Nummer 21/10 14 juli 2010

Transcription

Nummer 21/10 14 juli 2010
Nummer 21/10
14 juli 2010
Nummer 21/10
1
14 juli 2010
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum
Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in
electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat
uit 14 rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office
Adres: NL Octrooicentrum
Patentlaan 2,
Postbus 5820,
2280 HV Rijswijk,
Telefoon: 088-6026655,
Telefax: 088-6020190
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Overige zaken: RBS 056 99 94 101
Address: Netherlands Patent Office
2 Patentlaan
Post Office Box: 5820
2280 HV Rijswijk
Telephone: 088 602655
Telefax: 088 602190
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Other matters: RBS 056 99 94 101
Nummer 21/10
2
14 juli 2010
Page
Inhoudsopgave
Blz.
Content
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
5
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
7
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
7
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
9
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
9
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
10
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
10
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
95
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
95
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
133
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
133
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
134
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
134
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
135
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
135
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
136
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
136
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
137
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
137
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
140
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
140
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
141
Heading MED
Contains data concerning other communications.
141
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
142
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
142
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
188
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
188
Nummer 21/10
3
14 juli 2010
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 21/10
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
14 juli 2010
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 21/10
5
14 juli 2010
Rubrieken
NL1 Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(54) Aroma afgeefsamenstel.
A41H 43/02
(51) B05B 13/04
A01K 1/01
A01K 1/00
(71) SeSento te Den Haag
(21) 2002398
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 06.01.2009
(21) 2002400
(72) Adil Setoui te Den Haag
(41) 08.07.2010
(54) Werkwijze en inrichting voor het
snijden van een stuk textiel.
(22) 08.01.2009
(54) Method and apparatus for dust
reduction in animal houses.
(51) A63B 57/00
(21) 1036395
(22) 08.01.2009
(71) Stichting Dienst Landbouwkundig
(54) Reinigingsinrichting voor een
Onderzoek te Wageningen
golfclub.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(71) Compact Special Europe B.V. te
(72) Andreas Johannes Antonius
Weert
Aarnink te Herveld
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Sjoerd Bokma te Ernst
(72)
Vincentius Franciscus Maria Nies
(41) 12.07.2010
te Weert
(51) A47J 37/07
(41) 12.07.2010
(21) 2002395
(51) G09F 27/00
(22) 05.01.2009
B42D 15/02
(54) Inrichting en werkwijze voor het (21) 2004049
buitenshuis bereiden van
(22) 05.01.2010
voedsel.
(54) Gepersonaliseerd
(71) Franciscus Norbertus Antonius
geschenkartefact.
Mutsaers te Oisterwijk
(74) Smeets te Eindhoven
(71) Fun Industries B.V. te Utrecht
(72) Franciscus Norbertus Antonius
Mutsaers te Oisterwijk
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(41) 06.07.2010
(51) A61F 2/00
(21) 1036388
(22) 07.01.2009
(54) Inrichting geschikt voor
implantatie op een gewenste
positie in een lumen van een
warmbloedig levend wezen
alsmede houder geschikt voor
een dergelijke uitvinding.
(71) Applied Medical Developments
B.V. te Sittard
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Ernst Stefan Christiaan van
Waalwijk van Doorn te Sittard
(41) 08.07.2010
(51) A61F 5/00
(21) 2002396
(22) 05.01.2009
(54) Chest support belt.
(71) MMID Products B.V. te Delft
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Marcel Peter Magermans te Den
Haag
(41) 06.07.2010
(51) B60H 3/00
A61L 9/12
(21) 2002399
(22) 07.01.2009
(71) Holding 2 BVBA te Schoten,
België (BE)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Michel Damad te Schoten, België
(BE)
(41) 07.07.2010
(51) E03D 11/14
(21) 2002397
(22) 05.01.2009
(54) Draagstructuur voor een toiletpot
en werkwijze voor het plaatsen
van een dergelijke
draagstructuur.
(71) B.O.D. Totaalinstallateur B.V. te
Bemmel
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Johannes Theodorus Gerardus
Wilting te Bemmel
(72) Franciscus August Aaron Driessen (41) 06.07.2010
te Amsterdam
(51) E06B 9/40
E06B 7/02
(31) 61/142706
E04F 10/06
(32) 06.01.2009
(21) 2002401
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.01.2009
(41) 07.07.2010
(54) Gevelventilatiekast met
(51) B60S 1/66
geïntegreerde zonwering.
B60J 7/12
(71) Alusta Natuurlijke
B60J 7/10
Ventilatietechniek B.V. te Etten(21) 2004044
Leur
Schellekens & Schellekens B.V. te
(22) 03.01.2010
BEUNINGEN
(54) Besturingsysteem aan boord van
een vrachtwagen voor het
oppompen en laten leeglopen
van een pneumatische slang die
zich uitstrekt over de lengte van
het laadruim dicht onder het dak
van het met een dekkleed
afgesloten laadruim van de
vrachtwagen en werkwijze voor
het oppompen en laten leeg
lopen van die slang.
(71) Bootsman Holding B.V. te
Hoofddorp
(74) Ir. Assendelft te Lisse
(72) Gerrit Bootsman te Hoofddorp
(31) 2002393
(32) 02.01.2009
(33) Nederland
(41) 08.07.2010
(51) D06H 7/00
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Andreas Wilhelmus Jozef Meester
te Etten-Leur
Johannes Jacob Stoit te
Zaltbommel
(41) 12.07.2010
(51) G03F 7/20
G01N 27/62
(21) 2003584
(22) 01.10.2009
(54) Gas contamination sensor,
lithographic apparatus, method
of determining a level of
contaminant gas and device
manufacturing method.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Jens Steinhoff te Straelen,
Nummer 21/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 61/143338
(32) 08.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 12.07.2010
(51) G09F 1/10
G06F 1/16
(21) 1036385
(22) 05.01.2009
(54) Documenthouder.
(71) Dutch Premium Group B.V. te
Helmond
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Rudolfus Hubertus Helena
Johannes Roelofs te Asten
(41) 06.07.2010
(51) H01J 37/20
(21) 1037610
6
(22) 05.01.2010
(54) Method for setting an operating
parameter of a particle beam
device and a sample holder for
performing the method.
14 juli 2010
102009001587
(32) 06.01.2009
16.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(71) Carl Zeiss NTS GmbH te
(41) 07.07.2010
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
(51) H02H 3/093
DUITSLAND (DE)
H02H 3/00
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) 1036389
(72) Harald Niebel te Oberkochen,
(22) 08.01.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Adaptive circuit breaker and
Giuseppe Pavia te Aalen,
method.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(71) H.A. Hoeflake Electrotechniek B.V.
(DE)
te Hedel
Heiko Stegmann te Dresden,
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hendrik Antonie Hoeflake te Tiel
Richard Schillinger te
Johannes Hermanus Maria van
Königsbronn, BONDSREPUBLIEK
der Kuil te Haaksbergen
DUITSLAND (DE)
(41) 12.07.2010
(31) 102009000041
Nummer 21/10
7
14 juli 2010
NL2 Verlening van Nederlandse octrooien.
(51) B05B 13/04
A01K 1/01
A01K 1/00
(72) Maria Franziska SilderhuisHeinhuis te Enschede
(31) 1032205
(32) 19.07.2006
(21) 2002400
(33) Nederland
(22) 08.01.2009
(47) 06.07.2010
(54) Method and apparatus for dust
reduction in animal houses.
(51) B60H 3/00
A61L 9/12
(73) Stichting Dienst Landbouwkundig (21) 2002399
Onderzoek te Wageningen
(22) 07.01.2009
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (54) Aroma afgeefsamenstel.
(73) Chevron U.S.A. Inc. te SAN
RAMON, CALIFORNIA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Stephen J. Miller te San Francisco,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 10/704031
(32) 07.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(51) D06H 7/00
A41H 43/02
(72) Andreas Johannes Antonius
Aarnink te Herveld
Sjoerd Bokma te Ernst
(73) SeSento te Den Haag
(47) 12.07.2010
(72) Adil Setoui te Den Haag
(51) A47J 37/07
(47) 08.07.2010
(21) 2002395
(51) A63B 57/00
(22) 05.01.2009
(21) 1036395
(54) Inrichting en werkwijze voor het
buitenshuis bereiden van
voedsel.
(22) 08.01.2009
(73) Franciscus Norbertus Antonius
Mutsaers te Oisterwijk
(73) Compact Special Europe B.V. te
Weert
(74) Smeets te Eindhoven
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(47) 07.07.2010
(72) Franciscus Norbertus Antonius
Mutsaers te Oisterwijk
(72) Vincentius Franciscus Maria Nies
te Weert
(51) E03D 11/14
(47) 06.07.2010
(47) 12.07.2010
(22) 05.01.2009
(51) A61F 2/00
(51) B60S 1/66
B60J 7/12
B60J 7/10
(54) Draagstructuur voor een toiletpot
en werkwijze voor het plaatsen
van een dergelijke
draagstructuur.
(21) 1036388
(22) 07.01.2009
(54) Inrichting geschikt voor
implantatie op een gewenste
positie in een lumen van een
warmbloedig levend wezen
alsmede houder geschikt voor
een dergelijke uitvinding.
(73) Applied Medical Developments
B.V. te Sittard
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Ernst Stefan Christiaan van
Waalwijk van Doorn te Sittard
(47) 08.07.2010
(51) A61F 5/00
(21) 2002396
(22) 05.01.2009
(54) Chest support belt.
(73) MMID Products B.V. te Delft
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Marcel Peter Magermans te Den
Haag
(47) 06.07.2010
(51) A61L 2/10
A61L 2/02
(21) 1034157
(22) 19.07.2007
(54) Sterilisatie-inrichting.
(73) Maria Franziska SilderhuisHeinhuis te Enschede
(74) Ir. Schumann te Borne
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Reinigingsinrichting voor een
golfclub.
(21) 2004044
(22) 03.01.2010
(54) Besturingsysteem aan boord van
een vrachtwagen voor het
oppompen en laten leeglopen
van een pneumatische slang die
zich uitstrekt over de lengte van
het laadruim dicht onder het dak
van het met een dekkleed
afgesloten laadruim van de
vrachtwagen en werkwijze voor
het oppompen en laten leeg
lopen van die slang.
(73) Bootsman Holding B.V. te
Hoofddorp
(74) Ir. Assendelft te Lisse
(72) Gerrit Bootsman te Hoofddorp
(21) 2002398
(22) 06.01.2009
(54) Werkwijze en inrichting voor het
snijden van een stuk textiel.
(73) Holding 2 BVBA te Schoten,
België (BE)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Michel Damad te Schoten, België
(BE)
(21) 2002397
(73) B.O.D. Totaalinstallateur B.V. te
Bemmel
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Johannes Theodorus Gerardus
Wilting te Bemmel
(47) 06.07.2010
(51) E06B 9/40
E06B 7/02
E04F 10/06
(21) 2002401
(22) 08.01.2009
(54) Gevelventilatiekast met
geïntegreerde zonwering.
(33) Nederland
(73) Alusta Natuurlijke
Ventilatietechniek B.V. te EttenLeur
Schellekens & Schellekens B.V. te
BEUNINGEN
(47) 08.07.2010
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(51) C10M 111/00
C10G 45/58
(72) Andreas Wilhelmus Jozef Meester
te Etten-Leur
Johannes Jacob Stoit te
Zaltbommel
(31) 2002393
(32) 02.01.2009
(21) 1027433
(22) 05.11.2004
(47) 12.07.2010
(54) Werkwijze voor het verbeteren
van de smeereigenschappen van (51) F24F 1/00
basisoliën onder toepassing van (21) 2001226
een via Fischer-Tropsch verkregen (22) 29.01.2008
bodemproduct.
(54) Plafond airconditioner.
Nummer 21/10
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON, Zuid-Korea (KR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Lee Byung Hee te Osan, ZuidKorea (KR)
Jun Je Hoon te Suwon, Zuid-Korea
(KR)
Lim Young Seok te Pyeongtaek,
Zuid-Korea (KR)
Lee Jong Won te Seongnam, ZuidKorea (KR)
(31) 10-2007-71528
(32) 18.07.2007
(33) Zuid-Korea
(47) 08.07.2010
(51) G09F 1/10
G06F 1/16
(21) 1036385
(22) 05.01.2009
(54) Documenthouder.
(73) Dutch Premium Group B.V. te
Helmond
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Rudolfus Hubertus Helena
Johannes Roelofs te Asten
(47) 06.07.2010
(51) H02H 3/093
H02H 3/00
(21) 1036389
(22) 08.01.2009
(54) Adaptive circuit breaker and
method.
(73) H.A. Hoeflake Electrotechniek B.V.
te Hedel
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Hendrik Antonie Hoeflake te Tiel
Johannes Hermanus Maria van
der Kuil te Haaksbergen
(47) 12.07.2010
8
14 juli 2010
Nummer 21/10
9
14 juli 2010
EP1 Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het
Europese octrooi
aanvrage (11)
Datum Publicatie
Europese aanvrage (43)
IPC klasse (51)
EP04743572.2
03.02.2005
G01R 27/32
Mesuro Limited te Cardiff,
Groot-Brittanië (GB)
EP08012096.7
07.01.2009
B60B 33/00
Maier Immobilien GmbH &
Co. KG te Althengstett,
Bondsrepubliek Duitsland
(DE)
EP08825898.3
18.12.2008
C07F 7/28
Autereea, Inc te New york,
Verenigde Staten van
Amerika (US)
Naam/Woonplaats
aanvrager (71)
Nummer 21/10
10
14 juli 2010
EP2 Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
(31) 0303393
(51) A01C 7/20
A01C 15/00
(32) 17.12.2003
(11) EP2050324
(54) METHOD OF CALIBRATING
CONDUCTIVITY METERS
(21) EP08166459.1
(22) 13.10.2008
(31) 0758321
(32) 15.10.2007
(33) Frankrijk
(54) Appareil agricole avec un
dispositif d'accès escamotable
(47) 07.07.2010
(73) KUHN S.A. te 67700 SAVERNE,
Frankrijk (FR)
(33) Zweden
(47) 07.07.2010
(73) DeLaval Holding AB te 147 21
TUMBA, Zweden (SE)
C08L 33/12
C08L 33/10
A61L 2/16
A01N 47/44
A01N 25/10
(11) EP1635642
(51) A01D 89/00
(21) EP04732142.7
(11) EP1733609
(22) 11.05.2004
(21) EP06114834.2
(31) 0311163
0325241
(31) 152670
(32) 14.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Pick-up and large round baler
(47) 07.07.2010
(73) Deere & Company te MOLINE, IL
61265-8098, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Erdmann, Jeremy te FLORIS IA
IOWA 52560, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Anstey, Henry te OTTUMWA IA
IOWA 52501, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A01F 29/09
(11) EP1982573
(21) EP08101037.3
(22) 29.01.2008
(31) 102007018885
(32) 19.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Landwirtschaftliche
Arbeitsmaschine
(47) 07.07.2010
(72) BADYLAK, Stephen, Francis te
WEST LAFAYETTE, IN 47906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A22C 25/16
(11) EP1656836
(21) EP05110497.4
(72) BOSMA, Epke te S-153 94 TUMBA,
(22) 08.11.2005
Zweden (SE)
(31) 29302004
(51) C08L 33/26
(72) Audigie, Jean-Charles te 67330,
BOUXWILLER, Frankrijk (FR)
(22) 01.06.2006
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 15.05.2003
29.10.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) ANTIMICROBIAL COMPOSITION
COMPRISING A POLYMERIC
BIGUANIDE AND A COPOLYMER
AND USE THEREOF
(47) 07.07.2010
(73) Arch UK Biocides Limited te
CASTLEFORD, WEST YORKSHIRE
WF10 2JT, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(32) 15.11.2004
(33) Chili
(54) Apparatus and procedure for
fishing boning
(47) 07.07.2010
(73) Prointech S.A. te LAS CONDES
(SANTIAGO), Chili (CL)
(72) García Schneider, Cristián te
VITACURA (SANTIAGO), Chili (CL)
(51) A23G 4/18
A23G 4/10
(11) EP2020864
(21) EP07759005.7
(22) 21.03.2007
(31) 784692 P
(32) 22.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPRESSED GUM AND
PROCESS FOR THE PREPARATION
THEREOF
(47) 07.07.2010
(72) HODGE, David John te MORETON- (73) WM. WRIGLEY JR. COMPANY te
CHICAGO, IL 60611, Verenigde
ON-LUGG, HEREFORD HR4 3DR,
Staten van Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
PEARS, David Alan te POYNTON, (72) GREY, Ronald, T. te CHICAGO,
CHESHIRE SK12 1XU, GROOT
ILLINOIS 60622, Verenigde Staten
BRITTANNIË (GB)
van Amerika (US)
GERRARD, John Jeffrey te PLAS
PADOVANI, Bruno, S. te CHICAGO,
NEWTON, CHESTER CH2 1SF,
ILLINOIS 60622, Verenigde Staten
GROOT BRITTANNIË (GB)
van Amerika (US)
MCGEECHAN, Paula Louise te
FRITZ, Douglas, P. te
RAMSBOTTOM, BURY BL0 9HR,
WILMINGTON, NC 28409,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 5/00
A61K 35/37
A61K 35/12
A01N 63/00
(73) CLAAS Selbstfahrende
Erntemaschinen GmbH te 33428
(11) EP1503625
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
(21) EP03724384.7
DUITSLAND (DE)
(22) 01.05.2003
(72) Potthast, Arne te 37696,
MARIENMÜNSTER,
(31) 377573 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 02.05.2002
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A01J 7/02
(54) VASCULARIZATION ENHANCED
A01J 5/013
GRAFT CONSTRUCTS
(11) EP1694114
(47) 07.07.2010
(21) EP04820552.0
(73) Purdue Research Foundation te
(22) 13.12.2004
WEST LAFAYETTE, IN 47906,
(51) A23L 1/39
A23L 1/237
A21D 2/36
A21D 2/14
(11) EP2007226
(21) EP07723341.9
(22) 17.03.2007
(31) 102006017378
(32) 11.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SALZERSATZMISCHUNG MIT
VERMINDERTEM NACL-GEHALT
(47) 07.07.2010
(73) Jungbunzlauer Austria AG te
Nummer 21/10
11
68526 LADENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) PFEIFFER, Matthias te 67459
BOEHL-IGGELHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHOLTEN, Claudia te 68159
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OELLERS, Sabine te 68766
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEMAURE, Bernard te F-37000
TOURS, Frankrijk (FR)
COURTOIS, Didier te F-37550 STAVERTIN, Frankrijk (FR)
(51) A24D 3/04
(11) EP1547476
(11) EP1905318
(21) EP04028516.5
(21) EP07121567.7
(22) 02.12.2004
(22) 29.09.2004
(31) 10361171
(31) 674908
675241
675584
675802
675937
(32) 22.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Transport eines Hüllstreifens der
Tabak verarbeitenden Industrie
(11) EP2096940
(47) 07.07.2010
(22) 04.12.2007
(31) 06292060
(32) 28.12.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) EDIBLE OIL-AND-WATER
EMULSION
(47) 07.07.2010
(73) Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) ANTON, Marc, Joaquin, Antoine te
F-44316 NANTES CEDEX 03,
Frankrijk (FR)
BEAUMAL, Valérie, Anne, Marie te
F-44316 NANTES CEDEX 03,
Frankrijk (FR)
BIALEK, Jadwiga, Malgorzata te
NL-3133 AT VLAARDINGEN
HAMM, Donald, Joseph te
ENGLEWOOD CLIFFS, NEW
JERSEY 07632, Verenigde Staten
van Amerika (US)
REGISMOND, Sudarshi, Tanuja,
Angelique te NL-3133 AT
VLAARDINGEN
SIRVENTE, Helga, Françoise te
F-21000 DIJON, Frankrijk (FR)
(32) 30.09.2003
30.09.2003
30.09.2003
(73) Hauni Maschinenbau AG te 21033
30.09.2003
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
30.09.2003
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Horn, Matthias te 22926
Verenigde Staten van Amerika
AHRENSBURG, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
Vogel, Erich te 21039
Verenigde Staten van Amerika
ESCHEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Filtered cigarette incorporating an
adsorbent material
(51) A24C 5/26
(11) EP2023750
(21) EP07724712.0
(22) 28.04.2007
(31) 102006025056
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(11) EP1455601
(31)
(21) EP02805314.8
(32)
(22) 10.12.2002
(33)
(31) 01204838
(54)
(21)
(22)
(32) 11.12.2001
(54) COMPOSITION FOR PROMOTION
OF BONE GROWTH AND
MAINTENANCE OF BONE HEALTH
(47) 07.07.2010
(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland
(CH)
(72) OFFORD-CAVIN, Elizabeth te
CH-1041 POLIEZ-PITTET,
Zwitserland (CH)
FEDERICI, Ermanno te OXFORD,
OX3 7NP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47)
(73)
(72)
(47) 07.07.2010
(73) R.J. REYNOLDS TOBACCO
COMPANY te WINSTON-SALEM,
NC 27102, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Crooks, Evon, Llewellyn te
MOCKSVILLE, NC 27028,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
VORRICHTUNG ZUM VERKLEBEN
(US)
DER UMHÜLLUNG EINES
Taylor, Joanne, Naomi te
ENDLOSSTRANGS AUS
GERMANTON, NC 27019,
FILTERMATERIAL
Verenigde Staten van Amerika
(US)
07.07.2010
Bernasek, Paul, Fischer te
International Tobacco Machinery
LEXINGTON, NC 27295, Verenigde
B.V. te 5652 AH EINDHOVEN
Staten van Amerika (US)
RIEDEL, Michael te 47608
Clark, Melissa, Ann te
GELDERN, BONDSREPUBLIEK
MOCKSVILLE, NC 27028,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
A24D 3/02
Dunlap, Sharon, Pitts te WALNUT
EP1754418
COVE, NC 27052, Verenigde
EP06014315.3
Staten van Amerika (US)
Banerjee, Chandra, Kumar te
11.07.2006
CLEMMONS, NC 27012, Verenigde
102005038728
Staten van Amerika (US)
15.08.2005
Braxton, Paul, Eugene te
GREENSBORO, NC 27410,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
Verfahren und Einrichtung zur
(US)
Zufuhr eines Zusatzstoffes auf
Nestor, Timothy, Brian te
eine Filtermaterialbahn
ADVANCE, NC 27006, Verenigde
07.07.2010
Staten van Amerika (US)
Hauni Maschinenbau AG te 21033
Cash, Sheila, Lynnette te
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
GREENSBORO, NC 27406,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wolff, Stephan te 21509 GLINDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A47D 13/02
(DE)
A41D 1/00
Koch, Franz-Peter te 21493
(11) EP2022354
SCHWARZENBEK,
(21) EP08290724.7
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 25.07.2008
Horn, Sönke te 21502
(31) 0756744
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
(32) 26.07.2007
DUITSLAND (DE)
(32) 24.05.2006
(51) A23L 1/30
A23K 1/18
A23K 1/16
(33) Europees Octrooi Bureau
Peisker, Jan te 21516
SCHULENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A24C 5/20
(51) A23L 1/24
A23L 1/035
(21) EP07857249.2
14 juli 2010
Nummer 21/10
12
14 juli 2010
(33) Frankrijk
(32) 08.05.2002
(54) A COMMUNICATIONS METHOD, IN
PARTICULAR FOR HOSPITAL AND
(54) Vêtement pour une personne
(33) Nederland
NURSING BEDS
souhaitant porter un nouveau-né (54) HOOK AND LOOP FASTENER AND
(47)
07.07.2010
(47) 07.07.2010
A DRESSING AID FOR, FOR
EXAMPLE,
COMPRESSION
(73)
LINAK A/S te DK-6430
(73) Loussier, Monique te 51310
STOCKINGS AND COMPRESSION
NORDBORG, Denemarken (DK)
ESTERNAY, Frankrijk (FR)
PANTYHOSE
Tebaldi, Béatrice te 82240
(72) JENSEN, Svend erik Knudsen te
PUYLARQOUE, Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
DK 6400 SONDERBORG,
Denemarken (DK)
(72) Loussier, Monique te 51310
(73) Arion Holding B.V. te 6161 AG
ESTERNAY, Frankrijk (FR)
Tebaldi, Béatrice te 82240
PUYLARQOUE, Frankrijk (FR)
(51) A41F 1/00
(11) EP1321053
(21) EP02027974.1
(22) 13.12.2002
(31) VA20010047
(32) 20.12.2001
(33) Italië
(54) Locking device and locking
element thereto in particular for
garments and the like
(47) 07.07.2010
(73) Verdina, Alessandra te 21100
VARESE, Italië (IT)
Geracà, Giuseppe te 21100
VARESE, Italië (IT)
GELEEN
(51) A47G 9/00
(72) JOOSTEN, Erik, Theodorus,
Johannus te NL-6165 BS GELEEN
JOOSTEN, Carl, Johannus,
Theodorus te NL-6171 PZ MEERSSTEIN
KIRSCHALL-MOERSKOFSKI, Anna,
Bernadette te NL-6446 SB
BRUNSSUM
(11) EP1507469
(51) B29C 51/14
A45C 13/18
(54) COMFORT PILLOW
(11) EP1604583
(73) Tempur World, LLC te
LEXINGTON, KY 40511, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP05290504.9
(22) 04.03.2005
(31) 0402661
0413688
(32) 11.03.2004
20.12.2004
(33) Frankrijk
(72) Verdina, Alessandra te 21100
Frankrijk
VARESE, Italië (IT)
(54) Enveloppe de securite et son
Geraca, Giuseppe te 21040
procede de fabrication
MORAZZONE (VARESE), Italië (IT)
(47) 07.07.2010
(51) A42B 3/22
(73) Roctool te 73370 LE BOURGET DU
(11) EP1847192
LAC, Frankrijk (FR)
(21) EP06425272.9
(72) Guichard, Alex te 73370 LA
CHAPELLE DU MONT DU CHAT,
(22) 20.04.2006
Frankrijk (FR)
(54) Supporting frame for the visor of
Bonnevie, Bruno te 73160
a helmet
COGNIN, Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
(51) A45D 2/48
(73) Cross H.M. S.A. te 1435 MONT
(11) EP1974627
SAINT GUIBERT, België (BE)
(21) EP08153332.5
(72) Navarra Alvaro te 6150
ANDERLUES, België (BE)
(22) 26.03.2008
(21) EP03755483.9
(22) 23.05.2003
(31) 383169 P
(32) 24.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(72) WASSILEFKY, Gerda te DK-5200
ODENSE V., Denemarken (DK)
(51) C23C 4/06
A47J 27/00
(11) EP1774876
(21) EP04738403.7
(22) 14.07.2004
(54) A COOKING CANTEEN WITH NONSTICKY METALLIC COATING AND
THE PREPARING PROCESS
THEREOF
(47) 07.07.2010
(73) Chin, Raymond te G/F, CASTEL
PEAK RD KOWLOON, HONG
KONG, China (CN)
Ngai, Wai Tung te 153 HEUNG
SZE HUI RD. TUEN MUN, N.T.,
HONG KONG, China (CN)
(72) Chin, Raymond te G/F, CASTEL
PEAK RD KOWLOON, HONG
KONG, China (CN)
Ngai, Wai Tung te 153 HEUNG
SZE HUI RD. TUEN MUN, N.T.,
HONG KONG, China (CN)
(51) A44B 11/28
(31) 2007079719
(11) EP2083649
(32) 26.03.2007
(21) EP07729124.3
(33) Japan
(22) 15.05.2007
(54) Eyelash curler
(51) A47J 31/56
A47J 31/46
(31) VE20060029
(47) 07.07.2010
(11) EP1969979
(32) 18.05.2006
(51) A47G 25/90
A44B 18/00
(21) EP07425142.2
(73) IZUMI PRODUCTS COMPANY te
MATSUMOTO, NAGANO, Japan (JP) (22) 13.03.2007
(72) Tagaya, Yasuko te BUNKYO-KU,
(54) Hot water supplying device for
TOKYO, Japan (JP)
coffee machines
Hayashi, Kenya te NAGANO,
(47) 07.07.2010
Japan (JP)
(73) RANCILIO MACCHINE PER CAFFE'
(51) H04L 12/403
S.p.A. te I-20010 VILLASTANZA DI
G05B 19/042
PARABIAGO (MILANO), Italië (IT)
A61G 7/00
(72) Carbonini, Carlo, c/o Rancilio
A47C 20/04
Macchine per Caffe' S.P.A. te
(11) EP1947985
20010 VILLASTANZA DI
(21) EP06805572.2
PARABIAGO (MI), Italië (IT)
(11) EP1501386
(22) 15.11.2006
(21) EP03725883.7
(31) 200501583
(51) A47J 37/04
A21B 1/48
(22) 07.05.2003
(32) 15.11.2005
(11) EP1785075
(31) 1020559
(33) Denemarken
(21) EP06123594.1
(33) Italië
(54) FASTENING CLIP DEVICE
(47) 07.07.2010
(73) EVOLUZIONE S.R.L. te 31049
VALDOBBIADENE (TREVISIO),
Italië (IT)
(72) MIOTTO, Onorio te I-31049
VALDOBBIADENE, Italië (IT)
Nummer 21/10
(22) 07.11.2006
(31) VI20050299
(32) 11.11.2005
(33) Italië
(54) Machine for the heating and
cooking of food products
(47) 07.07.2010
13
Knight, Daniel J. te
(DE)
NICOLASVILLE, KENTUCKY 40356,
PÖTSCH, Thomas te 01945
Verenigde Staten van Amerika
FRAUENDORF, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
Dey, Samir te LEXINGTON,
(51) A47L 15/24
KENTUCKY 40513, Verenigde
A47L 15/16
Staten van Amerika (US)
A47L 15/00
(51) A47L 9/14
(11) EP1758496
(73) Sirman S.p.A. te 35010 CAMPO
SAN MARTINO (PD), Italië (IT)
(11) EP2012640
(72) Marzaro, Luca te 35010,
CURTAROLO (PADOVA), Italië (IT)
Zambon, Stefano te 35010,
CAMPO SAN MARTINO (PADOVA),
Italië (IT)
(22) 23.04.2007
(51) A47J 43/08
(11) EP1809155
(21) EP05815254.7
(21) EP07724488.7
(31) 06008560
102007004329
(32) 25.04.2006
29.01.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 04.11.2005
(54) HALTEPLATTE FÜR EINEN
STAUBSAUGERFILTERBEUTEL
(31) 0411955
(47) 07.07.2010
(32) 10.11.2004
(73) Eurofilters Holding N.V. te 3900
OVERPELT, België (BE)
(33) Frankrijk
(54) APPAREIL ELECTROMENAGER DE (72) SAUER, Ralf te 3900 OVERPELT,
België (BE)
PREPARATION CULINAIRE
SCHULTINK, Jan te 3900
COMPORTANT UN SOCLE MUNI DE
OVERPELT, België (BE)
DIFFERENTES EMPREINTES
(51)
F16L 27/12
(47) 07.07.2010
B25G 1/04
(73) SEB SA te 69130 ECULLY,
A47L 9/24
Frankrijk (FR)
A47L 9/00
(72) MARTIN, Philippe te F-53940 LE
(11) EP1380247
GENEST SAINT ISLE, Frankrijk (FR)
(21) EP03021875.4
(51) A47J 43/28
(22) 27.02.2002
A47J 43/10
(31) 0105781
(11) EP1889560
(21) EP07290943.5
(32) 08.03.2001
(22) 26.07.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 0607387
(54) Vacuum cleaner wand
(32) 18.08.2006
(47) 07.07.2010
(33) Frankrijk
(73) Dyson Technology Limited te
MALMESBURY, WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) Fouet, notamment à usage
culinaire
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
14 juli 2010
(21) EP05756281.1
(22) 31.05.2005
(31) 102004030003
(32) 22.06.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CONVEYOR-TYPE DISHWASHER
AND METHOD FOR OPERATING IT
(47) 07.07.2010
(73) Premark FEG L.L.C. te
WILMINGTON, DELAWARE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DOHERTY, James, E. te GURNEE,
IL 60031, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VARACINS, Alans te BURLINGTON,
WI 53105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WARNER, Charles, E. te TROY, OH
45373, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DISCH, Harald te 79215 ELZACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
NEUMAIER, Werner te 77656
OFFENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FREI, Gerhard te 777997
OHLSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D06F 39/08
A47L 15/42
(11) EP1836943
(21) EP07103737.8
(22) 08.03.2007
(72) Evans, Nicholas Alexander te
(31) TO20060212
07.07.2010
ANDOVER, HAMPSHIRE SP11 6DB, (32) 21.03.2006
Mastrad te 75012 PARIS, Frankrijk
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Italië
(FR)
(51) B65H 75/44
(54) Anti-flood safety system for a
Lion, Mathieu te 75020 PARIS,
A47L 9/26
dishwasher
Frankrijk (FR)
(11) EP1784109
(47)
07.07.2010
A47K 10/38
(21) EP05774081.3
(73)
BITRON S.p.A. te 10122 TORINO,
EP1559356
(22) 03.08.2005
Italië (IT)
EP05250329.9
(31) 102004040984
(72) BRIGNONE, Enzo te I-12025,
24.01.2005
FRAZ. MONASTERO DRONERO
(32) 24.08.2004
769321
(CUNEO), Italië (IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 30.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Three roll tissue dispenser
(47) 07.07.2010
(73) Wausau Paper Towel & Tissue,
LLC te WISCONSIN, 54455,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Elliott, Adam T. te LEXINGTON,
KENTUCKY 40511, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) KABELTROMMEL MIT EINEM
UNGELAGERTEN
TROMMELFLANSCH, DER EIN
ANSCHLAGMITTEL AUFWEIST
(47) 07.07.2010
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KRAMMER, Michael te 97659
BURGWALLBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A47L 15/42
(11) EP1859720
(21) EP07003173.7
(22) 15.02.2007
(54) Haushaltsgerät, insbesondere
Geschirrspüler, mit optischer
Betriebsanzeige
(47) 07.07.2010
(73) V-Zug AG te CH-6301 ZUG,
Zwitserland (CH)
(72) Betschart, Fredy te 6440
Nummer 21/10
BRUNNEN, Zwitserland (CH)
Werner, Jürg te 8908 HEDINGEN,
Zwitserland (CH)
(51) A47L 15/48
(11) EP1833351
(21) EP05803399.4
(22) 25.10.2005
(31) 102004062748
102005012114
14
14 juli 2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP00937694.8
(54) CHIRURGISCHES
NAVIGATIONSSYSTEM ZUR
HERSTELLUNG EINER
AUFNAMEVERTIEFUNG FÜR EINE
HÜFTGELENKPFANNE
(22) 23.05.2000
(47) 07.07.2010
(54) SYSTEM FOR QUANTIZING
BLADDER DISTENSION DUE TO
PRESSURE USING NORMALIZED
SURFACE AREA OF THE BLADDER
(73) Aesculap AG te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 318378
(32) 26.05.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MOLLARD, Benoit te F-38130
ECHIROLLES, Frankrijk (FR)
LEITNER, François te 38410
URIAGE, Frankrijk (FR)
KAMMERZELL, Sergej te 78234
ENGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRIEDRICH, Dirk te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
(51) A61B 5/151
(21) EP06024129.6
(11) EP1868502
(22) 14.09.1998
(72) PAINTNER, Kai te 86477
ADESLRIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP06749206.6
(31) 9711600
(22) 04.04.2006
(32) 12.09.1997
(31) 667958 P
(33) Frankrijk
(51) A61M 31/00
A61M 25/01
A61F 2/02
A61B 5/07
A61B 5/00
(32) 04.04.2005
(54) Instrument chirurgical de fixation
de tissu mou
(11) EP2016898
(47) 07.07.2010
(21) EP08075824.6
(73) Facet Technologies, LLC te
MARIETTA, GA 30067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 27.12.2004
16.03.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GESCHIRRSPÜLMASCHINE MIT
EINER
TROCKNUNGSVORRICHTUNG
(47) 07.07.2010
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 14.12.2000
(31) 9930000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NARROW-PROFILE LANCING
DEVICE
(72) STOUT, Jeffrey T. te SMYRNA,
GEORGIA 30080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË
ROBBINS, Avi M. te AUGUSTA,
Ingestible device for the release
GEORGIA 30909, Verenigde
of substances at distinct locations
Staten van Amerika (US)
in the alimentary canal
BUENGER, David R. te ROSWELL,
07.07.2010
GEORGIA 30075, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Phaeton Research Ltd te
RUDDINGTON, NOTTINGHAM
(51) A61F 5/44
NG11 6JS, GROOT BRITTANNIË
A61B 5/20
(GB)
(11) EP1872720
Hirst, Peter Hanson te
(21) EP07252068.7
OAKWORTH, KEIGHLEY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 18.05.2007
Houzego, Peter John te
(31) 478749
CAMBRIDGE CB4 5AD, GROOT
(32) 30.06.2006
BRITTANNIË (GB)
Morgan, Peter Neil te CAMBRIDGE (33) Verenigde Staten van Amerika
CB2 2NQ, GROOT BRITTANNIË
(54) Method for securing a urine
(GB)
meter to a urine bag
Westland, Duncan James te
(47) 07.07.2010
CAMBRIDGE CB21 4QX, GROOT
(73) Verathon Inc. te BOTHELL, WA
98021, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BARNARD, William, L. te
WASHINGTON 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/00
(11) EP1815800
(47) 07.07.2010
(73) Evalve, Inc. te MENLO PARK, CA
94025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Seguin, Jacques te 75009 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) A61B 17/15
(32) 21.12.1999
(11) EP1719462
(33)
(21) EP06252176.0
(54)
(47)
(73)
(72)
BRITTANNIË (GB)
Wilding, Ian Robert te
NOTTINGHAM NG9 1BZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) Tyco Healthcare Group LP te
MANSFIELD, MA 02048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 31.05.2006
(72) Salvadori, Lawrence te SAN
DIEGO, CA 92127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Schreuer, Dennis te LEMON
GROVE, CA 91945, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102005028831
(51) A61B 8/00
(32) 15.06.2005
(11) EP1180973
(51) A61B 5/103
A61B 19/00
(11) EP1890600
(21) EP06754008.8
(22) 21.04.2006
(31) 676205 P
(32) 28.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Resection guide assembly
(47) 07.07.2010
(73) DePuy Products, Inc. te WARSAW,
IN 46581, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Bihary, Diane L. te CHARDON, OH
44024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Martin, Troy D. te PIERCETON, IN
46562, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 25/10
A61F 2/46
A61B 17/72
A61B 17/58
A61B 17/56
(11) EP1938765
(21) EP08075130.8
(22) 01.06.1998
(31) 871114
911805
911827
(32) 09.06.1997
15.08.1997
15.08.1997
Nummer 21/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Systems for treating fractured or
diseased bone using expandable
bodies
(47) 07.07.2010
(73) Kyphon SÀRL te 2000
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(72) Scholten, Arie te FREMONT,
CALIFORNIA 94536, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Reiley, Mark A te PIEDMONT,
CALIFORNIA 94611, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Talmadge, Karen D te LOS ALTOS
CALIFORNIA 94022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Scribner, Robert M. te LOS ALTOS,
CALIFORNIA 94024, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/70
(11) EP1903965
(21) EP06773554.8
(22) 20.06.2006
(31) 167775
(32) 27.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INTERVERTEBRAL PROSTHETIC
DEVICE FOR SPINAL
STABILIZATION
(47) 07.07.2010
(73) Warsaw Orthopedic, Inc. te
WARSAW, IN 46581, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BRUNEAU, Aurelien te MEMPHIS,
TENNESSEE 38016, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CARLS, Thomas, A. te MEMPHIS,
TENNESSEE 38103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LANGE, Eric, C. te COLLIERVILLE,
TENNESSEE 38017, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MOLZ, Fred, J. IV te BIRMINGHAM,
ALABAMA 35242, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MORRISON, Matthew, M. te
CORDOVA, TENNESSEE 38018,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DEWEY, Jonathan, M. te
MEMPHIS, TENNESSEE 38103,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ANDERSON, Kent, M. te
SANFORD, CA 94305, Verenigde
Staten van Amerika (US)
15
for treating atrial fibrillation
14 juli 2010
(22) 08.01.2003
(47) 07.07.2010
(31) 41366
(73) Biosense Webster, Inc. te
DIAMOND BAR, CA 91765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 08.01.2002
(72) Lee, James K. te PASADENA, CA
91101, Verenigde Staten van
Amerika (US)
O'Sullivan, Martin te LONG
BEACH, CA 90807, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hill, Irma te LA VERNE, CA 91750,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 19/00
(11) EP2023845
(21) EP07795082.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Sealing prosthesis
(47) 07.07.2010
(73) Cordis Corporation te MIAMI
LAKES, FLORIDA 33014,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Depalma, Donald F. te WESTON,
FL 33326, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Letendre, Robert P. te HIALEAH,
FL 33015, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 17.05.2007
(51) A61F 2/06
(31) 801355 P
801546 P
801945 P
(11) EP1622543
(21) EP04751070.6
(32) 17.05.2006
17.05.2006
18.05.2006
(31) 435190
(22) 03.05.2004
(32) 09.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Robotic instrument system
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) Boston Scientific Limited te
CHRIST CHURCH, Barbados (BB)
(73) Hansen Medical, Inc. te
MOUNTAIN VIEW, CA 94043,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) EVERSIBLE LOCKING MECHANISM
FOR MODULAR STENTS
(72) BARBAGLI, Federico te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94131,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) THISTLE, Robert, C. te
BRIDGEWATER, MA 02324,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WHITE, James, B. te MEDFIELD,
MA 02052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61C 17/34
(51) A61F 2/06
(11) EP1441664
(21) EP02784413.3
(22) 07.11.2002
(31) 36613
(32) 07.11.2001
(11) EP1732469
(21) EP05729863.0
(22) 04.03.2005
(31) 822063
(32) 08.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPLEX MOTION TOOTHBRUSH (54) BIORESORBABLE STENT WITH
BENEFICIAL AGENT RESERVOIRS
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) THE PROCTER & GAMBLE
(73) Conor Medsystems, Inc. te
COMPANY te CINCINNATI, OHIO
MENLO PARK, CA 94025,
45202, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(72) BLAUSTEIN, Lawrence, A. te
(72)
SHANLEY, John, F. te REDWOOD
MORELAND HILLS, OH 44022,
CITY, CA 94061, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(US)
LITVACK, Frank te LOS ANGELES,
GALL, Douglas, A. te
CA 90010, Verenigde Staten van
STRONGSVILLE OH 44136,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
PARKER, Theodore, L. te
(US)
DANVILLE, CA 94506, Verenigde
BROWN, Patrick, W. te MANTUA,
Staten van Amerika (US)
OH 44255, Verenigde Staten van
DIAZ, Stephen, Hunter te PALO
Amerika (US)
ALTO, CA 94301, Verenigde
(51) A61F 2/06
Staten van Amerika (US)
(11) EP1338252
(51) A61F 2/24
(54) Ablation and mapping catheter
(21) EP03250106.6
(11) EP1968491
(51) A61B 5/042
A61B 18/14
(11) EP1484027
(21) EP04253132.7
(22) 27.05.2004
(31) 452103
(32) 02.06.2003
Nummer 21/10
16
(21) EP06841127.1
(32) 07.12.2006
(22) 22.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 753071 P
755590 P
(32) 22.12.2005
29.12.2005
14 juli 2010
(32) 09.09.2004
02.09.2005
(54) Medical devices for localized drug (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
delivery
(54)
CAMBER TUBE LEVEL
(47) 07.07.2010
(73) Mallinckrodt Inc. te HAZELWOOD, (47) 07.07.2010
MO 63042, Verenigde Staten van (73) Sunrise Medical HHG Inc. te
Amerika (US)
LONGMONT, COLORADO 80503,
Verenigde Staten van Amerika
STENT-VALVES FOR VALVE
(72) Cantrell, Gary L. te ILLINOIS
(US)
REPLACEMENT AND ASSOCIATED
62294, Verenigde Staten van
METHODS AND SYSTEMS FOR
Amerika (US)
(72) SCHREIBER, Philip, H. te DENVER,
SURGERY
Berberich, David W. te ST. PETERS
CO 80206, Verenigde Staten van
MISSOURI 63376, Verenigde
Amerika (US)
07.07.2010
Staten van Amerika (US)
(51)
A61G 7/08
Symetis SA te 1012 LAUSANNE,
(51) A61F 2/84
A61G 1/02
Zwitserland (CH)
(11) EP1890656
(11) EP1824435
VON SEGESSER, Ludwig, K. te
CH-1005 LAUSANNE, Zwitserland (21) EP06824697.4
(21) EP05810142.9
(CH)
(22) 11.04.2006
(22) 29.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) A61F 2/46
A61F 2/44
A61B 17/17
A61B 17/16
(31) 128509
(31) 200401879
(32) 13.05.2005
(32) 01.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Denemarken
(11) EP2073761
(54) DELIVERY DEVICE WITH VIEWING (54) A WHEELED OBJECT OF THE TYPE
WINDOW AND ASSOCIATED
ADAPTED TO BE OPERATED BY A
METHOD
WALKING PERSON
(21) EP07838712.3
(22) 21.09.2007
(31) 846196 P
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(47) 07.07.2010
(73) Merit Medical Systems, Inc. te
21.09.2006
SOUTH JORDAN UT 84095,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
INTERVERTEBRAL DISC IMPLANTS
AND TOOLING
(72) MANGIARDI, Eric, K. te
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA
07.07.2010
28211, Verenigde Staten van
SpineCore, Inc. te SUMMIT, NJ
Amerika (US)
07901, Verenigde Staten van
REYNOLDS, Jason, M. te
Amerika (US)
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA
ZUBOK, Rafail te MIDLAND PARK,
28205, Verenigde Staten van
NJ 07432, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
REUTHER, Jeff te CHARLOTTE,
NORTH CAROLINA 28202,
A61F 2/82
Verenigde Staten van Amerika
EP2091474
(US)
EP07862071.3
(51) A61G 5/06
(22) 15.11.2007
(31) 873481 P
(32) 07.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MEDICAL DEVICES FOR
LOCALIZED DRUG DELIVERY
(47) 07.07.2010
(73) Mallinckrodt Inc. te HAZELWOOD,
MO 63042, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1732490
(21) EP05714724.1
(22) 30.03.2005
(31) 622042004
(32) 08.04.2004
(33) Zwitserland
(54) ROLLSTUHL MIT
MITTENRADANTRIEB,
INSBESONDERE
AUFRICHTROLLSTUHL
(72) CANTRELL, Gary L. te TROY,
(47) 07.07.2010
ILLINOIS 62294, Verenigde Staten
(73) Levo AG Wohlen te 5610
van Amerika (US)
WOHLEN, Zwitserland (CH)
BERBERICH, David W. te ST.
PETERS, MISSOURI 63376,
(72) MEYER, Bruno te CH-5610
Verenigde Staten van Amerika
WOHLEN, Zwitserland (CH)
(US)
(51) B62M 1/14
(51) A61M 31/00
A61G 5/10
A61F 2/82
(11) EP1809532
(11) EP2108342
(21) EP09007341.2
(22) 15.11.2007
(31) 873481 P
(21) EP05795517.1
(22) 08.09.2005
(31) 608311 P
218450
(47) 07.07.2010
(73) Borringia Industrie AG te 4107
ETTINGEN, Zwitserland (CH)
(72) KOFOED, Henrik, Nøhr te DK-3060
ESPERGAERDE, Denemarken (DK)
BECH, Mogens, Ilsted te DK-3460
BIRKERØD, Denemarken (DK)
NIELSEN, Kristina te DK-1663
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
JENSEN, Jesper Moe te 4000
ROSKILDE, Denemarken (DK)
SHAHAR, Amir te DK-2791
DRAGØR, Denemarken (DK)
THOGERSEN, Lars te DK-2300
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
HANSEN, Christian Ruegaard te
DK-2100 COPENHAGEN,
Denemarken (DK)
(51) C11D 1/00
A61K 8/00
(11) EP1135093
(21) EP99953902.6
(22) 21.10.1999
(31) 106633 P
(32) 02.11.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) STABILIZATION OF BODY-CARE
AND HOUSEHOLD PRODUCTS
(47) 07.07.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HÜGLIN, Dietmar te D-79591
EIMELDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EHLIS, Thomas te D-79106
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAMER, Erich te CH-4058
BASEL, Zwitserland (CH)
LUPIA, Joseph, Anthony te
Nummer 21/10
COLFAX, NC 27235, Verenigde
Staten van Amerika (US)
REICH, Oliver te D-79639
GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61Q 5/02
A61Q 5/00
A61K 8/49
(11) EP1893289
(21) EP06707330.4
(22) 27.02.2006
(31) 05251512
(32) 12.03.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) HAIR AND/OR SCALP CARE
COMPOSITIONS INCORPORATING
AMINO-OXO-INDOLE-YLIDENE
COMPOUNDS
(47) 07.07.2010
17
acetylglucosamine as skin
exfoliant
(47) 07.07.2010
(73) Color Access, Inc. te MELVILLE,
NEW YORK 11747, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MAMMONE, Thomas te
FARMINGDALE, NY 11735,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GAN, David, C. te HUNTINGTON
STATION, NY 11746, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K 9/08
A61K 31/545
(11) EP1945223
(21) EP06851366.2
(31)
(32)
(72) Bhogal, Ranjit, Unilever R & D
Colworth te BEDFORD
BEDFORDSHIRE MK44 1LQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Chugh, Jasveen te CHIGWELL,
ESSEX IG7 6HG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Meldrum, Helen, Conopco Inc.
d/b/a Unilever te TRUMBULL, CT
06611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54)
(51) A61Q 5/12
A61K 8/92
A61K 8/49
A61K 8/41
(51)
(21) EP06122117.2
(22) 11.10.2006
(31) 0553284
(32) 28.10.2005
(33) Frankrijk
(54) Composition cosmétique
comprenant un tensioactif
cationique,un corps gras liquide
et un ester de sorbitan
(47) 07.07.2010
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
879320 P
(32) 18.05.2006
09.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CATIONIC LIPOSOMAL
PREPARATIONS FOR THE
TREATMENT OF RHEUMATOID
ARTHRITIS
(47) 07.07.2010
(73) MediGene AG te 82152 PLANEGG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ludwig-Maximilians-Universität te
80539 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FUNK, Martin te 86949 WINDACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
731463 P
(DE)
06111029
SCHULZE, Brita te 82432
WALCHENSEE, BONDSREPUBLIEK
29.10.2005
DUITSLAND (DE)
13.03.2006
GUENZI, Eric te 85221 DACHAU,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Europees Octrooi Bureau
(DE)
CEFQUINOME COMPOSITIONS
MICHAELIS, Uwe te 82362
AND METHODS OF THEIR USE
WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
07.07.2010
BOHNENKAMP, Hermann te
Intervet International BV te 5831
81373 MÜNCHEN,
AN BOXMEER
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CADY, Susan M. te YARDLEY, PA
(DE)
19067, Verenigde Staten van
EICHHORN, Martin te 81371
Amerika (US)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
BARBOT, Carole te 76520 BOOS,
DUITSLAND (DE)
Frankrijk (FR)
SCHMITT-SODY, Marcus te 82237
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
A61M 11/00
DUITSLAND (DE)
A61K 9/12
(22) 27.10.2006
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(11) EP1782791
14 juli 2010
(33)
(47)
(73)
(72)
(11) EP1769785
(21) EP06025287.1
(22) 19.02.1997
(31) PN814496
(32) 19.02.1996
(33) Australië
(54) Dermal penetration enhancers
and drug delivery systems
involving same
(47) 07.07.2010
(73) Acrux DDS Pty Ltd te WEST
MELBOURNE, VICTORIA 3003,
Australië (AU)
(51) A61P 1/04
A61K 31/655
A61K 31/16
(11) EP1737436
(21) EP05754644.2
(22) 27.05.2005
(31) 608591 P
(32) 28.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PREVENTION, TREATMENT, AND
AMELIORATION OF RADIATION
INDUCED ENTERITIS
(47) 07.07.2010
(22) 26.04.2000
(73) Salix Pharmaceuticals, Inc. te
(72) Reed, Barry Leonard te
MORRISVILLE, NC 27560,
STRATHMORE VIC 3041, Australië
Verenigde Staten van Amerika
(AU)
(US)
Morgan, Timothy Matthias te
PARKVILLE VIC 3052, Australië
(72) BETTENHAUSEN, Doug te
(AU)
RALEIGH, NC 27615-1848,
Finnin, Barrie Charles te GLEN
Verenigde Staten van Amerika
IRIS VIC 3146, Australië (AU)
(US)
JAHRAUS, Christopher te
(51) A61P 19/02
LEXINGTON-FAYETTE, KY
A61K 9/133
40509-2929, Verenigde Staten
A61K 31/519
van Amerika (US)
A61K 31/337
(31) 306314
(11) EP2040674
(32) 06.05.1999
(21) EP07725375.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 18.05.2007
(54) Non therapeutic use of N-
(31) 801079 P
(72) Fack, Géraldine te 92300
LEVALLOIS, Frankrijk (FR)
Mahe, Véronique te 78740 VAUX
S/SEINE, Frankrijk (FR)
(51) A61Q 19/10
A61K 8/60
(11) EP1096917
(21) EP00928413.4
(51) A61P 9/04
A61K 31/19
A61K 31/00
(11) EP1708692
Nummer 21/10
18
(21) EP04702767.7
(21) EP04762795.5
(22) 16.01.2004
(22) 30.08.2004
(54) DICHLOROACETATE IN
COMBINATION WITH AN
INOTROPE FOR
CARDIOPROTECTION
(31) 200301232
200301837
529793 P
200400079
200400463
200400467
(47) 07.07.2010
(73) The Governors of the University
of Alberta te EDMONTON,
ALBERTA T6G 2E1, Canada (CA)
(72) LOPASCHUK, Gary, David te
EDMONTON, ALBERTA T6R 1H4,
Canada (CA)
COLLINS-NAKAI, Ruth te
EDMONTON, ALBERTA T6H 5R3,
Canada (CA)
(32) 29.08.2003
11.12.2003
15.12.2003
21.01.2004
23.03.2004
23.03.2004
(11) EP1392301
(33) Denemarken
Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
Denemarken
Denemarken
Denemarken
(21) EP02769652.5
(54)
(51) A61P 25/36
A61K 31/197
(22) 08.04.2002
(31) 853548
(32) 14.05.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PREVENTION OF ADDICTION IN
PAIN MANAGEMENT WITH GAMMA
VINYL GABA
(47) 07.07.2010
(73) Brookhaven Science Associates
te UPTON, NEW YORK 11973,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DEWEY, Stephen, L. te
MANORVILLE, NY 11949,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRODIE, Jonathan, D. te COS
COB, CT 06807, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ASHBY, Charles, R., Jr. te MILLER
PLACE, NY 11764, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 1/04
A61K 31/44
A61K 31/415
(11) EP1286669
(21) EP01945171.5
(22) 18.05.2001
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(73)
(72)
(51)
(11)
C07D 239/42
C07D 217/02
C07D 207/09
A61P 35/00
A61K 31/505
(11) EP1485099
(21) EP03711981.5
(22) 11.03.2003
(31) 363799 P
(32) 13.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INHIBITORS OF HISTONE
DEACETYLASE
(47) 07.07.2010
(73) Janssen Pharmaceutica NV te
2340 BEERSE, België (BE)
(72) VAN EMELEN, Kristof te B-2340
BEERSE, België (BE)
VERDONCK, Marc Gustaaf Celine
SOLID DISPERSIONS COMPRISING
te B-2340 BEERSE, België (BE)
TACROLIMUS
VAN BRANDT, Sven Franciscus
07.07.2010
Anna te B-2340 BEERSE, België
(BE)
LifeCycle Pharma A/S te 2970
ANGIBAUD, Patrick René, JanssenHORSHOLM, Denemarken (DK)
Cilag te 92787 ISSY-LESHOLM, Per te DK-2720 VANLOSE,
MOULINEAUX CEDEX 9, Frankrijk
Denemarken (DK)
(FR)
NORLING, Tomas te DK-2800
MEERPOEL, Lieven te B-2340
LYNGBY, Denemarken (DK)
BEERSE, België (BE)
C07D 407/14
DYATKIN, Alexey Borisovich te
C07D 407/02
WELSH & MCKEAN RD.,
C07D 403/12
SPRINGHOUSE PA 19477,
C07D 403/06
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/496
(US)
EP2010179
(51) A61K 9/16
(21) EP07755283.4
(22) 10.04.2007
(31) 792134 P
(32) 14.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUBSTITUTED IMIDAZOLE 4CARBOXAMIDES AS
CHOLECYSTOKININ-1 RECEPTOR
MODULATORS
(47) 07.07.2010
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DUFFY, Joseph, L. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
30.05.2000
(US)
Verenigde Staten van Amerika
EDMONDSON, Scott te RAHWAY,
COMPOSITIONS FOR PREVENTION
NEW JERSEY 07065-0907,
OF ULCERS IN HORSES
Verenigde Staten van Amerika
(US)
07.07.2010
HANSEN, Alexa te DANVILLE, CA
Merial Limited te HARLOW, ESSEX
94526, Verenigde Staten van
CM19 5TG, GROOT BRITTANNIË
Amerika (US)
(GB)
ZHU, Cheng te RAHWAY, NEW
PIPERS, Frank te ATLANTA, GA
JERSEY 07065-0907, Verenigde
30309, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(51) C12Q 1/34
A61P 37/06
C07D 471/10
A61K 9/16
C07D 401/12
A61K 9/14
C07D 401/04
A61K 31/436
C07D 307/68
C07D 295/14
EP1663217
(31) 207878 P
(32)
(47)
14 juli 2010
A61K 9/00
A61K 31/546
(11) EP1446126
(21) EP02777359.7
(22) 21.11.2002
(31) 01500277
(32) 23.11.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) COATED PARTICULATE
CEFUROXIME AXETIL
COMPOSITIONS
(47) 07.07.2010
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) FERNANDEZ, Matilde, Ibanez te
28760 TRES CANTOS, Spanje (ES)
GARRIZ, Emilio, Sanz te 28760
TRES CANTOS, Spanje (ES)
(51) A61P 39/02
A61K 31/787
A61K 31/785
(11) EP1358886
(21) EP01998170.3
(22) 27.11.2001
(31) 2000361834
(32) 28.11.2000
(33) Japan
(54) EXCRETION ACCELERATOR FOR
ACCUMULATIVE CHLORINE
Nummer 21/10
19
COMPOUND
A61K 31/70
(47) 07.07.2010
(11) EP1414478
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation te OSAKA 541-8505,
Japan (JP)
(21) EP02739383.4
(72) SUZUKI, Kazuo, c/o MITSUBISHI
PHARMA CORPORATION te TOKYO
103-8405, Japan (JP)
NAKAJIMA, Shigekazu, c/o
MITSUBISHI PHARMA CORP. te
TOKYO 103-8405, Japan (JP)
YANO, Shinji, c/o MITSUBISHI
PHARMA CORPORATION te TOKYO
103-8405, Japan (JP)
(51) A61L 27/36
A61K 35/38
A61K 35/37
(11) EP1430899
(21) EP04002373.1
(22) 16.09.1997
(31) 26197 P
(32) 16.09.1996
(22) 28.05.2002
(31) 872968
(32) 01.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INHIBITION OF
NEURODEGENERATION
(47) 07.07.2010
(73) RHODE ISLAND HOSPITAL te
PROVIDENCE, RI 02903,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WANDS, Jack, R. te WABAN, MA
02168, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DE LA MONTE, Suzanne, M. te
EAST GREENWICH, RI 02818,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Graft from submucosal intestinal
tissue for repairing neurological
tissue
(51) A61P 3/10
A61P 11/00
A61P 1/18
A61P 1/14
A61K 38/48
(47) 07.07.2010
(11) EP1755656
(73) Purdue Research Foundation te
WEST LAFAYETTE, INDIANA
47906, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP05744343.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Cobb, Mark A. te NEWBURGH IN
47630, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Badylak, Stephen F. te WEST
LAFAYETTE IN 47906, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Isom, Gary te WEST LAFAYETTE IN
47906, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sharma, Archana te WEST
LAFAYETTE IN 47906, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 17/10
A61P 17/08
A61P 17/06
A61K 36/00
A61K 33/04
(11) EP2101798
(21) EP07849660.1
(22) 31.12.2007
(31) 619471
(32) 03.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 24.05.2005
(31) 200400810
200500101
(32) 24.05.2004
20.01.2005
(33) Denemarken
Denemarken
(51) C12N 15/67
A61K 38/00
DUPLICATE TRANSFERRIN AMINO
OR CARBOXY TERMINAL DOMAINS
(47) 07.07.2010
(73) Biorexis Pharmaceutical
Corporation te NEW YORK, NY
10017-5755, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) TURNER, Andrew, J. te KING OF
PRUSSIA, PA 19406-2675,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SADEGHI, Homayoun te KING OF
PRUSSIA, PA 19406-2675,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61K 39/02
(11) EP1802337
(21) EP05807689.4
(22) 12.10.2005
(31) 618920 P
(32) 14.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONSORTIUM OF NITRIFYING
BACTERIA
(47) 07.07.2010
(73) Novozymes Biologicals, Inc. te
SALEM, VA 24153, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DRAHOS, David, J. te ROANOKE,
VIRGINIA 24018, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 15/863
C07K 14/155
A61K 39/21
(11) EP1418941
(54) ENZYMES FOR PHARMACEUTICAL (21) EP02740841.8
USE
(22) 29.05.2002
(47) 07.07.2010
(31) 0107275
(73) Novozymes A/S te 2880
(32) 01.06.2001
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(33) Frankrijk
(72) SVENDSEN, Allan te DK-2970
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
KAASGAARD, Svend te DK-2740
SKOVLUNDE, Denemarken (DK)
BORCH, Kim te DK-3460
BIRKERØD, Denemarken (DK)
FISCHER, Morten te DK-2950
VEDBÆK, Denemarken (DK)
PETTERSSON, Dan te DK-3540
LYNGE, Denemarken (DK)
GREGORY, Peter, Colin te 30559
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(54) TOPICAL TREATMENT OF ACNE
WITH EXTRACTS OF
GLYCYRRHIZA, FOENICULUM AND
ATRIPLEX, COMBINED WITH
(11)
MINERALS
(21)
(47) 07.07.2010
(22)
(73) Gonen, Shmuel te 55286 KIRYAT
(31)
ONO, Israël (IL)
(72) Gonen, Shmuel te 55286 KIRYAT (32)
ONO, Israël (IL)
14 juli 2010
C12N 15/62
C07K 14/79
A61K 47/48
A61K 39/00
(54) INDUCTION DE REPONSE
IMMUNITAIRE CONTRE LE VIRUS
DE L'IMMUNODEFICIENCE FELINE
(47) 07.07.2010
(73) MERIAL te 69007 LYON, Frankrijk
(FR)
(72) FISCHER, Laurent te F-69110
SAINTE FOY LES LYON, Frankrijk
(FR)
(51) A61P 9/00
A61P 37/06
A61P 37/00
A61K 39/39
(11) EP1684803
(21) EP04798504.9
EP1545595
(22) 12.11.2004
EP03791808.3
(31) 0326620
0404102
28.08.2003
406977 P
30.08.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODIFIED TRANSFERRIN FUSION
PROTEINS COMPRISING
(32) 14.11.2003
24.02.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) IMMUNE MODULATOR
COMPRISING WHOLE CELL
Nummer 21/10
TSUKAMURELLA BACTERIA
20
(22) 24.10.2002
(47) 07.07.2010
(31) 346231 P
(73) UCL Business PLC te 97
TOTTENHAM COURT ROAD
LONDON W1T 4TP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 25.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
14 juli 2010
SUBSTANZEN ZUR MESSUNG DER
GLOMERULÄREN
FILTRATIONSRATE
(47) 07.07.2010
(54) EFFICIENT INHIBITION OF HIV-1
VIRAL ENTRY THROUGH A NOVEL
FUSION PROTEIN INCLUDING CD4
(73) Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg te 69117
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP99924225.8
(21) EP02773830.1
(22) 13.05.1999
(22) 05.11.2002
(31) 79447
(54) STABILIZATION OF AQUEOUS
COMPOSITIONS OF 18F-ISOTOPE
LABELLED 2-FLUORO-2-DEOXY-DGLUCOSE WITH ETHANOL
(72) MCINTYRE, Graham te WEST
WICKHAM, KENT BR4 9BT, GROOT
(47) 07.07.2010
BRITTANNIË (GB)
(72) PILL, Johannes te 69181 LEIMEN,
STANFORD, John Lawson te NEAR (73) THE GOVERNMENT OF THE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
UNITED STATES OF AMERICA as
TONBRIDGE, KENT TN12 9PE,
(DE)
represented by the SECRETARY
GROOT BRITTANNIË (GB)
KRAEMER, Uwe te 68549
OF THE DEPARTMENT OF HEALTH
STANFORD, Cynthia Ann te NEAR
ILVESHEIM, BONDSREPUBLIEK
AND HUMAN SERVICES te
TONBRIDGE, KENT TN12 9PE,
DUITSLAND (DE)
ROCKVILLE, MD 20852, Verenigde
GROOT BRITTANNIË (GB)
GRETZ, Norbert te 68259
Staten van Amerika (US)
BOTTASSO, Oscar Adelmo te ZIP
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
CODE 2103, PROVINCIA DE
DUITSLAND (DE)
(72) ARTHOS, James te ROCKVILLE,
SANTA FE, Argentinië (AR)
DEUS, Carsten te 69168
MD 20852, Verenigde Staten van
WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
(51) A61P 35/02
DUITSLAND (DE)
CICALA,
Claudia
te
BETHESDA,
A61K 39/395
HAGENBRUCH, Bernd te 69469
MD 20814, Verenigde Staten van
A61K 38/20
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
(11) EP1682178
DUITSLAND (DE)
FAUCI, Anthony, S. te
KLOETZER, Hans-Martin te 68163
(21) EP04810421.0
WASHINGTON, DC 20016,
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
(22) 04.11.2004
DUITSLAND (DE)
(US)
(31) 517337 P
(51)
A61K 51/04
525579 P
(51) A61K 49/00
565710 P
(11)
EP1560601
(11) EP1077731
(32) 04.11.2003
26.11.2003
27.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 14.05.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS OF THERAPY FOR
(54) INTRAMOLECULARLY-QUENCHED
CANCERS EXPRESSING THE CD40
NEAR INFRARED FLUORESCENT
ANTIGEN
PROBES
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) Novartis Vaccines and
Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE,
CA 94608, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) THE GENERAL HOSPITAL
CORPORATION te BOSTON, MA
02114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LONG, Li te EMERYVILLE, CA
94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LUQMAN, Mohammad te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YABANNAVAR, Asha te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZAROR, Isabel te EMERYVILLE, CA
94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HURST, Deborah te EMERYVILLE,
CA 94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LOPES DE MENEZES, Daniel, E. te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Weissleder, Ralph te
CHARLESTOWN, MA 02129,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Tung, Ching-Hsuan te NATICK, MA
01760, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Mahmood, Umar te BOSTON, MA
02114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JOSEPHSON, Lee te ARLINGTON,
MA 02174, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOGDANOV, Alexei te
ARLINGTON, MA 02174,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12P 21/08
C07K 16/00
C07K 14/705
C07K 1/00
A61K 39/395
(22) 20.09.2005
(11) EP1446158
(54) STÖCHIOMETRISCH DEFINIERTE
FARBSTOFFMARKIERTE
(21) EP02799169.4
(51) A61K 49/00
(11) EP1809340
(21) EP05791107.5
(31) 102004045748
(32) 21.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(73) ION BEAM APPLICATIONS S.A. te
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, België
(BE)
KISELEV, Maxim Y. te STERLING
VA 20164, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Tadino, Vincent te WASHINGTON,
DC 20016, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KISELEV, Maxim Y. te STERLING,
VA 20164, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TADINO, Vincent te F-01630
CHALLEX, Frankrijk (FR)
(51) A61L 15/00
(11) EP1735019
(21) EP05731830.5
(22) 18.03.2005
(31) 555150 P
975590
(32) 22.03.2004
28.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MODULAR COMPRESSION DEVICE
(47) 07.07.2010
(73) Farrow Medical Innovations, Inc.
te BRYAN TX 77803, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FARROW, Wade, P. te COLLEGE
STATION, TX 77845, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Nummer 21/10
CREIGHTON, Barry, L. te
COLLEGE STATION, TX 77845,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
21
(51) A61M 5/48
A61M 5/32
A61M 5/20
(11) EP1441787
14 juli 2010
(51) A61M 25/00
(11) EP1807140
(21) EP04798782.1
(22) 05.11.2004
(51) A61L 17/10
(21) EP02791215.3
(11) EP1778305
(22) 08.11.2002
(21) EP05807559.9
(31) 337753 P
(54) METHOD FOR MANUFACTURING A
CATHETER FOR VASCULAR
ACCESS
(22) 29.07.2005
(32) 09.11.2001
(47) 07.07.2010
(31) 598296 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 03.08.2004
(54) PNEUMATIC POWERED
AUTOINJECTOR
(73) Gambro Lundia AB te 22643
LUND, Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NON-CURLING
POLYHYDROXYALKANOATE
SUTURES
(47) 07.07.2010
(73) Tepha, Inc. te LEXINGTON, MA
02421, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) RIZK, Said te SALEM, NH 03079,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61L 29/16
A61L 29/14
A61L 29/04
(11) EP1526879
(21) EP03772176.8
(72) FREY, Helmut te WILLIAMSBURG,
VIRGINIA 23185, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) ALZA Corporation te NEW
RUHL, Uwe te 72379 HECHINGEN
BRUNSWICK, NJ 08933, Verenigde
- BOLL, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(72) DE LA SERNA, Pedro te SAN JOSE,
DIERINGER, Ingolf te 72379
CA 95128, Verenigde Staten van
HECHINGEN - STETTEN,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GILBERT, Scott, Jay te MENLO
(DE)
PARK, CA 91025, Verenigde
(51) A61M 5/20
Staten van Amerika (US)
A61M 37/00
(51) G01F 23/28
(11) EP1852142
A61M 5/36
(21) EP06425292.7
A61M 5/168
A61M 5/145
(22) 03.05.2006
A61M 5/00
(54) Fluid dispensing system
(47) 07.07.2010
(11) EP2051755
(22) 31.07.2003
(21) EP08797256.8
(31) 209476
(22) 06.08.2008
(32) 31.07.2002
(31) 957539 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 23.08.2007
(54) CONTROLLED DRUG DELIVERY
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(54) SYRINGE CONTENT DETECTION
USING RF ENERGY
(73) Boston Scientific Limited te ST.
MICHAEL, Barbados (BB)
(72) LI, Jianmin te LEXINGTON, MA
02420, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BUCAY-COUTO, Weenna te
WINCHESTER, MA 01890,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61M 1/02
(11) EP1064071
(21) EP99911484.6
(22) 19.03.1999
(31) 78848 P
83484 P
(47) 07.07.2010
(73) MALLINCKRODT, INC. te
HAZELWOOD, MO 63042,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GIBSON, Chad M. te MASON,
OHIO 45040, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ORTENZI, Vernon, D. te
BURLINGTON, KENTUCKY 41005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61M 16/00
(11) EP1687052
(32) 20.03.1998
29.04.1998
(21) EP04797093.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 525219 P
(54) BIOLOGICAL FLUID FILTRATION
APPARATUS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(73) Hemerus Medical, LLC te ST.
