IE_nr51_ 2013

Transcription

IE_nr51_ 2013
Nummer 51/13
18 december 2013
Nummer 51/13
1
18 december 2013
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is
geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische
vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14
rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office.
Bezoekadres: NL Octrooicentrum
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadres
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
Telefoon: 088-6026656
Telefax: 088-6029024
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Visiting address: Netherlands Patent Office
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postadress
Post Office Box: 10366
2501 HJ Den Haag
Telephone: +31(0)88 602656
Telefax: +31(0)88 6029024
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Nummer 51/13
2
18 december 2013
Page
Inhoudsopgave
Blz.
Content
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
5
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
9
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
9
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
12
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
12
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
13
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
13
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
157
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
157
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
253
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
253
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
254
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
254
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
255
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
255
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
256
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
256
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
257
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
257
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
258
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
258
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
259
Heading MED
Contains data concerning other communications.
259
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
260
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
260
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
285
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
285
Nummer 51/13
3
18 december 2013
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 51/13
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
18 december 2013
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 51/13
5
18 december 2013
Rubrieken
NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(33) Russische Federatie
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) A01D 34/52
A01B 45/02
A01B 33/02
(41) 09.12.2013
(72) Willem van Vliet te Hellevoetsluis
(51) A01M 1/22
A01K 31/12
(41) 10.12.2013
(21) 2008947
(21) 2008973
(22) 06.06.2012
(22) 08.06.2012
(21) 2011543
(54) Inrichting en werkwijze voor het
bewerken van een grasmat
alsmede rotororgaan en
bewerkingsorgaan voor
toepassing in een dergelijke
inrichting.
(22) 03.10.2013
(54) Inrichting voor het bestrijden van (54) Schaats met losneembare
vogelmijt.
schoen.
(71) Van de Ven Beheer B.V. te Eersel (71) CFP Europe B.V. te IJsselstein
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(71) Imants Holding B.V. te Reusel
(72) Dick Hendrikus Cornelis van de
Ven te Eersel
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(41) 10.12.2013
(72) Johannes Hendricus Wilhelmus
Herman de Kort te Breda
(51) A22C 21/00
(41) 09.12.2013
(22) 07.06.2012
(51) B65D 90/20
B65D 90/04
B01D 61/10
A01C 3/02
(21) 2008945
(22) 06.06.2012
(54) Industriële procestank, en
werkwijze voor oprichting
daarvan.
(51) A63C 1/16
(21) 2008956
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Willem Jan van Soest te HendrikIdo-Ambacht
Anke Kempen te Delft
Fokko Jan Munneke te Rotterdam
(41) 12.12.2013
(62) 200859303.04.2012
(54) Residual fat remover and method (51) A63C 1/32
for removing residual fat of
(21) 1039664
poultry fillets.
(22) 08.06.2012
(71) Meyn Food Processing Technology (54) IJsschaats, in het bijzonder
B.V. te Oostzaan
hardrijschaats, alsmede
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Pieter Willem Vonk te Oostzaan
Ferdinand Allard de Vos te
Oostzaan
(71) Paul Robert Wolschrijn te Arnhem (41) 10.12.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) A47F 5/10
A47F 5/00
(72) Paul Robert Wolschrijn te Arnhem
werkwijze ter verbetering van de
buigzaamheid c.q. glijweerstand
van het glij-ijzer daarvan.
(71) Jee-Force V.o.f. te Nootdorp
(74) Ir. Boelsma jr. te Delfgauw
(72) Pieter Gysel te Kessel-Lo, België
(BE)
Robertus Hendricus Veldhoven te
Nootdorp
Jeroen Otter te Heerenveen
(41) 09.12.2013
(21) 2008968
(51) A01C 7/16
(22) 08.06.2012
(21) 1039655
(54) Method for preassembling and
placing of shelving units, and
assembly of interconnected
shelving units.
(41) 10.12.2013
(71) Hendrik Albert Pelleboer te
Zwolle
(71) Holding Stamhuis B.V. te Utrecht
(22) 06.06.2012
(74) mr. ir. Klooster te Leidschendam
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Hendrik Stamhuis te Loosdrecht
(54) Gebogen band biljarttafels
waarbij de conventionele rechte
banden van alle types en
formaten biljarttafels vervangen
worden door licht of matig
gebogen banden waardoor de
wijze van spelen en de effecten
op de loop van de biljartballen op
een ingrijpende manier gewijzigd
wordt.
(22) 06.06.2012
(54) Doseerinrichting.
(51) A63D 15/00
(21) 1039653
(72) Hendrik Albert Pelleboer te
(41) 10.12.2013
Zwolle
Wouter Brenninkmeijer te Zwolle (51) B65D 23/10
A47F 5/10
(41) 09.12.2013
(21) 1039660
(51) A01G 9/02
(22) 07.06.2012
(21) 2010815
(54) Houder voor drinkfles of bidon.
(22) 16.05.2013
(71) Jager Product en Proces te Sneek (71) Winston Figueira te Alkmaar
(54) Modular system for arranging
(72) Winston Figueira te Alkmaar
(72) Gosse Anne Jager te Sneek
plant compositions.
(41) 09.12.2013
(41)
10.12.2013
(71) Sergey Aleksandrovich Golovanov
te Samara, Russische Federatie
(51) H02G 1/00
(51) A61B 19/04
(RU)
B23B 51/04
(21) 2008959
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(21) 1039650
(22) 07.06.2012
(72) Sergey Aleksandrovich Golovanov
(22) 05.06.2012
(54) Inrichting voor het aantrekken
te Samara, Russische Federatie
(54) Inrichting ten behoeve van het
van een wegwerphandschoen.
(RU)
verwijderen van stucwerk.
(71) Pim van Vliet Nautisch
(31) RU2012123548
(71) Roy Mathias Hubertus Giebels te
Projectmanagement B.V. te
(32) 06.06.2012
Beegden
Hellevoetsluis
Nummer 51/13
(72) Roy Mathias Hubertus Giebels te
Beegden
(41) 09.12.2013
(51) B65D 75/58
B31B 41/00
(21) 2008977
(22) 11.06.2012
(54) Pouch for holding drink and
method for producing a pouch.
(71) Friesland Brands B.V. te
Amersfoort
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Cornelis Margaretha Theodorus
Maria Bongers te Helmond
(41) 12.12.2013
(51) B42D 3/12
B42D 1/08
(21) 2008969
(22) 08.06.2012
(54) Photo album and method of
producing such photo album.
(71) MyPhotoFun B.V. te Almere
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
6
(DE)
18 december 2013
(41) 10.12.2013
(31) 102012011028
(51) E01F 8/00
(32) 05.06.2012
(21) 1040241
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 06.06.2013
(41) 09.12.2013
(54) Verkeersweg.
(51) B66F 9/18
B66F 9/075
B65H 75/18
(71) ABS Infradvies B.V. te Raalte
(21) 2008946
(22) 06.06.2012
(54) Cilindervormig product,
opneeminrichting, voertuig en
werkwijze.
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
(72) Albert Bruins Slot te RAALTE
(31) 1039663
(32) 07.06.2012
(33) Nederland
(41) 10.12.2013
(71) Berend Breman te Hasselt
(51) E01F 13/04
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) 2008940
(72) Berend Breman te Hasselt
(22) 05.06.2012
(41) 09.12.2013
(54) Zuilstelsel en zuil.
(51) E01B 19/00
(71) VCP Streetcare B.V. te Zelhem
(21) 2008955
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(22) 07.06.2012
(72) Carolus Martinus Richard Smit te
Zelhem
(54) Spoorbaan voorzien van
bevochtigingsinrichting.
(41) 09.12.2013
(71) NS Reizigers B.V. te Utrecht
René Slagter te Utrecht
Berendina Jeannette Slagter
Mellema te Utrecht
(51) E02D 19/10
(74) ir. Geurts te Den Haag
(54) Bronbemalingsinrichting.
(51) B62M 11/00
B62M 1/12
(72) René Slagter te Utrecht
Berendina Jeannette Slagter
Mellema te Utrecht
(71) B.B.A. Participaties B.V. te
Klarenbeek
(21) 1039659
(41) 10.12.2013
(22) 07.06.2012
(51) E01C 9/00
E01C 11/22
(72) Johannes Bruin te Klarenbeek
Harmen Bruin te Apeldoorn
(72) Roy Jacob Cornelis Wijmans te
Almere
Hendrik Jozef Maria Wijmans te
Almere
(41) 10.12.2013
(54) Fiets met tweevoudige
aandrijving.
(71) Mahmoud Chini Foroushan te
Apeldoorn
(72) Mahmoud Chini Foroushan te
Apeldoorn
(41) 10.12.2013
(51) B63H 1/26
B63H 1/16
B63H 1/14
(21) 2008948
(22) 06.06.2012
(54) Scheepsschroef.
(21) 1039661
(51) B65G 47/14
(21) 2010904
(22) 03.06.2013
(22) 06.06.2012
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(41) 09.12.2013
(22) 07.06.2012
(51) F04B 35/04
E02D 19/10
(54) Wegconstructie.
(21) 2008950
(71) Spekpannekoek B.V. te Apeldoorn (22) 06.06.2012
ABS Infradvies B.V. te Raalte
(54) Klepzitting voor een klep voor
een zuigerpomp en klep voorzien
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
van een dergelijke klepzitting.
(72) Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek
(71) B.B.A. Participaties B.V. te
te Apeldoorn
Klarenbeek
Albert Bruins Slot te RAALTE
(74)
Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(41) 10.12.2013
(51) E01C 13/08
D06N 7/00
(71) G.A.M. Manshanden Management (21)
B.V. te Medemblik
(22)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54)
(72) Gerardus Augustinus Maria
Manshanden te Medemblik
(41) 09.12.2013
(21) 2008949
(72) Johannes Bruin te Klarenbeek
Harmen Bruin te Apeldoorn
2008961
(41) 09.12.2013
08.06.2012
(51) E04F 15/18
Dragerelement, ingericht voor
het samenstellen van een drager
voor toepassing in een
kunstgrasveld, een drager,
samengesteld uit dergelijke
dragerelementen, alsmede een
kunstgrasveld, omvattende een
dergelijke drager.
(21) 1039656
(54) Vulbak voor vormstenen met een (71) Ten Cate Nederland B.V. te
Almelo
vormsteenuitneeminrichting.
(71) Bernhard Hunklinger te Siegsdorf, (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Jeroen Albert Balen te Keulen,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
Marinus Hendrikus Olde Weghuis
(72) Bernhard Hunklinger te Siegsdorf,
te Oldenzaal
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 07.06.2012
(54) Ondervloersysteem en de
legwijze ervan.
(71) Hendrikus Lambertus de Ruiter te
Geldermalsen
Alexander Cornelis Wilhelmus
Simon Heesen te Nieuwegein
(72) Hendrikus Lambertus de Ruiter te
Geldermalsen
(41) 10.12.2013
(51) E06B 9/52
(21) 1039654
(22) 06.06.2012
Nummer 51/13
7
(54) Inrichting voor het weren van zon
en/of vliegen, muggen en andere
insecten welke inrichting
gemakkelijk toepasbaar en te
monteren en te demonteren is in
de holle ruimte in bijna alle
kunststof / aluminium kozijnen
c.q. ramen.
(72) Gerrit Gobius du Sart te
Gorinchem
Vincent de Jong te Gorinchem
Jan Arie Niessen te Gorinchem
(71) Jacobus Pieter Wolsleger te
Papendrecht
(22) 08.05.2013
(72) Jacobus Pieter Wolsleger te
Papendrecht
(41) 09.12.2013
(51) F21V 33/00
F21V 23/04
(21) 1039662
(22) 07.06.2012
(54) Led Module.
(71) Leds Progress Holding B.V. te
Heinkenszand
(74) Dr. Straaten te Uden
(41) 12.12.2013
(51) G03F 7/20
(21) 2010771
(54) Lithography apparatus and
device manufacturing method.
(71) ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
(74) ir. Maas te Veldhoven
(54) Ventilatie-installatie met
debietregelaars.
(71) Vero Duco N.V. te Veurne, België
(BE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Luc Louis Renson te Nieuwpoort,
België (BE)
(41) 09.12.2013
(51) G05D 23/19
F24F 11/00
(21) 2008965
(22) 08.06.2012
(54) User friendly thermostat for
controlling a temperature of a
room.
(71) i-Thermostat.nl te Amsterdam
(51) H04N 21/854
G06F 9/44
G06F 17/30
(32) 08.06.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(51) G03F 7/20
(41) 10.12.2013
(21) 2010922
(22) 05.06.2013
(21) 2010934
(54) System for generating
reconfigurable Web application.
(22) 07.06.2013
(71) Silver Solutions B.V. te Rijswijk
(54) Lithographic apparatus and
device manufacturing method.
(74) ir. Engelfriet te 's-Hertogenbosch
(71) ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Adrianus Johannes Rudolf Speek
te Rijswijk
Julio Harvey Westerborg te
Rijswijk
(31) 12171031
(72) William Peter van Drent te
(32) 06.06.2012
Veldhoven
Michael Johannes Vervoordeldonk (33) Europees Octrooi Bureau
te Veldhoven
(41) 09.12.2013
(31) 61/658224
(51) H01L 21/67
(32) 11.06.2012
H01J 37/32
(33) Verenigde Staten van Amerika
G01N 1/32
(41) 12.12.2013
(21) 2008943
(51) G06F 3/14
G06F 21/84
(21) 2010935
(22) 07.06.2013
(54) Smart cover peek.
(71) Apple Inc. te Cupertino,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Nicholas Zambetti te Cupertino,
California, Verenigde Staten van
Anneke Veldman te Amsterdam
Amerika (US)
Hans Peter Kouwenhoven te
Matthew Irvine Brown te
Amsterdam
Cupertino, California, Verenigde
Arend-Jan Kodjo Kouwenhoven te
Staten van Amerika (US)
Arnhem
Jeffrey Traer Bernstein te
Cupertino, California, Verenigde
10.12.2013
Staten van Amerika (US)
G01N 21/35
Matthew Dean Rohrbach te
C08L 67/04
Cupertino, California, Verenigde
C08G 63/08
Staten van Amerika (US)
1039667
Duncan R. Kerr te Cupertino,
California, Verenigde Staten van
11.06.2012
Amerika (US)
Quantification of lactide amounts
Imran Chaudhri te Cupertino,
in a polymeric matrix.
California, Verenigde Staten van
Purac Biochem B.V. te Gorinchem
Amerika (US)
Paul Meade te Cupertino,
ir. Veldhuis-Stribos te Gorinchem
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(32) 08.06.2012
11.09.2012
(31) 61/657267
(41) 10.12.2013
(22) 06.06.2012
(31) 61/657693
13/610514
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(41) 10.12.2013
(21) 2008944
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jeremy C. Franklin te Cupertino,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Michael A. Cretella Jr. te
Cupertino, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
May-Li Khoe te Cupertino,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Heine Mulder te Veldhoven
Frank Schuurmans te
Valkenswaard
Erwin van Zwet te Pijnacker
(72) Quinten van de Vrie te
Heinkenszand
Petrus Johannes Koomen te
Leende
Cornelis Dirk de Haan te Leende
(51) F24F 7/06
F24F 13/02
F24F 11/00
18 december 2013
(22) 06.06.2012
(54) Plasma jet etching device and
method for removing an
encapsulation portion of a sample
via plasma jet etching.
(71) Stichting Materials innovation
institute (M2i) te Delft
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Cornelis Ignatius Maria Beenakker
te Roosendaal
Jiaqi Tang te Delft
Johannes Bernardus Jozef Schelen
te Den Haag
(41) 09.12.2013
(51) H01L 31/18
H01L 31/068
H01L 31/0224
(21) 2008970
(22) 08.06.2012
(54) Method of manufacturing a solar
cell and solar cell thus obtained.
(71) Tempress IP B.V. te Vaassen
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Ronald Cornelis Gerard Naber te
Apeldoorn
Johannes Reinder Marc Luchies te
Nummer 51/13
8
Waalre
(41) 10.12.2013
(51) H02N 2/04
H02N 2/02
(21) 1039652
(41)
(22) 05.06.2012
(51)
(54) Cryogenic positioning stage.
(71) Janssen Precision Engineering te
Maastricht-Airport
Hubertus Leonardus Mathias
Marie Janssen te Bunde
(72) Hubertus Leonardus Mathias
(21)
(22)
(54)
18 december 2013
Marie Janssen te Bunde
access by applications.
Bartholomeus Catharina Thomas (71) Google Inc. te Mountain View,
van Bree te Meijel
California, Verenigde Staten van
Remco Jos Geert de Bruijn te
Amerika (US)
Geleen
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
09.12.2013
(72) Luke David Macpherson te
H04W 92/00
Pyrmont, Australië (AU)
H04W 88/00
(31) 13/489756
H04L 29/08
(32) 06.06.2012
2010919
(33) Verenigde Staten van Amerika
05.06.2013
(41) 09.12.2013
Apparatus for controlling network
Nummer 51/13
9
18 december 2013
NL2: Verlening van Nederlandse octrooien.
(51) A01D 34/52
A01B 45/02
A01B 33/02
(21) 2008947
(22) 06.06.2012
(54) Inrichting en werkwijze voor het
bewerken van een grasmat
alsmede rotororgaan en
bewerkingsorgaan voor
toepassing in een dergelijke
inrichting.
(73) Imants Holding B.V. te Reusel
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Johannes Hendricus Wilhelmus
Herman de Kort te Breda
(73) Meyn Food Processing Technology
06.09.2011
B.V. te Oostzaan
(33) Nederland
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Nederland
Nederland
(72) Pieter Willem Vonk te Oostzaan
Nederland
Ferdinand Allard de Vos te
Oostzaan
(47) 10.12.2013
(47) 10.12.2013
(51) A63C 1/32
(51) A47F 5/10
A47F 5/00
(21) 1039664
(21) 2008968
(54) IJsschaats, in het bijzonder
hardrijschaats, alsmede
werkwijze ter verbetering van de
buigzaamheid c.q. glijweerstand
van het glij-ijzer daarvan.
(22) 08.06.2012
(54) Method for preassembling and
placing of shelving units, and
assembly of interconnected
shelving units.
(22) 08.06.2012
(73) Jee-Force V.o.f. te Nootdorp
(73) Holding Stamhuis B.V. te Utrecht
(74) Ir. Boelsma jr. te Delfgauw
(47) 09.12.2013
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) B65D 90/20
B65D 90/04
B01D 61/10
A01C 3/02
(72) Hendrik Stamhuis te Loosdrecht
(72) Pieter Gysel te Kessel-Lo, België
(BE)
Robertus Hendricus Veldhoven te
Nootdorp
Jeroen Otter te Heerenveen
(21) 2008945
(22) 06.06.2012
(54) Industriële procestank, en
werkwijze voor oprichting
daarvan.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(21)
(22)
(54)
(47) 10.12.2013
(51) B65D 23/10
A47F 5/10
(21) 1039660
(22) 07.06.2012
(54) Houder voor drinkfles of bidon.
(47) 10.12.2013
(51) A63D 15/00
(21) 1039653
(22) 06.06.2012
(73) Jager Product en Proces te Sneek (54) Gebogen band biljarttafels
BTN International Beheer B.V. te (72) Gosse Anne Jager te Sneek
waarbij de conventionele rechte
Arnhem
banden van alle types en
(47) 10.12.2013
formaten biljarttafels vervangen
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) A61B 19/04
worden door licht of matig
Paul Robert Wolschrijn te Arnhem
gebogen banden waardoor de
(21) 2008959
09.12.2013
wijze van spelen en de effecten
(22) 07.06.2012
op de loop van de biljartballen op
A01C 7/16
(54) Inrichting voor het aantrekken
een ingrijpende manier gewijzigd
1039655
van een wegwerphandschoen.
wordt.
06.06.2012
(73) Pim van Vliet Nautisch
(73) Winston Figueira te Alkmaar
Projectmanagement B.V. te
Doseerinrichting.
(72) Winston Figueira te Alkmaar
Hellevoetsluis
Hendrik Albert Pelleboer te
(47) 09.12.2013
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Zwolle
(51) H02G 1/00
mr. ir. Klooster te Leidschendam (72) Willem van Vliet te Hellevoetsluis
B23B 51/04
(47) 10.12.2013
Hendrik Albert Pelleboer te
(21) 1039650
Zwolle
(51) A61G 7/10
(22) 05.06.2012
Wouter Brenninkmeijer te Zwolle
A61G 7/053
(54) Inrichting ten behoeve van het
09.12.2013
(21) 2008413
verwijderen van stucwerk.
A01M 1/22
(22) 05.03.2012
(73)
Roy Mathias Hubertus Giebels te
A01K 31/12
(54) Werkwijze voor het verplaatsen
Beegden
2008973
van een minder valide persoon
(72)
Roy Mathias Hubertus Giebels te
vanuit een ligpositie op bed naar
08.06.2012
Beegden
een zitpositie en vice versa met
Inrichting voor het bestrijden van
(47) 09.12.2013
behulp van een hulpmiddel,
vogelmijt.
alsmede hulpmiddel daarvoor.
(51) B65D 75/58
Van de Ven Beheer B.V. te Eersel (73) Marko Johannes Gerardus van
B31B 41/00
Ir. Verhees te Nuenen
Loef te Eindhoven
(21) 2008977
Dick Hendrikus Cornelis van de
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(22) 11.06.2012
Ven te Eersel
(72) Marko Johannes Gerardus van
(54) Pouch for holding drink and
10.12.2013
Loef te Eindhoven
method for producing a pouch.
A22C 21/00
(31) 2006342
(73) Friesland Brands B.V. te
2006417
2008956
Amersfoort
2006624
07.06.2012
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
2007364
Residual fat remover and method (32) 04.03.2011
(72) Cornelis Margaretha Theodorus
for removing residual fat of
Maria Bongers te Helmond
17.03.2011
poultry fillets.
19.04.2011
(47) 12.12.2013
Nummer 51/13
10
18 december 2013
(51) B42D 3/12
B42D 1/08
(72) Berend Breman te Hasselt
(73) VCP Streetcare B.V. te Zelhem
(21) 2008969
(47) 09.12.2013
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(51) E01B 19/00
(72) Carolus Martinus Richard Smit te
Zelhem
(22) 08.06.2012
(54) Photo album and method of
producing such photo album.
(73) MyPhotoFun B.V. te Almere
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Roy Jacob Cornelis Wijmans te
Almere
Hendrik Jozef Maria Wijmans te
Almere
(47) 10.12.2013
(51) B42F 13/00
(21) 2009497
(22) 20.09.2012
(54) Omslag, koppelelement en map.
(73) Innobind Holding B.V. te
Amsterdam
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Paul Gokkel te Bloemendaal
(31) 2008193
2008540
(32) 27.01.2012
26.03.2012
(33) Nederland
Nederland
(47) 12.12.2013
(51) B62M 11/00
B62M 1/12
(21) 1039659
(22) 07.06.2012
(54) Fiets met tweevoudige
aandrijving.
(73) Mahmoud Chini Foroushan te
Apeldoorn
(72) Mahmoud Chini Foroushan te
Apeldoorn
(47) 10.12.2013
(51) B63H 1/26
B63H 1/16
B63H 1/14
(21) 2008948
(22) 06.06.2012
(54) Scheepsschroef.
(21) 2008955
(22) 07.06.2012
(47) 09.12.2013
(54) Spoorbaan voorzien van
bevochtigingsinrichting.
(51) E02B 3/12
(21) 1038840
(73) NS Reizigers B.V. te Utrecht
(22) 24.05.2011
(74) ir. Geurts te Den Haag
(54) Samenstel van een filterdoek en
een groep elementen voor een
bekleding.
(72) René Slagter te Utrecht
Berendina Jeannette Slagter
Mellema te Utrecht
(47) 10.12.2013
(51) E01C 9/00
E01C 11/22
(21) 1039661
(22) 07.06.2012
(54) Wegconstructie.
(73) Spekpannekoek B.V. te Apeldoorn
ABS Infradvies B.V. te Raalte
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
(72) Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek
te Apeldoorn
Albert Bruins Slot te RAALTE
(47) 10.12.2013
(51) E01C 13/08
D06N 7/00
(21) 2008961
(22) 08.06.2012
(54) Dragerelement, ingericht voor
het samenstellen van een drager
voor toepassing in een
kunstgrasveld, een drager,
samengesteld uit dergelijke
dragerelementen, alsmede een
kunstgrasveld, omvattende een
dergelijke drager.
(73) Ten Cate Nederland B.V. te
Almelo
(73) Spekpannekoek B.V. te Apeldoorn
ABS Infradvies B.V. te Raalte
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
(72) Jakob Gerrit Hendrik Pannekoek
te Apeldoorn
Albert Bruins Slot te RAALTE
(47) 10.12.2013
(51) F04B 35/04
E02D 19/10
(21) 2008950
(22) 06.06.2012
(54) Klepzitting voor een klep voor
een zuigerpomp en klep voorzien
van een dergelijke klepzitting.
(73) B.B.A. Participaties B.V. te
Klarenbeek
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Johannes Bruin te Klarenbeek
Harmen Bruin te Apeldoorn
(47) 09.12.2013
(51) E02D 19/10
(21) 2008949
(22) 06.06.2012
(54) Bronbemalingsinrichting.
(73) B.B.A. Participaties B.V. te
Klarenbeek
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Johannes Bruin te Klarenbeek
Harmen Bruin te Apeldoorn
(72) Jeroen Albert Balen te Keulen,
(47) 09.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E04F 15/18
Marinus Hendrikus Olde Weghuis
(21) 1039656
te Oldenzaal
(22) 07.06.2012
(47) 10.12.2013
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) G.A.M. Manshanden Management (51) E01F 8/00
B.V. te Medemblik
(21) 1040241
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 06.06.2013
(72) Gerardus Augustinus Maria
(54) Verkeersweg.
Manshanden te Medemblik
(73) ABS Infradvies B.V. te Raalte
(47) 09.12.2013
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
(51) B66F 9/18
(72) Albert Bruins Slot te RAALTE
B66F 9/075
(31) 1039663
B65H 75/18
(32) 07.06.2012
(21) 2008946
(54) Ondervloersysteem en de
legwijze ervan.
(22) 06.06.2012
(33) Nederland
(54) Cilindervormig product,
opneeminrichting, voertuig en
werkwijze.
(47) 10.12.2013
(22) 06.06.2012
(51) E01F 13/04
(73) Berend Breman te Hasselt
(22) 05.06.2012
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) 2008940
(54) Zuilstelsel en zuil.
(73) Hendrikus Lambertus de Ruiter te
Geldermalsen
Alexander Cornelis Wilhelmus
Simon Heesen te Nieuwegein
(72) Hendrikus Lambertus de Ruiter te
Geldermalsen
(47) 10.12.2013
(51) E06B 9/52
(21) 1039654
(54) Inrichting voor het weren van zon
en/of vliegen, muggen en andere
insecten welke inrichting
gemakkelijk toepasbaar en te
monteren en te demonteren is in
de holle ruimte in bijna alle
Nummer 51/13
kunststof / aluminium kozijnen
c.q. ramen.
11
18 december 2013
(73) Jacobus Pieter Wolsleger te
Papendrecht
(51) G11B 33/12
G11B 33/08
G06F 1/18
F16F 15/04
(73) Janssen Precision Engineering te
Maastricht-Airport
Hubertus Leonardus Mathias
Marie Janssen te Bunde
(72) Jacobus Pieter Wolsleger te
Papendrecht
(21) 2007836
(22) 22.11.2011
(47) 09.12.2013
(54) Computer component vibration
isolation.
(72) Hubertus Leonardus Mathias
Marie Janssen te Bunde
Bartholomeus Catharina Thomas
van Bree te Meijel
Remco Jos Geert de Bruijn te
Geleen
(51) F21V 33/00
F21V 23/04
(21) 1039662
(22) 07.06.2012
(54) Led Module.
(73) Leds Progress Holding B.V. te
Heinkenszand
(74) Dr. Straaten te Uden
(72) Quinten van de Vrie te
Heinkenszand
Petrus Johannes Koomen te
Leende
Cornelis Dirk de Haan te Leende
(47) 10.12.2013
(51) F24F 7/06
F24F 13/02
F24F 11/00
(21) 2008944
(22) 06.06.2012
(54) Ventilatie-installatie met
debietregelaars.
(73) Vero Duco N.V. te Veurne, België
(BE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Luc Louis Renson te Nieuwpoort,
België (BE)
(47) 09.12.2013
(51) G05D 23/19
F24F 11/00
(73) Google Inc. te Mountain View,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Jeff Spaulding te Sunnyvale,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Everildo Guia Aguilar te Mountain
View, California, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Michael Lau te San Francisco,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 13/071406
11163730
(32) 24.03.2011
26.04.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(47) 10.12.2013
(51) H01L 21/67
H01J 37/32
G01N 1/32
(21) 2008943
(22) 06.06.2012
(54) Plasma jet etching device and
method for removing an
encapsulation portion of a sample
via plasma jet etching.
(21) 2008965
(73) Stichting Materials innovation
institute (M2i) te Delft
(22) 08.06.2012
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) User friendly thermostat for
controlling a temperature of a
room.
(72) Cornelis Ignatius Maria Beenakker
te Roosendaal
Jiaqi Tang te Delft
Johannes Bernardus Jozef Schelen
te Den Haag
(73) i-Thermostat.nl te Amsterdam
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(47) 09.12.2013
(72) Anneke Veldman te Amsterdam
(51) H01L 31/18
Hans Peter Kouwenhoven te
H01L 31/068
Amsterdam
H01L 31/0224
Arend-Jan Kodjo Kouwenhoven te
(21) 2008970
Arnhem
(22) 08.06.2012
(47) 10.12.2013
(51) G01N 21/35
C08L 67/04
C08G 63/08
(54) Method of manufacturing a solar
cell and solar cell thus obtained.
(21) 1039667
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 11.06.2012
(72) Ronald Cornelis Gerard Naber te
Apeldoorn
Johannes Reinder Marc Luchies te
Waalre
(54) Quantification of lactide amounts
in a polymeric matrix.
(73) Purac Biochem B.V. te Gorinchem
(74) ir. Veldhuis-Stribos te Gorinchem
(73) Tempress IP B.V. te Vaassen
(47) 10.12.2013
(72) Gerrit Gobius du Sart te
Gorinchem
Vincent de Jong te Gorinchem
Jan Arie Niessen te Gorinchem
(51) H02N 2/04
H02N 2/02
(47) 12.12.2013
(54) Cryogenic positioning stage.
(21) 1039652
(22) 05.06.2012
(47) 09.12.2013
Nummer 51/13
12
18 december 2013
EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het Europese
octrooi aanvrage (11)
Datum Publicatie Europese
aanvrage (43)
IPC klasse (51)
Naam/Woonplaats aanvrager
(71)
Nummer 51/13
13
18 december 2013
EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
(51) E02F 9/18
E02F 3/36
A01B 59/06
A01B 59/042
(11) EP1527666
(21) EP04104973.5
(22) 11.10.2004
(31) 696451
(32) 29.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Quick attachment system.
(47) 11.12.2013
(73) CNH Italia S.p.A. te 10135
TORINO, Italië (IT)
(72) Bay, Tod A. te 52650, SPERRY,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A01F 7/06
(11) EP2364587
(21) EP11150011.2
(22) 03.01.2011
(31) 102010015902
(32) 10.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Axialabscheider für einen
Mähdrescher
(47) 11.12.2013
(51) A01K 1/04
(47) 11.12.2013
(11) EP2186398
(73) The Texas A&M University System
te COLLEGE STATION, TX 778433369, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP09075476.3
(22) 26.10.2009
(31) 0806158
(32) 05.11.2008
(33) Frankrijk
(54) Dispositif avec adapteur à
fixation rapide pour relier la
laisse d'un animal domestique à
un élément récepteur associé à
un support fixe
(47) 11.12.2013
(73) Behe, Jean-Marc te 68740
BLODELSHEIM, Frankrijk (FR)
(72) LAWRENCE, Addison, Lee te PORT
ARANSAS TX 78373, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C10L 10/00
C10L 1/14
C09D 5/14
A01P 1/00
A01N 57/34
A01N 31/08
(11) EP2485588
(21) EP10766196.9
(72) Behe, Jean-Marc te 68740
BLODELSHEIM, Frankrijk (FR)
(22) 08.10.2010
(51) A01K 39/012
(32) 20.10.2009
(11) EP1945023
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06816589.3
(54) SYNERGISTIC ANTIMICROBIAL
COMPOSITION
(22) 11.10.2006
(31) 279397 P
(31) 725358 P
539928
539943
539983
(47) 11.12.2013
(32) 11.10.2005
10.10.2006
10.10.2006
10.10.2006
(72) YIN, Bei te BUFFALO GROVE, IL
60089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) CLAAS Selbstfahrende
Verenigde Staten van Amerika
Erntemaschinen GmbH te 33428
Verenigde Staten van Amerika
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(54) PAN FEEDER FOR BREEDERS
(72) Bußmann, Jens te 49179,
(47) 11.12.2013
OSTERCAPPELN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) CTB, INC. te MILFORD, INDIANA
(DE)
46542-2000, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A01K 1/01
(72)
COLE, Theodore, J. te MILFORD,
(11) EP2484205
IN 46542, Verenigde Staten van
(21) EP12150712.3
Amerika (US)
KREGER, Lionel, L. te WARSAW,
(22) 11.01.2012
IN 46582, Verenigde Staten van
(31) 1038566
Amerika (US)
2007568
BIRD, Charles, R. te MILFORD, IN
(32) 07.02.2011
46542, Verenigde Staten van
11.10.2011
Amerika (US)
(33) Nederland
(51) A01K 61/00
Nederland
(11) EP2429282
(54) Manure removal device and
(21) EP10720071.9
method for the automatic
removal of manure
(22) 11.05.2010
(47) 11.12.2013
(31) 177863 P
775611
(73) Lely Patent N.V. te 3147 PA
MAASSLUIS
(32) 13.05.2009
07.05.2010
(72) Van Den Beukel, Huibrecht
Johannes Arjen te 3146CG
(33) Verenigde Staten van Amerika
MAASSLUIS
Verenigde Staten van Amerika
Van Berkel, Sebastianus Arnoldus (54) SYSTEM AND METHOD FOR
Nicolaas Maria te 2628 RR DELFT
SUPER-INTENSIVE SHRIMP
Özcan, Gokhan Kemal te 3067 TR
PRODUCTION
ROTTERDAM
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A01P 13/00
A01N 57/20
A01N 43/54
A01N 25/30
A01N 25/04
(11) EP2470017
(21) EP10745267.4
(22) 26.08.2010
(31) 237404 P
(32) 27.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AQUEOUS CONCENTRATE
FORMULATIONS CONTAINING
SAFLUFENACIL AND GLYPHOSATE
(47) 11.12.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KRAPP, Michael te 67122 ALTRIP,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GREGORI, Wolfgang te 67067
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ADAM, Sven te 76872
STEINWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOLB, Klaus te 67105
SCHIFFERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 51/13
JAKOB, Jürgen te 67127
RÖDERSHEIM-GRONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SIEVERNICH, Bernd te 67454
HASSLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEUERWALD, Jörg te 67459
BÖHL-IGGELHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BOWE, Steven te APEX NORTH
CAROLINA 27523, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZAWIERUCHA, Joseph te CARY NC
27519, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIEBL, Rex te RALEIGH NORTH
CAROLINA 27608, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07B 59/00
A61P 25/00
A61K 31/41
A01N 43/64
(11) EP2328414
(21) EP09810685.9
(22) 28.08.2009
(31) 93293 P
(32) 29.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUBSTITUTED TRIAZOLOPYRIDAZINE DERIVATIVES
(47) 11.12.2013
(73) Concert Pharmaceuticals Inc. te
LEXINGTON, MA 02421,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
14
(21) EP09174128.0
(22) 27.10.2009
(54) Device and method for pinching
at least two dough parts
(47) 11.12.2013
(73) Rademaker B.V. te 4104 BC
CULEMBORG
(21) EP09005034.5
(22) 12.08.2002
(31) 0103294
(32) 13.08.2001
(33) Hongarije
SOBORG, Denemarken (DK)
Haslund, Henning te 4632
BJAEVERSKOV, Denemarken (DK)
(51) B65D 85/78
A47J 43/27
A23G 9/04
(11) EP2429309
(21) EP10740274.5
(72) Van Blokland, Johannes, Josephus,
Antonius te 4112 JH, BEUSICHEM (22) 07.05.2010
(31) 2002858
(51) A23L 1/305
A23G 1/52
A23D 7/005
(11) EP2052628
(32) 08.05.2009
(33) Nederland
(21) EP08167499.6
(54) PRODUCT AND METHOD FOR THE
PREPARATION OF A MILKSHAKE
(22) 24.10.2008
(47) 11.12.2013
(31) 07119262
(73) Dairy Innovation B.V. te 6835 AE
ARNHEM
(32) 25.10.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Aerated fat-continuous products
(47) 11.12.2013
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) Aldred, Deborah Lynne te
BEDFORD, BEDFORDSHIRE MK44
1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Crilly, James Francis te 00142
ROME, Italië (IT)
Homan, Jennifer Elizabeth te
BEDFORD, BEDFORDSHIRE MK44
1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A23G 1/30
A23G 1/00
A23D 9/02
(72) HARBESON, Scott te LEXINGTON,
A23D 9/00
MA 02421, Verenigde Staten van (11) EP2520174
Amerika (US)
(21) EP11777437.2
(51) C12R 1/47
(22) 27.04.2011
C12R 1/39
(31) 2010106694
C12R 1/265
C12R 1/12
(32) 06.05.2010
C12R 1/11
(33) Japan
C12R 1/01
(54) OIL AND FAT COMPOSITION AND
C12N 1/20
METHOD FOR PRODUCING THE
C05F 11/08
SAME
A01N 63/00
(11) EP2233458
18 december 2013
(72) WESTDIJK, Michael Jurjen te 7511
PR ENSCHEDE
LAND, Jan Gerhard te 7542 AC
ENSCHEDE
(51) A23P 1/10
A23L 1/325
A23L 1/31
A23L 1/00
A22C 7/00
(11) EP2211635
(21) EP07821860.9
(22) 25.10.2007
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
GEFORMTER
LEBENSMITTELPRODUKTE
(47) 11.12.2013
(73) Nienstedt GmbH te 45721
HALTERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GRONEBERG-NIENSTEDT, Petra te
45721 HALTERN AM SEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61P 1/12
A61K 31/702
A23L 1/308
A23L 1/29
A23C 9/20
(11) EP2140771
(47) 11.12.2013
(21) EP09011197.2
(73) The Nisshin Oillio Group, Ltd. te
(22) 20.10.2006
CHUO-KU TOKYO 104-8285, Japan
(31) 05023029
(JP)
(32) 21.10.2005
(72) OHARA, Atsushi te TOKYO 104(33) Europees Octrooi Bureau
8285, Japan (JP)
(51)
(54) Microorganisms for the treatment
of soil and process for obtaining (11)
them
(21)
(47) 11.12.2013
(22)
(73) AGRO.BIO HUNGARY KFT. te 9700
(54)
SZOMBATHELY, Hongarije (HU)
A23G 1/18
A23G 1/00
EP2210501
EP10075152.8
01.04.2010
Method and apparatus for
continuous tempering of
chocolate mass
(72) Kiss, György Botond te H-6725
SZEGED, Hongarije (HU)
Ott, István te H-1068 BUDAPEST, (47) 11.12.2013
(73) Aasted ApS te 3520 FARUM,
Hongarije (HU)
Denemarken (DK)
(51) A21C 9/08
(72) Holmud, Dennis te 2860
(11) EP2316270
(54) Method for stimulating the
intestinal flora in infants
delivered by caesarean section
(47) 11.12.2013
(73) N.V. Nutricia te 2712 HM
ZOETERMEER
(72) Boehm, Günther te 61209
ECHZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stahl, Bernd te 61191 ROSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Knol, Jan te 6708 LZ
WAGENINGEN
Nummer 51/13
(51) F27B 17/02
A61Q 19/08
A61K 8/97
A61K 8/60
A61K 8/49
A61K 8/365
A61K 36/87
A61K 36/82
A61K 36/45
A61K 31/05
A23L 2/52
A23L 1/305
A23L 1/304
A23L 1/302
A23L 1/30
A23L 1/29
(11) EP2207435
(21) EP08842146.6
(22) 15.10.2008
(31) 17332007
(32) 24.10.2007
(33) Oostenrijk
(54) FUNKTIONSGETRÄNK
15
18 december 2013
(11) EP2106219
(22) 26.03.2008
(21) EP07873366.4
(31) 743716
(22) 27.12.2007
(32) 03.05.2007
(31) 878010 P
717459
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 29.12.2006
13.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
PACKAGING
(47) 11.12.2013
(73) St. Dalfour SAS te 75017 PARIS,
Frankrijk (FR)
(54) MAINTENANCE-FREE ANTI-FOG
RESPIRATOR
(47) 11.12.2013
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) FACER, John M. te BRACKNELL
BERKSHIRE RG12 8HT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WILSON, Audra A. te AYCLIFFE
CO. DURHAM DL5 6AF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HENDERSON, Christopher P. te
BRACKNELL BERKSHIRE RG12
8HT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) BARDOU, Jean-Francois, M. te
47180 SAINTE-BAZEILLE,
Frankrijk (FR)
GUEZENNEC, Roland te 47200
MARMANDE, Frankrijk (FR)
LHOMMOND, Jean-Pierre te 47200
(51) A41D 19/015
MARMANDE, Frankrijk (FR)
(11) EP2564709
(51) A23N 7/00
A23N 15/08
(47) 11.12.2013
(21) EP11179830.2
(73) Zehethofer, Karl te 4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(11) EP2531050
(22) 02.09.2011
(21) EP11703274.8
(54) .
(72) Zehethofer, Karl te 4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(22) 25.01.2011
(47) 11.12.2013
(31) 1037688
(51) G01N 33/14
A23L 2/70
A23L 2/02
(32) 04.02.2010
(73) Fiat Group Automobiles S.p.A. te
10135 TORINO (TO), Italië (IT)
(11) EP2494874
(21) EP12169847.6
(22) 09.10.2008
(31) 978515 P
(32) 09.10.2007
(54)
(47)
(73)
(72)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Control of flavor characteristics of (51)
fruit juice
(47) 11.12.2013
(73) TROPICANA PRODUCTS, INC. te
BRADENTON, FL 34208,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Havekotte, Margaret te
VALHALLA, NY 10595, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hofmann, Thomas te 85375
NEUFAHRN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Glabasnia, Anneke te 3280
MURTEN, Zwitserland (CH)
Rakofsky, Todd te CRYSTAL LAKE,
ILLINOIS 60014, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nagle, Cheryl te BRADENTON,
FLORIDA 34211, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Morello, Michael te CARY,
ILLINOIS 60013, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Jordan, Rachel te PALATINE,
ILLINOIS 60067, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) B65B 31/00
B65B 25/00
A23L 3/02
(72) D'aprile, Paola te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
DEVICE FOR PROCESSING
Lamacchia, Sebastiano te 10043
BULBOUS NATURAL PRODUCTS.
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
11.12.2013
Lionello, Davide te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Machinefabriek Eillert B.V. te
Marchetti, Paolo te 10129
7071 PW ULFT
TORINO, Italië (IT)
BACKUS, Stefanus, Michael, Marie
Spada, Stefania te 13135
te 5914 CX VENLO
TORINO, Italië (IT)
F26B 3/00
(51) B29D 35/14
F26B 21/08
B29D 35/08
F26B 17/04
B29D 35/04
B01D 5/00
A43B 5/04
A23P 1/12
(11)
EP2508091
A23L 1/00
(21)
EP12163378.8
EP2190310
(33) Nederland
(11)
(21) EP08785355.2
(22) 05.04.2012
(22) 05.08.2008
(31) 4982011
(31) 102007037607
(32) 07.04.2011
(32) 07.08.2007
(33) Oostenrijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schale eines Sportschuhs,
insbesondere eines Schischuhs,
und ein Verfahren zur Herstellung
einer solchen Schale
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
DRYING AN EXTRUDED MATERIAL
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Mars Incorporated te MCLEAN, VA (73) ATOMIC Austria GmbH te 5541
22101-3883, Verenigde Staten
ALTENMARKT IM PONGAU,
van Amerika (US)
Oostenrijk (AT)
(72) SCHMIDT, Siegfried te 27283
(72) Trinkaus, Gerhard te 8580
VERDEN, BONDSREPUBLIEK
KÖFLACH, Oostenrijk (AT)
DUITSLAND (DE)
(51) B29D 35/12
SCHLEBUSCH, Johannes, P. te
A43B 7/14
27321 THEDINGHAUSEN,
A43B 13/20
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A43B 13/16
(DE)
A43B 13/14
(51) A41D 13/11
A43B 13/12
(11) EP2146595
(11) EP2460426
(21) EP08744361.0
Nummer 51/13
16
18 december 2013
(21) EP12154095.9
(22) 24.04.2007
(21) EP07823507.4
(22) 19.01.2007
(31) 0651456
(22) 08.06.2007
(31) 338601
(32) 25.04.2006
(31) 0652061
(32) 24.01.2006
(33) Frankrijk
(32) 08.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BROSSE A MANCHE AMOVIBLE
POUR SALON DE COIFFURE
(33) Frankrijk
(54) An article of footwear having a
fluid-filled chamber with flexion
zones
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Akerman, Jean te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(73) Nike International Ltd. te
BEAVERTON, OR 97005-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Akerman, Jean te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Hazenberg, Peter, K., te
BEAVERTON, OR OREGON 970066453, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Swigart, John, F. te BEAVERTON,
OR OREGON 97006-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Hatfield, Tobie, D. te BEAVERTON,
OR OREGON 97006-6453,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2305067
(51) A44B 19/34
A44B 19/32
(11) EP1908365
(21) EP07019415.4
(22) 04.10.2007
(31) 06020822
(32) 04.10.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A fluid-tight slide fastener
(47) 11.12.2013
(73) RIRI SA te 6850 MENDRISIO,
Zwitserland (CH)
(72) Cossutti, Livio te 6850
MENDRISIO, Zwitserland (CH)
Butz, Marc te 6987 CASLANO,
Zwitserland (CH)
(51) A46D 3/08
A46D 3/04
(21) EP09012578.2
(51) A47G 23/06
(21) EP09776408.8
(22) 04.03.2009
(47) 11.12.2013
(31) 202008011452 U
(73) GB Boucherie NV te 8870
IZEGEM, België (BE)
(32) 28.08.2008
(72) Boucherie, Bart Gérard te 8870
IZEGEM, België (BE)
(54) COMBINATION OF TRAYS, IN
PARTICULAR FOR CATERING
PURPOSES ONBOARD AIRCRAFTS
(51) A47B 9/12
A47B 9/10
(11) EP2446773
(21) EP11185727.2
(22) 19.10.2011
(31) 102010042974
(32) 26.10.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
(73) deSter Holding B.V. te 1096 AJ
AMSTERDAM
(72) TESINK, Ton te 5915 PB VENLOS
VANDERHEYDEN, Ruud te 9160
LOKEREN, België (BE)
(54) Höhenverstellbarer Tisch
(51) E06B 9/42
A47H 23/04
A47H 13/14
(47) 11.12.2013
(11) EP2324184
(73) Sedus Stoll AG te 79761
WALDSHUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09791371.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A47C 20/02
(22) 19.08.2011
(11) EP2197320
(31) 102010044388
(21) EP08828904.6
(32) 04.09.2010
(22) 05.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 970443 P
(54) Schirm
(32) 06.09.2007
(47) 11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 11.08.2009
(31) 193089
(32) 18.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ROLLER SHADE SYSTEM HAVING
A PLEATED FABRIC
(47) 11.12.2013
(73) Lutron Electronics Company, Inc.
te COOPERSBURG, PA 180361299, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KIRBY, David, A. te ZIONSVILLE,
PA 18092, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A47J 43/12
A47J 31/46
(54) SUPPORT PILLOW FOR PREGNANT
A47J 31/44
WOMAN
A23P 1/16
(47) 11.12.2013
(11) EP2268173
(72) Forthuber, Herbert te 84359
(73) Jamshidi, Anita te GREAT FALLS,
SIMBACH, BONDSREPUBLIEK
VA 22066, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
Veres, Igor te 03901 TURCIANSKE (72) Jamshidi, Anita te GREAT FALLS,
TEPLICE, Slovakije (SK)
VA 22066, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A46B 9/02
A45D 2/24
(51) A47C 23/06
(21) EP07731346.8
(72) LOBRY, Jacques te 18000
BOURGES, Frankrijk (FR)
LOBRY, Pascal te 18000
BOURGES, Frankrijk (FR)
(54) Method and machine for
producing brushes
(21) EP11178089.6
(11) EP2099328
(73) Tournadre SA Standard Gum te
18000 BOURGES, Frankrijk (FR)
(11) EP2328444
(11) EP2425738
(73) doppler E. Doppler & Co. GmbH
te 5280 BRAUNAU-RANSHOFEN,
Oostenrijk (AT)
(47) 11.12.2013
(22) 05.10.2009
(72) Maier, Peter te 79737
HERRISCHRIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Buntru, Kurt te 79780
STÜHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A45B 9/00
A45B 23/00
A45B 17/00
(54) DISPOSITIF DE SUSPENSION DE
LATTES MONO PIÈCE
(11) EP2026682
(21) EP09717504.6
(22) 04.03.2009
(31) 2001349
(32) 04.03.2008
(33) Nederland
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
DISPENSING A PRODUCT
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
17
18 december 2013
(73) Friesland Brands B.V. te 3818 LE
AMERSFOORT
(54) MULTIPLE INLET TUBE
DISPENSING SYSTEM
(32) 08.06.2010
(72) WIJNEN, Maria Elisabeth te 7425
GS DEVENTER
BOTMAN, Maarten Joannes te
7534 HA ENSCHEDE
EBBEKINK, Jan Herman te 7475 SJ
MARKELO
SPELMANS, Luc Bart te B-3800 B3800 SINT-TRUIDEN, België (BE)
DRIESSEN, Hendrikus Jozef
Bernardus Johannes te 5715 AV
LIEROP
POORTINGA, Albert Thijs te 7331
AL APELDOORN
CLAUWAERT, Werner Marie
Camiel te B-1702 GROOT
BIJGAARDEN, België (BE)
(47) 11.12.2013
(54) Appareil électroménager de
préparation culinaire comportant
un récipient de travail fermé par
un couvercle amovible
(51) A47J 31/44
(11) EP2443973
(21) EP11185740.5
(22) 19.10.2011
(31) 202010014450 U
(32) 20.10.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) ITT Manufacturing Enterprises,
Inc. te WILMINGTON, DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Frankrijk
(47) 11.12.2013
(72) PHILLIPS, David L. te SANTA ANA, (73) Seb S.A. te 69130 ECULLY,
CA 92704, Verenigde Staten van
Frankrijk (FR)
Amerika (US)
(72)
Paumard, Jonathan te 53470
CALDWELL, Gerard te CORONA,
MARTIGNE SUR MAYENNE,
CA 92882, Verenigde Staten van
Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Sauniere, Damien te 53300
GANDHI, Nikhil Jitendra te
AMBRIERES LES VALLÉES,
ANAHEIM, CA 92806, Verenigde
Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
Pommerel, Vincent te 61000
(51) B01F 7/16
ALENÇON, Frankrijk (FR)
A47J 43/28
(51)
A47L 9/16
A47J 43/10
(11) EP2155033
A47J 43/00
(11) EP2405793
(21) EP08741197.1
(21) EP10750239.5
(22) 07.04.2008
(22) 25.03.2010
(31) 20070043974
(31) 2009901097
2009101139
(32) 07.05.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Flüssigkeitsentnahmeeinrichtung (32) 12.03.2009
09.11.2009
(47) 11.12.2013
(54) DUST SEPARATING APPARATUS OF
VACUUM CLEANER
(73) WMF Württembergische
Metallwarenfabrik AG te 73309
GEISLINGEN/STEIGE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.12.2013
(72) Bönsch, Torsten te 73312
GEISLINGEN/STEIGE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Krips, Tobias te 89075 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Eicke, Joel te 89075 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Australië
Australië
(54) MULTIPURPOSE MANUAL MIXER
(47) 11.12.2013
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(11) EP2611341
(33)
(21) EP11761712.6
(54)
(31) 10175236
(32) 03.09.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) DEVICE FOR FROTHING A LIQUID
(47) 11.12.2013
(72) HYUN, Kie-Tak te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO 641-711,
Zuid-Korea (KR)
JEONG, Kyeong-Seon te
Grigori, Georgeta te MELBOURNE,
CHANGWON CITY
VIC 3175, Australië (AU)
GYEONGSANGNAM-DO 641-711,
A47J 43/07
Zuid-Korea (KR)
SHIN, Jin-Hyouk te CHANGWON
EP2320777
CITY GYEONGNAM-DO 641-711,
EP09781183.0
Zuid-Korea (KR)
28.07.2009
CHO, Seong-Koo te CHANGWON
CITY GYEONGSANGNAM-DO, 641102008035980
711, Zuid-Korea (KR)
01.08.2008
HWANG, Geun-Bae te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CHANGWON CITY GYEONGNAMDO 641-711, Zuid-Korea (KR)
ELEKTRISCH BETREIBBARES
KLEINGERÄT MIT
(51) D06M 17/00
HALTEVORRICHTUNG
A47L 25/00
(73) Grigori, Georgeta te MELBOURNE,
VIC 3175, Australië (AU)
(51) A47J 31/44
(22) 30.08.2011
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(47) 11.12.2013
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (72) KRÜGER, Tobias te 80634
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
(72) NOORDHUIS, Joeke te 5656 AE
GOLAVSEK, Samo te 3312
EINDHOVEN
PREBOLD, Slovenië (SI)
DOUMA, Sipke, Theo te 5656 AE
DANIJEL, Roman te 3312 LJUBNO,
EINDHOVEN
Slovenië (SI)
(51) A47J 31/46
POGACAR, Toni te 3311
SEMPETER, Slovenië (SI)
(11) EP2200928
(21) EP08837301.4
(51) A47J 43/07
(22) 14.10.2008
(11) EP2394547
(31) 998857 P
(21) EP11305694.9
(32) 12.10.2007
(22) 06.06.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 1054506
A47L 13/20
A47L 13/16
(11) EP2351506
(21) EP09821830.8
(22) 23.10.2009
(31) 2008274707
(32) 24.10.2008
(33) Japan
(54) CLEANING SHEET
(47) 11.12.2013
(73) Yamada, Kikuo te SHINAGAWA-KU
TOKYO 141-0022, Japan (JP)
(72) Yamada, Kikuo te SHINAGAWA-KU
TOKYO 141-0022, Japan (JP)
(51) A47L 13/44
A47L 13/11
(11) EP1529480
(21) EP04396072.3
Nummer 51/13
(22) 12.10.2004
(31) 20031629
(32) 10.11.2003
(33) Finland
18
STICKEL, Martin te 89537
GIENGEN/BRENZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Multi-function floor treatment
device
(51) A47L 15/50
A47L 15/44
A47L 15/42
(47) 11.12.2013
(11) EP2160969
(73) Rekola Oy Trolley Systems te
04600 MÄNTSÄLÄ, Finland (FI)
(21) EP09180119.1
18 december 2013
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHESSL, Bernd te 89407
DILLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHÜTZ, Rainer te 73450
NERESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) TO20020360
(51) A61B
A61B
A61B
A61B
(32) 29.04.2002
(11) EP2522270
(33) Italië
(21) EP12167685.2
(51) A47L 15/42
(54) Improved dishwashing machine
(22) 11.05.2012
(11) EP2187797
(47) 11.12.2013
(72) Hämäläinen, Eino te 20240
TURKU, Finland (FI)
Rekola, Petri te 00830 HELSINKI,
Finland (FI)
(21) EP08803202.4
(22) 25.08.2008
(31) 102007041299
(32) 31.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINER GESCHIRRSPÜLMASCHINE
(22) 28.04.2003
(31)
(73) Indesit Company S.p.A. te 60044
FABRIANO (AN), Italië (IT)
(32)
(72) Marchitto, Giuseppe te I-10064,
PINEROLO (TO), Italië (IT)
(33)
(51) A47L 15/42
(11) EP2446796
(21) EP11010220.9
(47) 11.12.2013
(22) 09.02.2009
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Geschirrspüler mit Wärmepumpe
(72) HEISELE, Bernd te 89567
SONTHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LUTZ, Stephan te 86637
SONTHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROSENBAUER, Michael te 86756
REIMLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WAGNER, Franz-Josef te 86720
NÖRDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Werner, Jürg te 8908 HEDIGEN,
Zwitserland (CH)
Dober, Ernst te 6036 DIERIKON,
Zwitserland (CH)
(51) A47L 15/42
(11) EP2217127
(21) EP08855492.8
(22) 27.10.2008
(31) 102007056706
(32) 26.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HAUSHALTSTANDGERÄT MIT
AUSGLEICHSGEWICHT
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) V-Zug AG te CH-6301 ZUG,
Zwitserland (CH)
19/00
17/34
1/04
1/00
201161485663 P
201213437222
13.05.2011
02.04.2012
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Pivoted three-dimensional video
endoscope
(47) 11.12.2013
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Pandey, Ashwini K. te
WALLINGFORD, CT CONNECTICUT
06492, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 5/1495
A61B 5/00
(51) A47L 15/48
(11) EP2338412
(11) EP2583615
(21) EP10252189.5
(21) EP11401618.1
(22) 22.12.2010
(22) 19.10.2011
(31) 646050
(54) Geschirrspülautomat
(32) 23.12.2009
(47) 11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Actuator-based calibration
system for a pressure-sensitive
catheter
(72) Drücker, Markus te 33335
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dyck, Heinrich te 33719
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ronning, Christian te 49326
MELLE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47L 15/50
(72) JERG, Helmut te 89537 GIENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ROSENBAUER, Michael te 86756
REIMLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHESSL, Bernd te 89407
DILLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STICKEL, Ernst te 89537
GIENGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 14.10.2004
(11) EP1675497
(21) EP04791221.7
(31) 10347765
(32) 14.10.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GESCHIRRKORB MIT
HÖHENVERSTELLBAREN
ABLAGEN
(47) 11.12.2013
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
(73) Biosense Webster (Israel), Ltd. te
YOKNEAM 20692, Israël (IL)
(72) Govari, Assaf te HAIFA 34400,
Israël (IL)
Ephrath, Yaron te KARKUR 35170,
Israël (IL)
Altmann, Andres Claudio te HAIFA
34614, Israël (IL)
(51) A61B 5/02
(11) EP2328466
(21) EP09791145.7
(22) 04.08.2009
(31) 98424 P
(32) 19.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CENTRAL VENOUS PRESSURE
SENSOR TO CONTROL A FLUID OR
VOLUME OVERLOAD THERAPY
(47) 11.12.2013
(73) Cardiac Pacemakers, Inc. te ST.
PAUL, MN 55112, Verenigde
Nummer 51/13
Staten van Amerika (US)
(72) SCHEURER, Elizabeth, S. te
MINNEAPOLIS MN 55419,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WARIAR, Ramesh te BLAINE MN
55449, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61H 23/04
A61B 5/026
(11) EP2436308
(21) EP11182113.8
(22) 21.09.2011
(31) 894826
(32) 30.09.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Monitoring compliance using
venous refill detection
(47) 11.12.2013
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Watson, Kristin te NORTH
ATTLEBORO, MASSACHUSETTS
02760, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Vess, Mark A te HANSON,
MASSACHUSETTS 02341,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61N 1/36
A61B 5/0478
A61B 5/04
(11) EP2139389
(21) EP08736546.6
(22) 24.04.2008
(31) 07300991
(32) 26.04.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR FILTERING OUT
ARTEFACTS OF DEEP BRAIN
STIMULATION
(47) 11.12.2013
(73) INSERM - Institut National de la
Santé et de la Recherche
Médicale te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) AKSENOVA, Tetiana te F-38054
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
NOWICKI, Dimitri te AMHERST,
MASSACHUSETTS 01002,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BENABID, Alim-Louis te F-38054
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
19
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Cardiac diagnostics using wall
motion and perfusion cardiac MRI
imaging and systems for cardiac
diagnostics
(47) 11.12.2013
(73) WAKE FOREST UNIVERSITY te
WINSTON-SALEM, N.C. 27106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Hamilton, Craig A. te LEWISVILLE,
NORTH CAROLINA 27023,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Hundley, William Gregory te
WINSTON-SALEM, NORTH
CAROLINA 27104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 5/06
A61B 5/00
(11) EP2520223
(21) EP12177381.6
(22) 19.06.2009
(31) 144826
256580
(32) 24.06.2008
23.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Disposable patch and reusable
sensor assembly for use in
medical device localization and
mapping systems
(47) 11.12.2013
(73) Biosense Webster, Inc. te
DIAMOND BAR, CA 91765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Datta, Keshava te CHINO HILLS,
CA CALIFORNIA 91709, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Jimenez, Eduardo te WHITTIER,
CA CALIFORNIA 90601, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Pendekanti, Rajesh te CHINO
HILLS, CA CALIFORNIA 91709,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Schultz, Jeffrey te CHINO, CA
CALIFORNIA 91708, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 5/151
A61B 5/15
(11) EP2375986
(21) EP09795874.8
(22) 18.12.2009
(31) 138768 P
18 december 2013
30082, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COLLINS, Brian, M. te DENVER,
COLORADO 80220, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PUSEY, Lauren, R. te
WOODSTOCK GA 30188,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 5/151
A61B 5/145
(11) EP2134258
(21) EP08734654.0
(22) 19.03.2008
(31) 07007470
(32) 12.04.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) STECHSYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) HARTTIG, Herbert te 67434
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KONYA, Ahmet te 67165
WALDSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHÖTTLE, Klaus te 77731
WILLSTÄTT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61M 25/09
A61F 2/958
A61F 2/95
A61B 6/00
A61B 17/22
A61B 17/00
(11) EP2303385
(21) EP09766329.8
(22) 18.06.2009
(31) 129331 P
(32) 19.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) STEPWISE ADVANCEMENT OF A
MEDICAL TOOL
(47) 11.12.2013
(73) Sync-RX, Ltd. te 42505 NETANYA,
Israël (IL)
(72) IDDAN, Gavriel te 34657 HAIFA,
Israël (IL)
TOLKOWSKY, David te 69395 TEL
AVIV, Israël (IL)
COHEN, Ran te 49726 PETAH
TIKVA, Israël (IL)
BLANK, Jacob te 47295 RAMAT
HASHARON, Israël (IL)
(51) A61B 5/055
(32) 18.12.2008
(11) EP2430976
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11007560.3
(54) Lancing device
(22) 28.07.2003
(47) 11.12.2013
(31) 399275 P
421708 P
(11) EP2151193
(73) Facet Technologies, LLC te
KENNESAW, GA 30144, Verenigde (21) EP08752522.6
Staten van Amerika (US)
(22) 09.05.2008
(72) LAMPS, Gregory te SMYRNA GA
(31) 2007124519
(32) 29.07.2002
28.10.2002
(51) G06T 5/10
G06T 5/00
A61B 8/00
Nummer 51/13
20
18 december 2013
(32) 09.05.2007
(51) A61B 17/04
(31) 2004315130
(33) Japan
(11) EP2083727
(32) 29.10.2004
(54) ULTRASONOGRAPHIC DEVICE AND (21) EP07839315.4
METHOD FOR IMPROVING
(22) 05.10.2007
ULTRASONOGRAPHIC DEVICE
(31) 849561 P
IMAGE QUALITY
849562 P
(47) 11.12.2013
849508 P
(73) Hitachi Medical Corporation te
923804 P
CHIYODA-KU TOKYO 101-0021,
923980 P
Japan (JP)
958474 P
(72) NAKAHIRA, Kenji te YOKOHAMASHI KANAGAWA 244-0817, Japan
(JP)
MIYAMOTO, Atsushi te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 2440817, Japan (JP)
(32) 05.10.2006
05.10.2006
05.10.2006
16.04.2007
17.04.2007
06.07.2007
(51) G06T 7/20
G06T 7/00
G01S 7/52
G01S 15/89
A61B 8/08
A61B 8/00
A61B 5/0456
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(33) Japan
(54) MEDICAL WIRE
(47) 11.12.2013
(73) Kaneka Corporation te OSAKA,
Japan (JP)
Kaneka Medix Corporation te
OSAKA, Japan (JP)
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(72) TAKATA, Hironori te SETSU-SHI,
OSAKA 5660072, Japan (JP)
ISHIDA, Jiro te SETSU-SHI, OSAKA
5660072, Japan (JP)
OGAWA, Atsushi c/o KANEKA
MEDIX CORPORATION te
KANAGAWA 2580133, Japan (JP)
(51) A61B 17/29
A61B 17/128
A61B 17/12
(11) EP2502578
(21) EP12169468.1
(22) 26.01.2010
(11) EP2309931
(54) FLEXIBLE ENDOSCOPIC
STITCHING DEVICES
(21) EP09786490.4
(47) 11.12.2013
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 26.01.2009
(22) 30.06.2009
(31) 79663
(32) 10.07.2008
(72) TAYLOR, Eric J. te MIDDLETOWN,
CT 06249, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ULTRASONIC ASSESSMENT OF
HATHAWAY, Peter te LEBANON,
CARDIAC SYNCHRONICITY AND
CT 06249, Verenigde Staten van
VIABILITY
Amerika (US)
11.12.2013
SNIFFIN, Kevin te DANBURY, CT
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
06249, Verenigde Staten van
EINDHOVEN
Amerika (US)
HORTON, Kenneth W. te SOUTH
SALGO, Ivan te ANDOVER, MA
GLASTONBURY, CT 06073,
01810, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
SETTLEMIER, Scott te ANDOVER,
MA 01810, Verenigde Staten van (51) A61B 17/072
Amerika (US)
(11) EP2000100
CHANG, Peter te BRIARCLIFF
MANOR NEW YORK 10510-8001, (21) EP08251931.5
Verenigde Staten van Amerika
(22) 04.06.2008
(US)
(31) 810015
A61B 17/04
(32) 04.06.2007
EP1796552
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP05796741.6
(54) Surgical instrument with different
06.10.2005
advance and retraction rates
2004294258
(47) 11.12.2013
(31) 359821
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Actuator and detachable
connector of flexible clip applier
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(54)
(73) Microline Surgical, Inc te
BEVERLY, MA 01915, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 06.10.2004
(47)
(73)
(72)
(51) A61B 17/17
A61B 17/15
A61B 17/14
(11) EP2081505
(21) EP07819288.7
(22) 24.10.2007
(31) 102006050311
(32) 25.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHABLONE ZUM DURCHFÜHREN
EINER
UMSTELLUNGSOSTEOTOMIE
(73) Ethicon Endo-Surgery, Inc. te
CINCINNATI, OH 45242, Verenigde (47) 11.12.2013
Staten van Amerika (US)
(73) Brehm, Peter te 91085
ORGAN FIXING EQUIPMENT AND
(72) Shelton, IV, Frederick E. te NEW
WEISENDORF, BONDSREPUBLIEK
ORGAN FIXING EQUIPMENT SET
VIENNA, OHIO 45159, Verenigde
DUITSLAND (DE)
11.12.2013
Staten van Amerika (US)
(72)
BREHM, Peter te 91085
Covidien AG te 8212 NEUHAUSEN
Timm, Richard W. te CINCINNATI,
WEISENDORF, BONDSREPUBLIEK
AM RHEINFALL, Zwitserland (CH)
OHIO 45208, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
MABUCHI, Hitoshi, Nippon
LIEBEL, Georg te 90559
Sherwood Medical Industries, Ltd. (51) A61M 29/00
BURGTHANN, BONDSREPUBLIEK
te FUKUROI-SHI, SHIZUOKA 437DUITSLAND (DE)
A61M 25/01
0004, Japan (JP)
A61B 17/12
(51)
A61M 1/00
FUNAMURA,Shigeaki, Nippon
A61B 17/00
A61B 17/3203
Sherwood Medical Industries, Ltd.
A61B 17/32
te FUKUROI-SHI, SHIZUOKA 437- (11) EP1806105
0004, Japan (JP)
(21) EP05805316.6
(11) EP2389881
(33) Japan
(54)
(72) Boulnois, Jean-Luc te BOSTON,
MA 02110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sato, Masayasu te ITABASHI-KU,
TOKYO 174-8639, Japan (JP)
Kawano, Tomohiro te AKISHIMA SHI , TOKYO 196-0012, Japan (JP)
(22) 27.10.2005
Nummer 51/13
(21) EP10163966.4
(22) 26.05.2010
(54) Vorrichtung zum
flüssigkeitsstrahlunterstützten
Trennen und Absaugen von
Gewebezellen aus einer
biologischen Struktur
(47) 11.12.2013
(73) Human Med AG te 19061
SCHWERIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kensy, Arnd te 14552
MICHENDORF - OT
WILHELMSHORST,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Winkler, Konrad-Wenzel te 19417
WARIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16B 7/04
A61B 17/64
(11) EP2250968
(21) EP09160445.4
(22) 15.05.2009
(54) Fixation clamp
(47) 11.12.2013
(73) Stryker Trauma SA te 2545
SELZACH, Zwitserland (CH)
(72) Cremer, Axel te 3428 WILER B.
UTZENSDORF, Zwitserland (CH)
Mürner, Beat te 3713
REICHENBACH, Zwitserland (CH)
Mathur, Usha te NEW DELHI 110
086, India (IN)
Verma, Umesh te DELHI 110 053,
India (IN)
(51) F16B 7/04
A61B 17/64
(11) EP2568896
(21) EP10771214.3
(22) 15.10.2010
(31) BO20090726
(32) 05.11.2009
(33) Italië
(54) MULTI-PURPOSE EXTERNAL
FIXATOR
(47) 11.12.2013
(73) Citieffe S.r.L. te 40012
CALDERARA DI RENO, Italië (IT)
(72) MINGOZZI, Franco te I-40012
CALDERARA DI RENO, Italië (IT)
DOVESI, Alan te I-40138
BOLOGNA, Italië (IT)
(51) A61B 17/70
(11) EP1931268
(21) EP06816369.0
(22) 05.10.2006
(31) 724046 P
(32) 06.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYAXIAL SCREW
(47) 11.12.2013
(73) Siguler Guff Distressed
21
Opportunities Fund III, LP te NEW
YORK, NY 10022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) TRAUTWEIN, Frank, T. te 70794
FILDERSTADT XX,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LOWERY, Gary, L. te
JACKSONVILLE, FL 32211,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61F 2/44
A61F 2/02
A61B 17/70
A61B 17/02
(11) EP2224867
(21) EP08847221.2
(22) 29.10.2008
(31) 937019
(32) 08.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
18 december 2013
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) FLEXIBLE ENDOSCOPIC
STITCHING DEVICES
(47) 11.12.2013
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CABRERA, Ramiro te CHESHIRE,
CT 06410, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TAYLOR, Eric, J. te MIDDLETOWN,
CT 06457, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HATHAWAY, Peter te LEBANON,
CT 06249, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HORTON, Kenneth, W. te SOUTH
GLASTONBURY, CT 06073,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) SPINAL IMPLANT HAVING A POST- (51) A61B 18/14
A61B 18/00
OPERATIVE ADJUSTABLE
A61B 17/29
DIMENSION
(11)
EP2522291
(47) 11.12.2013
(73) Spine21 Ltd. te 31905 HAIFA,
Israël (IL)
(21) EP12003421.0
(72) ARNIN, Uri te 36031 KIRYAT
TIVON, Israël (IL)
(31) 102011075781
(51) A61B 17/70
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2249724
(54) Elektrochirurgisches Instrument
(21) EP09722874.6
(47) 11.12.2013
(22) 04.02.2009
(73) Karl Storz GmbH & Co. KG te
78532 TUTTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 0850669
(32) 04.02.2008
(33) Frankrijk
(54) Élément de stabilisation
dynamique de vertèbres
(47) 11.12.2013
(73) Spinevision te 75012 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) DROULOUT, Thomas te F-78 300
POISSY, Frankrijk (FR)
PETIT, Dominique te F-62180
VERTON, Frankrijk (FR)
(22) 04.05.2012
(32) 13.05.2011
(72) Emmerich, Bernd te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 18/18
A61B 18/02
(11) EP1898821
(21) EP06750667.5
(22) 19.04.2006
(31) 129044
(51) A61B 17/94
A61B 17/04
(32) 13.05.2005
(11) EP2083729
(54) COILED INJECTION TUBE
(21) EP07839348.5
(47) 11.12.2013
(22) 05.10.2007
(73) MEDTRONIC CRYOCATH LP te
TORONTO, ON M5L 1B9, Canada
(CA)
(31) 849561
849562
849508
923804
923980
958474
P
P
P
P
P
P
(32) 05.10.2006
05.10.2006
05.10.2006
16.04.2007
17.04.2007
06.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MARTIN, Robert te LUTZ, FLORIDA
33549, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CAPUANO, Leonilda te POINTECLAIRE, QUEBEC, H9S 5C4,
Canada (CA)
MIHALIK, Teresa, Ann te
MONTREAL, QUEBEC H4C 3P4,
Canada (CA)
(51) A61B 19/02
A61B 17/3215
(11) EP2236105
Nummer 51/13
22
18 december 2013
(21) EP10158966.1
(72) MAY, Brian M. te WARSAW
(72) Zug, James Andrew te PENRYN CA
INDIANA 46582, Verenigde Staten
95663, Verenigde Staten van
van Amerika (US)
Amerika (US)
166462 P
KUMAR, Mukesh te WARSAW
Forstein, Micah Aaron te TOPEKA,
750928
INDIANA 46582, Verenigde Staten
KS 66604, Verenigde Staten van
03.04.2009
van Amerika (US)
Amerika (US)
31.03.2010
Saraga, Emil Michael Jr. te APEX,
(51) A61F 2/38
NC 27539, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
A61F 2/00
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2438889
(51)
A61F 2/46
Packaging for surgical blade tips
(21) EP10186622.6
(11)
EP2445453
11.12.2013
(22) 05.10.2010
(21)
EP10747305.0
Beaver-Visitec International (US),
(54) Kniegelenkprothese
Inc. te WALTHAM, MA 02452(22) 23.06.2010
(47) 11.12.2013
8422, Verenigde Staten van
(31) RM20090323
Amerika (US)
(73) AESCULAP AG te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK (32) 23.06.2009
Cote, Dana te BOXFORD, MA
DUITSLAND (DE)
(33) Italië
01921, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Mouillet, Dominique te 52000,
(54) DEVICE FOR POSITIONING A
DeMarinis, Robert te NORTH
SEMOUTIERS-MONTSAON,
BONE MATRIX OR A BONE
ATTLEBORO, MA 02760,
Frankrijk (FR)
SCAFFOLD
Verenigde Staten van Amerika
Idler, Uwe te 78576 LIPTINGEN,
(47) 11.12.2013
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Calori, Giorgio Maria te 20123
Halloran, Gregory P. te GRAFTON,
(DE)
MILANO, Italië (IT)
MA 01519, Verenigde Staten van
Moussa, Saïd te 52000,
Brenicci, Tommaso te 20090
Amerika (US)
CHAMARANDES-CHOIGNES,
SEGRATE (MI), Italië (IT)
Walsh, Thomas F. te STONEHAM,
Frankrijk (FR)
MA 02180, Verenigde Staten van
(72) Calori, Giorgio Maria te 20123
(51) A61F 2/46
Amerika (US)
MILANO, Italië (IT)
A61F 2/40
Chiappone, Jessica te BOSTON,
Brenicci, Tommaso te 20090
MA 02215, Verenigde Staten van (11) EP1885295
SEGRATE (MI), Italië (IT)
Amerika (US)
(21) EP06779958.5
(51) A61F 2/966
A61F 2/44
(22) 02.06.2006
A61F 2/91
A61F 2/30
(31) 0511292
(11) EP2145609
(22) 01.04.2010
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP2155117
(21) EP08743864.4
(22) 13.03.2008
(31) 894568 P
(32) 13.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ADJUSTABLE INTERVERTEBRAL
IMPLANT
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(21) EP09175432.5
(22) 06.08.2004
(31) 637713
(32) 08.08.2003
(54) INSTRUMENT FOR USE IN A JOINT (33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus for deployment of
REPLACEMENT PROCEDURE
modular vascular prostheses
(47) 11.12.2013
(73) DePuy (Ireland) te RINGASKIDDY, (47) 11.12.2013
(73) J.W. Medical Systems Ltd. te
Ierland (IE)
Synthes GmbH te 4436
WEIHAI SHANDONG 264209,
LaFosse, Laurent te 74940
OBERDORF, Zwitserland (CH)
China (CN)
ANNECY LE VIEUX, Frankrijk (FR)
WOODBURN, William te MANTUA, (72) HEE, Julien te F-69003 LYON,
(72) Acosta, Pablo te NEWARK, CA
NJ 08051, Verenigde Staten van
94062, Verenigde Staten van
Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Amerika (US)
LAFOSSE, Laurent te F-74940
EVANS, David te DOWNINGTOWN,
Andreas, Bernard te REDWOOD
ANNECY-LE-VIEUX, Frankrijk (FR)
PA 19335, Verenigde Staten van
CITY, CA 94062, Verenigde Staten
(51) A61F 2/46
Amerika (US)
van Amerika (US)
A61F 2/32
Landreville, Steve te SAN
A61F 2/38
A61B 19/00
FRANCISCO, CA 94114, Verenigde
EP2365792
(11) EP2175419
Staten van Amerika (US)
EP09741144.1
Chew, Sunmi te SAN JOSE, CA
(21) EP09012767.1
95123, Verenigde Staten van
16.10.2009
(22) 08.10.2009
Amerika (US)
253259
(31) 287311
(51) A61F 2/915
579479
(32) 08.10.2008
(11) EP1743603
17.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
15.10.2009
(21) EP06253579.4
(54) Method and system for surgical
Verenigde Staten van Amerika
(22) 07.07.2006
planning
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2005201406
(47) 11.12.2013
TIBIAL TRAY HAVING A
(32) 11.07.2005
(73) Fujifilm Medical Systems U.S.A.
REINFORCING MEMBER
Inc. te STAMFORD CT 06902(33) Japan
11.12.2013
6300, Verenigde Staten van
(54) Flexible stent with excellent
Biomet Manufacturing, LLC te
Amerika (US)
expandability and trackability
WARSAW, IN 46582, Verenigde
FUJIFILM Corporation te TOKYO
(47) 11.12.2013
Staten van Amerika (US)
106-8620, Japan (JP)
(47) 11.12.2013
(73)
0603470
(32) 03.06.2005
22.02.2006
Nummer 51/13
23
(73) NIPRO CORPORATION te OSAKASHI, OSAKA 531-8510, Japan (JP)
(72) Sano, Yoshihiko te OSAKA 5318510, Japan (JP)
(51) A61F 2/958
A61F 2/945
(11) EP2254530
(21) EP09714651.8
(22) 25.02.2009
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DOVE, Michael, Winter te
GURNEE IL 60031, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BLOCK, Jeffrey, E. te MUNDELEIN
IL 60060, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 31145 P
(51) A61F 5/453
A61B 5/20
(32) 25.02.2008
(11) EP2326294
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09733180.5
(54) CONFORMABLE STENTS
(22) 23.03.2009
(47) 11.12.2013
(31) MI20080711
(73) Mayo Foundation for Medical
Education and Research te
ROCHESTER, MN 55905,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 17.04.2008
(72) SANDHU, Gurpreet S. te
ROCHESTER MINNESOTA 55905,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DRAGOMIR DAESCU, Dan te
ROCHESTER MINNESOTA 55906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RIHAL, Charanjit S. te
ROCHESTER MINNESOTA 55906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ASIRVATHAM, Samuel J. te
ROCHESTER MINNESOTA 55906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Italië
(54) DEVICE FOR THE ANALYSIS OF
URINE
(47) 11.12.2013
(73) Redoak S.r.l. te 20123 MILANO
(MI), Italië (IT)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(11) EP2600808
(47)
(21) EP10763463.6
(73)
(22) 03.08.2010
(47) 11.12.2013
SINSHEIM-ADERSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Von Pape, Ulrich te 76829
LANDAU I. D. PFALZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Sauter, Thomas te 69117
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61F 9/01
A61F 9/009
(11) EP2030598
(21) EP07115544.4
(22) 03.09.2007
(54) Auf ein Auge aufsetzbare
Vorrichtung
(47) 11.12.2013
(73) Schwind eye-tech-solutions
GmbH & Co. KG te 63801
KLEINOSTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Graener, Heinrich te 06120
HALLE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lange, Jens te 06688
GROSSKORBETHA,
A61F 7/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP2004110
Seifert, Gerhard te 95615
EP07755214.9
MARKTREDWITZ,
09.04.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
401957
Fankhauser, Franz te 3084
12.04.2006
WABERN, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
Hollerbach, Thomas te 63808
HOSE RETAINER FOR THERMAL
HAIBACH-DÖRRMORSBACH,
BLANKET
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
11.12.2013
Magnago, Thomas te 63762
Smiths Medical ASD, Inc. te
WENIGUMSTADT,
ROCKLAND, MA 02370, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
PIERRE, Joseph te BROCKTON, MA
(51) H04R 25/00
02301, Verenigde Staten van
A61F 11/08
Amerika (US)
(11)
EP2525751
STARR, Rachel te RANDOLPH, MA
02368, Verenigde Staten van
(21) EP10701225.4
Amerika (US)
(22) 19.01.2010
A61F 9/009
(54) HEARING AID EAR PLUG WITH AN
(72) LONGONI, Giovanni te I-20030
BOVISIO MASCIAGO MI, Italië (IT)
ORSENIGO, Renzo te I-20048
CARATE BRIANZA MI, Italië (IT)
(51) A61F 5/37
A61F 5/02
(54) ORTHOPAEDIC DEVICE
18 december 2013
(72)
(73) Von Zieglauer, Max te 39031
BRUNICO BZ, Italië (IT)
Von Zieglauer, Elisabeth te 39031
BRUNICO BZ, Italië (IT)
(72) VON ZIEGLAUER, Elisabeth te I39031 BRUNICO BZ, Italië (IT)
(51)
(51) A61F 5/445
A61F 5/443
(21) EP05075113.0
(47) 11.12.2013
(22) 17.01.2005
(73) Widex A/S te 3540 LYNGE,
Denemarken (DK)
(11) EP2442765
(21) EP10728976.1
(22) 17.06.2010
(31) 575134
187824 P
(32) 07.10.2009
17.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) OSTOMY FACEPLATE HAVING
MOLDABLE ADHESIVE WAFER
WITH DIMINISHING SURFACE
UNDULATIONS
(47) 11.12.2013
(73) Hollister Incorporated te
(11) EP1570822
(31) 790625
(32) 01.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System for positioning a patient
for laser surgery
(47) 11.12.2013
(73) Technolas Perfect Vision GmbH te
80992 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Loesel, Frieder te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Baumeister, Klaus te 74889
EXTRACTION CORD
(72) VAARBROE, Klaus, Henrik te DK2740 SKOVLUNDE, Denemarken
(DK)
JENSEN, Peter, Nordland te DK2770 KASTRUP, Denemarken (DK)
(51) A61L 27/20
A61L 15/28
A61L 15/22
A61K 8/02
A61F 13/00
(11) EP2394617
(21) EP10165551.2
(22) 10.06.2010
(54) Schichtförmige perforierte
Nummer 51/13
Biomatrices
(47) 11.12.2013
(73) MedSkin Solutions Dr. Suwelack
AG te 48727 BILLERBECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Wieland, Martin te 48653
COESFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Haas, Hermann te 46348
RAESFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61F 5/44
A61F 13/15
(11) EP1858462
(21) EP05711164.3
(22) 02.03.2005
(54) A PANT-TYPE ABSORBENT
ARTICLE AND METHOD FOR ITS
MANUFACTURE
(47) 11.12.2013
(73) SCA Hygiene Products AB te 405
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) NORRBY, Niclas te S-412 73
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) A61F
A61F
A61F
A61F
13/494
13/49
13/472
13/15
(11) EP1731123
(21) EP05721051.0
(22) 11.03.2005
(31) 2004072515
(32) 15.03.2004
(33) Japan
(54) DISPOSABLE ABSORPTIVE
ARTICLE
(47) 11.12.2013
(73) Livedo Corporation te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 7990122, Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
24
(US)
18 december 2013
(51) A61F 13/62
(51) A61F 13/66
A61F 13/15
(11) EP2496200
(11) EP2488136
(22) 24.09.2010
(21) EP10763321.6
(31) 200908430
(22) 05.10.2010
(32) 06.11.2009
(31) 102009049463
(33) Turkije
(32) 15.10.2009
(54) HIGH-STRENGTH LOOP PIECE
FORMED TO BE USED ON THE
STRAPS OF DIAPERS FOR BABIES
AND ADULTS
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10788160.9
(54) FIXIER- UND
TRAGEVORRICHTUNG FÜR EINE
WEGWERFBARE ABSORBIERENDE (47) 11.12.2013
INKONTINENZVORLAGE
(73) Korozo Ambalaj Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi te 34522
(47) 11.12.2013
ISTANBUL, Turkije (TR)
(73) Paul Hartmann Aktiengesellschaft
te 89522 HEIDENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) PAZ, Rui, Miguel te 89518
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KESSELMEIER, Rüdiger te 89542
HERBRECHTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GAUSE, Enno te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61F 13/62
A61F 13/56
A61F 13/15
(11) EP2432440
(21) EP10732510.2
(22) 20.05.2010
(31) 180040 P
223477 P
(72) YAKAR, Cavit te 34522 ISTANBUL,
Turkije (TR)
(51) A61G 5/06
A61G 5/04
(11) EP2277489
(21) EP10004557.4
(22) 30.04.2010
(31) 202009009928 U
(32) 22.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Transportvorrichtung zum Anbau
an einen Rollstuhl oder
dergleichen
(47) 11.12.2013
(73) AAT Alber Antriebstechnik GmbH
te 72458 ALBSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(32) 20.05.2009
07.07.2009
(51) A61G 5/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10727780.8
(11) EP2437712
(22) 27.05.2010
(54) WEARABLE ABSORBENT ARTICLES (31) 0909522
WITH BONDED AND PRINTED
(32) 03.06.2009
SUZUKI, Taichiro Tokushima
FIBROUS MATERIALS
(33) GROOT BRITTANNIË
Sada.Plant Livedo Corp. te MIMA- (47) 11.12.2013
GUN, TOKUSHIMA 779-4104,
(73) The Procter & Gamble Company (54) COMPACT WHEELCHAIR
Japan (JP)
PLATFORM
te CINCINNATI, OH 45202,
A61F 13/15
(47) 11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EP2332505
(73) Fletcher, Richard te
WOODINGDEAN BRIGHTON, EAST
(72) HORN, Thomas, Alexander te
EP10251867.7
SUSSEX BN2 6NA, GROOT
65719 HOFHEIM,
28.10.2010
BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
279938 P
(DE)
(72) FLETCHER, Richard te EAST
ASHRAF, Arman te MASON OHIO
28.10.2009
SUSSEX BN2 6NA, GROOT
45040, Verenigde Staten van
BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
WALTERS, John, Godwin te EAST
Method and apparatus for
SAUER, Andrew, James te
SUSSEX BN1 6RE, GROOT
stretching segmented stretchable
CINCINNATI OHIO 45251,
BRITTANNIË (GB)
film and application of the
Verenigde Staten van Amerika
(51)
A61G 7/16
segmented film to a moving web
(US)
A61G 7/07
MALDONADO, Clarissa te
11.12.2013
A61G 7/053
CINCINNATI OHIO 45240,
Curt G. Joa, Inc. te SHEBOYGAN
A61G 7/015
Verenigde
Staten
van
Amerika
FALLS, WISCONSIN 53085,
(11)
EP2308439
(US)
Verenigde Staten van Amerika
TURNER, Robert, Haines te
(21) EP09172793.3
(US)
CINCINNATI OHIO 45220,
(22) 12.10.2009
McCabe, John A te SHEBOYGAN
Verenigde Staten van Amerika
FALLS WISCONSIN 53085,
(54) Krankenbett mit Aufstehfunktion
(US)
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 51/13
(47) 11.12.2013
25
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Joh. Stiegelmeyer GmbH & Co. KG (54) Operationstisch
te 32051 HERFORD,
(47) 11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Berchtold Holding GmbH te
(DE)
78532 TUTTLINGEN,
(72) Wietschorke, Roland te 33613
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72)
Marugg, Silvio te 8234 STETTEN,
Becker, Gerhard te 32051
Zwitserland (CH)
HERFORD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61G 13/10
18 december 2013
(51) A61H 35/02
(11) EP2525762
(21) EP11701737.6
(22) 19.01.2011
(31) 297421 P
10151399
(32) 22.01.2010
22.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(51) F21S 8/00
A61G 11/00
(11) EP2407139
(21) EP11174028.8
(54) HANDHELD APPARATUS FOR EYEWASHING
(11) EP1525868
(22) 14.07.2011
(47) 11.12.2013
(21) EP04256323.9
(31) 364743 P
(22) 14.10.2004
(32) 15.07.2010
(73) First Aid Company ApS te 4040
JYLLINGE, Denemarken (DK)
(31) 691048
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 22.10.2003
(54) Disposable urology drainage bag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(54) Integrated procedure light for
infant care apparatus
(47) 11.12.2013
(72) PEDERSEN, Steen H.H. te DK4040 JYLLINGE, Denemarken (DK)
(51) A61J 15/00
(11) EP2037864
(73) Allen Medical Systems, Inc. te
BATESVILLE, IN 47006, Verenigde (21) EP07787196.0
Staten van Amerika (US)
(22) 06.07.2007
(73) Datex-Ohmeda, Inc. te MADISON, (72) Skavicus, Paul J. te MAYNARD, MA
MASSACHUSETTS 01754,
WI 53718, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(72) Mackin, Michael H. te ELLICOTT
Drake, Jesse Scott te CLINTON,
CITY, MD 21042, Verenigde
MA MASSACHUSETTS 05010,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Dykes, Christopher A. te
(US)
COLUMBIA, MD 21046, Verenigde
Skripps, Thomas Keath te ACTON,
Staten van Amerika (US)
MA MASSACHUSETTS 01720,
(51) A61G 11/00
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2179718
Steinberg, Sarah te 02144, MA
(21) EP09010205.4
MASSACHUSETTS SOMERVILLE,
(22) 07.08.2009
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 2008272984
Sutherland, Mark A. te STERLING,
(32) 23.10.2008
MA MASSACHUSETTS 01564,
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Incubator with adjustable
treatment door
(51) A61N 5/06
(31) 0606140
(73) Atom Medical Corporation te
BUNKYO-KU TOKYO, Japan (JP)
(22) 06.10.2006
(47) 11.12.2013
(72) Matsubara, Terumi te SAITAMASHI, SAITAMA 338-0835, Japan
(JP)
Koike, Eiji te SAITAMA-SHI,
SAITAMA 338-0835, Japan (JP)
Wakabayashi, Keisuke te
SAITAMA-SHI, SAITAMA 338-0835,
Japan (JP)
Kobayashi, Shinichi te SAITAMASHI, SAITAMA 338-0835, Japan
(JP)
Honma, Naoki te SAITAMA-SHI,
SAITAMA 338-0835, Japan (JP)
Matsubara, Kazuo te TOKYO 1130033, Japan (JP)
(51) A61G 13/10
A61N 1/40
A61N 1/32
A61H 7/00
A61B 18/20
A61B 18/00
(11) EP1991315
(21) EP07701051.0
(22) 24.01.2007
(31) 20060019228
20060058533
20070001940
(32) 28.02.2006
28.06.2006
08.01.2007
(54)
(21) EP11008554.5
(47)
(22) 25.10.2011
(73)
(31) 102010051126
(32) 11.11.2010
(72)
(33) Frankrijk
(54) MONTAGE D'UN TUBE DE
GASTROSTOMIE SUR UNE
EMBASE ET BOUTON DE
GASTROSTOMIE
(47) 11.12.2013
(73) Regnault, Stéphane te 92500
RUEIL-MALMAISON, Frankrijk (FR)
(72) Regnault, Stéphane te 92500
RUEIL-MALMAISON, Frankrijk (FR)
(51) A61Q 19/00
A61Q 17/04
A61K 8/81
A61K 8/73
A61K 8/06
(11) EP1779836
(21) EP06020997.0
(31) 102005051859
(32) 27.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hydrodispersion mit einem
Gehalt an Hydroxypropylguar und
Acrylatpolymeren
(47) 11.12.2013
(73) Beiersdorf Aktiengesellschaft te
20253 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) von Thaden, Stephanie te 20255
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schäfer, Andreas, Dr. te 22299
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
AN APPLICATOR FOR TREATING
DUITSLAND (DE)
SKIN
Bauer, Anja te 22459 HAMBURG,
11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Jun, Yong gyu te SEOUL 121-781,
(DE)
Zuid-Korea (KR)
Boenisch, Alexandra te 20257
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
Jun, Yong gyu te SEOUL 121-781,
DUITSLAND (DE)
Zuid-Korea (KR)
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(11) EP2452664
(32) 06.07.2006
Nummer 51/13
Viala, Sophie, Dr. te 20257
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C11D 7/32
C11D 1/62
C07C 215/10
C07C 213/10
A61Q 5/12
A61Q 5/02
A61Q 19/10
A61Q 19/00
A61Q 17/04
A61Q 17/00
A61Q 15/00
A61Q 1/02
A61K 8/60
A61K 8/49
A61K 8/41
(11) EP2477596
(21) EP10751925.8
(22) 06.09.2010
(31) 559850
(32) 15.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
26
(21) EP05753592.4
(22) 28.06.2005
(31) 200401021
(32) 29.06.2004
(33) Denemarken
(51) A61Q 19/08
A61K 8/97
A61K 8/63
A61K 8/49
A61K 8/365
A61K 8/35
(11) EP1915126
(21) EP06769661.7
(22) 15.08.2006
(31) 0501834
758449 P
(72) BERTELSEN, Poul te DK-4000
ROSKILDE, Denemarken (DK)
(22) 13.12.2007
(51) A61K 9/50
A61K 9/16
A61K 38/46
(32) 13.12.2006
(11) EP2295039
(21) EP10150491.8
(47) 11.12.2013
(73) Nordmark Arzneimittel GmbH &
Co. KG te 25436 UETERSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Kurfürst, Manfred, Dr. te D-25436
MOORREGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Moest, Thomas, Dr. te D-25436
MOORREGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Doleschal, Walter, Dr. te D-25436
UETERSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61K 9/70
A61K 31/445
(11) EP2314288
(32) 18.08.2005
11.01.2006
(21) EP10011358.8
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(31) 69510 P
163351
(54) Dermatologic composition
(32) 15.12.1997
30.09.1998
(47) 11.12.2013
(73) Tricutan AB te 566 33 HABO,
Zweden (SE)
(72) FREDRIKSSON, Lars te S-187 41
TÄBY, Zweden (SE)
STARLANDER, Ulf te S-113 35
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) A61K 9/20
A61K 9/00
A61K 31/542
(11) EP1916994
(72) Mantelle, Juan te MIAMI, FL
33186, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dixon, Terese, A. te MIAMI, FL
33186, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kanios, David te MIAMI, FL 33157,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) MANUFACTURING OF QUICK
RELEASE PHARMACEUTICAL
COMPOSITION OF WATER
(51) A61P 29/00
INSOLUBLE DRUGS AND
A61P 25/02
PHARMACEUTICAL
A61K 31/517
COMPOSITIONS OBTAINED BY THE
A61K 31/404
PROCESS OF THE INVENTION
A61K 31/00
(47) 11.12.2013
(11) EP2101746
(73) Takeda Pharma A/S te 4000
(21) EP07857560.2
ROSKILDE, Denemarken (DK)
(22) 12.01.2010
(54) CHELATOR STABILIZED CATIONIC
(31) 202009011699 U
AMMONIUM COMPOUNDS AND
COMPOSITIONS COMPRISING THE (32) 28.08.2009
SAME
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
(54) Verfahren zur Herstellung von
Pankreatin-Pellets, insbesondere
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
Pankreatin-Mikropellets, und
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
hiernach hergestellte PankreatinUnilever NV te 3013 AL
Pellets
ROTTERDAM
(72) AU, Van te CONNECTICUT 0661,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MADISON, Stephen Alan te
CONNECTICUT 0661, Verenigde
Staten van Amerika (US)
18 december 2013
(22) 14.12.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 06126003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) V3 ANTAGONISTS FOR THE
TREATMENT OF NEUROPATHIC
PAIN
(47) 11.12.2013
(73) Merck Sharp & Dohme B.V. te
2031 BN HAARLEM
(72) NEUMANN, Inga te 93040
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61P 17/16
A61P 17/14
A61K 31/7048
A61K 31/13
A61K 31/047
(11) EP2352493
(21) EP09759916.1
(22) 30.10.2009
(31) 08425704
(32) 03.11.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) THERAPEUTIC, DIETARY, OR
COSMETIC USE OF COMPOUNDS
WITH SPECIFIC ANTI-APOPTOTIC
ACTIVITY TOWARD CASPASE-3,
AND COMPOSITIONS CONTAINING
THESE COMPOUNDS
(47) 11.12.2013
(73) Giuliani S.p.A. te 20129 MILANO,
Italië (IT)
(72) GIULIANI, Giammaria te I-20123
MILANO, Italië (IT)
BENEDUSI, Anna te I-20124
MILANO, Italië (IT)
BARONI, Sergio te I-24030 VILLA
D'ADDA, Italië (IT)
(51) A61P 3/04
A61K 31/553
A61K 31/538
(54) Compositions and methods for
A61K 31/5377
treatment of attention deficit
A61K 31/5375
disorder and attention
A61K 31/505
deficit/hyperactivity disorder with
A61K 31/50
methylphenidate
A61K 31/495
(47) 11.12.2013
A61K 31/47
(73) Noven Pharmaceuticals, INC. te
A61K 31/445
MIAMI, FL 33186, Verenigde
A61K 31/44
Staten van Amerika (US)
A61K 31/428
Nummer 51/13
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
31/426
31/425
31/423
31/42
31/4164
31/415
31/4015
31/40
31/18
27
18 december 2013
(31) 2005901013
(11) EP2246051
(32) 03.03.2005
(21) EP09705447.2
(33) Australië
(22) 30.01.2009
(54) COMPOUNDS HAVING LIPID
LOWERING PROPERTIES
(31) 2008020183
(47) 11.12.2013
(32) 31.01.2008
(33) Japan
(73) Vital Health Sciences Pty Ltd. te (54) METHOD FOR PRODUCTION OF
MELBOURNE, VIC 3000, Australië
ORALLY RAPIDLY DISINTEGRATING
(11) EP2221051
(AU)
TABLET COMPRISING
(21) EP08841625.0
(72) WEST, Simon, Michael te
IMIDAFENACIN AS ACTIVE
WILLIAMSTOWN, VIC 3016,
INGREDIENT
(22) 23.10.2008
Australië (AU)
(47) 11.12.2013
(31) 2007277387
OGRU, Esra te WHEELERS HILL
(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. te
(32) 25.10.2007
VIC 3150, Australië (AU)
TOKYO 101-8311, Japan (JP)
(33) Japan
LIBINAKI, Roksan te CHADSTONE,
(72)
ISHIZAKI, Toshihiro te
VIC 3148, Australië (AU)
(54) AMINE DERIVATIVE HAVING NPY
SHIMOTSUGA-GUN TOCHIGI 329Y5 RECEPTOR ANTAGONIST
(51) A61P 9/12
0114, Japan (JP)
ACTIVITY AND USE THEREOF
A61P 9/10
AOKI, Yoshinobu te SHIMOTSUGAA61P 9/08
(47) 11.12.2013
GUN TOCHIGI 329-0114, Japan
A61P 9/06
(73) Shionogi & Co., Ltd. te OSAKA
(JP)
A61P 9/04
541-0045, Japan (JP)
(51)
A61P 35/00
A61P 9/00
(72) OKUNO, Takayuki te OSAKA-SHI
A61K 38/16
A61P 7/02
OSAKA 553-0002, Japan (JP)
A61K 31/435
A61P 43/00
KOUYAMA, Naoki te OSAKA-SHI
A61P 29/00
(11) EP1976529
OSAKA 553-0002, Japan (JP)
A61P 25/00
(21) EP07762831.1
SAKAGAMI, Masahiro te
A61P 19/10
SAPPORO-SHI HOKKAIDO 001(22) 19.01.2007
A61P 13/12
0021, Japan (JP)
A61P 11/06
(31) 762493 P
A61K 45/00
(51) A61P 37/06
(32) 27.01.2006
A61K 31/616
A61K 31/18
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/5377
(11) EP2485723
A61K 31/496
(54) ANG2 AND VEGF INHIBITOR
(21) EP10761018.0
A61K 31/454
COMBINATIONS
A61K 31/4365
(22) 06.10.2010
(47) 11.12.2013
A61K 31/4035
(31) 09172364
(73) Amgen Inc. te THOUSAND OAKS,
(11) EP2241315
CA 91320-1799, Verenigde Staten
(32) 06.10.2009
(21) EP09701323.9
van Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 09.01.2009
(72)
OLINER, Jonathan te NEWBURY
(54) INHIBITORS OF CXCR1/2 AS
PARK, CALIFORNIA 91320,
ADJUVANTS IN THE TRANSPLANT (31) 20426
Verenigde Staten van Amerika
2008004318
OF PANCREATIC ISLETS
(US)
(32) 11.01.2008
(47) 11.12.2013
KENDALL, Richard te THOUSAND
11.01.2008
(73) Dompé S.p.A. te 67100 L'AQUILA
OAKS, CALIFORNIA 91360,
(33) Verenigde Staten van Amerika
AQ, Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
Japan
(US)
(72) PIEMONTI, Lorenzo te 20132
KUMAR, Rakesh te PHOENIXVILLE,
(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION,
MILANO, Italië (IT)
PENNSYLVANIA 19460, Verenigde
USE OF 2-IMINOPYRROLIDINE
DAFFONCHIO, Luisa te I-67100
Staten van Amerika (US)
DERIVATIVE FOR PRODUCTION OF
L`AQUILA AQ, Italië (IT)
PHARMACEUTICAL COMPOSITION, (51) A61P 25/28
ALLEGRETTI, Marcello te I-67100
AND KIT FOR TREATMENT OR
L`AQUILA AQ, Italië (IT)
A61K 31/4422
AMELIORATION OF HEART
A61K 31/44
(51) A61P 9/10
DISEASES
A61P 9/00
(11) EP2214666
(47) 11.12.2013
A61P 35/00
(21) EP08836256.1
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
A61P 3/10
(22) 03.10.2008
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
A61P 3/06
A61P 13/12
(72) KOGUSHI, Motoji te TSUKUBA-SHI (31) 977953 P
46109
A61P 1/16
IBARAKI 300-2635, Japan (JP)
A61K 45/06
(32)
05.10.2007
(51) A61P 43/00
A61K 31/683
18.04.2008
A61P
13/10
A61K 31/665
(33)
Verenigde Staten van Amerika
A61K
9/50
A61K 31/661
Verenigde Staten van Amerika
A61K 9/22
A61K 31/375
A61K
9/20
(54) METHOD FOR REDUCING
A61K 31/355
A61K 9/16
AMYLOID DEPOSITION, AMYLOID
A61K 31/122
A61K 9/00
NEUROTOXICITY, AND
A61K 31/07
A61K 47/38
MICROGLIOSIS WITH (-)(11) EP1861091
A61K 47/36
NILVADIPINE ENANTIOMER
(21) EP06704954.4
A61K 47/32
(47) 11.12.2013
A61K 31/4164
(22) 03.03.2006
(73) Alzheimer's Institute of America,
Nummer 51/13
Inc. te KANSAS CITY, KS 66112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
28
(22) 09.10.2008
(31) PCT/IB2007/054130
(32) 10.10.2007
(72) MULLAN, Michael, J. te SARASOTA
FLORIDA 34243, Verenigde Staten (33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
van Amerika (US)
(International Bureau of)(4)
PARIS, Daniel te SARASOTA
FLORIDA 34243, Verenigde Staten (54) TETRAHYDROQUINOLINE
DERIVATIVES FOR TREATING
van Amerika (US)
POST-TRAUMATIC STRESS
IVEY, Robert, A., III te SARASOTA
DISORDERS
FLORIDA 32243, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 11.12.2013
(51) A61P 35/00
(73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te
A61K 31/5377
4123 ALLSCHWIL, Zwitserland
A61K 31/496
(CH)
A61K 31/454
(72) JENCK, François te CH-4123
A61K 31/4439
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
(11) EP2397138
(51) A61P 5/36
(21) EP11161399.8
A61P 15/00
A61K 31/57
(22) 19.04.2007
(31) 793471 P
(11) EP2252301
(32) 20.04.2006
(21) EP09706347.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 28.01.2009
18 december 2013
BARCELONA, Spanje (ES)
DALMAU CASTAÑARES, Pere te E08029 BARCELONA, Spanje (ES)
(51) A61P 37/08
A61P 27/14
A61P 11/06
A61K 31/731
(11) EP2303287
(21) EP09772137.7
(22) 30.06.2009
(31) 129507 P
(32) 01.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTIALLERGIC MARINE
BIOPOLYMERS
(47) 11.12.2013
(73) Marinomed Biotechnologie GmbH
te 1210 VIENNA, Oostenrijk (AT)
(72) GRASSAUER, Andreas te A-1220
VIENNA, Oostenrijk (AT)
PRIESCHL-GRASSAUER, Eva te A1220 VIENNA, Oostenrijk (AT)
(54) Aromatic amide derivatives as C- (31) 21610
(51) A61K 47/38
KIT kinase inhibitors
A61K 47/36
(32) 29.01.2008
A61K 47/26
(47) 11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61K 47/02
(73) Janssen Pharmaceutica NV te
(54) USE OF ULIPRISTAL FOR
A61K 33/42
2340 BEERSE, België (BE)
TREATING UTERINE FIBROIDS
A61K 33/08
(72) Illig, Carl, R. te PHOENIXVILLE, PA (47) 11.12.2013
A61K 33/06
19460, Verenigde Staten van
A61K 31/739
(73)
The
U.S.A.
as
represented
by
the
Amerika (US)
A61K 31/726
Secretary, Department of Health
Ballentine, Shelley, K. te
A61K 31/718
and Human Services te
LANSDALE, PA 19446, Verenigde
A61K 31/717
BETHESDA,
MD
20892-7660,
Staten van Amerika (US)
A61K 31/716
Verenigde Staten van Amerika
Chen, Jingsheng te EXTON, PA
A61K 31/715
(US)
19341, Verenigde Staten van
A61K 31/702
Laboratoire
HRA
Pharma
te
Amerika (US)
A61K 31/7016
75003 PARIS, Frankrijk (FR)
Meegalla, Sanath, K. te
A61K 31/7004
BOOTHWYN, PA 19061, Verenigde (72) GAINER, Erin te 75004 PARIS,
A61F 2/28
Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
(11) EP1804814
NIEMAN, Lynnette te BETHESDA,
Wall, Mark, J. te HARLEYSVILLE,
MD 20817, Verenigde Staten van (21) EP05798295.1
PA 19438, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(22) 21.09.2005
ULMANN, André te 75005 PARIS,
Wilson, Kenneth, J. te MEDIA, PA
(31) 611840 P
Frankrijk (FR)
19063, Verenigde Staten van
BLITHE, Diana te SILVER SPRING, (32) 21.09.2004
Amerika (US)
MD 20906, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika
Rudolph, M., Jonathan te
Amerika (US)
DOYLESTOWN, PA 18901-6232,
(54) MULTI-PURPOSE BIO-MATERIAL
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61P 19/02
COMPOSITION
(US)
A61K 31/737
(47)
11.12.2013
Desjarlais, Renee, L. te SAINT
A61K 31/7008
DAVIES, PA 19460, Verenigde
(73) Lally, Thomas Joseph te OAK
(11) EP2252302
Staten van Amerika (US)
BROOK, IL 60523, Verenigde
Molloy, Christopher, J. te
(21) EP08868336.2
Staten van Amerika (US)
YARDLEY, PA 19067, Verenigde
(22) 17.12.2008
(72) Lally, Thomas Joseph te OAK
Staten van Amerika (US)
BROOK, IL 60523, Verenigde
(31) 200703459
Manthey, Carl, L. te
Staten van Amerika (US)
(32) 28.12.2007
DOWNINGTON, PA 19335,
(51) A61P 7/08
Verenigde Staten van Amerika
(33) Spanje
A61M 1/28
(US)
A61M 1/16
Flores, Christopher te LANSDALE, (54) COMPOSITION FOR THE
TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS
A61L 2/10
PA 19446, Verenigde Staten van
A61L 2/07
(47) 11.12.2013
Amerika (US)
A61L 2/04
(73) BIOIBERICA, S.A. te 08029
(51) A61P 43/00
A61L 2/02
BARCELONA, Spanje (ES)
A61P 25/22
A61L 2/00
A61P 25/00
(72) ESCAICH FERRER, Josep te EA61K 33/42
A61K 31/4725
08029 BARCELONA, Spanje (ES)
(11)
EP2211874
A61K 31/472
TORRENT GIBERT, Ana Maria te E(21)
EP08838014.2
08029 BARCELONA, Spanje (ES)
(11) EP2207550
RUHI ROURA, Ramon te E-08025 (22) 07.10.2008
(21) EP08807937.1
Nummer 51/13
(31) 871018
(32) 11.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Sterilised dialysis solutions
containing pyrophosphate
(47) 11.12.2013
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015-4633,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Baxter Healthcare S.A. te 8152
GLATTPARK (OPFIKON),
Zwitserland (CH)
(72) RISER, Bruce L. te KENOSHA
WISCONSIN 51340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZIESKE, Paul te GLENVIEW
ILLINOIS 60026, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KAROOR, Sujatha te LAKE
FOREST ILLINOIS 60045,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PATEL, Himanshu D. te GURNEE
ILLINOIS 60031, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C07K
C07K
A61K
A61K
14/755
14/00
49/00
35/14
(11) EP1750733
(21) EP05740319.8
(22) 28.04.2005
(31) 568015 P
569000 P
(32) 03.05.2004
07.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF ADMINISTERING
PORCINE B-DOMAINLESS fVIII
(47) 11.12.2013
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
29
GmbH te 59227 AHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Larsen-Vefring, Sabine te 14089
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12N 15/09
C07K 14/52
A61P 3/10
A61K 38/19
A61K 38/00
(11) EP2206510
(73) LR Health & Beauty Systems
GAITHERSBURG, MD 20879,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MICHEJDA, Christopher te NORTH
POTOMAC, MD 20878, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CONRADS, Thomas P. te RESTON
VA 20191, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VEENSTRA, Timothy D. te
JEFFERSON MARYLAND 21755,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP08844557.2
(51) A61K 38/23
(22) 17.10.2008
(11) EP2282763
(31) 2007284268
(21) EP08873840.6
(32) 31.10.2007
(22) 13.10.2008
(33) Japan
(31) DE09142008
(54) THERAPEUTIC AGENT FOR
DIABETES
(32) 07.04.2008
(47) 11.12.2013
(54) Process for preparing
supramolecular calcitonin
assemblies (SCA)
(73) Kobe University te HYOGO 6570013, Japan (JP)
JCR Pharmaceuticals CO., LTD. te
ASHIYA-SHI, HYOGO 659-0021,
Japan (JP)
(72) TAKAHASHI, Yutaka te KOBE-SHI
HYOGO 657-0013, Japan (JP)
CHIHARA, Kazuo te KOBE-SHI
HYOGO 657-0013, Japan (JP)
(51) A61P 35/00
A61K 38/08
(11) EP1648492
(21) EP04777402.1
(22) 01.07.2004
(33) India
(47) 11.12.2013
(73) National Institute Of Immunology
te NEW DELHI 110067, India (IN)
Indian Institute of Science te
KARNATAKA 560 012, India (IN)
(72) SUROLIA, Avadhesha te NEW
DELHI 110067, India (IN)
GUPTA, Sarika te NEW DELHI
110067, India (IN)
SINGH, Mahendra, Pal te NEW
DELHI 110067, India (IN)
CHATTOPADHYAY, Tandrika te
NEW DELHI 110067, India (IN)
(31) 484010 P
515850 P
569363 P
(51) A61P 15/08
A61K 38/24
(32) 01.07.2003
30.10.2003
08.05.2004
(21) EP04735774.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
Emory University te ATLANTA, GA
Verenigde Staten van Amerika
30322, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) SYNTHETIC ANTIPROLIFERATIVE
Baxter International Inc. te
FACTOR GLYCOPEPTIDES AND
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
METHODS OF USE
Staten van Amerika (US)
(47)
11.12.2013
Baxter Healthcare SA te 8152
GLATTPARK (OPFIKON),
(73) University of Maryland, Baltimore
Zwitserland (CH)
te BALTIMORE, MD 21201-1691,
Verenigde Staten van Amerika
LOLLAR, John S. te DECATUR, GA
(US)
30033, Verenigde Staten van
The United States of America, as
Amerika (US)
represented by The Secretary,
BERGMAN, Garrette E. te
Department of Health and Human
NARBERTH, PA 19072-2015,
Services te ROCKVILLE, MD
Verenigde Staten van Amerika
20852-3804, Verenigde Staten
(US)
van Amerika (US)
A61P 37/08
The United States of America, as
A61K 35/74
represented by the Department
of Veterans Affairs te
EP2228067
WASHINGTON, D.C. 20420,
EP10154281.9
Verenigde Staten van Amerika
22.02.2010
(US)
Probiotische Zusammensetzung (72) KEAY, Susan, K. te ELLICOTT CITY,
und deren Verwendung
MD 21042, Verenigde Staten van
(47) 11.12.2013
18 december 2013
Amerika (US)
SZEKELY, Zoltan te
(11) EP1633389
(22) 02.06.2004
(31) 452926
(32) 03.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) UNITARY COMBINATION OF FSH
AND HCG
(47) 11.12.2013
(73) Ferring B.V. te 2132 JX
HOOFDDORP
(72) FILICORI, Marco te I-40125
BOLOGNA, Italië (IT)
(51) C07K 14/655
A61K 38/31
A23L 1/00
A23K 1/18
(11) EP2303314
(21) EP08771936.5
(22) 25.06.2008
(54) CHLORAMPHENICOL ACETYL
TRANSFERASE (CAT)-DEFECTIVE
SOMATOSTATIN FUSION PROTEIN
AND USES THEREOF IN CATTLE
(47) 11.12.2013
(73) Braasch Biotech LLC te
GARRETSON, SD 57030,
Nummer 51/13
30
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MENDELSOHN, Andrew R. te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HAFFER, Keith N. te GARRETSON,
SD 57030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LARRICK, James te SUNNYVALE,
CA 94089, Verenigde Staten van (51)
Amerika (US)
(51) A61P 7/04
A61K 38/36
(11)
(11) EP1280548
(22)
(21) EP01929336.4
(22) 03.05.2001
(31) 200000734
200001360
200001361
200100477
(32) 03.05.2000
13.09.2000
13.09.2000
22.03.2001
(21)
(31)
(32)
(33)
(54)
(72)
(51)
(73) Novo Nordisk Health Care AG te
THURGAUERSTRASSE 36/38 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(11)
(72) JOHANNESSEN, Marie te DK-3460
(21)
BIRKER D, Denemarken (DK)
NORDFANG, Ole, Juul te DK-2900 (22)
HELLERUP, Denemarken (DK)
(31)
JANSEN, Jens, Aas te DK-2929
CHARLOTTENLUND, Denemarken
(DK)
(11) EP1889628
(21) EP06746576.5
(73) The Government of the United
States of America as represented
by the Secretary of the
Department of Health and Human
NY, Tor te 901 87 UMEÅ, Zweden
Services te ROCKVILLE, MD
(SE)
20852-3804, Verenigde Staten
LI, Jinan te 114 32 STOCKHOLM,
van Amerika (US)
Zweden (SE)
Fundação Oswaldo Cruz GUO, Yongzhi te 907 30 UMEÅ,
FIOCRUZ te 21045-900 RIO DE
Zweden (SE)
JANEIRO RJ, Brazilië (BR)
A61P 35/00
(72)
Valenzuela, Jesus G te
A61K 9/127
GAITHERSBURG, MD 20878,
A61K 39/12
Verenigde Staten van Amerika
A61K 39/00
(US)
A61K 38/00
Ribeiro, Jose, M.C. te ROCKVILLE,
A61K 31/4745
MD MD20852, Verenigde Staten
EP1948225
van Amerika (US)
Barral, Aldina te CEP-40295-001,
EP06790800.4
SALVADOR, Brazilië (BR)
05.10.2006
Netto, Manoel te CEP-40295-001,
2523032
SALVADOR, Brazilië (BR)
2533705
Brodskyn, Claudia te CEP-402952542212
001, SALVADOR, Brazilië (BR)
806573 P
Gomes, Regis te CEP-40295-001,
SALVADOR, Brazilië (BR)
07.10.2005
13.01.2006
(51) A61P 15/08
07.04.2006
A61K 45/06
05.07.2006
A61K 33/30
(73) Omnio Healer AB te 903 36
UMEÅ, Zweden (SE)
(47) 11.12.2013
(51) A61P 3/06
A61K 9/133
A61K 9/127
A61K 9/00
A61K 47/18
A61K 38/47
Japan (JP)
BROWN, Robert G. te
ITO, Mai te 1350047, Japan (JP)
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2W
TAKEOKA, Shinji te 1580094,
2C4, Canada (CA)
Japan (JP)
KAST, Wijbe M. te FLINTRIDGE,
OHTA, Katsuji te 3330862, Japan
CALIFORNIA 91011, Verenigde
(JP)
Staten van Amerika (US)
ITO, Manabu te 1350047, Japan
(51) C07K 16/20
(JP)
C07K 16/18
MIZUNO, Atsushi te MEGURO-KU,
A61K 39/00
TOKYO 1520035, Japan (JP)
A61K 38/00
A61P 31/04
(11) EP2085467
A61K 38/48
(21) EP09158294.0
EP2056864
(22) 29.10.2003
EP07794195.3
(31) 422303
28.08.2007
(32) 29.10.2002
823665 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
28.08.2006
(54) Lutzomyia Longipalpis
Verenigde Staten van Amerika
polypeptides and methods of use
CANDIDATES AGAINST INFECTION (47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(33) Denemarken
Denemarken
Denemarken
Denemarken
(54) Subcutaneous administration of
coagulation factor VII
(32)
(33) Canada
Canada
Canada
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(54) USE OF LIPOSOMES IN A CARRIER
COMPRISING A CONTINUOUS
HYDROPHOBIC PHASE AS A
VEHICLE FOR CANCER
TREATMENT
(54) LIPID LIPOSOME COMPOSITION
(47) 11.12.2013
(22) 11.05.2006
(31) 2005139174
(32) 11.05.2005
18 december 2013
A61K 31/4415
A61K 31/375
A61K 31/355
A61K 31/205
A61K 31/198
A61K 31/122
A61K 31/07
A23L 1/305
A23L 1/302
(11) EP2502635
(73) ImmunoVaccine Technologies Inc. (21) EP12172324.1
te HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J
(22) 18.06.2008
(73) JCR PHARMACEUTICALS Co., LTD.
3R1, Canada (CA)
te ASHIYA, HYOGO 659-0021,
(54) Combined formulations for the
Japan (JP)
(72) DAFTARIAN, Pirouz M. te HALIFAX,
treatment of male infertility
Tokyo Metropolitan Institute of
NOVA SCOTIA B3N 3J2, Canada
(47) 11.12.2013
Medical Science te TOKYO, Japan
(CA)
(73) Fasani, Roberto te 24100
(JP)
MANSOUR, Marc te HALIFAX,
BERGAMO, Italië (IT)
NOVA
SCOTIA
B3N
1L8,
Canada
(72) SAKURABA, Hitoshi te 2701164,
(CA)
(72) Fasani, Roberto te 24100
Japan (JP)
POHAJDAK, Bill te DARTMOUTH,
BERGAMO, Italië (IT)
TAJIMA, Youichi te 1210815, Japan
NOVA SCOTIA B2V 2C4, Canada
(JP)
(51) A61K 47/48
(CA)
KAWASHIMA, Ikuo te 3650064,
(11) EP1539799
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
(21) EP03799796.2
(22) 15.05.2003
(31) 390504 P
(32) 21.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
31
2005905522
(32) 05.07.2005
06.10.2005
(33) Australië
Australië
(54) ANTICOAGULATION AGENT
(54) CROSSLINKED COMPOUNDS AND
METHODS OF MAKING AND USING (47) 11.12.2013
THEREOF
(73) Baker Medical Research Institute
te MELBOURNE VIC 3004,
(47) 11.12.2013
Australië (AU)
(73) The University of Utah Research
(72)
PETER, Karlheinz te HAWTHORN
Foundation te SALT LAKE CITY,
EAST, VICTORIA 3123, Australië
UTAH 84108, Verenigde Staten
(AU)
van Amerika (US)
(72) PRESTWICH, Glenn, D. te SALT
LAKE CITY, UT 84108, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHU, Xiao, Zheng te DUBLIN, CA
94568-7468, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LUO, Yi te CAMBRIDGE, MA
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KIRKER, Kelly, R. te BOZEMAN, MT
59715, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIU, Yanchun te SALT LAKE CITY,
UT 84103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 47/48
A61K 47/30
(11) EP1682186
(21) EP04765740.8
(22) 01.10.2004
(31) 03022097
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
9/51
47/48
39/44
31/337
FOR TREATING ALLERGY AND
NEOPLASTIC CELL
PROLIFERATION
(47) 11.12.2013
(73) Topigen Pharmaceuticals Inc. te
MONTRÉAL QC H1W4A4, Canada
(CA)
(72) ZEMZOUMI, Khalid te MONTREAL,
QUÉBEC H2H 1V3, Canada (CA)
RENZI, Paolo te WESTMOUNT,
QUÉBEC H2Y 1E9, Canada (CA)
(51) G02B 1/04
A61L 12/08
A61L 12/00
(11) EP2370113
(21) EP09799829.8
(22) 22.12.2009
(11) EP2259798
(31) 203884 P
(21) EP09716981.7
(32) 30.12.2008
(22) 05.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 68151 P
205259 P
148917 P
(54) PACKAGING SOLUTIONS
(32) 05.03.2008
20.01.2009
30.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SURFACE-MODIFIED PARTICLES
AND METHODS FOR TARGETED
DRUG DELIVERY
(47) 11.12.2013
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Europees Octrooi Bureau
Staten van Amerika (US)
Hyperbranched polymer
Baxter Healthcare SA te 8152
conjugates via non-enzymatic
GLATTPARK (OPFIKON),
cleavable linker
Zwitserland (CH)
The Board of Regents of the
11.12.2013
University of Nebraska te
Ascendis Pharma GmbH te 69120
LINCOLN, NEBRASKA 68583,
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
VETTER, Dirk te 69120
(72) BEDUNEAU, Arnaud te LINCOLN
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
NE 68521, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
HERSEL, Ulrich te 69120
GENDELMAN, Howard te OMAHA
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
NE 68154, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
RAU, Harald te 69120
RABINOW, Barrett te SKOKIE IL
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
60076, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
SCHNEPF, Robert te 69120
WERLING, Jane te ARLINGTON
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
HEIGHTS IL 60005, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
WEGGE, Thomas te 69120
(51)
A61K
48/00
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
A61K 31/711
DUITSLAND (DE)
A61K 31/115
C07K 16/28
(11)
EP1812075
A61K 51/10
A61K 49/18
(21) EP05802169.2
A61K 49/16
(22) 27.10.2005
A61K 47/48
(31) 623206 P
EP1906990
(32) 29.10.2004
EP06752668.1
(33) Verenigde Staten van Amerika
05.07.2006
(54) ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDES
2005903570
(32) 02.10.2003
(33)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(73) Bausch & Lomb Incorporated te
ROCHESTER, NY 14604-2701,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MCGEE, Joseph, A. te
CANANDAIGUA NY 14424,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VANDERBILT, David, Paul te
WEBSTER NY 14580, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VALINT, Paul, L., Jr. te PITTSFORD
NY 14534, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61L 15/22
A61F 13/00
(11) EP1855730
(21) EP06718563.7
(22) 17.01.2006
(31) 42229
(32) 25.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ABSORBENT DRESSING
COMPRISING HYDROPHILIC
POLYMER
(47) 11.12.2013
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN 551333427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PLAUT, David J. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FANSLER, Duane D. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LEWANDOWSKI, Kevin M. te
SAINT PAUL, MINNESOTA 551333427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GADDAM, Babu N. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Nummer 51/13
Verenigde Staten van Amerika
(US)
32
A61L 31/14
A61L 31/10
(51) A61L 24/08
A61L 24/00
(11) EP2419155
(11) EP2485777
(22) 16.04.2010
(21) EP10765720.7
(31) 102009018013
(22) 06.10.2010
(32) 18.04.2009
(31) 249194 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 06.10.2009
(54) BESCHICHTETER STENT
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(21) EP10719251.0
18 december 2013
MN 55344, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHINN, Joseph, A. te SHAKOPEE,
MN 55379, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHUDZIK, Stephen, J. te ST. PAUL,
MN 55101, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STUCKE, Sean, M. te
FARMINGTON, MN 55024,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) BIORESORBABLE EMBOLIZATION
MICROSPHERES
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(51) A61M 1/00
(73) Qualimed Innovative
Medizinprodukte GmbH te 21423 (11) EP2331162
WINSEN, BONDSREPUBLIEK
11.12.2013
(21) EP09792808.9
DUITSLAND (DE)
Regents of the University of
(22) 22.09.2009
(72) NISSL, Martina te 21441
Minnesota te ST. PAUL,
(31) 102662 P
GARSTEDT, BONDSREPUBLIEK
MINNESOTA 55114-8658,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(32) 03.10.2008
GÜLCHER, Manfred te 46348
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
RAESFELD-ERLE,
WENG, Lihui te WOODBURY, MN
(54) SYSTEM FOR USING MICROBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
55125, Verenigde Staten van
ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS
(DE)
Amerika (US)
(MEMS) TO HEAL WOUNDS
GOLZARIAN, Jafar te PLYMOUTH, (51) A61N 1/375
(47)
11.12.2013
MN 55446, Verenigde Staten van
A61L 31/16
Amerika (US)
A61L 31/10
(73) KCI Licensing, Inc. te SAN
ANTONIO, TX 78265-9508,
(11) EP2155281
A61L 27/56
Verenigde Staten van Amerika
A61L 27/38
(21) EP08755573.6
(US)
A61F 2/02
(22) 15.05.2008
(72)
KELCH, Randall, P. te SAN
EP2015792
(31) 803433
ANTONIO TX 78256, Verenigde
EP07732557.9
Staten van Amerika (US)
(32) 15.05.2007
25.04.2007
(51)
F16C 1/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
0608345
A61M 1/10
(54) MEDICAL DEVICES HAVING
27.04.2006
(11) EP2314331
COATING WITH IMPROVED
ADHESION
GROOT BRITTANNIË
(21) EP09075475.5
(47) 11.12.2013
(22) 23.10.2009
(73) Boston Scientific Scimed, Inc. te
MAPLE GROVE, MN 55311-1566,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Katheterpumpenanordnung und
flexible Wellenanordnung mit
einer Seele
(11) EP1807133
(21) EP06716902.9
(21) EP05815000.4
(22) 16.02.2006
(22) 28.10.2005
(31) 0500369
(47) 11.12.2013
(31) 623563 P
623565 P
(32) 16.02.2005
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 28.10.2004
28.10.2004
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
REGENERATION OF A FLUID
(54) IMPLANT FOR TISSUE
ENGINEERING
(47) 11.12.2013
(73) The University Of Warwick te
COVENTRY CV4 8UW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) MALLICK, Kajal K. te COVENTRY
CV5 9LZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
MEREDITH, James O. te
DAGLINGWORTH
GLOUCESTERSHIRE GL7 7AE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61L 29/14
(11) EP2055327
(21) EP08253563.4
(22) 30.10.2008
(31) 930790
(32) 31.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Antimicrobial lubricious coating
(72) McGhee, Diane L. te
HAZELWOOD, MISSOURI 63042,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61L 31/16
(47) 11.12.2013
(72) SEPPALA, Jan te GREENFIELD, MN
(73) ECP Entwicklungsgesellschaft
55357, Verenigde Staten van
mbH te 12247 BERLIN,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EDELMAN, Peter, G. te MAPLE
(DE)
GROVE, MN 55311, Verenigde
(72) Röhn, Daniel te 12437 BERLIN,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KANGAS, Steven te WOODBURY,
(DE)
MN 55125, Verenigde Staten van
Liebing, Reiner te 14469
Amerika (US)
POTSDAM, BONDSREPUBLIEK
(51) A61L 33/12
DUITSLAND (DE)
A61L 33/00
(51) A61M 1/34
A61L 31/10
A61M 1/16
A61L 27/34
A61L 15/32
(11) EP1933898
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PRO-FIBROTIC COATINGS
(47) 11.12.2013
(73) SurModics, Inc. te EDEN PRAIRIE,
(33) Zweden
(47) 11.12.2013
(73) Triomed AB te 223 70 LUND,
Zweden (SE)
(72) WALLENÅS, Anders te S-234 42
LOMMA, Zweden (SE)
Nummer 51/13
WRAMNER, Lars te S-431 60
MÖLNDAL, Zweden (SE)
(51) A61M 1/16
(11) EP2461844
(21) EP10747579.0
(22) 31.07.2010
(31) 102009036044
(32) 04.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR ERKENNUNG VON BLUT
ODER BLUTBESTANDTEILEN IM
FLÜSSIGKEITSSYSTEM EINER
VORRICHTUNG ZUR
EXTRAKORPORALEN
BLUTBEHANDLUNG
(47) 11.12.2013
33
DUITSLAND (DE)
SCHMITT, Walter te 41470
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIPPERT, Jörg te 51375
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DORN, Ingmar te 50668 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11188647.9
(51) A61M 5/168
(22) 26.10.2006
(11) EP2303363
(31) 732740 P
(21) EP09743447.6
(32) 02.11.2005
(22) 05.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 115008
(72) Forsell, Peter te 6341 BAAR,
Zwitserland (CH)
(51) G01F 23/26
A61M 1/36
(31) 964003
(22) 12.04.2011
(31) 10160436
(32) 20.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Blood reservoir with ultrasonic
volume sensor
(47) 11.12.2013
(73) Sorin Group Italia S.r.l. te 41037
MIRANDOLA (MO), Italië (IT)
(72) Rossi, Ivan te 46025 POGGIO
RUSCO (MN), Italië (IT)
Panzani, Ivo te 41037
MIRANDOLA (MO), Italië (IT)
(51) A61M 5/00
A61M 15/00
(11) EP1722839
(21) EP05715413.0
(22) 19.02.2005
(31) 102004010516
(32) 04.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUR ZEITLICHEN
DOSIERUNG VON
ARZNEISTOFFEN
(47) 11.12.2013
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2441486
(51) A61M 5/142
A61M 25/00
(72) BADO, Itka te 60385 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHEUNERT, Peter te 61381
FRIEDRICHSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP12159592.0
(47) 11.12.2013
(72) Lindegger, Stefan te 4950
HUTTWIL, Zwitserland (CH)
Schrotberger, Reto te 3012 BERN,
Zwitserland (CH)
Müri, Alex te 3097 LIEBEFELD,
Zwitserland (CH)
(73) Fresenius Medical Care
(54) Implantable infusion device
Deutschland GmbH te 61352 BAD
(47) 11.12.2013
HOMBURG V.D.H.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Injectica AG te 6341 BAAR,
(DE)
Zwitserland (CH)
(11) EP2465556
18 december 2013
(51) A61M 5/145
(11) EP2286855
(21) EP10005404.8
(22) 12.10.2005
(32) 13.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 05.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INFUSION PUMP SYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) Asante Solutions, Inc. te
SUNNYVALE, CA 94085,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ESTES, Mark, C. te CALABASAS
CA 91302, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 5/178
A61M 5/00
(11)
(54) Improvements to powerhead of a (21)
power injection system
(22)
(47) 11.12.2013
(31)
EP2185221
EP08830524.8
15.09.2008
972001 P
(73) Mallinckrodt LLC te HAZELWOOD, (32) 13.09.2007
MO 63042, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) INFUSION AND TRANSFER
(72) Neer, Charles S. te CINCINNATI
SYSTEM FOR USE WITH
OHIO 45202, Verenigde Staten
RADIOACTIVE AGENTS
van Amerika (US)
Gibbs, Jonathan D. te MASON
OHIO 45040, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Bruce, John Kevin te BURLINGTON
KENTUCKY 41005, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ziemba, Robert J. te CINCINNATI
OHIO 45229, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Brooks, David M. te CINCINNATI
OHIO 45241, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Small, James R. te BEAVERCREEK
OHIO 45434, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Wagner, Gary S. te
INDEPENDENCE KENTUCKY
41051, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 11.12.2013
(73) Molecular Insight
Pharmaceuticals, Inc. te
CAMBRIDGE, MA 02142,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LAFRANCE, Norman te
CAMBRIDGE, MA 02142,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DE LA GUARDIA, Miguel te
LINCOLN PARK NEW JERSEY
07035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 5/20
A61M 5/19
A61L 27/36
A61B 17/88
(51) A61M 5/168
(11) EP2269672
(11) EP2241344
(21) EP09180345.2
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
(21) EP09005407.3
te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.04.2009
(DE)
(54) Ambulatory infusion device with
(72) WILLMANN, Stefan te 40593
sensor testing unit
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(22) 14.10.2005
(31) 964950
(32) 14.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 51/13
34
18 december 2013
(54) Method and apparatus for
repairing bone
(73) ResMed Limited te BELLA VISTA,
NSW 2153, Australië (AU)
(22) 14.08.2009
(47) 11.12.2013
(72) Berthon-Jones, Michael te
LEONAY, NEW SOUTH WALES
2750, Australië (AU)
(32) 25.06.2009
(73) Biomet Manufacturing Corp. te
WARSAW, IN 46582, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Kumar, Mukesh te WARSAW, IN
46582, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hamman, Ned M. te LEESBURG,
IN 46538, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Leach, Michael te WARSAW, IN
46582, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 5/162
A61M 5/145
A61M 39/12
A61J 1/00
(11) EP1716884
(21) EP05019057.8
(22) 28.10.1999
(31) 106237 P
(32) 29.10.1998
(51) A61M 5/32
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2424598
(54) Reservoir connector
(21) EP10717101.9
(47) 11.12.2013
(22) 21.04.2010
(73) Medtronic MiniMed, Inc. te
NORTHRIDGE, CA 91325-1219,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 09005997
(32) 30.04.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Needle remover and method for
removing a needle
(47) 11.12.2013
(73) Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH te 65929 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BODE, Andreas te 65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61M 15/00
(11) EP1743671
(21) EP06300795.9
(22) 12.07.2006
(31) 0552184
(32) 13.07.2005
(33) Frankrijk
(54) Appareil pour l'administration
d'un aérosol médicamenteux
(47) 11.12.2013
(73) LA DIFFUSION TECHNIQUE
FRANCAISE te 42000 SAINTETIENNE, Frankrijk (FR)
(72) Vecellio-None, Laurent te 31170
CHAMBRAY LES TOURS, Frankrijk
(FR)
Massardier, Michel te 42000
SAINT ETIENNE, Frankrijk (FR)
Chantrel, Gilles te 42100 SAINTETIENNE, Frankrijk (FR)
(51) A61M 16/00
(11) EP1878458
(21) EP07119907.9
(22) 21.05.1999
(31) PP366398
(32) 22.05.1998
(33) Australië
(54) Ventilatory assistance for
treatment of cardiac failure and
Cheyne-Stokes breathing
(47) 11.12.2013
(31) PCT/EP2009/004601
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) PINCH CLAMP ASSEMBLY FOR AN
INFUSION CASSETTE
(47) 11.12.2013
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) GAGLIARDONI, Giancarlo te
CARACAS ESTADO MIRANDA
1062, Venezuela (VE)
NICHETTI, Giuseppe Antonio te I26025 PANDINO (CR), Italië (IT)
(51) A61N 1/36
A61H 39/00
A61B 7/00
(11) EP2313150
(21) EP09766875.0
(72) Adair, Randy W te CA 91354,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Moberg, Sheldon te CA 91344,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Srisathapat, Chalirmkiert te CA
91352, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 18.06.2009
(51) A61M 39/26
A61M 39/16
A61M 39/04
(73) NasoPhlex B.V. te 1544 BH
ZAANDIJK
(11) EP2047161
(21) EP07813462.4
(22) 27.07.2007
(31) 820718 P
829013
(32) 28.07.2006
26.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2001697
(32) 18.06.2008
(33) Nederland
(54) NOSE STIMULATOR FOR
PRODUCING A STIMULATION
SIGNAL TO A NOSE
(47) 11.12.2013
(72) de Vos, Gerrit Johannis te NL4472 AD 'SHEERHENDRIKSKINDEREN
(51) A61N 1/37
A61N 1/362
A61B 5/08
A61B 5/024
A61B 5/0205
(11) EP2493562
(21) EP10776486.2
(54) VASCULAR ACCESS DEVICE NON- (22) 28.10.2010
(31) 256683 P
ADHERING MEMBRANES
768384
(47) 11.12.2013
(73) Becton, Dickinson and Company
te FRANKLIN LAKES, NJ 07417,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 30.10.2009
27.04.2010
(72) HARDING, Weston F. te LEHI,
UTAH 84043, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MCKINNON, Austin Jason te
HERRIMAN, UTAH 84065,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
OU-YANG, David te WOODBURY,
MINNESOTA 55125, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GUO, Lantao te DRAPER, UTAH
84020, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) DETECTING WORSENING HEART
FAILURE
(51) A61M 5/142
A61M 39/28
(11) EP1948303
(11) EP2445574
(21) EP09781858.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HOUBEN, Richard PM te B-3620
LANAKEN, België (BE)
KESSELS, Roger te NL-6137 KG
SITTARD
(51) A61N 1/372
A61N 1/05
(21) EP05797028.7
(22) 31.10.2005
Nummer 51/13
35
(54) IMPLANTABLE LEAD WITH A
SPECIMEN
STIMULATING ELECTRODE AND A (47) 11.12.2013
MAPPING ELECTRODE THAT IS
ELECTRICALLY DISCONNECTABLE (73) Intrexon Corporation te
BLACKSBURG, VA 24060,
(47) 11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
(73) St. Jude Medical AB te 175 84
(US)
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
(72) EISFELD, Timothy, M. te SAN
(72) ECKERDAL, Johan te S-741 41
KNIVSTA, Zweden (SE)
DAHLBERG, Kenneth te S-112 26
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) A61N 1/39
A61N 1/372
A61N 1/362
(11) EP2421607
(21) EP10767635.5
(22) 20.04.2010
(31) 757865
427733
DIEGO, CA 92126, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PALSSON, Bernhard, O. te LA
JOLLA, CA 92037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KOLLER, Manfred, R. te SAN
DIEGO, CA 92128, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61N 5/10
A61G 15/10
A61G 15/00
A61G 13/00
A61B 6/04
(32) 09.04.2010
21.04.2009
(11) EP2032211
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 31.05.2007
(21) EP07734780.5
(31) 809616 P
(54) APPARATUS FOR THE DETECTION (32) 31.05.2006
AND TREATMENT OF ATRIAL
(33) Verenigde Staten van Amerika
FIBRILLATION
(54) SYSTEM FOR RADIOTHERAPY
(47) 11.12.2013
TREATMENT
(73) Incube Labs, Llc te SAN JOSE, CA
(47) 11.12.2013
95131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) IMRAN, Mir te LOS ALTOS HILLS
CA 94022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Scanflex Medical AB te 18766
TÄBY, Zweden (SE)
(11) EP2214781
(72) ISACSSON, Ulf te 757 53
UPPSALA, Zweden (SE)
NILSSON, Kristina te 756 53
UPPSALA, Zweden (SE)
ASPLUND, Stefan te 740 21
JAERLAASA, Zweden (SE)
(21) EP08845844.3
(51) A61N 5/10
(51) A61N 2/02
A61N 2/00
(22) 30.10.2008
(31) 928860
(32) 30.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2326390
(21) EP09784773.5
(22) 24.07.2009
(31) 181492
(54) APPARATUS FOR CREATING
(32) 29.07.2008
THERAPEUTIC CHARGE TRANSFER
(33) Verenigde Staten van Amerika
IN TISSUE
(54) IMAGE-GUIDED MULTI-SOURCE
(47) 11.12.2013
RADIOTHERAPY
(73) Advatech Corporation te WEST
(47)
11.12.2013
PALM BEACH, FL 33410,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Elekta AB (publ) te 103 93
(US)
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72) SPIEGEL, Michael te MIAMI BEACH (72) JAFFRAY, David, A. te ONTARIO
FL 33139-5181, Verenigde Staten
M9A 4Z3, Canada (CA)
van Amerika (US)
BROWN, Kevin, John te WEST
SUSSEX RH13 5EJ, GROOT
(51) G06K 9/00
BRITTANNIË (GB)
C12M 1/42
BOOTSMA, Gregory te TORONTO
A61N 5/00
ONTARIO M6G 2A3, Canada (CA)
(11) EP1344181
RUSCHIN, Mark te THORNHILL
ONTARIO L4J 6J8, Canada (CA)
(21) EP01992423.2
CARLSSON, Per te SE-103 93
(22) 24.10.2001
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(31) 243015 P
(51) A61N 7/02
(32) 24.10.2000
A61N 7/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61B 18/00
(54) METHOD AND DEVICE FOR
(11) EP2331207
SELECTIVELY TARGETING CELLS
(21) EP09818624.0
WITHIN A THREE -DIMENSIONAL
18 december 2013
(22) 05.10.2009
(31) 102804 P
(32) 03.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS FOR TREATING
TISSUES WITH HIFU
(47) 11.12.2013
(73) Mirabilis Medica Inc. te BOTHELL,
WA 98011, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PARSONS, Jessica, E. te SEATTLE,
WA 98112, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REED, Justin, A. te SEATTLE, WA
98102, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CONNOLLY, Michael, J. te
BOTHELL, WA 98021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DARLINGTON, Gregory, P. te
SNOHOMISH, WA 98296,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HORTH, Roland te
NEWBURYPORT, MA 01950,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MURKOWSKI, John te SEATTLE,
WA 98122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61P 25/00
A61K 31/4192
(11) EP1609505
(21) EP05018762.4
(22) 28.02.2000
(31) 259910
259911
(32) 01.03.1999
01.03.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Use of fluorinated triazoles for
treating affective or attention
disorders
(47) 11.12.2013
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Novartis Pharma GmbH te 1230
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) Schmutz, Markus te 4124
SCHÖNENBUCH, Zwitserland (CH)
(51) A63B 24/00
(11) EP2127702
(21) EP09160806.7
(22) 20.05.2009
(31) 0809147
(32) 20.05.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A Machine that can be used as a
Running or Walking Training Aid
(47) 11.12.2013
(73) Salter, Andrew Neil te RUSHDEN
NORTHAMPTONSHIRE NN10 6BL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Salter, Andrew Neil te RUSHDEN
Nummer 51/13
NORTHAMPTONSHIRE NN10 6BL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
36
18 december 2013
(31) 09425400
(73) Hanky Panky Toys Thailand Ltd. te (21)
CHONBURI PROVINCE 20150,
(22)
Thailand (TH)
(31)
(72) Monshouwer, Herman Jacques te
(32)
CHONBURI PROVINCE 20150,
(33)
Thailand (TH)
(54)
(51) B01D 33/46
B01D 33/23
(32) 12.10.2009
(11) EP2514501
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP11163164.4
(54) METHOD FOR GAME ANALYSIS
(22) 20.04.2011
(47) 11.12.2013
(54) Rotary disc filter structure
(73) K-Sport Di Marcolini Mirko te
61025 MONTELABBATE (PU),
Italië (IT)
(47) 11.12.2013
(72) MARCOLINI, Mirko te I-61025
MONTELABBATE (PU), Italië (IT)
(72) Viggiano, Vincenzo Donato te
85020 ATELLA, Italië (IT)
(51) B01D 46/24
(11) EP2450086
(51) B01D 39/00
B01D 35/00
(21) EP10250391.9
(21) EP11306401.8
(11) EP2231300
(22) 28.10.2011
(21) EP08867451.0
(31) 1059212
(22) 16.12.2008
(32) 08.11.2010
(31) 16149
(33) Frankrijk
(32) 21.12.2007
(54) Planche de glisse comportant un
noyau allege
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Honeycomb structure and
bonded type honeycomb
structure
(54) FILTER DEVICE
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYACITY, AICHI 467-8530, Japan (JP)
(51) A63B 24/00
(11) EP2489009
(21) EP10796131.0
(22) 12.10.2010
(51) A63C 5/12
(73) Skis Rossignol te 38430 SAINTJEAN DE MOIRANS, Frankrijk (FR)
(72) Cassibba, Emmanuel te 74330
SILLINGY, Frankrijk (FR)
Gerossier, Christophe te 38850
CHIRENS, Frankrijk (FR)
Malroux, Yann te 73420 VIVIERS
DU LAC, Frankrijk (FR)
Christoud, Jacky te 38500 SAINT
CASSIEN, Frankrijk (FR)
(51) A63H 33/04
(11) EP2528673
(21) EP11701391.2
(22) 21.01.2011
(31) MI20100085
(32) 25.01.2010
(33) Italië
(54) MAGNETIC JOINT DEVICE FOR A
MODULAR TOY ASSEMBLY
(47) 11.12.2013
(73) Vicentelli, Claudio te 07041
ALGHERO, Italië (IT)
(73) Viggiano, Vincenzo Donato te
85020 ATELLA, Italië (IT)
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) LUCAS, Jeffrey A. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F01N 3/02
C04B 38/06
B01D 39/20
01.02.2007
Japan
Dies for extrusion forming of
honeycomb formed body and
method of forming honeycomb
formed body using said dies
(47) 11.12.2013
(73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYASHI, AICHI 467-8530, Japan (JP)
(72) HAMATSUKA, Kazuhiko te
NAGOYA-SHI AICHI 467-8530,
Japan (JP)
(11) EP2243535
(22) 04.03.2010
(31) 2009079068
(32) 27.03.2009
(33) Japan
(72) Yamada, Toshio te NAGOYA-CITY,
AICHI-KEN 467-8530, Japan (JP)
Sugimoto, Kentaro te NAGOYACITY, AICHI-KEN 467-8530, Japan
(JP)
(51) B01D
B01D
B01D
B01D
46/52
46/12
29/07
27/06
(11) EP2240255
(21) EP08866790.2
(22) 12.12.2008
(22) 14.10.2008
(31) 16086
(31) 2007267119
(32) 21.12.2007
(32) 12.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(54) JOINED FILTER MEDIA PLEAT
PACKS
(54) CORDIERITE CERAMIC
HONEYCOMB FILTER AND
PROCESS FOR PRODUCING THE
SAME
(47)
(51) A63J 21/00
A63F 1/02
(72)
(11) EP2468375
(21) EP12001053.3
(51)
(32) 11.12.2009
(33) Nederland
(54) Conjurer's kit
(47) 11.12.2013
2007023566
(21) EP08838157.9
(73)
(31) 1037549
24.01.2008
(11) EP2228115
(72) Vicentelli, Claudio te 07041
ALGHERO, Italië (IT)
(22) 24.12.2009
EP08704219.8
(11)
(47) 11.12.2013
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
11.12.2013
van Amerika (US)
Hitachi Metals, Ltd. te MINATO-KU
(72)
DUFFY, Dean, R. te SAINT PAUL,
TOKYO 105-8614, Japan (JP)
MN 55133-3427, Verenigde
OKAZAKI, Shunji te MIYAKO-GUN
Staten van Amerika (US)
FUKUOKA 800-0393, Japan (JP)
SNIDER, Kenneth, J. te SAINT
ISHIZAWA, Toshitaka te MIYAKOPAUL, MN 55133-3427, Verenigde
GUN FUKUOKA 800-0393, Japan
Staten van Amerika (US)
(JP)
WANG, Wenli te SAINT PAUL, MN
B29L 31/60
55133-3427, Verenigde Staten
B29C 47/20
van Amerika (US)
B29C 47/12
WYLIE, Ronald L., Jr. te SAINT
B29C 47/00
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
B28B 3/26
Staten van Amerika (US)
B01D 46/24
(51) B01D 53/02
EP2127836
(11) EP2190557
Nummer 51/13
(21) EP08784170.6
(22) 20.08.2008
(31) 20070588
(32) 28.08.2007
(33) Tsjechië
37
2010046923
(32) 08.04.2009
22.07.2009
03.03.2010
(33) Japan
Japan
Japan
(54) METHOD OF SEPARATION OF
HYDROGEN FROM GAS MIXTURES (54) MEASUREMENT DEVICE,
(47) 11.12.2013
MEASUREMENT METHOD, AND
CARBON DIOXIDE RECOVERY
(73) Institute of Macromolecular
SYSTEM
Chemistry AS CR v.v.i. te 162 06
PRAHA 6, Tsjechië (CZ)
(47) 11.12.2013
(72) PIENTKA, Zbynek te 149 00
PRAHA 4, Tsjechië (CZ)
(51) B01D 53/14
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
MINATO-KU TOKYO 105-8001,
Japan (JP)
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(73) Umicore AG & Co. KG te 63457
HANAU-WOLFGANG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HASSELMANN, Wolfgang te 79618
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B01D 65/02
(11) EP1799334
(21) EP05779037.0
(22) 13.09.2005
(31) 2004905292
(32) 14.09.2004
(72) OGAWA Takashi te TOKYO 1058001, Japan (JP)
(21) EP05707732.3
HODOTSUKA Masatoshi te TOKYO
105-8001, Japan (JP)
(22) 09.03.2005
OOHASHI Yukio te TOKYO 105(31) 102004011429
8001, Japan (JP)
(32) 09.03.2004
SAKURAI Manabu te TOKYO 1058001, Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
YAMANAKA Susumu te TOKYO
(54) VERFAHREN ZUM ENTFERNEN
105-8001, Japan (JP)
VON KOHLENDIOXID AUS
TSUCHIYA Naomi te TOKYO 105GASSTRÖMEN MIT NIEDRIGEN
8001, Japan (JP)
KOHLENDIOXID-PARTIALDRÜCKEN
HIRATA Haruhiko te TOKYO 105(47) 11.12.2013
8001, Japan (JP)
(73) BASF SE te 67056
(51) F23G 7/07
LUDWIGSHAFEN,
F23G 7/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F23G 5/50
(DE)
B01D 53/86
(72) ASPRION, Norbert te 68163
(11) EP2086665
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP07826407.4
DUITSLAND (DE)
CLAUSEN, Iven te 68199
(22) 17.09.2007
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) TO20060788
DUITSLAND (DE)
(32) 06.11.2006
LICHTFERS, Ute te 76187
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
(33) Italië
DUITSLAND (DE)
(54) PLANT AND PROCESS FOR THE
(33) Australië
(51) C02F 3/30
C02F 1/56
C02F 1/52
B01D 53/58
B01D 53/14
(11) EP2367614
(11) EP1725320
(11) EP2308583
(21) EP10010145.0
(22) 22.09.2010
(31) 1037313
(32) 23.09.2009
(33) Nederland
(54) Scrubbing ammonia from air
(47) 11.12.2013
(73) INNO+ B.V. te 5981 NB
PANNINGEN
TREATMENT OF GAS STREAMS
(47) 11.12.2013
(73) Fridra Invest S.r.L. te 04100
LATINA, Italië (IT)
(72) CAVAGLIA', Giuliano te 10020
PESSIONE FRAZ. DI CHIERI (TO),
Italië (IT)
RICCI, Alberto te 40100 SEZZE
SCALO (LT), Italië (IT)
(51) C04B 41/81
B05D 7/22
B01J 37/02
B01J 35/04
B01D 53/94
B01D 46/24
(11) EP2131949
(72) Ortmans, Maurice Caspar Joseph
Maria te 5993 GL MAASBREE
(21) EP08717947.9
(51) G01N 30/06
C01B 31/20
B01D 53/14
(31) 102007012928
(11) EP2418470
(21) EP10761592.4
(22) 25.03.2010
(31) 2009093701
2009170795
(22) 18.03.2008
(32) 19.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR EINBRINGUNG
EINER KATALYTISCHEN
BESCHICHTUNG IN DIE POREN
EINES KERAMISCHEN
DURCHFLUSS-WABENKÖRPERS
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
REMOVING SOLIDS FROM A
MEMBRANE MODULE
(47) 11.12.2013
(73) Siemens Water Technologies LLC
te ALPHARETTA, GA 30022,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BECK, Thomas, William te NORTH
RICHMOND, NSW 2756, Australië
(AU)
JOHNSON, Warren, Thomas te
GROSE WOLD, NSW 2753,
Australië (AU)
(51) C04B 35/626
B22F 7/00
B22F 3/00
B22F 1/00
B01F 7/00
B01F 5/26
B01F 3/18
B01F 15/04
B01F 15/02
B01F 15/00
B01F 13/10
(21) EP09756761.4
(22) 26.11.2009
(31) 0858065
(32) 27.11.2008
(33) Frankrijk
(54) INSTALLATION DE DEPOT D'UN
MELANGE DE POUDRES POUR LA
FORMATION D'UN OBJET A
GRADIENTS DE COMPOSITION, ET
PROCEDE CORRESPONDANT
(47) 11.12.2013
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) GILLIA, Olivier te F-38360
SASSENAGE, Frankrijk (FR)
CAILLENS, Basile te F-34090
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(51) F16N 7/40
F16H 57/04
B01J 2/20
(11) EP2478954
(21) EP11195345.1
Nummer 51/13
(22) 22.12.2011
(31) 2006036
(32) 20.01.2011
(33) Nederland
(54) Pelletizing device
(47) 11.12.2013
(73) CPM Europe B.V. te 1031 HD
AMSTERDAM
(72) Udink, Viktor Benjamin te 1625
AS HOORN
Bindels, Maurice Johan Marie te
3811 MS AMERSFOORT
(51) G01N 21/00
C07C 211/50
C07C 209/36
B01J 8/22
B01J 8/00
38
(51) B01J 41/10
B01J 39/12
B01J 39/10
B01J 20/22
B01J 20/20
B01J 20/06
B01J 20/02
B01D 15/00
A61M 1/16
(11) EP1917989
(21) EP07075634.1
(22) 01.10.2002
(31) 990673
(32) 13.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Device for removing uremic
toxins in a dialysis procedure
18 december 2013
BRITTANNIË (GB)
(72) BROWN, Nigel Willis te STOKEON-TRENT ST7 2PW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
ROBERTS, Edward, P. L. te
CHESTER CH1 4AD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C07C 255/08
C07C 253/26
C07B 61/00
B01J 27/192
B01J 27/057
B01J 23/88
(11) EP2075064
(21) EP07830387.2
(22) 23.10.2007
(31) 2006291087
(47) 11.12.2013
(32) 26.10.2006
(33) Japan
(22) 22.02.2006
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102005008613
(72)
(11) EP1866070
(21) EP06708446.7
(32) 23.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR HERSTELLUNG VON
AROMATISCHEN AMINEN ODER
ALIPHATISCHEN
AMINOALKOHOLEN
(47) 11.12.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VANOPPEN, Dominic te 67135
SCHIFFERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VAN LAAR, Frederik te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BEUERMANN, Thomas te 68161
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRUG, Georg te 69509
MÖRLENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OEHLENSCHLÄGER, Steffen te
67063 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHWAB, Ekkehard te 67434
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VOSS, Hartwig te 67227
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MORGENSCHWEIS, Konrad te
01108 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PENZEL, Ulrich te 01945 TETTAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TITTELBACH-HELMRICH, Dietrich
te 01561 TAUSCHA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54) FLUIDIZED-BED CATALYST FOR
PRODUCING ACRYLONITRILE AND
PROCESS FOR PRODUCING
Karoor, Sujatha te LAKE BLUFF
ACRYLONITRILE
ILLINOIS 60044, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 11.12.2013
Donovan, Brian te TRAPPE
(73) Mitsubishi Rayon Co., Ltd. te
PENNSYLVANIA 19426, Verenigde
TOKYO 100-8253, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
(72) YANAGITA, Motoo te YOKOHAMAHai, Ton That te ROUND LAKE
SHI KANAGAWA 2300053, Japan
ILLINOIS 60072, Verenigde Staten
(JP)
van Amerika (US)
MIYAKI, Kenichi te YOKOHAMA-SHI
Katada, Mari te EVANSTON
KANAGAWA 2300053, Japan (JP)
ILLINOIS 60201, Verenigde Staten
WATANABE, Hirokazu te
van Amerika (US)
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA
Lu, Luis te MORTON GROVE
2300053, Japan (JP)
ILLINOIS 60053, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G01N 31/22
Martis, Leo te LONG GROVE
C23C 4/12
ILLINOIS 60047, Verenigde Staten
C23C 26/00
van Amerika (US)
C23C 24/04
Morti, Stavroula te CAMBRIDGE
C23C 18/00
MA 02139, Verenigde Staten van
C23C 16/40
Amerika (US)
C23C 16/34
Mujais, Salim te NORTHBROOK
C23C 10/00
ILLINOIS 60062, Verenigde Staten
C03C 23/00
van Amerika (US)
C03C 17/00
Sanders, Paul te GREENDALE
B82Y 30/00
WISCONSIN 53129, Verenigde
B32B 17/10
Staten van Amerika (US)
B01J 35/00
Soltys, Paul te HOLMDEL NEW
(11) EP1546056
JERSEY 07733-1466, Verenigde
(21) EP03808939.7
Staten van Amerika (US)
Tandon, Rahul te GRAYSLAKE
(22) 18.07.2003
ILLINOIS 60030, Verenigde Staten
(31) 397486 P
van Amerika (US)
(32) 19.07.2002
C02F 1/28
(33) Verenigde Staten van Amerika
B01J 20/20
(54) ARTICLE HAVING NANO-SCALED
EP2111294
STRUCTURES AND A PROCESS
EP07824230.2
FOR MAKING SUCH ARTICLE
18.10.2007
(47) 11.12.2013
(31) 0620923
(32) 20.10.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) USE OF ADSORBENTS FOR
TREATING CONTAMINATED
LIQUIDS
(47) 11.12.2013
(73) Arvia Technology Limited te
MANCHESTER M13 9NT, GROOT
(73) PPG Industries Ohio, Inc. te
CLEVELAND, OH 44111,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ARBAB, Mehran te PITTSBURGH,
PA 15237, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAGAN, Deirde, D. te GIBSONIA,
PA 15044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 51/13
39
LU, Songwei te WEXFORD, PA
15090, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C13K 13/00
C13B 20/14
B01J 41/04
B01J 39/04
B01D 15/36
B01D 15/18
Rajagopal, Raj te ST. PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Seshadri, Kannan te ST. PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B04B 7/08
B04B 5/04
B04B 11/04
B01L 3/14
(11) EP1490521
(21) EP03708303.7
(22) 26.03.2003
(22)
(33) Finland
(31)
(54) SEPARATION OF SUGARS, SUGAR
ALCOHOLS, CARBOHYDRATES
(32)
AND MIXTURES THEREOF
(47) 11.12.2013
(33)
(73) DuPont Nutrition Biosciences ApS
te 1001 COPENHAGEN K.,
(54)
Denemarken (DK)
(72) HEIKKILÄ, Heikki te FIN-02460
KANTVIK, Finland (FI)
SARMALA, Päivi te FIN-05200
RAJAMÄKI, Finland (FI)
KÄRKI, Ari te FIN-48100 KOTKA,
Finland (FI)
NURMI, Nina te FIN-00340
HELSINKI, Finland (FI)
PAANANEN, Hannu te FIN-02460
KANTVIK, Finland (FI)
(51) B01L 7/00
B01L 3/00
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(11) EP2388074
(21)
(21) EP10185066.7
(54) Apparatus for depositing organic
material and depositing method
thereof
(47) 11.12.2013
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
446-711, Zuid-Korea (KR)
(72) Park, Jae-Wan te
CHUNGCHEONGNAM-DO,
Korea (KR)
03.10.2006
Cha, You-Min te
CHUNGCHEONGNAM-DO,
723884 P
Korea (KR)
541910
Cho, Won-Seok te
05.10.2005
CHUNGCHEONGNAM-DO,
02.10.2006
Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
Park, Jae-Mork te
Verenigde Staten van Amerika
CHUNGCHEONGNAM-DO,
Korea (KR)
BLOOD CENTRIFUGE ROTOR
Ahn, Jae-Hong te
WITH FILL INDICATOR
CHUNGCHEONGNAM-DO,
11.12.2013
Korea (KR)
IDEXX Laboratories Inc te
Hwang, Min-Jeong te
WESTBROOK, ME 04092,
CHUNGCHEONGNAM-DO,
Verenigde Staten van Amerika
Korea (KR)
(US)
Kim, Tae-Wook te
CHUNGCHEONGNAM-DO,
RICH, Carl, Russell te FALMOUTH,
Korea (KR)
ME 04105, Verenigde Staten van
Lee, Jong-Woo te
Amerika (US)
CHUNGCHEONGNAM-DO,
B05B 13/06
Korea (KR)
B05B 12/12
Kim, Tae-Seung te
EP2438994
CHUNGCHEONGNAM-DO,
Korea (KR)
EP11183861.1
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Enhanced sample processing
devices, systems and methods
(47) 11.12.2013
(73) 3M Innovative Properties Co. te
ST. PAUL, MN 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Bedingham, William te ST. PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Robole, Barry W. te ST. PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZuidZuidZuidZuidZuidZuid-
(11) EP1654331
(73) SGD S.A. te 92800 PUTEAUX,
Frankrijk (FR)
(21) EP04764132.9
(72) Bauvin, Antoine, Emile, André,
Marie te 80132 QUESNOY LE
MONTANT, Frankrijk (FR)
Devaux, Nicolas, Pierre, François
te 80460 AULT, Frankrijk (FR)
Wagner, Christophe te 76370
NEUVILLE LES DIEPPE, Frankrijk
(FR)
(31) 03077574
(51) H01L 51/56
H01L 51/00
C23C 14/56
C23C 14/24
C23C 14/12
B05D 3/04
B05D 1/02
B05D 1/00
(73) Akzo Nobel Coatings International
B.V. te 6824 BM ARNHEM
(11) EP2248595
(11) EP2156904
(21) EP10161882.5
(21) EP09014497.3
(22) 04.05.2010
(22) 04.02.2008
(31) 20090038907
20100010837
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Sortieren von Partikeln
(33) Frankrijk
van
van
van
van
van
Zuid-
(47) 11.12.2013
(32) 05.10.2010
(32) 28.06.2000
28.06.2000
02.10.2000
06.01.2001
18.04.2001
Zuid-
(54) Procédé de revêtement et
machine de revêtement
correspondante
(31) 1058081
P
P
P
P
P
Zuid-
(51) C09D 7/12
C09D 175/04
C08K 9/12
C08K 3/26
C08K 3/22
C08K 3/20
C08G 18/38
B05D 3/10
(22) 04.10.2011
(22) 28.06.2001
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(21) EP06825348.3
(32) 27.03.2002
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(32) 04.05.2009
05.02.2010
(11) EP1954398
(31) 20020592
(31) 214642
214508
237051
260063
284637
18 december 2013
(22) 12.08.2004
(32) 14.08.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PAINT COMPRISING A LIQUID
PHASE AND AN ACTIVE POWDER
PHASE
(47) 11.12.2013
(72) STAPPERS, Franciscus, Hubertus,
Maria te NL-6702 AS
WAGENINGEN
(51) B07B 13/00
B07B 1/28
Nummer 51/13
(47) 11.12.2013
(73) Technische Universität
Bergakademie Freiberg te 09599
FREIBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
40
ASPACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ENGELE, Jochen te 73635
RUDERSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUX, Tobias te 73614
MIEDELSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Unland, Georg te 09599
FREIBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60S 3/00
Folgner, Dr. Thomas te 09600
B08B 3/10
OBERSCHÖNA, BONDSREPUBLIEK
B08B 3/08
DUITSLAND (DE)
B05C 3/10
Steuer, Martin te 01589 RIESA,
B05C 3/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2539085
(51) B07C 3/00
(21) EP11714835.3
(11) EP2253389
(22) 24.02.2011
(21) EP10002628.5
(31) 2010040275
(22) 12.03.2010
(32) 25.02.2010
(31) 2009124416
(33) Japan
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(73) Everlux S.r.l. te 35138 PADOVA,
Italië (IT)
(72) TOGNON, Francesco te I-35129
PADOVA, Italië (IT)
(51) B21F 1/04
B21D 11/12
B21D 11/07
(11) EP2614901
(21) EP12193338.6
(22) 20.11.2012
(31) PN20120001
(32) 16.01.2012
(33) Italië
(54) Method and machine for
manufacturing continuous bent
profiles
(47) 11.12.2013
(54) MICROBUBBLE CLEANING SYSTEM (73) A.W.M. s.p.a. te 33010 MAGNANO
FOR A LARGE PRODUCT SUCH AS
IN RIVIERA UD, Italië (IT)
Japan
A VEHICLE
(72) Bernardinis, Claudio te 33010
Apparatus and method for postal
(47) 11.12.2013
MAGNANO IN RIVIERA (UD), Italië
matter
(IT)
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
11.12.2013
Benedetti, Sergio te 33010
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKabushiki Kaisha Toshiba te
MAGNANO IN RIVIERA (UD), Italië
KEN, 471-8571, Japan (JP)
MINATO-KU, TOKYO 105-8001,
(IT)
(72)
KOZUKA,
Hiroshi
te
AICHI-KEN
Japan (JP)
471-8571, Japan (JP)
(51) B21D 28/34
Akagi, Takuma te TOKYO 105INOUE, Masahiro te AICHIB21D 28/28
8001, Japan (JP)
KEN471-8571, Japan (JP)
B21D 19/08
IMURA, Kanji te AICHI-KEN 471B07C 5/12
(11) EP2468430
8571, Japan (JP)
EP2247392
NEMOTO, Yuji te AICHI-KEN 471- (21) EP11185075.6
EP10705302.7
8571, Japan (JP)
(22) 13.10.2011
18.02.2010
(31) 102010056449
(51) B08B 9/032
(32) 22.05.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 102009011058
(32) 02.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANLAGE ZUM SORTIEREN VON
LEERGUT
(47) 11.12.2013
(11) EP2483000
(32) 27.12.2010
(21) EP10769046.3
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 28.09.2010
(54) Rohrbearbeitungsvorrichtung
(31) 0916887
(47) 11.12.2013
(32) 28.09.2009
(73) McAven, Oscar te 22145 BRAAK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND,
(54) IMPROVED BLOCKAGE REMOVAL
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
APPARATUS AND METHOD
(DE)
(47) 11.12.2013
(72) JUNGHANS, Joachim te 60326
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
(73) Paradigm Flow Services Limited
DUITSLAND (DE)
te ABERDEEN AB10 1XL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B08B 3/00
A47L 11/40
(11) EP2490830
(21) EP10770769.7
(72) MACKENZIE, Hugh te ABERDEEN
AB10 1XL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) McAven, Oscar te 22145 BRAAK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B21D 37/00
B21D 22/20
B21D 22/00
(11) EP2345488
(21) EP09819196.8
(22) 06.10.2009
(31) 102009051587
(51) B21C 37/15
B21C 37/09
B21C 37/08
(32) 20.10.2009
(11) EP2493637
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
(21) EP10770818.2
(54) REINIGUNGSVORRICHTUNG
(22) 26.10.2010
(54) METALLIC PRESS-FORMED PIECE
CRACK DETERMINING METHOD,
APPARATUS, PROGRAM AND
RECORDING MEDIUM
(22) 12.10.2010
(47) 11.12.2013
(31) PD20090314
(73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te (32) 28.10.2009
71364 WINNENDEN,
(33) Italië
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) APPARATUS FOR
(DE)
MANUFACTURING A MULTILAYER
(72) SCHÖNEWALD, Michael te 71111
TUBE FOR THE HYDRAULIC
WALDENBUCH, BONDSREPUBLIEK
CONNECTION AND WIRING OF
DUITSLAND (DE)
SOLAR PANELS
SCHMIDGALL, Martin te 71546
(31) 2008260990
(32) 07.10.2008
(47) 11.12.2013
(73) Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation te TOKYO 100-8071,
Japan (JP)
(72) KUWAYAMA, Takuya te TOKYO
100-8071, Japan (JP)
SETO, Atsushi te TOKYO 100-
Nummer 51/13
8071, Japan (JP)
SUZUKI, Noriyuki te TOKYO 1008071, Japan (JP)
(51) B21D 53/28
B21D 22/14
(11) EP2525926
(21) EP10740687.8
(22) 11.08.2010
(31) 102010004932
(32) 18.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
41
DUITSLAND (DE)
(51) B22D 7/04
(11) EP2490842
(21) EP09768538.2
(22) 21.10.2009
(54) PROCEDE POUR FABRIQUER UN
LINGOT METALLIQUE
COMPORTANT UN ALESAGE,
LINGOT ET DISPOSITIF DE
MOULAGE ASSOCIES
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(73) SMS Siemag AG te 40237
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HOFFMEISTER, Jörn te 47443
MOERS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUSA, Alfons te 46514
SCHERMBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F27D 3/15
C21B 7/14
B22D 43/00
(73) Arcelormittal Investigacion y
Desarrollo, S.L. te 48910 SESTAO, (11) EP1702992
Spanje (ES)
(21) EP04725667.2
(72) FAUDAN, Thierry te F-71200 LE
(22) 05.04.2004
CREUSOT, Frankrijk (FR)
(47) 11.12.2013
(31) 200310121101
DABIN, Jean-Luc te F-71510
(73) WF Maschinenbau- und
PERREUIL, Frankrijk (FR)
(32) 15.12.2003
Blechformtechnik GmbH & Co. KG
LACAGNE, Gilbert te F-71450
(33) China
te 48324 SENDENHORST,
BLANZY, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PROCESS FOR EFFECTIVELY
LEROY, Maxime te F-71510
(DE)
REMOVING SLAG FROM MOLTEN
PERREUIL, Frankrijk (FR)
IRON AND APPARATUS THEREFOR
(72) FRIESE, Udo te 59227 AHLEN,
SAVALLI, Bruno te F-71210 SAINT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
LAURENT D'ANDENAY, Frankrijk
(DE)
(FR)
(73) Sheng, Fuchun te YANTAI,
OHLSCHER, Heiko te 48324
BRACONNIER, Franck te F-71200
SHANDONG 264000, China (CN)
SENDENHORST,
LE CREUSOT, Frankrijk (FR)
(72)
Sheng, Fuchun te YANTAI,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C22F 1/04
SHANDONG 264000, China (CN)
(DE)
B22D 11/124
(51)
C22B 5/12
(51) B29C 33/04
B22D 11/04
C22B 34/34
B23P 15/24
B22D 11/00
B22F 9/22
B21D 37/20
(11) EP2474374
B22F 9/20
B21D 37/16
B22F 9/16
(21) EP11183266.3
(11) EP2544838
(11) EP2344291
(22) 27.10.2006
(21) EP11713175.5
(21) EP09804307.8
(31) 731124 P
(22) 10.03.2011
733943 P
(22) 14.10.2009
(31) 102010011087
794600 P
(31) 102008051784
(32) 12.03.2010
(32) 28.10.2005
109347 P
03.11.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
17.10.2008
25.04.2006
(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
29.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
EINES KÜHLBAREN
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
FORMWERKZEUGS SOWIE DURCH
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
DAS VERFAHREN HERGESTELLTES
(54)
PRODUCTION OF MOLYBDENUM
FORMWERKZEUG
(54) Homogenization and heatMETAL POWDER
treatment
of
cast
metals
(47) 11.12.2013
(47)
11.12.2013
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te (47) 11.12.2013
(73)
H.C. Starck Inc. te NEWTON, MA
38440 WOLFSBURG,
(73) Novelis, Inc. te ATLANTA, GA
02461-1951, Verenigde Staten
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
30326, Verenigde Staten van
van Amerika (US)
(DE)
Amerika (US)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES
ROTATIONSSYMMETRISCHEN
GETRIEBETEILES
(72) GRIES, Benno te 38302
(72) Wagstaff, Robert Bruce te
WOLFENBÜTTEL,
SPOKANE VALLEY, WA 99216,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(72) WALTL, Hubert te 85107 BAAR(US)
EBENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
Fenton, Wayne J. te SPOKANE, WA (51) B23Q 17/22
DUITSLAND (DE)
WASHINGTON 99126, Verenigde
B23B 29/034
HAMANN, Holger te 38104
Staten van Amerika (US)
(11) EP2493647
BRAUNSCHWEIG,
(51) B22D 11/053
(21) EP10775772.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2276593
(DE)
(22) 27.10.2010
MEKKAOUI ALAOUI, Mohammed
(21) EP09725178.9
(31) 102009051843
te 30659 HANNOVER,
(22) 09.03.2009
(32) 29.10.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008015827
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MALEK, Roland te 38440
(32) 27.03.2008
(54) FEINDREHWERKZEUG
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
DUITSLAND (DE)
(54) VORRICHTUNG FÜR DIE
(73) Wohlhaupter GmbH te 72636
KOTZIAN, Mathias te 38446
STÜTZUNG UND OSZILLATION
FRICKENHAUSEN,
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
EINER STRANGGIESSKOKILLE
Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 51/13
42
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BUCK, Günter te 72584 HÜLBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B23B 51/08
B23B 51/02
B23B 51/00
(47)
(73)
(72)
(11) EP2202018
(21) EP09180077.1
(22) 21.12.2009
(31) 2008333380
(32) 26.12.2008
(33) Japan
(54) Drill
(47) 11.12.2013
(51)
DEVICE WITH FEEDING CONTROL (72) Potemkin, Alexander te 22885
DEVICE AND CORRESPONDING
BARSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
METHOD OF BRAZING
DUITSLAND (DE)
Luskinovich, Petr Nikolaevich te
11.12.2013
MOSCOW 127562,
Lincoln Global, Inc. te CITY OF
Russische Federatie (RU)
INDUSTRY, CA 91748, Verenigde
Zhabotinsky, Vladimir
Staten van Amerika (US)
Alexandrovich te MOSCOW
NANGLE, David, J. te CITY OF
123098, Russische Federatie (RU)
INDUSTRY, CA 91748, Verenigde
(51) C03C 23/00
Staten van Amerika (US)
B28D 5/00
MECKLER, Andreu, P. te MENTOR
B23K 26/40
OH 44060, Verenigde Staten van
B23K 26/18
Amerika (US)
B23K 26/08
HENSON, Robert te CITY OF
B23K 26/06
INDUSTRY, CA 91748, Verenigde
B23K 26/04
Staten van Amerika (US)
(11) EP2221138
H04B 5/00
(21) EP10150890.1
B23K 9/10
(22) 15.01.2010
EP1404479
(73) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha te
TOKYO 160-8316, Japan (JP)
(11)
(72) Saito, Manabu te SHINJUKU-KU,
TOKYO 160-8316, Japan (JP)
Nakahata, Tatsuo te SHINJUKU-KI,
TOKYO 160-8316, Japan (JP)
Takahashi, Hideharu te SHINJUKUKU, TOKYO 160-8316, Japan (JP)
(22) 10.04.2002
(51) B24C
B24C
B24C
B23C
9/00
3/04
3/02
1/00
(11) EP2335852
(21) EP10005029.3
(22) 12.05.2010
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(21) EP02764175.2
(31) 841314
(32) 24.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD TO
FACILITATE WIRELESS
COMMUNICATION IN A WELDING
ENVIRONMENT
(47) 11.12.2013
(73) Lincoln Global, Inc. te CITY OF
INDUSTRY, CA 91748, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CLARK, Keith te CONCORD, OH
44060, Verenigde Staten van
13.11.2009
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
BLANKENSHIP, George Daryl te
CHARDON, OH 44024, Verenigde
Containment barrier for use with
Staten van Amerika (US)
surface treatment
HSU, Christopher te MENTOR, OH
11.12.2013
44060, Verenigde Staten van
Creative Design Fabrication, LLC
Amerika (US)
te SUMMERVILLE SC 29483,
MATTHEWS, Thomas te
Verenigde Staten van Amerika
CHESTERLAND, OH 44026,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lynn, William R te ISLE OF PALMS
ZUCKER, James te NORTHFIELD
SOUTH CAROLINA 29451,
CENTER, OH 44067, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
Elrod, G. Michael te
(51) B23K 26/00
SUMMERVILLE SOUTH CAROLINA
(11) EP2566653
29483, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP11755249.7
Wiese, Walter te SUMMERVILLE
(22) 27.07.2011
SOUTH CAROLINA 29483,
(54) VERFAHREN ZUR AUFBRINGUNG
Verenigde Staten van Amerika
EINER DATENMARKE AUF DIE
(US)
OBERFLÄCHE EINES DIAMANTEN
B23K 9/32
ODER BRILLIANTEN UND ZUR
B23K 9/12
FESTSTELLUNG IHRER ECHTHEIT
B23K 9/095
(47)
11.12.2013
B23K 3/03
(73)
Potemkin, Alexander te 22885
EP2364232
BARSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
EP09760581.0
DUITSLAND (DE)
Luskinovich, Petr Nikolaevich te
22.10.2009
MOSCOW 127562,
256041
Russische Federatie (RU)
22.10.2008
Zhabotinsky, Vladimir
Alexandrovich te MOSCOW
Verenigde Staten van Amerika
123098, Russische Federatie (RU)
SEMI-AUTOMATIC ARC BRAZING
(31) 618339
18 december 2013
(31) 102009005303
(32) 16.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Separieren eines HalbleiterWafers von einem
Halbleiterkristall durch Erzeugung
von Schwachstellen in dem
Halbleiterkristall
(47) 11.12.2013
(73) BIAS Bremer Institut für
angewandte Strahltechnik GmbH
te 28359 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hildebrand, Alexander, Dipl.-Ing.
