Nummer 43/13 23 oktober 2013

Comments

Transcription

Nummer 43/13 23 oktober 2013
Nummer 43/13
23 oktober 2013
Nummer 43/12
1
23 oktober 2013
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is
geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische
vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14
rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office.
Bezoekadres: NL Octrooicentrum
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadres
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
Telefoon: 088-6026656
Telefax: 088-6029024
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Visiting address: Netherlands Patent Office
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadress
Post Office Box: 10366
2501 HJ Den Haag
Telephone: +31(0)88 602656
Telefax: +31(0)88 6029024
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Nummer 43/12
2
23 oktober 2013
Page
Inhoudsopgave
Blz.
Content
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
5
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
9
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
9
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
12
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
12
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
13
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
13
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
145
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
145
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
172
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
172
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
173
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
173
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
174
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
174
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
175
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
175
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
176
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
176
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
178
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
178
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
179
Heading MED
Contains data concerning other communications.
179
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
180
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
180
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
190
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
190
Nummer 43/12
3
23 oktober 2013
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 43/12
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
23 oktober 2013
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 43/12
5
23 oktober 2013
Rubrieken
NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(41) 16.10.2013
(51) A01G 9/10
A01G 31/02
A01G 27/04
(51) G01N 33/00
G01N 27/12
A61B 5/08
(21) 2008637
(21) 2008632
(22) 13.04.2012
(22) 12.04.2012
(54) Mobiele inrichting en werkwijze
(54) Een houder voor gewas en een
voor het analyseren van
werkwijze voor ten minste twee
ademmonsters.
van het kweken, transporteren en
te koop aanbieden van het
(71) Consultatie Implementatie
gewas.
Technisch beheer B.V. te Zutphen
(71) ViVi B.V. te 's-Gravendeel
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Jacob Johannes Bijl te BurghHaamstede
Cornelis Frans Taco Visser te 'sGravendeel
(41) 16.10.2013
(51) A45F 5/08
A45D 8/00
(54) Inrichting voor het op het hoofd
dragen van verse bloemen die
voorzien worden van water.
(72) Felician Marius Dobra te
Oberpullendorf, Oostenrijk (AT)
(21) 2010607
(22) 11.04.2012
(54) Schuimkop met verscheidene
uitstroomopeningen en inrichting
Menginrichting evenals
en werkwijze voor aanbrengen
mengsysteem met een dergelijke
van spuitlaag op een oppervlak
menginrichting.
voorzien van een dergelijke
Coperion GmbH te Stuttgart,
schuimkop voor toepassing in
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
een dergelijke inrichting en
(DE)
werkwijze.
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(71) Fasd. BW Beheer B.V. te
Brummen
Klaus-Peter Lang te Bad Waldsee,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(DE)
(72) Dirk Cornelis van der Woude te
102012206017
Brummen
Hendrik Ensing te Brummen
12.04.2012
(22) 10.04.2013
(54)
(71)
(54) Apparatus with conductive strip
for dust removal.
(32) 13.04.2012
(74) drs. Essen c.s. te Wageningen
(51) A47G 23/06
(21) 1039536
(22) 12.04.2012
(54) Dienblad met geïntegreerde
flexibele zwanenhals en
aangehechte parasol.
(41) 15.10.2013
(21) 2008628
(31) 202012101373
(41) 16.10.2013
(72) Dirk Cornelis van der Woude te
Brummen
Hendrik Ensing te Brummen
(51) B01F 5/00
(71) Technische Universiteit Delft te
Delft
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(41) 16.10.2013
(72) Albert Bos te Brummen
(74)
(71) Stephanus Jacobus Maria van
(72)
Adrichem te Wateringen
Anco Orchidee B.V. te Wateringen
Plato product consultants V.o.f. te
(31)
Delft
(72) Antonius Gerardus Adrianus van (32)
Veen te Naaldwijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Roland ten Klooster te Delft
(41) 16.10.2013
(41) 16.10.2013
(51) B03C 3/47
(51) A47C 13/00
B03C 3/41
B03C 3/36
(21) 2010601
B03C 3/10
(22) 09.04.2013
B03C 3/09
(54) Zitmeubel.
B03C 3/08
(71) Felician Marius Dobra te
(21) 2008621
Oberpullendorf, Oostenrijk (AT)
(22) 11.04.2012
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(71) Fasd. BW Beheer B.V. te
Brummen
(51) B29B 7/76
B29B 7/74
B05B 7/04
B01F 5/04
(21) 1039537
(22) 13.04.2012
spuitmondinrichting en werkwijze
voor aanbrengen van een
spuitlaag op een oppervlak
voorzien van een dergelijke
spuitkop.
(41) 15.10.2013
(51) B05B 7/26
(21) 2008627
(22) 11.04.2012
(54) Inrichting en werkwijze voor
aanbrengen van spuitlaag op een
oppervlak voorzien van een
stromingsweerstand en
stromingsweerstand voor
toepassing in een dergelijke
inrichting en werkwijze.
(71) Fasd. BW Beheer B.V. te
Brummen
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Dirk Cornelis van der Woude te
Brummen
(72) Willibrordus Nicolaas Johannes
Hendrik Ensing te Brummen
Ursem te Delft
Elizabeth Johanna Jacoba van de (41) 15.10.2013
Vorle-Houben te Gassel
(51) B63B 59/10
Johannes Anthonius Wilhelmus de
B62D 57/024
Haar te Bemmel
B08B 3/02
(41) 15.10.2013
(21) 2008617
(51) B05B 7/02
B05B 1/02
(71) CuliSol B.V. te Den Haag
(21) 2008629
(72) Wessel van Tongeren te Den
Haag
(22) 11.04.2012
(54) Spuitkop met V-vormige
(22) 10.04.2012
(54) Cleaning head for cleaning a
surface, a device comprising such
cleaning head, and method there
for.
Nummer 43/12
6
(71) A.M.N. Development B.V. te Delft
Veghel
C.P.M. de Vet Holding B.V. te Delft (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Evert Johan van de Plassche te
(72) Alexander Michaël Noordstrand te
Uden
Delft
Roy Alexander van Putten te 'SCornelis Petrus Maria de Vet te
HERTOGENBOSCH
Delft
Louis Willem Jan Coolen te
EINDHOVEN
(41) 15.10.2013
(51) B60N 3/00
B60N 2/48
A47C 7/38
(41) 16.10.2013
(21) 1039533
(21) 2008623
(22) 12.04.2012
(22) 11.04.2012
(51) B66B 9/187
B66B 19/00
23 oktober 2013
(72) Arthur Xavier Kappers te Leusden
Ronald John Brouwers te Oploo
(41) 17.10.2013
(51) E02B 8/06
E02B 3/06
(21) 1040026
(22) 25.01.2013
(54) Return and annihilation
stormbreakers on habitable
spaces.
(71) Soemar Emid te Franeker
(72) Soemar Emid te Franeker
(41) 16.10.2013
(41) 15.10.2013
(54) A modular lift apparatus and a
method for assembling a modular (62) 103952810.04.2012
lift apparatus.
(51) E02D 7/14
E02D 7/06
(71) Reco Special Products B.V. te
E02D 7/02
Waddinxveen
(21)
2008625
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) B60P 1/64
(72) Robin Reigwein te Waddinxveen
(22) 11.04.2012
(21) 2008619
(41) 15.10.2013
(22) 10.04.2012
(51) C25B 9/00
(54) Method of and system for
installing foundation elements in
an underwater ground formation.
(54) Hoofdsteun voor inzittenden.
(71) Gert Kramer te Doorn
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
(72) Gert Kramer te Doorn
(54) Verschuifbare koppelbalk en
trailer met verschuifbare
koppelbalk.
(21) 1039530
(22) 11.04.2012
(71) Vlastuin Group B.V. te KESTEREN (54) Een apparaat om chemische
verbindingen te realiseren via
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
ionisatie voor vloeibare stoffen
(72) Elibart Dirk Folmer te
als voor gassen.
DODEWAARD
(71) Murat Tanta te Rotterdam
(41) 15.10.2013
(72) Murat Tanta te Rotterdam
(51) B63B 35/38
(41) 15.10.2013
(21) 1039539
(51) E01B 7/02
(22) 16.04.2012
(54) Koppelsysteem voor het
onderling koppelen van
blokvormige en scheepsvormige
drijflichamen.
(21) 2008644
(22) 16.04.2012
(54) Tongrolinrichting alsmede
daarvan voorziene wissel.
(71) Wouter Hoek B Eng te
Hardinxveld-Giessendam
(71) voestalpine WBN te Utrecht
(72) Wouter Hoek B Eng te
Hardinxveld-Giessendam
(72) Andries Christiaan Rinsma te
Purmerend
(41) 17.10.2013
(41) 17.10.2013
(51) B65D 75/00
(51) E01B 7/08
B61L 5/10
B61L 5/04
B61L 5/02
(21) 2008616
(22) 10.04.2012
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) Werkwijze voor de bereiding van (21) 1039534
voedsel, een daarbij te gebruiken
houder en een inrichting voor het (22) 12.04.2012
bereiden van voedsel met de
(54) Een nieuw type wissel voor de
werkwijze.
spoorwegen.
(71) Daily Fresh Food B.V. te Geleen
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Frans Jacques Joseph
Hochstenbag te Bunde
(41) 15.10.2013
(51) B65G 1/137
(21) 2008631
(22) 12.04.2012
(54) Werkwijze en inrichting voor het
vanuit producthouders volgens
orders in verzamelhouders
verzamelen van producten.
(71) Vanderlande Industries B.V. te
(71) MTI Holland B.V. te Kinderdijk
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Justin Edward Stam te
Amsterdam
(41) 15.10.2013
(51) E02F 9/16
E02F 9/08
(21) 2008634
(22) 13.04.2012
(54) Mobiele inrichting.
(71) Hudson Bay Holding B.V. te 'sHeer Arendskerke
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Leendert Wilhelmus Cornelis
Huissoon te Kruiningen
(41) 16.10.2013
(51) E06B 7/26
E06B 3/64
E06B 3/30
(21) 1039529
(22) 11.04.2012
(54) Bouwkundig profiel.
(71) Giemeta-Luvema B.V. te
Wageningen
Jacob Wolter Klaren te
Wageningen
(72)
(71) Architecten- en ingenieursbureau
ir. A.M. de Vos te Loenen
(41)
(72) Alexander Michaël de Vos te
(51)
Loenen
(21)
(41) 16.10.2013
(22)
(51) H05B 3/00
(54)
E01B 7/24
(21) 2008641
(22) 16.04.2012
Jacob Wolter Klaren te
Wageningen
15.10.2013
F03B 17/06
2008624
11.04.2012
Watermoleninrichting en
werkwijze voor het met een
dergelijke inrichting genereren
van elektrische energie.
(54) Werkwijze voor het verwarmen
van een spoorstaafsamenstel.
(71) Jacobus Johannes Orij te Dreumel
(71) Brouwers Holding B.V. te Oploo
(72) Jacobus Johannes Orij te Dreumel
(74) ir. Geurts te Den Haag
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Nummer 43/12
7
23 oktober 2013
(41) 15.10.2013
(21) 2008635
(74) ir. Maas te Veldhoven
(51) F16G 3/00
(22) 13.04.2012
(72) Richard Quintanilha te Eindhoven
(21) 1039540
(54) Inrichting voor het wegen van
slachtproducten en werkwijze
voor toepassing daarvan.
(31) 61/624590
(22) 16.04.2012
(54) Draagbare pers voor
transportbandverbinders welke
middels een kleine motor
aangedreven assenstelsel, dat
door middel van excenterschijven
een paar verhitte klembekken
sluiten met variabele snelheid en
kracht met als doel een
verbindingskram door het einde
van een transportband te
drukken.
(71) Marel Stork Poultry Processing
B.V. te Boxmeer
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(32) 16.04.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 17.10.2013
(51) G03F 9/00
G03F 7/20
(71) Cornelis Jan van de Giessen te
Berghem
(72) Erik Hendrikus Werner Peters te
(21) 2010259
Boxmeer
Tim Sander Rijerse te Gemert
(22) 07.02.2013
Gerardus Josef Gertrudis Reintjes (54) Position measuring method,
te Leunen
position measuring apparatus,
(41) 16.10.2013
lithographic apparatus and
device manufacturing method,
(51) G03B 37/04
optical element.
G02B 27/14
(72) Cornelis Jan van de Giessen te
Berghem
(21) 2008639
(41) 17.10.2013
(51) F16K 24/06
F16K 17/194
F16K 13/10
(21) 2008636
(22) 13.04.2012
(54) Inrichting voor het beschermen
tegen onderdruk in een
biogasinstallatie.
(71) Flexxolutions GFS B.V. te
Denekamp
(74) ir. Jong te Enschede
(72) Christian Lansink te Deurningen
Martin Gerard Bernhard
Nieuwmeijer te Oldenzaal
(41) 16.10.2013
(51) F16L 59/20
F16L 58/18
(21) 2008638
(22) 13.04.2012
(54) Method of manufacturing a field
joint coating.
(71) Heerema Marine Contractors
Nederland B.V. te Leiden
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Helen Rose Boyd te Leiden
Lara Elizabeth Wills te Leiden
(41) 16.10.2013
(51) H05B 1/00
F24C 7/00
(21) 1039531
(22) 11.04.2012
G02B 27/10
(22) 13.04.2012
(74) ir. Maas te Veldhoven
(54) Device, system and vehicle for
recording panoramic images, and (72) Justin Kreuzer te Trumbull,
Connecticut, Verenigde Staten
a device and method for
van Amerika (US)
panoramic projection thereof.
Arie den Boef te Waalre
(71) Cyclomedia Technology B.V. te
Simon Mathijssen te Den Bosch
Zaltbommel
(31) 61/623391
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(32) 12.04.2012
(72) Bart Johannes Beers te RUMPT
José Herculano Lopes Barreto te (33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 16.10.2013
's-Gravendeel
(41) 16.10.2013
(51) G03F 7/20
(51) H01L 21/68
G03F 7/20
(21) 2010467
(21) 2010204
(54) Lithographic method and
apparatus.
(22) 30.01.2013
(22) 18.03.2013
(71) ASML Netherlands B.V. te
(54) Rotatable frame, lithographic
Veldhoven
apparatus, projection system,
method for focusing radiation and (74) ir. Maas te Veldhoven
device manufacturing method.
(72) Johannes Baselmans te Oirschot
(71) ASML Netherlands B.V. te
(31) 61/624618
Veldhoven
(32) 16.04.2012
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Arno Bleeker te WESTERHOVEN
Thomas Castenmiller te
Eindhoven
Pieter de Jager te Middelbeers
Heine Mulder te Veldhoven
Koen Zaal te EINDHOVEN
Theodorus Petrus Maria Cadee te
Asten
Danny Philips te Son en Breugel
Ruud Beerens te Roggel
Roger Timmermans te
Nederweert
(54) Zuilvormige elektrische
terrasverwarming welke door
middel van een hydraulisch of
ander hefsysteem onder de
tegelvloer of andersoortige
oppervlakte waterdicht, veilig en
onzichtbaar in de grond
verzinkbaar is.
(31) 61/622922
(71) Joseph Dinant Perotti te Hoorn
(22)
(72) Joseph Dinant Perotti te Hoorn
(54)
(33)
(41)
(51)
(21)
(71)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 17.10.2013
(51) G06F 17/30
(21) 2008771
(22) 08.05.2012
(54) Biasing geocoding of queries.
(71) Google Inc. te Mountain View,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Luuk van Dijk te Zurich,
Zwitserland (CH)
Ingemar Eriksson te Horgen,
Verenigde Staten van Amerika
Zwitserland (CH)
15.10.2013
Ivan Zauharodneu te Zurich,
Zwitserland (CH)
G03F 7/20
Finnegan Southey te Mountain
2010458
View, California, Verenigde Staten
van Amerika (US)
15.03.2013
Nils Richard Ekwall te Stäfa,
Lithographic apparatus, substrate
Zwitserland (CH)
and device manufacturing
Fabrice Caillette te Zurich,
method background.
Zwitserland (CH)
ASML Netherlands B.V. te
David Blackman te Rego Park,
Veldhoven
(32) 11.04.2012
(41) 15.10.2013
(51) G01G 19/06
A22C 21/00
(71) ASML Holding N.V. te Veldhoven
ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
Nummer 43/12
8
New York, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(41) 16.10.2013
(31) 13/442568
(51) G06Q 10/10
G06F 21/00
(32) 09.04.2012
(21) 2008643
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 16.04.2012
(41) 15.10.2013
(54) Computer network for services
retrieval, method for managing
such network and a computer
system for such network.
(51) G06K 9/00
(21) 2009015
(22) 15.06.2012
(54) Method for classification of a
sample on the basis of spectral
data, method for creating a
database and method for using
this database, and corresponding
computer program, data storage
medium and system.
(71) Biosparq B.V. te Leiden
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(71) Clinct Holding B.V. te Delft
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(31) 61/621939
13/631379
(32) 09.04.2012
28.09.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(41) 15.10.2013
(51) G07F 19/00
(21) 2008633
(22) 13.04.2012
(54) Signaling three dimensional video
information in communication
networks.
(71) Intel Corporation te Santa Clara,
Californië, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Ozgur Oyman te San Jose,
California, Verenigde Staten van
(72) Paulus Johannes Gerardus van
Amerika (US)
der Velde te Beuningen
Dirk Jacob Goudriaan te Helmond (31) 61/621939
61/679627
John Heins te Hoogstraten, België
13/626767
(BE)
Petrus Luciénne Godefridus
(32) 09.04.2012
Verstappen te Eindhoven
03.08.2012
25.09.2012
(41) 16.10.2013
(31) 2008620
(32) 10.04.2012
(33) Nederland
(41) 15.10.2013
(51) G06K 9/00
G01R 27/26
(21) 2010604
(22) 09.04.2013
(54) Capacitive sensing array
modulation.
(71) Apple Inc. te Cupertino,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Steven P. Hotelling te Cupertino,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jean-Marie Bussat te Cupertino,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Benjamin B. Lyon te San Jose,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 61/623941
61/649203
61/666579
61/666610
13/842635
(51) H01L 31/052
H01L 31/042
E04F 13/08
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) 1039535
(41) 15.10.2013
(22) 12.04.2012
(51) H04W 4/06
(54) Montagesysteem voor
zonnepanelen of zonthermische
elementen aan gevels van
gebouwen.
(21) 2010605
(71) Wilhelmus Josephus Alex van de
Wall te Heeze
(72) Wilhelmus Josephus Alex van de
Wall te Heeze
(41) 16.10.2013
(51) H04W 88/00
H04L 12/58
(21) 2010600
(22) 09.04.2013
(54) Enhancements to wireless
networks to support Short
Message Service (SMS
communication in the packet
switched domain.
(32) 13.04.2012
18.05.2012
29.06.2012
29.06.2012
15.03.2013
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(US)
Vivek Gupta te San Jose,
Californië, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04N 21/234
(72) Jasper Hartong te Delft
Michel Antoine Boerrigter te Delft (21) 2010602
(22) 09.04.2013
(41) 17.10.2013
(54) Beveiligingssysteem voor een
(72) René Raymond Parchen te Leiden
betaal- of geldautomaat.
Arjan Laurens van Wuijckhuijse te
(71) IP4SS B.V. te Breda
Leiden
Adrianus Bos te Leiden
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
23 oktober 2013
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(71) Intel Corporation te Santa Clara,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Puneet Jain te Hillsboro, Oregon,
Verenigde Staten van Amerika
(22) 09.04.2013
(54) Quality of experience reporting
for combined unicastmulticast/broadcast streaming of
media content.
(71) Intel Corporation te Santa Clara,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Ozgur Oyman te San Jose,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 61/621939
61/679627
13/628340
(32) 09.04.2012
03.08.2012
27.09.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(41) 15.10.2013
Nummer 43/12
9
23 oktober 2013
NL2: Verlening van Nederlandse octrooien.
(51) A01D 90/12
(21) 2009847
(22) 20.11.2012
(54) Laadwagen.
(73) Forage Innovations B.V. te
Maassluis
(51) A45F 5/08
A45D 8/00
(21) 1039537
(22) 13.04.2012
(54) Inrichting voor het op het hoofd
dragen van verse bloemen die
voorzien worden van water.
(47) 17.10.2013
(51) B03C
B03C
B03C
B03C
B03C
B03C
3/47
3/41
3/36
3/10
3/09
3/08
(21) 2008621
(73) Stephanus Jacobus Maria van
(22) 11.04.2012
Adrichem te Wateringen
Anco Orchidee B.V. te Wateringen (54) Apparatus with conductive strip
Thomas Dreier te Waldstetten,
Plato product consultants V.o.f. te
for dust removal.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Delft
(DE)
(73) Memic Europe B.V. te Gassel
(72) Antonius Gerardus Adrianus van (74) drs. Essen c.s. te Wageningen
15.10.2013
Veen te Naaldwijk
A01G 9/10
(72) Willibrordus Nicolaas Johannes
Roland ten Klooster te Delft
A01G 31/02
Ursem te Delft
(47) 16.10.2013
A01G 27/04
Elizabeth Johanna Jacoba van de
(51) A47C 13/00
Vorle-Houben te Gassel
2008637
Johannes Anthonius Wilhelmus de
(21) 2010601
13.04.2012
Haar te Bemmel
(22) 09.04.2013
Een houder voor gewas en een
(47) 15.10.2013
werkwijze voor ten minste twee
(54) Zitmeubel.
(51) B05B 7/02
van het kweken, transporteren en (73) Felician Marius Dobra te
B05B 1/02
te koop aanbieden van het
Oberpullendorf, Oostenrijk (AT)
gewas.
(21) 2008629
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
ViVi B.V. te 's-Gravendeel
(22) 11.04.2012
(72) Felician Marius Dobra te
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) Spuitkop met V-vormige
Oberpullendorf, Oostenrijk (AT)
spuitmondinrichting en werkwijze
Jacob Johannes Bijl te Burgh(31) 202012101373
voor aanbrengen van een
Haamstede
(32) 13.04.2012
spuitlaag op een oppervlak
Cornelis Frans Taco Visser te 'svoorzien van een dergelijke
Gravendeel
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
spuitkop.
16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Fasd. BW Beheer B.V. te
A01G 9/14
(51) A47G 23/06
Brummen
1038839
(21) 1039536
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Corten te Maassluis
(72)
(47)
(51)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(21)
(22) 20.05.2011
(22) 12.04.2012
(54) Productdrager.
(54) Dienblad met geïntegreerde
flexibele zwanenhals en
aangehechte parasol.
(73) Alcomij Beheer B.V. te 'sGravenzande
(72) Wim Nowe te Vlaardingen
Martin Richard Plaisier te 'sGravenzande
Theodorus Willem Maria Helena
Sanders te 's-Gravenzande
(73) CuliSol B.V. te Den Haag
(72) Wessel van Tongeren te Den
Haag
(47) 16.10.2013
(32) 20.05.2010
(51) G01N 33/00
G01N 27/12
A61B 5/08
(33) Nederland
(21) 2008632
(47) 15.10.2013
(22) 12.04.2012
(51) A45B 25/06
A45B 11/00
(54) Mobiele inrichting en werkwijze
voor het analyseren van
ademmonsters.
(31) 1037974
(72) Dirk Cornelis van der Woude te
Brummen
Hendrik Ensing te Brummen
(47) 15.10.2013
(51) B29B 7/76
B29B 7/74
B05B 7/04
B01F 5/04
(21) 2008628
(22) 11.04.2012
(73) eNose Holding B.V. te Zutphen
(54) Schuimkop met verscheidene
uitstroomopeningen en inrichting
en werkwijze voor aanbrengen
van spuitlaag op een oppervlak
voorzien van een dergelijke
schuimkop voor toepassing in
een dergelijke inrichting en
werkwijze.
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(73) Fasd. BW Beheer B.V. te
Brummen
(72) Albert Bos te Brummen
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 16.10.2013
(72) Gerrit Hoogendoorn te Hillegom
Hans Richardus Antonissen te
Delft
(51) A61C 17/00
(72) Dirk Cornelis van der Woude te
Brummen
Hendrik Ensing te Brummen
(31) 2007877
(54) UV-licht steriliseer Lepel.
(21) 2009872
(22) 23.11.2012
(54) Asymmetric canopy device with
improved operating means.
(73) Senz Technologies B.V. te Delft
(32) 25.11.2011
(33) Nederland
(47) 17.10.2013
(21) 1038593
(22) 18.02.2011
(73) Balasem Abboud te Zwijndrecht
(72) Balasem Abboud te Zwijndrecht
(47) 15.10.2013
(51) B05B 7/26
(21) 2008627
(22) 11.04.2012
(54) Inrichting en werkwijze voor
Nummer 43/12
10
23 oktober 2013
aanbrengen van spuitlaag op een
DODEWAARD
oppervlak voorzien van een
(47) 15.10.2013
stromingsweerstand en
(51) B63B 35/38
stromingsweerstand voor
toepassing in een dergelijke
(21) 1039539
inrichting en werkwijze.
(22) 16.04.2012
(73) Fasd. BW Beheer B.V. te
(54) Koppelsysteem voor het
Brummen
onderling koppelen van
(73) Murat Tanta te Rotterdam
(72) Dirk Cornelis van der Woude te
Brummen
Hendrik Ensing te Brummen
(73) voestalpine WBN te Utrecht
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(47) 15.10.2013
(51) B63B 59/10
B62D 57/024
B08B 3/02
(21) 2008617
(22) 10.04.2012
blokvormige en scheepsvormige
drijflichamen.
(73) Wouter Hoek B Eng te
Hardinxveld-Giessendam
(72) Wouter Hoek B Eng te
Hardinxveld-Giessendam
(21) 2008616
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) 2010058
(54) Werkwijze en inrichting voor het
vanuit producthouders volgens
orders in verzamelhouders
verzamelen van producten.
(22) 12.04.2012
(73) Inno B.V. te Barendrecht
(73) Vanderlande Industries B.V. te
Oscar Middendorp te Barendrecht
Veghel
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(31) 2008023
(32) 24.12.2011
(33) Nederland
(47) 15.10.2013
(22) 16.04.2012
(54) Tongrolinrichting alsmede
daarvan voorziene wissel.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Andries Christiaan Rinsma te
Purmerend
(51) H05B 3/00
E01B 7/24
(21) 2008631
(72) John Huizing te Vlagtwedde
(21) 2008644
(51) B65D 75/00
(51) B26F 1/32
B25C 5/02
(54) Papierbehandelingsinrichting.
(51) E01B 7/02
(47) 17.10.2013
(72) Alexander Michaël Noordstrand te (72) Frans Jacques Joseph
Delft
Hochstenbag te Bunde
Cornelis Petrus Maria de Vet te
(47)
15.10.2013
Delft
(51)
B65G
1/137
(47) 15.10.2013
(22) 24.12.2012
(47) 15.10.2013
(47) 17.10.2013
(22) 10.04.2012
(54) Cleaning head for cleaning a
(54) Werkwijze voor de bereiding van
surface, a device comprising such
voedsel, een daarbij te gebruiken
cleaning head, and method there
houder en een inrichting voor het
for.
bereiden van voedsel met de
(73) A.M.N. Development B.V. te Delft
werkwijze.
C.P.M. de Vet Holding B.V. te Delft (73) Daily Fresh Food B.V. te Geleen
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Murat Tanta te Rotterdam
(72) Evert Johan van de Plassche te
Uden
Roy Alexander van Putten te 'SHERTOGENBOSCH
Louis Willem Jan Coolen te
EINDHOVEN
(21) 2008641
(22) 16.04.2012
(54) Werkwijze voor het verwarmen
van een spoorstaafsamenstel.
(73) Brouwers Holding B.V. te Oploo
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Arthur Xavier Kappers te Leusden
Ronald John Brouwers te Oploo
(47) 17.10.2013
(51) E02D 7/14
E02D 7/06
E02D 7/02
(21) 2008625
(22) 11.04.2012
(54) Method of and system for
installing foundation elements in
an underwater ground formation.
(73) IHC Holland IE B.V. te
SLIEDRECHT
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Justin Edward Stam te
Amsterdam
(47) 15.10.2013
(51) E02F 9/16
E02F 9/08
(21) 2008634
(51) B60N 3/00
B60N 2/48
A47C 7/38
(47) 16.10.2013
(22) 13.04.2012
(54) Mobiele inrichting.
(21) 1039533
(51) B66B 9/187
B66B 19/00
(21) 2008623
(22) 12.04.2012
(54) Hoofdsteun voor inzittenden.
(73) Gert Kramer te Doorn
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
(72) Gert Kramer te Doorn
(47) 16.10.2013
(51) B60P 1/64
(21) 2008619
(22) 10.04.2012
(54) Verschuifbare koppelbalk en
trailer met verschuifbare
koppelbalk.
(73) Hudson Bay Holding B.V. te 'sHeer Arendskerke
(22) 11.04.2012
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) Reco Special Products B.V. te
Waddinxveen
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) E06B 7/26
E06B 3/64
E06B 3/30
(72) Robin Reigwein te Waddinxveen
(21) 1039529
(47) 15.10.2013
(22) 11.04.2012
(51) C25B 9/00
(54) Bouwkundig profiel.
(72) Leendert Wilhelmus Cornelis
(54) A modular lift apparatus and a
Huissoon te Kruiningen
method for assembling a modular
(47) 16.10.2013
lift apparatus.
(21) 1039530
(22) 11.04.2012
(73) Vlastuin Group B.V. te KESTEREN (54) Een apparaat om chemische
verbindingen te realiseren via
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
ionisatie voor vloeibare stoffen
(72) Elibart Dirk Folmer te
als voor gassen.
(73) Giemeta-Luvema B.V. te
Wageningen
Jacob Wolter Klaren te
Wageningen
(72) Jacob Wolter Klaren te
Wageningen
Nummer 43/12
(47) 15.10.2013
11
Lara Elizabeth Wills te Leiden
(51) F03B 17/06
(47) 16.10.2013
(21) 2008624
(51) H05B 1/00
F24C 7/00
(22) 11.04.2012
(54) Watermoleninrichting en
werkwijze voor het met een
dergelijke inrichting genereren
van elektrische energie.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(21) 1039531
(22) 11.04.2012
(54) Zuilvormige elektrische
terrasverwarming welke door
Jacobus Johannes Orij te Dreumel
middel van een hydraulisch of
ander hefsysteem onder de
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
tegelvloer of andersoortige
Jacobus Johannes Orij te Dreumel
oppervlakte waterdicht, veilig en
15.10.2013
onzichtbaar in de grond
verzinkbaar is.
F16G 3/00
(21) 1039540
(22) 16.04.2012
(73) Joseph Dinant Perotti te Hoorn
(72) Joseph Dinant Perotti te Hoorn
(54) Draagbare pers voor
transportbandverbinders welke
middels een kleine motor
aangedreven assenstelsel, dat
door middel van excenterschijven
een paar verhitte klembekken
sluiten met variabele snelheid en
kracht met als doel een
verbindingskram door het einde
van een transportband te
drukken.
(47) 15.10.2013
(73) Cornelis Jan van de Giessen te
Berghem
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Cornelis Jan van de Giessen te
Berghem
(47) 17.10.2013
(51) F16K 24/06
F16K 17/194
F16K 13/10
(21) 2008636
(51) G01G 19/06
A22C 21/00
(21) 2008635
(22) 13.04.2012
(54) Inrichting voor het wegen van
slachtproducten en werkwijze
voor toepassing daarvan.
(73) Marel Stork Poultry Processing
B.V. te Boxmeer
23 oktober 2013
this database, and corresponding
computer program, data storage
medium and system.
(73) Biosparq B.V. te Leiden
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) René Raymond Parchen te Leiden
Arjan Laurens van Wuijckhuijse te
Leiden
Adrianus Bos te Leiden
(31) 2008620
(32) 10.04.2012
(33) Nederland
(47) 15.10.2013
(51) G06Q 10/10
G06F 21/00
(21) 2008643
(22) 16.04.2012
(54) Computer network for services
retrieval, method for managing
such network and a computer
system for such network.
(73) Clinct Holding B.V. te Delft
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Jasper Hartong te Delft
Michel Antoine Boerrigter te Delft
(47) 17.10.2013
(51) G07F 19/00
(72) Erik Hendrikus Werner Peters te
(21) 2008633
Boxmeer
(22) 13.04.2012
Tim Sander Rijerse te Gemert
Gerardus Josef Gertrudis Reintjes (54) Beveiligingssysteem voor een
te Leunen
betaal- of geldautomaat.
(47) 16.10.2013
(73) IP4SS B.V. te Breda
(51) G03B 37/04
G02B 27/14
G02B 27/10
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) H01L 31/052
H01L 31/042
E04F 13/08
(74) ir. Jong te Enschede
(72) Paulus Johannes Gerardus van
der Velde te Beuningen
(21) 2008639
Dirk Jacob Goudriaan te Helmond
John Heins te Hoogstraten, België
(22) 13.04.2012
(BE)
(54) Device, system and vehicle for
Petrus Luciénne Godefridus
recording panoramic images, and
Verstappen te Eindhoven
a device and method for
(47) 16.10.2013
panoramic projection thereof.
(72) Christian Lansink te Deurningen
Martin Gerard Bernhard
Nieuwmeijer te Oldenzaal
(73) Cyclomedia Technology B.V. te
Zaltbommel
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 16.10.2013
(72) Bart Johannes Beers te RUMPT
José Herculano Lopes Barreto te
's-Gravendeel
(22) 13.04.2012
(54) Inrichting voor het beschermen
tegen onderdruk in een
biogasinstallatie.
(73) Flexxolutions GFS B.V. te
Denekamp
(51) F16L 59/20
F16L 58/18
(21) 2008638
(47) 16.10.2013
(22) 13.04.2012
(51) G06K 9/00
(54) Method of manufacturing a field
joint coating.
(21) 2009015
(22) 15.06.2012
(73) Heerema Marine Contractors
Nederland SE te Leiden
(54) Method for classification of a
sample on the basis of spectral
data, method for creating a
database and method for using
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Helen Rose Boyd te Leiden
(21) 1039535
(22) 12.04.2012
(54) Montagesysteem voor
zonnepanelen of zonthermische
elementen aan gevels van
gebouwen.
(73) Wallvision te Heeze
(72) Wilhelmus Josephus Alex van de
Wall te Heeze
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
12
23 oktober 2013
EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het
Europese octrooi
aanvrage (11)
Datum Publicatie
Europese aanvrage (43)
IPC klasse (51)
Naam/Woonplaats
aanvrager (71)
Nummer 43/12
13
23 oktober 2013
EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
(51) A01B 59/06
A01B 13/08
(11) EP1504638
(21) EP04450152.6
(22) 22.07.2004
(31) 5442003
(32) 08.08.2003
(33) Oostenrijk
(54) Frontgrubber
(47) 16.10.2013
(33) Frankrijk
(32) 30.07.2009
(54) Dispositif d'épandage à goulotte
permettant de prendre en
compte l'effet débit
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(73) Sulky Burel te 35220
CHATEAUBOURG, Frankrijk (FR)
(72) Clochard, Daniel te 35113
DOMAGNE, Frankrijk (FR)
Leveille, Lionel te 35220 SAINTDIDIER, Frankrijk (FR)
(51) A01D 43/08
(11)
(73) Kollitsch, Franz te 9500 VILLACH,
(21)
Oostenrijk (AT)
(72) Kollitsch, Franz te 9500 VILLACH, (22)
Oostenrijk (AT)
(31)
(11) EP2031957
18.08.2008
(21) EP07810937.8
102007053910
(22) 30.07.2007
(21) EP11175250.7
(54) Landwirtschaftliche
Arbeitsmaschine
(22) 25.07.2011
(47) 16.10.2013
(54) Linkage rocker arm on an
agricultural vehicle
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) AGCO International GmbH te
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL,
Zwitserland (CH)
(72) Wolfle, Gottlieb te 87616
MARKTOBERDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(51) A01C 9/00
A01C 7/20
A01B 63/00
(11)
(11) EP2449870
(21)
(21) EP11008738.4
(22)
(22) 02.11.2011
(31)
(31) 102010050614
(32)
(32) 05.11.2010
(33)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47) 16.10.2013
(73) Grimme Landmaschinenfabrik
GmbH & Co. KG te 49401
DAMME, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kalverkamp, Klemens te 49401
DAMME, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A01C 17/00
(11) EP2454928
(31) 817755 P
824159
(32) 29.06.2006
28.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) CLAAS Selbstfahrende
(54)
GREENHOUSE AND FORCED
Erntemaschinen GmbH te 33428
GREENHOUSE CLIMATE CONTROL
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
SYSTEM AND METHOD
DUITSLAND (DE)
(72) Diekhans, Norbert, Dr. te 33335 (47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(54) Legemaschine für Kartoffeln
(72) Rauch, Hans te 88348 BAD
SAULGAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A01G 9/24
(11) EP2462793
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) CLAAS Saulgau GmbH te 88348
BAD SAULGAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP08162520.4
(32) 09.11.2007
(32) 09.12.2010
(47) 16.10.2013
EP2057883
(51) B62D 49/02
A01B 59/06
(31) 201020863
(54) Vorsatzgerät mit
Querfördereinrichtung und
Drehzahlanpassung
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
(73) Houweling Nurseries Oxnard, Inc.
DUITSLAND (DE)
te CAMARILLO, CA 93012,
Kriebel, Bastian te 48167
Verenigde Staten van Amerika
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
(72) HOUWELING, Casey te DELTA, BC
Claussen, Frank te 33428
V4L 2N7, Canada (CA)
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
CUMMINGS, Peter te DELTA, BC
DUITSLAND (DE)
V4M 1C8, Canada (CA)
A01D 46/26
(51) A01G 27/00
A01D 46/253
A01G 25/16
A01D 34/90
(11) EP1819216
EP2460399
(21) EP05817352.7
EP11358014.6
(22) 14.11.2005
30.11.2011
(31) 0412614
1004698
(32) 29.11.2004
02.12.2010
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) DISPOSITIFS MECANIQUES
Outil aérien portatif, en
AUTONOMES DE COMMANDE
particulier pour utilisation en
D'ARROSAGE
arboriculture fruitière ou pour
(47) 16.10.2013
l'entretien d'espaces verts
(47) 16.10.2013
(73) PELLENC (Société Anonyme) te
84120 PERTUIS, Frankrijk (FR)
(73) Balet, Bernard te 13006
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
(72) Balet, Bernard te 13006
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
(72) Pellenc, Roger te 84120 PERTUIS,
(51) A01K 1/00
Frankrijk (FR)
(11) EP2367416
(51) A01D 89/00
A01D 69/02
A01D 69/00
A01D 43/08
(21) EP09799398.4
(22) 24.11.2009
(31) 200801659
200900926
(21) EP11189792.2
(11) EP2281434
(22) 18.11.2011
(21) EP10006386.6
(31) 1059490
(22) 19.06.2010
(32) 24.11.2008
13.08.2009
(32) 18.11.2010
(31) 102009035691
(33) Denemarken
Nummer 43/12
Denemarken
(54) VENTILATION DUCT SYSTEM FOR
EXCHANGING AT LEAST A PART
OF THE AIR IN A STABLE
SECTION, OR IN A STABLE
ARRANGEMENT WITH STABLE
SECTIONS, AND METHOD FOR
VENTILATING SAME
(47) 16.10.2013
(73) MT Højgaard A/S te 2860
SØBORG, Denemarken (DK)
14
(47) 16.10.2013
(73) Mundipharma International
Limited te HAMILTON HMJX,
Bermuda (BM)
(72) CHIKAKO, Udagawa te OSAKA
586-0084, Japan (JP)
YOSHIE, Kono te TOKYO 1048002, Japan (JP)
TAKAKO, Okamoto te YOKOHAMASHI KANAGAWA 222-8567, Japan
(JP)
(51) A01P 3/00
(72) FRIIS PEDERSEN, Erling te DKA01N 61/00
8860 ULSTRUP, Denemarken (DK)
A01N 57/12
SØRENSEN, Karsten te DK-8850
A01N 47/42
BJERRINGBRO, Denemarken (DK)
A01N 47/34
(51) A01K 73/04
A01N 47/14
(11) EP2043429
A01N 47/04
A01N 47/02
(21) EP07747525.9
A01N 43/90
(22) 22.06.2007
A01N 43/84
(31) 1032044
A01N 43/76
A01N 43/40
(32) 22.06.2006
23 oktober 2013
Amerika (US)
APGAR, James te RAHWAY, NJ
07065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SPERBECK, Donald te RAHWAY, NJ
07065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WILDONGER, Kenneth, James te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MENG, Dongfang te RAHWAY, NJ
07065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PARKER, Dann, L., Jr. te RAHWAY,
NJ 07065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MAMAI, Ahmed te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709-2878,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A21C 5/02
(11) EP1973410
(21) EP07718119.6
(33) Nederland
(11) EP2260704
(22) 22.01.2007
(54) FISHING EQUIPMENT
(21) EP10010400.9
(47) 16.10.2013
(22) 18.03.2003
(73) H. F. K. Holding B.V. te 3741 LM
BAARN
(31) 365764 P
(31) 0650199
0650413
0650944
(72) KLEIN WOOLTHUIS, Harmen te
NL-3741 LM BAARN
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 20.01.2006
06.02.2006
20.03.2006
(54) Fungicidal compositions
comprising a benzamide and
cymoxanil
(33) Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
(47) 16.10.2013
(54) PROCEDE DE DIVISION
VOLUMETRIQUE DE PATE
(51) C12N 5/076
A61D 19/02
A01N 1/02
(11) EP1557087
(21) EP05001937.1
(22) 22.11.2000
(31) 167423 P
478299
(32) 19.03.2002
(73) E. I. du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(32) 24.11.1999
05.01.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of cryopreserving
selected sperm cells
(51)
(47) 16.10.2013
(73) XY, LLC te NAVASOTA, TX 77868,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11)
(21)
(22)
(72) Schenk, John te FORT COLLINS CO (31)
80526, Verenigde Staten van
(32)
Amerika (US)
(33)
(51) A61P 31/02
A61K 47/06
A01P 1/00
A01N 59/12
A01N 25/30
A01N 25/16
(11) EP2207419
(21) EP08844363.5
(22) 30.10.2008
(31) 2007283787
(32) 31.10.2007
(33) Japan
(54) FOAM STABILIZER FOR A
STERILIZATION COMPOSITION
(54)
(47)
(47) 16.10.2013
(73) MECATHERM, Société Anonyme te
67130 BAREMBACH, Frankrijk
Foor, Stephen Ray te HOCKESSIN,
(FR)
DE 19707, Verenigde Staten van (72) VOEGTLIN, Claude te F-67370
Amerika (US)
PFULGRIESHEIM, Frankrijk (FR)
Walker, Michael Paul te .,
(51)
A23L 1/217
Verenigde Staten van Amerika
A23L 1/015
(US)
A23K 1/165
A61K 31/41
A21D 8/04
A61K 31/21
A21D 13/00
A01N 43/64
(11) EP1715757
EP2326180
(21) EP05715642.4
EP09806946.1
(22) 28.02.2005
10.08.2009
(31) 04075628
136099 P
(32) 26.02.2004
12.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL FOOD PRODUCTION
ANTIFUNGAL AGENTS
PROCESS
16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
RAHWAY, NJ 07065-0900,
HEERLEN
Verenigde Staten van Amerika
(72) STREEKSTRA, Hugo te NL-1017 SP
(US)
AMSTERDAM
Scynexis, Inc. te RESEARCH
EDENS, Luppo te NL-3062 JL
TRIANGLE PARK, NC 27709-2878,
ROTTERDAM
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A23L 1/325
A23L 1/31
(72) GREENLEE, Mark, L. te RAHWAY,
A23L 1/217
NJ 07065, Verenigde Staten van
A23L 1/216
Amerika (US)
A23L 1/212
WILKENING, Robert te RAHWAY,
A23B 7/03
NJ 07065, Verenigde Staten van
Nummer 43/12
A23B 7/02
A23B 4/03
(11) EP2294925
(21) EP10015938.3
(22) 22.12.2010
(31) 10000072
(32) 07.01.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Chipmischung
(47) 16.10.2013
15
PCT/US2007/000473
923229
981922
(32) 22.02.2007
22.02.2007
24.10.2007
31.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
23 oktober 2013
A23L 1/30
A23K 1/16
(11) EP2020869
(21) EP07724762.5
(22) 01.05.2007
(31) 796436 P
06009515
07003803
(32) 01.05.2006
09.05.2006
23.02.2007
(73) Zweifel Pomy-Chips AG te 8957
(33) Verenigde Staten van Amerika
SPREITENBACH, Zwitserland (CH) (54) DEGRADABLE CHEWING GUM
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(72) Blumenthal, Marco te 5400
(47) 16.10.2013
BADEN, Zwitserland (CH)
(54)
COMBINATION OF POLY-3(73) Intercontinental Great Brands LLC
HYDROXYBUTYRATE AND
te EAST HANOVER, NJ 07936,
(51) C10L 1/00
DEPOLYMERASE AS COMPONENTS
Verenigde
Staten
van
Amerika
A23D 7/00
OF ANIMAL FEED OR FEED
(US)
(11) EP2489276
ADDITIVES
(72) SOPER, Paul, D. te
(21) EP11154768.3
(47)
16.10.2013
BEACONSFIELD
(22) 17.02.2011
(73)
Universiteit Gent te 9000 GENT,
BUCKINGHAMSHIRE HP9 2AU,
België (BE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) Oil recovery method
MILADINOV, Vesselin, Danailov te (72) BOON, Nico te 9860 BALEGEM,
(47) 16.10.2013
DENVILLE, NJ 07834, Verenigde
België (BE)
(73) Neste Oil Oyj te 02150 ESPOO,
Staten van Amerika (US)
DEFOIRDT, Tom te 8570
Finland (FI)
AMARISTA, Jose, A. te
ANZEGEM, België (BE)
(72) Mujunen, Miia te 00100 HELSINKI,
MORRISTOWN, NJ 07960,
DE WINDT, Wim te 9040 SINTFinland (FI)
Verenigde Staten van Amerika
AMANDSBERG, België (BE)
Pastinen, Ossi te 02460 KANTVIK,
(US)
VAN DE WIELE, Tom te 9820
Finland (FI)
SMITH, Ian te BERKSHIRE RG8
BOTTELARE, België (BE)
Lehtomäki, Ilkka te 00990
7BD, GROOT BRITTANNIË (GB)
VERSTRAETE, Willy te 9032
HELSINKI, Finland (FI)
ELLEMAN, Carole te CAVERSHAM,
WONDELGEM, België (BE)
Laakso, Simo te 20380 TURKU,
READING RG4 8NL, GROOT
(51)
A23K 1/18
Finland (FI)
BRITTANNIË (GB)
A23K 1/165
Koskinen, Perttu te 00790
TAYLOR, Mark te SPENCERS
A23K 1/16
HELSINKY, Finland (FI)
WOOD, READING RG7 1DA,
GROOT
BRITTANNIË
(GB)
(11)
EP1492413
(51) B65D 85/804
SLATER, Nigel, Kenneth, Harry te (21) EP03717271.5
A23F 5/24
SUTTON COLDFIELD WEST
A23F 5/02
(22) 03.04.2003
MIDLANDS B72 1LE, GROOT
(11) EP2512260
BRITTANNIË (GB)
(31) 02076346
ECCLESTON, Mark, Edward te
(21) EP10790537.4
(32) 05.04.2002
BISHOPS STORTFORD
(22) 07.12.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
HERTFORDSHIRE CM23 2DF,
(31) 09179816
(54) METHOD AND DIETARY
GROOT BRITTANNIË (GB)
COMPOSITION FOR IMPROVING
(32) 18.12.2009
(51) A23K 1/18
LIPID DIGESTIBILITY
(33) Europees Octrooi Bureau
A23K 1/00
(47)
16.10.2013
(54) METHOD OF PRODUCING AN
(11) EP2526781
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
EXTRACT OF GREEN COFFEE
(21) EP12169399.8
Zwitserland (CH)
(47) 16.10.2013
(22) 24.05.2012
(72)
PEREZ-CAMARGO, Gerardo te
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
(31) PD20110176
CACHY 80800, Frankrijk (FR)
Zwitserland (CH)
PATIL, Avinash te ST JOSEPH, MO
(32) 27.05.2011
(72) LELOUP, Valérie, Martine, Jeanine
64507, Verenigde Staten van
(33)
Italië
te CH-1350 ORBE, Zwitserland
Amerika (US)
(CH)
(54) Product for feeding animals
CUPP, Carolyn, Jean te LIBERTY,
ALLENBACH, Yves te CH-1350
MO 64068, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
ORBE, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
SCHOONMAN, Johanna, Hendrika (73) Sanypet S.p.a. te 35023 BAGNOLI
MALNOE, Armand te CH-1066
DI
SOPRA
(PD),
Italië
(IT)
te CH-1820 ATTALENS,
EPALINGES, Zwitserland (CH)
Zwitserland (CH)
(72) Canello, Sergio te I-35037 VILLA
(51) A23L 1/217
DI TEOLO (PD), Italië (IT)
(51) A23G 4/18
A23L 1/015
Guidetti,
Gianandrea
te
I-42100
A23G 4/08
A23L 1/01
REGGIO
EMILIA
(RE),
Italië
(IT)
A23G 4/06
A23K 1/165
Parise,
Massimo
te
I-36075
A23G 4/00
A21D 8/04
MONTECCHIO MAGGIORE (VI),
A21D 13/00
(11) EP2129233
Italië (IT)
(11)
EP2436272
(21) EP08730379.8
(51) A61P 1/12
(22) 21.02.2008
(31) 903013 P
A61K 35/74
A61K 31/185
A61K 31/045
(21) EP11189278.2
(22) 28.02.2005
Nummer 43/12
(31) 04075628
16
TREATED SILICA FILTER MEDIA
(32) 26.02.2004
(47) 16.10.2013
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, MI 48686-0994,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Novel food production process
comprising the use of an
asparaginase
(47) 16.10.2013
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) Streekstra, Hugo te 1017 SP
AMSTERDAM
Edens, Luppo te 3062 JL
ROTTERDAM
(51) A23L 1/31
(11) EP1909602
(21) EP06844152.6
(22) 26.06.2006
(31) 696071 P
(32) 01.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
SEPARATING PROTEINS FROM
CONNECTIVE TISSUE
(47) 16.10.2013
(73) MPF, INC. te KENSINGTON, NEW
HAMPSHIRE 03833, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HULTIN, Herbert O. te
KENSINGTON, NH 03833,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RILEY, Christopher te
KENSINGTON, NH 03833,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A23L 1/315
A23L 1/314
(72) BROTHERS, Herbert Martin Jr. te
MIDLAND, MI 48640, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GIBSON, Gary, L. te MIDLAND, MI
48640, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MATHERLY, James, E. Jr. te BAY
CITY, MI 48708, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MCIVOR, Margo Lynn te
SANFORD, MI 48657, Verenigde
Staten van Amerika (US)
REVIS, Anthony te FREELAND, MI
48623, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A23N 17/00
A23K 1/18
(11) EP2503909
(21) EP10784834.3
(22) 24.11.2010
(31) 0920596
(32) 24.11.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) METHOD FOR PREPARING
AQUACULTURE FEED
(47) 16.10.2013
(73) Seafarm Products AS te 5725
VAKSDAL, Noorwegen (NO)
23 oktober 2013
OTTO, Andreas te 54309 NEWELBUTZWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A24C 5/39
(11) EP2369949
(21) EP09744974.8
(22) 03.11.2009
(31) 102008056296
(32) 07.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR ZUFUHR VON SCHNITTTABAK
VON EINER
TABAKAUFGABEEINHEIT ZU EINER
TABAKVERARBEITUNGSMASCHINE
(47) 16.10.2013
(73) Hauni Maschinenbau AG te 21033
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ECKERT, Karsten te 22967
TREMSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZIELKE, Dietmar te 22143
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEIMANN, Frank te 23564
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A24D 3/08
A24D 3/06
A24D 1/02
(11) EP2512273
(21) EP10781916.1
(22) 30.11.2010
(72) AGA, Morten te N-5725 VAKSDAL,
(31) 0921930
Noorwegen (NO)
(32) 16.12.2009
(51) F26B 17/10
A24B 3/04
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP2415361
(11) EP2470030
(54) SMOKING ARTICLE COMPONENT
(21) EP11006659.4
(21) EP10749828.9
(47) 16.10.2013
(22) 12.08.2011
(22) 25.08.2010
(54) Geflügelrohwurst, insbesondere
Geflügelsalami und Verfahren zu
deren Herstellung
(31) 102009028913
(73) British American Tobacco
(Investments) Limited te LONDON
HAMPSHIRE WC2R 3LA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 16.10.2013
(73) Heinrich Bille GmbH & Co. KG te
33803 STEINHAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schöning, Fred te 33803
STEINHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12H 1/048
B01J 20/286
B01J 20/10
A23L 2/72
(11) EP1838173
(21) EP05852789.6
(22) 01.12.2005
(31) 638417 P
(32) 16.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF PREVENTING OR
REDUCING OFF-FLAVOR IN A
BEVERAGE USING SILANE-
(32) 26.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DEVICE AND METHOD FOR
PROCESSING TOBACCO
(47) 16.10.2013
(73) JT International S.A. te 1211
GENEVA 26, Zwitserland (CH)
(72) TOTTEN, Noel, John te
BALLYMENA BT42 1DR CO
ANTRIM NORTH IRELAND, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BILLETTE, Marc te L-8048
STRASSEN, Luxemburg (LU)
SCHLOEDER, Elmar te 54340
KOEWERICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HARAI, Takuji te CHIBA 272-0824,
Japan (JP)
FEDIUSHIN, Oleg te 54290 TRIER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MAERZ, Johannes te 54338
SCHWEICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) RICHARDSON, John te LONDON
WC2R 3LA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A24D 3/14
A24D 3/06
(11) EP1408781
(21) EP00946847.1
(22) 23.06.2000
(54) LOW APPLICATION TEMPERATURE
HOT MELT ADHESIVE FOR
CIGARETTE PREPARATION
(47) 16.10.2013
(73) National Starch and Chemical
Investment Holding Corporation
te WILMINGTON, DELAWARE
19809-7663, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) WIECZOREK, Joseph, Jr. te
FLEMINGTON, NJ 08822,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MORRISON, Brian, D. te
Nummer 43/12
LEBANON, NJ 08833, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COLE, Ingrid te SOMERVILLE, NJ
08876, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A41D 13/01
(11) EP1921936
(21) EP06785040.4
(22) 16.06.2006
(31) 157473
(32) 20.06.2005
17
23 oktober 2013
RIOJA), Spanje (ES)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Arechavaleta Garcia, Abelardo te (54) Telescoping assembly for a CPU
26580 ARNEDO (LA RIOJA),
holder
Spanje (ES)
(47) 16.10.2013
(51) F21V 8/00
(73) Smed, Ole Falk te CALGARY, AB
F21V 33/00
T2J 3L1, Canada (CA)
F21L 4/02
(72) Smed, Ole Falk te CALGARY, AB
A45D 24/30
T2J 3L1, Canada (CA)
A45D 24/10
A01M 3/00
(51) A47B 47/04
(11) EP2394528
(11) EP2499936
(21) EP10738229.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP12001818.9
(22) 08.02.2010
(54) Method of managing a visual
stimilus of an article of team
sports apparel
(22) 16.03.2012
(31) 200900213 U
(31) 102011014514
(32) 09.02.2009
(32) 18.03.2011
(33) Spanje
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BLACK LIGHT LICE COMB
(54) Modulares
Möbelverbindungsstecksystem
(47) 16.10.2013
(73) Nike International Ltd. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MACDONALD, Richard te
BEAVERTON, OR 97005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HARBER, Edward, Louis te
BEAVERTON, OR 97005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRACE, Tina, Marie te LONDON
W1F 7BY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
MORTON, Victoria te HIGH LEGH,
CHESHIRE WA16 OQT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) A61F 5/14
A43B 7/22
A43B 7/14
(11) EP2298102
(21) EP09168688.1
(22) 26.08.2009
(54) Innensohle für Schuhe
(47) 16.10.2013
(73) Iseppi, Mario te 1227 GENEVE,
Zwitserland (CH)
Hansen, Christian Thagaard te
24944 FLENSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(73) Albaladejo Jimenez, Carlos José te (47) 16.10.2013
28224 POZUELO DE ALARCON
(73) Roider, Stefan te 83416
(MADRID), Spanje (ES)
SAALDORF-SURHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Albaladejo Jimenez, Carlos José te
(DE)
28224 POZUELO DE ALARCON
(MADRID), Spanje (ES)
(72) Roider, Stefan te 83416
SAALDORF-SURHEIM,
(51) B65D 21/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A45D 40/00
(DE)
A45D 34/00
A45D 33/18
(51) A47C 7/14
(11) EP2526812
(11) EP2486826
(21) EP11167483.4
(21) EP12000653.1
(22) 25.05.2011
(22) 01.02.2012
(54) Nachfüllbares Behältersystem
und Verfahren zum
Zusammensetzen
(31) 102011011832
(47) 16.10.2013
(73) DieterBakicDesign GmbH te
81829 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hammer, Karen te 80337
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bakic, Dominic te 81929
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A46B 9/02
(11) EP2510829
(72) Hansen, Christian Thagaard te
24944, FLENSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11162521.6
(51) B29D 35/14
B29D 35/10
B29D 35/00
A43B 13/12
(47) 16.10.2013
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(22) 14.04.2011
(54) Bristle-pad hairbrush
(32) 14.02.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sitzmöbel
(47) 16.10.2013
(73) Völkle Bürostühle GmbH te 72290
LOSSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Völkle, Rolf Andreas te 72290
LOSSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47C 7/44
(11) EP2517606
(21) EP12163928.0
(22) 12.04.2012
(31) TO20110375
(32) 29.04.2011
(33) Italië
(73) Tong Fong Brush Factory Co. Ltd. (54) A chair with tilting backrest
te NEI HU TAIPEI CITY 114, Taiwan (47) 16.10.2013
(TW)
(73) Pro-Cord S.p.A. te 40129
BOLOGNA, Italië (IT)
(72) Fong, Chien-fu te TAIPEI CITY 114,
EP2206442
Taiwan (TW)
(72) Piretti, Giancarlo te 40137
EP09380001.9
Kuo, Chiou-chern te TAIPEI CITY
BOLOGNA, Italië (IT)
08.01.2009
114, Taiwan (TW)
(51)
A47C 23/05
Process for manufacturing a work (51) A47B 21/03
A47C 23/04
shoe
(11) EP2443965
(11)
EP2494890
16.10.2013
(21) EP10194365.2
(21)
EP12157263.0
Calzados Robusta, S.L. te 26580
(22) 28.02.2012
ARNEDO (LA RIOJA), Spanje (ES) (22) 09.12.2010
(72) Hernandez Martinez-Portillo, Luis (31) 910635
Miguel te 26580 ARNEDO (LA
(32) 22.10.2010
(31) 202011003417 U
(32) 02.03.2011
Nummer 43/12
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Deckplatte oder Teil einer
Deckplatte für ein Federelement
(47) 16.10.2013
(73) Diemer & Dr. Jaspert GbR te
85630 GRASBRUNN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
18
(72) OZANNE, Matthieu te 74500
CHAMPANGES, Frankrijk (FR)
VUAGNIAUX, Didier te 1188
GIMEL, Zwitserland (CH)
(51) A47J 31/36
(11) EP2490580
(21) EP10816348.6
(22) 25.10.2010
(72) Jaspert, Bodo, F. te 85630
(31) PO20090011 U
GRASBRUNN, BONDSREPUBLIEK
760555
DUITSLAND (DE)
PO20100004
Diemer, Gregor te 85456
WARTENBERG, BONDSREPUBLIEK (32) 23.10.2009
15.04.2010
DUITSLAND (DE)
15.04.2010
(51) B65G 19/22
(33)
Italië
B65G 19/02
Verenigde Staten van Amerika
A47F 9/04
Italië
(11) EP2257203
(54) IMPROVED METHOD AND
(21) EP09728350.1
MACHINE FOR PREPARING
(22) 13.03.2009
ESPRESSO COFFEE
23 oktober 2013
(11) EP2515727
(21) EP10812927.1
(22) 20.12.2010
(31) FI20090267
(32) 21.12.2009
(33) Italië
(54) INFUSION UNIT FOR DRINKS WITH
WASHING SYSTEM
(47) 16.10.2013
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(72) BALDO, Massimo te NL-5656 AE
EINDHOVEN
BERTO, Giovanni te NL-5656 AE
EINDHOVEN
(51) A47J 31/60
A47J 31/46
A47J 31/44
(11) EP2220974
(31) 202008004490 U
(47) 16.10.2013
(21) EP10150927.1
(32) 02.04.2008
(73) La Marzocco S.r.l. te 50038
SCARPERIA, Italië (IT)
(22) 18.01.2010
(72) BIANCHI, Roberto te 24128
BERGAMO, Italië (IT)
ELLUL-BLAKE, Jacob te SEATTLE,
WA 98144, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 20.01.2009
(51) A47J 31/36
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TRANSPORTVORRICHTUNG MIT
VERFAHRBAREN MITNEHMERN
(47) 16.10.2013
(73) Wincor Nixdorf International
GmbH te 33106 PADERBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2363050
(72) TWISTE, Josef te 33100
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP11001753.0
(51) A47J 27/21
(32) 05.03.2010
(11) EP2077085
(21) EP08171449.5
(22) 03.03.2011
(31) 102010010515
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.12.2008
(54) Kaffeemaschine sowie Verfahren
zum Betreiben derselben
(31) 0800128
(47) 16.10.2013
(32) 04.01.2008
(73) Kaffee Partner Service GmbH te
49134 WALLENHORST,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Improvements in and relating to
water heating apparatus
(72) Krämer, Torsten te 32120
HIDDENHAUSEN,
(73) Spectrum Brands (UK) Limited te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MANCHESTER, M35 0HS, GROOT
(DE)
BRITTANNIË (GB)
(51) A47J 31/40
(72) Saba, Simon te MANCHESTER,
(11) EP2166901
LANCASHIRE M35 0HS, GROOT
(21) EP08750972.5
BRITTANNIË (GB)
(22) 19.05.2008
(51) A47J 31/36
(31) PN20070049
(11) EP2515725
(47) 16.10.2013
(21) EP10798082.3
(22) 20.12.2010
(31) 09180071
(32) 21.12.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) IDENTIFICATION OF BEVERAGE
INGREDIENT CONTAINING
CAPSULES
(47) 16.10.2013
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(32) 09.07.2007
(33) Italië
(54) BREWING APPARATUS
(47) 16.10.2013
(73) N&W Global Vending S.p.A. te
24030 VALBREMBO (BERGAMO),
Italië (IT)
(72) MAGNO, Alessandro te I-24030
BREMBATE SOPRA, Italië (IT)
(51) A47J 31/60
A47J 31/44
A47J 31/36
(31) 102009000311
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Getränkeautomat
(47) 16.10.2013
(72) Kramer, Siegmund te 83417,
KIRCHANSCHÖRING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ostermaier, Albert te 83371,
STEIN A.D. TRAUN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A47J 42/02
A47J 42/00
(11) EP2416687
(21) EP10761262.4
(22) 07.04.2010
(31) 200902432
(32) 08.04.2009
(33) Zuid-Afrika
(54) SPICE GRINDERS
(47) 16.10.2013
(73) Delbridge, Patrick John te
OAKRIDGE 7806 CAPE TOWN,
Zuid-Afrika (ZA)
Delbridge, David Stephen te
KOMMETJIE 7976 CAPE TOWN,
Zuid-Afrika (ZA)
(72) Delbridge, Patrick John te
OAKRIDGE 7806 CAPE TOWN,
Zuid-Afrika (ZA)
Delbridge, David Stephen te
KOMMETJIE 7976 CAPE TOWN,
Zuid-Afrika (ZA)
(51) B26D 3/28
A47J 43/25
(11) EP2497400
(21) EP12156820.8
Nummer 43/12
(22) 24.02.2012
(31) 201113042050
(32) 07.03.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Mandoline slicer
(47) 16.10.2013
19
B01D 1/28
A47L 13/16
A47L 13/02
A47L 13/00
(31) 20100032786
20100045718
20100045717
(51) A47L 15/42
(21) EP09780770.5
(11) EP2468171
(22) 17.07.2009
(21) EP10015868.2
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KÄSMAYR, Daniel te 67061
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zuid-Korea
PERETOLCHIN, Maxim te 68161
Zuid-Korea
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
Zuid-Korea
DUITSLAND (DE)
GLASS WINDOW CLEANING
PFEIFFER, Matthias te 67459
DEVICE AND A CONTROL
BÖHL-IGGELHEIM,
METHOD THEREFOR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
16.10.2013
WEINKÖTZ, Stephan te 67434
Intellectual Discovery Co., Ltd. te
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
144-17, SAMSUNG-DONG,
DUITSLAND (DE)
GANGNAM-GU, SEOUL, ZuidKorea (KR)
(51) A47L 15/23
Korea Institute of Robot &
(11) EP2389851
Convergence te
(21) EP10005406.3
GYEONGSANGBUK-DO 790-330,
Zuid-Korea (KR)
(22) 25.05.2010
RYU, Man Hyun te GYEONGSAN-SI (54) Wash arm arrangement for a
GYEONGBUK 202-302, Zuid-Korea
dishwasher
(KR)
(47) 16.10.2013
(32) 09.04.2010
15.05.2010
15.05.2010
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) A47L 9/16
(11) EP2412285
(21) EP11173210.3
(22) 08.07.2011
(31) 368098 P
(32) 27.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Vacuum cleaner with latch
mechanism
(47) 16.10.2013
(73) Bissell Homecare, Inc. te GRAND
RAPIDS, MI 49544, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHI, AICHI 4701194, Japan (JP)
HOSOGI, Tadaharu, c/o Hoshizaki
Denki Kabushiki K. te TOYOAKESHI, AICHI 4701194, Japan (JP)
(11) EP2307612
(73) Conair Corporation te STAMFORD, (31) 08161065
CT 06902, Verenigde Staten van
09165664
Amerika (US)
(32) 24.07.2008
(72) Fung, Kam Fai te STAMFORD,
16.07.2009
CONNECTICUT 06902, Verenigde
(33)
Europees Octrooi Bureau
Staten van Amerika (US)
Europees Octrooi Bureau
(51) A47L 1/12
(54)
FLEXIBLE, FLÄCHIGE SUBSTRATE
A47L 1/02
MIT EINER ABRASIVEN
(11) EP2446793
OBERFLÄCHE
(21) EP10849540.9
(47) 16.10.2013
(22) 04.11.2010
23 oktober 2013
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
(72) Haegermarck, Anders te 14263
TRÅNGSUND, Zweden (SE)
Olson, Niklas te 11246
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Förster, Sarah te 11861
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) A47L 15/42
A47L 15/00
(11) EP1842477
(21) EP05703631.1
(22) 14.01.2005
(72) Lenkiewicz, Kenneth M. te GRAND (54) DISH WASHER
RAPIDS, MI 49505, Verenigde
(47) 16.10.2013
Staten van Amerika (US)
Xue, Bruce te GRAND RAPIDS, MI (73) HOSHIZAKI DENKI KABUSHIKI
KAISHA te TOYOAKE-SHI, AICHI
49544-2516, Verenigde Staten
470-1194, Japan (JP)
van Amerika (US)
(72)
TAMEISHI, Yoshimasa, c/o
(51) D21H 19/26
Hoshizaki Denki K.K. te TOYOAKED21H 19/16
SHI, AICHI 4701194, Japan (JP)
B24D 3/28
SUYAMA, Tomio, c/o Hoshizaki
B01D 5/00
Denki Kabushiki K. te TOYOAKEB01D 35/16
(22) 21.12.2010
(54) Pump mounting in a waterconducting household appliance
(47) 16.10.2013
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
(72) Lundberg, Mats te 113 25
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Salerno, Luigi te 20092 CINISELLO
BALSAMO (MI), Italië (IT)
Kleinert, Oliver te 181 42
LIDINGÖ, Zweden (SE)
Tzavella, Katherina te 181 42
LIDINGÖ, Zweden (SE)
(51 D06F 39/08
)
A47L 15/42
(11 EP2434935
)
(21 EP10717129.0
)
(22 29.04.2010
)
(31 102009026547
)
(32 28.05.2009
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 GESCHIRRSPÜLMASCHINE,
)
INSBESONDERE
HAUSHALTSGESCHIRRSPÜLMASCHINE
(47 16.10.2013
)
(73 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
)
GmbH te 81739 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(72 ALMENDROS CARMONA, Ismael Jesus
)
te E-31012 PAMPLONA, Spanje (ES)
LIZOAIN MENDOZA, Roberto te E31430 AOIZ (NAVARRA), Spanje (ES)
URDIAIN YOLDI, Koldo te E-31200
ESTELLA, Spanje (ES)
JERG, Helmut te 89537 GIENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(51) G05G 1/00
F24C 7/08
D06F 39/00
A47L 15/42
(11) EP2594183
(21) EP11401636.3
(22) 21.11.2011
(54) Bedieneinrichtung für ein
Haushaltgerät, wie
Wäschebehandlungsmaschine
oder Geschirrspüler
(47) 16.10.2013
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
Nummer 43/12
DUITSLAND (DE)
(72) Batha, Zsuzsanna te 3433
NYÉKÁDHÁZA HUNGARY,
Hongarije (HU)
Enslin, Andreas te 33330
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stahl, Matthias te 33813
OERLINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61B 1/04
A61B 1/00
(11) EP2491849
(21) EP11828547.7
(22) 22.06.2011
(31) 2010219802
(32) 29.09.2010
(33) Japan
(54) INFORMATION PROCESSING
DEVICE AND CAPSULE
ENDOSCOPE SYSTEM
(47) 16.10.2013
(73) Olympus Medical Systems Corp.
te TOKYO 151-0072, Japan (JP)
(72) KOBAYASHI, Satomi te TOKYO
151-0072, Japan (JP)
TAKASUGI, Kei te TOKYO 1510072, Japan (JP)
(51) A61B
A61B
A61B
A61B
A61B
5/04
18/14
17/22
17/128
1/12
(11) EP1575421
(21) EP03790350.7
(22) 03.12.2003
(31) 310675
(32) 04.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
20
(73) Essilor International (Compagnie
Générale d'Optique) te 94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
Université Paris Sud (Paris 11) te
91405 ORSAY, Frankrijk (FR)
(22) 10.11.2010
(31) 0905481
(32) 13.11.2009
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF DE MESURE D'UNE
ACTIVITE DE LA MOELLE EPINIERE
(72) AMORIM, Michel-Ange te F-91405
D'UN VERTEBRE
ORSAY, Frankrijk (FR)
FOURRE, Benoit te F-91405
(47) 16.10.2013
ORSAY, Frankrijk (FR)
(73) Université Pierre et Marie Curie ISABLEU, Brice te F-91405
Paris 6 te 75005 PARIS, Frankrijk
ORSAY, Frankrijk (FR)
(FR)
GIRAUDET, Guillaume te F-94220
Polyvalor, Limited Partnership te
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
MONTRÉAL, QC H3V 1H8, Canada
(FR)
(CA)
(51) G01N 21/47
Valorisation-Recherche, Limited
G01B 9/02
Partnership te MONTRÉAL, QC
A61B 5/00
H3V 1H8, Canada (CA)
(11) EP1973467
(72) GOGUIN, Alexandre te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(21) EP07756376.5
LESAGE, Frédéric te H2V 1 P1
(22) 18.01.2007
OUTREMONT (QUÉBEC), Canada
(31) 760592 P
(CA)
ROSSIGNOL, Serge te H4A 2J9
(32) 20.01.2006
MONTRÉAL, Canada (CA)
(33) Verenigde Staten van Amerika
BENALI, Habib te F-91700
(54) Systems and process for
SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS,
providing speckle reduction using
Frankrijk (FR)
a wave front modulation for
(51)
A61B 5/151
optical coherence tomography
(11)
EP1976435
(47) 16.10.2013
(73) The General Hospital Corporation (21) EP07700418.2
te BOSTON, MA 02114, Verenigde (22) 11.01.2007
Staten van Amerika (US)
(31) 0601695
(72) PARK, Boris Hyle te SOMERVILLE, (32) 27.01.2006
MA 02143, Verenigde Staten van
(33) GROOT BRITTANNIË
Amerika (US)
DE BOER, Johannes F. te
SOMERVILLE, MA 02145,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 5/026
A61B 5/00
(11) EP2259718
(54) DEVICES FOR MINIMALLY
(21) EP09727440.1
INVASIVE CARDIAC SURGERY FOR
(22) 17.02.2009
ATRIAL FIBRILLATION
(31) 59132
(47) 16.10.2013
(73) Estech, Inc. (Endoscopic
Technologies, Inc.) te SAN
RAMON, CA 94583, Verenigde
Staten van Amerika (US)
23 oktober 2013
(54) LANCET
(47) 16.10.2013
(73) OWEN MUMFORD LIMITED te
OXFORD, OXFORDSHIRE OX20
ITU, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) NICHOLLS, Clive te
BUCKINGHAMSHIRE HP22 4JU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61B 6/00
(11) EP1752098
(32) 31.03.2008
(21) EP06016453.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 07.08.2006
(54) LOCATING BLOOD VESSELS
(31) 2005230364
(47) 16.10.2013
(32) 09.08.2005
(72) BERTOLERO, Art te DANVILLE, CA
(73) Immersion Corporation te SAN
94056, Verenigde Staten van
JOSE, CA 95134, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 5/11
(72)
COHEN, Robert, F. te
A61B 5/103
KENSINGTON, MD 20895,
A61B 3/032
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2378948
(US)
TURNEY, David te GERMANTOWN,
(21) EP09795422.6
MD 20874, Verenigde Staten van
(22) 17.12.2009
Amerika (US)
(31) 08305974
MCDERMOTT, Scott te
WASHINGTON, DC 20009,
(32) 18.12.2008
Verenigde Staten van Amerika
(33) Europees Octrooi Bureau
(US)
(54) METHOD FOR MEASURING THE
(51)
A61B 5/1455
PERCEPTION OF SPATIAL
ORIENTATION OF A PERSON
(11) EP2498680
(47) 16.10.2013
(21) EP10779707.8
(33) Japan
(54) Bearing and X-ray diagnostic
apparatus using the same
(47) 16.10.2013
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
TOKYO, Japan (JP)
Toshiba Medical Systems
Corporation te OTAWARA-SHI,
TOCHIGI-KEN, Japan (JP)
(72) Noda, Koji c/o Intellectual
Property Department te
OTAWARA-SHI, TOCHIGI 3248550, Japan (JP)
(51) A61B 6/00
(11) EP2245986
(21) EP10170275.1
Nummer 43/12
21
(22) 22.08.2008
(11) EP2424437
(54) Pyramidenförmige
Röntgenmarkervorrichtung
(21) EP10713255.7
(47) 16.10.2013
(22) 12.03.2010
23 oktober 2013
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEMS FOR MINIMALLY
INVASIVE GASTROINTESTINAL
PROCEDURES
(31) 2009112052
(47) 16.10.2013
(73) BrainLAB AG te 85622
(32) 01.05.2009
FELDKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) CREIGHTON UNIVERSITY te
(33) Japan
DUITSLAND (DE)
OMAHA, NE 68131, Verenigde
(54) IMAGING APPARATUS AND
Staten van Amerika (US)
(72) Weiser, Manfred te 81825,
IMAGING SYSTEM, AND CONTROL (72) FILIPI, Charles, J. te OMAHA, NE
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
METHOD AND PROGRAM FOR THE
DUITSLAND (DE)
68154, Verenigde Staten van
SAME
Heigl, Rupert te 81379,
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
ADDINK, Jason te GILBERT, AZ
DUITSLAND (DE)
85233, Verenigde Staten van
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
Amerika (US)
146-8501, Japan (JP)
(51) A61B 6/00
KLOPFENSTEIN, Scott, D. te
A61B 19/00
(72) KAMESHIMA, Toshio te TOKYO
PHOENIX, AZ 85032, Verenigde
A61B 17/17
146-8501, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
ENDO, Tadao te TOKYO 146-8501,
(11) EP2356940
MONCUR, Aaron, B. te MESA, AZ
Japan (JP)
85203, Verenigde Staten van
(21) EP10185773.8
AKIYAMA, Masayoshi te TOKYO
Amerika (US)
(22) 21.03.2000
146-8501, Japan (JP)
HUNT, Timothy, B. te MIAMI
YAGI, Tomoyuki te TOKYO 146(31) 274972
BEACH, FLORIDA 33141,
8501,
Japan
(JP)
Verenigde Staten van Amerika
(32) 23.03.1999
TAKENAKA, Katsuro te TOKYO
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
146-8501, Japan (JP)
(51)
A61B 17/068
YOKOYAMA,
Keigo
te
TOKYO
146(54) Navigational guidance via
8501, Japan (JP)
computer-assisted fluoroscopic
(11) EP2030577
SATO, Sho te TOKYO 146-8501,
imaging
(21) EP08252877.9
Japan (JP)
(47) 16.10.2013
(22) 29.08.2008
TAMURA, Toshikazu te TOKYO
(73) Medtronic Surgical Navigation
146-8501, Japan (JP)
(31) 967169 P
Technologies te LOUISVILLE, CO
200004
(51)
A61B
19/00
80027, Verenigde Staten van
A61B 17/86
(32) 31.08.2007
Amerika (US)
A61B 17/00
28.08.2008
(72) Foley, Kevin T. te GERMANTOWN,
(11)
EP1292231
(33)
Verenigde Staten van Amerika
TN 38139, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(21) EP01948502.8
Smith, Kurt R. te BOULDER, CO
(54)
Surgical instrument with
(22) 20.06.2001
80304, Verenigde Staten van
articulation mechanism
(31) 213263 P
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
Simon, David A. te BOULDER, CO (32) 22.06.2000
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
80303, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) GRAFT FIXATION USING A SCREW
Amerika (US)
(51) G01T 1/29
OR PLUG AGAINST SUTURE OR
(72)
Marczyk, Stanislaw te
G01R 33/48
TISSUE
STRATFORD, CT 06614, Verenigde
A61B 8/06
(47) 16.10.2013
Staten van Amerika (US)
A61B 6/00
Cappola, Kenneth M. te MONROE,
(73) Arthrex, Inc. te NAPLES, FL
(11) EP2509500
CT 06468, Verenigde Staten van
34104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP10796141.9
Amerika (US)
Maffei, Frank C. te SHELTON, CT
(22) 18.11.2010
(72) ELATTRACHE, Neal te PLAYA DEL
06484, Verenigde Staten van
RAY,
CA
90293,
Verenigde
Staten
(31) 285207 P
Amerika (US)
van Amerika (US)
(32) 10.12.2009
(51) A61B 17/11
BURKHART, Stephen, S. te SAN
(33) Verenigde Staten van Amerika
ANTONIO, TX 78232, Verenigde
(11) EP2493394
Staten van Amerika (US)
(54) COLLATERAL BLOOD FLOW
(21) EP10793043.0
DREYFUSS, Peter te NAPLES, FL
ASSESSMENT
(22) 29.10.2010
34112,
Verenigde
Staten
van
(47) 16.10.2013
Amerika (US)
(31) BO20090713
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
(51)
A61B
17/04
(32) 30.10.2009
EINDHOVEN
The Regents Of The University Of (11) EP1962700
(33) Italië
California te SAN FRANCISCO, CA (21) EP06840122.3
(54) END-TO-END JOINT FOR
94107, Verenigde Staten van
CONNECTING END ZONES OF
(22)
06.12.2006
Amerika (US)
BODY DUCTS
(72) BREDNO, Joerg te CLEVELAND OH (31) 742826 P
(47)
16.10.2013
757694 P
44143, Verenigde Staten van
457442
(73)
NEWMAN MEDICAL KFT. te 1146
Amerika (US)
BUDAPEST, Hongarije (HU)
WINTERMARK, Max te
(32) 06.12.2005
CLEVELAND OH 44143, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01T 1/20
A61B 6/03
10.01.2006
13.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) BORGHI, Enzo te I-40054 BUDRIO,
Italië (IT)
(51) A61B 17/12
Nummer 43/12
22
(11) EP2404558
Staten van Amerika (US)
(21) EP11184201.9
(72) SIKORA, George te
BRIDGEWATER, MA 02324,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRIGHTMAN, Timothy te
FRANKLIN, MA 02028, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EK, Steven W. te BOLTON, MA
01740, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 21.04.2009
(31) 46594 P
46670 P
83957 P
83961 P
145097 P
(32) 21.04.2008
21.04.2008
28.07.2008
28.07.2008
15.01.2009
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(51) A61M 25/00
A61B 17/22
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Braid-ball embolic devices
(47) 16.10.2013
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1487356
(21) EP03709333.3
(22) 25.02.2003
(31) 87599
(32) 28.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LOCALIZED FLUID DELIVERY
HAVING A POROUS APPLICATOR
(47) 16.10.2013
(72) Becking, Frank P te PALO ALTO CA (73) Cordis Corporation te MIAMI
LAKES, FLORIDA 33014,
94303, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
Rosqueta, Arturo S te SAN JOSE,
CA CALIFORNIA 95132, Verenigde (72) CONSTANTZ, Brent R. te
Staten van Amerika (US)
CUPERTINO, CA 95014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/14
RIEBMAN, Jerome B. te
A61B 17/00
SUNNYVALE, CA 94087,
(11) EP2053978
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07841115.4
(US)
HOULE, Philip R. te SUNNYVALE,
(22) 20.08.2007
CA 94087, Verenigde Staten van
(31) 839051 P
Amerika (US)
(32) 21.08.2006
(51) A61B 17/34
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1292353
(54) METHOD FOR MANUFACTURING
(21) EP01939494.9
AN OSCILLATING TIP SURGICAL
(22) 25.05.2001
SAW BLADE
(31) 207709 P
(47) 16.10.2013
(32) 26.05.2000
(73) Stryker Ireland Limited te
CARRIGTWOHILL, COUNTY CORK, (33) Verenigde Staten van Amerika
Ierland (IE)
(54) IMPROVED NEEDLE DESIGN AND
(72) WALEN, James, G. te
MANUFACTURING METHOD FOR
KALAMAZOO, MI 49001,
MEDICAL APPLICATIONS
Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(US)
(73) Fenwal, Inc. te LAKE ZURICH, IL
COSGROVE, Liam te COUNTY
60047, Verenigde Staten van
CLARE, Ierland (IE)
Amerika (US)
BRINDLEY, Robert te DELTON, MI
49046, Verenigde Staten van
(72) SAGSTETTER, William, E. te
Amerika (US)
DENVER, CO 80221, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/16
23 oktober 2013
Amerika (US)
(72) Whittaker, Gregory R te
STONEHAM, MA 02180, Verenigde
Staten van Amerika (US)
McAlister, Gary te FRANKLIN, MA
02038, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hamilton, Jason te DARTMOUTH,
MA 02747, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 17/86
A61B 17/80
(11) EP2326269
(21) EP09807931.2
(22) 17.08.2009
(31) 08162587
(32) 19.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) DEVICE FOR USE IN SURGICAL
TREATMENT OF FUNNEL CHEST
(47) 16.10.2013
(73) Corporació Sanitària Parc Taulí te
08208 SABADELL (BARCELONA),
Spanje (ES)
(72) BARDAJÍ PASCUAL, Carlos te E08195 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA), Spanje (ES)
(51) A61H 39/06
A61B 18/08
A61B 18/02
A61B 17/3211
A61B 17/32
(11) EP2421460
(21) EP10767824.5
(22) 23.04.2010
(31) 428925
(32) 23.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUSES FOR APPLYING A
CRYOGENIC EFFECT TO TISSUE
AND CUTTING TISSUE
(47) 16.10.2013
(73) CSA Medical, Inc. te BALTIMORE,
MD 21218, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KRIMSKY, William, S. te BEL AIR
MD 21015, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61N 7/00
A61B 8/06
A61B 8/00
A61B 6/00
A61B 18/14
(11) EP2136717
(51) A61B 17/34
(21) EP07862736.1
(11) EP2090258
(22) 11.12.2007
(21) EP09152419.9
(31) 869404 P
(22) 09.02.2009
(32) 11.12.2006
(31) 30590
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 13.02.2008
(54) RETROGRADE RESECTION
APPARATUS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(54) TETE D'IMAGERIE ET DE
TRAITEMENT D'ORGANES
D'ETRES VIVANTS
(73) Arthrosurface Incorporated te
FRANKLIN, MA 02038, Verenigde
(73) DePuy Mitek, Inc. te RAYNHAM,
MA 02767, Verenigde Staten van
(73) Theraclion te 75019 PARIS,
(54) Compression expanded cannula
(11) EP1909675
(21) EP06764836.0
(22) 02.06.2006
(31) 0551502
(32) 03.06.2005
(33) Frankrijk
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
Frankrijk (FR)
23
(31) 0504172
(72) LACOSTE, François te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(32) 01.03.2005
(51) A61B 18/18
(54) SURGICAL PLANNING
(11) EP2120764
(47) 16.10.2013
(21) EP07824789.7
(73) KINGS COLLEGE LONDON te
LONDON WC2R 2LS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Depuy International Limited te
BEESTON, LEEDS LS11 8DT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 03.12.2007
(31) 0624658
(32) 11.12.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ELECTROSURGICAL ABLATION
APPARATUS FOR ABLATING
BIOLOGICAL TISSUE
(47) 16.10.2013
(73) Medical Device Innovations
Limited te CHESHIRE WA4 4FS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HANCOCK, Christopher Paul te
BRISTOL AVON BS5 8QZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
CHAUDRY, Mohammed Sabih te
BANGOR GWYNEDD LL57 4AJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
DUFF, Christopher te
LANCASHIRE PR26 9SJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
23 oktober 2013
6BT, GROOT BRITTANNIË (GB)
Hawkes, David te CRAWLEY,
WEST SUSSEX RH10 3AA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Slomczykowski, Mike te
HARROGATE, NORTH YORKSHIRE
HG2 9QG, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) PENNEY, Graeme te LONDON SE3
7PY, GROOT BRITTANNIË (GB)
BARRATT, Dean te LONDON WC1E
6BT, GROOT BRITTANNIË (GB)
HAWKES, David te CRAWLEY,
WEST SUSSEX RH10 3AA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SLOMCZYKOWSKI, Mike te
HARROGATE HG2 9QG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
EDWARDS, Philip te
PADDINGTON, LONDON W2 1PG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61B 19/00
(51) A61C 7/36
(11) EP2198802
(21) EP09306215.6
(22) 11.12.2009
(31) 0858843
(32) 19.12.2008
(33) Frankrijk
(54) Dispositif d'articulation d'un
ensemble orthodontique apte à
provoquer un déplacement d'une
mandibule par rapport à un
maxillaire
(47) 16.10.2013
(73) Orthogem Developpement te
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
(21) EP07862284.2
(72) Marie-Catherine, Franck te 63130,
ROYAT, Frankrijk (FR)
(51) A61B 19/00
(22) 28.11.2007
(51) A61F 2/16
(11) EP1850783
(31) 605771
(11) EP2030594
(21) EP06709849.1
(32) 28.11.2006
(21) EP08171309.1
(22) 22.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 16.11.2000
(31) 0503621
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
DETECTING STATUS OF IMAGING
DEVICE
(31) 448713
(32) 22.02.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A PROBE FOR USE IN COMPUTER
ASSISTED SURGERY
(47) 16.10.2013
(73) Depuy International Limited te
BEESTON, LEEDS LS11 8DT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
DePuy Orthopädie GmbH te
85551 HEIMSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Biosense Webster, Inc. te
DIAMOND BAR, CA 91765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2097031
(47) 16.10.2013
(32) 24.11.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73) Medtronic Navigation, Inc. te
LOUISVILLE CO 80027, Verenigde (47)
Staten van Amerika (US)
(73)
(72) KENDRICK, Lance te LAFAYETTE,
CO 80026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BZOSTEK, Andrew te ERIE, CO
(72)
80516, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BECKER, Dave te BOULDER, CO
80301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 19/00
IOL for inhibiting cell growth and
reducing glare
16.10.2013
Abbott Medical Optics Inc. te
SANTA ANA, CA 92705-4933,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Paul, Marlene L. te LAGUNA
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Brady, Daniel G. te SAN JUAN
CAPISTRANO, CA 92675,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Deacon, Jim te GOLITA, CA 93117,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BURGER, Thorsten te 80804
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CAWTHAN, Simon te SHIPLEY
BD18 4QP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
LICHTENSTEIN, Yoav te 43727
RAANANA, Israël (IL)
NITZAN, Yaacov te TEL-AVIV,
Israël (IL)
REVIE, Ian te BOROUGHBRIDGE
YO51 9AX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
REZNICK, Dudi te 17096
SHIMSHIT, Israël (IL)
(11) EP2471483
(51) A61B 19/00
(47) 16.10.2013
(72) Penney, Graeme te LONDON, SE3 (73) Alcon Research, Ltd. te FORT
7PY, GROOT BRITTANNIË (GB)
WORTH, TX 76134-2099,
Barratt, Dean te LONDON, WC1E
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1858430
(21) EP06709968.9
(22) 01.03.2006
(21) EP12161435.8
(22) 01.03.2006
(31) 0504172
(32) 01.03.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Surgical planning
(47) 16.10.2013
(73) KINGS COLLEGE LONDON te
LONDON WC2R 2LS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
DePuy International Limited te
LEEDS, WEST YORKSHIRE LS11
8DT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61F 2/16
(11) EP2365789
(21) EP09756198.9
(22) 10.11.2009
(31) 113627 P
(32) 12.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INTRAOCULAR LENS DELIVERY
DEVICE WITH A MULTI-PART
PLUNGER TIP
Nummer 43/12
(US)
(72) DOWNER, David A. te FORT
WORTH TEXAS 76137, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61F 2/90
A61F 2/86
(11) EP1973501
(21) EP07716704.7
(22) 17.01.2007
(31) 759851 P
(32) 18.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SELF EXPANDING STENT
(47) 16.10.2013
(73) William A. Cook Australia Pty. Ltd.
