5/01
EP0776323
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Pfizer Finance International
Limited
20.08.2012
A61K 31/40
20.08.2012
A61K 31/40
20.08.2012
A61K 31/40
20.08.2012
A61K 31/40
EP0854731
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/127
EP0812845
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
20.08.2012
A61K 31/505
20.08.2012
A61K 31/505
EP0776323
EP0776323
EP0776323
EP0812845
EP0927326
EP0927326
SCHÜCO International KG
20.08.2012
API Schmidt-Bretten GmbH & 20.08.2012
Co. KG
Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt e.V.
F25B 37/00
F25B 37/00
EP0948286
CareFusion 209, Inc
20.08.2012
A61B 5/0492
EP0916675
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
Pfizer Ireland
Pharmaceuticals
20.08.2012
A61K 31/505
20.08.2012
A61K 31/505
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/70
EP0916675
EP1030660
Nummer 35/12
193
29 augustus 2012
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP0953586
Lubrizol Luxembourg S.à.r.l.
20.08.2012
C08G 18/42
EP1037611
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A01N 25/04
EP0974344
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/22
Nummer 35/12
194
29 augustus 2012
NW: Naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1141426
Constellium France
20.08.2012
C22B 21/06
EP1196149
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/50
EP1226212
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 47/30
EP1282447
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 47/30
EP1282408
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61F 13/02
EP1399501
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/107
EP1406946
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 47/34
EP1448707
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/10
EP1448710
Samyang
Biopharmaceuticals
Corporation
20.08.2012
A61K 9/10
EP1633797
20.08.2012
C08F 297/00
EP1633797
Samyang Holdings
Corporation
Samyang Corporation
20.08.2012
C08F 297/00
EP1944985
Motorola Mobility Inc
20.08.2012
H04W 36/00
EP0854731
Samyang Holdings
Corporation
Samyang Corporation
20.08.2012
A61K 9/127
20.08.2012
A61K 9/127
Samyang Holdings
Corporation
Samyang Corporation
20.08.2012
A61K 9/70
EP1037611
Samyang Holdings
Corporation
20.08.2012
A01N 25/04
EP0974344
Samyang Holdings
Corporation
20.08.2012
A61K 9/22
EP0854731
EP1030660
EP1030660
20.08.2012
Nummer 35/12
195
29 augustus 2012
MED: Overige mededelingen.
Nummer
(11/21)
Datum
Internationale
Rechthebbende (73)
inschrijving octrooiclassifica
tie (51)
Mededeling
1013145
22.08.2012
G07D 1/00
Suzo International (NL) B.V. te OudBeijerland
Vestiging Pandrecht
1023677
22.08.2012
G07D 1/00
Suzo International (NL) B.V. te OudBeijerland
Vestiging Pandrecht
1031014
22.08.2012
G07D 9/00
Suzo International (NL) B.V. te OudBeijerland
Vestiging Pandrecht
1033631
22.08.2012
G07D 1/00
Suzo International (NL) B.V. te OudBeijerland
Vestiging Pandrecht
C300008
22.08.2012
22.08.2012
IMMUNEX CORPORATION te
Thousand Oaks, California,
,Verenigde Staten van Amerika (US)
Verzoek verlenging maximale
duur certificaat
Verzoek verlenging maximale
duur certificaat
C300129
22.08.2012
Pfizer Ireland Pharmaceuticals te Co
Cork, Ierland (IE)
Verzoek verlenging maximale
duur certificaat
EP1489561 22.08.2012
G07D 1/00
Suzo International (NL) B.V. te OudBeijerland
Vestiging Pandrecht
EP2013924 21.08.2012
H01L 41/053
Aito B.V. te Wormerveer
Opheffing conservatoir beslag
EP1959402 22.08.2012
G07D 1/00
Suzo International (NL) B.V. te OudBeijerland
Vestiging Pandrecht
Nummer 35/12
196
29 augustus 2012
VRV: Vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1032357
23.08.2012 Einde wettige duur
EP1112511 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
2000187
17.08.2012 Einde wettige duur
EP1120680 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0528409 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1130630 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0528678 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1132980 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0528695 20.08.2012 Einde wettige duur
EP1134893 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0528767 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1136444 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0529457 17.08.2012 Einde wettige duur
EP1136507 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0529493 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1140201 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0529500 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1142296 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0529715 17.08.2012 Einde wettige duur
EP1154417 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0529905 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1174801 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0529908 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1192216 20.04.2012 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0529927 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1192449 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0530617 21.08.2012 Einde wettige duur
EP1201050 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0532191 21.08.2012 Einde wettige duur
EP1220219 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0533231 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1248488 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0534866 17.08.2012 Einde wettige duur
EP1256158 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0536515 21.08.2012 Einde wettige duur
EP1263321 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0540842 22.08.2012 Einde wettige duur
EP1271305 20.08.2012 Einde wettige duur
EP0548465 20.08.2012 Einde wettige duur
EP1272973 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0557527 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1276480 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0559850 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1281702 21.08.2012 Einde wettige duur
EP0587918 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1284963 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0599920 20.08.2012 Einde wettige duur
EP1298976 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0599967 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1305801 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0599971 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1313530 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0599995 20.08.2012 Einde wettige duur
EP1323440 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0599998 20.08.2012 Einde wettige duur
EP1334922 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0601031 20.08.2012 Einde wettige duur
EP1342191 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0601052 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1345684 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0601062 17.08.2012 Einde wettige duur
EP1350840 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0605470 17.08.2012 Einde wettige duur
EP1366333 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0606353 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1366606 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0620853 17.08.2012 Einde wettige duur
EP1368064 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0656033 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1372610 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0669773 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1373385 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0748822 18.08.2012 Einde wettige duur
EP1373941 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0786782 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1377388 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0787807 19.08.2012 Einde wettige duur
EP1379337 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0871935 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1387799 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0909012 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1389498 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0984358 20.08.2012 Einde wettige duur
EP1391923 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0989485 20.08.2012 Einde wettige duur
EP1394289 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0991927 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1399181 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1023100 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1405745 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1032915 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1407251 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1045333 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1409240 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1058231 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1409437 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1060023 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1418851 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1078688 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1428939 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1086358 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1429190 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1109316 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1434039 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1109496 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1434968 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 35/12
Nummer
(11/21)
Datum
197
Reden
Nummer
(11/21)
29 augustus 2012
Datum
Reden
EP1437181 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1579075 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1439900 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1582756 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1440423 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1584218 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1443310 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1584471 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1444356 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1584693 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1449821 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1585398 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1450675 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1587626 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1452218 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1588790 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1453199 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1588881 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1454885 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1593440 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1459773 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1593513 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1470714 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1595392 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1476315 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1597879 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1479320 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1598337 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1479533 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1599738 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1480960 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1601535 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1483922 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1603510 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1487685 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1603614 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1491007 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1603643 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1492446 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1604083 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1492536 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1604224 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1492813 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1604639 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1493223 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1608466 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1493846 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1609307 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1494109 