(FH) te 28359 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bergmann, Ralf, Prof. Dr. te
28359 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B23K 26/34
B23K 26/14
(11) EP2314411
(21) EP10188191.0
(22) 20.10.2010
(31) 2009240974
(32) 20.10.2009
(33) Japan
(54) Laser processing head and laser
cladding method
(47) 11.12.2013
(73) Hitachi, Ltd. te TOKYO 100-8280,
Japan (JP)
(72) Miyagi, Masanori te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Tsukamoto, Takeshi te TOKYO
100-8220, Japan (JP)
Kawanaka, Hirotsugu te TOKYO
100-8220, Japan (JP)
(51) H01S 3/04
B23K 26/42
B23K 26/14
(11) EP2033035
(21) EP06754308.2
Nummer 51/13
43
(22) 12.06.2006
(21) EP10714157.4
(54) Verfahren zur Herstellung einer
korrosionsbeständigen
Kunststoffbeschichtung eines
Kanals in einem Bauteil einer
Laserbearbeitungsmaschine und
damit hergestelltes Bauteil einer
Laserbearbeitungsmaschine
(22) 17.03.2010
(47) 11.12.2013
(73) TRUMPF Werkzeugmaschinen
GmbH + Co. KG te 71254
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ZEPF, Timo te 78606 SEITINGENOBERFLACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02F 1/40
F01P 3/14
F01L 3/22
F01L 3/06
B23P 6/02
B23C 3/05
(11) EP2329115
(21) EP09777228.9
(22) 16.07.2009
(31) 102008050388
(32) 02.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR REPARATUR
VON SCHÄDEN EINES
WASSERGEKÜHLTEN
ZYLINDERKOPFES BEI 4-TAKTVERBRENNUNGSMOTOREN,
SOWIE ZYLINDERKOPF
(47) 11.12.2013
(31) 409092009
(32) 17.03.2009
(33) Zwitserland
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM EINRICHTEN EINER
MASCHINE
(47) 11.12.2013
(73) Digi Sens Ag te 3280 MURTEN,
Zwitserland (CH)
(72) LUSTENBERGER, Martin te CH1752 VILLARS SUR GLÂNE,
Zwitserland (CH)
(51) B23Q 16/02
B23Q 1/52
(11) EP2475497
(21) EP10768876.4
(22) 15.10.2010
(31) 102009049618
202009014041 U
(32) 16.10.2009
16.10.2009
(22) 31.03.2008
(31) 102007043208
(32) 11.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54 MASCHINELLE
)
WERKSTÜCKBEARBEITUNGSANLAGE
UND PALETTEN-AUFLAGE FÜR EINE
MASCHINELLE
WERKSTÜCKBEARBEITUNGSANLAGE
(47 11.12.2013
)
(73 TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH
)
+ Co. KG te 71254 DITZINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(72 KETTNER-REICH, Andreas te 70469
)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MECK, Tobias te 70329 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
PETERA, Martin te 70499
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29D 30/68
B24B 5/00
(11) EP2173520
(54) RUNDSCHALTTISCH
(54) DETERMINING THE BUFF RADIUS
DURING TIRE BUFFING
(47) 11.12.2013
(73) Weiss GmbH te 74722 BUCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WEISS, Uwe te 74722 BUCHENBOEDIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CRADLE FOR MACHINING OF
LARGE PINIONS
(47) 11.12.2013
(73) The Gleason Works te
ROCHESTER, NY 14692-2970,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Franz Haimer Maschinenbau KG
te 86568 HOLLENBACHIGENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51 B23Q 7/14
)
(72) Haimer, Franz te 86568
IGENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21 EP10724278.6
)
(11) EP2408590
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(21) EP07799137.0
(54) Vorrichtung zum Ein- und
Ausspannen eines Werkzeugs
durch induktives Erwärmen eines (72) STADTFELD, Hermann, J. te
Werkzeughalters
WEBSTER NY 14580, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 11.12.2013
(51) F16M 7/00
B23Q 1/00
(32 31.07.2009
)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Märkisches Werk GmbH te 58553 (51) B25B 1/00
HALVER, BONDSREPUBLIEK
B23Q 3/06
DUITSLAND (DE)
B23Q 1/52
B23F 1/00
(72) FELLMANN, Holger te 51429
BERGISCH GLADBACH,
(11) EP2566657
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP11718642.9
(DE)
(22) 03.05.2011
(51) H05B 6/14
(31) 331549 P
B23P 11/02
(32) 05.05.2010
(11) EP2036658
(21) EP08006484.3
18 december 2013
(11 EP2459342
)
(22) 28.06.2007
(47) 11.12.2013
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(72) MANUEL, Stephen te FLAT ROCK,
NC 28731, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YOUNG, Robert te SIMPSONVILLE,
SC 29681, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B24D 9/08
B24D 13/14
B24B 13/02
(11) EP2323811
(21) EP09786229.6
(22) 04.09.2009
(31) 0856076
(32) 10.09.2008
(33) Frankrijk
(54) OPTICAL GRADE SURFACING
TOOL
(47) 11.12.2013
(73) Essilor International te 94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
(22 19.05.2010
)
(72) BATARD, Alain te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
LEPAGE, Jean-Etienne te F-94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
(31 102009035804
)
(51) B25B 7/12
B25B 7/10
Nummer 51/13
44
B25B 7/04
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2083968
(72) ULLRICH, Andre te 70794
FILDERSTADT-BERNHAUSEN,
25.10.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
552553
(DE)
HEINZELMANN, Helmut te 70567
25.10.2006
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
SELF-ADJUSTING LOCKING PLIERS
LENNARTZ, Juergen te 73760
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK
11.12.2013
DUITSLAND (DE)
Irwin Industrial Tool Company te
WEISS, Michael te 70563
HUNTERSVILLE, NC 28078,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
HERR, Tobias te 70569
ENGVALL, David P. te STANLEY,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
NORTH CAROLINA 28164,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(51) B25F 5/00
(US)
(11) EP1690648
CHERVENAK, Thomas M. te
STANELY, NORTH CAROLINA
(21) EP06002301.7
28164, Verenigde Staten van
(22) 03.02.2006
Amerika (US)
(31) 2005034729
B25B 23/12
(32) 10.02.2005
B25B 23/00
B25B 15/00
(33) Japan
EP2450147
(54) Power tool system
18 december 2013
(32) 17.04.2009
(33) Japan
(21) EP07863505.9
(54) Handle of tool
(22)
(47) 11.12.2013
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP11156974.5
(47) 11.12.2013
(22) 04.03.2011
(73) Panasonic Corporation te OSAKA
571-8501, Japan (JP)
(31) 099137773
(73) Kokuyo Co., Ltd. te HIGASHINARIKU OSAKA-SHI, OSAKA 537-8686,
Japan (JP)
(72) Hanakawa, Youichi te OSAKA-SHI,
OSAKA 537-8686, Japan (JP)
(51) B25J 9/04
B25J 9/00
B25J 5/02
B25J 19/00
B05B 15/12
B05B 13/04
(11) EP2318185
(21) EP09777972.2
(22) 19.08.2009
(31) 102008045553
(32) 03.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LACKIEREINRICHTUNG
(47) 11.12.2013
(73) Dürr Systems GmbH te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 14.03.2011
(72) HERRE, Frank te 71739
(72) Innami, Teruhisa te 2-1-61
OBERRIEXINGEN,
SHIROMI, CHUO-KU OSAKA 540BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
6207, Japan (JP)
(DE)
Ikeda, Masaki te 2-1-61 SHIROMI,
HAAS, Jürgen te 75438
CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan
KNITTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(JP)
DUITSLAND (DE)
Tanaka, Naotake te 2-1-61
HEZEL, Thomas te 71679
SHIROMI, CHUO-KU OSAKA 540ASPERG, BONDSREPUBLIEK
6207, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Kubota, Atsumasa te 2-1-61
LEIENSETTER, Bernd te 74360
SHIROMI, CHUO-KU OSAKA 540ILSFELD, BONDSREPUBLIEK
6207, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Miwa, Tatsuya te 2-1-61 SHIROMI,
(51)
B25J 15/10
CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan
B25J 15/00
(JP)
A61F 2/70
(51) B25G 1/06
A61F 2/58
(11) EP2052816
(11) EP2454055
(33) Taiwan
(21) EP08166276.9
(32) 03.11.2010
(33) Taiwan
(54) Quick-release bit adapter
(47) 11.12.2013
(73) Hu, Bobby te TAICHUNG, Taiwan
(TW)
(72) Hu, Bobby te TAICHUNG, Taiwan
(TW)
(51) B25B 21/00
(11) EP2500139
(21) EP12159054.1
(22) 12.03.2012
(31) 100108541
(54) Pneumatic ratchet wrench with a (22) 09.10.2008
pneumatically actuated reversing (31) 200710163486
device
(32) 26.10.2007
(47) 11.12.2013
(33) China
(73) Basso Industry Corp. te XITUN
(54) Control Device For Angle
DIST TAICHUNG, Taiwan (TW)
Adjustable Hand Tool
(72) Chen, Chin-chi te TAICHUNG,
(47) 11.12.2013
Taiwan (TW)
(73) Proxene Tools Co., Ltd. te KANG
(51) B25D 16/00
HSIANG, TAICHUNG COUNTY,
(11) EP2097224
Taiwan (TW)
(21) EP07821379.0
(72)
(22) 16.10.2007
(31) 102006056853
(32) 01.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HANDWERKZEUGMASCHINE
(47) 11.12.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(21) EP10734353.5
(22) 05.07.2010
(31) 2003156
(32) 09.07.2009
(33) Nederland
(54) ARTIFICIAL HAND
(47) 11.12.2013
(73) Lacquey B.V. te 2628 CD DELFT
(72) WISSE, Martijn te NL-2341 PH
OEGSTGEEST
WILBERS, Freerk te NL-2628 CD
Wu, Arthur te SHEN KANG
DELFT
HSIANG, TAICHUNG, Taiwan (TW)
MEIJNEKE, Cory te NL-3527 VA
UTRECHT
B26B 13/20
B25G 1/10
(51) B65H 35/06
B41J 15/04
EP2241414
B41J 11/70
EP10158675.8
B41J 11/66
31.03.2010
B41J 11/46
2009100640
B41J 11/00
Nummer 51/13
B26D 5/34
B26D 1/09
(11) EP2361737
(21) EP11155602.3
(22) 23.02.2011
(31) 2010041662
(32) 26.02.2010
(33) Japan
(54) Image forming apparatus and
cutting device
(47) 11.12.2013
45
Staten van Amerika (US)
ROGERS, David M. te
WOODSTOCK, NEW BRUNSWICK
E7M 3P8, Canada (CA)
(51) B26D 7/26
(11) EP2374584
(21) EP11002382.7
(22) 22.03.2011
(31) 102010013893
(32) 07.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
18 december 2013
B28B 1/00
(11) EP2488338
(21) EP10768463.1
(22) 12.10.2010
(31) 102009049435
(32) 14.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
VON TURMSEGMENTBETONFERTIGTEILEN EINES
TURMS EINER
WINDENERGIEANLAGE UND
SCHALUNGSEINHEIT ZUM
HERSTELLEN VON
BETONFERTIGTEILEN
(54) Vorrichtung zum Aufschneiden
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
von Lebensmittelprodukten
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
(JP)
(47) 11.12.2013
(72) Ueda, Masaharu te OHTA-KU
(73) Weber Maschinenbau GmbH
(47) 11.12.2013
TOKYO, Japan (JP)
Breidenbach te 35236
Okubo, Akio te OHTA-KU TOKYO,
BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK (73) Wobben Properties GmbH te
26605 AURICH, BONDSREPUBLIEK
Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) B26D 7/08
(72) te , Onbekend (ZZ)
(72)
HÖLSCHER, Norbert te 26607
B26D 7/06
(51) G05B 19/19
AURICH, BONDSREPUBLIEK
B26D 7/00
E04C 3/17
DUITSLAND (DE)
B26D 1/143
B27F 7/15
STRACKE, Olaf te 26725 EMDEN,
(11) EP2293906
B27F 7/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B27F 7/00
(DE)
(21) EP09745698.2
(11)
EP2342055
(22) 08.05.2009
(51) B29C 47/20
B28B 3/20
(21) EP09819458.2
(31) 102008024437
B23P 15/24
(22)
05.10.2009
(32) 14.05.2008
(11) EP2233264
(31) 0802105
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10250599.7
(32) 07.10.2008
(54) LEBENSMITTEL(22) 26.03.2010
SCHNEIDEMASCHINE
(33) Zweden
(47) 11.12.2013
(54) METHOD FOR ASSEMBLING A
STRUCTURE
(73) Bizerba GmbH & Co. KG te 72336
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 11.12.2013
DUITSLAND (DE)
(73) Nordiska Truss AB te 311 32
(72) KOCH, Klaus te 72531
GEISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RUFF, Sebastian te 72415
GROSSELFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B26D 7/26
B26D 3/26
B26D 3/18
B26D 1/03
B26B 9/02
(11) EP2408599
FALKENBERG, Zweden (SE)
(72) SVENSSON, Åke te S-311 34
FALKENBERG, Zweden (SE)
(51) B27N 3/00
(11) EP2081743
(21) EP07820865.9
(22) 02.10.2007
(31) 102006047279
(32) 04.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 17.03.2010
(54) Popcorn enhaltende Spanund/oder Faserplatte, sowie
Herstellungsverfahren
(31) 161900 P
(47) 11.12.2013
(32) 20.03.2009
(73) Georg-August-Universität
Göttingen Stiftung öffentlichen
Rechts (ohne Bereich
Humanmedizin) te 37073
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP10753039.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BLADE ASSEMBLY AND METHOD
FOR MAKING CUT FOOD
PRODUCTS
(47) 11.12.2013
(73) McCain Foods Limited te
FLORENCEVILLE, NEW
BRUNSWICK E7L 1B2, Canada
(CA)
(72) KHARAZIPOUR, Alireza te 37079
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BOHN, Christian te 39629
BISMARK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DESAILLY, Fabrice te F-62580
(51) B28B 21/76
VIMY, Frankrijk (FR)
B28B 21/02
RAWLINGS, David, M. te OTHELLO
B28B 11/04
WASHINGTON 99344, Verenigde
(31) 2009079151
(32) 27.03.2009
(33) Japan
(54) Die for forming honeycomb
structure and manufacturing
method of the same
(47) 11.12.2013
(73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYACITY, AICHI PREF. 467-8530,
Japan (JP)
(72) Hayashi, Seiichiro te NAGOYA
CITY, AICHI-KEN 467-8530, Japan
(JP)
Nagae, Tomoki te NAGOYA CITY,
AICHI-KEN 467-8530, Japan (JP)
Iwade, Masanari te NAGOYA CITY,
AICHI-KEN 467-8530, Japan (JP)
(51) B28B 11/18
(11) EP2327522
(21) EP10015015.0
(22) 26.11.2010
(31) 102009056180
(32) 27.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Beseitigen des
Grates eines keramischen
Formlings
(47) 11.12.2013
(73) Maschinen- und Stahlbau Julius
Lippert GmbH & Co. KG te 92690
PRESSATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Seer, Alois te 92727
Nummer 51/13
WALDTHURN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B30B 15/30
B28B 13/02
B28B 1/29
(11) EP2197642
(21) EP08802840.2
(22) 09.10.2008
(31) 102007048694
(32) 11.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM HERSTELLEN VON
BETONSTEINEN
46
DUITSLAND (DE)
(72) GRAUF, Gerhard te 72805
LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TOUHENT, Hassene te 72762
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
35/02
35/00
33/30
33/04
33/02
(11) EP2490875
(21) EP10773665.4
(47) 11.12.2013
(22) 20.10.2010
(73) HESS Maschinenfabrik GmbH. &
Co. KG te 57299 BURBACHWAHLBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0918362
(72) BERGHAMMER, Hans, Georg te
56244 WEIDENHAHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GRAF, Torsten te 01814 BAD
SCHANDAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29C
B29C
B29B
B29B
49/64
35/08
11/14
11/08
(11) EP2493671
(21) EP10779260.8
(22) 22.10.2010
(31) 09174138
(32) 27.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Preform for making a blowmolded container and having a
concave gate portion, injection
mold stack and process for
making the preform, process for
making the container and
container.
(47) 11.12.2013
(73) La Seda de Barcelona S.A. te
08820 BARCELONA, Spanje (ES)
(72) WINDELINCKX, Steve te B-2980
ZOERSEL, België (BE)
(51) B29C 45/34
B29C 33/10
(11) EP2531334
(21) EP10803254.1
(22) 30.12.2010
(31) 102010001473
(32) 02.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN
VON MIT EINER
KUNSTSTOFFMASSE
UMSPRITZTEN BAUTEILEN UND
UMSPRITZTES BAUTEIL
(47) 11.12.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(32) 20.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ZONE CONTROL OF TOOL
TEMPERATURE
(47) 11.12.2013
(73) Surface Generation Limited te
RUTLAND LEICESTERSHIRE LE15
8TW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HALFORD, Ben John te OAKHAM,
RUTLAND LE15 8NQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B29C
B29C
B29C
B29C
45/16
45/00
44/58
44/12
(11) EP2424718
(21) EP10702242.8
(22) 20.01.2010
(31) 202009006239 U
18 december 2013
(54) PLASTIC BASED RADIATOR VALVE
AND THE PRODUCTION METHOD
THEREOF
(47) 11.12.2013
(73) Kalde Klima Orta Basinc Fittings
Ve Valf Sanayi Anonim Sirketi te
34520 ISTANBUL, Turkije (TR)
(72) TOPALYAN, Aksel te 34520
ISTANBUL, Turkije (TR)
(51) B29C 45/17
B29C 45/00
B27B 17/00
B25F 5/02
(11) EP2505332
(21) EP12001458.4
(22) 03.03.2012
(31) 102011015522
(32) 30.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kunststoffkörper und System zur
Herstellung eines
Kunststoffkörpers
(47) 11.12.2013
(73) Andreas Stihl AG & Co. KG te
71336 WAIBLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Glißmann, Markus Dr. te 73274
NOTZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
von Hiller, Christoph te 70374
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Frießem, Patrick te 71334
WAIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 30.04.2009
(51) B29C 45/73
B29C 45/27
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2415581
(54) VORRICHTUNG ZUR
HERSTELLUNG EINES
KUNSTSTOFF-FORMTEILS
(21) EP11006010.0
(47) 11.12.2013
(22) 22.07.2011
(31) 102010033153
(32) 03.08.2010
(73) SMP Deutschland GmbH te 79268
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BÖTZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Spritzgiessdüse
(72) RICHTER, Detlef te 93354
SIEGENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMIDLE, Stefan te 79288
GOTTENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KATTELMANN, Rüdiger te 79241
IHRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(51) F16K 5/06
F16K 27/06
B29C 45/33
B29C 45/14
(51) B29C 45/44
(11) EP2140185
(21) EP08754042.3
(22) 02.04.2008
(31) 200702519
(73) Otto Männer Innovation GmbH te
79353 BAHLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Spuller, Swen te 79362
FORCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2528722
(21) EP11709469.8
(22) 28.01.2011
(31) TO20100066
(32) 29.01.2010
(33) Italië
(32) 13.04.2007
(54) MOULD FOR INJECTIONMOULDING OF PLASTIC PARTS
(33) Turkije
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
47
18 december 2013
(73) H.C.M. Stampi S.r.L. te 10129
TORINO, Italië (IT)
(22) 26.06.2008
(11) EP2439056
(72) BREGOLIN, Amedeo te I-10137
TORINO, Italië (IT)
(31) 146127
(21) EP10013483.2
(32) 25.06.2008
(22) 09.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Dekorteiles und ein solches
Dekorteil
(51) B29C 45/76
(21) EP10773240.6
(54) METHOD OF MAKING
SHOULDER/NOZZELS WITH FILM
BARRIER LINERS
(22) 05.10.2010
(47) 11.12.2013
(11) EP2485881
(31) 102009048196
102009060665
(32) 05.10.2009
22.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR REGELUNG DER
HERSTELLUNG EINES PRODUKTES
(47) 11.12.2013
(73) Priamus System Technologies AG
te 8200 SCHAFFHAUSEN,
Zwitserland (CH)
(72) BADER, Christopherus te CH-8413
NEFTENBACH, Zwitserland (CH)
(51) B29C 47/90
(11) EP2416936
(21) EP10713441.3
(22) 07.04.2010
(31) 5512009
(32) 07.04.2009
(33) Oostenrijk
(54) VORRICHTUNG ZUM KALIBRIEREN
VON PROFILEN
(47) 11.12.2013
(73) Politsch Kunststofftechnik GmbH
te 4551 RIED IM TRAUNKREIS,
Oostenrijk (AT)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(73) Quin GmbH te 71277 RUTESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Colgate-Palmolive Company te
(DE)
NEW YORK, NY 10022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Bieniek, Klaus te 75438
KNITTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) HERNANDEZ, David, C. te NEW
DUITSLAND (DE)
BRUNSWICK, NJ 08901, Verenigde
Zwießler, Norbert te 97901
Staten van Amerika (US)
ALTENBUCH, BONDSREPUBLIEK
MILLER, Christopher, J. te
DUITSLAND (DE)
FLEMINGTON, NJ 08822,
Artem, Rudi te 73734 ESSLINGEN,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(51) B29C 65/06
Weisser, Thomas te 75175
B06B 1/04
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1834754
Link, Manfred te 71334
(21) EP07004797.2
WAIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 08.03.2007
DUITSLAND (DE)
Friedrich, Uwe-Joachim te 76684
(31) 102006011971
ÖSTRINGEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 15.03.2006
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C08L 59/04
(54) Vibrationsschweissanlage und
C08L 59/02
Schwingkopf hierfür
C08J 9/24
(47) 11.12.2013
C08J 9/12
C08G 2/28
(73) Branson Ultraschall
C08G 2/10
Niederlassung der Emerson
C08G 2/08
Technologies GmbH & CO. te
B29K 59/00
63128 DIETZENBACH,
B29C 67/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B29C 67/00
(DE)
(72) Lotz, Wilfried, Dr. te 63543
NEUBERG, BONDSREPUBLIEK
SCHWAIGER, Meinhard te A-4040
DUITSLAND (DE)
LINZ, Oostenrijk (AT)
Priem, Heiko te 63636 BRACHTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B29C 55/26
(DE)
EP2490880
Vetter, Jörg te 64839 MÜNSTER,
EP10768618.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
18.10.2010
(31) 2003666
(51) B29C 65/08
(32) 19.10.2009
(11) EP1910061
(33) Nederland
(21) EP06777554.4
(54) METHODS AND INSTALLATIONS
FOR MANUFACTURING BIAXIALLY
ORIENTED TUBING AND THE
TUBING ITSELF
(22) 03.07.2006
(47) 11.12.2013
(73) HOPPMANN INTERNATIONAL B.V.
te 7554 TN HENGELO
(31) 0552028
(32) 04.07.2005
(33) Frankrijk
(21) EP08772002.5
(11) EP2493676
(21) EP10768948.1
(22) 26.10.2010
(31) 09174163
(32) 27.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LASERSINTERPULVER AUS
POLYOXYMETHYLEN, VERFAHREN
ZU DESSEN HERSTELLUNG UND
FORMKÖRPER, HERGESTELLT AUS
DIESEM LASERSINTERPULVER
(47) 11.12.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DALLNER, Claus te 68159
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
11.12.2013
FUNKHAUSER, Steffen te 68519
European Aeronautic Defence
VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
and Space Company - EADS
DUITSLAND (DE)
France te 75016 PARIS, Frankrijk
MÜLLER, Frank te 67069
(FR)
LUDWIGSHAFEN,
SOCCARD, Eric te F-44130 BLAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
DEMETER, Jürgen te 55128
B62D 1/06
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
B29C 65/72
DUITSLAND (DE)
B29C 65/54
VÖLKEL, Mark te 68526
B29C 45/14
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
(54) PROCEDE D'ASSEMBLAGE PAR
ULTRASONS
(47)
(72) VISSCHER, Jan te NL-7775 AK
(73)
LUTTEN
JANSEN KLOMP, Hendrik Jan Carel
te NL-8019 AW ZWOLLE
BOSCH, Jan-Mark te 7773 AL
HARDENBERG
(72)
(51) F16L 11/04
B65D 35/12
(51)
B29C 65/02
(11) EP2321114
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
DUITSLAND (DE)
(51) B32B 3/02
B29C 70/28
(11) EP2522495
(21) EP12167449.3
(22) 10.05.2012
(31) TO20110421
(32) 12.05.2011
(33) Italië
(54) Structural member with flange
having a clean cut edge, and
process for the manufacture
thereof
48
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) BERNUS, Christophe te F-31000
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
MARTY, Jean-Claude te F-31190
GREPIAC, Frankrijk (FR)
(51) B29C 73/16
(11) EP2217431
(21) EP08803999.5
(22) 11.09.2008
(31) 102007053241
(32) 06.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
18 december 2013
30324, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LANDRUM, Charles, Ray te
DUNWOODY, GA 30338,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B31B 21/00
B31B 19/62
(11) EP1990185
(21) EP08155621.9
(22) 05.05.2008
(31) MI20070929
(32) 08.05.2007
(54) VORRICHTUNG MIT EINER
(33) Italië
(47) 11.12.2013
VENTILEINHEIT ZUM ABDICHTEN
UND AUFPUMPEN AUFBLASBARER (54) Improved assembly for applying a
(73) Alenia Aermacchi S.p.A. te 21040
fluid behaviour substance, in
GEGENSTÄNDE
VENEGONO SUPERIORE
particular for envelopes of letters
(VARESE), Italië (IT)
(47) 11.12.2013
provided with a closure strip
(72) Raffone, Marco te I-80121
(73) Continental Reifen Deutschland
(47) 11.12.2013
NAPOLI, Italië (IT)
GmbH te 30165 HANNOVER,
(73) SITMA MACHINERY S.p.A. te
Iagulli, Gianni te I-71016 SAN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
41057 SPILAMBERTO (MO), Italië
SEVERO (FOGGIA), Italië (IT)
(DE)
(IT)
Delli Carri, Alfonso te I-71100
(72) YANG, Zheng te 30171
FOGGIA, Italië (IT)
(72)
Ballestrazzi, Aris te 41056
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
Grosso, Felice te I-71100 FOGGIA,
SAVIGNANO SUL PANARO
DUITSLAND (DE)
Italië (IT)
(MODENA), Italië (IT)
GERLACH, Markus te 31073
Ciavarella, Leonardo te I-71017
Tassi, Lamberto te 41056
GRÜNENPLAN, BONDSREPUBLIEK
TORREMAGGIORE (FOGGIA), Italië
SAVIGNANO SUL PANARO
DUITSLAND (DE)
(IT)
(MODENA), Italië (IT)
(51) B29D 99/00
Di Giacomo, Eugenio te I-84025
(51) B31B 23/00
B29C 35/02
EBOLI (SALERNO), Italië (IT)
B31B 19/84
Ambrosino, Giuseppe te I-71026 (11) EP2052846
B31B 19/26
DELICETO (FOGGIA), Italië (IT)
(21) EP07119322.1
B31B 1/40
(51) B29C 70/56
B29C 53/04
(11) EP2581203
(21) EP12188342.5
(22) 12.10.2012
(31) 1159301
(32) 14.10.2011
(33) Frankrijk
(54) Procédé de fabrication de pièces
composites
(47) 11.12.2013
(73) AIRBUS OPERATIONS (S.A.S) te
31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(22) 25.10.2007
(54) Method of forming a T-shaped
composite structure comprising a (21) EP10196326.2
radius filler and radius filler
(22) 21.12.2010
(47) 11.12.2013
(31) 0959592
(73) SAAB AB te 581 88 LINKÖPING,
(32) 24.12.2009
Zweden (SE)
(33) Frankrijk
(72) Petersson, Mikael te 589 51
(54) Procédé de fabrication d'un
LINKÖPING, Zweden (SE)
récipient souple à usage médical
Hallander, Per te 582 16
LINKÖPING, Zweden (SE)
Weidmann, Björn te 590 29
BORENSBERG, Zweden (SE)
(51) B31B 1/04
(72) Godenzi, Christian te 31770
COLOMIERS, Frankrijk (FR)
(11) EP1575765
(51) H01Q 1/42
B64F 5/00
B32B 43/00
B32B 3/12
B29C 73/32
B29C 73/04
(22) 27.10.2003
(11) EP1928648
(21) EP06793872.0
(22) 27.09.2006
(31) 0552951
(32) 29.09.2005
(33) Frankrijk
(21) EP03777924.6
(31) 421461 P
492161 P
(32) 25.10.2002
01.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(73) Technoflex te 64210 BIDART,
Frankrijk (FR)
(72) Capitaine, François te 64600
ANGLET, Frankrijk (FR)
(51) F16L 11/04
B65D 65/40
B32B 27/34
B32B 27/32
B32B 1/08
B29L 9/00
B29L 23/00
B29K 77/00
B29K 23/00
B29C 55/26
(54) CARTON FEEDING AND FORMING
(11) EP2261023
MACHINE WITH SELECTIVELY
ACTUATED LUGS AND RELATED
(21) EP09729025.8
METHODS
(22) 26.03.2009
(47) 11.12.2013
(31) 2008090171
(54) PROCEDE DE REPARATION D'UNE (73) KLIKLOK CORPORATION te
PEAU EXTERNE DE STRUCTURE
DECATUR, GEORGIA 30035,
COMPOSITE
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 11.12.2013
(73) AIRBUS OPERATIONS te 31060
A61J 1/10
(11) EP2351643
(72) REUTELER, Urs te ATLANTA, GA
(32) 31.03.2008
(33) Japan
(54) MULTILAYERED POLYAMIDE TUBE
FOR FOOD PACKAGING
Nummer 51/13
49
(47) 11.12.2013
Amerika (US)
WANG, Yunzhang te DUNCAN
SOUTH CAROLINA 29334,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RAGHAVENDRAN, Venkatkrishna
te GREER SOUTH CAROLINA
29650, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ELEAZER, Howell B. te CHESNEE
SOUTH CAROLINA 29323,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Gunze Limited te AYABE-SHI,
KYOTO 623-8511, Japan (JP)
(72) KURIU, Hiroki te MORIYAMA-SHI
SHIGA 524-8501, Japan (JP)
YABUTA, Hiroyuki te B-3500
HASSELT, België (BE)
(51) C09J 7/02
C09J 133/06
C09J 133/04
B32B 5/16
B32B 27/32
(11) EP2546053
(21) EP12175817.1
(22) 11.07.2012
(31) 2011156359
(32) 15.07.2011
(33) Japan
(54) Double-sided pressure-sensitive
adhesive sheet
(47) 11.12.2013
(73) NITTO DENKO CORPORATION te
OSAKA, Japan (JP)
(51) B60R
B32B
B32B
B32B
(21) EP09799768.8
(22) 21.12.2009
(31) 360542
360560
360596
(32) 27.01.2009
27.01.2009
27.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-LAYERED FIBER, FIBROUS
LAYER COMPRISING THE SAME
AND CONSOLIDATED FIBROUS
STRUCTURE COMPRISING THE
SAME
(47) 11.12.2013
(73) Milliken & Company te
SPARTANBURG, SC 29303,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 11.12.2013
(73) Sage Electrochromics, Inc. te
FARIBAULT, MN 55021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MCCOY, Michael, A. te
MINNEAPOLIS, MN 55416-4396,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SBAR, Neil, L. te NORTHFIELD, MN
55057, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VAN DINE, John, E. te FARIBAULT,
MN 55021, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B32B 27/08
(11) EP1655238
(11) EP2583819
(21) EP04747365.7
(21) EP11185370.1
(22) 06.07.2004
(22) 17.10.2011
(31) 2003207590
2003325486
2004125041
(54) Verfahren zum Kaschieren eines
Bauteils
(32) 14.08.2003
18.09.2003
SMP Deutschland GmbH te 79268
21.04.2004
BÖTZINGEN, BONDSREPUBLIEK
(33)
Japan
DUITSLAND (DE)
Japan
Buchet, Yann te 67000
Japan
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
(54) PACKAGING CONTAINER
E04B 1/66
(47) 11.12.2013
B32B 9/02
(73) Toyo Seikan Kaisha, Ltd. te
EP2193022
SHINAGAWA-KU TOKYO 141-8640,
EP08802559.8
Japan (JP)
24.09.2008
(72) HANITA, M., Toyo Seikan Group
Corporate R. & D. te KANAGAWA
102007046175
2400062, Japan (JP)
26.09.2007
KIKUCHI, A., Toyo Seikan Group
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Corporate R. & D. te KANAGAWA
2400062, Japan (JP)
FOLIE FÜR DEN BAUBEREICH UND
KITANO, Y., Toyo Seikan Group
FOLIENVERBUND
Corporate R. & D. te KANAGAWA
11.12.2013
2400062, Japan (JP)
EWALD DÖRKEN AG te 58313
YAMADA, T., Toyo Seikan Group
HERDECKE, BONDSREPUBLIEK
Corporate R. & D. te KANAGAWA
DUITSLAND (DE)
2400062, Japan (JP)
SCHRÖER, Jörn te 58313
(51) B32B 27/30
HERDECKE, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2346685
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(73)
(72) Tamura, Akinori te IBARAKI-SHI,
OSAKA, Japan (JP)
(72)
Nakayama, Naoki te IBARAKI-SHI,
OSAKA, Japan (JP)
(51)
Wada, Hiroshi te IBARAKI-SHI,
OSAKA, Japan (JP)
(11)
(51) D04H 3/00
D04H 1/54
(21)
D01F 8/06
(22)
D01F 8/04
(31)
D01D 5/34
D01D 5/30
(32)
D01D 5/253
(33)
B32B 5/26
(54)
B32B 5/22
(11) EP2382085
13/02
7/04
5/26
27/12
18 december 2013
(47)
(73)
(72)
(51) G02F 1/153
G02F 1/15
E06B 3/67
C03C 27/12
C03B 33/08
B60J 3/04
B32B 17/10
B26F 3/06
(21) EP09756769.7
(11) EP2542407
(47) 11.12.2013
(21) EP11708645.4
(73) Evap Enviromentals Limited te
TADCASTER, NORTH YORKSHIRE
LS24 8EW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 04.03.2011
(31) 311001 P
412153 P
(32) 05.03.2010
10.11.2010
(72) NAIR, Sujith te SPARTANBURG
(33) Verenigde Staten van Amerika
SOUTH CAROLINA 29303,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) LAMINATION OF
STANKOVICH, Sasha te
ELECTROCHROMIC DEVICE TO
SPARTANBURG SOUTH CAROLINA
GLASS SUBSTRATES
29301, Verenigde Staten van
(22) 29.10.2009
(31) 0819792
(32) 29.10.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) POLYMERIC MULTI-LAYER
SUBSTRATES
(72) IBBOTSON, Peter, Robert, Joseph
te NORTH YORKSHIRE LS24 8EP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H01B 3/30
B32B 27/34
(11) EP1951525
(21) EP06807013.5
Nummer 51/13
(22) 05.10.2006
50
18 december 2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
België (BE)
(22) 22.04.2010
Daems, Eddie te 2640, MORTSEL, (54) Siebpositionieranordnung für eine
België (BE)
Siebdruckeinheit
(51) B41C 1/00
(47) 11.12.2013
(54) METALL-KUNSTSTOFFVERBUNDKÖRPER
(21) EP11170635.4
(31) 102005055297
(32) 21.11.2005
(47) 11.12.2013
(11) EP2537675
(22) 21.06.2011
(73) Manz Automation AG te 72768
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) A curable jettable fluid for making (72) Manz, Dieter te 72667
SCHLAITDORF, BONDSREPUBLIEK
a flexographic printing master
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
Heim, Alexander te 72770
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
DUITSLAND (DE)
MORTSEL, België (BE)
(72) WELSCH, Klaus te 58339
Schweitzer, Ulrich te 70567
(72) Daems, Eddie te 2640 MORTSEL,
BRECKERFELD, BONDSREPUBLIEK
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
België (BE)
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Vanmaele, Luc te 2640 MORTSEL,
(73) Hühoco
Metalloberflächenveredelung
GmbH te 42279 WUPPERTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B32B 37/18
België (BE)
(51) B41F 15/44
(11) EP1916099
(51) B41N 1/24
B41C 1/14
(11) EP2107970
(21) EP07019741.3
(22) 09.10.2007
(11) EP2490893
(22) 14.01.2008
(31) 0621168
(21) EP09741236.5
(31) 0700726
(32) 24.10.2006
(22) 23.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A laminator assembly
(47) 11.12.2013
(73) Acco UK Limited te AYLESBURY
BUCKINGHAMSHIRE HP21 8SZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP08707033.0
(32) 15.01.2007
(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
(33) GROOT BRITTANNIË
PERFORIERTER ODER TEILWEISE
PERFORIERTER SCHABLONEN MIT (54) WIPER BLADE HOLDER
(47) 11.12.2013
RELIEF
(73) DTG International GmbH te 8005
(47) 11.12.2013
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(73) Stork Prints Austria GmbH te
6336 LANGKAMPFEN, Oostenrijk
(72) James, Michael te TWYFORD
(AT)
BUCKS MK18 4EJ, GROOT
(72) WEFERS, Lothar te 83080
BRITTANNIË (GB)
OBERAUDORF, BONDSREPUBLIEK
Bradley, Sam te PERRY
DUITSLAND (DE)
HUNTINGDON, CAMBS PE28 OBP,
JUFFINGER, Josef te A-6335
GROOT BRITTANNIË (GB)
THIERSEE, Oostenrijk (AT)
(51) B42D 15/10
(51) B41F 13/008
B32B 38/00
B41F 13/00
(11) EP2035230
(11) EP2036725
(21) EP07764778.2
(21) EP08015167.3
(22) 22.06.2007
(22) 28.08.2008
(31) 102006029397
(31) 102007044012
(32) 27.06.2006
(32) 14.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
(54) Verfahren zum Betreiben einer
EINES LAMINIERTEN
Bogendruckmaschine
SCHICHTVERBUNDS,
LAMINIERTER SCHICHTVERBUND (47) 11.12.2013
UND DESSEN VERWENDUNG
(73) manroland sheetfed GmbH te
63075 OFFENBACH,
(47) 11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) OVD Kinegram AG te 6301 ZUG,
(DE)
Zwitserland (CH)
(72) Augsberg, Gerhard te 63500
(72) MINNETIAN, Ohannes te CH-6274
SELIGENSTADT,
ESCHENBACH, Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B41C 1/18
(DE)
B41C 1/00
Lindner, Bernd, Dipl.-Ing. te
63150 HEUSENSTAMM,
(11) EP2033778
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07115995.8
(DE)
(22) 10.09.2007
Wiese, Holger, Dr.-Ing. te 63179
OBERTSHAUSEN,
(54) Method of making a flexographic
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
printing sleeve forme
(DE)
(47) 11.12.2013
(51) B41F 15/36
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
(11) EP2380739
MORTSEL, België (BE)
(72) MONCAVAGE, Charles te
NAZARETH, PA 18064, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Leenders, Luc te 2640, MORTSEL, (21) EP10004258.9
(54) printhead integrated circuit
(51) B41J 2/16
B41J 2/14
(11) EP2310205
(21) EP08781582.5
(22) 09.07.2008
(54) PRINT HEAD SLOT RIBS
(47) 11.12.2013
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te HOUSTON, TX
77070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BHOWMIK, Siddhartha te
CORVALLIS OREGON 97330,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KOMMERA, Swaroop K. te
CORVALLIS OREGON 97330,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GIRI, Manish te CORVALLIS
OREGON 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BROWNING, Robert N.k. te
CORVALLIS OREGON 97330,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SCHMIDT, Charles Gustav te
CORVALLIS OREGON 97330,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B41J 2/16
(11) EP2527152
(21) EP12174685.3
(22) 15.06.2007
Nummer 51/13
(47) 11.12.2013
(73) Zamtec Limited te DUBLIN 2,
Ierland (IE)
(72) McAvoy, Gregory te DUBLIN, 2,
Ierland (IE)
Silverbrook, Kia te NEW SOUTH
WALES, NEW SOUTH WALES
2041, Australië (AU)
(51) B41J 2/21
B41J 2/165
(11) EP2574467
(21) EP12160734.5
(22) 22.03.2012
(31) 2011210170
(32) 27.09.2011
(33) Japan
(54) Liquid ejection apparatus
(47) 11.12.2013
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 4678561, Japan (JP)
(72) Nukui, Kosuke te NAGOYA-SHI,
AICHI, 467-8562, Japan (JP)
(51) B41J 2/175
(11) EP1990199
51
cartridge
(47) 11.12.2013
18 december 2013
te NAGOYA, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO (72) Itogawa, Yoshihiro te NAGOYA,
AICHI 467-8562, Japan (JP)
146-8501, Japan (JP)
Suzuki, Takashi te NAGOYA, AICHI
(72) Ogura, Hideki te OHTA-KU TOKYO
467-8562, Japan (JP)
146-8501, Japan (JP)
Otsuka, Naoji te OHTA-KU TOKYO (51) B41J 2/175
146-8501, Japan (JP)
(11) EP2468511
Inoue, Hiroyuki te OHTA-KU
(21) EP11185596.1
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(22) 18.10.2011
Ishinaga, Hiroyuki te OHTA-KU
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(31) 2010289332
Kuwabara, Nobuyuki te OHTA-KU
2010289333
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
2010289335
Ohashi, Tetsuya te OHTA-KU
(32) 27.12.2010
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
27.12.2010
Inoue, Ryoji te OHTA-KU TOKYO
27.12.2010
146-8501, Japan (JP)
(33) Japan
(51) B41J 2/185
Japan
B41J 2/175
Japan
(11) EP2347905
(54) Ink cartridge and ink supply
device
(21) EP11150263.9
(22) 05.01.2011
(47) 11.12.2013
(31) 2010012227
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(32) 22.01.2010
(33) Japan
(72) Kanbe, Tomohiro te NAGOYA-SHI,
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Nakamura, Hirotake te NAGOYASHI, AICHI 467-8562, Japan (JP)
(21) EP08008610.1
(54) Liquid jetting head unit and
image forming apparatus
(22) 07.05.2008
(47) 11.12.2013
(31) 102007021562
(73) Ricoh Company Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(51) B41J 2/175
(72) Tsubaki, Kengo te MIYAGI 9891695, Japan (JP)
(21) EP12194088.6
(32) 08.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Tintenpatrone mit einer
Überwachungseinrichtung
(51) B41J 2/175
(47) 11.12.2013
(11) EP2397337
(73) KMP PrintTechnik AG te 84307
EGGENFELDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11151931.0
(72) Nestl, Thomas, Dr. te 84307
EGGENFELDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Welack, Markus te 94501
ALDERSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 17.06.2010
(51) B41J 2/175
(11) EP2008827
(21) EP08165419.6
(22) 13.08.2002
(31) 2001246234
2001246236
2001246238
2001246239
2001398217
(32) 14.08.2001
14.08.2001
14.08.2001
14.08.2001
27.12.2001
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Liquid container and inkjet
(22) 25.01.2011
(31) 2010137808
(33) Japan
(54) Ink cartridge and recording
apparatus
(47) 11.12.2013
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(11) EP2561989
(22) 18.10.2011
(31) 2010289332
2010289333
2010289335
(32) 27.12.2010
27.12.2010
27.12.2010
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Ink supply device
(47) 11.12.2013
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(72) Kanbe, Tomohiro te NAGOYA-SHI (72) Kanbe, Tomohiro te NAGOYA-SHI,
AICHI 467-8562, Japan (JP)
AICHI 467-8562, Japan (JP)
NAKAMURA, Hirotake te NAGOYANakamura, Hirotake te NAGOYASHI AICHI 467-8562, Japan (JP)
SHI, AICHI 467-8562, Japan (JP)
(51) B41J 2/21
(51) B41J 2/325
B41J 2/175
B41J 2/32
(11) EP2436523
(21) EP11181829.0
(22) 19.09.2011
(31) 2010221539
(32) 30.09.2010
(33) Japan
(54) Liquid discharger and image
forming apparatus having the
same
(47) 11.12.2013
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
(11) EP2241443
(21) EP08872177.4
(22) 06.10.2008
(31) 2008028684
(32) 08.02.2008
(33) Japan
(54) THERMAL PRINTER
(47) 11.12.2013
(73) Sato Holdings Kabushiki Kaisha te
MEGURO-KU TOKYO 1530064,
Japan (JP)
Nummer 51/13
52
(72) KOKUTA, Hiroshi te TOKYO 1500013, Japan (JP)
(51) B41J 3/54
B41J 3/407
B41J 11/00
(11) EP2459385
(21) EP10740512.8
(22) 08.07.2010
(31) 102009033810
(32) 18.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ANLAGE ZUM BEDRUCKEN VON
BEHÄLTERN
Kovacs, Gregory J. te WEBSTER,
NY 14580, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65H 7/14
B41J 29/38
B41J 11/42
B41J 11/00
(11) EP2422989
(11) EP2591919
(21) EP11179200.8
(21) EP12008666.5
(22) 29.08.2011
(22) 21.01.2010
(31) 2010194378
(31) 1742009
702010
(32) 31.08.2010
(33) Japan
(54) Recording medium lift detection
apparatus and inkjet recording
(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND,
apparatus
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
11.12.2013
(DE)
(73)
Fujifilm Corporation te MINATO(72) TILL, Heinz te 65719 HOFHEIM
KU TOKYO 106-8620, Japan (JP)
AM TAUNUS, BONDSREPUBLIEK
(51) H04N 1/60
B41J 3/407
(11) EP2476556
(72) Korogi, Yutaka te KANAGAWA,
258-8577, Japan (JP)
Fukui, Takashi te KANAGAWA,
258-8577, Japan (JP)
(22) 24.10.2011
(51) B41J 25/316
B41J 25/312
B41J 2/32
(31) MI20110024
(11) EP2243633
(32) 13.01.2011
(21) EP08872603.9
(21) EP11186330.4
(33) Italië
(22)
(54) An ink-jet printing system for use (31)
on rigid elements
(32)
(47) 11.12.2013
(33)
(73) IN.TE.SA. S.p.A. te 40026 IMOLA
(BOLOGNA), Italië (IT)
06.10.2008
2008038698
20.02.2008
Japan
1/54
1/42
1/40
1/36
1/02
1/00
(32) 30.01.2009
20.01.2010
(33) Oostenrijk
Oostenrijk
(54) Stempel
(47) 11.12.2013
(73) Trodat GmbH te 4600 WELS,
Oostenrijk (AT)
(72) Zindl, Peter te 4614
MARCHTRENK, Oostenrijk (AT)
Zehetner, Markus te 4060
LEONDING, Oostenrijk (AT)
Volker, Martin te 4020 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(51) C09D 5/02
C09D 183/10
C09D 155/00
C09D 11/00
B41M 5/52
B41M 5/50
B41M 5/00
B41J 2/01
(54) THERMAL PRINTER
(11) EP2075138
(47) 11.12.2013
(21) EP07828939.4
(72) Beltrami, Alessandro te 42021
BIBBIANO (REGGIO EMILIA), Italië (73) Kabushiki Kaisha Sato te TOKYO
150-0013, Japan (JP)
(IT)
Kabushiki Kaisha Sato Chishiki
(51) B41M 7/00
Zaisan Kenkyusyo te SHIBUYA-KU
B41J 11/00
TOKYO 150-0013, Japan (JP)
(11) EP2179856
(72) TAKEDA, Yasuhide te TOKYO 1500013, Japan (JP)
(21) EP09173772.6
(22) 22.10.2009
Oostenrijk (AT)
(51) B41K
B41K
B41K
B41K
B41K
B41K
(47) 11.12.2013
DUITSLAND (DE)
18 december 2013
(22) 01.10.2007
(31) 2006273975
(32) 05.10.2006
(33) Japan
(54) AQUEOUS COATING AGENT
(47) 11.12.2013
(31) 256690
(51) B41J 29/377
B41J 29/17
(73) Toagosei Co., Ltd te MINATO-KU,
TOKYO 105-8419, Japan (JP)
(32) 23.10.2008
(11) EP2496422
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10784686.7
(72) KANBE, Shinya te NAGOYA-SHI
AICHI 4550027, Japan (JP)
MAKI, Takayuki te NAGOYA-SHI
AICHI 4550027, Japan (JP)
ASAI, Yousuke te NAGOYA-SHI
AICHI 4550027, Japan (JP)
MATSUNAGA, Morikatsu te
NAGOYA-SHI AICHI 4550027,
Japan (JP)
MORI, Yoshio te NAGOYA-SHI
AICHI 4550027, Japan (JP)
(22) 05.11.2010
(54) Method for fixing a radiationcurable ink image on a substrate (31) 102009053200
102010005227
(47) 11.12.2013
102010013100
(73) Xerox Corporation te
(32)
06.11.2009
ROCHESTER, NY 14644,
21.01.2010
Verenigde Staten van Amerika
29.03.2010
(US)
Palo Alto Research Center
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Incorporated te PALO ALTO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C09D 11/00
CALIFORNIA 94304, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B41M 5/00
Staten van Amerika (US)
(54) GERÄTEEINRICHTUNG MIT EINEM (11) EP2125381
(72) Roof, Bryan J. te NEWARK, NY
NACH DEM
(21) EP08722552.0
14513, Verenigde Staten van
DRUCKMITTELPARTIKELAmerika (US)
DRUCKVERFAHREN ARBEITENDEN (22) 14.03.2008
Ready, Steven E. te LOS ALTOS,
AUSGABEGERÄT
(31) 2007069400
CA 94024, Verenigde Staten van (47) 11.12.2013
(32) 16.03.2007
Amerika (US)
(73)
Maass,
Christian
te
4040
LINZ,
(33) Japan
Daniel, Jurgen H. te SAN
Oostenrijk (AT)
FRANCISCO, CA 94131, Verenigde
(54) INK-JET RECORDING INK AND
Staten van Amerika (US)
(72) Maass, Christian te 4040 LINZ,
MEDIA SET, RECORDING METHOD
Nummer 51/13
AND RECORDED MATTER
(47) 11.12.2013
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) NAGASHIMA, Hidefumi te ATSUGISHI KANAGAWA 243-0021, Japan
(JP)
NAGAI, Kiyofumi te MACHIDA-SHI
TOKYO 194-0044, Japan (JP)
NAMBA, Michihiko te YOKOHAMASHI KANAGAWA 244-0002, Japan
(JP)
KOJIMA, Mariko te KOMAE-SHI
TOKYO 201-0003, Japan (JP)
(51) C09D 11/00
B41M 5/00
(11) EP2418088
(21) EP11176924.6
(22) 09.08.2011
(31) 2010180104
2010180105
(32) 11.08.2010
11.08.2010
(33) Japan
Japan
(54) Ink-jet printing method, ink set
and printed matter
(47) 11.12.2013
(73) Seiko Epson Corporation te
TOKYO 163-0811, Japan (JP)
(72) Kagata, Takayoshi te NAGANO,
392-8502, Japan (JP)
Sano, Tsuyoshi te NAGANO, 3928502, Japan (JP)
Komatsu, Hidehiko te NAGANO,
392-8502, Japan (JP)
Koike, Naoki te NAGANO, 3928502, Japan (JP)
(51) B41M 5/42
B41M 5/337
B41M 5/30
(11) EP2489521
(21) EP10823348.7
(22) 08.10.2010
(31) 2009236834
2009254800
(32) 14.10.2009
06.11.2009
(33) Japan
Japan
(54) HEAT-SENSITIVE RECORDING
MATERIAL
53
B41M 1/40
B41M 1/34
B41M 1/30
(11) EP2342087
(21) EP09764436.3
(22) 15.09.2009
(31) 200800512
(32) 15.09.2008
(33) België
(54) METHOD FOR TEMPORARY
PRINTING OR MARKING OBJECTS
(47) 11.12.2013
(73) De Volder, Laurent te 9880
MARIA-AALTER, België (BE)
Feyaerts, Filip te 9230
WETTEREN, België (BE)
(72) De Volder, Laurent te 9880
MARIA-AALTER, België (BE)
Feyaerts, Filip te 9230
WETTEREN, België (BE)
(51) G03F 7/11
G03F 7/00
B41N 1/14
B41N 1/08
(11) EP1685957
(21) EP06001601.1
(22) 26.01.2006
(31) 2005018195
2005022650
2005068924
2005219200
2005221594
(32) 26.01.2005
31.01.2005
11.03.2005
28.07.2005
29.07.2005
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Packaged body of lithographic
printing plate precursors
(47) 11.12.2013
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(72) Mitsumoto, Tomoyoshi te
HAIBARA-GUN SHIZUOKA, Japan
(JP)
Oshima, Yasuhito te HAIBARAGUN SHIZUOKA, Japan (JP)
(51) G03F 7/32
(47) 11.12.2013
G03F 7/027
(73) Oji Holdings Corporation te
G03F 7/004
CHUO-KU TOKYO 104-0061, Japan
B41N 3/03
(JP)
B41C 1/10
(72) DOI, Shin-ichi te AMAGASAKI-SHI (11) EP2166410
HYOGO 660-8577, Japan (JP)
MORIE, Masahiro te AMAGASAKI- (21) EP09170935.2
SHI HYOGO 660-8577, Japan (JP)
MUTO, Kenji te AMAGASAKI-SHI
HYOGO 660-8577, Japan (JP)
YAMAMOTO, Toshizo te
AMAGASAKI-SHI HYOGO 6608577, Japan (JP)
(51) B41M 7/00
(22) 22.09.2009
(31) 2008243374
2009088552
(32) 22.09.2008
31.03.2009
(33) Japan
Japan
18 december 2013
(54) Method of preparing lithographic
printing plate
(47) 11.12.2013
(73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(72) Fujii, Shigekatsu te SHIZUOKA,
Japan (JP)
Kuramoto, Mamoru te SHIZUOKA,
Japan (JP)
Arimura, Keisuke te SHIZUOKA,
Japan (JP)
(51) G01R 33/09
B42B 4/00
(11) EP2439075
(21) EP11183850.4
(22) 04.10.2011
(31) 16512010
(32) 08.10.2010
(33) Zwitserland
(54) Vorrichtung für die durchlaufende
Qualitätskontrolle von
applizierten Teilen
(47) 11.12.2013
(73) Müller Martini Holding AG te 6052
HERGISWIL, Zwitserland (CH)
(72) Schenker, Thomas te 4800
ZOFINGEN, Zwitserland (CH)
Von Aesch, Beat te 5012
SCHÖNENWERD, Zwitserland
(CH)
Liebi, Thomas te 4852 ROTHRIST,
Zwitserland (CH)
(51) B42C 5/02
B42C 19/08
(11) EP2253477
(21) EP09405082.0
(22) 21.05.2009
(54) Buchfertigungsstrasse mit
modular einbaubarer Pressstation
(47) 11.12.2013
(73) Müller Martini Holding AG te 6052
HERGISWIL, Zwitserland (CH)
(72) Müller, Hans te 97922 LAUDAKÖNIGSHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B42D 5/04
B31F 5/02
B31F 5/00
B26F 1/16
A47B 23/04
(11) EP2607092
(21) EP12194106.6
(22) 23.11.2012
(31) 6772011
(32) 21.12.2011
(33) Oostenrijk
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
Herstellung von Tischkalendern
(47) 11.12.2013
(73) Kalendermacher GmbH & Co KG
te 2104 SPILLERN, Oostenrijk (AT)
(72) Steinschaden, Raimund te 1230
WIEN, Oostenrijk (AT)
Lindpointer, Andreas te 4721
Nummer 51/13
ALTSCHWENDT, Oostenrijk (AT)
54
(22) 15.10.2008
18 december 2013
(51) E06B 3/70
B44C 1/26
(51) B42D 15/10
B42D 15/00
(31) 2007278905
(11) EP2042342
(33) Japan
(21) EP08165254.7
(54) MECHANICAL PENCIL
(22) 26.09.2008
(47) 11.12.2013
(31) 4502009
(31) 0757952
(73) Mitsubishi Pencil Company,
Limited te TOKYO 140-8537,
Japan (JP)
(33) Oostenrijk
(32) 28.09.2007
(33) Frankrijk
(32) 26.10.2007
(72) IZAWA, Hirotake te YOKOHAMASHI KANAGAWA 221-0014, Japan
(JP)
KOBAYASHI, Takeshi te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 22111.12.2013
0014, Japan (JP)
NAKAYAMA, Kyo te YOKOHAMAOberthur Technologies te 92700
SHI KANAGAWA 221-0014, Japan
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(JP)
Guerard, Denis te 35200 RENNES,
Frankrijk (FR)
(51) B44C 1/17
B44B 5/02
B42D 15/10
(54) Document sécurisé, procédé et
dispositif d'authentification d'un
tel document et procédé de
fabrication d'un tel document
(47)
(73)
(72)
(51)
B42D 15/00
(11) EP2380746
(11) EP2230094
(21) EP10002805.9
(22) 17.03.2010
(32) 20.03.2009
(54) Verfahren für das Beschichten
von Plattenwerkstoffen
(47) 11.12.2013
(73) Kremstal Türenwerk GmbH te
4531 KEMATEN AN DER KREMS,
Oostenrijk (AT)
(72) Himmelein, Tobias te 4511
ALLHAMING 98, Oostenrijk (AT)
(51) B60C 15/06
(11) EP2499007
(21) EP10768257.7
(22) 25.10.2010
(11) EP2323852
(21) EP11158305.0
(21) EP09777748.6
(22) 15.03.2011
(22) 07.08.2009
(31) 102010012734
(31) 102008037128
(32) 24.03.2010
(32) 08.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BOURRELET DE PNEU POUR
VÉHICULE PETIT POIDS LOURD
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Prägestempel und
Heißprägeverfahren
(47) 11.12.2013
(54) SICHERHEITSELEMENT MIT AUFUND DURCHLICHTINFORMATIONEN
(47) 11.12.2013
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHIFFMANN, Peter te 85354
FREISING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B42D 15/10
B42D 15/00
(11) EP2578414
(21) EP11007998.5
(22) 04.10.2011
(54) Sicherheitselement mit
Farbkippeffekt, Verfahren zu
dessen Herstellung und dessen
Verwendung
(47) 11.12.2013
(73) Hueck Folien Ges.m.b.H. te 4342
BAUMGARTENBERG, Oostenrijk
(AT)
(72)
(51)
(11)
(21)
(47) 11.12.2013
(73) Hinderer + Mühlich KG te 73037
GÖPPINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Löchner, Thomas te 73061,
EBERSBACH/FILS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 0958020
(32) 13.11.2009
(33) Frankrijk
(73) Compagnie Générale des
Etablissements Michelin te 63000
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(22) 21.10.2004
(72) LAURENT, Christophe te F-63670
LE CENDRE, Frankrijk (FR)
DEAN, David te F-63170
AUBIERE, Frankrijk (FR)
LAVIALLE, David te F-63000
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
(31) 2003362026
2003366453
(51) B60C 19/08
(11) EP2487051
(32) 22.10.2003
27.10.2003
(21) EP12153436.6
(33) Japan
Japan
(31) 2011027272
(51) B44C 1/175
(11) EP1674291
(21) EP04792732.2
(54) METHOD OF HYDRAULIC
TRANSFER AND HYDRAULIC
TRANSFER BASE FILM
(47) 11.12.2013
(22) 01.02.2012
(32) 10.02.2011
(33) Japan
(54) Pneumatic tire
(47) 11.12.2013
(73) KURARAY CO., LTD. te KURASHIKI- (73) Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. te
Mayrhofer, Marco te 4522
OSAKA-SHI, OSAKA 550-8661,
SHI, OKAYAMA 710-8622, Japan
SIERNING, Oostenrijk (AT)
Japan (JP)
(JP)
Keplinger, Jürgen te 4351 SAXEN,
(72) Kawakami, Kazuki te OSAKA, 550(72)
HIKASA,
Shintaro,
c/o
Kuraray
Oostenrijk (AT)
8661, Japan (JP)
Co., Ltd. te KURASHIKI-SHI,
Müller, Matthias te 92699
OKAYAMA 710-8622, Japan (JP)
(51) B60C 19/08
BECHTSRIETH, BONDSREPUBLIEK
ISOZAKI, Takanori, c/o Kuraray
B29D 30/72
DUITSLAND (DE)
Co., Ltd. te KURASHIKI-SHI,
B29D 30/08
B43K 29/02
OKAYAMA 710-8622, Japan (JP)
(11)
EP2487052
B43K 21/22
SANEFUJI, Toru, c/o Kuraray Co.,
B43K 21/16
Ltd. te OKAYAMA-SHI, OKAYAMA
(21) EP12154481.1
B43K 21/027
702-8601, Japan (JP)
(22) 08.02.2012
B43K 21/00
TANAKA, Nobuo, c/o Kuraray
(31) 2011027276
Trading Co., Ltd. te OSAKA-SHI,
EP2202090
OSAKA 541-0046, Japan (JP)
(32) 10.02.2011
EP08841423.0
Nummer 51/13
55
18 december 2013
(33) Japan
(47) 11.12.2013
(31) 102010004021
(54) Pneumatic tire and
manufacturing method of
pneumatic tire
(73) Horstman, Inc. te WASHINGTON,
MI 48095, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 04.01.2010
(47) 11.12.2013
(72) DAVIS, Leo, W. te ADDISON, TX
75001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. te
OSAKA-SHI, OSAKA 550-8661,
Japan (JP)
(72) Yonetsu, Isao te OSAKA 5508661, Japan (JP)
(51) B60C 23/04
(11) EP2523814
(21) EP11701001.7
(22) 14.01.2011
(31) 1050252
(32) 15.01.2010
(33) Frankrijk
(51) B62D
B60G
B60G
B60G
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(72)
(73) Johnson Controls Technology
Company te HOLLAND, MI 49423,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ABI CHAAYA, Elie te F-95280 JOUY
LE MOUTIER, Frankrijk (FR)
REIMON, Julien te F-93600
AULNAY SOUS BOIS, Frankrijk (FR)
(51) B60D 1/14
(11) EP2316670
(21) EP10176522.0
(22) 14.09.2010
(31) BS20090198
(32) 03.11.2009
(33) Italië
(51) B60H 1/00
(47) 11.12.2013
(11) EP2311675
(73) Archetti Technology S.r.l. te
25030 COCCAGLIO, BRESCIA,
Italië (IT)
(21) EP10187118.4
(51) F16F 9/06
F16F 5/00
B60G 3/20
B60G 17/06
B60G 17/056
B60G 17/04
B60G 13/10
B60G 11/26
(11) EP1841608
(21) EP05815772.8
(22) 25.10.2005
(31) 622247 P
(32) 25.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPRESSIBLE FLUID
INDEPENDENT ACTIVE
SUSPENSION
(47) 11.12.2013
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WOLF, Walter te 71570
OPPENWEILER-ZELL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP11700811.0
(DE)
BENAMIRA, Salah te 70499
21.01.2011
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
102010007994
DUITSLAND (DE)
15.02.2010
D'ANGELO, Marco te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
RADAUFHÄNGUNG FÜR EIN
TIDELSKI, Axel te 70771
KRAFTFAHRZEUG
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Audi AG te 85045 INGOLSTADT,
ZELLER, Kuno te 70469
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
SCHMID, Wolfgang te 85354
FRITSCHE, Uwe te 71686
FREISING, BONDSREPUBLIEK
REMSECK AM NECKAR,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BERINGER, Heinrich te 85095
(DE)
DENKENDORF, BONDSREPUBLIEK
WANKE, Holger te 74385
DUITSLAND (DE)
PLEIDELSHEIM, BONDSREPUBLIEK
MÜLLER, Hugo te 86701
DUITSLAND (DE)
ROHRENFELS-BALLERSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F24F 1/02
(DE)
F24F 1/00
MEITINGER, Karl-Heinz te 81667
B60H 3/00
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
A61L 9/12
DUITSLAND (DE)
(11) EP2394831
MICHEL, Wilfried te 93339
RIEDENBURG, BONDSREPUBLIEK (21) EP10738475.2
DUITSLAND (DE)
(22) 29.01.2010
KOSSIRA, Christoph te 85053
(31) 2009025394
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
2009025396
DUITSLAND (DE)
2009128809
(54) Towing device of light trailers for
vehicles
(72) Inverardi, Angelo te 25030
COCCAGLIO, BRESCIA, Italië (IT)
(54) KOMFORTLUFTAUSSTRÖMERDÜSE
(11) EP2536579
(54)
(54) PROCEDE D'ECHANGE DE
SIGNAUX ENTRE UN CAPTEUR DE
(47)
PRESSION DE PNEU ET UNE
UNITE CENTRALE EQUIPANT UN
(73)
VEHICULE AUTOMOBILE
(47) 11.12.2013
17/00
7/00
3/26
17/015
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 11.10.2010
(31) 102009049425
(32) 14.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Klimaanlage
(47) 11.12.2013
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bürkle, Rainer te 70736,
FELLBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schall, Matthias te 73760,
OSTFILDERN-RUIT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60H 1/34
(11) EP2521660
(21) EP10800747.7
(22) 23.12.2010
(32) 05.02.2009
05.02.2009
28.05.2009
(33) Japan
Japan
Japan
(54) FRAGRANCE DEVICE FOR VEHICLE
AND SEALING COMPONENT USED
THEREIN
(47) 11.12.2013
(73) Valeo Japan Co., Ltd. te SAITAMA
360-0193, Japan (JP)
(72) NAGANO, Hideki te KUMAGAYASHI SAITAMA 360-0193, Japan (JP)
YOSHIZAKI, Hisayoshi te
KUMAGAYA-SHI SAITAMA 3600193, Japan (JP)
TSUBAKIDA, Toshio te KUMAGAYASHI SAITAMA 360-0193, Japan (JP)
HARA, Shinichi te KUMAGAYA-SHI
SAITAMA 360-0193, Japan (JP)
MIZUNO, Yoshie te KUMAGAYA-SHI
SAITAMA 360-0193, Japan (JP)
HAYASHI, Naoto te KUMAGAYA-SHI
SAITAMA 360-0193, Japan (JP)
(51) B60J 3/04
Nummer 51/13
56
(11) EP2003005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08009682.9
(54) Fahrzeug mit hydrostatischem
Zusatzantrieb
(22) 28.05.2008
(31) 102007027296
(32) 11.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Automatische Sonnenblende für
ein Kraftfahrzeug
(47) 11.12.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Anz, Ruprecht te 74251
LEHRENSTEINSFELD,
(47) 11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
Schubert, Peter te 74211
38440 WOLFSBURG,
LEINGARTEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
Essig, Heinz-Gerhard te 89173
(72) Wilsdorf, Simone te 38440
LONSEE, BONDSREPUBLIEK
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) B60K 37/02
Walter, Helmut te 38162
CREMLINGEN, BONDSREPUBLIEK (11) EP2203326
DUITSLAND (DE)
(21) EP08838725.3
Schieferdecker, Patrick te 53913
(22) 17.10.2008
SWISTTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102007050543
18 december 2013
(73) EnBW Energie BadenWürttemberg AG te 76131
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) FREY, Hellmuth te 76227
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEISS, Jürgen te 76229
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KESSLER, Alois te 75417
MÜHLACKER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜNCH, Wolfram te 76593
GERNSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NIEHAUS, Thorsten te 76185
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WALCH, Lars te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60N 2/68
B60N 2/01
(51) E05B 65/12
B60J 5/04
(32) 19.10.2007
(11) EP2272706
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10006230.6
(11) EP2493713
(54) TABLEAU DE BORD ET PROCEDE
D'AFFICHAGE D'UN PREMIER
SYMBOLE ET D'UN DEUXIEME
SYMBOLE
(22) 16.06.2010
(21) EP10827303.8
(22) 14.09.2010
(31) 606591
(32) 27.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICE FOR PREVENTION OF
DOOR OPENING DURING ROLLOVER
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Johnson Controls Technology
Company te PLYMOUTH,
MICHIGAN 48170, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DOLLE, Christophe te F-95520
OSNY, Frankrijk (FR)
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATO- (51) B60L 9/22
KU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
B60L 7/26
B60L 7/06
(72) RUSSELL, Stephen c/o Honda
B60L 3/00
Patents & Technologies te
RAYMOND, OH 43067, Verenigde (11) EP2517920
Staten van Amerika (US)
(21) EP11164331.8
MAMPE, Christopher c/o Honda
(22) 29.04.2011
Patents & Technologies te
RAYMOND, OH 43067, Verenigde (54) An electric safety braking device
Staten van Amerika (US)
(47) 11.12.2013
KITAYAMA, Kenichi c/o Honda
(73) Bombardier Transportation GmbH
Patents & Technologies te
te 10785 BERLIN,
RAYMOND, OH 43067, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
MORI, Masatoshi c/o Honda
Patents & Technologies te
(72) Christensson, Åke te SE-724 63,
RAYMOND, OH 43067, Verenigde
VÄSTERAS, Zweden (SE)
Staten van Amerika (US)
(51) B60L 11/18
HARTLAUB, Kenneth, M. c/o
Honda Patents & Technologies te (11) EP2326529
RAYMOND, OH 43067, Verenigde (21) EP09782477.5
Staten van Amerika (US)
(22) 01.09.2009
(51) F16H 61/47
(31) 102008044528
B60K 7/00
(32) 16.09.2008
B60K 23/08
B60K 17/356
B60K 17/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102011016107
(54) STEUERVORRICHTUNG FÜR EINE
STROMTANKSTELLE ZUM
STROMBEZUG UND/ODER ZUR
STROMEINSPEISUNG EINER
MOBILEN SPEICHER- UND
VERBRAUCHSEINHEIT
(32) 05.04.2011
(47) 11.12.2013
(11) EP2508382
(21) EP12159548.2
(22) 15.03.2012
(31) 102009031963
102009039498
(32) 06.07.2009
31.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sitzschale eines Kraftfahrzeugs
sowie Verfahren zur Herstellung
einer Sitzschale eines
Kraftfahrzeugs
(47) 11.12.2013
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
38440 WOLFSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ehleben, Max, Dr. te 38126
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ring, Sascha te 30177
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Fuhrmann, Tino, Dr. te 29413
MEHMKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60N 2/225
B60N 2/02
(11) EP2086790
(21) EP07819486.7
(22) 30.10.2007
(31) 102006052185
102007017617
(32) 02.11.2006
12.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERSTELLEINRICHTUNG,
INSBESONDERE FÜR EINEN
FAHRZEUGSITZ
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
57
(73) Johnson Controls GmbH te 51399
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47)
(72) SCHULZ, Dirk te 42899
(73)
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAIDA, Stefan te 42855
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
(72)
DUITSLAND (DE)
(51) B60N 2/235
B60N 2/20
(11) EP2464539
(21) EP10752273.2
(22) 29.07.2010
(31) 102009037247
(32) 12.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) RASTBESCHLAG FÜR EINEN
KRAFTFAHRZEUGSITZ
(47) 11.12.2013
(73) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
te 96450 COBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FASSBENDER, Frank te 96450
COBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEFFEN, Oliver te 96450
COBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60N 2/48
B60N 2/28
(11) EP2208637
(21) EP10150808.3
(22) 14.01.2010
(31) 145061 P
(32) 15.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Juvenile vehicle seat with
headrest-height controller
(47) 11.12.2013
(73) Dorel France SA te 49309
CHOLET CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) Brandl, Curtis J. te FISHERS, IN
46037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Mendenhall, Andrew B. te
MOORESVILLE IN 46158,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Glover, Richard, W. te
GREENWOOD IN 46143,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F16J 13/08
B65D 90/10
B60P 3/22
(11) EP2036836
(21) EP08010408.6
(22) 07.06.2008
(31) 102007045040
(32) 13.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Deckelvorrichtung zum
Verschliessen einer Öffnung eines
Behälters
11.12.2013
18 december 2013
(FR)
RICHARD, Alexandre te 75019
PARIS, Frankrijk (FR)
VERRAT-DEBAILLEUL, Adèle te F60150 VILLERS SUR COUDUN,
Frankrijk (FR)
Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH
te 74834 ELZTAL-DALLAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60R 9/10
(DE)
B60R 9/06
Spitzer, Udo te 74834 ELZTAL,
(11) EP2457777
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11009400.0
(51) B60P 7/15
(22) 28.11.2011
(11) EP2484552
(31) 102010052773
(21) EP12075008.8
(32) 30.11.2010
(22) 26.01.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 202011000247 U
(54) Lastenträger mit einem
angetriebenen Lastentragteil
(32) 02.02.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sicherungseinrichtung für einen
Rohrtransport
(47) 11.12.2013
(73) Europipe GmbH te 45473
MÜLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Sebastian, Wilhelm te 42579
HEILIGENHAUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hesse, Wolfgang te 45475
MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60Q 1/076
(11) EP2481633
(21) EP12152202.3
(22) 24.01.2012
(31) 2011014537
(32) 26.01.2011
(33) Japan
(54) Vehicle headlamp
(47) 11.12.2013
(73) Ichikoh Industries, Ltd. te
KANAGAWA 259-1192, Japan (JP)
(72) Abe, Toshiya te ISEHARA-SHI,
KANAGAWA 259-1192, Japan (JP)
(51) G02B 6/00
F21V 8/00
B60Q 3/02
(47) 11.12.2013
(73) WESTFALIA - Automotive GmbH
te 33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hermbusch, Gerhard te 33449
LANGENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wyrwich, Martin te 33378 RHEDAWIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60R 13/04
B60R 13/02
(11) EP2401179
(21) EP10705980.0
(22) 23.02.2010
(31) 202009002796 U
(32) 27.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG MIT EINEM
KUNSTSTOFFFORMTEIL UND
EINEM DECKEL
(47) 11.12.2013
(73) Rehau AG & Co te 95111 REHAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MÜLLER, Gerhard te 95100 SELB,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60R 13/02
B60J 5/04
(11) EP2528776
(11) EP2488393
(21) EP11705921.2
(21) EP10776550.5
(22) 24.01.2011
(22) 15.10.2010
(31) 1050521
(31) 102009049631
(32) 26.01.2010
(32) 15.10.2009
(33) Frankrijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VITRAGE LUMINEUX DE
VEHICULE, FABRICATIONS
(54) VERKLEIDUNG EINES
FAHRZEUGTEILS
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Saint-Gobain Glass France te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(73) Johnson Controls Interiors GmbH
& Co. KG te 47929 GREFRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KLEO, Christophe te F-60350
ATTICHY, Frankrijk (FR)
GRANDGIRARD, Bastien te F60490 MARQUEGLISE, Frankrijk
(72) WEBER, Robert te 47807
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 51/13
PURSCHE, Carsten te 85095
DENKENDORF BITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BUDKE, Josef te 47802 KREFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WELZ, Michael te 41334
NETTETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 15/00
B60P 3/36
B60N 3/18
(11) EP2470398
(21) EP10771004.8
(22) 13.10.2010
(31) 0917827
201014082
(32) 13.10.2009
24.08.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) UTILITIES POD FOR CARAVANS
(47) 11.12.2013
(73) Munster Simms Engineering
Limited te BANGOR COUNTY
DOWN BT19 1LT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
58
(51) B60R 16/04
(11) EP1940655
(21) EP06806105.0
(22) 09.10.2006
(31) 0502299
(32) 17.10.2005
(33) Zweden
(54) A MOTOR VEHICLE WITH A REAR
END MOUNTED BATTERY BOX
(47) 11.12.2013
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB te 405
08 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) RYDBERG, Klas te NO-1362
HOSLE, Noorwegen (NO)
STORSJÖ, Thomas te S-474 95
HÄLLEVIKSSTRAND, Zweden (SE)
BENGTSSON, Fredrik te S-412 58
GÖTEBORG, Zweden (SE)
BODIN, Jan-Olof te S-441 65
ALINGSÅS, Zweden (SE)
CHAPON, Sylvie te 69007 LYON,
Frankrijk (FR)
OLOFSSON, Martin te S-443 39
LERUM, Zweden (SE)
(51) B60R 19/34
B60R 19/02
(11) EP2448790
(72) SMYTH, David te
NEWTOWNABBEY BT37 OQL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HURST, Patrick te COUNTY DOWN
BT26 6HR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
BELL, Richard, Edward te CO
ANTRIM BT29 4JF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BOVILL, Richard te COUNTY
DOWN BT25 5UJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP09846891.1
(22) 30.06.2009
(54) BUMPER FOR A VEHICLE
(47) 11.12.2013
(73) Gestamp HardTech AB te 971 25
LULEÅ, Zweden (SE)
(72) MUSKOS, Per te S-972 51 LULEÅ,
Zweden (SE)
18 december 2013
01880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G08G 1/16
B60R 21/00
(11) EP2383710
(21) EP09839160.0
(22) 28.01.2009
(54) VEHICLE GROUP CONTROL
METHOD AND VEHICLE GROUP
CONTROL DEVICE
(47) 11.12.2013
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
(72) SATO, Kunihito te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(51) B60R 21/0132
(11) EP2311691
(21) EP10186822.2
(22) 07.10.2010
(31) 102009045757
(32) 16.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Steuergerät zur
Klassifizierung eines
Kollisionsverlaufs eines Fahrzeugs
(47) 11.12.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lang, Gunther te 70563
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 21/217
(51) B60R 21/00
(11) EP2205467
(11) EP2307241
(21) EP09759690.2
(51) H04L 12/40
B60R 16/02
(21) EP08840784.6
(22) 22.10.2009
(22) 18.12.2008
(31) 102008056946
(11) EP1940654
(31) 84889 P
(32) 07.11.2008
(21) EP06793959.5
(32) 30.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 04.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102005048595
(32) 06.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AIRBAGMODUL MIT EINEM
GASSACK UND EINEM AN EINEM
(54) A CHILD RESTRAINT COMPRISING
MODULGEHÄUSE
A JUVENILE SEAT AND AN
BEFESTIGBAREN
ENERGY-DISSIPATION SYSTEM
ROHRGASGENERATOR
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(54) Verfahren zur Anbindung eines
(73) Cosco Management Inc. te
FlexRay-Teilnehmers mit einem
(73) Takata AG te 63743
COLUMBUS, IN 47201, Verenigde
Mikrocontroller an eine FlexRayASCHAFFENBURG,
Staten
van
Amerika
(US)
Kommunikationsverbindung über
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
eine FlexRay(72) MARSDEN, Andrew, W. te
(DE)
Kommunikationssteuereinrichtun
HINGHAM MA 02043, Verenigde
(72) HAMELS, Stefan te 63743
g, und FlexRayStaten van Amerika (US)
ASCHAFFENBURG,
Kommunikationssystem zur
FRITZ, Ward te CHELSEA MA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Realisierung dieses Verfahrens
02150, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
(47) 11.12.2013
FECHNER, Tobias te 63473
BEZANIUK,
Walter,
S.
te
BERKLEY
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
ASCHAFFENBURG,
MA 02779, Verenigde Staten van
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(DE)
LANGLEY, Joe te FOXBORO MA
GROSS, Frank te 63739
(72) NEWALD, Josef te 70469
02035, Verenigde Staten van
ASCHAFFENBURG,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
AMIRAULT, David te EASTON MA
(DE)
WEBER, Corina te 70184
02356, Verenigde Staten van
KEMPE, Christian te 63743
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
ASCHAFFENBURG,
DUITSLAND (DE)
LEPKE, Steve te WAKEFIELD MA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 51/13
(DE)
(51) B60R 21/36
(11) EP2502794
(21) EP11159902.3
(22) 25.03.2011
59
(47) 11.12.2013
(73) Federal-Mogul S.A. te 6790
AUBANGE, België (BE)
(72) Boland, Xavier te 6700, ARLON,
België (BE)
(51) G07F 17/20
(54) A pedestrian airbag arrangement
B60S 3/04
(47) 11.12.2013
(11) EP2289742
(73) Autoliv Development AB te 447
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(72) Pucher, Florian te D-85445,
AUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Zauritz, Ralf te D-83607,
HOLZKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hillstrom, Mikael te SE-52491,
HERRLJUNGA, Zweden (SE)
Gulde, Alexander te D-85778,
HAIMHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 22/46
B60R 22/28
(11) EP2409882
(21) EP10753566.8
(22) 17.03.2010
(31) 2009065685
(32) 18.03.2009
(21) EP10171244.6
(22) 29.07.2010
(31) 202009011706 U
(32) 28.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Halterung für eine
Reinigungslanze und
Fahrzeugwaschanlage
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) MATSUSHITA Satoshi te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(51) B60T
B60T
B60T
B60T
8/1769
8/1761
8/1755
8/175
(11) EP2316702
(21) EP10188706.5
(22) 25.10.2010
(31) 2009251085
(32) 30.10.2009
(33) Japan
(54) Skid detection apparatus for
vehicle
(47) 11.12.2013
(73) WashTec Holding GmbH te 86153 (73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Takemori, Yuichiro te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(72) Auer, Robert te 86391,
Noguchi, Masatoshi te WAKO-SHI
STADTBERGEN,
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Okubo, Yuzo te WAKO-SHI
(DE)
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(51) F16D 65/12
(51) B60T 8/36
B60T 8/32
B60T 1/06
(11) EP2308731
(33) Japan
(11) EP1799519
(21) EP10014506.9
(54) SEATBELT DEVICE
(21) EP05793511.6
(22) 29.09.2008
(47) 11.12.2013
(22) 05.10.2005
(31) 102007047208
(73) Autoliv Development AB te 44783 (31)
VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(32)
(72) ONO Katsuyasu te YOKOHAMA(33)
SHI KANAGAWA 222-0033, Japan
(54)
(JP)
HAMANO Yuichi te YOKOHAMA-SHI
KANAGAWA 222-0033, Japan (JP)
(51) B60S 1/16
B60S 1/08
(11) EP2125455
(21) EP07821963.1
(22) 29.10.2007
(31) 102006062589
(32) 29.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTROMOTORISCHER
SCHEIBENWISCHERANTRIEB FÜR
FAHRZEUGE
(47) 11.12.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) REITH, Michael te 77815 BUEHLVIMBUCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GEUBEL, Paul te 76534 BADENBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60S 1/38
(11) EP2236364
(21) EP09156718.0
(22) 30.03.2009
(54) Windscreen wiper device
102004049355
(32) 02.10.2007
08.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektro-hydraulisches
Bremsaggregat für ein
Landfahrzeug
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER POLRAD/RADNABENVERBINDUNG UND DEREN
ANORDNUNG
(47) 11.12.2013
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) PAHLE, Wolfgang te 83707 BAD
WIESSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEHNER, Thomas te 81677
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BAUMGARTNER, Johann te 85368
MOOSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(73) Lucas Automotive GmbH te
56070 KOBLENZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Köth, Boris te 56191
WEITERSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60T 8/32
B60T 7/20
B60T 13/68
(11) EP2380792
(21) EP11170035.7
(22) 28.11.2008
(31) 951067
(51) B60T 8/17
B60T 8/00
B60L 7/24
B60L 7/10
(32) 05.12.2007
(11) EP2418132
(47) 11.12.2013
(21) EP10761574.2
(73) DEERE & COMPANY te MOLINE,
ILLINOIS 61265-8098, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 17.03.2010
(31) 2009093575
(32) 08.04.2009
(33) Japan
(54) BRAKE DEVICE FOR VEHICLE
(47) 11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Brake-by-wire system
(72) Herbst, Brian L te CEDAR FALLS,
IA IOWA 50613, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Schick, Troy E te CEDAR FALLS, IA
IOWA 50613, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nummer 51/13
(51) F16J 15/48
F16D 65/28
B60T 17/08
(11) EP2334530
(21) EP09737343.5
(22) 07.10.2009
(31) 102008051118
(32) 09.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
60
18 december 2013
(54) PROCEDE DE CHANGEMENT DE
(51) B62B 9/10
RAPPORT AMELIORE POUR
B62B 7/14
VEHICULE A MOTEUR THERMIQUE
B62B 7/12
MUNI D'UN TURBOCOMPRESSEUR (11) EP2207706
(47) 11.12.2013
(21) EP08837444.2
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(72) GALINAUD, Florian te F-75013
PARIS, Frankrijk (FR)
ROCQ, Gaëtan te F-78125 LA
BOISSIÈRE-ECOLE, Frankrijk (FR)
(54) FAHRZEUGBREMSZYLINDER MIT
VERKIPPUNGEN EINES STEIFEN
BREMSKOLBENS TOLERIERENDER (51) E05F 11/52
DICHTUNGSANORDNUNG
B61D 25/00
B61C 17/04
(47) 11.12.2013
B60J 1/17
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
(11)
EP1871650
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP06727774.9
DUITSLAND (DE)
(22) 30.03.2006
(72) HERGES, Michael te 80935
(31) TO20050261
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 18.04.2005
DUITSLAND (DE)
FANTAZI, Alain te F-14160 DIVES (33) Italië
SUR MER, Frankrijk (FR)
(54) LOCOMOTIVE WINDOW, DEVICE
HEMERY, Franck te F-14600
FOR LOCOMOTIVE WINDOW AND
HONFLEUR, Frankrijk (FR)
LOCOMOTIVE WINDOWED DOOR
SKRIBA, Zoltan te H-1037
(47) 11.12.2013
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(22) 05.10.2008
(31) 102007047700
(32) 05.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MODULARES KINDERWAGENSITZ- UND -LIEGESYSTEM MIT
AUFNAHMEVORRICHTUNG
(47) 11.12.2013
(73) Lang, Viktor te 75210 KELTERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Lang, Viktor te 75210 KELTERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 5/04
(11) EP2423074
(21) EP11177780.1
(22) 17.08.2011
(31) 2010186220
(32) 05.06.2009
(32)
(73) O.C.L.A.P. S.R.L. te 10060 PISCINA (33)
(TO), Italië (IT)
(54)
(72) LOSITO, Pietro te 10060
(47)
FROSSASCO, Italië (IT)
(73)
(51) F16F 7/12
B61D 17/06
(72)
B61D 15/06
B60R 19/34
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2236380
(54) VERFAHREN ZUM DURCHFÜHREN
EINES ZUMINDEST SEMIAUTONOMEN PARKVORGANGS
EINES FAHRZEUGS UND
PARKASSISTENZSYSTEM FÜR EIN
FAHRZEUG
(21) EP09251771.3
(47) 11.12.2013
(54) Railway vehicle having shock
absorbing device
(51) B62D 15/02
B60W 30/06
(11) EP2437964
(21) EP10722644.1
(22) 07.06.2010
(31) 102009024083
(73) Valeo Schalter Und Sensoren
Gmbh te 74321 BIETIHEIMBISSINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) JECKER, Nicolas te 73730
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRIMM, Oliver te 74223 FLEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GEIGER, Tobias te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60W
B60W
B60W
B60W
30/19
10/10
10/06
10/02
(11) EP2528792
(21) EP10809312.1
(22) 23.12.2010
(31) 1050655
(32) 29.01.2010
(33) Frankrijk
(22) 10.07.2009
(31) 2009087121
(32) 31.03.2009
(33) Japan
(47) 11.12.2013
23.08.2010
Japan
Vehicle steering system
11.12.2013
JTEKT CORPORATION te OSAKASHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Kariatsumari, Yuji te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Tamaizumi, Terutaka te OSAKASHI, OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Namikawa, Isao te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(51) B62D 15/02
B60W 40/02
B60W 30/12
(11) EP2537735
(21) EP12006641.0
(22) 30.09.2008
(73) Hitachi, Ltd. te TOKYO 100-8280, (54) Driving-operation assisting device
and driving-operation assisting
Japan (JP)
method
(72) Kawasaki, Takeshi te TOKYO 100(47) 11.12.2013
8220, Japan (JP)
(51) B62B 1/14
(11) EP2419314
(21) EP10764710.9
(22) 16.04.2010
(31) 20091543
20100212
(32) 17.04.2009
11.02.2010
(33) Noorwegen
Noorwegen
(54) HAND TRUCK
(47) 11.12.2013
(73) Lauvdal, Olav te 4534
MARNARDAL, Noorwegen (NO)
(72) Lauvdal, Olav te 4534
MARNARDAL, Noorwegen (NO)
(73) Nissan Motor Co., Ltd te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2210023, Japan (JP)
Entropy Control, Inc. te LA JOLLA,
CALIFORNIA 92037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Delft University Of Technology te
2628 CD DELFT
(72) Mulder, Mark te 2629 HS DELFT
Abbink, David te 2628 CD DELFT
van Paassen, Rene te 2629 HS
DELFT
Mulder, Max te 2629 HS DELFT
van der Helm, Frans te 2628 CD
DELFT
Boer, Erwin R. te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Takada, Yuji te KANAGAWA 243-
Nummer 51/13
0123, Japan (JP)
(51) B62D
B62D
B62D
B62D
27/02
25/04
25/02
23/00
61
18 december 2013
(33) Spanje
(22) 14.10.2010
(54) A stiffening element for the rear
flanks of motor vehicle bodies
(31) 0957293
(47) 11.12.2013
(33) Frankrijk
(73) Seat, S.A. te 08760 MARTORELL,
BARCELONA, Spanje (ES)
(32) 16.10.2009
(21) EP10170837.8
(54) Dispositif et procédé de
verrouillage automatique d'une
colonne de direction
(22) 26.07.2010
(47) 11.12.2013
(31)
(73) LDL Technology te 31520
RAMONVILLE SAINT AGNE,
Frankrijk (FR)
(11) EP2279928
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(72) Viva Iñigo, Francisco Javier te
08760 MARTORELL BARCELONA,
Spanje (ES)
BO20090492
Callau Sanchez, José Luis te
28.07.2009
08760 MARTORELL BARCELONA,
Spanje (ES)
Italië
Carreras Vilalta, José te 08760
Chassis of a vehicle provided with
MARTORELL BARCELONA, Spanje
an extruded central pillar
(ES)
11.12.2013
(51) F02B 77/11
Ferrari S.p.A. te MODENA, Italië
B62D 25/20
(IT)
B21D 53/84
Cimatti, Franco te 41026,
(11) EP2311712
PAVULLO, Italië (IT)
(21) EP08778249.6
B62D 29/00
(22) 17.07.2008
B62D 25/07
(54) PLATE-LIKE BODY
B60R 13/07
(72) Lefaure, Philippe te 31520
RAMONVILLE SAINT AGNE,
Frankrijk (FR)
(51) B62K 9/02
B62K 21/24
B62H 7/00
(11) EP2580109
(21) EP12738206.7
(22) 19.06.2012
(31) 201161523215 P
(11) EP2528803
(47) 11.12.2013
(32) 12.08.2011
(21) EP12707759.2
(73) Fukai Seisakusho Co., Ltd. te
ASHIKAGA-SHI, TOCHIGI 3260005, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 07.03.2012
(31) 102011013819
(32) 14.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DACHANORDNUNG UND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER DACHANORDNUNG
(72) SUNAGA, Susumu te ASHIKAGA- (47) 11.12.2013
SHI TOCHIGI 326-0005, Japan (JP)
(73) Smart Trike Mnf Pte Ltd. te
(51) B62D 35/00
SINGAPORE 238459, Singapore
(SG)
(11) EP2331389
(21) EP08875748.9
(47) 11.12.2013
(22) 04.09.2008
(73) Webasto SE te 82131
STOCKDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) VEHICLE CAB WITH A FRONT AIR
NOZZLE
(72) SCHRÖFERL, Thomas te 82069
HOHENSCHÄFTLARN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Renault Trucks te 69800 SAINT
PRIEST, Frankrijk (FR)
(51) B62D 25/08
B60J 10/02
B60H 1/28
(11) EP2439130
(21) EP11183860.3
(22) 04.10.2011
(31) 1058200
(32) 08.10.2010
(33) Frankrijk
(54) Grille d'auvent sous pare-brise
(47) 11.12.2013
(73) EUROSTYLE SYSTEMS te 36000
CHÂTEAUROUX, Frankrijk (FR)
(54) A VEHICLE HAVING A SWIVEL
WHEEL
(47) 11.12.2013
(72) KINT, Laurent te F-38510 SAINT
SORLIN DE MORESTEL, Frankrijk
(FR)
(72) BARON, Yoram te 79505 MOSHAV
NIR ISRAEL, Israël (IL)
(51) B62J 6/02
B62J 6/00
B62J 17/02
B60Q 1/00
(11) EP2343233
(21) EP10186976.6
(22) 08.10.2010
(31) 2009268779
(51) B62H 3/00
(32) 26.11.2009
(11) EP2130750
(33) Japan
(21) EP09154275.3
(54) saddle-riding type vehicle with
front lighting apparatus structure
(22) 04.03.2009
(31) 59464 P
(32) 06.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Modular system and method for
providing bicycles
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) Ochiai, Kazuyuki te WAKO-SHI
TOKYO 351-0193, Japan (JP)
Ashihara, Eiji te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(73) Société de Vélo en Libre-Service
te MONTREAL, QC H3C 1E9,
Canada (CA)
(51) B62J 6/08
B62J 6/06
(21) EP10168527.9
(21) EP09380188.4
(72) Ayotte, Alain te LAVAL QUÉBEC
H7K 3P1, Canada (CA)
Dallaire, Michel te MONTREAL
QUÉBEC H4A 2T9, Canada (CA)
Khairallah, Charles Ibrahim te
MONTREAL QUÉBEC H3H 1H1,
Canada (CA)
(22) 16.12.2009
(51) B62H 5/06
(72) Chausset, François te 36250
SAINT MAUR / FRANCE, Frankrijk
(FR)
(51) B62D 27/02
B62D 25/16
(11) EP2202133
(31) 200802658 U
(32) 29.12.2008
(11) EP2272742
(22) 06.07.2010
(31) 200900829
(32) 06.07.2009
(33) Denemarken
(11) EP2311715
(54) Electronically controlled
generator for a vehicle such as a
bicycle
(21) EP10013618.3
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
62
(73) Reelight APS te 8260 VIBY J,
Denemarken (DK)
(32) 05.05.2004
(72) Pedersen, Troels te 2990 NIVÅ,
Denemarken (DK)
(54) Improved scooter
(51) B62J 7/08
(11) EP2168853
(21) EP09012351.4
(22) 29.09.2009
(31) 202008012899 U
202008012898 U
202008013186 U
(32) 29.09.2008
29.09.2008
07.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 11.12.2013
(72) Ortlieb, Hartmut te 91560
HEILSBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62J 7/08
(11) EP2168854
(21) EP09012352.2
(22) 29.09.2009
(54) Befestigungssystem für Taschen
oder Behälter
(47) 11.12.2013
(73) Epstein, Andreas te 80538
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Epstein, Andreas te 80538
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62K 5/05
B62K 3/00
B62K 15/00
(11) EP2514661
(21) EP11003286.9
(47) 11.12.2013
(22) 19.04.2011
(73) Ortlieb, Hartmut te 91560
HEILSBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(72) Ortlieb, Hartmut te 91560
HEILSBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62K 3/00
B62J 6/00
A63C 17/26
(11) EP1593590
(21) EP05252764.5
(22) 05.05.2005
(31) 0409974
(32) 05.05.2004
(51) B62K 23/06
B62K 21/26
(11) EP2557028
(21) EP12180023.9
(73) H Grossman Limited te GLASGOW (22) 10.08.2012
G73 1UB, GROOT BRITTANNIË
(31) 100215081
(GB)
(32) 12.08.2011
(72) Grossman, Martin te GLASGOW
(33) Taiwan
G73 1UB, GROOT BRITTANNIË
(54) Control module mounted on
(GB)
handlebar of bicycle
(51) B62K 3/00
(47) 11.12.2013
A63C 17/00
(73) Lee Chi Enterprises Company Ltd.
(11) EP2285654
te CHANGHUA CITY 500, Taiwan
(21) EP09741866.9
(TW)
(22) 05.05.2009
(72) Lin, Yu-Hsin te 407 TAICHUNG
CITY, Taiwan (TW)
(31) 102008022195
(54) Aufhängesystem für Taschen oder (32) 06.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Behälter an Gepäckträgern
(54) SKATING DEVICE
(47) 11.12.2013
(73) Ortlieb, Hartmut te 91560
HEILSBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
18 december 2013
(54) Dreirädriger Roller
(73) Ascheberg, Tim te 24116 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jacobi, Jörn te 24112 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ascheberg, Tim te 24116 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jacobi, Jörn te 24112 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62K 25/08
B62K 21/22
(51) B62M 9/12
B62M 25/08
(11) EP2088071
(21) EP08425069.5
(22) 06.02.2008
(54) Method for electronically
controlling a bicycle gearshift and
electronic system for a bicycle
(47) 11.12.2013
(73) Campagnolo S.r.l. te 36100
VICENZA (VI), Italië (IT)
(72) Miglioranza, Federico te 36015
SCHIO (VI), Italië (IT)
(51) B63B 1/06
(11) EP1855937
(21) EP06716749.4
(22) 23.02.2006
(31) 20051221
(32) 09.03.2005
(33) Noorwegen
(54) A FORESHIP ARRANGEMENT FOR
A VESSEL OF THE DEPLACEMENT
TYPE
(47) 11.12.2013
(73) Ulstein Design AS te 6067
ULSTEINVIK, Noorwegen (NO)
(72) KAMSVÅG, Øyvind, Gjerde te
6065 ULSTEINVIK, Noorwegen
(NO)
(21) EP09251096.5
(51) B63B
B63B
B63B
B63B
(22) 15.04.2009
(11) EP2597025
(31) 2008127268
(21) EP12187462.2
(32) 14.05.2008
(22) 05.10.2012
(72) Grossman, Martin te
RUTHERGLEN GLASGOW G73
1UB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Japan
(31) 1160678
(54) Front wheel support structure of
motorcycle
(32) 23.11.2011
(51) B62K 3/00
B62J 6/00
B62J 23/00
(47) 11.12.2013
(54) Navire pourvu d'une zone de
transfert d'un produit liquide
potentiellement dangereux
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Scooter
(47) 11.12.2013
(73) H Grossman Limited te
RUTHERGLEN, GLASGOW G73
1UB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2025587
(21) EP08016756.2
(22) 05.05.2005
(31) 0409974
(11) EP2130755
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
(72) Eguchi, Munemitsu te IWATI-SHI
SHIZUOKA-KEN 438-8501, Japan
(JP)
3/54
27/24
27/14
25/16
(33) Frankrijk
(47) 11.12.2013
(73) STX FRANCE S.A. te 44600 SAINT
NAZAIRE, Frankrijk (FR)
Nummer 51/13
63
(72) Goalabre, Didier te 44550 SAINT (51) B63H 20/26
MALO DE GUERSAC, Frankrijk (FR)
B63H 1/20
Bouyer, Pascal te 44320 SAINT(11) EP2168866
PERE-EN-RETZ, Frankrijk (FR)
(21) EP09000301.3
(51) B63H 9/06
(22) 12.01.2009
B63B 41/00
(31) 97217355 U
B63B 39/06
B63B 35/79
(32) 25.09.2008
B63B 35/68
(33) Taiwan
B63B 15/00
(54) Propeller for boat
(11) EP2531396
(47) 11.12.2013
(21) EP10702831.8
(73) SOLAS SCIENCE & ENGINEERING
(22) 02.02.2010
CO., LTD. te TAICHUNG, Taiwan
(54) WASSERFAHRZEUG MIT
(TW)
BUGSEITIG ANGEORDNETEM
(72) Lin, Yeun-Junn te SITUN DISTRICT
PROFILKÖRPER
TAICHUNG CITY 407, Taiwan (TW)
(47) 11.12.2013
(51) H02J 4/00
(73) Vögler, Ingo te CANACONA, GOA
B63H 23/24
403702, India (IN)
(11) EP2447149
(72) Vögler, Ingo te CANACONA, GOA
(21) EP11306382.0
403702, India (IN)
(22) 26.10.2011
(51) B63B 25/00
(31) 1058850
(11) EP1633636
(32) 27.10.2010
(21) EP04752542.3
(33) Frankrijk
(22) 18.05.2004
(54) Navire avec un système
(31) 471331 P
redondant d'alimentation
(32) 19.05.2003
électrique commun au propulseur
bâbord et au propulseur tribord
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47)
11.12.2013
(54) AUTONOMOUS SWIMMING
CARGO CONTAINERS
(73) GE Energy Power Conversion
Technology Limited te RUGBY
(47) 11.12.2013
WARWICKSHIRE CV21 1BU,
(73) Aeplog Inc. te GERMANTOWN, MD
GROOT BRITTANNIË (GB)
20874, Verenigde Staten van
(72) Leclere, Loic te 90800
Amerika (US)
BAVILLIERS, Frankrijk (FR)
(72) TEPPIG, William, M., Jr. te MOUNT
(51) C02F 1/38
AIRY, MD 21770, Verenigde
C02F 1/36
Staten van Amerika (US)
C02F 1/32
CLARKE, Robert, A. te
B63J 4/00
POOLESVILLE, MD 20837,
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2412627
(US)
(21) EP10823074.9
(51) B63C 7/16
(22) 14.10.2010
B63B 43/00
(31) 20090098906
B63B 27/34
B63B 25/08
(32) 16.10.2009
18 december 2013
31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) Bernadet, Philippe te 31770
COLOMIERS, Frankrijk (FR)
Marin, Yannick te 31520
RAMONVILLE, Frankrijk (FR)
(51) E05D 5/02
B64C 1/14
(11) EP2554472
(21) EP11400039.1
(22) 01.08.2011
(54) Loads interface, particularly a
loads interface for a plug type
aircraft door
(47) 11.12.2013
(73) Eurocopter Deutschland GmbH te
86609 DONAUWÖRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Roser, Tim te 86609
DONAUWÖRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rah, Kamran te 86153
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Steppich, Christian te 86477
ADELSRIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05D 1/06
B64C 9/32
B64C 9/20
B64C 19/02
B64C 13/16
(11) EP1768899
(21) EP05791015.0
(22) 13.07.2005
(31) 0407952
614394
(32) 16.07.2004
30.09.2004
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF
D'AMELIORATION DE LA
MANOEUVRABILITE D'UN
AERONEF LORS DES PHASES
D'APPROCHE AVANT
L'ATTERRISSAGE PUIS D'ARRONDI
(11) EP2152568
(33) Zuid-Korea
(21) EP08787949.0
(22) 14.04.2008
(54) BALLAST WATER TREATMENT
SYSTEM
(31) 0703211
(47) 11.12.2013
(32) 04.05.2007
(73) Wuxi Brightsky Electronic Co., Ltd
(72) BOISSENIN, Stéphane 10avenue
te WUXI, JIANGSU 214187, China
du Dr. Grynfogel te F-31100
(CN)
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) WANG, Linxing te JIANGSU
ROSAY, Jacques te F-31000
214187, China (CN)
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
OH, Jong Hwan te BUSAN 608(51) B64D 9/00
025, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2445790
(51) B64C 1/06
(21) EP09776799.0
(11) EP2565117
(22) 22.06.2009
(21) EP11179218.0
(54) RIEGELELEMENT
(22) 29.08.2011
(47) 11.12.2013
(54) A stiffening element for an
(73) Telair International GmbH te
aircraft
83714 MIESBACH,
(47) 11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Airbus Operations (S.A.S.) te
(DE)
(33) Frankrijk
(54) ENGIN FLOTTANT TEL QU'UN
NAVIRE EQUIPE DE MOYENS DE
RECUPERATION DE FLUIDE
POLLUANT EN CAS DE SINISTRE,
ET PROCEDE DE RECUPERATION
DE CE FLUIDE
(47) 11.12.2013
(73) Jlmd Ecologic Group te 75008
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) BATARD, Guillaume te 44260
SAVENAY, Frankrijk (FR)
LONGUEVE, Gilles te F-78490
BOISSY-SANS-AVOIR, Frankrijk
(FR)
(47) 11.12.2013
(73) Airbus Operations te 31060
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Nummer 51/13
(72) HUBER, Thomas te 83727
SCHLIERSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOLZNER, Richard te 83071
STEPHANSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B64D 11/00
(11) EP2125514
(21) EP08717121.1
(22) 26.02.2008
(31) 102007009278
102007009280
891565 P
891562 P
(32) 26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
26.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MODULE FOR ACCOMMODATION
OF CREW MEMBERS HAVING A
STOWAGE BIN USABLE FROM
INSIDE THE MODULE
(47) 11.12.2013
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WARNER, Holger te 21635 JORK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HELFRICH, Felix te 21147
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B64D 11/00
(11) EP2303691
(21) EP09772400.9
64
18 december 2013
(11) EP2162357
(32) 08.11.2009
(21) EP08755607.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.05.2008
(54) AIRCRAFT SYSTEM AND METHOD
FOR IMPROVED COOLING
EFFICIENCY
(31) 939558 P
840208
(32) 22.05.2007
16.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) MODULAR PASSENGER SEAT FOR
(72) ATKEY, Warren A. te BOTHELL
AN AIRCRAFT
WASHINGTON 98021, Verenigde
(47) 11.12.2013
Staten van Amerika (US)
(73) The Boeing Company te
MACKIN, Steve G. te BELLEVUE
CHICAGO, IL 60606-2016,
WASHINGTON 98005, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
MILLAR, Rod te EVERETT
WASHINGTON 98204, Verenigde
(72) FULLERTON, James, A. te
Staten van Amerika (US)
BOTHELL, WA 98021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B64D 15/20
COBURN, Scott, E. te
(11) EP2277776
NEWCASTLE, WA 98056,
(21) EP10005278.6
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 20.05.2010
BRAUER, R., Klaus te SEATTLE,
(31) 508038
WA 98102, Verenigde Staten van
(32) 23.07.2009
Amerika (US)
EMERY, Blake te KIRKLAND, WA
(33) Verenigde Staten van Amerika
98033, Verenigde Staten van
(54) In-flight multiple field of view
Amerika (US)
detector for supercooled airborne
PETRY, Sebastian te SEATTLE, WA
water droplets
98117, Verenigde Staten van
(47)
11.12.2013
Amerika (US)
BERNETT, Jeffrey te NEW YORK,
(73) Rosemount Aerospace Inc. te
NY 10012, Verenigde Staten van
BURNSVILLE, MN 55306,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
CHADWICK, Don te LOS ANGELES,
(US)
CA 90049, Verenigde Staten van (72) Ray, Mark D. te BURNSVILLE MN
Amerika (US)
55306, Verenigde Staten van
WYKES, David te SEATTLE, WA
Amerika (US)
98102, Verenigde Staten van
Nesnidal, Michael P. te SHAKOPEE
Amerika (US)
MN 55379, Verenigde Staten van
(51) B64D 11/06
Amerika (US)
(22) 29.06.2009
(11) EP2337739
(31) 102008031021
133458
(21) EP09736833.6
(51) B64D 27/26
B64D 27/18
(22) 07.10.2009
(11) EP2459444
(32) 30.06.2008
30.06.2008
(31) 0805694
(21) EP10762722.6
(32) 15.10.2008
(22) 29.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(31) 0955423
(54) UNITE DE SIEGE PASSAGER
(32) 31.07.2009
(54) DISPOSITIONSZONE IN EINER
FLUGZEUG-PASSAGIERKABINE
(47) 11.12.2013
(33) Frankrijk
(73) Recaro Aircraft Seating GmbH &
Co. KG te 74523 SCHWÄBISCH
HALL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) ASSEMBLAGE POUR AERONEF
COMPRENANT UN MAT
D'ACCROCHAGE DE
TURBOMACHINE DONT LES
MOYENS D'ATTACHE SUR LA
VOILURE SONT AGENCES EN T
(47) 11.12.2013
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MOSLER, Michael te 31830
PLAISANCE DU TOUCH, Frankrijk
(FR)
ULBRICH-GASPAREVIC, Jovan te
25421 PINNEBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BREUER, Matthias te 22143
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B64D 11/06
B60N 2/70
(72) JAKUBOWSKI, Jens te 73527
SCHWÄBISCH HALL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
JUSSLI, Zoltan te 74182
OBERSULM-WILLSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.12.2013
(73) Airbus Operations te 31060
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) LAFONT, Laurent te F-31320
PECHBUSQUE, Frankrijk (FR)
(11) EP2470425
(51) H05B 33/08
F21S 8/00
B64F 1/18
(21) EP10750014.2
(11) EP2581311
(22) 31.08.2010
(21) EP11184489.0
(51) B64D 13/06
(31) 614441
Nummer 51/13
(22) 10.10.2011
(54) LED-airfield light
(47) 11.12.2013
65
2002042500
(32) 20.02.2002
20.02.2002
20.02.2002
(73) Hella KGaA Hueck & Co te 59552
(33) Japan
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
Japan
DUITSLAND (DE)
Japan
(72) Rupprath, Bernhard te 59556
(54) Medicine dispensing apparatus
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmitz, Klaus-Peter te 59558
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G08G 5/02
G01S 1/70
B64F 1/20
(11) EP2344387
(21) EP09756019.7
(22) 13.10.2009
(31) 0856929
(32) 13.10.2008
(33) Frankrijk
(54) SYSTEME DE GUIDAGE D'UN
DRONE EN PHASE D'APPROCHE
D'UNE PLATE-FORME
NOTAMMENT NAVALE EN VUE DE
SON APPONTAGE
(47) 11.12.2013
(73) DCNS te 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(47) 11.12.2013
B65B 1/12
(21) EP10740414.7
(22) 26.07.2010
(31) 2003319
(32) 31.07.2009
(33) Nederland
(51) B65B 13/22
B65B 13/18
B65B 13/06
(11) EP2535278
(21) EP11169754.6
(22) 14.06.2011
(54) Retainer unit and wire binding
machine comprising several such
retainer units
(73) Panasonic Healthcare Co., Ltd. te (47)
EHIME 791-0395, Japan (JP)
(73)
(72) Mori, Takashi te OTA-SHI GUNMA
373-0847, Japan (JP)
(72)
Takahashi, Hideyuki te OTA-SHI
GUNMA 373-0006, Japan (JP)
Ota, Toshihiko te OTA-SHI GUNMA
373-0032, Japan (JP)
(51)
Ishiwatari, Hitoshi te
TATEBAYASHI-SHI GUNMA 3740033, Japan (JP)
Uema, Shinya te MORIGUCHI-SHI,
OSAKA 570-8677, Japan (JP)
(11)
Haraguchi, Manabu te ORA-GUN (21)
GUNMA 370-0525, Japan (JP)
(22)
(51) B65B 9/08
(31)
B65B 59/02
(32)
B65B 43/60
B65B 43/46
(33)
(11) EP1986916
(21) EP07762788.3
(22) 30.01.2007
(72) MORESVE, Julien, Pierre,
Guillaume te F-29480 LE RELECQ- (31) 763940 P
668205
KERHUON, Frankrijk (FR)
(32)
31.01.2006
(51) B65B 39/12
29.01.2007
B65B 31/04
(11) EP2459447
18 december 2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) POUCH FILLING METHOD
(47) 11.12.2013
(73) R.A. JONES & CO. INC. te
COVINGTON, KY 41017,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PAUNESKU, Sima te CINCINNATI,
OH 45247, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 11.12.2013
RACK, Daniel, J. te CINCINNATI,
(73) Premier Tech Chronos B.V. te
OH 45247, Verenigde Staten van
5521 DZ EERSEL
Amerika (US)
WINTRING, Jeffrey, D. te
(72) MAAS, Franciscus Arnoldina
FLORENCE, KY 41042, Verenigde
Gerardus Jozef te 5521 PT
Staten van Amerika (US)
EERSEL
ROTH, Richard, A. te CINCINNATI,
HENDRIKX, Godefridus Hendrikus
OH 45241, Verenigde Staten van
Theodorus Franciscus te 5095 BE
Amerika (US)
HOOGE MIERDE
(54) DEVICE AND METHOD FOR
PACKAGING BULK MATERIAL
(51) G07F 11/62
B65B 9/06
B65B 59/04
B65B 39/00
B65B 1/30
A61J 7/00
A61J 3/00
(51) B65B 13/28
B65B 13/04
(11) EP2098454
(47) 11.12.2013
(21) EP09007710.8
(22) 17.02.2003
(73) Sund Birsta AB te 85125
SUNDSVALL, Zweden (SE)
(31) 2002042468
2002042485
(72) Nilsson, Lennart te SE-852 29
SUNDSVALL, Zweden (SE)
(11) EP2578498
(21) EP11183918.9
(22) 05.10.2011
(54) Wire binding machine
11.12.2013
Sund Birsta AB te 85125
SUNDSVALL, Zweden (SE)
Nilsson, Lennart te 820 77
GNARP, Zweden (SE)
Biberg, Thomas te 860 25
KOVLAND, Zweden (SE)
B65B 55/10
B65B 55/02
B65B 31/02
A61L 2/20
EP2448828
EP10794442.3
24.06.2010
0900909
03.07.2009
Zweden
(54) PACKAGING MACHINE AND
PACKAGING METHOD
(47) 11.12.2013
(73) Tetra Laval Holdings & Finance
S.A. te 1009 PULLY, Zwitserland
(CH)
(72) LINDBLAD, Ulf te 224 56 LUND,
Zweden (SE)
OLSSON, Jenny te 237 33
BJÄRRED, Zweden (SE)
(51) B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
61/20
5/10
5/02
43/28
21/12
21/06
(11) EP2303703
(21) EP09774532.7
(22) 02.07.2009
(31) 0812233
(32) 04.07.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PACKAGING MACHINE AND
METHOD OF PACKAGING
ARTICLES
(47) 11.12.2013
(73) MeadWestvaco Packaging
Systems, LLC te RICHMOND, VA
23219-0501, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) POUTOT, Benoit te F-36000
CHATEAUROUX, Frankrijk (FR)
(51) B65B 55/10
B65B 55/08
A61L 2/20
A61L 2/18
A61L 2/10
(11) EP2125530
Nummer 51/13
(21) EP08724118.8
66
B65C 9/00
(22) 10.03.2008
(11) EP2488416
(31) 0700618
(21) EP09764601.2
(32) 13.03.2007
(22) 12.10.2009
(33) Zweden
(54) LABELLING MACHINE
(54) A METHOD AND DEVICE FOR
PRODUCING A PACKAGING
CONTAINER
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Tetra Laval Holdings & Finance
S.A. te 1009 PULLY, Zwitserland
(CH)
(72) ANDERSSON, Mats te S-262 52
ÄNGELHOLM, Zweden (SE)
SCHELLENBERG, Helen te S-240
36 STEHAG, Zweden (SE)
MÅNSSON, Carl-Erik te S-241 91
ESLÖV, Zweden (SE)
NELANDER, Kristian te S-244 33
KÄVLINGE, Zweden (SE)
JARTELIUS, Monica te S-212 42
MALMÖ, Zweden (SE)
(73) KOSME S.r.l. te I-46048
ROVERBELLA (MANTOVA), Italië
(IT)
(72) GRASSI, Stefano te I-46014
CASTELLUCCHIO (MANTOVA),
Italië (IT)
ERHART, Georg te D-94356
KIRCHROTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65C 9/18
B26D 7/26
(11) EP2086845
(21) EP07846505.1
(22) 24.10.2007
(31) 102006051359
(51) B65B 69/00
(32) 27.10.2006
(11) EP2451714
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
18 december 2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELASTOMERIC CLOSURE WITH
BARRIER LAYER AND METHOD
FOR ITS MANUFACTURE
(47) 11.12.2013
(73) West Pharmaceutical Services
Deutschland GmbH & Co. Kg te
52249 ESCHWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KLUMPEN, Thomas te 53909
ZUELPICH-LOEVENICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 47/06
B65D 43/08
B65D 43/02
(11) EP2121465
(21) EP08742448.7
(22) 01.04.2008
(31) 972309
(32) 10.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPLASH AND SPILL RESISTANT
(54) SCHNEIDWERK FÜR EIN
INSULATING LID
ETIKETTIERAGGREGAT SOWIE
12.05.2010
(47) 11.12.2013
ETIKETTIERAGGREGAT MIT EINEM
102009027600
(73) Schew, Inc. te BRENTWOOD, TN
SOLCHEN SCHNEIDWERK
10.07.2009
37024-3525, Verenigde Staten
(47) 11.12.2013
van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND, (72) WHITAKER, Craig S. te OHIO
VORRICHTUNG UND VERFAHREN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
45014, Verenigde Staten van
ZUM ÖFFNEN EINER VERPACKUNG
(DE)
Amerika (US)
11.12.2013
(72) DECKERT, Lutz te 45721 HALTERN
WALWORTH, Van T. te TENNESSEE
(21) EP10720399.4
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KRAUSS, Ulrich te 74532
ILSHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MAYER, Ulrich te 74564
CRAILSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEIDIG, Juergen te 74586
FRANKENHARDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65C 9/34
B65C 9/18
B65C 1/02
(11) EP2174873
(21) EP09012773.9
(22) 08.10.2009
(31) 102008051061
(32) 09.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AM SEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRESS, Oliver te 45731 WALTROP,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65C 9/42
B65C 9/18
(11) EP2212207
(21) EP08854442.4
(22) 22.10.2008
37087, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOOK, David B. te TENNESSEE
37064, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EDWARDS, Robert L. te ARIZONA
85212, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BAGWELL, Clifford W. te
ALABAMA 35146, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) MN20070043
(51) B65D 51/22
(32) 30.11.2007
(11) EP1888423
(33) Italië
(21) EP06724413.7
(54) LABELING MACHINE FOR LABELS
PRINTED ON CONTINUOUS FILM
(22) 19.04.2006
(47) 11.12.2013
(32) 04.06.2005
(73) P.E. Labellers S.p.A. te 46047
PORTO MANTOVANO (MN), Italië
(IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) BALLAROTTI, Mario te I-46045
MARMIROLO, Italië (IT)
(31) 102005025760
(54) AUSGABEVERSCHLUSS MIT
DURCHSTECKTÜLLE ZUR
BEFESTIGUNG AUF EINEM
BEHÄLTER
(54) Etikettiervorrichtung
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Hansen, Bernd te 74429
SULZBACH-LAUFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 51/00
B65D 39/02
B65D 39/00
(73) MULTIVAC Marking & Inspection
A61M 5/315
GmbH & Co. KG te 32130 ENGER,
A61J 1/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
EP2485957
(DE)
(21)
EP10768660.2
(72) Austermeier, Georg te 33161
HÖVELHOF, BONDSREPUBLIEK
(22) 12.10.2010
DUITSLAND (DE)
(31) 250251 P
(51) B65C 9/40
(32) 09.10.2009
(72) Hansen, Bernd te 74429
SULZBACH-LAUFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 55/06
Nummer 51/13
67
(11) EP2424789
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10705811.7
(54) Expandable foam sheet that locks
in expanded configuration
(22) 19.02.2010
(31) 102009019362
(47) 11.12.2013
18 december 2013
B65B 21/24
B65B 17/02
B29C 63/42
(11) EP2517975
(73) Cryovac, Inc. te DUNCAN, SOUTH (21) EP12177796.5
CAROLINA 29334-0464,
(22) 04.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(31) 133153
(54) FLASCHE MIT EINEM
(US)
(32) 04.06.2008
ORIGINALITÄTSGESICHERTEN
(72) DeLuca, Nicholas te
VERSCHLUSS
(33) Verenigde Staten van Amerika
WASHINGTON, DC 20008,
(47) 11.12.2013
(54) Heat-shrinkable holder and
Verenigde Staten van Amerika
package comprising a plurality of
(US)
(73) Krones AG te 93073
articles secured by such a holder
Perkins, Andrew B. te BERKELEY,
NEUTRAUBLING,
CA 94703, Verenigde Staten van (47) 11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
Washburn, Shane L. te OAKLAND, (73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
(72) STEINBERGER, Harald te 93107
GLENVIEW ILLINOIS 60026-1215,
CA 94605, Verenigde Staten van
THALMASSING, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(US)
Gangel, Joseph D. te LIVERMORE,
CA 94551, Verenigde Staten van (72) Hartness, Thomas P te
(51) G09F 3/04
GREENVILLE, SC SOUTH
Amerika (US)
G09F 3/02
CAROLINA 29615, Verenigde
B65D 77/32
(51) B65D 71/44
Staten van Amerika (US)
B65D 55/08
B65D 71/40
Davidson, Mark W te GREER, SC
(11) EP2248736
B65D 71/28
SOUTH CAROLINA 29651,
B65D
71/16
(21) EP10161278.6
Verenigde Staten van Amerika
B65D 67/02
(US)
(22) 28.04.2010
(11) EP2337748
Loughlin, John te CHARLOTTE, NC
(31) 0907908
NORTH CAROLINA 28209,
(21) EP09822676.4
(32) 08.05.2009
Verenigde Staten van Amerika
(22) 22.10.2009
(US)
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 107359 P
(54) Tape and container
(51) B65D 75/00
(32) 22.10.2008
(47) 11.12.2013
(11) EP2403772
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) British American Tobacco
(21) EP10707459.3
(Investments) Limited te LONDON (54) PACKAGE FOR CONTAINERS
(22) 26.02.2010
WC2R 3LA, GROOT BRITTANNIË
(47) 11.12.2013
(31) 202009003080 U
(GB)
(73) Graphic Packaging International,
(32) 04.03.2009
(72) Gibson, Paul te LONDON, WC2R
Inc. te MARIETTA, GA 30067,
3LA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
McKenzie, Aaron te LONDON, N4
(US)
(54) PAPIERSACK
2HR, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SUTHERLAND, Robert, L. te
(47) 11.12.2013
KENNESAW GA 30152, Verenigde
(51) F16L 3/233
(73) DY-Pack Verpackungen Gustav
Staten van Amerika (US)
B65D 63/14
Dyckerhoff GmbH te 57482
FORD,
Colin,
P.
te
WOODSTOCK
(11) EP1817240
WENDEN, BONDSREPUBLIEK
GA 30189, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
(21) EP05791003.6
Amerika (US)
(72) LISEK, Eduard te 57489
(22) 10.10.2005
(51) B65D 71/46
DROLSHAGEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 0422548
(11) EP1940698
DUITSLAND (DE)
(32) 11.10.2004
SCHULTE, Gerhard te 51789
(21) EP06816423.5
LINDLAR FRIELINGSDORF,
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 05.10.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FASTENING BAND
(31) 724406 P
(DE)
(47) 11.12.2013
DYCKERHOFF, Wilhelm te 57489
(32) 07.10.2005
DROLSHAGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) HCL Fasteners Limited te
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
RADSTOCK, BATH BA3 4BS,
(54) PACKAGE FOR CONTAINERS AND
KÖSTER, Michael te 57489
GROOT BRITTANNIË (GB)
BLANK
DROLSHAGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) COLES, David te RADSTOCK BATH
DUITSLAND (DE)
(47)
11.12.2013
BA3 4 BS, GROOT BRITTANNIË
STAMM, Jens te 57489
(GB)
(73) Graphic Packaging International,
DROLSHAGEN, BONDSREPUBLIEK
WARD, Daniel te SOMMERSET
Inc. te MARIETTA, GA 30067,
DUITSLAND (DE)
BA3 4JW, GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
RAHRBACH, Uwe te 57489
(GB)
(US)
DROLSHAGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) SUTHERLAND, Robert, L. te
(51) B65D 65/38
DUITSLAND (DE)
KENNESAW, GA 30152, Verenigde
MERSCHMANN, Michael te 58566
(11) EP2277795
Staten van Amerika (US)
KIERSPE, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10005979.9
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 75/34
(22) 09.06.2010
B65D 71/50
(51) B65D 77/20
(31) 459055
B65D 71/08
B65D 75/58
B65B 53/06
(32) 26.06.2009
B32B 27/08
B65B 27/04
(32) 29.04.2009
Nummer 51/13
68
18 december 2013
(11) EP1753670
(21) EP09159051.3
(22) 22.02.2011
(21) EP05754271.4
(22) 29.04.2009
(54) Egg package
(22) 26.05.2005
(54) A foldable bag and a method of
manufacturing a foldable bag
(47) 11.12.2013
(31) 578984 P
98872
(47) 11.12.2013
(32) 11.06.2004
05.04.2005
(73) SMQ Group B.V. te 3632 EM
LOENEN AAN DE VECHT
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) De Muinck, Ebo, Jacques te 3632
EM LOENEN AAN DE VECHT
(54) FLEXIBLE PACKAGING
STRUCTURE WITH A BUILT-IN
OPENING AND RECLOSE
FEATURE, AND METHOD FOR
MAKING SAME
(51) B65D 85/00
(47) 11.12.2013
(31) 202009015737 U
(73) Sonoco Development, Inc. te
HARTSVILLE, SOUTH CAROLINA
29550, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 18.11.2009
(72) HEBERT, Robert, Charles te
RUXTON, MD 21204, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HUFFER, Scott, William te
HARTSVILLE, SC 29550,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
REESE, Barry, Roland te
HARTSVILLE, SC 29550,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PRIZZI, John, A. te SOUTHBURY,
CT 06488, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65D 75/58
B65D 75/56
(11) EP2170726
(21) EP08786119.1
(22) 14.07.2008
(31) 07014284
(32) 20.07.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PACK FOR CONTAINING HYGIENE
PRODUCTS
(47) 11.12.2013
(73) SCA Hygiene Products AB te 405
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(11) EP2325107
(21) EP10175777.1
(22) 08.09.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verpackung für Fußboden- oder
Deckenbelag
(47) 11.12.2013
(73) Fritz Egger GmbH & Co. OG te
3105 UNTERRADLBERG,
Oostenrijk (AT)
(72) Aufegger, Markus te 23966
WISMAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Herrmann, Eberhard te 23970
WISMAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Macala, Erich te 23970 WISMAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wolf, Ansgar te 59602 RÜTHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rehker, Stephan te 37671
HÖXTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dietz, Thorsten te 59929 BRILON,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 85/10
(11) EP2029446
(21) EP07724710.4
(22) 28.04.2007
(31) 102006028130
(72) EILERT, Diana te 68239
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BREDAHL, Gunnar te 67549
WORMS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZÖLLER, Günther te 69198
SCHRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BREITENSTEIN, Jennifer te 64673
ZWINGENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
OHLSSON, Kristin te 68526
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MARINONI, Sarah te I-22070
LURAGO MARINONE (COMO),
Italië (IT)
(32) 15.06.2006
(51) B65D 77/00
B31B 29/00
(11) EP2492216
(11) EP2246270
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KLAPPSCHACHTEL FÜR
ZIGARETTEN
(47) 11.12.2013
(73) Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te
27283 VERDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HEIN, Viktor te 27308 LUTTUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BUSE, Henry te 27374
VISSELHÖVEDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 85/32
(21) EP11155411.9
(73) Brødrene Hartmann A/S te 2820
GENTOFTE, Denemarken (DK)
(72) Buckley, Nick te WATFORD
HERTFORDSHIRE WD17 4GE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 85/804
A47J 31/36
A47J 31/00
(11) EP2431301
(21) EP11185821.3
(22) 29.04.2009
(31) 08155427
(32) 30.04.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Sealed capsule for containing
beverage ingredients and having
an inlet-side membrane
(47) 11.12.2013
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(72) Boussemart, Christophe S. te
74500 LUGRIN, Frankrijk (FR)
Yoakim, Alfred te 1806 ST-LEGIERLA CHIESAZ, Zwitserland (CH)
(51) B65D 90/00
B65D 88/12
B65D 88/02
(11) EP2050693
(21) EP08166898.0
(22) 17.10.2008
(31) 202007014613 U
(32) 17.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Container zum Lagern und/oder
Transportieren von
Gegenständen, mobile
Instandsetzungseinheit,
Verwendung eines Containers
(47) 11.12.2013
(73) CHS Spezialcontainer- Shelter
and Engineering GmbH te 28239
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lakmann, Jens te 28201 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Leopold, Carsten te 27211
BASSUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05G 1/00
E05D 7/14
E05D 11/00
E05C 9/04
E04H 1/12
B65D 90/22
B65D 88/52
(11) EP1713987
(21) EP05704747.4
(22) 24.01.2005
(31) 0400144
(32) 22.01.2004
Nummer 51/13
69
(33) Zweden
(21) EP11702916.5
(54) SAFETY CONTAINER
(22) 24.01.2011
(47) 11.12.2013
(31) 17412010
(73) CESIUM AB te 64134
KATRINEHOLM, Zweden (SE)
(32) 12.02.2010
(72) GUSTAVSSON, Jack te 641 34
KATRINEHOLM, Zweden (SE)
(54) GELENK-GLIEDERKETTE UND
FÖRDEREINRICHTUNG
(33) Zwitserland
18 december 2013
(72) FAIST, Bernd te 97199
OCHSENFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WIEHL, Michael te 97255
SONDERHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65G 47/51
(51) B65F 1/16
(47) 11.12.2013
(11) EP2451732
(11) EP1955969
(73) Ferag AG te 8340 HINWIL,
Zwitserland (CH)
(21) EP09740530.2
(72) MOSER, Tobias te CH-8637
LAUPEN, Zwitserland (CH)
(54) APPARATUS FOR HANDLING AND
ACCUMULATING ARTICLES IN A
BUFFER AREA
(21) EP07118093.9
(22) 09.10.2007
(31) 200710002867
(32) 08.02.2007
(33) China
(54) Cover Means for Trash Bin
(47) 11.12.2013
(73) Chen Sung Industrial Co. Ltd. te
TA TU HSIANG T'AI CHUNG,
Taiwan (TW)
(72) Lin, Tsong-Yow No. 57-1, Yung Ho
Street, te TAICHUNG HSIEN,
Taiwan (TW)
(51) F16H 55/48
F16H 55/30
B65G 23/06
(11) EP2181947
(21) EP09174464.9
(22) 29.10.2009
(31) 200801488
(32) 29.10.2008
(33) Denemarken
(51) B65G 1/00
(54) Replaceable multi part sprocket
wheel
(11) EP2508449
(47) 11.12.2013
(22) 06.07.2009
(47) 11.12.2013
(73) Sidel Participations te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(72) TOUITOU, Haim te F-76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
STEEBER, Dorian te F-76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(51) B65H 3/08
(11) EP2441714
(21) EP12162808.5
EP10013684.5
(22)
15.10.2010
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) Ammeraal Beltech Modular A/S te (21)
7100 VEJLE, Denemarken (DK)
(22)
02.04.2012
(72)
Westergaard
Andersen,
Kenneth
(54)
BO20110188
te 7100, VEJLE, Denemarken (DK)
08.04.2011
Hansen, Michael T. te 7100,
VEJLE, Denemarken (DK)
Italië
(47)
Machine to separate a pallet from (51) B65G 23/22
(73)
the respective load
B65G 15/56
11.12.2013
(11) EP2276685
(73) Toppy S.R.L. te 40053 BAZZANO
(BO), Italië (IT)
(21) EP09749647.5
(72) Piani, Daniele te I-40050 MONTE
SAN PIETRO (BO), Italië (IT)
Tondi, Paolo te I-41013
CASTELFRANCO EMILIA (MO),
Italië (IT)
(31) 102008024508
(51) B65G
B65G
B65G
B65G
47/66
21/14
15/26
13/071
(11) EP2243728
(22) 22.05.2009
(32) 21.05.2008
Hubsauger für eine
bogenverarbeitende Maschine,
bogenverarbeitende Maschine
11.12.2013
Protion GmbH te 72660 BEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Buschulte, Rainer, Dipl. Ing te
72660 BEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) BANDFÖRDERER
(51) G03G 15/00
B65H 7/08
B65H 5/34
(47) 11.12.2013
(11) EP2289829
(73) Interroll Holding AG te 6592
SANT' ANTONINO, Zwitserland
(CH)
(21) EP10173911.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 24.08.2010
(31) 2009195863
(22) 13.04.2010
(72) KUHN, Michael te 74889
SINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102009018163
(51) B65G 23/44
(54) Image forming apparatus
(32) 22.04.2009
(11) EP2473428
(47) 11.12.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10748085.7
(54) Förderer zum Transportieren von
Gegenständen
(22) 27.08.2010
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
(JP)
(47) 11.12.2013
(32) 01.09.2009
(21) EP10003884.3
(73) Gawronski GmbH
Industrievertretungen te 73765
NEUHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Gawronski, Seweryn te 73765
NEUHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16G 13/18
B65G 17/38
(11) EP2534077
(31) 102009040509
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 26.08.2009
(33) Japan
(72) Iwakawa, Tadashi te OHTA-KU
TOKYO, Japan (JP)
(51)
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM SPANNEN VON ENDLOS
(11)
UMLAUFENDEN FÖRDERMITTELN
(21)
(47) 11.12.2013
(22)
(73) SSI Schäfer Noell GmbH Lager(54)
und Systemtechnik te 97232
GIEBELSTADT, BONDSREPUBLIEK
(47)
DUITSLAND (DE)
B65H 19/18
B65H 16/10
EP2540649
EP11171457.2
27.06.2011
Method and arrangement in
connection with an unwinder
11.12.2013
Nummer 51/13
(73) Metso Paper Inc. te 00130
HELSINKI, Finland (FI)
(72) Föhr, Heikki te FI-04400
JÄRVENPÄÄ, Finland (FI)
(51) B65H 39/06
B65H 33/00
B43M 3/04
(11) EP2462042
(21) EP10737589.1
(22) 03.08.2010
(31) 102009035956
(32) 03.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
70
60160 MONTATAIRE, Frankrijk
(FR)
(72) ROBIN, Philippe te 60660 CIRES
LES MELLO, Frankrijk (FR)
HERROU, Eric te 60160
THIVERNY, Frankrijk (FR)
(51) B65H 85/00
B65H 5/36
(11) EP2218668
18 december 2013
d'un tel dispositif détrompeur
(47) 11.12.2013
(73) SECATOL te 86280 SAINT BENOIT,
Frankrijk (FR)
(72) Gilles, Bertrand te 86170 CISSÉ,
Frankrijk (FR)
Gilles, Pierre-André te 86000
POITIERS, Frankrijk (FR)
(21) EP10250251.5
(51) F03D 1/00
B66C 23/18
(22) 15.02.2010
(11) EP2279345
(31) 2009032879
(21) EP09732534.4
(32) 16.02.2009
(22) 23.03.2009
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG (33) Japan
ZUM BESTIMMEN EINER
(54) Feeding device and image
TEILGRUPPE EINER GRUPPE VON
recording apparatus with the
BLÄTTERN IN EINEM BLATTSTROM
feeding device
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) BÖWE SYSTEC AG te 86159
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 4678561, Japan (JP)
(72) KEIL, Christian te 86507
OBEROTTMARSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAUSER, Clemens te 86500
KUTZENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WAGENKNECHT, Volker te 86655
HARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HÖPNER, Bernd te 86159
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Samoto, Kenji te NAGOYA-SHI,
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Koga, Yuji te NAGOYA-SHI, AICHI
467-8562, Japan (JP)
(51) F16D 65/14
B66B 5/04
(11) EP1908721
(21) EP06708825.2
(22) 10.01.2006
(31) 200501675
(32) 08.07.2005
(33) Spanje
(31) 1035301
(32) 16.04.2008
(33) Nederland
(54) METHOD AND LIFT
CONSTRUCTION FOR LIFTING AND
LOWERING A BLADE OF A
WINDMILL
(47) 11.12.2013
(73) Dutch Heavy Lift Concepts B.V. te
4191 NZ GELDERMALSEN
(72) VAN BERLO, Martinus Marianus
Maria te NL-4181 DD
WAARDENBURG
VERSTEEG, Adrianus Gerardus
Maria te NL-3945 GB COTHEN
(51) F03D 1/00
B66F 11/04
B66C 23/26
(11) EP2394947
(21) EP11169549.0
(22) 10.06.2011
(54) MECHANISM FOR DETECTING
(31) 2004871
OVERSPEED IN LIFTING
APPARATUSES, OVERSPEED
(32) 10.06.2010
EP2517995
PREVENTION SAFETY ACTUATION (33) Nederland
EP12163667.4
DEVICE AND LIFTING APPARATUS
(54) Platform for wind turbine
11.04.2012
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
102011018859
(73) ORONA, S. COOP. te 20120
(73) Special Blade Service B.V. te
28.04.2011
HERNANI (GUIPUZCOA), Spanje
7535 ZL ENSCHEDE
(ES)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
Besselink, Mikel Hendrikus Jozef
(72) MADOZ MICHAUS, Miguel Angel
Falzmaschine mit
te 7615 PC HABRINKHOEK
te E-20120 HERNANI
Transportvorrichtung
Oostenbrink, Marco Johannes
(GUIPUZCOA),
Spanje
(ES)
11.12.2013
Bernardus te 7535 ZL ENSCHEDE
ALONSO MARITXALAR, Anartz te
Reineke, Gerhard te 33100
Heidelberger Druckmaschinen AG
E-20120 HERNANI (GUIPUZCOA),
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
te 69115 HEIDELBERG,
Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MARTINEZ NOGUERA, Félix te E(DE)
20500 ARRASATE-MONDRAGON
(51) B67B 3/26
(51) B65H 45/18
B65H 45/14
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) Belmann, Markus te 70806
KORNWESTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B66C 1/66
(11) EP2212235
(11) EP2573037
(21) EP09744590.2
(51) B65H 45/16
(21) EP12290291.9
(22) 10.07.2009
(22) 05.09.2012
(31) 102008044696
(31) 1102693
(32) 28.08.2008
(32) 06.09.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Frankrijk
(54) Vorrichtung zum Verschliessen
von Behältern
(11) EP2492229
(21) EP12305208.6
(22) 22.02.2012
(31) 1151431
(32) 22.02.2011
(33) Frankrijk
(54) Plieuse
(47) 11.12.2013
(73) Goss International France te
(GUIPUZCOA), Spanje (ES)
(54) Dispositif détrompeur pour
l'accrochage de moyens
permettant le levage d'objets
particulièrement lourds et
encombrants, en vue de leur
déplacement, et objets équipés
B67B 3/06
(47) 11.12.2013
(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HECKTOR, Jan Peter te 56191
Nummer 51/13
WEITERSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B67C 9/00
B67B 7/86
B65D 47/10
B65D 47/06
(11) EP2247507
(21) EP08805082.8
(22) 06.10.2008
(31) 102008012973
(32) 06.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SYSTEM ZUM NACHFÜLLEN VON
FLIEß- ODER SCHÜTTFÄHIGEN
WASCH- ODER
REINIGUNGSMITTELN
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
71
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(DE)
(73) Itw Automotive Products GmbH te (51) H01L 31/0232
58636 ISERLOHN,
H01L 31/0203
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H01L 27/146
(DE)
H01L 23/08
B81C 1/00
(72) GRAMSS, Rainer te 29690
BUCHHOLZ ALLER,
(11) EP1869705
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06724182.8
(DE)
(22) 10.04.2006
(51) B67D 7/84
(31) 102005016751
B67D 7/06
(32) 11.04.2005
B67D 7/04
(11) EP2488442
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP09740879.3
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
GEHÄUSTER ELEKTRONISCHER
BAUELEMENTE UND GEHÄUSTES
ELEKTRONISCHES BAUELEMENT
(22) 16.10.2009
(54) KIT OF PARTS FOR A MODULE
HAVING A NOZZLE BOOT AND A
FUEL DISPENSING UNIT HAVING A (47) 11.12.2013
11.12.2013
(73) Schott AG te 55122 MAINZ,
NOZZLE MODULE ASSEMBLED
Henkel AG & Co. KGaA te 40589
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WITH SUCH A KIT OF PARTS
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (47) 11.12.2013
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72)
LEIB, Jürgen te 85354 FREISING,
(73) Dresser Wayne AB te 202 15
MÜHLHAUSEN, Hans-Georg te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MALMÖ, Zweden (SE)
40597 DÜSSELDORF,
(DE)
(72)
BIRKLER,
Annika
te
S-211
28
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MUND, Dietrich te 84101
MALMÖ, Zweden (SE)
(DE)
OBERSÜSSBACH,
BURNETT, Kevin te AUSTIN,
RAHAL, Kamel te 40595
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TEXAS 78728, Verenigde Staten
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(DE)
van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51)
H01L 37/00
DE LA PORT, Paul te AUSTIN,
BARTHEL, Wolfgang te 40764
H01L 35/34
TEXAS
78728,
Verenigde
Staten
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
G01J 1/02
van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
G01F 1/692
HELGESSON, Hanna te S-212 18
B67D 3/00
C23C 16/56
MALMÖ, Zweden (SE)
B67D 1/08
C23C 16/40
LARSSON, Bengt I te S-274 53
B81C 1/00
SKIVARP, Zweden (SE)
EP2129617
NEGLEY,
Scott
te
AUSTIN,
TEXAS
(11)
EP2001062
EP08706895.3
78728, Verenigde Staten van
(21) EP07740161.0
19.02.2008
Amerika (US)
THOMAS, Neil te AUSTIN, TEXAS (22) 28.03.2007
202007002623 U
78728, Verenigde Staten van
(31) 2006087090
22.02.2007
Amerika (US)
(32) 28.03.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H02N 1/00
(33) Japan
GETRÄNKESPENDER MIT
B81B 3/00
GEKÜHLTEM GEHÄUSE FÜR
(54) METHOD FOR MANUFACTURING A
WENIGSTENS EINE "BAG-IN-BOX" (11) EP2318303
MEMBRANE STRUCTURE
GETRÄNKEVERPACKUNG
ELEMENT
(21) EP09779758.3
(47) 11.12.2013
(22) 15.06.2009
(47) 11.12.2013
(73) SQUELL Produktion und Handel
GmbH te 68766 HOCKENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102008040854
(73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho
(Kobe Steel, Ltd.) te KOBE-SHI,
HYOGO 651-8585, Japan (JP)
(32) 30.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
(54) MIKROMECHANISCHE STRUKTUR
(72) SAMSON, Rainer te 48147
SOWIE VERFAHREN ZUM
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
EINSTELLEN DER
DUITSLAND (DE)
ARBEITSSPALTBREITE EINER
ROY, Amit te 26871 PAPENBURG,
MIKROMECHANISCHEN STRUKTUR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.12.2013
(51)
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
(51) F16K 3/26
(11)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
B67D 3/04
(21)
DUITSLAND (DE)
(11) EP2352695
(22)
(72)
FRIEDRICH,
Thomas
te
72513
(21) EP09740994.0
HETTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(31)
(22) 15.10.2009
DUITSLAND (DE)
(32)
MEISEL, Daniel, Christoph te
(31) 102008052277
(33)
71665 VAIHINGEN AN DER ENZ,
(32) 18.10.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RAUDZIS, Carsten te 72636
(54) A DISPENSING VALVE
(47)
FRICKENHAUSEN,
ARRANGEMENT FOR A
(73)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CONTAINER
HIRANO, Takayuki te KOBE-SHI,
HYOGO 651-2271, Japan (JP)
KAWAKAMI, Nobuyuki te KOBESHI, HYOGO 651-2271, Japan (JP)
KANNAKA, Masato te KOBE-SHI,
HYOGO 651-2271, Japan (JP)
C01B 7/04
EP2414283
EP10710046.3
25.03.2010
09156626
30.03.2009
Europees Octrooi Bureau
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON CHLOR
11.12.2013
BASF SE te 67056
Nummer 51/13
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KARCHES, Martin te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BACHMANN, Kati te 68309
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SESING, Martin te 67165
WALDSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RUMPF, Bernd te 68766
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ODENWALD, Oliver te 69234
DIELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SEIDEMANN, Lothar te 67346
SPEYER, België (BE)
72
18 december 2013
(32) 16.10.2008
(11) EP2527305
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP12180309.2
(54) WATER PURIFICATION APPARATUS (22) 30.10.2009
AND METHOD
(31) 262800
(47) 11.12.2013
(32) 31.10.2008
(73) VWS (UK) Limited te MARLOW
(33) Verenigde Staten van Amerika
BUCKS SL7 1YL, GROOT
(54) Glass sheet separating device
BRITTANNIË (GB)
(22) 05.05.2010
(72) UNDERWOOD, Lee te HAZLEMERE (47) 11.12.2013
(73) Corning Incorporated te
HIGH WYCOMBE HP15 7JS,
CORNING, NEW YORK 14831,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
DOBSON, Matthew te
(US)
WALLINGFORD OXFORDSHIRE
OX10 7BA, GROOT BRITTANNIË
(72) Demartino, Steven, E te PAINTED
(GB)
POST, NY 14870, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C02F 1/28
Jospeh, Michael, A., II te
B01D 35/30
CORNING, NY 14830, Verenigde
(11) EP1658236
Staten van Amerika (US)
(21) EP04782533.6
(51) C03B 37/018
(22) 27.08.2004
(11) EP2279984
(31) 498548 P
(21) EP10171008.5
889874
(22) 28.07.2010
(32) 28.08.2003
(54) Process for purifying silicon
source material by high gravity
roating packed beds
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 30.07.2009
(11) EP1874689
(31) 705295
(22) 20.12.2009
(21) EP05736193.3
(32) 12.02.2010
(22) 22.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 20080846
200820728 U
(54) MINERAL SALT GEL
COMPOSITIONS
(54) Gob scoop for a glassware
manufacturing machine
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) R & H Minerals B.V. te 9642 JX
VEENDAM
(73) Emhart Glass S.A. te 6330 CHAM,
(54) Capsules for concrete from a fiber
Zwitserland (CH)
and ice and method of their
(72) McDermott, Braden A. te WEST
production
HARTFORD, CT 06110, Verenigde
(47)
11.12.2013
Staten van Amerika (US)
Simon, Jonathan S. te PLEASANT (73) Centrum dopravniho vyzkumu,
v.v.i. te 636 00 BRNO, Tsjechië
VALLEY, CT 06063, Verenigde
(CZ)
Staten van Amerika (US)
Ding, Xu te WEST HARTFORD, CT (72) Pospisil, Karel te 616 00 BRNO,
06107, Verenigde Staten van
Tsjechië (CZ)
Amerika (US)
(51) C04B 28/12
(51) C03B 33/07
C04B 28/06
C03B 33/033
C04B 22/06
C03B 33/023
(11) EP2181973
C03B 33/02
(51) C01B 33/107
(11) EP2385017
(21) EP10004757.0
13.07.2004
(31) 1037164
(33) Nederland
(54) WATER TREATMENT CARTRIDGE
(54) A method for manufacturing a
AND PROCESS RELATED THERETO
primary preform for optical fibres
(73) Su, Shyang te TAIPEI CITY 10646,
(47) 11.12.2013
Taiwan (TW)
(47) 11.12.2013
Su, Yiheng te TAIPEI CITY 10646, (73) Pur Water Purification Products,
(73) Draka Comteq B.V. te 1083 HJ
Taiwan (TW)
Inc. te EL PASO, TX 79912,
AMSTERDAM
Vukelic, Michael te HSINCHU CITY
Verenigde Staten van Amerika
(72)
Hartsuiker, Johannes Antoon te
300, Taiwan (TW)
(US)
5624 KL EINDHOVEN
(72) Su, Shyang te TAIPEI CITY 10646, (72) NA, Henry, Cheng te CINCINNATI,
Milicevic, Igor te 5707 PW
Taiwan (TW)
OHIO 45215, Verenigde Staten
HELMOND
Su, Yiheng te TAIPEI CITY 10646,
van Amerika (US)
van Stralen, Mattheus Jacobus
Taiwan (TW)
FUNK, Joseph, T te ST. PAUL,
Nicolaas te 5036 ST TILBURG
Vukelic, Michael te HSINCHU CITY
MINNESOTA 55105, Verenigde
Kuijpers, Eric Aloysius te 5629 JB
300, Taiwan (TW)
Staten van Amerika (US)
EINDHOVEN
(51) C01F 5/30
(51) C03B 7/16
(51) C04B 18/02
C01B 9/02
C04B 14/38
(11) EP2360124
A61Q 19/00
(11) EP2206692
(21) EP11153753.6
A61K 8/20
A61K 33/14
(21) EP09015767.8
(22) 08.02.2011
(47) 11.12.2013
(72) HOOIVELD, Lambert te NL-9642
JX VEENDAM
JANSE, David-Jan te NL-9641 PA
GIETEN
(51) C02F
C02F
C02F
C02F
C02F
9/00
103/02
1/42
1/32
1/00
(11) EP2356075
(21) EP09744182.8
(22) 14.10.2009
(31) 0818920
C03B 21/04
(32) 29.12.2008
29.12.2008
(33) Tsjechië
Tsjechië
(21) EP08425695.7
Nummer 51/13
(22) 29.10.2008
(54) Powdered preparation for making
mortars for plastering and filling
chases
(47) 11.12.2013
(73) Tassullo S.p.A. te 38010
TASSULLO (TN), Italië (IT)
(72) Odorizzi, Stefano te 38010
TASSULLO (TRENTO), Italië (IT)
Dalpiaz, Michele te 38010
TASSULLO (TRENTO), Italië (IT)
73
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAGEN, Christian te 49448
LEMFÖRDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEBERFINGER, Marcus te 49124
GEORGSMARIENHÜTTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C04B 28/18
C04B 28/12
C04B 28/10
(51) C04B 28/02
C04B 22/14
(11) EP2263985
(11) EP1871720
(22) 16.06.2010
(21) EP06724138.0
(22) 07.04.2006
(31) 05007769
(32) 08.04.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES HYDRAULISCHEN
BINDEMITTELS
(47) 11.12.2013
(73) Sachtleben Pigment GmbH te
47829 KREFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kehrmann, Alexander te 46509
XANTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) AUER, Gerhard te 47800
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LAUBACH, Benno te 47809
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VÖSSING, Michael te 44866
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E02B 3/14
E02B 3/12
C09J 175/04
C09D 175/04
C08G 18/38
C08G 18/28
C08G 18/12
C08G 18/10
C04B 41/48
C04B 26/16
C04B 26/14
(11) EP2350156
(21) EP09736917.7
(22) 14.10.2009
(31) 08166887
(32) 17.10.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUM BESCHICHTEN,
VERKLEBEN UND VERBINDEN
MINERALISCHER OBERFLÄCHEN
(21) EP10166116.3
(31) 0954049
(32) 16.06.2009
(33) Frankrijk
(54) Matériau composite de
construction incorporant de la
chenevotte de chanvre
(47) 11.12.2013
(73) SEIREN CO., LTD. te FUKUI-SHI,
FUKUI-KEN 918-8560, Japan (JP)
(72) ITO, Yoshikatsu te FUKUI-SHI,
FUKUI 9188560, Japan (JP)
(51 C07D 487/22
)
C06B 25/34
C06B 21/00
(11 EP2483222
)
(21 EP10771799.3
)
(22 28.09.2010
)
(31 0956736
)
(32 29.09.2009
)
(33 Frankrijk
)
(54 SUSPENSIONS DE CRISTAUX
)
D'HEXANITROHEXAAZAISOWURTZITANE
(73) Euraval te 64230 LESCAR,
, OBTENTION DESDITES SUSPENSIONS
Frankrijk (FR)
ET FABRICATION D'OBJETS
Université Paul Sabatier Toulouse
PYROTECHNIQUES.