te BRISBANE, QUEENSLAND
4113, Australië (AU)
Cook Medical Technologies LLC te
BLOOMINGTON, IN 47404,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HARTLEY, David, Ernest te
SUBIACO, WA 6008, Australië
(AU)
(51) A61F 5/042
A61F 5/01
(11) EP2437693
(21) EP10727987.9
(22) 04.06.2010
(31) 09162019
243169 P
24
23 oktober 2013
(54) A DEVICE FOR CUTTING SANITARY (73) The Procter & Gamble Company
CONTAINERS, IN PARTICULAR
te CINCINNATI, OH 45202,
SACKS, BAGS, AND/OR POUCHES
Verenigde Staten van Amerika
FOR STOMAS
(US)
(47) 16.10.2013
(73) Easystem S.R.L. te 66041 ATESSA
CH, Italië (IT)
(72) CICCHITTI, Marco te I-66041
ATESSA (CH), Italië (IT)
(51) A61F 7/02
A61F 7/00
(11) EP2320841
(21) EP09811815.1
(22) 28.08.2009
(31) 230777
(32) 04.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FULL VIEW ACCESS UNDERBODY
BLANKET
(72) BOND, Eric, Bryan te MAINVILLE
OHIO 45039, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KRIPPNER, Carola te 65529
WALDEMS HESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FROEHLICH, Ute te 60594
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B32B 37/20
A61F 13/56
(11) EP2564822
(21) EP11179475.6
(22) 31.08.2011
(54) Verfahren zur Herstellung einer
Materialbahn, aus der elastisch
(47) 16.10.2013
dehnbare
Windelverschlusselemente
(73) Smiths Medical ASD, Inc. te
ausstanzbar sind
ROCKLAND, MA 02370, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(72) ROBINSON, John te IMPERIAL
(73) Mondi Consumer Packaging
BEACH CA 91932, Verenigde
Technologies GmbH te 48599
Staten van Amerika (US)
GRONAU, BONDSREPUBLIEK
STEC, Alan te EAST
DUITSLAND (DE)
BRIDGEWATER MA 02333,
(72) Schönbeck, Marcus te 33775
Verenigde Staten van Amerika
VERSMOLD, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
(51) A62B 17/00
A61F 7/02
A61F 7/00
A41D 13/005
(51) A61G 1/00
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2219483
(22) 27.03.2002
(54) ORTHOSIS FOR A HUMAN LEG
(21) EP08848671.7
(31) 279063 P
(22) 17.11.2008
(32) 27.03.2001
(31) 2007906257
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 15.11.2007
(54) HOSPITAL BED
(33) Australië
(47) 16.10.2013
(54) COOLING GARMENT
(73) Hill-Rom Services, Inc. te
BATESVILLE IN 47006, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 05.06.2009
17.09.2009
(47) 16.10.2013
(73) Rijksuniversiteit te Groningen te
9712 CP GRONINGEN
ACADEMISCH ZIEKENHUIS
GRONINGEN te 9713 GZ
GRONINGEN
(47) 16.10.2013
(11) EP1372563
(21) EP02717730.2
(72) VERKERKE, Gijsbertus Jacobus te (73) James Cook University te
NL-9756 TG GLIMMEN
(72) KRAMER, Kenneth, L. te
TOWNSVILLE, QUEENSLAND
KUIJER, Roel te NL-9713 TN
GREENSBURG, IN 47240,
4811, Australië (AU)
GRONINGEN
Verenigde Staten van Amerika
VAN DER WERF, Maarten Wobbe (72) DEAKIN, Glen te KEWARRA BEACH
(US)
QUEENSLAND
4879,
Australië
te NL-7514 DK ENSCHEDE
HORNBACH, David, W. te
(AU)
LANGIUS, Rolf Willem te NL-6811
BROOKVILLE, IN 47012,
ARMSTRONG, William te
HC ARNHEM
Verenigde Staten van Amerika
KURANDA
QUEENSLAND
4881,
HEKMAN, Edsko Evert Geert te
(US)
Australië (AU)
NL-7534 CH ENSCHEDE
ALBERSMEYER, David, A. te
ENNIS-THOMAS, Robert te CAIRNS
RIETMAN, Johan Swanik te NLBATESVILLE, IN 47006, Verenigde
QUEENSLAND
4870,
Australië
7531 JM ENSCHEDE
Staten van Amerika (US)
(AU)
BULSTRA, Sjoerd Klaas te NLECKSTEIN, Gerald, D. te
9713 HM GRONINGEN
BATESVILLE, IN 47006, Verenigde
(51) A61F 13/15
Staten van Amerika (US)
(11) EP2437710
(51) B26F 1/38
HAMILTON, Michael, W. te WEST
A61F 5/445
(21) EP10727588.5
HARRISON, OH 47060, Verenigde
A61F 5/44
Staten van Amerika (US)
(22) 03.06.2010
(11) EP1684678
(31) 477473
(51) A61M 16/16
(21) EP04730624.6
A61M 16/12
(32) 03.06.2009
(22) 30.04.2004
A61M 16/08
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61M 16/00
(31) RM20030471
(54) FLUID PERMEABLE STRUCTURED
A61M 11/06
(32) 14.10.2003
FIBROUS WEB
A61M 11/02
(33) Italië
A61H 9/00
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
25
(11) EP2316514
(11) EP2427166
(21) EP10189308.9
(21) EP09786382.3
(22) 28.10.2010
(22) 07.05.2009
(31) 257350 P
(54) TABLET PRODUCTION MODULE
AND METHOD FOR CONTINUOUS
PRODUCTION OF TABLETS
(32) 02.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Composite lung therapy device
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Gea Pharma Systems Limited te
EASTLEIGH, HAMPSHIRE S053
4ZD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Comedica Incorporated te
DALLAS, TEXAS 75214, Verenigde (72) PAGE, Trevor Gordon te DIBDEN
Staten van Amerika (US)
PURLIEU SOUTHAMPTON SO45
(72) Faram, Joseph Dee te DALLAS, TX
4RA, GROOT BRITTANNIË (GB)
75214, Verenigde Staten van
WALDRON, Michel Simon te
Amerika (US)
CALMORE SOUTHAMPTON SO40
2RH, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61H 31/00
BOECKX, Jurgen te B-1820
A61H 23/02
STEENOKKERZEEL, België (BE)
(11) EP1569593
(51) A61J 9/00
(21) EP03783542.8
(11) EP1620055
(22) 14.11.2003
(21) EP04750662.1
(31) 298242
(22) 26.04.2004
298240
295782
(31) 426902
298211
(32) 30.04.2003
298272
(33) Verenigde Staten van Amerika
298245
298167
(54) Holder assembly
298267
(47) 16.10.2013
(32) 15.11.2002
15.11.2002
15.11.2002
15.11.2002
15.11.2002
15.11.2002
15.11.2002
15.11.2002
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) OSCILLATORY CHEST WALL
COMPRESSION DEVICE WITH
IMPROVED AIR PULSE
GENERATOR
23 oktober 2013
(54) FÄRBEMITTEL, ENTHALTEND
SPEZIELLE
HALOGENSUBSTITUIERTE
BRENZCATECHINALDEHYDE UND
SPEZIELLE CH-ACIDE
VERBINDUNGEN
(47) 16.10.2013
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GROß, Wibke te 41836
HÜCKELHOVEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
NEMITZ, Ralph te 41363 JÜCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
OBERKOBUSCH, Doris te 40591
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEPHAN, Laura te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61Q 5/02
A61Q 5/00
A61K 8/898
A61K 8/46
A61K 8/44
(11) EP2143416
(21) EP09163365.1
(73) PLAYTEX PRODUCTS, INC. te
(22) 22.06.2009
WESTPORT, CT 06880, Verenigde (31) 0854634
Staten van Amerika (US)
(32) 08.07.2008
(72) RENZ, Charles, J. te BRIARCLIFF,
NY 10510, Verenigde Staten van (33) Frankrijk
Amerika (US)
(54) Compositions cosmétiques
détergentes comprenant une
(51) A61Q 5/08
silicone aminée et utilisation
A61K 8/41
A61K 8/22
(11) EP2358335
(21) EP09759681.1
(22) 25.11.2009
(31) 08020591
(32) 27.11.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 16.10.2013
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Decoster, Sandrine te 95210,
SAINT GRATIEN, Frankrijk (FR)
Neplaz, Stéphanie te 75011,
PARIS, Frankrijk (FR)
(54) BLEACHING/HIGHLIGHTING
COMPOSITION
(51) A61Q 5/02
A61Q 5/00
A61K 8/92
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(11) EP2037877
(73) Hill-Rom Services Pte. Ltd. te
SINGAPORE 768923, Singapore
(SG)
(73) Kao Germany GmbH te 64297
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07723810.3
(72) VAN BRUNT, Nicholas, P. te WHITE
BEAR LAKE, MN 55110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KIVISTO, John, A. te OAK GROVE,
MN 55303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STECHMANN, Eric, L. te
SHOREVIEW, MN 55126,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WEBER, Mark, A. te MAPLEWOOD,
MN 55109, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GAGNE, Donald, J. te LITTLE
CANADA, MN 55117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) PRATT, Dominic te 64572
BÜTTELBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHÄFER, Sabine te 65428
RÜSSELSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 12.07.2006
(32) 15.12.2008
(72) GODDINGER, Dieter te 25336
KLEIN NORDENDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHRÖDER, Thomas te 22395
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61J 3/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61K 9/00
(51) A61Q 5/10
A61K 8/49
A61K 8/34
(11) EP2358338
(21) EP09784068.0
(22) 30.11.2009
(31) 102008061862
(22) 30.03.2007
(31) 102006032505
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANTI SCHUPPEN-SHAMPOO
(47) 16.10.2013
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 43/12
26
(11) EP1646363
BRUNSWICK, NEW JERSEY 08903,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GANDHI, Rajesh B. te NEW
BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NERURKAR, Manoj te DADAR,
MUMBAI 400028, India (IN)
(21) EP04740949.5
(22) 09.07.2004
(31) 20030515
(32) 10.07.2003
(33) Ierland
(54) INTRAVAGINAL DRUG DELIVERY
DEVICES
(47) 16.10.2013
(73) Warner Chilcott (Ireland) Limited
te DUNDALK LOUTH, Ierland (IE)
(51) A61P 11/06
A61K 9/12
A61K 31/46
A61K 31/37
(11) EP1843750
(72) MALCOLM, Karl te BELFAST BT5
7HZ NORTHERN IRELAND, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WOOLFSON, David te BELFAST
BT9 6TF NORTHERN IRELAND,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP06701649.3
(51) A61K 9/00
A61K 31/245
(54) NEBULIZER FORMULATION
(11) EP1931304
(22) 30.01.2006
(31) 0501956
(32) 31.01.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 16.10.2013
(22) 05.09.2006
(73) Breath Limited te BIGGIN HILL,
KENT TN16 3TR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) MI20051633
(72)
(21) EP06793212.9
(32) 06.09.2005
(33) Italië
(54) NEW USE FOR A COMPOSITION
COMPRISING CHLOROPROCAINE
HCL, A NEW COMPOSITION
COMPRISING CHLOROPROCAINE
HCL AND A METHOD FOR ITS
MANUFACTURE
(47) 16.10.2013
(51)
(73) Sintetica S.A. te 6850
MENDRISIO, Zwitserland (CH)
(72) MITIDIERI, Augusto te CH-6922
MORCOTE, Zwitserland (CH)
DONATI, Elisabetta te I-22020
CAVALLASCA, Italië (IT)
(51) C07K
A61K
A61K
A61K
14/705
9/00
47/26
38/00
(11) EP1962886
(21) EP06846683.8
(22) 19.12.2006
(31) 752150 P
(32) 20.12.2005
(47)
(73)
(72)
(21)
(22)
(31)
(31) 570273 P
625483 P
(32) 12.05.2004
05.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) OLIGONUCLEOTIDE-CONTAINING
MICROSPHERES, THEIR USE FOR
THE MANUFACTURE OF A
MEDICAMENT FOR TREATING
DIABETES TYPE 1
(47) 16.10.2013
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Baxter Healthcare S.A. te 8152
GLATTPARK (OPFIKON),
Zwitserland (CH)
University of Pittsburgh - Of the
Commonwealth System of Higher
Education te PITTSBURGH, PA
15260, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SCOTT, Terrence, L. te
WINCHESTER, MA, 01890,
McAFFER, Ian, Gardner, Cameron,
Verenigde Staten van Amerika
Breath Ltd te BIGGIN HILL,KENT
(US)
TN16 3TR, GROOT BRITTANNIË
LAFRENIERE, Deborah te
(GB)
DIGHTON, MA 02715, Verenigde
TASKO, Peter, Ernest, Resolution
Staten van Amerika (US)
Chemicals Limited te
GIANNOUKAKIS, Nick te
STEVENAGE,HERTFORDSHIRE
CORAOPOLIS, PA, 15108,
SG1 4QT, GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(GB)
(US)
BISKER-LIEB, Vered te BETHESDA,
A61K 9/16
MARYLAND 20817, Verenigde
A61K 9/14
Staten van Amerika (US)
A61K 47/34
BROWN, Larry, L. te NEWTON, MA
A61K 47/32
02459, Verenigde Staten van
EP1588700
Amerika (US)
EP05075394.6
MACHEN, Jennifer te PITTBURGH,
PA 15213, Verenigde Staten van
06.05.1998
Amerika (US)
9709561
(51) A61K 9/20
9800936
(32) 10.05.1997
19.01.1998
(11) EP1755564
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(22) 23.05.2005
(54) Biofunctional polymers prepared
in supercritical fluid
(47) 16.10.2013
(73) Critical Pharmaceuticals Limited
te NOTTINGHAM NG1 1 GF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
STABLE PROTEIN FORMULATIONS
(72) Howdle, Stephen Melvyn te
16.10.2013
UNIVERSITY PARK, NOTTINGHAM
Bristol-Myers Squibb Company te
NG7 2RD, GROOT BRITTANNIË
PRINCETON, NJ 08543-4000,
(GB)
Verenigde Staten van Amerika
Popov, Vladimir te MOSCOW
(US)
REGION, 142092,
DALI, Manisha, M. te NEW
Russische Federatie (RU)
BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde
(51) C12N 15/113
Staten van Amerika (US)
C12N 15/11
DAHLHEIM, Charles, E. te NEW
A61K 9/19
BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde
A61K 9/16
Staten van Amerika (US)
A61K 9/00
BORSADIA, Sunita te NEW
(11)
EP1758558
BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP05749674.7
NARINGREKAR, Vijay H. te NEW
(22) 12.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(11)
23 oktober 2013
(21) EP05754425.6
(31) 573042 P
573134 P
(32) 21.05.2004
21.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMMEDIATE RELEASE
PHARMACEUTICAL TABLETS WITH
HEIGHT GREATER THAN WIDTH
(47) 16.10.2013
(73) Accu-Break Technologies, Inc. te
PLANTATION, FL 33324,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SOLOMON, Lawrence te BOCA
RATON, FL 33433, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KAPLAN, Allan, S. te BOCA
RATON, FL 33433, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K 9/24
A61K 9/20
Nummer 43/12
A61K 31/485
(11) EP1931315
(21) EP06789964.1
(22) 24.08.2006
(31) 710772 P
772466 P
(32) 24.08.2005
10.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SUSTAINED RELEASE
FORMULATIONS OF NALBUPHINE
(47) 16.10.2013
(73) Penwest Pharmaceuticals Co. te
WAPPINGERS NY 12590,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BAICHWAL, Anand, R. te
WAPPINGERS FALLS, NY 12590,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GOLIBER, Philip, A. te
BROOKFIELD, CT 06804,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CARPANZANO, Anthony, E. te
NEW MILFORD, CT 06776,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SCIASCIA, Thomas te BELMONT,
MA 02478, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DIEHL, Donald, II te NEW
FAIRFIELD, CT 06812, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VOGLER, Brian te WHITE PLAINS,
NY 10603, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 9/12
A61P 31/04
A61P 3/10
A61K 9/30
A61K 9/28
A61K 47/32
A61K 31/5383
A61K 31/431
A61K 31/4178
A61K 31/245
A61K 31/24
A61K 31/164
A61K 31/155
(11) EP2057985
(21) EP07745064.1
(22) 12.06.2007
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) C08G 67/04
C07H 19/20
A61K 31/00
23 oktober 2013
A61P 1/16
A61K 31/222
A23L 1/30
(11) EP2146701
(11) EP1627634
(21) EP08799782.1
(21) EP04733085.7
(22) 14.04.2008
(22) 14.05.2004
(31) 911484 P
956689 P
(31) 2003137317
(32) 12.04.2007
18.08.2007
(33) Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 15.05.2003
(54) Use of capsinoids for the
treatment of arteriosclerosis
(47) 16.10.2013
(54) BIODEGRADABLE
POLYANHYDRIDES WITH NATURAL (73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 1048315, Japan (JP)
BIOACTIVE MOLECULES
(72)
TANI, Yumiko te NAGOYA-SHI,
(47) 16.10.2013
AICHI 458-0014, Japan (JP)
(73) Rutgers, The State University of
WATANABE, Tatsuo; te SHIZUOKANew Jersey te NEW BRUNSWICK,
SHI, SHIZUOKA 424-0857, Japan
NJ 08903, Verenigde Staten van
(JP)
Amerika (US)
KAMEI, M., c/o Research Inst.,
(72) UHRICH, Kathryn, E. te
Morinaga & Co., Ltd te
PLAINFIELD, NJ 07060, Verenigde
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 230Staten van Amerika (US)
8504, Japan (JP)
CARBONE, Ashley te NORTH
KATO, M., c/o Research Inst.,
HALEDON, NJ 07508, Verenigde
Morinaga & Co., Ltd te
Staten van Amerika (US)
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 230PRUDENCIO, Almudena te
8504, Japan (JP)
CORAPOLIS, PA 15108, Verenigde
YANAE, K., c/o Research Inst.,
Staten van Amerika (US)
Morinaga & Co.,Ltd. te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 230(51) A61P 25/28
8504, Japan (JP)
A61K 31/137
A61K 31/135
(11) EP1635851
(21) EP04752902.9
(22) 21.05.2004
(31) 444970
473168 P
791223
(51) A61K 45/06
A61K 33/42
A61K 33/24
A61K 33/10
A61K 33/06
A61K 31/28
A01N 59/08
A01N 59/06
(32) 23.05.2003
23.05.2003
02.03.2004
(11) EP2323485
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 08162069
(54) METHODS FOR TREATING
COGNITIVE IMPAIRMENT AND
IMPROVING COGNITION
(47) 16.10.2013
(21) EP09781601.1
(22) 07.08.2009
(32) 08.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ANTI-ALLERGEN COMBINATIONS
OF CALCIUM AND LANTHANUM
SALTS
(73) Cognition Pharmaceuticals LLC te (47) 16.10.2013
NEW YORK, NY 10022, Verenigde (73) Janssen Pharmaceutica, N.V. te
Staten van Amerika (US)
2340 BEERSE, België (BE)
(72) EPSTEIN, Mel, H. te BRISTOL, RI
02806, Verenigde Staten van
Amerika (US)
13.06.2006
WIIG, Kjesten, A. te PROVIDENCE,
Japan
RI 02906, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Tablet coated with a polyvinyl
CARPENTER, Randall, L. te
alcohol copolymer
WABAN, MA 02468, Verenigde
16.10.2013
Staten van Amerika (US)
Nippon Shinyaku Co., Ltd. te
ARNOLD, H., Moore te LOWER
KYOTO-SHI, KYOTO 601-8550,
GWYNEDD, PA 19002, Verenigde
Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
KATO, Hironobu te ODAWARA-SHI,
ZAREVICS, Peter te SPRING CITY;
KANAGAWA 250-0865, Japan (JP)
PENNSYLVANIA, Verenigde Staten
SAKAMOTO, Hirokazu te
van Amerika (US)
KISOGAWA-CHO, ICHINOMIYA-SHI, (51) A61P 3/06
AICHI 493-0006, Japan (JP)
(31) 2006162972
(32)
27
(72) BYLEMANS, Dany, Leopold,
Jozefien te B-2340 BEERSE,
België (BE)
(51) A61P 29/00
A61K 31/335
(11) EP2433631
(21) EP10777977.9
(22) 24.05.2010
(31) 20090044900
20100029016
(32) 22.05.2009
31.03.2010
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Nummer 43/12
28
(54) ANTI-INFLAMMATORY
COMPOSITION CONTAINING
MACROLACTIN A AND A
DERIVATIVE THEREOF AS ACTIVE
INGREDIENTS
Verenigde Staten van Amerika
(US)
JEON, Sang-Jun te SEOUL 305810, Zuid-Korea (KR)
(51) C07C 235/22
C07C 233/26
C07C 233/23
(73) Daewoo Pharmaceutical Ind. Co.,
C07C 233/15
Ltd. te BUSAN 604-032, ZuidC07C 233/13
Korea (KR)
C07C 233/08
(72) JI, Young-Hoon te SEOUL 137-060,
C07C 233/06
Zuid-Korea (KR)
A61K 31/4453
KIM, Dong-Hee te GIMHAE-SI
A61K 31/4402
GYEONGSANGNAM-DO 621-771,
A61K 31/426
Zuid-Korea (KR)
A61K 31/4245
KANG, Jae-Seon te BUSAN 604A61K 31/41
050, Zuid-Korea (KR)
A61K 31/194
KIM, Chun-Gyu te GIMHAE-SI
A61K 31/19
GYEONGSANGNAM-DO 621-080,
A61K 31/16
Zuid-Korea (KR)
(11)
EP2094263
CHUNG, Sung-Uk te SEOUL 139051, Zuid-Korea (KR)
(21) EP07856225.3
HWANG, Sung-Woo te BUSAN
(22) 22.11.2007
613-130, Zuid-Korea (KR)
KANG, Kyung-Ran te BUSAN 617- (31) 06292011
020, Zuid-Korea (KR)
(32) 21.12.2006
(47) 16.10.2013
(51) A61P 27/16
A61K 31/428
A61K 31/426
A61K 31/4245
A61K 31/423
A61K 31/4184
A61K 31/415
A61K 31/381
A61K 31/343
A61K 31/341
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) 2-ADAMANTYL-BUTYRAMIDE
DERIVATIVES AS SELECTIVE 11
BETA-HSD1 INHIBITORS
(47) 16.10.2013
(72)
(21) EP09708566.6
(22) 09.02.2009
(31) 27032
(32) 07.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOUNDS THAT ENHANCE
ATOH-1 EXPRESSION
(47) 16.10.2013
(73) Massachusetts Eye & Ear
Infirmary te BOSTON, MA 02114,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
The Brigham and Women's
Hospital te BOSTON, MA 02115,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) EDGE, Albert te BROOKLINE
MASSACHUSETTS 02445,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SEYB, Kathleen te ALLSTON
MASSACHUSETTS 02134,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GLICKSMAN, Marcie te
WINCHESTER MASSACHUSETTS
01890, Verenigde Staten van
Amerika (US)
QIAO, Lixin te TEWKSBURY
MASSACHUSETTS 01876,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CUNY, Gregory D. te
MASSACHUSETTS 02144,
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
45/06
31/53
31/519
31/506
31/4985
(11) EP2059246
(21) EP07826167.4
(22) 28.08.2007
(31) PCT/IB2006/052999
PCT/IB2006/053857
(32) 29.08.2006
19.10.2006
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) Therapeutic compositions
comprising a specific endothelin
receptor antagonist and a PDE5
inhibitor
(47) 16.10.2013
(73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te
4123 ALLSCHWIL, Zwitserland
(CH)
(72) CLOZEL, Martine te 4102
BINNINGEN, Zwitserland (CH)
(51) C07D 487/04
C07D 471/04
C07D 237/32
A61P 31/04
ROCHE, Didier te 91400 SACLAY,
A61P 25/36
Frankrijk (FR)
A61P 25/34
CARNIATO, Denis te 91460
A61P 25/32
MARCOUSSIS, Frankrijk (FR)
A61P 25/30
DOARE, Liliane te 91170 VIRYA61K 31/7072
CHATILLON, Frankrijk (FR)
A61K 31/706
CHARON, Christine te 91940
A61K 31/519
GOMETZ-LE-CHATEL, Frankrijk
A61K 31/5025
(FR)
A61K 31/502
LERICH, Caroline te 75014 PARIS, (11) EP2074998
Frankrijk (FR)
(21) EP09004780.4
A61K 9/70
(22) 03.08.2004
A61K 31/473
(31) PCT/RU03/00346
EP2286814
(32) 04.08.2003
EP09746617.1
(33) World Intellectual Property
13.05.2009
Organization (WIPO)
71740 P
(International Bureau of)(4)
15.05.2008
(54) Use of cyclic bioisosteres of
purine system derivatives for the
Verenigde Staten van Amerika
treatment of diseases caused by
TRANSDERMAL PREPARATION
disorders of nitrergic and
CONTAINING PALONOSETRON
dopaminergic systems
16.10.2013
(47) 16.10.2013
Hisamitsu Pharmaceutical Co.,
(73) Zhilov, Valery Khazhmuratovich
Inc. te TOSU-SHI, SAGA 841te MOSCOW, 121170,
0017, Japan (JP)
Russische Federatie (RU)
YASUKOCHI Takashi te TSUKUBA(72)
Zhilov, Valery Khazhmuratovich
SHI IBARAKI 305-0856, Japan (JP)
te MOSCOW 121170,
NAKA Yukihisa te TSUKUBA-SHI
Russische Federatie (RU)
IBARAKI 305-0856, Japan (JP)
Zhuravlev, Sergei Vladimirovich
ENDO Tsuyoshi te TSUKUBA-SHI
te MOSCOW 109240,
IBARAKI 305-0856, Japan (JP)
Russische Federatie (RU)
ADACHI Hirotoshi te CARLSBAD,
Markov, Alexandr Nikolaevich te
CA CALIFORNIA 92008, Verenigde
MOSCOW 119021,
Staten van Amerika (US)
Russische Federatie (RU)
A61P 9/00
Polosin, Vladimir Mikhailovich te
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2254572
23 oktober 2013
Nummer 43/12
29
MOSCOW 117513,
Russische Federatie (RU)
(51) C07D 487/08
C07D 487/04
C07D 451/02
C07D 403/04
C07D 401/12
C07D 401/04
C07D 277/42
C07D 239/42
A61P 25/28
A61K 31/551
A61K 31/506
A61K 31/496
(51)
(11) EP1893212
(21) EP06752541.0
(22) 12.05.2006
(31) 680501 P
Amerika (US)
673295 P
NAGI, Arwinder S. te THIELLS
713073 P
NEW YORK 10984, Verenigde
731549 P
Staten van Amerika (US)
762462 P
VAN PELT, Lawrence te
(32) 20.04.2005
GARNERVILLE NEW YORK 10923,
20.04.2005
Verenigde Staten van Amerika
31.08.2005
(US)
28.10.2005
CHIRRA, Srinivas te NORTH
26.01.2006
BRUNSWICK NEW JERSEY 08902,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
A61P 31/10
Verenigde Staten van Amerika
A61P 31/00
Verenigde Staten van Amerika
A61P 17/10
(54) METHODS, COMPOSITIONS AND
A61P 17/08
ARTICLES OF MANUFACTURE FOR
A61P 17/00
ENHANCING SURVIVABILITY OF
A61K 36/54
CELLS, TISSUES, ORGANS, AND
A61K 31/7004
ORGANISMS
EP2056843
(47) 16.10.2013
EP07803123.4
(73) Fred Hutchinson Cancer Research
31.08.2007
Center te SEATTLE, WA 981091024, Verenigde Staten van
0607651
Amerika (US)
31.08.2006
(32) 13.05.2005
(11)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21)
(54) MULTICYCLIC COMPOUNDS AND
METHODS OF THEIR USE
(22)
(47) 16.10.2013
(32)
(73) Lexicon Pharmaceuticals, Inc. te
THE WOODLANDS, TX 773811160, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Frankrijk
(72) BARBOSA, Joseph te
LAMBERTVILLE, NJ 08530,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DONG, Li te LAWRENCEVILLE, NJ
08648, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FINK, Cynthia Ann te LEBANON,
NJ 08833, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WANG, Jiancheng te DALLAS, TX
75252, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZIPP, G. Gregory te
ROBBINSVILLE, NJ 08691,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 16.10.2013
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/28
9/20
9/16
31/55
31/404
(11) EP2493477
(21) EP10776863.2
(31)
(54) UTILISATION DE SUCRES EN C7
DANS LA PRÉVENTION ET LE
TRAITEMENT DES MYCOSES
(73) Laboratoires Expanscience te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(72) MSIKA, Philippe te 78000
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(51) A61P 31/04
A61P 11/00
A61K 9/127
A61K 31/7036
(11) EP1581236
(21) EP03816990.0
(22) 29.10.2003
(31) 421923 P
(32) 29.10.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73)
(22) 26.10.2010
(31) 255216 P
(32) 27.10.2009
(72)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BAZEDOXIFENE FORMULATIONS
WITH ANTIOXIDANTS
(47) 16.10.2013
(73) Wyeth LLC te MADISON, NJ
07940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) AGRAWAL, Anjali te NYACK NEW
YORK 10960, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CHATLAPALLI, Ramarao S. te
HOPEWELL JUNCTION NEW YORK
12533, Verenigde Staten van
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(72) ROTH, Mark, B. te SEATTLE, WA
98103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MORRISON, Mike te SEATTLE, WA
98199, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MILLER, Dana te SEATTLE, WA
98119, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BLACKSTONE, Eric te SEATTLE,
WA 98122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 25/28
A61K 41/00
A61K 36/06
(11) EP2470213
(21) EP10749635.8
(22) 26.08.2010
(31) 0950613
(32) 26.08.2009
(33) Zweden
(54) COMPOSITION FOR TREATMENT
OF NEURODEGENERATIVE
DISEASES OR DISORDERS,
METHOD AND USE COMPRISING
16.10.2013
ELECTROMAGNETICALLY
Insmed Incorporated te
IRRADIATED YEAST
MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852,
(47) 16.10.2013
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Milmed AB te 386 32
FÄRJESTADEN, Zweden (SE)
BONI, Lawrence, T. te
MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852, (72) TÖRNQVIST, Kent te SE-370 30
Verenigde Staten van Amerika
RÖDEBY, Zweden (SE)
(US)
SIBILEVA, Maria te SE-370 30
MILLER, Brian, S. te
RÖDEBY, Zweden (SE)
MERCERVILLE, NJ 08619,
EK, Peter te SE-386 34
Verenigde Staten van Amerika
FÄRJESTADEN, Zweden (SE)
(US)
FREDRIKSSON, Anders te SE-752
66 UPPSALA, Zweden (SE)
C12N 5/00
ARCHER, Trevor te SE-448 35
A61K 33/04
FLODA, Zweden (SE)
A01N 1/00
BLOMQVIST, Tatiana te SE-388 41
EP1879599
TREKANTEN, Zweden (SE)
EP06751023.0
MUDRIK, Dmitry te FRYAZINO
MOSCOW REGION 5-381,
20.04.2006
Russische Federatie (RU)
673037 P
(54) SUSTAINED RELEASE OF
ANTIINFECTIVES
(47)
23 oktober 2013
Nummer 43/12
GOLANT, Natalia te FRYAZINO
MOSCOW REGION 7-39,
Russische Federatie (RU)
BALAKIREVA, Ludmila te
SCHELKOVO MOSCOW REGION
13-59, Russische Federatie (RU)
(51) A61P 29/00
A61K 45/06
A61K 39/39
A61K 38/00
A61K 31/7088
A61K 31/56
(11) EP2380584
(21) EP11166835.6
(22) 29.06.2006
(31) 696173 P
(32) 01.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
30
(32) 28.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Epitope peptides derived from
vascular endothelial growth
factor receptor 1 and vaccines
containing these peptides
(47) 16.10.2013
(73) Oncotherapy Science, Inc. te
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 2130012, Japan (JP)
(72) Tahara, Hideaki te BUNKYO-KU
TOKYO 113-8654, Japan (JP)
Tsunoda, Takuya te TAKATSU-KU,
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 2130012, Japan (JP)
Shibuya, Masabumi te TOKYO
113-8519, Japan (JP)
Nakatsuru, Shuichi te KANAGAWA
213-0012, Japan (JP)
(54) Immunostimulatory method
(51) C07K 16/28
C07K 14/705
A61K 38/17
(73) Index Pharmaceuticals AB te 171
77 STOCKHOLM, Zweden (SE)
(11) EP2253644
(72) Löfberg, Robert te 113 40,
(21) EP10153282.8
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(22) 19.12.2006
Von Stein, Oliver te 194 34,
(31) 752267 P
UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE)
752150 P
Zargari, Arezou te 170 74,
849543 P
SOLNA, Zweden (SE)
(47) 16.10.2013
(51) C07K
A61K
A61K
A61K
A61K
14/775
38/17
38/10
38/08
38/03
(11) EP2198877
(21) EP10002402.5
(22) 23.08.2001
(32) 24.08.2000
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
Amerika (US)
Tabor, John M. te SYRACUSE, NY
13057, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Tay, Lee K. te PRINCETON, NJ
08543, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Thammana, Pallaiah te
SYRACUSE, NY 13057, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Velayudhan, Ajoy te CARY, NC
27518, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Smolin, David E. te PENNINGTON,
NJ 08534, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Russell, Reb J. te PENNINGTON, NJ
08534, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Vanden Boom, Thomas te
SYRACUSE, NY 13057, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Schrimsher, Jeffrey te
HILLSBOROUGH, NC 27278,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Whitehead, Joyce te SYRACUSE,
NY 13057, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Brownell, Dean te SYRACUSE, NY
13057, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 38/48
A61K 35/74
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1740197
(54) Compositions and methods for
producing a composition
(31) 565668 P
969314
(47) 16.10.2013
(21) EP05714080.8
(22) 23.02.2005
(32) 26.04.2004
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
19.10.2004
PRINCETON, NJ 08543-4000,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Orally administered peptides to
(54) Prolyl endopeptidease (PEP) and
(72) Leister, Kirk te SYRACUSE, NY
ameliorate atherosclerosis
glutamine endoprotease for the
13057, Verenigde Staten van
16.10.2013
treatment of Celiac Sprue
Amerika (US)
The Regents of the University of
(47)
16.10.2013
Schaefer, Eugene J. te
California te OAKLAND, CA
PENNINGTON, NJ 08534,
(73) Alvine Pharmaceuticals, Inc. te
94607-5200, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
SAN CARLOS CA 94070,
van Amerika (US)
(US)
Verenigde Staten van Amerika
The UAB Research Foundation te
Bates, Ronald te SYRACUSE, NY
(US)
BIRMINGHAM, AL 35291-0111,
13057, Verenigde Staten van
The Board of Trustees of the
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Leland Stanford Junior University
(US)
Bramhall, Elizabeth A. te
te PALO ALTO, CA 94306-1106,
SYRACUSE, NY 13057, Verenigde
Fogelman, Alan M. te BERVERLY
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
HILLS CA 90212-4107, Verenigde
(US)
Didio, David M. te SYRACUSE, NY (72) SHAN, Lu te HOUSTON, TX 77096,
Staten van Amerika (US)
13057, Verenigde Staten van
Anantharamaiah, Gattadahalli M.
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
te BIRMINGHAM, AL 35226,
(US)
Donaldson, Robert te
Verenigde Staten van Amerika
BETHUNE, Michael te STANFORD,
SOUTHBOROUGH, MA 01772,
(US)
CA 94305, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Navab, Mohammad te LOS
Amerika (US)
(US)
ANGELES, CA 90049, Verenigde
KHOSLA, Chaitan te PALO ALTO,
Flesher, Alan R. te PENNINGTON,
Staten van Amerika (US)
CA 94306, Verenigde Staten van
NJ 08534, Verenigde Staten van
Amerika (US)
C07K 14/71
Amerika (US)
GASS, Jonathan te PENNSYLVANIA
A61K 38/17
Haggerty, Helen G. te SYRACUSE,
19426, Verenigde Staten van
EP2095822
NY 13057, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
EP09007549.0
(51) C12P 21/04
Kirkley, David H. te SYRACUSE,
17.02.2006
C12N 15/63
NY 13057, Verenigde Staten van
657527 P
C12N 15/00
(31) 645454
(33)
(32) 20.12.2005
20.12.2005
05.10.2006
23 oktober 2013
Nummer 43/12
C07K 1/00
C07H 21/04
A61K 39/00
A01N 43/04
31
23 oktober 2013
(21) EP03775645.9
(22) 18.01.2008
(72) Mistrello, Giovanni te 20143,
MILANO, Italië (IT)
Zanotta, Stefania te 20143,
MILANO, Italië (IT)
Roncarolo, Daniela te 20143,
MILANO, Italië (IT)
Falagiani, Paolo te 20143,
MILANO, Italië (IT)
(31) 881129 P
999321 P
(51) A61P 35/00
A61K 39/395
(73) LEK Pharmaceuticals d.d. te 1526
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
(32) 18.01.2007
16.10.2007
(11) EP1850874
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 21.02.2006
(72) PODOBNIK, Barbara te 1000
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
GABERC POREKAR, Vladka te
1000 LJUBLJANA, Slovenië (SI)
MENART, Viktor te 1370
LOGATEC, Slovenië (SI)
(11) EP2125006
(21) EP08724643.5
(21) EP06735838.2
(31) 655277 P
(54) SYNTHETIC MINI/MICRODYSTROPHIN GENES TO RESTORE (32) 23.02.2005
NNOS TO THE SARCOLEMMA
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(54) EXTENDING TIME TO DISEASE
PROGRESSION OR SURVIVAL IN
(73) University of Missouri-Columbia
OVARIAN CANCER PATIENTS
te COLUMBIA, MI 65201,
USING PERTUZUMAB
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 16.10.2013
(72) DONGSHENG, Duan te
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
COLUMBIA, MO 65203, Verenigde
FRANCISCO CA 94080-4990,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
LAI, Yi te COLUMBIA, MO 65203,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) DERYNCK, Mika K. te SAN MATEO,
(US)
CALIFORNIA 94402, Verenigde
YUE, Yongping te COLUMBIA, MO
Staten van Amerika (US)
65203, Verenigde Staten van
KELSEY, Stephen M. te MONTARA,
Amerika (US)
CALIFORNIA 94037, Verenigde
(51) C07K 1/00
Staten van Amerika (US)
A61K 39/385
(51) C12Q 1/70
A61K 39/09
A61K 39/42
A61K 39/02
A61K 39/395
A61K 39/00
A61K 39/155
(11) EP2275128
A61K 39/00
(22) 04.11.2003
(54) STABLE PHARMACEUTICAL
COMPOSITION COMPRISING
GRANULOCYTE-COLONY
STIMULATING FACTOR
(47) 16.10.2013
(51) A61K 9/48
A61K 47/32
(11) EP1323404
(21) EP01958454.9
(22) 24.08.2001
(31) 2000259830
(32) 29.08.2000
(33) Japan
(54) HARD CAPSULE
(47) 16.10.2013
(73) Nisshin Kasei Co.,Ltd. te OSAKASHI, OSAKA 541-0045, Japan (JP)
Daido Chemical Corporation te
OSAKA-SHI, OSAKA 555-0011,
Japan (JP)
(72) Hoshi, Noboru te IRUMA-SHI,
SAITAMA 358-0021, Japan (JP)
Shimamoto, Toshio c/o Daido
Chemical Corporation te OSAKASHI,OSAKA 555-0011, Japan (JP)
Sugiyama, Shigeru c/o Daido
Chemical Corporation te OSAKASHI,OSAKA 555-0011, Japan (JP)
(21) EP10011328.1
(11) EP2027874
(22) 01.04.2003
(21) EP08009362.8
(31) 368981 P
(22) 28.11.2001
(32) 02.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 724396
724531
(54) Protein-based streptococcus
pneumoniae vaccines
(32) 28.11.2000
28.11.2000
(21) EP10722755.5
(47) 16.10.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 0909557
0913829
0917995
(73) Ben Gurion University Of The
(54) Methods of administering/dosing
Negev Research And
anti-rsv antibodies for
Development Authority te 84105
prophylaxis and treatment
BEER SHEVA, Israël (IL)
(47)
16.10.2013
(72) Mizrachi Nebenzahl, Yaffa te
84836 BEER-SHEVA, Israël (IL)
(73) MEDIMMUNE, INC. te
GAITHERSBURG, MD 20878,
(51) C12N 15/00
Verenigde Staten van Amerika
C07K 14/415
(US)
A61K 39/36
(11) EP2172215
(21) EP09175143.8
(22) 19.12.2006
(31) MI20052517
(32) 29.12.2005
(33) Italië
(54) Hypoallergenic variants of the
major allergen from Betula
verrucosa pollen
(47) 16.10.2013
(73) LOFARMA S.p.A. te 20143
MILANO, Italië (IT)
(51) A61K 47/36
(11) EP2437783
(22) 03.06.2010
(32) 03.06.2009
07.08.2009
14.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) TREATMENT OF ACINETOBACTER
WITH ALGINATE OLIGOMERS AND
(72) Young, James F. te POTOMAC, MD
ANTIBIOTICS
20854, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
Amerika (US)
Koenig, Scott te ROCKVILLE MD
(73) ALGIPHARMA AS te 1337
20852, Verenigde Staten van
SANDVIKA, Noorwegen (NO)
Amerika (US)
(72)
ONSOYEN, Edvar te N-1337
Johnson, Leslie S. te
SANDVIKA, Noorwegen (NO)
GERMANTOWN MD 20874,
MYRVOLD, Rolf te N-1337
Verenigde Staten van Amerika
SANDVIKA, Noorwegen (NO)
(US)
DESSEN, Arne te N-1337
(51) C07K 14/535
SANDVIKA, Noorwegen (NO)
A61K 47/12
THOMAS, David te CARDIFF CF14
4XY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1682184
WALSH, Timothy, Rutland te
Nummer 43/12
CARDIFF CF14 4XY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G01N 33/49
B22F 1/00
B01J 35/00
B01J 23/42
A61P 35/00
A61K 47/48
32
20.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) OLIGOMER-ANTIHISTAMINE
CONJUGATES
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
TOKUSHIMA 771-0136, Japan (JP)
NONOMURA, Hideji te OE-GUN,
TOKUSHIMA 776-0002, Japan (JP)
IRIE, Yasuo te WOBURN, MA
01801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 49/00
(11) EP1968647
(73) Nektar Therapeutics te SAN
FRANCISCO CA 94158, Verenigde (21) EP06840896.2
EP06733314.6
Staten van Amerika (US)
(22) 29.12.2006
18.04.2006
(72) RIGGS-SAUTHIER, Jennifer te
(31) 102005063174
HUNTSVILLE, AL 35802,
672403 P
(32) 30.12.2005
Verenigde Staten van Amerika
18.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
Verenigde Staten van Amerika
ZHANG, Wen te MADISON, AL
(54) DIAGNOSTIKUM UND VERFAHREN
35758, Verenigde Staten van
USE OF RHCC PEPTIDE IN DRUG
ZUR UNTERSUCHUNG VON
Amerika (US)
DELIVERY
STOFFWECHSELVORGÄNGEN IM
VIEGAS, Tacey, X. te MADISON, AL
GEHIRN
16.10.2013
35758, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
Archaea Pharma AB te 114 46
Amerika (US)
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(73) Leibniz-Institut für Neurobiologie
BENTLEY, Michael, D. te
te 39118 MAGDEBURG,
HUNTSVILLE, AL 35801,
MUELLER, Juergen te 791 89 BAD
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
KROZINGEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
(US)
DUITSLAND (DE)
(11) EP1871422
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
FIGGEMEIER, Egbert te 51371
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61P 35/00
A61P 33/02
A61P 3/10
A61P 25/28
A61P 25/08
A61P 25/00
A61K 47/48
A61K 31/19
A61K 31/167
(11) EP2125023
(21) EP08720210.7
(22) 25.01.2008
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(31) RM20070038
(47)
(32) 26.01.2007
(73)
(33) Italië
(54) SOLUBLE FORMS OF INCLUSION
COMPLEXES OF HISTONE
DEACETYLASE INHIBITORS AND
CYCLODEXTRINS, THEIR
PREPARATION PROCESSES AND
USES IN THE PHARMACEUTICAL
FIELD
(72) ZIABREVA, Iryna te WARDLEY
GATESHEAD NE108WJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HENRICH-NOACK, Petra te 39120
EP2167137
MAGDEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP08760178.7
GOLDSCHMIDT, Jürgen te 39104
29.05.2008
MAGDEBURG, BONDSREPUBLIEK
924778 P
DUITSLAND (DE)
07110056
BALDAUF, Kathrin te 39291
31.05.2007
MÖSER, BONDSREPUBLIEK
12.06.2007
DUITSLAND (DE)
SCHEICH, Henning te 39326
Verenigde Staten van Amerika
SAMSWEGEN, BONDSREPUBLIEK
Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
HPV POLYEPITOPE CONSTRUCTS
REYMANN, Klaus G. te 39167
AND USES THEREOF
NIEDERNDODELEBEN,
16.10.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GENimmune N.V. te 9052 GHENT,
SCHRÖDER, Ulrich H. te 97776
België (BE)
EUSSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
Epimmune Inc. te SAN DIEGO, CA
DUITSLAND (DE)
92121, Verenigde Staten van
PFORTE, Claudia te 06179
Amerika (US)
SCHOCHWITZ, BONDSREPUBLIEK
BUYSE, Marie-Ange te B-9820
DUITSLAND (DE)
MERELBEKE, België (BE)
RIEK-BURCHARDT, Monika te
BAKER, Denise te POWAY,
39638 KLOSTER NEUENDORF,
CALIFORNIA 92064, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
A61K 49/00
(51) G01R 33/56
(51) C07K 14/025
A61K 48/00
A61K 39/295
(72)
(47) 16.10.2013
(73) Universita'Degli Studi di Roma
"La Sapienza" te 00185 ROMA
RM, Italië (IT)
(51)
(72) DI RIENZO, Barbara te I-00185
ROMA RM, Italië (IT)
MAI, Antonello te I-00185 ROMA
RM, Italië (IT)
(22) 13.03.2002
(11) EP2035044
(31) 2001070828
(21) EP07766693.1
(32) 13.03.2001
(22) 08.06.2007
(33) Japan
(31) 06115211
(54) AGENTS FOR MEASURING
PYRIMIDINE METABOLIZABILITY
(32) 09.06.2006
(11) EP2121031
(21) EP08726761.3
(47) 16.10.2013
(22) 12.03.2008
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU TOKYO 1018535, Japan (JP)
(54) ELIMINATION OF CONTRAST
AGENT CONCENTRATION
DEPENDENCY IN MRI
(51) A61P 37/08
A61K 47/48
(31) 906416 P
2970
3808
(32) 12.03.2007
13.11.2007
(11) EP1374911
(21) EP02705125.9
A61K 49/06
A61K 49/00
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 16.10.2013
(72) INADA, Makoto te ITANO-GUN,
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
TOKUSHIMA 771-0205, Japan (JP)
EINDHOVEN
IKEI, Nobuhiro, Pretamezon
(72) LAMERICHS, Rudolf, M., J., N. te
Kawauchi 107 te TOKUSHIMA-SHI,
Nummer 43/12
NL-5656 AA EINDHOVEN
WEGH, Rene, T. te NL-5656 AA
EINDHOVEN
PIKKEMAAT, Jeroen, A. te NL-5656
AA EINDHOVEN
GRUELL, Holger te NL-5656 AA
EINDHOVEN
33
B29C 35/16
A61L 2/06
(11) EP2008667
(21) EP08011032.3
(22) 18.06.2008
(31) 102007028471
(51) A61K 49/04
(32) 18.06.2007
(11) EP2493511
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10771120.2
(54) Vorrichtung zum Behandeln von
Gefäßen in einem
Gefäßdesinfektionssystem
(22) 28.10.2010
(31) 09174413
(32) 29.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) DIAGNOSTIC COMPOSITION
COMPRISING PLASMA CATIONS
HAVING A SUPERIOR SAFETY
PROFILE
(47) 16.10.2013
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Burgmeier, Berthold te 89561
DISCHINGEN/EGLINGEN,
(47) 16.10.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) GE Healthcare AS te 0401 OSLO,
Engelhard, Patrik te 84094
Noorwegen (NO)
ELSENDORF, BONDSREPUBLIEK
(72) WISTRAND, Lars-Göran te N-0401
DUITSLAND (DE)
OSLO, Noorwegen (NO)
THANING, Mikkel te N-0401 OSLO,
Noorwegen (NO)
NEWTON, Ben te AMERSHAM
BUCKINGHAMSHIRE HP7 9LL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
A61L
2/025
2/00
101/54
101/40
101/38
101/36
101/34
101/32
101/22
101/20
101/06
101/02
(11) EP1779868
(21) EP07002028.4
(22) 08.11.1999
(31) 191232
378527
390174
(32) 13.11.1998
20.08.1999
07.09.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Implant cleaning, perfusion and
passivation process
(47) 16.10.2013
(51) A61L 9/12
(11) EP2523696
(21) EP11700779.9
(22) 12.01.2011
(31) 294340 P
(32) 12.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
23 oktober 2013
(72) RIEGEL, Ulrich te 66849
LANDSTUHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DANIEL, Thomas te 67165
WALDSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STUEVEN, Uwe te 65812 BAD
SODEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ELLIOTT, Mark te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BRAIG, Volker te 69469
WEINHEIM-LÜTZELSACHSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MARCO, Michael de te 94306
PALO ALTO, CA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51 C08J 3/24
)
C08J 3/12
C08F 8/14
A61L 15/60
(11 EP2300063
)
(21 EP09780135.1
)
(22 03.07.2009
)
(31 08160007
)
(32
(54) SPILL/LEAK RESISTANT SEAL FOR )
A WICKING DEVICE
(33
(47) 16.10.2013
)
(73) S.C. Johnson & Son, Inc. te
(54
RACINE, WISCONSIN 53403-2236, )
Verenigde Staten van Amerika
(US)
09.07.2008
Europees Octrooi Bureau
VERFAHREN ZUR
OBERFLÄCHENNACHVERNETZUNG
WASSERABSORBIERENDER
POLYMERPARTIKEL
(72) HOPPE, Christopher, Stephen te
MILWAUKEE WI 53207, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HALONEN, Jason, Lee te RACINE
WI 53402, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47 16.10.2013
)
(51) C08J 7/14
C08J 3/24
A61L 15/60
(72 BLEI, Stefan te 68163 MANNHEIM,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRÜGER, Marco te 68219
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEIDE, Wilfried te 67251
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEISMANTEL, Matthias te 63637
JOSSGRUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STUEVEN, Uwe te 65812 BAD
SODEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2114471
(21) EP08708326.7
(22) 29.01.2008
(31) 07101315
(32) 29.01.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) RTI Surgical, Inc. te ALACHUA, FL (54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
WEIßER UND FARBSTABILER
32615, Verenigde Staten van
WASSERABSORBIERENDER
Amerika (US)
POLYMERPARTIKEL MIT HOHEM
(72) Mills, C., Randall te ALACHUA,
ABSORPTIONSVERMÖGEN UND
FLORIDA 32615, Verenigde Staten
HOHER
van Amerika (US)
FLÜSSIGKEITSLEITFÄHIGKEIT
Wironen, John, F. te GAINESVILLE,
(47)
16.10.2013
FLORIDA 32607, Verenigde Staten
(73)
BASF SE te 67056
van Amerika (US)
LUDWIGSHAFEN,
Hanstke, Sean te WOODBRIDGE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ONTARIO L4L 517, Canada (CA)
(DE)
(51) B29C 49/66
(73 BASF SE te 67056
)
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61L 24/00
A61K 6/06
A61K 6/033
(11) EP1787626
(21) EP05782615.8
(22) 11.08.2005
(31) 200402045
Nummer 43/12
(32) 12.08.2004
(33) Spanje
(54) INJECTABLE, SELF-SETTING
CALCIUM PHOSPHATE FOAM
(47) 16.10.2013
34
(DE)
SIPPEL, Martin te 34212
MELSUNGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61L 29/16
A61L 29/04
(73) Universitat Politècnica de
(11) EP2498834
Catalunya te 08034 BARCELONA,
(21) EP10785011.7
Spanje (ES)
(72) GINEBRA MOLINS, Maria Pau te E- (22) 12.11.2010
08034 BARCELONA, Spanje (ES) (31) 102009052725
PLANELL ESTANY, Josep Antoni te (32) 12.11.2009
E-08034 BARCELONA, Spanje (ES)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GIL MUR, Francesc Xavier te E08034 BARCELONA, Spanje (ES) (54) VERWENDUNG VON
POLYOXYALKYLENDIAMIN(51) A61L 31/14
BASIERTEN
A61L 31/04
POLYGUANIDINDERIVATEN FÜR
A61L 27/58
MEDIZINISCHE ARTIKEL
A61L 27/22
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
23 oktober 2013
(21) EP10188492.2
(22) 29.05.2009
(31) 57797 P
57810 P
57805 P
57798 P
57807 P
57802 P
57800 P
57808 P
57803 P
121362 P
144067 P
(32) 30.05.2008
30.05.2008
30.05.2008
30.05.2008
30.05.2008
30.05.2008
30.05.2008
(47)
16.10.2013
EP2452700
30.05.2008
(73)
B.
Braun
Melsungen
AG
te
34212
EP11191939.5
30.05.2008
MELSUNGEN, BONDSREPUBLIEK
10.12.2008
30.08.2007
DUITSLAND (DE)
12.01.2009
842384 P
(72) RIEMANN, Thomas te 37247
(33)
Verenigde Staten van Amerika
06.09.2006
GROSSALMERODE,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
Medical devices having a coating
WEIß, André te 34302
Verenigde Staten van Amerika
for promoting endothelial cell
GUXHAGEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
adhesion
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
16.10.2013
SCHMITT, Jürgen te 35274
Verenigde Staten van Amerika
KIRCHHAIN,
BONDSREPUBLIEK
Boston Scientific Limited te
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND
(DE)
CHRIST CHURCH, Barbados (BB)
Verenigde Staten van Amerika
BRETHAUER, Ulrich te 34327
Benco, John te HOLLISTON, MA
Verenigde Staten van Amerika
KÖRLE, BONDSREPUBLIEK
01746, Verenigde Staten van
(54) A system for providing reducedDUITSLAND (DE)
Amerika (US)
pressure wound treatment to a
SIPPEL, Martin te 34212
Boden, Mark te HARRIS, RI
tissue site
MELSUNGEN, BONDSREPUBLIEK
02830, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
(47)
16.10.2013
Amerika (US)
(73) KCI Licensing, Inc. te SAN
Brito, Shaina te WINCHESTER, MA (51) A61M 27/00
A61M 1/00
ANTONIO, TX 78265-9508,
01890, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(11) EP2021047
(US)
Naimark, Wendy te CAMBRIDGE,
(21) EP07794746.3
MA 02138, Verenigde Staten van
(72) Cavanaugh, Matthew Francis te
(22) 10.05.2007
Amerika (US)
SAN ANTONIO, TX 78258,
Pham, Lan te NASHUA, NH,
(31) 432855
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 11.05.2006
(US)
Long, Justin Alexander te SAN
(33) Verenigde Staten van Amerika
ANTONIO, TX 78240, Verenigde
A61L 29/16
(54) DEVICE FOR WOUND THERAPY
Staten van Amerika (US)
A61L 29/06
Kazala, Richard Marvin Jnr. te SAN
(47) 16.10.2013
EP2498832
ANTONIO, TX 78247, Verenigde
(73) Kalypto Medical, Inc. te MENDOTA
EP10778648.5
Staten van Amerika (US)
HEIGHTS MN 55120, Verenigde
Barta, Eric Woodson te SAN
12.11.2010
Staten van Amerika (US)
ANTONIO, TX 78231, Verenigde
102009052721
(72) JOSHI, Ashok, V. te SALT LAKE
Staten van Amerika (US)
12.11.2009
CITY, UT 84124, Verenigde Staten
(51)
A61M 5/158
van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61M 1/02
GORDON, John, Howard te SALT
VERWENDUNG POLYMERER
A61B 5/15
LAKE CITY, UT 84103, Verenigde
BIOZIDER MATERIALIEN FÜR
Staten van Amerika (US)
(11) EP2450070
MEDIZINISCHE ARTIKEL
BHAVARAJU, Sai te WEST JORDAN, (21) EP10794119.7
16.10.2013
UT 84044, Verenigde Staten van
(22) 28.06.2010
Amerika (US)
B. Braun Melsungen AG te 34212
(31) 2009156592
DAYTON,
Troy,
C.
te
SYRACUSE,
MELSUNGEN, BONDSREPUBLIEK
UT 84075, Verenigde Staten van (32) 01.07.2009
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
WEIß, André te 34302
(33) Japan
(51)
A61M 1/00
GUXHAGEN, BONDSREPUBLIEK
(54) BLOOD COLLECTION SET,
A61L 15/42
DUITSLAND (DE)
SAMPLING HOLDER, AND NEEDLE
A61F 13/02
RIEMANN, Thomas te 37247
COVER FOR PREVENTING
GROSSALMERODE,
(11) EP2305329
ERRONEOUS NEEDLE INSERTION
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 43/12
(47) 16.10.2013
(73) Kawasumi Laboratories, Inc. te
OITA 876-0121, Japan (JP)
35
A61M 5/168
A61M 5/145
A61M 27/00
(72) MORITA, Masayuki te OITA 8760121, Japan (JP)
WATANABE, Masatoshi te OITA
876-0121, Japan (JP)
SAKURA, Takenori te OITA 8760121, Japan (JP)
(11) EP2331169
(51) A61M 1/34
A61M 1/14
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2116269
(21) EP08720729.6
(22) 14.02.2008
(31) 2007034256
(32) 15.02.2007
(33) Japan
(54) BLOOD PURIFICATION SYSTEM
(47) 16.10.2013
(73) Asahi Kasei Medical Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(21) EP09807973.4
(22) 26.06.2009
(31) 08162487
(32) 16.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Compact peristaltic medical
pump
(47) 16.10.2013
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Bracco Suisse SA te 6928
MANNO, Zwitserland (CH)
(72) JAKOB, Laurent te CH-1228 PLANLES-OUATES, Zwitserland (CH)
RIVAS, Frédéric te CH-1228 PLANLES-OUATES, Zwitserland (CH)
(51) A61M 5/20
A61M 5/145
(72) Harr, James M. te 63348
FORISTELL (MO), Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1742685
(51) A61M 5/172
A61M 5/142
(31) 810686
(11) EP2286852
(21) EP10192762.2
(22) 24.10.2007
(31) 586479
(32) 25.10.2006
(21) EP05718922.7
(22) 28.03.2005
(32) 29.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYRINGE PUMP
(47) 16.10.2013
(73) Fertiligent Ltd. te 10550 MIGDAL
HAEMEK, Israël (IL)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) KLEIN, Ronnie te 34750 HAIFA,
Israël (IL)
(54) Universal external control device
WEICHSELBAUM, Amnon te
for use by multiple conditional
32207 HAIFA, Israël (IL)
access users with varying access
to functionality of an implantable (51) B65D 81/26
medical device
B65D 51/16
(47) 16.10.2013
(73) Codman Neuro Sciences Sàrl te
2400 LE LOCLE, Zwitserland (CH)
(32) 21.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GASEOUS STERILIZATION OF
IMPERMEABLE CONTAINERS
THROUGH USE OF POROUS
MATERIAL
(47) 16.10.2013
(73) Depuy Spine, Inc. te RAYNHAM,
MA 02767, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) PASSIVE FLUID FLOW REGULATOR (72) FISCHER, Eric te FREEHOLD, NJ
FOR THE ADMINISTRATION OF
07728, Verenigde Staten van
MEDICAMENTS WITH CONSTANT
Amerika (US)
FLOW RATE AND DRUG INFUSION
MITCHELL, Gary te BELLE MEAD,
DEVICE COMPRISING THE SAME.
NJ 08502, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
Amerika (US)
O'NEIL, Michael, J. te WEST
(73) Debiotech S.A. te 1004
BARNSTABLE, MA 02668,
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
(72) CHAPPEL, Eric te 01210
(US)
VERSONNEX, Frankrijk (FR)
(51) A61M 16/06
(51) A61M 5/315
(11) EP2042209
A61M 5/178
(11) EP2376145
(72) KARAKAMA, Atsushi te TOKYO
100-8440, Japan (JP)
(21) EP09771377.0
OKAZAKI, Soichiro te TOKYO 100- (22) 15.12.2009
8440, Japan (JP)
(31) 08171787
(51) A61M 5/142
(32) 16.12.2008
(11) EP2308528
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP10008823.6
(54) DEVICE FOR BOLUS
(22) 25.08.2010
ADMINISTRATION
(31) 557351
(47) 16.10.2013
(32) 10.09.2009
23 oktober 2013
A61M 5/31
A61L 2/20
A61L 2/00
A61B 19/02
A61B 17/00
(21) EP07790840.8
(22) 17.07.2007
(31) 2006195543
(32) 18.07.2006
(33) Japan
(54) RESPIRATORY NOSE MASK
SYSTEM
(47) 16.10.2013
(73) Teijin Pharma Limited te
CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013,
Japan (JP)
(72) OMURA, Keiko te HINO-SHI TOKYO
191-0065, Japan (JP)
TAKISHITA, Masahide te HINO-SHI
TOKYO 191-0065, Japan (JP)
CHIN, Tongoh te HINO-SHI TOKYO
191-0065, Japan (JP)
SHIMURA, Hideharu te IBARAKISHI OSAKA 567-0006, Japan (JP)
FUJIMOTO, Shinya te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-0006, Japan (JP)
KURAI, Naoki te CHIYODA-KU
TOKYO 101-0021, Japan (JP)
(51) A61M 25/10
A61M 25/00
(11) EP2389973
(21) EP11164569.3
(22) 03.05.2011
(31) 2010118918
(32) 25.05.2010
(33) Japan
(54) Balloon catheter
(47) 16.10.2013
(73) ASAHI INTECC CO., LTD. te
NAGOYA-SHI, AICHI 463-0024,
Japan (JP)
(21) EP07869633.3
(72) Iwamuro, Shigenobu te NAGOYASHI AICHI 463-0024, Japan (JP)
Ikegaya, Michihiro te NAGOYA-SHI
AICHI 463-0024, Japan (JP)
Katsurada, Takeharu te NAGOYASHI AICHI 463-0024, Japan (JP)
(22) 20.12.2007
(51) A61M 29/02
(72) Ginggen, Alec te 2000,
NEUCHATEL, Zwitserland (CH)
Tardy, Yanik te 2206, LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
Zwitserland (CH)
(11) EP2094337
(51) F15C 3/04
(31) 614967
Nummer 43/12
A61M 25/10
36
(22) 02.08.2007
(51) A61N
A61N
A61N
A61N
A61N
(31) 501091
(11) EP2029219
(32) 07.08.2006
(21) EP07777090.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 16.05.2007
(54) CATHETER BALLOON WITH
CONTROLLED FAILURE SHEATH
(31) 801003 P
517054
541890
712379
(11) EP2049186
(21) EP07811072.3
(47) 16.10.2013
(73) Gore Enterprise Holdings, Inc. te
NEWARK, DE 19714-9206,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GREENE, Joel M. te FLAGSTAFF,
AZ 86001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 31/00
A61K 9/00
(11) EP2416834
(21) EP10717240.5
(22) 02.04.2010
(31) 167240 P
(32) 07.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
1/375
1/372
1/36
1/08
1/05
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(72) SIVARD, Ake te S-171 70 SOLNA,
Zweden (SE)
PELLIJEFF, Gustav te S-120 52
ARSTA, Zweden (SE)
STRANDBERG, Hans te S-172 36
SUNDBYBERG, Zweden (SE)
HENRIQUEZ, Leda te S-124 32
BANDHAGEN, Zweden (SE)
BROOME, Asa te S-175 49
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
DAHLBERG, Kenneth te S-112 26
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) H01B 7/36
A61N 1/372
A61N 1/08
(32) 17.05.2006
07.09.2006
02.10.2006
28.02.2007
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
(11) EP2252365
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(73) Medtronic Urinary Solutions, Inc.
te CLEVELAND OH 44122,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) STROTHER, Robert, B. te
WILLOUGHBY HILLS, OH 44094,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
16.10.2013
BENNETT, Maria, E. te
Medimetrics Personalized Drug
LYNDHURST, OH 44124,
Delivery B.V. te 5656 AE,
Verenigde Staten van Amerika
EINDHOVEN
(US)
DIJKSMAN, Johan, F. te NL-5656
GRILL, Julie te CHAPEL HILL, NC
AE EINDHOVEN
27515, Verenigde Staten van
PIERIK, Anke te NL-5656 AE
Amerika (US)
EINDHOVEN
MRVA, Joseph, J. te EUCLID, OH
DE JONGH, Frits, T. te NL-5656 AE
44132, Verenigde Staten van
EINDHOVEN
Amerika (US)
SHIMIZU, Jeff te NL-5656 AE
PACK, Danny, R. te AVON LAKE,
EINDHOVEN
OH 44012, Verenigde Staten van
ZOU, Hans te NL-5656 AE
Amerika (US)
EINDHOVEN
RUBIN, Stuart, F. te ORANGE
ALBU, Lucian, R. te NL-5656 AE
VILLAGE, OH 44122, Verenigde
EINDHOVEN
Staten van Amerika (US)
WEINER, Olaf, H. te NL-5656 AE
THROPE, Geoffrey, B. te SHAKER
EINDHOVEN
HEIGHTS, OH 44122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
A61M 31/00
BEHAN, Edgar, G., Jr. te SUGAR
EP2464413
HILL, GA 30518, Verenigde Staten
EP10757832.0
van Amerika (US)
09.08.2010
(51) G01R 33/28
(31) 233191 P
A61N 1/372
A61N 1/08
A61N 1/05
(32) 12.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11)
(54) MEDICINE RESERVOIR FOR DRUG
(21)
DELIVERY DEVICE
(22)
(47) 16.10.2013
(73) Medimetrics Personalized Drug
Delivery B.V. te 5656 AE,
EINDHOVEN
(72) ZOU, Hans te NL-5656 AE
EINDHOVEN
SHIMIZU, Jeff te NL-5656 AE
EINDHOVEN
ALBU, Lucian, Remus te NL-5656
AE EINDHOVEN
(21) EP09712317.8
(22) 20.02.2009
(31) 30506 P
(32)
(54) IMPLANTABLE PULSE GENERATOR (33)
SYSTEMS
(54)
(47) 16.10.2013
(54) MODULAR INGESTIBLE DRUG
DELIVERY CAPSULE
(47)
23 oktober 2013
(54)
(47)
(73)
21.02.2008
Verenigde Staten van Amerika
TEMPORARY NEUROSTIMULATION
LEAD IDENTIFICATION DEVICE
(47) 16.10.2013
(73) Boston Scientific
Neuromodulation Corporation te
VALENCIA, CA 91355, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BARKER, John M. te VENTURA
CALIFORNIA 93003, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61N 1/37
A61N 1/365
A61N 1/05
A61N 1/02
A61B 5/1459
A61B 5/145
A61B 5/08
A61B 5/02
(11) EP2129433
(21) EP07835237.4
(22) 27.11.2007
(31) PCT/SE2007/000289
(32) 23.03.2007
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE
COMPRISING AN OXYGEN SENSOR
(47) 16.10.2013
(73) St. Jude Medical AB te 175 84
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
(72) HEDBERG, Sven-Erik te S-196 32
KUNGSÄNGEN, Zweden (SE)
EP2379163
BLOMQVIST, Andreas te SE - 187
EP08878968.0
76 TÄBY, Zweden (SE)
JÄRVERUD, Karin te S-169 71
19.12.2008
SOLNA, Zweden (SE)
IMPLANTABLE ELECTRODE LEAD
LJUNGSTRÖM, Karin te S-165 70
WITH SWITCHING UNIT ADAPTED
HÄSSELBY, Zweden (SE)
FOR SWITCHING ELECTRODE
LINDKVIST, Leif te S-179 62
LEAD BETWEEN NORMAL PACING
STENHAMRA, Zweden (SE)
MODE AND LOCAL PACING MODE
LÖNN, Urban te SE-756 45
DURING MRI
UPPSALA, Zweden (SE)
16.10.2013
HOLMSTRÖM, Nils te S-175 49
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
St. Jude Medical AB te 175 84
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
(51) H01G 9/052
Nummer 43/12
A61N 1/378
(11) EP2442866
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(73) Qfix Systems, LLC te AVONDALE,
PA 19311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
23 oktober 2013
DUITSLAND (DE)
(51) A61Q 15/00
A61K 8/44
(72) COPPENS, Daniel, D. te
A61K 8/365
07.06.2010
AVONDALE, PA 19311, Verenigde
A61K 8/28
485215
Staten van Amerika (US)
(11) EP1948317
CROWELL, John, A. te
16.06.2009
(21) EP06846328.0
WILMINGTON, DE 19808,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 16.11.2006
VOLUMETRIC ENERGY DENSITY
(US)
(31) 737207 P
ELECTRODES
SIMMONS, David, L. te OCEAN, NJ
(32) 16.11.2005
07712, Verenigde Staten van
16.10.2013
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Medtronic, Inc te MINNEAPOLIS,
KIRK, John, Damon te RAMSEY, NJ (54) ANTIPERSPIRANT COMPOSITIONS
MINNESOTA 55432, Verenigde
07446, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
(47) 16.10.2013
Amerika (US)
HINTZ, Michael B. te MAHTOMEDI,
RABENO, David, M. te BEAR, DE
(73) Colgate-Palmolive Company te
MINNESOTA 55115, Verenigde
19701, Verenigde Staten van
NEW YORK NY 10022-7499,
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
YOUNG, Paul B. te NEW
WINWARD, Thomas, R. te NEW
(US)
RICHMOND, WISCONSIN 54017,
CASTLE, DE 19720, Verenigde
(72) MATTAI, Jairajh te PISCATAWAY, NJ
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
08854, Verenigde Staten van
(US)
GEARON, Gary te SHOHOLA, PA
Amerika (US)
HOSSICK-SCHOTT, Joachim te
18458, Verenigde Staten van
KILPATRICK-LIVERMAN, Latonya te
MINNEAPOLIS, MINNESOTA
Amerika (US)
PRINCETON, NJ 08542, Verenigde
55419, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
(51) A61N 5/10
Amerika (US)
HOLERCA, Marian te SOMERSET,
(11) EP2266664
H01M 2/02
NJ 08873, Verenigde Staten van
(21) EP10164658.6
H01M 10/42
Amerika (US)
H01M 10/02
TANG, Xiozhong te CHERRY HILL,
(22) 01.06.2010
A61N 1/378
NJ 08003, Verenigde Staten van
(31) 219662 P
A61N 1/375
Amerika (US)
543437
(21) EP10727250.2
(22)
37
(11) EP2528657
(21) EP11702120.4
(22) 27.01.2011
(31) 696890
(32) 29.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE
BATTERY
(47) 16.10.2013
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55342-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) JOHNSON, David, M. te HAM
LAKE, MN 55304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SNYDER, Terrence, J. te
ANDOVER, MN 55304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61N 5/10
A61B 6/04
(11) EP1567110
(21) EP03768737.3
(22) 04.11.2003
(31) 428029 P
465572 P
452680
(32) 21.11.2002
25.04.2003
30.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PATIENT SUPPORT DEVICE WITH
SHOULDER DEPRESSION DEVICE
(47) 16.10.2013
(32) 23.06.2009
18.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) System for dynamic strobe arc
therapy
(51) A61Q 9/02
A61Q 19/10
A61K 8/86
A61K 8/81
A61K 8/46
A61K 8/44
A61K 8/39
(47) 16.10.2013
(11) EP2072085
(73) Siemens Medical Solutions USA, (21) EP08162722.6
Inc. te MALVERN, PA 19355-1406, (22) 21.08.2008
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102007062427
(US)
(32) 20.12.2007
(72) Shukla, Himanshu P. te
LAFAYETTE 94549, Verenigde
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(54) Rasierduschzubereitung
Stahl, Johannes te WALNUT
CREEK 94598, Verenigde Staten (47) 16.10.2013
van Amerika (US)
(51) A61Q 5/08
A61K 8/73
A61K 8/23
(11) EP2516012
(21) EP10792843.4
(22) 15.12.2010
(31) 09015838
(32) 22.12.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) BLEACHING COMPOSITION
(47) 16.10.2013
(73) Kao Germany GmbH te 64297
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Beiersdorf AG te 20245
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Argembeaux, Horst te 21465
WENTORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Belser, Miriam te 22529
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Counradi, Katrin te 22143
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F17C 13/04
F16K 31/08
F16K 31/06
F16K 17/40
A62C 31/00
(11) EP2149001
(72) SCHÄFER, Sabine te 65428
RÜSSELSHEIM, BONDSREPUBLIEK (21) EP08755299.8
DUITSLAND (DE)
(22) 12.05.2008
HULLMANN, Alexandra te 63329 (31) 807074
EGELSBACH, BONDSREPUBLIEK
Nummer 43/12
(32) 25.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SINGLE-ACTION DISCHARGE
VALVE
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
38
(73) Caltec Limited te CRANFIELD
BEDFORDSHIRE MK43 0FQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
23 oktober 2013
(31) 2004195841
2004199042
2004349407
2005100445
(72) SARSHAR, Mir, Mahmood te
BEACONSFIELD
(32) 01.07.2004
16.10.2013
BUCKINGHAMSHIRE HP9 1JL,
06.07.2004
TSM Corporation te BARTLETT, TN
GROOT BRITTANNIË (GB)
02.12.2004
38133, Verenigde Staten van
BEG, Mirza, Najam, Ali te MILTON
31.03.2005
Amerika (US)
KEYNES BUCKINGHAMSHIRE MK7 (33) Japan
7BG, GROOT BRITTANNIË (GB)
EDWARDS, Richard, H. te
Japan
WORDSWORTH, Carl te BEDFORD
GERMANTOWN, TN 68138,
Japan
MK41 7RH, GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
Japan
(GB)
(US)
(54) CELLULOSE NONWOVEN FABRIC
(51) B01D 29/66
B05B 7/04
(47) 16.10.2013
B01D 29/46
A62C 31/02
(73) Asahi Kasei Kabushiki Kaisha te
(11) EP1715933
EP2152373
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8205,
(21) EP05712008.1
Japan (JP)
EP08762237.9
(22) 27.01.2005
(72) ONO, Hirofumi, c/o Asahi Kasei
03.06.2008
Kabushiki Kaisha te TOKYO, Japan
(31) 778395
0710663
(JP)
(32)
17.02.2004
04.06.2007
NAKAMURA, Mikihiko te TOKYO,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
GROOT BRITTANNIË
HAYASHI, Minoru te TOKYO, Japan
AN IMPROVED MIST GENERATING (54) SELF-CLEANING FILTER
(JP)
APPARATUS
APPARATUS AND METHOD
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(51) B01D 39/16
(73) Pursuit Dynamics PLC. te
HINCHINGBROOKE BUSINESS
PARK HUNTINGDON
CAMBRIDGESHIRE PE29 6HB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) JNM Technologies, Inc. te BRYAN
TX 77803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2445607
(72) WORTHY, Jude Alexander Glynn
te CAMBRIDGESHIRE PE29 3LF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A63B 71/06
A63B 69/12
(11) EP2414054
(21) EP10718092.9
(22) 29.03.2010
(31) 0952017
(32) 31.03.2009
(33) Frankrijk
(72) PROCHASKA, James F. te
COLLEGE STATION, TX 77845,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PROCHASKA, Justin J. te COLLEGE
STATION, TX 77845, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B30B 9/04
B01D 33/01
(11) EP2188029
(21) EP08785733.0
(22) 28.08.2008
(31) 102007040924
(32) 30.08.2007
(54) SYSTEME ET PROCEDE D'
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
OBSERVATION D'UNE ACTIVITE DE
(54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG
NAGE D'UNE PERSONNE
EINER TRENNUNG EINES
(47) 16.10.2013
GEMISCHES
(73) Movea te 38000 GRENOBLE,
(47) 16.10.2013
Frankrijk (FR)
(73) LANXESS Deutschland GmbH te
Commissariat à l'Énergie
50569 KÖLN, BONDSREPUBLIEK
Atomique et aux Énergies
DUITSLAND (DE)
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) DUMMERSDORF, Hans-Ulrich te
51399 BURSCHEID,
(72) JALLON, Pierre te F-38100
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(DE)
(51) E21B 43/34
JANZEN, Siegfried te 42799
B01D 21/00
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
B01D 19/00
DUITSLAND (DE)
WEBER, Hans-Martin te 51373
(11) EP2235322
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP09703629.7
DUITSLAND (DE)
(22) 05.01.2009
PRZYKLENK, Alexander te 51069
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
(31) 0801044
DUITSLAND (DE)
(32) 22.01.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(51) B01D 39/16
(54) SAND SEPARATION SYSTEM AND
METHOD
(11) EP1769836
(47) 16.10.2013
(22) 30.06.2005
(21) EP05765342.0
(21) EP10725789.1
(22) 23.06.2010
(31) 09163759
(32) 25.06.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A diesel soot particulate filter
cartridge
(47) 16.10.2013
(73) NV Bekaert SA te 8550
ZWEVEGEM, België (BE)
(72) SCHILDERMANS, Inge te B-8510
MARKE, België (BE)
VANDAMME, Johan te B-9800
DEINZE, België (BE)
VERSCHAEVE, Frank te B-8553
OTEGEM, België (BE)
(51) B01D 46/52
(11) EP1917092
(21) EP06789773.6
(22) 15.08.2006
(31) 05107531
(32) 16.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) AIR CLEANER HAVING ANTIROTATIONAL ARRANGEMENT AND
METHODS
(47) 16.10.2013
(73) DONALDSON COMPANY, INC. te
MINNEAPOLIS, MN 55440-1299,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) COULONVAUX, Paul, R. te B-1200
BRUSSELS, België (BE)
DEWIT, Johan, G. te B-1320
HAMME-MILLE, België (BE)
VRANKEN, Tom, Hg te B-3010
KESSEL-LO, België (BE)
(51) F24F 3/16
B01D 53/04
Nummer 43/12
B01D 46/12
39
(54) Hollow fiber membrane module
(11) EP1758669
(47) 16.10.2013
(21) EP05856790.0
(73) MITSUBISHI RAYON CO., LTD. te
TOKYO 108-8506, Japan (JP)
(22) 07.06.2005
(31) 577723 P
619857 P
(32) 07.06.2004
18.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
REMOVING CONTAMINANTS
(47) 16.10.2013
(73) Entegris, Inc. te BILLERICA, MA
01821-4600, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) SERGI, John, E. te FRANKLIN, MA
02038, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GAUDREAU, John te CHEPACHET,
RI 02814, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GOODWIN, William te MEDWAY,
MA 02053-1430, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KISHKOVICH, Oleg, P. te
GREENVILLE, RHODE ISLAND
02828, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KINKEAD, Devon, A. te
HOLLISTON, MA 01746, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Kamata, Masatoshi te HIROSHIMA
739-0693, Japan (JP)
Ito, Masanori te AICHI 444-0103,
Japan (JP)
Honjou, Kenji te AICHI 440-8601,
Japan (JP)
Okazaki, Hiroyuki te AICHI 4408601, Japan (JP)
(51) H01M 8/10
C25B 13/08
C08J 5/22
B01D 71/36
B01D 69/14
(31) 0900603
(32) 05.05.2009
(33) Zweden
(21) EP09174750.1
(22) 17.12.2001
(31) 2000383556
2001000562
2001028343
2001072857
(51) B01J 13/20
B01J 13/08
(11) EP1981629
(21) EP07711373.6
(22) 23.01.2007
(31) 102006004526
(32) 01.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) IPBC HALTIGE KOAZERVATE
(47) 16.10.2013
(22) 03.12.2008
(73) LANXESS Deutschland GmbH te
50569 KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 956819
(32) 14.12.2007
(72) UHR, Hermann te 51373
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
HIGHLY STABLE FUEL CELL
DUITSLAND (DE)
MEMBRANES
RUDHARDT, Daniel te 50823
16.10.2013
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gore Enterprise Holdings, Inc. te
RIDDER, Frank te 51515 KÜRTEN,
NEWARK, DE 19714-9206,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
KIJSTRA, Johan te 51519
DURANTE, Vincent, A. te WEST
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
CHESTER PA 19382, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
PLUG, Sascha te 51381
DELANEY, William, E. te
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
HOCKESSIN DE 19707, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
(51) B01J 19/00
C02F 1/34
B01F 15/02
B01F 5/06
B01F 13/00
EP2559479
(11) EP2158041
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP11006794.9
(22) 19.08.2011
(54) REACTION VESSEL FOR FLUE GAS (54) Wasserbehandlungsgerät zur
CLEANING
Abtötung von Organismen und
(47) 16.10.2013
Verfahren zur Behandlung von
Meerwasser
(73) Fagersta Intervex AB te 722 26
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(47) 16.10.2013
(72) TIBERG, Lars te S-774 94
(73) J&B Marine Equipment & Service
SÖDERBÄRKE, Zweden (SE)
GmbH te 22399 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B01D 63/04
(DE)
B01D 63/02
(11) EP2143479
(72) Seefried, Erwin te 28844 WEYHE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08863398.7
(11) EP2427256
(22) 28.04.2010
(73) VAKUMIX Rühr- und
Homogenisiertechnik AG te
28844 WEYHE-DREYE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2244817
(51) B01D 53/83
B01D 53/50
B01D 53/08
(21) EP10772322.3
23 oktober 2013
(72) Mamerow, Bernd te 22339
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Seehuusen, Jan te 42676
VAESTRA FROELUNDA, Zweden
(SE)
(51) B01F 7/16
B01F 7/00
(21) EP08761107.5
(22) 17.06.2008
(31) 102007028116
(32) 19.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MIKROFLUIDIKSYSTEM ZUM
MISCHEN VON MINDESTENS ZWEI
AUSGANGSSTOFFEN
(47) 16.10.2013
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LOHF, Astrid te 91056
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 18.12.2000
05.01.2001
05.02.2001
14.03.2001
(11) EP2529829
(51) C08K 3/14
B01J 19/24
B01F 5/06
(21) EP11168428.8
(11) EP1565260
(22) 01.06.2011
(21) EP03778156.4
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Dispergierrotor zum
Homogenisieren fließfähiger
Medien
(22) 29.10.2003
(47) 16.10.2013
(31) 200208730
(32) 29.10.2002
(33) Zuid-Afrika
Nummer 43/12
40
23 oktober 2013
(54) GAS CLEANING PROCESS AND
EQUIPMENT THEREFOR
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(72) PUGIA, Michael, J. te GRANGER, IN
separation of silicates and
46530, Verenigde Staten van
alkaline earth metal carbonates
Amerika (US)
using a collector comprising at
16.10.2013
PROFITT, James, A. te GOSHEN, IN
least one hydrophobically
CLEAN GAS TECHNOLOGIES LTD.
46528, Verenigde Staten van
modified polyalkyleneimine
te LITTLE ASTON SUTTON
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
COLDFIELD, WEST MIDLANDS B74
SCHULMAN, Lloyd, S. te
3UF, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Omya Development AG te 4665
OSCEOLA, IN 46561, Verenigde
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
PAXTON, Richard, George Moor
Staten van Amerika (US)
View te WEST MIDLANDS B74
(72) Gane, Patrick A.C. te 4852
BLANKENSTEIN, Gert te 44139
3UF, GROOT BRITTANNIË (GB)
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
FELLOWS-SMITH, Michael 5 miles
Buri, Matthias te 4852 ROTHRIST,
DUITSLAND (DE)
Sharp Street te 1501 BENONI,
Zwitserland (CH)
PETERS, Ralf-Peter te 51467
Zuid-Afrika (ZA)
Rentsch, Samuel te 4663
BERGISCH GLADBACH,
MINSZENTY, Friedrich, Michael 32
AARBURG, Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Somerset Road te 2094
Sötemann, Jörg te 9500 VILLACH,
(DE)
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
Oostenrijk (AT)
(51) G01N 15/02
MINSZENTY, Christian, Alexander
(51) B08B 3/02
B01L 3/00
32 Somerset Road te 2094
B05B 13/02
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA) (11) EP2127748
B05B 1/00
(21) EP09290348.3
C07C 67/08
(11) EP2246118
B01J 27/053
(22) 12.05.2009
(21) EP10161575.5
B01J 21/06
(31) 0802577
(22) 30.04.2010
EP2231327
(32) 13.05.2008
(31) 202009006789 U
EP08866807.4
(33) Frankrijk
(32) 30.04.2009
24.12.2008
(54) Procédé de tri de particules ou
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
20070139034
d'amas de particules dans un
(54) Strahlrohr
fluide
circulant
dans
un
canal
27.12.2007
(33) Zuid-Korea
(54) CATALYST COMPOSITION
INCLUDING ZIRCONIUM
COMPOUNDS FOR
ESTERFICATION REACTION AND
METHOD FOR PREPARING ESTER
COMPOUNDS
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(73) Poeschl, Oliver J. te 30890
BARSINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Le Vot, Sophie te 38800 LE PONT (72) Poeschl, Oliver J. te 30890
BARSINGHAUSEN,
DE CLAIX, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Berthier, Jean te 38240 MEYLAN,
16.10.2013
(DE)
Frankrijk (FR)
LG Chem, Ltd. te SEOUL 150-721,
Rivera, Florence te 38240
(51)
G01M 99/00
Zuid-Korea (KR)
MEYLAN, Frankrijk (FR)
B05B 5/04
CHOI, Dai-Seung te DAEJEON
(51) B03C 3/38
(11) EP2361690
METROPOLITAN CITY 305-759,
(11) EP2331263
Zuid-Korea (KR)
(21) EP10015549.8
KANG, Yu-Chan te SEOUL 150(21) EP09776186.0
(22) 11.12.2010
030, Zuid-Korea (KR)
(22) 26.08.2009
(31) 102010000470
CHUN, Sung-Ho te DAEJEON
(31) 200801185
METROPOLITAN CITY 302-772,
(32) 19.02.2010
92438 P
Zuid-Korea (KR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KIM, Heon te DAEJEON
(32) 28.08.2008
(54) Prüfvorrichtung und
METROPOLITAN CITY 305-770,
28.08.2008
Prüfverfahren zum Prüfen der
Zuid-Korea (KR)
(33) Denemarken
Funktionsfähigkeit einer
YOO, Dong-Woo te DAEJEON
Verenigde Staten van Amerika
Zerstäubereinrichtung zum
METROPOLITAN CITY 305-729,
Aufbringen eines
(54) FILTERING OF DEBRIS IN WIND
Zuid-Korea (KR)
Beschichtungsmittels
TURBINES
G01N 33/49
(47)
16.10.2013
(47)
16.10.2013
B01L 3/00
(73)
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG te
(73)
Vestas
Wind
Systems
A/S
te
8200
EP1579191
70435 STUTTGART,
AARHUS N, Denemarken (DK)
EP03814714.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) JOHANSEN, Brian te DK-5592
(DE)
11.12.2003
EJBY, Denemarken (DK)
(31) 326156
(32) 19.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and microfluidic device
for separation of blood
(47) 16.10.2013
(73) Siemens Healthcare Diagnostics
Inc. te TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C22B 26/20
C22B 26/00
C22B 1/00
B03D 101/02
B03D 1/12
B03D 1/08
B03D 1/01
(11) EP2366456
(21) EP10157099.2
(22) 19.03.2010
(54) Froth flotation process for the
(72) Zietemann, Joerg te 71334
WAIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gerstung, Roland te 71691
FREIBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hess, Axel te 74172
NECKARSULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41J 2/165
B05C 5/00
B05C 11/10
Nummer 43/12
41
(11) EP2138239
23 oktober 2013
SAINT JUST SAINT RAMBERT,
Frankrijk (FR)
(21) EP08738558.9
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Marx, Axel te 57223 KREUZTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 11.04.2007
(51) C21D 9/08
C21D 3/04
B21B 25/04
B21B 23/00
(51) B21D 5/01
(33) Japan
(11) EP2025421
(11) EP2404684
(54) INK-JET HEAD AND INK-JET
DEVICE
(21) EP07743825.7
(21) EP10748885.0
(22) 21.05.2007
(22) 03.03.2010
(31) 2006146167
(31) 2009050144
(32) 26.05.2006
(32) 04.03.2009
(33) Japan
(33) Japan
(22) 11.04.2008
(31) 2007103353
(47) 16.10.2013
(73) Musashi Engineering, Inc. te
MITAKA-SHI, TOKYO 181-0011,
Japan (JP)
(72) IKUSHIMA, Kazumasa te MITAKASHI TOKYO 181-0011, Japan (JP)
(51) C09D
C08G
C08G
B05D
175/14
18/80
18/70
7/00
(11) EP2313210
(21) EP09777649.6
(22) 05.08.2009
(31) 102008036685
(32) 06.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ZWEISCHICHTBESCHICHTUNGSSYSTEME MIT
VERBESSERTER
ZWISCHENHAFTUNG
(47) 16.10.2013
(73) BASF Coatings GmbH te 48165
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DORNBUSCH, Michael te 40599
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHLOTTERBECK, Ulf te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STRICKMANN, Frank te 48565
STEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAKA, Fatmir te 48149 MÜNSTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E04G 23/08
B09B 5/00
B08B 9/08
B08B 9/043
(11) EP2282850
(21) EP09765992.4
(22) 19.05.2009
(31) 0853358
(32) 23.05.2008
(54) PROCESS FOR PRODUCING
(54) MACHINING APPARATUS AND
SEAMLESS STAINLESS-STEEL PIPE
MACHINING METHOD FOR METAL
PLATE
(47) 16.10.2013
(73) Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation te TOKYO 100-8071,
Japan (JP)
(73) Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation te TOKYO 100-8071,
Japan (JP)
(72) HIDAKA, Yasuyoshi te OSAKA-SHI,
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
(72) SATO, Koichi te TOKYO 100-8071,
ONO, Toshihide te OSAKA-SHI,
Japan (JP)
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
MIZUMURA, Masaaki te TOKYO
MATSUMOTO, Satoshi te OSAKA100-8071, Japan (JP)
SHI, OSAKA 541-0041, Japan (JP)
YOSHIDA, Tohru te TOKYO 100NAKAIKE, Kouji te OSAKA-SHI,
8071, Japan (JP)
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
ISOGAI, Eiji te TOKYO 100-8071,
IIDA, Sumio te OSAKA-SHI, OSAKA
Japan (JP)
541-0041, Japan (JP)
(51) B21D 7/16
(51) B21B 28/02
B08B 3/02
(11) EP2303481
(21) EP08874784.5
(22) 27.06.2008
(54) DISPOSITIF DE NETTOYAGE D'UN
CYLINDRE D'UN LAMINOIR
(47) 16.10.2013
B21D 7/04
(11) EP2359949
(21) EP10799868.4
(22) 14.07.2010
(31) 2009165626
(32) 14.07.2009
(33) Japan
(54)
(73) Siemens VAI Metals Technologies
SAS te 42403 SAINT-CHAMOND,
(47)
Frankrijk (FR)
(73)
(72) ANGLADE, Pierre te F-42100
SAINT-ETIENNE, Frankrijk (FR)
(51) F26B 3/04
B21C 47/34
B21B 45/02
B08B 3/02
(11) EP2233219
(21) EP10153411.3
(31)
(32)
(33)
(54)
(54) INSTALLATION ROBOTISEE
PERMETTANT LA DEMOLITION, LA
DEPOLLUTION ET LA
DECONTAMINATION D'OUVRAGES
DE CONSTRUCTION DE GRANDE
HAUTEUR
(47)
(47) 16.10.2013
(73)
(73) AD te 42350 LA TALAUDIÈRE,
Frankrijk (FR)
(72)
DEVICE AND METHOD FOR
MANUFACTURING BENT MEMBER
16.10.2013
Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation te TOKYO 100-8071,
Japan (JP)
Sumitomo Pipe & Tube Co., Ltd. te
KASHIMA-SHI IBARAKI 314-0014,
Japan (JP)
Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki
te KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA
806-0004, Japan (JP)
(72) TOMIZAWA, Atsushi te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
102009015206
SHIMADA, Naoaki te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
26.03.2009
KUWAYAMA, Shinjiro te OSAKABONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SHI OSAKA 541-0041, Japan (JP)
Verfahren und Vorrichtung zum
INOUE, Saburo te KASHIMA-SHI
Abblasen von Walzband mittels
IBARAKI 314-0014, Japan (JP)
Luft oder gasförmiger Medien auf
OKAHISA, Manabu te
der Bandauslaufseite von
KITAKYUSHU-SHI FUKUOKA 806Walzwerken zum Entfernen von
0004, Japan (JP)
an dem Walzband anhaftendem
KINOSHITA, Yusuke te
Walzöl oder anderen flüssigen
KITAKYUSHU-SHI FUKUOKA 806Betriebsmedien
0004, Japan (JP)
SUYAMA, Takashi te KITAKYUSHU16.10.2013
SHI FUKUOKA 806-0004, Japan
Achenbach Buschhütten GmbH &
(JP)
Co. KG te 57223 KREUZTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60R 21/26
(DE)
B21D 39/00
B01J 7/00
Barten, Axel te 57078 SIEGEN,
(22) 12.02.2010
(33) Frankrijk
(72) ARNAUD, Jean-Philippe te 42170
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
(11) EP1712308
(21) EP04807542.8
(22) 22.12.2004
(31) 2003427219
(32) 24.12.2003
(33) Japan
(54) GAS GENERATOR
(47) 16.10.2013
(73) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI
KAISHA te TOKYO 102-8172,
Japan (JP)
Sunrise Industry Co., Ltd. te
KANZAKI-GUN HYOGO 6792212,
Japan (JP)
(72) Yoshida, M., c/o Himeji Factory
Nippon Kayaki K.K. te HIMEJI-SHI,
HYOGO 6792123, Japan (JP)
Sukeyasu, Takeo te KANZAKIGUN, HYOGO 6792212, Japan (JP)
(51) B21F 33/04
(11) EP1146974
(21) EP99945282.4
(22) 31.08.1999
(31) 151872
(32) 11.09.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MACHINERY FOR AUTOMATED
MANUFACTURE OF INNERSPRING
ASSEMBLIES
(47) 16.10.2013
42
Amerika (US)
23 oktober 2013
5708 ZS HELMOND
(51) F16D 1/076
F16D 1/072
F16D 1/033
F16C 43/04
F16C 35/063
F16C 33/60
F16C 19/38
F16C 19/18
B60B 27/00
B21K 25/00
B21K 1/30
(51) C09K 21/00
C09D 5/18
B22C 3/00
(11) EP2502687
(54) SCHLICHTE ZUR HERSTELLUNG
VON FORMÜBERZÜGEN
(21) EP12160429.2
(22) 20.03.2012
(31) 1152375
(32) 22.03.2011
(33) Frankrijk
(54) Procédé de sertissage d'une
bague de roulement sur un
organe tournant
(47) 16.10.2013
(73) NTN-SNR Roulements te 74000
ANNECY, Frankrijk (FR)
(72) Champin, Cédric te 74570
GROISY, Frankrijk (FR)
Ehinger, Pierre te 74210
FAVERGES, Frankrijk (FR)
(51) B21K 1/58
B21J 13/02
(11) EP2603335
(21) EP12740084.4
(73) Sealy Technology LLC te TRINITY,
NC 27370, Verenigde Staten van (22) 02.07.2012
Amerika (US)
(31) 102011110598
(72) HAUBERT, Thomas, D. te
(32) 18.08.2011
COLUMBUS, OH 43214, Verenigde
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(54) VERFAHREN UND WERKZEUG
SCHULER, Larry te SUGAR
ZUR HERSTELLUNG EINES
GROVE, OH 43155, Verenigde
VOLLSTANZNIETES
Staten van Amerika (US)
BULLEN, Lawrence, C. te
(47) 16.10.2013
CENTERBURG, OH 43011,
(73) Nedschroef Altena GmbH te
Verenigde Staten van Amerika
58762 ALTENA, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
SCOTT, K., Bryan te
(72)
MUNZ, Karlheinz te 74653
WESTERVILLE, OH 43081,
KÜNZELSAU, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
WENNEHORST, Ewald te 58644
YATES, Jan, B. te
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
REYNOLDSBURG, OH 43068,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B21L 15/00
HACKMAN, Donald, J. te UPPER
(11) EP1902794
ARLINGTON, OH 43221,
(21) EP07016816.6
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 28.08.2007
EASTER, David, A. te
(31) 1032385
WESTERVILLE, OH 43081,
(32) 30.08.2006
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Nederland
HETTEBERG, John, R. te
(54) Device for stretching a
COLUMBUS, OH 43214, Verenigde
transmission chain
Staten van Amerika (US)
(47)
16.10.2013
FINGERHUTH, David te
OSTRANDER, OH 43061,
(73) GEAR CHAIN INDUSTRIAL B.V. te
Verenigde Staten van Amerika
5672 BA NUENEN
(US)
(72) Van Rooij, Jacobus Hubertus
ALTEN, Alan, A. te BALTIMORE, OH
Maria te 5672 BA NUENEN
43105, Verenigde Staten van
Nelissen, Johannes Henricus te
(11) EP2451596
(21) EP10717104.3
(22) 21.04.2010
(31) 102009032668
(32) 09.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(73) Hüttenes-Albertus Chemische
Werke GmbH te 40549
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) JATTKE, Andreas te 30457
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LINKE, Thomas te 30900
WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SEEGER, Klaus te 30171
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B22D 41/28
B22D 41/24
(11) EP2268433
(21) EP09732322.4
(22) 03.04.2009
(31) 603082008
(32) 17.04.2008
(33) Zwitserland
(54) SCHIEBEVERSCHLUSS FÜR EINEN
METALLSCHMELZE
ENTHALTENDEN BEHÄLTER
(47) 16.10.2013
(73) Stopinc Aktiengesellschaft te
6331 HÜNENBERG, Zwitserland
(CH)
(72) STEINER, Benno te CH-6244
NEBIKON, Zwitserland (CH)
KELLER, Werner te CH-6312
STEINHAUSEN, Zwitserland (CH)
TRUTTMANN, Urs te CH-6333
HÜNENBERG SEE, Zwitserland
(CH)
(51) B29C 67/00
B22F 3/105
(11) EP2231352
(21) EP08705182.7
(22) 03.01.2008
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PRODUCING THREEDIMENSIONAL OBJECTS
(47) 16.10.2013
(73) ARCAM AB te 431 37 MÖLNDAL,
Zweden (SE)
(72) JONASSON, Daniel te S-412 61
GÖTEBORG, Zweden (SE)
LARSSON, Morgan te S-426 68
VASTRA FROLUNDA, Zweden (SE)
ACKELID, Ulf te S-411 25
GÖTEBORG, Zweden (SE)
Nummer 43/12
SNIS, Anders te S-451 62
UDDEVALLA, Zweden (SE)
LOCK, Tomas te 435 42
MÖLNLYCKE, Zweden (SE)
(51) B23C 5/10
(11) EP1453633
(21) EP02785878.6
(22) 06.11.2002
(31) 14637001
(32) 06.11.2001
(33) Israël
(54) Rotary milling cutter
43
2001137191
(32) 24.08.2000
28.12.2000
08.05.2001
(33) Japan
Japan
Japan
(54) ELECTROCHEMICAL TREATING
METHOD SUCH AS
ELECTROPLATING AND
ELECTROCHEMICAL REACTION
DEVICE THEREFOR
(47) 16.10.2013
(73) Yoshida, Hideo te
HIGASHIMURAYAMA-SHI, TOKYO
Hanita Metal Works Ltd. te 22832
189-0003, Japan (JP)
SHLOMI INDUSTRIAL AREA, Israël
Miyata, Seizo te NISHITOKYO-SHI,
(IL)
TOKYO 202-0004, Japan (JP)
Asai, Yoshihiro te KOGANEI-SHI,
VOLOKH, Vladimir te 21061
TOKYO 184-0011, Japan (JP)
MA'ALOT, Israël (IL)
Sone, Masato te KOGANEI-SHI,
B23C 5/20
TOKYO 184-0004, Japan (JP)
EP2450138
Iwao, Humiko te NARASHINO-SHI,
CHIBA 275-0022, Japan (JP)
EP10189749.4
Asai, Hiroe te KOGANEI-SHI,
03.11.2010
TOKYO 184-0011, Japan (JP)
Cutting insert with grooved
(72) Yoshida, Hideo te
surface defining plural support
HIGASHIMURAYAMA-SHI, TOKYO
surfaces
189-0003, Japan (JP)
16.10.2013
Miyata, Seizo te NISHITOKYO-SHI,
TOKYO 202-0004, Japan (JP)
Seco Tools AB te SE-737 82
Asai, Yoshihiro te KOGANEI-SHI,
FAGERSTA, Zweden (SE)
TOKYO 184-0011, Japan (JP)
Michelet, Benjamin te 18000,
Sone, Masato te KOGANEI-SHI,
BOURGES, Frankrijk (FR)
TOKYO 184-0004, Japan (JP)
Rivière, Bertrand te 18000,
Iwao, Humiko te NARASHINO-SHI,
BOURGES, Frankrijk (FR)
CHIBA 275-0022, Japan (JP)
B27B 5/065
Asai, Hiroe te KOGANEI-SHI,
B27B 31/00
TOKYO 184-0011, Japan (JP)
B23D 47/04
(51)
C22F 1/10
B23D 47/02
C22C 19/07
EP2548682
B23K 35/22
B23K 20/12
EP11005981.3
(47) 16.10.2013
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 21.07.2011
(11) EP2298486
(54) Verfahren zum Zersägen eines
Werkstücks
(21) EP10173298.0
(47) 16.10.2013
(31) 2009215998
(73) Schelling Anlagenbau GmbH te
6858 SCHWARZACH, Oostenrijk
(AT)
(32) 17.09.2009
(22) 18.08.2010
(33) Japan
23 oktober 2013
8577, Japan (JP)
Omori, Toshihiro te MIYAGI 9808577, Japan (JP)
(51) F01D 5/06
C22F 1/10
C22C 19/05
B23K 35/30
B23K 35/00
(11) EP2172299
(21) EP09169007.3
(22) 31.08.2009
(31) 2008230399
2008252127
(32) 09.09.2008
30.09.2008
(33) Japan
Japan
(54) Welded rotor for turbine and
method for manufacturing the
same
(47) 16.10.2013
(73) Hitachi, Ltd. te TOKYO 100-8280,
Japan (JP)
(72) Sato, Jun te CHIYODA-KU, TOKYO
100-8220, Japan (JP)
Imano, Shinya te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
Doi, Hiroyuki te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
(51) B23Q 1/76
(11) EP2508298
(21) EP11160986.3
(22) 04.04.2011
(54) Halte- und Antriebsvorrichtung
für ein
Rohrunterstützungselement
(47) 16.10.2013
(73) TRUMPF Werkzeugmaschinen
GmbH + Co. KG te 71254
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Haug, Thomas te 72519,
VERINGENSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B30B 1/26
B23Q 5/34
B21F 1/00
B21D 28/00
(72) Fink, Florian te 6850 DORNBIRN,
Oostenrijk (AT)
(54) Friction stir tool
(51) C25F 3/00
C25D 5/48
C25D 5/34
C25D 5/00
C25D 3/02
C25D 17/02
C25D 13/00
C25D 11/04
C23C 22/73
C23C 22/24
C23C 18/16
B23H 3/08
(73) Hitachi Ltd. te TOKYO 100-8280,
Japan (JP)
Tohoku University te AOBA-KU
SENDAI-SHI MIYAGI 980-8577,
Japan (JP)
(11) EP2145727
(72) Park, Seunghwan te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Hirano, Satoshi te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Imano, Shinya te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Sato, Jun te TOKYO 100-8220,
Japan (JP)
Kokawa, Hiroyuki te MIYAGI 9808577, Japan (JP)
Sato, Yutaka te MIYAGI 980-8577,
Japan (JP)
Ishida, Kiyohito te MIYAGI 980-
(47) 16.10.2013
(11) EP1314799
(21) EP01953331.4
(22) 30.07.2001
(31) 2000253572
2000401301
(47) 16.10.2013
(21) EP08012879.6
(22) 17.07.2008
(54) Schlittenaggregat
(73) Garth, Harald te 87509
IMMENSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Garth, Harald te 87509
IMMENSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B24B 5/42
B24B 33/08
B24B 33/02
B23D 77/02
(11) EP2321091
Nummer 43/12
(21) EP09777910.2
(22) 17.08.2009
(31) 102008046642
(32) 10.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
44
(54) Positioning device for rotary
wrench
(47) 16.10.2013
(51) B26B 19/38
(72) Hu, Bobby te TAICHUNG, Taiwan
(TW)
(21) EP11151481.6
(73) MAN DIESEL & TURBO, FILIAL AF
MAN DIESEL & TURBO SE,
TYSKLAND te 2450 KØBENHAVN
SV, Denemarken (DK)
(22) 17.02.2012
(72) PETERSEN, Arne Kvistgaard te
DK-2791 DRAGOR, Denemarken
(DK)
(33) Taiwan
(11) EP1948395
(21) EP05807154.9
(22) 18.11.2005
(54) SAND PAD LOCK FOR SANDER
(47) 16.10.2013
(73) Techtronic Industries Company
Limited te TSUEN WAN, NEW
TERRITORIES, Hong Kong (HK)
(31) 100115291
(32) 29.04.2011
(22) 23.12.2008
(51) B27B 5/32
B24B 45/00
(47) 16.10.2013
(21) EP10152058.3
(22) 29.01.2010
(31) 202009001440 U
(32) 30.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kraftgetriebenes Handwerkzeug
mit Spanneinrichtung für ein
Werkzeug
(47) 16.10.2013
(73) C. & E. Fein GmbH te 73529
SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Blickle, Jürgen te 73035
GÖPPINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Früh, Uwe te 72820
SONNENBÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B25G 1/06
B25B 23/00
B25B 13/46
(11) EP2151303
(21) EP09161206.9
(22) 27.05.2009
(31) 97130422
(32) 08.08.2008
(33) Taiwan
(11) EP2347869
(22) 20.01.2011
(31) 2010012189
(32) 22.01.2010
(33) Japan
(54) Electric shaver
(47) 16.10.2013
(73) Panasonic Corporation te OSAKA
571-8501, Japan (JP)
(54) Open end wrench capable of fast (72) Sakon, Shigetoshi te OSAKA 540driving a workpiece
6207, Japan (JP)
Iwasaki, Jyuzaemon te OSAKA
(47) 16.10.2013
540-6207, Japan (JP)
(73) Hu, Bobby te TAICHUNG, Taiwan
Narita, Kenji te OSAKA 540-6207,
(TW)
Japan (JP)
(72) Hu, Bobby te TAICHUNG, Taiwan
Fukutani, Makoto te OSAKA 540(TW)
6207, Japan (JP)
Shimizu, Hiroaki te OSAKA 540(51) H01R 43/042
6207, Japan (JP)
B25B 27/14
Shiba, Takeshi te OSAKA 540(11) EP2078591
6207, Japan (JP)
(21) EP08172803.2
(51) B65H 33/16
(72) CHUNG, Koon For te SAI KUNG,
N.T., Hong Kong (HK)
WANG, Hoi Pang te TSEUNG
KWAN O, Hong Kong (HK)
LO, Wai Keung te TUEN MUN, N.T.,
Hong Kong (HK)
(11) EP2213419
EINDHOVEN
HOUBOLT, Erik te 5656 AE
EINDHOVEN
(73) Hu, Bobby te TAICHUNG, Taiwan
(TW)
(54) VORRICHTUNG UND VERFHAREN
ZUR BEARBEITUNG EINES
LAGERSITZES ODER EINES DARIN (51) B25B 13/46
GELAGERTEN LAGERZAPFENS
(11) EP2517832
(47) 16.10.2013
(21) EP12155907.4
(51) B24B 45/00
23 oktober 2013
(31) 102008003524
(32) 08.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Presswerkzeug
(73) Wezag GmbH Werkzeugfabrik te
D-35260 STADTALLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
B65H 31/30
B26D 7/06
B26D 5/32
(11) EP2559529
(21) EP12179689.0
(22) 08.08.2012
(31) 13382011
(32) 15.08.2011
(33) Zwitserland
(54) Verfahren zur
(72) Battenfeld, Kurt te 35085
Geschwindigkeitsregelung einer
EBSDORFERGRUND,
Schneidvorrichtung
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(DE)
(73) Müller Martini Holding AG te 6052
Glockseisen, Thomas te 40217
HERGISWIL, Zwitserland (CH)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Meyer, Hanspeter te 8536
HÜTTWILEN, Zwitserland (CH)
(51) B26B 19/42
Krügel, Thomas te 8472
B26B 19/14
SEUZACH, Zwitserland (CH)
B26B 19/04
(31) 09156576
(51) H05B 6/62
F26B 5/04
F26B 5/00
F26B 3/347
B27K 5/04
(32) 30.03.2009
(11) EP2501528
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP09764094.0
(11) EP2414139
(21) EP10712574.2
(22) 23.03.2010
(54) CARRIER FOR A SHAVING DEVICE, (22) 20.11.2009
COMPRISING PAIRS OF A CUTTING (54) PROCESS FOR TREATING WOOD
ELEMENT AND A HAIR LIFTING
(47) 16.10.2013
ELEMENT
(73) Danish Concrete Technology
(47) 16.10.2013
Holding Aps te 1362
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
COPENHAGEN K, Denemarken
EINDHOVEN
(DK)
(72) VAN DER VLIS, Peter, H. te 5656 (72) THOMAS, Kell te DK-2000
AE EINDHOVEN
FREDERIKSBERG, Denemarken
SLESAZECK, Paul-Rainer, V., K. te
(DK)
5656 AE EINDHOVEN
MORTENSEN, Henrik Groenfeldt
NIERS, Gert te 5656 AE
te DK-3230 GRAESTED,
Nummer 43/12
Denemarken (DK)
HOLM, Claus Ludvig Engelbrecht
te DK-3230 GRAESTED,
Denemarken (DK)
(51) B27N 9/00
B27N 3/08
B27N 3/02
(11) EP2153957
(21) EP07744403.2
(22) 30.05.2007
(54) METHOD FOR PRODUCTION OF
COMPRESSION-MOLDED
ARTICLES OF VEGETABLE
MATERIAL
(47) 16.10.2013
45
(73) Gala Kunststoff- Und
Kautschukmaschinen GMBH te
46509 XANTEN-BIRTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 08.08.2005
(31) 102004038504
(32) 07.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANTRIEB FÜR EINE
MISCHTROMMEL
(47) 16.10.2013
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ILZHÖFER, Karl-Heinz te 73230
KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ELOO, Michael te 46509 XANTEN, (51) H01L 33/54
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H01L 33/44
(DE)
B29C 45/14
VELTEL, Jürgen te 47626
(11) EP2371510
KAVELAER, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10158149.4
DUITSLAND (DE)
(22) 29.03.2010
(51) B29C 47/20
B29C 43/20
B29B 11/14
B29B 11/10
(11) EP1720692
(73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI, (21) EP05708855.1
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP) (22) 26.02.2005
(72) KIMURA, Koichi te KAWASAKI-SHI (31) 3362004
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
16192004
NAKAMURA, Takamitsu te
20342004
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 21120332004
8588, Japan (JP)
(32) 01.03.2004
(51) F16F 1/44
04.10.2004
B28C 5/42
08.12.2004
08.12.2004
(11) EP1802431
(21) EP05775045.7
23 oktober 2013
(54) LED encapsulation method
(47) 16.10.2013
(73) Liang Meng Plastic Share Co. Ltd.
te SHULIN CITY, TAIPEI COUNTY
238, Taiwan (TW)
(72) Lai, Guang-Juh te SHULIN CITY
238, TAIPEI COUNTY, Taiwan (TW)
(51) B29C 45/16
B29C 45/14
(11) EP2414144
(21) EP10715991.5
(22) 29.03.2010
(31) 0951953
(33) Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
Zwitserland
(32) 30.03.2009
(73) Aisapack Holding SA te 1896
VOUVRY, Zwitserland (CH)
(73) Saint-Gobain Glass France te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(33) Frankrijk
(54) PROCÉDÉ DE MOULAGE D'UNE
PIÈCE EN MATIÈRE PLASTIQUE
(54) DOSE MULTICOUCHE AYANT UNE
AVEC UNE PIÈCE RAPPORTÉE
SURFACE CONCAVE, PROCEDE DE
MÉTALLIQUE MAINTENUE PAR
FABRICATION DE LADITE DOSE
AIMANTATION, DISPOSITIF DE
MULTICOUCHE ET DISPOSITIF
MOULAGE ET UTILISATION D'UN
POUR LA FABRICATION DE LADITE
AIMANT POUR LA FIXATION DE
DOSE MULTICOUCHE
LADITE PIÈCE RAPPORTÉE
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(72) HEILIG, Eduard te 88048
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GEIER, Andreas te 94118
JANDELSBRUNN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHIFFNER, Klaus te 53474 BAD
NEUENAHR-AHRWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FRONDORF, Michael te 53783
EITORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) THOMASSET, Jacques, AISAPACK
S.A. te CH-1896 VOUVRY,
Zwitserland (CH)
(51) B32B
B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
5/20
70/46
70/08
44/58
44/14
44/12
44/08
33/68
(72) DEPIERRE, Emmanuel te F-60310
THIESCOURT, Frankrijk (FR)
DEBAILLEUL, Romain te F-60150
VILLERS-SUR-COUDUN, Frankrijk
(FR)
ROZE, Jean-Pierre te F-60290
CAUFFRY, Frankrijk (FR)
(51) B29C 45/16
(11) EP2512772
(11) EP2550151
(21) EP10793228.7
(21) EP11708738.7
(22) 15.12.2010
(22) 16.03.2011
(31) 19292009
(51) B29B 9/06
B26D 1/16
(31) 102010014398
102010012870
(32) 16.12.2009
(11) EP2212077
(32) 09.04.2010
25.03.2010
(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
EINES MEHRKOMPONENTIGEN
KUNSTSTOFF-FORMTEILS MITTELS
SPRITZGUSSTECHNIK SOWIE
SPRITZGIESSVORRICHTUNG ZUR
DURCHFÜHRUNG DES
VERFAHRENS
(21) EP08785489.9
(22) 11.08.2008
(31) 202007014853 U
(32) 24.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR FERTIGUNG
EINES SMC-MEHRSCHICHTBAUTEILS
(33) Zwitserland
(47) 16.10.2013
(54) GRANULIERVORRICHTUNG SOWIE (47) 16.10.2013
(73) Foboha GmbH Formenbau te
MESSER- UND/ODER
(73) Daimler AG te 70327 STUTTGART,
77716 HASLACH,
SCHLEIFKOPF FÜR EINE SOLCHE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GRANULIERVORRICHTUNG
(DE)
(DE)
(47) 16.10.2013
(72) GOEDECKE, Jens te 65824
(72) ARMBRUSTER, Rainer te 77709
Nummer 43/12
WOLFACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 27/06
B29C 47/00
A61J 1/05
(11) EP2089210
(21) EP07856477.0
(22) 08.12.2007
(31) 102006058498
(32) 12.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
46
(47) 16.10.2013
(73) KHS Corpoplast GmbH te 22145
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KLATT, Dieter te 22147
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JENZEN, Dieter te 25436
UETERSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MEYER, Jan Fabian te 22305
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG (51) H01Q 1/42
EINES MEDIZINISCHEN
F41H 1/08
FLÜSSIGKEITSBEHÄLTERS AUS
B29L 31/48
FLEXIBLEM
B29L 31/34
KUNSTSTOFFMATERIAL,
B29K 105/06
FOLIENSCHLAUCH ALS
B29C 70/54
ZWISCHENPRODUKT FÜR EINEN
B29C 70/34
DERARTIGEN MEDIZINISCHEN
B29C 70/04
BEHÄLTER SOWIE MEDIZINISCHER
B29C 69/00
BEHÄLTER, HERGESTELLT NACH
B29C 53/80
EINEM DERARTIGEN VERFAHREN
B29C 53/56
(47) 16.10.2013
B29C 53/50
B29C 47/00
(73) RAUMEDIC AG te 95213
B29B 11/16
MÜNCHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2134531
(72) KÜHLEIN, Georg te 95195
(21) EP08748979.5
RÖSLAU, BONDSREPUBLIEK
(22) 17.04.2008
DUITSLAND (DE)
(31) 07007850
SCHENKEL, Martin te 91625
08006711
SCHNELLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 18.04.2007
(DE)
02.04.2008
(51) B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
49/72
49/58
49/42
49/36
49/04
(11) EP2500159
(21) EP12160329.4
(22) 13.03.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD OF PRODUCING A
CURVED PRODUCT COMPRISING
DRAWN POLYMER REINFORCING
ELEMENTS AND PRODUCT
OBTAINED THEREBY
(47) 16.10.2013
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
(54) Machine for blow moulding
HEERLEN
containers from a parison using a
(72)
MARISSEN, Roelof te NL-6121 HS
continuously rotating turntable
BORN
(47) 16.10.2013
VAN DEN AKKER, Lucas te NL(73) Graham Packaging Company, L.P.
5262 RM VUGHT
te YORK, PA 17402, Verenigde
KOUSSIOS, Sotiris te NL-2624 CP
Staten van Amerika (US)
DELFT
HOEFNAGELS, Hen te NL-6336 XE
(72) Kwasniewski, Waldemar Boleslaw
HULSBERG
te 05-083 FELIKSOW, Polen (PL)
Kowalczyk, Andrzej Tomasz te 05- (51) C08L 97/02
070 SULEJOWEK, Polen (PL)
B29C 70/58
(51) B65G 47/84
B29C 49/42
B29C 49/36
B29C 49/16
B29C 49/12
(11) EP2429795
(21) EP10718052.3
(22) 29.03.2010
(31) 102009021277
(32) 11.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR BLASFORMUNG SOWIE ZUM
BEFÜLLEN VON BEHÄLTERN
B29C 70/50
B27N 3/28
(11) EP1129840
(21) EP01104450.0
(22) 28.02.2001
(31) 10010414
(32) 03.03.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung eines
mattenförmiges Vorprodukts
23 oktober 2013
(72) Willemse, Remco Cornelis te 6004
DA WEERT
(51) B29C 73/16
(11) EP2165822
(21) EP09166570.3
(22) 28.07.2009
(31) 2008242910
(32) 22.09.2008
(33) Japan
(54) Tire sealant liquid container
(47) 16.10.2013
(73) The Yokohama Rubber Co., Ltd. te
MINATO-KU TOKYO 105-8685,
Japan (JP)
(72) Sekiguchi, Takumi te KANAGAWA
254-8601, Japan (JP)
(51) F04B 39/12
B29C 73/16
(11) EP2353848
(21) EP10152995.6
(22) 09.02.2010
(54) Device for sealing and inflating
inflatable object
(47) 16.10.2013
(73) Jhou, Wen-San te AN-DIN HSIANG,
TAINAN HSIEN, Taiwan (TW)
(72) Jhou, Wen-San te AN-DIN HSIANG,
TAINAN HSIEN, Taiwan (TW)
(51) G06F 17/50
B29D 11/00
B29C 45/76
B29C 45/27
B29C 39/24
(11) EP2487025
(21) EP12152707.1
(22) 26.01.2012
(31) 201113025246
(32) 11.02.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and system employing
flow simulation for improving
material delivery in lens
manufacturing
(47) 16.10.2013
(73) Gentex Optics, Inc. te SIMPSON,
PA 18407, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Tisne, Severine te SHREWSBURY,
MA MASSACHUSETTS MA 01545,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kitchloo, Paresh te NORTH
ATTLEBORO, MA
MASSACHUSETTS MA 027604754, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B66D 3/06
B30B 1/30
B21D 5/02
(11) EP2143553
(47) 16.10.2013
(21) EP08075607.5
(73) Trespa International B.V. te 6002
SM WEERT
(22) 07.07.2008
(54) Driving means and device for
Nummer 43/12
working sheet-like material
(47) 16.10.2013
(73) Nivora IP B.V. te 7241 CW
LOCHEM
(72) Bruntink, Ronald te 7104 AD
WINTERSWIJK
(51) B32B
B32B
B32B
B29C
5/18
5/10
27/12
70/44
(11) EP2197665
(21) EP08806505.7
(22) 06.10.2008
(31) 0719618
(32) 08.10.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) COMPOSITE LAMINATED ARTICLE
AND MANUFACTURE THEREOF
47
(47) 16.10.2013
(21) EP10725407.0
(73) JFE Steel Corporation te TOKYO,
100-0011, Japan (JP)
(22) 27.05.2010
(72) KUBO, Hiroshi te TOKYO;
1000011, Japan (JP)
KOJIMA, Katsumi te TOKYO;
1000011, Japan (JP)
NISHIHARA, Yuka te TOKYO;
1000011, Japan (JP)
YASUE, Yoshihiko te TOKYO;
1000011, Japan (JP)
IWASA, Hiroki te TOKYO;
1000011, Japan (JP)
(32) 29.05.2009
(51) B32B
B32B
B32B
B32B
B32B
B32B
27/36
27/06
15/18
15/09
15/08
1/02
(11) EP1914065
(47) 16.10.2013
(21) EP06796479.1
(73) Gurit (UK) Ltd. te NEWPORT ISLE
OF WIGHT PO30 5WU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 10.08.2006
(72) JONES, Daniel, Thomas te
COWES, ISLE OF WIGHT PO31
7FG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Japan
(51) G01N 1/10
B32B 7/08
B29C 65/56
B29C 37/00
B01L 1/00
(11) EP1508437
(21) EP04077311.1
23 oktober 2013
(31) 2005234562
(32) 12.08.2005
(54) LAMINATE STEEL SHEET FOR
TWO-PIECE CAN, METHOD FOR
MANUFACTURE OF TWO-PIECE
CAN, AND TWO-PIECE LAMINATE
CAN
(47) 16.10.2013
(73) JFE Steel Corporation te TOKYO,
100-0011, Japan (JP)
(31) 474485
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD TO PRODUCE A
SURFACE COVERING.
