Nummer 01/12 4 januari 2012

Transcription

Nummer 01/12 4 januari 2012
Nummer 01/12
4 januari 2012
Nummer 01/12
1
4 januari 2012
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is
geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische
vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14
rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office.
Adres: NL Octrooicentrum
Patentlaan 2
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
Telefoon: 088-6026656
Telefax: 088-6029024
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Address: Netherlands Patent Office
2 Patentlaan
Post Office Box: 5820
2280 HV Rijswijk
Telephone: +31(0)88 602656
Telefax: +31(0)88 6029024
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Nummer 01/12
2
4 januari 2012
Page
Inhoudsopgave
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
Blz.
5
Content
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
10
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
10
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
14
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
14
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
15
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
15
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
133
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
133
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
189
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
189
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
190
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
190
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
191
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
191
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
192
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
192
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
193
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
193
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
197
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
197
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
199
Heading MED
Contains data concerning other communications.
199
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
200
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
200
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
201
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
201
Nummer 01/12
3
4 januari 2012
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 01/12
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
4 januari 2012
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 01/12
5
4 januari 2012
Rubrieken
NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(41) 29.12.2011
A41D 25/04
(51) C09D 131/04
C09D 131/02
C08F 20/18
C08F 18/04
A23C 19/16
A01J 27/02
(21) 1038077
(71) Christiaens Agro Systems B.V. te
NEER
(21) 2005010
(72) Werner Beemsterboer te
ROTTERDAM
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(54) Spray coating compositions for
cheese.
(51) A01D 45/00
(21) 2004988
(22) 28.06.2010
(54) Inrichting voor het oogsten van
asperges.
(72) Jozef Petrus Maria Christiaens te
Hoogeloon
(22) 01.07.2010
(22) 01.07.2010
(54) Veiligheidsstropdas.
(71) Werner Beemsterboer te
ROTTERDAM
(41) 03.01.2012
(51) A45B 25/14
A45B 25/08
A45B 19/10
(41) 29.12.2011
(71) CSK Food Enrichment B.V. te
Leeuwarden
(51) A01G 9/10
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) 2005835
(21) 2004964
(22) 08.12.2010
(54) Compacte houder voor het
opkweken van gewassen.
(72) Wieger Jan Koopmans te
Leeuwarden
Tette Hijlkema te JONKERSLÄN
Jan Kevelam te Ede
Willem Cornelis Meijer te EDE
(54) Mechanisme ter regulering van
het parasoloppervlak van een
inklapbare hangparasol met een
rechte parasolstaaf.
(71) Forteco B.V. te KWINTSHEUL
(41) 03.01.2012
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) A01K 1/015
A01K 1/00
(71) Ningbo Phaeton Manufacturing
LLC te NINGBO, China (CN)
(22) 24.06.2010
(72) Jan Roger Henri de Smet te
ZULTE, België (BE)
Hugo Nicolaas Maria Berk te
Aalsmeer
(41) 28.12.2011
(51) A01G 9/24
A01G 31/02
(21) 2004976
(22) 28.06.2010
(21) 1038381
(22) 12.11.2010
(54) Vrijloopstal met vloerverwarming.
(71) Lely Patent N.V. te Maassluis
(74) Ir. Corten te Maassluis
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(41) 29.12.2011
(72) Timothy ter Voort te JELSUM
(51) A01K 1/00
(41) 29.12.2011
(21) 1038063
(51) A01G 9/24
(22) 24.06.2010
(21) 1038079
(54) Inrichting en werkwijze voor het
afscheiden van ligboxen in een
loopstal.
(54) Kas voorzien van zonnepanelen.
(71) Alcomij B.V. te 's-Gravenzande
(71) Agriprom Stalmatten B.V. te
NIEUWLEUSEN
(72) Gerhard Leerdam te 'S(72) Gijsbertus Johannes Staal te
GRAVENZANDE
OMMEN
Erik Schäfer te 'S-GRAVENZANDE (41) 28.12.2011
Wim Nowé te 'S-GRAVENZANDE
(51) A01K 1/015
(41) 03.01.2012
A01K 1/00
(51) A01J 25/06
(21) 1038071
(21) 1038072
(22) 28.06.2010
(54) Inrichting voor het snijden en/of
roeren van wrongel.
(71) TeDe Automatisering B.V. te
STAPHORST
(72) Arend Hannes Albert Boertien te
STAPHORST
(72) Xiong Luo te Ningbo, China (CN)
(31) 201020250969
(32) 30.06.2010
(33) China
(41) 02.01.2012
(72) Marc Havermans te MAASSLUIS
Serge Louis Loosveld te Maassluis (51) A47D 9/00
Aart van 't Land te Maassluis
(21) 2005002
(31) 1038071
(22) 30.06.2010
(54) Systeem, kas en werkwijze voor
het telen en/of vermeerderen van
(32) 28.06.2010
producten.
(33) Nederland
(71) Living Foods B.V. te JELSUM
(22) 02.07.2010
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(22) 28.06.2010
(54) A collapsible cot.
(71) Maxi Miliaan B.V. te Helmond
(74) ir. Veldman-Dijkers te SITTARDGELEEN
(72) Elbreg de Jong te DEN BOSCH
Robert Jan Hoogerbrug te
NUENEN
(41) 03.01.2012
(51) A61M 5/32
A61M 5/31
A61J 7/04
(21) 2005017
(22) 01.07.2010
(54) Replaceable cap for a dosing
device.
(71) Techlund AB te STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(41) 29.12.2011
(72) Per Andreas Sjölund te
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Per John Sjölund te LONDON,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Marcel Botha te NEW YORK, NEW
YORK, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A41D 25/06
(41) 03.01.2012
(54) Vrijloopstal met vloerverwarming.
(71) Lely Patent N.V. te Maassluis
(74) Ir. Corten te Maassluis
(72) Marc Havermans te MAASSLUIS
Nummer 01/12
(51) A61N 5/10
(21) 2005005
6
boot en het vastvriezen van de
boot.
4 januari 2012
(72) Mark Maarten Veenendaal te
Lexmond
(22) 30.06.2010
(71) Helena Maria Mars te NIJMEGEN
(41) 02.01.2012
(54) Brachytherapy applicator device
for insertion in a body cavity.
(72) Helena Maria Mars te NIJMEGEN
(41) 28.12.2011
(51) B66F 9/14
B66F 9/12
(71) Nucletron B.V. te Veenendaal
(51) E02F 5/10
B63C 11/42
B63B 35/30
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) 2004999
(22) 29.06.2010
(21) 1038065
(54) Load-handling apparatus adapted
to be mounted on an elevatable
lift carriage of a lift truck as well
(22) 28.06.2010
as a lift truck comprising such a
(54) Submersible vehicle for dumping
load-handling apparatus.
rocks.
(71) Rogama B.V. te VALKENBURG
(71) Tideway B.V. te Breda
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'S(72) Robert Servaas Matti te
HERTOGENBOSCH
Valkenburg
(72) Jan Gabriël te MOLLEM, België
(41)
30.12.2011
(BE)
(51) C12M 1/107
(41) 29.12.2011
(22) 24.06.2010
(51) B65D 19/06
(54) Inrichting voor het rechtstreeks
afzuigen van afval dat
geproduceerd wordt door
vlakstansautomaten.
(21) 1038075
(71) Harri Bulten te BORCULO
(72) Harri Bulten te BORCULO
(71) Industrial Packing Support B.V. te (72) Samuel Castro te ROTTERDAM
EINDHOVEN
Mirik Castro te AMSTERDAM
(41) 28.12.2011
(72) Laurens van Lieshout te Mierlo
(41) 03.01.2012
(51) B26D
B26D
B26D
B26D
(41) 30.12.2011
(51) D21H 19/36
D21H 19/08
D06Q 1/04
B41M 3/06
B32B 29/06
(72) René Gerard Willem Mäkel te
Arnhem
Pieter Morssink te Bel Air,
Maryland, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hendrik Steller te Rhenen
Arie Luiter Visscher te Driebergen
Cor van de Wardt te Kesteren
(41) 03.01.2012
(51) B31B 1/04
B26D 7/18
7/26
5/14
5/04
1/08
(21) 2004991
(54) Biogas system.
(54) Transportkist met demontabele
oprijplaat.
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(51) B65D 33/00
(21) 2004993
(22) 29.06.2010
(22) 24.06.2010
(54) Inhoeszak.
(71) VMI Holland B.V. te Epe
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Cornelis Wouteres Janszen te
Harderwijk
Wiebe Herman ten Wolde te
ENSCHEDE
Gerrit Willem Remmers te
WAPENVELD
(41) 28.12.2011
(51) B60S 9/16
(21) 2004961
(22) 24.06.2010
(54) Neuswielsamenstel alsmede
aanhanger voorzien van een
neuswielsamenstel.
(22) 30.06.2010
(22) 29.06.2010
(21) 2004966
(54) Snijinrichting.
(21) 2005004
(71) SimGas B.V. te AMSTERDAM
(21)
(71) Visser 's-Gravendeel Holding B.V. (22)
te 's-Gravendeel
(54)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
2004974
25.06.2010
Method for producing coated
vacuum metallized substrates.
(72) Cornelis Frans Taco Visser te 'sGravendeel
(71) AR Metallizing N.V. te GENK,
België (BE)
(41) 30.12.2011
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(51) B65D 81/20
B65D 51/16
(72) Hugo Princen te BILZEN, België
(BE)
(21) 1038070
(41) 28.12.2011
(22) 25.06.2010
(51) E02F
E02F
E02F
E02F
(54) Vacuum container having air
release valve cover.
(71) Jordan S. Tarlow te VENICE,
CALIFORNIA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(71) Reich KG te ESCHENBURG(72) Jordan S. Tarlow te VENICE,
WISSENBACH, BONDSREPUBLIEK
CALIFORNIA, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
Jui-Te Wang te TICHANG, Taiwan
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(TW)
(72) Kees Jan Staats te Bennekom
(41) 28.12.2011
Sjoerd Sijbranda te Made
Hendrik Krijn Glerum te STRIJEN (51) E04G 21/18
E01C 19/52
(41) 28.12.2011
B65G 7/12
(51) B63B 59/04
(21) 1038076
(21) 1038067
(22) 30.06.2010
(22) 25.06.2010
(54) Grijper.
(54) Inrichting ter voorkoming van
(71) TEMTEC B.V. te LEXMOND
algen -, mosselen -, en andere
aangroei aan de romp van een
(74) Ir. Reynvaan te Dordrecht
7/04
3/14
3/10
3/08
(21) 2004998
(22) 29.06.2010
(54) Inrichting voor het uitbaggeren
van waterbodems zoals in
plassen, meren, rivieren, enz.
(71) Nicolaas Gerardus Konijn te
BERGEN
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Nicolaas Gerardus Konijn te
Bergen
(41) 30.12.2011
(51) E03D 1/012
(21) 2004965
(22) 24.06.2010
(54) Bedieningsorgaan met nis.
(71) Easy Sanitary Solutions B.V. te
Losser
Nummer 01/12
7
(74) Jong te ENSCHEDE
(21) 2004987
(72) Jurgen Hendrik Peter Joseph
Keizers te Losser
(22) 28.06.2010
(41) 28.12.2011
(51) E03D 13/00
E03D 11/12
(54) Liftinrichting en werkwijze voor
het positioneren van een log
object.
(71) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 24.06.2010
(72)
(71) Ronald Johan van Solt te Edam
(72) Ronald Johan van Solt te Edam
(41) 28.12.2011
(51) E04C 5/20
(21) 1038064
(22) 24.06.2010
(54) Afstandhouder in het bijzonder
voor toepassing bij
betonconstructies.
(71) M.B.G. Holding B.V. te GOES
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Jakob Peter Cornelis Molenaar te
Goes
(41) 28.12.2011
(51) E04G 3/28
E04G 3/20
(21) 1038891
(22) 24.06.2011
(54)
(71)
(74)
(72)
(31)
(32)
(33)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(72)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(41)
(51)
(21)
(22)
aanboren van een
kunststofleiding, alsmede
opzetstuk daarvoor.
(71) Pipelife Nederland B.V. te
Enkhuizen
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Mark Ploeg te OPPERDOES
Marcel Roger Scucces te
Kuno Johannes Alexander van den
ZUIDOOSTBEEMSTER
Berg te Rotterdam
(41) 03.01.2012
29.12.2011
(51) F24D 3/08
F16B 5/00
F24D 19/10
1038080
F24D 11/00
02.07.2010
(21) 2004970
(21) 1038066
(54) Huls voor een inklapbaar urinoir.
4 januari 2012
(54) Kram.
(22)
(71) JKV Services B.V. te DRIEBERGEN (54)
(72) Jan Cornelis Verhage te
DRIEBERGEN
(41) 03.01.2012
(51) F16J 15/54
F16J 15/32
F16J 15/00
F04D 29/10
25.06.2010
Centrale verwarmingsysteem,
alsmede werkwijze voor het
verwarmen van ten minste één
ruimte.
(71) GasTerra B.V. te GRONINGEN
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Jacobus Johannes Overdiep te
HAREN
(21) 2004997
(41) 28.12.2011
(22) 29.06.2010
(54) Asafdichting voor een pomp.
(51) F24F 12/00
F24F 1/00
(71) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht
(21) 2005006
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 30.06.2010
(72) Timothy Alexander van Opstal te (54) Decentrale
A building method using a
luchtbehandelingsinrichting, en
Dordrecht
climbing scaffolding, and a
van decentrale
Hasan
Hüseyin
Bugdayci
te
climbing scaffolding.
luchtbehandelingsinrichtingen
BARENDRECHT
voorzien
Bomecon Holding B.V. te NIJKERK
Floris Walther Pierre Smeets te
luchtbehandelingssysteem.
ROTTERDAM
drs. Altenburg te Culemborg
Niels
den
Hartog
te
DORDRECHT
(71)
Alusta Natuurlijke
Dirk van den Bor te Nijkerk
Cornelis Stefanus Kraaij te HEDEL
Ventilatietechniek B.V. te Etten1038068
Leur
(41) 30.12.2011
25.06.2010
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) F16L 3/10
Nederland
(72)
Andreas Wilhelmus Jozef Meester
(21) 2005012
te Etten-Leur
28.12.2011
(22) 01.07.2010
Niek Dommerhof te ASSEN
E04H 17/16
(54) Pipe clip.
(41) 03.01.2012
2005015
(71) J. van Walraven Holding B.V. te
(51) G21K 1/00
01.07.2010
MIJDRECHT
G01N 21/21
Hekwerk.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
G01N 15/14
Kooymans Beheer B.V. te
(72) Jan van Walraven te MIJDRECHT
(21) 2004986
Eindhoven
Marek Juzak te MIJDRECHT
(22) 28.06.2010
Ir. Verhees te Nuenen
(41) 03.01.2012
(54) Method for sensing an analyte in
Antonius Gerardus Petrus
a fluid and sensor for unit such
(51) F16L 27/04
Johannes Kooijmans te Eindhoven
method.
(21) 2004985
03.01.2012
(71)
Technische Universiteit Delft te
(22) 28.06.2010
DELFT
F01C 3/08
(54) Pijpkoppeling met kogelgewricht.
Centre National de la Recherche
2005011
Scientifique- CNRS te PARIS,
(71) Vosta LMG B.V. te Amsterdam
01.07.2010
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Stichting Fundamenteel
Roterende machine voor
(72) Marco Daniël Menheere te
Onderzoek der Materie (FOM) te
compressie en decompressie.
BUSSUM
UTRECHT
Be-Kking Management B.V. te
(41) 29.12.2011
(74) drs. Essen te Wageningen
EDE
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Wilhelmus Theodorus Clemens
Bekking te EDE
(41) 03.01.2012
(51) F03D 1/00
E02D 27/42
(51) F16L 47/34
F16L 41/16
F16L 41/06
(21) 2005020
(72) Francesco Pedaci te DELFT
Stephane Barland te NICE,
Frankrijk (FR)
Nynke Hester Dekker te DELFT
(22) 02.07.2010
(41) 29.12.2011
(54) Opzetinrichting voor het
(51) G01S 17/89
Nummer 01/12
8
4 januari 2012
(21) 2004996
(32) 28.06.2010
(22) 29.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Werkwijze voor het vervaardigen
van een digitale foto, waarbij ten
minste een deel van de
beeldelementen positieinformatie
omvatten en een dergelijke
digitale foto.
(41) 29.12.2011
(71) CycloMedia Technology B.V. te
WAARDENBURG
(54) Reticle clamping system.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(74) ir. Maas te Veldhoven
(32) 28.06.2010
(72) Enrico Zordan te Norwalk,
Connecticut, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(41) 29.12.2011
(72) Bart Johannes Beers te RUMPT
Franciscus Antonius van den
Heuvel te DELFT
(41) 30.12.2011
(51) G01T 1/20
(21) 2007015
(22) 29.06.2011
(51) H01L 21/683
G03F 7/20
(21) 2006565
(22) 07.04.2011
(71) ASML Holding N.V. te Veldhoven
(31) 61/360316
61/418165
(32) 30.06.2010
30.11.2010
(54) Scintillator arrays and methods of (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
making the same.
(41)
02.01.2012
(71) General Electric Company te
Schenectady, New York,
,Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) James Wilson Rose te Niskayuna,
New York, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jonathan David Short te
Niskayuna, New York, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Andrea Jeanne Howard te
Niskayuna, New York, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Michael James Palleschi te
Niskayuna, New York, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kevin Paul McEvoy te Niskayuna,
New York, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(71) ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Xiaoyang Li te Mountain View,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Duan-Fu Hsu te Fremont,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 61/359209
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H01L 21/68
G03F 7/20
(21) 2006818
(22) 20.05.2011
(54) A method of adjusting speed
and/or routing of a table
movement plan and a
lithographic apparatus.
(51) H01L 21/68
G03F 7/20
(71) ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
(21) 2006804
(74) ir. Maas te Veldhoven
(22) 18.05.2011
(72) Cédric Grouwstra te Eindhoven
Nicolaas Kemper te Eindhoven
Norbertus van den Nieuwelaar te
Tilburg
Dirk de Vries te Eindhoven
Hua Li te Eindhoven
Marinus Jochemsen te Veldhoven
(54) Measurement system, method
and lithographic apparatus.
(71) ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Henrikus Cox te Eindhoven
Willem Koenen te Roermond
Thomas Mattaar te Veldhoven
Martinus Theodorus Jacobus
Pieterse te Veldhoven
Rob Antonius Andries Verkooijen
te Dongen
(31) 61/361252
61/377725
(32) 02.07.2010
27.08.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 61/358277
(41) 03.01.2012
(31) 12/826808
(32) 24.06.2010
(32) 30.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G06Q 50/00
G06Q 30/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 28.12.2011
(41) 02.01.2012
(51) G03F 7/20
G01N 21/47
(51) H05G 2/00
G03F 7/20
(21) 2006935
(21) 2006994
(22) 15.06.2011
(22) 24.06.2011
(54) Inspection apparatus and
method.
(54) Source-collector module with GIC
(71) ASML Netherlands B.V. te
mirror and tin vapor LPP target
Veldhoven
system.
(74)
ir. Maas te Veldhoven
(71) Media Lario S.r.L. te Bosisio Parini
(LC), Italië (IT)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Richard Levesque te Livermore,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Natale M. Ceglio te Pleasanton,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Giovanni Nocerino te Pleasanton,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Fabio Zocchi te SAMARATE, Italië
(IT)
(31) 12/803461
(72) Lucas Stevens te Eindhoven
Arno Bleeker te WESTERHOVEN
(31) 61/359110
(32) 28.06.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 29.12.2011
(21) 2004982
(22) 28.06.2010
(54) System for providing a lottery
game.
(71) Pin & Win B.V. te AMSTERDAM
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) Nick Green te MOULTON
NORTHAMPTONSHIRE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(41) 29.12.2011
(51) G06Q 50/00
G06Q 30/00
(21) 2004981
(22) 28.06.2010
(54) System for providing a lottery
game.
(71) Pin & Win B.V. te AMSTERDAM
(51) G03F 7/20
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(21) 2006655
(72) Simon Butler te ODIHAM
HAMPSHIRE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 22.04.2011
(54) Multiple patterning lithography
using spacer and self-aligned
assist patterns.
(41) 29.12.2011
(51) G09F 7/18
Nummer 01/12
G09F 15/00
F16B 2/24
(21) 2004983
(22) 28.06.2010
(54) Spanhaak voor het opspannen
van een van ogen voorzien doek
in een frame.
(71) Antares Beheersmaatschappij
B.V. te VALKENSWAARD
(74) Ir. Verhees te Nuenen
9
(71) Edward Bok te Lelystad
(72) Edward Bok te Lelystad
(41) 30.12.2011
(51) H01L 23/10
(21) 2007028
(22) 30.06.2011
(54) Metallisering voor
holleruimtebehuizingen en nietmagnetisch hermetisch dichte
holleruimtebehuizingen.