III te 31062 TOULOUSE CEDEX 9, (47 11.12.2013
Frankrijk (FR)
)
(47) 11.12.2013
(72) Gazagnes, Eric te 31570, LANTA,
Frankrijk (FR)
Magniont, Camille te 31077,
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Escadeillas, Gilles te 31280,
AIGREFEUILLE, Frankrijk (FR)
(51) C04B 35/58
(11) EP2344428
(73 Eurenco te 75009 PARIS, Frankrijk (FR)
)
HERAKLES te 33185 LE HAILLAN,
Frankrijk (FR)
(72 MUSCATELLI, Florent te 91710 VERT LE
)
PETIT, Frankrijk (FR)
LESCOP, Philippe te 91710 VERT LE
PETIT, Frankrijk (FR)
(21) EP09822278.9
(51) C06B 47/14
C06B 23/00
(22) 21.10.2009
(11) EP2396288
(31) 0802257
(21) EP10801092.7
(32) 22.10.2008
(22) 21.10.2010
(33) Zweden
(31) 200907945
(54) MOLYBDENUM SILICIDE
COMPOSITE MATERIAL
(32) 12.11.2009
(47) 11.12.2013
(54) USE OF A SENSITIZING
COMPOSITION FOR AN EXPLOSIVE
(73) Sandvik Intellectual Property AB
te 811 81 SANDVIKEN, Zweden
(SE)
(72) SUNDBERG, Mats te S-722 46
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
Ström, Erik te S-725 91
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(51) C09D 11/00
C04B 41/89
C04B 41/86
C03C 8/16
C03C 17/00
B41M 5/52
(11) EP1921055
(21) EP06781766.8
(47) 11.12.2013
(22) 27.07.2006
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2005234365
(72) ALEMDAROGLU, Fikri Emrah te
49448 STEMSHORN,
18 december 2013
(32) 12.08.2005
(33) Japan
(54) METHOD FOR INK JET PRINTING
ON INORGANIC SUBSTRATE
(33) Zuid-Afrika
(47) 11.12.2013
(73) AEL MINING SERVICES LIMITED te
2196 JOHANNESBURG, ZuidAfrika (ZA)
(72) VERMAAK, Charl te 2196
SANDTON, Zuid-Afrika (ZA)
(51) C07F 3/06
C07F 3/02
C07F 1/08
C07F 1/02
C07C 215/76
C07B 53/00
(11) EP2235023
(21) EP08808147.6
(22) 30.07.2008
(31) CH02622008
(32) 31.01.2008
(33) India
(54) AN EFFICIENT PROCESS TO
INDUCE ENANTIOSELECTIVITY IN
Nummer 51/13
PROCARBONYL COMPOUNDS
(47) 11.12.2013
(73) Laurus Labs Private Limited te
HYDERABAD 500034 AP, India
(IN)
Narayana, Chava Satya te
HYDERABAD 500 082, India (IN)
(72) NARAYANA, Chava, Satya te
HYDERABAD 500 082, India (IN)
BABU, Bollu, Ravindra te
HYDERABAD 500 082, India (IN)
74
C01B 3/24
B01J 23/89
(11) EP1828085
(21) EP05855731.5
(22) 23.12.2005
(31) 638533 P
(32) 23.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C07C 1/20
(54) THERMO-NEUTRAL REFORMING
OF PETROLEUM-BASED LIQUID
HYDROCARBONS
(11) EP1687245
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(21) EP10765661.3
(22) 06.09.2010
(31) DE18422009
(32) 07.09.2009
(33) India
(54) PROCESS FOR PREPARATION OF
PURE ALKYL ESTERS FROM
ALKALI METAL SALT OF
CARBOXYLIC ACID
(47) 11.12.2013
(73) Council of Scientific & Industrial
Research te NEW DELHI 110 001,
India (IN)
(73) Saudi Arabian Oil Company te
DHAHRAN 31311, Saoedi-Arabië (72) BARVE, Prashant, Purushottam te
MAHARASHTRA, India (IN)
(SA)
KULKARNI, Bhaskar, Dattatraya te
720505
King Fahd University of Petroleum
MAHARASHTRA, India (IN)
and Minerals te DHAHRAN,
24.11.2003
GUPTE, Milind, Yashwant te
31261,
Saoedi-Arabië
(SA)
Verenigde Staten van Amerika
MAHARASHTRA, India (IN)
(72) INUI, Tomoyuki, KING Fahd
NENE, Sanjay, Narayan te
RECYCLING OXYGENATE-RICH
U.Petrol.& Mineral House te
MAHARASHTRA, India (IN)
STREAMS IN OXYGENATE-TODHAHRAN, 31261, Saoedi-Arabië
SHINDE, Ravindra, William te
OLEFIN PROCESSES
(SA)
MAHARASHTRA, India (IN)
11.12.2013
DABBOUSI, Bashir O., King Faud
U.Petrol.&Mineral H te DHAHRAN, (51) C07D 257/04
ExxonMobil Chemical Patents Inc.
C07D 249/12
31311, Saoedi-Arabië (SA)
te BAYTOWN, TX 77520-2101,
C07D 249/04
SHAKEEL, Ahmed te DHAHRAN Verenigde Staten van Amerika
C07C 215/08
31261, Saoedi-Arabië (SA)
(US)
C07C 213/10
AL-MUHAISH, Fahad Ibrahim te
KUECHLER, Keith, H. te
B01D 53/78
AL-KHOBAR,
31952,
SaoediFRIENDSWOOD, TX 77546,
B01D 53/62
Arabië
(SA)
Verenigde Staten van Amerika
B01D 53/14
SIDDIQUI, Mohammed Abdul te
(US)
KFUPM
CAMPUS,
DHAHRAN,
(11)
EP2459518
BRINEN, Jeffrey, L. te LEAGUE
Saoedi-Arabië (SA)
CITY, TX 77573, Verenigde Staten
(21) EP10734192.7
van Amerika (US)
(51) C07C 57/52
(22) 06.07.2010
LATTNER, James, R. te
C07C 51/487
(31) 0903812
SEABROOK, TX 77586, Verenigde
C07C 229/26
Staten van Amerika (US)
(32) 31.07.2009
C07B 57/00
GAWLIK, Allen, S. te HOUSTON,
(33) Frankrijk
(11) EP1961728
TX 77059, Verenigde Staten van
(54) SOLUTION ABSORBANTE
(21) EP06834835.8
Amerika (US)
CONTENANT UN INHIBITEUR DE
(22) 15.12.2006
C10G 3/00
DEGRADATION DERIVE D'UN
(31) 2005362862
C07C 1/24
TRIAZOLE OU D'UN TETRAZOLE
2006162220
C07C 1/22
ET PROCEDE D'ABSORPTION DE
(32) 16.12.2005
COMPOSES ACIDES CONTENUS
EP2069268
12.06.2006
DANS UN EFFLUENT GAZEUX
EP07824013.2
(21) EP04785116.7
(22) 24.09.2004
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 04.10.2007
(31) 06255162
(32) 06.10.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Japan
Japan
(54) METHOD FOR PRODUCING
OPTICALLY ACTIVE (4E)-5CHLORO-2-ISOPROPYL-4PENTENOIC ACID OR BASIC
AMINO ACID SALT THEREOF
(47) 11.12.2013
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
(72) CARRETTE, Pierre-Louis te F69005 LYON, Frankrijk (FR)
(54) PROCESS FOR HYDROGENATION
DELFORT, Bruno te F-75005
OF CARBOXYLIC ACIDS AND
PARIS, Frankrijk (FR)
DERIVATIVES TO HYDROCARBONS (47) 11.12.2013
(73)
Asahi
Glass
Company,
Limited
te
(47) 11.12.2013
(51) C09D 11/00
CHIYODA-KU TOKYO 100-8405,
C08F 20/00
(73) BP Oil International Limited te
Japan (JP)
C08F 2/50
SUNBURY ON THAMES
C07D 295/14
(72) MAKINO, Mayumi te TOKYO 100MIDDLESEX TW16 7BP, GROOT
C07D 295/10
8405, Japan (JP)
BRITTANNIË (GB)
C07C 229/12
SAKATA,
Kazuhisa
te
TOKYO
100(72) GUDDE, Nicholas, John te SURREY
8405,
Japan
(JP)
(11)
EP2450344
GU20 6PL, GROOT BRITTANNIË
MATSUMURA, Yasushi te TOKYO
(GB)
(21) EP10794097.5
100-8405, Japan (JP)
TOWNSEND, James, Adam te
(22) 28.06.2010
QUEENSLAND 4060, Australië
(51) C07C 69/88
(31) 2009153604
(AU)
C07C 69/78
(51) C07C
C01B
C01B
C01B
27/00
31/18
3/40
3/38
C07C 69/68
C07C 69/14
C07C 67/08
(11) EP2470494
(32) 29.06.2009
(33) Japan
(54) MICHAEL ADDITION REACTION
PRODUCT AND ACTIVE ENERGY
Nummer 51/13
75
RAY-CURABLE COMPOSITION
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KERNS, Edward, H. te SKILLMAN,
NJ 08558, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PIATNITSKI, Evgueni, Lvovich te
CONSHOHOCKEN, PA 19428,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 11.12.2013
(73) DIC Corporation te TOKYO 1748520, Japan (JP)
(72) KUTZNER, Fabian te BERLIN
13043, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GAUDL, Kai-Uwe te BERLIN
13043, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SAKURAI, Yoshinobu te SAKURASHI CHIBA 285-8668, Japan (JP)
OKUDA, Tatsushi te TOKYO 1748520, Japan (JP)
(51) C07D 207/04
C07C 237/24
A61K 31/165
(11) EP1951660
(21) EP06809114.9
18 december 2013
(22) 08.06.2010
(31) 2009138049
(32) 09.06.2009
(33) Japan
(54) METHOD FOR PRODUCING 4SUBSTITUTED BENZOTHIOAMIDE
DERIVATIVE
(47) 11.12.2013
(73) Teijin Pharma Limited te TOKYO
100-0013, Japan (JP)
(72) SUGIURA, Satoshi te IWAKUNI-SHI
YAMAGUCHI 740-0014, Japan (JP)
(51) C07C 49/215
C07C 229/22
(22) 16.10.2006
(51) G03C 1/00
C07C 409/22
(11) EP2360141
(31) 730996 P
(11) EP2389359
(32) 27.10.2005
(21) EP10756762.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 24.03.2010
(31) 200810195331
(54) HISTAMINE-3 RECEPTOR
ANTAGONISTS
(31) 409738
(32) 13.10.2008
(47) 11.12.2013
(33) China
(73) Pfizer Products Inc. te GROTON,
CT 06340, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP09820186.6
(22) 09.10.2009
(54) A PREPARATION METHOD OF
HIGH-PURITY L-CARNITINE
(47) 11.12.2013
(72)
(73) Changzhou Multiple Dimension
Institute Of Industry Technology
Co., Ltd. te JIANGSU 213022,
China (CN)
(72) GU, Shuhua te JIANGSU 213022,
China (CN)
WANG, Xuecheng te JIANGSU
213022, China (CN)
LI, Qingyi te JIANGSU 213022,
China (CN)
(51) C07D 233/02
C07D 207/50
C07D 207/16
C07C 233/81
A61P 9/00
A61K 31/4166
A61K 31/4015
(11) EP1966130
(21) EP06849152.1
(22) 21.12.2006
(31) 753628 P
(32) 23.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODIFIED LYSINE-MIMETIC
COMPOUNDS
(47) 11.12.2013
(73) Zealand Pharma A/S te 2600
GLOSTRUP, Denemarken (DK)
(72) LARSEN, Bjarne, Due te DK-4000
ROSKILDE, Denemarken (DK)
PETERSEN, Jorgen, Soberg te DK3150 HELLEBAEK, Denemarken
(DK)
HAUGAN, Ketil, Jorgen te DK-3550
SLANGERUP, Denemarken (DK)
BUTERA, John, A. te
CLARKSBURG, NJ 08510,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HENNAN, James, K. te
HARLEYSVILLE, PA 19438,
(51)
(11)
(21)
(22)
(32) 24.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SELF-FORMING TOP ANTIREFLECTIVE COATING
COMPOSITIONS AND,
WAGER, Travis, T. te GROTON, CT
PHOTORESIST MIXTURES AND
06340, Verenigde Staten van
METHOD OF IMAGING USING
Amerika (US)
SAME
CHANDRASEKARAN,
(47)
11.12.2013
Ramalakshmi, Yegna te GROTON,
CT 06340, Verenigde Staten van (73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
Amerika (US)
10504, Verenigde Staten van
BUTLER, Todd, William te
Amerika (US)
GROTON, CT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HUANG, Wu-Song te BREWSTER
NY 10509, Verenigde Staten van
C08K 5/42
Amerika (US)
C08K 5/372
POPOVA, Irene te BEACON NY
C08K 5/36
12508, Verenigde Staten van
C08K 5/00
Amerika (US)
C07C 323/52
VARANASI, Pushkara, Rao te
C07C 323/29
POUGHKEEPSIE NY 12603,
C07C 317/44
Verenigde Staten van Amerika
C07C 317/28
(US)
EP1934278
VYKLICKY, Libor te YORKTOWN
EP06806914.5
HEIGHTS NY 10598, Verenigde
Staten van Amerika (US)
02.10.2006
(51) C07D 409/04
C07D 405/12
C07D 405/04
Europees Octrooi Bureau
C07D 403/12
NON-STAINING ANTIDEGRADANTS
C07D 401/12
FOR VULCANIZED ELASTOMERS
C07D 207/34
A61P 31/10
11.12.2013
A61K 31/4025
BASF SE te 67056
A61K 31/40
LUDWIGSHAFEN,
(11)
EP2483242
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP10763676.3
(31) 05109439
(32) 11.10.2005
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) GERSTER, Michèle te 4102
BINNINGEN, Zwitserland (CH)
MEIER, Hans-Rudolf te 4125
RIEHEN, Zwitserland (CH)
KNOBLOCH, Gerrit te 4312
MAGDEN, Zwitserland (CH)
ROTA-GRAZIOSI, Pierre te 68100
MULHOUSE, Frankrijk (FR)
(51) C07C 327/48
(11) EP2441752
(21) EP10786263.3
(22) 01.10.2010
(31) 09382193
(32) 02.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) New histone deacetylase
inhibitors based simultaneously
on trisubstituted 1h-pyrroles and
aromatic and heteroaromatic
spacers
(47) 11.12.2013
(73) Ikerchem, S.L. te 20009
Nummer 51/13
76
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Spanje (ES)
(54) PROCESSES FOR THE
Universidad Del Pais Vasco-Euskal
PREPARATION OF 2-(1Herriko Unibertsitatea te 48940
PHENYLETHYL) ISOINDOLIN-1LEIOA (BIZKAIA), Spanje (ES)
ONE COMPOUNDS
(72) COSSÍO MORA,Fernando Pedro te (47) 11.12.2013
E-20018 DONOSTIA - SAN
(73) Celgene Corporation te SUMMIT,
SEBASTIAN, Spanje (ES)
NJ 07901, Verenigde Staten van
ZUBIA OLASCOAGA, Aizpea te EAmerika (US)
20009 DONOSTIA - SAN
(72) FRANK, Anthony, J. te EASTON, PA
SEBASTIÁN, Spanje (ES)
18045, Verenigde Staten van
VARA SALAZAR, Yosu Ion te EAmerika (US)
20009 DONOSTIA - SAN
MAN, Hon-Wah te PRINCETON, NJ
SEBASTIÁN, Spanje (ES)
08540, Verenigde Staten van
SAN SEBASTIÁN LARZABAL, Eider
Amerika (US)
te E-20009 DONOSTIA - SAN
GE, Chuangseng te BELLE MEAD,
SEBASTIÁN, Spanje (ES)
NJ 08502, Verenigde Staten van
OTAEGUI ANSA, Dorleta te EAmerika (US)
20009 DONOSTIA - SAN
SAINDAINE, Manohar te
SEBASTIÁN, Spanje (ES)
MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852,
MASDEU MARGALEF, María del
Verenigde Staten van Amerika
Carmen te E-20018 DONOSTIA (US)
SAN SEBASTIAN, Spanje (ES)
ALDABA ARÉVALO, Eneko te E(51) C07D 471/04
20009 DONOSTIA - SAN
C07D 417/04
SEBASTIÁN, Spanje (ES)
C07D 405/12
(51) C07D 487/04
C07D 471/04
C07D 403/14
C07D 403/12
C07D 401/14
C07D 401/06
C07D 209/18
A61P 31/18
A61K 31/5377
A61K 31/496
(11) EP1575493
(21) EP03737068.1
(22) 12.06.2003
C07D 401/10
C07D 401/04
C07D 217/16
C07D 217/14
A61P 3/14
A61P 19/10
A61P 19/08
A61K 31/675
A61K 31/5377
A61K 31/496
A61K 31/4725
A61K 31/472
A61K 31/4545
A61K 31/4375
(31) 390195 P
(11) EP2418203
(32) 20.06.2002
(21) EP10761614.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.03.2010
(54) INDOLE, AZAINDOLE AND
RELATED HETEROCYCLIC
SULFONYLUREIDO PIPERAZINE
DERIVATIVES
(31) 2009091671
(47) 11.12.2013
(32) 06.04.2009
(33) Japan
(54) CYCLIC COMPOUND HAVING
SUBSTITUTED PHENYL GROUP
18 december 2013
(32) 11.07.2007
(33) Italië
(54) NEW LIGANDS OF THE
BENZO[H]QUINOLINE CLASS AND
TRANSITION METAL COMPLEXES
CONTAINING THEM AND USE OF
SAID COMPLEXES AS CATALYST
(47) 11.12.2013
(73) Universita' Degli Studi di Udine te
33100 UDINE, Italië (IT)
(72) RIGO, Pierluigi te I-33100 UDINE,
Italië (IT)
BARATTA, Walter te I-33100
UDINE, Italië (IT)
SIEGA, Katia te I-33018 TARVISIO,
Italië (IT)
CHELUCCI, Giorgio Adolfo te I07100 SASSARI, Italië (IT)
BALLICO, Maurizio te I-33100
UDINE, Italië (IT)
MAGNOLIA, Santo te I-33100
UDINE, Italië (IT)
(51) C07D 231/56
A61P 9/12
A61P 9/10
A61P 9/00
A61P 7/12
A61P 7/10
A61P 5/00
A61P 3/10
A61P 3/06
A61P 25/18
A61P 25/16
A61P 25/14
A61P 19/10
A61P 15/08
A61P 15/00
A61P 11/08
A61P 1/04
A61K 31/437
A61K 31/433
A61K 31/428
A61K 31/416
(11) EP2141150
(21) EP08752094.6
(22) 25.04.2008
(31) 2007117676
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
(32) 26.04.2007
(47) 11.12.2013
PRINCETON NJ 08543-4000,
(33) Japan
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
Verenigde Staten van Amerika
(54) BICYCLIC COMPOUND AND
te CHUO-KU TOKYO 103-8426,
(US)
PHARMACEUTICAL USE THEREOF
Japan
(JP)
(72) KADOW, John, F. te
(47) 11.12.2013
(72) KANNO, Osamu te SHINAGAWAWALLINGFORD, CT 06492,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
REGUEIRO-REN, Alicia te
MIDDLETOWN, CT 06457,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
XUE, Qiufen, May te NEWBURY
PARK, CA 91320, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 209/48
C07D 209/46
(11) EP2486012
(21) EP10765556.5
(22) 08.10.2010
(31) 250421 P
(32) 09.10.2009
KU TOKYO 140-8710, Japan (JP)
(73) Takeda Pharmaceutical Company
NAKAJIMA, Katsuyoshi te
Limited te OSAKA 541-0045,
SHINAGAWA-KU TOKYO 140-8710,
Japan (JP)
Japan (JP)
(72) KOIKE, Tatsuki te OSAKA-SHI
AOKI, Kazumasa te SHINAGAWAOSAKA 532-8686, Japan (JP)
KU TOKYO 140-8710, Japan (JP)
TAKAI, Takafumi te OSAKA-SHI
NAITO, Satoru te SHINAGAWA-KU
OSAKA 532-8686, Japan (JP)
TOKYO 140-8710, Japan (JP)
HOASHI, Yasutaka te OSAKA-SHI
HIRANO, Shimpei te SHINAGAWAOSAKA 532-8686, Japan (JP)
KU TOKYO 140-8710, Japan (JP)
(51) C07D 233/60
(51) C07F 15/00
(11) EP2430001
C07D 221/10
(21) EP10716974.0
(11) EP2178843
(22) 28.04.2010
(21) EP08786060.7
(22) 11.07.2008
(31) PD20070237
(31) 432660
(32) 29.04.2009
Nummer 51/13
77
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) METHODS FOR THE PREPARATION
OF AMPHIPHILIC NITROGEN
(72) GROSS, Steffen te 67063
CONTAINING IMIDAZOLINIUM
LUDWIGSHAFEN,
DERIVATIVE COMPOUNDS
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.12.2013
KÖRBER, Karsten te 69214
(73) Juvaris Biotherapeutics, Inc. te
EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK
BURLINGAME, CA 94010,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
VON DEYN, Wolfgang te 67435
(US)
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
(72) YU, Cheng-Sein te CHESTERFIELD
DUITSLAND (DE)
MISSOURI 63017, Verenigde
KAISER, Florian te 68167
Staten van Amerika (US)
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
BUSSEY, Lee, B. te SAN MATEO
DUITSLAND (DE)
CALIFORNIA 94402, Verenigde
DESHMUKH, Prashant te 68163
Staten van Amerika (US)
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 491/00
DICKHAUT, Joachim te 69121
C07D 487/00
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
C07D 471/00
DUITSLAND (DE)
C07D 239/00
BANDUR, Nina, Gertrud te 68167
A61K 31/505
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
A01N 43/54
DUITSLAND (DE)
(11) EP1773345
NARINE, Arun te 68161
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP05764335.5
DUITSLAND (DE)
(22) 29.06.2005
POHLMAN, Matthias te 67251
(31) 584795 P
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 30.06.2004
PUHL, Michael te 69493
(33) Verenigde Staten van Amerika
HIRSCHBERG, BONDSREPUBLIEK
(54) NON-IMIDAZOLE TERTIARY
DUITSLAND (DE)
AMINES AS HISTAMINE 3
THOMPSON, Sarah te RALEIGH,
RECEPTOR INHIBITORS FOR THE
NORTH CAROLINA 27603,
TREATMENT OF COGNITIVE AND
Verenigde Staten van Amerika
SLEEP DISORDERS, OBESITY AND
(US)
OTHER CNS DISORDERS
EBUENGA, Cecille te LOS BANOS
(47) 11.12.2013
LAGUNA, Filippijnen (PH)
ANSPAUGH, Douglas, D. te APEX,
(73) Athersys, Inc. te CLEVELAND, OH
NORTH CAROLINA 27502,
44115-2634, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(US)
(72) BENNANI, Youssef, L. te SHAKER
CULBERTSON, Deborah, L. te
HEIGHTS, OH 44122, Verenigde
FUQUAY VARINA, NORTH
Staten van Amerika (US)
CAROLINA 27526, Verenigde
ANDERSON, James, T. te SHAKER
Staten van Amerika (US)
HEIGHTS, OH 44120, Verenigde
(51)
C08K
5/00
Staten van Amerika (US)
C07D 251/68
WANG, Jianmin te BLACKSBURG,
VA 24060, Verenigde Staten van (11) EP1912955
Amerika (US)
(21) EP06764148.0
CAMPBELL, Michael, G. te
CUMMINGS, GA 30040, Verenigde (22) 12.07.2006
Staten van Amerika (US)
(31) 05016952
(51) C07D 403/04
C07D 401/04
C07D 239/88
A01N 43/54
(11) EP2403837
(21) EP10706254.9
(22) 03.03.2010
(31) 157375 P
(32) 04.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 3-ARYLQUINAZOLIN-4-ONE
COMPOUNDS FOR COMBATING
INVERTEBRATE PESTS
(47) 11.12.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
18 december 2013
(51) C07D 257/04
(11) EP2545040
(21) EP11709678.4
(22) 11.03.2011
(31) 313859 P
10156377
(32) 15.03.2010
12.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
OF 5-SUBSTITUTED 1ALKYLTETRAZOLES
(47) 11.12.2013
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) CAILLON-MORISSEAU, Stéphane
te F-69003 LYON, Frankrijk (FR)
COQUERON, Pierre-Yves te F69003 LYON, Frankrijk (FR)
HEINRICH, Jens-Dietmar te 51399
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LUI, Norbert te 51519 ODENTHAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 413/04
C07D 261/04
A01N 43/00
(11) EP2155701
(21) EP08795894.8
(22) 10.06.2008
(31) 934496 P
(32) 13.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ISOXAZOLINE INSECTICIDES
(47) 11.12.2013
(73) E. I. Du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LAHM, George, Philip te
WILMINGTON, DELAWARE 19808,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WAGERLE, Ty te BEAR,
DELAWARE 19701, Verenigde
(32) 04.08.2005
Staten van Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
XU, Ming te NEWARK, DELAWARE
19702, Verenigde Staten van
(54) STORAGE STABLE SOLUTIONS OF
Amerika (US)
OPTICAL BRIGHTENERS
(47) 11.12.2013
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) FARRAR, John Martin te RAWDON
LEEDS LS19 6RQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
JACKSON, Andrew Clive te
HARROGATE HG3 1EJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MAHON, Margaret te IDLE,
BRADFORD WEST YORKSHIRE
BD10 9DH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) C07D 417/14
C07D 417/12
C07D 413/12
C07D 277/82
C07D 263/58
A61P 29/00
A61P 11/00
A61K 31/4523
A61K 31/428
A61K 31/423
(11) EP2513068
(21) EP10801505.8
(22) 17.12.2010
Nummer 51/13
(31) 287878 P
(32) 18.12.2009
78
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(22) 22.10.2008
(73) Shell Internationale Research
(31) 07119417
Maatschappij B.V. te 2596 HR THE (32) 26.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
HAGUE
(54) SUBSTITUTED BENZOTHIAZOLE
(33) Europees Octrooi Bureau
(72)
NAGATOMI, Eiji te TOKYO 135AND BENZOXAZOLE DERIVATIVES
(54) QUINOLINONE DERIVATIVES AS
8074, Japan (JP)
USEFUL AS INHIBITORS OF DPP-1
PARP INHIBITORS
SHINODA, Noriaki te TOKYO 135(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
8074, Japan (JP)
(73) Janssen Pharmaceutica NV te
AIHARA, Yoshihiko te TOKYO 135- (73) Janssen Pharmaceutica, N.V. te
2340 BEERSE, België (BE)
8074, Japan (JP)
2340 BEERSE, België (BE)
(72) JORDAN, Alfonzo, D. te NORTH
(51) C07D 305/14
(72) ANGIBAUD, Patrick René te FWALES PA 19454, Verenigde
27106 VAL DE REUIL CEDEX,
(11) EP2091932
Staten van Amerika (US)
Frankrijk (FR)
(21)
EP05740097.0
DESJARLAIS, Renee, L. te SAINT
MARCONNET-DECRANE, Laurence
DAVIDS PA 19087, Verenigde
(22) 22.04.2005
Françoise Bernadette te F-27106
Staten van Amerika (US)
VAL DE REUIL CEDEX, Frankrijk
(31) 831648
HLASTA, Dennis, J. te
(FR)
838653
DOYLESTOWN, PA 18902-1138,
VIALARD, Jorge Eduardo te B(32) 23.04.2004
Verenigde Staten van Amerika
2340 BEERSE, België (BE)
04.05.2004
(US)
MEVELLEC, Laurence Anne te FPARKER, Michael, H. te
(33) Verenigde Staten van Amerika
27106 VAL DE REUIL CEDEX,
CHALFONT PA 18914, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
MEYER, Christophe te F-27106
(54) SEMI-SYNTHESIS AND ISOLATION
SCHUBERT, Carsten te
VAL DE REUIL CEDEX, Frankrijk
OF TAXANE INTERMEDIATES
PHOENIXVILLE PA 19460,
(FR)
FROM A MIXTURE OF TAXANES
Verenigde Staten van Amerika
STORCK, Pierre-Henri te
(47)
11.12.2013
(US)
RAMSGATE KENT CT11 8BB,
WHITE, Kimberly, B. te NORTH
(73) Chatham Biotec Ltd. te
GROOT BRITTANNIË (GB)
WALES PA 19454, Verenigde
RIVERVIEW, NEW BRUNSWICK
(51)
C07D
471/04
Staten van Amerika (US)
E1B 3W1, Canada (CA)
C07D 401/12
(72) NAIDU, Ragina te BURNABY,
(51) C07D 413/04
A61K 31/4439
BRITISH COLUMBIA V5G 2P2,
C07D 271/113
A61K 31/437
Canada (CA)
A61P 3/10
(11)
EP2491028
FOO, Samuel, Siang Kiang te
A61K 31/4245
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA
(21)
EP10768356.7
(11) EP2313380
V6P 4S1, Canada (CA)
(22)
19.10.2010
(21) EP09777077.0
(51) C07D 401/04
(31)
253590 P
(22) 09.07.2009
(11) EP2354133
(32) 21.10.2009
(31) 102008038220
(21) EP11474001.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.08.2008
(22) 28.01.2011
(54) INDAZOLE AND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PYRAZOLOPYRIDINE COMPOUNDS
(31) 50022010
(54) OXADIAZOLDERIVATE FÜR DIE
AS CCR1 RECEPTOR
(32)
28.01.2010
BEHANDLUNG VON DIABETES
ANTAGONISTS
(33) Slovakije
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(54) Herstellungsverfahren von 1-(3(73) Merck Patent GmbH te 64293
Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1- (73) Boehringer Ingelheim
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
International GmbH te 55216
piperidyl)-piperidin-4-carboxamid
DUITSLAND (DE)
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
(Piritramid)
(72) KLEIN, Markus te 64291
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(72) COOK, Brian Nicholas te
DUITSLAND (DE)
(73) hameln rds gmbh te 31789
RIDGEFIELD, CONNECTICUT
BEIER, Norbert te 64354
HAMELN, BONDSREPUBLIEK
06877-0368, Verenigde Staten
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
KUZMICH, Daniel te RIDGEFIELD,
(72) Kakalík, Ivan te 90081 SENKVICE,
LANG, Florian te 72076
CONNECTICUT 06877-0368,
Slovakije (SK)
TUEBINGEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
Valachovic, Pavol te 902 01
DUITSLAND (DE)
(US)
PEZINOK, Slovakije (SK)
MAO, Can te RIDGEFIELD,
Smahovský, Vendel te 902 01
(51) C10M 125/00
CONNECTICUT 06877-0368,
PEZINOK, Slovakije (SK)
C07F 11/00
Verenigde Staten van Amerika
C07D 295/00
(51) C07D 487/08
(US)
(11) EP2125762
C07D 401/14
RAZAVI, Hossein te RIDGEFIELD,
C07D 401/12
(21) EP08708565.0
CONNECTICUT 06877-0368,
C07D 401/10
Verenigde Staten van Amerika
(22) 01.02.2008
C07D 401/06
(US)
(31) 2007023130
C07D 215/227
(51)
C07D 417/14
A61P
35/00
(32) 01.02.2007
C07D 417/12
A61P 25/00
(33) Japan
C07D 413/12
A61K 31/4704
(54) ORGANIC MOLYBDENUM
A61P 35/00
(11) EP2215075
COMPOUNDS AND OIL
A61K 31/519
COMPOSITIONS CONTAINING THE (21) EP08841176.4
A61K 31/506
SAME
Nummer 51/13
79
A61K 31/4436
A61K 31/437
C07D 473/36
C07D 473/30
C07D 473/04
C07D 473/00
C07D 471/04
A61P 5/02
A61K 31/52
A61K 31/437
(11) EP2152700
(21) EP08754590.1
(22) 20.05.2008
(31) 939303 P
(32) 21.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CSF-1R INHIBITORS,
COMPOSITIONS, AND METHODS
OF USE
(11) EP2143724
(21) EP08740471.1
(22) 16.04.2008
(31) 2007108926
(47) 11.12.2013
(32) 18.04.2007
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(33) Japan
(72) PFISTER, Keith, B. te EMERYVILLE,
CA 94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
WAGMAN, Allan, S. te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NG, Simon te EMERYVILLE, CA
94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SENDZIK, Martin te EMERYVILLE,
CA 94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SUTTON, James te EMERYVILLE,
CA 94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
WIESMANN, Marion te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 417/04
A61P 43/00
A61K 31/416
A61K 31/404
(11) EP2230238
(21) EP09700417.0
(22) 05.01.2009
(54) NITROGENATED FUSED RING
DERIVATIVE, PHARMACEUTICAL
COMPOSITION COMPRISING THE
SAME, AND USE OF THE SAME
FOR MEDICAL PURPOSES
(47)
(73)
(72)
(51)
A61K 31/4162
(11) EP2350053
(32) 04.01.2008
(21) EP09820914.1
(33) Zuid-Korea
(22) 16.10.2009
(54) INDOLE AND INDAZOLE
DERIVATIVES HAVING A CELL-,
TISSUE- AND ORGANPRESERVING EFFECT
(31) 185923 P
196772 P
106411 P
(73) LG Life Sciences Ltd. te SEOUL
150-010, Zuid-Korea (KR)
(72) KIM, Soon Ha te DAEJEON 305380, Zuid-Korea (KR)
KIM, Hyoung Jin te DAEJEON 305380, Zuid-Korea (KR)
CHUNG, Chul Woong te DAEJEON
305-380, Zuid-Korea (KR)
PARK, Heui Sul te DAEJEON 305380, Zuid-Korea (KR)
KWAK, Hyo Shin te DAEJEON 305380, Zuid-Korea (KR)
KIM, Sung Ho te DAEJEON 305380, Zuid-Korea (KR)
PARK, Jin Gu te DAEJEON 305380, Zuid-Korea (KR)
(51) C07D 487/04
C07D 473/40
02120, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHANG, Jianming te CAMBRIDGE
MA 02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
THOREEN, Carson, C. te JAMAICA
PLAIN MA 02130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KANG, Seong Woo, Anthony te
CAMBRIDGE MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SABATINI, David, M. te
CAMBRIDGE MA 02138,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LIU, Qingsong te JAMAICA PLAIN
MA 02130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 471/04
A61P 43/00
A61P 37/08
11.12.2013
A61P 35/00
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. te
A61P 27/12
MATSUMOTO-SHI NAGANO 399A61P 17/02
8710, Japan (JP)
A61P 1/16
YONEKUBO, Shigeru te AZUMINOA61K 31/4745
SHI NAGANO 399-8304, Japan (JP)
A23L 1/30
MIYAGI, Takashi te AZUMINO-SHI
(11) EP2455379
NAGANO 399-8304, Japan (JP)
OHNO, Kohsuke te AZUMINO-SHI (21) EP10799695.1
NAGANO 399-8304, Japan (JP)
(22) 09.06.2010
KAMBARA, Mikie te AZUMINO-SHI
(31) 2009168087
NAGANO 399-8304, Japan (JP)
FUSHIMI, Nobuhiko te AZUMINO- (32) 16.07.2009
SHI NAGANO 399-8304, Japan (JP) (33) Japan
C07D 519/00
(54) CRYSTALS OF
C07D 498/04
PYRROLOQUINOLINEQUINONE
C07D 487/04
SODIUM SALTS
C07D 487/02
(47) 11.12.2013
C07D 471/14
(73) Mitsubishi Gas Chemical
C07D 471/04
Company, Inc. te TOKYO 100A61P 3/04
8324, Japan (JP)
A61P 3/00
(31) 20080001477
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(32) 10.06.2009
20.10.2008
17.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Modulators of MTOR Complexes
(47) 11.12.2013
(73) Whitehead Institute For
Biomedical Research te
CAMBRIDGE, MA 02142,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
te BOSTON, MA 02215, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GRAY, Nathanael te BOSTON MA
02130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHANG, Jae, Won te BOSTON MA
(72) EDAHIRO, Junichi te NIIGATA-SHI
NIIGATA 950-3112, Japan (JP)
SAKAMOTO, Hitoshi te NIIGATASHI NIIGATA 950-3112, Japan (JP)
IKEMOTO, Kazuto te NIIGATA-SHI
NIIGATA 950-3112, Japan (JP)
SHIMIZU, Hajime te NIIGATA-SHI
NIIGATA 950-3112, Japan (JP)
HASEGAWA, Tatsuya te NIIGATASHI NIIGATA 950-3112, Japan (JP)
NAKANO, Masahiko te NIIGATASHI NIIGATA 950-3112, Japan (JP)
(51) C07D 471/04
A61P 35/00
A61K 31/4162
(11) EP2536723
(21) EP11709807.9
(22) 17.02.2011
(31) 10153927
(32) 18.02.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PYRAZOLO PIPERIDINE
DERIVATIVES AS NADPH OXIDASE
INHIBITORS
(47) 11.12.2013
(73) GenKyoTex SA te 1228 PLAN-LESOUATES, Zwitserland (CH)
Nummer 51/13
80
(72) PAGE, Patrick te F-74160 SAINTCONNECTICUT 06340, Verenigde
JULIEN-EN-GENEVOIS, Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(FR)
(51) C07D 487/04
LALEU, Benoît te F-74160
A61P 3/00
COLLONGES-SOUS-SALEVE,
A61P 19/00
Frankrijk (FR)
A61P 17/00
GAGGINI, Francesca te CH-1205
A61K 31/5025
GENEVA, Zwitserland (CH)
(11)
EP1991548
ORCHARD, Mike te OXON OX
495QN, GROOT BRITTANNIË (GB) (21) EP07712727.2
(51) C07D 471/10
A61P 3/00
A61K 31/438
(11) EP2430023
(21) EP10718183.6
(22) 10.05.2010
(31) 09160026
(22) 19.02.2007
(31) 0603522
(32) 22.02.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Salt of CD80 antagonist
(47) 11.12.2013
(73) Medigene AG te 82152
PLANEGG/MARTINSRIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Europees Octrooi Bureau
(DE)
AZACYCLIC SPIRODERIVATIVES AS
(72) MATTHEWS, Ian, Richard te
HSL INHIBITORS
BERKSHIRE RG40 2LG, GROOT
11.12.2013
BRITTANNIË (GB)
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
(51) C07D 487/04
BASEL, Zwitserland (CH)
A61P 25/00
ACKERMANN, Jean te CH-4125
A61K 31/519
RIEHEN, Zwitserland (CH)
(11) EP2035427
CONTE, Aurelia te PUDONG,
SHANGAI 200127, China (CN)
(21) EP07768378.7
HUNZIKER, Daniel te CH-4313
(22) 04.07.2007
MOEHLIN, Zwitserland (CH)
(31) 2006185036
NEIDHART, Werner te F-68220
819388 P
HAGENTHAL-LE-BAS, Frankrijk
2007009706
(FR)
2007059332
NETTEKOVEN, Matthias te 79639
2007111340
GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 05.07.2006
(DE)
10.07.2006
SCHULZ-GASCH, Tanja te CH19.01.2007
4417 ZIEFEN, Zwitserland (CH)
09.03.2007
WERTHEIMER, Stanley te
20.04.2007
CROTON, NEW YORK 10520,
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Japan
(32) 12.05.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) C07D 471/10
A61P 3/10
A61P 1/16
A61K 31/438
Japan
Japan
(11) EP2499139
(54) PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
COMPOUNDS AS CB1 RECEPTOR
ANTAGONIST
(21) EP10776438.3
(47) 11.12.2013
(22) 29.10.2010
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation te OSAKA 541-8505,
Japan (JP)
(31) 259823 P
(32) 10.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) N1-PYRAZOLOSPIROKETONE
ACETYL-COA CARBOXYLASE
INHIBITORS
(47) 11.12.2013
(73) Pfizer Inc. te NEW YORK, NY
10017, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BAGLEY, Scott, William te
CONNECTICUT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GRIFFITH, David, Andrew te
CONNECTICUT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KUNG, Daniel, Wei-Shung te
18 december 2013
(32) 27.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SOLID FORMS COMPRISING 4-[9(TETRAHYDRO-FURAN-3-YL)-8(2,4,6-TRIFLUOROPHENYLAMINO)-9H-PURIN-2YLAMINO]-CYCLOHEXAN-1-OL,
COMPOSITIONS THEREOF, AND
USE THEREWITH
(47) 11.12.2013
(73) Signal Pharmaceuticals LLC te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BEAUCHAMPS, Marie G. te
FLANDERS, NJ 07836, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HILGRAF, Robert te SAN DIEGO,
CA 92126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOTHARE, Mohit Atul te
BRIDGEWATER, NJ 08807,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CAMERON, Louise Michelle te
NAZARETH, PA 18064, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SAINDANE, Manohar T. te
MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
XU, Jean te WARREN, NJ 07059,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 487/04
A61P 43/00
A61P 35/00
A61K 31/55
(11) EP2496580
(21) EP10740654.8
(22) 06.08.2010
(31) 0919433
201010509
(32) 05.11.2009
22.06.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) BENZODIAZEPINE
BROMODOMAIN INHIBITOR
(47) 11.12.2013
(73) GlaxoSmithKline LLC te
PHILADELPHIA, PA 19102,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TANIMOTO, Koichi te OSAKA 541(72) GOSMINI, Romain Luc Marie te F8505, Japan (JP)
91940 LES ULIS, Frankrijk (FR)
OI, Mariko te OSAKA 541-8505,
MIRGUET, Olivier te F-91940 LES
Japan (JP)
ULIS, Frankrijk (FR)
TSUBOI, Yasunori te OSAKA 5418505, Japan (JP)
(51) C07D 487/04
MORITANI, Yasunori te OSAKA
A61P 25/00
541-8505, Japan (JP)
A61K 31/519
(51) C07D 487/04
A61P 35/00
A61K 31/52
(11) EP2076516
(21) EP07839787.4
(22) 26.10.2007
(31) 854757 P
(11) EP2520577
(21) EP12178980.4
(22) 04.07.2007
(31) 2006185036
819388 P
2007009706
2007059332
2007111340
Nummer 51/13
(32) 05.07.2006
10.07.2006
19.01.2007
09.03.2007
20.04.2007
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
Japan
Japan
Japan
81
(72) IMBERT, Thierry te F-81290
VIVIERS LES MONTAGNES,
Frankrijk (FR)
GUMINSKI, Yves te F-81090
LAGARRIGUE, Frankrijk (FR)
BARRET, Jean-Marc te F-81100
CASTRES, Frankrijk (FR)
KRUCZYNSKI, Anna te F-31450
POMPERTUZAT, Frankrijk (FR)
(54) Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
compounds as cb1 receptor
antagonists
(51) C07D 493/08
A61P 35/00
A61P 31/12
A61K 31/352
(47) 11.12.2013
(11) EP1749830
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation te OSAKA 541-8505,
Japan (JP)
(21) EP05749349.6
(22) 19.08.2009
(73) BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 26.05.2005
18 december 2013
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Fox, Thomas te 55216 INGELHEIM
AM RHEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Goeggel, Rolf te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hoenke, Christoph te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Martyres, Domnic te 55216,
INGELHEIM AM RHEIN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Nickolaus, Peter te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klinder, Klaus te 55216
INHELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 200410044336
(72) Tanimoto, Koichi te OSAKA 541(32) 26.05.2004
8505, Japan (JP)
(33) China
Oi, Mariko te OSAKA, 541-8505,
Japan (JP)
(54) CURCUMOL DERIVATIVES, THE
Tsuboi, Yasunori te OSAKA, 541COMPOSITIONS COMPRISING THE
8505, Japan (JP)
SAME AND THE USE OF THE
Moritani, Yasunori te OSAKA, 541SAME IN THE MANUFACTURE OF
(51) C07D 495/14
8505, Japan (JP)
MEDICAMENT
A61P 9/00
(47) 11.12.2013
(51) C07D 493/04
A61K 31/551
A61P 31/18
(73) Hangzhou Minsheng
(11)
EP2362876
A61K 31/34
Pharmaceuticals Co., Ltd. te
A61K 31/335
(21)
EP09740899.1
ZHEJIANG 310011, China (CN)
(11) EP2134336
(22)
29.10.2009
(72) WANG, Shulong te 310011
HANGZHOU, ZHEJIANG, China
(21) EP08732377.0
(31) 08167982
(CN)
(22) 17.03.2008
(32) 30.10.2008
GUO, Dianwu te 310011
(31) 895151 P
(33) Europees Octrooi Bureau
HANGZHOU, ZHEJIANG, China
(32) 16.03.2007
(CN)
(54) THIENOTRIAZOLODIAZEPINE
MENG, Zhaoke te 310011
DERIVATIVES ACTIVE ON APO A
(33) Verenigde Staten van Amerika
HANGZHOU, ZHEJIANG, China
(47)
11.12.2013
(54) BENZOFURAN-DERIVED HIV
(CN)
PROTEASE INHIBITORS
(73) Circomed LLC te PARSIPANNY, NJ
(51) C07D 519/00
07054, Verenigde Staten van
(47) 11.12.2013
C07D 495/04
Amerika (US)
(73) Sequoia Pharmaceuticals te
A61P 11/00
(72)
KEMPEN, Herman te CH-4143
GAITHERSBURG, MD 20879,
A61K 31/519
DORNACH, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2380891
BELLUS, Daniel te CH-4125
(US)
RIEHEN, Zwitserland (CH)
(21) EP11174754.9
(72) EISSENSTAT, Michael te
STAEHELIN, Barbara te CH-4102
FREDERICK, MD 21702, Verenigde (22) 16.10.2008
BINNINGEN, Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
(31) 07118901
(51) C07D 498/04
(51) C07D 493/04
(32) 19.10.2007
A61P 25/00
A61P 35/00
(33) Europees Octrooi Bureau
A61K 31/522
A61K 31/36
A61K 31/519
(54) Substituierte Piperidino(11) EP2326653
Dihydrothienopyrimidine
(11) EP2477994
(21) EP09782006.2
(47) 11.12.2013
(21) EP10757346.1
(31) 0855629
(32) 19.08.2008
(33) Frankrijk
(54) NEW
(72) Pouzet, Pascale te 55216
(POLY)AMINOALKYLAMINOALKYLINGELHEIM AM RHEIN, Frankrijk
UREA DERIVATIVES OF
(FR)
EPIPODOPHYLLOTOXIN, A
Anderskewitz, Ralf te 55216
PROCESS FOR PREPARING THEM,
INGELHEIM AM RHEIN,
AND APPLICATION THEREOF IN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
THERAPY AS ANTICANCER
(DE)
AGENTS
Dollinger, Horst te 55216
(47) 11.12.2013
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Pierre Fabre Médicament te
(DE)
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
Fiegen, Dennis te 55216
Frankrijk (FR)
(22) 14.09.2010
(31) 242586 P
1055806
(32) 15.09.2009
16.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
(54) SUBSTITUTED DIHYDRO
BENZOCYCLOALKYLOXYMETHYL
OXAZOLOPYRIMIDINONES,
PREPARATION AND USE THEREOF
(47) 11.12.2013
(73) SANOFI te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) KOSLEY, Raymond Walter, Jr. te
Nummer 51/13
BRIDGEWATER, NJ 08807,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHER, Rosy te BRIDGEWATER, NJ
08807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C08K 5/48
C07F 9/48
C07F 9/30
(11) EP2367834
(21) EP09736566.2
(22) 06.10.2009
(31) 102008055914
(32) 05.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON MONOHYDROXYFUNKTIONALISIERTEN
DIALKYLPHOSPHINSÄUREN,
-ESTERN UND -SALZEN MITTELS
ACROLEINEN UND IHRE
VERWENDUNG
(47) 11.12.2013
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) HILL, Michael te 22043
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Werner te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C07F 9/48
C07F 9/30
(11) EP2367835
(21) EP09736567.0
(22) 06.10.2009
(31) 102008056691
(32) 11.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON MONOALLYLFUNKTIONALISIERTEN
DIALKYLPHOSPHINSÄUREN,
DEREN SALZE UND ESTER MIT
ALLYLISCHEN VERBINDUNGEN
UND IHRE VERWENDUNG
(47) 11.12.2013
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) HILL, Michael te 22043
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Werner te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
82
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C07F 9/48
C07F 9/30
(11) EP2352735
(21) EP09778828.5
(22) 06.10.2009
(31) 102008055916
(32) 05.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON MONOHYDROXYFUNKTIONALISIERTEN
DIALKYLPHOSPHINSÄUREN,
-ESTERN UND -SALZEN MITTELS
ALLYLALKOHOLEN UND IHRE
VERWENDUNG
(47) 11.12.2013
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) HILL, Michael te 22043
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Werner te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C07F 9/48
C07F 9/30
(11) EP2373667
(21) EP09778836.8
(22) 06.10.2009
(31) 102008060036
(32) 02.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON MONOCARBOXYFUNKTIONALISIERTEN
DIALKYLPHOSPHINSÄUREN,
-ESTERN UND -SALZEN MITTELS
VINYLESTER EINER
CARBONSÄURE UND IHRE
VERWENDUNG
(47) 11.12.2013
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) HILL, Michael te 50827 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETZ, Mathias te 52152
SIMMERATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Werner te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C07F 9/48
C07F 9/30
18 december 2013
(11) EP2379569
(21) EP09778839.2
(22) 06.10.2009
(31) 102008063642
(32) 18.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON MONOCARBOXYFUNKTIONALISIERTEN
DIALKYLPHOSPHINSÄUREN,
-ESTERN UND -SALZEN MITTELS
ALKYLENOXIDEN UND IHRE
VERWENDUNG
(47) 11.12.2013
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) HILL, Michael te 50827 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETZ, Mathias te 52152
SIMMERATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Werner te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51 C09K 21/12
)
C08K 5/53
C07F 9/48
C07F 9/30
(11 EP2379573
)
(21 EP09795916.7
)
(22 15.12.2009
)
(31 102008063626
)
(32 18.12.2008
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
)
VON
ETHYLENDIALKYLPHOSPHINSÄUREN,
-ESTERN UND -SALZEN MITTELS
ACETYLEN UND IHRE VERWENDUNG
(47 11.12.2013
)
(73 Clariant Finance (BVI) Limited te
)
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72 HILL, Michael te 22043 HAMBURG,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Werner te 50354 HÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(51) C08K 5/5393
C07F 9/48
(11) EP2178891
(21) EP08773803.5
(22) 02.07.2008
(31) 102007032669
Nummer 51/13
83
18 december 2013
(32) 13.07.2007
(CZ)
SHERRILL, Christopher, B. te
Ustav molekularni genetiky AV
MADISON, WI 53705, Verenigde
CR, v.v.i. te 142 20 PRAHA 4,
Staten van Amerika (US)
PHOSPHONIGSÄUREN, -SALZE
Tsjechië (CZ)
(51)
C08G 69/10
UND -ESTER, VERFAHREN ZU
Trios, spol. s r.o. te 14900 PRAHA
C07K 14/00
DEREN HERSTELLUNG UND IHRE
4, Tsjechië (CZ)
C07K 1/14
VERWENDUNG
(72) Rejman, Dominik te 17000 PRAHA
C07K 1/00
11.12.2013
7, Tsjechië (CZ)
(11) EP2361924
Clariant Finance (BVI) Limited te
Pohl, Radek te 25264 UHOLICKY,
(21) EP10194363.7
ROAD TOWN, TORTOLA,
Tsjechië (CZ)
Britse Maagdeneilanden (VG)
Bartunek, Petr te 11000 PRAHA 1, (22) 09.09.2005
Tsjechië (CZ)
HILL, Michael te 50827 KÖLN,
(31) 608843 P
Ribeiro Pombinho, Antonio Jose te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GOLFEIRAS, MIRANDELA, Portugal (32) 09.09.2004
(DE)
(PT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
BAUER, Harald te 50170 KERPEN,
Krasny, Libor te 25263 ROZTOKY (54) Process for the preparation of
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
U PRAHY, Tsjechië (CZ)
(DE)
mixtures of trifluoroacetyl
Latal, Tomas te 78314
KRAUSE, Werner te 50354
glatiramer acetate using purified
HLUSOVICE, Tsjechië (CZ)
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
hydrobromic acid
DUITSLAND (DE)
(51) C07F 15/00
(47) 11.12.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C07F 9/48
(11) EP2379574
(21) EP09778840.0
(22) 06.10.2009
(31) 102008063627
(32) 18.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON MONOHYDROXYFUNKTIONALISIERTEN
DIALKYLPHOSPHINSÄUREN,
-ESTERN UND -SALZEN MITTELS
ETHYLENOXID UND IHRE
VERWENDUNG
(47) 11.12.2013
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) HILL, Michael te 50827 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRAUSE, Werner te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07F 9/6561
C07F 9/6558
A61P 31/04
A61K 31/675
(11) EP2527351
(21) EP12169491.3
(22) 25.05.2012
(31) 20110312
(32) 26.05.2011
(33) Tsjechië
(54) Lipophosphonoxins, method of
their preparation and use
(11) EP2427469
(21) EP10718134.9
(22) 27.04.2010
(31) 09159600
(32) 07.05.2009
(73) Teva Pharmaceutical Industries
Ltd. te 49131 PETAH TIQVA, Israël
(IL)
(72) Dolitzky, Ben-Zion te PETACH
TIKVA, Israël (IL)
(51) C07K 5/078
C07D 403/04
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
A61P 31/14
OF RUTHENIUM METATHESIS
A61K 38/05
COMPLEX CATALYSTS
A61K 31/41
(47) 11.12.2013
(11) EP1913015
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 (21) EP06764266.0
BASEL, Zwitserland (CH)
(22) 28.07.2006
(72) DOPPIU, Angelino te 63500
(31) 05107072
SELIGENSTADT,
(32) 29.07.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
KARCH, Ralf te 63801
(54) MACROCYCLIC INHIBITORS OF
KLEINOSTHEIM,
HEPATITIS C VIRUS
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
11.12.2013
(DE)
PUENTENER, Kurt te CH-4052
(73) Janssen R&D Ireland te
BASEL, Zwitserland (CH)
EASTGATE, LITTLE ISLAND,
RIVAS-NASS, Andreas te 69198
COUNTY CORK, Ierland (IE)
SCHRIES, BONDSREPUBLIEK
(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie,
DUITSLAND (DE)
Bernard te B-1933 STERREBEEK,
SCALONE, Michelangelo te CHBelgië (BE)
4127 BIRSFELDEN, Zwitserland
DE KOCK, Herman, Augustinus te
(CH)
ARENDONK, 2370, België (BE)
WINDE, Roland te 60599
VAN DE VREKEN, Wim te B-9120
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
HAASDONK, België (BE)
DUITSLAND (DE)
SURLERAUX, Dominique, Louis,
WOERNER, Eileen te 63477
Nestor, Ghislain te B-1440
MAINTAL, BONDSREPUBLIEK
BRAINE-LE-CHÂTEAU, België (BE)
DUITSLAND (DE)
SIMMEN, Kenneth, Alan te
(51) C07H 19/173
(11) EP1899361
(21) EP05760503.2
(22) 26.05.2005
TERVUREN, 3080, België (BE)
(51) C07K 7/06
A61P 31/12
A61K 38/08
(11) EP1958956
(54) REAGENT FOR THE IMPROVED
(21) EP07012483.9
SYNTHESIS OF ISOGUANOSINECONTAINING OLIGONUCLEOTIDES (22) 31.08.2001
(47) 11.12.2013
(31) 229398 P
277641 P
(73) Luminex Corporation te AUSTIN,
TX
78727-6100,
Verenigde
Staten
(32)
31.08.2000
(73) Ustav organicke chemie a
van Amerika (US)
21.03.2001
biochemie AV CR, v.v.i. te 166 10
PRAHA 6, Tsjechië (CZ)
(72) PRUDENT, James, R. te MADISON, (33) Verenigde Staten van Amerika
Mikrobiologicky ustav AV CR, v.v.i.
WI 53719, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
te 142 20 PRAHA 4 - KRC, Tsjechië
Amerika (US)
(54) Peptidomimetic protease
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
inhibitors
(47) 11.12.2013
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED te CAMBRIDGE,
MA 02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Babine, Robert Edward te
CARLSBAD,CA 92009-8322,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Chen, Shu-Hui te CARMEL, IN
46032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lamar, Jason Eric te
INDIANAPOLIS, IN 46202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Snyder, Nancy June te LIZTON, IN
46149, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sun, Xicheng te SUPERIOR, CO
80027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Tebbe, Mark Joseph te 22391
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Victor, Frantz te INDIANAPOLIS, IN
46205, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wang, May Q. te INDIANAPOLIS,
IN 46236, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Yip, Mai Yee Yvonne te
INDIANAPOLIS, IN 46260,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Collado, Ivan te 28220 MADRID,
Spanje (ES)
Garcia-Paredes, Cristina te 28017
MADRID, Spanje (ES)
Parker, Samuel Raymond, III te
DOYLESTOWN, PA 18901,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Jin, Ling te CARMEL, IN 46033,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Guo, Deqi te CARMEL, IN 46033,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Glass, John Irvin te
INDIANAPOLIS, IN 46260,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12Q 1/18
C07K 14/16
C07K 14/11
A61K 38/00
(11) EP2197901
(21) EP08838119.9
(22) 09.10.2008
(31) 998398 P
70792 P
123456 P
(32) 09.10.2007
25.03.2008
08.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SOLUBLE FRAGMENTS OF
84
18 december 2013
INFLUENZA VIRUS PB2 PROTEIN
CAPABLE OF BINDING RNA-CAP
(47) 11.12.2013
Robert te B-3320 HOEGAARDEN,
België (BE)
PEIJ, VAN, Noël Nicolaas Maria
Elisabeth te NL-2622 KA DELFT
(73) EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY
(51) C12N 15/89
LABORATORY (EMBL) te 69117
C12N 15/86
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
C12N 15/63
DUITSLAND (DE)
C12N 15/62
(72) CUSACK, Stephen te F-38170
C07K 14/47
SEYSSINET-PARISET, Frankrijk (FR)
C07K 14/025
GUILLIGAY, Delphine te F-38340
A61K 39/385
VOREPPE, Frankrijk (FR)
A61K 39/12
HART, Darren te F-38360
A61K 39/00
NOYAREY, Frankrijk (FR)
(11)
EP1363938
TARENDEAU, Franck te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(21) EP01956081.2
(51) C07K 14/375
(22) 02.08.2001
(11) EP2421889
(31) 222902 P
(21) EP10717314.8
(32) 03.08.2000
(22) 20.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 212953 P
(54) MOLECULAR VACCINE LINKING AN
ENDOPLASMIC RETICULUM
CHAPERONE POLYPEPTIDE TO AN
ANTIGEN
(32) 20.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REGULATORS INVOLVED IN
MUSHROOM FORMATION
(47) 11.12.2013
(73) Universiteit Utrecht Holding B.V.
te 3584 CM UTRECHT
Stichting voor de Technische
Wetenschappen te 3527 JP
UTRECHT
(47) 11.12.2013
(73) JOHNS HOPKINS UNIVERSITY te
BALTIMORE, MD 21205, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WU, Tzyy-Choou te
BROOKEVILLE, MD 20833,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) OHM, Robin Arthur te NL-3524 RP
HUNG, Chien-Fu te BALTIMORE,
UTRECHT
MD 21209, Verenigde Staten van
DE JONG, Jan, Fokke te NL-3554
Amerika (US)
BB UTRECHT
(51) C07K 14/47
LUGONES, Luis, Gaston te NLA61M 1/34
3981 CX BUNNIK
(11)
EP1999145
WÖSTEN, Herman, Abel, Bernard
te NL-3705 SN ZEIST
(21) EP07731833.5
(51) C12P 7/48
C07K 14/38
(22) 27.03.2007
(11) EP1954712
(32) 28.03.2006
(31) 0651067
(21) EP06830285.0
(33) Frankrijk
(22) 01.12.2006
(54) UTILISATION DE FILTRES DE
DÉLEUCOCYTATION POUR LA
PURIFICATION DE DÉFENSINES
(31) 05026229
05026230
05026213
05026219
(47) 11.12.2013
(73) Etablissement Français du Sang
te 93218 LA PLAINE SAINT DENIS
CEDEX, Frankrijk (FR)
(32) 01.12.2005
01.12.2005
01.12.2005
01.12.2005
(33) Europees
Europees
Europees
Europees
Octrooi
Octrooi
Octrooi
Octrooi
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
(54) GENES USEFUL FOR THE
INDUSTRIAL PRODUCTION OF
CITRIC ACID
(47) 11.12.2013
(73) ADCURAM Nutrition Holding
GmbH te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FOURNIER-WIRTH, Chantal te F34830 CLAPIERS, Frankrijk (FR)
COSTE, Joliette te F-34000
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(51) C12P 21/02
C12N 5/00
C12N 15/63
C07K 14/755
A61K 38/37
(11) EP1587832
(21) EP03759019.7
(22) 27.10.2003
(31) 353753
(72) BAUWELEERS, Hugo Marc Karel te (32) 28.01.2003
B-3370 BOUTERSEM, België (BE) (33) Verenigde Staten van Amerika
GROESENEKEN, Dominique
(54) FACTOR VIII POLYPEPTIDE
Nummer 51/13
85
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(72) SURANI, Azim te CAMBRIDGE CB2
HERSTELLUNG
1QR, GROOT BRITTANNIË (GB)
WASSERABSORBIERENDER
LANGE, Ulrike te D-79110
POLYMERPARTIKEL
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
(47)
11.12.2013
KIM, Hun-Taek te SEOUL 152-790,
DUITSLAND (DE)
Zuid-Korea (KR)
(73)
BASF SE te 67056
HAJKOVA, Petra te CAMBRIDGE
SONG, In-Young te KYUNGKI-DO
LUDWIGSHAFEN,
CB2 1QR, GROOT BRITTANNIË
482-852, Zuid-Korea (KR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(GB)
CHOI, Jae Won te 1 (IL)-DONG
(DE)
ANCELIN, Katia te 75013 PARIS,
SOSA-GU, BUCHEON-SI
(72) FUNK, Rüdiger te 65527
Frankrijk (FR)
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
NIEDERNHAUSEN,
(51) C08B 15/00
JANG, Jin-Wook te YONGIN-SI,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C04B 40/00
KYUNGKI-DO 449-130, Zuid-Korea
(DE)
C04B
28/02
(KR)
SCHRÖDER, Jürgen te 67071
C04B
24/38
KIM, Yong-Kook te SEOUL 132LUDWIGSHAFEN,
040, Zuid-Korea (KR)
(11) EP1506973
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEE, Ho Soon te SEOUL 150-090, (21) EP04018227.1
(DE)
Zuid-Korea (KR)
(22) 02.08.2004
(51) C08F 4/654
BANG, Yung-Jue te SEOUL 135C08F 10/00
110, Zuid-Korea (KR)
(31) 10337011
KIM, Dae-Kee te SEOUL 156-768, (32) 12.08.2003
(11) EP1840138
Zuid-Korea (KR)
(21) EP06712020.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07K 16/28
(22) 19.01.2006
(54) Verwendung von irreversible
C07K 16/00
vernetzten
Cellulosederivation
in
(31) 2005011512
A61P 35/00
Baustoffsystemen sowie ein
2005011513
A61K 39/395
Verfahren zur Zementextrusion
2005011514
EP2083858
unter Einsatz dieser Additive
(32) 19.01.2005
EP07852826.2
(47) 11.12.2013
19.01.2005
19.01.2005
18.10.2007
(73) Dow Global Technologies LLC te
(73) SK CHEMICALS CO., LTD. te
SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(33) Japan
Japan
Japan
(72)
Schlesiger,
Hartwig,
Dr.
te
29683
GROOT BRITTANNIË
BAD FALLINGBOSTEL,
(54) PROCESS FOR PRODUCING
HUMAN IMMUNE THERAPIES
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
OLEFIN POLYMER AND SOLID
USING A CD27 AGONIST ALONE
(DE)
TITANIUM CATALYST COMPONENT
OR IN COMBINATION WITH OTHER
Bayer, Roland, Dr. te 29664
(47)
11.12.2013
IMMUNE MODULATORS
WALSRODE, BONDSREPUBLIEK
(73)
Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO
11.12.2013
DUITSLAND (DE)
105-7117, Japan (JP)
Höhl,
Frank
te
29643
University Of Southampton te
(72) MATSUNAGA, Kazuhisa te KUGANEUENKIRCHEN,
HIGHFIELD SO17 1BJ, GROOT
GUN, YAMAGUCHI 740-0061,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRITTANNIË (GB)
Japan (JP)
(DE)
Ir. Lips c.s. te Den Haag
HASHIDA, Hisao te KUGA-GUN,
Kull, Arne Henning, Dr. te 29699
GLENNIE, Martin John te
YAMAGUCHI 740-0061, Japan (JP)
BOMLITZ, BONDSREPUBLIEK
SOUTHAMPTON SO18 2JR, GROOT
TSUTSUI, Toshiyuki te KUGA-GUN,
DUITSLAND (DE)
BRITTANNIË (GB)
YAMAGUCHI 740-0061, Japan (JP)
Engelhardt, Jürgen, Dr. te 29683
TUTT, Alison Louise te
YAMAMOTO, Kunio te KUGA-GUN,
BAD FALLINGBOSTEL,
CHILWORTH SO16 7JH, GROOT
YAMAGUCHI 740-0061, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRITTANNIË (GB)
SHIBAHARA, Atsushi te AURA-SHI,
(DE)
AL-SHAMKHANI, Aymen te
CHIBA 299-0265, Japan (JP)
Kressdorf, Burkhard, Dr. te 29683
OTTERBOURNE SO21 2ET, GROOT
SHINOZAKI, Tetsunori te KUGABAD FALLINGBOSTEL,
BRITTANNIË (GB)
GUN, YAMAGUCHI 740-0061,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan (JP)
(DE)
C07K 19/00
Pannek, Jörn, Dr. te 29683 BAD
(51)
C08F
4/654
EP2027260
FALLINGBOSTEL,
C08F 10/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP07732716.1
(11) EP2307464
(DE)
08.05.2007
(21) EP09797426.5
(51) C08F 222/10
0608945
(22) 10.07.2009
C08F 220/06
798029 P
C08F 2/18
(31) 08012990
05.05.2006
C08F 2/00
05.05.2006
(32) 18.07.2008
A61L 15/22
GROOT BRITTANNIË
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2485773
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
(21) EP10760360.7
EPIGENETIC REGULATORY
OF POLYETHYLENE
(22) 05.10.2010
COMPLEX FOR CONTROL OF
(47) 11.12.2013
GENE EXPRESSION
(31) 250031 P
(73) Saudi Basic Industries
11.12.2013
(32) 09.10.2009
Corporation te 11422 RIYADH,
(31) 0620894
(32) 20.10.2006
(33)
(54)
(47)
(73)
(74)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) Cambridge Enterprise Limited te
CAMBRIDGE CB2 1TS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VERWENDUNG VON
HEIZDAMPFKONDENSAT ZUR
Saoedi-Arabië (SA)
(72) FRIEDERICHS, Nicolaas, Hendrika
te NL-6160 GA GELEEN
Nummer 51/13
(51) C08F
C08F
C08F
C08F
4/54
4/44
36/06
16/06
86
NE COPOLYMER, ELECTRICAL
WIRE, AND FLUORINE RESIN
POWDER FOR ROTATIONAL
MOLDING
(11) EP2260063
(47) 11.12.2013
(21) EP09727457.5
(73) Daikin Industries, Ltd. te OSAKA
530-8323, Japan (JP)
(22) 19.03.2009
18 december 2013
(72) HIRAO Takayuki te SETTSU-SHI
OSAKA 566-8585, Japan (JP)
(32) 02.04.2008
ICHIKAWA Kenji te SETTSU-SHI
(33) Italië
OSAKA 566-8585, Japan (JP)
SAGISAKA Shigehito te SETTSU(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
SHI OSAKA 566-8585, Japan (JP)
OF BRANCHED POLYBUTADIENE
NAKANO Yumi te SETTSU-SHI
WITH A HIGH CONTENT OF 1,4OSAKA 566-8585, Japan (JP)
CIS UNITS
van Amerika (US)
Trinowski, Douglas te ROCHESTER
HILLS, MICHIGAN 48306,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Seelbach, Wolfgang Dr. te 41352
KORSCHENBROICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) MI20080570
(47) 11.12.2013
(51) C08F 220/28
(11) EP2539383
(73) versalis S.p.A. te 20097 SAN
DONATO MILANESE (MI), Italië (IT) (21) EP11703618.6
(72) VIOLA, Gian Tommaso te I-48015 (22) 15.02.2011
CERVIA (RAVENNA), Italië (IT)
(31) 102010009493
ZINNA, Marianna te I-48100
(32) 26.02.2010
RAVENNA, Italië (IT)
(51) C08F 4/659
C08F 210/16
C08F 10/00
(11) EP2491062
(21) EP11724080.4
(22) 11.05.2011
(31) PCT/US2010/035096
201161467627 P
(32) 17.05.2010
25.03.2011
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR SELECTIVELY
POLYMERIZING ETHYLENE AND
CATALYST THEREFOR
(47) 11.12.2013
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KLOSIN, Jerzy te MIDLAND MI
48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
THOMAS, Pulikkottil, J. te
MIDLAND MI 48642, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FROESE, Robert, D. te MIDLAND
MI 48640, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CUI, Xiuhua te PEARLAND TX
77584, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01B 7/29
H01B 7/02
H01B 3/44
C08F 214/26
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) POLYMERE UND IHRE
VERWENDUNG ALS
DISPERGIERMITTEL MIT
SCHAUMHEMMENDER WIRKUNG
(51) C08G 18/42
(11) EP2440596
(21) EP10723538.4
(22) 02.06.2010
(31) 102009024479
(32) 10.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON POLYESTERPOLYOLEN MIT
GERINGEN MENGEN AN
DIOXANABFALL
(47) 11.12.2013
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) NEFZGER, Hartmut te 50259
PULHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
BAUER, Erika te 41363 JÜCHEN,
ROAD TOWN, TORTOLA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Britse Maagdeneilanden (VG)
(DE)
(72) SCHAEFER, Carsten te 84453
VAN DE BRAAK, Johannes te
MÜHLDORF, BONDSREPUBLIEK
53773 HENNEF,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MOGCK, Oliver te 84508
(DE)
BURGKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
KASPEREK, Silvia te 50389
DUITSLAND (DE)
WESSELING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 61/14
C08K 7/00
(51 C08G 18/48
C08K 5/13
)
C08K 3/10
(11 EP2451856
C08G 8/26
)
B22C 1/22
(21 EP10730725.8
(11) EP2522683
)
(21) EP11165587.4
(22 06.07.2010
(47) 11.12.2013
(22) 10.05.2011
)
(54) Silicic ester modified
phenol/formaldehyde novolaks
and their use for the production
of resin coated substrates
(31 102009032415
)
(47) 11.12.2013
(32 09.07.2009
)
(33
(73) Hüttenes-Albertus Chemische)
Werke GmbH te 40549
(54
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK )
DUITSLAND (DE)
(72) Egeler, Nicolas Dr. te 47803
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Torbus, Marek Dr. te 47800
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
EP2423237
DUITSLAND (DE)
EP10767059.8
Knezevic, Milan te NISKAYUNA,
20.04.2010
NEW YORK 12309, Verenigde
Staten van Amerika (US)
2009103351
Bae, Gee Ho te GYEONGGI-DO,
21.04.2009
Zuid-Korea (KR)
Japan
Laitar, Robert te WOODRIDGE,
ILLINOIS 60517, Verenigde Staten
ETHYLENE/TETRAFLUOROETHYLE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON FLAMMGESCHÜTZTEN
POLYURETHANSCHAUMSTOFFEN MIT
GUTEN
DAUERGEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN
(47 11.12.2013
)
(73 Bayer Intellectual Property GmbH te
)
40789 MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 KLESCZEWSKI, Bert te 51069 KÖLN,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
OTTEN, Manduela te 51375
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 51/13
MEYER-AHRENS, Sven te 51375
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
87
)
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
18 december 2013
758807
(32) 26.06.2006
06.06.2007
(51) C08L 83/04
C08G 18/81
C08G 18/61
C08G 18/10
A61L 27/52
A61L 27/18
A61K 31/695
(51) H05K 3/34
H05K 3/30
C08L 77/06
C08L 77/02
C08L 77/00
C08G 69/36
C08G 69/28
C08G 69/04
(11) EP2007826
(11) EP2516506
(54) ARTICLES COMPRISING A
POLYIMIDE SOLVENT CAST FILM
HAVING A LOW COEFFICIENT OF
THERMAL EXPANSION AND
METHOD OF MANUFACTURE
THEREOF
(21) EP07718758.1
(21) EP10810855.6
(47) 11.12.2013
(22) 19.04.2007
(22) 21.12.2010
(31) 2006902072
802080 P
(31) 0959598
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(32) 20.04.2006
18.05.2006
(33) Australië
Verenigde Staten van Amerika
(54) GELS
(47) 11.12.2013
(73) Aortech International plc te
GLASGOW G2 4AD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) MEHRABI, Mansour te EAST
OAKLEIGH, VICTORIA 3166,
Australië (AU)
VENKATARAMANI, Sriram te
MULGRAVE, VICTORIA 3170,
Australië (AU)
BOWN, Mark te NOTTING HILL,
VICTORIA 3168, Australië (AU)
PADSALGIKAR, Ajay te WHEELERS
HILL, VICTORIA 3150, Australië
(AU)
MUDUMBA, Ramasri te GLEN
WAVERLEY, VICTORIA 3150,
Australië (AU)
(72) CHAN, Kwok Pong te TROY, NY
12180, Verenigde Staten van
(33) Frankrijk
Amerika (US)
(54) POLYAMIDE SEMI-AROMATIQUE,
HAGBERG, Erik te DECATUR, IL
SON PROCEDE DE PREPARATION,
62522, Verenigde Staten van
COMPOSITION COMPRENANT UN
Amerika (US)
TEL POLYAMIDE ET LEURS
MULLEN, Tara J. te PLYMOUTH, MN
UTILISATIONS.
55447, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 11.12.2013
ODLE, Roy Ray te MOUNT
(73) Arkema France te 92700
VERNON, IN 47620, Verenigde
COLOMBES, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
(72) BRIFFAUD, Thierry te F-27300
(51)
C09D 183/06
CAORCHES SAINT NICOLAS,
C08J 7/04
Frankrijk (FR)
A61K 8/891
FERREIRO, Vincent te F-63430
PONT DU CHATEAU, Frankrijk (FR) (11) EP2182023
(32) 24.12.2009
(51) C08G 73/10
C07C 217/90
(21) EP09013636.7
(11) EP1783158
(31) 2008281526
(21) EP05793176.8
(32) 31.10.2008
(22) 13.10.2005
(33) Japan
(31) 2004299459
2005283105
(54) Silicone microparticles
comprising silicone elastomer
spherical microparticles coated
with polyorganosilsesquioxane,
and method of producing same
(51 C09D 175/04
)
C08G 18/80
C08G 18/77
C08G 18/62
(32) 13.10.2004
28.09.2005
(11 EP2445948
)
(21 EP10708926.0
)
(54) FLUORINE-CONTAINING
POLYMERIZABLE MONOMER AND
POLYMER COMPOUND USING
SAME
(22 08.03.2010
)
(73)
(31 102009030481
)
(32 24.06.2009
)
(33) Japan
Japan
(47)
(72)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 BESCHICHTUNGSMITTEL UND DARAUS
)
HERGESTELLTE BESCHICHTUNGEN MIT
(51)
HOHER KRATZFESTIGKEIT BEI
GLEICHZEITIG GUTEN ERGEBNISSEN IN
DER PRÜFUNG DER ERICHSENTIEFUNG
UND GUTEN
STEINSCHLAGSCHUTZEIGENSCHAFTEN
(47 11.12.2013
)
(73 BASF Coatings GmbH te 48165
)
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 GROENEWOLT, Matthijs te 48147
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11)
(21)
(22)
(31)
(22) 29.10.2009
(47) 11.12.2013
(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(72) Yoshinori, Inokuchi te MATSUIDAMACHI ANNAKA-SHI GUNMA-KEN,
Japan (JP)
11.12.2013
Ryuji, Horiguchi te MATSUIDACENTRAL GLASS COMPANY,
MACHI ANNAKA-SHI GUNMA-KEN,
LIMITED te UBE-SHI, YAMAGUCHIJapan (JP)
KEN 755-0001, Japan (JP)
(51)
D06M 14/28
SAEGUSA, Hiroshi te SAITAMA
D06M 14/26
350-1151, Japan (JP)
D06M 14/20
NARIZUKA, Satoru te SAITAMA
D06M 14/18
350-1151, Japan (JP)
D06M 14/10
MAEDA, Kazuhiko te TOKYO 101D06M 14/08
0054, Japan (JP)
D06M 14/02
H05K 1/03
D04H 1/56
C08L 79/08
D01F 6/34
C08J 5/18
D01F 6/30
C08G 73/10
D01F 6/12
B32B 15/08
D01D 5/098
B29L 7/00
C08J 9/40
B29B 17/04
C08J 7/18
B29B 17/00
C08J 7/16
B32B 5/24
EP2081977
B05D 7/04
EP07868307.5
B05D 3/06
14.06.2007
B01D 71/34
B01D 67/00
805821 P
Nummer 51/13
B01D 39/16
(11) EP1968792
(21) EP06845566.6
(22) 15.12.2006
(31) 755267 P
755244 P
(32) 30.12.2005
30.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) FUNCTIONALIZED SUBSTRATES
(47) 11.12.2013
88
(73) BASF Coatings GmbH te 48165
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 27/16
C08L 27/12
C08J 5/18
(72) KUES, Jan Bernd te 48155
MUENSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BROSSEIT, Andre te 59077
HAMM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOMANN, Karin te 48565
STEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHROEDER, Stefanie te 48249
DUELMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2563858
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN 55133- (51) C08K 5/00
C08K 3/32
3427, Verenigde Staten van
C08K 3/00
Amerika (US)
(72) WEISS, Douglas E. te SAINT PAUL, (11) EP2403903
MINNESOTA 55133-3427,
(21) EP10706626.8
Verenigde Staten van Amerika
(22) 02.03.2010
(US)
(31) 102009001335
WALLER, Clinton P. Jr. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
(32) 04.03.2009
Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(54) STRAHLUNG ABSORBIERENDES
(51) C08J 9/232
MATERIAL
C08J 9/18
(47)
11.12.2013
C08J 9/16
(73)
Chemische Fabrik Budenheim KG
(11) EP2151470
te 55257 BUDENHEIM,
(21) EP08751851.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.04.2008
(DE)
(31) 2007125058
(72) WERMTER, Hendrik te 65346
ELTVILLE, BONDSREPUBLIEK
(32) 09.05.2007
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
WISSEMBORSKI, Rüdiger te
(54) POLYPROPYLENE RESIN FOAMED
55435 GAU-ALGESHEIM,
BEAD AND MOLDED ARTICLE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
THEREFROM
(DE)
JANSSEN, Thomas te 55130
(47) 11.12.2013
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
(73) JSP CORPORATION te TOKYO 100DUITSLAND (DE)
0005, Japan (JP)
(51) C08L 71/02
(72) SASAKI, Hidehiro te YOKKAICHIC08L 27/12
SHI MIE 510-0881, Japan (JP)
C08K 5/20
NAKAMURA, Yasunori te
C08K 5/14
YOKKAICHI-SHI MIE 510-0848,
C08K 5/06
Japan (JP)
C08J 3/24
(51) C09D 4/00
(11) EP2484722
C09D 175/14
(21) EP10820691.3
C09D 133/14
C08L 75/14
(22) 30.09.2010
C08L 33/14
(31) 2009229424
C08K 3/36
(32) 01.10.2009
(11) EP2531556
(33) Japan
(21) EP10760933.1
(54) CROSSLINKABLE FLUORORUBBER
(22) 02.10.2010
COMPOSITION AND CROSSLINKED
(31) 102010006755
RUBBER ARTICLE
(32) 04.02.2010
(47) 11.12.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KRATZFESTBESCHICHTETE
KUNSTSTOFFSUBSTRATE,
INSBESONDERE GEHÄUSE VON
ELEKTRONISCHEN GERÄTEN, MIT
HOHER TRANSPARENZ,
VERFAHREN ZU DEREN
HERSTELLUNG UND DEREN
VERWENDUNG
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(21) EP11716894.8
(22) 26.04.2011
(31) 10161656
(32) 30.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VDF POLYMER COMPOSITION
(47) 11.12.2013
(73) Solvay Specialty Polymers Italy
S.p.A. te 20021 BOLLATE (MI),
Italië (IT)
(72) ABUSLEME, Julio A. te I-21047
SARONNO, Italië (IT)
MORTARA, Stefano te I-20020
ARCONATE, Italië (IT)
(51) C09D 151/08
C08L 51/08
C08K 3/00
C08F 283/00
(11) EP1940951
(21) EP06806521.8
(22) 25.10.2006
(31) 102005051238
(32) 26.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PHYSIKALISCH, THERMISCH ODER
THERMISCH UND MIT
AKTINISCHER STRAHLUNG
HÄRTBARE, WÄSSRIGE GEMISCHE
(47) 11.12.2013
(73) BASF Coatings GmbH te 48165
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STEINMETZ, Bernhard te 97535
RÜTSCHENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
JANSING, Frank te 97941
TAUBERBISCHOFSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LÜER, Ingo te 97276
MARGETSHÖCHHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LÖW, Norbert te 90491
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 83/04
B01J 37/00
B01J 29/00
B01J 20/28
B01J 20/18
(11) EP1791912
(73) Asahi Glass Company, Limited te
(21) EP05782581.2
TOKYO 100-8405, Japan (JP)
(22) 05.08.2005
(72) HONDA, Makoto te TOKYO 1008405, Japan (JP)
FUJITA, Tomoyuki te TOKYO 1008405, Japan (JP)
WATANABE, Kunio te TOKYO 1008405, Japan (JP)
SHIRAKAWA, Daisuke te TOKYO
100-8405, Japan (JP)
(31) 606007 P
(32) 31.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR THE
MANUFACTURE OF STRUCTURED
BODIES WITH SILICONE BINDER
Nummer 51/13
(47) 11.12.2013
(73) ExxonMobil Research and
Engineering Company te
ANNANDALE, NJ 08801-0900,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
89
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wickler Frères Exploitation S.àr.l.
te 9099 INGELDORF, Luxemburg
(LU)
C. Karp-Kneip Matériaux S.A. te
1524 LUXEMBOURG, Luxemburg
(LU)
Bâtiment Travaux Publics G.R.E.
te 67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN, Frankrijk (FR)
(72) BEECKMAN, Jean, W. te
COLUMBIA, MD 21044, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SWEETEN, Glenn, R. te EAST
STROUDSBURG, PA 18301,
(72) Albrecht, Pierre te 67200
Verenigde Staten van Amerika
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
(US)
Adam, Pierre te 67000
CHESTER, Arthur, W. te CHERRY
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
HILL, NJ 08003, Verenigde Staten
Richert, Clement te 98800
van Amerika (US)
NOUMEA, NOUVELLE CALEDONIE,
McWILLIAMS, John, P. te
Frankrijk (FR)
WOOLWICH, NJ 08085, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) E01C 7/26
MAZZONE, Dominick, N. te
C10C 3/00
WENONAH, NJ 08090, Verenigde
C08L 95/00
Staten van Amerika (US)
C08K 5/09
C08K 3/06
(51) H01B 3/22
C04B 28/36
C08L 91/00
C04B 24/36
(11) EP2519589
C04B 24/08
(21) EP10800862.4
(11) EP2539402
(22) 23.12.2010
(31) 290315 P
(32) 28.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ALGAE OIL BASED DIELECTRIC
FLUID FOR ELECTRICAL
COMPONENTS
(47) 11.12.2013
(21) EP11711155.9
(22) 23.02.2011
(31) 10154428
(32) 23.02.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) BITUMINOUS COMPOSITION
(47) 11.12.2013
18 december 2013
FEILER, Leonhard te 79589
BINZEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DÜGGELI, Mathias te CH-4053
BASEL, Zwitserland (CH)
YOUSAF, Taher te TYNE AND
WEAR NE29 8PD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
DE KEYZER, Gerardus te CH-4125
RIEHEN, Zwitserland (CH)
(51) C09C 1/00
(11) EP2584010
(21) EP12188529.7
(22) 15.10.2012
(31) 11185526
(32) 17.10.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Bismuth-based pigment and
method for its manufacture.
(47) 11.12.2013
(73) Cappelle Pigments N.V. te 8930
MENEN, België (BE)
(72) Clabaux, Emmanuelle te 59800
LILLE, Frankrijk (FR)
Verspaille, Greta te 9810
NAZARETH, België (BE)
D'Haeveloose, Jurgen te 8560
WEVELGEM, België (BE)
(51) C09D 7/12
C09D 17/00
C09C 1/30
(11) EP2087045
(21)
(73) Shell Internationale Research
(22)
Maatschappij B.V. te 2596 HR THE
(31)
HAGUE
(32)
(72)
CHUGHTAI,
Majid,
Jamshed
te
(72) HAN, Suh, Joon te BELLE MEAD NJ
CHESTER
CH2
4NU,
GROOT
(33)
08502, Verenigde Staten van
BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(54)
GHOSAL, Anindya, Kumar te
ZINKWEG, Dirk, B. te
(47)
BANGALORE 560 048, India (IN)
FLEMINGTON NJ 08822, Verenigde
LANKSHEAR,
Michael,
David
te
N(73)
Staten van Amerika (US)
1031 HW AMSTERDAM
COGEN, Jeffrey, M. te
STRICKLAND, David te
FLEMINGTON NJ 08822, Verenigde
MANCHESTER M22 5SB, GROOT
Staten van Amerika (US)
BRITTANNIË (GB)
GLUCK, Steve te LAKE JACKSON
(72)
TX 77566, Verenigde Staten van (51) C09B 67/22
Amerika (US)
C09B 57/00
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) E01H 1/10
C08L 95/00
(11) EP1675916
(11) EP1852471
(22) 04.10.2004
(21) EP06113597.6
(22) 05.05.2006
(54) Method for the selective removal
of aromatic and / or phenolic
components from a construction
material comprising asphalt
containing coal tar pitch and the
contaminated sub-base of the
road constructions
(21) EP04791138.3
(31) 181703
(32) 23.10.2003
(33) Zwitserland
(54) HEAT-STABLE
DIKETOPYRROLOPYRROLE
PIGMENT MIXTURES
(47) 11.12.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
(47) 11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Juchem-Asphaltmischwerk-St.
(DE)
Wendel GmbH & Co. te 66606 ST.
(72) WALLQUIST, Olof te CH-4106
WENDEL, BONDSREPUBLIEK
THERWIL, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
LENZ, Roman te CH-4410
Backes Bauunternehmung GmbH
LIESTAL, Zwitserland (CH)
& Co. KG te 66636 THOLEY,
EP07835333.1
17.10.2007
06123767
09.11.2006
Europees Octrooi Bureau
PIGMENT DISPERSION
11.12.2013
Akzo Nobel N.V. te 6824 BM
ARNHEM
EKA Chemicals AB te 445 80
BOHUS, Zweden (SE)
GREENWOOD, Peter te 413 18
GÖTEBORG, Zweden (SE)
LAGNEMO, Hans te 417 28
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) C09D 7/12
C09D 177/12
(11) EP2260078
(21) EP09721113.0
(22) 13.03.2009
(31) 20081357
(32) 14.03.2008
(33) Noorwegen
(54) BINDER FOR AIR-DRYING PAINT
COMPRISING NANOPARTICLE
BONDED SILICON DERIVATIVE OF
UNSATURATED FATTY ACID
(47) 11.12.2013
(73) Sinvent AS te 7465 TRONDHEIM,
Noorwegen (NO)
(72) HELLAND, Tina te N-3233
SANDEFJORD, Noorwegen (NO)
Nummer 51/13
MARSTOKK, Olav te N-3216
SANDEFJORD, Noorwegen (NO)
MÄNNLE, Ferdinand te N-0139
OSLO, Noorwegen (NO)
SIMON, Christian te N-0873 OSLO,
Noorwegen (NO)
JUAN, Yang te N-0753 OSLO,
Noorwegen (NO)
(51) C09D 11/00
C09B 35/34
C09B 35/03
C09B 33/12
(11) EP1718706
90
(21) EP09748264.0
(51) C09D 179/04
(22) 02.10.2009
(11) EP2609163
(31) 102008049963
(21) EP11776837.4
(32) 02.10.2008
(22) 26.08.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2010190921
(54) WÄSSRIGER LACK ZUR
REDUKTION DER
FORMALDEHYDEMISSION AUS
HOLZWERKSTOFFEN
(32) 27.08.2010
(47)
(73)
(21) EP05710029.9
(22) 03.02.2005
(72)
(31) 2004030288
2004211241
2004305665
(32) 06.02.2004
20.07.2004
20.10.2004
(33) Japan
Japan
Japan
(54) DYE, INK, INK JET RECORDING
METHOD, INK SHEET, COLOR
TONER AND COLOR FILTER
(47) 11.12.2013
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(72) HARADA, Tooru c/o FUJI PHOTO
FILM CO. te KANAGAWA, Japan
(JP)
YABUKI, Yoshiharu c/o FUJI PHOTO
FILM CO; LTD. 210 te KANAGAWA,
Japan (JP)
OZAWA, Takashi c/o FUJI PHOTO
FILM CO.;LTD.;200 te SHIZUOKA,
Japan (JP)
KEIICHI TATEISHI c/o FUJI PHOTO
FILM CO.;LTD.;210, te
KANAGAWA, Japan (JP)
(51) C09D 13/00
(11) EP2065450
(21) EP07806247.8
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 18.10.2005
(11) EP2275506
(54) COATING COMPOSITIONS AND
METHODS
(21) EP09162889.1
(47) 11.12.2013
(54) Autoxidisable aqueous coating
compositions
(73) Valspar Sourcing, Inc. te
MINNEAPOLIS, MN 55440-1461,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KNOUSE, Donna te DAVENPORT,
IA 52807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C09K 8/536
(73) Actega Terra GmbH te 31275
LEHRTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2218761
(22) 26.04.2012
(11) EP2344595
(73) Akzo Nobel Coatings International
B.V. te 6824 BM ARNHEM
(47) 11.12.2013
(21) EP12165784.5
(54) CRAYON AND METHOD FOR
PRODUCING THE SAME
(51) C09D 133/00
C08L 79/08
C08L 33/00
(47) 11.12.2013
(54) Aqueous radiation curable
coating composition
(11) EP2657308
(33) Japan
(72) SUMITOMO, Kotaro te KAIZUKASHI 597-0052 OSAKA, Japan (JP)
TAKAHASHI, Masamistu te
SHIJONAWATE-SHI, OSAKA 5750033, Japan (JP)
FUKUO, Hidetoshi te YAO-SHI,
OSAKA 581-0085, Japan (JP)
(22) 17.06.2009
(72) Straub, Hugues te SLOUGH,
BERKSHIRE SL1 2DR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Sarkar, Manish te WIDMER END,
BUCKINGHAMSHIRE HP15 6BH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Osborn, Barry Norman te
HATFIELD, HERTFORDSHIRE AL10
9RZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Wixey, James Stephen te
GLASTONBURY, SOMERSET BA6
8LF, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 04.09.2006
(73) Sakura Color Products
Corporation te OSAKA-SHI,
OSAKA 537-0025, Japan (JP)
C09D 201/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 2006239206
(47) 11.12.2013
(33) Japan
(54) LUSTROUS ELECTROMAGNETIC
WAVE TRANSMISSIVE COATING
11.12.2013
FILM, ELECTROMAGNETIC WAVE
Treffert Coatings GmbH te 63754
TRANSMISSIVE COATING
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
MATERIAL COMPOSITION FOR
DUITSLAND (DE)
FORMING THIS FILM, AND
METHOD OF FORMING
NOLL, Eberhard te 63755
ELECTROMAGNETIC WAVE
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
TRANSMISSIVE COATING FILM
DUITSLAND (DE)
THEREWITH
SCHOLL, Frank te 61352 BAD
HOMBURG, BONDSREPUBLIEK
(47) 11.12.2013
DUITSLAND (DE)
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
SCHOLZ, Wolfgang te 60594
te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 471FRANKFURT AM MAIN,
8571, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) YANAGIMOTO, Hiroshi te TOYOTA(DE)
SHI AICHI-KEN 471-8571, Japan
C09D 167/00
(JP)
C08L 63/00
IMAMURA, Tsuyoshi te
C08G 59/68
NEYAGAWA-SHI OSAKA 572-8501,
C08G 59/00
Japan (JP)
ISHIBASHI, Hideo te NEYAGAWAEP1937786
SHI OSAKA 572-8501, Japan (JP)
EP06816866.5
IWAKOSHI, Ayako te NEYAGAWA12.10.2006
SHI OSAKA 572-8501, Japan (JP)
253206
(51) C09D 7/00
(51) C09D 4/06
C09D 175/16
C09D 11/10
(22) 29.08.2007
18 december 2013
(72) Dikmans, Antonius te 30926
SEELZE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Segmüller, Thomas te 84508
BURGKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kamphuis, Frank te 31535
NEUSTADT A. RBG.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP10290061.0
(22) 10.02.2010
(31) 0900728
(32) 17.02.2009
(33) Frankrijk
(54) Système particulaire micro- ou
nanométrique et son utilisation
dans des procédés de traitement
de puits pétroliers
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
91
(31) 2006067521
(32) 13.03.2006
(33) Japan
(72) Villatte, Céline te 92500 RUEIL
(54) LIQUID-CRYSTAL COMPOSITION
MALMAISON, Frankrijk (FR)
AND LIQUID-CRYSTAL ELEMENT
Argillier, Jean-François te 92500
RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR) (47) 11.12.2013
(73) JNC Corporation te CHIYODA-KU
(51) C09K 11/77
TOKYO, Japan (JP)
(11) EP1771529
JNC Petrochemical Corporation te
(21) EP05788452.0
TOKYO, Japan (JP)
Kyushu University, National
(22) 11.07.2005
University Corporation te
(31) 0407911
FUKUOKA-SHI FUKUOKA 812(32) 16.07.2004
8581, Japan (JP)
(33) Frankrijk
(72) HASEBA, Yasuhiro te ICHIHARASHI, CHIBA, 290-8551, Japan (JP)
(54) PROCEDE DE MARQUAGE D'UN
KIKUCHI, Hirotsugu te FUKUOKAMATERIAU ET MATERIAU AINSI
SHI, FUKUOKA, 812-8581, Japan
MARQUE
(JP)
(47) 11.12.2013
(51) C10G 65/12
(73) RHODIA CHIMIE te 92512
C10G 47/20
BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX,
C10G 45/12
Frankrijk (FR)
C10G 45/08
(72) LE MERCIER, Thierry te 93110
B01J 35/10
ROSNY-SOUS-BOIS, Frankrijk (FR)
B01J 29/16
CEINTREY, Claude te F-78160
B01J 29/14
MARLY-LE-ROI, Frankrijk (FR)
B01J 29/10
(51) C09K 19/42
(11) EP2319902
C09K 19/20
(21) EP10290575.9
C09K 19/12
(22) 25.10.2010
(11) EP2288672
(21) EP09768967.3
(22) 23.06.2009
(31) 08011673
(31) 0905404
(32) 10.11.2009
(33) Frankrijk
(54) LIQUID-CRYSTALLINE MEDIUM
(54) Procédé d'hydrocraquage
mettant en oeuvre une zéolithe
modifiée par un traitement
basique
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
(72) LEE, Seung-Eun te SEOUL 140212, Zuid-Korea (KR)
KIM, Eun Young te GUNPO 435762, Zuid-Korea (KR)
SONG, Dong-Mee te HWASUNG
445-772, Zuid-Korea (KR)
PARK, Kyung-Ah te SUWON 440828, Zuid-Korea (KR)
PARK, Sang-Hyun te PYONGTAEK
451-822, Zuid-Korea (KR)
LEE, Eun-Kyu te DAEJEON 301771, Zuid-Korea (KR)
(72) Simon Laurent te 69100
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
Guillon, Emmanuelle te 69390
VOURLES, Frankrijk (FR)
(51) G02F
G02F
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
C09K
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 27.06.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
1/137
1/13
19/54
19/42
19/34
19/30
19/20
19/18
19/16
19/12
19/02
(11) EP2006352
(21) EP07738747.0
(22) 09.03.2007
(51) C10L 1/08
(11) EP2371931
(21) EP11158683.0
(22) 17.03.2011
(31) 316615 P
(32) 23.03.2010
(54) Fuel compositions containing
biodiesel and Fischer-Tropsch
derived diesel
(47) 11.12.2013
18 december 2013
Amerika (US)
Nelson, Edward Carl te KATY, TX
77494, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C10L 10/00
C10L 1/14
(11) EP1615985
(21) EP04726498.1
(22) 08.04.2004
(31) 10316871
(32) 11.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KRAFTSTOFFZUSAMMENSETZUNG
(47) 11.12.2013
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHWAHN, Harald te 69168
WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
POSSELT, Dietmar te 69120
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FEHR, Erich, K. te 34246
VELLMAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C10L
C10L
C10L
C10L
C10L
C10L
10/18
1/32
1/238
1/23
1/224
1/198
(11) EP2343353
(21) EP10170550.7
(22) 18.01.2007
(31) 0601143
(32) 20.01.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Uses of emulsifying agents in
non-aqueous fuels and oils
(47) 11.12.2013
(73) Palox Limited te LIMASSOL,
Cyprus (CY)
(72) Martin, David te LIVERPOOL,
MERSEYSIDE L30 6YF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C11C 3/04
C11C 3/00
C11B 3/10
(11) EP1879988
(21) EP06759880.5
(22) 15.05.2006
(31) 680483 P
432494
(32) 13.05.2005
(73) Shell Internationale Research
12.05.2006
Maatschappij B.V. te 2596 HR THE
(33)
Verenigde Staten van Amerika
HAGUE
Verenigde Staten van Amerika
(72) Cherrillo, Ralph Anthony te
(54) METHOD FOR PRODUCING FATS
HOUSTON, TX 77079-6615,
OR OILS
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 11.12.2013
Dahlstrom, Mary Ann te KATY, TX (73) ARCHER-DANIELS-MIDLAND
77450, Verenigde Staten van
COMPANY te DECATUR, IL 62525,
Nummer 51/13
92
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(54) GLUCONIC ACID CONTAINING
PHOTORESIST CLEANING
COMPOSITION FOR MULTI-METAL
BINDER, Thomas P. te DECATUR,
DEVICE PROCESSING
ILLINOIS 62522, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 11.12.2013
BLOOMER, Scott te DECATUR,
(73) Avantor Performance Materials,
ILLINOIS 62521, Verenigde Staten
Inc. te PHILLIPSBURG, NJ 08865,
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
LEE, Inmok te DECATUR, ILLINOIS
(US)
62526, Verenigde Staten van
(72)
INAOKA, Seiji te NAZARETH
Amerika (US)
PENNSYLVANIA 18064, Verenigde
SOLHEIM, Leif te DECATUR,
Staten van Amerika (US)
ILLINOIS 62521, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C11D 7/50
WICKLUND, Lori E. te ARGENTA,
C11D 7/42
ILLINOIS 62501, Verenigde Staten
C11D 7/34
van Amerika (US)
C11D 7/26
C11D 3/48
C11C 5/00
C11D 3/386
EP2545151
C11D 3/00
EP11707987.1
C11D 17/00
C11D 11/00
07.03.2011
A61L 2/18
312578 P
(11) EP2052069
10.03.2010
(21) EP07763784.1
Verenigde Staten van Amerika
(22) 18.07.2007
LIPID-BASED WAX COMPOSITIONS
(31) 2006903863 P
SUBSTANTIALLY FREE OF FAT
2007900582 P
BLOOM AND METHODS OF
MAKING
(47) 11.12.2013
(32) 18.07.2006
07.02.2007
(73) Elevance Renewable Sciences,
Inc. te WOODRIDGE, IL 60517,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Australië
Australië
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(73) NOVAPHARM RESEARCH
(AUSTRALIA) PTY. LIMITED te
ROSEBERY, NSW 2018, Australië
(AU)
(72) DIMAIO, Jeffrey, R. te PENDLETON
SC 29670, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOSTIC, R., Trenton te SENECA SC
29678, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MURPHY, Timothy, A. te
YORKVILLE IL 60560, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TUPY, Michael, J. te CRYSTAL MN
55427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOKOUZ, Baris te 06540 ANKARA,
Turkije (TR)
HUDSON, Stephen te
WESTMINSTER SC 29693,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01L 21/02
G03F 7/42
C11D 7/50
C11D 7/34
C11D 7/32
C11D 7/26
C11D 3/382
C11D 3/37
C11D 3/22
C11D 11/00
(11) EP2352812
(21) EP09752566.1
(22) 22.10.2009
(31) 108942
(32) 28.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LOW FOAMING CLEANER
(47) 11.12.2013
18 december 2013
DÜFFELS, Arno te 40479
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JEKEL, Maren te 47877 WILLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TIMMANN, Ulf, Arno te 50825
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NITSCH, Christian te 40591
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12M 1/00
A01G 33/00
(11) EP2483383
(21) EP10763109.5
(22) 28.09.2010
(31) 246477 P
(32) 28.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BASAL SCREEN FOR ENHANCING
ALGAL BIOMASS GROWTH
(47) 11.12.2013
(73) Hydromentia, Inc. te OCALA, FL
34474, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ADEY, Walter, H. te REEDVILLE VA
22539, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ADEY, Erik, Thane te NENANA,
ALASKA 99704, Verenigde Staten
van Amerika (US)
BAZURTO, Robinson te VERO
BEACH FL 32966, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12M 1/16
C12M 1/107
C12M 1/00
(72) KRITZLER, Steven te CRONULLA,
(11) EP1767500
NSW 2230, Australië (AU)
SAVA, Alex te PADDINGTON, NSW (21) EP05766846.9
2021, Australië (AU)
(22) 14.07.2005
(51) C11D 17/04
(31) 200410071598
B65D 65/46
200510082723
B65B 9/04
(32) 14.07.2004
(11) EP1776448
11.07.2005
(21) EP05776193.4
(33) China
(22) 28.07.2005
(31) 102004039472
(32) 14.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
PORTIONIERTER WASCH- ODER
REINIGUNGSMITTEL
China
(54) EQUIPMENT AND METHOD FOR
DRY FERMENT
(47) 11.12.2013
(73) Chinese Academy of Agicultural
Engineering te BEIJING 100026,
China (CN)
(72) HAN, Jie te BEIJING 100026, China
(CN)
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
ZHANG, Yuhua te BEIJING
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
100026, China (CN)
DUITSLAND (DE)
CHEN, Tong te BEIJING 100026,
(72) BARTHEL, Wolfgang te 40764
China (CN)
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
XIANG, Xin te BEIJING 100026,
DUITSLAND (DE)
China (CN)
BURG, Birgit te 46519 ALPEN,
(51) C12N 1/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61K 39/112
(DE)
A61K 39/108
FILECCIA, Salvatore te 46049
A61K 35/74
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(11)
EP2240570
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
93
(21) EP09702047.3
ACIDS ENCODING THEM AND
METHODS FOR MAKING AND
USING THEM
(22) 16.01.2009
(31) 21977 P
(32) 18.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BACTERIAL GHOST (BG)
PRODUCTION PROCESS USING
BETAPROPIOLACTONE (BLP) FOR
FINAL INACTIVATION
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) O'DONOGHUE, Eileen te SAN
DIEGO, CA 92109, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BARTON, Nelson R. te SAN
DIEGO, CA 92131, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Lubitz, Werner te 3420
KLOSTERNEUBURG/KRITZENDORF (51)
, Oostenrijk (AT)
(11)
(72) Lubitz, Werner te 3420
(21)
KLOSTERNEUBURG/KRITZENDORF
(22)
, Oostenrijk (AT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED SKIN SUBSTITUTES
AND USES THEREOF
(47) 11.12.2013
(73) Stratatech Corporation te
MADISON, WI 53719, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) COMER, Allen te MADISON, WI
53719, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ALLEN-HOFFMANN, Lynn te
MADISON, WI 53711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HOFFMANN, Michael te MADISON,
WI 53711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
IVARIE, Cathy, Ann-Rasmussen te
MARSHALL, WI 53559, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CONRAD, Paul, Barth te
MADISON, WI 53705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12P 7/64
C12P 21/02
C12N 9/16
C12N 5/10
C12N 15/63
C12N 15/55
C12N 1/21
C12N 1/19
A61K 38/46
A01K 67/027
A01H 5/00
(11) EP2057274
(21) EP07853585.3
(22) 21.09.2007
(31) 826512 P
(32) 21.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PHOSPHOLIPASES, NUCLEIC
(22) 12.02.2009
(32) 14.02.2008
EP08707385.4
(33) Japan
29.01.2008
(54) ANTI-ADAM-15 ANTIBODIES AND
UTILIZATION OF THE SAME
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 02.03.2001
01.05.2001
(21) EP09710825.2
(31) 2008033354
(11) EP1404809
(31) 273034 P
287898 P
(11) EP2246430
EP2108045
(31) 898876 P
(22) 01.03.2002
C12N 1/15
C07K 16/40
C07K 16/28
C07K 14/81
A61P 9/00
A61P 43/00
A61P 35/04
A61P 35/00
A61K 39/395
C12N 9/64
(51) C12N 5/02
C12N 5/00
(21) EP02725028.1
18 december 2013
(32) 01.02.2007
(47) 11.12.2013
(73) Gene Techno Science Co., Ltd. te
CHUO-KU SAPPORO-SHI
(54) IMPROVED FIX-MUTANT PROTEINS
HOKKAIDO 060-0002, Japan (JP)
FOR HEMOPHILIA B TREATMENT
National University Corporation
Hokkaido University te SAPPORO(47) 11.12.2013
SHI HOKKAIDO 060-0808, Japan
(73) Baxter International Inc. te
(JP)
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
(72) UEDE, Toshimitsu te HOKKAIDO
Staten van Amerika (US)
060-0815, Japan (JP)
Baxter Healthcare SA te 8152
MATSUI, Yutaka te HOKKAIDO
GLATTPARK (OPFIKON),
060-0815, Japan (JP)
Zwitserland (CH)
(72) DOCKAL, Michael te A-1150
VIENNA, Oostenrijk (AT)
HARTMANN, Rudolf te 2102
BISAMBERG, Oostenrijk (AT)
SCHEIFLINGER, Friedrich te A1090 VIENNA, Oostenrijk (AT)
(11) EP2108046
(51) C12P 21/02
C12N 9/64
C12N 5/10
C12N 15/09
C12N 1/21
C12N 1/19
C12N 1/15
C07K 14/745
A61P 7/04
A61K 38/43
(21) EP08707386.2
(11) EP2436765
(22) 29.01.2008
(21) EP11190376.1
(31) 898877 P
(22) 08.10.2008
(32) 01.02.2007
(31) 2007263640
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 09.10.2007
(54) FVIII-INDEPENDENT FIX-MUTANT
PROTEINS FOR HEMOPHILIA A
TREATMENT
(33) Japan
(51) C12N 9/64
A61K 38/36
(47) 11.12.2013
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Baxter Healthcare SA te 8152
GLATTPARK (OPFIKON),
Zwitserland (CH)
(72) DOCKAL, Michael te A-1150
VIENNA, Oostenrijk (AT)
HARTMANN, Rudolf te 2102
BISAMBERG, Oostenrijk (AT)
SCHEIFLINGER, Friedrich te A1090 VIENNA, Oostenrijk (AT)
(51) G01N 33/53
G01N 1/00
C12P 21/08
C12N 9/64
C12N 5/10
C12N 15/09
C12N 1/21
C12N 1/19
(54) Recombinant factor X with no
glycosylation and method for
preparing the same
(47) 11.12.2013
(73) The Chemo-Sero-Therapeutic
Research Institute te KUMAMOTOSHI KUMAMOTO 860-8568, Japan
(JP)
(72) Soejima, Kenji te KUMAMOTOKEN, 869-1298, Japan (JP)
Imamura, Takayuki te
KUMAMOTO-KEN, 869-1298,
Japan (JP)
Kawamura, Ryoichi te
KUMAMOTO-KEN, 869-1298,
Japan (JP)
Nakatake, Hiroshi te KUMAMOTOKEN, 869-1298, Japan (JP)
Maeyashiki, Arisa te KUMAMOTOKEN, 869-1298, Japan (JP)
Togo, Hitomi te KUMAMOTO-KEN,
869-1298, Japan (JP)
(51) C40B 40/06
Nummer 51/13
C12P 19/34
C12N 15/10
C07B 61/00
(11) EP2348124
(21) EP10183942.1
(22) 30.10.2003
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
THEREOF
(47) 11.12.2013
18 december 2013
TWO TGF-BETA BINDING
DOMAINS
(47) 11.12.2013
(73) Applied Biosystems, LLC te
CARLSBAD, CA 92008, Verenigde (73) National Research Council of
Staten van Amerika (US)
Canada te OTTAWA, ON K1A OR6,
Canada (CA)
(72) PURI, Nitin te AUSTIN TX 78739,
Verenigde Staten van Amerika
(72) O'CONNOR-MCCOURT, Maureen
(US)
D. te BEACONFIELD, QUEBEC
CHARLES, Irudaya te AUSTIN
H9W 1P2, Canada (CA)
TEXAS 78739, Verenigde Staten
SULEA, Traian te KIRKLAND,
van Amerika (US)
QUEBEC H9J 3A2, Canada (CA)
MAGDALENO, Susan te AUSTIN
ZWAAGSTRA, John C. te
TEXAS 78748, Verenigde Staten
CHOMEDEY-LAVAL, QUEBEC H7T
30.10.2002
van Amerika (US)
1C9, Canada (CA)
30.10.2002
VLASSOV, Alexander te AUSTIN
BAARDSNES, Jason te MONTREAL,
19.12.2002
TEXAS 78739, Verenigde Staten
QUEBEC H3J 1G2, Canada (CA)
19.12.2002
van Amerika (US)
(51) C12N 15/82
11.07.2003
BURNETT, Chris te AUSTIN TEXAS
C07K 19/00
11.07.2003
78731, Verenigde Staten van
C07H 21/04
Denemarken
Amerika (US)
C07H 21/02
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 15/113
C07H 21/00
Denemarken
A61P 35/00
(11)
EP1711533
Verenigde Staten van Amerika
A61P 17/00
Denemarken
(21)
EP05726258.6
A61K 45/06
Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.01.2005
A61K 31/713
Synthesis of a bifunctional
A61K 31/203
(31) 536486 P
complex
A61K 31/16
582027 P
11.12.2013
602562 P
(11) EP1711210
Nuevolution A/S te 2100
(32) 14.01.2004
(21) EP05701277.5
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
22.06.2004
(22) 27.01.2005
18.08.2004
Freskgard, Per-Ola te 603 79
(31) 0401876
NORRKÖPING, Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.01.2004
Franch, Thomas te 3070
Verenigde Staten van Amerika
SNEKKERSTEN, Denemarken (DK) (33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
Gouliaev, Alex Haahr te 3670
(54) COMBINED USE OF PRAME
(54) Methods of producing
VEKSØ SJÆLLAND, Denemarken
INHIBITORS AND HDAC
peptides/proteins in plants and
(DK)
INHIBITORS
peptides/proteins produced
Lundorf, Mikkel Dybro te 4000
thereby
(47)
11.12.2013
ROSKILDE, Denemarken (DK)
(47)
11.12.2013
Felding, Jakob te 2920
(73) TopoTarget UK Limited te
CHARLOTTENLUND, Denemarken
ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 (73) OHIO UNIVERSITY te ATHENS,
(DK)
4RY, GROOT BRITTANNIË (GB)
OHIO 45701, Verenigde Staten
Olsen, Eva Kampmann te 2730
van Amerika (US)
(72) BERNARDS, René, c/o Nederlands
HERLEV, Denemarken (DK)
Cancer Institute te NL-1066 CX
(72) KIELISZEWSKI, Marcia, J. te
Holtmann, Anette te 2750
AMSTERDAM
ALBANY, OH 45701, Verenigde
BALLERUP, Denemarken (DK)
EPPING, Mirjam, c/o Nederlands
Staten van Amerika (US)
Jakobsen, Soren Nyboe te 2000
Cancer Institute te NL-1066 CX
XU, Jianfeng te ATHENS, OH
FREDERIKSBERG, Denemarken
AMSTERDAM
45701, Verenigde Staten van
(DK)
WANG, Liming, c/o Nederlands
Amerika (US)
Sams, Christian te 3500
Cancer Institute te NL-1066 CX
KOPCHICK, John te ATHENS, OH
VÆRLØSE, Denemarken (DK)
AMSTERDAM
45701, Verenigde Staten van
Glad, Sanne Schrøder te 2750
Amerika (US)
(51) G01N 33/53
BALLERUP, Denemarken (DK)
OKADA, Shigeru te ATHENS, OH
G01N
1/40
Jensen, Kim Birkebæk te 2610
45701, Verenigde Staten van
G01N 1/34
RØDOVRE, Denemarken (DK)
Amerika (US)
C12N 15/18
Pedersen, Henrik te 3540 LYNGE,
C12N
15/12
(51)
C12P 23/00
Denemarken (DK)
C07K 14/71
C12N 9/02
C12N 15/113
C07K 14/495
C12N 9/00
C12N 15/11
C07K 1/22
C12N 15/82
EP2195428
A61K 49/00
(11) EP1780281
A61K 47/48
EP08831316.8
(21) EP05743757.6
A61K 39/395
17.09.2008
(22) 26.05.2005
(11) EP2140005
973548 P
(31) 2004166625
(21) EP08733651.7
19.09.2007
(32) 04.06.2004
(22) 19.03.2008
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(31) 907059 P
SiRNA SEQUENCE-INDEPENDENT
(54) METHOD OF PRODUCING
(32)
19.03.2007
MODIFICATION FORMATS FOR
ASTAXANTHIN OR METABOLIC
REDUCING OFF-TARGET
(33) Verenigde Staten van Amerika
PRODUCT THEREOF BY USING
PHENOTYPIC EFFECTS IN RNAi,
(54) FUSION PROTEINS COMPRISING
CAROTENOID KETOLASE AND
AND STABILIZED FORMS
(31) 200201652
422167 P
200201955
434425 P
200301064
486199 P
(32)
94
Nummer 51/13
95
CAROTENOID HYDROXYLASE
GENES
18 december 2013
MO 63167, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MARTINELL, Brian, J. te ST. LOUIS,
(47) 11.12.2013
MO 63167, Verenigde Staten van
(73) Kirin Holdings Kabushiki Kaisha te
Amerika (US)
TOKYO 164-0001, Japan (JP)
WILLIAMS, Edward te ST. LOUIS,
(72) CHOI, Seon-Kang te GANGNEUNG
MO 63167, Verenigde Staten van (51)
CITY, GANGWONDO 210-736,
Amerika (US)
(11)
Zuid-Korea (KR)
(51) C12N 15/82
MISAWA, Norihiko, c/o MARINE
(21)
C12N 15/62
BIOTECH. INST. CO LTD te
(22)
C07K 19/00
KAMAISHI-SHI, IWATE 026-0001,
(31)
(11) EP2133427
Japan (JP)
(51) C12N 15/82
(11) EP2235187
(21) EP07860889.0
(22) 21.12.2007
(54) AN IMPROVED MUTAGENESIS
METHOD USING POLYETHYLENE
GLYCOL MEDIATED
INTRODUCTION OF MUTAGENIC
NUCLEOBASES INTO PLANT
PROTOPLASTS
(47) 11.12.2013
(73) KEYGENE N.V. te 6700 AE
WAGENINGEN
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(21) EP09004742.4
(22) 14.01.2005
(31) 536486 P
582027 P
602562 P
FRÖLANDER, Anders te N-1721
SARPSBORG, Noorwegen (NO)
LERSCH, Martin te N-1721
SARPSBORG, Noorwegen (NO)
RØDSRUD, Gudbrand te N-1721
SARPSBORG, Noorwegen (NO)
C12P 7/16
EP1929025
EP06804251.4
28.09.2006
721677 P
814470 P
(32) 29.09.2005
16.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 14.01.2004
22.06.2004
18.08.2004
(54) FERMENTIVE PRODUCTION OF
FOUR CARBON ALCOHOLS
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Butamax (TM) Advanced Biofuels
LLC te WILMINGTON, DE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Methods of producing
peptides/proteins in plants and
peptides/proteins produced
thereby
(47) 11.12.2013
(72) DONALDSON, Gail, K. te NEWARK,
DE 19711, Verenigde Staten van
BUNDOCK, Paul te 1391 XW
Amerika (US)
ABCOUDE
HUANG, Lixuan, Lisa te
(47) 11.12.2013
DE BOTH, Michiel, Theodoor, Jan
HOCKESSIN, DE 19707, Verenigde
(73) OHIO UNIVERSITY te ATHENS,
te NL-6708 BG WAGENINGEN
Staten van Amerika (US)
OHIO 45701, Verenigde Staten
LHUISSIER, Franck te NL-6708 DD
MAGGIO-HALL, Lori, Ann te
van Amerika (US)
WAGENINGEN
WILMINGTON, DE 19810,
(72)
Kieliszewski,
Marcia
J.
te
ALBANY,
Verenigde Staten van Amerika
C12N 15/82
OH 45701, Verenigde Staten van
(US)
B02B 3/00
Amerika (US)
NAGARAJAN, Vasantha te
A01H 5/00
Xu,
Jianfeng
te
ATHENS,
OH
WILMINGTON, DE 19807,
A01H 4/00
45701, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
EP2118289
Amerika (US)
(US)
Kopchick, John te ATHENS, OH
NAKAMURA, Charles, E. te
EP08731808.5
45701, Verenigde Staten van
CLAYMONT, DE 19703, Verenigde
10.03.2008
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
894096 P
Okada, Shigeru te ATHENS, OH
SUH, Wonchul te HOCKESSIN, DE
915066 P
45701, Verenigde Staten van
19707, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
09.03.2007
30.04.2007
(51) C12P 7/12
(51) C12P 13/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
C12P 7/08
C12P 7/00
C12P 5/00
(54) Preparation and use of plant
embryo explants for
transformation
(11) EP2376642
(47) 11.12.2013
(22) 16.12.2009
(73) Monsanto Technology, LLC te ST.
LOUIS, MO 63167, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CALABOTTA, Beth, Jo te ST.
LOUIS, MO 63167, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DEPPERMANN, Kevin, Lee te ST.
LOUIS, MO 63167, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DERSCH, Erik, D. te ST. LOUIS,
MO 63167, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HEISE, Jerald, D. te ST. LOUIS, MO
63167, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOESTEL, Angela, Ranae te ST.
LOUIS, MO 63167, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LUDWIG, Cindy, L. te ST. LOUIS,
(21) EP09774846.1
(31) 08021952
138378 P
09013355
(32) 17.12.2008
17.12.2008
22.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) Lignocellulosic biomass
conversion by sulfite
pretreatment
C12N 9/02
(11) EP2066799
(21) EP07829258.8
(22) 28.09.2007
(31) 2006265452
829577 P
2006345461
2007104645
(32) 28.09.2006
16.10.2006
22.12.2006
07.02.2007
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
Japan
Russische Federatie
(54) METHOD FOR PRODUCING 4HYDROXY-L-ISOLEUCINE
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Borregaard AS te 1721
SARPSBORG, Noorwegen (NO)
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO 1048315, Japan (JP)
(72) SJÖDE, Anders te N-1721
SARPSBORG, Noorwegen (NO)
(72) KODERA, Tomohiro te KAWASAKISHI, KANAGAWA 2108681, Japan
Nummer 51/13
(JP)
SMIRNOV, Sergey Vasilievich te
MOSCOW 121552,
Russische Federatie (RU)
SAMSONOVA, Natalia Nikolaevna
te MOSCOW 117186,
Russische Federatie (RU)
KOTLIAROVA, Veronika
Aleksandrovna te MOSCOW
117574, Russische Federatie (RU)
RUSHKEVICH, Natalia Yurievna te
MOSCOW 121170,
Russische Federatie (RU)
KOZLOV, Yury Ivanovich te
MOSCOW 117574,
Russische Federatie (RU)
SHIMIZU, Sakayu te KYOTO-SHI,
KYOTO 6068502, Japan (JP)
OGAWA, Jun te KYOTO-SHI, KYOTO
6068502, Japan (JP)
HIBI, Makoto te KYOTO-SHI,
KYOTO 6068502, Japan (JP)
(51) C12P 19/34
C07H 21/04
(11) EP2325325
96
KIEKE, Michele, C. te URBANA, IL
61801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KRANZ, David, M. te CHAMPAIGN,
IL 61821, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHUSTA, Eric te LOS ANGELES, CA
90034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BODER, Eric, T. te MEDIA, PA
19063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
C07H 21/04
C07H 21/02
C07H 19/00
(11) EP1431303
(21) EP04002084.4
(22) 13.09.2000
(31) 153604 P
175780 P
(32) 13.09.1999
12.01.2000
(22) 06.05.2002
(54)
(32) 07.05.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods for the reduction of
stutter in microsatellite
amplification
(47) 11.12.2013
(47)
(73)
(72)
(73) Life Technologies Corporation te
CARLSBAD, CA 92008, Verenigde
(51)
Staten van Amerika (US)
(11)
(72) Coticone, Sulekha, Rao te
NAPLES, FL 34117, Verenigde
(21)
Staten van Amerika (US)
(22)
Bloch, Will te WHITE SALMON, WA
(31)
98672, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32)
(51) C12Q 1/68
C12Q 1/02
C12N 15/81
C12N 15/63
C12N 1/19
(11) EP1056883
(21) EP99904154.4
(22) 20.01.1999
(31) 9388
140084
(32) 20.01.1998
26.08.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
IL 68101, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WITTRUP, K., Dane te CHESTNUT
HILL, MA 02767, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP1735467
EP05768406.0
31.03.2005
816457
31.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TAPE STRIPPING METHODS FOR
ANALYSIS OF SKIN DISEASE AND
PATHOLOGICAL SKIN STATE
(47) 11.12.2013
(73) Dermtech International te LA
JOLLA, CA 92037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BENSON, Nicholas, R. te SAN
DIEGO, CA 92129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
(11) EP1954818
(21) EP06794950.3
(22) 31.10.2006
(31) 0522310
486953
(32) 01.11.2005
14.07.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF PREPARING
LIBRARIES OF TEMPLATE
POLYNUCLEOTIDES
(47) 11.12.2013
(51) C12Q 1/68
(11) EP1984520
(21) EP07704973.2
(22) 23.01.2007
(31) 0601302
(32) 23.01.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) HIGH THROUGHPUT TESTING FOR
PRESENCE OF MICROORGANISMS
IN A BIOLOGICAL SAMPLE
(47) 11.12.2013
(73) Rochester Investment Partners te
LONDON WC1N 3XX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
EP06765048.1
(72) SEMIKHODSKII, Andrei te
WIMBLEDON SW19 5HP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
GREEN, Simon te WIMBLEDON
SW19 5HP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
20.07.2006
(51) C12Q 1/68
0514889
(11) EP2150628
20.07.2005
(21) EP08756871.3
GROOT BRITTANNIË
(22) 30.05.2008
(51) C12Q 1/68
(11) EP1907574
(21)
(54) YEAST CELL SURFACE DISPLAY OF (22)
PROTEINS AND USES THEREOF
(31)
(47) 11.12.2013
(32)
(73) The Board Of Trustees Of The
University Of Illinois te URBANA, (33)
(72) MCDOWELL, David, Gordon, c/o
LGC Limited te TEDDINGTON,
MIDDLESEX TW11 0LY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
FRENCH, David, John c/o LGC
Limited te TEDDINGTON,
MIDDLESEX TW11 0LY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) Illumina Cambridge Limited te
LITTLE CHESTERFORD SAFFRON
WALDEN ESSEX CB10 1XL,
Composition for linear isothermal
GROOT BRITTANNIË (GB)
amplification of polynucleotide
(72) GORMLEY, Niall, Anthony te
sequences
ESSEX CB10 1XL, GROOT
11.12.2013
BRITTANNIË (GB)
Nugen Technologies, Inc. te SAN
SMITH, Geoffrey, Paul te ESSEX
CARLOS, CA 94070, Verenigde
CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË
Staten van Amerika (US)
(GB)
Kurn, Nurith te PALO ALTO, CA
BENTLEY, David te ESSEX CB10
94306, Verenigde Staten van
1XL, GROOT BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
RIGATTI, Roberto te ESSEX CB10
1XL, GROOT BRITTANNIË (GB)
C12Q 1/68
(21) EP10184294.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 850514
18 december 2013
(54) OLIGONUCLEOTIDES
(31) 941419 P
(47) 11.12.2013
(32) 01.06.2007
(73) LGC Limited te TEDDINGTON,
MIDDLESEX TW11 0LY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A METHOD FOR DNA BREAKPOINT
ANALYSIS
Nummer 51/13
(47) 11.12.2013
(73) Monoquant PTY LTD te TOORAK,
VIC 3142, Australië (AU)
(72) MORLEY, Alexander, Alan te
GLENELG, SOUTH AUSTRALIA
5045, Australië (AU)
(51) C12Q 1/68
97
whole genome amplification and
genotyping
(47) 11.12.2013
(73) Illumina, Inc. te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1975,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
18 december 2013
(51) C22B 3/18
C22B 3/08
C22B 15/00
(11) EP2215276
(21) EP08844411.2
(22) 22.10.2008
(31) 200709458
(72) Gunderson, Kevin te ENCINITAS,
CA 92024, Verenigde Staten van (32) 31.10.2007
EP08864740.9
(33) Zuid-Afrika
Amerika (US)
Steemers, Frank te ENCINITAS, CA (54) HIGH TEMPERATURE LEACHING
19.12.2008
92024, Verenigde Staten van
PROCESS
07450240
Amerika (US)
(47) 11.12.2013
21.12.2007
(51) C12Q 1/68
(73) BHP Billiton SA Limited te
Europees Octrooi Bureau
C12N 9/88
JOHANNESBURG, 2001, ZuidA METHOD OF DIAGNOSING A
C12N 15/52
Afrika (ZA)
PROGRESSIVE DISEASE
(11) EP2369009
(72) DEW, David te RANDBURG, Zuid11.12.2013
(21) EP11002156.5
Afrika (ZA)
Mayer, Gert te 6020 INNSBRUCK, (22) 10.03.2005
STEYN, Jaco, Willem te 2194
Oostenrijk (AT)
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
(31) 102004013842
MINNAAR, Susanna, Helena te
RUDNICKI, Michael te A-6170
(32) 20.03.2004
2194 JOHANNESBURG, ZuidZIRL, Oostenrijk (AT)
Afrika (ZA)
EDER, Susanne te A-6091
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BIRGITZ, Oostenrijk (AT)
(54) Nitrile hydratases from
(51) H01R 9/00
SCHRATZBERGER, Gabriele te Ametagenome libraries
C22C 21/10
6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT)
(47)
11.12.2013
(11)
EP2354263
ENRICH, Julia te A-6170 ZIRL,
Oostenrijk (AT)
(73) B.R.A.I.N. Biotechnology Research (21) EP10008018.3
PERCO, Paul te 1080 VIENNA,
And Information Network AG te
(22) 30.07.2010
Oostenrijk (AT)
64673 ZWINGENBERG,
(31) 2010024616
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C12Q 1/68
2010115284
(DE)
EP2103693
(32)
05.02.2010
(72) Verseck, Stefan te 40721 HILDEN,
19.05.2010
EP09003800.1
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2225392
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 17.03.2009
(31) 08005100
(32) 19.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Nucleic acid amplification in the
presence of modified randomers
(47) 11.12.2013
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) Heindl, Dieter te 82396 PAEHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ankenbauer, Waltraud te 82377
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Laue, Frank te 82396 PAEHLFISCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12Q 1/68
(11) EP2264188
(21) EP10175210.3
(22) 17.06.2004
(31) 600634
681800
(32) 20.06.2003
08.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and compositions for
(DE)
Liebeton, Klaus te 64673
ZWINGENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Eck, Jürgen te 64625 BENSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F27D 3/00
F27D 15/02
F27B 9/39
F27B 9/38
F27B 9/02
C21D 9/34
C21D 9/00
C21D 1/62
(11) EP2085490
(21) EP09000623.0
(22) 17.01.2009
(31) 102008006640
(32) 29.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Tempern von
Gegenständen
(47) 11.12.2013
(33) Japan
Japan
(54) Connector made of an aluminium
alloy extrusion, excellent in
extrudability and sacrificial anode
property.