PAUL, MN 55112, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 25.11.2004
(32) 26.11.2003
(54) APPARATUS FOR THE SYSTEMIC
CONTROL OF VENTILATORY
SUPPORT IN THE PRESENCE OF
RESPIRATORY INSUFFICIENCY
(47) 07.07.2010
(72) ZIA, Majid te WHITE BEAR
(73) ResMed Limited te BELLA VISTA,
TOWNSHIP, MN 55127, Verenigde
NSW 2153, Australië (AU)
Staten van Amerika (US)
(72)
BASSIN, David, John, ResMed
KHAMIS, Chaouki, A. te NEW
Limited te NORTH RYDE, NEW
BRIGHTON, MINNESOTA 55112,
SOUTH WALES 2113, Australië
Verenigde Staten van Amerika
(AU)
(US)
(47) 07.07.2010
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique te 75794 PARIS
CEDEX 16, Frankrijk (FR)
(72) Hoel, Antonin te 35000 RENNES,
Frankrijk (FR)
Jullien, Marie-Caroline te 35000
RENNES, Frankrijk (FR)
Mir, Luis Maria te 91370
VERRIERES LE BUISSON, Frankrijk
(FR)
(51) A61N 1/05
(11) EP1631346
(21) EP04759309.0
(22) 09.04.2004
(31) 10316177
(32) 10.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CARDIAC ELECTRODE
ANCHORING SYSTEM
(47) 07.07.2010
(73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te
ST. PAUL, MINNESOTA 55112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) OSYPKA, Peter te 79618
RHEINFELDEN-HERTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61N 1/365
A61N 1/36
A61N 1/34
A61N 1/05
A61B 5/11
A61B 5/107
(11) EP1901800
(21) EP06758527.3
(22) 25.04.2006
Nummer 21/10
22
14 juli 2010
(31) 116969
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) A63H 17/00
(32) 28.04.2005
(54) DEVICE AND METHOD FOR
POSITIONING A TARGET VOLUME
IN A RADIATION THERAPY
APPARATUS
(11) EP1626789
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ACTIVITY SENSING FOR
STIMULATOR CONTROL
(47) 07.07.2010
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WESSELINK, Wilbert A. te
NL-6983 HB DOESBURG
(51) A61N 1/38
(11) EP1713538
(21) EP04812793.0
(22) 01.12.2004
(31) 745035
(32) 23.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DETERMINING A COUPLING
INTERVAL FOR A CARDIAC
VULNERABLE ZONE
(31) 472849 P
(73) ION BEAM APPLICATIONS S.A. te
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, België
(BE)
(32) 23.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) JONGEN, Yves te B-1348
LOUVAIN-LA-NEUVE, België (BE)
LABARBE, Rudi te B-4102
OUGRÉE, België (BE)
(47) 07.07.2010
(51) A61Q 5/12
A61Q 5/02
A61K 8/896
A61K 8/73
A61K 8/46
A61K 8/44
A61K 8/06
(11) EP1722860
(21) EP05711564.4
(22) 11.01.2005
(31) 537119 P
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 16.01.2004
(51) A61N 5/06
(11) EP2059302
(21) EP06770305.8
(22) 15.05.2006
(31) 416783
(32) 03.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LIGHT TRANSMISSION SYSTEM
FOR PHOTOREACTIVE THERAPY
(47) 07.07.2010
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONDITIONING SHAMPOO
COMPOSITIONS
(47) 07.07.2010
(73) The Procter and Gamble
Company te CINCINNATI, OHIO
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PEFFLY, Marjorie, Mossman te
CINCINNATI, OHIO 45249,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HILVERT, Jennifer, Elaine te
CINCINNATI, OHIO 45247,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C11D 3/40
C11D 3/33
C11D 3/20
A61Q 5/12
CHEN, James, C. te CLYDE HILL,
A61Q 5/02
WA 98004, Verenigde Staten van
A61Q 19/10
Amerika (US)
A61K 8/49
DALY, Steven, Ross te
A61K 8/44
SAMMAMISH, WA 98075,
A61K 8/365
Verenigde Staten van Amerika
A61K 8/362
(US)
A61K 8/35
GUO, Zihong te BELLEVUE, WA
(11) EP1674133
98006, Verenigde Staten van
(21) EP04029773.1
Amerika (US)
KELTNER, Llew te PORTLAND, OR (22) 16.12.2004
97221, Verenigde Staten van
(54) Cleansing composition
Amerika (US)
(47) 07.07.2010
STORM, Jeffrey, Robin te
ISSAQUAH, WA 98027, Verenigde (73) KPSS-Kao Professional Salon
Staten van Amerika (US)
Services GmbH te 64297
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
A61N 5/10
DUITSLAND (DE)
EP1960051
(72) Molenda, Michael te 60598
EP06828086.6
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
12.12.2006
Lateulere, Magali te 64297
05447279
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
12.12.2005
DUITSLAND (DE)
(73) Light Sciences Oncology, Inc. te
BELLEVUE, WA 98006, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 21.05.2004
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(72) HAVEL, William, J. te MAPLE
GROVE, MN 55369, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP04753061.3
(54) TOY VEHICLE
(73) MATTEL, INC. te EL SEGUNDO, CA
90245-5012, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) BLOCH, Nathan te CHERRY HILL,
NJ 08003, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SINHA, Vikas, Kumar, Parkhie te
PHILADELPHIA, PA 19106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DISCOE, Justin te
MERCHANTVILLE, NJ 08109,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GAVINS, Bruce te LEVITTOWN, PA
19055, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ONG, Kenlip te SINGAPORE
806079, Singapore (SG)
NUNGERSTER, Gregory te
TIRUSVILLE, NJ 08560, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A63H 27/22
(11) EP1688167
(21) EP05104470.9
(22) 25.05.2005
(31) 649981 P
71616
(32) 04.02.2005
03.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Model airplane
(47) 07.07.2010
(73) Silverlit Toys Manufactory Ltd. te
CAUSEWAY BAY HONGKONG,
China (CN)
(72) Choi, Kei Fung te HONG KONG,
China (CN)
(51) B01D 19/04
(11) EP1534403
(21) EP03792372.9
(22) 01.08.2003
(31) 0219089
(32) 16.08.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SILICONE FOAM CONTROL
COMPOSITIONS
(47) 07.07.2010
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, MICHIGAN 48611,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CREUTZ, Serge te B-4000
ROCOURT, België (BE)
Nummer 21/10
NACHON, Guzman te E-08100
MOLLET DEL VALLÈS BARCELONA, Spanje (ES)
BETRAND, Michel te B-1400
NIVELLES, België (BE)
SEGHIR, Houria te B-1400
NIVELLES, België (BE)
CAPRASSE, Virginie te B-4000
LIÈGE, België (BE)
BATCHELOR, Louise te B-1180
UCCLE - BRUSSELS, België (BE)
(51) G01N 27/447
B01D 61/42
B01D 57/02
(11) EP1341596
(21) EP01973847.5
(22) 05.10.2001
(31) PR059200
PR189500
(32) 06.10.2000
05.12.2000
(33) Australië
Australië
(54) MULTI-PORT ELECTROPHORESIS
SEPARATION APPARATUS AND
CORRESPONDING METHOD
(47) 07.07.2010
23
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
MERGEL, Jürgen te 52428 JÜLICH,
LENTINE, Frank te BEDFORD, MA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
01730, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
STOLTEN, Detlef te 52076
CARROLL, Mark te
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
LONDONDERRY, NH 03053,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
STALLING, Jan te 26655
(US)
WESTERSTEDE,
PEREIRA, Brian te SALEM, NH
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
03079, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
PETERS, Ralf te 52080 AACHEN,
PERIVOLOTIS, George te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LITTLETON, MA 01460, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
(51) C01B 3/38
BURNS, John, Leonard, Jr. te
B01J 8/06
DRACUT, MA 01826, Verenigde
B01J 19/00
Staten van Amerika (US)
(11) EP2101906
(51) F23K 5/12
(21) EP07731491.2
B01F 7/16
B01F 7/00
B01F 3/08
(11) EP1949954
(21) EP08001125.7
(22) 22.01.2008
(31) 2007016369
(32) 26.01.2007
(33) Japan
(73) Arturus Capital Limited te
(54) Emulsion production apparatus
SYDNEY, NSW 2000, Australië
(47) 07.07.2010
(AU)
THE TEXAS A & M UNIVERSITY
(73) Value Supplier & Developer
SYSTEM te COLLEGE STATION, TX
Corporation te NODA-SHI CHIBA,
77843-3369, Verenigde Staten
Japan (JP)
van Amerika (US)
Kabushiki Kaisha Fujimi Plant te
SHOWA-KU NAGOYA AICHI, Japan
(72) OGLE, David te COWAN, NSW
(JP)
2081, Australië (AU)
VIGH, Gyula te COLLEGE
STATION, TX 77842, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RYLATT, Dennis, Brian te RYDE,
NSW 2112, Australië (AU)
(51) B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
69/02
65/00
63/14
63/08
63/06
46/24
39/16
(11) EP1370350
(21) EP02714045.8
(22) 20.02.2002
(31) 10112074
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) REAKTOR MIT GLEICHMÄSSIGER
VERTEILUNG VON
BETRIEBSMITTELN
(47) 07.07.2010
(73) MILLIPORE CORPORATION te
BILLERICA MASSACHUSETTS
01821, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PROULX, Stephen te BOXBORO,
MA 01719, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DECOSTE, David te
CHELMSFORD, MA 01824,
(73) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude te
75007 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) GALLARDA, Jean te F-94340
JOINVILLE LE PONT, Frankrijk (FR)
(51) B01J 8/24
B01D 53/68
(11) EP1796826
(21) EP05805042.8
(22) 05.09.2005
(33) Frankrijk
(22) 28.05.2002
(54) METHOD OF MAKING A
LAMINATED EDGE FILTER
STRUCTURE
(47) 07.07.2010
(51) H01M 8/24
F28F 27/02
C01B 3/00
B01J 8/00
B01J 19/00
(32) 12.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCEDE DE REMPLACEMENT
DES TUBES DE CATALYSEUR D'UN
REFORMEUR D'HYDROCARBURES
(31) 0409623
(21) EP02739435.2
(32) 29.06.2001
(22) 09.01.2007
(72) Kurosawa, Keiji te NODA-SHI
CHIBA 270-0213, Japan (JP)
(11) EP1409118
(31) 301930 P
14 juli 2010
(47) 07.07.2010
(73) Forschungszentrum Jülich GmbH
te 52425 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BEWER, Thomas te 52074
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BECKMANN, Thomas te 45470
MÜLHEIM/RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DOHLE, Hendrik te 52224
STOLBERG-MAUSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 10.09.2004
(54) DISPOSITIF D'ALIMENTATION ET
DISTRIBUTION D'UNE MATIERE
PULVERULENTE DANS UN FLUX
GAZEUX ASCENDANT, ET
REACTEUR EQUIPE D'UN TEL
DISPOSITIF
(47) 07.07.2010
(73) SOLIOS Environnement te 78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,
Frankrijk (FR)
(72) GUIBET, Jean-Pierre te FR-27920
ST. PIERRE DE BAILLEUL, Frankrijk
(FR)
DEPAUW, Jean-Pierre te FR-92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(51) B01J 13/16
(11) EP1917098
(21) EP06783954.8
(22) 23.08.2006
(31) 05107732
(32) 23.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
OF ENCAPSULATES THROUGH
PRECIPITATION
(47) 07.07.2010
Nummer 21/10
(73) Feyecon Development &
Implementation B.V. te 1382 GS
WEESP
24
C01G 53/04
B01J 37/12
B01J 37/08
B01J 29/03
B01J 23/755
(72) WOERLEE, Geert Feye te NL-2012
LG HAARLEM
HOFLAND, Gerard Willem te
(11) EP2061595
NL-2355 BG HOOGMADE
(21) EP07789378.2
VERMEULEN, Pieter Sebastiaan te
(22) 14.08.2007
NL-3581 WT UTRECHT
(31) 0617529
(51) C08F 6/00
(32) 07.09.2006
B01J 8/00
B01J 19/18
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP1444035
(21) EP01989743.8
(54) METAL NITRATE CONVERSION
METHOD
(22) 06.11.2001
(47) 07.07.2010
(54) CONTINUOUS REMOVAL OF
POLYMERIZATION SLURRY
(73) Johnson Matthey PLC te 40-42
HATTON GARDEN LONDON EC1N
8EE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 07.07.2010
(73) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL
COMPANY LP te THE
WOODLANDS, TX 77380,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KENDRICK, James, A. te BATON
ROUGE, LA 70818, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TOWLES, Thomas, W. te BATON
ROUGE, LA 70806, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROGER, Scott, T. te BATON
ROUGE, LA 70820, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DEPIERRI, Robert, G. te BATON
ROUGE, LO 70817-1206,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C 5/32
B01J 23/62
B01J 23/58
(11) EP1492620
(21) EP03746579.6
(22) 02.04.2003
(31) 118642
(32) 08.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEHYDROGENATION CATALYST
COMPOSITION
(47) 07.07.2010
(73) UOP LLC te DES PLAINES, IL
60017-5017, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) VOSKOBOYNIKOV, Timur V., UOP
LLC te DES PLAINES, IL
60017-5017, Verenigde Staten
van Amerika (US)
WEI, Daniel H., UOP, LLC te DES
PLAINES, IL 60017-5017,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SACHTLER, J. W., Adriaan, UOP
LLC te DES PLAINES, IL
60017-5017, Verenigde Staten
van Amerika (US)
VORA, Bipin V., UOP LLC te DES
PLAINES, IL 60017-5017,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C 1/04
(72) SIETSMA, Jelle Rudolf Anne te
3531 XK UTRECHT
VAN DILLEN, Adrianus Jacobus te
4102 AB CULEMBORG
DE JONGH, Petra Elisabeth te
3531 VA UTRECHT
DE JONG, Krijn Pieter te 3991 BK
HOUTEN
(51) C10G 11/05
B01J 29/72
(11) EP1892040
(21) EP06742051.3
(22) 31.05.2006
(31) 200510073093
(32) 31.05.2005
(33) China
(54) MODIFIED ZEOLITE BETA
(47) 07.07.2010
(73) China Petroleum & Chemical
Corporation te BEIJING 100029,
China (CN)
RESEARCH INSTITUTE OF
PETROLEUM PROCESSING,
SINOPEC te BEIJING 100083,
China (CN)
(72) LUO, Yibin te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, China (CN)
DA, Zhijian te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, China (CN)
OUYANG, Ying te HAIDIAN
DISTRICT, BEIJING 100083, China
(CN)
ZHUANG, Li te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, China (CN)
LONG, Jun te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, China (CN)
SHU, Xingtian te HAIDIAN
DISTRICT, BEIJING 100083, China
(CN)
ZONG, Baoning te HAIDIAN
DISTRICT, BEIJING 100083, China
(CN)
(51) C07F 15/00
B01J 31/22
(11) EP1503857
(21) EP03726791.1
(22) 13.05.2003
(31) 380640 P
(32) 15.05.2002
14 juli 2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RECYCLABLE CHIRAL METATHESIS
CATALYSTS
(47) 07.07.2010
(73) Trustees of Boston College te
CHESTNUT HILL, MA 02467-3807,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HOVEYDA, Amir, H. te LINCOLN,
MA 01773, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VELDHUIZEN, Joshua, Van te
WATERTOWN, MA 02472,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GARBER, Steven, B. te
LOVELAND, CO 80538, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KINGSBURY, Jason, S. te JAMAICA
PLAIN, MA 02130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F15C 1/00
B01L 3/00
(11) EP1440732
(21) EP04001179.3
(22) 21.01.2004
(31) 10302721
(32) 23.01.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mikrofluidische Anordnung zum
Dosieren von Flüssigkeiten
(47) 07.07.2010
(73) Boehringer Ingelheim microParts
GmbH te 44227 DORTMUND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Peters, Ralf-Peter, Dr. te 51467
BERGISCH-GLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Osterloh, Dirk te 59423 UNNA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Blankenstein, Gert, Dr. te 44139
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B02C 21/02
(11) EP2121191
(21) EP07801828.0
(22) 23.08.2007
(31) 102006043268
(32) 11.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MOBILE BRECHERANLAGE
(47) 07.07.2010
(73) ThyssenKrupp Fördertechnik
GmbH te 45143 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KOLLETH, Horst te 47239
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B09B 3/00
B07C 5/34
B03B 9/06
Nummer 21/10
(11) EP2019731
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
14 juli 2010
(US)
(DE)
WALTER, Scott D. te TWIN LAKES, (72) Hoffmann, Jörg te 49205
WISCONSIN 53181, Verenigde
HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK
16.05.2007
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
0604578
CRULL, Jeffrey, L. te MCFARLAND,
Trentmann, Werner te 49179
WISCONSIN 53558, Verenigde
22.05.2006
OSTERCAPPELN,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk
FENSKE, Lawrence J. te MADISON,
(DE)
PROCEDE POUR LE RECYCLAGE
WISCONSIN 53704, Verenigde
Düker, Christian te 49692
DE MATIERES PROVENANT
Staten van Amerika (US)
ELSTEN, BONDSREPUBLIEK
D'OBJETS USAGES
MICK, Jonathan M. te MARSHALL,
DUITSLAND (DE)
WISCONSIN 53559, Verenigde
07.07.2010
Sievering, Bernhard te 48488
Staten van Amerika (US)
EMSBÜREN, BONDSREPUBLIEK
Lambert, Claude te 91240 STDUITSLAND (DE)
MICHEL-SUR-ORGE, Frankrijk (FR) (51) B05C 11/02
B05C 1/08
Hachin, Jean-Michel te 92300
(51) B67D 7/42
LEVALLOIS PERRET, Frankrijk (FR) (11) EP1520632
B08B 3/00
B05B 15/02
Lambert, Claude te 91240 ST(21) EP04023378.5
MICHEL-SUR-ORGE, Frankrijk (FR)
(11)
EP1868744
(22) 30.09.2004
Hachin, Jean-Michel te 92300
(21)
EP06725535.6
LEVALLOIS PERRET, Frankrijk (FR) (31) 2003344815
(22)
04.04.2006
(32) 02.10.2003
B05B 15/02
(31)
UD20050051
(33) Japan
EP1750857
(32) 05.04.2005
(54) Coating rod and producing
EP05742990.4
method therefor
(33) Italië
10.05.2005
(47) 07.07.2010
(54) DEVICE AND METHOD FOR
UD20040094
PREVENTING THE DRYING OF
(73) FUJIFILM Corporation te MINATO11.05.2004
FLUID PRODUCTS IN A
KU TOKYO, Japan (JP)
DISPENSING MACHINE FOR SUCH
Italië
(72) Ooshima, Atsushi, Fuji Photo Film
PRODUCTS
DEVICE AND METHOD TO
Co., Ltd. te HAIBARA-GUN,
(47)
07.07.2010
PREVENT THE EXSICCATION OF
SHIZUOKA, Japan (JP)
FLUID PRODUCTS IN A
Matsumoto, Satoru, Fuji Photo
(73) CPS Color Equipment S.p.A. con
DISPENSING MACHINE FOR SAID
Film Co., Ltd. te HAIBARA-GUN,
unico socio te 41038 SAN FELICE
PRODUCTS
SHIZUOKA, Japan (JP)
SUL PANARO, MO, Italië (IT)
Naruse, Yasuhito, Fuji Photo Film (72) MORSELLI, Emanuele te I-41032
07.07.2010
Co., Ltd. te HAIBARA-GUN,
CAVEZZO, Italië (IT)
CPS Color Equipment S.p.A. con
SHIZUOKA, Japan (JP)
unico socio te 41038 SAN FELICE
(51) B08B 15/00
(51) B07C 3/06
SUL PANARO, MO, Italië (IT)
(11) EP1908532
MORSELLI, Emanuele te I-41032 (11) EP2139619
(21) EP07018693.7
CAVEZZO, Italië (IT)
(21) EP08762017.5
(22) 24.09.2007
B05B 17/06
(22) 31.01.2008
(31) PO20060009
A61L 9/00
(31) 0753893
(32) 02.10.2006
EP1888256
(32) 16.03.2007
(33) Italië
EP06749844.4
(33) Frankrijk
(54) Flexible air extraction system
12.04.2006
(54) PROCEDE DE TRI D'ENVOIS EN
(47) 07.07.2010
670519 P
MODE FLIP/FLOP
131718
(73) HPM Divisione Nautica S.r.l. te
(47) 07.07.2010
50144 FIRENZE, Italië (IT)
12.04.2005
(73) Solystic te 94257 GENTILLY
18.05.2005
(72) Bertacca, Alessandro te 55049
CEDEX, Frankrijk (FR)
VIAREGGIO (LU), Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
(72) FORELLA, Guy te F-07130 SAINT
Ghilardi, Gianluigi te 55049
Verenigde Staten van Amerika
PERAY, Frankrijk (FR)
VIAREGGIO (LU), Italië (IT)
DIFFUSION DEVICE AND METHOD
GILLET, François te F-69005
Carrai, Carlo Alberto te 55043
OF DIFFUSING
LYON, Frankrijk (FR)
LIDO DI CAMAIORE CAMAIORE
07.07.2010
(LU), Italië (IT)
(51) B08B 3/00
S.C. JOHNSON & SON, INC. te
(11) EP1775032
(51) B65B 1/28
RACINE, WISCONSIN 53403,
B08B 15/00
(21) EP06015733.6
Verenigde Staten van Amerika
(11)
EP2060332
(22) 28.07.2006
(US)
(21)
EP09003260.8
(31) 102005049473
CONWAY, Simon M. te
(22)
09.05.2007
BURLINGTON, WISCONSIN 53105, (32) 13.10.2005
Verenigde Staten van Amerika
(31)
8152006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(32) 11.05.2006
JAWORSKI, Thomas te KENOSHA, (54) Oberflächenreinigungsvorrichtun
g
(33) Oostenrijk
WISCONSIN 53140, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 07.07.2010
(54) Absaugeinrichtung für fein
SCHRAMM, Heather R. te
verteilte Stoffe
(73) BvL Oberflächentechnik GmbH te
WHITEWATER, WISCONSIN 53190,
48488 EMSBÜREN,
(47) 07.07.2010
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Zeta Holding GmbH te 8144
(21) EP07788814.7
(22)
25
Nummer 21/10
26
TOBELBAD/GRAZ, Oostenrijk (AT)
COMPOSITION COMPRISING
INSULATED PARTICLES AND A
LUBRICANT SELECTED FROM
ORGANO-SILANES, -TITANATES,
-ALUMINATES AND ZIRCONATES
AND A PROCESS FOR THEIR
PREPARATION
(72) Eybek, Martin te 8530
DEUTSCHLANDSBERG, Oostenrijk
(AT)
(51) F24C 15/20
B08B 17/02
(11) EP1778418
(47) 07.07.2010
(21) EP05775069.7
(73) HÖGANÄS AB te 263 83
HÖGANÄS, Zweden (SE)
(22) 25.07.2005
(31) 590889 P
(32) 23.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVEMENTS FOR CONTROL
OF EXHAUST SYSTEMS
(47) 07.07.2010
(73) OY Halton Group, Ltd. te 01510
VANTAA, Finland (FI)
(72) LIVCHAK, Andrey te BOWLING
GREEN, KY 42103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHROCK, Derek te BOWLING
GREEN, KY 42101, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BAGWELL, Rick te SCOTTSVILLE,
KY 42164, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BEARDSLEE, Darrin te BOWLING
GREEN, KY 42104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16C 43/04
F16C 35/077
F16C 35/067
F16C 33/64
B21D 53/26
B21D 53/10
(72) KEJZELMAN, Mikhail te S-212 29
MALMÖ, Zweden (SE)
SKARMAN, Björn te SE-263 91
HÖGANÄS, Zweden (SE)
SKOGLUND, Paul te S-263 52
HÖGANÄS, Zweden (SE)
ANDERSSON, Ola te S-260 41
NYHAMNSLÄGE, Zweden (SE)
KNUTSSON, Per te S-262 43
ÄNGELHOLM, Zweden (SE)
VIDARSSON, Hilmar te S-266 32
MUNKA LJUNGBY, Zweden (SE)
(51) B23B 31/26
B23B 31/20
(11) EP1633516
(21) EP04734547.5
(22) 24.05.2004
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(21) EP07291454.2
(31) 0610770
(32) 11.12.2006
(33) Frankrijk
(54) Procédé d'assemblage d'une
bague de roulement avec un
organe mécanique
(47) 07.07.2010
(73) S.N.R. ROULEMENTS te 74000
ANNECY, Frankrijk (FR)
(72) Brisson, Sébastien te 74130
CONTAMINE SUR ARVE, Frankrijk
(FR)
Ehinger, Pierre te 74210
FAVERGES, Frankrijk (FR)
Maucout, Denis te 74230 DINGY
SAINT CLAIR, Frankrijk (FR)
(51) H01F 1/24
H01F 1/14
B22F 1/02
(11) EP1575726
(21) EP03781264.1
(22) 22.12.2003
(31) 0203851
(32) 23.12.2002
(33) Zweden
(54) SOFT MAGNETIC POWDER
(21) EP06026889.3
(22) 27.12.2006
(54) Elektrohandwerkzeug mit
Bremseinrichtung
(47) 07.07.2010
(73) Metabowerke GmbH te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Küther, Ludwig te 71111
WALDENBUCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B24C 5/06
B24C 11/00
B24C 1/00
(11) EP1870205
(21) EP07090092.3
(22) 27.04.2007
(31) 102006029437
(32) 20.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung und deren
Verwendung zum
Schleuderstrahlen mit Trockeneis
(47) 07.07.2010
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
22.05.2003
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
GROOT BRITTANNIË
DUITSLAND (DE)
ROTARY TOOL HOLDER ASSEMBLY
Technische Universität Berlin te
AND METHOD OF ITS
10623 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
PRODUCTION
DUITSLAND (DE)
07.07.2010
(72) Mark Krieg te 13505 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GSI Group Limited te SWIFT
(DE)
VALLEY RUGBY WARWICKSHIRE
Eckart Uhlmann te 25368
CV21 1QN, GROOT BRITTANNIË
KIEBITZREIHE, BONDSREPUBLIEK
(GB)
DUITSLAND (DE)
PAVEY, Christopher, John te
Adil El Mernissi te 10555 BERLIN,
COLEHILL WIMBORNE DORSET
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BJ21 2NT, GROOT BRITTANNIË
(DE)
(GB)
Gottheil, Ingo te 13359 BERLIN,
Tempest, Michael, Clinton te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
POOLE DORSET HB17 8QQ,
(DE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 0311852
(11) EP1935528
(22) 05.12.2007
14 juli 2010
(72)
(51) B24B 13/00
(11) EP1955811
(21) EP08151263.4
(22) 11.02.2008
(31) 102007007188
(32) 09.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B29C 65/78
B25B 5/14
B25B 5/06
(11) EP1174220
(21) EP01110968.3
(22) 07.05.2001
(31) 10035093
(32)
(54) Bearbeitungsmaschine zum
(33)
Bearbeiten einer optischen Linse
(54)
(47) 07.07.2010
(47)
(73) Schneider GmbH + Co. KG te
(73)
35239 STEFFENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schneider, Gunter te 35037
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B27B 5/38
B24B 55/00
B24B 23/02
(11) EP1938924
17.07.2000
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Spannelement
07.07.2010
Georg Fischer
Rohrleitungssysteme AG te 8201
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
(CH)
(72) Bayer, Marcus te 8200
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
(CH)
Wermelinger, Jörg te 8200
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
(CH)
Nummer 21/10
27
(51) B25C 1/08
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1479484
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Steuern von
Handhabungsgeräten
(21) EP04291295.6
(22) 21.05.2004
(31) 444850
(32) 23.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Port for a fan chamber
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) KUKA Roboter GmbH te 86165
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bischoff, Rainer te 86163
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
(51) B62D 65/06
GLENVIEW, COOK COUNTY,
B25J 15/00
ILLINOIS 60025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2089193
(72) Ricordi, Christian Paul A. te 26500 (21) EP07847759.3
BOURG-LES-VALENCE, Frankrijk
(22) 04.12.2007
(FR)
(31) 0655292
(51) B25H 3/00
(32) 04.12.2006
B25C 7/00
(33) Frankrijk
(11) EP1361025
(21) EP03291095.2
(22) 07.05.2003
(31) 141466
(32) 08.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A power tool with a protection
and storage arm member
(47) 07.07.2010
(54) PRÉHENSEUR DE PIÈCES DE
TÔLERIE DE TAILLE ET/OU DE
TYPES DIFFÉRENTS
(47) 07.07.2010
14 juli 2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SEITENSCHNEIDER
(47) 07.07.2010
(73) Wiha Werkzeuge GmbH te 78136
SCHONACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHANDELMEIER, Thomas te
78050 VILLINGENSCHWENNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KARLE, Otmar te 79279
VÖRSTETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B26B 19/06
(11) EP1894685
(21) EP07016948.7
(22) 29.08.2007
(31) 2006236539
(32) 31.08.2006
(33) Japan
(54) Hair clipper
(47) 07.07.2010
(73) Renault SAS te 92100 BOULOGNE (73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
te KADOMA-SHI OSAKA, Japan (JP)
(72) GRARE, Pierre te 91420
MORANGIS, Frankrijk (FR)
WAHL, Michel te 78210 ST CYR
L'ECOLE, Frankrijk (FR)
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
(51) B25J 15/04
GLENVIEW, COOK COUNTY,
ILLINOIS 60025, Verenigde Staten (11) EP2054197
van Amerika (US)
(21) EP07801857.9
(72) Shkolnikov, Yury te GLENVIEW,
(22) 21.08.2007
ILLINOIS 60565, Verenigde Staten
(31) 102006040034
van Amerika (US)
Taylor, Walter J. te MCHENRY,
(32) 23.08.2006
ILLINOIS 60050, Verenigde Staten (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van Amerika (US)
(54) KUPPLUNGSSYSTEM MIT EINEM
(51) B25J 5/00
KRAFTSENSOR UND EINER
(11) EP1344614
AUSWERTEEINHEIT
(72) Fukutani, Makoto te KADOMA-SHI
OSAKA, Japan (JP)
Ikuta, Toshio te KADOMA-SHI
OSAKA, Japan (JP)
(51) B26B 21/38
B26B 21/22
B26B 19/06
(11) EP1973710
(21) EP07716411.9
(22) 05.01.2007
(31) 756918 P
(32) 05.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-USE SHAVING IMPLEMENT
(21) EP01982829.2
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(22) 16.11.2001
(73) Staeubli Tec-Systems GmbH te
95448 BAYREUTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Eveready Battery Company, Inc.
te ST LOUIS, MISSOURI 63141,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 2000351743
(32) 17.11.2000
(33) Japan
(72) GEYER, Gerhard te 95326
KULMBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ERMER, Norbert te 95490
07.07.2010
MISTELGAU, BONDSREPUBLIEK
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
DUITSLAND (DE)
KAISHA te MINATO-KU, TOKYO
(51)
H02G 1/12
107-8556, Japan (JP)
B26B 17/02
MIYAZAKI, Susumu, KK Honda
B26B 17/00
Gijutsu te WAKO-SHI, SAITAMA
B25B 7/22
351-0193, Japan (JP)
B25B 7/08
TAKAHASHI, Hideaki, KK Honda
B23D 29/02
Gijutsu Kenkyusho te WAKO-SHI,
(11)
EP1965956
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(21)
EP06829811.6
B25J 9/16
(54) LEG STRUCTURE OF LEGGED
ROBOT
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP1602456
(22) 21.12.2006
(21) EP05011664.9
(31) 102005063218
102006046101
(22) 31.05.2005
(31) 102004026813
(32) 02.06.2004
(32) 22.12.2005
28.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) PENNELLA, Andrew J. te MILFORD,
CT 06460, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BARTSCHI, Armin te CH-4652
WINZNAU, Zwitserland (CH)
FISCHER, Franz te CH-6234
TRIENGEN, Zwitserland (CH)
PFENNIGER, Philipp te CH-6234
TRIENGEN, Zwitserland (CH)
(51) B26D 7/22
(11) EP1658939
(21) EP05025198.2
(22) 18.11.2005
(31) 202004017934
202004019430
202005001029
202005012749
(32) 18.11.2004
16.12.2004
22.01.2005
U
U
U
U
Nummer 21/10
28
12.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(54) Kreismesserhalter mit
Handschutz
(47) 07.07.2010
(73) Wilhelm Bilstein GmbH & Co. KG
te 51491 OVERATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bilstein Willi te 51491 OVERATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B27J 5/00
(11) EP1974882
(21) EP07425185.1
(22) 29.03.2007
(73) Hennecke GmbH te 51379
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WIRTH, Jürgen te 51147 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BERGHAHN, Frank te 53639
KÖNIGSWINTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PAWLIK, Wolfgang te 50735
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D04H 1/56
D01D 5/00
B29B 13/08
B05B 5/08
A61F 13/02
A61F 13/00
(54) VORRICHTUNG ZUR
HERSTELLUNG VON
BETONFORMSTEINEN SOWIE
FORMENSYSTEM HIERFÜR
(72) DELLA BERNARDA, Mario te
I-21046 MALNATE, Italië (IT)
DELLA BERNARDA, Carlo te
I-21049 TRADATE, Italië (IT)
(51) B60J 10/00
B29C 45/14
(11) EP1984160
(21) EP06818943.0
(22) 01.12.2006
(31) 202006002438 U
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E05D
E05D
E05D
B29C
9/00
11/08
1/00
45/00
(11) EP1667832
(21) EP04768069.9
(22) 13.08.2004
(73) KOBRA Formen GmbH te 08485
LENGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0319240
(32) 15.08.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) BRAUNGARDT, Rudolf te 82205
(54) METHOD OF MOULDING A HINGE
GILCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
STICHEL, Holger te 08485
(73) TRW Systems Ltd te SOLIHULL
LENGENFELD/OT PECHTELSGRÜN,
B90 4AX, GROOT BRITTANNIË
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(GB)
(DE)
(72) WHITE, Paul te LUTON,
(51) B29B 7/76
BEDFORDSHIRE LU2 8SL, GROOT
B05B 15/04
BRITTANNIË (GB)
B05B 15/02
LEVETT, Keith, Sydney te
BUCKINGHAM,BUCKINGHAMSHIR
(11) EP1960171
E MK18 1JH, GROOT BRITTANNIË
(21) EP06829112.9
(GB)
(22) 23.11.2006
(51) B29C 45/66
(31) 102005058292
B29C 45/50
(32) 07.12.2005
B29C 45/40
B29C 45/03
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(73) Dibi S.r.l. te 21046 MALNATE,
Italië (IT)
(32) 16.02.2006
(47) 07.07.2010
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR HERSTELLUNG VON
BESCHICHTETEN FORMTEILEN
(47) 07.07.2010
(21) EP02707070.5
(72) Cavallini, Riccardo te 51015
(33) Verenigde Staten van Amerika
MONSUMMANO TERME (PISTOIA),
Verenigde Staten van Amerika
Italië (IT)
(54) PORTABLE ELECTROSPINNING
(51) B28B 7/20
DEVICE
B28B 7/16
(47)
07.07.2010
B28B 7/02
(73)
Nicast Ltd. te CAESAREA 38900,
(11) EP1960170
Israël (IL)
(21) EP06818577.6
(72) DUBSON, Alexander te 38 303
(22) 16.11.2006
HADERA, Israël (IL)
BAR, Eli te P.O BOX 273, Israël (IL)
(31) 102005058404
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELECTROMECHANICAL DRIVE
HORIZONTAL BENCH PRESS FOR
THERMOPLASTICS INJECTION
MOLDING
(11) EP1377420
(54) Device for extracting stoppers
(22) 19.03.2002
from respective moulding bushes
(31) 276956 P
(47) 07.07.2010
982017
(73) Meacci S.r.l. te 51018 PIEVE A
(32) 20.03.2001
NIEVOLE (PISTOIA), Italië (IT)
19.10.2001
(32) 07.12.2005
14 juli 2010
(11) EP1879729
(21) EP05750306.2
(22) 02.05.2005
(54) FORMTEIL
(47) 07.07.2010
(73) Meteor Gummiwerke K.H. Bädje
GmbH & Co. KG te 31167
BOCKENEM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) LANGEMANN, Uwe te 38228
SALZGITTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29C 45/28
(11) EP1973722
(21) EP06829104.6
(22) 23.11.2006
(31) 202006000036 U
(32) 02.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BETÄTIGUNGSVORRICHTUNG FÜR
VERSCHLUSSNADELN IN
SPRITZGIESSVORRICHTUNGEN
MIT NADELVERSCHLUSSDÜSEN
(47) 07.07.2010
(73) Günther Heisskanaltechnik GmbH
te 35066 FRANKENBERG/EDER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GÜNTHER, Herbert te 35108
ALLENDORF/EDER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05B 19/042
B29C 45/76
(11) EP1855867
(21) EP06705361.1
(22) 27.02.2006
(31) 346052005
13602005
(32) 28.02.2005
19.08.2005
(33) Zwitserland
Zwitserland
(54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG
UND BEDIENUNG EINER
PRODUKTIONSZELLE SOWIE EINE
STEUERVORRICHTUNG
(47) 07.07.2010
Nummer 21/10
(73) Netstal-Maschinen AG te 8752
NÄFELS, Zwitserland (CH)
29
SAMBUCETO DI SAN GIOVANNI
TEATINO (CHIETI), Italië (IT)
Lupinetti, Serafino te 65010
ELICE (PESCARA), Italië (IT)
(72) HAUSMANN, Manfred te CH-8753
MOLLIS, Zwitserland (CH)
WERFELI, Friedrich te CH-8762
(51) B65B 51/22
SCHWÄNDLI, Zwitserland (CH)
B29C 65/08
FRICK, Sascha te CH-5073 GIPFB23K 20/10
OBERFRICK, Zwitserland (CH)
(11) EP1932651
CARRARA, Reto te CH-8967
(21) EP06025608.8
WIDEN, Zwitserland (CH)
(22) 11.12.2006
(51) B29C 47/64
B29C 47/60
B29C 47/40
B29B 7/42
(11) EP1508424
(21) EP03019034.2
(22) 22.08.2003
(54) Schneckenmaschine mit Mischund Knet-Scheiben
(47) 07.07.2010
(73) Coperion GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Herter, Rainer te 74199
UNTERGRUPPENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 51/14
B29C 51/08
(11) EP1993808
(21) EP07712467.5
(22) 07.03.2007
(31) 06110859
(32) 08.03.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF A THREE-DIMENSIONALLY
SHAPED SANDWICH STRUCTURE
(54) Ultraschallschweisseinrichtung
und Einrichtung zum Handhaben
von Folienbeuteln
14 juli 2010
(32) 28.03.2006
(33) Frankrijk
(54) PROCÉDÉ POUR LA RÉALISATION
D'UN SEMI-PRODUIT COMPOSITE
RENFORCÉ ET ESTAMPABLE
(47) 07.07.2010
(73) Fibroline France te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(72) CARAMARO, Laurence te F-01480
CHALEINS, Frankrijk (FR)
MARDUEL, Joric te F-69380
CHAZAY D'AZERGUES, Frankrijk
(FR)
(47) 07.07.2010
(51) B60C 11/00
B29D 30/62
(73) INDAG Gesellschaft für
B29D 30/60
Industriebedarf mbH & Co.
B29D 30/16
Betriebs KG te 69214 EPPELHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1747093
(DE)
(21) EP04731888.6
(72) Wild, Hans-Peter, Dr. te 69214
(22) 10.05.2004
EPPELHEIM, BONDSREPUBLIEK
(54) TYRE MANUFACTURING PROCESS
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
Kraft, Eberhard te 74924
NECKARBISCHOFSHEIM,
(73) PIRELLI TYRE S.p.A. te 20126
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MILANO, Italië (IT)
(DE)
(72)
LACAGNINA, Claudio, Pirelli
Lechert, Frank te 69469
Pneumatici S.P.A. te I-20126
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
MILANO, Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
NOTO, Rodolfo, Pirelli Pneumatici
(51) F16L 9/133
S.p.A. te I-20126 MILANO, Italië
F16L 9/12
(IT)
F16L 11/08
(51)
B30B 9/30
C09J 5/06
(11) EP1254761
B32B 1/08
B29L 23/00
(21) EP02009628.5
B29K 27/18
(22) 27.04.2002
B29C 70/08
(31) 10121831
B29C 65/48
B29C 35/02
(32) 04.05.2001
(11) EP1857259
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(21) EP07009577.3
(73) RECTICEL Automobilsysteme
GmbH te 53619
RHEINBREITBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 12.05.2007
(54) Rundballenpresse für
Abfallmaterialien
(31) 102006022904
(47) 07.07.2010
(32) 15.05.2006
(72) BRACKE, Kristiaan te B-9230
BERLARE (OVERMERE), België
(BE)
(51) D06C 3/06
B29C 55/18
A61F 13/15
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Rotationssymmetrischen
Hohlkörpers aus einer
faserverstärkten
Kunststoffarmierung und einer
mit PVE modifizierten PTFEAuskleidung
(73) Welger Maschinenfabrik GmbH te
38304 WOLFENBÜTTEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1982823
(47) 07.07.2010
(21) EP08152792.1
(73) K & W GmbH te 59394
NORDKIRCHEN-CAPELLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 14.03.2008
(31) TO20070275
(32) 19.04.2007
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Geiser, Jens te 38175 DETTUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B31B 19/90
(11) EP1057620
(21) EP00303828.8
(22) 08.05.2000
(31) 316866
(32) 21.05.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Troschitz Ralf, Dr. te 40470
Italië
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (54) Making slide-zippered reclosable
DUITSLAND (DE)
Process and device for treating
packages
web material
(51) B29C 70/50
(47) 07.07.2010
07.07.2010
B29B 15/12
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
Fameccanica.Data S.p.A. te
(11) EP1998953
GLENVIEW, ILLINOIS 60025,
66020 SAMBUCETO DI S.
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07731732.9
GIOVANNI TEATINO (CHIETI), Italië
(US)
(22)
12.03.2007
(IT)
(72) McMahon, Michael J. te PALATINE,
(31) 0651075
Pasqualoni, Paolo te 66020
IL 60067, Verenigde Staten van
Nummer 21/10
Amerika (US)
Malin, Art te NORTHBROOK, IL
60062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ausnit, Steve te NEW YORK, NY
10021, Verenigde Staten van
Amerika (US)
30
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nelke, Dr. Dorit te 29683 BAD
FALLINGBOSTEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
14 juli 2010
(51) B44C 1/14
B41F 19/06
(11) EP2106346
(21) EP07856349.1
(22) 04.12.2007
(31) 102006061442
(51) B31F 1/28
(51) B32B 27/36
B32B 27/30
(11) EP1459878
(11) EP2064056
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04005757.2
(21) EP07788163.9
(22) 11.03.2004
(22) 02.08.2007
(31) 10312600
(31) 06120155
(54) MEHRFARBENDRUCKMASCHINE
MIT
FOLIENTRANSFEREINRICHTUNG
(32) 21.03.2003
(32) 05.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Wellpappe-Anlage sowie
Verfahren zur Herstellung von
Wellpappe-Bögen
(54) FILMS AND PACKAGES FOR
RESPIRING FOOD PRODUCTS
(47) 07.07.2010
(73) Cryovac, Inc. te DUNCAN, SC
29334, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) BHS Corrugated Maschinen-und
Anlagenbau GmbH te 92729
WEIHERHAMMER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Städele, Norbert te 92711
PARKSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B32B 15/08
(11) EP1722908
(21) EP05717640.6
(22) 17.02.2005
(31) 0401688
(32) 19.02.2004
(33) Frankrijk
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(47) 07.07.2010
(72) PALEARI, Mario te I-20010
POGLIANO MILANESE (MI), Italië
(IT)
URSINO, Felice te I-20017 RHO,
Italië (IT)
(51) D21H 21/40
B42D 15/00
B32B 37/20
(21) EP09005623.5
(22) 22.04.2009
(31) 202008005665 U
(32) 23.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kunststofffolienverbund und mit
diesem als peelbare Deckelfolie
verschliessbare Schalen- und
Muldenverpackung
(47) 07.07.2010
(73) Wipak Walsrode GmbH & Co. KG
te 29656 WALSRODE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dohmeier, Stefan te 29683 BAD
FALLINGBOSTEL,
(47) 07.07.2010
(73) manroland AG te 63075
OFFENBACH AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHÖLZIG, Jürgen te 55126
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PÜSCHEL, Uwe te 55262
HEIDESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41F 23/00
(11) EP1757450
(21) EP06015116.4
(22) 20.07.2006
(31) 102005038834
(11) EP1448392
(32) 17.08.2005
(21) EP02805788.3
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 20.11.2002
(54) Bogendruckmaschine
(31) 0114986
(47) 07.07.2010
(32) 20.11.2001
(73) manroland AG te 63075
OFFENBACH/MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
PROCEDE DE FABRICATION D'UNE (33) Frankrijk
PIECE COMPOSITE
(54) PROCEDE DE FABRICATION D'UN
ARTICLE COMPORTANT UNE
07.07.2010
FEUILLE ET AU MOINS UN
ArcelorMittal France te 93200
ELEMENT DIRECTEMENT
SAINT-DENIS, Frankrijk (FR)
RAPPORTE SUR CETTE FEUILLE
PINARD, Fabrice te F-75011
(47) 07.07.2010
PARIS, Frankrijk (FR)
(73) Arjo Wiggins Security SAS te
B65D 81/34
92130 ISSY LES MOULINEAUX,
B65D 77/20
Frankrijk (FR)
B65D 65/00
(72)
DOUBLET, Pierre te F-77160
B32B 27/32
SAINT-BRICE, Frankrijk (FR)
B32B 27/30
B32B 27/18
(51) B41F 17/22
B32B 27/08
(11) EP1132207
(11) EP2111980
(32) 23.12.2006
(72) Beteil, Ulrich te 63834
SULZBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ihme, Andreas te 49525
LENGERICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Klitza, Alexander te 55129
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Richter, Hansjörg te 63500
SELIGENSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP01105127.3
(51) B41F 35/00
(22) 02.03.2001
(11) EP1597080
(31) 10010099
(21) EP04708736.6
(32) 02.03.2000
(22) 06.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 20302462 U
(54) Transfervorrichtung für in einer
Druckmaschine zu bedruckende
oder bereits bedruckte
Hohlkörper
(32) 15.02.2003
(47) 07.07.2010
(73) HINTERKOPF GmbH te 73054
EISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Aichele, Helmut te 73033
GÖPPINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WASCHVORRICHTUNG FÜR
DRUCK- UND/ODER
BESCHICHTUNGSWERKE IN EINER
VERARBEITUNGSMASCHINE
(47) 07.07.2010
(73) manroland AG te 63075
OFFENBACH/MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 21/10
31
(72) GEBHARDT, Rainer te 63075
OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KÜHLMEYER, Lothar te 64285
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OLEK, Joachim te 63179
OBERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RESCHKE, Guido te 65597
HÜNFELDEN-OHREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHÖLZIG, Jürgen te 55126
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Liquid discharging apparatus
(51) B41J 2/05
(47) 07.07.2010
(11) EP1914076
(21) EP07075931.1
(47) 07.07.2010
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN
467-8561, Japan (JP)
(72) Takata, Masayuki te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8562, Japan (JP)
14 juli 2010
(31) 840279 P
827814 P
(32) 24.08.2006
02.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1896262
(54) LIGHT ACTIVATED CONTRAST
SYSTEMS USING MASKED
DEVELOPERS FOR OPTICAL DATA
RECORDING
(21) EP05761389.5
(47) 07.07.2010
(22) 25.05.2005
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te HOUSTON, TX
77070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B41J 2/175
(54) INK-JET PRINT CARTRIDGE WITH
INDEPENDENT ADJACENT
SEALING PLUGS
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(72) GORE, Makarand, P. te FORT
COLLINS, CO 80528, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B42C 11/02
(32) 30.10.2000
(72) ALBERTIN, Alberto te I-11020
ARNAD (AO), Italië (IT)
FERRAROTTI, Rinaldo te I-11020
ARNAD (AO), Italië (IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) B41J 3/407
(54) Printing system for transferring
information to a printhead
(11) EP1754612
(47) 07.07.2010
(22) 17.08.2006
(73) Hewlett-Packard Company te
PALO ALTO CA 94304-1112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 2005238306
(54) Bindevorrichtung mit zwei
Klemmbacken
(32) 19.08.2005
(47) 07.07.2010
(33) Japan
(72) Torgerson, Joseph M. te
PHILOMATH, OREGON 97370,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Cowger, Bruce te CORVALLIS,
OREGON 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hurst, David M. te CORVALLIS,
OREGON 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Mackenzie, Mark H. te
VANCOUVER, WA 98683,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Plate making process
(73) Esselte Leitz GmbH & Co. KG te
70469 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 29.10.2001
(31) 702267
(51) B41J 2/175
(11) EP1604830
(21) EP04721647.8
(22) 18.03.2004
(31) 2003073600
(32) 18.03.2003
(33) Japan
(54) LIQUID JETTING DEVICE
(47) 07.07.2010
(21) EP06017166.7
(47) 07.07.2010
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(11) EP1995074
(21) EP08155636.7
(22) 05.05.2008
(31) 102007024636
(32) 24.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Leute, Kurt te 78176 BLUMBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Ohishi, Chikashi te YOSHIDA-CHO
(DE)
HAIBARA-GUN SHIZUOKA, Japan
(51) B42F 13/24
(JP)
B42F 13/00
(51) B65H 18/08
(11)
EP2055502
B41J 15/16
(21) EP08018306.4
B41J 15/04
B41J 11/00
(22) 20.10.2008
(11) EP1924443
(31) 202007015165 U
(21) EP05778986.9
(32) 30.10.2007
(22) 12.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FEED MECHANISM FOR
MAINTAINING CONSTANT WEB
TENSION IN A WIDE FORMAT
PRINTER
(54) Ordner
(47) 07.07.2010
(73) Silverbrook Research Pty. Ltd te
BALMAIN, NEW SOUTH WALES
2041, Australië (AU)
(47) 07.07.2010
(73) IBA Hartmann GmbH & Co. KG te
86165 AUGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(72) SILVERBROOK, Kia te BALMAIN,
NEW SOUTH WALES 2041,
Australië (AU)
RAMACHANDRA, Nagesh te
BALMAIN, AUSTRALIA 2041,
Australië (AU)
WASZCZUK, Jan te BALMAIN, NSW
2041, Australië (AU)
(51) B60C 9/22
B60C 11/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 30.09.2008
(51) G11B 7/246
B41M 5/30
(31) 2007257994
(11) EP2054234
(32) 01.10.2007
(21) EP07841340.8
(33) Japan
(22) 24.08.2007
(73) Seiko Epson Corporation te
TOKYO 163-0811, Japan (JP)
(72) KOIZUMI, Yoshihiro te SUWA-SHI,
NAGANO 3928502, Japan (JP)
(51) B41J 2/175
(11) EP2045080
(21) EP08017237.2
(11) EP2048005
(21) EP08162647.5
(22) 20.08.2008
(31) 102007048726
(32) 11.10.2007
(54) Fahrzeugluftreifen
(47) 07.07.2010
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
Nummer 21/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Horner, Stefan te 24848, KROPP,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nojek, Rafal te 30161,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schacht, Arne te 30177,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Peda, Karl te 31515, WUNSTORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60C 19/12
(11) EP2064074
(21) EP07765965.4
(22) 30.05.2007
32
(21) EP07735810.9
14 juli 2010
(22) 08.05.2007
(72) Lanfranco, Francesco te 10046
POIRINO (TORINO), Italië (IT)
(31) TO20060334
(51) B60J 5/04
(32) 09.05.2006
(11) EP2072301
(33) Italië
(21) EP07123648.3
(54) AN ARM FOR A MOTOR VEHICLE (22) 19.12.2007
INDEPENDENT SUSPENSION AND (54) Vehicle door module and method
MOTOR VEHICLE INDEPENDENT
of assembling thereof
SUSPENSION COMPRISING THE
(47) 07.07.2010
SAME
(73) Faurecia Innenraumsysteme
(47) 07.07.2010
GmbH te 76767 HAGENBACH,
(73) Sistemi Sospensioni S.p.A. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
20011 CORBETTA (MI), Italië (IT)
(DE)
(72) GERRARD, Miles Barnaby te
(72) Porras, Ramon te SANT FELIU DE
DK-2100 KOEBENHAVN OE,
LLOBREGAT, 08980 BARCELONA,
Denemarken (DK)
Spanje (ES)
(31) 0604790
(51) B60G 9/00
B60G 7/00
(51) B60J 5/06
(32) 30.05.2006
(11) EP1912806
(33) Frankrijk
(21) EP06776722.8
(21) EP07019846.0
(54) ENCEINTE SOUPLE
ANTIPERFORATION
(22) 09.08.2006
(47) 07.07.2010
(31) 102005038274
(32) 12.08.2005
(73) Boulain, Robert Georges Pierre te (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
83400 HYÈRES L'AYGUADE,
(54) RADAUFHÄNGUNGSLENKER
Frankrijk (FR)
(72) Boulain, Robert Georges Pierre te (47) 07.07.2010
83400 HYÈRES L'AYGUADE,
Frankrijk (FR)
(51) B60C 23/04
(11) EP2132049
(21) EP08701338.9
(22) 09.01.2008
(31) 102007010505
(32) 05.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) REIFENSENSORMODUL
(47) 07.07.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BOES, Thomas-Achim te 72827
WANNWEIL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60D 1/46
(11) EP1974963
(21) EP08153206.1
(22) 25.03.2008
(31) MO20070108
(32) 29.03.2007
(33) Italië
(54) Towing device for agricultural or
industrial vehicle
(47) 07.07.2010
(73) CBM S.p.A. te 41100 MODENA,
Italië (IT)
(72) Cornia, Enrico Maria te 41100,
MODENA, Italië (IT)
(51) B60G 7/00
B60G 3/20
(11) EP2021195
(11) EP2008846
(22) 10.10.2007
(31) 102007029816
102007035231
(32) 28.06.2007
27.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schiebetüre für ein Fahrzeug
(73) SAF-HOLLAND GmbH te 63856
BESSENBACH, BONDSREPUBLIEK (47) 07.07.2010
DUITSLAND (DE)
(73) DURA Automotive Body and Glass
Systems GmbH te 58840
(72) KOSCHINAT, Hubert, B. te 63768
PLETTENBERG, BONDSREPUBLIEK
HÖSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(72)
Heuel, Gerhard te 57462 OLPE,
(51) B60G 21/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B60G 21/073
(DE)
B60G 17/056
Krehmke, Michael te 58840
B60G 17/033
PLETTENBERG, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2029377
DUITSLAND (DE)
(21) EP07747471.6
Rottmann, Ralf te 57489
DROLSHAGEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 29.05.2007
DUITSLAND (DE)
(31) 06076123
(51) B60J 5/10
(32) 29.05.2006
(11) EP1918144
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP07119320.5
(54) SUSPENSION SYSTEM FOR A
(22) 25.10.2007
VEHICLE
(31) 0654617
(47) 07.07.2010
(32) 27.10.2006
(73) Nederlandse Organisatie voor
toegepast
(33) Frankrijk
-natuurwetenschappelijk
(54) Module d'une porte arrière d'un
onderzoek TNO te 2628 VK DELFT
véhicule automobile
(72) VAN DER KNAAP, Albertus,
(47) 07.07.2010
Clemens, Maria te NL-5706 KX
(73) Compagnie Plastic Omnium te
HELMOND
69007 LYON, Frankrijk (FR)
(51) B60H 1/00
(72) André, Gérald te 01500
(11) EP2075147
AMBÉRIEU EN BUGEY, Frankrijk
(21) EP07425852.6
(FR)
Amorin, Guilherme te 01150
(22) 31.12.2007
CHAZEY SUR AIN, Frankrijk (FR)
(54) Control board for air-conditioning
Fillon, Jérôme te 69003 LYON,
systems for vehicles
Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
Delwal, Fabien te 01320
CHALAMONT, Frankrijk (FR)
(73) DENSO THERMAL SYSTEMS S.p.A.
Barral, Denis te 38390
te 10046 POIRINO (TORINO),
MONTALIEU VERCIEU, Frankrijk
Italië (IT)
(FR)
Nummer 21/10
(51) B60K
B60K
B60K
B60K
6/547
6/48
6/405
6/365
(11) EP2117869
(21) EP07857161.9
(22) 29.12.2007
(31) 102007001840
(32) 12.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HYBRIDANTRIEB, INSBESONDERE
FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG
(47) 07.07.2010
(73) Voith Patent GmbH te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ROSE, Peter te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
33
14 juli 2010
(11) EP1786645
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wagner, Volkmar te 10965
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hofmann, Gustav te 38114
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05758944.2
(22) 07.07.2005
(31) 923024
(32) 23.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DUAL FUNCTION VALVE FOR FUEL
TANKS
(47) 07.07.2010
(51) B60P 1/64
B60P 1/02
(73) Raval A.C.S. LTD te D.N. HALUTZA (11)
85515, Israël (IL)
(21)
(72) OLSHANETSKY, Vladimir te 84513
(22)
BEER SHEVA, Israël (IL)
(31)
VULKAN, Omer te 85510 D N.
HALUTZA, Israël (IL)
KASPI, Yaron te 86980 D.N. YAM
(32)
HAMELACH, Israël (IL)
AKIAN, Ilan te 85515 D.N.
(33)
HALUTZA, Israël (IL)
EP2079607
EP07820710.7
28.09.2007
102006049372
102007039778
19.10.2006
23.08.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16H 3/08
B60W 10/10
B60W 10/02
B60K 6/547
(51) B60K 23/08
B60K 23/04
(11) EP2014499
(21) EP07801515.3
(54) FLURGEBUNDENES
TRANSPORTFAHRZEUG,
INSBESONDERE FÜR DEN
TRANSPORT VON CONTAINERN
(22) 04.08.2007
(47) 07.07.2010
(31) 102006040144
(73) Gottwald Port Technology GmbH
te 40597 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07425428.5
(22) 10.07.2007
(54) Hybrid vehicle power
transmission
(47) 07.07.2010
(73) Magneti Marelli S.p.A. te
CORBETTA (MI), Italië (IT)
(72) Medico, Giuseppe te 10098
RIVOLI, Italië (IT)
Palazzetti, Andrea te 10051
AVIGLIANA, Italië (IT)
Amisano, Fabrizio te 10144
TORINO, Italië (IT)
(51) B60K 11/08
(11) EP1974974
(21) EP08405080.6
(22) 17.03.2008
(31) 5262007
5272007
07405149
10882007
(32) 30.03.2007
30.03.2007
22.05.2007
03.07.2007
(33) Zwitserland
Zwitserland
Europees Octrooi Bureau
Zwitserland
(54) Jalousie für Kraftfahrzeuge
(47) 07.07.2010
(73) Kunststoff Schwanden AG te
CH-8762 SCHWANDEN/GL,
Zwitserland (CH)
(72) Kiener, Albert te 8753 MOLLIS,
Zwitserland (CH)
Küsperth, Josef te 8762
SCHWANDEN, Zwitserland (CH)
(51) F16K 24/04
B60K 15/035
(11) EP2057030
(32) 26.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AKTIVES DIFFERENZIAL
(47) 07.07.2010
(73) VOLKSWAGEN AG te 38436
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SUE, Armin te 38527 MEINE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LUTZ, Andreas te 38100
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TENBERGE, Peter te 09123
CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) FRANZEN, Hermann te 41238
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MOUTSOKAPAS, Jannis te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WIESCHEMANN, Armin te 46119
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 90/00
B61D 45/00
B60P 7/13
B60P 1/64
(11) EP2117876
(51) B60K 37/02
B60K 35/00
(21) EP08707223.7
(11) EP2033831
(31) 102007007067
102007032407
(21) EP08090002.0
(22) 28.08.2008
(31) 10742294
(32) 06.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Anzeigeeinheit für Kraftfahrzeug
und Verfahren zur Ansteuerung
einer Anzeigeeinheit
(47) 07.07.2010
(73) VOLKSWAGEN AG te 38436
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hauschild, Frank te 10587
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kuhn, Mathias te 14109 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dehmann, Rainer te 10963
(22) 24.01.2008
(32) 08.02.2007
10.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERRIEGELUNG FÜR EINEN
CONTAINER AUF EINEM
FAHRZEUG
(47) 07.07.2010
(73) 1. RMM Entwicklungsgesellschaft
mbH & Co. KG te 21244
BUCHHOLZ I.D.N.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) METTERNICH, Heinz-Rüdiger te
21244 BUCHHOLZ I.D.N.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 65/16
B62D 25/08
Nummer 21/10
B60R 21/34
B60R 19/02
B60Q 1/04
B60Q 1/00
(11) EP2017123
(21) EP08305189.6
(22) 22.05.2008
(31) 0756508
(32) 16.07.2007
(33) Frankrijk
34
(73) Renault S.A.S. te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) Delord, Christian te 93320,
PAVILLON SOUS BOIS, Frankrijk
(FR)
(51) B60T 7/20
B60T 17/22
B60T 13/74
(11) EP2062793
(21) EP07425735.3
(54) Face avant de véhicule
(22) 20.11.2007
automobile comportant au moins
(54) Trailer braking device
une glace de bloc optique et un
pare-chocs
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) CNH Italia S.p.A. te 41100
MODENA, Italië (IT)
(73) PEUGEOT CITROËN
AUTOMOBILES SA te 78140
(72) Sedoni, Enrico te 41100
VÉLIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk
MODENA, Italië (IT)
(FR)
Pasini, Gianpaolo te 41100
MODENA, Italië (IT)
(72) Bouret, Pascal te 78610, LES
BREVIAIRES, Frankrijk (FR)
(51) H01F 7/16
F16K 31/06
(51) B60R 1/078
B60T 8/36
(11) EP2067662
(11) EP1998990
(21) EP08021260.8
(21) EP07726882.9
(22) 08.12.2008
(22) 14.03.2007
(31) 200700296 U
(31) 102006012805
(32) 08.12.2007
102006019464
(33) Denemarken
(32) 21.03.2006
(54) Towing mirror-holder
27.04.2006
(47) 07.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Brunsgaard ApS te 7100 VEJLE,
Denemarken (DK)
(54) ELEKTROMAGNETVENTIL
(72) Brunsgaard, Niels te 7100 VEJLE, (47)
Denemarken (DK)
(73)
(51) G10K 11/16
B60R 13/08
B32B 7/02
(11) EP2046606
(21) EP06776592.5
(22) 03.08.2006
(54) REDUCTION OF TRANSFER OF
VIBRATIONS
(47) 07.07.2010
(11) EP2052917
Continental Teves AG & Co. oHG
te 60488 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VOSS, Christoph te 60386
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65G 35/06
B65G 17/26
B61B 13/12
B61B 10/04
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (11)
DUITSLAND (DE)
(21)
(72) MERLETTE, Nicolas te 58150
(22)
SUILLY LA TOUR, Frankrijk (FR)
(31)
BELLÉ, Philippe te 18300
BANNAY, Frankrijk (FR)
(51) B60R 19/24
B60R 19/18
B60R 19/04
07.07.2010
(22) 11.07.2007
(31) 15192006
(32) 13.09.2006
(33) Oostenrijk
(54) EINRICHTUNG ZUR
VERÄNDERUNG DER
WANKSTEIFIGKEIT
(47) 07.07.2010
(73) Siemens AG Österreich te 1210
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) KÜTER, Christian te 8046
STATTEGG, Oostenrijk (AT)
WALTENSDORFER, Herwig te
8010 GRAZ, Oostenrijk (AT)
HAAS, Herbert te 8020 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(51) B62B 3/14
(11) EP2104625
(21) EP07817783.9
(22) 07.11.2007
(31) 102006054153
(32) 16.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) STAPELBARER EINKAUFSWAGEN
(47) 07.07.2010
(73) Eberlein, Herbert te 89347
BUBESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Eberlein, Herbert te 89347
BUBESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62C 1/06
(11) EP1656291
(21) EP04786518.3
(22) 17.08.2004
(31) 643133
30.04.2004
(54) SECURING SYSTEM FOR
SECURING CARGO IN THE BED OF
A VEHICLE
2003126093
2003126094
2003126095
(54)
(54) Traverse pour structure avant et/ (73)
ou arrière de véhicule automobile
(72)
(47) 07.07.2010
(21) EP07787379.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 0707472
(47)
(11) EP2061689
(32) 18.08.2003
(22) 30.09.2008
(33) Frankrijk
(51) B61F 5/14
EP04010292.3
(32) 01.05.2003
01.05.2003
01.05.2003
(32) 24.10.2007
Co., Ltd. te HINO-CHO GAMOGUN SHIGA 529-1692, Japan (JP)
Iba, Toshiyuki c/o APS INC. te
OSAKA-SHI OSAKA 555-0012,
Japan (JP)
EP1473205
(33) Japan
Japan
Japan
(21) EP08305621.8
14 juli 2010
(47) 07.07.2010
(73) RAYTHEON COMPANY te
WALTHAM MA 02451-1449,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ANTONELLI, Robert te
HUNTSVILLE, AL 35806,
Verenigde Staten van Amerika
Conveyer system with individual
(US)
load carriers.
HARPER, David te HUNTSVILLE,
07.07.2010
AL 35806, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DAIFUKU CO., LTD. te OSAKA-SHI,
PAPE, Dennis, M. te DECATUR, AL
OSAKA 555-0012, Japan (JP)
35603, Verenigde Staten van
Nishihara, Shigeyoshi c/o Daifuku
Amerika (US)
Nummer 21/10
REED, Wayne, L. te HUNTSVILLE,
AL 35810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SEEMAN, Richard, W. te
MADISON, AL 35758, Verenigde
Staten van Amerika (US)
35
(72) BIERJON, Didier te 25400
AUDINCOURT, Frankrijk (FR)
(51) B62D 25/14
B62D 25/08
(11) EP2014540
(51) F16H 49/00
B62D 5/00
(21) EP08305186.2
(11) EP1802511
(31) 0756427
(21) EP05789128.5
(32) 11.07.2007
(22) 06.10.2005
(33) Frankrijk
(31) 170404
(32) 16.10.2004
(33) Zwitserland
(54) EINRICHTUNG ZUR
DREHZAHLÜBERLAGERUNG FÜR
EIN LENKSYSTEM
(47) 07.07.2010
(73) ThyssenKrupp Presta
Aktiengesellschaft te 9492
ESCHEN, Liechtenstein (LI)
(72) KENEZ, Peter te H-1089
BUDAPEST, Hongarije (HU)
STAUDENMANN, Christian te
CH-9470 BUCHS, Zwitserland
(CH)
WAIBEL, Gerhard te A-6858
BILDSTEIN, Oostenrijk (AT)
ALLGÄUER, Rene te A-6844
ALTACH, Oostenrijk (AT)
(22) 21.05.2008
14 juli 2010
(54) TRAILER FOR THE
TRANSPORTATION BY ROAD OF
CONTAINERS
(47) 07.07.2010
(73) Inlicence B.V. te 7909 HG
HOOGEVEEN
(72) HOGERVORST, Wouter, Hendrik te
7908 WB HOOGEVEEN
(51) B62D 55/096
(11) EP1995161
(21) EP08154672.3
(54) Structure d'une partie avant de la
caisse d'un véhicule automobile (22) 17.04.2008
(31) TO20070364
(47) 07.07.2010
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78943 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
CEDEX, Frankrijk (FR)
(32) 23.05.2007
(72) Lorette, Frédéric te 91120,
PALAISEAU, Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
(51) B62D 25/12
B62D 25/10
B60R 21/34
(11) EP2082948
(33) Italië
(54) Crawler traction device
(73) CNH Italia S.p.A. te 41100
MODENA, Italië (IT)
(72) Bordini, Giorgio te 41043
MODENA, Italië (IT)
(22) 05.01.2009
(51) F16H 55/46
B62D 55/32
B62D 55/12
(31) 0850513
(11) EP1542898
(32) 28.01.2008
(21) EP03770998.7
(33) Frankrijk
(22) 08.07.2003
(51) B62D 7/15
(54) Capot pour véhicule incorporant
une doublure de capot
(31) 2395757
202391
(11) EP2043901
(47) 07.07.2010
(21) EP07766055.3
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(32) 25.07.2002
25.07.2002
(22) 16.05.2007
(31) 0606666
(32) 21.07.2006
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE
SURVEILLANCE DE LA
COMMANDE DU BRAQUAGE DE
ROUE ARRIÈRE DIRECTRICE
(47) 07.07.2010
(21) EP09150021.5
(72) Gourvennec, Thibault te 91170
VIRY CHATILLON, Frankrijk (FR)
Jeanneau, Clément te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(51) B62D 33/02
B62D 27/06
B60P 7/12
(73) Renault SAS te 92100 BOULOGNE (11) EP1740441
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(21) EP05729942.2
(72) GARCIA ESTEBANEZ, Pablo te
(22) 13.04.2005
F-75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(31) 0401003
GUEGAN, Stéphane te F-78000
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(32) 19.04.2004
(51) B62D 65/04
B62D 25/08
B60K 11/04
(33) Zweden
(33) Canada
Verenigde Staten van Amerika
(54) SPLIT WHEEL AND METHOD FOR
INSTALLING ENDLESS TRACK
(47) 07.07.2010
(73) Soucy International, Inc. te
DRUMMONDVILLE, QUÉBEC J2B
6W3, Canada (CA)
(72) DELAND, André te
DRUMMONDVILLE, QUÉBEC J2B
5R1, Canada (CA)
DELISLE, Marc te
DRUMMONDVILLE, QUÉBEC J2C
7A9, Canada (CA)
(51) B62D 65/02
(11) EP1919760
(21) EP06794380.3
(11) EP2066551
(54) POST CONNECTION MEANS FOR
LOAD VEHICLES, AND
MANUFACTURING METHOD
(21) EP07848257.7
(47) 07.07.2010
(32) 02.09.2005
(22) 19.09.2007
(73) Laxo Mekan AB te 70221
ÖREBRO, Zweden (SE)
(33) Frankrijk
(31) 0608401
(32) 25.09.2006
(33) Frankrijk
(54) FACE AVANT DE VEHICULE
AUTOMOBILE, SERIE DE FACES
AVANT ET PROCEDE
D'ASSEMBLAGE ASSOCIES
(47) 07.07.2010
(73) Faurecia Bloc Avant te 92000
NANTERRE, Frankrijk (FR)
(22) 01.09.2006
(31) 0509019
(11) EP2066553
(54) SUPPORT DE NERVURE POUR LA
FIXATION D'UNE PIÈCE
RAPPORTÉE SUR UNE PEAU DE
CARROSSERIE D'UN VÉHICULE
AUTOMOBILE, ENSEMBLE
COMPORTANT UNE TELLE PIÈCE
ET UN TEL SUPPORT, ET PROCÉDÉ
DE FIXATION D'UNE TELLE PIÈCE
RAPPORTÉE
(21) EP06799530.8
(47) 07.07.2010
(22) 29.09.2006
(73) Compagnie Plastic Omnium te
(72) HIMBERG, Tomas c/o Laxo Mekan
AB te S-702 21 ÖREBRO, Zweden
(SE)
(51) B62D 53/06
B60P 1/64
B60P 1/04
Nummer 21/10
36
69007 LYON, Frankrijk (FR)
POZZOLEONE (VICENZA), Italië
(IT)
(72) BANRY, Pascal te F-01800 BOURG
SAINT CHRISTOPHE, Frankrijk (FR) (72) SEGATO, Stefano te I-36100
BRIZIN, Jérôme te F-01100
VICENZA, Italië (IT)
ARBENT, Frankrijk (FR)
(51) B62J 15/00
(51) B62D 65/04
(11) EP2060479
B62D 27/02
(21) EP07120994.4
B21D 39/03
(22) 19.11.2007
(11) EP1931557
(21) EP06793960.3
(22) 04.10.2006
(31) 102005047927
(32) 06.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AUS MINDESTENS ZWEI
VORKONFEKTIONIERTEN
BAUGRUPPEN
ZUSAMMENGESETZTE
FAHRZEUGKAROSSERIE UND
VERFAHREN ZU IHRER
HERSTELLUNG
(47) 07.07.2010
(54) Bicycle fender having an
adjustable fastening structure
(47) 07.07.2010
(21) EP07115976.8
(22) 07.09.2007
(11) EP1716039
(32) 04.11.2005
(21) EP04816563.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 16.12.2004
(54) Bicycle shift control mechanism
(31) 0314931
(47) 07.07.2010
(32) 18.12.2003
(73) SHIMANO INC. te OSAKA
590-8577, Japan (JP)
(54) PROCEDE ET SYSTEME DE
COMMANDE DU BRAQUAGE DE
ROUE ARRIERE DIRECTRICE ET
VEHICULE AINSI EQUIPE
(47) 07.07.2010
(73) RENAULT S.A.S. te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(21) EP02736930.5
(22) 20.05.2002
(31) 863015
(32) 22.05.2001
(51) B62J 1/00
(47) 07.07.2010
(21) EP08751139.0
(22) 06.05.2008
(31) VI20070134
(32) 09.05.2007
(33) Italië
(54) SEATING STRUCTURE AND
METHOD OF MAKING SAME
(47) 07.07.2010
(73) SELLE ROYAL S.P.A. te 36050
(51) E21B 19/00
B66C 13/02
B63C 7/08
B63B 27/16
(11) EP1812283
(73) SBM Atlantia, Inc. te HOUSTON,
TX 77077, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) POLLACK, Jack te HOUSTON, TX
77079, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DEMIAN, Nabil te HOUSTON, TX
77070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WILLE, Hein te 06360 EZE
VILLAGE, Frankrijk (FR)
(51) B63C 11/18
(11) EP1991457
(21) EP07726546.0
(22) 28.02.2007
(31) SV20060006
(32) 03.03.2006
(33) Italië
(54) SECOND STAGE OF A REGULATOR
FOR SCUBA BREATHING
APPARATUS
(72) Kawakami, Tatsuya te SAKAI CITY (47) 07.07.2010
590-8577 OSAKA, Japan (JP)
(73) SCUBAPRO EUROPE S.r.l. te
(51) B63B 17/00
I-16030 CASARZA LIGURE (GE),
Italië (IT)
(11) EP1414694
(72) GUEGAN, Stéphane te F-75002
PARIS, Frankrijk (FR)
POTHIN, Richard te F-92420
VAUCRESSON, Frankrijk (FR)
(11) EP2144804
Amerika (US)
SHEPPARD, John te TRINITY, NC
27370, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JONES, Rick te THOMASVILLE, NC
27360, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP05769628.8
(73) Sunnywheel Industrial Co. Ltd. te
NO. 50, SAN YI ST. YIHSING TSUN (22) 20.04.2005
HSIUSHUI HSIANG CHANGHUA,
(31) 04076820
Taiwan (TW)
(32) 23.06.2004
(72) Hsu, Kuo-Chung te CHANGHUA,
(33) Europees Octrooi Bureau
Taiwan (TW)
(54) FLOATING LOWERING AND
(51) B62K 21/16
LIFTING DEVICE
(11) EP2033888
(47) 07.07.2010
(73) ThyssenKrupp Steel Europe AG te (54) A coupling member
47166 DUISBURG,
(47) 07.07.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Picard, Luc te 1930 ZAVENTEM,
(DE)
België (BE)
(72) PATBERG, Lothar te D-47445
(72) Picard, Luc te 1930 ZAVENTEM,
MOERS, BONDSREPUBLIEK
België (BE)
DUITSLAND (DE)
SCHMIDT, Mario te 47441
(51) B62M 25/04
MOERS, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1783043
DUITSLAND (DE)
(21) EP06022722.0
(51) B62D 6/00
(22) 31.10.2006
B62D 113/00
B62D 101/00
(31) 266484
(33) Frankrijk
14 juli 2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ADJUSTABLE SEAT FOR
WATERCRAFT
(72) BELLONI, Alberto te I-16036
GENOVA, Italië (IT)
(51) F03B 3/06
B63H 3/00
B63H 21/38
(11) EP1501723
(21) EP03725946.2
(22) 08.05.2003
(31) 0201384
(73) Confluence Watersports Corp. te
ARCHDALE, NC 27263, Verenigde (32) 08.05.2002
(33) Zweden
Staten van Amerika (US)
(72) MCDONOUGH, Robert te
GREENSBORO, NC 27403,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MOUNSEY, Stuart te
SUMMERLAND, BRITISH
COLOMBIA, Canada (CA)
WALTON, Joseph te TRINITY, NC
27370, Verenigde Staten van
(54) ARRANGEMENT IN CONNECTION
WITH A PROPELLER WITH
ANGULARLY ADJUSTABLE BLADES
(47) 07.07.2010
(73) Nya Berg Propulsion AB te 430 90
ÖCKERÖ, Zweden (SE)
(72) SVENSSON, Björn te S-430 93
HÄLSÖ, Zweden (SE)
Nummer 21/10
37
THYBERG, Conny te S-430 91
HÖNÖ, Zweden (SE)
BUXTEHUDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gonnsen, Johannes te 22767
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B63H 25/46
(11) EP1824730
(21) EP05817008.5
(22) 15.11.2005
(31) 0412195
(32) 17.11.2004
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF ET PROCEDE DE
STABILISATION D'UN NAVIRE
(47) 07.07.2010
(73) Sun Boat te 9000 FUNCHAL
MADERE, Portugal (PT)
(72) CAPDEVIELLE, Philippe te 06400
CANNES, Frankrijk (FR)
(51) B64C 1/12
(11) EP1701880
(21) EP05700703.1
(22) 05.01.2005
(31) 102004001080
(32) 05.01.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PANEL ARRANGEMENT FOR AN
INTERIOR LINING OF A
PASSENGER CABIN IN AN
AIRCRAFT
(47) 07.07.2010
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MÜLLER, Rainer te 21224
ROSENGARTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TURANSKI, Peter te 27305
SÜSTEDT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OESTEREICH, Wilko te 28203
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REINELT, Thorsten te 28816
STUHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B64D 11/00
(11) EP1698552
(21) EP06004001.1
(51) B64D 29/06
(11) EP2102061
(21) EP07858440.6
(22) 15.10.2007
(31) 0610850
(32) 13.12.2006
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schotte, Hermann te 21614
(73) ICA SPA te 40138 BOLOGNA, Italië
(IT)
(72) RAPPARINI, Gino te I-40138
BOLOGNA, Italië (IT)
(51) B65H 31/00
B65B 27/08
(47) 07.07.2010
(31) 19943486
(73) Aircelle te 76700 GONFREVILLE
L'ORCHER, Frankrijk (FR)
(32) 10.09.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) VAUCHEL, Guy, Bernard te
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
F-76600 LE HAVRE, Frankrijk (FR)
ZUR ABLAGE VON LOSEM
BLATTGUT
(51) F02K 1/72
B64D 29/08
(47) 07.07.2010
B64D 29/06
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
B64D 15/12
81677 MÜNCHEN,
(11) EP2084062
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07848233.8
(72) HOFMANN, Frank te 67821
OBERNDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
31.10.2006
OSTERBERGER, Peter te 87634
GÜNZACH-IMMENTHAL,
Frankrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NACELLE POUR TURBOREACTEUR
(DE)
A OUVERTURE LATERALE
WEILACHER, Hermann te 85241
07.07.2010
AMPERMOCHING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Aircelle te 76700 GONFREVILLE
(DE)
L'ORCHER, Frankrijk (FR)
WERNER, Frank te 81737
VAUCHEL, Guy Bernard te
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
F-76610 LE HAVRE, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
CAZUC, Xavier te F-76610 LE
HAVRE ROUELLES, Frankrijk (FR) (51) B65B 35/20
B65B 29/02
B64F 1/32
(22) 14.09.2007
(31) 0609540
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
B61D 45/00
(11) EP2021250
(11) EP1792829
(21) EP07734732.6
(21) EP06291851.1
(22) 21.05.2007
(22) 01.12.2006
(31) BO20060422
(31) 0512227
(32) 31.05.2006
(32) 02.12.2005
(33) Italië
(33) Frankrijk
(54) AUTOMATIC MACHINE FOR
MAKING FILTER BAGS FOR
INFUSION PRODUCTS
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(11) EP1409345
(31) 102005009750
658125 P
(54) Anordnung eines ersten und
eines zweiten
Einrichtungsgegenstands
(54) TECHNOLOGICAL PROCESS TO
STACK A PRE-SET NUMBER OF
OBJECTS
(54) NACELLE POUR TURBORÉACTEUR (21) EP00962445.3
DOUBLE FLUX
(22) 06.09.2000
(22) 28.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(33) Italië
(33) Frankrijk
(54) Procédé, système et dispositifs
pour le transport de conteneurs
(32) 03.03.2005
03.03.2005
14 juli 2010
(47) 07.07.2010
(73) Worldwide Flight Services Holding (73) IMA FLAVOUR S.r.l. te 40064
OZZANO DELL'EMILIA (BO), Italië
France S.A. te 95703 ROISSY
(IT)
CHARLES DE GAULLE CEDEX,
(72) BERNARDI, Matteo te 40026
Frankrijk (FR)
IMOLA, Italië (IT)
(72) Fassin, Gilles te 91760 ITTEVILLE,
REA, Dario te 40050
Frankrijk (FR)
MONTERENZIO, Italië (IT)
(51) B65B 9/20
(51)
B65B 43/18
B65B 35/44
B65B 41/06
(11) EP1996468
(11) EP1937558
(21) EP07713133.2
(21) EP06787961.9
(22) 19.03.2007
(22) 20.07.2006
(31) BO20060202
(31) 252526
(32) 22.03.2006
Nummer 21/10
38
(32) 18.10.2005
(21) EP07253775.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 24.09.2007
(54)
(31) 762494
(47)
(73)
(72)
(51)
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
Bereitstellung von aktivierten
Indikatoren zur
SPACED APART SEGMENT WHEEL
Warenkennzeichnung
ASSEMBLY FOR A CARTON
(47)
07.07.2010
PACKAGING MACHINE
(73)
Bizerba GmbH & Co. KG te 72336
07.07.2010
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
Graphic Packaging International,
DUITSLAND (DE)
Inc. te MARIETTA, GA 30067,
(72)
Uber, Markus te 72793
Verenigde Staten van Amerika
PFULLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
HENDRICKS, Timothy, W. te
Bernhard, Jürgen te 72186
ACWORTH, GA 30101, Verenigde
EMPFINGEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
DISRUD, Jeff te ACWORTH, GA
Feuerstack, Michael te 44265
30101, Verenigde Staten van
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
MONCRIEF, Frank te ACWORTH,
Jannasch, Uwe te 44388
GA 30101, Verenigde Staten van
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
B65C 3/06
(51) B65C 9/30
14 juli 2010
(11) EP1954572
B65C 3/16
(32) 13.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Packaging system
(47) 07.07.2010
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Baxter Healthcare S.A. te 8306
ZURICH, Zwitserland (CH)
(72) McClain, Kimberly A. te SALEM, NJ
08079, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Baklycki, Michael te BENSALEM,
PA 19020, Verenigde Staten van
Amerika (US)
McDevitt, Thomas D. te
RICHBORO, PA 18954, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP06793429.9
(11) EP1945515
(22) 11.09.2006
(51) B65D 25/04
(21) EP06779347.1
(31) MO20050230
(11) EP1982926
(22) 07.09.2006
(32) 12.09.2005
(21) EP08006123.7
(31) 0522780
(33) Italië
(22) 28.03.2008
(32) 08.11.2005
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
OBTAINING LABELS
(31) 202007005556 U
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 16.04.2007
(47) 07.07.2010
(54) LABELLING ARTICLES
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(54) Lager-und Transportbehälter
(73) Spear Group Holdings Limited te
CWMBRAN NP44 3SE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 07.07.2010
(73) SACMI VERONA S.P.A. te 40026
IMOLA, Italië (IT)
(72) ORLANDI, Ireneo te I-46010
CURTATONE, Italië (IT)
PEDERCINI, Maurizio te I-46045
MARMIROLO, Italië (IT)
GRIONI, Matteo te I-46014
CASTELLUCCHIO, Italië (IT)
(51) G09F 3/02
D06H 1/04
D05B 35/06
B65C 5/00
(11) EP2082967
(21) EP09001194.1
(22) 28.01.2009
(31) 11523
(32) 28.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Labeling method, web of labels
and label array
(47) 07.07.2010
(73) Avery Dennison Corporation te
PASADENA, CA 91103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FLETCHER, Malcolm te USK
MONMOUTHSHIRE NP15 1BB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
STOVER, Jeffrey David te USK
MONMOUTHSHIRE NP15 1BH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Fritz Schäfer GmbH te 57290
NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Schäfer, Gerhard te 57290
NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 27/00
(51) B65D 1/26
(11) EP1888417
(11) EP2103534
(21) EP05820167.4
(21) EP09001136.2
(22) 13.12.2005
(22) 28.01.2009
(31) 102005027020
(31) 202008004019 U
(32) 08.06.2005
(32) 20.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHUTZVERPACKUNG FÜR EINEN
GEGENSTAND
(54) Behälter für Tiefkühlkost,
insbesondere Speiseeis
(47) 07.07.2010
(73) Rosen-Eiskrem GmbH te 52525
WALDFEUCHT-HAAREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.07.2010
(73) Mondi AG te 1032 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(72) SPINDLER, Heinrich te 63517
RODENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Spies, Christof te 49326 MELLEGESMOLD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kirchner, Gotthard te 52525
WALDFEUCHT-HAAREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 81/34
B65D 33/01
(32) 14.04.2005
(31) 102005051471
(51) B65D 51/24
B65D 51/00
B65D 23/08
A61J 1/20
(32) 21.10.2005
(11) EP2003064
(72) Chamandy, Paul Andrew te
ITHACA, NY 14850, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65C 9/46
B65C 9/00
(11) EP1882633
(21) EP07022513.1
(22) 27.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1712481
(21) EP06251894.9
(22) 04.04.2006
(31) 16804405
(33) Israël
(54) Bag for retaining warmth and
crispiness of food items and
process therefor
Nummer 21/10
(47) 07.07.2010
(73) Mibaplast Ltd. te 58828 HOLON,
Israël (IL)
(72) Yoffe, Itzhak te SAVION 56510,
Israël (IL)
(51) B65D 41/62
39
(54) CONTAINER CLOSURE
COMPRISING A CABLE TIE
(32) 06.08.2004
(47) 07.07.2010
(54) Becherförmige Verpackung mit
einem Löffel
(73) Junkk.com Limited te
HEREFORDSHIRE HR9 5HT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP03812302.2
(72) MARTIN, Peter John te
HEREFORDSHIRE HR9 7BZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 25.11.2003
(51) B65D 75/52
(11) EP1584571
(31) 2002348404
(32) 29.11.2002
(33) Japan
(54) CAP FOR CANNED DRINK
(47) 07.07.2010
(11) EP1465816
(21) EP02804902.1
(22) 16.12.2002
(31) 01830780
(32) 19.12.2001
(73) Onoda, Shigeyoshi te TOYOHASHI (33) Europees Octrooi Bureau
CITY, AICHI 441-1112, Japan (JP)
Matsuura, Harumi te TOYOHASHI (54) PACKAGE HAVING AN INFLATED
FRAME
CITY, AICHI 441-1111, Japan (JP)
(47)
07.07.2010
(72) ONODA, Yoshio te TOYOHASHI
CITY, AICHI 441-1112, Japan (JP)
(51) B65D 43/02
A45D 40/00
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73) Cryovac, Inc. te DUNCAN, SC
29334, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PALUMBO, Riccardo te I-28041
EP1568616
ARONA, Italië (IT)
EP05300148.3
SANTAGOSTINO, Stefano te
I-20010 CORNAREDO, Italië (IT)
25.02.2005
FERRI, Isabella te I-40068 SAN
0401970
LAZZARO DI SAVENA, Italië (IT)
26.02.2004
ROVEDA, Carmen te I-20014
NERVIANO, Italië (IT)
Frankrijk
GRANILI, Andrea te I-20020
Récipient comportant un corps et
LAINATE, Verenigde Staten van
un couvercle agencé pour se
Amerika (US)
visser sur le corps
(47) 07.07.2010
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
14 juli 2010
(51) B65D 75/58
B65D 33/34
(11) EP1939107
(72) Evain, Gabriel te 77270
VILLEPARISIS, Frankrijk (FR)
(21) EP07115629.3
(51) B65D 47/40
B65D 47/08
(31) 616386
(11) EP2065315
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08169929.0
(22) 25.11.2008
(54) Resealable closure with package
integrity feature
(31) 0708319
(47) 07.07.2010
(22) 04.09.2007
(32) 27.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(73) Huhtamaki Göttingen
Zweigniederlassung der
Huhtamaki Deutschland GmbH &
Co. KG te 37077 GÖTTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Altenburg, Gerd te 37077,
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wagner, Katrin te 37022,
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 83/14
B29C 45/26
(11) EP1908704
(21) EP07117760.4
(22) 02.10.2007
(31) 2000254
(32) 02.10.2006
(33) Nederland
(54) Outflow nozzle
(47) 07.07.2010
(73) Plasticum Group B.V. te 5048 AN
TILBURG
(72) Lagerwerf, Markus Leendert te
5671 DK, NUENEN
Hage, Frederik te 5121 JX, RIJEN
(51) B65G 63/02
B61D 47/00
(11) EP2108605
(21) EP08006973.5
(22) 08.04.2008
(54) Einrichtung zum Transport einer
Befülleinrichtung
(47) 07.07.2010
(73) Bermüller, Wolfgang te 81927
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07824853.1
(72)
(73) Kraft Foods Global Brands LLC te
NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51)
(72) Sierra-Gomez, Gladys Odette te
WOODBRIDGE, NJ 07095,
Verenigde Staten van Amerika
(11)
(US)
(21)
Exner, Ron te 82057, ICKING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22)
(DE)
(31)
Dagestad, Olav te 1067, OSLO,
(32)
Noorwegen (NO)
Gracia-Lugo, Alexis Julian te
(33)
BLOOMINGDALE, NJ 07403,
(54)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 17.10.2007
(51) B65D 77/28
(31) 0620483
(11) EP1630106
(32) 17.10.2006
(21) EP05107077.9
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 30.07.2005
(32) 28.11.2007
(33) Frankrijk
(54) Bouchon de fermeture surbaissé
monopièce intégrant un coupegouttes
(47) 07.07.2010
(73) Procap France SAS te 39570
MESSIA SUR SORNE, Frankrijk
(FR)
(72) Bonvalot, Lionel te 25000
BESANÇON, Frankrijk (FR)
(51) B65D 63/10
(11) EP2079645
(31) 202004012432 U
Bermüller, Wolfgang te 81927
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
B65G 69/16
B65G 11/14
B30B 15/30
EP1720783
EP05715696.0
03.03.2005
202004003558 U
04.03.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERWENDUNG EINER
FÖRDERVORRICHTUNG MIT
VERTIKALER
EINFÜLLVORRICHTUNG ZUR
BEFÜLLUNG EINER
TABLETTENPRESSE
(47) 07.07.2010
(73) Hexal AG te 83607
HOLZKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 21/10
DUITSLAND (DE)
(72) RILLMANN, Thomas te 76753
BELLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65H 9/10
B65H 9/06
B65H 45/18
40
B29D 29/10
(11) EP1886960
(21) EP07113973.7
(22) 08.08.2007
(31) 06118817
14 juli 2010
Sondermaschinen te 8121
DEUTSCHFEISTRITZ 496,
Oostenrijk (AT)
(72) Jarolim, Ludwig , Ing. te 8112
GRATWEIN, Oostenrijk (AT)
(32) 11.08.2006
(51) B67C 7/00
B65G 47/84
(11) EP1251095
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1992587
(21) EP02005333.6
(54) Aufzuganlage mit einem
Aufzugtragmittel
(21) EP08007783.7
(22) 14.03.2002
(31) 10119415
(32) 20.04.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schwertfalzwerk mit
durchgehendem
Vorderkantenanschlag und
verstellbaren
Seitenkantenanschlägen
(47) 07.07.2010
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(72) Ach, Ernst te 6030 EBIKON,
Zwitserland (CH)
(22) 22.04.2008
(31) PR20070037
(32) 18.05.2007
(33) Italië
(11) EP1559671
(54) An apparatus and method for
continuously moving flexible
containers from a rotary machine
to a conveyor
(51) B66B 13/30
(21) EP02778083.2
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(22) 08.11.2002
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) ELEVATOR DOOR WITH WINDOW
(73) Wild Parma S.r.l. te 43044
COLLECCHIO (PR), Italië (IT)
(72) Belmann, Markus te 70806
KORNWESTHEIM/PATTONVILLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65H 75/44
(11) EP1760024
(21) EP06018392.8
(22) 02.09.2006
(31) 102005042155
(32) 06.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
KAISHA te CHIYODA-KU TOKYO
100-8310, Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) MORI, Akinobu, Mitsubishi Denki
Kabushiki Kaisha te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
IIDA, Masaji, Mitsubishi Denki
Kabushiki Kaisha te CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
HANAJIMA, Mabito Mitsubishi
Denki Kabushiki Kaisha te
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
(54) Tragbare Schlauch- oder
Kabeltrommel
(51) B66C 23/74
(47) 07.07.2010
(21) EP05016218.9
(73) Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.