4 januari 2012
(54) LED driver and method of
controlling an LED assembly.
(71) EldoLAB Holding B.V. te
Eindhoven
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Marc Saes te EINDHOVEN
(41) 29.12.2011
(51) H05K 7/20
F25B 49/02
F24F 5/00
(72) Hubertus Antonius Johannes Snel (71) Vectron International GmbH & Co. (21) 2007009
te VALKENSWAARD
KG te Teltow, BONDSREPUBLIEK
(22) 28.06.2011
(41) 29.12.2011
DUITSLAND (DE)
(54) Cooling system.
(51) H01L 21/677
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(71) Hitachi Plant Technologies, Ltd. te
H01L 21/00
(72) Richard Gruenwald te Potsdam,
TOKYO, Japan (JP)
(21) 1038074
(22) 29.06.2010
(54) Semiconductor tunnel-opstelling,
bevattende een stripvormige
electrische schakelingspatroonopbreng-inrichting ten behoeve
van het daarmede in een
tunnelgedeelte plaatsvinden van
het aanbrengen van een
electrische schakelings-patroon
op de opvolgende, zich
erdoorheen verplaatsende
semiconductor substraatgedeeltes.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102010030778
102010042543
(32) 30.06.2010
15.10.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(41) 02.01.2012
(51) H05B 33/08
(21) 2004990
(22) 28.06.2010
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Junichi Ito te Tokyo, Japan (JP)
Yasuhiro Kashirajima te Tokyo,
Japan (JP)
Yasuhiko Inadomi te Tokyo, Japan
(JP)
Tomohiro Yoshida te Tokyo, Japan
(JP)
(31) 2010-146573
(32) 28.06.2010
(33) Japan
(41) 29.12.2011
Nummer 01/12
10
4 januari 2012
NL2: Verlening van Nederlandse octrooien.
(51) A01D 45/00
(21) 2004988
(22) 28.06.2010
(54) Inrichting voor het oogsten van
asperges.
(73) Christiaens Agro Systems B.V. te
NEER
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Jozef Petrus Maria Christiaens te
Hoogeloon
(47) 29.12.2011
(51) A01G 9/10
(21) 2004964
(22) 24.06.2010
(54) Compacte houder voor het
opkweken van gewassen.
(73) Forteco B.V. te KWINTSHEUL
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Jan Roger Henri de Smet te
ZULTE, België (BE)
Hugo Nicolaas Maria Berk te
Aalsmeer
(47) 28.12.2011
(51) A01G 9/24
C08F 18/04
A23C 19/16
A01J 27/02
(21) 2005010
(22) 01.07.2010
(54) Spray coating compositions for
cheese.
(47) 03.01.2012
(51) A47D 9/00
(21) 2005002
(22) 30.06.2010
(54) A collapsible cot.
(73) Maxi Miliaan B.V. te Helmond
(73) CSK Food Enrichment B.V. te
Leeuwarden
(74) ir. Veldman-Dijkers te SITTARDGELEEN
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Elbreg de Jong te DEN BOSCH
Robert Jan Hoogerbrug te
NUENEN
(72) Wieger Jan Koopmans te
Leeuwarden
Tette Hijlkema te JONKERSLÄN
Jan Kevelam te Ede
Willem Cornelis Meijer te EDE
(47) 03.01.2012
(51) A01K 1/015
A01K 1/00
(21) 1038071
(47) 03.01.2012
(51) A61B 10/02
(21) 2006267
(22) 21.02.2011
(54) Bemonsterinrichting en werkwijze
voor het in gereedheid brengen
daarvan.
(22) 28.06.2010
(73) Rovers Holding B.V. te Oss
(54) Vrijloopstal met vloerverwarming. (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) Lely Patent N.V. te Maassluis
(72) Meindert Durk Zwart te Rosmalen
(74) Ir. Corten te Maassluis
(47) 28.12.2011
(72) Marc Havermans te MAASSLUIS
(47) 29.12.2011
(51) A61M 5/32
A61M 5/31
A61J 7/04
(21) 1038079
(51) A01K 1/015
A01K 1/00
(22) 02.07.2010
(21) 1038381
(22) 01.07.2010
(54) Kas voorzien van zonnepanelen.
(22) 12.11.2010
(54) Replaceable cap for a dosing
device.
(73) Alcomij B.V. te 's-Gravenzande
(54) Vrijloopstal met vloerverwarming.
(72) Gerhard Leerdam te 'S(73) Lely Patent N.V. te Maassluis
GRAVENZANDE
(74) Ir. Corten te Maassluis
Erik Schäfer te 'S-GRAVENZANDE
(72) Marc Havermans te MAASSLUIS
Wim Nowé te 'S-GRAVENZANDE
Serge Louis Loosveld te Maassluis
(47) 03.01.2012
Aart van 't Land te Maassluis
(51) A01G 9/24
(31) 1038071
A01G 31/02
(32) 28.06.2010
(21) 2004976
(33) Nederland
(22) 28.06.2010
(47) 29.12.2011
(54) Systeem, kas en werkwijze voor
het telen en/of vermeerderen van (51) A01K 1/00
producten.
(21) 1038063
(73) Living Foods B.V. te JELSUM
(22) 24.06.2010
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) Inrichting en werkwijze voor het
afscheiden van ligboxen in een
loopstal.
(72) Timothy ter Voort te JELSUM
(47) 29.12.2011
(51) A01J 25/06
(21) 1038072
(22) 28.06.2010
(54) Inrichting voor het snijden en/of
roeren van wrongel.
(73) Tetra Laval Holdings & Finance
S.A. te Pully, Zwitserland (CH)
(72) Arend Hannes Albert Boertien te
STAPHORST
(47) 29.12.2011
(51) C09D 131/04
C09D 131/02
C08F 20/18
(73) Agriprom Stalmatten B.V. te
NIEUWLEUSEN
(72) Gijsbertus Johannes Staal te
OMMEN
(47) 28.12.2011
(51) A41D 25/06
A41D 25/04
(21) 1038077
(22) 01.07.2010
(54) Veiligheidsstropdas.
(73) Werner Beemsterboer te
ROTTERDAM
(72) Werner Beemsterboer te
ROTTERDAM
(21) 2005017
(73) Techlund AB te STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(72) Per Andreas Sjölund te
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Per John Sjölund te LONDON,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Marcel Botha te NEW YORK, NEW
YORK, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 03.01.2012
(51) A61N 5/10
(21) 2005005
(22) 30.06.2010
(54) Brachytherapy applicator device
for insertion in a body cavity.
(73) Nucletron B.V. te Veenendaal
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) René Gerard Willem Mäkel te
Arnhem
Pieter Morssink te Bel Air,
Maryland, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hendrik Steller te Rhenen
Arie Luiter Visscher te Driebergen
Cor van de Wardt te Kesteren
(47) 03.01.2012
(51) B31B 1/04
B26D 7/18
(21) 1038065
(22) 24.06.2010
Nummer 01/12
(54) Inrichting voor het rechtstreeks
afzuigen van afval dat
geproduceerd wordt door
vlakstansautomaten.
(73) Harri Bulten te BORCULO
(72) Harri Bulten te BORCULO
(47) 28.12.2011
(51) B26D
B26D
B26D
B26D
7/26
5/14
5/04
1/08
(21) 2004966
(22) 24.06.2010
(54) Snijinrichting.
(73) VMI Holland B.V. te Epe
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Cornelis Wouteres Janszen te
Harderwijk
Wiebe Herman ten Wolde te
ENSCHEDE
Gerrit Willem Remmers te
WAPENVELD
(47) 28.12.2011
(51) B60S 9/16
(21) 2004961
(22) 24.06.2010
(54) Neuswielsamenstel alsmede
aanhanger voorzien van een
neuswielsamenstel.
11
(72) Helena Maria Mars te NIJMEGEN
(22) 25.06.2010
(47) 28.12.2011
(54) Vacuum container having air
release valve cover.
(51) E02F 5/10
B63C 11/42
B63B 35/30
(21) 2004991
(73) Jordan S. Tarlow te VENICE,
CALIFORNIA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 28.06.2010
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(72) Jan Gabriël te MOLLEM, België
(BE)
(51) E04G 21/18
E01C 19/52
B65G 7/12
(54) Submersible vehicle for dumping (72) Jordan S. Tarlow te VENICE,
CALIFORNIA, Verenigde Staten
rocks.
van Amerika (US)
(73) Tideway B.V. te Breda
Jui-Te Wang te TICHANG, Taiwan
(TW)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(47) 28.12.2011
(47) 29.12.2011
(51) B65D 85/76
B65D 75/58
B65B 61/18
B65B 61/02
B31B 1/90
B31B 1/25
(21) 1038076
(21) 2006010
(72) Mark Maarten Veenendaal te
Lexmond
(22) 14.01.2011
(22) 30.06.2010
(54) Grijper.
(73) TEMTEC B.V. te LEXMOND
(74) Ir. Reynvaan te Dordrecht
(54) Werkwijze en inrichting voor het
verpakken van een product en
een verpakt product.
(47) 02.01.2012
(73) Easy2Open B.V. te Sprundel
(21) 2004999
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Hans Rudolf Baartmans te
Roosendaal
(73) Reich KG te ESCHENBURGWISSENBACH, BONDSREPUBLIEK (31) 2004092
DUITSLAND (DE)
2004115
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
2005579
(72) Kees Jan Staats te Bennekom
Sjoerd Sijbranda te Made
Hendrik Krijn Glerum te STRIJEN
(32) 14.01.2010
19.01.2010
26.10.2010
(47) 28.12.2011
(33) Nederland
Nederland
Nederland
(51) B61L 23/10
B61L 23/06
B61L 21/04
4 januari 2012
(51) B66F 9/14
B66F 9/12
(22) 29.06.2010
(54) Load-handling apparatus adapted
to be mounted on an elevatable
lift carriage of a lift truck as well
as a lift truck comprising such a
load-handling apparatus.
(73) Rogama B.V. te VALKENBURG
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Robert Servaas Matti te
Valkenburg
(47) 30.12.2011
(47) 28.12.2011
(51) C12M 1/107
(21) 1030321
(51) B65D 19/06
(21) 2005004
(22) 01.11.2005
(21) 1038075
(54) Inrichting voor het lokaal
beveiligen van werkspoor.
(22) 29.06.2010
(54) Biogas system.
(54) Transportkist met demontabele
oprijplaat.
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(73) Volker Stevin Rail & Traffic
Nederland B.V. te Vianen
(74) Ir. Assendelft te Lisse
(72) Robert Fey te Vianen
Henny de Winter te Vianen
Arie de Kwaasteniet te Vianen
(31) 1027656
(32) 10.11.2004
(33) Nederland
(47) 03.01.2012
(51) B63B 59/04
(21) 1038067
(22) 25.06.2010
(54) Inrichting ter voorkoming van
algen -, mosselen -, en andere
aangroei aan de romp van een
boot en het vastvriezen van de
boot.
(73) Helena Maria Mars te NIJMEGEN
(22) 30.06.2010
(73) SimGas B.V. te AMSTERDAM
(73) Industrial Packing Support B.V. te (72) Samuel Castro te ROTTERDAM
Mirik Castro te AMSTERDAM
EINDHOVEN
(47) 03.01.2012
(72) Laurens van Lieshout te Mierlo
(47) 30.12.2011
(22) 29.06.2010
(51) D21H 19/36
D21H 19/08
D06Q 1/04
B41M 3/06
B32B 29/06
(54) Inhoeszak.
(21) 2004974
(51) B65D 33/00
(21) 2004993
(73) Visser 's-Gravendeel Holding B.V. (22) 25.06.2010
te 's-Gravendeel
(54) Method for producing coated
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
vacuum metallized substrates.
(72) Cornelis Frans Taco Visser te 'sGravendeel
(73) AR Metallizing N.V. te GENK,
België (BE)
(47) 30.12.2011
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(51) B65D 81/20
B65D 51/16
(72) Hugo Princen te BILZEN, België
(BE)
(21) 1038070
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
(51) E02F
E02F
E02F
E02F
7/04
3/14
3/10
3/08
(21) 2004998
(22) 29.06.2010
(54) Inrichting voor het uitbaggeren
van waterbodems zoals in
plassen, meren, rivieren, enz.
(73) Nicolaas Gerardus Konijn te
BERGEN
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Nicolaas Gerardus Konijn te
Bergen
(47) 30.12.2011
(51) E03D 1/012
(21) 2004965
12
EDE
(72) Wilhelmus Theodorus Clemens
Bekking te EDE
(22) 29.06.2010
(51) F02M 21/04
F02D 41/32
F02D 19/02
(73) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht
(54) Asafdichting voor een pomp.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) 1031661
(72) Timothy Alexander van Opstal te
Dordrecht
Hasan Hüseyin Bugdayci te
(54) Werkwijze voor het controleren
BARENDRECHT
van brandstofinjectie van een LPIFloris Walther Pierre Smeets te
motor.
ROTTERDAM
(73) HYUNDAI MOTOR COMPANY te
Niels den Hartog te DORDRECHT
Seoul, Zuid-Korea (KR)
Cornelis Stefanus Kraaij te HEDEL
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 30.12.2011
(22) 21.04.2006
(54) Bedieningsorgaan met nis.
(31) 10-2005-0080389
(73) Easy Sanitary Solutions B.V. te
Losser
(32) 30.08.2005
(74) Jong te ENSCHEDE
(47) 29.12.2011
(33) Zuid-Korea
(51) F02D 9/10
F02D 31/00
F02D 11/04
(51) E03D 13/00
E03D 11/12
(21) 2006481
(21) 1038066
(54) Motorcycle provided with a fuel
injection type engine.
(22) 24.06.2010
(21) 2004997
(47) 03.01.2012
(72) Deok Ryol Kim te Yongin, ZuidKorea (KR)
(47) 28.12.2011
F16J 15/32
F16J 15/00
F04D 29/10
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 24.06.2010
(72) Jurgen Hendrik Peter Joseph
Keizers te Losser
4 januari 2012
(22) 29.03.2011
(51) F16L 3/10
(21) 2005012
(22) 01.07.2010
(54) Pipe clip.
(73) J. van Walraven Holding B.V. te
MIJDRECHT
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Jan van Walraven te MIJDRECHT
Marek Juzak te MIJDRECHT
(47) 03.01.2012
(51) F16L 27/04
(21) 2004985
(73) Kwang Yang Motor Co., Ltd. te
KAOHSIUNG, Taiwan (TW)
(22) 28.06.2010
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(73) Vosta LMG B.V. te Amsterdam
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) 1038064
(72) Wen-Seng Liang te Kaohsiung,
Taiwan (TW)
Jun-Yi Lee te Kaohsiung, Taiwan
(TW)
(22) 24.06.2010
(31) 099109595
(54) Afstandhouder in het bijzonder
voor toepassing bij
betonconstructies.
(32) 30.03.2010
(54) Huls voor een inklapbaar urinoir.
(73) Ronald Johan van Solt te Edam
(72) Ronald Johan van Solt te Edam
(47) 28.12.2011
(51) E04C 5/20
(73) M.B.G. Holding B.V. te GOES
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Jakob Peter Cornelis Molenaar te
Goes
(47) 28.12.2011
(47) 03.01.2012
(21) 2005020
(51) F03D 1/00
E02D 27/42
(22) 02.07.2010
(21) 2004987
(22) 28.06.2010
(22) 01.07.2010
(73) IHC Holland IE B.V. te Sliedrecht
(54) Hekwerk.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Kooymans Beheer B.V. te
Eindhoven
(72)
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(47)
(72) Antonius Gerardus Petrus
(51)
Johannes Kooijmans te Eindhoven (21)
(47) 03.01.2012
(22)
(21) 2005011
(22) 01.07.2010
(54) Roterende machine voor
compressie en decompressie.
(73) Be-Kking Management B.V. te
(47) 29.12.2011
(33) Taiwan
(21) 2005015
(51) F01C 3/08
(72) Marco Daniël Menheere te
BUSSUM
(51) F16L 47/34
F16L 41/16
F16L 41/06
(54) Liftinrichting en werkwijze voor
het positioneren van een log
object.
(51) E04H 17/16
(54) Pijpkoppeling met kogelgewricht.
(54) Opzetinrichting voor het
aanboren van een
kunststofleiding, alsmede
opzetstuk daarvoor.
(73) Pipelife Nederland B.V. te
Enkhuizen
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Mark Ploeg te OPPERDOES
Marcel Roger Scucces te
Kuno Johannes Alexander van den
ZUIDOOSTBEEMSTER
Berg te Rotterdam
(47) 03.01.2012
29.12.2011
(51) F24D 3/08
F16B 5/00
F24D 19/10
1038080
F24D 11/00
02.07.2010
(21) 2004970
(54) Kram.
(22)
(73) JKV Services B.V. te DRIEBERGEN (54)
(72) Jan Cornelis Verhage te
DRIEBERGEN
(47) 03.01.2012
(51) F16J 15/54
25.06.2010
Centrale verwarmingsysteem,
alsmede werkwijze voor het
verwarmen van ten minste één
ruimte.
(73) GasTerra B.V. te GRONINGEN
Nummer 01/12
13
4 januari 2012
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 28.06.2010
(72) Jacobus Johannes Overdiep te
HAREN
(47) 28.12.2011
(72) Volker Niemz te RUTESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Spanhaak voor het opspannen
van een van ogen voorzien doek
in een frame.
(51) F24F 12/00
F24F 1/00
(31) 102009003257
(32) 20.05.2009
(73) Antares Beheersmaatschappij
B.V. te VALKENSWAARD
(21) 2005006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 30.06.2010
(47) 28.12.2011
(54) Decentrale
luchtbehandelingsinrichting, en
van decentrale
luchtbehandelingsinrichtingen
voorzien
luchtbehandelingssysteem.
(51) G01S 17/89
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(21) 2004996
(22) 29.06.2010
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(72) Hubertus Antonius Johannes Snel
te VALKENSWAARD
(47) 29.12.2011
(51) H01L 21/677
H01L 21/00
(54) Werkwijze voor het vervaardigen (21) 1038074
van een digitale foto, waarbij ten
(22) 29.06.2010
minste een deel van de
Alusta Natuurlijke
beeldelementen
positieinformatie
(54) Semiconductor tunnel-opstelling,
Ventilatietechniek B.V. te Ettenomvatten en een dergelijke
bevattende een stripvormige
Leur
digitale foto.
electrische schakelingspatroonir. Jansen c.s. te Den Haag
opbreng-inrichting ten behoeve
(73) CycloMedia Technology B.V. te
Andreas Wilhelmus Jozef Meester
van het daarmede in een
WAARDENBURG
te Etten-Leur
tunnelgedeelte plaatsvinden van
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Niek Dommerhof te ASSEN
het aanbrengen van een
(72) Bart Johannes Beers te RUMPT
electrische schakelings-patroon
03.01.2012
Franciscus Antonius van den
op de opvolgende, zich
G21K 1/00
Heuvel te DELFT
erdoorheen verplaatsende
G01N 21/21
semiconductor substraat(47) 30.12.2011
G01N 15/14
gedeeltes.
(51) G06Q 50/00
2004986
(73)
Edward Bok te Lelystad
G06Q 30/00
28.06.2010
(72)
Edward Bok te Lelystad
(21) 2004981
Method for sensing an analyte in
(47) 30.12.2011
(22) 28.06.2010
a fluid and sensor for unit such
(51) H05B 33/08
(54) System for providing a lottery
method.
game.
(21) 2004990
Technische Universiteit Delft te
(73) Abacus Solutions International
DELFT
(22) 28.06.2010
B.V. te AMSTERDAM
Centre National de la Recherche
(54) LED driver and method of
Scientifique- CNRS te PARIS,
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
controlling an LED assembly.
Frankrijk (FR)
(72)
Simon
Butler
te
ODIHAM
(73)
EldoLAB Holding B.V. te
Stichting Fundamenteel
HAMPSHIRE,
GROOT
BRITTANNIË
Eindhoven
Onderzoek der Materie (FOM) te
(GB)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
UTRECHT
(47) 29.12.2011
(72) Marc Saes te EINDHOVEN
drs. Essen te Wageningen
(72) Francesco Pedaci te DELFT
Stephane Barland te NICE,
Frankrijk (FR)
Nynke Hester Dekker te DELFT
(51) G06Q 50/00
G06Q 30/00
(47) 29.12.2011
(54) System for providing a lottery
game.