(47) 11.12.2013
(73) Furukawa-Sky Aluminum Corp. te
CHIYODA-KU TOKYO 101-8970,
Japan (JP)
Denso Corporation te KARIYA-SHI,
AICHI 448-8661, Japan (JP)
Denso Air Systems Corporation te
AICHI 444-1154, Japan (JP)
(72) Wakaguri, Satoshi te TOKYO 1018970, Japan (JP)
Ichinose, Akira te TOKYO 1018970, Japan (JP)
Kakinoki, Toshiyuki te TOKYO 1018970, Japan (JP)
Matsumoto, Tatsuhito te AICHI
448-8661, Japan (JP)
(51) H01L 31/18
C23C 14/56
C23C 14/24
C23C 14/06
(73) Eisenmann AG te 71032
BÖBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2381009
(72) Berner, Karl te 71155 ALTDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Fischenich, Ulrich te 71272
RENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 765316
(21) EP11163129.7
(22) 20.04.2011
(32) 22.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Seal configuration for a system
for continuous deposition of a
Nummer 51/13
thin film layer on a substrate
98
member
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) PrimeStar Solar, Inc te ARVADA,
CO 80004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) JTEKT CORPORATION te OSAKASHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(72) Suzuki, Masahiro te OSAKA-SHI
(72) Black, Russell Weldon te ARVADA,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
CO 80004, Verenigde Staten van
Saito, Toshiyuki te OSAKA-SHI
Amerika (US)
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Feldman-Peabody, Scott Daniel te
Yamakawa, Kazuyoshi te OSAKAARVADA, CO 80004, Verenigde
SHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
(51 F16J 15/34
Pavol, Mark Jeffrey te ARVADA,
)
F16J 15/00
CO 80004, Verenigde Staten van
C23C 16/27
Amerika (US)
(11
EP2215386
Reed, Max William te ARVADA, CO
)
80004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21 EP08856720.1
)
(51) C23C 14/10
(22 22.10.2008
C03C 17/02
)
(11) EP2180078
(21) EP10001153.5
(22) 14.08.2006
(31) 2005244332
2005263774
(32) 25.08.2005
12.09.2005
(31 202007016868 U
)
(32 04.12.2007
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
18 december 2013
C23C 16/458
A61B 5/15
(11) EP2251453
(21) EP10162757.8
(22) 12.05.2010
(31) 177984
213904
234505
261321
263289
285813
298159
299888
318197
222727
333625
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
(32) 13.05.2009
24.07.2009
17.08.2009
14.11.2009
20.11.2009
11.12.2009
25.01.2010
29.01.2010
26.03.2010
02.07.2009
11.05.2010
(54 GLEITRING EINER
(33) Verenigde Staten van Amerika
)
GLEITRINGDICHTUNGSANORDNUN
Verenigde Staten van Amerika
G
Verenigde Staten van Amerika
Base with glass film
Verenigde Staten van Amerika
(47 11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
11.12.2013
)
Verenigde Staten van Amerika
Asahi Glass Company, Limited te (73 EagleBurgmann Germany GmbH &
Verenigde Staten van Amerika
CHIYODA-KU TOKYO 100-8405,
)
Co. KG te 82515
Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
WOLFRATSHAUSEN,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
(DE)
Nagai, Kensuke te TOKYO 100Verenigde Staten van Amerika
8405, Japan (JP)
(72 OTSCHIK, Joachim te 63741
Verenigde Staten van Amerika
Maeda, Kei te TOKYO 100-8405,
)
ASCHAFFENBURG,
(54)
Vessel holder
Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
SCHRÜFER,
Andreas
te
82515
C23C 14/54
WOLFRATSHAUSEN,
(73) SiO2 Medical Products, Inc. te
C23C 14/28
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
AUBURN, AL 36832, Verenigde
EP2410074
SCHICKTANZ, Rudolf te 82538
Staten van Amerika (US)
GERETSRIED, BONDSREPUBLIEK
EP10170223.1
(72)
Felts, John T. te ALAMEDA, CA
DUITSLAND (DE)
21.07.2010
94501, Verenigde Staten van
KIRCHHOF, Martin te 81477
Amerika (US)
Heat shield and filter
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Ferguson, John te AUBURN, AL
DUITSLAND (DE)
11.12.2013
36832, Verenigde Staten van
Solmates B.V. te 7522 NB
(51) C23C 16/455
Amerika (US)
ENSCHEDE
C23C 16/453
Freedman, Jonathan R. te
C23C 16/40
AUBURN, AL 36830, Verenigde
Broekmaat, Joska Johannes te
Staten van Amerika (US)
7511 DS, ENSCHEDE
(11) EP2495349
Dekkers, Jan Matthijn te 7611 AN, (21) EP11157010.7
(51 F16C 33/12
AADORP
)
C23C 28/02
Janssens, Jan Arnoud te 7412 DL, (22) 04.03.2011
(11
EP2513356
DEVENTER
(54) Method for depositing a coating
)
Van Zalk, Maarten te 7531 AL,
on a substrate by chemical
(21 EP12702440.4
ENSCHEDE
vapour deposition
)
(47) 11.12.2013
C23C 16/56
(22 11.01.2012
C23C 16/515
(73) Onderzoekscentrum voor
)
C23C 16/503
Aanwending van Staal N.V. te
C23C 16/26
(31 102011013883
9060 ZELZATE, België (BE)
EP2390381
(72) Siau, Sam te B-2370, ARENDONK, )
(33) Japan
Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP11168034.4
(22) 30.05.2011
(31) 2010124554
(32) 31.05.2010
(33) Japan
(54) Method of producing coated
België (BE)
Horzenberger, Franz te B-9960,
ASSENEDE, België (BE)
De Sloover, Kurt te B-8470,
GISTEL, België (BE)
(51) G01N 15/08
C23C 16/505
(32 04.03.2011
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 GLEITLAGERVERBUNDWERKSTOFF
)
Nummer 51/13
99
(47 11.12.2013
)
(73 KS Gleitlager GmbH te 68789 ST.
)
LEON-ROT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 PUCHER, Klaus te 86157
)
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KYRSTA, Stepan te 52072 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C23C 30/00
C23C 14/32
C23C 14/24
C23C 14/06
B23B 27/14
(11) EP2201152
(21) EP08830328.4
(22) 12.09.2008
(31) 0702046
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 14.09.2007
SCHWAIGERN, BONDSREPUBLIEK (47) 11.12.2013
DUITSLAND (DE)
(73) Specialty Coating Systems, Inc. te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46278,
C25D 7/04
Verenigde Staten van Amerika
C25D 5/18
(US)
C25D 5/00
B22D 11/059
(72) KUMAR, Rakesh te CARMEL, IN
46032, Verenigde Staten van
EP1507612
Amerika (US)
EP03735416.4
SINGH, Bawa te VOORHEES, NJ
19.05.2003
08043, Verenigde Staten van
Amerika (US)
8762002
LEWIS, Brian, G. te BRANFORD,
27.05.2002
CT 06405, Verenigde Staten van
Zwitserland
Amerika (US)
MARCZI, Michael, T. te CHESTER,
VERFAHREN ZUR GALVANISCHEN
NJ 07930, Verenigde Staten van
BESCHICHTUNG EINER
Amerika (US)
STRANGGIESSKOKILLE
HANEFELD, Phillip te D-68159
11.12.2013
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
CONCAST AG te 8027 ZÜRICH,
DUITSLAND (DE)
Zwitserland (CH)
KRIHA, Olaf te 67063
LUDWIGSHAFEN,
STILLI, Adrian te CH-8180
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BÜLACH, Zwitserland (CH)
(DE)
C30B 29/06
GREINER, Andreas te D-35287
C30B 11/00
AMOENEBERG, BONDSREPUBLIEK
EP2456909
DUITSLAND (DE)
EP10751725.2
(51) E01C 13/08
(33) Zweden
(51)
(54) COATED CUTTING INSERT FOR
MACHINING OF TITANIUM BASED
ALLOYS
(11)
(47) 11.12.2013
(22) 19.07.2010
(73) Seco Tools AB te 737 82
FAGERSTA, Zweden (SE)
(72) LARSSON, Andreas te S-737 33
FAGERSTA, Zweden (SE)
LARSSON, Tommy te S-737 90
ÄNGELSBERG, Zweden (SE)
(51) H01L 31/18
H01L 21/67
H01L 21/306
H01L 21/00
C23F 1/00
(11) EP2335275
(21) EP09783544.1
(22) 29.09.2009
(31) 102008037404
(32) 30.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR CHEMISCHEN
BEHANDLUNG EINES SUBSTRATS
(47) 11.12.2013
(73) Fraunhofer Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) TEPPE, Andreas te 78467
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUM, Berthold te 63599
BIEBERGEMÜND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FRANKE, Dieter te NL-6291 BL
VAALS
SCHWIRTLICH, Ingo te 63897
MILTENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VAAS, Knut te 63755 ALZENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHMIDT, Wilfried te 74193
(21)
18 december 2013
(31) 2009007630
(32) 20.07.2009
(33) Oekraïne
(54) APPARATUS FOR PRODUCING
MULTICRYSTALLINE SILICON
INGOTS BY INDUCTION METHOD
D02G 3/44
D01F 6/04
D01D 5/253
(11) EP2284318
(21) EP09165468.1
(22) 14.07.2009
(54) Grass yarn
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Solin Development B.V. te 1101
CR AMSTERDAM ZUIDOOST
(73) Green Vision Co. Ltd. te JEDDAH
21332, Saoedi-Arabië (SA)
(72) BERINGOV Sergii te KIEV 01033,
Oekraïne (UA)
ONISCHENKO,Volodymyr te KIEV
01010, Oekraïne (UA)
SHKULKOV, Anatoly te
ST.PETERSBURG 194358,
Russische Federatie (RU)
CHERPAK, Yuriy te KIEV 03142,
Oekraïne (UA)
POZIGUN, Sergii te
DNEPROPETROVSK 49021,
Oekraïne (UA)
MARCHENKO, Stepan te KIEV
02156, Oekraïne (UA)
CHEPURNYY, Bogdan te KIEV
04107, Oekraïne (UA)
(72) Rossing, Robert Peter te DUBAI,
Verenigde Arabische Emiraten
(AE)
Haentjens, Geert te DUBAI,
Verenigde Arabische Emiraten
(AE)
(51) D01F 6/96
D01D 5/00
B01J 13/14
(11) EP1899157
(21) EP06800007.4
(22) 06.07.2006
(31) 176017
248952
(51) D03D 1/00
(11) EP2527507
(21) EP11167175.6
(22) 23.05.2011
(54) Wetterschutzvorrichtung
(47) 11.12.2013
(73) ETTLIN AKTIENGESELLSCHAFT te
76275 ETTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hänsch, Frauke Susanne te 76137
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D04H 13/00
D03D 13/00
(11) EP2275593
(32) 07.07.2005
11.10.2005
(21) EP08873750.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 200800941
(54) Method of fabricating nanoscale
structures
(33) Spanje
(22) 08.10.2008
(32) 04.04.2008
(54) METHOD FOR PRODUCING A
Nummer 51/13
BASE LAP OF COMPOSITE YARNS
COMPRISING AN UNTWISTED
COTTON SHEATH, PRODUCT
OBTAINED, AND
CORRESPONDING INSTALLATION
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
100
(32) 13.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
18 december 2013
washing cycle of sensitive
laundry in a washing machine or
in a washer-dryer
(54) SPREIZVORRICHTUNG ZUM
(47) 11.12.2013
AUFSPREIZEN VON
FASERFILAMENTBÜNDELN SOWIE (73) Electrolux Home Products
11.12.2013
DAMIT VERSEHENE PREFORMCorporation N.V. te 1130
Hispanocatalana De Textiles, S.L.
HERSTELLVORRICHTUNG
BRUSSEL, België (BE)
te 08009 BARCELONA, Spanje
(47) 11.12.2013
(72) De Bin, Gianantonio te 33080
(ES)
PORCIA (PN), Italië (IT)
(73) EADS Deutschland GmbH te
BERNADAS ROSELLO, Josep te EMazzon, Andrea te 33080 PORCIA
85521 OTTOBRUNN,
08009 BARCELONA, Spanje (ES)
(PN), Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BALASCH RISUEÑO, Joaquin te E(DE)
(51) D06F 39/08
08009 BARCELONA, Spanje (ES)
D06F 39/00
(72) MEYER, Oliver te 85521
D04H 1/46
A47L 15/42
OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP1682712
(11) EP2312044
(21) EP04805309.4
(22) 26.10.2004
(31) 0312795
(32) 31.10.2003
(33) Frankrijk
(54) MACHINE DE PRODUCTION DE
NONTISSES DE PLUSIEURS
QUALITES
(51) D05C 17/02
D05C 15/12
B60R 13/08
(11) EP2431514
(21) EP11007601.5
(22) 19.09.2011
(31) 15552010
(32) 17.09.2010
(21) EP10187813.0
(22) 15.10.2010
(31) 0904986
(32) 16.10.2009
(33) Frankrijk
(54) Machine à laver comprenant un
circuit hydraulique de distribution
d'eau pourvu d'un point haut
avec une ouverture de passage
d'air
(47) 11.12.2013
(33) Oostenrijk
(73) ANDRITZ Perfojet SAS te 38330
MONTBONNOT, Frankrijk (FR)
(54) Schichtverbund zur
schallreduzierenden Auskleidung (47) 11.12.2013
eines Kraftfahrzeugbereichs und (73) FagorBrandt SAS te 92500 RUEIL
Verfahren zu dessen Herstellung
MALMAISON, Frankrijk (FR)
(72) NOELLE, Frédéric te F-38330
SAINT NAZAIRE LES EYMES,
Frankrijk (FR)
MICHALON, André te F-73100
TRESSERVE, Frankrijk (FR)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(72) Pont, Hervé te 71680 VINZELLES,
Frankrijk (FR)
(73) Intier Automotive Eybl GmbH
(Ebergassing) & Co. OHG te 2435 (51) D06F 39/02
EBERGASSING, Oostenrijk (AT)
E04B 1/88
(11) EP2340326
D04H 1/72
(72) Ecker, Walter te 2620
(21) EP09783606.8
D04H 1/70
LOIPERSBACH, Oostenrijk (AT)
(22) 30.09.2009
D01D 5/18
Walter, Peter te 2700 WIENER
D01D 5/14
NEUSTADT, Oostenrijk (AT)
(31) 102008042655
C03B 37/04
Mitrowitz, Manfred te 7083
(32) 07.10.2008
PURBACH, Oostenrijk (AT)
EP2173935
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Sahin, Naki te 1100 WIEN,
EP08826787.7
Oostenrijk (AT)
(54) WASSERFÜHRENDES
25.07.2008
HAUSHALTSGERÄT MIT EINEM
(51) D06F 37/20
AUTOMATISCHEN DOSIERSYSTEM
0756746
D06F 37/06
SOWIE VERFAHREN ZUM
26.07.2007
D06F 23/02
AUTOMATISCHEN DOSIEREN
Frankrijk
(11) EP2489773
(47) 11.12.2013
DISPOSITIF POUR UNE
(21) EP12167119.2
(73) BSH Bosch und Siemens
INSTALLATION DE FORMATION DE (22) 29.06.2009
Hausgeräte GmbH te 81739
MATELAS DE FIBRES
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(54) Washing machine
11.12.2013
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
Saint-Gobain Isover te 92400
(72)
SABALAT, Andre te 10559
(73) Electrolux Home Products
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Corporation
N.V.
te
1130
Glava A/s te 1801 ASKIM,
DUITSLAND (DE)
BRUSSEL,
België
(BE)
Noorwegen (NO)
SCHULZE, Ingo te 16341
(72) Buso, Danny Electrolux Italia
HEGGELUND, Johan te N-1820
PANKETAL, BONDSREPUBLIEK
S.p.A. te 33080 PORCIA (PN) SPYDEBERG, Noorwegen (NO)
DUITSLAND (DE)
ITALY, Italië (IT)
ROQUIGNY, Renaud te CH-1018
HASSE, Torsten te 14641 NAUEN,
Cinello, Mauro te 33080 PORCIA
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(PN), Italië (IT)
BOULANOV, Oleg te F-60180
(DE)
Favaro, Daniele c/o Electrolux
NOGENT SUR OISE, Frankrijk (FR)
Italia S.p.A te 33080 PORCIA (PN), (51) D06F 58/22
D04H 3/12
Italië (IT)
(11) EP1788141
D04H 3/04
(21) EP06122116.4
(51)
D06F
35/00
D04H 3/002
D06F 33/02
(22) 11.10.2006
D02J 1/18
(11) EP2503044
(31) 102005054683
EP2140052
(21) EP08717708.5
(22) 12.03.2008
(31) 102007012607
(47) 11.12.2013
(21) EP11159614.4
(32) 16.11.2005
(22) 24.03.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) A method for performing a
(54) Vorrichtung zum Trocknen von
Nummer 51/13
Wäsche mittels eines Luftstroms
101
(32) 17.10.2003
(47) 11.12.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) SICHERHEITSELEMENT MIT
FARBKIPPEFFEKT
(47) 11.12.2013
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
(72) Goldberg, Roman te 01159
81677 MÜNCHEN,
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
Nitschmann, Kai te 15366
(72)
HEIM, Manfred te 81543
NEUENHAGEN, BONDSREPUBLIEK
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) D21C 5/02
HOFFMÜLLER, Winfried te 83646
D21B 1/32
BAD TÖLZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2181218
(21) EP08735208.4
(22) 14.04.2008
(31) 102007017987
(32) 14.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR AUFBEREITUNG VON
ALTPAPIER
(47) 11.12.2013
(51) E01B 27/06
E01B 27/00
B61D 15/00
(11) EP1929091
(21) EP06795538.5
(22) 18.09.2006
(31) 15352005
(32) 21.09.2005
(33) Zwitserland
(73) PTC Paper Technology Consulting (54) SCHÜTTGUTVERLADEWAGEN
GmbH te 74321 BIETIGHEIM(47) 11.12.2013
BISSINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Matisa Matériel Industriel SA te
DUITSLAND (DE)
1023 CRISSIER 1, Zwitserland
(72) FAUL, Andreas te 74321
(CH)
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
(72)
GANZ, Jörg te CH-1163 ETOY,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Zwitserland (CH)
(DE)
LAMBRECHT, Gerhard te 88273
(51) E01C 13/08
FRONREUTE, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2494109
DUITSLAND (DE)
(21) EP09764293.8
(51) D21H 21/40
(22) 30.10.2009
D21F 1/44
(54) MIXED TURF
(11) EP2350384
(21) EP09741019.5
(22) 25.09.2009
(31) 2002021
2002436
(32) 26.09.2008
21.01.2009
(33) Nederland
Nederland
(54) METHOD FOR PRODUCING A
WATERMARK ELEMENT,
WATERMARK ELEMENT, AND
ALSO APPLICATIONS
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(72) GORDON, Steve te COHUTTA,
GEORGIA 30710, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PARIS, Ryan te RINGGOLD,
GEORGIA 30736, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BROCK, Gary te DALTON,
GEORGIA 30721, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BELLES, Andy te CHATSWORTH,
GEORGIA 30705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) E01F 15/08
E01D 19/10
(11) EP2354314
(21) EP10152641.6
(22) 04.02.2010
(54) BrückenFahrbahnbegrenzungssystem und
Verfahren zu dessen Herstellung
(47) 11.12.2013
(73) TSS Technische SicherheitsSysteme GmbH te 50679 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bunz, Wolfgang, Dr. te 41749
VIERSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E02D 31/00
(11) EP1546470
(21) EP03751078.1
(22) 30.09.2003
(31) 200207816
200207817
(32) 30.09.2002
30.09.2002
(33) Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
(47) 11.12.2013
(54) GEOTECHNICAL BARRIER
(73) MAR. Project S.r.l. te 56124 PISA (47) 11.12.2013
(PI), Italië (IT)
(73) Aquatan (Pty) Limited te 1600
Volterrani, Marco te 56010 ARENA
ISANDO, Zuid-Afrika (ZA)
METALO, Italië (IT)
(72) LEGGE, Kelvin Robert te 0157
(72) NUSCA, Roberto te 56010 ARENA
CENTURION, Zuid-Afrika (ZA)
METATO (PI), Italië (IT)
MEYER, Petrus, Johannes te 1619
VOLTERRANI, Marco te 56010
VAN RIEBEECK PARK, Zuid-Afrika
ARENA METALO (PI), Italië (IT)
(ZA)
(51) E01C 13/08
(51) E02F 3/90
(11) EP2337898
E02F 3/88
(21) EP09792727.1
(11) EP2535466
(22) 18.09.2009
(21) EP12171429.9
(73) Arjowiggins Security B.V. te 7339 (31) 98543 P
177073 P
GJ UGCHELEN
(32)
19.09.2008
(72) KRUL, Johannes te 6641 ZB
11.05.2009
BEUNINGEN
VAN DE KAMP, Hendrik te 7361
(33) Verenigde Staten van Amerika
ZP BEEKBERGEN
Verenigde Staten van Amerika
VAN DOKKUM, Jan Marius te 7339 (54) SYSTEM AND METHOD FOR
GJ UGCHELEN
STORAGE AND TEMPORARY
(22) 11.06.2012
(51) D21H 21/42
(73) IHC Systems B.V. te 3361 HJ
SLIEDRECHT
(11) EP1682723
(21) EP04790373.7
(22) 13.10.2004
(31) 10349000
INSTALLATION OF SECONDARY
FLOORING SURFACE
(47) 11.12.2013
(73) Textile Management Associates,
Inc. te DALTON, GA 30720,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 2006951
(32) 16.06.2011
(33) Nederland
(54) Position measurement for a
suction tube of a dredger vessel
(47) 11.12.2013
(72) de Keizer, Cornelis te 3328 BC
DORDRECHT
(51) H04Q 9/00
G05B 23/02
Nummer 51/13
G05B 19/418
G05B 19/4063
E02F 9/26
E02F 9/24
E02F 9/20
(11) EP1403437
(21) EP02722854.3
(22) 26.04.2002
(31) 2001137809
2001219601
(32) 08.05.2001
19.07.2001
(33) Japan
Japan
(54) WORKING MACHINE FAILURE
DIAGNOSIS METHOD AND
SYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) Hitachi Construction Machinery
Co., Ltd. te BUNKYO-KU TOKYO
112-0004, Japan (JP)
(72) OGURA, Hiroshi te IBARAKI 3010855, Japan (JP)
WATANABE, Hiroshi te USHIKUSHI, IBARAKI 300-1236, Japan (JP)
SUGIYAMA, Genroku te
RYUGASAKI-SHI, IBARAKI 3010043, Japan (JP)
KARASAWA, Hideo te TSUCHIURASHI, IBARAKI 300-0011, Japan (JP)
UMENO, Yoshiyuki te KUWANASHI, MIE 511-0084, Japan (JP)
TOMIKAWA, Osamu te KANAGAWA
21-0034, Japan (JP)
MIURA, Shuichi te KOSHIGAYASHI, SAITAMA 343-0041, Japan
(JP)
ONO, Kiyoshi te ADACHI-KU,
TOKYO 121-0801, Japan (JP)
OCHIAI, Yasushi te TENPAKU-KU,
NAGOYA-SHI, AICHI 468-0011,
Japan (JP)
SHIBATA, Koichi te CHIYODAMACHI, NIIHARI-GUN, IBARAKI
315-, Japan (JP)
ADACHI, Hiroyuki te TSUCHIURASHI, IBARAKI 300-0023, Japan (JP)
(51) E03D 1/00
(11) EP1854925
(21) EP05826699.0
(22) 16.12.2005
(31) 200500234
(32) 17.12.2004
(33) Spanje
(54) DISCHARGE DEVICE FOR
CISTERNS OR TANKS EQUIPPED
WITH A DISCHARGE VALVE
(47) 11.12.2013
102
(31) 102004008960
(32) 24.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1568824
(21) EP05000524.8
(22) 12.01.2005
(DE)
(51) E06B 3/54
E04B 2/88
(54) Regenwasserbehandlungsanlage (11) EP2412883
(21) EP11005768.4
(47) 11.12.2013
(73) FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr.
Kirchner GmbH & Co. KG te
97486 KÖNIGSBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 14.07.2011
(72) Adams, Dietmar te 01328
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Haase, Reinhard te 32689
KALLETAL-HOHENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kriese, Jens te 14621
SCHÖNWALDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wilhelm, Jörg te 72070
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Punkthalter, insbesondere für
Fassadenelemente
(31) 102010032749
(32) 29.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
(73) Süd-Metall Beschläge GmbH te
83404 AINRING / HAMMERAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bauer, Herbert te 81580
REICHSHOF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04B 2/82
E04B 1/00
(51) F24F 13/072
E04F 13/08
E04B 9/06
E04B 9/02
(11) EP2435639
(11) EP2542730
(21) EP10722947.8
(21) EP11708346.9
(22) 26.05.2010
(22) 04.03.2011
(31) 102009023149
(31) 10155585
(32) 28.05.2009
(32) 05.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CEILING SYSTEM AND METHOD
(54) VERSCHIEBBARES
FOR INSTALLING OR MODIFYING
AUSSENWANDSYSTEM UND
SUCH A SYSTEM
DESSEN VERFAHREN ZUM EINBAU
IN EIN BESTEHENDES GEBÄUDE
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Nederlandse Organisatie voor
Toegepast
(73) Hoheneder, Daniel te 83278
-Natuurwetenschappelijk
TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK
Onderzoek TNO te 2628 VK
DUITSLAND (DE)
DELFT
Fischbacher, Lisbeth te 81667
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(72) KNOLL, Bastiaan te NL-2671 DR
DUITSLAND (DE)
NAALDWIJK
PHAFF, Johan Cornelis te NL-2286
(72) Hoheneder, Daniel te 83278
AL RIJSWIJK
TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK
JACOBS, Peter te NL-2614 LB
DUITSLAND (DE)
DELFT
Fischbacher, Lisbeth te 81667
HENQUET, Ellemieke Mary-Rose
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
te NL-3218 AV HEENVLIET
DUITSLAND (DE)
(51) E04B 5/12
E04B 1/26
(11) EP1983117
(21) EP08007441.2
(22) 16.04.2008
(31) 102007018223
(32) 16.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Fominaya, S.A. te 46117 BETERA, (54)
Spanje (ES)
(47)
(72) GONZALEZ SALMERON, Mercedes (73)
te E-46120 ALBORAYA, VALENCIA,
Spanje (ES)
(51) E03F 3/04
18 december 2013
Bionisches Bausystem
11.12.2013
Oligmüller, Dieter, Dipl.-Ing. te
44787 BOCHUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Oligmüller, Dieter, Dipl.-Ing. te
44787 BOCHUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E04D 13/076
B23B 27/02
A47L 9/24
(11) EP2537997
(21) EP12004730.3
(22) 25.06.2012
(31) 202011102501 U
202011107191 U
202012003050 U
(32) 24.06.2011
27.10.2011
24.03.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Reinigen von
Dachrinnen
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
(73) Wiesner, Michael te 14089
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Wiesner, Michael te 14089
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04D 13/10
(11) EP2573293
(21) EP12184966.5
(22) 19.09.2012
(31) MI20111727
(32) 26.09.2011
(33) Italië
103
18 december 2013
FUSSBODENPANEELEN
(47) 11.12.2013
(73) Flooring Technologies Ltd. te
PIETA PTA 9044, Malta (MT)
(51) E05B 45/00
(72) te , Onbekend (ZZ)
(21) EP06701508.1
(51) E04G 7/30
(22) 17.01.2006
(11) EP1921222
(31) 202005000784 U
(21) EP07120086.9
(32) 17.01.2005
(22) 06.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0654746
(54) VORRICHTUNG ZUM ERFASSEN
DER POSITION EINER
BETÄTIGUNGSHANDHABE
UND/ODER EINES
FENSTERFLÜGELS, EINES
TÜRBLATTS O.DGL.
(32) 06.11.2006
(33) Frankrijk
(54) Système d'échafaudage
(54) Clamp for securing snow-stop
métallique
means to metal plates for roofing
(47) 11.12.2013
and the like
(73) Layher SAS te 77164 MARNE LA
(47) 11.12.2013
VALLÉE, Frankrijk (FR)
(73) Schatzer Alois S.r.l. te 39040
BRESSANONE (BZ), Italië (IT)
(72) Schatzer, Alois te 39040
BRESSANONE (BZ), Italië (IT)
(72) Limasset, Eric te 77580, SANCY,
Frankrijk (FR)
(51) E04H 15/48
(51) E04F 10/06
(11) EP2312092
(11) EP1522650
(21) EP09013024.6
(21) EP04023879.2
(22) 15.10.2009
(22) 07.10.2004
(54) Joint assembly for a frame of a
tent
(31) 10347916
(32) 10.10.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ausfahrbarer Sonnenschutz
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) SPORTSMAN CORPORATION te
TAIPEI HSIEN, Taiwan (TW)
(72) Chen, Jack te TAIPEI HSIEN,
Taiwan (TW)
(73) Weinor GmbH & Co. KG te 50784 (51) E04H 17/26
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1917411
DUITSLAND (DE)
(21) EP06774848.3
(72) Stawski, Karl Heinz te 50769
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
(22) 22.08.2006
DUITSLAND (DE)
(31) 2005904624
(51) E04F 15/02
E04F 13/08
(11) EP2017402
(21) EP08013011.5
(22) 18.07.2008
(31) 202007010293 U
(32) 20.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bodenplatte
(47) 11.12.2013
(73) Josef Mang GmbH & Co. KG te
87752 HOLZGÜNZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E05B 63/16
E05B 59/00
(11) EP2264266
(21) EP10159596.5
(22) 12.04.2010
(31) 202009008428 U
(73) BKS GmbH te 42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Grothe, Udo te 42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kern, Alexander te 42549
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
NSW 2251,
DUITSLAND (DE)
Paunovic, Predrag te 42549
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
NSW 2251,
DUITSLAND (DE)
(54) POST HANDLING ASSEMBLY
(47) 11.12.2013
(73) McNeill, Peter John te
MACMASTERS BEACH
Australië (AU)
(72) McNeill, Peter John te
MACMASTERS BEACH
Australië (AU)
(51) E05B 63/00
E05B 47/00
E05B 17/00
(11) EP2425074
(32) 29.04.2009
(11) EP2250330
(33) Italië
(21) EP09776822.0
(54) APPROACHING AND RETAINING
DEVICE, IN PARTICULAR FOR A
BOAT DOOR
(22) 28.04.2010
(31) TO20090336
(51) E05B 63/20
E05B 63/00
(11) EP2476827
(21) EP11151046.7
(22) 14.01.2011
(54) Verriegelungseinrichtung
(47) 11.12.2013
(73) BKS GmbH te 42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Teubner, Uwe te 42111
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
102008031167
(47) 11.12.2013
Hennecke, Gerhard te 42555
03.07.2008
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
(73)
Seatech
Engineering
Snc
Di
Maria
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
Ignazia Casalegno E Sergio Porrini
VERFAHREN ZUM VERLEGEN VON
te 10090 BRUINO (TO), Italië (IT)
(22) 24.06.2009
(54)
(72) ENGEL, Heinz-Eckhard te I-39020
GLURNS, Italië (IT)
PEDROSS, Simon te I-39020
LAAS, Italië (IT)
SCHUBERTH, Oliver, Erich, Rudolf
te I-39020 LAAS, Italië (IT)
ZEUS, Christian, Josef, Stephan te
I-39020 STILFS, Italië (IT)
(47) 11.12.2013
(51) E04F 15/02
(33)
(73) HOPPE AG te 39010 ST. MARTIN
I.P., Italië (IT)
(54) Einsteckschloss
(21) EP10727863.2
(32)
(47) 11.12.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 25.08.2005
(33) Australië
(11) EP1838941
(32) 15.06.2009
(72) Popp, Xaver te 87743 EGG AN
DER GÜNZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31)
(72) PORRINI, Sergio te I-10090
BRUINO (TO), Italië (IT)
Nummer 51/13
(51) E05C 9/04
E05C 1/14
E05B 65/12
(11) EP2064404
(21) EP07801663.1
(22) 15.08.2007
(31) 102006038988
(32) 21.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Klappe
(47) 11.12.2013
(73) Johnson Controls Interiors GmbH
& Co. KG te 47929 GREFRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ICKENROTH, Ton te 6093 GW
HEYTHUYSEN
104
(72) Issler, Thorsten te 73732
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Reich, Winfried te 73663
BERGLEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Fingerie, Stefan te 72768
ROMMELSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kübler, Sergej te 86874
MATTSIES, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pfeiffer, Ulrich te 71282
HEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Boenkendorf, Jörg te 71034
BÖBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHLOSS HOLTE-STUCKENBROCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Neukötter, Hubert te 48361
BEELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05F 1/12
E05F 1/10
E05D 3/14
E05D 15/46
(11) EP2309086
(21) EP09012695.4
(22) 07.10.2009
(54) Halteelement zum Verstellen
eines Deckels eines Möbels
(47) 11.12.2013
(73) Heinrich J. Kesseböhmer KG te
49152 BAD ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E05B 73/00
E05B 17/20
E05B 15/16
(51) E06B
E05C
E05B
E05B
(11) EP2489818
(11) EP2314813
(72) Svara, Valter te 6271 DEKANI,
Slovenië (SI)
(21) EP11290100.4
(21) EP10188620.8
(51) E05F 5/00
(22) 21.02.2011
(22) 22.10.2010
(11) EP2488717
(54) Dispositif antivol avec pince à
sécurité améliorée
(31) 0958901
0957472
(21) EP10793041.4
(47) 11.12.2013
(32) 11.12.2009
23.10.2009
(31) MI20091760
(73) Exaqtworld te 94340 JOINVILLELE-PONT, Frankrijk (FR)
(72) Favier, Alain te 94130 NOGENTSUR-MARNE, Frankrijk (FR)
(51) E05C
E05C
E05B
E05B
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
19/16
1/16
15/10
13/10
3/30
9/02
17/04
17/00
18 december 2013
(33) Frankrijk
Frankrijk
(22) 13.10.2010
(32) 14.10.2009
(33) Italië
(54) Dispositif de fermeture d'une
menuiserie de porte, fenêtre ou
porte-fenêtre
(54) SHOCK ABSORBER DEVICE,
PARTICULARLY FOR FURNITURE
OR SIMILAR
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Caimi Export S.P.A. te 22060
(73) Advanced Comfort Systems
NOVEDRATE (COMO), Italië (IT)
France
SAS
ACS
France
te
79302
EP2318626
BRESSUIRE CEDEX, Frankrijk (FR) (72) CAIMI, Adele te I-22063 CANTU'
EP09806219.3
Millet Industrie Atlantique te
(COMO), Italië (IT)
06.08.2009
79140 BRETIGNOLLES, Frankrijk
(51) E05G 1/14
(FR)
189375
(11) EP2525036
(72)
Regnard, Guillaume te 79300
11.08.2008
(21) EP12168351.0
BRESSUIRE, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
Valoteau, Philippe te 79100
(22) 16.05.2012
MAGNETIC SAFETY LATCH
SAINT-JEAN DE THOUARS,
(31) 1154254
Frankrijk (FR)
11.12.2013
(32) 17.05.2011
D&D GROUP PTY LTD te FRENCHS (51) E05D 3/18
(33) Frankrijk
E05D 11/00
FOREST, NSW 2086, Australië
(54) Container pour le stockage
(AU)
(11) EP2031166
sécurisé d'objets, notamment de
CLARK, Anthony John te
(21) EP08013429.9
billets de banque
CREMORNE NEW SOUTH WALES
(22) 25.07.2008
(47)
11.12.2013
2090, Australië (AU)
(31) 102007041816
(73)
Oberthur Cash Protection te
E05C 9/20
21000 DIJON, Frankrijk (FR)
(32) 03.09.2007
E05C 9/00
(11) EP2362043
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10001705.2
(54) Türband mit Elektroleitung
(22) 19.02.2010
(47) 11.12.2013
(54) Treibstangenbeschlag für Fenster, (73) Simonswerk, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung te 33378
Türen oder dergleichen sowie
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
Fenster, Tür oder dergleichen mit
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
einem Treibstangenbeschlag
(DE)
(47) 11.12.2013
(72) Brei, Friedhelm te 33378 RHEDA(73) ROTO FRANK AG te 70771
WIEDENBRÜCK,
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
Bruns, Klaus-Peter te 33758
(72) Buetler, Daniel te 21560 ARC SUR
TILLE, Frankrijk (FR)
Lamure, Alexandre te 01150
LAGNIEU, Frankrijk (FR)
(51) E06B 1/60
E06B 1/06
E06B 1/02
(11) EP2607597
(21) EP11010079.9
(22) 22.12.2011
(54) Frame assembly kit and method
for manufacturing and mounting
said frame
Nummer 51/13
105
(47) 11.12.2013
GROOT BRITTANNIË
(73) CARPINTERÍA LAÍÑO S.L. te 15981 (54) IMPROVEMENTS IN AND
DODRO - A CORUÑA, Spanje (ES)
RELATING TO SAFETY GATES
(72) Laiño Lorenzo, Robert te 15.981 (47) 11.12.2013
DODRO - A CORUÑA, Spanje (ES) (73) SSCA Limited te BLACKBURN
LANCASHIRE BB1 9NP, GROOT
(51) E06B 3/667
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2066861
(21) EP07848327.8
(22) 18.09.2007
(31) 0653828
(32) 20.09.2006
(33) Frankrijk
(54) ASSOCIATION A L'AIDE D'UN
CONNECTEUR, DE DEUX
EXTREMITES CREUSES DE
PROFILES EN MATIERE
SYNTHETIQUE
(72) ATKINSON, Stephen Alexis te
BLACKBURN, LANCASHIRE BB1
9DW, GROOT BRITTANNIË (GB)
CATTERALL, Steven te
BLACKBURN, LANCASHIRE BB1
9NP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) E06C 7/48
E06C 7/18
E06C 7/14
(11) EP2486214
(21) EP10771540.1
(47) 11.12.2013
(22) 06.10.2010
(73) Saint-Gobain Glass France te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(31) 2003605
(72) SUBRA, Renaud te CH-8600
DÜBENDORF, Zwitserland (CH)
(51) E06B 3/96
(11) EP1959088
(21) EP07108251.5
(22) 15.05.2007
(31) 0700417
(32) 19.02.2007
(33) Zweden
(54) Leak proof frame assembly
(47) 11.12.2013
(32) 07.10.2009
(33) Nederland
(54) PORTABLE LADDER WITH A
STAND OFF DEVICE
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(73) Deep Casing Tools Limited te
ABERDEEN AB15 4YE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) DAVIS, Lance te ABERDEEN AB25
2NT, GROOT BRITTANNIË (GB)
SCOTT, Edward, Docherty te FIFE
KY5 0BW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) E21B 10/43
E21B 10/42
(11) EP2171205
(21) EP08771045.5
(22) 13.06.2008
(31) 818820
(32) 14.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INTERCHANGEABLE BEARING
BLOCKS FOR DRILL BITS, AND
DRILL BITS INCLUDING SAME
(47) 11.12.2013
(73) Baker Hughes Incorporated te
HOUSTON, TX 77040, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 11.12.2013
(72) ALIKO, Enis te I-65012
CEPAGATTI-PESCANNA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHWEFE, Thorsten te 29221
(72) LAMPE, Caspar Bernard te NLCELLE, BONDSREPUBLIEK
1118 CR LUCHTHAVEN SCHIPHOL
DUITSLAND (DE)
OLDEN, Maarten te NL-1024 XR
(51) E21B 17/14
AMSTERDAM
E21B 10/567
(51) F16D 65/14
E21B 10/43
F16D 59/00
(11) EP2326788
E06C 7/18
(73) Lampe Holding B.V. te 1118 CR
LUCHTHAVEN SCHIPHOL
(21) EP09810623.0
(73) Jeld-Wen Sverige AB te 265 81
ÅSTORP, Zweden (SE)
(11) EP2404023
(72) Bresman, Jonas te 265 81
ASTORP, Zweden (SE)
(22) 22.02.2010
(31) 200344
(31) 694079
167459 P
196716 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) E06B
E06B
E06B
E06B
7/23
3/58
3/30
3/263
(11) EP2292888
(21) EP10173847.4
(22) 24.08.2010
(31) 200900540
(32) 04.09.2009
(33) België
(54) Châssis passif
(21) EP10705079.1
(32) 26.01.2010
07.04.2009
02.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 28.08.2009
(32) 28.08.2008
(54) DRILLING OUT CASING BITS WITH
OTHER CASING BITS
(47) 11.12.2013
(73) Baker Hughes Incorporated te
HOUSTON, TX 77210, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MCCLAIN, Eric, E. te THE
WOODLANDS, TX 77380,
11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
(US)
D B Industries, LLC te RED WING,
THOMAS, John, Clayton te THE
MINNESOTA 55066, Verenigde
WOODLANDS, TX 77380,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
MEILLET, Vincent, G. te F-06150
(US)
CANNES LA BOCCA, Frankrijk (FR)
(51) E21B 47/12
E21B 4/04
E21B 47/10
E21B 4/02
E21B 47/06
EP2334890
E21B 43/08
E21B 43/04
EP09784517.6
(11)
EP2245265
05.01.2009
(54) Climb aid and safety system
(47)
(73)
(47) 11.12.2013
(73) Coene SPRL te 5660
MARIEMBOURG, België (BE)
(72)
(72) Coene, André te BE-5660,
COUVIN, België (BE)
(51)
(51) E06B 9/04
(11)
(11) EP2021571
(21)
(21) EP07733674.1
(22)
(22) 10.05.2007
(31) 0817882
(21) EP09712352.5
(31) 0609765
0701239
(32) 30.09.2008
(22) 18.02.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 0803001
(54) AN APPARATUS AND METHOD
FOR CUTTING A WELLBORE
(32) 19.02.2008
(32) 17.05.2006
23.01.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) GROOT BRITTANNIË
Nummer 51/13
(54) MONITORING DOWNHOLE
PRODUCTION FLOW IN AN OIL OR
GAS WELL
(47) 11.12.2013
(73) Teledyne Limited te MIDDLESEX
UB7 0LQ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) HEMBLADE, Barry, John te EAST
SUSSEX BN3 5QE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) E21B
E21B
E21B
E21B
43/12
34/04
34/02
33/06
(11) EP2216503
(21) EP10161117.6
(22) 01.06.2004
(31) 0312543
651703
548727 P
0405471
0405454
(32) 31.05.2003
29.08.2003
26.02.2004
11.03.2004
11.03.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Apparatus and method for
recovering fluids from a well
and/or injecting fluids into a well
(47) 11.12.2013
(73) Cameron Systems (Ireland)
Limited te COUNTY LONGFORD,
Ierland (IE)
(72) Donald, Ian te MONEYMUSK,
ABERDEENSHIRE AB51 7TJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Reid, John te DUNDEE, DD2 5LG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G01V 3/30
E21B 43/267
C09K 8/80
(11) EP1797281
(21) EP05858438.4
(22) 04.10.2005
(31) 615835 P
643850 P
(32) 04.10.2004
14.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF ESTIMATING
FRACTURE GEOMETRY,
COMPOSITIONS AND ARTICLES
USED FOR THE SAME
(47) 11.12.2013
(73) Momentive Specialty Chemicals
Research Belgium te 1348
OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE,
België (BE)
(72) MCCARTHY, Scott, Michael te
106
FULSHEAR, TX 77441, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCDANIEL, Robert, R. te
HOUSTON, TX 77065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHERIFF, Michael, L. te PLANO,
TX 75075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FLOWERS, James te DALLAS, TX
75205, Verenigde Staten van
Amerika (US)
18 december 2013
Zwitserland (CH)
Tsypkaykin, Igor te 5300 TURGI,
Zwitserland (CH)
Rathmann, Ulrich te 5400 BADEN,
Zwitserland (CH)
(51) F01D 9/04
(11) EP2204547
(21) EP08173011.1
(22) 29.12.2008
(51) F01C 1/07
F01C 1/067
(54) Virole extérieure et procédé de
montage par soudage entre cette
virole et une aube fixe
(11) EP1911930
(47) 11.12.2013
(21) EP05794193.2
(73) Techspace Aero te 4041 MILMORT
- HERSTAL, België (BE)
(22) 07.10.2005
(31) 2005007283
(32) 22.07.2005
(33) Oekraïne
(54) DREHFLÜGELANTRIEB ODER
VERBRENNUNGSMOTOR
(47) 11.12.2013
(73) Samko, Ivan te KIEVSKAYA OBL.
08800, Oekraïne (UA)
Samko, Svyatoslav te KIEVSKAYA
OBL. 08800, Oekraïne (UA)
(72) Turi, Gabriel te 4020 LIÈGE,
België (BE)
Biemar, Guy te 4671 BLEGNY
SAIVE, België (BE)
(51) F01D 9/04
(11) EP2324207
(21) EP09782164.9
(22) 25.08.2009
(31) 0855731
(32) 26.08.2008
(72) BUBLIKOV, Volodimir te
(33) Frankrijk
KIEVSKAYA OBL., 08800, Oekraïne
(54) AUBAGE FIXE DE TURBOMACHINE
(UA)
A MASSE REDUITE ET
(51) F01C 21/18
TURBOMACHINE COMPORTANT
F01C 21/10
AU MOINS UN TEL AUBAGE FIXE
F01C 21/08
(47)
11.12.2013
F01C 19/00
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
F01C 1/44
(FR)
(11) EP1540139
(21) EP03790932.2
(22) 28.08.2003
(31) BL20020014
(32) 28.08.2002
(33) Italië
(54) ENDOTHERMIC ROTARY ENGINE
WITH TWO PARALLEL ROTATION
AXES
(47) 11.12.2013
(73) Libralato Ltd. te MANCHESTER
M15 5TJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) BLANCHARD, Stéphane, Pierre,
Guillaume te F-77590
CHARTRETTES, Frankrijk (FR)
GARIN, Fabrice, Marcel, Noël te F77350 BOISSISE LA BERTRAND,
Frankrijk (FR)
RICOU, Laurent, Pierre, Joseph te
F-77000 MELUN, Frankrijk (FR)
DAKOWSKI, Mathieu te F-94880
NOISEAU, Frankrijk (FR)
(51) F16J 15/34
F02C 7/28
F01D 11/04
(72) Ruggero, Libralato te 32100
BELLUNO, Italië (IT)
(11) EP2440747
(51) F01D
F01D
F01D
F01D
(22) 02.06.2010
5/26
5/22
5/20
11/12
(11) EP2372093
(21) EP11159847.0
(22) 25.03.2011
(31) 4762010
(32) 31.03.2010
(33) Zwitserland
(21) EP10724450.1
(31) 09007625
(32) 09.06.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) TURBOMASCHINE
(47) 11.12.2013
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Dichtstruktur an einem Deckband (72) GRIESHABER, Dirk te 46485
einer Turbinenlaufschaufel
WESEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(72) Saxer, Andre te 5507 MELLINGEN,
(51) F01K 25/08
F01K 23/06
F01K 21/04
Nummer 51/13
F01K 15/02
(11) EP2499343
107
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
18 december 2013
F02B 37/013
F02B 33/44
(21) EP10782537.4
(51) F01M 13/04
(11) EP1953363
(22) 30.10.2010
(11) EP2532850
(21) EP08000823.8
(31) 102009053390
(21) EP11195108.3
(22) 17.01.2008
(32) 14.11.2009
(22) 22.12.2011
(31) 0701850
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2011128565
(32) 31.01.2007
(54) THERMODYNAMISCHE MASCHINE (32) 08.06.2011
SOWIE VERFAHREN ZU DEREN
(33) Japan
BETRIEB
(54) Oil separator of internal
(47) 11.12.2013
combustion engine
(73) Orcan Energy GmbH te 81379
(47) 11.12.2013
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) MAHLE Filter Systems Japan
DUITSLAND (DE)
Corporation te TOKYO 171-0014,
(72) SCHUSTER, Andreas te 86874
TUSSENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SICHERT, Andreas te 83410
LAUFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
AUMANN, Richard te 88299
LEUTKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F01L 1/344
F01L 1/34
(11) EP2486248
(21) EP10766253.8
(22) 04.10.2010
(31) 248616 P
(32) 05.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NOCKENWELLENANORDNUNG
(47) 11.12.2013
Japan (JP)
(72) Kobayashi, Akihiro te TOSHIMAKU, TOKYO 171-0014, Japan (JP)
Suto, Masanori te TOSHIMA-KU,
TOKYO 171-0014, Japan (JP)
(51) F01N 3/24
F01N 3/20
F01N 3/035
F01N 3/021
F01N 13/08
B01D 53/94
(11) EP2128398
(21) EP08710449.3
(22) 21.02.2008
(31) 2007043492
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Arrangement of a two stage
turbocharger system for an
internal combustion engine
(47) 11.12.2013
(73) GM Global Technology Operations
LLC te DETROIT, MI 48265-3000,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Drangel, Hans te 114 36
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Axelsson, Pal te 15135
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
Lind, Björn te 13653 HANINGE,
Zweden (SE)
(51) F02B
F02B
F02B
F02B
55/14
55/04
53/10
53/00
(11) EP2400128
(21) EP09840332.2
(22) 19.02.2009
(32) 23.02.2007
(54) ROTARY INTERNAL COMBUSTION
ENGINE
(33) Japan
(47) 11.12.2013
(54) EXHAUST EMISSION CONTROL
DEVICE
(73) Murata, Makoto te NERIMA-KU,
TOKYO 176-0003, Japan (JP)
(47) 11.12.2013
(73) Schaeffler Technologies AG & Co. (73) Hino Motors Ltd. te TOKYO 191KG te 91074 HERZOGENAURACH,
8660, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KOWADA, Minoru te HINO-SHI
(DE)
TOKYO 191-8660, Japan (JP)
(72) KAPP, Matthias te OAK PARK,
(51) F16L 11/00
MICHIGAN 48237, Verenigde
F01N 3/28
Staten van Amerika (US)
F01N 3/20
DUPUIS, Craig te WINDSOR,
F01N 13/18
ONTARIO N8P 1E4, Canada (CA)
F01N 13/08
CHUNG, Inhwa te LASALLE,
ONTARIO N9J 3L7, Canada (CA)
(11) EP2464841
(72) Murata, Makoto te NERIMA-KU,
TOKYO 176-0003, Japan (JP)
(51) F01L 1/344
(21) EP11749733.9
(11) EP2488730
(31) 2009177943
(22) 23.08.2011
(21) EP10773600.1
(32) 30.07.2009
(31) 102010035311
(22) 14.10.2010
(33) Japan
(32) 25.08.2010
(31) 102009049461
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 15.10.2009
(54) ENTKOPPLUNGSELEMENT,
INSBESONDERE FÜR
ABGASANLAGEN
(54) STOP CONTROL DEVICE AND
METHOD FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINE
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VOLUMENSPEICHER
(47) 11.12.2013
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GOLOVATAI-SCHMIDT, Eduard te
91334 HEMHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BOEGERSHAUSEN, Mathias te
90617 PUSCHENDORF,
(47) 11.12.2013
(73) Boa Balg- Und KompensatorenTechnologie GmbH te 76297
STUTENSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GÄRTNER, Immo te 76133
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02M 35/10
F02B 37/18
F02B 37/16
(51) F02D
F02D
F02D
F02D
F02D
F02D
9/02
45/00
41/04
29/02
17/00
11/10
(11) EP2461008
(21) EP10804546.9
(22) 30.07.2010
(47) 11.12.2013
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) HOZUMI, Tomoharu te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
MITSUI, Atsushi te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
AOKI, Takeshi te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
YATANI, Hiroshi te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
IMAMURA, Kazuhiko te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(51) F02D 41/14
Nummer 51/13
F02D 41/00
108
(31) 20080090343
(11) EP2534355
(32) 12.09.2008
(21) EP11708058.0
(33) Zuid-Korea
(22) 02.02.2011
(54) Combustion system for vehicle
(31) 1050874
(47) 11.12.2013
(32) 09.02.2010
(73) Hyundai Motor Company te
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
SNU R&DB Foundation te SEOUL
151-742, Zuid-Korea (KR)
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE REGULATION D'UN
PARAMETRE DE
FONCTIONNEMENT D'UN MOTEUR (72) Cho, Sung Hwan te YONGIN-CITY,
Zuid-Korea (KR)
ET SYSTEME DE COMMANDE
Kim, Jang Heon te SUWON-CITY,
METTANT EN OEUVRE UN TEL
Zuid-Korea (KR)
PROCEDE
Min, Kyoung Doug te SEOUL,
(47) 11.12.2013
Zuid-Korea (KR)
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
Han, Yong-Taik te SEONGNAMte 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY,
CITY, Zuid-Korea (KR)
Frankrijk (FR)
Choi, Seung-Mok te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(72) GOURVES, Frédéric te F-95800
Lee, Kyeong-Hyeon te SEOUL,
COURDIMANCHE, Frankrijk (FR)
Zuid-Korea (KR)
(51) F02K 1/82
(51) F03B 17/06
F02K 1/46
F03B 13/26
F02K 1/38
F03B 13/10
(11) EP1809893
B63B 21/00
(21) EP05794579.2
(11) EP1945940
(22) 20.10.2005
(31) 0402714
(32) 05.11.2004
(33) Zweden
(54) STATOR FOR A JET ENGINE, A JET
ENGINE COMPRISING SUCH A
STATOR, AND AN AIRCRAFT
COMPRISING THE JET ENGINE
(21) EP06794769.7
(22) 13.10.2006
(31) 0522133
(32) 31.10.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DEPLOYMENT APPARATUS FOR
SUBMERGED POWER PLANT
18 december 2013
DEPIERRE, Gery te F-60610 LA
CROIX SAINT-OUEN, Frankrijk (FR)
DESUMEUR, Hervé te F-60880 LE
MEUX, Frankrijk (FR)
LUCIENNE, Philippe te F-60300
AUMONT EN HALATTE, Frankrijk
(FR)
RECOURA, Clément te F-80700
DAMERY, Frankrijk (FR)
VIARD, Julien te F-60700
PONTPOINT, Frankrijk (FR)
(51) F03D 11/00
F03D 1/00
(11) EP2344752
(21) EP09736861.7
(22) 16.10.2009
(31) 102008053404
(32) 27.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM TRANSPORT
EINES ROTORBLATTS EINER
WINDENERGIEANLAGE UND
TRANSPORTVORRICHTUNG ZUR
DURCHFÜHRUNG DES
VERFAHRENS
(47) 11.12.2013
(73) STRABAG Offshore Wind GmbH te
27472 CUXHAVEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WEBER, Klaus te 72366
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(51 F03D 7/02
)
(73) GKN Aerospace Sweden AB te
461 81 TROLLHÄTTAN, Zweden
(SE)
(73) Tidal Generation Limited te
STAFFORD, ST17 4LX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11 EP2162619
)
(72) LUNDBLADH, Anders te S-461 73 (72) GIBBERD, George te BRISTOL BS8
4SH, GROOT BRITTANNIË (GB)
TROLLHÄTAN, Zweden (SE)
HUXLEY-REYNARD, Christopher te
(51) F02K 1/70
BRISTOL BS7 8RY, GROOT
B64D 29/00
BRITTANNIË (GB)
B64D 27/26
LAKE, Tania te BRISTOL BS8 4SH,
B64D 27/18
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2459445
(51) F04B 1/047
(21) EP10762952.9
(22) 29.07.2010
(31) 0955425
(32) 31.07.2009
(33) Frankrijk
(54) ENSEMBLE MOTEUR POUR
AERONEF DONT LE MAT
D'ACCROCHAGE COMPREND UNE
ENVELOPPE STRUCTURALE
FORMANT DELIMITATION RADIALE
INTERNE DU FLUX SECONDAIRE
(47) 11.12.2013
(73) Airbus Operations te 31060
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) LAFONT, Laurent te 31320
PECHBUSQUE, Frankrijk (FR)
(51) F02M 25/07
(11) EP2163755
(21) EP09161784.5
(22) 03.06.2009
F04B 1/04
F03C 1/047
F03C 1/04
(11) EP2531720
(21) EP11701822.6
(22) 28.01.2011
(31) 1050667
(32) 01.02.2010
(33) Frankrijk
(54) SOUS-ENSEMBLE FORMANT
HYDROBASE POUR MOTEURS
HYDRAULIQUES ET PROCEDE
D'ASSEMBLAGE
(47) 11.12.2013
(73) Poclain Hydraulics Industrie te
60410 VERBERIE, Frankrijk (FR)
(72) ALLART, Bernard te F-60800
CREPY EN VALOIS, Frankrijk (FR)
BORGNON, Cécile te F-60150
THOUROTTE, Frankrijk (FR)
(21 EP08758513.9
)
(22 14.05.2008
)
(31 102007022511
)
(32 14.05.2007
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 ROTORBLATTVERSTELLVORRICHTUNG
)
FÜR EINE WINDENERGIEANLAGE
(47 11.12.2013
)
(73 REpower Systems SE te 22297
)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 LETAS, Heinz-Hermann te 23701
)
SÜSEL, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F03D 11/00
(11) EP1816346
(21) EP06016158.5
(22) 02.08.2006
(31) 202005015774 U
(32) 07.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Stellantrieb zur Einstellung des
Nummer 51/13
109
Anstellwinkels eines Rotorblatts
(72) Brown, Douglas Alan te
HOUSTON, TEXAS 77055,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Liebherr-Components Biberach
(US)
GmbH te 88400 BIBERACH/RISS,
Hefner, Rebecca E. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GREENVILLE, SOUTH CAROLINA
(DE)
29605, Verenigde Staten van
(72) Molllhagen, Klaus-Peter te 87700
Amerika (US)
MEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F04C 29/06
DUITSLAND (DE)
F04B 39/00
(51) F16H 57/04
F01N 1/02
F03D 11/00
(11) EP2013480
(47) 11.12.2013
(11) EP2491245
(21) EP10768490.4
(22) 21.10.2010
(31) 200970169
254479 P
(32) 23.10.2009
23.10.2009
(33) Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07719272.2
(22) 02.05.2007
(21) EP10794857.2
(22) 20.10.2010
(31) 102009052493
(32) 11.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WINDKRAFTANLAGE
(47) 11.12.2013
(73) Uni Wind GmbH te 39288 BURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KRÖGER, Uwe te 26520 OSTEEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F03D 11/04
C23F 13/02
(11) EP1775462
(21) EP06255199.9
(22) 09.10.2006
(31) 250724
(32) 14.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Corrosion protection for wind
turbine units in a marine
environment
(47) 11.12.2013
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Thiriez, Eric te CARTAGENA,
COLOMBIA, Columbia (CO)
(72) Thiriez, Eric te CARTAGENA,
COLOMBIA, Columbia (CO)
(51) F16C 39/06
F04D 19/04
(11) EP1668252
(21) EP04761893.9
(22) 02.09.2004
(31) 03405681
(32) 17.09.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) PI0601716
(54) MAGNETIC BEARING DEVICE AND
VACUUM PUMP
(32) 03.05.2006
(47) 11.12.2013
(33) Brazilië
(73) Mecos Traxler AG te 8404
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(54) RESONATOR ARRANGEMENT IN
AN ACOUSTIC MUFFLER FOR A
REFRIGERATION COMPRESSOR
(47) 11.12.2013
(54) A LUBRICATION SYSTEM FOR A
(73) WHIRLPOOL S.A. te 04578-000
GEAR SYSTEM OF A WIND
SÃO PAULO SP, Brazilië (BR)
TURBINE PROVIDING EMERGENCY
LUBRICATION
(72) BAARS, Edmar te 89204-140
JOINVILLE - SC, Brazilië (BR)
(47) 11.12.2013
MIGUEL, Edson Correa te 89208(73) Vestas Wind Systems A/S te 8200
600 JOINVILLE - SC, Brazilië (BR)
AARHUS N, Denemarken (DK)
(51) F04C 2/18
(72) NIELSEN, Thomas Korsgaard te
F04C 15/00
DK-7100 VEJLE, Denemarken (DK)
(11) EP2235375
(51) F03D 9/00
(21) EP08863084.3
F03D 7/02
F03D 11/02
(22) 23.10.2008
F03D 1/02
(31) 102007060758
(11) EP2499363
18 december 2013
(32) 17.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FLÜSSIGKEITSPUMPE
(47) 11.12.2013
(72) BÜHLER, Philipp te CH-8005
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
LARSONNEUR, René te CH-8404
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(51) F15B 11/16
A01D 69/03
(11) EP1795765
(21) EP06122376.4
(22) 16.10.2006
(31) 102005059351
(32) 09.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hydrauliksystem für eine
selbstfahrende Erntemaschine
(47) 11.12.2013
(73) CLAAS Selbstfahrende
Erntemaschinen GmbH te 33428
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Dückinghaus, Heinrich te 33649
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Strieker, Norbert te 33415 VERL,
(72) FOERCH, Dirk te 74196
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NEUENSTADT/STEIN,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Schlichting, Dirk te 33100
(DE)
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
HOCHDOERFFER, Martin te 71717
DUITSLAND (DE)
BEILSTEIN, BONDSREPUBLIEK
Eis, Günter te 33428
DUITSLAND (DE)
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
HERMANN, Harald te 71292
DUITSLAND (DE)
FRIOLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(51) F15B 13/04
DUITSLAND (DE)
F15B 11/16
(51) F04D 3/00
(11)
EP2531735
F04D 13/06
(21) EP10707685.3
F04D 13/02
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1417416
(22) 02.02.2010
(21) EP02751513.9
(54) HYDRAULIC SECTION FOR LOAD
SENSING APPLICATIONS AND
MULTIPLE HYDRAULIC
DISTRIBUTOR
(22) 06.08.2002
(31) 923020
56997
(32) 06.08.2001
25.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) FLOATING PUMP ASSEMBLY
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Bucher Hydraulics S.p.A. te
42124 REGGIO EMILIA, Italië (IT)
(72) TADDIA, Luca te 42124 REGGIO
EMILIA, Italië (IT)
(51) F16B 13/14
(11) EP2317158
Nummer 51/13
(21) EP10188643.0
(22) 25.10.2010
(31) MC20090221
(32) 27.10.2009
(33) Italië
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
110
18 december 2013
(72) PANASIK, Cheryl, L. te ELBURN, IL
60119, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ERNST, Richard, J. te SAN DIEGO,
CA 92130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F16C 3/03
Wall plug for masonry walls
F16C 29/06
provided with insulating layers of
F04C 28/12
friable spongy materials
F04C 18/16
11.12.2013
(11) EP2084399
I.Quattro S.r.l. te 60030 SAN
(21) EP06817036.4
MARCELLO (AN), Italië (IT)
Cirilli, Alessandro te 60035 JESI, (22) 16.10.2006
Italië (IT)
(54) COMPRESSOR SLIDE VALVE
SUPPORT
F16B 21/09
B23K 37/04
(47) 11.12.2013
(11) EP2475475
(21) EP10744511.6
(22) 03.08.2010
(31) 102009041161
102009049602
(32) 11.09.2009
16.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM LOSEN
VORFIXIEREN MINDESTENS
ZWEIER FEST MITEINANDER ZU
VERBINDENDER BAUTEILE
(47) 11.12.2013
(73) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) van NIEKERK, Johann te 80993
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WOLF, Sonja te 81675 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DONHARL, Robert te 84140
GANGKOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SIGL, Klaus-Peter te 80937
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16B 37/12
F16B 13/00
(11) EP1676035
(21) EP04793935.0
(22) 01.10.2004
(31) 510708 P
934913
844706
(32) 10.10.2003
09.03.2004
12.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SELF-DRILLING ANCHOR
(47) 11.12.2013
(73) Carrier Corporation te
FARMINGTON, CT 06034-4015,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 22.10.2008
(31) 981587 P
(32) 22.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REDUCED STRESS PAWL AND
RATCHET TOOTH FOR A ONE-WAY
CLUTCH
(47) 11.12.2013
(73) GKN SINTER METALS, LLC te
AUBURN HILLS, MI 48326-2362,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHIESA, Alfred J. te FARMINGTON
HILLS MI 48331, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KNOTT, Henry J. te YPSILANTI MI
48197, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F16D 48/06
F16D 48/02
(72) FLANIGAN, Paul, J. te CICERO, NY
F16D 25/12
13039, Verenigde Staten van
F16D 25/10
Amerika (US)
(11) EP2273145
(51) F16D 13/38
(21) EP09727874.1
(11) EP1612439
(22) 03.03.2009
(21) EP05012613.5
(31) 2008093034
(22) 13.06.2005
(32) 31.03.2008
(31) 102004031338
102004045795
102005007798
102005023354
(33) Japan
(54) CLUTCH CONTROL DEVICE AND µCORRECTION FACTOR
CALCULATING METHOD
(32) 29.06.2004
22.09.2004
21.02.2005
17.05.2005
(47) 11.12.2013
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) KOJIMA, Hiroyuki te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
TSUKADA, Yoshiaki te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
OZEKI, Takashi te WAKO-SHI
(54) Kupplungsscheibenanordnung für
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
eine Mehrscheibenkupplung
NEDACHI, Yoshiaki te WAKO-SHI
(47) 11.12.2013
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88046
(51) F16D 48/06
FRIEDRICHSHAFEN,
(11) EP2119933
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(DE)
(72) Orlamünder, Andreas te 97422
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Müller, Thorsten te 97072
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kühner, Michael te 97523
SCHWANFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bokisch, Winfried te 97490
MAIBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vogt, Sebastian te 97616 BAD
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mensch, Waldemar te 97422
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
(51) F16D 41/12
GLENVIEW ILLINOIS 60026-1215,
(11) EP2201259
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08842203.5
(US)
(21) EP09159231.1
(22) 30.04.2009
(31) 2008126023
(32) 13.05.2008
(33) Japan
(54) Clutch control system
(47) 11.12.2013
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) Tomoda, Akihiko te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
(51) F16D 65/12
(11) EP2249055
(21) EP10004620.0
(22) 03.05.2010
(31) 102009020622
102010007082
(32) 09.05.2009
06.02.2010
Nummer 51/13
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bremsscheibe und Verfahren zu
deren Herstellung
(47) 11.12.2013
(73) Schwäbische Hüttenwerke
Automotive GmbH te 73433
AALEN-WASSERALFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Zametica, Haris te 78194
IMMENDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmitz, Johann te 78573
WURMLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hoffmann, Ingo te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16F 9/16
(11) EP2587089
(21) EP11008634.5
111
(54) HIGH-PRESSURE HOMOGENIZER
WITH AN EPICYCLIC REDUCTION
GEAR UNIT
(47) 11.12.2013
(47)
(73)
(72)
(51) F16H 7/12
(11) EP2449287
(21) EP10730003.0
(22) 28.06.2010
(31) 495387
(32) 30.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Japan
Japan
Automatic transmission
11.12.2013
JATCO Ltd te FUJI-SHI, SHIZUOKA
417-8585, Japan (JP)
Nagashima, Fumitaka te FUJI-SHI,
SHIZUOKA 417-8585, Japan (JP)
Tasaka, Hajime te FUJI-SHI,
SHIZUOKA 417-8585, Japan (JP)
Kawaguchi, Takateru te FUJI-SHI,
SHIZUOKA 417-8585, Japan (JP)
Aizawa, Takeo te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA 243-0123, Japan (JP)
Kaneko, Kakuzou te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA 243-0123, Japan (JP)
(54) DUAL TENSIONER ASSEMBLY
(51) F16J 15/32
F16J 15/02
(47) 11.12.2013
(11) EP2381143
(73) The Gates Corporation te
DENVER, CO 80202, Verenigde
Dämpfer für eine Drehbewegung
Staten van Amerika (US)
von Toilettendeckeln und -brillen
(72) DEC, Piotr te LA SALLE, ON N9J
11.12.2013
2E6, Canada (CA)
CIOBOTARU, Sorin te STERLING
Geberit International AG te 8645
HEIGHTS, MI 48310, Verenigde
JONA, Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
Stadler, Valentin te 8733
ESCHENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bissig, Georg te 8852
ALTENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
2011232851
(32) 28.10.2010
24.10.2011
(33)
(73) GEA Mechanical Equipment Italia
S.P.A. te 43123 PARMA, Italië (IT) (54)
(72) SALVARANI, Luca te I-43123
(47)
PARMA, Italië (IT)
BENASSI, Massimiliano te I-43123 (73)
PARMA, Italië (IT)
(72)
MADURERI, Michele te I-43123
PARMA, Italië (IT)
(22) 27.10.2011
(54)
18 december 2013
(51) F16H 13/08
(11) EP2336600
(21) EP09820535.4
(22) 06.10.2009
(21) EP11157899.3
(22) 11.03.2011
(31) 1001788
(32) 26.04.2010
(33) Frankrijk
(54) Joint d'étanchéité, reservoir
comprenant un tel joint et
utilisation d'un tel joint
(47) 11.12.2013
(73) Le Joint Francais te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Duval-Arnould, Ludovic te 53200
SAINT-FORT, Frankrijk (FR)
(51) F16G 11/00
(31) 2008265333
(11) EP1637768
(32) 14.10.2008
(21) EP04256680.2
(33) Japan
(51) F16J 15/43
F16J 15/16
(22) 28.10.2004
(54) Friction type transmission
(11) EP1680613
(31) 946283
(47) 11.12.2013
(32) 21.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Flex accommodating cable
terminations
(47) 11.12.2013
(73) Bright Technologies LLC te
TALLAHASSEE, FLORIDA 32309,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Campbell, Richard V. te
TALLAHASSEE, FLORIDA 32309,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F16H 57/04
F16H 1/28
F04B 9/02
F04B 53/16
F04B 17/03
(11) EP2475913
(21) EP10740310.7
(22) 30.06.2010
(31) PR20090066
(32) 10.09.2009
(33) Italië
(21) EP04765843.0
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (22) 06.10.2004
te TOKYO 108-8215, Japan (JP)
(31) 20316689 U
Waseda University te TOKYO 169202004009146 U
8050, Japan (JP)
(32) 29.10.2003
(72) TOZAKI, Yasuyoshi te NAGASAKI09.06.2004
SHI NAGASAKI 851-0392, Japan
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
YOSHIMI, Takeshi te NAGASAKISHI NAGASAKI 851-0392, Japan
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
(JP)
ZUM FÜHREN ZUMINDEST
SONOBE, Hiroyuki te RITTO-SHI
ZWEIER STRÖMUNGSMITTEL
SHIGA 520-3080, Japan (JP)
(47) 11.12.2013
SHIOTSU, Isamu te RITTO-SHI
(73) Allweiler GmbH te 78315
SHIGA 520-3080, Japan (JP)
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
MATSUMOTO, Susumu te
DUITSLAND (DE)
KITAKYUSHU-SHI FUKUOKA 8080135, Japan (JP)
(51) F16H 61/12
F16H 59/46
B60W 10/115
B60W 10/02
B60K 6/547
B60K 6/48
(72) WERNER, Stefan te 78478
ALLENSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16J 15/44
F16J 15/32
F16J 15/16
(11) EP2385278
(11) EP2447578
(21) EP11165207.9
(21) EP11186809.7
(22) 06.05.2011
(22) 27.10.2011
(31) 800077
(31) 2010242609
(32) 07.05.2010
Nummer 51/13
112
18 december 2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(54) Low breakout friction energized
gasket
(73) Nissan Motor Co., Ltd. te
KANAGAWA 221-0023, Japan (JP)
(11) EP2306059
(72) HATTA, Kentaro te ATSUGI-SHI
KANAGAWA 243-0123, Japan (JP)
Flowserve Management Company
te IRVING, TX 75039, Verenigde
(51) F16L 55/18
Staten van Amerika (US)
F16L 55/175
F16L 55/168
Grace, Ronald L. te FALLBROOK,
F16L 1/26
CALIFORNIA 92028, Verenigde
B29C 53/58
Staten van Amerika (US)
Young, Lionel A. te MURRIETA,
(11) EP2223000
CALIFORNIA 92591, Verenigde
(21) EP08874151.7
Staten van Amerika (US)
(22) 24.06.2008
F16K 15/14
(54) Method for repairing and/or
EP2452106
strengthening of pipes
EP10724089.7
(47) 11.12.2013
(22) 28.09.2010
(47) 11.12.2013
(73)
(72)
(51)
(11)
F16L 29/00
(21) EP10180570.3
(31) 0956862
(32) 01.10.2009
(33) Frankrijk
(54) Elément femelle de raccord
rapide et raccord rapide
incorporant un tel élément
(47) 11.12.2013
(73) Staubli Faverges te 74210
FAVERGES, Frankrijk (FR)
(73) Merit Technologies SDN BHD te
47810 PETALING JAYA, Maleisië
(MY)
(72) Tiberghien, Alain-Christophe te
74320 SEVRIER, Frankrijk (FR)
Ravaz, Maurice te 74210
FAVERGES, Frankrijk (FR)
Pastore, Olivier te 73400 UGINE,
Frankrijk (FR)
(72) RICHARD DE JONG, Jeffrey te
60000 KUALA LUMPUR, Maleisië
(MY)
(51) F16L 41/16
F16L 41/08
E03B 7/07
(73) Aerocrine AB te 169 67 SOLNA,
Zweden (SE)
(51) H01R 13/00
F16L 53/00
F16L 25/01
(11) EP2536885
(72) BERGLUND, Jan te S-172 63
SUNDBYBERG, Zweden (SE)
(11) EP2463566
(51) F16K 31/383
F16K 17/04
(22) 10.10.2011
(21)
(22) 15.06.2010
(31) 0900944
(32) 08.07.2009
(33) Zweden
(54) CHECK VALVE
(47) 11.12.2013
(11) EP2501965
(21) EP10772973.3
(22) 15.10.2010
(31) 102009053635
(32) 17.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORGESTEUERTES
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
(47) 11.12.2013
(21) EP11184499.9
(31) 102010053736
(32) 08.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verbindungsanordnung für
beheizbare Fluidleitungen
(47)
(73)
(72)
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) JERCHEN, Adrian te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GEIGER, Thorsten te 97816 LOHR
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRAF, Ludmilla te 97816 LOHR
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 8/04
F16K 49/00
F16K 31/06
(11) EP2126435
(21) EP08719323.1
(22) 18.03.2008
(31) 2007075106
2007282255
(32) 22.03.2007
30.10.2007
(33) Japan
Japan
(54) FUEL CELL VALVE AND FUEL CELL (51)
SYSTEM USING THE VALVE
(21) EP11705847.9
(22) 16.02.2011
(31) 102010002153
(32) 19.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WASSERANSCHLUSSANORDNUNG
MIT VERBINDUNGSEINHEIT
(47) 11.12.2013
(73) Judo Wasseraufbereitung GmbH
te 71364 WINNENDEN,
11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Voss Automotive GmbH te 51688
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK (72) SÖCKNICK, Ralf te 70806
DUITSLAND (DE)
KORNWESTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Berg, Manfred te 51688
(DE)
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
FIESS, Helmut te 71576
DUITSLAND (DE)
BURGSTETTEN, BONDSREPUBLIEK
Brandt, Josef te 51688
DUITSLAND (DE)
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
GHASEM-ZADEH, Farid te 71522
DUITSLAND (DE)
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
Etscheid, Tobias te 51789
DUITSLAND (DE)
LINDLAR, BONDSREPUBLIEK
HÄNISCH, Bastian te 71546
DUITSLAND (DE)
ASPACH, BONDSREPUBLIEK
Heienbrok, Mark te 51766
DUITSLAND (DE)
ENGELSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16L 9/18
(DE)
F16L 59/147
Isenburg, Marco te 40885
F16L 59/14
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
F16L 59/12
DUITSLAND (DE)
F16L 39/00
Jeschonnek, Markus te 51688
F16L 13/02
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
(11)
EP1987281
DUITSLAND (DE)
Schöneberg, Christoph te 51688 (21) EP07731579.4
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK (22) 06.02.2007
DUITSLAND (DE)
(31) 0601603
Schwarzkopf, Otfried te 51515
0602313
KÜRTEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 24.02.2006
DUITSLAND (DE)
16.03.2006
Mitterer, Reiner te 51688
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK (33) Frankrijk
DUITSLAND (DE)
Frankrijk
F16L 37/44
(54) ELEMENT DE CONDUITES
F16L 37/36
COAXIALES DONT LA CONDUITE
Nummer 51/13
INTERNE EST SOUS CONTRAINTE
DE TRACTION ET PROCEDE DE
FABRICATION
(47) 11.12.2013
(73) Saipem SA te 78180 MONTIGNYLE-BRETONNEUX, Frankrijk (FR)
113
(54) A SYSTEM FOR HEAT
CONDUCTION BETWEEN A LED
LAMP AND A CONNECTABLE
MEMBER
(47) 11.12.2013
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(72) BAYLOT, Michel te F-13008
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
(72) VAN GENNIP, Wouter te NL-5656
GOALABRE, Jean-Yves te F-13008
AE EINDHOVEN
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
VAN DE WEYENBERG, Isabel, R.,
PIONETTI, François-Régis te FL. te NL-5656 AE EINDHOVEN
50450 LA BALEINE, Frankrijk (FR)
BRUNNER, Jos, G., A. te NL-5656
AE EINDHOVEN
(51) F17C 7/04
F17C 5/00
F17C 1/00
(11) EP2459922
(21) EP10747577.4
(22) 29.07.2010
(31) 102009028109
(32) 30.07.2009
(51) G02F 1/1335
G02B 6/00
F21S 8/00
18 december 2013
DUITSLAND (DE)
(72) Grimm, Manfred te 59759
ARNSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F21V 17/10
F21V 17/00
B60Q 1/26
(11) EP2045518
(21) EP08164318.1
(22) 15.09.2008
(31) 0758056
(32) 04.10.2007
(33) Frankrijk
(21) EP11185012.9
(54) Feu de signalisation comprenant
un masque et un écran
assemblés avec dissimulation des
moyens d'assemblage utilisés
(22) 13.10.2011
(47) 11.12.2013
(31) 20100108017
(73) PEUGEOT CITROËN
AUTOMOBILES SA te 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY, Frankrijk
(FR)
(11) EP2447599
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 02.11.2010
(54) BRENNGAS-SYSTEM,
INSBESONDERE FÜR
HANDELSSCHIFFE
(33) Zuid-Korea
(54) Lighting apparatus
(47) 11.12.2013
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150- (51) F22B 35/10
721, Zuid-Korea (KR)
F22B 29/06
(72) Kim, Kyunghyun te 137-724
(11) EP2459931
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(21) EP10735273.4
Kim, Siyoung te 137-724 SEOUL,
(22) 21.07.2010
Zuid-Korea (KR)
Kim, Sangcheon te 137-724
(31) MI20091336
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(32) 28.07.2009
Cho, Hankyu te 137-724 SEOUL,
(33) Italië
Zuid-Korea (KR)
(54) STEAM GENERATOR AND
(51) F21V 1/00
OPERATING METHOD FOR THE
F21S 8/02
STEAM GENERATOR
(11) EP2511595
(47) 11.12.2013
(21) EP11003198.6
(73) ITEA S.p.A. te 40136 BOLOGNA,
(22) 15.04.2011
Italië (IT)
(54) Scheinwerfer mit geringem
(72) MALAVASI, Massimo te I-20121
Halbstreuwinkel
MILANO, Italië (IT)
VOLPI GHIRARDINI, Guido te I(47) 11.12.2013
20149 MILANO, Italië (IT)
(73) Bega Gantenbrink-Leuchten KG
CITTI, Claudio te I-21050 GORLA
te 58708 MENDEN,
MAGGIORE (VARESE), Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SAPONARO, Alessandro te I(DE)
70125 BARI, Italië (IT)
(72) Römelt, Heiko te 58708 MENDEN,
(51) F23D 14/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F23C 3/00
(DE)
(11)
EP2119962
(51) F21V 7/22
(73) TGE Marine Gas Engineering
GmbH te 53175 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BEYER, Olaf te 53639
KÖNIGSWINTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KALSBACH, Annette te 53797
LOHMAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F17C 1/16
F17C 1/06
(11) EP2473771
(21) EP10768534.9
(22) 08.10.2010
(31) 0917916
(32) 13.10.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FIBRE WOUND VESSEL WITH
ASSOCIATED COLLAR
(47) 11.12.2013
(73) Carr, Roger te NORWICH NR4
6AP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Carr, Roger te NORWICH NR4
6AP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H01L 23/373
H01L 23/367
F21Y 101/02
F21V 29/00
F21V 19/04
F21V 19/00
F21K 99/00
(11) EP2337997
(21) EP09787372.3
(22) 07.10.2009
(31) 08166569
(32) 14.10.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 11.12.2013
F21V 7/10
F21S 8/02
(72) Peron, Rodolphe te 95220,
HERBLAY, Frankrijk (FR)
(21) EP08251679.0
(22) 13.05.2008
(11) EP2138761
(54) Radiant tube heater assembly
(21) EP09163648.0
(47) 11.12.2013
(22) 24.06.2009
(73) Vancak, John te CALGARY, AB T2T
2N7, Canada (CA)
(31) 102008029743
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Vancak, John te CALGARY, AB T2T
2N7, Canada (CA)
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Downlight-Reflektors
(51) F24C 3/08
F23D 14/06
(47) 11.12.2013
(11) EP2250439
(73) RZB Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH te 96052
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP09717713.3
(32) 25.06.2008
(22) 25.02.2009
(31) 102008014841
Nummer 51/13
(32) 07.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
114
B23K 26/32
B23K 26/20
(54) GASBRENNER-MODUL FÜR EIN
GASKOCHFELD SOWIE
GASKOCHFELD
(11) EP2210047
(47) 11.12.2013
(31) 200703062
(73) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
te 75038 OBERDERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DORWARTH, Ralf te 75038
OBERDERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHILLING, Wilfried te 76703
KRAICHTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F23N 5/24
F23N 5/08
(11) EP2439451
(21) EP10013450.1
(22) 08.10.2010
(54) Vorrichtung zur Erkennung des
Vorhandenseins einer Flamme
(47) 11.12.2013
(73) BFI Automation Dipl.-Ing. KurtHenry Mindermann GmbH te
40883 RATINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Mindermann, Kurt-Henry, Dr. te
40883 RATINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mindermann, Jens Michael te
40883 RATINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08848330.0
(22) 20.10.2008
(32) 09.11.2007
(33) Spanje
18 december 2013
(72) MAIER, William, C. te ALMOND,
NY 14804, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F24F 7/08
F24F 11/00
(11) EP2317235
(21) EP10013972.4
(22) 26.10.2010
(31) 202009014523 U
(54) VORRICHTUNG MIT EINER PLATTE
(32) 27.10.2009
UND EINEM MONTAGEELEMENT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Verfahren und
Sicherheitseinrichtung zur
Kontrolle des Luftdrucks in einem
Raum mit einer Feuerstätte
(72) BUÑUEL MAGDALENA, Miguel
Angel te E-50017 ZARAGOZA,
Spanje (ES)
CEAMANOS GAYA, Jesús te E50015 ZARAGOZA, Spanje (ES)
DELGADO ALGUACIL, José David
te E-50.018 ZARAGOZA, Spanje
(ES)
GARCIA JIMÉNEZ, Jose Ramon te
E-50009 ZARAGOZA, Spanje (ES)
LÓPEZ GASCÓN, Clara Isabel te E50007 ZARAGOZA, Spanje (ES)
PEÑA TORRE, José Ignacio te E50004 ZARAGOZA, Spanje (ES)
SCHMALENSTROT, Rene te E50010 ZARAGOZA, Spanje (ES)
SOLA MARTINEZ, Daniel te E50015 ZARAGOZA, Spanje (ES)
LIZARANZU FERNANDEZ, Miguel
te E-50018 ZARAGOZA, Spanje
(ES)
(47) 11.12.2013
(51) F24D 3/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2115362
(73) Dimplex Lüftungssysteme
Zweigniederlassung der Applied
Energy Products Limited te 78586
DÜRBHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hauser, Rudi te 78549
SPAICHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Buntz, Jürgen te 78351 BODMANLUGWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F25B 43/04
(11) EP2338013
(21) EP09792395.7
(22) 10.09.2009
(31) 233905
(32) 19.09.2008
(51) F24C 7/08
F24C 15/10
(21) EP07870590.2
(22) 24.10.2007
(54) SENSING AND ESTIMATING NONCONDENSABLE GAS IN A
SUBAMBIENT COOLING SYSTEM
(11) EP1926940
(31) 1032749
(47) 11.12.2013
(21) EP06793296.2
(32) 25.10.2006
(22) 07.09.2006
(33) Nederland
(31) 102005043917
(54) EXPANSION TANK PROVIDED
WITH A FLOAT
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
MA 02451-1449, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 14.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KOCHFELD
(47) 11.12.2013
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HAS, Uwe te 84579
UNTERNEUKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VETTERL, Peter te 83355
GRABENSTÄTT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZERASCHI, Monika te 83301
TRAUNREUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F24C 15/10
C03C 27/04
C03C 27/02
B23K 26/40
(47) 11.12.2013
(72) WYATT, William, G. te PLANO TX
75025-5302, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Remon B.V. te 9363 TH MARUM
(51) F28D 1/03
(72) DE VIN, Cristijn Melchior te 8495
KA ALDEBOARN
HAKKER, Johannes Cornelis te
3743 JD BAARN
(11) EP1673583
(51) F24F 1/02
(31) 10347677
(11) EP2066983
(32) 09.10.2003
(21) EP07814987.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 25.09.2007
(54) LADELUFT/KÜHLMITTEL-KÜHLER
(31) 826876 P
(47) 11.12.2013
(32) 25.09.2006
(73) Behr Industry GmbH & Co. KG te
70469 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPRESSOR MOUNTING
SYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) Dresser-Rand Company te
OLEAN, NY 14760, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP04790215.0
(22) 08.10.2004
(72) ROTHENHÖFER, Horst te 74348
LAUFFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RUPPEL, Wolfgang te 75378 BAD
LIEBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 51/13
115
SCHMALZRIED, Günther te 71404 (51) F41A 19/08
KORB, BONDSREPUBLIEK
F41A 17/42
DUITSLAND (DE)
F41A 17/06
(51) F28D 9/00
(11) EP2216616
(11) EP2491327
(21) EP10000147.8
(21) EP10773578.9
(22) 11.01.2010
(22) 22.10.2010
(31) 102009007750
(31) 102009050482
(32) 06.02.2009
(32) 23.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sicherheitseinrichtung einer
lafetierbaren Waffe
(54) WÄRMEÜBERTRAGERPLATTE UND
(47) 11.12.2013
VERDAMPFER MIT EINER
SOLCHEN
(73) Rheinmetall Landsysteme GmbH
te 29345 UNTERLÜSS,
(47) 11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Voith Patent GmbH te 89522
(DE)
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(72) BERGER, Jürgen te 89547
GERSTETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
AMBROS, Peter te 72127
KUSTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FEZER, Axel te 73061
EBERSBACH AN DER FILS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ORSO, Jochen te 72764
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NECKER, Harald te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F28D 15/02
F28D 1/04
(11) EP2246654
(21) EP09158996.0
(22) 29.04.2009
(54) Multi-row thermosyphon heat
exchanger
(47) 11.12.2013
(73) ABB Research Ltd. te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) Agostini, Bruno te 8953
DIETIKON, Zwitserland (CH)
(51) F28F 27/02
(11) EP2324318
(21) EP09785420.2
(22) 30.07.2009
(31) 0813938
0822584
(72) Schmid, Wolfram te 86316
FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F41H 13/00
(11) EP2151663
(21) EP09014019.5
(22) 20.02.2008
(31) 902319 P
(32) 20.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Energy focusing system for
energy beam weapon
(47) 11.12.2013
(73) Wavestream Corporation te SAN
DIMAS, CALIFORNIA 91773,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Rosenberg, James Jordan te
MONROVIA, CALIFORNIA 91016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Delisio, Michael Peter, Jr. te
MONROVIA, CALIFORNIA 91016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Deckman, Blythe Chadwick te
CORONA, CALIFORNIA 928809034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Aronson, Michael Loren te
LEUCADIA, CALIFORNIA 920241743, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01B 5/008
G01B 21/04
(11) EP2405234
(32) 30.07.2008
11.12.2008
(21) EP11005526.6
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(31) 2010156561
(54) HEAT EXCHANGER
(33) Japan
(47) 11.12.2013
(54) Form measuring instrument
(73) Heat Recovery Solutions Limited
te LONDON W7 2QQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 11.12.2013
(72) WICKHAM, Mark te NORTHANTS
NN4 6LF, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 06.07.2011
(32) 09.07.2010
18 december 2013
(JP)
(51) G01B 9/02
(11) EP2526373
(21) EP11701455.5
(22) 21.01.2011
(31) 102010056122
102010006239
(32) 20.12.2010
22.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND ANORDNUNG
ZUR ROBUSTEN
INTERFEROMETRIE
(47) 11.12.2013
(73) Universität Stuttgart te 70174
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KÖRNER, Klaus te 10245 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BERGER, Reinhard te 73547
LORCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OSTEN, Wolfgang te 70569
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01M 17/02
G01B 21/32
(11) EP2587214
(21) EP11008537.0
(22) 25.10.2011
(54) Determination of non-uniformities
of loaded wheels by load
simulation
(47) 11.12.2013
(73) Snap-on Equipment Srl a unico
socio te 42015 CORREGGIO (RE),
Italië (IT)
(72) Sotgiu, Paolo te 41125 MODENA,
Italië (IT)
Braghiroli, Francesco te 42122
REGGIO EMILIA, Italië (IT)
Tralli, Marco te 41126 MODENA,
Italië (IT)
(51) G01C 17/38
G01C 17/28
(11) EP1775550
(21) EP06021133.1
(22) 09.10.2006
(31) 2005296610
2005337412
2006026260
(32) 11.10.2005
22.11.2005
02.02.2006
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Magnetic sensor control device
(73) Mitutoyo Corporation te
(47) 11.12.2013
KAWASAKI KANAGAWA 213-8533,
(73) YAMAHA CORPORATION te
Japan (JP)
HAMAMATSU-SHI SHIZUOKA-KEN,
(72) Ogihara, Motonori te KAWASAKIJapan (JP)
SHI KANAGAWA 213-8533, Japan
(72) Handa, Ibuki te HAMAMATSU-SHI
Nummer 51/13
SHIZUOKA-KEN 430-8650, Japan
(JP)
(51) G01C 22/00
G01C 21/20
G01C 21/16
(11) EP2386828
116
G05D 3/00
G05D 1/00
G01M 1/12
G01G 23/37
G01G 19/07
G01C 23/00
B64D 9/00
(21) EP10162753.7
(11) EP1989513
(22) 12.05.2010
(21) EP06850272.3
(54) Method and system for detection (22) 12.12.2006
of a zero velocity state of an
(31) 777660 P
object
(32) 27.02.2006
(47) 11.12.2013
(73) Technische Universität Graz te
8010 GRAZ, Oostenrijk (AT)
(72) Walder, Ulrich te 8561, SÖDING,
Oostenrijk (AT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AIRCRAFT LOAD MANAGEMENT
SYSTEM FOR INTERIOR LOADS
18 december 2013
(54) BAUEINHEIT FÜR EINE
WINKELMESSEINRICHTUNG
(47) 11.12.2013
(73) Dr. Johannes Heidenhain GmbH te
83301 TRAUNREUT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HUBER, Helmut te 84518
GARCHING A.D. ALZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAGER, Andreas te 84558
KIRCHWEIDACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01D 3/08
(47) 11.12.2013
(11) EP2491349
(51) G01C 21/26
B60W 40/06
B60W 30/02
B60R 16/023
(73) Sikorsky Aircraft Corporation te
STRATFORD, CT 06615-9129,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP10770746.5
(11) EP2048476
(72) EADIE, William J. te CHESHIRE,
CONNECTICUT 06410, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 22.10.2009
(21) EP07019636.5
(22) 08.10.2007
(54) Fahrerunterstützungsverfahren
(47) 11.12.2013
(51) G01C 23/00
(11) EP2166311
(22) 01.10.2010
(31) 66709 U
(33) Oostenrijk
(54) VERFAHREN UND ANORDNUNG
ZUR MESSDATENERFASSUNG MIT
ÜBERPRÜFEN DER VERKABELUNG
(21) EP09170372.8
(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY,
MI 48007, Verenigde Staten van (22) 15.09.2009
(31) 235769
Amerika (US)
(32) 23.09.2008
(72) Müller-Schneiders, Stefan te
40597 DÜSSELDORF,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Apparatus and method for setting
(DE)
a waypoint
Ghosh, Sharmila te 55128 MAINZ,
(47) 11.12.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
(51) G01C 21/32
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2491346
(US)
(21) EP10776153.8
(72) Suddreth, John G. te
(47) 11.12.2013
(31) 2009242526
(11) EP2491351
(22) 20.10.2010
(32) 21.10.2009
(33) Japan
(54) ROUTE SEARCH DEVICE AND
METHOD, INFORMATION
PROVIDING DEVICE AND
METHOD, AND ROUTE SEARCH
SYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA te TOYOTA-SHI, AICHIKEN, 471-8571, Japan (JP)
DENSO CORPORATION te AICHIPREF., 448-8661, Japan (JP)
Aisin AW Co., Ltd. te ANJO-SHI,
AICHI-KEN, 444-1192, Japan (JP)
(72) KODAN, Tomoki te AICHI-KEN,
471-8571, Japan (JP)
SHIMIZU, Yasuhiro te KARIYA-CITY
AICHI-PREF. 448-8661, Japan (JP)
USAMI, Ichiro te ANJO-SHI AICHIKEN 444-1192, Japan (JP)
KOZAKAI, Hiroyuki te ANJO-SHI
AICHI-KEN 444-1192, Japan (JP)
(51) G06F 7/00
G06F 17/00
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
He, Gang te MORRISTOWN, NJ
07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Leiphon, Kenneth M. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wyatt, Ivan Sandy te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Engels, Jary E. te MORRISTOWN,
NJ 07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Feyereisen, Thea L. te
MORRISTOWN, NJ 07962-2245,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01D 3/036
(11) EP2561318
(21) EP11709740.2
(22) 24.03.2011
(31) 102010027939
(32) 20.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) AVL List GmbH te 8020 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(72) MAYRHOFER, Norbert te A-8010
GRAZ, Oostenrijk (AT)
MOIK, Josef te A-8047 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
TEICHMANN, Rüdiger te A-8075
HART. B. GRAZ, Oostenrijk (AT)
(51) H04L 12/28
H02J 3/14
H02J 13/00
H01R 25/00
H01R 13/703
H01R 13/66
G01D 4/00
(21) EP10807415.4
(22) 22.10.2010
(31) 254709 P
261707 P
795629
(32) 25.10.2009
16.11.2009
07.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) AUTOMATED LOAD ASSESSMENT
DEVICE AND METHOD
(47) 11.12.2013
(73) Greenwave Reality Pte Ltd te
SINGAPORE, SG 079909,
Singapore (SG)
(72) JONSSON, Karl te IRVINE
CALIFORNIA 92618, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WINDSTRUP, Sonny te IRVINE
CALIFORNIA 92618, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01D 5/14
Nummer 51/13
A01G 3/033
117
G01J 1/46
18 december 2013
(21) EP10776972.1
(11) EP2163853
(11) EP1577955
(22) 28.10.2010
(21) EP09358006.6
(21) EP03782900.9
(22) 19.08.2009
(22) 25.12.2003
(31) 102009056172
102010005494
(31) 0804678
(31) 2002375130
(32) 22.08.2008
(32) 25.12.2002
(33) Frankrijk
(33) Japan
(54) Outil électroportatif muni d'un
dispositif permettant de
déterminer la position relative
entre deux organes dudit outil
dont l'un au moins est mobile.
(54) OPTICAL SENSOR
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 27.11.2009
23.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
DICHTHEITSPRÜFUNG VON
WASSERFÜHRENDEN
(73) HAMAMATSU PHOTONICS K.K. te
KOMPONENTEN IN EINEM
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN
GEHÄUSE
435-8558, Japan (JP)
11.12.2013
(47)
11.12.2013
(72) SUZUKI, Yasuhiro, Hamamatsu
PELLENC (Société Anonyme) te
Photonics K.K. te HAMAMATSU(73) Inficon GmbH te 50968 KÖLN,
84120 PERTUIS, Frankrijk (FR)
SHI, SHIZUOKA 435-8558, Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Pellenc, Roger te 84120 PERTUIS,
(JP)
(DE)
Frankrijk (FR)
MIZUNO, Seiichiro, Hamamatsu
(72) GROSSE BLEY, Werner te 53125
Photonics K.K. te HAMAMATSUBONN, BONDSREPUBLIEK
G01D 5/38
SHI, SHIZUOKA 435-8558, Japan
DUITSLAND (DE)
EP2450673
(JP)
KÜSTER, Gerhard te 51109 KÖLN,
EP11185422.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G01L 1/22
(DE)
17.10.2011
(11) EP2450686
BERGMANN, Joachim te 33611
102010043469
(21) EP11186584.6
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
05.11.2010
DUITSLAND (DE)
(22) 25.10.2011
WOLDT, Erik te 59556 LIPPSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102010043287
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Optische
(32) 03.11.2010
(DE)
Positionsmesseinrichtung
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G01M 3/22
11.12.2013
(54) Messbrückenvorrichtung,
G01M 3/20
Dr. Johannes Heidenhain GmbH te
Kraftmesszelle und Verfahren
(11)
EP2516981
83301 TRAUNREUT,
zum Abgleich einer
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21)
EP10768787.3
Kraftmesszelle
(DE)
(22)
22.10.2010
(47) 11.12.2013
Joerger, Ralph te 83278
(31)
102009059824
TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK (73) Bizerba GmbH & Co. KG te 72336
BALINGEN,
BONDSREPUBLIEK
(32)
21.12.2009
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Hermann, Michael te 83342
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TACHERTING, BONDSREPUBLIEK (72) Bolte, Jochen te 72336
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
DUITSLAND (DE)
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
ZUR LECKBESTIMMUNG
Holzapfel, Wolfgang te 83119
DUITSLAND (DE)
(47)
11.12.2013
OBING, BONDSREPUBLIEK
Hoch, Wolfgang te 72379
DUITSLAND (DE)
HECHINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Inficon GmbH te 50968 KÖLN,
Huber, Walter te 83278
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK (51) G01L 5/00
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) GROSSE BLEY, Werner te 53125
G01L 3/10
(51) G01F 11/02
B01L 3/02
A61M 5/315
(11) EP2395330
(21) EP11169146.5
(22) 08.06.2011
(31) BO20100374
(32) 14.06.2010
(33) Italië
(54) A volumetric doser for batching
liquid or pasty pharmaceutical
substances
(47) 11.12.2013
(11) EP2181314
(21) EP08830403.5
(22) 10.09.2008
(31) 20070015057 U
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KÜSTER, Gerhard te 51109 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 10.09.2007
(51) G01N 1/10
(33) Zuid-Korea
(11) EP1873231
(54) STATOR ASSEMBLY AND TORQUE
MEASURING DEVICE
(21) EP07290757.9
(47) 11.12.2013
(31) 0605796
(73) LG Innotek Co., Ltd te SEOUL
100-714, Zuid-Korea (KR)
(32) 27.06.2006
(11) EP2504680
(72) Ribault, Sébastien te 67310
ROMANSWILLER, Frankrijk (FR)
(22) 19.06.2007
(33) Frankrijk
(72) BAE, Seung Kyu te ANSAN-SI
(54) A method and unit for preparing a
GYEONGGI-DO 425-020, Zuidsample for the microbiological
(73) Marchesini Group S.p.A. te 40065
Korea (KR)
analysis of a liquid
PIANORO (BOLOGNA), Italië (IT)
LEE, Chang Hwan te
(47)
11.12.2013
(72) Monti, Giuseppe te 40065
GYEONGSAN-SI GYEONGBUK 712PIANORO (BOLOGNA), Italië (IT)
780, Zuid-Korea (KR)
(73) EMD Millipore Corporation te
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
(51) H04N 5/378
(51) G01M 3/20
Staten van Amerika (US)
H04N 5/355
G01M 3/04
(47) 11.12.2013
H04N 3/14
H01L 27/146
Nummer 51/13
Waiche, Gaël te 67120
MOLSHEIM, Frankrijk (FR)
118
18 december 2013
(31) 0707345
(32) 30.04.2003
(32) 17.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 1/22
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP2492662
(54) DETECTION OF BACTERIA OR
SOMATIC CELLS IN ORGANIC
SAMPLES BY ATP BASED
LUMINESCENCE
(54) Infrared defect detection via
broad-band acoustics
(21) EP12168940.0
(22) 29.10.2004
(31) 515733 P
(32) 30.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Exhaust gas sampling system
(47) 11.12.2013
(73) AVL NORTH AMERICA INC. te
PLYMOUTH, MI 48170, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Kreft, Norbert te D-40667
MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/34
G01N 3/26
(11) EP1787102
(21) EP05776620.6
(22) 19.08.2005
(31) 53478504
(32) 19.08.2004
(33) Nieuw-Zeeland
(47) 11.12.2013
(73) Krysium Technologies Limited te
LEOMINSTER HEREFORDSHIRE
HR6 8AQ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
LEOMINSTER HR6 0DD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G01N 23/04
G01M 17/013
(11) EP2326940
(21) EP09776315.5
(22) 13.01.2009
(31) PCT/EP2008/008072
(54) VORRICHTUNG ZUR
(73) NEW ZEALAND FOREST
MATERIALPRÜFUNG VON
RESEARCH INSTITUTE LIMITED te
PRÜFOBJEKTEN MITTELS
ROTORUA 3201, Nieuw-Zeeland
RÖNTGENSTRAHLUNG
(NZ)
(47)
11.12.2013
(72) CHALMERS, IAN te ROTORUA,
(51) G01N 21/64
(11) EP1424550
(73) GE Sensing & Inspection
Technologies GmbH te 50354
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP03023700.2
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(73) United Technologies Corporation
te HARTFORD, CT 06101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Raulerson, David te PALM BEACH
GARDENS FLORIDA 33410,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) THOMPSON, Maurice, William te
Ouyang, Zhong te GLASTONBURY
HEREFORDSHIRE HR9 7DL,
CONNECTICUT 06033, Verenigde
GROOT BRITTANNIË (GB)
Staten van Amerika (US)
PRAIL, Andrew te LEOMINSTER
Smith, Kevin D. te GLASTONBURY
HEREFODSHIRE HR6 9PP, GROOT
CONNECTICUT 06033, Verenigde
BRITTANNIË (GB)
Staten van Amerika (US)
WRIGHT, David, Kent te
(32) 24.09.2008
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
TESTING OF SHEAR STIFFNESS IN (33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
BOARD
(International Bureau of)(4)
(47) 11.12.2013
Nieuw-Zeeland (NZ)
(47) 11.12.2013
(72) KRÄMER, Jan te 23568 LÜBECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
17.10.2003
(DE)
281019
STUKE, Ingo te 23858 REINFELD,
24.10.2002
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
BRETZKE, Nicolas te 24245
Counterfeit currency detector
KIRCHBARKAU, BONDSREPUBLIEK
cash register
DUITSLAND (DE)
11.12.2013
LUX, Holger te 22941
BARGTEHEIDE, BONDSREPUBLIEK
Royal Consumer Information
DUITSLAND (DE)
Products, Inc. te SOMERSET, NEW
WÜSTENBECKER, Michael te
JERSEY 08873, Verenigde Staten
22952 LÜTJENSEE,
van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Balog, James R. te SOMERSET
(DE)
NEW JERSEY 08873, Verenigde
GÜNZLER, Til, Florian te 20099
Staten van Amerika (US)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
Repp, Timothy C. te PLEASANT
DUITSLAND (DE)
VALLEY CONNECTICUT 06063,
Verenigde Staten van Amerika
(51) G06T 7/00
(US)
G01N 29/06
G01N 25/72
G01N 33/04
G01N 21/70
G01N 21/76
(51) G01N 27/06
G01N 27/02
A47L 15/44
A47L 15/42
(11) EP1893988
(21) EP06754212.6
(22) 08.06.2006
(31) 102005029047
(32) 21.06.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SENSOREINRICHTUNG UND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER SENSOREINRICHTUNG
(47) 11.12.2013
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HEITMANN, Michael te 33739
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 27/02
(11) EP2307880
(21) EP09777150.5
(22) 13.07.2009
(31) 200810040544
(32) 14.07.2008
(33) China
(54) METHOD AND DEVICE FOR
DETECTING FAILURES IN
INDUCTIVE CONDUCTIVITY
MEASUREMENTS OF A FLUID
MEDIUM
(47) 11.12.2013
(73) Mettler-Toledo AG te 8606
GREIFENSEE, Zwitserland (CH)
(11) EP2142912
(21) EP04252481.9
(21) EP08736965.8
(22) 29.04.2004
(72) WANG, Changlin te SHANGHAI
200333, China (CN)
WANG, Fengjin te 8606
GREIFENSEE, Zwitserland (CH)
JUN, Xia te 8606 GREIFENSEE,
Zwitserland (CH)
WANG, Xiaokai te 8606
GREIFENSEE, Zwitserland (CH)
AMMANN, Jürgen te 8048
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(22) 14.04.2008
(31) 426399
(51) G01N 27/82
(51)
C12Q 1/04
(11) EP1475629
Nummer 51/13
D07B 7/08
B66B 7/12
(11) EP1923700
(21) EP06807874.0
(22) 20.07.2006
(31) 200501832
(32) 26.07.2005
(33) Spanje
(54) DEVICE FOR THE CONTINUOUS,
PERMANENT MONITORING OF
STEEL CABLES USED IN
INSTALLATIONS FOR THE
TRANSPORT OR LIFTING OF
PEOPLE AND MATERIALS
(47) 11.12.2013
(73) Fundacion Barredo te 33600
MIERES ASTURIAS, Spanje (ES)
(72) BERJANO SERRANO, Santiago te
E-33600 MIERES. ASTURIAS,
Spanje (ES)
GONZALEZ GARCIA, Juan Carlos
te E-33600 MIERES. ASTURIAS,
Spanje (ES)
MUÑIZ COALLA, Miguel te E33600 MIERES. ASTURIAS, Spanje
(ES)
119
(73) Andreas Hettich GmbH & Co. KG
te 78532 TUTTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GEHRING, Frank, K. te 72364
OBERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G08C 17/02
G01S 13/75
G01N 29/44
G01N 29/42
G01N 29/24
G01N 29/036
G01H 13/00
B60C 23/04
(11) EP2378286
(21) EP11160726.3
(22) 31.03.2011
(21) EP10760912.5
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(22) 09.09.2010
(31) 102009040881
(32) 09.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG
DER THROMBOZYTENFUNKTION
MIT EINEM RESONATOR
(47) 11.12.2013
(73) Andreas Hettich GmbH & Co. KG
te 78532 TUTTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GEHRING, Frank, K. te 72364
OBERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WENDEL, Hans-Peter te 72336
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SINN, Stefan te 71083
HERRENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Lothar te 65205
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/86
G01N 29/036
(11) EP2475980
(21) EP10770704.4
(22) 09.09.2010
(31) 102009040879
(32) 09.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG
DER GERINNUNGSZEIT
(47) 11.12.2013
(11) EP2486405
(21) EP10771054.3
(22) 06.10.2010
(31) 09172382
249032 P
(32) 06.10.2009
06.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR QUANTIFYING
BIOMOLECULES
(47) 11.12.2013
(73) Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften
e.V. te 80539 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MANN, Matthias te 82131
STOCKDORF, BONDSREPUBLIEK
06.04.2010
DUITSLAND (DE)
Frankrijk
GEIGER, Tamar te 80337 MUNICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Procédé d'interrogation rapide de
(DE)
capteurs à ondes élastiques
FORNER, Francesca te I-36050
11.12.2013
CARTIGLIANO VI, Italië (IT)
Senseor te 06250 MOUGINS,
COX, Jürgen te 81373 MUNICH,
Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Centre National de la Recherche
(DE)
Scientifique te 75016 PARIS,
WISNIEWSKI, Jacek R. te 82152
Frankrijk (FR)
KRAILLING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Droit, Christophe te 25000
BESANCON, Frankrijk (FR)
(51) G01N 33/543
Friedt, Jean-Michel te 25000
C12Q 1/68
BESANCON, Frankrijk (FR)
(11)
EP2179290
Martin, Gilles te 25870
CHATILLON LE DUC, Frankrijk (FR) (21) EP08781799.5
Ballandras, Sylvain te 25000
(22) 14.07.2008
BESANCON, Frankrijk (FR)
(31) 959908 P
G01N 33/68
897892
G01N 33/50
(32) 17.07.2007
EP2257804
31.08.2007
EP09718006.1
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
25.02.2009
(31) 1052546
(51) G01N 33/86
G01N 29/036
(11) EP2475979
18 december 2013
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 32874 P
(54) ANALYTE DETECTION ASSAYS
(32) 29.02.2008
(47) 11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Agilent Technologies, Inc. te
SANTA CLARA CA 95051,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) ANTI-AMYLOID ACTIVITY OF
INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN
(IVIG) IN VITRO
(47) 11.12.2013
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Baxter Healthcare S.A. te 8152
GLATTPARK (OPFIKON),
Zwitserland (CH)
(72) OLAS, Katarzyna te A-1220
VIENNA, Oostenrijk (AT)
REIPERT, Birgit te A-2232
DEUTSCH WAGRAM, Oostenrijk
(AT)
SCHWARZ, Hans-peter te A-1180
VIENNA, Oostenrijk (AT)
EHRLICH, Hartmut te A-1180
VIENNA, Oostenrijk (AT)
(51) G01N 33/96
G01N 33/68
G01N 33/50
(72) BELYAEV, Alexander te SAN
DIEGO, CA 92126, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MONELL, Craig te LA JOLLA, CA
92037-7402, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SORGE, Joseph te WILSON, WY
83004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/68
(11) EP1920258
(21) EP06788794.3
(22) 27.07.2006
(31) 190049
(32) 27.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AFFECTING MARKERS
Nummer 51/13
IN PATIENTS HAVING VASCULAR
DISEASE
(47) 11.12.2013
120
(54) TAMPER RESPONDENT SENSOR
AND ENCLOSURE
(47) 11.12.2013
(73) Covidien LP te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(73) Gore Enterprise Holdings, Inc. te
NEWARK, DE 19714-9206,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SIMPSON, John, B. te WOODSIDE,
CALIFORNIA 94062, Verenigde
(72) HUNTER, Steve B. te KINROSS
Staten van Amerika (US)
KY13 9JR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
G01P 1/02
VOLTZ, John A. te HOCKESSIN, DE
G01D 11/30
19707, Verenigde Staten van
G01D 11/24
Amerika (US)
F16M 13/02
LEWIS, Brent W. te MIDDLETOWN,
EP2496950
DE 19709, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP10771155.8
WYLIE, Harold S. te ELKTON, MD
29.10.2010
21921, Verenigde Staten van
102009046392
Amerika (US)
04.11.2009
(51) H02M 1/12
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01R 31/12
18 december 2013
G01R 1/04
(11) EP2317330
(21) EP09174144.7
(22) 27.10.2009
(54) Pin connector and chip test
fixture having the same
(47) 11.12.2013
(73) Giga-Byte Technology Co., Ltd. te
NEW TAIPEI CITY 231, Taiwan
(TW)
(72) Chou, Shih-Yang te HSIN TIEN,
TAIPEI COUNTY 231, Taiwan (TW)
(51) G01R 33/18
G01R 33/06
(11) EP2635913
(21) EP12715570.3
(22) 13.01.2012
(31) 102011008866
(32) 18.01.2011
(54) SENSORANORDNUNG FÜR EIN
FAHRZEUG UND
KORRESPONDIERENDES
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER SOLCHEN
SENSORANORDNUNG
(11) EP2438450
(47) 11.12.2013
(32) 03.06.2009
(54) VERFAHREN ZUR
MAGNETFELDMESSUNG MIT
MAGNETOELEKTRISCHEN
SENSOREN
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
(54) VORRICHTUNG ZUR PRÜFUNG
VON GERÄTEN DER
HOCHSPANNUNGSTECHNIK
(73) Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel te 24118 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STEINBRINK, Ronald te 99086
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MATTHIE, Daniel te 99817
EISENACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEYERSDORFER, Jan te 99819
FOERTHA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01P 5/00
G01P 21/02
G01P 13/02
G01C 21/20
(11) EP2354798
(21) EP10001213.7
(22) 05.02.2010
(21) EP10716484.0
(22) 21.04.2010
(31) 102009023713
(47) 11.12.2013
(73) Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH te 93059 REGENSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PCS Power Control Solutions
Verwaltungs AG te 82031
GRÜNWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ANNOWSKY, Rene te 15344
STRAUSSBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
THIEDE, Andreas te 01465
SCHÖNBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Method and device for
determining wind conditions
around a sailboat
(51) G01R 31/28
B07C 5/344
(47) 11.12.2013
(21) EP05778492.8
(73) Raymarine UK Limited te
FAREHAM PO15 5RJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 25.05.2005
(72) Johnson, Mark te 56610
ARRADON, Frankrijk (FR)
Hodgson, Chris te 56880
PLOEREN, Frankrijk (FR)
Gauthier, David te 29000
QUIMPER, Frankrijk (FR)
(51) G01R 1/00
(11) EP2078208
(21) EP07852722.3
(22) 11.10.2007
(11) EP1769257
(31) 709729
(32) 25.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INCREASE PRODUCTIVITY AT
WAFER TEST USING PROBE
RETEST DATA ANALYSIS
(47) 11.12.2013
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) JAHNS, Robert te 24107 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KNÖCHEL, Reinhard te 25336
ELMSHORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
QUANDT, Eckhard te 24226
HEIKENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01R 33/07
G01R 15/20
(11) EP2174152
(21) EP08826498.1
(22) 24.07.2008
(31) 952105 P
851981
(32) 26.07.2007
07.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CURRENT SENSOR HAVING
SANDWICHED MAGNETIC
PERMEABILITY LAYER
(47) 11.12.2013
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KINZEL, Helmut te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 03.11.2006
(51) G01S 5/10
(72) BALCHIUNAS, Akiko, F. te
G01S 1/02
HINESBURG, VT 05461, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1425602
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01R 31/319
(31) 592766
(21) EP02761601.0
Nummer 51/13
121
18 december 2013
(22) 10.09.2002
(51) G01S 13/93
(32) 30.05.2008
(31) 954699
(11) EP1554603
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 14.09.2001
(21) EP03750681.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 02.10.2003
(54) Global positioning system
receiver
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
DETECTING EXCESS DELAY IN A
COMMUNICATION SIGNAL
(31) 10247290
(47) 11.12.2013
(32) 10.10.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
(73) Maishi Electronic (Shanghai) Ltd.
te ZHANG JIANG HI-TECH PARK
SHANGHAI 201203, China (CN)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG (72) Yu, Xiaoguang te WUHAN, HUBEI
ZUR ÜBERWACHUNG TOTER
WUHAN SICHUAN 430074, China
WINKEL EINES KRAFTFAHRZEUGS
(CN)
(47) 11.12.2013
Huang, Haiquan te CHENGDU
(72) STEIN, Jeremy M. te 34670 HAIFA,
SICHUAN 610041, China (CN)
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
Israël (IL)
Zou, Jinghua te CHENGDU
38440 WOLFSBURG,
SICHUAN 610041, China (CN)
(51) H01Q 21/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01S 1/30
(DE)
(51) G01T 1/164
(11) EP1617232
(72) BARTELS, Arne te 38448
(11) EP1891462
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP05014901.2
(21) EP06744174.1
DUITSLAND (DE)
(22) 08.07.2005
(22) 09.06.2006
(51) G01S 7/52
(31) 2004052878
(31) 0512252
G01S 15/89
(32) 08.07.2004
(32) 16.06.2005
(11) EP1498746
(33) Zuid-Korea
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP04016060.8
(54) Radiometer imaging system and
(54) METHOD OF AND SOFTWARE FOR
(22) 08.07.2004
method thereof
CONDUCTING MOTION
(31) 2003272595
(47) 11.12.2013
CORRECTION IN TOMOGRAPHIC
SCANNING AND SYSTEM FOR
(73) Kwangju Institute of Science and (32) 09.07.2003
TOMOGRAPHIC SCANNING USING
Technology te KWANGJU 500-712, (33) Japan
THE METHOD
Zuid-Korea (KR)
(54) Ultrasonic diagnostic apparatus
(47)
11.12.2013
(72) Kim, Yong Hoon te PUK-GU
and tomographic image
KWANGJU, Zuid-Korea (KR)
processing apparatus
(73) Hammersmith Imanet, Ltd te
Kang, Gm Sil te NAMJEJU-GUN
LONDON W12 0NN, GROOT
(47) 11.12.2013
JEJU-DO, Zuid-Korea (KR)
BRITTANNIË (GB)
(73) Panasonic Corporation te
Kim, Sung Hyun te PUK-GU
(72)
THIELEMANS, Kris F.J.J.,
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
KWANGJU, Zuid-Korea (KR)
Hammersmith Imanet Ltd. te
Japan
(JP)
Choi, Jun Ho te GOSEONG-GUN
LONDON W12 0NN, GROOT
(72) Kawabata, Akihiro te DAITO-SHI
GYEONGSANGNAM-DO, ZuidBRITTANNIË (GB)
OSAKA 574-0044, Japan (JP)
Korea (KR)
(51)
H01L 31/115
Migita, Manabu te NEYAGAWA-SHI
(51) G01S 7/292
H01J 37/244
OSAKA, 572-0802, Japan (JP)
G01S 13/88
G01T 1/24
(51) G01S 19/30
G01S 13/536
(11)
EP2544026
G01S 19/25
G01S 13/534
(21)
EP12173975.9
(11) EP2288930
(11) EP2462462
(73) Qualcomm, Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP10762778.8
(21) EP09716140.0
(22) 28.06.2012
(22) 03.08.2010
(22) 01.03.2009
(31) 11172955
(31) 462378
(31) 67314 P
(32) 07.07.2011
(32) 03.08.2009
(32) 28.02.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Silicon Drift Detector for use in a
charged particle apparatus
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
ACQUISITION, TRACKING, AND
SUB-MICROSECOND TIME
(47) 11.12.2013
TRANSFER USING WEAK
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
GPS/GNSS SIGNALS
MA 02451-1449, Verenigde
(47)
11.12.2013
Staten van Amerika (US)
(73) Magellan Systems Japan, Inc. te
(72) COOK, Carl, D. te LA HABRA CA
HYOGO 660-0083, Japan (JP)
90631-3131, Verenigde Staten
(54) MOBILE SENSE THROUGH THE
WALL RADAR SYSTEM
van Amerika (US)
ADCOOK, Scott, E. te IRVINE CA
92614-5458, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LEE, Michael, D. te ALISO VIEJO
CA 92656-1367, Verenigde Staten
van Amerika (US)
GHEBRANIOUS, Mena, J. te
CERRITOS CA 90703-1003,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WEILL, Lawrence, R. te SEAL
BEACH, CALIFORNIA 90740,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 11.12.2013
(73) FEI COMPANY te HILLSBORO,
OREGON 97124-5793, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Kooijman, Cees te 5501 BC
VELDHOVEN
Van Veen, Gerard te 5581 HB
WAALRE
(51) G01V 5/00
G01T 1/36
G01T 1/202
(51) G01S 19/27
(11) EP2047298
(11) EP2128638
(21) EP07730217.2
(21) EP08165584.7
(22) 18.06.2007
(22) 01.10.2008
(31) 102006033662
(31) 156226
(32) 20.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 51/13
(54) VERFAHREN ZUM BESTIMMEN
EINER
MATERIALZUSAMMENSETZUNG
EINER MATERIALPROBE
(47) 11.12.2013
(73) GSI Helmholtzzentrum für
Schwerionenforschung GmbH te
64291 DARMSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KRAFT, Gerhard te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ENGHARDT, Wolfgang te 01454
RADEBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WÜRSCHIG, Thomas te 01237
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01V 1/38
G01V 1/16
122
CALIFORNIA 94526, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HARDING, Andrew te DANVILLE,
CALIFORNIA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
XIE, Deyi te SAN RAMON,
CALIFORNIA 94583, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01V 8/10
(11) EP2363736
(21) EP11152949.1
(22) 01.02.2011
(31) 2010049721
(32) 05.03.2010
(33) Japan
18 december 2013
Ltd. te TOKYO, Japan (JP)
(72) Ouchi, Satoshi te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
Inoue, Hajime te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
Kubota, Hidenao te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
Nagayoshi, Mayumi te CHIYODAKU, TOKYO 100-8220, Japan (JP)
(51) G02B 6/25
G02B 6/245
B26F 3/00
B26D 3/08
(11) EP2212730
(21) EP08839210.5
(22) 10.09.2008
(54) Photoelectric sensor and method (31) 981342 P
for aiding checking of threshold
25535
(47) 11.12.2013
(32) 19.10.2007
(73) Omron Corporation te KYOTO-SHI,
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
(33)
(72) Nakamura, Hideyoshi te KYOTOSHI, KYOTO 600-8530, Japan (JP) (54)
Iwamoto, Atsushi te KYOTO-SHI,
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
Kosaka, Koji te KYOTO-SHI, KYOTO (47)
01.02.2008
(73) Chevron U.S.A. Inc. te SAN
RAMON, CA 94583, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 09.04.2010
G02C 7/08
G02C 7/06
G02C 7/02
(72) THORNE, Julian te BENICIA,
CALIFORNIA 94510, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LEVY, Marjorie te DANVILLE,
(54) Image display apparatus and
(11) EP2293136
backlight apparatus used therefor
(21) EP10182489.4
(47) 11.12.2013
(22) 30.06.2000
(73) Hitachi Consumer Electronics Co.,
(11) EP1846288
(21) EP06718632.0
(22) 17.01.2006
(31) 37031
(32) 17.01.2005
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
BLADELESS OPTICAL FIBER
CLEAVER AND METHOD
11.12.2013
600-8530, Japan (JP)
(73) 3M Innovative Properties
Verenigde Staten van Amerika
Mizuhara, Susumu te KYOTO-SHI,
Company te SAINT PAUL, MN
METHOD AND APPARATUS FOR
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
55133-3427, Verenigde Staten
DEPLOYMENT OF OCEAN BOTTOM (51) H01L 27/146
van Amerika (US)
SEISMOMETERS
(72) BYLANDER, James, R. te SAINT
G02B 1/11
11.12.2013
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
(11) EP2251715
Staten van Amerika (US)
Fairfield Industries Incorporated
(21) EP10004019.5
LARSON, Donald, K. te SAINT
te SUGAR LAND, TEXAS 77478,
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
(22) 15.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
(31) 2009117401
RICHMOND, Mark, R. te SAINT
THOMPSON, James, N. te SUGAR (32) 14.05.2009
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
LAND, TX 77479, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Japan
Staten van Amerika (US)
RAY, Clifford, H. te FULSHEAR, TX (54) Solid-state image capture device (51) G02B 26/08
and manufacturing method
77441, Verenigde Staten van
(11) EP2299309
therefor
Amerika (US)
(21) EP09773312.5
FISSELER, Glenn, D. te HOUSTON, (47) 11.12.2013
TX 77036, Verenigde Staten van (73) Sony Corporation te TOKYO 180- (22) 18.06.2009
Amerika (US)
(31) 2008175386
0075, Japan (JP)
FYFFE, Roger, L. te SUGAR LAND,
(32) 04.07.2008
TX 77478, Verenigde Staten van (72) Ogino, Akiko te TOKYO, Japan (JP)
Sayama,
Yukihiro
te
FUKUOKA-SHI
(33) Japan
Amerika (US)
FUKUOKA, Japan (JP)
(54) WAVELENGTH SELECTION SWITCH
G01V 1/28
Shoya, Takayuki te FUKUOKA-SHI
(47) 11.12.2013
FUKUOKA, Japan (JP)
EP1779145
Shimoji,
Masaya
te
FUKUOKA-SHI
(73) NTT Electronics Corporation te
EP05819717.9
FUKUOKA, Japan (JP)
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 22116.08.2005
Tanaka, Yoshikazu te FUKUOKA0031, Japan (JP)
SHI FUKUOKA, Japan (JP)
923346
(72) NISHIZAWA, Toshiki te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA 22120.08.2004
(51) G02F 1/1335
0031, Japan (JP)
G02B 6/00
Verenigde Staten van Amerika
NISHI, Isao te YOKOHAMA-SHI
F21V 8/00
METHOD FOR CREATING FACIES
KANAGAWA 221-0031, Japan (JP)
(11)
EP2378325
PROBABILITY CUBES BASED
MITSUHASHI, Yuji te YOKOHAMAUPON GEOLOGIC
(21) EP11161751.0
SHI KANAGAWA 221-0031, Japan
INTERPRETATION
(JP)
(22) 08.04.2011
11.12.2013
(31) 2010090029
(51) G02C 7/10
(33) Japan
Nummer 51/13
(31) 142053
143626
147813
150545
150564
161363
602013
123
P
P
P
P
P
P
(54) Backlight unit for flat panel
display and flat panel display
apparatus having the same
(47) 11.12.2013
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(32) 02.07.1999
14.07.1999
10.08.1999
25.08.1999
25.08.1999
26.10.1999
23.06.2000
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(72) Choi, Yoon-sun te INCHEON-SI,
Zuid-Korea (KR)
Choi, Jin-Seung te SUWON-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Min, Jee-hong te YONGIN-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kim, Jin-hwan te YEONGTONG-GU
SUWON-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Lee, Su-mi te TAEAN-EUB
HWASEONG-SI GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(51) G02F 1/1337
C08F 222/10
Hybrid progressive electro-active
C08F 220/02
ophthalmic lens
B32B 27/34
11.12.2013
B32B 27/30
E-Vision, LLC te ROANOKE, VA
(11) EP2416211
24019, Verenigde Staten van
(21) EP09843057.2
Amerika (US)
(22) 08.10.2009
Duston, Dwight P. te LAGUNA
(31) 2009083201
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 30.03.2009
Blum, Ronald D. te ROANOKE, VA (33) Japan
24014, Verenigde Staten van
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE,
Amerika (US)
PROCESS FOR PRODUCING
G02F 1/01
LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE,
G02B 27/01
COMPOSITION FOR FORMING
B60R 1/12
POLYMER LAYER, AND
COMPOSITION FOR FORMING
EP2378350
LIQUID CRYSTAL LAYER
EP11003834.6
(22) 09.03.2007
(47) 11.12.2013
18 december 2013
KOZAKI, Shuichi te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
SAKURAI, Takehisa te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
MURATA, Mitsuhiro te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(51) H01M 10/36
G02F 1/153
G02F 1/15
G01N 27/26
(11) EP0867752
(21) EP97400702.3
(22) 27.03.1997
(31) 9603799
(32) 27.03.1996
(33) Frankrijk
(54) Dispositif électrochimique
(47) 11.12.2013
(73) Sage Electrochromics, Inc. te
FARIBAULT, MN 55021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Giron, Jean-Christophe te 75012
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) G09F
G02F
G02F
G02F
9/30
1/155
1/153
1/15
(11) EP2196847
(21) EP08832408.2
(22) 16.09.2008
(31) 2007242762
(32) 19.09.2007
(33) Japan
(54) ELECTROCHROMIC DISPLAY
DEVICE AND METHOD FOR
MANUFACTURING THE SAME
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKA- (47) 11.12.2013
SHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(73) Kuraray Co., Ltd. te OKAYAMA
(74)
Ir. Lips c.s. te Den Haag
09.03.2006
710-0801, Japan (JP)
(72) MIZUSAKI,Masanobu te OSAKA09.06.2006
(72) KONDOU, Yoshirou te TSUKUBASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
SHI IBARAKI 305-0841, Japan (JP)
KATAYAMA, Takashi te OSAKA-SHI,
Verenigde Staten van Amerika
TANABE, Hirofumi te TSUKUBAOSAKA 545-8522, Japan (JP)
SHI IBARAKI 305-0841, Japan (JP)
Vehicle rearview assembly
KAWAHIRA, Yuichi te OSAKA-SHI,
including a high intensity display
(51)
H04N 5/225
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
G08B 13/196
11.12.2013
NOMA, Takeshi te OSAKA-SHI,
G03B 5/00
OSAKA
545-8522,
Japan
(JP)
Gentex Corporation te ZEELAND,
G03B 17/12
NAKANISHI, Yohei te OSAKA-SHI,
MI 49464, Verenigde Staten van
OSAKA
545-8522,
Japan
(JP)
(11)
EP2607951
Amerika (US)
(31) 780655 P
804351 P
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) Newton,Mark W. te
HOLLAND,MICHIGAN 49423,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Minikey,Danny L. Jr. te
FENWICK,MICHIGAN 48834,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G02F 1/1343
G02F 1/1337
(21) EP11194275.1
(11) EP2290437
(21) EP09769981.3
(54) Method for setting up a
monitoring camera
(22) 29.05.2009
(47) 11.12.2013
(31) 2008168593
(73) Axis AB te 223 69 LUND, Zweden
(SE)
(51) G02F 1/13357
(33) Japan
(11) EP1734401
(54)
(21) EP06007511.6
(47)
(22) 10.04.2006
(73)
(32) 27.06.2008
(31) 20050052726
(32) 18.06.2005
(33) Zuid-Korea
(72)
(22) 19.12.2011
(72) Boketoft, Carl-Ola te 247 32
SÖDRA SANDBY, Zweden (SE)
LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE
Hansson, Niklas te 242 31
11.12.2013
HÖRBY, Zweden (SE)
Sharp Kabushiki Kaisha te
(51) G03B 19/12
OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522,
(11) EP2508944
Japan (JP)
(21) EP12161872.2
ISHIHARA, Shoichi te OSAKA-SHI
(22) 28.03.2012
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
Nummer 51/13
(31) 2011086514
(32) 08.04.2011
124
SHIBANO, Masafumi te TOKYO
101-8101, Japan (JP)
(51) G03G 9/135
G03G 9/113
Camera
G03G 9/10
11.12.2013
G03G 9/097
G03G 9/093
Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
G03G 9/087
146-8501, Japan (JP)
G03G 9/08
Seita, Masato te TOKYO, Japan
(11) EP2495616
(JP)
18 december 2013
(11) EP1508076
(21) EP03719066.7
(33) Japan
(22) 04.05.2003
(54)
(31) 139314
189538
(47)
(73)
(72)
(51) H05K 3/00
G03F 9/00
G03F 7/20
(11) EP2539778
(21) EP11714236.4
(22) 25.02.2011
(31) 323685
323047
323048
282561
282547
P
P
P
P
P
(32) 13.04.2010
12.04.2010
12.04.2010
01.03.2010
26.02.2010
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 07.05.2002
08.07.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10734886.4
(54) CLOCK FOR CHILDREN
(22) 04.05.2010
(47) 11.12.2013
(31) 200910272567
200910272568
(73) Novidi Innovations Ltd. te
9104202 JERUSALEM, Israël (IL)
(32) 29.10.2009
29.10.2009
(72) BLOCH, Louis te 93595
JERUSALEM, Israël (IL)
(33) China
China
(51) G04G 13/02
G04F 7/08
G04F 10/00
(54) Color toner and preparation
method thereof
(47) 11.12.2013
(11) EP2494414
(21) EP10778740.0
(73) Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd (22) 28.10.2010
te WUHAN, HUBEI 430015, China (31) 1037424
(CN)
(32) 29.10.2009
(72) XIE, Xiaolin te HUBEI 430015,
(33) Nederland
China (CN)
Verenigde Staten van Amerika
(54) CHRONOGRAPH
XIAO, Guilin te HUBEI 430015,
Verenigde Staten van Amerika
China (CN)
(47) 11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
LI, Wenbu te HUBEI 430015,
(73) Bakker, Atte Nicolaas te 7812 NT
Verenigde Staten van Amerika
China (CN)
EMMEN
Verenigde Staten van Amerika
LAN, Zeguan te HUBEI 430015,
(72) Bakker, Atte Nicolaas te 7812 NT
METHOD FOR ALIGNMENT
China (CN)
EMMEN
OPTIMIZATION WITH RESPECT TO
(51) G03G 15/00
PLURALITY OF LAYERS
(51)
G04G 17/08
(11) EP2136254
11.12.2013
G04G 17/04
(21) EP09160996.6
Micronic Mydata AB te 183 03
(11) EP2458460
(22) 25.05.2009
TÄBY, Zweden (SE)
(21) EP12151792.4
(31) 2008157577
WAHLSTEN, Mikael te S-112 67
(22) 22.05.2007
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(32) 17.06.2008
(31) 802637 P
GUSTAFSSON, Per-Erik te S-169
(33) Japan
54 SOLNA, Zweden (SE)
(32) 22.05.2006
(54) Image forming system and image
(33) Verenigde Staten van Amerika
G03F 7/30
forming method
B41N 3/00
(54) Watch display
(47) 11.12.2013
B01D 36/02
(47) 11.12.2013
(73) Konica Minolta Business
B01D 29/11
(73) Nike International Ltd. te
Technologies,
Inc.
te
TOKYO
100EP2423751
BEAVERTON, OR 97005-6453,
0005, Japan (JP)
EP10767178.6
Verenigde Staten van Amerika
(72) Yokobori, Jun te TOKYO, Japan (JP)
(US)
23.04.2010
(51) G04B 19/26
(72) Andren, Bo te BEAVERTON, OR
2009107051
G04B 17/28
OREGON 97005-6453, Verenigde
2010100379
(11) EP2180382
Staten van Amerika (US)
24.04.2009
Clarkson, Brad te BEAVERTON,
(21) EP08167430.1
23.04.2010
OR OREGON 97005-6453,
(22) 23.10.2008
Japan
Verenigde Staten van Amerika
Japan
(54) Mouvement d'horlogerie
(US)
comprenant un carrousel
DEVELOPING APPARATUS,
(51) G04R 20/10
PROCESS FOR TREATING
(47) 11.12.2013
(11) EP2413204
DEVELOPING SOLUTION,
(73) MONTRES BREGUET S.A. te 1344
PROCESS FOR PRODUCING
(21) EP11175785.2
L'ABBAYE, Zwitserland (CH)
PRINTING PLATE, AND FILTER
(22) 28.07.2011
(72) Pittet, Jan te 1345, LE LIEU,
APPARATUS
(31) 2010168827
Zwitserland (CH)
11.12.2013
Zaugg, Alain te 1348, LE
(32) 28.07.2010
Asahi Kasei E-materials
BRASSUS, Zwitserland (CH)
(33) Japan
Corporation te TOKYO 101-8101,
(51) G04C 21/00
(54) Time information acquiring
Japan (JP)
G04C 17/00
apparatus and radio-controlled
SUZUKI, Kenji te TOKYO 101G04B 25/00
timepiece
8101, Japan (JP)
G04B 19/00
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
125
(73) CASIO COMPUTER CO., LTD. te
SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8543,
Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(US)
18 december 2013
10046 POIRINO, (TO), Italië (IT)
(72) ERYUREK, Evren te MELBOURNE, (72) Ferrarese, Claudio te I-10046
FL 32934, Verenigde Staten van
POIRINO (TORINO), Italië (IT)
Tokiwa, Teruhisa te HAMURA-SHI,
Amerika (US)
(51) H04W 52/02
TOKYO 205-8555, Japan (JP)
WESTBROCK, Jon te ROSEMOUNT,
H04B 1/16
Sano, Takashi te HAMURA-SHI,
MN 55068, Verenigde Staten van
G06F 1/32
TOKYO 205-8555, Japan (JP)
Amerika (US)
(11) EP2492777
G05B 19/23
(51) G05D 19/02
(21) EP11156033.0
G05B 19/19
(11) EP2390748
(22) 25.02.2011
B23Q 15/22
(21) EP11159088.1
(54) A method and communication
EP2085845
(22) 21.03.2011
device for reducing power
EP09000627.1
(31) 787153
consumption in chip-to-chip
17.01.2009
signalling
(32) 25.05.2010
102008007292
(47)
11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
02.02.2008
(73)
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(54) Time domain vibration reduction
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AB (Publ) te 164 83 STOCKHOLM,
and control
Zweden (SE)
Positionsregler und Verfahren zur (47) 11.12.2013
Positionsregelung eines
(72) Olsson, Thomas te 374 37,
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
Werkzeuges
KARLSHAMN, Zweden (SE)
MA 02451-1449, Verenigde
Carlsson, Anders te 222 40,
11.12.2013
Staten van Amerika (US)
LUND, Zweden (SE)
IBH Automation Gesellschaft für (72) Hon, Robert C. te PLAYA DEL REY,
Lindoff, Bengt te 237 36,
Steuerungstechnik te 70806
CA 90293, Verenigde Staten van
BJÄRRED, Zweden (SE)
KORNWESTHEIM,
Amerika (US)
Nilsson, Johan te 236 38,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Silny, John F. te PLAYA DEL REY,
HÖLLVIKEN, Zweden (SE)
(DE)
CA 90293, Verenigde Staten van
(51) G06F 3/0488
Wohnhaas, Wolfgang te 71737
Amerika (US)
G06F 3/0485
KIRCHBERG, BONDSREPUBLIEK
(51) G05G 1/015
(11) EP2282275
DUITSLAND (DE)
(11) EP2185991
(21) EP10172417.7
G05B 19/4097
(21) EP08801736.3
G05B 19/4093
(22) 31.08.2007
(22) 28.08.2008
G05B 19/409
(31) 824769 P
B23Q 15/00
(31) 102007041723
883785 P
102007060922
EP2189860
879253 P
879469 P
(32) 04.09.2007
EP07806241.1
947118 P
14.12.2007
29.08.2007
937993 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NC PROGRAM GENERATING
848210
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
DEVICE AND NC PROGRAM
(32) 06.09.2006
(54) ANZEIGE- UND
GENERATING METHOD
06.01.2007
BETÄTIGUNGSVORRICHTUNG
11.12.2013
07.01.2007
SOWIE FAHRZEUGSITZ
08.01.2007
Mitsubishi Electric Corporation te
(47) 11.12.2013
29.06.2007
CHIYODA-KU TOKYO 100-8310,
29.06.2007
(73) Johnson Controls GmbH te 51399
Japan (JP)
30.08.2007
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
IRIGUCHI, Kenji te TOKYO 100DUITSLAND
(DE)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
8310, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
IWASAKI, Takashi te TOKYO 100- (72) VEDDER, Andreas te 42781
Verenigde Staten van Amerika
HAAN, BONDSREPUBLIEK
8310, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
MATSUBARA, Susumu te TOKYO
Verenigde Staten van Amerika
WILLING, Thomas te 50285 KÖLN,
100-8310, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MATSUURA, Mahito te TOKYO
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
100-8310, Japan (JP)
MÖLLER, Uwe te 42697
(54)
Portable electronic device for
G05B 23/02
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
photo management
EP2193413
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
EP08798606.3
(51) G05G 1/12
(73) Apple Inc. te CUPERTINO, CA
25.08.2008
95014, Verenigde Staten van
(11) EP2479634
Amerika (US)
899213
(21) EP12152210.6
(32) 05.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM FOR PRESERVING AND
DISPLAYING PROCESS CONTROL
DATA ASSOCIATED WITH AN
ABNORMAL SITUATION
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 11.12.2013
(73) Fisher-Rosemount Systems, Inc.
te AUSTIN, TEXAS 78759,
Verenigde Staten van Amerika
(72) Matas, Michael te PALO ALTO, CA,
94301, Verenigde Staten van
TO20110048
Amerika (US)
Christie, Gregory N. te SAN JOSE,
24.01.2011
CA, 95129, Verenigde Staten van
Italië
Amerika (US)
Adjustment lever, particularly for
Marcos, Paul D. te LOS ALTOS, CA,
automotive HVAC applications,
95014, Verenigde Staten van
with clearance recovery
Amerika (US)
11.12.2013
Forstall, Scott te MOUNTAIN
VIEW, CA, 94040, Verenigde
Denso Thermal Systems Spa te
(22) 24.01.2012
(47)
(73)
Nummer 51/13
Staten van Amerika (US)
Van Os, Marcel te SAN
FRANCISCO, CA, 94110,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Ording, Bas te SAN FRANCISCO,
CA, 94131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Chaudhri, Imran te SAN
FRANCISCO, CA, 94118,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 7/58
126
WÖRTH AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06F 9/54
(11) EP1805602
(21) EP05826473.0
(22) 26.08.2005
(31) 930712
(32) 31.08.2004
(54)
(21) EP05743360.9
(47)
(22) 24.05.2005
(73)
(31) 2004153233
(33) Japan
(54) RANDOM NUMBER EXTRACTION
METHOD AND RANDOM NUMBER
GENERATION DEVICE USING THE
SAME
(72)
(51)
(47) 11.12.2013
(73) Leisure Electronics Technology
Co., Ltd. te TOKYO 101-0003,
Japan (JP)
INSTITUTE FOR ADVANCED
STUDIES CO., LTD. te SHINJUKUKU, TOKYO 160-0022, Japan (JP)
(22) 15.07.2010
(31) 615173
(32) 09.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) T-COIL NETWORK DESIGN FOR
IMPROVED BANDWIDTH AND
ELECTROSTATIC DISCHARGE
IMMUNITY
(47) 11.12.2013
(73) Xilinx, Inc. te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95124, Verenigde
PARSING AND HANDLING EVENTS
Staten van Amerika (US)
FROM LATE-BOUND .NET OBJECTS
(72) KIREEV, Vassili te SAN JOSE CA
11.12.2013
95124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SAP AG te 69190 WALLDORF,
KARP, James te SAN JOSE CA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
95124, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
MEDVEDEV, Alexey te 69181
TRAN, Toan, D. te SAN JOSE CA
LEINMEN, BONDSREPUBLIEK
95124, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
G06F 9/52
(51)
G06F 19/00
G06F 17/30
A61B 8/00
G06F 13/00
(11) EP1934864
G06F 12/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1755033
(32) 24.05.2004
18 december 2013
(11) EP2005306
(21) EP06809411.9
(21) EP07754521.8
(22) 26.09.2006
(22) 30.03.2007
(31) 722292 P
(31) 395410
(32) 30.09.2005
(32) 31.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) SAITO, Takeshi, Inst for Advanced (33) Verenigde Staten van Amerika
Studies Co, Ltd te SHINJUKU-KU,
(54) ARRAY COMPARISON AND SWAP
TOKYO 160-0022, Japan (JP)
OPERATIONS
(51) G06F 9/445
(47) 11.12.2013
(11) EP2329366
(73) Intel Corporation te SANTA
(21) EP09787502.5
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 03.08.2009
(72) SAHA, Bratin te SAN JOSE, CA
(31) 85879 P
95129, Verenigde Staten van
(32) 04.08.2008
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
ADL-TABATABAI, Ali-Reza te
SANTA CLARA, CA 95051,
(54) PERFORMING A PRE-UPDATE ON A
Verenigde Staten van Amerika
NON VOLATILE MEMORY
(US)
(47) 11.12.2013
(73) Red Bend Ltd. te HOD HASHARON (51)
45240, Israël (IL)
(11)
(72) MELLER, Evyatar te 76812 YAD
(21)
BINYAMIN, Israël (IL)
(22)
PELEG, Sharon te 47203 RAMAT(31)
HASHARON, Israël (IL)
(32)
(51) G06F 9/54
G06F 17/24
EP1703418
EP06300213.3
08.03.2006
0550671
16.03.2005
(54) METHOD FOR CREATING AND
MANAGING ULTRASOUND
MEASURMENT-BASED
CALCULATIONS IN ULTRASOUND
IMAGING SYSTEMS
(47) 11.12.2013
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(72) ZHU, Yan H. te BOTHELL, WA
98041-3003, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SKYBA, Dan te BOTHELL, WA
98041-3003, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CHENAL, Cedric te BOTHELL, WA
98041-3003, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04M 3/56
G06F 19/00
(11) EP2442250
(21) EP11183522.9
(33) Frankrijk
(22) 30.09.2011
(54) Enrichissement d'une base de
règles de transcription
(31) 2010230632
(11) EP1797501
(32) 13.10.2010
(21) EP05786579.2
(47) 11.12.2013
(33) Japan
(22) 19.09.2005
(73) Orange te 75015 PARIS, Frankrijk (54) Server, conference room
management method of server,
(FR)
and network conference system
(72) Lauvergne, Muriel te 22560,
G06F 9/52
G06F 9/46
(31) 944095
(32) 17.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) STACK MARSHALER
(47) 11.12.2013
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHMIDT, Oliver te 76744
(47) 11.12.2013
TREBEURDEN, Frankrijk (FR)
Allemandou, Joseph te 22300,
(73) Sony Corporation te TOKYO 108LANNION, Frankrijk (FR)
0075, Japan (JP)
Ance, Céline te 22560,
(72)
Miyama, Seiji te MINATO-KU,
PLEUMEUR BODOU, Frankrijk (FR)
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(51) G06F 17/50
Masato, Kajimoto te MINATO-KU,
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(11) EP2499583
Yamane, Kenji te MINATO-KU,
(21) EP10735133.0
Nummer 51/13
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
Kishima, Koichiro te MINATO-KU,
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(51) G06F 21/00
(11) EP1644797
(21) EP04767590.5
(22) 06.07.2004
(31) 0308550
(32) 11.07.2003
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE SECURISATION DE
L'EXECUTION D'UN PROGRAMME
INFORMATIQUE, NOTAMMENT
DANS UNE CARTE A
MICROCIRCUIT
(47) 11.12.2013
(73) OBERTHUR TECHNOLOGIES te
92700 COLOMBES, Frankrijk (FR)
(72) FISCHER, Jean-Bernard te F94270 LE KREMLIN-BICÊTRE,
Frankrijk (FR)
THIEBEAULD DE LA CROUEE,
Hugues te F-33600 PESSAC,
Frankrijk (FR)
(51) G06K 7/10
(11) EP1933253
(21) EP07254093.3
(22) 16.10.2007
(31) 610568
(32) 14.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method, system, and apparatus
for an electronic freeze frame
shutter for a high pass-by image
scanner
(47) 11.12.2013
(73) NCR Corporation te DULUTH, GA
30096, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Kwan, Sik Piu te SUWANEE, GA
30024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04B
G06K
G06K
G06K
G06K
5/00
7/14
7/10
7/08
7/00
(11) EP2378459
(21) EP11164719.4
(22) 24.02.2006
(31) 2005051062
2005326138
2006042451
(32) 25.02.2005
10.11.2005
20.02.2006
127
(72) Ikeda, Masahiro te SUWA-GUN
NAGANO 393-8511, Japan (JP)
(51) G07G 1/00
G06Q 20/20
G06K 7/10
G06K 7/00
G01G 21/30
G01G 21/22
G01G 19/414
A47F 9/04
A47F 9/00
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Kim, Myeong-bo te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(51) G06K 9/62
G06K 9/00
(11) EP2137670
(21) EP08716106.3
(22) 28.02.2008
(21) EP12153491.1
(31) 892881 P
(22) 01.02.2012
(32) 05.03.2007
(31) 201113019439
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 02.02.2011
(54) ILLUMINATION DETECTION USING
CLASSIFIER CHAINS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POS-based code symbol reading (47) 11.12.2013
system with integrated scale
(73) DigitalOptics Corporation Europe
base and system housing having
Limited te GALWAY, Ierland (IE)
an improved produce weight
(72)
BLONK, Leendert te COUNTY
capturing surface design
GALWAY, Ierland (IE)
(47) 11.12.2013
CORCORAN, Peter te GALWAY,
Ierland (IE)
(73) Metrologic Instruments, Inc. te
GANGEA, Mihnea te BUCURESTI,
BLACKWOOD, NJ 08012,
Roemenië (RO)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06K 9/00
(72) Barten, Henri Jozef Maria te
MORRISTOWN, NJ NEW JERSEY
07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
G06F 17/30
(11) EP2208153
(21) EP08875844.6
(51) H01J 49/00
G06K 9/00
G01N 30/86
(22) 29.10.2008
(11) EP1685517
(73) NDS Limited te STAINES,
MIDDLESEX TW18 4EX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP04817325.6
(22) 20.10.2004
(31) 689313
(32) 20.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS FOR CALIBRATING
MASS SPECTROMETRY (MS) AND
OTHER INSTRUMENT SYSTEMS
AND FOR PROCESSING MS AND
OTHER DATA
(47) 11.12.2013
(73) Cerno Bioscience LLC te NEW
HAVEN, CT 06511, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) VIDEO SIGNATURE
(47) 11.12.2013
(72) FARKASH, Eyal te 43261
RAANANA, Israël (IL)
(51) G06K 9/00
B60Q 1/08
(11) EP2166489
(21) EP09170872.7
(22) 21.09.2009
(31) 102008048309
(32) 22.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Detektieren von Fahrzeugen bei
Dunkelheit
(72) WANG, Yongdong te WILTON,
CONNECTICUT 06897, Verenigde
(47) 11.12.2013
Staten van Amerika (US)
GU, Ming te YARDLEY,
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
PENNSYLVANIA 19067, Verenigde
38440 WOLFSBURG,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06K 9/00
(11) EP2053540
(21) EP08153382.0
(54) Information read device
(32) 25.10.2007
(73) Nidec Sankyo Corporation te
SUWA-GUN, NAGANO 393-8511,
Japan (JP)
(47) 11.12.2013
(11) EP2485176
(33) Japan
Japan
Japan
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(22) 27.03.2008
(31) 20070107980
(33) Zuid-Korea
(54) Imaging apparatus for detecting
a scene where a person appears
and a detecting method thereof
(72) López Rena, Antonio M. te ES08850, GAVÀ / BARCELONA,
Spanje (ES)
Busse, Andreas te 85051
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hilgenstock, Jörg te DE-38527,
MEINE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Baldrich, Ramon te ES-08192,
SANT QUIRZE
Nummer 51/13
DELVALLES/BARCELONA, Spanje
(ES)
Lumbreras Ruiz, Felipe te ES08027, BARCELONA, Spanje (ES)
Serrat Gual, Joan te ES-08420,
CANOVELLES (BARCELONA),
Spanje (ES)
128
JUURMA, Märt te EE11214
TALLINN, Estland (EE)
(51) H04W 4/02
G06Q 30/02
(11) EP2021999
(21) EP07797886.4
(51) G06K 9/00
(22) 30.05.2007
(11) EP2444918
(31) 809659 P
804588 P
754815
(21) EP11171819.3
(22) 29.06.2011
(31) 20100103620
(32) 22.10.2010
(32) 30.05.2006
13.06.2006
29.05.2007
(33) Zuid-Korea
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Apparatus and method for
Verenigde Staten van Amerika
providing augmented reality user
interface
(54) LOCATION-SPECIFIC DELIVERY OF
PROMOTIONAL CONTENT TO
11.12.2013
MOBILE CONSUMER DEVICE
Pantech Co., Ltd. te SEOUL 121(47)
11.12.2013
270, Zuid-Korea (KR)
(73)
Dell Products, L.P. te ROUND
Lee, Hee-Ju te 121-270 SEOUL,
ROCK, TX 78682, Verenigde
Zuid-Korea (KR)
Staten van Amerika (US)
H01Q 7/00
(72)
BUCHER, Timothy te LOS ALTOS,
G07F 7/10
CA 94024, Verenigde Staten van
G06K 19/077
Amerika (US)
EP2483846
MCKENDRICK, Ain te MOUNTAIN
VIEW, CA 94041, Verenigde
EP09748883.7
Staten van Amerika (US)
16.10.2009
ROSS, Mark, Andrew te SAN
571163
CARLOS, CA 94070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
30.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AMPLIFYING RADIO FREQUENCY
SIGNALS
(47) 11.12.2013
(73) DeviceFidelity, Inc. te
RICHARDSON, TX 75081,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) JAIN, Deepak te GARLAND TEXAS
75044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DAO, Tuan Quoc te RICHARDSON
TEXAS 75082, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G06K 19/077
G06K 19/04
B65D 51/28
(11) EP2483849
(21) EP10775694.2
(22) 29.09.2010
(31) 200900075
(32) 29.09.2009
(33) Estland
(54) TRANSPONDER AND METHOD
FOR ITS APPLICATION
(47) 11.12.2013
(73) Tallinn University Of Technology
te 19086 TALLINN, Estland (EE)
(51) H04N 9/68
H04N 1/60
H04N 1/46
G06T 7/00
G06T 5/00
G06T 1/00
(11) EP2214134
(21) EP08841457.8
(22) 17.10.2008
18 december 2013
(73) Photint Venture Group Inc. te
TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) JACOB, Stéphane, Jean-Louis te F33270 FLOIRAC, Frankrijk (FR)
(51) G06T 7/40
G06T 7/00
G06K 9/46
(11) EP1977371
(21) EP07717073.6
(22) 25.01.2007
(31) 341753
(32) 27.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
IDENTIFYING ILLUMINATION
FIELDS IN AN IMAGE
(47) 11.12.2013
(73) Tandent Vision Science, Inc. te
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
94111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SMITH, Casey, Arthur te ITHACA,
NY 14850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FRIEDHOFF, Richard, Mark te
NEW YORK, NY 10019, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MAXWELL, Bruce, Allen te
SPRINGFIELD, PA 19064,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06T 7/00
(11) EP2353142
(21) EP09744854.2
(22) 23.10.2009
(31) 256827
(32) 23.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 26.10.2007
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
SOCIALLY-BASED CORRECTION OF
TILTED IMAGES
(33) Japan
(47) 11.12.2013
(31) 2007278992
(73) Google Inc. te MOUNTAIN VIEW,
(54) IMAGE CORRECTION METHOD,
CA 94043, Verenigde Staten van
IMAGE CORRECTION DEVICE, AND
Amerika (US)
PROGRAM
(72) GOSSWEILER, Richard, Carl., III te
(47) 11.12.2013
SUNNYVALE, CA 94086,
(73) NEC Corporation te MINATO-KU
Verenigde Staten van Amerika
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
(US)
(72) KATOH, Satoshi te TOKYO 108KAMVAR, Maryam te SAN
8001, Japan (JP)
FRANCISCO, CA 94114, Verenigde
INOUE, Akira te TOKYO 108-8001,
Staten van Amerika (US)
Japan (JP)
BALUJA, Shumeet te LEESBURG,
VA 20176, Verenigde Staten van
(51) G06T 3/40
Amerika (US)
(11) EP2113119
(21) EP08709814.1
(22) 14.02.2008
(31) DE03062007
(32) 14.02.2007
(72) TAMRE, Mart te EE74117
(33) India
MAARDU, Estland (EE)
PÕDRA, Priit te EE13520 TALLINN, (54) Method and System for Stitching
Estland (EE)
Images
PÕLDER, Ahti te EE10145
(47) 11.12.2013
TALLINN, Estland (EE)
(51) G06T 7/00
(11) EP2423873
(21) EP10174019.9
(22) 25.08.2010
(54) Apparatus and Method for
Generating an Overview Image of
a Plurality of Images Using a
Reference Plane
(47) 11.12.2013
Nummer 51/13
(73) Lakeside Labs GmbH te 9020
KLAGENFURT, Oostenrijk (AT)
(72) Dr. Rinner, Bernhard te 8061, ST.