(47) 16.10.2013
(73) Tarkett G.D.L. S.a. te 9779
LENTZWEILER, Luxemburg (LU)
(72) CALDAS, Victor te COWANSVILLE,
QUÉBEC J2K 0B1, Canada (CA)
COURTOY, Jean-François te ST.
BRUNO, QUÉBEC J3V 4L5, Canada
(CA)
HYDE, Marcus te FLORENCE,
ALABAMA 35630-1107, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TREMBLAY, Daniel te
COWANSVILLE, QUÉBEC J2K 3T2,
Canada (CA)
(51) B32B 17/10
(11) EP2516568
(21) EP10798716.6
(22) 20.12.2010
(31) 19622009
(32) 21.12.2009
(33) Zwitserland
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES SCHUTZELEMENTS
(47) 16.10.2013
(72) KUBO, Hiroshi te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-0011, Japan (JP)
KOJIMA, Katsumi te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-0011, Japan (JP)
NISHIHARA, Yuka te CHIYODA-KU
TOKYO 100-0011, Japan (JP)
YASUE, Yoshihiko te CHIYODA-KU
TOKYO 100-0011, Japan (JP)
IWASA, Hiroki te CHIYODA-KU
TOKYO 100-0011, Japan (JP)
(73) Vetrotech Saint-Gobain
(International) AG te 3175
FLAMATT, Zwitserland (CH)
(73) Verkroost, Paulus Arthur Ubald
Lucas te 4133 HC VIANEN
(51) B32B 15/14
(51) B32B 21/00
B27N 3/04
(72) Verkroost, Paulus Arthur Ubald
Lucas te 4133 HC VIANEN
(21) EP10000468.8
(51) C08L 67/02
C08L 23/00
B32B 27/36
B32B 27/32
B32B 27/28
B32B 27/06
B32B 15/18
B32B 15/09
B32B 15/08
B32B 1/02
(31) 102009006525
(22) 13.08.2004
(31) 1024112
(32) 14.08.2003
(33) Nederland
(54) Housing with sandwich structure
and a method of fabricating
thereof
(47) 16.10.2013
(11) EP1914064
(21) EP06796478.3
(11) EP2236280
(22) 19.01.2010
(32) 28.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Flächenbauteil mit dekorativer
Sichtfläche
(47) 16.10.2013
(11) EP1915253
(21) EP06776887.9
(22) 16.08.2006
(31) 102005038734
(32) 16.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LEICHTE MEHRSCHICHT
HOLZWERKSTOFFPLATTE
(73) Daimler AG te 70327 STUTTGART, (47) 16.10.2013
(73) Michanickl, Andreas te 83101
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
THANSAU, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) Breunig, Steffen te 75173
(22) 10.08.2006
(31) 2005234557
(32) 12.08.2005
(33) Japan
(72) GELDERIE, Udo te 52146
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHWANKHAUS, Norbert te
52499 BAESWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(54) LAMINATE STEEL SHEET FOR CAN
BODY OF TWO-PIECE CAN AND
TWO-PIECE CAN COMPRISING
(11)
LAMINATE STEEL SHEET
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Büchner, Occa te 70597
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
B32B 27/00
B32B 17/10
B32B 17/00
EP2435249
(72) Michanickl, Andreas te 83101
THANSAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B32B 27/36
B32B 27/32
B32B 27/08
(11) EP2329949
(21) EP09178204.5
(22) 07.12.2009
Nummer 43/12
(54) Multilayer film
(47) 16.10.2013
(73) Flextrus Group AB te 221 00
LUND, Zweden (SE)
(72) Nideborn, Karl te 227 31 LUND,
Zweden (SE)
(51) B32B 37/12
B32B 37/00
B27N 7/00
B05C 1/08
(11) EP2123453
(21) EP09156847.7
(22) 31.03.2009
(31) 200801513
(32) 23.05.2008
(33) Spanje
(54) Machine for applying panel
coatings
(47) 16.10.2013
(73) BARBERAN LATORRE, Jesus
Francisco te 08860
CASTELLDEFELS BARCELONA,
Spanje (ES)
(72) BARBERAN LATORRE, Jesus
Francisco te 08860
CASTELLDEFELS BARCELONA,
Spanje (ES)
(51) B41J 3/407
B41C 1/18
B41C 1/10
B41C 1/05
B41C 1/00
(11) EP2420382
(21) EP10173533.0
(22) 20.08.2010
48
und Gravierkopf zum Gravieren
von Tiefdruckzylindern
(47) 16.10.2013
(73) HELL Gravure Systems GmbH &
Co. KG te 24148 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Wolter, Jörg te 24106 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Köhler, Frank te 24813 SCHÜLP,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G03F 7/20
B41C 1/10
B41C 1/05
(11) EP2196856
(21) EP08405301.6
(22) 09.12.2008
(54) System zum Übertragen von
Daten und dessen Verwendung
(47) 16.10.2013
(21) EP10173538.9
(22) 20.08.2010
(54) Digital system for creating a
flexographic printmaster
(51) B41F
B41F
B41F
B41F
B41F
B41F
7/12
13/44
13/30
13/24
13/20
13/00
(11) EP1815980
(21) EP07108155.8
(22) 23.03.2005
(31) 102004017287
102004022704
102004037889
102004037890
102004037888
(32) 05.04.2004
05.05.2004
05.08.2004
05.08.2004
05.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(73) XPOSE Holding AG te 5014
GRETZENBACH, Zwitserland (CH) (54) Druckeinheit einer
Rollenrotationsdruckmaschine
(72) Berner, Peter te 5102
RUPPERSWIL, Zwitserland (CH)
(51) B41C 1/10
(11) EP2106907
(21) EP09004717.6
(22) 31.03.2009
(31) 2008096200
(32) 02.04.2008
(33) Japan
(54) Planographic printing plate
precursor
(54) System and method for digital
(47) 16.10.2013
creation of a print master using a
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOmultiple printhead unit
KU TOKYO, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
(72) Kawauchi, Ikuo te HAIBARA-GUN
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
SHIZUOKA, Japan (JP)
MORTSEL, België (BE)
(51) C08G 18/80
(72) Gullentops, Chris te 3010
C08G 18/32
KESSEL-LO, België (BE)
B41C 1/10
(51) B41C 1/00
(11) EP2383118
(11) EP2420383
23 oktober 2013
(21) EP11164269.0
(22) 29.04.2011
(31) 2010105907
2011057036
(47) 16.10.2013
(73) Koenig & Bauer AG te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Fischer, Michael te 97080,
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Reder, Wolfgang te 97209,
VEITSHÖCHHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schäfer, Karl te 97273, KÜRNACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schneider, Georg te 97080,
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41F 21/08
B41F 15/08
(11) EP2509791
(21) EP10810754.1
(22) 18.11.2010
(31) 202009016623 U
(32) 07.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DRUCKMASCHINE
(47) 16.10.2013
(32) 30.04.2010
15.03.2011
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
MORTSEL, België (BE)
(33) Japan
Japan
(73) Arioli S.p.A. te 21040
GERENZANO, Italië (IT)
(72) Gullentops, Chris te 3010
KESSEL-LO, België (BE)
(54) Lithographic printing plate
precursor and plate making
method thereof
(72) Mayrhofer, Andrea te 6330
KUFSTEIN, Oostenrijk (AT)
(51) B65D 25/20
B44C 1/20
B41M 1/24
(73)
Fujifilm
Corporation
te
MINATOEP09006513.7
B41F 19/02
KU TOKYO, Japan (JP)
B41F 17/22
14.05.2009
(72) Aoshima, Toshihide te SHIZUOKA,
B41F 17/20
102008025296
Japan (JP)
B21D 51/26
Sato, Noriaki te SHIZUOKA, Japan
27.05.2008
(11)
EP2196314
(JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Kuramoto, Mamoru te SHIZUOKA, (21) EP08752462.5
Gravierwerkzeug, Werkzeughalter
Japan (JP)
(22) 08.05.2008
(51) B41C 1/045
(11) EP2127870
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
(31) 2007260726
(32) 04.10.2007
(33) Japan
(54) APPRATUS AND PROCESS FOR
ORNAMENTING A CONTAINER
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
49
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te HOUSTON, TX
77070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) JILANI, Adel te CORVALLIS
OREGON 97330-4239, Verenigde
16.10.2013
Staten van Amerika (US)
PIDWERBECKI, David te
TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES
CORVALLIS OREGON 97330-4239,
CO., LTD. te TOYAMA-SHI, TOYAMA
Verenigde Staten van Amerika
930-0816, Japan (JP)
(US)
OUCHI, Tadao te TOYAMA-SHI,
ZENG, Jun te CORVALLIS OREGON
TOYAMA 930-0816, Japan (JP)
97330-4239, Verenigde Staten
van Amerika (US)
B41F 33/00
LIU, Hui te CORVALLIS OREGON
EP2054229
97330-4239, Verenigde Staten
EP07805431.9
van Amerika (US)
PRZYBYLA, James R. te
17.08.2007
CORVALLIS OREGON 97330-4239,
06119315
Verenigde Staten van Amerika
22.08.2006
(US)
Europees Octrooi Bureau
(51) B41J 2/16
METHOD AND DEVICE FOR
B41J 2/135
CONTROLLING THE POSITION OF
(11) EP2402161
THE NUMBERING WHEELS OF A
(21) EP11181409.1
NUMBERING DEVICE
(22) 29.11.2006
16.10.2013
(73) KBA-NotaSys SA te 1000
LAUSANNE 22, Zwitserland (CH)
(31) 2005343943
(72) DIEDERICHS, Carsten te 32657
LEMGO, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLESS, Stefan te 32756
DETMOLD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(32) 29.11.2005
23 oktober 2013
Staten van Amerika (US)
(51) B41J 2/19
B41J 2/175
(11) EP2111991
(21) EP09157830.2
(22) 14.04.2009
(31) 2008112241
(32) 23.04.2008
(33) Japan
(54) Ink jet printer
(47) 16.10.2013
(73) Konica Minolta IJ Technologies,
Inc. te HINO-SHI TOKYO 1918511, Japan (JP)
(72) Matsui, Yasuhiro te TOKYO 1918511, Japan (JP)
Urakami, Takeshi te TOKYO 1918511, Japan (JP)
(51) B41J 2/175
(11) EP2388144
(21) EP11166508.9
(22) 18.05.2011
(31) 2010117252
(32) 21.05.2010
(33) Japan
(33) Japan
(54) Ink cartridge and printer
(54) Method of liquid discharge, liquid
(47) 16.10.2013
discharge head
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
(47) 16.10.2013
146-8501, Japan (JP)
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
(72) Matsuo, Keisuke te OHTA-KU
146-8501, Japan (JP)
TOKYO, Japan (JP)
(72) Murakami, Shuichi te TOKYO,
Hayashi, Hiroki te OHTA-KU
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
TOKYO, Japan (JP)
Takei, Yasunori te TOKYO, TOKYO
Udagawa, Kenta te OHTA-KU
146-8501, Japan (JP)
TOKYO, Japan (JP)
(51) B41J 2/175
(51) B41J 2/175
B41J 2/16
(11) EP2433801
(11) EP2276633
(21) EP11190785.3
(21) EP08755093.5
(22) 28.02.2008
(22) 06.05.2008
(54) Ink cartridge, set of ink
(54) PRINT HEAD FEED SLOT RIBS
cartridges, and ink cartridge
(47) 16.10.2013
determination system
(54) INK JET RECORDING HEAD, INK
JET CARTRIDGE WITH INK JET
RECORDING HEAD, AND INK JET
RECORDING APPARATUS
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te HOUSTON, TX
77070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(72) CHUNG, Bradley D. te CORVALLIS
OREGON 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GIRI, Manish te FORT COLLINS,
CO 80528, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WHITTAKER, Emmet te
CORVALLIS OREGON 97330,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MCCLELLAND, Sean P. te
CORVALLIS OREGON 97330,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PHILLIPS, Andrew te CORVALLIS
OREGON 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CLARK, Benjamin te FORT
COLLINS, CO 80528, Verenigde
(72) Hattori, Shingo te NAGOYA, AICHI
467-8562, Japan (JP)
Nakamura, Hirotake te NAGOYA,
AICHI 467-8562, Japan (JP)
(51) B41J
B41J
B41J
B41J
B41J
B41J
2/21
2/205
2/145
2/14
2/05
2/01
(11) EP1957278
(21) EP06823529.0
(22) 24.11.2006
(31) 2005340539
(32) 25.11.2005
(73) Canon Kabushiki Kaisha te OHTAKU, TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(72) NAGATA, Shingo c/o Canon
Kabushiki Kaisha te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
TSUKUDA, Keiichiro c/o Canon
Kabushiki Kaisha te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(51) B41J 2/045
B41J 2/04
(11) EP2252461
(21) EP08732383.8
(22) 17.03.2008
(54) PRINT HEAD DIAPHRAGM
SUPPORT
(47) 16.10.2013
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(51) B41M 3/00
B41M 1/40
(11) EP2266810
(21) EP10006117.5
(22) 12.06.2010
(31) 102009030341
(32) 25.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Herstellung einer
bedruckten dreidimensional
gekrümmten Kunststoffscheibe
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
50
(73) Bayer Intellectual Property GmbH (31) 102008059756
te 40789 MONHEIM,
(32) 01.12.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Verfahren zum Markieren oder
(72) Nawroth, Manfred te 51688
Beschriften eines Werkstücks
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Capellen, Peter te 47803
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G07D 7/04
G06K 19/06
G02B 6/122
B42D 15/10
B42D 15/00
B41M 3/14
(11) EP2473355
(21) EP10720440.6
(22) 31.05.2010
(31) 102009025019
(32) 10.06.2009
(47) 16.10.2013
(73) tesa SE te 20253 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KECHT, Johann te 81677
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEINLEIN, Stephan te 80538
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41M 7/00
B41M 5/52
B41M 5/00
B41J 11/00
(11) EP1905610
(21) EP07016628.5
G07F 19/00
B65H 5/06
B65H 15/00
B42D 9/06
B42D 9/04
(11) EP2399754
(21) EP11161648.8
(22) 08.04.2011
(31) 2010146613
(32) 28.06.2010
(33) Japan
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(31) 2006264607
2007095395
(47) 16.10.2013
(54) Three images in one
(73)
(72)
(72) Morris, Michael A. te RANCHOS
PALOS VERDES CALIFORNIA
90275, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C03C 17/32
C03C 17/00
B41M 5/24
(11) EP2191975
(21) EP09176048.8
(22) 16.11.2009
B60B 5/02
B60B 3/06
B60B 21/00
B32B 1/08
B29L 31/32
B29C 70/44
B29C 70/36
B29C 70/08
B29B 11/06
EP2331348
EP09810906.9
(22) 31.08.2009
(31) 136403 P
(32) 03.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF MOLDING A FIBREREINFORCED COMPOSITE WHEEL
(47) 16.10.2013
(73) Carbon Revolution Pty Ltd. te
MELBOURNE, VIC 3000, Australië
(AU)
(21) EP12171274.9
(22)
(73) National Bank of Belgium te 1000 (31)
BRUSSELS, België (BE)
(32)
(72) Golaire, Monique te 1630,
Japan
(33)
LINKEBEEK,
België
(BE)
Japan
Degryse,
Maryke
te
8310,
(54)
Ink jet recording method and
ASSEBROEK, België (BE)
(47)
device
Paquot, Nathalie te 5080,
(73)
16.10.2013
EMINES, België (BE)
Van Braeckel, Paul te 9800,
FUJIFILM Corporation te MINATOMEIGEM, België (BE)
(72)
KU TOKYO 106-8620, Japan (JP)
Haeyaert, Beni te 8310,
Makuta, Toshiyuki te
ASSEBROEK, België (BE)
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA,
(51)
Japan (JP)
(51) B65F 1/14
(11)
Nakazawa, Yusuke te
B60B 5/02
(21)
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA,
B60B 37/10
Japan (JP)
(22)
(11) EP2062746
(32) 28.09.2006
30.03.2007
(47)
(73) Geo Plastics te LOS ANGELES, CA
90058, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) DINGLE, Matthew te TORQUAY
VICTORIA 3228, Australië (AU)
GASS, Donald, Brett te FOREST
16.10.2013
LAKE, 55025 MINNESOTA,
Fujitsu Frontech Limited te INAGIVerenigde Staten van Amerika
SHI, TOKYO 206-8555, Japan (JP)
(US)
Nakamura, Hirokatsu te TOKYO
DENMEAD, Ashley te MOOLAP
206-8555, Japan (JP)
VICTORIA 3221, Australië (AU)
DELLIOS, David te DARLEY
B42D 15/00
VICTORIA 3340, Australië (AU)
EP1886834
(51) B60B 7/20
EP06118825.6
B60B 7/04
11.08.2006
(11) EP2537683
(22)
(54)
(47) 16.10.2013
(54) Booklet medium-handling device
(22) 24.08.2007
(33)
(54) Wheel and hub assembly
(51)
(72) Koops, Arne te 23881, NEULANKAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Reiter, Sven te 22049, HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Lühmann, Dr. Bernd te 22844,
NORDERSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
(DE)
(21)
(51) G07F 7/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SICHERHEITSMERKMAL UND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES SICHERHEITSMERKMALS
23 oktober 2013
(21) EP08152895.2
(22) 18.03.2008
(31) 944322
(32) 21.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
08.06.2012
201113164013
20.06.2011
Verenigde Staten van Amerika
Non-rotating wheel cap
16.10.2013
Salah, Mazen Yousef Falah te
11180 AMMAN, Jordanië (JO)
Salah, Mazen Yousef Falah te
11180 AMMAN, Jordanië (JO)
B60C 11/00
EP2477824
EP10747023.9
24.08.2010
(31) 102009043991
(32) 14.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FAHRZEUGLUFTREIFEN
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DE-RIVA-PEREZ, Julian te 33203
GIJON, Spanje (ES)
SAAL, Hilkka te 30167
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEBER, Christian te 30826
GARBSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KÖLLE, Philipp te 30451
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAMER, Thomas te 32049
HERFORD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60C 11/04
B60C 11/03
(11) EP2379351
(21) EP08876151.5
(22) 24.12.2008
(54) TYRES FOR MOTOR VEHICLES
(47) 16.10.2013
(73) Pirelli Tyre S.p.A. te 20126
MILANO, Italië (IT)
(72) MISANI, Pierangelo te I-20126
MILANO, Italië (IT)
MARIANI, Mario te I-20126
MILANO, Italië (IT)
SCHIAVOLIN, Andrea te I-20126
MILANO, Italië (IT)
(51) B60C 11/12
B60C 11/04
(11) EP2489527
(21) EP12150877.4
(22) 12.01.2012
(31) 102011000851
(32) 21.02.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Laufstreifenprofil eines
Fahrzeugluftreifens
(47) 16.10.2013
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rittweger, Stefan te 30163
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60C 11/24
(11) EP2507077
(21) EP10805457.8
(22) 01.12.2010
(31) 0958586
(32) 02.12.2009
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE DETECTION DE
L'USURE D'UN PNEUMATIQUE
(47) 16.10.2013
51
23 oktober 2013
MICHELIN Recherche et Technique (73) Bf1 Systems Limited te
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
NORWICH, NORFOLK IP22 4ER,
Zwitserland (CH)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) PATURLE, Antoine te F-63430
(72) Bailey, John te NORWICH,
PONT DU CHÂTEAU, Frankrijk (FR)
NORFOLK NR9 4JB, GROOT
MOSNIER, David te F-63000
BRITTANNIË (GB)
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
Skipper, Gavin te ELY,
(FR)
CAMBRIDGESHIRE CB6 2NB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G01B 7/004
Shingleton, James te NORWICH,
B60C 23/04
NORFOLK NR16 2SW, GROOT
B60C 23/02
BRITTANNIË (GB)
B60C 23/00
Ireland, Kevin te NORWICH,
(11) EP2408631
NORFOLK NR1 3AY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP10753898.5
Oates, Martin te WINFARTHING,
(22) 10.03.2010
NORFOLK IP22 2ER, GROOT
(31) 404591
BRITTANNIË (GB)
(32) 16.03.2009
(51) B60C 23/20
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2318223
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(21) EP09785358.4
DETERMINING TIRE POSITION ON
(22) 17.07.2009
A VEHICLE
(31) 0813230
(47) 16.10.2013
0814846
(73) TRW Automotive U.S. LLC te
(32)
18.07.2008
FARMINGTON HILLS, MI 48335,
14.08.2008
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) GROOT BRITTANNIË
MICHELIN Recherche et Technique
GROOT BRITTANNIË
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, (54) WHEEL SENSING ARRANGEMENT
Zwitserland (CH)
AND METHOD
Société de Technologie MICHELIN
(47) 16.10.2013
te 63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
(72) BORTOLIN, Dino te ONTARIO, N9H
1L9, Canada (CA)
(73) BF1SYSTEMS LIMITED te DISS
NORFOLK IP22 4ER, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 16.10.2013
(72) BAILEY, John te HINGHAM
NORFOLK NR9 4JB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SKIPPER, Gavin te ELY
CAMBRIDGESHIRE CB6 2NB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SHINGLETON, James te
BRIDGHAM NORFOLK NR16 2SW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
IRELAND, Kevin te NORWICH
NORFOLK NR1 3AY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
OATES, Martin te WINFARTHING
NORFOLK IP22 2ER, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) Global Dynamix AG te 7500 ST.
MORITZ, Zwitserland (CH)
(51) B60T 17/04
B60D 1/64
(51) B60C 23/04
(11) EP1888352
(21) EP06724755.1
(22) 08.05.2006
(31) 102005026974
(32) 10.06.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUR
BESTIMMUNG EINER
RADPOSITION VON RÄDERN AN
EINEM FAHRZEUG
(72) ACHTERHOLT, Rainer te CH-8597 (11) EP2281700
LANDSCHLACHT, Zwitserland
(21) EP10172127.2
(CH)
(22) 06.08.2010
(51) B60C 23/06
(31) 102009036619
(11) EP2447094
(32) 07.08.2009
(21) EP12152708.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 17.07.2009
(54) Kupplungskopf zur
(31) 0813230
pneumatischen Verbindung der
0814846
Bremsanlagen eines
Zugfahrzeugs und eines
(32) 18.07.2008
Anhängers mit Lippenventil
14.08.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(73) Compagnie Générale des
(54) Wheel sensor and wheel
Etablissements Michelin te 63000
incorporating a wheel sensor
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(47)
16.10.2013
(FR)
(47) 16.10.2013
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 43/12
(72) Muser, Michael te 85276
PFAFFENHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Koncz, László te 6000
KECSKEMÉT, Hongarije (HU)
Dali, István te 6000 KECSKEMÉT,
Hongarije (HU)
Papp, Lajos te 6100
KISKUNFÉLEGYHÁZA, Hongarije
(HU)
(51) B60G 9/02
(11) EP2501571
(21) EP10776714.7
(22) 12.11.2010
(31) 0919977
(32) 16.11.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) VEHICLE AXLE MOUNTING
ARRANGEMENT
(47) 16.10.2013
(73) Agco SA te 60026 BEAUVAIS,
Frankrijk (FR)
52
KÜNZNER, Hermann te 85356
FREISING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05B 65/20
B60J 5/04
(11) EP2183123
(21) EP08801505.2
(22) 01.08.2008
(31) 102007036455
102007057866
102008006589
(54) Moving mechanism
(47) 16.10.2013
(11) EP2300249
(21) EP09772068.4
(22) 06.06.2009
(31) 102008031712
(32) 04.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FAHRZEUG-HEIZ- UND/ODER
KLIMAANLAGE MIT EINER HEIZUND KLIMAAUTOMATIK
(47) 16.10.2013
(73) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHNEIDER, Michael te 85293
REICHERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) BRACKET SET OF CNG FILLING
RECEPTACLES FOR MOTOR
VEHICLES
(47) 16.10.2013
(73) Posirisuk, Surayut te PASIJAROEN,
BANGKOK 10160, Thailand (TH)
Mulanon, Kasap te NAKHON,
RATCHASIMA PROVINCE 30000,
Thailand (TH)
(72) MULANON, Kasap te RATCHASIMA
PROVINCE 30000, Thailand (TH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2398664
(51) B60K 15/04
(21) EP10710185.9
(54) TÜRMODUL FÜR FAHRZEUGTÜR
UND MONTAGEVERFAHREN
(22) 23.02.2010
(47) 16.10.2013
(32) 23.02.2009
(73) Johnson Controls Interiors GmbH
& Co. KG te 47929 GREFRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102009009998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SICHERHEITSELEMENT FÜR EINEN
DIESEL-KRAFTSTOFFBEHÄLTER
ZUR UNTERBINDUNG EINER
FEHLBETANKUNG
(47) 16.10.2013
(73) Tecinnovation GmbH te 40882
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) TSIBERIDIS, Konstantinos te
74076 HEILBRONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16H 39/02
B62M 23/00
B62M 19/00
B60K 17/10
(11) EP2125409
(11) EP1699657
(21) EP07847950.8
(21) EP04820696.5
(22) 06.12.2007
(22) 02.12.2004
(73) Hitachi, Ltd. te TOKYO 100-8280, (31)
Japan (JP)
(32)
(72) Amino, Azusa te TOKYO, 100(33)
8220, Japan (JP)
Ono, Yukihiko te TOKYO, 100(54)
8220, Japan (JP)
(51) B60H 1/00
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(32) 01.08.2007
29.11.2007
30.01.2008
(72) HUSSON, Geoffroy te F-60000
BEAUVAIS, Frankrijk (FR)
(72) SCHIDAN, Alexander te 42719
DUCROQUET, Frédéric te F-62760
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
ORVILLE, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
SKULTETY, Milan te SK-2401
(51) B62D 33/06
KYSUCKE NOVE MESTO, Slovakije
B60G 99/00
(SK)
B60G 21/04
MEYER, Thorsten te 47798
B60G 21/02
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2423011
DUITSLAND (DE)
MIEGLITZ, Hans-Helmut te 40789
(21) EP11177480.8
MONHEIM AM RHEIN,
(22) 12.08.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2010193063
(DE)
(32) 31.08.2010
(51) B60J 7/02
(33) Japan
23 oktober 2013
0610663
(31) 0303495
06.12.2006
(32) 23.12.2003
Frankrijk
(33) Zweden
PAVILLON VITRÉ DE VÉHICULE
AUTOMOBILE, PROCÉDÉ DE
MONTAGE ET VÉHICULE
CORRESPONDANTS
(54) DEVICE FOR USE IN A VEHICLE
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) ÖHLINS RACING AB te 194 27
UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE)
(72) GUSTAVSSON, Leif te 370 34
(73) Advanced Comfort Systems
HOLMSJÖ, Zweden (SE)
France SAS - ACS France te 79300
BRESSUIRE, Frankrijk (FR)
(51) F02B 67/04
B60K 25/06
(72) BILLY, David te 79300
B60K 17/28
BRESSUIRE, Frankrijk (FR)
FOUREL, Pascal te 35400 SAINT- (11) EP1771312
MALO, Frankrijk (FR)
(21) EP05752153.6
SANDRIN, Xavier te 79300
(22) 09.06.2005
BRESSUIRE, Frankrijk (FR)
(31) 0401572
(51) B60K 15/04
B60K 15/03
(32) 18.06.2004
(11) EP2496431
(33) Zweden
(21) EP10749697.8
(31) PCT/TH0104/946
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
ACHIEVING A SPECIFIC
TRANSMISSION RATIO, AND
BEARING HOUSING
(32) 05.11.2009
(47) 16.10.2013
(22) 11.08.2010
Nummer 43/12
53
(73) Scania CV AB (PUBL) te 151 87
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(31) 102008028512
(72) HAGBERG, Kenneth te 151 45
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
NILSSON, Dag te 151 32
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
NILSSON, Hilding te 155 93
NYKVARN, Zweden (SE)
SLAPAK, Dieter te 151 47
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60W 30/18
B60K 23/08
B60K 17/346
(11) EP2467277
(21) EP10752883.8
(22) 28.07.2010
(31) 0955718
1052778
(32) 20.08.2009
12.04.2010
(33) Frankrijk
Frankrijk
(32) 16.06.2008
(54) KOMMUNIKATIONSSYSTEM UND
VERFAHREN ZUR DARSTELLUNG
VON INFORMATIONEN BEI EINER
KOMMUNIKATION
(47) 16.10.2013
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SELLSCHOPP, Stefan te 85221
DACHAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NICOLESCU, Valentin te 80804
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRCMAR, Helmut te 85402
KRANZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 7/04
B60R 21/207
B60R 21/02
B60N 2/68
B60N 2/42
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE
DISTRIBUTION D'UN COUPLE
MOTEUR ENTRE UN TRAIN AVANT
(11) EP2412567
ET UN TRAIN ARRIERE DE
VEHICULE AUTOMOBILE MUNI DE (21) EP10755647.4
QUATRE ROUES MOTRICES
(22) 23.03.2010
(47) 16.10.2013
(31) 2009071798
(73) Renault S.A.S. te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
2009071799
2009074140
(32) 24.03.2009
MONTI, Alessandro te F-92250 LA
24.03.2009
GARENNE COLOMBES, Frankrijk
25.03.2009
(FR)
(33) Japan
POTHIN, Richard te F-78760
Japan
JOUARS-PONTCHARTRAIN,
Japan
Frankrijk (FR)
(54)
VEHICLE SEAT
ROMANI, Nicolas te F-75016
(47) 16.10.2013
PARIS, Frankrijk (FR)
SAINT-LOUP, Philippe te F-78760 (73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOJOUARS-PONTCHARTRAIN,
KU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
Frankrijk (FR)
(72) YAMAKI, Jogen te WAKO-SHI
G08B 21/06
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
B60K 28/06
ABE, Takeshi te WAKO-SHI
A61B 5/18
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
OKU, Hisato te WAKO-SHI
EP2032382
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
EP07748441.8
(51)
F16B 17/00
26.04.2007
B60N 2/46
0601146
(11) EP2099643
23.05.2006
(21) EP07802022.9
Zweden
(22) 31.08.2007
METHOD TO MONITOR MANUAL
STEERING OF DYNAMIC SYSTEMS, (31) 102006047082
102006058491
AND DEVICE.
(32)
02.10.2006
16.10.2013
12.12.2006
Autoliv Development AB te 44783
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ALMQVIST, Sven te 61931
(54)
MEHRTEILIGES
TROSA, Zweden (SE)
FAHRZEUGAUSSTATTUNGSTEIL
KÜNTZEL, Klas te 182 54
UND VERBINDUNGSVERFAHREN
DJURSHOLM, Zweden (SE)
(51) B60K 35/00
(11) EP2300258
(21) EP09765485.9
(22) 15.05.2009
(47) 16.10.2013
(73) Johnson Controls Interiors GmbH
& Co. KG te 47929 GREFRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
23 oktober 2013
(72) KALUS, Holger te 47228
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KASCHERUS, Günter te 41334
NETTETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B66C 23/42
B66C 23/00
B60P 1/54
(11) EP2325045
(21) EP10173399.6
(22) 19.08.2010
(31) 20095874
(32) 25.08.2009
(33) Finland
(54) Lifting device for a vehicle and a
corresponding arrangement in a
vehicle
(47) 16.10.2013
(73) Seppälä, Teijo te 40740
JYVÄSKYLÄ, Finland (FI)
(72) Seppälä, Teijo te 40740
JYVÄSKYLÄ, Finland (FI)
(51) B60R 3/02
(11) EP2470396
(21) EP10744581.9
(22) 17.08.2010
(31) 102009039035
(32) 28.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) EINSTIEGSHILFSVORRICHTUNG
ZUM ERLEICHTERN EINES
ZUGANGS ZU EINEM FAHRZEUG
(47) 16.10.2013
(73) Knorr-Bremse GmbH te 2340
MÖDLING, Oostenrijk (AT)
(72) ÜBELLACKER, Andreas te A-3363
NEUHOFEN/YBBS, Oostenrijk (AT)
(51) B60R 7/04
(11) EP2437960
(21) EP10744673.4
(22) 01.06.2010
(31) 831092009
102009037354
102009052115
102010011532
(32) 01.06.2009
14.08.2009
05.11.2009
15.03.2010
(33) Zwitserland
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG
(47) 16.10.2013
(73) Kinetix AG te 8750 GLARUS,
Zwitserland (CH)
(72) ACKERET, Peter te CH-8048
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
SKOTT, Jürgen te 72213
ALTENSTEIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 43/12
(51) H04N 7/18
B60R 11/02
B60R 1/00
(11) EP2368768
(21) EP09833357.8
(22) 08.12.2009
(31) 2008322691
2008322692
(32) 18.12.2008
18.12.2008
(33) Japan
Japan
54
(32) 18.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Befestigungsclip
(47) 16.10.2013
(73) TRW Automotive Electronics &
Components GmbH te 78315
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Demerath, Michael te 66909
HÜFFLER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 13/04
(54) DISPLAY DEVICE
(11) EP2554436
(47) 16.10.2013
(21) EP12179110.7
(73) Aisin Seiki Kabushiki Kaisha te
KARIYA-SHI, AICHI 448-8650,
Japan (JP)
(22) 02.08.2012
(22) 18.10.2007
(47)
(31) 102006050474
102007015600
(73)
(31) 202011050900 U
23 oktober 2013
S.r.l. te 20121 MILAN, Italië (IT)
Vismara, Mario te 22064
CASATENOVO (LC), Italië (IT)
(51) B60R 21/00
(11) EP1566311
(21) EP05075415.9
(22) 16.02.2005
(31) 784368
(32) 23.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Adaptive Lighting control for
vision-based occupant sensing
(47) 16.10.2013
(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY,
MI 48007, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 04.08.2011
(72) WATANABE Kazuya te KARIYA-SHI
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AICHI 448-8650, Japan (JP)
(54) Leistenbauteil für ein
(51) B60R 13/02
Kraftfahrzeug und
(11) EP2094532
Herstellungsverfahren für ein
(21) EP07819106.1
Leistenbauteil
(32) 20.10.2006
29.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TÜRVERKLEIDUNG,
INSBESONDERE FÜR EIN
KRAFTFAHRZEUG, UND
FERTIGUNGSVERFAHREN
(47) 16.10.2013
(73) Johnson Controls Interiors GmbH
& Co. KG te 47929 GREFRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
(51)
(72) Kong, Hongzhi te KOKOMO, IN
46902, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sun, Qin te KOKOMO, IN 46902,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Ansari, Adil te KOKOMO, IN
16.10.2013
46902, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DURA Automotive Body & Glass
Burns, Jeffrey H. te KOKOMO, IN
Systems GmbH te 58840
46902, Verenigde Staten van
PLETTENBERG, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 5/04
Hundt, Torsten te 58809
B60R 21/08
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
B60R 21/06
DUITSLAND (DE)
Dr. Röhner, Stefan te 44287
(11) EP2397369
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10741139.9
DUITSLAND (DE)
(22) 20.01.2010
B60R 16/027
(31) 2009031100
B60Q 1/14
(11) EP2272720
(21) EP10168906.5
(22) 08.07.2010
(32) 13.02.2009
(33) Japan
(54) CARGO NET DEVICE
(47) 16.10.2013
(72) BRENDEL, Bernd te 47906
KEMPEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MEYER, Thorsten te 47798
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 2009163973
(51) B60R 13/07
B60R 13/02
(73) Alps Electric Co., Ltd. te TOKYO
145-8501, Japan (JP)
(51) B60R 21/26
(11) EP2418125
(72) Goto, Yuki te TOKYO TOKYO 1458501, Japan (JP)
(21) EP10164432.6
(21) EP09843005.1
(22) 07.04.2009
(54) PASSENGER COMPARTMENT
MATERIAL STRUCTURE
(32) 10.07.2009
(33) Japan
(54) Steering module
(47) 16.10.2013
(51) B60R 19/34
B60R 19/18
(11) EP1857327
(47) 16.10.2013
(21) EP07075357.9
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(22) 08.05.2007
(72) SUGA, Hitoshi te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(51) F16B 5/06
F16B 19/10
B60R 13/02
(11) EP2366590
(21) EP11002138.3
(22) 15.03.2011
(31) 102010011901
(31) MI20060970
(32) 17.05.2006
(33) Italië
(54) Vehicle bumper assembly and
associated vehicle comprising
this bumper assembly
(73) Ashimori Industry Co., Ltd. te
OSAKA-SHI OSAKA 550-0014,
Japan (JP)
(72) TAKEMURA Seiji te SETTSU-SHI
OSAKA 566-0001, Japan (JP)
(11) EP2261091
(22) 31.05.2010
(31) 482038
(32) 10.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Protection system for use with
airbag inflators and initiators
(47) 16.10.2013
(73) Autoliv ASP, Inc. te OGDEN, UTAH
84402, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(72) Hansen, David te LAYTON, UT
84040, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) VM Plastics S.r.l. te 80133
NAPOLI, Italië (IT)
(51) B60R 21/264
B01J 7/00
(72) Toneatti, Jean Louis, c/o Avelda
(11) EP2340970
Nummer 43/12
55
(21) EP09823698.7
parking brake of a vehicle
23 oktober 2013
(21) EP10740618.3
(22) 30.10.2009
(47) 16.10.2013
(22) 03.08.2010
(31) 2008280348
(73) IVECO S.p.A. te 10156 TORINO,
Italië (IT)
(31) 102009036146
(72) Fisanotti, Giovanni te 10014
CALUSO, Italië (IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 30.10.2008
(33) Japan
(54) AIRBAG INFLATOR
(47) 16.10.2013
(73) Autoliv ASP, Inc. te OGDEN, UT
84405, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHEN, Jianlin te AICHI 470-2372,
Japan (JP)
TASAKI, Yoji te AICHI 470-2372,
Japan (JP)
SAKAMOTO, Akinori te AICHI 4702372, Japan (JP)
JENKINS, Casey te UTAH 84414,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NASH, Krista te OGDEN, UTAH
84403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B60R 22/48
B60R 22/46
(51) H02J 9/06
H02J 7/34
B60T 8/36
(11) EP2125464
(21) EP08707974.5
(22) 17.01.2008
(31) 102007003711
102007056363
(32) 25.01.2007
22.11.2007
(54)
(47)
(73)
(21) EP04703466.5
(22) 20.01.2004
(31) 2003014692
(72)
(33) Japan
(54) SEAT BELT DEVICE
(47) 16.10.2013
(73) AUTOLIV DEVELOPMENT AB te
447 83 VARGARDA, Zweden (SE)
(72) MIDORIKAWA, Yukinori, AUTOLIV
JAPAN LTD. te FUJISAWA-SHI,
KANAGAWA2520811, Japan (JP)
(51) B62D 25/16
B62D 25/08
B60S 1/04
(11) EP2489578
(21) EP10823263.8
(22) 09.09.2010
(31) 2009237466
2009237501
(32) 14.10.2009
14.10.2009
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47) 16.10.2013
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Schienenfahrzeuge GmbH te
80909 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MÜNCH, Lothar te 85649
HOFOLDING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60W 30/18
B60W 30/09
B60W 20/00
B60W 10/184
KRAFTFAHRZEUG-BORDNETZ
B60W 10/18
16.10.2013
B60W 10/08
B60T 13/58
Continental Teves AG & Co. OHG
B60L 7/26
te 60488 FRANKFURT,
B60L 7/18
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B60L 7/14
(DE)
B60L 7/12
Contitemic Microelectronic GmbH
B60L 7/00
te 90411 NÜRNBERG,
B60L 3/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B60L 3/04
(DE)
B60L 3/00
FEY, Wolfgang te 65527
B60L 15/20
NIEDERNHAUSEN,
B60L 11/18
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B60L 11/14
(DE)
B60L 11/00
FENDT, Günther te 86529
B60K 6/48
SCHROBENHAUSEN,
(11)
EP2330007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11001471.9
KULESCH, Manfred te 85049
(22) 27.03.2007
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
(31) 2006090027
DUITSLAND (DE)
2007002282
B60T 17/22
(32)
29.03.2006
B60T 13/26
10.01.2007
EP1995140
(33) Japan
EP08009345.3
Japan
21.05.2008
(54) Vehicle braking
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 102007023819
(47) 16.10.2013
(32) 21.05.2007
(73) Nissan Motor Co., Ltd. te
KANAGAWA 221-0023, Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Hirata, Takeshi te ATSUGI-SHI
(54) Verfahren zum Überwachen der
KANAGAWA 243-0192, Japan (JP)
Dichtheit eines Druckluftsystems
und hierfür vorgesehene
(51) B60W 30/18
elektronische Vorrichtung
B60W 20/00
VEHICLE BODY STRUCTURE
(47) 16.10.2013
B60W 10/10
16.10.2013
B60W 10/08
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Honda Motor Co., Ltd. te MINATOB60W 10/02
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
KU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
B60K 6/547
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
B60K 6/48
YAMAGISHI, Hideaki te WAKO-SHI
DUITSLAND (DE)
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(11)
EP2318250
(72) Bordacs, Zoltan te 8200
AKIZUKI, Yosuke te WAKO-SHI
VESZPREM, Hongarije (HU)
(21) EP09781737.3
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
Krabot, Matyas te 2316 TÖKÖL,
(22) 12.08.2009
Hongarije (HU)
B60T 7/12
(31) 102008041565
EP2072359
(51) H01H 21/22
(32) 26.08.2008
G05G 1/04
EP07123483.5
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B60T 15/14
18.12.2007
B60T 15/04
(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN
Method and device for controlling (11) EP2462014
EINER
the intervention of the electric
HYBRIDANTRIEBSVORRICHTUNG
(33) Japan
Japan
(54)
(54) FÜHRERBREMSHEBEL
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1591328
(32) 23.01.2003
(32) 05.08.2009
Nummer 43/12
EINES KRAFTFAHRZEUGS SOWIE
HYBRIDANTRIEBSVORRICHTUNG
UND ELEKTRONISCHES
STEUERGERÄT
(47) 16.10.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) FALKENSTEIN, Jens-Werner te
73434 AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHLIPF, Thomas te 71579
SPIEGELBERGVORDERBUECHELBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GLORA, Michael te 71706
MARKGROENINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B61B 13/00
(11) EP2361814
(21) EP11161050.7
(22) 14.04.2006
56
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
23 oktober 2013
NEHREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHNEIDER, Marcus te 71642
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HOFFMANN, Christian te 71229
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hayashi, Tomoo te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Morita, Kiyoshi te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Yamamoto, Takahisa te TOKYO
100-8220, Japan (JP)
Akimaru, Daisuke te TOKYO 1008220, Japan (JP)
(51) B62D 15/02
(51) B61F 5/52
(11) EP2477873
(11) EP2258597
(21) EP10744567.8
(21) EP10305582.8
(22) 13.08.2010
(22) 02.06.2010
(31) 102009029436
(31) 0953726
(32) 14.09.2009
(32) 05.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Frankrijk
(54) VERFAHREN ZUM EINPARKEN
EINES FAHRZEUGS
(54) Bogie de véhicule ferroviaire
articulé
(47) 16.10.2013
(73) ALSTOM Transport SA te 92300
LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR)
(31) 200510056657
(72) Rodet, Alain te 71100 CHALON
SUR SAÔNE, Frankrijk (FR)
(32) 15.04.2005
(51) B61K 7/18
(47) 16.10.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) NIEMZ, Volker te 71277
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 15.10.2010
(51) B62D 15/02
B60T 7/22
B60Q 9/00
B60Q 5/00
(31) 102009051652
(11) EP2475568
(47) 16.10.2013
(32) 23.10.2009
(21) EP10747183.1
(73) Yang, Nanzheng te BEIJING
100831, China (CN)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.08.2010
(33) China
(54) Tube car, network of tubes,
personal transport system, and
control system and control
method thereof
(72) Yang, Nanzheng te BEIJING
100831, China (CN)
(51) B61D 17/06
(11) EP2177416
(21) EP09305728.9
(22) 03.08.2009
(31) 0855407
(32) 04.08.2008
(33) Frankrijk
(54) Véhicule ferroviaire
(47) 16.10.2013
(11) EP2314495
(21) EP10013672.0
(31) 102009029388
(54) System zur Überwachung eines
Gleisprellbocks oder eines Puffers (32) 11.09.2009
eines Prellbocks
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(54) VERFAHREN ZUR
(73) Klose GmbH te 49492
WESTERKAPPELN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Klose, Helmut te 49492
WESTERKAPPELN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 15/02
B60W 30/06
(73) ALSTOM Transport Technologies
(11) EP2462017
SAS te 92300 LEVALLOIS-PERRET,
(21) EP10742467.3
Frankrijk (FR)
(22) 03.08.2010
(72) Wax-Ebeling, Jürgen te 59230
SAINT AMAND LES EAUX,
(31) 102009028251
Frankrijk (FR)
(32) 05.08.2009
(51) B61D 27/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2433845
(54) VERFAHREN ZUM
UNTERSTÜTZTEN EINPARKEN IN
EINE PARKLÜCKE UND
VORRICHTUNG HIERZU
(21) EP11250158.0
(22) 11.02.2011
(31) 2010217778
(32) 28.09.2010
(47) 16.10.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
(33) Japan
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(54) Railway car comprising air intake
DUITSLAND (DE)
device, evacuation device and
(72) SCHOENHERR, Michael te 70190
evacuation air fan, and method
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
for controlling such devices
DUITSLAND (DE)
(47) 16.10.2013
ALIKADIC, Mirza te 72147
UNTERSTÜTZUNG EINES FAHRERS
EINES FAHRZEUGS BEIM
EINPARKEN ODER AUSPARKEN
(47) 16.10.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STAACK, Jochen te 70178
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHNEIDER, Marcus te
71642LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HOFFMANN, Christian te 71229
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62D 21/12
B62D 21/02
(11) EP2217484
(21) EP08847004.2
(22) 24.10.2008
(31) 102007053324
(32) 08.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CARRIER FRAME OF A UTILITY
VEHICLE
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
(73) AGCO GmbH te 87616
MARKTOBERDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
57
(72) La Spina, Giovanni te 19136 LA
SPEZIA, Italië (IT)
Lazzari, Sandro te 19136 LA
SPEZIA, Italië (IT)
(72) HONZEK, Robert te 87647
(51) B62D 65/02
OBERTHINGAU, BONDSREPUBLIEK (11) EP2432677
DUITSLAND (DE)
(21) EP10723698.6
(51) B62D 25/10
(22) 19.04.2010
B60R 21/34
(31) 0953345
(11) EP2330017
(21) EP09817543.3
(22) 21.04.2009
(31) 2008254079
(32) 30.09.2008
(33) Japan
(54) HOOD STRUCTURE FOR VEHICLE
(47) 16.10.2013
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(32) 19.05.2009
(33) Frankrijk
(54) INSTALLATION ET PROCEDE
D'ASSEMBLAGE DE COTES
D'HABITACLE DE VEHICULES
(47) 16.10.2013
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(72) EICHMAN, Rubén Dario te LA
MATANZA BUENOS AIRES 1754,
Argentinië (AR)
(72) IKEDA, Koki te TOYOTA-SHI, AICHI
471-8571, Japan (JP)
(51) B62J 17/06
KATSUMATA, Yasuhiko te TOYOTA- (11) EP2077221
SHI, AICHI 471-8571, Japan (JP)
(21) EP08254122.8
OKADA, Koshi te TOYOTA-SHI,
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(22) 23.12.2008
23 oktober 2013
09.10.2007
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) STRUCTURE DE TRANSPORT,
D'INSTALATION ET DE
DEMANTELEMENT D'UN PONT
D'UN PLATE-FORME PETROLIERE
ET PROCEDE DE MISE EN OEUVRE
D'UNE TELLE STRUCTURE
(47) 16.10.2013
(73) Technip France te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(72) THOMAS, Pierre Armand te 92800
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
CHOLLEY, Jean-Marc te 95320
SAINT-LEU-LA-FORET, Frankrijk
(FR)
(51) B63B
B63B
B63B
B63B
29/02
19/00
15/00
11/00
(11) EP2414216
(21) EP10711092.6
(22) 30.03.2010
(31) 2002712
(32) 03.04.2009
(33) Nederland
(51) B62D 29/00
(31) 2007338782
(11) EP2130748
(32) 28.12.2007
(21) EP09007242.2
(33) Japan
(22) 29.05.2009
(54) Straddle-type vehicle
(54) YACHT WITH FRONT WINDOWS
ON OWNER'S CABIN AND WITH
WHEELHOUSE ON INTERMEDIATE
DECK
(31) 102008026559
102009010616
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te SHIZUOKA-KEN
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
(73) De Rover, Cornelis Daniel te 2965
AM NIEUWPOORT
Van Der Pas, Jan te 4617 MN
BERGEN OP ZOOM
(32) 03.06.2008
25.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Miyazaki, Takaaki te IWATA-SHI
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
(54) Nutzfahrzeugaufbau,
Nutzfahrzeug und Verfahren zum (51) F02M 35/16
Herstellen eines derartigen
F02M 35/10
Nutzfahrzeugaufbaus
B62J 37/00
B62J 35/00
(47) 16.10.2013
(73) Kögel Trailer GmbH & Co. KG te
89349 BURTENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Lima, Joachim te 89601
SCHELKLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) De Rover, Cornelis Daniel te 2965
AM NIEUWPOORT
Van Der Pas, Jan te 4617 MN
BERGEN OP ZOOM
(51) B63B 29/02
(11) EP2376325
(11) EP2141067
(21) EP09768053.2
(21) EP09008379.1
(22) 08.12.2009
(22) 26.06.2009
(31) 0858376
(31) 2008171211
(32) 09.12.2008
(32) 30.06.2008
(33) Frankrijk
(33) Japan
(51) B62D 55/075
(47) 16.10.2013
(54) A PASSENGER SHIP FITTED WITH
CABINS HAVING A BATHTUB
FITTED FLUSH
(11) EP2479088
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te SHIZUOKA-KEN
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
(73) STX FRANCE S.A. te 44600 SAINT
NAZAIRE, Frankrijk (FR)
(72) Koike, Munetaka te IWATA-SHI
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
(72) MAGGIAR COMTE, Isabelle te
44600 SAINT NAZAIRE, Frankrijk
(FR)
RAMBERT, Jean-Philippe te 44600
SAINT NAZAIRE, Frankrijk (FR)
CHARBONNEAU, Solène te 44770
LA PLAINE SUR MER, Frankrijk
(FR)
GUILLET, Morgane te 85740
L'EPINE, Frankrijk (FR)
(21) EP12151345.1
(22) 17.01.2012
(31) TO20110037
(32) 20.01.2011
(33) Italië
(54) Mechanical work sampling
system for the operation of
articulated extensions in
vehicular applications.
(54) Motorcycle
(51) B63B 9/06
B63B 35/00
(11) EP2091808
(21) EP07870310.5
(47) 16.10.2013
(22) 20.11.2007
(73) Oto Melara S.p.A. te 19136 LA
SPEZIA, Italië (IT)
(31) 0610235
0758163
(32) 22.11.2006
(51) B63H 9/02
(11) EP2417017
Nummer 43/12
58
23 oktober 2013
(21) EP10706691.2
(51) B64C 1/14
(21) EP11191238.2
(22) 17.02.2010
(11) EP2447151
(22) 30.11.2011
(31) 20095396
(21) EP11186637.2
(31) 1060094
(32) 09.04.2009
(22) 26.10.2011
(32) 06.12.2010
(33) Finland
(31) 1058793
(33) Frankrijk
(54) MARINE VESSEL WITH MAGNUS
EFFECT PROPULSION
(32) 26.10.2010
(54) Actionneur télescopique
électromécanique
(47) 16.10.2013
(54) Aircraft panel comprising an
opening equipped with a
surround
(73) Wärtsilä Finland Oy te 65380
VAASA, Finland (FI)
(72) LEVANDER, Oskar te 20900
TURKU, Finland (FI)
JANSSON, Mathias te 65280
VAASA, Finland (FI)
(51) B64C 1/40
B64C 1/14
B64C 1/06
(11) EP2399820
(21) EP11171004.2
(22) 22.06.2011
(31) 1002609
(32) 22.06.2010
(33) Frankrijk
(33) Frankrijk
(47) 16.10.2013
(73) Airbus Operations (S.A.S.) te
31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) Fort, Frédéric te 31180 SAINT
GENIES BELLEVUE, Frankrijk (FR)
Gauthie, Laurent te 31170
TOURNEFEUILLE, Frankrijk (FR)
(51) F01D 7/00
B64C 11/34
B64C 11/30
(47) 16.10.2013
(73) Messier-Bugatti-Dowty te 78140
VELIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk
(FR)
(72) Balducci, Gérard te 78640 SAINTGERMAIN-DE-LA-GRANGE,
Frankrijk (FR)
Quenerch'du, Marc te 75020
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) B64C 27/615
B64C 27/473
(11) EP2535269
(21) EP11400035.9
(11) EP2435302
(22) 17.06.2011
(21) EP10723690.3
(54) Rotor blade with active flap
(22) 16.04.2010
(47) 16.10.2013
(73) EUROCOPTER DEUTSCHLAND
(54) Dispositif de fixation de systèmes (31) 0953588
GmbH te 86609 DONAUWÖRTH,
pour aéronef, destiné à être
(32) 29.05.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
notamment utilisé au niveau d'un (33) Frankrijk
(DE)
hublot
(54) DISPOSITIF A VERIN FIXE POUR LA (72) Altimikus, Andree te 85635
(47) 16.10.2013
COMMANDE DE L'ORIENTATION
HÖHENKIRCHEN(73) Airbus Operations te 31060
DES PALES DE SOUFFLANTE D'UN
SIEGERTSBRUNN,
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
TURBOPROPULSEUR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Sabadie, Lionel te 31200
(47) 16.10.2013
(DE)
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Maucher, Christoph te 81371
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
Durand, Romain te 31840
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(FR)
AUSONNE, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(72) BELMONTE, Olivier te F-77930
Tomasi, Marc te 31100
PERTHES EN GATINAIS, Frankrijk (51) B64D 11/00
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(FR)
(11) EP2493760
Briois, Jean Claude te 31830
BOSCO, Franck, Emmanuel te FPLAISANCE DU TOUCH, Frankrijk
(21) EP10771082.4
91700 SAINTE GENEVIEVE DES
(FR)
(22) 20.10.2010
BOIS, Frankrijk (FR)
(51) B64C 1/14
(31) 102009051362
(51) B64C 25/00
(11) EP2189370
280167 P
(11) EP2509863
(21) EP09013835.5
(32) 30.10.2009
(21) EP10718678.5
30.10.2009
(22) 04.11.2009
(22) 30.04.2010
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008058586
(31) 0921390
Verenigde Staten van Amerika
102009006751
(32) 07.12.2009
202009003840 U
(54) STAUFACHMODUL MIT
INTEGRALEM
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 22.11.2008
VERSORGUNGSKANAL FÜR
30.01.2009
(54) AIRCRAFT LANDING GEAR
OPTIMIERTE MONTAGE
18.03.2009
INCLUDING A FAIRING
(47)
16.10.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Airbus Operations GmbH te
(73) Messier-Dowty Limited te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
21129 HAMBURG,
GLOUCESTERSHIRE GL2 9QH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Verdunkeln
GROOT BRITTANNIË (GB)
(DE)
eines Kabinenfensters
(72) SIMONNEAUX, Yann te
(72)
SCHNEIDER, Uwe te 21635 JORK,
(47) 16.10.2013
CHELTENHAM GL50 3AY, GROOT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRITTANNIË (GB)
(73) Diehl Aircabin GmbH te 88471
(DE)
LAUPHEIM, BONDSREPUBLIEK
GERBER, Thorsten te 22309
(51) F16H 25/24
DUITSLAND (DE)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
F16H 25/20
(72) Tischer, Reinhard te 89257
ILLERTISSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Van Den Dolder, Erik Martinus
Johannes te 79247 ESCHBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F16C 33/58
F16C 31/04
F16C 25/08
F16C 19/50
B64C 25/24
B64C 25/20
(11) EP2460722
DUITSLAND (DE)
(51) F02C 7/047
F01D 25/02
B64D 33/02
B64D 15/04
(11) EP2527253
Nummer 43/12
(21) EP12003765.0
(22) 11.05.2012
(31) 102011102458
(32) 24.05.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Enteisungsvorrichtung eines
Flugzeuggasturbinentriebwerks
59
(73) EUROCOPTER te 13725
MARIGNANE CÉDEX, Frankrijk
(FR)
(72) Corpron, Alban te 13300 SALON
DE PROVENCE, Frankrijk (FR)
Petit, Stéphane te 13890
MOURIES, Frankrijk (FR)
(51) B66F 9/06
B66F 7/06
(47) 16.10.2013
B66C 23/48
(73) Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co
B64F 5/00
KG te 15827 BLANKENFELDEB25H 1/00
MAHLOW, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2501642
DUITSLAND (DE)
(72) Todorovic, Predrag te 10437
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP10778670.9
(51) F02C 7/32
B64D 27/26
(32) 20.11.2009
(11) EP2501613
(22) 19.11.2010
(31) 0958240
(33) Frankrijk
(22) 16.11.2010
(54) ENSEMBLE DE MANUTENTION
D'UN MODULE DE MOTEUR
D'AERONEF
(31) 0958105
(47) 16.10.2013
(21) EP10792997.8
23 oktober 2013
ZUM FORMEN, FÜLLEN UND
VERSCHLIESSEN VON JEWEILS
EINE AUSGIESSEINRICHTUNG
AUFWEISENDEN
VERPACKUNGSBEHÄLTERN
(47) 16.10.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HENNISSEN, Maurice te 6019 CR
WESSEM
MENS, Hein van te 6003 NR
WEERT
LAMBIE, Jan te 6265 AW ST.
GEERTRUID
ROMIJN, Bas te 6002 VX WEERT
LAARHOVEN, Marcel van te 5721
TR ASTEN
(51) B65B 27/06
B29B 17/00
(11) EP2196396
(21) EP08019224.8
(22)
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk (31)
(FR)
Frankrijk
(32)
(72)
BOULANGER, Pascal te F-95830
MONTAGE D'UN BOITIER
(33)
CORMEILLES EN VEXIN, Frankrijk
D'ACCESSOIRES SUR UN CARTER
(54)
(FR)
INTERMEDIAIRE POUR
DAVID,
Daniel
te
F-77830
COMPARTIMENT DE SOUFFLANTE
VALENCE EN BRIE, Frankrijk (FR) (47)
DE TURBOREACTEUR
EARITH, Thomas, Julien, Roland te (73)
16.10.2013
F-77250 VENEUX LES SABLONS,
SNECMA te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
Frankrijk (FR)
MARCHAND, Jacques te F-77133
MACHAULT, Frankrijk (FR)
FERT, Jérémy, Edmond te F-75020
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) G05D 1/02
G05B 19/402
B64D 27/26
B64F 5/00
EP2500268
B41J 3/407
(72)
EP12159254.7
(11) EP2527257
13.03.2012
(21) EP12168017.7
25.08.2003
(32) 17.11.2009
229791
(33)
28.08.2002
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 1152249
(32) 18.03.2011
(33) Frankrijk
(22) 15.05.2012
(31) 1154527
(32)
(54) Mât d'accrochage de moteur pour (33)
aéronef
(54)
(47) 16.10.2013
(73) Airbus Operations (Société par
actions simplifiée) te 31060
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) Marche, Hervé te 31200
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
24.05.2011
Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
Method for individual tire
recycling
16.10.2013
Devlin, Fred G., III te
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Proniewski, Robert te
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Devlin, Fred G., III te
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Proniewski, Robert te
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B65G 47/90
Procédé pour pointer une
B65B 43/46
pluralité d'emplacements
B65B 43/12
prédéterminés à l'intérieur d'une
(11)
EP2522583
structure, et système de pointage
correspondant
(21) EP12380022.9
(47) 16.10.2013
(22) 10.05.2012
(73) Airbus Opérations SAS te 31060
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(31) 201100518
(33) Spanje
(11) EP2505502
(72) LAUDRAIN, Yann-Henri te 44420
LA TURBALLE, Frankrijk (FR)
LELAY, Marc te 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE, Frankrijk (FR)
(21) EP12001762.9
(51) B65B 9/20
(22) 15.03.2012
(11) EP2483161
(54) Transfer device for transferring
empty flexible packages from a
package row to two or more
package rows applicable to an
automatic packaging machine
(31) 1100936
(21) EP10745272.4
(47) 16.10.2013
(32) 30.03.2011
(22) 26.08.2010
(33) Frankrijk
(31) 102009045156
(73) Mespack, S.L. te 08130 SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA
(BARCELONA), Spanje (ES)
(51) G01D 7/10
G01D 7/02
B64D 43/00
B64D 35/04
(54) Procédé, dispositif d'aide au
(32) 30.09.2009
pilotage d'un aéronef, et aéronef (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
(32) 11.05.2011
(72) Marti Roche, Enric te 08130
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
(BARCELONA), Spanje (ES)
Nummer 43/12
Fité Sala, Menna te 08130 SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA
(BARCELONA), Spanje (ES)
Mora Flores, Francisco te 08130
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
(BARCELONA), Spanje (ES)
(51) B65B 9/20
B65B 51/32
B65B 51/26
(11) EP2522585
(21) EP12167457.6
(22) 10.05.2012
(31) 2011106071
(32) 11.05.2011
(33) Japan
(54) Form-fill-seal machine
(47) 16.10.2013
(73) ISHIDA CO., Ltd. te KYOTO-SHI,
KYOTO 606, Japan (JP)
(72) Kamigaito, Satoru te
OMIHACHIMAN-SHI, SHIGA 5230892, Japan (JP)
Kondo, Masashi te RITTO-SHI,
SHIGA 520-3026, Japan (JP)
(51) B65B 61/18
B65B 55/10
60
(21) EP10779671.6
(22) 16.09.2010
(31) 102009043362
(32) 29.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP11180711.1
(22) 07.01.2008
(32) 12.08.2008
28.11.2008
26.12.2008
(54) BOTTLE
(31) 653991
(47) 16.10.2013
(32) 22.12.2009
(73) YOSHINO KOGYOSHO CO., LTD. te
KOTO-KU TOKYO 136-8531, Japan
(JP)
(47)
(73)
(72)
(73) Bosch Automotive Products
(Suzhou) Co., Ltd. te JIANGSU
215021, China (CN)
(31) 2008208191
2008305227
2008332491
(22) 17.12.2010
(54)
(47) 16.10.2013
(22) 11.08.2009
(21) EP10798909.7
(33)
(54) ELECTRONIC CONTROL DEVICE
AND ITS CASING
(54) VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN
(72) LI, Chencong te JIANGSU 215021,
VON SELBSTKLEBEETIKETTEN AN
China (CN)
PRODUKTBEHÄLTERN
WICHARTZ, Georg te 71701
(47) 16.10.2013
SCHWIEBERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) X-Label GmbH te 42653
(DE)
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
GRAEBER, Paul te 71634
DUITSLAND (DE)
LUDWIGSBURG,
(72) OBERBECK, Jan te 53757 ST.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AUGUSTIN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 47/20
(51) B65D 1/02
B65D 47/08
(11) EP2319771
B65D 35/38
(21) EP09806726.7
(11) EP2394925
(33) Japan
Japan
Japan
(11) EP2516275
23 oktober 2013
(31) 655522
(32) 19.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Valve carrier ring assembly
(47) 16.10.2013
(73) AptarGroup, Inc. te CRYSTAL
LAKE, IL 60014, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Hickok, Alan P. te MUKWONAGO,
WI WISCONSIN 53149, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Smith, Kelly A. te EAST TROY, WI
ASEPTIC PACKAGING SYSTEM,
WISCONSIN 53120, Verenigde
(72)
OSHINO
Tadayoshi
te
TOKYO
136PACKAGING PROCESS AND
Staten van Amerika (US)
8531, Japan (JP)
PACKAGE WITH EXTERNAL
(51) B65D 75/66
FITMENT
(51) B65D 85/00
B65D 75/56
16.10.2013
B65D 5/70
B65D 75/08
B65D 5/54
Cryovac, Inc. te DUNCAN, SOUTH
(11)
EP1781551
B65D 5/32
CAROLINA 29334, Verenigde
B65D
17/28
(21)
EP05739549.3
Staten van Amerika (US)
(11)
EP2132099
(22) 10.05.2005
CAUDLE, Timothy, G. te
SIMPSONVILLE, SC 29681,
(21) EP08714362.4
(31) 20040659
Verenigde Staten van Amerika
(22) 06.03.2008
(32) 10.05.2004
(US)
(31) 2007901153 P
(33) Finland
MICNERSKI, Kenneth te
(32) 06.03.2007
GRAYLAKE, IL 60030, Verenigde
(54) A GROUP PACKAGE AND SHEET
Staten van Amerika (US)
MATERIAL SUCH AS OFFICE PAPER
(33) Australië
(51) B65D 81/05
B65B 55/20
(54) PACKAGING AND DISPLAY BOX
BLANK AND ITS USE
(11) EP2407389
(47) 16.10.2013
(21) EP10007265.1
(73) Cadbury Enterprises PTE Limited
te JURONG 619528, Singapore
(SG)
(22) 14.07.2010
(54) Method and arrangement for
(72) SMITH, Jeffery te MELBOURNE,
packing at least one article in a
VICTORIA 3004, Australië (AU)
container, and plurality of types
CHESSELL, Keith, Wilson te
of containers for shipping articles
SURREY HILLS, VICTORIA 3127,
(47) 16.10.2013
Australië (AU)
(73) Storopack Hans Reichenecker
(51) H05K 7/20
GmbH te 72555 METZINGEN,
H05K 5/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B65D 6/24
(DE)
B65D 6/02
(72) Straver, Fred te 1251 EV LAREN
(11) EP2244952
(51) B65C 9/18
(21) EP08714825.0
(11) EP2483169
(22) 19.02.2008
(47) 16.10.2013
(73) Walki Group Oy te ESPOO, Finland
(FI)
UPM-Kymmene Corporation te
00101 HELSINKI, Finland (FI)
(72) SKÅTAR, Rune te 66980 MONÅ,
Finland (FI)
LASSFOLK, Henrik te 68810
PEDERSÖRE, Finland (FI)
LUMME, Ilkka te 37630
VALKEAKOSKI, Finland (FI)
(51) B65D 83/46
B65D 83/38
B65D 83/30
B65D 83/22
B65D 83/20
B05B 9/08
(11) EP2576080
Nummer 43/12
(21) EP11728198.0
(22) 30.05.2011
61
(73) Delica AG te 4127 BIRSFELDEN,
Zwitserland (CH)
(72) Marschall, Christina te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
Popescu, Cristian Ionut te 4802
Europees Octrooi Bureau
STRENGELBACH, Zwitserland
(CH)
Screw coupling piece for
te , Onbekend (ZZ)
interchangeable dispensing tools
(51) B65D 85/804
16.10.2013
A47J 31/24
Soudal te 2300 TURNHOUT,
(11) EP2419352
België (BE)
(31) 10164924
(32) 04.06.2010
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) VERVOORT, Bart te 2275
POEDERLEE, België (BE)
GEBOES, Peter te 2630
AARTSELAAR, België (BE)
HERMANS, Marc te 3971
LEOPOLDSBURG, België (BE)
FAZEKAS, Gábor te 1163
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(51) B65D 85/804
A47J 31/40
(11) EP2059461
(21) EP07802984.0
(22) 29.08.2007
(31) 06119800
06119796
07007651
(32) 30.08.2006
30.08.2006
13.04.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) CAPSULE FOR BREWING A
BEVERAGE
(47) 16.10.2013
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) OZANNE, Matthieu te 1846
CHESSEL, Zwitserland (CH)
(51) B65D 85/804
(11) EP1992575
(21) EP08156048.4
(22) 12.05.2008
(31) BO20070345
(32) 10.05.2007
(33) Italië
(54) Capsule
(47) 16.10.2013
(73) Macchiavelli S.r.l. te SAN
LAZZARO DI SAVENA (BO), Italië
(IT)
(72) Macchiavelli , Davide te 40068
SAN LAZZARO DI SAVENA, Italië
(IT)
Rondelli, Raffaele te FUNO DI
ARGELATO 40050, Italië (IT)
(51) B65D 85/804
(11) EP2476633
(21) EP10195723.1
(22) 17.12.2010
(21) EP10713297.9
(22) 13.04.2010
(31) 09405065
23 oktober 2013
(54) ABSPERRSYSTEM SOWIE
AUSLAUFSYSTEM
(47) 16.10.2013
(73) HERMANNS Silo Gmbh te 51149
KÖLN-PORZ-GREMBERGHOVEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HERMANNS, Karl te 51147 KÖLNPORZ-GRENGEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEINRICHS, Waldemar te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 15.04.2009
(51) B65G 15/32
B29D 29/06
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2396255
(54) KAPSEL FÜR EIN
EXTRAKTIONSGUT, VERFAHREN
ZU DEREN HERSTELLUNG, UND
EINRICHTUNG ZUM BRÜHEN VON
KAFFEE
(21) EP10707076.5
(47) 16.10.2013
(33) Frankrijk
(73) Luna Technology Systems LTS
GmbH te 9016 ST. GALLEN,
Zwitserland (CH)
(54) COURROIE À CRÊTE
TRANSPORTEUSE EN MATIÈRE
THERMOPLASTIQUE
(72) DEUBER, Louis te CH-8805
RICHTERSWIL, Zwitserland (CH)
(47) 16.10.2013
(51) B65G
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
B65D
65/46
90/66
90/56
88/64
88/58
88/52
88/30
(22) 09.02.2010
(31) 0900571
(32) 10.02.2009
(73) Mafdel te 38790 SAINT-GEORGESD''ESPÉRANCHE, Frankrijk (FR)
(72) JOUFFRAY, François-Régis te F38300 CULIN, Frankrijk (FR)
(51) B65G 17/08
(11) EP1687221
(21) EP04800508.6
(11) EP2407396
(22) 01.11.2004
(21) EP11075085.8
(31) 605936
(22) 18.07.2008
(32) 06.11.2003
(54) Container und Fördersystem für
rieselfähige Medien
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(73) Deutsche Amphibolin-Werke von
Robert Murjahn Stiftung & Co KG
te 64372 OBER-RAMSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schäfer, Heinz te 36208
WILDECK-RICHELSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rimbach, Frank te 36214
NENTERSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Linß, Jürgen te 36208 WILDECKRICHELSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schöße, Klaus te 36208 WILDECKBOSSERODE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 90/66
B65D 90/62
B60P 3/22
B60P 1/60
B60P 1/56
(54) Kapsel, System und Verfahren für (11) EP2358563
die Zubereitung eines Getränks
(21) EP08875433.8
(47) 16.10.2013
(22) 09.12.2008
(54) PLASTIC CONVEYOR BELT
MODULES COMPRISING
SIDEGUARDS
(47) 16.10.2013
(73) Laitram, LLC te HARAHAN, LA
70123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CORLEY, Andrew te HARAHAN,
LOUISIANA 70123, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65G 47/52
B65G 47/38
B65G 17/46
(11) EP2197770
(21) EP08793836.1
(22) 11.08.2008
(31) 2000801
(32) 10.08.2007
(33) Nederland
(54) SORTING APPARATUS
(47) 16.10.2013
(73) Eurosort B.V. te 1382 JX WEESP
(72) BALK, Wouter te NL-1396 JK
BAAMBRUGGE
HOPMAN, Jozef Walter Maria te
NL-1272NS HUIZEN
Nummer 43/12
(51) B65G 47/71
B65G 47/08
B65B 35/44
62
23 oktober 2013
(31) 102009017411
(22) 18.05.2010
(32) 14.04.2009
(31) 09161013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 25.05.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 01.08.2007
(54) EINRICHTUNG ZUR EINGABE
EINES ODER MEHRERER
WERTDOKUMENTE
(31) 102006045087
(47) 16.10.2013
(32) 21.09.2006
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(11) EP2066574
(21) EP07801481.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM HANDHABEN VON WINDELN
(47) 16.10.2013
(73) Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te
27283 VERDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BRANDHORST, Björn te 48477
HÖRSTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHULTE, Josef te 26871
ASCHENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65G 47/84
B65G 47/28
(11) EP2146914
(21) EP08769352.9
(22) 09.05.2008
(31) 749582
(32) 16.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHODS FOR
CONTROLLING SPACING OF
CONVEYED OBJECTS
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(72) DEMMELER, Erwin te 87700
MEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) TRAGMITTELBEFESTIGUNG IN
EINER AUFZUGSANLAGE
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL
NW, Zwitserland (CH)
(72) ARAKI, Sergio te CEP-05077-000
SÃO PAULO, Brazilië (BR)
(51) B66C 23/90
B66C 13/18
(51) B65H 55/04
B65D 85/671
(11) EP2548835
(11) EP2308775
(22) 19.07.2012
(21) EP09805020.6
(31) 102011108284
(22) 06.08.2009
(32) 21.07.2011
(31) 2008205424
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 08.08.2008
(54) Kransteuerung und Kran
(33) Japan
(47) 16.10.2013
(54) PACKING CONFIGURATION OF
CABLE
(73) Liebherr-Werk Ehingen GmbH te
89584 EHINGEN/DONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(73) Furukawa Electric Co., Ltd. te
CHIYODA-KU TOKYO 100-8322,
Japan (JP)
Nippon Telegraph And Telephone
Corporation te TOKYO 100-8116,
Japan (JP)
(21) EP12005293.1
(72) Abel, Peter te 88512 MENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Cettinich, Edwin te 89584
EHINGEN/DONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Fuchs, Ulrich te 89584
EHINGEN/DONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ruoss, Oliver te 89584
EHINGEN/DONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) YASUTOMI, Tetsuya te TOKYO
100-8322, Japan (JP)
TSUKAMOTO, Masayoshi te
16.10.2013
TOKYO 100-8322, Japan (JP)
Laitram, LLC te HARAHAN, LA
OKADA, Noboru te TOKYO 10070123, Verenigde Staten van
8322, Japan (JP)
Amerika (US)
KIMURA, Shigeo te TOKYO 1010054, Japan (JP)
FOURNEY, Matthew L. te LAUREL,
KIHARA, Shigeo te TOKYO 101MARYLAND 20723, Verenigde
0054, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
(51) B66F 5/00
SUGIMOTO, Keiichiro te
B65G 61/00
B24B 5/44
MUSASHINO-SHI TOKYO 180B65G 47/91
8585, Japan (JP)
(11) EP1656319
B25J 15/06
NIWA, Shinichi te MUSASHINO-SHI (21) EP04780299.6
TOKYO 180-8585, Japan (JP)
EP2323931
(22) 06.08.2004
EP09788146.0
(51) B66B 1/46
(31) 496275 P
B66B 1/36
13.08.2009
794114
(11) EP1426319
2001889
877123
(32) 14.08.2008
(21) EP01954399.0
(33) Nederland
(22) 31.07.2001
(54) GRIPPER FOR A MANIPULATOR
(54) Elevator with a position detector
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Jeko Control B.v. te 5813 BH
YSSELSTEYN
Beheersmaatschappij G.A. Ch.M.
Jentjens B.V. te 5466 AL VEGHEL
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
KAISHA te CHIYODA-KU TOKYO
100-8310, Japan (JP)
(72) KONINGS, Johannes, Wilhelmus,
Maria te NL-5813 BH YSSELSTEYN
(51) G07D 11/00
B65H 3/06
B65H 1/06
(11) EP2419356
(21) EP10718105.9
(22) 13.04.2010
(72) OZEKI, K., Mitsubishi Electric
Engineering Co.Ltd te CHIYODAKU, TOKYO 100-0004, Japan (JP)
KODERA, T, Mitsubishi Electric
Engineering Co. Ltd te CHIYODAKU, TOKYO 100-0004, Japan (JP)
(51) B66B 7/08
(11) EP2435351
(21) EP10721148.4
(32) 19.08.2003
05.03.2004
25.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) WHEEL RECONDITIONING
STATION AND METHOD OF USE
(47) 16.10.2013
(73) Ultimate Technology, LLC, te
STERLING VA 23218, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) IRBY, Patrick, A. te HUNTINGTON
BEACH, CA 92648, Verenigde
Staten van Amerika (US)
IRBY, Jason, R. te HUNTINGTON
BEACH, CA 92648, Verenigde
Nummer 43/12
Staten van Amerika (US)
(51) B66F 7/16
(11) EP2006242
(21) EP08158392.4
(22) 17.06.2008
(31) 102007029017
(32) 23.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hebebühne, insbesondere für
Fahrzeuge
63
(72) CLÜSSERATH, Ludwig te 55543
BAD KREUZNACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRULITSCH, Dieter-Rudolf te
55545 BAD KREUZNACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÄRTEL, Manfred te 55559
BRETZENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B67C 3/06
(47) 16.10.2013
(11) EP2398731
(73) Herrmann AG te 93483 PÖSING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP10710775.7
(72) Herrmann, Johannes te 93413
CHAM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 17.02.2009
(51) B67B 7/16
B65D 51/24
(11) EP2134639
(21) EP08787776.7
(22) 12.03.2008
(31) 0753785
949941
(54)
(47)
(73)
(72)
(31) 102009009340
(11) EP1999065
(21) EP07726700.3
(22) 07.03.2007
(31) 102006012704
102006048088
(32) 17.03.2006
06.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GELENKSTEIGBÜGEL
(47) 16.10.2013
(73) HERM. SPRENGER GmbH & Co.
KG te D-58644 ISERLOHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BAUMANN, Heinz te 58640
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) VERFAHREN ZUM DRUCKFÜLLEN
VÖLLMECKE, Valentin te 58640
VON FLASCHEN ODER
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DERGLEICHEN BEHÄLTERN SOWIE
DUITSLAND (DE)
FÜLLSYSTEM UND FÜLLMASCHINE
(51) H01L 51/44
ZUM DURCHFÜHREN DES
B81C 1/00
VERFAHRENS
(11)
EP2192081
(47) 16.10.2013
(21)
EP09176781.4
(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 23.11.2009
(72) CLÜSSERATH, Ludwig te 55543
Frankrijk
BAD KREUZNACH,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DECAPSULEUR POUR CAPSULE DE
(DE)
BOUCHAGE, ENSEMBLE DE
(51)
B67C 7/00
BOUCHAGE COMPRENANT UNE
B65B 55/10
CAPSULE ET LEDIT DECAPSULEUR
B65B 55/04
16.10.2013
(11) EP2279952
EOS te 51530 DIZY, Frankrijk (FR)
(21) EP09750560.6
BARANGE, Jacques te F-51160
(22) 19.05.2009
CHAMPILLON, Frankrijk (FR)
COLLARD, Jérôme te F-51200
(31) 2008131978
EPERNAY, Frankrijk (FR)
2008334563
GONZALEZ, Christian te F- 51160
2009026035
HAUTVILLIERS, Frankrijk (FR)
2009026036
HAINON, Laurent te F-51100
2009033813
REIMS, Frankrijk (FR)
(32) 20.05.2008
LEDUC, Nicolas te F-51160
26.12.2008
MAREUIL/SUR/AY, Frankrijk (FR)
06.02.2009
CHRISTOPHE, Philippe te F-51530
06.02.2009
MORANGIS, Frankrijk (FR)
17.02.2009
(32) 27.11.2008
(32) 13.03.2007
04.12.2007
(33)
(22) 06.02.2010
23 oktober 2013
(51) G01G 17/06
B67C 3/28
B67C 3/26
B67C 3/20
B67C 3/04
B67C 3/00
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(31) 0858058
(33) Frankrijk
(54) Procédé de réalisation d'une
matrice de rétention et
comprenant un liquide
fonctionnel
(47) 16.10.2013
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Fribourg-Blanc, Eric te HO CHI
MINOICI, Vietnam (VN)
Le Calvez, Stéphanie te 38360,
SASSENAGE, Frankrijk (FR)
Mourey, Bruno te 38500,
COUBLEVIE, Frankrijk (FR)
(51) C23C
C23C
C23C
C01B
16/455
16/44
16/24
33/00
(11) EP2162389
(21) EP08770204.9
(22) 05.06.2008
(11) EP2129612
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PACKING BEVERAGE
(31) 933835 P
(21) EP08715730.1
(47) 16.10.2013
(22) 12.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Dai Nippon Printing Co., Ltd. te
TOKYO 162-8001, Japan (JP)
(54) RECYCLE AND REUSE OF SILANE
(31) 102007014639
(47) 16.10.2013
(72) HAYAKAWA Atsushi te TOKYO 162(73) Linde LLC te MURRAY HILL, NJ
8001, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
07974, Verenigde Staten van
HIROOKA Takaharu te TOKYO 162Amerika (US)
FREISTRAHLFÜLLSYSTEM MIT
8001, Japan (JP)
WÄGEEINHEIT
MAEKAWA Takaki te TOKYO 162- (72) SAXENA, Neeraj te MURRAY HILL,
NJ 07974, Verenigde Staten van
8001, Japan (JP)
16.10.2013
Amerika (US)
TAKAKU
Hitoshi
te
TOKYO
162KHS GmbH te 44143 DORTMUND,
MCMULLEN, Nigel te LONG
8001, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VALLEY, NJ 07853, Verenigde
(DE)
(51) B68C 3/00
(32) 23.03.2007
(33)
(54)
(47)
(73)
(32) 07.06.2007
Nummer 43/12
Staten van Amerika (US)
CUDDEBACK, Bruce te
SOMERSET, NJ 08873, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C11D 7/26
C11D 7/08
C11D 11/00
C02F 1/28
(11) EP2452735
(21) EP12154414.2
(22) 22.08.2005
(31) 926272
(32) 24.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for in-situ cleaning of
drinking water filtration media
(47) 16.10.2013
(73) BLUE EARTH LABS, LLC te LAS
VEGAS, NEVADA 89118,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Reimann-Philipp, Ulrich te
NORMAN, OKLAHOMA 73072,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Zwanziger, Wolfgang Friedrich te
OKLAHOMA CITY, OK 73170,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Schulhoff, Jeffrey te OKLAHOMA
CITY, OK 73162-4904, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C02F 3/28
(11) EP2268584
(21) EP09727640.6
(22) 03.04.2009
(31) 102008017008
(32) 03.04.2008
64
PLANKTONIC PROLIFERATION
(31) 08162459
(73) Novozymes Biologicals, Inc. te
SALEM, VA 24153, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 15.08.2008
(72) MCHATTON, Sarah te SALEM,
VIRGINIA 24153, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WILLIAMS, Irene, Michelle te
ROANOKE, VIRGINIA 24012,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DRAHOS, David te ROANOKE,
VIRGINIA 24018, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C04B 40/00
C04B 28/14
C04B 103/10
(11) EP1951636
(21) EP06794989.1
(22) 17.10.2006
(31) 0521238
(32) 19.10.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) CEMENTITIOUS BOARD
MANUFACTURE
(47) 16.10.2013
LOUGHBOROUGH
LEICESTERSHIRE LE12 6JS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SAHAY, Parnika te
LOUGHBOROUGH
LEICESTERSHIRE LE12 6JS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 16.10.2013
(11) EP2112126
(21) EP08710864.3
(73) Bremer pro aqua Wasser- und
Abwassertechnik GmbH te 28359 (22) 06.02.2008
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 2007027727
DUITSLAND (DE)
(32) 07.02.2007
(72) Eggert, Wolfgang te 45289
(33) Japan
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
(51) C11D 3/38
C02F 3/34
(11) EP2134657
(21) EP08732576.7
(22) 20.03.2008
(31) 896693 P
(32) 23.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PREVENTING AND REDUCING
BIOFILM FORMATION AND
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERWENDUNG VON ALDEHYDKONDENSATEN ALS
TROCKNUNGSHILFSMITTEL IN
ZUBEREITUNGEN AUF BASIS
MINERALISCHER BINDEMITTEL
(47) 16.10.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GARNIER, Sebastien te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NAUNDORF, Corinna te 68259
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DIETRICH, Ulf te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07C 323/44
C07B 59/00
(11) EP1896400
(21) EP06755605.0
(73) BPB Limited te BINLEY BUSINESS (22) 23.06.2006
PARK COVENTRY CV3 2TT, GROOT
(31) 0512770
BRITTANNIË (GB)
(32) 23.06.2005
(72) O'KEEFE, Sam te
(54) REAKTOR ZUR ANAEROBEN
BEHANDLUNG VON ABWASSER
DUITSLAND (DE)
Risse, Henry te 52080 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weinhold, Gerd te 04668
GRIMMA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 10.08.2009
(47) 16.10.2013
(51) H01F 27/255
H01F 1/34
C04B 35/30
C04B 35/26
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
23 oktober 2013
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) 18F OR 11C-LABELLED
ALKYLTHIOPHENYL GUANIDINES
FOR USE IN MEDICAL IMAGING
(47) 16.10.2013
(73) Hammersmith Imanet, Ltd te
LONDON W12 0NN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) ROBINS, Edward George
Hammersmith Imanet Limited te
LONDON W12 0NN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
ARSTAD, Erik Hammersmith
Imanet Limited te LONDON W12
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C07C 5/29
C07C 13/18
(11) EP2509935
(54) LOW-LOSS FERRITE AND
ELECTRONIC COMPONENT USING (21) EP10787752.4
THE SAME
(22) 06.12.2010
(47) 16.10.2013
(31) 09178208
(73) Hitachi Metals, Ltd. te MINATO-KU (32) 07.12.2009
TOKYO 105-8614, Japan (JP)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) TANAKA, Satoru te TOTTORI-SHI (54) VERFAHREN ZUR
TOTTORI 689-1121, Japan (JP)
ISOMERISIERUNG EINES
TACHIBANA, Takeshi te TOTTORIGESÄTTIGTEN, VERZWEIGTEN
SHI TOTTORI 689-1121, Japan (JP)
UND ZYKLISCHEN
(51) C08L 61/04
C08G 8/04
C04B 40/00
C04B 28/02
C04B 24/22
KOHLENWASSERSTOFFS
(47) 16.10.2013
(11) EP2318326
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP09781664.9
(72) TSCHIRSCHWITZ, Steffen te
Nummer 43/12
68199 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DEUERLEIN, Stephan te 67061
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BÜRKLE, Jochen te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMITT, Markus te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHREIBER, Michael te 68167
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OEHLENSCHLÄGER, Steffen te B2050 ANTWERPEN, België (BE)
(51) C11D 3/50
C11B 9/00
C07C 43/166
(11) EP2338868
(21) EP10191450.5
(22) 16.11.2010
(31) 637827
(32) 15.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) [(4e, 4z)-5-methoxy-3-methyl-4pentenyl]-benzene and its use in
perfume compositions
(47) 16.10.2013
65
Herschman, Arnold te ST. LOUIS,
MO 63131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Klein, Lorraine, M. te
STREAMWOOD, IL 60107,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mcghee, William, D. te ST. LOUIS,
MO 63026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Paster, Mark, D. te ANNANDALE,
VA 22003, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Prakash, Indra te HOFFMANN
ESTATES, IL 60195, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 405/06
C07D 309/30
C07D 207/337
C07C 59/11
(11) EP2373609
(21) EP09795931.6
(22) 18.12.2009
(31) 200800316
09013601
(32) 19.12.2008
29.10.2009
(33) Slovenië
Europees Octrooi Bureau
(54) USE OF AMPHIPHILIC
COMPOUNDS FOR CONTROLLED
CRYSTALLIZATION OF STATINS
AND STATIN INTERMEDIATES
(73) International Flavors &
Fragrances Inc. te NEW YORK, NY
(47) 16.10.2013
10019, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) KRKA, D.D., Novo Mesto te 8501
NOVO MESTO, Slovenië (SI)
(72) Narula, Anubhav te HAZ;ET, NJ
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
07730, Verenigde Staten van
(72) KLJAJIC, Alen te 3000 CELJE,
Amerika (US)
Slovenië (SI)
Arruda, Edward Mark te EASTON,
ZUPET, Rok te 1000 LJUBLJANA,
PA 18042, Verenigde Staten van
Slovenië (SI)
Amerika (US)
(51) C07F 1/08
C07K 5/072
C07D 213/75
C07C 47/02
C07D 213/72
C07C 45/00
C07D 213/68
C07C 31/125
C07D 213/22
C07C 29/147
C07D 213/06
C07C 59/52
EP2093208
B01J 20/22
EP09156707.3
(11) EP2325160
29.06.2000
(21) EP09808281.1
142122 P
(22) 19.08.2009
575107
(31) 2008210581
02.07.1999
19.05.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 19.08.2008
(33) Japan
(54) Process for the preparation of
3,3-dimethylbutanal
(54) METAL COMPLEX AND
MANUFACTURING METHOD
THEREFOR
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) The NutraSweet Company te MT.