KG te 72074 TÜBINGENPFRONDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1630122
(22) 26.07.2005
(31) 2004245000
(32) 25.08.2004
(72) Brennenstuhl, Hugo te 72074
TÜBING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(51) B66B 5/28
B66B 5/00
(47) 07.07.2010
(11) EP1479637
(21) EP04011502.4
(22) 14.05.2004
(31) 03405351
(32) 21.05.2003
(54) Counterweight attaching and
detaching apparatus for crane
(73) Kobelco Cranes Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(72) Kimura, Hiroshi te OKUBO-CHO
AKASHI-SHI HYOGO 674-0063,
Japan (JP)
(51) B67B 1/00
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1905727
(54) Puffer und aufzugsanlage mit
einem solchen puffer
(21) EP07450165.1
(22) 27.09.2007
(47) 07.07.2010
(31) 17772006
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(32) 28.09.2006
(72) Huber, Marcel te 6030 EBIKON,
Zwitserland (CH)
Kocher, Johannes te 6044
UDLIGENSWIL, Zwitserland (CH)
(54) Lager- und Transporteinrichtung
für Bügelverschlüsse von
Behältnissen
(51) D07B 1/22
B66B 7/06
(73) Jarolim Innovative Automation
(33) Oostenrijk
(47) 07.07.2010
(72) Furlotti, Filippo te 43029
TRAVERSETOLO (PARMA), Italië
(IT)
Le Brun, Renato te 43100 PARMA,
Italië (IT)
(51) B67D 7/60
B65D 88/54
(11) EP1951600
(21) EP06850105.5
(22) 06.11.2006
(31) 271135
(32) 10.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CAULK GUN
(47) 07.07.2010
(73) Black & Decker, Inc. te NEWARK,
DE 19711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CAMPBELL, David C. te BEL AIR,
MARYLAND 21014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GIBBONS, Louis A. te
STEVENSVILLE, MARYLAND
21666, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B68G 7/08
(11) EP1474354
(21) EP03704775.0
(22) 07.02.2003
(31) 0203495
0221967
(32) 14.02.2002
21.09.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) AUTOMATIC TUFTING METHOD
AND APPARATUS THEREFOR
(47) 07.07.2010
(73) Rodgers, Paul te BACUP
LANCASHIRE OL13 9HP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Trickett, David te BACUP
LANCASHIRE OL13 9TW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Nummer 21/10
(72) DIXON, Howard Martin te
RAWTENSTALL ROSSENDALE,
LANCAS. BB4 6DP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
RODGERS, Paul te BACUP,
LANCASHIRE OL13 9HP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B81B 7/00
B01L 3/02
B01F 13/00
(11) EP1860060
(21) EP06010516.0
(54) Vorrichtung zum Mischen von
Mikrotröpfchen
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(FR)
(51) C02F 3/20
B01F 3/04
14 juli 2010
(32) 20.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1456137
(54) TRÄNKKONSERVIERUNG VON
OBJEKTEN
(21) EP02796511.0
(47) 07.07.2010
(22) 14.12.2002
(73) Heimdall Holding GmbH te 40699
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 10163973
(32) 22.12.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KLÄRBECKENMEMBRAN
(47) 07.07.2010
(72) IBACH, Hermann, Wolf te 96110
SCHESSLITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07C 51/573
C07C 51/56
(73) ContiTech Vibration Control GmbH
te 30165 HANNOVER,
(11) EP2102142
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07803144.0
07.07.2010
(DE)
(22) 03.09.2007
Micronas GmbH te 79108
(72) MEIER, Ernst-August te 31162
(31) 102006060162
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
SALZDETFURTH,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 18.12.2006
(DE)
Sieben, Ulrich, Dr. rer. nat. te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GOMEZ-KERBER, Giancarlo te
79279 VÖRSTETTEN,
19243 HARST, BONDSREPUBLIEK (54) VERBESSERTES VERFAHREN ZUR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HERSTELLUNG VON
DUITSLAND (DE)
(DE)
UNGESÄTTIGTEN
MUCHOROWSKI, Janusz te 21035
Klapproth Holger, Dr. te 79108
CARBONSÄUREANHYDRIDEN
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
(47)
07.07.2010
DUITSLAND
(DE)
DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Karl-Heinz te 09123
(73)
Evonik Röhm GmbH te 64293
B81C 1/00
CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
EP2075222
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
MERKMANN, Gerhard te 99867
EP08172514.5
(72)
BRÖLL, Dirk te 63225 LANGEN,
GOTHA, BONDSREPUBLIEK
22.12.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
0760426
(51) C03C 17/34
(51)
C08K 5/205
28.12.2007
C03C 17/245
C08K 5/20
Frankrijk
(11) EP1590306
C08K 5/109
Procédé de fabrication de
C08K 5/00
(21) EP04703863.3
composants mécaniques de
C08G 73/10
(22)
21.01.2004
structures MEMS ou NEMS en
C08G 71/00
silicium monocristallin
(31) 03100169
C08G 69/08
07.07.2010
(32) 28.01.2003
C08G 64/22
C08G 64/02
Commissariat à l'Énergie
(33) Europees Octrooi Bureau
C08G 63/18
Atomique et aux Énergies
(54) METHOD OF PRODUCING
C08G 63/06
Alternatives te 75015 PARIS,
TRANSPARENT TITANIUM OXIDE
C08G 18/73
Frankrijk (FR)
COATINGS HAVING A RUTILE
C08G 18/32
Robert, Philippe te 38000,
STRUCTURE
C08G 18/28
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
C08G 18/08
Nguyen, Valérie te 38760,
C07C 69/96
(73)
Philips
Intellectual
Property
&
VARCES, Frankrijk (FR)
C07C 69/82
Standards GmbH te 20099
C07C 69/76
G21B 1/11
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
C07C 69/28
C01B 3/00
DUITSLAND (DE)
C07C 68/02
Koninklijke Philips Electronics N.V.
EP2091863
C07C 67/14
te
5621
BA
EINDHOVEN
EP07857423.3
C07C 43/164
(72)
RITZ,
Arnd
te
52066
AACHEN,
C07C 41/16
11.12.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07C 271/06
0655437
(DE)
C07C 269/02
VERGÖHL,
Michael
te
52066
12.12.2006
C07C 231/02
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
Frankrijk
(11)
EP1832570
DUITSLAND (DE)
COMPOSITION MINERALE APTE A
HUNSCHE, Berno te 52066
(21) EP07006488.6
PIEGER L'HYDROGENE, PROCEDE
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 14.07.2003
DE PREPARATION ET
DUITSLAND (DE)
(31) 399963 P
UTILISATIONS
(51) C04B 41/45
(32) 31.07.2002
07.07.2010
B27K 3/15
(33) Verenigde Staten van Amerika
Commissariat à l'Énergie
(11) EP2086912
Atomique et aux Énergies
(54) Novel Phase Change solvents
(21) EP07818994.1
Alternatives te 75015 PARIS,
(47) 07.07.2010
Frankrijk (FR)
(22) 15.10.2007
(73) The Procter and Gamble
RIGLET-MARTIAL, Chantal te
(31) 102006050414
Company te CINCINNATI, OHIO
13100 LE THOLONET, Frankrijk
(22) 22.05.2006
(47)
41
Nummer 21/10
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
42
Thelen, Bernd te 51373
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Smith, Steven Daryl te FAIFIELD,
OH 45014, Verenigde Staten van (51) C07K 7/04
Amerika (US)
C07K 1/06
Hamersky, Mark William te
C07C 271/22
HAMILTON, OH 45011, Verenigde (11) EP1992611
Staten van Amerika (US)
(21) EP07714368.3
(51) C07D 231/16
(22) 16.02.2007
C07D 231/14
(31) 2006044853
C07D 213/82
C07D 213/64
(32) 22.02.2006
C07C 321/28
(33) Japan
C07C 317/44
(54) ISODIPEPTIDE USEFUL AS A
C07C 317/40
SYNTHETIC UNIT FOR MAKING
C07C 233/76
PEPTIDES
A01N 43/56
A01N 43/40
(47) 07.07.2010
A01N 37/20
(73) Kiso, Yoshiaki te IBARAKI-SHI,
(11) EP1256569
OSAKA 567-0827, Japan (JP)
(21) EP01902840.6
(72) Kiso, Yoshiaki te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-0827, Japan (JP)
(22) 09.02.2001
(31) 2000038586
(32) 16.02.2000
(33) Japan
(51) G03F 7/039
G03F 7/004
C07C 381/12
(11) EP1902019
(54) PHENACYLAMINE DERIVATIVES,
PRODUCTION THEREOF AND PEST (21) EP06777379.6
CONTROLLERS CONTAINING THE (22) 21.06.2006
DERIVATIVES
(31) 05105991
(47) 07.07.2010
(32) 01.07.2005
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
te NISHI-KU, OSAKA 550-0002,
Japan (JP)
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SULPHONIUM SALT INITIATORS
(47) 07.07.2010
(72) NAKAMURA, Yuji, c/o Ishihara
Sangyo Kaisha, Ltd. te KUSATSU- (73) BASF SE te 67056
SHI, SHIGA 525-0025, Japan (JP)
LUDWIGSHAFEN,
MORITA, Masayuki, c/o Ishihara
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Sangyo Kaisha, Ltd. te KUSATSU(DE)
SHI, SHIGA 525-0025, Japan (JP) (72) WOLF, Jean-Pierre te CH-4464
IZAKURA, Kenji, c/o Ishihara
MAISPRACH, Zwitserland (CH)
Sangyo Kaisha, Ltd. te KUSATSULATIKA, Attila te 83103
SHI, SHIGA 525-0025, Japan (JP)
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
BIRBAUM, Jean-Luc te CH-4102
(51) C07C 265/14
BINNINGEN, Zwitserland (CH)
C07C 263/20
ILG, Stephan te CH-4304
(11) EP1475367
GIEBENACH, Zwitserland (CH)
(21) EP04009786.7
HAYOZ, Pascal te CH-4114
HOFSTETTEN, Zwitserland (CH)
(22) 24.04.2004
(31) 10320504
102004001872
(51) C07D 401/10
C07D 207/27
A61P 3/00
A61K 31/4015
14 juli 2010
(72) ALLEN, John Gordon te NEWBURY
PARK, CALIFORNIA 91320,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KRASUTSKY, Alexei Pavlovych te
ZIONSVILLE, INDIANA 46077,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WALLACE, Owen Brendan te
WESTFIELD, INDIANA 46074,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
XU, Yanping te NOBLESVILLE,
INDIANA 46062, Verenigde Staten
van Amerika (US)
YORK, Jeremy Schulenburg te
NOBLESVILLE, INDIANA 46060,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 401/04
C07D 211/60
A61P 9/12
A61P 9/10
A61K 31/4545
A61K 31/451
(11) EP2097377
(21) EP07845514.4
(22) 14.11.2007
(31) 859914 P
(32) 17.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RENIN INHIBITORS
(47) 07.07.2010
(73) Merck Frosst Canada Ltd. te
KIRKLAND, QUÉBEC H9H 3L1,
Canada (CA)
(72) DUBE, Daniel te KIRKLAND,
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
GALLANT, Michel te KIRKLAND,
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
GRIMM, Erich L. te KIRKLAND,
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
JUTEAU, Helene te KIRKLAND,
QUÉBEC H9H 3L1, Canada (CA)
LALIBERTE, Sebastien te
KIRKLAND, QUÉBEC H9H 3L1,
Canada (CA)
WU, Tom Yao-Hsiang te
KIRKLAND, QUÉBEC H9H 3L1,
Canada (CA)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2029529
(51) C07D 405/12
C07D 239/48
A61P 31/18
A61K 31/505
(21) EP07761107.7
(11) EP1858861
(54) Verfahren zur Destillation eines
Gemisches isomerer
Diisocyanatodiphenylmethane
(22) 23.04.2007
(21) EP06708609.0
(31) 745467 P
(22) 02.03.2006
(32) 24.04.2006
(31) 05101707
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 04.03.2005
(54) SUBSTITUTED PYRROLIDINONES
AS INHIBITORS OF 11-BETAHYDROXYSTEROID
DEHYDROGENASE 1
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(32) 08.05.2003
14.01.2004
(47) 07.07.2010
(73) Bayer MaterialScience AG te
51368 LEVERKUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schal, Hans-Peter, Dr. te 41539
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wolf, Ulrich te 47647 KERKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Eli Lilly & Company te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46285,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) HIV INHIBITING 2-(4CYANOPHENYL)-6HYDROXYLAMINOPYRIMIDINES
(73) Tibotec Pharmaceuticals te CO
CORK, Ierland (IE)
(72) DE KOCK, Herman, Augustinus te
Nummer 21/10
B-2370 ARENDONK, België (BE)
WIGERINCK, Piet, Piet, Tom, Bert,
Paul te B-2840 TERHAGEN, België
(BE)
(51) C07D 239/52
(11) EP1807401
(21) EP05806519.4
(22) 28.10.2005
(31) 2004317222
(32) 29.10.2004
(33) Japan
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
OF PHENYL 2-PYRIMIDINYL
KETONES AND THEIR NOVEL
INTERMEDIATES
(47) 07.07.2010
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ARAKI, Koichi te IBARAKI
300-1216, Japan (JP)
SATO, Yoshitaka te IBARAKI
300-2648, Japan (JP)
FORD, Mark, James te 61389
SCHMITTEN-OBERREIFENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 409/04
C07D 405/04
C07D 403/10
C07D 403/04
C07D 401/12
C07D 401/10
C07D 401/04
C07D 239/91
A61P 25/24
A61K 31/517
(11) EP1861380
(21) EP06725007.6
(22) 10.03.2006
(31) 660926 P
715875 P
(32) 11.03.2005
09.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) 2-(4-OXO-4H-QUINAZOLIN-3YL)ACETAMIDES AND THEIR USE
AS VASOPRESSIN V3
ANTAGONISTS
(47) 07.07.2010
(73) N.V. Organon te 5349 AB OSS
Pharmacopeia Drug Discovery,
Inc. te CRANBURY, NEW JERSEY
08512, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LETOURNEAU, Jeffrey te EAST
WINDSOR, NEW JERSEY 08520,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RIVIELLO, Christopher te
MORRISVILLE, PENNSYLVANIA
19067, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HO, Koc-Kan te WEST WINDSOR,
NEW JERSEY 08850, Verenigde
Staten van Amerika (US)
43
CHAN, Jui-Hsiang te WEST
WINDSOR, NEW JERSEY 08850,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
OHLMEYER, Michael te
PLAINSBORO, NEW JERSEY
08536, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JOKIEL, Patrick te PRINCETON,
NEW JERSEY 08540, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NEAGU, Irina te PLAINSBORO,
NEW JERSEY 08536, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MORPHY, John, Richard te
NEWHOUSE LANARKSHIRE ML1
5SH, GROOT BRITTANNIË (GB)
NAPIER, Susan, Elizabeth te
NEWHOUSE LANARKSHIRE ML 1
5SH, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C07D 491/04
C07D 403/14
C07D 401/14
C07D 401/12
C07D 239/94
A61P 35/00
A61K 31/517
(11) EP1487806
(21) EP03710015.3
(22) 26.03.2003
(31) 0207323
0230086
0301916
(32) 28.03.2002
24.12.2002
28.01.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) 4-ANILINO QUINAZOLINE
DERIVATIVES AS
ANTIPROLIFERATIVE AGENTS
14 juli 2010
(32) 28.02.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ETHYNYLDERIVATE ALS FAKTOR
XA-INHIBITOREN
(47) 07.07.2010
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MEDERSKI, Werner te 64673
ZWINGENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TSAKLAKIDIS, Christos te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DORSCH, Dieter te 64372 OBERRAMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CEZANNE, Bertram te 64546
MÖRFELDEN-WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GLEITZ, Johannes te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VAN AMSTERDAM, Christoph te
64295 DARMSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 265/32
A61P 9/10
A61P 9/00
A61P 43/00
A61P 37/02
A61P 27/12
A61P 27/06
A61P 27/02
A61P 25/28
A61P 25/00
A61P 19/10
A61K 31/5375
(11) EP1491537
(47) 07.07.2010
(21) EP03745432.9
(73) AstraZeneca AB te 151 85
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(22) 27.03.2003
(31) 2002097186
(72) BRADBURY, Robert Hugh,
AstraZeneca R & D Alderley te
CHESHIRE SK10 4TG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HENNEQUIN, L. F. A., AstraZeneca
R & D Alderley te CHESHIRE SK10
4TG, GROOT BRITTANNIË (GB)
KETTLE, Jason, Grant,
AstraZeneca R & D Alderley te
CHESHIRE SK10 4TG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 29.03.2002
(51) C07F 9/40
C07D 403/12
C07D 401/12
C07D 265/32
C07D 233/46
C07D 213/64
A61P 7/02
A61K 31/5377
A61K 31/5375
(11) EP1597244
(21) EP04706669.1
(22) 30.01.2004
(31) 10308907
(33) Japan
(54) HYDROXYMORPHOLINONE
DERIVATIVE AND MEDICINAL USE
THEREOF
(47) 07.07.2010
(73) Senju Pharmaceutical Co., Ltd. te
OSAKA-SHI, OSAKA 541-0046,
Japan (JP)
(72) NAKAMURA, Masayuki te KOBESHI, HYOGO 651-1141, Japan (JP)
INOUE, Jun te KOBE-SHI HYOGO
654-0103, Japan (JP)
(51) C07D 301/10
(11) EP1517901
(21) EP03762055.6
(22) 24.06.2003
(31) 392679 P
(32) 28.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A METHOD FOR THE START-UP OF
AN EPOXIDATION PROCESS AND A
Nummer 21/10
PROCESS FOR THE EPOXIDATION
OF AN OLEFIN
(47) 07.07.2010
44
(21) EP07735515.4
(22) 17.04.2007
(31) PCT/IB2006/051410
(73) Shell Internationale Research
(32) 04.05.2006
Maatschappij B.V. te 2596 HR THE
(33) World Intellectual Property
HAGUE
Organization (WIPO)
(72) LOCKEMEYER, John, Robert te
(International Bureau of)(4)
SUGAR LAND, TX 77479,
(54)
1-OXASPIRO (4, 5 ) DEC-3-ENE
Verenigde Staten van Amerika
DERIVATIVES AS PERFUMING
(US)
INGREDIENTS
EVANS, Wayne, Errol te
RICHMOND, TX 77479, Verenigde
Staten van Amerika (US)
REKERS, Dominicus, Maria te
NL-1031 CM AMSTERDAM
TE RAA, Arend, Jan te NL-2514 AB
THE HAGUE
WERMINK, Thijs te NL-2514 AB
THE HAGUE
(73)
(72)
(51)
(11) EP2050742
(51) C07D 403/06
A61P 35/00
Firmenich S.A. te 1211 GENEVA 8,
A61K 31/404
Zwitserland (CH)
(11) EP1670785
CHAPUIS, Christian te 1295 MIES,
(21) EP04769435.1
Zwitserland (CH)
(22) 20.09.2004
C07D 471/04
(31) 508104 P
C07D 405/14
C07D 401/14
(32) 02.10.2003
C07D 401/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61P 5/50
(54) SALTS AND POLYMORPHS OF A
A61K 31/454
PYRROLE-SUBSTITUTED
EP2142528
INDOLINONE COMPOUND
EP08718196.2
(47) 07.07.2010
(21) EP09151759.9
(11)
(22) 10.03.2006
(21)
(54) Use of an organic acid esters of
5-hydroxymethylfurfural
(22) 26.03.2008
(31) 07105617
(32) 04.04.2007
(73) Furanix Technologies B.V te 1014
(33) Europees Octrooi Bureau
BV AMSTERDAM
(72) Gruter, Gerardus Johannes Maria (54) 1-(1-BENZYLPIPERIDIN-4YL)BENZIMIDAZ0LE -5te 2106 BA, HEEMSTEDE
CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES
Dautzenberg, Frits te 92130, SAN
FOR THE TREATMENT OF
DIEGO, Verenigde Staten van
DIABETES MELLITUS
Amerika (US)
(51) C07D 491/06
C07D 307/91
C07D 307/00
C07D 223/00
A61P 25/28
A61K 31/55
A61K 31/343
(47)
(73)
(72)
(11) EP1940817
(21) EP06792225.2
(22) 22.09.2006
(31) 05020721
780243 P
(51)
(32) 22.09.2005
07.03.2006
(11)
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(22)
(54) CHOLINERGIC ENHANCERS WITH
IMPROVED BLOOD-BRAIN
BARRIER PERMEABILITY FOR THE
TREATMENT OF DISEASES
ACCOMPANIED BY COGNITIVE
IMPAIRMENT
(47) 07.07.2010
(73)
(72)
(51)
(11)
(72) Cipla Ltd. te MUMBAI 400 008,
MAHARASHTRA, India (IN)
PATHI, Srinivas Laxminarayan te
BANGALORE 560 040,
KARNATAKA, India (IN)
KANKAN, Rajendra Narayanrao te
400 084, MAHARASHTRA,
MUMBAI, India (IN)
RAO, Dharmaraj Ramachandra te
THANE (W) 400 601,
MAHARASHTRA, India (IN)
(47) 07.07.2010
(51) C07D 307/50
C07D 307/46
(47) 07.07.2010
14 juli 2010
(21)
(31)
(32)
(73) Pharmacia & Upjohn Company
LLC te KALAMAZOO, MI 49001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BLASKO, Andrei te SAN BRUNO,
94066, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JIN, Qingwu te SAN JOSE, CA
95120, Verenigde Staten van
Amerika (US)
07.07.2010
LU, Qun te PORTAGE, MICHIGAN
49001, Verenigde Staten van
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
Amerika (US)
BASEL, Zwitserland (CH)
MAURAGIS, Michael, Anthony
BLEICHER, Konrad te 79102
Pfizer Global R & D te
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
KALAMAZOO, MI 49001,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
CHRIST, Andreas D. te CH-4144
(US)
ARLESHEIM, Zwitserland (CH)
SONG, Dian te IRVINE, CA 92612,
MARTIN, Rainer E. te CH-4056
Verenigde Staten van Amerika
BASEL, Zwitserland (CH)
(US)
MOHR, Peter te CH-4054 BASEL,
VONDERWELL, Brenda, Sue Pfizer
Zwitserland (CH)
Global R & D te ANN ARBOR , MI
48105, Verenigde Staten van
C07D 401/12
Amerika (US)
EP1851212
(51) C07F 5/02
EP06766252.8
C07D 407/12
21.02.2006
C07D 407/04
MU01902005
C07D 317/22
C07D 317/20
21.02.2005
(33) India
(11) EP2099790
(54) NEW PROCESS FOR SYNTHESIS
OF PROTON PUMP INHIBITORS
(21) EP07846785.9
(47) 07.07.2010
(31) 06124837
Galantos Pharma GmbH te 55131 (73) Cipla Ltd. te MUMBAI 400 008,
MAHARASHTRA, India (IN)
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
PATHI, Srinivas Laxminarayan te
DUITSLAND (DE)
BANGALORE 560 040,
MAELICKE, Alfred te 55268
KARNATAKA, India (IN)
NIEDER-OLM, BONDSREPUBLIEK
KANKAN, Rajendra Narayanrao te
DUITSLAND (DE)
400 084, MAHARASHTRA,
MUMBAI, India (IN)
C11B 9/00
RAO, Dharmaraj Ramachandra te
C07D 307/94
THANE (W) 400 601,
EP2018374
MAHARASHTRA, India (IN)
(22) 23.11.2007
(32) 27.11.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR PREPARING
NEBIVOLOL
(47) 07.07.2010
(73) ZaCh System S.p.A. te 20091
BRESSO (MILANO), Italië (IT)
(72) VOLPICELLI, Raffaella te 36100
VICENZA, Italië (IT)
Nummer 21/10
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
45
MARAGNI, Paolo te 46030
(54) CONDENSED N-HETEROCYCLIC
VIRGILIO (MANTOVA), Italië (IT)
COMPOUND AND USE THEREOFF
COTARCA, Livius te 33052
AS CRF RECEPTOR ANTAGONIST
CERVIGNANO DEL FRIULI (UDINE), (47) 07.07.2010
Italië (IT)
(73) SmithKline Beecham (Cork)
FOLETTO, Johnny te 37040
Limited te CARRIGALINE CORK,
ARCOLE (VERONA), Italië (IT)
Ierland (IE)
MASSACCESI, Franco te 36045
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.
LONIGO, Italië (IT)
te SAN DIEGO, CA 92121,
C07D 413/14
Verenigde Staten van Amerika
A61P 9/12
(US)
A61P 9/10
(72) Andreotti, Daniele, c/o
A61P 9/06
GlaxoSmithKline SpA te 37100
A61P 9/04
VERONA, Italië (IT)
A61P 9/00
Bernasconi, Giovanni, c/o
A61P 7/06
GlaxoSmithKline SpA te 37100
A61P 3/10
VERONA, Italië (IT)
A61P 17/16
Castiglioni, Emiliano, c/o
A61P 17/06
GlaxoSmithKline SpA te 37100
A61P 17/02
VERONA, Italië (IT)
A61P 17/00
Contini, Stefania, Anne c/o
A61P 13/12
GlaxoSmithKline SpA te 37100
A61P 13/10
VERONA, Italië (IT)
A61P 11/06
Di Fabio, Romano, c/o
A61P 11/00
GlaxoSmithKline SpA te 37100
A61P 1/16
VERONA, Italië (IT)
A61P 1/04
Fazzolari, Elettra, c/o
A61K 31/4439
GlaxoSmithKline SpA te 37100
A61K 31/4245
VERONA, Italië (IT)
A61K 31/42
Feriani, Aldo, c/o GlaxoSmithKline
EP1873153
SpA te 37100 VERONA, Italië (IT)
Gentile, Gabriella, c/o
EP06732195.0
GlaxoSmithKline SpA te 37100
21.04.2006
VERONA, Italië (IT)
2005124353
Mattioli, Mario,GlaxoSmithKline
SpA te 37100 VERONA, Italië (IT)
22.04.2005
Mingardi, Anna,GlaxoSmithKline
Japan
SpA te 37100 VERONA, Italië (IT)
3-AZETIDINECARBOXYLIC ACID
Sabbatini, Fabio,Maria,
DERIVATIVES FOR USE AS
GlaxoSmithKline SpA te 37100
IMMUNOSUPPRESSANTS
VERONA, Italië (IT)
St-Denis, Yves,GlaxoSmithKline
07.07.2010
SpA te 37100 VERONA, Italië (IT)
Daiichi Sankyo Company, Limited
te TOKYO 103-8426, Japan (JP)
(72) NISHI, Takahide te SHINAGAWAKU TOKYO 140-8710, Japan (JP)
NAKAMURA, Tsuyoshi te
SHINAGAWA-KU TOKYO 140-8710,
Japan (JP)
SEKIGUCHI, Yukiko te
SHINAGAWA-KU TOKYO 140-8710,
Japan (JP)
MIZUNO, Yumiko te SHINAGAWAKU TOKYO 140-8710, Japan (JP)
SHIMOZATO, Takaichi te
SHINAGAWA-KU TOKYO 140-8710,
Japan (JP)
NARA, Futoshi te SHINAGAWA-KU
TOKYO 140-8710, Japan (JP)
(51) C07D 487/04
C07D 471/04
(11) EP1611133
(21) EP04726237.3
(22) 07.04.2004
(31) 0308208
485322 P
(32) 09.04.2003
07.07.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 487/04
A01N 43/90
(11) EP1725560
(21) EP05715825.5
(22) 08.03.2005
(31) 102004012018
(32) 10.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
14 juli 2010
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GEWEHR, Markus te 56288
KASTELLAUN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRAMMENOS, Wassilios te 67071
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GROTE, Thomas te 67157
WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RHEINHEIMER, Joachim te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHÄFER, Peter te 67308
OTTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHIEWECK, Frank te 67258
HESSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHWÖGLER, Anja te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WAGNER, Oliver te 67433
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NIEDENBRÜCK, Matthias te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHERER, Maria te 76829
GODRAMSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STRATHMANN, Siegfried te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHÖFL, Ulrich te 68782 BRÜHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STIERL, Reinhard te 67251
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 487/04
A01N 43/90
(11) EP1725561
(21) EP05715826.3
(22) 08.03.2005
(31) 102004012011
(32) 10.03.2004
(54) 5,6-DIALKYL-7-AMINO(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TRIAZOLOPYRIMIDINE,
VERFAHREN ZU IHRER
(54) 5,6-DIALKYL-7HERSTELLUNG UND IHRE
AMINOTRIAZOLOPYRIMIDINE,
VERWENDUNG ZUR BEKÄMPFUNG
VERFAHREN ZU IHRER
VON SCHADPILZEN SOWIE SIE
HERSTELLUNG UND IHRE
ENTHALTENDE MITTEL
VERWENDUNG ZUR BEKÄMPFUNG
VON SCHADPILZEN SOWIE SIE
(47) 07.07.2010
ENTHALTENDE MITTEL
(73) BASF SE te 67056
(47)
07.07.2010
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BASF SE te 67056
(DE)
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) TORMO I BLASCO, Jordi te 69514
(DE)
LAUDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) TORMO I BLASCO, Jordi te 69514
BLETTNER, Carsten te 68165
LAUDENBACH, BONDSREPUBLIEK
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
BLETTNER, Carsten te 68165
MÜLLER, Bernd te 67227
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
Nummer 21/10
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Bernd te 67227
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GEWEHR, Markus te 56288
KASTELLAUN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRAMMENOS, Wassilios te 67071
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GROTE, Thomas te 67157
WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RHEINHEIMER, Joachim te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHÄFER, Peter te 67308
OTTERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHIEWECK, Frank te 67258
HESSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHWÖGLER, Anja te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WAGNER, Oliver te 67433
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NIEDENBRÜCK, Matthias te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHERER, Maria te 76829
GODRAMSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STRATHMANN, Siegfried te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHÖFL, Ulrich te 68782 BRÜHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STIERL, Reinhard te 67251
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 495/14
C07D 495/04
C07D 491/14
C07D 471/14
A61P 25/00
A61K 31/519
(11) EP1765829
(21) EP05761566.8
(22) 14.06.2005
(31) 579920 P
(32) 15.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TRICYCLIC COMPOUNDS AND
THEIR USE AS MGLUR1
ANTAGONISTS
(47) 07.07.2010
(73) Schering Corporation te
KENILWORTH, NJ 07033,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MATASI, Julius, J. te MONMOUTH
JUNCTION, NJ 08852, Verenigde
Staten van Amerika (US)
46
TULSHIAN, Deen te LEBANON, NJ
08833, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BURNETT, Duane, A. te
BERNARDSVILLE, NJ 07924,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WU, Wen-Lian te EDISON, NJ
08820, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KORAKAS, Peter te NEW JERSEY
08805, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SILVERMAN, Lisa, S. te
METUCHEN, NJ 08840, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SASIKUMAR, Thavalakulamgara,
K. te EDISON, NJ 08820,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
QIANG, Li te EDISON, NJ 08817,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DOMALSKI, Martin, S. te VERONA,
NJ 07044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
14 juli 2010
BARCELONA, Spanje (ES)
(51) C07F 9/6561
(11) EP1956027
(21) EP06822651.3
(22) 31.10.2006
(31) 2005319343
(32) 02.11.2005
(33) Japan
(54) CARBAPENEM COMPOUND
(47) 07.07.2010
(73) NIPPON SODA CO., LTD. te
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165,
Japan (JP)
(72) KAJITA, Satoshi te TAKAOKA-SHI
TOYAMA 933-0901, Japan (JP)
(51) C07H 17/00
A61K 31/706
A61K 31/7048
(11) EP2081944
(21) EP07858552.8
(22) 11.10.2007
(51) C07F 1/12
(31) 0654247
(11) EP1749014
(32) 12.10.2006
(21) EP05752624.6
(33) Frankrijk
(22) 14.05.2005
(54) NOUVEAUX DERIVES
MORPHINIQUES
(31) 102004024736
(32) 19.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METALLKOMPLEXE
(47) 07.07.2010
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STÖSSEL, Philipp te 60487
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BREUNING, Esther te 65527
NIEDERNHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07F 9/653
C07F 9/6506
C07F 9/6503
C07F 9/24
A61P 29/00
A61K 31/675
(11) EP1583767
(21) EP03810846.0
(22) 23.12.2003
(31) 200202992
(32) 24.12.2002
(33) Spanje
(54) NEW PHOSPHORAMIDE
DERIVATIVES
(47) 07.07.2010
(73) Palau Pharma, S.A. te 08184
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS,
Spanje (ES)
(47) 07.07.2010
(73) Neorphys te 30900 NÎMES,
Frankrijk (FR)
(72) LARBOURET, Karine te 34830
CLAPIERS, Frankrijk (FR)
LAHANA, Roger te 30900 NÎMES,
Frankrijk (FR)
CASTEX, Cédric te 30900 NÎMES,
Frankrijk (FR)
(51) C07K 5/08
C07K 5/06
A61P 5/16
A61K 38/06
(11) EP1261624
(21) EP01906065.6
(22) 16.02.2001
(31) 000135
000240
(32) 17.02.2000
30.03.2000
(33) Ierland
Ierland
(54) TRH-LIKE PEPTIDE DERIVATIVES
AS INHIBITORS OF THE TRHDEGRADING ECTOENZYME
(47) 07.07.2010
(73) The Provost, Fellows and Scholars
of the College Of the Holy and
Undivided Trinity of Queen
Elizabeth near Dublin te DUBLIN
2, Ierland (IE)
(72) KELLY, Julie, A. te DUBLIN 2,
Ierland (IE)
(51) C07K 7/06
(72) ALMANSA, Rosales, Carmen te
(11) EP1468011
E-08022 BARCELONA, Spanje (ES)
BARTROLI ORPI, Javier te E-08034 (21) EP03703396.6
Nummer 21/10
(22) 20.01.2003
(31) 2002003184
(32) 19.01.2002
(33) Zuid-Korea
(54) BIOMOLECULE TRANSDUCTION
MOTIF SIM-2-BTM AND THE USE
THEREOF
(47) 07.07.2010
(73) Lee, Sang-Kyou te 137-030
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Forhumantech. Co., Ltd. te
YUSEONG-GU, DAEJON 305-343,
Zuid-Korea (KR)
(72) LEE, Sang-Kyou te 137-030
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
LEE, Seung-Kyou te DAEJEON
305-721, Zuid-Korea (KR)
SUH, Byung-Fhy te SEOUL
135-092, Zuid-Korea (KR)
CHAE, Wook-Jin te SEOUL
150-010, Zuid-Korea (KR)
KIM, Jong-Bum te SEOUL 100-372,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Jong-Sun te SEOUL 120-111,
Zuid-Korea (KR)
YANG, Jung-Jin te 137-798 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(51) C12N 15/31
C07K 16/12
C07K 14/29
A61K 39/295
A61K 39/02
(11) EP1670818
(21) EP04769622.4
(22) 01.10.2004
(31) 20030743
(32) 07.10.2003
(33) Ierland
(54) PISCIRICKETTSIA SALMONIS
ANTIGENS AND USE THEREOF
47
(73) VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL te
1050 BRUSSEL, België (BE)
(11) EP1885752
(51) C07K 14/35
C07K 14/195
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 21.11.2002
(31) 01870264
(32) 29.11.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A FOOD GRADE LANTIBIOTIC
FROM STREPTOCOCCUS
MACEDONICUS AND USES
THEREOF
(47) 07.07.2010
(31) 0510627
(32) 25.05.2005
(32) 23.04.2003
(47) 07.07.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) MediGene Ltd. te 57C MILTON
PARK ABINGDON, OXFORDSHIRE,
OX14 4RX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 23.04.2004
(54) TUBERCULOSIS VACCINE WITH
IMPROVED EFFICACY
(47) 07.07.2010
(73) Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften
e.V. te 80539 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GRODE, Leander te 38118
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KAUFMANN, Stefan, H., E. te
10117 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAUPACH, Bärbel te 12203
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HESS, Jürgen te
91083,BAIERSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07K 14/54
(11) EP1622568
(22) 14.05.2004
(21) EP02792782.1
(22) 19.05.2006
(31) 464644 P
(21) EP04729090.3
(73) Thiry, Michel te 4870 TROOZE,
België (BE)
Dheur, Ingrid te 4400 IVOZ
RAMET, België (BE)
(11) EP1448594
(21) EP06727147.8
(54) MODIFIED LEUKOCYTEN IG-LIKE
RECEPTOR FAMILY MEMBERS
(LIR'S) WITH INCREASED AFFINITY
FOR CLASS I MHC AND THEIR
USES IN MODULATING T CELL
ACTIVATION
(11) EP1618128
(21) EP04752242.0
(51) C12N 1/20
C07K 14/315
A61K 38/16
A23L 3/3463
A23C 19/11
A01N 63/02
A61P 37/00
A61K 38/17
(72) DE VUYST, Luc te B-9320
EREMBODEGEM, België (BE)
GEORGALAKI, Marina te 11476
ATHENS, Griekenland (GR)
TSAKALIDOU, Effie te 15235
ATHENS, Griekenland (GR)
(47) 07.07.2010
(72) Thiry, Michel te 4870 TROOZE,
België (BE)
Dheur, Ingrid te 4400 IVOZ
RAMET, België (BE)
14 juli 2010
(31) 470630 P
(32) 14.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INTERLEUKIN-9 ANTAGONIST
MUTEINS AND THEIR
PHARMACOLOGICAL METHODS
OF USE
(72) JAKOBSEN, Bent Karsten te
ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14
4RX, GROOT BRITTANNIË (GB)
LI, Yi te ABINGDON,
OXFORDSHIRE OX14 4RX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MOYSEY, Ruth Karen te
ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14
4RX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C07K 14/78
(11) EP1856152
(21) EP06716664.5
(22) 22.02.2006
(31) 05075439
(32) 23.02.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) NON-GLYCOSYLATED
RECOMBINANT COLLAGEN-LIKE
POLYPEPTIDES
(47) 07.07.2010
(73) FUJIFILM Manufacturing Europe
B.V. te 5047 TK TILBURG
(72) VAN ASTEN, Peter, Franciscus,
Theresius, Maria te NL-5081 SH
HILVARENBEEK
BOUWSTRA, Jan, Bastiaan te
NL-3721 AJ BILTHOVEN
VAN ES, Andries, Johannes, Jozef
te NL-5071 EW UDENHOUT
(51) C07K 7/08
C07K 7/06
(73) Bayer Pharmaceuticals
C07K 14/80
Corporation te BERKELEY, CA
C07K 1/16
94701-1986, Verenigde Staten
C07K 1/12
van Amerika (US)
A61P 9/00
A61P 7/00
(72) BOISVERT, David, C. te EL
A61P 43/00
CERRITO, CA 94530, Verenigde
A61P 3/00
Staten van Amerika (US)
A61K 38/17
LONGPHRE, Malinda te OAKLAND,
CA 94602, Verenigde Staten van (11) EP1489096
Amerika (US)
(21) EP03743542.7
ZAREMBA, Sydney, Morgan te
ALAMEDA, CA 94501, Verenigde (22) 28.02.2003
(31) 2002058086
Staten van Amerika (US)
SHANAFELT, Armen, B. te
(32) 04.03.2002
CARMEL, IN 46032, Verenigde
(33) Japan
Staten van Amerika (US)
(54) NOVEL HEMEPEPTIDE
(51) C07K 14/705
(47) 07.07.2010
Nummer 21/10
(47) 07.07.2010
48
A61K 47/42
(73) Nihon University te TOKYO
102-8275, Japan (JP)
(11) EP2100904
(72) OKU, Tadatake te TOKYO
102-8275, Japan (JP)
NISHIO, Toshiyuki te TOKYO
102-8275, Japan (JP)
KAWACHI, Ryu te TOKYO
102-8275, Japan (JP)
SURUGA, Kohei te TOKYO
102-8275, Japan (JP)
(22) 22.04.2005
(51) G01N 33/577
C07K 16/30
C07K 16/28
A61K 47/48
(11) EP1079862
(21) EP99924203.5
(22) 19.05.1999
(31) 86133 P
(32) 20.05.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) THERAPEUTICS USING A
BISPECIFIC ANTI-HLA CLASS II
INVARIANT CHAIN X ANTIPATHOGEN ANTIBODY
(21) EP09162758.8
(31) 565228 P
(32) 23.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Solid phase for use in a method
for the purification of albumin
conjugates
(47) 07.07.2010
(73) ConjuChem Biotechnologies Inc.
te MONTREAL, QC H2X 3Y8,
Canada (CA)
(72) Bousquet-Gagnon, Nathalie te
LACHINE, QUÉBEC H8S 3H3,
Canada (CA)
Quraishi, Omar te WESTMOUNT,
QUÉBEC H3Y 2E1, Canada (CA)
Bridon, Dominique P. te SAN
FRANCISCO, CA 94123, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C08B 30/04
(11) EP2106408
(47) 07.07.2010
(21) EP07856984.5
(73) Immunomedics, Inc. te MORRIS
PLAINS, NJ 07950, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 20.12.2007
(31) 102007001319
102007014057
(72) HANSEN, Hans te LITTLE EGG
HARBOR, NJ 08087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 02.01.2007
21.03.2007
(51) G01N 33/543
C12N 5/20
C12N 15/13
C12N 15/11
C07K 16/28
A61K 39/395
(11) EP1158004
(21) EP01111930.2
(22) 18.05.2001
(31) 2000147116
2001099508
(32) 18.05.2000
30.03.2001
(33) Japan
Japan
(54) Human monoclonal antibody
against a costimulatory signal
transduction molecule AILIM and
pharmaceutical use thereof
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON STÄRKE
(47) 07.07.2010
(73) Beta Tec Hopfenprodukte Gmbh
te 90482 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BACZYNSKI, Lilith te 91564
NEUENDETTELSAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WIRTH, Tobias te 91126
SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08J 3/09
C08F 6/04
(11) EP1509551
(21) EP03719713.4
(47) 07.07.2010
(22) 10.04.2003
(73) Japan Tobacco Inc. te TOKYO
105-8422, Japan (JP)
(31) 126287
373409
(32) 19.04.2002
(72) Takashi, Tsuji te NAGAREYAMA24.02.2003
SHI, CHIBA 270-0111, Japan (JP)
Katsunari, Tezuka te YOKOHAMA- (33) Verenigde Staten van Amerika
SHI, KANAGAWA 236-0004, Japan
Verenigde Staten van Amerika
(JP)
(54)
PROCESS FOR PURIFICATION OF
Nobuaki, Hori te YOKOHAMA-SHI,
ALKOXYSTYRENE POLYMERS
KANAGAWA 236-0004, Japan (JP)
(47) 07.07.2010
(51) C07K 19/00
(73) DuPont Electronic Polymers L.P. te
C07K 14/76
DALLAS, TX 75254, Verenigde
C07K 1/20
Staten van Amerika (US)
B01D 15/08
A61K 47/48
(72) SHEEHAN, Michael, T. te CORPUS
14 juli 2010
CHRISTI, TX 78414-6136,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08L
C08L
C08L
C08F
C08F
C08F
C08F
C08F
51/06
51/04
51/00
265/06
255/08
255/02
255/00
210/00
(11) EP1979387
(21) EP07703817.2
(22) 12.01.2007
(31) 06100579
(32) 19.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) POLYMERISATPULVER MIT HOHEM
KAUTSCHUKANTEIL UND DEREN
HERSTELLUNG
(47) 07.07.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BOTHE, Marc te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VENKATESH, Rajan te 68167
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRÜGER, Christian te 67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09J 175/04
C08G 18/63
C08G 18/40
C08G 18/12
C08G 18/10
(11) EP1812490
(21) EP05816578.8
(22) 01.11.2005
(31) 983387
(32) 08.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH MODULUS,
NONCONDUCTIVE ADHESIVE
BASED ON POLYURETHANE
PREPOLYMERS USEFUL FOR
INSTALLING VEHICLE WINDOWS
(47) 07.07.2010
(73) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
INC. te MIDLAND MI 48674,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ZHOU, Lirong te ROCHESTER
HILLS, MI 43306, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C08G
C08G
C08G
C08G
18/69
18/65
18/36
18/08
(11) EP2024412
(21) EP07729035.1
(22) 11.05.2007
Nummer 21/10
(31) 06113887
(32) 12.05.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) AQUEOUS DISPERSION OF AN
AUTO-OXIDATIVELY DRYING
POLYURETHANE
(47) 07.07.2010
(73) Nuplex Resins B.V. te 4612 RB
BERGEN OP ZOOM
(72) MESTACH, Dirk Emiel Paula te
2560 NIJLEN, België (BE)
BAKX, Fredericus Cornelis
Adrianus te 4624 JG BERGEN OP
ZOOM
(51) C08G 18/75
C08G 18/28
B32B 27/40
B29C 67/24
49
SOUTHAMPTON, SO15 7QW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Farrand, Louise te BLANDFORD
FORUM, DORSET, DT11 9ED,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Giles, Mark te SOUTHAMPTON,
SO15 2LE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Thompson, Marcus te
HAMPSHIRE, SP6 1RR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Shkunow, Maxim te
SOUTHAMPTON SO16 6SX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Sparrowe, David te
BOURNEMOUTH, DORSET, BH6
5EJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
McCulloch, Iain te HAMPSHIRE,
SO20 6PE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(11) EP2024413
(51) C08G 65/00
(21) EP06763392.5
(11) EP2035479
(22) 30.05.2006
(21) EP07730178.6
(54) METHOD FOR PRODUCING A
FLEXIBLE COMPOSITE
ELASTOMERIC POLYURETHANE
SKIN
(22) 15.06.2007
(47) 07.07.2010
(73) RECTICEL Automobilsysteme
GmbH te 53619
RHEINBREITBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BENOIT, Kristof te 8790
WAREGEM, België (BE)
DE WILDE, Peter te 9230
WETTEREN, België (BE)
VAN HOUCKE, Geert te 9300
AALST, België (BE)
VANLANDSCHOOT, Koen te 9230
WETTEREN, België (BE)
VANLUCHENE, Yvan te 8793
WAREGEM, België (BE)
DE WINTER, Hugo te 9270
KALKEN, België (BE)
(51) C08G 61/12
C07D 333/52
(11) EP1300430
(21) EP02019693.7
(22) 04.09.2002
(31) 01123509
(32) 29.09.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 06115946
(32) 23.06.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR
KONTINUIERLICHEN
HERSTELLUNG VON
POLYETHERALKOHOLEN
(72) Worrall, Christopher te
NORTHWICH, CHESHIRE, CW9
7SR, GROOT BRITTANNIË (GB)
Heeney, Martin te
SOUTHAMPTON, SO14 6TQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Tierney, Steven te
Staten van Amerika (US)
(72) WESTALL, Stephen te
SOUTHGLAMORGAN CF63 1EP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SURGENOR, Avril te CARDIFF
CF23 8PB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
HUPFIELD, Peter Cheshire te
TREVAUGHAN, CARMARTHEN
SA33 6AA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) C08J 5/00
(11) EP1720935
(21) EP04711214.9
(22) 13.02.2004
(54) SCREED MOLD METHOD
(47) 07.07.2010
(73) Edizone, L.C. te ALPINE, UT
84004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PEARCE, Tony, M. te ALPINE, UT
84004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08J 5/04
B32B 5/00
(11) EP1724297
(21) EP06112241.2
(22) 05.04.2006
(31) SV20050016
(47) 07.07.2010
(32) 14.04.2005
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Italië
(72) OSTROWSKI, Thomas te 68199
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ADAM, Johannes te 01099
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MECKELNBURG, Dirk te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MAHN, Ulrike te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JOVANOVIC, Renata te 67061
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LÖFFLER, Achim te 67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) ILPA Industria Legno Pasotti Srl te
25075 NAVE (BS), Italië (IT)
ULMA C y E, S. COOP. te 20560
ONATI (GIPUZKOA), Spanje (ES)
(54) Mono-, oligo- and polymers of
benzo(b)thiophene and 2,2'(51) C08G 77/26
bisbenzo(b)thiophene and their
use as charge transport materials (11) EP1432753
(47) 07.07.2010
(21) EP02794800.9
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
14 juli 2010
(22) 12.08.2002
(31) 0120058
(32) 17.08.2001
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) POLYSILOXANES AND THEIR
PREPARATION
(47) 07.07.2010
(73) Dow Corning Corporation te
AUBURN, MI 48611, Verenigde
(54) Wooden blockboard
(47) 07.07.2010
(72) Pasotti, Rubens te I-25075 NAVE
(BRESCIA), Italië (IT)
(51) C08L 81/06
C08L 79/08
C08L 69/00
C08L 67/03
C08K 5/42
C08K 3/00
(11) EP1860145
(21) EP07114908.2
(22) 02.08.2004
(31) 638631
(32) 11.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLAME RETARDANT FIBER
REINFORCED COMPOSITION WITH
IMPROVED FLOW
(47) 07.07.2010
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(72) Gallucci, Robert Russell te
MOUNT VERNON, IN 47620,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Gunduz, Nazan te NEWBURGH, IN
46730, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 21/10
(51) C08L 77/00
B60R 13/00
A63C 5/00
(11) EP1731569
(21) EP06112707.2
(22) 18.04.2006
50
THE SAME
(47) 07.07.2010
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72)
(31) 102005026264
(32) 08.06.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Folie aus einer transparenten
Formmasse
(47) 07.07.2010
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(51) C09D 11/00
(21 EP07703176.3
)
(11) EP1911816
(21) EP06122103.2
(54)
(47)
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Klasen-Memmer, Melanie, Dr. te
67259 HEUCHELHEIM,
HABASHI, Hisashi te ISEHARA-SHI,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KANAGAWA 259-1116, Japan (JP)
(DE)
NAGAI, Kiyofumi te TOKYO
Bremer, Matthias, Dr. te 64295
194-0044, Japan (JP)
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
BANNAI, Akiko te ATSUGI-SHI,
DUITSLAND (DE)
KANAGAWA 243-0003, Japan (JP)
Saito, Izumi te 64295
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
C09J 9/02
DUITSLAND (DE)
EP1085567
(51)
C10G 9/36
EP00307887.0
C10G 9/20
12.09.2000
(11) EP1718717
26109699
(21) EP05704608.8
14.09.1999
(22) 04.02.2005
Japan
(31) 04075364
COG Assembly and connecting
(32) 05.02.2004
material to be used therein
(33) Europees Octrooi Bureau
07.07.2010
(72) Alting, Kirsten te MÜNSTER
48159, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schäfer, Georg te DATTELN
45711, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wursche, Dr. Roland te DÜLMEN
48249, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bollmann, Sonja te HALTERN AM
SEE 45721, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dowe, Andreas te BORKEN
46325, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Baumann, Dr. Franz-Erich te
DÜLMEN 48249,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33)
14 juli 2010
(73) SONY CHEMICALS CORPORATION (54) CRACKING FURNACE
te TOKYO, Japan (JP)
(47) 07.07.2010
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) Technip France te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(72) Takeichi, Motohide, te KANUMASHI, TOCHIGI 322-8502, Japan (JP) (72) BARENDREGT, Simon te NL-3161
Fujihira, Hiroyuki, te KANUMA-SHI,
VR RHOON
TOCHIGI 322-8502, Japan (JP)
PITCHER, Matthew, Bowers te
NL-2586 AC DEN HAAG
(51 C09J 175/00
DEN UIJL, Jan te NL-2911 EG
)
C08G 18/76
NIEUWERKERK A/D IJSSEL
C08G 18/10
(11 EP2024457
)
(51) C10L
C10L
C10L
C10L
10/00
1/30
1/22
1/14
(11) EP1518918
(22) 11.10.2006
(22 01.02.2007
)
(54) Non-aqueous pigmented inkjet
inks
(31 102006025769
)
(22) 07.09.2004
(47) 07.07.2010
(32 31.05.2006
)
(32) 25.09.2003
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54) Fuels compositions and methods
for using same
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
MORTSEL, België (BE)
(72) Deroover, Geert AGFA -GEVAERT
te 2640 MORTSEL, België (BE)
Bernaerts, Katrien AGFAGEVAERTCorporate IP te 2640
MORTSEL, België (BE)
Hoogmartens, Ivan AGFAGEVAERT Corporate IP te 2640
MORTSEL, België (BE)
(51) C09D 11/00
B41M 5/00
B41J 2/01
(11) EP1776430
(21) EP05780296.9
(22) 04.08.2005
(21) EP04021219.3
(31) 670552
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54 KLEB-/DICHTSTOFFZUSAMMENSET (47) 07.07.2010
)
ZUNG MIT DOPPELTEM
(73) Afton Chemical Corporation te
HÄRTUNGSMECHANISMUS
RICHMOND, VA 23219, Verenigde
(47 07.07.2010
Staten van Amerika (US)
)
(72) Colucci, William J. te GLEN, ALLEN
(73 Henkel AG & Co. KGaA te 40589
VIRGINIA 23060, Verenigde
)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Loper, John T. te RICHMOND
(72 REIN, Manfred te 69493
VIRGINIA 23233, Verenigde
)
HIRSCHBERG, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Aradi, Allen A. te RICHMOND
VIRGINIA 23233, Verenigde
(51) C09K 19/42
Staten van Amerika (US)
C09K 19/32
(31) 2004232547
2005199813
(11) EP1959000
(32) 09.08.2004
08.07.2005
(22) 28.11.2007
(51) F25B 1/00
C10M 131/04
C10M 107/24
C09K 5/00
(33) Japan
Japan
(31) 102007008462
(11) EP1253185
(32) 19.02.2007
(21) EP00976338.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 20.11.2000
(21) EP07023046.1
(54) RECORDING INK, INKJET
RECORDING METHOD AND INKJET (54) Flüssigkristallines Medium
RECORDING APPARATUS USING
(47) 07.07.2010
(31) 37344799
(32) 28.12.1999
Nummer 21/10
(33) Japan
(54) REFRIGERATING APPARATUS
(47) 07.07.2010
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323,
Japan (JP)
(72) TAIRA, Shigeharu, Daikin
Industries, Ltd. te KUSATSU-SHI,
SHIGA 525-0044, Japan (JP)
(51) C11B 9/00
(11) EP1791934
(21) EP05784115.7
(22) 07.09.2005
(31) PCT/IB2004/003032
(32) 14.09.2004
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) PERFUMING INGREDIENTS WITH
SAFFRON ODOR
(47) 07.07.2010
(73) FIRMENICH SA te CH-1211
GENEVA 8, Zwitserland (CH)
(72) FEHR, Charles te CH-1290
VERSOIX, Zwitserland (CH)
BLANC, Pierre-Alain te 1211
GENEVA 8, Zwitserland (CH)
(51) C11D 3/37
C11D 3/00
C11D 17/00
51
(54) Protein-containing granules and
granule formulations
(47) 07.07.2010
(11) EP1680498
(21) EP04797571.9
(22) 03.11.2004
(31) 10351426
(32) 04.11.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM KOCHEN VON
WÜRZE
(47) 07.07.2010
(73) KRONES Aktiengesellschaft te
93073 NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STIPPLER, Kurt te 85417
MARZLING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WASMUHT, Klaus-Karl te 91792
ELLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 01.09.2006
(31) 0518059
(11) EP1260579
(32) 06.09.2005
(21) EP02009939.6
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 03.05.2002
(54) DELIVERY SYSTEM FOR
RELEASING SILICONE
INGREDIENTS
(31) 0101740
(47) 07.07.2010
(54) Method for application of thin
objects and package of the latter
(21) EP06806744.6
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, MICHIGAN 48611,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BENBAKOURA, Rahma te B-7340
COLFONTAINE, België (BE)
CREUTZ, Serge te B-4000 LIÈGE,
België (BE)
STASSEN, Sophie te B-1180
BRUSSELS, België (BE)
(51) C12N 9/98
C11D 3/386
C11D 3/38
C11D 3/22
C11D 3/12
C11D 17/00
B01J 2/00
(11) EP1632561
(21) EP05026512.3
(22) 10.10.2000
(31) 419391
(32) 15.10.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
te FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY
07417-1880, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Danisco US Inc. te PALO ALTO, CA (72) Crespi, Charles L. te
MARBLEHEAD, MA 01945,
94304, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(72) Ghani, Mahmood te MILPITAS, CA
Chen, Xiaoxi te WESTBOROUGH,
95035, Verenigde Staten van
MA 01581, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(51) C12C 7/20
(51) C12N 1/04
C12C 13/02
C12M 1/04
(51) G01N 35/00
C12M 1/20
B65H 3/08
B65G 59/04
(11) EP1922400
14 juli 2010
(32) 17.05.2001
(33) Zweden
(47) 07.07.2010
(73) AB BIODISK te 169 56 SOLNA,
Zweden (SE)
(72) Yusof, Anne te 184 32
AKERSBERGA, Zweden (SE)
Kolar, Dusan te 741 91 KNIVSTA,
Zweden (SE)
(51) C12M 3/06
(11) EP1857540
(21) EP07108446.1
(22) 18.05.2007
(31) 747696 P
750067
(32) 19.05.2006
17.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Elastomeric device for cell
seeding on the bottom of a filter
(47) 07.07.2010
(73) Becton, Dickinson and Company
(11) EP1341898
(21) EP01978392.7
(22) 26.09.2001
(31) 00203663
(32) 19.10.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) AEROBIC FERMENTATION
METHOD
(47) 07.07.2010
(73) Lesaffre et Compagnie te 75001
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) BROECKE, VAN, DEN, Pieter,
Marinus te NL-2631 SV
NOOTDORP
GROEN, Deodorus, Jacobus te
NL-3232 CV BRIELLE
NOORMAN, Hendrik, Jan te
NL-2613 CA DELFT
(51) C12N
C12N
C12N
A01H
5/10
5/04
15/82
1/00
(11) EP1620550
(21) EP04751538.2
(22) 04.05.2004
(31) 467998 P
(32) 05.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VECTORS AND CELLS FOR
PREPARING IMMUNOPROTECTIVE
COMPOSITIONS DERIVED FROM
TRANSGENIC PLANTS
(47) 07.07.2010
(73) BOYCE THOMPSON INSTITUTE
FOR PLANT RESEARCH te ITHACA
NEW YORK 14853-1801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Dow AgroSciences LLC te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46268,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CARDINEAU, Guy, A. te TEMPE,
AZ 85282, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MASON, Hugh, Stanley te
PHOENIX, AZ 85048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VANECK, Joyce, M. te ITHACA, NY
14850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KIRK, Dwayne, D. te MESA, AZ
85215, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WALMSLEY, Amanda, Maree te
Nummer 21/10
MESA, AZ 85215, Verenigde
Staten van Amerika (US)
52
A61K 39/215
(11) EP1470218
14 juli 2010
SWAN, Dale, G. te ST. LOUIS
PARK, MN 55246, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 7/00
C12N 5/07
C07K 14/005
A61K 39/12
(21) EP02738952.7
(31) 01201861
(51) C12N 15/00
C07H 21/04
A61K 31/713
(11) EP1260581
(32) 17.05.2001
(11) EP2058393
(21) EP01908228.8
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP09000207.2
(22) 02.03.2001
(54) CORONA-VIRUS-LIKE PARTICLES
COMPRISING FUNCTIONALLY
DELETED GENOMES
(22) 05.05.2006
(31) 2000059262
(32) 03.03.2000
(33) Japan
(54) CELL USABLE IN SERUM-FREE
CULTURE AND SUSPENSION
CULTURE AND PROCESS FOR
PRODUCING VIRUS FOR VACCINE
BY USING THE CELL
(47)
(73)
(74)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 17.05.2002
(47) 07.07.2010
(73) Universiteit Utrecht te 3584 CX
UTRECHT
Stichting voor de Technische
Wetenschappen te 3527 JP
UTRECHT
(31) 680249 P
(32) 11.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Compositions and methods for
preventing and treating immunemediated inflammatory disorders
(47) 07.07.2010
(72) ROTTIER, Petrus, Josephus, Marie (73) LOMA LINDA UNIVERSITY te LOMA
07.07.2010
te NL-3737 RG GROENEKAN
LINDA, CA 92350, Verenigde
DE HAAN, Cornelis, Alexander,
Juridical Foundation The ChemoStaten van Amerika (US)
Maria te NL-3993 DE HOUTEN
Sero-Therapeutic Research
(72) Escher, Alan P. te REDLANDS
HAIJEMA, Bert, Jan te NL-3512 GV
Institute te KUMAMOTO-SHI,
CALIFORNIA 92374, Verenigde
UTRECHT
KUMAMOTO 860-8568, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
BOSCH, Berend, Jan te NL-3564
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Li, Fengchun te LOMA LINDA
CN UTRECHT
CALIFORNIA 92354-2732,
MAKIZUMI, Keiichi te KUMAMOTOVerenigde Staten van Amerika
SHI, KUMAMOTO 860-0878, Japan (51) C12N 9/00
C12N
15/00
(US)
(JP)
A61K 38/19
MASUDA, Kanako te KOSHIMACHI,
(51) C12N 15/11
KIKUCHIGUN, KUMAMOTO
(11) EP1274834
(11) EP2027268
8611112, Japan (JP)
(21) EP01918876.2
(21) EP07761135.8
KINO, Yoichiro te KUMAMOTO-SHI,
KUMAMOTO 862-8001, Japan (JP) (22) 21.03.2001
(22) 23.04.2007
(31) 193471 P
TOKIYOSHI, Sachio te
(31) 793755 P
KUMAMOTO-SHI, KUMAMOTO
(32) 31.03.2000
(32) 22.04.2006
862-0903, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
G01N 33/569
(54) HUMAN AMINOACYL-tRNA
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
C12N 5/0797
SYNTHETASE POLYPEPTIDES
FOR PRODUCING RECOMBINANT
EP1900811
USEFUL FOR THE REGULATION OF
PROTEINS USING A GENE FOR
ANGIOGENESIS
EP07021550.4
TRNA
(22) 11.02.2000
(47) 07.07.2010
(31) 119725 P
422844
168407 P
(73) THE SCRIPPS RESEARCH
INSTITUTE te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 12.02.1999
21.10.1999
01.12.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) SCHIMMEL, Paul te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WAKASUGI, Keisuke te SHIZUOKA,
SHIZUOKA, Japan (JP)
(54) Enriched central nervous system (51) C12N 11/08
(11) EP1613749
cell populations
(21) EP04719790.0
(47) 07.07.2010
(73) StemCells California, Inc. te PALO (22)
ALTO, CA 94304, Verenigde
(31)
Staten van Amerika (US)
(32)
(72) Buck, David W. te SANTA CLARA,
CA 95054, Verenigde Staten van (33)
(54)
Amerika (US)
Uchida, Nobuko te PALO ALTO, CA
94301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
Weissman, Irving te STANFORD,
CA 94305, Verenigde Staten van (73)
Amerika (US)
(51) C12N 7/04
C12N 15/86
C07K 14/165
A61K 39/225
11.03.2004
412063
10.04.2003
Verenigde Staten van Amerika
LIGAND-COUPLED INITIATOR
POLYMERS AND METHODS OF
USE
07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) Scarab Genomics, LLC te
MADISON WI 53713, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BLATTNER, Frederick, R. te
MADISON, WI 53711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CAMPBELL, John, Walter te OAK
PARK, IL 60302, Verenigde Staten
van Amerika (US)
PLUNKETT, Guy te MADISON, WI
53711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/53
C12N 15/12
C07K 16/30
C07K 14/47
A61K 39/395
(11) EP1597367
(21) EP04711993.8
(22) 18.02.2004
(31) 448828 P
SurModics, Inc. te EDEN PRAIRIE, (32) 19.02.2003
MN 55344-3523, Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(54) GLYCOPROTEIN ANTIGEN
(72) CHUDZIK, Stephen, J. te ST. PAUL,
SIMA135 EXPRESSED IN
MN 55116, Verenigde Staten van
METASTATIC HUMAN TUMOR
Amerika (US)
CELLS
Nummer 21/10
53
(47) 07.07.2010
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Novartis Pharma GmbH te 1230
WIEN, Oostenrijk (AT)
THE SCRIPPS RESEARCH
INSTITUTE te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) QUIGLEY, James, P. te LAJOLLA,
CA 92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOOPER, John, D. te NORTHGATE,
QLD 4013, Australië (AU)
TESTA, Jacqueline, E. te SPRING
VALLEY, CA 91977, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 15/16
C07K 14/575
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
CHESTERFIELD, MO 63005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 15/86
(11) EP1334201
(21) EP01980716.3
(32) 14.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(32) 06.11.2000
(73) MARTEK BIOSCIENCES
CORPORATION te COLUMBIA, MD
21045, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DNA EXPRESSION VECTORS
(47) 07.07.2010
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47)
(73)
(72)
(32) 15.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF INCREASING PLANT
SEED WEIGHT
(47) 07.07.2010
(73) Monsanto Technology LLC te ST.
LOUIS, MISSOURI 63167,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 380721 P
(31) 0027088
(21) EP03736593.9
(31) 381100 P
(22) 14.05.2003
(54) CAROTENE SYNTHASE GENE AND
USES THEREFOR
(11) EP1504106
(22) 14.05.2003
(21) EP03731185.9
(22) 02.11.2001
(72) CATCHPOLE, Ian, Richard, c/o
GlaxoSmithKline te STEVENAGE,
EP1278852
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
EP01937280.4
ELLIS, Jonathan, Henry, c/o
10.05.2001
GlaxoSmithKline te STEVENAGE,
569271
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
11.05.2000
ERTL, Peter, Franz, c/o
Verenigde Staten van Amerika
GlaxoSmithKline te STEVENAGE,
ZSIG33-LIKE PEPTIDES
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
07.07.2010
GROOT BRITTANNIË (GB)
RHODES, John, Richard, c/o
ZymoGenetics, Inc. te SEATTLE,
GlaxoSmithKline te STEVENAGE,
WA 98102, Verenigde Staten van
HERTFORDSHIRE SG1 2NY,
Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
JASPERS, Stephen, R. te
EDMONDS, WA 98026, Verenigde (51) C12N 7/00
C12N 5/10
Staten van Amerika (US)
C12N 15/86
SHEPPARD, Paul, O. te GRANITE
FALLS, WA 98252, Verenigde
(11) EP1078094
Staten van Amerika (US)
(21) EP99920883.8
DEISHER, Theresa, A. te SEATTLE,
WA 98115, Verenigde Staten van (22) 18.05.1999
Amerika (US)
(31) 9806258
BISHOP, Paul, D. te FALL CITY, WA (32) 18.05.1998
98024, Verenigde Staten van
(33) Frankrijk
Amerika (US)
(54) METHODES ET COMPOSITIONS
C12N 15/82
POUR LA PRODUCTION DE
C12N 15/29
PARTICULES VIRALES
C12N 15/11
A01H 5/10
A01H 5/00
14 juli 2010
(51)
(72) FERNANDES, Mary te ST. LOUIS,
MO 63146, Verenigde Staten van
Amerika (US)
XIE, Zhidong te MARYLAND
HEIGHTS, MO 63043, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11)
DOTSON, Stanton B. te
(72) WEAVER, Craig, A. te BOULDER,
CO 80301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
METZ, James, G. te LONGMONT,
CO 80501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KUNER, Jerry, M. te LONGMONT,
CO 80503, Verenigde Staten van
Amerika (US)
OVERTON, Frank, H., Jr. te
BOULDER, CO 80304, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12P 7/64
(11) EP1751292
(21) EP04751134.0
(22) 03.05.2004
(54) A METHOD TO PRODUCE
SUCCINIC ACID FROM RAW
HYDROLYSATES
(47) 07.07.2010
(73) UT-Battelle, LLC te OAK RIDGE,
TN 37831-6498, Verenigde Staten
van Amerika (US)
UChicago Argonne, LLC te
CHICAGO, ILLINOIS 60637,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) NGHIEM, Nhuan, Phu te
KNOXVILLE, TN 37923, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DONNELLY, Mark te
WARRANVILLE, IL 60555,
Verenigde Staten van Amerika
07.07.2010
(US)
Aventis Pharma S.A. te 92160
SANVILLE-MILLARD, Cynthia, Y. te
ANTONY, Frankrijk (FR)
PLAINFIELD, IL 60544, Verenigde
GENOPOIETIC te 01700 BEYNOST,
Staten van Amerika (US)
Frankrijk (FR)
(51) C12R 1/90
TORRENT, Christophe te F-75016
C12P 7/64
PARIS, Frankrijk (FR)
(11) EP1402045
YEH, Patrice te F-75005 PARIS,
Frankrijk (FR)
(21) EP02716743.6
PERRICAUDET, Michel te F-28320 (22) 08.02.2002
ECROSNES, Frankrijk (FR)
(31) 10106660
KLATZMANN, David te F-75013
PARIS, Frankrijk (FR)
(32) 12.02.2001
SALZMANN, Jean-Loup te F-75005 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PARIS, Frankrijk (FR)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
C12P 7/64
VON GAMMA-LINOLENSÄURE AUS
C12P 23/00
EINER CILIATEN-KULTUR DURCH
C12P 1/04
ZUSATZ GEEIGNETER
C12N 15/82
VORLÄUFERMOLEKULE ZU DEM
C12N 15/74
KULTURMEDIUM
C12N 15/52
(47) 07.07.2010
C12N 1/21
(73) Nutrinova Nutrition Specialties &
EP1507866
Food Ingredients GmbH te 65926
Nummer 21/10
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VAN PUTTEN, Anton te NL-2497
AC DEN HAAG
KÖNIG, Tanja te 13359 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FABRITIUS, Dirk te 60529
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KIY, Thomas te 65929
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LESKE, Alexander te 60529
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PLOTE, Joern te 65719
HOFHEIM/TS., BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12P 13/04
(11) EP1883704
(21) EP06732646.2
(22) 12.05.2006
(31) 2005114823
736830 P
(32) 16.05.2005
16.11.2005
(33) Russische Federatie
Verenigde Staten van Amerika
(54) A METHOD FOR PRODUCING AN
L-AMINO ACID USING A
BACTERIUM OF THE
ENTEROBACTERIACEAE FAMILY
WITH ATTENUATED EXPRESSION
OF THE KEFB GENE
54
(72) BAO, Wuli te FORSYTH, IL 62535,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SOLHEIM, Leif, P. te DECATUR, IL
62521, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12P 19/04
A61P 31/04
A61K 31/715
C12Q 1/00
(11) EP1831392
(21) EP05794356.5
(22) 22.08.2005
(31) 603881 P
(32) 24.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07843999.9
(54) METHOD FOR DETERMINING THE
CONCENTRATION OF GLUCOSE BY
DIRECT MEDIATION OF ENZYMES
(22) 09.10.2007
(47) 07.07.2010
(31) 850665 P
(73) Bayer HealthCare LLC te
TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2074221
(32) 10.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED METHODS FOR THE
(72) MARFURT, Karen, L. te
SEPARATION OF STREPTOCOCCUS
EDWARDSBURG, MI 49112,
PNEUMONIAE TYPE 3
Verenigde Staten van Amerika
POLYSACCHARIDES
(US)
(47) 07.07.2010
WARCHAL-WINDHAM, Mary, Ellen
te OSCEOLA, IN 46561, Verenigde
(73) Wyeth LLC te MADISON, NJ
Staten van Amerika (US)
07940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
(72) BAHLER, Brian Douglas te APEX,
NC 27502, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUGHES, Erik Heller te RALEIGH,
NC 27502, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LEE, Tsu-shun te BREINIGSVILLE,
PA 18031, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1230392
(51) G01N 33/68
G01N 33/543
C12Q 1/48
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(11) EP2045332
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO
104-8315, Japan (JP)
(21) EP07117996.4
(72) FILIPPOV, Dmitriy, Vladimirovich
te MOSCOW, 121609,
Russische Federatie (RU)
VOROSHILOVA, Elvira, Borisovna
te MOSCOW, 117648,
Russische Federatie (RU)
GUSYATINER, Mikhail, Markovich
te MOSCOW, 117648,
Russische Federatie (RU)
(54)
(51) C12Q 1/32
C12P 7/00
C12P 19/02
C12P 19/00
C12N 9/88
14 juli 2010
(73)
(72)
(11) EP1756291
(21) EP05747462.9
(22) 26.04.2005
(31) 565640 P
(32) 27.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ENZYMATIC DECARBOXYLATION
OF 2-KETO-L-GULONIC ACID TO
PRODUCE XYLOSE
(47) 07.07.2010
(73) Archer-Daniels-Midland Company
te DECATUR, ILLINOIS 62526,
(51)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 20.11.2000
(31) 9927292
(32) 19.11.1999
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SECURITY SYSTEM
(73) Crime Solutions Limited te
COVENTRY CV5 9EN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) BROWN, Tom te SOUTHAMPTON
SO16 7JD, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Proteome-wide quantification of
THELWELL, Nichola te GLOSSOP
small molecule binding to cellular
DERBYSHIRE SK13 7QU, GROOT
target proteins
BRITTANNIË (GB)
07.07.2010
MAXWELL, Paul te COVENTRY CV5
9EN, GROOT BRITTANNIË (GB)
Max-Planck-Gesellschaft zur
WHITING, Paul te COVENTRY CV3
Förderung der Wissenschaften
4HD, GROOT BRITTANNIË (GB)
e.V. te 80539 MÜNCHEN,
MAXWELL, Paula te COVENTRY,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CV5 6GE, GROOT BRITTANNIË
(DE)
(GB)
Daub, Henrik te 81475 MUNICH,
(51)
C12Q 1/68
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1659184
Bairlein, Michaela te 81241
(21) EP04105933.8
MUNICH, BONDSREPUBLIEK
(22) 19.11.2004
DUITSLAND (DE)
Sharma, Kirti te 81475 MUNICH, (54) Genetischer Test auf Strabismus
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
beim Rind
(DE)
(47)
07.07.2010
Godl, Klaus te 82152 KRAILLING,
(73) Stiftung Tierärztliche Hochschule
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Hannover te 30559 HANNOVER,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Tebbe, Andreas te 81373
(DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Distl, Ottmar te 30559
weber, Christoph te 80805
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Drögemüller, Cord te 30169
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
G01N 33/66
DUITSLAND (DE)
G01N 33/52
Mömke, Stefanie te 30559
C12Q 1/54
(22) 05.10.2007
(47)
(21) EP00977665.9
Nummer 21/10
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wöhlke, Anne te 30539
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12Q 1/70
C12Q 1/68
(11) EP1330542
(21) EP01974442.4
(22) 05.10.2001
(31) 0012717
(32) 05.10.2000
(33) Frankrijk
55
(21) EP02726163.5
(22) 13.03.2002
(31) 10112348
(32) 13.03.2001
(72) QUERE, Ronan te 29800 LA
FOREST LANDERNEAU, Frankrijk
(FR)
COMMES MAERTEN, Thérèse te
F-34570 VAILHAUQUES, Frankrijk
(FR)
MARTI, Jacques te F-34980 SAINT
CLEMENT DE RIVIERE, Frankrijk
(FR)
PIQUEMAL, David te F-30520
SAINT MARTIN DE VALGAGUES,
Frankrijk (FR)
(51) G01N 33/53
C12Q 1/68
C12N 15/11
C12N 1/21
A61K 39/00
A61K 48/00
A61K 39/395
(11) EP1383919
(21) EP02725395.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 29.03.2002
(54) NUKLEOTIDTRÄGER ZUR
DIAGNOSE UND THERAPIE
ORALER ERKRANKUNGEN
(31) 279435 P
(32) 29.03.2001
(47) 07.07.2010
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
FOR USING MHC CLASS II
INVARIANT CHAIN POLYPEPTIDE
AS A RECEPTOR FOR
MACROPHAGE MIGRATION
INHIBITORY FACTOR
(73) Carpegen GmbH te 48149
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
(54) METHODE RAPIDE DE DETECTION
D'ORGANISMES DANS UN
ECHANTILLON
(51)
(47) 07.07.2010
(73) Skuld-Tech S.A.R.L. te 34090
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
14 juli 2010
RÖTGER, Antje te 48147
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
C12Q 1/68
C12P 19/34
C07H 21/04
(11) EP1527199
(21) EP03746704.0
(22) 11.04.2003
(31) 123071
(32) 11.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS FOR DETECTING
ABNORMALLY METHYLATED
NUCLEIC ACID IN
HETEROGENEOUS BIOLOGICAL
SAMPLES
(47) 07.07.2010
(73) Genzyme Corporation te
CAMBRIDGE, MA 02142,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(73) Cytokine Pharmasciences, Inc. te
KING OF PRUSSIA,
PENNSYLVANIA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) BUCALA, Richard, J. te COS COB,
CT 06807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DONNELLY, Seamas te DUBLIN 4,
Ierland (IE)
LENG, Lin te NEW YORK, NY
10280, Verenigde Staten van
Amerika (US)
METZ, Christine, N. te GREAT
NECK, NY 11021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MITCHELL, Robert te GREAT
NECK, NY 11021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C21B 7/22
C21B 7/00
(31) 97936 P
318191
(11) EP2123778
(72) SHUBER, Anthony, P. te MENDON, (21) EP08007871.0
MA 01756, Verenigde Staten van (22) 23.04.2008
Amerika (US)
(54) Flue dust discharging method and
(51) C12Q 1/68
system
(11) EP1602735
(47) 07.07.2010
(32) 25.08.1998
25.05.1999
(21) EP05011602.9
(22) 30.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 860388
(54) M.tb open reading frame
Rv2659c and uses thereof
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2031075
(21) EP08017907.0
(22) 10.08.1999
(54) Method and kit for the detection
and/or quantification of
homologous nucleotide
THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
sequences on arrays
LELAND STANFORD JUNIOR
UNIVERSITY te PALO ALTO, CA
(47) 07.07.2010
94306-1106, Verenigde Staten
(73) Eppendorf Array Technologies
van Amerika (US)
S.A. te 5000 NAMUR, België (BE)
Behr, Marcel te MONTREAL
(72)
José, Remacle te 5020 MALONNE,
QUEBEC H3G 1A4, Canada (CA)
België (BE)
Small, Peter te STANFORD 94305
Hamels, Sandrine te 1474 WAYS,
CALIFORNIA, Verenigde Staten
België (BE)
van Amerika (US)
Burteau, Sophie te 5000 NAMUR,
Schoolnik, Gary te STANFORD CA
België (BE)
94305, Verenigde Staten van
Zammatteo, Nathalie te 5024
Amerika (US)
GELBRESSÉE, België (BE)
Wilson, Michael A. te STANFORD
CA 94305, Verenigde Staten van (51) G01N 33/53
Amerika (US)
C12Q 1/68
C07K 16/28
C12Q 1/68
C07K 16/00
B01J 19/00
C07H 21/04
EP1395679
(47) 07.07.2010
(73)
(72)
(51)
(11)
(32) 02.06.2004
(73) CHINA STEEL CORPORATION te
HSIAO KANG DISTRICT
KAOHSIUNG, Taiwan (TW)
(72) Liu, Shih-Hsien te KAOHSIUNG
HSIEN, Taiwan (TW)
Fu, Ting te LING-YA DIST.