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1609798 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1494429 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1610733 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1496960 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1611047 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1499191 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1611164 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1499940 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1613209 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1501467 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1613588 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1501842 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1616120 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1502367 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1616157 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1508242 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1616304 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1512185 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1620068 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1514987 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1620855 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1523785 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1622514 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1524371 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1623314 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1526077 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1629059 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1528310 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1631281 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1532467 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1637426 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1533300 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1643080 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1539594 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1644342 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1545876 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1650491 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1547693 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1651646 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1548483 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1652422 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1549013 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1658170 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1551149 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1658833 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1551613 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1660686 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1552192 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1663844 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1559837 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1668265 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1564762 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1668272 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1565764 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1668371 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1567064 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1672062 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1567994 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1678503 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1568828 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1679063 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 35/12
Nummer
(11/21)
Datum
198
Reden
Nummer
(11/21)
29 augustus 2012
Datum
Reden
EP1696759 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2175671 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1697135 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2180661 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1701391 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2181772 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1701987 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2186856 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1703128 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2187078 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1706025 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2189194 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1709200 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2192778 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1710955 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2192779 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1712207 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2194046 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1714794 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2194746 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1715016 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2198791 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1715810 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2198798 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1715863 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2199172 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1718768 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2204341 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1718961 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2204864 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1720507 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2206572 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1723276 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2207162 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1723433 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2207221 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1725301 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2208663 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1725991 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2209033 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1729622 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2210689 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1730230 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2210833 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1730799 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2210906 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1733041 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2211198 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1735837 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2211547 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1735933 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2211548 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1738392 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2211549 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1740087 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2211550 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1740202 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2213292 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1745400 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2213528 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1748810 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2213579 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1750569 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2213786 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1750771 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2214135 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1750951 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2215958 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1762582 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2216009 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1763426 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2216180 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1766021 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2216217 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1766369 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2216845 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1773436 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2218416 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1776032 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2218425 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1776540 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2218542 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1779713 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2218550 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1784839 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2218932 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1791603 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2219151 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1793047 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2219245 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1793986 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2220946 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1805828 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2220948 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1814255 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221069 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1863657 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221083 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1888589 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221506 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1929057 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221513 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2119827 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221625 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2147950 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221628 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2154047 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221937 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2175531 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221981 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 35/12
Nummer
(11/21)
Datum
199
Reden
Nummer
(11/21)
29 augustus 2012
Datum
Reden
EP2223637 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2241794 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2223870 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2242140 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2223952 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2243892 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2224072 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2244701 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2224080 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2245250 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2224150 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2245314 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2224260 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2247052 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2224330 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2247053 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2224732 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2248301 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2224784 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2248502 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2224789 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2249675 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2225930 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2250649 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2225931 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2250723 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2226041 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2250883 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2226206 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2251121 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2227938 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2251294 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2228172 