PROSPECT, IL 60056, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Kuraray Co., Ltd. te OKAYAMA
710-0801, Japan (JP)
(72) Ebner, Jerry, R. te ST. CHARLES,
MO 63304, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Guo, Zhi te SAN DIEGO, CA
92127, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) INUBUSHI, Yasutaka te
KURASHIKI-SHI OKAYAMA 7100801, Japan (JP)
HORI, Takashi te KURASHIKI-SHI
OKAYAMA 710-0801, Japan (JP)
OHGI, Hiroyuki te KURASHIKI-SHI
OKAYAMA 710-0801, Japan (JP)
23 oktober 2013
(51) C07C 215/08
C07C 213/00
(11) EP2234962
(21) EP08864439.8
(22) 10.12.2008
(31) 07150226
(32) 20.12.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON (S)-2-AMINO-1-PROPANOL (LALANINOL) AUS (S)-1-METHOXY-2PROPYLAMIN
(47) 16.10.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KUTZKI, Olaf te 68167
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DITRICH, Klaus te 67161
GÖNNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BARTSCH, Michael te CH-8816
HIRZEL, Zwitserland (CH)
(51) C07C 217/48
A61Q 5/08
A61Q 19/02
A61Q 15/00
A61P 17/00
A61K 8/41
A61K 31/137
(11) EP2499112
(21) EP10771482.6
(22) 02.11.2010
(31) 614731
(32) 09.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUBSTITUTED 3(PHENOXYMETHYL) BENZYL
AMINES AND PERSONAL CARE
COMPOSITIONS
(47) 16.10.2013
(73) Unilever PLC, A Company
Registered in England and Wales
under Company no. 41424 te
LONDON, GREATER LONDON
EC4Y 0DY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Unilever NV te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) ROSA, Jose, Guillermo te
TRUMBULL, CONNECTICUT
06611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HARICHIAN, Bijan te TRUMBULL,
CONNECTICUT 06611, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BAJOR, John, Steven te
TRUMBULL, CONNECTICUT
06611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOSKO, Carol, Annette te
TRUMBULL, CONNECTICUT
06611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DRENNAN, Diana, Jean te
TRUMBULL, CONNECTICUT
Nummer 43/12
06611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NIP, John, Chun-Sing te
TRUMBULL, CONNECTICUT 0661,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07F 7/18
C07F 1/02
C07D 307/32
C07C 69/716
C07C 43/225
C07C 237/22
C07C 231/18
66
(11) EP1935876
(32) 23.12.2002
(21) EP07023224.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 30.11.2007
(54) AROMATIC DERIVATIVES AS HIV
ASPARTYL PROTEASE INHIBITORS
(31) 102006058633
(32) 13.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung von
Isocyanaten in der Gasphase
(47)
(73)
(11) EP2225200
(21) EP08865851.3
(22) 19.12.2008
(72)
(31) 07025093
(32) 24.12.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CONVERGENT SYNTHESIS OF
RENIN INHIBITORS AND
INTERMEDIATES USEFUL THEREIN
(47) 16.10.2013
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) LANGE, DE, Ben te NL-6151 GE
MUNSTERGELEEN
CASTELIJNS, Anna, Maria,
Cornelia, Francisca te NL-6176 JB
SPAUBEEK
VRIES, DE, Johannes, Gerardus te
NL-6228 GZ MAASTRICHT
VRIES DE, Andreas, Hendrikus,
Maria te NL-6212 CR
MAASTRICHT
BOOGERS, Jeroen, Antonius,
Franciscus te NL-6224 JK
MAASTRICHT
BROXTERMAN, Quirinus,
Bernardus te NL-6151 JA
MUNSTERGELEEN
(51) C07C 255/08
C07C 253/34
(11) EP1611087
(21) EP03719083.2
(22) 31.03.2003
(54) PROCESS FOR RECOVERY OF
PURE ACRYLONITRILE
(47) 16.10.2013
(73) Council of Scientific and Industrial
Research te NEW DELHI 110 001,
India (IN)
(72) BARVE, Prashant, Purushottam te
PUNE 411 008, MAHARASHTRA,
India (IN)
GHIKE, Shrikant, Madhukar te
PUNE 411 008, MAHARASHTRA,
India (IN)
SHINDE, Ravindra, William c/o
Anil D Kulkami IRP Co-ordinator te
PUNE 411 008, India (IN)
GUPTE, Milind, Yashwant te PUNE
411 008, MAHARASHTRA, India
(IN)
JOSHI, Chandrashekhar, NArayan
te PUNE 411 008,
MAHARASHTRA, India (IN)
(51) C07C 263/10
23 oktober 2013
(51)
(11)
(21)
(22)
(47) 16.10.2013
(73) TaiMed Biologics, Inc. te TAIPEI
CITY 115, Taiwan (TW)
(72) STRANIX, Brent, Richard te
POINTE-CLAIRE, QUÉBEC H9R
16.10.2013
3L7, Canada (CA)
Bayer Intellectual Property GmbH
LAVALLEE,Jean-François te MILLEte 40789 MONHEIM,
ILES, QUEBEC J0R 1A0, Canada
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(CA)
(DE)
LEBERRE, Nicolas te MONTRÉAL,
QUEBEC H3L 2J3, Canada (CA)
Pohl, Fritz, Dr. te 25541
PERRON,Valérie te LAVAL,QUEBEC
BRUNSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
H7T 1K5, Canada (CA)
DUITSLAND (DE)
Biskup, Klaus, Dr. te 51373
(51) C07D 235/18
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
C07D 235/16
DUITSLAND (DE)
C07D 233/72
Bruns, Rainer, Dr. te 51373
C07D 233/61
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
C07D 233/60
DUITSLAND (DE)
C07D 213/84
Steffens, Friedhelm te 51373
C07D 213/81
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
C07D 213/75
DUITSLAND (DE)
C07D 213/74
Stutz, Herbert, Dr. te 41541
C07D 213/64
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
C07D 213/56
DUITSLAND (DE)
C07D 213/34
C07D 211/96
C07D 215/48
C07D 211/62
C07C 275/34
C07D 211/58
C07C 273/18
C07D 211/34
C07C 271/58
C07D 209/08
EP1683785
C07C 311/51
EP04818213.3
A61K 31/18
08.11.2004
(11) EP2172450
(31) 2003381249
(21) EP08777408.9
(32) 11.11.2003
(22) 19.06.2008
(33) Japan
(31) 2007163099
(54) UREA DERIVATIVE AND PROCESS
FOR PRODUCING THE SAME
(32) 20.06.2007
(47) 16.10.2013
(54) NOVEL MALONIC ACID
SULFONAMIDE DERIVATIVE AND
PHARMACEUTICAL USE THEREOF
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
(33) Japan
(72) NAITO, Toshihiko te TSUKUBA-SHI, (47) 16.10.2013
IBARAKI 300-2635, Japan (JP)
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma
YOSHIZAWA, Kazuhiro te
Corporation te OSAKA 541-8505,
KASHIMA-GUN, IBARAKI 314Japan (JP)
0255, Japan (JP)
(72) YOSHIDA, Tomohiro te OSAKA-SHI
(51) C07D 317/62
OSAKA 541-8505, Japan (JP)
C07D 307/24
SAKASHITA, Hiroshi te OSAKA-SHI
C07D 295/20
OSAKA 541-8505, Japan (JP)
C07D 241/24
NUMATA, Atsushi te OSAKA-SHI
C07D 233/90
OSAKA 541-8505, Japan (JP)
C07D 213/82
TAHARA, Saori te OSAKA-SHI
C07D 213/81
OSAKA 541-8505, Japan (JP)
C07D 213/56
KAWASUMI, Hisashi te OSAKA-SHI
C07D 213/40
OSAKA 541-8505, Japan (JP)
C07D 213/30
(51) C07C 381/00
C07D 207/34
C07C 311/41
(11) EP2468719
A61P 31/18
(21) EP12153153.7
A61K 31/18
(22) 21.03.2008
(11) EP1575914
(31) 896669 P
(21) EP03813505.9
(32) 23.03.2007
(22) 24.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 326488
(54) Process for producing arylsulfur
Nummer 43/12
pentafluorides
(47) 16.10.2013
(73) UBE Industries, Ltd. te UBE-SHI
YAMAGUCHI 755-8633, Japan (JP)
(72) Umemoto, Teruo te
WESTMINSTER, CO 80234,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 413/06
C07D 413/04
C07D 403/06
C07D 403/04
C07D 401/06
C07D 401/04
C07D 207/14
C07D 207/08
C07D 207/06
A61P 3/00
A61K 31/55
A61K 31/538
A61K 31/4709
A61K 31/422
A61K 31/40
(11) EP2487154
(21) EP12166016.1
(22) 30.10.2006
(31) 731795 P
(32) 31.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Pyrrolidinyl beta-amino amidebased inhibitors of dipeptidyl
peptidase IV and methods
67
NJ 08540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHERNEY, Robert, J. te
NEWTOWN, PA 18940, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BATT, Douglas, G. te
WILMINGTON, DE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DUNCIA, John, V. te NEWTOWN,
PA 18940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GARDNER, Daniel, S. te
FURLONG, PA 18925, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KO, Soo, S. te HOCKESSIN, DE
19707, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SRIVASTAVA, Anurag, S. te BELLE
MEAD, NJ 08502, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YANG, Michael, G. te NARBERTH,
PA 19072, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G03F 7/031
G03F 7/00
C08F 2/50
C07D 333/38
C07D 333/22
C07D 277/74
C07D 209/86
C07C 323/31
C07C 251/66
C07C 251/48
(11) EP2303833
(47) 16.10.2013
(21) EP09757414.9
(73) Bristol-Myers Squibb Company te (22) 27.05.2009
PRINCETON, NJ 08543-4000,
(31) 08157706
Verenigde Staten van Amerika
(32) 06.06.2008
(US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) O'Connor, Stephen, P. te
PENNINGTON, NJ NEW JERSEY
(54) OXIME ESTER PHOTOINITIATORS
08534, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
Amerika (US)
(73) BASF SE te 67056
Hamann, Lawrence G. te
LUDWIGSHAFEN,
CAMBRIDGE, MA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MASSACHUSETTS 02139,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MATSUMOTO, Akira te
AMAGASAKI-SHI HYOGO 661(51) C07D 207/26
0032, Japan (JP)
A61K 31/4015
KURA, Hisatoshi te TAKARAZUKA(11) EP1656345
SHI HYOGO 665-0013, Japan (JP)
(21) EP04781806.7
(51) C07D 211/32
(22) 20.08.2004
C07B 31/00
23 oktober 2013
(11) EP2195293
(21) EP08788694.1
(22) 20.08.2008
(31) 957181 P
(32) 22.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CYCLOPTOPYL AMIDE
DERIVATIVES
(47) 16.10.2013
(73) AstraZeneca AB te 151 85
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) ARNOLD, James te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94123,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRUGEL, Todd, Andrew te
WILMINGTON, DELAWARE 198505437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EDWARDS, Phil te KENNETT
SQUARE, PENNSYLVANIA 19348,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRIFFIN, Andrew te SAINT
LAURENT, QUÉBEC H4S 1Z9,
Canada (CA)
GROBLEWSKI, Thierry te SAINT
LAURENT, QUÉBEC H4S 1Z9,
Canada (CA)
LABRECQUE, Denis te SAINT
LAURENT, QUÉBEC H4S 1Z9,
Canada (CA)
THRONER, Scott te WILMINGTON,
DELAWARE 19850-5437,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WESOLOWSKI, Steven te
WILMINGTON, DELAWARE 198505437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Brown, Dean te WALTHAM,
MASSACHUSETTS 02451,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 211/46
(11) EP2470504
(21) EP10847777.9
(22) 30.04.2010
(31) CH06742010
(32) 15.03.2010
(33) India
(31) 496947 P
923619
(11) EP2557077
(54) SYNTHESIS OF PROPIVERINE
HYDROCHLORIDE
(32) 21.08.2003
19.08.2004
(21) EP11176771.1
(47) 16.10.2013
(22) 08.08.2011
(73) Andagar Ramakrishna, Ramesha
te BANGALORE 560 106, India
(IN)
Roy, Anjan Kumar te BANGALORE
560 106, India (IN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CYCLIC DERIVATIVES AS
MODULATORS OF CHEMOKINE
RECEPTOR ACTIVITY
(54) Method for making donepezil
(47) 16.10.2013
(73) Taiwan Biotech Co., Ltd. te
TAOYUAN CITY TAO YUAN HSIEN,
Taiwan (TW)
(72) Sheu, Kuen-Wang te TAOYUAN
HSIEN, Taiwan (TW)
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
Huang, Shu-Fen te TAOYUAN
PRINCETON, NJ 08543-4000,
HSIEN,, Taiwan (TW)
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 295/18
(US)
C07D 211/40
(72) CARTER, Percy, H. te PRINCETON,
C07D 207/12
(47) 16.10.2013
(72) Andagar Ramakrishna, Ramesha
te BANGALORE 560 106, India
(IN)
Roy, Anjan Kumar te BANGALORE
560 106, India (IN)
(51) C07D
C07D
C07D
C07D
417/14
413/14
409/14
409/12
Nummer 43/12
C07D 405/14
C07D 405/12
C07D 401/14
C07D 401/12
C07D 213/82
C07D 213/32
A61P 9/10
A61P 9/00
A61P 5/00
A61P 3/10
A61P 19/02
A61P 17/06
A61K 31/5377
A61K 31/4725
A61K 31/4709
A61K 31/455
A61K 31/444
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
68
(32) 28.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 1-(4UREIDOBENZOYL)PIPERAZINE
DERIVATIVES
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
(54) Piperazine derivatives for the
treatment of urinary incontinence
and pain
(47) 16.10.2013
(73) Astellas Pharma Inc. te TOKYO
103-8411, Japan (JP)
(72) ISHII, Takahiro te 2-CHOME,
CHUO-KU TOKYO, 1038411, Japan
(JP)
SUGANE, Takashi te 2-CHOME,
CHUO-KU TOKYO, 1038411, Japan
(JP)
(72) COOKE, Andrew, John te
MAEDA, Jun te 2-CHOME, CHUOLANARKSHIRE ML 1 5SH, GROOT
KU TOKYO, 1038411, Japan (JP)
BRITTANNIË (GB)
NARAZAKI, Fumie te 2-CHOME,
BENNETT, David, Jonathan te
CHUO-KU TOKYO, 1038411, Japan
LANARKSHIRE ML 1 5SH, GROOT
(JP)
EP1602647
BRITTANNIË (GB)
KAKEFUDA, Akio te 2-CHOME,
EDWARDS,
Andrew
Stanley
te
EP04717833.0
CHUO-KU TOKYO, 1038411, Japan
LANARKSHIRE ML 1 5SH, GROOT
05.03.2004
(JP)
BRITTANNIË (GB)
SATO, Kentaro te 2-CHOME,
2003062042
ROUGHTON, Andrew Laird te
CHUO-KU TOKYO, 1038411, Japan
2004011602
PLAINSBORO NEW JERSEY 08536,
(JP)
07.03.2003
Verenigde Staten van Amerika
TAKAHASHI, Tatsuhisa te 220.01.2004
(US)
CHOME, CHUO-KU TOKYO,
NEAGU, Irina te BELMONT
Japan
1038411, Japan (JP)
MASSACHUSETTS 02478,
Japan
KANAYAMA, Takatoshi te 2Verenigde Staten van Amerika
CHOME, CHUO-KU TOKYO,
NOVEL COMPOUND HAVING 4(US)
1038411, Japan (JP)
PYRIDYLALKYLTHIO GROUP AS
CHAN, Jui-Hsiang te WEST
SAITOH, Chikashi te 2-CHOME,
SUBSTITUENT
WINDSOR NEW JERSEY 08550,
CHUO-KU TOKYO, 1038411, Japan
16.10.2013
Verenigde Staten van Amerika
(JP)
(US)
SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,
SUZUKI, Jotaro te 2-CHOME,
HO,
Koc-Kan
te
WEST
WINDSOR
LTD. te HIGASHIYODOGAWA-KU,
CHUO-KU TOKYO, 1038411, Japan
NEW JERSEY 08550, Verenigde
OSAKA-SHI, OSAKA 533-8651,
(JP)
Staten van Amerika (US)
Japan (JP)
KANAI, Chisato te 2-CHOME,
ANSARI, Nasrin te MONMOUTH
CHUO-KU TOKYO, 1038411, Japan
HONDA, Takahiro, Santen
JUNCTION NEW JERSEY 08852,
(JP)
Pharmaceutical Co., Ltd. te
Verenigde Staten van Amerika
IKOMA-SHI, NARA 6300101, Japan
(51) C07D 471/04
(US)
(JP)
C07D 311/74
MORRIS, Michelle Lee te
TAJIMA, Hisashi, Santen
C07D 295/15
LAWRENCEVILLE 08648,
Pharmaceutical Co., Ltd. te
C07D 295/088
Verenigde Staten van Amerika
IKOMA-SHI, NARA 6300101, Japan
C07D 239/94
(US)
(JP)
C07D 239/42
RONG, Yajing te LEVITTOWN
SASABUCHI, Yoshimasa, Santen
C07D 213/74
PENNSYLVANIA 19054, Verenigde
Pharmaceutical Co Ltd te IKOMAA61P 35/00
Staten van Amerika (US)
SHI, NARA 6300101, Japan (JP)
A61K 31/517
OHLMEYER, Michael te
KAWASHIMA, Kenji, Santen
A61K 31/506
PLAINSBORO NEW JERSEY 08536,
Pharmaceutical Co., Ltd. te
A61K 31/496
Verenigde Staten van Amerika
IKOMA-SHI, NARA 6300101, Japan
A61K 31/495
(US)
(JP)
(11)
EP2142506
(51) C07D 417/14
OKAMOTO, Kazuyoshi, Santen
C07D 413/14
(21) EP08738388.1
Pharmaceutical Co., Ltd te IKOMAC07D 413/12
SHI, NARA 6300101, Japan (JP)
(22) 26.03.2008
C07D 405/14
YAMAMOTO, Minoru, Santen
(31) DE06982007
C07D
401/14
Pharmaceutical Co., Ltd. te
(32) 30.03.2007
C07D 401/12
IKOMA-SHI, NARA 6300101, Japan
C07D 213/82
(JP)
(33) India
C07D 213/80
BAN, Masakazu, Santen
(54) NOVEL BENZOPHENONE HYBRIDS
C07D 213/65
Pharmaceutical Co., Ltd. te
AS POTENTIAL ANTICANCER
A61K
31/4709
IKOMA-SHI, NARA 6300101, Japan
AGENTS AND A PROCESS FOR
A61K
31/4545
(JP)
THE PREPARATION THEREOF
A61K 31/44
C07D 333/38
(47)
16.10.2013
(11) EP1849773
C07D 307/68
(73)
Council of Scientific & Industrial
C07D 263/34
(21) EP06713839.6
Research te NEW DELHI 110 001,
C07D 213/56
(22) 16.02.2006
India (IN)
A61P 9/10
(31) 2005040197
(72) KAMAL, Ahmed te ANDHRA
A61K 31/496
2005303065
PRADESH, India (IN)
EP2318368
PRASAD, Bandari, Rajendra te
(32) 17.02.2005
EP09791938.5
ANDHRA PRADESH, India (IN)
18.10.2005
26.08.2009
(33) Japan
(51) C07D 495/10
(31) 92469 P
(73) Merck Sharp & Dohme B.V. te
2031 BN HAARLEM
Pharmacopeia, LLC te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Japan
C07D 493/10
Nummer 43/12
C07D 491/10
C07D 471/10
C07D 311/96
C07D 221/06
A61P 25/28
A61K 31/438
(11) EP2167471
(21) EP08754710.5
(22) 23.05.2008
(31) 931824 P
(32) 25.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUBSTITUTED HYDROXYETHYL
AMINE COMPOUNDS AS BETASECRETASE MODULATORS AND
METHODS OF USE
69
(51) C07D 231/16
C07D 231/14
C07D 231/12
A01N 53/00
A01N 43/56
(22) 20.12.2010
(11) EP2426110
(54) AMINO ALCOHOL DERIVATIVES
AND THEIR THERAPEUTIC
ACTIVITIES
(21) EP10769306.1
(22) 27.04.2010
(31) 200910083205
(31) MI20092317
(32) 29.12.2009
(33) Italië
(47) 16.10.2013
(73) Flamma S.P.A. te 24040
CHIGNOLO D'ISOLA (BG), Italië
China
(IT)
Universita' degli Studi di Milano
PYRAZOLYL ACRYLONITRILE
te 20122 MILANO, Italië (IT)
COMPOUNDS AND USES THEREOF
(72) NEGRISOLI, Gianpaolo te I-24040
16.10.2013
CHIGNOLO D'ISOLA (BG), Italië
Sinochem Corporation te BEIJING
(IT)
100031, China (CN)
CANEVOTTI, Renato te I-24040
Shenyang Research Institute of
CHIGNOLO D'ISOLA (BG), Italië
Chemical Industry Co., Ltd. te
(IT)
SHENYANG LIAONING 110021,
PREVITALI, Massimo te I-24040
China (CN)
CHIGNOLO D'ISOLA (BG), Italië
LI, Bin te SHENYANG LIAONING
(IT)
110021, China (CN)
ALDINI, Giancarlo te I-20100
YU, Haibo te SHENYANG
MILANO, Italië (IT)
LIAONING 110021, China (CN)
CARINI, Marina te I-20100
ZHANG, Hong te SHENYANG
MILANO, Italië (IT)
LIAONING 110021, China (CN)
ORIOLI, Marica te I-20100
CHENG, Yan te SHENYANG
MILANO, Italië (IT)
LIAONING 110021, China (CN)
VISTOLI, Giulio te I-20100
LUO, Yanmei te SHENYANG
MILANO, Italië (IT)
LIAONING 110021, China (CN)
(51) C07D 239/48
WANG, Lizeng te SHENYANG
A61P 31/14
LIAONING 110021, China (CN)
A61K 31/505
WU, Hongfei te SHENYANG
(11) EP2326626
LIAONING 110021, China (CN)
XU, Man te SHENYANG LIAONING (21) EP09791654.8
110021, China (CN)
(22) 19.08.2009
(32) 29.04.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(47) 16.10.2013
(73) Amgen Inc. te THOUSAND OAKS,
CA 91320, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ZHONG, Wenge te THOUSAND
OAKS, CALIFORNIA 91362,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HITCHCOCK, Stephen te
WESTLAKE VILLAGE, CALIFORNIA
91361, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PATEL, Vinod F. te ACTON,
MASSACHUSETTS 01720,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CROGHAN, Michael te THOUSAND
OAKS, CALIFORNIA 91360,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DINEEN, Thomas te SOMERVILLE,
MASSACHUSETTS 02144,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HORNE, Daniel te THOUSAND
OAKS, CALIFORNIA 91320,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KALLER, Matthew te VENTURA,
CALIFORNIA 93003, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KREIMAN, Charles te
WATERTOWN, MASSACHUSETTS
02472, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LOPEZ, Patricia te WEST HILLS,
CALIFORNIA 91307, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MONENSCHEIN, Holger te
CAMARILLO, CALIFORNIA 93012,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NGUYEN, Thomas te THOUSAND
OAKS, CALIFORNIA 91320,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PENNINGTON, Lewis te VENTURA,
CALIFORNIA 93001, Verenigde
Staten van Amerika (US)
XUE, Qiufen te NEWBURY PARK,
CALIFORNIA 91320, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YANG, Bryant te SIMI VALLEY,
CALIFORNIA 93065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
23 oktober 2013
(72)
(51) C07D 231/18
A61P 11/00
A61K 31/415
(11) EP2379507
(31) 90455 P
(32) 20.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) CH33242008
(54) ETHENYL-SUBSTITUTED PYRIDINE
AND PYRIMIDINE DERIVATIVES
AND THEIR USE IN TREATING
VIRAL INFECTIONS
(32) 30.12.2008
(47) 16.10.2013
(21) EP09796030.6
(22) 23.12.2009
(33) India
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
(54) Sulfonamide compounds for the
Verenigde Staten van Amerika
treatment of respiratory disorders
(US)
(47) 16.10.2013
Southern Research Institute te
(73) Pulmagen Therapeutics
BIRMINGHAM, AL 35205-5305,
(Inflammation) Limited te
Verenigde Staten van Amerika
BURNHAM SLOUGH
(US)
BUCKINGHAMSHIRE SL1 8DF,
(72) NJOROGE, F. George te WARREN
GROOT BRITTANNIË (GB)
NEW JERSEY 07059, Verenigde
(72) RAMDAS, Vidya te KONDAPUR
HYDERABAD 500 032, India (IN)
FINCH, Harry te HARLOW ESSEX
CM19 5TR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
FOX, Craig te HARLOW ESSEX
CM19 5TR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) C07D 235/06
C07D 233/64
A61P 39/06
A61K 31/401
(11) EP2519507
(21) EP10799013.7
Staten van Amerika (US)
PIWINSKI, John J. te LEBANON
NEW JERSEY 08833, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHIH, Neng-Yang te LEXINGTON
MASSACHUSETTS 02420,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KWONG, Cecil D. te BIRMINGHAM
ALABAMA 35216, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ANANTHAN, Subramaniam te
BIRMINGHAM ALABAMA 35226,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 43/12
CLARK, Jeremy te HOOVER
ALABAMA 35244, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GENG, Feng te PISCATAWAY NEW
JERSEY 08854, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KEZAR, III, Hollis S. te HOOVER
ALABAMA 35244, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MADDRY, Joseph A. te
BIRMINGHAM ALABAMA 35206,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
REYNOLDS, Robert C. te
BIRMINGHAM ALABAMA 35213,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ROYCHOWDHURY, Abhijit te
HOMEWOOD ALABAMA 35209,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SECRIST, III, John A. te
BIRMINGHAM ALABAMA 35242,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51 C07D 251/18
)
C07C 279/26
A01N 43/68
(11 EP2121639
)
(21 EP07856396.2
)
(22 06.12.2007
)
70
LEHR, Stefan te 65835 LIEDERBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(11) EP2483255
(11) EP2234988
(21) EP11806295.9
(21) EP08860917.7
(22) 13.07.2011
(22) 04.12.2008
(31) 201161435088 P
201161432058 P
PCT/EP2010/060718
201061363702 P
(31) 102007060791
(32) 18.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
MONOMERENARMER
ORGANISCHER POLYISOCYANATE
(47) 16.10.2013
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BRAHM, Martin te 51519
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RICHTER, Frank te 51373
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VOIGT, Thomas te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HALPAAP, Reinhard te 51519
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(32 19.12.2006
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(11)
(54 SUBSTITUIERTE 2,4-DIAMINO-1,3,5- (21)
)
TRIAZINE, VERFAHREN ZU DEREN (22)
HERSTELLUNG UND DEREN
VERWENDUNG ALS HERBIZIDE UND (31)
PFLANZENWACHSTUMSREGULATOREN
(32)
(73 Bayer CropScience AG te 40789
)
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
A61P 25/00
A61K 31/553
A61K 31/5377
(51) C08G 18/00
C07D 251/34
(31 102006059941
)
(47 16.10.2013
)
23 oktober 2013
(33)
(54)
(47)
(73)
(72 AHRENS, Hartmut te 63329
)
EGELSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
DIETRICH, Hansjörg te 65835
LIEDERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
AULER, Thomas te 42799
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HILLS, Martin te 65510 IDSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
KEHNE, Heinz te 65719 HOFHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
FEUCHT, Dieter te 65760 ESCHBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (51)
HERRMANN, Stefan te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KATHER, Kristian te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 21.01.2011
12.01.2011
23.07.2010
13.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
(54) OXAZINE DERIVATIVES AND THEIR
USE IN THE TREATMENT OF
NEUROLOGICAL DISORDERS
(47) 16.10.2013
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) BADIGER, Sangamesh te
BANGALORE 560100, India (IN)
CHEBROLU, Murali te BANGALORE
560100, India (IN)
FREDERIKSEN, Mathias te CHC07D 413/14
4002 BASEL, Zwitserland (CH)
C07D 413/12
HOLZER, Philipp te CH-4002
C07D 413/10
BASEL, Zwitserland (CH)
C07D 263/38
HURTH, Konstanze te CH-4002
A61P 9/12
BASEL, Zwitserland (CH)
A61K 31/422
LI, Lei te CHANGSHU JIANGSU
A61K 31/421
215537, China (CN)
LIU, Hui te CHANGSHU JIANGSU
EP2456762
215537, China (CN)
EP10735121.5
LUEOEND, Rainer Martin te CH14.07.2010
4002 BASEL, Zwitserland (CH)
MACHAUER, Rainer te CH-4002
227473 P
BASEL, Zwitserland (CH)
22.07.2009
MOEBITZ, Henrik te CH-4002
Verenigde Staten van Amerika
BASEL, Zwitserland (CH)
NEUMANN, Ulf te CH-4002 BASEL,
DUAL-ACTING OXAZOLE
Zwitserland (CH)
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS
RAMOS, Rita te CH-4002 BASEL,
16.10.2013
Zwitserland (CH)
Theravance, Inc. te SOUTH SAN
RUEEGER, Heinrich te CH-4002
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
BASEL, Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
SCHAEFER, Michael te CH-4002
BASEL, Zwitserland (CH)
FATHEREE, Paul, R. te SAN
TINTELNOT-BLOMLEY, Marina te
FRANCISCO CALIFORNIA 94107,
CH-4002 BASEL, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
VEENSTRA, Siem Jacob te CH(US)
4002 BASEL, Zwitserland (CH)
HUDSON, Ryan te SAN JOSE
VOEGTLE, Markus te CH-4002
CALIFORNIA 95129, Verenigde
BASEL, Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
XIONG, Xin te CHANGSHU
MCKINNELL, Robert, Murray te
JIANGSU 215537, China (CN)
MILLBRAE CALIFORNIA 94030,
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 301/12
(US)
(11) EP2501688
C07D 487/04
(21) EP10779589.0
C07D 471/04
(22) 12.11.2010
C07D 417/12
C07D 413/14
(31) 281547 P
C07D 413/12
(32) 19.11.2009
C07D 265/30
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61P 9/00
Nummer 43/12
71
(54) EPOXIDIZING OF PROPYLENE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Walter, Rainer te 88400
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ebel, Heiner te 88400 BIBERACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Doods, Henri te 88447
WARTHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ceci, Angelo te 88441
MITTELBIBERACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schuler-Metz, Annette te 89081
ULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Konetzki, Ingo te 52076 AACHENOBERFROSTBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CRAMPTON, Hannah, L. te LAKE
JACKSON, TX, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C07D 495/04
C07D 333/10
C07D 319/08
(11) EP2548875
(21) EP12151405.3
(22) 17.01.2012
(31) 100125479
(32) 19.07.2011
(33) Taiwan
(54) Preparation method of 3,4ethylenedioxythiophene
(47) 16.10.2013
(73) Far Eastern New Century
Corporation te TAIPEI CITY 106,
Taiwan (TW)
(72) Liang, Nai-Yun te 320 ZHONGLI
CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
Tsai, Hui-Shan te 320 ZHONGLI
CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
Ke, Ching-Wei te 320 ZHONGLI
CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
Jseng, Chin-Wan te 320 ZHONGLI
CITY, TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(51) C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
403/06
403/04
401/02
311/16
223/04
207/06
205/04
(11) EP2284166
(21) EP10178252.2
(22) 14.08.2007
(31) 102006039003
(32) 19.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Arylsulfonamide mit
analgetischer Wirkung
(47) 16.10.2013
(73) Boehringer Ingelheim
International GmbH te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
23 oktober 2013
(54) NEW PYRIDONE DERIVATIVES
WITH MCH ANTAGONISTIC
ACTIVITY AND MEDICAMENTS
COMPRISING THESE COMPOUNDS
(47) 16.10.2013
(73) Boehringer Ingelheim
International GmbH te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STENKAMP, Dirk te 88400
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MUELLER, Stephan Georg te
88447 WARTHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C07D 401/06
LEHMANN-LINTZ, Thorsten te
A61P 29/00
88416 OCHSENHAUSEN,
A61K 31/4439
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2250161
(DE)
ROTH, Gerald Juergen te 88400
EP09702598.5
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
19.01.2009
DUITSLAND (DE)
0800874
KLEY, Joerg te 88441
0820526
MITTELBIBERACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
18.01.2008
(DE)
10.11.2008
RUDOLF, Klaus te 88447
GROOT BRITTANNIË
WARTHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
GROOT BRITTANNIË
DUITSLAND (DE)
COMPOUNDS HAVING CRTH2
HECKEL, Armin te 88400
ANTAGONIST ACTIVITY
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
16.10.2013
SCHINDLER, Marcus te
Atopix Therapeutics Limited te
OXFORDSHIRE OX44 9NX, GROOT
LONDON WC2R 1BH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BRITTANNIË (GB)
LOTZ, Ralf te 88433
ARMER, Richard, Edward te OXON
SCHEMMERHOFEN,
OX14 4RY, GROOT BRITTANNIË
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(GB)
(DE)
PETTIPHER, Eric, Roy te OXON
(51)
C07D 417/12
OX14 4RY, GROOT BRITTANNIË
C07D 413/12
(GB)
C07D 403/12
WHITTAKER, Mark te OXON OX14
C07D 401/12
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
C07D 233/48
WYNNE, Graham, Michael te
A61P 25/00
OXON OX14 4RY, GROOT
A61K 31/4439
BRITTANNIË (GB)
VILE, Julia te OXON OX14 4RY,
(11) EP2240468
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP09702233.9
SCHROER, Frank te OXON OX14
(22) 14.01.2009
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C07D 417/06
C07D 409/14
C07D 405/12
C07D 403/14
C07D 403/10
C07D 401/10
A61K 31/495
A61K 31/435
(31) 22158
(11) EP2069327
(73) ALLERGAN, INC. te IRVINE, CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP07819958.5
(72) Kauffmann-Hefner, Iris te 88448
ATTENWEILER, BONDSREPUBLIEK (22) 20.08.2007
DUITSLAND (DE)
(31) 06119523
Hauel, Norbert te 88433
(32) 25.08.2006
SCHEMMERHOFEN,
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 18.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SELECTIVE SUBTYPE ALPHA 2
ADRENERGIC AGENTS AND
METHODS FOR USE THEREOF
(47) 16.10.2013
(72) HEIDELBAUGH, Todd, M. te
FOUNTAIN VALLEY CA 92708,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 43/12
CHOW, Ken te NEWPORT COAST
CA 92657, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SINHA, Santosh, C. te LADERA
RANCH CA 92694, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NGUYEN, Phong, X. te PLACENTIA
CA 92870, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FANG, Wenkui, K. te IRVINE CA
92618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LI, Ling te IRVINE CA 92620,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TAKEUCHI, Janet, A. te ANAHEIM
CA 92808, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BHAT, Smita, S. te IRVINE CA
92614, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 417/14
C07D 413/14
C07D 401/14
A61K 31/495
A61K 31/445
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
72
Amerika (US)
HOBBS, Douglas, W. te
CHESTERFIELD, MISSOURI 63005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
23 oktober 2013
NARGUND, Ravi P. te RAHWAY, NJ
07065-0900, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ALI, Amjad te RAHWAY, NJ 07065,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 403/02
C07D 263/16
A61K 31/4439
A61K 31/421
(51) C07D 405/04
A61P 9/10
A61K 31/4725
(11) EP1971595
(11) EP2301931
(21) EP06849230.5
(21) EP10179603.5
(22) 29.12.2006
(22) 27.03.2007
(31) 755541 P
(31) 787104 P
(32) 30.12.2005
(32) 29.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CETP INHIBITORS
(54) IMIDAZOLES AS ALDOSTERONE
SYNTHASE INHIBITORS
(47) 16.10.2013
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ALI, Amjad te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP1848710
LU, Zhijian te RAHWAY, NEW
EP06735000.9
JERSEY 07065-0907, Verenigde
14.02.2006
Staten van Amerika (US)
SINCLAIR, Peter, J. te RAHWAY,
653309 P
NEW JERSEY 07065-0907,
16.02.2005
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHEN, Yi-Heng te RAHWAY, NEW
HETEROCYCLIC SUBSTITUTED
JERSEY 07065-0907, Verenigde
PIPERAZINES WITH CXCR3
Staten van Amerika (US)
ANTAGONIST ACTIVITY
SMITH, Cameron, J. te RAHWAY,
16.10.2013
NEW JERSEY 07065-0907,
Merck Sharp & Dohme Corp. te
Verenigde Staten van Amerika
RAHWAY, NJ 07065-0907,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
LI, Hong te RAHWAY, NEW JERSEY
(US)
07065-0907, Verenigde Staten
Pharmacopeia, LLC te SAN
van Amerika (US)
DIEGO, CA 92121, Verenigde
THOMPSON, Christopher, F. te
Staten van Amerika (US)
RAHWAY, NEW JERSEY 07065KIM, Seong, Heon te LIVINGSTON,
0907, Verenigde Staten van
NEW JERSEY 07039, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 403/10
ANILKUMAR, Gopinadhan, N. te
A61P 9/12
EDISON, NEW JERSEY 08820,
A61K 31/41
Verenigde Staten van Amerika
(11)
EP2121664
(US)
WONG, Michael, K. C. te NORTH
(21) EP07862715.5
BRUNSWICK, NEW JERSEY 08902, (22) 11.12.2007
Verenigde Staten van Amerika
(31) 874631 P
(US)
ZENG, Qingbei te EDISON, NEW
(32) 13.12.2006
JERSEY 08820, Verenigde Staten (33) Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
ROSENBLUM, Stuart, B. te WEST (54) DINITRATE DERIVATIVES AS
ANGIOTENSIN II RECEPTOR
ORANGE, NEW JERSEY 07052,
ANTAGONISTS
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 16.10.2013
KOZLOWSKI, Joseph, A. te
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
PRINCETON, NEW JERSEY 08540,
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
(72)
SEBHAT, Iyassu K. te RATHWAY,
SHAO, Yuefei te PRINCETON, NEW
NJ 07065-0900, Verenigde Staten
JERSEY 08540, Verenigde Staten
van Amerika (US)
van Amerika (US)
LO, Michael Man-Chu te RAHWAY,
MC GUINNESS, Brian, F. te
NJ 07065-0900, Verenigde Staten
PLAINSBORO, NEW JERSEY
van Amerika (US)
08536, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) Adams, Christopher te
SOMERVILLE, MA 02144,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Papillon, Julien te SOMERVILLE,
MA 02144, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ksander, Gary Michael te
AMHERST, NH 03031, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 413/14
C07D 409/14
C07D 409/12
A61P 37/08
A61P 29/00
A61P 11/08
A61P 11/06
A61K 31/5377
A61K 31/416
(11) EP2401270
(21) EP10705594.9
(22) 24.02.2010
(31) 155702
(32) 26.02.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PYRAZOLE DERIVATIVES USED AS
CCR4 RECEPTOR ANTAGONISTS
(47) 16.10.2013
(73) Glaxo Group Limited te
BRENTFORD, MIDDLESEX TW8
9GS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HOBBS, Heather te STEVENAGE
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HODGSON, Simon, Teanby te
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
LACROIX, Yannick, Maurice te
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
NEEDHAM, Deborah te
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PARR, Nigel, James te
Nummer 43/12
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PROCOPIOU, Panayiotis,
Alexandrou te STEVENAGE
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
RITCHIE, Timothy, John te
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
WOODROW, Michael, David te
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) C07D 417/10
C07D 413/14
C07D 413/10
C07D 401/04
A01N 47/16
A01N 43/80
(11) EP2379544
(21) EP09793526.6
(22) 17.12.2009
(31) 08172156
(32) 18.12.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
73
DUITSLAND (DE)
Hansen, Kerrin te 81377
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Amon, Peter Dr. te 82205
GILCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ivanov, Igor Dr. te 85229 MARKT
INDERSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Borgmann, Matthias Dr. te 82319
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Smith, Chase te 01543 RUTLAND,
MASSACHUSETTS, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kluge, Arthur F. te 01773
LINCOLN, MASSACHUSETTS,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Murthi, Krishna te 01810
ANDOVER, MASSACHUSETTS,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Casaubon, Rebecca te
CAMBRIDGE, MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) ISOXAZOLINES DERIVATIVES AND
THEIR USE AS PESTICIDE
(51) C07D 487/04
A61P 35/00
A61K 31/517
(47) 16.10.2013
(11) EP2396331
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(21) EP10703022.3
(72) NANCHEN, Steve te CH-4059
BASEL, Zwitserland (CH)
GAUVRY, Noëlle te F-68680
KEMBS, Frankrijk (FR)
PAUTRAT, Francois te F-68100
MULHOUSE, Frankrijk (FR)
(31) 09152805
(51) C07D 471/04
A61P 35/00
A61K 31/505
(11) EP2112150
(21) EP08103665.9
(22) 22.04.2008
(54) Improved raf inhibitors
(47) 16.10.2013
(73) Forma Therapeutics, Inc. te
WATERTOWN, MA 02472,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Schoop, Andreas Dr. te 82061
NEURIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Backes, Alexander Dr. te 81247
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vogt, Joachim Dr. te 81477
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Neumann, Lars Dr. te 82288
KOTTGEISERING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Eickhoff, Jan Dr. te 80339
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hannus, Stefan Dr. te 81373
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 05.02.2010
(32) 13.02.2009
23 oktober 2013
INCE, Stuart te 14129 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
REHWINKEL, Hartmut te 10961
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIU, Ningshu te 12203 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BÖMER, Ulf te 16548
GLIENICKE/NORDBAHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 497/04
C07D 491/056
A61P 31/04
A61K 31/498
A61K 31/4365
A61K 31/436
(11) EP2417141
(21) EP10714481.8
(22) 08.04.2010
(31) PCT/IB2009/051510
(32) 09.04.2009
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) 2-HYDROXYETHYL-1H-QUINOLIN2-ONE DERIVATIVES AND THEIR
AZAISOSTERIC ANALOGUES WITH
ANTIBACTERIAL ACTIVITY
(47) 16.10.2013
(73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te
4123 ALLSCHWIL, Zwitserland
(CH)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) HUBSCHWERLEN, Christian te CH4123 ALLSCHWIL, Zwitserland
(CH)
RUEEDI, Georg te CH-4123
(47) 16.10.2013
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
SURIVET, Jean-Philippe te CHte 40789 MONHEIM,
4123 ALLSCHWIL, Zwitserland
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(CH)
(DE)
ZUMBRUNN ACKLIN, Cornelia te
(72) VENNEMANN, Matthias te 78462
CH-4123 ALLSCHWIL, Zwitserland
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
(CH)
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 491/22
BÄR, Thomas te 78479
A61P 35/00
REICHENAU, BONDSREPUBLIEK
A61P 31/10
DUITSLAND (DE)
A61P 15/00
MAIER, Thomas te 78333
A61P 13/10
STOCKACH, BONDSREPUBLIEK
A61P 11/00
DUITSLAND (DE)
A61P 1/00
HÖLDER, Swen te LONDON SE26
A61K 31/519
6UR, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11)
EP1757609
BENEKE, Gerrit te 78476
ALLENSBACH, BONDSREPUBLIEK (21) EP05728811.0
DUITSLAND (DE)
(22) 08.04.2005
DEHMEL, Florian te 52066
(31) 2004115713
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 09.04.2004
ZÜLCH, Armin te 69198
(33) Japan
SCHRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
(54) NOVEL WATER-SOLUBLE
DUITSLAND (DE)
PRODRUG
STRUB, Andreas te 82152
(54) FUSED PYRIMIDINES AS AKT
INHIBITORS
PLANEGG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BECKERS, Thomas te 79104
FREIBURG I.BR.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI
KAISHA te TOKYO, 115-8543,
Japan (JP)
(72) UMEDA, Isao te YOKOHAMA-SHI,
Nummer 43/12
74
KANAGAWA 221-0053, Japan (JP)
OHWADA, Jun, CHUGAI SEIYAKU
KABUSHIKI KAISHA te KAMAKURASHI, KANAGAWA 2470063, Japan
(JP)
OZAWA, Sawako, CHUGAI
SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA te
KAMAKURA-SHI, KANAGAWA
2470063, Japan (JP)
Hongarije (HU)
SAME AS ACTIVE INGREDIENT
Barkóczy, József te 1016
(47) 16.10.2013
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. te
Antoni, Ferenc te EH10 5RW
TOKYO 101-8311, Japan (JP)
EDINBURGH, GROOT BRITTANNIË
(72) KOHNO, Yasushi te SHIMOTSUGA(GB)
GUN TOCHIGI 329-0114, Japan
Gacsályi, István te 1201
(JP)
BUDAPEST, Hongarije (HU)
FUJII, Kiyoshi te SHIMOTSUGALévay, György te 2092
GUN TOCHIGI 329-0114, Japan
BUDAKESZI, Hongarije (HU)
(JP)
Spedding, Michael te 78110 LE
SAITO, Tatsuhiro te SHIMOTSUGAVESINET, Frankrijk (FR)
GUN TOCHIGI 329-0114, Japan
Hársing, László te H-1025
(JP)
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(51) C07D 498/04
A61P 9/00
A61K 31/519
(11) EP2523960
(21) EP11700339.2
(22) 12.01.2011
(31) 10305043
(32) 14.01.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
23 oktober 2013
(51) C07F
C07F
C07F
C07F
C07F
C07F
9/6574
9/145
9/144
9/142
9/141
9/02
(51) C07F 9/40
(11) EP2139904
(21) EP08717880.2
(22) 17.03.2008
(31) 07104651
(54) HETEROCYCLISCHE
CARBONSÄUREDERIVATE MIT
EINEM 2,5-SUBSTITUIERTEN
OXAZOLOPYRIMIDINRING
(11) EP1996598
(32) 22.03.2007
(21) EP07752908.9
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 09.03.2007
(47) 16.10.2013
(31) 783462 P
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES
ALKENYLPHOSPHONSÄUREDERIVATS
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk (32)
(FR)
(33)
(72) KADEREIT, Dieter te 65926
(54)
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHAEFER, Matthias te 65926
(47)
FRANKFURT AM MAIN,
(73)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HACHTEL, Stephanie te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
(72)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETRICH, Axel te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
(51)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HUEBSCHLE, Thomas te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HISS, Katrin te 65926 FRANKFURT
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 498/04
A61K 31/551
(11) EP2497774
(21) EP12290077.2
(22) 07.03.2012
(31) 1100682
(32) 08.03.2011
(33) Frankrijk
(54) Dérivés de dihydrooxazolobenzodiazépinone,
procédés de leur préparation et
compositions pharmaceutiques
contenant ces composés
(47) 16.10.2013
(11)
(21)
(22)
(31)
17.03.2006
Verenigde Staten van Amerika
METHOD FOR THE PURIFICATION
OF TRIORGANOPHOSPHITES BY
TREATMENT WITH A BASIC
ADDITIVE
16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BIEL, Markus Christian te 68159
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KESSINGER, Roland te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
RITTER, Joachim, C. te
DUITSLAND (DE)
WILMINGTON, DELAWARE 19810,
SOMMER, Jens te 59423 UNNA,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
C07F 9/09
BLÜMEL, Janet te COLLEGE
A61P 9/10
STATION, TX 77840-1775,
A61P 9/04
Verenigde Staten van Amerika
A61P 7/02
(US)
A61P 37/02
(51) C07F 9/6512
A61P 35/00
C07D 405/06
A61P 31/04
A61P 3/10
(11) EP2351762
A61P 29/00
(21) EP09821993.4
A61P 27/14
(22) 19.10.2009
A61P 25/00
A61P 21/04
(31) 2008270076
A61P 17/02
(32) 20.10.2008
A61P 17/00
(33) Japan
A61P 13/12
A61P 11/06
(54) NOVEL PYRIMIDINE DERIVATIVE
A61P 11/02
AND METHOD FOR PRODUCING
A61P 11/00
HMG-CoA REDUCTASE INHIBITOR
A61P 1/16
INTERMEDIATE
A61P 1/04
(47) 16.10.2013
A61K 31/661
(73) KANEKA CORPORATION te OSAKA,
EP2058317
Japan (JP)
EP07792066.8
(72) SAKA, Yasuhiro te TAKASAGO-SHI
07.08.2007
HYOGO 676-8688, Japan (JP)
NISHIYAMA, Akira te TAKASAGO2006215280
SHI HYOGO 676-8688, Japan (JP)
08.08.2006
Invista Technologies S.à.r.l. te
9000 ST. GALLEN, Zwitserland
(CH)
(73) Les Laboratoires Servier te 92284 (32)
SURESNES CEDEX, Frankrijk (FR) (33) Japan
EGIS Gyógyszergyár Nyrt te 1106 (54) AMINOPHOSPHORIC ACID ESTER
BUDAPEST, Hongarije (HU)
DERIVATIVE AND S1P RECEPTOR
(72) Ling, István te 1141 BUDAPEST,
MODULATOR CONTAINING THE
(51) D06M 13/292
D06M 13/282
D06M 101/32
C09K 21/12
C07F 9/6574
Nummer 43/12
75
(11) EP1925622
(22) 08.08.2008
(21) EP06783233.7
(31) 12582007
(22) 08.09.2006
(32) 10.08.2007
(31) 2005266765
(33) Oostenrijk
(32) 14.09.2005
(33) Japan
(54) TREATMENT OF
ATHEROSCLEROSIS
(54) PHOSPHORUS COMPOUND, USE
THEREOF AND FLAMERETARDANT POLYESTER FIBER
(73) Affiris AG te 1030 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
(54) MEANS FOR THE INHIBITION OF
ANTI- ß1-ADRENERGIC RECEPTOR
ANTIBODIES
(47) 16.10.2013
(73) Julius-Maximilians-Universität
Würzburg te 97070 WÜRZBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BRUNNER, Sylvia te A-1080
VIENNA, Oostenrijk (AT)
LÜHRS, Petra te A-1110 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
MATTNER, Frank te A-1190
(72) KYODA, Makoto te HANDA-SHI
VIENNA, Oostenrijk (AT)
AICHI; 4750833, Japan (JP)
SCHMIDT, Walter te A-1020
MASUI, Yuki te HANDA-SHI AICHI;
VIENNA, Oostenrijk (AT)
4750833, Japan (JP)
WITTMANN, Barbara te A-2514
TRAISKIRCHEN, Oostenrijk (AT)
(51) C07H 21/00
(72) JAHNS, Roland te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JAHNS, Valérie te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LOHSE, Martin, J. te 97074
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PALM, Dieter te D-97218
GERBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2057176
(51) C07K 14/755
(47) 16.10.2013
(73) DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY
CO., LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA
541-0046, Japan (JP)
(21) EP07801845.4
(22) 23.08.2007
(31) 102006039479
(32) 23.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PROGRAMMIERBARE
OLIGONUKLEOTIDSYNTHESE
(47) 16.10.2013
(73) Synthetic Genomics, Inc. te LA
JOLLA, CA 92037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) STÄHLER, Peer te 68167
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CARAPITO, Raphael te 67100
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(51) C11B 3/00
C11B 1/10
C07K 7/64
C07K 7/50
C07K 1/14
A61K 38/12
A61K 36/55
A23D 9/00
(11) EP2229403
(11) EP2125885
(21) EP08775649.0
(22) 22.02.2008
(31) 0753450
(32) 23.02.2007
(33) Frankrijk
(22) 22.12.2008
(54) NOUVEAUX FACTEURS VIII POUR
LE TRAITEMENT DE HEMOPHILES
DE TYPE A
(31) 8604
(47) 16.10.2013
(32) 21.12.2007
(73) Biomethodes te 91030 EVRY,
Frankrijk (FR)
Hospices Civils De Lyon te 69424
LYON CEDEX 03, Frankrijk (FR)
(21) EP08863748.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RECOVERY OF HYDROPHOBIC
PEPTIDES FROM OILS
(72) SABOULARD, Didier te F-31800
SAINT GAUDENS, Frankrijk (FR)
(73) University of Saskatchewan te
PLANTIER, Jean-Luc te F-69520
C07H 21/00
SASKATOON, SASKATCHEWAN
GRINGY, Frankrijk (FR)
A61K 31/7125
S7N 1K5, Canada (CA)
DELCOURT, Marc te F-75013
A61K 31/712
PARIS, Frankrijk (FR)
(72)
REANEY,
Martin
J.
te
SASKATOON,
EP2285819
NEGRIER, Claude te F-69540
SASKATCHEWAN S7N 1K2,
IRIGNY, Frankrijk (FR)
EP09728760.1
Canada (CA)
MENGUY, Thierry te F-91190 GIF
JIA, Yunhua te SASKATOON,
03.04.2009
SUR YVETTE, Frankrijk (FR)
SASKATCHEWAN
S7N
1K2,
42325 P
BLESA, Stéphane te F-77166
Canada (CA)
04.04.2008
GRISY-SUISNES, Frankrijk (FR)
SHEN, Jianheng te SASKATOON,
MARIN, Sylvie te F-69360
SASKATCHEWAN S7N 1K2,
Verenigde Staten van Amerika
COMMUNAY, Frankrijk (FR)
Canada
(CA)
OLIGOMERIC COMPOUNDS
SCHOCK, Cynthia te SASKATOON, (51) C07K 14/76
COMPRISING NEUTRALLY LINKED
SASKATCHEWAN S7N 1K2,
C07K 1/107
TERMINAL BICYCLIC
Canada (CA)
NUCLEOSIDES
(11) EP2030987
TYLER, Nancy te SASKATOON,
16.10.2013
(21) EP08014910.7
SASKATCHEWAN S7N 1K2,
Isis Pharmaceuticals, Inc. te
Canada (CA)
(22) 22.08.2008
CARLSBAD, CA 92010, Verenigde
ELDER, Jim te SASKATOON,
(31) 2007225839
Staten van Amerika (US)
SASKATCHEWAN S7N 1K2,
(32) 31.08.2007
Canada (CA)
SETH, Punit, P. te CARLSBAD CA
SINGH, Sarabjeet te SASKATOON, (33) Japan
92011, Verenigde Staten van
SASKATCHEWAN S7N 1K2,
Amerika (US)
(54) S-nitroso group-containing
Canada (CA)
SWAYZE, Eric, E. te ENCINITAS CA
albumin, method for production,
92024, Verenigde Staten van
and anticancer agent
(51) C07K 14/705
Amerika (US)
(47)
16.10.2013
(11) EP1866335
C07K 7/08
(73) NIPRO CORPORATION te KITA-KU
(21) EP06723937.6
A61P 9/10
OSAKA-SHI, OSAKA 531-8510,
(22) 31.03.2006
A61K 38/04
Japan (JP)
(31) 05007056
EP2190451
(72) Otagiri, Masaki te KUMAMOTO(32) 31.03.2005
SHI KUMAMOTO 861-8038, Japan
EP08782809.1
(47) 16.10.2013
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 43/12
76
(JP)
17.10.2007
Nakajo, Keisuke te OSAKA-SHI
(33) Verenigde Staten van Amerika
OSAKA 531-8510, Japan (JP)
Europees Octrooi Bureau
Katayama, Naohisa te OSAKA-SHI
Verenigde Staten van Amerika
OSAKA 531-8510, Japan (JP)
Europees Octrooi Bureau
Kai, Toshiya te OSAKA-SHI OSAKA
(54)
ANTI-BETA-AMYLOID ANTIBODY
531-8510, Japan (JP)
AND USES THEREOF
(51) C12P 21/08
(47) 16.10.2013
C07K 16/10
(73) UNIVERSITY OF ZURICH te 8006
C07K 16/08
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
A61K 39/42
(11) EP1659133
(21) EP06003224.0
(22) 09.08.1995
(31) 290592
(32) 15.08.1994
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Human-murine chimeric
antibodies against respiratory
syncytial virus
(47) 16.10.2013
(73) MedImmune, LLC te
GAITHERSBURG, MD 20878,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Johnson, Leslie Syd, Dr. te
DARNESTOWN, MARYLAND
20874, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07K 16/12
(11) EP1919504
(72) NITSCH, Roger te CH-8126
ZUMIKON, Zwitserland (CH)
HOCK, Christoph te CH-8703
ERLENBACH, Zwitserland (CH)
ESSLINGER, Christoph te 8032
ZURICH, Zwitserland (CH)
KNOBLOCH, Marlen te 8057
ZURICH, Zwitserland (CH)
TISSOT, Kathrin te 82061
NEURIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRIMM, Jan te CH-8600
DÜEBENDORF, Zwitserland (CH)
(51) C07K 16/26
A61P 25/00
(11) EP1957106
(21) EP06809207.1
(22) 02.11.2006
(31) 736623 P
(32) 14.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 705653 P
(54) ANTAGONIST ANTIBODIES
DIRECTED AGAINST CALCITONIN
GENE-RELATED PEPTIDE AND
METHODS USING SAME
(32) 03.08.2005
(47) 16.10.2013
(21) EP06850507.2
(22) 03.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTIBODY TO BACILLUS
ANTHRACIS PROTECTIVE
ANTIGEN
(47) 16.10.2013
(73) iBio, Inc. te NEWARK, DE 19711,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) YUSIBOV, Vidadi te HAVERTOWN,
PA 19083, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HULL, Anna te WEST GROVE, PA
19390, Verenigde Staten van
Amerika (US)
METT, Vadim te NEWARK, DE
19711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07K 16/18
A61P 25/28
A61K 39/395
(11) EP2099826
(21) EP08700998.1
(22) 07.01.2008
(31) 878831 P
07000211
934291 P
07020341
(32) 05.01.2007
05.01.2007
11.06.2007
23 oktober 2013
(21) EP05737106.4
(22) 22.04.2005
(31) 04009659
581479 P
(32) 23.04.2004
21.06.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR THE TREATMENT
OF T CELL MEDIATED
CONDITIONS BY DEPLETION OF
ICOS-POSITIVE CELLS IN VIVO
(47) 16.10.2013
(73) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
letztvertreten durch das Robert
Koch-Institut vertreten durch
seinen Präsidenten te 13353
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KROCZEK, Richard te 14055
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12P 21/08
C07K 16/28
A61P 35/00
A61K 39/395
(11) EP2021370
(21) EP07721026.8
(22) 29.04.2007
(31) 200610079301
200610109138
(32) 30.04.2006
06.03.2007
(33) China
China
(54)
(73) Labrys Biologics Inc. te SAN
FRANCISCO, CA 94158, Verenigde
(47)
Staten van Amerika (US)
(73)
(72) ZELLER, Joerg te SOUTH SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94080,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
POULSEN, Kristian Todd te SOUTH
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
94080, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ABDICHE, Yasmina Noubia te
SOUTH SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PONS, Jaume te SOUTH SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94080,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COLLIER, Sierra Jones te SOUTH
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
94080, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROSENTHAL, Arnon te
WOODSIDE, CALIFORNIA 94062,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TRAIL RECEPTOR-BINDING
AGENTS AND USES OF THE SAME
16.10.2013
Beijing Cotimes Biotech, Ltd. te
BEIJING 100176, China (CN)
(72) YU, Zheng te BEIJING 100176,
China (CN)
ZHOU, Min te BEIJING 100176,
China (CN)
SHEN, Enyun te BEIJING 100176,
China (CN)
JIA, Xianzhao te BEIJING 100070,
China (CN)
SONG, Yang te BEIJING 100070,
China (CN)
(51) G01N 33/50
C12P 21/02
C07K 16/46
C07K 16/32
C07K 16/30
C07K 16/28
C07K 16/10
C07K 16/00
A61K 39/00
(11) EP2314629
(21) EP10186063.3
(51) C07K 16/28
C07K 14/705
A61P 37/06
A61K 39/395
(22) 15.07.2003
(11) EP1740617
(32) 18.07.2002
(31) 397066 P
02077953
PCT/EP03/50201
Nummer 43/12
18.07.2002
27.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) Recombinant production of
mixtures of antibodies
(47) 16.10.2013
(73) Merus B.V. te 3584 CH UTRECHT
(72) Van Berkel, Patricius Hendrikus te
2651 BS BERKEL EN RODENRIJS
Brus, Ronald Hendrik Peter te
2253 AD VOORSCHOTEN
Bout, Abraham te 2751 XL
MOERKAPELLE
Logtenberg, Ton te 3985 MK
WERKHOVEN
(51) C08L 7/00
C08K 5/548
C08K 5/5425
C08K 3/36
C08F 279/02
C08C 19/28
C08C 19/25
B60C 1/00
(11) EP2424740
(21) EP10719312.0
(22) 28.04.2010
(31) 0907449
201000106
(32) 30.04.2009
06.01.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) ELASTOMER COMPOSITIONS
MODIFIED BY SILANES
(47) 16.10.2013
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, MI 48611, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BACKER, Michael te B-1495A
MARBAIS (BR.W.), België (BE)
CHAUSSEE, Thomas te F-59163
THIVENCELLE, Frankrijk (FR)
DE BUYL, Francois te B-1560
HOEILAART, België (BE)
SMITS, Valerie te B-6540 LOBBES,
België (BE)
(51) C08F 2/20
(11) EP2471823
(21) EP11196161.1
(22) 30.12.2011
(31) 201061428955 P
(32) 31.12.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) New polymeric bead
compositions
(47) 16.10.2013
(73) Rohm and Haas Company te
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
19106-2399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Bohling, James C. te LANSDALE,
PA PENNSYLVANIA 19446,
77
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Trejo-O' Reilly, Jose Antonio te
LANSDALE, PA PENNSYLVANIA
19446, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08F
C08F
C08F
C07F
C07F
4/78
4/76
10/00
9/00
7/28
(11) EP1651686
(21) EP04763767.3
(22) 03.08.2004
(31) 03077434
03078723
537916 P
(32) 04.08.2003
25.11.2003
22.01.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED METHOD OF
PREPARING A
HYDROCARBYLATED METALORGANIC COMPOUND
(47) 16.10.2013
(73) Lanxess Elastomers B.V. te 6167
AC GELEEN
(72) IJPEIJ, Edwin, Gerard te NL-6136
JN SITTARD
ARTS, Henricus, Johannes te NL6151 JD MUNSTERGELEEN
VAN DOREMAELE, Gerardus,
Henricus, Josephus te NL-6132
HN SITTARD
BEIJER, Felix, Hugo te NL-6132
GW SITTARD
(51) C08F 220/18
C08F 220/14
C08F 218/10
(11) EP2376545
(21) EP09796975.2
(22) 28.12.2009
(31) 203847 P
(32) 29.12.2008
23 oktober 2013
C08F 220/18
C08F 2/00
(11) EP2426155
(21) EP11177867.6
(22) 17.08.2011
(31) 402771 P
(32) 03.09.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Multistage emulsion polymer and
improved pigment efficiency
(47) 16.10.2013
(73) Rohm and Haas Company te
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
19106-2399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Bohling, James Charles te
LANSDALE, PA PENNSYLVANIA
19446, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hook, III, John William te
WARMINSTER, PA PENNSYLVANIA
18974, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Broadwater, Steven James te
WARMINSTER, PA PENNSYLVANIA
18974, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Smart, Reginald T. te HORSHAM,
PA PENNSYLVANIA 19044,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Brownell, Arnold Stan te
PENNSYLVANIA 19106-2399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08G 81/02
C08F 279/02
C08C 19/28
(11) EP2601229
(21) EP11746707.6
(22) 29.07.2011
(31) 369758 P
(32) 02.08.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GRAFT COPOLYMERS OF
POLYFARNESENES WITH
CONDENSATION POLYMERS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(54) ALKYL METHACRYLATE/ALKYL
(73) Amyris, Inc. te EMERYVILLE CA
ACRYLATE COPOLYMERS USED AS
94608, Verenigde Staten van
SIZING FOR REINFORCING FIBER
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(72) MCPHEE, Derek, James te
FAIRFIELD, CA 94534, Verenigde
(73) Celanese Emulsions GmbH te
Staten van Amerika (US)
65843 SULZBACH (TAUNUS),
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C09D 175/16
(DE)
C08G 18/79
(72) VAN BOXTEL, Hendrikus te 60438
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09D 143/02
C09C 3/10
C09C 1/36
C09C 1/00
C08K 3/22
C08F 275/00
C08F 265/06
C08G 18/75
C08G 18/72
C08G 18/67
C08G 18/66
C08G 18/42
C08G 18/10
C08G 18/08
C08F 283/01
(11) EP2396356
(21) EP10702610.6
(22) 30.01.2010
Nummer 43/12
78
23 oktober 2013
(31) 102009008950
(US)
0208, Japan (JP)
YAMAMOTO, Hisashi te CHICAGO,
(72) Flosbach, Carmen te D-42287,
IL 60615, Verenigde Staten van
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(54) WÄSSRIGE
Temeltas, Engin te 51381
(51) C10L 1/18
BESCHICHTUNGSSYSTEME AUF
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
C08G 65/26
BASIS PHYSIKALISCH
DUITSLAND (DE)
C08G 18/48
TROCKNENDER
Dreger, Katharina te 40593
(11)
EP1785445
URETHANACRYLATE
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(21)
EP06022454.0
(47) 16.10.2013
DUITSLAND (DE)
(22)
27.10.2006
(73) Bayer Intellectual Property GmbH (51) C08G 18/73
te 40789 MONHEIM,
(31)
270100
C08G 18/66
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08G 18/32
(32) 09.11.2005
(DE)
(11) EP2247637
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) SOMMER, Stefan te 51375
(21) EP09712285.7
(54) Double metal cyanide-catalyzed,
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
low unsaturation polyethers from
(22) 19.02.2009
DUITSLAND (DE)
boron-containing starters
BLUM, Harald te 97840
(31) 08151786
HAFENLOHR, BONDSREPUBLIEK
(47)
16.10.2013
(32) 22.02.2008
DUITSLAND (DE)
(73)
Bayer MaterialScience LLC te
(33) Europees Octrooi Bureau
LIPPEMEIER, Jürgen te 51147
PITTSBURGH, PA 15205,
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
(54) THERMOPLASTISCHES
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
POLYURETHAN MIT
(US)
FERNANDEZ, Miguel te E-08018
VERMINDERTER BELAGSBILDUNG
(72) Pazos, Jose F. te CHARLESTON,
BARCELONA, Spanje (ES)
(47) 16.10.2013
WV 25304, Verenigde Staten van
(51 C08G 18/67
(73) BASF SE te 67056
Amerika (US)
)
C08G 18/62
LUDWIGSHAFEN,
McDaniel, Kenneth G. te
C08G 18/08
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CHARLESTON, WV25311,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(11 EP2513178
(US)
)
(72) HENZE, Oliver Steffen te 49401
Browne, Edward P. te SOUTH
DAMME, BONDSREPUBLIEK
(21 EP10796335.7
CHARLESTON, WV 25309,
DUITSLAND (DE)
)
Verenigde Staten van Amerika
FRIEDERICHS,
Stephan
te
49088
(22 13.12.2010
(US)
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
)
Combs, George G. te MCMURRAY,
DUITSLAND (DE)
(31 09015763
PA 15317, Verenigde Staten van
KRECH, Rüdiger te 49356
)
10004513
Amerika (US)
DIEPHOLZ, BONDSREPUBLIEK
Wardius, Don S. te PITTSBURGH,
(32 19.12.2009
DUITSLAND (DE)
PA15228, Verenigde Staten van
)
29.04.2010
HACKMANN, Katja te 49393
Amerika (US)
LOHNE,
BONDSREPUBLIEK
(33 Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND
(DE)
(51)
C08G
65/329
)
Europees Octrooi Bureau
HANSEN, Marc te 27249
C08G 65/28
(54 NIEDRIGVISKOSE
MELLINGHAUSEN,
A61K 47/34
)
POLYURETHANACRYLATDISPERSIONEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2415800
(47 16.10.2013
(DE)
(21) EP10758845.1
)
(51) H01M 8/10
(22) 31.03.2010
(73 Bayer Intellectual Property GmbH te
H01B 1/12
)
40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) 2009088461
C08K 5/07
DUITSLAND (DE)
C08G 75/20
(32) 31.03.2009
C08G 69/48
(72 SOMMER, Stefan te 51375
(33) Japan
C08G 61/10
)
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
(54) HYPERBRANCHED
DUITSLAND (DE)
(11) EP2158230
POLYOXYALKYLENE COMPOUND
RISCHE, Thorsten te COLUMBUS,
(21) EP08747751.9
AND METHOD FOR PRODUCING
GEORGIA 31907-9477, Verenigde
SAME
(22) 07.05.2008
Staten van Amerika (US)
LUEHMANN, Erhard te 29699 BOMLITZ,
(47) 16.10.2013
(31) 745834
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (32) 08.05.2007
(73) NOF Corporation te SHIBUYA-KU
(32) 13.02.2009
(51) C09D
C08G
C08G
C08G
175/04
18/66
18/38
18/18
(11) EP2514778
(21) EP11162915.0
(22) 18.04.2011
(54) Liquid two-component coating
compositions
(47) 16.10.2013
(73) Coatings Foreign IP Co. LLC te
WILMINGTON, DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROTON CONDUCTING
ELECTROLYTE
(47) 16.10.2013
(73) Toyota Motor Engineering &
Manufacturing North America,
Inc. te ERLANGER, KY 41018,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
UNIVERSITY OF CHICAGO te
CHICAGO, IL 60637, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TOKYO 150-6019, Japan (JP)
(72) TAKEHANA Tsuyoshi te
KANAGAWA 210-0865, Japan (JP)
NAKAMOTO Ken-ichiro te
KANAGAWA 210-0865, Japan (JP)
ITOH Chika te KANAGAWA 2100865, Japan (JP)
(51) C08G
C08G
C08G
C08G
75/23
69/40
65/48
65/40
(11) EP2440597
(72) SUGIYAMA, Yuichiro te AICHI 470- (21) EP10724418.8
Nummer 43/12
(22) 31.05.2010
(31) 09162164
(32) 08.06.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SEGMENTIERTE
POLYARYLENETHERBLOCKCOPOLYMERE
(47) 16.10.2013
79
(54) Self emulsifying granules and
solvent free process for the
preparation of emulsions
therefrom
(47) 16.10.2013
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
(51)
(11)
(21)
(72) Faucher, Santiago te OAKVILLE
ONTARIO L6H 5W2, Canada (CA)
Carlini, Rina te OAKVILLE
ONTARIO L6H 0B9, Canada (CA)
Chung, Joo T. te WEBSTER, NY
GIBON, Cecile te 68159
14580, Verenigde Staten van
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Higuchi, Fumii te MISSISSAUGA
WEBER, Martin te 67487
ONTARIO L4Y 2H4, Canada (CA)
MAIKAMMER, BONDSREPUBLIEK
Qiu, Shigang S. te TORONTO
DUITSLAND (DE)
ONTARIO M9B 3J5, Canada (CA)
GAYMANS, Reinoud, J. te NL-7548
Chen, Allan K. te OAKVILLE
PX ENSCHEDE
ONTARIO L6H 6X1, Canada (CA)
STEPHEN, Ranimol te KERALA
Zwartz, Edward G. te
682032, India (IN)
MISSISSAUGA ONTARIO L5J 4B2,
D06M 15/643
Canada (CA)
C14C 9/02
Hawkins, Michael S. te
C10M 155/02
CAMBRIDGE ONTARIO N1S 3L5,
C09D 183/08
Canada (CA)
C08J 3/02
Andaya, Brian J. te ONTARIO, NY
C08G 77/26
14519, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP2516509
Leonardo, Joseph L. te PENFIELD,
EP10805864.5
NY 14526, Verenigde Staten van
21.12.2010
Amerika (US)
288903 P
(51) C08J 7/00
23 oktober 2013
(31) 09167834
(32) 13.08.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PORÖSE GELE AUF BASIS VON
AROMATISCHEN UND
CYCLOALIPHATISCHEN AMINEN
(47) 16.10.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FRICKE, Marc te 49090
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ELBING, Mark te 28857 SYKE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C08K 3/32
C08K 3/16
C08K 3/08
C08K 3/00
A23L 3/3436
(11) EP2467420
(21) EP10744909.2
(22) 13.08.2010
(31) 09167986
(32) 17.08.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2291439
(54) USE OF THERMOPLASTIC
COPOLYESTER OR COPOLYAMIDE
ELASTOMER TO INCREASE
OXYGEN SCAVENGER ACTIVITY OF
FUNCTIONALIZED POLYOLEFIN
FILMS
(54) WATER-DISPERSIBLE SILICONE
RESINS
(21) EP09765885.0
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(22) 18.06.2009
(31) 102008002515
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22)
(31)
(32) 22.12.2009
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, MICHIGAN 486860994, Verenigde Staten van
Amerika (US)
B05D 7/24
(32) 18.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DICHTUNGSARTIKEL
(72) BEKEMEIER, Thomas, Daniel te
(47) 16.10.2013
BIRCH RUN MI 48415, Verenigde (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Staten van Amerika (US)
Förderung der angewandten
EASTON, Thomas te BARRY CF63
Forschung e.V. te 80686
1FS, GROOT BRITTANNIË (GB)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
LIU, Yihan te MIDLAND MI 48642,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(72)
VISSING, Klaus-Dieter te 27321
(US)
MORSUM, BONDSREPUBLIEK
WIEBER, Gary, Michael te
DUITSLAND (DE)
MIDLAND MI 48642, Verenigde
NEESE, Gabriele te 28215
Staten van Amerika (US)
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
(51) G03G 9/093
DUITSLAND (DE)
G03G 9/087
BAALMANN, Alfred te 27711
G03G 9/08
OSTERHOLZ-SCHARMBECK,
C08K 5/34
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08K 5/00
(DE)
C08J 3/20
STAUGA, Peter te 27337
C08J 3/12
BLENDER, BONDSREPUBLIEK
C08J 3/05
DUITSLAND (DE)
(11) EP2264084
(51) C08J 9/28
(21) EP10165400.2
(22) 09.06.2010
(31) 485415
(32) 16.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
C08G 18/32
C08G 18/12
C08G 18/10
(11) EP2464676
(21) EP10737913.3
(22) 02.08.2010
(72) MENOZZI, Edoardo te I-42100
REGGIO EMILIA (RE), Italië (IT)
GALFRÉ, Enrico te I-12100
CUNEO, Italië (IT)
(51) C08L 27/16
C08L 27/12
C08L 23/28
(11) EP1991614
(21) EP07749793.1
(22) 02.02.2007
(31) 276520
(32) 03.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS COMPRISING
MELT-PROCESSABLE
THERMOPLASTIC
FLUOROPOLYMERS AND
METHODS OF MAKING THE SAME
(47) 16.10.2013
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN 551333427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KASPAR, Harald te D-41453
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 43/12
HINTZER, Klaus te D-41453
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 55/02
C08L 51/04
C08L 33/04
C08L 25/12
C08K 7/14
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
80
Brand, Thorsten, Dr. te 45772
MARL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Brenner, Gabriele te 48249
DÜLMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04D 7/00
E01C 7/26
C09K 3/10
EP2132262
C09K 3/00
EP08718104.6
C09J 201/10
20.03.2008
C09J 195/00
C09J 171/02
07105162
C09J 163/00
29.03.2007
C09J 133/06
Europees Octrooi Bureau
C08L 95/00
C08L 71/02
GLASS FIBER REINFORCED SAN
C08L 63/00
COMPOSITIONS WITH IMPROVED
C08L 43/04
STIFFNESS AND TOUGHNESS
C08L 33/06
16.10.2013
C08L 101/10
Styrolution Group GmbH te 60325
C08K 5/00
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
C08G 65/336
DUITSLAND (DE)
(11) EP1810994
23 oktober 2013
(11) EP1792947
(21) EP07000258.9
(22) 12.12.2000
(31) 35373899
(32) 13.12.1999
(33) Japan
(54) Molecular compound comprising
polymer having hydrogen bond
as component compound
(47) 16.10.2013
(73) NIPPON SODA CO., LTD. te
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165,
Japan (JP)
(72) Suzuki, Hiroshi, c/o Nippon Soda
Co., Ltd. te TOKYO 100-8165,
Japan (JP)
Abe, Satoru, c/o R&D Laboratory
for Sp. Chem. te ICHIHARA-SHI,
CHIBA 290-0045, Japan (JP)
(51) C09B 69/10
C09B 26/04
A61Q 5/00
(72) NIESSNER, Norbert te SINGAPORE
267773, Singapore (SG)
SHON, Kyung Ho te ULSAN, ZuidKorea (KR)
PONNUSWAMY, Ravi te
SINGAPORE 552506, Singapore
(SG)
(21) EP05795791.2
(32) 25.10.2004
18.03.2005
(31) 09165528
(51) C09J 151/08
C09J 151/06
C09J 133/00
C09D 151/08
C09D 151/06
C09D 133/00
C08L 51/08
C08L 51/06
C08L 33/00
C08G 63/00
C08F 289/00
C08F 283/01
(33) Japan
Japan
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CURABLE COMPOSITION
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2495282
(21) EP12170404.3
(22) 19.12.2006
(31) 102006009586
(32) 28.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 20.10.2005
(31) 2004310129
2005079291
(73) Kaneka Corporation te OSAKA
530-8288, Japan (JP)
(72) KAWAKAMI, Atsushi te OSAKA
530-8288, Japan (JP)
ANDO, Katsuhiro te HYOGO
6740067, Japan (JP)
(51) E01C 7/26
E01C 7/18
C09D 195/00
C08L 95/00
C08L 91/06
C08L 23/06
C08K 5/1515
C08K 5/103
(11) EP2454328
(21) EP10732373.5
(22) 15.07.2010
(32) 15.07.2009
(54) POLYMERIC HAIR DYES
(72) CREMER, Christian te 79540
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BECHERER, Oliver te 79739
SCHWÖRSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FRÖHLING, Beate te 79639
GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07300865.8
(51) C09D 5/00
C09B 57/00
C07D 405/04
(22) 16.03.2007
(11) EP2173816
(31) 0650931
(21) EP08786164.7
(47) 16.10.2013
(32) 17.03.2006
(22) 16.07.2008
(73) Evonik Röhm GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Frankrijk
(54) Heißversiegelungsmasse für
Aluminium- und
Polyethylenterephthalatfolien
gegen Polyvinylchlorid- und
Polystyrolbehälter
(11) EP1845134
(72) Löhden, Gerd, Dr. te 45136
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Balk, Sven, Dr. te 60594
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kaufmann, Marita, Dr. te 64347
GRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schröder, Axel, Dr. te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 07112790
(54) Liants routiers à base de bitume, (32) 19.07.2007
de fluxants d'origine naturelle
(33) Europees Octrooi Bureau
fonctionnalisés et de cire
(54) NIR-INERT SUBSTRATES
(47) 16.10.2013
COMPRISING BIS(73) COLAS te 92100 BOULOGNEOXODIHYDROINDOLYLENBILLANCOURT, Frankrijk (FR)
BENZODIFURANONES
(72) Deneuvillers, Christine te 92290, (47) 16.10.2013
CHATENAY MALABRY, Frankrijk
(73) BASF SE te 67056
(FR)
LUDWIGSHAFEN,
Harnois, Stéphane te 78280,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GUYANCOURT, Frankrijk (FR)
(DE)
(51) C08L 101/00
(72) RUCH, Thomas te 2800
C08K 5/00
Nummer 43/12
DELÉMONT, Zwitserland (CH)
BUGNON, Philippe te 1724 LE
MOURET, Zwitserland (CH)
BROWN, Paul te 79589 BINZEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HALL-GOULLE, Véronique te 4143
DORNACH, Zwitserland (CH)
(51) C09D 11/00
C09B 69/10
C09B 67/20
C09B 67/08
(11) EP2223972
(21) EP10000871.3
(22) 28.01.2010
(31) 2009042294
(32) 25.02.2009
(33) Japan
(54) Pigment composition, method of
producing water-based pigment
dispersion, water-based ink for
inkjet recording
(47) 16.10.2013
81
(11) EP2235115
(21) EP09702426.9
(22) 07.01.2009
(31) 08150363
(32) 17.01.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) POLYMERIC HAIR DYES
(47) 16.10.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MARQUAIS-BIENEWALD, Sophie te
68220 HEGENHEIM, Frankrijk (FR)
CREMER, Christian te 79540
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WALLQUIST, Olof te 4103
BOTTMINGEN, Zwitserland (CH)
FRÖHLING, Beate te 79639
GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(51) C09C 3/10
C09C 1/40
C09C 1/30
(72) Inushima, Reiko te
C09C 1/24
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA,
C09C 1/04
Japan (JP)
A61K 8/00
Hosokawa, Takafumi te
ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA, (11) EP2473566
Japan (JP)
(21) EP09792104.3
Yasuda, Koji te ASHIGARAKAMI(22) 31.08.2009
GUN, KANAGAWA, Japan (JP)
(54) SURFACE MODIFIED PIGMENT
Shibata, Naoya te
ASHIGARAKAMI-GUN, KANAGAWA, (47) 16.10.2013
Japan (JP)
(73) Colgate-Palmolive Company te
(51) C09D 11/00
NEW YORK, NY 10022, Verenigde
C09B 69/10
Staten van Amerika (US)
C09B 67/22
Kobo Products Inc. te SOUTH
C09B 67/20
PLAINFIELD, NJ 07080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1904580
(72)
SHAO, Yun te BELLE MEAD, NJ
(21) EP06763860.1
07080, Verenigde Staten van
(22) 23.06.2006
Amerika (US)
(31) 05106454
SCHLOSSMAN, David te SHORT
712503 P
HILLS, NJ 07078, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 14.07.2005
KONTRIMIENE, Neringa te
30.08.2005
SOMERSET, NJ 08873, Verenigde
(33) Europees Octrooi Bureau
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
HASKEL, Ariel te EAST
(54) PIGMENT DISPERSIONS WITH
BRUNSWICK, NJ 08816, Verenigde
POYMERIC DISPERSANTS HAVING
Staten van Amerika (US)
PENDING CHROMOPHORE
(51)
C09C 1/42
GROUPS
(11)
EP1791914
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
PARK, NJ 07932, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) PATEL, Navin te BRIDGEWATER, NJ
08807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MATHUR, Sharad te MACON, GA
31210, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KHOKHANI, Ashok te
MANALAPAN, NJ 07726, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FOLMAR, Kenneth, W. te MACON,
GA 31210, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C09D 4/00
C09D 133/08
C08K 5/55
C08K 5/00
C08J 3/24
(11) EP2445975
(21) EP10727716.2
(22) 22.06.2010
(31) 220927 P
(32) 26.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF CURING A COATING
COMPOSITION COMPRISING A
RADICAL CURABLE COMPOUND
AND AN ORGANOBORANE-AMINE
COMPLEX
(47) 16.10.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GUTOWSKI, Keith E. te
FARMINGTON HILLS MI 48335,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
OHRBOM, Walter H. te HARTLAND
TOWNSHIP MI 48353, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CRANFILL, David te WHITMORE
LAKE MICHIGAN 48189,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CAMPBELL, Donald H. te
HARTLAND MICHIGAN 48353,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) D06P 5/20
D06P 5/00
D06P 3/66
D06P 1/613
D06P 1/38
C09D 11/00
(73) AGFA GRAPHICS NV te 2640
MORTSEL, België (BE)
(21) EP05779263.2
(11) EP2246398
(22) 05.08.2005
(21) EP09713041.3
(72) JAUNKY, Wojciech te B-2640
MORTSEL, België (BE)
DEROOVER, Geert te B-2640
MORTSEL, België (BE)
LOCCUFIER, Johan te B-2640
MORTSEL, België (BE)
GROENENDAAL, Lambertus te B2640 MORTSEL, België (BE)
(31) 926752
(22) 16.02.2009
(32) 26.08.2004
(31) 2008040887
(51) C09B 69/10
A61Q 5/00
A61K 8/72
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 22.02.2008
(54) ULTRAFINE HYDROUS KAOLIN
(33) Japan
PIGMENTS, METHODS OF MAKING (54) INK COMPOSITION AND TEXTILE
THE PIGMENTS, AND METHODS
PRINTING METHOD USING THE
OF USING THE PIGMENTS IN
SAME
GLOSS PAINT FORMULATIONS
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha
(73) BASF Catalysts LLC te FLORHAM
te TOKYO 102-8172, Japan (JP)
Nummer 43/12
(72) SHIMIZU, Shinsuke te TOKYO 1158588, Japan (JP)
UMEDA, Mariko te TOKYO 1158588, Japan (JP)
AKATANI, Yoshiki te TOKYO 1158588, Japan (JP)
(51) E04F 21/16
E04F 13/02
C09D 129/00
C04B 41/48
C04B 26/28
(11) EP1794247
(21) EP05781629.0
(22) 05.09.2005
(31) 934838
(32) 03.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR APPLYING A LAYER
OF CELLULOSE MATERIAL
(47) 16.10.2013
(73) International Cellulose
Corporation te HOUSTON, TX
77045-0006, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LUCAS, Brian Ronald te
WARLINGHAM, SURREY CR6 9HJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) KEMPE, Steven Allan te
RICHMOND, TEXAS 77469,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WITT, Harry Joe te RICHMOND,
TEXAS, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOYER, William F te PEARLAND,
TEXAS 77585, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H01B 3/44
C09D 7/00
C09D 129/14
C08L 75/04
C08L 61/00
82
(32) 02.09.2008
23 oktober 2013
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C09D 133/06
(54) Low emission, high scrub VAE
latex paints
(11) EP2513240
(47) 16.10.2013
(21) EP10798037.7
(22) 14.12.2010
(73) Celanese International
(31) 09179971
Corporation te DALLES TX 75234(32) 18.12.2009
6034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Poole, Elizabeth A. te
(54) EIN-/ZWEIKOMPONENTEN
SPARTANBURG SOUTH CAROLINA
BESCHICHTUNGSMASSEN, DIE
29301, Verenigde Staten van
POLYMERDISPERSIONEN
Amerika (US)
ENTHALTEN, SOWIE VERFAHREN
Farwaha, Rajeev te BELLE MEAD
ZU DEREN HERSTELLUNG UND
NEW JERSEY 08502, Verenigde
DEREN VERWENDUNG IM
Staten van Amerika (US)
KORROSIONSSCHUTZ
Beauregard, Brett C. te LEAGUE
(47) 16.10.2013
CITY TEXAS 77573, Verenigde
(73) BASF SE te 67056
Staten van Amerika (US)
LUDWIGSHAFEN,
Beckman, Kristy Jo te HOUSTON,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TEXAS 77059, Verenigde Staten
(DE)
van Amerika (US)
Madl, Alexander, Dr. te 60316
(72) ELIZALDE, Oihana te 67056
FRANKFURT AM MAIN,
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
Müller, Harmin, Dr. te 65719
AMTHOR, Stephan te 67063
HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK
LUDWIGSHAFEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Schulte, Jörg L., Dr. te 60487
(DE)
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
HARTIG, Jens te 67063
DUITSLAND (DE)
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C09D 133/06
(DE)
C09D 131/04
(11) EP2277960
(51) C09D 143/04
(21) EP10011499.0
(11) EP2414466
(22) 26.08.2009
(21) EP10705812.5
(31) 190727 P
(22) 20.02.2010
(32) 02.09.2008
(31) 102009016195
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 03.04.2009
(54) Low emission, high scrub VAE
latex paints
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FEUCHTIGKEITSHÄRTENDE
BESCHICHTUNGSMITTEL AUF DER
BASIS APROTISCHER LÖSEMITTEL
(21) EP10744896.1
(73) Celanese International
ENTHALTEND BINDEMITTEL MIT
Corporation te DALLES TX 75234(22) 19.07.2010
ALKOXYSILANGRUPPEN UND
6034,
Verenigde
Staten
van
DEREN VERWENDUNG
(31) 102009026343
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(32) 06.08.2009
(72) Poole, Elizabeth A. te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SPARTANBURG SOUTH CAROLINA (73) BASF Coatings GmbH te 48165
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
29301, Verenigde Staten van
(54) LÖSEMITTELZUSAMMENSETZUNG
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
UND
Farwaha, Rajeev te BELLE MEAD (72) HOFFMANN, Peter te 48308
DRAHTBESCHICHTUNGSMITTEL
NEW JERSEY 08502, Verenigde
SENDEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 16.10.2013
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(73) Elantas GmbH te 46483 WESEL,
Beauregard, Brett C. te LEAGUE
SCHNIER, Benedikt te 48231
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CITY TEXAS 77573, Verenigde
WARENDORF, BONDSREPUBLIEK
(DE)
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Beckman, Kristy Jo te HOUSTON,
(72) SONCINI, Giancarlo te 13503-240
WESTHOFF, Elke te 48565
TEXAS 77059, Verenigde Staten
RIO CLARO, Brazilië (BR)
STEINFURT, BONDSREPUBLIEK
van Amerika (US)
LIENERT, Klaus-Wilhelm te 22763
DUITSLAND (DE)
Madl, Alexander, Dr. te 60316
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
MÖLLER, Bernadette te 48734
FRANKFURT AM MAIN,
DUITSLAND (DE)
MARIA-VEEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(51) C09D 133/06
(DE)
C09D 131/04
(51) D21H 21/20
Müller, Harmin, Dr. te 65719
D21H 17/46
(11) EP2277959
HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK
C09D 153/00
DUITSLAND (DE)
(21) EP10011497.4
C09D 151/00
Schulte, Jörg L., Dr. te 60487
(22) 26.08.2009
C08L 53/00
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
C08L 51/00
(31) 190727 P
(11) EP2462201
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
83
23 oktober 2013
(11) EP2057316
(32) 15.02.2007
(21) EP08827334.7
(21) EP07786430.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 07.08.2008
(22) 30.07.2007
(54) AQUEOUS COATING
(31) 2007210331
COMPOSITION HAVING REDUCED (32) 10.08.2007
PLATE OUT
(33) Japan
(47) 16.10.2013
(54) SURFACE TREATING METHOD,
(73) Arkema Inc. te PHILADELPHIA,
SURFACE-TREATED POWDER AND
PENNSYLVANIA 19103, Verenigde
COSMETIC PREPARATION
Staten van Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(72) SHAY, Gregory, D. te CARY, NC
(73) Shiseido Company, Ltd. te CHUO27511, Verenigde Staten van
KU TOKYO 104-8010, Japan (JP)
Amerika (US)
Dow Corning Toray Co., Ltd. te
BRENNAN, David, J. te MIDLAND,
TOKYO, 100-0004, Japan (JP)
MI 48640, Verenigde Staten van
(72) IKEDA, Tomoko te YOKOHAMA-SHI
Amerika (US)
KANAGAWA 224-8558, Japan (JP)
DAVIS, Herb, S. te ZEBULON, NC
NAKAMA, Yasunari te YOKOHAMA27597, Verenigde Staten van
SHI KANAGAWA 224-8558, Japan
Amerika (US)
(JP)
(51) C09D 201/00
KANEKO, Katsuyuki te
C09D 175/04
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 224C09D 167/00
8558, Japan (JP)
C08G 18/80
NISHIHAMA, Shuji te YOKOHAMAC08G 18/42
SHI KANAGAWA 224-8558, Japan
(11) EP2373719
(JP)
IIMURA, Tomohiro te ICHIHARA(21) EP09778059.7
SHI CHIBA 299-0108, Japan (JP)
(22) 22.08.2009
OKAWA, Tadashi te ICHIHARA-SHI
(31) 102008060454
CHIBA 299-0108, Japan (JP)
(32) 05.12.2008
(51) C09K 8/584
(31) 102006040771
(32) 31.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PAPIERERZEUGNIS UND
VERFAHREN ZU DESSEN
HERSTELLUNG SOWIE DESSEN
VERWENDUNG
(47) 16.10.2013
(73) SCA Hygiene Products GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STORSBERG, Joachim te 55286
WÖRRSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LASCHEWSKY, André te 14469
POTSDAM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EICHHORN, Stephan te 64579
GERNSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STAPEL, Siegfried te 68307
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09D
C09D
C08G
C08G
175/16
175/14
18/48
18/42
(11) EP1591502
(21) EP05008131.4
(22) 14.04.2005
(31) 832510
(32) 27.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) UV-Curable coating composition
(47) 16.10.2013
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(54) BESCHICHTUNGSMITTEL UND
DARAUS HERGESTELLTE
BESCHICHTUNGEN MIT HOHER
KRATZBESTÄNDIGKEIT UND
WITTERUNGSSTABILITÄT SOWIE
GUTEN OPTISCHEN
EIGENSCHAFTEN
(47) 16.10.2013
(73) BASF Coatings GmbH te 48165
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2225343
(21) EP08845019.2
(22) 29.10.2008
(31) 983759 P
(32) 30.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED ENHANCED OIL
RECOVERY SURFACTANT
FORMULATION AND METHOD OF
MAKING THE SAME
(47) 16.10.2013
(72) KLEIN, Günter te 48165
(73) Chevron Oronite Company LLC te
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
SAN RAMON, CA 94583,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
FELDMANN, Björn te 48165
(US)
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
Dvorchak, Michael J. te
Chevron U.S.A. Inc. te SAN
DUITSLAND
(DE)
MONROEVILLE, PA 15146,
RAMON, CA 94583, Verenigde
HOLTSCHULTE,
Sabine
te
40213
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(US)
(72)
CAMPBELL, Curtis, Bay te SAN
DUITSLAND
(DE)
Galeza, Larry te MERCER, PA
RAMON, CALIFORNIA 94583HOTTENBACHER, Silke te 48165
16137, Verenigde Staten van
0806, Verenigde Staten van
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Wade, Robert A. te CARNEGIE, PA
DENSLOW, Theresa, Ann te
POPPE, Andreas te 97753
15106, Verenigde Staten van
CONCORD CALIFORNIA 94521,
KARLSTADT, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
Bridges, Clifford M. te
(US)
CLAUSEN-MEIRING, Ulrike te
PITTSBURGH, PA 15208,
PRUKOP, Gabriel te KATY TEXAS
48308 SENDEN,
Verenigde Staten van Amerika
77493, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
Amerika (US)
(DE)
Subramanian, Ramesh te
DWARAKANATH, Varadarajan te
CORAOPOLIS, PA 15108,
(51) C09K 3/18
HOUSTON TEXAS 77008,
Verenigde Staten van Amerika
C09C 3/12
Verenigde Staten van Amerika
(US)
C09C 1/28
(US)
C09C 1/00
C09D 201/00
JACKSON, Adam, Christopher te
A61Q 1/12
LEAGUE CITY TEXAS 77573,
EP2121858
A61Q 1/02
Verenigde Staten van Amerika
EP08725694.7
A61K 8/25
(US)
A61K 8/19
15.02.2008
MALIK, Taimur te HOUSTON
(11) EP2180028
TEXAS 77077, Verenigde Staten
901356 P
(73) Bayer MaterialScience LLC te
PITTSBURGH, PA 15205,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 43/12
van Amerika (US)
CHATURVEDI, Tanmay te
HOUSTON TEXAS 77042,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
84
(21) EP09167926.6
(47) 16.10.2013
(22) 14.08.2009
(73) Kyodo Yushi Co., Ltd. te
KANAGAWA 251-8588, Japan (JP)
(31) 256142
(32) 22.10.2008
(51) C09K 8/80
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2010624
(54) Blue-green and green phosphors
for lighting applications
(21) EP07724483.8
(22) 23.04.2007
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(47) 16.10.2013
(72) GOTO, Koichi te FUJISAWA-SHI
KANAGAWA 251-8588, Japan (JP)
AIZAWA, Yuji te FUJISAWA-SHI
KANAGAWA 251-8588, Japan (JP)
MIMA, Satoshi te FUJISAWA-SHI
KANAGAWA 251-8588, Japan (JP)
(51) C11D 3/37
C11D 3/22
24.04.2006
C11D 3/00
C08B 5/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08B 31/00
KONSOLIDIERTE PROPPANTS MIT (72) Setlur, Anant Achyut te
C08B 30/18
NISKAYUNA,
NY
12309,
Verenigde
HOHER MECHANISCHER
C08B 15/05
Staten van Amerika (US)
FESTIGKEIT UND VERFAHREN ZU
C08B 15/00
Chandran, Ramachandran Gopi te
DEREN HERSTELLUNG
C08B 11/20
560037
BANGALORE,
India
(IN)
16.10.2013
(11)
EP1572849
Henderson, Claire Susan te
EPG (Engineered nanoProducts
SCHENECTADY, NY 12305,
(21) EP03814782.3
Germany) AG te 64347
Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.12.2003
GRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
(31) 435065 P
Nammalwar, Prasanth Kumar te
560037 BANGALORE, India (IN)
ALTHERR, Andreas te 66583
(32) 19.12.2002
Radkov, Emil te EUCLID, OH
SPIESEN-ELVERSBERG,
(33) Verenigde Staten van Amerika
44132, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANTI-FILMING MATERIALS,
Amerika (US)
(DE)
COMPOSITIONS AND METHODS
ENDRES, Klaus te 66424
(51) F23J 11/12
HOMBURG, BONDSREPUBLIEK
(47)
16.10.2013
F23J 11/02
DUITSLAND (DE)
(73) THE PROCTER & GAMBLE
C10B 9/00
REINHARD, Bernd te 66663
COMPANY te CINCINNATI, OH
C10B 21/20
MERZIG-BROTDORF,
45202, Verenigde Staten van
C10B 15/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(11)
EP1427794
(DE)
(72)
PRICE, Kenneth, Nathan te
SCHMIDT, Helmut te 66130
(21) EP02705729.8
WYOMING, OH 45215, Verenigde
SAARBRÜCKEN-GÜDINGEN,
(22) 11.01.2002
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 783195
DIRR, Penny, Sue te FAIRFIELD,
(DE)
OH 45014, Verenigde Staten van
(32) 14.02.2001
G01N 33/92
Amerika (US)
(33)
Verenigde
Staten
van
Amerika
G01N 33/58
SCHEIBEL, Jeffrey, John te
C09K 11/06
(54) METHOD FOR DECREASING GAS
LOVELAND, OH 45140, Verenigde
C07F 9/09
FLOW RATES IN A SOLE FLUE GAS
Staten van Amerika (US)
C07F 5/02
SYSTEM
PARRY, Diane, Barbara te
C07D 311/78
CINCINNATI, OH 45252, Verenigde
(47) 16.10.2013
Staten van Amerika (US)
EP2069460
(73) SunCoke Technology and
WAITS, Leslie, Dawn te
EP07834859.6
Development LLC te KNOXVILLE,
CINCINNATI, OH 45220, Verenigde
TN 37934, Verenigde Staten van
06.09.2007
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
54974206
(51) C11D 3/37
(72) WESTBROOK, Richard, W. te
54974006
C11D 3/16
CONCORD, TENNESSEE,
06.09.2006
C11D 3/00
Verenigde Staten van Amerika
07.09.2006
C08L 83/04
(US)
C08K 9/04
Nieuw-Zeeland
(51) C23F 11/16
C08K 3/36
Nieuw-Zeeland
C23F 11/14
C08G 77/46
FLUORESCENT CELL MARKERS
C23F 11/12
B01D 19/04
16.10.2013
C10N 40/22
(11) EP2393909
C10N 40/20
KODE Biotech Limited te
(21) EP10704625.2
C10N 30/16
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
C10M 141/08
(22) 03.02.2010
Korchagina, Elena te MOSCOW
C10M 135/36
(31) 0901662
117218, Russische Federatie (RU)
C10M 133/50
Bovin, Nikolai Vladimirovich te
(32) 04.02.2009
(11) EP2110426
MOSCOW 117437,
(33) GROOT BRITTANNIË
Russische Federatie (RU)
(21) EP08704372.5
(54) FOAM CONTROL COMPOSITION
Henry, Stephen Micheal te
(22) 01.02.2008
ELLERSLIE, AUCKLAND, Nieuw(47) 16.10.2013
(31) 2007022883
Zeeland (NZ)
(73) Dow Corning Corporation te
(32) 01.02.2007
MIDLAND, MICHIGAN 48686,
H01L 33/50
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
C09K 11/64
(US)
(54) METALWORKING FLUID AND
EP2180032
Dow Corning Toray Co., Ltd. te
METALWORKING METHOD
(31) 102006018939
(32)
23 oktober 2013
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 43/12
85
TOKYO, 100-0004, Japan (JP)
COMPRISING AN ENZYME
TRIGGERED RELEASE SYSTEM
(72) DELBRASSINNE, Pascal te B-1330
RIXENSART, België (BE)
(47) 16.10.2013
L'HOSTIS, Jacqueline te B-7830
(73) Unilever N.V. te 3013 AL
SILLY, België (BE)
ROTTERDAM
ZENG, Jianren te CHIBA, Japan
Unilever PLC, A Company
(JP)
Registered in England and Wales
under Company no. 41424 te
(51) D06M 15/11
LONDON EC4Y 0DY GREATER
C11D 3/22
LONDON, GROOT BRITTANNIË
(11) EP1989281
(GB)
(21) EP07705977.2
(72) BONSALL, Judith, Maria te
(22) 28.02.2007
BEBINGTON, MERSEYSIDE CH63
3JW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 777447 P
BORUP, Fleming te DK-2880
(32) 28.02.2006
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(33) Verenigde Staten van Amerika
CALISSEN, Thomas Honger te DK2880 BAGSVAERD, Denemarken
(54) FABRIC CARE COMPOSITIONS
(DK)
COMPRISING CATIONIC STARCH
CHAPPLE, Andrew Paul te
(47) 16.10.2013
BEBINGTON, MERSEYSIDE CH63
(73) The Procter & Gamble Company
3JW, GROOT BRITTANNIË (GB)
te CINCINNATI, OH 45202,
HACKETT, Anthony te
Verenigde Staten van Amerika
BEBINGTON, MERSEYSIDE CH63
(US)
3JW, GROOT BRITTANNIË (GB)
JONES, Christopher Clarkson te
(72) WARD, Alice Marie te
BEBINGTON, MERSEYSIDE CH63
MIDDLETOWN, OHIO 45042,
3JW, GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
MEALING, David Richard Arthur te
(US)
BEBINGTON, MERSEYSIDE CH63
GIZAW, Yonas te CINCINNATI,
3JW, GROOT BRITTANNIË (GB)
OHIO 45246, Verenigde Staten
SALKAR, Rajesh Amrit te
van Amerika (US)
BEBINGTON, MERSEYSIDE CH63
(51) C11D 3/33
3JW, GROOT BRITTANNIË (GB)
C11D 11/00
SCHNORR, Kirk Matthew te DKC11D 1/88
2880 BAGSVAERD, Denemarken
C11D 1/10
(DK)
A61L 2/18
SIMONSEN, Ole te DK-2880
A01N 47/44
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
A01N 43/50
WIETH, Christian te DK-2880
A01N 37/44
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(11) EP2236594
(51) C11D 3/37
(21) EP08853716.2
C11D 17/00
(22) 27.11.2008
A61Q 19/00
A61K 8/58
(31) 2007307261
A61K 8/03
2007307262
(32) 28.11.2007
28.11.2007
(11) EP1894994
(33) Japan
Japan
(22) 28.08.2007
(54) METHOD FOR REMOVING
BIOFILMS
(21) EP07016799.4
(31) 824246 P
102006041291
(47) 16.10.2013
(32) 31.08.2006
01.09.2006
(73) Kao Corporation te CHUO-KU
TOKYO 103-8210, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) ISOBE, Kazuo te WAKAYAMA-SHI
WAKAYAMA 640-8580, Japan (JP)
OKAUCHI, Yuji te WAKAYAMA-SHI
WAKAYAMA 640-8580, Japan (JP)
(54) Zwei- oder mehrphasiges
Gesichtsreinigungsmittel mit
verbessertem reversiblen
Mischungs- und
Entmischungsverfahren
(51) C11D 3/386
C11D 17/00
(11) EP2254982
(21) EP09726019.4
(22) 25.03.2009
(31) 08153568
(32) 28.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) DETERGENT COMPOSITION
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
Staten van Amerika (US)
(51) C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
7/26
7/16
3/22
3/065
3/06
17/04
(11) EP1604003
(21) EP04719538.3
(22) 11.03.2004
(31) 0305493
(32) 11.03.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) WATER-SOLUBLE PACKAGES
CONTAINING LIQUID
COMPOSITIONS
(47) 16.10.2013
(73) Reckitt Benckiser N.V. te 2132 WT
HOOFDDORP
(72) FREGONESE, D., Reckitt
Benckiser Produktions GmbH te
67059 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HOUSMEKERIDES, C., E., Reckitt
Benckiser te 67059
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12P 7/00
C12P 19/14
C12P 19/00
C12C 7/00
(11) EP2004794
(21) EP07727693.9
(22) 03.04.2007
(31) 200600483
(32) 04.04.2006
(33) Denemarken
(54) MASHING PROCESS
(47) 16.10.2013
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(72) ELVIG, Niels te DK-2840 HOLTE,
Denemarken (DK)
(51) C12R 1/24
C12R 1/225
C12N 1/38
C12N 1/20
A61K 35/74
(11) EP1893744
(21) EP06754518.6
(22) 22.06.2006
(31) 05013494
740084 P
(32) 22.06.2005
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
28.11.2005
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (33) Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Hollenbrock, Martina te 40723
(54) METHODS AND MEANS FOR
HILDEN, BONDSREPUBLIEK
PROTECTING THE SKIN AGAINST
DUITSLAND (DE)
PATHOGENIC MICROORGANISMS
Kreisig, Annette te 6291 CJ VAALS
(47)
16.10.2013
Taylor, Tim te DR. PHOENIX, AZ
85013 ARIZONA, Verenigde
(73) OrganoBalance GmbH te 13355
Nummer 43/12
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) LANG, Christine te 10625 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEILMANN, Andreas te 12247
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VEEN, Markus te 84453
ALTMÜHLDORF/INN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BUDDE, Eckhard te 50733 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BÖTTNER, Mewes te 10407
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REINDL, Andreas te 68199
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KNÖLL, Rolf te 69514
LAUDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12N 9/12
(11) EP1910529
(21) EP06762910.5
(22) 31.07.2006
(31) 05291627
(32) 29.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) POLYNUCLEOTIDES ENCODING
HLA-B7-RESTRICTED HTERT
EPITOPES FOR USE IN THE
PREVENTION AND/OR
TREATMENT OF CANCER
(47) 16.10.2013
86
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVÆRD, Denemarken (DK)
(72) HANSEN, Eva Holm te DK-3500
VAERLOESE, Denemarken (DK)
SKOVLUND, Dominique Aubert te
DK-2200 COPENHAGEN N,
Denemarken (DK)
SOERENSEN, Hanne Risbjerg te
DK-2840 HOLTE, Denemarken
(DK)
(51) C12N 9/54
C11D 3/386
23 oktober 2013
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
C12N 15/10
B82Y 5/00
(11) EP2155770
(21) EP08755764.1
(22) 16.05.2008
(31) 930457 P
(32) 16.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 21.08.2001
(54) A VERSATILE NUCLEIC ACID
HAIRPIN MOTIF FOR
PROGRAMMING BIOMOLECULAR
SELF-ASSEMBLY PATHWAYS
(31) 200001232
(47) 16.10.2013
(32) 21.08.2000
(73) California Institute of Technology
te PASADENA, CA 91125,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1313846
(21) EP01957791.5
(33) Denemarken
(54) SUBTILASE ENZYMES
(47) 16.10.2013
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(72) YIN, Peng te PASADENA, CA
91106, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PIERCE, Niles, A. te PASADENA,
CA 91104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) OUTTRUP, Helle te DK-3500
VAERLOESE, Denemarken (DK)
PEDERSEN, Poul Erik te DK-2860
SOEBORG, Denemarken (DK)
(51) C12N 15/10
SØRENSEN, Marianne Vind te DK- (11) EP2322613
4000 ROSKILDE, Denemarken
(21) EP11001814.0
(DK)
(22) 14.04.2005
(51) C12N 15/63
C12N 15/12
C12N 15/09
C07K 14/78
(11) EP2454367
(21) EP10800176.9
(31) 826113
(32) 16.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Reagents and methods for
isolation of purified RNA
(22) 19.07.2010
(73) INSTITUT PASTEUR te 75724
(47) 16.10.2013
PARIS CEDEX 15, Frankrijk (FR)
(31) 335432 P
(73) Chomczynski, Piotr te
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE
271218 P
CINCINNATI, OHIO 45208,
ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (32) 07.01.2010
Verenigde Staten van Amerika
(INSERM) te 75654 PARIS CÉDEX
(US)
17.07.2009
13, Frankrijk (FR)
(72) Chomczynski, Piotr te
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) LANGLADE-DEMOYEN, Pierre te FCINCINNATI, OHIO 45208,
Verenigde Staten van Amerika
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(54)
DESIGNER
COLLAGENS
AND
USES
GARCIA PONS, Francisco te F(US)
THEREOF
78310 MAUREPAS, Frankrijk (FR)
(51)
C12Q 1/68
ADOTEVI, Olivier te F-94130
(47) 16.10.2013
C12N 9/12
NOGENT SUR MARNE, Frankrijk
(73) The Texas A&M University System
C12N 15/11
(FR)
te COLLEGE STATION, TX 77843C07K 14/22
CARDINAUD, Sylvain te F-78420
3369, Verenigde Staten van
C07K 14/195
CARRIÈRES SUR SEINE, Frankrijk
Amerika (US)
C07H 21/00
(FR)
(72) RUSSELL, Brooke, H. te
NEUVEUT, Christine te F-94160
(11) EP1858918
PEARLAND TX 77584, Verenigde
ARCUEIL, Frankrijk (FR)
(21) EP06743586.7
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 9/24
HOOK, Magnus te HOUSTON TX
(22) 16.03.2006
77005, Verenigde Staten van
(11) EP2215224
(31) 0502630
Amerika (US)
(21) EP08854492.9
(32) 17.03.2005
HAHN, Mariah, S. te COLLEGE
(22) 26.11.2008
STATION TX 78745, Verenigde
(33) Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(31) 07121642
(54) FRAGMENTS D'ACIDES
COSGRIFF-HERNANDEZ,
NUCLEIQUES ET METHODE DE
(32) 27.11.2007
Elizabeth, M. te COLLEGE
DETECTION SPECIFIQUE PAR
(33) Europees Octrooi Bureau
STATION TX 77845, Verenigde
IDENTIFICATION MOLECULAIRE
Staten van Amerika (US)
(54) POLYPEPTIDES HAVING ALPHADE DIFFERENTES ESPECES DE
SEO, Neungseon te WESTFIELD IN
GLUCURONIDASE ACTIVITY AND
BACTERIES DU GENRE
46074, Verenigde Staten van
POLYNUCLEOTIDES ENCODING
ACINETOBACTER
Amerika (US)
SAME
(47)
16.10.2013
XU, Xuejun te MISSOURI CITY TX
(47) 16.10.2013
77459, Verenigde Staten van
(73) Université de la Méditerranée,
Nummer 43/12
Aix-Marseille II te 13284
MARSEILLE CEDEX 07, Frankrijk
(FR)
CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS) te 75794 PARIS CEDEX
16, Frankrijk (FR)
(72) LA SCOLA, Bernard te 13790
ROUSSET, Frankrijk (FR)
RAOULT, Didier te F-13008
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
(51) C12N 15/29
C07K 14/415
A61K 39/36
A61K 38/56
A61K 31/7088
(11) EP2261336
(21) EP10009677.5
(22) 01.12.2004
(31) 10359351
(32) 16.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DNA-Sequenz und rekombinante
Herstellung von Gruppe-4
Majorallergenen aus Getreiden
(47) 16.10.2013
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Fiebig, Helmut, Prof. te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nandy, Andreas, Dr. te 22175
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Cromwell, Oliver, Dr. te 23701
SUESEL-FASSENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12N 15/82
(11) EP2324117
(21) EP09786163.7
(22) 21.08.2009
(31) 91075 P
(32) 22.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INCREASING CELL WALL
DEPOSITION AND BIOMASS IN
PLANTS
(47) 16.10.2013
(73) Alellyx S.A. te CEP-13069-380
CAMPINAS/SP, Brazilië (BR)
(72) ARRUDA, Paulo te CEP 13069380, Brazilië (BR)
GERHARDT, Isabel, Rodrigues te
CEP 13069-380, Brazilië (BR)
(51) C12P 13/04
C12N 9/12
C07K 14/24
(11) EP1715055
(21) EP06112225.5
(22) 05.04.2006
(31) 102005018835
(32) 22.04.2005
87
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
23 oktober 2013
Dentistry Of New Jersey te
SOMERSET, NJ 08873, Verenigde
(54) Verfahren zur Herstellung von LStaten van Amerika (US)
Aminosäuren unter Verwendung
verbesserter Stämme der Familie (72) Inouye, Masayori te NEW
Enterobacteriaceae
BRUNSWICK NEW JERSEY 08901,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(US)
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
Phadtare, Sangita te HIGHLAND
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
PARK NEW JERSEY 08904,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Rieping, Mechthild, Dr. te 33619
(US)
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
Kato, Ikunoshin te OTSU, SHIGA
DUITSLAND (DE)
520-2193, Japan (JP)
Zhu, Ling te HURTSVILLE, NSW
(51) C12P 13/08
2220, Australië (AU)
C12N 1/21
Mukai, Hiroyuki te OTSU, SHIGA
(11) EP1720993
520-2193, Japan (JP)
Uemori, Takashi te OTSU, SHIGA
(21) EP05710272.5
520-2193, Japan (JP)
(22) 09.02.2005
Nishiwaki, Kazue te OTSU, SHIGA
(31) 2004103986
520-2193, Japan (JP)
601144 P
(51) C12R 1/645
(32) 12.02.2004
C12P 21/00
13.08.2004
C12N 9/24
(33) Russische Federatie
C12N 9/10
Verenigde Staten van Amerika
C12N 5/10
C12N 1/14
(54) METHOD FOR PRODUCING LTHREONINE USING BACTERIA
(11) EP2333096
BELONGING TO THE GENUS
(21) EP10012603.6
ESCHERICHIA
(22) 20.02.2004
(47) 16.10.2013
(31) 371877
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 104616082
8315, Japan (JP)
(32) 20.02.2003
(72) AKHVERDIAN, Valery, Zavenovich
08.07.2003
te MOSCOW 117593,
(33)
Verenigde Staten van Amerika
Russische Federatie (RU)
Verenigde Staten van Amerika
SAVRASOVA, Ekaterina,
Alekseevna te MOSCOW 107370, (54) Expression of class 2
Russische Federatie (RU)
mannosidase and class III
SAMSONOVA, Natalia, Nikolaevna
mannosidase in lower eukaryotic
te MOSCOW 117186,
cells
Russische Federatie (RU)
(47) 16.10.2013
ERMISHEV, Vladimir, Yurievich te
(73) GlycoFi, Inc. te LEBANON, NH
MOSCOW 127644,
03766, Verenigde Staten van
Russische Federatie (RU)
Amerika (US)
ALTMAN, Irina, Borisovna te
MOSCOW 119435,
(72) Hamilton, Stephen R. te ENFIELD,
Russische Federatie (RU)
NH 03748, Verenigde Staten van
PTITSYN, Leonid, Romanovich te
Amerika (US)
MOSCOW 115404,
(51) C12Q 1/02
Russische Federatie (RU)
(11) EP1774021
(51) C12P 19/34
(21) EP05779466.1
(11) EP2468880
(22) 01.08.2005
(21) EP12000208.4
(31) 102004037062
(22) 02.03.2009
102005003457
(31) 67596 P
(32) 30.07.2004
2008129745
25.01.2005
195747 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 29.02.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
16.05.2008
(54)
VERFAHREN UND TEILESATZ FÜR
09.10.2008
DIE MIKROBIOLOGISCHE
(33) Verenigde Staten van Amerika
BESTIMMUNG VON VITAMINEN IN
Japan
STOFFGEMISCHEN
Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(54) Cold shock protein compositions
and methods and kits for the use (73) IFP Privates Institut für
Produktqualität GmbH te 12247
thereof
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(47) 16.10.2013
DUITSLAND (DE)
(73) University Of Medicine And
(72) ARMBRUSTER, Franz Paul te
Nummer 43/12
64625 BENSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WEBER, Wolfgang IfP Privates
Institut für te 12247 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12Q 1/56
C12Q 1/48
(11) EP2486144
(21) EP10732641.5
(22) 16.06.2010
(31) 102009048198
(32) 05.10.2009
88
(47) 16.10.2013
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BARTSCH, Klaus te 61462
KÖNIGSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHULZ, Arno te 65817
EPPSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12Q 1/68
C12N 15/09
(11) EP1995326
(21) EP06840372.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 26.12.2006
(54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG
VON FAKTOR XIII MITTELS
NAD(P)H-ANALOGA
(31) 2006072581
(32) 16.03.2006
(47) 16.10.2013
(54) TWO STAGE METHODS FOR
EXAMINING NUCLEIC ACID BY
USING ONE AND THE SAME
SAMPLE
(73) Siemens Healthcare Diagnostics
Products GmbH te 35041
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(47) 16.10.2013
(72) CHRIST, Gerlinde te 35043
(73) Japan Software Management Co.,
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
Ltd. te YOKOHAMA-SHI
DUITSLAND (DE)
KANAGAWA 221-0056, Japan (JP)
KAPPEL, Andreas te 61462
Igarashi, Takao te YOKOHAMA-SHI
KOENIGSTEIN, BONDSREPUBLIEK
KANAGAWA 244-0813, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Nasu, Hisanori te YOKOHAMA-SHI
VITZTHUM, Frank te 35094
KANAGAWA 245-0018, Japan (JP)
LAHNTAL, BONDSREPUBLIEK
(72)
NASU, Hisanori te YOKOHAMADUITSLAND (DE)
SHI, KANAGAWA 2450018, Japan
(51) G01N 33/74
(JP)
G01N 33/542
TSUJIMOTO, Atsumi te
G01N 33/50
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 221C12Q 1/66
0056, Japan (JP)
KOBAYASHI, Takanori te
(11) EP2507383
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 231(21) EP10784516.6
0802, Japan (JP)
(22) 29.11.2010
(51) C12Q 1/68
(31) 09177694
C07H 19/173
(32) 02.12.2009
(11) EP2209911
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) IMPROVED METHOD FOR
SCREENING A POTENTIAL
MODULATOR COMPOUND OF A
TASTE RECEPTOR
(47) 16.10.2013
(73) Unilever NV te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(72) WIELAND, Kerstin te NL-3133 AT
VLAARDINGEN
(51) G01N 33/50
C12Q 1/68
(11) EP1771576
(21) EP05762739.0
(22) 07.07.2005
(31) 102004035137
(47)
(73)
(32) 20.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WIRKSTOFFE ZUR STEIGERUNG
DER PATHOGENABWEHR IN
PFLANZEN UND METHODEN ZU
IHRER AUFFINDUNG
(72)
23 oktober 2013
KIM, Dae, H. te NEW YORK, NY
10027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GUO, Jia te NEW YORK, NY 10027,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MENG, Qinglin te NEW YORK, NY
10025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LI, Zengmin te NEW YORK, NY
10032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CAO, Huanyan te NEW YORK, NY
10027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
C07K 16/32
(11) EP2318548
(21) EP09791584.7
(22) 17.08.2009
(31) 170367
189053
208206
194702
P
P
P
P
(32) 17.04.2009
15.08.2008
20.02.2009
30.09.2008
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
PREDICTING RESPONSE OF CELLS
TO A THERAPEUTIC AGENT
(47) 16.10.2013
(73) Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
te CAMBRIDGE, MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SCHOEBERL, Birgit te
CAMBRIDGE, MA 02141,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EP08841439.6
HARMS, Brian te ROSLINDALE, MA
02131, Verenigde Staten van
17.10.2008
Amerika (US)
999580 P
GIBBONS, Francis, David te
999575 P
LEXINGTON, MA 02420,
19.10.2007
Verenigde Staten van Amerika
19.10.2007
(US)
FITZGERALD, Jonathan, Basil te
Verenigde Staten van Amerika
ARLINGTON, MA 02474,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
DNA SEQUENCING WITH NON(US)
FLUORESCENT NUCLEOTIDE
ONSUM, Matthew, David te
REVERSIBLE TERMINATORS AND
JAMAICA PLAIN, MA 02130,
CLEAVABLE LABEL MODIFIED
Verenigde Staten van Amerika
NUCLEOTIDE TERMINATORS AND
(US)
A DEOXYINOSINE ANALOGUE
NIELSEN, Ulrik te QUINCY, MA
WITH A REVERSIBLE TERMINATOR
02169, Verenigde Staten van
GROUP
Amerika (US)
16.10.2013
KUBASEK, William te BELMONT,
The Trustees of Columbia
MA 02178, Verenigde Staten van
University in the City of New York
Amerika (US)
te NEW YORK, NY 10027,
(51) G01N 27/414
Verenigde Staten van Amerika
C12Q 1/68
(US)
(11) EP2251435
JU, Jingyue te ENGLEWOOD
(21) EP10174104.9
CLIFFS, NJ 07632, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 02.03.2007
Nummer 43/12
89
(54) Sensing apparatus for monitoring
PARIS, Frankrijk (FR)
nucleic acid amplification, using (51) C12Q 1/70
an ion-sensitive field effect
transistor (ISFET) for pH sensing (11) EP1866445
(21) EP06732970.6
(47) 16.10.2013
(73) DNA Electronics Ltd te LONDON
WC1N 2EB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 30.03.2006
(31) 05075742
(32) 30.03.2005
(72) Toumazou, Christofer te LONDON, (33) Europees Octrooi Bureau
SW7 2AZ, GROOT BRITTANNIË
(54) IDENTIFICATION OF BETA(GB)
PAPILLOMAVIRUS DNA BY TYPEOu, Chung-Pei te LONDON, SW4
SPECIFIC REVERSE
7QH, GROOT BRITTANNIË (GB)
HYBRIDIZATION
(51) C12Q 1/68
(47) 16.10.2013
(11) EP2333117
(73) Labo Bio-Medical Investments
(21) EP10185965.0
B.V. te 2631 CM NOOTDORP
(22) 21.02.2006
(72) TER SCHEGGET, Jan te NL-1103
PW AMSTERDAM
(31) 654176 P
DE KONING, Maurits, Nicolaas,
(32) 18.02.2005
Cornelis te NL-2312 XZ LEIDEN
(33) Verenigde Staten van Amerika
KLETER, Gijsbertus, Everardus,
(54) Methods for detecting
Maria te NL-2497 AN DEN HAAG
progression of low grade cervical
QUINT, Wilhelmus, Gregorius,
dysplasia
Vincentius te NL-2631 HX
NOOTDORP
(47) 16.10.2013
LINDEMAN, Jan te NL-3891 GW
(73) GOVERNMENT OF THE UNITED
BUNNIK
STATES OF AMERICA, as
(51)
C13B 40/00
represented by THE SECRETARY,
DEPARTMENT OF HEALTH AND
(11) EP2481820
HUMAN SERVICES te ROCKVILLE, (21) EP11000703.6
MD 20852, Verenigde Staten van
(22) 28.01.2011
Amerika (US)
(72) Ried, Thomas te BETHESDA, MD (54) Apparatus for drying sugar cubes
with microwave radiation
20814, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
Heselmeyer-Haddad, Kerstin te
(73) CFS Weert B.V. te 6006 RV WEERT
ROCKVILLE, MD 20851, Verenigde
(72) de Roo, Lambertus Joseph
Staten van Amerika (US)
Hendrikus te 5507 MG
Steinberg, Winfried te 59494
VELDHOVEN
SOEST, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C22C 37/04
Auer, Gert te 717 76
C21C 1/10
STOCKHOLM, Zweden (SE)
B22D 27/20
Andersson, Sonia te 171 76
(11) EP2184372
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(21) EP08828246.2
(51) C12Q 1/68
(22) 29.08.2008
(11) EP2467497
(31) 2007226851
(21) EP10745238.5
2008008180
(22) 20.08.2010
2008116431
(31) 235825 P
(32) 31.08.2007
17.01.2008
(32) 21.08.2009
25.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(54) sPLA2 IIA POLYMORPHISM
Japan
ANALYSIS FOR THE
Japan
DIAGNOSIS/PROGNOSIS OF A
(54)
AUSTENITIC CAST IRON, PROCESS
CARDIOVASCULAR
FOR MANUFACTURING THE SAME,
DISEASE/EVENT
AUSTENITIC CAST IRON
(47) 16.10.2013
CASTINGS, AND EXHAUST
(73) INSERM (Institut National de la
SYSTEM PARTS
Santé et de la Recherche
(47) 16.10.2013
Médicale) te 75013 PARIS,
(73) Kabushiki Kaisha Toyota
Frankrijk (FR)
Jidoshokki te KARIYA-SHI, AICHI
(72) MALLAT, Ziad te F-75015 PARIS,
448-8671, Japan (JP)
Frankrijk (FR)
Mie Prefecture te TSU-SHI MIE
SIMON, Tabassome te F-75012
514-0006, Japan (JP)
PARIS, Frankrijk (FR)
(72)
SUGIYAMA, Tomohei te KARIYADANCHIN, Nicolas te F-75015
SHI AICHI 448-8671, Japan (JP)
23 oktober 2013
ISHIKAWA, Manabu te KARIYA-SHI
AICHI 448-8671, Japan (JP)
ISOMURA, Hiroyuki te KARIYA-SHI
AICHI 448-8671, Japan (JP)
KOJIMA, Mamoru te KARIYA-SHI
AICHI 448-8671, Japan (JP)
YAMAMOTO, Naoki te KARIYA-SHI
AICHI 448-8671, Japan (JP)
KINOSHITA, Kyoichi te KARIYA-SHI
AICHI 448-8671, Japan (JP)
FUJIKAWA, Takao te KUWANA-SHI
MIE 511-0937, Japan (JP)
(51) C22C 38/20
C22C 38/18
C22C 38/04
C22C 38/02
C21D 8/10
(11) EP2000555
(21) EP08722142.0
(22) 14.03.2008
(31) 2007090639
2007194695
(32) 30.03.2007
26.07.2007
(33) Japan
Japan
(54) EXPANDABLE OIL WELL PIPE TO
BE EXPANDED IN WELL AND
PROCESS FOR PRODUCTION OF
THE PIPE
(47) 16.10.2013
(73) Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation te TOKYO 100-8071,
Japan (JP)
(72) OHE, Taro te OSAKA-SHI OSAKA
541-0041, Japan (JP)
NAKAMURA, Keiichi te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
TAKABE, Hideki te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
ABE, Toshiharu te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
MORI, Tomoki te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
UEDA, Masakatsu te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0041, Japan (JP)
(51) G11B 7/26
G11B 7/2433
G11B 7/242
G11B 7/241
G11B 7/24
C23C 14/35
C23C 14/34
C22C 28/00
C22C 12/00
B22F 1/00
(11) EP1829985
(21) EP05811469.5
(22) 29.11.2005
(31) 2004373058
(32) 24.12.2004
(33) Japan
(54) Sb-Te ALLOY SINTERING PRODUCT
TARGET
(47) 16.10.2013
(73) JX Nippon Mining & Metals
Corporation te TOKYO 100-8164,
Japan (JP)
Nummer 43/12
90
(72) TAKAHASHI, Hideyuki, c/o Isohara
Factory te KITAIBARAKI-SHI,
(11)
IBARAKI 319-1535, Japan (JP)
(21)
(51) C25D 11/26
(22)
A61L 27/32
(54)
A61L 27/06
A61L 27/04
A61F 2/00
(47)
(11) EP2479318
(73)
(21) EP12164428.0
(22) 27.07.2009
(31) MI20081399
(32) 29.07.2008
(33) Italië
(54) Metal substrates modified with
silicon-based biomimetic
treatment for the
osteointegration thereof.