KAOHSIUNG CITY, Taiwan (TW)
(51) F27D 1/12
F27B 1/24
C21B 7/10
(11) EP1466021
(21) EP02793108.8
(22) 21.12.2002
(31) 90878
(32) 16.01.2002
(33) Luxemburg
(54) COOLING PLATE FOR A
METALLURGICAL FURNACE AND
METHOD FOR MANUFACTURING
SUCH A COOLING PLATE
(47) 07.07.2010
(73) PAUL WURTH S.A. te 1122
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(72) ZLAMAL, Jiri te L-1726
Nummer 21/10
56
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(32) 31.10.2003
THILLEN, Guy te L-9234
16.09.2004
DIEKIRCH, Luxemburg (LU)
(33) België
RASSEL, Georges te L-3630 KAYL,
Europees Octrooi Bureau
Luxemburg (LU)
(54) PROCÉDÉ DE DÉCONTAMINATION
(51) F27B 1/18
D'UN MATÉRIAU RÉFRACTAIRE
F27B 1/00
CONTENANT DU CHROME
C21B 13/02
HEXAVALENT
(11) EP1930448
(47) 07.07.2010
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(21) EP05713469.4
(22) 11.02.2005
(31) 782027
(32) 19.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IN-LINE METHOD OF MAKING A
HEAT-TREATED AND ANNEALED
ALUMINIUM ALLOY SHEET
(73) Institut National Interuniversitaire (47) 07.07.2010
(73) Alcoa Inc. te PITTSBURGH, PA
des Silicates, Sols et Materiaux
10.12.2007
15212, Verenigde Staten van
(I.N.I.S.Ma),
a.s.b.l.
te
7000
38200
Amerika (US)
MONS, België (BE)
102006062689
Centre de Recherche de
(72) UNAL, Ali te EXPORT, PA 15632,
11.12.2006
l'Industrie Belge de la Ceramique
Verenigde Staten van Amerika
21.12.2006
(C.R.I.B.C.) te 7000 MONS, België
(US)
(BE)
Iran
WYATT-MAIR, Gavin, Frederick te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LAFAYETTE, CA 94549, Verenigde
(72) DESCAMP, Philippe te B-6120
Staten van Amerika (US)
HAM SUR HEURE, België (BE)
Shaft furnace
TOMES, David, Allen, Jr. te
LUCION, Thierry te B-1030
07.07.2010
SPARKS, NV 89436, Verenigde
BRUXELLES, België (BE)
Mines and Metals Engineering
Staten van Amerika (US)
TIRLOCQ, Jacques te B-7331
GmbH (M.M.E.) te 40474
TIMMONS, David, Wayne te
BAUDOUR, België (BE)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
RENO, NV 89523, Verenigde
AUVRAY, Jean-Michel te F-59600
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
GOGNIES-CHAUSSÉE, Frankrijk
(FR)
Najmossadat, Seyed Mohammed
(51) H01J 61/24
Reza te AORFIE SHIRAZI
H01J 61/20
(51) C22B 5/16
(GHAARBI) STR. NR. 73,
C22C 7/00
C22B 34/22
TEHERAN, Iran (IR)
C22B 34/12
(11) EP2145028
C22B 1/24
(11) EP1670961
(21) EP08736446.9
C22B 1/14
(21) EP04780309.3
(22) 22.04.2008
EP1425427
(22) 06.08.2004
(31) 07008717
EP02753907.1
(31) 504652 P
(32) 28.04.2007
02.08.2002
504369 P
(33) Europees Octrooi Bureau
PR678301
(32) 19.09.2003
(54) AMALGAMKUGELN FUER
19.09.2003
02.08.2001
ENERGIESPARLAMPEN UND IHRE
(33) Verenigde Staten van Amerika
Australië
HERSTELLUNG
Verenigde Staten van Amerika
IRON ORE BRIQUETTING
(47) 07.07.2010
(54) METHODS AND APPARATUSES
07.07.2010
(73) Umicore AG & Co. KG te 63457
FOR PRODUCING METALLIC
HANAU-WOLFGANG,
COMMONWEALTH SCIENTIFIC
COMPOSITIONS VIA REDUCTION
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AND INDUSTRIAL RESEARCH
OF METAL HALIDES
(DE)
ORGANISATION te CAMPBELL,
(47) 07.07.2010
ACT 2612, Australië (AU)
(72) PTASCHEK, Georg te 61200
Robe River Mining Company Pty (73) SRI International te MENLO PARK,
MELBACH, BONDSREPUBLIEK
CA 94025, Verenigde Staten van
Ltd te PERTH, WESTERN
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
AUSTRALIA 6000, Australië (AU)
DI VINCENZO, Calogero te 63454
HANAU, BONDSREPUBLIEK
(72) SANJURJO, Angel te SAN JOSE, CA
GANNON, John, Francis te
DUITSLAND (DE)
95132, Verenigde Staten van
EASTWOOD, NEW SOUTH WALES
Amerika (US)
2122, Australië (AU)
(51) C22C 21/00
THIERS, Eugene te SAN MATEO,
SALTER, Celeste, Julienne te
CA 94403, Verenigde Staten van (11) EP1590495
HAZELBROOK, NEW SOUTH
Amerika (US)
WALES 2200, Australië (AU)
(21) EP03768975.9
LAU, Kai-Hung te CUPERTINO, CA (22) 19.11.2003
VINING, Keith, Richard te
95014, Verenigde Staten van
KENMORE QUEENSLAND 4069,
(31) 325561
Amerika (US)
Australië (AU)
HILDENBRAND, Don, L. te
(32) 20.12.2002
MEAKINS, Ross, Lawrence te
MOUNTAIN VIEW, CA 94040,
BANKSTOWN, NEW SOUTH
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
WALES 2200, Australië (AU)
(54) AL-NI-MN CASTING ALLOY FOR
(US)
C22B 34/32
AUTOMOTIVE AND AEROSPACE
KRISHNAN, Gopala, N. te
C22B 3/44
STRUCTURAL COMPONENTS
SUNNYVALE, CA 94087,
C02F 1/62
(47) 07.07.2010
Verenigde Staten van Amerika
C01G 37/02
(US)
(73) Alcoa Inc. te PITTSBURGH, PA
A62D 3/00
ALVAREZ, Esperanza te MENLO
15212-5858, Verenigde Staten
EP1678337
PARK, CA 94025, Verenigde
van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
EP04789660.0
(72) LIN, Jen, C., Alcoa Inc. te ALCOA
(51) C22F 1/04
30.10.2004
CENTER, PA 15069-0001,
C22C 1/04
Verenigde Staten van Amerika
200300584
(US)
(11) EP1733064
04077573
(21) EP07023875.3
(22)
14 juli 2010
Nummer 21/10
ZOLOTOREVSKY, Vadim, Moscow
Institute of Steel and Alloys te
MOSCOW, 119991,
Russische Federatie (RU)
GLAZOFF, Michael, V., Alcoa Inc.
te ALCOA CENTER, PA
15069-0001, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MURTHA, Shawn, J., Alcoa Inc. te
ALCOA CENTER, PA 15069-0001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BELOV, Nicholas, Moscow
Institute of Steel and Alloys te
MOSCOW, 119991,
Russische Federatie (RU)
57
(31) 102004004457
(32) 28.01.2004
(47)
(73)
(72)
(31) 7072007
(32) 08.05.2007
(33) Oostenrijk
(54) Werkzeug mit Beschichtung
(47) 07.07.2010
(73) Böhler Edelstahl GmbH & Co KG
te 8605 KAPFENBERG, Oostenrijk
(AT)
(72) Caliskanoglu, Ziya Devrim te
8600 BRUCK/MUR, Oostenrijk (AT) (51)
Mitterer, Christian te 8700
LEOBEN, Oostenrijk (AT)
(51) C22C 38/60
(11) EP1705260
(21) EP04775251.4
(22) 06.08.2004
(31) 2003137757
(32) 30.12.2003
(33) Russische Federatie
(54) STEEL
(47) 07.07.2010
(11)
(21)
(22) 04.11.2003
(31) 0213880
(32) 06.11.2002
(33) Frankrijk
(54) Composition inhibitrice
d'entartrage et de corrosion de
circuits d'eau et procédé
d'inhibition
(73) Kilkenny Industries S.A. (BVI) te
9491 RUGGELL, Liechtenstein (LI) (47)
(73)
(72) GOLOVIN, Sergey Vladimirovich
te MOSCOW, 127322,
Russische Federatie (RU)
GOSHKADERA, Sergey
Vladimirovich te MOSCOW,
(72)
125368, Russische Federatie (RU)
DUB, Alexey Vladimirovich te
(51)
MOSCOW, 121059,
Russische Federatie (RU)
DUB, Vladimir Semenovich te
(11)
MOSCOW, 119285,
(21)
Russische Federatie (RU)
LOBODA, Alexandr Sergeevich te (22)
MOSCOW, 107370,
(31)
Russische Federatie (RU)
(32)
MARKOV, Sergey Ivanovich te
(33)
MOSCOW, 113534,
Russische Federatie (RU)
(51) C23C 4/18
C23C 4/06
(11) EP1711642
(21) EP05707873.5
(22) 28.01.2005
(72) ABROSIMOV, Nikolai te 12555
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LÜDGE, Anke te 15732
SCHULZENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MUIZNIEKS, Andris te LV-1058
07.07.2010
RIGA, Letland (LV)
RIEMANN, Helge te 15732
Ford Global Technologies, LLC, A
SCHULZENDORF,
subsidary of Ford Motor Company
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
te DEARBORN, MI 48126,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) D02G 3/44
Gehring GmbH & Co. Kg te 73760
D02G 3/40
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1882059
DUITSLAND (DE)
(21) EP06779056.8
VERPOORT, Clemens te 40789
(22) 16.05.2006
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0509963
BRODA, Maik te 52249
(32) 16.05.2005
ESCHWEILER, BONDSREPUBLIEK
(33) GROOT BRITTANNIË
DUITSLAND (DE)
ABELN, Tobias te 70327
(54) OPERATIVE DEVICES INSTALLED
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
IN YARNS
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
FLORES, Gerhard te 73760
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK (73) The University of Manchester te
MANCHESTER M13 9PL, GROOT
DUITSLAND (DE)
BRITTANNIË (GB)
C23F 11/14
(72)
DIAS, Tilak te STOCKPORT SK4
C23F 11/10
2EE, GROOT BRITTANNIË (GB)
C02F 5/12
FERNANDO, Anura te
C02F 5/10
STALYBRIDGE CHESHIRE SK15
EP1418253
2QN, GROOT BRITTANNIË (GB)
EP03292758.4
(51) D03C 7/02
(54) DURCH THERMISCHES SPRITZEN
AUFGEBRACHTE EISENHALTIGE
SCHICHT EINER GLEITFLÄCHE,
INSBESONDERE FÜR
ZYLINDERLAUFFLÄCHEN VON
MOTORBLÖCKEN
(11) EP1990438
(22) 22.04.2008
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C22C 38/10
(21) EP08450060.2
14 juli 2010
07.07.2010
(11) EP2035607
(21) EP07764536.4
(22) 16.05.2007
(31) 200600362
(32) 03.07.2006
(33) België
(54) A WEAR RESISTIVE DEVICE FOR
FORMING A LENO WEAVE
BK Giulini GmbH te 67065
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.07.2010
Moran, Francis te 75019 PARIS,
Frankrijk (FR)
C30B 29/06
C30B 13/30
(72) MEYNS, Ignace te B-8647
RENINGE, België (BE)
GLORIE, Patrick te 8900 IEPER,
België (BE)
EP1866466
(51) D04H 1/54
EP06724135.6
(11) EP1902168
04.04.2006
(21) EP05766094.6
102005016776
(22) 21.06.2005
06.04.2005
(54) TUFTED FIBROUS WEB
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(73) Picanol N.V., Naamloze
Vennootschap te 8900 IEPER,
België (BE)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER EINKRISTALLINEN SISCHEIBE MIT ANNÄHERND
POLYGONALEM QUERSCHNITT
(73) The Procter and Gamble
Company te CINCINNATI, OHIO
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.07.2010
(72) CURRO, John, Joseph te
CINCINNATI, OH 45241, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) PV Silicon Forschungs und
Produktions GmbH te 99099
Nummer 21/10
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
58
BENSON, Douglas, Herrin te
202006017175 U
WEST HARRISON, IN 47060,
(32) 21.09.2006
Verenigde Staten van Amerika
13.10.2006
(US)
13.10.2006
PECK, Daniel, Charles te
(33)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CINCINNATI, OH 45231, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D05C 15/00
(54) Papiermaschinenwalze mit
D04H 11/00
aufgewickeltem Belag
EP1857580
(47) 07.07.2010
EP07009658.1
(73) Voith Patent GmbH te 89522
15.05.2007
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
434944
(32) 16.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Carpet primary backing material
(47) 07.07.2010
(73) Johns Manville te DENVER CO
80202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Aufrecht, Harald te 73434 AALEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wachter, Werner te 73450
NERESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hochmüller, Alfons te 89429
BACHHAGEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Shen, ChangQing te LAKEWOOD,
(51) D21H 27/00
COLORADO 80228, Verenigde
D21H 21/24
Staten van Amerika (US)
D21H 17/20
Aseere, Lester M. te PARKER,
D06M 15/00
COLORADO 80138, Verenigde
A61K 8/00
Staten van Amerika (US)
(11)
EP2097584
(51) D06C 7/02
D06B 23/16
(21) EP07846874.1
(11) EP1524354
(22) 29.11.2007
(21) EP03425673.5
(31) 06025405
(22) 16.10.2003
(32) 08.12.2006
(54) Apparatus and method for the
wet heat treatment of continous
textile substrates
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(54) EMULSIONEN ZUR AVIVAGE VON
TEXTILIEN UND PAPIER
(73) SPEROTTO RIMAR S.r.l. te 20121
MILANO, Italië (IT)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Bertoldo, Franco te 36070
(DE)
BROGLIANO (VICENZA), Italië (IT)
(72)
SORNS, Jörg te 40476
D06F 75/18
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
EP2049727
DUITSLAND (DE)
EP07787869.2
KAWA, Rolf te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
25.07.2007
(DE)
UD20060189
EICHHORN, Stephan te 64579
27.07.2006
GERNSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Italië
URBAN, Andrea te 67069
IRONING APPARATUS
LUDWIGSHAFEN,
07.07.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
De'Longhi SpA te 31100 TREVISO,
Italië (IT)
(51) D21H 21/44
(72) ANTONEL, Alessandro te 30029
SAN STINO DI LIVENZA, Italië (IT)
SCIAN, Luciano te 33084
CORDENONS, Italië (IT)
MASIER, Galdino te 31025 SANTA
LUCIA DI PIAVE, Italië (IT)
(51) D21G 1/02
D21F 3/08
(11) EP1903141
(21) EP07112667.6
(22) 18.07.2007
(31) 102006045059
102006049077
D21H 21/40
(11) EP2021544
(21) EP07766076.9
(22) 18.05.2007
(31) 0651860
(32) 19.05.2006
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE FABRICATION D'UN
MATERIAU EN FEUILLE
COMPRENANT AU MOINS UNE
COUCHE FIBREUSE ET DES
ELEMENTS DE SECURITE ET/OU
DECORATIFS
14 juli 2010
(47) 07.07.2010
(73) ARJOWIGGINS SECURITY te 92130
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
Arjo Wiggins Fine Papers Limited
te BEACONSFIELD,
BUCKINGHAMSHIRE HP9 1RT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) CHALAYE, Sandrine te F-38440
ROYAS, Frankrijk (FR)
LANGLEY, Robert te
BUCKINGHAMSHIRE HP27 0PA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) E01D 19/12
E01B 2/00
(11) EP1867786
(21) EP07009457.8
(22) 11.05.2007
(31) 102006027547
(32) 14.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Eisenbahnbrücke sowie
Aufnahmesystem für Schienen
(47) 07.07.2010
(73) ThyssenKrupp GfT Gleistechnik
GmbH te 45143 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dennig, Dirk te 45130 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Feldhaus, Karl-Heinz te 46236
BOTTROP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hardick, Heinz-Jürgen te 45149
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E01H 1/08
(11) EP1516965
(21) EP04020961.1
(22) 03.09.2004
(31) 10343712
202004012319 U
(32) 21.09.2003
06.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kehreinrichtung für eine
Kehrmaschine
(47) 07.07.2010
(73) HSW Spezial Fahrzeug- und
Gerätebau GmbH & Co. KG te
14959 TREBBIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Albrecht, Bert te 12679 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E02B 3/06
E02B 17/00
(11) EP2110480
(21) EP08007420.6
(22) 16.04.2008
(54) Arbeitsvorrichtung zum
Bearbeiten, insbesondere
Nummer 21/10
Abdichten, von Bodenflächen
unter Wasser, insbesondere
Sohlen und Böschungen von
Wasserstraßen, insbesondere
Kanäle, Verfahren zur Errichtung
derselben, Verfahren zum
Fortbewegen derselben,
Verfahren zur Abdichtung von
Bodenflächen unter Verwendung
derselben, u.a.
(47) 07.07.2010
(73) Matthäi Bauunternehmen GmbH
& Co. KG te 27283 VERDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
59
(21) EP06796255.5
14 juli 2010
(22) 04.08.2006
A61G 7/05
A61G 12/00
(47) 07.07.2010
(22) 04.05.2005
(73) Tecno Imac SpA te 00165 ROMA,
Italië (IT)
(31) 844908
(72) CARUSI, Ivano te 00165 ROMA,
Italië (IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1791582
(54) HIDDEN SYSTEM FOR THE
REMOVABLE FIXING OF GUTTERS (21) EP05748011.3
(51) F16B 43/00
E04F 13/08
E04D 3/36
(11) EP2096231
(32) 13.05.2004
(54) SUPPORT AND TRANSPORT
SYSTEM FOR MEDICAL
APPARATUS
(47) 07.07.2010
(73) American Sterilizer Company te
(21) EP08151927.4
MENTOR, OH 44060-1834,
(72) Fischer, Jürgen te 27308
Verenigde Staten van Amerika
KIRCHLINTELN, BONDSREPUBLIEK (22) 26.02.2008
(US)
DUITSLAND (DE)
(54) Fixation device for panels
(72)
BALLY, Alex te BARRINGTON, RI
(51) E06B 9/02
(47) 07.07.2010
02806, Verenigde Staten van
E02B 3/10
(73) REDCO S.A. te 1880 KAPELLE-OPAmerika (US)
(11) EP1524369
DEN-BOS., België (BE)
WILSON, Wendell te MARIETTA,
Eternit AG te 10719 BERLIN,
(21) EP04106168.0
GA 30062, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(22) 29.11.2004
(DE)
GOUNARIS, George te WEST PALM
(54) Barriere zum Schutz vor ein- und
BEACH, FL 33405, Verenigde
(72) Lammert, Michael te 10777
auslaufenden Stoffen
Staten van Amerika (US)
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(47) 07.07.2010
DUITSLAND (DE)
(51) E04G 21/32
(73) Thomas System Technik te 37318 (51) E04F 13/12
E04D 3/08
ASBACH, BONDSREPUBLIEK
E04B 2/96
E04F 13/08
DUITSLAND (DE)
A62B 1/04
E04D 3/38
(72) Thomas, Werner te 37318,
E04D 3/35
(11) EP1635011
ASBACH, BONDSREPUBLIEK
E04C 2/292
(21) EP05019140.2
DUITSLAND (DE)
C23C 28/00
(22) 02.09.2005
(11) EP1533442
(51) E02F 3/36
(31) 202004013936 U
(21) EP04381039.9
(11) EP2002063
(32) 08.09.2004
(22) 24.09.2004
(21) EP07710517.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 200302697
(22) 15.03.2007
(54) Fassaden-oder
(32) 19.11.2003
(31) 22606 U
Lichtdachkonstruktion mit
(33) Spanje
(32) 23.03.2006
Montagevorrichtung,
insbesondere mit einer
(54) Building cladding system
(33) Oostenrijk
Gerüsteverankerungsvorrichtung
(47) 07.07.2010
(54) SCHNELLKUPPLUNG MIT
(47)
07.07.2010
WERKZEUGERKENNUNG.
(73) British Robertson, S.L.U. te 08400
(47) 07.07.2010
(73) WIMMER, Alois te 5322 HOF BEI
SALZBURG, Oostenrijk (AT)
GRANOLLERS (BARCELONA),
Spanje (ES)
(72) WIMMER, Alois te 5322 HOF BEI
SALZBURG, Oostenrijk (AT)
(72) Medina Vega, Antonio, British
Robertson,S.L.U. te 08400,
GRANOLLERS, Spanje (ES)
(51) E03D 1/14
(51) E04F 15/024
(11) EP1630306
(11) EP1811102
(73) SCHÜCO International KG te
33609 BIELEFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Pankoke, Ulrich te 33824
WERTHER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP06077141.7
(51) H01Q 1/00
E04H 12/10
(22) 30.11.2006
(11) EP1252405
(31) 1030576
(21) EP00993795.4
(32) 02.12.2005
(22) 29.12.2000
(33) Nederland
(33) Nederland
(31) 1014085
(54) Flushing device having a full or
partial flushing capability
(54) Composite floor
(32) 17.01.2000
(47) 07.07.2010
(33) Nederland
(47) 07.07.2010
(73) Luttikhuis Markgraven Holding
B.V. te 7603 NH ALMELO
(54) MAST FOR A SOURCE OF
ELECTROMAGNETIC WAVES,
PROVIDED WITH A STABILISATION
DEVICE
(21) EP05076938.9
(22) 23.08.2005
(31) 1026899
(32) 23.08.2004
(73) Wisa B.V. te 6827 BP ARNHEM
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Luttikhuis, Johannes Albertus te
7603 NH ALMELO
(72) Bente, Robertus C. W. M. te 6815
(51) F16M 13/02
EJ ARNHEM
F16M 11/24
(51) E04D 13/072
F16M 11/20
(11) EP2049747
E04G 3/00
A61M 5/14
(47) 07.07.2010
(73) Koninklijke KPN N.V. te 9726 AE
GRONINGEN
(72) SCHOTMAN, Willem, Yvo te
Nummer 21/10
NL-2597 AR THE HAGUE
VELDT, Peter te NL-3828 BM
HOOGLAND
(51) E05B 65/00
E05B 13/00
B01F 15/00
(11) EP1857618
(21) EP07370010.6
(22) 10.05.2007
(31) 0604466
(32) 18.05.2006
(33) Frankrijk
(54) Porte, apte à fermer une
ouverture d'un compartiment
interne intégrant au moins
l'organe mobile, notamment
moteur, et potentiellement
dangereux
(47) 07.07.2010
(73) COUVROT te 59910 BONDUES,
Frankrijk (FR)
(72) Noël, Nicolas, Couvrot SA te
59910 BONDUES, Frankrijk (FR)
Brunquet, Eric, Couvrot SA te
59910 BONDUES, Frankrijk (FR)
(51) E05B 29/00
E05B 19/00
(11) EP1922462
(21) EP06776824.2
(22) 12.08.2006
(31) 102005042617
(32) 07.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHLIESSVORRICHTUNG MIT
EINEM SCHLIESSZYLINDER UND
MIT EINEM SCHLÜSSEL
(47) 07.07.2010
60
(DE)
(72) KALESSE, Michael te 40885
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MATHOFER, Reinhold te 42489
WÜLFRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05C 9/04
(11) EP2096244
(21) EP08003864.9
(22) 01.03.2008
14 juli 2010
Frankrijk (FR)
Cutrupi, Angelo te 38460
OPTEVOZ, Frankrijk (FR)
Salerno, Christophe te 38620
SAINT GEOIRE EN VALDAINE,
Frankrijk (FR)
(72) Bertolus, Anne te 38500 VOIRON,
Frankrijk (FR)
Cutrupi, Angelo te 38460
OPTEVOZ, Frankrijk (FR)
Salerno, Christophe te 38620
SAINT GEOIRE EN VALDAINE,
Frankrijk (FR)
(54) Beschlag für ein Fenster, eine Tür
(51) E06B 9/88
oder dergleichen
E05F 15/20
(47) 07.07.2010
E05F 15/16
(73) ROTO FRANK AG te 70771
(11) EP1759083
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
(21) EP05752583.4
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 14.06.2005
(72) Malnar, Slavko te 51305 TRSCE, (31) 102004028659
Kroatië (HR)
(32) 15.06.2004
(51) E05F 15/16
E05D 15/24
E05D 15/16
(11) EP1467052
(21) EP03008275.4
(22) 09.04.2003
(54) Guide system
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) STEUERUNG FÜR WICKLER VON
ROLLLADENGURTEN
(47) 07.07.2010
(73) Arnhold, Hans te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ARNHOLD, Hans te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHRÖCKER, Rainer te 71229
(72) Olsson, Bo te 41482 GÖTEBORG,
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
Zweden (SE)
DUITSLAND (DE)
(51) E05F 15/00
(51) E06B 3/673
(47) 07.07.2010
(73) Cardo Garage Door AB te 423 21
TORSLANDA, Zweden (SE)
(11) EP1447511
(11) EP1730378
(21) EP04001793.1
(21) EP05707604.4
(22) 28.01.2004
(22) 24.02.2005
(31) 20302605 U
(73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.
(32) 17.02.2003
KG te 42551 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Sicherheitsleiste
(72) KLEIN, Helmut te 42549 VELBERT, (47) 07.07.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Mayser GmbH & Co. KG te 89073
(DE)
ULM, BONDSREPUBLIEK
HABECKE, Matthias te 45529
DUITSLAND (DE)
HATTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Homberger, Frank te 79669 ZELL
JACOB, Dirk te 42579
IM WIESENTAL, BONDSREPUBLIEK
HEILIGENHAUS,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Sztejkowski, Jean-Marc te 68440
(DE)
STEINBRUNN LE BAS, Frankrijk
(FR)
(51) E05B 65/20
(31) 102004009858
(32) 25.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM POSITIONIEREN
VON GLASTAFELN IN EINER
VERTIKALEN ZUSAMMENBAUUND PRESSVORRICHTUNG FÜR
ISOLIERGLASSCHEIBEN
(47) 07.07.2010
(73) Plus Inventia AG te 9000 ST.
GALLEN, Zwitserland (CH)
(72) Karl Lenhardt te BAD
LIEBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
E05B 15/16
(51) E05F 15/14
(11) EP1931845
(51) E06B 3/964
(11) EP1325996
(21) EP06792609.7
(11) EP1914375
(21) EP02356274.7
(22) 31.07.2006
(21) EP07118306.5
(22) 31.12.2002
(31) 102005046119
(22) 11.10.2007
(31) 0200101
(32) 26.09.2005
(31) PD20060381
(32) 04.01.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 12.10.2006
(33) Frankrijk
(54) TÜRGRIFF
(33) Italië
(54) Dispositif pour la motorisation
d'une fenetre ou d'une baie
coulissante
(54) Corner joint
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.
(73) Fratelli Comunello S.p.A. te 36027
(47) 07.07.2010
KG te 42551 VELBERT,
ROSA (VICENZA), Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Bertolus, Anne te 38500 VOIRON,
Nummer 21/10
(72) Lorenzetti, Paolo te 36027 ROSA
(VI), Italië (IT)
61
(22) 09.05.2006
(51) E06B 9/58
E06B 9/13
(54) DRILLING MACHINE WITH
CAROUSEL-TYPE DRILL STEM AND
SHROUD TUBE LOADER
(11) EP1857628
(47) 07.07.2010
(21) EP07108040.2
(73) Comacchio International S.A. te
6900 LUGANO, Zwitserland (CH)
(22) 11.05.2007
(31) 102006026533
102006023423
(32) 06.06.2006
17.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rolltor
(47) 07.07.2010
(73) AGROTEL GmbH te 94152
NEUHAUS AM INN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
14 juli 2010
(72) MARIAN, Alfred, Dieter te 45549
SPROCKHÖVEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F01K 7/22
F01D 13/00
(11) EP1748157
(72) COMACCHIO, Pasqualino te 31039 (21) EP05425563.3
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
(22) 29.07.2005
COMACCHIO, Patrizio te 31039
(54) A method and system for
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
operative reconversion of pairs of
COMACCHIO, Renzo te 31039
pre-existing steam turbo-units
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
(47) 07.07.2010
(51) E21B 33/038
(73) ANSALDO ENERGIA S.P.A. te
E21B 33/035
16152 GENOVA, Italië (IT)
B63C 11/42
(72) Falavigna, Loris te 16143
B63C 11/00
GENOVA, Italië (IT)
(11) EP1963616
Torre, Alberto te 16143 GENOVA,
(21) EP05820267.2
Italië (IT)
(22) 19.12.2005
(51) F01L 1/18
(72) Laner, Cyriak te 94152, NEUHAUS (54) ELECTRICAL POWER SYSTEM FOR
AM INN, BONDSREPUBLIEK
A SUBSEA SYSTEM
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
(51) E06B 9/262
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
A47H 5/14
te 80333 MÜNCHEN,
(11) EP1881148
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07252855.7
(11) EP2090757
(21) EP08018202.5
(22) 17.10.2008
(31) 102008009170
(32) 14.02.2008
(54) Retractable window covering,
having a length expanding
stiffening rod
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KARSTAD, Vemund te 0981 OSLO, (54) Kipphebelanordnung mit einer
Noorwegen (NO)
Nuten aufweisenden Lagerschale
ASLE, Skjellnes te N-7054
(47) 07.07.2010
RANHEIM, Noorwegen (NO)
(73) MAN Nutzfahrzeuge
(51) E21B 33/038
Aktiengesellschaft te 80995
(11) EP1807602
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP05810289.8
(47) 07.07.2010
(22) 06.10.2005
(73) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V. te 3071 EL ROTTERDAM
(31) 616289 P
(72) Lamers, Franciscus Cornelis
Gerardus te 6431 XC
HOENSBROEK
Wetsema, Jan Pieter te 3038 EC
ROTTERDAM
De Lange, Hans te 7591 SE
DENEKAMP
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 19.07.2007
(31) 06015275
(32) 21.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) E06B 9/54
E06B 9/42
E06B 9/26
(11) EP1900900
(21) EP07021444.0
(32) 06.10.2004
(54) UNIVERSAL CONNECTION
INTERFACE FOR SUBSEA
COMPLETION SYSTEMS
(31) 0706639
(72) BARTLETT, Christopher, D. te
SPRING, TX 77388, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Carter d'huile structurel en
plastique à fond rapporté pour
moteur à combustion et procédé
de fabrication d'un tel carter
(11) EP1601859
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP03785895.8
(54) Window blind system
(22) 19.12.2003
(47) 07.07.2010
(31) 10260158
(73) Louver-Lite Limited te HYDE
CHESHIRE SK14 4BG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 20.12.2002
(11) EP2016255
(21) EP06756281.9
(21) EP08164649.9
(73) FMC Technologies, Inc. te
HOUSTON, TX 77067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 09.04.2005
(51) E21B 19/14
(11) EP2039895
(22) 18.09.2008
(31) 0507235
(72) Allsopp, Reginald Charles te
STOCKPORT CHESHIRE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) F01M 11/00
(47) 07.07.2010
(51) F01B 9/06
F01B 15/00
F01B 1/06
(22) 03.02.2006
(72) Vogel, Werner te 91595
BURGOBERBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) RADIALKOLBENMOTOR
(47) 07.07.2010
(73) Pleiger Maschinenbau GmbH &
Co. KG te 58423 WITTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 21.09.2007
(33) Frankrijk
(47) 07.07.2010
(73) FILTRAUTO te 78280
GUYANCOURT, Frankrijk (FR)
(72) Decker, Laurent te 14500 VIRE,
Frankrijk (FR)
Deschamps, Samuel te 14500,
SAINT-GERMAIN DE TALLEVENDE,
Frankrijk (FR)
(51) F01N 3/08
F01N 3/033
F01N 13/04
(11) EP2115277
(21) EP08707458.9
(22) 31.01.2008
(31) 07002040
Nummer 21/10
(32) 31.01.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR REGENERATION
VON RUSSFILTERN IN DER
ABGASANLAGE EINES
MAGERMOTORS UND
ABGASANLAGE HIERFÜR
(47) 07.07.2010
(73) Umicore AG & Co. KG te 63457
HANAU-WOLFGANG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ECKHOFF, Stephan te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRISSTEDE, Ina te 63450 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MUELLER, Wilfried te 61184
KARBEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KREUZER, Thomas te 61184
KARBEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F01N 3/20
B60R 13/08
(11) EP2129886
(21) EP08708441.4
(22) 30.01.2008
(31) 102007013524
(32) 21.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DOSIERMODUL MIT
VERBESSERTEN AKUSTISCHEN
EIGENSCHAFTEN
62
(51) F01N 9/00
F01N 3/20
(31) 0757688
(11) EP2066883
(33) Frankrijk
(21) EP07803417.0
(72) HAEBERER, Rainer te 75015
BRETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KIENZLE, Burghard te 70839
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRIESINGER, Siegbert te 75443
OETISHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HORN, Matthias te 71691
FREIBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Dispositif de gestion des
condensats dans un système EGR
(31) 102006044080
(47) 07.07.2010
(32) 20.09.2006
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78943 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
CEDEX, Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINES REAGENZMITTELDOSIERVENTILS UND
VORRICHTUNG ZUR
DURCHFÜHRUNG DES
VERFAHRENS
(47) 07.07.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Magneti Marelli S.p.A. te
CORBETTA (MI), Italië (IT)
(22) 25.01.2008
(72) Benassi, Daniele te 40138
BOLOGNA, Italië (IT)
02.02.2007
Sgatti, Stefano te 40026 IMOLA,
Japan
Italië (IT)
Lambertini, Loris te 40056
BREAKDOWN DIAGNOSING
CRESPELLANO, Italië (IT)
DEVICE FOR EXHAUST CLEANING
SYSTEM, AND BREAKDOWN
(51) F02D 41/02
DIAGNOSING METHOD FOR
B60W 30/18
EXHAUST CLEANING SYSTEM
(11) EP2019194
07.07.2010
(21) EP07425459.0
Bosch Corporation te SHIBUYA-KU
(22) 25.07.2007
TOKYO 150-8360, Japan (JP)
(54) A torque control method of a road
KITAZAWA, Eiichi te
vehicle
HIGASHIMATSUYAMA-SHI
(47)
07.07.2010
SAITAMA 355-8603, Japan (JP)
(73)
Magneti Marelli S.p.A. te
F02B 19/12
CORBETTA (MI), Italië (IT)
F02B 19/02
(31) 2007024214
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP1546520
(21) EP02779008.8
(22) 25.11.2002
(31) 2002002804
(21) EP06300515.1
(54) SPLIT PHASE FUEL CONDITIONER
(22) 24.05.2006
(47) 07.07.2010
(31) 0551516
(73) Barrack Combustion Process Pty
Ltd te FREMANTLE WA 6160,
Australië (AU)
(73) RENAULT S.A.S. te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) Bodin, Marc te 92500, RUEIL
MALMAISON, Frankrijk (FR)
(11) EP1995436
(47) 07.07.2010
(33) Australië
(47) 07.07.2010
41/34
41/30
41/22
37/00
35/02
(21) EP08710590.4
(32) 07.06.2002
(54) Dispositif de dépollution de gaz
d'échappement
(51) F02D
F02D
F02D
F02D
F02D
(11) EP2108793
(11) EP1731728
(33) Frankrijk
(72) Dumoulin, Pierre te 92250 LA
GARENNE COLOMBES, Frankrijk
(FR)
(21) EP07425323.8
(72) KLEINKNECHT, Horst te 74427
FICHTENBERG, BONDSREPUBLIEK (22) 25.05.2007
DUITSLAND (DE)
(54) Control method for a motorized
(51) F01N 3/28
vehicle in the case of a fault that
F01N 3/20
advices/imposes driving the
F01N 3/08
vehicle with reduced
B01D 53/94
performance
(51) F01N 3/20
(32) 07.06.2005
(32) 19.09.2007
(22) 12.09.2007
(47) 07.07.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
14 juli 2010
(72) LAMPARD, Robert, Douglas te
CANNINGVALE, WESTERN
AUSTRALIA 6155, Australië (AU)
(51) F02M 25/07
F02B 29/04
(11) EP2039907
(21) EP08163557.5
(22) 03.09.2008
(72) Lupo, Savino Luigi te 40127
BOLOGNA, Italië (IT)
Serra, Gabriele te 40068
S.LAZZARO DI SAVENA, Italië (IT)
Para, Filippo te 40126 BOLOGNA,
Italië (IT)
(51) F02D 41/14
(11) EP1711702
(21) EP05714876.9
(22) 20.01.2005
(31) 102004005325
(32) 04.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR DETEKTION DES
BRENNBEGINNS EINER
BRENNKRAFTMASCHINE
(47) 07.07.2010
(73) Conti Temic microelectronic
GmbH te 90411 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 21/10
(DE)
(72) HAGEL, Reinhold te 91361
PINZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TUNA, Mehmet te 90765 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MEYER, Ernst te 91367
WEISSENOHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02K 1/80
F02K 1/12
F02K 1/00
(11) EP1195512
(21) EP01308422.3
(22) 02.10.2001
(31) 684095
(32) 06.10.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Flow blocking exhaust nozzle
(47) 07.07.2010
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
63
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KRAFTSTOFFEINSPRITZSYSTEM
FÜR BRENNKRAFTMASCHINEN
(47) 07.07.2010
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MUCHOW, Joerg te 72764
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KASCHNER, Axel te 72070
TUEBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JASENEK, Axel te 70435
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04B 41/02
F04B 35/06
(11) EP1978252
(21) EP07254794.6
(21) EP07823283.2
(22) 11.07.2007
(31) 0606574
0700032
(32) 18.07.2006
03.01.2007
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) UNITÉ DE POMPAGE A DURÉE DE
VIE ÉLEVÉE
(47) 07.07.2010
(73) Pulssar Technologies te 75013
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) F04C 2/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1892417
(54) Portable air compressor
(21) EP07112559.5
(11) EP1948924
(73) Bräuer, Hans te 68723
SCHWETZINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 10.11.2005
(11) EP2041437
(32) 02.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102005053683
(51) F04B 53/22
F04B 53/14
F04B 13/00
(72) ABOUSALEH, Khaled te 75011
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) G01L 9/00
G01L 23/24
F02M 65/00
F02M 55/02
(22) 04.10.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 731999
(22) 12.12.2007
(72) Bentley, David Todd te WESTER
(47) 07.07.2010
CHESTER, OHIO 45069, Verenigde
(73) Techtronic Industries Company
Staten van Amerika (US)
Limited te TSUEN WAN NEW
(51) F16F 7/00
TERRITORIES HONG KONG, China
F16F 15/02
(CN)
F02M 61/14
(72) Ritterling, Douglas Kent te
(11) EP1679437
ANDERSON, SC 29621, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP06300009.5
Brazell, Kenneth M. te PIEDMONT,
(22) 05.01.2006
SC 29673, Verenigde Staten van
(31) 0500268
Amerika (US)
Sutter, Howard Eugene III te
(32) 11.01.2005
FOUNTAIN INN, SC 29644,
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54) Dispositif d'amortissement de
(US)
vibrations, ainsi que moteur à
Strack, Richard L. te ANDERSON,
combustion interne comprenant
SC 29621, Verenigde Staten van
un tel dispositif
Amerika (US)
Thomas, Benjamin J. te
(47) 07.07.2010
ANDERSON, SC 29625, Verenigde
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
Staten van Amerika (US)
te 78943 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Difrenza, Robert te GREENVILLE,
CEDEX, Frankrijk (FR)
SC 29607, Verenigde Staten van
(72) Sauvage, Olivier te F-92210
Amerika (US)
SAINT CLOUD, Frankrijk (FR)
(51) F04B 43/02
Burry, Pierre te F-75011 PARIS,
F04B 23/08
Frankrijk (FR)
F04B 23/04
Perronnet, Cyril te F-92250 LA
GARENNE-COLOMBES, Frankrijk
(11) EP1536136
(FR)
(21) EP04027689.1
Eickhoff, Jean-Mard te F-75012
(22) 22.11.2004
PARIS, Frankrijk (FR)
Auger, Jean-Marc te F-92350 LE
(31) 10354785
PLESSIS ROBINSON, Frankrijk (FR) (32) 21.11.2003
(21) EP06806975.6
14 juli 2010
(54) Pumpe
(47) 07.07.2010
(72) Bräuer, Hans te 68723
SCHWETZINGEN,
(22) 16.07.2007
(31) 0616034
(32) 11.08.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Rotary lobe pump
(47) 07.07.2010
(73) ITT Manufacturing Enterprises,
Inc. te WILMINGTON, DELAWARE
19801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Bishop, Lee te HERTFORDSHIRE,
EN11 9LT, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Young, Michael te LONDON, E4
6PX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) F04D 15/00
F04D 13/06
F04D 13/02
(11) EP1756428
(21) EP05740448.5
(22) 04.05.2005
(31) BG20040016
(32) 05.05.2004
(33) Italië
(54) AN ELECTRIC SYNCHRONOUS
PUMP WITH A VOLUTE HAVING A
TANGENTIAL OUTLET
(47) 07.07.2010
(73) Askoll P&C S.r.l. te 10024
MONCALIERI (TO), Italië (IT)
(72) PERI, Giorgio te I-24060
BRUSAPORTO (BERGAMO), Italië
(IT)
(51) F04D 25/02
F04D 17/12
(11) EP1979622
(21) EP07704262.0
(22) 31.01.2007
Nummer 21/10
(31) 06002310
(32) 03.02.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERDICHTEREINHEIT
(47) 07.07.2010
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GAUSMANN, Rainer te 47058
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MATHIJSSEN, Gaston te
NL-7622VX BORNE
(51) F04D 19/04
(11) EP1236906
(21) EP02001844.6
(22) 26.01.2002
(31) 10107341
(32) 16.02.2001
64
(DE)
(72) NEUFANG, Lothar te 66914
WALDMOHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16C 33/10
F16C 32/06
(11) EP1722116
(21) EP05010174.0
(22) 11.05.2005
14 juli 2010
(31) 102007011175
(32) 06.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KOAXIALGETRIEBE
(47) 07.07.2010
(73) Wittenstein AG te 97999
IGERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
(72) SCHREIBER, Heiko te 97990
WEIKERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G11B 7/135
F16H 25/20
(11) EP2044347
(72) Bock, Eberhard te 69509
MÖRLENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gramlich, Martin te 69493
LEUTERSHAUSEN/HIRSCHBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07789923.5
(54) Gleitlager
(22) 10.07.2007
(31) 06117241
(32) 14.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Turbomolekularpumpe
(51) F16K 5/06
F16D 1/08
(54) ACTUATOR FOR DISPLACEMENT A
HOLDER AGAINST A HOMINGPOSITION
(47) 07.07.2010
(11) EP1448907
(47) 07.07.2010
(73) Pfeiffer Vacuum GmbH te 35614
ASSLAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP02736348.0
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Fahrenbach, Peter te 35619
BRAUNFELS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04F 9/00
F04F 5/46
F04F 5/20
(11) EP1805420
(21) EP05803340.8
(22) 31.10.2005
(31) 102004053006
(32) 29.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TREIBMITTEL-VAKUUMPUMPE
(47) 07.07.2010
(22) 24.05.2002
(31) 0102066
(32) 11.06.2001
(33) Zweden
(54) COUPLING DEVICE, PREFERABLY
BETWEEN AN ACTUATOR AND A
VALVE
(47) 07.07.2010
(73) Aktiebolaget Somas Ventiler te
S-661 23 SÄFFLE, Zweden (SE)
(72) NILSSON, Curt te S-661 43
SÄFFLE, Zweden (SE)
(51) F16D 65/56
(11) EP1877679
(21) EP06707438.5
(22) 06.03.2006
(73) Bayer Technology Services GmbH
(31) 102005014428
te 51368 LEVERKUSEN,
102005041344
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
24.03.2005
(DE)
31.08.2005
(72) DOMS, Marco te 21077
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Jörg te 21244
(54) NACHSTELLVORRICHTUNG FÜR
BUCHHOLZ, BONDSREPUBLIEK
EINE PNEUMATISCH BETÄTIGTE
DUITSLAND (DE)
SCHEIBENBREMSE
(51) F16C 29/06
(47) 07.07.2010
(11) EP2094984
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07822724.6
(22) 20.11.2007
(31) 102006055196
(32) 23.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LINEARFÜHRUNGSEINHEIT
(47) 07.07.2010
(73) Schaeffler KG te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) IRASCHKO, Johann te 85301
SCHWEITENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16H 25/06
(11) EP2129935
(21) EP08734590.6
(22) 05.03.2008
(72) LATENSTEIN VAN VOORST, Andre
te 5656 AE EINDHOVEN
CAMPS, Libert, H., A., M. te 5656
AE EINDHOVEN
VAN ROOIJ, Johannes, A. te 5656
AE EINDHOVEN
(51) F16H 63/30
(11) EP2050988
(21) EP08165786.8
(22) 02.10.2008
(31) 0758381
(32) 17.10.2007
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de freinage d'un arbre
moteur d'une boîte de vitesses,
pour l'engagement d'un pignon
de marche arrière
(47) 07.07.2010
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(72) Ploe, Pierre te 92800 PUTEAUX,
Frankrijk (FR)
(51) F16K 27/02
F16K 15/04
(11) EP1503119
(21) EP04017052.4
(22) 20.07.2004
(31) 20311689 U
(32) 28.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hochdruckpumpenventil mit
austauschbaren Ventilsitzen
(47) 07.07.2010
(73) Uhde High Pressure Technologies
GmbH te 58093 HAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 21/10
(DE)
(72) Einhaus, Rolf te 58710 MENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16K 17/36
F16K 17/04
(11) EP2096340
(21) EP08003689.0
(22) 28.02.2008
(54) Ventil mit Sicherheitsvorrichtung
65
(32) 05.05.2004
(33) Spanje
(54) Fastening clamp for pipe
(47) 07.07.2010
(73) Ceravalls Pujol, Ramon te 08211
CASTELLAR DEL VALLES, Spanje
(ES)
Lopez Puche, Nuria te 08211
CASTELLAR DEL VALLES, Spanje
(ES)
(72) Ceravalls Pujol, Ramon te 08211
(47) 07.07.2010
CASTELLAR DEL VALLES, Spanje
(ES)
(73) Truma Gerätetechnik GmbH & Co.
Lopez Puche, Nuria te 08211
KG te 85640 PUTZBRUNN,
CASTELLAR DEL VALLES, Spanje
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(ES)
(DE)
(72) Piegsa, Siegfried te 85640
PUTZBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Keidel, Michael te 82131
KÖNIGSWIESEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16K 17/34
(11) EP1627169
(21) EP04760880.7
(22) 05.05.2004
(31) 430654
(54) EXCESS FLOW SHUTOFF
(47) 07.07.2010
(73) Safety Flow Company LLC te LOS
ANGELES, CA 90046, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 16.02.2006
(31) 102005016387
(32) 09.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Membranventil
(47) 07.07.2010
(72) Tokuda, Masay c/o Tabuchi Co.,
Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA
547-0023, Japan (JP)
(51) F16L 37/14
F16L 37/12
(11) EP1740876
(21) EP05716164.8
(22) 17.03.2005
(31) 102004020505
(32) 22.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KUPPLUNG FÜR EIN
FLUIDLEITUNGSSYSTEM
(47) 07.07.2010
(11) EP1936250
(73) A. RAYMOND ET CIE te 38019
GRENOBLE CEDEX 1, Frankrijk
(FR)
Volkswagen Aktiengesellschaft te
38436 WOLFSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08152465.4
(22) 08.08.2005
(31) 202004012473 U
(32) 10.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) FEGER, Axel te 79540 LÖRRACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
07.07.2010
(DE)
VOSS Fluid GmbH te 51688
TREDE, Michael te F-68440
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
HABSHEIM, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
UTZ, Daniel te 79415 BAD
BELLINGEN, BONDSREPUBLIEK
Pott, Harald te 42499
DUITSLAND (DE)
HÜCKESWAGEN,
KÜBEL, Matthias te 38116
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRAUNSCHWEIG,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Schmidt, Harald te 51688
(DE)
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 37/56
A61H 23/04
F16L 21/02
(54) Metallischer Schneidring
(47)
(73)
(72)
(72) JOHNSON, Dwight, N. te
(51)
CARLSBAD, CA 92009, Verenigde (11) EP1571386
Staten van Amerika (US)
(21) EP05003117.8
(51) F16K 7/12
(22) 15.02.2005
F16K 41/12
(31) 102004010576
(11) EP1710481
(21) EP06003117.6
(73) Tabuchi Co., Ltd. te OSAKA-SHI,
OSAKA 547-0023,, Japan (JP)
(51) F16L 19/10
(32) 06.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
14 juli 2010
(32) 02.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dichtanordnung
(47) 07.07.2010
(73) Phoenix Dichtungstechnik GmbH
te 99880 WALTERSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Höft, Heiko, Dipl.-Ing. (FH) te
21224 ROSENGARTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schulz, Dieter te 44894 BOCHUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16L 37/092
(DE)
F16L 33/22
Baumbach, Frank, Dipl.-Ing. te
(11) EP1657479
59494 SOEST, BONDSREPUBLIEK
(21) EP05021674.6
DUITSLAND (DE)
(22) 04.10.2005
(51) F16L 3/12
(31) 2004327895
F16B 9/02
(32) 11.11.2004
(11) EP1593894
(73) APV ROSISTA GMBH te 59425
UNNA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP05100100.6
(33) Japan
(22) 10.01.2005
(54) Plug-in coupling
(31) 200401073 U
(47) 07.07.2010
(11) EP1718894
(21) EP05713934.7
(22) 23.02.2005
(31) 784323
784604
784607
784639
(32) 23.02.2004
23.02.2004
23.02.2004
23.02.2004
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) FLUID CONDUIT CONNECTOR
APPARATUS
(47) 07.07.2010
(73) Tyco Healthcare Group LP te
MANSFIELD, MA 02048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) TESLUK, Christopher te
PROVIDENCE, RI 02906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BOCK, Malcolm te MEDFIELD, MA
02052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F17C 1/16
F17B 1/26
Nummer 21/10
(11) EP1338843
(21) EP03075498.0
(22) 20.02.2003
(31) CR20020001
(32) 21.02.2002
(33) Italië
(54) A membrane gas accumulator
(47) 07.07.2010
(73) Ecomembrane S.R.L. te 26030
GADESCO PIEVE DELMONA (CR),
Italië (IT)
(72) Spedini, Luigi te 26100
CREMONA, Italië (IT)
(51) F17C 13/04
F16K 1/30
(11) EP1943456
(21) EP06820309.0
(22) 18.10.2006
(31) 0553261
(32) 27.10.2005
(33) Frankrijk
(54) ORGANE DE CONTROLE DU
REMPLISSAGE ET/OU DU
SOUTIRAGE D'UN GAZ SOUS
PRESSION, RESERVOIR ET
CIRCUIT MUNIS D'UN TEL
ORGANE
66
(72) Bansbach, Udo te 12305 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
(DE)
(21)
(51) F21V 14/06
(22)
(11) EP2025995
(54)
(21) EP08021248.3
(22) 17.09.2002
(31) 682535
683395
(32) 17.09.2001
21.12.2001
(72) Sommers, Matthew te
SAGAMORE HILLS, OH 44067,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Petroski, James T. te PARMA, OH
44134, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F21V 14/08
(11) EP2108091
(21) EP07827690.4
(73) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude te
75321 PARIS CEDEX 07, Frankrijk
(FR)
(31) MC20060125
(11) EP1515082
(21) EP03425584.4
(22) 09.09.2003
(54) An arrangement for metering
fluids, for instance for textile
plants
(47) 07.07.2010
(32) 20.09.2006
(33) Italië
(54) VEHICLE HEAD LAMP PROVIDED
WITH PARTIAL DIMMING SCREEN
(47) 07.07.2010
(73) MES S.A. te 6855 STABIO,
Zwitserland (CH)
(31) 202006009651 U
(32) 19.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Beleuchtungsanordnung für
Bahnsteige
(47) 07.07.2010
(73) Semperlux Aktiengesellschaft,
Lichttechnische Werke te 12277
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP03425185.0
24.03.2003
Air/gaseous fuel mixer for premix
burners, and combustion system
featuring such a mixer
(47) 07.07.2010
(73) Riello S.p.A. te LEGNAGO, Italië
(IT)
(51) F23K 3/02
B65G 53/08
(11) EP1426684
(21) EP03450058.7
(22) 28.02.2003
(31) 1402002
20207200 U
(32) 06.03.2002
07.05.2002
(33) Oostenrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Einrichtung zum Aufnehmen bzw.
Aufbewahren und zum
Entnehmen von festem,
rieselfähigem Heizmaterial
(47) 07.07.2010
(73) Friedrich Schöls te 2604
THERESIENFELD, Oostenrijk (AT)
(51) F23D 11/00
(72) Schöls, Friedrich te 3753
DALLEIN, Oostenrijk (AT)
Ehrenhöfer, Hannes te 2873
FEISTRITZ AM WECHSEL,
Oostenrijk (AT)
(11) EP2126470
(51) F23N 5/00
(21) EP08775732.4
(11) EP1835228
(22) 21.03.2008
(21) EP06006009.2
(72) SIROLLA, Rodolfo te I-60131
PASSO VARANO, Italië (IT)
(73) LAWER S.p.A. te 13836 COSSATO, (31)
Italië (IT)
(32)
(72) De Bona, Paolo te I-13853
(33)
LESSONA (BIELLA), Italië (IT)
(54)
(51) F21W 131/10
F21S 2/00
(47)
(11) EP1870632
(73)
(21) EP07109335.5
(22) 31.05.2007
EP1462716
(72) Lonardi, Andrea te 37040 CARPI
DI VILLABARTOLOMEA, Italië (IT)
Lovato, Andrea te 37040
TERRANEGRA LEGNAGO, Italië
(54) Variable optics spot module
(IT)
(47) 07.07.2010
Pavan, Silvano te 37045
LEGNAGO, Italië (IT)
(73) Lumination, LLC te VALLEY VIEW,
Toniato, Giuseppe te 37045
OH 44125-4635, Verenigde
LEGNAGO, Italië (IT)
Staten van Amerika (US)
(22) 14.09.2007
(51) F17D 3/10
F23D 14/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(72) PISOT, Philippe te 95290 L'ISLE
ADAM, Frankrijk (FR)
14 juli 2010
0754028
(22) 23.03.2006
26.03.2007
(31) 378999
Frankrijk
(32) 17.03.2006
INJECTEUR A JET CREUX DE
COMBUSTIBLE LIQUIDE
(33) Verenigde Staten van Amerika
07.07.2010
SAINT-GOBAIN EMBALLAGE te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
Saint-Gobain Glass France te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(72) ROUCHY, Patrice te 92420
VAUCRESSON, Frankrijk (FR)
VERNAZ, Joseph te 01150 VAUX
EN BUGEY, Frankrijk (FR)
GARNIER, Laurent te 71620
SAINT-MARTIN EN BRESSE,
Frankrijk (FR)
(51) F23D 14/08
(54) Input/loss method and apparatus
using the genetics of fossil fuels
for determining fuel chemistry,
calorific value and performance
of a fossil-fired power plant
(47) 07.07.2010
(73) Exergetic Systems, Ltd. te
DOUGLAS, ISLE OF MAN, IM99
3NZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Lang, Fred te SAN RAFAEL CA
94901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 17/00
F24F 3/14
(11) EP2021697
Nummer 21/10
67
(21) EP06753774.6
(11) EP1707902
(22) 22.05.2006
(21) EP06251244.7
(54) CLIMATIC CHAMBER AND
CONTROL METHOD THEREFOR
(22) 08.03.2006
(47) 07.07.2010
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2005019799
2005019801
(32) 09.03.2005
09.03.2005
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(72) MEYER, Michael te 28816 STUHR, (54) Refrigerant distributing device for
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
multi-type air conditioner
(DE)
(47)
07.07.2010
POMORIN, Sylvia te 28213
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL,
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
Zuid-Korea (KR)
DUITSLAND (DE)
(72)
Kim, Chan Gu te CHANGWON-SI,
(51) F24J 2/10
GYEONGSANGNAM-DO 641-110,
F24J 2/04
Zuid-Korea (KR)
F23G 1/00
F03G 6/06
(51) F25C 5/04
F03G 6/00
(11) EP1583927
F02C 1/05
(11) EP1819969
(21) EP05804326.6
(22) 22.11.2005
(31) 0425777
(32) 23.11.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SOLAR ENERGY TRAP AND
TURBINE
(47) 07.07.2010
(73) Arkas, Evangelos te LONDON
W11 1WL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Arkas, Nicholas te LONDON W11
4QA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Arkas, Evangelos te LONDON
W11 1WL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Arkas, Nicholas te LONDON W11
4QA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP03773408.4
(22) 01.12.2003
(31) 56032003
(32) 15.01.2003
(33) Zwitserland
(54) EISHACKER
(47) 07.07.2010
(73) MOHA Moderne Haushaltwaren
AG te CH-3052 ZOLLIKOFEN,
Zwitserland (CH)
(72) Herren, Bruno te CH-6052
HERGISWIL, Zwitserland (CH)
(51) F25D 11/00
(11) EP1619454
(21) EP04729540.7
(22) 26.04.2004
(31) 2003123493
(32) 28.04.2003
(51) F25B 39/02
(33) Japan
(11) EP1987301
(21) EP07702485.9
(54) REFRIGERATOR UNIT FOR
CONTAINER
(22) 09.02.2007
(47) 07.07.2010
(31) 102006006731
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323,
Japan (JP)
(32) 13.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
14 juli 2010
DUITSLAND (DE)
(72) LAIBLE, Karl-Friedrich te 89129
LANGENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F28D 17/04
F28D 17/02
(11) EP1953489
(21) EP08000656.2
(22) 15.01.2008
(31) 102007005331
(32) 29.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dynamischer Wärmespeicher
sowie Verfahren zum Speichern
von Wärme
(47) 07.07.2010
(73) KBA-MetalPrint GmbH te 70435
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hänel, Mathias te 74394
HESSIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F28F 9/02
F28D 1/053
(11) EP1552238
(21) EP03747979.7
(22) 08.09.2003
(31) 10243416
(32) 18.09.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WÄRMEÜBERTRAGER,
INSBESONDERE VERDAMPFER
(47) 07.07.2010
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) LEISTER, Andreas te 74632
NEUENSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MOLT, Kurt te 74321 BIETIGHEIMBISSINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SEEWALD, Wolfgang te 70190
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F28F 9/16
B23K 1/00
B21D 53/04
(47) 07.07.2010
(72) TANAKA, Takashi, c/o DAIKIN
INDUSTRIES, LTD., te SAKAI-SHI,
OSAKA 5918511, Japan (JP)
(73) Danfoss A/S te DK-6430
NORDBORG, Denemarken (DK)
(51) F25D 25/02
A47B 88/04
(21) EP04775426.2
(72) FUNDER-KRISTENSEN, Torben te
DK-6400 SØNDERBORG,
Denemarken (DK)
NICOLAISEN, Holger te DK-6430
NORDBORG, Denemarken (DK)
HOLST, Jørgen te DK-6470
SYDALS, Denemarken (DK)
RASMUSSEN, Mogens, H. te
BALTIMORE, MD 21236, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NISSEN, Jan, Holm te DK-6440
AUGUSTENBORG, Denemarken
(DK)
(11) EP1848942
(31) 0302748
(54) KÜHLANLAGE
(51) F25B 39/02
(21) EP06725518.2
(22) 03.04.2006
(31) 102005021558
(32) 10.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1676089
(22) 20.09.2004
(32) 17.10.2003
(33) Zweden
(54) A PLATE HEAT EXCHANGER
(47) 07.07.2010
(73)
(54) KÄLTEGERÄT MIT AUSZIEHBAREM
KÜHLGUTTRÄGER
(72)
(47) 07.07.2010
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Alfa Laval Corporate AB te 22100
LUND, Zweden (SE)
Sjödin, Per te S-223 61 LUND,
Zweden (SE)
Dahlberg, Per-Olof te S-226 54
LUND, Zweden (SE)
(51) F28F 13/18
Nummer 21/10
(11) EP1766315
(21) EP05749473.4
(22) 13.05.2005
(31) 570858 P
972734
(32) 13.05.2004
25.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) RETRACTABLE FINNING TOOL
AND METHOD OF USING
68
(73) Carl Zeiss Optronics GmbH te
73447 OBERKOCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) PROCEDE DE LECTURE DE
CONTOUR DE DRAGEOIR DE
CERCLE DE MONTURE DE
LUNETTES
(72) Burzel, Timo te 35633 LAHNAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.07.2010
(51) F41H 11/02
(11) EP1746381
(21) EP06116303.6
(22) 29.06.2006
(47) 07.07.2010
(31) 102005034613
(73) Wolverine Tube, Inc. te
HUNTSVILLE, ALABAMA 35801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 18.07.2005
(72) THORS, Petur te DECATUR,
ALABAMA 35603, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KOUSE, Bruce te SPRINGFIELD,
OHIO 45502, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MINSHALL, Gerry te ALCESTER
WARKS B49 6EA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
14 juli 2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Abwehrvorrichtung gegen
Flugkörper, Verfahren zur Abwehr
gegen Flugkörper und
Verwendung einer
Laservorrichtung
(47) 07.07.2010
(73) Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V. te 51147 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) ESSILOR INTERNATIONAL
(Compagnie Générale d'Optique)
te 94227 CHARENTON, Frankrijk
(FR)
(72) JOUARD, Ludovic te F-94227
CHARENTON, Frankrijk (FR)
(51) G01S 3/786
G01B 9/02
(11) EP2112464
(21) EP09158412.8
(22) 22.04.2009
(31) 2008111235
(32) 22.04.2008
(33) Japan
(54) Tracking type laser interferometer
(47) 07.07.2010
(73) Mitutoyo Corporation te
KAWASAKI-SHI KANAGAWA
213-8533, Japan (JP)
(21) EP07724907.6
(72) Bohn, Willy te 70569,
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Eckel, Hans-Albert te 71296,
HEIMSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 05.05.2007
(51) F42B 5/08
(11) EP1393015
(31) 102006022622
(11) EP1444478
(21) EP02722302.3
(32) 12.05.2006
(21) EP02807465.6
(22) 02.05.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 07.01.2002
(31) 20010195 U
(54) FUNKTIONSSTEUERUNG
INSBESONDERE FÜR DAS
LINEARE ZUFÜHREN EINER
MUNITION IN EIN WAFFENROHR
(31) 767542
(32) 11.05.2001
(32) 23.01.2001
(33) Finland
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(54) TRANSVERSE PLASMA INJECTOR
IGNITOR
(54) DEVICE FOR OPTIMIZATION OF
THE THICKNESS OF AN ICE LAYER
(51) F41A 9/40
F41A 9/22
F41A 7/08
(11) EP2018509
(73) Rheinmetall Waffe Munition
GmbH te 29345 UNTERLÜSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHNEIDER, Hubert te 78661
DIETINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BANTLE, Patrick te 78713
WALDMÖSSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BUHL, Rainer te 72175
DORNHAN-WEIDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F41G 11/00
F41G 1/473
F41G 1/38
(11) EP1772695
(21) EP06020823.8
(22) 04.10.2006
(31) 202005015731 U
(32) 04.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Visiereinrichtung
(47) 07.07.2010
(72) Yamagiwa, Takashi te IBARAKI
305-0854, Japan (JP)
(51) G01C 15/00
G01B 11/06
E01H 4/02
(47) 07.07.2010
(73) Kalannin Kaspek Oy te 23660
KALANTI AS., Finland (FI)
(73) BAE Systems Land & Armaments
(72)
PIRILÄ, Timo te FIN-23660
L.P. te ARLINGTON, VA 22209,
KALANTI AS., Finland (FI)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01B 21/04
(72) CHABOKI, Amir te CRYSTAL,
B23Q 3/155
MINNESOTA 5542, Verenigde
(11) EP2142881
Staten van Amerika (US)
(21) EP08750493.2
MCPEAK, Reed, A. te HUGO, MN
55038, Verenigde Staten van
(22) 30.04.2008
Amerika (US)
(31) 0708319
TRIVISKI, Michael, R. te OAKDALE,
MN 55128, Verenigde Staten van (32) 30.04.2007
Amerika (US)
(33) GROOT BRITTANNIË
ZELENAK, Steven, R. te
(54) A STORAGE APPARATUS
CHAMPLIN, MN 55316, Verenigde
(47) 07.07.2010
Staten van Amerika (US)
(73) Renishaw PLC te WOTTON(51) G01B 5/20
UNDER-EDGE GLOUCESTERSHIRE
B24B 9/14
GL12 8JR, GROOT BRITTANNIË
(11) EP1952088
(GB)
(21) EP06831139.8
(72) BUTTER, Andrew, Geoffrey te
GLOUCESTERSHIRE GL12 7AN,
(22) 20.11.2006
GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 0511842
ADAMS, David te
(32) 23.11.2005
GLOUCESTERSHIRE GL51 6JS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Frankrijk
MORSE, John, Stuart te
(47) 07.07.2010
Nummer 21/10
GLOUCESTERSHIRE BS37 7LF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G01S 7/481
G01S 5/16
G01S 17/06
G01C 3/00
G01C 15/00
69
Staten van Amerika (US)
(51) G01D 5/244
(11) EP2079988
(21) EP07716178.4
(22) 28.03.2007
(31) 200600238
(11) EP1743139
(32) 11.10.2006
(21) EP05744805.2
(33) Slovenië
(22) 29.04.2005
(31) 792042004
(32) 04.05.2004
(33) Zwitserland
(54) ZIELERFASSUNGSGERÄT
(47) 07.07.2010
(73) Leica Geosystems AG te 9435
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(72) HINDERLING,Jürg te CH-9437
MARBACH, Zwitserland (CH)
14 juli 2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MAGNETOELASTIC LOAD CELL
(47) 07.07.2010
(73) Magna-Lastic Devices, Inc. te
CARTHAGE, IL 62321-0130,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CRIPE, David, W. te CAMP POINT,
IL 62320, Verenigde Staten van
(54) INTERPOLATION METHOD AND A
Amerika (US)
CIRCUIT FOR CARRYING OUT SAID
METHOD USED IN A HIGH(51) G01L 5/00
RESOLUTION ENCODER
(11) EP1946059
(47) 07.07.2010
(21) EP06831078.8
(73) PLETERSEK, Anton te 2312
OREHOVA VAS, Slovenië (SI)
(22) 07.11.2006
(72) BENKOVIC, Roman te 1215
MEDVODE, Slovenië (SI)
(32) 09.11.2005
(51) G01F 3/22
(31) 0553407
(33) Frankrijk
(22) 22.02.2000
(54) ROULEMENT CAPTEUR DE
DEFORMATIONS COMPRENANT
AU MOINS TROIS JAUGES DE
CONTRAINTE
(31) 19909025
(47) 07.07.2010
(22) 17.10.2001
(32) 02.03.1999
(54) OPTISCHER
ENTFERNUNGSMESSER
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) S.N.R. ROULEMENTS te 74000
ANNECY, Frankrijk (FR)
(54) Kurbeltrieb
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) Leica Geosystems AG te 9435
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(73) Elster GmbH te 55252 MAINZKASTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 27/09
G01C 3/08
(11) EP1436572
(21) EP01274554.3
(72) GÄCHTER, Bernhard te CH-9436
BALGACH, Zwitserland (CH)
SCHILLING, Andreas te CH-6332
HAGENDORN, Zwitserland (CH)
STAUFFER, Laurent te CH-9443
WIDNAU, Zwitserland (CH)
VOKINGER, Urs te CH-9434 AU,
Zwitserland (CH)
(11) EP1033559
(21) EP00103683.9
(72) Penning, Klaus te 49594
ALFHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01F 23/24
G01F 23/22
(11) EP1821080
(51) G05B 19/42
G01C 7/00
(21) EP07001526.8
(11) EP1424538
(31) 102006007801
(21) EP03028886.4
(32) 20.02.2006
(22) 29.07.1996
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) G01L 21/00
(11) EP1358456
(21) EP01996200.0
(22) 04.12.2001
(31) 251724 P
(32) 06.12.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VACUUM SETTING AND
INDICATION SYSTEM FOR A
DRAINAGE DEVICE
(47) 07.07.2010
(54) Füllstandssensor und zugehöriges (73) Covidien AG te 8212 NEUHAUSEN
Betriebs-und
AM RHEINFALL, Zwitserland (CH)
07.08.1995
Herstellungsverfahren sowie
(72)
YAM, Jacky te ST. LOUIS, MO
Verenigde Staten van Amerika
entsprechende Verwendung
63143, Verenigde Staten van
Method and apparatus for
(47) 07.07.2010
Amerika (US)
tracking position and orientation
of a stylus and for digitizing a 3-D (73) Isabellenhütte Heusler GmbH &
(51) G01M 17/08
Co.KG te 35683 DILLENBURG,
object
(11) EP1760447
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
07.07.2010
(DE)
(21) EP06017733.4
Immersion Corporation te SAN
(72) Hetzler, Ullrich te 35688
(22) 25.08.2006
JOSE, CA 95131, Verenigde
DILLENBURG-OBERSCHEID,
(31) 102005042034
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 02.09.2005
(DE)
Rosenberg, Louis B. te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PLEASANTON, CA 94566,
(51) G01L 1/12
Verenigde Staten van Amerika
(54) Mobile Klimakammer
(11) EP1181516
(US)
(47) 07.07.2010
Brave, Scott B. te STANFORD, CA (21) EP00923074.9
(73) Deutsche Bahn AG te 10785
94309, Verenigde Staten van
(22) 10.04.2000
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
(31) 129614 P
DUITSLAND (DE)
Schena, Bruce M. te MENLO
527689
PARK, CA 94025, Verenigde
(72) Meister, Michael te 32427
Staten van Amerika (US)
(32) 16.04.1999
MINDEN, BONDSREPUBLIEK
Jackson, Bernard G. te
17.03.2000
DUITSLAND (DE)
ATHERTON, CA 94027, Verenigde
(31) 512084
(32)
(22) 24.01.2007
(72) DURET, Christophe te F-74600
QUINTAL, Frankrijk (FR)
BLANCHIN, Olivier te F-74000
ANNECY, Frankrijk (FR)
LAVOYE, Julien te F-38130
ECHIROLLES, Frankrijk (FR)
Nummer 21/10
70
(51) G01N 21/59
G01N 21/35
DUITSLAND (DE)
Spatz, Michael te 86156
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1066514
(21) EP99913801.9
(31) 9800965
(51) G01N 33/28
G01N 27/22
G01N 27/06
(32) 23.03.1998
(11) EP1848987
(33) Zweden
(21) EP06708160.4
(54) METHOD AND DEVICE FOR
ANALYSING THE THREEDIMENSIONAL DISTRIBUTION OF
A COMPONENT IN A
PHARMACEUTICAL SAMPLE
(22) 09.02.2006
(47) 07.07.2010
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE
CONTROLE DE LA QUALITE DE
L'HUILE D'UN MOTEUR
THERMIQUE
(22) 23.03.1999
(73) AstraZeneca AB te 151 85
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) FOLESTAD, Staffan te 431 83
MÖLNDAL, Zweden (SE)
(51) G01N 21/43
B60S 1/08
(11) EP1724568
(21) EP06008071.0
(22) 19.04.2006
(31) 0501563
(32) 16.02.2005
(33) Frankrijk
(73)
(72)
(51)
(32) 21.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(11)
(21)
(22)
(73) Leopold Kostal GmbH & Co. KG te
(31)
58507 LÜDENSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
(DE)
(33)
(72) Georgiadis, Christos, Dr. te 44379
(54)
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47)
Röhr, Michael te 44265
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
(73)
DUITSLAND (DE)
Hagen, Frank te 58511
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
Weber, Thomas te 58513
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Richwin, Matthias, Dr. te 41439
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 21/89
F21S 4/00
(11) EP1772727
(21) EP06019671.4
(22) 20.09.2006
(31) 102005047913
(32) 06.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zur Emission von
linienartigem Licht
(47) 07.07.2010
(73) Texmag GmbH
Vertriebsgesellschaft te 8800
THALWIL, Zwitserland (CH)
(72) Palatzky, Roland te 86356
NEUSÄSS, BONDSREPUBLIEK
(31) 102004059856
(32) 11.12.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
ZERSTÖRUNGSFREIEN
ULTRASCHALLUNTERSUCHUNG
EINES PRÜFKÖRPERS DURCH
SPEICHERN UND OFFLINEAUSWERTEN DER MIT EINEM
ARRAY-SENSOR ERFASSTEN
ECHOSIGNALE
(47) 07.07.2010
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KRÖNING, Michael te 66123
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SC2N te 94000 CRÉTEIL, Frankrijk
(DE)
(FR)
HENTSCHEL, Dieter te 01109
WITTEMBERG, Vincent te F-14123
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
IFS, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
VON BERNUS, Ludwig te 91575
G03F 7/00
WINDSBACH, BONDSREPUBLIEK
G01N 27/327
DUITSLAND (DE)
C12Q 1/00
BULAVINOV, Andrey te 66123
C08L 83/12
SAARBRÜCKEN,
C08G 77/46
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B41M 3/00
(DE)
EP1969359
REDDY, Krishna Moham te 66123
EP06845231.7
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
12.12.2006
(DE)
301512
(51)
G01N 30/00
13.12.2005
(47) 07.07.2010
(31) 102005018379
(54) Optoelektronische
Sensoreinrichtung
14 juli 2010
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2100134
07.07.2010
(31) 102007039797
Medtronic MiniMed, Inc. te
NORTHRIDGE, CA 91325-1219,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 23.08.2007
BIOSENSORS AND METHODS FOR (21) EP08785594.6
(22) 18.08.2008
MAKING AND USING THEM
SHAH, Rajiv te PALOS VERDES, CA
90275, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SOUNDARARAJAN, Gopikrishnan
te NORTH HILLS, CA 91343,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GOTTLIEB, Rebecca, K. te CULVER
CITY, CA 90232, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HOSS, Udo te SHERMAN OAKS,
CA 91403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GROVENDER, Eric, A. te MALIBU,
CA 90265-4422, Verenigde Staten
van Amerika (US)
PENDO, Shaun te SANTA MARIA,
CA 93455, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 29/26
G01N 29/06
G01N 29/04
(11) EP1820012
(21) EP05821723.3
(22) 09.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUR
FELDFLUSSFRAKTIONIERUNG
(47) 07.07.2010
(73) Wyatt Technology Europe Gmbh
te 56307 DERNBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MERKEL, David te 56305
PUDERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MERKEL, Emil te 56305
PUDERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HÖHN, Sven te 56316
NIEDERHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/02
G01N 31/22
(11) EP1393064
(21) EP02744153.4
(22) 15.05.2002
(31) 875515
(32) 06.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 21/10
71
(54) MULTI-LAYERED OXYGEN
DETECTION SYSTEM FOR A SOLID
ARTICLE
45701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AMBESI-IMPIOMBATO, Francesco,
Saverio te I-UDINE, Italië (IT)
BROWN, James, L. te ATHENS, OH
45701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOHN, Leonard, D. te ATHENS, OH
45701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JOLLICK, Joseph, A., Jr. te ATHENS,
OH 45701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.07.2010
(73) Cryovac, Inc. te DUNCAN, SC
29334, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KENNEDY, Thomas, C. te
SIMPSONVILLE, SC 29681,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HAVENS, Marvin, R. te GREER, SC
29650, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SPEER, Drew, V. te
SIMPSONVILLE, SC 29681,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BARMORE, Charles, R. te MOORE,
SC 29369, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ESPINEL, Karina, R. te
CORTLANDT MANOR, NY 10567,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
THOMAS, Jeffrey, A. te
CORTLANDT MANOR, NY 10567,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/50
A61K 47/00
(11) EP1861071
(21) EP06726479.6
(22) 22.03.2006
(31) 0505971
(32) 23.03.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DELIVER OF MOLECULES TO A
LIPID BILAYER
(47) 07.07.2010
(73) ISIS INNOVATION LIMITED te
SUMMERTOWN, OXFORD OX2
7SG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G01N 33/72
G01N 33/566
G01N 33/53
G01N 21/76
C12Q 1/28
C12P 21/08
C07K 16/00
14 juli 2010
16.07.2004
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(54) GRADING OF IMMUNE
RESPONSES
(47) 07.07.2010
(73) GYROS PATENT AB te 751 83
UPPSALA, Zweden (SE)
(72) INGANÄS, Mats te S-757 55
UPPSALA, Zweden (SE)
(51) G01N 33/68
G01N 33/543
B01J 19/00
(11) EP1239950
(21) EP00984413.5
(22) 15.12.2000
(31) 466011
(11) EP1920239
(32) 17.12.1999
(21) EP06800480.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 27.07.2006
(54) CELL ARRAYS AND THE USES
THEREOF
(31) 702914 P
(32) 27.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DETECTION AND MEASUREMENT
OF BLOOD-FEEDING ACTIVITY
(47) 07.07.2010
(73) Cytosignet, Inc. te NORTH
ANDOVER, MA 01845, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SMITH, Nathan, L. te NORTH
ANDOVER, MA 01845, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01N 33/567
G01N 33/53
C07K 17/00
C07K 14/00
C07K 1/00
A61K 38/00
A01N 37/18
(47) 07.07.2010
(73) Raven Biotechnologies, Inc. te
SOUTH SAN FRANCISCO, CA
94080, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LI, Ronghao te MILLBRAE, CA
94030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MATHER, Jennie, P. te MILLBRAE,
CA 94030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/543
G01N 30/60
G01N 30/50
B01L 3/02
B01J 20/281
B01J 20/28
(11) EP1776585
(21) EP05773368.5
(11) EP1499888
(72) BAYLEY, John Hagan Pryce te
OXFORD OX 1 3TA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HOLDEN, Matthew Alexander te
OXFORD OX 1 3TA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 22.07.2005
(21) EP03736501.2
(31) 590673 P
(22) 29.04.2003
(32) 23.07.2004
(31) 376745 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 29.04.2002
(54) IMMUNOASSAY ASSEMBLY AND
METHODS OF USE
(51) G01N 33/50
(54) CONFORMATIONALLY
CONSTRAINED PEPTIDES THAT
BIND THE ORL-1 RECEPTOR
(11) EP1276379
(21) EP01932720.4
(22) 26.04.2001
(31) 560548
(32) 28.04.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(54) IN SITU GROWTH, FREEZING AND
TESTING OF CULTURED CELLS
(51)
(47) 07.07.2010
(73) DIAGNOSTIC HYBRIDS, INC. te
ATHENS, OH 45701, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Intherthyr Corporation te
ATHENS, OH 45701, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11)
(21)
(22)
(31)
(72) SCHOLL, David, R. te ATHENS, OH (32)
(73) Biosystem Development, LLC te
MIDDLETON WI 53562, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FULTON, Scott, P. te MIDDLETON,
WI 53562, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KYLE, Donald, J. te NEWTOWN, PA
SAKOWSKI, Robert, J. te
18940, Verenigde Staten van
BARNEVELD, WI 53507,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
G01N 33/543
(US)
B01L 3/00
BOWERS, William te TOPSFIELD,
MA 01983, Verenigde Staten van
EP1779111
Amerika (US)
EP05758927.7
(51)
G01N 33/66
15.07.2005
G01N 33/58
0401888
A61B 5/00
588712 P
(11) EP1654543
16.07.2004
(21) EP04763860.6
(73) EURO-CELTIQUE S.A. te 1653
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(72)
(47) 07.07.2010
Nummer 21/10
72
14 juli 2010
(22) 06.08.2004
(47) 07.07.2010
(22) 13.05.2002
(31) 493241 P
(73) Université de Liège te 4031
ANGLEUR, België (BE)
(31) 0106365
(47) 07.07.2010
(22) 30.09.2004
(32) 07.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OPHTHALMIC SENSOR
(47) 07.07.2010
(73) EyeSense AG te 4051 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) CHAPOY, Lawrence, L. te
BARRINGTON HILLS, IL 60010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DOMSCHKE, Angelika, Maria te
DULUTH, GA 30096, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SMITH, Dawn te 8106, DULUTH,
GA 30096, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/68
A61P 9/00
A61K 31/00
(11) EP2010921
(21) EP07718389.5
(22) 16.04.2007
(31) 6942006
(32) 24.04.2006
(33) Oostenrijk
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(32) 15.05.2001
(72) CASTRONOVO, Vincent te B-4000 (33) Frankrijk
LIÈGE, België (BE)
(54) DISPOSITIF D'ECHANTILLONNAGE
WALTREGNY, David te B-4000
DE SIGNAL ELECTRIQUE HAUTE
LIÈGE, België (BE)
FREQUENCE
KISCHEL, Philippe te B-4000
(47) 07.07.2010
LIÈGE, België (BE)
(73) Commissariat à l'Énergie
(51) G01N 33/86
Atomique et aux Énergies
G01N 33/68
Alternatives te 75015 PARIS,
(11) EP1836500
Frankrijk (FR)
(21) EP06701801.0
(72) GHIS, Anne te F-38400 SAINT
(22) 13.01.2006
MARTIN D'HERES, Frankrijk (FR)
OUVRIER-BUFFET, Patrice te
(31) 644414 P
F-74410 SAINT-JORIOZ, Frankrijk
(32) 14.01.2005
(FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
ROLLAND, Nathalie te F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
(54) METHODS AND ASSAYS FOR
(FR)
DISTINGUISHING BETWEEN
BENLARBI-DELAI, Aziz te F-59650
DIFFERENT FORMS OF DISEASES
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
AND DISORDERS
(FR)
CHARACTERIZED BY
THROMBOCYTOPENIA AND/OR BY (51) G01R 29/08
SPONTANEOUS INTERACTION
(11) EP1794604
BETWEEN VON WILLEBRAND
FACTOR (vWF) AND PLATELETS
(21) EP04788544.7
(73) Ablynx N.V. te 9052 ZWIJNAARDE, (54) PRE-ALIGNMENT OUTSIDE AN
METHOD FOR DIAGNOSING
België (BE)
ANTENNA MEASUREMENT RANGE
CARDIOVASCULAR DISEASES
UMC Utrecht Holding B.V. te 3584 (47) 07.07.2010
CM UTRECHT
07.07.2010
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
(72)
DE GROOT, Philip, G. te NL-1411
Medizinische Universität Wien te
ERICSSON (publ) te 164 83
JX NAARDEN
1090 VIENNA, Oostenrijk (AT)
STOCKHOLM, Zweden (SE)
FIJNHEER, Rob te NL-3723 DL
ANKERSMIT, Hendrik, Jan te 1040
(72)
ERIKSSON, Håkan te S-414 58
BILTHOVEN
VIENNA, Oostenrijk (AT)
GÖTEBORG, Zweden (SE)
LENTING, Peter, J. te NL-1025 CW
AMSTERDAM
G01N 33/68
(51) G01R 31/28
SILENCE, Karen te B-3090
A61K 38/55
G01R 31/26
OVERIJSE, België (BE)
G01R 31/12
EP1397682
G01R 31/02
(51) G01P 15/08
EP02711107.9
(11)
EP2056117
(11) EP2005198
15.02.2002
(21)
EP07119668.7
(21) EP07731286.6
0103765
(22)
30.10.2007
(22) 12.04.2007
15.02.2001
(54)
A test station for testing leakage
(31) 0603242
GROOT BRITTANNIË
current through the insulating
(32) 12.04.2006
DETERMINATION OF LEVEL OF
package of power electronic
IMMUNOGLOBULIN MODIFICATION (33) Frankrijk
components, and a corresponding
method
07.07.2010
(54) DISPOSITIF MICRO-
(73) Petyaev, Ivan Mikhailovich te 7
HILLS AVENUE CAMBRIDGE CB1
7UY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Petyaev, Ivan Mikhailovich te 7
HILLS AVENUE CAMBRIDGE CB1
7UY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G01N 33/68
(11) EP1969376
(21) EP06830605.9
(22) 13.12.2006
(31) 06100141
(32) 07.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) AN IN-VITRO METHOD FOR
SCREENING ACCESSIBLE
BIOLOGICAL MARKERS IN
PATHOLOGIC TISSUES
ELECTRONIQUE INERTIEL A
INTEGRATEUR LIQUIDE
(47) 07.07.2010
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) TASSETTI, Charles-Marie te
F-75020 PARIS, Frankrijk (FR)
TISSOT, André te F-78730 SAINT
ARNOULT EN YVELINES, Frankrijk
(FR)
HAUSSY, Jacques te F-91190 GIF
SUR YVETTE, Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
(73) ISMECA Semiconductor Holding
SA te 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
Zwitserland (CH)
(72) Charpié, Michel te 25500, LES
FINS, Frankrijk (FR)
Cretenet, Davy te 25650, LA
CHAUX-DE-GILLEY, Frankrijk (FR)
(51) G01R 31/28
G01R 31/265
(11) EP1982202
(21) EP07704273.7
(22) 31.01.2007
(51) G01R 19/25
G01R 19/00
(31) 0650388
(11) EP1390769
(33) Frankrijk
(21) EP02738241.5
(54) SOURCE LUMINEUSE ÉTENDUE ET
(32) 03.02.2006
Nummer 21/10
73
ÉLECTRIQUEMENT MODULABLE,
DISPOSITIF DE MESURE POUR
CARACTÉRISER UN SEMICONDUCTEUR COMPORTANT UNE
TELLE SOURCE
Property te F-94117 ARCUEIL
CEDEX, Frankrijk (FR)
BOURASSEAU, Daniel, Thales
Intellectual Property te F-94117
ARCUEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
QUEMENER, Bertrand, Thales
Intellectual Property te F-94117
ARCUEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
ROLLET, Stéphane, Thales
Intellectual Property te F-94117
ARCUEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
(73) UNIVERSITE PAUL CEZANNE AIXMARSEILLE III te 13628 AIX EN
PROVENCE CEDEX 1, Frankrijk
(FR)
(72) PALAIS, Olivier te F-13013
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
PASQUINELLI, Marcel te F-13119
ST SAVOURNIN, Frankrijk (FR)
(51) G01S 13/76
(11) EP1297356
(21) EP01926943.0
(51) G01R 31/312
(22) 13.04.2001
(11) EP1896863
(31) 197131 P
(21) EP06759299.8
(32) 14.04.2000
(22) 04.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 125566
(54) DISTRIBUTED POWER AMPLIFIER
ARCHITECTURE FOR TCAS
TRANSMITTER
(32) 09.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RFID COMMUNICATION SYSTEMS
AND METHODS
(47) 07.07.2010
(73) AVERY DENNISON CORPORATION
te PASADENA, CA 91103-3596,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FORSTER, Ian James te
CHELMSFORD ESSEX CM1 6LA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G01R 31/312
(11) EP1894029
(21) EP06759104.0
(22) 04.05.2006
(31) 137224
(32) 25.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RFID DEVICE VARIABLE TEST
SYSTEMS AND METHODS
(22) 29.03.2002
(31) 0104736
(32) 06.04.2001
(33) Frankrijk
(47) 07.07.2010
(73) PGS Geophysical AS te 1366
LYSAKER, Noorwegen (NO)
(72) Ronaess, Marit te N-1346,
LYSAKER, Noorwegen (NO)
Lindqvist, Ulf Peter te SE-141 72,
SEGELTORP, Zweden (SE)
(51) G01V 3/20
(11) EP1970733
(21) EP07290316.4
(22) 13.03.2007
(54) An apparatus and method for
electrically investigating borehole
(73) Services Pétroliers Schlumberger
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) Dion, Dominique te 78370
PLAISIR, Frankrijk (FR)
(72) RINGWALD, Rand, E. te
NEWCASTLE, WA 98056,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRANDAO, Ruy, L., Sr. te FT.