RADEGUND, Oostenrijk (AT)
Dr. Quaritsch, Markus te 7503,
GROSSPETERSDORF, Oostenrijk
(AT)
Yahyanejad, Saeed te 9020,
KLAGENFURT, Oostenrijk (AT)
Di Wischounig-Strucl, Daniel te
9020, KLAGENFURT, Oostenrijk
(AT)
(51) G06T 11/00
(11) EP2240906
(21) EP09701536.6
(22) 14.01.2009
(31) 20847
59891
(32) 14.01.2008
09.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR PRIOR IMAGE
CONSTRAINED PROGRESSIVE
IMAGE RECONSTRUCTION
(47) 11.12.2013
(73) Wisconsin Alumni Research
Foundation te MADISON, WI
53705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHEN, Guang-Hong te MADISON
WI 53719, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TANG, Jie te MADISON WI 53705,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
129
FUCHS, Theobald te 90429
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
18 december 2013
TAYSIDE DD5 1LF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G07C 9/00
(51) G11B 27/00
G07F 17/30
(11) EP2016566
(11) EP0926643
(21) EP07748427.7
(21) EP99104129.4
(22) 24.04.2007
(22) 12.10.1994
(31) 0600959
(54) Système de reproduction audiovisuelle numérique intelligent
(32) 28.04.2006
(33) Zweden
(54) ACCESS CONTROL SYSTEM AND
METHOD FOR OPERATING SAID
SYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) Telcred AB te 103 14
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72) SADIGHI, Babak te 183 51 TÄBY,
Zweden (SE)
CAO, Ling te CHONQUING, China
(CN)
SEITZ, Ludwig te 118 46
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) G07D 7/08
G01N 29/34
G01N 29/11
(47) 11.12.2013
(73) Touchtunes Music Corporation te
LAS VEGAS, NV 89104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Nathan, Guy te 91330 YERRES,
Frankrijk (FR)
Mastronardi, Tony te
PIERREFONDS, QUEBEC H8Y 3L2,
Canada (CA)
(51) G08B 29/12
G08B 25/10
G08B 25/00
(11) EP2056269
(21) EP07119877.4
(22) 02.11.2007
(11) EP2477162
(54) Remote control security
supervisory control method
(21) EP12001251.3
(47) 11.12.2013
(22) 19.12.2007
(73) EVERSPRING INDUSTRY CO., LTD.
te NEW TAIPEI CITY 23666,
Taiwan (TW)
(31) 102006061337
(32) 22.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ultraschallsensor zur
Untersuchung eines
Wertdokuments
(72) Huang, Cheng-Hung te NEW
TAIPEI CITY 23666, Taiwan (TW)
(51) G08G 5/04
(11) EP2466569
(51) G06T 11/00
(47) 11.12.2013
(21) EP11192950.1
(11) EP2489010
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 12.12.2011
(21) EP10775732.0
(22) 13.10.2010
(31) 102009049388
(32) 14.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
ZERSTÖRUNGSFREIEN 3DUNTERSUCHUNG EINES
PRÜFKÖRPERS MITTELS
COMPUTERTOMOGRAPHIE
(47) 11.12.2013
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg te 91054
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) VOLAND, Virginia te 90763
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NACHTRAB, Frank te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
UHLMANN, Norman te 91056
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Domke, Jan te 85591
VATERSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Lohner, Joseph te 81549
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Moosler, Hans-Uwe te 81929
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G07D 7/16
G07D 7/12
B65H 7/12
(11) EP2199987
(21) EP09164037.5
(22) 29.06.2009
(31) 337996
(32) 18.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Optical sensor
(47) 11.12.2013
(73) NCR Corporation te DULUTH, GA
30096, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Milne, Douglas te DUNDEE,
(31) 968152
(32) 14.12.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Loss of separation avoidance
maneuvering
(47) 11.12.2013
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Hoy, Patrick D te ST LOUIS, MO
MISSOURI 63141, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G09G 5/00
G09F 3/14
(11) EP1998307
(21) EP08103128.8
(22) 28.03.2008
(31) 20070053122
(32) 31.05.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Display apparatus and control
method of the same
(47) 11.12.2013
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443-
Nummer 51/13
742, Zuid-Korea (KR)
(72) Kim, Tai-gyu te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Young-chan te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(51) G09F
G09F
G09F
G09F
G09F
9/37
7/14
7/12
7/04
7/02
130
ROCHESTER NEW YORK 14625,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G09G 3/34
(11) EP2489031
(21) EP10782011.0
(22) 08.10.2010
(31) 09173104
(32) 15.10.2009
(11) EP1323152
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP01956208.1
(54) DYNAMIC GAMUT CONTROL
(22) 24.07.2001
(47) 11.12.2013
(31) PQ898700
(32) 25.07.2000
(33) Australië
(54) VISUAL DISPLAY APPARATUS
(47) 11.12.2013
(73) Brennan, John Michael te UPPER
BURRINGBAR NSW 2483,
Australië (AU)
(72) Brennan, John Michael te UPPER
BURRINGBAR NSW 2483,
Australië (AU)
(51) G09G 5/00
G09G 1/16
(11) EP1111572
(21) EP00128013.0
(22) 20.12.2000
(31) 36234599
(32) 21.12.1999
(33) Japan
(54) Display apparatus
(47) 11.12.2013
(73) EIZO Corporation te ISHIKAWA,
Japan (JP)
18 december 2013
(11) EP2345025
(21) EP09736415.2
(22) 16.10.2009
(31) 102008052354
(32) 20.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) UNTERWASSERANTENNE
(47) 11.12.2013
(73) ATLAS ELEKTRONIK GmbH te
28309 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (72) KRISTANN, Andreas te 28307
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
(72) ZNAMENSKIY, Dmitry Nikolaevich
LINDNER, Jürgen te 27777
te NL-5656 AE EINDHOVEN
GANDERKESEE,
BELIK, Oleg te NL-5656 AE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EINDHOVEN
(DE)
HINNEN, Karel Johannes
JUNGE, Wilfried te 28309
Gerhardus te NL-5656 AE
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
(51) G09G 3/36
(51) G10K 11/178
G09G 3/34
(11) EP1952386
(11) EP2398013
(21) EP06806094.6
(21) EP11169993.0
(22) 06.10.2006
(22) 15.06.2011
(31) 102005048905
(31) 2010139857
(32) 10.10.2005
(32) 18.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
(54) AKTIVER KANALSCHALLDÄMPFER
(54) A display device comprising a
(47) 11.12.2013
temperature calculating unit
detecting a forward voltage drop (73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
of the LED used as illumination
Forschung e.V. te 80686
unit
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 11.12.2013
DUITSLAND (DE)
(73) Funai Electric Co., Ltd. te DAITO(72)
LEISTNER, Philip te 70569
SHI, OSAKA, Japan (JP)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(72) Nakatsuka, Hitoshi te DAITO-SHI,
DUITSLAND (DE)
OSAKA, Japan (JP)
LEISTNER, Michael te 70567
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(51) G10H 1/00
DUITSLAND (DE)
G10G 7/00
(72) Nitta, Tatsuhisa, c/oEizo Nanao
Corporation te ISHIKAWA 9248566, Japan (JP)
Kawagoshi, Osamu, c/oEizo
Nanao Corporation te ISHIKAWA
924-8566, Japan (JP)
(11) EP2462584
Imamaki, Noritaka, c/oEizo Nanao
(21) EP10747403.3
Corporation te ISHIKAWA 9248566, Japan (JP)
(22) 16.08.2010
(51) G10L 19/008
(11) EP1810279
(21) EP05797453.7
(51) G09G 3/30
(31) 233933 P
(22) 31.10.2005
(11) EP2426659
(32) 14.08.2009
(21) EP11008346.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 26.10.2007
(54) POLYPHONIC TUNER
(31) 04105527
05103079
05103443
(31) 558093
(47) 11.12.2013
(32) 09.11.2006
(73) The TC Group A/S te 8240
RISSKOV, Denemarken (DK)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Passive matrix thin-film electroluminescent display
(47) 11.12.2013
(73) Global OLED Technology LLC te
HERNDON, VA 20171, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Miller, Michael, Eugene te
HONEOYE FALLS NEW YORK
14472, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Cok, Ronald, Steven te
(72) NIELSEN, Søren Henningsen te
DK-8520 LYSTRUP, Denemarken
(DK)
SKOVENBORG, Esben te DK-8000
ÅRHUS C, Denemarken (DK)
ARKNÆS-PEDERSEN, Lars te DK8260 VIBY J, Denemarken (DK)
PEDERSEN, Kim Rishøj te DK-8250
EGÅ, Denemarken (DK)
(51) H01Q 1/34
G10K 11/00
B63G 8/39
(32) 04.11.2004
18.04.2005
27.04.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) ENCODING AND DECODING OF
MULTI-CHANNEL AUDIO SIGNALS
(47) 11.12.2013
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(72) HOTHO, Gerard, H. te NL-5656 AA
EINDHOVEN
MYBURG, Francois, P. te NL-5656
AA EINDHOVEN
Nummer 51/13
BREEBAART, Dirk, J. te NL-5656
AA EINDHOVEN
(51) G10L 19/018
(11) EP2524373
(21) EP11704464.4
(22) 22.02.2011
(31) 10154951
(32) 26.02.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Watermark decoder and method
for providing binary message
data
(47) 11.12.2013
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WABNIK, Stefan te 26129
OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PICKEL, Joerg te 91230 HAPPURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GREEVENBOSCH, Bert te NL-3069
AR ROTTERDAM
GRILL, Bernhard te 91027 LAUF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EBERLEIN, Ernst te 91091
GROSSENSEEBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DEL GALDO, Giovanni te 98693
MARTINRODA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAEGELOH, Stefan te 26127
OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZITZMANN, Reinhard te 91083
BAIERSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BORSUM, Juliane te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BREILING, Marco te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLIEM, Tobias te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G10L 25/78
G10L 15/14
131
E-28013 MADRID, Spanje (ES)
SENDRA VICENS, Mauricio te E28013 MADRID, Spanje (ES)
CADENAS SANCHEZ, David te E28013 MADRID, Spanje (ES)
(51) G10L 25/90
(11) EP2543035
(21) EP11708975.5
18 december 2013
Amerika (US)
(72) SARIN, Vishal te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROOHPARVAR, Frankie, F. te
MONTE SERENO, CA 95030,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 3152010
(51) G21C 17/028
G01N 1/22
G01N 1/10
(32) 01.03.2010
(11) EP1807842
(33) Oostenrijk
(21) EP05806612.7
(54) VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG
VON GRUNDFREQUENZVERLÄUFEN MEHRERER
SIGNALQUELLEN
(22) 13.10.2005
(22) 22.02.2011
(47) 11.12.2013
(73) Technische Universität Graz te
8010 GRAZ, Oostenrijk (AT)
(72) WOHLMAYR, Michael te A-8010
GRAZ, Oostenrijk (AT)
STARK, Michael te A-8010 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
PERNKOPF, Franz te A-8043
GRAZ, Oostenrijk (AT)
(51) H04N 7/18
H04N 5/28
H04N 5/262
H04N 21/472
H04N 21/4223
H04N 21/218
G11B 27/10
G11B 27/034
(11) EP2403236
(21) EP10167720.1
(22) 29.06.2010
(54) Mobile video mixing system
(47) 11.12.2013
(73) Stockholms Universitet Holding
AB te 106 91 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) Engström, Arvid te 112 62
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Juhlin, Oskar te 125 58 ÄLVSJÖ,
Zweden (SE)
Toussi, Ramin te 170 70 SOLNA,
Zweden (SE)
Adler, Måns te 211 21 MALMÖ,
Zweden (SE)
(32) 14.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND
PROBENAHMESYSTEM ZUR
GEWINNUNG EINER PROBE AUS
DER ATMOSPHÄRE IN EINEM
REAKTORSICHERHEITSBEHÄLTER
EINER KERNTECHNISCHEN
ANLAGE
(47) 11.12.2013
(73) AREVA GmbH te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HILL, Axel te 64589 STOCKSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ECKARDT, Bernd te 63486
BRUCHKÖBEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G21C 19/32
G21C 19/18
(11) EP2324481
(21) EP09811134.7
(22) 07.09.2009
(31) 0856016
(32) 08.09.2008
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF DE PREHENSION
D'ELEMENTS COMBUSTIBLES,
SYSTEME ET PROCEDE DE
MANUTENTION ASSOCIES
(47) 11.12.2013
(73) Areva NC te 75009 PARIS,
Frankrijk (FR)
(21) EP10768905.1
(51) G11C
G11C
G11C
G11C
(22) 07.10.2010
(11) EP2263154
(51) G21C 21/02
B65G 47/28
(31) 200930819
(21) EP09730453.9
(11) EP2273508
(32) 08.10.2009
(22) 03.04.2009
(21) EP09008856.8
(33) Spanje
(31) 98652
(22) 07.07.2009
(11) EP2486562
7/10
27/00
16/04
11/56
(31) 102004050308
(54) METHOD FOR THE DETECTION OF (32) 07.04.2008
SPEECH SEGMENTS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(54) ANALOG READ AND WRITE PATHS
(73) Telefónica, S.A. te 28013
IN A SOLID STATE MEMORY
MADRID, Spanje (ES)
DEVICE
(72) GARCIA MARTINEZ, Carlos te E(47) 11.12.2013
28013 MADRID, Spanje (ES)
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,
DUXANS BARROBÉS, Helenca te
ID 83716, Verenigde Staten van
(72) BARRIER, Patrick te F-50100
CHERBOURG, Frankrijk (FR)
(54) Isolating plant and associated
isolating method
(47) 11.12.2013
(73) AREVA GmbH te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Janning, Hermann te 49809
LINGEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 51/13
DUITSLAND (DE)
(51) G21F 5/10
G21F 5/008
G21F 3/00
(11) EP2320429
132
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(31) 205197
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(32) 05.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Resistor and method for making
same
(72) LABE, Virginie te F-84100
(47) 11.12.2013
ORANGE, Frankrijk (FR)
08.11.2010
GOETTMANN, Frédéric te F-30133 (73) Vishay Dale Electronics, Inc. te
COLUMBUS, NE 68601, Verenigde
LES ANGLES, Frankrijk (FR)
0957930
Staten van Amerika (US)
CARRIGNON,
Camille
te
F-75020
10.11.2009
PARIS, Frankrijk (FR)
(72)
Smith, Clark L. te COLUMBUS, NE
Frankrijk
GRANDJEAN, Agnès te F-30330
68601, Verenigde Staten van
SAINT MARCEL DE CAREIRET,
Emballage pour le transport et/ou
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
entreposage de matières
Bertsch, Thomas L. te
LEDOUX, Alain te F-30200
radioactives comprenant des
COLUMBUS, NE 68601, Verenigde
BAGNOLS SUR CEZE, Frankrijk
éléments de protection
Staten van Amerika (US)
(FR)
radiologique empiles radialement
Wyatt, Todd L. te COLUMBUS, NE
68601, Verenigde Staten van
11.12.2013
(51) G21K 1/02
Amerika (US)
B22F 3/105
TN International te 78182
Veik, Thomas L. te COLUMBUS,
MONTIGNY LE BRETONNEUX,
(11) EP2335252
NE 68601, Verenigde Staten van
Frankrijk (FR)
(21) EP09787369.9
Amerika (US)
Valentin, Christophe te 27290,
Brune, Rodney te COLUMBUS, NE
(22) 07.10.2009
ECAQUELON, Frankrijk (FR)
68601, Verenigde Staten van
(31)
08166445
Bardon, Olivier te 92210, SAINTAmerika (US)
CLOUD, Frankrijk (FR)
(32) 13.10.2008
(51)
H05B 3/00
Kitsos, Stavros te 78470, ST
(33) Europees Octrooi Bureau
H01C 17/065
REMY LES CHEVREUSE, Frankrijk
(54) GRID AND METHOD OF
(FR)
(11) EP2272071
MANUFACTURING A GRID FOR
(21) EP09730687.2
G21F 9/28
SELECTIVE TRANSMISSION OF
G21F 9/00
ELECTROMAGNETIC RADIATION, (22) 02.04.2009
B08B 3/08
PARTICULARLY X-RAY RADIATION (31) 98827
FOR MAMMOGRAPHY
EP2564394
(32) 07.04.2008
APPLICATIONS
EP11721251.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
26.04.2011
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(73) Philips Intellectual Property &
102010028457
POSITIONING LAYERS WITHIN A
Standards GmbH te 20099
LAYERED HEATER SYSTEM
30.04.2010
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10190308.6
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR OBERFLÄCHENDEKONTAMINATION
(47) 11.12.2013
(73) AREVA GmbH te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GASSEN, Rainer te 90765 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZEILER, Bertram te 96120
BISCHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G21F
G21F
G21F
G21F
9/30
9/14
9/08
9/04
(47) 11.12.2013
DUITSLAND (DE)
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (73) Watlow Electric Manufacturing
EINDHOVEN
Company te ST. LOUIS, MO
63146, Verenigde Staten van
(72) VOGTMEIER, Gereon te NL-5656
Amerika (US)
AE EINDHOVEN
(51) H01B 7/08
(11) EP2328155
(21) EP10173588.4
(22) 20.08.2010
(31) 20090115379
20100013591
(32) 26.11.2009
12.02.2010
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(11) EP2537162
(54) Flat cable and display apparatus
including the same
(21) EP11703881.0
(47) 11.12.2013
(22) 15.02.2011
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(31) 1051132
(32) 17.02.2010
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE TRAITEMENT AVANT
CALCINATION D'UNE SOLUTION
AQUEUSE NITRIQUE
COMPRENANT AU MOINS UN
RADIONUCLEIDE ET
EVENTUELLEMENT DU
RUTHENIUM
(72) Kim, Tai-hung te HWASEONG-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H01C 3/00
H01C 17/24
H01C 1/142
(72) FORBIS, Larry te NEW LONDON,
MO 63459, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MILLER, Jason te NEW LONDON,
MO 63459, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GAULKE, Ken te HANNIBAL, MO
63401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PRIVETT, Angie te HANNIBAL, MO
63401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BRUMELL, Roger te HANNIBAL,
MO 63401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LAMANTIA, Tom te
CHESTERFIELD, MO 63005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TISCHER, Julie te HANNIBAL, MO
63401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01F 30/14
(11) EP2439757
(11) EP2498265
(21) EP11184528.5
(21) EP12163001.6
(22) 10.10.2011
(22) 30.09.2008
(31) 901251
Nummer 51/13
(32) 08.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
133
dispositif
(47) 11.12.2013
18 december 2013
MONTEBELLO VICENTINO, Italië
(IT)
(73) Schneider Electric Industries SAS (51) H02J 13/00
H02H 3/04
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
H01H 9/16
Frankrijk (FR)
Rockwell Automation
H01H 33/59
(72) Roudet, Fabrice Schneider
Technologies, Inc. te MAYFIELD
H01H 33/16
Electric
Industries
SAS
te
38050
HEIGHTS, OH 44124, Verenigde
(11)
EP2494571
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(FR)
(21) EP09740892.6
Skibinski, Gary L. te MILWAUKEE,
Bruel, Marc Schneider Electric
(22) 27.10.2009
WI 53219, Verenigde Staten van
Industries SAS te 38050
Amerika (US)
(54) AN HVDC BREAKER AND
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
Wei, Lixiang te WHITEFISH BAY,
CONTROL APPARATUS FOR
(FR)
WI 53217, Verenigde Staten van
CONTROLLING AN HVDC
(51) H01H 13/48
Amerika (US)
BREAKER
H01H 13/06
H01G 2/18
(47) 11.12.2013
(11) EP2175462
H01G 2/14
(73) ABB Technology AG te 8050
(21) EP08017767.8
EP2073224
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(22) 10.10.2008
EP08354075.7
(72) JUHLIN, Lars-Erik te S-771 55
(54) Multi-phase transformer
(47) 11.12.2013
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 21.10.2008
(31) 0708787
(32) 17.12.2007
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de protection pour
condensateur
(54) Abgedichteter Schalter
(47) 11.12.2013
(73) RAFI GmbH & Co. KG te 88276
BERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Glück, Peter te 88400 BIBERACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
(DE)
Wasmeier, Albert te 88275
(73) Schneider Electric Industries SAS
FRONREUTE, BONDSREPUBLIEK
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
DUITSLAND (DE)
Frankrijk (FR)
(51)
H01H 33/42
(72) Pellet-Gallay, Romain te 38050
F16D 1/12
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(FR)
(11) EP1416507
Lupin, Jean-Marc te 38050
(21) EP03356168.9
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(22) 29.10.2003
(FR)
(51) H01H 9/06
H01H 9/04
(31) 0213598
(11) EP2557580
(33) Frankrijk
(21) EP12004725.3
(54) Disjoncteur comprenant un
ensemble de commande et une
chambre de coupure et son
procédé d'assemblage
(22) 22.06.2012
(31) 2011176919
(32) 12.08.2011
(33) Japan
(54) Switch
(32) 30.10.2002
(47) 11.12.2013
(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(47) 11.12.2013
(72) Ledru, Roger te 38230 TIGNIEU,
Frankrijk (FR)
(73) Omron Corporation te KYOTO-SHI,
Grieshaber, Wolfgang te 69006
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
LYON, Frankrijk (FR)
(72) Kobayashi, Minoru te KYOTO-SHI
(51) H01H 36/02
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
H01H 35/40
Koyama, Taiki te KYOTO-SHI
H01H 33/55
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
(11) EP2176875
(51) H01H 9/16
H01H 71/04
(21) EP08790083.3
LUDVIKA, Zweden (SE)
(51) H01H 33/98
H01H 33/70
(11) EP1806760
(21) EP07100002.0
(22) 02.01.2007
(31) 0650056
(32) 06.01.2006
(33) Frankrijk
(54) Échappement de gaz pour
disjoncteur
(47) 11.12.2013
(73) ALSTOM Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(72) Grieshaber, Wolfgang te 69006,
LYON, Frankrijk (FR)
Hermosillo, Victor te BETHEL
PARK, PA 15102, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hilland, Charles R. te MOUNT
PLEASANT, PA 15666, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Schiffbauer, Daniel te
UNIONTOWN, PA 15401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01H 51/22
H01H 50/14
H01H 50/02
(11) EP2503582
(21) EP12001944.3
(22) 20.03.2012
(31) 2011063972
(32) 23.03.2011
(33) Japan
(11) EP1788598
(22) 29.07.2008
(21) EP06354031.4
(31) VI20070223
(22) 10.10.2006
(32) 07.08.2007
(31) 0511811
(33) Italië
(32) 22.11.2005
(54) FLOW ADJUSTMENT
(72) Nishimura, Tsukasa te OSAKA-SHI
ARRANGEMENT FOR A BUCHHOLZ
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
RELAY
Fukazawa, Hirofumi te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(47) 11.12.2013
(33) Frankrijk
(54) Dispositif et procédé de
surveillance de position d'au
moins une partie mobile d'une
(73) ABB Technology AG te 8050
pluralité d'appaeils électriques et
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
tableau incorporant un tel
(72) DAL LAGO, Silvio te I-36054
(54) Electromagnetic relay
(47) 11.12.2013
(73) Panasonic Corporation te OSAKA
571-8501, Japan (JP)
(51) H01H 71/32
H01H 3/28
H01H 1/20
Nummer 51/13
(11) EP2486579
(21) EP10771547.6
(22) 06.10.2010
(31) 575245
(32) 07.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MAGNET AIDED SOLENOID FOR
AN ELECTRICAL SWITCH
134
(72) Park, Kyung-do te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Hong, Jin-uk te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Kyu-ho te GYEONGGI-DO,
(51)
Zuid-Korea (KR)
(11)
(51) H01J 11/40
(21)
H01J 11/12
(11) EP2287881
(47) 11.12.2013
(21) EP10250708.4
(73) Tyco Electronics Corporation te
BERWYN, PA 19312, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TE Connectivity India Private
Limited te BANGALORE, 560048,
India (IN)
(22) 31.03.2010
(72) PATINO, Sam te MANSFIELD, OH
44907, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VELLAIYANAICKEN, Palanisamy te
BANGALORE 560068, India (IN)
JESURAJ, Naveen, Samuel te
COOKE TOWN BANGALORE
560084, India (IN)
SCHWAN, Ryan te MONROEVILLE
OH 44847, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 235305 P
715341
(32) 19.08.2009
01.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Plasma display panel
(47) 11.12.2013
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(72) Lim, Sung-Hyun te YONGIN-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kim, Young-Kee te YONGIN-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H02H 3/00
H01H 83/20
(51) H01J 37/26
H01J 37/09
(11) EP2188824
(11) EP2400523
(21) EP08750571.5
(21) EP11171115.6
(22) 12.05.2008
(22) 23.06.2011
(31) 0709042
(31) 10167258
(32) 11.05.2007
(32) 24.06.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
EXECUTING SECONDARY
FUNCTIONS ON AN ELECTRICAL
SWITCHGEAR DEVICE
(54) Blocking member for use in the
diffraction plane of a TEM
(47) 11.12.2013
(73) Eaton Industries Manufacturing
GmbH te 1110 MORGES,
Zwitserland (CH)
(72) JONES, Rhys te GWYNEDD LL53
6UU, GROOT BRITTANNIË (GB)
GANLEY, Sean, Christopher te
CONWY LL22 8JD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H01J 9/24
H01J 31/12
H01J 29/86
(11) EP2477205
(21) EP11185270.3
(22) 14.10.2011
(31) 20110004691
(32) 17.01.2011
(33) Zuid-Korea
(47) 11.12.2013
(73) FEI Company te HILLSBORO, OR
97124-5793, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Tiemeijer, Peter te 5615 JJ
EINDHOVEN
Buijsse, Bart te 5646 JK
EINDHOVEN
(51) H01J 37/302
H01J 37/147
H01J 37/04
(11) EP2471086
(21) EP10812685.5
(22) 28.08.2010
(31) 238007 P
(32) 28.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PATTERN MODIFICATION
SCHEMES FOR IMPROVED FIB
PATTERNING
(54) Automatic spacers mounting
system for field emission display
and method of automatically
mounting spacers
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(72) MIRRO, Gene te 5602 BS
EINDHOVEN
KOOIJMAN, Cornelis, Sander te
NL-5501 BC VELDHOVEN
VOS, Hendrik Jan de te NL-5615
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
18 december 2013
(73) FEI Company te HILLSBORO, OR
97124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RB EINDHOVEN
MILLER, Tom te PORTLAND,
OREGON 97229, Verenigde
Staten van Amerika (US)
H01J 37/32
EP1323180
EP01981834.3
(22) 05.10.2001
(31) 685051
(32) 06.10.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM, APPARATUS, AND
METHOD FOR PROCESSING
WAFER USING SINGLE
FREQUENCY RF POWER IN
PLASMA PROCESSING CHAMBER
(47) 11.12.2013
(73) LAM RESEARCH CORPORATION te
FREMONT, CA 94538, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KUTHI, Andras te THOUSAND
OAKS, CA 91320, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FISCHER, Andreas te OAKLAND,
CA 94611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01J 37/32
C23F 4/00
(11) EP2087503
(21) EP07819513.8
(22) 31.10.2007
(31) 202006017024 U
(32) 07.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUM
VORBEHANDELN VON
SUBSTRATEN
(47) 11.12.2013
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HEINSS, Jens-Peter te 01309
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KIRCHHOFF, Volker te 01829
WEHLEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLOSE, Lars te 01328 DRESDEN
OT WEISSIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
METZNER, Christoph te 01328
DRESDEN OT PAPPRITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MORGNER, Henry te 01257
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHEFFEL, Bert te 01796 PIRNA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05K 3/40
H01L 23/498
H01L 21/48
(11) EP2491582
Nummer 51/13
(21) EP10770711.9
(22) 11.10.2010
(31) 102009050386
(32) 22.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
VON DURCHKONTAKTIERUNGEN
(47) 11.12.2013
(73) Mühlbauer AG te 93426 RODING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ZOLLNER, Franz te 93489
SCHORNDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01L 21/60
(11) EP2186124
(21) EP08787014.3
(22) 07.08.2008
(31) 0716716
(32) 29.08.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FORMATION OF SOLDER BUMPS
(47) 11.12.2013
(73) Cambridge Silicon Radio Limited
te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB4 OWZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) STACEY, Simon, Jonathan te
IPSWICH, SUFFOLK IP1 3NZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H01L 21/677
H01L 21/67
(11) EP2409317
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
KANAGAWA 253-8543, Japan (JP)
OGATA Hideyuki te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
MATSUMOTO Koichi te
CHIGASAKI-SHI KANAGAWA 2538543, Japan (JP)
NOGUCHI Takafumi te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
WAKAMORI Jouji te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
OKAYAMA Satohiro te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
MORIOKA Yawara te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
SUGIYAMA Noriyasu te
CHIGASAKI-SHI KANAGAWA 2538543, Japan (JP)
SHIGETA Takashi te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
KURIHARA Hiroyuki te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
18 december 2013
(31) 0958999
(32) 15.12.2009
(33) Frankrijk
(54) Realisation de structures
d'interconnexions TSV formées
d'un contour isolant et d'une
zône conductrice située dans le
contour et disjointe du contour
(47) 11.12.2013
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Pares, Gabriel te 38190, BERNIN,
Frankrijk (FR)
(51) H01L 29/84
H01L 25/16
H01L 25/065
H01L 23/31
H01L 23/00
H01L 21/56
B81B 7/00
(11) EP2534092
(21) EP10792943.2
(22) 20.12.2010
(51) H05K 3/42
H01L 21/768
H01L 21/288
C25D 3/38
C25D 3/02
C08L 79/02
C08G 73/02
(31) 102010001711
(11) EP2199315
(47) 11.12.2013
(21) EP08172330.6
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 19.12.2008
(32) 09.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HALBLEITER-BAUELEMENT UND
ENTSPRECHENDES
HERSTELLUNGSVERFAHREN
(54) Composition for metal
electroplating comprising leveling (72) EHRENPFORDT, Ricardo te 08056
ZWICKAU, BONDSREPUBLIEK
11.03.2010
agent
DUITSLAND (DE)
161084 P
(47) 11.12.2013
(51) H01L 29/792
18.03.2009
(73) BASF SE te 67056
H01L 29/788
LUDWIGSHAFEN,
Verenigde Staten van Amerika
H01L 27/115
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VACUUM TREATMENT APPARATUS
G11C 16/04
(DE)
11.12.2013
(11) EP2040292
(72) Röger Cornelia, Dr. te 68723
OC Oerlikon Balzers AG te 9496
(21) EP07790682.4
SCHWETZINGEN,
BALZERS, Liechtenstein (LI)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.07.2007
(DE)
VOSER, Stephan te CH-9472
(31) 2006191469
Raether Roman Benedikt, Dr. te
GRABS, Zwitserland (CH)
67346 SPEYER, BONDSREPUBLIEK (32) 12.07.2006
DOVIDS, Gerhard te CH-7304
DUITSLAND (DE)
MAIENFELD, Zwitserland (CH)
(33) Japan
Ebert Sophia, Dr. te 68165
(54) NONVOLATILE SEMICONDUCTOR
H01L 31/18
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
MEMORY AND ITS DRIVE METHOD
H01L 21/677
DUITSLAND (DE)
C23C 16/458
(47)
11.12.2013
Emnet Charlotte, Dr. te 70182
EP2299498
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(73) Unisantis Electronics Singapore
DUITSLAND (DE)
Pte. Ltd. te SINGAPORE 179098,
EP09758344.7
Haag Alexandra, Dr. te 91334
Singapore (SG)
03.06.2009
HEMHOFEN, BONDSREPUBLIEK
Tohoku University te AOBA-KU
2008149939
DUITSLAND (DE)
SENDAI-SHI MIYAGI 980-8577,
Mayer Dieter, Dr. te 64297
Japan (JP)
06.06.2008
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(72) MASUOKA, Fujio te TOKYO 102Japan
DUITSLAND (DE)
0073, Japan (JP)
Thin-film solar cell manufacturing
(51) H01L 23/48
NAKAMURA, Hiroki te TOKYO 102apparatus
H01L 21/768
0073, Japan (JP)
11.12.2013
(11) EP2337067
(51) H04N 9/07
ULVAC, INC. te CHIGASAKI-SHI
H04N 9/04
(21) EP10194655.6
KANAGAWA 253-8543, Japan (JP)
H01L 27/146
(22) 13.12.2010
SHIMIZU Yasuo te CHIGASAKI-SHI
G02B 5/20
(21) EP10714592.2
(22)
135
Nummer 51/13
136
G02B 3/00
YAMASHITA, Yuichiro te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
KOBAYASHI, Masahiro te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(11) EP1855320
(21) EP06713204.3
(22) 07.02.2006
(31) 2005034620
2005034621
(32) 10.02.2005
10.02.2005
(33) Japan
Japan
(54) SOLID-STATE IMAGING DEVICE
AND METHOD FOR
MANUFACTURING SAME
(21)
(22)
(47) 11.12.2013
(31)
(73) Toppan Printing Co., Ltd. te
TAITO-KU, TOKYO 110-0016,
Japan (JP)
(32)
(72) OGATA, Keisuke, TOPPAN
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
110-0016, Japan (JP)
FUKUYOSHI, Kenzo, TOPPAN
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
110-0016, Japan (JP)
ISHIMATSU, Tadashi, TOPPAN
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
110-0016, Japan (JP)
NAKAO, Mitsuhiro, TOPPAN
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
110-0016, Japan (JP)
KITAMURA, Satoshi, TOPPAN
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
110-0016, Japan (JP)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(11) EP2190018
(21)
(21) EP08722595.9
(22) 28.06.2007
(22) 21.03.2008
(31) 813635 P
821383 P
768115
(32) 12.09.2007
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) SOLID-STATE IMAGING ELEMENT
(47) 11.12.2013
(73) Unisantis Electronics Singapore
Pte. Ltd. te SINGAPORE 179098,
Singapore (SG)
(32) 03.07.2006
03.08.2006
25.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PHOTOVOLTAIC CELL COVER
(47) 11.12.2013
(73) Madigan, Joe te ALAMO CA
(72) MASUOKA, Fujio te TOKYO 10294507, Verenigde Staten van
0073, Japan (JP)
Amerika (US)
NAKAMURA, Hiroki te TOKYO 102- (72) Madigan, Joe te ALAMO CA
0073, Japan (JP)
94507, Verenigde Staten van
(51) H01L 27/146
Amerika (US)
(11) EP2486590
(21) EP10775918.5
(22) 06.10.2010
(31) 2009235087
(32) 09.10.2009
(33) Japan
(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP
DEVICE
(47) 11.12.2013
(73) Ulvac, Inc. te CHIGASAKI-SHI
KANAGAWA 253-8543, Japan (JP)
29/786
29/66
27/32
27/13
27/12
21/77
21/336
(51) H01L 27/146
(31) PCT/JP2007/067732
(47) 11.12.2013
(72) SHIMIZU Yasuo te CHIGASAKI-SHI
KANAGAWA 253-8543, Japan (JP)
OGATA Hideyuki te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
MATSUMOTO Koichi te
CHIGASAKI-SHI KANAGAWA 2538543, Japan (JP)
NOGUCHI Takafumi te CHIGASAKIEP2259328
SHI KANAGAWA 253-8543, Japan
EP10009805.2
(JP)
26.04.2000
WAKAMORI Jouji te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
11946699
(JP)
27.04.1999
OKAYAMA Satohiro te CHIGASAKIJapan
SHI KANAGAWA 253-8543, Japan
(JP)
Electronic device and electronic
MORIOKA Yawara te CHIGASAKIapparatus
SHI KANAGAWA 253-8543, Japan
11.12.2013
(JP)
Semiconductor Energy
SUGIYAMA Noriyasu te
Laboratory Co, Ltd. te ATSUGICHIGASAKI-SHI KANAGAWA 253SHI, KANAGAWA 243-0036, Japan
8543, Japan (JP)
(JP)
SHIGETA Takashi te CHIGASAKISHI KANAGAWA 253-8543, Japan
Yamauchi, Yukio te ATSUGI-SHI,
(JP)
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
KURIHARA Hiroyuki te CHIGASAKIFukunaga, Takeshi te ATSUGI-SHI,
SHI KANAGAWA 253-8543, Japan
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
(JP)
H01L 31/055
HASHIMOTO Masanori te SAMMU
H01L 31/0216
CHIBA 289-1226, Japan (JP)
H01L 31/00
WAKAMATSU Sadatsugu te
EP2047516
SAMMU CHIBA 289-1226, Japan
(JP)
EP07812407.0
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
(11)
18 december 2013
(51) H01L 31/04
H01L 21/205
H01J 37/32
C23C 16/44
(11) EP2290701
(51) H01L 31/042
H01L 31/02
(11) EP2524397
(21) EP11703914.9
(22) 10.01.2011
(31) 1000108
(32) 12.01.2010
(33) Frankrijk
(54) SYSTÈME DE GESTION ET DE
COMMANDE DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
(47) 11.12.2013
(73) Arnaud, Thierry te 74330 POISY,
Frankrijk (FR)
Wellig, Armin te 1242 SATIGNY,
Zwitserland (CH)
Pozsgay, Andras te 74130
CONTAMINE SUR ARVE, Frankrijk
(FR)
(72) POZSGAY, Andras te F-74130
CONTAMINE SUR ARVE, Frankrijk
(FR)
(31) 2008149935
(51) H01L 33/00
H01L 27/15
H01L 21/78
B41J 2/45
(32) 06.06.2008
(11) EP2082439
(21) EP09758387.6
(22) 04.06.2009
(33) Japan
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
(54) APPARATUS FOR
146-8501, Japan (JP)
MANUFACTURING THIN FILM
(72) ONUKI, Yusuke te TOKYO 146SOLAR CELL
8501, Japan (JP)
(21) EP07831001.8
(22) 25.10.2007
(31) 2006293306
2006311625
Nummer 51/13
137
(32) 27.10.2006
17.11.2006
(11) EP2175505
(33) Japan
Japan
(22) 08.10.2009
(54) SEMICONDUCTOR MEMBER AND
SEMICONDUCTOR DEVICE
MANUFACTURING METHOD
(47) 11.12.2013
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(72) YONEHARA, Takao te TOKYO
1468501, Japan (JP)
YAMAGATA, Kenji te TOKYO
1468501, Japan (JP)
SEKIGUCHI, Yoshinobu te TOKYO
1468501, Japan (JP)
NISHI, Kojiro te TOKYO 1468501,
Japan (JP)
(21) EP09172512.7
(31) 2008264427
2009222633
(32) 10.10.2008
28.09.2009
(33) Japan
Japan
(54) Organic electroluminescent
display apparatus
(47) 11.12.2013
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
18 december 2013
(72) PÄTZOLD, Ralph te 91154 ROTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SARFERT, Wiebke te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GAERDITZ, Christoph te 93051
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÄDER, Alexander te 96450
COBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 2/16
H01M 10/0565
H01M 10/0525
(11) EP2450983
(22) 22.03.2011
(72) Shiobara, Satoru te TOKYO TOKYO
146-8501, Japan (JP)
Mori, Toshifumi te TOKYO TOKYO
146-8501, Japan (JP)
Ikari, Kenichi te TOKYO TOKYO
146-8501, Japan (JP)
Suzuki, Koichi te TOKYO TOKYO
146-8501, Japan (JP)
Tsuboyama, Akira te TOKYO
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(31) 2010130481
(51) H01L 51/50
(32) 07.06.2010
(11) EP2335300
(33) Japan
(21) EP09789252.5
(54) Semiconductor light emitting
device and method for
manufacturing the same
(22) 03.09.2009
(54) Electrolyte composition and
catalyst ink and solid electrolyte
membrane formed by using the
same
(51) H01L 33/62
H01L 33/48
H01L 27/15
(11) EP2393135
(21) EP11159168.1
(47) 11.12.2013
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
(31) 211560
(32) 16.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH-COLOR-TEMPERATURE
TANDEM WHITE OLED
(72) Akimoto, Yosuke te TOKYO 105(47) 11.12.2013
8001, Japan (JP)
(73) Global OLED Technology LLC te
Kojima, Akihiro te TOKYO 105HERNDON, VA 20171, Verenigde
8001, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
Izuka, Miyuki te TOKYO 105-8001,
Japan (JP)
(72) SPINDLER, Jeffrey Paul te
Sugizaki, Yoshiaki te TOKYO 105ROCHESTER, NEW YORK 14650,
8001, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01L 51/00
HATWAR, Tukaram Kisan te
(11) EP2471116
ROCHESTER, NEW YORK 14650,
(21) EP10763679.7
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 05.10.2010
(31) 09252823
0917393
(51) H01L 51/52
(32) 18.12.2009
05.10.2009
(21) EP08707967.9
(33) Europees Octrooi Bureau
GROOT BRITTANNIË
(54) MULTILAYER ORGANIC DEVICE
(47) 11.12.2013
(73) Thorn Lighting Ltd te
SPENNYMOOR, DURHAM DL16
6HL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2122708
(22) 17.01.2008
(31) 102007002404
102007016081
(21) EP12153306.1
(22) 28.10.2009
(31) 20080106576
20090078835
(32) 29.10.2008
25.08.2009
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(47) 11.12.2013
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Choi, Jae-man te 449-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Ryo, Young-gyoon te 449-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kim, Han-su te 449-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Lee, Dong-joon te 449-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kwon, Moon-seok te 449-712
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
6/50
2/34
2/30
2/26
(11) EP2515363
(21) EP11184423.9
(22) 07.10.2011
(31) 20110035805
(32) 18.04.2011
(33) Zuid-Korea
(32) 17.01.2007
03.04.2007
(54) Secondary battery
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54)
(72) MONKMAN, Andrew te WEARDALE
DURHAM DL13 2UE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
AL-ATTAR, Hameed te DURHAM
CITY DURHAM DH1 3HP, GROOT
(47)
BRITTANNIË (GB)
(73)
(51) H01L 51/52
H01L 51/50
H01L 27/32
STRAHLUNGSEMITTIERENDE
VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR HERSTELLUNG EINER
STRAHLUNGSEMITTIERENDEN
VORRICHTUNG
11.12.2013
OSRAM Opto Semiconductors
GmbH te 93055 REGENSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.12.2013
(72) Byun, Sangwon te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Lee, Jonghwan te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Guen, Minhyung te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Park, Zin te GYEONGGI-DO, Zuid-
Nummer 51/13
Korea (KR)
Chang, Youngchul te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(51) H01M 4/58
H01M 4/525
H01M 4/505
H01M 4/36
H01M 4/136
H01M 4/131
H01M 10/0525
C01G 53/00
B82Y 30/00
(11) EP2202828
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP09734880.9
(22) 16.04.2009
(31) 20080038242
(32) 24.04.2008
18 december 2013
H01M 4/505
H01M 4/485
H01M 4/131
H01M 10/0525
C01G 23/00
(33) Zuid-Korea
(11) EP2448043
(54) CARBON NEGATIVE ELECTRODE
MATERIAL FOR LITHIUM
SECONDARY BATTERY,
PRODUCTION METHOD THEREOF
AND LITHIUM SECONDARY
BATTERY USING THE SAME
(21) EP11184001.3
(47) 11.12.2013
(22) 05.10.2011
(31) 20100108406
(32) 02.11.2010
(33) Zuid-Korea
(54) Anode and lithium battery
(73) Posco Chemtech te NAM-GU
including anode
POHANG, GYEONGSANGBUK-DO (47) 11.12.2013
04.09.2008
790-836, Zuid-Korea (KR)
2007229205
Showa Denko K.K. te TOKYO 105- (73) Samsung SDI Co., Ltd. te
2008119939
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
8518, Japan (JP)
04.09.2007
(72)
Song, Min-sang te GYEONGGI-DO
(72) HAN, Kyung-Hee te SEONGNAM-SI
01.05.2008
449-712, Zuid-Korea (KR)
GYEONGGI-DO 462-120, ZuidPark, Kyu-sung te 449-712
Japan
Korea (KR)
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Japan
OH, Jeong-Hun te GYEONGGI-DO
Kim, Gue-sung te 449-712
429-240, Zuid-Korea (KR)
LITHIUM TRANSITION METAL-TYPE
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
KIM,
Jong-Sung
te
SEOUL
143COMPOUND POWDER, METHOD
Song, Soo-an te GYEONGGI-DO,
837, Zuid-Korea (KR)
FOR MANUFACTURING THE SAME
Zuid-Korea (KR)
YOUM, Chul te SUWON-SI
AND LITHIUM SECONDARY
Kim, Jae-hyung te GYEONGGI-DO,
GYEONGGI-DO
440-320,
ZuidBATTERY POSITIVE ELECTRODE
Zuid-Korea (KR)
Korea (KR)
AND LITHIUM SECONDARY
Eom, Ji-yong te GYEONGGI-DO,
HAN, Jung-Min te DAEJEON 305BATTERY USING THE SAME
Zuid-Korea (KR)
738,
Zuid-Korea
(KR)
11.12.2013
Baek, Seung-goo te GYEONGGITAKEUCHI, Masataka te
DO, Zuid-Korea (KR)
Mitsubishi Chemical Corporation
KAWASAKI KANAGAWA 210-0858,
te CHIYODA-KU TOKYO 100-8251,
Japan (JP)
(51) H01M 8/24
Japan (JP)
SUDOH, Akinori te NAGANO 398H01M 8/12
0002, Japan (JP)
SHIZUKA, Kenji te INASHIKI-GUN,
H01M 8/06
SOTOWA, Chiaki te NAGANO 398IBARAKI 300-0332, Japan (JP)
H01M 8/04
0002, Japan (JP)
TERADA, Kaoru te INASHIKI-GUN,
H01M 8/02
IBARAKI 300-0332, Japan (JP)
(11) EP1522114
(51) H01M 4/485
OKAHARA, Kenji te INASHIKI-GUN,
C01G 23/04
(21) EP03734412.4
IBARAKI 300-0332, Japan (JP)
C01G 23/00
(22) 05.06.2003
KUSANO, Tomohiro te INASHIKI(11) EP2509140
GUN, IBARAKI 300-0332, Japan
(31) 178819
(JP)
(21) EP12155159.2
(32) 24.06.2002
(22) 13.02.2012
H01M 4/62
(33) Verenigde Staten van Amerika
H01M 4/38
(31) 201161472058 P
(54) OXYGEN ISOLATION AND
H01M 4/24
201213365184
COLLECTION FOR ANODE
H01M 10/34
(32) 05.04.2011
PROTECTION IN A SOLID-OXIDE
EP2469628
02.02.2012
FUEL CELL STACK
EP11195813.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
27.12.2011
(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY,
(54) Negative electrode active
2010287458
MI 48098-2815, Verenigde Staten
material, method of preparing the
van Amerika (US)
24.12.2010
same and lithium secondary
Bayerische Motoren Werke
Japan
battery including negative
Aktiengesellschaft te 80809
electrode active material
Negative electrode for alkaline
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
secondary cell and alkaline
DUITSLAND (DE)
(47) 11.12.2013
secondary cell using same
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te YONGIN- (72) HALTINER, Karl, Jacob, Jr. te
11.12.2013
FAIRPORT, NY 14450, Verenigde
SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea
Staten van Amerika (US)
(KR)
FDK Twicell Co., Ltd. te GUNMA
MUKERJEE, Subhasish te
370-0071, Japan (JP)
(72) Lee, Jong-Hee te GYEONGGI-DO,
PITTSFORD, NY 14534, Verenigde
Zuid-Korea (KR)
Saguchi, Akira te GUNMA, 370Staten van Amerika (US)
Yu, Yong-Mi te GYEONGGI-DO,
0071, Japan (JP)
TACHTLER, Joachim te 85737
Zuid-Korea (KR)
Kihara, Masaru te GUNMA, 370ISMANNING, BONDSREPUBLIEK
Jeong, Joa-Young te GYEONGGI0071, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
DO, Zuid-Korea (KR)
Endo, Takahiro te GUNMA, 370EDLINGER, Bernhard te 80788
Kim, Jae-Myung te GYEONGGI-DO,
0071, Japan (JP)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Zuid-Korea (KR)
H01M 4/587
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 4/62
H01M 4/36
ENGLAND, Diane, M. te
H01M 4/54
H01M 4/133
BLOOMFIELD, NY 14469,
H01M 4/525
Verenigde Staten van Amerika
EP2282366
(21) EP08829308.9
(22)
138
Nummer 51/13
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
139
(US)
(54) PLAQUE MONOPOLAIRE
FAVILLE, Michael, Thomas te
D'EXTREMITE D'UNE PILE A
GENESEO, NY 14454, Verenigde
COMBUSTIBLE ET PILE A
Staten van Amerika (US)
COMBUSTIBLE COMPRENANT UNE
KELLY, Sean, Michael te
TELLE PLAQUE
PITTSFORD, NY 14534, Verenigde (47) 11.12.2013
Staten van Amerika (US)
(73) PEUGEOT CITROËN
H01M 8/24
AUTOMOBILES S.A. te 78140
H01M 8/04
VÉLIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk
(FR)
EP2371023
Commissariat à l'Énergie
EP09799233.3
Atomique et aux Énergies
23.12.2009
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
20272008
(32) 30.12.2008
(33) Oostenrijk
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM AUSTRAGEN
VERBRAUCHTER UND ZUM TEIL
EXPLOSIONSFÄHIGER
BETRIEBSMEDIEN EINER
BRENNSTOFFZELLE
(47) 11.12.2013
(73) Fronius International GmbH te
4643 PETTENBACH, Oostenrijk
(AT)
(72) BUCHINGER, Martin te 4672
BACHMANNING, Oostenrijk (AT)
KRUMPHUBER,Mario te 4621
SIPBACHZELL, Oostenrijk (AT)
RUMPL, Werner te A-4616
WEISSKIRCHEN, Oostenrijk (AT)
SCHMITSBERGER, Thomas te A4650 LAMBACH, Oostenrijk (AT)
WAHLMÜLLER, Ewald te A-4020
LINZ, Oostenrijk (AT)
(51) H01M 8/24
H01M 8/14
H01M 8/06
(51) H01M 4/485
H01M 10/0525
C01G 23/00
(11) EP2448054
(21) EP11187075.4
(22) 28.10.2011
(31) 2010244658
(32) 29.10.2010
(54) "SYSTEM AND METHOD FOR
SEPARATING CO2 FROM
COMBUSTION EXHAUST GAS BY
MEANS OF MCFC MULTISTACKS"
(32) 23.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BASE STATION AND METHOD FOR
VERTICAL TILT ANTENNA BEAM
SWEEPING
(47) 11.12.2013
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
HAGERMAN, Bo te S-135 52
TYRESÖ, Zweden (SE)
MOLNAR, Karl te CARY NC 27513,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
H01Q
H01Q
H01Q
H01Q
9/42
7/00
5/00
1/24
(11) EP2511978
(21) EP11173439.8
(22) 11.07.2011
(31) 100112948
(32) 14.04.2011
(54) Battery active material,
nonaqueous electrolyte battery
and battery pack
(54) Mobile communication device
and antenna structure therein
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Acer Incorporated te NEW TAIPEI
CITY 221, Taiwan (TW)
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
(51) H01P 5/18
(33) Italië
(31) 342510
(33) Taiwan
(32) 21.12.2009
(22) 21.12.2010
(22) 21.12.2009
(33) Japan
(31) MI20092259
(21) EP10819677.5
(21) EP09804057.9
(72) ROY, Francis te F-91940 LES ULIS, (72)
Frankrijk (FR)
POIROT-CROUVEZIER, JeanPhilippe te F-38450 SAINT
GEORGES DE COMMIERS,
Frankrijk (FR)
(51)
(72) Harada, Yasuhiro te TOKYO, 1058001, Japan (JP)
Takami, Norio te TOKYO, 1058001, Japan (JP)
Inagaki, Hiroki te TOKYO, 1058001, Japan (JP)
Yoshida, Yorikazu te TOKYO, 1058001, Japan (JP)
(11) EP2517296
18 december 2013
(11) EP2494651
(21) EP11832923.4
(22) 08.09.2011
(31) 901760
(47) 11.12.2013
(32) 11.10.2010
(73) Ansaldo Energia S.p.A. te
GENOVA, Italië (IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Selectable Coupling Level
(72) CAPRILE, Luciano te I-16142
Waveguide Coupler
GENOVA, Italië (IT)
(47) 11.12.2013
PASSALACQUA, Biagio te I-16032
(73) Andrew LLC te HICKORY, NC
CAMOGLI, Italië (IT)
28602, Verenigde Staten van
TORAZZA, Arturo te I-16162
Amerika (US)
GENOVA, Italië (IT)
(72) Brandau, Ronald te LOCKPORT
(51) H01M 8/24
ILLINOIS 60491, Verenigde Staten
H01M 8/02
van Amerika (US)
(11) EP1900053
(51) H04W 16/28
(21) EP06778659.0
H04L 1/18
(22) 23.06.2006
H04L 1/00
H01Q 3/08
(31) 0506602
H01Q 3/04
(32) 28.06.2005
H01Q 1/24
(33) Frankrijk
(11) EP2380375
(72) Wong, Kin-Lu te 221 NEW TAIPEI
CITY, Taiwan (TW)
Kao, Yeh-Chun te 221 NEW TAIPEI
CITY, Taiwan (TW)
(51) H01Q 9/16
H01Q 1/38
G06K 19/077
(11) EP1620921
(21) EP04759380.1
(22) 12.04.2004
(31) 410252
(32) 10.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RFID TAG USING A SURFACE
INSENSITIVE ANTENNA
STRUCTURE
(47) 11.12.2013
(73) AVERY DENNISON CORPORATION
te PASADENA, CA 91103,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FORSTER, Ian, J. te CHELMSFORD
ESSEX CM1 6LA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H01R 4/50
(11) EP1742299
(21) EP06013296.6
(22) 28.06.2006
(31) 102005031281
(32) 05.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 51/13
(54) Anschlusseinrichtung für
Litzenleiter
(47) 11.12.2013
(73) Harting Electric GmbH & Co. KG
te 32339 ESPELKAMP,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ferderer, Albert te 32339
ESPELKAMP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01R 12/52
(11) EP2412063
(21) EP10706883.5
(22) 02.03.2010
140
(72) OKAMURA, Kenji te YOKKAICHISHI MIE 510-8503, Japan (JP)
TABATA, Masaaki te YOKKAICHISHI MIE 510-8503, Japan (JP)
(51) H01R 13/642
H01R 13/639
(11) EP2577810
(21) EP11767261.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) AN ELECTRICAL CONNECTOR TO
CONNECT CIRCUIT CARDS
and a fluid container for a cooling
means of said laser unit
(47) 11.12.2013
(73) ALLTEC Angewandte Laserlicht
Technologie Gesellschaft mit
beschränkter Haftung te 23923
SELMSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Armbruster, Kevin L. te
CHICOPEE, MA 01020, Verenigde
102010042345
Staten van Amerika (US)
Gilmartin, Brad D. te GARDNER,
12.10.2010
MA 01440, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
VERFAHREN ZUM VERBINDEN
Kueckendahl, Peter J. te 23843
VON STECKERTEILEN EINES
BAD OLDESLOE,
ELEKTRISCHEN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STECKVERBINDERS SOWIE
(DE)
ELEKTRISCHER STECKVERBINDER
Richard, Bernard J. te DUDLEY,
MA 01571, Verenigde Staten van
11.12.2013
Amerika (US)
Intercontec Pfeiffer GmbH te
Ryan, Daniel J. te SYCAMORE, IL
94559 NIEDERWINKLING,
60178, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
(22) 11.10.2011
(31)
(32)
(33)
(54)
(31) 162769 P
421262
(32) 24.03.2009
09.04.2009
18 december 2013
(47)
(73)
(72) PFEIFFER, Wolfgang te 74653
KÜNZELSAU, BONDSREPUBLIEK
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
DUITSLAND (DE)
MA 02451-1449, Verenigde
(51) H01R 13/646
Staten van Amerika (US)
(47) 11.12.2013
(51) H01T 4/14
H01T 4/04
(11) EP2328245
(21) EP11153886.4
(72) PAQUETTE, Jeffrey te WAKEFIELD,
MA 01880-1209, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHEYNE, Scott, R. te BROOKLINE
NEW HAMPSHIRE 03033,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2529451
(22) 24.10.2005
(21) EP10702084.4
(31) 102005001140
102005015401
(51) H01R 13/41
H01R 13/11
H01R 12/58
(73) Huber+Suhner AG te 9100
HERISAU, Zwitserland (CH)
(11) EP1891664
(21) EP06751602.1
(22) 26.04.2006
(31) 141423
(32) 31.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELECTRICAL CONNECTOR WITH
LOAD BEARING FEATURES
(47) 11.12.2013
(73) FCI te 78280 GUYANCOURT,
Frankrijk (FR)
(22) 25.01.2010
(54) LEITERPLATTENKOAXIALVERBINDER
(47) 11.12.2013
(72) MROWKA, Eckhard te CH-9100
HERISAU, Zwitserland (CH)
(51) H01R
H01R
H01R
H01R
43/16
4/18
13/405
13/04
(11) EP2179479
(21) EP08801133.3
(22) 12.08.2008
(31) 102007038219
102007062500
(32) 13.08.2007
20.12.2007
(72) HOUTZ, Timothy, W. te ETTERS,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PENNSYLVANIA 17319, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(54) IM FLIESSPRESSVERFAHREN
(51) H01R 13/11
GEFORMTER STECKERSTIFT
(11) EP2309599
(47) 11.12.2013
(21) EP09800274.4
(22) 08.06.2009
(31) 2008189033
(32) 22.07.2008
(33) Japan
(54) TERMINAL CLAMP AND WIRE
WITH TERMINAL CLAMP
(47) 11.12.2013
(73) Global Genius (Hong Kong)
Limited te HONG KONG, China
(CN)
(32) 10.01.2005
04.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Überspannungsableiter mit zwei
divergierenden Elektroden und
einer zwischen den Elektroden
wirkenden Funkenstrecke
(47) 11.12.2013
(73) DEHN + SÖHNE GMBH + CO KG
te 92318 NEUMARKT/OPF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Zahlmann, Peter te 92318,
NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ehrhardt, Arnd te 92318,
NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hüttner, Ludovit te 85106,
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
Valent, Ferdinand te 82101,
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
Jurcacko, Ludovit te 85106,
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
(72) TALLER, Michael te 76337
WALDBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01T
H01T
H01T
H01T
H01T
(51) H01S 3/04
(11) EP1949512
(11) EP2565996
(21) EP06783416.8
(21) EP11007179.2
(22) 26.07.2006
(73) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. te
(22) 05.09.2011
YOKKAICHI-SHI, MIE 510-8503,
Japan (JP)
(54) Laser device with a laser unit,
13/54
13/46
13/39
13/20
13/00
(31) 20050067961
(32) 26.07.2005
Nummer 51/13
141
(33) Zuid-Korea
(21) EP08750685.3
(54) IGNITION SPARK PLUG
(22) 23.05.2008
(47) 11.12.2013
(31) 0709824
(73) Johng, In-Tae te 39-1 HAWOLKOK- (32) 23.05.2007
DONG SUNGBUK-KU, SEOUL 136- (33) GROOT BRITTANNIË
791, Zuid-Korea (KR)
(54) INTRINSICALLY SAFE
(72) Johng, In-Tae te 39-1 HAWOLKOKCOMMUNICATIONS CIRCUIT
DONG SUNGBUK-KU, SEOUL 136(47)
11.12.2013
791, Zuid-Korea (KR)
(73) Pepperl & Fuchs (DE) te 68307
(51) H02G 3/04
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
H02G 3/00
DUITSLAND (DE)
(11) EP2118546
(72) KITCHENER, Renato te
(21) EP08712714.8
WALBERTON WEST SUSSEX BN18
0QR, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 15.02.2008
ROGOLL, Gunther te D-68307
(31) 0700631
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(32) 14.03.2007
DUITSLAND (DE)
KESSLER, Michael te D-68307
(33) Zweden
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(54) BRACKET FOR CABLE LADDER
DUITSLAND (DE)
AND METHOD FOR THE
MANUFACTURE THEREOF
(51) H02H 11/00
(47) 11.12.2013
(11) EP2454790
(73) AB WIBE te 792 27 MORA,
Zweden (SE)
(21) EP10730439.6
(22) 02.07.2010
(72) ÖJERSTAV, Jan te S-792 34 MORA, (31)
Zweden (SE)
(32)
(51) H02H 3/093
(33)
H02H 3/087
(54)
H02H 1/00
(11) EP1298770
(21) EP02021848.3
(22) 29.09.2002
102009027665
(54) Rotating electrical machine
(47) 11.12.2013
(73) Hitachi, Ltd. te TOKYO 100-8220,
Japan (JP)
(72) Nakahara, Akihito te TOKYO, 1008220, Japan (JP)
Mikami, Hiroyuki te TOKYO, 1008220, Japan (JP)
Ide, Kazumasa te TOKYO, 1008220, Japan (JP)
Takahashi, Kazuhiko te TOKYO,
100-8220, Japan (JP)
Hattori, Kenichi te TOKYO, 1008220, Japan (JP)
(51) H02K 15/02
H02K 1/14
(11) EP2187502
(21) EP07806669.3
(22) 04.09.2007
(47) 11.12.2013
ELEKTRONISCH KOMMUTIERTER
ELEKTROMOTOR MIT EINEM
VERPOL- UND
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ UND
VERFAHREN
(73) Mitsui High-tec, Inc te
YAHATANISHI-KU KITAKYUSHU-SHI
FUKUOKA 807-8588, Japan (JP)
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KNECHT, Gerhard te 76473
IFFEZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02J 3/14
(73) Eaton Corporation te CLEVELAND,
H02J 1/14
OHIO 44114-2584, Verenigde
G06F 1/26
Staten van Amerika (US)
(11) EP2494670
(72) Pahl, Birger te MILWAUKEE, WI
(21) EP10763561.7
53202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 30.09.2010
Jahn, Ronald Richard te
(31) 608134
CEDARBURG, WI 53012,
(32) 29.10.2009
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuercher, Joseph Charles te
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
BROOKFIELD, WI 53005,
OPTIMIZING POWER LOADS IN A
Verenigde Staten van Amerika
POWER DISTRIBUTION UNIT
(US)
(47)
11.12.2013
Hastings, Jerome Kenneth te
(73) Schneider Electric IT Corporation
SUSSEX, WI 53089, Verenigde
te WEST KINGSTON, RI 02892,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Berkopec, William Edward te
(US)
WAUWATOSA, WI 53226,
Verenigde Staten van Amerika
(72) JANSMA, Michael te EUREKA MO
(US)
63025, Verenigde Staten van
Krstic, Slobodan te BROOKFIELD,
Amerika (US)
WI 53045, Verenigde Staten van
(51)
H02K 1/02
Amerika (US)
(11)
EP2362523
(51) H04L 12/10
(21) EP11167880.1
H02H 9/00
(11) EP2149181
(33) Japan
Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(32) 25.04.2008
20.04.2009
(54) LAMINATED CORE AND METHOD
FOR MANUFACTURING THE SAME
(32) 28.09.2001
(54) Method and apparatus for
detecting and suppressing a
parallel arc fault
(31) 2008114765
2009101527
14.07.2009
(31) 967116
(33) Verenigde Staten van Amerika
18 december 2013
(22) 23.04.2009
(72) NAGAI, Akira te KITAKYUSHU-SHI
FUKUOKA 807-8588, Japan (JP)
MYOJIN, Iwao te KITAKYUSHU-SHI
FUKUOKA 807-8588, Japan (JP)
(51) H02K 7/14
H02K 7/10
H02K 5/12
B65G 23/08
(11) EP2481143
(21) EP10760304.5
(22) 23.09.2010
(31) 202009012822 U
(32) 24.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TROMMELMOTOR
(47) 11.12.2013
(73) Interroll Holding AG te 6592
SANT' ANTONINO, Zwitserland
(CH)
(72) FROEBUS, Gerhard te 63688
GEDERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUDEK, Siegmund te 52525
HEINSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VELLADURAI, Palani te 41640
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02K
H02K
H02K
H02K
H02K
H02K
9/22
9/20
7/18
5/20
1/32
1/27
Nummer 51/13
F03D 9/00
(11) EP2498386
(21) EP12158960.0
(22) 10.03.2012
(31) MI20110377
142
(54) Power amplifier for mobile
telecommunications
(32) 18.12.2009
(47) 11.12.2013
(54) DISPOSITIF ET PROCEDE DE
RECEPTION DE SIGNAUX RF
BASEE SUR UNE ARCHITECTURE
HETERODYNE A SOUSECHANTILLONNAGE IF COMPLEXE
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(33) Italië
(72) Grebennikov, Andrei te
CASTLEKNOCK, DUBLIN 15,
Ierland (IE)
(54) Wind turbine rotary electric
machine
(51) H03H 9/02
H03B 5/36
(47) 11.12.2013
(11) EP2442445
(73) WILIC S.ÀR.L te 1528
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(21) EP10187296.8
(32) 10.03.2011
(22) 12.10.2010
(72) Casazza, Matteo te 39049 VAL DI
(54) MEMS oscillator
VIZZE, Italië (IT)
(47) 11.12.2013
Folie, Georg te 39026 PRATO
ALLO STELVIO, Italië (IT)
(73) NXP B.V. te 5656 AE EINDHOVEN
(51) H02P 6/18
H02P 25/02
G01D 5/20
(11) EP2474090
(21) EP10734110.9
(22) 15.07.2010
(31) 102009029155
(32) 03.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR BESTIMMUNG EINER
ROTORLAGE EINER
SYNCHRONMASCHINE
(47) 11.12.2013
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1935105
(21) EP06800804.4
(21) EP08165926.0
(22) 03.08.2006
(22) 06.10.2008
(31) 241569
(31) 0721648
0807983
(32) 30.09.2005
(32) 05.11.2007
02.05.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Data processing system and
method
(72) Duxbury, Neil te WESTBURY,
WILTSHIRE BA13 2GF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1698057
(22) 02.10.2009
(21) EP03774791.2
(31) 246031
(22) 09.10.2003
(32) 06.10.2008
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
RANDOM SHUFFLED TURBO
MULTIUSER DETECTOR
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) BRYANT, Carl te S-226 52 LUND,
Zweden (SE)
(51) H03F 1/07
H03F 1/02
(11) EP2403135
(21) EP10290342.4
(22) 24.06.2010
(72) LOLIS, Luis te F-38100
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
PELISSIER, Michaël te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(11) EP2056462
(21) EP09783694.4
(47) 11.12.2013
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) H03M 7/30
(11) EP2332251
(54) Pulse-width modulation with
selective pulse-elimination
(47) 11.12.2013
(72) Vermeeren, Peter te REDHIL,
SURREY RH1 1DL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Van Beek, Jozef, T.M te REDHILL,
SURREY RH1 1DL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H04L 25/03
H04L 1/00
H03M 13/03
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(51) H04Q 1/20
H04L 5/16
H04L 27/28
H04L 1/22
H04K 1/10
H04B 3/46
H04B 17/00
H04B 1/38
(72) WILHARM, Torsten te 77833
OTTERSWEIER, BONDSREPUBLIEK (47) 11.12.2013
DUITSLAND (DE)
(73) Roke Manor Research Limited te
ROMSEY HAMPSHIRE SO51 0ZN,
(51) H04L 25/49
GROOT BRITTANNIË (GB)
H03K 7/08
H03K 3/017
H03F 3/24
H03F 3/217
H03F 3/19
H03F 1/02
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NON-INVASIVE FREQUENCY
ROLLBACK APPARATUS AND
METHOD
(47) 11.12.2013
(73) GENERAL INSTRUMENT
CORPORATION te HORSHAM,
PENNSYLVANIA 19044, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) THIBEAULT, Brian K. te
ATTLEBORO, MASSACHUSETTS
02703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LOBO, Veronica M. te SHARON,
MASSACHUSETTS 02067,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04B 1/40
H01Q 1/24
(11) EP1455460
(21) EP04076628.9
(22) 23.04.2003
(31) 0209267
(32) 23.04.2002
(73) Collision Communications, Inc. te (33) GROOT BRITTANNIË
PETERBOROUGH NH 03458,
(54) Improved portable
Verenigde Staten van Amerika
telecommunication terminal
(US)
(47) 11.12.2013
(72) MILLS, Diane, G. te WILMINGTON,
MA 01887, Verenigde Staten van (73) Hutchison Whampoa Three G IP
(Bahamas) Limited te NASSAU,
Amerika (US)
NEW PROVIDENCE, Bahamas (BS)
(51) H04B 1/00
(72) Efthymiou, Nektaria te
(11) EP2514099
LEATHERHEAD, SURREY, KT22
8LZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP10795339.0
Hepsaydir, Erol te MAIDENHEAD,
(22) 16.12.2010
BERKSHIRE SL6 5JP, GROOT
(31) 0959216
BRITTANNIË (GB)
Nummer 51/13
143
18 december 2013
(51) H04B 1/46
(51) H04B 3/32
(47) 11.12.2013
(11) EP2208289
(11) EP2493084
(21) EP08850142.4
(21) EP11305206.2
(22) 01.10.2008
(22) 25.02.2011
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(31) 940903
(54) Method and system for crosstalk
cancellation in a multi-user
access network
(32) 15.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VOX CIRCUIT INTERFACE WITH 2WIRE COMMUNICATION PATHS
(47) 11.12.2013
(73) SIMPLEXGRINNELL LP te
WESTMINSTER, MA 01441-0001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FARLEY, Joseph D. te WARWICK,
MASSACHUSETTS 01378,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 11.12.2013
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Timmers, Michael te 3020,
HERENT, België (BE)
Maes, Jochen te 2431, VEERLE,
België (BE)
(51) H04B 3/54
E21B 47/12
(11) EP2491660
(21) EP10768232.0
(72) LANDSTRÖM, Sara te S-97434
LULEÅ, Zweden (SE)
BURSTRÖM, Per te S-97341
LULEÅ, Zweden (SE)
WÄNSTEDT, Stefan te S-97251
LULEÅ, Zweden (SE)
(51) H04B 7/06
H04B 7/04
(11) EP2198533
(21) EP08836979.8
(22) 07.10.2008
(31) 978226 P
(32) 08.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04B 1/48
(22) 19.10.2010
(11) EP1805900
(31) 20093173
(21) EP05818050.6
(32) 19.10.2009
(54) METHOD AND ARRANGEMENTS
FOR SIGNALING CONTROL
INFORMATION IN A
COMMUNICATION SYSTEM
(22) 21.10.2005
(33) Noorwegen
(47) 11.12.2013
(31) 972626
(54) SYSTEM FOR COMMUNICATING
OVER A POWER CABLE
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(32) 25.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TRANSMIT-RECEIVE SWITCH
ARCHITECTURE PROVIDING PRETRANSMIT ISOLATION
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Badger Explorer ASA te 4065
STAVANGER, Noorwegen (NO)
(72) FALLET, Truls te N-0365 OSLO,
Noorwegen (NO)
(72) GÖRANSSON, Bo te S-191 38
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
JÖNGREN, George te S-112 41
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) H04B 7/06
(73) Skyworks Solutions, Inc. te
IRVINE, CA 92617, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04B 7/06
H04B 7/02
(11) EP2023502
(21) EP11703682.2
(72) DOMINO, William, J. te YORBA
LINDA, CA 92887, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HAGN, Peter te 85464 FINSING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07290997.1
(22) 15.02.2011
(22) 10.08.2007
(31) 10192096
10154717
(51) H04B 1/7156
H04B 1/10
(11) EP2260577
(21) EP09726502.9
(22) 20.03.2009
(31) 0805839
(32) 31.03.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A HIGH SPEED FREQUENCY
DETECTOR
(47) 11.12.2013
(73) MBDA UK Limited te STEVENAGE
HERTFORDSHIRE SG1 2DA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HART, Alan,David te BRISTOL
AVON BS34 7QW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
ARMITAGE, Adam te BRISTOL
AVON BS34 7QW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
LEVETT, Duncan, Christopher,
Frederick te BRISTOL AVON BS34
7QW, GROOT BRITTANNIË (GB)
CLISS, John, Michael te BRISTOL
AVON BS34 7QW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(54) A method of providing a
broadcast of multicast service in
a digital wireless communication
network
(47) 11.12.2013
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Bourdeaut, Stanislas te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
Bachl, Rainer te 90425
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2540008
(32) 22.11.2010
25.02.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) MAPPING APPARATUS AND
METHOD FOR TRANSMISSION OF
DATA IN A MULTI-CARRIER
BROADCAST SYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(32) 08.03.2010
(72) STADELMEIER, Lothar te 70569
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LOGHIN, Nabil te 70569
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROBERT, Joerg te 48691 VREDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ATUNGSIRI, Samuel Asangbeng te
BASINGSTOKE HAMPSHIRE RG21
4BS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(51) H04L 27/26
H04B 7/10
H04B 7/06
(51) H04W 72/12
H04W 52/42
H04L 5/00
H04B 7/04
H04B 17/00
(11) EP2545740
(21) EP10779346.5
(22) 28.10.2010
(31) PCT/SE2010/050255
(54) METHODS AND ARRANGEMENTS (11) EP2518909
FOR REDISTRIBUTING
RESOURCES FOR USE IN A RADIO (21) EP12005247.7
COMMUNICATION SYSTEM
(22) 17.08.2006
Nummer 51/13
(31) 709589 P
144
18 december 2013
(51) H04W 16/04
H04B 7/26
(31) 589816 P
688091 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2477346
(54) Antenna virtualization in
communication systems
(21) EP12163873.8
(32) 20.07.2004
06.06.2005
(22) 11.02.2004
(47) 11.12.2013
(31) 0303079
(73) Beceem Communications Inc. te
SANTA CLARA, CA 95054,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 11.02.2003
(32) 18.08.2005
(72) Chiurtu, Nicolae te IRVINE, CA
92617, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Paulraj, Arogyaswami te IRVINE,
CA 92617, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04B 7/155
H04B 7/02
(11) EP2409423
(21) EP09779381.4
(22) 29.04.2009
(31) 161473 P
(32) 19.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MIMO TRANSCEIVER
CONTROLLING A REPEATER
ACCORDING TO PERFORMANCE
PARAMETERS
(47) 11.12.2013
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) COLDREY, Mikael te S-438 36
LANDVETTER, Zweden (SE)
PERSSON, Patrik te S-443 42
GRÅBO, Zweden (SE)
FRENGER, Pål te S-582 75
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51) H04W 74/08
H04W 56/00
H04J 3/06
H04B 7/26
(11) EP1952560
(21) EP06828846.3
(22) 20.10.2006
(31) 0502349
(32) 21.10.2005
(33) Zweden
(54) TECHNIQUE FOR PERFORMING A
RANDOM ACCESS PROCEDURE
OVER A RADIO INTERFACE
(47) 11.12.2013
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Communications systems
(47) 11.12.2013
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MITIGATING ACK/NACK ERRORS
IN MIMO/SIC/HARQ
(47) 11.12.2013
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KADOUS, Tamer te SAN DIEGO,
CA 92131, Verenigde Staten van
(72) Jones, William John te
Amerika (US)
CHIPPENHAM WILTSHIRE SN15
4JH, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H04W 99/00
Cheung, Joseph Chung Shing te
H04W 72/04
BURLINGAME, CA 94010,
H04W 28/10
Verenigde Staten van Amerika
H04W 28/06
(US)
H04L 5/00
Jones, Alan Edward te DERRY HILL
(11) EP2415195
WILTSHIRE SN11 9QY, GROOT
(21) EP09779256.8
BRITTANNIË (GB)
(22) 03.04.2009
(51) H04J 3/16
(11) EP2518913
(21) EP09852451.5
(22) 24.12.2009
(54) GENERIC MAPPING PROCEDURE
(GMP) MAPPING METHOD, GMP
DE-MAPPING METHOD AND
DEVICES THEREFOR
(47)
(73)
(72)
(51)
(54) DYNAMIC LOAD CONTROL FOR
DOWNLINK SIGNALING
CHANNELS
(47) 11.12.2013
(73) Nokia Solutions and Networks Oy
te 02610 ESPOO, Finland (FI)
(72) BALL, Carsten te 81375 MUNICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
11.12.2013
(DE)
Huawei Technologies Co., Ltd. te
MUELLNER, Robert te 81479
GUANGDONG 518129, China (CN)
MUNICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SU, Wei te SHENZHEN
IVANOV, Kolio te 81369 MUNICH,
GUANGDONG 518129, China (CN)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DONG, Limin te SHENZHEN
(DE)
GUANGDONG 518129, China (CN)
DING, Chiwu te SHENZHEN
(51) H04L 5/20
GUANGDONG 518129, China (CN)
(11) EP2509250
XIANG, Junling te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (21) EP11305409.2
(22) 08.04.2011
H04L 1/00
(11) EP1983676
(21) EP07290481.6
(22) 18.04.2007
(54) Method and computer readable
medium for dynamically
configuring a modulation and
coding scheme(MCS) used in a
wireless network
(47) 11.12.2013
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Gosteau, Jeremy te FRANCE
(72) BALDEMAIR, Robert te SE-171 70
75014, Frankrijk (FR)
SOLNA, Zweden (SE)
De Courville, Marc Bernard te IDF
EDVARDSSON, Maria te S-177 70
75014 PARIS, Frankrijk (FR)
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
Rouquette-Leveil, Stephanie te
DAHLMAN, Erik te S-168 68
91300 MASSY, Frankrijk (FR)
BROMMA, Zweden (SE)
(51)
H04L 1/18
HAARTSEN, Jacobus Cornelis te
NL-7772 BG HARDENBERG
(11) EP1779579
PARKVALL, Stefan te S-113 22
(21) EP05805840.5
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(22) 20.07.2005
(54) Combination device for DSL
phantom mode signals in a
telecommunication system
(47) 11.12.2013
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Moons, Elve te 3560 LUMMEN,
België (BE)
Van Campenhout, Gilbert te 2660
HOBOKEN, België (BE)
(51) H04L 9/08
H04L 9/06
(11) EP2540027
(21) EP11704404.0
(22) 31.01.2011
(54) SMART GRID AND METHOD FOR
OPERATING A SMART GRID
(47) 11.12.2013
(73) NEC Europe Ltd. te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Universidad de Murcia te 30071
MURCIA, Spanje (ES)
Nummer 51/13
145
(72) GÓMEZ MÁRMOL, Félix te E30011 MURCIA, Spanje (ES)
SORGE, Christoph te 33100
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
UGUS, Osman te 21073
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MARTINEZ PÉREZ, Gregorio te E30870 MAZARR N MURCIA,
Spanje (ES)
HESSLER, Alban te 64289
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STANFORD, Clayton, Reynolds te
SUMMERLAND, CA 93067-1210,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HEATH, Jeffrey, Lynn te SANTA
BARBARA, CA 93105, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SU, Kirk, Tzukai te SANTA
BARBARA, CA 93111, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KLEEBURG, Harry, Joseph te
GOLETA, CA 93117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 9/32
H04L 29/06
(11) EP1859567
(11) EP1219063
(21) EP00967219.7
(22) 02.10.2000
(31) 157168 P
(32) 30.09.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
AUTHENTICATING AN
ELECTRONIC MESSAGE
(51) H04L 12/10
(21) EP06738267.1
(22) 15.03.2006
(31) 79487
(32) 15.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CLASSIFICATION MECHANISM IN
SYSTEM FOR SUPPLYING POWER
OVER COMMUNICATION LINK
(47) 11.12.2013
18 december 2013
(47) 11.12.2013
(73) UPLOGIX, INC. te AUSTIN TX
78701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) COX, Barry, N. te AUSTIN, TX
78717, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DOLLAR, James, E. te AUSTIN, TX
78759, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCCLAIN, Matthew, D. te AUSTIN,
TX 78717, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CONNER, Jeremy, M. te AUSTIN,
TX 78757, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 12/70
H04L 12/26
H04L 12/24
(11) EP2426857
(21) EP10186938.6
(22) 08.10.2010
(31) 379120 P
(32) 01.09.2010
(73) Linear Technology Corporation te (33) Verenigde Staten van Amerika
MILPITAS, CA 95035-7417,
(54) Method and arrangement for
(73) UNITED STATES POSTAL SERVICE
Verenigde Staten van Amerika
grace period control associated
te WASHINGTON DC 20260-1135,
(US)
with a service level in a cellular
Verenigde Staten van Amerika
communications system
(72) STANFORD, Clayton, Reynolds te
(US)
SUMMERLAND, CA 93067-1210,
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(72) CAMPBELL, Leo, J. te ARLINGTON,
VA 22206, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COOK, Jon L. te ALEXANDRIA, VA
22304, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHAMBERLAIN, Charles, R. te
ARLINGTON, VA 22202-2119,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MCGRATH, Michael J. te VIENNA,
VA 22180-7346, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SCHOEN, Isadore te BURKE, VA
22015, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 12/10
(11) EP1842326
(21) EP06718370.7
(22) 13.01.2006
(31) 646509 P
252567
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 12/18
(11) EP2486697
(21) EP09736505.0
(22) 06.10.2009
(72) Limber, Andreas te 590 74
LJUNGSBRO, Zweden (SE)
Nordlund, Anders te SE-584 36,
LINKÖPING, Zweden (SE)
(54) A METHOD AND APPARATUS FOR (51) H04L 12/26
HOP-BY HOP RELIABLE MULTICAST
H04L 12/24
IN WIRELESS NETWORKS
(11) EP2529509
(47) 11.12.2013
(21) EP11701705.3
(73) Thomson Licensing te 92100
(22) 05.01.2011
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(31) 693955
(72) LIU, Hang te YARDLEY
PENNSYLVANIA 19067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DONG, Lijun te NORTH
BRUNSWICK NEW JERSEY 08902,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 25.01.2005
19.10.2005
(51) H04L 12/26
H04L 12/24
G06F 15/173
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1952259
(54) ADJUSTING CURRENT LIMIT
THRESHOLDS BASED ON POWER
REQUIREMENT OF POWERED
DEVICE IN SYSTEM FOR
PROVIDING POWER OVER
COMMUNICATION LINK
(22) 18.10.2006
(47) 11.12.2013
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(21) EP06817091.9
(31) 728560 P
582849
(32) 20.10.2005
17.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Linear Technology Corporation te
MILPITAS, CA 95035-7417,
(54) NON-CENTRALIZED NETWORK
Verenigde Staten van Amerika
DEVICE MANAGEMENT USING
(US)
CONSOLE COMMUNICATIONS
SYSTEM AND METHOD
(32) 26.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ENERGY EFFICIENT MANAGEMENT
OF DATALINKS
(47) 11.12.2013
(73) Oracle America, Inc. te
REDWOOD CITY, CA 94065,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TRIPATHI, Sunay te REDWOOD
CITY, CA 94065, Verenigde Staten
van Amerika (US)
DROUX, Nicolas, G. te REDWOOD
CITY, CA 94065, Verenigde Staten
van Amerika (US)
IYER, Venugopal, Vaidhyanathan
te REDWOOD CITY, CA 94065,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04Q 11/00
H04L 12/24
(11) EP2448176
(21) EP12000409.8
Nummer 51/13
146
(22) 29.10.2007
(31) 200710080120
WONDELGEM, België (BE)
18 december 2013
(21) EP12002453.4
(51) H04W 72/04
H04L 12/26
(22) 04.04.2012
(32) 12.02.2007
(33) China
(11) EP2550772
(32) 20.07.2011
(54) Service distribution method,
device and system
(21) EP10721132.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 22.03.2010
(54) Steuerungsverfahren für einen
Torantrieb und Torantrieb
(47) 11.12.2013
(54) APPARATUS AND METHOD IN A
TELECOMMUNICATIONS
(73) Huawei Technologies Co. Ltd. te
NETWORK
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (47) 11.12.2013
(72) Wan, Junhua te SHENZHEN
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
GUANGDONG 518129, China (CN)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Yue, Wei te SHENZHEN
Zweden (SE)
GUANGDONG 518129, China (CN) (72) SZABÓ, Géza te H-6000
Wu, Wei te SHENZHEN
KECSKEMÉT, Hongarije (HU)
GUANGDONG 518129, China (CN)
GÓDOR, István te H-1039
Jiang, Zuoqian te SHENZHEN
BUDAPEST, Hongarije (HU)
GUANGDONG 518129, China (CN)
RÁCZ, Sándor te H-2700 CEGLÉD,
Li, Lei te SHENZHEN
Hongarije (HU)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H04L 12/26
Gao, Hai te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (11) EP2448177
(51) H04L 29/06
H04L 12/26
H04L 12/24
(11) EP1932272
(21) EP06790799.8
(22) 05.10.2006
(31) 723902 P
(32) 05.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NETWORK SECURITY APPLIANCE
(47) 11.12.2013
(73) Byres Security Inc. te
LANTZVILLE, BC V0R 2H0,
Canada (CA)
(72) BYRES, Eric te LANTZVILLE,
BRITISH COLUMBIA V0R 2H0,
Canada (CA)
LISSIMORE, Darren te
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA
V3J 3J1, Canada (CA)
KARSCH, John te VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V5Z 1W3,
Canada (CA)
LEE, Khai te VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6P 6R1,
Canada (CA)
(31) 102011108102
(47) 11.12.2013
(73) Marantec Antriebs- und
Steuerungstechnik GmbH & Co.
KG. te 33428 MARIENFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hörmann, Michael te 33790
HALLE / WESTF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04Q 11/00
H04L 12/54
(11) EP2439891
(21) EP10791154.7
(21) EP11187336.0
(22) 24.06.2010
(22) 31.10.2011
(31) 200910108525
(31) 916281
(32) 24.06.2009
(32) 29.10.2010
(33) China
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dynamic qos tagging for rtp
packets
(54) METHOD, DEVICE AND SYSTEM
FOR MANAGING LABEL OF
ACCESS NETWORK
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Aruba Networks, Inc. te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518129, China (CN)
(72) Janakiraman, Ramsundar te
SUNNYVALE, CA CALIFORNIA
94089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Verma, Ravinder te 560103
BANGALORE, India (IN)
Bajpai, Rajneesh te SAN JOSE, CA
CALIFORNIA 95135, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Xavier, Saji te 560001
BANGALORE, India (IN)
(51) H04L 12/26
(11) EP2498443
(21) EP12000281.1
(72) ZHENG, Ruobin te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H04L 12/66
H04L 12/64
(11) EP1805956
(21) EP05810247.6
(22) 06.10.2005
(31) 616651 P
32592
(32) 07.10.2004
10.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 201113044329
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
PER-SESSION TRAFFIC RATE
POLICING IN A MEDIA GATEWAY
(11) EP2159961
(32) 09.03.2011
(47) 11.12.2013
(21) EP08290819.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 01.09.2008
(54)
(51) H04L 12/28
H04L 12/26
H04L 12/24
(54) Method, device and module for
optimising the remote
management of home network
devices
(22) 18.01.2012
(47)
(73)
(47) 11.12.2013
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Bouchat, Christel te 2060
ANTWERPEN, België (BE)
Justen, Pascal te 1150 BRUSSEL,
België (BE)
Van Leeuwen, Tom te 9032
(72)
(51)
(11)
(73) Genband US LLC te WILMINGTON,
DE 19808, Verenigde Staten van
Metadata capture for testing TCP
Amerika (US)
connections
(72) LI, San-Qi te PLANO, TX 75093,
11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
Ixia te CALABASAS, CALIFORNIA
(US)
91302, Verenigde Staten van
SHEI, Yen te PLANO, TX 75025,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Pyatkovskiy, Maksim te ENCINO
CA 91316, Verenigde Staten van (51) H04L 12/64
Amerika (US)
(11) EP2448361
H04L 12/851
(21) EP11275133.4
H04L 12/403
(22) 24.10.2011
H04L 12/40
(31) 201031574
EP2549687
Nummer 51/13
(32) 27.10.2010
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP10732784.3
(22) 28.06.2010
(31) 459348
(32) 30.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Inter-node link aggregation
method and node
(47) 11.12.2013
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) NAM, Scott, K. te GLENDALE, CA
91208, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOHANDAS, Sindhu, K. te
THOUSAND OAKS, CA 91320,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
18 december 2013
(72) PANDA, Biswaranjan te
SUNNYVALE, CA 94087,
Verenigde Staten van Amerika
Optimizing signalling load in a
(US)
(47)
11.12.2013
cellular communication network
ROSENBERG, Jonathan, D. te
(73) STMicroelectronics (Grenoble 2)
11.12.2013
FREEHOLD, NJ 07728, Verenigde
SAS te 38000 GRENOBLE,
Staten van Amerika (US)
Vodafone Group PLC te NEWBURY
Frankrijk (FR)
ANDREASEN, Flemming, S. te
BERKSHIRE RG14 2FN, GROOT
STMicroelectronics S.r.l. te 20864
MARLBORO, NJ 07746, Verenigde
BRITTANNIË (GB)
AGRATE BRIANZA (MB), Italië (IT)
Staten van Amerika (US)
Vodafone España, S.A.U. te 28108
(72) Mangano, Daniele te 95027 SAN
ALCOBENDAS, Spanje (ES)
(51) H04L 29/06
GREGORIO DI CATANIA (CT), Italië
De Pasquale, Andrea te E-28050
(11) EP2074792
(IT)
MADRID, Spanje (ES)
Falconeri, Giuseppe te 95030
(21) EP07867276.3
Dominguez Romero, Francisco te
SANT'AGATA LI BATTIATI (CT),
(22) 25.10.2007
E-28050 MADRID, Spanje (ES)
Italië (IT)
Alves, Ricardo José te E-28050
Urzi', Ignazio Antonino te F-38340 (31) 586860
MADRID, Spanje (ES)
VOREPPE, Frankrijk (FR)
(32) 26.10.2006
H04L 12/709
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04L 25/49
H04L 12/705
(54) SECURE VIDEO DISTRIBUTION
(11)
EP1338095
H04L 12/701
(47) 11.12.2013
(21)
EP02763498.9
EP2449735
(33) Spanje
(54)
147
(54) Communication system, and
corresponding integrated circuit
and method
(22) 19.08.2002
(31) 313214 P
313454 P
222122
(32) 17.08.2001
20.08.2001
16.08.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Marvell World Trade Ltd. te 14027
BRITTONS HILL SAINT MICHAEL,
Barbados (BB)
(72) ARMSTRONG, Alan te LOS ALTOS,
CA 94022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 29/06
H04L 12/931
(11) EP2150021
(21)
(54) SYSTEM AND METHOD FOR HIGH (22)
SPEED DIGITAL SIGNALING
(54)
(47) 11.12.2013
(73) Synopsys, Inc. te MOUNTAIN
VIEW, CA 94043, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP08300249.3
30.07.2008
Network apparatus for a
communication network and
method for assembling it
(47) 11.12.2013
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
(72) Stonick, John T. te PORTLAND, OR
Frankrijk (FR)
97229, Verenigde Staten van
(72) Barzhaghi, Giorgio te 20056,
Amerika (US)
H04L 12/723
GREZZAGO, Italië (IT)
Gorecki, James te HILLSBORO, OR
H04L 12/715
Fumagalli, Aurelio te 23876,
97124,
Verenigde
Staten
van
EP2187581
MONTICELLO BRIANZA, Italië (IT)
Amerika (US)
EP09173544.9
Albini, Stefano te 20046,
Moon, Un-Ku te CORVALLIS, OR
BIASSONO, Italië (IT)
97330, Verenigde Staten van
20.10.2009
Coden, Diego te 20040,
Amerika
(US)
114782
CARNATE, Italië (IT)
403496
(51) H04W 8/26
Pagotto, Anna te 20040,
H04W 60/00
14.11.2008
CARNATE, Italië (IT)
H04W 36/14
13.03.2009
(51)
H04W 76/02
H04W 28/18
Verenigde Staten van Amerika
H04W 76/00
H04W 12/08
Verenigde Staten van Amerika
H04W 12/06
H04L 29/06
H04M 1/725
Summarization and longest-prefix
H04L 12/54
H04L 29/06
match within mpls networks
H04L 12/24
H04L
12/14
(11)
EP2122983
11.12.2013
G06F 17/00
(21)
EP08708686.4
Juniper Networks te SUNNYVALE,
CA 94089, Verenigde Staten van (11) EP1999635
(22) 05.02.2008
Amerika (US)
(21) EP07752540.0
(31) 899643 P
Kompella, Kireeti te LOS ALTOS,
(22) 06.03.2007
(32) 06.02.2007
CA 94024, Verenigde Staten van (31) 780176 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(32) 06.03.2006
(54) Support of UICC-less calls
H04L 12/801
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
EP2521325
(54) APPLICATION-AWARE POLICY
(73) Nokia Corporation te 02150
EP12166670.5
ENFORCEMENT
ESPOO, Finland (FI)
03.05.2012
(47) 11.12.2013
(72) ZHANG, Dajiang te BEIJING, China
TO20110393
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
(CN)
JOSE, CA 95134, Verenigde
04.05.2011
LI, Changhong te FI-02140
Staten van Amerika (US)
ESPOO, Finland (FI)
Italië
Nummer 51/13
148
ERONEN, Pasi te FI-00990
HELSINKI, Finland (FI)
(51) H04W 28/06
H04L 29/06
(54) SYSTEM AND METHODS FOR
ONLINE AUTHENTICATION
(21) EP07816642.8
(47) 11.12.2013
(31) 200610149709
(73) SecureKey Technologies Inc. te
TORONTO, ONTARIO M5L 1G4,
Canada (CA)
(11) EP2178260
(21) EP09173449.1
(72) RONDA, Troy, Jacob te TORONTO
ONTARIO M6G 2Z4, Canada (CA)
254001
ROBERGE, Pierre, Antoine te
TORONTO ONTARIO M5M 1K6,
19.10.2008
Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
ENGEL, Patrick, Hans te
Payload header suppression with
RICHMOND HILL ONTARIO L4B
conditional field suppression
3Z7, Canada (CA)
MCIVER, Rene te TORONTO
11.12.2013
ONTARIO M4R 1L7, Canada (CA)
Intel Corporation te SANTA
WOLFOND, Gregory, Howard te
CLARA, CA 95052, Verenigde
TORONTO ONTARIO M2L 1J5,
Staten van Amerika (US)
Canada (CA)
Stacey, Robert te PORTLAND, OR
BOYSEN, Andre, Michel te
97214, Verenigde Staten van
TORONTO ONTARIO M4N 1A2,
Amerika (US)
Canada (CA)
H04W 8/04
(51) H04L 29/06
H04W 76/02
H04L 12/721
H04L 29/08
H04L 12/715
H04L 29/06
(11) EP2529516
EP2296341
(21) EP10776091.0
EP10011355.4
(22) 22.10.2010
04.03.2003
(31) 299493 P
97658
(32) 29.01.2010
13.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PACKET ROUTING IN A NETWORK
Method for packet data protocol
BY MODIFYING IN-PACKET BLOOM
context activation
FILTER
11.12.2013
(47) 11.12.2013
(22) 19.10.2009
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) SÄRELÄ, Mikko te FI-02700
(72) Viola, Cindy, J. te ARIZONA
KAUNIAINEN, Finland (FI)
85284, Verenigde Staten van
NÄSLUND, Mats te S-168 36
Amerika (US)
BROMMA, Zweden (SE)
Dorenbosch, Jheroen, P. te
NIKANDER, Pekka te FI-02420
PARADISE TEXAS 76073,
JORVAS, Finland (FI)
Verenigde Staten van Amerika
(51)
H04L 29/08
(US)
H04L 29/06
White, Douglas, A. te CHANDLER,
H04L 12/24
AZ85249, Verenigde Staten van
H02J 13/00
Amerika (US)
(11)
EP2537001
(51) H04L 29/06
(21) EP11706102.8
(11) EP2401838
(22) 16.02.2011
(21) EP10743370.8
(31) 709081
(22) 19.02.2010
(31) 153950
160914
168004
184162
186185
(32) 19.02.2010
P
P
P
P
P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) UTILITY GRID COMMAND FILTER
SYSTEM
(47) 11.12.2013
(32) 19.02.2009
17.03.2009
09.04.2009
04.06.2009
11.06.2009
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(73) Accenture Global Services
Limited te DUBLIN 4, Ierland (IE)
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
18 december 2013
(72) TAFT, Jeffrey, David te
CANONSBURG, PA 15317,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 29/08
(11) EP2075980
(22) 23.10.2007
(32) 23.10.2006
(33) China
(54) A METHOD AND NETWORK
COMMUNICATION SYSTEM FOR
REDIRECTING NETWORK
COMMUNICATION PORT
(47) 11.12.2013
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) YE, Maolin te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
ZENG, Jianhong te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H04W 8/24
H04L 29/08
H04L 29/06
H04L 12/24
G06F 9/445
(11) EP2224687
(21) EP09154061.7
(22) 27.02.2009
(54) System and method for
provisioning mobile
communication device upgrades
(47) 11.12.2013
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(72) Madej, Piotr te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Howard Simon te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Visnjic-Obucina, Snezana te
WATERLOO ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
Janosi Levente te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Parry Thomas te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(51) H04L 29/08
(11) EP2294795
(21) EP09772424.9
(22) 30.06.2009
(31) 08305371
09305109
(32) 02.07.2008
06.02.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) DEVICE AND METHOD FOR
DISSEMINATING CONTENT DATA
BETWEEN PEERS IN A P2P MODE,
BY USING A BIPARTITE PEER
OVERLAY
(47) 11.12.2013
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(72) LE SCOUARNEC, Nicolas te F92648 BOULOGNE CEDEX,
Frankrijk (FR)
CHAMPEL, Mary-Luc te F-92648
BOULOGNE CEDEX, Frankrijk (FR)
Nummer 51/13
(51) H04M 7/12
H04M 3/436
H04L 29/08
(11) EP2494761
(21) EP10766449.2
(22) 07.10.2010
(31) 608484
(32) 29.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) USING PSTN REACHABILITY IN
ANONYMOUS VERIFICATION OF
VOIP CALL ROUTING
INFORMATION
(47) 11.12.2013
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
149
TOLBERT, William, H. te USNORTH CAROLINA 27516,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04M 1/725
H04M 1/247
G06F 3/048
(11) EP2173083
(21) EP08791522.9
(22) 24.07.2008
(31) 2007192409
(32) 24.07.2007
(33) Japan
(54) MOBILE TERMINAL AND
PROGRAM
(47) 11.12.2013
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODA(72) ROSENBERG, Jonathan, D. te
KU TOKYO 100-6150, Japan (JP)
FREEHOLD NJ 07728, Verenigde
(72) YAMADA, Eiju te TOKYO 100Staten van Amerika (US)
6150, Japan (JP)
JENNINGS, Cullen, F. te CALGARY,
YAMADA, Kazuhiro te TOKYO 100AB, T3C 2H1, Canada (CA)
6150, Japan (JP)
(51) H04M 1/18
KAMIYA, Dai te TOKYO 100-6150,
H04M 1/02
Japan (JP)
B29L 31/34
ONDA, Yasushi te TOKYO 100B29C 45/14
6150, Japan (JP)
KANO, Izua te TOKYO 100-6150,
(11) EP2320113
Japan (JP)
(21) EP09811356.6
MURAKAMI, Keiichi te TOKYO 100(22) 01.07.2009
6150, Japan (JP)
(31) 2008224396
(51) H04M 1/26
2009128623
H04M 1/247
(32) 02.09.2008
(11) EP1386473
28.05.2009
(21) EP02769231.8
(33) Japan
(22) 07.05.2002
Japan
(31) 2001013110 U
(54) WATERPROOFING DEVICE FOR
(32) 07.05.2001
MOBILE APPARATUS AND
METHOD OF MANUFACTURING
(33) Zuid-Korea
THE SAME
(54) A SHORTENED DIALING DEVICE
(47) 11.12.2013
(73) Nippon Mektron Ltd. te TOKYO
105-8585, Japan (JP)
AND PHONE COMBINED A FRAME
(47) 11.12.2013
(73) Choi, Byung-Deuk te TAEGU 702(72) Hayashi Takahiro te FUJISAWA-SHI
020, Zuid-Korea (KR)
KANAGAWA 251-0042, Japan (JP) (72) Choi, Byung-Deuk te TAEGU 702(51) H05K 5/06
H04M 1/23
H04M 1/18
(11) EP2359581
(21) EP09785883.1
(22) 22.04.2009
(31) 108909 P
276505
(32) 28.10.2008
24.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SIDE KEY SEAL FOR A PORTABLE
ELECTRONIC DEVICE
(47) 11.12.2013
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(72) WEDEL, Martin te S-244 63
FURULUND, Zweden (SE)
020, Zuid-Korea (KR)
(51) H04M 1/725
18 december 2013
(22) 29.02.2008
(54) User interface for custom
recordable ring tones
(47) 11.12.2013
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(72) Vander Veen, Raymond, Paul te
WATERLOO, ONTARIO N2V 2M6,
Canada (CA)
Klassen, Gerhard, Dietrich te
WATERLOO, ONTARIO N2T 1H7,
Canada (CA)
(51) H04M 3/523
(11) EP1483886
(21) EP03720157.1
(22) 12.03.2003
(31) 10210791
(32) 12.03.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINES CALL-CENTERS
(47) 11.12.2013
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KUNKEL, Helmut te 67098 BAD
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04N 1/387
G06T 5/00
(11) EP1919185
(21) EP07118231.5
(22) 10.10.2007
(31) 20060104700
(32) 26.10.2006
(33) Zuid-Korea
(54) Scanning apparatus and method
having image correction function
(47) 11.12.2013
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Seo, Hyeon-seok te INCHEON,
Zuid-Korea (KR)
(11) EP2096846
(51) H04N 1/62
H04N 1/60
(21) EP08152118.9
(11) EP1281273
(22) 29.02.2008
(21) EP01923858.3
(54) User interface for custom
recordable ring tones
(22) 30.04.2001
(47) 11.12.2013
(31) 0011506
(32)
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO, (33)
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(54)
(72) Vander Veen, Raymond te
(47)
WATERLOO ONTARIO N2V 2M6,
(73)
Canada (CA)
Klassen, Gerhard D te
WATERLOO, ONTARIO N2T 1H7,
Canada (CA)
(51) H04M 19/04
H04M 1/725
(11) EP2400735
(21) EP11180341.7
12.05.2000
GROOT BRITTANNIË
COLOUR MANAGEMENT
11.12.2013
Pethania, Allarakhu te
GLOUCESTERSHIRE GL51 8JX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Mozley, Richard te CHELTENHAM,
GLOUCESTERSHIRE GL52 6YB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Pethania, Allarakhu te
GLOUCESTERSHIRE GL51 8JX,
Nummer 51/13
150
GROOT BRITTANNIË (GB)
Mozley, Richard te CHELTENHAM,
GLOUCESTERSHIRE GL52 6YB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11)
(51) H04N 9/82
(21)
H04N 9/806
(22)
H04N 9/804
(31)
H04N 9/79
H04N 7/01
(32)
H04N 5/85
(33)
H04N 5/783
(54)
H04N 5/775
H04N 5/46
H04N 5/45
H04N 5/44
(47)
H04N 5/06
(73)
H04N 5/04
H04N 13/00
G11B 27/32
(72)
G11B 27/30
G11B 27/10
G11B 27/034
G11B 20/12
(51)
G11B 20/10
G06T 7/00
G06T 5/50
G06T 5/00
EP2123022
EP07869991.5
27.12.2007
647023
27.12.2006
Verenigde Staten van Amerika
18 december 2013
(32) 24.04.1995
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Electronic television program
guide schedule system and
method with remote product
ordering
(47) 11.12.2013
(73) United Video Properties, Inc. te
SANTA CLARA, CA 95050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
METHOD AND APPARATUS OF
CONTENT ADAPTIVE DETAILING
(72) Ellis, Michael D. te BOULDER, CO
FILTERING FOR DIGITAL PICTURES
80304, Verenigde Staten van
11.12.2013
Amerika (US)
Davis, Bruce te LAKE OSWEGO,
Intel Corporation te SANTA
OR 97034, Verenigde Staten van
CLARA, CA 95052, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
Knudson, Edward te LITTLETON,
CHIU, Yi-Jen te SAN JOSE, CA
CO 80127, Verenigde Staten van
95129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Miller, Larry te GREENWOOD
VILLAGE, CO 80111, Verenigde
H04N 5/235
Staten van Amerika (US)
H04N 5/225
(11) EP2259588
(11) EP2271072
(21) EP10180186.8
(21) EP10182379.7
(51) H04N 7/36
H04N 7/26
(22) 28.02.1997
(22) 05.10.2005
(11) EP2532163
(31) 4158396
32377096
34728496
(31) 2004319845
2004333726
(21) EP11702217.8
(32) 06.10.2004
21.10.2004
(31) 301659 P
(33) Japan
Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.02.1996
04.12.1996
26.12.1996
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Light emission control of external
flash for digital camera
(47) 11.12.2013
(54) High-resolution optical disk for
(73) Inon, Inc. te KAMAGURA
recording stereoscopic video,
KANAGAWA 247-0061, Japan (JP)
optical disk reproducing device
and optical disk recording device (72) Yoshiyuki, Takematsu te TOKYO
TOKYO 41, Japan (JP)
(47) 11.12.2013
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Oshima, Mitsuaki te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Kashiwagi, Yoshiichiro te OSAKASHI OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Hasebe, Takumi te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Tsuga, Kazuhiro te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Nakamura, Kazuhiko te OSAKASHI OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Mori, Yoshihiro te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Kozuka, Masayuki te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Fukushima, Yoshihisa te OSAKASHI OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Kawara, Toshiyuki te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Azumatani, Yasushi te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Okada, Tomoyuki te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
Matsui, Kenichi te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
(51) H04N 5/21
H04N 5/208
H04N 5/14
(22) 04.02.2011
(32) 05.02.2010
(54) IMPROVED METHOD AND
APPARATUS FOR SUB-PIXEL
INTERPOLATION
(47) 11.12.2013
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(22) 29.10.2010
(72) ANDERSSON, Kenneth te S-164
80 STOCKHOLM, Zweden (SE)
SJOBERG, Rickard te S-164 80
STOCKHOLM, Zweden (SE)
WU, Zhuangfei te S-164 80
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(31) 98136902
(51) H04N 9/04
(32) 30.10.2009
(11) EP2359604
(33) Taiwan
(21) EP09813848.0
(54) Image capture method and
portable communication device
(22) 26.10.2009
(47) 11.12.2013
(32) 07.11.2008
(51) H04N 5/232
(11) EP2326078
(21) EP10014141.5
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(72) Lee, Chien-Hsin te TAOYUAN ITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
Chang, Chia-Hua te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY 330,
Taiwan (TW)
Lin, Sung-Hao te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(51) H04N 7/173
(11) EP2265019
(21) EP10179978.1
(22) 24.04.1996
(31) 428809
(31) 266824
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODIFYING COLOR AND
PANCHROMATIC CHANNEL CFA
IMAGE
(47) 11.12.2013
(73) OmniVision Technologies, Inc. te
SANTA CLARA, CA 95054,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ADAMS, James, E., Jr. te
ROCHESTER NEW YORK 146502201, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DEEVER, Aaron, Thomas te
ROCHESTER NEW YORK 146502201, Verenigde Staten van
Nummer 51/13
151
Amerika (US)
PALUM, Russell, Jay te
ROCHESTER NEW YORK 146502201, Verenigde Staten van
Amerika (US)
H04N 21/238
H04L 12/861
H04L 12/853
H04L 12/825
H04L 12/811
H04L 12/801
H04L 12/26
(51) H04N 9/73
(11) EP2362662
(21) EP11154718.8
(22) 16.02.2011
(31) 2010031990
(32) 17.02.2010
(11) EP2308200
(21) EP08876642.3
(22) 16.10.2008
(31) 180697
180704
(33) Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(32) 28.07.2008
28.07.2008
Imaging device, imaging method
and computer readable recording (33) Verenigde Staten van Amerika
medium storing program for
Verenigde Staten van Amerika
performing the imaging method
(54) DATA STREAMING THROUGH
11.12.2013
TIME-VARYING TRANSPORT MEDIA
Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
(47) 11.12.2013
143-8555, Japan (JP)
(73) Vantrix Corporation te
Nomura, Kenichiroh te TOKYO
MONTREAL, QC H3G 1T7, Canada
143-8555, Japan (JP)
(CA)
H04N 13/00
(72) LABONTE, Francis Roger te
SHERBROOKE QUEBEC J1K 1Z1,
EP2306740
Canada (CA)
EP10175305.1
COTE, Sebastien te MONTREAL
03.09.2010
QUEBEC H2S 1T9, Canada (CA)
LEFEBVRE, Yves te SHERBROOKE
2009204720
QUEBEC J1N 3B3, Canada (CA)
04.09.2009
(51)
H04N 5/445
Japan
H04N 21/485
Video processing apparatus and
H04N 21/472
control method therefor
G11B 27/34
G11B 27/10
11.12.2013
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO (11)
146-8501, Japan (JP)
(21)
(72) Onozawa, Katsuyuki te OHTA-KU (22)
TOKYO, Japan (JP)
(31)
(51) H04N 13/00
(32)
(11) EP2448279
(33)
(21) EP11184425.4
(54)
(22) 30.07.2007
EP2202962
(21) EP06805232.3
(22) 13.11.2006
(31) 200510112494
(32) 30.12.2005
(33) China
(54) A separate support structure for a
loudspeaker diaphragm
(47) 11.12.2013
(73) Ding, Yi te PUDONG 201206
SHANGHAI, China (CN)
(72) Ding, Yi te PUDONG 201206
SHANGHAI, China (CN)
(51) H04R 25/00
(11) EP1709835
(21) EP05717479.9
(22) 24.01.2005
(31) 0400834
(32) 29.01.2004
(33) Frankrijk
(47) 11.12.2013
24.12.2008
(73) Neurelec te 06220 VALLAURIS,
Frankrijk (FR)
S.C. Pacloo te 59130 LILLE,
Frankrijk (FR)
Hanson, Jean-Noel te 59155
FACHES-THUMESNIL, Frankrijk
(FR)
Zuid-Korea
Display apparatus and user
interface
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1976331
20080133899
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(51) H04R 7/20
05.10.2009
(32) 01.08.2006
(54) Real-time capturing and
generating stereo images and
videos with a monoscopic low
power mobile device
TORINO, Italië (IT)
D'ALESSANDRO, Alessandro te I10148 TORINO, Italië (IT)
SPADARO, Salvatore te JORDI
GIRONA, 31 E-08034
BARCELONA, Spanje (ES)
SOLE' PARETA, Josep te JORDI
GIRONA, 31 E-08034
BARCELONA, Spanje (ES)
PISA MARTINEZ, Oscar te I-10148
TORINO, Italië (IT)
(54) PROTHÈSES IMPLANTABLES À
STIMULATION DIRECTE DE
L'OREILLE INTERNE
EP09172251.2
(31) 497906
(33) Verenigde Staten van Amerika
18 december 2013
(72) Park, Sang-shin te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(51) H04Q 11/00
H04L 12/851
H04L 12/801
H04L 12/733
(11) EP1698205
(72) Wang, Haohong te SAN JOSE, CA
95135, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Li, Hsiang-Tsun te SAN DIEGO, CA
92122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Manjunath, Sharath te
THORNTON, CO 80502-8189,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP03819177.1
(51) H04N 21/6373
H04N 21/44
H04N 21/24
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(22) 23.12.2003
(54) SYSTEM AND METHOD FOR THE
AUTOMATIC SETUP OF SWITCHED
CIRCUITS BASED ON TRAFFIC
PREDICTION IN A
TELECOMMUNICATIONS
NETWORK
(47) 11.12.2013
(72) MANZALINI, Antonio te I-10148
(72) HANSON, Jean-Noël te F-59155
FACHES-THUMESNIL, Frankrijk
(FR)
CHARVIN, Guy te 06600 ANTIBES,
Frankrijk (FR)
VANEECLOO, François te 59130
LILLE, Frankrijk (FR)
(51) H04S 7/00
G10L 19/008
(11) EP2372701
(21) EP11153938.3
(22) 05.10.2007
(31) 829649 P
(32) 16.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Enhanced coding and parameter
representation of multichannel
downmixed object coding
(47) 11.12.2013
(73) Dolby International AB te 1101
CN AMSTERDAM ZUID-OOST
Nummer 51/13
152
(72) Engdegard, Jonas te 11543
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Villemoes, Lars te 175 56
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
Purnhagen, Heiko te 17265
SUNDBYBERG, Zweden (SE)
Resch, Barbara te 16963 SOLNA,
Zweden (SE)
(22) 14.08.2008
(51) H04W 4/00
H04W 28/00
(47) 11.12.2013
(11) EP2116092
(21) EP07827746.4
(22) 03.10.2007
(31) PCT/EP2007/051302
(32) 09.02.2007
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) CHARACTERIZATION OF COCHANNEL INTERFERENCE IN A
WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(72) BARBERIS, Sergio te I-10148
TORINO, Italië (IT)
PRIOTTI, Paolo te I-10148
TORINO, Italië (IT)
(47) 11.12.2013
(32) 27.09.2007
(73) LG Electronics Inc. te
YONGDUNGPO-GU SEOUL 150010, Zuid-Korea (KR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for reducing inter-cell
interference in wireless ofdma
networks
(73) MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
(72) Teo, Koon Hoo te LEXINGTON, MA
02421, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Chen, Yingda te BETHLEHEM, PA
18015, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Orlik, Philip, V. te CAMBRIDGE,
MA 02140, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Zhang, Jinyun te CAMBRIDGE, MA
02141, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 20.12.2006
(33)
(32) 29.10.2009
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) FRID, Lars te 182 39 DANDERYD,
Zweden (SE)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) H04W 8/14
(11) EP1980117
(21) EP07762656.2
(22) 30.01.2007
(31) 344726
(32) 31.01.2006
(22) 03.03.2005
(31) 549782 P
(32) 03.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
REDUCING MAC LAYER HANDOFF
LATENCY IN WIRELESS
NETWORKS
(72) GIUSEPPE, Forte, Andrea te
WOODINVILLE, WA 98072,
22.12.2005
Verenigde Staten van Amerika
17.01.2006
(US)
13.10.2006
SCHULZRINNE, Henning, G. te
Verenigde Staten van Amerika
LEONIA, NJ 07605, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
SHIN, Sangho te NEW YORK, NY
10032, Verenigde Staten van
Methods and apparatus related to
Amerika (US)
custom control channel reporting
SINGH, Rawat, Anshuman te
formats
JERSEY CITY, NJ 07310, Verenigde
11.12.2013
Staten van Amerika (US)
Qualcomm Incorporated te SAN
(51) H04W 88/06
DIEGO, CA 92121-1714,
H04W 4/00
Verenigde Staten van Amerika
H04W 36/00
(US)
H04L 29/12
Das, Arnab te SAN DIEGO, 92121H04L 12/28
1714, Verenigde Staten van
(11) EP1856940
Amerika (US)
(21) EP06716239.6
Li, Junyi te SAN DIEGO, CA,
92121-1714, Verenigde Staten
(22) 07.03.2006
van Amerika (US)
(31) 20050018856
Alejandro Anigstein, Pablo te SAN
20050036426
DIEGO, 92121-1714, Verenigde
(32)
07.03.2005
Staten van Amerika (US)
29.04.2005
H04W 28/06
(33) Zuid-Korea
EP1987609
Zuid-Korea
EP07708814.4
(54) PROVIDING MOBILITY
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51)
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
LOCATING A PHONE USER
(11)
(21)
(47) 11.12.2013
(22) 07.02.2007
(73) Kyocera Corporation te KYOTO
612-8501, Japan (JP)
(31) 771305 P
20070002721
(72) KHAN, Sameer te SAN DIEGO, CA (32)
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33)
(51) H04W 16/10
(54)
(11) EP2043398
(21) EP08014517.0
(21) EP05724477.4
(73) The Trustees of Columbia
University in the City of New York
te NEW YORK, NY 10027,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP10160313.2
(32)
(47) 11.12.2013
(11) EP1721477
(47) 11.12.2013
(21) EP10776615.6
(54) M2M RESOURCE PRESERVATION
IN MOBILE NETWORKS
(51) H04W 36/00
(11) EP2203013
(11) EP2494766
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) CHUN, Sung-Duck te GYEONGGIDO, 431-773, Zuid-Korea (KR)
LEE, Young-Dae te GYEONGGI-DO,
463-818, Zuid-Korea (KR)
PARK, Sung-Jun te GYEONGGI-DO,
425-021, Zuid-Korea (KR)
(51) H04W 24/10
(51) H04W 4/00
(31) 256056 P
THEREOF
(31) 862263
(31) 752973 P
333792
581212
(22) 22.10.2010
18 december 2013
07.02.2006
10.01.2007
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
MANAGEMENT PROTOCOL
INFORMATION TO A MOBILE
TERMINAL FOR PERFORMING
HANDOVER IN A MOBILE
COMMUNICATION SYSTEM
(47) 11.12.2013
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
METHOD FOR OPERATING
ENHANCED RLC ENTITY AND RNC (72) KIM, Yong Ho, te BUCHEON-SI,
GYEONGGI-DO 420-816, ZuidENTITY FOR WCDMA AND SYSTEM
Nummer 51/13
153
Korea (KR)
access via internet hotspot
KWAK, Yong Won te ANYANG-SI,
(47) 11.12.2013
GYEONGGI-DO 431-749, Zuid(73) Cellco Partnership D/B/A Verizon
Korea (KR)
Wireless te BASKING RIDGE, NJ
LEE, Jin te SEOUL, 138-229, Zuid07920-1097, Verenigde Staten
Korea (KR)
van Amerika (US)
(51) H04W 36/24
(72) Kalbag, Rohit Satish te
H04W 36/00
BRIDGEWATER, NJ 08807,
(11) EP2335436
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP09744793.2
(22) 12.10.2009
(51) H04W 52/02
(31) 105623 P
(11) EP2457403
(32) 15.10.2008
(21) EP09752140.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 28.10.2009
(54) MOBILITY SOLUTION SELECTION
FOR VOICE OVER EPS
(31) 227995 P
(47) 11.12.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 23.07.2009
18 december 2013
extended awake period
(47) 11.12.2013
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
ON N2K 0A7, Canada (CA)
(72) Cai, Zhijun te EULESS, TX 760394138, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Womack, James te BEDFORD, TX
76022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04W 52/56
H04W 52/40
(11) EP2222123
(21) EP10161115.0
(22) 10.09.2003
(31) 412898 P
431552 P
445759
(54) CONTROLLING A MOBILE RADIO
(32) 23.09.2002
RECEIVER TO RECEIVING SIGNALS
05.12.2002
DESTINED FOR A PLURALITY OF
27.05.2003
HALLENSTÅL, Magnus te S-187 50
RECEIVERS
(33)
Verenigde Staten van Amerika
TÄBY, Zweden (SE)
(47) 11.12.2013
Verenigde Staten van Amerika
H04W 36/10
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Verenigde Staten van Amerika
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
EP1940182
(54) Methods, receivers, and
Zweden (SE)
computer program products for
EP05802185.8
(72)
LECKI, Filip te NÜRNBERG 90408,
determining transmission power
18.10.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
control commands using biased
Relocation methods of serving
(DE)
interpretation
radio network controller to avoid
DOMKE, Philipp te 90491
(47)
11.12.2013
the interference caused by UE
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(73)
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
measurement report
DUITSLAND (DE)
(Publ) te 164 83 STOCKHOLM,
11.12.2013
(51) H04W 52/02
Zweden (SE)
ZTE Corporation te SHENZHEN,
H04L 29/08
(72)
Bernhardsson, Bo te 224 75,
GUANGDONG 518057, China (CN) (11) EP2529582
LUND, Zweden (SE)
HUANG, Qing te SHENZHEN,
Nilsson, Johan te SE-236 38,
(21) EP10801087.7
GUANGDONG 518057, China (CN)
HÖLLVIKEN, Zweden (SE)
(22) 30.12.2010
SU, Jianfeng te SHENZHEN,
Jonsson, Elias te 211 29, MALMÖ,
GUANGDONG 518057, China (CN) (31) 694244
Zweden (SE)
XU, Dai te SHENZHEN,
Lindoff, Bengt te 237 36,
(32) 26.01.2010
GUANGDONG 518057, China (CN)
BJÄRRED, Zweden (SE)
(33)
Verenigde
Staten
van
Amerika
WANG, Liang te SHENZHEN,
(51)
H04W 56/00
GUANGDONG 518057, China (CN) (54) A MOBILE COMPUTING DEVICE
H04B 7/26
AND METHOD FOR MAINTAINING
WANG, Qian te SHENZHEN,
APPLICATION CONTINUITY
GUANGDONG 518057, China (CN)
(11) EP1661268
(51) H04W 36/12
(47) 11.12.2013
(21) EP04737496.2
(11) EP2351418
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 30.06.2004
(21) EP08875231.6
(22) 27.10.2008
(31) 2003904339
(32) 04.08.2003
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(33) Australië
(72) BLACK, Gregory R., te VERNON
HILLS ILLINOIS 60061, Verenigde (54) METHOD AND SYSTEM FOR
Staten van Amerika (US)
SYNCHRONISING STATIONS
BOOS, John P., te GRAYSLAKE
WITHIN COMMUNICATIONS
ILLINOIS 60030, Verenigde Staten
NETWORKS AND STATIONS FOR
van Amerika (US)
USE THEREIN
(72) KAMPMANN, Dirk te NL-6291 GP
VAALS
(51) H04W 52/02
(47) 11.12.2013
(11) EP2375829
(51) H04W 48/08
(21) EP11160318.9
(11) EP2288208
(22) 19.08.2008
(73) Barrett Communications Pty Ltd
te BIBRA LAKE, WESTERN
AUSTRALIA 6163, Australië (AU)
(21) EP10008379.9
(31) 956845 P
974653 P
(54) MEDIA GATEWAY SELECTION AT
INTER-MSC HANDOVER
(47) 11.12.2013
(22) 11.08.2010
(32) 20.08.2007
24.09.2007
(72) BRADSHAW, Phillip te BIBRA
LAKE, WESTERN AUSTRALIA
6163, Australië (AU)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04W 88/06
H04W 64/00
H04W 4/00
G01S 5/00
(54) Mechanism to detect restricted
(54) Discontinuous reception with
(11) EP1733518
(31) 539959
(32) 12.08.2009
Nummer 51/13
154
(21) EP05708995.5
(51) H04W 72/08
(22) 11.03.2005
(11) EP2187539
(31) 558279 P
619117 P
(21) EP07792047.8
(32) 31.03.2004
15.10.2004
(54) BASE STATION APPARATUS AND
UPLINK SINR MEASURING
METHOD
(33)
(54)
(47)
(73)
(22) 06.08.2007
18 december 2013
BERKSHIRE RG14 2FN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Vodafone España, S.A. te 28108
ALCOBENDAS, Spanje (ES)
(72) Romero, Francisco Dominguez, te
28108 ALCOBENDAS (MADRID),
Spanje (ES)
Verenigde Staten van Amerika
De Pasquale, Andrea , te 28108
Verenigde Staten van Amerika
ALCOBENDAS (MADRID), Spanje
(47) 11.12.2013
(ES)
POSITIONING OF WIRELESS
(73) Fujitsu Limited te KAWASAKI-SHI,
Garriga Muniz, Beatriz, te 28108
MEDICAL DEVICES WITH SHORTKANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
ALCOBENDAS (MADRID), Spanje
RANGE RADIO FREQUENCY
(72) FUJITA, Hiroshi te KAWASAKI-SHI
(ES)
TECHNOLOGY
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(51)
H05B 1/02
11.12.2013
YOSHIDA, Makoto te KAWASAKIG05D 23/19
Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE
SHI KANAGAWA 211-8588, Japan
(11) EP2525624
EINDHOVEN
(JP)
(72) BALDUS, Heribert te NL-5621 BA
EINDHOVEN
KLABUNDE, Karin te NL-5621 BA
EINDHOVEN
MUESCH, Guido te NL-5621 BA
EINDHOVEN
SANTOS FARRAS, Joan te NL-5621
BA EINDHOVEN
(51) H04W 76/02
H04W 36/00
H04M 7/12
H04L 29/06
(51) H04W 72/04
H04J 11/00
H04J 1/00
(31) PCT/EP2009/051263
(11) EP2461637
(21) EP10804461.1
(22) 28.07.2010
(31) 2009175973
(32) 29.07.2009
(33) Japan
(11) EP2394489
(21) EP09839561.9
(22) 14.12.2009
(32) 04.02.2009
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(47) 11.12.2013
(32) 26.02.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
RESUMPTION OF TIMESLOT
MONITORING
(47) 11.12.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Spannungsabhängige
Betriebsfreigabe
(47) 11.12.2013
(73) Adensis GmbH te 01129
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05B 3/28
H05B 3/26
(51) H04W 72/04
H04W 52/02
(31) 308775 P
(32) 18.05.2011
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(51) H04W 88/08
H04W 88/06
H04W 36/18
(22) 25.02.2011
(31) 102011101894
(47) 11.12.2013
(72) AIBA, Tatsushi c/o SHARP
KABUSHIKI KAISHA te OSAKA-SHI,
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
YAMADA, Shohei c/o SHARP
KABUSHIKI KAISHA te OSAKA-SHI,
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
SUZUKI, Shoichi c/o SHARP
KABUSHIKI KAISHA te OSAKA-SHI,
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(21) EP11706532.6
(22) 10.05.2012
(72) Beck, Bernhard te 97332
VOLKACH / DIMBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) ACCESS CHANGE FOR REROUTING A CONNECTION
(54) MOBILE STATION APPARATUS AND
(72) MAYER, Georg te A-1030 WIEN,
COMMUNICATION METHOD
Oostenrijk (AT)
(47) 11.12.2013
MUTIKAINEN, Jari te FI-01830
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te
LEPSÄMÄ, Finland (FI)
OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522,
LEIS, Peter te FI-02150 ESPOO,
Japan (JP)
Finland (FI)
(11) EP2540128
(21) EP12003715.5
(11) EP2163130
(21) EP08766783.8
(22) 06.06.2008
(31) 2000685
(32) 06.06.2007
(33) Nederland
(11) EP2509364
(54) HEATING ELEMENT AND LIQUID
CONTAINER PROVIDED WITH
SUCH A HEATING ELEMENT
(21) EP11305419.1
(47) 11.12.2013
(22) 08.04.2011
(73) Otter Controls Limited te
DERBYSHIRE SK17 7LF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(54) Transmission method and mobile
station to carry out the method
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) KAASTRA, Simon te NL-7091 HV
DINXPERLO
(51) H05B 33/08
(72) Wong, Shin Horng te
CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14
0SP, GROOT BRITTANNIË (GB)
Baker, Matthew te CANTERBURY,
KENT CT2 9DB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2014136
(51) H04W 92/12
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2129190
(54) FEHLERERKENNUNG VON
LEUCHTDIODEN
(21) EP08380164.7
(21) EP07724386.3
(22) 19.04.2007
(31) 102006018575
(32) 21.04.2006
(47) 11.12.2013
(22) 30.05.2008
(73) BlackBerry Limited te WATERLOO,
(73) Tridonic GmbH & Co KG te 6851
(54) Method, system and device for
ON N2K 0A7, Canada (CA)
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
exchanging data packets in wide
(72) HOLE, David Philip te NORTH
area cellular telephone networks (72) MARKSTALER, Markus te 6832
BADDESLEY SOUTHAMPTON
BATSCHUNS, Oostenrijk (AT)
(47) 11.12.2013
SO52 9NP, GROOT BRITTANNIË
ZIMMERMANN, Michael te 8888
(GB)
(73) Vodafone Group PLC te NEWBURY
Nummer 51/13
HEILIGKREUZ, Zwitserland (CH)
PEREIRA, Eduardo te 8050
ZURICH, Zwitserland (CH)
(51) H05B 33/08
(11) EP2345307
(21) EP09787352.5
(22) 02.10.2009
(31) 104570 P
(32) 10.10.2008
155
(51) H05B
H05B
H05B
H05B
41/392
41/282
41/24
41/02
(11) EP2215893
(21) EP08844438.5
(22) 31.10.2008
(31) 934605
(32) 02.11.2007
18 december 2013
(51) H05K 3/34
H05K 3/22
H05K 3/12
H05K 1/02
G01B 11/25
G01B 11/06
(11) EP2497344
(21) EP10768873.1
(22) 12.10.2010
(31) 102009053575
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11161419.4
(22) 28.10.2003
(22) 07.04.2011
(31) 2002332576
(11) EP2242341
(31) 20100033008
20100033009
(32) 15.11.2002
(21) EP09708441.2
(33) Japan
(22) 09.02.2009
(32) 10.04.2010
10.04.2010
(54) X-Ray imaging apparatus
(47) 11.12.2013
(31) 2008029631
2008233873
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO, Japan (JP)
(32) 08.02.2008
11.09.2008
(32) 06.11.2009
(54) METHODS AND APPARATUS FOR (54) A LIGHTING FIXTURE SYSTEM FOR (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ILLUMINATION USING COLD
CONTROLLING MULTIPLE LIGHT
CATHODE FLUORESCENT LAMPS (54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
SOURCES VIA A SINGLE
ZUM BEDRUCKEN EINES
(47)
11.12.2013
REGULATOR CIRCUIT TO PROVIDE
SUBSTRATS, INSBESONDERE
VARIABLE COLOR AND/OR COLOR (73) TBT Asset Management
EINER LEITERPLATTE, MIT EINER
TEMPERATURE LIGHT
International Limited te TORTOLA,
DRUCKPASTE
Britse Maagdeneilanden (VG)
(47) 11.12.2013
(47) 11.12.2013
(73) Koninklijke Philips N.V. te 5656 AE (72) LAM, Victor te HONG KONG, China
(73) Ekra Automatisierungssysteme
(CN)
EINDHOVEN
GmbH te 74357 BÖNNIGHEIM,
GE,
Shichao
te
SAN
JOSE,
CA
(72) MOSS, Timothy te BRIARCLIFF
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
95120,
Verenigde
Staten
van
MANOR, NY 10510-8001,
(DE)
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72)
VEGELAHN, Torsten te 75447
(US)
(51) H05G 1/44
STERNENFELS, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1420618
(51) H05B 33/08
DUITSLAND (DE)
(21) EP03256789.3
(11) EP2378840
(51) H05K 3/20
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Lighting apparatus and method
for controlling the same
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(72) Yamazaki, Tatsuya te TOKYO,
Japan (JP)
11.12.2013
Morishita, Masakazu te TOKYO,
Japan (JP)
LG Innotek Co., Ltd te SEOUL
Kobayashi, Isao te TOKYO, Japan
100-714, Zuid-Korea (KR)
(JP)
Hong, Sungho te SEOUL 100-714,
Tsujii, Osamu te TOKYO, Japan (JP)
Zuid-Korea (KR)
Hirai, Akira te TOKYO, Japan (JP)
Yoon, Jae Hun te SEOUL 100-714,
Tamura, Toshikazu te TOKYO,
Zuid-Korea (KR)
Japan (JP)
H05B 37/02
Nonaka, Hideki te TOKYO, Japan
H05B 33/08
(JP)
A63J 17/00
Ishii, Takamasa te TOKYO, Japan
(JP)
EP2364067
(51)
H05K 1/18
EP10182095.9
H05K 1/02
21.06.2001
(31) 213042 P
(32) 21.06.2000
(11) EP2457421
(21) EP10700954.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.01.2010
(54) Method and apparatus for
controlling a lighting system in
response to an audio input
(31) 505892
(32) 20.07.2009
(47) 11.12.2013
(54) METHOD FOR ARRANGING A
COMPONENT ON A CIRCUIT
BOARD
(73) Philips Solid-State Lighting
Solutions, Inc. te BURLINGTON,
MA 01803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Dowling, Kevin, J. te 5600 AE,
EINDHOVEN
Johnston, Scott, D. te 5600 AE,
EINDHOVEN
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 11.12.2013
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(72) ONDELJ, Dario te S-214 41
MALMÖ, Zweden (SE)
B32B 15/04
(33) Japan
Japan
(54) PROCESS FOR PRODUCING
STRUCTURE WITH METAL FILM,
MOTHER DIE FOR USE IN THE
PROCESS, AND STRUCTURE
PRODUCED BY THE PROCESS
(47) 11.12.2013
(73) Tokyo University Of Science
Educational Foundation
Administrative Organization te
SHINJUKU-KU TOKYO 162-8601,
Japan (JP)
(72) TANIGUCHI, Jun te TOKYO 1628601, Japan (JP)
(51) H05K 3/36
H05K 3/18
H05K 1/18
(11) EP2073613
(21) EP08009522.7
(22) 23.05.2008
(31) 20070135502
(32) 21.12.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Flexible film and display device
comprising the same
(47) 11.12.2013
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) Lee, Sang Gon te CHUNGJU-SI,
Nummer 51/13
156
CHOONGCHUNGBUK-DO 361-480,
POUR COMPOSANTS DE
Zuid-Korea (KR)
PUISSANCE
Kim, Dae Sung te CHUNGJU-SI,
(47) 11.12.2013
CHOONGCHUNGBUK-DO 361-480,
(73) SAGEM Défense Sécurité te
Zuid-Korea (KR)
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
Chang, Woo Hyuck te CHUNGJUSI, CHOONGCHUNGBUK-DO 361- (72) MERLET, Etienne te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
480, Zuid-Korea (KR)
(22) 21.12.2009
(51) H05K 7/14
B60R 11/02
B60R 11/00
B60K 37/06
B60K 37/04
B60K 35/00
(31) 0807453
(11) EP2608647
(32) 24.12.2008
(21) EP12198861.2
(33) Frankrijk
(22) 21.12.2012
(54) CARTE ELECTRIQUE MODULAIRE
(31) 102011089901
(51) H05K 7/14
H05K 1/02
(11) EP2368414
(21) EP09803795.5
18 december 2013
(32) 23.12.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Frontbaugruppe für ein Gerät
oder Aggregat in einem Fahrzeug
(47) 11.12.2013
(73) TechniSat Digital GmbH te 54550
DAUN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Porth, Dipl.-Ing. Christian te
01157 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jentsch, Dipl.-Ing. Rochus Werner
te 01307 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 51/13
157
18 december 2013
EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
epicyclical drive.
(51) A01B 51/02
A01B 29/06
A01B 29/04
(73) CNH Belgium N.V. te 8210
ZEDELGEM, België (BE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Bich, Gary te NEW HOLLAND, PA
17557, Verenigde Staten van Amerika
(US)
14.03.2011
Carlson, Beau te EPHRATA, PA
17522, Verenigde Staten van Amerika
Agricultural cultivation device.
(US)
Alois Pöttinger Maschinenfabrik
DeChristopher, David te EPHRATA,
Ges.m.b.H. te 4710 GRIESKIRCHEN,
PA 17522, Verenigde Staten van
Oostenrijk (AT)
Amerika (US)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 28.08.2013
Baldinger, Markus te 4084 ST.
(51) A01D 45/26
AGATHA, Oostenrijk (AT)
Baldinger, Martin te 4722
(11) EP2289304
PEUERBACH, Oostenrijk (AT)
(21) EP10169616.9
(11) EP2502477
(21) EP11002106.0
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47) 04.09.2013
(22) 15.07.2010
(51) A01C 7/20
A01C 5/06
(31) 2009904110
(54) DEVICE AND METHOD FOR
RECOVERING MOISTURE
PRESENT IN THE ATMOSPHERE.
(73) Holding P.M.M. Hoff B.V. te 4651 PV
STEENBERGEN
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HOFF, Petrus Mattheus Maria te NL4703 HD ROOSENDAAL
(47) 21.08.2013
(51) A01J 5/007
(11) EP1231832
(21) EP00980180.4
(22) 14.11.2000
(31) 9904259
(32) 24.11.1999
(33) Zweden
(54) A METHOD AND A DEVICE FOR
MILKING AN ANIMAL.
(33) Australië
(73) De Laval Holding AB te Tumba,
Zweden (SE)
(54) Harvester.
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(32) 04.03.2011
(73) Dobson's Vegetable Machinery Pty
Ltd te ULVERSTONE, TASMANIA
7315, Australië (AU)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) LIND, Ole te S-147 41 TUMBA,
Zweden (SE)
ÖRNERFORS, Benny te S-175 64
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
(54) Seed drill coulter.
(72) Dobson, Philip Ross te PENGUIN,
TASMANIA 7316, Australië (AU)
(11) EP2494862
(21) EP11188616.4
(22) 10.11.2011
(31) 102011013000
(73) Kverneland AS te 4355
KVERNALAND, Noorwegen (NO)
(32) 26.08.2009
(47) 24.05.2006
(51) A01K 1/12
(47) 21.08.2013
(11) EP2521443
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(51) A01G 9/24
(21) EP10799133.3
(72) Budde, Michael te 59609
ANRÖCHTE, Noorwegen (NO)
(11) EP1945020
(22) 09.11.2010
(21) EP06824242.9
(31) 1037611
(47) 28.08.2013
(22) 02.11.2006
(32) 05.01.2010
(31) 05077511
(33) Nederland
(32) 02.11.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) MILKING SYSTEM AND METHOD
FOR MILKING A HERD OF DAIRY
ANIMALS.
(54) SYSTEM FOR CONDITIONING
CROPS.
(73) Lely Patent N.V. te 3147 PA
MAASSLUIS
(73) Nederlandse Organisatie voor
Toegepast -Natuurwetenschappelijk
Onderzoek TNO te 2628 VK DELFT
(72) VAN DE WALLE, Jacobus Izzak te
3147 PA MAASSLUIS
(51) A01C 7/04
A01B 79/00
(11) EP2341765
(21) EP09753031.5
(22) 05.11.2009
(31) 102008056526
(32) 08.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sowing device for a single grain
seeder.
(73) Kverneland AS te 4355
KVERNALAND, Noorwegen (NO)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) BEIER, Carsten te 33154
SALZKOTTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(51) A01D 34/30
(11) EP2382852
(21) EP11163643.7
(22) 26.04.2011
(31) 768952
(32) 28.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dual flywheel axially compact
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) KROSSE, Luciënne, Jozefina,
Wilhelmina, Maria te NL-6951 HX
DIEREN
BOOTSVELD, Nicolaas, Richardus te
NL-2628 VK DELFT
(47) 04.09.2013
(51) A01G 25/00
A01G 13/02
(47) 02.10.2013
(51) C12P 21/02
C12N 5/10
C12N 15/79
C07K 19/00
A01K 67/00
(11) EP1531666
(21) EP03736725.7
(22) 28.05.2003
(11) EP2230894
(31) 384004 P
(21) EP08861046.4
(32) 29.05.2002
(22) 18.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 2001099
2001185
(54) INDUCIBLE EUKARYOTIC
EXPRESSION SYSTEM
(32) 18.12.2007
15.01.2008
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS,
INC. te TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(33) Nederland
Nederland
(72) FANDL, James, P. te
LAGRANGEVILLE, NY 12540,
Nummer 51/13
Verenigde Staten van Amerika (US)
DOU, Changlin te REDWOOD CITY,
CA 94065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
158
18 december 2013
(47) 16.10.2013
(22) 23.06.2009
(31) 0854187
(47) 23.10.2013
(51) B27K 5/00
B27K 3/52
A01N 33/24
A01N 33/12
(51) A01K 73/04
(11) EP1937413
(11) EP2043429
(21) EP05762433.0
(21) EP07747525.9
(22) 10.06.2005
(22) 22.06.2007
(31) 135770
(73) Marel France te 56150 BAUD,
Frankrijk (FR)
(31) 1032044
(32) 24.05.2005
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(32) 22.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Nederland
(54) METHOD OF PROTECTING WOOD
THROUGH ENHANCED
PENETRATION OF WOOD
PRESERVATIVES AND A RELATED
SOLUTION.
(72) Le Paih, Jacques te 56930
PLUMELIAU, Frankrijk (FR)
(54) FISHING EQUIPMENT.
(32) 24.06.2008
(33) Frankrijk
(54) Method and devices for making
portions of food products stuffed with
a filling.
(47) 18.09.2013
(72) KLEIN WOOLTHUIS, Harmen te NL3741 LM BAARN
(73) KOP-COAT, INC. te PITTSBURGH,
PA 15219, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65G 47/71
B65G 47/32
B65G 47/252
B65G 47/248
A22C 21/00
A22C 17/00
(47) 16.10.2013
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP2515662
(51) A01N 47/24
A01N 43/653
A01N 43/56
A01N 25/04
(72) WARD, Hans te WEXFORD, PA
15090, Verenigde Staten van Amerika
(US)
SCOTT, Cameron te
WHAKAREWREWA, ROTORUA,
Nieuw-Zeeland (NZ)
(21) EP10803165.9
(47) 04.09.2013
(54) MEAT PROCESSING SYSTEM.
(32) 14.07.2009
(51) C12N 15/113
C12N 15/11
A01N 43/04
(73) Marel Stork Poultry Processing B.V. te
5831 AV BOXMEER
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2094086
(73) H. F. K. Holding B.V. te 3741 LM
BAARN
(74) ir. Plaggenborg te Almere
(11) EP2453739
(21) EP10730191.3
(22) 13.07.2010
(31) 225380 P
(54) A PROCESS FOR PREPARING AN
(21) EP07873598.2
AQUEOUS SUSPENSION OF AN
(22) 06.11.2007
ORGANIC PESTICIDE COMPOUND.
(31) 857501 P
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
907014 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
956610 P
(DE)
974695 P
(74) ir. Kempes te Hilversum
978950 P
(72) FINCH, Charles, W. te GARNER
(32) 08.11.2006
NORTH CAROLINA 27529, Verenigde
16.03.2007
Staten van Amerika (US)
17.08.2007
24.09.2007
(47) 11.09.2013
10.10.2007
(51) A61P 31/02
(33)
Verenigde Staten van Amerika
A61K 47/06
Verenigde Staten van Amerika
A01P 1/00
Verenigde Staten van Amerika
A01N 59/12
Verenigde Staten van Amerika
A01N 25/30
Verenigde Staten van Amerika
A01N 25/16
(54)
IN VIVO DELIVERY OF DOUBLE
(11) EP2207419
STRANDED RNA TO A TARGET
(21) EP08844363.5
CELL.
(22) 30.10.2008
(73) Veritas Bio, LLC te PLYMOUTH
MEETING, PA 19462, Verenigde
(31) 2007283787
Staten van Amerika (US)
(32) 31.10.2007
(33) Japan
(74) ir. Klavers te Almere
(22) 17.12.2010
(31) 2004008
(32) 23.12.2009
(33) Nederland
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) PETERS, Erik Hendrikus Werner te
NL-5831 CX BOXMEER
KUIJPERS, Andries Johan Martijn te
NL-5843 AB WESTERBEEK
HIDDINK, Wilbert te NL-7051 HC
VARSSEVELD
(47) 28.08.2013
(51) H01M 8/00
B65B 55/02
A23L 3/3418
A23L 3/00
A23B 4/16
(11) EP2493324
(21) EP10774388.2
(22) 28.10.2010
(31) 275720 P
256868 P
(32) 30.10.2009
30.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
MAINTAINING PERISHABLE
FOODS.
(72) PACHUK, Catherine J. te HORSHAM (73) Global Fresh Foods te MONTEREY
CA 93940, Verenigde Staten van
PENNSYLVANIA 19044, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(73) Mundipharma International Limited te
(74)
Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(47)
28.08.2013
HAMILTON HMJX, Bermuda (BM)
(72)
BELL, Laurence D. te PACIFIC
(51)
A23P
1/08
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
GROVE CALIFORNIA 93950,
A23L 1/317
(72) CHIKAKO, Udagawa te OSAKA 586Verenigde Staten van Amerika (US)
A23L 1/315
0084, Japan (JP)
A23L 1/31
(47)
04.09.2013
YOSHIE, Kono te TOKYO 104-8002,
A22C 7/00
Japan (JP)
(51) B05C 5/02
TAKAKO, Okamoto te YOKOHAMA- (11) EP2438818
B05B 1/00
SHI KANAGAWA 222-8567, Japan
A23G 3/28
(21) EP12150295.9
(JP)
A23G 3/20
(54) FOAM STABILIZER FOR A
STERILIZATION COMPOSITION.
Nummer 51/13
159
18 december 2013
(11) EP1958517
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP2531043
(21) EP08150962.2
(21) EP11701466.2
(31) 2000466
(72) GIUSEPPIN, Marco Luigi Federico te
9461 JB GIETEN
SPELBRINK, Robin Eric Jacobus te
9717 JR GRONINGEN
(32) 02.02.2007
(47) 04.09.2013
(32) 06.02.2010
(22) 01.02.2008
(33) Nederland
(54) Method and device for dispensing a
liquid.
(73) De Grood, Johannes Petrus
Wilhelmus te 6603 CX ALVERNA
De Grood, Pascal Johannes te 6512
BR NIJMEGEN
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) De Grood, Johannes Petrus
Wilhelmus te 6603 CX ALVERNA
De Grood, Pascal Johannes te 6512
BR NIJMEGEN
Tillie, Lucas Willem Mathieu te 5611
SG EINDHOVEN
(47) 21.08.2013
(51) A23L 1/305
A23L 1/211
A23L 1/015
A23J 3/16
A23J 3/14
A23J 1/16
A23J 1/00
(51) A23K 1/18
A23K 1/16
(11) EP2453760
(21) EP10742700.7
(22) 08.07.2010
(31) 10862009
0903439
(32) 13.07.2009
13.07.2009
(33) Zwitserland
Frankrijk
(54) FOOD ADDITIVE CONTAINING
EUGENOL, CINNAMALDEHYDE
AND AN ALLIACEOUS EXTRACT.
(73) Pancosma S.A. te 1218 LE GRANDSACONNEX, Zwitserland (CH)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 28.01.2011
(31) 10001238
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) DRINK.
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) SCHWAIER, Bettina te 81541
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Michael te 89165
DIETENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HORLACHER, Peter te 89287
BELLENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REITLINGER, Sandra te 89257
ILLERTISSEN / AU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECK, Katja te 89257
ILLERTISSEN/AU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2083636
(72) BRAVO, David te CH-1400
YVERDON-LES-BAINS, Zwitserland
(CH)
CALSAMIGLIA, Sergio te E-08174
SAN CUGAT DEL VALLES, Spanje
(ES)
(21) EP07834645.9
(47) 18.09.2013
(22) 25.10.2007
(31) 06077000
07112636
(51) A23K 1/18
A23K 1/165
A23K 1/16
(32) 10.11.2006
17.07.2007
(11) EP1492413
(22) 10.09.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(21) EP03717271.5
(31) 08165032
(22) 03.04.2003
(32) 24.09.2008
(31) 02076346
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 05.04.2002
(54) ACIDIFIED NUTRITIONAL
FORMULA.
(54) GLYCOALKALOID REMOVAL.
(73) Coöperatie Avebe U.A. te 9641 GK
VEENDAM
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) GIUSEPPIN, Marco Luigi Federico te
9461 JB GIETEN
LAUS, Marc Christiaan te 9712 BS
GRONINGEN
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) KREB, Nico te CH-3626 HÜNIBACH,
Zwitserland (CH)
BREEUWER, Pieter te CH-1023
CRISSIER, Zwitserland (CH)
(21) EP07870596.9
(72) PEREZ-CAMARGO, Gerardo te
CACHY 80800, Frankrijk (FR)
PATIL, Avinash te ST JOSEPH, MO
64507, Verenigde Staten van Amerika
(US)
CUPP, Carolyn, Jean te LIBERTY, MO
64068, Verenigde Staten van Amerika
(US)
MALNOE, Armand te CH-1066
EPALINGES, Zwitserland (CH)
(22) 25.10.2007
(47) 16.10.2013
(31) 06077000
07112637
(51) A23L 2/52
A23L 2/39
A23L 2/38
A23L 2/02
A23L 1/30
A23L 1/054
A23L 1/0524
A23L 1/05
A23D 7/01
A23D 7/005
(54) GLYCOALKALOID REMOVAL.
(73) Coöperatie AVEBE U.A. te 9641 GK
VEENDAM
(21) EP09815663.1
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(51) A23L 1/305
A23L 1/211
A23L 1/015
A23J 3/16
A23J 3/14
A23J 1/16
A23J 1/00
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(11) EP2330925
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(32) 10.11.2006
17.07.2007
(51) A23L 1/30
A23L 1/29
(54) METHOD AND DIETARY
COMPOSITION FOR IMPROVING
LIPID DIGESTIBILITY.
(47) 04.09.2013
(11) EP2083635
(47) 28.08.2013
(74) ir. Geurts te Den Haag
(47) 23.10.2013
(51) A23L 1/30
A23L 1/00
(11) EP2303037
(21) EP09776418.7
(22) 06.03.2009
(31) 21572008
(32) 27.07.2008
(33) Chili
(54) CHIA-BASED FATTY ACIDS FOOD
PRODUCT, RICH IN OMEGA-3,
WITH GOOD STABILITY.
(73) Gillot, Sandra te SANTIAGO DE
CHILE, Chili (CL)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Gillot, Sandra te SANTIAGO DE
CHILE, Chili (CL)
Nummer 51/13
160
18 december 2013
(47) 21.08.2013
(11) EP2454970
(51) A23L 3/3409
(21) EP11181770.6
(11) EP2451301
(22) 19.09.2011
(21) EP10736902.7
(31) 099139844
(22) 08.07.2010
(32) 18.11.2010
(47) 04.09.2013
(31) 224755 P
651409
(33) Taiwan
(51) A47D 13/10
A47D 1/00
(32) 10.07.2009
31.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Combination of bracket and slide
assembly.
(73) King Slide Works Co., Ltd. te
KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(54) SYSTEM AND METHOD FOR NON- (72) Chen, Ken-Ching te KAOHSIUNG
THERMAL PLASMA TREATMENT OF
CITY, Taiwan (TW)
FOODSTUFFS.
Huang, Chien-Li te KAOHSIUNG
CITY, Taiwan (TW)
(73) L'Air Liquide Société Anonyme pour
Wang, Chun-Chiang te KAOHSIUNG
l'Etude et l'Exploitation des Procédés
CITY, Taiwan (TW)
Georges Claude te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(47) 28.08.2013
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
GRASBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Diemer, Gregor te 85456
WARTENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2037777
(21) EP07748327.9
(22) 06.07.2007
(31) 0601502
(32) 07.07.2006
(33) Zweden
(54) BABYSITTER WITH BOTTOM
FRAME.
(73) BabyBjörn AB te 170 09 SOLNA,
Zweden (SE)
(51) A47C 7/42
A47C 1/032
A47C 1/024
(74) ir. Kempes te Hilversum
(11) EP1985206
(47) 28.08.2013
(21) EP06725762.6
(22) 15.02.2006
(51) G06Q 10/00
A47F 1/12
(54) OFFICE CHAIR.
(11) EP2398358
(21) EP10712909.0
(51) A24F 1/22
(73) Berbegal Perez, Vicente te 03420
CASTALLA, Spanje (ES)
(11) EP1489931
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP03710997.2
(72) Berbegal Perez, Vicente te 03420
CASTALLA, Spanje (ES)
(31) 102009009827
102009046734
(72) MEYERS, Pierre te F-78530 BUC,
Frankrijk (FR)
ROSTAING, Jean-Christophe te FVERSAILLES, Frankrijk (FR)
AGRAWAL, Rajat te NEWARK,
DELAWARE 19702, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 04.09.2013
(22) 13.02.2003
(31) 76101
(47) 28.08.2013
(32) 15.02.2002
(51) A47C 23/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2457469
(54) ELECTRICAL SMOKING SYSTEM
AND METHOD.
(21) EP11306524.7
(73) Philip Morris Products S.A. te 2000
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(31) 1059666
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) Frankrijk
(72) FOURNIER, Jay, A. te RICHMOND,
VA 23236, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PAINE, John, B., III te MIDLOTHIAN,
VA 23113, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Paddle device for a bed frame
supporting a mattress.
(47) 28.08.2013
(72) Wissler, Jean-Pierre te 68220
NEUWILLER, Frankrijk (FR)
(51) A47B 21/03
(11) EP2443965
(22) 21.11.2011
(32) 24.11.2010
(73) Wissler, Jean-Pierre te 68220
NEUWILLER, Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 28.08.2013
(31) 910635
(51) F16F 1/02
A47C 27/06
A47C 23/04
A47C 23/00
(32) 22.10.2010
(11) EP2460441
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11009429.9
(54) Telescoping assembly for a CPU
holder.
(22) 29.11.2011
(21) EP10194365.2
(22) 09.12.2010
(31) 202010016240 U
(73) Smed, Ole Falk te CALGARY, AB T2J (32)
3L1, Canada (CA)
(33)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(54)
(72) Smed, Ole Falk te CALGARY, AB T2J
(73)
3L1, Canada (CA)
(47) 16.10.2013
(51) A47B 88/04
A47B 88/00
06.12.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Spring element.