C30B 23/00
EP2261402
EP09162561.6
12.06.2009
Method for producing germanium
semiconductor nanowires
16.10.2013
University of Limerick te
LIMERICK, Ierland (IE)
(21) EP10764036.9
(22) 26.01.2010
(73) Politecnico Di Milano te 20133
MILANO, Italië (IT)
(31) 200910021971
(32) 13.04.2009
(72) Chiesa, Roberto te 22029
UGGIATE TREVANO, Italië (IT)
Cigada, Alberto te 20123
MILANO, Italië (IT)
Della Valle, Cinzia te 23030
CHIURO, Italië (IT)
Rondelli, Gianni te 40127
BOLOGNA, Italië (IT)
Candiani, Gabriele te 20123
MILANO, Italië (IT)
Giordano, Carmen te 80124
NAPOLI, Italië (IT)
(33) China
(11) EP2470693
(21) EP10760133.8
(22) 20.08.2010
(31) 2009008864
(32) 25.08.2009
(33) Oekraïne
(54) PROCESS FOR PRODUCTION OF
MULTICRYSTALLINE SILICON
INGOTS BY INDUCTION METHOD
(47) 16.10.2013
(73) BSB COÖPERATIEVE U.A. te
AMSTERDAM ZUIDOOST
(31) 2007193839
2007249722
(32) 25.07.2007
26.09.2007
(33) Japan
Japan
(54) MULTILAYER STRUCTURED SPUN
YARN, PROCESS FOR PRODUCING
THE SAME, AND, FABRICATED
FROM THE YARN, HEATRESISTANT FABRIC AND HEATRESISTANT PROTECTIVE SUIT
(72) Ryan, Kevin M. te CO. LIMERICK,
Ierland (IE)
Barrett, Christopher te LIMERICK, (47) 16.10.2013
Ierland (IE)
(73) The Japan Wool Textile Co., Ltd. te
HYOGO 650-0037, Japan (JP)
(51) D01G 15/12
SABIC Innovative Plastics IP B.V.
D01G 15/02
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(11) EP2420601
(47) 16.10.2013
(51) C30B 29/06
C30B 11/04
C30B 11/00
23 oktober 2013
(54) CARDING DEVICE
(47) 16.10.2013
(73) Hangzhou Yuandeshan Scientific
& Technical Co., Ltd. te
HANGZHOU ZHEJIANG 310051,
China (CN)
(72) Huang, Jinshan te XICHENG
DISTRICT BEIJING 100044, China
(CN)
(51) D02G 3/36
D01H 13/18
D01H 13/16
(11) EP2329067
(21) EP09780230.0
(22) 07.07.2009
(31) 11112008
5212009
(32) 17.07.2008
31.03.2009
(33) Zwitserland
Zwitserland
(54) ÜBERWACHUNGSVERFAHREN
UND -VORRICHTUNG ZUR
VERWENDUNG IN DER
HERSTELLUNG VON COREGARN
(72) TAKAHASHI, Masanobu te OSAKA
541-0048, Japan (JP)
TASAKI, Keita te OSAKA 5410048, Japan (JP)
TANIMOTO, Yukimasa te OSAKA
541-0048, Japan (JP)
(51) D03D 47/30
(11) EP1951941
(21) EP06829077.4
(22) 20.11.2006
(31) 200500566
200600122
200600148
(32) 21.11.2005
24.02.2006
08.03.2006
(33) België
België
België
(54) METHOD FOR INTRODUCING A
WEFT THREAD IN AN AIR
WEAVING MACHINE AND AIR
WEAVING MACHINE
(47) 16.10.2013
(73) Picanol te 8900 IEPER, België (BE)
(72) PUISSANT, Patrick te B-9820
MERELBEKE, België (BE)
(51) D04H
D04H
D04H
D04H
D04H
5/08
5/02
18/00
1/70
1/46
(72) BERINGOV, Sergii te KYEV 01033,
Oekraïne (UA)
ONISCHENKO,Volodymyr te KYEV
01010, Oekraïne (UA)
SHKULKOV, Anatoly te
ST.PETERSBURG 194358,
Russische Federatie (RU)
CHERPAK, Yuriy te KYEV 03142,
Oekraïne (UA)
POZIGUN, Sergii te
DNIPROPETROVSK 49021,
Oekraïne (UA)
MARCHENKO, Stepan te KYEV
02156, Oekraïne (UA)
SHEVCHUK, Andrii te KYEV
03179, Oekraïne (UA)
(47) 16.10.2013
(51) D03D 15/00
D03D 1/00
D02G 3/36
D02G 3/26
D02G 3/04
A62B 17/00
A41D 31/00
A41D 13/00
(54) A METHOD OF MANUFACTURING
A FIBROUS STRUCTURE AND AN
APPARATUS THEREFOR
(51) C30B 7/02
C30B 29/60
C30B 29/08
(11) EP2184388
(72) Allen, Richard te PELLON,
HALIFAX, HX1 4QN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) Amsler Tex AG te 8904 AESCH
ZH, Zwitserland (CH)
(72) WULLSCHLEGER, Hans te CH8055 ZÜRICH, Zwitserland (CH)
HILBER, Markus te CH-9500 WIL,
Zwitserland (CH)
(21) EP08778024.3
(22) 10.07.2008
(11) EP2217751
(21) EP08850251.3
(22) 14.11.2008
(31) 0722464
(32) 16.11.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 16.10.2013
(73) Allen, Richard te PELLON,
HALIFAX, HX1 4QN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Nummer 43/12
91
(51) D06H 7/08
D04H 3/12
D04H 3/07
D04H 3/04
D02J 1/18
B65H 81/02
B65H 81/00
B65H 51/005
B32B 5/26
B29C 70/22
B29C 70/20
B29C 53/80
(31) 17502005
(32) 27.10.2005
(33) Oostenrijk
(54) Vorrichtung zum Nadeln eines
Vlieses
(47) 16.10.2013
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(72) Mikota, Gudrun Dr. te 4040 LINZ,
Zuid-Korea
Oostenrijk (AT)
(54)
METHOD FOR CONTROLLING
(51) D06M 23/16
INFORMATION DISPLAY USING
D06M 23/08
THE AVATAR IN THE WASHING
D06M 15/705
MACHINE
D06M 15/256
(21) EP05014958.2
(22) 10.01.2000
P
P
P
P
D06C 23/04
D06C 15/00
B63H 9/06
B32B 27/12
(32) 12.01.1999
20.09.1999
20.09.1999
20.09.1999
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
(11) EP2157226
(21) EP09008373.4
(22) 26.06.2009
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Method for manufacturing a
nonwoven fabric
(47) 16.10.2013
(73) Hunter Douglas Inc. te PEARL
RIVER, NEW YORK 10965,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 102008030447
(32) 26.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Segelmembran
(47) 16.10.2013
(73) Dimension-Polyant GmbH te
47906 KEMPEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Uwe, Stein te 52525 HEINSBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Colson, Wendel, B. te WESTON,
(DE)
MA 02493, Verenigde Staten van
Schillings, Heiner te 52525
Amerika (US)
HEINSBERG, BONDSREPUBLIEK
Hartman, David te FRAMINGHAM,
DUITSLAND (DE)
MA 01701-5003, Verenigde
(51) D06F 35/00
Staten van Amerika (US)
D06F 23/02
(51) D06N 7/00
(11)
EP2504478
D04H 13/00
B60N 3/04
(21) EP10787165.9
B32B 5/26
(22) 24.11.2010
(11) EP2475813
(21) EP10751598.3
(22) 27.08.2010
(31) 102009040761
(32) 09.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) RUTSCHFESTE EINLEGEMATTE
UND VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNG DER
EINLEGEMATTE
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(47) 16.10.2013
(73) Ideal Automotive GmbH Bamberg
te BAMBERG 96052,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(72) RÖDING, Hubert te 96157
EBRACH, BONDSREPUBLIEK
(11)
DUITSLAND (DE)
(21)
te , Onbekend (ZZ)
(22)
(51) D04H 18/00
(31)
(11) EP1780324
(21) EP06450146.3
(22) 17.10.2006
20050061748
(32) 30.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
08.07.2005
08.07.2005
(73) Autefa Solutions Austria GmbH te
4060 LEONDING, Oostenrijk (AT)
(11) EP1600544
(31) 115600
154717
155364
155365
23 oktober 2013
(47) 16.10.2013
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) LEE, Sang Su te MASAN-SI,
GYEONGSANGNAM-DO 630-511,
Zuid-Korea (KR)
MOON, Gyeong Ho te
CHANGWON-SI,
GYEONGSANGNAM-DO 640-940,
Zuid-Korea (KR)
HA, Mi Kyung te CHANGWON-SI,
GYEONGSANGNAM-DO 641-010,
Zuid-Korea (KR)
(51) D06F 58/02
D06F 37/02
(11) EP2499287
(21) EP10787189.9
(22) 05.11.2010
(31) TO20090854
(32) 09.11.2009
(33) Italië
(54) HOUSEHOLD LAUNDRY DRYER
(47) 16.10.2013
(73) Indesit Company S.p.A. te 60044
FABRIANO (AN), Italië (IT)
(72) BOMBARDIERI, Giovanni te I24021 ALBINO (BG), Italië (IT)
POTENA, Giuseppina Pia te I0920565
60044 FABRIANO (AN), Italië (IT)
COLUCCI, Nicola te I-60044
24.11.2009
FABRIANO (AN), Italië (IT)
GROOT BRITTANNIË
AMATI, Lucio te I-62024 MATELICA
IMPROVED CLEANING APPARATUS
(MC), Italië (IT)
PIROLA, Gianbattista te I-24044
16.10.2013
DALMINE (BG), Italië (IT)
Xeros Limited te ROTHERHAM,
SOUTH YORKSHIRE S60 5BL,
(51) D06F 39/08
GROOT BRITTANNIË (GB)
A47L 15/42
JENKINS, Stephen, Derek te
(11) EP1862582
CLEVELAND TS9 5AS, GROOT
(21) EP07108319.0
BRITTANNIË (GB)
WESTWATER, William, George te (22) 16.05.2007
SHEFFIELD S11 8HA, GROOT
(31) 102006025139
BRITTANNIË (GB)
(32) 30.05.2006
D06F 39/00
D06F 33/02
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP1896641
(54) Verfahren zum Betreiben einer
Waschmaschine
EP06769077.6
(47) 16.10.2013
27.06.2006
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
20050058251
20050061742
20050061745
20050061747
Nummer 43/12
92
23 oktober 2013
(72) Fischer, Michael te 13587 BERLIN,
Köckerling, Matthias, Dr. te 59929 (47) 16.10.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRILON, BONDSREPUBLIEK
(73) Franz Plasser
(DE)
DUITSLAND (DE)
BahnbaumaschinenRömer, Raymond te 13629
Sommerkom, Horst te 31303
Industriegesellschaft m.b.H. te
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
BURGDORF, BONDSREPUBLIEK
1010 WIEN, Oostenrijk (AT)
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(72)
THEURER, Josef te A-1010 WIEN,
Wiemer, Horst te 81739
(51) D06M 23/08
Oostenrijk (AT)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
D06M 23/06
BRUNNINGER, Manfred te A-4203
DUITSLAND (DE)
D06M 11/74
ALTENBERG, Oostenrijk (AT)
(51) D06F 39/08
B64D 45/02
(51) E01F 8/02
(11) EP1978143
(11) EP2022886
(11) EP2305889
(21) EP08004756.6
(21) EP08019213.1
(21) EP10008701.4
(22) 14.03.2008
(22) 01.05.2007
(22) 20.08.2010
(31) RN20070021
(31) 796995 P
(31) 202009011874 U
(32) 05.04.2007
(32) 02.05.2006
(32) 24.08.2009
(33) Italië
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Washing appliance
(54) Methods of making
nanoreinforced carbon fiber and (54) Drahtkorb sowie Distanzhalter zur
(47) 16.10.2013
Verwendung bei Drahtkörben
aircraft components comprising
(73) Indesit Company S.p.A. te 60044
(47) 16.10.2013
nanoreinforced carbon fiber
FABRIANO (AN), Italië (IT)
(73) Rothfuss, Thomas te 71735
(47) 16.10.2013
(72) Mariotti, Costantino te 06028
EBERDINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73)
Goodrich
Corporation
te
SIGILLO (PG), Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
CHARLOTTE,
NC
28217-4578,
Bombardieri, Giovanni te 24021
(72)
Höpfer, Hans te 71263 WEIL DER
Verenigde
Staten
van
Amerika
ALBINO (BG), Italië (IT)
STADT, BONDSREPUBLIEK
(US)
La Bella, Savio te 60044
DUITSLAND (DE)
Rohr, Inc. te CHULA VISTA,
FABRIANO (AN), Italië (IT)
CALIFORNIA 91910, Verenigde
Cesari, Luca te 62024 MATELICA
(51) E01F 15/14
Staten van Amerika (US)
(MC), Italië (IT)
E01F 15/04
(51) D06F 39/10
(11) EP2559802
(21) EP11401573.8
(22) 18.08.2011
(54) Laugenpumpe mit Filtereinsatz
für eine Waschmaschine
(47) 16.10.2013
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bethlehem, Hermann te 33334
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rottmann, Andrea te 33378
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D06F 75/38
D06F 71/36
(11) EP2233632
(72) Kruckenberg, Teresa M. te LA
MESA CALIFORNIA 91941,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Hill, Valerie A. te BRECKSVILLE
OHIO 44141, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP1458935
(51) D21G 1/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2220293
(21) EP08860889.8
(22) 10.12.2008
(31) 20075934
(32) 19.12.2007
(33) Finland
(22) 02.12.2002
(31) 334286 P
(32) 30.11.2001
(54) STEEL YIELDING GUARDRAIL
SUPPORT POST
(47) 16.10.2013
(73) THE TEXAS A & M UNIVERSITY
SYSTEM te COLLEGE STATION, TX
77843, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Bullard, Lance D., Jr. te COLLEGE
STATION, TX 77843, Verenigde
16.10.2013
Staten van Amerika (US)
Buth, Eugene C. te COLLEGE
Metso Paper, Inc. te 00130
STATION, TX 77843, Verenigde
HELSINKI, Finland (FI)
Staten van Amerika (US)
HAKOLA, Jani te FI-04460
Bligh, Roger P. te COLLEGE
NUMMENKYLÄ, Finland (FI)
STATION, TX 77843, Verenigde
VILJANMAA, Mika te FI-00760
Staten van Amerika (US)
HELSINKI, Finland (FI)
Alberson, Dean C. te COLLEGE
VANHALA, Tommi te 04430
STATION, TX 77843, Verenigde
JÄRVENPÄÄ, Finland (FI)
Staten van Amerika (US)
GERDT, Armas te 01300 VANTAA,
Finland (FI)
(51) F41H 7/02
E02F 3/96
E01B 27/04
(54) THERMO ROLL
(47)
(73)
(72)
(21) EP10401035.0
(22) 18.03.2010
(31) 102009014024
(32) 23.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bügelvorrichtung mit
wölbstrukturierter Sohle
(51)
(47) 16.10.2013
(21) EP10749786.9
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 26.08.2010
(72) Degmayr, Andreas te 31319
SEHNDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kleber, Ralf te 31275 LEHRTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP02804476.6
(11) EP2491179
(31) 16532009
(32) 21.10.2009
(33) Oostenrijk
(54) MASCHINE MIT EINER
AUSHUBEINRICHTUNG ZUR
AUFNAHME VON SCHÜTTGUT
EINER GLEISBETTUNG
(11) EP1785689
(21) EP06291753.9
(22) 13.11.2006
(31) 0511496
(32) 14.11.2005
(33) Frankrijk
(54) Véhicule de génie civil ou
militaire
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
93
(73) NEXTER Systems te 42328
ROANNE, Frankrijk (FR)
HYDRAULIC CYLINDER AND
CONTROL SYSTEM FOR A WORK
MACHINE
(72) Bertrand, Ludovic te 78280
GUYANCOURT, Frankrijk (FR)
(47) 16.10.2013
Bonnin, Gilles te 78340 LES
(73) Volvo Construction Equipment AB
CLAYES SOUS BOIS, Frankrijk (FR)
te 631 85 ESKILSTUNA, Zweden
(SE)
(51) F15B 21/14
F15B 11/00
(72) VIGHOLM, Bo te S-640 40 STORA
F04B 49/00
SUNDBY, Zweden (SE)
F02D 29/04
PALO, Markku te S-633 53
E02F 9/20
ESKILSTUNA, Zweden (SE)
B60W 20/00
(51)
E03C
1/05
B60W 10/30
E03C 1/02
B60K 6/48
(11) EP2468966
(11) EP2363537
(21) EP09829085.1
(21)
(22) 25.11.2009
(22)
(31) 2008304530
2008308698
(31)
(32)
(32) 28.11.2008
03.12.2008
(33)
(33) Japan
Japan
(54)
(47)
(54) METHOD OF CONTROLLING
HYBRID WORKING MACHINE
(73)
(47) 16.10.2013
(72)
(73) Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
te TOKYO 141-6025, Japan (JP)
(72) WU, Chunnan te YOKOSUKA-SHI
KANAGAWA 237-8555, Japan (JP)
(51) E02F 9/20
E02F 3/16
(11) EP2273013
(21) EP10186517.8
(22) 26.06.2008
23 oktober 2013
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(54) Abgabevorrichtung zur Abgabe
von Wirkstofffluiden
(47) 16.10.2013
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Butter-Jentsch, Ralph te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Menke, Roland te 40822
METTMANN, BONDSREPUBLIEK
EP11192549.1
DUITSLAND (DE)
Mühlhausen, Hans-Georg te
08.12.2011
40597 DÜSSELDORF,
102010055805
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
23.12.2010
(DE)
Pessel, Frank te 40215
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
Mischmodul zum Erzeugen von
DUITSLAND (DE)
Mischwasser
Lehmann, Detlef te 40699
16.10.2013
HOCHDAHL-ERKRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Ideal Standard International BVBA
(DE)
te 1935 ZAVENTEM, België (BE)
Grässer, Lutz te 52223
Schmitz, Walter te 54518 BRUCH,
STOLBERG, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
Sponheimer, Jürgen te 54524
KLAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Behr, Josef te 54516 WITTLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Koch, Wilhelm te 53539
BONGARD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E03F 5/04
E03D 11/14
(11) EP2492407
(21) EP12000972.5
(22) 15.02.2012
(31) 201130156 U
(32) 15.02.2011
(51) E03C 1/126
C02F 1/68
(33) Spanje
(32) 29.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2362028
(47) 16.10.2013
(54) Method of control of the boom
depth of a trencher
(21) EP11155807.8
(73) Jimten, S.A. te 03114 BACAROT
ALICANTE, Spanje (ES)
(47) 16.10.2013
(31) 1051419
(31) 771171
(22) 24.02.2011
(73) Vermeer Manufacturing Company (32) 26.02.2010
te PELLA, IA 50219-0200,
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Système de traitement des eaux
usées en provenance d'un
(72) Bruess, Steven C. te
dispositif d'utilisation d'eaux
MINNEAPOLIS, MN 55402-0903,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Hartwick, Ty te PELLA, IA 50219,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F15B 21/14
E02F 9/22
(11) EP1979547
(21) EP07701117.9
(22) 16.01.2007
(31) 0600087
759996 P
(32) 16.01.2006
18.01.2006
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR CONTROLLING A
(54) Drainage channel
(72) Salas, Juan José Perez te 03010
ALICANTE, Spanje (ES)
(51) E03F 5/22
(11) EP2573285
(21) EP11182386.0
(22) 22.09.2011
(47) 16.10.2013
(54) Abwasserhebeanlage
(73) Eurobio S.A. te 34000
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(47) 16.10.2013
(72) Maquis, Thierry te 34560
MONTBAZIN, Frankrijk (FR)
(51) E03D 9/03
(11) EP1936049
(21) EP08006902.4
(22) 09.11.2001
(31) 10057325
10113036
20113329 U
20116295 U
(32) 17.11.2000
17.03.2001
17.08.2001
04.10.2001
(73) Grundfos Holding A/S te 8850
BJERRINGBRO, Denemarken (DK)
(72) Dal Canto, Riccardo te 57124
LIVORNO, Italië (IT)
Iacaponi, Alessandro te SAN
LORENZO A PAGNATICO
( CASCINA ) PISA, Italië (IT)
Meyer, Thomas te 22457
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schomäcker, Ralf te 33739
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E03F 5/22
(11) EP2573288
(21) EP11182391.0
Nummer 43/12
94
(22) 22.09.2011
(32) 27.10.2004
(54) Abwasserhebeanlage
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(54) HYDRODEMOLITION MACHINE
FOR INCLINED SURFACES
(73) Grundfos Holding A/S te 8850
BJERRINGBRO, Denemarken (DK) (47) 16.10.2013
(72) Dal Canto, Riccardo te 57124
LIVORNO, Italië (IT)
Iacoponi, Alessandro te SAN
LORENZO A PAGNATICO
( CASCINA ) PISA, Italië (IT)
Schomäcker, Ralf te 33739
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04B 1/68
(11) EP1983121
(21) EP07007803.5
(22) 17.04.2007
(54) Imprägniertes Dichtband mit
Einschnitten
(47) 16.10.2013
(73) ISO-Chemie GmbH te 73431
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Mac & Mac Hydrodemolition Inc.
te SURREY, BRITISH COLUMBIA
V4N 4A3, Canada (CA)
(72) MACNEIL, Gerard te SURREY,
BRITISH COLUMBIA V4N 4A3,
Canada (CA)
MACNEIL, David te LANGLEY,
BRITISH COLUMBIA V2Y 1Z1,
Canada (CA)
BOSE, Vernon te LANGLEY,
BRITISH COLUMBIA V3A 4S4,
Canada (CA)
MACNEIL, Gordon te DELTA,
BRITISH COLUMBIA V4C 6V4,
Canada (CA)
(51) E05B 65/32
E02F 9/16
B62D 25/12
(11) EP2204519
(72) te , Onbekend (ZZ)
(21) EP08777881.7
(51) E04D 13/072
E04D 13/068
(22) 04.07.2008
(11) EP2339086
(32) 29.10.2007
(21) EP08875586.3
(33) Japan
(22) 20.10.2008
(54)
(31) 2007280255
(54) JOINING AND FIXING SYSTEM FOR (47)
SECTIONS OF PROFILES OF A
(73)
GUTTER
(47) 16.10.2013
(72)
(73) Uralita Sistemas de Tuberias, S.A.
te 28004 MADRID, Spanje (ES)
(51)
(51) E04F 10/06
(11)
(11) EP1730365
(21)
(21) EP05708933.6
(22)
(22) 03.03.2005
(31)
(31) 200400146
(32) 09.03.2009
(32) 17.03.2004
(33) Frankrijk
(33) België
(54) DISPOSITIF ANTIVOL POUR
MARCHANDISE COMPRENANT
DES MOYENS POUR LA MISE EN
PLACE ET LE RETRAIT SIMPLIFIE
(47) 16.10.2013
(73) Dynaco Europe NV te 9310
MOORSEL, België (BE)
(72) COENRAETS, Benoit, Benoit
COENRAETS te B-1050
BRUXELLES, België (BE)
(51) E04G 23/02
E04G 23/00
E01C 23/12
B08B 3/02
B05B 1/00
B02C 19/00
(11) EP1812665
(21) EP05810016.5
(22) 27.10.2005
(31) 973281
(72) Haab, Gregor te CH-6319,
ALLENWINDEN, Zwitserland (CH)
Füglistaller, Cornel te CH-8916,
JONEN, Zwitserland (CH)
Ettmüller, Peter te CH-8184,
BACHENBÜLACH, Zwitserland
(CH)
(51) F16F 1/16
E05F 1/12
(11) EP2318631
(21) EP09777888.0
(22) 14.08.2009
(31) 102008045892
102008061395
102009033042
(32) 04.09.2008
10.12.2008
03.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KRAFTFAHRZEUG MIT
MECHANISMUS ZUM BEWEGEN
EINER KLAPPE ODER TÜR
(47) 16.10.2013
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BINDER, Franz te 85101 LENTING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DOOR DEVICE
(DE)
16.10.2013
SENDTNER, Jürgen te 85095
DENKENDORF-ZANDT,
Caterpillar SARL te 1208 GENEVA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Zwitserland (CH)
(DE)
UTO, Ryoji te TOKYO 158-8530,
SINSEDER, Franz te 84405
Japan (JP)
DORFEN, BONDSREPUBLIEK
TAKEUCHI, Shigemi te KOBE-SHI
DUITSLAND (DE)
HYOGO 652-0863, Japan (JP)
SCHINDLER, Manfred te 85570
MARKT SCHWABEN,
E05B 73/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2406447
(DE)
EP10715312.4
BARTSCH, Knut te 85560
EBERSBERG, BONDSREPUBLIEK
09.03.2010
DUITSLAND (DE)
0951453
(72) GONZALEZ GOMEZ, Constantino
te E-28004 MADRID, Spanje (ES)
(54) DISPOSITIF A RIDEAU
DEROULABLE
23 oktober 2013
(51) G01N 1/22
G01N 1/02
E06B 5/00
(11) EP2507464
(21) EP10784789.9
(22) 29.11.2010
(47) 16.10.2013
(31) 0958578
(73) Exaqtworld te 94340 JOINVILLELE-PONT, Frankrijk (FR)
(32) 02.12.2009
(72) FAVIER, Alain te F-94130
NOGENT-SUR-MARNE, Frankrijk
(FR)
(54) PORTAIL DE DÉTECTION
(51) E05D 15/06
(11) EP2218858
(21) EP09152881.0
(22) 15.02.2009
(54) Laufwerk für ein Trennelement,
Trennelement und Vorrichtung
(47) 16.10.2013
(73) HAWA AG te 8932
METTMENSTETTEN, Zwitserland
(CH)
(33) Frankrijk
(47) 16.10.2013
(73) MORPHO te 92130 ISSY LES
MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
(72) FOUGEROUX, Nicolas te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
TOURET, Olivier te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) E21B 7/18
E21B 7/15
E21B 7/14
(11) EP2394015
Nummer 43/12
95
(21) EP10703136.1
(22) 03.02.2010
(31) 50112009
(32) 05.02.2009
(33) Slovakije
GROOT BRITTANNIË
(54) Apparatus and method for
recovering fluids from a well
and/or injecting fluids into a well
(47) 16.10.2013
(73)
(54) EQUIPMENT FOR REALISATION OF
DEEP BOREHOLES AND METHOD
OF REALISATION OF DEEP
(72)
BOREHOLES
(47) 16.10.2013
(73) Kocis, Igor te 841 04 BRATISLAVA,
Slovakije (SK)
Kocis, Ivan te 841 05
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
Kristofic, Tomas te 841 07
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
Kocis, Dusan te 841 04
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
(72) Kocis, Igor te 841 04 BRATISLAVA,
Slovakije (SK)
Kocis, Ivan te 841 05
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
Kristofic, Tomas te 841 07
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
Kocis, Dusan te 841 04
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
(51) G09F 3/08
G01V 15/00
E21B 47/01
E21B 17/00
(11) EP2499324
Cameron Systems (Ireland)
Limited te COUNTY LONGFORD,
Ierland (IE)
Donald, Ian te MONEYMOSK,
ABERDEENSHIRE AB51 7TJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Reid, John te DUNDEE, DD2 5LG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) E21F 17/16
E21D 9/14
(11) EP2179136
(21) EP08785681.1
(22) 22.08.2008
(31) 102007039952
23 oktober 2013
(72) Haje, Detlef te 02828, GÖRLITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Völker, Lutz te 02826, GÖRLITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mertel, Achim te 01099
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G21D 5/16
F02C 6/18
F01K 3/18
F01K 23/10
(11) EP1945914
(21) EP06794996.6
(22) 20.10.2006
(31) 0522591
(32) 04.11.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) NUCLEAR AND GAS TURBINE
COMBINED CYCLE PROCESS AND
PLANT FOR POWER GENERATION
(54) HALBLEITERFABRIK
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Parsons Brinckerhoff Limited te
MANCHESTER, LANCASHIRE M1
7ED, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 23.08.2007
(73) Espros Photonics AG te 7320
SARGANS, Zwitserland (CH)
(72) DE COI, Beat te CH-7320
SARGANS, Zwitserland (CH)
LEIPOLD, Dirk te CH-9479
OBERSCHAN, Zwitserland (CH)
(72) WILLSON, Paul te LANCASHIRE
M1 7ED, GROOT BRITTANNIË (GB)
ATKINSON, George te
LANCASHIRE M1 7ED, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 20093334
(51) E21F 13/00
E21D 19/00
B62D 33/06
B60R 21/11
(32) 12.11.2009
(11) EP1799953
(21) EP09178397.7
(33) Noorwegen
(21) EP05770398.5
(22) 08.12.2009
(54) DEVICE AND METHOD FOR
ATTACHING AN ID-MARKER TO A
PRODUCTION PIPE
(22) 18.08.2005
(54) Power plant with CO2 capture
and method to operate such
power plant
(21) EP10782061.5
(22) 12.11.2010
(47) 16.10.2013
(73) Trac-Id Systems AS te 4064
STAVANGER, Noorwegen (NO)
(72) HALVORSEN, Halvor te N-4027
STAVANGER, Noorwegen (NO)
(51) E21B
E21B
E21B
E21B
E21B
43/12
34/04
34/02
33/06
33/03
(11) EP2273066
(21) EP10185612.8
(22) 01.06.2004
(31) 0312543
651703
548727 P
0405471
0405454
(32) 31.05.2003
29.08.2003
26.04.2004
11.03.2004
11.03.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
(31) 0402134
(32) 07.09.2004
(33) Zweden
(51) F01K 23/06
F01K 17/04
(11) EP2333256
(47) 16.10.2013
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
(54) ROCK DRILLING RIG, SERVICE
BADEN, Zwitserland (CH)
PLATFORM CONNECTED TO A
ROCK DRILLING RIG AND A ROOF (72) Jönsson, Staffan te 5610
WOHLEN, Zwitserland (CH)
FOR A SERVICE PLATFORM
Li, Hongtao te 5300 TURGI,
(47) 16.10.2013
Zwitserland (CH)
(73) Atlas Copco Rock Drills AB te SEConte, Enrico te 8700 KÜSNACHT,
701 91 OREBRO, Zweden (SE)
Zwitserland (CH)
(72) ÖBERG, Peter te S-702 29
(51) F01K 25/06
ÖREBRO, Zweden (SE)
(11) EP1706598
NILSSON, Peter te 355 92 VÄXJO,
(21) EP04804983.7
Zweden (SE)
(51) F01D 5/30
F01D 5/14
(11) EP2441917
(21) EP10187886.6
(22) 18.10.2010
(22) 22.12.2004
(31) 10360379
10360364
10360380
10361223
10361203
(54) Root adapting device and method (32) 22.12.2003
of attaching a blade in a recess of
22.12.2003
a rotatable shaft of a steam
22.12.2003
turbine
24.12.2003
24.12.2003
(47) 16.10.2013
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
Nummer 43/12
96
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND ANLAGE ZUR
UMWANDLUNG VON
WÄRMEENERGIE AUS
KÄLTEMASCHINEN
HIMSEL, Frank te 90587
OBERMICHELBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F01L 1/344
(47) 16.10.2013
(11) EP1653056
(73) Ecoenergy Patent GmbH te 64293 (21) EP05018649.3
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK (22) 27.08.2005
DUITSLAND (DE)
(31) 102004049124
(72) OSER, Erwin te 50670 KÖLN,
(32) 07.10.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
RANNOW, Michael te 57368
(54) Vorrichtung zur Veränderung der
LENNESTADT, BONDSREPUBLIEK
Steuerzeiten von
DUITSLAND (DE)
Gaswechselventilen einer
HAMM, Hubert te 45659
Brennkraftmaschine
RECKLINGHAUSEN,
(47)
16.10.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
(51) F01L 13/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F01L 1/344
(DE)
F01L 1/34
F01L 1/047
(11) EP2484874
(21) EP11190463.7
(22) 24.11.2011
(31) 102011003558
(32) 03.02.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Nockenwellen- oder
Nockenverstellmachanismus mit
Schlingfedern
(72) Schmitt, Marco te 36043 FULDA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 18.11.2008
(31) 2008001698
2008001699
2008001701
(32) 08.01.2008
08.01.2008
08.01.2008
(33) Japan
Japan
Japan
(47) 16.10.2013
(21) EP10751829.2
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(22) 09.08.2010
(72) WADA, Katsuji te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
31.08.2009
MOTOHASHI, Go te WAKO-SHI
Europees Octrooi Bureau
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
IWAMOTO, Jun te WAKO-SHI
Valve train with variable cam
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
phaser
KOMATSU, Nobuhiro te WAKO-SHI
16.10.2013
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
Delphi Technologies, Inc. te TROY,
TSUYAMA, Tomoko te WAKO-SHI
MI 48007, Verenigde Staten van
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
Amerika (US)
(51 F16K 31/06
DAVID, Pascal te L-6235
)
F01N 3/22
BEIDWEILER, Luxemburg (LU)
(11
EP2513441
KIMUS, Pierre te B-6717 ATTERT,
)
België (BE)
(21 EP10787359.8
F01L 9/02
)
F01L 13/00
(22 26.11.2010
EP2381075
)
EP11160128.2
(31 102009058930
29.03.2011
)
102010018209
(32 17.12.2009
)
26.04.2010
(31) 09169090
(32)
(33)
(72)
(51)
(11)
(21)
(21) EP10739891.9
(22)
(22) 29.07.2010
(31)
(31) 102009040608
(32)
(32) 08.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hydraulikeinheit für einen
Zylinderkopf einer
Brennkraftmaschine mit
hydraulisch variablem
Gaswechselventiltrieb
(47) 16.10.2013
(21) EP08869967.3
(11) EP2473717
(11) EP2475849
(54) BAUEINHEIT FÜR EINEN
VENTILTRIEB EINER
BRENNRKAFTMASCHINE
(11) EP2246534
(51) F01L 1/352
(54)
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH, (47)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
(DE)
(51) F01L 1/46
F01L 1/24
F01L 1/18
F01N 9/00
F01N 3/36
F01N 3/24
F01N 3/08
F01N 3/035
F01N 3/029
F01N 3/023
F01N 3/02
C01B 3/38
B01J 23/63
B01D 53/94
(54) EXHAUST EMISSION CONTROL
DEVICE FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINE
(47) 16.10.2013
(72) Zielinski, Claudia te 96050
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bogner, Michael te 90542
ECKENTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
23 oktober 2013
(47) 16.10.2013
(73) Schaeffler Technologies AG & Co. (73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
(72) CHRISTIGEN, Wolfgang te 90556 (72) Rinnert, Andreas te 91074
SEUKENDORF, BONDSREPUBLIEK
HERZOGENAURACH,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SAILER, Peter te 91052
(DE)
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F02D 45/00
DUITSLAND (DE)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 VENTILVORRICHTUNG FÜR
)
VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN
(47 16.10.2013
)
(73 Pierburg GmbH te 41460 NEUSS,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(72 HERRMANN, Berthold te 41462
)
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PAFFRATH, Holger, Dr. te 50259
PULHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BURGFELS, Peter te 41363 JÜCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
Nummer 43/12
(51) F02M 35/108
F02B 31/06
F02B 29/04
F02B 27/02
(11) EP2195514
(21) EP08801629.0
(22) 20.08.2008
(31) 102007040661
(32) 27.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SAUGROHR FÜR EINEN
VERBRENNUNGSMOTOR
(47) 16.10.2013
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MÜLLER, Rolf te 71711
STEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PANTOW, Eberhard te 71364
WINNENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPIETH, Michael te 72810
GOMARINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02M 35/10
F02M 23/00
F02B 29/04
B29C 45/17
(11) EP2511495
97
23 oktober 2013
(11) EP2501914
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10792998.6
(54) FLANSCHVORRICHTUNG UND
SAUGANLAGE
(22) 16.11.2010
(31) 0958154
(47) 16.10.2013
(73) Mahle International GmbH te
70376 STUTTGART,
(33) Frankrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DISPOSITIF DE CHANGEMENT DU
(DE)
RAPPORT DE TRANSMISSION
(72) BRAND, Winfried te 70378
ENTRE UN ARBRE DE TURBINE ET
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
UN ARBRE D'UN DEMARREURDUITSLAND (DE)
GENERATEUR D'UN MOTEUR
MORGILLO, Ivano te 71543
D'AERONEF
NEUHÜTTEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 18.11.2009
(47) 16.10.2013
DUITSLAND (DE)
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk (51) F02M 37/18
(FR)
F02M 37/10
F02M 37/02
(72) GAULLY, Bruno, Robert te FF02M 37/00
91630 MAROLLES EN HUREPOIX,
B60K 15/03
Frankrijk (FR)
(51) F02M 25/07
(11) EP2343446
(11) EP2418371
(21) EP09824745.5
(21) EP09842994.7
(22) 29.10.2009
(22) 06.04.2009
(31) 2008286410
(54) EGR CONTROL SYSTEM OF AN
INTERNAL COMBUSTION ENGINE
(32) 07.11.2008
(47) 16.10.2013
(54) FUEL TANK
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
(33) Japan
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) YAMASHITA, Akira te TOYOTA-SHI, (72) MURABAYASHI Shinya te WAKOAICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)
SHI SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
OHKI, Hisashi te TOYOTA-SHI,
14.04.2011
NAKAJIMA Takeaki te WAKO-SHI
AICHI-KEN, 471-8571, Japan (JP)
Saugrohr für eine
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
MATSUBARA, Yukiko te TOYOTABrennkraftmaschine
(51)
F04B
53/16
SHI, AICHI-KEN, 471-8571, Japan
16.10.2013
F04B 53/10
(JP)
F04B 1/04
Röchling Automotive AG & Co. KG (51) F02M 35/10
F02M 59/48
te 68165 MANNHEIM,
F02D 9/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
EP2326825
F02B 31/06
(DE)
(21) EP09785312.1
(11) EP2504557
Barbolini, Marco te 39100,
(22) 13.07.2009
(21)
EP10779551.0
BOLZANO, Italië (IT)
(31) 0812888
Brusco, Mirco te 39055, LAIVES, (22) 18.11.2010
Italië (IT)
(32) 15.07.2008
(31) 102009054184
(21) EP11162436.7
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) F02B 71/06
F01L 9/04
(11) EP2516826
(32) 23.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10801692.4
(54) KLAPPENVORRICHTUNG UND
SAUGANLAGE
(22) 23.12.2010
(47) 16.10.2013
(31) 0922539
(73) Mahle International GmbH te
70376 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 24.12.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) COMBUSTION MANAGEMENT
SYSTEM
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) IMPROVEMENTS RELATING TO
FUEL PUMPS
(47) 16.10.2013
(73) Delphi Technologies Holding
S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE,
Luxemburg (LU)
(72) CHERON, Antonin te
BEXLEYHEATH KENT DA7 6BJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
BUCKLEY, Paul te GILLINGHAM
KENT ME8 9ES, GROOT
BRITTANNIË (GB)
CALVO, Miguel te MAIDSTONE
KENT ME16 8SE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) Libertine FPE Ltd te YORK,
YORKSHIRE YO19 4SQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) EISELE, Marc te 70180
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MORGILLO, Ivano te 71543
NEUHÜTTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) COCKERILL, Sam te YORK YO19
4SQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) F02M 55/02
F02M 35/10
(51) F16H 63/30
F16D 11/10
F16D 11/00
F02C 7/36
F02C 7/32
F02C 7/275
(11) EP2504558
(51) F03D 9/02
F03D 7/02
F03D 11/00
(21) EP10779807.6
(11) EP2290236
(22) 18.11.2010
(21) EP10173289.9
(31) 102009053986
(22) 18.08.2010
(47) 16.10.2013
(32) 23.11.2009
Nummer 43/12
(31) 550123
(32) 28.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
98
(33) Japan
Japan
(54) UNIAXIAL ECCENTRIC SCREW
PUMP
(54) Method and system for extracting
(47) 16.10.2013
inertial energy from a wind
turbine
(73) Heishin Sobi Kabushiki Kaisha te
HYOGO 652-0852, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Scholte-Wassink, Hartmut te
49828, LAGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04B 23/02
(11) EP2385252
(21) EP11173668.2
(22) 23.03.2006
(31) 202005005165 U
(32) 01.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hydraulikaggregat
(47) 16.10.2013
(73) Wagner VermögensverwaltungsGmbH & Co. KG te 53804 MUCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) POMPE VOLUMETRIQUE
CHAUFFANTE POUR LIQUIDES
(47) 16.10.2013
(73) Gotec SA te 1950 SION,
Zwitserland (CH)
(72) GRENON, Vincent te CH-1908
RIDDES, Zwitserland (CH)
(51) F04C 2/107
F04C 18/107
F04C 15/00
(47) 16.10.2013
(73) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co.
KG te 74673 MULFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Haaf, Oliver te 74635
KUPFERZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SUHARA, Nobuhisa te SHIGA 529Haag, Christian te 74673
0261, Japan (JP)
MULFINGEN, BONDSREPUBLIEK
NOMACHI, Tetsuo te SHIGA 529DUITSLAND (DE)
0261, Japan (JP)
Walter, Sven te 97980
AKAMATSU, Teruaki te KYOTO
RENGERSHAUSEN,
602-0915, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01R 13/66
F04C 29/04
(51) F15B 21/04
F04C 23/00
F15B 1/26
(11) EP2461039
(21) EP11191042.8
(22) 29.11.2011
(31) 2010269514
(11) EP1912829
(21) EP05774308.0
(22) 03.08.2005
(33) Japan
(54) HYDRAULIC FLUID ARRANGEMENT
FOR A VEHICLE, ESPECIALLY AN
INDUSTRIAL VEHICLE
(54) Electric compressor
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS
te 01300 BELLEY, Frankrijk (FR)
(32) 02.12.2010
(73) Kabushiki Kaisha Toyota
Jidoshokki te KARIYA-SHI AICHI
448-8671, Japan (JP)
(72) Kinoshita, Yusuke te KARIYA-SHI,
(72) Andres, Günter te 53804 MUCH,
AICHI 448-8671, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Enami, Shingo te KARIYA-SHI,
(DE)
AICHI 448-8671, Japan (JP)
Sittig, Ulf te 51588 NÜMBRECHT,
Suitou, Ken te KARIYA-SHI, AICHI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
448-8671, Japan (JP)
(DE)
(51)
H02P 1/26
Thelen, Bernd te 53804 MUCH,
F04C 28/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F04B 49/06
(DE)
F04B 49/02
(51) H05B 3/34
(11)
EP2447535
F04B 53/16
F04B 53/08
(21) EP11186341.1
A47J 31/46
(22) 24.10.2011
A47J 31/40
(31) 2010240911
(11) EP2247857
(32) 27.10.2010
(21) EP09700759.5
(33) Japan
(22) 08.01.2009
(54) Controller for a motor-driven
(31) 25082008
compressor
(32) 09.01.2008
(47) 16.10.2013
(33) Zwitserland
23 oktober 2013
(73) Kabushiki Kaisha Toyota
Jidoshokki te KARIYA-SHI AICHI
448-8671, Japan (JP)
(72) Kawashima, Takashi te KARIYASHI, AICHI 448-8671, Japan (JP)
Najima, Kazuki te KARIYA-SHI,
AICHI 448-8671, Japan (JP)
Kagawa, Fumihiro te KARIYA-SHI,
AICHI 448-8671, Japan (JP)
Funato, Motonobu te KARIYA-SHI,
AICHI 448-8671, Japan (JP)
(72) CAILLIERET, Roger te F-01300
BRENS, Frankrijk (FR)
(51) F16B 41/00
F16B 33/00
F16B 31/02
(11) EP2059686
(21) EP07802672.1
(22) 17.08.2007
(31) 102006040618
(32) 30.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AUFNAHMEMITTEL
(47) 16.10.2013
(73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.
KG te 42551 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BUSCHMANN, Gerd te 42553
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BUSS, Wolfgang te 42697
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01P 3/44
F16C 41/00
F16C 33/78
F16C 19/18
(11) EP1756590
(21) EP05755901.5
(22) 21.05.2005
(31) 102004026199
(11) EP2113667
(51) F04D 29/58
F04D 25/08
(32) 28.05.2004
(21) EP07831352.5
(11) EP2549116
(22) 07.11.2007
(21) EP11175071.7
(31) 2006343187
2007235008
(22) 22.07.2011
(54) RADLAGERANORDNUNG MIT
EINEM ENCODER UND MIT EINEM
SENSOR
(54) Axiallüfter mit zusätzlichem
Strömungskanal
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
(32) 20.12.2006
11.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
99
KG te 91074 HERZOGENAURACH, (51) F16D 3/77
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F16D 1/02
(DE)
F16C 35/00
F16C 27/04
(72) HÄPP, Alexander te 97461
LENDERSHAUSEN,
(11) EP1972810
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08001948.2
(DE)
(22) 01.02.2008
WALTER, Wilhelm te 97490
(31) 725858
POPPENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 20.03.2007
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) F16C 29/06
(54) Diaphragm bearing hanger
F16C 29/00
assembly
(11) EP2511547
(47) 16.10.2013
(21) EP12176376.7
(73) Goodrich Corporation te
(22) 27.03.2008
CHARLOTTE, NC 28217-4578,
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2007089736
(US)
2007240124
(32) 29.03.2007
14.09.2007
(33) Japan
Japan
(72) Mathis, Jeffrey L. te CLINTON,
NEW YORK 13323, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16D 25/08
F16D 21/06
(54) Motion guide device and method
(11) EP2326851
of producing the same
(21) EP09807899.1
(47) 16.10.2013
(73) THK CO. LTD. te TOKYO 141-8503, (22)
Japan (JP)
(31)
(72) Aida, Tomoyuki te SHINAGAWAKU, TOKYO 141-8503, Japan (JP)
(32)
Misawa, Ayako te SHINAGAWAKU, TOKYO 141-8503, Japan (JP)
(33)
(51) F16C 33/46
F16C 19/36
(54)
(11) EP2409047
(47)
(21) EP10710299.8
(73)
(22) 19.03.2010
(31) 102009014276
(32) 20.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WÄLZLAGERKÄFIG MIT
FÜHRUNGSMITTELN
(47) 16.10.2013
(72)
(51)
03.08.2009
102008039358
102008063749
22.08.2008
18.12.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DOPPELKUPPLUNG
16.10.2013
23 oktober 2013
(DE)
PETZOLD, Rainer te 88045
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16F 15/14
F16D 25/10
F16D 25/0638
F16D 21/06
F16D 13/68
(11) EP2387673
(21) EP09806172.4
(22) 22.12.2009
(31) 102009005075
(32) 19.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KUPPLUNGSAGGREGAT
(47) 16.10.2013
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ARNOLD, Johannes te 77855
ACHERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NÖHL, Oliver te 77830
BÜHLERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16H
F16H
F16H
F16D
61/662
61/12
59/54
48/02
(11) EP2458238
(21) EP10802167.6
(22) 05.07.2010
Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH, (31) 2009170838
2009170839
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 22.07.2009
22.07.2009
ACKER, Christophe te F-67760
GAMBSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(33) Japan
DUITSLAND (DE)
Japan
F16D 25/10
(54) CONTROL DEVICE FOR
F16D 25/06
CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION
EP2510253
(47)
16.10.2013
EP10773319.8
(73) Schaeffler Technologies AG & Co. (11)
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
(21)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 03.11.2010
(DE)
(31) 102009047766
(72) GEBAUER, Rainer te 96049
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
(32) 10.12.2009
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16D 1/096
(54) DURCHSCHALTKUPPLUNG
(11) EP2481942
(47) 16.10.2013
(21) EP11152710.7
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
(22) 31.01.2011
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Spannvorrichtung zur
(DE)
Befestigung einer Hohlwelle oder
Nabe auf einer Welle
(72) STEINBORN, Mario te 88046
FRIEDRICHSHAFEN,
(47) 16.10.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
(DE)
80333 MÜNCHEN,
HERTER, Peter te 88212
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) Boeing, Georg te 72108
BITZER, Franz te 88048
ROTTENBURG, BONDSREPUBLIEK
FRIEDRICHSHAFEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) TOTSUKA, Hirohiko te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(51) F16F 7/12
B60R 19/34
(11) EP2412583
(21) EP11169053.3
(22) 08.06.2011
(31) 2010169651
(32) 28.07.2010
(33) Japan
(54) Bumper device for vehicle
(47) 16.10.2013
(73) Aisin Seiki Kabushiki Kaisha te
AICHI 448-8650, Japan (JP)
Aisin Keikinzoku Kabushiki Kaisha
te IMIZU-SHI, TOYAMA 934-8588,
Japan (JP)
Nummer 43/12
100
(72) Haneda, Shinichi te KARIYA AICHI
CONTINUOUSLY VARIABLE
448-8650, Japan (JP)
TRANSMISSION AND BELT FOR
Inoue, Shuji te KARIYA AICHI 448CONTINUOUSLY VARIABLE
8650, Japan (JP)
TRANSMISSION
Ito, Makoto te KARIYA AICHI 448- (47) 16.10.2013
8650, Japan (JP)
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
Adachi, Kenichi te KARIYA AICHI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHI448-8650, Japan (JP)
KEN, 471-8571, Japan (JP)
Kita, Kiyoichi te IMIZU TOYAMA,
(72) NISHIMI, Hideyuki te TOYOTA-SHI
Japan (JP)
AICHI 471-8571, Japan (JP)
Shobo, Jun te IMIZU TOYAMA,
KUWABARA, Shinya te TOYOTAJapan (JP)
SHI AICHI 471-8571, Japan (JP)
(51) F16F 7/10
(51) F16H 57/08
F16F 15/02
F16H 1/48
(11) EP2286110
F16H 1/28
(21) EP09746805.2
F16C 33/60
(22) 14.05.2009
F16C 19/38
(31) 08156276
(11) EP2422111
(32) 15.05.2008
(21) EP10714550.0
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 21.04.2010
(54) A VIBRATION SENSOR AND A
(31) 171972 P
SYSTEM TO ISOLATE VIBRATIONS (32) 23.04.2009
(47) 16.10.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Nederlandse Organisatie voor
(54) EPICYCLIC GEAR SYSTEM WITH
Toegepast
SEMI-INTEGRATED FLEXPIN
-Natuurwetenschappelijk
ASSEMBLIES
Onderzoek TNO te 2628 VK
(47)
16.10.2013
DELFT
(73)
The Timken Company te
(72) FRAANJE, Petrus Rufus te NL-2623
CANTON, OH 44706-0930,
EH DELFT
Verenigde Staten van Amerika
RIJNVELD, Niek te NL-2517 EL
(US)
DEN HAAG
VAN DEN DOOL, Teunis Cornelis
te NL-2623 HH DELFT
(51) F16H 9/24
F16G 5/16
(72) FOX, Gerald te MASSILLON OHIO
44646, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F16H 7/08
(11) EP1809923
(11) EP2467623
(21) EP05797954.4
(21) EP10732382.6
(22) 25.10.2005
(22) 15.07.2010
(31) 1027411
(31) 102009038225
(32) 03.11.2004
(32) 20.08.2009
(33) Nederland
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TRANSMISSION WITH CONVEX
PULLEY SHEAVES AND A DRIVE
BELT
(54) RINGFEDERELEMENT FÜR EINEN
HYDRAULISCHEN
RIEMENSPANNER
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
23 oktober 2013
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Höring, Gerhard te 88709,
HAGNAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16H 63/18
F16H 59/70
(11) EP2372196
(21) EP11156590.9
(22) 02.03.2011
(31) 2010078605
(32) 30.03.2010
(33) Japan
(54) Transmission system for vehicle
(47) 16.10.2013
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(72) Fujimoto, Yasushi te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Mizuno, Kinya te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
Mitsubori, Toshimasa te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Tsukada, Yoshiaki te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
(51) F16H 63/18
F16H 61/688
F16H 3/093
(11) EP2549150
(21) EP11190905.7
(22) 20.07.2011
(54) Gear change device for a motor
vehicle
(47) 16.10.2013
(73) C.R.F. Società Consortile per
Azioni te 10043 ORBASSANO
(TORINO), Italië (IT)
(72) Pregnolato, Gianluigi te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Piacenza, Gianni te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Piazza, Andrea te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
(51)
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
(DE)
(21)
(72) KOWALSKI, Marco te 91074
(22)
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(DE)
(72) VAN SPIJK, Johannes, Gerardus,
Ludovicus, Maria te NL-5151 MR
DRUNEN
VAN DER LEEST, Adrianus,
Johannes, Wilhelmus te NL-5388
RX NISTELRODE
(51) F16H 63/30
BRANDSMA, Arjen te NL-5045 WN
F16H 57/02
TILBURG
F16D 25/08
(51) F16G 5/16
(11) EP2395263
(11) EP2243980
(21) EP11164747.5
(21) EP09710553.0
(22) 04.05.2011
(22) 12.02.2009
(31) 102010029861
(31) 2008035205
(32) 09.06.2010
(32) 15.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
(54) Fahrzeuggetriebe
(54) ELEMENT OF BELT FOR
(47) 16.10.2013
F16H 63/18
F16H 61/688
F16H 3/093
EP2549151
EP11190920.6
20.07.2011
Gear change device for a motor
vehicle
(47) 16.10.2013
(73) C.R.F. Società Consortile per
Azioni te 10043 ORBASSANO
(TORINO), Italië (IT)
(72) Pregnolato, Gianluigi te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Piacenza, Gianni te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Piazza, Andrea te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
(51) F16H 63/18
F16H 61/688
Nummer 43/12
F16H 3/093
101
23 oktober 2013
(11) EP2236868
(32) 12.02.2011
(11) EP2549152
(21) EP10156674.3
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP11190952.9
(22) 16.03.2010
(54) Rücklaufventil
(22) 20.07.2011
(31) 102009015122
(47) 16.10.2013
(54) Gear change device for a motor
vehicle
(32) 31.03.2009
(47) 16.10.2013
(54) Lamellendichtung für eine
Strömungsmaschine
(73) POLYTEC PLASTICS Germany
GmbH & Co. KG te 49393 LOHNE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) C.R.F. Società Consortile per
Azioni te 10043 ORBASSANO
(TORINO), Italië (IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Janßen, Hans te 49413
DINKLAGE, BONDSREPUBLIEK
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
DUITSLAND (DE)
(72) Pregnolato, Gianluigi te 10043
BADEN, Zwitserland (CH)
Soares, Jorge te 48493
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
WETTRINGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Ambrosy, Günter te 5404 BADENPiacenza, Gianni te 10043
DUITSLAND (DE)
DÄTTWIL,
Zwitserland
(CH)
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Esders, Helen te 49393 LOHNE,
Höbel,
Matthias
te
5210
Piazza, Andrea te 10043
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WINDISCH,
Zwitserland
(CH)
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
(DE)
Vogt, Ernst te 5236 REMIGEN,
(51) F16H 63/32
Zwitserland (CH)
(51) F16K 17/06
F16H 63/30
Hafner, Josef te 5444 KÜNTEN,
F16K 17/04
Zwitserland (CH)
(11) EP2480804
F16K 15/02
F16K 1/30
(21) EP10741972.3
(51) F27B 7/24
B01F 3/04
F16L
23/032
(22) 12.08.2010
F16J 15/34
(11) EP2226539
(31) 102009042944
(11) EP2510265
(21) EP09165178.6
(32) 24.09.2009
(21) EP10795294.7
(22) 10.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 10.12.2010
(31) 0950129
(54) SCHALTELEMENT FÜR EIN
(31)
200900123
U
(32) 06.03.2009
KRAFTFAHRZEUGGETRIEBE
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(32) 11.12.2009
(73) Schaeffler Technologies AG & Co. (33) Estland
KG te 91074 HERZOGENAURACH, (54) ROTARY KILN END SEALING
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ASSEMBLY
(DE)
(47) 16.10.2013
(72) KRÄMER, Klaus te 91438
(73) Eesti Energia Õlitööstus AS. te
LENKERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
40107 IDA-VIRUMAA, Estland (EE)
DUITSLAND (DE)
(72)
KAIDALOV, Aleksandr te 40107
LÖFFELMANN, Jochen te 91330
IDA-VIRUMAA, Estland (EE)
EGGOLSHEIM, BONDSREPUBLIEK
KINDORKIN, Boriss te 40107 IDADUITSLAND (DE)
VIRUMAA, Estland (EE)
HAJEK, Verena te 91085
TIHHONOV, Aleksandr te 40107
WEISENDORF, BONDSREPUBLIEK
IDA-VIRUMAA, Estland (EE)
DUITSLAND (DE)
(51)
F16K
5/02
(51) F16J 15/32
F16K 3/26
F16J 15/00
(11) EP1779007
(21) EP05760249.2
(22) 13.06.2005
(31) 889246
(32) 12.07.2004
(73) Aga AB te 181 81 LIDINGÖ,
Zweden (SE)
(72) Gustavsson, Rickard te 194 63
UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE)
(51) F16K 17/18
F16K 1/44
(11) EP2480807
(21) EP10742801.3
(22) 03.08.2010
(31) 102009029670
(32) 22.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 03.04.2009
(54) RÜCKSCHLAGVENTIL MIT ZWEI
SCHLIESSKÖRPERN
(31) 102008019982
(32) 21.04.2008
(54) COMPOSITE ROTARY SEAL
ASSEMBLY
(54) PROBE-ENTNAHMEVENTIL
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Völker, Manfred te 63825
BLANKENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16J 15/32
F01D 11/00
(47) 16.10.2013
(21) EP09735033.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) GRIMANIS, Michael, P. te
WAYLAND, MA 01778-1308,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KALESHIAN, Joseph, K. te
BURLINGTON, MA 01803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Overpressure- and ventilating
valve for an aeration device
(11) EP2268947
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) A.W. Chesterton Company te
STONEHAM, MASSACHUSETTS
02180-2999, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(33) Zweden
(72) Völker, Manfred te 63825
BLANKENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16K 15/14
F16K 15/10
(47) 16.10.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KNIS, Wolfram te 73529
SCHWAEBISCH GMUEND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EHRHARDT, Uwe te 73760
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MIEHLE, Tilman te 71334
WAIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16K 27/02
(11) EP2487395
(11) EP2088354
(21) EP12154136.1
(21) EP08398002.9
(22) 07.02.2012
(22) 08.02.2008
(31) 102011011106
(54) Valve for liquid containers
Nummer 43/12
102
23 oktober 2013
(47) 16.10.2013
(54) EGC COMPLIANT WIRE MESH
CABLE TRAY SYSTEM
(73) Greif International Holding B.V. te
3633 AK VREELAND
(47) 16.10.2013
(73) Cooper-Standard Automotive, Inc.
te NOVI, MI 48375, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Cassina, Virginio te 24020 GORLE (73) OBO Bettermann Of North
(BERGANO), Italië (IT)
America, Inc. te KING OF
PRUSSIA, PA 19406, Verenigde
(51) F16K 31/40
Staten van Amerika (US)
(11) EP2503202
(72) BOONE, Jeffrey, A. te NEWTON
(21) EP12160459.9
SQUARE, PA 19073, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 21.03.2012
(72) SLUNICK, Steven te CLARKSTON,
MI 48346, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KANE, Norman, F. te HOLLY, MI
48442, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F16L 55/134
(31) 2011068451
(11) EP2287510
(32) 25.03.2011
(33) Japan
(54) Composite valve
(47) 16.10.2013
(73) Fujikoki Corporation te TOKYO
158-0082, Japan (JP)
(51) G01N 3/46
F16L 15/08
E21B 43/10
E21B 17/042
(11) EP1963726
(21) EP06830664.6
(22) 15.12.2006
(31) 0513279
(72) Arai, Yusuke te SETAGAYA-KU,
(32) 23.12.2005
TOKYO 158-0082, Japan (JP)
Kannoo, Takeshi te SETAGAYA-KU, (33) Frankrijk
TOKYO 158-0082, Japan (JP)
(54) PROTECTION EXTERNE DE JOINTS
Yamashita, Masashi te SETAGAYAFILETES TUBULAIRES
KU, TOKYO 158-0082, Japan (JP)
EXPANSIBLES
(51) F16K 37/00
(47) 16.10.2013
F16K 31/60
(73) VALLOUREC MANNESMANN OIL &
(11) EP2469139
GAS FRANCE te 59620 AULNOYEAYMERIES, Frankrijk (FR)
(21) EP12160761.8
(72) BREZIAT, Nicolas te F-59300
VALENCIENNES, Frankrijk (FR)
Rückmeldevorrichtung
DUQUESNE, Benoît te F-59300
16.10.2013
VALENCIENNES, Frankrijk (FR)
HENAUT, Philippe te F-59570 LA
Georg Fischer
LONGUEVILLE, Frankrijk (FR)
Rohrleitungssysteme AG te 8201
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
(51) F16L 21/035
(CH)
(11) EP2039972
Bürgi, Stefan te 8254
(21) EP08013215.2
BASADINGEN, Zwitserland (CH)
Stumpp, Jürgen te 79771
(22) 23.07.2008
KLETTGAU, BONDSREPUBLIEK
(31) 102007040033
DUITSLAND (DE)
(32) 24.08.2007
F16L 1/20
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F16L 1/16
(54) Dichtungsvorrichtung für eine
EP2281133
Steckverbindung
EP08753746.0
(47) 16.10.2013
29.04.2008
(73) Aerotechnik E. Siegwart GmbH te
MARINE PIPELINE INSTALLATION
66299 FRIEDRICHSTHAL,
SYSTEM AND METHODS
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
16.10.2013
(22) 16.06.2009
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73) Itrec B.V. te 3115 HH SCHIEDAM
(72) FEIJEN, Arnoud, Laurens te 3051
CC ROTTERDAM
NOUWENS, Ronny, Lambertus,
Waltherus te 3122 VN SCHIEDAM
VEHMEIJER, Terence, Willem,
August te NL-2562 MW DEN
HAAG
ROODENBURG, Joop te NL-2612
HA DELFT
(72) Siegwart, Wolfgang te 66280
SULZBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 47/00
F16L 13/00
(11) EP1656519
(21) EP04781520.4
(22) 18.08.2004
(31) 497199 P
(51) F16L 3/02
(32) 21.08.2003
(11) EP2368301
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09829781.5
(54) METAL TO PLASTIC FLUID
CONNECTION WITH
OVERMOLDED ANTI-ROTATION
RETAINER
(22) 25.11.2009
(31) 323565
(32) 26.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(21) EP10173046.3
(22) 17.08.2010
(31) 09168108
(32) 18.08.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Pipeline plug
(47) 16.10.2013
(73) Per Aarsleff A/S te 8230 ÅBYHØJ,
Denemarken (DK)
(72) Bandholst Sörensen, Kasper te
2720, VANLØSE, Denemarken
(DK)
(51) F17C 1/00
(11) EP2406536
(21) EP09776429.4
(22) 11.03.2009
(54) PRESSURE VESSEL FOR A HIGH
PRESSURE PRESS
(47) 16.10.2013
(73) Avure Technologies AB te 721 66
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(72) SVENSSON, Lennart te S-721 66
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(51) F17C 1/00
(11) EP2501984
(21) EP10776378.1
(22) 16.11.2010
(31) 09176356
(32) 18.11.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method and apparatus for
handling a boil-off gas stream
(47) 16.10.2013
(73) Shell Internationale Research
Maatschappij B.V. te 2596 HR
DEN HAAG
(72) PAULUS, Peter Marie te NL-1031
HW AMSTERDAM
VINK, Kornelis Jan te KUALA
LUMPUR 50088, Maleisië (MY)
(51) F17D 1/17
(11) EP2379936
(21) EP09793390.7
(22) 06.12.2009
(31) 337994
(32) 18.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DRAG REDUCING POLYMERS FOR
LOW MOLECULAR WEIGHT
LIQUIDS APPLICATIONS
Nummer 43/12
103
(51) F21Y 101/02
F21V 29/00
F21V 23/02
F21V 21/34
F21V 21/30
(72) JOHNSTON, Ray L. te PONCA CITY
F21V 19/04
OKLAHOMA 94604, Verenigde
F21V 19/00
Staten van Amerika (US)
F21V 17/16
HARRIS, William F. te PONCA CITY
F21V 14/08
OKLAHOMA 74601, Verenigde
F21S 8/04
Staten van Amerika (US)
F21S 8/02
SMITH, Kenneth W. te TONKAWA
(11) EP2436974
OKLAHOMA 74653, Verenigde
23 oktober 2013
(47) 16.10.2013
(11) EP2253888
(73) Phillips 66 Company te
HOUSTON, TX 77210, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP09160209.4
(22) 14.05.2009
(54) Burner of a gas turbine having a
vortex generator with fuel lance
(47) 16.10.2013
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(21) EP11190070.0
(72) Ciani, Andrea te 8005 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
Buss, Johannes te 5415
NUSSBAUMEN, Zwitserland (CH)
(51) F21V 21/005
F21S 8/00
(22) 04.11.2009
(51) F24C 15/10
(11) EP2452117
(32) 05.11.2008
(21) EP10747273.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 08.07.2010
(54) LED-Leuchte
(31) TO20090519
(47) 16.10.2013
Staten van Amerika (US)
(32) 10.07.2009
(33) Italië
(54) LAMP STRUCTURE
(47) 16.10.2013
(73) Spagnolo S.r.L. te 10029
VILLASTELLONE (TO), Italië (IT)
(72) SPAGNOLO, Bruno te 10029
VILLASTELLONE (TO), Italië (IT)
(51) F21V 21/04
F21V 17/14
F21S 8/02
F21K 99/00
(31) 102008055864
(51) F23G 5/50
F23G 5/16
(11) EP1851481
(31)
(33)
(22) 12.01.2011
(54)
(31) 102010009608
(47)
(73)
(47) 16.10.2013
(73) ABB AG te 68309 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Diehl, Sven Dipl.-Ing. te 57078
SIEGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F21S 8/10
B60Q 1/50
B29C 45/14
(11) EP2525138
(21) EP11166755.6
(22) 19.05.2011
(54) Kraftfahrzeugleuchte und
Verfahren zu deren Herstellung
(47) 16.10.2013
(73) odelo GmbH te 71409
SCHWAIKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Ricking, Thorsten te 71364,
WINNENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Melzer, Horst te 71364,
WINNENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102005040884
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HUBER, Johann te 83334 INZELL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
102005008893
EDLMANN, Manfred te 83530
26.02.2005
SCHNAITSEE, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
FALKINGER, Ulrich te 83301
VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DES
TRAUNREUT, BONDSREPUBLIEK
GEBINDEDURCHSATZES IN
DUITSLAND (DE)
DREHROHRANLAGEN
KOJER, Mario te 83342
16.10.2013
TACHERTING, BONDSREPUBLIEK
Karlsruher Institut für Technologie
DUITSLAND (DE)
te 76131 KARLSRUHE,
STEINER, Herbert te 83278
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
STITZL, Bernd te 83362
NOLTE, Michael te 76344
SURBERG, BONDSREPUBLIEK
EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05D 7/06
OSER, Bernhard te 76149
F24D 19/10
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
E03B 7/08
DUITSLAND (DE)
E03B 7/07
EBERHARD, Mark te 76149
E03B 7/00
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2307938
DUITSLAND (DE)
(21) EP08874783.7
KOLB, Thomas te 67480
EDENKOBEN, BONDSREPUBLIEK (22) 22.12.2008
DUITSLAND (DE)
(31) 200800354
SEIFERT, Helmut te 67069
(32) 26.06.2008
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) België
(DE)
(54) FLOW CONTROL SYSTEM
KERPE, Rolf te 75015 BRETTEN,
(47) 16.10.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Belparts te 3110 ROTSELAAR,
GRAMLING, Hubert te 76676
België (BE)
GRABEN-NEUDORF,
(72) ULENS, Jan te B-3120 TREMELO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
België (BE)
(DE)
VANDENHEUVEL, Philip te B-1980
(22) 17.02.2006
(32)
(54) Unterputz-LED-Leuchte,
insbesondere Deckenleuchte
(22) 01.08.2006
(21) EP06707048.2
(21) EP11000169.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06792627.9
(32) 29.08.2005
(73) Zumtobel Lighting GmbH te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
32657 LEMGO, BONDSREPUBLIEK
(54) HALTEANORDNUNG FÜR EINE
DUITSLAND (DE)
KOCHFELDPLATTE EINES
(72) Glock, Markus te 32657 LEMGO,
GARGERÄTES
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(DE)
(11) EP2363634
(32) 27.02.2010
(11) EP1929840
(72)
(51) F23R 3/28
F23R 3/12
HOFSTADE, België (BE)
VANDENDRIESSCHE, Peter te B-
Nummer 43/12
3221 NIEUWRODE, België (BE)
104
23 oktober 2013
(32) 17.07.2009
(31) 102009031969
(51) F24J 2/54
F15B 11/00
(33) China
(32) 06.07.2009
(54) Electronic expansion valve
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2535663
(47) 16.10.2013
(21) EP11170215.5
(73) Zhejiang Sanhua Co. Ltd. te
312500 ZHEJIANG, China (CN)
(54) ROHRREGISTER FÜR DEN
INDIREKTEN WÄRMEAUSTAUSCH
(22) 16.06.2011
(54) Solarreflektor mit hydraulischer
Verstellvorrichtung
(47) 16.10.2013
(73) HAWE Hydraulik SE te 81673
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F26B 5/06
F26B 25/00
(72) Neumair, Georg te 85402
THALHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hundschell, Hilarius te 84424
ISEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2112447
(51) F25B 49/00
F25B 1/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1877709
(21) EP05749546.7
(22) 04.05.2005
(21) EP09154250.6
(22) 03.03.2009
(31) 102008020705
(32) 24.04.2008
(54) Be- und Entladevorrichtung für
eine
Produktbehandlungseinrichtung
(47) 16.10.2013
(73)
(54) REFRIGERANT SYSTEM WITH
VARIABLE SPEED SCROLL
COMPRESSOR AND ECONOMIZER
(72)
CIRCUIT
(47) 16.10.2013
(73) Carrier Corporation te
FARMINGTON, CT 06434,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LIFSON, Alexander te MANLIUS,
NY 13104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TARAS, Michael F. te
FAYETTEVILLE, NY 13066,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GEA Lyophil GmbH te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Klütsch, Hubert te 50733, KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rosenbaum, Jörg te 53974,
NETTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Selch, Johannes te 64319
PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F27D 5/00
C21D 9/00
(11) EP2464939
(21) EP10744915.9
(51) F25B 13/00
F25B 1/00
(22) 13.08.2010
(11) EP2320161
(32) 14.08.2009
(21) EP11154491.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 17.11.2003
(31) 2002339697
(32) 22.11.2002
(33) Japan
(54) Air conditioner
(47) 16.10.2013
(31) 102009037293
(72) BARTHELMIE, Martin te 35644
HOHENAHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CLOOS, Arno te 59872
(72) Matsuoka, Shinya te OSAKA 591MESCHEDE, BONDSREPUBLIEK
8511, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Hori, Yasushi te OSAKA 591-8511,
RIEDL, Michael te 35444
Japan (JP)
BIEBERTAL, BONDSREPUBLIEK
Sada, Shinri te OSAKA 591-8511,
DUITSLAND (DE)
Japan (JP)
(11) EP2287548
(21) EP10167923.1
(22) 30.06.2010
(31) 200910089403
(72) PANUMMA, Rungpunth te
AMPHUR MAUNG CHONBURI
20130, Thailand (TH)
KUNNO, Jiradet te CHONBURI
21080, Thailand (TH)
BRODA, Siegfried te
BANGLANUNG CHONBURI 20150,
Thailand (TH)
BRODA, Ralf te 20150, Thailand
(TH)
LEKSAWANGWONG, Wiratch te T.
MAUNG AMPHUR MAUNG
CHONBURI 20280, Thailand (TH)
(51) F28D 15/04
F28D 15/02
(11) EP2520889
(21) EP12166179.7
(22) 30.04.2012
(31) 1153726
(32) 02.05.2011
(33) Frankrijk
(54) Dispositif et systeme de transfert
de la chaleur
(47) 16.10.2013
(73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Bonnet, Fabien te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Gully, Philippe te 38120 SAINT
EGREVE, Frankrijk (FR)
(51) F41C 3/14
F41A 19/53
(54) IMPROVED WORKPIECE-CARRIER
F41A 19/52
F41A 19/51
(47) 16.10.2013
F41A 19/48
(73) Gtd Graphit Technologie GmbH te
F41A 19/10
35428 LANGGÖNS,
(11) EP2185886
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08797345.9
(73) Daikin Industries, Ltd. te OSAKA
530-8323, Japan (JP)
(51) F25B 41/06
F16K 31/04
F16K 1/02
(47) 16.10.2013
(72) Lv, Ming te 312500 ZHEJIANG,
(73) Babcock Borsig Service GmbH te
China (CN)
46049 OBERHAUSEN,
Zhan, Caiyi te 312500 ZHEJIANG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
China (CN)
(DE)
(51) F28G 9/00
F28F 9/013
F28F 13/08
F28D 7/16
(11) EP2452147
(21) EP10724862.7
(22) 17.06.2010
(22) 07.08.2008
(31) 955723 P
184376
(32) 14.08.2007
01.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) REVOLVER TRIGGER MECHANISM
(47) 16.10.2013
(73) STURM, RUGER & COMPANY, INC.
te SOUTHPORT, CT 06890,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ZAJK, Joseph, J. te NEWPORT, NH
03773, Verenigde Staten van
Nummer 43/12
105
Amerika (US)
Miyakura, Jyota te KANAGAWA
213-8533, Japan (JP)
(51) F41C 23/14
F41C 23/10
F41C 23/00
(51)
(11) EP2179244
(11)
(21) EP08796415.1
(21)
(22) 22.07.2008
(22)
(31) 881111
(31)
(32) 25.07.2007
(32)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33)
(54) REVERSIBLE BACKSTRAP FOR
FIREARM
(54)
(47) 16.10.2013
(47)
(73) STURM, RUGER & COMPANY, INC. (73)
te SOUTHPORT, CT 06890,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MCGARRY, James te PRESCOTT
VALLEY, AZ 86314, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F41J 2/00
F41H 3/00
E01F 9/012
(11) EP2491334
(21) EP10781722.3
(22) 22.10.2010
(31) 0918720
(32) 23.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) IDENTIFICATION DEVICE
(47) 16.10.2013
(73) QinetiQ Limited te
FARNBOROUGH HAMPSHIRE
GU14 0LX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) O'KEEFE, Eoin, Seiorse te
FARNBOROUGH HAMPSHIRE
GU14 0LX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
HALL, Loftus, Richard te
FARNBOROUGH HAMPSHIRE
GU14 0LX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
McSHERRY, Ross, James te
FARNBOROUGH HAMPSHIRE
GU14 0LX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) G01B 9/02
G01B 11/24
G01B 11/06
(11) EP2314984
(21) EP10188302.3
(22) 21.10.2010
(31) 2009243760
(32) 22.10.2009
(33) Japan
(54) Form measuring device and
method of aligning form data
(47) 16.10.2013
(73) Mitutoyo Corporation te
KAWASAKI-SHI KANAGAWA-KEN
213-8533, Japan (JP)
(72) Goto, Tomonori te HOKKAIDO
060-0807, Japan (JP)
(72)
23 oktober 2013
Japan (JP)
(72) AIKAWA, Tetsuro te TOKYO 1058001, Japan (JP)
G01B 11/275
SATOH, Yoshinori te TOKYO 105B66F 7/28
8001, Japan (JP)
EP2109754
OODAKE, Tatsuya te TOKYO 105EP08706738.5
8001, Japan (JP)
MUKAI, Naruhiko te TOKYO 10514.01.2008
8001, Japan (JP)
102007003086
HOZUMI, Hisashi te TOKYO 10516.01.2007
8001, Japan (JP)
YUGUCHI, Yasuhiro te TOKYO 105BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
8001, Japan (JP)
VORRICHTUNG ZUM MESSEN DER
FAHRWERKSGEOMETRIE
(51) G01C 15/00
F16C 11/06
16.10.2013
Dürr Assembly Products GmbH te (11) EP2060870
66346 PÜTTLINGEN,
(21) EP08168905.1
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.11.2008
(DE)
(31) 2007297679
TENTRUP, Thomas te 66663
(32) 16.11.2007
MECHERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
DEUTSCH, Andre te F-67260
(54) Optical axis tilting device for
HERBITZHEIM, Frankrijk (FR)
laser optical system
KURT, Ismail te 66333
(47)
16.10.2013
VÖLKLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Kabushiki Kaisha TOPCON te
HEINTZ, Christoph te 66117
TOKYO 174-8580, Japan (JP)
SAARBRÜCKEN,
(72) Fujioka, Takayuki te TOKYO 174BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
8580, Japan (JP)
(DE)
Kaneko, Shinsuke te TOKYO 174-
(51) G01B
G01B
G01B
G01B
5/012
5/00
21/20
11/24
(11) EP2010865
(21) EP07722230.5
(22) 17.04.2007
(31) 102006019354
(32) 24.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PROFILMESSUNG VON
ROHRENDEN
(47) 16.10.2013
8580, Japan (JP)
Kodaira, Junichi te TOKYO 1748580, Japan (JP)
(51) G01C 19/5712
(11) EP1831644
(21) EP05823430.3
(22) 30.12.2005
(31) 20041709
(32) 31.12.2004
(33) Finland
(54) OSCILLATING MICROMECHANICAL SENSOR OF
ANGULAR VELOCITY
(73) Rattunde & Co GmbH te 19288
(47) 16.10.2013
LUDWIGSLUST, BONDSREPUBLIEK (73) Murata Electronics Oy te 01620
DUITSLAND (DE)
VANTAA, Finland (FI)
(72) RATTUNDE, Ulrich te 19322
(72) BLOMQVIST, Anssi te 00890
BENTWISCH, BONDSREPUBLIEK
HELSINKI, Finland (FI)
DUITSLAND (DE)
(51) G01C 21/16
(51) G01C 3/06
(11) EP2459966
G01B 11/25
(21) EP10737878.8
G01B 11/02
G01B 11/00
(22) 26.07.2010
(11) EP2163847
(31) 0955435
(21) EP08777204.2
(32) 31.07.2009
(22) 13.06.2008
(33) Frankrijk
(31) 2007159142
(54) PROCEDE D'ESTIMATION DE
L'ORIENTATION D'UN SOLIDE EN
MOUVEMENT
(32) 15.06.2007
(33) Japan
(54) INSTRUMENT FOR
EXAMINING/MEASURING AN
OBJECT TO BE MEASURED
(47) 16.10.2013
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
MINATO-KU TOKYO 105-8001,
(47) 16.10.2013
(73) Movea te 38000 GRENOBLE,
Frankrijk (FR)
Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
Nummer 43/12
(72) JALLON, Pierre te F-38100
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
BONNET, Stéphane te F-69003
LYON, Frankrijk (FR)
(51) G09B 29/10
G08G 1/0969
G01C 21/36
G01C 21/32
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
106
(54) ANORDNUNG UND VERFAHREN
ZUR ABSOLUTBESTIMMUNG DER
LINEARPOSITION ODER DER
DURCH EINEN WINKEL
AUSGEDRÜKTEN DREHPOSITION
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
(47) 16.10.2013
(73) Leibniz - Institut für Analytische
Wissenschaften - ISAS - e.V. te
44139 DORTMUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) MEAS Deutschland GmbH te
44227 DORTMUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FLOREK, Stefan te 12526 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP2078926
BECKER-ROSS, Helmut te BERLIN
EP08150232.0
12557, BONDSREPUBLIEK
(72)
BARTOS,
Axel
te
45731
WALTROP,
14.01.2008
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
OKRUSS, Michael te 14482
System and method for
(DE)
POTSDAM, BONDSREPUBLIEK
dynamically downloading and
DETTMANN, Fritz te 35619
DUITSLAND (DE)
displaying map data
BRAUNFELS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
16.10.2013
(51) G01N 21/35
MEISENBERG, Armin te 44227
G01N 21/31
BlackBerry Limited te WATERLOO,
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
G01N 21/25
ON N2L 3W8, Canada (CA)
DUITSLAND (DE)
G01J 3/18
Dicke, Ronald Anthony te
G01J 3/10
(51) H02N 2/02
OTTAWA ONTARIO K1Y 0S4,
G01D
5/241
(11)
EP1842046
Canada (CA)
(11)
EP2117057
(21)
EP05787433.1
G01C 5/02
(21) EP09006185.4
(22) 23.09.2005
(22) 06.05.2009
(31) 0402292
(11) EP1639313
(31) 2008122200
(32) 23.09.2004
(21) EP04749056.0
(32) 08.05.2008
(33) Zweden
(22) 23.06.2004
(33) Japan
(31) 481009 P
0301830
(54) Inertial drive actuator
(54) An optical arrangement for
determining the concentration of
a substance in a fluid
G01C 25/00
G01C 15/00
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Olympus Corporation te SHIBUYA(73) Mindray Medical Sweden AB te
KU TOKYO 151-0072, Japan (JP)
174 57 SUNDBYBERG, Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(72) Matsuki, Kaoru te TOKYO 151(SE)
Zweden
0072, Japan (JP)
(72) PALMSKOG, Göran te S-175 43
A SURVEYING INSTRUMENT WITH
(51) G01M 15/12
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
COMPENSATION FOR
G01H 3/10
Fredrik Laurell te 182 38
MECHANICAL ERRORS
G01H 3/08
DANDERYD, Zweden (SE)
16.10.2013
Gunnar Elgcrona te 186 56
(11) EP2526390
Trimble AB te 182 11 DANDERYD,
VALLENTUNA, Zweden (SE)
(21)
EP11705919.6
Zweden (SE)
(51)
H04N 5/33
(22) 21.01.2011
HERTZMAN, Mikael te S-191 83
H04N 5/217
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
(31) 1050393
G01J 5/24
(32) 21.01.2010
G01J 5/20
G01D 4/00
(33) Frankrijk
(11) EP2140239
EP2228627
(32) 23.06.2003
23.06.2003
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE
MESURE D'UNE PSEUDO-SIRENE
MODULEE, PROCEDE DE
(54) Systeme d'aide au deploiement
CONSTRUCTION D'UN
d'un reseau fixe de tele releve de
INDICATEUR ET VEHICULE EQUIPE
compteurs
DE CE DISPOSITIF
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(21) EP09305234.8
(21) EP08788193.4
(22) 13.03.2009
(22) 17.04.2008
(73) Actaris SAS te 92100 BOULOGNE (73) Peugeot Citroën Automobiles SA
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
te 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(72) Rigomier, Vincent te 71118 SAINT
MARTIN BELLE ROCHE, Frankrijk (72) RAGUENET, Wilfrid te F-78700
(FR)
CONFLANS-SAINTE-HONORINE,
Bottner, Michel te 71850
Frankrijk (FR)
CHARNAY LES MACON, Frankrijk
(51)
G01J
3/14
(FR)
G01J 3/02
(51) G01D 5/12
(11) EP2516975
(11) EP2122303
(21) EP10801399.6
(21) EP08707788.9
(22) 13.12.2010
(22) 21.02.2008
(31) 102009059280
(31) 102007008870
(32) 22.12.2009
(32) 21.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SPEKTROMETERANORDNUNG
(31) 0703037
(32) 26.04.2007
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE MAINTENANCE
D'UNE MATRICE DE DETECTEURS
DU TYPE BOLOMETRES
(47) 16.10.2013
(73) SAGEM Défense Sécurité te
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) GARDETTE, Hubert te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
BECKER, Cyrille te F-75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
DE MIJOLLA, François-Boris te F75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(51) G01K 13/00
G01K 1/14
(11) EP1783469
(21) EP06022401.1
Nummer 43/12
107
(22) 26.10.2006
(11) EP2400286
(31) 265984
(21) EP10743521.6
(32) 03.11.2005
(22) 09.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 2009034337
(54) Electronic thermometer with flex
circuit location
(32) 17.02.2009
(47) 16.10.2013
(33) Japan
(54) DEVICE AND MICROCHIP FOR
(73) Covidien AG te 8212 NEUHAUSEN
SORTING PARTICLES
AM RHEINFALL, Zwitserland (CH) (47) 16.10.2013
23 oktober 2013
(GB)
SEWELL, Roger te CAMBRIDGE
CB4 0DW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PUMPHREY, Sam te CAMBRIDGE
CB4 0DW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) G01N 22/04
(11) EP1573305
(21) EP03796167.9
(72) Sisk, Ricky A. te WASHINGTON
MO 63090, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gierer, Joseph T. te GLEN
CARBON IL 62034, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Davis, Mark te O'FALLON, MO
63366, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(22) 04.12.2003
(72) MASATAKA, Shinoda te TOKYO
108-0075, Japan (JP)
(32) 18.12.2002
(51) G01N 21/05
(21) EP04804199.0
(54) PORTE-ECHANTILLON POUR LA
MESURE DU TIRAGE ET DE
L'HUMIDITE D'OBJETS POREUX
(51) H01G 5/013
G01L 9/12
G01L 9/00
F17C 13/04
F17C 13/02
(22) 22.12.2004
(47) 16.10.2013
(31) 10361058
(73) Hauni Maschinenbau AG te 21033
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1706723
(32) 22.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06254058.8
(54) Hochgenauer
strömungsorientierter
Mehrwinkel-Remissionssensor
(22) 02.08.2006
(47) 16.10.2013
(54) Method and apparatus for
monitoring fluid pressure
(73) BASF Coatings GmbH te 48165
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1884757
(47) 16.10.2013
(31) 2008220029
(72) WAGNER, Beate te 67271
NEULEININGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ETTMÜLLER, Jürgen te 67454
HASSLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHÄFER, Michael te 67122
ALTRIP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LOHMANN, Jürgen te 48165
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BERG, Jan te 48165 MÜNSTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DAISS, Andreas te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 28.08.2008
(51) G01N 21/64
(33) Japan
(11) EP1454128
(54) BLOOD COLLECTION CONTAINER
(21) EP02783300.3
(47) 16.10.2013
(22) 06.12.2002
(73) Sekisui Medical Co., Ltd. te
TOKYO 103-0027, Japan (JP)
(31) 0129589
(72) INOUE, Tomonori te SHUNAN-SHI
YAMAGUCHI 746-0006, Japan (JP)
SETOGUCHI, Yuuji te SHUNAN-SHI
YAMAGUCHI 746-0006, Japan (JP)
OKAMOTO, Ryusuke te SHUNANSHI YAMAGUCHI 746-0006, Japan
(JP)
TOGAWA, Katsuya te SHUNAN-SHI
YAMAGUCHI 746-0006, Japan (JP)
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) Air Products and Chemicals, Inc.