(51) G01P 5/24
B62D 6/04
B62D 15/02
(21) 2004982
(22) 28.06.2010
(73) Abacus Solutions International
B.V. te AMSTERDAM
(21) 2004736
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(22) 18.05.2010
(72) Nick Green te MOULTON
NORTHAMPTONSHIRE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(54) Werkwijze en inrichting voor het
detecteren van een op een
voertuig, in het bijzonder een
(47)
motorvoertuig, werkende zijwind.
(51)
(73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21)
(47) 29.12.2011
(51) H05G 2/00
(21) 2003819
(22) 18.11.2009
(54) Extreme ultraviolet light source
device.
(73) Ushio Denki Kabushiki Kaisha te
TOKYO, Japan (JP)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Daiki Yamatani te Gotenba, Japan
(JP)
29.12.2011
(31) 2008-295285
G09F 7/18
G09F 15/00
F16B 2/24
(33) Japan
2004983
(32) 19.11.2008
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
14
4 januari 2012
EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het Europese
octrooi aanvrage (11)
EP08075601.8
Datum Publicatie Europese
aanvrage (43)
25.02.2009
IPC klasse (51)
C02F 11/00
Naam/Woonplaats aanvrager
(71)
Berliner Wasserbetriebe
Anstalt des öffentlichen
Rechts te Berlijn,
Bondsrepubliek Duitsland
(DE)
Nummer 01/12
15
4 januari 2012
EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
(51) A01B 35/22
(11) EP1504639
(21) EP04018455.8
(22) 04.08.2004
(31) 10336934
(32) 07.08.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bodengrubber mit
Scharschnellwechselsystem
(47) 28.12.2011
(73) Kerner, Gabriele te 89344
AISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kerner, Jürgen te 89344
AISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kerner, Stefan te 89344
AISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kerner, Tobias Josef te 89344
AISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kerner, Anja Maria te 89344
AISLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAGUENAU, Frankrijk (FR)
Kremser, Jermey te 67660
BETSCHDORF, Frankrijk (FR)
Schickinger, Manfred te 76547
SINZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schickinger, Harald te 76547
SINZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dircks, Hartmut te 76547
SINZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gotzen, Christian te 41751
VIERSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A01D 41/127
(11) EP1900272
(21) EP07110875.7
(22) 22.06.2007
(31) 102006044159
(32) 15.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Landwirtschaftliche
Arbeitsmaschine
(47) 28.12.2011
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(22) 01.12.2008
(31) 102007062455
(32) 22.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Maschine zur Ernte stängelartiger
Pflanzen
(47) 28.12.2011
(73) Maschinenfabrik Kemper GmbH &
Co. KG te 48973 STADTLOHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rickert, Clemens te 49683,
AHAUS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Grobmeier, Jens te 48703,
STADTLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hüning, Martin te 48727,
BILLERBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schulze Hockenbeck, Leo te
48351, EVERSWINKEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weitenberg, Klemens te 46325,
BORKEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) CLAAS Selbstfahrende
Erntemaschinen GmbH te 33428
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
(51) A01D 69/00
DUITSLAND (DE)
A01D 43/10
(72) Holtmann, Bernd te 48324,
A01B 43/00
(11)
EP2253193
SENDENHORST,
EP2129208
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP10161876.7
(DE)
EP08710112.7
(22) 04.05.2010
Brune, Markus te 33428,
21.02.2008
MARIENFELD, BONDSREPUBLIEK (31) 470793
07103241
(32) 22.05.2009
DUITSLAND (DE)
Neu, Sebastian te 49196, BAD
28.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
LAER, BONDSREPUBLIEK
Europees Octrooi Bureau
(54) Agricultural harvester with dual
DUITSLAND (DE)
engines and electrical power
MACHINE AGRICOLE POUR LA
(51) A01D 57/20
coupling
SEPARATION D'ELEMENTS DU SOL
A01D 41/14
(47)
28.12.2011
28.12.2011
(11) EP2312927
(73) DEERE & COMPANY te MOLINE,
Gerber, Roger te 1867 OLLON,
(21) EP09742440.2
ILLINOIS 61265-8098, Verenigde
Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
(22) 07.05.2009
Gerber, Roger te 1867 OLLON,
(72)
Mackin, Ryan Patrick te MILAN, IL
(31) 118498
Zwitserland (CH)
61264, Verenigde Staten van
(32) 09.05.2008
A01C 7/20
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Sheidler, Alan D te MOLINE, IL
EP1964459
61265, Verenigde Staten van
(54) CENTER CROP DEFLECTOR FOR
EP08002710.5
Amerika (US)
DRAPER HEADER
14.02.2008
(47) 28.12.2011
(51) A01D 89/00
102007010626
A01D 57/02
(73) AGCO CORPORATION te DULUTH,
02.03.2007
GA 30096, Verenigde Staten van (11) EP2147590
(72) Kerner, Josef te DECEASED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(21) EP08170339.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sämaschine
(47) 28.12.2011
(73) RAUCH LANDMASCHINENFABRIK
GMBH te D-76547 SINZHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KUHN S.A. te 67700 SAVERNE,
Frankrijk (FR)
(72) Klein, Frederic te 67500
Amerika (US)
(72) SAUERWEIN, Christopher te
NEWTON KANSAS 67114,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CLARK, Stanley te HESSTON
KANSAS 67062, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A01D 43/08
(11) EP2071934
(21) EP08161105.5
(22) 24.07.2008
(54) Gutaufnehmer mit einer von der
Drehrichtung abhängigen
Stellung der Zinkenträger
(47) 28.12.2011
(73) Maschinenfabrik Kemper GmbH &
Co. KG te 48703 STADTLOHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/12
16
(72) Josset, Etienne te 70100 ARC LES
TUMBA, Zweden (SE)
GRAY, Frankrijk (FR)
(72) MEHINOVIC, Raza te S-147 55
TUMBA, Zweden (SE)
(51) A01F 25/20
PETTERSON, Torbjörn te S-646 32
(11) EP2092819
GNESTA, Zweden (SE)
(21) EP09153617.7
(51) A01J 7/04
(22) 25.02.2009
(11) EP1543720
(31) 2001318
(21) EP05075562.8
(32) 25.02.2008
(22) 21.09.2001
(33) Nederland
(31) 1016237
(54) Apparatus for cutting silage
(32) 22.09.2000
(47) 28.12.2011
(33) Nederland
(73) Schuitemaker Machines B.V. te
(54) Milking device provided with
NL-7461 AG RIJSSEN
cleansing means
(72) te Boekhorst, Paulus Andreas
(47)
28.12.2011
Johannes te 7434 SJ, LETTELE
(73) Rieberjo B.V. te 7213 XM
(51) A01F 29/10
GORSSEL
(11) EP2179642
(72) Berthold, Johannes T. D. te 7213
(21) EP09165933.4
XM GORSSEL
(22) 21.07.2009
(51) C12N 15/867
(31) 102008048060
(32) 19.09.2008
A61K 48/00
A01K 67/027
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2109361
(54) Landwirtschaftliche
Erntemaschine
(21) EP08705168.6
(22) 23.01.2008
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
2008301989
(32) 08.07.2008
27.11.2008
(33) Japan
Japan
(54) Drag mechanism for dual-bearing
reel
(47) 28.12.2011
(73) Shimano, Inc. te OSAKA 5908577, Japan (JP)
(72) Takechi, Kunio te SAKAI OSAKA
590-8577, Japan (JP)
(51) A01N 1/02
(11) EP1469724
(21) EP03702563.2
(22) 29.01.2003
(31) 10203644
(32) 30.01.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KRYOKONSERVIERUNG AN
TEXTILEN GEWEBEN
(47) 28.12.2011
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 38160507
(73) CLAAS Selbstfahrende
(32) 25.01.2007
(72) ZIMMERMANN, Heiko te 66113
Erntemaschinen GmbH te 33428 (33) Polen
SAARBRÜCKEN,
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
A
TRANSGENIC
ANIMAL
AND
A
DUITSLAND (DE)
(DE)
METHOD OF PRODUCING IT
(72) Tilly, Thomas te 48231,
MEYER, Jörg-Uwe te 23909
(47)
28.12.2011
WARENDORF, BONDSREPUBLIEK
RATZEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Instytut Biologii Doswiadczalnej
DUITSLAND (DE)
Erdmann, Hubert te 33739,
IM.M. Nenckiego Pan te 02-093
FUHR, Günter, R. te 13187
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
WARSZAWA, Polen (PL)
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(72) KACZMAREK, Leszek te PL-05-806
KOMOROW, Polen (PL)
(51) A01G 25/16
(51) A01P 21/00
KONOPKA, Witold te PL-44-194
A01G 25/09
A01N 37/44
KNUROW, Polen (PL)
(11) EP2147592
(11) EP2055188
DUNIEC, Kamila te PL-01-460
(21) EP09165922.7
WARSZAWA, Polen (PL)
(21) EP07790944.8
(22) 20.07.2009
(22) 18.07.2007
(51) A01K 85/16
(31) MO20080198
(32) 21.07.2008
(33) Italië
(54) Reel irrigation assembly and
associated control method
(47) 28.12.2011
(11) EP2254405
(31) 2006217805
(21) EP09722347.3
(32) 10.08.2006
(22) 16.03.2009
(33) Japan
(31) 202008003755 U
(54) POLYPHENOL-CONTENTINCREASING AGENT FOR PLANTS
(32) 17.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Comer Industries S.p.A. te 20145
(54) KÜNSTLICHER ANGELKÖDER
MILANO, Italië (IT)
(47) 28.12.2011
(72) Brunazzi, Achille te 42044,
GUALTIERI, FRAZIONE SANTA
VITTORIA RE, Italië (IT)
(51) A01J 5/08
(11) EP1788862
(73) Beyrich, Ekkehard te 91459
MARKT ERLBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 0402203
(72) Beyrich, Ekkehard te 91459
MARKT ERLBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 14.09.2004
(51) A01K 89/033
(33) Zweden
(11) EP2143329
(21) EP05774745.3
(22) 17.08.2005
(54) A TEATCUP, AND A TEATCUP PART (21) EP09251560.0
(22) 15.06.2009
(47) 28.12.2011
(73) DeLaval Holding AB te 147 21
(31) 2008178487
(47) 28.12.2011
(73) COSMO OIL CO., LTD. te TOKYO
105-8528, Japan (JP)
(72) KONDO, Masao te TOKYO, Japan
(JP)
AIBA, Naomi te TOKYO, Japan (JP)
MIYANARI, Setsuko te TOKYO 1058528, Japan (JP)
ISHIZUKA, Masahiro te TOKYO
105-8528, Japan (JP)
TANAKA, Tohru te TOKYO 1058528, Japan (JP)
(51) C07D 401/00
C07D 217/02
C07D 217/00
A61K 31/55
A61K 31/47
A61K 31/415
Nummer 01/12
17
A61K 31/37
A01N 43/56
A01N 43/42
A01N 43/40
A01N 43/00
(11) EP1993560
(21) EP07758206.2
(51)
(22) 09.03.2007
(11)
(31) 781485 P
(21)
(32) 10.03.2006
(22)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31)
(32)
(54) CANNABINOID RECEPTOR
ANTAGONISTS/INVERSE
(33)
AGONISTS USEFUL FOR TREATING (54)
OBESITY
(47) 28.12.2011
(73) Jenrin Discovery te WEST
CHESTER , PA 19382, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MCELROY, John F. te
WILMINGTON, DE 19810,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHORVAT, Robert J. te WEST
CHESTER, PA 19382, Verenigde
Staten van Amerika (US)
4 januari 2012
JOSHI, Kalpana te MUMBAI 400
(33) Nederland
063, India (IN)
(54) SCRAPER HEAD, DEVICE AND
KHANWALKAR, Harshal te
METHOD FOR CLEANING THE
MUMBAI 400 063, India (IN)
NECK OF POULTRY CARCASSES
SHARMA, Somesh te MUMBAI 400
(47)
28.12.2011
063, India (IN)
(73) Marel Stork Poultry Processing
A21B 1/48
B.V. te 5831 AV BOXMEER
EP1883305
(72) VAN DE NIEUWELAAR, Adrianus,
EP05754567.5
Josephes te NL-5421 XG GEMERT
VAN MIL, Johannes, Henricus,
16.06.2005
Maria te NL-5845 BK SINT
MI20050934
ANTHONIS
23.05.2005
KUSTERS, Wilhelmus, Martinus te
NL-5298 NP LIEMPDE
Italië
VAN GAAL, Fransiscus, Cornelis,
INDUSTRIAL TUNNEL TYPE WOOD
Wilhelmus te NL-5845 CD SINT
BURNING OVEN FOR THE BAKING
ANTHONIS
OF PIZZA AND SIMILAR
ALIMENTARY PRODUCTS
(47) 28.12.2011
(51) A23D 9/02
A23D 9/007
A23D 9/00
(73) Italpizza s.r.l. te 41126 MODENA,
(11) EP1839493
Italië (IT)
(72) FERRO, Pietro te I-21020 BREBBIA (21) EP07104150.3
(VA), Italië (IT)
(22) 14.03.2007
(51) F24C 15/32
A21B 3/04
(31) 375162
(11) EP2156739
(51) A61K 31/44
A01N 43/42
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09167176.8
(11) EP2091328
(22) 04.08.2009
(54) Oil composition of conjugated
linoleic acid
(31) 102008041412
(47) 28.12.2011
(32) 21.08.2008
(73) Bunge Oils, Inc te ST. LOUIS, MO
63146, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP07853004.5
(22) 29.10.2007
(31) 855180 P
(32) 30.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vapour apparatus for radiator
ovens
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(54) SPIROPIPERIDINE BETA(73) MIWE Michael Wenz GmbH te
SECRETASE INHIBITORS FOR THE
97450 ARNSTEIN,
TREATMENT OF ALZHEIMER'S
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DISEASE
(DE)
(47) 28.12.2011
(72) Frings, Thomas te 53518,
ADENAU, BONDSREPUBLIEK
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
DUITSLAND (DE)
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A22C 21/00
(72) STAUFFER, Shaun, R. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HILLS, Ivory, D. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
NOMLAND, Ashley te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2248428
(51) A61P 35/00
A61K 31/522
A01N 43/90
(47) 28.12.2011
(11) EP2154971
(21) EP07735911.5
(22) 15.05.2007
(21) EP10155431.9
(22) 04.03.2010
(31) 2002836
(32) 04.05.2009
(33) Nederland
(54) Gizzard peeler
(32) 14.03.2006
(72) Nakhasi, Dilip K. te
BOURBONNAIS, IL 60914,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Daniels, Roger L. te MANHATTAN,
IL 60442, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Corbin, Danielle N. te RICHTON
PARK, IL 60471, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A23D 9/00
(11) EP1117303
(21) EP99950149.7
(22) 01.10.1999
(31) 102903 P
(32) 02.10.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VEGETABLE OIL HAVING
ELEVATED STEARIC ACID
CONTENT
(73) Meyn Food Processing Technology (47)
B.V. te 1511 AE OOSTZAAN
(73)
(72) Spijker, Remco te NL-1511 AE,
OOSTZAAN
Jansen, Tom Cornelis te NL-1511
(72)
AE, OOSTZAAN
(54) A SYNERGISTIC
PHARMACEUTICAL COMBINATION (51) A22C 21/06
FOR THE TREATMENT OF CANCER (11) EP2299834
(47) 28.12.2011
(21) EP09762698.0
28.12.2011
CARGILL, INCORPORATED te
WAYZATA, MN 55391, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KODALI, Dharma te PLYMOUTH,
MN 55447, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A23G 3/00
A21D 13/00
(73) Piramal Life Sciences Limited te
MUMBAI 400 013 MAH, India (IN)
(22) 16.04.2009
(11) EP1554934
(72) RATHOS, Maggie te MUMBAI 400
063, India (IN)
(31) 2001677
(21) EP03754136.4
(32) 12.06.2008
(22) 15.10.2003
Nummer 01/12
(31) PCT/JP02/11056
(32) 24.10.2002
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) PROCESS FOR PRODUCING
SNACK, SNACK AND SNACK-LIKE
FOOD
(47) 28.12.2011
18
WILLIAMSON, Ann-Marie te
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
BEDFORD, BEDFORDSHIRE MK44
DUITSLAND (DE)
1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SCHWEINFURTH, Ralf te 64287
WOLF, Bettina te
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
LOUGHBOROUGH,
DUITSLAND (DE)
NOTTINGHAMSHIRE LE12 6QG,
(51) A23L 1/30
GROOT BRITTANNIË (GB)
A23L 1/29
(51) C11B 9/00
(11)
EP2183984
C07D 307/93
(21) EP08168763.4
C07C 33/12
A23L 1/03
(22) 10.11.2008
(73) The Oyatsu Company, Ltd. te
ICHISHI-GU, MIE 515-2592, Japan (11)
(JP)
(21)
(72) TAKEO, Hideki te ICHISHI-GUN,
(22)
MIE 515-2592, Japan (JP)
(31)
KAWAMURA, Akiko te ICHISHIGUN, MIE 515-2592, Japan (JP)
HIROTO, Sakiko te ICHISHI-GUN, (32)
MIE 515-2592, Japan (JP)
(51) A23J 3/34
A23J 1/12
A23J 1/00
EP2209389
(54) Sialic acid producing bacteria
EP08805128.9
(47) 28.12.2011
08.10.2008
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
07118147
978465 P
09.10.2007
09.10.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2296487
(54) BICYCLIC CAMPHOLENIC
DERIVATIVES
(21) EP09757484.2
(47) 28.12.2011
(22) 29.05.2009
(73) V. Mane Fils te 06620 BAR SUR
LOUP, Frankrijk (FR)
(31) 08157452
(32) 03.06.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR PRODUCING A
WHEAT PROTEIN HYDROLYSATE
(47) 28.12.2011
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(72) LYNGLEV, Gitte, Budolfsen te DK2000 FREDERIKSBERG,
Denemarken (DK)
NIELSEN, Per Munk te DK-3400
HILLEROED, Denemarken (DK)
(51) A61K 31/00
A23L 1/30
A23L 1/29
(51) A23L 1/035
(21) EP08766833.1
(11) EP1965663
(22) 20.06.2008
(21) EP06825672.6
(31) PCT/NL2007/050306
(22) 10.10.2006
(32) 26.06.2007
(31) 727122 P
539391
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(32) 14.10.2005
06.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2254426
(47) 28.12.2011
(22) 25.03.2009
(31) 08153592
(32) 28.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FOAMING AGENTS COMPRISING
HYDROPHOBIN
(47) 28.12.2011
(73) Unilever PLC te LONDON,
GREATER LONDON EC4P 4BQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) AUMAITRE, Elodie te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB4 1FZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
FARRER, Donald, Bernard te
RUSHDEN, NORTHAMPTONSHIRE
NN10 6RY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
HEDGES, Nicholas, David te
BEDFORD, BEDFORDSHIRE MK44
1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Colarow, Ladislas te SK-92101
PIESTANY, Slovakije (SK)
Jankovic, Ivana te 1066,
EPALINGES, Zwitserland (CH)
Sprenger, Norbert te 1073,
SAVIGNY, Zwitserland (CH)
Schmitt, Jeroen te 1510,
MOUDON, Zwitserland (CH)
Debeche-Boukhit, Takoua te
1066, EPALINGES, Zwitserland
(CH)
(72) MANE, Jean te 06130 GRASSE,
Frankrijk (FR)
PLESSIS, Caroline te 06740
CHATEAUNEUF, Frankrijk (FR)
(51) A23L 1/035
A23L 1/00
A23G 9/46
A23G 3/52
(21) EP09724628.4
4 januari 2012
(11) EP2162019
(54) LIPID COMPOSITION FOR
IMPROVING BRAIN FUNCTION
(47) 28.12.2011
(54) MICROEMULSIONS FOR USE IN
(73) N.V. Nutricia te 2712 HM
FOOD AND BEVERAGE PRODUCTS
ZOETERMEER
(72) HAGEMAN, Robert Johan Joseph
te NL-6705 CT WAGENINGEN
VAN DER BEEK, Eline Marleen te
NL-6705 DB WAGENINGEN
GROENENDIJK, Martine te NL(72) CHANAMAI, Ratjika te ERLANGER,
2992 GP BARENDRECHT
KY 41017, Verenigde Staten van
KAMPHUIS, Patrick Joseph
Amerika (US)
Gerardus Hendrikus te NL-3583
AM UTRECHT
(51) C09B 67/00
C08K 7/00
(51) A61K 31/20
A61K 47/48
A23L 1/30
A23L 1/275
A23L 1/29
(73) Wild Flavors, Inc. te ERLANGER
KY 41018, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1469745
(21) EP03702387.6
(22) 07.01.2003
(31) 10204336
(32) 01.02.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERWENDUNG VON
MEHRSCHICHTPIGMENTEN IM
LEBENSMITTEL UND
PHARMABEREICH
(47) 28.12.2011