Diemer & Dr. Jaspert GbR te 85630
GRASBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Jaspert, Bodo, F. te 85630
(72) BERGKVIST, Håkan te 168 54
BROMMA, Zweden (SE)
(22) 19.02.2010
(32) 19.02.2009
16.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FEED DEVICE FOR THE
AUTOMATIC SHIFTING OF
OBJECTS AND METHOD FOR
DETECTING A MOVEMENT OF A
FEED UNIT IN A FEED DEVICE.
(73) INVENTORY SYSTEMS GMBH te
14052 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HACHMANN, Georg te 14052
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOSTECKI, Dariusz te 91717
WASSERTRÜDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(51) A47F 3/04
(11) EP2548476
(21) EP11006021.7
(22) 22.07.2011
(54) Cooling device.
(73) Hakemann, Fritz te 49424
GOLDENSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Hakemann, Fritz te 49424
GOLDENSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 51/13
(47) 11.09.2013
(51) G09F 1/06
A47F 8/00
A47F 5/11
(11) EP2514342
(21) EP11153577.9
(22) 07.02.2011
(31) 102011000067
202011000043 U
161
(CH)
LARDELLI, Silvio te 9012 ST
GALLEN, Zwitserland (CH)
RAMAIOLI, Marco te 1009 PULLY,
Zwitserland (CH)
(47) 11.09.2013
(51) A47J 31/46
A47J 31/36
A47J 31/06
18 december 2013
(72) Khatchatrian, Amaiak te 5071 GS
UDENHOUT
(47) 28.08.2013
(51) A47K 13/26
A47K 13/12
(11) EP2263505
(21) EP10165226.1
(22) 08.06.2010
(11) EP2512302
(31) 202009008303 U
(32) 10.01.2011
10.01.2011
(21) EP10798056.7
(32) 16.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.12.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 09179979
(54) Toilet seat.
(54) Free-standing figure.
(32) 18.12.2009
(73) Schoepe Display GmbH te 15827
DAHLEWITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Eisl Sanitär GmbH te 5101
BERGHEIM, Oostenrijk (AT)
Wu, Min te YANGZHOU JIANGSU
225000, China (CN)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Delica AG te 4127 BIRSFELDEN,
Zwitserland (CH)
(72) Kiffe, Ralf te 12349 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 21.08.2013
(51) G09F 7/16
G09F 3/00
A47G 19/02
(11) EP1969977
(21) EP08290246.1
(22) 14.03.2008
(31) 0701813
(32) 14.03.2007
(33) Frankrijk
(54) Improved disposable crockery items.
(73) Gabay, Shyrel Léonie te 75019
PARIS, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Gabay, Shyrel Léonie te 75019
PARIS, Frankrijk (FR)
(54) DEVICE FOR PREPARING A DRINK
AND CAPSULE.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) GUGERLI, Raphael te 8802
KILCHBERG, Zwitserland (CH)
(47) 04.09.2013
(51) A47J 31/36
(11) EP2490580
(21) EP10816348.6
(22) 25.10.2010
(31) PO20090011 U
760555
PO20100004
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Eisl, Heinz te 5020 SALZBURG,
Oostenrijk (AT)
(47) 28.08.2013
(51) A47L 9/02
A47L 5/28
(11) EP1810603
(21) EP06253907.7
(22) 26.07.2006
(31) 0601047
(32) 19.01.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Suction head for a vacuum cleaner.
(32) 23.10.2009
15.04.2010
15.04.2010
(73) Grey Technology Limited te
SPETCHLEY, WORCESTER WR5
1RL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Italië
Verenigde Staten van Amerika
Italië
(74) ir. Ferguson te Amersfoort
(72) Grey, Nicholas Gerald te
WHITTINGTON,
WORCESTERSHIRE WR5 2RQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 04.09.2013
(54) IMPROVED METHOD AND
MACHINE FOR PREPARING
ESPRESSO COFFEE.
(51) B65D 85/804
A47J 31/06
(73) La Marzocco S.r.l. te 50038
SCARPERIA, Italië (IT)
(11) EP2485627
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP10762918.0
(32) 08.10.2009
(72) BIANCHI, Roberto te 24128
BERGAMO, Italië (IT)
ELLUL-BLAKE, Jacob te SEATTLE,
WA 98144, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 16.10.2013
(31) 10326152
(54) PORTIONED SYSTEM FOR
PREPARING A NUTRITIONAL
PRODUCT.
(51) A47J 37/07
(32) 06.06.2003
(22) 07.10.2010
(31) 09172602
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) MANSER, Daniel, Roland te 3700
SPIEZ, Zwitserland (CH)
EPARS, Yann te 1305 PENTHALAZ,
Zwitserland (CH)
WYSS, Heinz te 3672
OBERDIESSBACH, Zwitserland (CH)
DOLEAC, Frédéric te 25160 VAUX ET
CHANTEGRUE, Frankrijk (FR)
BEZET, Nicolas Jean-Guy te 7100
MÂCON, Frankrijk (FR)
SCORRANO, Lucio te 1400
YVERDON-LES-BAINS, Zwitserland
(11) EP2163177
(21) EP09170113.6
(22) 11.09.2009
(31) 1035921
2002697
(32) 11.09.2008
02.04.2009
(33) Nederland
Nederland
(54) Appliance for barbecueing as well as
combination of a barbecuestick and
the appliance.
(73) Khatchatrian, Amaiak te 5071 GS
UDENHOUT
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(47) 18.09.2013
(51) G01N 21/90
G01N 21/35
B07C 5/342
A61B 5/00
(11) EP1635698
(21) EP04739300.4
(22) 22.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for the quantitative analysis of
solutions and dispersions using near
infrared spectroscopy.
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH te
65929 FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Uhlmann Visio Tec GmbH te 88471
LAUPHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) PLOSS, Hans-Joachim te D-65926
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 51/13
MERTENS, Richard te 88471
LAUPHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PRINZ, Heino te 88471 LAUPHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CHRISTIANSEN, Christian-Peter te
60529 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
162
(22) 07.10.2008
(47) 23.10.2013
(31) 868733
(51) A61B 6/10
A61B 6/00
A61B 5/042
(32) 08.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Catheter with pressure sensing.
(73) Biosense Webster, Inc. te DIAMOND
BAR, CA 91765, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 03.09.2004
(72) Govari, Assaf te 34400 HAIFA, Israël
(IL)
Altmann, Andres Claudio te 34614
HAIFA, Israël (IL)
Ephrath, Yaron te 35170 KARKUR,
Israël (IL)
Schwartz, Yitzhack te 34606 HAIFA,
Israël (IL)
(31) 501749 P
(47) 04.09.2013
(32) 09.09.2003
(51) A61B 5/15
(47) 28.08.2013
(51) A61B 5/053
A61B 5/029
(11) EP1667577
(21) EP04782963.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1504718
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(21) EP04017054.0
DETERMINING CARDIAC
PERFORMANCE IN A PATIENT WITH (22) 20.07.2004
(31) 10336933
A CONDUCTANCE CATHETER.
(32) 07.08.2003
(73) Board of Regents, The University of
Texas System te AUSTIN, TX 78701, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika (US)
(54) Blood sampling system.
(74) dr. Krebs te Den Haag
(73) Roche Diagnostics GmbH te 68305
(72) FELDMAN, Marc, D. te SAN
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
ANTONIO, TX 78248, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
VALVANO, Jonathan, W. te AUSTIN,
BASEL, Zwitserland (CH)
TX 78746, Verenigde Staten van
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
Amerika (US)
(72) Thoes, Bruno Robert te 66287
PEARCE, John, A. te AUSTIN, TX
QUIERSCHIED, BONDSREPUBLIEK
78746, Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
Schabbach, Michael te 69469
WEI, Chia-Ling, National Cheng Kung
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
University te TAINAN 70101, Taiwan
DUITSLAND (DE)
(TW)
Kintzig, Hans te 67311 TIEFENTHAL,
(47) 06.11.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G06F 19/00
(DE)
A61N 1/00
Ruschke, Peter, Dr. te 55257
A61B 5/0476
BUDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2464285
Kuhr, Dr. Hans te 68219 MANNHEIM,
(21) EP11754911.3
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 26.08.2011
(DE)
(31) 201014333
(47) 21.08.2013
(32) 27.08.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A MONITORING OR PREDICTING
SYSTEM AND METHOD OF
MONITORING OR PREDICTING.
(73) Neuropro Limited te ROAD TOWN,
TORTOLA, Britse Maagdeneilanden
(VG)
(51) G06T 7/00
A61B 6/00
(11) EP2016902
(21) EP08012926.5
(22) 17.07.2008
(31) 2007187283
(32) 18.07.2007
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Japan
(72) Juffali, Walid te JEDDAH 21431,
Saoedi-Arabië (SA)
El-Imad, Jamil te 8001 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(54) Medical imaging diagnosis apparatus.
(47) 25.09.2013
(51) A61N 1/05
A61B 5/06
A61B 18/14
(11) EP2476371
(21) EP12163784.7
18 december 2013
(11) EP2468189
(21) EP11195137.2
(22) 22.12.2011
(31) 978757
(32) 27.12.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Fluoroscopic data display.
(73) Biosense Webster (Israel), Ltd. te
YOKNEAM 20692, Israël (IL)
(72) Mizrahi, Liron Shmuel te 26301
KIRYAT HAIM, Israël (IL)
Urman, Roy te 37063 KARKUR, Israël
(IL)
Krupnik, Ronen te 21681 CARMIEL,
Israël (IL)
(47) 23.10.2013
(51) A61B 6/03
A61B 6/00
(11) EP2452626
(21) EP12152080.3
(22) 05.09.2006
(31) 2005259614
2005285863
(32) 07.09.2005
30.09.2005
(33) Japan
Japan
(54) X-Ray computed tomography
apparatus.
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te MINATOKU TOKYO 105-8001, Japan (JP)
Toshiba Medical Systems Corporation
te OTAWARA-SHI TOCHIGI 3248550, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Nagata, Kiyoshi te OTAWARA-SHI,
TOCHIGI 324-8550, Japan (JP)
Tsuyuki, Masaharu te OTAWARA-SHI,
TOCHIGI 324-8550, Japan (JP)
(47) 04.09.2013
(51) A61B 8/08
A61B 8/06
A61B 8/00
(11) EP1314398
(21) EP02257929.6
(22) 18.11.2002
(31) 2001358371
(32) 22.11.2001
(33) Japan
(54) Ultrasonic diagnostic apparatus.
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te TOKYO
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te MINATO105-8001, Japan (JP)
KU TOKYO, Japan (JP)
Toshiba Medical Systems Corporation (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
te OTAWARA-SHI TOCHIGI, Japan
(72) Nakaya, Shigemitsu, c/o Intellectual
(JP)
Property Div. te MINATO-KU, TOKYO
105-8001, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Kamiyama, Naohisa, c/o Intellectual
(72) Takase, Yasunori te TOKYO, Japan
Property Div. te MINATO-KU, TOKYO
(JP)
105-8001, Japan (JP)
Maeda, Tatsuo te TOCHIGI-KEN,
Moriyasu, Huminori, c/o Intellectual
Japan (JP)
Nummer 51/13
163
Property Div. te MINATO-KU, TOKYO (51) A61B 17/08
105-8001, Japan (JP)
(11) EP1844717
(47) 28.08.2013
(21) EP07014279.9
(51) A61N 5/10
A61B 8/08
(11) EP2358276
(21) EP09776873.3
(22) 29.06.2009
(31) PCT/EP2008/008303
(32) 30.09.2008
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
18 december 2013
(54) LASER APPLICATOR.
(22) 12.10.1998
(73) Vimecon GmbH te 52134
HERZOGENRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 19620
(74) ir. Geurts te Den Haag
(32) 06.02.1998
(72) MARKUS, Kai, Ulf te 52249
ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Percutaneous catheter directed
constricting occlusion device.
(47) 11.09.2013
(73) Aga Medical Corporation te
PLYMOUTH MN 55442-2204,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) A61B 6/04
A61B 5/055
A61B 19/00
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(11) EP1694232
(54) 3D MOTION DETECTION AND
CORRECTION BY OBJECT
TRACKING IN ULTRASOUND
IMAGES.
(72) Amplatz, Kurt te ST. PAUL
MINNESOTA 55127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Afremov, Michael R. te ST. LOUIS
PARK MINNESOTA 55426, Verenigde
(73) Mediri GmbH te 69115 HEIDELBERG,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(72) GÜNTHER, Jörg, Matthias te 76646
(51) A61F 9/007
BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK
A61B 17/32
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2243449
BONGERS, André te 65329
HOHENSTEIN, BONDSREPUBLIEK (21) EP10168081.7
DUITSLAND (DE)
(22) 27.07.2005
(21) EP04801136.5
(47) 11.09.2013
(31) 916675
(51) A61B 17/34
A61B 17/00
(32) 12.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) CUYPERS, Steven te 2970 'S
GRAVENWEZEL, België (BE)
BOGDANOV, Bogdan te 2900
SCHOTEN, België (BE)
(54) Ultrasonic handpiece.
(47) 21.08.2013
(22) 22.03.2004
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(51) A61B 19/00
(31) 0350096
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP1610691
(21) EP04722308.6
(32) 10.04.2003
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(72) Boukhny, Michael te LAGUNA
NIGUEL, CA 92677, Verenigde Staten
Frankrijk
van Amerika (US)
Device for placing a vascular implant.
Chon, James Y te IRVINE, CA 92604,
Mialhe, Claude te 83300
Verenigde Staten van Amerika (US)
DRAGUIGNAN, Frankrijk (FR)
(47) 30.10.2013
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) A61B 17/88
Mialhe, Claude te 83300
(11) EP1796563
DRAGUIGNAN, Frankrijk (FR)
(21) EP05714719.1
21.08.2013
(51) A61B 17/064
A61B 17/04
(22) 26.03.2005
(31) 202004014195 U
(11) EP2311382
(32) 13.09.2004
(21) EP10186592.1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 08.08.2003
(54) TORQUE KEY AS A RATCHET
INSTRUMENT IN THE MEDICAL
FIELD.
(31) 216516
(32) 09.08.2002
(22) 02.12.2004
(31) 03447280
(32) 04.12.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) HEAD IMMOBILISATION ASSEMBLY
FOR PATIENT POSITIONING IN
RADIATION THERAPY.
(73) Orfit Industries te 2110 WIJNEGEM,
België (BE)
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem
(11) EP2397100
(21) EP11169932.8
(22) 15.06.2011
(31) 816505
(32) 16.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Position dependent interference
cancellation.
(73) Biosense Webster (Israel), Ltd. te
YOKNEAM 20692, Israël (IL)
(72) Govari, Assaf te 34400 HAIFA, Israël
(IL)
(47) 23.10.2013
(51) A61C 17/34
(11) EP2468214
(21) EP10015966.4
(22) 22.12.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) THOMMEN MEDICAL AG te 4437
WALDENBURG, Zwitserland (CH)
(54) Cleaning section of an electric oral
hygiene device.
(54) Suture anchor.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Ethicon LLC te GUAYNABO 00969,
Puerto Rico (PR)
(72) BAUMGARTNER, Reto te CH-4412
NUGLAR, Zwitserland (CH)
(72) Leung, Jeffrey, C. te RALEIGH, NC
27615, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Ruff, Gregory L. te CHAPEL HILL, NC
27514, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kaplan, Andrew te
CONSHOHOCKEN, PA 19428,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(73) Braun GmbH te 61476
KRONBERG/TAUNUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 23.10.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61B 18/24
(11) EP2367495
(21) EP09781246.5
(22) 29.07.2009
(31) 102008058148
(32) 20.11.2008
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Fritsch, Thomas te 65817 EPPSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stoerkel, Ulrich te 61231 BAD
NAUHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 02.10.2013
(51) A61D 1/00
Nummer 51/13
A01K 37/00
(11) EP2381885
164
CALIFORNIA 92782, Verenigde
Staten van Amerika (US)
18 december 2013
(51) A61F 2/962
(11) EP2263618
(21) EP10702781.5
(47) 13.11.2013
(21) EP10187946.8
(22) 23.01.2010
(51) A61F 2/40
A61F 2/30
(22) 22.04.2009
(31) 146732 P
(32) 23.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POULTRY CARRIERS AND
METHODS RESTRAINING
POULTRY.
(73) Nova-tech Engineering, Inc. te
WILLMAR, MN 56201, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2474288
(21) EP11150615.0
(22) 11.01.2011
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73) ALCON RESEARCH, LTD. te 761342099 TX, TEXAS FORT WORTH,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Simpson, Michael te ARLINGTON, TX
76012, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 28.08.2013
(51) A61F 2/16
(11) EP1919396
(21) EP06800583.4
(22) 31.07.2006
(31) 195422
(32) 01.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ACCOMMODATING INTRAOCULAR
LENS SYSTEM WITH ABERRATIONENHANCED PERFORMANCE.
(73) Visiogen, Inc. te IRVINE, CA 92618,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) NGUYEN, Tuan, Anh te ORANCE,
CALIFORNIA 92869, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZADNO-AZIZI, Gholam-Reza te
FREMONT, CALIFORNIA 94539,
Verenigde Staten van Amerika (US)
EVANS, Scott te SANTA ANA,
CALIFORNIA 92705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PORTNEY, Valdemar te TUSTIN,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Stent attachment and deployment
mechanism.
(73) Arthrex, Inc. te NAPLES, FL 341081945, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Cordis Corporation te MIAMI LAKES,
FL 33014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Metcalfe, Nick te 82166,
GRÄFELFING, BONDSREPUBLIEK
GORANS, Marc, S. te WILLMAR, MN
DUITSLAND (DE)
56201, Verenigde Staten van Amerika
Michel, Gerlinde te 80999, MUNICH,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ERICKSON, Matthew, Henry te
(DE)
WILLMAR, MN 56201, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 04.09.2013
30.10.2013
(51) A61F 2/95
A61F 2/90
G02C 7/04
G02C 7/02
(11) EP2359778
G02B 5/18
(21) EP11166086.6
A61F 2/16
(22) 03.07.2007
EP2286765
(31) 483300
EP10187642.3
(32) 07.07.2006
26.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
497594
(54) Stent and catheter assembly and
02.08.2006
method for treating bifurcations.
Verenigde Staten van Amerika
(73) Abbott Cardiovascular Systems Inc. te
(54) Apodized iol with frustrated diffractive
region.
(32) 25.04.2008
(54) Stemless shoulder implant.
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72)
(31) 109621
SANTA CLARA, CA 95054-2807,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Flemming, III, James A. te
BETHLEHEM, PA 18020, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Majercak, David C. te
STEWARTSVILLE, NJ 08886,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Park, Jin S. te PARSIPPANY, NJ
07054, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 23.10.2013
(51) A61M 25/10
A61F 7/00
A61B 18/04
(11) EP1698311
(21) EP04706323.5
(22) 29.01.2004
(31) 2003432986
(32) 26.12.2003
(33) Japan
(54) HEATING-TYPE BALLOON
CATHETER DEVICE.
(72) Ta, Diem Uyen te SAN JOSE
CALIFORNIA 95120, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Wu, Caroline te SAN JOSE
CALIFORNIA 95118, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hearn, Brenna K. te PALO ALTO
CALIFORNIA 94301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Cox, Daniel L. te PALO ALTO
CALIFORNIA 94301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Barbod, Leonard D. te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Delgado, Jessie te MURRIETA
CALIFORNIA 92562, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Pacetti, Stephen Dirk te SAN JOSE
CALIFORNIA 95130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hatten, Thomas Ray te LOS ALTOS
CALIFORNIA 94024, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Wrolstad, David K. te TEMECULA
CALIFORNIA 92592, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Armstrong, Kenneth Kay te
RIVERSIDE CALIFORNIA 92503,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Kent, Darrin J. te MURRIETA
CALIFORNIA 92563, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Toray Industries, Inc. te TOKYO, 1038666, Japan (JP)
(47) 30.10.2013
(72) Arnaldo, Goncalves te 6099 CN
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) HASEBE, Kazunari te MATSUDOSHI, CHIBA 271-0065, Japan (JP)
(47) 28.08.2013
(51) A61M 5/32
A61F 9/00
(11) EP2109425
(21) EP07860875.9
(22) 11.12.2007
(31) 1033357
1033450
1034290
(32) 08.02.2007
26.02.2007
27.08.2007
(33) Nederland
Nederland
Nederland
(54) DEVICE FOR INTRAOCULAR
ADMINISTRATION OF A
SUBSTANCE, FOR EXAMPLE A
MEDICATION, INTO A HUMAN OR
ANIMAL EYE BY MEANS OF A
HYPODERMIC NEEDLE.
(73) Goncalves, Arnaldo te 6099 CN
BEEGDEN
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Nummer 51/13
BEEGDEN
(47) 04.09.2013
165
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 08.02.2005
(72) Blenk, Udo te 14169 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stöhr, Stefan te 12277 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102004006219
102004006221
(47) 21.08.2013
(51) A61J 3/07
(32) 08.02.2004
08.02.2004
(11) EP1915121
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 04.08.2006
(51) A61F 13/58
(11) EP1725201
(21) EP05706749.8
(54) Closing strip for a hygiene article,
diaper, method for closing a diaper,
strip material and winding of a strip
material.
(21) EP06795209.3
(31) 706604 P
485686
498402
(32) 09.08.2005
13.07.2006
(73) Koester GmbH & Co. KG te Altendorf,
03.08.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(74) ir. Geurts te Den Haag
Verenigde Staten van Amerika
(72) NEUGEBAUER, Robert te 91077
(54) CONTAINER.
NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Capsugel Belgium NV te 2880
DUITSLAND (DE)
BORNEM, België (BE)
SILBERLING, Wolfgang te 90482
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
18 december 2013
and treatment of mucosal diseases
and disorders.
(73) Access Pharmaceuticals, Inc. te
DALLAS, TX 75207-2107, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Jacob, Jeremy E. te LEWISVILLE, TX
75067, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nowotnik, David P. te COLLEYVILLE,
TX 76034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Baud, Christiane M. te DALLAS, TX
75209, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 04.09.2013
(51) A61K 9/06
A61K 47/00
A61K 31/726
A61K 31/00
(11) EP2460514
(21) EP11191683.9
(22) 02.12.2011
(31) 201010074
(32) 03.12.2010
(33) Turkije
(72) SINNAEVE, Jan te B-9050
(54) Topical pharmaceutical gel
31.12.2008
LEDEBERG, België (BE)
compositions of flurbiprofen,
VANQUICKENBORNE,
Stef
te
B-2820
F24F 3/16
glucosamine and chondroitin.
RIJMENAM,
België
(BE)
F24F 13/068
(73)
Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret
(47) 02.10.2013
F24F 11/00
Anonim Sirketi te 34460
A61G 13/10
(51) A61K 8/24
SARIYER/ISTANBUL, Turkije (TR)
A61G 13/00
A61K 33/42
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
EP2146676
(11) EP0968228
(72)
CIFTER, Ümit te 34398 ISTANBUL,
EP08779284.2
(21) EP98907752.4
Turkije (TR)
28.04.2008
TÜRKYILMAZ, Ali te 34398
(22) 13.03.1998
ISTANBUL, Turkije (TR)
0701074
(31) PO566297
AKALIN, M Nur Pehlivan te 34398
03.05.2007
(32) 13.03.1997
ISTANBUL, Turkije (TR)
Zweden
ZENGINER, M Sibel te 34398
(33) Australië
ISTANBUL, Turkije (TR)
VENTILATING DEVICE FOR
(54) CALCIUM PHOSPHOPEPTIDE
ÖNER, Levent te 34398 ISTANBUL,
PROVIDING A ZONE OF CLEAN AIR.
COMPLEXES.
Turkije (TR)
Avidicare AB te 223 81 LUND,
(73) The University of Melbourne te
(47)
28.08.2013
Zweden (SE)
PARKVILLE, VICTORIA 3052,
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Australië (AU)
(51) A61K 9/06
A61K 47/34
KRISTENSSON, Dan te S-262 63
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
A61K 31/5575
ÄNGELHOLM, Zweden (SE)
(72) REYNOLDS, Eric, C. te NORTH
KRISTENSSON, Jan te S-262 65
(11)
EP1776090
BALWYN, VIC 3104, Australië (AU)
ÄNGELHOLM, Zweden (SE)
(21)
EP05763115.2
(47) 21.08.2013
SVENSSON, Pål te S-302 44
(22)
28.07.2005
HALMSTAD, Zweden (SE)
(51) A61K 9/08
(31)
0417401
A61K 9/00
09.10.2013
A61K 47/38
(32) 05.08.2004
A61H 19/00
A61K 47/36
(33) GROOT BRITTANNIË
EP2320850
A61K 47/32
(54) STABILISED PROSTAGLANDIN
A61K
31/74
EP09765449.5
COMPOSITION.
A61K 31/726
16.06.2009
A61K 31/722
(73) Ferring BV te 2132 JX HOOFDDORP
102008028717
A61K 31/721
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
A61K 31/717
16.06.2008
(72) ROBERTSON, Steven te
(11) EP1997478
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MOTHERWELL ML1 2RT, GROOT
(21) EP08161185.7
BRITTANNIË (GB)
MASSAGE DEVICE.
(22) 15.02.2002
(47) 04.09.2013
Blenk, Udo te 14169 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 269049 P
(51) A61K 9/06
(DE)
(32) 15.02.2001
A61K 31/4709
Stöhr, Stefan te 12277 BERLIN,
(33)
Verenigde
Staten
van
Amerika
(11)
EP2344130
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Liquid formulations for the prevention (21) EP09736946.6
Nummer 51/13
(22) 16.10.2009
(31) 08166933
(32) 17.10.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PHARMACEUTICAL TOPICAL
COMPOSITIONS.
(73) Ferrer Internacional, S.A. te 08028
BARCELONA, Spanje (ES)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) TARRAGÓ, Cristina te 08950
ESPLUGUES DEL LLOBREGAT,
Spanje (ES)
SANTOS, Benjamin te 08014
BARCELONA, Spanje (ES)
RAGA, Manuel te 08024
BARCELONA, Spanje (ES)
GUGLIETTA, Antonio te 08750
MOLINS DE REI, Spanje (ES)
(47) 04.09.2013
(51) A61P 35/00
A61P 31/12
A61K 9/19
A61K 9/08
A61K 9/00
A61K 47/48
A61K 47/00
A61K 31/724
A61K 31/395
(11) EP2313111
(21) EP09803657.7
(22) 31.07.2009
(31) 137694 P
(32) 01.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TOLL-LIKE RECEPTOR AGONIST
FORMULATIONS AND THEIR USE.
(73) Ventirx Pharmaceuticals, Inc. te SAN
DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) HOWBERT, J., Jeffry te REDMOND,
WA 98053, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DUVVURI, Muralikrishna te CHAPEL
HILL, NC 27516, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HERSHBERG, Rob te SEATTLE, WA
98121, Verenigde Staten van Amerika
(US)
DIETSCH, Greg te SNOHOMISH, WA
98296, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 04.09.2013
(51) A61P 35/00
A61K 9/16
A61K 45/06
A61K 31/167
166
(54) COMPOSITION COMPRISING
BIODEGRADABLE HYDRATING
CERAMICS FOR CONTROLLED
DRUG DELIVERY.
(73) Lidds AB te 252 20 HELSINGBORG,
Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LENNERNÄS, Hans te S-756 52
UPPSALA, Zweden (SE)
LENNERNÄS, Bo te S-451 42
UDDEVALLA, Zweden (SE)
HUGOSSON, Jonas te S-434 99
KUNGSBACKA, Zweden (SE)
AXEN, Niklas te S-740 21 JÄRLÅSA,
Zweden (SE)
(22) 11.09.2002
(32) 14.09.2001
09.11.2001
(11) EP1108424
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(21) EP00403533.3
(22) 15.12.2000
(31) 9915960
(32) 17.12.1999
(33) Frankrijk
(54) Inhalation formulation comprising
phenethanolamine derivatives for the
treatment of respiratory diseases.
(73) Glaxo Group Limited te BRENTFORD,
MIDDLESEX TW8 9GS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(54) Matrix tablet for sustained release of
trimetazidine after oral administration. (74) ir. Geurts te Den Haag
(73) Les Laboratoires Servier te Neuilly sur (72) Box, Philip Charles te STEVENAGE,
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
Seine, Frankrijk (FR)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Coe, Diane Mary te STEVENAGE,
(72) Huet de Barochez, Bruno te 45140
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
INGRE, Frankrijk (FR)
GROOT BRITTANNIË (GB)
Dauphant, Claude te 45160 OLIVET,
Looker, Brian Edgar te STEVENAGE,
Frankrijk (FR)
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
Wuthrich, Patrick te 45000 ORLEANS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Frankrijk (FR)
Procopiou, Panayiotis Alexandrou te
STEVENAGE, HERTFORDSHIRE
(47) 01.06.2005
SG1 2NY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61P 17/02
Mann, Inderjit Singh te TONBRIDGE,
A61K 9/70
KENT TN11 9AN, GROOT
A61K 31/695
BRITTANNIË (GB)
A61K 31/573
(47) 23.10.2013
A61K 31/355
(11) EP2412368
(21) EP11186932.7
(22) 13.11.2000
(31) 441138
(32) 17.11.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Composition for the treatment of
scars.
(73) Scarguard Labs, LLC te GREAT
NECK NY 11021, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Studin, Joel R. te NEW YORK, NY
11024/US, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 513/04
C07D 333/38
C07D 333/34
C07D 239/54
C07D 213/82
C07C 325/02
C07C 317/22
C07C 317/14
C07C 311/29
C07C 311/21
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08170993.3
(51) A61P 11/00
A61K 9/22
(21) EP04790845.4
(32) 22.10.2003
14.04.2004
(11) EP2042168
(31) 0122201
0126997
(47) 18.09.2013
(31) 0302782
561875 P
C07C 311/08
C07C 275/40
C07C 275/32
C07C 271/38
C07C 237/40
C07C 233/75
C07C 217/76
C07C 217/08
A61P 11/06
A61M 15/00
A61K 31/133
(47) 11.09.2013
(11) EP1680089
(22) 21.10.2004
18 december 2013
(51) A61K 31/4412
A61K 31/4196
A61K 31/195
(11) EP1991225
(21) EP07701800.0
(22) 21.02.2007
(31) 775320 P
(32) 22.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) THE USE OF DEFERIPRONE AND
METHODS TO TREAT AND/OR
PREVENT FRIEDREICH ATAXIA
RESULTING FROM
INTRACELLULAR MISHANDLING OF
IRON.
(73) Apotex Technologies Inc. te
TORONTO, ON M9L 1T9, Canada
(CA)
(72) Munnich, Arnold te 75743 PARIS
CEDEX 15, Frankrijk (FR)
Spino, Michael te TORONTO, ON
M9L 2Z7, Canada (CA)
Cabantchik, Ioav te GIVAT RAM
JERUSALEM 91904, Israël (IL)
(47) 06.11.2013
Nummer 51/13
(51) A61P 35/04
A61P 35/00
A61K 31/353
(11) EP2231151
(21) EP08864531.2
(22) 18.12.2008
(31) 0725077
(32) 21.12.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ANTIFOLATE COMPOUNDS FOR
THE TREATMENT OF MELANOMA.
(73) Universidad de Murcia te 30100
MURCIA, Spanje (ES)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
167
(32) 03.07.2003
30.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) INHALABLE AZTREONAM LYSINATE
FORMULATION FOR TREATMENT
AND PREVENTION OF
PULMONARY BACTERIAL
INFECTIONS.
(11) EP1558585
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 03.10.2003
(21) EP07765382.2
(31) MU06142008
(22) 13.06.2007
(32) 24.03.2008
(31) 06115495
813928 P
(33) India
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/5025
A61K 31/50
A61K 31/498
A61K 31/495
A61K 31/4745
A61K 31/473
A61K 31/47
A61K 31/4375
A61K 31/436
A61K 31/435
(73) Gilead Sciences, Inc. te FOSTER
CITY, CA 94404, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) MONTGOMERY, Alan, Bruce te
BELLEVUE, WA 98030, Verenigde
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Staten van Amerika (US)
RODRIGUEZ-LOPEZ, Jose, Neptuno
LINTZ, Frank-Christophe te 52222
te E-30100 MURCIA, Spanje (ES)
STOLBERG, BONDSREPUBLIEK
SANCHEZ DEL CAMPO FERRER,
DUITSLAND (DE)
Luis te E-30100 MURCIA, Spanje
KELLER, Manfred te 81379
(ES)
MUNCHEN, BONDSREPUBLIEK
CABEZAS-HERRERA, Juan te EDUITSLAND (DE)
30100 MURCIA, Spanje (ES)
(47)
04.09.2013
TARRAGA TOMAS, Alberto te E30100 MURCIA, Spanje (ES)
(51) C07D 471/14
SAEZ AYALA, Magali, Maria te EC07D 471/04
30100 MURCIA, Spanje (ES)
A61P 35/00
A61P 31/00
28.08.2013
A61K 31/4353
A61K 9/10
(11)
EP2276486
A61K 9/00
A61K 31/415
(21) EP09724784.5
EP2037914
(22) 23.03.2009
(32) 14.06.2006
14.06.2006
18 december 2013
(54) NOVEL SUBSTITUTED
IMIDAZOQUINOLINES.
(73) 4SC Discovery GmbH te 82152
PLANEGG-MARTINSRIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) A SUSPENSION COMPRISING
BENZIMIDAZOLE CARBAMATE AND (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
A POLYSORBATE.
(72) GEKELER, Volker te 78465
(73) Intervet International BV te 5831 AN
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
BOXMEER
DUITSLAND (DE)
MAIER, Thomas te 78333
(72) DESCHAMPS, Elisabeth Benedicte
STOCKACH, BONDSREPUBLIEK
Daniele te 55270 SCHWABENHEIM
DUITSLAND (DE)
AN DER SELZ, BONDSREPUBLIEK
ZIMMERMANN, Astrid te 64367
DUITSLAND (DE)
MÜHLTAL, BONDSREPUBLIEK
SCHMIDT, Carsten te 55270
DUITSLAND (DE)
SCHWABENHEIM AN DER SELZ,
HOFMANN, Hans-Peter te 40221
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
ALLAN, Mark te 55270
KULKARNI, Sanjeev A. te KARVE
SCHWABENHEIM AN DER SELZ,
NAGAR PUNE 411 052, India (IN)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
JAGTAP, Anil P. te SATARA,
(DE)
MAHARASHTRA 415 002, India (IN)
(47) 23.10.2013
CHAURE, Ganesh S. te DIST AHMEDNAGAR MAHARASHTRA 414
(51) A61K 9/72
604, India (IN)
A61K 9/19
A61K 9/14
(47) 28.08.2013
A61K 9/12
(51) C07D 471/04
A61K 31/427
C07D 241/42
(11) EP1641436
C07D 239/88
(21) EP04777564.8
C07C 233/54
A61P 25/28
(22) 01.07.2004
A61P 25/16
(31) 613639
A61K 31/519
882985
A61K 31/517
(21) EP03798831.8
(31) 2002951868
2002951864
2002951865
2002951866
(32) 04.10.2002
04.10.2002
04.10.2002
04.10.2002
(33) Australië
Australië
Australië
Australië
(54) NEUROLOGICALLY-ACTIVE
COMPOUNDS.
(73) Prana Biotechnology Limited te
SOUTH MELBOURNE VIC 3205,
Australië (AU)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) KOK, Gaik, Beng te NORTH
CARLTON, VICTORIA 3054, Australië
(AU)
LEUNG, Brenda, Kwan Yi te
BALWYN, VICTORIA 3103, Australië
(AU)
GAUTIER, Elisabeth, Colette Louise
te BENTLEIGH, VICTORIA 3204,
Australië (AU)
BARNHAM, Kevin, Jeffrey te
COBURG, VICTORIA 3058, Australië
(AU)
(47) 25.09.2013
(51) C07D 215/22
A61P 31/04
A61K 31/47
(11) EP1912647
(21) EP06778081.7
(22) 31.07.2006
(31) 05107159
(32) 03.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) QUINOLINE DERIVATIVES AS
ANTIBACTERICAL AGENTS.
(73) Janssen Pharmaceutica NV te 2340
BEERSE, België (BE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk
Marcel te B-2340 BEERSE, België
(BE)
KOUL, Anil te B-2340 BEERSE,
België (BE)
GUILLEMONT, Jérôme, Emile,
Georges te CAMPUS DE
MAIGREMONT - BP 615 F-27106 VAL
DE REUIL CEDEX, Frankrijk (FR)
PASQUIER, Elisabeth, Thérèse,
Nummer 51/13
168
Jeanne te CAMPUS DE
L69 3GA, GROOT BRITTANNIË (GB)
MAIGREMONT - BP 615 F-27106 VAL
BHAMRA, Inder te LIVERPOOL L69
DE REUIL CEDEX, Frankrijk (FR)
3GA, GROOT BRITTANNIË (GB)
LANÇOIS, David, Francis, Alain te
(47) 04.09.2013
CAMPUS DE MAIGREMONT - BP
615 F-27106 VAL DE REUIL CEDEX, (51) A61P 27/02
A61K 31/7076
Frankrijk (FR)
A61K 31/52
(47) 11.09.2013
(11) EP1778239
(51) C07D 471/04
(21) EP05762145.0
A61P 39/04
(22) 18.07.2005
A61P 27/02
A61P 27/00
(31) 591628 P
A61K 31/519
(32) 28.07.2004
A61K 31/517
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/4725
A61K 31/4709
(54) ADENOSINE A3 RECEPTOR
A61K 31/47
AGONISTS FOR THE TREATMENT
A61K 31/4412
OF DRY EYE DISORDERS
A61K 31/4375
INCLUDING SJOGREN'S
SYNDROME.
(11) EP2012789
(73) Can-Fite Biopharma Ltd. te 49170
(21) EP07718737.5
PETACH TIKVA, Israël (IL)
(22) 13.04.2007
(31) 792278 P
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
18 december 2013
INAMDAR, Gajanan S. te
AHMEDABAD 380 054, India (IN)
(47) 21.08.2013
(51) A61P 35/00
A61K 45/06
A61K 31/541
(11) EP1797884
(21) EP06019082.4
(22) 06.12.2000
(31) 169122 P
169127 P
169128 P
(32) 06.12.1999
06.12.1999
06.12.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Taurolidine or taurultam for use in the
treatment of tumors of the prostate,
colon, lung and for the treatment of
recurrent glioblastoma multiforme.
(72) FISHMAN, Pnina te 46365
(73) Geistlich Pharma AG te 6110
HERZLIYA, Israël (IL)
WOLHUSEN, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
LORBER, Ilana te 99788 KEFAR
(74)
drs. Quintelier te DIEGEM
SHEMUEL, Israël (IL)
Method of treatment of age-related
COHN, Ilan te 46331 HERZLIYA,
(72) Calabresi, Paul te DECEASED,
macular degeneration (AMD).
Israël (IL)
Verenigde Staten van Amerika (US)
Prana Biotechnology Limited te
REITBLAT, Tatiana te 49170 PETACH
Darnowski, James te BARRINGTON,
PARKVILLE, VIC 3052, Australië (AU)
TIKVA, Israël (IL)
RI 02806, Verenigde Staten van
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Amerika (US)
(47) 21.08.2013
BUSH, Ashley te ST KILDA,
(47)
11.09.2013
(51) C07D 413/14
VICTORIA 3182, Australië (AU)
A61K 31/5377
(51) A61P 27/00
MASTERS, Colin Louis te CLIFTON
A61K 47/48
HILL, VICTORIA 3068, Australië (AU) (11) EP2007393
A61K 31/573
HUGGINS, Penelope, Jane te
(21) EP07760190.4
PARKVILLE, VICTORIA 3052,
(11) EP2319517
(22) 05.04.2007
Australië (AU)
(21) EP10177382.8
PARSONS, Jack, Gordon te
(31) 790105 P
(22) 01.06.2006
PARKVILLE, VICTORIA 3052,
795430 P
Australië (AU)
(31) 06290902
(32) 07.04.2006
KOK, Gaik, Beng te PARKVILLE,
26.04.2006
(32) 01.06.2006
VICTORIA 3052, Australië (AU)
(33)
Verenigde
Staten
van
Amerika
(33) Europees Octrooi Bureau
KENCHE, Vijaya te PARKVILLE,
Verenigde Staten van Amerika
VICTORIA 3052, Australië (AU)
(54) Use of prodrugs for ocular
EL SOUS, Mariana te PARKVILLE,
(54) THIAZOLE AND THIOPHENE
intravitreous administration.
VICTORIA 3052, Australië (AU)
ANALOGUES, AND THEIR USE IN
(73) Novagali Pharma S.A. te 91000
TREATING AUTOIMMUNE
25.09.2013
EVRY, Frankrijk (FR)
DISEASES AND CANCERS.
(74) ir. Klavers te Almere
A61P 9/10
(73) Board Of Supervisors Of Louisiana
A61P 9/00
State University And Agricultural And (72) Rabinovich-Guilatt, Laura te 60920
A61P 3/06
KADIMA, Israël (IL)
Mechanical College te SHREVEPORT
A61K 31/506
Lambert, Grégory te 92290
LA 71130-3932, Verenigde Staten van
CHÂTENAY-MALABRY, Frankrijk (FR)
EP2405910
Amerika (US)
(32) 14.04.2006
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
B.V. Patel Pharmaceutical Education (47) 11.09.2013
And Research D te AHMEDABAD 380 (51) C12N 1/20
054, India (IN)
A61P 37/00
0904104
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
A61P 35/00
10.03.2009
A61P 31/06
(72) SUDARSANAM, Vasudevan te
GROOT BRITTANNIË
A61K 39/04
AHMEDABAD 380 054, India (IN)
A61K 35/74
GIORDANO, Anthony te
Rosuvastatin and atorvastatin
SHREVEPORT, LA 71115, Verenigde (11) EP2316466
derivatives.
Staten van Amerika (US)
Redx Pharma Limited te LIVERPOOL
(21) EP09075579.4
VASU, Kamala K. te AHMEDABAD
L69 3GA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 11.12.2002
380 054, India (IN)
ir. Klavers te Almere
THAKAR, Hardik M. te AHMEDABAD (31) 01403195
LINDSAY, Derek te LIVERPOOL L69
380 054, India (IN)
(32) 11.12.2001
3GA, GROOT BRITTANNIË (GB)
GIRI, Rajan S. te AHMEDABAD 380
(33) Europees Octrooi Bureau
JACKSON, Peter te LIVERPOOL L69
054, India (IN)
3GA, GROOT BRITTANNIË (GB)
YERANDE, Swapnil G. te
(54) Gram positive bacteria preparations
HINDLEY, Stephen te LIVERPOOL
AHMEDABAD 380 054, India (IN)
for the treatment of diseases
comprising an immune dysregulation.
(21) EP10709039.1
(22) 10.03.2010
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
Nummer 51/13
169
18 december 2013
(73) INSTITUT PASTEUR te 75015 PARIS, (33) Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk (FR)
(54) METHOD AND VACCINE
INSERM - Institut National de la Santé
COMPRISING COPOLYMER 1 FOR
et de la Recherche Médicale te 75013
TREATMENT OF PSYCHIATRIC
PARIS, Frankrijk (FR)
DISORDERS.
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(73) YEDA RESEARCH AND
(31) 200301716
523119 P
(72) Nahori, Marie-Anne te 92120
MONTROUGE, Frankrijk (FR)
Lagranderie, Micheline te 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrijk (FR)
Marchal, Gilles te 75014 PARIS,
Frankrijk (FR)
Vargaftig, Bernardo Boris te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
Lefort, Jean te 92110 CLICHY-SURSEINE, Frankrijk (FR)
Romain, Félix te 91640 FONTENAY
LES BRIIS, Frankrijk (FR)
Hekimian, Georges te 92380
GARCHES, Frankrijk (FR)
Peltre, Philippe te 1180 BRUXELLES,
België (BE)
(54) Therapeutic use of peptides derived
from Bcl-XL protein in cancer patients.
(47) 21.08.2013
(51) A61P 37/04
A61P 31/16
A61K 36/35
A61K 35/74
A23L 1/29
(11) EP2349294
(21) EP09736935.9
(22) 16.10.2009
(31) 0857102
(32) 17.10.2008
(33) Frankrijk
(54) COMPOSITION COMPRISING A
COMBINATION OF AN ELDER
EXTRACT AND A STRAIN OF L.
PARACASEI, L. CASEI, L.
BULGARICUS OR S.
THERMOPHILUS.
DEVELOPMENT CO., LTD. te 76100
REHOVOT, Israël (IL)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) EISENBACH-SCHWARTZ, Michal te
76353 REHOVOT, Israël (IL)
KIPNIS, Jonathan te 71700 MODIIN,
Israël (IL)
(47) 21.08.2013
(51) G01N 33/567
G01N 33/566
G01N 33/53
C07K 17/00
A61K 38/04
A61K 38/00
A01N 37/18
(32) 19.11.2003
19.11.2003
(33) Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(73) Survac ApS te 2900 HELLERUP,
Denemarken (DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Straten, Eivind Per Thor te 2650
HVIDOVRE, Denemarken (DK)
Andersen, Mads Hald te 2850
NAERUM, Denemarken (DK)
(47) 28.08.2013
(51) C07K 14/78
A61K 38/39
(11) EP1986682
(21) EP07763181.0
(11) EP2380583
(22) 05.02.2007
(21) EP11161614.0
(31) 765540 P
(22) 17.12.2004
(32) 06.02.2006
(31) 531406 P
554342 P
615614 P
16706
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.12.2003
17.03.2004
30.09.2004
16.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Small peptides for the treatment of
Alzheimer's disease and other betaamyloid protein fibrillogenesis
disorders.
(73) Pierre Fabre Médicament te 92100
(73) Proteotech Inc. te KIRKLAND, WA
BOULOGNE-BILLANCOURT,
98034-6931, Verenigde Staten van
Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Compagnie Gervais Danone te 75009
(74) ir. Kempes te Hilversum
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) Castillo, Gerardo M. te BOTHELL, WA
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
98021, Verenigde Staten van Amerika
(72) MANDEAU, Anne te F-31200
(US)
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Lake, Thomas P. te SNOHOMISH, WA
LIBON, Christine te F-31320
98296, Verenigde Staten van Amerika
CASTANET-TOLOSAN, Frankrijk (FR)
(US)
ARIES, Marie-Françoise te F-31750
Nguyen, Beth P. te GURNEE, IL
ESCALQUENS, Frankrijk (FR)
60031, Verenigde Staten van Amerika
GROMPONE, Gianfranco te F-75005
(US)
PARIS, Frankrijk (FR)
Sanders, Virginia J. te SAN
NIBORSKI, Violeta te F-94230
FRANCISCO, CA 94110-4141,
CACHAN, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
Snow, Alan D. te LYNNWOOD, WA
98037, Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 5/02
(US)
A61P 25/24
A61P 25/18
(47) 28.08.2013
A61K 39/00
(51) G01N 33/68
A61K 38/00
G01N 33/574
A61K 35/12
C07K 16/18
(11) EP1701730
C07K 14/47
(21) EP04801601.8
A61P 35/00
A61K 38/17
(22) 09.12.2004
(31) 527763 P
(11) EP2087904
(32) 09.12.2003
(21) EP09154734.9
(22) 18.11.2004
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
RELATED TO TARGETING TUMORS
AND WOUNDS.
(73) The Burnham Institute for Medical
Research te LA JOLLA, CA 92037,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) RUOSLAHTI, Erkki te SANTA
BARBARA, CA 93106, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PILCH, Jan te LA JOLLA, CA 92037,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(51) A61P 17/02
A61K 38/42
A61K 33/00
(11) EP2550973
(21) EP11006057.1
(22) 23.07.2011
(54) Wound spray.
(73) SastoMed GmbH te 49124
GEORGSMARIENHÜTTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Sander, Michael te 33824 WERTHER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pötzschke, Harald te 65191
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(51) C07K 1/00
A61K 39/395
A61K 39/00
(11) EP2275119
(21) EP10178416.3
(22) 23.07.1996
(31) 508014
615369
Nummer 51/13
(32) 27.07.1995
14.03.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Stable isotonic lyophilized protein
formulation.
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
FRANCISCO CA 94080-4990,
Verenigde Staten van Amerika (US)
170
Verenigde Staten van Amerika
(47) 25.09.2013
(51) A61K 39/02
(11) EP2050463
(21) EP08075914.5
(22) 01.07.2004
(31) 0315323
(72) FRANCON, Alain te 69690
BESSENAY, Frankrijk (FR)
BRASS, Olivier te 69300 CALUIRE ET
CUIRE, Frankrijk (FR)
CHOUVENC, Pierre te CENTER
VALLEY, PA 18034, Verenigde Staten
Intervet International B.V. te 5831 AN
van Amerika (US)
BOXMEER
LELEU, Amandine te 69007 LYON,
KLAASEN, Henricus, Leo, Bernardus,
Frankrijk (FR)
Maria te NL-5831 AN BOXMEER
(47) 11.09.2013
SEGERS, Ruud, Philip, Antoon, Maria
(51) C07K 16/16
te NL-5831 AN BOXMEER
C07K 14/415
20.11.2013
A61K 39/36
A61K 39/095
(11) EP1434793
(54) VACCINE FOR PROTECTION
AGAINST STREPTOCOCCUS SUIS
BACTERIA OF VARIOUS
SEROTYPES.
(73)
(72)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Andya, James te MILLBRAE, CA
94030, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Cleland, Jeffrey, L. te SAN CARLOS,
CA 94070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hsu, Chung, C. te LOS ALTOS HILLS,
CA 94022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lam, Xanthe, M. te SOUTH SAN
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Overcashier, David, E. te MONTARA,
CA 94037-0046, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Shire, Steven, J. te EMERALD HILLS,
CA 94062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Yang, Janet, Yu-Feng te SAN MATEO,
CA 94401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wu, Sylvia, Sau-Yan te SAN
FRANCISCO, CA 94109, Verenigde
Staten van Amerika (US)
18 december 2013
(47)
(51)
(11) EP1562983
(21) EP02757980.4
(21) EP03780528.0
(22) 13.09.2002
(22) 21.11.2003
(31) PR779201
(31) 0227346
(32) 20.09.2001
(32) 22.11.2002
(33) Australië
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) RECOMBINANT ALLERGEN WITH
REDUCED IgE BINDING BUT
UNDIMINISHED T-CELL
ANTIGENICITY.
(54) MULTIPLE VARIANTS OF
MENINGOCOCCAL PROTEIN
NMB1870.
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics
S.r.l. te 53100 SIENA (SI), Italië (IT)
(72) COMANDUCCI, Maurizio, Chiron Srl
te 53100 SIENA, Italië (IT)
PIZZA, Mariagrazia, Chiron Srl te
53100 SIENA, Italië (IT)
(47) 02.10.2013
(51) C07K 14/22
A61K 39/095
(11) EP2279746
(21) EP10004682.0
(22) 17.11.2003
(31) 0226734
0307131
(73) The University of Melbourne te
PARKVILLE, VICTORIA 3052,
Australië (AU)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) DEWEERD, Nicole te SEAFORD
VICTORIA 3198, Australië (AU)
SINGH, Mohan Bir te
TEMPLESTOWE, VICTORIA 3106,
Australië (AU)
BHALLA, Prem L. te
TEMPLESTOWE, VICTORIA 3106,
Australië (AU)
SWOBODA, Ines te A-9020
KLAGENFURT, Oostenrijk (AT)
(47) 04.09.2013
(32) 15.11.2002
27.03.2003
(51) A61P 29/00
A61K 39/395
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(11) EP2173381
(11) EP2411047
(32) 09.07.2008
(47) 02.10.2013
(21) EP10710846.6
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 25.03.2010
(54) STABILIZER AND VACCINE
COMPOSITION COMPRISING ONE
OR MORE LIVE ATTENUATED
FLAVIVIRUSES.
(51) A61P 29/00
A61K 9/70
A61K 47/30
A61K 47/14
A61K 47/08
A61K 31/192
(32) 01.07.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP08872467.9
(54) SURFACE PROTEINS IN NEISSERIA (22) 14.05.2008
MENINGITIDIS.
(31) 930276 P
The Royal Veterinary College te
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics
(32) 14.05.2007
LONDON NW1 0TU, GROOT
S.r.l. te 53100 SIENA (SI), Italië (IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
BRITTANNIË (GB)
(72) Norais, Nathalie te 53100 SIENA,
(54) FC RECEPTOR-BINDING
mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Italië (IT)
POLYPEPTIDES WITH MODIFIED
Grandi,
Guido
te
53100
SIENA,
Italië
Brownlie, John te HERTS AL9 7TA,
EFFECTOR FUNCTIONS.
(IT)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73)
NovImmune SA te 1228 GENEVA,
Chalker, Victoria Jane te HERTS AL9 (47) 02.10.2013
Zwitserland (CH)
7TA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C12N 7/00
Erles, Kerstin te HERTS AL9 7TA,
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
A61K 39/12
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72)
ELSON, Greg te F-74160
(11) EP2310048
21.08.2013
COLLONGES SOUS SALÈVE,
(21) EP09793888.0
Frankrijk (FR)
C07K 16/12
LEGER, Olivier te F-74800 ST. SIXT,
(22) 09.07.2009
A61P 31/04
Frankrijk (FR)
A61K 39/09
(31) 08305390
(54) Vaccine compositon for vaccinating
dogs against canine infectious
respiratory disease (CIRD).
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(31) 09156277
163604 P
(32) 26.03.2009
26.03.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Sanofi Pasteur te 69367 LYON
CEDEX 07, Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP2143445
(21) EP08751979.9
Nummer 51/13
(22) 23.04.2008
(31) 2007113200
(32) 23.04.2007
(33) Japan
(54) MEDICATED PATCH.
171
(51) C02F 1/32
B01J 19/12
A61M 1/36
A61L 2/10
A61K 41/00
A23L 3/28
18 december 2013
37067, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 06.11.2013
(51) C01B 25/32
A61L 27/12
(73) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. te (11) EP1337280
TOSU-SHI SAGA 841-0017, Japan
(21) EP01990404.4
(JP)
(22) 12.11.2001
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(31) 711780
(11) EP2142226
(72) SUZUKI, Shigeo te TOSU-SHI SAGA (32) 13.11.2000
841-0017, Japan (JP)
KOZUMA, Miyuki te TOSU-SHI SAGA (33) Verenigde Staten van Amerika
841-0017, Japan (JP)
(54) METHOD OF INACTIVATING
TSURUDA, Kiyomi te TOSU-SHI
MICROORGANISMS IN A FLUID
SAGA 841-0017, Japan (JP)
USING ULTRAVIOLET RADIATION.
(32) 11.04.2007
(47) 04.09.2013
(51) A61K 49/22
(11) EP1715897
(21) EP05726248.7
(22) 20.01.2005
(31) 538174 P
(32) 20.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH FREQUENCY ULTRASOUND
IMAGING USING CONTRAST
AGENTS.
(73) Sunnybrook and Women's College
Health Sciences Centre te
TORONTO, ONTARIO M4N 3M5,
Canada (CA)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) GOERTZ, David, E. te NL-3063 HD
ROTTERDAM
FOSTER, Stuart, F. te TORONTO,
ONTARIO M4E 1Y5, Canada (CA)
(47) 05.05.2010
(51) G01N 30/00
B01D 15/20
B01D 15/00
A61L 2/04
(73) Bayer Intellectual Property GmbH te
40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bayer HealthCare LLC te Whippany,
New Jersey, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) KAISER, Klaus te 51102 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KAULING, Joerg te 51069 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HENZLER, Hans-Jürgen te 42655
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REMINGTON, Kathryn M. te
HILLSBOROUGH, NC 27278,
Verenigde Staten van Amerika (US)
TRECKMANN, Rolf te CARY, NC
27511, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GALLOWAY, Cynthia, J. te
PORTERSVILLE, PA 16951,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 04.09.2013
(51) A61L 24/02
(11) EP1855729
(11) EP2311505
(21) EP06716970.6
(21) EP11152734.7
(22) 06.03.2006
(22) 09.02.2007
(31) 0500554
(31) 771826 P
817988 P
859809 P
(32) 07.03.2005
(33) Zweden
(54) METHOD OF HEAT STERILIZATION
OF A CHROMATOGRAPHY
COLUMN.
(73) GE Healthcare Bio-Sciences AB te
75184 UPPSALA, Zweden (SE)
(32)
(33)
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem (54)
(72) BERGLÖF, Jan te S-756 53
UPPSALA, Zweden (SE)
(73)
DREVIN, Ingrid, c/o GE Healthcare
Bio-Sciences AB te S-751 84
UPPSALA, Zweden (SE)
(74)
LIND, Ola, c/o GE Healthcare BioSciences AB te S-751 84 UPPSALA, (72)
Zweden (SE)
SEGERBO, Ulf, c/o GE Healthcare
Bio-Sciences AB te S-751 84
UPPSALA, Zweden (SE)
(47) 30.10.2013
(21) EP08736952.6
(22) 11.04.2008
(31) 0707024
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) BIOMEDICAL MATERIALS.
(73) University Court Of The University Of
Aberdeen te ABERDEENSHIRE AB24
3FX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) GIBSON, Iain, R. te ABERDEEN,
ABERDEENSHIRE AB24 3FX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SKAKLE, Janet, M., S. te
ABERDEEN, ABERDEENSHIRE
AB24 3FX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
HADDEN, Daniel, J. te ABERDEEN,
ABERDEENSHIRE AB24 3FX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
BUCKLAND, Thomas te ELSTREE
HERTFORDSHIRE WD6 3TJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 30.10.2013
(51) A61L 33/00
(11) EP1638623
(21) EP04738905.1
(22) 30.06.2004
(31) 10330900
(32) 01.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MODULAR COATING SYSTEM FOR
BIO-MATERIALS.
(73) Leibniz-Institut für Polymerforschung
Dresden e.V. te 01069 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) GOUZY, Marie-Francoise te 01099
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
09.02.2006
WERNER, Carsten te 01069
30.06.2006
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
17.11.2006
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
SPERLING, Claudia te 01277
Verenigde Staten van Amerika
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
SALCHERT, Katrin te 01157
Compositions and methods for
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
treating bone.
DUITSLAND (DE)
BioMimetic Therapeutics, LLC te
STRELLER, Uwe te 01324
FRANKLIN TN 37067, Verenigde
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
ir. Geurts te Den Haag
VOIT, Brigitte te 01187 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Hart, Charles E. te BRENTWOOD, TN
(DE)
37027-8677, Verenigde Staten van
BÖHME, Frank te 01705 FREITALAmerika (US)
PESTERWITZ, BONDSREPUBLIEK
Hollinger, Jeffrey O. te GIBSONIA, PA
DUITSLAND (DE)
15044, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 10.03.2010
Lynch, Samuel E. te FRANKLIN, TN
(51) A61M 27/00
Nummer 51/13
A61M 1/00
172
(US)
18 december 2013
(73) Tema Sinergie S.r.l. te 48018 FAENZA
RA, Italië (IT)
(11) EP2021047
(47) 11.09.2013
(21) EP07794746.3
(22) 10.05.2007
(51) A61M 5/172
A61M 5/142
(31) 432855
(11) EP2286852
(32) 11.05.2006
(21) EP10192762.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 24.10.2007
(54) DEVICE FOR WOUND THERAPY.
(31) 586479
(51) A61M 5/32
A61M 5/20
(73) Kalypto Medical, Inc. te MENDOTA
HEIGHTS MN 55120, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 25.10.2006
(11) EP2460549
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP12157660.7
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(54) Universal external control device for
drs. Quintelier te DIEGEM
use by multiple conditional access
users with varying access to
JOSHI, Ashok, V. te SALT LAKE CITY,
functionality of an implantable medical
UT 84124, Verenigde Staten van
device.
Amerika (US)
GORDON, John, Howard te SALT
(73) Codman Neuro Sciences Sàrl te 2400
LAKE CITY, UT 84103, Verenigde
LE LOCLE, Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
(72) Ginggen, Alec te 2000, NEUCHATEL,
BHAVARAJU, Sai te WEST JORDAN,
Zwitserland (CH)
UT 84044, Verenigde Staten van
Tardy, Yanik te 2206, LES
Amerika (US)
GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
DAYTON, Troy, C. te SYRACUSE, UT
Zwitserland (CH)
84075, Verenigde Staten van Amerika
(47)
16.10.2013
(US)
(51)
A61M
5/50
16.10.2013
A61M 5/315
G05D 23/24
A61M 5/172
F25B 21/02
A61M 5/145
A61M 5/44
A61M 5/142
A61M 1/36
A61M 31/00
EP1970080
A61B 6/00
EP05849697.7
(11) EP2275156
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Piancastelli, Stefano te I-48014,
CASTEL BOLOGNESE (RA), Italië
(IT)
(47) 11.09.2013
(22) 03.04.2006
(31) 0507001
(32) 06.04.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Injection device.
(73) Cilag GmbH International te 6300
ZUG, Zwitserland (CH)
(72) Jennings, Douglas Ivan te ROYSTON,
HERTFORDSHIRE SG8 7XU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 30.10.2013
(51) A61M 5/315
A61M 5/24
(11) EP2468344
(21) EP12160352.6
(22) 08.10.2009
(31) 08017889
(32) 13.10.2008
(22) 15.12.2005
(21) EP10075627.9
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) DEVICE FOR ADJUSTING THE
TEMPERATURE OF A
PHYSIOLOGICAL FLUID.
(22) 23.10.1998
(54) Drug delivery device and method of
manufacturing a drug delivery device.
(73) Laboratorios CAIR Espana, SL te
28823 COSLADA - MADRID, Spanje
(ES)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) ARBOS POCH, Jaime te 28864
AJALVIR-MADRID, Spanje (ES)
(47) 06.11.2013
(51) A61M 5/172
A61M 5/168
A61M 5/142
(11) EP1442760
(21) EP04250302.9
(22) 21.01.2004
(31) 348812
(32) 22.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Multireservoir implantable drug
delivery pumps.
(73) Codman & Shurtleff, Inc. te
RAYNHAM, MASSACHUSETTS
02767-0350, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Ludin, Lev te NEWTON, MA 02459,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Mastrorio, Brooke te LAKEVILLE, MA
02347, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Beardsley, Timothy te KINGSTON, MA
02364, Verenigde Staten van Amerika
(31) 957228
(32) 24.10.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) An angiographic injection system.
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH te
65929 FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) ACIST Medical Systems, Inc. te EDEN (74) ir. Kempes te Hilversum
PRAIRIE, MN 55344, Verenigde
(72) Harms, Michael te 65926
Staten van Amerika (US)
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(DE)
(72) Duchon, Doug te CHANHASSEN,
Raab, Steffen te 65926 FRANKFURT
MINNESOTA 55317, Verenigde
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Paulson, Thomas te SOUTH
MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55410,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Wilson, Robert F. te SHOREVIEW,
MINNESOTA 55126, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Liu, Jiyan te ROSEVILLE,
MINNESOTA 55113, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(51) A61M 5/20
A61M 5/178
(11) EP2179758
(21) EP09172229.8
(22) 05.10.2009
(31) FI20080193
(47) 28.08.2013
(51) A61M 5/32
A61M 5/158
(11) EP1491225
(21) EP03715544.7
(22) 27.03.2003
(31) 2002097015
(32) 29.03.2002
(33) Japan
(54) INJECTION NEEDLE.
(73) Terumo Kabushiki Kaisha te TOKYO
151-0072, Japan (JP)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Yatabe, Teruyuki, c/o Terumo
kabushiki kaisha te ASHIGARAKAMIGUN, KANAGAWA 259-0151, Japan
(33) Italië
(JP)
(54) Device and apparatus for fractionation
Ooyauchi, Tetsuya, c/o Terumo
and infusion of radioactive drugs.
kabushiki kaisha te ASHIGARAKAMI(32) 10.10.2008
Nummer 51/13
GUN, KANAGAWA 259-0151, Japan
(JP)
173
06.09.2006
(47) 28.08.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61M 15/00
(54) Katheterset.
(11) EP2536460
(73) Medical Service GmbH te Bad
Liebenzell, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP11716635.5
(22) 18.04.2011
(31) 2010105065
(32) 26.04.2010
(33) Portugal
(54) A SIMPLE CAPSULE-BASED
INHALER.
(73) Hovione International Ltd. te HONG
KONG, Hong Kong (HK)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Burkert, Ralf te 75378 BAD
LIEBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bobzien, Sonja te 71263 WEIL DER
STADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 25.11.2009
18 december 2013
indicator for movable retention
members.
(73) ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te
Cincinnati, Ohio, ,Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Hunt, John V. te CINCINNATI OHIO
45241, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Uth, Joshua te MASON OHIO 45040,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Byrum, Randal T. te KINGS MILL
OHIO 45034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Conlon, Sean P. te LOVELAND OHIO
45140, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) A61M 25/00
(72) VILLAX, Peter te LISBON, Portugal
(PT)
MENDES, Pedro te LISBON, Portugal
(PT)
McDERMENT, Iain te MELBOURN
HERTFORDSHIRE SG8 6EH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2346559
(47) 11.03.2009
(21) EP09756344.9
(51) A61M 39/26
(22) 09.10.2009
(11) EP2504056
(31) 104127 P
(21) EP10803506.4
(32) 09.10.2008
(22) 25.11.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) TO20090921
(47) 11.09.2013
(54) MEDICAL DEVICE.
(32) 26.11.2009
(51) A61M 16/04
(73) NYXX TECHNOLOGIES LIMITED te (33) Italië
STRATFORD UPON AVON
(54) VALVED MALE LUER CONNECTOR.
WARWICKSHIRE CV37 6JG, GROOT (73) Industrie Borla S.p.A. te 10024
BRITTANNIË (GB)
MONCALIERI (TORINO), Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(11) EP2117628
(21) EP08716528.8
(22) 13.03.2008
(31) 102007011930
(32) 13.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Tracheale of
tracheostomiebuisinrichting.
(73) Willy Rüsch GmbH te 71394
KERNEN-ROMMELSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WYLLIE, Michael Grant te
(72) GUALA, Gianni te I-10133 TORINO,
FAVERSHAM, KENT ME13 7BN,
Italië (IT)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47)
28.08.2013
TIHON, Claude te MINNESOTA
55347, Verenigde Staten van Amerika (51) A61N 1/36
(US)
A61N 1/05
A61B 5/04
(47) 28.08.2013
(51) A61M 25/00
A61B 8/00
(11) EP2217322
(74) ir. Geurts te Den Haag
(11) EP2389217
(22) 20.10.2008
(72) SINGVOGEL, Armin te 71686
REMSBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP10700080.4
(31) 0707369
(22) 06.01.2010
(32) 22.10.2007
(31) 356159
(33) Frankrijk
(32) 20.01.2009
(54) DEVICE FOR STIMULATING LIVING
TISSUE BY MICROELECTRODES,
AND REMOVABLE MODULE AND
USE THEREOF.
(47) 06.11.2013
(51) A61M 16/08
A61M 16/00
(11) EP2383008
(21) EP10161547.4
(22) 30.04.2010
(54) Arrangement for maintaining volume
of breathing gas in a desired level.
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVING THE VISUALIZATION
OF A CATHETER VIEWED UNDER
ULTRASOUND IMAGING.
(21) EP08842542.6
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) te 75016 PARIS,
(73) Abbott Cardiovascular Systems Inc. te
Frankrijk (FR)
SANTA CLARA, CA 95054-2807,
Groupe Ecole Superieure D'ingenieurs
Verenigde Staten van Amerika (US)
En Electronique Et Electrotechnique
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
te 93162 NOISY LE GRAND CEDEX,
Frankrijk (FR)
(72) WEBLER, William E. te SAN JOSE
Université Bordeaux 1 te 33405
CALIFORNIA 95128, Verenigde
TALENCE CEDEX, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
(47) 30.10.2013
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 06.11.2013
(51) A61M 39/02
A61F 5/00
(51) A61M 25/00
(11) EP1736194
(11) EP1897579
(21) EP06253274.2
(21) EP07014618.8
(22) 23.06.2006
(22) 25.07.2007
(31) 166968
(72) JOUCLA, Sébastien te F-33110 LE
BOUSCAT, Frankrijk (FR)
YVERT, Blaise te F-33360
CARIGNAN DE BORDEAUX,
Frankrijk (FR)
ROUSSEAU, Lionel te F-94170 LE
PERREUX SUR MARNE, Frankrijk
(FR)
(31) 102007018276
202006013663 U
(32) 24.06.2005
(47) 21.08.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.04.2007
(54) Implantable medical device with
(51) A61N 1/08
A61N 1/05
(72) Haveri, Heikki Antti Mikael te 03150
HUHMAR, Finland (FI)
Nummer 51/13
(11) EP1874396
(21) EP06721067.4
(22) 23.02.2006
(31) 117882
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
18 december 2013
(73) Institute of Cancer Research: Royal
Cancer Hospital te LONDON SW7
3RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) PHRENIC NERVE ACTIVATION
DETECTION.
(72) Poludniowski, Gavin George te
SUTTON, SURREY, SM2 5PT,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Cardiac Pacemakers, Inc. te ST.
GROOT BRITTANNIË (GB)
PAUL, MINNESOTA 55112, Verenigde
Thomas, Michael David Ross te
LEAD ELECTRODE FOR USE IN AN
Staten van Amerika (US)
SUTTON, SURREY, SM2 5PT,
MRI-SAFE IMPLANTABLE MEDICAL
GROOT BRITTANNIË (GB)
DEVICE.
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(47)
28.08.2013
Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS, MN (72) MCCABE, Aaron, R. te
55432-5604, Verenigde Staten van
MINNEAPOLIS MN 55403, Verenigde (51) A61N 5/10
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
A61N 5/01
ROCKWEILER, Holly, E. te
A61B 6/02
ir. Geurts te Den Haag
MINNEAPOLIS MN 55408, Verenigde (11) EP1909904
OLSON, James, M. te PLYMOUTH,
Staten van Amerika (US)
MN 55442, Verenigde Staten van
LAUGHNER, Jacob te ST. LOUIS MO (21) EP06761183.0
Amerika (US)
63112, Verenigde Staten van Amerika (22) 25.07.2006
HRDLICKA, Gregory, A. te
(US)
(31) 701974 P
PLYMOUTH, MN 55447, Verenigde
(47) 21.08.2013
Staten van Amerika (US)
(32) 25.07.2005
WAHLSTRAND, Carl, A. te LINO
(51) A61N 1/378
(33) Verenigde Staten van Amerika
LAKES, MN 55038, Verenigde Staten
(11) EP2488254
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
van Amerika (US)
THE PLANNING OF RADIATION
(21) EP10745709.5
HOEGH, Thomas, B. te EDINA, MN
TREATMENTS.
55424, Verenigde Staten van Amerika (22) 18.08.2010
(US)
(73)
Otto, Karl te VANCOUVER, BRITISH
(31) 579740
COLUMBIA V5Z 1X5, Canada (CA)
02.10.2013
(32) 15.10.2009
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
A61N 1/36
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72)
Otto, Karl te VANCOUVER, BRITISH
EP1944059
(54) AN IMPROVED EXTERNAL
COLUMBIA V5Z 1X5, Canada (CA)
EP08005369.7
CHARGER FOR A MEDICAL
(47)
04.09.2013
IMPLANTABLE DEVICE USING
08.04.2004
FIELD INDUCING COILS TO
(51) A61P 31/10
10318071
IMPROVE COUPLING.
A61K 31/661
17.04.2003
(73) Boston Scientific Neuromodulation
(11) EP1962862
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Corporation te VALENCIA, CA 91355, (21) EP06847032.7
Verenigde Staten van Amerika (US)
Inrichting voor de desynchronisatie
(22) 19.12.2006
van neuronale hersenactiviteit.
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(31) 751438 P
Forschungszentrum Jülich GmbH te
(72) AGHASSIAN, Daniel te GLENDALE
05027823
52425 JÜLICH, BONDSREPUBLIEK
CA 91208, Verenigde Staten van
(32)
19.12.2005
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
20.12.2005
drs. Quintelier te DIEGEM
(47) 02.10.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
Tass, Peter te 52445 TITZ,
(51) A61N 5/06
Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2509684
(54)
ALKYL PHOSPHOLIPID
(DE)
DERIVATIVES WITH REDUCED
(21) EP10805336.4
28.08.2013
CYTOTOXICITY AND USES
(22) 25.11.2010
A61N 1/37
THEROF.
(31)
20246209
A61N 1/362
(73) Æterna Zentaris GmbH te 60314
A61N 1/08
(32) 02.12.2009
FRANKFURT AM MAIN,
A61B 5/053
(33) Israël
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61B 5/04
(DE)
(54) DEVICE USED FOR TREATMENT
A61B 5/0205
OF RHINITIS BY BIOSTIMULATIVE (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
EP2435132
ILLUMINATION.
(72) PERRISSOUD, Daniel te 61348 BAD
EP10721606.1
(73) Feldman, Joseph te 65789 TEL AVIV,
HOMBURG, BONDSREPUBLIEK
(32) 29.04.2005
(33)
174
(22) 27.05.2010
Israël (IL)
(31) 181657 P
181656 P
181658 P
787563
787558
787557
(72) Feldman, Joseph te 65789 TEL AVIV,
Israël (IL)
(32) 27.05.2009
27.05.2009
27.05.2009
26.05.2010
26.05.2010
26.05.2010
(21) EP11004568.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Radiotherapy system.
(47) 06.11.2013
(51) A61N 5/10
(11) EP2399647
(22) 06.06.2011
(31) 821672
(32) 23.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
PIETRAS, Mathias te 61279
GRÄVENWIESBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ENGEL, Jürgen te 63755 ALZENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.09.2013
(51) A63B 22/08
(11) EP1962973
(21) EP06821618.3
(22) 05.12.2006
(31) 748151 P
Nummer 51/13
175
(32) 08.12.2005
A63G 1/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2551000
(54) COLLAPSIBLE TRAINING DEVICE
AND METHOD.
(21) EP12189934.8
(73) Daniel, Nir te 69154 TEL AVIV, Israël
(IL)
(31) 899271
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Daniel, Nir te 69154 TEL AVIV, Israël
(IL)
(47) 28.08.2013
(51) A63C 17/06
A43B 5/16
(11) EP2332621
(21) EP10191941.3
(22) 24.08.2011
(32) 06.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Gravity slide ride system.
(74)
(72)
(31) 0958816
(32) 10.12.2009
(54) Roller skate binding.
(47)
(51)
(73) DECATHLON te 59650 VILLENEUVE (11)
D'ASCQ, Frankrijk (FR)
(21)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22)
(72) Le Bras, Vincent te 59000, LILLE,
(31)
Frankrijk (FR)
Toleman, James te 83390, PUGET
(32)
VILLE, Frankrijk (FR)
(33)
(47) 13.11.2013
(51) A63F 9/04
(11) EP2473244
(21) EP10813012.1
(22) 03.09.2010
(31) 0900542
(32) 03.09.2009
(33) Hongarije
TUBULAR FLOW-THROUGH
APPARATUSES.
(73) ESK Ceramics GmbH & Co.KG te
87437 KEMPTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Maersk Olie & Gas A/S te 1263
COPENHAGEN K, Denemarken (DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) MÜSSIG. Siegfried te DK-1209
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
WAHRMANN, Klaus te 45549
SPROCKHÖVEL,
ir. Jansen c.s. te Den Haag
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Crawford, David W te BURBANK, CA
WILDHACK, Stefanie te 87435
CALIFORNIA 91521, Verenigde
KEMPTEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Nemeth, Edward Allen te BURBANK,
HOLZMÜLLER, Bernhard te 87490
CA CALIFORNIA 91521, Verenigde
HALDENWANG, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
13.11.2013
JOLY, Samuel te 87471 DURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A63G 3/00
(DE)
EP2501448
(73) Disney Enterprises, Inc. te BURBANK,
CA 91521-0165, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 19.11.2010
(33) Frankrijk
18 december 2013
EP10788235.9
(47) 28.08.2013
17.11.2010
(51) B01D 29/70
102009053439
(11) EP2334400
17.11.2009
(21) EP09787024.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 26.08.2009
(54) ROTATING WATER AMUSEMENT
RIDE.
(31) 08425573
(32) 26.08.2008
(73) Mack Rides GmbH & Co. KG te 79183 (33) Europees Octrooi Bureau
WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK
(54) FILTERING DEVICE FOR PONDS
DUITSLAND (DE)
AND THE LIKE.
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(73) SICCE S.p.A. te 36050POZZOLEONE
(72) BURGER, Günter te 79183
WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(VI), Italië (IT)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) B01D 15/18
B01D 15/08
(72) BARON, Giancarlo te I-36050
POZZOLEONE (VI), Italië (IT)
PETTENON, Paolo te I-36050
POZZOLEONE (VI), Italië (IT)
(11) EP1441823
(47) 04.09.2013
(21) EP02797103.5
(22) 12.11.2002
(51) B01D 46/52
B01D 46/00
(31) 344745 P
(11) EP2482955
(47) 28.08.2013
(32) 09.11.2001
(21) EP10757537.5
(51) A63F 13/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 16.09.2010
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
FOR CHROMATOGRAPHY.
(31) 248237 P
(51) E21B 43/08
B01D 46/40
B01D 39/20
B01D 29/46
(72) BELCHER, Mark te BURNSVILLE,
MN 55306, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KALIS, Matthew, A. te COTTAGE
GROVE, MN 55106, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(54) GAME ACCESSORY, ESPECIALLY
DICE.
(73) Co And Co Communication Reklám
És Hirdetésszervezõ KFT te 1120
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) NAGY, Richárd te H-1138
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(11) EP1936511
(21) EP06797607.6
(22) 07.09.2006
(31) 2005269288
(32) 15.09.2005
(33) Japan
(54) INFORMATION COMMUNICATION
SYSTEM, INFORMATION
PROCESSING APPARATUS, AND
OPERATING TERMINAL.
(73) Sony Computer Entertainment Inc. te
MINATO-KU, TOKYO, Japan (JP)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(47) 28.08.2013
(32) 02.10.2009
(73) KBI Biopharma, Inc. te DURHAM NC (33) Verenigde Staten van Amerika
27704, Verenigde Staten van Amerika (54) FILTER CARTRIDGE WITH
(US)
CENTERBOARD, DUST
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
COLLECTORS, AND METHODS
(72) HERMAN, Heath H. te TUCKER, GA (73) Donaldson Company, Inc. te
30084, Verenigde Staten van Amerika
MINNEAPOLIS, MN 55440-1299,
(US)
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 21.08.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) SHIMIZU, Takanori te TOKYO 1070062, Japan (JP)
(11) EP2456531
(47) 23.10.2013
(22) 20.07.2009
(51) A63G 1/48
(54) SEPARATION APPARATUS FOR
(21) EP09777308.9
(47) 28.08.2013
(51) F24F 3/16
B01D 53/04
Nummer 51/13
B01D 46/12
(11) EP1758669
(21) EP05856790.0
(22) 07.06.2005
(31) 577723 P
619857 P
(32) 07.06.2004
18.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
REMOVING CONTAMINANTS.
(73) Entegris, Inc. te BILLERICA, MA
01821-4600, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SERGI, John, E. te FRANKLIN, MA
02038, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GAUDREAU, John te CHEPACHET,
RI 02814, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GOODWIN, William te MEDWAY, MA
02053-1430, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KISHKOVICH, Oleg, P. te
GREENVILLE, RHODE ISLAND
02828, Verenigde Staten van Amerika
(US)
KINKEAD, Devon, A. te HOLLISTON,
MA 01746, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(51) F23J 15/00
B01J 8/26
B01D 53/83
B01D 53/40
B01D 53/12
B01D 53/10
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
176
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KATZ, Torsten te 67434 NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SIEDER, Georg te 67098 BAD
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RIEMANN, Christian te 67122 ALTRIP,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WAGNER, Rupert te 67551 WORMS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LICHTFERS, Ute te 76187
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DENGLER, Erika te 67459 BÖHLIGGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2391437
(21) EP10703826.7
(22) 27.01.2010
(31) 09151655
(32) 29.01.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for biocompatible combination
of a multifunctional PTFE membrane
or film with a plastic part.
(73) Astrium GmbH te 82024
TAUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Kern, Peter, Dr. te 88626 SALEM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(51) B01D 53/96
B01D 53/52
(11) EP2231307
(21) EP08865714.3
(22) 18.12.2008
(31) 2001111
(47) 28.08.2013
(32) 21.12.2007
(51) B01D 53/14
(33) Nederland
(11) EP2461889
(54) METHOD FOR THE SEPARATION
OF SOUR GAS.
(21) EP10742125.7
(22) 03.08.2010
(31) 09167181
(32) 04.08.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Airpack Holding B.v. te 4301 RN
ZIERIKZEE
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) WARNAR, Jan Piet te NL-4301 WX
ZIERIKZEE
(54) ABSORPTION AGENT FOR
(47) 04.09.2013
REMOVING ACIDIC GASES FROM A
(51) B01D 53/90
FLUID FLOW.
B01D 53/86
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
(11)
EP2337625
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP09752000.1
(74) ir. Kempes te Hilversum
(22) 13.10.2009
(72) RIEMANN, Christian te 67122 ALTRIP,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP2078555
KATZ, Torsten te 67434 NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP08000447.6
(DE)
11.01.2008
SIEDER, Georg te 67098 BAD
Method and plant for cleaning exhaust
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
gases.
DUITSLAND (DE)
VORBERG, Gerald te 67346
Hitachi Zosen Inova AG te 8005
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
DENGLER, Erika te 67459 BÖHLMorf, Philipp Oliver te 8957
IGGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
SPREITENBACH, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
28.08.2013
(47) 04.09.2013
(51) B01D 53/62
B01D 53/52
B01D 53/14
18 december 2013
(51) C12M 1/24
C09J 5/06
C08J 5/12
B29C 65/02
B29C 63/08
B01D 71/36
B01D 69/10
B01D 67/00
B01D 65/00
B01D 63/08
B01D 53/22
(31) 20084298
(32) 14.10.2008
(33) Noorwegen
(54) METHOD FOR MINIMIZING THE
DIAMETER OF DROPLETS OF A
UREA SOLUTION BY USE OF A
SURFACTANT MIXTURE OF
ALKOXYLATED COMPOUNDS.
(73) YARA International ASA te 0202
OSLO, Noorwegen (NO)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) WASOW, Günther te D-10243
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STRUTZ, Ernst, Olav te N-1359
EIKSMARKA, Noorwegen (NO)
(47) 11.09.2013
(51) B01J 20/28
B01D 69/10
B01D 67/00
B01D 63/10
B01D 63/08
(11) EP1758671
(21) EP05732196.0
(54) ABSORBENT COMPRISING AMINO (11) EP2377598
ACID AND ACIDIC PROMOTER FOR (21) EP11003002.0
ACID GAS REMOVAL.
(22) 09.04.2011
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
(31) 102010015192
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 16.04.2010
(22) 07.04.2005
(74) ir. Kempes te Hilversum
(73) Natrix Separations Inc. te
BURLINGTON ON L7L 6A8, Canada
(72) VORBERG, Gerald te 67346
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 560027 P
(32) 08.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MEMBRANE STACKS.
Nummer 51/13
(CA)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) CHILDS, Ronald F. te QUALICUM
BEACH, BC V9K 1L4, Canada (CA)
KOMKOVA, Elena N. te HAMILTON,
ONTARIO L8S 4P4, Canada (CA)
CROSSLEY, Lisa te HAMILTON,
ONTARIO L8S 1P1, Canada (CA)
MIKA, Alicja M. te HAMILTON,
ONTARIO L8S 3E3, Canada (CA)
(47) 04.09.2013
(51) B01F 7/08
B01F 7/00
B01F 15/06
B01F 15/00
A23G 1/10
A23G 1/00
177
(47) 11.09.2013
(21) EP03817962.8
(72) KADYROV, Renat te 60389
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROSIAK, Anna te 30625 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 10.07.2003
(47) 21.08.2013
(51) B01J 8/02
B01D 3/28
(11) EP1646444
(54) VALVE PLATE FOR DISTRIBUTING A (51) B02C 17/16
GASEOUS AND LIQUID PHASES.
(11) EP2272591
(73) Institut Français du Pétrole te 92852 (21) EP09164693.5
RUEIL MALMAISON CEDEX,
(22) 06.07.2009
Frankrijk (FR)
(54) Stirring ball mill.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP10151872.8
(72) BOYER, Christophe te F-69390
CHARLY, Frankrijk (FR)
COUPARD, Vincent te F-69120
VAULX EN VELIN, Frankrijk (FR)
SVEZIA, Daniel te F-69320 FEYZIN,
Frankrijk (FR)
(22) 28.01.2010
(47) 11.09.2013
(11) EP2353707
18 december 2013
(54) Apparatus and method for mixing and (51) C08K 3/14
B01J 19/24
kneading of masses, particularly of
B01F 5/06
chocolate masses.
(11) EP1565260
(73) Bühler AG te 9240 UZWIL,
Zwitserland (CH)
(21) EP03778156.4
(73) Willy A. Bachofen AG te 4132
MUTTENZ, Zwitserland (CH)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Lang, Frank Ronald, Dr. te 4132
MUTTENZ, Zwitserland (CH)
Weider, Marc te 68730 BLOTZHEIM,
Frankrijk (FR)
Jeker, Erich te 4227 BÜSSERACH,
Zwitserland (CH)
(47) 11.09.2013
(51) B02C 23/02
B02C 18/22
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 29.10.2003
(11) EP1979099
(72) Bräker, Willy te 9500 WIL, Zwitserland
(CH)
Dolic, Danijel te 9244 NIEDERUZWIL,
Zwitserland (CH)
Hartsieker, Martin te 32549 BAD
OEYNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Braun, Peter te 8280 KREUZLINGEN,
Zwitserland (CH)
Schmidt, Bernd te 9533 KIRCHBERG,
Zwitserland (CH)
König, Rene te 8580 AMRISWIL,
Zwitserland (CH)
(31) 200208730
(21) EP07711127.6
(32) 29.10.2002
(22) 08.01.2007
(33) Zuid-Afrika
(31) 102006003529
(54) GAS CLEANING PROCESS AND
EQUIPMENT THEREFOR.
(32) 24.01.2006
(47) 28.08.2013
(51) C10L 3/08
C07C 9/04
C07C 1/06
C07C 1/04
B01J 8/22
B01J 8/00
(11) EP2479246
(21) EP12401002.6
(22) 10.01.2012
(31) 102011009163
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) CLEAN GAS TECHNOLOGIES LTD. (54) DEVICE FOR COMMINUTING ALL
te LITTLE ASTON SUTTON
TYPES OF PARTS.
COLDFIELD, WEST MIDLANDS B74 (73) HERBOLD MECKESHEIM GMBH te
3UF, GROOT BRITTANNIË (GB)
74909 MECKESHEIM,
(74) ir. Geurts te Den Haag
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) PAXTON, Richard, George Moor View
te WEST MIDLANDS B74 3UF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
FELLOWS-SMITH, Michael 5 miles
Sharp Street te 1501 BENONI, ZuidAfrika (ZA)
MINSZENTY, Friedrich, Michael 32
Somerset Road te 2094
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
MINSZENTY, Christian, Alexander 32
Somerset Road te 2094
JOHANNESBURG, Zuid-Afrika (ZA)
(47) 16.10.2013
(51) C07F 15/00
B01J 31/24
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B01J 31/22
B01J 31/00
Methane synthesis from synthesis gas
in a bubble column reactor.
(11) EP2260047
Karlsruher Institut für Technologie te (21) EP09730836.5
76131 KARLSRUHE,
(22) 08.04.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008001054
(DE)
(32) 08.04.2008
Ir. Lips c.s. te Den Haag
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) WATZELT, Holger te 69151
NECKARGEMÜND-DILSBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HERBOLD, Karlheinz te 74909
MECKESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.09.2013
(51) B04B 7/12
B04B 11/06
B04B 1/04
(32) 22.01.2011
(11) EP2475461
(33)
(21) EP10757314.9
(54)
(73)
(74)
(72) Bajohr, Siegfried, Dr. te 69168
WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Graf, Frank te 76131 KARLSRUHE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Reimert, Rainer, Prof. Dr. te 65510
IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR MANUFACTURING
RUTHENIUM CARBENE
COMPLEXES.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(22) 07.09.2010
(31) 2003446
(32) 07.09.2009
(33) Nederland
(54) CENTRIFUGAL SEPARATOR,
METHOD FOR SEPARATING.
(73) Evodos B.V. te 4941 VT
RAAMSDONKSVEER
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BOELE, Hendrik Arie te B-2310
RIJKEVORSEL, België (BE)
(47) 04.09.2013
(51) B05B 15/06
B05B 1/18
Nummer 51/13
178
18 december 2013
(11) EP2130608
(21) EP12166716.6
(74) ir. Kempes te Hilversum
(21) EP09006929.5
(22) 28.02.2011
(22) 23.05.2009
(31) 102010012200
102010016735
(72) MOLANDER, Mats te S-722 10
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
STÅL, Robert te SE-722 15
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
RYBING, Peter te SE-725 98
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(31) 102008028215
(32) 06.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Shower head.
(32) 19.03.2010
30.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Hansgrohe SE te 77761 SCHILTACH, (54) Distribution device with distribution
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
plates.
(DE)
(73) Westeria Fördertechnik GmbH te
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
48346 OSTBEVERN,
(72) Blattner, Joachim te 77716
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HALSLACH, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Kinle, Ulrich te 77773
(72) Westbrock, Bernhard te 48291
SCHENKENZELL,
TELGTE, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
(47) 18.09.2013
(51) B21C 25/02
(11) EP2508272
(21) EP12163217.8
(22) 04.04.2012
(31) 201105644
(32) 04.04.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Extruder die.
(73) Eroga Die Company Limited te
GLOUCESTER GL4 3DB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 21.08.2013
(47) 28.08.2013
(51) B29D 11/00
B05C 5/02
B05C 11/10
(51) B07C 3/18
(21) EP08806011.6
(72) Townsend, Alan te CHELTENHAM,
GLOUCESTERSHIRE GL51 0SS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1718419
(22) 17.06.2008
(47) 18.09.2013
(21) EP05700646.2
(31) 0756025
(22) 11.02.2005
(32) 26.06.2007
(31) 200400220
(33) Frankrijk
(51) B60B 21/06
B21D 28/34
B21D 28/30
(32) 13.02.2004
(54) METHOD FOR PROCESSING
POSTAL ITEMS USING VIRTUAL
IDENTIFICATION OF THE ITEMS
WITH RE-ADDRESSING.
(33) Denemarken
(54) A METHOD FOR DISPENSING
VISCOUS MATERIALS.
(73) Chempilots A/S te 3520 FARUM,
Denemarken (DK)
(11) EP2170532
(11) EP2422895
(21) EP10174050.4
(22) 25.08.2010
(54)
(73) Solystic te 94257 GENTILLY CEDEX,
Frankrijk (FR)
(73)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) KINDT-LARSEN, Ture te DK-2840
HOLTE, Denemarken (DK)
(72) CAILLON, Christophe te F-91220
SORENSEN, Jens-Erik te DK-2900
BRETIGNY SUR ORGE, Frankrijk
HELLERUP, Denemarken (DK)
(FR)
FALK, Niels te DK-2970 HORSHOLM, (47) 18.08.2010
Denemarken (DK)
(51) B21B 37/28
(47) 06.11.2013
B21B 13/14
(51) B06B 1/06
(11) EP2505276
Method and device for punching holes
in double-walled materials.
Holland Mechanics BV te 1442 PZ
PURMEREND
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Wessels, Jasper Johannes te 1135
VG EDAM
(47) 20.11.2013
(11) EP1690604
(21) EP11160050.8
(51) F16F 7/12
B60R 21/04
B23K 11/00
B21D 47/00
(21) EP06002857.8
(22) 28.03.2011
(11) EP2231349
(22) 13.02.2006
(54) Method of flatness control for rolling a (21) EP08863147.8
strip and control therefor.
(22) 05.12.2008
(73) ABB Research Ltd. te 8050 ZÜRICH, (31) RM20070644
Zwitserland (CH)
(32) 14.12.2007
(31) 2005036438
2005339025
(32) 14.02.2005
24.11.2005
(74) ir. Kempes te Hilversum
(33) Japan
Japan
(72) Holm, Markus W te 72593
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(54) Vibrator array, manufacturing method
Moden, Per-Erik te 72462
thereof and ultrasonic probe.
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(73) FUJIFILM Corporation te MINATO-KU (47) 11.09.2013
TOKYO, Japan (JP)
(51) G05D 19/02
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
F16F 15/00
B21B 37/00
(72) Osawa, Atsushi te ASHIGARAKAMIGUN, KANAGAWA, Japan (JP)
(11) EP2437901
(47) 21.08.2013
(21) EP09779600.7
(51) B65G 47/80
B65G 47/72
B07B 4/06
B07B 4/02
B07B 15/00
B07B 11/06
(11) EP2486986
(22) 01.06.2009
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
VIBRATION DAMPING AND SHAPE
CONTROL OF A SUSPENDED
METAL STRIP.
(73) ABB Research Ltd. te 8050 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(33) Italië
(54) METAL PANEL WITH CELLULAR
STRUCTURE FOR USE IN AN
IMPACT ENERGY ABSORBER, AND
RELATED MANUFACTURING
PROCESS.
(73) Impero, Pasquale te 80013
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA),
Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Impero, Pasquale te 80013
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA),
Italië (IT)
(47) 04.09.2013
(51) B22D 41/28
B22D 41/24
(11) EP2268433
Nummer 51/13
179
(21) EP09732322.4
(33) Oostenrijk
(22) 03.04.2009
(54) Holboor.
(31) 603082008
(73) Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski
K.G. te 6130 SCHWAZ, Oostenrijk
(AT)
(32) 17.04.2008
(33) Zwitserland
(54) SLIDING CLOSURE FOR A
RECEPTACLE CONTAINING
MOLTEN METAL.
(73) Stopinc Aktiengesellschaft te 6331
HÜNENBERG, Zwitserland (CH)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem
(72) Neubach, Stefan te 6130 SCHWAZ,
Oostenrijk (AT)
Lochner, Benjamin te 6130 SCHWAZ,
Oostenrijk (AT)
Daxer, Georg te 6130 SCHWAZ,
Oostenrijk (AT)
Fuchs, Gerhard te 6130 SCHWAZ,
Oostenrijk (AT)
(72) STEINER, Benno te CH-6244
NEBIKON, Zwitserland (CH)
KELLER, Werner te CH-6312
(47) 21.08.2013
STEINHAUSEN, Zwitserland (CH)
(51) B23K 9/12
TRUTTMANN, Urs te CH-6333
B23K 9/067
HÜNENBERG SEE, Zwitserland (CH)
B23K 9/00
(47) 16.10.2013
(11) EP1676664
(51) B23Q 11/10
(21) EP05753388.7
B23B 27/10
(22) 27.06.2005
(11) EP1841555
(31) 2004201526
(21) EP05818630.5
(32) 08.07.2004
(22) 13.12.2005
(33) Japan
(31) 0501134
(54) CONSUMABLE ELECTRODE TYPE
(32) 20.01.2005
WELDING METHOD.
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) Panasonic Corporation te KADOMA(54) Cutting tool with cooling arrangement.
(73) ROLLS-ROYCE plc te London,,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72)
(47) 17.02.2010
(51) B23Q 3/06
B23B 31/40
B23B 31/20
(11) EP1602426
(21) EP05405301.2
(22) 20.04.2005
(31) 7862004
(54) Clamping device for the precise
positional fixation of a collet in a
chuck.
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(32) 11.01.2008
(31) 0850172
(72) Kramer, Dietmar te 8114 DAENIKON, (33) Frankrijk
Zwitserland (CH)
(54) MAG welding method with low-power
(47) 09.10.2013
rotating arc.
(51) B28D 1/14
(73) L'Air Liquide Société Anonyme pour
B23B 51/04
l'Etude et l'Exploitation des Procédés
Georges Claude te 75007 PARIS,
(11) EP1982784
Frankrijk (FR)
(21) EP08005461.2
(31) 5802007
(32) 16.04.2007
(51) B23K 20/233
B23K 20/04
B21B 1/28
B21B 1/22
(11) EP2043808
(21) EP07764934.1
(22) 29.06.2007
(31) 102006031469
(32) 05.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING A
COMPONENT FROM A TITANIUM
FLAT PRODUCT FOR HIGHTEMPERATURE APPLICATIONS BY
APPLYING AN ALUMINIUM LAYER
ONTO AT LEAST ONE SIDE OF THE
TITANIUM FLAT PRODUCT BY
ROLL-BONDING AND COLDROLLING.
(73) Wickeder Westfalenstahl GmbH te
58739 WICKEDE / RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) LAN, Yun Dr. te 58119 HAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MUKAI, Yasushi c/o Matsushita
MAGER, Peter te 59469 ENSEElectric Indust. Co te CHUO-KU,
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6319,
DUITSLAND (DE)
Japan (JP)
PAULI, Jan-Bernd te 59457 WERL,
KAWAMOTO, Atsuhiro c/O Matsushita
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Electric Industr te CHUO-KU, OSAKA(DE)
SHI, OSAKA 540-6319, Japan (JP)
GERLACH, Thorsten te 59457 WERL,
IKEDA, Tatsuya c/O Matsushita
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Electric Industr. te CHUO-KU,
(DE)
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6319,
Japan (JP)
(47) 28.08.2013
NAKATA, Hiroyuki c/o Matsushita
(51) H01L 21/48
Electric Industr. te CHUO-KU,
C03B 33/09
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6319,
B23K 26/40
Japan (JP)
(11)
EP2131994
KOWA, Masaru c/o Matsushita
Electric Industr. te CHUO-KU,
(21) EP08717172.4
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6319,
(22) 27.02.2008
Japan (JP)
(31) 102007010126
23.10.2013
(32) 28.02.2007
B23K 9/173
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2078580
(54) Werkwijze voor het vervaardigen van
EP09150262.5
een onderdeel.
09.01.2009
(73) CeramTec GmbH te 73207
(73) Erowa AG te 5734 REINACH,
Zwitserland (CH)
(22) 25.03.2008
(47) 09.10.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BAKER, Ian, James te ANSLOW,
BURTON UPON TRENT DE13 9QT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HEATHERGLEN, Stephen, Ian te
EARLSDON, COVENTRY CV5 6FR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Zwitserland
ENNERY, Frankrijk (FR)
Saez, Michel te 60260 LAMORLAYE,
Frankrijk (FR)
SHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(32) 04.05.2004
18 december 2013
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Boudet, Gilles te 78570 ANDRESY,
Frankrijk (FR)
Herduin, Christophe te 95300
PLOCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) KLUGE, Claus Peter te 95195
RÖSLAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DOHN, Alexander te 96117
DROSENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEMERLE, Michael te 95615
MARKTREDWITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
Nummer 51/13
180
(51) G02C 13/00
G01B 21/20
B24B 9/14
B24B 41/06
(73) Viega GmbH & Co. KG te 57439
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2117772
(72) HOFMANN, Frank te 57439
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SINOPLU, Sudi te 57439
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HÜTTE, Andreas te 57439
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08713399.7
(22) 06.02.2008
(31) 899652 P
(32) 06.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HOLDING MECHANISM FOR A
SPECTACLE FRAME FOR USE
WITH AN OPHTALMIC TRACER,
AND METHOD.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(47) 28.08.2013
(51) B26B 19/04
(73) National Optronics, Inc. te
(11) EP2303524
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
(21) EP09757181.4
22902, Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.05.2009
(US)
(31) 102008027224
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) ANDREWS, Daniel, E. te
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
22901, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GERDING, David, W. te
BARBOURSVILLE, VIRGINIA 22923,
Verenigde Staten van Amerika (US)
SCHAEFFER, Kurt, W. te
WAYNESBORO, VIRGINIA 22980,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 25.09.2013
(51) B24D 3/34
B24D 3/32
B24D 3/20
(11) EP2391482
(21) EP10701675.0
(22) 28.01.2010
(31) 102009006699
(32) 29.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GRINDING WHEEL COMPRISING
VEGETABLE SEEDS AS FILLING
MATERIAL AND MANUFACTURING
METHOD.
(73) Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH &
Co. KG te 56659 BURGBROHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) KEULER, Josef te 53474 BAD
NEUENAHR-AHRWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STANG, Christian te 53127 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.09.2013
(51) B25B 27/10
(11) EP2265415
(21) EP09713367.2
(22) 30.01.2009
(31) 102008010083
(32) 19.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR THE PERMANENT
CONNECTION OF WORKPIECES.
(32)
(33)
(54)
(73)
18 december 2013
(22) 24.05.2011
(54) Method and apparatus for the
fabrication of an endless band from a
fiber material block, in particular wood
block, the endless band.
(73) Padana AG te 6340 BAAR,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Möller, Achim, Dr. te 01157
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Korn, Christian te 01157 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Knauff, Andreas te 01097 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.09.2013
(51) F04C 2/344
B29C 47/58
06.06.2008
B29C 47/36
B29C 45/58
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B29C 45/53
LOWER CUTTER FOR THE
B29C 45/46
SHAVING HEAD OF A DRY SHAVER.
B29B 7/44
Braun GmbH te 61476 KRONBERG,
B29B 7/16
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B29B 7/00
(DE)
(11) EP2113355
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) EICHHORN, Reinhold te 65510
IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HARTMANN, Andreas te 65824
SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JUNK, Peter te 61389 SCHMITTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRAUSS, Joachim te 64319
PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ODEMER, Michael te 61194
NIDDATAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PETER, Andreas te 61476
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
POHL, THORSTEN te 63165
MÜHLHEIM A.M.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SABISCH, Markus te 65529
WALDEMS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHWARZ, Tobias te 61389
SCHMITTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VERSTEGE, Thomas te 60486
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WOLF, Jürgen te 65830 KRIFTEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZEGULA, Christoph te 63322
RÖDERMARK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.09.2013
(51) B27L 5/00
B27D 1/10
(11) EP2527107
(21) EP11004266.0
(21) EP08715075.1
(22) 31.03.2008
(31) 200810026054
(32) 25.01.2008
(33) China
(54) A METHOD AND A DEVICE FOR
PLASTICIZING AND
TRANSPORTING POLYMER
MATERIAL BASED ON ELONGATION
RHEOLOGY.
(73) South China University of Technology
te GUANGDONG 510640, China (CN)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) QU, Jinping te GUANGDONG
510640, China (CN)
(47) 21.08.2013
(51) B29B 7/74
B05B 7/04
B01F 5/06
B01F 5/02
(11) EP2454064
(21) EP10733111.8
(22) 12.07.2010
(31) 502527
(32) 14.07.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INTERNAL MIXING SPRAY GUN.
(73) Illinois Tool Works Inc. te GLENVIEW,
IL 60026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) WALTER, Bradley, P. te GLENVIEW
ILLINOIS 60026, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 04.09.2013
(51) B29C 67/20
B29C 44/34
B29B 9/06
Nummer 51/13
(11) EP1857242
181
18 december 2013
(51) B29B 17/02
B29B 15/12
(31) 0400926
(21) EP06733211.4
(22) 15.02.2006
(11) EP2282879
(33) Zweden
(31) 2005105495
(21) EP09741759.6
(54) METHOD OF CUTTING A LAMINATE.
(32) 21.02.2005
(22) 04.05.2009
(33) Russische Federatie
(31) 102008002846
(73) Otto Bock Scandinavia AB te 601 14
NORRKÖPING, Zweden (SE)
(54) METHOD FOR PRODUCING
EXPANDING STYRENE POLYMER
GRANULES.
(32) 08.05.2008
(74) ir. Kempes te Hilversum
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KARLSSON, Thomas te S-192 76
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
(73) Sulzer Chemtech AG te 8404
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) GINZBURG, Leonid Isaakovich te DDUESSELDORF, 40477,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TARKOVA, Eugenia Michailova te ST.
PETERSBURG, 195427,
Russische Federatie (RU)
ROGOV, Maxim Nikolaevich te
SALAVAT, 453250,
Russische Federatie (RU)
RAHIMOV, Halyl Halafovichul.
Mostova, 26 te SALAVAT, 453250,
Russische Federatie (RU)
ISHMIJAROV, Marat Hafisovich te
SALAVAT, 453250,
Russische Federatie (RU)
MJACHIN, Sergei Ivanovich te
SALAVAT, 453250,
Russische Federatie (RU)
PROKOPENKO, Alexej Vladimirovich
te SALAVAT, 453250,
Russische Federatie (RU)
KRASHENINNIKOV, Alexandr
Alexeevich te ST. PETERSBURG,
191040, Russische Federatie (RU)
MJASITSHEVA, Irina Vladimirovna te
ST. PETERSBURG, 197002,
Russische Federatie (RU)
(54) Werkwijze voor het behandelen van
afval en inrichting daarvoor.
(32) 07.04.2004
(47) 28.08.2013
(73) CFK Valley Stade Recycling GmbH
&Co. KG te 21737 WISCHHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 67/00
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 27.05.2004
(72) Meyer, Leif, Ole te 21635 JORK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 453113
(47) 04.09.2013
(54) Method and apparatus for producing
an object by solid freeform fabrication.
(51) B29C 63/00
B27D 5/00
(11) EP1486318
(21) EP04253153.3
(32) 02.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08162592.3
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te Houston, Texas,
,Verenigde Staten van Amerika (US)
(22) 19.08.2008
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(31) 0701882
(73) Internia Fastighets Aktiebolag te 260
61 HYLLINGE, Zweden (SE)
(72) Collins, David C. te PHILOMATH OR
97370, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Hunter, Shawn D. te CORVALLIS, OR
97330, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nielsen, Jeffrey Allen te CORVALLIS,
OR 97330, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 26.11.2008
(11) EP2027990
(32) 21.08.2007
(33) Zweden
(54) Method for surface treatment of a tile
of compressed fibre material.
(72) Wilkens, Jan te SE-263 39
HÖGANÄS, Zweden (SE)
(47) 18.09.2013
(51) G06F 17/50
B29D 11/00
B29C 45/76
B29C 45/27
B29C 39/24
(21) EP05821573.2
(51) B29C 63/04
B27N 7/00
B26F 3/00
B23K 26/40
B23K 26/08
(22) 08.12.2005
(11) EP2247432
(31) 102004063379
102005004533
(21) EP09718364.4
(32) 23.12.2004
31.01.2005
(31) 102008012198
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method and system employing flow
simulation for improving material
delivery in lens manufacturing.
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MANUFACTURING COATED
PROFILE MEMBERS.
(73) Gentex Optics, Inc. te SIMPSON, PA
18407, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 28.08.2013
(51) B29B 13/06
(11) EP1827785
(54) Werkwijze voor het drogen van
kunststof granulaat.
(22) 20.02.2009
(32) 03.03.2008
(73) ProTec Polymer Processing GmbH te (73) Düspohl Maschinenbau GmbH te
64625 BENSHEIM,
33758 SCHLOSS HOLTEBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STUKENBROCK,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(DE)
(72) ZLOTOS, Michael te 66647 BIBLIS,
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) WAGNER, Uwe te 33335
(DE)
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
HILLER, Hans Georg te 64686
DUITSLAND (DE)
LAUTERTAL, BONDSREPUBLIEK
(47)
09.10.2013
DUITSLAND (DE)
BECKER, Achim te 64293
(51) B29C 65/74
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1732745
DUITSLAND (DE)
(21) EP05728088.5
(47) 25.09.2013
(22) 04.04.2005
(11) EP2487025
(21) EP12152707.1
(22) 26.01.2012
(31) 201113025246
(32) 11.02.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Tisne, Severine te SHREWSBURY,
MA MASSACHUSETTS MA 01545,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Kitchloo, Paresh te NORTH
ATTLEBORO, MA
MASSACHUSETTS MA 02760-4754,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(51) B65D 75/32
B32B 3/10
B32B 27/28
(11) EP2483069
(21) EP10757758.7
Nummer 51/13
182
(22) 20.09.2010
B32B 27/36
B32B 27/00
(31) 102009043310
(32) 29.09.2009
(11) EP2520427
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP12165096.4
(54) TEAR-PROOF PACKAGING
COMPOSITE FILM AND
PACKAGING.
(22) 23.04.2012
(31) MI20110763
(32) 05.05.2011
(73) Constantia Hueck Folien GmbH & Co. (33) Italië
KG te 92712 PIRK,
(54) Covering system, in particular for
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
verandas.
(DE)
(73)
Koscon Industrial SA te 6855 STABIO,
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Zwitserland (CH)
(72) FRISCHMANN, Stefan te 92648
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
VOHENSTRAUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KICK, Markus te 92648
VOHENSTRAUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KACZMAREK, Dirk te 92637
WEIDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 18.09.2013
(51) E04C 2/38
B32B 3/08
B32B 25/04
B32B 15/08
(11) EP1365911
(21) EP02744907.3
(22) 15.01.2002
(31) 0104846
(32) 27.02.2001
(72) Conterno, Cosimo te 6850
MENDRISIO, Zwitserland (CH)
(47) 28.08.2013
(51) B41C 1/10
(11) EP2197678
(21) EP08832772.1
(22) 23.09.2008
(31) 07118085
978493 P
(32) 09.10.2007
09.10.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(73)
(72)
(54) IMPROVED STRUCTURAL
SANDWICH PLATE MEMBERS.
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) KENNEDY, Stephen, J. te OTTAWA,
ONTARIO K17 0N2, Canada (CA)
(47)
(51)
(47) 11.09.2013
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Asauchi, Noboru te SUWA-SHI
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
(47) 21.08.2013
(51) B41J 2/175
(11) EP2319694
(21) EP11150832.1
(22) 22.12.2004
(31) 2003435942
2004319751
(32) 26.12.2003
02.11.2004
(33) Japan
Japan
(54) Liquid container, liquid supplying
system, manufacturing method
therefor, circuit board therefor and
liquid containing cartridge.
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Hayasaki, Kimiyuki te TOKYO 1468501, Japan (JP)
Matsumoto, Haruyuki te TOKYO 146AGFA Graphics NV te 2640
8501, Japan (JP)
MORTSEL, België (BE)
Watanabe, Kenjiro te TOKYO 146VAN AERT, Hubertus te 2640
8501, Japan (JP)
MORTSEL, België (BE)
Hatasa, Nobuyuki te TOKYO 146MEISTERS, Augustin te 2640
8501, Japan (JP)
MORSTEL, België (BE)
Takenouchi, Masanori te TOKYO 146LINGIER, Stefaan te 2640 MORTSEL,
8501, Japan (JP)
België (BE)
(47) 28.08.2013
06.11.2013
(51) B41J 2/175
B41N 10/04
(11) EP2397332
B41M 3/14
B41M 1/10
(21) EP10166383.9
B41F 13/187
(22) 17.06.2010
(51) F16L 11/04
B32B 25/10
(11) EP2384890
(11) EP2121310
(22) 07.05.2010
(21) EP08716403.4
(54)
(54) Ink cartridge and recording apparatus.
(21) EP10162247.0
(22) 10.03.2008
(31) 07005093
Japan
(54) Printing material container, and board
mounted on printing material
container.
(54) LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE
PRECURSOR.
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) Intelligent Engineering (Bahamas)
Limited te NASSAU, Bahamas (BS)
18 december 2013
(73)
(32) 13.03.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(74)
(54) PLASTIC TUBE FOR USE IN
AUTOMOTIVE AIR BRAKE
SYSTEMS.
(72)
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha te
NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
Impression cylinder for intaglio printing
and intaglio printing process.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
KBA-NotaSys SA te 1000 LAUSANNE (72) Kanbe, Tomohiro te NAGOYA-SHI
22, Zwitserland (CH)
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Nakamura, Hirotake te NAGOYA-SHI
drs. Quintelier te DIEGEM
AICHI 4697-8562, Japan (JP)
Gygi, Matthias te 3185 SCHMITTEN,
(47) 23.10.2013
Zwitserland (CH)
Booth, Bradley te 1018 LAUSANNE, (51) B41J 3/407
Zwitserland (CH)
B41J 15/04
28.08.2013
(11) EP2414169
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(47)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(51) B41J 2/175
(21) EP10711478.7
(72) BLOM, Dirk, Gijsbert te NL-6131 KC
SITTARD
(11) EP2295251
(22) 26.03.2010
(21) EP10184551.9
(47) 11.09.2013
(22) 22.12.2006
(51) E04D 3/28
E04C 2/54
B32B 7/04
B32B 3/30
B32B 3/12
(31) 2005372028
2006220751
(31) 2009088241
2009088238
2009088227
2009154695
2009270325
2009270221
2009270163
2009270067
(32) 26.12.2005
11.08.2006
(33) Japan
Nummer 51/13
2009270056
2009269693
(32) 31.03.2009
31.03.2009
31.03.2009
30.06.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) TAPE CASSETTE.
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha te
NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) YAMAGUCHI, Koshiro te NAGOYASHI AICHI 467-8561, Japan (JP)
SAGO, Akira te NAGOYA-SHI AICHI
467-8561, Japan (JP)
HORIUCHI, Takashi te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8561, Japan (JP)
KATO, Tsutomu te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8561, Japan (JP)
IMAMAKI, Teruo te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8561, Japan (JP)
SHIBATA, Yasuhiro te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8561, Japan (JP)
MURATA, Susumu te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8561, Japan (JP)
NODA, Kengo te NAGOYA-SHI AICHI
467-8561, Japan (JP)
(47) 04.09.2013
(51) C03C 19/00
C03B 18/00
B44D 5/10
B44B 5/00
B41M 5/26
B41K 3/00
183
B41M 1/04
(11) EP2358539
(51) D21H 19/82
B41M 5/50
(21) EP09761075.2
(11) EP2402167
(22) 11.11.2009
(21) EP10168352.2
(31) 273115
(22) 02.07.2010
(32) 18.11.2008
(54) Paper for inkjet recording.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Omya International AG te 4665
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
(54) FLEXOGRAPHIC APPLICATION OF
ADHESIVE DISPERSIONS.
(73) Wacker Chemical Corporation te
ADRIAN, MI 49221-9397, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(51) B44D 3/00
B41M 3/14
B41M 3/06
(54) Method for printing optical structures.
(21) EP08290295.8
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 28.03.2008
(32) 26.04.2007
(72) Blessing, Kurt te 58507
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Frankrijk
(47) 18.09.2013
(31) 0703027
(54) Printing method using two fluorescent (51) B42D 3/12
B42D 1/08
inks.
(11)
EP2393667
(73) BANQUE DE FRANCE te 75001
PARIS, Frankrijk (FR)
(21) EP10704749.0
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 06.02.2010
(72) Perron, Maurice te 78220 VIROFLAY, (31) 102009049593
Frankrijk (FR)
(32) 16.10.2009
(47) 28.08.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2342085
(33) Frankrijk
(21) EP09737110.8
(54) METHOD FOR MARKING A GLASSTYPE SUBSTRATE SURFACE,
SUBSTRATE AND MARKING
DEVICE THEREFOR.
(22) 06.10.2009
(73) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(54) PHOTO ALBUM.
(73) Fischer, Thomas te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Frech, Michael te 73240
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 0818265
(72) Fischer, Thomas te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Frech, Michael te 73240
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 06.10.2008
(47) 18.09.2013
(33) GROOT BRITTANNIË
(51) B42D 15/00
(54) SECURITY FIBRES.
(11) EP1886834
(74) ir. Geurts te Den Haag
(73) D.W. Spinks (Embossing) Limited te
LONDON WC1V 6AY, GROOT
(72) GASCON, Hélène te F-75013 PARIS,
BRITTANNIË (GB)
Frankrijk (FR)
SCHIAVONI, Michèle te F-75014
PARIS, Frankrijk (FR)
(22) 07.06.2010
(73) LUXeXcel Holding BV. te 4471 NC
WOLPHAARTSDIJK
(32) 22.11.2005
(22) 21.11.2006
(72) Gane, Patrick A.C. te 4852,
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
Kukkamo, Vesa te 8049, ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
Ridgway, Catherine Jean te 4812,
MÜHLETHAL, Zwitserland (CH)
(11) EP1985458
(31) 0553547
(21) EP06842014.0
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) GRUBER, Bruce te EMMAUS PA
18049, Verenigde Staten van Amerika (47) 04.09.2013
(US)
(51) G02B 3/00
FLEXER, Monaca te EMMAUS PA
B41M 7/00
18049, Verenigde Staten van Amerika
B41M 3/00
(US)
B29D 11/00
MONAHAN, Mark te ALLENTOWN PA
B29C 35/08
18104, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2392473
(47) 21.08.2013
(21) EP10005841.1
(51) D21H 21/48
D21H 21/44
D21H 21/42
D21H 21/40
D21H 21/14
D21H 13/10
D21H 13/00
B42D 15/10
B42D 15/00
B41M 3/14
(11) EP1968801
18 december 2013
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 09.10.2013
(72) SPINKS, Gary, Donald te LONDON
N17 9NF, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B41M 3/00
(47) 28.08.2013
(21) EP06118825.6
(22) 11.08.2006
(54) Three images in one.
(73) National Bank of Belgium te 1000
BRUSSELS, België (BE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
Nummer 51/13
(72) Golaire, Monique te 1630,
LINKEBEEK, België (BE)
Degryse, Maryke te 8310,
ASSEBROEK, België (BE)
Paquot, Nathalie te 5080, EMINES,
België (BE)
Van Braeckel, Paul te 9800, MEIGEM,
België (BE)
Haeyaert, Beni te 8310,
ASSEBROEK, België (BE)
(47) 16.10.2013
184
(31) 2004125
18 december 2013
(32) 21.01.2010
(72) VILLER, Jean-Marc te F-63200 RIOM,
Frankrijk (FR)
(33) Nederland
(47) 28.08.2013
(51) B60C 15/024
(54) A BICYCLE WHEEL RIM HAVING
SIDEWARDLY OPENING TWO-PART (11) EP2403725
SLIT SHAPED SPOKE MOUNTING
(21) EP10707498.1
APERTURES.
(22) 01.03.2010
(73) 3T Design Limited te HONG KONG,
(31) 0951366
China (CN)
(32) 04.03.2009
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) MCAINSH, Richard te I-24030 VILLA
D'ADDA BG, Italië (IT)
(33) Frankrijk
(11) EP1245407
(21) EP02100306.6
(47) 07.08.2013
(22) 27.03.2002
(51) B60C 9/08
B60C 9/04
B60C 9/00
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(51) B42D 15/10
(31) 20010666
(32) 30.03.2001
(33) Finland
(54) Gegevensvel.
(11) EP2358548
(21) EP09752179.3
(22) 13.11.2009
(73) Gemalto Oy te 01620 Vantaa, Finland
(31) 0857791
(FI)
(32) 17.11.2008
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) TYRE FOR A HEAVY VEHICLE.
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) POTIER, Daniel te F-63118
CEBAZAT, Frankrijk (FR)
(72) SYRJÄNEN, Taru te 01600, VANTAA, (33) Frankrijk
(54) TYRE COMPRISING LOWFinland (FI)
PERMEABILITY CARCASS
KORHONEN, Maila te 01600,
REINFORCING CABLES, AND
VANTAA, Finland (FI)
REDUCED THICKNESSES OF
(47) 26.04.2006
RUBBER COMPOUNDS.
(51) E04F 15/00
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
E04F 13/00
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
B44C 5/04
63000 CLERMONT-FERRAND,
(11) EP2301762
Frankrijk (FR)
MICHELIN Recherche et Technique
(21) EP10156186.8
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
(22) 11.03.2010
Zwitserland (CH)
(54) Werkwijze en inrichting voor het
(74)
ir. Kempes te Hilversum
aanbrengen van een structuur op een
(72)
DOMINGO, Alain te F-63190
plaat van houtmateriaal.
ORLEAT, Frankrijk (FR)
(73) Flooring Technologies Ltd. te PIETA
CHAULET, Christelle te F-63100
PTA 9044, Malta (MT)
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(FR)
NOEL, Sébastien te F-63210
(72) te , Onbekend (ZZ)
CEYSSAT, Frankrijk (FR)
(47) 25.09.2013
(47) 28.08.2013
(51) B44C 5/04
(51) B60K 35/00
(47) 28.08.2013
(51) B60J 7/00
(11) EP1986876
(21) EP07721948.3
(22) 22.02.2007
(31) 0601520
(32) 22.02.2006
(33) Frankrijk
(54) SHADING DEVICE FOR A LIGHTPERMEABLE WINDOW, IN
PARTICULAR FOR MOTOR
VEHICLES.
(73) Webasto SE te 82131 STOCKDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) SERNEELS, Marc te 85140 LES
ESSARTS, Frankrijk (FR)
(47) 04.09.2013
(21) EP10796373.8
(51) B60C 9/22
B60C 9/20
B60C 9/18
(22) 16.12.2010
(11) EP2509801
(22) 07.08.2008
(31) 102009060103
(21) EP10807328.9
(31) 2007235958
(32) 21.12.2009
(22) 09.12.2010
(32) 11.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0958835
(33) Japan
(11) EP2516176
(11) EP2181879
(21) EP08792288.6
(54) INSTRUMENT PANEL IMAGE
(54) METHOD FOR PRODUCING A
(32) 10.12.2009
FORMING DEVICE, INSTRUMENT
GROUP OF PANELS FOR IMITATING
(33) Frankrijk
PANEL IMAGE FORMING METHOD,
A SLAT.
(54)
TYRE
FOR
HEAVY
VEHICLES,
VEHICLE, INSTRUMENT PANEL
(73) Fritz Egger GmbH & Co. OG te 3105
COMPRISING A LAYER OF
IMAGE DISPLAY DEVICE,
UNTERRADLBERG, Oostenrijk (AT)
CIRCUMFERENTIAL REINFORCING
INSTRUMENT PANEL IMAGE
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
ELEMENTS CONSISTING OF A
DISPLAY METHOD, INSTRUMENT
CENTRAL PART AND TWO AXIALLY
(72) GERBL, Michael te A-6383
PANEL IMAGE FORMING
EXTERNAL PARTS.
ERPFENDORF IN TIROL, Oostenrijk
PROGRAM, AND A COMPUTER
(AT)
READABLE RECORDING MEDIUM
(73) Compagnie Générale des
ON WHICH INSTRUMENT PANEL
Etablissements Michelin te 63000
(47) 02.10.2013
IMAGE FORMING PROGRAM IS
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(51) B60B 5/02
RECORDED.
(FR)
B60B 21/06
MICHELIN Recherche et Technique
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKA(11) EP2525986
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
SHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
Zwitserland (CH)
(21) EP10795296.2
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(74) ir. Kempes te Hilversum
(22) 10.12.2010
Nummer 51/13
185
(72) FUJIMOTO, Fumiaki te OSAKA-SHI (73) Styron Europe GmbH te 8810
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
HORGEN, Zwitserland (CH)
MASUI, Teruhisa te OSAKA-SHI
(74) ir. Geurts te Den Haag
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(72) KAUFFMAN, Keith, L. te ANN ARBOR
YODA, Kazuhiko te OSAKA-SHI
MI 48103, Verenigde Staten van
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
Amerika (US)
NISHIDA, Osamu te OSAKA-SHI
MCLEOD, David, G. te ROCHESTER
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
MI 48306, Verenigde Staten van
HAMACHI, Jun te OSAKA-SHI
Amerika (US)
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
KOTNIS, Ashish, V. te ROCHESTER
FUJISAWA, Masayuki te OSAKA-SHI
HILLS MI 48307, Verenigde Staten
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
van Amerika (US)
(47) 23.10.2013
NAUGHTON, Padraig te NL-4536HJ
TERNEUZEN
(51) B60M 7/00
AHMED, Mustafa te ROCHESTER
B60L 8/00
HILLS MI 48307, Verenigde Staten
B60L 5/42
van Amerika (US)
B60L 11/18
18 december 2013
BUELT, Kenneth te WAUSAU, WI
54403, Verenigde Staten van Amerika
(US)
PRICE, Thomas, E. te HARTLAND,
WI 53029, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SEVERNS, Alan te MUKWONAGO,
WI 53149, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WIERSCHKE, Jeffrey, A. te
SHEBOYGAN FALLS, WI 53085,
Verenigde Staten van Amerika (US)
RACZ, Joe, A. te WAUKESHA, WI
53188, Verenigde Staten van Amerika
(US)
BAUER, David, R. te DELAFIELD, WI
53018, Verenigde Staten van Amerika
(US)
GASAL, Justin, D. te RANDOM LAKE,
WI 53075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2069162
(47) 28.08.2013
(21) EP07805754.4
(31) TO20060610
(51) E05D 7/10
E05D 5/12
E05D 11/10
B60R 1/06
(47) 04.09.2013
(32) 17.08.2006
(11) EP2408646
(33) Italië
(11) EP2046611
(21) EP10713594.9
(21) EP07785631.8
(22) 01.08.2007
(54) QUICK-RECHARGING ENERGY
(22) 17.03.2010
FEEDING SYSTEM FOR MEANS OF
(31) 102009013645
TRANSPORT WITH ELECTRIC
TRACTION.
(32) 17.03.2009
(73) Sequoia Automation S.R.L. te 10023
CHIERI-TURIN, Italië (IT)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60S 9/08
(22) 12.07.2007
(31) 102006035917
(32) 31.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ROTATING MIRROR HOLDER FOR (54) Hefinrichting.
ir. Klavers te Almere
VEHICLE MIRROR, IN PARTICULAR
(73) Haacon Hebetechnik GmbH te 97896
FOR UTILITY VEHICLES, AND A
IPPOLITO, Massimo te 14020
FREUDENBERG/MAIN,
MIRROR
ARRANGEMENT
HAVING
BERZANO DI SAN PIETRO, Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SAID MIRROR HOLDER.
23.10.2013
(DE)
(73) MEKRA Lang GmbH & Co. KG te
(72)
BIRKHOLZ, Holger te 97906
H02J 7/04
90765 FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
FAULBACH, BONDSREPUBLIEK
B60L 11/18
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
EP2406098
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
LAZARUS, Konrad te 97896
EP10708527.6
(72) FELBINGER, Willi te 91478 MARKT
FREUDENBERG,
NORDHEIM, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
11.03.2010
DUITSLAND
(DE)
(DE)
0951529
LUCHT, Mirjam te 91593
MILTENBERGER, Robert te 63897
11.03.2009
BURGBERNHEIM,
MILTENBERG, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
Frankrijk
(DE)
NATTERER, Ralf te 63853
FAST CHARGING DEVICE FOR AN
MÖMLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 21.08.2013
ELECTRIC VEHICLE.
DUITSLAND (DE)
Renault S.A.S. te 92100 BOULOGNE- (51) B60S 9/02
(47) 05.05.2010
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(11) EP2185390
(51) B61F 9/00
ir. Kempes te Hilversum
(21) EP08794559.8
(11) EP2477867
LOUDOT, Serge te F-91190
(22) 17.07.2008
VILLIERS-LE-BÂCLE, Frankrijk (FR)
(21) EP10754733.3
(31) 890332
BRIANE, Benoît te F-78280
(22) 15.09.2010
GUYANCOURT, Frankrijk (FR)
(32) 06.08.2007
(31) 0916172
PLOIX, Olivier te F-78760 JOUARS- (33) Verenigde Staten van Amerika
PONTCHARTRAIN, Frankrijk (FR)
(32) 15.09.2009
(54) EXTENDABLE FRAME WORK
VILLENEUVE, Arnaud te F-78540
(33) GROOT BRITTANNIË
VEHICLE.
VERNOUILLET, Frankrijk (FR)
(73) Extendquip, LLC te SCHOFIELD, WI (54) SUSPENSION FAILURE DETECTION
28.08.2013
IN A RAIL VEHICLE.
54476, Verenigde Staten van Amerika
B60N 2/68
(US)
(73) Bombardier Transportation GmbH te
10785 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
EP2296938
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
DUITSLAND (DE)
EP09767221.6
(72) OSSWALD, Chris te ROTHSCHILD,
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
WI 54474, Verenigde Staten van
15.05.2009
Amerika
(US)
(72)
SCHNEIDER, Richard te 8224
56485
OSSWALD, Walter, A. te MOSINEE,
LÖHNINGEN, Zwitserland (CH)
28.05.2008
WI 54455, Verenigde Staten van
BAERT, Mike te 8200 BRÜGGE,
Amerika (US)
België (BE)
Verenigde Staten van Amerika
DACK, Marcus, F. te SCHOFIELD, WI (47) 21.08.2013
IMPROVED VEHICULAR SEAT
54476, Verenigde Staten van Amerika
BACK ASSEMBLY.
(51) B62B 9/08
(US)
Nummer 51/13
B62B 5/04
186
(11) EP2210794
(21) EP06014481.3
(73) Whites Manufacturing Ltd. te BRITISH
COLUMBIA V8M 1Z9, Canada (CA)
(21) EP09154533.5
(22) 12.07.2006
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(22) 06.03.2009
(31) 102005034330
(31) 146661 P
(32) 22.07.2005
(72) MYERSCOUGH, Richard, Kerr te
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8S
4T8, Canada (CA)
(32) 23.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 04.09.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Articulated joint.
(54) Buggy provided with a braking
mechanism.
(73) Nuna International B.V. te 1105 BJ
AMSTERDAM
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) van Petegem, Fiona te 1105 BJ
AMSTERDAM
Biermann, Eric te 1105 BJ
AMSTERDAM
van Oosterum, Sander te 1105 BJ
AMSTERDAM
Baas, Erik te 1105 BJ AMSTERDAM
Peters, Aukje te 1105 BJ
AMSTERDAM
(11) EP1746020
18 december 2013
(51)
(73) SRAM Deutschland GmbH te 97404
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
(11)
DUITSLAND (DE)
(21)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(22)
(72) Böhm, Robert, Dipl.-Ing. te 97453
(31)
MAINBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32)
Hamisch, Thorsten te 97080
(33)
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
(54)
DUITSLAND (DE)
Benz, Andreas te 97453 MAINBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
(DE)
(47) 04.09.2013
B63C 11/30
B63C 11/22
EP2148809
EP08767143.4
08.05.2008
0701214
18.05.2007
Zweden
SAFETY DEVICE AND METHOD
FOR SCUBA-DIVING.
Consensum As te 3503 HÖNEFOSS,
Noorwegen (NO)
(47) 18.09.2013
(51) B63B 1/38
(51) B62D 33/06
B60P 3/38
B60P 3/32
(11) EP2367717
(72) STÖÖD, Jan te S-661 41 HAMMARÖ,
Zweden (SE)
TELBY, Ola te S-652 28 KARLSTAD,
Zweden (SE)
(21) EP09768439.3
(47) 04.09.2013
(22) 02.12.2009
(32) 02.12.2008
(51) G01N 33/22
F02K 9/96
B64G 7/00
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2451712
(54) POSITIVE PRESSURE MICRO
BUBBLE GENERATOR.
(21) EP10729866.3
(73) DK Group (ACS) B.V. te 1185 VB
AMSTELVEEN
(31) 0954810
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Frankrijk
(11) EP2022708
(21) EP08012433.2
(22) 10.07.2008
(31) 102007037456
(32) 08.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Slaapligplaats-raamwerk voor
slaapligplaatsen van
bestuurderscabines van
bedrijfsvoertuigen.
(73) MAN Truck & Bus AG te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 08170457
(72) Winkler, Jørn, Paul te CURAÇAO,
Nederlandse Antillen (AN)
(47) 25.09.2013
(22) 05.07.2010
(32) 10.07.2009
(54) Systeem en werkwijze voor het testen
van poederinrichtingen.
(51) B63C 7/00
(73) ASTRIUM SAS te 75016 PARIS,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(11) EP1827962
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Mederle, Günther, Dipl.-Ing. te 85051
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hauer, Thomas te 85244
RÖHRMOOS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP05815192.9
(22) 07.11.2005
(72) DERODE, Thibault te F-33000
BORDEAUX, Frankrijk (FR)
(31) 0412502
(47) 04.09.2013
(32) 25.11.2004
(51) B67B 3/20
B65B 7/28
(47) 11.09.2013
(11) EP2495176
(54) PLANT FOR RECOVERING A
POLLUTING FLUID CONTAINED IN (21) EP11156883.8
THE TANKS OF A SUNKEN VESSEL. (22) 03.03.2011
(73) JLMD Ecologic Group te 75002
(54) Inrichting voor het afsluiten van
PARIS, Frankrijk (FR)
houders.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) UHLMANN PAC-SYSTEME GmbH &
Co. KG te 88471 LAUPHEIM,
(72) DABI, Jean-Luc te B-7180 SENEFFE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
België (BE)
(DE)
(47) 11.09.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) B63C 11/04
(72) Kronawitter, Michael te 89179,
A41D 13/02
BEIMERSTETTEN,
A41D 13/012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1984239
(DE)
(21) EP07710622.7
Noe, Joachim te 89584, EHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.02.2007
(DE)
(31) 772864 P
(47) 21.08.2013
(32) 14.02.2006
(51) B65B 9/20
(33) Verenigde Staten van Amerika
B65B 9/12
(54) SPLIT SKIN DRY-SUIT.
(51) B62D 55/215
(11) EP2429882
(21) EP10721672.3
(22) 06.05.2010
(31) 102009020906
(32) 12.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CONNECTING DEVICE.
(73) Diehl Defence Land Systems GmbH
te 66629 FREISEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) MÜLLER, Winfried te 42857
REMSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(51) B62M 9/12
(33) Frankrijk
Nummer 51/13
187
18 december 2013
(11) EP2499048
(51) B65B 61/22
(21) EP10779252.5
(11) EP2570352
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 10.11.2010
(21) EP11181042.0
(31) 102009053405
(22) 13.09.2011
(32) 14.11.2009
(54) Werkwijze voor het aanbrengen van
katoenen propjes in containers.
(72) Takahara, Pedro Shigueru te 04548005- VILLA OLÍMPIA SÃO PAULO SP, Brazilië (BR)
Santos, Jairo Carlos Dos te 04548005- VILLA OLÍMPIA SÃO PAULO SP, Brazilië (BR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD AND DEVICE FOR
PRODUCING TRIANGULAR
PACKING BAGS.
(73) Harro Höfliger
Verpackungsmaschinen GmbH te
71573 ALLMERSBACH IM TAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(73) UHLMANN PAC-SYSTEME GmbH &
Co. KG te 88471 LAUPHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Gertitschke, Detlev te 88471
LAUPHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kronawitter, Michael te 89179
BEIMERSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HAMM, Klaus te 71384 WEINSTADT,
(47) 21.08.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 71/36
B65D 5/46
(47) 28.08.2013
(11)
EP2017182
(51) B65B 9/22
B65B 9/20
B65B 61/24
B65B 51/30
B65B 41/16
(21) EP08160543.8
(BR)
(47) 28.08.2013
(51) B65D 33/25
B65B 69/00
B65B 39/00
B65B 1/28
(11) EP2455297
(21) EP11186335.3
(22) 24.10.2011
(31) 202010015525 U
(32) 18.11.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Slider for connecting and separating
two closures both with two profile rails
and slider.
(31) 0705139
(73) FLECOTEC AG te 79379 MÜLLHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2495177
(32) 16.07.2007
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(21) EP12157898.3
(33) Frankrijk
(22) 02.03.2012
(54)
(31) 2011044878
(73)
(32) 02.03.2011
(33) Japan
(54) Bag-making packaging machine.
(22) 16.07.2008
(74)
(72)
(73) Ishida Co., Ltd. te KYOTO 606-8392,
Japan (JP)
(72) Untch, Günter te 79379 MÜLLHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Packaging with retractable handle.
(DE)
DS Smith Packaging France te 68320
Lais, Peter te 79379 MÜLLHEIM,
KUNHEIM, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
drs. Quintelier te DIEGEM
Koch, Martin te 79395 NEUENBURG,
Guardiola, Pierre-Henri te 68280
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SUNDHOFFEN, Frankrijk (FR)
(DE)
Klinuski, Olivier te 67390
(47)
21.08.2013
MARCKOSHEIM, Frankrijk (FR)
(51) B65D 41/04
04.09.2013
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47)
(72) Shimoda, Takafumi te RITTO-SHI,
SHIGA 520-3026, Japan (JP)
Ichikawa, Makoto te RITTO-SHI,
SHIGA 520-3026, Japan (JP)
Kondo, Masashi te RITTO-SHI,
SHIGA 520-3026, Japan (JP)
(51) B65D 5/50
B65D 5/02
(11) EP2391555
(11) EP1618042
(22) 28.01.2010
(21) EP04742593.9
(31) 0901572
(22) 28.04.2004
(32) 30.01.2009
(47) 11.09.2013
(31) 0305347
(33) GROOT BRITTANNIË
(51) B65G 35/08
B65B 9/04
B65B 65/02
B65B 43/54
B65B 43/52
(32) 30.04.2003
(54) CONTAINER CLOSURE ASSEMBLY
WITH PRESSURE SEAL.
(11) EP2527260
(21) EP12002812.1
(22) 21.04.2012
(31) 102011103152
(32) 25.05.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Apparatus for filling containers.
(73) Hamba Filltec GmbH & Co. KG te
66130 SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Junk, Martin te 66636 THOLEY,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(33) Frankrijk
(21) EP10703089.2
(73) Beeson And Sons Limited te STOKE
POGES, BUCKINGHAMSHIRE SL2
BONGRAIN S.A. te 78220 VIROFLAY,
4PG, GROOT BRITTANNIË (GB)
Frankrijk (FR)
(74) ir. Geurts te Den Haag
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) KING, Roger, Milner te LATIMER
BONNIN, Yves te F-78580 MAULE,
BUCKINGHAMSHIRE HP5 1UL,
Frankrijk (FR)
GROOT BRITTANNIË (GB)
21.08.2013
(47) 25.09.2013
(54) PRESENTATION PACKAGING.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51) B65D 8/00
(11) EP2431288
(21) EP11007568.6
(22) 16.09.2011
(31) MU9002109 U
(32) 17.09.2010
(33) Brazilië
(54) Three-piece can.
(51) B65D 77/30
B65D 51/18
B65D 47/36
B65D 47/10
B65D 33/38
B65D 30/00
B65D 25/48
B65D 25/42
B65B 51/10
(11) EP2173632
(73) RIMET EMPREENDIMENTOS
(21) EP08793942.7
INDUSTRIAIS E COMMERCIALS SA
te 27537-000 RESENDE RJ, Brazilië (22) 23.07.2008
Nummer 51/13
(31) 55673107
188
B65D 1/02
18 december 2013
(31) 09405065
(32) 25.07.2007
(11) EP2468660
(32) 15.04.2009
(33) Nieuw-Zeeland
(21) EP10809800.5
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ASEPTIC PACKS.
(22) 16.07.2010
(73) Rapak Asia Pacific Limited te
ONEHUNGA, AUCKLAND 1061,
Nieuw-Zeeland (NZ)
(31) 2009188770
(54) CAPSULE FOR AN EXTRACTABLE
MATTER, METHOD TO PRODUCE
THE CAPSULE, AND DEVICE FOR
INFUSING COFFEE.
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) SCHROEDER, Peter John te MT
EDEN AUCKLAND 1024, NieuwZeeland (NZ)
(47) 28.08.2013
(51) B65D 63/14
B65D 63/10
(11) EP2527271
(21) EP11167967.6
(22) 27.05.2011
(54) Cable tie.
(32) 17.08.2009
(33) Japan
(73) Luna Technology Systems LTS GmbH
te 9016 ST. GALLEN, Zwitserland
(CH)
(73) Fuji Seal International, Inc. te OSAKASHI, OSAKA 532-0003, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) DEUBER, Louis te CH-8805
RICHTERSWIL, Zwitserland (CH)
(72) KOOLHAAS Ernst Christiaan te 5673
TT NUENEN
(47) 16.10.2013
(54) CONTAINER SET.
(47) 18.09.2013
(51) B65D 81/00
A47J 31/40
(51) B65D 90/04
B65D 90/00
(11) EP2409936
(11) EP1440910
(21) EP10170135.7
(21) EP04250381.3
(22) 20.07.2010
(73) Ku, Fei-Long te NORTH DIST TAINAN
(22) 23.01.2004
CITY, Taiwan (TW)
(31) 0301738
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(54) Water tank, method for constructing
such a tank and its use.
(72) Ku, Fei-Long te NORTH DIST TAINAN (32) 24.01.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
CITY, Taiwan (TW)
(54) System and method for the
(47) 21.08.2013
preparation of beverages.
(51) C08K 3/08
(73) Kraft Foods R&D, Inc. te Munich,
C08J 5/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B65D 65/46
(DE)
(11) EP2408684
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(21) EP10709011.0
(72) Halliday, Andrew te BANBURY, OX16
(22) 17.03.2010
7QU, GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 09155687
Ballard, Colin te BANBURY OX16
7QU, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 20.03.2009
Panesar, Satwinder te BANBURY
(33) Europees Octrooi Bureau
OX16 7QU, GROOT BRITTANNIË
(54) BIOLOGICALLY DEGRADABLE
(GB)
MATERIAL BASED ON A
(47)
14.06.2006
POLYMERIC MATERIAL
CONTAINING POROUS
(51) B65D 85/804
ORGANOMETALLIC NETWORKS.
A47J 31/40
(73) Avasco Industries te 8600
DIKSMUIDE, België (BE)
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (11) EP2059461
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07802984.0
(DE)
(22) 29.08.2007
(74) ir. Kempes te Hilversum
(31) 06119800
(72) LEUNG, Emi te SOMERSET, NJ
06119796
08873, BONDSREPUBLIEK
07007651
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Ulrich te 67435 NEUSTADT, (32) 30.08.2006
30.08.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
13.04.2007
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
SANDLER, Jan Kurt Walter te 69126
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SKUPIN, Gabriel te 67346 SPEYER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
YAMAMOTO, Motonori te 68199
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VAN DER NET, Antje te 67061
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 21.08.2013
(51) B65D 71/50
B65D 71/24
B65D 71/08
B65D 23/08
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) CAPSULE FOR BREWING A
BEVERAGE.
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Kruithof, Gerrit J. te 8600
DIKSMUIDE, België (BE)
(47) 09.10.2013
(51) B65G 1/04
(11) EP2460743
(21) EP11009409.1
(22) 28.11.2011
(31) 20012010
(32) 02.12.2010
(33) Oostenrijk
(54) Overdrachtzone voor het overdragen
van goederenpallets.
(73) LTW Intralogistics GmbH te 6961
WOLFURT, Oostenrijk (AT)
(72) Sohm, Rainer, Ernst, Ing. te 6850
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
Gerber, Urs Ing. te 6900 BREGENZ,
Oostenrijk (AT)
Eberle, Konrad Dipl.-Ing. te 6900
BREGENZ, Oostenrijk (AT)
(47) 25.09.2013
(51) B65G 23/44
B65G 1/127
(11) EP2493786
(21) EP10737748.3
(22) 15.06.2010
(31) 102009051194
(32) 29.10.2009
(74) ir. Geurts te Den Haag
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) OZANNE, Matthieu te 1846
CHESSEL, Zwitserland (CH)
(54) Opslagsysteem met aandrijfmiddelen
die onafhankelijk gespannen kunnen
worden.
(47) 16.10.2013
(21) EP10713297.9
(73) Kardex Produktion Deutschland
GmbH te 86476
NEUBURG/KAMMEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 13.04.2010
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) B65D 85/804
A47J 31/24
(11) EP2419352
Nummer 51/13
(72) KOLLMANN, Wolfgang te 87772
PFAFFENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PRESCHKE, Harald te 89269
VÖHRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.09.2013
(51) B65G 17/24
B65G 17/08
(11) EP2089296
(21) EP07816212.0
(22) 24.10.2007
(31) 592617
189
(54) RECIPROCATING SLAT CONVEYOR
WITH BEARING PLANKS ON FIXED
SLATS BETWEEN MOVING SLATS. (47)
(73) Foster, Randall Mark te MADRAS, OR (51)
97741, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21)
(72) Foster, Randall Mark te MADRAS, OR
97741, Verenigde Staten van Amerika (22)
(US)
(31)
(47) 28.08.2013
(32)
(51) B65G 47/68
B65G 47/31
B65G 47/28
(32) 03.11.2006
(11) EP2263955
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10004471.8
(54) CONVEYOR BELT WITH
INTERMODULAR SUPPORTED
ROLLERS.
(22) 28.04.2010
(73) Habasit AG te 4153 REINACH,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
18 december 2013
Gatto, Dominique te 06200 NICE,
Frankrijk (FR)
28.08.2013
B65G 67/20
B65G 67/04
EP1963217
EP06830958.2
22.12.2006
20055695
20065436
22.12.2005
22.06.2006
(33) Finland
Finland
(54) TRANSFER PLATE AND METHOD
FOR LOADING A CARGO SPACE.
(31) 102009025702
(73) Actiw OY te 76850 NAARAJÄRVI,
Finland (FI)
(32) 20.06.2009
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KAUHANEN, Jouko te FI-70100
PIEKSÄMÄKI, Finland (FI)
(54) Positioning section for a conveyor.
(11) EP2368817
(73) TRANSNORM SYSTEM GmbH te
(47) 11.09.2013
31177 HARSUM, BONDSREPUBLIEK (51) B65G 69/34
DUITSLAND (DE)
(11) EP2285717
(74) mr. ir. Klooster te Leidschendam
(21) EP09747032.2
(72) Kraemer, Arnd te 31141
(22) 25.02.2009
HILDESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 119974
(47) 09.10.2013
(32) 13.05.2008
(21) EP11167217.6
(51) B65G 49/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 04.11.2008
(11) EP1985559
(31) 102007052733
(21) EP08003769.0
(54) SUPPORT FRAME VEHICLE
RESTRAINTS.
(32) 06.11.2007
(22) 29.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102007019271
(54) Railing guide.
(73) Rite-Hite Holding Corporation te
MILWAUKEE, WI 53223, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 24.04.2007
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(73) Grafotec Spray Systems GmbH te
86420 DIEDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KRISL, Michal te 4053 BASEL,
Zwitserland (CH)
GULDENFELS, Dieter te 4148
PFEFFINGEN, Zwitserland (CH)
(47) 28.08.2013
(51) B65G 21/20
(31) 1054895
(72) ANDERSEN, Jonathan te RACINE WI
53406, Verenigde Staten van Amerika
(US)
WIEBERDINK, Benjamin te CEDAR
GROVE WI 53013, Verenigde Staten
van Amerika (US)
COTTON, Timothy te MILWAUKEE WI
53207, Verenigde Staten van Amerika
(US)
PIETRANGELO, Pamala te OAK
CREEK WI 53154, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LESSARD, Kurt te SOUTH
MILWAUKEE WI 53172, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HAHN, Norbert te FRANKLIN WI
53132, Verenigde Staten van Amerika
(US)
DE LANG, Henk te 3608 AJ
MAARSSEN
(47) 21.08.2013
(32) 21.06.2010
(47) 23.10.2013
(51) B65G 25/06
B65G 25/04
(33) Frankrijk
(72) Käs, Roland te 93098, MOOSHAM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wollny, Thomas te 93080,
NIEDERGEBRACHING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Lehner, Thomas te 93102, GEISLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wagner, Robert te 92542,
DIETERSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1976780
(21) EP07717817.6
(22) 12.01.2007
(31) 330614
(32) 12.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and device for applying
parting agent to flat glass elements.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Senft, Reinhold te 86157
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(51) B65G 51/06
(11) EP2397427
(21) EP11170270.0
(22) 17.06.2011
(51) B66C 1/12
(54) Pneumatic conveying cartridge
(11) EP2203374
including a receptacle equipped with a (21) EP08844255.3
side window and method.
(22) 29.10.2008
(73) Snef te 13015 MARSEILLE, Frankrijk
(31) 981110
(FR)
82591
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 31.10.2007
(72) Renoux, Frédéric te 06200 NICE,
11.04.2008
Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 51/13
190
Verenigde Staten van Amerika
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BAUMANN, Heinz te 58640
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) SYNTHETIC SLING WHOSE
COMPONENT PARTS HAVE
OPPOSING LAYS.
(73) Slingmax, Inc. te ASTON, PA 190140423, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 28.08.2013
(51) C01B 33/193
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(11) EP0917519
(72) ST. GERMAIN, G.F., Dennis te
(21) EP98925723.3
CHADDS FORD PA 19317, Verenigde (22) 15.05.1998
Staten van Amerika (US)
(31) 9706369
(47) 04.09.2013
(32) 26.05.1997
(51) B66F 9/12
(33) Frankrijk
(11) EP2484627
(54) Geprecipiteerd siliciumoxide
(21) EP12000644.0
toepasbaar als versterkingsvulmiddel
(22) 02.02.2012
voor elastomeren.
(31) 102011010530
(73)
(32) 07.02.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lastopnemend middel.
(73) Vetter Umformtechnik GmbH te 57299
BURBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74)
(72)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Vetter, Arnold te 57234 WILNSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47)
Pfau, Henrik te 57076 SIEGEN,
(51)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
(DE)
(21)
(47) 04.09.2013
(51) B67D 7/78
B67D 7/34
(22)
(11) EP2474500
(32)
(21) EP12150160.5
(33)
(22) 04.01.2012
(54)
(31) 1150063
(32) 05.01.2011
(33) Frankrijk
(31)
(72) VÖLLMECKE, Valentin te 58640
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
OF LAYERED SILICATES.
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Tokyo Institute of Technology te
TOKYO 152-8500, Japan (JP)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) YILMAZ, Bilge te NEW YORK NY
10014, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Ulrich te 67435 NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PFAFF, Meike te 66539
NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RHODIA CHIMIE te BOULOGNE
GIES, Hermann te 45549
BILLANCOURT CEDEX, Frankrijk
SPROCKHÖVEL,
(FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(DE)
CHEVALLIER, Yvonnick te F-69270
XIAO, Feng-Shou te CHANGCHUN
FONTAINES SAINT-MARTIN,
130023, China (CN)
Frankrijk (FR)
TATSUMI, Takashi te KAWASAKI 215COCHET, Philippe te F-69009 LYON,
0021, Japan (JP)
Frankrijk (FR)
DE VOS, Dirk te B-3220 HOLSBEEK,
FOURRE, Patrick te F-69009 LYON,
België (BE)
Frankrijk (FR)
BAO, Xinhe te DALIAN 116011, China
(CN)
09.07.2003
ZHANG, Weiping te 116023 DALIAN,
C01B 33/193
China (CN)
EP2356071
(47) 11.09.2013
EP09772547.7
(51) C01F 7/00
03.07.2009
(11) EP1381567
0803810
(21) EP02737973.4
04.07.2008
(22) 18.04.2002
Frankrijk
(31) 10119233
METHOD FOR PREPARING
(32) 19.04.2001
PRECIPITATED SILICA FROM
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SODIUM METABISULFITE OR
SODIUM SULFITE.
(54) Method for producing hydrotalcites.
Rhodia Opérations te 93306
(73) Clariant Produkte (Deutschland)
AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR)
GmbH te Frankfurt am Main,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ir. Kempes te Hilversum
(DE)
PINAULT, Anne-Laure te F-92160
(73)
(54) Device for connecting a storage vat to
a supply and method for managing
(74)
such a connection.
(72)
(73) Hypred te 35800 DINARD, Frankrijk
ANTONY, Frankrijk (FR)
(FR)
RACINOUX, Joël te F-69270
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
ROCHETAILLÉE SUR SAÔNE,
Frankrijk (FR)
(72) Galland, Régis te 35800 DINARD,
PECHKUROV, Petro te 04123 KIEV,
Frankrijk (FR)
Oekraïne (UA)
(47) 21.08.2013
(47) 28.08.2013
(51) B68C 3/00
(51) C01B 39/04
(11) EP1999064
C01B 39/02
(21) EP07726610.4
C01B 37/02
C01B 37/00
(22) 02.03.2007
C01B 33/38
(31) 102006012702
C01B 33/20
(32) 17.03.2006
B01J 21/16
B01J 20/30
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B01J 20/10
(54) STIRRUP INSERT FOR A STIRRUP.
(11) EP2403804
(73) HERM. SPRENGER GmbH & Co. KG
(21) EP10709185.2
te D-58644 ISERLOHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 03.03.2010
(DE)
(31) PCT/CN2009/070621
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
18 december 2013
(32) 03.03.2009
(33) World Intellectual Property
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) EISGRUBER, Max te 84079
BRUCKBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LADEBECK, Jürgen te LOUISVILLE,
KT 40232, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOY, Jürgen te 83109
GROSSKAROLINENFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHIESSLING, Hubert te 84034
LANDSHUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BUCKL, Wolfgang te 85413
HÖRGERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EBERT, Herrmann te 84036
LANDSHUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.05.2008
(51) C02F 3/34
C02F 3/30
Nummer 51/13
C02F 3/12
C02F 1/00
B01J 8/24
B01J 8/20
B01J 8/18
191
(51) C02F 3/12
C02F 1/44
(11) EP2065343
(21) EP07807556.1
(11) EP1444167
(22) 19.09.2007
(21) EP02801393.6
(31) 2006256326
2007215234
(22) 09.10.2002
(31) 0124433
(32) 11.10.2001
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 21.09.2006
21.08.2007
(33) Japan
Japan
(54) IMPROVEMENTS IN AND RELATING (54) METHOD OF WASTEWATER
TO FLUID BED EXPANSION AND
DISPOSAL.
FLUIDISATION.