LAUDERDALE, FL 33334,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRANDAO, Ruy, C., Jr. te
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PHAM, Dang DI te , Verenigde
Staten van Amerika (US)
JONES, James, B. te REDMOND,
WA 98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G03C 1/73
G02B 1/00
C08G 18/38
(51) G01S 15/52
(21) EP04804686.6
(21) EP02759806.9
(54) Method and Apparatus for
Reducing Induction Noise in
Measurements made with a
Towed Electromagnetic Survey
System
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN NJ 07962,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) AVERY DENNISON CORPORATION
te PASADENA, CA 91103-3596,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1373923
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(11) EP1697764
(51) H04B 1/18
G01S 5/14
G01S 1/04
(32) 03.12.2007
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(72) FORSTER, Ian James te
CHELMSFORD ESSEX CM1 6LA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
14 juli 2010
(22) 06.12.2004
(11) EP2067060
(21) EP07794368.6
(22) 26.04.2007
(31) 417379
(32) 04.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AN ARTICLE HAVING
PHOTOCHROMIC PROPERTIES
AND PROCESS FOR ITS
MANUFACTURE
(47) 07.07.2010
(73) Bayer MaterialScience LLC te
PITTSBURGH, PA 15205-9741,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ARCHEY, Rick, L. te PLEASANT
HILLS, PA 15236-4334, Verenigde
24.12.2003
Staten van Amerika (US)
PYLES, Robert, A. te BETHEL
Frankrijk
PARK, PA 15102-2306, Verenigde
PROCEDE DE VISUALISATION DES
Staten van Amerika (US)
ECHOS RECUS PAR UN SONAR
SHAFFER, Myron, W. te NEW
ACTIF UTILISANT UNE EMISSION A
CUMBERLAND, WV 26047-9769,
SPECTRE DE RAIES
Verenigde Staten van Amerika
07.07.2010
(US)
VIDRA, Eric, J. te PITTSBURGH, PA
THALES te 92200 NEUILLY SUR
15205-2563, Verenigde Staten
SEINE, Frankrijk (FR)
van Amerika (US)
ALINAT, Pierre, THALES
(31) 0315353
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
Intellectual Property te F-94117
ARCUEIL, Frankrijk (FR)
(54) RECEPTEUR DE DETERMINATION
D'ORIENTATION D'UN MOBILE
(51) G01V 3/12
G01V 1/36
G01V 1/16
(47) 07.07.2010
(11) EP2068175
(73) ASHTECH te 44477 CARQUEFOU
CÉDEX, Frankrijk (FR)
(21) EP08169231.1
(22) 17.11.2008
(72) PRIOU, Michel, Thales Intellectual (31) 998942
(51) G02B 6/44
(11) EP1744191
(21) EP06010604.4
(22) 23.05.2006
(31) 202005012956 U
202005009932 U
(32) 15.08.2005
22.06.2005
Nummer 21/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zur Abfangung von
Kabeln
74
Staten van Amerika (US)
ROBERTS, John, K. te GRAND
RAPIDS, MI 49506, Verenigde
Staten van Amerika (US)
14 juli 2010
(TREVISO), Italië (IT)
(72) CESCON, Stefano te I-31052
MASERADA SUL PIAVE (TREVISO),
Italië (IT)
(47) 07.07.2010
(51) G02B 27/09
(73) CCS Technology, Inc. te
WILMINGTON, DE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1295163
(51) G09G 3/36
G02F 1/133
(21) EP01929969.2
(11) EP0903612
(22) 16.05.2001
(21) EP98902240.5
(31) 13656200
(22) 16.02.1998
(32) 05.06.2000
(31) 4332897
(33) Israël
(32) 27.02.1997
(54) SUBSTRATE-GUIDED OPTICAL
BEAM EXPANDER
(33) Japan
(72) Syplacz, Roman te 58099 HAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kluwe, Wolf te 58119 HAGAN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Müller, Thorsten te 58708
MENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
(73) Lumus Ltd te REHOVOT 76705,
Israël (IL)
(51) H02G 15/013
G02B 6/44
(72) AMITAI, Yaakov te 76229
REHOVOT, Israël (IL)
(11) EP2021850
(21) EP07725386.2
(51) G02B 27/64
G01C 21/18
(22) 19.05.2007
(11) EP1845403
(31) 202006008654 U
(21) EP07106086.7
(32) 30.05.2006
(22) 12.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0603274
(54) KABELMUFFE ZUR
STRUKTURIERTEN ABLAGE BZW.
HANDHABUNG VON IN
LICHTWELLENLEITERKABELN
GEFÜHRTEN
LICHTWELLENLEITERN
(32) 13.04.2006
(47) 07.07.2010
(73) SAGEM DEFENSE SECURITE te
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(73) CCS Technology, Inc. te
WILMINGTON, DE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KLUWE, Wolf, Peter te 58638
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SYPLACZ, Roman te 58099
HAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Thorsten te 58708
MENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 17/00
G01J 5/08
G01J 1/04
(11) EP1470443
(21) EP03729572.2
(22) 03.01.2003
(31) 43977
(32) 10.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SENSOR DEVICE HAVING AN
INTEGRAL BI-RADIAL LENS
(47) 07.07.2010
(33) Frankrijk
(54) Système et procédé de
stabilisation d'une ligne de visée
(47) 07.07.2010
(72) Kling, Emmanuel te 27 RUE
LEBLANC 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
Quadrat, Arnaud te 27 RUE
LEBLANC 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(51) G02C 1/02
(11) EP1794641
(21) EP04787620.6
(22) 30.09.2004
(54) IMPROVED SPECTACLES,
PARTICULARLY OF THE TYPE
WITHOUT LENS-CARRYING RIMS
(54) Display with liquid crystal
exhibiting a smectic phase with
burn-in reduction
(47) 07.07.2010
(73) Citizen Holdings Co., Ltd. te
NISHITOKYO-SHI, TOKYO
188-8511, Japan (JP)
(72) KONDOH, Shinya-Citizen Watch
Co., Ltd. te TOKOROZAWA-SHI,
SAITAMA 359-8511, Japan (JP)
(51) G02F 1/13357
G02F 1/1335
(11) EP2080055
(21) EP07735794.5
(22) 07.05.2007
(31) 557216
(32) 07.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TRANSMISSIVE AND
TRANSFLECTIVE DISPLAY DEVICE
(47) 07.07.2010
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(72) GRIP, Martin te 24465
FURULUND, Zweden (SE)
HUNT, Alexander te 212 17
MALMO, Zweden (SE)
(51) G03F 7/32
G03F 7/20
(11) EP1788441
(21) EP05110916.3
(47) 07.07.2010
(22) 18.11.2005
(51) G02C 5/22
G02C 5/00
F16C 11/10
F16C 11/06
(51) G03F 7/40
G03F 7/004
G03F 7/00
(73) Safilo Societa' Azionaria Fabbrica (54) Method of making a lithographic
printing plate
Italiana Lavorazione Occhiali
S.p.a. te 32044 PIEVE DI
(47) 07.07.2010
CADORE, Italië (IT)
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
(72) TABACCHI, Vittorio te I-32044
MORTSEL, België (BE)
PIEVE DI CADORE, Italië (IT)
(72) Van Damme, Marc te 2640,
(11) EP1886181
(73) Gentex Corporation te ZEELAND,
MI 49464, Verenigde Staten van (21) EP05761502.3
Amerika (US)
(22) 20.05.2005
(72) BECHTEL, Jon, H. te HOLLAND, MI (54) SPHERICAL JOINT
49423, Verenigde Staten van
(47) 07.07.2010
Amerika (US)
(73) Foto Ottica Cescon di Cescon
OCKERSE, Harold, C. te
Stefano te 31027 SPRESIANO
HOLLAND, MI 49424, Verenigde
MORTSEL, België (BE)
(11) EP1152036
(21) EP00937263.2
(22) 16.06.2000
(31) 18277899
(32) 29.06.1999
(33) Japan
(54) METHOD FOR FORMING A FINE
Nummer 21/10
RESIST PATTERN APPLYING A
WATER-SOLUBLE RESIN
COMPOSITION
(47) 07.07.2010
75
(11) EP1901143
(21) EP06120729.6
(22) 15.09.2006
(54) Onboard simulation device and
(73) AZ Electronic Materials USA Corp.
simulation method
te SOMERVILLE, NJ 08876,
(47)
07.07.2010
Verenigde Staten van Amerika
(73) SAAB AB te 581 88 LINKÖPING,
(US)
Zweden (SE)
(72) KANDA, Takashi, te DAITOCHO,
OGASA-GUN, SHIZUOKA
437-1496, Japan (JP)
TANAKA, Hatsuyuki, te
DAITOCHO, OGASA-GUN,
SHIZUOKA 437-1496, Japan (JP)
(51) G03G 15/01
(11) EP2003511
(21) EP08158148.0
(22) 12.09.2003
(31) 2002266629
(32) 12.09.2002
(33) Japan
(54) Desktop color image forming
apparatus
(47) 07.07.2010
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Noguchi, Yuusuke te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Ema, Hiromichi te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Ishii, Hiroshi te TOKYO 143-8555,
Japan (JP)
Fukuchi, Yutaka te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Kuma, Kazuosa te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Suzuki, Kazuki te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Kikura, Makoto te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Satp, Masumi te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Shijo, Hiroyasu te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Nakahara, Tomotoshi te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Yasui, Motokazu te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(51) G05B 13/04
(11) EP1971901
(21) EP06831437.6
(22) 21.12.2006
(31) 323929
(32) 30.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ENHANCED FEEDBACK FOR
PLANT CONTROL
(47) 07.07.2010
(73) Craven, Peter te FOREST HILL
LONDON SE23 3QQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Craven, Peter te FOREST HILL
LONDON SE23 3QQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G09B 9/00
G05B 17/02
14 juli 2010
HAEFNER, Thomas te 74523
SCHWÄBISCH HALL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04N 7/18
H04N 5/232
G08B 13/196
G05B 23/02
G05B 19/418
G05B 19/406
(72) Hagelin, Hans-Ove te 585 97
(11) EP1975752
LINKÖPING, Zweden (SE)
Ehlin, Johan te 582 21 LINKÖPING, (21) EP07105363.1
Zweden (SE)
(22) 30.03.2007
(51) H04L 12/403
(54) A method for operating remotely
G06F 12/00
controlled cameras in an
G05B 19/00
industrial process
(11) EP1977293
(21) EP07701277.1
(22) 25.01.2007
(31) 1122006
(32) 25.01.2006
(33) Oostenrijk
(54) VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG
VON DATEN ZWISCHEN
TEILNEHMERN IN EINEM
BUSSYSTEM ZUR STEUERUNG
VON MASCHINEN UND ANLAGEN
(47) 07.07.2010
(73) ABB Research Ltd. te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) Skourup, Charlotte te 3021
DRAMMEN, Noorwegen (NO)
Husøy, Kristoffer te 0577 OSLO,
Noorwegen (NO)
Graven, Tone-Grete te 1540
NESODDTANGEN, Noorwegen
(NO)
(51) H01L 21/00
G05B 19/408
(47) 07.07.2010
G05B 19/402
G05B 19/401
(73) Sigmatek GmbH & Co KG te 5112
LAMPRECHTSHAUSEN, Oostenrijk (11) EP1698955
(AT)
(21) EP06008154.4
(72) KUSEJKO, Theodor te A-5112
(22) 22.11.2000
LAMPRECHTSHAUSEN, Oostenrijk
(31) 167262 P
(AT)
470780
MELKUS, Andreas te A-5110
527059
OBERNDORF, Oostenrijk (AT)
(51) G05B 19/042
(11) EP1774417
(21) EP05762973.5
(22) 20.07.2005
(31) 102004035456
(32) 22.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 22.11.1999
23.12.1999
16.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for dynamic alignment of
substrates
(47) 07.07.2010
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM ÜBERWACHEN DES ABLAUFS (73) LAM RESEARCH CORPORATION te
FREMONT, CA 94538, Verenigde
EINES STEUERPROGRAMMS AUF
Staten van Amerika (US)
EINEM RECHENGERÄT
(72) Mooring, Benjamin W. te AUSTIN
(47) 07.07.2010
TEXAS 78750, Verenigde Staten
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
van Amerika (US)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Freund, Charles W. te AUSTIN
DUITSLAND (DE)
TEXAS 78759, Verenigde Staten
(72) MUELLER, Bernd te 70839
van Amerika (US)
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) G05B 23/02
DUITSLAND (DE)
(11) EP2102728
HARTER, Werner te 75428
ILLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP07847499.6
DUITSLAND (DE)
(22) 29.11.2007
BOEHL, Eberhard te 72768
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK (31) 102006058689
DUITSLAND (DE)
(32) 13.12.2006
KOTTKE, Thomas te 71139
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EHNINGEN, BONDSREPUBLIEK
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
DUITSLAND (DE)
ZUM DIAGNOSTIZIEREN DES
COLLANI, Yorck te 71717
ZUSTANDES EINES
BEILSTEIN, BONDSREPUBLIEK
MASCHINENBAUTEILS
DUITSLAND (DE)
Nummer 21/10
(47) 07.07.2010
76
(22) 25.05.2005
(73) KraussMaffei Technologies GmbH (31) 887675
te 80997 MÜNCHEN,
(32) 09.07.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(54) Intrusion barrier and thermal
(72) GRUENBACHER, Engelbert te
insulator for thermostat
4840 VÖCKLABRUCK, Oostenrijk
(AT)
PICHLER, Kurt te 4710 TOLLET,
Oostenrijk (AT)
DEL RE, Luigi te 4040 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(51) G05D 3/14
G01B 5/00
F16C 29/00
(11) EP1772790
(21) EP06016750.9
(22) 10.08.2006
(31) 05405477
(32) 12.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Linearführungssystem mit einer
Einrichtung zur Bestimmung
einer Position eines
Führungswagens
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) International Controls and
Measurements Corporation te
CICERO, NEW YORK 13039,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1846807
(21) EP06706391.7
(22) 25.01.2006
(31) 102005006321
(32) 11.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VENTIL, INSBESONDERE
PROPORTIONALDRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
(47) 07.07.2010
(73) Hydac Fluidtechnik GmbH te
66280 SULZBACH/SAAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BRUCK, Peter te 66484
ALTHORNBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ALBERT, Hermann te 66822
LEBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 15.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PATTERNED CONDUCTOR TOUCH
SCREEN HAVING IMPROVED
OPTICS
(47) 07.07.2010
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) AUFDERHEIDE, Brian, E. te
MILWAUKEE, WI 53223, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Morrow, Benjamin V. te WEST
SPANG, Joseph, C. te MILWAUKEE,
MONROE NEW YORK 13167,
WI 53223, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
MAAG, Jonathan, P. te
Kadah, Ronald B. te FAYETTEVILLE
MILWAUKEE, WI 53223, Verenigde
NEW YORK 13066, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 11/20
(51) H04L 12/24
(11) EP2118749
G06Q 10/00
G06F 1/00
(21) EP07847538.1
(11) EP1792247
(22) 29.11.2007
(21) EP05779204.6
(31) 608891
(22) 25.07.2005
(32) 11.12.2006
(31)
(73) Schneeberger Holding AG te 4914 (32)
ROGGWIL, Zwitserland (CH)
(33)
(72) Götz, Klaus-Dieter te 74372
(54)
SERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Zillner, Karl , Dr. te 75217
BIRKENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dann, Thomas te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
(47)
DUITSLAND (DE)
(51) G05D 16/20
F15B 13/044
14 juli 2010
102004045192
(33) Verenigde Staten van Amerika
17.09.2004
(54) FAST BACKUP OF COMPUTE
NODES IN A MASSIVELY PARALLEL
COMPUTER SYSTEM
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINES
DATENÜBERTRAGUNGSNETZES
UNTER VERWENDUNG VON
LIZENZDATEN UND
ZUGEHÖRIGER
VORRICHTUNGSVERBUND
(47) 07.07.2010
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) DARRINGTON, David te
ROCHESTER, MINNESOTA 55906,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Nokia Siemens Networks GmbH &
(US)
Co. KG te 81541 MÜNCHEN,
MCCARTHY, Patrick Joseph te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ROCHESTER, MINNESOTA 55901,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(72) SCHUSCHAN, Martin te 18510
(US)
SCHÖNENWALDE,
PETERS, Amanda te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WINCHESTER, HAMPSHIRE SO21
(DE)
2JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
SIDELNIK, Albert te WINCHESTER,
(51) G06F 3/01
HAMPSHIRE SO21 2JN, GROOT
(11) EP2065786
BRITTANNIË (GB)
(21) EP08009805.6
(51) G06F 9/38
(22) 29.05.2008
G06F 12/14
(31) 20070118844
G06F 12/08
(32) 20.11.2007
(11) EP1939752
07.07.2010
(33) Zuid-Korea
(21) EP07254933.0
(54) Mobile terminal and key input
method thereof
(22) 18.12.2007
(47) 07.07.2010
(32) 27.12.2006
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL
150-721, Zuid-Korea (KR)
(72) Choi, Jung-Eun te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(51) H05K 5/02
H05B 1/02
G05D 23/20
(51) G06F 3/041
(11) EP1615094
(22) 13.09.2004
(21) EP05253223.1
(31) 686141
(11) EP1678599
(21) EP04788685.8
(31) 646642
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Obscuring memory access
patterns
(47) 07.07.2010
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Buxton, Mark J. te CHANDLER, AZ
85248, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 21/10
77
Brickell, Ernest F. te PORTLAND,
OR 87111, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jacobson, Quinn A. te
SUNNYVALE, CA 94087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wang, Hong te FREMONT, CA
94538, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Patel, Baiju V. te PORTLAND, OR
97229, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 23.03.2000
11.09.2000
(33) Japan
Japan
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
INTERMEDIATING INFORMATION
14 juli 2010
G06K 19/06
(11) EP1958126
(21) EP06738731.6
(22) 17.03.2006
(31) 294575
(47) 07.07.2010
(32) 06.12.2005
(73) Intellectual Ventures Holding 56
LLC te CARSON CITY, NV 89706,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DUAL INTEGRATED CIRCUIT CARD
SYSTEM
(73) Ho, Chun-hsin te TAPEI 106,
Taiwan (TW)
(54) Discovery Web Service
(72) SAKAMAKI, Katsuya te
TACHIKAWA-SHI, TOKYO
190-0011, Japan (JP)
OMATA, Shingo te HAMURA-SHI,
TOKYO 205-0023, Japan (JP)
WAKUI, Kazuhiko te FUSSA-SHI,
TOKYO 197-0011, Japan (JP)
(47) 07.07.2010
(51) G06F 21/00
(21) EP02802402.4
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(11) EP1455258
(22) 29.10.2002
(72) Theeten, Bart te 9041,
OOSTAKKER, België (BE)
Vanderfeesten, David te 3600,
GENK, België (BE)
(21) EP04004848.0
(31) 0103589
(22) 02.03.2004
(32) 29.10.2001
(31) 378294
(33) Zweden
(32) 03.03.2003
(54) METHOD AND DEVICE FOR
DECODING A POSITION-CODING
PATTERN
(51) G06F 17/30
(11) EP1901181
(21) EP06300945.0
(22) 13.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G06F 9/46
G06F 17/30
(11) EP1540517
(21) EP03757788.9
(22) 04.09.2003
(31) 408903
408905
408901
408902
409606
409593
P
P
P
P
P
P
(32) 09.09.2002
09.09.2002
09.09.2002
09.09.2002
11.09.2002
11.09.2002
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
DATA MOVING USING LOCKS
(47) 07.07.2010
(72) Ho, Chun-hsin te TAPEI 106,
Taiwan (TW)
(51) G06K 19/06
(11) EP1451767
(54) Compact hardware identification
for binding a software package to (47) 07.07.2010
a computer system having
(73) Anoto AB te 227 22 LUND,
tolerance for hardware changes
Zweden (SE)
(47) 07.07.2010
(72) PETTERSSON, Mats, Petter te
S-226 44 LUND, Zweden (SE)
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON 98052, (51) G06K 7/00
Verenigde Staten van Amerika
G06K 19/07
(US)
(11) EP2126795
(72) Gunyakti, Caglar te WASHINGTON
(21) EP08708509.8
98074, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 31.01.2008
Alabraba, Ferdinand, Jay te
(31) 672045
WASHINGTON 98122, Verenigde
(32) 07.02.2007
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Hughes, Aidan, T. te
WASHINGTON 98007, Verenigde (54) HIERARCHICAL RFID
Staten van Amerika (US)
(47) 07.07.2010
(51) G06K 7/00
(73) International Business Machines
G06K 17/00
Corporation te ARMONK, NY
G06K 13/08
10504, Verenigde Staten van
(11) EP1217575
Amerika (US)
(21) EP01127300.0
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 17.11.2001
(47) 07.07.2010
(31) 10063313
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 19.12.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Bearbeiten,
(72) PFERDEKAEMPER, Thorsten te
insbesondere Lesen,
66459 KIRKEL, BONDSREPUBLIEK
Programmieren od.dgl.,
DUITSLAND (DE)
kartenförmiger
FISCHER, Martin te 69115
Informationsträger
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
(47) 07.07.2010
DUITSLAND (DE)
(73) Atlantic Zeiser GmbH te 78576
(51) G06F 17/30
EMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1328876
DUITSLAND (DE)
(21) EP00963074.0
(72) Berndtsson, Anders te 8260
(22) 03.10.2000
STEIN AM RHEIN, Zwitserland
(CH)
(31) 2000082673
2000274259
(51) G06K 5/00
(72) CARMELI, Boaz te 20181
KORANIT, Israël (IL)
(51) G09F 13/16
G09F 1/02
G06K 19/077
G06K 19/07
G02B 5/128
B42D 15/10
(11) EP1748382
(21) EP06023949.8
(22) 18.06.2002
(31) 2001185404
(32) 19.06.2001
(33) Japan
(54) Integrated circuit enclosed
retroreflective product
(47) 07.07.2010
Nummer 21/10
78
(73) NIPPON CARBIDE KOGYO
KABUSHIKI KAISHA te TOKYO
108-8466, Japan (JP)
(54) Image signal processor and
image signal processing method
(72) Mimura, Ikuo te UOZU-SHI
TOYAMA, 937-0061, Japan (JP)
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
OHTA-KU TOKYO, Japan (JP)
(47) 07.07.2010
(51) G06K 19/10
B42D 15/10
(72) Sugimoto, Kousei te TOKYO,
Japan (JP)
(11) EP1563452
(21) EP03811174.6
(51) G06T 7/60
G06T 7/00
(22) 13.11.2003
(11) EP2079054
(31) 0203352
(21) EP09250051.1
(32) 13.11.2002
(22) 09.01.2009
(33) Zweden
(31) 13012
(54) A METHOD FOR THE
PRODUCTION OF AN IDENTITY
CARD OR SIMILAR, AND AN
ARRANGEMENT FOR THE
PRODUCTION OF SUCH A CARD.
(32) 11.01.2008
(47) 07.07.2010
(73) OMG Plc. te OXFORD, OX2 0JB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Speed Identity AB te 135 26
TYRESÖ, Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Detection of blobs in images
(47) 07.07.2010
(51) G06T 5/00
(72) Stoddart, Andrew John te
OXFORD OX2 0JB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Nel, Emli-Mari te OXFORD OX2
0JB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2084665
(51) G07D 11/00
(72) BRODIN, Peter te S-182 56
DANDERYD, Zweden (SE)
(21) EP07862149.7
(22) 20.11.2007
(31) 860418 P
942183
(32) 21.11.2006
19.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) TONE SCALE TRANSFORMATION
FOR RADIOLOGICAL IMAGES
(47) 07.07.2010
(73) Carestream Health, Inc. te
ROCHESTER NY 14608-1733,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) COUWENHOVEN, Mary E. te
FAIRPORT, NEW YORK 14450,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HEATH, Michael D. te
ROCHESTER, NEW YORK 14625,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WANG, Xiaohui te PITTSFORD,
NEW YORK 14534, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHANG, Daoxian te LOS GATOS,
CALIFORNIA 95032, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HEFFERNAN, Patrick B. te
CAMPBELL, CALIFORNIA 95008,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06T 5/00
(11) EP1571592
(21) EP05004137.5
(22) 25.02.2005
(31) 2004063018
(32) 05.03.2004
(33) Japan
(11) EP1736939
(21) EP06012444.3
(22) 16.06.2006
(31) 2005178268
(32) 17.06.2005
(33) Japan
(54) Bill handling device and control
system thereof
(47) 07.07.2010
(73) Universal Entertainment
Corporation te TOKYO 135-0063,
Japan (JP)
Seta Corp. te KOTO-KU TOKYO
135-0063, Japan (JP)
(72) Yoshioka, Kazuei te TOKYO
135-0063, Japan (JP)
(51) G08B 3/10
(11) EP1501059
(21) EP03394092.5
(22) 29.09.2003
(31) 623820
(32) 21.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Remote doorbell chime extender
(47) 07.07.2010
(73) IQ Group SDN BHD te FASA
1(FTZ) BAYAN LEPAS, 11900
PENANG, Maleisië (MY)
14 juli 2010
20050089479
759963 P
20060023211
(32) 18.05.2005
26.09.2005
19.01.2006
13.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Providing information relating to
traffic congestion tendency and
using the same
(47) 07.07.2010
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL
150-721, Zuid-Korea (KR)
(72) Lee, Joon Hwi te 150-788 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
Seo, Chu Hyun te 151-794
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Kim, Young In te 151-052 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
Jung, Mun Ho te GYEONGGI-DO
463-753, Zuid-Korea (KR)
(51) G08G 1/0967
(11) EP1852840
(21) EP07251834.3
(22) 01.05.2007
(31) 416767
(32) 02.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods of providing
advertisements in traffic channels
and supporting apparatus,
readable medium, and data
structure
(47) 07.07.2010
(73) Navteq North America, LLC te
CHICAGO, IL 60606, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Macleod, John te WINNETKA
ILLINOIS 60093, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Mbekeani, Lumumba te OAK PARK
ILLINOIS 60302, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Hayes Jr., Howard R. te GLENCOE
ILLINOIS 60022, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G08G 1/16
G01S 13/93
(11) EP2162872
(21) EP08718213.5
(22) 26.03.2008
(31) 102007024391
(32) 25.05.2007
(72) Ching Cheng, Chen te SOUTH
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BEND INDIANA 46601, Verenigde (54) KOLLISIONSWARNGERÄT MIT
Staten van Amerika (US)
LEITPLANKENERKENNUNG
(51) G08G 1/09
(47) 07.07.2010
(11) EP2105901
(21) EP09165791.6
(22) 17.05.2006
(31) 681971 P
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHWINDT, Oliver te 71277
Nummer 21/10
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WACKERL, Oliver te 73230
KIRCHHEIM AN DER TECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G09B 29/10
(11) EP0943895
(21) EP99301931.4
(22) 12.03.1999
(31) 39583
(32) 16.03.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Geographic database
(47) 07.07.2010
(73) Navteq North America, LLC te
CHICAGO, IL 60606, Verenigde
Staten van Amerika (US)
79
(47) 07.07.2010
(73) FRANCE TELECOM te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) DEFLIN, Emmanuel te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
MOUROT, Emeric te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
REMY, Michel te F-38400 SAINTMARTIN-D'HÈRES, Frankrijk (FR)
(51) G09F 9/33
G09F 13/22
G09F 13/04
(11) EP1618544
(21) EP04742517.8
(22) 15.04.2004
(31) 0305238
(32) 29.04.2003
(33) Frankrijk
(54) AFFICHEUR SOUPLE
RÖDEN, Karl, J. te S-16955
SOLNA, Zweden (SE)
(51) G10L 19/14
G10L 19/02
(11) EP2115741
(21) EP08762010.0
(22) 30.01.2008
(31) 0700747
(51) G10H 1/38
G10H 1/00
(32) 02.02.2007
(11) EP1941487
(54) CODAGE/DECODAGE
PERFECTIONNES DE SIGNAUX
AUDIONUMERIQUES
(21) EP07722885.6
(22) 21.02.2007
(31) 102006008298
(32) 22.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG, VERFAHREN UND
COMPUTER PROGRAMM ZUM
(72) Ashby, Richard A. te BLEU RIVER,
ERZEUGEN EINES NOTENSIGNALS
WISCONSIN 53518, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 07.07.2010
Bouzide, Paul M. te CHICAGO,
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
ILLINOIS 60657, Verenigde Staten
Förderung der angewandten
van Amerika (US)
Forschung e.V. te 80686
Doddapaneni, Srinivasa te
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
CHICAGO, ILLINOIS 60607,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(72) GATZSCHE, Gabriel te 98693
(US)
MARTINRODA, BONDSREPUBLIEK
Fernekes, Robert P. te CARY,
DUITSLAND (DE)
ILLINOIS 60013, Verenigde Staten
GATZSCHE, David te 99427
van Amerika (US)
WEIMAR, BONDSREPUBLIEK
Friederich, Matthew te BERWYN,
DUITSLAND (DE)
ILLINOIS 60402, Verenigde Staten
BECKINGER, Michael te 99084
van Amerika (US)
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
Israni, Vijaya S. te HOFFMAN
DUITSLAND (DE)
ESTATES, ILLINOIS 60195,
MELCHIOR, Frank te 99089
Verenigde Staten van Amerika
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
Jasper, John C. te ARLINGTON
HEIGHTS, ILLINOIS 60004,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kavakh, Asta te LAKE ZURICH,
ILLINOIS 60047, Verenigde Staten
van Amerika (US)
McDonough, William te GLEN
ELLYN, ILLINOIS 60137, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Meek, James A. te PALATINE,
ILLINOIS 60067, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Natesan, Senthil K. te CAROL
STREAM, ILLINOIS 60188,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Smith, Nicholas E. te OAK PARK,
ILLINOIS 60302, Verenigde Staten
van Amerika (US)
14 juli 2010
(51) H04S 3/00
G10L 19/00
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(33) Frankrijk
(47) 07.07.2010
(73) FRANCE TELECOM te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) RAGOT, Stéphane te F-22300
LANNION, Frankrijk (FR)
GUILLAUME, Cyril te F-85500
BEAUREPAIRE, Frankrijk (FR)
(51) G10L 21/02
G10L 19/02
(11) EP1736966
(21) EP06020757.8
(22) 30.05.2003
(31) 174493
(32) 17.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for generating audio
information
(47) 07.07.2010
(73) DOLBY LABORATORIES LICENSING
CORPORATION te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA
94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Truman, Michael Mead c/o Dolby
Laboratories te SAN FRANCISCO,
EP1866912
CA 94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
EP06711112.0
Davidson, Grant Allen c/o Dolby
16.03.2006
Laboratories te SAN FRANCISCO,
05102515
CA 94103-4813, Verenigde Staten
05103085
van Amerika (US)
Fellers, Matthew Conrad c/o
30.03.2005
Dolby Laboratories te SAN
18.04.2005
FRANCISCO, CA 94103-4813,
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(US)
MULTI-CHANNEL AUDIO CODING
Vinton, Mark Stuart c/o Dolby
07.07.2010
Laboratories te SAN FRANCISCO,
CA 94103-4813, Verenigde Staten
Koninklijke Philips Electronics N.V.
van Amerika (US)
te 5621 BA EINDHOVEN
Watson, Matthew Aubrey c/o
Dolby International AB te 1101
Dolby Laboratories te SAN
BA AMSTERDAM
FRANCISCO, CA 94103-4813,
HOTHO, Gerard, H. te NL-5656 AA
Verenigde Staten van Amerika
EINDHOVEN
(US)
BREEBAART, Dirk, J. te NL-5656
Robinson, Charles Quito c/o Dolby
AA EINDHOVEN
Laboratories te SAN FRANCISCO,
SCHUIJERS, Erik, G., P. te NL-5656
CA 94103-4813, Verenigde Staten
AA EINDHOVEN
van Amerika (US)
DEN BRINKER, Albertus, C. te
(51)
G11B 7/007
NL-5656 AA EINDHOVEN
VILLEMOES, Lars, F. te S-17556
(11) EP1593123
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
(21) EP04711053.1
PURNHAGEN, Heiko te S-17265
(22) 13.02.2004
SUNDBYBERG, Zweden (SE)
Nummer 21/10
80
(31) 2003009627
(33) Japan
Japan
World Intellectual Property
(33) Zuid-Korea
Organization (WIPO)
(54) INFORMATION STORAGE MEDIUM,
(International Bureau of)(4)
RECORDING/REPRODUCING
(54) MULTILAYER CERAMIC CAPACITOR
APPARATUS AND METHOD OF
AND METHOD FOR CONTROLLING
RECORDING/REPRODUCING.
EQUIVALENT SERIES RESISTANCE
(32) 15.02.2003
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
(73) MURATA MANUFACTURING CO.,
LTD. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO
LTD. te NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO
442-742, Zuid-Korea (KR)
617-8555, Japan (JP)
(72) LEE, Kyung-Geun te BUNDANG(72) KUSANO, Mitsuhiro te
GU, GYEONGGI-DO 463-050,
NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO 617,
Zuid-Korea (KR)
Japan (JP)
(51) G11B 27/00
G11B 20/10
(11) EP1704563
(21) EP04748489.4
(22) 27.07.2004
(31) 2004000633
(32) 06.01.2004
(33) Zuid-Korea
(54) RECORDING MEDIUM INCLUDING
A DATA FIELD TO ALLOW USER
CHANGES OF TEXT SUBTITLE
DISPLAY PROPERTIES AND
CORRESPONDING RECORDING
AND REPRODUCING METHODS
AND APPARATUSES
(47) 07.07.2010
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL
150-721, Zuid-Korea (KR)
WATANABE, Shizuharu te
NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO 617,
Japan (JP)
(51) H01G 4/232
H01G 4/008
(11) EP1705675
(21) EP06002672.1
(22) 09.02.2006
(31) 2005054739
(32) 28.02.2005
(33) Japan
(54) Electronic device
(47) 07.07.2010
(73) TDK Corporation te TOKYO
103-8272, Japan (JP)
(72) Yoshii, Akitoshi te TOKYO
103-8272, Japan (JP)
Ahiko, Taisuke te NIKAHO-CITY,
AKITA 018-0402, Japan (JP)
Miyairi, Masumi te TOKYO
103-8272, Japan (JP)
Kikuchi, Akio te TOKYO 103-8272,
Japan (JP)
(72) SEO, Kang Soo 107-704,
Sibeomdaji Samsung te
SEONGNAM-SI GYEONGGI-DO
463-772, Zuid-Korea (KR)
KIM, Byung Jin te BUNDANG,
SEONGNAM, GYEONGGI 463-914,
(51) H01J 33/00
Zuid-Korea (KR)
A61L 2/00
YOO, Jea Yong te SONGPA-GU,
SEOUL 138-747, Zuid-Korea (KR) (11) EP1997122
(51) H02M 5/40
H01F 37/00
H01F 27/40
(11) EP2104117
(21) EP08152726.9
(22) 14.03.2008
(54) A reactor arrangement
(47) 07.07.2010
(73) ABB Oy te 00380 HELSINKI,
Finland (FI)
(72) Laitinen, Matti te 02400,
KIRKKONUMMI, Finland (FI)
(51) H01G 4/30
H01G 4/12
(11) EP1783790
(21) EP05775081.2
(22) 23.08.2005
(31) 2004248438
2004370533
PCT/JP2005/010025
(32) 27.08.2004
22.12.2004
01.06.2005
(21) EP07711471.8
(22) 09.02.2007
14 juli 2010
MATTAUSCH, Gösta, Dr. te 01454
ULLERSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROEDER, Olaf, Dr. te 01326
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KUBUSCH, Jörg te 01279
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01J 37/305
(11) EP1998356
(21) EP08157258.8
(22) 30.05.2008
(31) 809715
(32) 01.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) In-Situ STEM Sample Preparation
(47) 07.07.2010
(73) FEI Company te HILLSBORO, OR
97124-5793, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Hong, Liang te HILLSBORO, OR
97124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01J 37/32
(11) EP1812949
(21) EP05801054.7
(22) 11.11.2005
(31) 627784 P
(32) 12.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPEDANCE MATCHING OF A
CAPACITIVELY COUPLED RF
PLASMA REACTOR SUITABLE FOR
LARGE AREA SUBSTRATES
(47) 07.07.2010
(73) Oerlikon Trading AG, Trübbach te
9477 TRÜBBACH, Zwitserland
(CH)
(72) BELINGER, Andy te CH-9478
AZMOOS, Zwitserland (CH)
(31) 102006012666
(51) H01L 29/12
H01L 21/20
(32) 20.03.2006
(11) EP1626437
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05107422.7
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN (22) 12.08.2005
ZUR EIGENSCHAFTSÄNDERUNG
(31) 0451850
DREIDIMENSIONALER FORMTEILE
(32) 13.08.2004
MITTELS ELEKTRONEN
(33) Frankrijk
(47) 07.07.2010
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Procédé de réalisation
d'empilements d'îlots de
matériau semi-conducteur
encapsulés dans un autre
matériau semi-conducteur
(72) BARTEL, Rainer te 01324
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GOHS, Uwe, Dr. te 01169
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KIRCHHOFF, Volker, Prof. Dr. te
01324 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.07.2010
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Damlencourt, Jean-François te
38120 SAINT-EGRÈVE, Frankrijk
(FR)
Vandelle, Benoît te 38240,
MEYLAN, Frankrijk (FR)
Nummer 21/10
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
21/4763
21/461
21/331
21/302
21/28
(11) EP1844492
(21) EP05854006.3
(22) 14.12.2005
(31) 43826
(32) 26.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NON-VOLATILE NANOCRYSTAL
MEMORY AND METHOD
THEREFOR
(47) 07.07.2010
81
(72) WOERLEE, Pierre, H. te NL-5656
AA EINDHOVEN
SCHMITZ, Jurriaan te NL-5656 AA
EINDHOVEN
MONTREE, Andreas, H. te
NL-5656 AA EINDHOVEN
(47)
(51) H01L 21/68
(73)
B65D 85/86
(11) EP1394850
(21) EP02730786.7
(11) EP1724819
(21) EP05720184.0
(22) 07.03.2005
(31) 2004063366
2004305238
(32) 08.03.2004
20.10.2004
(31)
(32)
(33)
SHIN-ETSU POLYMER CO., LTD. te
TOKYO 103-0023, Japan (JP)
(11)
YAJIMA, Toshitsugu, te ITOIGAWA- (21)
SHI, NIIGATA 941-0007, Japan (JP)
HOSOI, Masato, te ITOIGAWA-SHI, (22)
NIIGATA 941-0007, Japan (JP)
(31)
KUDO, Hideo, te
(32)
NISHISHIRAKAWA-GUN
FUKUSHIMA 961-8061, Japan (JP) (33)
MATSUO, Takashi te SHIRAKAWA- (54)
SHI, FUKUSHIMA 961-0836, Japan
(JP)
(47)
(51) H01L 31/18
H01L 21/762
H01L 21/20
(11) EP1385200
(21) EP03447188.8
(22) 18.07.2003
(31) 02447146
(54) POLISHING AGENT AND
POLISHING METHOD
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 24.07.2002
(54) Method for making thin film
devices intended for solar cells or
SOI applications
Asahi Glass Company, Limited te
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8405,
(47) 07.07.2010
Japan (JP)
(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België
SEIMI CHEMICAL CO., LTD. te
(BE)
CHIGASAKI-CITY, KANAGAWA,
(72) Solanki, Chetan Singh te 3000
253-8585, Japan (JP)
LEUVEN, België (BE)
TAKEMIYA, Satoshi c/o Asahi Glass
Bilyalov, Renat te 3390 TIELTCompany, Limited te KANAGAWA
WINGE, België (BE)
2218755, Japan (JP)
Poortmans, Jef te 3010 KESSELSHINMARU, Sachie; c/o Seimi
LO, België (BE)
Chemical Co., Ltd., te KANAGAWA
(51) H01L 23/31
2538585, Japan (JP)
H01L 21/56
H01L 21/768
(11)
EP1987536
H01L 21/336
(21)
EP06841523.1
EP1157417
(47) 07.07.2010
(72)
(51)
(11)
(21) EP00989941.0
(22) 20.12.2006
(22) 01.12.2000
(31) 102006007790
102006012232
(31) 99204374
(32) 17.12.1999
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A METHOD OF MANUFACTURING
A SEMICONDUCTOR DEVICE
07.07.2010
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) NAUNDORF, Jörg te 80802
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
2001161773
DUITSLAND (DE)
WEIDNER, Karl te 81245
30.05.2001
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Japan
DUITSLAND (DE)
PRECISION SUBSTRATE STORAGE
WULKESCH, Hans te 81739
CONTAINER AND RETAINING
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
MEMBER THEREFOR
DUITSLAND (DE)
07.07.2010
(51) H01L 27/12
(33) Japan
Japan
(73)
PACKAGING UND ZUR ISOLATION
VON UNGEHÄUSTEN
ELEKTRONISCHEN
BAUELEMENTEN UND
FUNKTIONSSTRUKTUREN
(22) 30.05.2002
(54)
(73) Freescale Semiconductor, Inc. te
AUSTIN, TEXAS 78735, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47)
(72) RAO, Rajesh A. te AUSTIN, TEXAS (73)
78753, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
MURALIDHAR, Ramachandran te
AUSTIN, TEXAS 78750, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WHITE, Bruce E. te ROUND ROCK,
TEXAS 78664, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H01L 21/304
C09K 3/14
14 juli 2010
(32) 20.02.2006
16.03.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR SELEKTIVEN
(47) 07.07.2010
HERSTELLUNG VON
FOLIENLAMINATEN ZUM
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
H01L 21/77
EP2051302
EP08253312.6
10.10.2008
2007270023
17.10.2007
Japan
Active matrix substrate and
electronic display device
07.07.2010
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Onodera, Atsushi te TOKYO, Japan
(JP)
Yutani, Keiichiro te YOKOHAMASHI, KANAGAWA, Japan (JP)
(51) H01L 27/146
(11) EP0858111
(21) EP98870025.8
(22) 06.02.1998
(31) 37531 P
97870084
(32) 10.02.1997
04.06.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) A detector for electromagnetic
radiation, pixel structure with
high sensitivity using such
detector and method of
manufacturing such detector
(47) 07.07.2010
(73) Cypress Semiconductor
Corporation (Belgium) BVBA te
2800 MECHELEN, België (BE)
(72) Dierickx, Bart te 2640 MORTSEL,
België (BE)
(51) H01L 31/055
H01L 31/0216
(11) EP1999799
(21) EP07712459.2
(22) 06.03.2007
(31) 2000033
(32) 20.03.2006
Nummer 21/10
(33) Nederland
(54) DEVICE FOR CONVERTING
ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENERGY INTO ELECTRICAL
ENERGY AND METHOD OF
MANUFACTURING SUCH A DEVICE
(47) 07.07.2010
(73) Technische Universiteit
Eindhoven te 5612 AZ
EINDHOVEN
82
(TW)
CHANG, Hen-Rong te PINGZHEN
CITY, TAOYUAN COUNTY 324,
Taiwan (TW)
SHIEH, Kuo-Lon te LONGTAN
SHIANG, TAOYUAN COUNTY 325,
Taiwan (TW)
CHUNG, Pi-Hsin te ZHONGLI CITY,
TAOYUAN COUNTY 320, Taiwan
(TW)
(51) H01M 6/18
(72) HINTZEN, Hubertus Theresia Jozef
H01M 10/05
Maria te NL-5646 JE EINDHOVEN
C08L 67/06
VAN DE SANDEN, Mauritius
C08L 63/10
Cornelius Maria te NL-5017 JH
C08K 3/04
TILBURG
C08F 290/06
C08F 283/01
(51) H01L 39/16
(11)
EP1171925
(11) EP1747593
(21) EP05744852.4
(21) EP00919431.7
(22) 18.05.2005
(22) 17.03.2000
(31) 0411035
(31) 125138 P
526641
(32) 18.05.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FAULT CURRENT LIMITER
(47) 07.07.2010
(32) 19.03.1999
16.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Rolls-Royce plc te LONDON SW1A (54) HIGHLY CONDUCTIVE MOLDING
2HB, GROOT BRITTANNIË (GB)
COMPOUNDS AND FUEL CELL
BIPOLAR PLATES COMPRISING
(72) SARGENT, Philip, Michael te
THESE COMPOUNDS
CAMBRIDGE CB1 3QJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 07.07.2010
(51) H01M 6/08
H01M 2/16
(11) EP1668721
(21) EP04772415.8
(22) 24.08.2004
(31) 2003302681
(32) 27.08.2003
(33) Japan
(54) ALKALINE DRY BATTERY
(47) 07.07.2010
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) ADACHI, Mitsuji te CHUO-KU,
OSAKA 540-6319, Japan (JP)
FUJIWARA, Shuji te CHUO-KU,
OSAKA 540-6319, Japan (JP)
OKUBO, Takeshi te CHUO-KU,
OSAKA 540-6319, Japan (JP)
(51) H01M 8/10
H01M 4/88
H01M 4/86
(11) EP2009719
(21) EP07111036.5
(22) 26.06.2007
(54) Method of fabricating a
membrane electrode assembly
(47) 07.07.2010
(73) Atomic Energy Council - Institute
of Nuclear Energy Research te
LUNGTAN, TAOYUAN, TAIWAN,
Taiwan (TW)
(72) CHANG, Hwei-Lang te LONGTAN
SHIANG, TAOYUAN 325, Taiwan
14 juli 2010
H01M 8/04
H01M 8/00
(11) EP1506589
(21) EP03722060.5
(22) 20.05.2003
(31) PS244802
(32) 21.05.2002
(33) Australië
(54) FUEL CELL SYSTEM
(47) 07.07.2010
(73) Ceramic Fuel Cells Limited te
NOBLE PARK, VIC 3174, Australië
(AU)
(72) FOGER, Karl te KEW, VICTORIA
3101, Australië (AU)
BARRETT, Scott, Neil te
PAKENHAM, VICTORIA 3810,
Australië (AU)
PHAM, Thang te CALGARY,
ALBERTA, Canada (CA)
AHMED, Khaliq te ROWVILLE,
VICTORIA 3178, Australië (AU)
(51) H01P 1/203
(11) EP1433219
(21) EP02778409.9
(22) 27.09.2002
(31) 325701 P
413009 P
(32) 27.09.2001
23.09.2002
(73) Quantum Composites, Inc. te BAY
CITY, MI 48706, Verenigde Staten (33) Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) BUTLER, Kurt, I. te KINGSVILLE,
(54) ELECTRICALLY TUNABLE
OH 44048, Verenigde Staten van
BANDPASS FILTERS
Amerika (US)
(47) 07.07.2010
(51) H01M 8/02
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
(11) EP1333516
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP03000975.7
(72) TONCICH, Stanley S. te SAN
(22) 17.01.2003
DIEGO, CA 92131, Verenigde
(31) 10204598
Staten van Amerika (US)
(32) 05.02.2002
(51) H01R 13/436
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1879261
(54) Verfahren zur Verbesserung eines
(21) EP07013507.4
Wärme- und Stofftransports in
(22) 10.07.2007
einer Diffusionsschicht einer
Brennstoffzelle und
(31) 806844 P
entsprechende Brennstoffzelle
557474
(47) 07.07.2010
(32) 10.07.2006
07.11.2006
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
38436 WOLFSBURG,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(54) Spring lock interface engagement
(72) Wilkening, Heinz te 38550
system
ISENBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
(47)
07.07.2010
DUITSLAND (DE)
(73)
Virginia Panel Corporation te
Huslage, Jörg, Dr. te 31303
WAYNESBORO VA 22980-1338,
BURGDORF, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
Heser, Frank te 38550
ISENBÜTTEL, BONDSREPUBLIEK
(72) Stowers, Jeffery P. te MT. SIDNEY
DUITSLAND (DE)
VA 24467, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01M 8/22
Garman, Randall C. te GROTTOES
H01M 8/14
VA 24441, Verenigde Staten van
H01M 8/12
Amerika (US)
H01M 8/06
Nummer 21/10
Herron, Randall L. te
WAYNESBORO VA 22980,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Rocker, David L. te
CHARLOTTESVILLE VA 22911,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01S 3/23
H01S 3/115
H01S 3/083
C21D 10/00
(11) EP1478062
(21) EP04252704.4
(22) 10.05.2004
(31) 471490 P
696989
(32) 16.05.2003
30.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Self-seeded single-frequency
solid-state ring laser, laser
peening method and system
using same
(47) 07.07.2010
(73) Metal Improvement Company,
LLC. te PARAMUS, NEW JERSEY
07652, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lawrence Livermore National
Security, LLC te LIVERMORE CA
94550, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Dane, C. Brent te LIVERMORE,
CALIFORNIA 94551, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hackel, Lloyd A. te LIVERMORE,
CALIFORNIA 94551, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Harris, Fritz B. te ROCKLIN,
CALIFORNIA 95677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01S
H01S
H01S
H01S
H01S
5/40
5/343
5/183
5/04
5/026
(11) EP1735885
(21) EP05729417.5
(22) 07.04.2005
(31) 2004118755
(32) 14.04.2004
(33) Japan
(54) VERTICAL CAVITY SURFACE
EMITTING SEMICONDUCTOR
LASER, LIGHT EMISSION DEVICE,
AND OPTICAL TRANSMISSION
SYSTEM
(47) 07.07.2010
83
H01L 33/00
(11) EP1700363
(21) EP04802833.6
(22) 25.11.2004
(31) 10355357
(32) 25.11.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung von
Halbleiterschichtenfolgen für
optisch gepumpte
Halbleitervorrichtungen
(47) 07.07.2010
(73) Philipps Universität Marburg te
35032 MARBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
14 juli 2010
(54) SELF-COMPRESSIVE SURGE
ARRESTER MODULE AND
METHOD OF MAKING SAME
(47) 07.07.2010
(73) Cooper Technologies Company te
HOUSTON, TX 77002, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KESTER, Jeffrey, Joseph te OLEAN,
NY 14760-9793, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HOOVER, Todd, R. te BRADFORD,
PA 16701, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BAILEY, David, P. te PORTVILLE,
NY 14770, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DALEY, Charles, W. te OLEAN, NY
14760, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAIMONDI, Tomon, K. te OLEAN,
NY 14760-9548, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) STOLZ, Wolfgang te 35041
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LUTGEN, Stephan te 93047
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK (51) H02J 1/08
DUITSLAND (DE)
(11) EP1500177
(51) H02B 13/035
(21) EP03712534.1
(11) EP2104969
(22) 09.04.2003
(21) EP07847006.9
(22) 06.12.2007
(31) 102006062540
(32) 29.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 10217235
(32) 18.04.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CIRCUIT ARRANGEMENT FOR
GENERATING DC VOLTAGES
(54) HOCHSPANNUNGSSCHALTANLAGE (47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(73) ABB Technology AG te 8050
(72) MUTH, Matthias te 52066
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HOLAUS, Walter te CH-8045
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(51) H02J 3/00
CHAUHAN, Kalpesh te GUJARAT
(11) EP1067649
390 019, India (IN)
SAXL, David te CH-8046 ZÜRICH, (21) EP00114244.7
Zwitserland (CH)
(22) 03.07.2000
(51) H02G 3/32
(31) 19930323
(11) EP1577996
(32) 02.07.1999
(21) EP05101880.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 10.03.2005
(31) 102004013346
(54) Vermittlungssystem f�r Strom
und Steuerverfahren dazu
(32) 17.03.2004
(47) 30.06.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Bauer, Franz Hans Peter te 87719
MINDELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Halteelement für Leitungsstränge
(47) 07.07.2010
(73) HILTI Aktiengesellschaft te 9494
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(72) Hoffmann, Armin te 86899,
LANDSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02H 9/04
H01C 7/12
H01C 7/10
(72) Bauer, Franz Hans Peter te 87719
MINDELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02J 3/14
H02J 13/00
G05F 1/70
G05B 13/02
G01R 21/133
(11) EP1668450
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(11) EP0954893
(21) EP04784053.3
(72) Takahashi, Takashi te MIYAGI
9820815, Japan (JP)
(21) EP97914887.1
(22) 15.09.2004
(22) 03.03.1997
(31) 662940
(31) 12667 P
(32) 16.09.2003
(32) 01.03.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WIDE-AREA ELECTRICAL DEMAND
(51) H01S 5/34
H01S 5/183
H01S 5/04
Nummer 21/10
AND SUPPLY MANAGEMENT
84
(22) 02.05.2003
(47) 07.07.2010
(31) 20020879
(73) ETG International LLC te NEW
YORK, NY 10012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Heat Timer Corporation te
FAIRFIELD, NJ 07004, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 08.05.2002
(72) CHEN, Kimball C. te NEW YORK,
NY 10128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EVANS, Alexander W. te NEW
YORK, NY 10012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Shprecher, Daniel E. te
HIGHLAND LAKES, NJ 07422,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H02J 9/06
(11) EP2011214
(21) EP07702903.1
(22) 19.01.2007
(31) 102006018531
102006030655
(32) 21.04.2006
03.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Finland
14 juli 2010
(73) Magnadrive Corporation te
SEATTLE, WA 98109-4418,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KILLEN, Richard te MAPLE
VALLEY, WA 98038, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DENSMORE, Bruce, D. te
SEATTLE, WA 98109, Verenigde
07.07.2010
Staten van Amerika (US)
Kone Corporation te 00330
BROCKMAN, John, L. te LAKE
HELSINKI, Finland (FI)
FOREST PARK, WA 98155,
AULANKO, Esko te FIN-04230
Verenigde Staten van Amerika
KERAVA, Finland (FI)
(US)
MUSTALAHTI, Jorma te FIN-05620
LAMB, Karl, J. te SEQUIM, WA
HYVINKÄÄ, Finland (FI)
98382, Verenigde Staten van
HUPPUNEN, Jussi te FIN-53850
Amerika (US)
LAPPEENRANTA, Finland (FI)
MERRILL, Toby te PORT ANGELES,
WA 98362, Verenigde Staten van
H02K 21/14
Amerika (US)
EP1459425
(51) H02M 3/158
EP02738017.9
H02J 7/14
30.04.2002
B60K 6/20
10123135
(11) EP1914869
10155918
(21) EP07117308.2
(54) STATOR WINDING OF THE
ELECTRIC MOTOR OF AN
ELEVATOR MACHINE
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 30.04.2001
12.11.2001
(22) 26.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 27.09.2006
(31) TO20060690
(33) Italië
(54) BATTERIESCHALTUNG IN EINEM
NOTLICHTGERÄT
(54) ELEKTRISCHE
SYNCHRONMASCHINE MIT
TOROIDALER WICKLUNG
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(73) TridonicAtco GmbH & Co. KG te
6851 DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(73) Schwericke, Florian Christoph te (47) 07.07.2010
12557 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (73) FIAT AUTO S.p.A. te 10135
DUITSLAND (DE)
TORINO, Italië (IT)
(72) WEISSENSTEINER, Leopold te
(72) Kajtazi, Tadeja c/o FIAT AUTO
A-2100 KORNEUBURG, Oostenrijk
S.p.A. te 10135, TORINO, Italië
(AT)
(IT)
Tarquinio, Liborio c/o FIAT AUTO
(51) H02K 3/24
S.p.A. te 10135, TORINO, Italië
H02K 21/16
(IT)
(11) EP1323225
(51) H02N 15/00
(21) EP01978177.2
(11) EP1958323
(22) 21.09.2001
(21) EP06829239.0
(31) 10047108
(22) 01.12.2006
(32) 21.09.2000
(31) 748475 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 08.12.2005
(54) ELEKTRISCHE MASCHINE
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(54) MAGNETIC LEVITATION SYSTEM
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
(47) 07.07.2010
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) ETH Zurich te 8092 ZURICH,
Zwitserland (CH)
(72) REUTLINGER, Kurt te 70174
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(72) BAUR, Heinrich te CH-8046
DUITSLAND (DE)
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(72) AZABANI, Saman te COUNTY
DURHAM, DL 16 6TE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
DIXON, Dave te TYNE & WEAR,
NE28 9QZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
ROHNER, Daniel te 1220 WIEN,
Oostenrijk (AT)
MAIR, Alexander te 1220 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(51) H02K 1/14
(11) EP1391024
(21) EP02737865.2
(22) 08.05.2002
(31) 200100724
200101849
(32) 08.05.2001
11.12.2001
(33) Denemarken
Denemarken
(54) TRANSVERSAL FLUX MACHINE
WITH STATOR MADE OF ESHAPED LAMINATES
(51) H02K 49/04
(47) 07.07.2010
(11) EP1405392
(73) Aalborg Universitet te 9220
AALBORG Ø, Denemarken (DK)
(21) EP02729317.4
(72) RASMUSSEN, Peter, Omand te
DK-9400 NØRRESUNDBY,
Denemarken (DK)
(31) 898912
(51) H02K 3/493
(22) 30.05.2002
(32) 03.07.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1502344
(54) SELF-UNLOADING MAGNETIC
COUPLER
(21) EP03722638.8
(47) 07.07.2010
(54) Device for the interconnection
and the control of electrical
systems of a vehicle
(51) H03K 17/0814
H03K 17/0812
H02P 6/14
H02P 6/08
(11) EP1797634
(21) EP05773707.4
(22) 06.08.2005
(31) 102004049985
(32) 09.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 21/10
(54) VERFAHREN UND ANORDNUNG
ZUM STEUERN DER
BESTROMUNG EINES
ELEKTRONISCH KOMMUTIERTEN
MOTORS
(47) 07.07.2010
(73) ebm-papst St. Georgen GmbH &
Co. KG te 78112 ST. GEORGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DORNHOF, Konstantin te 78194
IMMENDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02P 9/00
H02P 6/00
H02P 21/00
(11) EP2027648
85
(31) 01201840
(31) 102006027465
(32) 12.06.2006
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) STROMBEGRENZUNG FÜR EINE
DOPPELTGESPEISTE
ASYNCHRONMASCHINE
(47) 07.07.2010
(73) Woodward SEG GmbH & Co. KG
te 47906 KEMPEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(32) 16.05.2001
(21) EP07729685.3
(22) 30.05.2007
14 juli 2010
(72)
(72) BABOROWSKI, Jacek te CH-1307
LUSSERY VILLARS, Zwitserland
Europees Octrooi Bureau
(CH)
FM MODULATOR USING A
BOURGEOIS, Claude te CH-2014
PHASELOCKLOOP
BÔLE, Zwitserland (CH)
07.07.2010
DUBOIS, Marc-Alexandre te
CH-1143 APPLES, Zwitserland
NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(CH)
LEENAERTS, Dominicus, M., W. te
RUFFIEUX, David te CH-1789
NL-5656 AA EINDHOVEN
LUGNORRE, Zwitserland (CH)
DIJKMANS, Eise, C. te NL-5656 AA
(51) H03K 3/3562
EINDHOVEN
G01R 31/3185
H03F 1/32
(11) EP1864379
EP2005580
(21) EP05718255.2
EP06717146.2
(22) 23.03.2005
10.04.2006
(54) METHOD FOR RACE PREVENTION
A METHOD FOR COMPENSATING
AND A DEVICE HAVING RACE
SIGNAL DISTORTIONS IN
PREVENTION CAPABILITIES
COMPOSITE AMPLIFIERS
(47) 07.07.2010
07.07.2010
(73) Freescale Semiconductor Inc. te
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
AUSTIN, TX 78735, Verenigde
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Staten van Amerika (US)
Zweden (SE)
(72) PRIEL, Michael te 46498
FONDÉN, Tony te 164 78 KISTA,
HERTZELIA, Israël (IL)
Zweden (SE)
KUZMIN, Dan te 54051 GIVAT
HELLBERG, Richard te S-141 45
SHMUEL, Israël (IL)
HUDDINGE, Zweden (SE)
ROZEN, Anton te 70700 GEDERA,
KLINGBERG, Mats te S-122 66
Israël (IL)
ENSKEDE, Zweden (SE)
(51) H03K 19/007
DALIPI, Spendim te S-191 42
H03K 17/082
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
(51) H03M 1/18
H03G 3/30
(11) EP2053741
(11) EP1654802
(22) 30.09.2008
(21) EP04729098.6
(31) 0707548
(22) 23.04.2004
(32) 26.10.2007
(31) 03009564
(33) Frankrijk
(51) H03D 7/14
H03C 1/54
(32) 28.04.2003
(54) Dispositif de commutation
électrique statique auto-protégé
(11) EP1509996
(54) METHOD AND CIRCUIT FOR
CONTROLLING AMPLIFICATION
(72) ENGELHARDT, Stephan te 47665
SONSBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GENIUSZ, Andrzej te 45473
MÜLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP03732897.8
(22) 19.05.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 07.07.2010
(21) EP08354065.8
(47) 07.07.2010
(73) Crouzet Automatismes te 26000
VALENCE, Frankrijk (FR)
(73) CoreOptics, Inc., te WILMINGTON, (72) Girot, Dominique te 38050
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
DELAWARE 19801, Verenigde
(32) 17.05.2002
(FR)
Staten van Amerika (US)
Carton, Hervé te 38050
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) LANGENBACH, Stefan te 90409
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
(54) AUFWÄRTS-FREQUENZUMSETZER
(FR)
DUITSLAND
(DE)
(47) 07.07.2010
(51)
H03K 17/687
STOJANOVIC, Nebojsa te 80687
(73) Ericsson AB te 164 80
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1444782
STOCKHOLM, Zweden (SE)
DUITSLAND (DE)
(21) EP02802600.3
(72) GILL, Hardial, Singh te 71522
(51) H03H 9/21
(22) 22.10.2002
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2074695
DUITSLAND (DE)
(31) 10154158
KRUPA, Richard te 71540
(21) EP07821014.3
(32) 03.11.2001
MURRHARDT, BONDSREPUBLIEK (22) 08.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(31) 16062006
KOCH, Stefan te 71570
(54) VORRICHTUNG ZUR
OPPENWEILER, BONDSREPUBLIEK (32) 09.10.2006
ANSTEUERUNG EINER
DUITSLAND (DE)
ELEKTRISCHEN LAST UND
(33) Zwitserland
STEUERGERÄT
(51) H04B 1/40
(54) RESONATEUR EN SILICIUM DE
(47)
07.07.2010
H03L 7/18
TYPE DIAPASON
H03C 3/09
(73)
ROBERT BOSCH GMBH te 70442
(47) 07.07.2010
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1516439
(73) CSEM Centre Suisse
DUITSLAND (DE)
(21) EP02727879.5
d'Electronique et de
(72) SCHENK, Joachim te 38536
Microtechnique SA te 2002
(22) 08.05.2002
(31) 10222622
Nummer 21/10
MEINERSEN-OHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04J 11/00
H04B 1/69
(11) EP1982429
(21) EP07704435.2
(22) 07.02.2007
(31) 0601077
(32) 07.02.2006
(33) Frankrijk
(54) Communication à accès multiple
basée sur une couche physique
ultra large bande par impulsion
(47) 07.07.2010
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
86
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(22) 08.02.2006
(54) GENERIC PARALLEL SPREADING
(47) 07.07.2010
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te 164 83
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72) HAMMAR, Fredrik te S-435 41
MÖLNLYCKE, Zweden (SE)
(51) H04L 1/00
H04B 7/005
(11) EP1446896
(21) EP02783934.9
(22) 07.11.2002
(31) 334610 P
(32) 08.11.2001
(47) 07.07.2010
(21) EP05751928.2
(22) 17.05.2005
(31) 572164 P
126799
(32) 18.05.2004
11.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SATELLITE COMMUNICATIONS
SYSTEMS AND METHODS USING
RADIOTELEPHONE LOCATIONBASED BEAMFORMING
(47) 07.07.2010
(73) ATC Technologies, LLC te
RESTON, VA 20191- 5416,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KARABINIS, Peter D. te CARY, NC
27511, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DUTTA, Santanu te CARY, NC
07.07.2010
27513, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
CHURAN, Gary. G. te ANNADALE,
AB (Publ) te 126 25 STOCKHOLM,
VA 22003, Verenigde Staten van
Zweden (SE)
Amerika (US)
LARSSON, Peter te S-169 71
SOLNA, Zweden (SE)
(51) H04L 27/34
H04B 7/185
H04B 7/005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR LINK ADAPTATION
AND TRANSMIT POWER CONTROL
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP1810419
(21) EP05792644.6
(22) 10.10.2005
(31) 0424735
(32) 09.11.2004
of secondary data in a hierachical
modulation scheme
(72) VAITTINEN, Rami te FIN-20660
(47) 07.07.2010
LITTOIUNEN, Finland (FI)
(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY,
JOKINEN, Harri te FIN-25370 HIISI,
MI 48007, Verenigde Staten van
Finland (FI)
Amerika (US)
(51) H04B 7/005
(72) Walker, Glenn A. te GREENTOWN,
IN 46936, Verenigde Staten van
(11) EP1171964
Amerika (US)
(21) EP00926867.3
Dibiaso, Eric A. te KOKOMO, IN
(22) 11.04.2000
46901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 292998
Hiatt, Michael L., Jr. te
(32) 16.04.1999
WESTFIELD, IN 46074, Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(54) POWER SETTING IN CDMA
(51) H04L 7/04
SYSTEMS EMPLOYING
H04L 25/02
DISCONTINUOUS TRANSMISSION
H04J 3/06
(72) LE MARTRET, Christophe te
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
F-92300 LEVALLOIS PERRET,
ERICSSON (publ) te 164 83
Frankrijk (FR)
STOCKHOLM, Zweden (SE)
DELEUZE, Anne-Laure te F-75016 (72) PALENIUS, Torgny te S-246 50
PARIS, Frankrijk (FR)
LÖDDEKÖPINGE, Zweden (SE)
CIBLAT, Philippe te F-75020
(51) H04B 7/185
PARIS, Frankrijk (FR)
H04B 17/00
(51) H04B 1/707
H01Q 3/26
(11) EP1989786
(11) EP1747622
(21) EP06710850.6
14 juli 2010
(11) EP1536574
(21) EP04078193.2
(22) 23.11.2004
(31) 525616 P
847944
H04B 7/26
(11) EP1037407
(21) EP00302094.8
(22) 15.03.2000
(31) 19990008630
1285699
1572299
1950599
1285799
3421299
2314199
2356899
2393799
1950699
1961099
2314099
2668999
(32) 15.03.1999
12.04.1999
30.04.1999
28.05.1999
12.04.1999
18.08.1999
19.06.1999
22.06.1999
24.06.1999
28.05.1999
29.05.1999
19.06.1999
02.07.1999
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Pilot signals for synchronisation
and/or channel estimation
(47) 07.07.2010
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 26.11.2003
18.05.2004
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
POWER CONTROL IN MULTIBAND
MOBILE STATION
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) Song, Young Joon te ANYANG-SHI,
KYONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(54) Method to increase performance
(51) H04B 10/10
(47) 07.07.2010
Nummer 21/10
87
(11) EP1363415
Hoek, Cornelis, Dipl.-Ing. te
71732 TAMM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP03252964.6
(22) 13.05.2003
(31) 2002138615
(32) 14.05.2002
(33) Japan
(54) Method of evaluating free-space
optical propagation
characteristics
(47) 07.07.2010
(51) H04L 9/32
H04L 9/30
(11) EP2015512
(21) EP07720564.9
(22) 29.11.2007
(22) 27.03.2007
(31) 641265
(31) 200610067409
(32) 18.12.2006
(32) 27.03.2006
(31) 553520
(11) EP1317085
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 336798 P
44549
(32) 03.12.2001
11.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 27.10.2006
(73) LUCENT TECHNOLOGIES INC. te
MURRAY HILL NJ 07974-0636,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CAI, Yigang te NAPERVILLE, IL
60564, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHIU, Tienyu te NAPERVILLE, IL
60565, Verenigde Staten van
(47) 07.07.2010
Amerika (US)
(73) Broadcom Corporation te IRVINE,
HENRICKSON, Eric, Harold te
CA 92617, Verenigde Staten van
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
LOU, E-ling te NAPERVILLE, IL
(72) Keller, James B. te PALO ALTO,
60540, Verenigde Staten van
CALIFORNIA 94303, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
PATEL, Bharat, H. te NAPERVILLE,
Dobberpuhl, Daniel W. te MENLO
IL 60564, Verenigde Staten van
PARK, CALIFORNIA 94025,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 12/24
(51) H04L 1/20
(11) EP1346518
(11) EP2075947
(21) EP01270038.1
(21) EP07291651.3
(22) 04.12.2001
(31)
(54) Virtual MIMO system method and (32)
base station
(33)
(47) 07.07.2010
(54)
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Wild, Thorsten, Dipl.-Ing. te
70435 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) China
(54) A METHOD AND A SYSTEM FOR
DETECTING AND REPORTING THE
FAILURE OF THE DATA
TRANSMISSION DEVICE
(47) 07.07.2010
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) LI, Yong te GUANGDONG 518129,
China (CN)
HU, Zhengchao te GUANGDONG
518129, China (CN)
DONG, Enchang te GUANGDONG
518129, China (CN)
TANG, Zhenyu te GUANGDONG
518129, China (CN)
(51) H04L 12/56
(11) EP2018743
(21) EP07728805.8
(54) THIRD PARTY CHARGING FOR SIP
(22) 04.05.2007
SESSIONS
(31) 102006021100
(47) 07.07.2010
(54) A method and circuit for
initializing a de-skewing buffer in
a clock forwarded system
(22) 28.12.2007
(51) H04L 12/26
(21) EP07023114.7
(51) H04L 7/00
H04J 3/06
(22) 28.11.2002
(72) GALIN, Liam te 46491 HERZLIYA,
Israël (IL)
CAFIF, Nitzan te 55905 KFAR
AZAR, Israël (IL)
(11) EP1940074
(73) National Institute of Information (33) Verenigde Staten van Amerika
and Communications Technology, (54) Secure computation of private
Incorporated Administrative
values
Agency te KOGANEI-SHI, TOKYO, (47) 07.07.2010
Japan (JP)
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
(72) Nakamura, Moriya, Independent
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Administrative Inst. te KOGANEI(DE)
SHI, TOKYO, Japan (JP)
(72)
Kerschbaum, Florian te 76131
Akiba, Makoto, Independent
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
Administrative Inst. te KOGANEIDUITSLAND (DE)
SHI, TOKYO, Japan (JP)
Kuri, Toshiaki, Independent
(51) H04L 29/06
Administrative Inst. te KOGANEIH04L 12/14
SHI, TOKYO, Japan (JP)
(11) EP2078373
Ohtani, Naoki, Independent
Administrative Inst. te KOGANEI- (21) EP07839696.7
SHI, TOKYO, Japan (JP)
(22) 19.10.2007
(21) EP02026822.3
14 juli 2010
(32) 05.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ENERGIE-EFFIZIENTE
DATENÜBERTRAGUNG IN EINEM
FUNKNETZWERK
(47) 07.07.2010
(73) Palm, Inc. te SUNNYVALE, CA
94085-2801, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) OBERMANNS, Sebastian te 46395
BOCHOLT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 12/56
(11) EP1964339
(21) EP06847976.5
(22) 20.12.2006
(31) 316603
(32) 22.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
251444 P
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
END NODE ASSISTED NEIGHBOR
DISCOVERY
05.12.2000
(47) 07.07.2010
Verenigde Staten van Amerika
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SYSTEM FOR AUTOMATICALLY
IDENTIFYING THE PHYSICAL
LOCATION OF NETWORK END
DEVICES
(72) LAROIA, Rajiv c/o QUALCOMM
Incorporated te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
(47) 07.07.2010
Amerika (US)
(73) RIT TECHNOLOGIES LTD. te 69719
ANIGSTEIN, Pablo te
TEL AVIV, Israël (IL)
SPRINGFIELD, NJ 07081,
Nummer 21/10
88
Verenigde Staten van Amerika
te DERRY, NH 03038, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
MAZIK, David, R. te HOWELL, NJ
(72) DEVINE, Geoffrey te
07731, Verenigde Staten van
PORTSMOUTH, NH 03801,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
PARIZHSKY, Vladimir c/o
(US)
QUALCOMM Incorporated te SAN
DOUCETTE, John te
DIEGO, CA 92121, Verenigde
LONDONDERRY, NH 03053,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
PARK, Vincent te BUDD LAKE, NJ
(US)
07828, Verenigde Staten van
ENGLISH, Daniel, W. te SALEM,
Amerika (US)
NH 03079, Verenigde Staten van
SRINIVASAN, Murari te PALO
Amerika (US)
ALTO, CA 94301, Verenigde
FITZGERALD, Jeffrey, J. te
Staten van Amerika (US)
AMHERST, NH 03031, Verenigde
TSIRTSIS, George c/o QUALCOMM
Staten van Amerika (US)
Incorporated te SAN DIEGO,
MILLER, Paul te DERRY, NH
CA92121, Verenigde Staten van
03038, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
QUIGLEY, Patrick te HAMPSTEAD,
(51) H04W 72/12
NH 03841, Verenigde Staten van
H04L 12/56
Amerika (US)
H04B 7/02
(11) EP2051460
(21) EP09151703.7
(22) 31.08.2007
(54) Wireless multiple connections
and method thereof
(47) 07.07.2010
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51 H04L 25/02
)
H03H 17/02
(11 EP2135414
)
(21 EP08734862.9
)
(22 28.03.2008
)
(31 102007018093
(72) Conte, Alberto te 94230 CACHAN, )
102007039158
Frankrijk (FR)
102007056728
De Juan Huarte, Frederico te
(32
17.04.2007
75014 PARIS, Frankrijk (FR)
)
20.08.2007
Balageas, Carine te 91190 GIF
26.11.2007
SUR YVETTE, Frankrijk (FR)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
OULUNSALO, Finland (FI)
(51) H04L 29/06
H04L 12/58
H04L 1/00
(11) EP2080342
(21) EP08841340.6
(22) 01.10.2008
(31) 999619 P
61578
192890
192401
197135
197148
197708
(32) 19.10.2007
02.04.2008
15.08.2008
15.08.2008
22.08.2008
22.08.2008
25.08.2008
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) MULTIMEDIA COMMUNICATIONS
METHOD
(47) 07.07.2010
(73) Rebelvox, LLC te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94107,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KATIS, Thomas E. te JACKSON
WYOMING 83001-9475, Verenigde
EP1962461
Staten van Amerika (US)
PANTTAJA, James T. te
EP06804973.3
(54 VERFAHREN ZUR OPTIMIERUNG
HEALDSBURG CALIFORNIA 95448,
)
EINER MINIMAL-PHASIGEN
18.10.2006
Verenigde Staten van Amerika
ÜBERTRAGUNGSCHARAKTERISTIK
200510121231
(US)
UND ZUGEHÖRIGES
PANTTAJA, Mary G. te
22.12.2005
ÜBERTRAGUNGSSYSTEM
HEALDSBURG CALIFORNIA 95448,
China
(47 07.07.2010
Verenigde Staten van Amerika
METHOD FOR REALIZING GROUP- )
(US)
SENDING MESSAGE SERVICE,
(73 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
RANNEY, Matthew J. te OAKLAND
DEVICE AND SYSTEM FOR THE
)
te 81671 MÜNCHEN,
CALIFORNIA 94610, Verenigde
SAME
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
07.07.2010
(51) H04L 29/06
(51) H04L 12/58
(11)
14 juli 2010
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (72 DETERT, Thorben te 80634
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN )
DUITSLAND (DE)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(11) EP2090071
(72) MA, Yubao te GUANGDONG
518129, China (CN)
(51) H04L 27/00
H04B 7/06
(22) 30.05.2007
(51) H04L 12/66
H04L 12/64
(11) EP1396128
(11) EP1527570
(22) 07.05.2002
(21) EP03747650.4
(31) 20010963
(22) 02.05.2003
(32) 08.05.2001
(31) 377680 P
(33) Finland
(32) 03.05.2002
(54) ADAPTIVE SYMBOL MAPPING IN
MOBILE SYSTEM
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMMUNICATIONS SWITCHING
ARCHITECTURE
(47) 07.07.2010
(21) EP02722315.5
(47) 07.07.2010
(73) Nokia Siemens Networks Oy te
02610 ESPOO, Finland (FI)
(73) Cedar Point Communications, Inc. (72) SIPILÄ, Teemu te FIN-90460
(21) EP07797871.6
(31) 867910 P
622024
(32) 30.11.2006
11.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) BUNDLING OF MULTIMEDIA
CONTENT AND DECODING MEANS
(47) 07.07.2010
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(72) BLOEBAUM, L. Scott te CARY, NC
27519, Verenigde Staten van
Nummer 21/10
89
Amerika (US)
te , Onbekend (ZZ)
(51) H04L 29/06
(11) EP1700454
(51)
(21) EP04816419.8
(11)
(22) 17.12.2004
(21)
(31) 0315253
(22)
(32) 23.12.2003
(31)
(33) Frankrijk
(54) TERMINAL DE
TELECOMMUNICATION A DEUX
ESPACES D EXECUTION
(47) 07.07.2010
(73) FRANCE TELECOM te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
TRUSTED LOGIC te 78000
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(32)
(33)
14 juli 2010
02458, Verenigde Staten van
(51) H04L 29/06
Amerika (US)
H04L 12/28
GUEDALIA, Isaac, David te 99000 (11) EP1527583
BET SHEMESH, Israël (IL)
(21) EP03728879.2
H04L 29/06
(22) 15.05.2003
EP1504582
(31) 180527
EP03724437.3
(32) 27.06.2002
01.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
139941
(54) Location-based access control for
06.05.2002
wireless local area networks
Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(54) METHODS AND APPARATUS FOR (73) Avaya Technology LLC te
MOBILE IP DYNAMIC HOME AGENT
BASKING RIDGE, NEW JERSEY
ALLOCATION
007920, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.07.2010
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE, CA 95134-1706, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ALVARADO, Cuihtlauac te F-22300
LANNION, Frankrijk (FR)
(72) LEUNG, Kent, K. te MOUNTAIN
BLANCHET, Jean-Bernard te
VIEW, CA 94040, Verenigde
F-75015 PARIS, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
FREREBEAU, Laurent te F-78000
PATEL, Alpesh te PLEASANTON,
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
CA 94588, Verenigde Staten van
FREY, Alexandre te F-75018
Amerika (US)
PARIS, Frankrijk (FR)
RAAB, Stefan, B. te SOUTH
VETILLARD, Eric te F-06560
RIDING, VA 20152, Verenigde
VALBONNE, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
MONTEL, Geoffroy te F-75011
(51) H04L 29/06
PARIS, Frankrijk (FR)
(11) EP2103073
MAUPETIT, Matthieu te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(21) EP08705099.3
(72) GARG, Sachin te GREEN BROOK,
NJ 08812, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KAPPES, Martin te , 60318
FRANKFURT A.M.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MANI, Mahalingam te
SUNNYVALE, CA 94087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 29/06
(11) EP1842351
(21) EP06700272.5
(22) 04.01.2006
(51) H04L 29/06
(22) 17.01.2008
(31) 33947
(11) EP1915844
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
CONTROLLING A COMPUTER
APPLICATION PROGRAM
(32) 12.01.2005
(21) EP06760044.5
(22) 16.05.2006
(31) 694674
700749
706047
718305
749580
762901
765198
435200
(73)
(72)
(32) 29.06.2005
20.07.2005
08.08.2005
20.09.2005
13.12.2005
30.01.2006
06.02.2006
15.05.2006
(54)
(47)
(73)
(72)
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(54) METHOD, SYSTEM AND
COMPUTER PROGRAM PRODUCT
FOR BYPASSING ROUTING STACKS
DLB Finance & Consultancy B.V.