(73) Merck Patent GmbH te 64293
(11) EP2170103
(21) EP08785226.5
(22) 30.07.2008
(31) 07015027
(32) 31.07.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CACHEXIA PREVENTION
SUPPLEMENT
(47) 28.12.2011
(73) Fresenius Kabi Deutschland
GmbH te 61352 BAD HOMBURG
V.D.H., BONDSREPUBLIEK
Nummer 01/12
DUITSLAND (DE)
(72) SCHNEID, Christina te 55118
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A23L 1/325
(11) EP2305050
(21) EP10181408.5
(22) 28.09.2010
(31) 0956814
(32) 30.09.2009
(33) Frankrijk
(54) Procédé de fabrication de surimi
et tranches de surimi obtenues
par un tel procédé
(47) 28.12.2011
(73) Fleury Michon te 85700
POUZAUGES, Frankrijk (FR)
(72) Pineau, Yoann te 85210, LA
REORTHE, Frankrijk (FR)
(51) B65G 69/16
B65G 65/23
A24B 3/00
(11) EP1841336
(21) EP06706216.6
(22) 12.01.2006
19
(31) 146793
(32) 07.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ENTLEERUNG VON
TABAKBEHÄLTERN
(47) 28.12.2011
(73) Hauni Primary GmbH te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
van Amerika (US)
(51) A43B 17/14
A43B 13/18
(54) WRAPAROUND SWIMSUIT AND ITS (11) EP2166891
USE
(21) EP08773713.6
(47) 28.12.2011
(22) 27.06.2008
(73) Rothhammer Sheetz, Dianne te
(31) 102007032821
SANTA BARBARA, CA 93111(32) 12.07.2007
3610, Verenigde Staten van
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(54) SCHUH FÜR MEDIZINISCHE
(72) Rothhammer Sheetz, Dianne te
ANWENDUNGEN
SANTA BARBARA, CA 931113610, Verenigde Staten van
(47) 28.12.2011
Amerika (US)
(73) Nora Systems GmbH te 69469
(51) A41D 13/002
(11) EP2254430
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GRUN, Gregor te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
20080116
HEINRICH, Ralf te 67365
20080118
SCHWEGENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
17.03.2008
(DE)
19.03.2008
LIM, Desmond Kuan Chieh te
Kroatië
SINGAPORE 598751, Singapore
Kroatië
(SG)
CONTROLLABLE RIBBED
SCHMIED, Benno te 67071
THERMOINSULATIVE CHAMBER
LUDWIGSHAFEN,
OF CONTINUALLY ADJUSTABLE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
THICKNESS AND ITS APPLICATION
(DE)
SCHMITT, Jürgen te 64653
28.12.2011
LORSCH, BONDSREPUBLIEK
Rogale, First Snjezana te 10292
DUITSLAND (DE)
SENKOVEC, Kroatië (HR)
NIEBERGALL, Thomas te 55569
Rogale, Dubravko te 10292
NUSSBAUM, BONDSREPUBLIEK
SENKOVEC, Kroatië (HR)
DUITSLAND (DE)
Nikolic, Gojko te 10000 ZAGREB,
(51) A43B 23/22
Kroatië (HR)
A43B 13/41
Dragcevic, Zvonko te 10000
A43B 13/34
ZAGREB, Kroatië (HR)
(21) EP09723033.8
(22) 16.03.2009
(31)
(32)
(33)
(54)
(31) 102005004229
(32) 28.01.2005
4 januari 2012
(47)
(73)
(72) ULLNER, Tim te 21039 HAMBURG, (72) Rogale, First Snjezana te 10292
SENKOVEC, Kroatië (HR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Rogale, Dubravko te 10292
(DE)
SENKOVEC, Kroatië (HR)
(51) A24D 1/02
Nikolic, Gojko te 10000 ZAGREB,
(11) EP1352573
Kroatië (HR)
Dragcevic, Zvonko te 10000
(21) EP02729376.0
ZAGREB, Kroatië (HR)
(22) 09.01.2002
(51) A43C 11/16
(31) 2001006762
A43C 1/00
(32) 15.01.2001
A43B 5/04
(33) Japan
(11) EP1596679
(54) LOW FIRE SPREADING CIGARETTE (21) EP04709904.9
(47) 28.12.2011
(22) 10.02.2004
(73) Japan Tobacco Inc. te TOKYO 105- (31) 365725
8422, Japan (JP)
(32) 11.02.2003
(72) MATSUFUJI, Takaaki; c/o JAPAN
TOBACCO INC. te YOKOHAMA-SHI, (33) Verenigde Staten van Amerika
KANAGAWA 227-0052, Japan (JP) (54) BOOT AND LINER WITH
TIGHTENING MECHANISM
TSUTSUMI, Takeo, c/o JAPAN
TOBACCO INC. te YOKOHAMA-SHI, (47) 28.12.2011
KANAGAWA 227-0052, Japan (JP)
(73) K-2 Corporation te SEATTLE, WA
MIURA, Keigo; c/o JAPAN
98108-1702, Verenigde Staten
TOBACCO INC. te YOKOHAMA-SHI,
van Amerika (US)
KANAGAWA 227-0052, Japan (JP)
(72) MARTIN, John, Dietrich te
(51) A41D 5/00
VASHON, WA 98070, Verenigde
(11) EP1887895
Staten van Amerika (US)
MEEKS, Bobby te SALT LAKE CITY,
(21) EP06772002.9
UTAH 84124, Verenigde Staten
(22) 02.06.2006
(11) EP2078467
(21) EP09000322.9
(22) 13.01.2009
(31) 102008004404
(32) 14.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schuhsystem, vorzugsweise zur
Herstellung eines kompletten
Schuhs mit in einem Absatzfleck
auslaufenden Absatz, sowie
daraus hergestellter Schuh,
insbesondere Damenschuh
(47) 28.12.2011
(73) Ockenfels GmbH te 53545 LINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Birkenstock, Christian te 6370
KITZBÜHL, Oostenrijk (AT)
(51) A45C 11/32
(11) EP1449455
(21) EP04100560.4
(22) 13.02.2004
(31) 0302248
(32) 20.02.2003
(33) Frankrijk
(54) Boîtier de clé
Nummer 01/12
(47) 28.12.2011
20
DUITSLAND (DE)
(73) Valeo Sécurité Habitacle te 94046 (72) Grisar, Leonid te 55270
CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
JUNGENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) CALOR, Hervé te 94042, CRÉTEIL
CEDEX, Frankrijk (FR)
CANARD, M.Louis te 94042,
CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
4 januari 2012
MARIA DI SALA (VE), Italië (IT)
Maniezzo, Dario te 31100,
TREVISO, Italië (IT)
(51) A47B 88/04
(21) EP09787022.4
(51) B65D 47/00
B43K 5/18
B43K 5/00
B43K 23/12
B43K 1/06
A47L 13/22
A46B 17/08
A46B 17/04
(22) 26.08.2009
(11) EP1865806
(31) 08163353
(21) EP06720832.2
(32) 01.09.2008
(54) DEVICE FOR OPENING AND
CLOSING A MOVABLE PART OF A
FURNITURE UNIT
(22) 17.02.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 28.12.2011
(31) 91046
(54) TILTING PREVENTION FOR
DEPILATING DEVICES
(32) 28.03.2005
(73) Arturo Salice S.p.A. te 22060
NOVEDRATE (COMO), Italië (IT)
(51) G01B 7/00
A45D 26/00
(11) EP2317887
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLOW-THROUGH COSMETIC
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
APPLICATOR PACKAGE
te 5621 BA EINDHOVEN
(47) 28.12.2011
(72) OBKIRCHER, Christoph, K. te NL5656 AE EINDHOVEN
DULLER, Harald te NL-5656 AE
EINDHOVEN
TITTAS, Christina, D. te NL-5656
AE EINDHOVEN
(51) A45F 3/10
(11) EP1578225
(21) EP03811254.6
(22) 07.11.2003
(31) 289722
(32) 07.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CARRYING DEVICE FOR A
CARTABLE ITEM PROVIDING
SINGLE TO DUAL-SHOULDER
SUPPORT TRANSITIONING
(73) ELC Management LLC te NEW
YORK, NY 10153, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BOUIX, Herve te NEW YORK, NY
10022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
THAYER, Jonathan te NUTLEY, NJ
07110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A47B 96/14
A47B 47/00
(11) EP1647205
(21) EP04736982.2
(22) 17.06.2004
(31) 200301499 U
(32) 19.06.2003
(33) Spanje
(11) EP2262397
(21) EP09764741.6
(22) 07.12.2009
(31) MI20082196
(32) 12.12.2008
(33) Italië
(72) SALICE, Luciano te I-22060
CARIMATE, Italië (IT)
(51) B32B 21/04
B32B 17/06
A47B 96/20
(11) EP2177131
(21) EP09172788.3
(22) 12.10.2009
(31) UD20080215
(32) 14.10.2008
(33) Italië
(54) Method to make glass-covered
panels, such as doors, shutters,
windows or suchlike, and glasscovered panel thus obtained
(47) 28.12.2011
(73) Legnoflex SpA te 31046 ODERZO
(TV), Italië (IT)
(72) Rui, Renato te 31046, ODERZO
(TV), Italië (IT)
(51)
(54) FURNITURE STRUCTURE FOR THE
(73) OGIO, INTERNATIONAL, INC. te
PRODUCTION OF CABINETS,
(11)
BLUFFDALE, UT 84065, Verenigde
BOOKCASES AND SIMILAR
(21)
Staten van Amerika (US)
(47) 28.12.2011
(22)
(72) PRATT, Michael, James te
(73) Grupo T Diffusion, s.a. te E-08820
DRAPER, UT 84020, Verenigde
(31)
EL PRAT DE LLOBREGAT, Spanje
Staten van Amerika (US)
(ES)
(32)
WARNER, Scott, Kendrick te
(72) LLONCH FONTANET, Pedro te E(33)
DRAPER, UT 84020, Verenigde
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT,
Staten van Amerika (US)
(54)
Spanje (ES)
COLLETTE, Brandon, Brent te
(47)
DRAPER, UT 84020, Verenigde
(51) A47B 57/26
(73)
Staten van Amerika (US)
(11) EP2275003
JENSEN, James te OREM, UT
(21) EP10169429.7
84057, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 13.07.2010
(72)
(31) PD20090200
(51) A45F 3/24
(32) 15.07.2009
(11) EP2018818
(47) 28.12.2011
B60N 2/22
A47C 1/024
EP2067419
EP07829063.2
26.09.2007
2006262652
27.09.2006
Japan
VEHICLE SEAT
28.12.2011
TS Tech Co., Ltd. te ASAKA-SHI,
SAITAMA 351-0012, Japan (JP)
Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU, TOKYO 107-0062, Japan (JP)
YAMADA, Takuro te SHIOYA-GUN
TOCHIGI 329-1217, Japan (JP)
KANEKO, Kazuyuki te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0113, Japan (JP)
(21) EP07014603.0
(33) Italië
(22) 25.07.2007
(54) Furniture unit of the bookcase
type with adjustable elements
(51) A47C 1/032
(47) 28.12.2011
(21) EP07018167.2
(54) Hängemattenständer für
Hängematten und Hängestühle
mit einem Spreizstock oberhalb
der Tuchfläche
(47) 28.12.2011
(73) La Siesta GmbH te 55270
JUGENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Extendo S.r.l. te 35010
TREBASELEGHE (PD), Italië (IT)
(11) EP1911371
(22) 15.09.2007
(31) 102006047889
(72) Bianchi, Massimo te 30035,
(32) 10.10.2006
MIRANO (VE), Italië (IT)
Gallo, Francesco te 30036, SANTA (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 01/12
(54) Sitzmöbel, insbesondere
Bürostuhl
(47) 28.12.2011
21
(72) Huhn, Heino te 99837
DANKMARSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Interstuhl Büromöbel GmbH & Co.
(51) F16H 25/20
KG te 72469 MESSSTETTEN,
A61G 7/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61G 12/00
(DE)
A47C 20/04
(72) Link, Werner te 72469
MESSSTETTEN, BONDSREPUBLIEK (11) EP2175759
DUITSLAND (DE)
(21) EP08784409.8
(51) A47C 7/50
A47C 1/14
A47C 1/026
(11) EP2213203
(21) EP09171577.1
(22) 29.09.2009
(31) 09425019
(32) 27.01.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 11.08.2008
(31) 102008018692
(47) 28.12.2011
(31) 937175 P
(73) Linak A/S te 6430 NORDBORG,
Denemarken (DK)
(32) 26.06.2007
(11) EP2356923
(22) 19.01.2010
(47) 28.12.2011
(73) Baumeister, Karlheinz te 72336
BALINGEN-OSTDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Baumeister, Karlheinz te 72336
BALINGEN-OSTDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33)
(54)
(47)
(73)
(54) AUFLAGEKONSTRUKTION FÜR
EINE MATRATZE
(47) 28.12.2011
(73) Recticel Schlafkomfort GmbH te
44867 BOCHUM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Eckverbindung, insbesondere für
metallfreie Bettgestelle
(72) LANZA, Giacomo te 59349
HOLZWICKEDE,
28.12.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Huhn, Heino te 99837
(DE)
DANKMARSHAUSEN,
(51) A47C 27/14
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1692975
(32) 10.04.2008
(73) Qonfort Coni, S.L. te BURJASOF
46100, Spanje (ES)
(21) EP10003316.6
(54) Schwenkbare Armlehne für einen
(51) F16F 9/30
Stuhl und Stuhl mit schwenkbarer
F16F 3/10
Armlehne
F16F 13/08
(47) 28.12.2011
F16F 13/04
F16F 1/34
(73) AQUATEC Operations GmbH te
A47C 23/00
88316 ISNY, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2229078
(72) Kimmerle, Michael te 88299,
(21) EP09700323.0
LEUTKIRCH, BONDSREPUBLIEK
(22) 08.01.2009
DUITSLAND (DE)
(31) 202008000524 U
(51) F16B 12/54
202008002110 U
F16B 12/48
(32)
11.01.2008
F16B 12/22
14.02.2008
A47C 19/02
A47C 19/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2108850
(22) 07.04.2009
(47) 28.12.2011
(11) EP2215933
(54) Drehantrieb
(21) EP09157460.8
(54) FOAM SPRING MATTRESS
(54) A PIECE OF RESTING FURNITURE
SUCH AS A BED OR CHAIR
(51) A61G 5/12
A61F 5/37
A47C 7/54
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Spanje
(51) A47D 1/00
(21) EP10000438.1
(32) 18.01.2008
(32) 31.07.2003
(33) Denemarken
(72) Piretti, Alessandro te I-40129,
BOLOGNA, Italië (IT)
(31) 102008002752
(31) 200301824
(32) 11.08.2007
(51) A47C 20/04
(22) 05.01.2009
(22) 19.07.2004
(72) ALONSO CUCURULL, Ricardo te E28016 MADRID, Spanje (ES)
(73) PRO-CORD SPA te 40129
BOLOGNA, Italië (IT)
(21) EP09150056.1
(21) EP04742066.6
(31) 200701147
(54) A chair convertible into a chaise- (72) WESTERMANN, Karsten te DKlongue
6400 SØNDERBORG,
Denemarken (DK)
(47) 28.12.2011
(11) EP2080451
4 januari 2012
(22) 26.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dual purpose high chair
(47) 28.12.2011
(73) Wonderland Nurserygoods Co.,
Ltd. te TAIPEI, Taiwan (TW)
(72) Bearup, Adam D. te DENVER, CO
80227-2765, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Hartenstine, Curtis Michael te
PENNSYLVANIA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Gillett, Sharon A. te MOHNTON,
PA 9540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Fiore Jr., Joseph F. te
PENNSYLVANIA 17042, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 1/00
F16M 11/10
A47G 1/14
(11) EP2210533
(21) EP09013426.3
(22) 23.10.2009
(31) 98101361
(32) 15.01.2009
(33) Taiwan
(54) Support structure of display
device
(47) 28.12.2011
(73) HannStar Display Corp. te WUGU
DIST. NEW TAIPEI CITY, Taiwan
(TW)
(72) Wang, Bo-Ren te TAIPEI CITY,
Taiwan (TW)
Wu, Chien-Chung te YANGMEI
TOWNSHIP TAOYUAN COUNTY,
Taiwan (TW)
(51) A61F 7/02
A47G 9/02
(11) EP2096965
(21) EP08700986.6
(22) 04.01.2008
(31) 07000155
(32) 05.01.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 01/12
22
4 januari 2012
(54) WÄRMEDECKE
Zwitserland (CH)
(32) 28.10.2004
03.02.2005
(72) KOLLEP, Alexandre te 1095
18.10.2005
LUTRY, Zwitserland (CH)
Moeck, Lidia te 22607 HAMBURG,
DENISART,
Jean-Paul
te
1093
LA
(33)
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CONVERSION, Zwitserland (CH)
Europees Octrooi Bureau
(DE)
KAESER, Thomas te 1817 BRENT,
GROOT BRITTANNIË
Moeck, Lidia te 22607 HAMBURG,
Zwitserland (CH)
(54) Cleaning chemical dispensing
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
COLANTONIO, Jean-Luc te 1564
system
(DE)
DOMDIDIER, Zwitserland (CH)
(47)
28.12.2011
A47G 9/02
(51) A47J 31/44
(73)
Young, Ronald Alexander te
EP2286695
(11) EP2294952
DUDLEY WOOD, WEST MIDLANDS
EP09168419.1
DY2 0EE, GROOT BRITTANNIË
(21) EP09170182.1
(GB)
21.08.2009
(22) 14.09.2009
(47) 28.12.2011
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54) Zudecke, insbesondere Daunenoder Federdecke
(47) 28.12.2011
(73) Hefel, Eberhard te 6923
LAUTERACH, Oostenrijk (AT)
(72) Hefel, Eberhard te 6923
LAUTERACH, Oostenrijk (AT)
(51) A47G 29/22
A47G 29/16
(11) EP2241226
(21) EP09158117.3
(22) 17.04.2009
(54) Parcel box for receiving and
keeping parcels in a theftproof
manner
(47) 28.12.2011
(73) Skouboe, Peter te 2820
GENTOFTE, Denemarken (DK)
(54) Einrichtung zur Ausgabe von
Milch und/oder Milchschaum
(47) 28.12.2011
(73) Schaerer AG te 4528 ZUCHWIL,
Zwitserland (CH)
(72) Lüssi, André te 3303
JEGENSTORF, Zwitserland (CH)
(51) G07F 7/10
A47J 31/52
(72) Young, Ronald Alexander te
DUDLEY WOOD, WEST MIDLANDS
DY2 0EE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) E04H 1/12
E03C 1/042
B05B 3/16
A47K 4/00
A47K 3/28
(11) EP1997408
(11) EP2309902
(21) EP07737641.6
(21) EP09787773.2
(22) 01.03.2007
(22) 07.07.2009
(31) 2006056992
(31) FI20080141
(32) 02.03.2006
(32) 25.07.2008
(33) Japan
(33) Italië
(54) SHOWER DEVICE AND SHOWER
BOOTH
(54) MACHINE FOR DISPENSING
BEVERAGES
(47) 28.12.2011
(32) 08.08.2006
(73) Toto Ltd. te KITAKYUSYU-SHI,
FUKUOKA 802-8601, Japan (JP)
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
(72) OHASHI, Takahiro te KITAKYUSYUte 5621 BA EINDHOVEN
SHI, FUKUOKA 8028601, Japan
(72) CASTELLANI, Andrea te 20136
(JP)
MILANO, Italië (IT)
ISHIMARU, Ryoko te KITAKYUSYUPILONE, Ciro Adelmo te 40012
SHI, FUKUOKA 8028601, Japan
CALDERARA DI RENO, BOLOGNA,
(JP)
Italië (IT)
KURODA, Kazuki te KITAKYUSYU(51) C02F 1/00
SHI, FUKUOKA 8028601, Japan
A47J 31/60
(JP)
(11) EP1731067
(51) A47K 10/38
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06011985.6
(11) EP2190334
(54) Fondue-Einrichtung
(22) 09.06.2006
(21) EP08829844.3
(47) 28.12.2011
(31) 102005026749
(22) 05.09.2008
(73) Müller, Detlef te 57410 GROS
REDERCHING, Frankrijk (FR)
(32) 09.06.2005
(31) 970093 P
(72) Müller, Detlef te 57410 GROS
REDERCHING, Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 05.09.2007
(54) Wassertank
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Skouboe, Peter te 2820
GENTOFTE, Denemarken (DK)
(51) A47J 37/12
A47J 27/62
A47B 31/02
(11) EP1902652
(21) EP07014772.3
(22) 27.07.2007
(31) 102006036945
(51) A47J 31/36
A47J 31/06
(11) EP2229082
(21) EP09701829.5
(22) 15.01.2009
(31) 08100463
(32) 15.01.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SEALING ADAPTER FOR A
BEVERAGE EXTRACTION SYSTEM
SUITABLE FOR PREPARING A
BEVERAGE FROM CARTRIDGES
(47) 28.12.2011
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(54) WIPES DISPENSER
(73) Aquis Wasser-Luft-Systeme
(47) 28.12.2011
GmbH, Lindau te 9445 REBSTEIN,
(73) S.C. Johnson & Son, Inc. te
Zwitserland (CH)
RACINE, WI 53403, Verenigde
(72) Wawrla, Andreas te 9443
Staten van Amerika (US)
WIDNAU, Zwitserland (CH)
(72) FRYAN, Michael, C. te RACINE,
(51) B01F 15/04
WISCONSIN 53406, Verenigde
A47L 13/58
Staten van Amerika (US)
A47J 47/18
SOLLER, Douglas, A. te RACINE,
WISCONSIN 53406, Verenigde
(11) EP1652462
Staten van Amerika (US)
(21) EP05256715.3
POPLI, Rakesh, K. te
(22) 28.10.2005
FRANKSVILLE, WISCONSIN 53126,
Verenigde Staten van Amerika
(31) 976105
(US)
05250591
STEER, Frank, J. te RACINE,
0521126
WISCONSIN 53402, Verenigde
Nummer 01/12
Staten van Amerika (US)
SPARKS, Evan, A. te MADISON,
WISCONSIN 53716, Verenigde
Staten van Amerika (US)
23
BRITTANNIË (GB)
(51) A47L 15/42
(11) EP1531713
4 januari 2012
(31) 302069 P
372579 P
(32) 29.06.2001
12.04.2002
(51) A47L 9/14
A47L 9/10
(21) EP03792397.6
(11) EP2177145
(31) 10238302
(21) EP10153384.2
(32) 21.08.2002
(54) A SYSTEM FOR ASSESSING
URINARY FUNCTION
(22) 26.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(31) 202006016303 U
(73) ETHICON, INC. te WEST
(54) VERFAHREN ZUM ANPASSEN
SOMERVILLE, NJ 08876,
EINES SPÜLPROGRAMMS IN EINER
Verenigde Staten van Amerika
GESCHIRRSPÜLMASCHINE UND
(US)
GESCHIRRSPÜLMASCHINE
(72) TRACEY, Michael, R. te
(47) 28.12.2011
BRANCHBURG, NJ 08876,
(73) BSH Bosch und Siemens
Verenigde Staten van Amerika
Hausgeräte GmbH te 81739