te ALLENTOWN, PA 18195-1501,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Downie, Neil te ODIHAM
HAMPSHIRE RG29 1JN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Pradier, Mathilde te 78400
CHATOU, Frankrijk (FR)
(51) G01N 33/48
G01N 1/10
G01N 1/00
A61B 5/154
(11) EP2320208
(21) EP09809975.7
(22) 27.08.2009
(51) G01N 37/00
G01N 15/14
C12M 1/34
B01L 3/02
B01J 19/00
(32) 11.12.2001
(31) 0216254
(33) Frankrijk
(72) CHOLET, Georges te F-45140
ORMES, Frankrijk (FR)
POULET, Jean-Rémi te F-45400
FLEURY LES AUBRAIS, Frankrijk
(FR)
VERSTICHEL, Gwennael te F45200 AMILLY, Frankrijk (FR)
(51) G01N 23/223
G01N 23/203
(11) EP2333529
(21) EP10813564.1
(22) 01.07.2010
(31) 2009205822
(32) 07.09.2009
(33) Japan
(54) X-RAY FLUORESCENCE
ANALYZING METHOD
(47) 16.10.2013
(73) Rigaku Corporation te AKISHIMASHI TOKYO 196-8666, Japan (JP)
(72) WATANABE, Kenji te TAKATSUKISHI OSAKA 569-1146, Japan (JP)
KATAOKA, Yoshiyuki te
TAKATSUKI-SHI OSAKA 569-1146,
Japan (JP)
YAMADA, Yasujiro te TAKATSUKISHI OSAKA 569-1146, Japan (JP)
MORIKAWA, Atsushi te
TAKATSUKI-SHI OSAKA 569-1146,
Japan (JP)
(51) H01L 27/06
G01N 27/414
(11) EP2479563
(54) System and method for time
(21) EP12151470.7
correlated multi-photon counting
(22) 17.01.2012
measurements
(31) 201161434241 P
(47) 16.10.2013
(32) 19.01.2011
(73) GE Healthcare UK Limited te
(33) Verenigde Staten van Amerika
BUCKINGHAMSHIRE HP7 9NA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) Electrochemical sensor
comprising a 2-dimensional
(72) LABARBE, Rudi Amersham
electron gas layer (2DEG) and
Biosciences UK Limited te
method for electrochemical
CARDIFF, SOUTH GLAMORGAN
sensing using such
CF14 7YT, GROOT BRITTANNIË
electrochemical sensor
Nummer 43/12
108
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
(54) FLÜSSIGDOSIER-VORRICHTUNG
FÜR EINEN GASANALYSATOR
(73) Stichting IMEC Nederland te 5656
AE EINDHOVEN
(47) 16.10.2013
(51) G01N 33/487
(72) Vitushinsky, Roman te 6291 KH
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
VAALS
80333 MÜNCHEN,
Crego Calama, Mercedes te 5663
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PK GELDROP-MIERLO
(DE)
Brongersma, Sywert te 5644 GK (72) GELLERT, Udo te 76756
EINDHOVEN
BELLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 27/90
(22) 21.06.2010
(11) EP2423681
(21) EP11176935.2
(22) 09.08.2011
(31) 870804
(32) 28.08.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Eddy current testing method
(51) G01N 30/12
G01N 30/10
(11) EP2394158
(21) EP10702472.1
(32)
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54)
(47)
(72) May, Andrzej Michal te
NISKAYUNA, NY NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Faidi, Waseem Ibrahim te
NISKAYUNA, NY NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wang, Changting te NISKAYUNA,
NY NEW YORK 12309, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Tralshawala, Nilesh te
NISKAYUNA, NY NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sheila-Vadde, Aparna Chakrapani
te NISKAYUNA, NY NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Godbole, Mandar Diwakar te
NISKAYUNA, NY NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Livingston, Jamie Thomas te
NISKAYUNA, NY NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Olson, Steven Haines te
NISKAYUNA, NY NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Driver, Howard Daniel te
NISKAYUNA, NY NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73)
(21) EP10798798.4
(22) 21.12.2010
(31) 102009059963
(32) 22.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 098211087
(32) 19.06.2009
(33) Taiwan
(54) Holding device for medical test
strip
(47) 16.10.2013
(73) Apex Biotechnology Corporation
te HSINCHU CITY 300, Taiwan
(TW)
(72) Hsu, Ming-Chang te HSINCHU
CITY 300, Taiwan (TW)
Yang, Mon Wen te HSINCHU CITY
04.02.2009
300, Taiwan (TW)
Chuang, Ming-Hsin te TAISHAN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TOWNSHIP TAIPEI COUNTY 243,
VORRICHTUNG UND VERFAHREN
Taiwan (TW)
ZUM AUFBEREITEN VON PROBEN
Shen, Thomas Y.S. te HSINCHU
FÜR DIE GASCHROMATOGRAFIE
CITY 300, Taiwan (TW)
16.10.2013
(51) G01N 33/487
joint analytical systems GmbH te
A61B 5/145
47445 MOERS, BONDSREPUBLIEK
(11)
EP2386855
DUITSLAND (DE)
(21)
EP11003641.5
GERSTEL, Joachim te 45475
(31) 102009003429
(33)
(11) EP2516999
(21) EP10166620.4
(22) 29.01.2010
(47) 16.10.2013
(51) G01N 30/72
G01N 30/24
G01N 30/12
G01N 30/04
G01F 11/02
(11) EP2264450
(72)
MÜLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01N 33/50
G01N 33/49
G01N 33/487
G01N 33/48
G01N 27/403
G01N 27/30
C12Q 1/26
C12Q 1/00
(11) EP2071331
(21) EP09004694.7
(22) 19.07.2001
(31) 20000041962
20010027117
(32) 21.07.2000
18.05.2001
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Biosensors with porous
chromatographic membranes
(47) 16.10.2013
(73) i-SENS, INC. te 139-701 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(72) Cui, Gang te YOUNKIL-SI,
KILLIMSUNG, China (CN)
Yoo, Jae-Hyun te SEOUL 133-072,
Zuid-Korea (KR)
Woo, Byung Wook te SEOUL 139206, Zuid-Korea (KR)
Oh, Hyun Joon te SEOUL 139-903,
Zuid-Korea (KR)
Nam, Hakhyun te SEOUL 142063, Zuid-Korea (KR)
Cha, Geun Sig te SEOUL 110-012,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Moon Hwan te BUCHUN-SI
421-190, KYUNGGIDO, Zuid-Korea
(KR)
(22) 04.05.2011
(31) 777339
(32) 11.05.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Hermetically sealed test strip
container
(47) 16.10.2013
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) Chan, Frank A. te SUNNYVALE, CA
94087, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wiegel, Chris te SUNNYVALE, CA
94086, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/50
A61K 48/00
(11) EP2452189
(21) EP10730456.0
(22) 05.07.2010
(31) 200930417
(32) 04.07.2009
(33) Spanje
(54) PROCESS FOR THE
IDENTIFICATION OF COMPOUNDS
FOR TREATING CANCER
(47) 16.10.2013
(73) Fundación Centro Nacional De
Investigaciones Oncológicas
Carlos III te 28029 MADRID,
Spanje (ES)
(72) SOENGAS GONZÁLEZ, María
Soledad te E-28029 MADRID,
Spanje (ES)
Nummer 43/12
TORMO CARULLA, Damià te E28029 MADRID, Spanje (ES)
(51) G01N 33/543
C12Q 1/68
(11) EP1573327
(21) EP03795750.3
(22) 15.12.2003
(31) 10259820
(32) 19.12.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dna-chip mit einem Mikroarray
aus Mikroelektrodensystemen
(47) 16.10.2013
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
109
University te PORTLAND, OR
97201, Verenigde Staten van
Amerika (US)
THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
D.B.A THE DEPARTMENT OF
VETERANS AFFAIRS te
WASHINGTON, DC 20420,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Lewinsohn, David te PORTLAND,
OR 97201, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lewinsohn, Deborah te
PORTLAND, OR 972001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
23 oktober 2013
ATPASE
(47) 16.10.2013
(73) Evotec International GmbH te
22419 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VON DER KAMMER, Heinz te
22607 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
POHLNER, Johannes te 22175
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01R 23/18
G01R 19/25
(11) EP1738184
(51) G01N 33/574
(21) EP04728130.8
(11) EP2368118
(22) 18.04.2004
(72) SCHIENLE, Meinrad te 85521
OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THEWES, Roland te 82194
GRÖBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GUMBRECHT, Walter te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MUND, Konrad te 91080
UTTENREUTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09775114.3
(54) POWER QUALITY MONITORING
(22) 14.12.2009
(47) 16.10.2013
(31) 08022436
(73) Elspec Ltd. te 38900 CAESARIA,
Israël (IL)
(51) G01N 33/543
C12Q 1/68
(72) BEHRENS, Joyce te 81667
MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1573328
(21) EP03795751.1
(22) 15.12.2003
(31) 10259821
(32) 19.12.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BIO-CHIP
(47) 16.10.2013
(32) 23.12.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) BIOMARKERS FOR INHIBITORS
WITH ANTI-ANGIOGENIC ACTIVITY
(47) 16.10.2013
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/58
G01N 33/542
G01N 33/536
(31) 782364 P
(32) 14.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods for detecting a
mycobacterium tuberculosis
infection
(47) 16.10.2013
(73) Oregon Health and Science
(22) 15.12.2009
(31) 0858735
(33) Frankrijk
(22) 21.02.2007
(54) DISPOSITIF DE TEST D'UN
CIRCUIT ET PROCEDE DE MISE EN
OEUVRE
(31) 20060166
774608 P
(54) SEPARATION-FREE ASSAY
METHOD
(22) 14.03.2007
(21) EP09802177.7
(32) 17.12.2008
(72) STANZEL, Manfred te 91056
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GUMBRECHT, Walter te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP10150055.1
(11) EP2359153
(21) EP07712586.2
(32) 21.02.2006
21.02.2006
(11) EP2207035
(51) G01R 31/28
G01R 31/04
(11) EP1991873
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01N 33/569
G01N 33/50
(72) NISENBLAT, Pol te 34759 HAIFA,
Israël (IL)
BROSHI, Amir, Mordehay te
45224 HOD HASHARON, Israël
(IL)
EFRATI, Ofir te 43355 RAANANA,
Israël (IL)
(33) Finland
Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(73) HÄRMÄ, Harri te 20100 TURKU,
Finland (FI)
(72) HÄRMÄ, Harri te 20100 TURKU,
Finland (FI)
(51) G01N 33/68
C12Q 1/68
C12N 15/85
A61K 49/00
(11) EP1776591
(21) EP05777801.1
(22) 08.08.2005
(31) 600379 P
(32) 11.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC
USE OF A PLASMA MEMBRANE
(47) 16.10.2013
(73) European Aeronautic Defence
and Space Company EADS France
te 75016 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) MOREAU, Katell te 44000
NANTES, Frankrijk (FR)
GRIEU, Marc te F-94200 IVRY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(51) H02M 7/49
H02M 7/483
G01R 31/42
G01R 31/317
G01R 31/28
(11) EP2443468
(21) EP09779790.6
(22) 16.06.2009
(54) AN ARRANGEMENT FOR TESTING
A SWITCHING CELL
(47) 16.10.2013
(73) ABB Technology AG te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) ASPLUND, Gunnar te S-171 60
SOLNA, Zweden (SE)
(51) H02K 15/00
Nummer 43/12
H02K 11/00
G01R 31/34
(11) EP2071343
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(31) 102008033886
(32) 18.07.2008
23 oktober 2013
OPTISCHES MESSGERÄT
(47) 16.10.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(54) Apparatur zur Durchführung von
DUITSLAND (DE)
10.12.2007
DNP-NMR Messungen mit
Kompensationsanordnung,
sowie
(72)
WOLF, Peter te 70771
Self-guiding instrument carrier for
Verfahren zur Auslegung der
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
in-situ operation in a generator
Kompensationsanordnung
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
16.10.2013
(DE)
(47) 16.10.2013
Alstom Technology Ltd te 5400
SKULTETY-BETZ, Uwe te 70771
(73) Bruker BioSpin AG te 8117
BADEN, Zwitserland (CH)
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
FÄLLANDEN, Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Moser, Roland te 8005, ZÜRICH,
(72) Bovier, Pierre-Alain te 8050
(DE)
Zwitserland (CH)
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
STIERLE, Joerg te 71111
Rönnqvist, Jörgen te 72340,
Schauwecker, Robert te 8004
WALDENBUCH, BONDSREPUBLIEK
VÀSTERAS, Zweden (SE)
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
G01R 33/00
Eckert, Daniel te 8184
(51) G01T 1/17
BACHENBÜLACH, Zwitserland
EP2470920
(11) EP2537047
(CH)
EP10737922.4
(21) EP11705841.2
(51) G01S 1/68
03.08.2010
F41B 15/00
(22) 15.02.2011
102009028956
F41B 13/00
(31) 1051110
28.08.2009
B63C 9/32
(32) 17.02.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2384265
(33) Frankrijk
MAGNETFELDSENSOR
(21) EP09832172.2
(54) PROCEDE DE MESURE EN LIGNE
16.10.2013
(22) 11.12.2009
DE RAYONNEMENTS IONISANTS
(21) EP07122755.7
(22)
110
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) LAMMEL, Gerhard te 72070
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEISS, Stefan te 72070
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01R 33/12
(11) EP2476006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 20085185
(32) 11.12.2008
(33) Noorwegen
(54) HAND-HELD SAFETY APPARATUS
(47) 16.10.2013
(73) Veidung, Arne te 1180 ROLL,
Zwitserland (CH)
(72) Veidung, Arne te 1180 ROLL,
Zwitserland (CH)
(21) EP10737336.7
(51) G01S 3/803
G01S 3/80
(22) 02.08.2010
(11) EP2480907
(31) 102009040808
102010011536
(21) EP10742856.7
(32) 10.09.2009
15.03.2010
(31) 102009042967
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 18.08.2010
(32) 24.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) KONDRASOVS, Vladimir te F91120 PALAISEAU, Frankrijk (FR)
COULON, Romain te F-58400
CHAULGNES, Frankrijk (FR)
NORMAND, Stéphane te F-78200
MANTES LA JOLIE, Frankrijk (FR)
(51) G01T 7/00
G01T 1/40
G01T 1/20
(11) EP2404196
(21) EP10704595.7
(22) 05.02.2010
(31) 157923 P
(32) 06.03.2009
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
(33) Verenigde Staten van Amerika
ZUM PEILEN VON
SCHALLABSTRAHLENDEN ZIELEN (54) TEMPERATURE COMPENSATION
AND CONTROL CIRCUIT FOR
(47) 16.10.2013
16.10.2013
SINGLE PHOTON COUNTERS
(73) ATLAS ELEKTRONIK GmbH te
BASF SE te 67056
(47) 16.10.2013
28309 BREMEN,
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EINDHOVEN
(DE)
Philips Intellectual Property &
(72)
FREKING,
Benno
te
28844
BÄCKER, Michael te 50670 KÖLN,
Standards GmbH te 20099
WEYHE-LEESTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DUITSLAND (DE)
(DE)
WIEZORECK, Jan te 53117 BONN,
(72)
FRACH, Thomas te NL-5656 AE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G01S 7/51
EINDHOVEN
(DE)
G01S 7/481
(51)
G01V 3/12
G01R 33/62
(11) EP2411833
G01R 33/3875
(11)
EP2052267
(21) EP10703247.6
G01R 33/3873
(21)
EP07752508.7
(22) 27.01.2010
G01R 33/30
(22)
06.03.2007
(31) 102009001727
G01R 33/28
(31)
797560 P
(32) 23.03.2009
EP2146215
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR QUALITÄTSKONTROLLE VON
SUPRALEITENDEN BÄNDERN
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP09165495.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 04.05.2006
(22) 15.07.2009
(54) DISPLAYHALTER FÜR EIN
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 43/12
111
23 oktober 2013
(54) TIME LAPSE ANALYSIS WITH
ELECTROMAGNETIC DATA
(54) LIGHTGUIDE ARRANGEMENT AND (31) 2007215144
RELATED APPLICATIONS
2007294227
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) ExxonMobil Upstream Research
Company te HOUSTON, TX
77252-2189, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Modilis Holdings LLC te
WILMINGTON, DE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SRNKA, Leonard J. te BELLAIRE,
TX 77401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CARAZZONE, James J. te
HOUSTON, TX 77005, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PAVLOV, Dmitriy A. te THE
WOODLANDS, TX 77382,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) RINKO, Kari te 00140 HELSINKI,
Finland (FI)
(51) G01V 5/00
G01T 1/167
(33) Italië
(51) G02B 6/44
(11) EP1843182
(21) EP07425130.7
(22) 07.03.2007
(31) RM20060197
(32) 07.04.2006
(11) EP2223165
(54) Cable joint box, in particular for
optic fibre cables
(21) EP08851146.4
(47) 16.10.2013
(22) 17.11.2008
(73) C.I.S. Sud s.r.l. te 00040 ARICCIA
(RM), Italië (IT)
(31) 988933 P
(32) 19.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2100171
(21) EP07823250.1
(22) 14.11.2007
(31) 858708 P
907210 P
(32) 14.11.2006
26.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LIQUID CRYSTAL ALIGNING
AGENT, METHOD FOR FORMING
LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT
FILM, AND LIQUID CRYSTAL
DISPLAY DEVICE
(47) 16.10.2013
(73) JSR Corporation te TOKYO 1040045, Japan (JP)
(72) AKIIKE, Toshiyuki te TOKYO 1040045, Japan (JP)
KUMAGAI, Tsutomu te TOKYO 1040045, Japan (JP)
(51) G02F 1/139
G02F 1/13363
G02F 1/1335
G02B 27/14
G02B 27/10
(11) EP2096487
(51) G02B 21/24
G02B 21/16
(22) 26.12.2007
(73) American Science & Engineering, (22) 15.04.2008
Inc. te BILLERICA, MA 01821,
(54) Method and apparatus for
Verenigde Staten van Amerika
autofocus
(US)
(47) 16.10.2013
(72) MASTRONARDI, Richard te
(73) Sensovation AG te 78333
MEDFIELD MA 02052, Verenigde
STOCKACH, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
FLEURY, Dean te LITTLETON MA
(72)
Hing, Paul te 88696 OWINGEN01460, Verenigde Staten van
BILLAFINGEN, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
SCHUBERT, Jeffrey, R. te
Hensler, Sven, Dr. te 78343
SOMERVILLE MA 02143,
GAIENHOFEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
(51) H04M 1/22
H01H 13/83
G06F 3/02
G02B 6/00
B29C 59/04
(33) Japan
Japan
(72) Bernardini, Giuseppe te 00040
ARICCIA (RM), Italië (IT)
(54) MULTIPLE IMAGE COLLECTION
AND SYNTHESIS FOR PERSONNEL
(11) EP2110696
SCREENING
(21) EP08007350.5
(47) 16.10.2013
DIMARE, Joseph te WAKEFIELD
MA 01880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHUELLER, Richard te
CHELMSFORD MA 01824,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHALMERS, Alexander te
NORWOOD MA 02062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 21.08.2007
13.11.2007
(51) G02C 5/22
G02C 1/06
G02C 1/02
(11) EP1730578
(21) EP05714653.2
(22) 18.03.2005
(31) 554365 P
(32) 19.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EYEGLASSES
(47) 16.10.2013
(73) Allison S.p.A. te 35129 PADOVA
PD, Italië (IT)
(72) TOULCH, Michael te COTE-STLUC, QUÉBEC H4V 2V9, Canada
(CA)
(51) G02F 1/1337
C09K 19/56
C08G 77/38
(11) EP2182406
(21) EP08792755.4
(22) 20.08.2008
(21) EP07860158.0
(31) 2006351870
(32) 27.12.2006
(33) Japan
(54) REFLECTIVE TYPE LIQUID
CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND
REFLECTIVE TYPE LIQUID
CRYSTAL PROJECTOR
(47) 16.10.2013
(73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO 106-8620, Japan (JP)
(72) NAKAGAWA, Kenichi te TOKYO
106-8620, Japan (JP)
HASHIZUME, Taro te ODAWARASHI KANAGAWA 250-0001, Japan
(JP)
TAKAHASHI, Hiroki te TOKYO 1068620, Japan (JP)
(51) G02F 1/365
(11) EP1517173
(21) EP04255188.7
(22) 27.08.2004
(31) 648797
(32) 27.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A nonlinear optical device
(47) 16.10.2013
(73) Luxtaltek Corporation te CHUNAN
MIAOLI COUNTY 350, Taiwan (TW)
(72) Baumberg, Jeremy te
WINCHESTER SO23 7EF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Wilkinson, James te SHIRLEY
SOUTHAMPTON SO15 5DS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Charlton, Martin te BITTERNE
PARK SOUTHAMPTON SO18 1NY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Zoorob, Majd te SOUTHAMPTON
SO15 2NY, GROOT BRITTANNIË
Nummer 43/12
(GB)
Netti, Maria Caterina te
SOUTHAMPTON SO16 7DU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Perney, Nicolas te SHIRLEY
SOUTHAMPTON SO14 4HA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Lincoln, John te SALISLBURY
WILTISHIRE SP1 1JS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Parker, Greg te BROCKENHURST
SO42 7QW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
112
(47) 16.10.2013
(51) G03G 15/00
(73) ASML Holding N.V. te 5504 DR
VELDHOVEN
(11) EP1708040
(72) PARK, Jae, Heon te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BANG, Jung, Suk te GURI-CITY,
KYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(22) 26.01.2006
(51) G03G 5/14
G03G 5/06
G03G 5/047
(11) EP2224288
(51) G03F 1/56
G03F 1/24
B82Y 40/00
B82Y 10/00
(21) EP10153961.7
(11) EP1960836
(32) 27.02.2009
(21) EP06830336.1
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 04.12.2006
(32) 13.12.2005
(54) PHOTOCONDUCTORS
COMPRISING EPOXY CARBOXYL
RESIN MIXTURE HOLE BLOCKING
LAYER
(33) Frankrijk
(47) 16.10.2013
(54) PROCEDE DE FABRICATION DE
MASQUE LITHOGRAPHIQUE EN
REFLEXION ET MASQUE ISSU DU
PROCEDE
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 0512611
(22) 18.02.2010
(31) 394343
(47) 16.10.2013
(72) Wu, Jin te PITTSFORD, NY 14534,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Livecchi, Marc J. te ROCHESTER,
NY 14609, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHARPIN-NICOLLE, Christelle te FHedrick, Robert W. te
38120 FONTANIL-CORNILLON,
SPENCERPORT, NY 14559,
Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
G03F 7/20
(US)
Wilbert, John J. te MACEDON, NY
EP2106574
14502, Verenigde Staten van
EP08704110.9
Amerika (US)
23.01.2008
(51) G03G 9/08
881826 P
(11) EP2138901
10162
(21) EP09163399.0
23.01.2007
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
22.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
23 oktober 2013
(21) EP06001619.3
(31) 2005019968
(32) 27.01.2005
(33) Japan
(54) Image forming apparatus
(47) 16.10.2013
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(72) Kajita, Masahito te MIZUHO-KU,
NAGOYA-SHI, AICHI 467-8562,
Japan (JP)
(51) G03G 15/00
(11) EP1895366
(21) EP07115176.5
(22) 29.08.2007
(31) 2006234365
(32) 30.08.2006
(33) Japan
(54) Printing system with display,
capable of processing a plurality
of jobs and control method
therefor
(47) 16.10.2013
(73) Canon Kabushiki Kaisha te OHTAKU, TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(72) Hatakeyama, Yuki te OHTA-KU
TOKYO, Japan (JP)
(51) G11B 7/245
G03H 1/02
C08G 59/62
C08G 59/58
(11) EP2177956
(21) EP08778325.4
(22) 23.07.2008
(31) 2007191869
(22) 22.06.2009
(32) 24.07.2007
(31) 2008162781
2008164049
(33) Japan
(54) COMPOSITION FOR
(54) LIQUID RECOVERY SYSTEM,
(32) 23.06.2008
HOLOGRAPHIC RECORDING
IMMERSION EXPOSURE
24.06.2008
MEDIUM
APPARATUS, IMMERSION
(33) Japan
(47) 16.10.2013
EXPOSING METHOD, AND DEVICE
Japan
(73) Kyoeisha Chemical Co., Ltd. te
FABRICATING METHOD
(54) Method and apparatus for
OSAKA-SHI, OSAKA 541-0054,
(47) 16.10.2013
producing toner
Japan (JP)
(73) Nikon Corporation te TOKYO 100- (47) 16.10.2013
National University Corporation
8331, Japan (JP)
Toyohashi University of
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
Technology te TOYOHASHI-SHI
(72) NAGASAKA, Hiroyuki te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
AICHI 441-8580, Japan (JP)
100-8331, Japan (JP)
(72) Honda, Takahiro te FUJINOMIYA(72)
IKEDA, Junichi te NARA-SHI NARA
(51) G03F 7/30
SHI, SHIZUOKA, Japan (JP)
630-8453, Japan (JP)
Tabata, Yukio te MISHIMA-SHI,
(11) EP1303794
MORISHITA, Nobuya te NARA-SHI
SHIZUOKI,
Japan
(JP)
(21) EP01954972.4
NARA 630-8453, Japan (JP)
Watanabe, Yohichiroh te FUJI-SHI,
ARAI, Ryo te NARA-SHI NARA 630(22) 25.07.2001
SHIZUOKA, Japan (JP)
8453, Japan (JP)
Suzuki, Kazumi te SUNTO-GUN,
(31) 624712
KATAHIRA, Chisato te NARA-SHI
SHIZUOKA, Japan (JP)
(32) 25.07.2000
NARA 630-8453, Japan (JP)
Ohtani, Shinji te SUNTO-GUN,
TAKATANI, Yoshihiro te CHIKUSEI(33) Verenigde Staten van Amerika
SHIZUOKA, Japan (JP)
CITY IBARAKI 300-4503, Japan (JP)
Norikane,
Yoshihiro
te
KOHOKU(54) METHOD FOR AN IMPROVED
YOKOUCHI, Kouzaburo te
KU, YOKOHAMI-SHI, KANAGAWA,
DEVELOPING PROCESS IN WAFER
CHIKUSEI-CITY IBARAKI 300-4503,
Japan (JP)
PHOTOLITHOGRAPHY
Nummer 43/12
Japan (JP)
INOUE, Mitsuteru te TOYOHASHISHI AICHI 441-8580, Japan (JP)
LIM, Pang Boey te TOYOHASHISHI AICHI 441-8580, Japan (JP)
(51) G04B 19/253
(11) EP2490083
(21) EP11154842.6
113
23 oktober 2013
(32) 10.03.2010
(22) 24.08.2010
(33) Japan
(31) 102009041946
(54) A plant monitor and control
device and a maintenance
support method thereof
(32) 17.09.2009
(47) 16.10.2013
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Eingabevorrichtung und
-verfahren für einen Manipulator
(47) 16.10.2013
(73) KUKA Roboter GmbH te 86165
(72) Yamada, Takahiro te TOKYO 100AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
8220, Japan (JP)
Roue de programme d'un
DUITSLAND (DE)
Maruyama, Yoshio te TOKYO 100mécanisme de calendrier
(72)
Schreiber, Günter, Dr. te 86316
8220, Japan (JP)
16.10.2013
FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK
Akatsu, Tohru te TOKYO 100DUITSLAND (DE)
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH te
8220, Japan (JP)
01768 GLASHÜTTE/SACHSEN,
(51) G05D 16/06
(51) G05B 19/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F16K 49/00
(DE)
(11) EP2482147
F16K 31/165
Schmidt, Peter te 01768,
(21) EP11152705.7
F16K 17/30
GLASHÜTTE-SCHLOTTWITZ,
(22) 31.01.2011
(11) EP2392984
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Anpassung der
(21) EP10735936.6
(DE)
Taktfrequenz eines
(22) 01.02.2010
H03M 1/50
Mikroprozessors einer
(31) 2009021999
H03M 1/20
industriellen
G04F 10/00
(32) 02.02.2009
Automatisierungskomponente,
und
EP2269312
(33) Japan
Automatisierungskomponente mit
EP09717130.0
(54) PRESSURE REDUCING VALVE
einem Mikroprozessor mit
03.03.2009
(47) 16.10.2013
veränderlicher Taktfrequenz
41426
(73) Keihin Corporation te TOKYO 163(47) 16.10.2013
0539, Japan (JP)
03.03.2008
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
(22) 17.02.2011
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH RESOLUTION TIME-TODIGITAL CONVERTER
(47) 16.10.2013
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SUN, Bo te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YANG, Zixiang te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G04G 9/04
(11) EP2420903
(21) EP11405302.8
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Neumann, Günter te 91336
HEROLDSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05B 19/416
G05B 19/19
(11) EP2220544
(21) EP08797750.0
(22) 13.08.2008
(31) 875913
(32) 21.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) YAMAMOTO Hiroaki te KAKUDASHI MIYAGI 981-1505, Japan (JP)
(51) H04M 1/725
H04M 1/247
G06F 3/023
(11) EP0917038
(21) EP98119988.8
(22) 19.10.1998
(31) 974141
(32) 05.11.1997
(33) Finland
(54) Utilizing the contents of a
message
(47) 16.10.2013
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(22) 16.08.2011
(54) SYSTEM AND METHOD FOR JERK
LIMITED TRAJECTORY PLANNING
(31) 13332010
(47) 16.10.2013
(32) 20.08.2010
(72) Eteläperä, Esa, te 33720
TAMPERE, Finland (FI)
(73) GE Intelligent Platforms, Inc. te
CHARLOTTESVILLE, VA 22911,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04M 1/23
H04M 1/02
G06F 3/0362
G06F 3/0338
(33) Zwitserland
(54) Elektronische Uhr mit
optoelektronischen
Anzeigeelementen
(47) 16.10.2013
(73) Ofner, Markus te 8404
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(72) Ofner, Markus te 8404
WINTERHUR, Zwitserland (CH)
(51) G05B 19/409
G05B 19/408
G05B 13/02
(11) EP2386919
(21) EP11001958.5
(22) 09.03.2011
(31) 2010052504
(72) MILLER, Daniel, H. te
CHARLOTTESVILLE VA 22911,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MORRISON, William, Lindsay te
CHARLOTTESVILLE VA 22902,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G05B 19/423
G05B 19/409
B25J 13/06
B25J 13/02
(11) EP2299344
(21) EP10008816.0
(11) EP1826991
(21) EP07001192.9
(22) 19.01.2007
(31) 20060019644
20060029923
(32) 28.02.2006
31.03.2006
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Input device for an electronic
device and electronic device
having the same
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
114
(73) LG Electronics Inc. te
YONGDUNGPO-GU SEOUL 150010, Zuid-Korea (KR)
(54) Multiple document displaying for
viewing and editing
(72) Jeong, June-Wook te INCHEON,
Zuid-Korea (KR)
Won, Chang-Bai te SUWON
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Cho, Jin-Hyung te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06F 7/00
(11) EP2499560
(21) EP10795047.9
(22) 15.11.2010
(31) 201007932
(32) 12.05.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 16.10.2013
(72) Acker, Michael te 69190
WALLDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06F 9/445
G06F 11/14
(11) EP1424628
(21) EP03024947.8
(22) 29.10.2003
(31) 304367
(32) 26.11.2002
(54) PROCESSOR WITH DIFFERENTIAL (33) Verenigde Staten van Amerika
POWER ANALYSIS ATTACK
(54) Improved reliability of diskless
PROTECTION
network-bootable computers
(47) 16.10.2013
using non-volatile memory cache
(73) NDS Limited te STAINES,
(47) 16.10.2013
MIDDLESEX TW18 4EX, GROOT
(73) MICROSOFT CORPORATION te
BRITTANNIË (GB)
REDMOND, WA 98052, Verenigde
(72) KALUZHNY, Uri te RAMAT BEIT
Staten van Amerika (US)
SHEMES 99621, Israël (IL)
(72) Nicholson, Clark D. te SEATTLE
(51) G06F 9/48
WA 98115, Verenigde Staten van
G06F 9/38
Amerika (US)
Westerinen, William J. te
(11) EP2339454
SAMMAMISH WA 98075,
(21) EP10196212.4
Verenigde Staten van Amerika
(22) 18.04.2002
(US)
Ergan, Cenk te BELLEVUE WA
(31) 888274
98007, Verenigde Staten van
(32) 22.06.2001
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Fortin, Michael R. te REDMOND
WA 98053, Verenigde Staten van
(54) Method and apparatus for
Amerika (US)
resolving instruction starvation in
Iyigun, Mehmet te REDMOND WA
a multithreaded processor
98052, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
Amerika (US)
(73) Intel Corporation te SANTA
(51)
G06F 9/455
CLARA, CA 95052, Verenigde
G06F 9/30
Staten van Amerika (US)
(11)
EP2430532
(72) Boggs, Darrell te ALOHA, OR
97006, Verenigde Staten van
(21) EP10775820.3
Amerika (US)
(22) 08.11.2010
Kyker, Alan te WINTERS, CA
(31) 822368
95694, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 24.06.2010
Upton, Michael te PORTLAND, OR (33) Verenigde Staten van Amerika
97210, Verenigde Staten van
(54) FUNCTION VIRTUALIZATION
Amerika (US)
FACILITY FOR BLOCKING
Allen, James te AUSTIN, TX
INSTRUCTION FUNCTION OF A
78749, Verenigde Staten van
MULTI-FUNCTION INSTRUCTION
Amerika (US)
OF A VIRTUAL PROCESSOR
Burns, David te PORTLAND, OR
97229, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
Amerika (US)
(73) International Business Machines
(51) G06F 9/44
G06F 17/24
G06F 17/22
(11) EP2199924
(21) EP09007095.4
(22) 27.05.2009
(31) 338057
(32) 18.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) GREINER, Dan te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95141-1003,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
OSISEK, Damian, Leo te
ENDICOTT, NEW YORK 137605553, Verenigde Staten van
Amerika (US)
23 oktober 2013
SLEGEL, Timothy te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HELLER, Lisa te POUGHKEEPSIE,
NEW YORK 12601-5400,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 9/46
G06F 9/44
(11) EP2171591
(21) EP08769895.7
(22) 30.05.2008
(31) 809514
(32) 01.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EFFICIENTLY LOCATING
TRANSACTIONAL CODE BLOCKS
IN A TRANSACTIONAL MEMORY
SYSTEM
(47) 16.10.2013
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CALLAHAN, David te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GROVER, Vinod K. te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 9/455
G06F 11/14
(11) EP2142995
(21) EP08754125.6
(22) 28.04.2008
(31) 742209
(32) 30.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
FAILOVER OF GUEST OPERATING
SYSTEMS IN A VIRTUAL MACHINE
ENVIRONMENT
(47) 16.10.2013
(73) Network Appliance, Inc. te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GOODSON, Garth Richard te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SUSARLA, Sai te SUNNYVALE, CA
94089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
THELEN, Randal te SUNNYVALE,
CA 94089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SRINIVASAN, Kiran te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 11/16
G06F 11/14
(11) EP2466466
Nummer 43/12
(21) EP10194309.0
(22) 09.12.2010
(54) Verfahren zur Fehlererkennung
bei der Ausführung eines
Echtzeit-Betriebssystems
(47) 16.10.2013
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Niesser, Otto te 90584,
ALLERSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06F 11/20
(11) EP1617331
(21) EP05105188.6
(22) 14.06.2005
(31) 871134
(32) 18.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Efficient changing of replica sets
in distributed fault-tolerant
computing system
(47) 16.10.2013
115
(54) RUNTIME DETERMINATION OF
TRANSLATION FORMATS FOR
ADAPTER FUNCTIONS
(47) 16.10.2013
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CRADDOCK, David te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GREGG, Thomas te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GREINER, Dan te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95141, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LAIS, Eric, Norman te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHMIDT, Donald, William te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04L 12/40
(73) MICROSOFT CORPORATION te
G06F 13/38
REDMOND, WA 98052, Verenigde
G06F 13/10
Staten van Amerika (US)
(11) EP2316075
(72) Lorch, Jacob R. te REDMOND, WA
(21) EP09806271.4
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 14.08.2009
Howell, Jonathan R. te REDMOND, (31) 192940
WA 98052, Verenigde Staten van
(32) 15.08.2008
Amerika (US)
Douceur, John R. te REDMOND,
(33) Verenigde Staten van Amerika
WA 98052, Verenigde Staten van (54) METHOD AND APPARATUS FOR
Amerika (US)
CONNECTING USB DEVICES TO A
REMOTE COMPUTER
(51) G06F 12/08
23 oktober 2013
GREINER, Dan te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95141-1003,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SCHMIDT, Donald, William te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
GREGG, Thomas te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G06F 13/40
G06F 13/28
(11) EP2569702
(21) EP11740900.3
(22) 29.07.2011
(31) 849958
(32) 04.08.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DETERMINATION OF ONE OR
MORE PARTITIONABLE
ENDPOINTS AFFECTED BY AN I/O
MESSAGE
(47) 16.10.2013
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) THURBER, Steven te AUSTIN,
TEXAS 78758, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LAIS, Eric, Norman te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G06F 13/40
(11) EP2521039
(21) EP11003744.7
(11) EP2417526
(47) 16.10.2013
(21) EP10723271.2
(73) Icron Technologies Corporation te (22) 06.05.2011
BURNABY, BC V5C 5T5, Canada
(54) Optical disc drive with USB
(CA)
interface
(72) MCLEOD, John Alexander te
(47) 16.10.2013
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A (73) Harman Becker Automotive
8Z1, Canada (CA)
Systems GmbH te 76307
(22) 07.04.2010
(31) 0906066
(32) 07.04.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) System and method for ensuring (51) G06F 13/28
consistency between a data
G06F 12/10
cache and a main memory
(11) EP2430557
(47) 16.10.2013
(21) EP10779511.4
(73) Imagination Technologies Limited (22) 08.11.2010
te KINGS LANGLEY,
(31) 821172
HERTFORDSHIRE WD4 8LZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 23.06.2010
(72) ISHERWOOD, Robert Graham te
(33) Verenigde Staten van Amerika
BUCKINGHAMSHIRE MK18 3PL,
(54) RESIZING ADDRESS SPACES
GROOT BRITTANNIË (GB)
CONCURRENT TO ACCESSING
KO, Yin Nam te LONDON NW9
THE ADDRESS SPACES
6HP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 16.10.2013
(51) G06F 13/28
(73) International Business Machines
G06F 12/10
Corporation te ARMONK, NY
(11) EP2585925
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP10775817.9
(22) 08.11.2010
(31) 821171
(32) 23.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) CRADDOCK, David te
POUGHKEEPSIE, NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Loges, Matthias te 78073 BAD
DÜRRHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06F 15/80
G06F 15/78
G06F 15/173
(11) EP2239667
(21) EP10168942.0
(22) 25.06.2003
(31) 391734 P
602292
(32) 26.06.2002
24.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Multiprocessor with specific
pathways creation
(47) 16.10.2013
Nummer 43/12
116
23 oktober 2013
(73) Coherent Logix Incorporated te
AUSTIN, TX 78701-2932,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 16.10.2013
(51) G06K 9/00
(11) EP1312038
(72) Doerr, Michael B. te DRIPPING
SPRINGS TX 78620, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hallidy, William H. te AUSTIN TX
78705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gibson, David A. te AUSTIN TX
78729, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Chase, Craig M. te AUSTIN TX
78746, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) ABR Pharma Société par actions
simplifiée te 75002 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Bousquet, Bernard te 75005
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04L 12/70
G06F 17/30
(51) G06F 19/00
A61N 1/365
A61B 5/08
(11) EP2254069
(21) EP10173334.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) RAF Technology, Inc. te
REDMOND, WA 98052-4467,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 200810213963
(73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te
ST. PAUL, MINNESOTA 551125798, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(47) 16.10.2013
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) Gong, Jun te 518129, SHENZHEN
GUANGDONG, China (CN)
Zhan, Chong te 518129,
SHENZHEN GUANGDONG, China
(CN)
Chen, Hongfei te 518129,
SHENZHEN GUANGDONG, China
(CN)
Hu, Rui te 518129, SHENZHEN
GUANGDONG, China (CN)
Zhang, Jian te 518129,
SHENZHEN GUANGDONG, China
(CN)
Zhao, Hongxiang te 518129,
SHENZHEN GUANGDONG, China
(CN)
Su, Hao te 518129, SHENZHEN
GUANGDONG, China (CN)
Wang, Xiaozhong te 518129,
SHENZHEN GUANGDONG, China
(CN)
Sun, Tuanhui te 518129,
SHENZHEN GUANGDONG, China
(CN)
(51) G06F 19/00
A61J 7/04
A61J 1/03
(11) EP2243461
(21) EP10004277.9
(22) 22.04.2010
(31) 0901990
(32) 23.04.2009
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de mesure de
l'observance du suivi d'un
médicament sous blister
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(54) Method for selecting hash
function, method for storing and
searching routing table and
devices thereof
(32) 28.07.2000
31.07.2000
(32) 23.07.2004
(22) 07.08.2009
(33) China
(31) 221595 P
221695 P
(31) 897856
(21) EP09167458.0
(32) 01.09.2008
(22) 30.07.2001
(54) ORTHOGONAL TECHNOLOGY FOR
MULTI-LINE CHARACTER
RECOGNITION
(22) 15.07.2005
(54) Method and apparatus for
detecting cardiopulmonary
comorbidities
(11) EP2159708
(21) EP01959365.6
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(72) ELMENHURST, Brian, J. te
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 9/32
H04K 1/00
G07C 9/00
Brockway, Marina te SHOREVIEW,
G06K 9/00
MN 55126, Verenigde Staten van
G06F 21/32
Amerika (US)
(11)
EP1840794
Hopper, Donald te MAPLE GROVE,
MN 55369, Verenigde Staten van (21) EP07005963.9
Amerika (US)
(22) 22.03.2007
Carlson, Gerrard te CHAMPLIN,
MN 55316, Verenigde Staten van (31) 2006091807
2007000671
Amerika (US)
(32) 29.03.2006
Kadhiresan, Veerichetty te
05.01.2007
CENTERVILLE, MN 55038,
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(US)
Japan
Beck, Kenneth te SHOREVIEW,
(54)
Method, system and program for
MN 55126, Verenigde Staten van
authenticating a user by
Amerika (US)
biometric information
H04L 29/06
(47) 16.10.2013
G07F 7/10
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
G07F 7/08
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
G06Q 20/40
G06Q 20/34
(72) Takahashi, Kenta te TOKYO 100G06K 7/10
8220, Japan (JP)
G06K 7/00
Hirata, Shinji te TOKYO 100-8220,
G06K 19/10
Japan (JP)
G06F 21/35
Hino, Hideitsu te TOKYO 100G06F 21/31
8220, Japan (JP)
Mimura, Masahiro te TOKYO 100EP1755061
8220, Japan (JP)
EP06119042.7
(51)
G07C
9/00
16.08.2006
G06K 9/22
708530
G06K 9/00
15.08.2005
(11) EP2321765
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09801075.4
(54) Protection of non-promiscuous
data in an RFID transponder
(22) 24.07.2009
(47) 16.10.2013
(73) ASSA ABLOY AB te 107 23
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(31) 83512 P
(32) 24.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Davis, Michael L. te AMHERST, NY (54) MOBILE BIOMETRIC
IDENTIFICATION SYSTEM AND
14228, Verenigde Staten van
METHOD
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
Hulusi, Tam te SANTA ANA, CA
92705, Verenigde Staten van
(73) Kynen Llc te SEVERNA PARK, MD
Amerika (US)
21146, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 43/12
117
23 oktober 2013
(72) BELL, Robert, E. te SEVERNA
PARK MD 21146, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WINSOR, Robert, S. te ROUND
HILL VA 20141, Verenigde Staten
van Amerika (US)
DYNES, Richard, M. te
FREDERICKSBURG VA 22404,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KREBS, Aaron, H. te CARLISLE PA
17015, Verenigde Staten van
Amerika (US)
METZGER, Aaron, R. te RESTON
VA 20190, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP08773864.7
(51) G06T 7/00
G06K 9/32
(11) EP2360621
(72) BRAUN, Gerhard te 74626
BITZFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP11150856.0
(51) G06K 19/077
(22) 13.01.2011
(11) EP1914828
(51) H04N 5/253
H04N 5/232
G06T 5/20
G06T 5/00
(31) 1000140
(21) EP06761570.8
(11) EP2302582
(32) 14.01.2010
(22) 25.07.2006
(21) EP10172833.5
(33) Frankrijk
(31) 200520103147 U
(22) 13.08.2010
(54) Procédé de détection d'une cible
dans une image acquise depuis
un véhicule survolant un corps
céleste
(32) 29.07.2005
(31) 0914638
(33) China
(32) 21.08.2009
(47) 16.10.2013
(73) ASTRIUM SAS te 92150
SURESNES, Frankrijk (FR)
(72) Ortner, Mathias te 31500
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Samson, Vincent te 31300
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(51) G09G 5/28
G06K 9/72
G06K 9/68
(11) EP1999688
(21) EP07780285.8
(22) 22.03.2007
(31) 392213
(32) 29.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONVERTING DIGITAL IMAGES
CONTAINING TEXT TO TOKENBASED FILES FOR RENDERING
(47) 16.10.2013
(73) Amazon Technologies, Inc. te
INCLINE VILLAGE, NV 89451,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 03.07.2008
Staten van Amerika (US)
(31) 102007031047
(51) G06T 7/00
G06T 1/00
(32) 04.07.2007
(11) EP2261852
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08721459.9
(22) 06.03.2008
(54) LESEGERÄT FÜR EINE
ELEKTRONISCHE SPEICHERKARTE, (54) IMAGE PHOTOGRAPHIC DEVICE,
INSBESONDERE FÜR EINE
IMAGE PHOTOGRAPHIC METHOD,
MICROKARTE
AND IMAGE PHOTOGRAPHIC
PROGRAM
(47) 16.10.2013
(73) Amphenol-Tuchel Electronics
GmbH te 74080 HEILBRONNN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(72) SHIMIZU, Seiya te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(54) ANTENNA FOR USE WITH PLUG-IN (33) GROOT BRITTANNIË
TYPE DUAL-INTERFACE SMART
(54) Correcting defects in an image
CARD
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Snell Limited te BERKSHIRE RG6
(73) Beijing Watch Data System Co.,
Ltd. te BEIJING 100015, China
(CN)
4PB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Clédière, Sébastien te 34000
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(72) LI, Yong, YanDong Business Park 2
(51) G06T 5/00
Wanhong West St. te BEIJING
(11) EP2515271
100015, China (CN)
JIANG, Xuechao, YanDong
(21) EP12165038.6
Business Park 2 Wanhong St te
(22) 20.04.2012
BEIJING 100015, China (CN)
(31) 201106699
(51) G06T 1/00
201110178
(11) EP1591953
201204935
11170128
(21) EP05103348.8
(32)
20.04.2011
(22) 25.04.2005
16.06.2011
(31) 565300 P
21.03.2012
68350
16.06.2011
(32) 26.04.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
28.02.2005
GROOT BRITTANNIË
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
Europees Octrooi Bureau
(54) System and method for decoding (54) Method of analysing reagent
digital encoded images
beads
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(72) COATH, Adam, Brian te SEATTLE, (73) Graphic Security Systems
WA 98144, Verenigde Staten van
Corporation te LAKE WORTH, FL
Amerika (US)
33467, Verenigde Staten van
AKALIN, Frederick, Ziya Ramos te
Amerika (US)
SEATTLE, WA 98144, Verenigde
(72)
Alasia, Alfred V. te LAKE WORTH,
Staten van Amerika (US)
FL 33467, Verenigde Staten van
GOODWIN, Robert, L. te SEATTLE,
Amerika (US)
WA 98144, Verenigde Staten van
Alasia, Alfred J. te ROYAL PALM
Amerika (US)
BEACH, FL 33411, Verenigde
SHAGAM, Joshua te SEATTLE, WA
Staten van Amerika (US)
98144, Verenigde Staten van
Alasia, Thomas C. te LAKE
Amerika (US)
WORTH, FL 33467, Verenigde
(51) G06K 7/00
Staten van Amerika (US)
G06K 13/08
Cvetkovic, Slobodan te LAKE
WORTH, FL 33467, Verenigde
(11) EP2165288
(73) Dynex Technologies, Inc. te
CHANTILLY VA 20151-1621,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Sequera, Dean Eric te VIENNA, VA
VIRGINIA 22180, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G08G 1/052
G06T 7/20
(11) EP2467827
(21) EP10751702.1
(22) 17.08.2010
(31) 0914396
Nummer 43/12
(32) 17.08.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A METHOD AND SYSTEM FOR
MEASURING THE SPEED OF A
VEHICLE
(47) 16.10.2013
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) CLUCAS, Alan te HAMPSHIRE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SMITH, Brian, David, Vincent te
WEST SUSSEX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G06T 15/80
G06T 15/00
(11) EP2296115
(21) EP10075685.7
(22) 19.11.2004
(31) 718318
(32) 20.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A graphics processing
architecture employing a unified
shader
(47) 16.10.2013
(73) ATI Technologies Inc. te
MARKHAM, ONTARIO L3T 7X6,
Canada (CA)
(72) Morein, Steven te CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lefebvre, Laurent te LACHENAIE,
QUEBEC J6W 6A5, Canada (CA)
Gruber, Andy te ARLINGTON,
MASSACHUSETTS 02476,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Skende, Andi te SHREWSBURY,
MASSACHUSETTS 01545,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G07B 15/06
(11) EP2423885
(21) EP10450129.1
(22) 06.08.2010
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
Funktionsüberwachung eines
Strassenmautsystems
(47) 16.10.2013
(73) Kapsch TrafficCom AG te 1120
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) Tijink, Jasja te 2380
PERCHTOLDSDORF, Oostenrijk
(AT)
Nagy, Oliver te 1190 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Kersten, Jan te 71570
OPPENWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G07B 17/00
B65H 33/04
(11) EP2450853
(21) EP10306229.5
118
23 oktober 2013
(22) 08.11.2010
(73 Giesecke & Devrient GmbH te 81677
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(54) Procédé de préparation de lots de )
DUITSLAND (DE)
courrier
(72
SCHMALZ, Steffen te 81375
(47) 16.10.2013
)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) NEOPOST TECHNOLOGIES te
DUITSLAND (DE)
92220 BAGNEUX, Frankrijk (FR)
HOLL, Norbert te 82110 GERMERING,
Neopost Software & Integrated
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
Solutions te 8630 RÜTI ZH,
(51) G07F 11/00
Zwitserland (CH)
A61M 16/06
(72) Arnoux, François te 02000 LAON,
(11) EP2513878
Frankrijk (FR)
(51) G07D 9/00
G07D 1/00
(21) EP10796137.7
(11) EP1624417
(31) 286927 P
(21) EP05380178.3
(32) 16.12.2009
(22) 01.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 200401953
(54) SLEEP MANAGEMENT VENDING
KIOSK AND ASSOCIATED METHOD
(32) 05.08.2004
(33) Spanje
(22) 16.11.2010
(47) 16.10.2013
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
(54) Compact unit for means of
EINDHOVEN
validation and payment/return of
coins
(72) SMITH, David W. te BRIARCLIFF
MANOR NEW YORK 10510-8001,
(47) 16.10.2013
Verenigde Staten van Amerika
(73) Jofemar, S.A. te 31350 PERALTA
(US)
(NAVARRA), Spanje (ES)
SOFRANKO, Richard Andrew te
(72) Guindulain Vidondo, Félix te
BRIARCLIFF MANOR NEW YORK
31350 PERALTA NAVARRA, Spanje
10510-8001, Verenigde Staten
(ES)
van Amerika (US)
COLDREN, Kevin Anthony te
(51) G07D 3/00
BRIARCLIFF MANOR NEW YORK
G07D 11/00
10510-8001, Verenigde Staten
(11) EP2110789
van Amerika (US)
(21) EP07708214.7
(51) G07F 19/00
(22) 08.02.2007
G06F 9/46
G06F 21/00
(54) PAPER MONEY PROCESSOR
(47) 16.10.2013
(11) EP2415034
(73) Glory Ltd. te HIMEJI-SHI HYOGO
670-8567, Japan (JP)
(21) EP10711651.9
(72) KOGA, Fumiaki te HIMEJI-SHI
HYOGO 670-8567, Japan (JP)
ITO, Osamu te HIMEJI-SHI HYOGO
670-8567, Japan (JP)
MIWA, Masakazu te HIMEJI-SHI
HYOGO 670-8567, Japan (JP)
MAEKAWA, Kouichi te HIMEJI-SHI
HYOGO 670-8567, Japan (JP)
(31) 102009015628
(51 G07D 7/00
)
(11 EP1700276
)
(21 EP04804106.5
)
(22 20.12.2004
)
(31 10360859
)
(32 23.12.2003
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(22) 18.03.2010
(32) 02.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SYSTEM UND VERFAHREN FÜR
EINE AUTHENTISIERUNG VON
KOMPONENTEN INNERHALB
EINES
SELBSTBEDIENUNGSAUTOMATEN
(47) 16.10.2013
(73) Wincor Nixdorf International
GmbH te 33106 PADERBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VON DER LIPPE, Carsten te 33098
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RIEDEL, Daniela te 33098
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NOLZEN, Klaus-Detlef te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(54 BANKNOTENBEARBEITUNGSMASCHINE
)
UND VERFAHREN FÜR DAS ERKENNEN
VON GEFÄLSCHTEN BANKNOTEN
(11)
(47 16.10.2013
)
(21)
G08B 25/00
G08B 13/24
G08B 13/14
EP1964082
EP06845865.2
Nummer 43/12
119
23 oktober 2013
(22) 20.12.2006
(51) G08G 1/0962
(47) 16.10.2013
(31) 753631 P
638727
(11) EP2201551
(32) 23.12.2005
14.12.2006
(22) 20.08.2008
(73) Rhino Advertising Pty Limited te
EAST SYDNEY, NSW 2010,
Australië (AU)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08798224.5
(31) 900085
(32) 10.09.2007
(54) PROGRAMMABLE ALARM MODULE (33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INTEGRATED SYSTEM AND
AND SYSTEM FOR PROTECTING
METHOD FOR INTERACTIVE
MERCHANDISE
COMMUNICATION AND
(47) 16.10.2013
MULTIMEDIA SUPPORT IN
(73) INVUE Security Products, Inc. te
VEHICLES
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA
(47)
16.10.2013
28277-2010, Verenigde Staten
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
van Amerika (US)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(72) BELDEN, Jr., Dennis, D. te
DUITSLAND (DE)
CANTON, OH 44708, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MARSILIO, Ronald, M. te LAKE
WILEY, SC 29710, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCOTT, Ian, R. te DULUTH,
GEORGIA 30096, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 7/18
H04N 5/232
G08B 13/196
(11) EP2345012
(21) EP09756007.2
(22) 12.10.2009
(31) 0856932
(32) 13.10.2008
(33) Frankrijk
(72) TIAN, Yuan te FREMONT, CA
94536, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G08G 1/16
(11) EP2169648
(21) EP09171565.6
(22) 29.09.2009
(31) 2008254355
(32) 30.09.2008
(33) Japan
(54) Mobile object support system
(47) 16.10.2013
(73) FUJITSU LIMITED te KAWASAKISHI, KANAGAWA 211-8588, Japan
(JP)
(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TÉLÉ- (72) Yamaguchi, Kazuhiko te
KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 211VISIONNAGE
8588, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
Hayashi, Hiroki te KAWASAKI-SHI,
(73) Withings te 92130 ISSY LES
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
Suzuki, Yusuke te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(72) HUTCHINGS, Cédric te F-92130
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk (51) G09F 3/02
(FR)
(11) EP2333749
(51) G08B 29/04
(21) EP09178648.3
G08B 13/26
(22) 10.12.2009
G08B 13/14
(72) MYERS, Caleb te EAST SYDNEY,
NSW 2010, Australië (AU)
(51) G09F
G09F
G09F
G09F
21/08
19/22
13/20
13/16
(11) EP1845507
(21) EP06007755.9
(22) 12.04.2006
(54) Streifenförmige Bodenmarkierung
(47) 16.10.2013
(73) Lufthansa Technik AG te 22335
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Sutter, Wolfgang te 25469
HALSTENBEK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G09G 3/20
(11) EP1949352
(21) EP06821246.3
(22) 30.10.2006
(31) 05110562
(32) 09.11.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A METHOD AND APPARATUS
PROCESSING PIXEL SIGNALS FOR
DRIVING A DISPLAY AND A
DISPLAY USING THE SAME
(47) 16.10.2013
(73) InnoLux Corporation te MIAO-LI
COUNTY, Taiwan (TW)
(72) PEETERS, Mathias, H., G. te NL5656 AA EINDHOVEN
KLOMPENHOUWER, Michiel, A. te
NL-5656 AA EINDHOVEN
(51) G09G 3/28
(11) EP1250696
(21) EP01907446.7
(11) EP2113896
(54) Artificial fingerprint
(22) 13.01.2001
(21) EP09305376.7
(47) 16.10.2013
(22) 29.04.2009
(73) Universität Bayreuth te 95440
BAYREUTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 00250025
00250066
(31) 0852867
0854735
(32) 29.04.2008
11.07.2008
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) Unité de détection protégée
contre l'arrachement et/ou
l'effraction et système
comprenant au moins une telle
unité
(72) Schweikart, Alexandra te 95445
BAYREUTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Fery, Andreas te 95444
BAYREUTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G09F 19/22
E01F 9/04
(11) EP1485899
(47) 16.10.2013
(21) EP03742476.9
(73) RADIO SYSTEMES INGENIERIE
VIDEO TECHNOLOGIES (Société
Anonyme) te 67200
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
(22) 20.02.2003
(72) REIBEL, Jean-Michel te 67450,
LAMPERTHEIM, Frankrijk (FR)
(31) PS065802
(32) 20.02.2002
(33) Australië
(54) A METHOD OF PLACING VISIBLE
ADVERTISING
(32) 26.01.2000
25.02.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR DRIVING A PLASMA
DISPLAY DEVICE
(47) 16.10.2013
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(72) CORREA, Carlos te 78056
VILLINGEN-SCHWENNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WEITBRUCH, Sébastien te 78087
MÖNCHWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZWING, Rainer te 78052
Nummer 43/12
VILLINGEN-SCHWENNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G09G 3/32
G09G 3/30
G09G 3/20
(11) EP1575019
(21) EP03777307.4
(22) 05.12.2003
(31) 2002368916
(32) 19.12.2002
(33) Japan
(54) DRIVING METHOD FOR LIGHT
EMITTING DEVICE, AND
ELECTRONIC EQUIPMENT
(47) 16.10.2013
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(72) MACHIDA, Asami te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
(51) G10D 3/02
(11) EP2526543
(21) EP11700508.2
(22) 14.01.2011
(31) 1050300
(32) 18.01.2010
(33) Frankrijk
(54) INSTRUMENT DE MUSIQUE À
CORDES ET TABLE D'HARMONIE
(47) 16.10.2013
(73) UNIVERSITE PIERRE ET MARIE
CURIE (PARIS 6) te 75005 PARIS,
Frankrijk (FR)
Centre National de la Recherche
Scientifique te 75016 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) BESNAINOU, Charles te 94240
L'HAY LES ROSES, Frankrijk (FR)
MAMOU-MANI, Adrien te 75018
PARIS, Frankrijk (FR)
FRELAT, Joël te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) G10L 21/038
G10L 19/02
G10L 19/002
(11) EP2367168
(21) EP09831435.4
(22) 20.11.2009
(31) 200810239451
(32) 10.12.2008
(33) China
(54) METHODS AND APPARATUSES
FOR ENCODING SIGNAL AND
DECODING SIGNAL AND SYSTEM
FOR ENCODING AND DECODING
(47) 16.10.2013
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
120
GUANGDONG 518129, China (CN)
CHEN, Longyin te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
HU, Chen te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
XIAO, Wei te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
HERVE, Marcel, Taddei te
SHENZHEN GUANGDONG
518129, China (CN)
ZHANG, Qing te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
23 oktober 2013
243624 P
(32) 28.01.2009
18.09.2009
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED HARMONIC
TRANSPOSITION
(47) 16.10.2013
(73) Dolby International AB te 1101
CN AMSTERDAM ZUID-OOST
(11) EP1989704
(72) EKSTRAND, Per te S-113 30
STOCKHOLM, Zweden (SE)
VILLEMOES, Lars, Falck te S-113
30 STOCKHOLM, Zweden (SE)
(21) EP07708761.7
(51) G10L 19/22
(22) 05.02.2007
(11) EP2256723
(31) 20060010559
786999 P
830052 P
819907 P
20060066488
20060069961
20070001996
(21) EP10005248.9
(51) H04S 7/00
G10L 19/008
(32) 03.02.2006
29.03.2006
11.07.2006
11.07.2006
14.07.2006
25.07.2006
08.01.2007
(33) Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(22) 19.05.2010
(31) 200910107564
(32) 31.05.2009
(33) China
(54) Encoding method and apparatus
(47) 16.10.2013
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
(72) Miao, Lei te SHENZHEN
GUANGDONG PROVINCE 518129,
China (CN)
Qi, Fengyan te SHENZHEN
GUANGDONG PROVINCE 518129,
China (CN)
Zhang, Qing te SHENZHEN
GUANGDONG PROVINCE 518129,
China (CN)
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(51) H03G 3/34
CONTROL OF RANDERING
G10L 21/0232
MULTIOBJECT OR MULTICHANNEL
G10L 21/0208
AUDIO SIGNAL USING SPATIAL
(11)
EP2352148
CUE
(21)
EP09827585.2
(47) 16.10.2013
(22) 18.11.2009
(73) Electronics and
(31) 2008298332
Telecommunications Research
Institute te YUSEONG-GU DAEJON (32) 21.11.2008
305-350, Zuid-Korea (KR)
(33) Japan
(72) BEACK, Seung-Kwon te DAEJON
(54) NOISE GATE, SOUND COLLECTION
305-340, Zuid-Korea (KR)
DEVICE, AND NOISE REMOVAL
SEO, Jeong-Il te DAEJON 305-728,
METHOD
Zuid-Korea (KR)
(47)
16.10.2013
JANG, Dae-Young te DAEJON 305768, Zuid-Korea (KR)
(73) Yamaha Corporation te
LEE, Tae-Jin te DAEJON 305-752,
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 430Zuid-Korea (KR)
8650, Japan (JP)
LEE, Yong-Ju te DAEJON 305-345,
(72)
TANAKA, Ryo te HAMAMATSU-SHI
Zuid-Korea (KR)
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
HONG, Jin-Woo te DAEJON 305KURIYAMA, Naoto te
340, Zuid-Korea (KR)
HAMAMATSU-SHI SHIZUOKA-KEN,
KIM, Jin-Woong te DAEJON 305Japan (JP)
761, Zuid-Korea (KR)
(51)
G10L 21/0208
(51) G10L 21/04
G10L 21/038
G10L 19/022
(11) EP2494550
(21) EP10778989.3
(11) EP2392005
(22) 05.11.2010
(21) EP10708984.9
(31) 0919672
0920732
(72) MIAO, Lei te SHENZHEN
(22) 12.03.2010
GUANGDONG 518129, China (CN) (31) 0900087
LIU, Zexin te SHENZHEN
(32) 10.11.2009
26.11.2009
Nummer 43/12
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) NOISE SUPPRESSION
(47) 16.10.2013
(73) Skype te DUBLIN 2, Ierland (IE)
(72) SORENSEN, Karsten te S-120 66
STOCKHOLM, Zweden (SE)
BERGENHEIM, Jon te S-752 65
UPPSALA, Zweden (SE)
VOS, Koen te SAN FRANCISCO, CA
94116, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 29/06
G10L 25/69
(11) EP2525353
(21) EP12166644.0
(22) 03.05.2012
(31) 11004037
11004036
(32) 16.05.2011
16.05.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Parametric audio quality model
for IPTV services
(47) 16.10.2013
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Garcia, Marie-Neige te 10249
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Raake, Alexander te 10405
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Argyropoulos, Savvas te 10585
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Feiten, Bernhard te 13437
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wüstenhagen, Ulf te 15537
GRÜNHEIDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
List, Peter te 64859
EPPERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G11B 5/60
G11B 5/48
(11) EP1460616
(21) EP04004254.1
(22) 25.02.2004
(31) 2003078033
(32) 20.03.2003
(33) Japan
(54) Head support device and disk
drive using the same
(47) 16.10.2013
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Hashi, Hideyuki te KADOMA-SHI
OSAKA 571-0015, Japan (JP)
Kuwajima, Hideki te SAKYO-KU
KYOTO-SHI KYOTO 606-8286,
121
Japan (JP)
Ueno, Yoshihiro te HIRAKATA-SHI
OSAKA 573-1194, Japan (JP)
(51) G11B 7/245
G11B 7/24
(11) EP2497081
(21) EP10771478.4
(22) 02.11.2010
(31) 09013765
(32) 03.11.2009
23 oktober 2013
G11B 27/34
G11B 27/034
(11) EP1899967
(21) EP06741289.0
(22) 28.06.2006
(31) 2005202866
(32) 29.06.2005
(33) Australië
(54) STORING VIDEO DATA IN A VIDEO
FILE
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 16.10.2013
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG (73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
VON HOLOGRAPHISCHEN MEDIEN
OHTA-KU TOKYO 146, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
(72) KISLIAKOV, Andrew te BURWOOD,
NSW 2134, Australië (AU)
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM,
(51) G21C 19/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B25B 27/20
(DE)
B25B 27/08
(72) WEISER, Marc-Stephan te 51379
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RÖLLE, Thomas te 51381
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HÖNEL, Dennis te 53909
ZÜLPICH-WICHTERICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BRUDER, Friedrich-Karl te 47802
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FÄCKE, Thomas te 51375
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G11B 27/28
G11B 27/10
G06K 9/62
G06K 9/00
G06F 17/30
B25B 27/04
B23P 19/04
B21D 37/04
(11) EP2115750
(21) EP07858207.9
(22) 28.12.2007
(31) 0752518
(32) 03.01.2007
(33) Frankrijk
(54) OUTILLAGE SERVANT AU
SERTISSAGE ET AU CHASSAGE
PAR PRESSION D'UNE CLAVETTE
(47) 16.10.2013
(73) Areva NC te 75009 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) BARRE, Didier te 30130 SAINT
PAULET DE CAISSON, Frankrijk
(FR)
(11) EP1465196
(51) G21C 21/02
(21) EP04007833.9
(11) EP1882257
(22) 31.03.2004
(21) EP06760096.5
(31) 405971
(22) 17.05.2006
(32) 01.04.2003
(31) 131680
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 17.05.2005
(54) Generating visually
representative video thumbnails
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 16.10.2013
(54) NUCLEAR FUEL ROD LAODING
METHOD AND APPARATUS
(47) 16.10.2013
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON 98052- (73) Areva NP Inc. te LYNCHBURG, VA
6399, Verenigde Staten van
24501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(72) Zhang, Dong te HAIDIAN
(72) BAILEY, William, E. te
DISTRICT BEIJING 100080, China
LYNCHBURG, VA 24503,
(CN)
Verenigde Staten van Amerika
Wang, Yijin te HAIDIAN DISTRICT
(US)
BEIJING 100080, China (CN)
LEE, J., Todd te FOREST, VA
Zhang, Hong-Jiang te CHAOYANG
24551, Verenigde Staten van
DISTRICT BEIJING 100015, China
Amerika (US)
(CN)
(51) G21F 5/10
(51) H04N 9/82
G21F 5/008
H04N 9/804
G21F 3/00
H04N 7/18
(11) EP2320432
H04N 5/781
(21) EP10190306.0
H04N 5/765
H04N 21/434
(22) 08.11.2010
H04N 21/2365
(31) 0957929
Nummer 43/12
(32) 10.11.2009
(33) Frankrijk
122
(51) H01H 13/28
H01H 13/18
B60Q 1/44
(54) Emballage pour le transport et/ou
(11) EP2405455
entreposage de matières
radioactives conferant un
(21) EP11169774.4
transfert thermique renforce
(22) 14.06.2011
(47) 16.10.2013
(31) 2010153033
(73) TN International te 78182
MONTIGNY LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
(72) Bardon, Olivier te 92210, SAINTCLOUD, Frankrijk (FR)
Foussard, Guillaume te 78320, LE
MESNIL SAINT DENIS, Frankrijk
(FR)
Kitsos, Stavros te 78470, ST
REMY LES CHEVREUSE, Frankrijk
(FR)
2011024625
(32) 05.07.2010
08.02.2011
(33) Japan
Japan
(54) Switch
(47) 16.10.2013
(73) Omron Corporation te KYOTO-SHI,
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
23 oktober 2013
(DE)
(72) FREUNDT, Karsten te 14612
FALKENSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LÖSER, Ralph te 15366
BIRKENSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01H
H01H
H01H
H01H
89/06
71/46
71/02
47/00
(11) EP2140470
(21) EP07722303.0
(22) 26.04.2007
(54) BAUGRUPPE MIT
AUTOMATISCHER ERWEITERUNG
EINES ÜBERWACHUNGSKREISES
(54) Transport/storage cask for
radioactive material
(72) Abe, Takayuki te KYOTO-SHI,,
(47) 16.10.2013
KYOTO 600-8530,, Japan (JP)
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
Ando, Kenichi te KYOTO-SHI,,
80333 MÜNCHEN,
KYOTO 600-8530,, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Kishi, Shigenobu te KYOTO-SHI,,
(DE)
KYOTO 600-8530,, Japan (JP)
(72)
MAIGRET, Guillaume te 33600
Kudo, Yuya te KYOTO-SHI,, KYOTO
PESSAC, Frankrijk (FR)
600-8530,, Japan (JP)
MOOSBURGER, Martin te 91227
(51) H01H 3/50
LEINBURG, BONDSREPUBLIEK
H01H 19/63
DUITSLAND (DE)
D06F 33/02
RÖSSLER, Andreas te 90482
(11) EP2479768
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP12425009.3
(47) 16.10.2013
(22) 18.01.2012
(73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho
(Kobe Steel, Ltd.) te KOBE-SHI,
HYOGO 651-8585, Japan (JP)
(31) RM20110027
(51) G21F 5/10
G21F 5/08
G21F 5/06
(11) EP2048671
(21) EP08162289.6
(22) 13.08.2008
(31) 2007264034
(32) 10.10.2007
(33) Japan
(72) Shimojo, Jun te TAKASAGO-SHI
HYOGO 676-8670, Japan (JP)
Akamatsu, Hiroshi te TAKASAGOSHI HYOGO 676-8670, Japan (JP)
Taniuchi, Hiroaki te TAKASAGOSHI HYOGO 676-8670, Japan (JP)
Mantani, Kenichi te TAKASAGOSHI HYOGO 676-8670, Japan (JP)
(51) H01B 1/16
(11) EP2474003
(21) EP10745252.6
(22) 25.08.2010
(31) 09169549
(32) 04.09.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ZUSAMMENSETZUNG ZUM
DRUCKEN VON LEITERBAHNEN
SOWIE EIN VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNG VON
SOLARZELLEN
(47) 16.10.2013
(32) 24.01.2011
(33) Italië
(54) Switch device for a household
appliance
(47) 16.10.2013
(73) Bitron S.p.A. te 10095
GRUGLIASCO, TORINO, Italië (IT)
(72) Promutico, Fabrizio te 10095
GRUGLIASCO (TO), Italië (IT)
(51) H01H 79/00
H01H 39/00
(11) EP2200066
(21) EP08021978.5
(22) 18.12.2008
(54) Switch arrangement for medium
and high-voltage switching
devices
(47) 16.10.2013
(73) ABB Technology AG te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(11) EP1995752
(72) Gentsch, Dietmar te 40882
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07008116.1
(51) H01H 85/28
(22) 20.04.2007
(11) EP2421020
(54) Multifunctional rotary switch
(21) EP11178072.2
(47) 16.10.2013
(22) 19.08.2011
(73) Harman Becker Automotive
Systems GmbH te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 201013893
201013897
(51) H01H 25/00
(72) Wlotzka, Paul te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01H 33/66
(72) KLEINE JÄGER, Frank te 67098
BAD DÜRKHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HERMES, Stephan te 67098 BAD
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 10.08.2005
(11) EP1913619
(21) EP05777783.1
(54) SCHALTERPOL MIT RASTMITTEL
AUFWEISENDEM TRAGRAHMEN
(47) 16.10.2013
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 19.08.2010
19.08.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Electrical fuse device with locking
mechanism
(47) 16.10.2013
(73) Kelvatek Ltd. te KNOCKMORE
HILL INDUSTRIAL PARK LISBURN,
CO. ANTRIM BT28 2EX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Cunningham, John te
COOKSTOWN, TYRONE BT80 8JG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
McIlroy, Colin te DOLLINGSTOWN,
Nummer 43/12
DOWN BT66 7TY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Moore, Adrian te LISBURN,
ANTRIM BT28 2EX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Mills, Alan te BANGOR, DOWN
BT19 1GL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) H01J 61/36
H01J 5/32
C22C 27/04
(11) EP1434247
(21) EP03258110.0
(22) 22.12.2003
(31) 331046
(32) 27.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Sealing tube for high pressure
discharge lamps
(47) 16.10.2013
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Iorio, Luana E. te CLIFTON PARK
NEW YORK 12065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Bewlay, Bernard P. te
SCHENECTADY NEW YORK 12309,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sommerer, Timothy J. te
BALLSTON SPA NEW YORK 12020,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Knudsen, Bruce A. te
AMSTERDAM NEW YORK 12010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Vartuli, James S. te REXFORD
NEW YORK 12148, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01J 9/32
H01J 61/36
(11) EP2367194
123
(47) 16.10.2013
(72) Korenaga, Nobushige te TOKYO,
Japan (JP)
Ebinuma, Ryuichi te TOKYO, Japan
(JP)
(72) Zähringer, Gerhard te 79112
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wiedemuth, Peter te 79336
HERBOLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rettich, Thomas te 79108
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
(51) H01J 49/42
(32) 29.06.2006
(11) EP2315233
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10195573.0
(22) 26.05.2008
(54) METHOD OF FORMING A SILICON
CARBIDE PMOS DEVICE
(54) Quadrupole mass spectrometer
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) CREE, INC. te DURHAM, NC
27703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Shimadzu Corporation te KYOTOSHI KYOTO 604-8511, Japan (JP)
(72) Mukaibatake, Kazuo te KYOTOSHI, KYOTO 604-8511, Japan (JP)
Nakano, Shigenobu te KYOTOSHI, KYOTO 604-8511, Japan (JP)
Fujimoto, Minoru te KYOTO-SHI,
KYOTO 604-8511, Japan (JP)
(51) H01J 61/067
(11) EP1830387
(21) EP07102941.7
(22) 23.02.2007
(31) 365408
(32) 01.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Low pressure discharge lamp
comprising metal electrodes
(47) 16.10.2013
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 16.10.2013
(73) Iwasaki Electric Co., Ltd. te
TOKYO 103-0002, Japan (JP)
(51) H01L 21/00
G03F 7/20
(22) 03.12.2008
(54) METHOD OF MANUFACTURING
LAMP AND QUARTZ BULB
(72) OOKAHARA, Makoto te SAITAMA
361-8505, Japan (JP)
YAMAMOTO, Shoji te SAITAMA
361-8505, Japan (JP)
(51) H01J 37/32
(11) EP2026376
(21) EP08170189.8
(22) 13.08.2000
(31) 19937859
(32) 13.08.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektrische Versorgungseinheit
für Plasmaanlagen
TOKYO, Japan (JP)
(73) TRUMPF Hüttinger GmbH + Co.
KG te 79111 FREIBURG IM
BREISGAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Sommerer, Timothy John te
BALLSTON SPA, NY 12020,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Smith, David John te CLIFTON
PARK, NY 12065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08878568.8
23 oktober 2013
(11) EP1965411
(21) EP08009497.2
(22) 28.07.1999
(31) 21409498
19747099
(32) 29.07.1998
12.07.1999
(33) Japan
Japan
(11) EP2033212
(21) EP07776308.4
(22) 26.04.2007
(31) 817296 P
(72) DAS, Mrinal Kanti te DURHAM,
NORTH CAROLINA 27713,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZHANG, Qingchun te CARY,
NORTH CAROLINA 27519,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RYU, Sei-Hyung te CARY, NORTH
CAROLINA 27513, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 21/205
C23C 16/448
(11) EP2154711
(21) EP08752777.6
(22) 15.05.2008
(31) 2007136872
(32) 23.05.2007
(33) Japan
(54) VAPORIZING APPARATUS AND
FILM FORMING APPARATUS
PROVIDED WITH VAPORIZING
APPARATUS
(47) 16.10.2013
(73) Kabushiki Kaisha Watanabe
Shoko te TOKYO 103-0022, Japan
(JP)
Toda, Masayuki te NIHONMATSUSHI, FUKUSHIMA 964-0904, Japan
(JP)
(72) TODA, Masayuki te FUKUSHIMA
9640904, Japan (JP)
KUSUHARA, Masaki te TOKYO
103-0022, Japan (JP)
UMEDA, Masaru te TOKYO 1030022, Japan (JP)
FUKAGAWA, Mitsuru te TOKYO
103-0022, Japan (JP)
(51) H01L 21/265
(11)
(54) Stage system for use in exposure (21)
apparatus
(22)
(47) 16.10.2013
(31)
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
29/24
21/324
21/28
21/18
EP1958245
EP06844937.0
06.12.2006
748797 P
(32) 09.12.2005
Nummer 43/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
124
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
(47) 16.10.2013
(54) METHOD FOR THE MANUFACTURE (73) United Monolithic Semiconductors (73) Commissariat à l'Énergie
OF SEMICONDUCTOR DEVICES BY
GmbH te 89081 ULM,
Atomique et aux Énergies
THE IMPLANTATION OF CARBON
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Alternatives te 75015 PARIS,
CLUSTERS
(DE)
Frankrijk (FR)
(47) 16.10.2013
(73) Semequip, Inc. te BILLERICA,
MASSACHUSETTS, 01862,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KRULL, Wade, A. te
MARBLEHEAD, MA 01945,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HORSKY, Thomas, N. te
BOXBOROUGH, MA 01719,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BEHAMMER, Dag te 89079 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04N 9/07
H04N 5/335
H01L 27/146
G02B 5/20
(11) EP2482316
(21) EP12165528.6
(22) 03.04.2007
(31) 2006102121
2006115901
(51) H01L 21/683
H01L 21/67
(32) 03.04.2006
19.04.2006
(11) EP1620889
(33) Japan
Japan
(21) EP04760735.3
(22) 06.05.2004
(31) 430621
(32) 06.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
THE MULTIPLEXED ACQUISITION
OF A BARE DIE FROM A WAFER
(54) Color imaging device
manufacturing method
(47) 16.10.2013
(73) Toppan Printing Co., Ltd. te
TAITO-KU, TOKYO 110-0016,
Japan (JP)
(73) UI HOLDING CO. te CONKLIN, NY
13748, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Fukuyoshi, Kenzo te TAITO-KU,,
TOKYO 110-0016, Japan (JP)
Kitamura, Satoshi te TAITO-KU,,
TOKYO 110-0016, Japan (JP)
Ishimatsu, Tadashi te TAITO-KU,,
TOKYO 110-0016, Japan (JP)
(72) SUMMERS, Michael, A. te SANTA
CRUZ, CA 95065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 29/51
H01L 29/423
H01L 21/28
(51) H01L 21/683
(11) EP2160757
(47) 16.10.2013
(11) EP2211379
(21) EP09175414.3
(22) 09.11.2009
(31) 20090006200
(32) 23.01.2009
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(22) 04.06.2008
(31) 769150
(32) 27.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH-K/METAL GATE MOSFET
WITH REDUCED PARASITIC
Electrostatic chuck and device of
CAPACITANCE
manufacturing organic light
(47)
16.10.2013
emitting diode having the same
(73)
International Business Machines
16.10.2013
Corporation te ARMONK, NY
Samsung Display Co., Ltd. te
10504, Verenigde Staten van
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
Amerika (US)
446-711, Zuid-Korea (KR)
(72) CHENG, Kangguo te WINCHESTER
Son, In-Hyuk te
HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidBRITTANNIË (GB)
Korea (KR)
(51) H01L 31/0224
H01L 27/01
H01L 21/3213
H01L 21/822
(11) EP2478566
EP1312118
(21) EP10754589.9
EP01956418.6
(22) 26.08.2010
01.08.2001
(31) 0956447
10039710
(32) 18.09.2009
14.08.2000
(33) Frankrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PROCÉDÉ DE RÉALISATION D'UNE
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
STRUCTURE EN PLOTS
PASSIVER BAUELEMENTE AUF
RÉGULIÈREMENT ESPACÉS
EINEM HALBLEITERSUBSTRAT
(33) Zuid-Korea
(54)
(21) EP08780748.3
(72) GARANDET, Jean-Paul te F-73370
LE BOURGET DU LAC, Frankrijk
(FR)
JULIET, Pierre te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(51) H01L 33/54
H01L 33/50
H01L 33/48
H01L 33/00
H01L 23/00
C09K 11/77
C09K 11/02
C09K 11/00
C08L 63/00
C08G 59/42
C08G 59/24
B29C 67/08
(11) EP1357610
(21) EP02716349.2
(22) 24.01.2002
(31) 2001016367
2001024794
2001045659
2001078322
2001101924
2001301833
2001302390
2001306707
(32) 24.01.2001
31.01.2001
21.02.2001
19.03.2001
30.03.2001
28.09.2001
28.09.2001
02.10.2001
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) LIGHT EMITTING DIODE
(47) 16.10.2013
(73) Nichia Corporation te ANAN-SHI,
TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP)
(72) SAKANO, Kensho c/o NICHIA
CORPORATION te ANAN-SHI,
TOKUSHIMA 774-8601, Japan
SAKAI, Kazuhiko c/o NICHIA
CORPORATION te ANAN-SHI,
TOKUSHIMA 774-8601, Japan
OKADA, Yuji c/o NICHIA
CORPORATION te ANAN-SHI,
TOKUSHIMA 774-8601, Japan
UMEZU, Toshihiko c/o NICHIA
CORPORATION te ANAN-SHI,
TOKUSHIMA 774-8601, Japan
(51) H01L
H01L
H01L
F01N
35/32
35/30
35/22
3/28
(11) EP2180534
(JP)
(JP)
(JP)
(JP)
Nummer 43/12
125
(21) EP08305734.9
BAUELEMENT ENTHALTEND
NEUTRALE
ÜBERGANGSMETALLKOMPLEXE
(22) 27.10.2008
(54) Energy conversion devices and
methods
(47) 16.10.2013
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
Corning Incorporated te CORNING
DUITSLAND (DE)
NY 14831, Verenigde Staten van
(72) YERSIN, Hartmut te 93161
Amerika (US)
SINZING, BONDSREPUBLIEK
Dannoux, Thierry te 77210,
DUITSLAND (DE)
AVON, Frankrijk (FR)
FISCHER, Tobias te 93485
Marques, Paulo te 77300,
RIMBACH, BONDSREPUBLIEK
FONTAINEBLEAU, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
CZERWIENIEC, Rafal te DE-93055
H01L 43/12
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
EP2433316
DUITSLAND (DE)
EP10720156.8
MONKOWIUS, Uwe te A-4020
LINZ, Oostenrijk (AT)
18.05.2010
(47) 16.10.2013
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
23 oktober 2013
(31) MO20040206
(32) 06.08.2004
(33) Italië
(54) Uninterruptible power supply
(47) 16.10.2013
(73) Bticino S.p.A. te 20154 MILANO,
Italië (IT)
(72) Simonazzi, Giuseppe te 42100
REGGIO EMILIA, Italië (IT)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
2/30
2/20
2/10
10/50
10/052
10/04
(11) EP2212937
(21) EP08845393.1
(32) 18.05.2009
(51) H01L 51/56
H01L 27/32
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2424334
(54) PATTERNING AND CONTACTING
OF MAGNETIC LAYERS
(21) EP10766843.6
(31) 20070108791
20080070542
(31) 179267 P
(47) 16.10.2013
(22) 20.04.2010
(31)
(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België
(BE)
(32)
Katholieke Universiteit Leuven te
3000 LEUVEN, België (BE)
(33)
(72) OP DE BEECK, Maria te B-3001
HEVERLEE, België (BE)
(54)
LAGAE, Liesbet te B-3001
LEUVEN, België (BE)
(47)
CORNELISSEN, Sven te B-3960
BREE, België (BE)
(73)
(51) H01L 45/00
H01L 27/24
(11) EP2439801
(21) EP11192543.4
(22) 06.08.2007
(31) 511311
(32) 29.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
2009106811
2009106812
24.04.2009
24.04.2009
Japan
Japan
Method for manufacturing an
organic EL display
16.10.2013
Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) MIYAZAWA, Kazutoshi te OSAKA
540-6207, Japan (JP)
NAKAHASHI, Akihisa te OSAKA
540-6207, Japan (JP)
(51) H01M 2/02
H01M 10/42
H01M 10/04
(11) EP2492989
(54) Enhanced memory density
resistance variable memory cells, (21) EP11177915.3
arrays, devices and systems
(22) 18.08.2011
including the same, and methods (31) 446413 P
of fabrication
201113196745
(47) 16.10.2013
(32) 24.02.2011
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,
02.08.2011
ID 83707-0006, Verenigde Staten (33) Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Liu, Jun te BOISE, IDAHO 83716, (54) Pouch type battery and method
Verenigde Staten van Amerika
of manufacturing the same
(US)
(47) 16.10.2013
(51) H01L 51/50
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te YONGINH01L 51/42
SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea
C09K 11/06
(KR)
C07F 15/00
(22) 25.02.2009
(72) Hong, Kisung te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Younghoon te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(31) 102008013691
(51) H01M 2/10
(32) 11.03.2008
(11) EP1624506
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05106435.0
(54) OPTO-ELEKTRONISCHES
(22) 14.07.2005
(11) EP2253032
(21) EP09719173.8
(22) 24.09.2008
(32) 29.10.2007
21.07.2008
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) A UNIT SET HAVING A PLURALITY
OF LITHIUM RECHARGEABLE
BATTERIES AND A SET HAVING A
PLURALITY OF THE UNIT SETS
(47) 16.10.2013
(73) SK Innovation Co., Ltd. te
JONGNO-GU SEOUL 110-110,
Zuid-Korea (KR)
(72) YUN, Jungsik te DAEJEON 305712, Zuid-Korea (KR)
CHANG, Suyoung te DAEJEON
305-807, Zuid-Korea (KR)
LEE, Seungjun te DAEJEON 305729, Zuid-Korea (KR)
OH, Jeonkeun te DAEJEON 305761, Zuid-Korea (KR)
(51) H01M 8/02
H01M 2/26
H01M 2/10
H01M 10/02
B60K 6/00
(11) EP2467888
(21) EP10742756.9
(22) 04.08.2010
(31) 102009038422
(32) 21.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KRAFTWAGEN MIT EINER
ELEKTROCHEMISCHEN ZELLE
(47) 16.10.2013
(73) Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHÜSSLER, Martin te 85092
KÖSCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STAUBER, Alois te 85049
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 2/30
H01M 2/20
Nummer 43/12
H01M 2/02
H01M 10/50
126
(33) Frankrijk
(32) 09.08.2010
(54) MATÉRIAU FIBREUX EN FEUILLE
D'EMPÂTAGE PERMANENT POUR
BATTERIE OUVERTE ET/OU
ÉTANCHE ET BATTERIE OUVERTE
ET/OU ÉTANCHE COMPRENANT
UN MATÉRIAU D'EMPÂTAGE
PERMANENT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(54) Temperierelement in einem
Akkupack
(73) Bernard Dumas te 24100
CREYSSE, Frankrijk (FR)
(47) 16.10.2013
(72) CLEMENT, Nicolas te F-38850
CHARAVINES, Frankrijk (FR)
DOILLON, Daniel te F-24100
CREYSSE, Frankrijk (FR)
BAYLE, Sylvie te F-24150 BAYAC,
Frankrijk (FR)
BENATTAR, Nicolas te F-24100
BERGERAC, Frankrijk (FR)
(11) EP2418717
(21) EP11006530.7
(22) 09.08.2011
(31) 102010033792
(73) ads-tec GmbH te 70771
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Speidel, Thomas te 71706
MARKGRÖNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Greif, Andreas te 73235
WEILHEIM/TECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
4/62
4/587
4/58
4/40
4/36
4/1393
4/133
4/04
4/02
10/058
10/0525
(11) EP1738425
(21) EP05764713.3
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
4/66
4/587
4/58
4/525
4/505
4/485
4/48
2/26
16/00
10/50
10/0564
10/0525
(72) Swift, Joseph A. te ONTARIO, NY
14519, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Butler, Michael A te WEBSTER, NY
14580, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wallace, Stanley J te VICTOR, NY
14564, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01M 8/10
H01M 8/02
(11) EP1866990
(21) EP06723574.7
(22) 21.03.2006
(31) 0503057
(32) 25.03.2005
(33) Frankrijk
(54) PlLE A COMBUSTIBLE A
MEMBRANE POLYMERE
(47) 16.10.2013
(73) Michelin Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(72) DELFINO, Antonio te CH-1772
GROLLEY, Zwitserland (CH)
OLSOMMER, David te CH-1801 LE
MONT PELERIN, Zwitserland (CH)
(11) EP2524410
(51) H01M 8/10
H01M 8/04
B60H 1/00
(21) EP11701477.9
(11) EP2287952
(22) 12.01.2011
(21) EP10171689.2
(31) 1050230
(22) 03.08.2010
(32) 14.01.2010
(31) 102009028648
(33) Frankrijk
(32) 19.08.2009
(54) GENERATEUR ELECTROCHIMIQUE (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
2004028184
AU LITHIUM COMPRENANT DEUX (54) Temperiervorrichtung
TYPES DE CELLULES
23.04.2004
ELECTROCHIMIQUES DISTINCTES (47) 16.10.2013
Zuid-Korea
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
(47) 16.10.2013
METHOD FOR MANUFACTURING
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(73) Commissariat à l'Énergie
AN ANODE ACTIVE MATERIAL
DUITSLAND (DE)
Atomique et aux Énergies
WITH IMPROVED
(72) Pfeil, Oliver te 77815, BUEHL,
Alternatives te 75015 PARIS,
ELECTROCHEMICAL PROPERTIES
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
16.10.2013
(DE)
(72) FUSALBA, Florence te 38210 ST.
LG Chemical, Ltd. te
(51)
H01M 8/22
QUENTIN SUR ISERE, Frankrijk
YONGDUNGPO-GU, SEOUL 150H01M 8/12
(FR)
721, Zuid-Korea (KR)
H01M 8/06
MARTINET, Sébastien te 38210
C02F 1/52
CHANG, Sung-Kyun te YUSEONGST. QUENTIN SUR ISERE, Frankrijk
B01D 9/00
GU DAEJEON 305-503, Zuid-Korea
(FR)
(KR)
(11)
EP2474064
(51) H01M 8/16
KIM, Hyeong-Jin te SEOUL 135H01M 4/90
(21) EP10757297.6
890, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2264816
(22) 27.08.2010
CHOY, Sang-Hoon te YUSEONGGU DAEJEON 305-308, Zuid-Korea (21) EP09168759.0
(31) 2003429
(KR)
(22) 26.08.2009
(32) 02.09.2009
CHO, Jeong-Ju te DAEJEON 305(31)
164186
(33) Nederland
761, Zuid-Korea (KR)
(32)
30.06.2008
(54) METHOD FOR THE PRODUCTION
H01M 4/20
OF ELECTRICAL ENERGY FROM
H01M 4/14
(33) Verenigde Staten van Amerika
AMMONIUM
H01M 10/06
(54) Microbial fuel cell and method
(47)
16.10.2013
EP2351120
(47) 16.10.2013
(73)
HaskoningDHV Nederland B.V. te
EP09759786.8
(73) Xerox Corporation te
3818 EX AMERSFOORT
29.10.2009
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
(72) Hemmes, Katrien te NL-3818 GN
Verenigde Staten van Amerika
0806003
AMERSFOORT
(US)
29.10.2008
Hooiveld, Lambert te NL-9642 JX
(22) 22.04.2005
(31)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
23 oktober 2013
Nummer 43/12
VEENDAM
(51) H01M 8/24
H01M 8/12
H01M 8/10
(11) EP1829148
(21) EP05847991.6
(22) 20.12.2005
(31) 0453212
(32) 23.12.2004
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE FABRICATION D'UN
ENSEMBLE POUR PILE A
COMBUSTIBLE
(47) 16.10.2013
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) COULON, Nadine te F-92120
MONTROUGE, Frankrijk (FR)
GIRAUD, Sophie te F-75014
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H01M 10/42
H01M 10/0565
H01M 10/0525
(11) EP2333892
(21) EP10192115.3
(22) 22.11.2010
(31) 20090124208
(32) 14.12.2009
(33) Zuid-Korea
(54) Method of controlling short circuit
resistance of a lithium secondary
battery
(47) 16.10.2013
(73) Samsung SDI Co., Ltd te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
127
Staten van Amerika (US)
(51) H05B 37/02
H05B 33/08
H04B 7/08
H01Q 9/42
H01Q 3/36
H01Q 1/52
H01Q 1/44
H01Q 1/38
F21Y 101/02
F21V 29/00
F21V 23/04
F21K 99/00
(11) EP2438647
(21) EP10728329.3
(22) 04.06.2010
(31) 200910139298
(32) 05.06.2009
(33) China
(54) LIGHTING DEVICE WITH BUILT-IN
RF ANTENNA
(47) 16.10.2013
(22) 18.03.2010
(31) 423835
(32) 15.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ON CHIP SLOW-WAVE
STRUCTURE, METHOD OF
MANUFACTURE AND DESIGN
STRUCTURE
(47) 16.10.2013
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WANG, Guoan te WINCHESTER
HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WOODS, Wayne te ESSEX
JUNCTION, VT 05452, Verenigde
(11) EP2359437
(21) EP08878159.6
(22) 12.11.2008
(54) METHOD AND ARRANGEMENT
FOR A LOW RADAR CROSS
SECTION ANTENNA
(47) 16.10.2013
(73) Saab AB te 581 88 LINKÖPING,
Zweden (SE)
(72) HÖÖK, Anders te S-430 63
HINDÅS, Zweden (SE)
(51) H02K 15/00
H01R 4/24
(11) EP2319126
(21) EP10712517.1
(22) 03.03.2010
(31) BS20090062
(32) 27.03.2009
(33) Italië
(54) INSULATION DISPLACEMENT
CONNECTION SYSTEM
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
(47) 16.10.2013
EINDHOVEN
(73) Pirlo, Luca te 25080 MANERBA
(72) CHEN, Bingzhou te SHANGHAI
DEL GARDA, BRESCIA, Italië (IT)
200233, China (CN)
ZHANG, Guoping te SHANGHAI
200233, China (CN)
LANKHORST, Martijn Henri
Richard te 5600 JM EINDHOVEN
DENKER, Roger Henri te 5656 AE
EINDHOVEN
SNELTEN, Jeroen te 5600 JM
EINDHOVEN
CLAESSENS, Dennis Johannes
Antonius te 5600 JM EINDHOVEN
HAENEN, Ludo te 5600 JM
EINDHOVEN
SELEN, Jacobus Hubertus Anna te
5656 AE EINDHOVEN
VAN KOOTEN, Patrick te 5656 AE
EINDHOVEN
(72) Kim, Joong-Heon te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Park, Cheol-Ho te GYEONGGI-DO, (51) H04N 5/64
H01Q 9/12
Zuid-Korea (KR)
H01Q 19/30
Lee, Jin-Uk te GYEONGGI-DO,
H01Q 19/04
Zuid-Korea (KR)
H01Q 1/12
(51) H01P 9/00
H01Q 1/08
(11) EP2419960
(11) EP2495812
(21) EP10764801.6
23 oktober 2013
(72) Pirlo, Luca te 25080 MANERBA
DEL GARDA, BRESCIA, Italië (IT)
(51) H01R 4/48
(11) EP2208257
(21) EP08841965.0
(22) 27.10.2008
(31) 102007051697
(32) 26.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANSCHLUSSKLEMME MIT
ÖFFNUNGSEINRICHTUNG
(47) 16.10.2013
(73) Phoenix Contact GmbH & Co. KG
te 32823 BLOMBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HOPPMANN, Ralph te 32549 BAD
OEYNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP12157101.2
(51) H01R 43/16
H01R 4/62
(22) 27.02.2012
(11) EP2289127
(31) BS20110024
(21) EP09779429.1
(32) 01.03.2011
(22) 08.05.2009
(33) Italië
(31) 102008035863
(54) Television antenna with several
cradles
(32) 01.08.2008
(47) 16.10.2013
(54) Kraftfahrzeugleiteranschlusselem
ent
(73) Emme Esse S.p.A. te 25025
MANERBIO (BS), Italië (IT)
(72) Negretti, Andrea te 25025
MANERBIO (BS), Italië (IT)
(51) H01Q
H01Q
H01Q
H01Q
H01Q
H01Q
21/06
21/00
17/00
13/08
1/40
1/28
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 16.10.2013
(73) Auto-Kabel Management GmbH
te 79688 HAUSEN I.W.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHLOMS, Martin te 52070
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MARTENS, Sebastian te 47638
Nummer 43/12
STRAELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIETZ, Franz-Josef te 46049
OBERHAUSEN-LIRICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
128
(51) H01R 13/629
H01R 13/447
H01R 13/436
(51) H01R 43/058
(11) EP2112719
(22) 23.01.2012
(21) EP08704089.5
(31) 102011000464
(22) 29.01.2008
(32) 02.02.2011
(31) 2007021149
(72) Roscoe, George William te WEST
HARTFORD, CT 06110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Dougherty, John James te
COLLEGEVILLE, PA 19426,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Rivers Jr., Cecil te HARTFORD, CT
06114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Asokan, Thangavelu te 560037,
KARNATAKA, India (IN)
Bohori, Adnan Kutubuddin te
560037, KARNATAKA, India (IN)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 31.01.2007
(54) B-Crimp-Gesenk
(51) H02B 1/30
(33) Japan
(47) 16.10.2013
(54) ELECTRIC CONNECTOR
(73) Wezag GmbH Werkzeugfabrik te
35260 STADTALLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(73) Tyco Electronics Japan G.K. te
TAKATSU-KU KAWASAKI-SHI
KAGAWA 213-8535, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
(73) FRAMO ENGINEERING AS te 5862
BERGEN, Noorwegen (NO)
(72) ERSTAD, Jostein te N-5307 ASK,
Noorwegen (NO)
(11) EP2485343
(21) EP12152053.0
(11) EP2065990
(21) EP08018630.7
(22) 24.10.2008
(31) 102007057381
(32) 27.11.2007
(72) Battenfeld, Kurt te 35085
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EBSDORFERGRUND/WITTELSBER (54) Schaltschrank
(72) KOMIYAMA, Ryuichi te KAWASAKIG, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SHI KANAGAWA 213-8535, Japan
(47) 16.10.2013
(DE)
(JP)
(73) RITTAL GmbH te 35745
SAKAMAKI, Kazushige te
(51) H01S 5/22
HERBORN, BONDSREPUBLIEK
KAWASAKI-SHI KANAGAWA 213H01S 5/125
DUITSLAND (DE)
8535, Japan (JP)
H01S 5/0625
(51) H01R 13/639
H01R 13/622
(11) EP2395609
(21) EP11004631.5
(22) 07.06.2011
(31) 796252
(32) 08.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Anti-vibration connector coupling
(47) 16.10.2013
(73) AMPHENOL CORPORATION te
WALLINGFORD, CT 06492,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Wade, Ryan C. te ENDICOT, NEW
YORK 13760, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Baldwin, Brendon te GUILFORD,
NEW YORK 13780, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Gallusser, David Otis te
ONEONTA, NEW YORK 13820,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
H01S 5/062
H01S 5/024
B82Y 20/00
(11) EP2348588
(21) EP11163427.5
(22) 07.03.2008
(31) 2007058090
(32) 08.03.2007
(33) Japan
(54) Wavelength tunable
semiconductor laser device
(47) 16.10.2013
(73) NIPPON TELEGRAPH AND
TELEPHONE CORPORATION te
TOKYO 100-8116, Japan (JP)
(72) Fujiwara, Naoki te MUSASHINOSHI, TOKYO 180-8585, Japan (JP)
Ishii, Hiroyuki te MUSASHINO-SHI,
TOKYO 180-8585, Japan (JP)
Oohashi, Hiromi te MUSASHINOSHI, TOKYO 180-8585, Japan (JP)
Okamoto, Hiroshi te MUSASHINOSHI, TOKYO 180-8585, Japan (JP)
(51) H01T 2/02
(51) H01R 39/64
H01R 39/00
E21B 43/01
B63J 99/00
B63B 21/50
(11) EP2161801
(11) EP1810376
(32) 03.09.2008
(21) EP05810115.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 09.11.2005
(54) Ablative plasma gun and dual
power source pulse generator fo
a triggering system
(31) 20044873
(32) 09.11.2004
(33) Noorwegen
(54) MEANS FOR TRANSFERRING
ELECTRIC POWER IN A TURRETMOORED VESSEL AND METHOD
OF ASSEMBLY
(21) EP09168653.5
(22) 26.08.2009
(31) 203507
(47) 16.10.2013
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Weber, Markus te 35708 HAIGER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klassen, Samuel te 35708
HAIGER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Holighaus, Heiko te 35713
ESCHENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02B 13/01
H02B 1/56
(11) EP2424055
(21) EP11178129.0
(22) 19.08.2011
(31) 2010186091
(32) 23.08.2010
(33) Japan
(54) Switchgear
(47) 16.10.2013
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
(72) Takahashi, Keiichi te TOKYO, 1008220, Japan (JP)
Tsuchiya, Kenji te TOKYO, 1008220, Japan (JP)
Morita, Ayumu te TOKYO, 1008220, Japan (JP)
Kobayashi, Masato te TOKYO,
100-8220, Japan (JP)
Sugai, Daisuke te TOKYO, 1008220, Japan (JP)
(51) H02G 3/08
H02G 1/00
(11) EP2375521
(21) EP11161418.6
(22) 07.04.2011
(31) 20100508
(32) 08.04.2010
(33) Noorwegen
Nummer 43/12
(54) Tightening arrangement sheet for
vapour barrier
129
YOKKAICHI-SHI MIE 510-8503,
Japan (JP)
23 oktober 2013
(21) EP04025612.5
(22) 28.10.2004
(47) 16.10.2013
(51) H02G 13/00
(73) Elko AS te 1301 SANDVIKA,
Noorwegen (NO)
(31) 0313005
(11) EP2509177
(32) 05.11.2003
(72) Kopperud, Agnar te 1394,
NESBRU, Noorwegen (NO)
(21) EP12161422.6
(33) Frankrijk
(22) 27.03.2012
(54) Procédé et dispositif de
régulation de la vitesse de
rotation d'un moteur de volet
roulant
(51) H02G 3/06
(11) EP1587195
(21) EP05005437.8
(22) 12.03.2005
(31) 202004005987 U
(32) 16.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kabelkanalsystem
(47) 16.10.2013
(31) 1153044
(32) 07.04.2011
(33) Frankrijk
(47) 16.10.2013
(54) Dispositif de protection contre la
(73) Somfy SAS te 74300 CLUSES,
foudre avec électrode captrice
Frankrijk (FR)
présentant une extrémité à
géométrie virtuellement variable, (72) Bruno, Serge te 74460 MARNAZ,
Frankrijk (FR)
et procédé correspondant
(47) 16.10.2013
(73) Indelec te 59500 DOUAI, Frankrijk
(FR)
(73) REHAU AG + Co te 95111 REHAU, (72) Alconchel, Olivier te 24300
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NONTRON, Frankrijk (FR)
(DE)
Lefort, Bertrand te 59500 DOUAI,
(72) Schork, Rainer te 91330
Frankrijk (FR)
BAMMERSDORF,
(51) H02H 3/33
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1936772
(DE)
Schinzel, Hartmut te 95213
(21) EP08004354.0
MÜNCHBERG, BONDSREPUBLIEK (22) 10.11.2003
DUITSLAND (DE)
(31) 0226111
(51) H02G 3/18
(32) 08.11.2002
(11) EP2263294
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP09717430.4
(54) Residual current devices
(22) 01.03.2009
(47) 16.10.2013
(31) 33178 P
(73) Eaton Electric Limited te
(32) 03.03.2008
WORSLEY, MANCHESTER M28
(33) Verenigde Staten van Amerika
3ET, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H02P 9/10
H02P 3/22
F03D 9/00
(11) EP1997221
(21) EP07804753.7
(22) 28.02.2007
(31) 783029 P
477593
(32) 17.03.2006
30.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) VARIABLE SPEED WIND TURBINE
HAVING AN EXCITER MACHINE
AND A POWER CONVERTER NOT
CONNECTED TO THE GRID
(47) 16.10.2013
(73) Ingeteam Power Technology, S.A.
te 48170 ZAMUDIO (BIZKAIA),
Spanje (ES)
(72) RIVAS, Gregorio te 31621
(72) Williams, Andrew te CONWY,
SARRIGUREN NAVARRA, Spanje
LL30 1HQ, GROOT BRITTANNIË
(ES)
(GB)
16.10.2013
GARMENDIA, Iker te 31621
Jackson, Jonathan Keith te
The Wiremold Company te WEST
SARRIGUREN NAVARRA, Spanje
BANGOR, LL57 4UW, GROOT
HARTFORD, CT 06110, Verenigde
(ES)
BRITTANNIË (GB)
Staten van Amerika (US)
ELORRIAGA, Josu te 31621
(51) H02K 15/08
SARRIGUREN NAVARRA, Spanje
BOWMAN, Timothy, S. te CANTON
H02K 15/04
(ES)
CONNECTICUT 06019, Verenigde
(11) EP2469690
MAYOR, Jesus te 31621
Staten van Amerika (US)
SARRIGUREN NAVARRA, Spanje
THIBAULT, Steven, C. te
(21) EP10196906.1
(ES)
HARWINTON CONNECTICUT
(22) 23.12.2010
BARBACHANO, Javier, Perez te
06791, Verenigde Staten van
(54) Method for manufacturing a
31621 SARRIGUREN NAVARRA,
Amerika (US)
cylindrical winding for slotless
Spanje (ES)
H02G 3/22
electrical machine
SOLE, David te 31621
H01B 17/58
SARRIGUREN NAVARRA, Spanje
(47) 16.10.2013
B60R 16/02
(ES)
(73)
INFRANOR
HOLDING
S.A.