(73) Asahi Kasei Chemicals Corporation te
(73) Advanced Bioprocess Development
TOKYO 101-8101, Japan (JP)
Limited te ALL SAINTS,
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
MANCHESTER, M15 6BH, GROOT
(72) OKAMURA, Daisuke te TOKYO 100BRITTANNIË (GB)
8440, Japan (JP)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
HASHIMOTO, Tomotaka te TOKYO
(72) DEMPSEY, Michael, John te
100-8440, Japan (JP)
MANCHESTER M1 5GD, GROOT
(47) 04.09.2013
BRITTANNIË (GB)
(51) C03B 37/018
(47) 25.09.2013
(11) EP2479150
(51) C02F 1/34
(21) EP12151558.9
C02F 1/24
(22) 18.01.2012
B03D 1/24
B03D 1/14
(31) 2011009823
2011137372
(11) EP2457874
201161501961 P
(21) EP11187913.6
(22) 04.11.2011
(31) 102010052191
(32) 24.11.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Pressure relief flotation.
(73) Enviro-Chemie GmbH te 64380
ROSSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Steinsdorfer, Robin te 76646
BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hupfer, Gottlieb te 64846 GROSSZIMMERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 18.09.2013
(51) C02F 1/44
C02F 1/28
B01D 63/02
B01D 61/18
B01D 61/08
(32) 20.01.2011
21.06.2011
28.06.2011
(33) Japan
Japan
Verenigde Staten van Amerika
(47) 18.09.2013
(22) 03.09.2010
(31) 0915539
(11) EP2301900
(32) 07.09.2009
(21) EP09797977.7
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 16.07.2009
(54) A WATER CONTAINER.
(31) 2008184839
2009075614
(21) EP10766305.6
(73) Pritchard IP Limited te
COLCHESTER, ESSEX CO3 3BZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 16.07.2008
26.03.2009
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem (33)
(72) Pritchard, Michael te IPSWICH,
SUFFOLK IP4 2HE, GROOT
(54)
BRITTANNIË (GB)
(47) 06.11.2013
530-8565, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HATTA Bungo te KOKA-SHI SHIGA
528-8585, Japan (JP)
FUTAMURA Takahiro te KOKA-SHI
SHIGA 528-8585, Japan (JP)
INADA Minoru te KOKA-SHI SHIGA
528-8585, Japan (JP)
KITANO Hirofumi te KOKA-SHI
SHIGA 528-8585, Japan (JP)
(47) 21.08.2013
(51) H01M 8/12
C04B 35/50
(11) EP1608605
(21) EP04723244.2
(22) 25.03.2004
(31) 0308215
(32) 09.04.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DENSIFICATION OF CERIA BASED
ELECTROLYTES.
(73) Ceres Intellectual Property Company
Limited te SUSSEX RH13 5PX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) STEELE, Brian, Charles, Hilton DI te
--, Verenigde Staten van Amerika (US)
LEWIS, Gene te LONDON N7 OEF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
OISHI, Naoki te LONDON W14 9AD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SELCUK, Ahmet te HORSHAM WEST
SUSSEX RH12 4LD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 28.08.2013
(54) Optical fiber preform, optical fiber, and (51) D01F 9/10
method of manufacturing optical fiber
D01F 8/18
preform.
C04B 35/622
(73) Sumitomo Electric Industries, Ltd. te (11) EP1996753
OSAKA-SHI, OSAKA 541-0041,
(21) EP07817995.9
Japan (JP)
(22) 22.03.2007
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 102006013484
(72) Hirano, Masaaki te KANAGAWA,
(32) 23.03.2006
Japan (JP)
Haruna, Tetsuya te KANAGAWA,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan (JP)
(54) METAL NANOWIRES WITH AN
Tamura, Yoshiaki te KANAGAWA,
OXIDE SHEATH AND PRODUCTION
Japan (JP)
METHOD FOR SAME.
(51) C08L 29/14
C08K 5/06
C08K 5/00
C08J 5/18
C03C 27/12
(11) EP2475620
18 december 2013
Japan
Japan
INTERMEDIATE FILM FOR
LAMINATED GLASSES.
(73) Sekisui Chemical Co., Ltd. te OSAKA
(73) Leibniz-Institut für Neue Materialien
gemeinnützige GmbH te 66123
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) VEITH, Michael te 66386 ST.
INGBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PETERSEN, Christian te 52064
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SOW, Eve, Awa te 2513 DEN HAAG
(47) 25.09.2013
(51) C05F 5/00
C05C 3/00
(11) EP2404887
(21) EP11169122.6
Nummer 51/13
192
(22) 08.06.2011
HOUSTON TX 77042, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102010031069
18 december 2013
RUST, Harald te 67435 NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 07.07.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) PATEL, Sanjiv, N. te SUGAR LAND,
TX 77478, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FOGLIETTA, Jorge, H. te MISSOURI
CITY, TX 77459, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 11.09.2013
(47) 04.09.2013
(21) EP11714980.7
(54) Method for producing fertilizer from
fermentation residue in biogas
assemblies and installation for
implementing the method.
(73) Hartmann, Steffen te 06507
ALLRODE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09J 179/08
C08G 73/10
C07D 307/89
C07C 65/38
(11) EP2558434
(72) Hartmann, Steffen te 06507
ALLRODE / HARZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07C 69/14
C07C 67/08
C07C 67/00
C07C 53/08
C07C 51/12
C07C 31/08
C07C 29/149
(47) 21.08.2013
(11) EP2215041
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(51) C05F 11/00
(21) EP08850210.9
(54) NOVEL CROSS-LINKER.
(11) EP2537823
(22) 07.11.2008
(21) EP11386012.6
(31) 07254447
(73) Nexam Chemical AB te 223 81 LUND,
Zweden (SE)
(22) 23.06.2011
(32) 14.11.2007
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 15.04.2011
(31) 10193811
10160198
(32) 06.12.2010
16.04.2010
(72) ROSENBERG, Jan-Erik te S-311 41
(54) Aminoacids of plant origin and method (33) Europees Octrooi Bureau
FALKENBERG, Zweden (SE)
of production.
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
RÖME, Daniel te S-226 51 LUND,
(73) Ioannis Michailidis - Trade and
OF ALCOHOL FROM A
Zweden (SE)
Industrial Businesses Societe
CARBONACEOUS FEEDSTOCK.
PERSSON, David te S-217 51
Anonyme and Co E.E. te 546 26
(73) BP p.l.c. te LONDON SW1Y 4PD,
MALMÖ, Zweden (SE)
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
GROOT BRITTANNIË (GB)
LAGER, Erik te S-227 62 LUND,
(74) ir. Geurts te Den Haag
Zweden (SE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
KNUTSSON, Malin te S-271 57
(72) Michailidis, Ioannis te 546 26
(72) DANIEL, Berian, John te EAST
YSTAD, Zweden (SE)
THESSALONIKI, Griekenland (GR)
RIDING OF YORKSHIRE HU17 9DA,
MOMCILOVIC, Dane te S-226 51
(47) 02.10.2013
GROOT BRITTANNIË (GB)
LUND, Zweden (SE)
GRACEY, Benjamin, Patrick te EAST
(51) C05F 17/02
(47)
04.09.2013
RIDING OF YORKSHIRE HU12 8AJ,
(11) EP1777207
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C07C 69/96
(21) EP07000582.2
C07C 68/06
(47) 23.10.2013
C07B 61/00
(22) 05.07.2004
(51) C07C 49/413
(11)
EP1837328
(31) 10182003
C07C 47/228
(32) 03.07.2003
(33) Oostenrijk
C07C 45/85
C07C 45/62
C07B 35/02
(54) Transferring device for fermenting
matter in compost heaps.
(11) EP1904430
(73) NEUSON Hydraulik Gesellschaft
m.b.H te 4031 LINZ, Oostenrijk (AT)
(22) 11.07.2006
(21) EP06777711.0
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(31) 102005032541
(72) Pehn, Walter, Dipl.-Ing. te 4600
WELS, Oostenrijk (AT)
Würzl, August te 4084 ST. AGATHA,
Oostenrijk (AT)
Fattinger, Johann te 4084 ST.
AGATHA, Oostenrijk (AT)
(32) 12.07.2005
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(54) METHOD FOR THE
HYDROGENATION OF MASS
FLUXES CONTAINING ALDEHYDE.
(22) 09.12.2005
(31) 2004373401
(32) 24.12.2004
(33) Japan
(54) PROCESS FOR PRODUCING
AROMATIC CARBONATE.
(73) Asahi Kasei Chemicals Corporation te
TOKYO 100-8440, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) MIYAKE, Nobuhisa te CHIYODA-KU,
TOKYO 101-8101, Japan (JP)
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (47) 28.08.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C08G 64/30
(DE)
F25J 3/02
C07C 69/96
C10L 3/10
(74) ir. Kempes te Hilversum
C07C 68/06
C07C 9/06
(72) PINKOS, Rolf te 67098 BAD
C07B 61/00
C07C 7/09
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1829854
EP1606236
DUITSLAND (DE)
(21) EP05816610.9
TEBBEN, Gerd-Dieter te 68239
EP04716882.8
MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK
(22) 16.12.2005
03.03.2004
DUITSLAND (DE)
(31) 2004369313
453072 P
HAUK, Alexander te 67067
2004369314
LUDWIGSHAFEN,
07.03.2003
2004369315
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
2004369316
(DE)
RESIDUE RECYCLE-HIGH ETHANE
(32) 21.12.2004
MÜLLER, Christian te 68167
RECOVERY PROCESS.
21.12.2004
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
21.12.2004
DUITSLAND (DE)
Lummus Technology Inc. te
(47) 21.08.2013
(51)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05814470.0
Nummer 51/13
21.12.2004
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
193
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(51) C07D 409/12
C07D 339/04
PROCESS FOR PRODUCING
C07D 309/30
AROMATIC CARBONATE.
C07D 209/32
C07D 209/18
Asahi Kasei Chemicals Corporation te
C07C 327/48
TOKYO 100-8440, Japan (JP)
C07C 219/14
ir. Jansen c.s. te Den Haag
A61P 29/00
MIYAKE, Nobuhisa, c/o Asahi Kasei
A61K 31/385
Kabushiki Kaisha te CHIYODA-KU,
(11) EP2057139
TOKYO 100-8440, Japan (JP)
(21) EP07763931.8
04.09.2013
(22) 18.07.2007
C23F 11/14
(31) 807639 P
C08K 5/18
887188 P
C08K 5/00
C07C 211/36
(32) 18.07.2006
C07C 209/72
30.01.2007
18 december 2013
(47) 11.09.2013
(51) C07C 263/10
(11) EP1935876
(21) EP07023224.4
(22) 30.11.2007
(31) 102006058633
(32) 13.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for manufacturing isocyanates
in the gaseous phase.
(73) Bayer Intellectual Property GmbH te
40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Pohl, Fritz, Dr. te 25541
BRUNSBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Biskup, Klaus, Dr. te 51373
EP2231584
(33) Verenigde Staten van Amerika
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
EP09701997.0
DUITSLAND (DE)
(54) HYDROGEN SULFIDE DERIVATIVES
14.01.2009
Bruns, Rainer, Dr. te 51373
OF NON-STEROIDAL ANTI08150395
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
INFLAMMATORY DRUGS.
DUITSLAND (DE)
18.01.2008
(73) Antibe Therapeutics Inc. te CALGARY,
Steffens, Friedhelm te 51373
Europees Octrooi Bureau
ALBERTA T2L 2K7, Verenigde Staten
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
van Amerika (US)
METHOD FOR THE PRODUCTION
DUITSLAND (DE)
OF CYCLOALIPHATIC AMINES.
(74) drs. Altenburg te Culemborg
Stutz, Herbert, Dr. te 41541
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (72) WALLACE, John, L. te COCHRANE
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AB T4C 1A1, Canada (CA)
(DE)
CIRINO, Giuseppe te 80123 NAPLES, (47) 16.10.2013
Italië (IT)
ir. Kempes te Hilversum
(51) C07C 45/53
SANTAGADA, Vincenzo te 87070
C07C 407/00
PFEFFINGER, Joachim te 67071
COSENZA, Italië (IT)
C07C 37/08
LUDWIGSHAFEN,
CALIENDO, Giuseppe te 80034
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
EP2499108
NAPOLI, Italië (IT)
(DE)
(21)
EP10793295.6
(47) 04.09.2013
DOELL, Willi te 67259
(22) 29.10.2010
BEINDERSHEIM,
(51) C11D 3/50
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) MI20091956
C11B 9/00
(DE)
C07C 255/07
(32) 09.11.2009
C07C 253/30
04.09.2013
(33) Italië
A61Q 13/00
C07C 211/50
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
A61L 9/01
C07C 209/84
OF PHENOL FROM CUMENE.
A61K 8/40
C07C 209/78
(73) versalis S.p.A. te 20097 SAN
(11) EP2173704
EP2108011
DONATO MILANESE (MI), Italië (IT)
(21) EP08786184.5
EP08701190.4
(74)
Drs. Griebling te Tilburg
(22) 16.07.2008
02.01.2008
(72)
BURATTINI, Mauro te 20010
(31) 07113268
07100242
CORNAREDO (MI), Italië (IT)
(32) 26.07.2007
BAGATIN, Roberto te 20025
08.01.2007
LEGNANO (MI), Italië (IT)
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION (47) 11.09.2013
METHOD FOR THE PRODUCTION
OF ETHYLGERANONITRILE.
(51) C07D 417/12
OF DIPHENYLMETHANE DIAMINE.
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
C07D 413/12
BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07D 409/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C07D 405/12
(DE)
C07D 403/12
(74) ir. Kempes te Hilversum
ir. Kempes te Hilversum
C07D 401/12
(72) WEIS, Martine te 68165 MANNHEIM,
C07D 207/14
WLOKA, Veronika te 68163
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61P 25/00
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(DE)
A61K 31/4025
DUITSLAND (DE)
BRUNNER, Bernhard te 69120
MATTKE, Torsten te 67251
(11)
EP2407451
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP11185205.9
DUITSLAND (DE)
EBEL, Klaus te 68623
(22) 12.05.2006
BREUNINGER, Daniel te 67240
LAMPERTHEIM, BONDSREPUBLIEK
BOBENHEIM-ROXHEIM,
(31) 2005141230
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KRAUSE, Wolfgang te 68782 BRÜHL- (32) 13.05.2005
(DE)
ROHRHOF, BONDSREPUBLIEK
(33) Japan
SIEGERT, Markus te 69126
DUITSLAND (DE)
Nummer 51/13
194
(54) N,N-substituted 3-aminopyrrolidine
compounds useful as monoamines
reuptake inhibitors.
(73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te 4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU TOKYO 1018535, Japan (JP)
(72) BUR, Daniel te CH-4106 THERWIL,
Zwitserland (CH)
CORMINBOEUF, Olivier te CH-4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
CREN, Sylvaine te CH-8006 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
FRETZ, Heinz te CH-4125 RIEHEN,
Zwitserland (CH)
GRISOSTOMI, Corinna te CH-4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
LEROY, Xavier te F-68640
STEINSOULTZ, Frankrijk (FR)
POTHIER, Julien te F-68300 SAINTLOUIS, Frankrijk (FR)
RICHARD-BILDSTEIN, Sylvia te F68440 DIETWILLER, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Kurimura, Muneaki te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Taira, Shinichi te TOKUSHIMA, 7710182, Japan (JP)
Tomoyasu, Takahiro te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Ito, Nobuaki te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Tai, Kuninori te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Takemura, Noriaki te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Matsuzaki, Takayuki te OSAKA, 5410045, Japan (JP)
Menjo, Yasuhiro te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Miyamura, Shin te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Sakurai, Yohji te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Watanabe, Akihito te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Sakata, Yasuyo te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Masumoto, Takumi te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Akazawa, Kohei te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Sugino, Haruhiko te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Amada, Naoki te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Ohashi, Satoshi te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Shinohara, Tomoichi te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Sasaki, Hirofumi te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Morita, Chisako te TOKUSHIMA, 7710192, Japan (JP)
Yamashita, Junko te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
Nakajima, Satoko te TOKUSHIMA,
771-0192, Japan (JP)
(47) 20.11.2013
(51) C07D 413/12
C07D 411/12
C07D 231/40
A61P 31/18
A61K 31/4155
(11) EP2242743
(21) EP08862120.6
(22) 12.12.2008
(31) PCT/IB2007/055111
PCT/IB2008/053648
(32) 14.12.2007
10.09.2008
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(54) AMINOPYRAZOLE DERIVATIVES.
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 21.08.2013
18 december 2013
Luxembourg Zweigniederlassung in
Ittigen te 3063 ITTIGEN, Zwitserland
(CH)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Santucci, Roberto te I-21050 GORLA
MAGGIORE - VARESE, ITALY, Italië
(IT)
(47) 13.11.2013
(51) C07D 301/12
(11) EP2430009
(21) EP10715902.2
(22) 05.05.2010
(31) 177415 P
(32) 12.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR PRODUCING
PROPYLENE OXIDE.
(51) C07D 405/14
C07D 403/14
C07D 401/14
C07D 249/08
A61P 31/10
A61P 31/00
A61K 31/4196
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
The Dow Chemical Company te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2114904
(72) KAMPE, Philip te LORSCH 64653,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RESCH, Peter te 67310
HETTENLEIDELHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CHIN, Soo, Yin te 68165 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BAßLER, Peter te 68519
VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Ulrich te 67435 NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHINDLER, Götz-Peter te 67071
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GÖBBEL, Hans-Georg te B-2920
KALMTHOUT-NIEUWMOER, België
(BE)
TELES, Joaquim, Henrique te 67166
OTTERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GUMLICH, Kai te 68159 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GRAßLER, Thomas te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BARTOSCH, Christian te 68239
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JACUBINAS, Richard te FLORHAM
PARK, NJ 07932, Verenigde Staten
van Amerika (US)
WEIDENBACH, Meinolf te 21682
STADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07851825.5
(22) 28.12.2007
(31) 20060139039
(32) 29.12.2006
(33) Zuid-Korea
(54) ANTIFUNGAL TRIAZOLE
DERIVATIVES, METHOD FOR THE
PREPARATION THEREOF AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
CONTAINING SAME.
(73) DAEWOONG PHARMACEUTICAL
CO., LTD. te GYEONGGI-DO 462120, Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) PARK, Joon Seok te YONGIN-SI
GYEONGGI-DO 446-911, Zuid-Korea
(KR)
YU, Kyung A te SUWON-SI
GYEONGGI-DO 440-827, Zuid-Korea
(KR)
YOON, Yun Soo te SEOUL 138-846,
Zuid-Korea (KR)
HAN, Mi Ryeong te ANYANG-SI
GYEONGGI-DO 431-760, Zuid-Korea
(KR)
(47) 21.08.2013
(51) C07D 251/60
(11) EP2465854
(21) EP11192943.6
(22) 12.12.2011
(31) IT20102286
(32) 15.12.2010
(33) Italië
(74) ir. Kempes te Hilversum
(54) Use of urea containing formaldehyde
in a process for the production of
(47) 28.08.2013
melamine by the pyrolysis of urea and
related process for the production of (51) C07D 307/46
C07D 307/42
melamine.
C07D 307/36
(73) EUROTECNICA MELAMINE,
C07D 307/08
Nummer 51/13
(11) EP2032550
(21) EP07798063.9
195
(54) Materials and methods for treating
coagulation disorders.
(31) 811343 P
(73) Armetheon, Inc. te MENLO PARK, CA
94025, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 06.06.2006
(74) ir. Riem te Eindhoven
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Druzgala, Pascal te SANTA ROSA,
CA 95403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Becker, Cyrus te SAN FRANCISCO,
CA 94110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 04.06.2007
(54) CATALYTIC PROCESS FOR
PRODUCING FURAN DERIVATIVES
FROM CARBOHYDRATES IN A
BIPHASIC REACTOR.
(73) Wisconsin Alumni Research
Foundation te MADISON, WI 537077365, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) DUMESIC, James, A. te MADISON,
WI 53717, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROMAN-LESHKOV, Yuriy te
PASADENA CA 91106, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHHEDA, Juben, N. te HOUSTON,
TX 77056, Verenigde Staten van
Amerika (US)
18 december 2013
DUITSLAND (DE)
LANG, Neven te 68163 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
THIEL, Joachim te 67435 NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STROEFER, Eckhard te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SIGWART, Christoph te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(47) 28.08.2013
(51) C07D 317/40
(51) C07D 451/02
C07D 413/14
C07D 413/04
C07D 409/14
C07D 401/14
C07D 401/04
A61P 25/28
A61P 25/04
A61K 31/44
(11) EP1881972
(21) EP06742787.2
(22) 04.05.2006
(31) 102005021968
(32) 12.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Process for producing vinylene
carbonate.
(11) EP2331522
(22) 03.08.2009
(51) C07D 309/12
(73) Saltigo GmbH te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2432773
(74) ir. Kempes te Hilversum
(47) 20.11.2013
(72) LANGER, Reinhard te 47918
TÖNISVORST, BONDSREPUBLIEK
11.05.2010
DUITSLAND (DE)
09160665
BECKMANN, Anke te 51067 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
19.05.2009
(DE)
Europees Octrooi Bureau
WAGNER, Paul te 40597
Process for producing 2-substituted
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
tetrahydropyranoles.
DUITSLAND (DE)
GRZINIA, Heinrich te 41812
BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
ERKELENZ, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
SCHNEIDER, Marielouise, Dr. te
ir. Kempes te Hilversum
51375 LEVERKUSEN,
GRALLA, Gabriele te 68161
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
NOTHEIS, Ulrich te 41539
EBEL, Klaus te 68623
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
LAMPERTHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
RODEFELD, Lars te 51375
GRIESBACH, Ulrich te 68305
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Nikolaus te 40789
PELZER, Ralf te 37699
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
FÜRSTENBERG,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.08.2013
(DE)
(51) C07D 323/06
BOTZEM, Jörg te 67117
LIMBURGERHOF,
(11) EP2234996
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08863030.6
(DE)
(22) 11.12.2008
28.08.2013
(31) 07150114
C07D 311/56
(32) 19.12.2007
EP2161261
(33) Europees Octrooi Bureau
EP09175606.4
(54) Method for the production of crude
08.04.2005
trioxane.
561121 P
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
822129
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10719340.1
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 08.04.2004
08.04.2004
(74) ir. Kempes te Hilversum
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) SIEGERT, Markus te 69126
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
(DE)
(21) EP09802045.6
(31) 129956 P
(32) 01.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TETRAHYDROPYRIDINYL AND
DIHYDROPYRROLYL COMPOUNDS
AND THE USE THEREOF.
(73) Purdue Pharma LP te STAMFORD,
CT 06901-3431, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Shionogi & Co., Ltd. te OSAKA 5410045, Japan (JP)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) MIKAMIYAMA, Hidenori te OSAKA
553-0002, Japan (JP)
NI, Chiyou te PRINCETON, NJ 08540,
Verenigde Staten van Amerika (US)
SHAO, Bin te RICHBORO, PA 18954,
Verenigde Staten van Amerika (US)
TAFESSE, Laykea te
ROBBINSVILLE, NJ 08691,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 18.09.2013
(51) C07D 409/04
C07D 405/14
C07D 405/04
C07D 403/14
C07D 403/04
C07D 401/14
C07D 401/04
A61P 35/00
A61K 31/495
A61K 31/435
(11) EP2004623
(21) EP07727064.3
(22) 19.03.2007
(31) 06111766
(32) 27.03.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PYRIDYL- AND PYRIMIDINYLSUBSTITUTED PYRROLE-,
THIOPHENE- AND FURANEDERIVATIVES AS KINASE
INHIBITORS.
Nummer 51/13
196
(73) Nerviano Medical Sciences S.r.l. te
20014 NERVIANO (MI), Italië (IT)
(DE)
JOSTOCK, Ruth te 52223
STOLBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ENGELS, Michael te B-2300
TURNHOUT, België (BE)
KLESS, Achim te 52072 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CHRISTOPH, Thomas te 52080
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHIENE, Klaus te 41363 JÜCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GERMANN, Tieno te 52080 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BIJSTERVELD, Edward te NL-6546
XL NIJMEGEN
(72) VANOTTI, Ermes te I-20148 MILAN,
Italië (IT)
CALDARELLI, Marina te I-20152
MILAN, Italië (IT)
CIRLA, Alessandra te GAZZADDA
SCHIANNO I-21045 VARESE, Italië
(IT)
FORTE, Barbara te I-20141 MILAN,
Italië (IT)
ERMOLI, Antonella te I-20090
BUCCINASCO, Italië (IT)
MENICHINCHERI, Maria te I-20124
MILAN, Italië (IT)
PILLAN, Antonio te I-20133 MILAN,
Italië (IT)
SCOLARO, Alessandra te I-20091
BRESSO, Italië (IT)
(47) 09.10.2013
(51) C07D 401/12
A61K 31/44
(47) 28.08.2013
(11) EP0984957
(51) C07D 405/12
A61P 11/00
A61K 31/443
(21) EP98926005.4
(11) EP2404919
(22) 25.05.1998
(21) EP10191575.9
(31) 9702065
(22) 08.11.2006
(32) 30.05.1997
(31) 734506 P
754086 P
802458 P
(33) Zweden
(54) Novel form of S-omeprazole.
(73) AstraZeneca AB te Södertälje,
Zweden (SE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Hanna COTTON te Södertälje,
Zweden (SE)
Anders KRONSTRÖM te Södertälje,
Zweden (SE)
Anders MATTSON te Södertälje,
Zweden (SE)
Eva MÖLLER te Södertälje, Zweden
(SE)
(32) 08.11.2005
27.12.2005
22.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 02.05.2003
(51) C07D 403/12
C07D 401/14
C07D 401/12
(74)
(72)
(11) EP2066659
(21) EP07818500.6
(22) 27.09.2007
(31) 102006046743
(32) 29.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SUBSTITUTED SULFONAMIDE
DERIVATIVES.
(73) Grünenthal GmbH te 52078 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) OBERBÖRSCH, Stefan te 52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUNK, Stefan te 52080 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
REICH, Melanie te 52072 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEES, Sabine te 52076 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
(51)
(11)
(21)
(22) 12.10.2004
(31) 10349113
(32) 17.10.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR THE PRODUCTION
OF AMINO CROTONYL
COMPOUNDS.
(73) BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
& Co. KG te 55216 INGELHEIM AM
RHEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) RALL, Werner te 88441
MITTELBIBERACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SOYKA, Rainer te 88400 BIBERACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KULINNA, Christian te 88448
ATTENWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHNAUBELT, Juergen te 88447
OBERHÖFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SIEGER, Peter te 88441
MITTELBIBERACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 25.09.2013
(51) C07D 491/04
C07D 487/04
C07D 471/04
C07D 413/14
C07D 413/04
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
C07D 409/04
te CAMBRIDGE, MA 02139,
C07D 403/04
Verenigde Staten van Amerika (US)
C07D 401/04
ir. Jansen c.s. te Den Haag
C07D 235/18
Hadidda Ruah, Sara te LA JOLLA, CA
A61K 31/501
92037, Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/4245
(US)
(11) EP2322521
Hamilton, Matthew te
(21) EP10180554.7
HACKETTSTOWN, NJ 07840,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(22) 06.02.2003
Miller, Mark te SAN DIEGO, CA
(31) 354843 P
92109, Verenigde Staten van Amerika
(32) 06.02.2002
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Grootenhuis, Peter, D., J. te SAN
DIEGO, CA 92130, Verenigde Staten (54) Heteroaryl compounds useful as
van Amerika (US)
inhibitors of GSK-3.
Bear, Brian te OCEANSIDE, CA
(73)
Vertex Pharmaceuticals, Inc. te
92057, Verenigde Staten van Amerika
CAMBRIDGE, MA 02139, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
McCarthy, Jason te CARDIFF BY THE
SEA, CA 92007, Verenigde Staten van (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Amerika (US)
(72) Harbeson, Scott L. te CAMBRIDGE,
Zhou, Jinglan te SAN DIEGO, CA
MA 02140, Verenigde Staten van
92130, Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
Arnost, Michael J. te NORTH
ANDOVER, MA 01845, Verenigde
21.08.2013
Staten van Amerika (US)
C07D 405/12
Green, Jeremy te ROCKVILLE, MD
A61P 35/00
20850, Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/505
(US)
EP1678165
Savic, Vladimir te ESSEX, ESSEX
CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË
EP04765927.1
(54) Heterocyclic compound useful as a
modulator of ATP-binding cassette
transporters.
(73)
18 december 2013
Nummer 51/13
(GB)
(47) 04.09.2013
(51) C07D 413/14
C07D 413/10
A61P 19/10
A61K 31/5355
(11) EP2324018
(21) EP09788981.0
(22) 23.07.2009
(31) PCT/US2009/002653
PCT/US2008/009017
206785 P
137148 P
(32) 30.04.2009
25.07.2008
04.02.2009
25.07.2008
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
197
(73) Cadila Healthcare Limited te
AHMEDABAD 380 015, GUJARAT,
India (IN)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
18 december 2013
Taiwan (TW)
(47) 21.08.2013
(51) C07D 519/00
C07D 487/08
C07D 471/08
A61P 31/04
A61K 31/535
A61K 31/529
(72) KHARUL, Rajendra te GUJARAT,
India (IN)
JAIN, Mukul, R. te GUJARAT, India
(IN)
PATEL, Pankaj, R. te GUJARAT, India (11)
(IN)
(21)
(47) 18.09.2013
(22)
(51) C07D 417/14
(31)
C07D 417/04
(32)
A61P 35/00
A61K 31/427
(33)
EP2231667
EP09701487.2
15.01.2009
11533 P
18.01.2008
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1836201
(54) BETA-LACTAMASE INHIBITORS.
(21) EP05854815.7
(31) 638202 P
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 20.12.2004
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 19.12.2005
(72) BLIZZARD, Timothy, A. te RAHWAY
NEW JERSEY 07065-0907,
(54) PYRROLIDINE INHIBITORS OF IAP.
Verenigde Staten van Amerika (US)
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
CHEN, Helen te RAHWAY NEW
FRANCISCO CA 94080-4990,
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
CYCLIC INHIBITORS OF 11 BETAGUDE, Candido te RAHWAY NEW
HYDROXYSTEROID
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
JERSEY 07065-0907, Verenigde
DEHYDROGENASE 1.
(72) COHEN, Frederick te SAN
Staten van Amerika (US)
Boehringer Ingelheim International
FRANCISCO, CALIFORNIA 94118,
HERMES, Jeffrey, D. te RAHWAY
GmbH te 55216 INGELHEIM AM
Verenigde Staten van Amerika (US)
NEW JERSEY 07065-0907,
RHEIN, BONDSREPUBLIEK
FLYGARE, John, A. te SAN
Verenigde Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
FRANCISCO, CALIFORNIA 94133,
IMBRIGLIO, Jason, E. te RAHWAY
Vitae Pharmaceuticals, Inc. te FORT
Verenigde Staten van Amerika (US)
NEW JERSEY 07065-0907,
WASHINGTON, PA 19034, Verenigde
LY, Cuong te DALY CITY,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
CALIFORNIA 94015, Verenigde
KIM, Seongkon te RAHWAY NEW
Staten van Amerika (US)
mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
JERSEY 07065-0907, Verenigde
TSUI,
Vickie
Hsiao-wei
te
HIMMELSBACH, Frank te 55216
Staten van Amerika (US)
BURLINGAME, CALIFORNIA 94010,
INGELHEIM AM RHEIN,
WU, Jane, Y. te RAHWAY NEW
Verenigde Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
JERSEY 07065-0907, Verenigde
(47) 11.08.2010
(DE)
Staten van Amerika (US)
CLAREMON, David, A. te MAPLE
HA, Sookhee te RAHWAY NEW
(51) C07D 453/02
GLEN PA 19002, Verenigde Staten
JERSEY 07065-0907, Verenigde
C07D 211/58
van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(11) EP1919909
ZHUANG, Linghang te CHALFONT
MORTKO, Christopher, J. te RAHWAY
PA 18914, Verenigde Staten van
NEW JERSEY 07065-0907,
(21) EP06802848.9
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika (US)
(22) 31.08.2006
LEFTHERIS, Katerina te SKILLMAN
MANGION, Ian te RAHWAY NEW
(31) 713149 P
NJ 08558, Verenigde Staten van
JERSEY 07065-0907, Verenigde
747762 P
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
XU, Zhenrong te HORSHAM PA
RIVERA, Nelo te RAHWAY NEW
(32) 31.08.2005
19002, Verenigde Staten van Amerika
JERSEY 07065-0907, Verenigde
19.05.2006
(US)
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
TICE, Colin, M. te AMBER PA 19002,
RUCK, Rebecca, T. te RAHWAY NEW
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika (US)
JERSEY 07065-0907, Verenigde
(54) SYNTHETIC METHODS AND
Staten van Amerika (US)
04.09.2013
INTERMEDIATES FOR
SHEVLIN, Michael te RAHWAY NEW
STEREOISOMERIC COMPOUNDS
C07D 417/14
JERSEY 07065-0907, Verenigde
USEFUL FOR THE TREATMENT OF
C07D 413/14
Staten van Amerika (US)
GASTROINTESTINAL AND
C07D 413/12
(47)
04.09.2013
CENTRAL
NERVOUS
SYSTEM
A61P 3/10
DISORDERS.
A61K 31/427
(51) C07D 487/04
A61P 21/04
(73) Armetheon, Inc. te MENLO PARK, CA
EP2459554
A61P 19/08
94025,
Verenigde
Staten
van
Amerika
EP10779053.7
A61K 31/498
(US)
22.07.2010
(11) EP2069352
(74) ir. Kempes te Hilversum
MU17672009
(72) BY, Kolbot te MONTEREY PARK, CA (21) EP07810993.1
31.07.2009
91754, Verenigde Staten van Amerika (22) 01.08.2007
(US)
India
(31) 835272 P
YEH, J B te TAOYUAN TAIWAN,
SUBSTITUTED BENZAMIDE
921054 P
Taiwan (TW)
DERIVATIVES AS GLUCOKINASE
(32)
02.08.2006
PANG, Ponny te TAIPEI TAIWAN,
(GK) ACTIVATORS.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 51/13
30.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CERTAIN CHEMICAL ENTITIES,
COMPOSITIONS AND METHODS.
(73) Cytokinetics, Inc. te SOUTH SAN
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MUCI, Alex te SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA 94133, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FINER, Jeffrey T. te FOSTER CITY,
CALIFORNIA 94404, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LU, Pu-Ping te FOSTER CITY,
CALIFORNIA 94404, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RUSSELL, Alan James te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94110,
Verenigde Staten van Amerika (US)
MORGAN, Bradley P. te MORAGA,
CALIFORNIA 94556, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MORGANS, David J., Jr. te LOS
ALTOS, CALIFORNIA 94024,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 09.10.2013
(51) C07D 491/048
A61P 19/00
A61K 31/496
198
INDIANAPOLIS, IN 46285, Verenigde (22) 18.12.2008
Staten van Amerika (US)
(31) 0708925
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(32) 20.12.2007
(72) BENITO COLLADO, Ana Belen te
MADRID, Spanje (ES)
DIAZ BUEZO, Nuria te MADRID,
Spanje (ES)
JIMENEZ-AGUADO, Alma Maria te
MADRID, Spanje (ES)
LAFUENTE BLANCO, Celia te
MADRID, Spanje (ES)
MARTINEZ-GRAU, Maria Angeles te
MADRID, Spanje (ES)
PEDREGAL-TERCERO, Concepcion
te MADRID, Spanje (ES)
TOLEDO ESCRIBANO, Miguel Angel
te MADRID, Spanje (ES)
(47) 18.09.2013
(51) C07D 499/87
C07D 499/32
C07D 499/28
C07D 499/21
A61P 31/00
A61K 31/431
(11) EP2046802
(21) EP07804590.3
(22) 11.07.2007
(31) CH12172006
(32) 12.07.2006
(11) EP2331548
(33) India
(21) EP09783391.7
(54) 2-SUBSTITUTED METHYL PENAM
DERIVATIVES.
(22) 24.09.2009
(32) 24.09.2008
(73) Allecra Therapeutics GmbH te 79539
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(54) PROTEASE INHIBITORS.
(72) UDAYAMPALAYAM, Palanisamy,
Senthilkumar te CHENNAI, TAMIL
NADU 600 119, India (IN)
GNANAPRAKASAM, Andrew te
CHENNAI, TAMIL NADU 600 119,
India (IN)
GANAPATHY, Panchapakesan te
CHENNAI, TAMIL NADU 600 119,
India (IN)
MUKUT, Gohain te CHENNAI, TAMIL
NADU 600 119, India (IN)
VENKATASUBRAMANIAN, Hariharan
te CHENNAI, TAMIL NADU 600 119,
India (IN)
SRIRAM, Rajagopal te CHENNAI,
TAMIL NADU 600 119, India (IN)
PAUL-SATYASEELA, Maneesh te
CHENNAI, TAMIL NADU 600 119,
India (IN)
SOLANKI, Shakti, Singh te CHENNAI,
TAMIL NADU 600 119, India (IN)
DEVARAJAN, Sathishkumar te
CHENNAI, TAMIL NADU 600 119,
India (IN)
(31) 0817424
(73) Medivir AB te 141 22 HUDDINGE,
Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) ODÉN, Lourdes Salvadore te S-141
22 HUDDINGE, Zweden (SE)
NILSSON, Magnus te S-141 22
HUDDINGE, Zweden (SE)
KAHNBERG, Pia te S-141 22
HUDDINGE, Zweden (SE)
SAMUELSSON, Bertil te S-141 22
HUDDINGE, Zweden (SE)
GRABOWSKA, Urszula te ESSEX
CB10 1XL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 04.09.2013
(51) C07D 495/20
A61P 25/00
A61K 31/438
(11) EP2501704
(21) EP10782486.4
(22) 12.11.2010
(31) 09382245
298628 P
(32) 16.11.2009
27.01.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) Spiropiperidine compounds as oral-1
receptor antagagonisten.
(73) Eli Lilly and Company te
18 december 2013
(47) 21.08.2013
(51) C08L 83/04
C08K 5/5465
C08J 3/24
C08G 77/08
C07F 7/18
C07F 7/10
(11) EP2222688
(21) EP08872749.0
(33) Frankrijk
(54) COMPOUNDS WITH A GUANIDINE
STRUCTURE AND USE THEREOF
FOR AS ORGANOPOLYSILOXANE
POLYCONDENSATION CATALYSTS.
(73) Bluestar Silicones France te 69486
LYON CEDEX 03, Frankrijk (FR)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) MALIVERNEY, Christian te F-69690
SAINT JULIEN SUR BIBOST,
Frankrijk (FR)
SAINT-JALMES, Laurent te F-69390
VOURLES, Frankrijk (FR)
(47) 21.08.2013
(51) C07F 7/20
(11) EP2445919
(21) EP10725194.4
(22) 21.06.2010
(31) 102009027257
(32) 26.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING
ORGANOALKOXY HYDROGEN
SILANES.
(73) Wacker Chemie AG te 81737
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) KNIES, Wolfgang te 84489
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BÖGERSHAUSEN, Karin te 84489
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.08.2013
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C07F 9/48
C07F 9/30
(11) EP2367833
(21) EP09736137.2
(22) 06.10.2009
(31) 102008056342
(32) 07.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING MONOCARBOXY-FUNCTIONALIZED
DIALKYLPHOSPHINIC ACIDS AND
ESTERS AND SALTS THEREOF BY
MEANS OF ACRYLNITRILES AND
USE THEREOF.
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HILL, Michael te 22043 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRAUSE, Werner te 50354 HÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
Nummer 51/13
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C07F 9/48
C07F 9/30
199
(51) C07H 15/14
C07H 15/12
C07H 15/04
A61P 31/20
A61K 31/7012
18 december 2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Glycosylation engineering of
antibodies for improving antibodydependent cellular cytotoxicity.
(11) EP2451822
(73) Roche Glycart AG te 8952
SCHLIEREN, Zwitserland (CH)
(21) EP10728244.4
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP2346885
(22) 05.07.2010
(21) EP09778827.7
(31) 0950531
223900 P
(72) Umaña, Pablo te 8952 SCHLIERENZÜRICH, Zwitserland (CH)
Jean-Mairet, Joël te 08035
BARCELONA, Spanje (ES)
Bailey, James E. te (DECEASED),
Zwitserland (CH)
(22) 06.10.2009
(31) 102008055915
(32) 05.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 07.07.2009
08.07.2009
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR PRODUCING MONO- (54) NEW ANTIVIRAL COMPOUNDS
CARBOXY-FUNCTIONALIZED
USEFUL FOR THE TREATMENT OR
DIALKYLPHOSPHINIC ACIDS AND
THE PREVENTION OF EPIDEMIC
ESTERS AND SALTS THEREOF BY
KERATOCONJONCTIVITIS.
MEANS OF ALLYL
(73)
Adenovir Pharma Ab te 252 20
ALCOHOLS/ACROLEINS AND USE
HELSINGBORG, Zweden (SE)
THEREOF.
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
Road Town, Tortola,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HILL, Michael te 22043 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRAUSE, Werner te 50354 HÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STERNER, Olov te S-212 42 MALMÖ,
Zweden (SE)
ELLERVIK, Ulf te S-246 33
LÖDDEKÖPINGE, Zweden (SE)
APLANDER, Karolina te S-252 21
HELSINGBORG, Zweden (SE)
CARLSSON, Anders te S-112 38
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(47) 02.10.2013
(51) C07K 14/47
C07K 14/00
(11) EP1680443
(21) EP04811198.3
(22) 05.11.2004
(31) 517848 P
591548 P
(32) 05.11.2003
27.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) STABILIZED ALPHA HELICAL
PEPTIDES AND USES THEREOF.
(47) 28.08.2013
(11) EP2421879
(73) Dana-Farber Cancer Institute, Inc. te
BOSTON, MA 02215, Verenigde
Staten van Amerika (US)
President and Fellows of Harvard
College te CAMBRIDGE, MA 021383876, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C09K 21/12
C08K 5/53
C07F 9/48
C07F 9/30
(21) EP10734433.5
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP2373669
(21) EP09778838.4
(22) 06.10.2009
(47) 28.08.2013
(51) C07H 19/23
A61P 35/00
A61K 31/7064
(22) 19.04.2010
(32)
(33)
(54)
(31) 102008060535
(32) 04.12.2008
(73)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING MONO(74)
CARBOXY-FUNCTIONALIZED
DIALKYLPHOSPHINIC ACIDS,
(72)
ESTERS AND SALTS USING A
VINYL ETHER AND THE USE
THEREOF.
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HILL, Michael te 50827 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETZ, Mathias te 52152
SIMMERATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Werner te 50354 HÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.09.2013
(72) WALENSKY, Loren, D. te CHESTNUT
HILL, MA 02467, Verenigde Staten
van Amerika (US)
22.04.2009
KORSMEYER, Stanley, J. te
Verenigde Staten van Amerika
WESTON, MA 02493, Verenigde
NOVEL 7-DEAZAPURINE
Staten van Amerika (US)
NUCLEOSIDES FOR THERAPEUTIC
VERDINE, Gregory, c/o Havard
USES.
University te NEWTON, MA 02458,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Institute Of Organic Chemistry And
Biochemistry As CR, V.V.I. te 16610
(47) 04.09.2013
PRAHA 6, Tsjechië (CZ)
(51) C07K 14/195
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
A01N 63/00
A01N 53/02
BOURDERIOUX, Aurelie te F-91580
ETRECHY, Frankrijk (FR)
(11) EP2176284
HOCEK, Michal te 16000 PRAHA 6,
(21) EP08845118.2
Tsjechië (CZ)
(22) 18.07.2008
NAUS, Petr te 13000 PRAHA 3,
Tsjechië (CZ)
(31) 961374 P
04.09.2013
(32) 20.07.2007
(31) 171656 P
(47)
(51) C12N 15/85
C12N 15/52
C12N 15/00
C07K 16/30
C07K 16/28
C07H 21/04
A61K 39/395
A61K 38/43
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2180007
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(21) EP09014605.1
(72) O'SULLIVAN, Daniel, J. te
PLYMOUTH, MN 55422, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LEE, Ju-hoon te ROSEVILLE, MN
55113, Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.04.1999
(31) 82581 P
(32) 20.04.1998
(54) LANTIBIOTICS AND USES
THEREOF.
(73) Regents Of The University Of
Minnesota te ST. PAUL, MINNESOTA
55114-8658, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 51/13
(US)
(47) 04.09.2013
(51) C07K 14/33
(11) EP1874807
(21) EP05818352.6
200
(33) GROOT BRITTANNIË
(73)
(31) 0426397
(74)
(32) 01.12.2004
(72)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FUSION PROTEINS COMPRISING A
NON-CYTOTOXIC PROTEASE, A
TARGETING MOIETY, A PROTEASE
CLEAVAGE SITE AND A
TRANSLOCATION DOMAIN.
(73) Syntaxin Limited te ABINGDON
OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(47) 25.09.2013
(33)
(51) C12N 5/10
C12N 1/21
C12N 1/15
C07K 14/47
(54)
(73)
(11) EP2023962
(21) EP07783878.7
(22) 17.05.2007
(31) 801127 P
(74)
(72)
(32) 17.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Human oct-2 variant peptide chains,
nucleic acids, and methods.
(73) Janssen Biotech, Inc. te HORSHAM,
PA 19044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) DORAI, Haimanti te EXTON, PA
19341, Verenigde Staten van Amerika
(US)
LU, Jin te BOOTHWYN, PA 19061,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 11.09.2013
(51) C12N 15/62
C12N 15/12
C07K 14/485
C07K 14/33
A61K 38/16
(11) EP2326665
(21) EP09785502.7
(22) 19.08.2009
(31) 0815264
(32) 21.08.2008
(22) 07.05.2002
(54) NON-CYTOTOXIC FUSION
PROTEINS COMPRISING EGF
MUTEINS.
(22) 01.12.2005
(72) FOSTER, Keith Health Protection
Agency te WILTSHIRE SP4 0JG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
CHADDOCK, John Health Protection
Agency te WILTSHIRE SP4 0JG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
MARKS, Philip Health Protection
Agency te WILTSHIRE SP4 0JG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
STANCOMBE, Patrick Health
Protection Agency te WILTSHIRE SP4
0JG, GROOT BRITTANNIË (GB)
DUROSE, Lyndsey Interdisciplinary
Biomedical Research Centre te
NOTTINGHAM NG11 8NS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
18 december 2013
(47)
(31) 293473 P
294981 P
309176 P
323807 P
Syntaxin Limited te ABINGDON
327364 P
OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT
331044 P
BRITTANNIË (GB)
331310 P
ir. Geurts te Den Haag
341237 P
COSSINS, Aimee te ABINGDON
369860 P
OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT (32) 25.05.2001
BRITTANNIË (GB)
04.06.2001
BIRCH-MACHIN, Ian te ABINGDON
02.08.2001
OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT
21.09.2001
BRITTANNIË (GB)
09.10.2001
STANCOMBE, Patrick te ABINGDON
07.11.2001
OXFORDSHIRE OX14 3YS, GROOT
14.11.2001
BRITTANNIË (GB)
20.12.2001
CHADDOCK, John c/o Syntaxin LTD
05.04.2002
te ABINGDON, OXFORDSHIRE OX
(33)
Verenigde Staten van Amerika
14 3YS, GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
BEARD, Matthew c/o Syntaxin LTD te
Verenigde Staten van Amerika
ABINGDON OXFORDSHIRE OX 14
Verenigde Staten van Amerika
3YS, GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
09.10.2013
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
C07K 14/605
Verenigde Staten van Amerika
EP2084182
Verenigde Staten van Amerika
EP07866718.5
(54) ANTIBODIES THAT
28.09.2007
IMMUNOSPECIFICALLY BIND TO
TRAIL RECEPTORS.
MU16322006
MU19652006
(73) Human Genome Sciences, Inc. te
MU04232007
ROCKVILLE, MD 20850, Verenigde
Staten van Amerika (US)
03.10.2006
30.11.2006
(74) ir. Geurts te Den Haag
06.03.2007
(72) SALCEDO, Theodora te EAST
India
SYRACUSE, NY 13057, Verenigde
India
Staten van Amerika (US)
India
RUBEN, Steven M. te BROOKVILLE,
MD 20833, Verenigde Staten van
ANTIDIABETIC COMPOUNDS.
Amerika (US)
Cadila Healthcare Limited te
ROSEN, Craig A. te LAYTONSVILLE,
AHMEDABAD 380 015 GUJ, India
MD 20882, Verenigde Staten van
(IN)
Amerika (US)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
ALBERT, Vivian R. te ROCKVILLE,
MD 20850, Verenigde Staten van
BAHEKAR, Rajesh H. te
Amerika (US)
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
DOBSON, Clarie Louise te
India (IN)
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
LOHRAY, Braj Bhushan te
CB4 1FZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
VAUGHAN, Tristan John te
India (IN)
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
LOHRAY, Vidya Bhushan te
CB4 1FZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
India (IN)
(47) 18.09.2013
JAIN, Mukul R. te AHMEDABAD 380
(51) C12N 15/13
015 GUJARAT, India (IN)
C07K 16/28
BANERJEE, Kaushik M. te
A61P 43/00
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
A61P 29/00
India (IN)
A61P 25/00
PATEL, Pankaj, Ramanbhai te
A61K 39/395
AHMEDABAD 380 015 GUJARAT,
India (IN)
(11) EP2252633
28.08.2013
(21) EP09708019.6
(51) C12N 5/12
C07K 16/00
A61P 43/00
A61P 35/00
A61P 31/18
A61K 39/42
A61K 39/395
(22) 04.02.2009
(11) EP1572874
(73) Lay Line Genomics S.P.A. te 00152
ROME, Italië (IT)
(21) EP02736661.6
(31) 25995 P
(32) 04.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ANTI-TRKA ANTIBODIES AND
DERIVATIVES THEREOF.
Nummer 51/13
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BENIGNI, Fabio te 00152 ROMA,
Italië (IT)
D'AMBROSIO, Daniele te 00152
ROMA, Italië (IT)
201
(51) C07K 16/28
A61K 39/42
A61K 39/395
(11) EP1910573
(21) EP06788240.7
(47) 14.08.2013
(22) 21.07.2006
(51) G01N 33/00
C07K 16/28
C07K 16/00
(31) 701889 P
702064 P
711528 P
715619 P
(11) EP2044121
(21) EP07801422.2
(22) 11.07.2007
(31) 06450095
(32) 23.07.2005
22.07.2005
26.08.2005
09.09.2005
18 december 2013
Staten van Amerika (US)
MIRZA, Amer M. te SAN
FRANCISCO, CA 94118, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NONET, Genevieve te BERKELEY,
CA 94708, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 06.11.2013
(51) C07K 19/00
C07K 16/00
A61K 47/48
(11) EP2239273
(21) EP10006326.2
(22) 13.11.2004
(32) 11.07.2006
(31) 20030080299
(33)
(32) 13.11.2003
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
GLYCO-ENGINEERED ANTIBODIES.
Verenigde Staten van Amerika
Greenovation Biotech GmbH te 79111
(54)
METHODS FOR REDUCING VIRAL
FREIBURG I.BR,
LOAD IN HIV-1-INFECTED
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PATIENTS.
(DE)
(73) CytoDyn, Inc. te LAKE OSWEGO, OR
ir. Jansen c.s. te Den Haag
97035, Verenigde Staten van Amerika
SCHUSTER, Manfred te A-2191
(US)
SCHRICK, Oostenrijk (AT)
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
KIRCHEIS, Ralf te A-1230 WIENNA,
(72) OLSON, William, C. te OSSINING, NY
Oostenrijk (AT)
10562, Verenigde Staten van Amerika
NECHANSKY, Andreas te A-2522
(US)
OBERWALTERSDORF, Oostenrijk
MADDON, Paul, J. te SCARSDALE,
(AT)
NY 10583, Verenigde Staten van
JOST, Wolfgang te 79111 FREIBURG,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PEVEAR, Daniel, C. te
(DE)
HARLEYSVILLE, PA 19438,
GORR, Gilbert te 79112 FREIBURG,
Verenigde Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ISRAEL, Robert, J. te SUFFERN, NY
(DE)
10901, Verenigde Staten van Amerika
21.08.2013
(US)
C07K 16/28
MURGA, Jose, D. te ROSEDALE, NY
11422, Verenigde Staten van Amerika
EP1670828
(US)
EP04794837.7
(47) 04.09.2013
12.10.2004
(51) C07K 16/28
510193 P
(33) Zuid-Korea
(54) A pharmaceutical composition
comprosing an immunoglobulin fc as a
carrier.
(73) Hanmi Science Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO 445-813, Zuid-Korea
(KR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Kim, Young Min te YONGIN-SI
GEONGGI-DO, 449-901, Zuid-Korea
(KR)
Song, Dae Hae te GEUMCHEON-GO
SEOUL, 153-032, Zuid-Korea (KR)
Jung, Sung Youb te SUWON-SI
GYEONGGI-DO, 443-470, Zuid-Korea
(KR)
Kim, Chang Hwan te SUWON-SI
GYEONGGI-DO 441-737, Zuid-Korea
(KR)
Choi, In Young te SEONGNAM-SI
GYEONGGI-DO, 463-773, Zuid-Korea
(KR)
Kwon, Se Chang te GWANGJIN-GU
SEOUL 143 210, Zuid-Korea (KR)
Lee, Gwan Sun te SEOUL, 138-739,
Zuid-Korea (KR)
(11) EP2059535
(47) 09.10.2013
(32) 10.10.2003
08.10.2004
(21) EP07814191.8
(51) C08B 3/18
C08B 3/16
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 838648 P
946360 P
(11) EP1603952
(54) FULLY HUMAN ANTIBODIES
AGAINST HUMAN 4-1BB (CD137).
(32) 18.08.2006
26.06.2007
(22) 11.03.2004
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
PRINCETON, NJ 08543-4000,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 14.03.2003
961567
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 17.08.2007
(54) PRLR-SPECIFIC ANTIBODY AND
USES THEREOF.
(21) EP04719807.2
(31) 455033 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LOW MOLECULAR WEIGHT
CELLULOSE MIXED ESTERS AND
(72) JURE-KUNKEL, Maria te
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
THEIR USE AS LOW VISCOSITY
PLAINSBORO, NJ 08536, Verenigde
Zwitserland (CH)
BINDERS AND MODIFIERS IN
Staten van Amerika (US)
XOMA Technology Ltd. te BERKELEY
COATING COMPOSITIONS.
HEFTA, Laura, J. te PENNINGTON,
CA 94701, Verenigde Staten van
NJ 08534, Verenigde Staten van
(73)
EASTMAN CHEMICAL COMPANY te
Amerika (US)
Amerika (US)
KINGSPORT TN 37660, Verenigde
(72) BEDINGER, Daniel te VACAVILLE,
SANTORO, Marc te YARDLEY, PA
Staten van Amerika (US)
CA 95687, Verenigde Staten van
19067, Verenigde Staten van Amerika
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Amerika
(US)
(US)
DAMIANO, Jason te EMERYVILLE,
(72) SHELTON, Michael, Charles te
GANGULY, Subinay te NEWTOWN,
CA 94662-8097, Verenigde Staten van
KINGSPORT, TN 37663, Verenigde
PA 18940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
LUQMAN, Mohammad te
POSEY-DOWTY, Jessica, Dee te
HALK, Edward, L. te SUNNYVALE,
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
KINGSPORT, TN 37663, Verenigde
CA 94087, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
MASAT, Linda te WALNUT CREEK,
PERDOMO, Luis, Guillermo, Rios te
(47) 28.08.2013
CALIFORNIA 94598, Verenigde
Nummer 51/13
KINGSPORT, TN 37660, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DIXON, Daniel, Wayne, Jr. te
KINGSPORT, TN 37660, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LUCAS, Paul, Lee te GRAY, TN
37615, Verenigde Staten van Amerika
(US)
WILSON, Alan, Kent te KINGSPORT,
TN 37663, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WALKER, Kenneth, Raymond te
PERTHSHIRE, FK 15 ODU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
LAWNICZAK, Jonathan, Edward te
KINGSPORT, TN 37664, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FOULK, Roy, Glenn te KINGSPORT,
TN 37663, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PHAN, Hieu, Duy te ANTIOCH, IL
60002, Verenigde Staten van Amerika
(US)
FREEMAN, Charlie, Carroll, Jr. te
ROGERSVILLE, TN 37857, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 04.09.2013
(51) C08B 15/05
A61L 31/00
(11) EP1911769
(21) EP06768443.1
(22) 03.08.2006
(31) 2005226545
2005349144
(32) 04.08.2005
02.12.2005
(33) Japan
Japan
(54) CELLULOSE DERIVATIVE.
(73) TEIJIN LIMITED te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0054, Japan (JP)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) KANEKO, Hiroaki, c/o Tokyo
Research Center, te HINO-SHI,
TOKYO 1910065, Japan (JP)
KITAZONO, Eiichi, c/o Tokyo
Research Center, te HINO-SHI,
TOKYO 1910065, Japan (JP)
ITO, Masaya, c/o Tokyo Research
Center, te HINO-SHI, TOKYO
1910065, Japan (JP)
SUMI, Yoshihiko, c/o Tokyo Research
Center, te HINO-SHI, TOKYO
1910065, Japan (JP)
202
PARTICLES, AND COATING OR
TREATMENT COMPOSITIONS.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) Ultra-low molecular weight ethylene
polymers.
(72) BETREMIEUX, Isabelle te F-60580
COYE LA FORÊT, Frankrijk (FR)
BOONE, Alain te F-60140
VERDERONNE, Frankrijk (FR)
LOZE, Jean-Yves te F-60700
PONTPOINT, Frankrijk (FR)
(47) 21.08.2013
(51) C08F 20/18
C08F 2/44
(11) EP2451849
(21) EP10729921.6
(22) 09.07.2010
(31) 09165134
327729 P
10160998
(32) 10.07.2009
26.04.2010
26.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) MICROCAPSULES HAVING
POLYVINYL MONOMERS AS
CROSS-LINKING AGENTS.
(11) EP2456791
(21) EP10732881.7
(32) 23.07.2009
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) Finlayson, Malcolm F. te HOUSTON,
TX 77008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Garrison, Craig C. te LAKE
JACKSON, TX 77566, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Guerra, Ralph E. te LAKE JACKSON,
TX 77566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Guest, Martin J. te LAKE JACKSON,
TX 77566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kolthammer, Brian W. S. te LAKE
JACKSON, TX 77566, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Parikh, Deepak R. te LAKE
JACKSON, TX 77566, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ueligger, Steven, M. te ANGLETON,
TX 77515, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (47) 02.10.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C08F 4/70
(DE)
C08F 4/6592
C08F 210/16
(74) ir. Kempes te Hilversum
(11)
EP2467408
(72) JUNG, Marc Rudolf te 67551
WORMS, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10747423.1
DUITSLAND (DE)
(22) 20.08.2010
KOPLIN, Tobias Joachim te 67063
(31) 09010749
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 21.08.2009
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
ALTMANN, Stephan te 67152
(54) POLYETHYLENE FOR
RUPPERTSBERG,
ROTOMOULDING.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C09D 151/00
C08F 265/04
C08F 2/24
(31) 0903667
(32) 22.01.1996
13.11.1996
(73) Arkema France te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(47) 30.10.2013
(22) 15.07.2010
18 december 2013
(47)
(51)
(33) Frankrijk
(11)
(54) AQUEOUS SELF-CROSSLINKABLE
POLYMER DISPERSION MADE
FROM HARD-CORE, SOFT-SHELL
STRUCTURED POLYMER
(21)
(22)
(31)
(DE)
(73) Basell Polyolefine GmbH te 50389
MORARU, Bogdan te 68199
WESSELING, BONDSREPUBLIEK
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
SCHMIDT, Marco te 67346 SPEYER,
(72) MANNEBACH, Gerd te 56294
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MÜNSTERMAIFELD,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SCHRÖDER-GRIMONPONT, Tina te
(DE)
76764 RHEINZABERN,
VOGT, Heinz te 65929 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
WILLAX, Hans te 67133 MAXDORF,
FANTINEL, Fabiana te 37122
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERONA, Italië (IT)
(DE)
MIHAN, Shahram te 65812 BAD
KATZ, Britta te 67125 DANNSTADTSODEN, BONDSREPUBLIEK
SCHAUERNHEIM,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BISSON, Peter te 67071
(DE)
LUDWIGSHAFEN,
11.09.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C08F 210/16
BESEMS, Cees te NL-5121 EN
C08F 210/02
RIJEN
EP1642913
MEIER, Gerhardus te 60320
EP05028500.6
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
22.01.1997
SCHÜLLER, Ulf te 60486
10403 P
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
30894 P
Nummer 51/13
DUITSLAND (DE)
GALL, Barbara te 60325
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VITTORIAS, Lakovos te 55129
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HECKER, Manfred te 53577
NEUSTADT/WIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
OLMSCHEID, Michael te 51519
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 06.11.2013
(51) C08F 210/18
C08F 2/00
(11) EP1519967
(21) EP03761165.4
(22) 18.06.2003
203
C08F 285/00
C08F 2/26
C08F 2/22
C08F 2/00
(31) 1060581
(32) 15.12.2010
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(11) EP2465883
(21) EP11193664.7
(22) 15.12.2011
(33) Frankrijk
(73)
(74)
(72)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for the polymerisation of
ethylene, higher alpha-olefin
comonomer and dienes, especially
vinyl norbornene and polymers made
(47)
using such processes.
(73) ExxonMobil Chemical Patents Inc. te (51)
Baytown, Texas, ,Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP1699838
(22)
(31)
(51) C09D 151/00
C08F 265/10
(32)
(11) EP2456797
(54)
(33)
(21) EP10736664.3
(31) 09166119
(32) 22.07.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C14C 11/00
C09D 175/08
C08G 18/75
17.11.2004
C08G 18/66
523333 P
C08G 18/48
20.11.2003
C08G 18/38
C08G 18/32
Verenigde Staten van Amerika
C08G 18/12
NOVOLAK RESINS AND RUBBER
C08G 18/10
COMPOSITIONS COMPRISING THE
C08G 18/08
SAME.
(11) EP2321361
SI Group, Inc. te SCHENECTADY, NY
12309, Verenigde Staten van Amerika (21) EP09780621.0
(US)
(22) 15.07.2009
drs. Quintelier te DIEGEM
(31) VA20080046
(21) EP04811267.6
(47) 03.06.2009
(22) 19.07.2010
(72) CASATI, Francois te CH-8808
PFAFFIKON, Zwitserland (CH)
SHUTOV, Pavel te NL-4532LH
TERNEUZEN
VAN DER WAL, Hanno te NL-4542
BP HOEK
Arkema France te 92700
COOKSON, Paul te CH-8833
COLOMBES, Frankrijk (FR)
SAMSTAGERN, Zwitserland (CH)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
MORLEY, Timothy te CH-8810
HORGEN, Zwitserland (CH)
Navarro, Christophe te 64100
WILMOT, Nathan te MISSOURI CITY
BAYONNE, Frankrijk (FR)
TX 77459, Verenigde Staten van
Girois, Stéphane te NORFOLK, VA
Amerika (US)
VIRGINIA 23508, Verenigde Staten
ZALAMEA, Luis te CH-8805
van Amerika (US)
RICHTERSWIL/ZH, Zwitserland (CH)
Bay, Elisabeth te HAGETMAU 40700,
WU, Zhizhong te PEARLAND TX
Frankrijk (FR)
77584, Verenigde Staten van Amerika
Saint-Martin, Jean-Claude te 65140
(US)
ESCONDEAUX, Frankrijk (FR)
ZUPANCIC, Joseph te GLEN ELLYN
28.08.2013
IL 60137-3217, Verenigde Staten van
Amerika (US)
C08L 7/00
VIETTI, David te CARY IL 60013,
C08L 61/12
Verenigde Staten van Amerika (US)
C08L 61/06
C08G 8/24
(47) 11.09.2013
(54) New core shell particle multistage
polymer powder, its manufacturing
process and composition comprising
it.
(32) 19.06.2002
(72) RAVISHANKAR, Periagaram, S. te
KINGWOOD, TX 77345, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) MODIFIED NATURAL OILS AND
PRODUCTS MADE THEREFROM.
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROHM AND HAAS COMPANY te
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA
19105, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 389980 P
(74) ir. Kempes te Hilversum
18 december 2013
(73)
(74)
(54) AQUEOUS POLYMER DISPERSION (72) HOWARD, Scott, L. te BALLSTON
AND USE THEREOF AS BINDER
SPA, NY 12020, Verenigde Staten van
FOR COATING SUBSTRATES.
Amerika (US)
AUBE, Todd, M. te SCHENECTADY,
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
NY 12305, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
BANACH, Timothy, Edward te
(74) ir. Kempes te Hilversum
SCOTIA, NY 12302, Verenigde Staten
(72) BALK, Roelof te 67459 BÖHLvan Amerika (US)
IGGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
LAMB, James, J. te DUANESBURG,
DUITSLAND (DE)
NY 12056, Verenigde Staten van
TIARKS, Franca te SHANGHAI
Amerika (US)
PUDONG 200122, China (CN)
(47) 04.09.2013
TUCHBREITER, Arno te 67056
LUDWIGSHAFEN,
(51) C08G 18/48
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08G 18/42
(DE)
C08G 18/36
(32) 08.08.2008
(33) Italië
(54) ANIONIC POLYURETHANE
AQUEOUS DISPERSIONS.
(73) Lamberti Spa te 21041 ALBIZZATE,
Italië (IT)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) COSTA, Gabriele te I-20026 NOVATE
MILANESE, Italië (IT)
AMICI KROUTILOVA, Irena te I-28040
PARLIZZARO (NO), Italië (IT)
MERCATALI, Stefania te I-36030
COSTABISSARA (VI), Italië (IT)
LI BASSI, Giuseppe te I-21026
GAVIRATE (VA), Italië (IT)
(47) 11.09.2013
(11) EP2350191
(47) 21.08.2013
(51) C08L 69/00
C08L 67/03
C08L 67/02
C08J 3/16
C08F 6/22
C08F 6/00
(21) EP09764366.2
(51) C08G 63/16
C08G 18/32
C07C 29/80
(22) 16.11.2009
(31) 114645 P
(32) 14.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2504377
(21) EP10779319.2
Nummer 51/13
(22) 23.11.2010
(31) 102009047194
(32) 26.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
204
POLYOXAZOLINE COPOLYMERS
AND DRUG COMPOSITIONS
COMPRISING THE SAME.
(73) Serina Therapeutics, Inc. te
HUNTSVILLE, ALABAMA 35806,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(54) METHOD FOR PRODUCING
PLASTICS USING 1,6-HEXANEDIOL (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
WITH AN ALDEHYDE CONTENT OF
(72) HARRIS, J. Milton te HUNTSVILLE
LESS THAN 500 PPM.
ALABAMA 35801, Verenigde Staten
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BENTLEY, Michael David te
(DE)
HUNTSVILLE ALABAMA 35801,
(74) ir. Kempes te Hilversum
Verenigde Staten van Amerika (US)
YOON, Kunsang te MADISON
(72) PINKOS, Rolf te 67098 BAD
ALABAMA 35756, Verenigde Staten
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
KRETZSCHMAR, Eva te 68163
(47) 04.09.2013
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(51) C08L 97/02
DUITSLAND (DE)
C08K 5/54
ABILLARD, Olivier te 68161
C08J 5/24
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
C08J 5/00
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2615126
GEHRINGER, Lionel te F-67470
SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ,
(21) EP12151240.4
Frankrijk (FR)
(22) 16.01.2012
(47) 04.09.2013
(51) C08G 64/04
(11) EP2391666
(21) EP10701535.6
(54) Toepassing van gemodifiveerde
nanodeeltjes in houtmaterialen voor
het verminderen van de emissie van
vluchtige organische verbindingen.
(22) 28.01.2010
(73) Kronotec AG te 6006 LUZERN,
Zwitserland (CH)
(31) 0900080
PCT/SE2009/000107
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(32) 28.01.2009
26.02.2009
(47) 28.08.2013
(72) te , Onbekend (ZZ)
(33) Zweden
World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(51) C08K 5/5313
C08K 3/22
(54) CROSS-LINKABLE AROMATIC
POLYCARBONATE.
(22) 08.04.2010
(11) EP2417191
(21) EP10712951.2
(31) 168035 P
(73) Nexam Chemical AB te 223 81 LUND,
(32) 09.04.2009
Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) ROSENBERG, Jan-Erik te SE-311 41
FALKENBERG, Zweden (SE)
RÖME, Daniel te SE-211 50 MALMÖ,
Zweden (SE)
MORIN, Per te SE-252 23
HELSINGBORG, Zweden (SE)
TOOBY, Richard te SE-221 84 LUND,
Zweden (SE)
PERSSON, David te SE-217 51
MALMÖ, Zweden (SE)
LAGER, Erik te SE-227 62 LUND,
Zweden (SE)
(47) 28.08.2013
(51) C08G 69/44
(11) EP2235090
(21) EP09701187.8
(22) 12.01.2009
(31) 20684 P
29337 P
(32) 11.01.2008
16.02.2008
18 december 2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING MONO
AMINO-FUNCTIONALISED
DIALKYLPHOSPHINITE ACIDS
ESTERS AND SALTS AND USE
THEREOF.
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
Road Town, Tortola,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HILL, Michael te 50827 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRAUSE,Werner te 50354 HÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SICKEN, Martin te 51149 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(51) C08L 33/10
C08L 33/08
C08L 25/12
(11) EP2150582
(21) EP08736003.8
(22) 09.04.2008
(31) 102007026200
(32) 04.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COMPOSITION WITH INCREASED
STRESS CRACKING RESISTANCE.
(73) Evonik Röhm GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) SCHULTES, Klaus te 65193
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HÖSS, Werner te SHANGHAI
200237, China (CN)
MEHLER, Nils te 64395
BRENSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) IMPROVED HALOGEN FREE FLAME
(47) 04.09.2013
RETARDANT POLYAMIDE
COMPOSITION.
(51) C11D 3/37
C09D 133/24
(73) Solvay Specialty Polymers USA, LLC.
C08L 83/10
te ALPHARETTA, GA 30005,
C08L 33/24
Verenigde Staten van Amerika (US)
C08G 77/442
(74) ir. Kempes te Hilversum
C08F 8/32
(72) NORFOLK, Linda M. te CUMMING
C08F 220/56
GA 30041, Verenigde Staten van
C08F 220/06
Amerika (US)
B01F 17/00
CUPTA, Glenn W. te ROSWELL GA
A61Q 5/00
30075, Verenigde Staten van Amerika
A61Q 19/00
(US)
A61K 8/81
RONEY, Charles T. te DULUTH GA
(11) EP2188336
30097, Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08799466.1
(US)
(22) 11.09.2008
(47) 28.08.2013
(51) C08K 5/5313
C07F 9/32
(31) 853084
(11) EP2352741
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09778835.0
(54) COMPOSITION COMPRISING ONE
OR MORE HYDROPHOBICALLY
MODIFIED POLYACRYLAMIDES
AND METHOD OF USING SAID
COMPOSITION.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 06.10.2009
(54) MULTIFUNCTIONAL FORMS OF
(32) 07.11.2008
(31) 102008056339
(32) 11.09.2007
Nummer 51/13
(73) Nalco Company te NAPERVILLE, IL
60563-1198, Verenigde Staten van
Amerika (US)
205
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(74) dr. Visser-Luirink te Amsterdam
(72) LANGE, Arno te 67098 BAD
(72) HESSEFORT, Yin, Z. te NAPERVILLE
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
ILLINOIS 60565, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
HÄHNLE, Hans-Joachim te 67435
MAREK, Patrick, J. te CHICAGO
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
ILLINOIS 60613, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
SPANGE, Stefan te 07768
CRAMM, Jeffrey, R. te BATAVIA
ORLAMÜNDE, BONDSREPUBLIEK
ILLINOIS 60510, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
STAUDT, Claudia te 40219
PATEL, Damyanti, J. te HOFFMAN
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
ESTATES ILLINOIS 60169, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
BISKUPSKI, Michael te 47809
CARLSON, Wayne, M. te BATAVIA
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
ILLINOIS 60510, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(47) 23.10.2013
(51) C08L 69/00
C08L 67/02
C08L 51/04
C08K 5/521
(51) H01L 23/29
C09D 183/04
C08L 83/07
C08L 83/04
18 december 2013
(11) EP2093261
(21) EP07021416.8
(22) 02.11.2007
(54) Use of a surface-reacted calcium
carbonate in tissue paper, process to
prepare a tissue paper product of
improved softness, and resulting
improved softness tissue paper
products.
(73) OMYA DEVELOPMENT AG te 4665
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem
(72) Gane, Patrick Arthur Charles te 4852
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
Gisella, Uwe te 4812 MÜHLETHAL,
Zwitserland (CH)
Laufmann, Maximilian te 4800
ZOFINGEN, Zwitserland (CH)
Ridgway, Catherine Jean te 4812
MÜHLETHAL, Zwitserland (CH)
(47) 21.08.2013
(11) EP2508569
(51) D21H 19/38
C09C 1/02
(11) EP2094786
(21) EP12002476.5
(11) EP2292701
(21) EP06835549.4
(22) 05.04.2012
(21) EP09164353.6
(22) 28.12.2006
(31) 2011086251
(22) 01.07.2009
(31) 20060116465
(32) 08.04.2011
(54) Method for improving opacity.
(32) 23.11.2006
(33) Japan
(73) Omya Development AG te 4665
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
(54) Silicone resin composition and optical
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
FLAMEPROOF THERMOPLASTIC
semiconductor device using the
RESIN COMPOSITION.
composition.
(72) Gane, Patrick A.C. te 4852,
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
Cheil Industries Inc. te GUMI-SI,
(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
Buri, Matthias te 4852, ROTHRIST,
GYEONGSANGBUK-DO 730-710,
TOKYO, Japan (JP)
Zwitserland (CH)
Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Rentsch, Samuel te 4663 AARBURG,
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Kashiwagi, Tsutomu te ANNAKA-SHI
Zwitserland (CH)
JUNG, In Chul te SEOUL 157-013,
GUNMA-KEN, Japan (JP)
(47)
04.09.2013
Zuid-Korea (KR)
Hamamoto, Yoshihira te ANNAKA-SHI
JANG, Bok Nam te ANYANG-SI
GUNMA-KEN, Japan (JP)
(51) C09C 1/30
GYEONGGI-DO 431-792, Zuid-Korea (47) 04.09.2013
C08K 3/36
(KR)
C01B 33/18
(51) C09B 67/08
PARK, Hee Jung te GURI-SI
(11)
EP1969069
C09B 67/02
GYEONGGI-DO 471-754, Zuid-Korea
(21)
EP06830358.5
(KR)
(11) EP2262863
YUN, Jung Hwan te UIWANG-SI
(22)
05.12.2006
(21) EP09719567.1
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(31)
05112922
(22) 27.02.2009
CHOI, Jin Hwan te ANYANG-SI
(32)
23.12.2005
GYEONGGI-DO 431-737, Zuid-Korea (31) 08152194
(KR)
(33)
Europees Octrooi Bureau
(32) 03.03.2008
27.11.2013
(54) FUMED SILANIZED SILICA.
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Zuid-Korea
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51) C08L 83/02
C08J 3/20
C07F 7/00
B01J 20/28
B01D 69/14
B01D 67/00
B01D 61/36
(11) EP2483354
(21) EP10757607.6
(22) 27.09.2010
(31) 09171969
(32) 01.10.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) MICROCAPSULES, PRODUCTION
AND USE THEREOF.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
(74) ir. Kempes te Hilversum
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) MEYER, Jürgen te 63811
(DE)
STOCKSTADT, BONDSREPUBLIEK
(74) ir. Kempes te Hilversum
DUITSLAND (DE)
(72) JUNG, Marc Rudolf te 67551
SCHOLZ, Mario te 63584 GRÜNDAU,
WORMS, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
REICHERT, Jürgen te 67117
(47)
21.08.2013
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C09D 7/12
(DE)
C09C 1/30
(47) 04.09.2013
(11) EP1530613
(54) METHOD FOR SEPARATING
SUBSTANCE MIXTURES BY MEANS (51) D21H 27/00
D21H 19/38
OF MULTIPHASE POLYMER FILMS.
C09C 3/06
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
C09C 1/02
(21) EP03790825.8
(22) 29.07.2003
(31) 10239424
Nummer 51/13
206
(32) 28.08.2002
GROOT BRITTANNIË (GB)
CHARRETON, Thomas te
SURBITON, SURREY KT5 8JP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SILGRAM, Helen te SLOUGH,
BERKSHIRE SL1 2JP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SILICAS.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(47) 04.09.2013
(72) MEYER, Jürgen te 63811
STOCKSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRAHN, Stephanie te 63773
GOLDBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ETTLINGER, Manfred te 63791
KARLSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D07B 1/16
C09D 7/12
C09D 5/03
C09D 163/00
B65H 81/06
B05D 7/24
B05D 7/20
B05D 1/24
(47) 04.09.2013
(11) EP2186865
(11) EP2342296
(31)
(21) EP09783449.3
(32)
(22) 28.09.2009
(33)
(31) 08165720
(54)
(54) METHOD FOR PRINTING
SUBSTRATES.
(73) Sumitomo (SEI) Steel Wire Corp. te
ITAMI-SHI, HYOGO 664-0016, Japan
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
(JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(DE)
(72)
HIRAI, Tomoyuki te NEYAGAWA-SHI
(74) ir. Kempes te Hilversum
OSAKA 572-8501, Japan (JP)
(72) BRUCHMANN, Bernd te 67251
ISHIHARA, Yoshitaka te OSAKA-SHI
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
OSAKA 531-8511, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
NATORI, Koichiro te ITAMI-SHI
SCHÖNFELDER, Daniel te B-1000
HYOGO 664-0016, Japan (JP)
BRUXELLES, België (BE)
NIKI, Toshihiko te ITAMI-SHI HYOGO
DIETSCHE, Frank te 69198
664-0016, Japan (JP)
SCHRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
TOUDA, Yoshihiko te ITAMI-SHI
DUITSLAND (DE)
HYOGO 664-0016, Japan (JP)
WAGNER, Eva te 67098 BAD
YAMAGIWA, Takayuki te ITAMI-SHI
DÜRKHEIM, BONDSREPUBLIEK
HYOGO 664-0016, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(47)
02.10.2013
FEUERHAKE, Robert te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(51) H01L 51/52
DUITSLAND (DE)
C09K 3/10
KACZUN, Jürgen te 67157
(11) EP2550692
WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP11710449.7
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(22) 14.03.2011
(51) C09D 133/06
(31) 20100087877
MI20100080 U
(11) EP1776431
(21) EP05762125.2
(22) 26.07.2005
(31) 0417278
0421067
(51) E21B 43/243
E21B 43/24
E21B 36/00
E21B 17/18
C09K 8/92
(11) EP2334902
(21) EP08874975.9
(22) 15.10.2008
(54) GAS EVOLVING OIL VISCOSITY
DIMINISHING COMPOSITIONS FOR
STIMULATING THE PRODUCTIVE
LAYER OF AN OIL RESERVOIR.
(73) TCTM Limited te 9491 RUGGELL,
Liechtenstein (LI)
(74) ir. Plaggenborg te Almere
(72) ALEXANDROV, Eugeny Nikolaevich
te MOSCOW 117 105,
Russische Federatie (RU)
2007217453
LEMENOVSKI, Dmitry Anatoljevich te
23.08.2007
MOSCOW 121 467,
Japan
Russische Federatie (RU)
KOLLER, Zdenek te 155 00 PRAGUE
POWDER COATING COMPOSITION
5, Tsjechië (CZ)
FOR PC STRAND COATING,
COATING METHOD, AND COATING (47) 04.09.2013
FILM.
(51) C30B 7/14
(22) 22.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 09.10.2013
(21) EP08827935.1
(51) C09D 11/02
(32) 02.10.2008
18 december 2013
(32) 08.09.2010
22.03.2010
(33) Zuid-Korea
Italië
(32) 03.08.2004
22.09.2004
(54) COMPOSITION FOR THE
PROTECTION OF MOISTURE
SENSITIVE DEVICES.
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(73) SAES GETTERS S.p.A. te I-20020
LAINATE, Italië (IT)
(54) LOW VOC COATINGS AND PAINTS. (74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(73) Akzo Nobel Coatings International
(72) VACCA, Paolo te I-00128 ROMA,
B.V. te 6824 BM ARNHEM
Italië (IT)
BONUCCI, Antonio te I-20151
(72) SARKAR, Manish te WIDMER END,
MILANO, Italië (IT)
BUCKS HP15 6BH, GROOT
RONDENA, Sergio te I-20013
BRITTANNIË (GB)
MAGENTA, Italië (IT)
OSBORN, Barry te HATFIELD,
MACCHI, Roberto te I-21058
HERTFORDSHIRE AL 10 9RZ,
SOLBIATE OLONA, Italië (IT)
C30B 29/60
C30B 29/48
C30B 29/40
C09K 11/70
C09K 11/02
(11) EP2171016
(21) EP08776067.4
(22) 28.07.2008
(31) 0714865
(32) 31.07.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) NANOPARTICLES.
(73) Nanoco Technologies Limited te
MANCHESTER M13 9NT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) PICKETT, Nigel te LONDON CR0
6JQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
DANIELS, Steven, Matthew te
MANCHESTER M13 0YS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MUSHTAQ, Imrana te MANCHESTER
M21 0BW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 11.09.2013
(51) H01L 33/50
C09K 11/64
(11) EP2180032
(21) EP09167926.6
(22) 14.08.2009
(31) 256142
(32) 22.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Blue-green and green phosphors for
lighting applications.
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Setlur, Anant Achyut te NISKAYUNA,
Nummer 51/13
NY 12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Chandran, Ramachandran Gopi te
560037 BANGALORE, India (IN)
Henderson, Claire Susan te
SCHENECTADY, NY 12305,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Nammalwar, Prasanth Kumar te
560037 BANGALORE, India (IN)
Radkov, Emil te EUCLID, OH 44132,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 16.10.2013
(51) C10L 10/02
C10L 1/19
C10L 1/185
C10L 1/182
C10L 1/08
C10L 1/02
(11) EP1257619
(21) EP00988190.5
(22) 20.12.2000
(31) 172913 P
732446
(32) 21.12.1999
07.12.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) FUEL COMPOSITION.
(73) ExxonMobil Research and
Engineering Company te
ANNANDALE, NJ 08801-0900,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
207
SANCHEZRIVAS, Michel te B-7181
FELUY, België (BE)
(47) 06.11.2013
(51) C10N 30/06
C10N 10/04
C10M 169/04
C10M 159/24
C10M 159/22
C10M 137/10
C10M 133/12
C10M 133/08
C10M 101/02
18 december 2013
06.07.2006
06.07.2006
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) REFRIGERATOR OIL
COMPOSITION.
(11) EP1200542
(73) Nippon Oil Corporation te TOKYO
105-8412, Japan (JP)
(21) EP00951374.8
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 10.07.2000
(72) TAGAWA, Kazuo te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 231-0815, Japan (JP)
SHIMOMURA, Yuji te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 231-0815, Japan
(JP)
SAWADA, Ken te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 231-0815, Japan (JP)
TAKIGAWA, Katsuya te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 231-0815, Japan
(JP)
YOSHIDA, Toshio te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 231-0815, Japan
(JP)
MITSUMOTO, Shinichi te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 2310815, Japan (JP)
AKIYAMA, Eiji te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 231-0815, Japan (JP)
SHIBATA, Junichi te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 231-0815, Japan
(JP)
SUDA, Satoshi te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 231-0815, Japan (JP)
YOKOTA, Hideo te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 231-0815, Japan (JP)
HATA, Masahiro te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 231-0815, Japan (JP)
HOSHINO, Hiroyuki te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 231-0815, Japan
(JP)
NAKAO, Hajime te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 231-0815, Japan (JP)
KONISHI, Shozaburo te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 231-0815, Japan
(JP)
(31) 356262
(32) 16.07.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MOLYBDENUM-FREE LOW
VOLATILITY LUBRICATING OIL
COMPOSITION.
(73) Infineum International Limited te
ABINGDON, OXFORDSHIRE OX13
6BB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) WADDOUPS, Malcolm te
WESTFIELD, NJ 07090, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MIYOSHI, Taisuke te ISOGO-KU,
YOKOHAMA, 235-0005, Japan (JP)
HARTLEY, Rolfe, John te
CRANBURY, NJ 08512, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) YEH, Lisa, I-Ching te MALTON, NJ
(47) 21.08.2013
08053, Verenigde Staten van Amerika
(51) C21D 1/58
(US)
C10N 30/06
(47) 11.09.2013
C10N 30/04
(51) C10N 30/02
C10N 30/02
C10N 20/04
C10N 30/00
C10N 20/02
C10N 20/00
C10M 143/08
C10N 10/04
C10M 107/10
C10M 171/00
C10G 50/02
C10M 169/04
C10M 159/04
(11) EP2222823
C10M 143/00
(21) EP08855755.8
C10M 137/00
(22) 26.11.2008
C10M 135/00
C10M 133/12
(31) 4741
C10M 129/68
8378
C10M 129/54
(32) 29.11.2007
C10M 129/26
20.12.2007
C10M 129/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
C10M 127/04
Verenigde Staten van Amerika
C10M 101/02
(54) PROCESS FOR MAKING LOW
(11) EP2039746
VISCOSITY OLIGOMER OIL
(21) EP07768075.9
PRODUCT.
(22) 03.07.2007
(73) Ineos USA, LLC te LISLE, IL 60532,
(31) 2006187064
Verenigde Staten van Amerika (US)
2006187070
(74) ir. Geurts te Den Haag
2006187072
(72) BAGHERI, Vahid te LEAGUE CITY TX
2006187076
77573, Verenigde Staten van Amerika
2006187096
(US)
2006187107
MOORE, Lionel, D. te PEARLAND TX
2006187099
77584, Verenigde Staten van Amerika (32) 06.07.2006
(US)
06.07.2006
DIGIACIANTO, Peter, M. te
06.07.2006
SEABROOK TX 77586, Verenigde
06.07.2006
Staten van Amerika (US)
06.07.2006
(47) 09.10.2013
(51) C11C 3/00
C11B 1/10
C10L 1/00
(11) EP2542656
(21) EP11705135.9
(22) 15.02.2011
(31) 718396
(32) 05.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ALGAL CELL LYSIS AND LIPID
EXTRACTION USING
ELECTROMAGNETIC RADIATIONEXCITABLE METALLIC
NANOPARTICLES.
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
MA 02451-1449, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) COSTAS, Carlos, R. te BRANDON FL
33511, Verenigde Staten van Amerika
Nummer 51/13
208
(US)
C11D 1/62
ECK, Christopher, R. te DUNEDIN FL (11) EP1560905
34698, Verenigde Staten van Amerika
(21) EP03768843.9
(US)
(22) 12.11.2003
(47) 02.10.2013
(31) 294816
(51) C11C 3/10
(32) 14.11.2002
C11B 13/02
A23K 1/16
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2038389
(54) FABRIC SOFTENING
COMPOSITION CONTAINING
(21) EP07764874.9
ESTERQUAT WITH SPECIFIC
(22) 27.06.2007
ESTER DISTRIBUTION AND
(31) 06013999
SEQUESTRANT.
(32) 06.07.2006
(73) Colgate-Palmolive Company te New
York, New York, Verenigde Staten van
(33) Europees Octrooi Bureau
Amerika (US)
(54) PROCESS FOR PRODUCTION OF
FATTY ACIDS, FATTY ACID ESTERS (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
AND STEROLESTERS FROM
(72) CRUTZEN, Andre te B-4000 LIEGESOAPSTOCK.
SCLESSIN, België (BE)
(73) Cognis IP Management GmbH te
(47) 27.12.2006
40589 DÜSSELDORF,
(51) C11D 3/37
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C11D 3/16
(DE)
C11D 3/00
(74) ir. Kempes te Hilversum
C08L 83/04
(72) KEMPERS, Peter te 41189
C08K 9/04
MÖNCHENGLADBACH,
C08K 3/36
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08G 77/46
(DE)
B01D 19/04
SCHÖRKEN, Ulrich te 40591
(11) EP2393909
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(21) EP10704625.2
DUITSLAND (DE)
(22) 03.02.2010
WOLF, Thomas te 42781 HAAN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0901662
(DE)
(32) 04.02.2009
SATO, Setsuo te 12243-260 SÄO
JOSÉ DOS CAMPOS-SP, Brazilië
(BR)
BUENO DE ALMEIDA, Wanderson te
CEP-12246-300 SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, SP, Brazilië (BR)
SILVA BIZZARRI, Pablo te CEP12327-060, Brazilië (BR)
SHIGUERU ARAUJO, Alexssander te
12237-000 SAO JOSÉ DOS
CAMPOS-SP, Brazilië (BR)
(47) 28.08.2013
(51) C11C 3/02
C11C 1/10
C11C 1/08
(11) EP2099888
(21) EP07849381.4
(22) 07.12.2007
(31) 07121773
(32) 28.11.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FOAM CONTROL COMPOSITION.
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, MICHIGAN 48686,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Dow Corning Toray Co., Ltd. te
TOKYO, 100-0004, Japan (JP)
(47) 25.09.2013
(51) C11D 3/00
C11D 1/645
45246, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 16.10.2013
(51) C12N 9/28
C11D 3/386
(11) EP2302027
(21) EP10182050.4
(22) 13.10.1998
(31) 117297
(32) 13.10.1997
(33) Denemarken
(54) Alpha-amylase mutants.
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Svendsen, Allan te 2970
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
Borchert, Torben, Vedel te 3460
BIRKERØD, Denemarken (DK)
Bisgård-Frantsen, Henrik te 2880
BAGSVÆRD, Denemarken (DK)
(47) 28.08.2013
(51) C11D 3/386
C11D 3/22
C11D 3/20
C11D 1/74
C11D 1/66
(11) EP1991651
(21) EP07751097.2
(22) 16.02.2007
(31) 779130 P
(32) 02.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SURFACE ACTIVE BLEACH AT
DYNAMIC PH.
(73) The Procter & Gamble Company te
CINCINNATI, OH 45202, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) DELBRASSINNE, Pascal te B-1330
RIXENSART, België (BE)
L'HOSTIS, Jacqueline te B-7830
SILLY, België (BE)
ZENG, Jianren te CHIBA, Japan (JP)
(21) EP07705977.2
(72) CONCAR, Edward M. te PALO ALTO,
CALIFORNIA 94304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ESTELL, David A. te PALO ALTO,
CALIFORNIA 94304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OH, Hiroshi te CINCINNATI, OHIO
45202, Verenigde Staten van Amerika
(US)
POULOSE, Ayrookaran J. te PALO
ALTO, CALIFORNIA 94304,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(22) 28.02.2007
(47) 30.10.2013
(47) 16.10.2013
(51) D06M 15/11
C11D 3/22
(11) EP1989281
(31) 777447 P
(54) RECONSTITUTION OF
TRIGLYCERIDES FOR USE AS FUEL (32) 28.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
IN DIESEL ENGINES.
(54) FABRIC CARE COMPOSITIONS
(73) A&A F.lli Parodi SpA te 16014
COMPRISING CATIONIC STARCH.
CAMPOMORONE (GE), Italië (IT)
(73) The Procter & Gamble Company te
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
CINCINNATI, OH 45202, Verenigde
(72) PARODI, Augusto te I-16167
Staten van Amerika (US)
GENOVA, Italië (IT)
MARINI, Leandro te I-16014
CERANESI (GE), Italië (IT)
18 december 2013
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) F04B 53/22
F04B 23/00
F04B 17/06
C12M 1/12
B01L 99/00
(11) EP2415856
(21) EP11290339.8
(22) 27.07.2011
(31) 1056421
(72) WARD, Alice Marie te MIDDLETOWN, (32) 03.08.2010
OHIO 45042, Verenigde Staten van
(33) Frankrijk
Amerika (US)
GIZAW, Yonas te CINCINNATI, OHIO (54) Pump cart for a biological liquid
treatment installation.
Nummer 51/13
(73) EMD Millipore Corporation te
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Weissenbach, Jean-Louis te 67220
VILLE, Frankrijk (FR)
Reinbigler, Réné te 67520
KIRCHHEIM, Frankrijk (FR)
Buisson, Virginie te 67202
WOLFISHEIM, Frankrijk (FR)
Abouayad El Idrissi, Christine te
67114 ESCHAU, Frankrijk (FR)
Cirou, Sébastien te 67300
SCHILTIGHEIM, Frankrijk (FR)
(47) 28.08.2013
(51) C12N 5/10
C12N 15/09
C12N 1/21
(11) EP1867714
209
C07K 14/435
A61P 9/00
A61P 35/04
A61P 35/00
A61P 25/00
A61K 9/19
A61K 47/48
A61K 47/42
A61K 38/45
18 december 2013
(51) C12P 21/00
C12N 9/42
C12N 9/24
C12N 1/14
(11) EP2371950
(21) EP11290113.7
(22) 04.03.2011
(31) 1001211
(11) EP2407536
(32) 26.03.2010
(21) EP10195185.3
(33) Frankrijk
(22) 12.12.2007
(54) Method for the production of
cellulases based on the regulation of
the oscillation of the pression of the
oxygen disolved in the culture
medium.
(31) 643940
808773
(32) 22.12.2006
12.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
(54) ADP-ribosyl transferase fusion variant
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
proteins.
(72) Ben Chaabane, Fadhel te 75020
04.04.2006
(73) Bioaxone Biosciences Inc. te FORT
PARIS, Frankrijk (FR)
LAUDERDALE, FL 33316, Verenigde
2005112557
Cohen, Céline te 75017 PARIS,
Staten
van
Amerika
(US)
08.04.2005
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Japan
(47) 11.09.2013
(72) McKerracher, Lisa te MONTRÉAL,
5-FLUOROURACIL-RESISTANT
(51) C12N 15/00
QUÉBEC H2X 2N1, Canada (CA)
BACTERIA AND METHOD FOR
C07K 14/52
Munzer,
Jon
Scott
te
SHREWSBURY,
PRODUCTION THEREOF.
C07H 21/02
MA 01545, Verenigde Staten van
Anaeropharma Science Inc. te
A61P 25/00
Amerika (US)
TOKYO 103-0026, Japan (JP)
A01N 43/04
(47) 30.10.2013
ir. Kempes te Hilversum
(11) EP2258841
(51) C12Q 1/61
TANIGUCHI, Shunichirou te 3908621,
(21) EP10170891.5
C12Q 1/44
Japan (JP)
(22) 28.05.2004
C12N 9/20
AMANO, Jun te 3908621, Japan (JP)
C12N 5/10
(31) 480886 P
FUJIMORI, Minoru te IBARAKI
504175 P
(11) EP2004815
3000395, Japan (JP)
742641
HAMAJI, Yoshinori te KOBE-SHI,
(21) EP07727884.4
(32)
23.06.2003
HYOGO 658-0063, Japan (JP)
(22) 05.04.2007
18.09.2003
18.09.2013
(31) 102006016023
18.12.2003
C12R 1/32
(32) 05.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
C12N 1/36
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
C12N 1/21
Verenigde Staten van Amerika
(54) FUNCTIONAL EXPRESSION OF
C07K 14/35
TRIACYLGLYCEROL LIPASES.
(54) Methods for treating pain.
A61K 39/04
(21) EP06731050.8
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11) EP1997881
(21) EP07730491.3
(22) 14.03.2007
(31) 200600761
(72) HAUER, Bernhard te 67136
FUSSGÖNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Spanje
(DE)
TUBERCULOSIS VACCINE.
HÄRING, Dietmar te 68535 NEUUniversidad de Zaragoza te 50005
EDINGEN, BONDSREPUBLIEK
ZARAGOZA, Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
BRANNEBY, Cecilia te 67069
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
LUDWIGSHAFEN,
MARTÍN MONTAÑÉS, Carlos te EBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
50005 ZARAGOZA, Spanje (ES)
(DE)
GICQUEL, Brigitte te F-75725 PARIS
RUSNAK, Monika te 70199
CEDEX 15, Frankrijk (FR)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
PEREZ HERRAN, Esther te E-50005
DUITSLAND (DE)
ZARAGOZA, Spanje (ES)
LIU, Danni te 70199 STUTTGART,
GONZALO ASENSIO, Jesus te EBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
50005 ZARAGOZA, Spanje (ES)
(DE)
ARBUÉS ARRIBAS, Ainhoa te ESCHMID, Rolf te 70569 STUTTGART,
50005 ZARAGOZA, Spanje (ES)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
25.09.2013
(DE)
C12N 9/10
(47) 28.08.2013
C07K 19/00
(32) 24.03.2006
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN, (73) The Regents of the University of
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Colorado, a body corporate te
(DE)
DENVER, CO 80203, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Watkins, Linda May Rothblum te
BOULDER, CO 80304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Milligan, Erin te ALBUQUERQUE, NM
87018, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 30.10.2013
(51) C12N 15/09
(11) EP1907543
(21) EP06765969.8
(22) 30.06.2006
(31) 200505315
(32) 30.06.2005
(33) Zuid-Afrika
(54) PRODUCTION OF RECOMBINANT
PRODUCTS USING CAPILLARY
MEMBRANES.
(73) Quorus Biotech (Proprietary) Limited
Nummer 51/13
te MOWBRAY 7700, Zuid-Afrika (ZA)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
210
(22) 24.05.2006
(32) 20.07.2004
(31) 200500762
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) LEUKES, Winston, Daniel te 8005
(32) 25.05.2005
SEA POINT, Zuid-Afrika (ZA)
(33) Denemarken
FRASER, Sheena, Janet te 8005 SEA
(54) STABLE AND SELECTIVE
POINT, Zuid-Afrika (ZA)
FORMATION OF HOOGSTEEN(47) 25.09.2013
TYPE TRIPLEXES AND DUPLEXES
USING TWISTED INTERCALATING
(51) C12N 5/10
NUCLEIC ACIDS (TINA) AND
C12N 15/09
PROCESS FOR THE PREPARATION
A01K 67/027
OF TINA.
(11) EP2392657
(21) EP11175863.7
(22) 04.07.2006
(31) 2005196398
2005196957
(73)
(74)
(72)
(32) 05.07.2005
06.07.2005
(33) Japan
Japan
(54) Modified transposon vector and its
use.
18 december 2013
(47)
(51)
(73) The Chemo-Sero-Therapeutic
Research Institute te KUMAMOTOSHI KUMAMOTO 860-8568, Japan
(JP)
(11)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(31)
(72) Kaminaka, Kazuyoshi te
KUMAMOTO, 869-1298, Japan (JP)
Maeda, Hiroaki te KUMAMOTO, 8691298, Japan (JP)
Hirashima, Masaki te KUMAMOTO,
869-1298, Japan (JP)
Kawamura, Ryoichi te KUMAMOTO,
869-1298, Japan (JP)
Matsuda, Junichi te KUMAMOTO,
869-1298, Japan (JP)
Kuwana, Takashi te IBARAKI, 3050061, Japan (JP)
(32)
(21)
(22)
(54) MICROORGANISMS FOR
PRODUCING SULPHURCONTAINING COMPOUNDS.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) SAUER, Uwe te CH-8049 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
Tina Holding ApS te 8200 AARHUS N,
MAMPEL, Jörg te 64625 BENSHEIM,
Denemarken (DK)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ir. Hoeben te Utrecht
SCHRÖDER, Hartwig te 69226
FILICHEV, Vyachelsav V. te DK-5000
NUSSLOCH, BONDSREPUBLIEK
ODENSE C, Denemarken (DK)
DUITSLAND (DE)
PEDERSEN, Erik Bjerregaard te DKHAEFNER, Stefan te 67346 SPEYER,
5250 ODENSE SV, Denemarken (DK)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
28.08.2013
(DE)
ZELDER, Oskar te 67346 SPEYER,
C12Q 1/68
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C12N 15/82
(DE)
A01H 5/08
HEROLD, Andrea te 68775 KETSCH,
EP1812575
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP05797992.4
KLOPPROGGE, Corinna te 68239
24.10.2005
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
04077931
DUITSLAND (DE)
25.10.2004
(47) 04.09.2013
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Monsanto Invest N.V. te 2661 CZ
BERGSCHENHOEK
(51) C12R 1/645
C12P 21/00
C12N 9/10
C12N 5/10
C12N 15/81
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP1599595
(21) EP04713412.7
(21) EP11195654.6
(72) VAN KAN, Johannes Arnoldus
Laurentius te NL-3911 JP RHENEN
TEN HAVE, Arjen te MAR DEL
PLATA, 7600, Argentinië (AR)
LINDHOUT, Willem Hendrik te NL6703 BE WAGENINGEN
FINKERS, Hendrikus Johannes te NL6708 CV WAGENINGEN
VAN BERLOO, Remco te NL-6708 KN
WAGENINGEN
VAN HEUSDEN, Adriaan Willem te
NL-6706 KC WAGENINGEN
(22) 05.09.2005
(47) 28.08.2013
(31) 2004263077
(51) C12P 7/62
(73) Glycofi, Inc. te Lebanon, New
Hampshire, ,Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 09.09.2004
(11) EP2488653
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) Japan
(21) EP09748848.0
(54) DNA fragment having promoter
function.
(22) 16.10.2009
(73) RESEARCH INSTITUTE OF
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR
THE EARTH te SORAKU-GUN,
KYOTO 619-0292, Japan (JP)
(73)
(47) 25.09.2013
(51) C12N 15/77
C12N 15/67
C12N 15/09
C12N 1/20
(11) EP2434015
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(54) Tomato plants having higher levels of
resistance to Botrytis.
(54)
(74)
(72) Yukawa, Hideaki te KYOTO, 6190292, (72)
Japan (JP)
Inui, Masayuki te KYOTO, 6190292,
(47)
Japan (JP)
(47) 20.11.2013
(51)
(51) C12N 15/11
C07H 21/00
(11)
(11) EP1888748
(22)
(21) EP06753367.9
(31)
(21)
(22) 20.02.2004
(31) 371877
680963
(32) 20.02.2003
07.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) N-acetylglucosaminyltransferase IIIexpressie in lagere eukaryoten.
(72) Bobrowicz, Piotr te 9B, WHITE RIVER
JUNCTION, VT 05001, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Using cell debris generated from PHA
Hamilton, Stephen R. te ENFIELD ,
recovery for enhanced cell growth.
NH 03748, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bio On S.r.l. te 40016 SAN GIORGIO
Gerngross, Tillman U te HANOVER,
DI PIANO (BOLOGNA), Italië (IT)
NH 03755, Verenigde Staten van
ir. Jansen c.s. te Den Haag
Amerika (US)
YU, Jian te HONOLULU, HAWAII
Wildt, Stefan te LEBANON NH 03766,
96825, Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika (US)
(US)
Choi, Byung-Kwon te NORWICH, VT
05055, Verenigde Staten van Amerika
28.08.2013
(US)
C12P 13/12
Nett, Juergen Hermann te
EP1769080
GRANTHAM, NH 03753, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP05773106.9
Davidson, Robert C te 2, ENFIELD,
20.07.2005
NH 03748, Verenigde Staten van
102004035052
Amerika (US)
Nummer 51/13
(47) 25.11.2009
(51) C12Q 1/68
(11) EP1751307
(21) EP05746652.6
(22) 06.06.2005
(31) 577242 P
(32) 04.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A MARKER FOR PRENATAL
DIAGNOSIS AND MONITORING.
211
te 6700 AE WAGENINGEN
Jesse, Taco Peter te 6700 AE
WAGENINGEN
(47) 04.09.2013
(51) C12Q 1/68
(11) EP1754794
(21) EP06022099.3
(22) 29.06.1998
(31) 9713597
(32) 28.06.1997
(73) THE CHINESE UNIVERSITY OF
HONG KONG te HONG KONG SAR,
China (CN)
(33) GROOT BRITTANNIË
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Qiagen GmbH te 40724 HILDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Improvements in and relating to
forensic identification.
(72) LO, Yuk Ming Dennis te KOWLOON,
HONG KONG S.A.R., China (CN)
CHIU, Rossa Wai Kwun te NEW
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
TERRITORIES, HONGKONG S.A.R., (72) Griffiths, R A c/o Forensic Science
China (CN)
Service Ltd. te BIRMINGHAM B5
CHIM, Stephen Siu Chung te WAN
6QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
CHAI, HONG KONG S.A.R., China
Smith, C D c/o Forensic Science
(CN)
Service Ltd. te BIRMINGHAM B5
TONG, Yu-kwan te NEW
6QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
TERRITORIES, HONG KONG S.A.R.,
Barber, M D c/o Forensic Science
China (CN)
Service Ltd. te BIRMINGHAM B5
DING, Chunming te NEW
6QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
TERRITORIES, HONG KONG S.A.R.,
Arnold, Jennifer Anne c/o Forensic
China (CN)
Science Service Ltd. te BIRMINGHAM
(47) 28.08.2013
B5 6QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Johnson, P E c/o Forensic Science
(51) C12Q 1/68
Service Ltd. te BIRMINGHAM B5
C07H 21/00
6QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2421993
Burke, T c/o Forensic Science Service
Ltd. te BIRMINGHAM B5 6QQ,
(21) EP10767644.7
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 20.04.2010
Gillbard, S M c/o Forensic Science
(31) 426890
Service Ltd. te BIRMINGHAM B5
6QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 20.04.2009
Urquhart, A J c/o Forensic Science
(33) Verenigde Staten van Amerika
Service Ltd. te BIRMINGHAM B5
(54) BIOLOGICAL SPECIMEN
6QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
COLLECTION/TRANSPORT
Haywood, M D c/o Forensic Science
COMPOSITIONS AND METHODS.
Service Ltd. te BIRMINGHAM B5
6QQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Longhorn Vaccines & Diagnostics,
Gill, P c/o Forensic Science Service
LLC te Bethesda, Maryland,
Ltd. te BIRMINGHAM B5 6QQ,
Verenigde Staten van Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Klavers te Almere
(47) 18.09.2013
(72) FISCHER, Gerald W. te BETHESDA
MARYLAND 20817, Verenigde Staten (51) G06F 19/00
van Amerika (US)
C12Q 1/68
DAUM, Luke T. te SAN ANTONIO
(11) EP2327792
TEXAS 78209, Verenigde Staten van
(21) EP10188070.6
Amerika (US)
(22) 02.08.2006
(47) 28.08.2013
(51) C12Q 1/68
(11) EP2275576
(21) EP10176619.4
(22) 10.07.2007
(31) 830121 P
(32) 12.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) High throughput physical mapping
using AFLP.
(31) 706205 P
(32) 05.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and compositions for
detecting auto-immune disorders.
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
FRANCISCO CA 94080-4990,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) KEYGENE N.V. te 6700 AE
WAGENINGEN
(72) Abbas, Alexander te SAN CARLOS,
CA 94070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(47) 02.10.2013
(72) van Eijk, Michael Josephus Theresia
(51) G01N 33/569
18 december 2013
G01N 33/48
C12Q 1/70
C07K 7/00
C07K 16/08
C07K 14/005
A61K 39/42
A61K 39/12
A61K 38/16
A61K 38/04
(11) EP2261377
(21) EP10182049.6
(22) 03.11.2004
(31) 517181 P
(32) 04.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of preventing virus:cell fusion
by inhibiting the function of the fusion
initiation region in RNA viruses having
class I membrane fusogenic envelope
proteins.
(73) THE ADMINISTRATORS OF THE
TULANE EDUCATIONAL FUND te
NEW ORLEANS, LA 70112-2699,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Autoimmune Technologies, LLC te
NEW ORLEANS, LA 70112,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Garry, Robert F te NEW ORLEANS,
LA 70118, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wilson, Russell B te MANDEVILLE,
LA 70448-3256, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 02.10.2013
(51) D06N 3/14
C14C 11/00
C09D 175/06
B32B 9/04
B32B 5/18
B32B 3/26
B32B 27/40
B32B 27/06
(11) EP1644539
(21) EP04799033.8
(22) 15.11.2004
(31) 20317670 U
83003 U
91803 U
3402004
40404 U
49104 U
(32) 15.11.2003
24.11.2003
22.12.2003
02.03.2004
07.06.2004
13.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk
(54) SUBSTRATE PROVIDED WITH A
DRESSING.
(73) BASF SE te 67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 51/13
212
18 december 2013
(74) ir. Kempes te Hilversum
(32) 28.10.2005
(72) Schaefer, Philipp te 30519
HANNOER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C23C 4/02
C23C 28/04
(47) 21.08.2013
(22) 03.04.2007
(73) Saarstahl AG te 66333 VÖLKLINGEN, (31) 06405192
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 05.05.2006
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54) Werkwijze voor het vervaardigen van
ruw staal materiaal door
warmvervormen.
(11) EP1852519
(54) Method for manufacturing a coating.
(31) 10336650
(72) Robert, Frauendorfer te 66119
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Volker, Kinsinger Dr. te 66399
MANDELBACHTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 09.08.2003
(47) 18.09.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C22C 38/58
C22C 38/22
C22C 38/18
B29C 33/38
(51) C22B 7/00
C22B 34/12
C21B 7/06
C21B 7/04
C21B 5/04
C21B 5/02
C04B 35/46
(11) EP1656461
(21) EP04741380.2
(22) 06.08.2004
(54) USE OF TIO2 RESIDUES FROM A
SULFATE METHOD.
(21) EP07105570.1
(73) Sulzer Metco AG (Switzerland) te
5610 WOHLEN, Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Refke, Dr., Arno te 5507,
MELLINGEN, Zwitserland (CH)
Beele, Dr., Wolfram te 40883,
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(22) 05.05.2009
(51) C23C 24/00
C23C 16/513
C23C 16/453
C23C 16/40
C23C 16/30
C23C 16/04
(72) AMIRZADEH-ASL, Djamschid te
47445 MOERS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 08300199
(11) EP2145977
(32) 06.05.2008
(21) EP09163356.0
(47) 09.10.2013
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 22.06.2009
(51) C22C 38/24
C22C 38/22
C21D 9/28
C21D 9/00
C21D 1/10
(54) BLOCK AND SHEET MADE OF
STEEL WITH HIGH PROPERTIES
FOR BULKY PARTS.
(31) 102008033938
(73) INDUSTEEL CREUSOT te 93200
SAINT-DÉNIS, Frankrijk (FR)
(54) Method for depositing layers on a
substrate.
(11) EP2495340
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) Innovent e.V. te 07745 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Sachtleben Chemie GmbH te 47198
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2279275
(21) EP09750037.5
(72) BEGUINOT, Jean te F-71200 LE
CREUSOT, Frankrijk (FR)
(22) 04.03.2011
NGOMO, Valéry te F-71200 LE
(54) A forged roll meeting the requirements
CREUSOT, Frankrijk (FR)
of the cold rolling industry and a
(47)
28.08.2013
method for production of such a roll.
(51) C22C 38/22
(73) Åkers AB te 647 51 ÅKERS
STYCKEBRUK, Zweden (SE)
(11) EP2173917
(21) EP11156907.5
(74) ir. Geurts te Den Haag
(21) EP08835615.9
(72) Gaspard, Claude te 4550, YERNEEFRAINEUX (NANDRIN), België (BE)
Vergne, Catherine te 5300,
LANDENNE, België (BE)
Batazzi, Daniel te 4610, BEYNEHEUSAY, België (BE)
(22) 02.07.2008
(47) 11.09.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) C22C 38/54
C22C 38/50
C22C 38/48
C22C 38/46
C22C 38/44
C22C 38/06
C22C 38/04
C22C 38/02
C22C 38/00
C21D 9/46
C21D 8/02
C21D 1/20
C21D 1/00
(31) 948418 P
42145
(32) 06.07.2007
04.03.2008
(54) STEELS FOR SOUR SERVICE
ENVIRONMENTS.
(73) Tenaris Connections Limited te
KINGSTOWN,
Saint Vincent en de Grenadines (VC)
(32) 18.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Pfuch, Andreas te 99510 APOLDA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schubert, Tim te 95448 BAYREUTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schimanski, Arnd te 44329
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Grünler, Bernd te 07937
ZEULENRODA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(51) E01C 13/08
D01D 5/253
(11) EP2473655
(21) EP10731801.6
(22) 18.06.2010
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(31) 200930645
(32) 03.09.2009
(11) EP1780293
(72) TURCONI, Gustavo Lopez te
BUENOS AIRES B2804MHA,
Argentinië (AR)
FUKUI, Toshihiko te KANAGAWA,
Japan (JP)
GARCIA, Alfonso Izquierdo te KM
433.7 VIA XIAPA, Mexico (MX)
(21) EP06022284.1
(47) 28.08.2013
(22) 25.10.2006
(51) C23C 8/10
C23C 4/12
(72) TESTA, Emanuele te I-12051 ALBA
FRAZIONE GALLO (CUNEO), Italië
(IT)
(31) 102005052069
(33) Spanje
(54) FIBER FOR ARTIFICIAL TURF.
(73) Mondo S.p.A. te 12051 ALBA
FRAZIONE GALLO (CN), Italië (IT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Nummer 51/13
(47) 04.09.2013
(51) D04H 3/16
D04H 3/015
D01F 2/00
D01D 5/098
213
(73) Habasit AG te 4153 REINACH,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1936017
(72) LEE, Eun, Kyung te ROCKY HILL,
CONNECTICUT 06067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP06026730.9
(47) 21.08.2013
(22) 22.12.2006
(51) D06M 15/564
D06M 15/423
D06M 15/277
D06M 15/227
D06M 13/358
D06M 13/17
D06M 13/02
C08F 220/24
(54) Method and device for manufacturing
a spunbonding fabric made of
cellulose filaments.
(73) Reifenhäuser GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik te 53839
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Geus, Hans-Georg te 53859
NIEDERKASSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klünter, Hans-Bernd te 53844
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.08.2013
(51) H01B 1/12
D06M 15/37
D01F 8/16
D01F 6/96
(11) EP1680537
(21) EP03796987.0
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(11) EP2480713
(21) EP10812849.7
(22) 22.09.2010
(31) 09012250
(32) 26.09.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika (US)
HSEIH, Dong-Tsai te ARCADIA, CA
91007, Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHU, Li te ARCADIA, CA 91006,
Verenigde Staten van Amerika (US)
EDWARDS, David, N. te ARCADIA,
CA 91007, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MORGENTHAU, Alan te KEENE, NH
03431, Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHIAO, Yi-Hung te TEMPLE CITY, CA
91780, Verenigde Staten van Amerika
(US)
HE, Xiao-Ming te ARCADIA, CA
91006, Verenigde Staten van Amerika
(US)
SASAKI, Yukihiko te CLAREMONT,
CA 91711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FERGUSON, Scott, Wayne te
PASADENA, CA 91104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 09.10.2013
(54) COMPOSITION FOR OIL- AND/OR
WATER-REPELLENT FINISHING OF (51) D21F 1/00
FIBER MATERIALS.
(11) EP1974094
(73) Huntsman Textile Effects (Germany) (21) EP06839382.6
GmbH te 86462 LANGWEID A. LECH,
(22) 14.12.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 321031
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) FUCHS, Andreas te 81245
12.12.2003
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
699997
RETTENBACHER, Isabella te 86368
03.11.2003
GERSTHOFEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
MOORS, Rolf te 86486
DURABLE HIGHLY CONDUCTIVE
BONSTETTEN, BONDSREPUBLIEK
SYNTHETIC FABRIC
DUITSLAND (DE)
CONSTRUCTION.
NASSL, Walter te 86444 AFFING,
ALBANY INTERNATIONAL CORP. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ROCHESTER, NH 03867, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
ARNOLD, Jürgen te 86453 DASINGDr. Jorritsma c.s. te Den Haag
WESSISZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEVINE, Mark, J. te
HENDERSONVILLE, TN 37075,
(47) 30.10.2013
Verenigde Staten van Amerika (US)
(51) G09F 3/02
O'CONNOR, Joseph, G. te
D06P 5/00
HOPEDALE, MA 01747, Verenigde
B44C 1/17
Staten van Amerika (US)
DITARANTO, Frank te NORTON, MA (11) EP1578542
02766, Verenigde Staten van Amerika (21) EP03812489.7
(US)
(22) 02.12.2003
TONEY, Crayton, Gregory te
WRENTHAM, MA 02093, Verenigde (31) 430216 P
Staten van Amerika (US)
453661 P
LUO, Shuiyuan te SYRACUSE, NY
(32) 02.12.2002
13205, Verenigde Staten van Amerika
11.03.2003
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
02.10.2013
Verenigde Staten van Amerika
D04B 1/12
(54) METHOD FOR LABELING FABRICS
AND HEAT-TRANSFER LABEL
EP2401214
WELL-SUITED FOR USE IN SAID
EP10706230.9
METHOD CROSS-REFERENCE TO
01.03.2010
RELATED APPLICATIONS.
208851 P
(73) AVERY DENNISON CORPORATION
te PASADENA, CA 91103, Verenigde
27.02.2009
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS OF FORMING A
SEAMLESS KNIT BELT.
18 december 2013
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) TSAI, Kuolih te ARCADIA, CA 91006,
(32) 29.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-LAYER FABRIC WITH
PAIRED BINDER YARNS HAVING
DIFFERENT CONTOUR PATTERNS.
(73) ALBANY INTERNATIONAL CORP. te
ALBANY, NEW YORK 12204,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) FAHRER, Ernest te F-67600
KINTZHEIM, Frankrijk (FR)
FAGON, Monique te F-67150
ERSTEIN, Frankrijk (FR)
(47) 02.10.2013
(51) D21H 21/14
D21H 17/69
D21H 17/67
C09C 3/10
(11) EP2158359
(21) EP08757214.5
(22) 04.06.2008
(31) 929038 P
(32) 08.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LATEX-TREATED FILLER SLURRIES
FOR USE IN PAPERMAKING.
(73) FPInnovations te POINTE-CLAIRE,
QC H9R 3J9, Canada (CA)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) LALEG, Makhlouf te POINTECLAIRE, QUÉBEC H9R 3G3, Canada
(CA)
COLLINS, Roderick te
PIERREFONDS, QUÉBEC H8Z 2C5,
Canada (CA)
GAGNE, Danielle te PIERREFONDS,
QUÉBEC H9K 1N1, Canada (CA)
Nummer 51/13
MIDDLETON, Steven te POINTECLAIRE, QUÉBEC H9R 2Y5, Canada
(CA)
(47) 04.09.2013
(51) D21H 27/30
(11) EP1632604
(21) EP05019027.1
(22) 01.09.2005
214
NEUENRADE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Harraß, Michael Dr. te 42277
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Happe, Jörg te 59872 MESCHEDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Vorderbrück, Dirk te 58791
WERDOHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 606674 P
611671 P
995457
(47) 18.09.2013
(32) 01.09.2004
20.09.2004
22.11.2004
(11) EP2499302
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) E01B 27/02
(21) EP10759581.1
(22) 18.09.2010
(31) 17842009
(32) 11.11.2009
(54) Multi-ply paper product and method of
(33) Oostenrijk
making the same.
(54) MACHINE FOR PROCESSING A
(73) Georgia-Pacific Consumer Products
TRACK.
LP te ATLANTA GA 30303, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(73) Franz Plasser BahnbaumaschinenIndustriegesellschaft m.b.H. te 1010
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) Bhat, Dinesh M. te NEENAH, WI
54956, Verenigde Staten van Amerika (74) ir. Kempes te Hilversum
(US)
(72) FELBER, Hannes te A-5020
Sumnicht, Daniel W. te GREEN BAY,
SALZBURG, Oostenrijk (AT)
WI 54313, Verenigde Staten van
(47) 28.08.2013
Amerika (US)
(51) E01H 1/04
(47) 23.10.2013
(11) EP1601837
(51) E01B 9/42
(21) EP04720079.5
(11) EP1709249
(22) 12.03.2004
(21) EP05707088.0
(31) 0305664
(22) 31.01.2005
(32) 12.03.2003
(31) 102004004646
(33) GROOT BRITTANNIË
102005004506
(54) A CYCLONE UNIT WITH A HOPPER.
(32) 29.01.2004
31.01.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2314768
(21) EP09173760.1
(22) 22.10.2009
(21) EP09012166.6
(22) 24.09.2009
(54) Prefabricated component element for
underwater installation and module for
reducing coastal erosion.
(73) Gartner, Christian te 39030 GAIS,
Italië (IT)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Gartner, Christian te 39030 GAIS,
Italië (IT)
(47) 11.09.2013
(51) E02B 17/00
(11) EP2333163
(21) EP09015367.7
(22) 11.12.2009
(54) Offshore structure.
(73) WeserWind GmbH te 27572
BREMERHAVEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Lüddecke, Falk te 06888
MÜHLANGER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kassen, Dirk te 49124
GEORGSMARIENHÜTTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Surma, René te 27619 SCHIFFDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.09.2013
(51) E02B 17/08
B63B 9/06
(11) EP2435293
(21) EP10728810.2
(22) 25.05.2010
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(31) 0953455
(72) RIACH, Alan B. te BATHGATE EH48
1EE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 26.05.2009
(21) EP02077572.2
(72) SÜSS, Joachim te 01259 DRESDEN, (22) 26.06.2002
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 1018393
(DE)
1018394
WIRTHWEIN, Udo te 97993
1019174
CREGLINGEN, BONDSREPUBLIEK (32) 26.06.2001
DUITSLAND (DE)
26.06.2001
(47) 21.08.2013
15.10.2001
(51) E01B 19/00
(11) EP2302135
(73) Tennant N.V. te 5405 AB UDEN
(54) HIGHLY ELASTIC ELECTRICALLY
INSULATING RAIL SUPPORT POINT. (47) 04.09.2013
(73) Wirthwein AG te 97993
(51) E02B 3/14
CREGLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1275784
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
18 december 2013
(33) Nederland
Nederland
Nederland
(54) Improved element for bank protection.
(33) Frankrijk
(54) STRUCTURE FOR TRANSPORTING,
INSTALLING AND DISMANTLING A
RIG DECK AND METHOD FOR
TRASNPORTING, INSTALLING AND
DISMANTLING SAID DECK.
(73) Technip France te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) PEROL, Christian te F-78220
VIROFLAY, Frankrijk (FR)
CAHAY,Marc te F-93250
VILLEMOMBLE, Frankrijk (FR)
(47) 28.08.2013
(51) E02D 5/44
E02D 3/12
(73) Pannekoek, Jakob Gerrit Hendrik te
7325 WL APELDOORN
(11) EP1878833
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 06.07.2007
(72) Pannekoek, Jakob Gerrit Hendrik te
7325 WL APELDOORN
(31) 0652937
(74) ir. Geurts te Den Haag
(47) 11.09.2013
(33) Frankrijk
(72) Bösterling, Winfried te 55809
(51) E02B 3/14
(54) Mixing tool for treating a portion of
soil.
(54) Rail bridge dampening for reducing
noise on railway tracks.
(73) Vossloh Werke GmbH te D-58791
WERDOHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07111964.8
(32) 12.07.2006
Nummer 51/13
(73) Soletanche Freyssinet te 92500
RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Marchand, Alain te 92000
NANTERRE, Frankrijk (FR)
Renoud-Lias, Bruno te 92000
NANTERRE, Frankrijk (FR)
Chagnot, Philippe te 92000
NANTERRE, Frankrijk (FR)
Perpezat, Daniel te 92000
NANTERRE, Frankrijk (FR)
(47) 04.09.2013
(51) E02D 5/76
E02D 3/12
(11) EP2080836
215
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 20.11.2013
(73) IHC SEA STEEL LIMITED te
DORSET DT11 0NB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1836356
(51) E03C 1/084
(21) EP05821783.7
(74) ir. Klavers te Almere
(22) 31.12.2005
(72) MACK, James Ewart Milligan te
DORSET BH19 1JL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
GUNTER, David Howel te DORSET
BH17 7DS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(31) 102005001419
(47) 09.10.2013
(51) E02F 9/28
E02F 3/92
(22) 19.01.2009
(11) EP2452022
(31) 102008005452
(21) EP10728679.1
(32) 21.01.2008
(22) 05.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 200900412
(54) Method for fixing soil sections and
device for executing the method.
(32) 06.07.2009
(33) België
(73) DMI Injektionstechnik GmbH te 12349 (54) CUTTER HEAD FOR DREDGING
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
GROUND, CUTTER SUCTION
DUITSLAND (DE)
DREDGER PROVIDED WITH SUCH
(74) ir. Kempes te Hilversum
A CUTTER HEAD AND USE OF THE
CUTTER HEAD FOR DREDGING
(72) Münch, Walter te 97450 ARNSTEIN,
GROUND.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.08.2013
IBARAKI 300-0013, Japan (JP)
(54) DRIVING A PILE INTO A
SUBSTRATE.
(21) EP09000653.7
(DE)
18 december 2013
(73) Dredging International N.V. te 2070
ZWIJNDRECHT, België (BE)
(32) 12.01.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) JET REGULATOR.
(73) Neoperl GmbH te 79379 MÜLLHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) LACHER, Wolf-Dieter te 79379
MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRETHER, Hermann te 79379
MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 18.09.2013
(51) E03D 5/092
E03D 5/02
(11) EP2388380
(21) EP10005268.7
(22) 20.05.2010
(54) Actuation device for actuating the
rinsing of a sanitary apparatus and
method for fitting such an actuating
device.
(51) E02D 7/28
E02D 27/52
E02D 27/42
(72) TACK, Bruno te B9960 ASSENEDE,
België (BE)
(11) EP2500473
(51) G07C 5/08
G07C 3/12
E02F 9/26
E02F 9/24
E02F 9/22
B66C 13/18
B66C 13/16
B60K 35/00
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(11) EP1662054
(11) EP2392739
(21) EP04771461.3
(21) EP11003972.4
(22) 10.08.2004
(22) 13.05.2011
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(31) 2003312357
(31) 202010007534 U
(72) Peters, Marc, Dr. te 79108
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Studer, Thomas te 77971
KIPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wiemann, Jens, Dr. te 21029
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Leenwerke, Fenno te 9675
WINSCHOTEN
Gipperich, Christof, Dr. te 42389
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 04.09.2003
(32) 02.06.2010
(33) Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CONSTRUCTION MACHINE
DIAGNOSIS DISPLAY SYSTEM.
(54) Drain with height adjustable element.
(21) EP11158535.2
(22) 16.03.2011
(54) Method of creating a foundation for a
offshore structure.
(73) HOCHTIEF Solutions AG te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Herrenknecht AG te 77963
SCHWANAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.08.2013
(51) E02D 13/04
(11) EP2521816
(21) EP11703477.7
(22) 04.01.2011
(31) 201000096
(32) 05.01.2010
(47) 11.09.2013
(73) Hitachi Construction Machinery Co.,
Ltd. te BUNKYO-KU TOKYO 1128563, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) FURUNO, Yoshinori, Hitachi Const.
Machin. Co. Ltd. te TSUCHIURA-SHI,
IBARAKI 300-0013, Japan (JP)
FUJITA, Koji, Hitachi Const.
Machinery Co. Ltd. te TSUCHIURASHI, IBARAKI 300-0013, Japan (JP)
IKARI, Takanobu, Hitachi Const.
Machinery Co. Ltd. te TSUCHIURASHI, IBARAKI 300-0013, Japan (JP)
AKINO, Shinji, Hitachi Const.
Machinery Co., Ltd. te TSUCHIURASHI, IBARAKI 300-0013, Japan (JP)
OHWADA, Yoshinori, Hitachi Const.
Machin. Co. Ltd. te TSUCHIURA-SHI,
(73) Geberit International AG te 8645
JONA, Zwitserland (CH)
(72) Müller, Samuel te 8630 RÜTI,
Zwitserland (CH)
Oberholzer, Marco te 8733
ESCHENBACH, Zwitserland (CH)
(47) 02.10.2013
(51) E03F 5/04
(73) Wedi, Stephan te 48282
EMSDETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Wedi, Stephan te 48282
EMSDETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 25.09.2013
(51) F16H 9/04
F16H 7/08
F04B 17/05
E03F 9/00
E03F 7/10
B08B 9/049
(11) EP2283938
(21) EP10008167.8
(22) 05.08.2010
Nummer 51/13
216
18 december 2013
(31) 102009036317
102010010940
(21) EP09172047.4
(51) E04F 10/06
(22) 02.10.2009
(11) EP2345772
(32) 06.08.2009
11.03.2010
(31) 0857987
(21) EP10193812.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 25.11.2008
(22) 06.12.2010
(33) Frankrijk
(31) 200900764
(54)
(73)
(74)
(72)
(54) Glasshouse structure comprising
(32) 09.12.2009
Device for cleaning sewers.
closed profiles having grooves forming (33) België
Wiedemann, Karl te 86465 WELDEN,
rails.
(54) Screen device.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
Filclair te 13770 VENELLES, Frankrijk
(DE)
(73) Renson Sunprotection-Screens NV te
(FR)
8790 WAREGEM, België (BE)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Renson, Paul te 9771 NOKERE
Wiedemann, Karl te 86465 WELDEN,
(72) Thery, Arnauld te 13510, EGUILLES,
(KRUISHOUTEM), België (BE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(DE)
(47) 28.08.2013
(47) 28.08.2013
(51) E06B 1/62
E04B 1/68
(51) F24F 7/02
E04D 1/30
(11) EP2333178
(11) EP1813737
(21) EP09178899.2
(21) EP06126953.6
(22) 11.12.2009
(22) 21.12.2006
(54) Voorgecomprimeerde afdichtband.
(31) 102006003478
(73) ISO-Chemie GmbH te 73431 AALEN, (32) 25.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Roof passage and method for its
production.
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(47) 30.10.2013
(51)
(73) Monier Roofing Components GmbH te
61440 OBERURSEL,
21.08.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
E04G 23/02
(DE)
(21)
E04C 5/07
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
E04C 5/06
(22)
(72) Neuschäfer, Michael te 64367
E04B 5/43
(31)
MÜHLTAL, BONDSREPUBLIEK
EP2489808
DUITSLAND (DE)
EP11154442.5
Willen, Dirk te 65366, GEISENHEIM, (32)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
15.02.2011
(DE)
(33)
Reinforcing element for absorbing
Herdel, Gerd te 64832,
forces in concrete elements supported
BABENHAUSEN,
by supporting elements.
(54)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F.J. Aschwanden AG te 3250 LYSS,
(DE)
Zwitserland (CH)
Parry, Evan te WEST WICKHAM,
BR49NR, GROOT BRITTANNIË (GB) (73)
drs. Quintelier te DIEGEM
Wanner, Wendelin te 55459,
Keller, Thomas te 1132, LULLY,
ASPISHEIM, BONDSREPUBLIEK
(74)
Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
(72)
04.09.2013
(47) 25.09.2013
E04C 2/54
(51) E04D 13/04
(47)
EP1818473
(11) EP2468979
(51)
EP07002518.4
(21) EP11190854.7
06.02.2007
(22) 25.11.2011
(11)
1031112
(31) MI20102197
(21)
09.02.2006
(32) 26.11.2010
(22)
Nederland
(33) Italië
(54)
Tape and method of manufacturing
(54)
Overflow
device
for
water
drain
the same.
assemblies for drainage systems for
MULTIFOIL B.V. te 3525 BB
roofs.
(73)
UTRECHT
(73) VALSIR S.p.A. te 25078 VESTONE
Drs. Jilderda te Utrecht
(BS), Italië (IT)
Hooft, Johannes Wilhelmus Gerardus (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74)
te 4124 AV HAGESTEIN
(72) Giovannini, Alessandro te 25088
28.08.2013
TOSCOLANO MADERNO, Italië (IT) (72)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(47)
(72) Abeel, Bart Pieter Jules te 8880,
SINT-ELOOIS-WINKEL, België (BE)
Brabant, Pieter Leopold André te
8840, OOSTNIEUWKERKE, België
(BE)
Veys, Thierry Luc te 9800, DEINZE,
België (BE)
Colpaert, Stijn te 9700,
OUDENAARDE, België (BE)
Tokmaji, Michael te 8790, WAREGEM,
België (BE)
(51) E04C 3/06
E04C 3/04
A01G 9/14
(11) EP2189056
E04F 15/04
B27M 3/04
B27F 1/02
EP1349995
EP02729616.9
14.01.2002
0100100
0100101
12.01.2001
12.01.2001
Zweden
Zweden
Vloersysteem dat een veelvoud
mechanisch verbindbare vloerplaten
omvat.
Välinge Innovation AB te Viken,
Zweden (SE)
mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
PERVAN, Darko te S-260 40 VIKEN,
Zweden (SE)
09.01.2008
E04F 21/22
B25B 5/12
EP2562326
EP11178909.5
25.08.2011
Hulpinrichting voor het uitrichten van
vloerplanken bij het leggen van
plankenvloeren.
SPAX International GmbH & Co. KG
te 58256 ENNEPETAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Lehmann, Christian te 42109
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
Zanca, Nicola te 25088 TOSCOLANO
DUITSLAND (DE)
MADERNO, Italië (IT)
Piccinelli, Gianmario te 25074 IDRO, (47) 30.10.2013
Italië (IT)
(51) F16B 7/20
(47) 02.10.2013
F16B 7/04
Nummer 51/13
E04G 7/30
E04G 7/20
(11) EP2527564
(21) EP12168012.8
(22) 09.01.2012
(31) 102011001796
(32) 05.04.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
217
18 december 2013
(32) 23.10.2008
(51) E06B 1/62
(33) Frankrijk
(11) EP2138665
(54) Locking apparatus for rear doors of
trailers or cargo containers.
(21) EP09162813.1
(73) Pommier Furgocar S.r.l. te
RONCOCESI, 42100 REGGIO
EMILIA, Italië (IT)
(31) 08011347
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Guidetti, Stefano te 42023
Scaffolding post.
CADELBOSCO DI SOPRA/REGGIO
Wilhelm Layher Verwaltungs-GmbH te
EMILIA, Italië (IT)
74363 GÜGLINGEN-EIBENSBACH, (47) 21.08.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E05D 15/06
(DE)
E05B 65/08
ir. Jansen c.s. te Den Haag
E05B 63/00
te , Onbekend (ZZ)
E05B 17/20
E05B 15/00
21.08.2013
(22) 16.06.2009
(32) 23.06.2008
(54) Werkwijze voor het afdichten van een
voeg met een voor gecomprimeerde
afdichtband.
(73) ISO-Chemie GmbH te 73431 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) te , Onbekend (ZZ)
(47) 28.08.2013
(51) E05B 3/06
E05B 15/02
(11) EP2476828
(21) EP11000234.2
(51) E06B 3/54
E04F 13/08
(11) EP2031156
(22) 13.01.2011
(11) EP1297237
(21) EP08011360.8
(54) Locking device.
(21) EP01984111.3
(22) 23.06.2008
(73) Sunflex Aluminiumsysteme GmbH te
57482 WENDEN-GERLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 05.07.2001
(31) 102007040847
(32) 29.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(72) Schneider, Malte te D-57482
Reset mechanism for a door handle.
WENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEWI Heinrich Wilke GmbH te 34454
BAD AROLSEN, BONDSREPUBLIEK (47) 28.08.2013
DUITSLAND (DE)
(51) E05C 9/20
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
E05C 7/04
E05B 9/08
Perrot, Philippe te 34474
DIEMELSTADT, BONDSREPUBLIEK (11) EP2411608
DUITSLAND (DE)
(21) EP10716372.7
04.09.2013
(22) 23.03.2010
E05B 47/00
(31) 20095321
(11) EP1718824
(21) EP04758925.4
(22) 15.09.2004
(31) 102004008348
(32) 22.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 27.03.2009
(33) Finland
(54) LOCKING SYSTEM OF THE
PASSIVE DOOR BLADE OF A
DOUBLE DOOR.
(73) Abloy Oy te 80100 JOENSUU,
Finland (FI)
(54) DOOR OPENER WITH A
LOCKING/RELEASE DEVICE FOR A (74) ir. Geurts te Den Haag
PIVOTING CATCH OF THE DOOR
(72) RAATIKAINEN, Juha te FI-80160
OPENER.
JOENSUU, Finland (FI)
(73) ASSA ABLOY Sicherheitstechnik
(47) 09.10.2013
GmbH te 72458 ALBSTADT,
(51) E06B 3/48
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E05C 19/14
(DE)
(11) EP1876317
(74) ir. Geurts te Den Haag
(21) EP07008061.9
(72) WITTKE, Norman te 72459
(22) 20.04.2007
ALBSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102006030675
TOMA, Augustin te 72336
(32) 04.07.2006
BALLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(47) 06.04.2011
(54) Sectional door.
(51) E05B 67/36
E05B 47/00
(73) Novoferm GmbH te 46419
ISSELBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2180120
(21) EP09173812.0
(22) 22.10.2009
(31) 0857191
(31) 10032383
10054816
(32) 06.07.2000
04.11.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FIXING DEVICE FOR A LAMINATED
WALL ELEMENT.
(73) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) KNAACK, Ulrich te 40593
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLÖBAUM, Udo te 33818
LEOPOLDSHÖNE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHULTE, Dirk te 33014 BAD
DRIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HERMENS, Ulrich te 52078 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.09.2013
(51) F16B 5/00
F16B 12/20
E06B 3/54
E04F 13/08
(11) EP2354417
(21) EP11151723.1
(22) 21.01.2011
(31) 1050423
(32) 22.01.2010
(33) Frankrijk
(54) Attachment of a connecting piece to a
panel edge via clamping means in an
undercut groove.
(72) te , Onbekend (ZZ)
(73) Saint-Gobain Glass France te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
Adler S.A.S. te 77230 MOUSSY LE
NEUF, Frankrijk (FR)
(47) 21.08.2013
(74) ir. Geurts te Den Haag
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Nummer 51/13
(72) Levasseur, Fabien te 60150
LONGUEIL ANNEL, Frankrijk (FR)
Swiderski, Christophe te 02700
AMIGNY ROUY, Frankrijk (FR)
Nugue, Jean-Clément te 60260
LAMORLAYE, Frankrijk (FR)
Bourgain, Eric te 75017 PARIS,
Frankrijk (FR)
Masson, Jean-Jacques te 94120
FONTENAY SOUS BOIS, Frankrijk
(FR)
(47) 11.09.2013
218
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Naurath, Dirk te 44797 BOCHUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rosemann, Peter te 58091 HAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
18 december 2013
E21B 23/04
E21B 23/00
(11) EP2250339
(21) EP09714747.4
(22) 19.02.2009
(31) 0803527
(47) 30.10.2013
(32) 27.02.2008
(51) E06B 9/56
E06B 9/42
E04D 13/03
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DOWNHOLE ACTUATOR TOOL.
(51) G01N 1/22
G01N 1/02
E06B 5/00
(11) EP2412916
(73) Petrowell Limited te ABERDEEN
AB12 3LF, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP11177062.4
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(22) 26.10.2007
(11) EP2507464
(54) A screening arrangement including a
fitting for fixation, and method of
mounting such a screening
arrangement.
(72) CHRISTIE, Stewart te ABERDEEN
ABERDEENSHIRE AB21 0XY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
LIPP, Niall te KIRKTON OF SKENE
ABERDEENSHIRE AB32 6GA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP10784789.9
(22) 29.11.2010
(31) 0958578
(32) 02.12.2009
(73) VKR Holding A/S te 2970
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
(33) Frankrijk
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(54) DETECTION DOOR.
(72) Thomsen, Peder Solsø te 6900
ASTRUP, Denemarken (DK)
Ebbesen, Henning te 6900 BORRIS,
SKJERN, Denemarken (DK)
Andersen, Hans Gram te 6270
TØNDER, Denemarken (DK)
(73) MORPHO te 92130 ISSY LES
MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) FOUGEROUX, Nicolas te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
TOURET, Olivier te F-75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(47) 16.10.2013
(47) 25.09.2013
(51) F16D 51/10
E06B 9/84
(51) E06B 9/15
E06B 9/11
(11) EP1748146
(11) EP2496784
(22) 26.07.2006
(21) EP10771007.1
(31) 0515268
(22) 13.10.2010
(32) 26.07.2005
(31) 202009014787 U
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 02.11.2009
(54) Roller shutter braking mechanism.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Young, Alan Paul te ELY,
CAMBRIDGESHIRE CB7 5EG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) PROFILE ELEMENT FOR ROLLER
SHUTTERS.
(73) Rehau AG + Co te 95111 REHAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP06015560.3
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Young, Alan Paul te ELY,
CAMBRIDGESHIRE CB7 5EG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) BRÄUER, Stefan te 95100 SELB,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GRIESSHAMMER, Klaus te 95111
REHAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.09.2013
(47) 28.08.2013
(31) 102007036360
(51) G05D 3/10
E06B 9/32
(32) 31.07.2007
(11) EP1898040
(54) ACCESS LOCK.
(21) EP07010319.7
(31) 102006041711
(73) Gallenschütz, Thomas te 77815
BÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 06.09.2006
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Gallenschütz, Thomas te 77815
BÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 24.05.2007
(54) Samenstel voor de besturing van
jaloezieen.
(51) E06B 11/08
(11) EP2171202
(21) EP08786175.3
(22) 16.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 04.09.2013
(73) Insta Elektro GmbH te 58509
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK (51) E21B 41/00
E21B 33/1295
DUITSLAND (DE)
(47) 02.10.2013
(51) G01L 1/24
E21B 47/12
E21B 47/00
E21B 33/14
(11) EP2466063
(21) EP10195826.2
(22) 17.12.2010
(54) Equipment and methods for
determining waiting-on-cement time in
a subterranean well.
(73) Services Pétroliers Schlumberger te
75007 PARIS, Frankrijk (FR)
Schlumberger Technology B.V. te
2514 THE HAGUE
Schlumberger Holdings Limited te
TORTOLA, Britse Maagdeneilanden
(VG)
PRAD Research and Development te
TORTOLA, Britse Maagdeneilanden
(VG)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Vigneaux, Pierre te 92142, CLAMART
CEDEX, Frankrijk (FR)
Flamant, Nicolas te 92142, CLAMART
CEDEX, Frankrijk (FR)
Barrou, Thomas te 92142, CLAMART
CEDEX, Frankrijk (FR)
(47) 21.08.2013
(51) E21B 47/12
E21B 47/00
(11) EP2336487
(21) EP11159484.2
(22) 28.03.2008
(31) 695329
(32) 02.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Use of micro-electro-mechanical
systems (MEMS) in well treatments.
(73) HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
INC. te DUNCAN, OKLAHOMA
73533, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) Roddy, Craig te DUNCAN, OK 73533,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 30.10.2013
Nummer 51/13
219
(51) G06Q 40/00
G01V 1/30
G01V 1/28
E21B 49/00
(72) NAIK, Shailendra te CH-5412
GEBENSTORF, Zwitserland (CH)
PARNEIX, Sacha te F-68100
MULHOUSE, Frankrijk (FR)
RATHMANN, Ulrich te CH-5400
BADEN, Zwitserland (CH)
SAXER-FELICI, Helene te CHMELLINGEN 5507, Zwitserland (CH)
SCHLECHTRIEM, Stefan te CH-5507
MELLINGEN, Zwitserland (CH)
VON ARX, Beat te CH-4632
TRIMBACH, Zwitserland (CH)
(47) 28.08.2013
(47) 28.08.2013
(32) 04.07.2003
04.07.2003
22.12.2003
(11) EP1763737
(21) EP05711772.3
(22) 24.01.2005
(31) 540770 P
(32) 30.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RESERVOIR EVALUATION
METHODS.
(73) ExxonMobil Upstream Research
Company te HOUSTON, TX 772522189, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(51) F01D 5/20
F01D 5/14
18 december 2013
(51) F02C 7/28
F01D 9/04
F01D 11/00
(11) EP1642008
(21) EP04747230.3
(22) 02.07.2004
(31) 2003271196
2003271197
740663
(21) EP09797468.7
(33) Japan
Japan
Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.07.2009
(54) TURBINE SHROUD SEGMENT.
(11) EP2297430
LANDIS, Lester, H., Jr. te HOUSTON, (31) 08012960
TX 77096, Verenigde Staten van
(32) 17.07.2008
Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
GLENTON, Peter, N. te BRIGHTON
(54) AXIAL TURBINE FOR A GAS
EAST, VIC 3187, Australië (AU)
TURBINE.
WAHRMUND, Leslie, A. te
KINGWOOD, TX 77345, Verenigde
(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333
Staten van Amerika (US)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
KHAN, Sameer, A. te HOUSTON, TX
DUITSLAND (DE)
77210-4490, Verenigde Staten van
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Amerika (US)
(72) BRAUN, Stefan te 47506
04.09.2013
NEUKIRCHEN-VLUYN,
F01D 5/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B23P 15/02
(DE)
B01F 7/22
CORNELIUS, Christian te 45549
B01F 7/00
SPROCKHÖVEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2235327
(DE)
EP09708290.3
HEILOS, Andreas te 45479 MÜLHEIM
29.01.2009
AN DER RUHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
23709
HEIN, Olaf te 45481 MÜLHEIM AN
31.01.2008
DER RUHR, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
HOFBAUER, Thomas te 71543
System comprising mixing impeller
WÜSTENROTH, BONDSREPUBLIEK
with spiral leading edge, method for
DUITSLAND (DE)
forming said system, and method for
EMDE, Annika te 45481 MÜLHEIM,
treating a material using said system.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SPX Corporation te CHARLOTTE, NC
(DE)
28277, Verenigde Staten van Amerika
LERNER, Christian te 46282
(US)
DORSTEN, BONDSREPUBLIEK
ir. Jansen c.s. te Den Haag
DUITSLAND (DE)
MARTIN, Silvio-Ulrich te 46049
HOWK, Richard te PITTSFORD NEW
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
YORK 14534, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
MATTHEIS, Thorsten te 45473
18.09.2013
MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
F01D 5/18
MÜSGEN, Ralf te 45147 ESSEN,
F01D 25/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP1644614
(DE)
EP04766104.6
SCHUMANN, Eckart te 45468
30.06.2004
MÜLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
10331635
(DE)
12.07.2003
TETERUK, Rostislav te 45468
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MÜLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
COOLED BLADE FOR A GAS
(DE)
TURBINE.
ZIMMERMANN, Adam te 45476
Alstom Technology Ltd te 5400
MÜLHEIM A.D. RUHR,
BADEN, Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ir. Kempes te Hilversum
(DE)
(73) IHI Corporation te TOKYO 135-8710,
Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) TANAKA, Agamu te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8182, Japan (JP)
(47) 11.09.2013
(51) H02K 9/19
F01D 25/20
F01D 15/10
(11) EP1683943
(21) EP05257853.1
(22) 20.12.2005
(31) MI20042484
(32) 23.12.2004
(33) Italië
(54) Turbogenerator.
(73) NUOVO PIGNONE S.p.A. te 50127
FIRENZE, Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Frosini, Guido te 50143 FIRENZE,
Italië (IT)
Mercer, Gary David te
SIMPSONVILLE, SOUTH CAROLINA
29681, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Chiari, Simone te 59015
CARMIGNANO (PRATO), Italië (IT)
(47) 23.10.2013
(51) F01D 9/04
F01D 5/22
F01D 25/14
F01D 11/12
F01D 11/08
F01D 11/00
(11) EP1642006
(21) EP04747224.6
(22) 02.07.2004
(31) 2003271198
743058
(32) 04.07.2003
23.12.2003
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
(54) TURBINE SHROUD SEGMENT.
(73) IHI Corporation te TOKYO 135-8710,
Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Nummer 51/13
220
18 december 2013
(72) TANAKA, Agamu te TOKYO 1008182, Japan (JP)
(21) EP10737332.6
(22) 30.07.2010
(51) F04F 13/00
B21D 53/26
(47) 11.09.2013
(31) UD20090140
(11) EP2433015
(51) F02M 35/00
F02M 23/00
F02B 21/00
(32) 31.07.2009
(21) EP10716258.8
(33) Italië
(22) 27.04.2010
(11) EP2333270
(21) EP09425488.5
(22) 26.11.2009
(54) Added acceleration system for
endothermic engine.
(73) Iveco S.p.A. te 10156 TORINO, Italië
(IT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) DEVICE AND METHOD TO DELIVER (31) 09006742
FLUID PRODUCTS.
(32) 19.05.2009
(73) CPS Color Equipment S.p.A. con
unico socio te 41038 SAN FELICE
SUL PANARO, MO, Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) SOLERA, Giuliano te I-41030
GAVELLO DI MIRANDOLA, Italië (IT)
DALL'OLIO, Daniele te I-41035
MASSA FINALESE, Italië (IT)
MAZZALVERI, Leopoldo te I-44042
CENTO, Italië (IT)
(72) Stuerner, Johann te 89079 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Prina, Claudio te 13900 BIELLA, Italië (47) 04.09.2013
(IT)
(51) F04B 9/04
Bezze, Massimo te 10080 S.
F04B 45/02
BENIGNO CANAVESE, Italië (IT)
F04B 43/09
(47) 28.08.2013
B44D 3/06
B01F 13/10
(51) F03D 1/06
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for producing a cellular wheel.
(73) MEC Lasertec AG te 5733
LEIMBACH, Zwitserland (CH)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(72) MERZ, Karl te CH-5734 REINACH,
Zwitserland (CH)
(47) 11.09.2013
(51) F16B 35/06
F16B 35/04
(11) EP2156063
(21) EP08751547.4
(22) 14.04.2008
(31) MI20071227
(11) EP2459878
(32) 19.06.2007
(11) EP2273101
(21) EP10740598.7
(33) Italië
(21) EP10185397.6
(22) 30.07.2010
(22) 20.01.2004
(31) UD20090140
(54) A DEVICE FOR FASTENING
SUPERIMPOSED ELEMENTS.
(31) 10305543
(32) 31.07.2009
(32) 10.02.2003
(33) Italië
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DEVICE TO DELIVER FLUID
PRODUCTS OR SUCHLIKE AND
RELATIVE METHOD.
F03D 1/00
(54) Assembly process for rotorblades of a
wind turbine.
(73) Wobben Properties GmbH te 26605
AURICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) WOBBEN Aloys te 26607 AURICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 21.08.2013
(51) F04B 43/04
(72) CARDONE, Michele te I-20090
TREZZANO S/N (MI), Italië (IT)
COSMAI, Giovanni te I-20027
RESCALDINA (MI), Italië (IT)
FARANDA, Roberto te I-20149
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
MILANO (MI), Italië (IT)
(72) SOLERA, Giuliano te I-41030
GIGLIO, Antonino te I-20016 PERO
GAVELLO DI MIRANDOLA, Italië (IT)
(MI), Italië (IT)
DALL'OLIO, Daniele te I-41035
MASSA FINALESE, Italië (IT)
MAZZALVERI, Leopoldo te I-44042
CENTO, Italië (IT)
(47) 04.09.2013
(21) EP10803638.5
(51) F04D 29/58
F04D 25/08
(31) 09178168
(32) 07.12.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(73) CPS Color Equipment S.p.A. con
unico socio te 41038 SAN FELICE
SUL PANARO, MO, Italië (IT)
(11) EP2510236
(22) 19.11.2010
(73) Tecnomagnete S.p.A. te 20020
LAINATE, Italië (IT)
Politecnico di Milano te 20133
MILANO, Italië (IT)
(11) EP2549116
(21) EP11175071.7
(22) 22.07.2011
(54) FLEXIBLE ELEMENT FOR A MICRO- (54) Axiale ventilator met aanvullend
stromingskanaal.
PUMP.
(73)
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
(73) Debiotech S.A. te 1004 LAUSANNE,
te 74673 MULFINGEN,
Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(DE)
(72) SCHNEEBERGER, Niklaus te CH(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
1004 LAUSANNE, Zwitserland (CH)
(72) Haaf, Oliver te 74635 KUPFERZELL,
CHAPPEL, Eric te 01210
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERSONNEX, Frankrijk (FR)
(DE)
(47) 28.08.2013
Haag, Christian te 74673
MULFINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F04B 9/04
DUITSLAND (DE)
F04B 45/02
Walter, Sven te 97980
F04B 43/09
RENGERSHAUSEN,
B44D 3/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B01F 13/10
(DE)
(11) EP2459877
(47) 16.10.2013
(47) 04.09.2013
(51) G01M 9/08
F16C 11/10
(11) EP1983203
(21) EP08007261.4
(22) 12.04.2008
(31) 102007018189
(32) 18.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Device for rotating and clamping
moveable flaps.
(73) EADS Deutschland GmbH te 85521
OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Thanhofer, Helmut te 85586 POING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Janker, Helmut te 83052
BRUCKMÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Palik, Manfred te 82538
GERETSRIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.09.2013
Nummer 51/13
221
18 december 2013
(51) F16D 65/12
F16D 65/00
(31) 55056
(11) EP2469116
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11195227.1
(54) SEAL MONITORING AND CONTROL (47)
SYSTEM.