(US)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 23.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Filterbeutel
(47) 28.12.2011
(73) Wolf PVG GmbH & Co. KG te
32602 VLOTHO-EXTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Czado, Wolfgang te 32427,
MINDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47L
A47L
A47L
A47L
9/28
9/24
9/16
9/10
(11) EP2201881
(21) EP10002985.9
(22) 30.01.2004
(31) 0300355
(32) 10.02.2003
(33) Zweden
(54) Hand held vacuum cleaner
(47) 28.12.2011
(73) Aktiebolaget Electrolux te 105 45
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72) Bergling, Fredrik te 26041
NYHAMNSLÄGE, Zweden (SE)
Jonsson, Stefan te 11260
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Miefalk, Håkan te 17568
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
Svantesson, Esbjörn te 18736
TÄBY, Zweden (SE)
Ågren, Christian te 11354
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) A47L 9/32
A47L 5/28
A47L 5/24
(22) 20.08.2003
DUITSLAND (DE)
(72) ROSENBAUER, Michael te 86756
REIMLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D06F 39/00
A47L 15/42
(11) EP1951099
(21) EP06821479.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61B 5/00
(11) EP1793730
(21) EP05791226.3
(22) 24.08.2005
(31) 604137 P
(32) 24.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 200504634
(54) PROCESS, SYSTEM AND
SOFTWARE ARRANGEMENT FOR
DETERMINING ELASTIC MODULUS
(32) 22.11.2005
(47) 28.12.2011
(33) Turkije
(73) THE GENERAL HOSPITAL
CORPORATION te BOSTON, MA
02114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 17.11.2006
(54) A WASHER
(47) 28.12.2011
(73) Arçelik Anonim Sirketi te 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
(72) OZYURT, Bekir te 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
DORA, Murat, C. te 34363
ISTANBUL, Turkije (TR)
GULDALI, Yalcin te 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
(51) G02B 23/24
A61L 2/03
A61B 1/12
(11) EP2085022
(21) EP07806035.7
(22) 24.08.2007
(31) 2006310803
(32) 16.11.2006
(72) BOUMA, Brett, E. te QUINCY, MA
02171, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHAN, Raymond, C. te
BROOKLINE, MA 02130,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TEARNEY, Guillermo, J. te
CAMBRIDGE, MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 21/00
A61B 5/00
(11) EP1843697
(21) EP06701723.6
(22) 31.01.2006
(33) Japan
(31) 647790 P
(32) 31.01.2005
(22) 09.04.2008
(54) METHOD OF CLEANING
ENDOSCOPE AND CLEANING
APPARATUS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 0708129
(47) 28.12.2011
(32) 27.04.2007
(47) 28.12.2011
(73) KANNO, Minoru te SENDAI-SHI,
MIYAGI 980-0871, Japan (JP)
(73) Given Imaging Ltd. te 20692
YOQNEAM, Israël (IL)
(72) NAKAYAMA, Takehisa te
SHINJUKU-KU TOKYO 169-0074,
Japan (JP)
(72) RABINOVITZ, Elisha te 34992
HAIFA, Israël (IL)
(11) EP1985218
(21) EP08103470.4
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Vacuum cleaner
(47) 28.12.2011
(73) HOOVER LIMITED te PENTREBACH
(51) A61B 5/20
MERTHYR TYDFIL CF48 4TU,
A61B 5/03
GROOT BRITTANNIË (GB)
A61B 1/32
(72) Xue, Steven te SUZHOU JIANGSU,
(11) EP1411822
China (CN)
Bassett, Alexander Anthony
(21) EP02744667.3
Denny te KENILWORTH,
(22) 27.06.2002
WARWICKSHIRE CV8 2RU, GROOT
(54) SYSTEM FOR IN VIVO ANALYSIS
(51) G02B 6/36
G02B 26/08
A61N 5/06
A61B 5/22
A61B 5/00
(11) EP1955649
(21) EP08102902.7
Nummer 01/12
(22) 11.11.2002
(31) 0103771
(32) 14.11.2001
(33) Zweden
24
(32) 12.11.2008
04.06.2009
(22) 27.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 11.05.2000
(54)
(54) System for interactive interstitial
photodynamic and phototermal
(47)
tumor therapy and diagnosis
(73)
(47) 28.12.2011
(73) SpectraCure AB te 226 43 LUND,
Zweden (SE)
Isolation of sensing circuit from
pace generator
28.12.2011
Biosense Webster, Inc. te
DIAMOND BAR, CA 91765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Svanberg, Sune te 224 65 LUND,
Zweden (SE)
Andersson-Engels, Stefan te 222
24 LUND, Zweden (SE)
Svanberg, Katarina te 224 65
LUND, Zweden (SE)
(72) Levin, Michael te HAIFA 35590,
Israël (IL)
(51) A61B 5/0492
(22) 25.06.2003
(11) EP2200510
(21) EP08801406.3
(22) 22.09.2008
(31) 0718487
0718486
(32) 21.09.2007
21.09.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) ELECTRODE ASSEMBLIES AND
BRUXISM MONITORING
APPARATUS
(47) 28.12.2011
(73) Medotech A/S te 2730 HERLEV,
Denemarken (DK)
(72) JADIDI, Faramarz te DK-8361
HASSELAGER, Denemarken (DK)
STEEN, Claus te DK-8600
SILKEBORG, Denemarken (DK)
(51) A61F 13/42
A61F 13/36
A61B 5/053
(11) EP1734862
(21) EP05738126.1
(22) 18.04.2005
(31) 0408492
(32) 16.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WAVELET DEPULSING OF
ULTRASOUND ECHO SEQUENCES
(47) 28.12.2011
(73) TECHNION RESEARCH AND
DEVELOPMENT FOUNDATION,
LTD. te HAIFA 32000, Israël (IL)
(51) A61B 5/103
(11) EP1531720
(51) A61B 8/00
(21) EP03732991.9
(31) 392055 P
345249
(32) 28.06.2002
16.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for
determing hair color treatment
(47) 28.12.2011
(73) Coloright Ltd. te 76702
RECHOVOT, Israël (IL)
(72) GROSSINGER, Israel te KARMEI
YOSEF 99797, Israël (IL)
SCHERTZ, Avigdor te 76329
REHOVOT, Israël (IL)
MERCIER, Michel te HERZLIYA
46365, Israël (IL)
BENNY, Eli te 75236 RISHON
LEZION, Israël (IL)
(11) EP1531732
(21) EP03741832.4
(22) 29.05.2003
(31) 386905 P
290421
(32) 05.06.2002
07.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Ultrasonic apparatus and method
for indicating risk of coronary
heart disease
(47) 28.12.2011
(73) WISCONSIN ALUMNI RESEARCH
FOUNDATION te MADISON, WI
53705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) STEIN, James, H. te MADISON, WI
53717-1800, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04R 1/28
G10K 11/02
A61B 7/04
(51) A61B 17/00
(11) EP1850758
(22) 14.03.2003
(21) EP06708291.7
(31) 99634
(22) 15.02.2006
(32) 15.03.2002
(31) 0500397
597433 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PERFORMANCE MEASUREMENT
OF WOUND DRESSINGS
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(54) SOUND MONITOR
(73) University of Strathclyde te
GLASGOW G1 1XQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 28.12.2011
(73) Cumputerized Medical
Technology in Sweden AB te 633
(72) CONNOLLY, Patricia te GLASGOW
70 HALLSTA, Zweden (SE)
G12 9YH, GROOT BRITTANNIË
(72) SORLANDER, Magnus te LA
(GB)
JOLLA, CA 92037, Verenigde
MCCOLL, David te TORYGLEN,
Staten van Amerika (US)
GLASGOW G42 0BQ, GROOT
HERER, Tal Martin te SE-702 17
BRITTANNIË (GB)
ÖREBRO, Zweden (SE)
(11) EP2186473
(31) 203510 P
(72) ADAM, Dan te 34989 HAIFA, Israël
(IL)
MICAILOVICH, Oleg te 3200
HAIFA, Israël (IL)
(32) 21.02.2005
01.12.2005
(51) A61N 1/375
A61B 5/06
4 januari 2012
HEERAH, Aditya te LONDON
E59ST, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP09252594.8
(51) G01S 15/89
A61B 8/00
(22) 11.11.2009
(11) EP1280460
(31) 113729 P
478171
(21) EP01932685.9
(11) EP1485028
(21) EP03714170.2
(54) Drive shaft for an electromechanical surgical device
(47) 28.12.2011
(73) Tyco Healthcare Group LP te NEW
HAVEN, CT 06511, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WHITMAN, Michael, P. te NEW
HOPE, PA 18938, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BURBANK, John, E. te
RIDGEFIELD, CT 06877, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZEICHNER, David, A. te OXFORD,
CT 06478, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 17/00
(11) EP1753344
(21) EP05757785.0
(22) 06.06.2005
(31) 521630 P
(32) 08.06.2004
Nummer 01/12
25
4 januari 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(32) 11.02.1998
(54) TOURNIQUET
(73) DePuy Mitek, Inc. te RAYNHAM,
MA 02767-0350, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(73) PHIL DURANGO LLC te GOLDEN
CO 80401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ESPOSITO, Mark te GOLDEN, CO
80401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 17/00
(11) EP2010066
(21) EP07724325.1
(22) 18.04.2007
(31) 102006020250
102006022000
102006036649
(54) COMPRESSIBLE STRUCTURE
CLAMPING AND CUTTING
(72) MCDEVITT, Dennis te RALEIGH,
(47) 28.12.2011
NC 27617, Verenigde Staten van
(73) Yeatts, Stanley D., II te
Amerika (US)
YORKTOWN, VA 23693, Verenigde
HALBRECHT, Jeffrey te SAN
Staten van Amerika (US)
FRANCISCO, CA 94115, Verenigde
Palmer, Michael J. te POQUOSON,
Staten van Amerika (US)
VA 23662, Verenigde Staten van
(51) A61B 17/04
Amerika (US)
(11) EP1839592
(72) Yeatts, Stanley D., II te
YORKTOWN, VA 23693, Verenigde
(21) EP07251438.3
Staten van Amerika (US)
(22) 30.03.2007
Palmer, Michael J. te POQUOSON,
(31) 394162
VA 23662, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 31.03.2006
(32) 27.04.2006
10.05.2006
03.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te (21) EP01965725.3
CINCINNATI, OHIO 45242,
(22) 06.09.2001
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2000064021
(US)
(32) 30.10.2000
(72) Stokes, Michael J. te CINCINNATI,
(33) Zuid-Korea
OHIO 45244, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(54) SURGICAL SAW FOR CUTTING OFF
Shelton IV, Frederik E. te NEW
CHEEK BONES
VIENNA, OHIO 45159, Verenigde (47) 28.12.2011
Staten van Amerika (US)
Ortiz, Mark S. te MILFORD, OHIO (73) Lee, JaeHwa te SEOUL 135-080,
Zuid-Korea (KR)
45150, Verenigde Staten van
(72) Lee, JaeHwa te SEOUL 135-080,
Amerika (US)
Zuid-Korea (KR)
(51) A61M 5/32
(51) A61B 17/88
A61B 17/08
A61B 17/86
A61B 17/00
A61B 17/70
(11) EP1180977
A61B 17/34
(21) EP00938020.5
A61B 17/17
(22) 01.06.2000
A61B 17/16
(54) OKKLUDER
(47) 28.12.2011
(73) Vueklar Cardiovascular Ltd. te
GLENTIRRANMUIR KIPPEN
STIRLING FK8 3HU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) MELZER, Andreas te 45481
MÜLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MICHITSCH, Stefan te 45139
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 17/04
A61B 17/02
(11) EP1572007
(21) EP03752249.7
(22) 09.09.2003
(31) 409838 P
(32) 09.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICE FOR ENDOLUMINAL
THERAPY
(47) 28.12.2011
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51) A61B 17/16
A61B 17/14
(47) 28.12.2011
(11) EP1330191
(31) 136837 P
(11) EP2098178
(32) 01.06.1999
(21) EP09164057.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 09.04.2004
(54) CLOTTING CASCADE INITIATING
APPARATUS AND METHODS OF
USE
(31) 465902 P
462098
(47) 28.12.2011
(32) 25.04.2003
13.06.2003
(73) Closys Corporation te EDINA, MN (33) Verenigde Staten van Amerika
55436, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) System for minimally invasive
(72) NOWAKOWSKI, Karol te CIRCLE
posterior spinal fixation
KELLEHER, Brian te RAMONA, CA
PINES, MN 55014, Verenigde
(47)
28.12.2011
92065, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
(73)
Warsaw Orthopedic, Inc. te
ERICSON, Daniel te ROCHESTER,
STONE, Corbett te POWAY, CA
WARSAW, IN 46581, Verenigde
MN 55902, Verenigde Staten van
92064, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
Amerika (US)
JOSEPH, Edward te INVER GROVE (72) Nguyen, Thanh te IRVINE, CA
92604, Verenigde Staten van
HEIGHTS, MN 55077, Verenigde
A61B 17/04
Amerika (US)
Staten
van
Amerika
(US)
EP1261284
Shaolian, Samuel te NEWPORT
OLSON, James te EAGAN, MN
EP01913027.7
BEACH, CA 92660, Verenigde
55122, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
23.02.2001
Teitelbaum, George te SANTA
510770
(51) A61B 17/122
MONICA, CA 90402, Verenigde
23.02.2000
(11) EP1058518
Staten van Amerika (US)
Henson, Michael te COTO DE
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP99905708.6
CAZA, CA 92679, Verenigde
SYSTEM AND METHOD FOR
(22) 03.02.1999
Staten van Amerika (US)
ATTACHING SOFT TISSUE TO
(31) 22061
Pham, To V. te TRABUCO CANYON,
BONE
(73) Kelleher, Brian te RAMONA, CA
92065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(54) Surgical suturing apparatus
Nummer 01/12
CA 92679, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 17/225
(11) EP2172159
(21) EP09171220.8
26
(32) 05.10.2006
05.10.2006
05.10.2006
05.10.2006
29.11.2006
14.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 01.10.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Stoßwellenkopf und Verfahren zu
(54) MEDIZINISCHES INSTRUMENT
seiner Herstellung
(22) 24.09.2009
(31) 102008050151
4 januari 2012
MA 02767, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KIM, Daniel, Huan te MOUNTAIN
VIEW, CA 94040, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MICHIELLI, Michael, Carl te
MEDWAY, MA 02053, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/56
(11) EP1773218
(21) EP05771291.1
(22) 20.06.2005
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(31) 874097
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) ERBE Elektromedizin GmbH te
72072 TÜBINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 21.06.2004
(72) Fehre, Jens te 91353 HAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nanke, Ralf Dr. te 91077
NEUNKIRCHEN AM BRAND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Opitz, Jörg Dr. te 01219
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schreiber, Jürgen, Professor te
01189 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) GEISELHART, Franz te 72770
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.12.2011
(51) A61M 25/01
A61B 17/34
A61B 17/32
A61B 17/28
(51) A61B 17/28
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) HAYECK, Garry te ITHACA, NY
14850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HAAG, Rene te BERWYN, PA
19312, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KIM, Henry te HAVERTOWN, PA
19083, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GRADY, Mark, P., Jr te WEST
CHESTER, PA 19380, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1889579
(54) LEAD EXTRACTION DEVICE
(21) EP07015338.2
(47) 28.12.2011
(22) 06.08.2007
(31) 102006038516
(32) 17.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Medizinisches
Rohrschaftinstrument
(47) 28.12.2011
(73) Karl Storz GmbH & Co. KG te
78532 TUTTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Renger, Uwe te 78247
HILZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Blocher, Martin te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bacher, Uwe te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 18/14
A61B 17/32
A61B 17/28
(11) EP2077773
(21) EP07818471.0
(22) 26.09.2007
(31) 102006047204
102006047215
102006046919
102006046920
102006056405
102006059175
(11) EP1903957
(21) EP06750186.6
(22) 14.04.2006
(31) 671858 P
(32) 15.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BONE PLATE
(73) Synthes GmbH te 4436
OBERDORF, Zwitserland (CH)
(51) A61B 17/60
A61B 17/58
(73) Cook Medical Technologies LLC te (11) EP2010267
BLOOMINGTON, IN 47402,
(21) EP07736224.2
Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.04.2007
(US)
(31) 793259 P
(72) GOODE, Louis, B. te CRANBERRY
826525 P
TWP., PENNSYLVANIA 16066,
(32) 20.04.2006
Verenigde Staten van Amerika
21.09.2006
(US)
LUI, Chun, Kee te MONROEVILLE, (33) Verenigde Staten van Amerika
PA 15146, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) INSTRUMENTATION KIT FOR
EWING, Benjamin, T. te
DELIVERING VISCOUS BONE
CRANBERRY, PA 16066, Verenigde
FILLER MATERIAL
Staten van Amerika (US)
(47)
28.12.2011
SCHILLINGER, Joseph, J. te
HOMER CITY, PA 15748,
(73) DePuy Spine, Inc. te NEW
Verenigde Staten van Amerika
BRUNSWICK, NJ 08903, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
BOOKER, Robert te
(72) BEYAR, Mordechay te 38900
VANDERGRIFT, PA 15690,
CAESAREA, Israël (IL)
Verenigde Staten van Amerika
GLOBERMAN, Oren te 46910
(US)
KFAR-SHMARYAHU, Israël (IL)
(51) A61B 17/56
(11) EP1781194
(51) A61B 17/86
A61B 17/72
(21) EP05764484.1
(11) EP2083723
(22) 22.06.2005
(21) EP07854640.5
(31) 929095
(22) 14.11.2007
(32) 27.08.2004
(31) 859531 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 17.11.2006
(54) DUAL ROD CROSS CONNECTORS
AND INSERTER TOOLS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(73) DePuy Spine, Inc. te RAYNHAM,
(54) INTRAMEDULLARY NAIL
INCLUDING STABLE LOCKING
BOLTS
Nummer 01/12
27
4 januari 2012
(47) 28.12.2011
(11) EP1665997
(21) EP04700200.1
(73) Synthes GmbH te 4436
OBERDORF, Zwitserland (CH)
(21) EP04816151.7
(22) 05.01.2004
(22) 17.09.2004
(31) 438263 P
(72) DELL'OCA, Alberto A. Fernadez te (31)
MONTEVIDEO, Uruguay (UY)
(32)
(51) A61B 17/86
(33)
A61B 17/80
(54)
(11) EP2168513
(21) EP08017211.7
(22) 30.09.2008
(54) Osteosyntheseplatte
(47) 28.12.2011
(73) Frowein EZH GmbH te 42117
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Diez, Ingolf te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 17/86
2003128064
(32) 06.01.2003
18.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Russische Federatie
(54) Apparatus for regulating pressure
during medical procedures
DEVICE FOR PERFORMING AN
OPTO-THERMO-MECHANICAL
(47) 28.12.2011
ACTION ON A BIOLOGICAL TISSUE (73) Maquet Cardiovascular LLC te
(47) 28.12.2011
SAN JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Arcuo Medical. Inc. te LOS ALTOS
CA 94022, Verenigde Staten van (72) Lombardi, Pierluca te MIAMI
Amerika (US)
BEACH, FL 33139, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Sobol, Emil Naumovich te 127322
MOSCOW, Russische Federatie
(RU)
Bagratashvili, Viktor Nikolaevich
te 119331 MOSCOW,
Russische Federatie (RU)
(51) A61B 19/00
(11) EP1874216
(21) EP06740239.6
(22) 03.04.2006
(11) EP1622529
(51) H01S 3/092
A61B 18/20
(31) 671144 P
(21) EP04751682.8
(11) EP1906856
(22) 05.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06795096.4
(31) 429430
(22) 10.07.2006
(54) COMPOSITE MR-COMPATIBLE
STYLET
(32) 05.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 698681 P
102005053469
(54) Bone screw with means for
guiding a screwdriver
(32) 13.07.2005
09.11.2005