USING MOBILE INTERNET
te 4874 LV ETTEN-LEUR
PROTOCOL
HITD Information Technology B.V.
te 3181 NM ROZENBURG
(47) 07.07.2010
BENSCHOP, Dirk, Leonard te 4874 (73) International Business Machines
LV ETTEN-LEUR
Corporation te ARMONK, NEW
BENSCHOP, Henderik, Reinout te
YORK 10504, Verenigde Staten
3181 NM ROZENBURG
van Amerika (US)
H04L 29/06
(72) BRABSON, Roy te RALEIGH,
H04L 12/28
NORTH CAROLINA 27613,
Verenigde Staten van Amerika
EP2018751
(US)
EP06819190.7
(51)
H04L 29/06
30.10.2006
(47) 07.07.2010
P
P
P
P
P
P
P
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51)
(11)
(21)
(22)
van
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(31) 435023
(32) 16.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2115999
(21) EP08762011.8
(22) 30.01.2008
(31) 0752982
(54) MOBILE WIRELESS
COMMUNICATION TERMINAL FOR (32) 31.01.2007
MANAGING PLAYBACK OF SONG
(33) Frankrijk
FILES
(54) RESEAU DE COMMUNICATION
(47) 07.07.2010
COMPRENANT DES MOYENS DE
CALLER-CALLEE ASSOCIATION OF (73) Sony Ericsson Mobile
GESTION DE CONFLITS LORS DE
A PLURALITY OF NETWORKED
L'EXECUTION DE PLUSIEURS
Communications AB te 221 88
DEVICES
SERVICES DE COMMUNICATION
LUND, Zweden (SE)
07.07.2010
(47)
07.07.2010
(72) DE LEON, David te 223 59 LUND,
Iskoot Inc. te CAMBRIDGE MA
Zweden (SE)
(73) FRANCE TELECOM te 75015
02142, Verenigde Staten van
SPARRE, Erik te 234 32 LOMMA,
PARIS, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Zweden (SE)
(72) PETESCH, Fabrice te F-22300
GRANSTRÖM, Martin te 211 16
GUEDALIA, Jacob te NEWTON, MA
LANNION, Frankrijk (FR)
MALMÖ, Zweden (SE)
Nummer 21/10
(51) H04L 29/08
(11) EP1850555
(21) EP06008893.7
(22) 28.04.2006
(54) Out-of-box services cascading
(47) 07.07.2010
(73) Koninklijke KPN N.V. te 2516 CK
THE HAGUE
90
14 juli 2010
(73) Redknee Inc. te MISSISSAUGA ON (22)
L4W 4Y9, Canada (CA)
(54)
(72) Lakhani, Shailesh c/o Redknee
Inc. te MISSISSAUGA ONTARIO
(47)
L4W 4Y9, Canada (CA)
Rahim, Rubens c/o Redknee Inc. (73)
te MISSISSAUGA ONTARIO L4W
(72)
4Y9, Canada (CA)
(51) H04M 1/2745
29.11.2005
SCANNER AND METHOD OF
SCANNING
07.07.2010
Océ-Technologies B.V. te 5914 CC
VENLO
VAN MIL, Cornelis, Bartholomeus,
Maria te NL-5953 PW REUVER
JAMAR, Jacobus, Hubertus,
Theodoor te NL-5512 BN VESSEM
GORTER, Robertus, Johannes,
Adam te NL-3572 TX UTRECHT
(72) Cauwells, Stephan Maria te 3533 (11) EP1481533
ES UTRECHT
(21) EP03744140.9
Samson, Sebastianus Maria te
(22) 03.03.2003
2725 PH ZOETERMEER
(51) H04N 5/44
(31) 90004
(51) H04W 76/02
H04N 5/272
(32) 05.03.2002
H04L 29/08
H04N 5/262
H04L 29/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1527599
H04L 12/28
(54) TELEPHONE NUMBER AREA CODE (21) EP03755656.0
(11) EP1882349
PROCESSOR
(22) 21.07.2003
(21) EP06770286.0
(47) 07.07.2010
(31) 0209401
(22) 11.05.2006
(73) Yamartino, Robert J. te OLD
(32) 24.07.2002
ORCHARD BEACH, ME 04064,
(31) 131884
Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(32) 18.05.2005
(US)
(54) PROCEDE ET SYSTEME
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Yamartino, Robert J. te OLD
PERMETTANT A UN UTILISATEUR
(54) INTERNET COMMUNICATIONS
BETWEEN WIRELESS BASE
STATIONS AND SERVICE NODES
ORCHARD BEACH, ME 04064,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.07.2010
(51) H04M 1/60
(73) SPRINT COMMUNICATIONS
(11) EP1553750
COMPANY, L.P. te OVERLAND
(21) EP04290056.3
PARK, KS 66251-2100, Verenigde
(22) 08.01.2004
Staten van Amerika (US)
(72) JOHNSON, Harold, W. te ROACH, (54) Communication terminal having
adjustable hearing and/or speech
MISSOURI 65787, Verenigde
characteristics
Staten van Amerika (US)
EULER, Timothy, D. te SHAWNEE (47) 07.07.2010
MISSION, KANSAS 66206-1623,
(73) IPG Electronics 504 Limited te ST
Verenigde Staten van Amerika
PETER PORT GUERNSEY GY1 3QL,
(US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H04L 29/08
(21) EP07104833.4
(72) Kabs, Joachim, Dr. te 95490
MISTELGAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 23.03.2007
(51) H04M 7/00
(54) Method and system for
orchestration of content
processing in mobile delivery
frameworks
(11) EP1474912
(11) EP1973300
(47) 07.07.2010
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(21) EP03705778.3
(22) 15.01.2003
(31) 72465
(32) 06.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Shenfield, Michael te RICHMOND
HILL, ONTARIO L4C 3S9, Canada
(CA)
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
COMPUTER CONTROLLED CALL
PROCESSING AND INFORMATION
PROVISION
(51) H04M 1/15
(47) 07.07.2010
(11) EP1784028
(21) EP07102976.3
(22) 26.01.2004
(31) 353995
(32) 30.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Improved method and device for
short message service (SMS)
rating and billing
(47) 07.07.2010
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) STRATHMEYER, Carl, R. te
READING, MA 01867, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FINNIE, Donald te READING RG1
5HG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H04N 1/40
(11) EP1961207
(21) EP05813605.2
DE MELANGER EN TEMPS REEL
DES IMAGES DE SYNTHESE AVEC
DES IMAGES VIDEO
(47) 07.07.2010
(73) Total Immersion te 92150
SURESNES, Frankrijk (FR)
(72) LEFEVRE, Valentin te F-92800
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
(51) H04N 7/173
H04L 5/02
H04L 12/28
H04J 3/06
H04J 11/00
H04B 1/707
(11) EP1107598
(21) EP01104542.4
(22) 25.07.1996
(31) 519630
588650
684243
(32) 25.08.1995
19.01.1996
19.07.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus and method for digital
data transmission
(47) 07.07.2010
(73) Terayon Communication Systems,
Inc. te SANTA CLARA, CA 95054,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Rakib, Selim Shlomo te
CUPERTINO, CALIFORNIA 95014,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Azenkot, Yehuda te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 7/24
G11B 27/00
Nummer 21/10
(11) EP2084908
(21) EP07728311.7
(22) 19.04.2007
(31) 557114
(32) 07.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ADAPTIVE INSERTION OF
CONTENT IN STREAMING MEDIA
(47) 07.07.2010
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
91
14 juli 2010
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
COMMUNICATION DEVICES
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
GUETHER, Jens te 14163 BERLIN,
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
SELINGER, Thorsten te 10559
(US)
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(72) ROSEN, Eric te SOLANA BEACH,
DUITSLAND (DE)
CA 92075, Verenigde Staten van
(51) H04N 7/64
Amerika (US)
H04N 7/14
MAGGENTI, Mark te DEL MAR, CA
(11) EP1677547
92014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP05026119.7
(22) 30.11.2005
(51) H04Q 11/00
(72) KARLBERG, Johan te 222 29
LUND, Zweden (SE)
(31) 27294
(11) EP1668954
(32) 30.12.2004
(21) EP04789371.4
(51) H04N 7/26
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.09.2004
(11) EP1913780
(31) 674650
(21) EP06777694.8
(54) Use of frame caching to improve
packet loss recovery
(22) 11.07.2006
(47) 07.07.2010
(31) 102005038295
(32) 12.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM KORRIGIEREN
EINES QUANTISIERTEN
DATENWERTS SOWIE EINE
DAZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG
(47) 07.07.2010
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BIALKOWSKI, Jens-Günter te
90425 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KAUP, André te 91090
EFFELTRICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) MICROSOFT CORPORATION te
(54) USING AN EXTENDED BORDER
REDMOND, WA 98052, Verenigde
GATEWAY PROTOCOL FOR
Staten van Amerika (US)
ROUTING ACROSS OPTICAL(72) Lin, Chih-Lung te REDMOND WA
BURST-SWITCHED NETWORKS
98052, Verenigde Staten van
(47) 07.07.2010
Amerika (US)
(73) Intel Corporation te SANTA
Xia, Minghui te REDMOND WA
CLARA, CA 95052, Verenigde
98052, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
Hsu, Pohsiang te REDMOND WA
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Regunathan, Shankar te
REDMOND WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Holcomb, Thomas W. te
REDMOND WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 17/00
(11) EP1995978
(51) H04N 7/26
(21) EP07109010.4
(11) EP2092750
(22) 25.05.2007
(21) EP08701019.5
(54) Video quality assessment
(22) 08.01.2008
(47) 07.07.2010
(31) 102007001379
(73) Psytechnics Ltd te IPSWICH,
SUFFOLK IP1 1HN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 09.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KONZEPT ZUM ENCODIEREN
EINER MEHRZAHL VON
INFORMATIONSSIGNALEN FÜR
EINE GEMEINSAME
ÜBERTRAGUNG IN EINEM
ZEITMULTIPLEX
(47) 07.07.2010
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 30.09.2003
(72) Isambart, Marc te IPSWICH,
SUFFOLK IP3 8NW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Broom, Simon te IPSWICH,
SUFFOLK IP4 2UE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H04Q 1/00
H04B 7/00
(11) EP1388262
(21) EP02736840.6
(22) 14.05.2002
(31) 291454 P
6034
(72) WIEGAND, Thomas te 10719
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(32) 15.05.2001
DUITSLAND (DE)
04.12.2001
HINZ, Tobias te 16244
(33) Verenigde Staten van Amerika
SCHORFHEIDE OT LICHTERFELDE,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(DE)
REDUCING LATENCY IN WAKING
SÜHRING, Karsten te 10247
UP A GROUP OF DORMANT
(72) OVADIA, Shlomo te SAN JOSE, CA
95125, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MACIOCCO, Christian te TIGARD,
OR 97223, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04R 3/00
G01S 3/808
(11) EP1983799
(21) EP07007817.5
(22) 17.04.2007
(54) Acoustic localization of a speaker
(47) 07.07.2010
(73) Harman Becker Automotive
Systems GmbH te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Buck, Markus te 88400 BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Haulick, Tim te 89143 BLAUBEUREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmidt, Gerhard te 89081 - ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wolff, Tobias te 89073 - ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04S 1/00
H04R 5/033
H04R 25/00
(11) EP1471770
(21) EP04007586.3
(22) 29.03.2004
(31) 10318191
(32) 22.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 21/10
(54) Verfahren zur Erzeugung einer
angenäherten
Teilübertragungsfunktion
(47) 07.07.2010
(73) Siemens Audiologische Technik
GmbH te 91058 ERLANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
92
(72) Norrman, Karl te 116 23
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Barriga, Luis te 128 33
SKARPNÄCK, Zweden (SE)
Halén, Joacim te 191 40
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
(32) 09.08.2006
(51) H04W 16/14
(73) Alcatel-Lucent USA Inc. te
MURRAY HILL, NEW JERSEY
07974, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1216546
(72) Chalupper, Josef te 85307
PAUNZHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rass, Uwe te 90480 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP00967119.9
(51) H04S 1/00
G10L 19/00
(32) 29.09.1999
12.11.1999
12.11.1999
06.04.2000
(11) EP2092790
(21) EP06818999.2
(22) 07.12.2006
(54) DROPOUT CONCEALMENT FOR A
MULTI-CHANNEL ARRANGEMENT
(73) AKG Acoustics GmbH te 1230
WIEN, Oostenrijk (AT)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(22) 29.09.2000
Staten
Staten
Staten
Staten
(54) Method of predicting the
transmission speed
(47) 07.07.2010
(72) HOEKSTRA, G.J. te 3825 BE
AMERSFOORT
PANKEN, Frans Josephus te
1402PM BUSSUM
(31) 408725
439946
438215
544325
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
8/18
48/16
36/32
36/14
(11) EP1410656
(21) EP02736871.1
(22) 14.05.2002
(31) 858672
(32) 15.05.2001
(54) WIRELESS COMMUNICATION OF
CONCURRENT VOICE AND DATA
(33) Verenigde Staten van Amerika
USING OVERLAPPING PROTOCOLS
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
(47) 07.07.2010
INTELLIGENT INTER-SYSTEM
OPITZ, Martin te 1190 WIEN,
HANDOFF
(73) Intel Corporation te SANTA
Oostenrijk (AT)
CLARA, CA 95054-1549,
(47) 07.07.2010
FALCH, Cornelia te 6063 RUM,
Verenigde Staten van Amerika
Oostenrijk (AT)
(73) Novatel Wireless, Inc. te SAN
(US)
HÖLDRICH, Robert te 8010 GRAZ,
DIEGO, CA 92121-3030,
Oostenrijk (AT)
(72) NEVO, Ron te BEAVERTON, OR
Verenigde Staten van Amerika
97006, Verenigde Staten van
(US)
H04W 8/18
Amerika (US)
(72) SOUISSI, Slim S. te SAN DIEGO,
EP1805643
MONELLO, Brett, A. te LAKE
CA 92129, Verenigde Staten van
OSWEGO, OR 94037, Verenigde
EP05706450.3
Amerika (US)
Staten
van
Amerika
(US)
03.02.2005
(51)
H04W 36/14
(51) H04W 24/10
607758 P
(11) EP2007148
(11) EP1964436
08.09.2004
(21) EP06840621.4
(21) EP06848749.5
Verenigde Staten van Amerika
(22) 25.12.2006
(22) 20.12.2006
AUTOMATIC USER AVAILABILITY
(31) 200610073424
STATUS DETERMINATION FOR A
(31) 752973 P
200610073422
HANDHELD COMMUNICATION
333814
200610140225
DEVICE
(32) 22.12.2005
(32) 29.03.2006
07.07.2010
17.01.2006
29.03.2006
Research In Motion Limited te
(33) Verenigde Staten van Amerika
23.10.2006
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Verenigde Staten van Amerika
(33)
China
Canada (CA)
(54) Methods and apparatus for
China
KLASSEN, Gerhard, D. te
reporting communications device
China
WATERLOO, ONTARIO N2T 1H7,
control information
(54)
METHOD AND APPLICATION OF
Canada (CA)
(47) 07.07.2010
REDUCING TRAFFIC INTERRUPT
WISEBOURT, Shaul, S. te
OF A TERMINAL DURING PS
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
WATERLOO, ONTARIO N2V 2H8,
HANDOVER PROCEDURE OF
DIEGO, CA 92121-1714,
Canada (CA)
MOBILE COMMUNICATION
Verenigde Staten van Amerika
H04W 8/22
(US)
(47) 07.07.2010
H04W 4/18
(72) DAS, Arnab te SUMMIT, NJ 07901, (73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
H04M 3/42
Verenigde Staten van Amerika
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
H04L 29/08
(US)
GUANGDONG 518129, China (CN)
EP1750469
ALEJANDRO ANIGSTEIN, Pablo te
(72)
ZHAO, Gang te GUANGDONG
SPRINGFIELD, NJ 07081,
EP05016857.4
PROVINCE 518129, China (CN)
Verenigde
Staten
van
Amerika
03.08.2005
HU, Ning te GUANGDONG
(US)
PROVINCE 518129, China (CN)
Automatic mobile device
(51) H04W 28/22
WANG, Chao te GUANGDONG
capability management
518129, China (CN)
(11)
EP2052573
07.07.2010
YUAN, Yi te GUANGDONG
(21)
EP07810798.4
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
518129, China (CN)
ERICSSON (publ) te 164 83
(22) 26.07.2007
(51) H04W 48/08
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(31) 463389
(47) 07.07.2010
(72)
14 juli 2010
Nummer 21/10
(11) EP2044798
(21) EP07805140.6
(22) 12.07.2007
(31) 807347 P
(32) 14.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND SYSTEM OF
BEACON TRANSMISSION AND
RECEPTION
(47) 07.07.2010
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
93
(72) Hiltunen, Kimmo, Juhani te
FI-02650, ESPOO, Finland (FI)
Hagerman Bo, Ove te S-135 52
TYRESÖ, Zweden (SE)
(51) H04W 72/12
H04L 5/00
H04B 1/713
(54) Method for locating mobile
terminals, system and
components therefor
(47) 07.07.2010
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(72) ANNUNZIATO, Armando c/o
Telecom Italia S.p.A. te I-10148
TORINO, Italië (IT)
ROSENGA, Giorgio te I-10093
COLLEGNO, Italië (IT)
SALIO, Stefano te I-10025 PINO
TORINESE, Italië (IT)
(51) H04W 72/04
H04B 7/04
(11) EP1978769
(21) EP08159297.4
(22) 11.10.2005
(31) 0423248
(32) 20.10.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Cellular network resources
control method and apparatus
(47) 07.07.2010
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te 164 83
STOCKHOLM, Zweden (SE)
of controlling the same
(47) 07.07.2010
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO
442-742, Zuid-Korea (KR)
(21) EP07849432.5
(72) Lee, Sang-hoon te NAM-GU,
ULSAN, Zuid-Korea (KR)
Kang, Jeong-il te YONGIN-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(22) 11.12.2007
(51) H05B 37/02
(11) EP2092657
(31) 869619 P
Koninklijke Philips Electronics N.V.
983575 P
te 5621 BA EINDHOVEN
(32) 12.12.2006
CORDEIRO, Carlos te BRIARCLIFF
30.10.2007
MANOR, NEW YORK 10510-8001,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) COMMUNICATION DEVICE AND
GHOSH, Monisha te BRIARCLIFF
METHOD OF COMMUNICATION
MANOR, NEW YORK 10510-8001,
THAT PROVIDE A SILENT PERIOD
Verenigde Staten van Amerika
FOR DETECTION AND AVOIDANCE
(US)
GADDAM, Vasanth te BRIARCLIFF (47) 07.07.2010
MANOR, NEW YORK 10510-8001, (73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Verenigde Staten van Amerika
te 5621 BA EINDHOVEN
(US)
(72)
CHOU, Chun-Ting te BRIARCLIFF
CHALLAPALI, Kiran te BRIARCLIFF
MANOR, NY 10510-8001,
MANOR, NEW YORK 10510-8001,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
(51)
H04W
72/14
H04W 64/00
H04W 52/50
EP1510099
(11) EP1118170
EP03735488.3
(21) EP99953000.9
28.05.2003
(22) 01.10.1999
TO20020462
(31) 165858
02027873
(32) 02.10.1998
31.05.2002
13.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Italië
Europees Octrooi Bureau
14 juli 2010
(11) EP2080418
(21) EP07826620.2
(22) 02.10.2007
(31) 06121822
(32) 05.10.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR COLOR TRANSITION
FOR AMBIENT OR GENERAL
ILLUMINATION SYSTEM
(47) 07.07.2010
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(72) SEKULOVSKI, Dragan te NL-5656
AE EINDHOVEN
CLOUT, Ramon, A., W. te NL-5656
AE EINDHOVEN
(51) H05B 39/08
(11) EP1370119
(21) EP03010437.6
(22) 09.05.2003
(31) 10225004
10247333
(32) 06.06.2002
10.10.2002
(54) METHODS AND APPARATUSES
FOR FAST POWER CONTROL OF
SIGNALS TRANSMITTED ON A
MULTIPLE ACCESS CHANNEL
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.07.2010
(73) ABB AG te 68309 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WALTON, Jay, R. te WESTFORD,
MA 01886, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KETCHUM, John, W. te
WATERTOWN, MA 02472,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HOWARD, Steven, J. te ASHLAND,
MA 01721, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WALLACE, Mark, S. te BEDFORD,
MA 01730, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Mehrkanaldimmer
(47) 07.07.2010
(72) Schlicher, Thomas, Dipl.-Ing. te
37520 OSTERRODE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ulbrich, Stefan, Dipl.-Ing. te
58579 SCHALKSMÜHLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05B 41/24
H05B 41/16
H01J 65/04
(11) EP1535496
(21) EP03792939.5
(22) 21.05.2003
(51) H05B 33/08
(31) 225415
(11) EP1863322
(32) 22.08.2002
(21) EP07100806.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 19.01.2007
(31) 20060049678
(54) RADIO FREQUENCY DRIVEN
ULTRA-VIOLET LAMP
(32) 02.06.2006
(47) 07.07.2010
(33) Zuid-Korea
(73) Fusion Uv Systems, Inc. te
GAITHERSBURG, MARYLAND
(54) Light emitting device and method
Nummer 21/10
20878, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LEZCANO, Pedro, A. te
GAITHERSBURG, MD 20882,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BARRY, Jonathan, D. te
FREDERICK, MD 21701, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OKAMITSU, Jeffrey, K. te
WESTMINSTER, MD 21157,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CEKIC, Miodrag te BETHESDA, MD
20817, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H05K 7/20
H01L 23/473
H01L 23/433
C08K 5/04
(11) EP1388277
(21) EP02729218.4
94
14 juli 2010
(22) 16.05.2002
(11) EP1183920
(31) 860038
118279
(21) EP00931841.1
(32) 16.05.2001
08.04.2002
(31) 9901845
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
COOLING ELECTRONIC
COMPONENTS
(47) 07.07.2010
(73) Cray Inc. te SEATTLE,
WASHINGTON 98104-2860,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PAUTSCH, Gregory, W. te
CHIPPEWA FALLS, WI 54729,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H05K 9/00
H05K 1/00
(22) 15.05.2000
(32) 20.05.1999
(33) Zweden
(54) PRINTED CIRCUIT BOARD WITH
AN INSULATION BARRIER and
methods for obtaining said
barrier and manufacture said
board
(47) 07.07.2010
(73) Bombardier Transportation GmbH
te 10785 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BELWON, Waldemar te S-722 41
VÄSTERAS, Zweden (SE)
ERIKSSON, Anders te S-723 35
VÄSTERAS, Zweden (SE)
Nummer 21/10
95
14 juli 2010
EP3 Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
(51) C12Q 1/68
C12N 15/82
A01H 5/00
MISUMI, Yuji te OGASA-GUN,
SHIZUOKA 439-0031, Japan (JP)
(47) 05.05.2010
(22) 21.12.2004
(51) C12G 1/00
C12C 7/14
A23L 2/80
A23L 2/78
A23J 1/00
(31) 2003271381
(11) EP2040562
(32) 24.12.2003
(21) EP07725371.4
(33) Australië
(22) 18.05.2007
(54) Brassica plant resistant to the
fungus Leptosphaeria maculans
(blackleg).
(31) 102006023822
(11) EP1547462
(21) EP04078451.4
(73) Bayer BioScience N.V. te 9052
GENT, België (BE)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Diederichsen, Elke te 13359
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Laga, Benjamin te 8750
WINGENE, België (BE)
Botterman, Johan te 9840 DE
PINTE, België (BE)
(47) 07.04.2010
(51) E02F 3/407
E02F 3/40
A01K 5/00
(11) EP1702509
(21) EP06290422.2
(22) 15.03.2006
(31) 0502740
(32) 18.03.2005
(33) Frankrijk
(54) Supply bucket.
(73) Emily S.A.S. te 29800
TREFLEVENEZ, Frankrijk (FR)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) Miossec, Arnaud te 29440
PLOUZEVEDE, Frankrijk (FR)
(47) 30.06.2010
(51) A01N
A01N
A01N
A01N
47/12
37/24
25/14
25/12
(11) EP1407665
(21) EP02733247.7
(22) 29.05.2002
(31) 2001178889
(32) 13.06.2001
(33) Japan
(54) GRANULATED WETTABLE
POWDER.
(32) 20.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PROCESS FOR SEPARATING
PROTEINS FROM LIQUID MEDIA
USING THERMALLY MODIFIED
CLAY MATERIALS.
(73) Süd-Chemie AG te 80333
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) SOHLING, Ulrich te 85356
FREISING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GERLEIGNER, Alfred te 80939
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STÜTZER, Albert te 85456
WARTENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RIECHERS, Daniel te 30451
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KASPER, Cornelia te 30159
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHEPER, Thomas te 30559
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.04.2010
(51) A23L 1/164
A23L 1/10
(US)
Wang, Chen Y te MORRIS PLAINS,
NJ 07950, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.05.2010
(51) A23L 1/211
(11) EP1940244
(21) EP05783462.4
(22) 06.09.2005
(54) DEMUCILAGED FLAX SPROUTS
AND THEIR BY-PRODUCT AS WELL
AS PRODUCTION AND
APPLICATION THEREOF.
(73) Biogreen A/S te 6000 KOLDING,
Denemarken (DK)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) FÖGLEIN, Ferenc te H-1028
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(47) 21.04.2010
(51) A23L 1/217
(11) EP1597977
(21) EP05104202.6
(22) 18.05.2005
(31) 2004151007
(32) 20.05.2004
(33) Japan
(54) Baked potato chips and their
method and system of
manufacture.
(73) Central Bussan Co., Ltd. te
YAMANASHI 400-0811, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Uwaya, Katsuhiko c/o Central
Bussan Co., Ltd. te YAMANASHIKEN, 400-0811, Japan (JP)
Shimaoka, Koichi Kowa Kogyo Co.,
Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA
537-0013, Japan (JP)
(47) 05.05.2010
(11) EP1872666
(51) G09B 19/00
A23L 1/29
(21) EP07111471.4
(11) EP1506017
(22) 29.06.2007
(21) EP03723031.5
(31) 428011
(22) 20.05.2003
(32) 30.06.2006
(31) 151106
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 21.05.2002
(54) Production of whole graincontaining composite food
products.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PERSONAL NUTRITION CONTROL
METHOD.
(73) Kraft Foods Global Brands LLC te (73) Centrition Ltd. te ROAD TOWN,
NORTHFIELD, IL 60093, Verenigde
TORTOLA,
Staten van Amerika (US)
Britse Maagdeneilanden (VG)
(74) Quintelier te Diegem
(73) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,
(72) Karwowski, Jan te MIDLAND PARK,
LTD. te TOKYO 110-0008, Japan
NJ 07432, Verenigde Staten van
(JP)
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Vemulapalli, Vani te
(72) KURITA, Kazunori te SHIMIZU-SHI,
MORRISTOWN, NJ 07960,
SHIZUOKA 424-0052, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Gordon, Roni te 76870 DOAR NA
EMEK-SOREQ, Israël (IL)
(47) 21.04.2010
(51) A41D 27/10
A41D 13/12
Nummer 21/10
96
(11) EP1809132
Systemtechnik GmbH te 32278
KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05793943.1
(22) 24.08.2005
(31) 711220
949028
(32) 02.09.2004
24.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROTECTIVE-APPAREL SLEEVE
AND PROTECTIVE APPAREL
INCORPORATING SAME.
(31) MI20040777
(32) 21.04.2004
(47) 21.04.2010
(54) DEVICE FOR PRODUCING A MILKBASED DRINK.
(51) A47J 31/36
(11) EP2071987
(11) EP2091366
(21) EP06829670.6
(22) 15.12.2006
(22) 07.05.2007
(31) 202006010820 U
(32) 13.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Adjustable bed frame.
(47) 07.04.2010
(51) A47C 20/04
(11) EP1800567
(21) EP06126855.3
(22) 21.12.2006
(47) 14.04.2010
(51) A47J 37/06
(21) EP07290710.8
(22) 07.06.2007
A47J 31/44
A47J 31/40
EP2050368
EP07425650.4
(31) 0605356
(32) 15.06.2006
(33) Frankrijk
(54) Waffle-maker type cooking
appliance.
(73) SEB SA te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Bouvier, Pierre te 38300
BOURGOIN-JALLIEU, Frankrijk (FR)
Lubowicki, Jean-Pierre te 74540
GRUFFY, Frankrijk (FR)
16.10.2007
(47) 12.05.2010
Coffee machine with dispenser of (51) A47J 43/08
a ready prepared chocolateA47J 43/07
based beverage.
(11) EP1835830
(73) Gruppo Cimbali S.p.A. te 20082
(21) EP05850615.5
BINASCO (MI), Italië (IT)
(22) 26.12.2005
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(31) 0500211
(72) Sala, Dario te 20082 BINASCO
(MI), Italië (IT)
Coccia, Andrea te 20082
BINASCO (MI), Italië (IT)
(47) 14.04.2010
(54) Device for the replacement of
sterile containers containing
concentrated products in
apparatus for the production of
beverages.
(73) Gruppo Cimbali S.p.A. te 20082
BINASCO (MI), Italië (IT)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(73) Dewert Antriebs- und
(47) 07.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) MARCONI, Gian, Carlo te I-31057
SILEA, Italië (IT)
Bonacci, Enzo te 1073 SAVIGNY,
Zwitserland (CH)
Talon, Christian te 1134
VUFFLENS-LE-CHATEAU,
Zwitserland (CH)
Denisart, Jean-Luc te 1096 CULLY,
Zwitserland (CH)
Pleisch, Hans Peter te 1802
CORSEAUC, Zwitserland (CH)
(54) Electromotive linear drive.
(32) 23.12.2005
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(11) EP1867263
(72) Vecchio, Paolo c/o Gruppo Cimbali
S.p.A. te 20082 BINASCO (MI),
Italië (IT)
Sala, Dario c/o Gruppo Cimbali
S.p.A. te 20082 BINASCO (MI),
Italië (IT)
(31) 202005020266 U
(73) De'Longhi SpA te 31100 TREVISO,
Italië (IT)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(51) A47J 31/58
(73) Hettich Franke GmbH & Co. KG te
A47J 31/41
72336 BALINGEN-WEILSTETTEN,
(11)
EP2103237
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08425181.8
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(22) 20.03.2008
(72) Riedmüller, Holger te 72336,
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Italië
Zwitserland (CH)
(47) 14.04.2010
(51)
(73) Hueber, Antonius Gerardus Maria
Egidius te 5971 GG
(11)
GRUBBENVORST
(21)
(72) Hueber, Antonius Gerardus Maria
(22)
Egidius te 5971 GG
GRUBBENVORST
(54)
(47) 09.06.2010
(21) EP07107627.7
(21) EP05755458.6
(72) Roither, Andreas te 32130,
ENGER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A41D 31/00
(11) EP1878362
(11) EP1725151
(22) 08.04.2005
(72) BUSHMAN, Bradley te
CINCINNATI, OH 45244, Verenigde (74)
Staten van Amerika (US)
(72)
(47) 21.04.2010
(51) A47C 20/04
(51) A47J 31/44
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(21) EP07123482.7
(73) Standard Textile Company, Inc te (22) 18.12.2007
CINCINNATI OHIO 45222-1805,
(54) Device for preparing a beverage
Verenigde Staten van Amerika
comprising an adjustable closing
(US)
mechanism.
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
(54) UV-TRANSMISSIVE FABRIC,
METHOD OF OBTAINING THE
SAME AND GARMENT BEING
MADE OF THE SAID FABRIC.
14 juli 2010
(32) 10.01.2005
(33) Frankrijk
(54) Elektrisch huishoudtoestel voor
culinaire bereiding omvattende
een overbrengingsmechanisme
dat is voorzien van remmiddelen.
(73) SEB S.A. te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) MARTIN, Philippe te F-53940 LE
GENEST SAINT ISLE, Frankrijk (FR)
(47) 14.04.2010
(51) B26D 3/28
A47J 43/25
(11) EP1955628
(21) EP08101397.1
(22) 08.02.2008
(31) 900557 P
(32) 08.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Food Slicer and Grater.
(73) DKB Household USA Corp. te
Nummer 21/10
IRVINE CA 92618, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Smith-Kielland, Ingvald Alain te
LOS ANGELES, CA 90045,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Hussey, Lance Gordon te SIMI
VALLEY, CA 93065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Choudhuri, Sanjay te MISSION
VIEJO, CA 92694, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Gerber, Patrice te LAGUNA
BEACH, CA 92651, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Dimas Rico, Jason Alan te
MISSION VIEJO, VA 92692,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sawhney, Ravi te CALABASAS, CA
91302, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(51) A47K 10/38
(11) EP1826147
(21) EP07250816.1
(22) 27.02.2007
(31) 363822
701114
(32) 28.02.2006
01.02.2007
97
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dweilmop en een voetpedaal
voor deze mop.
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47L 15/42
A47L 15/22
A47L 15/00
(47) 14.04.2010
(33) Zweden
(51) A61B 17/32
(54) DISHWASHER WITH COLLECTING
MEANS FOR RECEIVING DISH
LIQUID AND RINSE LIQUID.
(11) EP2027822
(73) WEXIÖDISK AB te S-352 45
VÄXJÖ, Zweden (SE)
(31) 39732
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) FRANSSON, Roger te S-355 93
VÄXJÖ, Zweden (SE)
(47) 19.05.2010
(51) A61B 5/00
(21) EP07765224.6
(32) 04.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Meting van glucoseconcentratie
in pulserend bloed.
(51) A47K 10/42
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(11) EP1755430
(22) 07.05.2004
(72) HERRMANN, Vera te 23560
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) A DISPENSER FOR INDIVIDUAL
FOLDED WEBS.
(47) 07.04.2010
(51) A61B 5/08
(73) SCA Hygiene Products AB te 405
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(11) EP1463447
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 13.12.2002
(21) EP05788751.5
(22) 23.09.2005
(31) 102004053837
(32) 04.11.2004
25.06.2004
(33) Nederland
(32) 04.06.2002
(47) 07.04.2010
(11) EP1838197
1026506
(72) DIJKMAN, Gerrat te NL-7524 RJ
ENSCHEDE
(31) 0201680
(73) Nirlus Engineering AG te 23560
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
13/42
13/20
13/142
13/14
14.06.2005
(73) Pelvision B.V. te 2629 HD DELFT
(31) 102006036920
(51) A47L
A47L
A47L
A47L
EP05753095.8
(22) 30.05.2003
(22) 18.07.2007
(47) 21.04.2010
(11) EP1765167
(21) EP03756139.6
(73) Kanfer, Joseph S. te RICHFIELD,
OHIO 44286, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) ZEIRON, Kent te S-429 42 SÄRÖ,
Zweden (SE)
(51) A61B 5/20
(11) EP1511413
(54) Towelette dispenser.
(21) EP04731800.1
(47) 07.04.2010
(54) Inrichting voor het meten van
gegevens met betrekking tot
urineproduktie van een patient.
(11) EP2046190
(72) Simkins, Nelson E. te RITTMAN,
OH 44270, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Engineering Sci. te OXFORD
OX13PJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21)
(72) BENJUMEA MARCOS MERCED,
María de la te F-91160 SAULX LES (22)
CHARTEAUX, Frankrijk (FR)
(31)
(47) 19.05.2010
(32)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
14 juli 2010
(21) EP02804957.5
(31) 0130010
(32) 14.12.2001
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Medical Measurement of
Breathing Rate.
(21) EP08171003.0
(22) 16.03.1999
(32) 16.03.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Rotational atherectomy device
with improved exchangeable
drive shaft cartridge.
(73) Cardiovascular Systems, Inc. te
MINNEAPOLIS, MN 55112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Shturman, Leonid te 1260 NYON,
Zwitserland (CH)
Morov, Georgiy te MOSCOW,
125040, Russische Federatie (RU)
(47) 12.05.2010
(51) A61B 17/70
(11) EP1725175
(21) EP05723528.5
(22) 23.02.2005
(31) 548543 P
565658 P
45908
(32) 27.02.2004
27.04.2004
28.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYAXIAL PEDICLE SCREW
ASSEMBLY.
(73) Custom Spine, Inc. te
PARSIPANNY NJ 07054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) OXFORD BIOSIGNALS LIMITED te (74) Drs. Griebling te Tilburg
ABINGDON, OXON OXFORDSHIRE (72) ABDELGANY, Mahmoud, F. te
OX14 4SE, GROOT BRITTANNIË
ROCKAWAY, NJ 07866, Verenigde
(GB)
Staten van Amerika (US)
(72) TARASSENKO, Lionel, Dept. of
(47) 31.03.2010
Engineering Sci. te OXFORD OX1
(51) A61B 17/80
3PJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
A61B 17/08
MASON, Catherine Laura, Dept. of
Nummer 21/10
(11) EP1732460
(21) EP05718986.2
(22) 15.02.2005
(31) RM20040082
(32) 16.02.2004
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
98
Filter.
(51) A61F 9/007
A61B 19/00
A61B 1/07
(51) A61F 6/22
A61B 17/12
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) EP00905766.2
(51) A61F 2/06
(11) EP1517651
(21) EP03762263.6
(11) EP1951142
(22) 30.06.2003
(21) EP06836681.4
(31) 392599 P
(22) 31.10.2006
(32) 28.06.2002
(31) 731843 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 31.10.2005
(54) THORACIC AORTIC ANEURYSM
STENT GRAFT.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Cook Incorporated te
BLOOMINGTON, INDIANA
47402-0489, Verenigde Staten
Alcon, Inc. te 6331 HÜNENBERG,
van Amerika (US)
Zwitserland (CH)
William A. Cook Australia Pty. Ltd.
te EIGHT MILE PLAINS, BRISBANE,
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
QUEENSLAND 4113, Australië
HICKING-BOTHAM, Dyson te
(AU)
STOUCHBERG-WOMELSDORF, PA
William Cook Europe ApS te 4632
19567, Verenigde Staten van
BJAEVERSKOV, Denemarken (DK)
Amerika (US)
(72) GREENBERG, Roy, K. te
21.04.2010
BRATENAHL, OH 44108,
Verenigde Staten van Amerika
A61C 15/04
(US)
EP1448114
HARTLEY, David, Ernest te
EP02803492.4
SUBIACO, WA 6008, Australië
22.11.2002
(AU)
RASMUSSEN, Erik, E. te DK-4200
332010 P
SLAGELSE, Denemarken (DK)
23.11.2001
(47) 26.05.2010
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61F 2/06
A DENTAL FLOSS DEVICE.
(11) EP1584306
APC LIMITED te CASTLEKNOCK,
(21) EP05013467.5
DUBLIN 15, Ierland (IE)
(54) EXTENDING SMALL-GAUGE
ILLUMINATOR
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 02.02.2000
(72) DOUGAN, Michael te DUBLIN 15,
Ierland (IE)
SULLIVAN, Paul te DUBLIN 15,
Ierland (IE)
KENNEDY, Conor te BLACKROCK,
COUNTY DUBLIN, Ierland (IE)
(31) 118269 P
408890
(47) 28.04.2010
(51) A61F 2/01
(11) EP1987800
(21) EP08155072.5
(22) 24.04.2008
(31) 742790
(32) 01.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Crossover Retrievable Medical
(47) 21.04.2010
(73) Cordis Corporation te MIAMI
LAKES, FL 33014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Fleming, James A. III te
Italië
BETHLEHEM, PENNSYLVANIA
STERNUM REINFORCING DEVICE
18020, Verenigde Staten van
TO BE USED AFTER A
Amerika (US)
STERNOTOMY OR A STERNAL
Kinst, Thomas F. te
FRACTURE.
HILLSBOROUGH, NEW JERSEY
08844, Verenigde Staten van
Sic brevetti S.r.l. te 00188 ROMA,
Amerika (US)
Italië (IT)
Silver, James H. te PALO ALTO,
Ir. Metman te AMSTERDAM
CALIFORNIA 94306, Verenigde
ZEITANI, Jacob te I-00153 ROMA,
Staten van Amerika (US)
Italië (IT)
(47) 21.04.2010
(47) 12.05.2010
14 juli 2010
(32) 02.02.1999
29.09.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Partial encapsulation of stents
using bands.
(73) Bard Peripheral Vascular, Inc. te
TEMPE, AZ 85280-1740,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1156764
(22) 28.01.2000
(31) 241790
(32) 01.02.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS FOR TUBAL
OCCLUSION.
(73) Adiana, Inc. te REDWOOD CITY,
CA 94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) HARRINGTON, Douglas C.,
Adiana, Inc. te REDWOOD CITY,
CA 94063, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CARR-BRENDEL, Victoria E. te
REDWOOD CITY, CA 94063,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BOWMAN, Brett S. te REDWOOD
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 21.04.2010
(51) A61F 9/01
A61B 18/18
(11) EP1180981
(21) EP00914778.6
(22) 28.02.2000
(31) 303810
(32) 30.04.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM FOR ABLATING
SURFACES WITH PARTIALLY
OVERLAPPING CRATERS HAVING
CONSISTENT CURVATURE.
(73) AMO Manufacturing USA, LLC te
SANTA CLARA, CA 95051,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) SHIMMICK, John, Karl te
BELMONT, CA 94002, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CAUDLE, George te SAN JOSE, CA
95118, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YEE, Kingman te SAN JOSE, CA
95131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOONS, Stephen, J. te
SUNNYVALE, CA 94087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.04.2010
(51) A61F 13/53
(11) EP1609448
(21) EP04720202.3
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 12.03.2004
(72) Layne, Richard te TEMPE, AZ
85281, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 2003067287
2003175148
(32) 12.03.2003
Nummer 21/10
19.06.2003
99
bloedzakjes.
(33) Japan
Japan
(73) Biolog te 92517 BOULOGNE
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(54) DISPOSABLE ABSORBENT
ARTICLE.
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(73) Livedo Corporation te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME
799-0122, Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) SUZUKI, Taichiro, Tokushima
Sadamitsu Plant Livedo te MIMAGUN, TOKUSHIMA 779-4104,
Japan (JP)
(47) 07.04.2010
(51) A61G 5/10
A61G 5/00
A47C 1/025
(72) DE GAULLE, Antoine te F-92310
SEVRES, Frankrijk (FR)
MONGRENIER, Jean-Claude te
F-78100 SAINT GERMAIN EN
LAYE, Frankrijk (FR)
(47) 28.04.2010
(22) 18.09.1998
(21) EP04780974.4
(31) 641961
(22) 29.11.2005
(32) 15.08.2003
(31) 200401861
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 29.11.2004
(54) NON-AQUEOUS LIQUID TOOTH
WHITENING COMPOSITION.
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) BIRK, Kare te DK-8660
SKANDERBORG, Denemarken
(DK)
MØLLER, Flemming te DK-8700
HORSENS, Denemarken (DK)
(47) 07.04.2010
(51) A61G 7/05
A47D 7/02
A47C 21/08
(11) EP1371349
(21) EP03012870.6
(22) 06.06.2003
(31) 10226231
(32) 13.06.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bed, in particular sick-bed or
care-bed.
(73) Völker AG te 58454 WITTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(73) Colgate-Palmolive Company te
NEW YORK NY 10022-7499,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) FEI, Lin te KENDALL PARK, NEW
JERSEY 08824, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CHOPRA, Suman, K. te DAYTON,
NEW JERSEY 08810, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MANDADI, Prakasarao te
FLEMINGTON, NEW JERSEY
08822, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PATEL, Neeta te MONMOUTH
JUNCTION, NEW JERSEY 08852,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHASTRY, Ramachandra te
SOUTH BRUNSWICK, NEW JERSEY
08810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MIRAJKAR, Yelloji-Rao, K. te
PISCATAWAY, NEW JERSEY 08854,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PRENCIPE, Michael te WEST
WINDSOR, NEW JERSEY 08550,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Hüppe, Michael te 58452 WITTEN,
(47) 31.03.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61Q 5/00
A61K 8/898
(47) 07.04.2010
(51) A61J 1/00
(11) EP1312346
(11) EP1397104
(21) EP02292748.7
(21) EP02745506.2
(22) 04.11.2002
(22) 10.06.2002
(31) 0114475
(31) 0107618
(32) 08.11.2001
(32) 12.06.2001
(33) Frankrijk
(33) Frankrijk
(54) Use or particular aminosilicones
as a post-treatment in direct or
oxidative dyeing of keratinous
fibres.
(54) Werkwijze en inrichting voor de
volging van de veroudering van
(72) Gawtrey, Jonathan te 92100
BOULOGNE, Frankrijk (FR)
Restle, Serge te 95390 SAINTPRIX, Frankrijk (FR)
Devin-Baudoin, Priscille te 92170
VANVES, Frankrijk (FR)
Sabbagh, Anne te 92500 RUEIL
MALMAISON, Frankrijk (FR)
(11) EP1663134
(21) EP05813228.3
(73) R82 A/S te 8751 GEDVED,
Denemarken (DK)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47) 07.04.2010
(22) 13.08.2004
(54) ADJUSTABLE CHAIR
CONSTRUCTION.
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(51) A61Q 11/00
A61K 8/90
A61K 8/81
A61K 8/25
A61K 8/22
(11) EP1827345
(33) Denemarken
14 juli 2010
(51) A61K 9/127
(11) EP1014946
(21) EP98948352.4
(31) 59233
(32) 18.09.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Liposomale anasthetische
composities met aanhoudende
vrijgave.
(73) Pacira Pharmaceuticals, Inc. te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) KIM, Sinil te SOLANA BEACH, CA
92075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KIM, Taehee te LOS ANGELES, CA
90020, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MURDANDI, Sharad te SAN
DIEGO, CA 92122, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(51) A61K 9/68
A61K 9/20
(11) EP1242013
(21) EP00972083.0
(22) 12.10.2000
(31) 428071
(32) 27.10.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ORAL TRANSMUCOSAL DRUG
DOSAGE USING SOLID SOLUTION.
(73) Anesta Corporation te X,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ZHANG, Hao te MIDVALE, UT
84047, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CROFT, Jed te MORGAN, UT
84050, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 26.05.2010
(51) A61P 9/10
A61P 7/02
A61P 19/10
A61P 17/06
A61K 31/506
A61K 31/4439
A61K 31/404
A61K 31/18
(11) EP1258252
Nummer 21/10
100
(21) EP01948941.8
(11) EP1518555
(22) 01.02.2001
(21) EP04027114.0
(31) 2000026080
2000402084
(22) 17.09.1998
(32) 03.02.2000
28.12.2000
(32) 17.09.1997
(33) Japan
Japan
(54) INTEGRIN EXPRESSION
INHIBITORS.
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) WAKABAYASHI, Toshiaki te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI 305-0042,
Japan (JP)
FUNAHASHI, Yasuhiro te NEW
YORK, NY 10036, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HATA, Naoko te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 305-0035, Japan (JP)
SEMBA, Taro te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 305-0024, Japan (JP)
YAMAMOTO, Yuji te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 305-0061, Japan (JP)
HANEDA, Toru te USHIKU-SHI,
IBARAKI 300-1216, Japan (JP)
OWA, Takashi te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 305-0861, Japan (JP)
TSURUOKA, Akihiko te TSUKUBASHI, IBARAKI 305-0031, Japan (JP)
KAMATA, Junichi te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 305-0005, Japan (JP)
OKABE, Tadashi te USHIKU-SHI,
IBARAKI 300-1216, Japan (JP)
TAKAHASHI, Keiko te USHIKU-SHI,
IBARAKI 300-1236, Japan (JP)
NARA, Kazumasa te TSUKUBASHI, IBARAKI 305-0046, Japan (JP)
HAMAOKA, Shinichi te USHIKUSHI, IBARAKI 300-1236, Japan (JP)
UEDA, Norihiro te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 305-0861, Japan (JP)
(47) 21.04.2010
(51) A61P 25/28
A61P 25/24
A61P 25/18
A61K 31/196
A61K 31/13
(11) EP1755583
(21) EP05747915.6
(22) 23.05.2005
(31) TO20040343
(32) 24.05.2004
(33) Italië
(31) 59195 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Analgesic combination of opioid
analgesic and cyclooxygenase-2
inhibitor.
(73) EURO-CELTIQUE S.A. te 1653
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Burch, Ronald M. te WILTON, CT
06897, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sackler, Richard S te
GREENWICH, CT 06830,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Goldenheim, Paul, D. te WILTON,
CT 06897, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 31.03.2010
(51) A61P 25/34
A61P 25/24
A61P 25/20
A61K 31/5375
A61K 31/137
(11) EP1602369
(21) EP05106426.9
(22) 23.08.2000
14 juli 2010
(31) 604085
624219
654571
668912
P
P
P
P
(32) 25.08.2004
03.11.2004
22.02.2005
06.04.2005
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
(73) Essentialis, Inc. te CARLSBAD, CA
92009, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) COWEN, Neil, M. te CARLSBAD,
CA 92009, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KASHKIN, Kenneth, B. te SPARTA,
NJ 07871, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(51) A61P 25/32
A61P 25/24
A61P 25/00
A61K 9/50
A61K 9/20
A61K 9/16
A61K 31/58
(11) EP1888080
(32) 22.02.2000
18.08.2000
(22) 09.06.2006
(54) Bupropion Metabolites for
treating anxiety.
(73) SEPRACOR, INC. te
MARLBOROUGH, MA 01752,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Fang, Qun, K te 02181,
WELLESLEY, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Senanayake, Chrisantha, H te
BROOKFIELD, CT 06804,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Grover, Paul te 02038, FRANKLIN,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.04.2010
(54) USE OF NEBOGLAMINE FOR THE
TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA. (51) A61K 9/62
A61K 9/58
(73) ROTTAPHARM S.P.A. te 20122
A61K 9/52
MILANO (MI), Italië (IT)
A61K 9/36
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
A61K 9/32
A61K 9/28
(72) MAKOVEC, Francesco te I-20050
A61K 9/26
LESMO ( MILANO ), Italië (IT)
A61K 9/24
ROVATI, Lucio, Claudio te I-20052
A61K 9/22
MONZA, Italië (IT)
A61K 31/549
(47) 14.04.2010
(11) EP1781265
(51) A61P 25/00
(21) EP05791600.9
A61K 45/06
(22) 25.08.2005
A61K 31/485
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Farmaceutische formuleringen
van kalium ATP kanaalopeners en
toepassingen daarvoor.
(31) 510241
640725
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
van
van
van
van
(21) EP06754274.6
(31) 688905 P
(32) 09.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Farmaceutische samenstellingen
van een neuroactief steroïde en
toepassingen daarvan.
(73) EURO-CELTIQUE S.A. te 1653
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) WOODWARD, Richard M. te
PHOENIXVILLE, PA 19460-4638,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 14.04.2010
(51) A61P 31/16
A61K 31/737
A61K 31/731
(11) EP2101792
(21) EP07856354.1
(22) 04.12.2007
(31) 06450176
567078
(32) 05.12.2006
05.12.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) USE OF CARRAGEENAN FOR
TREATING RHINOVIRUS
INFECTIONS.
Nummer 21/10
101
14 juli 2010
(73) Marinomed Biotechnologie GmbH (33) Europees Octrooi Bureau
te 1210 VIENNA, Oostenrijk (AT) (54) RGD-enriched gelatine-like
(74) Drs. Quintelier te Diegem
proteins for prevention of platelet
aggregation.
(11)
(72) GRASSAUER, Andreas te 1220
VIENNA, Oostenrijk (AT)
PRIESCHL-GRASSAUER, Eva te
1220 VIENNA, Oostenrijk (AT)
MEIER, Christiane te 2201
SEYRING, Oostenrijk (AT)
PRETSCH, Alexander te 2002
ROSELDORF, Oostenrijk (AT)
(47) 31.03.2010
(51) A61K 9/70
A61K 31/74
A61F 13/00
(11) EP1343510
(21) EP01998356.8
(22) 29.11.2001
(31) 250182 P
(32) 29.11.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LIGHT STABILIZED
ANTIMICROBIAL MATERIALS.
(73) ConvaTec Technologies Inc. te
RENO NV 89511, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BOWLER, Philip te WARRINGTON
CHESHIRE WA4 5RD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
JACQUES, Elizabeth te CHESTER
CH2 3LQ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PARSONS, Dave te WIRAL L60
5RN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 19.05.2010
(51) A61P 35/00
A61K 38/10
(11) EP2113253
(21) EP08008292.8
(22) 30.04.2008
(73) FUJIFILM Manufacturing Europe
B.V. te 5047 TK TILBURG
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
A61K 31/436
A61K 31/365
A61K 31/16
EP1769807
(21) EP06024523.0
(22) 05.02.2002
(31) 2001056209
(72) Bouwstra, Jan Bastiaan te 3721 AJ
2001056216
BILTHOVEN
2002008028
van Es, Andries Johannes Jozef te (32) 01.03.2001
4849 BE DORST
01.03.2001
Toda, Yuzo te 156-0055 TOKYO,
16.01.2002
Japan (JP)
(33) Japan
(47) 28.04.2010
Japan
Japan
(51) A61P 9/10
A61K 39/395
(54) Graft rejection suppressors.
(11) EP1797893
(73) Japan Tobacco, Inc. te TOKYO
105-8422, Japan (JP)
(21) EP06077208.4
(22) 15.04.2005
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(31) 521384 P
(72) Suzuki, Seiichi te TOKYO
102-0074, Japan (JP)
Isobe, Mitsuaki te TOKYO
156-0044, Japan (JP)
(32) 15.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Antibodies against
phosphorylcholine conjugates.
(73) ATHERA BIOTECHNOLOGIES AB te
17177 STOCKHOLM, Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) De Faire, Ulf te 187 33 TABY,
Zweden (SE)
Frostegård, Johan te 112 42
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(47) 07.04.2010
(51) A61L 31/12
A61L 27/48
A61L 27/44
(11) EP1600178
(21) EP05253305.6
(22) 27.05.2005
(31) 856462
(47) 07.04.2010
(32) 28.05.2004
(51) C07K 16/18
A61K 39/395
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1374895
(54) Biodegradable vascular device
with buffering agent.
(31) 798076
(73) Cordis Corporation te MIAMI
LAKES, FLORIDA 33014,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 05.03.2001
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP02703990.8
(22) 28.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Davé, Vipul Bhupendra te
HILLSBOROUGH, NJ 08844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Landau, George te VERONA, NJ
07044, Verenigde Staten van
(73)
Instituto
Bioclon
S.A.
de
CV.
te
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
Amerika (US)
14050
MÉXICO,
D.F.,
Mexico
(MX)
te 72076 TÜBINGEN,
Patel, Premal te PLAINSBORO, NJ
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
08536, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
(72) Juan Lopez de Silanes te
DELEGACION CUAUTHTÉMOC,
(72) LEWANDROWSKI, Peter te 72070
(47) 07.04.2010
Mexico (MX)
TÜBINGEN-UNTERJESINGEN,
(51) A61M 15/00
Rita Mancilla Nava te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DELEGACION TLALPAN 14050,
(11) EP1591137
(DE)
Mexico (MX)
FLOHR, Christian te 71111
(21) EP05076801.9
Jorge F. Paniagua Solis te
WALDENBUCH, BONDSREPUBLIEK
(22) 31.07.1998
DELEGACION BENITO JUAREZ
DUITSLAND (DE)
03100, Mexico (MX)
(31) 954352
(47) 31.03.2010
(47) 30.06.2010
(32) 17.10.1997
(51) A61P 7/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61K 45/00
A61K 38/39
A61K 39/395
(54) Apparatus for delivering
(11) EP1875924
A61K 38/13
aerosolized medication.
(21) EP07111329.4
A61K 38/02
(73) Systemic Pulmonary
A61K 31/711
(22) 26.03.2004
Development, Ltd. te ST. LOUIS,
A61K 31/7056
(31) 03075906
MISSOURI, Verenigde Staten van
A61K 31/573
Amerika (US)
(32) 28.03.2003
A61K 31/52
(54) Novel formulations of tumourassociated peptides binding to
human leukocyte antigen (HLA)
class I or II molecules for
vaccines.
(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION
OF F(AB) 2 FRAGMENTS OF
ANTIBODIES AND METHOD FOR
THE PREPARATION THEREOF.
Nummer 21/10
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
102
A61N 1/04
14 juli 2010
DUITSLAND (DE)
Stumpp, Uwe te 78665
FRITTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Armer, Thomas Alex te ANN
ARBOR, MICHIGAN 48105,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Evans, Bryce Burwick te
JACKSON, MICHIGAN 49201,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sudhalkar, Atul M. te SUNNYVALE,
CALIFORNIA 94087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Mohsen, Nahed Mohsen te
FARMINGTON HILLS, MICHIGAN
48336, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Pavkov, Richard Matthew te
NORTHVILLE, MICHIGAN 48167,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1833552
(47) 07.04.2010
(51) A61N 1/36
(51) A61M 25/00
A61B 1/273
(11) EP1814627
(51) C12R 1/25
C12R 1/23
C12N 1/20
A61P 37/02
A61K 39/40
A61K 35/74
A23C 9/20
(21) EP05851890.3
(11) EP1590047
(22) 17.11.2005
(21) EP03796160.4
(31) 992320
992319
712302 P
280940
(22) 04.12.2003
(11) EP1565225
(21) EP03767435.5
(22) 20.11.2003
(31) 10254568
(32) 21.11.2002
(21) EP05826419.3
(22) 05.12.2005
(31) 633871 P
(72) Mantsch, Christian te 32427
MINDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Stumpp, Uwe te 78665
(54) ELECTRODES FOR APPLYING AN
FRITTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
ELECTRIC FIELD IN-VIVO OVER AN
DUITSLAND (DE)
EXTENDED PERIOD OF TIME.
Omar-Pasha, Omar te 21029
(73) Standen Ltd. te ST. HELIER,
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
JERSEY (CHANNEL ISLANDS) JE2
DUITSLAND (DE)
4YE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 31.03.2010
(32) 07.12.2004
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) PALTI, Yoram te 34404 HAIFA,
Israël (IL)
(47) 07.04.2010
(32) 18.11.2004
18.11.2004
GASTRIC TUBE AND METHOD FOR
29.08.2005
INTRODUCING THE SAME.
16.11.2005
Westfälische Wilhelms-Universität (33) Verenigde Staten van Amerika
Münster te 48149 MÜNSTER,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
Ir. Metman te AMSTERDAM
(54) SYSTEM FOR CLOSED-LOOP
NEURAL STIMULATION.
Dziewas, Rainer, Westfälische
Wilhelms-Univ. te 48129
(73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
ST. PAUL, MINNESOTA
DUITSLAND (DE)
55112-5798, Verenigde Staten
Perez-Mengual, Salvador te
van Amerika (US)
48129 MÜNSTER,
(74)
Ir. Metman te AMSTERDAM
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) LIBBUS, Imad te ST. PAUL,
(DE)
MINNESOTA 55105, Verenigde
Lüdemann, Peter te D-59227
Staten van Amerika (US)
AHLEN, BONDSREPUBLIEK
KRAMER, Andrew P. te
DUITSLAND (DE)
STILLWATER, MINNESOTA 55082,
28.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
A61M 25/09
(US)
MOFFITT, Julia te IOWA CITY,
EP1796775
IOWA 52246, Verenigde Staten
EP05779710.2
van Amerika (US)
09.08.2005
(47) 19.05.2010
931746
(51) A61N 1/378
01.09.2004
A61N 1/34
A61N 1/06
Verenigde Staten van Amerika
A61N 1/05
POLYMER COATED GUIDE WIRE.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73) Abbott Cardiovascular Systems
Inc. te SANTA CLARA, CA 95054,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GRANDFIELD, Ryan te SANTA
CLARA, CA 95054-2807,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 23.06.2010
(51) A61N 1/40
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(31) 0215363
310549
(32) 05.12.2002
05.12.2002
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITION COMPRISING
LACTOBACILLI OR
BIFIDOBACTERIA AND USE
THEREOF.
(73) DANISCO A/S te 1411
COPENHAGEN K, Denemarken
(DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LEYER, Grégory te MADISON, WI
53711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DENNIN, Véronique te F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
(FR)
NUTTEN, Sophie te F-59114
STEENVOORDE, Frankrijk (FR)
POT, Bruno te B-8200 SINTMICHIELS-BRUGGES, België (BE)
MERCENIER, Annick te CH-1066
EPALINGES, Zwitserland (CH)
(47) 07.04.2010
(11) EP1557196
(51) A61Q 5/04
A61K 8/49
A61K 8/41
A61K 8/365
A61K 8/36
A61K 8/24
A61K 8/20
(21) EP05000575.0
(11) EP2101878
(22) 13.01.2005
(21) EP07847810.4
(31) 202004000852 U
(22) 04.12.2007
(32) 20.01.2004
(31) 07100579
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 16.01.2007
(54) Medical electrode system.
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Mantsch, Christian te 32427
MINDEN, BONDSREPUBLIEK
(54) HAIR STRAIGHTENING
COMPOSITION.
Nummer 21/10
103
14 juli 2010
(73) Unilever PLC te 100 VICTORIA
EMBANKMENT LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(73) Escape Fitness Limited te CYGNET (31) 0201914
PARK HAMPTON, PETERBOROUGH (32) 15.02.2002
PE7 8FD, GROOT BRITTANNIË
(33) Frankrijk
(GB)
(54) METHOD FOR THE PRODUCTION
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
OF HYDROGEN FROM A
CARPENTER, Paul te MERSEYSIDE (72) Januszek, Richard te
HYDROGEN-RICH FEED GAS.
CH63 3JW, GROOT BRITTANNIË
PETERBOROUGH PE7 3ZG,
(73)
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
(GB)
GROOT BRITTANNIË (GB)
pour l'Etude et l'Exploitation des
KHOSHDEL, Ezat te MERSEYSIDE
(47) 07.04.2010
Procédés Georges Claude te
CH63 3JW, GROOT BRITTANNIË
75007 PARIS, Frankrijk (FR)
(GB)
(51) B01D 45/12
TAYLOR, Cheryl, Anne te
(72) DE SOUZA, Guillaume te F-92130
(11) EP1725316
MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk
(21) EP05722091.5
BRITTANNIË (GB)
(FR)
(22) 04.03.2005
12.05.2010
(47) 07.04.2010
(31) 20040971
E06C 7/18
(51) F04F 5/54
(32) 05.03.2004
E04G 21/32
C10G 5/06
A62B 1/14
(33) Noorwegen
C10G 5/04
B01D 53/14
EP2042217
(54) VANE DIFFUSER.
(11)
EP1967248
EP08164320.7
(73) Natco Norway AS te 7037
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
(21) EP06784085.0
15.09.2008
(31) 0706777
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72) CHRISTIANSEN, Björn te N-7091
27.09.2007
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
Frankrijk
SVEBERG, Knut te N-7038
Valbeschermingsinrichting
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
bedoeld om samen te werken
HJELKREM, Inge te N-7030
met een stijve beveiligingsdrager.
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
KVAMSDAL, Dag te N-7012
Argoud, Rodolphe te 38190
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
LAVAL, Frankrijk (FR)
(47) 26.05.2010
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Argoud, Rodolphe te 38190
LAVAL, Frankrijk (FR)
(47) 07.04.2010
(51) A62B 35/04
(11) EP1339460
(21) EP01998380.8
(22) 26.11.2001
(31) 0029047
(32) 29.11.2000
(33) GROOT BRITTANNIË
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(22) 24.07.2006
(31) 2005141232
(32) 29.12.2005
(33) Russische Federatie
(54) METHOD FOR REMOVING
HYDROCARBONS FROM A
VAPOUR-GAS MIXTURE AND A
DEVICE FOR CARRYING OUT SAID
METHOD.
(51) C07C 7/13
B01J 20/18
B01D 53/04
B01D 15/00
(73) Tsegelsky, Valery Grigorievich te
MOSCOW, 109377,
Russische Federatie (RU)
(11) EP1652570
(72) Tsegelsky, Valery Grigorievich te
MOSCOW, 109377,
Russische Federatie (RU)
(21) EP05292202.8
(22) 19.10.2005
(31) 0411629
(32) 29.10.2004
(33) Frankrijk
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(47) 05.05.2010
(51) B01F 15/00
(11) EP1871514
(21) EP06725387.2
(54) Separation process by selective
adsorption with a solid containing (22) 29.03.2006
a zeolite having a IM-12(31) 102005019010
analogous crystalline structure.
(32) 22.04.2005
Uniline Safety Systems Limited te (73) Institut Français du Pétrole te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BROMSGROVE,
92852 RUEIL MALMAISON CEDEX,
(54) MIXING BLADE PROVIDED WITH A
WORCESTERSHIRE B60 3DU,
Frankrijk (FR)
REMOVABLE WEARABLE
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
ELEMENT.
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Leflaive, Philibert te 91440
(73)
Maschinenfabrik Gustav Eirich
LUKE, Simon te SOLIHULL, WEST
BURES SUR YVETTE, Frankrijk
GmbH & Co KG te D-74736
MIDLANDS B93 8SL, GROOT
(FR)
HARDHEIM, BONDSREPUBLIEK
BRITTANNIË (GB)
Dubreuil, Anne-Claire te 69003
DUITSLAND (DE)
LUKE, Michael te BLACKWELL,
LYON, Frankrijk (FR)
(74)
Ir. Lips c.s. te Den Haag
WORCESTERSHIRE B60 1QP,
Caullet, Philippe te 68440
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SEILER, Andreas te 97941
ILLZACH, Frankrijk (FR)
TAUBERBISCHOFSHEIM,
07.04.2010
Patarin, Joël te 68720
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FLAXLANDEN, Frankrijk (FR)
A63B 21/072
(DE)
Paillaud, Jean Louis te 68100
EP1867365
WÖRNER, Wolfgang te 74746
MULHOUSE, Frankrijk (FR)
HÖPFINGEN-WALDSTETTEN,
EP07252347.5
(47) 23.06.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
11.06.2007
(51) C01B 3/56
(DE)
0611625
B01D 53/047
AHKE, Klaus te 97877 WERTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
13.06.2006
(11) EP1480732
(DE)
GROOT BRITTANNIË
(21) EP03742589.9
(47)
26.05.2010
An exercise device.
(22) 07.02.2003
(54) SUPPORTING BRACKET ASSEMBLY
FOR A HORIZONTAL LIFELINE
CABLE.
(73)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Nummer 21/10
(51) G03F 7/20
G02B 26/08
G01N 33/543
C12Q 1/68
C12M 1/34
C08K 3/00
C07H 21/00
B01J 19/00
(11) EP1066506
104
(DE)
Fischer, Joachim te 07743 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ellinger, Thomas te 07743 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 31.03.2010
14 juli 2010
(21) EP08700550.0
(22) 08.02.2008
(31) 07102274
(32) 13.02.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD AND TOOL FOR
CLINCHING THICK SHEET METAL,
AND USE OF THE TOOL.
(21) EP99908351.2
(51) G09F 3/00
B01L 3/00
(22) 22.02.1999
(11) EP1410845
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(31) 75641 P
(21) EP03356150.7
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 23.02.1998
(22) 13.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 0212850
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
SYNTHESIS OF ARRAYS OF DNA
PROBES.
(73) WISCONSIN ALUMNI RESEARCH
FOUNDATION te MADISON, WI
53707-7365, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Articles de Laboratoires de
Précision te 05230 CHORGES,
CERRINA, Francesco te MADISON,
Frankrijk (FR)
WI 53705, Verenigde Staten van (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Amerika (US)
(72) Judic, Viviane te LE PIGNEROL
SUSSMAN, Michael, R. te
05000 GAP, Frankrijk (FR)
MADISON, WI 53705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 14.04.2010
BLATTNER, Frederick, R. te
(51) B05B 15/04
MADISON, WI 53711, Verenigde
(11) EP1570911
Staten van Amerika (US)
SINGH-GASSON, Sangeet te
(21) EP05380030.6
HIGHLAND PARK ILLINOIS 60035,
(22) 18.02.2005
Verenigde Staten van Amerika
(31) 200400428 U
(US)
GREEN, Roland te MADISON, WI
(32) 25.02.2004
53713, Verenigde Staten van
(33) Spanje
Amerika (US)
(54) Protective strip.
21.04.2010
(73) Papelera Del Nervion, S.A. te
G01N 21/47
48014 BILBAO, Spanje (ES)
B01L 7/00
(74)
Drs. Quintelier te Diegem
B01L 3/00
(72)
Arzoz Santisteban, Mikel te 48014
EP1642644
BILBAO, Spanje (ES)
EP05022337.9
(47) 31.03.2010
16.01.2003
(51) B06B 1/18
10201463
(11) EP1728564
16.01.2002
(21) EP05011642.5
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 30.05.2005
Apparatus for carrying out array
(54) Vibration generator with an
methods..
operating piston that is slidingly
CLONDIAG GmbH te 07749 JENA,
supported between pressure
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
chambers.
(DE)
(73) Klemm Bohrtechnik GmbH te
Drs. Quintelier te Diegem
57489 DROLSHAGEN,
Schulz, Torsten te 07743 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Ermantraut, Eugen te 07745
(72) Weber,H.-J. te 57482 WENDEN JENA, BONDSREPUBLIEK
HEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Ehricht, Ralf te 07749 JENA,
Hagemeyer,C. te 57462 OLPE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
Möbius, Klaus, Peter te 07751
ZÖLLNITZ, BONDSREPUBLIEK
(47) 07.04.2010
DUITSLAND (DE)
(51) B21D 39/03
Wagner, Gerd te 07743 JENA,
(11) EP2117746
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(72) TROJER, Andreas te A-1230 WIEN,
Oostenrijk (AT)
MATHEISL, Michael te A-2331
(32) 16.10.2002
VÖSENDORF, Oostenrijk (AT)
ILLEDITS, Thomas te A-2491
(33) Frankrijk
NEUFELD, Oostenrijk (AT)
(54) Pipette comprising a coloured
NOVACEK, Thomas te A-2320
braid of synthetic fibres for
SCHWECHAT, Oostenrijk (AT)
coding at least a characteristic of
(47) 28.04.2010
the pipette.
(51) B25B 27/10
B21D 39/04
(11) EP1972394
(21) EP08004038.9
(22) 05.03.2008
(31) 102007013706
(32) 22.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Persinrichting voor buisvormige
werkstukken.
(73) Rothenberger AG te 65779
KELKHEIM / TS.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Rothenberger, Dr.jur. Helmut te
61462 KÖNIGSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Geisperger, Stefan te 65779
KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(51) G21C 13/00
F16J 12/00
B65D 1/02
B21D 51/26
B21D 51/24
B01J 3/04
(11) EP1882535
(21) EP06076483.4
(22) 26.07.2006
(54) Method and apparatus for
forming a steel pressure
container, such steel pressure
container and a preform therefor.
(73) Impress Group B.V. te 7418 AH
DEVENTER
(74) mr. ir. Korsten te Den Haag
(72) Roeterdink, Johan Willem te 7214
CC EPSE
(47) 05.05.2010
(51) B21J 7/14
B21J 13/08
Nummer 21/10
B21D 39/04
(11) EP1610915
(21) EP04717739.9
(22) 05.03.2004
(31) BS20030034
(32) 04.04.2003
(33) Italië
(54) TOOL POST CLAMP FOR RADIAL
PRESS.
105
(22) 09.07.2001
(31) 2000209398
2001119553
2001130520
2001170915
(32) 11.07.2000
18.04.2001
27.04.2001
06.06.2001
(33) Japan
Japan
(73) OP S.r.l. te 25100 BRESCIA, Italië
Japan
(IT)
Japan
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (54) DEVICE FOR FINISHING SURFACE
(72) ZILIANI, Massimo, c/o OP S.r.l. te
OF LONG MATERIAL.
25100 BRESCIA, Italië (IT)
(73) SINTOKOGIO, LTD. te NAGOYA(47) 07.04.2010
SHI, AICHI 450-0002, Japan (JP)
(51) B22D 25/00
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP2046519
(72) UMEMURA, Mitugi, c/o Sintokogio,
Ltd te TOYOKAWA-SHI, AICHI
442-0061, Japan (JP)
NAKADA, Takayuki, c/o
Sintokogio, Ltd te TOYOKAWA-SHI,
AICHI 442-0061, Japan (JP)
(21) EP07763726.2
(22) 02.07.2007
(31) 11892006
(32) 13.07.2006
14 juli 2010
(73) Bondhus Corporation te
MONTICELLO, MN 55362,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Bondhus, John R. te BUFFALO, MN
55313, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Blackston, Michael D. te
PLYMOUTH, MN 55447, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Bondhus, Barry te LESTER
PRAIRIE, MN 55354, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Burda, Dennis A. te BUFFALO, MN
55313, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Petroske, Mark L. te BECKER, MN
55308, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 19.05.2010
(51) B29B 17/00
(11) EP2050552
(21) EP08166994.7
(33) Oostenrijk
(47) 07.04.2010
(22) 20.10.2008
(54) METAL MOULDING AND METHOD
FOR PRODUCING IT.
(51) B24D 13/14
B24B 37/04
(31) 102007050315
(73) Hütte Klein-Reichenbach
Gesellschaft m.b.H. te 3900
SCHWARZENAU, Oostenrijk (AT)
(11) EP1667816
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04784079.8
(54) Inrichting voor het afvoeren van
bulkgoederen.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 666797
(72) DOBESBERGER, Franz te 3900
SCHWARZENAU, Oostenrijk (AT)
FLANKL, Herbert, J. te 4320 PERG,
Oostenrijk (AT)
LEITLMEIER, Dietmar te A-4600
SCHLEISSHEIM/WELS, Oostenrijk
(AT)
(47) 19.05.2010
(51) B25B 11/00
B23Q 1/03
(11) EP1997582
(21) EP08160417.5
(22) 28.10.2004
(31) 10350572
(32) 30.10.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for calibrating a tooling
fixture.
(73) Wilhelm Altendorf GmbH & Co.
KG te 32429 MINDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Zarske, Wolfgang te 96465
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(51) B24B
B24B
B24B
B24B
B24B
7/12
5/38
31/03
29/06
21/00
(11) EP1310328
(21) EP01947919.5
(22) 14.09.2004
(32) 18.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) POLISHING PAD WITH RECESSED
WINDOW.
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(32) 19.09.2003
(73) Cabot Microelectronics
(72) Momsen, Jan te 24943
Corporation te AURORA, IL 60504,
FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
Peters, Norbert te 24943
FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
DUITSLAND (DE)
(72) TURNER, Kyle, A., Cabot
Kirchhoff, Timm te 24977
Microelectronics Corp. te
WESTERNHOLZ,
AURORA, IL 60504, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
BEELER, Jeffrey, L., Cabot
Haase, Arne te 24955
Microelectronics Corp. te
HARRISLEE, BONDSREPUBLIEK
AURORA, IL 60504, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
(47) 21.04.2010
NEWELL, Kelly, J., Cabot
Microelectronics Corp. te
(51) D01D 5/42
AURORA, IL60504, Verenigde
B29C 55/06
Staten van Amerika (US)
(11) EP2024165
(47) 21.04.2010
(21) EP07725024.9
(51) B25F 1/04
(22) 09.05.2007
B25B 13/56
(31) 0601047
(11) EP1048416
(32) 11.05.2006
(21) EP00114944.2
(33) Zweden
(22) 14.02.1997
(54) METHOD FOR PRODUCING
(31) 599948
PLASTIC FILM
698653
(73) Trioplast AB te 333 00
(32) 14.02.1996
SMÅLANDSSTENAR, Zweden (SE)
16.08.1996
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) KARLSSON, Hans te S-302 50
Verenigde Staten van Amerika
HALMSTAD, Zweden (SE)
(54) Folding hand tool set.
(47) 21.04.2010
Nummer 21/10
106
14 juli 2010
(51) B29C 65/48
B29C 61/06
(51) B42F 13/00
B42F 11/00
(32) 02.03.2007
(11) EP1943082
(11) EP1741565
(21) EP06776462.1
(21) EP06013722.1
(54) Pneumatic spring and damping
unit with operating element.
(22) 27.07.2006
(22) 03.07.2006
(31) 102005049681
(31) 102005032130
(32) 14.10.2005
(32) 07.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SLEEVE-SHAPED LABELS.
(54) Monstermap met een omslag en
een ombladerinrichting.
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (73) Achilles Präsentationsprodukte
DUITSLAND (DE)
GmbH te 29227 CELLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(DE)
(72) MÖLLER, Thomas te 40593
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Conrad, Carsten te 29313
STRENGER, Stefan te 45219
HAMBÜHREN, BONDSREPUBLIEK
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(47) 21.04.2010
TÖNNIESSEN, Holger te 52382
(51) B42F 15/00
NIEDERZIER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2006118
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Continental Aktiengesellschaft te
30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MAGURA Gustav Magenwirth
GmbH & Co. KG te 72574 BAD
URACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Krauß, Hans-Peter te 30826
GARBSEN, OT FRIELINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hujer, Joachim te 72582
GRABENSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(51) B60N 2/28
(11) EP1808331
(47) 28.04.2010
(21) EP08356088.8
(21) EP07250122.4
(51) B29K 23/00
B29K 105/06
B29C 70/46
B29C 51/00
(22) 17.06.2008
(22) 12.01.2007
(31) 0704321
(31) 0600608
0603458
(11) EP1957259
(21) EP06835634.4
(22) 21.11.2006
(32) 18.06.2007
(33) Frankrijk
(54) Suspended filing appliance with
reinforcing strip.
(31) 05077636
(73) L'OBLIQUE te 69100
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
(32) 21.11.2005
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Calistri, Yves te 69008 LYON,
Frankrijk (FR)
Sol, Philippe te 69003 LYON,
Frankrijk (FR)
(54) METHOD FOR FORMING A
THERMOPLASTIC COMPOSITE.
(73) Lankhorst Pure Composites B.V.
te 8607 AD SNEEK
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47) 28.04.2010
(51)
(72) JACOBS, Johannes, Antonius,
(11)
Joseph te NL-8447 EB
(21)
HEERENVEEN
BLOEMHOF, Fokke te NL-8521 DH (22)
SINT NICOLAASGA
(31)
(47) 07.04.2010
(32)
B60C 9/18
EP2079596
EP07820989.7
05.10.2007
0609342
18.10.2006
(51) B41J 11/00
(33) Frankrijk
(11) EP1905605
(54) HEAVY GOODS VEHICLE TYRE.
(21) EP07018719.0
(73) Société de Technologie Michelin
te 63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
Michelin Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(22) 24.09.2007
(31) 2006261764
(32) 27.09.2006
(33) Japan
(54) Light irradiation device and inkjet (72) BONDU, Lucien te 63800 LA
ROCHE NOIRE, Frankrijk (FR)
printer.
(47)
07.04.2010
(73) USHIODENKI KABUSHIKI KAISHA
te CHIYODA-KU 100 TOKYO, Japan (51) F16F 9/02
(JP)
B62K 25/00
B60G 15/14
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
B60G 13/10
(72) Nakata, Shigenori te YOKOHAMAB60G 11/27
SHI KANAGAWA-KEN, Japan (JP)
(11) EP1964695
Watanabe, Katsuya te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA-KEN, (21) EP08033508.6
Japan (JP)
(22) 24.01.2008
(47) 21.04.2010
(31) 102007010787
(32) 12.01.2006
21.02.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Belt guide.
(73) HTS HANS TORGERSEN & SØNN
A/S te 3535 KRØDEREN,
Noorwegen (NO)
(72) Vertegaal, Henk te 7556 SL
HENGELO
(47) 07.04.2010
(51) B62D 63/06
B62D 55/30
B62D 55/108
B60P 3/12
B60P 3/06
B60D 1/66
A01D 90/00
(11) EP1917161
(21) EP06709728.7
(22) 14.02.2006
(31) 0507826
0509559
(32) 19.04.2005
11.05.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) TRAILER.
(73) Baxter, James M. te SCARISBRICK
SOUTHPORT PR9 8AD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Baxter, James M. te SCARISBRICK
SOUTHPORT PR9 8AD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 07.04.2010
(51) B61D 23/02
B60R 3/02
B60P 1/43
Nummer 21/10
107
A61G 3/06
(47) 07.04.2010
(72) Guariento, Dario te 10022
CARMAGNOLA, Italië (IT)
Posenato, Giovanni te 10071
BORGARO TORINESE, Italië (IT)
Lupo, Filippo Maria te 80038
POMIGLIANO D'ARCO, Italië (IT)
Consano, Ludovico te 10023
CHIERI, Italië (IT)
(51) B61F 1/00
(47) 07.04.2010
(11) EP1412240
(21) EP02776917.3
(51) B62D 61/12
A61G 5/06
(73) Iveco France S.A. te 69200
VÉNISSIEUX, Frankrijk (FR)
(22) 29.07.2002
(11) EP1924488
(31) 10137443
(21) EP06813518.5
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(32) 27.07.2001
(22) 17.08.2006
(72) Rey, Philippe te 69320 FEYZIN,
Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 709307 P
799529 P
504968
(11) EP1859996
(21) EP07108716.7
(22) 23.05.2007
(31) 0604604
(32) 23.05.2006
(33) Frankrijk
(54) Transport vehicle equipped with
access device for persons with
reduced mobility.
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
14 juli 2010
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Ammann, Dario te 80797
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) MI20062431
(54) METHOD AND DEVICE FOR
ACTIVE RADIAL CONTROL OF
WHEEL PAIRS OR WHEEL SETS ON (32) 18.08.2005
11.05.2006
VEHICLES.
16.08.2006
(73) Bombardier Transportation GmbH
(33)
Verenigde Staten van Amerika
te 10785 BERLIN,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(32) 19.12.2006
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(47) 07.04.2010
(51) B60R 19/56
(11) EP1935724
(21) EP07123329.0
(22) 17.12.2007
(33)
(54)
(73)
(74)
(72) SCHNEIDER, Richard te CH-8240
Italië
THAYNGEN, Zwitserland (CH)
Front underrun protection device
AUER, Wolfgang te 34119
of extended type for industrial or
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
commercial vehicle.
DUITSLAND (DE)
IVECO S.p.A. te 10156 TORINO,
HIMMELSTEIN, Günther te 61440
Italië (IT)
OBERURSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Drs. Jilderda te Utrecht
(72) Consano, Ludovico te 10023
CHIERI, Italië (IT)
Cordua, Giuseppe te 10129
TORINO, Italië (IT)
Luera, Andrea te 10024
MONCALIERI, Italië (IT)
(47) 03.03.2010
(47) 07.04.2010
(31)
(51) B60R 25/10
(32)
(11) EP1982879
(33)
(21) EP07007904.1
(54)
(54) MIDWHEEL DRIVE WHEELCHAIR
WITH INDEPENDENT FRONT AND
REAR SUSPENSION.
(73) Sunrise Medical HHG Inc. te
LONGMONT, COLORADO 80503,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Lookeren Campagne te
FRANKFURT AM MAIN
(72) JACKSON, Mark, A. te FRESNO, CA
93711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP1826091
TARTER, John, J. te FRESNO, CA
93727, Verenigde Staten van
EP07102904.5
Amerika (US)
22.02.2007
TRAXINGER, Samuel, D. te
200600440
FRESNO, CA 93727, Verenigde
Staten van Amerika (US)
24.02.2006
ZHOU, Daniel, Z. te CLOVIS, CA
Spanje
93611, Verenigde Staten van
Method for optimizing guidance
Amerika (US)
of railway vehicles
GREIG, Mark, E. te LONGMONT,
Patentes Talgo, S.L. te 28290 LAS
CO 80503, Verenigde Staten van
MATAS (MADRID), Spanje (ES)
Amerika (US)
STEVENS, Rex, W. te LONGMONT,
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
CO 80503, Verenigde Staten van
López Gómez, José Luis Patentes
Amerika (US)
Talgo, S.A. te 28230 MADRID,
KOERLIN, James, M. te
Spanje (ES)
BROOMFIELD, CO 80020,
07.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
(US)
B62D 35/00
KILLEBREW, Allen, B. te
EP1870321
LONGMONT, CO 80501,
Verenigde Staten van Amerika
EP07110564.7
(US)
19.06.2007
(51) B61F 5/38
(11)
(21)
(22)
(22) 18.04.2007
(54) Wireless horn relay type car
antitheft system.
(73)
(73) Chen, Tse-Hsing te CHUNG-HO
CITY T'AI PEI HSIEN, Taiwan (TW)
(74)
(72)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Chen, Tse-Hsing te CHUNG-HO
CITY T'AI PEI HSIEN, Taiwan (TW)
(47)
(47) 09.06.2010
(51)
(51) B60T 8/172
(11)
(11) EP1920981
(21)
(21) EP07119764.4
(22)
(22) 31.10.2007
(31) MI20061178
(47) 28.04.2010
(31) 102006052624
(32) 20.06.2006
(32) 08.11.2006
(33) Italië
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) A system for optimizing the
aerodynamics of the rear part of
an industrial or commercial
vehicle.
(51) B62D 63/06
B62D 21/14
B60B 35/10
(54) Method for determining the
lateral or longitudinal forces
released by a vehicle tyre using a
(73) IVECO S.p.A. te 10156 TORINO,
so-called tyre model.
Italië (IT)
(73) Bayerische Motoren Werke
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
Aktiengesellschaft te 80809
(11) EP1908674
(21) EP07117919.6
(22) 04.10.2007
(31) MI20061921
(32) 06.10.2006
(33) Italië
Nummer 21/10
108
14 juli 2010
(54) Variable configuration vehicle.
(51) B65D 5/468
(22) 22.02.2008
(73) Oto Melara S.p.A. con Unico Socio
te 19136 LA SPEZIA, Italië (IT)
Università degli Studi di Genova Dipartimento di Scienze per
l'Architettura te 16126 GENOVA,
Italië (IT)
Politecnico di Milano te 20133
MILANO, Italië (IT)
Platania, Michele te 00153 ROME,
Italië (IT)
Maurizi, Pierluigi te 00153 ROME,
Italië (IT)
(11) EP1853483
(31) 0701298
(21) EP06719517.2
(32) 23.02.2007
(22) 26.01.2006
(33) Frankrijk
(31) 654347 P
(54) POUCH FOR A PRESSURIZED
BOTTLE.
(32) 18.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CARTON WITH GUSSETED
HANDLE.
(73) Lindal France SAS te 54154 BRIEY
CEDEX, Frankrijk (FR)
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(73) Graphic Packaging International,
Inc. te MARIETTA, GA 30067,
Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(US)
(72) Platania, Michele te 00153 ROMA,
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Italië (IT)
Maurizi, Pierluigi te 00153 ROMA, (72) RUSS, LaTrece, A. te ATLANTA, GA
Italië (IT)
30339, Verenigde Staten van
Sgherri, Roberto te 19025
Amerika (US)
FEZZANO DI PORTOVENERE (LA
(47)
21.04.2010
SPEZIA), Italië (IT)
Franceschi, Giuliano te 19100 LA (51) B65D 71/00
SPEZIA, Italië (IT)
B65D 5/72
B65D 5/48
(47) 07.04.2010
(11)
EP1967455
(51) B62M 3/08
(72) BODET, Hervé te 55100 VERDUN,
Frankrijk (FR)
LILIENTHAL, Hans Peter te 22587
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2020373
(54) PILL-DISPENSER.
(21) EP08290700.7
(22) 16.07.2008
(31) 0705638
(32) 01.08.2007
(33) Frankrijk
(54) Automatic cycle pedal with leaf
spring.