(51)
(73) JOHN CRANE, INC. te MORTON
GROVE, IL 60053, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 22.12.2011
(31) 1061234
(32) 24.12.2010
(33) Frankrijk
(54) brake disc for a railway vehicle.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(32) 21.05.2008
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) BAKALCHUK, Vladimir te SKOKIE, IL
Société Nationale des Chemins de
60077, Verenigde Staten van Amerika
Fer Français - SNCF te 75014 PARIS,
(US)
Frankrijk (FR)
SHAMSELDIN, Elhanafi te DES
Gevers & Vander Haeghen te Diegem
PLAINES IL 60016, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Lorang, Xavier te 91300 MASSY,
DELRAHIM, Joe te DEERFIELD IL
Frankrijk (FR)
60015, Verenigde Staten van Amerika
Clo, Pascal te BRIGNAIS 69530,
(US)
Frankrijk (FR)
HOSKING, Paul te KILDEER IL
11.09.2013
60047, Verenigde Staten van Amerika
(US)
G01G 11/00
SAVIO, Joseph, L. te DES PLAINES
F16G 3/10
IL 60016, Verenigde Staten van
EP2216562
Amerika (US)
EP10150436.3
(47) 30.10.2013
11.01.2010
(51) F16J 15/43
102009003454
(11) EP2304282
06.02.2009
(21) EP09790860.2
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 28.07.2009
Conveyor belt for bunker discharger
(31) 84779 P
belt conveyors.
Babcock Borsig Steinmüller GmbH te (32) 30.07.2008
46047 OBERHAUSEN,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MAGNETIC FLUID SEAL WITH
(DE)
SHUNT ELEMENT.
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Stiessel, Lutz te 47169 DUISBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 30.10.2013
(51) F16H 57/04
(11) EP2270365
(21) EP10166560.2
(22) 18.06.2010
(31) 0911283
(32) 30.06.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Gianone, Roberto te 28010,
BARENGO (NO), Italië (IT)
Cesari, Chiara te 28100, NOVARA,
Italië (IT)
Bassi, Marco te 20026, NOVATE
MILANESE (MI), Italië (IT)
Fratelli, Marco te 27029, VIGEVANO
(PV), Italië (IT)
(47) 11.09.2013
(51) F16J 15/34
(11) EP2297491
(21) EP09751441.8
(22) 20.05.2009
06.11.2013
F16L 57/02
F16L 35/00
F16L 1/12
E21B 17/01
(11) EP2411717
(21) EP10716568.0
(22) 22.03.2010
(31) 0901378
(32) 24.03.2009
(33) Frankrijk
(54) PROTECTIVE SLEEVE FOR A
FLEXIBLE PIPE.
(73) Technip France te 92400
COURBEVOIX, Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) ESPINASSE, Philippe te F-76420
BIHOREL, Frankrijk (FR)
GEREZ, Jean-Michel te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(47) 04.09.2013
(51) F16L 1/23
F16L 1/20
F16L 1/19
F16L 1/15
(11) EP2218953
(21) EP10165074.5
(22) 22.03.2006
(54) Marine pipeline installation system.
(73) Rigaku Innovative Technologies Inc. te (73) Itrec B.V. te 3115 HH SCHIEDAM
AUBURN HILLS, MI 48326, Verenigde (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Staten van Amerika (US)
(72) Roodenburg, Joop te 2612 HA DELFT
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
de Groot, Anne Klaas te 3984 PR
(72) HELGELAND, Walter te CHARLTON,
ODIJK
MA 01507, Verenigde Staten van
Wijning, Diederick Bernardus te 3124
Amerika (US)
TH SCHIEDAM
Vehmeijer, Terence Willem August te
(47) 25.09.2013
2562 MW DEN HAAG
(51) F16K 27/02
(47) 04.09.2013
(11) EP2088354
(51) F16L 58/18
(21) EP08398002.9
F16L 23/12
(22) 08.02.2008
(11) EP2283267
(54) A method of controlling operation of a (54) Valve for liquid containers.
vehicle.
(73) Greif International Holding B.V. te
3633 AK VREELAND
(73) Meritor Technology, Inc. te TROY MI
48084, Verenigde Staten van Amerika (74) drs. Quintelier te DIEGEM
(US)
(72) Cassina, Virginio te 24020 GORLE
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Mazzacano, Corrado te 16015
CASELLA, GENOVA, Italië (IT)
Bisio, Andrea te 16015 CASELLA,
GENOVA, Italië (IT)
(BERGANO), Italië (IT)
(47) 16.10.2013
(51) F16L 29/00
F16K 27/06
(21) EP09738473.9
(22) 28.04.2009
(31) 49554
(32) 01.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROFILED GASKET FOR LINED
PIPING.
(11) EP2149731
(73) Rhodes Technologies te COVENTRY,
RI 02816, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP08425523.1
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 30.07.2008
(72) GOODE, Sidney, H. te SOUTH
KINGSTOWN RI 02879, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Fluid conveyance and/or distribution
device with ring nut coupling.
(73) F.I.P. Formatura Iniezione Polimeri
(47) 28.08.2013
S.p.A te 16015 CASELLA (GENOVA), (51) F16L 29/04
Italië (IT)
A61M 39/14
(74) ir. Klavers te Almere
A61M 39/10
Nummer 51/13
222
18 december 2013
(11) EP2148121
(47) 04.09.2013
(74) ir. Geurts te Den Haag
(21) EP09290549.6
(51) G02F 1/13357
F21Y 101/02
F21V 11/06
F21S 2/00
(72) SHARRAH, Raymond L. te
COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA
19426, Verenigde Staten van Amerika
(US)
DINENNA, John C. te BRIDGEPORT,
PENNSYLVANIA 19405, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PENNEY, C. Bradford te BLUE BELL,
PENNSYLVANIA 19422, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 08.07.2009
(31) 0855020
(32) 23.07.2008
(33) Frankrijk
(54) Connection devices and male-female
connection system comprising them.
(73) EMD Millipore Corporation te
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2166275
(21) EP08826992.3
(22) 06.08.2008
(31) 2007207252
(32) 08.08.2007
(33) Japan
(47) 11.09.2013
(51) F22B 37/20
(54) ILLUMINATING DEVICE AND LIQUID
F16L 3/16
CRYSTAL DISPLAY.
(72) Olivier, Stéphane te 67560 ROSHEIM,
(11) EP1903281
Frankrijk (FR)
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKA(21) EP07002891.5
SHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(47) 21.08.2013
(22) 12.02.2007
(74)
Ir.
Lips
c.s.
te
Den
Haag
(51) F24J 2/46
(31) 102006007239
F16L 37/092
(72) TANAKA, Atsuyuki te OSAKA 545F16L 37/091
8522, Japan (JP)
(32) 15.02.2006
F16L 19/08
MASUDA, Takeshi te OSAKA 545(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
8522, Japan (JP)
(11) EP2366934
(54) Fastening unit for moving pipes.
(47) 06.11.2013
(21) EP11405224.4
(73) RWE Power Aktiengesellschaft te
(51) H05K 1/18
(22) 28.02.2011
45128 ESSEN, BONDSREPUBLIEK
H05B 33/08
DUITSLAND (DE)
(31) 10405040
F21Y 103/00
13982010
(74)
Mr. Koomen c.s. te Alkmaar
F21Y 101/02
21052010
(72) Duttke, Christian te 67134
F21V 5/00
(32) 03.03.2010
BIRKENHEIDE, BONDSREPUBLIEK
F21V 31/04
30.08.2010
DUITSLAND (DE)
F21S 4/00
17.12.2010
Kappen, Martin te 45239 ESSEN,
F21S 2/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2474775
(DE)
Zwitserland
(21) EP12162109.8
Fischbeck, Tino te 45468 MÜLHEIM,
Zwitserland
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 20.01.2009
(54) Coupling piece for metal pipes.
(DE)
(31) 355655
(73) R. Nussbaum AG te 4601 OLTEN,
Kuschy, Torsten te 67251
(32) 16.01.2009
Zwitserland (CH)
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47)
23.10.2013
(54)
Integrally
formed
single
piece
light
(72) Näf, Andreas te 5000 AARAU,
emitting diode light wire and uses
Zwitserland (CH)
(51) F22B 37/74
thereof.
Bobst, Urs te 4703 KESTENHOLZ,
F22B 37/22
Zwitserland (CH)
(73) Huizhou Light Engine Ltd. te
F22B 37/14
Zeiter, Patrick te 4853 RIKEN,
HUIZHOU CITY GUANGDONG,
F22B 29/06
Zwitserland (CH)
China (CN)
F22B 1/18
Tobler, Hans te 5036
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(11) EP2141411
OBERENTFELDEN, Zwitserland (CH)
(72) Lo, Paul te HONG KONG, China (CN) (21) EP08447033.5
(47) 28.08.2013
Lo, Teddy Yeung Man te KOWLOON (22) 30.06.2008
(51) F16M 13/02
TONG, China (CN)
Li, Eddie Ping Kuen te HONG KONG, (54) Header distributor for two-phase flow
(11) EP2427686
in a single pass evaporator.
China (CN)
(21) EP10717143.1
(73)
Cockerill Maintenance & Ingenierie
(47) 13.11.2013
(22) 03.05.2010
S.A. te 4100 SERAING, België (BE)
(51) F41G 11/00
(31) 202009006585 U
(74)
Ir. Lips c.s. te Den Haag
F21V 33/00
(32) 06.05.2009
(72) Fraikin, Christian te 4053 EMBOURG,
F21V 21/34
België (BE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1817521
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(54) SUSPENSION DEVICE FOR
SCREENS.
(73) Exact Planwerk Gmbh te 51427
BERGISCH GLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) HELLENTHAL, Gregor te D-53773
HENNEF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HACHE, Ralph, Rudolf te D-53819
NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05851561.0
(47) 21.08.2013
(22) 14.11.2005
(51) F23N 5/24
F23N 1/02
F23D 14/64
F23D 14/60
(31) 627860 P
268787
(32) 15.11.2004
08.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2286149
(21) EP09738464.8
(22) 29.04.2009
(54) LIGHT MOUNTABLE ON A
MOUNTING RAIL.
(31) BO20080278
(73) STREAMLIGHT, INC. te
EAGLEVILLE, PA 19403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Italië
(32) 30.04.2008
(54) PREMIX GAS BURNER.
Nummer 51/13
223
(73) Gas Point S.R.L. te 42041
BRESCELLO, Italië (IT)
(72) Engelhart, Klaus te 3508
HÖBENBACH, Oostenrijk (AT)
Obkircher, Leo te 9972 VIRGEN,
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Oostenrijk (AT)
(72) ZATTI, Claudio te I-43058 SORBOLO,
Jedrejcic, Stefan te 9342 GURK,
Italië (IT)
Oostenrijk (AT)
RASTELLI, Raffaello te I-43058
(47)
28.08.2013
SORBOLO, Italië (IT)
LOVASCIO, Nicola te I-42100
(51) F24J 2/05
REGGIO EMILIA, Italië (IT)
(11) EP2543938
18 december 2013
(72) Koch, Klaus te 44534 LÜNEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(51) F25D 31/00
F25D 25/02
A01N 1/02
(11) EP2534435
(21) EP10810932.3
(47) 11.09.2013
(21) EP11005534.0
(51) F23L 15/04
F23D 14/66
(22) 15.12.2010
(22) 07.07.2011
(31) MI20100218
(54) Method for manufacturing a vacuum
solar thermal panel and related
vacuum solar thermal panel.
(32) 12.02.2010
(31) 10326951
(73) TVP Solar S.A. te 1204 GENEVA,
Zwitserland (CH)
(32) 12.06.2003
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(54) FAST FREEZER FOR BAGS WITH
DETECTION OF THE BAG
TEMPERATURE.
(11) EP1486728
(21) EP04012672.4
(22) 28.05.2004
(73)
(72) Palmieri, Vittorio te 1202 GENEVA,
Zwitserland (CH)
Recuperative burner and recuperator.
Di Giamberardino, Francesco te
NOXMAT GmbH te 09569 OEDERAN,
00034 COLLEFERRO (RM), Italië (IT) (74)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 04.09.2013
(DE)
(72)
(51) F24J 2/52
Ir. Metman te AMSTERDAM
F24J 2/46
Harbeck, Wolfgang te 09573
(11) EP1896785
LEUBSDORF, BONDSREPUBLIEK
(21) EP06762095.5
DUITSLAND (DE)
Riehl, Ingo te 09599 FREIBERG,
(22) 20.06.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 200500933
(DE)
(47)
(32) 24.06.2005
Weiss, Karl te 71691 FREIBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Denemarken
(51)
(DE)
(54) SOLAR COLLECTOR.
04.09.2013
(73) VKR Holding A/S te 2860 SØBORG,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(33) Italië
Angelantoni Life Science S.R.L also
know as ALS S.R.L. te 06056 MASSA
MARTANA (PG), Italië (IT)
Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
APREA, Ciro te I-80124 NAPOLI,
Italië (IT)
ASCANI, Maurizio te I-06056 MASSA
MARTANA (PG), Italië (IT)
RAGNI, Maurizio te I-06127
PERUGIA, Italië (IT)
ZAMPORLINI, Alessandra te I-06059
PANTALLA DI TODI (PG), Italië (IT)
04.09.2013
F25J 1/02
F25J 1/00
F25B 9/00
F25B 49/00
(51) F24C 15/20
Denemarken (DK)
(11) EP1901009
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(21) EP07405224.2
(22) 30.07.2007
(72) MØLLER, Brent te DK-2820
GENTOFTE, Denemarken (DK)
(31) 14012006
(47) 28.08.2013
(31) 0958859
(32) 01.09.2006
(51) F28D 15/02
F24J 3/06
(32) 11.12.2009
(11) EP1596139
(54) METHOD AND DEVICE FOR LOWTEMPERATURE
COOLING/LIQUEFACTION.
(33) Zwitserland
(54) Extractor hood.
(73) Lufttechnik + Metallbau AG te 5430
WETTINGEN, Zwitserland (CH)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) EP04252779.6
(22) 13.05.2004
(11) EP2510292
(21) EP10798163.1
(22) 04.11.2010
(33) Frankrijk
(73) L'Air Liquide Société Anonyme pour
l'Etude et l'Exploitation des Procédés
Georges Claude te 75007 PARIS,
(73) Yang, Tai-Her te SI-HU TOWN, DZANFrankrijk (FR)
HWA, Taiwan (TW)
(54) Thermo-carrier heat release system.
(72) Ernst, Beat te 5430 WETTINGEN,
Zwitserland (CH)
Gerber, Heinz te 5452
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(74) ir. Geurts te Den Haag
OBERROHRDORF, Zwitserland (CH) (72) Yang, Tai-Her te SI-HU TOWN, DZAN- (72) BERNHARDT, Jean-Marc te 38500 LA
Tiefenauer, Kurt te 5405 DÄTTWIL,
BUISSE, Frankrijk (FR)
HWA, Taiwan (TW)
Zwitserland (CH)
ANDRIEU, Frédéric te 38950 ST
(47) 11.09.2013
(47) 04.09.2013
MARTIN LE VINOUX, Frankrijk (FR)
(51) F25B 47/02
DELCAYRE, Franck te 38140 RIVES
(51) F24D 17/00
SUR FURE, Frankrijk (FR)
(11)
EP1498673
F24D 11/00
DURAND, Fabien te 38340
(21)
EP04015601.0
(11) EP2339247
VOREPPE, Frankrijk (FR)
(22) 02.07.2004
GRABIE, Véronique te 38500
(21) EP10160732.3
COUBLEVIE, Frankrijk (FR)
(31) 10332859
(22) 22.04.2010
(31) 6212009
(32) 18.07.2003
(47) 25.09.2013
(32) 23.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Oostenrijk
(54) Ontdooiïngssysteem door warm gas
voor koelinstallaties.
(51) F25J 3/02
C01B 31/18
C01B 3/50
(54) Method for heating service water.
(73) VKR Holding A/S te 2970
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(73) Carrier Corporation te FARMINGTON, (11) EP1682835
(21) EP04805745.9
CT 06034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 14.10.2004
(74) ir. Geurts te Den Haag
(31) 0350706
Nummer 51/13
(32) 20.10.2003
(33) Frankrijk
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
THE PRODUCTION OF CARBON
MONOXIDE AND/OR HYDROGEN
AND/OR A MIXTURE OF
HYDROGEN AND CARBON
MONOXIDE BY CRYOGENIC
DISTILLATION.
224
18 december 2013
Institut Franco-Allemand de
Recherches de Saint-Louis te 68301 (74)
SAINT-LOUIS CEDEX, Frankrijk (FR)
(72)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Hubert-Habart, Christophe te 92190,
MEUDON, Frankrijk (FR)
Monnin, David te 68120 PFASTATT,
Frankrijk (FR)
(47) 23.10.2013
(DE)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
Friedrichs, Arne te 38114
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Vollmer, Vasco te 31162 BAD
SALZDETFURTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Draeger, Gerd te 38102
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude te 75007
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) F42B 25/00
F42B 12/06
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(21) EP09749015.5
(72) BRIGLIA, Alain te F-49140 CORZE,
Frankrijk (FR)
(22) 04.11.2009
(47) 04.09.2013
(54) AIRCRAFT BOMB.
(51) G01D 5/347
(47) 11.09.2013
(11) EP2592392
(11) EP2096394
(73) Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG
te 88662 ÜBERLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP09153726.6
(74) ir. Kempes te Hilversum
(22) 26.02.2009
(72) HAUMANN, Jürgen te 56154
BOPPARD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BUCKSCH, Martin, Clifford te 53809
RUPPICHTEROTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F26B 17/00
(31) 200800113
(32) 27.02.2008
(33) België
(54) Device for drying a water-containing
mixture.
(73) Majast bvba te 8700 TIELT, België
(BE)
(11) EP2496908
(47) 11.09.2013
(51) G01B 5/06
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem
G01B 11/06
B29D 30/38
(72) DEPRAETERE, Lieven te 8700,
B29D 30/00
TIELT, België (BE)
(21) EP12158745.5
(22) 09.03.2012
(54) Optoelectronic positioning device.
(73) Hexagon Technology Center GmbH te
9435 HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Vokinger, Urs te CH-9434 AU,
Zwitserland (CH)
Amann, Werner te A-6800
FELDKIRCH, Oostenrijk (AT)
(47) 04.09.2013
(51) G01F 23/14
(11) EP1215471
(21) EP00127733.4
(47) 28.08.2013
(11) EP2434254
(22) 18.12.2000
(51) F28B 1/00
(21) EP11182377.9
(54) Liquid level sensing system.
(11) EP2097701
(22) 22.09.2011
(21) EP06839399.0
(31) 888551
(73) Sensile Technologies S.A. te 1110
MORGES, Zwitserland (CH)
(22) 15.12.2006
(32) 23.09.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REFRIGERANT DISTRIBUTION
IMPROVEMENT IN PARALLEL FLOW (54) Stock thickness anomaly detection
HEAT EXCHANGER MANIFOLDS.
device.
(73) Carrier Corporation te SYRACUSE,
(73) The Goodyear Tire & Rubber
NY 13221, Verenigde Staten van
Company te AKRON, OH 44316Amerika (US)
0001, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72)
LUNDELL, Dennis Alan te AKRON,
(72) TARAS, Michael F. te FAYETTEVILLE,
OH OHIO 44313, Verenigde Staten
NY 13066, Verenigde Staten van
van Amerika (US)
Amerika (US)
LIFSON, Alexander te MANLIUS, NY (47) 04.09.2013
13104, Verenigde Staten van Amerika
(51) G01C 21/36
(US)
(11) EP2148172
(47) 20.11.2013
(21) EP09165785.8
(51) F42D 5/02
(22) 06.04.2002
F41H 11/12
(74) ir. Riem te Eindhoven
(72) Romanowicz, Rafal te 01220
DIVONNE, Frankrijk (FR)
(47) 28.08.2013
(51) G03H 3/00
G01H 3/12
(11) EP2182334
(21) EP09174748.5
(22) 02.11.2009
(31) 0806102
(32) 03.11.2008
(33) Frankrijk
(54) Device for measuring and
representing noise sources inside a
space.
(11) EP2194353
(31) 10131800
(73) MICRODB te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(21) EP09177072.7
(32) 30.06.2001
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 25.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0806758
(32) 02.12.2008
(33) Frankrijk
(54) Method and system for detecting
improvised explosive devices or
similar.
(73) MBDA France te 75016 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Robin, Maxime te 69300 CALUIRE ET
CUIRE, Frankrijk (FR)
(54) Werkwijze voor het bedrijven van een
Beguet, Bernard te 69210 SAINT
navigatiesysteem voor een voertuig, in
BEL, Frankrijk (FR)
het bijzonder een motorvoertuig, en
(47)
11.09.2013
navigatiesysteem.
(51)
H04N 5/33
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
H04N 5/217
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
G01J 5/24
DUITSLAND (DE)
G01J 5/20
Draeger, Gerd te 38102
BRAUNSCHWEIG,
(11) EP2140239
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 51/13
225
18 december 2013
(21) EP08788193.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 698214
(22) 17.04.2008
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
AUTOMATED STAINING OF
BIOLOGICAL MATERIALS.
(32) 30.10.2000
(31) 0703037
(32) 26.04.2007
(33) Frankrijk
(54) METHOD OF MAINTAINING A
MATRIX OF BOLOMETER-TYPE
DETECTORS.
(73) SAGEM Défense Sécurité te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) GARDETTE, Hubert te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
BECKER, Cyrille te F-75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
DE MIJOLLA, François-Boris te F75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(47) 16.10.2013
(51) G01M 1/26
G01M 1/10
(11) EP2442088
(21) EP10187255.4
(22) 12.10.2010
(54) Clamping device for turbine blade.
(73) Siemens Aktiengesellschaft te 80333
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Baum, Christian te 12309, BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jahnke, Ronny te 14612,
FALKENSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.08.2013
(51) G01N 33/48
G01N 1/10
G01N 1/00
A61B 5/154
(54)
(73) Becton, Dickinson and Company te
FRANKLIN LAKES NEW JERSEY
07417, Verenigde Staten van Amerika
(73)
(US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BERNDT, Klaus, W. te
COCKEYSVILLE, MD 21090,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(51) G05B 13/02
G01N 9/00
G01D 3/028
B28C 7/04
B01F 15/04
(11) EP1882172
(21) EP06726737.7
(22) 12.04.2006
(31) 121144
671392 P
(32) 03.05.2005
14.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
ESTIMATING DENSITY OF A
MATERIAL IN A MIXING PROCESS.
(74)
(72)
(21) EP09809975.7
(47)
(22) 27.08.2009
(51)
(31) 2008220029
(32) 28.08.2008
(33) Japan
(54) BLOOD COLLECTION CONTAINER. (11)
(73) Sekisui Medical Co., Ltd. te TOKYO
(21)
103-0027, Japan (JP)
(22)
(72) INOUE, Tomonori te SHUNAN-SHI
YAMAGUCHI 746-0006, Japan (JP)
SETOGUCHI, Yuuji te SHUNAN-SHI
YAMAGUCHI 746-0006, Japan (JP)
OKAMOTO, Ryusuke te SHUNANSHI YAMAGUCHI 746-0006, Japan
(JP)
TOGAWA, Katsuya te SHUNAN-SHI
YAMAGUCHI 746-0006, Japan (JP)
(47) 16.10.2013
(51) G01N 1/30
(11) EP2122323
(21) EP08731103.1
(22) 29.02.2008
(31) 892736 P
(32) 02.03.2007
METHOD AND DEVICE FOR
ANALYZING AGRICULTURAL
PRODUCTS.
Monsanto Technology LLC te ST.
LOUIS, MISSOURI 63167, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MODIANO, Steven, H. te BALLWIN,
MO 63021, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DEPPERMANN, Kevin, L. te ST.
CHARLES, MO 63304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 21.08.2013
(51) G01N 21/84
(11) EP1921441
(21) EP06123573.5
(22) 07.11.2006
(54) Werkwijze voor het analyseren van
een monster op een testelement en
analysesysteem.
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te 68305
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Schulat, Jochen te 68305
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stenkamp, Bernd te DANVILLE, CA
94526-5315, Canada (CA)
ir. Geurts te Den Haag
Schmelzeisen-Redeker, Günther te
DYKSTRA, Jason, D. te DUNCAN,
64653 LORSCH, BONDSREPUBLIEK
OK 73533, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
Schmid, Wilfried te 68165
BORGSTADT, Justin, A. te DUNCAN,
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
OK 73533, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
Albrecht, Gertrud te 68239
18.09.2013
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
G01N 37/00
Menke, Andreas te 68305
G01N 15/14
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
C12M 1/34
DUITSLAND (DE)
B01L 3/02
Kern, Bernhard te 69123
B01J 19/00
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
EP2400286
DUITSLAND (DE)
Schwoebel, Wolfgang te 68309
EP10743521.6
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
09.02.2010
DUITSLAND (DE)
2009034337
Meinecke, Dieter te 68309
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
17.02.2009
DUITSLAND (DE)
Japan
Dickopf, Kai te 74906 BAD
DEVICE AND MICROCHIP FOR
RAPPENAU, BONDSREPUBLIEK
SORTING PARTICLES.
DUITSLAND (DE)
Kalveram, Stefan te 68519
Sony Corporation te TOKYO 108VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
0075, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
ir. Kempes te Hilversum
(73) HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
INC. te DUNCAN, OK 73533,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(11) EP2320208
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72) MASATAKA, Shinoda te TOKYO 108- (47) 04.09.2013
0075, Japan (JP)
(51) G21K 1/02
G01N 23/201
(47) 16.10.2013
(51) G01N 21/35
(11) EP1886125
(11) EP1332354
(21) EP06717483.9
(21) EP01989302.3
(22) 04.01.2006
(22) 26.10.2001
(31) 142862
(32) 31.05.2005
Nummer 51/13
226
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 52885
98860
103332
108880
Osmic, Inc. te AUBURN HILLS, MI
115654
48326, Verenigde Staten van Amerika
141820
(US)
153598
ir. Jansen c.s. te Den Haag
160607
JIANG, Licai te ROCHESTER HILLS, (32) 13.05.2008
MICHIGAN 48309, Verenigde Staten
22.09.2008
van Amerika (US)
07.10.2008
28.10.2008
21.08.2013
18.11.2008
G01N 23/223
31.12.2008
G01N 23/203
18.02.2009
16.03.2009
EP2333529
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP10813564.1
Verenigde Staten van Amerika
01.07.2010
Verenigde Staten van Amerika
2009205822
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
07.09.2009
Verenigde Staten van Amerika
Japan
Verenigde Staten van Amerika
X-RAY FLUORESCENCE
Verenigde Staten van Amerika
ANALYZING METHOD.
(54) DROPLET ACTUATOR DEVICES,
Rigaku Corporation te AKISHIMA-SHI
SYSTEMS, AND METHODS.
TOKYO 196-8666, Japan (JP)
(73) Advanced Liquid Logic, Inc. te
ir. Jansen c.s. te Den Haag
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC
27709, Verenigde Staten van Amerika
WATANABE, Kenji te TAKATSUKI-SHI
(US)
OSAKA 569-1146, Japan (JP)
KATAOKA, Yoshiyuki te TAKATSUKI- (74) ir. Zeeuw te GLASGOW
SHI OSAKA 569-1146, Japan (JP)
YAMADA, Yasujiro te TAKATSUKI-SHI (72) POLLACK, Michael te DURHAM, NC
27707, Verenigde Staten van Amerika
OSAKA 569-1146, Japan (JP)
(US)
MORIKAWA, Atsushi te TAKATSUKIHUA, Zhishan te CARY, NC 27519,
SHI OSAKA 569-1146, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika (US)
16.10.2013
ECKHARDT, Allen te DURHAM, NC
27705, Verenigde Staten van Amerika
G01N 27/02
(US)
EP2316014
THWAR, Prasanna te LOS ALTOS,
EP09777153.9
CA 94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
13.07.2009
SRINIVASAN, Vijay te DURHAM, NC
200810040545
27703, Verenigde Staten van Amerika
14.07.2008
(US)
PAMULA, Vamsee te DURHAM, NC
China
27703, Verenigde Staten van Amerika
METHOD AND DEVICE FOR
(US)
INDUCTIVE CONDUCTIVITY
(54) TWO-DIMENSIONAL SMALL ANGLE
X-RAY SCATTERING CAMERA.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
MEASUREMENTS OF A FLUID
MEDIUM.
(73) Mettler-Toledo AG te 8606
GREIFENSEE, Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) WANG, Changlin te SHANGHAI
200333, China (CN)
WANG, Fengjin te CH-8606
GREIFENSEE, Zwitserland (CH)
WANG, Xiaokai te CH-8606
GREIFENSEE, Zwitserland (CH)
AMMANN, Jürgen te CH-8048
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(47) 18.09.2013
(51) G07D 7/08
G01N 33/34
G01N 29/46
G01N 29/44
G01N 29/11
G01N 29/06
(11) EP2044426
(21) EP07786042.7
(22) 12.07.2007
(31) 102006033001
(32) 17.07.2006
(47) 25.09.2013
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G01N 27/26
C12Q 1/68
B41J 2/01
B01L 7/00
B01L 3/00
(54) METHOD FOR ASSESSING A STATE
OF A DOCUMENT OF VALUE WITH
REGARD TO LIMPNESS USING
ULTRASOUND, AND MEANS FOR
CARRYING OUT THE METHOD.
(11) EP2279405
(73) Giesecke & Devrient GmbH te 81677
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09747457.1
(22) 13.05.2009
(74) drs. Essen c.s. te Wageningen
18 december 2013
(72) DOMKE, Jan te 80797 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
THIERAUF, Klaus te 81825
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOKRHOUN, Stefan te 82194
GRÖBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Franz te 81373 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.09.2013
(51) G01N 30/12
G01N 30/10
(11) EP2394158
(21) EP10702472.1
(22) 29.01.2010
(31) 102009003429
(32) 04.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
PREPARING SAMPLES FOR GAS
CHROMATOGRAPHY.
(73) joint analytical systems GmbH te
47445 MOERS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GERSTEL, Joachim te 45475
MÜLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.10.2013
(51) H01J 49/04
G01N 30/84
G01N 30/72
G01N 30/38
(11) EP2508880
(21) EP12175163.0
(22) 22.08.2008
(31) 966116 P
(32) 24.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System for diversion of a liquid
chromatography eluant.
(73) EMD Millipore Corporation te
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Jiang, Tongbo te BEDFORD, MA
01730, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Follo, Cheryl te BILLERICA, MA
01821, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Phelan, Maurice, G. te
SWAMPSCOTT, MA 01970,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 13.11.2013
(51) G01N 33/574
G01N 33/543
G01N 33/50
C08B 37/00
C07H 5/06
(11) EP1913385
(21) EP06778525.3
(22) 11.07.2006
(31) 20051133
Nummer 51/13
20055404
(32) 08.11.2005
11.07.2005
(33) Finland
Finland
(54) TISSUE CARBOHYDRATE
COMPOSITIONS AND ANALYSIS
THEREOF.
(73) Glykos Finland Oy te 00790
HELSINKI, Finland (FI)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) SATOMAA, Tero te FI-00700
HELSINKI, Finland (FI)
NATUNEN, Jari te FI-01520 VANTAA,
Finland (FI)
HEISKANEN, Annamari te FI-00370
HELSINKI, Finland (FI)
BLOMQVIST, Maria te FI-01100
ITÄSALMI, Finland (FI)
OLONEN, Anne te FI-15700 LAHTI,
Finland (FI)
SAARINEN, Juhani te FI-00370
HELSINKI, Finland (FI)
227
MADHAVENDRA, Sunkara,
Sakunthala te ANDHRA PRADESH,
India (IN)
RAJGOPAL, Kaki te ANDHRA
PRADESH, India (IN)
KANTAM, Mannepalli, Lekshmi te
ANDHRA PRADESH, India (IN)
MANORAMA, Sunkara, Vardhirreddy
te ANDHRA PRADESH, India (IN)
KHANNA, Vinod, Kumar te
RAJASTHAN, India (IN)
AHMED, Shamim te RAJASTHAN,
India (IN)
JAIN, Yogendra, Kumar te
RAJASTHAN, India (IN)
SEKHAR, Chandra te RAJASTHAN,
India (IN)
(47) 13.11.2013
(51) G01N 33/53
(11) EP1615992
(21) EP04758843.9
(22) 02.04.2004
(31) 460474 P
(47) 21.08.2013
(32) 04.04.2003
(51) G01N 33/68
G01N 33/50
C12Q 1/68
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2269063
(21) EP09731842.2
(22) 17.04.2009
(31) 46158 P
(32) 18.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PREDICTING RISK OF MAJOR
ADVERSE CARDIAC EVENTS.
(54) PRION PROTEIN BINDING
MATERIALS AND METHODS OF
USE.
18 december 2013
(32) 13.10.2005
24.10.2005
30.06.2006
26.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTIPLEX IN SITU
IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS.
(73) Fundação D. Anna Sommer
Champalimaud E Dr. Carlos Montez
Champalimaud te 1400-038 LISBOA,
Portugal (PT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) HAMANN, Stefan te YONKERS, NY
10701, Verenigde Staten van Amerika
(US)
DONOVAN, Michael, J. te BOSTON,
MA 02111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CLAYTON, Mark te PAWLING, NY
12564, Verenigde Staten van Amerika
(US)
KOTSIANTI, Angeliki te NEW YORK,
NY 10016, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(73) Pathogen Removal and Diagnostic
Technologies, Inc. te WILMINGTON,
DE 19801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
North Carolina State University te
RALEIGH, NC 27695-8218, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01N 33/574
C12Q 1/48
(74) ir. Kempes te Hilversum
(32) 10.04.2009
(11) EP2417459
(21) EP10734463.2
(22) 12.04.2010
(31) 09157816
(73) Critical Care Diagnostics, Inc. te NEW (72) BURTON, Steven, J. te LITTLE
EVERSDEN, CAMBRIDGESHIRE
YORK, NY 10001, Verenigde Staten
CB3 7HB, GROOT BRITTANNIË (GB)
van Amerika (US)
HAMMOND, David, J. te
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
LAYTONSVILLE, MARYLAND 20882,
(72) SNIDER, James, V. te PLEASANTON,
Verenigde Staten van Amerika (US)
CA 94588, Verenigde Staten van
CARBONELL, Ruben, G. te
Amerika (US)
RALEIGH, NORTH CAROLINA
HEYMAN, Eugene, R. te
27612, Verenigde Staten van Amerika
MONTGOMERY VILLAGE, MD
(US)
20886, Verenigde Staten van Amerika
SHEN, Honglue te RALEIGH, NORTH
(US)
CAROLINA 27603, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 21.08.2013
GURGEL, Patrick, V. te CARY,
(51) G01N 33/84
NORTH CAROLINA 27518, Verenigde
G01N 33/52
Staten van Amerika (US)
WILTSHIRE-LYERLY, Viterose te
(11) EP2005167
RALEIGH, NORTH CAROLINA
(21) EP07736586.4
27616, Verenigde Staten van Amerika
(22) 30.03.2007
(US)
(31) DE08982006
(47) 28.08.2013
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 30.03.2006
(31) 732444 P
(33) India
(54) A BIOSENSOR TO DETERMINE
POTASSIUM CONCENTRATION IN
HUMAN BLOOD SERUM.
(51) G01N 33/74
G01N 33/68
G01N 33/574
G01N 33/53
G01N 1/30
(73) Council of Scientific & Industrial
Research te NEW DELHI 110 001,
India (IN)
(11) EP1934607
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(31) 726809 P
729567 P
817824 P
833670 P
(72) VANAJA, Sunkam te ANDHRA
PRADESH, India (IN)
JAYALAKSHMI, Mandapati te
ANDHRA PRADESH, India (IN)
(21) EP06816876.4
(22) 13.10.2006
(54) Method for determining survival
prognosis of patients suffering from
non-small cell lung cancer (NSCLC).
(73) PamGene B.V. te 5211 HH 'SHERTOGENBOSCH
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(72) DE WIJN, Richard te NL-6542PS
NIJMEGEN
RUIJTENBEEK, Robby te NL-3524BK
UTRECHT
HILHORST, Maria Helena te NL6706CP WAGENINGEN
(47) 23.10.2013
(51) G01N 33/68
(11) EP1948235
(21) EP06849865.8
(22) 31.10.2006
(32) 01.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS FOR DETERMINING
EFFICACY OF ADALIMUMAB IN
SUBJECTS HAVING ANKYLOSING
SPONDYLITIS USING CTX-II AND
MMP3 AS BIOMARKERS.
(73) AbbVie Biotechnology Ltd te HM 11
HAMILTON, Bermuda (BM)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) MAKSYMOWYCH, Walter, P. te
Nummer 51/13
EDMONTON, ALBERTA, T6G 252,
Canada (CA)
WONG, Robert, L. te BASKING
RIDGE, NJ 07920, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(51) G01N 33/68
G01N 33/50
C07K 14/52
228
G01N 21/33
G01N 21/21
G01N 21/01
(11) EP2153205
(21) EP08747450.8
(22) 02.05.2008
(31) 743288
(11) EP1540364
(21) EP03772045.5
(22) 29.07.2003
(31) 399782 P
308476
(32) 31.07.2002
03.12.2002
(11) EP2038652
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07798159.5
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
FULLY AUTOMATED CLOSED
SYSTEM QUALITY CONTROL OF A
SUBSTANCE.
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
POSITIONING MOBILE UNITS
BASED ON ANGLE
MEASUREMENTS.
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) InterDigital Technology Corporation te
WILMINGTON, DE 19809, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 06.06.2007
(31) 804468 P
(32) 12.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 02.05.2007
18 december 2013
(54) METHOD FOR DETECTING IL-16
ACTIVITY AND MODULATION OF IL- (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
16 ACTIVITY BASED ON RANTES
(72) MILLER, Peter te NEW LONDON,
PROXY LEVELS.
CONNECTICUT 06320, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Janssen Biotech, Inc. te HORSHAM,
ARDENKJAER-LARSEN, Jan Henrik
PA 19044, Verenigde Staten van
te AMERSHAM BUCKINGHAMSHIRE
Amerika (US)
HP7 9LL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) GLASS, William, G. te
BRADNEY, Martin John te ROSS-ONLIBERTYVILLE, IL 60048, Verenigde
WYE HERTFORDSHIRE HR9 7LW,
Staten van Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 25.09.2013
LEACH, Andrew Michael te CLIFTON
PARK, NEW YORK 12065, Verenigde
(51) G01R 31/12
Staten van Amerika (US)
(11) EP2297589
SONTUM, Per Christian te N-0401
(21) EP09762154.4
OSLO, Noorwegen (NO)
TELFEYAN, Eric John te
(22) 11.06.2009
GUILDERLAND, NEW YORK 12084,
(31) RM20080304
Verenigde Staten van Amerika (US)
(32) 11.06.2008
WHITT, David Brandon te LONG
BEACH, CA90815, Verenigde Staten
(33) Italië
van Amerika (US)
(54) PORTABLE PARTIAL DISCHARGE
WOLBER, Jan te AMERSHAM
DETECTION DEVICE.
BUCKINGHAMSHIRE HP7 9LL,
(73) Prysmian S.p.A. te 20126 MILANO,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Italië (IT)
(47) 02.10.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) G01R 33/54
(72) DI STEFANO, Antonio te 90129
G01R 33/3415
PALERMO, Italië (IT)
(11)
EP2240792
CANDELA, Roberto te 90145
(21) EP06704984.1
PALERMO, Italië (IT)
GIACONIA, Giuseppe, Constantino te (22) 09.03.2006
90129 PALERMO, Italië (IT)
(31) 2005901158
FISCELLI, Giuseppe te 90048 SAN
(32) 10.03.2005
GIUSEPPE JATO, Italië (IT)
(47) 04.09.2013
(33) Australië
(51) H01M 10/42
G01R 31/36
(54) PHASED ARRAY COIL FOR MRI.
(11) EP2506023
(21) EP11002741.4
(22) 01.04.2011
(54) Battery tester for cold cranking
amperes test.
(73) DHC Specialty Corp. te TAIPEI,
Taiwan (TW)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Sheng, Hsien-Fang te NEI HU DIST.
TAIPEI, Taiwan (TW)
Hsiao, Yuan-Chen te NEI HU DIST.
TAIPEI, Taiwan (TW)
(47) 04.09.2013
(51) G01R 33/28
G01N 21/35
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) MARINIER, Paul te BROSSARD QC
J4X 2J7, Canada (CA)
(47) 02.10.2013
(51) G01S 13/87
G01S 13/02
G01S 13/00
(11) EP2318857
(21) EP09786834.3
(22) 06.08.2009
(31) RM20080445
(32) 07.08.2008
(33) Italië
(54) LOCATING SYSTEM BASED ON
NOISY TYPE WAVEFORMS.
(73) SELEX ES S.P.A te 00187 ROMA
(RM), Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) GALATI, Gaspare te I-00162 ROMA,
Italië (IT)
(47) 02.10.2013
(51) G01S 13/78
(11) EP2146223
(21) EP09013883.5
(22) 08.03.2005
(31) 0405175
(32) 08.03.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Secondary radar message decoding.
(73)
(73) THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
te ST LUCIA, BRISBANE, QLD 4072,
Australië (AU)
(74)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72)
(72) CROZIER, Stuart 60 Main Street te
BRISBANE, QUEENSLAND 4051,
Australië (AU)
LIU, Feng 2 Fraser Place te
BRISBANE, QUEENSLAND 4073,
Australië (AU)
LI, Bing Keong The University Of
Queensland te BRISBANE,
QUEENSLAND 4072, Australië (AU)
(47) 21.08.2013
(51) H04W 64/00
G01S 5/04
G01S 5/02
Raytheon Systems Limited te
HARLOW ESSEX CM19 5BB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
ir. Geurts te Den Haag
Stevens, Martin te HARLOW, ESSEX
CM19 5BB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Jones, Quenton te HARLOW, ESSEX
CM19 5BB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 21.08.2013
(51) G01S 17/89
G01S 17/36
A01J 7/02
A01J 5/017
A01J 5/003
(11) EP1933168
(21) EP07076049.1
Nummer 51/13
229
18 december 2013
(22) 05.12.2007
(22) 15.02.2010
(31) 10449309
(31) 1033070
(31) 102009008997
(32) 05.04.2009
(32) 15.12.2006
(32) 14.02.2009
(33) Portugal
(33) Nederland
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Head mounted display apparatus.
(54) Implement for automatically milking an (54) Method for producing a lens-like light
animal and milking system.
directing structure.
(73) Marques Martins, Miguel Carlos
Quintano Serra te 1495-144 ALGES,
Portugal (PT)
(73) Maasland N.V. te 3147 PA
MAASSLUIS
(73) LUXexcel Holding B.V. te Goes
(72) van den Berg, Karel te 2971 VB
BLESKENSGRAAF
(72) Blessing, Ursula te 58507
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK (47) 10.07.2013
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 3/00
Blessing, Kurt te 58507
G02B 27/09
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
B42D 15/00
DUITSLAND (DE)
B29D 11/00
(47) 28.08.2013
(11) EP2200841
(47) 11.09.2013
(51) H04B 17/00
G01S 19/35
G01S 19/24
G01S 19/21
(11) EP2428819
(21) EP11180806.9
(22) 09.09.2011
(31) 381774 P
389651 P
(32) 10.09.2010
04.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) H04N 5/225
H01L 27/146
G02B 7/02
G02B 5/00
G02B 3/00
G02B 27/00
G02B 13/00
(11) EP2223173
(21) EP08862742.7
(22) 16.12.2008
(54) Band-spectrum interference visualizer (31) 14805
in a global navigation satellite system
(32) 19.12.2007
receiver.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Javad GNSS, Inc. te SAN JOSE CA
(72) Martins, Miguel Marques te 1495-144
MIRAFLORES-ALGES, Portugal (PT)
(21) EP08839343.4
(22) 15.10.2008
(31) 102007049512
(32) 15.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MULTILAYER BODY AND METHOD
FOR PRODUCING A MULTILAYER
BODY.
(73) OVD Kinegram AG te 6301 ZUG,
Zwitserland (CH)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) SCHILLING, Andreas te CH-6332
HAGENDORN, Zwitserland (CH)
TOMPKIN, Wayne, Robert te CH5400 BADEN, Zwitserland (CH)
95110, Verenigde Staten van Amerika (54) CAMERA DEVICE AND
(US)
MANUFACTURING METHODS
THEREFOR.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 28.08.2013
(73) Heptagon Micro Optics Pte. Ltd. te
(72) Ashjaee, Javad te SARATOGA, CA
SINGAPORE 539219, Singapore (SG) (51) G02F 1/35
CALIFORNIA 95070, Verenigde
G02F 1/025
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP1859315
Yudanov, Sergey te 111306
(72) ROSSI, Markus te CH-8645 JONA,
MOSCOW, Russische Federatie (RU)
(21) EP06717836.8
Zwitserland (CH)
(47) 23.10.2013
(51) G08B 5/00
G08B 21/02
G01S 19/51
RUDMANN, Hartmut te CH-8645
JONA, Zwitserland (CH)
KETTUNEN, Ville te CH-8803
RÜSCHLIKON, Zwitserland (CH)
(22) 05.01.2006
(31) 39985
(32) 20.01.2005
(11) EP1512986
(47) 04.09.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04254653.1
(51) G02B 17/06
G02B 15/02
(54) VARIABLE OPTICAL POWER
LIMITER.
(22) 03.08.2004
(31) 636561
(32) 08.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09788925.7
(73) Intel Corporation te SANTA CLARA,
CA 95052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 16.07.2009
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(31) 82973 P
(72) RONG, Haisheng te FREMONT, CA
94538, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) INSERTION OF LASER PATH IN
MULTIPLE FIELD OF VIEW
REFLECTIVE TELESCOPE.
(47) 23.10.2013
(11) EP2304487
(54) Simple device and method to return a
(32) 23.07.2008
user to a location.
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO 143- (33) Verenigde Staten van Amerika
8555, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Motoyama, Tetsuro c/o Ricoh
(73) Corning Incorporated te CORNING,
Corporation te CUPERTINO
NY 14831, Verenigde Staten van
CALIFORNIA 95014-5924, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(47) 02.10.2013
(51) G02B 5/04
G02B 3/08
G02B 3/00
C09D 11/00
B29D 11/00
B29C 67/00
(11) EP2469309
(21) EP12002050.8
(72) KUNICK, Joseph, M. te VICTOR NY
14564, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 11.09.2013
(51) G02B 27/01
(11) EP2237098
(21) EP09075348.4
(22) 07.08.2009
(51) G02F 1/1333
G02F 1/13
(11) EP2447762
(21) EP11008667.5
(22) 28.10.2011
(31) 20100106193
20100106194
20100106196
407916 P
20110003123
20110003124
20110004541
20110004544
20110029966
20110082942
Nummer 51/13
526273 P
20110093778
537520 P
(32) 28.10.2010
28.10.2010
28.10.2010
29.10.2010
12.01.2011
12.01.2011
17.01.2011
17.01.2011
31.03.2011
19.08.2011
23.08.2011
18.09.2011
21.09.2011
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
(54) Display apparatus.
(73) LG ELECTRONICS INC. te
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
230
(KR)
Lee, Hong-Woo te
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
(47) 02.10.2013
(51) G02F 1/1362
G02F 1/133
(47) 11.09.2013
(51) H01L 21/027
G03F 7/11
G03F 7/09
G03F 7/075
(51) G09G 3/36
G02F 1/139
G02F 1/13363
G02F 1/1333
(11) EP2196854
(11) EP2161614
(31) 2007235852
(21) EP08764623.8
(32) 11.09.2007
(22) 23.05.2008
(33) Japan
(31) 2007175314
(54) COMPOSITION CONTAINING
POLYMER HAVING NITROGENOUS
SILYL GROUP FOR FORMING
RESIST UNDERLAYER FILM.
(32) 03.07.2007
(33) Japan
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY.
(21) EP08831233.5
(22) 10.09.2008
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(73) Nissan Chemical Industries, Ltd. te
CHIYODA-KU, TOKYO 101-0054,
Japan (JP)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(74) ir. Geurts te Den Haag
(72) NAKANISHI, Yohei te OSAKA-SHI
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(51) G02F 1/13357
G02B 6/00
(72) NAKAJIMA, Makoto te TOYAMA-SHI
TOYAMA 939-2753, Japan (JP)
SHIBAYAMA, Wataru te TOYAMA-SHI
TOYAMA 939-2753, Japan (JP)
KANNO, Yuta te TOYAMA-SHI
TOYAMA 939-2753, Japan (JP)
(11) EP2385419
(47) 06.11.2013
(21) EP11160899.8
(51) G03F 7/20
(22) 01.04.2011
(11) EP2288963
(31) 20100041814
(21) EP09741805.7
(32) 04.05.2010
(22) 17.04.2009
(47) 23.10.2013
(72) Byeon, Jonghyun te SEOUL 137-724, (33) Zuid-Korea
Zuid-Korea (KR)
(54) Back light unit with light-guiding
Kim, Sunghwan te SEOUL 137-724,
modules.
Zuid-Korea (KR)
(73) LG Innotek Co., Ltd. te SEOUL 100Kim, Yunjoo te SEOUL 137-724, Zuid714, Zuid-Korea (KR)
Korea (KR)
(74)
drs. Quintelier te DIEGEM
Kim, Cheolsoo te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
(72) Park, Sung Yong te 100-714 SEOUL,
Park, Sangdon te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Zuid-Korea (KR)
Lee, Kum Tae te 100-714 SEOUL,
Lee, Moungyoub te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Zuid-Korea (KR)
Kim, Min Sang te 100-714 SEOUL,
Oh, Hyoungsuck te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Zuid-Korea (KR)
Kim, Moon Jeong te 100-714 SEOUL,
Lee, Deogjin te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Zuid-Korea (KR)
(47) 11.09.2013
(47) 09.10.2013
18 december 2013
(51) G02F 1/1337
G02F 1/1333
C08L 79/08
C08G 73/12
C08G 73/10
(31) 102008023763
51785 P
102008035320
(32) 09.05.2008
09.05.2008
25.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fourier optical system, illumination
system and microlithography
exposure apparatus.
(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) Japan
(72) SCHWAB, Markus te 73434 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LAYH, Michael te 73432 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DEGUENTHER, Markus te 73432
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOEGELE, Artur te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY.
(47) 21.08.2013
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(51) G03F 7/20
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(11) EP2211227
(21) EP09014582.2
(22) 23.11.2009
(31) 20090006330
(32) 23.01.2009
(33) Zuid-Korea
(54) Display panel and method of
manufacturing the same.
(72) Kim, Sung-Man te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Kim, Beom-Jun te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Joo, Sun-Kyu te SEOUL, Zuid-Korea
(11) EP2372440
(21) EP09828740.2
(22) 25.06.2009
(31) 2008303176
(32) 27.11.2008
(11) EP2259138
(21) EP10176138.5
(72) MIZUSAKI, Masanobu te OSAKA-SHI, (22) 01.06.2005
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(31) 2004166552
NAKANISHI, Yohei te OSAKA-SHI,
2005116585
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
Nummer 51/13
231
(32) 04.06.2004
14.04.2005
(54) Printer comprising an endless belt as
intermediate medium.
(33) Japan
Japan
(73) Océ-Technologies B.V. te 5914 CC
VENLO
(54) Illumination optical system and
exposure apparatus.
(72)
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47)
(72) Shiozawa, Takahisa te TOKYO 1468501, Japan (JP)
Goto, Yoshio te TOKYO 146-8501,
Japan (JP)
(51)
(47) 28.08.2013
(51) G03F 7/20
(11) EP1602981
(21) EP05253359.3
(22) 01.06.2005
(31) 2004166552
2005116585
(32) 04.06.2004
14.04.2005
(33) Japan
Japan
(11)
(21)
(22)
(31)
18 december 2013
(21) EP09163427.9
(22) 22.06.2009
(54) Portable electronic device and method
of measuring drop impact at the
Van Den Kerkhof, Franciscus M.G. te
portable electronic device.
5993 HL MAASBREE
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Wilms, Maurice G.M. te 5981 XG
Canada (CA)
PANNINGEN
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
17.07.2013
(72) Weber, Arnett te WATERLOO
G05D 1/06
ONTARIO N2L 5R9, Canada (CA)
Paleczny, Todd Robert te WATERLOO
EP0985993
ONTARIO N2L 5R9, Canada (CA)
EP99202970.2
Lahaie, Denis te WATERLOO
10.09.1999
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
152732
(47) 21.08.2013
(32) 14.09.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Total energy based flight control
system.
(51) H04M 1/02
G06F 1/16
(11) EP2325717
(21) EP10164312.0
(73) THE BOEING COMPANY te
(22) 28.05.2010
SEATTLE, WASHINGTON, Verenigde
(31) 98139999
Staten van Amerika (US)
(32) 24.11.2009
(72) Lambregts, Antonius A. te
BELLEVUE, WASHINGTON 98006,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(33) Taiwan
(54) Electronic device.
(54) Illumination optical system and
exposure apparatus.
(47) 23.11.2005
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO, Japan (JP)
(51) G06F 1/00
(11) EP1657618
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP06075136.9
(72) Yeh, Ying-Hao te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
Chuang, I-Cheng te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 25.02.1998
(72) Shiozawa, Takahisa te TOKYO, Japan
(31) 805804
(JP)
Goto, Yoshio te TOKYO, Japan (JP)
(32) 25.02.1997
(47) 04.09.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G03G 5/147
G03G 5/10
G03G 5/05
(11) EP2109006
(21) EP07744085.7
(22) 18.05.2007
(31) 2007016215
2007121499
(32) 26.01.2007
02.05.2007
(33) Japan
Japan
(54) PROCESS FOR MANUFACTURING
ELECTROPHOTOGRAPHIC
PHOTORECEPTOR.
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) OGAKI, Harunobu te OHTA-KU
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
OCHI, Atsushi te OHTA-KU TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(47) 04.09.2013
(51) G03G 15/16
(11) EP1462871
(47) 28.08.2013
(54) Techniques for defining, using and
manipulating rights management data (51) G06F 13/38
structures.
G06F 1/26
(73) Intertrust Technologies Corp. te
(11) EP2498167
SUNNYVALE, CA 94085, Verenigde (21) EP12170031.4
Staten van Amerika (US)
(22) 08.12.2006
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(54) Multiple connections to a single serial
(72) Hall, Edwin J. te SAN JOSE, CA
interface.
95129, Verenigde Staten van Amerika
(73)
Nokia Corporation te 02150 ESPOO,
(US)
Finland (FI)
Shear, Victor H. te BETHESDA, MD
20814, Verenigde Staten van Amerika (74) ir. Kempes te Hilversum
(US)
(72) Saarinen, Pertti te 24100 SALO,
Tomasello, Luke S. te SAN JOSE, CA
Finland (FI)
95123, Verenigde Staten van Amerika
Petrie, Richard te GUILDFORD,
(US)
SURREY GU1 2PE, GROOT
Van Wie, David M. te EUGENE, OR
BRITTANNIË (GB)
97405, Verenigde Staten van Amerika
(47) 02.10.2013
(US)
Weber, Robert P. te WATERTOWN ,
MASSACHUSETTS 02472-2533,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Worsencroft, Kim te LOS GATOS, CA
95032, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Xu, Xuejun te CUPERTINO,
CALIFORNIA 95014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP04075899.7
(47) 09.10.2013
(22) 25.03.2004
(32) 27.03.2003
(51) H04M 1/02
G06F 3/01
G06F 1/16
G01P 15/09
(33) Nederland
(11) EP2267579
(31) 1023029
(51) G06F 1/32
(11) EP1677175
(21) EP05113079.7
(22) 29.12.2005
(31) DE26162004
(32) 31.12.2004
(33) India
(54) Dynamic power management in
system on chips (SOC).
(73) ST-Ericsson SA te 1228 GENÈVE
PLAN-LES-OUATES, Zwitserland
(CH)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Nummer 51/13
232
(72) Uguen, Laurent te 110048 NEW
DELHI, India (IN)
Dhiman, Gaurav te 110 066 NEW
DELHI, India (IN)
Kapoor, Gaurav te 244001
MORADABAD, India (IN)
(47) 18.09.2013
(47) 28.08.2013
(31) 717622
(51) H04W 52/02
G06F 13/10
G06F 1/32
(11) EP2458473
(21) EP10811142.8
(22) 22.04.2010
(31) 200910091628
(51) G06F 9/38
(11) EP2137616
(21) EP08718712.6
(22) 13.03.2008
(32) 14.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INTERFACE PROCESSOR.
(73) Xmos Ltd te BRISTOL BS1 4PB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
18 december 2013
G06F 12/08
G06F 12/06
G06F 12/02
(11) EP2350833
(21) EP09822390.2
(22) 26.09.2009
(31) 257091
(32) 23.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OPPORTUNISTIC PAGE
LARGIFICATION.
(73) Microsoft Corporation te REDMOND,
WA 98052-6399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(32) 26.08.2009
(72) MAY, David te BRISTOL BS8 2EJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) China
(47) 30.10.2013
(54) POWER-SAVING DEVICE FOR
UNIVERSAL SERIAL BUS MODEM
APPARATUS AND METHOD
THEREOF.
(51) G06F 9/44
G06F 3/0488
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
(21) EP11150223.3
(72) FOLTZ, Forrest C. te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika (US)
CUTLER, David N. te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(22) 05.01.2011
(47) 06.11.2013
(72) WANG, Wei te SHENZHEN
GUANGDONG 518057, China (CN)
(31) 292498 P
789426
(47) 02.10.2013
(32) 06.01.2010
27.05.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04M 1/725
H04L 12/28
H04B 1/20
G06F 9/44
G06F 13/10
G05B 15/02
(21) EP10801524.9
(11) EP1997010
(54) Device, method, and graphical user
interface with interactive popup views. (21) EP07734072.7
(73) Apple Inc. te CUPERTINO, CA 95014, (22) 21.03.2007
Verenigde Staten van Amerika (US)
(31) 386516
(22) 21.12.2010
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(32) 22.03.2006
(31) 645557
(72) Lemay, Stephen O. te SAN
FRANCISCO, CA 94122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04N 5/445
G09B 21/00
G06F 3/048
G06F 3/01
G06F 17/21
(11) EP2517087
(32) 23.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2343645
(47) 28.08.2013
(54) METHOD AND DEVICE FOR VISUAL
(51) G11C 29/00
COMPENSATION.
G06F 11/10
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048, Verenigde (11) EP1941368
Staten van Amerika (US)
(21) EP06816218.9
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(22) 04.10.2006
(72) ALBERTH, William P. te PRAIRIE
GROVE ILLINOIS 60012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 253531
(47) 20.11.2013
(51) G06F 3/033
(11) EP2347321
(32)
(33)
(54)
(73)
(21) EP09783401.4
(22) 25.09.2009
(31) 100254 P
(32) 25.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMMAND BY GESTURE
INTERFACE.
(73) Movea S.A te 38000 GRENOBLE,
Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
UTILIZING ENVIRONMENT
INFORMATION IN UPNP
AUDIO/VIDEO.
(73) Core Wireless Licensing S.à.r.l. te
2310 LUXEMBOURG, Luxemburg
(LU)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) HYVARINEN, Mikko, A. te FIN-90100
OULU, Finland (FI)
18.10.2005
KAARELA, Kari te FIN-90800 OULU,
Finland (FI)
Verenigde Staten van Amerika
PARKKINEN, Jukka te FIN-90420
CORRECTED DATA STORAGE AND
OULU, Finland (FI)
HANDLING METHODS.
KOISTINEN, Kirmo te FIN-90240
SanDisk Technologies Inc. te PLANO,
OULU, Finland (FI)
TEXAS 75024, Verenigde Staten van
(47) 21.08.2013
Amerika (US)
(51) G06F 13/38
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) GOROBETS, Sergey, Anatolievich te
EDINBURGH MIDLOTHIAN EH9
3ES, GROOT BRITTANNIË (GB)
ELHAMIAS, Reuven te SUNNYVALE,
CALIFORNIA 94087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GONZALEZ, Carlos, J. te LOS
GATOS, CALIFORNIA 95032,
Verenigde Staten van Amerika (US)
CONLEY, Kevin, M. te SAN JOSE, CA
95120, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GOMEZ, David te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
SOUBEYRAT, Cyrille te F-38140
REAUMONT, Frankrijk (FR)
(47) 28.08.2013
CARITU, Yanis te F-38134 SAINT
JOSEPH DE RIVIERE, Frankrijk (FR) (51) G06F 12/10
(11) EP2386961
(21) EP11176847.9
(22) 20.07.2005
(31) 901849
(32) 28.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Optimized non-volatile storage
systems.
(73) SanDisk Technologies Inc. te PLANO,
TEXAS 75024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Nummer 51/13
(72) Elhamias, Reuven te 25147 KFARVRADIM, Israël (IL)
Tomlin, Andrew te SAN JOSE, CA
95132, Verenigde Staten van Amerika
(US)
Brewer, Wesley G. te MENLO PARK,
CA 94028-5204, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Pinto, Yosi te 25147 KFAR-VRADIM,
Israël (IL)
Holtzman, Michael te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 11.09.2013
(51) H04N 7/18
H04N 7/173
H04L 29/06
G06F 15/16
(11) EP1454246
(21) EP02788305.7
(22) 09.12.2002
(31) 17654
(32) 12.12.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
233
(54) Restricting access to hardware for
which a driver is installed on a
computer.
18 december 2013
Verenigde Staten van Amerika (US)
Candela, Dan te BEVERLY HILLS
CALIFORNIA 90210, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(47) 11.09.2013
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(51) G07B 15/06
(72) Singh, Ravi te MISSISSAUGA,
ONTARIO L5G 4B6, Canada (CA)
Adams, Neil te WATERLOO
ONTARIO N2K 4E4, Canada (CA)
(11) EP2431946
(47) 21.08.2013
(31) 10450147
(51) G06K 19/07
(32) 17.09.2010
(11) EP2439679
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP10186530.1
(22) 05.10.2010
(54) Method and wireless beacon for
transmitting information in a road
communication system.
(54) A single-antenna vehicle transponder
with a power-save function.
(73) Kapsch TrafficCom AG te 1120 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(73) Kapsch TrafficCom AB te 551 10
JÖNKÖPING, Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP10450192.9
(22) 17.12.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Tijink, Jasja te 2384 BREITENFURT,
Oostenrijk (AT)
(72) Rogö, Johan te 566 35 HABO,
Zweden (SE)
(47) 28.08.2013
(47) 21.08.2013
(54) SYNCHRONOUS MEDIA PLAYBACK
(51) H04R 25/00
AND MESSAGING SYSTEM.
H02J 7/02
(73) Nokia Corporation te 02150 ESPOO,
H02J 7/00
Finland (FI)
H02J 17/00
(74) ir. Kempes te Hilversum
H01M 10/46
G06K 19/077
(72) ANTTILA, Akseli te FIN-00200
HELSINKI, Finland (FI)
(11) EP2450840
JUNG, Younghee te FIN-00170
(21) EP12153938.1
HELSINKI, Finland (FI)
(22) 18.06.2010
(47) 02.10.2013
(54) Shared coil for inductive charging and
(51) G06F 17/30
hearing-aid-compliance requirements
in mobile phones.
(11) EP2171621
(51) G07F 11/42
(11) EP2406773
(21) EP10715340.5
(22) 10.03.2010
(31) TO20090180
TO20090880
(32) 11.03.2009
17.11.2009
(33) Italië
Italië
(54) PRODUCT VENDING MACHINE
TRAY.
(73) N&W Global Vending S.p.A. te
VALBREMBO, Italië (IT)
(22) 21.05.2008
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(31) 939345 P
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(32) 21.05.2007
(72) Drader, Marc te WATERLOO,
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(72) RONCARI, Aristide, Domenico te I20037 PADERNO DUGNANO, Italië
(IT)
(47) 21.08.2013
(47) 28.08.2013
(21) EP08756051.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) QUERY STATISTICS PROVIDER.
(51)
(73) Google Inc. te MOUNTAIN VIEW, CA
94043, Verenigde Staten van Amerika
(11)
(US)
(21)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) YAN, Weipeng te REDWOOD CITY,
CALIFORNIA 94065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FOX, Nicholas, C. te FOSTER CITY,
CALIFORNIA 94404, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BAYARDO, Roberto, J. te MORGAN
HIL, CALIFORNIA 95037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHANG, David Chen te MOUNTAIN
VIEW, CALIFORNIA 94043,
Verenigde Staten van Amerika (US)
CHAWATHE, Monica, D. te LOS
ALTOS, CA 94022, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 04.09.2013
(51) G06F 21/82
(11) EP1970832
(21) EP07104365.7
(22) 16.03.2007
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
G06T 7/00
G06T 11/60
(51) G07F 11/68
G07F 11/54
EP2431942
(11) EP2377106
EP11188901.0
(21) EP09775485.7
(22) 22.05.2009
(22) 16.12.2009
(31) 154990
154987
154989
154991
(31) 171593 P
141714 P
(32) 28.05.2008
28.05.2008
28.05.2008
28.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Defining a border for an image.
(32) 22.04.2009
31.12.2008
(54) AN APPARATUS AND METHOD FOR
DISTRIBUTING OPHTHALMIC
LENSES.
(73) Johnson & Johnson Vision Care Inc.
te JACKSONVILLE, FL 32256,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) ir. Geurts te Den Haag
(73) Apple Inc. te CUPERTINO, CA 95014,
(72) KERNICK, Edward, R. te SAINT
Verenigde Staten van Amerika (US)
JOHNS FL 32259, Verenigde Staten
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
van Amerika (US)
DARABI, Hamid, A. te PONTE
(72) Pettigrew, Daniel te PACIFIC
VEDRA, FL 32081, Verenigde Staten
PALISADES CALIFORNIA 90272,
Nummer 51/13
234
18 december 2013
van Amerika (US)
WANG, Daniel, T. te JACKSONVILLE
FL 32277, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
(47) 25.09.2013
(51)
(22) 22.12.2010
An, Yang Ki te CHILGOK-GUN
(31) 200710151408
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea (32) 28.09.2007
(KR)
(33) China
11.09.2013
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
G09G 3/36
NOISE GENERATION.
G09G 3/20
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
G02F 1/133
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
(11) EP2071556
GUANGDONG 518129, China (CN)
(21) EP07828591.3
(74) ir. Kempes te Hilversum
(31) 20090128755
(22) 27.09.2007
(32) 22.12.2009
(31) 2006267346
(33) Zuid-Korea
(32) 29.09.2006
(54) Data display method and device.
(33) Japan
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(54) DISPLAY DEVICE.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Jeong, Young-Min te 442-742,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Cho, Sung-Dae te 442-742,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) G09G 3/20
(72) SHIMOSHIKIRYOH, Fumikazu te
MATSUSAKA-SHI, MIE 515-0043,
Japan (JP)
KITAYAMA, Masae te TSU-SHI, MIE
514-0063, Japan (JP)
ITSUMI, Ikumi te KUWANA-SHI, MIE
511-0862, Japan (JP)
(11) EP1811488
(47) 13.11.2013
(21) EP07000852.9
(51) G10D 7/02
(22) 17.01.2007
(11) EP2237265
(31) 20060006521
(21) EP10450052.5
(32) 20.01.2006
(22) 30.03.2010
(33) Zuid-Korea
(31) 5192009
(54) Driving device and display device
using the same.
(32) 01.04.2009
(51) G09G 3/20
(11) EP2339568
(21) EP10196469.0
(47) 21.08.2013
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Industry University Cooperation
Foundation te SUNGDONG-GU
SEOUL 133-79, Zuid-Korea (KR)
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(33) Oostenrijk
(54) Transverse flute.
(73) Tomasi, Werner te 1030 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Gisler, Barbara te 1140 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Kim, Cheol-Min te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Kim, Il-Gon te SEOUL, Zuid-Korea
(KR)
Park, Tae-Hyeong te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Lee, Gi-Chang te SEOUL, Zuid-Korea
(KR)
Kwon, Oh-Kyong te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(72) Tomasi, Werner te 1030 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Gisler, Barbara te 1140 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(47) 02.10.2013
(22) 06.10.2008
(51) G09G 3/28
(11) EP1796068
(21) EP06291200.1
(47) 28.08.2013
(51) G10L 19/16
G10L 19/00
(11) EP2340535
(21) EP08805093.5
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
DELIVERY OF ALIGNED MULTICHANNEL AUDIO.
(31) 20050122199
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(32) 12.12.2005
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Zuid-Korea
(72) JONES, Anthony Richard te
FARNHAM SURREY GU9 9QT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 24.07.2006
(54) Plasma display apparatus.
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(47) 21.08.2013
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(51) G10L 19/012
(72) Jung, Yun Kwon te GUMI-SI,
GYEONGSNGBUK-DO, Zuid-Korea
(KR)
(11) EP2202725
(21) EP08800986.5
(22) 25.09.2008
(72) ZHANG, Deming te GUANGDONG
518129, China (CN)
DAI, Jinliang te GUANGDONG
518129, China (CN)
(47) 18.09.2013
(51) G10L 21/038
G10L 21/02
G10L 19/20
G10L 19/008
(11) EP2352147
(21) EP11162255.1
(22) 23.06.2009
(31) 79841 P
103820 P
(32) 11.07.2008
08.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) An apparatus and a method for
encoding an audio signal.
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Neuendorf, Max te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Krämer, Ulrich te 70378 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Grill, Bernhard te 91207 LAUF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Multrus, Markus te 90469
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Popp, Harald te 90587
TUCHENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rettelbach, Nikolaus te 90427
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nagel, Frederik te 90425
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lohwasser, Markus te 91217
HERSBRUCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gayer, Marc te 91058 ERLANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jander, Manuel te 91052 ERLANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bacigalupo, Virgilio te 91099
BOXDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.09.2013
Nummer 51/13
235
(51) G10L 25/84
G10L 21/0208
(11) EP2437256
(47)
(21) EP10823082.2
(51)
(22) 15.10.2010
(31) 200910205300
(32) 15.10.2009
(33) China
(54) METHOD AND DEVICE FOR
REALIZING TRACE OF
BACKGROUND NOISE IN
COMMUNICATION SYSTEM.
(11)
(21)
(22)
(31)
94404, Verenigde Staten van Amerika (33) Zuid-Korea
(US)
(54) METHOD OF MANAGING COPY
04.09.2013
PROTECTION INFORMATION OF A
RECORDING MEDIUM,
G11B 7/007
RECORDING MEDIUM WITH COPY
G11B 7/005
PROTECTION INFORMATION FOR
G11B 20/00
CONTENTS RECORDED THEREON,
EP1518227
AND REPRODUCING METHOD FOR
THE RECORDING MEDIUM.
EP03736356.1
(73)
LG Electronics, Inc. te SEOUL 15001.07.2003
010, Zuid-Korea (KR)
20020037947
20020054762
(32) 02.07.2002
10.09.2002
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG 518129, (33) Zuid-Korea
China (CN)
Zuid-Korea
(74) ir. Kempes te Hilversum
(54) HIGH-DENSITY OPTICAL DISC AND
METHOD FOR RESTRICTING
(72) WANG, Zhe te SHENZHEN
PLAYBACK OF THE HIGH-DENSITY
GUANGDONG 518129, China (CN)
OPTICAL DISC IN OPTICAL DISC
(47) 28.08.2013
APPARATUS.
(51) H04M 9/08
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL 150G10L 21/0208
010, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2059015
(21) EP08168392.2
(22) 05.11.2008
(31) 96141852
(32) 06.11.2007
(33) Taiwan
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(51) H04R 3/00
G10L 21/0272
A63F 13/02
(11) EP2352149
(21) EP10012183.9
(22) 04.05.2006
(31) 678413 P
718145 P
(32) 05.05.2005
15.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 23.01.2003
10.02.2003
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) RECORDING MEDIUM WITH
OPTIONAL INFORMATION,
METHOD OF FORMING THE
RECORDING MEDIUM, AND
APPARATUS AND METHOD FOR
REPRODUCING THE RECORDING
MEDIUM.
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL 150010, Zuid-Korea (KR)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72) SUH, Sang Woon te SEOCHO-GU,
SEOUL-137-861, Zuid-Korea (KR)
KIM, Jin Yong te SEONGNAM,
KYUNGGI-DO-463-928, Zuid-Korea
(73) Sony Computer Entertainment Inc. te
(KR)
MINATO-KU, TOKYO, Japan (JP)
(47) 21.08.2013
(74) ir. Kempes te Hilversum
(51) G11B 20/00
(72) Marks, Richard te FOSTER CITY CA
94404, Verenigde Staten van Amerika (11) EP1586094
(US)
(21) EP04705015.8
Mao, Xiadong te FOSTER CITY CA
(22) 24.01.2004
94404, Verenigde Staten van Amerika
(31) 2003004930
(US)
Zalewski, Gary te FOSTER CITY CA (32) 24.01.2003
(54) Selective sound source listening in
conjunction with computer interactive
processing.
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72) SUH, Sang Woon te SEOCHO-GU,
SEOUL 137-861, Zuid-Korea (KR)
KIM, Jin Yong te SEONGNAM,
KYUNGGI-DO 463-928, Zuid-Korea
(KR)
(47) 21.08.2013
(51) G11B 27/32
G11B 20/18
(11) EP1329888
(21) EP03000696.9
(22) 17.01.2003
(31) 2002013491
(72) KIM, Jin Yong te SEONGNAM
2002056635
KYUNGGI-DO 463-928, Zuid-Korea
(32)
22.01.2002
(KR)
01.03.2002
SUH, Sang Woon te SEOUL 137-861,
Zuid-Korea (KR)
(33) Japan
Japan
(47) 04.09.2013
(54) Automobile noise suppression system
(51) G11B 7/007
and method thereof.
G11B 7/005
(73) HTC Corporation te TAOYUAN CITY
G11B 20/12
TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
G11B 20/00
G11B 19/12
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(11)
EP1586087
(72) Lee, Chun-Min te TAOYUAN CITY,
Taiwan (TW)
(21) EP04703277.6
Wei, Ming-Ta te TAOYUAN CITY,
(22) 19.01.2004
Taiwan (TW)
(31) 2003004488
Hsu, Yu-Chi te TAOYUAN CITY,
2003008317
Taiwan (TW)
(47) 04.09.2013
18 december 2013
(54) Multi-layered information recording
medium, reproduction apparatus,
recording apparatus, reproduction
method, and recording method.
(73) Panasonic Corporation te KADOMASHI OSAKA 571-8501, Japan (JP)
(74) Dr. Huygens te IJsselstein
(72) Ueda, Hiroshi te KASHIBA-SHI, NARA
639-0223, Japan (JP)
Ito, Motoshi te OSAKA-SHI, OSAKA
536-0001, Japan (JP)
Ishida, Takashi te YAWATA-SHI,
KYOTO 614-8331, Japan (JP)
Yamamoto, Yoshikazu te OSAKA-SHI,
OSAKA 532-0022, Japan (JP)
Shoji, Mamoru te SAKAI-SHI, OSAKA
591-8032, Japan (JP)
(47) 25.09.2013
(51) G21F 5/018
A61M 5/32
A61M 5/145
(11) EP2347421
(21) EP09792948.3
(22) 24.09.2009
(31) 194749 P
(32) 30.09.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DROP-IN PIG INJECTOR.
(73) Mallinckrodt LLC te HAZELWOOD,
MO 63042, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) WAGNER, Gary, S. te
INDEPENDENCE KENTUCKY 41051,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 04.09.2013
(51) H01F 27/255
Nummer 51/13
H01F 17/00
H01F 1/34
C04B 35/626
C04B 35/26
(11) EP2502241
(21) EP10776384.9
236
(22) 22.07.2004
(31) 488797 P
517387 P
(32) 22.07.2003
06.11.2003
18 december 2013
(US)
(47) 04.09.2013
(51) H01J 37/317
H01J 37/304
H01J 37/302
H01J 37/06
H01J 3/02
G03F 7/20
B82Y 40/00
B82Y 10/00
(22) 16.11.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 0905515
(54) ELECTRON EMISSION DEVICE.
(32) 17.11.2009
(73) YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO., LTD. te 76100
(11) EP1556881
REHOVOT, Israël (IL)
Halahmi, Erez te 60944 BAZRA, Israël (21) EP03809889.3
(IL)
(22) 30.10.2003
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 422758 P
(33) Frankrijk
(54) LOW LOSSES FERRITE MATERIAL
FOR HIGH FREQUENCY
OPERATION IN A WIDE
TEMPERATURE RANGE.
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) LEBOURGEOIS, Richard te F-91190
GIF SUR YVETTE, Frankrijk (FR)
LUCAS, Anthony te F-50310
EMONDEVILLE, Frankrijk (FR)
(47) 04.09.2013
(72) HALAHMI, Erez te 60944 BAZRA,
Israël (IL)
NAAMAN, Ron, 11 Wolfson te 76100
REHOVOT, Israël (IL)
(47) 04.09.2013
(51) H01J 61/36
H01J 5/32
C22C 27/04
(32) 30.10.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELECTRON BEAM EXPOSURE
SYSTEM.
(73) MAPPER LITHOGRAPHY IP B.V. te
2628 CJ DELFT
(74) ir. Geurts te Den Haag
(11) EP1465215
(31) 331046
(21) EP04251793.8
(32) 27.12.2002
(72) Wieland, Marco Jan-Jaco te NL-2628
CJ DELFT
Kampherbeek, Bert Jan te NL-2628
CJ DELFT
Van Veen, Alexander Hendrik Vincent
te NL-2628 CJ DELFT
KRUIT, Pieter te NL-2611 EB DELFT
(22) 26.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.08.2013
(31) 0307729
(54) Sealing tube for high pressure
discharge lamps.
(51) H01F 5/00
H01F 41/04
G01R 33/3875
(32) 03.04.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Manufacture of shim windings.
(73) Tesla Engineering Limited te
STORRINGTON, SUSSEX RH20
3EA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1434247
(21) EP03258110.0
(22) 22.12.2003
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(51) H01J 37/317
H01J 37/30
B82Y 40/00
B82Y 10/00
(11) EP2402979
(21) EP11183370.3
(31) BG20100062
(72) Iorio, Luana E. te CLIFTON PARK
NEW YORK 12065, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Bewlay, Bernard P. te
SCHENECTADY NEW YORK 12309,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Sommerer, Timothy J. te BALLSTON
SPA NEW YORK 12020, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Knudsen, Bruce A. te AMSTERDAM
NEW YORK 12010, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Vartuli, James S. te REXFORD NEW
YORK 12148, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 17.11.2010
(47) 16.10.2013
(47) 23.10.2013
(33) Italië
(51) H01J 37/28
H01J 37/26
(51) H01J 61/42
C09K 11/80
C09K 11/59
A61N 5/06
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Begg, Michael Colin te WORTHING
WEST SUSSEX BN14 7PN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 13.11.2013
(51) H01H 83/22
H01H 71/24
(11) EP2455961
(21) EP11185484.0
(22) 17.10.2011
(54) Electric switching device.
(73) ABB S.p.A. te 20124 MILANO, Italië
(IT)
(11) EP2433293
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(22) 04.05.2010
(72) Chiaravalli, Matteo te 21020
DAVERIO (VA), Italië (IT)
Antonello, Paolo te 20010 ARLUNO
(MI), Italië (IT)
Valagussa, Sergio te 20050 RONCO
BRIANTINO (MI), Italië (IT)
(31) 179895 P
(47) 28.08.2013
(51) H01J 3/02
H01J 21/10
(11) EP1649479
(21) EP04745011.9
(21) EP10719574.5
(32) 20.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SCAN METHOD.
(22) 15.04.2009
(31) 45243 P
(32) 15.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Projection lens arrangement.
(73) Mapper Lithography IP B.V. te 2628
XK DELFT
(74) drs. Derks te Amsterdam
(72) Wieland, Marco Jan-Jaco te 2612 GD
DELFT
Van Veen, Alexander Hendrik Vincent
te 3039 ER ROTTERDAM
(11) EP2260505
(21) EP09730579.1
(22) 13.03.2009
(31) 102008017606
(32) 08.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Carl Zeiss Microscopy, LLC te
(54) LOW-PRESSURE GAS DISCHARGE
THORNWOOD, NY 10594, Verenigde
LAMP FOR INFLUENCING THE
Staten van Amerika (US)
NATURAL MELATONIN BALANCE.
(74) ir. Kempes te Hilversum
(73) Merck Patent GmbH te 64293
(72) WARD, Billy, W. te MERRIMAC, MA
01860, Verenigde Staten van Amerika
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 51/13
237
NARVA Lichtquellen GmbH & Co. KG
te 09618 BRAND-ERBISDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51)
(72) TEWS, Walter te 17489
GREIFSWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROTH, Gundula te 17498
LEVENHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MELTKE, Juergen te 09618 BRANDERBISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WALTHER, Hans-Juergen te 09618
BRAND-ERBISDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(51) H01L 21/205
C23C 16/448
(11) EP2154711
(21) EP08752777.6
(22) 15.05.2008
(31) 2007136872
(32) 23.05.2007
(33) Japan
(54) VAPORIZING APPARATUS AND
FILM FORMING APPARATUS
PROVIDED WITH VAPORIZING
APPARATUS.
(KR)
HER, Jun te GIMPO-SI GYEONGGIDO 415-717, Zuid-Korea (KR)
11.09.2013
18 december 2013
(51) H01L 51/56
H01L 51/00
H01L 27/32
B05D 3/02
H01L 23/50
G06F 13/40
(11) EP1422976
(11) EP2050134
(22) 30.08.2001
(21) EP07799644.5
(54) METHOD FOR MANUFACTURING
ORGANIC EL DEVICE AND
ORGANIC EL DEVICE.
(22) 17.07.2007
(31) 807968 P
670771
(32) 21.07.2006
02.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP01961203.5
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(74) dr. Krebs te Den Haag
(72) SASAKI, Nobuo, c/o FUJITSU
LIMITED te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-8588, Japan (JP)
(54) AN INTEGRATED CIRCUIT DEVICE
HAVING AT LEAST ONE BOND PAD (47) 09.10.2013
WITH A SELECTABLE PLURALITY
(51) H01M 8/10
OF INPUT-OUTPUT
H01M 8/04
FUNCTIONALITIES.
H01M 16/00
(73) Microchip Technology Incorporated te (11) EP2320504
CHANDLER, AZ 85224-6199,
(21) EP09175547.0
Verenigde Staten van Amerika (US)
(22) 10.11.2009
(74) Ir. Jong c.s. te DEN HAAG
(54) Method of operating a fuel cell/battery
(72) ROGERS, J. Clark te PHOENIX, AZ
passive hybrid power supply.
85044, Verenigde Staten van Amerika
(73)
Belenos Clean Power Holding AG te
(US)
2502 BIENNE, Zwitserland (CH)
KRIS, Bryan te PHOENIX, AZ 85042,
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Verenigde Staten van Amerika (US)
(47) 04.09.2013
(73) Kabushiki Kaisha Watanabe Shoko te (51) H01L 31/048
TOKYO 103-0022, Japan (JP)
(11) EP2498301
Toda, Masayuki te NIHONMATSU(21) EP12155700.3
SHI, FUKUSHIMA 964-0904, Japan
(22) 16.02.2012
(JP)
(31) MI20110381
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(32) 10.03.2011
(72) TODA, Masayuki te FUKUSHIMA
9640904, Japan (JP)
(33) Italië
KUSUHARA, Masaki te TOKYO 103- (54) Multilayered composite sheet for
0022, Japan (JP)
transparent solar panels.
UMEDA, Masaru te TOKYO 103(73)
KOSCON INDUSTRIAL SA te 6855
0022, Japan (JP)
STABIO, Zwitserland (CH)
FUKAGAWA, Mitsuru te TOKYO 1030022, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(47) 16.10.2013
(72) Conterno, Cosimo te 6850
MENDRISIO, Zwitserland (CH)
(51) H01L 21/687
(72) Bernard, Jérôme te 5400 BADEN,
Zwitserland (CH)
Hofer, Marcel te 5612 VILLMERGEN,
Zwitserland (CH)
Buechi, Félix te 4900 LANGENTHAL,
Zwitserland (CH)
Dietrich, Philipp te 5305
UNTERENDINGEN, Zwitserland (CH)
(47) 09.10.2013
(51) H01Q 3/44
H01Q 25/00
H01Q 15/10
H01Q 15/00
(11) EP2499701
(21) EP10778627.9
(22) 09.11.2010
(31) PCT/IB2009/056039
(11) EP2220675
(47) 28.08.2013
(32) 09.11.2009
(21) EP08851768.5
(31) 20070119833
(51) H01L 33/44
H01L 33/42
H01L 33/38
H01L 33/00
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(32) 22.11.2007
(11) EP2270880
(33) Zuid-Korea
(21) EP09733715.8
(54) SUBSTRATE ROTATING AND
OSCILLATING APPARATUS FOR
RAPID THERMAL PROCESS.
(22) 08.04.2009
(22) 19.11.2008
(31) 20080036876
(54) DEVICE FOR RECEIVING AND/OR
EMITTING ELECTROMAGNETIC
WAVES.
(73) Time Reversal Communications te
95861 CERGY-PONTOISE CEDEX,
Frankrijk (FR)
Centre National de la Recherche
Scientifique CNRS te 75016 PARIS
16, Frankrijk (FR)
(32) 21.04.2008
(73) Asia Pacific Systems Inc te
GYEONGGI-DO 445-813, Zuid-Korea (33) Zuid-Korea
(KR)
(54) SEMICONDUCTOR LIGHT
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
EMITTING DEVICE.
(72) SHIM, Jang Woo te HWASEONG-SI
GYEONGGI-DO 445-717, Zuid-Korea (73) LG Innotek Co., Ltd. te SEOUL 100- (72) DE ROSNY, Julien te F-94130
NOGENT SUR MARNE FRANCE,
(KR)
714, Zuid-Korea (KR)
Frankrijk (FR)
LEE, Sang Seok te HWASEONG-SI
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem
LEROSEY, Geoffroy te F-75003
GYEONGGI-DO 445-737, Zuid-Korea
(72) JEONG, Hwan Hee te SEOUL 100PARIS, Frankrijk (FR)
(KR)
714, Zuid-Korea (KR)
TOURIN, Arnaud te F-92310
CHO, WoonKi te BUCHEON-SI
SEVRES, Frankrijk (FR)
GYEONGGI-DO 420-021, Zuid-Korea (47) 28.08.2013
Nummer 51/13
238
FINK, Mathias te F-92190 MEUDON, (22) 15.09.2010
Frankrijk (FR)
(31) 09170333
LEMOULT, Fabrice te F-75013 PARIS,
09170336
Frankrijk (FR)
(32) 15.09.2009
(47) 09.10.2013
15.09.2009
(51) H01R 13/648
(33) Europees Octrooi Bureau
H01R 12/50
Europees Octrooi Bureau
(11) EP2199920
(54) Pulling rope tip with foot joint.
(21) EP09180445.0
(22) 22.12.2009
(31) 200820183210 U
PCT/CN2009/074272
(32) 22.12.2008
28.09.2009
(73) Immothal Investment GmbH te 5303
THALGAU, Oostenrijk (AT)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) HASLACHER, Andreas te A-5310
MONDSEE, Oostenrijk (AT)
(47) 21.08.2013
18 december 2013
(54) Desktop charger for handheld
communication device.
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Tao, Di te MISSISSAUGA ONTARIO
L4W 0B4, Canada (CA)
Wood, Todd Andrew te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(47) 28.08.2013
(51) H02M 3/07
H02J 7/00
H01M 10/48
G06F 1/32
G01R 31/36
(33) China
World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(51) H02G 3/00
H01R 25/14
(11) EP1750344
(11) EP2087566
(22) 12.11.2004
(54) Method and apparatus for improving
radio performance of wireless data
terminal device.
(21) EP07839690.0
(31) 2003385372
(22) 17.10.2007
(32) 14.11.2003
(31) 581822
(73) Huawei Device Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(33) Japan
(32) 17.10.2006
(54) Battery pack with integrated battery
protection circuit.
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Xie, Yanping te 518129, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
Zhang, Chaoyan te 518129,
SHENZHEN GUANGDONG 518129,
China (CN)
Gong, Shuqiang te 518129,
SHENZHEN GUANGDONG 518129,
China (CN)
Zhan, Qizhi te 518129, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
Sun, Shuhui te 518129, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 18.09.2013
(51) H01R 33/02
(11) EP1906493
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELECTRIFIED CEILING
FRAMEWORK CONNECTORS.
(73) Armstrong World Industries, Inc. te
LANCASTER, PA 17604-3001,
Verenigde Staten van Amerika (US)
(21) EP06075665.7
(73) Sony Corporation te TOKYO 141,
Japan (JP)
Maxim Japan Co Ltd te SHINJYUKUKU TOKYO, Japan (JP)
(74)
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem (72)
(72) PATTERSON, Brian T. te
LEWISBERRY, PA 17339, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MANNING, Randy Marshall te
LEMOYNE, PA 17043, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MYERS, Jere W. te WASHINGTON
BORO, PA 17582, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47)
(47) 21.08.2013
ir. Kempes te Hilversum
Sato, Hideyuki te SHINAGAWA-KU
TOKYO, Japan (JP)
Tsuchiya, Yukio te SHINAGAWA-KU
TOKYO, Japan (JP)
Nakamichi, Ryuji te SHINJYUKU-KU
TOKYO, Japan (JP)
Nagashima, Osamu te SHINAGAWAKU TOKYO, Japan (JP)
Koide, Toshihiro te SHINAGAWA-KU
TOKYO, Japan (JP)
09.10.2013
(32) 28.09.2006
(51) H02J 5/00
B63B 35/00
B63B 25/00
B60P 3/00
B60L 11/18
(51) H02M 3/07
H02J 7/00
H01M 10/48
G06F 1/32
G01R 31/36
(33) Zuid-Korea
(11) EP1514336
(11) EP1750345
(54) Display device having a lamp socket.
(21) EP03757004.1
(21) EP06075666.5
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(22) 28.05.2003
(22) 12.11.2004
(31) 10224808
(31) 2003385372
(32) 05.06.2002
(32) 14.11.2003
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
(72) Yang, Yong-Seok te TANGJEONGMYEON ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
Kang, Jung-Tae te YEONGTONG-GU
SUWON-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Ha, Jin-Ho te PALDAL-GU SUWONSI GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kwon, Yoon-Soo te DONGAN-GU
ANYANG-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(54) METHOD FOR TRANSPORTING
ELECTRIC ENERGY.
(54) Battery pack with integrated battery
protection circuit.
(73) Wobben Properties GmbH te 26605
AURICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Sony Corporation te TOKYO 141,
Japan (JP)
Maxim Japan Co Ltd te SHINJYUKUKU TOKYO, Japan (JP)
(47) 21.08.2013
(51) H04M 1/04
H02J 7/00
(21) EP07018912.1
(22) 26.09.2007
(31) 20060094461
(51) H02G 1/08
(11) EP2478603
(21) EP10754493.4
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Wobben, Aloys te 26607 AURICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.09.2013
(11) EP2387124
(21) EP10162789.1
(22) 13.05.2010
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) Sato, Hideyuki te SHINAGAWA-KU
TOKYO, Japan (JP)
Tsuchiya, Yukio te SHINAGAWA-KU
TOKYO, Japan (JP)
Nakamichi, Ryuji te SHINJYUKU-KU
TOKYO, Japan (JP)
Nagashima, Osamu te SHINAGAWAKU TOKYO, Japan (JP)
Koide, Toshihiro te SHINAGAWA-KU
TOKYO, Japan (JP)
Nummer 51/13
(47) 09.10.2013
(51) H03H 7/38
H03F 3/60
H03F 3/24
H03F 1/56
G01S 7/282
G01S 7/03
239
DUITSLAND (DE)
LINZMEIER, Karsten te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HILPERT, Johannes te 90411
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2335089
(47) 04.09.2013
(21) EP08813523.1
(51) H03M 13/11
H03M 13/03
(22) 12.09.2008
(54) A RE-CONFIGURABLE AMPLIFIER.
(73) Saab AB te 581 88 LINKÖPING,
Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) NILSSON, Joakim te S- 431
43MÖLNDAL, Zweden (SE)
(47) 30.10.2013
(51) H03G 3/30
(11) EP1796265
(21) EP06256215.2
(22) 06.12.2006
(31) 297032
(32) 07.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Portable audio device providing
automated control of audio volume
parameters for hearing protection.
(11) EP2091156
(21) EP09153098.0
(22) 18.02.2009
(31) 20080014649
20080019373
20080117264
20090007662
(32) 18.02.2008
29.02.2008
25.11.2008
30.01.2009
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Apparatus and method for channel
encoding and decoding in a
communication system using lowdensity parity-check codes.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
Postech Academy-Industry
Foundation te HYOJA-DONG, NAM(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
GU POHANG-SI,
(72) Lee, Michael M. te SAN JOSE, CA
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
95130, Verenigde Staten van Amerika
(KR)
(US)
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Arthur, John Eric te SANTA CLARA,
CA 95051, Verenigde Staten van
(72) Myung, Seho te GYEONGGI-DO,
Amerika (US)
Zuid-Korea (KR)
Marriott, Greg te HONOLULU, HI
Jeong, Hong-Sil te GYEONGGI-DO,
96825, Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea (KR)
(US)
Kim, Kyung-Joong te
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
04.09.2013
(KR)
H03M 7/42
Yang, Hyun-Koo te
EP1869775
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
(KR)
EP06706905.4
Yang, Kyeong-Cheol te
13.02.2006
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
251485
(KR)
670993 P
Kim, Jae-Yoel te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
14.10.2005
Kwon, Hwan-Joon te GYEONGGI-DO,
13.04.2005
Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
Lim, Yeon-Ju te GYEONGGI-DO,
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea (KR)
ENTROPY CODING WITH
Yun, Sung-Ryul te GYEONGGI-DO,
COMPACT CODEBOOKS.
Zuid-Korea (KR)
Lee, Hak-Ju te GYEONGGI-DO, ZuidFraunhofer-Gesellschaft zur
Korea (KR)
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, (47) 28.08.2013
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H03M 13/11
(DE)
H03M 13/03
Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(11) EP2093887
SPERSCHNEIDER, Ralph te 91320
(21) EP09154350.4
EBERMANNSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 18.02.2009
(DE)
(31) 20080014649
HERRE, Jürgen te 91054
20080019373
BUCKENHOF, BONDSREPUBLIEK
18 december 2013
20080117264
20090007662
(32) 18.02.2008
29.02.2008
25.11.2008
30.01.2009
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Apparatus and method for channel
encoding and decoding in a
communication system using lowdensity parity-check codes.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
Postech Academy-Industry
Foundation te HYOJA-DONG, NAMGU POHANG-SI,
GYEONGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
(KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Jeong, Hong-Sil, c/o Samsung
Electronics Co., Ltd. te GYEONGGIDO, SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)
Lee, Hak-Ju, c/o Samsung Electronics
Co., Ltd. te GYEONGGI-DO,
SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)
Yun, Sung-Ryul, c/o Samsung
Electronics Co., Ltd. te GYEONGGIDO, SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)
Lim, Yeon-Ju, c/o Samsung
Electronics Co., Ltd. te GYEONGGIDO, SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)
Kwon, Hwan-Joon, c/o Samsung
Electronics Co., Ltd. te GYEONGGIDO, SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)
Kim, Jae-Yoel, c/o Samsung
Electronics Co., Ltd. te GYEONGGIDO, SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)
Myung, Seho, c/o Samsung
Electronics Co., Ltd. te GYEONGGIDO, SUWON-SI, Zuid-Korea (KR)
Yang, Kyeong-Cheol, c/o Pohang
University of Science and Technology
te GYEONGSANGBUK-DO,
POHANG-SI, Zuid-Korea (KR)
Kim, Kyung-Joong, c/o Pohang
University of Science and Technology
te GYEONGSANGBUK-DO,
POHANG-SI, Zuid-Korea (KR)
(47) 28.08.2013
(51) H04B 1/74
(11) EP2012440
(21) EP08159774.2
(22) 04.07.2008
(31) 929658 P
935135 P
153359
(32) 06.07.2007
27.07.2007
16.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for maintaining the continuing
existence of NPD in IEEE 802.22.1
operation.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
Nummer 51/13
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
240
(22) 01.06.2005
(22) 24.03.2009
(31) 578712 P
(31) 99660 P
266894
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 10.06.2004
(72) Ji, Baowei c/o Samsung Electronics
Co., Ltd te GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Mazzarese, David c/o Samsung
Electronics Co., Ltd te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Cheng, Jinxia c/o Samsung
Electronics Co., Ltd te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Shan, Cheng c/o Samsung
Electronics Co., Ltd te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 21.08.2013
(51) H04M 11/06
H04L 12/66
H04B 3/32
(11) EP2348644
(21) EP09823088.1
(22) 30.10.2009
(31) 200810218828
(32) 31.10.2008
(33) China
(54) UPSTREAM POWER BACK-OFF
METHOD IN DIGITAL SUBSCRIBER
LINE AND THE DEVICE AND THE
SYSTEM THEREOF.
(32) 24.09.2008
07.11.2008
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(33)
Verenigde Staten van Amerika
DYNAMICALLY ALLOCATING H-ARQ
Verenigde Staten van Amerika
PROCESSES.
(54)
CIRCUIT ARRANGEMENT FOR
(73) InterDigital Technology Corporation te
PROVIDING AN ANALOG SIGNAL,
WILMINGTON, DE 19809, Verenigde
AND ELECTRONIC APPARATUS.
Staten van Amerika (US)
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88 LUND,
(72) TERRY, Stephen, E. te NORTHPORT,
Zweden (SE)
NEW YORK 11768, Verenigde Staten
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) H04B 7/26
H04B 7/155
(72) KÖRNER, Peter te S-222 20 LUND,
Zweden (SE)
ULLÉN, Kaj te S-237 36 BJÄRRED,
Zweden (SE)
(11) EP2352265
(47) 28.08.2013
(21) EP09821585.8
(51) H04L 5/00
H04L 27/34
H04L 27/26
H04L 1/00
H04H 20/76
H04H 20/65
H03M 13/35
H03M 13/27
H03M 13/25
H03M 13/00
(47) 25.09.2013
(22) 19.10.2009
(31) 200810170763
200910009900
(32) 24.10.2008
02.02.2009
(33) China
China
(54) RELAY TRANSMISSION METHOD
AND DEVICE.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
518129, China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) FANG, Liming te GUANGDONG
(72) LI, Zhongfeng te SHENZHEN
518129, China (CN)
GUANGDONG 518129, China (CN)
TU, Jianping te GUANGDONG
SHANG, Zheng te SHENZHEN
518129, China (CN)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 28.08.2013
(47) 28.08.2013
(51) H04B 7/185
(51) H04B 10/50
(11) EP2214328
H04B 10/25
(21) EP10000742.6
(11) EP2482472
(22) 26.01.2010
(21) EP11752869.5
(31) 19685609
(22) 22.04.2011
(32) 02.02.2009
(54) System providing broadband
communication between terrestrial
stations and airplanes.
(54) SELF-INJECTION OPTICAL
TRANSMITTING AND RECEIVING
MODULE AND WAVELENGTH
DIVISION MULTIPLEXING PASSIVE
OPTICAL NETWORK SYSTEM.
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG 518129,
China (CN)
(33) Israël
18 december 2013
(11) EP2385638
(21) EP11165487.7
(22) 03.06.2009
(31) 143423 P
(32) 09.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus for transmitting and
receiving a signal and method of
transmitting and receiving a signal.
(73) LG ELECTRONICS INC. te
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Ko, Woo Suk te 137-724 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul te 137-724, SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(47) 21.08.2013
(72) Arnon, Shlomi te LEHAVIM 85338,
Israël (IL)
Kadel, Gerhard te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Einsiedler, Hans Joachim te 13189
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 5/00
H04L 27/34
H04L 27/26
H04L 1/00
H04H 20/95
(74) ir. Kempes te Hilversum
H04H 20/76
H04H 20/65
(72) LIU, Dekun te GUANGDONG 518129,
H03M 13/00
China (CN)
BAI, Yusheng te GUANGDONG
(11) EP2388936
518129, China (CN)
(21) EP11165575.9
LIN, Huafeng te GUANGDONG
(22) 03.06.2009
518129, China (CN)
XU, Zhiguang te GUANGDONG
(31) 122703 P
518129, China (CN)
(32) 15.12.2008
(47) 21.08.2013
(47) 04.09.2013
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04L 1/18
H04L 1/16
H04B 7/212
(51) H04R 3/00
H04B 15/02
H04B 15/00
(54) Apparatus for transmitting and
receiving a signal and method of
transmitting and receiving a signal.
(11) EP1754321
(11) EP2329658
(21) EP05755762.1
(21) EP09779203.0
(73) LG Electronics Inc. te
YOUNGDUNGPO-KU SEOUL 150-
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Nummer 51/13
721, Zuid-Korea (KR)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
18 december 2013
(72) KIDO, Keisuke te TOKYO 150-0031,
Japan (JP)
CHUJO, Ichiro te TOKYO 150-0031,
Ko, Woo Suk te 137-724, SEOUL,
(21) EP11156031.4
Japan (JP)
Zuid-Korea (KR)
(22) 25.02.2011
Roylance Stephen John te KENT,
Moon, Sang Chul te 137-724, SEOUL,
ME14 2LP,, GROOT BRITTANNIË
(54)
Method
and
communication
device
for
Zuid-Korea (KR)
(GB)
power savings in chip-to-chip
28.08.2013
signalling.
(47) 04.09.2013
H04L 5/00
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(51) H04L 9/32
H04L 27/26
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
G07C 9/00
H04J 11/00
Zweden (SE)
(11) EP2171913
EP2464044
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP08805979.5
EP12158672.1
(72) Olsson, Thomas te 374 37,
(22) 12.06.2008
KARLSHAMN, Zweden (SE)
01.04.2008
(31) 0704170
Carlsson,
Anders
te
222
40,
LUND,
200710074241
Zweden
(SE)
(32) 12.06.2007
200710127615
Lindoff, Bengt te 237 36, BJÄRRED, (33) Frankrijk
27.04.2007
Zweden (SE)
18.06.2007
(54) PROCESSING OF BIOMETRIC DATA
Nilsson, Johan te 236 38,
BY TRANSFORMATION.
HÖLLVIKEN, Zweden (SE)
China
China
(73)
MORPHO te 92130 ISSY LES
(47) 28.08.2013
MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
METHOD FOR ALLOCATING TIME
(51) H04L 1/18
AND FREQUENCY RESOURCE FOR
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
RESOURCE REQUEST INDICATOR, (11) EP2086258
(72) CHABANNE, Hervé te F-75015
METHOD FOR TRANSMITTING
(21) EP09001422.6
PARIS, Frankrijk (FR)
RESOURCE REQUEST INDICATOR (22) 02.02.2009
BRINGER, Julien te F-75015 PARIS,
AND DEVICE THEREOF.
Frankrijk (FR)
(31) 25311 P
Huawei Technologies Co., Ltd. te
87153 P
(47) 16.10.2013
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
20090007145
(51) H04L 12/28
GUANGDONG 518129, China (CN)
(32) 01.02.2008
H04L 1/18
ir. Kempes te Hilversum
07.08.2008
(11) EP1847070
Dang, Shujun te 518129 SHENZHEN
29.01.2009
(21) EP06715867.5
GUANGDONG, China (CN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Ma, Sha te 518129 SHENZHEN
(22) 06.02.2006
Verenigde Staten van Amerika
GUANGDONG, China (CN)
Zuid-Korea
(31) 650174 P
Wang, Xianghua te 518129
20050016180
(54) Method of an uplink HARQ operation
SHENZHEN GUANGDONG, China
at an expiry of time alignment timer.
(32) 07.02.2005
(CN)
25.02.2005
Deng, Tianle te 518129 SHENZHEN (73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150010, Zuid-Korea (KR)
GUANGDONG, China (CN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Chen, Xiaobo te 518129 SHENZHEN (74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Zuid-Korea
GUANGDONG, China (CN)
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(72)
Park,
Sung-Jun
te
GYEONGGI-DO,
Wang, Chengyu te 518129
DETERMINING ACK FRAME TO
Zuid-Korea (KR)
SHENZHEN GUANGDONG, China
ACKNOWLEDGE RECEIPT OF A
Yi,
Seung-June
te
GYEONGGI-DO,
(CN)
TRANSMISSION FRAME ON A
Zuid-Korea (KR)
28.08.2013
WLAN.
Lee, Young-Dae te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
H04K 3/00
Chun, Sung-Duck te GYEONGGI-DO,
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443EP2525519
Zuid-Korea (KR)
742, Zuid-Korea (KR)
EP12002958.2
(47) 23.10.2013
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
27.04.2012
(72) KWON, Chang-Yeul, te GYEONGGI(51) H04L 9/32
102011101712
DO 446-567, Zuid-Korea (KR)
H04L 29/06
YANG, Chil-Youl, te GYEONGGI-DO
17.05.2011
G06Q 50/00
448-120, Zuid-Korea (KR)
G06Q 10/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEE, Ho-Seok, te GYEONGGI-DO
G06F 21/00
Method for synchronising jammers.
431-080, Zuid-Korea (KR)
(11) EP2154817
EADS Deutschland GmbH te 85521
(47)
28.08.2013
OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK (21) EP08790608.7
(51)
H04L 12/28
DUITSLAND (DE)
(22) 25.06.2008
H04J 3/16
ir. Kempes te Hilversum
(31) 2007168777
(11) EP2073444
2007262485
Mietzner, Jan Dr. te 89077 ULM,
(21) EP08773171.7
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 27.06.2007
(DE)
05.10.2007
(22) 11.07.2008
Nickel, Patrick te 89584 EHINGEN,
(33) Japan
(31) 200710119103
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan
(32) 13.07.2007
(DE)
(54) Server certificate issuing system.
Meusling, Askold, Dr. te 83607
(33) China
HOLZKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (73) GlobalSign K.K. te TOKYO 150-0031, (54) TERMINAL DETECTION
Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
AUTHENTICATION METHOD,
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72)
241
(47) 28.08.2013
(51) H04L 1/00
(11) EP2493106
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
DEVICE AND OPERATIONAL
Nummer 51/13
242
MANAGEMENT SYSTEM IN
PASSIVE OPTICAL NETWORK.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
18 december 2013
(72) LV, Zhenzhu te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
XU, Bo te SHENZHEN 518129, China
Huawei Technologies Co., Ltd. te
(CN)
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
CHEN, Yuepeng te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47)
ir. Kempes te Hilversum
(47) 04.09.2013
(51)
WU, Wei te SHENZHEN
(51) H04L 12/851
GUANGDONG 518129, China (CN)
GAO, Hai te SHENZHEN
(11) EP2130332
GUANGDONG 518129, China (CN)
(21) EP08719530.1
(11)
11.09.2013
(22) 01.03.2008
(21)
H04L 12/58
(31) 684881
(22)
EP2139182
(32) 12.03.2007
(31)
EP09172895.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32)
20.12.2007
(54) APPLYING POLICIES FOR
(33)
0702763
MANAGING A SERVICE FLOW.
(54)
13.02.2007
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Messaging system and method.
(73) Skype te DUBLIN 2, Ierland (IE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Kutt, Andres te 11912, TALLINN,
Estland (EE)
(47) 23.10.2013
(51) H04L 12/931
H04L 12/701
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) MONETTE, Sylvain te BLAINVILLE,
QUEBEC J7B 1R3, Canada (CA)
JULIEN, Martin te LAVAL, QUÉBEC
H7P 5H1, Canada (CA)
TREMBLAY, Benoit te LAVAL,
QUÉBEC H7Y 1G2, Canada (CA)
BROCKHAM BETCHWORTH RH3
7EH, GROOT BRITTANNIË (GB)
Stott, Jonathan Highton te
SMALLFIELD, HORLEY SURRY RH6
9AR, GROOT BRITTANNIË (GB)
28.08.2013
H04L 5/00
H04L 27/34
H04L 27/26
H04L 1/00
EP2388967
EP11171316.0
03.06.2009
146657 P
23.01.2009
Verenigde Staten van Amerika
Apparatus for transmitting and
receiving a signal and method for
transmitting and receiving a signal.
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Ko, Woo Suk te 137-724 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul te 137-724 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(47) 04.09.2013
(47) 21.08.2013
(11) EP2422493
(51) H04L 25/02
(21) EP10715439.5
(11) EP2011293
(22) 19.04.2010
(21) EP06724607.4
(51) H04M 11/06
H04L 7/10
H04L 27/26
H04J 3/06
(31) 171954 P
(22) 27.04.2006
(32) 23.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MEDIA ACCESS CONTROL
BRIDGING IN A MESH NETWORK.
(73) FutureWei Technologies, Inc. te
PLANO, TEXAS 75075, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2387190
(54) Frequency domain channel estimation (21) EP09838135.3
in a single carrier frequency division
(22) 18.11.2009
multiple access system.
(31) 200910105103
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) MELIS, Bruno te I-10148 TORINO,
Italië (IT)
(74) ir. Kempes te Hilversum
RUSCITTO, Alfredo te I-10148
(72) MACK-CRANE, T. Benjamin te
TORINO, Italië (IT)
DOWNERS GROVE ILLINOIS 60516,
DI PAOLA, Pietro te I-90015
Verenigde Staten van Amerika (US)
CEFALU', Italië (IT)
SULTAN, Robert te SOMERS NEW
(47) 28.08.2013
YORK 10589, Verenigde Staten van
(51) H04L 5/00
Amerika (US)
H04L 27/26
DUNBAR, Linda te PLANO TEXAS
H04L 25/02
75025, Verenigde Staten van Amerika
H04L 1/06
(US)
(11)
EP2477369
(47) 04.09.2013
(21)
EP12000123.5
(51) H04L 12/801
(11) EP1821455
(22) 22.05.2008
(21) EP06705432.0
(31) 0709899
(22) 05.01.2006
(32) 23.05.2007
(31) 200510000236
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 05.01.2005
(54) OFDM-MIMO radio frequency
transmission system.
(33) China
(54) A METHOD FOR FORWARDING THE
TRAFFIC FLOW IN THE BEARER
NETWORK.
(73) British Broadcasting Corporation te
LONDON WC1A 1AA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (72) Haffenden, Oliver Paul te TOOTING
LONDON SW17 0TN, GROOT
GUANGDONG 518129, China (CN)
BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Kempes te Hilversum
Nokes, Christopher Ryan te
(32) 16.01.2009
(33) China
(54) XDSL TIME SYNCHRONIZATION
METHOD, APPARATUS AND
SYSTEM.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd te
SHENZHEN, GUANGDONG 518129,
China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) XU, Guijin te 518129 SHENZHEN,
China (CN)
LONG, Guozhu te 518129
SHENZHEN, China (CN)
XIAO, Ruijie te 518129 SHENZHEN,
China (CN)
ZHAO, Zhilei te 518129 SHENZHEN,
China (CN)
WU, Xuyong te 518129 SHENZHEN,
China (CN)
JIA, Yuchen te 518129 SHENZHEN,
China (CN)
(47) 18.09.2013
(51) H04L 29/00
H04L 12/723
H04L 12/715
H04L 12/46
(11) EP1768335
(21) EP05772889.1
(22) 13.07.2005
(31) 200410071740
Nummer 51/13
(32) 13.07.2004
243
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(33) China
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(72) Sharma, Girish Kumar te WATERLOO
ONTARIO N2L 3X2, Canada (CA)
A VIRTUAL PRIVATE NETWORK
Hon, Lenny Kwok-Ming te
AND THE METHOD FOR THE
MISSISSAUGA ONTARIO L4W 0B5,
CONTROL AND TRANSMIT OF THE
Canada (CA)
ROUTE.
Burjoski, Joseph Daniel te
Huawei Technologies Co., Ltd. te
WATERLOO ONTARIO N2L 3X2,
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
Canada (CA)
GUANGDONG 518129, China (CN)
Schneider, Kenneth Cyril te
ir. Kempes te Hilversum
WATERLOO ONTARIO N2L 5Z5,
Canada (CA)
DONG, Weisi, Huawei Administration
Building te 518129 SHENZHEN
(47) 28.08.2013
GUANGDONG, China (CN)
(51) H04L 29/06
11.09.2013
(11) EP2168340
H04W 28/06
(21) EP08761007.7
H04L 29/08
(22) 13.06.2008
H04L 29/06
(31) 0711592
EP2395726
(21) EP10165490.3
(32) 15.06.2007
(22) 10.06.2010
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Method and system for reducing
transmission of redundant data.
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Martin, Daryl Joseph te WATERLOO
ONTARIO N2L 5R9, Canada (CA)
(47) 21.08.2013
(51) H04L 29/06
(11) EP2153615
(21) EP08756272.4
(22) 26.05.2008
(31) 941322 P
942949 P
943115 P
(32) 01.06.2007
08.06.2007
11.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
18 december 2013
(31) 286585 P
900178
(32) 15.12.2009
07.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
USING A DISTRIBUTED MESSAGE
BUS FOR AD HOC PEER-TO-PEER
CONNECTIVITY.
(73) Qualcomm Innovation Center, Inc. te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) BURNS, Gregory te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PROFIT, Jack H. te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47)
(54) ACCESS DOMAIN SELECTION IN A (51)
COMMUNICATIONS NETWORK.
(11)
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(21)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(22)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
11.09.2013
H04L 29/06
EP2472824
EP12162215.3
06.11.2002
(54) A method and a device in an IP
network.
(72) NAKADA, Kazuhiko te TOKYO 1620816, Japan (JP)
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
ÅSTRÖM, Bo te S-117 59
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Zweden (SE)
HEIDERMARK, Alf te S-133 43
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
SALTSJÖBADEN, Zweden (SE)
KELLER, Ralf te 52146 WÜRSELEN, (72) Nesz, Peter te 120 60 ÅRSTA,
Zweden (SE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Johansson, Thomas te 136 62
(DE)
HANINGE, Zweden (SE)
TERILL, Stephen te 28691
Juhl, Michael te 8653 THEM,
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Denemarken (DK)
(MADRID), Spanje (ES)
(47) 18.09.2013
(47) 04.09.2013
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
G06F 17/30
(51) H04W 8/24
H04L 29/08
H04L 29/06
(11) EP2502395
(11) EP2091210
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
MANAGING MOBILE-TERMINATED
(MT) CALLS IN IMS NETWORK
ENVIRONMENT USING
ALTERNATIVE SIGNALING.
(21) EP09756470.2
(21) EP08757707.8
(22) 16.11.2009
(22) 13.06.2008
(54) SECURE XDM COMMUNICATION
BETWEEN IMS NETWORKS.
(31) 200710075289
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(33) China
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(32) 24.07.2007
(54) MESSAGE PROCESSING METHOD,
SYSTEM, SERVER AND TERMINAL.
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(72) BUCKLEY, Adrian te TRACY, CA
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
95376, Verenigde Staten van Amerika (72) KLEIN, Mikael te S-SE-141 69
GUANGDONG 518129, China (CN)
HUDDINGE,
Zweden
(SE)
(US)
BOBERG, Christer te S-SE-137 55
BAKKER, Jan, John-Luc te KELLER,
(74) ir. Kempes te Hilversum
TUNGELSTA, Zweden (SE)
TX 76248, Verenigde Staten van
(72) LI, Kepeng te SHENZHEN
LINDGREN, Anders te S-SE-125 74
Amerika (US)
GUANGDONG 518129, China (CN)
ÄLVSJÖ, Zweden (SE)
(47) 28.08.2013
CHAI, Xiaoqian te SHENZHEN
LINDGREN, Ingemar te S-SE-125 30
GUANGDONG 518129, China (CN)
ÄLVSJÖ, Zweden (SE)
(51) H04L 29/06
TIAN, Linyi te SHENZHEN
ÖSTER, Gert te S-SE-175 48
G06F 21/31
GUANGDONG 518129, China (CN)
JÄRFÄLLA,
Zweden
(SE)
(11) EP2381385
YE, Fujun te SHENZHEN
(47) 11.09.2013
GUANGDONG 518129, China (CN)
(21) EP10161089.7
(51) H04L 29/06
(47) 04.09.2013
(22) 26.04.2010
(54) Method and system for third party
client authentication.
(11) EP2514147
(51) H04L 29/08
(21) EP10782094.6
(11) EP1973298
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(22) 09.11.2010
(21) EP07005578.5
Nummer 51/13
(22) 19.03.2007
(54) Method for providing Internet services
on Internet platforms.
(73) Deutsche Post AG te 53113 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Mayer, Boris te 53129 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ogilvie, Thomas te 53179 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.09.2013
(51) H04Q 1/00
H04L 29/08
H03M 11/10
G06F 3/023
244
(73) ABB AG te 68309 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Gevers & Vander Haeghen te Diegem
(72) Sahlmann, Hans-Peter te 58454
WITTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Heitz, Bernhard te 44229
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ewers, Manfred te 58239
SCHWERTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.08.2013
(51) H04M 1/02
(11) EP2482527
(21) EP11193298.4
(22) 13.12.2011
(11) EP2381646
(31) 100103049
(21) EP11005654.6
(32) 27.01.2011
(22) 05.06.2008
(33) Taiwan
(31) 200710111193
(54) Tiltable linkage mechanism.
(32) 14.06.2007
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(33) China
(54) Method, apparatus for processing a
control message and system thereof.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
GUANGDONG 518129, China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Huang, Che-Hung te 330 TAOYUAN
CITY, TAOYUAN, Taiwan (TW)
Liu, Ta-Wei te 330 TAOYUAN CITY,
TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
(72) Li, Yi te SHENZHEN GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
(47) 28.08.2013
(47) 18.09.2013
(11) EP2273770
(51) H04M 1/02
(21) EP10151163.2
(11) EP2243282
(22) 20.01.2010
(21) EP09711152.0
(31) 98123182
(22) 05.02.2009
(32)
(31) 27537 P
352244
(33)
(51) H04M 1/02
(54)
(32) 11.02.2008
12.01.2009
(73)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74)
(54) HINGE MECHANISM FOR A
WIRELESS COMMUNICATION
DEVICE.
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88 LUND,
Zweden (SE)
(72)
18 december 2013
HILLS, IL, 60061, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Buhot, Thomas te 31400,
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(47) 21.08.2013
(51) H04M 1/725
G06F 3/0488
(11) EP2069898
(21) EP07841980.1
(22) 06.09.2007
(31) 883817 P
879253 P
824769 P
879469 P
937993 P
850638
(32) 07.01.2007
07.01.2007
06.09.2006
08.01.2007
29.06.2007
05.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PORTABLE ELECTONIC DEVICE
PERFORMING SIMILAR
OPRATIONS FOR DIFFERENT
GESTURES.
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) ORDING, Bas te SAN FRANCISCO,
CA 94131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
09.07.2009
HERZ, Scott te SAN JOSE, CA
Taiwan
95125, Verenigde Staten van Amerika
Electronic device and semi-auto
(US)
sliding mecahnism thereof.
WESTERMAN, Wayne, C. te SAN
FRANCISCO, CA 94107, Verenigde
HTC Corporation te TAOYUAN
Staten van Amerika (US)
COUNTY 330, Taiwan (TW)
FORSTALL, Scott te MOUNTAIN
ir. Jansen c.s. te Den Haag
VIEW, CA 94040, Verenigde Staten
Liao, Yu-Jing te 330, TAOYUAN CITY,
van Amerika (US)
TAOYUAN COUNTY, Taiwan (TW)
CHRISTIE, Greg te SAN JOSE, CA
Yeh, Ying-Hao te TAOYUAN CITY,
95129, Verenigde Staten van Amerika
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(US)
(TW)
Cheng, Ying-Yen te TAOYUAN CITY, (47) 28.08.2013
TAOYUAN COUNTY 330,, TAOYUA,
Taiwan (TW)
(72) PATTERSON, Gregory te
(47)
04.09.2013
MORRISVILLE, NORTH CAROLINA
27560, Verenigde Staten van Amerika (51) H04M 1/725
(US)
(11) EP2106108
(47) 21.08.2013
(21) EP08305073.2
(51) H04W 76/00
H04W 4/22
H04M 7/00
H04M 3/42
H04M 1/725
H04L 29/06
H04L 12/70
(51) H04M 1/02
(22) 27.03.2008
(11) EP2454870
(11) EP2493154
(54) Method and apparatus for automatic
application selection in an electronic
device using multiple discovery
managers.
(21) EP09741421.3
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP12156476.9
(22) 22.02.2012
(31) 102011011970
(32) 22.02.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Station van een
communicatiesysteem met hoorn.
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Sklovsky, Vladimir te VERNON,
(22) 09.10.2009
(31) 225759 P
(32) 15.07.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUPPORT IN HSS FOR
EMERGENCY
TELECOMMUNICATION SERVICES.
Nummer 51/13
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) BLANCO, Germán te ESPARACUELLOS DEL JARAMA,
Spanje (ES)
ESCRIBANO BULLON, Berta, Isabel
te ES-28028 MADRID, Spanje (ES)
MAROTO GIL, Beatriz te ES-28222
MAJADAHONDA MADRID, Spanje
(ES)
(47) 04.09.2013
(51) H04W 4/24
H04M 15/28
H04M 15/00
245
2004333726
(32) 06.10.2004
21.10.2004
(33) Japan
Japan
(54) LIGHT EMISSION CONTROL OF
EXTERNAL FLASH FOR DIGITAL
CAMERA.
(73) Inon, Inc. te KAMAGURA
KANAGAWA 247-0061, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) TAKEMATSU, Yoshiyuki te TOKYO
41, Japan (JP)
(47) 28.08.2013
(11) EP1151623
(51) H04N 5/50
H04N 5/445
(21) EP00984126.3
(11) EP1921848
(22) 07.12.2000
(21) EP07113240.1
(31) 459584
(22) 26.07.2007
(32) 13.12.1999
(31) 20060110709
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 09.11.2006
(54) METHOD OF VARYING TIME
INCREMENTAL COSTS IN A
WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM.
(33) Zuid-Korea
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) CHOI, Yeon-jung te SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
MO, Dong-il te SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(47) 20.11.2013
(21) EP00204184.6
(47) 04.09.2013
(51) H04N 7/54
H04N 7/50
H04N 7/46
H04N 7/36
H04N 7/26
(11) EP1098529
(51) H04N 1/00
(22) 24.03.1994
(11) EP1267561
(31) 6568993
12468693
(22) 18.03.1997
(31) 82296
(32) 04.04.1996
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method and arrangement for
arithmetic encoding and decoding
binary statuses and an appropriate
computer program and corresponding
computer-readable storage medium.
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Marpe, Detlef te 12161 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wiegand, Thomas te 10719 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.11.2013
(51) H04N 7/26
(11) EP2068448
(21) EP08020113.0
02.05.2003
10220962
02.05.2002
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Method and arrangement for
arithmetic encoding and decoding with
application of several tables.
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Marpe, Detlev te 12161 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wiegand, Thomas te 10719 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.11.2013
(51) H04N 7/26
(11) EP2326013
(32) 24.03.1993
30.04.1993
(21) EP10185209.3
(33) Japan
Japan
(31) 10220962
(22) 02.05.2003
(32) 02.05.2002
(54) Method of coding and decoding
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Afdrukinrichting.
motion vector and apparatus therefor,
(54) Method and arrangement for
and method of coding and decoding
Panasonic System Networks Co., Ltd
arithmetic encoding and decoding with
picture signal and apparatus therefor.
te Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan (JP)
use of a plurality of look-up tables.
(73) Sony Corporation te TOKYO 141,
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73)
Fraunhofer-Gesellschaft zur
Japan (JP)
Okada, Kumi te MEGURO-KU,
Förderung der Angewandten
(74) ir. Kempes te Hilversum
TOKYO 153-8687, Japan (JP)
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN,
Toyoda, Kiyoshi te KUNITACHI-SHI, (72) Kato, Motoki te SHINAGAWA-KU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TOKYO 186, Japan (JP)
TOKYO 141, Japan (JP)
(DE)
04.02.2004
(47) 16.10.2013
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
H04N 5/235
(72) Marpe, Detlev te 12161, BERLIN,
(51) H04N 7/26
H04N 5/225
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2037412
(DE)
EP1797711
(21) EP08020010.8
Wiegand, Thomas te 14195, BERLIN,
EP05857342.9
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 02.05.2003
05.10.2005
(DE)
(31) 10220962
2004319845
(47) 06.11.2013
(33) Japan
(54)
(32) 02.05.2002
(22)
(54) Apparatus and method for receiving a
(31)
broadcast.
(32)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443(33)
742, Zuid-Korea (KR)
(54)
(72) SOUISSI, Slim te FORT WORTH, TX
76137, Verenigde Staten van Amerika
(US)
MILES, John, B., te BOILING
SPRINGS, PA 17007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WANDT, Henry te BOCA RATON, FL
33433, Verenigde Staten van Amerika
(US)
SZCZPANIK, Donald te CARLISLE,
PA 17013-9116, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP02019563.2
18 december 2013
Nummer 51/13
(51) H04N 7/26
(11) EP2296282
(21) EP10185215.0
(22) 02.05.2003
(31) 10220962
(32) 02.05.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) method and device for arithmetic
encoding and decoding with use of
multiple lookup tables.
246
DUITSLAND (DE)
WILKE, Armin te 84539 AMPFING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(51) H04N 101/00
H04N 1/32
H04N 1/21
H04N 1/00
G01S 19/21
G01S 19/14
G01S 1/00
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
(11) EP2311247
Förderung der Angewandten
Forschung e.V. te 80686 MÜNCHEN, (21) EP09785396.4
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 27.07.2009
(DE)
(31) 0813751
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(32) 28.07.2008
(72) Marpe, Detlev te 12161 BERLIN,
(33) GROOT BRITTANNIË
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SATELLITE POSITIONING FOR
(DE)
CAMERAS.
Wiegand, Thomas te 14195 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) u-blox AG te 8800 THALWIL,
(DE)
Zwitserland (CH)
(47) 06.11.2013
(74) ir. Klavers te Almere
(51) H04N 21/4623
H04N 21/4405
H04N 21/2662
(11) EP2223524
(21) EP08853689.1
(22) 05.11.2008
(31) 0758921
(32) 09.11.2007
(33) Frankrijk
(72) BOWERN, John te CRAWLEY
SURREY RH10 4PG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BUTTERFIELD, Stuart te
OXFORDSHIRE OX14 4PA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
GOUGH, Paul te HORLEY SURREY
RH6 9QW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
DOOLEY, Saul te REIGATE SURREY
RH2 7HP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) METHOD FOR CONDITIONING AND (47) 20.11.2013
CONTROLLING THE ACCESS TO
(51) H04W 56/00
HIERARCHICAL CODING CONTENT,
H04W 12/06
AND PROCESSOR AND
H04Q 1/45
TRANSMITTER FOR SAID METHOD.
H04M 3/42
(73) Viaccess te 92057 PARIS LA
H04M 19/02
DÉFENSE CEDEX, Frankrijk (FR)
H04M 1/60
H04M 1/50
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
H04L 27/30
(72) DUBROEUCQ, Gilles te F-28130
(11) EP2381664
SAINT PIAT, Frankrijk (FR)
18 december 2013
(32) 28.05.2009
(33) China
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
AUTHENTICATION IN PASSIVE
OPTICAL NETWORK AND PASSIVE
OPTICAL NETWORK THEREOF.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG 518129,
China (CN)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) GAO, Bo te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
LIN, Wei te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 04.09.2013
(51) H04R 25/00
G06F 1/26
A61B 5/04
(11) EP2545719
(21) EP11707663.8
(22) 09.03.2011
(31) PCT/EP2010/052960
(32) 09.03.2010
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
(54) TWO PART HEARING AID WITH
DATABUS AND METHOD OF
COMMUNICATING BETWEEN THE
PARTS.
(73) Widex A/S te 3540 LYNGE,
Denemarken (DK)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) KILSGAARD, Soren te DK-2765
SMORUM, Denemarken (DK)
KIDMOSE, Preben te 8320
MAARSLET, Denemarken (DK)
RANK, Mike Lind te DK-3520 FARUM,
Denemarken (DK)
(47) 13.11.2013
(47) 18.09.2013
(21) EP10187476.6
(51) H04W 4/08
H04L 29/08
H04L 29/06
G06Q 10/00
(51) H04N 21/488
(22) 13.10.2010
(11) EP2112842
(11) EP2104938
(31) 328146 P
(21) EP09167645.2
(21) EP07821900.3
(32) 26.04.2010
(22) 11.07.2008
(22) 26.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 952544 P
(31) 884751 P
(54) Systems and methods of
synchronizing ring tone cycles and
delivery of DTMF tones.
(32) 27.07.2007
(32) 12.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS FOR PROCESSING
AUDIO AND/OR VIDEO DATA AND
METHOD TO BE RUN ON SAID
APPARATUS.
(73) Nokia Siemens Networks GmbH &
Co. KG te 81541 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LÖBIG, Norbert te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RICHTER, Helmut te 85356
FREISING, BONDSREPUBLIEK
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Lim, Miranda Bing Ying te KANATA
ONTARIO K2K 3K2, Canada (CA)
Kramarenko, Valentina Iqorevna te
MISSISSAUGA ONTARIO L4W 0B5,
Canada (CA)
(47) 28.08.2013
(51) H04Q 11/00
(11) EP2426866
(21) EP10780018.7
(22) 20.04.2010
(31) 200910107749
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Wireless communication systems.
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Boudreau, Jesse te OTTAWA
ONTARIO K1B 4X6, Canada (CA)
Murphy, Thomas te OTTAWA
ONTARIO K2A 2E8, Canada (CA)
Clough, Ian te GLOUCESTER
ONTARIO K1T 1C1, Canada (CA)
Panezic, Alan te MISSISSAUGA
ONTARIO L5B 3X3, Canada (CA)
Yach, David te WATERLOO ONTARIO
N2K 2N1, Canada (CA)
Omar, Salim te WATERLOO
ONTARIO N2L 4G9, Canada (CA)
Nummer 51/13
Washburn, Mike te CUMBERLAND
ONTARIO K4A 4S5, Canada (CA)
(47) 21.08.2013
(51) H04W 4/16
H04M 1/57
(11) EP2381707
(21) EP11162837.6
(22) 18.04.2011
247
(72) Di, Zhiyu te SHENZHEN, China (CN)
Wu, Wenfu te SHENZHEN, China
(CN)
Wang, Shanshan te SHENZHEN,
China (CN)
(47) 28.08.2013
(51) H04W 8/10
(11) EP1396170
18 december 2013
Canada (CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Alfano, Nicholas Patrick te
STRATFORD-UPON-AVON, CV37
7JS, GROOT BRITTANNIË (GB)
Allen, Andrew te MUNDELEIN, IL
ILLINOIS 60060, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(21) EP02738968.3
(47) 21.08.2013
(22) 29.05.2002
(51) H04W 8/26
(32) 26.04.2010
07.01.2011
(31) 1018165
(11) EP2405681
(32) 29.05.2001
(21) EP11172621.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
Taiwan
(33) Nederland
(22) 05.07.2011
(31) 327725 P
100100721
(54) SERVICE NETWORK.
(54) Method, communication devices, and (73) Marchfun International N.V. te
computer program product for
CURAÇAO, Nederlandse Antillen
controlling communication.
(AN)
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(72) BEERE, Edgar, Jozef te NL-2011 ZB
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
HAARLEM
(72) Tsui, Yuan-Mao te TAOYUAN CITY
(47) 10.03.2010
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(51) H04W 88/06
(TW)
H04W 84/18
(47) 04.09.2013
H04W 8/16
(51) H04W 4/20
(11) EP2502432
H04W 4/02
(21) EP10791011.9
H04L 29/08
(22) 19.11.2010
(11) EP2224757
(21) EP09153970.0
(22) 27.02.2009
(54) Communications system providing
mobile device advertisements based
upon activity history and related
methods.
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Scott, Sherryl Lee Lorraine te
WATERLOO ONTARIO N2L 3L3,
Canada (CA)
Griffin, Jason T., te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Klassen, Gerhard D., te WATERLOO
ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA)
Reeve, Scott te WATERLOO
ONTARIO N2L 3L3, Canada (CA)
(31) 263258 P
300198 P
856812
(32) 20.11.2009
01.02.2010
16.08.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
ASSISTING IN NETWORK
DISCOVERY.
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 15.01.2009
(72) SAMPATH, Hemanth te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
JAIN, Avinash te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TAGHAVI NASRABADI, Mohammad
Hossein te SAN DIEGO, CALIFORNIA
92121, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 200810006272
(47) 25.09.2013
(32) 04.02.2008
(51) H04W 8/24
H04L 29/12
H04L 29/08
H04L 29/06
(47) 21.08.2013
(51) H04W 76/02
H04W 4/24
(11) EP2400811
(21) EP11181892.8
(33) China
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
PROCESSING A RADIO BEARER
UNDER THE IDLE MODE
SIGNALING REDUCTION (ISR)
MECHANISM.
(31) 20100064277
(32) 05.07.2010
(33) Zuid-Korea
(54) System and method for switching
mobile station identification in wireless
communication system.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Baek, Young-Kyo te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Chang, Young-Bin te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Son, Yeong-Moon te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(47) 28.08.2013
(51) H04W 12/04
H04W 12/02
(11) EP1428403
(21) EP02767632.9
(22) 11.09.2002
(31) 0121979
(32) 11.09.2001
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) COMMUNICATIONS METHODS,
SYSTEMS AND TERMINALS.
(73) Motorola Solutions, Inc. te
SCHAUMBURG IL 60196, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) CHATER-LEA, David, J. te
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG22
4PD, GROOT BRITTANNIË (GB)
SHAHAF, Mark te 67899 TEL AVIV,
Israël (IL)
(47) 04.09.2013
(51) H04W 12/04
(11) EP2416598
(21) EP10791589.4
(22) 26.06.2010
(31) 200910148423
(32) 26.06.2009
(11) EP2262296
(33) China
(21) EP10179031.9
(54) METHOD, DEVICE AND SYSTEM
FOR DEDUCING KEYS.
(22) 23.06.2006
(73) Huawei Technologies Co. Ltd. te
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG 518129, (54) Apparatus, and associated method,
SHENZHEN, GUANGDONG 518129,
for supporting SMS messaging by way
China (CN)
China (CN)
of an IP network.
(74) ir. Kempes te Hilversum
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON, (74) ir. Kempes te Hilversum
Nummer 51/13
248
(72) ZHANG, Aiqin te LONGGANG
LINKÖPING, Zweden (SE)
DISTRICT 518129 SHENZHEN,
HAGERMAN, Bo te S-135 52
China (CN)
TYRESÖ, Zweden (SE)
CHEN, Jing te LONGGANG
(47) 25.09.2013
DISTRICT 518129 SHENZHEN,
(51) H04W 92/20
China (CN)
H04W 76/04
BI, Xiaoyu te LONGGANG DISTRICT
H04W 28/24
518129 SHENZHEN, China (CN)
(11) EP2340678
(47) 28.08.2013
(51) H04W 16/32
(21) EP08877589.5
(11) EP1864527
(22) 20.10.2008
(21) EP05729044.7
(54) QOS MANAGEMENT IN LTE FOR A
SELF-BACKHAULING BASE
STATION.
(22) 31.03.2005
(54) Distributed antenna system.
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74)
(72) LUDOVICO, Michele te I-10148
TORINO, Italië (IT)
GUERRINI Claudio te I-10148
TORINO, Italië (IT)
(72)
(51) H04W 24/00
H04L 1/20
(47)
(11) EP2418888
(51)
(21) EP11188439.1
(22) 11.01.2008
(31) 884775 P
(32) 12.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for measuring
interference in wireless stations.
(73) InterDigital Technology Corporation te
WILMINGTON, DE 19809, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Kwak, Joseph A. te MOMENCE,
ILLINOIS 60954, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Levy, Joseph S. te MERRICK, NY
NEW YORK 11566, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Zuniga, Juan Carlos te MONTREAL,
QUÉBEC H4L 3J4, Canada (CA)
Grandhi, Sudheer A. te
PLEASANTON, CA CALIFORNIA
94588, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 02.10.2013
(51) H04W 36/16
H04W 24/02
(11) EP2454902
(21) EP09788578.4
(22) 23.06.2009
(54) METHOD AND ARRANGEMENTS TO
RECONFIGURE A RADIO BASE
STATION IN A WIRELESS
COMMUNICATION SYSTEM.
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) BALDEMAIR, Robert te S-171 70
SOLNA, Zweden (SE)
FRENGER, Pål te S-583 34
(11)
(21)
(22)
(31)
102007031414
948734 P
102007032806
950069 P
102007034892
951079 P
102007034290
956804 P
102007039872
985667 P
102007053363
988232 P
102007055022
990354 P
102007057274
(32) 01.12.2006
01.12.2006
11.12.2006
11.12.2006
ir. Jansen c.s. te Den Haag
13.12.2006
JOHANSSON, Niklas te S-191 34
14.12.2006
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
22.12.2006
MILDH, Gunnar te S-191 62
27.12.2006
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
28.12.2006
RÁCZ, András te H-1093 BUDAPEST,
28.12.2006
Hongarije (HU)
03.01.2007
03.01.2007
11.09.2013
08.01.2007
H04W 68/12
08.01.2007
H04W 36/00
16.01.2007
EP2098091
16.01.2007
22.01.2007
EP07856339.2
22.01.2007
03.12.2007
29.01.2007
102006057717
29.01.2007
868159 P
05.02.2007
102006059142
05.02.2007
869514 P
16.02.2007
102006059207
16.02.2007
869940 P
01.03.2007
871665 P
01.03.2007
102006062662
06.03.2007
882387 P
06.03.2007
102006062675
12.03.2007
883267 P
12.03.2007
102007001321
04.04.2007
883865 P
04.04.2007
102007001474
20.04.2007
885092 P
20.04.2007
102007003640
14.05.2007
886011 P
14.05.2007
102007003646
12.06.2007
886998 P
12.06.2007
102007005224
27.06.2007
888129 P
27.06.2007
102007006459
03.07.2007
890218 P
03.07.2007
102007008318
10.07.2007
892272 P
10.07.2007
102007010852
16.07.2007
893168 P
16.07.2007
102007011453
20.07.2007
894239 P
20.07.2007
102007012683
20.08.2007
910082 P
20.08.2007
102007016775
06.11.2007
913024 P
06.11.2007
102007019752
15.11.2007
917736 P
15.11.2007
102007022874
27.11.2007
943347 P
27.11.2007
102007027627
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
946543 P
Verenigde Staten van Amerika
102007030580
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
947721 P
Verenigde Staten van Amerika
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(47) 28.08.2013
18 december 2013
Nummer 51/13
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
249
(31) 0712776
(32) 02.07.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DISTRIBUTION OF SYSTEM
INFORMATION CONTAINING
VALIDITY INFORMATION FOR
IMPROVED CELL RESELECTION.
18 december 2013
(31) 73793
326658
(32) 19.06.2008
02.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Identifying multi-component carrier
cells.
(73) Nokia Siemens Networks OY te 02610
ESPOO, Finland (FI)
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Zweden (SE)
(72) HOLE, David Philip te HAMPSHIRE
(74)
drs. Quintelier te DIEGEM
SO52 9NP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) LINDOFF, Bengt te S-237 36
BJÄRRED, Zweden (SE)
(47) 04.09.2013
PARKVALL, Stefan te S-113 25
(51) H04W 36/32
STOCKHOLM, Zweden (SE)
JADING, Ylva te S-113 26
(11) EP1712105
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(21) EP05704752.4
DAHLMAN, Erik te S-168 68
(22) 24.01.2005
BROMMA, Zweden (SE)
(31) 0400140
(47) 06.11.2013
(32) 23.01.2004
(33) Zweden
(54) HANDOVER FOR A PORTABLE
COMMUNICATION DEVICE
BETWEEN WIRELESS LOCAL AND
WIDE AREA NETWORKS.
(73) Optimobile AB te 164 40 KISTA,
Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) HEDQVIST, Pekka te S-135 67
TYRESÖ, Zweden (SE)
GUNNINGBERG, Per te S-757 56
UPPSALA, Zweden (SE)
HANSSON, Mattias te S-164 40
KISTA, Zweden (SE)
ESBJÖRN, Dominique te S- 116 65
STOCKHOLM, Zweden (SE)
KODU, Jonne te S-124 62
BANDHAGEN, Zweden (SE)
(47) 21.08.2013
(51) H04W 48/02
(11) EP2298002
(21) EP09772051.0
(22) 18.05.2009
(31) 102008031211
(51) H04W 48/20
H04W 4/04
H04L 29/08
H04L 29/06
(11) EP2395795
(21) EP10191411.7
(22) 16.11.2010
(31) 2010134563
(32) 11.06.2010
(33) Japan
(54) Scanning for a predetermined access
point by a portable terminal in unused
state.
(73) Nintendo Co., Ltd. te KYOTO 6018501, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Yamazaki, Masatoshi te KYOTO 6018501, Japan (JP)
Ooe, Tooru te KYOTO 601-8501,
Japan (JP)
Shoji, Masahiro te KYOTO 601-8501,
Japan (JP)
Adachi, Hiroaki te KYOTO 601-8501,
Japan (JP)
Kubota, Takashi te KYOTO 601-8501,
Japan (JP)
(54) HANDOVER CONVENIENCE
INFORMATION SERVICE (HOCIS).
(32) 03.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 04.09.2013
(73) Sigram Schindler
Beteiligungsgesellschaft mbH te
10587 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Werkwijze voor het vastleggen van
een bereik voor geslotenabbonneegroep-identiteiten voor een
open nettoegang.
(51) H04W 88/08
H04W 52/02
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 29.12.2008
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) SCHINDLER, Sigram te 14129
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
SCHÖNBERG, Dörte te 10553
(72) KURZ, Michael te A-1030 WIEN,
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Oostenrijk (AT)
DUITSLAND (DE)
ZARRI, Michele te NW2 5EN
SCHULZE, Jürgen te 13595 BERLIN,
LONDON, GROOT BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.08.2013
(47) 28.08.2013
(51) H04W 48/16
H04J 11/00
(51) H04W 36/00
(11) EP2174514
(11) EP2294869
(21) EP08774607.9
(21) EP09765745.6
(22) 01.07.2008
(22) 03.06.2009
(11) EP2371168
(21) EP08876333.9
(54) METHOD AND BASE STATION FOR
POWER SAVING.
(73) Unwired Planet, LLC te RENO, NV
89501, Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) WAHLQVIST, Mattias te E-28806
MADRID, Spanje (ES)
PERSSON, Håkan te S-171 58
SOLNA, Zweden (SE)
BERGLUND, Bo te S-177 59
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
ANDERSSON, Claes te S-115 26
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Nummer 51/13
GÖRANSSON, Bo te S-191 38
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
(47) 28.08.2013
(51) H04W 52/02
(11) EP2523508
(21) EP11731677.8
(22) 06.01.2011
(31) 201010002219
(32) 08.01.2010
(33) China
(54) SIGNAL SENDING METHOD OF
BASE STATION AND ENERGYSAVING BASE STATION.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
250
H04J 13/18
H04J 13/12
H04J 11/00
(11) EP2362701
(21) EP11167230.9
(22) 10.10.2008
(31) 200710163128
(32) 10.10.2007
(33) China
(54) Method and apparatus for encoding
the frame synchronization signal.
18 december 2013
Canada (CA)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Cai, Zhijun te IRVING, TEXAS 75039,
Verenigde Staten van Amerika (US)
Womack, James, Earl te BEDFORD,
TX TEXAS 76022, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 28.08.2013
(51) H04W 72/12
(11) EP2247133
(21) EP10161186.1
(22) 27.04.2010
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (31) 98114195
GUANGDONG 518129, China (CN)
(32) 29.04.2009
Huawei Technologies Co., Ltd. te
(74)
ir. Kempes te Hilversum
SHENZHEN, GUANGDONG 518129,
(33) Taiwan
(72) Berggren, Fredrik te 518129
China (CN)
(54) Device including a bluetooth module
SHENZHEN, China (CN)
ir. Kempes te Hilversum
and a wireless LAN module and
Popovic, Branislav te 518129
control method thereof.
HUANG, Yinghua te GUANGDONG
SHENZHEN, China (CN)
518129, China (CN)
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
(47) 11.09.2013
COUNTY 330, Taiwan (TW)
28.08.2013
(51) H04W 76/00
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
H04W 52/58
H04W 60/06
(72)
Chu, Shih-Hung te 330, TAOYUAN
H04W 52/32
(11) EP2437555
COUNTY, BONDSREPUBLIEK
EP2253073
(21) EP11008039.7
DUITSLAND (DE)
EP08767233.3
(22) 04.10.2011
(47) 04.09.2013
25.06.2008
(31) 389288 P
(51) H04W 72/12
37807 P
(32) 04.10.2010
(11) EP2482605
19.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10838713.5
Verenigde Staten van Amerika
(54) Network initiated detach with reattach. (22) 27.12.2010
IMPROVED UPLINK SCHEDULING
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
(31) 200910189400
IN A CELLULAR SYSTEM.
COUNTY 330, Taiwan (TW)
201010213922
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(74)
ir.
Zeeuw
te
GLASGOW
(32)
25.12.2009
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
21.06.2010
(72) Tiwari, Kundan te TAOYUAN CITY
Zweden (SE)
TAOYUAN
COUNTY
330,
Taiwan
(33)
China
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(TW)
China
PARKVALL, Stefan te S-113 25
(47)
11.09.2013
(54)
METHOD AND APPARATUS FOR
STOCKHOLM, Zweden (SE)
REPORTING BUFFER STATUS.
(51) H04W 72/08
04.09.2013
(73)
Huawei Technologies Co., Ltd. te
(11) EP2405699
H04W 72/04
SHENZHEN, GUANGDONG 518129,
(21) EP10169054.3
H04W 56/00
China (CN)
(22) 09.07.2010
EP2416612
(74) ir. Kempes te Hilversum
(21) EP10766612.5
(22) 15.04.2010
(31) PCT/CN2009/071411
200910152301
(32) 22.04.2009
23.06.2009
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO) (International
Bureau of)(4)
China
(54) Methods and apparatus for use in
communicating data which includes
the selection of an RF channel for
communications.
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
Canada (CA)
(72) HAN, Guanglin te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
JIANG, Yi te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
QUAN, Wei te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(47) 04.09.2013
(72) Smadi, Mohammed Nawaf te
WATERLOO ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(51) H04W 72/12
(54) RADIO LINK FAILURE PROCESSING (47) 21.08.2013
METHOD AND USER EQUIPMENT. (51) H04W 72/12
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
GUANGDONG 518129, China (CN)
(11) EP2479933
(74) ir. Kempes te Hilversum
(22) 18.12.2007
(72) CHEN, Dong te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
MA, Jie te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
WANG, Shukun te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(31) 944383 P
(21) EP12164397.7
(32) 15.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.08.2013
(54) Semi-persistent and dynamic
scheduling and discontinuous
reception control.
(51) H04W 56/00
(73) BlackBerry Limited te Waterloo, ON,
(11) EP2395802
(21) EP11004460.9
(22) 31.05.2011
(31) 353229 P
201113115987
(32) 10.06.2010
26.05.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of handling a transmission
with semi-persistent scheduling and
related communication device and
computer program product.
(73) HTC Corporation te TAOYUAN CITY
T'AO YUAN 330, Taiwan (TW)
Nummer 51/13
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN
COUNTY 330 TAWAIN, Taiwan (TW)
(47) 11.09.2013
(51) H04W 74/00
(11) EP2521412
(21) EP12005646.0
(22) 26.10.2009
(31) 109936 P
330526
(32) 31.10.2008
09.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
251
MOOY, Rutger, Martijn te NL-2273 VK (33) Verenigde Staten van Amerika
VOORBURG
(54) Method and Apparatus for handling an
MAATMAN, Sander, Vayez te NLevolved Allocation and Retention
2517 EZ THE HAGUE
Priority.
(47) 21.08.2013
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(51) H04W 76/02
(11) EP2210447
(21) EP08844667.9
(22) 28.10.2008
(31) 983406 P
47909
(32) 29.10.2007
25.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for improving random access
procedure in wireless communications (54) METHOD FOR DETECTING RADIO
LINK FAILURE FOR TRANSMISSION
system and related communication
OVER ENHANCED DEDICATED
device.
CHANNEL IN A CELL_FACH STATE.
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
(73) InterDigital Patent Holdings, Inc. te
COUNTY 330, Taiwan (TW)
WILMINGTON, DE 19809, Verenigde
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Staten van Amerika (US)
(72) Wu, Chih-Hsiang te TAOYUAN CITY (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
TAOYUAN CONTY 330, Taiwan (TW)
(72) CAVE, Christopher, R. te
(47) 02.10.2013
MONTREAL, QUEBEC H9A 3J2,
Canada (CA)
(51) H04W 74/08
KIM, In, H. te NORRISTOWN
H04W 24/10
PENNSYLVANIA 19403, Verenigde
H04W 24/08
Staten van Amerika (US)
(11) EP2410801
PELLETIER, Benoit te ROXBORO
(21) EP10753085.9
QUÉBEC H8Y 1L3, Canada (CA)
MARINIER, Paul te BROSSARD
(22) 10.02.2010
QUÉBEC J4X 2J7, Canada (CA)
(31) 200910127691
PANI, Diana te MONTREAL QUÉBEC
(32) 19.03.2009
H3H 2N8, Canada (CA)
(33) China
(47) 28.08.2013
(54) METHODS FOR OBTAINING
RANDOM ACCESS INFORMATION
AND CORRESPONDING USER
EQUIPMENTS.
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) HE, Feng te GUANGDONG 518057,
China (CN)
DENG, Yun te GUANGDONG
518057, China (CN)
(47) 28.08.2013
(51) H04W 76/00
(11) EP1472894
(21) EP03702527.7
(22) 22.01.2003
(31) 02075486
(32) 04.02.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
TRANSMITTING MESSAGES TO
TERMINAL GROUPS.
(73) Nederlandse Organisatie voor
Toegepast -Natuurwetenschappelijk
Onderzoek TNO te 2628 VK DELFT
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
18 december 2013
(51) H04W 88/06
H04W 76/02
H04W 48/18
H04L 29/06
(11) EP2291029
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) YANG, Yong te S-431 47 MÖLNDAL,
Zweden (SE)
KOPPLIN, Dirk te SE-442 54
YTTERBY, Zweden (SE)
OLSSON, Lasse te S-444 91
STENUNGSUND, Zweden (SE)
RYDNELL, Gunnar te S-421 59
VÄSTRA FRÖLUNDA, Zweden (SE)
(47) 28.08.2013
(51) H04W 76/02
(11) EP2472986
(21) EP11010298.5
(22) 30.12.2011
(31) 201061428325 P
201161431937 P
201113310305
(32) 30.12.2010
12.01.2011
02.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatuses and methods for access
point name (APN) based congestion
control during a packet data protocol
(PDP) context activation procedure.
(73) HTC Corporation te TAOYUAN CITY
T'AO YUAN 330, Taiwan (TW)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Tiwari, Kundan te TAOYUAN CITY
T'AO YUAN 330, Taiwan (TW)
(47) 02.10.2013
(21) EP09761292.3
(51) H04W 76/04
(22) 12.06.2009
(11) EP2469960
(31) 200810110176
(21) EP12160569.5
(32) 13.06.2008
(22) 21.03.2000
(33) China
(31) 288862
(54) ICS UE terminating sessions using CS (32) 09.04.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
media.
(54) Efficient handling of connections in a
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
mobile communications network.
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(74) ir. Kempes te Hilversum
Zweden (SE)
(72) DUAN, Xiaoyan te GUANGDONG
518129, China (CN)
LONG, Shuiping te GUANGDONG
518129, China (CN)
JIN, Hui te GUANGDONG 518129,
China (CN)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Willars, Per Hans Aake te 185 94
VAXHOLM, Zweden (SE)
(47) 11.09.2013
(47) 28.08.2013
(51) H04W 88/10
(51) H04W 76/02
(11) EP2432274
(11) EP2481239
(21) EP10712726.8
(72) VALK, Gerrit, Jan, Edzard te NL-2594 (22) 17.03.2010
ND THE HAGUE
(31) 245781 P
KASPERS, Sander te NL-7531 VG
ENSCHEDE
(32) 25.09.2009
(21) EP10753139.4
(22) 18.03.2010
(31) 200910129507
(32) 20.03.2009
(33) China
Nummer 51/13
(54) METHOD AND DEVICE FOR DATA
TRANSMISSION.
252
(21) EP07786400.7
(22) 27.07.2007
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
(31) 102006036292
SHENZHEN, GUANGDONG 518129,
(32) 03.08.2006
China (CN)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) ir. Kempes te Hilversum
(72) YU, Weidong te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
ZHOU, Jun te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(47) 28.08.2013
(51) H05B 33/22
H05B 33/14
C09K 11/06
C07D 471/04
C07D 417/14
C07D 413/14
C07D 409/14
C07D 407/14
C07D 405/14
C07D 335/12
C07D 311/96
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
MONITORING AT LEAST ONE
FLUORESCENT LAMP.
18 december 2013
USING AN OPTICAL UNDULATOR.
(73) Madey, John M.J. te HONOLULU,
HAWAII 96822, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) SZARMES, Eric, B. te HONOLULU,
HAWAII 96816, Verenigde Sta