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Warsaw Orthopedic, Inc. te
WARSAW, IN 46581, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) FLASHLAMP CARTRIDGE FOR
REMOVABLE CONNECTION TO A
SOCKET
(72) FOLEY, Kevin, T. te
(47) 28.12.2011
GERMANTOWN, TN 38139,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Eurofeedback te 91017 EVRY
(US)
CEDEX, Frankrijk (FR)
SASSO, Ricardo, C. te CARMEL, IN
(72)
MEHLMANN, Christoph te 65582
46032, Verenigde Staten van
DIEZ, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51) A61N 1/08
BARLOW, Authur te ALTON,
A61N 1/05
HAMPSHIRE GU34 5AH, GROOT
A61B 5/06
BRITTANNIË (GB)
A61B 19/00
(51)
A61B 19/00
A61B 18/14
A61B 17/16
(11) EP2130508
(11) EP1478296
(21) EP09251502.2
(21) EP03708324.3
(22) 05.06.2009
(22) 26.02.2003
(31) 134592
(31) 0204549
(32) 06.06.2008
(32) 27.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Catheter with bendable tip
(54) A SURGICAL INSTRUMENT
(47) 28.12.2011
SYSTEM
(73) Biosense Webster, Inc. te
(47) 28.12.2011
DIAMOND BAR, CA 91765,
(73) Depuy International Limited te
Verenigde Staten van Amerika
BEESTON, LEEDS LS11 8DT,
(US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Govari, Assaf te HAIFA 3440,
(72)
REVIE, Ian te BOROUGHBRIDGE
Israël (IL)
Y051 9 AX, GROOT BRITTANNIË
Altmann, Andres Claudio te HAIFA
(GB)
34614, Israël (IL)
SLOMCZYKOWSKI, Michal te
Garcia, Ariel te DUARTE, CA
WETHERBY LS22 7TG, GROOT
91010, Verenigde Staten van
BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(51)
A61B
19/00
(51) A61B 18/20
(11) EP1594390
(32) 14.04.2005
(47) 28.12.2011
(73) Medtronic Image-Guided
Neurologics, Inc. te MELBOURNE,
FL 32935, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) FREAS, Mark, Stephen te PALM
BAY, FLORIDA 32909, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SOLAR, Matthew, S. te
INDIATLANTIC, FLORIDA 32893,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 19/02
(11) EP2206480
(21) EP10150353.0
(22) 08.01.2010
(31) BO20090008
(32) 09.01.2009
(33) Italië
(54) Container for sterile medical
products
(47) 28.12.2011
(73) LAMPIA S.r.l. te CORNATE
D'ADDA, Italië (IT)
(72) Grandi, Germano te 41100,
MODENA, Italië (IT)
(51) A61C 7/30
A61C 7/28
(11) EP1558167
(21) EP03749529.8
(22) 09.09.2003
(31) 287089
(32) 04.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ORTHODONTIC APPLIANCE WITH
FATIGUE-RESISTANT ARCHWIRE
RETAINING LATCH
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
28
(73) 3M Innovative Properties
(11) EP1901678
Company te ST. PAUL, MN 55133- (21) EP06762571.5
3427, Verenigde Staten van
(22) 13.07.2006
Amerika (US)
(72) LAI, Ming-Lai te SAINT PAUL, MN (31) MI20051328
(32) 13.07.2005
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(33) Italië
POSPISIL, Jirina, V. te SAINT PAUL,
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
MN 55133-3427, Verenigde
DETECTING THE REPRODUCTIVE
Staten van Amerika (US)
STATUS, IN PARTICULAR THE
(51) A61C 8/00
OESTRUS CYCLE, OF A MAMMAL
(11) EP1613236
(47) 28.12.2011
(21) EP04742420.5
(22) 01.04.2004
(31) 0304731
(32) 16.04.2003
(33) Frankrijk
(51) A61F 2/00
(54) PROCEDE DE FIXATION
REVERSIBLE D`UN OUTIL SUR UN
ELEMENT IMPLANTABLE ET
DISPOSITIF POUR LA MISE EN
OEUVRE D`UN TEL PROCEDE DE
FIXATION
(47) 28.12.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP04718346.2
(22) 08.03.2004
(31) 0305260
(32) 07.03.2003
(54) WOUND MANAGEMENT FIBRES
(73) Tanimura, Remy te 92200
NEUILLY SUR SEINE, Frankrijk (FR) (47) 28.12.2011
(72) Tanimura, Remy te 92200
(73) Medlock Medical Limited te
NEUILLY SUR SEINE, Frankrijk (FR)
OLDHAM OL1 3HS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) A61C 17/40
A61C 17/34
(72) MIRAFTAB, Mohsen, Bolton
Institute te BOLTON BL3 5AB,
(11) EP1626674
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP04752465.7
KENNEDY, John Frederick,
(22) 18.05.2004
Chembiotech Laboratories te
BIRMINGHAM B15 2SQ, GROOT
(31) 445103
BRITTANNIË (GB)
(32) 23.05.2003
GROOCOCK, Melanie Rachel te
(33) Verenigde Staten van Amerika
STOCKPORT SK6 5DU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(54) POWERED TOOTHBRUSH WITH
SMART, Gill te BOLTON BL3 5AB,
THE BRUSHHEAD MOVING IN A
GROOT BRITTANNIË (GB)
RANDOM PATH
(51) A61F 2/06
(73) The Gillette Company te BOSTON, (11) EP1365710
MA 02199, Verenigde Staten van (21) EP02720964.2
Amerika (US)
(22) 14.02.2002
(72) BRAUN, Phillip, M. te EXETER, RI
(31) 783633
02822, Verenigde Staten van
(32) 14.02.2001
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61C 19/10
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(51) A61F 2/88
A61F 2/06
(11) EP1784144
(21) EP05779569.2
(22) 04.08.2005
(31) 911435
(32) 04.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
MOUNTAIN VIEW, CA 94043,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HOGENDIJK, Michael te SANTA
CLARA, CA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LEOPOLD, Eric te REDWOOD
CITY, CA 94062, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MILES, Alexander te FREMONT,
CA 94555, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUYNH, Tim te SANTA CLARA, CA
95051, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 25/10
A61F 2/06
(11) EP2147661
(21) EP09168632.9
(22) 10.11.2004
(31) 705247
518870 P
547778 P
548868 P
802036
834066
893278
(32) 12.11.2003
12.11.2003
27.02.2004
02.03.2004
17.03.2004
29.04.2004
19.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
EP07101150.6
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
25.01.2007
(73) Advanced Bio Prosthetic Surfaces,
Verenigde Staten van Amerika
Bereitstellungssystem für
Ltd. te SAN ANTONIO TX 78240,
Verenigde Staten van Amerika
Zahnmuster
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
28.12.2011
(US)
(54) Catheter Balloon Systems
Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH (72) BAILEY, Steven, R. te SAN
(47) 28.12.2011
& Co. KG te 79713 BAD
ANTONIO, TX 78232, Verenigde
(73) Advanced Stent Technologies, Inc.
SÄCKINGEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
te PLEASANTON CA 94566,
DUITSLAND (DE)
BOYLE, Christopher, T. te SAN
Verenigde Staten van Amerika
ANTONIO, TX 78229, Verenigde
Thiel, Norbert, Dr. te 79713, BAD
(US)
Staten van Amerika (US)
SÄCKINGEN, BONDSREPUBLIEK
MARTON, Denes te SAN
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
DUITSLAND (DE)
ANTONIO, TX 78230, Verenigde
Albarski, Olivia, Dr. te 5000,
(72) Yadin, Amnon te PLEASANTON,
Staten van Amerika (US)
AARAU, Zwitserland (CH)
CA 94588, Verenigde Staten van
BANAS, Christopher, E. te SAN
Amerika (US)
A61D 17/00
ANTONIO, TX 78231, Verenigde
A61B 10/00
(51) A61F 2/06
(11) EP1949870
(21)
Staten van Amerika (US)
(54) VASCULAR PROSTHESIS HAVING
IMPROVED FLEXIBILITY AND
(73) Cinti, Enrico te 29100 PIACENZA,
NESTED CELL DELIVERY
Italië (IT)
CONFIGURATION
(72) CINTI, Enrico te I-42100 REGGIO (47) 28.12.2011
EMILIA, Italië (IT)
(73) NovoStent Corporation te
(11) EP1601309
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(54) IN VIVO SENSOR AND METHOD
OF MAKING SAME
Nummer 01/12
29
4 januari 2012
(11) EP2181667
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05714089.9
(21) EP10152630.9
(54) RESPIRATORY SYSTEM FOR
INDUCING THERAPEUTIC
HYPOTHERMIA
(22) 25.02.2005
(47) 28.12.2011
(32) 18.03.2004
04.11.2004
(22) 02.02.2000
(31) 118269 P
408890
(32) 02.02.1999
29.09.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Partial encapsulation of stents
using strips and bands
(47) 28.12.2011
(73) Bard Peripheral Vascular, Inc. te
TEMPE, AZ 85280-1740,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Layne, Richard te TEMPE, AZ
85281, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 2/24
(11) EP1603493
(73) Thermocure te LOS ALTOS, CA
94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Belson, Amir te LOS ALTOS, CA
94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 1/10
A61F 7/12
(11) EP2000118
(21) EP08164989.9
(32)
(33)
(54)
(47)
(31) 390951
(73)
(54) MINIMALLY-INVASIVE HEART
VALVE WITH CUSP POSITIONERS
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(54) WOUND PACKING MATERIAL FOR
USE WITH SUCTION
(47) 28.12.2011
(73) Boehringer Technologies L.P. te
NORRISTOWN, PA 19404,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BOEHRINGER, John, R. te
WYNNEWOOD, PA 19096,
Verenigde Staten van Amerika
26.10.2001
(US)
KARPOWICZ, John te CHESTER
Verenigde Staten van Amerika
SPRINGS, PA 19425, Verenigde
Intra-Aortic Balloon
Staten van Amerika (US)
Counterpulsation with Concurrent
MITRA, Amitabha te VOORHEES,
Hypothermia
NJ 08043, Verenigde Staten van
28.12.2011
Amerika (US)
RADL, Christopher, L. te
Radiant Medical, Inc. te
MALVERN, PA 19355, Verenigde
REDWOOD CITY, CA 94063,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61F 13/15
(31) 15220
(22) 17.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 18.10.2002
(21) EP04757521.2
(32) 18.03.2003
(31) 554158 P
981119
(72) Dae, Michael W. te BELMONT, CA (11) EP1959893
94002, Verenigde Staten van
(21) EP06789161.4
28.12.2011
Amerika (US)
Machold,
Timothy
R.
te
MOSS
(22) 01.08.2006
Edwards Lifesciences Corporation
BEACH, CA 94038, Verenigde
te IRVINE, CA 92614, Verenigde
(31) 304374
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(32) 15.12.2005
(51) A61P 25/04
IOBBI, Mario, M. te IRVINE, CA
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61K 9/70
92612, Verenigde Staten van
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
A61K 31/485
Amerika (US)
MAKING PRE-FASTENED
A61F 13/00
A61F 2/42
ABSORBENT UNDERGARMENTS
(11)
EP1570823
A61F 2/30
(47) 28.12.2011
A61F 2/00
(21) EP05011213.5
(73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
EP2037844
(22) 24.02.1998
INC. te NEENAH, WI 54956,
EP07796440.1
(31) 38919 P
Verenigde Staten van Amerika
939068
(US)
26.06.2007
(32) 24.02.1997
(72) COUILLARD, Jack, L. te MENASHA,
816947 P
29.09.1997
WISCONSIN 54952, Verenigde
28.06.2006
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
POPP, Robert, Lee te
Verenigde Staten van Amerika
HORTONVILLE, WISCONSIN
PROSTHETIC ELBOW
(54) A buprenorphine transdermal
54944, Verenigde Staten van
REPLACEMENT
patch for use in the treatment of
Amerika (US)
28.12.2011
pain for a dosing interval of at
(73) Mayo Foundation for Medical
Education and Research te
ROCHESTER, MN 55905,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MORREY, Bernard, F. te
ROCHESTER, MN 55902,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61M 16/10
A61F 7/00
(11) EP1718256
(21) EP05712159.2
(22) 24.01.2005
(31) 538789 P
(32) 22.01.2004
least 4 days
(51) A61F 13/15
(47) 28.12.2011
(11) EP2111201
(73) EURO-CELTIQUE S.A. te 1653
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(21) EP08709724.2
(72) Reder, Robert, F. te GREENWICH,
CT 06831, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Goldenheim, Paul, D. te WILTON
CT 06897, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kaiko, Robert, F. te WESTON CT
06883, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) BO20070040
(51) A61M 27/00
A61F 13/00
(11) EP1763378
(22) 23.01.2008
(32) 24.01.2007
(33) Italië
(54) METHOD FOR PRODUCING
DIAPER COMPONENT PARTS
FROM STRIP MATERIAL
(47) 28.12.2011
(73) GDM S.p.A. te 40133 BOLOGNA,
Italië (IT)
(72) PIANTONI, Matteo te I-24021
ALBINO, Italië (IT)
Nummer 01/12
AIOLFI, Luca te I-26010 ISSANO,
Italië (IT)
PEREGO, Alberto te I-20154
MILANO, Italië (IT)
PERNEBORN, Robert te SE-41674
GÖTEBORG, Zweden (SE)
LEHTO, Marcus te SE-43092
FOTÖ, Zweden (SE)
NORDER, Anders te SE-43734
LINDOME, Zweden (SE)
30
(DE)
(72) Hansen, Bernd te 74429
SULZBACH-LAUFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61M 5/142
A61J 1/20
(11) EP2319477
(21) EP09175262.6
(51) A61F 13/15
(22) 06.11.2009
(11) EP2238955
(54) Device for filing a flexible
reservoir container in a negative
pressure chamber
(21) EP10250726.6
(22) 06.04.2010
(31) 212011 P
(32) 06.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and apparatus for
application of nested zero waste
ear to traveling web
(47) 28.12.2011
(73) Curt G. Joa, Inc. te SHEBOYGAN
FALLS, WISCONSIN 53085,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) McCabe, John te SHEBOYGAN
FALLS WISCONSIN 53085,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Fritz, Jeff te PLYMOUTH
WISCONSIN 53073, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Andrews, Robert E. te
SHEBOYGAN WISCONSIN 53083,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61G 3/06
(11) EP2262460
(21) EP09717370.2
(22) 17.02.2009
(31) 08004149
(32) 06.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) UNIVERSAL LIFT FOR
TRANSPORTING A LOAD INTO
AND OUT OF A VEHICLE
(47) 28.12.2011
(73) Freedom of Movement cvba te
3350 LINTER, België (BE)
(72) VRIJENS, Gert Albert Louis te B3350 LINTER, België (BE)
(51) A61J 1/06
A61J 1/00
(11) EP1613259
(21) EP04704206.4
(22) 22.01.2004
(31) 10317665
(32) 17.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AMPULLE
(47) 28.12.2011
(73) Hansen, Bernd te 74429
SULZBACH-LAUFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
4 januari 2012
NEW YORK, NY 10022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ROTH, Peter, Thomas te NEW
YORK NY 10022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BLAKE, Bridget te NEW YORK NY
10022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 9/00
A61K 47/12
A61K 47/02
(11) EP2315580
(21) EP10711127.0
(22) 26.03.2010
(31) 163772
163763
163767
255764
298092
305819
P
P
P
P
P
P
(32) 26.03.2009
(72) Kühni, Florian te 3400
26.03.2009
BURGDORF, Zwitserland (CH)
26.03.2009
Huwiler, Christoph te 6340 BAAR,
28.10.2009
Zwitserland (CH)
25.01.2010
Studer, Gérald te 2545 SELZACH,
18.02.2010
Zwitserland (CH)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
Wyss, Martin te 3400 BURGDORF,
Verenigde Staten van Amerika
Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
Haueter, Ueli te 3506
Verenigde Staten van Amerika
GROSSHÖCHSTETTEN,
Verenigde Staten van Amerika
Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61Q 17/00
(54)
PHARMACEUTICAL
A61K 8/362
FORMULATIONS AND METHODS
A61K 8/34
FOR TREATING RESPIRATORY
A61K 8/19
TRACT INFECTIONS
(11) EP2018839
(47) 28.12.2011
(21) EP08159519.1
(73) Pulmatrix, Inc. te LEXINGTON, MA
(22) 02.07.2008
02421, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) PD20070242
(72)
LIPP, Michael M. te FRAMINGHAM
(32) 17.07.2007
MASSACHUSETTS 01701,
(33) Italië
Verenigde Staten van Amerika
(54) Preservative cosmetic
(US)
composition comprising
CLARKE, Robert W. te CANTON
electrolytic colloidal silver
MASSACHUSETTS 02021,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(US)
(73) Farmogal S.R.L. te 35030
HAVA, David L. te NATICK
ROVOLON BASTIA (PD), Italië (IT)
MASSACHUSETTS 01760,
(72) Zago, Cristian te 30030,
Verenigde Staten van Amerika
CAZZAGO DI PAINIGA VE, Italië
(US)
(IT)
BATYCKY, Richard te NEWTON
Galiano, Fabio te 36020,
MASSACHUSETTS 02461,
ALBETTONE VI, Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61Q 5/00
HANRAHAN, John te WEST
A61K 8/365
ROXBURY MASSACHUSETTS
(11) EP2288333
02132-2316, Verenigde Staten
(21) EP09747513.1
van Amerika (US)
(22) 13.05.2009
(51) A61K 9/08
(31) 127686
A61K 31/14
(32) 14.05.2008
(11) EP2257275
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09716497.4
(54) PROSTAGLANDIN BASED
(22) 03.03.2009
COMPOSITIONS AND METHOD OF (31) 67925
USE THEREOF
96096
(47) 28.12.2011
111919
396131
(73) Peter Thomas Roth Labs, Llc te
Nummer 01/12
31
(32) 03.03.2008
11.09.2008
06.11.2008
02.03.2009
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
(32) 16.07.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) KETOROLAC TROMETHAMINE
COMPOSITIONS FOR TREATING
OR PREVENTING OCULAR PAIN
(54) VARDENAFIL HYDROCHLORID
TRIHYDRAT ENTHALTENDE
ARZNEIMITTEL UND DEREN
HERSTELLUNGSVERFAHREN
4 januari 2012
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
47/34
47/26
47/10
47/02
31/045
(11) EP1640022
(47) 28.12.2011
(21) EP04746565.3
(73) Bayer HealthCare AG te 51368
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 2003186493
(72) SERNO, Peter te 51467 BERGISCH
GLADBACH, BONDSREPUBLIEK
Allergan, Inc. te IRVINE, CA
DUITSLAND (DE)
92612, Verenigde Staten van
GRUNENBERG, Alfons te 41539
Amerika (US)
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
DUITSLAND (DE)
OHM, Andreas te 41468 NEUSS,
FARNES, Eldon Quinn te LAGUNA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BEACH CALIFORNIA 92651,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
BELLINGHAUSEN, Rainer te
(US)
51519 ODENTHAL,
ATTAR, Mayssa te PLACENTIA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CALIFORNIA 92870, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
VOLLERS, Eimer te 51373
SCHIFFMAN, Rhett M. te LAGUNA
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
BEACH CALIFORNIA 92651,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
HENCK, Jan-Olav te 47877
(US)
WILLICH, BONDSREPUBLIEK
CHANG, Chin-ming te TUSTIN
DUITSLAND (DE)
CALIFORNIA 92782, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 323/00
GRAHAM, Richard S. te IRVINE
C07D 233/02
CALIFORNIA 92612, Verenigde
A61P 35/00
Staten van Amerika (US)
A61P 17/00
WELTY, Devin F. te FOOTHILL
A61K 31/40
RANCH CALIFORNIA 92610,
A61K 31/357
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/09
(US)
A61K 31/085
A61K 31/05
A61K 9/127
A61K 31/015
EP1596828
(11) EP1748767
EP04711116.6
(21) EP05762186.4
13.02.2004
(22) 27.05.2005
447508 P
(31) 575599 P
508035 P
(22) 28.06.2004
(32) 30.06.2003
(47) 28.12.2011
(33) Japan
(73)
(54) MENTHOL-CONTAINING
PREPARATION
(74)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(73) Nihon Pharmaceutical Co., Ltd. te
TOKYO 101-0031, Japan (JP)
(72) HAMAWAKI, Tomonori C/O OSAKA
RES. LABORATORY te IZUMISANOSHI, OSAKA 5988558, Japan (JP)
KATAOKA, Yosuke C/O OSAKA RES.