(73) Look Cycle International te 58000
NEVERS, Frankrijk (FR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP08011021.6
(22) 24.01.2005
(51) B65D 83/04
(11) EP1644267
(21) EP04740401.7
(22) 29.06.2004
(31) 20310187 U
(32) 02.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 30.01.2004
(73) RPC Bramlage GmbH te 49393
LOHNE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(54) Fully enclosed pack with
interlocking separator pad and
dispenser.
(72) BÖCKMANN, Alfons te 49413
DINKLAGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PETZOLD, Werner te 49393
LOHNE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PRESCHE, Martin te 49393
LOHNE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 770301
(73) Graphic Packaging International,
Inc. te MARIETTA, GA 30067,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Hillairet, Jean-Marc te 58640
VARENNES- VAUZELLES, Frankrijk (72) Sutherland, Rober L. te
(FR)
KENNESAW, GA 30152, Verenigde
Roudergues, Frédéric te 58000
Staten van Amerika (US)
NEVERS, Frankrijk (FR)
(47) 21.04.2010
(47) 07.04.2010
(51) B65D 81/36
(51) B65B 5/10
B65D 5/54
B65B 35/30
(11)
EP1799588
A61J 7/00
(21)
EP05766660.4
(11) EP1916187
(21) EP08101316.1
(47) 07.04.2010
(22) 19.07.2005
(31) 0417488
(47) 19.05.2010
(51) B65D 83/66
(11) EP1919800
(21) EP05773560.7
(22) 01.08.2005
(54) PRESSURE CONTROL DEVICE FOR
A FLUID DISPENSING CONTAINER
AND METHOD OF
MANUFACTURING THEREOF.
(32) 06.08.2004
(73) IPS Patent AG te 6340 BAAR,
Zwitserland (CH)
(33) GROOT BRITTANNIË
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Doos.
(54) Inrichting voor het vullen van
verpakkingseenheden met
medicijnen die overeenstemmen
met de voorgeschreven
weekbehoefte van patienten.
(73) Nampak Cartons and Healthcare
Limited te MIDDLETON GROVE
LEEDS LS11 5LX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) REGAN, Phil te 5151 JE DRUNEN
VAN SWIETEN, Roy te 5321 NH
HEDEL
VAN WIERINGEN, Niels te 5212
RD 'S HERTOGENBOSCH
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(47) 24.03.2010
(73) Kohl, Edwin te 66663 MERZIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LUSHEY, Simon te LONDON W2
1NW, GROOT BRITTANNIË (GB)
BEAVER, Lord, Martin te LEEDS
LS11 5LX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) B65F 1/16
(72) Kohl, Edwin te 66663 MERZIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(31) 1027224
(51) B65D 83/00
(32) 12.10.2004
(47) 12.05.2010
(21) EP08717045.2
(22) 03.01.2005
(31) 102004020510
(32) 26.04.2004
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(11) EP2125569
(11) EP1647503
(21) EP05109467.0
(22) 12.10.2005
(33) Nederland
(54) Houder met elektrisch
bedienbaar deksel.
Nummer 21/10
109
(73) Brabantia Nederland B.V. te 5583
FIXED.
BP WAALRE
(73) Zuiko Corporation te SETTU-SHI
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
OSAKA 566-0045, Japan (JP)
(72) Moons, Mathias Theodorus Maria (74) Ir. Metman te AMSTERDAM
te 5691 WX, SON
(72) SHIMIZU, Masaru;c/o Zuiko
(47) 26.05.2010
Corporation te U-SHI, OSAKA;
5660045, Japan (JP)
(51) B65G 33/32
OKUBO, Kazuo;C/O Zuiko
B65G 33/24
Corportion te U-SHI, OSAKA;
B65G 33/14
5660045, Japan (JP)
(11) EP1861325
YONEOKA, Kikuo;c/o Zuiko
Corportion te U-SHI, OSAKA;
(21) EP06708180.2
5660045, Japan (JP)
(22) 10.02.2006
(31) 05101924
(47) 19.05.2010
(32) 11.03.2005
(51) B66B 31/00
B60P 3/40
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1795488
(54) Inrichting voor het transporteren
van plakkerig en/of nat materiaal. (21) EP06125372.0
(22) 05.12.2006
(73) M. Linc Inc. te TORONTO,
ONTARIO M5A 1M1, Canada (CA) (31) 05111810
06112651
(74) Ir. Uittenbogaart te Overveen
(72) NEWMAN, Raymond te TORONTO, (32) 07.12.2005
13.04.2006
ONTARIO M4P 2B1, Canada (CA)
VAN VOORTHUYSEN, Gerrit te
(33) Europees Octrooi Bureau
NL-2121 XK BENNEBROEK
Europees Octrooi Bureau
(47) 12.05.2010
(54) Pick-up device for travelling
system.
(51) B65G 47/90
(11) EP2036840
(21) EP08015815.7
(22) 09.09.2008
(31) 102007045042
102007058265
102008023770
(32) 13.09.2007
27.11.2007
09.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.04.2010
(51) B65H 45/09
A61F 13/15
(11) EP1607357
(21) EP04722079.3
(22) 19.03.2004
(31) 2003087427
(32) 27.03.2003
(33) Japan
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Zimmermann, Johann te 6832
RÖTHIS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(51) B67C 7/00
B67C 3/14
B65B 3/02
(11) EP1893523
(21) EP06764803.0
(22) 21.06.2006
(31) 0506239
(32) 21.06.2005
(33) Frankrijk
(54) METHOD FOR HOT-FILLING A
THIN-WALLED CONTAINER.
(73) TECSOR te 13590 MEYREUIL,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) OUTREMAN, Jean-Tristan te
F-83470 SAINT MAXIMIN LA
SAINTE BAUME, Frankrijk (FR)
(47) 14.04.2010
(51) B67D 1/14
B67D 1/08
B67D 1/06
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(11) EP1473271
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 31.05.2001
(72) Klein, Wolfgang te 7100,
NEUSIEDL/SEE, Oostenrijk (AT)
Hein, Andreas te 1230, WIEN,
Oostenrijk (AT)
Matheisl, Michael te 1020, WIEN,
Oostenrijk (AT)
(47) 21.04.2010
(51) B66C 23/68
B66C 23/66
B66C 23/12
(54) Inrichting voor de opname en
(11)
voor het transport van een goed.
(21)
(73) Multivac Sepp Haggenmüller
(22)
GmbH & Co. KG te 87787
WOLFERTSCHWENDEN,
(31)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
(DE)
(33)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54)
(72) Binder, Jan te 73732 ESSLINGEN,
(73)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mayer, Steffen te 71277
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
14 juli 2010
EP1291312
EP02078646.3
05.09.2002
200100579
05.09.2001
België
A device for handling a load.
De Lille, Allebroer Leo Alix te
8860 LENDELEDE, België (BE)
(21) EP04076806.1
(31) 1015368
(32) 31.05.2000
(33) Nederland
(54) Drankafgifte-inrichting.
(73) Heineken Supply Chain B.V. te
2382 PH ZOETERWOUDE
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) van der Klaauw, Guido Petrus
Johannes te 1215 LP HILVERSUM
Bax, Bart Jan te 2513 BH DENHAAG
van Duuren, Marius Corstiaan te
3176 TE POORTUGAAL
(47) 05.05.2010
(51) C01F 7/00
C01B 31/20
B01J 20/08
B01J 20/04
(11) EP1006079
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) EP00101685.6
(72) De Lille, Allebroer Leo Alix te
8860 LENDELEDE, België (BE)
(22) 10.04.1996
(47) 21.04.2010
(51) B66C 23/72
(11) EP1982949
(21) EP08001540.7
(22) 28.01.2008
(31) 202007005465 U
(32) 16.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ballastinrichting.
(54) FOLDING MACHINE AND PROCESS
FOR PRODUCING ARTICLE BEING (73) Liebherr-Werk Nenzing GmbH te
6710 NENZING, Oostenrijk (AT)
(31) 419317
624147
(32) 10.04.1995
08.04.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Materials selectively adsorbing
CO2 from CO2 containing
streams.
(73) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,
INC. te ALLENTOWN, PA
18195-1501, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nummer 21/10
110
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Nataraj, Shankar te ALLENTOWN,
PA 18103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Carvill, Brian Thomas te
HOUSTON, TX 77059, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hufton, Jeffrey Raymond te
FOGELSVILLE, PA 18051,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mayorga, Steven Gerard te
ALLENTOWN, PA 18103,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Gaffney, Thomas Richard te
ALLENTOWN, PA 18103,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Brzozowski, Jeffrey Richard te
BETHLEHEM, PA 18018,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 28.04.2010
(51) C01B 39/00
B01D 71/02
B01D 69/10
B01D 67/00
(11) EP1900687
(21) EP06757054.9
(22) 06.06.2006
(31) 2005171122
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
Instituto de Tecnología Química te (21) EP07834643.4
AVDA. LOS NARANJOS, S/N, 46022 (22) 22.10.2007
VALENCIA, Spanje (ES)
(31) 06122654
14.04.2010
(32) 20.10.2006
C02F 1/32
(33) Europees Octrooi Bureau
A61L 2/10
(54) Simultane zuur- en baseproductie
EP1678085
uit een waterige stroom.
EP04796711.2
(73) Paques B.V. te 8561 EL BALK
29.10.2004
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
696072
(72) VAN DER HEIJDEN, Petrus Cornelis
29.10.2003
te 8447 CB HEERENVEEN
VELLINGA, Sjoerd Hubertus Jozef
Verenigde Staten van Amerika
te 8458 CP TJALLEBERD
FLUID TREATMENT DEVICE.
THOLEN, Johannes Petrus Paulus
CALGON CARBON CORPORATION
te 1405 GX BUSSUM
te PITTSBURGH PENNSYLVANIA
(47)
26.05.2010
15205, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C02F 3/06
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1899273
(72) BIRCHER, Keith te TORONTO,
ONTARIO M4N 2Z1, Canada (CA)
TRAMPOSCH, Walter, G. te MOON
TOWNSHIP, PA 15108, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MATUSZEWSKI, Mike te
PITTSBURGH, PA 15234-2541,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PIETROPAOLI, Michael te MOON
TOWNSHIP, PA 15108, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP05757864.3
(32) 10.06.2005
(47) 28.04.2010
(33) Japan
(51) C02F 1/463
(54) MANUFACTURING DEVICE FOR
ZEOLITE MEMBRANE.
(11) EP1575875
(73) Mitsubishi Chemical Corporation
te MINATO-KU TOKYO 108-0014,
Japan (JP)
(22) 12.11.2003
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP03783300.1
(31) 425358 P
(32) 11.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) INOUE, Soushi, Bussan Nanotech
(54) HIGH PRESSURE PROCESS AND
Research Inst. Inc. te TOKYO
APPARATUS FOR THE
1000004, Japan (JP)
ELECTROCOAGULATIVE
(47) 21.04.2010
TREATMENT OF AQUEOUS AND
VISCOUS FLUIDS.
(51) C10G 11/02
C01B 39/48
(73) Gavrel, Tom Gus te SEABROOK TX
B01J 29/70
77586, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1770064
Vinson, Ira, B. te LAKE CHARLES,
(21) EP05774429.4
LA 70605, Verenigde Staten van
(22) 25.05.2005
Amerika (US)
(31) 200401391
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54)
(73)
(74)
(72)
(22) 06.07.2005
(54) WATER TREATMENT PROCESS.
(73) Glowtec Bio Pte Ltd. te
SINGAPORE 287135, Singapore
(SG)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) ONG, Tze Guan te SINGAPORE
259519, Singapore (SG)
TAY, Tiong Lee Stephen te
SINGAPORE 587969, Singapore
(SG)
TAY, Joo Hwa te SINGAPORE
639798, Singapore (SG)
(47) 07.04.2010
(51) C04B 35/109
(11) EP1805118
(21) EP05802515.6
(22) 14.09.2005
(31) 0409914
(32) 20.09.2004
(33) Frankrijk
(54) REDUCED SWEATING AZS
PRODUCT.
(73) Saint-Gobain Centre de
Recherches et d'Etudes Européen
te 92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BOUSSANT-ROUX, Yves te
F-84140 MONTFAVET, Frankrijk
(72) GAVREL, Tom, Gus te SEABROOK,
(FR)
TX 77586, Verenigde Staten van
Spanje
CABODI, Isabelle te F-84300
Amerika (US)
ZEOLITE ITQ-30.
CAVAILLON, Frankrijk (FR)
OTTO, David, Wayne te SHINER,
GAUBIL, Michel te F-84000
Consejo Superior de
TX 77984, Verenigde Staten van
AVIGNON, Frankrijk (FR)
Investigaciones Cientificas te
Amerika (US)
28006 MADRID, Spanje (ES)
VINSON, Ira, B. te LAKE CHARLES, (47) 07.04.2010
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
LA 70605, Verenigde Staten van (51) C07C 1/20
VALENCIA te 46022 VALENCIA,
Amerika (US)
Spanje (ES)
(11) EP1765746
(47) 14.04.2010
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(21) EP05748228.3
(51) C02F 3/28
CORMA CANOS, Avelino, c/o
(22) 09.05.2005
C02F 11/04
Instituto de Tecnología Química te
(31) 871394
C02F 1/469
AVDA. LOS NARANJOS, S/N, 46022
C02F 1/44
(32) 18.06.2004
VALENCIA, Spanje (ES)
B01D 61/44
(33) Verenigde Staten van Amerika
DÍAZ CAÑADAS, María José, c/o
(11) EP2074066
(32) 28.05.2004
(33)
14 juli 2010
Nummer 21/10
(54) PROCESS FOR PRODUCING
OLEFINS.
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
111
Staten van Amerika (US)
(72) ACTON, John, J., III te RAHWAY, NJ
ExxonMobil Chemical Patents Inc.
07065-0907, Verenigde Staten
te BAYTOWN, TX 77520-5200,
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
DEBENHAM, Sheryl, D. te
(US)
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
KUECHLER, Keith, H. te
(US)
FRIENDSWOOD, TX 77546,
LIU, Kun te RAHWAY, NJ
Verenigde Staten van Amerika
07065-0907, Verenigde Staten
(US)
van Amerika (US)
BRINEN, Jeffrey, L. te LEAGUE
MEINKE, Peter, T. te RAHWAY, NJ
CITY, TX 77573, Verenigde Staten
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
van Amerika (US)
RUZISKA, Philip, A. te KINGWOOD,
WOOD, Harold, B. te RAHWAY, NJ
TX 77345, Verenigde Staten van
07065-0907, Verenigde Staten
Amerika (US)
van Amerika (US)
07.04.2010
BLACK, Regina, M. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
C07C 381/00
van Amerika (US)
EP1685098
14 juli 2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESSES AND
INTERMEDIATES.
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED te CAMBRIDGE,
MA 02139-4242, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) TANOURY, Gerald, J. te HUDSON,
MA 01749, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHEN, Minzhang te ACTON, MA
01720, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COCHRAN, John, E. te
MARSHFIELD, MA 02050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP04818381.8
(47) 14.04.2010
(47) 07.04.2010
(22) 03.11.2004
(51) C07D 487/10
C07D 403/10
C07D 401/10
C07D 209/44
A61P 3/10
A61K 31/4015
(51) C07D 487/04
C07D 471/04
C07D 235/02
A61P 29/00
A61K 31/437
A61K 31/4188
(11) EP2035379
(11) EP1987010
(21) EP07782529.7
(21) EP07730900.3
(22) 25.04.2007
(22) 01.02.2007
(31) 745574 P
(31) 0601007
(32) 25.04.2006
(32) 03.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(54) INHIBITORS OF 11-BETAHYDROXYSTEROID
DEHYDROGENASE 1.
(54) TRICYCLIC N-HETEROARYLCARBOXAMIDE DERIVATIVES
CONTAINING A BENZIMIDAZOLE
UNIT, METHOD FOR PREPARING
SAME AND THEIR THERAPEUTIC
USE.
(31) 10353205
(32) 13.11.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ORTHO-SUBSTITUTED
PENTAFLUORIDE SULFANYLBENZENES, METHOD FOR THE
PRODUCTION THEREOF AND THE
USE THEREOF IN THE FORM OF
VALUABLE SYNTHESIS
INTERMEDIATE STAGES.
(73) Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH te 65929 FRANKFURT AM
MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KLEEMANN, Heinz-Werner te
(73) Eli Lilly & Company te
65474 BISCHOFSHEIM,
INDIANAPOLIS, INDIANA 46285,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
WECK, Remo te 65779 KELKHEIM,
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WINNEROSKI, Larry Leonard., Jr.
te GREENWOOD, INDIANA 46142,
(47) 14.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 413/04
(US)
C07D 405/06
MABRY, Thomas Edward te
C07D 403/12
INDIANAPOLIS, INDIANA 46280,
C07D 401/06
Verenigde Staten van Amerika
C07D 401/04
(US)
C07D 209/36
SNYDER, Nancy June te LIZTON,
C07D 209/30
INDIANA 46149, Verenigde Staten
C07D 209/12
van Amerika (US)
C07D 209/10
WALLACE, Owen Brendan te
A61P 3/10
WESTFIELD, INDIANA 46074,
A61K 31/404
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1537078
XU, Yanping te NOBLESVILLE,
(21) EP03791952.9
INDIANA 46062, Verenigde Staten
(22) 27.08.2003
van Amerika (US)
(31) 406741 P
(47) 16.06.2010
440672 P
(51) C07D 209/52
(32) 29.08.2002
(11) EP1934179
17.01.2003
(73) Sanofi-Aventis te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) DUBOIS Laurent te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
EVANNO, Yannick te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
EVEN, Luc te F-92160 ANTONY,
Frankrijk (FR)
GILLE, Catherine te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
MALANDA, André te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
MACHNIK, David te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
RAKOTOARISOA,Nathalie te
F-92160 ANTONY, Frankrijk (FR)
(47) 07.04.2010
(51) C07D 251/72
C07D 251/52
C07D 251/10
A61P 3/10
A61K 31/53
(11) EP1250328
(21) EP01907700.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06813568.0
(22) 18.08.2006
(22) 25.01.2001
(54) INDOLES HAVING ANTI-DIABETIC
ACTIVITY.
(31) 709964 P
810042 P
(31) 0000996
(32) 26.01.2000
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
(32) 19.08.2005
01.06.2006
(33) Frankrijk
(54) Dihydro-1,3-5-triazine-diamine-
Nummer 21/10
112
afgeleiden en hun therapeutische (33) Japan
toepassingen.
Verenigde Staten van Amerika
(73) Merck Sante te 69008 LYON,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) BENZIMIDAZOLE COMPOUNDS.
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
te TOKYO 112-8088, Japan (JP)
(72) MOINET, Gérard te F-91400
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
ORSAY, Frankrijk (FR)
(72) MIYAZAWA, Shuhei Tsukuba Res.
CRAVO, Daniel te F-78500
Lab. Eisai Co. Ltd. te IBARAKI
SARTROUVILLE, Frankrijk (FR)
300-2635, Japan (JP)
DOARE, Liliane te F-91170 VIRY
SHINODA, Masanobu Tsukuba
CHATILLON, Frankrijk (FR)
Res. Lab. Eisai Co. Ltd te IBARAKI
KERGOAT, Micheline te F-91440
300-2635, Japan (JP)
BURES-SUR-YVETTE, Frankrijk (FR)
KAWAHARA, Tetsuya Tsukuba Res.
MESANGEAU, Didier te F-77380
Lab. Eisai Co. Ltd te IBARAKI
COMBS LA VILLE, Frankrijk (FR)
300-2635, Japan (JP)
(47) 05.07.2006
WATANABE, Nobuhisa Tsukuba
Res. Lab. Eisai Co. Lt te IBARAKI
(51) C07D 251/16
300-2635, Japan (JP)
C07C 311/65
HARADA, Hitoshi Tsukuba Res.
C07C 303/38
Lab. Eisai Co. Ltd. te IBARAKI
(11) EP1911748
300-2635, Japan (JP)
IIDA, Daisuke c/o Tsukuba
(21) EP07025075.8
Research Laboratories te
(22) 28.09.2000
TSUKUBA-SHI, IBARAKI 300-2635,
(31) 19946341
Japan (JP)
TERAUCHI, Hiroki c/o Tsukuba
(32) 28.09.1999
Research Lab. te TSUKUBA-SHI,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
IBARAKI 300-2635, Japan (JP)
(54) Method for producing substituted
NAGAKAWA, Junichi c/o Tsukuba
phenylsulfonyl ureas from
Research Lab. te TSUKUBA-SHI,
sulfohalogenides.
IBARAKI 300-2635, Japan (JP)
FUJISAKI, Hideaki c/o Tsukuba
(73) Bayer CropScience AG te 40789
Research Lab. te TSUKUBA-SHI,
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
IBARAKI 300-2635, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
KUBOTA, Atsuhiko c/o Tsukuba
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Research Lab. te TSUKUBA-SHI,
(72) Vermehren, Jan, Dr. te 65510
IBARAKI 300-2635, Japan (JP)
IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK
UEDA, Masato c/o Tsukuba
DUITSLAND (DE)
Research Laboratories te
Schmidt, Ernst, Dr. te 41569
TSUKUBA-SHI, IBARAKI 300-2635,
ROMMERSKIRCHEN,
Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
12.05.2010
(DE)
Ford, Mark James, Dr. te 61389
(51) C07D 413/04
SCHMITTEN-OBERREIFENBERG,
C07D 265/18
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61P 29/00
(DE)
A61K 31/535
Foster, Richard, W.G. Dr. te
(11) EP1805170
HUNTINGDON, CAMBRIDGESHIRE
(21) EP05798257.1
PE28 2BN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 19.10.2005
Bourne, Ian, A. Dr. te CAMBRIDGE (31) 0423405
CB1 4YP, GROOT BRITTANNIË
(32) 21.10.2004
(GB)
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 07.04.2010
(51) C07D 493/10
C07D 405/14
A61P 31/04
A61P 27/16
A61P 19/02
A61P 1/14
A61P 1/04
A61P 1/02
A61K 31/4439
(54) MIF-INHIBITORS.
(72)
(11) EP1870409
(21) EP06731998.8
(22) 17.04.2006
(31) 2005117643
675848 P
(32) 15.04.2005
29.04.2005
(47)
(51)
(11) EP1934214
(21) EP06793587.4
(22) 18.09.2006
(31) 05108910
(32) 27.09.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) OXADIAZOLYL PYRAZOLOPYRIMIDINES AS MGLUR2
ANTAGONISTS.
(73) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG te
4070 BASEL, Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) GATTI MCARTHUR, Silvia te
CH-4052 BASEL, Zwitserland (CH)
GOETSCHI, Erwin te CH-4153
REINACH BL, Zwitserland (CH)
WICHMANN, Juergen te 79585
STEINEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WOLTERING, Thomas, Johannes te
79639 GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(51) C07D 487/04
A61P 29/00
A61K 31/4985
(11) EP2029602
(21) EP07729660.6
(22) 30.05.2007
(31) 803552
931764
931844
931763
932100
P
P
P
P
P
(32) 31.05.2006
25.05.2007
25.05.2007
25.05.2007
29.05.2007
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) TRIAZOLOPYRAZINE COMPOUNDS
USEFUL FOR THE TREATMENT OF
DEGENERATIVE & INFLAMMATORY
DISEASES.
(73) Galapagos N.V. te 2800
MECHELEN, België (BE)
(72) ANDREWS, Martin James Inglis te
B-2800 MECHELEN, België (BE)
EDWARDS, Paul te LAVAL,
QUÉBEC H7S 2G5, Canada (CA)
CHAMBERS, Mark Stuart te
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
SAFFRON WALDEN ESSEX CB10
BILLICH, Andreas te A-2340
1XL, GROOT BRITTANNIË (GB)
MÖDLING, Oostenrijk (AT)
SCHMIDT, Wolfgang te SAFFRON
LEHR, Philipp te A-2340
WALDEN ESSEX CB10 1XL,
MÖDLING, Oostenrijk (AT)
GROOT BRITTANNIË (GB)
GSTACH, Hubert te A-1070 WIEN,
CLASE, Juha Andrew te B-2800
Oostenrijk (AT)
MECHELEN, België (BE)
BAR, Gregory te B-2800
14.04.2010
MECHELEN, België (BE)
C07D 487/04
HIRST, Kim Louise te SAFFRON
C07D 471/04
WALDEN ESSEX CB10 1XL,
A61P 25/00
GROOT BRITTANNIË (GB)
A61K 31/437
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Novartis Pharma GmbH te 1230
WIEN, Oostenrijk (AT)
(74)
14 juli 2010
Nummer 21/10
MACLEOD, Angus te SAFFRON
WALDEN ESSEX CB10 1XL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 21.04.2010
(51) C07D 498/04
(11) EP2007771
(21) EP07728054.3
(22) 12.04.2007
(31) 62006
(32) 12.04.2006
(33) Zwitserland
(54) Imidazoverbindingen.
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) HEROLD, Peter te 4142
MÜNCHENSTEIN, Zwitserland
(CH)
MAH, Robert te 4132 MUTTENZ,
Zwitserland (CH)
TSCHINKE, Vincenzo te 4102
BINNINGEN, Zwitserland (CH)
STOJANOVIC, Aleksandar te 4055
BASEL, Zwitserland (CH)
MARTI, Christiane te 4310
RHEINFELDEN, Zwitserland (CH)
JELAKOVIC, Stjepan te 79100
FREIBURG, Zwitserland (CH)
STUTZ, Stefan te 4053 BASEL,
Zwitserland (CH)
(47) 07.04.2010
(51) C07F 7/08
A01N 55/10
A01N 55/00
(11) EP1490378
(21) EP03708401.9
(22) 21.03.2003
(31) 0207253
(32) 27.03.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SILICONATED PHENYL AMIDES
DERIVATIVES USEFUL AS
MICROBIOCIDE.
(73) Syngenta Participations AG te
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
113
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
14 juli 2010
C12N 15/31
C07K 16/12
C07K 14/195
A61K 39/02
(72) BOCKHOLT, Andreas te 80804
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1709067
BRADER, Leonhard te 83730
(21) EP05701094.4
FISCHBACHAU, BONDSREPUBLIEK
(22) 18.01.2005
DUITSLAND (DE)
(31) 04100202
(47) 26.05.2010
04100203
(51) C07F 9/572
04100204
C07F 9/553
04100205
C07F 9/165
04100206
C07F 9/141
04100208
C07D 235/32
04100209
04100210
(11) EP1913009
04100211
(21) EP06777837.3
(22) 18.07.2006
(31) 05106991
703370 P
(32) 28.07.2005
28.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(32) 22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
(54) NOVEL BENZIMIDAZOLE (THIO)
(33) Europees Octrooi Bureau
CARBAMATES WITH
Europees Octrooi Bureau
ANTIPARASITIC ACTIVITY AND THE
Europees Octrooi Bureau
SYNTHESIS THEREOF.
Europees Octrooi Bureau
(73) Intervet International BV te 5830
Europees Octrooi Bureau
AA BOXMEER
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(72) CHASSAING, Christophe, Pierre,
Europees Octrooi Bureau
Alain te D-55270
Europees Octrooi Bureau
SCHWABENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LAWSONIA INTRACELLULARIS
(DE)
SUBUNIT VACCINES.
(47) 12.05.2010
(73) Intervet International BV te 5831
AN BOXMEER
(51) C07K 14/035
(11) EP1440085
(21) EP02785166.6
(22) 07.10.2002
(72) VERMEIJ, Paul te 5845 BK ST.
ANTHONIS
(47) 09.06.2010
(51) G01N 33/577
G01N 33/574
(32) 18.10.2001
G01N 33/53
C12N 5/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C12N 15/63
(54) TRANSIENT IMMORTALIZATION OF
C07K 16/30
CELLS BY ONCOGENIC PROTEINS
C07K 14/47
OR TELOMERASE.
(31) 10152972
(72) EHRENFREUND, Josef te CH-4058 (73) Heart BioSystems GmbH te
69120 HEIDELBERG,
BASEL, Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
JUNG, Pierre, Joseph, Marcel te
(DE)
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
TOBLER, Hans te 4058 BASEL,
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Zwitserland (CH)
(72) KÜPER, Jan-Heiner te 47574
WALTER, Harald te 4058 BASEL,
GOCH, BONDSREPUBLIEK
Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
(47) 28.04.2010
MEYER, Ralph te 55596
WALDBÖCKELHEIM,
(51) C07F 9/40
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1773852
(DE)
MEYER-FICCA, Mirella te 55596
(21) EP05755297.8
WALDBÖCKELHEIM,
(22) 23.06.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102004036722
(DE)
KUHN, Anne te 72072 TÜBINGEN,
(32) 29.07.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) METHOD FOR PRODUCING
(47)
14.04.2010
PHOSPHONATO SILANES.
(51) C12Q 1/68
(73) Wacker Chemie AG te 81737
(11) EP1144449
(21) EP00903373.9
(22) 21.01.2000
(31) 234716
(32) 21.01.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REAGENTS AND METHODS
USEFUL FOR DETECTING
DISEASES OF THE BREAST.
(73) ABBOTT LABORATORIES te
ABBOTT PARK IL 60064-3500,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) BILLING-MEDEL, Patricia, A. te
GRAYSLAKE, IL 60030, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COHEN, Maurice te HIGHLAND
PARK, IL 60035, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nummer 21/10
COLPITTS, Tracey, L. te ROUND
LAKE, IL 60073, Verenigde Staten
van Amerika (US)
FRIEDMAN, Paula, N. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GORDON, Julian te LAKE BLUFF, IL
60044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GRANADOS, Edward, N. te
VERNON HILLS, IL 60061,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HODGES, Steven, C. te BUFFALO
GROVE, IL 60089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KLASS, Michael, R. te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KRATOCHVIL, Jon, D. te
WILDWOOD, MO 63038,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RUSSELL, John, C. te KENOSHA,
WI 53142, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STROUPE, Stephen, D. te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.04.2010
(51) C07K 16/28
(11) EP1641828
(21) EP04741691.2
(22) 01.06.2004
(31) MI20031127
(32) 05.06.2003
(33) Italië
(54) ANTI-HGF-R ANTIBODIES AND
THEIR USE.
(73) Universita' Degli Studi Del
Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro" te 13100 VERCELLI,
Italië (IT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) PRAT, Maria Giovanna te I-10128
TORINO, Italië (IT)
(47) 28.04.2010
(51) C07K 16/28
A61K 39/395
114
BRÜNKER, Peter te CH-8335
HITTNAU, Zwitserland (CH)
FERRARA KOLLER, Claudia te CH 6300 ZUG, Zwitserland (CH)
SUTER, Tobias te CH - 5210
WINDISCH, Zwitserland (CH)
PÜNTENER, Ursula te CH - 5210
WINDISCH, Zwitserland (CH)
MÖSSNER, Ekkehard te CH-8280
KREUZLINGEN, Zwitserland (CH)
(54) POLYETHYLENE FOR INJECTION
MOLDINGS.
(73) Basell Polyolefine GmbH te 50389
WESSELING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07K 16/36
A61P 7/04
A61K 39/395
(72) KIPKE, Jennifer te 60323
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MIHAN, Shahram te 65812 BAD
SODEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KARER, Rainer te 67657
KAISERSLAUTERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LILGE, Dieter te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1497330
(21) EP03725109.7
(22) 28.04.2003
(31) 376351 P
(32) 29.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Antagonisten van factor VIIIinteractie met lage-dichtheid
lipoproteine receptorgerelateerde proteine.
(73) Stichting Sanquin
Bloedvoorziening te 1066 CX
AMSTERDAM
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) MERTENS, Koenraad te NL-2314
ES LEIDEN
BOVENSCHEN, Arend, Niels te
NL-3554 VZ UTRECHT
VOORBERG, Jan te NL-1531 SR
WORMER
RIEGER, Manfred te A-2230
GAENSERNDORF, Oostenrijk (AT)
SCHEIFLINGER, Friedrich te
A-1090 VIENNA, Oostenrijk (AT)
(47) 07.04.2010
(51) C07K 19/00
(47) 14.04.2010
(51) C08L
C08L
C08L
C08F
C08F
27/18
27/16
27/12
214/22
214/18
(11) EP1976894
(21) EP07703868.5
(22) 15.01.2007
(31) MI20060138
(32) 27.01.2006
(33) Italië
(54) FLUOROELASTOMERS.
(73) Solvay Solexis S.p.A. te BOLLATE
(MI), Italië (IT)
(31) 05005065
(72) ALBANO, Margherita te I-20131
MILANO, Italië (IT)
STANGA, Milena te I-21040
ORIGGIO (VA), Italië (IT)
TRIULZI, Francesco te I-20127
MILANO, Italië (IT)
(32) 08.03.2005
(47) 07.04.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C08L 67/02
C08G 63/183
C08G 63/16
(11) EP1856159
(21) EP06723123.3
(22) 27.02.2006
(54) Chimeer recombinant antigeen
van toxoplasma gondii.
(22) 05.11.2004
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(31) 517096 P
(72) GARGANO, Nicola te I-00124
ROME, Italië (IT)
BEGHETTO, Elisa te I-00144
ROME, Italië (IT)
SPADONI, Andrea te I-00151
ROME, Italië (IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP04798998.3
(32) 05.11.2003
(32) 26.04.2004
13.07.2004
(47) 07.04.2010
(73) SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A. te
00144 ROME, Italië (IT)
(11) EP1692182
14 juli 2010
(54) CD20 ANTIBODIES WITH
INCREASED FC RECEPTOR
BINDING AFFINITY AND EFFECTOR (47)
FUNCTION.
(51)
(73) Roche Glycart AG te 8952
SCHLIEREN-ZUERICH, Zwitserland (11)
(CH)
(21)
(11) EP1858951
(21) EP06707635.6
(22) 17.03.2006
(31) MI20050452
(32) 18.03.2005
(33) Italië
(54) BIODEGRADABLE ALIPHATIC
-AROMATIC POLYESTERS.
07.04.2010
(73) NOVAMONT S.p.A. te 28100
NOVARA, Italië (IT)
C08F 10/02
(74) Drs. Quintelier te Diegem
EP1753791
(72) BASTIOLI, Catia te I-28100
NOVARA, Italië (IT)
MILIZIA, Tiziana te I-28100
NOVARA, Italië (IT)
FLORIDI, Giovanni te I-28100
NOVARA, Italië (IT)
EP05747591.5
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 25.04.2005
(72) UMANA, Pablo te CH-8032
ZURICH, Zwitserland (CH)
(31) 102004020524
587533 P
Nummer 21/10
SCAFFIDI, LALLARO, Andrea te
I-28887 OMEGNA, Italië (IT)
CELLA,, Gian, Domenico te
I-28100 NOVARA, Italië (IT)
TOSIN, Maurizio te I-13037
SERRAVALLE SESIA, Italië (IT)
115
(11) EP1910474
(21) EP06819050.3
(22) 17.07.2006
(31) 05106662
(32) 20.07.2005
(47) 31.03.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C08L 33/12
C08L 27/06
C08J 9/00
(54) ACID DYE COMPOSITION OF
ANTHRAQUINONE DYES.
(11) EP0911358
(73)
(21) EP98119174.5
(22) 10.10.1998
(74)
(31) 19746006
(72)
(32) 20.10.1997
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Foamable polyvinylhalide resin
compositions, use of polymers
therein as processing aids and
mouldings obtained therefrom.
(73) Evonik Röhm GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bärlocher GmbH te 80992
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Belik, Pavel Dr. te 63517
RODENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schneider, Georg te 63579
FREIGERICHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dorn, Klaus Dr. te 63457 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Forster, Stefan Dr. te 49835
LÖHNE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Frischkemuth, Bernd te 81247
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.04.2010
(51) C08L 55/02
C08L 33/06
(11) EP1917306
(21) EP06700328.5
(22) 02.01.2006
(31) 20050078815
(32) 26.08.2005
(33) Zuid-Korea
(54) FLAME RETARDANT POLYMER
COMPOSITIONS.
(73) Cheil Industries Inc. te KUMI-SI,
GYEONGSANGBUK-DO 730-030,
Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) KIM, Dong Jin te GYEONGGI-DO
435-010, Zuid-Korea (KR)
SON, Se Bum te SEOUL 158-092,
Zuid-Korea (KR)
AHN, Sung Hee te SEOUL
132-020, Zuid-Korea (KR)
CHOI, Jin Hwan te GYEONGGI-DO
431-760, Zuid-Korea (KR)
(47) 28.04.2010
(51) C09B 67/24
(47)
14 juli 2010
COMPOUNDS, METHOD FOR THE
PRODUCTION THEREOF AND
THEIR USE.
(73) Evonik Goldschmidt GmbH te
45127 ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) INGRISCH, Stefan te 83376
TRUCHTLACHING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Clariant Finance (BVI) Limited te
ALBRECHT, Gerhard te 83342
ROAD TOWN, TORTOLA,
TACHERTING, BONDSREPUBLIEK
Britse Maagdeneilanden (VG)
DUITSLAND (DE)
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
THALER, Stefan te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
SIEBER, Helmut te 79618
DUITSLAND (DE)
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
BAUER, Mathias te 83308
DUITSLAND (DE)
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
MARAZZI, Rino te CH-4133
DUITSLAND (DE)
PRATTELN, Zwitserland (CH)
(47) 28.04.2010
14.04.2010
(51) C09D 167/00
C09D 163/00
C09D 161/00
C08K 5/09
C08K 5/00
B05D 7/00
B05D 5/00
(51) C09J 151/06
(11) EP1851280
(33) Frankrijk
(21) EP06735606.3
(22) 21.02.2006
(31) 65216
(32) 24.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COATING COMPOSITIONS THAT
INCLUDE A POLYESTER POLYOL,
RELATED COATED SUBSTRATES,
MULTI-LAYER COATINGS AND
METHODS.
(11) EP1543089
(21) EP03798232.9
(22) 26.09.2003
(31) 0211992
(32) 27.09.2002
(54) COEXTRUSION BINDER FOR
POLYSTER BASED ON COGRAFTED LLDPE AND
METALLOCENE POLYETHYLENE
AND METALLOCENE
POLYETHYLENE.
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) PRADEL, Jean-Laurent te F-27300
BERNAY, Frankrijk (FR)
CHOPINEZ, Fabrice 40 bis, rue de
Pannette te F-27000 EVREUX,
Frankrijk (FR)
RAULINE, Damien te 27270
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
SAINT-QUENTIN DES ISLES,
Frankrijk (FR)
(72) JENNINGS, Robert, E. te ELLWOOD
ROBERT, Patrice te F-27470
CITY, PENNSYLVANIA 16117,
SERQUIGNY, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.04.2010
CONNELLY, Bruce, A. te
(51) C09K 3/18
GIBSONIA, PENNSYLVANIA 15044,
(11) EP2054483
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP07787177.0
MARTZ, Jonathan, T. te
(22) 06.07.2007
GLENSHAW, PENNSYLVANIA
(31) 102006040122
15116, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 26.08.2006
(47) 07.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) PPG Industries Ohio, Inc. te
CLEVELAND, OH 44111,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C09D 175/00
C08G 18/12
C08G 18/08
C04B 24/24
(11) EP1910484
(21) EP06762728.1
(54) DE-ICER AND/OR ANTI-ICING
AGENT.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) SEILER, Matthias te 64347
GRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BERNHARDT, Stefan te 63075
OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) AMPHIPHILIC POLYMER
(47) 28.04.2010
(22) 20.07.2006
(31) 102005034183
(32) 21.07.2005
Nummer 21/10
(51) C09K 3/18
(11) EP1685209
(21) EP04817527.7
(22) 02.11.2004
(31) 516921 P
(32) 03.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR PRODUCING A
DEICING/ANTI-ICING FLUID.
(73) BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE
te COLUMBUS, OH 43201-2693,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) CHAUHAN, Satva, P. te
COLUMBUS, OH 43220, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SAMUELS, William, D. te
RICHLAND, WA 99352, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KUCZEK, Sara, F. te PATASKALA,
OH 43062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CONKLE, H., Nicholas te
COLUMBUS, OH 43220, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(51) C10G 1/10
C10B 53/00
C10B 47/02
(11) EP1511823
(21) EP03733683.1
(22) 04.06.2003
(31) 35427202
(32) 05.06.2002
(33) Polen
(54) INDIRECTLY HEATED WASTE
PLASTIC PYROLYSIS DEVICE.
(73) Bogacka, Izabella te 02-939
WARSZAWA, Polen (PL)
Lewandowski, Stanislaw te
02-939 WARSZAWA, Polen (PL)
116
SERVICES, L.P. te SUGARLAND,
TEXAS 77478, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) McClain, Robert D. te
SUGARLAND TX 77478, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Patel, Natu R. te HOUSTON TX
77043, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Glath, Raymond M. te RICHMOND
TX 77469, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.05.2010
(51) C12N 1/02
(73) Ciba Specialty Chemicals Water
Treatments Limited te
BRADFORD, WEST YORKSHIRE
BD12 0JZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(73) Polymun Scientific
Immunbiologische Forschung
GmbH te 1190 WIEN, Oostenrijk
(AT)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(11) EP1578969
(21) EP03810343.8
(22) 10.11.2003
(31) 425163 P
(32) 08.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) HUGHES, Jonathan te
BRIGHOUSE, WEST YORKSHIRE
HD6 3EW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
WEIR, Steven te HUDDERSFIELD,
WEST YORKSHIRE HD2 1SL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
MORAN, Paul te ILKLEY WEST
YORKSHIRE LS29 OTD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(54) A METHOD FOR OPTIMISING
GENE EXPRESSION USING
SYNONYMOUS CODON
OPTIMISATION.
(47) 28.04.2010
(51) C12N 5/10
C12N 5/071
(11) EP1948789
(54) METHOD FOR THE PRODUCTION
OF PERMANENT HUMAN CELL
LINEAGES.
(73) ONDEO NALCO ENERGY
(54) TUMOR AND SENESCENCE
MARKER.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) C10G 9/16
C10G 9/12
C10G 75/04
C10G 70/06
C10G 19/02
C07C 7/11
(54) Reduced undesired
polymerization in hydrocarbon
cracking processes.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 15/67
C12N 15/10
(54) FLOCCULATION OF CELL
MATERIAL.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 21.01.2000
(47) 07.04.2010
(47) 21.04.2010
(32) 31.10.2000
(31) 177216 P
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 15.11.2006
(31) 703108
(22) 22.01.2001
(32) 14.08.1999
(22) 02.08.2000
(72) Bogacka, Izabella te 02-939
WARSZAWA, Polen (PL)
Lewandowski, Stanislaw te
02-939 WARSZAWA, Polen (PL)
(22) 05.07.2001
(21) EP01902348.0
(31) 9919187
(21) EP00958355.0
(21) EP06818078.5
(21) EP08020239.3
(11) EP1248839
(72) KATINGER, Hermann te A-1190
VIENNA, Oostenrijk (AT)
GRILLARI, Johannes te A-1170
VIENNA, Oostenrijk (AT)
GRABHERR, Reingard te A-1120
VIENNA, Oostenrijk (AT)
(11) EP1210406
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(11) EP2039738
14 juli 2010
(31) 102005054628
(32) 16.11.2005
(73) THE UNIVERSITY OF
QUEENSLAND te ST LUCIA, QLD
4072, Australië (AU)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) FRAZER, Ian, Hector te ST LUCIA,
QUEENSLAND 4067, Australië
(AU)
(47) 07.04.2010
(51) C12P 13/08
C12P 13/04
C12N 15/77
C12N 15/63
C12N 15/54
C12N 15/31
C12N 1/21
(11) EP1136559
(21) EP01103850.2
(22) 16.02.2001
(73) CEVEC Pharmaceuticals GmbH te (31) 10014546
51105 KÖLN, BONDSREPUBLIEK
(32) 23.03.2000
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(54) Nucleotide sequences coding for
(72) SCHIEDNER, Gudrun te 51105
the dapC-gene and process for
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
the preparation of L-lysine.
DUITSLAND (DE)
(73)
Evonik Degussa GmbH te 45128
VOLPERS, Christoph te 51105
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(72)
Möckel, Bettina, Dr. te 40597
(47) 09.06.2010
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(51) C12Q 1/68
DUITSLAND (DE)
C12N 15/00
Weissenborn, Anke te 72076
C07K 14/00
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 21/10
DUITSLAND (DE)
Pfefferle, Walter, Dr. te 33790
HALLE, (WESTF.),
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hartmann, Michael te 33607
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kalinowski, Jörn, Dr. te 33615
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pühler, Alfred, Prof. te 33739
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.04.2010
(51) C12N 9/96
C12N 9/06
C12N 15/53
A61K 47/48
A61K 38/44
117
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR THE
FERMENTATIVE PREPARATION OF
L-AMINO ACIDS USING STRAINS
OF THE ENTEROBACTERIACEAE
FAMILY.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) RIEPING, Mechthild te 33619
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THIERBACH, Georg te 33613
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.04.2010
(22) 07.02.2001
(51) C12N 5/16
C12N 15/90
C07K 16/18
A01K 67/027
(31) 501730
(11) EP0973928
(32) 10.02.2000
(21) EP98910289.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 11.03.1998
(54) AGGREGATE-FREE URATE
OXIDASE FOR PREPARATION OF
NON-IMMUNOGENIC POLYMER
CONJUGATES.
(31) 40664 P
53868 P
65303 P
(11) EP1254237
(21) EP01923265.1
(73) Mountain View Pharmaceuticals,
Inc. te MENLO PARK, CA
94025-1813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Duke University te DURHAM, NC
27705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 11.03.1997
28.07.1997
13.11.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
14 juli 2010
(54) MANUFACTURE OF FIVE-CARBON
SUGARS AND SUGAR ALCOHOLS.
(73) Danisco A/S te 1001
COPENHAGEN K, Denemarken
(DK)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) MIASNIKOV, Andrei te FIN-02460
KANTVIK, Finland (FI)
OJAMO, Heikki te FIN-02400
KIRKKONUMMI, Finland (FI)
POVELAINEN, Mira te FIN-02210
ESPOO, Finland (FI)
GROS, Hakan te FIN-02460
KANTVIK, Finland (FI)
TOIVARI, Mervi te FIN-02280
ESPOO, Finland (FI)
RICHARD, Peter te FIN-00930
HELSINKI, Finland (FI)
RUOHONEN, Laura te FIN-00100
HELSINKI, Finland (FI)
KOIVURANTA, Kari te FIN-02110
ESPOO, Finland (FI)
LONDESBOROUGH, John te
FIN-00150 HELSINKI, Finland (FI)
ARISTIDOU, Aristos te FIN-02260
ESPOO, Finland (FI)
PENTTILÄ, Merja te FIN-00210
HELSINKI, Finland (FI)
PLAZANET-MENUT, Claire te
F-75116 PARIS, Frankrijk (FR)
DEUTSCHER, Josef te F-78330
FONTENAY LE FLEURY, Frankrijk
(FR)
(47) 14.04.2010
(51) C12P 41/00
(11) EP1490501
(21) EP03718037.9
(54) DNA-BASED TRANSPOSON
SYSTEM FOR THE INTRODUCTION (22) 21.03.2003
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
OF NUCLEIC ACID INTO DNA OF A (31) 366767 P
(72) SHERMAN, Merry, R. te SAN
CELL.
(32) 22.03.2002
CARLOS, CA 94070, Verenigde
(73) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF (33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
MINNESOTA te SAINT PAUL, MN
SAIFER, Mark, G., P. te SAN
(54) ENZYMATIC RESOLUTION OF
55114-8658, Verenigde Staten
CARLOS, CA 94070, Verenigde
PROPYLENE GLYCOL ALKYL (OR
van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
ARYL) ETHERS AND ETHER
WILLIAMS, L., David te FREMONT, (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
ACETATES.
CA 94536, Verenigde Staten van (72) HACKETT, Perry, B. te
(73) Dr. Reddy's Laboratories (EU)
SHOREVIEW, MN 55126,
Amerika (US)
Limited te BEVERLEY EAST
Verenigde Staten van Amerika
HERSHFIELD, Michael, S. te
YORKSHIRE HU17 0LD, GROOT
(US)
DURHAM, NORT CAROLINA
BRITTANNIË (GB)
IVICS, Zoltan, MaxDelbruck
27707, Verenigde Staten van
(74)
Quintelier te Diegem
Center for Mol.Medecine te
Amerika (US)
D-13122 BERLIN,
(72) RESNICK, Sol, M. te ENCINITAS,
KELLY, Susan, J. te CHAPEL HILL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CA 92024, Verenigde Staten van
NORTH CAROLINA 27516,
(DE)
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
IZSVAK, Zsuzsanna, MaxDelbruck
DONATE, Felipe, A. te MIDLAND,
(US)
Center for Mol.Med. te D-13122
MI 48642, Verenigde Staten van
(47) 07.04.2010
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
(51) C12N 15/53
DUITSLAND (DE)
FRANK, Timothy, C. te MIDLAND,
MI 48642, Verenigde Staten van
(11) EP1330526
(47) 05.05.2010
Amerika (US)
(21) EP01992788.8
(51) C12P 7/18
THYNE, Thomas, C. te LAKE
(22) 28.09.2001
C12N 9/04
JACKSON, TX 77566, Verenigde
C12N 15/52
Staten van Amerika (US)
(31) 10054748
FOLEY, Paul te MIDLAND, MI
248210 P
(11) EP1254244
48642, Verenigde Staten van
10112107
(21) EP01903815.7
Amerika (US)
283612 P
(22) 22.01.2001
(47) 26.05.2010
(32) 04.11.2000
(31) 488581
15.11.2000
(51) C12Q 1/68
(32) 21.01.2000
14.03.2001
(11) EP1785492
16.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 21/10
118
(21) EP06022844.2
(31) 04078479
(22) 06.06.1997
(32) 22.12.2004
(31) 19351696
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 23.07.1996
(54) ANHYDROUS LACTOSE
AGGLOMERATES AND THE
PREPARATION THEREOF.
(33) Japan
(54) Process for preparing
docosahexaenoic acid and
docosapentaenoic acid.
(73) Campina Nederland Holding B.V.
te 5301 LB ZALTBOMMEL
(73) Nagase ChemteX Corporation te
OSAKA-SHI, OSAKA 550-8668,
Japan (JP)
Suntory Holdings Limited te KITAKU, OSAKA-SHI OSAKA 530-8203,
Japan (JP)
NAGASE & COMPANY, LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 550-0013,
Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
14 juli 2010
(73) Corus Aluminium Voerde GmbH
te 46562 VOERDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Spanjers, Martinus Godefridus
Johannes te 2331 HV LEIDEN
Hurd, Timothy John te 1921 CS
AKERSLOOT
(47) 14.04.2010
(72) KUSSENDRAGER, Klaas, Daniël te
NL-5467 DN VEGHEL
WALSMA, Bouwe te NL- 6871 BT
RENKUM
(51) H05B 33/26
H01L 51/50
H01J 19/066
C23C 14/26
C23C 14/24
(47) 07.04.2010
(11) EP1996743
(51) C21D 6/00
(21) EP07736686.2
(11) EP1291445
(22) 12.03.2007
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP02714471.6
(31) MI20060444
(72) Tanaka, Satohiro te HYOGO
671-41, Japan (JP)
Yaguchi, Toshiaki te SHIMAMOTOCHO MISHIMA-GUN OSAKA 618,
Japan (JP)
Shimizu, Sakayu te KYOTO-SHI
KYOTO 604, Japan (JP)
Sogo, Tsutomu te KOBE-SHI
HYOGO 651-22, Japan (JP)
Fujikawa, Shigeaki te TAKATSUKISHI OSAKA 569-11, Japan (JP)
(22) 04.04.2002
(32) 13.03.2006
(31) 2001108798
(33) Italië
(32) 06.04.2001
(54) USE OF MAGNESIUM-COPPER
COMPOSITIONS FOR THE
EVAPORATION OF MAGNESIUM.
(47) 26.05.2010
(51) C12Q 1/70
C12Q 1/68
C12N 15/49
(11) EP2011888
(21) EP07025195.4
(22) 05.06.1990
(31) 8907354
8912371
(32) 02.06.1989
20.09.1989
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) Nucleotide sequences resulting
from the genome of the HIV-1,
HIV-2 and SIV retroviruses, and
their applications in particular for
amplifying the genomes of these
retroviruses and for in vitro
diagnosis of infections caused by
these viruses.
(33) Japan
(54) STEEL MATERIAL PRODUCTION
METHOD.
(73) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
KAISHA te MINATO-KU, TOKYO
107-0062, Japan (JP)
(72) CATTANEO, Lorena te 21052
BUSTO ARSIZIO VA, Italië (IT)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
BONUCCI, Antonio te 20151
(72) ISHII, Kazuo, c/o K.K. Honda
MILANO MI, Italië (IT)
Gijutsu Kenkyusho te WAKO-SHI,
PIROLA, Simona te 20061
SAITAMA 351-0113, Japan (JP)
CARUGATE MI, Italië (IT)
OKADA, Yoshinari, c/o K.K. Honda
GALLITOGNOTTA, Alessandro te
Gijutsu Kenkyusho te WAKO-SHI,
21040 ORIGGIO VA, Italië (IT)
SAITAMA 351-0113, Japan (JP)
(47) 12.05.2010
(47) 14.04.2010
(51) C23C 22/34
(51) C22F 1/04
(11) EP1736567
C22C 21/00
(21) EP06016755.8
(11) EP1809779
(21) EP05805764.7
(22) 25.06.2002
(22) 19.09.2005
(31) 301147 P
(31) 0410138
(32) 28.06.2001
(32) 24.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(54) Treatment for improved
magnesium surface corrosionresistance.
(54) Producten uit aluminiumlegering
met hoge sterkte en werkwijze
voor de vervaardiging daarvan.
(73) ALCAN RHENALU te 75116 PARIS,
Frankrijk (FR)
(73) INSTITUT PASTEUR te 75724
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
PARIS CEDEX 15, Frankrijk (FR)
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE (72) BES, Bernard te F-38180
SEYSSINS, Frankrijk (FR)
ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
JARRY, Philippe te F-38000
(INSERM) te 75654 PARIS CÉDEX
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
13, Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 07.04.2010
(72) Moncany, Maurice te 75019
PARIS, Frankrijk (FR)
Montagnier, Luc te LE PLESSISROBINSSON, Frankrijk (FR)
(51) C22C 21/08
(47) 28.04.2010
(22) 20.04.2001
(51) C13K 5/00
(31) 00202222
(11) EP1851344
(21) EP05824521.8
(22) 21.12.2005
(73) SAES GETTERS S.p.A. te 20020
LAINATE (MILANO), Italië (IT)
(11) EP1167560
(21) EP01201442.9
(32) 27.06.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Aluminium casting alloy.
(73) Alonim Holding Agricultural
Cooperative Society Ltd. te
30040 KIBBUTZ ALONIM, Israël
(IL)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Ostrovsky, Ilya te 30040 KIBBUTZ
ALONIM, Israël (IL)
(47) 07.04.2010
(51) H05K 3/24
C25D 3/56
C25D 3/50
(11) EP1852525
(21) EP07102550.6
(22) 16.02.2007
(31) 2006057797
2007027861
(32) 03.03.2006
07.02.2007
(33) Japan
Nummer 21/10
Japan
119
(47) 07.04.2010
(54) Palladium plating solution.
(51)
(73) Electroplating Engineers of Japan
Limited te CHIYODA-KU TOKYO
100-6422, Japan (JP)
(11)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21)
(72) Watanabe, Shingo te HIRATSUKASHI KANAGAWA 254-0076, Japan
(JP)
Ohnishi, Junji te HIRATSUKA-SHI
KANAGAWA 254-0076, Japan (JP)
Wachi, Hiroshi te HIRATSUKA-SHI
KANAGAWA 254-0076, Japan (JP)
Sone, Takayuki te HIRATSUKA-SHI
KANAGAWA 254-0076, Japan (JP)
(47) 07.04.2010
(51) C30B 25/10
C23C 16/46
(11) EP1831437
(21) EP05815830.4
(22) 12.12.2005
D04H 13/00
B32B 7/08
B32B 27/12
EP1921192
EP07021755.9
(22) 09.11.2007
(31) 102006053649
102006059266
(32) 13.11.2006
15.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Multi-layer, transverse elastic
material web made by using a
non-woven.
(73) RKW SE te 67227 FRANKENTHAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 24.12.2004
(72) Epping, Reinhard te 48599
GRONAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.04.2010
(54) CVD REACTOR COMPRISING AN
RF-HEATED TREATMENT
CHAMBER.
(51) D06C 7/02
D06C 21/00
B29D 29/00
(73) AIXTRON AG te 52134
HERZOGENRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1974081
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(31) 320989
(72) KÄPPELER, Johannes te 52146
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WISCHMEYER, Frank te 49326
MELLE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 29.12.2005
(31) 102004062553
(47) 21.04.2010
(51) H01M 2/16
D04H 13/00
B01D 39/16
(11) EP1377704
(21) EP02721043.4
(22) 20.02.2002
(31) 270483 P
(32) 21.02.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06848036.7
(22) 21.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELASTIC SILICONE RUBBER BELT.
(72) KINN, Larry, L. te EAST
LONGMEADOW, MA 01028,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HALEY, Clement, J. te
MIFFLINBURG, PA 17844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HENNING, Gregory, N. te SALEM,
SC 29676, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 17.12.1998
(31) 71468 P
10675
(32) 24.12.1997
22.01.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PAPER PRODUCTS AND METHODS
FOR APPLYING CHEMICAL
ADDITIVES TO CELLULOSIC
FIBERS.
(73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC. te NEENAH, WI 54956,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) GOULET, Mike, Thomas te
NEENAH, WISCONSIN 54956,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GEORGER, Jill, A. te NEENAH, WI
54956, Verenigde Staten van
Amerika (US)
POLDERMAN, Denise, Alice te
ROSWELL, GEORGIA 30076,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WYATT, Maurice, Alan te EVANS,
GA 30809, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 12.05.2010
(51) E21C 35/18
E02F 9/28
(11) EP1997967
(21) EP07109464.3
(22) 01.06.2007
(54) Tandsysteem.
(73) ALBANY INTERNATIONAL CORP. te
(73) IHC Holland IE B.V. te 3361 EP
ALBANY, NEW YORK 12204,
SLIEDRECHT
Verenigde Staten van Amerika
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(US)
(72) Breken, Roelof te 4207 TD,
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
GORINCHEM
(72) CASSARINO, Giancarlo te I-30030
Van der Hoeven, Jacob Kommer
VENICE, Italië (IT)
te 3371 HS, HARDINXVELD(47) 14.04.2010
GIESSENDAM
(51) D06F 58/14
(47) 12.05.2010
D06F 58/10
(51) E04B 2/02
(11) EP2071068
E04B 1/76
(21) EP08291166.0
(11) EP1525357
(22)
(54) LAMINATED BATTERY SEPARATOR (31)
MATERIAL.
(32)
(73) Ahlstrom Filtration LLC te MOUNT
(33)
HOLLY SPRINGS PENNSYLVANIA
17065, Verenigde Staten van
(54)
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
14 juli 2010
10.12.2008
(21) EP02751048.6
0708632
(22) 19.06.2002
11.12.2007
(54) WALL CONSTRUCTION AND
COMPONENT FOR THE SAME.
Frankrijk
Portable device for improving the (73) Urbigkeit, Stefan te 10709
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
drying of clothes fixed to a
DUITSLAND (DE)
support system.
(73) AMPHORA SAS te 51100 REIMS,
Frankrijk (FR)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Orban, Pierre te 51100 REIMS,
Frankrijk (FR)
(72) SCHWAN, Christoph te 14057
BERLIN-CHARLOTTENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(51) E04B 2/74
(51) D21H 17/00
(11) EP1597442
(11) EP1042556
(21) EP98964756.5
(21) EP04709989.0
(22) 11.02.2004
Nummer 21/10
(31) 20302119 U
(32) 11.02.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DOUBLE-SHELLED SEPARATING
WALL WITH A LINING MADE OF
MINERAL WOOL.
(73) SAINT-GOBAIN ISOVER te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) ROYAR, Jürgen te 68526
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
120
en bevestiginginrichting
daarvoor.
(73) Stukenborg, Christine te 28816
STUHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Stukenborg, Christine te 28816
STUHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(51) E05B 3/06
(11) EP2113620
14 juli 2010
(72) Baumhauer, Walter te 1160
WIEN, Oostenrijk (AT)
(47) 07.04.2010
(51) E05C 19/00
(11) EP1921237
(21) EP06077010.4
(22) 13.11.2006
(54) An assembly comprising a
moveable panel, for example a
swinging door or window, and a
latching mechanism thereof.
(47) 07.04.2010
(21) EP09004878.6
(73) Van der Kooij, Johannes Jacob
Hans Willem te 6821 CR ARNHEM
(51) E04C 5/065
E04C 5/06
E04C 3/20
(22) 02.04.2009
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(31) 102008021760
(72) Van der Kooij, Johannes Jacob
Hans Willem te 6821 CR ARNHEM
(11) EP1070800
(21) EP00114308.0
(22) 04.07.2000
(31) 29912526 U
(32) 19.07.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Doordrukversterking voor
plafondplaten.
(32) 30.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.04.2010
(54) Door and/or window fitting.
(51) E05C 19/02
B60K 15/05
(73) Wilhelm May GmbH te 42551
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kollenberg, Manuel te 42549
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Filigran Trägersysteme GmbH &
Co. KG te 31633 LEESE/WESER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.04.2010
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP07110700.7
(72) Furche, Johannes, Dr.-Ing. te
31582 NIENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E05B 65/10
E05B 15/02
(11) EP1870542
(22) 20.06.2007
(31) 2000112
(32) 21.06.2006
(47) 29.10.2003
(33) Nederland
(51) E04C 5/16
E04C 5/07
E04C 5/06
(54) Luiksamenstel.
(11) EP1924751
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) EP06791978.7
(72) Cerjak, Iliya te 1075 KH
AMSTERDAM
Hoogerdijk, Peter te 1741 EE
SCHAGEN
Kistemaker, Pieter Gerard FOMInstituut voor Atoom- en
Molecuulfysica te 1098 SJ
AMSTERDAM
(22) 11.09.2006
(31) 102005043386
(32) 10.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Versterkend lichaam van
vezelversterkte kunststof.
(73) Gorter Group B.V. te 1741 LA
SCHAGEN
(73) FIREP Rebar Technology GmbH te (47) 19.05.2010
40549 DÜSSELDORF,
(51) E05B 27/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E05B 19/00
(DE)
(11) EP1712714
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(21) EP05022561.4
(72) TSUKAMOTO, Kenichi te 40667
MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 17.10.2005
(47) 07.04.2010
(32) 12.04.2005
(51) E04H 17/00
(33) Oostenrijk
(11) EP1605117
(21) EP05012508.7
(22) 10.06.2005
(31) 202004009266 U
(32) 11.06.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Beschermhek voor kleine dieren
(31) 6142005
(54) Combination of a flat key and a
cylinder lock.
(11) EP2087192
(21) EP07827724.1
(22) 27.09.2007
(31) MC20060150
(32) 13.11.2006
(33) Italië
(54) OPENING AND CLOSING DEVICE
FOR LIDS.
(73) SO.GE.MI. S.p.A. te 12025
DRONERO (CN), Italië (IT)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) PERSIANI, Luigi te 60027 OSIMO
(AN), Italië (IT)
ROSSETTI, Giuseppe te 60027
OSIMO (AN), Italië (IT)
(47) 07.04.2010
(51) G02C 5/22
F16C 11/10
E05D 11/10
B25J 17/02
(11) EP1945893
(21) EP06820183.9
(22) 11.10.2006
(31) 0510706
(32) 20.10.2005
(33) Frankrijk
(54) Mechanism allowing a relative
movement between two rigid
parts, but provided with antirotation means.
(73) Chene, Richard te 92200 NEUILLYSUR-SEINE, Frankrijk (FR)
Delamour, Dominique te 78490
LES MESNULS, Frankrijk (FR)
Miklitarian, Alain te 75014 PARIS,
Frankrijk (FR)
Rodi, Olivier te 78950 GAMBAIS,
Frankrijk (FR)
(73) EVVA-Werk Spezialerzeugung von (74) Ir. Metman te AMSTERDAM
Zylinder- und
(72) Chene, Richard te 92200 NEUILLYSicherheitsschlössern
SUR-SEINE, Frankrijk (FR)
Gesellschaft m.b.H. & Co.
Delamour, Dominique te 78490
Kommanditgesellschaft te 1120
LES MESNULS, Frankrijk (FR)
WIEN, Oostenrijk (AT)
Miklitarian, Alain te 75014 PARIS,
Frankrijk (FR)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Nummer 21/10
Rodi, Olivier te 78950 GAMBAIS,
Frankrijk (FR)
(47) 14.04.2010
(51) E05F 15/00
(11) EP1809845
(21) EP05817344.4
(22) 08.11.2005
(31) 0411890
(32) 08.11.2004
(33) Frankrijk
(54) FLEXIBLE CURTAIN RAPID DOOR.
(73) NERGECO te 43220 DUNIÈRES,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
121
(21) EP06813296.8
(22) 04.08.2006
(31) 705326 P
708561 P
498845
(32) 04.08.2005
16.08.2005
03.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) BI-DIRECTIONAL DRILL STRING
TELEMETRY SYSTEM FOR
MEASUREMENT AND DRILLING
CONTROL.
(11) EP2029853
(73) Schlumberger Technology B.V. te
2514 JG THE HAGUE
PRAD Research and Development
N.V. te WILLEMSTAD, CURACAO,
Nederlandse Antillen (AN)
Services Pétroliers Schlumberger
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
Schlumberger Holdings Limited te
TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(21) EP06821780.1
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 13.11.2006
(72) LI, Qiming te SUGAR LAND, TX
77479, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CLARK, Brian te SUGAR LAND, TX
77479, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MEHTA, Shyam, B. te MISSOURI
CITY, TX 77459, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HUTIN, Remi te NEW ULM, TX
78950, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REED, Christopher, P. te WEST
UNIVERSITY PLACE, TX 77005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SANTOSO, David te SUGAR LAND,
TX 77479, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HVATUM, Lise te KATY, TX 77494,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MADHAVAN, Raghu te HOUSTON,
TX 77079, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FOLLINI, Jean-Marc te HOUSTON,
TX 77077, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DOWNTON, Geoffrey, C. te
GLOUCESTERSHIRE GL69BY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
ALDRED, Walter, D. te THRIPLOW
CAMBRIDGESHIRE SG87RJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) KRAEUTLER, Bernard te F-43220
DUNIERES, Frankrijk (FR)
(47) 31.03.2010
(51) E21B
E21B
E21B
E21B
7/02
19/15
19/14
19/083
(31) PD20050350
(32) 30.11.2005
(33) Italië
(54) WELL DRILLING MACHINE WITH
NEW DRILL PIPE LOADER.
(73) Comacchio S.r.l. te 31039 RIESE
PIO X (TREVISO), Italië (IT)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Comacchio, Renzo te 31039
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
Comacchio, Pasqualino te 31039
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
Comacchio, Patrizio te 31039
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
(47) 07.04.2010
(51) E21B 7/04
(11) EP2013438
(21) EP07722759.3
(22) 19.01.2007
(31) 102006020339
(32) 28.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze en inrichtingen voor
het sleufloze installeren van
buisleidingen.
(73) Herrenknecht AG te 77963
SCHWANAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) KÖGLER, Rüdiger te 26670
NORDGEORGSFEHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.06.2010
(51) E21B 43/24
E21B 36/04
(11) EP1871982
(21) EP06750976.0
(47) 28.04.2010
(22) 21.04.2006
(51) E21B 47/12
E21B 17/02
E21B 17/00
(31) 674081 P
(11) EP1915504
(32) 22.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
14 juli 2010
(54) Temperature limited heater
utilizing an electrical conductor
surrounding a ferromagnetic
conductor.
(73) Shell Internationale Research
Maatschappij B.V. te 2596 HR
DEN HAAG
(72) HARRIS, Christopher Kelvin te
HOUSTON, TEXAS 77004,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VINEGAR, Harold J. te BELLAIRE,
TEXAS 77401, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(51) E21B 49/00
(11) EP1714230
(21) EP05712518.9
(22) 24.01.2005
(31) 540794 P
(32) 30.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RESERVOIR MODEL BUILDING
METHODS.
(73) ExxonMobil Upstream Research
Company te HOUSTON, TX
77252-2189, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) LANDIS, Lester, H., Jr. te
HOUSTON, TX 77096, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GLENTON, Peter, N. te BRIGHTON
EAST, VIC 3187, Australië (AU)
(47) 14.04.2010
(51) F01N 3/28
F01N 3/023
F01N 3/02
(11) EP1072765
(21) EP00115202.4
(22) 13.07.2000
(31) 19934932
(32) 26.07.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze inrichting voor het
afscheiden van fijne deeltjes uit
het afgas van brandstofmotoren.
(73) MAN NUTZFAHRZEUGE AG te
München, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Döring, Andreas, Dipl.-Ing. te
90403 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jacob, Eberhard, Dr. te 82152
KRAILING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 30.06.2004
(51) F16L 55/033
F16L 51/02
F16L 27/111
F16L 27/11
F01N 13/18
(11) EP2042702
(21) EP08015763.9
Nummer 21/10
122
(22) 06.09.2008
(31) 10305454
(31) 202007013516 U
(32) 04.02.2003
(32) 27.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Pumping arrangement,
(54) Dempingsinrichtig.
(73)
(73) Witzenmann GmbH te 75175
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Hornung, Jörg te 75248
ÖLBRONN-DÜRRN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Martinek, Frank te 71665
VAIHINGEN/ENZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pluschke, Michael te 75305
NEUENBÜRG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(51) F02M 25/07
(11) EP1843033
(21) EP07006510.7
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
14 juli 2010
(54) READJUSTING DEVICE FOR
PNEUMATICALLY ACTUATED DISK
BRAKES, AND DISK BRAKE.
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
alsecco GmbH & Co KG te 36208
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
WILDECK-RICHELSDORF,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(DE)
(72) IRASCHKO, Johann te 85301
Quintelier te Diegem
SCHWEITENKIRCHEN,
Maier, Martin te 79258
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HARTHEIM, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
SCHÖNAUER, Manfred te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
07.04.2010
DUITSLAND (DE)
F04D 29/66
(47)
07.04.2010
F04D 29/52
(51)
F16F
1/22
EP1597483
F16F 1/18
EP04709130.1
B60G 11/04
07.02.2004
B60G 11/02
10307498
(11) EP1693592
(32) 21.02.2003
(21) EP06075895.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 23.02.2001
(54) Voor trillingen geoptimaliseerde
pomp met buisbehuizingpomp.
(31) 522585
(51) F16D 65/21
F16D 55/226
(51) F16H 61/02
B60W 30/18
B60W 10/10
B60W 10/06
(32) 10.03.2000
(73) KSB Aktiengesellschaft te 67227 (33) Verenigde Staten van Amerika
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
5632006
(54) Bladveersamenstel omvattende
DUITSLAND (DE)
03.04.2006
een bladveeronderdeel met
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Oostenrijk
volledig blad en
(72) KOCHANOWSKI, Wolfgang te
bladveeronderdeel met halfblad.
Uitlaatgasinrichting van een
55452 WINDESHEIM,
verbrandingsmotor voor een
(73) Hendrickson International
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
motorvoertuig met terugvoer van
Corporation te ITASCA, IL 60143,
(DE)
uitlaatgas.
Verenigde Staten van Amerika
LUTZ, Holger te 68165
(US)
MAN Nutzfahrzeuge Österreich
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
AG te 4400 STEYR, Oostenrijk
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
DUITSLAND (DE)
(AT)
HARTMANN, Peter te 67227
(72) Wilson, William te DOWNERS
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
GROVE IL 60515, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
Raab, Gottfried, Dipl.-Ing. te 4320
PERG, Oostenrijk (AT)
(47) 07.04.2010
(47) 21.04.2010
(22) 29.03.2007
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47) 12.05.2010
(51) F03B 17/06
(11) EP1966485
(21) EP06829893.4
(22) 28.12.2006
(31) 102005062908
(32) 29.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1972822
(21) EP08101899.6
(22) 22.02.2008
(31) 102007013421
(32) 20.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Wedge brake.
(54) DEVICE AND SYSTEM FOR
PRODUCING REGENERATIVE AND (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
RENEWABLE HYDRAULIC ENERGY.
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Hamann, Georg te 83259
(DE)
SCHLECHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Hamann, Georg te 83259
SCHLECHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Herr, Michael te 90402,
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(51) F16D 65/56
(11) EP1852635
(21) EP07005452.3
(22) 30.10.2002
(31) 0103629
(32) 31.10.2001
(33) Zweden
(54) Shift control in motor vehicles.
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB te 405
08 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Steen, Marcus te 424 33
ANGERED, Zweden (SE)
Eriksson, Anders te 423 49
TORSLANDA, Zweden (SE)
(47) 14.04.2010
(11) EP1740845
(47) 07.04.2010
(51) F04C 2/107
F04C 15/00
F04C 13/00
(21) EP05740243.0
(51) F16L 19/12
F16L 19/08
F16L 19/06
(11) EP1445490
(21) EP04090033.4
(22) 04.02.2004
(22) 19.04.2005
(31) 102004019723
(32) 20.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1956278
(21) EP08002112.4
(22) 05.02.2008
Nummer 21/10
(31) 20070685
(32) 06.02.2007
123
(73) DeMaCo Holland bv te NOORDSCHARWOUDE
14 juli 2010
(AU)
(47) 07.04.2010
(72) ISRAELSOHN, Cedric te
DONCASTER, VICTORIA 3108,
Australië (AU)
VAN AKEN, Robert, C. te
PRAHRAN, VICTORIA 3181,
Australië (AU)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(51) F21V 7/00
(47) 14.04.2010
(72) Monsen, Alf Greve te 2830
RAUFOSS, Noorwegen (NO)
Slattsveen, Tore te 2830
RAUFOSS, Noorwegen (NO)
(11) EP1831601
(51) F41A 17/06
(33) Noorwegen
(54) Coupling.
(73) Raufoss Water & Gas AS te 2381
RAUFOSS, Noorwegen (NO)
(47) 07.04.2010
(51) F16L 39/00
F16L 37/56
(11) EP1798460
(21) EP06125122.9
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Wulffers, Chris te NOORDSCHARWOUDE
(21) EP05852791.2
(22) 02.12.2005
(31) 632665 P
(32) 03.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LUMINAIRE REFLECTOR WITH
LIGHT-MODIFYING FLANGE.
(31) 202005019650 U
(73) ABL IP Holding LLC te CONYERS
GA 30012, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 16.12.2005
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(22) 30.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(21) EP05746414.1
(22) 25.05.2005
(31) 102004025718
(32) 26.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Beveiliging voor schietbanen.
(73) Heckler & Koch GmbH te 78727
OBERNDORF/NECKAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ABDELSAMED, Yaser, S. te
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
GRANVILLE, OH 43023, Verenigde
(72) SCHUMACHER, Michael te 78737
Staten van Amerika (US)
FLUORN-WINZELN,
Voss Automotive GmbH te 51688 (47) 07.04.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK (51) F24F 11/00
(DE)
DUITSLAND (DE)
BECKMANN, Rudi te 78733
(11) EP1614975
AICHHALDEN, BONDSREPUBLIEK
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP05014258.7
DUITSLAND (DE)
Lechner, Martin te 51789
ROTH, Marc te 78727
(22) 30.06.2005
LINDLAR, BONDSREPUBLIEK
OBERNDORF, BONDSREPUBLIEK
(31)
202004010819
U
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
Brandt, Josef te 51688
(32) 10.07.2004
(47)
07.04.2010
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 21/21
(54) Air flow controller, in particular
G01B 11/06
24.02.2010
for ventilation and/or air(11) EP1835257
conditioning devices.
F16L 41/06
F16L 37/24
(21) EP07005143.8
(73) TROX GmbH te 47506
E03F 3/04
NEUKIRCHEN-VLUYN,
(22) 13.03.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP1925871
(31) 10612022
(DE)
EP07291377.5
(32) 14.03.2006
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
19.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Baumeister, Gregor te 47802
0610364
(54) Werkwijze voor het bepalen van
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
27.11.2006
de oppervlaktelaag op een
DUITSLAND (DE)
bewegende metaalband.
Frankrijk
Walter, Siegfried te 47807
KREFELD,
BONDSREPUBLIEK
(73)
Betriebsforschungsinstitut VDEh
Branch connection,
DUITSLAND (DE)
Institut für angewandte
corresponding assembly and
Forschung GmbH te 40042
device.
(47) 14.04.2010
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
Saint-Gobain PAM te 54000
(51) F24H 9/20
DUITSLAND (DE)
NANCY, Frankrijk (FR)
F24H 1/10
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
F24D 19/10
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72)
Krannich, Stephan te 40470
F24D 19/00
Vitel, Jean-Pierre te 54470
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
F24D 17/00
THIAUCOURT-REGNIEVILLE,
DUITSLAND (DE)
(11) EP1417444
Frankrijk (FR)
Woeste, Werner te 40883
Viatoux, Christelle te 54700
(21) EP02753919.6
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
PONT-A-MOUSSON, Frankrijk (FR) (22) 12.08.2002
DUITSLAND (DE)
Gaillot, Jean-Paul te 54000
(47)
12.05.2010
(31)
PR697301
NANCY, Frankrijk (FR)
PR855101
(51)
G01K 1/08
14.04.2010
(32) 13.08.2001
G01J 5/04
F16L 59/14
29.10.2001
(11) EP1860413
EP1921365
(33) Australië
(21) EP07114705.2
EP06123678.2
Australië
(22) 06.01.2003
08.11.2006
(54) SYSTEM AND METHOD FOR RAPID
(54) Tympanic thermometer probe
HEATING OF FLUID.
System for transporting a
cover.
cryogenic medium.
(73) MicroHeat Technologies Pty Ltd.
(73)
Covidien AG te 8212 NEUHAUSEN
te PRAHRAN VIC 3181, Australië
(54) Meervoudige koppeling voor
mediumleidingen.
(73)
(11) EP1749182
Nummer 21/10
124
14 juli 2010
AM RHEINFALL, Zwitserland (CH)
26.08.2002
CA 94025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Lantz, Loren te ST. CHARLES, MO
63301, Verenigde Staten van
(54) SCREENING METHODS FOR
(72) Zarling, David A. te MENLO PARK,
Amerika (US)
COGNITIVE ENHANCERS.
CA 94025, Verenigde Staten van
Harr, James te FORISTELL, MO
Amerika (US)
(73) Helicon Therapeutics, Inc. te
63348, Verenigde Staten van
Rossi, Michel J. te 1304
FARMINGDALE, NY 11735,
Amerika (US)
COSSONAY, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
Davis, Mark te ST. PAUL, MO
Peppers, Norman A. te DIXON, CA
(US)
63366, Verenigde Staten van
95620, Verenigde Staten van
(74) Drs. Quintelier te Diegem
Amerika (US)
Amerika (US)
(72) TULLY, Timothy P. te COLD
Kane, James te LAWRENCEVILLE,
19.05.2010
SPRING HARBOR, NY 11724,
NJ 08648, Verenigde Staten van
G01M 17/02
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
G01M 1/22
(US)
Faris, Gregory W. te MENLO PARK,
SCOTT, Roderick E.M. te NEW
CA 94025, Verenigde Staten van
EP1624294
YORK, NY 10023, Verenigde
Amerika (US)
EP05023215.6
Staten van Amerika (US)
Dyer, Mark J. te SAN JOSE, CA
21.04.2003
BOURTCHOULADZE, Rusiko te
95123, Verenigde Staten van
NEW YORK, NY 10033, Verenigde
Amerika (US)
374793 P
Staten van Amerika (US)
417291
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
22.04.2002
(51) G01N 33/76
16.04.2003
(51) G01N 33/50
G01N 33/564
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Tire uniformity testing.
(73) Micro-Poise Measurement
Systems, LLC te AKRON OH
44305-4205, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Beebe, James te KENT OH 44240,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Cargould, Barry te HUDSON OH
44236, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Matuszny, Richard te PARMA OH
44134, Verenigde Staten van
Amerika (US)
G01N 15/12
C07K 14/72
(11) EP1810025
(11) EP1929311
(21) EP05796587.3
(21) EP06806812.1
(22) 20.10.2005
(22) 25.09.2006
(31) 200401609
(31) 102005046022
(32) 20.10.2004
(32) 26.09.2005
(33) Denemarken
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lysereagens voor het gelijktijdig (54) METHOD FOR DETECTING
tellen van verschillende soorten
AUTOIMMUNE ANTIBODIES
bloedcellen in een bloedmonster.
AGAINST TSH RECEPTORS AND
NOVEL TSH-RECEPTOR
(73) Chempaq A/S te 3520 FARUM,
CHIMAERAS.
Denemarken (DK)
(11) EP1470413
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (73) Loos, Ulrich te 89081 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) EKBERG, Björn te SE-21774
(DE)
MALMÖ, Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(47) 14.04.2010
(72) Loos, Ulrich te 89081 ULM,
(51) G01N 33/573
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C12Q 1/37
(DE)
(11) EP1782068
(47) 31.03.2010
(21) EP03702480.9
(21) EP04763439.9
(22) 21.01.2003
(22) 23.07.2004
(31) MI20020097
(54) Monitoren van hartfalen.
(32) 21.01.2002
(73) Centre de Recherche Public de la (11) EP1217379
Santé te 1526 LUXEMBOURG,
(21) EP01129707.4
Luxemburg (LU)
(22) 13.12.2001
(72) WAGNER, Daniel te L-8083
(31) 10064179
BERTRANGE, Luxemburg (LU)
10114283
(47) 09.06.2010
(51) G01N 23/207
G01N 23/20
(33) Italië
(54) DIFFRACTOMETER AND METHOD
FOR DIFFRACTION ANALYSIS.
(73) XRD-Tools S.R.L. te 56021
CASCINA, Italië (IT)
(72) BERTI, GIOVANNI te 56126 PISA,
Italië (IT)
(47) 07.04.2010
(51) G01N 33/53
G01N 33/00
C12N 15/86
C12N 15/85
(47) 07.04.2010
(51) G01N 33/58
G01N 33/533
G01N 21/64
(11) EP1333274
(21) EP03010101.8
(22) 14.09.1993
(31) 946068
(51) G01N 33/84
A61M 1/16
A61M 1/14
(32) 22.12.2000
23.03.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dialysis apparatus for
determining the ion
concentration of blood.
(73) Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH te 61352 BAD
HOMBURG V.D.H.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1540335
(32) 14.09.1992
(21) EP03788648.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 19.08.2003
(54) Up-converting reporters for
biological and other assays using (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
laser excitation techniques.
(72) Nier, Volker, Dr. te 61191
ROSBACH, BONDSREPUBLIEK
(73) SRI International te MENLO PARK,
(31) 404620 P
406405 P
(32) 19.08.2002
Nummer 21/10
DUITSLAND (DE)
Krämer, Matthias, Dr. te 61381
FRIEDRICHSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(51) G01R 33/46
G01R 33/44
(11) EP1772741
(21) EP05767295.8
(22) 27.07.2005
(31) 2004222440
(32) 29.07.2004
(33) Japan
(54) SOLID SAMPLE NUCLEAR
MAGNETIC RESONANCE
MEASURING METHOD.