te
1400
EP2246950
ACEDO, Jorge te 31621
YVERDON-LES-BAINS, Zwitserland
SARRIGUREN NAVARRA, Spanje
EP08776898.2
(CH)
(ES)
27.05.2008
(72) Tassinario, Giampiero te 50129
(51) H02P 23/14
2008038175
FIRENZE, Italië (IT)
(54) APPARATUS FOR INSTALLATION
OF ELECTRICAL FLOOR BOXES
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 20.02.2008
(33) Japan
(54) GROMMET
(47) 16.10.2013
Flotats, Ivan te 08025
BARCELONA, Spanje (ES)
Cruellas, Francesc te 08391
TIANA, Spanje (ES)
Galceran, Joaquim te 08401
GRANOLLERS, Spanje (ES)
(73) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. te
(51) H02P 7/06
YOKKAICHI-SHI, MIE 510-8503,
H02P 3/12
Japan (JP)
H02P 1/18
(72) SUZUKI, Takashi te YOKKAICHI-SHI
E06B 9/68
MIE 510-8503, Japan (JP)
(11) EP1530284
TOYOZUMI, Morihiko te
(11) EP2235818
(21) EP09706907.4
(22) 28.01.2009
(31) 102008006983
(32) 31.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG
EINES KORREKTURWERTES FÜR
DIE WINKELLAGE DES ROTORS
EINES ELEKTRISCH
Nummer 43/12
KOMMUTIERTEN
REVERSIERBAREN SYNCHRONMOTORS
(47) 16.10.2013
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) NOLTE, Uwe te 30890
BARSINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRAUSE, Uwe te 30982
PATTENSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPANNBERGER, Jan te 31535
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02P 25/18
(11) EP2426815
(21) EP11177636.5
(22) 16.08.2011
(31) 102010045177
(32) 03.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektrischer Antrieb
(47) 16.10.2013
(73) C. & E. Fein GmbH te 73529
SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dietl, Lothar te 73431 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H03F 1/02
(11) EP2226932
(21) EP09305185.2
(22) 02.03.2009
(54) Method for amplifying a signal by
a power amplifier, power
amplifier system, device,
computer program product, and
digital storage medium thereof
(47) 16.10.2013
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Bohn, Thomas te 70372
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Haslach, Christoph te 70178
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Yu, Xin te 70435 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Luz, Gerhard te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H03F
H03F
H03F
H03F
3/345
3/30
1/32
1/30
130
(31) 08162179
(32) 11.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
23 oktober 2013
(54) CIRCUIT À COMPOSANTS PASSIFS
DE PILOTAGE ULTRARAPIDE D'UN
DISPOSITIF OPTOÉLECTRONIQUE
(47) 16.10.2013
(54) ARRANGEMENT FOR CALIBRATING
(73) Institut National des Sciences
THE QUIESCENT OPERATING
Appliquées de Toulouse te 31077
POINT OF A PUSH-PULL AMPLIFIER
TOULOUSE CEDEX 4, Frankrijk
(47) 16.10.2013
(FR)
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
Centre National de la Recherche
Scientifique (C.N.R.S.) te 75794
(72) BREKELMANS, Johannes Hubertus
PARIS CEDEX 16, Frankrijk (FR)
Antonius te NL-5656 AE
EINDHOVEN
(72) BINH, Phi Hoa te 10000, Vietnam
(VN)
(51) H04L 27/36
MARIE, Xavier te F-31320
H04B 1/04
PECHABOU, Frankrijk (FR)
H03F 1/32
RENUCCI, Pierre te F-31320
(11) EP1455444
CASTANET TOLOSAN, Frankrijk
(FR)
(21) EP03000495.6
TRUONG, Viet Giang te F-31400
(22) 13.01.2003
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(54) Transmitter circuit
(51) H03K 17/0814
(47) 16.10.2013
(11) EP2348636
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(21) EP10151113.7
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(22) 19.01.2010
(72) Jacobsson, Peter te 224 71 LUND, (54) Dispositif interrupteur de
Zweden (SE)
puissance commandé à semiNordqvist, Per te 223 54 LUND,
conducteurs et système
Zweden (SE)
interrupteur associé
Gustavsson, Björn te 223 52
(47) 16.10.2013
LUND, Zweden (SE)
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
(51) H04R 19/01
SEINE, Frankrijk (FR)
H03M 1/18
(72)
Lambert, Marc te 6210 HAM-SURH03G 3/30
HEURE / NALINNES, België (BE)
H03F 3/45
Saussez, Yves te 7370 BLAUGIES,
H03F 3/187
België (BE)
H03F 3/181
Michel, Raymond te MONTIGNYH03F 1/34
LE-TILLEUL, België (BE)
H03F 1/32
H01L 29/94
(51) H03K 17/97
H01L 27/08
(11) EP1806845
(11) EP2237414
(21) EP10003495.8
(22) 30.03.2010
(31) 2009090879
(32) 03.04.2009
(33) Japan
(54) Amplifier circuit of capacitor
microphone
(47) 16.10.2013
(21) EP07000264.7
(22) 08.01.2007
(31) 102006001242
(32) 10.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Non-contact position sensor with
reversible self-adjustment
(47) 16.10.2013
(73) Tyco Electronics AMP GmbH te
(73) Sanyo Electric Co., Ltd. te OSAKA
64625 BENSHEIM,
570-8677, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Sanyo Semiconductor Co., Ltd. te
(DE)
ORA-GUN, GUNMA 370-0596,
(72) Sellien, Kai te 68623
Japan (JP)
LAMPERTHEIM, BONDSREPUBLIEK
(72) Onishi, Akinobu te OSAKA 570DUITSLAND (DE)
8677, Japan (JP)
(51) H04L 1/00
(51) H04B 10/50
H03M 13/03
H03K 5/1534
(11) EP2101415
H03K 5/08
(21) EP08715188.2
H03K 17/0412
(22) 10.03.2008
(11) EP2507912
(21) EP10807597.9
(22) 24.11.2010
(11) EP2324568
(31) 0905792
(21) EP09786879.8
(32) 01.12.2009
(22) 10.08.2009
(33) Frankrijk
(31) 200710088080
(32) 12.03.2007
(33) China
(54) DATA ENCODING/DECODING AND
RECEIVING/SENDING METHOD
AND APPARATUS
Nummer 43/12
131
(47) 16.10.2013
Korea (KR)
CHUNG, Jae Hoon te ANYANG-SI
GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR)
PARK, Hyung Ho te ANYANG-SI
GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR)
CHUNG, Ji Wook te ANYANG-SI
GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) LEUNG, Raymond W. K. te
SHENZHEN GUANGDONG
518129, China (CN)
FENG, Dongning te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
GENG, Dongyu te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (51) H05K 1/02
H04B 3/46
(51) H04L 5/00
H04B 3/32
H04L 27/26
(11)
EP2458742
H04L 27/00
H04L 1/00
(21) EP10306316.0
H03M 13/27
(22) 30.11.2010
(11) EP2421160
(21) EP11189826.8
(22) 24.10.2008
(31) 0721269
0722645
0722728
(32) 30.10.2007
19.11.2007
20.11.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Data processing apparatus and
method
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) H04B 7/08
H04B 7/06
H04B 7/04
(11) EP2316174
(21) EP09806877.8
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(22) 14.08.2009
(31) 20080079815
20090075136
(72) Taylor, Matthew Paul Athol te
RINGWOOD, HAMPSHIRE BH24
(32) 14.08.2008
1JQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
14.08.2009
Atungsiri, Samuel Asanbeng te
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG21 (33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
4BS, GROOT BRITTANNIË (GB)
Wilson, John Nicholas te HOOK,
(54) METHOD TO GENERATE
HAMPSHIRE RG27 9SG, GROOT
BEAMFORMING VECTOR AND
BRITTANNIË (GB)
PROVIDE THE INFORMATION FOR
GENERATING BEAMFORMING
(51) H03M 13/39
VECTOR
H03M 13/35
(11) EP2055009
(21) EP07807983.7
(22) 16.08.2007
(31) 20060076990
(32) 16.08.2006
(33) Zuid-Korea
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
TURBO ENCODING
(22) 19.08.2011
(31) 376085 P
(32) 23.08.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICES AND METHODS FOR
TRANSMITTING / RECEIVING
INSTRUCTIONS FOR UPLINK
TRANSMISSION IN A WCDMA
SYSTEM
(47) 16.10.2013
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) LARSSON, Erik te S-753 22
UPPSALA, Zweden (SE)
HULTELL, Johan te SE-16934
Crosstalk emulator for xDSL cable
SOLNA, Zweden (SE)
16.10.2013
BERGMAN, Johan te S-112 27
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
JOHANSSON, Niklas te S-75258
Frankrijk (FR)
UPPSALA, Zweden (SE)
Vanderhaegen, Dirk te 1780
GÖRANSSON, Bo te S-191 38
WEMMEL, België (BE)
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
Hillaert, Bart te 2580 PUTTE,
OVESJÖ, Fredrik te S-125 43
België (BE)
ÄLVSJÖ, Zweden (SE)
Troch, Wim te 1880 KAPELLE-OPDEN-BOS, België (BE)
(51) H04B 10/079
(47) 16.10.2013
H03M 13/29
23 oktober 2013
(11) EP1685663
(21) EP03778204.2
(22) 01.12.2003
(31) 2413218
(32) 29.11.2002
(33) Canada
(54) FLASH OPTICAL PERFORMANCE
MONITOR
(47) 16.10.2013
(73) Measurement Microsystems A-Z
Inc. te TROIS-RIVIERES, QUÉBEC
G9Z 4J4, Canada (CA)
(72) BARWICZ, Andrzej te TROISRIVIERES, QUÉBEC G8Y 5W5,
Canada (CA)
MORAWSKI, Roman te PL-02-055
WARSAW, Polen (PL)
(47) 16.10.2013
LESUEUR, Sebastien te
MONTREAL, QUÉBEC H2P 1P8,
(73) Electronics and
Canada (CA)
Telecommunications Research
MIEKINA, Andrzej te PL-02-930
Institute te DAEJEON-CITY 305WARSAW, Polen (PL)
350, Zuid-Korea (KR)
OLESCZAK, Tomasz te TROISIndustry Academic Cooperation
RIVIERES, QUÉBEC G9A 2C1,
Foundation of Kyunghee
Canada (CA)
University te GYEONGGI-DO 446701, Zuid-Korea (KR)
(51) H04Q 11/00
(72) KIM, Ji Hyung te DAEJEON 305330, Zuid-Korea (KR)
(47) 16.10.2013
SHIN, Wooram te DAEJEON 305818, Zuid-Korea (KR)
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150KWON, Dong Seung te DAEJEON
721, Zuid-Korea (KR)
305-390, Zuid-Korea (KR)
(72) KANG, Seung Hyun te ANYANG-SI
YEH, Choongil te DAEJEON 302GYEONGKI-DO 431-749, Zuid280, Zuid-Korea (KR)
Korea (KR)
HONG, Een Kee te SEONGNAM-SI
OH, Min Seok te ANYANG-SI
GYEONGGI-DO 463-750, ZuidGYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR)
Korea (KR)
(51)
H04B 7/06
CHO, Ki Hyoung te ANYANG-SI
H04B 7/04
GYEONGKI-DO 431-749, ZuidKorea (KR)
(11) EP2609692
CHOI, Jin Soo te ANYANG-SI
(21) EP11751965.2
GYEONGKI-DO 431-749, Zuid-
H04B 10/272
H04B 10/079
H04B 10/03
(11) EP2164189
(21) EP09002704.6
(22) 25.02.2009
(31) 2008234188
(32) 12.09.2008
(33) Japan
(54) Passive optical network system
and fault determination method
(47) 16.10.2013
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
Nummer 43/12
(72) Mizutani, Masahiko te TOKYO
100-8220, Japan (JP)
Yajima, Yusuke te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Ashi, Yoshihiro te TOKYO 1008220, Japan (JP)
132
CLARA, CALIFORNIA 95051,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04B 17/00
(11) EP2484032
(51) H04B 10/61
H04B 10/50
(21) EP10745175.9
(11) EP2421180
(31) 102009043439
(21) EP10764075.7
(32) 29.09.2009
(22) 31.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 200910106643
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR MESSUNG DER
KANALQUALITÄTSRÜCKMELDUNGEN VON
MOBILSTATIONEN
(32) 13.04.2009
(33) China
(22) 17.08.2010
23 oktober 2013
(47) 16.10.2013
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Golitschek Edler Von Elbwart,
Alexander te 63225 LANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wengerter, Christian te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Löhr, Joachim te 63225 LANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04L 5/14
H04L 5/00
H04L 1/24
(54) METHOD, DEVICE AND SYSTEM
FOR GENERATING AND
(47) 16.10.2013
(11) EP1095464
RECEIVING PHASE POLARIZATION
(73) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (21) EP00923632.4
MODULATED SIGNAL
te 81671 MÜNCHEN,
(47) 16.10.2013
(22) 04.05.2000
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(DE)
(31) 132702 P
SHENZHEN, GUANGDONG
136333 P
(72) KOTTKAMP, Meik te 81379
518129, China (CN)
146140 P
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
159588 P
(72) XU, Xiaogeng te SHENZHEN
DUITSLAND (DE)
162150 P
GUANGDONG 518129, China (CN)
RÖSSLER, Andreas te KELLER,
168628 P
LIU, Lei te SHENZHEN
TEXAS 76244, Verenigde Staten
GUANGDONG 518129, China (CN)
van Amerika (US)
(32) 05.05.1999
26.05.1999
(51) H04B 10/516
(51) H04W 72/00
30.07.1999
H04L
1/00
(11) EP2141833
18.10.1999
(11) EP1688011
29.10.1999
(21) EP08104643.5
03.12.1999
(21) EP04800313.1
(22) 04.07.2008
(54) Optical I-Q-modulator
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
21.11.2003
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
LINK ADAPTATION FOR POINT-TO(54) ACTIVATION OF MULTIPLE xDSL
MULTIPOINT CHANNEL
MODEMS WITH POWER CONTROL
16.10.2013
MEASUREMENT
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
(47)
16.10.2013
ERICSSON (publ) te 164 83
(73) Panasonic System Networks Co.,
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Ltd. te FUKUOKA-SHI FUKUOKA
ERIKSSON, Stefan G. te S-168 41
812-8531, Japan (JP)
BROMMA, Zweden (SE)
(22) 12.11.2004
(47) 16.10.2013
(31) 717918
(73) Nokia Siemens Networks Oy te
02610 ESPOO, Finland (FI)
(32)
(33)
(72) Winter, Marcus te 14471
POSTDAM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54)
(51) H04B 10/69
(73)
(47)
(11) EP1763929
(21) EP05770131.0
(22) 01.07.2005
(31) 585254 P
118991
(32) 02.07.2004
29.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72)
EKSTRÖM, Hannes te S-112 61
STOCKHOLM, Zweden (SE)
SCHIEDER, Andreas te 52146
WUERSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WIEMANN, Henning te 52062
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) CALIBRATION OF DIGITAL
DIAGNOSTICS INFORMATION IN
AN OPTICAL TRANSCEIVER PRIOR (51) H04W 28/00
H04L 1/18
TO REPORTING TO HOST
H04L 1/00
(47) 16.10.2013
H04B 7/06
(73) Finisar Corporation te SUNNYVALE
C12M 1/30
CA 94089-1133, Verenigde Staten (11) EP2544395
van Amerika (US)
(21) EP12181036.0
(72) EKKIZOGLOY, Luke, M. te SAN
(22) 02.04.2009
JOSE, CA 95131, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 08008539
HAHIN, Jayne, C. te CUPERTINO,
(32) 06.05.2008
CA 95014, Verenigde Staten van
(33) Europees Octrooi Bureau
Amerika (US)
DYBSETTER, Gerald, L. te SCOTTS (54) Control Channel Signalling for
VALLEY, CA 95066, Verenigde
Triggering the Independent
Staten van Amerika (US)
Transmission of a Channel Quality
NELSON, Stephen te SANTA
Indicator
(72) PALM, Stephen te SUNNYVALE, CA
94087-3157, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04L 5/00
(11) EP2438704
(21) EP10737672.5
(22) 04.06.2010
(31) 184218 P
184224 P
792121
(32) 04.06.2009
04.06.2009
02.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DATA TRANSMISSION WITH
CROSS-SUBFRAME CONTROL IN A
WIRELESS NETWORK
(47) 16.10.2013
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Nummer 43/12
Staten van Amerika (US)
(72) PALANKI, Ravi te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KHANDEKAR, Aamod Dinkar te
SAN DIEGO CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BHATTAD, Kapil te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 5/00
(11) EP2517394
(21) EP10801471.3
(22) 21.12.2010
(31) 0922515
133
23 oktober 2013
(32) 13.04.2005
(21) EP08150563.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 23.01.2008
(54) HARD DRIVE AUTHENTICATION
(54) Convergent mediation system
with dedicated online streams
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON 98052- (73) Comptel Corporation te 00180
6399, Verenigde Staten van
HELSINKI, Finland (FI)
Amerika (US)
(72) Tanttu, Mika te FI-00530,
(72) DAVIS, Hedley C. c/o Microsoft
HELSINKI, Finland (FI)
Corporation, Int. Patents te
Lassila, Jussi te FI-00260,
REDMOND, WA 98052, Verenigde
HELSINKI, Finland (FI)
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 29/06
STIRRET, Prakash R. c/o Microsoft
H04L 12/28
Corporation, Int. Patents te
REDMOND, WA 98052, Verenigde (11) EP1578064
Staten van Amerika (US)
(21) EP05290583.3
(51) H04L 9/32
G07C 9/00
(22) 16.03.2005
(11) EP2171913
(32) 18.03.2004
(21) EP08805979.5
(33) Frankrijk
(47) 16.10.2013
(22) 12.06.2008
(73) NEC Corporation te TOKYO 1088001, Japan (JP)
(31) 0704170
(32) 12.06.2007
(54) Procédé d'accès à un service par
l'intermédiaire d'un terminal relié
à un réseau de communication
(72) ARNOTT, Robert te TOKYO 1088001, Japan (JP)
MEKHAIL, Sherif te TOKYO 1088001, Japan (JP)
(33) Frankrijk
(51) H04L 5/00
(47) 16.10.2013
(11) EP2493108
(73) MORPHO te 92130 ISSY LES
MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
(32) 23.12.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) RESOURCE ALLOCATION IN A
COMMUNICATION SYSTEM
(21) EP12168802.2
(22) 04.06.2010
(31) 184218 P
184224 P
792121
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(54) TRAITEMENT DE DONNEES
BIOMETRIQUES PAR
TRANSFORMATION
(72) CHABANNE, Hervé te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
BRINGER, Julien te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04N 7/50
04.06.2009
H04N 7/26
04.06.2009
H04N 21/6587
02.06.2010
H04N 21/643
Verenigde Staten van Amerika
H04N 21/6332
Verenigde Staten van Amerika
H04N 21/24
Verenigde Staten van Amerika
H04N 21/234
Data transmission with TDM
H04L 29/06
partioned cross-subframe control
H04L 12/00
in a wireless network for
(11) EP1735946
interference reduction
(21) EP05718057.2
16.10.2013
(22) 16.03.2005
Qualcomm Incorporated te SAN
(31) 0406901
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(32) 26.03.2004
(US)
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Palanki, Ravi te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Khandekar, Aamod D. te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Bhattad, Kapil te SAN DIEGO, CA
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04L 9/00
H04K 1/00
G06F 21/00
(11) EP1869821
(21) EP06740669.4
(22) 05.04.2006
(31) 106393
(54) TRANSMITTING RECORDED
MATERIAL
(47) 16.10.2013
(73) BRITISH TELECOMMUNICATIONS
public limited company te
LONDON EC1A 7AJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) ALVAREZ AREVALO, Roberto te
IPSWICH, SUFFOLK IP4 2BZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
TURNBULL, Rory Stewart te
IPSWICH, SUFFOLK IP4 5PW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H04M 15/00
H04L 12/14
(11) EP2083533
(31) 0402813
(47) 16.10.2013
(73) Orange te 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Brun, Alain te 38450 VIF,
Frankrijk (FR)
Berge, Jean-Michel te 38330
SIANT NAZAIRE LES EYMES,
Frankrijk (FR)
(51) H04L 12/28
H04L 12/26
(11) EP2353254
(21) EP09831106.1
(22) 03.12.2009
(31) 329115
(32) 05.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FAILOVER AND FAILBACK OF
COMMUNICATION BETWEEN A
ROUTER AND A NETWORK
SWITCH
(47) 16.10.2013
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GUNUKULA, Naveen te
SUNNYVALE CA 96089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PUTHENPARAMBIL, Jeslin te SAN
JOSE CA 95148, Verenigde Staten
van Amerika (US)
NGUYEN, Son te SAN JOSE CA
95132, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIM, Byung te FREMONT CA
94536, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 12/40
(11) EP2148471
(21) EP09008932.7
(22) 08.07.2009
(31) 83625 P
407911
Nummer 43/12
(32) 25.07.2008
20.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
134
media stream redundancy
(22) 25.01.2006
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE CA 95134-1706, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 50019
(51) H04L 12/58
G06Q 10/00
(11) EP1325423
(11) EP2372964
(22) 17.08.2001
(21) EP11164679.0
(31) 663868
(22) 14.03.2008
(32) 15.09.2000
(31) 686708
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 15.03.2007
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
DISTRIBUTING & PROVIDING
FAULT-TOLERANCE TO PATHVECTOR ROUTING PROTOCOLS
(54) Collaboration support system
(47) 16.10.2013
(73) Accenture Global Services
Limited te DUBLIN 4, Ierland (IE)
(72) Hamilton, Mary te CHICAGO, IL
60661, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Korytkowski, Beata te CHICAGO,
IL 60618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kahn, Joshua te CHICAGO, IL
60660, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nebolsky, Charles te
NORTHBROOK, IL 60062,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 12/701
(11) EP2395711
(21) EP10305625.5
(22) 11.06.2010
(21) EP01962235.6
(47) 16.10.2013
(73) Pluris, Inc. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Papadimitriou, Dimitri te 1190,
BRUXELLES, België (BE)
(51) H04N 7/12
H04L 29/06
H04L 12/709
(11) EP2119228
(21) EP08731381.3
(22) 05.03.2008
(31) 686321
(32) 14.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Unified transmission scheme for
(32) 03.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LINE DRIVER WITH SELECTABLE
POWER CONSUMPTION
(47) 16.10.2013
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CARBALLO, Juan-antonio te
WINCHESTER HAMPSHIRE SO21
2JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
NOWKA, Kevin, John te
GEORGETOWN, TEXAS 78628,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VO, Ivan te AUSTIN, TEXAS
78753, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YOO, Seung-moon te
WINCHESTER HAMPSHIRE SO21
2JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H04L 25/06
H04L 25/03
H04J 13/10
H04J 13/00
H04J 11/00
H04B 1/7105
(11) EP2245809
(72) AGARWAL, Puneet te SAN
FRANCISCO, CA 94132, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MENEZES, Vivek te BURLINGAME,
CA 94010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BASTURK, Erol te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP09711837.6
(51) H04L 12/891
H04L 12/803
(11) EP2158708
(54) A METHOD AND APPARATUS FOR
EFFICIENT MULTI-SYMBOL
DETECTION
(21) EP08795867.4
(47) 16.10.2013
(22) 22.05.2008
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(31) 753312
(54) Method and router for improved (32) 24.05.2007
updating of a routing information (33) Verenigde Staten van Amerika
base
(54) DYNAMIC LOAD BALANCING FOR
(47) 16.10.2013
LAYER-2 LINK AGGREGATION
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(21) EP06703572.5
(47) 16.10.2013
(54) System and methof of enabling
legacy medium access control to (72) ORAN, David R. te ACTON,
do energy efficient ethernet
MASSACHUSETTS 01720,
(47) 16.10.2013
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Broadcom Corporation te IRVINE,
THOMPSON, Bruce te SARATOGA,
CA 92617, Verenigde Staten van
CALIFORNIA 95070, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(72) Diab, Wael William te SAN
(51)
H04L 12/775
FRANCISCO, CA 94109, Verenigde
H04L 12/771
Staten van Amerika (US)
H04L 12/721
Frazier, Howard te PLEASANTON,
H04L 12/715
CA 94566, Verenigde Staten van
H04L 12/703
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
23 oktober 2013
(47) 16.10.2013
(73) Harris Stratex Networks
Operating Corporation te
MORRISVILLE, NC 27560,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LICARDIE, Sergio te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZENG, Chaoming te MILPITAS, CA
95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 25/02
H03K 19/00
(11) EP1884094
(22) 19.02.2009
(31) 35846
58082
(32) 22.02.2008
28.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) BOTTOMLEY, Gregory E. te CARY
NORTH CAROLINA 27518,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DENT, Paul W. te PITTSBORO
NORTH CAROLINA 27312,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 7/04
H04L 25/06
H03K 5/08
(11) EP2213021
(21) EP08851826.1
(22) 19.11.2008
(31) 989194 P
60519 P
(32) 20.11.2007
11.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 43/12
Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICE AND METHOD FOR
SIGNAL DETECTION IN A TDMA
NETWORK
(47) 16.10.2013
(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België
(BE)
Universiteit Gent te 9000 GENT,
België (BE)
(72) BAUWELINCK, Johan te B-9140
TEMSE, België (BE)
DE RIDDER, Tine te B-9052
ZWIJNAARDE, België (BE)
MÉLANGE, Cedric te B-8500
KORTRIJK, België (BE)
OSSIEUR, Peter te B-8200 SINTANDRIES (BRUGGE), België (BE)
BAEKELANDT, Bart te B-9050
GENTBRUGGE, België (BE)
QIU, Xing Zhi te B-9032
WONDELGEM, België (BE)
VANDEWEGE, Jan te B-9030
MARIAKERKE, België (BE)
(51) H04L 27/26
(11) EP2093958
(21) EP08290170.3
(22) 19.02.2008
(54) Multicarrier mobile measuring
signals from neighbouring base
stations to calculate its position
for interference coordination
(47) 16.10.2013
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Otterbach, Jürgen te 70499
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Halbauer, Hardy te 76275
ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
135
(US)
(22) 30.08.2007
(51) H04L 29/06
(31) 200610131962
(11) EP1987649
(32) 13.10.2006
(21) EP07700656.7
(33) China
(22) 22.01.2007
(54) Method and apparatuses for
locking information for a mobile
terminal
(31) 06110170
508258
(32) 20.02.2006
23.08.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) Call establishment control for
multimedia call
(47) 16.10.2013
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) KALLIO, Juha te FIN-01610
VANTAA, Finland (FI)
JYLHA-OLLILA, Markku te FIN00730 HELSINKI, Finland (FI)
(51) H04L 29/06
H04L 12/26
(47) 16.10.2013
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) Li, Kepeng te SHENZHEN, China
(CN)
Chai, Xiaoqian te SHENZHEN,
China (CN)
Dong, Xiaoyi te SHENZHEN, China
(CN)
He, Jiangshui te SHENZHEN,
China (CN)
Kang, Jiao te SHENZHEN, China
(CN)
(51) H04L 29/12
H04L 29/08
(11) EP2494769
(11) EP2328317
(21) EP10757248.9
(21) EP10192164.1
(22) 09.09.2010
(22) 23.11.2010
(31) 09252516
(31) 2009267829
2010110597
(32) 29.10.2009
(32) 25.11.2009
12.05.2010
(54) COMMUNICATIONS SYSTEM
(33) Japan
Japan
(54) Site monitoring apparatus and
method
(47) 16.10.2013
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
(JP)
(11) EP2356788
(72) Kawana, Yoshimasa te OHTA-KU
TOKYO, Japan (JP)
(21) EP09756605.3
(51) H04L 29/06
(22) 10.11.2009
(11) EP2518973
(31) 114402 P
543441
(21) EP12165798.5
(32) 13.11.2008
18.08.2009
(31) 2011101095
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(51) H04L 27/26
23 oktober 2013
(22) 26.04.2012
(32) 28.04.2011
(54) Communication apparatus,
authentication apparatus,
communication method and
authentication method
(54) UNEQUAL MULTIPATH
PROTECTION OF DIFFERENT
FRAMES WITHIN A SUPERFRAME
USING DIFFERENT CYCLIC PREFIX
(47) 16.10.2013
LENGTHS
(73) Panasonic Corporation te OSAKA
(47) 16.10.2013
571-8501, Japan (JP)
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
(72)
Ando, Satoshi te OSAKA, 540DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
6207, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
Sawabe, Kazuhide te OSAKA,
(US)
540-6207, Japan (JP)
(72) GRIOT, Miguel te SAN DIEGO
Arita, Satoshi te OSAKA, 540CALIFORNIA 92121-1714,
6207, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04W 8/20
(US)
H04L 29/08
DAYAL, Pranav te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121-1714,
(11) EP2560346
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP12191004.6
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 16.10.2013
(73) British Telecommunications Public
Limited Company te LONDON
EC1A 7AJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) MENSAH, Trevor te LONDON EC1A
7AJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
ROBINSON, Steven te LONDON
EC1A 7AJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) H04M 1/02
H01L 51/52
G06F 1/16
(11) EP1598796
(21) EP04712234.6
(22) 18.02.2004
(31) 2003054268
2003367483
(32) 28.02.2003
28.10.2003
(33) Japan
Japan
(54) DISPLAY AND FOLDING MOBILE
TERMINAL
(47) 16.10.2013
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(72) YAMAZAKI, Shunpei, c/o
Semiconductor Energy te
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
ARAI, Yasuyuki, c/o
Semiconductor Energy te
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
WATANABE, Yasuko, c/o
Nummer 43/12
Semiconductor Energy te
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
ANZAI, Aya, c/o Semiconductor
Energy te KANAGAWA 243-0036,
Japan (JP)
GODO, Hiromichi, c/o
Semiconductor Energy te
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
SAKATA, Junichiro, c/o
Semiconductor Energy te
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
TSUCHIYA, Kaoru, c/o
Semiconductor Energy te
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
(51) H04M 1/02
G06F 1/16
(11) EP2081365
136
(21) EP08152147.8
(47) 16.10.2013
(54) Reconfigurable keyfield on a
communication device
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(47) 16.10.2013
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (72) Jeong, Moon-Sang te SUWON-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
ON N2L 3W8, Canada (CA)
(51) H04M 1/725
(72) Griffin, Jason, T. te KITCHENER,
ONTARIO, N2P 2L3, Canada (CA) (11) EP2398215
Ladouceur, Norman te
(21) EP10166634.5
WATERLOO, ONTARIO, N2T 1A2,
(22) 21.06.2010
Canada (CA)
Rak, Roman te WATERLOO,
(54) Method and apparatus for timeONTARIO, N2T 2V8, Canada (CA)
based mediation of wireless
communications
(51) H04M 7/12
H04M 7/00
H04M 1/253
(22) 16.01.2009
(11) EP1570633
(31) 16570
(21) EP03773906.7
(32) 18.01.2008
(22) 26.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 430918 P
(54) Handheld electronic device with
extended dual-hinged
interconnector
(32) 04.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR A
DUAL MODE TELEPHONE
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (47)
ON N2L 3W8, Canada (CA)
(73)
(72) Rak, Roman P. te WATERLOO,
ONTARIO, N2L 3W8, Canada (CA) (72)
Griffin, Jason T. te WATERLOO,
ONTARIO, N2L 3W8, Canada (CA)
(51) H04N 7/14
H04M 1/02
G06F 1/16
(11) EP2547072
(21) EP11005990.4
(22) 21.07.2011
(31) 20110068745
(32) 12.07.2011
(33) Zuid-Korea
16.10.2013
NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
SOUNDARARAJAN, Aravind te
BRIARCLIFF MANOR, NY 105108001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04M 1/60
G10L 15/26
G06F 3/16
(11) EP1083479
(21) EP00117263.4
(22) 16.08.2000
(31) 19942871
(32) 08.09.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mobile terminal with front camera
(54) Verfahren zum Betrieb einer
and large LCD
sprachgesteuerten
(47) 16.10.2013
Befehlseingabeeinheit in einem
Kraftfahrzeug
(73) LG ELECTRONICS INC. te
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150- (47) 16.10.2013
721, Zuid-Korea (KR)
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
(72) Ko, Dongseuck te GYEONGGI-DO,
38440 WOLFSBURG,
Zuid-Korea (KR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Ha, Jeunguk te SEOUL, Zuid-Korea
(DE)
(KR)
(72)
Wengelnik, Heino, Dr. te 38440
Kim, Namsoo te GYEONGGI-DO,
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
Zuid-Korea (KR)
DUITSLAND (DE)
Im, Jongin te DONGJAK-GU,
Tontch, Kilian, Dipl.-Ing. te 38440
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
Yang, Hyunsuk te GYEONGGI-DO,
DUITSLAND (DE)
Zuid-Korea (KR)
Sin, Mansoo te SEOUL, Zuid-Korea
(KR)
Cheon, Jeeyoung te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Kim, Jinwoong te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(51) H04M 1/23
H01H 13/70
(11) EP2096841
method in portable terminal
(22) 29.02.2008
(21) EP09150797.0
(47) 16.10.2013
23 oktober 2013
(51) H04M 1/725
(11) EP1855452
(21) EP07017293.7
(22) 01.08.2006
(31) 20050079921
(32) 30.08.2005
(33) Zuid-Korea
(54) Multi-tasking apparatus and
(47) 16.10.2013
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
ON N2L 3W8, Canada (CA)
(72) Garcia, Juan, Martin te WATERLOO
ONTARIO N2L 3L3, Canada (CA)
(51) H04M 3/46
H04M 3/42
H04M 3/38
(11) EP2365686
(21) EP11157381.2
(22) 08.03.2011
(31) 1051804
(32) 12.03.2010
(33) Frankrijk
(54) Procédé et dispositif de
traitement d'appels dans un
réseau de communication
comprenant des terminaux
nomades tels que des terminaux
de téléphonie de type softphone
(47) 16.10.2013
(73) Orange te 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Bouvet, Bertrand te 22700,
PERROS-GUIREC, Frankrijk (FR)
(51) H04M 7/00
H04L 29/06
(11) EP1655937
(21) EP05023949.0
(22) 03.11.2005
(31) 102004053928
(32) 05.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Systemsteuerung
für den Aufbau einer IPTelefonieverbindung
(47) 16.10.2013
(73) Avaya-Tenovis GmbH & Co. KG te
60326 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Kayser, Udo te 42285
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rodewald, Frank te 50181
BEDBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04N 1/60
H04N 1/46
Nummer 43/12
137
G06T 5/00
G06T 1/00
B41J 2/525
Yamaguchi, Takahiro te OSAKASHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Haraguchi, Takayuki te OSAKASHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Tsuzuki, Kazuhisa te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(11) EP1795002
(21) EP05803394.5
(22) 07.11.2005
(31) 2004327176
(32) 11.11.2004
(33) Japan
(54) IMAGE PROCESSING METHOD,
PRINTER DRIVER, IMAGING
APPARATUS, IMAGE PROCESSING
APPARATUS, AND IMAGING
SYSTEM
(47) 16.10.2013
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(51) H04N
H04N
H04N
H04N
7/32
5/93
5/92
5/76
(11) EP2120456
(21) EP08711635.6
(22) 20.02.2008
(31) 2007041124
(32) 21.02.2007
(33) Japan
(54) DYNAMIC PICTURE STREAM
PROCESSING DEVICE, DYNAMIC
(72) SAKAKIBARA, Shigetaka te
PICTURE REPRODUCING DEVICE
KANAGAWA 243-0012, Japan (JP)
WITH THE SAME AND ITS
YOSHIDA, Masakazu te
METHOD, AND PROGRAM
KANAGAWA 241-0815, Japan (JP)
(47)
16.10.2013
HIRANO, Masanori te KANAGAWA
243-0203, Japan (JP)
(73) NEC Corporation te MINATO-KU
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
(51) H04N 5/445
23 oktober 2013
motion vector and apparatus
therefor, and method of coding
and decoding picture signal and
apparatus therefor
(47) 16.10.2013
(73) Sony Corporation te TOKYO 141,
Japan (JP)
(72) Kato, Motoki te SHINAGAWA-KU,
TOKYO 141, Japan (JP)
(51) H04N 7/26
(11) EP2384000
(21) EP09834328.8
(22) 09.12.2009
(31) 2008333854
2008333855
2008333856
2008333857
2008333858
2008333859
(32) 26.12.2008
26.12.2008
26.12.2008
26.12.2008
26.12.2008
26.12.2008
(32) 11.12.2008
(72) MORIYOSHI, Tatsuji te TOKYO 108(33) Japan
8001, Japan (JP)
Japan
(51) H04N 7/15
Japan
H04N 7/14
Japan
H04N 5/268
Japan
Japan
(11) EP1352521
(33) Japan
(21) EP01985609.5
(54) Image display apparatus with
hierarchical menu
(22) 09.11.2001
(11) EP2200281
(21) EP09014574.9
(22) 23.11.2009
(31) 2008315388
(47) 16.10.2013
(31) 735716
(32)
(73) Mitsubishi Electric Corporation te
(33)
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
(54)
(72) Yamada, Takeshi te TOKYO 1008310, Japan (JP)
(47)
Matoba, Kazuaki te TOKYO 1008310, Japan (JP)
(73)
Nakagakiuchi, Susumu te TOKYO
102-0073, Japan (JP)
(51) H04N 7/18
H04N 5/915
H04N 5/76
G11B 27/00
G08B 13/196
G06T 1/00
(11) EP2398236
(21) EP10741069.8
(22) 08.02.2010
(31) 2009028923
(32) 10.02.2009
(33) Japan
12.12.2000
Verenigde Staten van Amerika
AUTOMATIC MULTI-CAMERA
VIDEO COMPOSITION
16.10.2013
Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) YEUNG, Minerva te SUNNYVALE,
CA 94086, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YEO, Boon-Lock te SUNNYVALE,
CA 94086, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TAI, Li-Cheng te SAN JOSE, CA
95134, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04N
H04N
H04N
H04N
H04N
7/54
7/50
7/46
7/36
7/26
(54) MONITORING CAMERA SYSTEM,
(11) EP1098529
VIDEO RECORDING APPARATUS
AND VIDEO RECORDING METHOD (21) EP00204184.6
(22) 24.03.1994
(47) 16.10.2013
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(31) 6568993
12468693
(32) 24.03.1993
30.04.1993
(72) Ohkawa, Kentarou te OSAKA-SHI,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(33) Japan
Sugimoto, Kenichiro te OSAKAJapan
SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(54) Method of coding and decoding
(54) IMAGE ENCODING DEVICE, IMAGE
ENCODING METHOD, PROGRAM
THEREOF, IMAGE DECODING
DEVICE, IMAGE DECODING
METHOD, AND PROGRAM
THEREOF
(47) 16.10.2013
(73) JVC KENWOOD Corporation te
KANAGAWA 221-0022, Japan (JP)
(72) NAKAMURA, Hiroya te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2218528, Japan (JP)
UEDA, Motoharu te YOKOHAMASHI KANAGAWA 221-8528, Japan
(JP)
(51) H04N 7/36
(11) EP2249575
(21) EP10169923.9
(22) 08.01.2003
(31) 2002001983
2002204714
2002346062
(32) 09.01.2002
12.07.2002
28.11.2002
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Picture coding method and
picture coding apparatus
(47) 16.10.2013
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) KONDO, Satoshi te OSAKA 540-
Nummer 43/12
6207, Japan (JP)
KADONO, Shinya te OSAKA 5406207, Japan (JP)
HAGAI, Makoto te OSAKA 5406207, Japan (JP)
ABE, Kiyofumi te OSAKA 5406207, Japan (JP)
(51) H04N 7/36
(11) EP2249576
(21) EP10169924.7
(22) 08.01.2003
(31) 2002001983
2002204714
2002346062
(32) 09.01.2002
12.07.2002
28.11.2002
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Picture decoding method and
picture decoding apparatus
(47) 16.10.2013
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Kondo, Satoshi te CHUO-KU,
OSAKA-SHI OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
Abe, Kiyofumi te CHUO-KU,
OSAKA-SHI OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
Hagai, Makoto te CHUO-KU,
OSAKA-SHI OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
Kadono Shinya te CHUO-KU,
OSAKA-SHI OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
(51) H04N 9/31
H04N 5/74
G02B 27/10
138
ON N2L 3W8, Canada (CA)
(72) Drader, Marc te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Purdy, Michael te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Robinson, James te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(51) H04N 9/87
(11) EP1309205
(21) EP02024513.0
(22) 30.10.2002
(31) 2001067254
(32) 30.10.2001
(33) Zuid-Korea
(54) Method of reproducing an
interactive disk through a
network
(47) 16.10.2013
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL
150-010, Zuid-Korea (KR)
(72) Kim, Tae Ho te SEOUL, 140-120,
Zuid-Korea (KR)
Yoo, Jae Yong te KANGNAM-GU,
SEOUL, 135-270, Zuid-Korea (KR)
Alexandre, Limonov te SEOCHOGU, SEOUL, 137-784, Zuid-Korea
(KR)
(22) 26.06.2007
(31) 0612631
(32) 26.06.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 28.05.2002
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(47) 16.10.2013
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47) 16.10.2013
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
(11) EP1943870
(21) EP05811133.7
(22) 31.10.2005
(54) METHOD FOR TRANSMITTING
DATA PACKETS WITH DIFFERRENT
PRECEDENCE THROUGH A
PASSIVE OPTICAL NETWORK
(47) 16.10.2013
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(72) CAPURSO, Alessandro te I-10148
TORINO, Italië (IT)
MERCINELLI, Roberto te I-10148
TORINO, Italië (IT)
VALENTINI, Marcello te I-10148
TORINO, Italië (IT)
VALVO, Maurizio te I-10148
TORINO, Italië (IT)
(11) EP1886535
(21) EP06764713.1
(22) 26.05.2006
(32) 27.05.2005
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE POUR PRODUIRE UNE
PLURALITE DE SIGNAUX
TEMPORELS
(47) 16.10.2013
(73) Arkamys te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) MONCEAUX, Jérôme te F-75005
PARIS, Frankrijk (FR)
AMADU, Frédéric te F-77500
CHELLES, Frankrijk (FR)
(72) Van Lieshout, Gert Jan te SUWONLECOEUR, Yann te F-92700
SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(KR)
Van Der Velde, Himke te SUWON- (51) H04R 25/00
SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea
(11) EP1909535
(KR)
(21) EP07114999.1
(51) H04N 7/173
H04N 5/50
H04N 21/643
H04N 21/44
Notagashira, Hidefumi te TOKYO,
H04N 21/438
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
H04N 21/234
H04N 9/73
(11) EP2136555
EP2362661
(21) EP09162029.4
EP10154963.2
(22) 05.06.2009
26.02.2010
(31) 0853804
Mobile electronic device having a
camera with improved auto white (32) 09.06.2008
(33) Frankrijk
balance
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(51) H04Q 11/00
(31) 0551399
(21) EP07012451.6
(47) 16.10.2013
(54) Projector apparatus
(72) Leprince, Patrick te 92648
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
Pichot, Bernard te 92648
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
Fresnaye, Florent te 92648
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
(11) EP1874050
(21) EP11175550.0
(33) Japan
Japan
(73) France Brevets te 75009 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) H04R 5/04
(54) Method for providing mobile
television information in MBMS
(32) 29.05.2001
24.05.2002
(47) 16.10.2013
(51) H04W 8/18
H04W 4/08
H04W 4/00
H04N 21/4363
H04N 21/41
(11) EP2384005
(31) 2001161340
2002151625
23 oktober 2013
(22) 27.08.2007
(31) 102006046703
(32) 02.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hörvorrichtung mit gesteuerten
Eingangskanälen und
entsprechendes Verfahren
(47) 16.10.2013
(73) Siemens Audiologische Technik
GmbH te 91058 ERLANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Method for processing a channel (72) Chalupper, Josef, Dr. te 85307
change request in an IPTV system
PAUNZHAUSEN,
Nummer 43/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04R 25/00
A61F 11/04
(11) EP2036397
139
(22) 12.02.2009
(31) 32226
(32) 15.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07784186.4
(54) HEADSET SYSTEMS AND
METHODS
(22) 29.05.2007
(47) 16.10.2013
(31) 809244 P
820223 P
(73) Sonitus Medical, Inc. te SAN
MATEO, CA 94402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 30.05.2006
24.07.2006
23 oktober 2013
(31) 2009277054
2010007376
2010019771
(32) 04.12.2009
15.01.2010
29.01.2010
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Musical tone signal-processing
apparatus
(72) ABOLFATHI, Amir te WOODSIDE
CALIFORNIA 94062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS FOR TRANSMITTING
VIBRATIONS
(51) H04R 25/00
H03M 3/00
(47) 16.10.2013
(11) EP2425639
(73) Sonitus Medical, Inc. te SAN
MATEO, CA 94402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP09779393.9
(72) Sato, Kenji te HAMAMATSU
SHIZUOKA 431-1304, Japan (JP)
Hagino, Takaaki te HAMAMATSU
SHIZUOKA 431-1304, Japan (JP)
(72) ABOLFATHI, Amir te WOODSIDE,
CALIFORNIA 94062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SPIRIDIGLIOZZI, John te SAN
MATEO, CALIFORNIA 94401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 30.04.2009
(54) Input converter for an EEG
monitoring system, signal
conversion method and
monitoring system
(73) Roland Corporation te SHIZUOKA
431-1304, Japan (JP)
(51) H04W 74/00
H04W 4/00
H04L 1/00
(11) EP2052576
(21) EP07826012.2
(47) 16.10.2013
(22) 08.08.2007
(73) Widex A/S te 3540 LYNGE,
Denemarken (DK)
(31) 06118696
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP07802978.2
(72) KNUDSEN, Niels, Ole te DK-3050
HUMLEBAK, Denemarken (DK)
KILSGAARD, Soren te DK-2765
SMORUM, Denemarken (DK)
(22) 29.08.2007
(51) H04S 3/00
(54) RADIO COMMUNICATION STATION
AND RADIO COMMUNICATION
DEVICE, AND METHODS OF
OPERATING SAME
(11) EP2189010
(47) 16.10.2013
(21) EP08801826.2
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(51) H04R 25/00
(11) EP2181551
(54) FITTING PROCEDURE FOR
HEARING DEVICES AND
CORRESPONDING HEARING
DEVICE
(47) 16.10.2013
(73) Phonak AG te 8712 STÄFA,
Zwitserland (CH)
(72) BORETZKI, Michael te CH-8630
RÜTI, Zwitserland (CH)
(51) H04R 25/00
(11) EP2026609
(21) EP08104950.4
(22) 01.08.2008
(31) 102007037877
(22) 03.09.2008
(31) 102007044687
102007059597
(32) 19.09.2007
11.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 09.08.2006
(72) BAKER, Matthew P. J. te 5656 AE
EINDHOVEN
MOULSLEY, Timothy J. te 5656 AE
EINDHOVEN
TOSATO, Filippo te 5656 AE
EINDHOVEN
PORCINO, Domenico te 5656 AE
EINDHOVEN
(54) EINE VORRICHTUNG UND EIN
VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG
(51) H04W 80/04
EINES KOMPONENTENSIGNALS IN
H04W 8/08
HOHER GENAUIGKEIT
H04W 76/04
(47) 16.10.2013
(11) EP2052563
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
Hinter-dem-Ohr-Hörgerät mit
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
linear anschiebbarem Audioschuh
DUITSLAND (DE)
und entsprechendes
(72)
FRANCK, Andreas te 98693
Montageverfahren
ILMENAU, BONDSREPUBLIEK
16.10.2013
DUITSLAND (DE)
BRIX, Sandra te 98693 ILMENAU,
Siemens Medical Instruments Pte.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Ltd. te SINGAPORE 139959,
(DE)
Singapore (SG)
SPORER, Thomas te 90766
Kral, Holger te 90766, FÜRTH,
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
(32) 10.08.2007
(21) EP06769616.1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.08.2006
(54)
(54) GGSN PROXY FOR ONE TUNNEL
SOLUTION
(47)
(73)
(72)
(47) 16.10.2013
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) RYDNELL, Gunnar te S-421 59 V
FRÖLUNDA, Zweden (SE)
RÖNNEKE, Hans, Bertil te S-434
34 KUNGSBACKA, Zweden (SE)
(51) H04S 7/00
H04S 5/00
G10L 19/00
(51) H04W 8/08
H04W 48/00
(51) H04R 25/00
(11) EP2355554
(21) EP08873546.9
(11) EP2266328
(21) EP10192878.6
(22) 22.10.2008
(21) EP09710697.5
(22) 29.11.2010
(31) 39830 P
Sattler, Michael te 91052,
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2263393
Nummer 43/12
(32) 27.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
140
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) SYSTEMS AND METHODS OF
REDUCING SIGNALING IN A
NETWORK HAVING A DATABASE
SERVER
(51) H04W 72/08
H04W 52/36
H04W 48/04
(47) 16.10.2013
(21) EP12171443.0
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(22) 17.12.2008
(72)
(51)
(11)
(21)
(11) EP2501182
(54) CONTROLLING RADIO EMISSION
FROM A MOBILE TERMINAL IN A
MIKLÓS, György te H-2096 ÜRÖM,
CRITICAL AREA
Hongarije (HU)
(47) 16.10.2013
ROMMER, Stefan te S-426 74
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE) (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
WALKER, John, Michael te NLZweden (SE)
2592 DEN HAAG
(72)
Fodor, Gabor te 165 52
H04W 12/10
HÄSSELBY, Zweden (SE)
EP2119186
Kazmi, Muhammad te 167 39
EP07862688.4
BROMMA, Zweden (SE)
(22) 10.12.2007
(31) 879758 P
(32) 08.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POWER DISTRIBUTION SYSTEM
SECURE ACCESS
COMMUNICATION SYSTEM AND
METHOD
(47) 16.10.2013
(73) S & C Electric Company te
CHICAGO, IL 60626, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HARRIS, Laurence, N. te
MARYSVILLE, WA 98271,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BERKOWITZ, Donald, S. te
MONROE, WASHINGTON, 98272,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
74/08
74/00
28/24
28/18
(11) EP1590978
(21) EP04706514.9
(22) 29.01.2004
(31) 377451
(32) 27.02.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) QUALITY OF SERVICE
DIFFERENTIATION IN WIRELESS
NETWORKS
(47) 16.10.2013
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
88/06
48/18
48/16
36/00
23 oktober 2013
Amerika (US)
Bumiller, George Baldwin te
RAMSEY, NJ 07446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 88/06
H04W 48/18
(11) EP2286619
(21) EP09746706.2
(22) 14.05.2009
(31) 08156178
(32) 14.05.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR CONTROLLING THE
NETWORK SELECTION BY THE
HOME NETWORK OPERATOR OF
DUAL MODE USER EQUIPMENT
HAVING BOTH MOBILE NETWORK
AND FIXED-WIRELESS NETWORK
ACCESS CAPABILITIES
(47) 16.10.2013
(73) NEC Corporation te MINATO-KU
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
(22) 01.11.2005
(72) FOK, Ah Chuen Frederic te TOKYO
108-8001, Japan (JP)
ROGER, Vincent te TOKYO 1088001, Japan (JP)
(31) 624314 P
624332 P
(51) H04W 48/20
(11) EP2175681
(32) 02.11.2004
02.11.2004
(21) EP10000994.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 837151
(11) EP1978763
(21) EP08160031.4
(54) Network selection in a Generic
Access Network (GAN)
environment
(47) 16.10.2013
(22) 17.04.2002
(32) 18.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Distributed infrastructure for
wireless data communications
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (47) 16.10.2013
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
ON N2L 3W8, Canada (CA)
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
(72) Buckley, Adrian te TRACY, NJ
Verenigde Staten van Amerika
95376, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
Bumiller, George Baldwin te
RAMSEY, NJ 07446, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
88/06
48/18
48/16
36/00
(11) EP2302972
(21) EP10186267.0
(22) 01.11.2005
(31) 624314 P
624332 P
(32) 02.11.2004
(73) Microsoft Corporation te
02.11.2004
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) GUO, Zihua te REDMOND, WA
98052, Verenigde Staten van
(54) Network selection in a Generic
Amerika (US)
Access Network (GAN)
ZHU, Wenwu te REDMOND, WA
environment
98052, Verenigde Staten van
(47) 16.10.2013
Amerika (US)
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
ZHANG, Qian te REDMOND, WA
ON N2L 3W8, Canada (CA)
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Buckley, Adrian te TRACY, NJ
ZHAO, Jun te REDMOND, WA
95376, Verenigde Staten van
(72) Bender, Paul E. te SAN DIEGO CA
92122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Grob, Matthew S. te SAN DIEGO
CA 92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Kimball, Robert H. te SAN DIEGO
CA 92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Karmi, Gadi te SOLANA BEACH CA
92075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04W 88/08
H04W 74/08
H04W 52/02
(11) EP2462764
(21) EP10751558.7
(22) 06.08.2010
(31) 09010254
(32) 07.08.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR OPERATING A
MOBILE TERMINAL AS ACCESS
POINT AND CORRESPONDING
MOBILE TERMINAL
Nummer 43/12
(47) 16.10.2013
(73) NEC Europe Ltd. te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) CAMPS MUR, Daniel te 64283
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PÉREZ COSTA, Xavier te 69121
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 52/02
H04W 24/02
H04L 12/24
(11) EP2508028
(21) EP10793366.5
(22) 02.12.2010
(31) 629293
(32) 02.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
OPTIMIZED INITIAL
CONFIGURATION DISTRIBUTION
FOR CYCLIC SLEEPING DEVICES
(47) 16.10.2013
(73) Digi International Inc. te
MINNETONKA, MN 55343,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
141
218830 P
235803 P
(32) 23.04.2009
19.06.2009
21.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
POWER SCALING FOR MULTICARRIER WIRELESS TERMINALS
(32) 11.06.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for controlling operation
activity modes of a wireless
telecommunications terminal
(47) 16.10.2013
(73) Intel Mobile Communications
Technology Dresden GmbH te
01099 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hofmann, Matthias te 01705
FREITAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Konrad, Thomas te 01217
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 52/36
H04W 52/34
H04W 52/28
H04W 52/16
H04W 52/14
H04L 5/00
H04L 27/26
(11) EP2422557
(21) EP10715468.4
(22) 23.04.2010
(31) 172109 P
(21) EP09008005.2
(22) 18.06.2009
(31) 2008249491
(32) 29.09.2008
(54) System, apparatus and method
for location registration of an
access terminal
(72) PELLETIER, Benoit te MONTREAL
QUÉBEC H8Y 1L3, Canada (CA)
PANI, Diana te MONTREAL
QUÉBEC H3H 2N8, Canada (CA)
LEVY, Joseph, S. te MERRICK NEW
YORK 11566, Verenigde Staten
van Amerika (US)
XI, Fengjun te HUNTINGTON
STATION NEW YORK 11746,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CAVE, Christopher, R. te
MONTREAL QUÉBEC H9A 3J2,
Canada (CA)
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
(21) EP11306031.3
(31) 10165633
(11) EP2170004
(33) Japan
(51) H04W 76/04
H04W 52/02
(22) 09.06.2011
(51) H04W 60/04
(73) InterDigital Patent Holdings, Inc.
te WILMINGTON, DE 19809,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04W 52/40
H04W 52/24
(21) EP11169382.6
Amerika (US)
YANG, Hong-Kui te SAN DIEGO,
CA 92130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(72) HUSNEY, Jordan te MINNEAPOLIS
MINNESOTA 55419, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2395797
23 oktober 2013
(11) EP2557863
(22) 10.08.2011
(47) 16.10.2013
(72) Kubo, Shigeyasu te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Takahashi, Yosuke te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Yoshida, Akihiko te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Takayanagi, Daigo te TOKYO 1008220, Japan (JP)
(51) H04W 72/00
(11) EP2129052
(21) EP07713708.1
(22) 25.01.2007
(54) RADIO COMMUNICATION SYSTEM
AND MULTICAST DATA
DISTRIBUTION METHOD IN THE
RADIO COMMUNICATION SYSTEM
(54) Method, apparatus and computer (47) 16.10.2013
program for a mobile transceiver (73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
and for a base station transceiver
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
(72) HIKARI, Masafumi te YOKOHAMA(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Wong, Shin Horng te
CHIPPENHAM, WILTSHIRE
SN140SP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Baker, Matthew te CANTERBURY,
KENT CT2 9DB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
52/54
52/34
52/32
52/26
(11) EP1510084
(21) EP03739062.2
(22) 06.06.2003
(31) 386979 P
(32) 06.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Power control of plural packet
data control channels
(47) 16.10.2013
(73) VIA Technologies, Inc. te HSINTIEN, TAIPEI 231, TAIWAN R.O.C.,
Taiwan (TW)
(72) CZAJA, Stanislaw te CARDIFF, CA
92007, Verenigde Staten van
SHI KANAGAWA 244-0003, Japan
(JP)
SAITO, Yoshimi te YOKOHAMA-SHI
KANAGAWA 244-0003, Japan (JP)
MATSUMOTO, Shinji te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2440003, Japan (JP)
ASAKI, Jun te YOKOHAMA-SHI
KANAGAWA 244-0003, Japan (JP)
(51) H04W 72/04
(11) EP2230873
(21) EP10000229.4
(22) 12.01.2010
(31) 160713 P
541982
(32) 17.03.2009
17.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of establishing multiple
links with multiple component
carries and related
communication device
(47) 16.10.2013
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
Nummer 43/12
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(TW)
(51) H04W 8/26
H04W 72/04
H04L 5/00
(11) EP2393332
(21) EP11004462.5
(22) 31.05.2011
(31) 350931 P
201113114048
(32) 03.06.2010
24.05.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
142
23 oktober 2013
H04W 74/00
(21) EP07104363.2
(11) EP2271139
(22) 16.03.2007
(21) EP08800770.3
(54) Maintaining continuity of a
communication session
(22) 03.09.2008
(47) 16.10.2013
(31) 200810087530
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
ON N2L 3W8, Canada (CA)
(32) 25.03.2008
(33) China
(54) A method for generating the
group ID of the random access
response message, and a random
access method
(47) 16.10.2013
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
(72) Salomone, Leonardo Jose Silva te
WATERLOO ONTARIO N2J 2Z7,
Canada (CA)
Rawlins, Rudy te SCARBOROUGH
ONTARIO M1N 3Z2, Canada (CA)
(51) H04W 92/12
H04W 84/00
H04W 36/00
(54) Method, apparatus and computer
(72) DU, Zhongda te SHENZHEN
(11) EP2184949
program product for validating
GUANGDONG 518057, China (CN)
semi-persistent scheduling
(21) EP08783963.5
YU, Bin te SHENZHEN
information.
GUANGDONG 518057, China (CN) (22) 13.08.2008
(47) 16.10.2013
(31) 200710140567
(51) H04W 74/08
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
200710147031
(11) EP1382135
COUNTY 330, Taiwan (TW)
200710194669
(21)
EP02707948.2
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
(32) 13.08.2007
COUNTY 330 TAIWAN, Taiwan
(TW)
(51) H04W 72/12
H04W 28/04
H04L 1/18
(11) EP1661335
(21) EP04769825.3
(22) 19.08.2004
(31) 03102649
(32) 26.08.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) POINT-TO-MULTIPOINT DATA
TRANSMISSION
(47) 16.10.2013
(22) 04.03.2002
23.08.2007
29.11.2007
(31) 272854 P
274259 P
290789 P
44916
45071
(33) China
China
China
(54) A METHOD AND AN APPARATUS
FOR NON-ACCESS STRATUM
MESSAGE PROCESSING DURING
HANDOVER IN EVOLVED
NETWORK
(32) 02.03.2001
07.03.2001
14.05.2001
15.01.2002
15.01.2002
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) INTERFERENCE SUPPRESSION
(73) Philips Intellectual Property &
METHOD FOR 802.11
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(47) 16.10.2013
DUITSLAND (DE)
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (73) AT & T Corp. te NEW YORK, NY
10013-2412, Verenigde Staten
EINDHOVEN
van Amerika (US)
(72) HERRMANN, Christoph, Philips
(72)
SHERMAN, Matthew, J. te
Intell.Prop.&Standards GmbH te
SUCCASUNNA, NJ 07876,
52066 AACHEN,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(51)
H04W
76/02
(51) H04W 72/12
H04W 60/00
(11) EP2482501
(11) EP2359610
(21) EP11166503.0
(21) EP08875324.9
(22) 18.05.2011
(22) 17.11.2008
(31) 100103628
(54) PROVIDING ACCESS TO A GPRS
(32) 31.01.2011
NETWORK
(33) Taiwan
(47) 16.10.2013
(54) Pipeline network device and
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
related data transmission method
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) ZHANG, Hongzhuo te
GUANGDONG 518129, China (CN)
QIU, Yong te GUANGDONG
518129, China (CN)
HUANG, Ying te GUANGDONG
518129, China (CN)
WANG, Qiang te GUANGDONG
518129, China (CN)
(51) H05B 3/74
(11) EP1927268
(21) EP06793032.1
(22) 28.08.2006
(31) 102005042799
(32) 08.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KOCHFELD MIT HALTERUNG FÜR
KOCHFELDPLATTE
(47) 16.10.2013
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Acer Incorporated te NEW TAIPEI
CITY 221, Taiwan (TW)
(72) NOLDUS, Rogier te NL-5052 BM
GOIRLE
(72) Cheng, Tsung-Yo te 221 NEW
TAIPEI CITY 221, Taiwan (TW)
(51) H04W 76/04
H04W 76/02
H04W 36/30
(72) HUBER, Johann te 83334 INZELL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KOJER, Mario te 83342
TACHERTING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1971173
(51) H05B 6/36
(51) H04W 8/26
H04W 74/08
Nummer 43/12
H05B 6/12
H05B 6/06
(11) EP2508043
(21) EP10805500.5
(22) 29.11.2010
(31) TO20090941
(32) 01.12.2009
(33) Italië
(54) INDUCTION COOKING TOP
(47) 16.10.2013
143
(47) 16.10.2013
(32) 21.03.2011
(73) Tridonic GmbH & Co KG te 6851
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) JELACA, Nebojsa te A-6850
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
MAYRHOFER, Markus te A-6850
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(51) H05G 1/12
(11) EP2119318
(21) EP07836669.7
(47)
(73)
(31) 883626 P
(32) 05.01.2007
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
SIMULATING RESISTIVE LOADS
(72)
(47) 16.10.2013
(73) Philips Solid-State Lighting
Solutions, Inc. te BURLINGTON,
MA 01803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LYS, Ihor, A. te MILTON, MA
02186, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H05B 33/08
(11) EP2298029
(51)
H04M 1/725
H04B 1/036
H01L 23/433
H01L 23/367
H01L 23/36
G06F 1/20
(11) EP2355628
(22) 14.05.2009
(21) EP11000582.4
(31) PCT/EP2008/003842
(22) 25.01.2011
(32) 14.05.2008
(31) 20100008301
20100008307
(32) 29.01.2010
29.01.2010
(72) DE SMIT, Pedro te 4944 XH
RAAMSDONK
(51) H05B 41/392
(11) EP1872635
(21) EP06724015.0
(22) 04.04.2006
(31) 102005018763
(32) 22.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BETRIEBSGERÄTE MIT
LAMPENREGELUNG UNTER
AUSWERTUNG DER
LAMPENTEMPERATUR
(32) 18.08.2006
23.05.2007
15.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LIGHTWEIGHT AUDIO SYSTEM
FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
AND METHOD
(47) 16.10.2013
(73) DELPHI TECHNOLOGIES, INC. te
TROY. MI 48007-5052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SNIDER, Chris, R. te
NOBLESVILLE, IN 46062,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GUPTA, Vineet te NOBLEVILLE, IN
46060, Verenigde Staten van
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150Amerika (US)
721, Zuid-Korea (KR)
HUNTZINGER, Joseph, K. te
(72) Won, Dongsu te KUMCHON-GU
KOKOMO, IN 46902, Verenigde
SEOUL, 153-801, Zuid-Korea (KR)
Staten van Amerika (US)
Jang, Seunghwan te KUMCHONCOADY, Michael, G. te KOKOMO,
GU SEOUL, 153-801, Zuid-Korea
IN 46902, Verenigde Staten van
(KR)
Amerika (US)
Cho, Yongsang te KUMCHON-GU
STAPERT, Curtis, A. te
SEOUL, 153-801, Zuid-Korea (KR)
NOBLESVILLE, IN 46062,
Verenigde Staten van Amerika
(51) H05K 7/20
(US)
H05K 5/00
MEYER, Kevin, E. te SWARTZ
H04N 21/00
CREEK, MI 48473, Verenigde
(11) EP2503863
Staten van Amerika (US)
(21) EP12158793.5
GARNER, Timothy, D. te KOKOMO,
IN 46902, Verenigde Staten van
(22) 09.03.2012
Amerika (US)
(31) 201113052685
(54) SWITCHED-MODE POWER SUPPLY, (33) Zuid-Korea
LED LIGHTING SYSTEM AND
Zuid-Korea
DRIVER COMPRISING THE SAME
(54) Mobile terminal
(47) 16.10.2013
(47) 16.10.2013
(73) Lioris B.V. te 4931 BR
GEERTRUIDENBERG
(73) Eldon Technology Limited te
STEETON, KEIGHLEY BD20 6QW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Burton, David te SKIPTON,
YORKSHIRE BD23 2JG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
21.08.2007
Hardaker, Trevor te BRADFORD,
06119924
YORKSHIRE BD13 1BD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
31.08.2006
Stephens, Matthew te
Europees Octrooi Bureau
HARROGATE, YORKSHIRE HG1
Power supply for an x-ray
4QZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
generator system comprising
Blythe, Greg te WILBERFOSS,
cascade of two voltage sources
YORK YO41 5PS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
16.10.2013
Lockwood, Chris te HALIFAX,
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
YORKSHIRE HX2 6DH, GROOT
EINDHOVEN
BRITTANNIË (GB)
Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
(51) H05K 7/14
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
H05K 5/02
DUITSLAND (DE)
H05K 13/00
H05K 1/14
Loef, Christoph te 5600 AE
EINDHOVEN
(11) EP2055161
Vogtmeier, Gereon te 5600 AE
(21) EP07836856.0
EINDHOVEN
(22) 16.08.2007
Zeitler, Günter te 5600 AE
EINDHOVEN
(31) 838698 P
931467 P
H05K 5/02
893357
H05K 1/02
(21) EP09745810.3
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(47) 16.10.2013
(21) EP10155885.6
(22) 09.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Media content device chassis
with internal extension members
(11) EP2207405
(22)
(73) Indesit Company, S.p.A. te 60044
(31)
FABRIANO (AN), Italië (IT)
(32)
(72) D'ALESSANDRO, Luisa te I-67038
(33)
SCANNO (AQ), Italië (IT)
BEATO, Alessio te I-60044
(54)
FABRIANO (AN), Italië (IT)
(51) H05B 33/08
23 oktober 2013
Nummer 43/12
BELL, Jeffrey, T. te KOKOMO, IN
46901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VADAS, Robert, L. te
NOBLESVILLE, IN 46060,
Verenigde Staten van Amerika
144
(US)
MOESCHBERGER, Donald, G. te
KOKOMO, IN 46901, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OBERLIN, Allen, E. te WINDFALL,
IN 46076, Verenigde Staten van
23 oktober 2013
Amerika (US)
BURTON, Paul, C. te SOUTEAST
KENTWOOD, MI 49508, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Nummer 43/12
145
23 oktober 2013
EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
(51) A01D 41/12
(11) EP2073623
(21) EP07858532.0
(22) 08.10.2007
(31) 0654130
(32) 06.10.2006
(33) Frankrijk
(54) Device for recovering chaff on a
combine harvester.
(73) Bon, Alain te 08210 EUILLY ET
LOMBUT, Frankrijk (FR)
(72) Bon, Alain te 08210 EUILLY ET
LOMBUT, Frankrijk (FR)
(32) 16.09.2006
17.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) USE OF SOY PEPTIDE (LUNASIN)
TO LOWER TOTAL AND LDL
CHOLESTEROL LEVELS.
(73) SOY Labs LLC te JEFFERSON CITY,
MO 65110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(51)
(72) GALVEZ, Alfredo Flores te WEST
SACRAMENTO, CA 95691,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
EDWARDS, Paul, Martin te
MIDDLETON CHENEY, OXON OX17
2NA, GROOT BRITTANNIË (GB)
STIMPSON, Stephen, Michael te
KINGS SUTTON, OXON OX17 3PX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
JEFFRIES, Rachel, Lorna te
STAVERTON, NORTHANTS NN11
6JZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
26.06.2013
A47J 43/20
A23P 1/08
A23L 1/00
A22C 25/22
A21C 9/06
(47) 19.06.2013
(11) EP2068665
(51) A22C 17/00
(21) EP07826263.1
(11) EP1929874
(22) 05.09.2007
(21) EP08075142.3
(31) 14232006
(11) EP2378862
(22) 01.11.2002
(32) 05.09.2006
(21) EP10700063.0
(31) 1019293
(33) Zwitserland
(22) 08.01.2010
(32) 05.11.2001
(54) FOOD PREPARATION DEVICE.
(31) 2002400
(33) Nederland
(32) 08.01.2009
(54) Method and device for removing
a bone from an extremity of a
slaughter animal.
(73) Brentini, Attilio te Pully,
Zwitserland (CH)
Pally, Jacqueline te Pully,
Zwitserland (CH)
(47) 19.06.2013
(51) B05B 13/04
A01K 1/01
A01K 1/00
(33) Nederland
(54) Werkwijze en apparaat voor het
verminderen van stof in
dierenstallen.
(73) Joz B.V. te 1617 KK WESTWOUD
(73) Marel Stork Poultry Processing
B.V. te 5831 AV BOXMEER
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74) ir. Riem te Eindhoven
(72) Rolland, Franck te 1006
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
(72) Annema, Hein te 5421 GC
GEMERT
(72) AARNINK, Andreas Johannes
van den Nieuwelaar, Adrianus,
Antonius te NL-6674 BG HERVELD
Josephes te 5421 XG GEMERT
BOKMA, Sjoerd te NL-8166 GD
van Kippersluis, Johannes,
EMST
Antoon, Vincent te 6712 DD EDE
(47) 26.06.2013
(47) 10.07.2013
(47) 19.06.2013
(51) H01B 17/14
A01K 3/00
(21) EP02400049.9
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP2456298
(21) EP10819671.8
(22) 23.06.2010
(31) 200905151
(32) 23.07.2009
(33) Zuid-Afrika
(54) ELECTRIC FENCING STANDARD.
(51) A23L
A23F
A23F
A23F
2/52
5/24
5/18
5/16
(11) EP1863354
(21) EP06738044.4
(22) 10.03.2006
(31) 84546
(32) 18.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A23P 1/10
A23N 17/00
A23K 1/18
A23G 3/02
A23G 1/21
(11) EP1300087
(22) 11.04.1998
(31) 19732036
19720844
(32) 25.07.1997
17.05.1997
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze ter vervaardiging van
schaalvormige consumptiewaren.
(73) Manioudakis, Nick te
(73) KMB Produktions AG te Felben,
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA) (54) METHOD OF MAKING A
Zwitserland (CH)
BEVERAGE DERIVED FROM
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
EXTRACT OF COFFEE CHERRY
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Manioudakis, Nick te
HUSK AND COFFEE CHERRY PULP. (72) Knobel, Josef te 5586
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA) (73) Kraft Foods R&D, Inc. te 81737
WIGOLTINGEN, Zwitserland (CH)
(47) 28.08.2013
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 19.07.2006
DUITSLAND (DE)
(51) A61K 38/16
(51) B07B 1/46
(74)
drs. Quintelier te DIEGEM
A01N 37/18
A24C 5/39
(72) VELISSARIOU, Maria te
(11) EP2061313
A24C 5/02
SCARSDALE, NEW YORK 10583,
(21) EP07842567.5
(11) EP1985192
Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.09.2007
(21) EP07714098.6
(US)
(31) 966529 P
LAUDANO, Raymond, Jay te
(22) 13.02.2007
7925
GRAYSLAKE, ILLINOIS 60030,
(31) 2006036047
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 43/12
(32) 14.02.2006
(33) Japan
(54) SHREDDED TOBACCO MATERIAL
FEEDER OF A CIGARETTE
MANUFACTURING APPARATUS.
146
POSTURE.
(73) Backjoy Orthotics, LLC te
VALENCIA, CA 91355, Verenigde
Staten van Amerika (US)
23 oktober 2013
APPLIED IN PILLOWS,
MATTRESSES OR THE LIKE.
(73) IMHOLD, naamloze vennootschap
te B-9100 SINT-NIKLAAS, België
(BE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(73) Japan Tobacco Inc. te TOKYO 105- (72) WILLINGHAM, William, Preston te (72) POPPE, Willy te B-9100 SINTNIKLAAS, België (BE)
8422, Japan (JP)
PARK CITY, UT 84060, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 17.07.2013
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) KAGEYAMA, Tetsuo te TOKYO,
105-8422, Japan (JP)
MURASE, Naoto te TOKYO, 1058422, Japan (JP)
(47) 10.07.2013
(51) A47J 31/44
(51) A47C 7/70
A47C 3/04
(11) EP2594172
(47) 19.06.2013
(11) EP2465387
(21) EP11009638.5
(22) 18.11.2011
(51) B05C 1/08
A24C 5/47
(11) EP2218516
(21) EP10152227.4
(22) 01.02.2010
(31) 102009007590
(32) 05.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Aanbrengen van lijm op
materiaalstroken van de
tabakverwerkende industrie.
(73) HAUNI Maschinenbau AG te
21033 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Pawelko, Karl-Heinz te 21436,
MARSCHACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmick, Clemens te 21502,
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Timmann, Bernd te 21502,
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 03.07.2013
(51) A42B 3/32
(11) EP2459022
(21) EP10730791.0
(22) 09.07.2010
(31) 0955303
(32) 29.07.2009
(33) Frankrijk
(54) FOLDABLE PROTECTIVE HELMET.
(73) Overade te 92330 SCEAUX,
Frankrijk (FR)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) ARROUART, Philippe te 92330
SCEAUX, Frankrijk (FR)
(47) 03.07.2013
(51) A47C 7/14
(11) EP2381817
(21) EP10733947.5
(22) 22.01.2010
(31) 147053 P
(32) 23.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
DYNAMICALLY CORRECTING
(22) 06.12.2011
(31) 102010054435
(32) 14.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Joint, in particularly swivel joint.
(73) VS Vereinigte
Spezialmöbelfabriken GmbH &
Co. KG te 97941
TAUBERBISCHOFSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP11401634.8
(54) Docking milk container.
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Jungclaus, Dirk te 59302 OELDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wüstefeld, Michael te 59555
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
van Pels, Ulrich te 33378 RHEDAWIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Weber, Reinhard te 32425
MINDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Sprafke, Paul te 71229
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.08.2013
(47) 19.06.2013
(22) 12.08.2008
(51) A47C 27/00
(31) 07114608
(11) EP2373198
(21) EP09835710.6
(22) 21.12.2009
(31) 140721 P
142777 P
(32) 24.12.2008
06.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) A47J 31/46
A47J 31/36
(11) EP2180812
(21) EP08787125.7
(32) 20.08.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) BEVERAGE PRODUCTION MODULE
AND METHOD FOR OPERATING A
BEVERAGE PRODUCTION
MODULE.
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) PIAI, Guido te 81377 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Tempur-Pedic Management, LLC
ETTER, Stefan te CH-3122
te Lexington, Kentucky,Verenigde
KEHRSATZ, Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
(47) 03.07.2013
(54) BODY SUPPORT WITH NONPLANAR TOP SURFACE.
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) RASMUSSEN, Kristina te 5800
NYBORG, Denemarken (DK)
(47) 26.06.2013
(51) A47G 9/10
A47C 27/20
A47C 27/15
A47C 27/14
(11) EP1711086
(21) EP05700221.4
(22) 02.02.2005
(31) 200400070
(51) A47L 15/48
A47L 15/42
(11) EP2286708
(21) EP10014533.3
(22) 12.11.2010
(54) Dishwasher with sorption medium
and at least partially separated
condensation and drying cycles.
(73) V-Zug AG te CH-6301 ZUG,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Maier-Laxhuber, Peter te 85276
PFAFFENHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) België
(DE)
(54) METHOD FOR MANUFACTURING A
Schmidt, Ralf te 85354 FREISING,
RESILIENT BODY WHICH CAN BE
(32) 06.02.2004
Nummer 43/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Gisler, Jürg te 6105 SCHACHEN,
Zwitserland (CH)
Dober, Ernst te 6036 DIERIKON,
Zwitserland (CH)
Loichinger, Albert Johann te 8135
LANGNAU AM ALBIS, Zwitserland
(CH)
Rother, Janine te 8045 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
147
(21) EP08022099.9
23 oktober 2013
ALTSTÄTTEN, Zwitserland (CH)
(22) 19.12.2008
(47) 04.09.2013
(54) Infusion device with impedance
measurement.
(51) A61F 13/08
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11186919.4
(11) EP2452658
(22) 27.10.2011
(31) 1059288
(32) 10.11.2010
(33) Frankrijk
(47) 07.08.2013
(74) ir. Geurts te Den Haag
(51) A61M 25/10
A61M 25/01
A61B 1/31
A61B 1/005
A61B 1/00
(72) Leuenberger, James te 3415
RÜEGSAUSCHACHEN, Zwitserland
(CH)
Aeschlimann, Reto te 3426
AEFLIGEN, Zwitserland (CH)
(11) EP1718193
(47) 03.07.2013
(73) Innothera Topic International te
94110 ARCUEIL, Frankrijk (FR)
(21) EP05703194.0
(51) G21K 1/10
A61B 6/03
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(22) 07.02.2005
(31) 542680 P
559461 P
(11) EP1356770
(21) EP03252477.9
(32) 09.02.2004
06.04.2004
(22) 17.04.2003
(72) Cros, François te 94200
IVRY/SEINE, Frankrijk (FR)
Rafstedt, Pauline te 54000
NANCY, Frankrijk (FR)
(31) 63420
64172
(47) 03.07.2013
(51) A61F 13/62
(54) ENDOSCOPE ASSEMBLY.
(32) 22.04.2002
18.06.2002
(11) EP1166737
(73) Smart Medical Systems Ltd. te
43663 RA'ANANA, Israël (IL)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.06.2001
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(54) Method and apparatus of
modulating the filtering of
radiation during radiographic
imaging.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) TERLIUC, Gad te 43254
RA'ANANA, Israël (IL)
(47) 03.07.2013
(51) A61B 5/20
A61B 5/00
(11) EP2387351
(21) EP10700702.3
(22) 13.01.2010
(31) 09150545
(32) 14.01.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Medisch monitornetwerk.
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) RÖSICKE, Bernd te 68305
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FROECH, Sybille te 67551
WORMS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NIESPOREK, Christian te 69120
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REISER, Wolfgang te 68259
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 19.06.2013
(51) A61M 5/168
A61B 5/053
(11) EP2198778
(73) GE Medical Systems Global
Technology Company LLC te
WAUKESHA, WISCONSIN 531881696, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(54) Tailor-made
compression/containment
orthosis for reinforcing the
muscular-aponeurotic pump of
the calf.
(21) EP01305010.9
(31) 2000183703
(32) 19.06.2000
(33) Japan
(54) Disposable diaper and process for
making the same.
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN,
Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 03.07.2013
(72) Shingu, Yoshikazu, Uni-Charm
Corp. Techn. Center te MITOYOGUN, KANAGAWA-KEN 769-1602,
Japan (JP)
Mukai, Hirotomo, Uni-Charm
Corp. Techn. Center te MITOYOGUN, KANAGAWA-KEN 769-1602,
Japan (JP)
(51) A61C 9/00
(47) 17.07.2013
(11) EP1776062
(51) A61M 5/148
A61J 1/14
A61J 1/10
(72) Toth, Thomas L. te BROOKFIELD,
WISCONSIN 53005, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Bernstein, Tsur te GLENDALE,
WISCONSIN 53209, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP05772244.9
(22) 01.07.2005
(31) 102004032099
(32) 01.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) RETRACTION THREAD WITH
IMPROVED ABSORBENCY.
(73) Coltène/Whaledent GmbH + Co.
KG te 89129 LANGENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) MÜLLER, Barbara te 89129
LANGENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEFTI, Hans-Ruedi te CH-8488
TURBENTHAL, Zwitserland (CH)
LAMPL, Stephan te CH-9450
(11) EP2229927
(21) EP09155279.4
(22) 16.03.2009
(54) Flexible container with insert
part.
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Kühni, Florian te 3400,
BURGDORF, Zwitserland (CH)
Wyss, Martin te 3400,
BURGDORF, Zwitserland (CH)
Haueter, Ulrich te 3506,
Nummer 43/12
GROSSHÖCHSTETTEN,
Zwitserland (CH)
(47) 19.06.2013
(51) A61Q 17/00
A61Q 15/00
A61Q 11/00
A61K 8/49
A61K 8/44
A61K 8/43
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
148
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Frankrijk
(54) Pharmaceutical compositions
containing mixtures of polymers
and active agents poorly soluble
in water.
(54) Pharmaceutical composition of
phenofibrate with high
bioavailability and method for
preparing same.
(73) Evonik Röhm GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Laboratoires Fournier SAS te
92150 SURESNES, Frankrijk (FR)
(72) MEIER, Christian te 64295
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
EP2082724
DUITSLAND (DE)
EP09150602.2
NOLLENBERGER, Kathrin te
15.11.2001
60433 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Use of cationic surfactant as
(DE)
antimicrobial activity enhancer in
GRYCZKE, Andreas te 64560
deodorants and oral care.
RIEDSTADT, BONDSREPUBLIEK
Laboratorios Miret, S.A. te 08228
DUITSLAND (DE)
LES FONTS DE TERRASSA,
PETEREIT, Hans-Ulrich te 64291
BARCELONA, Spanje (ES)
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
drs. Quintelier te DIEGEM
DUITSLAND (DE)
DRESSMAN, Jennifer te 60322
Urgell Beltran, Joan Baptista te
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
08034, BARCELONA, Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
Seguer Bonaventura, Joan te
08902, L'HOSPITALET DE
(47) 10.07.2013
LLOBREGAT / BARCE, Spanje (ES)
(51) A61P 37/08
21.08.2013
A61P 37/06
A61P 29/00
A61L 26/00
A61P 17/06
A61L 15/00
A61P 17/00
A61K 9/10
A61P 11/06
A61K 9/00
A61P 1/00
A61K 41/00
A61K 38/06
A61K 31/28
A61K 38/05
EP2054030
A61K 31/198
EP07789107.5
A23L 1/305
03.08.2007
(11) EP2196202
(31) 821423 P
868130 P
0712287
(32) 14.02.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Luger, Thomas te 48147
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
UCL Business PLC te LONDON
Brzoska, Thomas te 48161
W1T 4TP, GROOT BRITTANNIË
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
(GB)
DUITSLAND (DE)
WILSON, Michael te LONDON W1T
Grabbe, Stephan te 55124
4TP, GROOT BRITTANNIË (GB)
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
PARKIN, Ivan P. te MILTON KEYNES
DUITSLAND (DE)
MK5 8FG, GROOT BRITTANNIË
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(GB)
NAIR, Sean te LONDON W1T 4TP, (72) Luger, Thomas te 48147
GROOT BRITTANNIË (GB)
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
GIL-TOMAS, Jesus te 46006
DUITSLAND (DE)
VALENCIA, Spanje (ES)
(47) 17.07.2013
31.07.2013
(51) A61K 9/50
A61K 9/50
A61K 9/20
A61K 9/20
A61K 9/16
A61K 9/16
A61K 9/10
A61K 31/215
EP1978936
(54) ANTIMICROBIALS.
(11)
(51) A61P 35/00
A61K 45/06
A61K 31/58
A61K 31/573
(11) EP2061561
(21) EP07837326.3
(22) 23.08.2007
(31) 921506 P
(32) 25.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Compositions for treating cancer.
(73) Jansen Oncology, Inc. te Wilshire,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) AUERBACH, Alan, H. te LOS
ANGELES, CA 90024, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BELLDEGRUN, Arie, S. te LOS
ANGELES, CA 90024, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 17/06
A61K 9/06
A61K 9/00
A61K 47/10
A61K 47/06
A61K 31/593
A61K 31/573
(54) Ontstekingremmenden
verbindingen.
(51)
(47) 26.06.2013
(22) 08.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
(47)
(72) Stamm, André te 67870
GRIESHEIM, Frankrijk (FR)
Seth, Pawan te IRVINE, CA 92612,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 10.07.2013
(32) 04.08.2006
01.12.2006
22.06.2007
(72)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP10154655.4
(31) 10106852
(73)
23 oktober 2013
(11) EP2455083
(21) EP11196067.0
(22) 27.01.2000
(31) 56199
(32) 23.04.1999
(33) Denemarken
(54) Pharmaceutical composition for
dermal use comprising
calcipotriol and betamethasone
for treating psoriasis.
(73) Leo Pharma A/S te 2750
BALLERUP, Denemarken (DK)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Didriksen, Erik te 2750
BALLERUP, Denemarken (DK)
Høy, Gert te 4040 JYLLINGE,
Denemarken (DK)
(47) 18.09.2013
(21) EP07703962.6
(11) EP2050445
(22) 17.01.2007
(21) EP08021428.1
(31) 102006005485
(22) 16.01.1998
(32) 03.02.2006
(31) 9700479
(51) A61P 19/08
A61K 33/24
A61K 31/198
A61K 31/194
(32) 17.01.1997
(11) EP1745791
Nummer 43/12
149
(21) EP06021612.4
(21) EP10723285.2
(22) 06.05.2004
(22) 05.03.2010
(31) 200300691
200300932
200301820
528442 P
(31) 209298 P
211587 P
(32) 07.05.2003
20.06.2003
09.12.2003
09.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Denemarken
Denemarken
Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(32) 05.03.2009
01.04.2009
(54) ACTIVATED LEUKOCYTE
COMPOSITION.
23 oktober 2013
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) LACTOBACILLUS PLANTARUM
STRAINS AS
HYPOCHOLESTEROLEMIC
AGENTS.
(73) AB-Biotics S.A. te Barcelona,
Spanje (ES)
(72) CUÑÉ CASTELLANA, Jordi te E08193 BELLATERRA, Spanje (ES)
(47) 28.08.2013
(73) Macrocure, Ltd. te 49250 PETACH
(51) A61P 19/02
TIKVA, Israël (IL)
A61K 36/36
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(11) EP2246061
Treating cartilage/bone conditions (72) SHIRVAN, Mitchell te 46432
(21) EP10150086.6
HERZLIYYA, Israël (IL)
with water-soluble strontium
SHINAR, Eilat te JERUSALEM,
salts.
(22) 22.12.2005
Israël (IL)
Osteologix A/S te 2100
(31) 23817
FRENKEL, Orit te 52621 TEL
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
(32) 28.12.2004
HASHOMER, Israël (IL)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
ZULOFF-SHANI, Adi te 46432
(33) Verenigde Staten van Amerika
Hansen, Christian te 2950
HERZLIYYA, Israël (IL)
(54) Brachystemma calycinum extract
VEDBAEK, Denemarken (DK)
BUBIS, Marina te 76303
for osteoarthritis.
Nilsson, Henrik te 1053
REHOVOT, Israël (IL)
(73)
Vita Green Health Products Co.,
COPENHAGEN K, Denemarken
BAIN, Eilat te 76303 REHOVOT,
Ltd. te HONG KONG, Hong Kong
(DK)
Israël (IL)
(HK)
Andersen, Jens, E. T. te 2950
GINIS, Irene te 99557 BEIT
VEDBAEK, Denemarken (DK)
SHEMESH, Israël (IL)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Christgau, Stephan te 2820
(47) 21.08.2013
(72) Chan, Hei Ling Helen te HONG
GENTOFTE, Denemarken (DK)
KONG, China (CN)
(51) A61K 35/74
26.06.2013
(47) 19.06.2013
A23K 1/00
A61P 19/08
(11) EP1545216
(51) A61P 25/28
A61K 33/24
A61K 38/28
(21) EP03759588.1
A61K 31/198
(11)
EP2042189
(22) 01.10.2003
A61K 31/194
(11) EP2266585
(21) EP10185891.8
(22) 06.05.2004
(31) 200300691
200300932
200301820
528442 P
(32) 07.05.2003
20.06.2003
09.12.2003
09.12.2003
(33) Denemarken
Denemarken
Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(54) Water-soluble strontium salts for
use in treatment of cartilage
and/or bone conditions.
(31) 319587 P
273141
288437
(21) EP07765882.1
(32) 01.10.2002
18.10.2002
06.11.2002
(32) 22.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR INHIBITING PATHOGENIC
GROWTH.
(73) Nutrition Physiology Company,
LLC te GUYMON, OK 73942,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
(72)
(73) Osteologix A/S te 2100
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Christgau, Stephan te DK-2820,
GENTOFTE, Denemarken (DK)
Hansen, Christian te DK-2950,
VEDBÆK, Denemarken (DK)
Andersen, Jens te DK-2950,
VEDBÆK, Denemarken (DK)
Nilsson, Henrik te 8835
FEUSISBERG, Zwitserland (CH)
(47) 26.06.2013
(51) A61P 17/02
A61K 35/14
(11) EP2403509
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(22) 21.05.2007
(31) 200601314
(33) Spanje
(54) USE OF PROINSULIN FOR THE
PREPARATION OF A
NEUROPROTECTIVE
PHARMACEUTICAL COMPOSITION,
THERAPEUTIC COMPOSITION
CONTAINING IT AND
APPLICATIONS THEREOF.
(73) Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC)
te 28006 MADRID, Spanje (ES)
Universidad De Alcalá De
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Henares te 28801 ALCALÁ DE
HENARES, Spanje (ES)
GARNER, Bryan te AMARILLO, TX
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
79121, Verenigde Staten van
BARCELONA-UAB te E-08193
Amerika (US)
BELLATERRA, BARCELONA,
WARE, Douglas te INDIANAPOLIS,
Spanje (ES)
IN 46236, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
17.07.2013
(72) DE LA ROSA CANO, Enrique J. te
E-28040 MADRID, Spanje (ES)
A61P 9/00
DE PABLO DÁVILA, Maria Flora te
A61K 35/74
E-28040 MADRID, Spanje (ES)
EP2485743
BOYA TREMOLEDA, Patricia te E28040 MADRID, Spanje (ES)
EP10757610.0
CORROCHANO SÁNCHEZ, Silvia
28.09.2010
te E-28040 MADRID, Spanje (ES)
09172613
DE LA VILLA POLO, Pedro te E265095 P
28871 ALCALÁ DE HENARES,
09.10.2009
Spanje (ES)
30.11.2009
BARHOUM TANNOUS, Rima te E-
Nummer 43/12
150
28871 ALCALÁ DE HENARES,
Spanje (ES)
BOSCH TUBERT, Fátima te E08193 BELLATERRA, Spanje (ES)
Staten van Amerika (US)
FANG, Lei te GERMANTOWN, MD
20874, Verenigde Staten van
Amerika (US)
23 oktober 2013
(73) Doran International te 69780
TOUSSIEU, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 26.06.2013
(47) 26.06.2013
(72) BUISSON, Philippe te F-69780
TOUSSIEU, Frankrijk (FR)
(51) A61K 47/26
A61K 47/00
A61K 39/395
(51) A61P 25/28
A61K 51/04
(47) 19.06.2013
(11) EP1610819
(21) EP05787557.7
(11) EP1771208
(21) EP04742459.3
(22) 01.07.2005
(22) 08.04.2004
(31) 584487 P
(31) 0304388
(32) 02.07.2004
(32) 09.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(54) STABILISING FORMULATION FOR
IMMUNOGLOBULIN G
COMPOSITIONS IN LIQUID FORM
AND IN LYOPHILISED FORM.
(73) Laboratoire Français du
Fractionnement et des
Biotechnologies te 91940 LES
ULIS, Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) USE OF THIOFLAVIN
RADIOLABELED DERIVATIVES IN
AMYLOID IMAGING FOR
ASSESSING ANTI-AMYLOID
THERAPIES.
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(47) 19.06.2013
(22) 03.04.2001
(51) A61L 27/28
(11) EP1274470
(21) EP01918126.2
(33) Zweden
(54) IMPLANT PROVIDED WITH
ATTACHMENT AND HOLE-INSERT
PARTS, AND A METHOD FOR
PRODUCING SUCH AN IMPLANT.
(22) 20.08.2004
(73) Nobel Biocare Services AG te
8058 ZÜRICH-FLUGHAFEN,
Zwitserland (CH)
P
P
P
P
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HALL, Jan te S-416 80
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(32) 20.08.2003
20.08.2003
03.09.2003
17.02.2004
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(47) 19.06.2013
(32) 04.04.2000
(21) EP04781986.7
(31) 496555
496625
499768
545226
(72) KLUNK, William E. te
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
15218, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MATHIS, Chester, A., Jr te
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
15238, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 0001202
(11) EP1667730
Staten
Staten
Staten
Staten
(47) 19.06.2013
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
5/36
5/168
5/142
5/14
(11) EP2399626
(21) EP10167585.8
(22) 28.06.2010
(54) Sensor for use in liquid
medicament delivery systems.
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
(73) University of Pittsburgh - Of the
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Commonwealth System of Higher
(DE)
Education te PITTSBURGH, PA
15260, Verenigde Staten van
(74) ir. Geurts te Den Haag
Amerika (US)
(72) Leuenberger, James te 3412,
(72) BARDAT, Annie te F-91470
LIMOURS, Frankrijk (FR)
BEGIN, Edith te F-91940 LES
ULIS, Frankrijk (FR)
KHANDOUDI, Nassirah te F-91940
LES ULIS, Frankrijk (FR)
JUST, Olivier te F-92260
FONTENAY AUX ROSES, Frankrijk
(FR)
CHTOUROU, Sami te F-78990
ELANCOURT, Frankrijk (FR)
SCHMITTHAEUSLER, Roland te F78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX, Frankrijk (FR)
(51) C12N 9/00
C12N 15/86
C12N 15/85
C07H 21/04
A61K 48/00
(51) A61M
A61M
A61M
A61M
(51) A61M 5/14
A61M 39/24
(11) EP2217305
HEIMISWIL, Zwitserland (CH)
(47) 19.06.2013
(51) A61M 5/32
A61M 5/00
(11) EP2484399
(21) EP12163653.4
(22) 14.10.2005
(31) 618137 P
626916 P
657700 P
(32) 14.10.2004
12.11.2004
03.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Safety medical syringe with
retractable needle.
(73) Midland Medical Devices
Holdings, LLC te MIDLAND TX
79705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Janek, Greg te APOPKA, FL
FLORIDA 32703, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Runfola, Vincent te APOPKA, FL
FLORIDA 32703, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Yu, Li Xian te HUANGYAN
ZHEIJIANG, China (CN)
(47) 07.08.2013
(21) EP08853886.3
(51) A61M 5/14
A61M 37/00
(54) COMPOSITIONS AND METHODS
FOR TREATING INFLAMMATORY
LUNG DISEASE.
(22) 12.11.2008
(11) EP1280579
(31) 0707912
(21) EP01932703.0
(32) 12.11.2007
(22) 30.04.2001
(73) University of Miami te MIAMI, FL
33136, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Frankrijk
(31) 561229
(54) DEVICE FOR DELIVERING A
PLURALITY OF MEDICAL
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
TREATMENT LIQUIDS TO A
(72) PODACK, Eckhard, R. te COCUNUT
HUMAN OR ANIMAL PATIENT.
GROVE, FL 33133, Verenigde
(32) 28.04.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-LUMEN INTRAVENOUS
EXTENSION.
Nummer 43/12
151
(73) Cirque Medical Incorporated te
PINECREST, FL 33156, Verenigde (47)
Staten van Amerika (US)
(51)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11)
(72) LEONE, James, Ernest te
PINECREST, FL 33156, Verenigde (21)
Staten van Amerika (US)
(22)
Amerika (US)
19.06.2013
B01D 35/05
EP10186500.4
05.10.2010
(74) ir. Klavers te Almere
(54) Buoyant cleaning assembly.
(51) C12R 1/25
C12R 1/23
C12R 1/225
C12R 1/01
C12N 1/20
A61P 37/02
A61K 39/40
A61K 35/74
A23L 1/30
A23C 9/20
(73) Gabelgaard, Keld te 71717
BEILSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1590047
(22) 04.12.2003
(31) 0215363
310549
(32) 05.12.2002
05.12.2002
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITION COMPRISING
LACTOBACILLI OR
BIFIDOBACTERIA AND USE
THEREOF.
(73) DANISCO A/S te Copenhagen K,
Denemarken (DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LEYER, Grégory te MADISON, WI
53711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DENNIN, Véronique te F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
(FR)
NUTTEN, Sophie te F-59114
STEENVOORDE, Frankrijk (FR)
POT, Bruno te B-8200 SINTMICHIELS-BRUGGES, België (BE)
MERCENIER, Annick te CH-1066
EPALINGES, Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Gabelgaard, Keld te 71717
BEILSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GOBINA, Edward c/o Robert
Gordon University te ABERDEEN
AB10 1FR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
OLSEN, Susanne Robert Gordon
University te ABERDEEN AB10
1FR, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 26.06.2013
(47) 24.07.2013
(51) B01F 3/08
B01F 13/00
(51) B01D 35/143
(11) EP2337627
(11) EP1935469
(21) EP09782699.4
(21) EP08153280.6
(22) 07.09.2009
(22) 28.03.2007
(31) 08164611
(31) 402437
(32) 18.09.2008
(32) 12.04.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR PREPARING
MONODISPERSED EMULSIONS.
(54) Method of maintaining a protein
concentration at the membrane
surface of a filtering element.
(73) EMD Millipore Corporation te
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) DiLeo, Anthony te WESTFORD,
MA 01886, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 19.06.2013
(51) F24F 13/28
B01D 46/24
B01D 46/00
(11) EP1819416
(21) EP05783889.8
(22) 15.09.2005
(31) 0402604
(32) 27.10.2004
(47) 07.04.2010
(33) Zweden
(51) C10G
C10G
C10G
C10G
B01D
(54) AIR FILTER UNIT.
45/02
32/02
31/00
15/08
1/00
METHOD OF PREPARING A
MEMBRANE AND A METHOD OF
PRODUCING SYNGAS.
(73) The Robert Gordon University te
ABERDEEN, AB10 1FR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
EP2438974
(47) 19.06.2013
(21) EP03796160.4
23 oktober 2013
(73) CAMFIL AB te 619 33 TROSA,
Zweden (SE)
(73) Technische Universiteit
Eindhoven te 5612 AZ
EINDHOVEN
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) BRUIJN DE, Robin te NL-5611 PV
EINDHOVEN
VAN DER SCHAAF, John te NL3332 BT ZWIJNDRECHT
PATIL, Narendra te NL-5612 HP
EINDHOVEN
SCHOUTEN, Jaap te 5384 BG
HEESCH
(47) 17.07.2013
(51) C01G 49/00
C01G 45/12
B82Y 30/00
B01J 37/03
B01J 35/00
B01J 23/83
B01J 23/34
B01J 23/10
B01J 23/00
(11) EP2403638
(21) EP10705370.4
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (22) 25.02.2010
(11) EP1844831
(72) WESTLUND, Lars te S-619 34
TROSA, Zweden (SE)
(31) 0900929
(21) EP07109853.7
(47) 07.08.2013
(22) 06.05.2004
(33) Frankrijk
(51) C01B 3/38
C01B 13/02
B01D 71/02
B01D 69/02
B01D 53/22
(31) 431666
(32) 08.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Treatment of fossil fuels with
sonic energy.
(73) Cullen, Mark te RENO, NEVADA
89511, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1624949
(21) EP04729908.6
(22) 28.04.2004
(31) 0310281
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(32) 03.05.2003
(72) Cullen, Mark te RENO, NEVADA
89511, Verenigde Staten van
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A MEMBRANE APPARATUS AND
(32) 02.03.2009
(54) COMPOSITION INCLUDING A
LANTHANUM PEROVSKITE ON AN
ALUMINA OR ALUMINIUM
OXYHYDROXIDE SUBSTRATE,
PREPARATION METHOD AND USE
IN CATALYSIS.
(73) Rhodia Opérations te 93306
AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR)
(72) IFRAH, Simon te F-17140
LAGORD, Frankrijk (FR)
LARCHER, Olivier te PENNINGTON
NJ 08534, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 43/12
JORGE COELHO MARQUES, Rui te
F-75017 PARIS, Frankrijk (FR)
LALLEMAND, Michael te F-93200
SAINT-DENIS, Frankrijk (FR)
HERNANDEZ, Julien te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
(47) 10.07.2013
(51) B05B 1/26
A62C 37/08
(11) EP1863589
(21) EP06739870.1
(22) 31.03.2006
(31) 667841 P
388072
(32) 01.04.2005
23.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SPRINKLER ASSEMBLY.
(73) The Viking Corporation te
HASTINGS, MI 49058, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) FRANSON, Scott, Thomas te
HASTINGS, MICHIGAN 49058,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WINEBRENNER, Thomas, Edgar te
HASTINGS, MICHIGAN 49058,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ORR, Shawn, Gregory te GRAND
RAPIDS, MICHIGAN 49508,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 19.06.2013
(51) B07C 3/00
(11) EP2197598
(21) EP08831727.6
(22) 17.09.2008
152
(11) EP2138244
(21) EP07720481.6
23 oktober 2013
(51) B22D 11/14
B22D 11/103
(22) 20.03.2007
(11) EP2058064
(54) BIO-WASTE DISPOSAL METHOD
AND APPARATUS.
(21) EP09153186.3
(22) 09.12.2004
(73) Yang, Jun te BINHU DISTRICT,
WUXI, JIANGSU 214125, China
(CN)
(31) 735074
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) TAKASE, Joji te TSURUMI
YOKOHAMA230-0077, Japan (JP)
YANG, Jun te JIANGSU 214125,
China (CN)
(47) 03.07.2013
(32) 11.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus for continuous casting
of metal ingots.
(73) Novelis Inc. te TORONTO, ON M8Z
1J5, Canada (CA)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Salee, David, A. te SPOKANE,
WASHINGTON 99216, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hamby, Jack te SPOKANE,
EP2353741
WASHINGTON 99017, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP10193617.7
Bowles, Wade, Lee te SPOKANE,
17.11.2005
WASHINGTON 99206, Verenigde
2004337306
Staten van Amerika (US)
Tingey, John, Steven te
22.11.2004
RATHDRUM, IDAHO 83858,
Japan
Verenigde Staten van Amerika
Method for supplying lubricant in
(US)
cold rolling.
(47) 26.06.2013
ArcelorMittal France te 93200
(51) B23K 26/06
SAINT DENIS, Frankrijk (FR)
(11) EP2259893
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) B21B 45/02
B21B 37/00
B21B 27/10
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72) Takahama, Yoshiki te FUTTSU-SHI,
CHIBA 2938511, Japan (JP)
Shiraishi, Toshiyuki te FUTTSUSHI, CHIBA 2938511, Japan (JP)
Ogawa, Shigeru te FUTTSU-SHI,
CHIBA 2938511, Japan (JP)
Vanel, Luc te F-57140 WOIPPY,
Frankrijk (FR)
Hauret, Guy te 13270 FOS-SURMER, Frankrijk (FR)
(47) 19.06.2013
(21) EP09711931.7
(22) 10.02.2009
(31) 0803305
(32) 23.02.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) LASER PROCESSING A
WORKPIECE.
(73) M-Solv Limited te OXFORD OX5
1FP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(31) 102007044713
102008015313
102008017191
(51) B21B 45/02
B21B 37/00
B21B 27/10
(32) 18.09.2007
20.03.2008
04.04.2008
(11) EP2314390
(21) EP10193615.1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2004337306
(54) METHOD AND DEVICE FOR
HANDLING AND TRANSPORTING
ARTICLES IN A GIVEN ORDER.
(22)
(54) Method for supplying lubricant in (31)
cold rolling.
(32)
(73) ArcelorMittal France te 93200
(33)
SAINT DENIS, Frankrijk (FR)
(54)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 17.11.2005
(32) 22.11.2004
(33) Japan
(72) RUMSBY, Philip, Thomas te
BLADON OXON OX20 1SB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 10.07.2013
(51) B65G 51/02
B23P 19/00
(11) EP2384257
(21) EP10701361.7
26.01.2010
102009007012
31.01.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PNEUMATIC COMPRESSED-AIR
TUBE TRANSPORT SYSTEM.
(72) Takahama, Yoshiki te FUTTSU-SHI,
(73)
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
(72) BERGER, Gisbert te 12487
CHIBA 2938511, Japan (JP)
te 32278 KIRCHLENGERN,
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Shiraishi, Toshiyuki te FUTTSUBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
SHI, CHIBA 2938511, Japan (JP)
(DE)
ILLMAIER, Jörg-Andreas te CHOgawa, Shigeru te FUTTSU-SHI,
8280 KREUZLINGEN, Zwitserland
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
CHIBA 2938511, Japan (JP)
(CH)
Vanel, Luc te F-57140 WOIPPY,
(72) STUKE, Kai Michael te 33699
Frankrijk (FR)
(47) 19.06.2013
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
Hauret, Guy te 13270 FOS-SURDUITSLAND (DE)
(51) B09B 5/00
MER, Frankrijk (FR)
BIERVERT, Klaus te 32139
B09B 3/00
SPENGE, BONDSREPUBLIEK
(47) 19.06.2013
B01J 3/00
DUITSLAND (DE)
Nummer 43/12
SCHENDA, Frank te 32278
KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 19.06.2013
(51) F01D 5/28
B24C 1/10
(11) EP1893386
(21) EP06759701.3
(22) 12.05.2006
(31) 680039 P
(32) 12.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ULTRASONIC PEENING
TREATMENT OF ASSEMBLED
COMPONENTS.
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) STONITSCH, Ray te
SIMPSONVILLE, SC 29681,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BEAGLE, Diane te SIMPSONVILLE,
SC 29680, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DUCHAZEAUBENEIX, Jean-michel
te F-44840 LES SORINIERES XX,
Frankrijk (FR)
CHEPPE, Patrick te BASSE
GOULAINE 44115, Frankrijk (FR)
JACOB, Philippe te 44700
ORVAULT, Frankrijk (FR)
DESFONTAINE, Vincent te
BLAINVILLE QUEBEC J7C 5R2,
Frankrijk (FR)
153
(54) PORTABLE ROBOTIC ARM.
(73) Kinova te MONTRÉAL, QC H2S
2X3, Canada (CA)
(73) Stora Enso Oyj te 00160
HELSINKI, Finland (FI)
(22) 05.07.2006
(47) 19.06.2013
(31) 2005903569
(51) B42D 3/10
(32) 05.07.2005
(11) EP2255974
(33) Australië
(21) EP09161411.5
(54) Production system comprising
vibration means and pressurised
gas supply for producing a
composite component.
(22) 28.05.2009
(72) CARON L'ECUYER, Louis Joseph te (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
MONTRÉAL QUÉBEC H3C 3R9,
(72) VESANTO, Heli te FI-17200
Canada (CA)
VÄÄKSY, Finland (FI)
DEGUIRE, Charles te MONTRÉAL
JÄRVINEN, Jalliina te FI-15950
QUÉBEC J7G 3A3, Canada (CA)
LAHTI, Finland (FI)
PÖYHÖNEN, Niilo te FI-00100
(47) 19.06.2013
HELSINKI, Finland (FI)
(51) B29C 70/54
KARHU, Teemu te FI-15340 LAHTI,
B29C 70/44
Finland (FI)
B29C 33/40
MÄÄTTÄ, Päivi te FI-16670
B29C 33/04
LAPPILA, Finland (FI)
NYLANDER, Juhani te FI-80260
(11) EP2368700
JOENSUU, Finland (FI)
(21) EP11170594.3
(73) Quickstep Technologies Pty, Ltd.
te NORTH COOGEE, WA 6163,
Australië (AU)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Graham, Neil Deryck Bray te
COOGEE, WESTERN AUSTRALIA
6166, Australië (AU)
(31) 0706847
(21) EP09714563.5
(32) 28.09.2007
(22) 04.02.2009
(33) Frankrijk
(31) 2008046248
(54) SET OF BLANKS, BOX AND BOX
PRODUCTION METHOD.
(72) SUZUKI, Yuji te AICHI-KEN 4718571, Japan (JP)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(47) 19.06.2013
(51) B42D 15/10
B42D 15/00
(21) EP10703319.3
1/72
1/28
1/25
1/20
(11) EP2249992
(74) ir. Geurts te Den Haag
(74) ir. Geurts te Den Haag
(51) B31B
B31B
B31B
B31B
(21) EP08852122.4
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(73) Lanybook GmbH te 67547
WORMS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2382097
(51) B24D 13/14
B24D 13/10
(54) POLISHING APPARATUS.
(54) A book with an elastic strap band.
(47) 19.06.2013
(11) EP2197752
(33) Japan
(54) A METHOD FOR FORMING A
PACKAGE AND A PACKAGE.
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 17.07.2013
(32) 27.02.2008
23 oktober 2013
(22) 04.09.2008
(22) 18.01.2010
(31) 0900372
(32) 28.01.2009
(33) Frankrijk
(54) CUSTOMISED SECURE
DOCUMENT AND PROCEDURE
FOR SECURING A DOCUMENT.
(73) Hologram Industries (S.A.) te
77600 BUSSY ST GEORGES,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) DHOME, Antoine te F-77600
BUSSY SAINT GEORGES, Frankrijk
(FR)
(74) ir. Geurts te Den Haag
DANIEL, Françoise te F-77420
(72) JACOMELLI, Sébastien te F-71240
CHAMPS SUR MARNE, Frankrijk
LAIVES, Frankrijk (FR)
(FR)
MATHIEU, Gérard te F-95000
DURIEZ, Christophe te F-94360
CERGY, Frankrijk (FR)
BRY SUR MARNE, Frankrijk (FR)
(47) 19.06.2013
(47) 19.06.2013
(73) Otor Société Anonyme te 92800
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
(51) B60N 2/28
(51) B25J 5/00
B25J 18/00
A61G 5/10
(51) B65D 1/48
B65D 1/40
B65D 1/34
B31B 43/00
B29C 45/14
(11) EP2355958
(11) EP2234800
(31) 1035742
(21) EP09818713.1
(21) EP08859275.3
(32) 23.07.2008
(22) 06.10.2009
(22) 11.12.2008
(33) Nederland
(31) 102964 P
(31) 20070973
(32) 06.10.2008
(32) 12.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Finland
(54) A bucket suitable for a child
vehicle seat as well as such a
child vehicle seat.
(47) 17.07.2013
(11) EP2147818
(21) EP09075242.9
(22) 28.05.2009
Nummer 43/12
154
(73) Maxi Miliaan B.V. te 5704 RD
HELMOND
(21) EP07290208.3
(74) ir. Veldman-Dijkers te SITTARDGELEEN
(31) 0601514
(22) 19.02.2007
(32) 21.02.2006
(72) Karremans, Taco te 5615 AH
(33) Frankrijk
EINDHOVEN
Stockman, Petrus Henricus Maria (54) Automatic bicycle storage
system.
te 6433 AX HOENSBROEK
(73) JCDecaux SA te Neuilly-sur-Seine,
(47) 17.07.2013
Frankrijk (FR)
(51) B60T 17/04
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP2246229
(72) Gagosz, Jean-Claude te 28140
(21) EP09158911.9
BU, Frankrijk (FR)
(22) 28.04.2009
Zeferino, Emmanuel te 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX,
(54) Integration system of test ports
Frankrijk (FR)
and/or compressed air filling
ports in vehicle accessories,
(47) 26.11.2008
especially of industrial or
(51) B62L 1/00
commercial vehicles.
(11) EP1288117
(73) IVECO MAGIRUS AG te D-89079
ULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP02014182.6
(51) B63B 27/24
(11) EP2282968
(21) EP08874382.8
(22) 23.06.2008
(31) 0853347
(32) 22.05.2008
(33) Frankrijk
(54) DEVICE FOR PROVIDING
INFORMATION ON POSITIONING
OF A MOVEABLE COUPLING OF A
MARINE FLUID LOADING SYSTEM.
(73) FMC Technologies S.A. te 89100
SENS, Frankrijk (FR)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(54) Bicycle disc brake hub.
(47) 19.06.2013
(72) Glass, Oliver te 89077, ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 30.08.2001
(11) EP2280858
(47) 03.07.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 941737
(51) B61F 5/52
B61F 5/36
B61F 3/02
(72) van der Vinne, Ake te 9403 AD,
ASSEN
Casanova, Patrick te 98000
MONACO, Monaco (MC)
(72) LE DEVEHAT, Renaud te F-89260
THORIGNY-SUR-OREUSE, Frankrijk
(FR)
SYLARD, Nicolas te F-89000
AUXERRE, Frankrijk (FR)
(22) 25.06.2002
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(47) 19.06.2013
23 oktober 2013
(51) B64C 9/22
(73) Shimano Inc. Patent and
B64C 9/16
Trademark department te Osaka,
B64C 13/34
Japan (JP)
(11) EP2316727
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Kanehisa, Takanori te SAKAI-SHI,
OSAKA, Japan (JP)
(21) EP09174472.2
(47) 11.10.2006
(54) High-lift device track.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16H 3/00
B62M 9/00
B62M 11/00
(73) Asco Industries te 1930
ZAVENTEM, België (BE)
(54) BOGIE WITH TWO-PART FRAME.