LABORATORY te IZUMISANO-SHI,
OSAKA 5988558, Japan (JP)
ISODA, Takako C/O OSAKA RES.
LABORATORY te IZUMISANO-SHI,
OSAKA 5988558, Japan (JP)
(51) C07D 207/335
A61P 37/06
A61K 45/06
A61K 31/40
A61K 31/366
A61K 31/22
A61K 31/192
A61K 31/166
A61K 31/137
A61K 31/133
(11) EP1782804
(21) EP05767088.7
(22) 28.07.2005
(31) 2004222420
(32) 29.07.2004
(33) Japan
(32) 28.05.2004
(54) MEDICINAL COMPOSITION,
COMPRISING A HMG-CoA
REDUCTASE INHIBITOR AND AN
Verenigde Staten van Amerika
(54) 1-(3-METHYL-2,4AMINO ALCOHOL DERIVATIVE, AS
Verenigde Staten van Amerika
DIMETHOXYPHENYL)-3-(2',4'IMMUNOSUPPRESSANT
DIHYDROXYPHENYL)-PROPANE
AS
LIPOPHILIC DRUG DELIVERY
(47)
28.12.2011
A
POTENT
TYROSINASE
VEHICLE AND METHODS OF USE
INHIBITOR
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
THEREOF
te TOKYO 103-8426, Japan (JP)
(47) 28.12.2011
28.12.2011
(72)
NISHI, Takahide c/o Sankyo
(73)
Unigen,
Inc.
te
LACEY,
WA
98516,
Children's Hospital & Research
Compagny Limited te TOKYO 140Verenigde Staten van Amerika
Center at Oakland te OAKLAND,
8710, Japan (JP)
(US)
CA 94609, Verenigde Staten van
SHIMOZATO, Takaichi c/o Sankyo
Jia, Qi te OLYMPIA, WA 98502,
Amerika (US)
Compagny Limited te TOKYO 140Verenigde Staten van Amerika
RYAN, Robert, O. te EL CERRITO,
8710, Japan (JP)
(US)
CA 94530, Verenigde Staten van
KAGARI, Takashi c/o Sankyo
Zhao, Ji-Fu te OLYMPIA, WA
Amerika (US)
Compagny Limited te TOKYO 14098501, Verenigde Staten van
ODA, Michael, N. te FAIRFIELD, CA
8710, Japan (JP)
Amerika (US)
94534, Verenigde Staten van
DOI, Hiromi c/o Sankyo
(72)
JIA,
Qi
te
OLYMPIA,
WA
98502,
Amerika (US)
Compagny Limited te TOKYO 140Verenigde Staten van Amerika
8710, Japan (JP)
A61P 15/10
(US)
A61K 9/28
ZHAO, Ji-Fu te OLYMPIA, WA
(51) A61P 25/14
A61K 31/53
98501, Verenigde Staten van
A61K 31/165
Amerika (US)
A61K 31/16
EP1523303
(32) 14.02.2003
01.10.2003
(33)
(47) 28.12.2011
(21) EP03763695.8
(22) 03.07.2003
(31) 10232113
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61K 9/107
A61K 49/00
A61K 47/44
(11) EP1753414
(21) EP05750546.3
(22) 17.05.2005
Nummer 01/12
(31) 571932 P
04011833
(32) 18.05.2004
18.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) NOVEL USE OF PEPTIDE
COMPOUNDS FOR TREATING
DYSKINESIA
(47) 28.12.2011
(73) UCB Pharma GmbH te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STÖHR, Thomas te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61P 7/02
A61K 38/23
A61K 31/727
A61K 31/166
(11) EP1556027
(21) EP03763878.0
(22) 16.07.2003
(31) 396898 P
(32) 17.07.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
32
SUBSTANCE-RELATED DISORDERS (47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) SK Biopharmaceuticals Co., LTD
te JONGRO-GU SEOUL 110-110,
Zuid-Korea (KR)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(73) SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te HIGASHIYODOGAWA-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA 533-8651,
Japan (JP)
(72) SHIBAGAKI, Keiichi, SANTEN
(72) PLATA-SALAMAN, Carlos, R. te
PHARMACEUTICAL CO. LTD te
AMBLER, PENNSYLVANIA 19002,
IKOMA-SHI, NARA 6300101, Japan
Verenigde Staten van Amerika
(JP)
(US)
HIRAI, Shin-ichiro, SANTEN
ZHAO, Boyu te LANSDALE,
PHARMACEUTICAL CO. LTD te
PENNSYLVANIA 19446, Verenigde
IKOMA-SHI, NARA 6300101, Japan
Staten van Amerika (US)
(JP)
TWYMAN, Roy, E. te
NAKAMURA, Masatsugu, SANTEN
DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA
PHARMACEUTICAL CO LTD te
18901, Verenigde Staten van
IKOMA-SHI, NARA 6300101, Japan
Amerika (US)
(JP)
(51) A61P 43/00
(51)
C07D 401/12
A61K 38/19
A61P 35/00
A61K 31/555
A61K 31/4439
A61K 31/33
A61K 31/4184
(11) EP1411918
(11) EP1653951
(21) EP02750370.5
(21) EP04739891.2
(22) 30.07.2002
(22) 15.06.2004
(31) 309196 P
(31) 03015582
382155 P
(32) 11.07.2003
(32) 31.07.2001
20.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODIFIED AMINO ACID 5-CNAC
Verenigde Staten van Amerika
FOR THE INHIBITION OF PLATELET
AGGREGATION
(54) METHODS TO MOBILIZE
PROGENITOR/STEM CELLS
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(73) Genzyme Global S.à.r.l. te 5365
Novartis Pharma GmbH te 1230
MÜNSBACH, Luxemburg (LU)
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) BRIDGER, Gary, J. te
(72)
4 januari 2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES AS
RAF KINASE INHIBITORS
(47) 28.12.2011
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BUCHSTALLER, Hans-Peter te
64347 GRIESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BATEMAN, Simon, David te
BELLINGHAM, WA 98225,
(DE)
RANDOLPH, NJ 07869, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
FINSINGER, Dirk te 64291
Staten van Amerika (US)
(US)
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
AZRIA, Moise te CH-4054 BASEL,
ABRAMS, Michael, J. te CUSTER,
DUITSLAND (DE)
Zwitserland (CH)
WA 98240, Verenigde Staten van
WIESNER, Matthias te 64342
Amerika
(US)
A61P 25/00
SEEHEIM-JUGENHEIM,
HENSON,
Geoffrey,
W.
te
A61K 31/714
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FERNDALE,
WA
98248,
Verenigde
A61K 31/519
(DE)
Staten
van
Amerika
(US)
A61K 31/4415
BURGDORF, Lars te 60389
MACFARLAND,
Ronald,
Trevor
te
A61K 31/202
FRANKFURT AM MAIN,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP1443920
V6B 2R9, Canada (CA)
(DE)
CALANDRA, Gary, B. te CRESCO,
EP02780164.6
AMENDT, Christiane te 64289
PA 18326, Verenigde Staten van
14.11.2002
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
1019368
DALE C. David te SEATTLE,
GRELL, Matthias te 64291
WASHINGTON 98105, Verenigde
14.11.2001
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
Staten
van
Amerika
(US)
Nederland
DUITSLAND (DE)
BROXMEYER, Hal E. te
PREPARATION FOR IMPROVING
SIRRENBERG, Christian te 64289
INDIANAPOLIS, INDIANA 46260,
THE ACTION OF RECEPTORS
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
28.12.2011
(US)
ZENKE, Frank te 64291
N.V. Nutricia te 2700 MA
(51) A61P 27/02
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
ZOETERMEER
A61K 31/41
DUITSLAND (DE)
KILIAAN, Amanda, Johanne te NL- (11) EP1872783
(51) A61K 8/60
6523 PR NIJMEGEN
(21) EP06732190.1
A61K 8/49
HAGEMAN, Robert, Johan, Joseph
A61K 8/34
(22)
21.04.2006
te NL-6705 CT WAGENINGEN
A61K 47/34
(31) 2005123791
A61K 31/325
A61K 47/26
(11) EP1928451
(21) EP05775692.6
(22) 26.07.2005
(54) METHODS FOR TREATING
(32) 21.04.2005
(33) Japan
(54) THERAPEUTIC AGENT FOR
CORNEAL/CONJUNCTIVAL
DISORDER
A61K 31/44
A01N 43/40
(11) EP2291185
(21) EP09756292.0
Nummer 01/12
(22) 13.11.2009
(31) 08450183
(32) 14.11.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) OCTENIDIN-ZUSAMMENSETZUNG
(47) 28.12.2011
(73) ARTAN HOLDING AG te 9495
TRIESEN, Oostenrijk (AT)
(72) Aydinoglu, Ahmet Melih te 06520
BALGAT, ANKARA, Turkije (TR)
(51) A61P 31/10
A61K 45/06
A61K 45/00
A61K 31/7048
A61K 31/445
A61K 31/4196
A61K 31/10
(11) EP2070536
(21) EP07829080.6
(22) 03.10.2007
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
A61K 9/00
A61K 47/48
A61K 31/4709
(11) EP2170332
(21) EP08792320.7
(22) 01.08.2008
(31) 2007202038
2008050466
(32) 02.08.2007
29.02.2008
(33) Japan
Japan
(54) A MEDICAMENT FOR TREATING
GLAUCOMA COMPRISING AS AN
ACTIVE INGREDIENT
CYCLODEXTRIN-CLATHRATE
COMPOUND OF CILOSTAZOL
(47) 28.12.2011
(73) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
te TOKYO 101-8535, Japan (JP)
4 januari 2012
ZWINGENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GLEITZ, Johannes te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BARNES, Christopher te 65812
BAD SODEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61P 9/10
A61P 3/02
A61P 3/00
A61P 25/00
A61K 31/519
(11) EP1685840
(21) EP06006085.2
(22) 05.06.1998
(31) 145697
(32) 13.06.1997
(33) Zwitserland
(54) Verwendung von
(72) OKAMOTO, Norio te NISHINOMIYATetrahydrofolaten zur
SHI HYOGO 663-8501, Japan (JP)
Beeinflussung des HomocysteinITO, Yoshimasa te
06.10.2006
spiegels
HIGASHIOSAKA-SHI
OSAKA
577Japan
(47) 28.12.2011
8502, Japan (JP)
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
KAWAKAMI, Yoshimi te
(73) Merck Eprova AG te 8200
COMPRISING PHENYLAMIDINE
NISHINOMIYA-SHI HYOGO 663SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
DERIVATIVE AND METHOD OF
8501, Japan (JP)
(CH)
USING THE PHARMACEUTICAL
KURIMOTO, Takuji te
(72) Müller, Hans Rudolf te 8207
COMPOSITION IN COMBINATION
NISHINOMIYA-SHI HYOGO 663SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
WITH ANTIFUNGAL AGENT
8501, Japan (JP)
(CH)
NAGAI, Noriaki te HIGASHIOSAKA28.12.2011
Ulmann, Martin te 8447
SHI OSAKA 577-8502, Japan (JP)
Toyama Chemical Co., Ltd. te
DACHSEN, Zwitserland (CH)
YAMASHITA,
Tatsuya
te
SHINJUKU-KU TOKYO 160-0023,
Moser, Rudolf te 8200
TOKUSHIMA-SHI TOKUSHIMA 771Japan (JP)
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
0192, Japan (JP)
(CH)
NISHIKAWA, Hiroshi te TOYAMASHI TOYAMA 930-8508, Japan (JP) (51) C07D 417/12
(51) A61K 31/535
C07D 413/12
A61K 31/50
A61P 25/24
C07D 401/12
A61K 31/445
A61P 25/22
C07D 211/76
A61K 31/44
A61K 9/12
A61P 7/02
A61K 31/40
A61K 31/46
A61K 31/5377
A61K 31/34
A61K 31/4725
EP1896025
A61K 31/17
A61K 31/4439
EP06760136.9
(11)
EP1158985
A61K 31/4412
18.05.2006
(21)
EP00905597.1
(11) EP1414456
137114
(22) 13.01.2000
(21) EP02760242.4
25.05.2005
(31) 115878 P
(22) 12.07.2002
Verenigde Staten van Amerika
257265
(31) 10139060
425229
SCOPOLAMINE FOR THE
TREATMENT OF DEPRESSION AND (32) 08.08.2001
(32) 13.01.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ANXIETY
25.02.1999
22.10.1999
(54) PHENYLDERIVATE ALS FAKTOR XA
28.12.2011
INHIBITOREN
(33)
Verenigde Staten van Amerika
GOVERNMENT OF THE UNITED
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
STATES OF AMERICA, as
Verenigde Staten van Amerika
represented by THE SECRETARY, (73) Merck Patent GmbH te 64293
DEPARTMENT OF HEALTH AND
(54) OMEGA-CARBOXY ARYL
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
HUMAN SERVICES te ROCKVILLE,
SUBSTITUTED DIPHENYL UREAS
DUITSLAND (DE)
MD 20852-3804, Verenigde
AS p38 KINASE INHIBITORS
(72) DORSCH, Dieter te 64372 OBERStaten van Amerika (US)
(47) 28.12.2011
RAMSTADT, BONDSREPUBLIEK
FUREY, Maura, L. te SILVER
DUITSLAND (DE)
(73) Bayer HealthCare LLC te
SPRING, MD 20910, Verenigde
CEZANNE, Bertram te 64546
TARRYTOWN, NY 10591,
Staten van Amerika (US)
MÖRFELDEN-WALLDORF,
Verenigde Staten van Amerika
DREVETS, Wayne, C. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
GAITHERSBURG, MD 20878,
(DE)
(72) RIEDL, Bernd te D-42329
Verenigde Staten van Amerika
TSAKLAKIDIS, Christos te 69469
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
(US)
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
B82Y 5/00
DUMAS, Jacques te ORANGE, CT
MEDERSKI, Werner te 64673
A61P 27/06
(31) 2006274709
(32)
33
Nummer 01/12
06477, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KHIRE, Uday te HAMDEN, CT
06518, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LOWINGER, Timothy, B. te
NISHINONOMIYA CITY HYOGO
662-0046, Japan (JP)
SCOTT, William, J. te GUILFORD,
CT 06437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SMITH, Roger, A. te MADISON, CT
06443, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WOOD, Jill, E. te HAMDEN, CT
06517, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MONAHAN, Mary-Katherine te
HAMDEN, CT 06517, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NATERO, Reina te HAMDEN, CT
06518, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RENICK, Joel te MILFORD, CT
06460, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SIBLEY, Robert, N. te NORTH
HAVEN, CT 06473, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61Q 11/00
A61P 43/00
A61P 1/02
A61K 8/40
A61K 45/06
A61K 31/5375
(11) EP1971341
(21) EP07700329.1
(22) 05.01.2007
(31) 0600431
(32) 10.01.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) USE OF MORPHOLINO
COMPOUNDS FOR THE
TREATMENT OF HALITOSIS
(47) 28.12.2011
(73) Sinclair Pharmaceuticals Limited
te GODALMING SURREY GU7
1XW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) ATTSTRÖM, Rolf, Valter te CH3855 BRAINZ, Zwitserland (CH)
(51) A61P 25/28
A61K 31/55
A61K 31/496
A61K 31/4545
A61K 31/454
A61K 31/4439
A61K 31/435
(11) EP2077719
(21) EP07838507.7
(22) 19.09.2007
34
4 januari 2012
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) COMPOSITIONS FOR THE
TREATMENT OF HAIR LOSS
(72) STAUFFER, Shaun, R. te
SCHWENKSVILLE, PA 19473,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Bouras, Elias te WEST SUSSEX
PO21 4XS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A61P 25/22
A61K 9/50
A61K 9/20
A61K 9/16
A61K 31/58
(11) EP2168585
(21) EP10000305.2
(22) 09.06.2006
(31) 688905 P
(32) 09.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(72) Bouras, Elias te WEST SUSSEX
PO21 4XS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A61P 35/00
A61K 31/7088
A61K 31/7068
A61K 31/337
(11) EP1913947
(21) EP07119706.5
(22) 15.04.2005
(31) 564540 P
(32) 22.04.2004
(54) Pharmaceutical compositions of a (33) Verenigde Staten van Amerika
neuroactive steroid and uses
(54) Combination therapy for the
thereof
treatment of cancer
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) Euro-Celtique S.A. te 1653
(73) ELI LILLY AND COMPANY te
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
INDIANAPOLIS, IN 46285,
(72) Woodward, Richard M. te
Verenigde Staten van Amerika
PHOENIXVILLE, PA 19460-4638,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(US)
(72) Patel, Bharvin, Kumar te
(51) A61K 31/70
WESTIFELD, IN 46074, Verenigde
(11) EP1888083
Staten van Amerika (US)
(21) EP06771192.9
(51) A61P 35/00
(22) 24.05.2006
(31) 684400 P
742207 P
A61K 31/7076
A61K 31/5513
(11) EP1742644
(32) 24.05.2005
01.12.2005
(21) EP05762344.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 0404424
(22) 26.04.2005
(32) 27.04.2004
(54) COMPOSITIONS AND THEIR USES
(33) Frankrijk
DIRECTED TO LMW-PTPASE
(54) COMPOSITION THÉRAPEUTIQUE
(47) 28.12.2011
CONTENANT AU MOINS UN
(73) Isis Pharmaceuticals, Inc. te
DÉRIVÉ DE LA
CARLSBAD, CA 92010, Verenigde
PYRROLOBENZODIAZÉPINE ET LA
Staten van Amerika (US)
FLUDARABINE
(72) PANDEY, Sanjay, K. te ENCINITAS, (47) 28.12.2011
CA 92024, Verenigde Staten van
(73) IPSEN PHARMA te 92100
Amerika (US)
BOULOGNE-BILLANCOURT,
MCKAY, Robert te POWAY, CA
Frankrijk (FR)
92064, Verenigde Staten van
(72) DELAVAULT, Patrick te F-92700
Amerika (US)
COLOMBES, Frankrijk (FR)
BHANOT, Sanjay te CARLSBAD,
PEPPER, Chris te VALE OF
CA 92009, Verenigde Staten van
GLAMORGAN CF64 5QD, GROOT
Amerika (US)
BRITTANNIË (GB)
YU, Xing-Xian te SAN DIEGO, CA
92130, Verenigde Staten van
(51) A61K 39/21
Amerika (US)
A61K 38/16
A61K 31/713
(31) 846400 P
(51) A61P 17/14
A61K 31/704
(11) EP1871391
(32) 21.09.2006
(11) EP2296668
(21) EP06727501.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09785240.4
(22) 30.03.2006
(54) PIPERIDINE AND PYRROLIDINE
BETA-SECRETASE INHIBITORS
FOR THE TREATMENT OF
ALZHEIMER'S DISEASE
(22) 17.06.2009
(31) 666178 P
(31) 0811053
(32) 30.03.2005
(32) 17.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ENDOGENOUS RETROVIRUS AND
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
PROTEINS ENCODED BY ENV AS A
TARGET FOR CANCER TREATMENT
(47) 28.12.2011
(73) Viroxis te 75017 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) MANGENEY, Marianne te 75014
PARIS, Frankrijk (FR)
RENARD, Martial te 75012 PARIS,
Frankrijk (FR)
HEIDMANN, Therry te 75017
PARIS, Frankrijk (FR)
POTHLICHET, Julien te 94200
IVRY, Frankrijk (FR)
DEWANNIEUX, Marie te 56000
VANNES, Frankrijk (FR)
(51) A61P 17/04
A61P 17/02
A61K 45/06
A61K 36/185
A61K 33/38
35
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHAATH, Nadim A te ELMSFORD,
NY 10523, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HASHEM, Alaa te GIZA, Egypte
(EG)
SHIOZAWA, Ko-ichi te
SHOREVIEW, MN 55126,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP03720833.7
(11) EP1490100
(22) 09.05.2003
(21) EP03720397.3
(31) 14956202
(22) 28.03.2003
(32) 09.05.2002
(31) 02076276