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2251565 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2228222 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2252121 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2229836 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2253174 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2230282 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2253541 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2230338 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2253658 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2230339 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2253827 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2230358 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2253977 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2230528 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2253995 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2232099 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2254687 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2233334 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2254774 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2233373 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2255856 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2233618 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256119 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2233673 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256129 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2233948 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256420 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2234112 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256421 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2234324 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256524 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2234398 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256555 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236214 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256811 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236228 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256897 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236254 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2257010 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236398 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2258157 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236433 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2258372 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236653 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2258458 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236713 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2258758 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236783 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259112 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2237292 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259189 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2237341 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259365 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2237553 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259532 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2237912 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259602 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2238336 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259605 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2238422 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259715 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2239143 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259886 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2239589 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2260312 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2241214 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2260686 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2241232 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2261036 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2241290 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2261157 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2241360 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2261270 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2241445 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2261536 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2241519 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2261743 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 35/12
Nummer
(11/21)
Datum
200
Reden
Nummer
(11/21)
29 augustus 2012
Datum
Reden
EP2261744 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2277775 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2261876 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2278393 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2262637 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2278701 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2263094 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2278734 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2263888 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2278792 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2263903 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2278866 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2263919 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2279045 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2264556 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2279073 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2264766 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2279874 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2264811 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2279925 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2265039 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2280189 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2265224 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2280779 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2266382 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2280852 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2266768 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2280953 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2266801 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2281044 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2266809 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2281482 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2267057 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2281552 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2267281 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2281582 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2267338 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2281732 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2267359 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2281912 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2267465 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2282021 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2267582 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2282061 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2267915 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2282072 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2268531 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2282223 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2269505 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2282240 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2269918 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2282241 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2270208 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2282424 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2270349 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2283050 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2270765 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2283737 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2270776 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2283975 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2271029 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2284022 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2271160 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2284032 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2271579 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2284089 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2271980 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2284371 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2272357 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2284544 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2272441 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2284630 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2272952 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2284925 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2273000 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2285332 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2273138 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2286168 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2273158 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2286434 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2273224 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2287078 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2273461 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2287247 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275169 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2288458 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275214 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2289392 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275282 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2289701 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275284 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2289711 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275313 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290282 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275343 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290284 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275516 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290411 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275706 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290637 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275709 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290657 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275790 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290732 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2277473 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290760 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2277726 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290803 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2277747 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2291591 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 35/12
Nummer
(11/21)
Datum
201
Reden
Nummer
(11/21)
29 augustus 2012
Datum
Reden