(11) EP2441655
(73) Fiedler, Andreas te 39340
HALDENSLEBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11184890.9
(72) Lauwereys, Guy te 3090,
OVERIJSE, België (BE)
Paulis, Frédéric te 1320,
NODEBAIS (BEAUVECHAIN),
België (BE)
Ramirez Garcia, Miguel te 4041,
MILMORT, België (BE)
Ramirez Ramirez, Juan-Carlos te
4460, GRACE-HOLLOGNE, België
(BE)
Vandegaer, Stijn te 3470, STOKKORTENAKEN, België (BE)
Vandenbulcke, Yvon te 7090,
BRAINE-LE-COMTE, België (BE)
(31) TO20100071
(32) 02.02.2010
(72) Yang, Tai-Her te SI-HU TOWN
DZAN-HWA, Taiwan (TW)
(33) Italië
(47) 19.06.2013
(21) EP09753970.4
(22) 29.05.2009
(31) 102008027129
(32) 30.05.2008
(22) 12.10.2011
(31) 902229
(72) WRITSCHAN, Jörg te 19395 PLAU, (32) 12.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Assembled transmission device
with bi-rotating directional input
(47) 19.06.2013
and constant rotating directional
(51) B62D 55/075
output.
(11) EP2353975
(73) Yang, Tai-Her te SI-HU TOWN
(21) EP11151087.1
DZAN-HWA, Taiwan (TW)
(22) 17.01.2011
(74) ir. Geurts te Den Haag
(54) Device for damping out of bumps (51) B63B 3/48
B63B 29/02
in a tracked vehicle and an
A63C 19/00
associated tracked vehicle.
(11) EP2468619
(73) Oto Melara S.p.A. te 19136 LA
SPEZIA, Italië (IT)
(21) EP10196628.1
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 22.12.2010
(72) La Spina, Giovanni te 19124, LA
SPEZIA, Italië (IT)
(54) Yacht comprising a life-sized
playing field for a game.
(47) 19.06.2013
(73) Oceanco Shipbuilders & Partners
Ltd. te NASSAU, Bahamas (BS)
Winel B.V. te 9403 AD ASSEN
(51) B62H 5/00
(11) EP1820722
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 29.10.2009
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(47) 19.06.2013
(51) B65C 9/18
(11) EP2429908
(21) EP10720062.8
(22) 06.05.2010
(31) 2664771
(32) 13.05.2009
(33) Canada
(54) LABEL APPLICATOR HAVING A
VACUUM BOX.
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
Nummer 43/12
(72) BROAD, Gavin, John te LIBERTY
TOWNSHIP, OHIO 45011,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TECLEAB, Adal te WOODLAWN,
OHIO 45215, Verenigde Staten
van Amerika (US)
DEBRULER, Jason, Lee te WEST
CHESTER, OHIO 45069, Verenigde
Staten van Amerika (US)
155
colour used in tattooing.
(73) Junk, Paul te 6462 AB KERKRADE
(72) Junk, Paul te 6462 AB KERKRADE
(47) 22.05.2013
(51) F25D 3/00
B65D 81/38
(11) EP2200904
(21) EP08830672.5
(47) 04.09.2013
(22) 11.09.2008
(51) B65D 25/20
(31) 993419 P
188565 P
(11) EP2179935
(21) EP09172497.1
(22) 08.10.2009
(31) 202008014116 U
202009008241 U
(32) 23.10.2008
16.06.2009
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(32) 11.09.2007
11.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) INSULATED PALLET SHIPPER.
23 oktober 2013
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) NEELY, D. Joseph te
GERRARDSTOWN, WV 25420,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NEELY, Aaron Brantly te
GERRARDSTOWN, WV 25420,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 26.06.2013
(51) B65G 47/08
B65B 57/14
B65B 25/06
(11) EP2420460
(21) EP11006548.9
(22) 09.08.2011
(73) Cold Chain Technologies, Inc. te
HOLLISTON, MA 01746, Verenigde (31) 102010034676
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(32) 18.08.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) ir. Geurts te Den Haag
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Transport- en opslagbak met
(72)
BANKS,
Mark
te
MILLIS,
MA
(54) Method and apparatus for
transponderchip.
02054, Verenigde Staten van
conveying articles.
bekuplast
Amerika (US)
(73)
Weber Maschinenbau GmbH
Kunststoffverarbeitungs-GmbH te
MUSTAFA, Neritan te MILFORD,
Breidenbach te 35236
49824 RINGE, BONDSREPUBLIEK
MA 01757, Verenigde Staten van
BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
GORDON, Lawrence, A. te
Ir. Lips c.s. te Den Haag
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
SOUTHBOROUGH, MA 01772,
Roelofs, Wilhelm te 49824,
Verenigde
Staten
van
Amerika
(72)
te , Onbekend (ZZ)
RINGE, BONDSREPUBLIEK
(US)
(47) 19.06.2013
DUITSLAND (DE)
(47) 22.02.2012
(47) 26.06.2013
(51) B65D 43/02
(51) B65D 85/816
(51) B65G 47/57
B65G 47/51
(11) EP2394932
(11) EP2321206
(21) EP10306436.6
(21) EP09781254.9
(22) 16.12.2010
(22) 29.07.2009
(31) 1054651
1054652
1054653
(31) 11912008
(11) EP1776286
(21) EP05773895.7
(22) 12.08.2005
(31) 102004039814
(32) 12.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Deep drawing method for
producing a lid and apparatus
therefor.
(32) 11.06.2010
11.06.2010
11.06.2010
(33) Frankrijk
(73) Huhtamaki Alf
Frankrijk
Zweigniederlassung der
Frankrijk
Huhtamaki Deutschland GmbH & (54) Capsule with weakened area.
Co. KG te 56859 ALF/MOSEL,
(73) Frydman, Alain te 75008 PARIS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
(74)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) FRANZEN, Hans te 56859
BULLAY, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Frydman, Alain te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(47) 19.06.2013
(51) B65G 17/38
B65G 17/08
B65G 17/06
(51) B65D 85/00
B65D 77/20
B65D 65/46
A61M 37/00
(47) 05.06.2013
(11) EP1951602
(21) EP06803744.9
(11) EP1524201
(22) 18.09.2006
(21) EP04021119.5
(31) 268730
(22) 06.09.2004
(32) 08.11.2005
(31) 10341227
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 04.09.2003
(54) CONVEYOR BELT.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Ashworth Bros., Inc. te
WINCHESTER, VA 22601,
(54) Disposable, sterile container for
(32) 29.07.2008
(33) Zwitserland
(54) Tussenopslaginrichting en
werkwijze voor het bedrijven van
een dergelijke tussenopslag.
(73) Rotzinger AG te 4303
KAISERAUGST, Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) PHILIPP, Kurt te 79639
GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 19.06.2013
(51) D21F 1/44
B65H 23/04
B42D 15/00
B41F 33/00
(11) EP2496504
(21) EP10776943.2
(22) 28.10.2010
(31) 102009051637
(32) 02.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD AND DEVICE FOR
PRODUCING A CONTINUOUS
PAPER WEB HAVING
WATERMARKS.
Nummer 43/12
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) PRETSCH, Andreas te 83607
HOLZKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RUCK, Jürgen te 83737
IRSCHENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GREGAREK, André te 81671
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OWEGER, Bernd te 83703
GMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WIEDNER, Bernhard te 83714
MIESBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEIM, Manfred te 83646 BAD
TÖLZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.08.2013
(51) B66C 1/62
B66C 1/42
(11) EP2049429
(21) EP06804493.2
(22) 10.11.2006
(31) 2006100677
(32) 08.08.2006
(33) Australië
(54) LIFTING GRAB.
(73) Mcclenaghan, Ian Bruce te
ARMIDALE, NEW SOUTH WALES
2350, Australië (AU)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) SCHAEFFER, Matthew Noel te
ARMIDALE, NEW SOUTH WALES
2350, Australië (AU)
(47) 19.06.2013
(51) C01G
C01G
C01G
C01G
C01G
C01G
C01G
53/11
51/00
23/047
23/00
11/02
1/12
1/02
(11) EP1689680
(21) EP04805646.9
(22) 06.12.2004
(31) 0314259
(32) 04.12.2003
(33) Frankrijk
156
92220 BAGNEUX, Frankrijk (FR)
DUPHIL, Dominique te F-91430
IGNY, Frankrijk (FR)
BORRA, Jean-Pascal te F-78460
CHEVREUSE, Frankrijk (FR)
(47) 31.07.2013
(51) C02F
C02F
C02F
C02F
C02F
C02F
C02F
C02F
9/00
103/36
101/20
1/62
1/52
1/28
1/24
1/00
(11) EP2167432
(21) EP08754380.7
(22) 13.05.2008
(31) 798694
(32) 16.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WASTEWATER MERCURY
REMOVAL PROCESS.
(73) ExxonMobil Research and
Engineering Company te
ANNANDALE, NJ 08801-0900,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
23 oktober 2013
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 19.06.2013
(51) C07C 7/167
C07C 7/163
C07C 5/05
(11) EP2197819
(21) EP08804365.8
(22) 18.09.2008
(31) 07018368
(32) 19.09.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) USE OF A MIXTURE OF AN
ORDERED INTERMETALLIC
COMPOUND AND AN INERT
MATERIAL AS A CATALYST AND
CORRESPONDING
HYDROGENATION PROCESSES.
(73) Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften
e.V. te 80539 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(21) EP05784465.6
(72) ARMBRÜSTER, Marc te 01187
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMIDT, Marcus te 13189
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOVNIR, Kirill te TALLAHASSEE, FL
32311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FRIEDRICH, Matthias te 09496
MARIENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEINHOLD, Karina te 09600
WEISSENBORN-BERTHELSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GRIN, Juri te 01277 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHLÖGL, Robert te 10779
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 15.09.2005
(47) 14.08.2013
(31) 102004045879
(51) C07D 487/04
C07C 233/43
C07C 233/33
C07C 231/12
(72) GUSTAFSSON, Meredith, B. te
BURKE, VA 22015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KAUL, Bal, K. te FAIRFAX, VA
22033, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FOX, Brian, S. te MULLICA HILL, NJ
08064, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MASCIOLA, David, A. te 259910,
Singapore (SG)
WANICHKUL, Bowornsak te
BANGKOK, 10260, Thailand (TH)
(47) 03.07.2013
(51) C07C 7/13
C07C 2/66
C07C 15/073
(11) EP1797024
(32) 20.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PURIFYING SUPPLY
FLOWS CONTAINING AROMATICS
BY MEANS OF ZEOLITES.
(73) Styrolution GmbH te 60325
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) SYNTHESIS OF NANOPARTICLES
WITH A CLOSED STRUCTURE OF
METAL CHALCOGENS HAVING A
(72) HENN, Rolf te 68723
LAMELLAR CRYSTALOGRAPHIC
OFTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
STRUCTURE AND USES THEREOF.
DUITSLAND (DE)
(73) Centre National de la Recherche
MÜLLER, Ulrich te 67435
Scientifique - CNRS te 75794
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
PARIS CEDEX 16, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
STRAUB, Ferdinand te 68766
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(72) BASTIDE, Stéphane Pierre Lange
DUITSLAND (DE)
te F-75011 PARIS, Frankrijk (FR)
DOSCH, Jürgen te 67063
LEVY-CLEMENT, Claude te F-
(11) EP2387557
(21) EP10700974.8
(22) 11.01.2010
(31) 200900089
(32) 13.01.2009
(33) Spanje
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
OF N-[5-(3-DIMETHYLAMINOACRYLOYL)-2-FLUORO-PHENYL]-NMETHYL-ACETAMIDE.
(73) Interquim, S.A. te 08173 SANT
CUGAT DEL VALLÉS, BARCELONA,
Spanje (ES)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) SALLARES ROSELL, Juan te 08226
Nummer 43/12
SANT CUGAT DEL VALLÈS, Spanje
(ES)
MARQUILLAS, Francisco te 08017
BARCELONA, Spanje (ES)
157
23 oktober 2013
SON, Se-Hwan te DAEJEON-CITY
305-340, Zuid-Korea (KR)
HAN, Young-Kyu te DAEJEON-CITY
305-755, Zuid-Korea (KR)
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YUSUFF, Naeem te CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHEN, Zhuoliang te CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LAGU, Bharat te CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 19.06.2013
(47) 19.06.2013
(51) C07D 213/80
A61P 37/00
A61K 31/455
(51) C07D 239/30
A01P 3/00
A01N 43/54
(11) EP2406225
(11) EP2432767
(21) EP10708932.8
(21) EP10720212.9
(22) 11.03.2010
(22) 03.05.2010
(31) 09382031
(31) 179402 P
(32) 13.03.2009
(32) 19.05.2009
(47) 19.06.2013
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ADDITION SALTS OF AMINES
CONTAINING HYDROXYL AND/OR
CARBOXYLIC GROUPS WITH
AMINO NICOTINIC ACID
DERIVATIVES AS DHODH
INHIBITORS.
(54) COMPOUNDS AND METHODS FOR
CONTROLLING FUNGI.
(51) C07D 471/04
A61P 33/00
A61K 31/437
(73) Almirall S.A. te 08022
BARCELONA, Spanje (ES)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73) Dow AgroSciences LLC te
INDIANAPOLIS IN 46268-1054,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DAVIS, George te CARMEL IN
46032, Verenigde Staten van
PEREZ GARCIA, Juan, Bautista te
Amerika (US)
E-08980 SANT FELIU DE
LO, William te FISHERS IN 46037,
LLOBREGAT, Spanje (ES)
Verenigde Staten van Amerika
CARRERA CARRERA, Francesc te
(US)
E-08980 SANT FELIU DE
RENGA, James te INDIANAPOLIS
LLOBREGAT, Spanje (ES)
IN 46220, Verenigde Staten van
GARCIA MARTIN, Digna, José te EAmerika (US)
08980 SANT FELIU DE
TISDELL, Francis te CARMEL IN
LLOBREGAT, Spanje (ES)
46032, Verenigde Staten van
BOIX BERNARDINI, Maria, Carmen
Amerika (US)
te E-08980 SANT FELIU DE
YAP, Maurice te ZIONSVILE IN
LLOBREGAT, Spanje (ES)
46077, Verenigde Staten van
Amerika (US)
26.06.2013
YOUNG, David te CARMEL IN
C07D 235/18
46033, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP1465874
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72)
(47)
(51)
(11)
(21) EP03729561.5
(47) 26.06.2013
(22) 17.01.2003
(51) C07D 471/04
C07D 413/14
C07D 403/12
(32) 18.01.2002
C07D 401/14
(33) Zuid-Korea
C07D 401/12
A61P 35/00
(54) NEW MATERIAL FOR
A61K 31/506
TRANSPORTING ELECTRONS AND
A61K 31/501
ORGANIC ELECTROLUMINESCENT
DISPLAY USING THE SAME.
(11) EP2318389
(31) 2002003025
(73) LG Chem, Ltd. te SEOUL 150-721, (21) EP09780696.2
Zuid-Korea (KR)
(22) 16.07.2009
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 81900 P
(72) YOON, Seok-Hee te YUSEONG-GU,
DAEJEON-CITY 305-503, ZuidKorea (KR)
BAE, Jae-Soon te DAEJEON-CITY
305-761, Zuid-Korea (KR)
LEE, Youn-Gu te SEOUL 121-210,
Zuid-Korea (KR)
IM, Sung-Gap te CAMBRIDGE, MA
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LEE, Jae-Chol te DAEJEON-CITY
305-340, Zuid-Korea (KR)
KIM, Ji-Eun te YUSEONG-GU,
DAEJEON-CITY 305-340, ZuidKorea (KR)
KIM, Kong-Kyeom te DAEJEONCITY 305-761, Zuid-Korea (KR)
(32) 18.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1973910
(21) EP07702185.5
(22) 24.01.2007
(31) 200610003229
200610065001
200610122000
(32) 27.01.2006
15.03.2006
30.08.2006
(33) China
China
China
(54) PYRROLO[3,2-C]PYRIDINE-4-ONE
2-INDOLINONE PROTEIN KINASE
INHIBITORS.
(73) Shanghai Hengrui Pharmaceutical
Co. Ltd. te MINHANG DISTRICT
SHANGHAI 200-245, China (CN)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) TANG, Peng Cho te SHANGHAI
200245, China (CN)
SU, Yidong te SHANGHAI 200245,
China (CN)
ZHANG, Lei te SHANGHAI
200245, China (CN)
XIAO, Lu te SHANGHAI 200245,
China (CN)
(47) 26.06.2013
(51) C07D 491/22
A61P 35/00
A61P 33/00
A61P 31/12
A61K 31/4375
(11) EP2112154
(21) EP09162737.2
(22) 28.05.2003
(31)
(54) PYRIDAZINE DERIVATIVES AS SMO (32)
INHIBITORS.
(33)
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
(54)
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) HE, Feng te PUDONG NEW AREA
SHANGHAI 201203, China (CN)
PEUKERT, Stefan te CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MILLER-MOSLIN, Karen te
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
RM20020306
31.05.2002
Italië
Esters in position 20 of
camptothecins.
(73) SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A. te
00144 ROME, Italië (IT)
Istituto Nazionale Per Lo Studio E
La Cura Dei Tumori te 20133
MILAN, Italië (IT)
(72) Marzi, Mauro te I-00040 POMEZIA
(ROMA), Italië (IT)
Nummer 43/12
Alloatti, Domenico te I-00040
POMEZIA (ROMA), Italië (IT)
Pisano, Claudio te I-00040
POMEZIA (ROMA), Italië (IT)
Tinti, Maria Ornella te I-00040
POMEZIA (ROMA), Italië (IT)
Vesci, Loredana te I-00040
POMEZIA (ROMA), Italië (IT)
Zunino, Franco te I-20133
MILANO, Italië (IT)
158
Portugal (PT)
(47) 19.06.2013
23 oktober 2013
(47) 14.08.2013
(22) 14.05.2010
(51) G01N 33/53
C12Q 1/68
C12N 15/11
C07K 16/18
C07K 14/435
A61K 48/00
A61K 39/35
A61K 38/17
(47) 24.07.2013
(31) 2009118726
(11) EP1612219
(51) C08F
C08F
C08F
C07F
C07F
C07F
C07F
(32) 15.05.2009
(21) EP04015448.6
(33) Japan
(22) 01.07.2004
4/643
4/642
10/00
7/00
5/00
19/00
17/00
(11) EP2164855
(21) EP08827999.7
(22) 03.07.2008
(51) C07H 19/06
A61P 35/00
A61K 31/7068
(11) EP2431376
(21) EP10774734.7
(54) NOVEL STABLE CRYSTAL OF 1-(2'- (54) Allergen from house-dust mites.
CYANO-2'-DEOXY-BETA -D(73) BIOMAY AG te 1090 WIEN,
ARABINOFURANOSYL)CYTOSINE
Oostenrijk (AT)
MONOHYDROCHLORIDE.
(74) Drs. Quintelier te DIEGEM
(73) Delta-Fly Pharma, Inc. te
(72) Valenta, Rudolf te 2604
TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA
THERESIENFELD, Oostenrijk (AT)
771-0116, Japan (JP)
Valent, Peter te 1180 WIEN,
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) WATANABE, Shotaro te KODAMAGUN SAITAMA 367-0241, Japan
05.07.2007
(JP)
Frankrijk
HATAKEYAMA, Takahiro te
KODAMA-GUN SAITAMA 367NOVEL COMPLEXES AND METHOD
0241, Japan (JP)
FOR SYNTHESIS OF GROUP 4
ORGANOMETALLICS GRAFTED ON (47) 14.08.2013
ANIONS. METHOD FOR
(51) C12N 9/90
OLIGOMERISATION AND
C12N 9/12
POLYMERISATION OF OLEFINS.
C12N 1/21
IFP Energies nouvelles te 92852
C07H 21/04
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
(11) EP2338895
Frankrijk (FR)
(31) 0704935
(32)
(33)
(54)
(73)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP10183744.1
(72) BIBAL, Christine te 81100
CASTRES, Frankrijk (FR)
SANTINI, Catherine te F-39660
COLLONGES AU MONT D'OR,
Frankrijk (FR)
CHAUVIN, Yves te F-78230 LE
PECQ, Frankrijk (FR)
OLIVIER-BOURBIGOU, Hélène te
F-69230 SAINT GENIS LAVAL,
Frankrijk (FR)
VALLEE, Christophe te 38360
SASSENAGE, Frankrijk (FR)
(22) 03.05.2004
(47) 19.06.2013
(51) C07H 17/08
A61K 31/70
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(31) 467727 P
(32) 02.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Genetically modified yeast
species and fermentation
processes using genetically
modified yeast.
Oostenrijk (AT)
Weghofer, Margit te 1040 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Vrtala, Susanne te 1210 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Krauth, Maria-Theresia te 2512
TRIBUSWINKEL, Oostenrijk (AT)
(47) 31.03.2010
(51) G06F 19/10
C12P 21/02
C12N 15/27
C07K 14/535
A61K 47/48
A61K 38/19
(11) EP2345724
(21) EP10011853.8
(22) 27.01.1994
(31) 10099
(32) 28.01.1993
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) G-CSF analog compositions and
methods.
(73) Cargill, Incorporated te WAYZATA, (73) Amgen Inc. te THOUSAND OAKS,
CA 91320-1799, Verenigde Staten
MN 55391, Verenigde Staten van
van Amerika (US)
Amerika (US)
(74)
ir. Geurts te Den Haag
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Rajgarhia, Vineet te KINGSPORT,
TN 37660, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP2358732
Koivuranta, Kari te 00640
EP09745198.3
HELSINKI, Finland (FI)
23.10.2009
Pentillä, Merja te 00210
HELSINKI, Finland (FI)
108046 P
Ilmen, Marja te 00320 HELSINKI,
24.10.2008
Finland (FI)
Verenigde Staten van Amerika
Suominen, Pirkko te MAPLE
GROVE, MN 55311, Verenigde
Method of synthesizing macrolide
Staten van Amerika (US)
compounds.
Aristidou, Aristos te MAPLE
Merial Ltd. te DULUTH, GA 30096,
GROVE, MN 55311, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
Miller, Chris te COTTAGE GROVE,
ir. Jansen c.s. te Den Haag
MN 55016, Verenigde Staten van
MENDES, Zita te P-1000-260
Amerika (US)
LISBOA, Portugal (PT)
Olson, Stacey te ST. BONIFACIUS,
HENRIQUES, Antonio, Carlos,
MN 55375, Verenigde Staten van
Silva te P-2625-480 FORTE DA
Amerika (US)
CASA, Portugal (PT)
Ruohonen, Laura te 00200
HEGGIE, William te CABANAS,
HELSINKI, Finland (FI)
(72) Osslund, Timothy te CAMARILLO
CALIFORNIA 93010, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 03.07.2013
(51) C07K 14/79
A61P 19/10
A61P 19/00
A61K 38/40
A23J 1/20
(11) EP1490404
(21) EP02758971.2
(22) 29.07.2002
(31) 51812102
(32) 03.04.2002
(33) Nieuw-Zeeland
(54) LACTOFERRIN.
(73) Auckland Uniservices Limited te
AUCKLAND 1010, Nieuw-Zeeland
(NZ)
Nummer 43/12
(72) CORNISH, Jillian te NEWMARKET,
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
REID, Ian Reginald te MOUNT
ALBERT, AUCKLAND, NieuwZeeland (NZ)
PALMANO, Kay Patricia te
PALMERSTON NORTH, NieuwZeeland (NZ)
HAGGARTY, Neill Ward te
PALMERSTON NORTH, NieuwZeeland (NZ)
(47) 21.08.2013
(51) C12N 15/13
C07K 16/08
A61P 31/22
A61K 39/42
(11) EP2118140
(21) EP08737590.3
(22) 03.01.2008
(31) 0700133
(32) 04.01.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) HUMAN CYTOMEGALOVIRUS
NEUTRALISING ANTIBODIES AND
USE THEREOF.
(73) Institute for Research in
Biomedicine te 6500
BELLINZONA, Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) LANZAVECCHIA, Antonio te 6500
BELLINZONA, Zwitserland (CH)
MACAGNO, Annalisa te 6500
BELLINZONA, Zwitserland (CH)
(47) 19.06.2013
(51) C07K 16/28
C07K 16/22
A61P 35/00
A61K 39/395
A61K 33/24
(11) EP2207809
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
HETTMANN, Thore te 80639
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FOORD, Orit te FOSTER CITY, CA
94404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZWICK-WALLASCH, Esther te
82131 GAUTING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 03.07.2013
(51) C07K 16/46
C07K 16/42
C07K 16/32
C07K 16/30
C07K 16/28
C07K 16/10
C07K 16/08
C07K 14/705
A61P 35/02
A61P 35/00
A61P 31/14
A61P 31/12
A61K 39/395
(11) EP2155783
23 oktober 2013
(47) 31.07.2013
(51) D01F 2/10
D01F 2/00
D01F 1/10
C08K 3/38
C08K 3/30
C08K 3/28
C08K 3/10
C08K 3/04
C08B 1/00
(11) EP2178958
(21) EP08782816.6
(22) 14.08.2008
(31) 12842007
(32) 16.08.2007
(33) Oostenrijk
(54) MIXTURE, ESPECIALLY SPINNING
SOLUTION.
(73) Helfenberger Immobilien LLC &
Co Textilforschungs- und
Entwicklungs KEG te 4184
HELFENBERG, Oostenrijk (AT)
(21) EP08735001.3
(72) GLASER, Josef te A-4184
HELFENBERG, Oostenrijk (AT)
(22) 03.04.2008
(47) 15.05.2013
(31) 07006990
07006988
931688 P
08004741
(51) C08F 6/16
C08F 2/26
C08F 14/26
(32) 03.04.2007
03.04.2007
24.04.2007
13.03.2008
(21) EP06822003.7
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) CROSS-SPECIES-SPECIFIC CD3EPSILON BINDING DOMAIN.
(11) EP1942118
(22) 20.10.2006
(31) 2005310828
(32) 26.10.2005
(33) Japan
(54) FLUORORESIN WITH LOW
FLUORINE-CONTAINING
EMULSIFIER RESIDUAL AND
METHOD FOR PRODUCING SAME.
(73) Amgen Research (Munich) GmbH (73) Asahi Glass Company, Limited te
te 81477 MÜNCHEN,
CHIYODA-KU TOKYO 100-8405,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan (JP)
26.09.2008
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
07018946
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
975485 P
(72) MATSUOKA, Yasuhiko te CHIYODA(72) KLINGER, Matthias te 82205
KU, TOKYO 1008405, Japan (JP)
26.09.2007
GILCHING, BONDSREPUBLIEK
HIGUCHI, Shinya te CHIYODA-KU,
26.09.2007
DUITSLAND (DE)
TOKYO 1008405, Japan (JP)
Europees Octrooi Bureau
RAUM, Tobias te 81925
HOSHIKAWA, Jun te CHIYODA-KU,
Verenigde Staten van Amerika
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
TOKYO 1008405, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
HEPARIN-BINDING EPIDERMAL
KAMIYA, Hiroki te CHIYODA-KU,
RAU, Doris te 82008
GROWTH FACTOR-LIKE GROWTH
TOKYO 1008405, Japan (JP)
UNTERHACHING,
FACTOR ANTIGEN BINDING
(47)
11.09.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PROTEINS.
(DE)
(51) C09D 175/04
U3 Pharma GmbH te 82152
MANGOLD, Susanne te 81476
C08G 18/76
MARTINSRIED, BONDSREPUBLIEK
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
C08G 18/36
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
C08G 18/34
Amgen Inc. te THOUSAND OAKS,
KISCHEL, Roman te 85757
C08G 18/32
CA 91320-1799, Verenigde Staten
KARLSFELD, BONDSREPUBLIEK
C08G 18/08
van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2173783
ir. Geurts te Den Haag
LUTTERBÜSE, Ralf te 82061
(21)
EP08786392.4
ROTHE, Mike te 82152 KRAILING,
NEURIED, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(22) 24.07.2008
(DE)
HOFFMANN, Patrick te 83670 BAD (31) 07014578
PRENZEL, Norbert te 82152
HEILBRUNN, BONDSREPUBLIEK
(32) 25.07.2007
KRAILING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
KUFER, Peter te 85368
(33) Europees Octrooi Bureau
BORGES, Eric te 2344 MARIA
MOOSBURG, BONDSREPUBLIEK
(54) SELF-CROSSLINKING BINDERS.
ENZERSDORF, Oostenrijk (AT)
DUITSLAND (DE)
(21) EP08802677.8
(22)
159
Nummer 43/12
160
(73) Cytec Austria GmbH te 8402
WERNDORF, Oostenrijk (AT)
(21) EP07860791.8
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 20070117717
(72) SCHAFHEUTLE, Markus te A-8043
GRAZ, Oostenrijk (AT)
ARZT, Anton te A-8430 NEUTILLMITSCH, Oostenrijk (AT)
DELLINGER, Susanne te A-8020
GRAZ, Oostenrijk (AT)
GSÖLL, Hannelore te A-8055
GRAZ, Oostenrijk (AT)
(47) 19.06.2013
(51) C08J 9/00
C08G 18/48
C08G 101/00
(11) EP1940902
(21) EP06765319.6
(22) 21.08.2006
(31) 0517157
(32) 20.08.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) HYDRATABLE POLYMER
MATERIALS.
(73) Smart Tech Ltd. te GLASGOW G61
3NY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) GRAHAM, Neil Bonnett te
GLASGOW G61 3NY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
FRASER, John Angus te GLASGOW
G3 8SE, GROOT BRITTANNIË (GB)
RASHID, Abdul te GLASGOW G43
2AN, GROOT BRITTANNIË (GB)
MARTIN, Charles te GLASGOW
G75 0JU, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(32) 19.11.2007
(33) Zuid-Korea
(54) NON-HALOGEN FLAMEPROOF
POLYCARBONATE RESIN
COMPOSITION.
Amerika (US)
(72) IU, Kai-Kong te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92127-1899,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 04.09.2013
(51) C09J 123/08
C09J 11/06
(11) EP2132275
(73) CHEIL INDUSTRIES INC. te GUMISI GYEONGSANGBUK-DO 730-710, (21) EP08744914.6
Zuid-Korea (KR)
(22) 02.04.2008
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 732242
(72) LEE, Min Soo te ANSAN-SI
GYEONGGI-DO 426-730, ZuidKorea (KR)
JOO, Beom Jun te SEOUL 138-743,
Zuid-Korea (KR)
HONG, Sang Hyun te SEOUL 135080, Zuid-Korea (KR)
LEE, Byun Kun te GUNPO-SI
GYEONGGI-DO 435-010, ZuidKorea (KR)
(47) 24.07.2013
(51) C09B 61/00
C09B 59/00
A23L 2/58
A23L 1/275
A23C 9/13
(11) EP2125964
(21) EP08799855.5
(22) 17.03.2008
(31) 0754106
(32) 28.03.2007
(33) Frankrijk
(32) 03.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HOT MELT ADHESIVE.
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) GONG, Lie-zhong te
BRIDGEWATER, NJ 08807,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HANER, Dale, L. te RINGWOOD,
NJ 07456, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PAUL, Charles, W. te MADISON, NJ
07940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HE, Qiwei te BELLE MEAD, NJ
07940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NARTHANA, Abhi te BELLE MEAD,
NJ 08502, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) MODIFICATION OF THE COLOR
(47) 19.06.2013
HUE OF ANTHOCYANINS FOR THE
(51) F23G 7/06
OBTENTION OF COLORING
F23G 5/08
C08G 69/48
SUBSTANCES.
C10J 3/18
C08G 69/10
(73) Diana Naturals te 35560
B01J 19/08
A61K 9/51
BAZOUGES LA PEROUSE,
B01D 53/32
A61K 47/42
Frankrijk (FR)
A61K 47/34
(11) EP1501622
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
EP1511790
(21) EP03722128.0
(72) INISAN, Claude te 35830 BETTON,
EP03740692.3
(22) 06.05.2003
Frankrijk (FR)
03.06.2003
(31) 378357 P
BESNARD, Matthieu te 35340
LIFFRE, Frankrijk (FR)
0207008
(32) 08.05.2002
BAHU, Cécile te 35133 SAINT
07.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
ETIENNE EN COGLES, Frankrijk
Frankrijk
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(FR)
TREATING OFF-GAS FROM A
MEGARD,
Denis
te
35460
SAINT
POLYAMINOACIDS
WASTE TREATMENT SYSTEM.
BRICE EN COGLES, Frankrijk (FR)
FUNCTIONALIZED BY ALPHA
TOCOPHEROL AND USES
(73)
Chan, Benjamin Chun Pong te
(47) 19.06.2013
THEREOF, PARTICULAR FOR
WILLOWDALE, ONTARIO M2H
(51) C09D 11/10
THERAPEUTIC APPLICATIONS.
2N3, Canada (CA)
Lau, Edmund Kin On te HONG
FLAMEL TECHNOLOGIES te 69200 (11) EP2118215
KONG, China (CN)
VÉNISSIEUX, Frankrijk (FR)
(21) EP08713933.3
(72) CHAN, Benjamin, Chun, Pong te
drs. Quintelier te DIEGEM
(22) 23.01.2008
WILLOWDALE, ONTARIO M2H
CHAN, You-Ping te F-69008 LYON, (31) 698492
2N3, Canada (CA)
Frankrijk (FR)
(32) 25.01.2007
(47)
14.08.2013
ANGOT, Stéphanie te F-33200
(33) Verenigde Staten van Amerika
BORDEAUX, Frankrijk (FR)
(51) C11D 3/22
BREYNE, Olivier te F-69004 LYON, (54) POLYURETHANE WITH FLOURO(11) EP2272941
DIOLS SUITABLE FOR INK-JET
Frankrijk (FR)
(21) EP10188928.5
PRINTING.
10.07.2013
(22) 20.06.2008
(73) Hewlett-Packard Development
C08L 69/00
Company, L.P. te HOUSTON, TX
(54) Laundry composition.
EP2215163
77070, Verenigde Staten van
(47) 26.06.2013
(51)
(22) 31.12.2007
23 oktober 2013
Nummer 43/12
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) Lant, Neil Joseph te NEWCASTLE
UPON TYNE, NE3 5RP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 14.08.2013
(51) C12N 1/04
C12N 1/00
(11) EP1587909
(21) EP04703147.1
(22) 19.01.2004
(31) 03001442
(32) 22.01.2003
161
A61K 35/74
A23L 1/30
(11) EP2046943
(21) EP07746512.8
(22) 14.05.2007
(31) 20060073722
(32) 04.08.2006
(73)
(74)
(72)
(51) C12N 1/20
C12N 1/00
(11) EP2374869
(21) EP05737266.6
(22) 26.04.2005
(31) 2004134464
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) MIZUGUCHI, Ryoko te
NAGAHAMA-SHI, SIGA 5260031,
Japan (JP)
MORI, Shigeharu te AICHI 4600003, Japan (JP)
TOUMOTO, Atsuki te
KAKAMIGAHARA-SHI, GIFU
5090108, Japan (JP)
ANDO, Kei-ichi te AICHI 460-0003,
Japan (JP)
YUUKI, Kensuke te
KAKAMIGAHARA-SHI, GIFU
5090108, Japan (JP)
(54) LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED (33) Japan
FROM MOTHER'S MILK WITH
(54) AMP DEAMINASE ORIGINATING IN
PROBIOTIC ACTIVITY AND
STREPTOMYCES AND UTILIZATION
INHIBITORY ACTIVITY AGAINST
THEREOF.
BODY WEIGHT AUGMENTATION.
(73) Amano Enzyme Inc. te NAGOYA(73) Bioneer Corporation te DAEJON
SHI, AICHI 460-0003, Japan (JP)
306-220, Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
C12N
C12N
C12N
C12N
A01H
15/82
15/70
15/63
15/54
5/00
(21) EP09830560.0
(11) EP1151085
(22) 01.12.2009
(21) EP00910648.5
(31) 20080120899
(22) 07.02.2000
(32) 02.12.2008
(31) 19905069
(33) Zuid-Korea
(32) 08.02.1999
(54) EFFECTIVE CONTROL OF VIRAL
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PLANT DISEASE WITH STRAINS OF
(54) NUCLEIC ACID MOLECULES
PSEUDOMONAS OLEOVORANS.
ENCODING ALTERNANSUCRASE.
(73) Lee, Yong Jin te SEOUL 137-070,
(73)
Bayer BioScience GmbH te
Zuid-Korea (KR)
Potsdam, BONDSREPUBLIEK
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
DUITSLAND (DE)
Max-Planck-Gesellschaft zur
(72) HWANG, In Cheon te GYEONGJUFörderung Max-PlanckSI GYEONGSANGBUK-DO 780-130,
Gesellschaft zur Förderung der
Zuid-Korea (KR)
Wissenschaften e.V. te ,
JANG, Cheol te GYEONGJU-SI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GYEONGSANGBUK-DO 780-130,
(DE)
Zuid-Korea (KR)
KIM, Nam Gyu te DAEJEON 300(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
430, Zuid-Korea (KR)
KIM, Hyeong Min te GYEONGJU-SI (72) WELSH, Thomas te D-12103
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
GYEONGSANGBUK-DO 780-050,
DUITSLAND (DE)
Zuid-Korea (KR)
QUANZ, Martin te D-10997
LEE, Yong Jin te SEOUL 137-070,
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Zuid-Korea (KR)
DUITSLAND (DE)
LEE, Byung Man te SEOUL 137te , Onbekend (ZZ)
764, Zuid-Korea (KR)
(47) 31.08.2005
(47) 14.08.2013
(51) C12R 1/225
C12N 15/31
C12N 1/20
C07K 14/335
(11) EP1760148
(32) 28.04.2004
(72) KANG, Ji Hee te BUSAN 601-817,
Zuid-Korea (KR)
STORAGE STABLE FROZEN
YOU, Byeung Il te DAEJEON 306LACTIC ACID BACTERIA CULTURE.
776, Zuid-Korea (KR)
Chr. Hansen A/S te 2970
YUN, Sung Il te ASAN-SI
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
CHUNGCHEONGNAM-DO 336892, Zuid-Korea (KR)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
PARK, Han Oh te DAEJEON 305BISGAARD-FRANTZEN, Hans te
761, Zuid-Korea (KR)
DK-2610 RØDOVRE, Denemarken
(47) 19.06.2013
(DK)
KRINGELUM, Børge, Windel te DK- (51) C12P 21/02
2750 BALLERUP, Denemarken
C12P 19/18
(DK)
C12P 19/04
KNAP, Inge te DK-3520 FARUM,
C12N 9/10
Denemarken (DK)
C12N 5/10
(47) 19.06.2013
C12N 1/21
C12N 1/19
C12N 1/15
(33) Zuid-Korea
(33) Europees Octrooi Bureau
(54)
23 oktober 2013
(51) C12P 19/32
C12P 1/00
C12N 9/78
C12N 5/10
C12N 15/31
(47) 26.06.2013
(51) C12Q 1/02
C12P 21/08
C12N 5/00
C12N 15/09
C07K 16/28
(11) EP2161336
(21) EP09013687.0
(22) 02.05.2006
(31) 679466 P
738434 P
748919 P
(32) 09.05.2005
21.11.2005
08.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Human monoclonal antibodies to
programmed death 1(PD-1) and
methods for treating cancer using
anti-PD-1 antibodies alone or in
combination with other
immunotherapeutics.
(73) ONO Pharmaceutical Co., Ltd. te
OSAKA-SHI, OSAKA 541-8526,
Japan (JP)
Medarex, Inc. te PRINCETON, NJ
08543, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Korman, Alan, J. te REDWOOD
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Srinivasan, Mohan te REDWOOD
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Wang, Changyu te REDWOOD
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nummer 43/12
Selby, Mark. J. te REDWOOD CITY,
CA 94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Chen, Bing te REDWOOD CITY, CA
94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Cardarelli, Josephine M. te
REDWOOD CITY, CA 94063,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Huang, Haichun te REDWOOD
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
162
C07K 14/47
A01K 67/027
23 oktober 2013
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) MAPLES, Brian, K. te SAN DIEGO,
CA 92130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP02724686.7
HOLMBERG, Rebecca, C. te
02.05.2002
ROCKVILLE, MD 20850, Verenigde
2001146338
Staten van Amerika (US)
MILLER, Andrew, P. te SAN DIEGO,
16.05.2001
CA 92126, Verenigde Staten van
Japan
Amerika (US)
NONHUMAN MODEL ANIMAL OF
PROVINS, Jarrod te DANA POINT,
OLIGODENDROCYTE
CA 92629, Verenigde Staten van
DEVELOPMENT DISABILITY.
Amerika (US)
ROTH, Richard te SAN DIEGO, CA
Japan Science and Technology
92130, Verenigde Staten van
Agency te Saitama, Japan (JP)
Amerika (US)
TAKAI, Toshiyuki te SENDAI-SHI,
MANDELL, Jeffrey te LA JOLLA, CA
MIYAGI 981-0872, Japan (JP)
92037, Verenigde Staten van
ASO, Hiroaki te TOKYO 173-0015,
Amerika (US)
Japan (JP)
FUJIWARA, Michihiro te FUKUOKA (47) 21.08.2013
814-0133, Japan (JP)
(51) D04H 3/00
D01D 5/42
10.07.2013
(11) EP1388283
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 31.07.2013
(73)
(51) C12N 15/80
C12N 15/113
(72)
(11) EP2097525
(21) EP07865933.1
(22) 20.12.2007
(31) 876895 P
(32) 21.12.2006
(47)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 33/53
C12P 21/06
C12N 1/20
C12N 1/00
C07H 21/04
A61K 39/02
(11) EP1740748
(73) Novozymes Inc. te DAVIS, CA
95618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1546357
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP03742308.4
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 392632 P
(72) BRODY, Howard te DAVIS, CA
95616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOYER, Donna te DAVIS, CA
95616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FISHER, Amanda te DAVIS, CA
95616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 28.06.2002
(54) FIBERS, NONWOVENS AND
ARTICLES CONTAINING
NANOFIBERS PRODUCED FROM
BROAD MOLECULAR WEIGHT
DISTRIBUTION POLYMERS.
(54) METHODS OF REDUCING OR
ELIMINATING EXPRESSION OF
GENES IN FILAMENTOUS FUNGAL
STRAINS BY TRANSITIVE RNA
INTERFERENCE.
(47) 19.06.2013
(51) C12N 15/75
(11) EP2104739
(21) EP07874376.2
(22) 19.12.2007
(31) 876894 P
(32) 21.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODIFIED MESSENGER RNA
STABILIZING SEQUENCES FOR
EXPRESSING GENES IN
BACTERIAL CELLS.
(73) Novozymes Inc. te DAVIS, CA
95618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) THOMAS, Michael te DAVIS, CA
95616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ERICHSEN, Gloria te I-60035
ANCONA, Italië (IT)
WIDNER, William te DAVIS, CA
95616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 19.06.2013
(51) C12N 15/85
(22) 27.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMMUNOGENIC MYCOPLASMA
HYOPNEUMONIAE POLYPEPTIDES.
(21) EP05736893.8
(22) 19.04.2005
(31) 563330 P
(32) 19.04.2004
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Iowa State University Research
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
Foundation, Inc. te AMES, IA
50011-2131, Verenigde Staten
(72) BOND, Eric, Bryan te MAINEVILLE,
van Amerika (US)
OH 45039, Verenigde Staten van
Department of Agriculture for and
Amerika (US)
on Behalf of the State of New
CHHABRA, Rajeev te MASON, OH
South Wales te ORANGE, NSW
45040, Verenigde Staten van
2800, Australië (AU)
Amerika (US)
ISELE, Olaf, Erik, Alexander te
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
WEST CHESTER, OH 45069,
(72) MINION, Chris, F. te AMES, IA
Verenigde Staten van Amerika
50010, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
XU, Han te MAINEVILLE, OH
DJORDJEVIC, Steven P. te EMU
45039, Verenigde Staten van
HEIGHTS, NSW 2750, Australië
Amerika (US)
(AU)
(47) 07.08.2013
(47) 07.08.2013
(51) E02D 17/08
(51) C12Q 1/68
(11) EP2369061
(11) EP2181196
(21) EP11157825.8
(21) EP08781827.4
(22) 11.03.2011
(22) 14.07.2008
(31) 202010000447 U
(31) 778018
(32) 23.03.2010
(32) 14.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Shoring device for shoring in
(54) NICKING AND EXTENSION
trenches.
AMPLIFICATION REACTION FOR
(73) ThyssenKrupp Bauservice GmbH
THE EXPONENTIAL
te 41836 HÜCKELHOVEN,
AMPLIFICATION OF NUCLEIC
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ACIDS.
(DE)
(73) Ionian Technologies, Inc. te SAN
(74) ir. Veldman-Dijkers te SITTARDDIEGO, CA 92121, Verenigde
GELEEN
Staten van Amerika (US)
Nummer 43/12
(72) Heß, Wilhelm te 51789 LINDLAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 19.06.2013
(51) E04B 7/04
E04B 2/82
E04B 2/74
(11) EP2163699
(21) EP09009325.3
(22) 17.07.2009
(31) 202008009638 U
102008033706
202009004731 U
(32) 15.09.2008
15.09.2008
23.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Connection profile.
(73) Protektorwerk Florenz Maisch
GmbH & Co. KG te 76571
GAGGENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Waibel, Martin te 76571
GAGGENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 26.06.2013
(51) F16L 37/23
F16L 37/092
E21B 43/10
E21B 17/08
E21B 17/06
163
(73) Nuovo Pignone S.p.A. te 50127
FLORENCE, Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(51) F02K 3/08
F02C 3/16
F01D 9/06
F01D 5/18
F01D 5/14
(73) Bronswerk Radiax Technology B.V.
te 3862 CG NIJKERK
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) EP07726359.8
(22) 13.02.2007
(47) 19.06.2013
(31) 06008319
(51) F16F 9/54
(32) 21.04.2006
(11) EP2079940
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP08707769.9
(54) TURBINE BLADE.
(22) 19.02.2008
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102007014124
(72) BEECK, Alexander Ralph te
ORLANDO, FL 32828, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HOFFMANN, Stefan te 35119
ROSENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) SHOCK ABSORBERS.
(47) 19.06.2013
(21) EP09170773.7
(11) EP2339152
(22) 18.09.2009
(21) EP09180646.3
(31) 238992
(22) 23.12.2009
(54) Smooth bore latch for tie back
receptacle extension.
(54) CONICAL SCREW COUPLING.
(72) BERTELS, Augustinus, Wilhelmus,
Maria te NL-6865 CL
DOORWERTH
(11) EP2010757
(11) EP2169177
(33) Verenigde Staten van Amerika
F16B 33/02
(11) EP2268930
(21) EP09727316.3
(72) Baldaccini, Moreno te 55015,
(22) 02.04.2009
MONTECARLO (LUCCA), Italië (IT)
De Prosperis, Roberto te 50121, (31) 2001433
(32) 02.04.2008
FIRENZE, Italië (IT)
(33) Nederland
(47) 17.07.2013
(51) F02D
F02D
F02D
F02D
(32) 26.09.2008
23 oktober 2013
41/24
41/14
41/00
21/08
(32) 23.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) SAF-HOLLAND GmbH te 63856
BESSENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) SCHEWERDA, Steffen te 63739
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 14.07.2010
(51) F16K 7/06
(11) EP2273165
(21) EP10012510.3
(54) Method and device for controlling (22) 01.10.2004
(31) 953704
an EGR system in a combustion
508158 P
engines.
(32) 29.09.2004
(73) FPT Motorenforschung AG te
02.10.2003
9320 ARBON, Zwitserland (CH)
(73) HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
INC. te DALLAS, TX 75381-9052, (74) Drs. Jilderda te Utrecht
Verenigde Staten van Amerika
(72) Auckenthaler, Theophil te 9011
(US)
ST. GALLEN, Zwitserland (CH)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Pinch faucet.
(73) Anheuser-Busch, LLC te ST. LOUIS
MO 63118, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(47) 19.06.2013
(72) Watson, Brock W. te
CARROLLTON, TX 75006,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F16B 7/04
(47) 03.07.2013
(22) 06.02.2009
(51) F02C 7/18
F01D 5/08
F01D 25/12
(31) 08002331
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1862639
(72) Spray, Richard te ST. LOUIS
MISSOURI 63129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
McAffee, Rex Lloyd te OLATHE
KANSAS 66061, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(54) Klemconnector.
(21) EP07109019.5
(47) 19.06.2013
(22) 26.05.2007
(73) Hestex Systems B.V. te 7332 BE
APELDOORN
(31) MI20061086
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) F16L 21/06
F16L 21/02
F16L 17/04
(32) 01.06.2006
(11) EP2494249
(72) OFFENBROICH, Adrian te 40217
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (21) EP10771583.1
DUITSLAND (DE)
(22) 06.10.2010
(47) 19.06.2013
(31) 607069
(51) F16L 15/06
(33) Italië
(54) Device for optimizing cooling in
gas turbines.
(11) EP2238358
(21) EP09707989.1
(32) 08.02.2008
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Nummer 43/12
164
(32) 28.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PIPE COUPLING WITH SEAL
PRESSING DEVICE.
(47)
(72) KRAUSZ, Eliezer te 64238 TEL
AVIV, Israël (IL)
CHIPROOT, Avi te 44278 KFARSABA, Israël (IL)
(31)
(47) 19.06.2013
(54)
(51) F16L 37/092
F16L 37/088
F16L 33/22
(73)
(51)
(73) Krausz Industries Development
(11)
Ltd. te 66559 TEL AVIV, Israël (IL) (21)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(22)
(33)
(21) EP06726559.5
(22) 29.03.2006
(32) 29.03.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) TUBE COUPLING DEVICE.
(73) Pegler Yorkshire Group Limited te
STOURTON LEEDS WEST
YORKSHIRE LS10 1RT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
PENNSYLVANIA 18049, Verenigde (22) 04.12.2008
Staten van Amerika (US)
(31) 992251 P
19.06.2013
32538
32540
F23D 14/22
32545
EP2510283
(32) 04.12.2007
EP10787770.6
15.02.2008
15.02.2008
08.12.2010
15.02.2008
09178385
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
BURNER UNIT FOR STEEL MAKING
FACILITIES.
(54) COMPUTER READABLE STORAGE
MEDIUM STORING
Paul Wurth Refractory &
INSTRUCTIONS, A SYSTEM, AND
Engineering GmbH te 55252
METHOD FOR APPLYING
MAINZ-KASTEL,
CLOTHOID CURVE VALUES TO
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ROADWAYS IN A GEOGRAPHIC
(DE)
DATA INFORMATION SYSTEM.
Paul Wurth S.A. te 1122
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(73) TomTom North America Inc. te
LEBANON, NH 03766-1445,
ir. Jansen c.s. te Den Haag
Verenigde Staten van Amerika
MÜNZER, Johannes te 65307 BAD
(US)
SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK
(32) 08.12.2009
(11) EP1872044
(31) 0506161
(74)
(72)
DUITSLAND (DE)
ESCHMANN, Friedrich te 65474
BISCHOFSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ALLMANNSDÖRFER, Ralf te 55252
MAINZ-KASTEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) EVANS, Karl Andrew c/o Yorkshire
Fittings Limited te YORKSHIRE
LS10 1NA, GROOT BRITTANNIË
(47) 03.07.2013
(GB)
RAPER, Nigel Paul c/o Yorkshire
(51) F26B 7/00
Fittings Limited te LEEDS
F26B 5/04
YORKSHIRE LS10 1NA, GROOT
F26B 5/00
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2467661
(47) 07.08.2013
(21) EP10741999.6
(51) F16M 11/04
(22) 13.08.2010
(11) EP1909019
(21) EP07018291.0
(22) 18.09.2007
(31) 544076
810352
(32) 06.10.2006
05.06.2007
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
23 oktober 2013
(31) 0955698
(32) 18.08.2009
(33) Frankrijk
(54) DEVICE FOR PROCESSING WET
BIOMASS BY FRYING.
(73) Ecole Nationale Superieure Des
Techniques Industrielles Et Des
Verenigde Staten van Amerika
Mines D'Albi-Carmaux LBIVerenigde Staten van Amerika
CARMAUX te 81013 ALBI CT
CEDEX 09, Frankrijk (FR)
Extension arm with moving clevis
and cable management.
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
Innovative Office Products, Inc. te (72) LECOMTE, Didier te F-81000 ALBI,
EASTON, PA 18040, Verenigde
Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
HAMASAIID, Anwar te F-81000
ALBI, Frankrijk (FR)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
POUSSIN, Jean-Claude te F-81430
Altonji, Robert te QUAKERTOWN
LE FRAYSSE, Frankrijk (FR)
PENNSYLVANIA 18951, Verenigde
AUDUC, Bernard te F-81000 ALBI,
Staten van Amerika (US)
Frankrijk (FR)
Bowman, Steve te ALLENTOWN
LADEVIE, Bruno te F-81150
PENNSYLVANIA 18109, Verenigde
MARSAC, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
ROMDHANA, Med Hedi te F-81000
Vanduzer, David te SLATINGTON
ALBI, Frankrijk (FR)
PENNSYLVANIA 18080, Verenigde
(47)
17.07.2013
Staten van Amerika (US)
Derry, Bradley A. te EASTON
(51) G01C 21/32
PENNSYLVANIA 18042, Verenigde
(11) EP2252861
Staten van Amerika (US)
Williams, Howard M. te EMMAUS (21) EP08858109.5
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) WITMER, James, Alan te
LEBANON, NEW HAMPSHIRE
03766, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(51) H05K 13/04
G01D 5/249
G01D 5/241
(11) EP2095078
(21) EP07819623.5
(22) 06.11.2007
(31) 102006056609
(32) 30.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CAPACITIVE ANGLE ENCODER
AND WITHDRAWABLE FEEDER
FOR CIRCUIT BOARD COMPONENT
INSERTION MACHINES.
(73) Maxon Motor AG te 6072
SACHSELN, Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) BUSSE-GRAWITZ, Max Erick te
6055 ALPNACH DORF OW,
Zwitserland (CH)
(47) 19.06.2013
(51) G01N 33/68
G01N 33/564
A61P 37/00
(11) EP1889065
(21) EP06770605.1
(22) 18.05.2006
(31) 682575 P
749336 P
(32) 18.05.2005
09.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS FOR DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF DISEASES
HAVING AN AUTOIMMUNE
Nummer 43/12
AND/OR INFLAMMATORY
COMPONENT.
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
XOMA Technology Ltd. te
BERKELEY CA 94701, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) AUKERMAN, Sharon, Lea te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
JALLAL, Bahija te EMERYVILLE, CA
94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LUQMAN, Mohammad te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 10.07.2013
(51) G01N 33/566
G01N 21/78
(11) EP1752544
(21) EP05710442.4
(22) 14.02.2005
165
BRITTANNIË (GB)
EWER, Katie te CHIPPING
NORTON OXON OX7 3AL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 04.09.2013
(72) UMEZAWA, Yoshio te SHINJUKUKU, TOKYO 162-0063, Japan (JP)
SATO, Moritoshi te BUNKYO-KU,
TOKYO 113-0023, Japan (JP)
(47) 21.08.2013
(51) G01N 33/569
C12N 5/10
C12N 15/63
C07K 14/35
(11) EP2210105
(21) EP08848298.9
(22) 06.11.2008
(31) 0722105
(32) 10.11.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) MYCOBACTERIUM ANTIGENS.
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) EROMÄKI, Marko te FI-33820
TAMPERE, Finland (FI)
(11) EP2427781
(47) 19.06.2013
(21) EP10718588.6
(51) H01L 41/09
G03F 7/20
(22) 06.05.2010
(31) 102009020216
(32) 07.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DESIGN FOR DETERMINING AN
ESTIMATED VALUE FOR A
POSITION OF A RECEPTION
ELEMENT.
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) EDELHÄUSSER, Thorsten te
90409 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 12.02.2004
(DE)
(33) Japan
KÓKAI, Gabriella te 91058
(54) PROBE FOR DETECTING NUCLEAR
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
RECEPTOR AGONIST OR
DUITSLAND (DE)
ANTAGONIST AND METHOD OF
FRÜHAUF, Hans Holm te 91058
SCREENING AGONIST OR
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
ANTAGONIST TO NUCLEAR
DUITSLAND (DE)
RECEPTOR WITH THE USE OF THE
(47) 26.06.2013
SAME.
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(73) Core Wireless Licensing S.à.r.l. te
2310 LUXEMBOURG, Luxemburg
(LU)
(51) G01S 5/02
(31) 2004035678
(73) Japan Science and Technology
Agency te KAWAGUCHI-SHI,
SAITAMA 332-0012, Japan (JP)
23 oktober 2013
(51) G06K 19/06
G02F 1/1334
G02B 5/30
B42D 15/00
(11) EP1356320
(21) EP02715348.5
(22) 28.01.2002
(31) 01810082
(32) 29.01.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) OPTICAL DEVICE AND METHOD
FOR MANUFACTURING SAME.
(73) Rolic AG te 6301 ZUG,
Zwitserland (CH)
(11) EP2300877
(21) EP09776995.4
(22) 07.07.2009
(31) 102008034285
(32) 22.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ACTUATOR AND PROJECTION
EXPOSURE SYSTEM.
(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) WEBER, Ulrich te 89075 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEMBACHER, Stefan te 86399
BOBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHÖPPACH, Armin te 73431
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 19.06.2013
(51) H04L 12/24
G05B 19/042
(11) EP2180388
(21) EP09012991.7
(22) 14.10.2009
(31) 102008052913
(32) 23.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for projecting a busoriented programmable electric
installation.
(73) Schneider Electric Industries SAS
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Stigzelius, Johan te 02200
ESPOO, Finland (FI)
(72) MOIA, Franco te CH-4402
FRENKENDORF, Zwitserland (CH) (47) 19.06.2013
JOHNSON, Graham, A. te CH-4103 (51) G09B 5/00
BOTTMINGEN, Zwitserland (CH)
G06F 3/01
(47) 19.06.2013
A63B 71/06
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73) THE SECRETARY OF STATE FOR
ENVIRONMENT, FOOD & RURAL
AFFAIRS te WORCESTER WR5
2LQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H01L 41/02
G03B 9/00
(11) EP1282850
(11) EP1994444
(22) 02.05.2000
(72) VORDERMEIER, Hanns, Martin te
ADDLESTONE SURREY KT15 3NB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SIDDERS, Benjamin te
CANTERBURY KENT CT1 2PD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
STOKER, Neil, Graham te
LONDON N4 2FH, GROOT
(21) EP07712603.5
(22) 13.03.2007
(54) PROCESSING SYSTEM FOR
INTERACTIVE, PERSONAL AND
IDIOSYNCRATIC CONTROL OF
IMAGES AND DEVICES.
(31) 377905
(32) 15.03.2006
(21) EP00929667.4
(73) Macri, Vincent J. te DURHAM, NH
03824, Verenigde Staten van
(54) APERTURE CONSTRUCTION FOR A
Amerika (US)
MOBILE CAMERA.
(72) MACRI, Vincent, J. te DURHAM,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 43/12
NH 03824, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZILBER, Paul te PLAINVIEW, NY
11803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 10.07.2013
(51) G06F 7/53
(11) EP2404235
(21) EP10712598.1
(22) 03.03.2010
(31) 380841
(32) 03.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
166
POUGHKEEPSIE NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
GREGG, Thomas te
POUGHKEEPSIE NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
GREINER, Dan te SAN JOSE
CALIFORNIA 95141-1003,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LAIS, Eric Norman te
POUGHKEEPSIE NEW YORK
12601-5400, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(54) MODULAR DIGITAL SIGNAL
(51) H04M 1/00
PROCESSING CIRCUITRY WITH
G06Q 20/00
OPTIONALLY USABLE, DEDICATED
G06F 3/00
CONNECTIONS BETWEEN
MODULES OF THE CIRCUITRY.
(11) EP2506203
(73) Altera Corporation te SAN JOSE,
(21) EP11160260.3
CA 95134-1941, Verenigde Staten (22) 29.03.2011
van Amerika (US)
(54) Communication system providing
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
near field communication (NFC)
(72) STREICHER, Keone te SAN
transaction features and related
RAMON CALIFORNIA 94583,
methods.
Verenigde Staten van Amerika
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
(US)
ON N2L 3W8, Canada (CA)
LANGHAMMER, Martin te
ALDERBURY WILTSHIRE SP5 3AB, (74) Ir. Hoeben te Utrecht
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Walker, David Ryan te WATERLOO
LIN, Yi-Wen te GLENDALE
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
CALIFORNIA 91203, Verenigde
Moosavi, Vahid te WATERLOO
Staten van Amerika (US)
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
LEUNG, Wai-Bor te MILPITAS
(47) 19.06.2013
CALIFORNIA 95035, Verenigde
(51) G06T 19/00
Staten van Amerika (US)
LEWIS, David te TORONTO
(11) EP2324460
ONTARIO M5R 3B6, Canada (CA) (21) EP09789098.2
MAUER, Volker te RISBOROUGH
(22) 10.08.2009
BUCKINGHAMSHIRE HP27 0QB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 136093 P
LUI, Henry,Y. te SAN JOSE
(32) 12.08.2008
CALIFORNIA 95134, Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
DEMIRSOY, Suleyman Sirri te
(54) TOURING IN A GEOGRAPHIC
ICKENHAM UXBRIDGE UB108NX,
INFORMATION SYSTEM.
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Google Inc. te MOUNTAIN VIEW,
YI, Hyun te SAN JOSE CALIFORNIA
CA 94043, Verenigde Staten van
95134, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 10.07.2013
(72) BARCAY, Daniel te MOUNTAIN
(51) G06F 13/16
VIEW, CA 94043, Verenigde
G06F 12/10
Staten van Amerika (US)
WEISS-MALIK, Michael te
(11) EP2430555
MOUNTAIN VIEW, CA 94043,
(21) EP10776350.0
Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.11.2010
(US)
(31) 821170
(47) 19.06.2013
(32) 23.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TRANSLATION OF INPUT/OUTPUT
ADDRESSES TO MEMORY
ADDRESSES.
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) CRADDOCK, David te
(51) G07F 17/34
G07F 17/32
(11) EP2219160
(21) EP10001194.9
(22) 05.02.2010
(31) 102009008587
(32) 12.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Money-operated entertainment
device.
23 oktober 2013
(73) Novomatic AG te 2352
GUMPOLDSKIRCHEN, Oostenrijk
(AT)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Faul, Thomas te 67659
KAISERSLAUTERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 17.07.2013
(51) G10G 5/00
(11) EP1962273
(21) EP08003166.9
(22) 21.02.2008
(31) 102007008482
(32) 21.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Stand device for guitars and lutelike instruments.
(73) Tappert, Johannes te 97631 BAD
KÖNIGSHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Tröster, Michael te 34277
FULDABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Tappert, Johannes te 97631 BAD
KÖNIGSHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Tröster, Michael te 34277
FULDABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 17.07.2013
(51) H04S 3/02
G10L 19/008
G10H 1/00
(11) EP2154677
(21) EP09001398.8
(22) 02.02.2009
(31) 91682 P
88513 P
(32) 25.08.2008
13.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) An apparatus for determining a
converted spatial audio signal.
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Del Galdo, Giovanni te 90768
FUERTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kuech, Fabian te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kallinger, Markus te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pulkki, Ville te 02210 ESPOO,
Finland (FI)
Laitinen, Mikko-Ville te 02150
ESPOO, Finland (FI)
Schultz-Amling, Richard te 90491
Nummer 43/12
NUERNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 03.07.2013
(51) H04R 5/02
H04R 29/00
H04B 3/20
G10L 19/00
(11) EP1913708
(21) EP06836719.2
(22) 30.10.2006
(31) 280999
(32) 17.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DETERMINATION OF AUDIO
DEVICE QUALITY.
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
167
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Zheng, Yanli te REDMOND
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 24.07.2013
(51) H01J 9/24
H01J 61/82
(11) EP1134777
(21) EP01105872.4
(22) 09.03.2001
(31) 2000067608
(32) 10.03.2000
(33) Japan
(54) High pressure discharge lamp
and method for producing it.
(73) Ushio Denki Kabushiki Kaisha te
CHIYODA-KU TOKYO 100-0004,
Japan (JP)
(72) KRANTZ, Anton, W. te REDMOND,
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
WA 98052-6399, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Nishida, Kazuhisa, c/o NEC
LOONEY, William, L. te
Corporation te MINATO-KU,
REDMOND, WA 98052-6399,
TOKYO, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 03.07.2013
(US)
(51) H01J 17/49
(47) 19.06.2013
G02B 5/20
(51) G10L 21/02
(11) EP2041768
(11) EP2431972
(21) EP11008608.9
(22) 26.10.2004
(31) 724008
(32) 26.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for multisensory speech enhancement.
(21) EP06798990.5
(22) 28.09.2006
(31) 20060067532
20060069775
20060086840
20060093119
(32) 19.07.2006
25.07.2006
08.09.2006
25.09.2006
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WASHINGTON 98052- (33) Zuid-Korea
6399, Verenigde Staten van
Zuid-Korea
Amerika (US)
Zuid-Korea
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Zuid-Korea
(72) Acero, Alejandro te REDMOND
(54) PLASMA DISPLAY DEVICE.
WASHINGTON 98052-6399,
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150Verenigde Staten van Amerika
010, Zuid-Korea (KR)
(US)
(74)
Ir. Lips c.s. te Den Haag
Droppo, James G. te REDMOND
WASHINGTON 98052-6399,
(72) PARK, Yu te SEOUL 121-231, ZuidVerenigde Staten van Amerika
Korea (KR)
(US)
SEO, Tae Deok te KIMCHUN-SI
Sinclair, Michael J. te REDMOND
KYUNGSANGBUK-DO 740-924,
WASHINGTON 98052-6399,
Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
JU, Jun Hwan te KYUNGSANGBUK(US)
DO 718-833, Zuid-Korea (KR)
Huang, Xuedong David te
PARK, Hun Gun te GUMI-SI
REDMOND WASHINGTON 98052KYUNGSANGBUK-DO 730-030,
6399, Verenigde Staten van
Zuid-Korea (KR)
Amerika (US)
(47) 03.07.2013
Zhang, Zhengyou te REDMOND
(51) H05B 41/00
WASHINGTON 98052-6399,
H01J 61/86
Verenigde Staten van Amerika
H01J 61/54
(US)
H01J 61/12
Liu, Zicheng te REDMOND
H01J 61/073
WASHINGTON 98052-6399,
G05F 1/02
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1594156
Deng, Li te REDMOND
23 oktober 2013
(21) EP04027338.5
(22) 17.11.2004
(31) 2004078790
2004215227
(32) 18.03.2004
23.07.2004
(33) Japan
Japan
(54) Device for operation of a high
pressure discharge lamp.
(73) USHIODENKI KABUSHIKI KAISHA
te 100 TOKYO, Japan (JP)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Suzuki, Yoshikazu te YOKOHAMASHI KANAGAWA-KEN, Japan (JP)
Sugaya, Katumi te TAKASAGO-SHI
HYOGO-KEN, Japan (JP)
Arimoto, Tomoyoshi te TATUNOSHI HYOGO-KEN, Japan (JP)
(47) 19.06.2013
(51) H01L 21/00
(11) EP2261951
(21) EP10183510.6
(22) 31.03.2003
(31) 118316
(32) 09.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for fabricating an LED
having vertical structure.
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Lee, Jong-Lam te 790-784
P'OHANG, Zuid-Korea (KR)
Jeong, In-Kwon te CUPERTINO, CA
95014-6028, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Yoo, Myung, Cheol te
PLEASANTON, CA 94566,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 31.07.2013
(51) H01L 21/687
H01L 21/683
(11) EP2426708
(21) EP11190907.3
(22) 20.03.2006
(31) 2005079111
(32) 18.03.2005
(33) Japan
(54) Substrate holding device,
exposure apparatus, and device
manufacturing method.
(73) Nikon Corporation te TOKYO 1008331, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Fujiwara, Tomoharu te TOKYO
100-8331, Japan (JP)
Nagasaka, Hiroyuki te TOKYO
100-8331, Japan (JP)
(47) 10.07.2013
(51) H01L 29/778
(11) EP1390983
Nummer 43/12
(21) EP02769655.8
(22) 11.04.2002
(31) 290195 P
102272
(32) 11.05.2001
19.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
168
Hauck, Dirk te 58553, HALVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zborowski, Zbigniew te 58509,
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.07.2013
(51) H03K 17/96
G06F 3/02
(54) GROUP-III NITRIDE BASED HIGH
(11) EP2051380
ELECTRON MOBILITY TRANSISTOR
(21) EP08166694.3
(HEMT) WITH BARRIER/SPACER
LAYER.
(22) 15.10.2008
(73) CREE, INC. te GOLETA, CA 93117, (31) 20070104558
Verenigde Staten van Amerika
(32) 17.10.2007
(US)
The Regents of The University of (33) Zuid-Korea
California te OAKLAND, CA
(54) Electrostatic discharge apparatus
94607, Verenigde Staten van
for touch key.
Amerika (US)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
(74) ir. Klavers te Almere
(72) SMORCHKOVA, Ioulia, P. te
REDONDO BEACH, CA 90277,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WALUKIEWICZ, Wladyslaw te
KENSINGTON, CA 94708,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHAVARKAR, Prashant te SANTA
BARBARA, CALIFORNIA 93111,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WU, Yifeng te GOLETA, CA 93117,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KELLER, Stacia te GOLETA, CA
93112, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MISHRA, Umesh te SANTA
BARBARA, CA 93108, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 14.08.2013
(51) H01R 4/50
H01R 4/48
H01R 13/58
(11) EP2330687
(21) EP10193527.8
(22) 02.12.2010
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) ICART, Thomas te F-75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(47) 07.08.2013
(51) H04M 15/00
H04L 29/06
H04L 12/14
(11) EP2040413
(21) EP07116918.9
(22) 21.09.2007
(54) Subscription and advice of charge
control.
(73) Nokia Siemens Networks Oy te
02610 ESPOO, Finland (FI)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Hellgren, Vesa te 00530
HELSINKI, Finland (FI)
Jung, Michael te 13503 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 19.06.2013
(72) Ryu, Seung-Woo Samsung
Electronics Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Yun, Heung-Sik Samsung
Electronics Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H04L 12/28
H04L 12/18
(47) 19.06.2013
(54) COLLISION MITIGATION FOR
MULTICAST TRANSMISSION IN
WIRELESS LOCAL AREA
NETWORKS.
(51) H03K 17/972
H03K 17/96
F24C 7/08
(11) EP2302799
(21) EP10175030.5
(22) 02.09.2010
(31) 102009048494
(32) 25.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method and device for operating
an electric device.
(73) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
te 75038 OBERDERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(32) 03.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 26.06.2013
(54) Contacting system for producing
an electric connection.
(51) H04L 9/30
H04L 9/28
G06F 7/72
G06F 7/58
G06F 17/10
(73) Günther Spelsberg GmbH & Co.
KG te 58579 SCHALKSMÜHLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Baier, Martin te 76275
ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102009056535
23 oktober 2013
(11) EP2311220
(21) EP08768731.5
(22) 23.06.2008
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) LIU, Hang te YARDLEY,
PENNSYLVANIA 19067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MANDREKAR, Ishan te
MONMOUTH JUNCTION, NEW
JERSEY 08852, Verenigde Staten
van Amerika (US)
WU, Mingquan te PRINCETON
JUNCTION, NEW JERSEY 08550,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PERUMANAM, Ramkumar te
EDISON, NEW JERSEY 08820,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MATHUR, Saurabh te MONMOUTH
JUNCTION, NEW JERSEY 08852,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 14.08.2013
(11) EP2443789
(51) H04L 29/06
H04L 12/18
(74) drs. Renkema te Geleen
(21) EP10738014.9
(11) EP2023563
(72) Spelsberg, Holger te 58579,
SCHALKSMÜHLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Scheib, Andreas te 58239,
SCHWERTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Quardt, Dirk te 58638, ISERLOHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 15.06.2010
(21) EP06828243.3
(31) 0954043
(22) 05.12.2006
(32) 16.06.2009
(31) 200610080979
(33) Frankrijk
(32) 26.05.2006
(54) Cryptography on a simplified
elliptical curve.
(33) China
(73) MORPHO te 92130 ISSY LES
MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
(54) A METHOD FOR OPTIMIZING
GROUP MANAGEMENT PROTOCOL
AND SERVER AND SYSTEM
Nummer 43/12
THEREOF.
169
(21) EP11165499.2
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (22) 03.06.2009
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (31) 156884 P
GUANGDONG 518129, China (CN)
(32) 03.03.2009
(72) CAO, Wei te GUANGDONG
(33) Verenigde Staten van Amerika
518129, China (CN)
LIU, Hui te GUANGDONG 518129, (54) Apparatus for transmitting and
receiving a signal and method of
China (CN)
transmitting and receiving a
GUO, Feng te GUANGDONG
signal.
818129, China (CN)
RATHORE, Singh Krishnaraj te
(73) LG ELECTRONICS INC. te
GUANGDONG 518129, China (CN)
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150SU, Haiyang te GUANGDONG
721, Zuid-Korea (KR)
518129, China (CN)
(74)
drs. Quintelier te DIEGEM
ZHOU, Xiaoniu te GUANGDONG
(72)
Ko, Woo Suk te 137-724 SEOUL,
518129, China (CN)
Zuid-Korea (KR)
(47) 03.07.2013
Moon, Sang Chul te 137-724
(51) H04L 12/701
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
H04L 12/46
(47) 31.07.2013
H04L 12/24
(51) H04L 5/14
(11) EP2103048
H04L 27/26
(21) EP08702276.0
H04L 1/00
(22) 18.01.2008
(11) EP2254301
(31) 885667 P
(21) EP10176042.9
(32) 19.01.2007
(22) 06.01.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Multicarrier modulation system
with variable symbol rates.
(54) Method for network tree
management.
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) H04L 12/58
(22) 16.03.1999
(11) EP1969786
(31) 980602
(21) EP06851091.6
(32) 18.03.1998
(22) 11.12.2006
(33) Finland
(31) 748988 P
(54) Telescopic telephone.
(32) 09.12.2005
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(54) HIGH LEVEL NETWORK LAYER
SYSTEM AND METHOD.
(73) Ebuddy Holding B.V. te 1017 EM
AMSTERDAM
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) TAYLOR, Paulo te NL-1017 SZ
AMSTERDAM
RUEB, Jan-Joost te NL-1054 BZ
AMSTERDAM
BAKKER, Onno te NL-1073 TM
AMSTERDAM
(47) 26.06.2013
(51) H04L
H04L
H04L
H04L
5/00
27/34
27/26
1/00
(11) EP2387192
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
ON N2L 3W8, Canada (CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Griffin, Jason Tyler te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Fyke, Steven Henry te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Bender, Christopher Lyle te
WATERLOO ONTARIO N2L 3L3,
Canada (CA)
Carbonell Duque, Santiago te
WATERLOO ONTARIO N2L 5Z5,
Canada (CA)
Walker, David Ryan te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Pasquero, Jerome te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(47) 19.06.2013
(51) H04N 1/00
G01T 1/29
A61B 6/04
(11) EP1519557
(21) EP04020315.0
(22) 26.08.2004
(31) 2003209517
(32) 29.08.2003
(33) Japan
(73) Mosaid Technologies Incorporated (54) Radiation image taking
apparatus, radiation image taking
te OTTAWA, ONTARIO K2K 2X1,
system, and radiation image
Canada (CA)
taking method.
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
(72) van Nee, Richard C. J. te 3454 CG
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
DE MEERN
(JP)
(47) 19.06.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) FARKAS, JÁNOS te H-6000
KECSKEMÉT, Hongarije (HU)
ANTAL, Csaba te H-2340
KISKUNLACHÁZA, Hongarije (HU) (51) H04M 1/725
H04M 1/23
TAKACS, Attila te H-1195
H04M 1/02
BUDAPEST, Hongarije (HU)
H01Q 1/24
SALTSIDIS, Panagiotis te S-11829
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(11) EP2264984
(47) 17.07.2013
(21) EP10182064.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
23 oktober 2013
(72) Lonka, Pekka te FI-24100 SALO,
Finland (FI)
Kontkanen, Mikael te FI-21350
ILMARINEN, Finland (FI)
(72) Okoda, Keiji te OHTA-KU, TOKYO,
Japan (JP)
(47) 26.06.2013
(51) H04N 5/63
H04N 5/00
(11) EP1806915
(21) EP06123704.6
(22) 08.11.2006
(31) 20050109643
(32) 16.11.2005
(33) Zuid-Korea
(54) Signal processing apparatus and
a control method thereof.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(47) 24.07.2013
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) H04M 1/725
G06F 3/01
(72) Lee, Seung-jun te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(11) EP2364006
(47) 03.07.2013
(21) EP10154914.5
(51) H04N
H04N
H04N
H04N
(22) 26.02.2010
(54) Near-field communication (NFC)
system providing mobile wireless
communications device
operations based upon timing
and sequence of nfc sensor
communication and related
methods.
7/50
7/32
7/26
7/24
(11) EP2441265
(21) EP10786736.8
(22) 09.06.2010
(31) 483577
(32) 12.06.2009
Nummer 43/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
170
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(54) MOTION BASED DYNAMIC
RESOLUTION MULTIPLE BIT RATE
VIDEO ENCODING.
(72) Hetherington, Phillip A. te PORT
MOODY BRITISH COLUMBIA V3H
5H7, Canada (CA)
Fallat, Mark te VANCOUVER
(73) Microsoft Corporation te
BRITISH COLUMBIA V6B 3L4,
REDMOND, WASHINGTON 98052Canada (CA)
6399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 19.06.2013
23 oktober 2013
(54) A handoff procedure for header
compression.
(73) Core Wireless Licensing S.à.r.l. te
2310 LUXEMBOURG, Luxemburg
(LU)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) H04W 12/12
(72) LE, Khiem te COPPELL, TX 75019,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHEN, William te REDMOND, WA
98052-6399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CHAN, Chun-Wei te REDMOND,
WA 98052-6399, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SPEARS, Stacey te REDMOND, WA
98052-6399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HE, Yaming te REDMOND, WA
98052-6399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
FOLTA, Florin te REDMOND, WA
98052-6399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
GU, Chuang te REDMOND, WA
98052-6399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HOR, King Wei te REDMOND, WA
98052-6399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP1683388
(47) 19.06.2013
(21) EP04818151.5
(51) H04W 36/00
(22) 03.11.2004
(11) EP2361484
(31) 03104069
(21) EP09788552.9
(32) 04.11.2003
(22) 25.05.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 116758 P
(47) 24.07.2013
(51) H04R 25/00
H04R 1/08
(11) EP2107823
(21) EP09251027.0
(22) 01.04.2009
(31) 41808 P
(32) 02.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
microphones sharing a common
acoustic volume.
(73) Starkey Laboratories, Inc. te
EDEN PRAIRIE, MN 55344,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Lin, Weili te PLYMOUTH, MN
55447, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 19.06.2013
(51) H04S 7/00
(11) EP2355559
(21) EP11153433.5
(22) 04.02.2011
(31) 301745 P
301761 P
(32) 05.02.2010
05.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Enhanced spatialization system
with satellite device.
(54) Method for managing the security (32) 21.11.2008
of applications with a security
(33) Verenigde Staten van Amerika
module.
(54) GATEWAY CONFIGURED TO
(73) Nagravision S.A. te 1033
PROVIDE A HANDOVER,
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE,
CONVERTING AND ROUTING
Zwitserland (CH)
FUNCTION.
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(72) KSONTINI, Rached te CH-1004
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
CANTINI, Renato te CH-1782
BELFAUX, Zwitserland (CH)
(47) 10.07.2013
(51) H04W 76/04
H04W 28/06
(11) EP1875766
(21) EP06744580.9
(22) 26.04.2006
(31) 675304 P
(32) 26.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD, APPARATUS AND
SOFTWARE PRODUCT FOR
COMBINATION OF UL DPCCH
GATING AND ENHANCED UL DCH
TO IMPROVE CAPACITY.
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) VIKBERG, Jari te S-153 38 JÄRNA,
Zweden (SE)
LINDQVIST, Thomas te S-431 39
MÖLNDAL, Zweden (SE)
NYLANDER, Tomas te S-139 34
VÄRMDÖ, Zweden (SE)
(47) 17.07.2013
(51) H04W 72/12
(11) EP2364053
(21) EP11003339.6
(22) 31.08.2009
(31) 98801 P
(32) 22.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and related device for
synchronizing semi-persistent
scheduling data delivery and
semi-persistent scheduling
resource arrival in a wireless
communication system.
(72) KUUSELA, Markku te FIN-02330
ESPOO, Finland (FI)
MALKAMÄKI, Esa te FIN-02130
ESPOO, Finland (FI)
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
VIMPARI, Anna-Mari te FIN-90520
COUNTY 330, Taiwan (TW)
OULU, Finland (FI)
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
TOSKALA, Antti te FIN-02180
(72) Chia-Chun, Hsu te TAOYUAN CITY
ESPOO, Finland (FI)
TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
NUMMINEN, Jussi te FIN-20325
Chih-Hsiang, Wu te TAOYUAN
TURKU, Finland (FI)
CITY TAOYUAN COUNTY, Taiwan
(47) 24.07.2013
(TW)
(51) H04W 36/00
(47) 24.07.2013
H04L 29/06
(51) H04W 74/08
(11) EP1228658
(21) EP00980311.5
(11) EP1924115
(22) 09.11.2000
(21) EP07020487.0
(31) 164329 P
522497
(31) 20060112792
(32) 09.11.1999
09.03.2000
(73) QNX Software Systems Limited te
KANATA, ONTARIO K2K 0B3,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
(22) 19.10.2007
(32) 15.11.2006
(33) Zuid-Korea
(54) Method for transmitting and
receiving data in a mobile
Nummer 43/12
communication system.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Jung, Young-Ho te SUWON-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
You, Cheol-Woo te SUWON-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kim, Yung-Soo te SUWON-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(47) 19.06.2013
171
23 oktober 2013
Nummer 43/12
172
23 oktober 2013
SPC: Certificaten.
(11)
C300121
(21)
C300121
(22)
27.03.2003
(54)
Nieuwe bacterie die een
pluimveeziekte veroorzaakt en
een daarvan afgeleid vaccin.
(73)
Intervet International B.V. te
Boxmeer
(74)
Drs. P.C. Schalkwijk c.s. te
Arnhem
(93)
(94)
23.01.2018
(92)
(68)
EP0625190
(95)
Geïnactiveerde hele
Ornithobacterium
rhinotracheale serotype Astamcellen.
(93)
EU/2/02/036/001
EU/2/02/036/002
24.01.2003
24.01.2003
EU/2/02/036/001
EU/2/02/036/002
(92)
24.01.2003
24.01.2003
Nummer 43/12
173
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
23 oktober 2013
Nummer 43/12
174
23 oktober 2013
VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum publicatie
EP2
EP0757873
EP0757873
EP0757873
EP0757873
EP0757873
H04N 5/445
03.01.2007
17.01.2007
24.01.2007
05.03.2008
08.11.2006
Oppositie
Oppositie
Oppositie
Oppositie
Oppositie
08.03.2006
08.03.2006
EP1623228
G01N 33/564
05.09.2013
Oppositie
05.12.2012
05.12.2012
EP1718450
B82Y 30/00
06.09.2013
Oppositie
09.01.2013
09.01.2013
EP1785042
EP1785042
A23L 2/385
25.11.2009
14.10.2009
Oppositie
Oppositie
14.01.2009
14.01.2009
EP2006237
G06Q 10/08
05.09.2013
Oppositie
05.12.2012
05.12.2012
EP2114767
EP2114767
EP2114767
B64F 1/36
06.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
Oppositie
Oppositie
Oppositie
06.10.2010
06.10.2010
EP2181435
G07C 5/08
28.08.2013
Oppositie
28.11.2012
28.11.2012
EP2203073
A23L 1/23
06.09.2013
Oppositie
19.12.2012
19.12.2012
EP2204654
G01N 33/558
11.09.2013
Oppositie
12.12.2012
12.12.2012
EP2223389
H01R 4/30
11.10.2013
Verzoek herstel
vorige toestand
09.01.2013
09.01.2013
EP2263461
A01N 43/56
12.09.2013
Oppositie
12.12.2012
12.12.2012
EP2284097
B65D 77/00
10.09.2013
Oppositie
12.12.2012
12.12.2012
EP2311646
B42D 15/00
05.09.2013
Oppositie
05.12.2012
05.12.2012
EP2338679
EP2338679
A47G 27/02
08.06.2013
08.06.2013
Oppositie
Oppositie
23.01.2013
23.01.2013
EP2379386
B60T 13/26
12.09.2013
Oppositie
12.12.2012
12.12.2012
EP2386001
E02F 3/90
04.09.2013
Oppositie
05.12.2012
05.12.2012
EP2390550
F17C 7/00
09.09.2013
Oppositie
12.12.2012
12.12.2012
EP2448832
B65D 5/42
09.09.2013
Oppositie
04.09.2013
04.09.2013
Nummer 43/12
175
23 oktober 2013
VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11)
IPC klasse
(51)
Datum besluit Soort besluit
Datum eerste Datum
Datum
publicatie NL1 publicatie EP2 publicatie VB1
EP0906896
C04B 35/52
16.10.2013
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
03.07.2006
02.07.2007
EP0907351
A61Q 19/06
18.04.2012
17.10.2013
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
Beslissing
verzoek herstel
02.07.2001
03.06.2002
EP0998539
C09K 5/04
16.10.2013
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.12.2002
03.11.2003
EP1230582
G03D 15/00
16.10.2013
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.06.2003
03.05.2004
EP1412339
C07D 301/12
16.10.2013
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.01.2006
01.11.2006
EP1572847
C11D 3/00
16.10.2013
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.11.2007
01.10.2008
EP1613576
C07C 29/149
16.10.2013
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.06.2010
06.04.2011
EP1897579
A61M 25/00
16.10.2013
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.02.2010
06.10.2010
Nummer 43/12
176
23 oktober 2013
OV: Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
1008488
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/14
1009563
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
1017215
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/48
1020594
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
C09J 7/02
1022122
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23Q 11/00
1022323
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
1024248
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
1024819
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/00
1025300
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
1025905
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 31/04
1026000
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/58
1026079
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B28D 5/02
1026080
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23D 59/00
1026407
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/02
1026670
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 33/70
1026739
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/14
1026749
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/68
1027197
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B65G 47/14
1028316
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/02
1028588
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23K 26/06
1028823
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/02
1028824
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/02
1028904
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 33/24
1028907
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/14
1029170
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/68
1030004
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23K 26/40
1030195
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23K 26/04
1030241
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 33/56
2006173
NCV Rijssen B.V.
17.10.2013
F24F 7/06
2006351
NCV Rijssen B.V.
17.10.2013
E06B 3/26
2006352
NCV Rijssen B.V.
17.10.2013
E06B 3/02
2008024
Vibroflotation B.V.
17.10.2013
A47C 31/00
EP1259981
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
EP1309652
Petro-Canada
Sonneborn LLC
16.10.2013
C08K 5/01
EP1339859
EP1339859
Bayer CropScience NV
Bayer BioScience N.V.
17.10.2013
17.10.2013
A01H 5/00
A01H 5/00
EP1499734
EP1499734
Bayer CropScience NV
Bayer BioScience N.V.
17.10.2013
17.10.2013
C12N 15/82
C12N 15/82
EP1590464
EP1590464
EP1590464
Bayer CropScience NV
Bayer BioScience N.V.
Icon Genetics GmbH
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
A01H 5/00
A01H 5/00
A01H 5/00
EP1587932
EP1587932
EP1587932
Bayer CropScience NV
Bayer BioScience N.V.
Icon Genetics GmbH
17.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
C12N 15/82
C12N 15/82
C12N 15/82
EP1644406
Evotec International GmbH
17.10.2013
G01N 33/50
EP1667662
Gelmedic Holding ApS
16.10.2013
A61K 9/20
EP1853308
Riemser Pharma GmbH
16.10.2013
A61K 9/00
EP2118311
Becton Dickinson Infusion
Therapy Systems Inc.
11.10.2013
C12Q 1/68
EP2204404
Clariant Production (France)
S.A.S.
16.10.2013
C08K 5/3435
EP2164353
Friga LLC
17.10.2013
A41B 9/04
EP2096120
Evotec International GmbH
17.10.2013
A01K 67/027
EP2277799
Clariant Production (France)
S.A.S.
16.10.2013
B01J 20/28
Nummer 43/12
177
23 oktober 2013
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP0726598
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
EP0995347
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/00
Nummer 43/12
178
23 oktober 2013
NW: Naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
1008488
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/14
1009563
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
1017215
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/48
1020594
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
C09J 7/02
1022122
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23Q 11/00
1022323
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
1024248
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
1024819
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/00
1025300
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
1025905
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 31/04
1026000
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/58
1026079
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B28D 5/02
1026080
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23D 59/00
1026407
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/02
1026670
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 33/70
1026739
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/14
1026749
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/68
1027197
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B65G 47/14
1028316
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/02
1028588
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23K 26/06
1028823
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/02
1028824
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/02
1028904
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 33/24
1028907
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 45/14
1029170
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/68
1030004
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23K 26/40
1030195
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B23K 26/04
1030241
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
B29C 33/56
EP1259981
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
EP1644406
EP1644406
Evotec International GmbH
EVOTEC NeuroSciences
GmbH
17.10.2013
17.10.2013
G01N 33/50
G01N 33/50
EP1991266
Zoetis P LLC
17.10.2013
A61K 39/39
EP2224598
BlackBerry Limited
11.10.2013
H03M 7/30
EP2096120
EP2096120
Evotec International GmbH
EVOTEC NeuroSciences
GmbH
17.10.2013
17.10.2013
A01K 67/027
A01K 67/027
EP2355118
BlackBerry Limited
17.10.2013
H01H 13/705
EP2211528
BlackBerry Limited
11.10.2013
G06F 17/30
EP2442504
BlackBerry Limited
17.10.2013
H04L 12/28
EP2464078
BlackBerry Limited
11.10.2013
H04L 29/06
EP2326038
BlackBerry Limited
17.10.2013
H04L 1/00
EP2348369
BlackBerry Limited
17.10.2013
G04G 9/00
EP0726598
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H01L 21/56
EP0995347
Besi Netherlands B.V.
17.10.2013
H05K 13/00
Nummer 43/12
179
23 oktober 2013
MED: Overige mededelingen.
Nummer Datum
Internationale
Rechthebbende (73)
(11/21)
inschrijving octrooiclassifica
tie (51)
Mededeling
1029231
16.10.2013
F21K 7/00
Lemnis Lighting Patent Holding B.V. te
Naarden
Dagvaarding Opeising
1031185
16.10.2013
F21V 29/02
Lemnis Lighting Patent Holding B.V. te
Naarden
Dagvaarding Opeising
C300408
17.10.2013
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. te Verzoek verlenging maximale
Tokyo-to, Japan (JP)
duur certificaat
C300564
14.10.2013
The Regents of the University of
Colorado te Boulder, Colorado,
,Verenigde Staten van Amerika (US)
Intrekking certificaat
Nummer 43/12
180
23 oktober 2013
VRV: Vervallen rechten.VRV: vervallen rechten
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1034528
16.10.2013 Einde wettige duur
EP1237622 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
1034531
16.10.2013 Einde wettige duur
EP1247119 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
194929
12.10.2013 Einde wettige duur
EP1256331 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
2000938
16.10.2013 Einde wettige duur
EP1263085 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
C990006
15.10.2013 Einde wettige duur
EP1288635 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0592989 11.10.2013 Einde wettige duur
EP1305400 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0592995 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1318854 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0594021 11.10.2013 Einde wettige duur
EP1320342 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0594034 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1330124 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0594068 15.10.2013 Einde wettige duur
EP1330490 21.02.2009 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0594341 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1342448 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0594486 15.10.2013 Einde wettige duur
EP1379208 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0595117 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1394595 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0595129 15.10.2013 Einde wettige duur
EP1394615 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0595388 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1417301 11.06.2013 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0596290 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1423517 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0599042 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1432511 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0600198 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1441632 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0606708 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1451888 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0616516 13.10.2013 Einde wettige duur
EP1466509 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0616721 13.10.2013 Einde wettige duur
EP1472579 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0617245 11.10.2013 Einde wettige duur
EP1477407 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0620003 15.10.2013 Einde wettige duur
EP1492062 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0625190 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1510548 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0630628 15.10.2013 Einde wettige duur
EP1513581 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0633581 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1517033 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0649316 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1520688 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0662882 11.10.2013 Einde wettige duur
EP1524085 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0663892 11.10.2013 Einde wettige duur
EP1525713 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0663913 11.10.2013 Einde wettige duur
EP1528148 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0664670 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1536000 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0664728 13.10.2013 Einde wettige duur
EP1544484 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0664875 13.10.2013 Einde wettige duur
EP1546113 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0666002 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1552531 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0667046 11.10.2013 Einde wettige duur
EP1556400 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0667073 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1557003 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0667077 13.10.2013 Einde wettige duur
EP1558530 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0667078 13.10.2013 Einde wettige duur
EP1560393 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0668919 15.10.2013 Einde wettige duur
EP1565207 06.06.2013 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0669072 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1578880 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0673503 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1585992 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0681776 15.10.2013 Einde wettige duur
EP1587592 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0863060 14.10.2013 Einde wettige duur
EP1587616 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP0989520 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1591730 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1028873 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1594161 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1056005 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1597720 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1061985 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1599067 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1124030 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1605413 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1174102 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1607479 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1192009 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1609484 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1197601 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1611752 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1223459 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1614646 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1232174 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1623439 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
181
Reden
EP1634001 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP1634411 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1644846 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1648217 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1649163 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1650185 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1650826 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1651467 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1652677 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1656932 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1667336 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1668076 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1670115 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1670379 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1673913 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1677455 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1678881 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1682168 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1682836 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1685745 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1687950 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1689504 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1690791 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1694796 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1705691 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1707061 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1711152 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1714561 12.10.2013 Einde wettige duur
EP1718350 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1718751 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1721678 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1724894 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1735231 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1749629 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1749737 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1759249 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1760312 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1760748 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1761720 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1762694 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1766817 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1767568 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1768634 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1770223 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1770421 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1774213 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1776036 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1776641 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1781775 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1784115 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1784118 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1786650 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1786837 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1789116 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1789219 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1793107 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
182
Reden
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP1794608 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1913850 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1799828 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1914333 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1802695 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1914508 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1808645 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1915971 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1811402 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1917322 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1812674 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1918008 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1813180 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1919651 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1816174 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1920166 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1817513 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1923309 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1820540 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1924189 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1820590 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1929137 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1820648 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1929410 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1825672 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1930620 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1829563 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1932195 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1837169 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1932385 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1841012 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1936868 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1844168 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1939321 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1846622 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1940202 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1848089 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1941311 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1851789 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1941573 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1852058 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1943369 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1852562 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1945073 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1854414 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1947250 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1854949 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1948556 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1855056 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1949553 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1855503 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1949761 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1857446 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1949969 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1864393 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1951166 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1866290 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1952486 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1869769 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1953326 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1870082 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1954904 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1872344 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1959293 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1880472 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1960157 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1883844 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1960687 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1884301 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1960986 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1886172 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1961478 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1886646 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1961505 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1888378 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1961907 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1888829 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1962600 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1889113 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1963804 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1891739 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1964202 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1896368 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1968811 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1897069 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1971443 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1898602 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1971780 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1898921 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1976610 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1900264 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1978707 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1901031 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1978897 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1901758 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1979096 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1903554 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1980672 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1904467 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1981489 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1904875 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1983862 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1905912 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1984026 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1907476 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1986331 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1909718 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1986523 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1912361 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1986611 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
183
Reden
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP1995144 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2075095 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1997231 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2075371 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1998073 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2075814 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP1999586 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2076679 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2001411 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2077029 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2003205 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2079321 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2004118 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2082141 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2009120 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2082142 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2012203 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2084987 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2015111 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2086697 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2015139 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2086781 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2015753 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2088091 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2015844 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2089892 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2015932 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2090430 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2018836 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2090504 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2020923 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2090723 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2024794 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2091169 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2024810 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2093395 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2028126 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2094341 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2029288 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2094516 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2030713 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2096090 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2032386 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2096351 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2032560 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2098568 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2035040 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2098866 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2036815 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2099869 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2036901 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2100094 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2037905 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2101806 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2040371 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2103993 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2042004 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2105404 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2044797 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2106941 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2045252 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2107282 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2046576 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2107886 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2049324 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2108805 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2054477 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2109521 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2056457 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2111431 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2056595 09.10.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2112568 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2057488 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2112969 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2057789 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2113340 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2058425 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2114728 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2058599 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2114734 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2059233 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2115551 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2059295 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2116305 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2059604 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2117389 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2061912 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2118560 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2062608 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2121168 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2062717 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2122433 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2063274 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2123125 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2064475 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2123943 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2064661 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2124031 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2066544 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2124475 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2067193 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2125941 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2069669 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2128394 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2070150 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2128628 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2073482 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2129583 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2073681 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2130476 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
184
Reden
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP2130693 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2198490 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2131431 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2198685 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2132238 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2199103 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2133062 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2199465 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2133516 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2199513 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2134057 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2200052 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2138325 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2200105 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2138348 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2200630 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2138431 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2202178 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2138928 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2204002 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2139106 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2204079 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2140439 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2205967 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2140987 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2207102 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2141658 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2207453 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2146060 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2207803 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2146936 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2208086 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2149132 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2208192 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2151166 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2209669 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2151605 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2209865 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2151729 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2211439 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2153331 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2212123 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2154746 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2212196 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2156738 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2212637 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2157507 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2213368 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2158067 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2213462 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2159811 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2217409 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2162815 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2217498 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2164145 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2218672 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2164359 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2218801 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2164527 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2221179 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2167252 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2222457 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2168321 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2222933 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2168419 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2225052 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2168824 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2225827 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2168831 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2226885 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2169993 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2227185 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2177450 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2227361 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2177798 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2227605 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2178672 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2228862 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2179196 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2229585 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2179565 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2230048 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2180305 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2230730 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2180396 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2231425 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2180414 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2231561 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2180611 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2231603 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2181992 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2231832 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2182233 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2232272 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2183511 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2232507 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2186659 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2233030 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2187779 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236213 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2188193 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2236268 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2192803 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2237163 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2193172 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2237231 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2193735 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2237810 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2196031 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2237919 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
185
Reden
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP2239157 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2288023 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2240207 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2288247 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2240978 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2288541 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2243180 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2289296 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2243582 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2290639 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2243672 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2291104 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2245630 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2291873 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2246136 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292306 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2246308 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2292405 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2247168 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2294808 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2248040 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2296328 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2248604 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2298193 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2248670 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2299040 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2248941 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2299072 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2249351 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301822 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2249688 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2301852 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2250873 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2302221 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2251255 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2302432 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2252253 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2303622 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2252864 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2304746 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2253960 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2306432 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2254884 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2306666 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256157 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2309213 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2256511 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2309574 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2258285 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2310787 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2259160 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2311039 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2263012 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2311146 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2263854 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2311665 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2264016 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2312331 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2264514 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2312787 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2264548 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2313251 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2264644 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2315323 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2267071 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316265 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2269261 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316285 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2269830 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316499 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2270089 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2316665 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2270342 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2317715 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2270530 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2318294 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2272652 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2318669 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2274113 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2318745 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2275496 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2319051 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2276569 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2321149 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2277717 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2321173 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2278346 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2322064 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2278570 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2322770 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2279503 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2323002 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2279722 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2323717 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2280236 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2323830 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2281769 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2324224 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2283548 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2324497 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2283799 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2326535 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2284411 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2326805 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2285242 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2329758 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2285723 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2329883 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2286388 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2330318 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
186
Reden
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP2330417 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2360399 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2331415 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2360404 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2332253 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2361284 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2332362 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2362609 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2332437 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2363100 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2332471 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2363242 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2333124 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2364785 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2333262 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2365109 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2333268 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2365727 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2333800 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2366598 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2334194 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2366610 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2334212 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2366694 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2334364 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2367323 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2334777 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2367530 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2334938 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2368020 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2335614 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2368780 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2335927 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2370050 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2338188 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2370405 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2338339 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2370743 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2338372 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2371026 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2338848 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2371329 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2340159 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2371728 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2340789 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2372652 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2341440 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2374331 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2342275 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2374728 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2343761 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2375084 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2344483 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2375330 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2345071 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2375675 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2345139 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2375981 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2345828 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2377100 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2345973 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2377982 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2346621 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2378940 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2347645 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2379029 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2347837 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2379407 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2347897 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2379429 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2348851 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2381145 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2349855 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2381911 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2350147 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2384774 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2350326 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2384981 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2351654 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2386005 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2352131 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2386031 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2352769 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2386331 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2353244 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2386342 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2353360 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2387706 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2353726 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2387974 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2354567 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2388113 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2354702 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2388682 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2356022 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2388928 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2356049 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2389139 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2356050 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2389523 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2357146 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2389902 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2358575 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2390789 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2358837 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2390954 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2359537 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2391058 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2360093 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2391087 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
187
Reden
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP2391671 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2409367 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2392689 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2409442 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2392793 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2409599 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2392914 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2410184 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2393071 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2410888 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2393145 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2410965 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2393524 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2411238 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2393688 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2411290 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2393749 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2412117 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2393948 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2412120 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2394162 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2412586 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2394492 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2412876 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2394537 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2413143 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2394565 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2413398 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2394769 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2413499 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2395488 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2414136 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2395707 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2414232 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2395860 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2414330 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2396461 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2414337 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2396466 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2414703 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2397661 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2414707 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2398541 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2415057 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2398690 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2416198 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2398863 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2416620 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2399049 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2416900 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2399374 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2416905 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2400045 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2417379 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2400143 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2417496 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2400874 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2417854 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2400901 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2418047 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2400902 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2418161 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2401280 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2418364 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2401697 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2418452 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2402123 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2418551 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2403171 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2418841 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2403323 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2419662 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2403415 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2419893 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2403754 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2419917 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2403785 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2420338 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2403855 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2421088 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2403904 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2421815 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2403917 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2422196 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2404859 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2422403 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2405874 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2422925 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2406012 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2422999 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2406041 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2423825 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2406472 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2424767 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2406573 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2425244 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2406806 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2425787 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2408648 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2426136 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2408690 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2426233 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2408707 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2426955 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2408943 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2427081 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2409014 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2427224 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2409058 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2427388 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
188
Reden
EP2427431 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP2427719 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2427907 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2427942 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2428188 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2428274 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2428292 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2428361 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2428426 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2428861 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2429179 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2429798 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2429849 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2430299 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2430774 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2431241 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2432096 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2432363 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2432541 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2432660 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2432783 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2432836 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2432954 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2432979 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2433090 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2433480 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2433522 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2433621 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2433891 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2433894 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2434142 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2434150 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2434827 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2434943 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2435738 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2436065 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2436582 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2437081 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2437171 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2437273 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2438028 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2438102 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2438420 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2438679 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2439357 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2439678 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2439700 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2440260 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2440801 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2441099 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2442784 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2442852 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2443071 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2443585 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2443876 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2443893 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
189
Reden
EP2444426 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP2444592 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2444593 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2444861 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2445725 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2445769 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2445783 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2445788 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2445960 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2446206 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2446239 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2446268 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2446427 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2446939 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2447129 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2448440 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2448769 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2448810 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2448847 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2449024 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2449072 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2449075 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2449080 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2449720 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2451312 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2451313 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2451405 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2451501 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2451611 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2451719 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2452060 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2452238 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2452647 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2452654 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2453967 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454112 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454141 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454176 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454317 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454383 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454440 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454490 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454559 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454802 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454813 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2454988 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2455866 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2456599 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2456650 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2456651 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2456993 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2457344 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2457364 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2457412 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2457780 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2457885 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
190
23 oktober 2013
Nummer 43/12
Nummer
(11/21)
Datum
191
Reden
Nummer
(11/21)
23 oktober 2013
Datum
Reden
EP2458010 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2474459 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2459032 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2474975 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2459044 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2475541 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2459148 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2475549 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2459397 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2475848 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2459670 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2476354 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2459690 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2476720 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2460058 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2476836 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2460302 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2477742 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2460335 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2480374 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2460389 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2480745 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2461838 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2480866 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2461839 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2483167 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2461854 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2483706 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2461939 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2485395 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2462027 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2485474 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2462271 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2486885 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2463700 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2487380 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2464256 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2488064 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2464586 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2488336 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2464893 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2489325 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2465369 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2490045 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2465543 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2490273 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2465602 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2490299 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2465610 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2497230 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2465617 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2500146 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2466809 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2502714 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2467238 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2507495 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2467286 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2509742 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2467332 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2511071 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2467655 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2512763 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2467846 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2516081 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2467992 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2516347 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2469266 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2516902 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2470405 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2519459 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2471381 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2520925 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2471965 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2524688 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2473324 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2533957 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2474253 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2537039 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2474438 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
EP2537555 01.05.2013 Verval wegens niet indienen vertaling
Nummer 43/12
192
23 oktober 2013
VRB: Verbeteringen.
Nummer (11/21)
Internationale octrooiclassificatie
(51)
Communicatie tekst