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU TOKYO
101-8535, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) MIURA, Iwao te I TANO-GUN,
TOKUSHIMA 7711202, Japan (JP)
MIYAKE, Masahiro, OTSUKA
PHARMACEUTICAL CO., LTD. te
TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA
771-0182, Japan (JP)
(47) 23.06.2010
(51) G01R 33/561
(11) EP1236436
(21) EP00980007.9
(22) 08.12.2000
(31) 34932399
(32) 08.12.1999
(33) Japan
125
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
YEONGTONG-GU SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Song, Young-ran te PALDAL-GU
SUWON-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Song, Seok-ho te GURI-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(47) 14.04.2010
(51) G03G 15/00
(11) EP1233306
(21) EP02003349.4
(22) 13.02.2002
(31) 2001037764
2001037765
2001037766
2001037767
2001037768
2001037771
2001037773
(32) 14.02.2001
14.02.2001
14.02.2001
14.02.2001
14.02.2001
14.02.2001
14.02.2001
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Document binding apparatus.
(73) MAX CO., LTD. te CHUO-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(54) MAGNETIC RESONANCE IMAGING (74)
METHOD AND APPARATUS.
(72)
(73) HITACHI MEDICAL CORPORATION
te TOKYO 101-0047, Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) TAKAHASHI, Tetsuhiko te SOUKA- (47)
SHI, SAITAMA 340-0011, Japan
(51)
(JP)
TAKIZAWA, Masahiro te KASHIWASHI, CHIBA 277-0803, Japan (JP)
(47) 07.04.2010
(11)
(51) H04N 13/00
G02B 6/00
G02B 27/22
G02B 27/01
(21)
(11) EP1736812
(73)
(21) EP06003534.2
(22) 12.12.2001
(31) 255448 P
257283 P
2001001350
(32) 15.12.2000
26.12.2000
10.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Wearable display system
comprising a waveguide.
(22)
(54)
(74)
(72)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
14 juli 2010
(32) 03.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
NETWORK INITIATED
UNINSTALLATION OF APPLICATION
PROGRAM OVER WIRELESS
NETWORK.
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) CHMAYTELLI, Mazen te SAN
DIEGO, CA 92117, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MINEAR, Brian te SAN DIEGO, CA
92128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KENAGY, Jason te SAN DIEGO, CA
92104, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JACOBS, Paul te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.04.2010
(51) H04N 7/26
G06T 9/00
G06K 9/36
(11) EP1412911
(21) EP02724362.5
(22) 28.05.2002
(31) 872682
(32) 01.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ARCHITECTURES FOR DISCRETE
WAVELET TRANSFORMS.
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
Hasegawa, Takao, Max Co., Ltd.
(72) GUEVORKIAN, David te FIN-33720
te TOKYO, Japan (JP)
TAMPERE, Finland (FI)
Manabe, Katsunori, Max Co., Ltd.
LIUHA, Petri te FIN-33820
te TOKYO, Japan (JP)
TAMPERE, Finland (FI)
21.04.2010
LAUNIAINEN, Aki, Juhana te
G04B 45/00
FIN-33500 TAMPERE, Finland (FI)
G04B 37/06
LAPPALAINEN, Ville te FIN-33710
G04B 37/00
TAMPERE, Finland (FI)
G04B 3/04
(47) 07.04.2010
EP1810089
(51) G06T 15/00
EP04798891.0
(11) EP1696388
11.11.2004
(21) EP06003839.5
Horlogekast.
(22) 30.10.2000
Eberhard et Co. SA te 2502
(54) System and method for analysing
BIENNE, Zwitserland (CH)
and imaging three-dimensional
Drs. Quintelier te Diegem
volume data sets.
MONTI, Barbara te I-22072
(73) LANDMARK GRAPHICS
CERMENATE, Italië (IT)
CORPORATION te HOUSTON, TX
SESTER, Jacques te I-20020
77042, Verenigde Staten van
ARESE, Italië (IT)
Amerika (US)
(47) 05.05.2010
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) G06F 9/445
(72) Cheung, Yin te SUGAR LAND TX
77479, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lees, Jack te HOUSTON TX 77005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1395902
(21) EP02723733.8
(22) 02.04.2002
(31) 825588
Nummer 21/10
Sembroski, Charles te KATY TX
77450, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Zeitlin, Michael te HOUSTON TX
77024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Acosta, Mark te HOUSTON TX
77082, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 14.04.2010
(51) G07C 9/00
(11) EP1321901
(21) EP02406101.2
(22) 16.12.2002
(31) 234701
(32) 21.12.2001
(33) Zwitserland
(54) Method for controlling access
rights to an object.
126
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
14 juli 2010
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(31) 2003433806
(72) Henn, Frederik te 168 31
BROMMA, Zweden (SE)
Kjörling, Kristofer te 170 75
SOLNA, Zweden (SE)
Liljeryd, Lars te 171 34 SOLNA,
Zweden (SE)
Röden, Jonas te 169 55 SOLNA,
Zweden (SE)
Engdegard, Jonas te 115 43
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(32) 26.12.2003
(47) 14.04.2010
(33) Japan
(51) G11B 7/135
(47) 05.05.2010
(51) G09F 3/02
B42D 15/10
(11) EP1700707
(21) EP04807880.2
(22) 27.12.2004
(54) IDENTIFICATION MEDIUM AND
METHOD FOR IDENTIFYING
IDENTIFICATION MEDIUM.
(73) NHK SPRING CO., LTD. te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
236-0004, Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP1197960
(21) EP01124060.3
(22) 09.10.2001
(31) 2000309052
(32) 10.10.2000
(47) 07.04.2010
(33) Japan
(72) HOSHINO, Hidekazu, c/o NHK
(54) Objective lens for optical
SPRING CO., LTD. te KANAGAWA,
recording media and optical
2360004, Japan (JP)
pickup apparatus using the same.
TAKEUCHI, Itsuo, c/o NHK SPRING
(73)
Fujinon Corporation te SAITAMA,
CO., LTD., te KANAGAWA,
Japan (JP)
2360004, Japan (JP)
(74)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(47) 07.04.2010
(51) G07F 19/00
(51) G09G 3/28
(11) EP1393273
(11) EP1383102
(21) EP02754585.4
(21) EP03254402.5
(22) 25.05.2002
(22) 11.07.2003
(31) 10126028
10129561
(31) 2002041768 U
(32) 28.05.2001
19.06.2001
(33) Zuid-Korea
(73) Kaba AG te 8620 WETZIKON,
Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Dütschler, Urs te 8610 USTER,
Zwitserland (CH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PAYMENT SYSTEM AND METHOD
FOR PROCESSING CASHLESS
TRANSACTIONS.
(73) maxchoice international SL te
38400 PUERTO DE LA CRUZ,
TENERIFE, Spanje (ES)
(72) Rasch, Helmut te 50321 BRÜHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.04.2010
(51) G08B 5/00
F21Y 101/02
F21W 111/00
F21S 8/00
(11) EP1615185
(21) EP05109416.7
(22) 08.05.2001
(31) 20008289 U
(32) 09.05.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Aicraft beacon device on wind
power installations.
(32) 16.07.2002
(54) Method and apparatus for a
driving plasma display panel
having a non-display area.
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(72) Kawabata, Masato, c/o Fuji Photo
Optical Co., Ltd. te SAITAMA-SHI,
SAITAMA, Japan (JP)
Katsuma, Toshiaki, Fuji Photo
Optical Co., Ltd. te SAITAMA-SHI,
SAITAMA, Japan (JP)
(47) 07.04.2010
(51) G11B 7/258
(11) EP1956598
(21) EP08009657.1
(22) 04.05.2001
(31) 219843 P
834775
(72) Kim, Won Tae te KUMI-SHI,
(32) 21.07.2000
KYOUNGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
13.04.2001
(KR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Sim, Soo Seok te KUMI-SHI,
Verenigde Staten van Amerika
KYOUNGSANGBUK-DO, Zuid-Korea
(54)
Metal alloys for the reflective or
(KR)
the semi-reflective layer of an
(47) 02.06.2010
optical storage medium.
(51) H04S 5/00
(73) Target Technology Company, LLC.
H04S 1/00
te IRVINE, CA 92618, Verenigde
G10L 19/00
Staten van Amerika (US)
(11) EP1603117
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP05017007.5
(22) 10.07.2002
(31) 0102481
0200796
0202159
(32) 10.07.2001
15.03.2002
09.07.2002
(33) Zweden
Zweden
(73) Wobben, Aloys te 26607 AURICH,
Zweden
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
Efficient and scalable parametric
(DE)
stereo coding for low bitrate
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'Saudio coding applications.
HERTOGENBOSCH
(73) Dolby Sweden AB te 113 30
(72) Wobben, Aloys te 26607 AURICH,
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72) Nee, Han H. te NEWPORT BEACH,
CA 92657, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 30.06.2010
(51) G11B 7/26
G11B 23/40
(11) EP1852867
(21) EP06121150.4
(22) 22.09.2006
(31) DE11342006
(32) 05.05.2006
(33) India
(54) Method of printing on a disc.
(73) Moser Baer India Ltd. te GREATER
Nummer 21/10
NOIDA, U.P. 201306, India (IN)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
127
(22) 10.12.2002
(31) 10162093
(72) Raman, Rajagopal S. te GREATER (32) 18.12.2001
NOIDA UTTAR PRADESH-201306, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
India (IN)
(54) X-ray optical system with
Jindal, Rajeev, Dr. te NOIDA
aperture in the focus of a X-ray
UTTAR PRADESH-201307, India
mirror.
(IN)
(73)
Bruker AXS GmbH te 76187
(47) 30.06.2010
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
(51) G11C 19/28
DUITSLAND (DE)
(11) EP1970914
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP07123208.6
(22) 14.12.2007
(31) 20070023835
(32) 12.03.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Shift register.
(73) LG Display Co., Ltd. te
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Lange, Joachim te 76767
HAGENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bahr, Detlef te 76149
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Erlacher, Kurt te 8020 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(47) 21.04.2010
(51) H01J 37/28
H01J 37/141
(72) Jang, Yong Ho te GYEONGGI-DO
SEONGNAM-SI, Zuid-Korea (KR)
(11) EP1966815
(47) 12.05.2010
(22) 28.11.2006
(51) G21C 19/07
(31) 740581 P
(11) EP1497835
(32) 28.11.2005
(21) EP03725017.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 10217969
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(54) PARTICLE-OPTICAL COMPONENT.
DUITSLAND (DE)
(47) 14.04.2010
(51) H01L 21/316
(11) EP1856778
(21) EP06709234.6
(22) 02.02.2006
(31) 0501201
(32) 07.02.2005
(33) Frankrijk
(54) PLANAR OXIDATION METHOD FOR
PRODUCING A LOCALISED
BURIED INSULATOR.
(73) CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS) te 75794 PARIS CEDEX
16, Frankrijk (FR)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) CAMPS, Thierry te F- 31500
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
MUNOZ-YAGUE, Antonio te
F-31500 TOULOUSE, Frankrijk
(FR)
ALMUNEAU, Guilhem te F- 31450
MONTLAUR, Frankrijk (FR)
BARDINAL-DELAGNES, Véronique
te 31180 CASTELMAUROU,
Frankrijk (FR)
FONTAINE, Chantal te F- 31400
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(47) 07.04.2010
(73) Carl Zeiss SMT AG te 73447
(51) H01L 23/498
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
G06K 19/077
22.04.2002
DUITSLAND (DE)
(11)
EP1133796
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Applied Materials Israel, Ltd. te
(21)
EP99960780.7
76705 REHOVOT, Israël (IL)
INTERMEDIATE STORAGE SYSTEM
FOR FUEL ELEMENTS FROM A
(22)
12.10.1999
(72) KNIPPELMEYER, Rainer, Dr. te
NUCLEAR FACILITY, AND METHOD
WINCHESTER, MA 01890,
(31) 19847088
FOR OPERATING ONE SUCH
Verenigde Staten van Amerika
(32) 13.10.1998
INTERMEDIATE STORAGE SYSTEM.
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SCHUBERT, Stefan te 73447
AREVA NP GmbH te 91052
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK (54) Werkwijze voor het vervaardigen
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
van een vlak gevormde drager
voor halfgeleiderchips.
(47) 14.04.2010
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) KSW Microtec AG te 01099
BLINN, Klaus te 63322
(51) H01L 21/265
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
RÖDERMARK, BONDSREPUBLIEK
H01L 21/20
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(11) EP1604390
ARNS, Ludger te 91325
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP04708713.5
ADELSDORF, BONDSREPUBLIEK
(72) SEIDOWSKI, Thomas te D-01157
DUITSLAND (DE)
(22) 06.02.2004
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
BANCK, Joachim te 63150
(31) 10310740
DUITSLAND (DE)
HEUSENSTAMM,
KRIEBEL, Frank te D-01896
(32)
10.03.2003
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LICHTENBERG, BONDSREPUBLIEK
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
HÄNLE, Gerhard te 63179
(54) Werkwijze voor het vervaardigen (47) 12.10.2005
OBERTSHAUSEN,
van een spanningsgerelaxeerde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H01M 2/12
laagstructuur op een niet
(DE)
H01M 2/04
roosteraangepast substraat,
KLAUS, Reinhold te 91058
evenals toepassing van een
(11) EP1633008
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
dergelijk laagsysteem in
(21) EP05008203.1
DUITSLAND (DE)
elektronische en/of optischKOCH, Dietmar te 64293
(22) 03.12.2003
elektronische bouwelementen.
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(73) Forschungszentrum Jülich GmbH (31) 20218730 U
DUITSLAND (DE)
te 52425 JÜLICH,
(32) 03.12.2002
07.04.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
G21K 1/06
(54) Plug (diagnostic probe) for a
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
EP1324351
multi-cell battery.
(72) MANTL, Siegfried te 52428
EP02027472.6
(73) Akkumulatorenfabrik Moll GmbH
JÜLICH, BONDSREPUBLIEK
(22) 14.04.2003
(32)
(21) EP06829160.8
14 juli 2010
Nummer 21/10
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
128
& Co. KG te 96231 BAD
(73) Haldor Topsoe A/S te 2800 KGS.
STAFFELSTEIN, BONDSREPUBLIEK
LYNGBY, Denemarken (DK)
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
Banner GmbH te 4021 LINZ,
(72) Hansen, John Bøgild te 2100
Oostenrijk (AT)
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(47) 07.04.2010
Gelbke, Manfred te 96231 BAD
STAFFELSTEIN, BONDSREPUBLIEK (51) H01M 8/06
DUITSLAND (DE)
(11) EP1817813
Schumann, Peter te 96253
(21) EP05821724.1
UNTERSIEMAU, BONDSREPUBLIEK
(22) 09.12.2005
DUITSLAND (DE)
Holzleitner, Peter te 4030 LINZ,
(31) 102004059495
Oostenrijk (AT)
(32) 10.12.2004
Maleschitz, Norbert te 4609
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
THALHEIM BEI WEIS, Oostenrijk
(AT)
(54) FUEL CELL HEATING DEVICE AND
METHOD FOR OPERATING SAID
14.04.2010
FUEL CELL HEATING DEVICE.
H01M 8/12
(73)
BAXI INNOTECH GmbH te 20539
H01M 4/80
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
H01M 4/04
DUITSLAND (DE)
EP2045858
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
EP07018745.5
(72) SCHILLING, Lutz te 70374
24.09.2007
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
A novel synergistic process and
KLOSE, Philipp te 22769
recipe for fabrication of a high
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
integrity membrane electrode
DUITSLAND (DE)
assembly of solid oxide fuel cell.
HOFFMANN, Christian te 22119
Institute of Nuclear Energy
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
Research Atomic Energy Council,
DUITSLAND (DE)
Executive Yuan te TAOYUAN
COUNTY 32546, Taiwan (TW)
(74) Riem te Eindhoven
(72) Lee, Maw-Chawin c/o Institute of
Nuclear Energy Research Atomic
Energy Council, Executive Yuan te
TAOYUAN COUNTY 32546, Taiwan
(TW)
Kao, Wei-Xin c/o Institute of
Nuclear Energy Research Atomic
Energy Council, Executive Yuan te
TAOYUAN COUNTY 32546, Taiwan
(TW)
Lin, Tai-Nan c/o Institute of
Nuclear Energy Research Atomic
Energy Council, Executive Yuan te
TAOYUAN COUNTY 32546, Taiwan
(TW)
Chang,Yang-Chuang c/o Institute
of Nuclear Energy Research
Atomic Energy Council, Executive
Yuan te TAOYUAN COUNTY 32546,
Taiwan (TW)
Wang, Chun-Hsiu c/o Institute of
Nuclear Energy Research Atomic
Energy Council, Executive Yuan te
TAOYUAN COUNTY 32546, Taiwan
(TW)
(47) 07.04.2010
(51) H01M 8/06
(11) EP1603181
(21) EP05010705.1
(22) 18.05.2005
(31) 200400879
(32) 04.06.2004
(33) Denemarken
(54) Fuel processing method and
system.
(47) 07.04.2010
(51) H01M 8/24
H01M 8/04
(11) EP2109912
(21) EP08707238.5
(22) 24.01.2008
(31) 200700131
(32) 26.01.2007
(33) Denemarken
(54) FUEL CELL STACK CLAMPING
STRUCTURE AND SOLID OXIDE
FUEL CELL STACK.
14 juli 2010
(72) KROENING, Adam, M. te
NORCROSS, GA 30071, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(51) H01Q 1/42
(11) EP1852938
(21) EP06252392.3
(22) 05.05.2006
(54) Antenna radome.
(73) Cobham Advanced Composites
Limited te STEVENAGE
HERTFORDSHIRE SG1 2DH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) McNair, Peter A. C. te STEVENAGE
HERTFORDSHIRE SG1 2DH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Baker, Claire te STEVENAGE
HERTFORDSHIRE SG1 2DH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 07.04.2010
(51) H01R 9/05
H01R 4/48
H01R 103/00
(11) EP1703593
(21) EP06003985.6
(22) 27.02.2006
(31) 102005012477
102005043136
(32) 16.03.2005
12.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Klemtechniek voor de
binnengeleider van een coaxiale
leiding voor de aansluiting op een
antennedoos.
(73) Hirschmann Multimedia
Electronics GmbH te 72654
NECKARTENZLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Topsoe Fuel Cell A/S te 2800 KGS. (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
LYNGBY, Denemarken (DK)
(72) Frische, Markus te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(74) Drs. Quintelier te Diegem
DUITSLAND (DE)
(72) ERIKSTRUP, Niels te DK-1820
Schmid, Gerd te 73240
FREDERIKSBERG C, Denemarken
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(DK)
DUITSLAND (DE)
(47) 26.05.2010
Gerber, Magnus te 72555
METZINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) H01P 1/00
DUITSLAND (DE)
(11) EP1444750
Pasadu, Chaiyakarn te 73240
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP02789475.7
DUITSLAND (DE)
(22) 07.11.2002
Werner, Stefan te 78052
(31) 348194 P
VILLINGEN-SCHWENNINGEN,
(32) 07.11.2001
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Wirths, Marc te 72639 NEUFFEN,
(54) MULTI-JUNCTION WAVEGUIDE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CIRCULATOR WITHOUT INTERNAL
(DE)
TRANSITIONS.
Epple, Ralf te 73669
(73) EMS Technologies, Inc. te
LICHTENWALD, BONDSREPUBLIEK
NORCROSS, GA 30071, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
Ernst, Ralf te 73054 EISLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(DE)
Nummer 21/10
129
(47) 07.04.2010
(32) 29.08.2003
(51) H01R 9/24
H01R 13/74
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1681747
(21) EP05028392.8
(22) 23.12.2005
(31) 102005001821
(32) 13.01.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Aansluiting voor elektrische
inrichting.
(73) Wieland Electric GmbH te 96052
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Live conductor stringing and
splicing method and apparatus.
14 juli 2010
(54) Device for initiating a switching
procedure, in particular request
device for a traffic light.
(73) LIC Langmatz GmbH te 82467
GARMISCH-PARTENKIRCHEN,
(73) Quanta Services te HOUSTON, TX
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
77056-3023, Verenigde Staten
(DE)
van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) te , Onbekend (ZZ)
(72) Devine, Clifford W. te OLIVER,
(47) 07.04.2010
BRITISH COLUMBIA VOH 1TO,
Canada (CA)
(51) H04B 1/69
O'Connell, Daniel N. te OLIVER,
(11) EP1475897
BRITISH COLUMBIA VOH 1TO,
(21) EP04101956.3
Canada (CA)
(47) 07.04.2010
(22) 06.05.2004
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) H02G 3/18
(31) 2003029130
(72) Burger, Michael te 96191
TRUNSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Müller, Robert te 96129
STRULLENDORF/GEISFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ziegmann, Michael te 96052
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stössel, Martin te 96179
EBING/RATTELSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Raab, Martin te 96120
BISCHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1703607
(21) EP06003986.4
(22) 27.02.2006
(31) 102005012477
102005043137
(32) 16.03.2005
12.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Klauw voor het bevestigen van
een antennedoos.
(47) 07.04.2010
(73) Hirschmann Multimedia
Electronics GmbH te 72654
NECKARTENZLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02B 1/20
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Frische, Markus te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP01410039.0
DUITSLAND (DE)
(22) 05.04.2001
Schmid, Gerd te 73240
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 0006983
DUITSLAND (DE)
(32) 31.05.2000
Gerber, Magnus te 72555
(33) Frankrijk
METZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Modular electrical apparatus
Pasadu, Chaiyakarn te 73240
mountable on an insulated
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
distributor.
DUITSLAND (DE)
(73) Schneider Electric Industries SAS
Werner, Stefan te 78052
te 92500 RUEIL-MALMAISON,
VILLINGEN-SCHWENNINGEN,
Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(DE)
Wirths, Marc te 72639 NEUFFEN,
(72) Vanzetto, Daniel, Schneider
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Electric Industries SA te 38050
(DE)
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
Epple, Ralf te 73669
(FR)
LICHTENWALD, BONDSREPUBLIEK
Filsnoel, Yann, Schneider Electric
DUITSLAND (DE)
Industries SA te 38050
Ernst, Ralf te 73054 EISLINGEN,
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(FR)
(DE)
Pellicano, Joseph, Schneider
Electric Ind. SA te 38050
(47) 07.04.2010
GRENOBLE CEDEX 09, Frankrijk
(51) H03K 17/96
(FR)
G08G 1/095
(47) 28.04.2010
(11) EP2106026
(51) H02G 1/04
(21) EP09002244.3
(11) EP1739803
(22) 18.02.2009
(21) EP06076677.1
(31) 102008016284
(22) 27.08.2004
(32) 28.03.2008
(31) 498707 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1160944
(32) 07.05.2003
(33) Zuid-Korea
(54) UWB Apparatus.
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. te SUWON-SI GYEONGGI-DO
442-742, Zuid-Korea (KR)
(72) YOU, Ho-jeong te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Kim, In-hwan te YEONGTONG-GU,
SUWON-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Kim, Nam-hyong te YEONGTONGGU, SUWON-SI GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(47) 14.04.2010
(51) H04J 3/06
(11) EP1827036
(21) EP07250658.7
(22) 16.02.2007
(31) 200610057625
(32) 22.02.2006
(33) China
(54) Interface apparatus for
connecting master base station
with radio remote unit.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) Lan, Peng, Huawei Administration
Building te 518129 GUANGDONG,
China (CN)
Pu, Tao, Huawei Administration
Building te 518129 GUANGDONG,
China (CN)
Wu, Wangjun, Huawei
Administration Building te
518129 GUANGDONG, China (CN)
(47) 14.04.2010
(51) H04J 11/00
H03D 1/00
(11) EP1959600
(21) EP08157011.1
(22) 09.09.2004
(31) 501777 P
531391 P
801624
(32) 09.09.2003
18.12.2003
15.03.2004
Nummer 21/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Iterative detection and decoding
in a MIMO communication
system.
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CALIFORNIA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Kadous, Tamer Qualcomm
Incorporated T-160D te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.04.2010
(51) H04L 9/06
(11) EP0966809
(21) EP98915133.7
(22) 04.03.1998
(31) 815347
(32) 11.03.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
130
Inc. te MINATO-KU TOKYO
107-0062, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) ROSE, Gregory, G. te MORTLAKE,
NSW 2137, Australië (AU)
(47) 28.04.2010
(51) H04L 9/32
(11) EP2103033
(21) EP07857399.5
(22) 11.12.2007
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KANNAN, Prasanna te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COLLINS, Bruce te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92131, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) TAKEDA, Yutaka te FOSTER CITY,
CA 94404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BERKEY, Howard te FOSTER CITY,
CA 94404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WHITE, Payton R. te FOSTER CITY,
CA 94404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VASS, Attila te FOSTER CITY, CA
94404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.04.2010
(47) 14.04.2010
(31) 200610145612
(51) H04L 12/28
H02J 13/00
(32) 22.11.2006
(11) EP1956754
(54) Method, system and node for
implementing subnetwork
connection protection in multiprotocol label switching network.
(21) EP07002584.6
(22) 07.02.2007
(54) Bedieningstoestel van de
gebouwsysteemtechniek.
(73)
(54) METHOD OF AND APPARATUS FOR
ENCRYPTING SIGNALS FOR
TRANSMISSION.
(74)
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
(72)
SAN DIEGO, CALIFORNIA
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
14 juli 2010
ABB AG te 68309 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Drs. Quintelier te Diegem
Zierach, Falk, Dipl.-Ing. te 58513
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Quittmann, Olaf, Dipl.-Ing. te
59846 SUNDERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dörstel, Bernhard, Dipl.-Ing. te
50321 BRÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Grams, Alexander, Dipl.Wirtschaftsingenieur te 58285
GEVELSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 12/56
(11) EP1926262
(21) EP07252662.7
(22) 02.07.2007
(33) China
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) He, Jia c/o Huawei Administration
Building te SHENZHEN 518129
GUANGDONG, China (CN)
(47) 07.04.2010
(51) H04L 29/06
(11) EP1966966
(21) EP06714646.4
(22) 20.02.2006
(31) 320164
(32) 28.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEMS AND METHODS FOR
PROVIDING SECURE ACCESS TO
EMBEDDED DEVICES USING A
TRUST MANAGER AND A
SECURITY BROKER.
(31) 611128
(47) 07.04.2010
(32) 14.12.2006
(51) H04L 12/56
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1867114
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.
te KADOMA-SHI OSAKA, Japan (JP)
(54) EFFICIENT DATA INTEGRITY
PROTECTION.
(21) EP06758324.5
(74) Quintelier te Diegem
(22) 10.04.2006
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(31) 669406 P
720000 P
(72) MILLIGAN, Thomas c/o Panasonic
Electric Works Co.,Ltd. te OSAKA
571-8686, Japan (JP)
EASTHAM, Bryant c/o Panasonic
Electric Works Co., Ltd. te OSAKA
571-8686, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) GEHRMANN, Christian te 227 38
LUND, Zweden (SE)
SMEETS, BEN te 240 10 DALBY,
Zweden (SE)
(47) 07.04.2010
(51) H04L 12/18
(11) EP1955477
(21) EP06850556.9
(22) 17.11.2006
(31) 291121
(32) 08.04.2005
23.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
ENHANCED DELIVERY OF
CONTENT OVER A DATA
NETWORK.
(47) 19.05.2010
(51) H04L 29/06
H04L 12/56
H04L 12/28
H04J 3/16
(11) EP1936911
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde (21) EP06791182.6
Staten van Amerika (US)
(22) 30.09.2006
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(31) 200510100241
(72) DAHL, Sten Jorgen te SAN DIEGO, (32) 09.10.2005
CALIFORNIA 92128, Verenigde
(33) China
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
SHAH, Devarshi te SAN DIEGO,
(54) A METHOD AND DEVICE FOR
(54) BROADCAST MESSAGING IN PEER
CALIFORNIA 92122, Verenigde
ESTABLISHING NETWORK
TO PEER OVERLAY NETWORK.
Staten van Amerika (US)
CONNECTION SERVICE AND AN
(73) Sony Computer Entertainment
IYER, Bharat te SAN DIEGO. CA
AUTOMATICALLY EXCHANGING
(32) 29.11.2005
Nummer 21/10
131
14 juli 2010
OPTICAL NETWORK.
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
GUANGDONG 518129, China (CN) (72) MAGGENTI, Mark te SAN DIEGO,
(72) XU, Yongliang te GUANDONG
CA 92122, Verenigde Staten van
518129, China (CN)
Amerika (US)
CROCKETT, Douglas, M. te SAN
(47) 14.04.2010
DIEGO, CA 92115, Verenigde
(51) H04M 1/23
Staten van Amerika (US)
H04M 1/02
ROSEN, Eric te SOLANA BEACH,
CA 92075, Verenigde Staten van
(11) EP1545100
Amerika (US)
(21) EP04300888.7
(51) H04W 24/00
(22) 14.12.2004
(47) 28.04.2010
(31) 0314758
(51) H04W 8/18
(32) 15.12.2003
(11) EP1673956
(33) Frankrijk
(21) EP04790190.5
(54) Communication terminal
including a customized front
panel.
(22) 08.10.2004
(72) Ondrej, Cibula te LIPTOVSKY
MIKULÁS, Slovakije (SK)
Johan, Alexandr te PRAHA 10,
Tsjechië (CZ)
Stejskal, Jiri te 503 03 SMIRICE,
Tsjechië (CZ)
(31) 10347617
(47) 14.04.2010
(32) 09.10.2003
(51) H04W 36/18
H04B 7/005
(73) IPG Electronics 504 Limited te ST (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PETER PORT GUERNSEY GY1 3QL,
(54) Optimisation of use of network
GROOT BRITTANNIË (GB)
resources of a public
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
telecommunication network.
(72) Durand, Gilles te 95610 ERAGNY, (73) T-Mobile Deutschland GmbH te
Frankrijk (FR)
53227 BONN, BONDSREPUBLIEK
Barthelet, Philippe te 95610
DUITSLAND (DE)
ERAGNY, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Robin, Jean-Philippe te 75009
PARIS, Frankrijk (FR)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(72) DENNERT, Thomas te 53844
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
21.04.2010
DUITSLAND (DE)
H04M 1/725
QUAST, Joachim te 53604 BAD
G11C 7/10
HONNEF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP1746513
SPÖRL, Michael te 53225 BONN,
EP06013645.4
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
20.03.2000
(DE)
VÖHRINGER, Gerrit te 53111
285706
BONN, BONDSREPUBLIEK
05.04.1999
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
WEGMANN, Georg te 53111
BONN, BONDSREPUBLIEK
Architecture for a universal serial
DUITSLAND (DE)
bus-based PC flash disk.
(73) SanDisk IL Ltd. te 44425 KFAR
SABA, Israël (IL)
(47) 07.04.2010
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(11) EP1622414
(72) Ban, Amir te RAMAT HASHARON
47220, Israël (IL)
Moran, Dov te KFAR SABA 44406,
Israël (IL)
Ogdan, Oron te JERUSALEM
93106, Israël (IL)
(47) 05.05.2010
(51) H04W 12/12
(21) EP05021444.4
(22) 26.01.1999
(31) 16580
(32) 30.01.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2037707
(21) EP07017962.7
(22) 13.09.2007
(54) Method for monitoring and
identifying radio coverage gaps
of a public land mobile network.
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(11) EP1233639
(21) EP02002884.1
(22) 08.02.2002
(31) 2001036962
(32) 14.02.2001
(33) Japan
(54) Base station transmission control
method, cellular system and base
station.
(73) NEC CORPORATION te TOKYO,
Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Takano, Nahoko te MINATO-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Hamabe, Kojiro te MINATO-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(47) 16.06.2010
(51) H05B 3/28
F24D 13/02
(11) EP1842394
(21) EP05707970.9
(22) 08.02.2005
(31) 202005000886 U
(32) 19.01.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verwarmingsinrichting voor
wand-, plafond- of
vloerbedekkingen.
(54) Mobile station and corresponding (73) Kronoplus Technical AG te 9052
NIEDERTEUFEN, Zwitserland (CH)
method for reducing messaging
traffic in a wireless
EP1260108
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
communication system.
EP01914640.6
(72) DÖHRING, Dieter te 01561
(73)
QUALCOMM INCORPORATED te
LAMPERTSWALDE,
02.03.2001
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
518776
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
03.03.2000
ZORN, Heinz te A-8063
EGGERSDORF, Oostenrijk (AT)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Verenigde Staten van Amerika
KREMER, Gerhard te A-8280
(72) Holcman, Alejandro R.,c/o
METHOD AND APPARATUS FOR
FÜRSTENFELD, Oostenrijk (AT)
Qualcomm Incorprated te SAN
PARTICIPATING IN GROUP
MACHER, David te A-8570
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
COMMUNICATION SERVICES IN AN
VOITSBERG, Oostenrijk (AT)
Verenigde Staten van Amerika
EXISTING COMMUNICATION
(51) H04W 4/10
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
SYSTEM.
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
(US)
(47) 14.04.2010
(47) 07.04.2010
(51) H05G 2/00
(11) EP1886542
Nummer 21/10
(21) EP06744876.1
(22) 08.05.2006
(31) 102005023060
(32) 19.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GAS DISCHARGE SOURCE, IN
132
14 juli 2010
PARTICULAR FOR EUV RADIATION. (72) NEFF, Jakob Willi te B-4721
KELMIS, België (BE)
PRUEMMER, Ralf te 52511
GEILENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(47)
14.04.2010
Nummer 21/10
133
14 juli 2010
SPC: Certificaten.
(71)
(11)
C300448
(21)
C300448
(22)
21.04.2010
(54)
(73)
IL-1-receptor-fusie-eiwitten
gebruikt als antagonisten en
werkwijzen om deze te maken
en te gebruiken.
REGENERON
(74)
PHARMACEUTICALS, INC. te
Tarrytown, New York,
(94)
Verenigde Staten van Amerika
(68)
(US)
(95)
REGENERON
(93)
PHARMACEUTICALS, INC. te
Tarrytown, New York,
(93)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Ir. A.A.G. Land c.s. te DEN
HAAG
21.09.2024
EP1229047
Rilonacept.
EU/1/09/582/001
23.10.2009
Nummer 21/10
134
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
14 juli 2010
Nummer 21/10
135
14 juli 2010
VB1 Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum
publicatie EP2
1018994
1018994
B65G 17/08
01.11.2001
01.07.2010
Verzoek
21.03.2003
nieuwheidsonderzo
ek
Verzoek om advies
EP0600020
B01J 31/24
08.06.2010
Verzoek herstel
vorige toestand
31.01.1996
31.01.1996
EP1003446
A61F 2/16
31.03.2010
Verzoek herstel
vorige toestand
01.09.2004
01.09.2004
EP1080333
F26B 5/04
19.05.2010
Oppositie
19.08.2009
19.08.2009
EP1098533
H04N 7/08
12.07.2010
Verzoek herstel
vorige toestand
24.12.2008
24.12.2008
EP1262521
C08L 57/00
31.05.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1282443
A61K 39/395
02.06.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1290995
A61F 13/512
24.05.2010
Oppositie
26.08.2009
26.08.2009
EP1403643
G01N 33/554
21.05.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1448853
D21H 21/30
25.05.2010
Oppositie
26.08.2009
26.08.2009
EP1461560
F16L 15/00
25.05.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1485087
A61K 31/4035
26.05.2010
Oppositie
26.08.2009
26.08.2009
EP1516938
EP1516938
C22C 38/00
14.01.2010
14.01.2010
Oppositie
Oppositie
15.04.2009
15.04.2009
EP1522590
C12P 21/00
26.05.2010
Oppositie
26.08.2009
26.08.2009
EP1536944
EP1536944
B32B 3/18
02.05.2007
21.03.2007
Oppositie
Oppositie
21.06.2006
21.06.2006
EP1545061
EP1545061
H04L 12/28
29.01.2010
06.07.2010
Verzoek herstel
17.09.2008
vorige toestand
Bezwaarschrift AWB
17.09.2008
EP1612126
B62D 21/15
02.06.2010
Oppositie
23.09.2009
23.09.2009
EP1615096
G05G 9/047
01.06.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1674962
G06F 1/00
31.05.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1698714
C23C 14/34
29.05.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1716233
C12N 15/10
26.05.2010
Oppositie
26.08.2009
26.08.2009
EP1731239
B21D 51/26
25.05.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1757212
EP1757212
A47J 31/40
25.05.2010
25.05.2010
Oppositie
Oppositie
26.08.2009
26.08.2009
EP1802028
H04L 12/14
26.05.2010
Oppositie
26.08.2009
26.08.2009
EP1852548
D06N 3/00
26.05.2010
Oppositie
16.12.2009
16.12.2009
EP1880398
H01F 27/00
21.05.2010
Oppositie
16.09.2009
16.09.2009
EP1896019
A61K 31/4365
31.05.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
EP1927292
A23L 1/0528
26.05.2010
Oppositie
26.08.2009
26.08.2009
EP2015806
A61M 5/145
01.06.2010
Oppositie
02.09.2009
02.09.2009
Nummer 21/10
136
14 juli 2010
VB2 Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11) IPC klasse
(51)
Datum besluit Soort besluit
Datum eerste Datum
publicatie
publicatie
NL1
EP2
Datum
publicatie
VB1
1026912
B65D 19/00
10.05.2005
12.07.2010
Rapport
nieuwheidsonderzo
ek
Beslissing
bezwaar / advies /
oppositie
EP0697278
B32B 15/08
14.12.2009
Oppositie
afgewezen
02.07.2001
03.06.2002
EP0930876
A61K 31/05
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.12.2004
01.11.2005
EP0936278
C22C 21/02
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.10.2004
01.09.2005
EP0956328
C10L 1/22
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.07.2005
01.06.2006
EP0961690
B41M 5/24
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
02.08.2004
01.07.2005
EP0970870
B61L 27/00
12.07.2010
Beslissing
bezwaar / advies /
oppositie
02.06.2009
EP0979284
C12N 15/30
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
03.03.2003
05.01.2004
EP1056811
C09D 5/03
01.03.2010
Oppositie
beëindigd
03.01.2005
01.11.2005
EP1120381
C03B 9/193
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.12.2005
03.07.2006
EP1180524
C07K 14/47
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.11.2006
03.09.2007
EP1422864
H04L 9/32
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.06.2007
01.04.2008
EP1477136
A61F 2/06
12.10.2009
Oppositie
afgewezen
03.12.2007
03.11.2008
EP1545061
H04L 12/28
12.07.2010
Beslissing
bezwaar / advies /
oppositie
03.11.2008
14.07.2010
EP1567486
C07C311/21
12.07.2010
Beslissing
bezwaar / advies /
oppositie
03.03.2008
EP1604346
G09F 21/04
07.07.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.08.2007
02.06.2008
EP1626945
C07C 7/13
04.03.2010
Oppositie
beëindigd
01.10.2008
03.08.2009
EP1633842
C11D 3/40
25.02.2010
Oppositie
beëindigd
01.10.2008
02.02.2009
EP1698557
B65B 25/06
12.02.2010
Oppositie
afgewezen
01.08.2007
01.07.2008
EP1765051
A01B 79/00
12.07.2010
Beslissing
bezwaar / advies /
oppositie
02.02.2009
Nummer 21/10
137
14 juli 2010
OV Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
1019963
Koelhuis WFO B.V.
18.06.2010
A01N 3/00
1025885
Daktari V.o.f.
Dachband GmbH
22.06.2010
E04G 21/32
1030157
Naber Plastics B.V.
22.06.2010
A47K 5/12
1035258
Water Waves B.V.
30.06.2010
H01F 5/00
1035266
Automatic Electric Europe
Special Products B.V.
30.06.2010
C02F 1/461
1035322
Motion Business B.V.
24.06.2010
G05D 1/10
1035517
Hoogeveen
25.06.2010
E05B 19/00
1035555
Pure Green Technologies B.V. 30.06.2010
B01J 19/08
1035649
Water Waves B.V.
18.06.2010
C12M 1/34
1035650
Water Waves B.V.
30.06.2010
G01F 1/66
1036046
Water Waves B.V.
30.06.2010
B01J 19/10
1036082
Automatic Electric Europe
Special Products B.V.
30.06.2010
H01F 21/02
1036083
Water Waves B.V.
30.06.2010
C02F 1/46
2001743
SB Goldstar B.V.
17.06.2010
C09D 5/08
2001991
TRM Curé Beheer BV
25.06.2010
B60Q 1/52
EP1185699
EP1185699
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C12Q 1/68
EP1190366
EP1190366
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
G06F 19/00
EP1183541
EP1183541
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C12Q 1/48
EP1200115
EP1200115
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 38/18
EP1233841
PINK GmbH Thermosysteme 24.06.2010
B23K 1/008
EP1156059
EP1156059
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C07K 1/04
EP1259507
EP1259507
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/435
EP1252155
EP1252155
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/453
EP1282795
FAMAT S.A.
24.06.2010
F16K 3/24
EP1284079
VirnetX, Inc.
24.06.2010
H04L 29/06
EP1289527
EP1289527
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/445
EP1249698
Bruker Advanced Supercon
GmbH
18.06.2010
G01N 21/55
EP1412562
ALOTEC Holding GmbH & Co. 25.06.2010
KG
C25D 17/00
EP1310510
EP1310510
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C07B 61/00
EP1651340
Innophos Inc.
22.06.2010
B01J 13/00
EP1708711
Biotie Therapies Oyj
28.06.2010
A23L 1/302
EP1799019
Schott AG
30.06.2010
B32B 17/10
EP0417584
EP0417584
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/505
EP0487602
EP0487602
Aventis Pharmaceuticals, Inc. 09.06.2010
HMR Pharma, Inc.
09.06.2010
Aventis Holdings Inc.
A61K 31/44
EP0589874
NOVO NORDISK A/S
18.06.2010
A61K 31/445
EP0514814
EP0514814
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 9/50
EP0558939
EP0558939
Vesuvius Deutschland GmbH 22.06.2010
P-D refractories Lito GmbH
22.06.2010
C04B 33/16
EP0581106
EP0581106
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
A61K 31/435
09.06.2010
09.06.2010
Nummer 21/10
138
Datum inschrijving
14 juli 2010
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
EP0605882
NEC Electronics Corporation 22.06.2010
B08B 3/04
EP0610939
NEC Electronics Corporation 22.06.2010
H02M 3/07
EP0635269
EP0635269
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/44
EP0653427
EP0653427
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/55
EP0648771
EP0648771
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/55
EP0705279
EP0705279
Aventis Pharmaceuticals Inc. 09.06.2010
HMR Pharma, Inc.
09.06.2010
Aventis Holdings Inc.
C07K 17/00
EP0751779
EP0751779
Aventis Pharmaceuticals Inc. 09.06.2010
HMR Pharma, Inc.
09.06.2010
Aventis Holdings Inc.
A61K 38/00
EP0683165
EP0683165
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
C07D 209/30
EP0709882
NEC Electronics Corporation 22.06.2010
H01L 23/29
EP0766668
EP0766668
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/445
EP0800527
EP0800527
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C07D 401/06
EP0800480
Millipore Ireland B.V.
Tullagreen Holdings Limited
25.06.2010
B67D 5/02
EP0831820
EP0831820
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/445
EP0862581
EP0862581
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C07K 14/505
EP0888114
EP0888114
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/445
EP0900225
EP0900225
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/695
EP0906268
EP0906268
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/135
EP0935667
Nagase ChemteX
Corporation
NAGASE & COMPANY, LTD.
SUNTORY HOLDINGS
LIMITED
28.06.2010
A23L 1/30
EP0928291
EP0928291
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 38/05
EP1015446
EP1015446
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/35
EP1015342
Tullagreen Holdings Limited
25.06.2010
B65D 47/36
EP0983275
EP0983275
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/34
EP0983270
EP0983270
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C07D 471/04
EP0975826
Aluminal
25.06.2010
Oberflächtentechnik GmbH
& Co. KG
ALOTEC Holding GmbH & Co.
KG
C25D 3/44
EP0975823
Aluminal
25.06.2010
Oberflächtentechnik GmbH
& Co. KG
ALOTEC Holding GmbH & Co.
KG
C25D 3/44
EP1003528
EP1003528
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/445
EP0998272
EP0998272
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 9/20
EP1032559
EP1032559
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C07D 207/06
EP0959076
HMR Pharma, Inc.
09.06.2010
A61K 31/41
09.06.2010
09.06.2010
Internationale
octrooiclassificatie (51)
Nummer 21/10
139
14 juli 2010
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP0959076
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
EP0957109
EP0957109
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
C07D 401/06
EP0930476
TMT-BBG Research and
Development GmbH
21.06.2010
B25D 9/04
EP1056744
EP1056744
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/52
EP1068729
Sedna Patent Services, LLC
Comcast IP Holdings I, LLC
24.06.2010
H04N 7/173
EP1056745
EP1056745
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 31/52
EP1140026
EP1140026
HMR Pharma, Inc.
Aventis Holdings Inc.
09.06.2010
09.06.2010
A61K 9/16
EP1135399
BASF SE
22.06.2010
C07F 9/50
Nummer 21/10
140
14 juli 2010
NW naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
1014573
Terreco Holding B.V.
Terreco B.V.
22.06.2010
B01D 53/85
EP1055440
Triton Water AG
17.06.2010
B01D 15/00
EP1134042
Terreco B.V.
22.06.2010
B09C 1/00
EP1377704
Ahlstrom Filtration LLC
29.06.2010
B01D 39/16
EP1764472
Cardo Entrance Solutions AB 30.06.2010
B25B 13/08
EP1135399
EP1135399
Ciba Holding Inc.
BASF SE
C07F 9/50
22.06.2010
22.06.2010
Nummer 21/10
141
14 juli 2010
MED overige mededelingen.
Nummer Datum
Internationale
Rechthebbende (73)
(11/21)
inschrijving octrooiclassifica
tie (51)
Mededeling
Nummer 21/10
142
14 juli 2010
VRV vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1001869
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1001917
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1001923
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1001927
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1001947
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1001967
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1001970
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1004741
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1004743
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1004847
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1004906
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1007706
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1007730
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1007731
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1007737
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1007780
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1007924
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1007936
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1010771
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1010868
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1010869
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1013822
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1013834
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1013864
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1013911
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1013930
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1013982
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1013983
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1016791
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1016833
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1016853
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1016904
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1016916
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1016960
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1016967
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1016990
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1017009
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019520
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019524
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019530
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019545
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019562
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019612
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019614
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019639
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1019669
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022043
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022044
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022072
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022083
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022094
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022103
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022113
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022129
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022132
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022157
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022161
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022184
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022194
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
jaartaks
Nummer 21/10
143
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1022209
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022210
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022220
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022242
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022243
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022248
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1022257
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1024921
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1024931
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1024932
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1024937
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1024940
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1024941
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1024963
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1024981
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025021
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025055
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025078
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025098
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025142
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025144
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025148
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025149
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025150
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1025157
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1026571
05.07.2010 Einde wettige duur
1026619
09.07.2010 Einde wettige duur
1026628
09.07.2010 Einde wettige duur
1027632
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027636
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027639
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027644
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027666
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
14 juli 2010
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1027676
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027681
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027687
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027704
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027712
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027713
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027730
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027741
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027742
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027748
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027787
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027800
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027804
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027838
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027846
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027849
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027850
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027863
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027869
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027891
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027894
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027911
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027917
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027919
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027921
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027922
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027926
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027928
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027931
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1027942
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1030563
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
144
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Nummer
(11/21)
Datum
1030568
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1030808
1030578
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1032978
1030583
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1032982
1030586
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1032991
1030601
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1032993
1030606
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1032995
1030609
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1032996
1030620
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033009
1030622
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033010
1030632
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033011
1030636
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033013
1030640
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033021
1030648
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033024
1030650
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033027
1030655
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033037
1030669
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033038
1030678
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033039
1030693
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033040
1030701
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033043
1030706
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033054
1030721
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033056
1030728
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033057
1030736
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033058
1030738
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033063
1030744
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033065
1030754
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033066
1030759
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033071
1030760
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033074
1030778
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033078
1030799
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033083
1030803
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033089
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Datum
Reden
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
1033092
145
Reden
14 juli 2010
Nummer
(11/21)
Datum
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000380
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033096
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000381
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033107
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000383
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033109
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000384
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033113
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000385
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033119
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000386
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033121
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000387
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033127
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000388
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033128
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000389
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033131
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000390
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033132
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000391
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033138
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000392
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033139
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000393
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033144
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000397
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
1033148
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000398
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
193163
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000408
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
193364
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
C970033
01.07.2010
194025
09.07.2010 Einde wettige duur
194315
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0406908 06.07.2010 Einde wettige duur
194325
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
194717
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0407852 03.07.2010 Einde wettige duur
194829
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0407937 09.07.2010 Einde wettige duur
194921
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0408273 09.07.2010 Einde wettige duur
195027
05.07.2010 Einde wettige duur
2000350
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
2000351
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0409035 09.07.2010 Einde wettige duur
2000352
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0409459 09.07.2010 Einde wettige duur
2000371
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0410186 07.07.2010 Einde wettige duur
2000375
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0412589 06.07.2010 Einde wettige duur
2000376
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0412862 06.07.2010 Einde wettige duur
2000378
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0422338 07.07.2010 Einde wettige duur
2000379
01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
EP0431505 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Reden
jaartaks
EP0406791 03.07.2010 Einde wettige duur
EP0406909 06.07.2010 Einde wettige duur
EP0407142 03.07.2010 Einde wettige duur
EP0407220 06.07.2010 Einde wettige duur
EP0407876 04.07.2010 Einde wettige duur
EP0407946 09.07.2010 Einde wettige duur
EP0408284 09.07.2010 Einde wettige duur
EP0408429 05.07.2010 Einde wettige duur
EP0408540 05.07.2010 Einde wettige duur
EP0409443 03.07.2010 Einde wettige duur
EP0410183 06.07.2010 Einde wettige duur
EP0410194 09.07.2010 Einde wettige duur
EP0414358 05.07.2010 Einde wettige duur
EP0426948 05.07.2010 Einde wettige duur
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
146
14 juli 2010
Reden
Nummer
(11/21)
jaartaks
EP0436866 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0431575 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0431899 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0432688 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0432712 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0432795 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0432838 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0432982 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0433134 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0433415 04.07.2010 Einde wettige duur
EP0433787 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0433793 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0433892 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0433935 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0434041 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0434429 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0434536 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0435058 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Datum
Reden
EP0436883 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0437091 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0437188 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0437721 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0437860 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0438767 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0438923 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0439566 06.07.2010 Einde wettige duur
EP0439804 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0439926 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0439965 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0442094 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0443192 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0443217 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0444379 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0445398 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0452607 06.07.2010 Einde wettige duur
EP0435124 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0454926 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0435163 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0457895 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0435271 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0461232 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0435301 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0462255 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0435410 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0462285 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0435413 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0477434 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0435644 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0480950 05.07.2010 Einde wettige duur
EP0435700 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0481008 09.07.2010 Einde wettige duur
EP0435785 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0481000 06.07.2010 Einde wettige duur
EP0482041 05.07.2010 Einde wettige duur
EP0482100 04.07.2010 Einde wettige duur
EP0436370 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0483225 05.07.2010 Einde wettige duur
EP0436383 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0489399 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0436419 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0489418 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0436449 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0489420 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0436450 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0490549 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0484374 03.07.2010 Einde wettige duur
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
147
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP0490616 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0496987 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0490634 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0497015 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0490800 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0502968 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0491226 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0503199 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0491285 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0504242 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0491323 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0504279 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0491332 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0504301 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0491346 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0506714 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0491596 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0506748 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0491628 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0506774 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0492295 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0506791 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0492404 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0506800 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0492885 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0506821 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0492942 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0506845 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0492958 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0506870 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493083 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0507792 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493131 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0507805 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493202 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0507835 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493218 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0509010 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493769 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0510048 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493822 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0511241 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493916 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0515390 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493919 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0515659 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0493938 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0515698 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0494014 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0516811 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0494454 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0517868 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0494511 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0520049 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0494578 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0545372 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0494586 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0545424 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0495208 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0546540 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0495261 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0546554 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
148
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP0546581 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0563040 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0546771 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0563041 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0547481 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0563094 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0547505 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0563171 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0547901 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0563179 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0547936 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0563211 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0548433 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0563229 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0548692 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0563284 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0548744 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0564710 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0548874 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0564745 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0548913 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0565590 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0549029 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0565630 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0549281 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0566606 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0549349 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0570384 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0549412 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0571607 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0549416 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0574400 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0549914 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0576429 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0550064 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0600464 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0550107 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0600467 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0550326 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0600496 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0550875 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0600723 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0550935 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0600725 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0551779 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0600746 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0551796 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0601469 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0555548 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0601473 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0556463 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0601533 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0558811 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0601785 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0560835 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0602851 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0560858 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0602864 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0560878 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0602865 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0561058 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0602897 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
149
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP0602940 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0608632 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0603060 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0610567 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0603602 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0614061 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0603783 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0615440 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0603788 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0615441 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0603875 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0615442 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0603905 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0615444 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0603906 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0615445 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604095 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0615587 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604105 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0615678 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604152 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0616569 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604153 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0616608 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604212 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0616632 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604308 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0616633 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604361 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0616644 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604802 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0617620 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604906 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0617623 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604939 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0617716 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604942 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0617725 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604975 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0617794 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0604983 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0617806 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0605042 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0618995 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0605282 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0619727 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0605881 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0619757 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0606005 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0622270 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0606010 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0624167 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0606622 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0625539 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0606630 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0630380 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0606802 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0630526 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0606803 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0632442 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0608519 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0632451 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
150
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP0632709 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0660404 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0642746 03.07.2010 Einde wettige duur
EP0660461 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0643618 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0643927 03.07.2010 Einde wettige duur
EP0645321 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0656377 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0656726 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0657098 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0657321 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0657398 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0657510 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0657846 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0657869 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0657879 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0658066 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0658366 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0658367 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0658383 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0658546 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0658932 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0658933 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0659432 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0659473 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0659739 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0659741 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0659760 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0659786 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0659853 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0660155 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0660335 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0660358 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0660367 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0660643 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0660677 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0661279 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0661609 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0661699 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0661783 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0661876 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0662424 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0662466 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0662615 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0663153 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0663660 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0663680 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0663756 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0665458 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0666148 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0669260 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0670807 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0671976 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0672306 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0672543 06.07.2010 Einde wettige duur
EP0673276 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0673439 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0673578 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0673579 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0673580 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0673582 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0673583 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0674541 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0674566 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
151
14 juli 2010
Reden
Nummer
(11/21)
jaartaks
EP0717126 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0674634 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0674674 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0674720 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0674779 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0674798 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0674824 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0675719 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0675724 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0675919 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0675956 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0676028 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0676048 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0676943 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0678027 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0680320 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0681737 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0685332 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0686613 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0687251 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0688242 16.03.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP0690078 04.07.2010 Einde wettige duur
EP0690775 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0690934 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0701569 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0714976 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0716043 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0716212 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0716371 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0716501 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0716811 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0716919 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Datum
Reden
EP0717425 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0717426 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0717428 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0717429 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718026 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718122 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718272 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718319 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718320 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718327 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718335 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718415 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718528 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0718641 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719047 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719499 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719555 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719590 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719667 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719758 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719768 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719790 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719802 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719806 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719896 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719898 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0719989 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0720160 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0720239 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0720325 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
152
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP0720421 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737056 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0720422 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737099 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0721292 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737128 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0721871 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737167 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0722036 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737175 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0724943 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737230 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0727419 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737344 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0730554 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737511 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0731659 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0738258 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0731927 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0738309 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0732030 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0739359 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0732031 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0739522 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0733027 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0741515 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0733045 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0741613 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0733080 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0741730 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0733427 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0745029 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0733613 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0746746 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0734204 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0748236 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0734514 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0748326 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0734527 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0748431 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0734701 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0748803 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0735868 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0748804 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0735876 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0749981 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0735923 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0754051 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0735931 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0757766 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0735995 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0757994 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0736029 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0761190 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0736033 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0765012 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0736130 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0769268 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0736206 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0773789 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0737032 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0775439 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
153
Reden
EP0776893 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0778117 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
jaartaks
EP0786496 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0778348 09.07.2010 Einde wettige duur
EP0786565 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0778572 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0786744 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0779067 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0789069 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0779325 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0789116 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0780157 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0791139 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0780209 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0791682 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0780650 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0793733 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0780753 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0794476 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0780780 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0794761 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0780799 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0794824 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0780831 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0794914 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0780910 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0796046 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0781646 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0796075 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0781654 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0796090 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0781748 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0796139 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0781776 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0796308 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0781856 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0796445 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0781984 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0796877 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0782161 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0796897 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0782230 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0797559 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0782361 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0797561 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0782978 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0797573 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0783902 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0797621 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0784238 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0797714 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0785122 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0797722 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0785198 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0797987 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0785234 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0798098 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0785301 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0798705 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0785571 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0799021 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0786333 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
EP0799116 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
154
Reden
jaartaks
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
jaartaks
EP0799124 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0811227 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0799212 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0811286 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0799213 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0814840 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0799259 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0820247 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0799281 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0822718 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0799398 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0834576 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0799471 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0845212 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0799507 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0845366 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0800367 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0846654 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0800368 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0846755 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0800445 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0846756 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0800497 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0846807 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0800503 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0847004 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0800634 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0847048 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0800687 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0847771 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0801041 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0847925 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0801062 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0847975 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0801525 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0848927 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0801591 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0848964 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0801717 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0849084 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0801718 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0849105 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0801810 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0849184 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0802900 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0849254 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0802962 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0849301 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0803043 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0849353 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0803075 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0849430 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0804490 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0849659 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0804706 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0850779 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0806416 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0850864 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0806963 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0850901 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0807769 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
EP0850906 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
155
Reden
jaartaks
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
jaartaks
EP0850924 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868427 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851038 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868486 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851041 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868530 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851243 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868559 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851304 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868587 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851439 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868710 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851460 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0869719 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851462 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0869783 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851502 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0869854 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851645 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0869947 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0851670 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0869968 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0852202 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0870001 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0852442 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0870080 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0853089 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0870157 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0854210 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0870500 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0854276 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0871402 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0856757 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0871612 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0859231 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0871675 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0864224 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0871702 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0865300 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0873096 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0865443 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0873344 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0865581 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0873475 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0865620 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0874832 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0865643 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0876319 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0866660 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0876395 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0866754 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0878058 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0866826 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0882229 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868137 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0882707 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868138 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0883404 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0868392 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0886166 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0868423 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
EP0887935 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
156
Reden
jaartaks
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
jaartaks
EP0889861 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0924898 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0892635 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0925918 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0898783 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926168 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0902388 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926186 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0904009 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926201 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0906122 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926438 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0910555 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926446 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0920811 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926700 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0920891 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926790 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0920943 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926896 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0921001 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0926926 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0921137 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927554 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0921359 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927560 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0921472 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927567 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0921516 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927582 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0922393 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927621 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0922548 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927727 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0922567 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927732 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0922579 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927751 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0922687 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927838 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0922720 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0927865 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0922728 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0928589 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0922795 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0928592 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0923014 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0929023 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0924000 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0929094 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0924045 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0929135 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0924051 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0930137 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0924284 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0930218 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0924285 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0931547 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0924286 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0931825 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0924426 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
EP0933344 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
157
14 juli 2010
Reden
Nummer
(11/21)
jaartaks
EP0948591 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0938335 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0941089 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0941095 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0941196 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0941255 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0941423 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0942837 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0942999 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0943328 05.07.2010 Einde wettige duur
EP0944164 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0944520 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0944569 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0944614 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0944644 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0944645 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0944749 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0944886 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946112 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946149 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946207 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946351 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946483 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946542 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946621 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946629 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946661 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946799 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0946831 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0948322 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0948551 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0948566 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Datum
Reden
EP0948756 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0948838 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0949265 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0949878 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0949901 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0949902 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0950196 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0950197 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0951281 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0951337 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0951467 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0954349 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0954392 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0954416 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0954661 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0956482 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0957726 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0957794 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0957972 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0962746 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0963272 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0963376 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0964236 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0964977 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0966636 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0967922 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0968567 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0969625 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0969822 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0970644 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
158
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP0973791 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1011144 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0974031 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1011646 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0975325 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1013163 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0979885 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1013166 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0980956 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1013542 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0982989 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1013564 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0991382 23.02.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1013584 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0997480 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1013598 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0998675 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1013647 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP0999177 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1013672 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1001672 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1013685 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1003263 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1013781 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1003370 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1013798 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1003644 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1013897 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1005788 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1014075 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1005839 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1014350 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1006017 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1014570 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1006170 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1014706 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1006391 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1014761 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1006488 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1016296 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1007237 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1016454 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1007784 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1016710 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1008369 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1016839 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1008539 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1017105 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1008671 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1018897 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1009011 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1019418 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1010489 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1020417 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1010713 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1022060 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1010782 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1022204 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1010861 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1022425 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1011066 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1023453 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
159
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1023653 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1039819 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1024119 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1039875 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1024143 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1039895 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1024168 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1039954 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1025541 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1040019 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1029864 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1040022 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1033732 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1040090 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1035766 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1040112 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1035806 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1040206 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1035907 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1040240 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1035947 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1040348 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1036092 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1040419 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1036293 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1041873 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1036299 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1041945 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1036319 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1041975 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1036507 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042074 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1036700 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042075 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037179 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042108 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037532 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042133 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037598 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042220 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037629 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042221 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037634 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042237 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037642 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042259 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037658 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042293 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037720 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042326 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037888 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042344 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037930 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042353 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1037991 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042355 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1038147 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042514 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1038291 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042614 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1039151 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1042651 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
160
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1042771 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1056872 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1044103 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1056920 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1044203 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1057782 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1044314 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1057816 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1044345 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1058769 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1044456 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1061383 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1044575 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1065631 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1045729 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1066284 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1045737 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1067859 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1045888 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1067962 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1046634 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1068250 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1046716 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1068517 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1047617 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1068828 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1047628 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1069157 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1047664 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1070728 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1047695 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1073945 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1048378 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1075496 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1048658 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1076470 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1049527 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1077987 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1049537 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1082718 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1051387 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1087143 18.03.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1052227 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1091812 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1052291 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1091971 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1052739 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1102670 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1052904 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1103555 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1052924 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1106201 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1053147 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1106213 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1053187 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1106707 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1054662 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1106769 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1054860 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1106770 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1056072 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1106938 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
161
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1107025 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1115082 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1108347 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1115109 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1108445 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1117165 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1108709 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1118415 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1108711 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1118462 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1109004 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1118922 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1109040 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1120133 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1110574 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1120337 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1110578 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1120411 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1110579 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1120477 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1110766 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1123753 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1110768 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1125818 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1110863 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1126037 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1110931 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1127552 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1111151 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1129544 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1111185 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1135173 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1111778 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1135264 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1112035 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1135296 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1112795 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1135760 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1112824 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1135780 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1112827 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1135890 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1112987 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1136319 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1113040 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137411 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1113127 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137442 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1113141 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137526 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1113191 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137589 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1113207 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137644 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1113222 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137758 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1113532 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137764 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1113625 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137862 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1114901 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1137901 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
162
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1137908 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141298 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1138114 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141308 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1138193 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141449 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1139723 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141466 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1139768 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141477 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1139844 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141555 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1139845 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141620 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1139907 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141746 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140018 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141803 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140032 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141933 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140150 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141934 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140181 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1142455 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140197 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1142462 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140200 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1142527 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140283 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1142713 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1140365 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1142879 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140375 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1143983 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140459 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1144064 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140613 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1144462 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140659 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1144472 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140721 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1144481 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140751 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1144532 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140788 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1144934 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140803 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1145075 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140860 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1145397 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140870 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1146788 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140873 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1146874 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140889 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1147282 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1140994 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1147452 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141108 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1147520 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1141123 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1148027 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
163
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1148783 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1173724 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1149015 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1178572 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1149049 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1188750 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1149069 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1189840 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1149078 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1191100 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1149106 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1194663 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1149185 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1196522 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1150916 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1199380 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1151014 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1199635 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1151044 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1200365 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1151499 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1202239 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1152833 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1203477 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1152994 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1205808 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1153057 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1208915 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1153080 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1213022 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1153543 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1213098 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1155271 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1214035 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1155319 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1214586 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1155465 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1214884 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1156076 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1215473 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1156882 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1215505 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1157019 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1215777 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1159325 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1216652 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1160008 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1216653 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1161390 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1216654 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1161969 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1216655 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1162387 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1216696 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1162521 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1216724 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1164655 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1216800 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1168344 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1216916 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1169506 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1216930 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
164
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1216965 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1233146 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1216975 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1233695 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1217003 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1234715 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1217004 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1235560 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1217024 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1235883 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1217166 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1236236 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1217199 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1236726 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1217377 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1237498 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1217980 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1237553 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1219224 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1237629 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1219281 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1237751 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1219531 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1237835 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1219627 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1237963 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1219715 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1238086 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1219898 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1239723 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1219916 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1239746 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1220234 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1239799 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1221052 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1239845 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1221397 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240064 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1221418 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240139 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1221438 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240140 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1221524 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240166 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1223179 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240294 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1223644 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240408 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1223648 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240459 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1224691 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240460 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1225068 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1240481 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1225470 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1241018 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1227239 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1241942 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1227589 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1242055 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1233141 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242062 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
165
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1242119 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246816 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242176 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246817 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242346 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246824 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242357 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246861 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242375 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1247046 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242382 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1247102 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242402 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1247117 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242405 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1247259 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242467 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1247408 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242526 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1248630 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242531 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1248810 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242577 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1249155 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1242687 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1249281 19.01.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1242710 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1250166 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1242784 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1250274 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242822 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1250304 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1242964 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1250385 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1243009 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1250691 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1243943 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1250874 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1244515 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1251083 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1244662 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1251089 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1244805 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1251127 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1245136 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1251640 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1246662 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1252096 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246724 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1252201 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246729 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1252331 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246778 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1252847 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246786 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1253738 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246801 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1253917 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1246810 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1254790 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1246814 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1255703 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
166
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1255769 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1312128 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1255893 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1313213 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1257694 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1313617 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1261442 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1315970 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1262966 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1316665 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1264857 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1318251 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1265936 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1318321 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1267026 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1318358 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1267418 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1318442 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1268579 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1319491 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1268646 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1319746 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1268751 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1320639 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1272828 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1321032 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1275097 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1321049 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1276439 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1321439 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1277909 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1321469 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1284276 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1321885 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1287550 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323030 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1287961 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323518 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1288502 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323523 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1289428 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323649 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1290846 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323690 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1293755 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323725 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1294565 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323940 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1294602 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1323970 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1298600 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1324017 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1301078 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1324108 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1303536 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1324472 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1303632 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1324909 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1306820 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1324973 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1311066 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1325764 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
167
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1325862 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1343831 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1325882 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1344021 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1325963 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1344032 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1327384 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1344059 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1327583 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1344322 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1328256 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1344378 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1328409 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1344379 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1331406 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1344429 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1331438 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1344434 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1332016 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1344442 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1332873 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1345598 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1333167 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1345686 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1334181 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1345690 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1336081 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1345709 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1337327 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1345780 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1339472 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1345862 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1339659 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1345894 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1339901 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1345912 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1339921 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1345937 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1340209 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1346009 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1341595 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1346027 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1341790 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1346385 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1341794 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1346610 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1341876 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1347101 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1342615 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1347728 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1343478 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1347778 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1343480 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1347824 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1343538 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1347971 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1343575 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1348012 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1343705 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1348057 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1343784 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1349481 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
168
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1349483 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1360099 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1349747 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1362047 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1349748 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1362512 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1349850 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1364023 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1349855 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1364678 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1349863 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1366033 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1349894 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1366131 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1349969 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1366133 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1350016 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1367374 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1350049 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1368955 03.02.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1350794 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1370208 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1351636 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1372042 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1351669 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1374105 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1351736 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1374891 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1351786 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1380988 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1351972 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1381476 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1352206 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1384205 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1352366 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1384264 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1353614 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1384644 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1353618 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1386368 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1353917 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1387208 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1353962 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1388619 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1354183 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1391295 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1355633 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1393518 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1355677 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1395313 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1355904 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1396562 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1358031 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1397916 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1358063 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1399624 22.02.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1358225 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1402154 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1358234 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1402250 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1358565 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1402272 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
169
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1403026 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1428780 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1404222 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1428830 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1405406 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1429004 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1405625 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1430907 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1406312 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1431170 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1406943 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1431225 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1408107 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1431344 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1408888 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1431782 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1409460 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1432000 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1409585 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1432370 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1409943 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1433484 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1410382 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1433695 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1411977 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1434093 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1413044 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1434287 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1413667 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1434346 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1414964 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435273 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1415169 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435500 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1420614 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435509 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1420887 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435536 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1422676 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435864 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1425232 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1436958 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1425598 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1438966 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1425969 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1439249 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1426026 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1442899 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1426124 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1443715 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1426386 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1443879 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1426738 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1444281 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1427984 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1444592 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1428615 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1445368 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1428616 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1446192 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1428775 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1448619 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
170
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1449958 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1458547 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1451143 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458661 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1451629 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458673 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1453381 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458723 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1453657 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458771 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1453820 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458814 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1453995 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458878 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1454315 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1459025 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1454887 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1459110 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1455712 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1459147 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1455802 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1459342 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1455831 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1459345 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1455849 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1459609 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1455975 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1460140 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1455981 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1460180 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456060 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1460467 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456090 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1460957 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1456118 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1461012 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456119 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1461063 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456176 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1461346 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456206 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1463444 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456572 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1463623 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456594 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1463690 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456602 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1463781 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1456734 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1464632 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1456825 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1464641 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1457234 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1465110 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1457985 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1465535 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458381 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1465617 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458417 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1465723 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1458423 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1466053 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
171
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1466194 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1493776 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1467390 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1497049 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1467530 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1498703 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1467998 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1500372 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1468321 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1502832 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1468719 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1503215 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1469482 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1503729 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1469738 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1503770 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1470987 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1507208 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1471968 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1507562 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1473161 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1508213 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1473395 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1509164 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1474247 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1510640 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1474282 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1510820 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1475031 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1512401 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1476011 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1512686 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1476451 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1513034 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1476599 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1513393 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1478277 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1513533 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1479481 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1513814 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1479617 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1518868 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1479748 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1518968 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1480903 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1518994 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1481535 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1519204 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1483264 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1519345 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1483770 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1519677 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1485314 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1520525 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1490098 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1520817 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1491586 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1521591 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1493168 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1522283 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1493723 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1524147 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
172
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1529167 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1545315 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1529267 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1545321 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1530207 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1546133 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1531702 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1547936 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1532028 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1548040 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1532090 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1548317 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1532902 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1548474 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1535730 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1548696 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1536686 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1548792 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1537809 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1549454 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1538054 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1550544 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1538149 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1550986 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1539495 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1552997 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1539611 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1553493 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1539819 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1553749 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1540085 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1554361 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1541391 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1555230 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1541392 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1555573 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1541751 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1555993 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1542425 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1556493 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1543023 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1557394 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1543727 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1557410 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1543801 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1558014 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1543861 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1558920 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1543865 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1559242 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1543877 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1559308 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1544091 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1559309 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1544257 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1559562 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1544263 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1559572 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1544339 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1559645 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1544480 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1559850 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
173
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1559862 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1572694 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1560472 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1572715 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1560813 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1572818 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1560821 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1572854 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1560953 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573217 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1561268 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573223 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1561528 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573226 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1561835 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573465 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1566417 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573517 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1567488 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1573544 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1567502 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1573578 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1567519 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1573732 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1567669 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573749 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1567848 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573865 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1569830 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573875 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1569899 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1574109 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1569900 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1574236 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1569901 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1575618 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1569968 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1575720 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1569969 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1575949 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1570183 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1575952 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1572029 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1575956 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1572313 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1576030 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1572322 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1576074 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1572368 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1576548 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1572486 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1577385 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1572590 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1578224 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1572609 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1578259 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1572610 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1578383 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1572661 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1578548 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1572672 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1578635 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
174
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1578645 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1588785 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1578817 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1589029 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1578819 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1589054 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1578826 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1589096 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1578838 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1589838 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1578928 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1590261 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1579145 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1590455 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1579573 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1590536 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1579602 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1592592 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1581042 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1592736 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1581485 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1594127 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1581581 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1598144 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1581583 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1601310 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1581751 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1601490 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1582086 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1602447 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1582470 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1603696 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1583583 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1605239 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1583649 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1605809 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1583861 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1607048 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1585318 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1607527 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1585319 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1607723 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1585478 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1608214 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1585676 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1609722 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1585682 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1609860 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1585689 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1609939 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1585775 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1609944 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1586102 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1610041 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1586139 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1610255 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1586705 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1613033 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1586758 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1614647 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1587998 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1614779 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
175
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1615330 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644381 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1615727 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644465 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1615809 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644507 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1618367 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644550 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1618823 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644842 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1619001 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644988 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1620060 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1645154 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1620411 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1646335 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1620559 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1646703 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1620930 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1647385 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1621615 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1647975 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1622918 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1649024 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1623796 01.02.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1652343 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1624670 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1653181 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1626778 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1654174 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1628544 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1656043 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1629330 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1657938 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1633024 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1658856 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1636231 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1660495 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1637005 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1660745 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1639666 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1661827 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1640203 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1661843 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1640813 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1663038 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1641423 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1663177 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1641675 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1664125 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1641865 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1664300 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1641920 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1664411 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1642046 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1665275 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1643028 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1668263 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1643916 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1668965 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644119 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1669167 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
176
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1669361 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1683286 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1669537 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1684940 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1669807 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1685296 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1670221 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1686177 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1670859 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1686264 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1671731 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1686664 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1671807 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1687939 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1672019 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1688460 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1672165 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1689218 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1672241 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1689293 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1672481 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1690342 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1672492 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1691607 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1672829 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1691933 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1674124 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1692022 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1674137 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1692048 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1674950 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1692118 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1675176 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1692137 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1675740 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1692251 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1675778 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1693601 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1676639 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1694122 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1676849 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1694286 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1678000 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1694555 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1679061 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1694586 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1679355 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1694738 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1679356 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1694972 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1680376 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1694974 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1680569 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1695052 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1681850 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1695260 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1682321 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1695974 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1682839 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1696457 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1682952 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1696540 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
177
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1696751 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1709063 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1697268 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1709218 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1697306 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1709655 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1697356 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1711090 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1697604 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1711184 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1698027 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1711555 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1698662 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1711855 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1699338 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1713452 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699459 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1714641 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699498 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1715952 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699563 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1715984 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699769 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1716412 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699828 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1717045 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699878 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1719945 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1700337 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1721057 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1701625 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1721670 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1701960 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1722702 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1702172 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1723263 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1703829 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1723532 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1704154 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1723949 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1704165 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1726559 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1704280 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1726972 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1704299 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1728485 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1704817 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1728727 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1704942 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1728729 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1706007 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1730809 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1706239 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1731222 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1708693 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1731855 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1708816 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1735265 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1708870 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1736256 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1708937 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1736346 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
178
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1736439 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756890 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1737737 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1757385 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1738656 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1757894 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1739381 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1758757 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1739937 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1759218 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1740545 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1759650 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1742718 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1759852 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1742982 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1760160 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1743108 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1760393 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1744229 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1761153 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1745404 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1762884 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1745547 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1763041 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1746379 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1765121 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1746731 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1766075 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1747220 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1766119 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1747370 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1766180 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1749089 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1766361 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1749934 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1766648 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1751122 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1767046 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1751494 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1767277 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1752195 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1767325 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1753472 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1767593 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1753543 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1769989 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1753593 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1771731 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1753637 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1771908 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1753773 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1772159 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1755739 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1773465 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1755849 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1773877 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1755919 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1773892 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1755923 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1775976 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756429 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1778307 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
179
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1781054 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1797474 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1781457 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1797931 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1781992 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1798192 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1782465 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1798449 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1782996 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1799091 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1783123 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1799725 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1783254 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1799783 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1784969 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1800653 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1785167 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1800964 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1786810 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1801206 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1786895 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1801439 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1787721 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1801582 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1788009 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1801737 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1788175 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1802435 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1788343 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1802995 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1788707 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1803106 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1789194 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1804080 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1789607 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1804081 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1789869 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1804082 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1789970 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1804992 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1790517 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1805804 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1791516 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1805963 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1791885 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1806848 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1792152 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1807068 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1793319 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1807433 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1794031 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1807913 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1794971 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1808456 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1795037 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1809649 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1795076 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1809781 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1795780 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1810928 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1796896 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1811074 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
180
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1812252 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1835912 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1812838 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1836239 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1813449 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1836241 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1813511 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1836339 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1814356 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1836408 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1817517 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1837211 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1817850 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1837384 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1818109 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1837401 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1818318 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1838110 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1819447 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1838114 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1821150 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1839479 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1824366 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1840062 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1824479 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1840124 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1824756 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1840177 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1825573 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1840736 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1825581 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1843379 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1825954 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1843707 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1827427 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1843759 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1827693 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1844191 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1827805 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1844352 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1828366 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1844693 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1828513 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1845123 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1828595 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1846275 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1830716 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1846390 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1830977 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1847704 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1831243 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1848782 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1831960 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1850093 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1832026 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1851030 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1834195 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1851031 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1834407 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1851298 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1835902 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1851817 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
181
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1852152 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1875956 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1852370 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1876205 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1853408 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1876470 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1853801 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1877690 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1854834 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1878817 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1856760 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1879828 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1857219 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1880445 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1857515 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1882068 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1858384 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1882316 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1859493 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1882845 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1859769 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1882919 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1859943 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1883550 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1862311 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1883693 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1863252 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1883837 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1864921 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1884153 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1865613 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1884213 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1865660 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1884735 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1865781 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1885633 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1866180 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1886264 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1867614 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888712 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1868874 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888732 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1868945 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888733 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1869443 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888746 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1870547 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1889885 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1870711 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1890454 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1871146 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1890564 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1871154 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1891127 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1872516 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1891787 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1873326 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1892177 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1873712 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1892184 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1875455 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1893269 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
182
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1893455 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1908983 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1894759 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1909013 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1895886 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1909027 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1896281 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1909035 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1896329 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1909465 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1896592 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1910010 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1896869 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1910441 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1897119 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1910662 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1897467 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1912324 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1897834 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1912500 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1898998 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1912510 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1899465 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1912687 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1900286 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1913221 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1901908 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1913712 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1901914 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1913714 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1901976 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1913902 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1902036 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1914189 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1902279 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1914208 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1902407 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1915046 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1902901 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1915412 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1903094 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1915937 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1903363 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1916854 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1903579 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917193 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1904680 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917294 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1905337 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917365 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1905635 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917768 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1906602 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917889 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1907260 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1918712 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1907861 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1919943 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1908478 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1921004 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1908967 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1921048 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
183
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1922254 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932749 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1923115 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1933585 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1923670 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1933746 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1923758 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934028 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924405 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934081 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924479 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934474 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1925480 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1935772 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1925579 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1935912 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926454 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1936122 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926573 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1936237 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926580 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937007 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926809 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937171 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926903 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937492 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1927369 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1937564 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1927557 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1939084 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1927621 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1939417 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1927627 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1940273 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1927718 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1940726 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928134 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1941142 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928257 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1941979 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1929018 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1942178 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1929047 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1942450 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1929381 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1942539 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1929472 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1943990 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1929747 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1944109 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1930220 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1944641 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1931502 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1944755 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932420 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1945995 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932633 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1946214 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932641 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1947027 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932675 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1949197 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
184
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1949359 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1968411 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1949786 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1968757 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1950028 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1969311 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1950243 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1971070 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1950576 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974873 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951127 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1976682 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951451 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1976897 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951543 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1976946 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951764 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1977121 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1952544 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1977403 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1952562 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1977901 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1954463 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1978203 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1954481 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1978681 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955059 01.07.2010 Vervallen wegens niet betalen
jaartaks
EP1979275 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955609 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1979655 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955748 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1980060 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955749 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1980700 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1957274 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1981392 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1958054 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1981509 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1959710 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1981775 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1959819 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1982551 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1960496 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1982673 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1961419 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1982783 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963013 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1983473 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963999 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984143 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1964265 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984373 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966157 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984722 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966191 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1985388 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966300 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1985468 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966524 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1985903 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966612 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1986828 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
185
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP1987098 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2014390 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1988679 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2014927 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1988680 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2016017 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1989386 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2016127 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1990247 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2016293 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1990612 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2017467 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1991085 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2017864 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1991344 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2018003 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1992214 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2018156 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1995241 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2018570 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1996448 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2018791 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1997949 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2019782 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1998522 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2020338 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1999029 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2020459 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1999331 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2020888 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1999460 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2021038 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2000252 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2021538 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2001693 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2021664 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2002140 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2022546 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2002718 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2022638 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2003059 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2023688 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2003271 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2024727 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2003274 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2025517 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2003462 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2028079 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2004073 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2028139 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2005037 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2028800 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2006587 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2028930 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2007513 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2029916 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2007537 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2030548 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2012471 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2030723 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2013502 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2031507 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
186
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP2033039 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2060668 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2034559 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2061714 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2035126 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2061956 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2036432 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2062416 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2037568 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2062815 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2037783 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2063154 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2039618 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2064049 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2042467 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2065084 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2043553 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2066467 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2043569 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2066626 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047165 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069446 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047586 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069519 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2048278 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2070192 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049037 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2071793 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049204 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2071794 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049330 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2071795 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049431 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2071796 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2051447 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2071797 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2051857 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2072866 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2052525 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2072967 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2053254 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2073771 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2054316 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2073996 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2054688 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074628 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2054727 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074658 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2055165 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2074756 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2055529 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2075283 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2055978 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2076408 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2055988 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2079196 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2057830 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2079397 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2058118 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2079587 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2058236 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2079630 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
Nummer
(11/21)
Datum
187
Reden
Nummer
(11/21)
14 juli 2010
Datum
Reden
EP2079958 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2091803 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2079980 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2092032 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2080262 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2092108 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2080344 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094146 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2080702 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094378 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2081566 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094514 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2082509 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2094902 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2082928 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2095126 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2083931 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2095372 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2084215 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2095744 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2084222 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2097180 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2084798 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2098028 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2084950 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2098044 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2085322 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2098719 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2086671 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2099575 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2087157 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2105592 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2087222 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2106304 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2087455 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2106929 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2088328 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2108503 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2088855 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2109333 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2089266 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2115281 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2089378 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2116293 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2089472 17.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2118460 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2089599 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2120068 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2089705 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2145908 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2091653 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2145986 24.03.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 21/10
188
14 juli 2010
VRB verbeteringen.
Nummer (11/21)
Internationale octrooiclassificatie
(51)
Communicatie tekst

Similar documents

Nummer 35/10 20 oktober 2010

Nummer 35/10 20 oktober 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 09/10 14 april 2010

Nummer 09/10 14 april 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

IE_nr51_ 2013

IE_nr51_ 2013 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information