EP2292126 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2305524 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292376 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2305535 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292449 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2305602 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292468 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2306049 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292470 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2306320 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292480 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2306642 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292540 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2306750 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292553 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2307248 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292818 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2307298 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292948 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2307594 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2293299 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2307767 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2294255 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2307852 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295012 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308049 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295017 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308274 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295184 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308339 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295199 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308636 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295373 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308640 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295624 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308729 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295738 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308754 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295747 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308768 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2295994 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2308772 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2296310 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2309279 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2296971 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2309355 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2297495 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2309416 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2297928 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2309543 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2298113 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2310118 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2298311 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2310333 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2298421 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2310753 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2298444 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2310836 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2298652 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2311681 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2298741 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2311713 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2298914 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2311805 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2299287 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2312154 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2300273 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2312381 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2300866 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2313164 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2300983 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2313197 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301328 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2313277 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301482 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2313316 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301779 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2313671 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301794 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2313896 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301813 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2314044 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301884 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2314158 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301948 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2314195 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2302108 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2314415 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2302455 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2314420 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2302468 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2314824 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2302517 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2314833 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2302682 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2315185 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2302729 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316056 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2303556 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316251 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2303557 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316328 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2303871 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316671 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2303916 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316708 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2304721 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316712 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2305070 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316860 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 35/12
Nummer
(11/21)
Datum
202
Reden
Nummer
(11/21)
29 augustus 2012
Datum
Reden
EP2317091 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2347932 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2317419 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2348277 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2318399 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2353484 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2319037 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2353748 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2319150 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2354486 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2319604 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2354583 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2319608 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2354806 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2320062 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2355153 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2320506 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2357266 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2320507 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2357395 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2320968 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2357814 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2321116 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2359919 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2321284 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2359993 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2321308 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2360046 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2321609 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2362243 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2323263 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2362553 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2323423 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2362599 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2323495 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2363342 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2323971 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2364008 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2324225 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2364657 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2324998 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2364948 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2325079 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2365560 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2325673 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2366325 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2325922 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2369224 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2326412 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2369290 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2326811 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2371195 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2326896 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2371711 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2327340 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2372148 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2327354 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2372220 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2327911 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2373018 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2328219 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2375982 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2328463 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2377573 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2328827 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2378165 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2329745 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2380170 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2329911 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2383051 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2330070 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2383052 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2330317 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2383760 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2330992 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2383934 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2331905 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2385538 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2332788 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2386107 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2332881 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2387751 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2334456 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2388156 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2334458 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2388546 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2335258 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2390189 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2335349 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2394934 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2336516 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2431791 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2336709 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2338140 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2338752 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2340997 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2341739 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2341982 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2342051 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2343037 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2345481 09.05.2012 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 35/12
203
29 augustus 2012
Nummer 35/12
204
29 augustus 2012
VRB: Verbeteringen.
Nummer (11/21)
Internationale octrooiclassificatie (51)
Communicatie tekst

Similar documents

Nummer 35/10 20 oktober 2010

Nummer 35/10 20 oktober 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 43/13 23 oktober 2013

Nummer 43/13 23 oktober 2013 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 42/12 17 oktober 2012

Nummer 42/12 17 oktober 2012 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 09/10 14 april 2010

Nummer 09/10 14 april 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 33/11 17 augustus 2011

Nummer 33/11 17 augustus 2011 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information