03075383
(33) Israël
(21) EP08011814.4
(47) 28.12.2011
(22) 01.07.2008
(73) ProChon Biotech Ltd. te 76114
REHOVOT, Israël (IL)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dermatikum zur Behandlung
und/oder Pflege der Haut bei
Neurodermitits
(47) 28.12.2011
(73) STADA ARZNEIMITTEL AG te
61118 BAD VILBEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hansen, Peter, Dr. te 63303
DREIEICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Heppner, Andrea te 61197
FLORSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rillmann, Thomas, Dr. te 76756
BELLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schumann, Christof te 35767
BREITSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61K 36/18
A61K 31/00
(11) EP1773362
(21) EP05762422.3
(22) 21.06.2005
(31) 581484 P
(72) BORODIC, Gary, E. te CANTON,
MA 02021, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ACQUADRO, Martin te WELLESLY,
MA, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1572080
(54) FGF VARIANTS AND METHODS
FOR USE THEREOF
(32) 06.07.2007
Associates, Inc. te QUINCY,
MASSACHUSETTS 02109,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61K 48/00
A61K 39/39
A61K 39/00
(51) A61K 38/00
(11) EP2011504
(31) 102007031650
4 januari 2012
(32) 28.03.2002
10.02.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) COMBINED DNA/PROTEIN
VACCINE COMPOSITIONS
(72) BOGIN, Oren te 76922, Israël (IL)
YAYON, Avner te 76834, Israël (IL) (47) 28.12.2011
(73) BRENNTAG BIOSECTOR A/S te
(51) C07K 7/00
3600 FREDERIKSSUND,
A61K 38/00
Denemarken (DK)
(11) EP1796707
(72) REIMANN, Hansjörg te 89081
(21) EP05795216.0
ULM-LEHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 07.09.2005
SCHIRMBECK, Reinhold, Alois te
(31) 936027
36381 KRUMBACH,
(32) 07.09.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
LINDBLAD, Erik, B. te DK-1820
(54) PEPTIDES THAT SELECTIVELY
FREDERIKSBERG, Denemarken
HOME TO HEART VASCULATURE
(DK)
AND RELATED CONJUGATES AND
METHODS
(47) 28.12.2011
(51) G01N 33/50
A61K 39/00
(73) The Burnham Institute te LA
JOLLA, CA 92037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1640458
(72) ZHANG, Lianglin te LA JOLLA, CA
92307, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOFFMAN, Jason, A. te LA JOLLA,
CA 92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RUOSLAHTI, Erkki te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 2003184436
2004070497
(32) 21.06.2004
(51) A61P 11/02
A61K 38/48
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1599221
(54) SOLVENT BASED PLANT
EXTRACTS
(21) EP04718359.5
(47) 28.12.2011
(31) 453037 P
(22) 08.03.2004
(73) Aveda Corporation te BLAINE, MN (32) 06.03.2003
55449-7106, Verenigde Staten
(33) Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(54) TREATMENT OF SINUSITIS
(72) MATRAVERS, Peter te
RELATED CHRONIC FACIAL PAIN
MINNETONKA, MN 55305,
AND HEADACHE WITH
Verenigde Staten van Amerika
BOTULINUM TOXIN
(US)
KAPSNER, Timothy te
(47) 28.12.2011
MINNEAPOLIS, MN 55410,
(73) Botulinum Toxin Research
(21) EP04746847.5
(22) 25.06.2004
(32) 27.06.2003
12.03.2004
(33) Japan
Japan
(54) METHOD OF SELECTING PATIENTS
SUITABLE FOR WT1 VACCINE
(47) 28.12.2011
(73) International Institute of Cancer
Immunology, Inc. te SUITA-SHI,
OSAKA-FU, Japan (JP)
(72) SUGIYAMA, Haruo te OSAKA 5620036, Japan (JP)
(51) C07K 14/11
A61K 39/145
(11) EP1644037
(21) EP04786052.3
(22) 09.07.2004
(31) 617569
(32) 11.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 01/12
36
4 januari 2012
(54) FUNCTIONAL INFLUENZA VIRUSLIKE PARTICLES (VLPS)
(11) EP1316315
(32) 19.01.2005
(47) 28.12.2011
(21) EP01958548.8
(33) Japan
(22) 28.08.2001
(54) Infusion for mastitis
(73) NOVAVAX, INC. te COLUMBIA, MD (31) 2000256943
21046, Verenigde Staten van
(32) 28.08.2000
Amerika (US)
(33) Japan
(72) ROBINSON, Robin, A. te
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(54) Serum thymic factor for use in
DICKERSON, MD 20842,
the treatment of oxidative stress
Verenigde Staten van Amerika
in allergy
(US)
PUSHKO, Peter, M. te FREDERICK, (47) 28.12.2011
MD 21701, Verenigde Staten van
(73) Awaya, Akira te YOKOHAMA-SHI,
Amerika (US)
KANAGAWA 244, Japan (JP)
G01N 33/574
(72) AWAYA, Akira te YOKOHAMA-SHI
G01N 33/569
KANAGAWA 244, Japan (JP)
C12Q 1/04
ONODERA, Takashi te USHIKU-SHI
C07K 16/28
IBARAKI 300-1222, Japan (JP)
A61P 35/00
KAKEGAWA, Tomohito te CHIBAA61K 47/48
SHI CHIBA 263-0043, Japan (JP)
A61K 39/395
(51) A61K 45/06
EP1667716
A61K 45/00
EP04761710.5
(11) EP1841458
20.08.2004
(21) EP06717499.5
647818
(22) 06.01.2006
22.08.2003
(31) 641805 P
Verenigde Staten van Amerika
(32) 06.01.2005
CYTOTOXICITY MEDIATION OF
(33) Verenigde Staten van Amerika
CELLS EVIDENCING SURFACE
(54) SURFACTANT TREATMENT
REGIMEN FOR TREATING OR
28.12.2011
PREVENTING
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BRONCHOPULMONARY
BASEL, Zwitserland (CH)
DYSPLASIA
YOUNG, David S. F. te TORONTO, (47) 28.12.2011
ONTARIO M5J 2S7, Canada (CA)
(73) Discovery Laboratories, Inc. te
HAHN, Susan, E. te TORONTO,
WARRINGTON PA 18976,
ONTARIO M6P 3N7, Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
FINDLAY, Helen, P. te TORONTO,
(US)
ONTARIO M6P 3E9, Canada (CA)
(72) KILLIAN, Anthony te EASTON,
A61P 9/04
PENNSYLVANIA 18042, Verenigde
A61P 9/00
Staten van Amerika (US)
A61P 35/02
SCHABER, Christopher te
A61P 31/22
WRIGHTSTOWN, NEW JERSEY
A61P 31/20
08562, Verenigde Staten van
A61P 31/18
Amerika (US)
A61P 31/16
SEGAL, Robert te GWYNEDD
A61P 31/14
VALLEY, PENNSYLVANIA 19437,
A61P 31/12
Verenigde Staten van Amerika
A61K 39/395
(US)
EP1917977
GUARDIA, Carlos te
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
EP06796633.3
19103, Verenigde Staten van
22.08.2006
Amerika (US)
2005240803
(51) A61P 15/00
23.08.2005
A61K 9/08
Japan
A61K 9/00
A61K 47/44
THERAPEUTIC DRUG FOR HEART
A61K 47/14
DISEASE AND VIRUS DISEASE
A61K 31/7036
28.12.2011
A61K 31/546
Matsumori, Akira te MINOH-SHI
A61K 31/431
OSAKA 562-0045, Japan (JP)
A61K 31/43
A61K 31/245
Matsumori, Akira te MINOH-SHI
A61K 31/22
OSAKA 562-0045, Japan (JP)
(11)
EP1857120
A61P 43/00
EXPRESSION OF CD44
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
A61P 37/08
A61K 45/00
A61K 38/52
A61K 38/08
(47) 28.12.2011
(73) Nippon Zenyaku Kogyo Co., Ltd.
te ASAKA-MACHI, KORIYAMA-SHI
FUKUSHIMA 963-0196, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) TSUKADA, Junko, Nippon Zenyaku
Kogyo Co., Ltd. te KORIYAMA-SHI,
FUKUSHIMA, 963-0196, Japan (JP)
OHASHI, Eiichi, Nippon Zenyaku
Kogyo Co., Ltd. te KORIYAMA-SHI,
FUKUSHIMA, 963-0196, Japan (JP)
MATSUNAGA, Tomio, Nippon
Zenyaku Kogyo Co., Ltd. te
KORIYAMA-SHI, FUKUSHIMA, 9630196, Japan (JP)
(51) A61L 27/30
A61L 27/04
(11) EP2200669
(21) EP08788378.1
(22) 19.08.2008
(31) 0716220
0717317
0801840
0811268
(32) 20.08.2007
06.09.2007
01.02.2008
19.06.2008
(33) GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
(54) Method of forming a bioactive
implant material
(47) 28.12.2011
(73) Smith & Nephew, PLC te LONDON
WC2N 6LA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) HOWLING, Graeme te YORK YO10
5DF, GROOT BRITTANNIË (GB)
GUNNING, Paul te YORK YO10
5DF, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C04B 12/02
A61L 27/50
A61L 27/12
A61K 6/00
A61K 49/06
A61K 49/04
(11) EP2200670
(21) EP08841581.5
(22) 22.10.2008
(31) 0758464
(32) 22.10.2007
(33) Frankrijk
(54) SUBSTITUT OSSEUX
COMPRENANT UN AGENT DE
CONTRASTE, SON PROCEDE DE
PREPARATION ET SES
UTILISATIONS
(21) EP06711869.5
(47) 28.12.2011
(22) 18.01.2006
(73) Biomatlante te 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE, Frankrijk (FR)
(31) 2005011646
Nummer 01/12
37
(72) BOURGES, Xavier te 01140
(47) 28.12.2011
MOGNENEINS, Frankrijk (FR)
(73) Sorin Biomedica Cardio S.r.l. te
BAROTH, Serge te 44400
13040 SALUGGIA (VERCELLI),
NANTES, Frankrijk (FR)
Italië (IT)
DACULSI, Guy te F-44360
(72)
Grignani, Andrea te 10023,
VIGNEUX DE BRETAGNE, Frankrijk
CHIERI (TO), Italië (IT)
(FR)
Curcio, Maria te 13040,
(51) C08L 23/16
SALUGGIA (VERCELLI), Italië (IT)
C08L 23/12
Cassolaro, Vincenzo te 13040,
A61M 5/14
SALUGGIA (VERCELLI), Italië (IT)
A61M 25/00
(51)
B65D
81/00
A61M 1/14
A61M 5/00
A61L 29/04
A61M 25/00
(11) EP1820521
A61M 1/00
(21) EP05809722.1
A61B 5/00
(22) 25.11.2005
(11) EP2196228
(31) 2004343198
(21) EP10155396.4
(32) 26.11.2004
(22) 15.04.2005
(33) Japan
(31) 836188
(54) MEDICAL TUBE
(32) 03.05.2004
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO
(54) Blood drawing device
105-7117, Japan (JP)
(47) 28.12.2011
OTSUKA PHARMACEUTICAL
(73) Clearview Patient Safety
FACTORY, INC. te NARUTO-SHI,
Technologies, LLC te HAIKU, HI
TOKUSHIMA 772-8601, Japan (JP)
96708, Verenigde Staten van
(72) IGARASHI, Kouichi te ICHIHARAAmerika (US)
SHI CHIBA 299-0108, Japan (JP)
(72)
Brown, Leroy te ORANGEVALE, CA
SHIROKUMA, Sadamu te
95662, Verenigde Staten van
ICHIHARA-SHI CHIBA 299-0108,
Amerika (US)
Japan (JP)
MORI, Ryoji te SODEGAURA-SHI
(51) G01N 30/88
CHIBA 299-0265, Japan (JP)
G01N 30/00
TATEISHI, Isamu te NARUTO-SHI
B01J 20/281
TOKUSHIMA 772-0041, Japan (JP)
A61M 1/36
MORI, Hitoshi te TOKUSHIMA 77A61M 1/02
10104, Japan (JP)
(11) EP2198901
ISHII, Rie te AMAGASAKI-SHI,
(21) EP08830859.8
HYOGO 661-0983, Japan (JP)
(22) 08.09.2008
(51) A61L 31/18
(31) 2007236564
A61L 31/02
A61F 2/06
(32) 12.09.2007
4 januari 2012
(31) 225820
(32) 21.08.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BOWEL MANAGEMENT SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) HOLLISTER INCORPORATED te
LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KIM, Jae H. te SUSEUNG-GU,
DAEGU 706-791, Zuid-Korea (KR)
MINASI, John, S. te AMELIA
ISLAND, FL 32034, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHNEIDER, James, G. te
CHESTERFIELD, MO 63017,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MARTINO, Nick te FERNANDINA
BEACH, FL 32034, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VON DYCK, Peter, M. te
FERNANDINA BEACH, FL 32034,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 19/00
A61M 5/14
(11) EP1499372
(21) EP03726494.2
(22) 28.04.2003
(31) 135180
(32) 30.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MEDICAL TREATMENT
VERIFICATION METHOD
(47) 28.12.2011
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, ILLINOIS 60015,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(11) EP1877112
(33) Japan
(21) EP06752339.9
(54) ADSORPTION COLUMN FOR
PURIFYING BODY FLUID
(21) EP10174501.6
(51) A61M 3/02
(31) 51111
(22) 21.02.2003
(11) EP1531884
(32) 07.05.2008
(54) A process for producing stents
and corresponding stent
(21) EP03705823.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.01.2003
(54) DISPLAY FOR AN INFUSION
(72) BUI, Tuan te GREEN OAKS, IL
60048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 04.05.2006
ACHARYA, Meetali te
(47) 28.12.2011
(31) 122819
BURLINGTON, ONTARIO L7P 1P2,
(73) Rei Medical Co., Ltd. te KYOTO
(32) 05.05.2005
Canada (CA)
615-8245, Japan (JP)
WILKES, Gordon te NEWMARKET,
(33) Verenigde Staten van Amerika
ONTARIO L3Y 8B9, Canada (CA)
(72)
IPPOMMATSU,
Masamichi
te
(54) MEDICAL DEVICES AND METHODS
MARTUCCI, James te
KYOTO-SHI KYOTO 615-8245,
OF MAKING THE SAME
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Japan (JP)
(47) 28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
KURUSU, Chie te KYOTO-SHI
(US)
KYOTO 615-8245, Japan (JP)
(73) Boston Scientific Limited te
PAUL, Eric te NORTH YORK,
MIYAMOTO, Riichi te KYOTO-SHI
HASTINGS CHRIST CHURCH,
ONTARIO M3H 5Z5, Canada (CA)
KYOTO 615-8245, Japan (JP)
Barbados (BB)
MIHAI, Dan te HANOVER PARK, IL
ISHII,
Sayaka
te
KYOTO-SHI
(72) LENZ, Jason te MAPLEWOOD,
60133, Verenigde Staten van
KYOTO 615-8245, Japan (JP)
MINNESOTA 55109, Verenigde
Amerika (US)
NAKANISHI, Kazuki te KYOTO-SHI
Staten van Amerika (US)
KYOTO 615-8245, Japan (JP)
(51) A61M 5/142
(51) A61L 31/16
MINAKUCHI, Hiroyoshi te KYOTO(11) EP2276524
A61L 31/08
SHI KYOTO 615-8245, Japan (JP)
A61F 2/06
YANO, Keiko te KYOTO-SHI KYOTO (21) EP09741886.7
615-8245, Japan (JP)
(11) EP2253339
(22) 06.05.2009
Nummer 01/12
DELIVERY SYSTEM
(47) 28.12.2011
38
AICHI 465-0032, Japan (JP)
(72) WU, Men-dar te NAGOYA-SHI,
AICHI 465-0032, Japan (JP)
OGAWA, Yukihiro te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-0054, Japan (JP)
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68298 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61M 5/32
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (11) EP2022522
BASEL, Zwitserland (CH)
(21) EP07014560.2
(72) NAEF, Gregor te CH-5443
NIEDERROHRDORF, Zwitserland (22) 25.07.2007
(CH)
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
KIRCHHOFER, Pia te 05120
Injektion von Medien in
MEXICO D.F., Mexico (MX)
menschliche und tierische
Gewebe
(51) A61M 5/168
A61M 5/148
(11) EP2327435
(21) EP09175634.6
(22) 11.11.2009
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(47) 28.12.2011
(73) W & H Dentalwerk Bürmoos
GmbH te 5111 BÜRMOOS,
Oostenrijk (AT)
(72) Teufelberger, Gunther te 5111
Device and method for
BÜRMOOS, Oostenrijk (AT)
determining the fill level of a
Wagner, Hannes te 5023
flexible medicine reservoir
SALZBURG, Oostenrijk (AT)
28.12.2011
Oberascher, Christine te 5151
NUSSDORF, BONDSREPUBLIEK
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
DUITSLAND (DE)
BASEL, Zwitserland (CH)
Kapeller, Stefan te 5151
Roche Diagnostics GmbH te
NUSSDORF, BONDSREPUBLIEK
68305 MANNHEIM,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Sigl, Rainer te 5120
(DE)
HAIGERMOOS, Oostenrijk (AT)
Studer, Gérald te 8416 FLAACH,
Hörmann, Udo te 5411 OBERALM,
Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
A61M 5/32
A61M 5/24
(51) A61M 15/08
A61M 5/20
(11) EP2072073
EP1581289
(21) EP08020283.1
EP03767987.5
(22) 21.11.2008
12.12.2003
(31) 102007063213
0229345
(32) 20.12.2007
17.12.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GROOT BRITTANNIË
(54) Austragvorrichtung zur nasalen
HOLLOW NEEDLE APPLICATORS
Anwendung
28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) SAFE-T LIMITED te LONAN, ISLE
OF MAN IM4 7JD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
4 januari 2012
DUITSLAND (DE)
(72) Palm, Ulrich te 22848
NORDERSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61M 16/08
A61M 16/06
(11) EP1475118
(21) EP04252594.9
(22) 05.05.2004
(31) 467570 P
(32) 05.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Forehead support for facial mask
(47) 28.12.2011
(73) ResMed Limited te BELLA VISTA,
NSW 2153, Australië (AU)
(72) Kwok, Philip R. te CHATSWOOD,
NEW SOUTH WALES 2067,
Australië (AU)
Davidson, Aaron S. te NEW PORT,
NEW SOUTH WALES 2106,
Australië (AU)
Raje, Milind Chandrakant te
WENTWORTHVILLE, NEW SOUTH
WALES 2145, Australië (AU)
(51) A61M 25/09
A61M 25/00
(11) EP1866021
(21) EP06738253.1
(22) 15.03.2006
(31) 663034 P
(32) 18.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WIRE GUIDES HAVING NOVEL
OUTER SURFACE AREAS AND
RESERVOIRS FOR ENHANCING
HYDROPHILIC PROPERTIES AND
DELIVERING THERAPEUTIC
AGENTS
(47) 28.12.2011
(73) Ing. Erich Pfeiffer GmbH te 78315 (73) Cook Medical Technologies LLC te
BLOOMINGTON, IN 47402,
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(72) JEFFREY, Peter te LIVERPOOL L19 (72) Stadelhofer, Peter te 78224
(US)
9BJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) KENNEDY, Kenneth, II te
SINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) A61M 5/315
A61M 5/20
(11) EP2047877
(21) EP07791197.2
(22) 23.07.2007
(31) 2006205717
(32) 28.07.2006
(33) Japan
(54) CONSTANT VOLUME DISCHARGE
DEVICE
DUITSLAND (DE)
(51) G09B 23/28
A61M 16/12
A61M 16/00
A61H 31/00
(11) EP1935446
(21) EP07400032.4
CLEMMONS, NC 27012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61M 25/09
(11) EP2052756
(21) EP07118968.2
(22) 22.10.2007
(22) 18.12.2007
(54) A medical guide wire torque and
method of using the torque
(31) 102006060981
(47) 28.12.2011
(32) 20.12.2006
(73) EG Tech I/S te 4640 FAXE,
Denemarken (DK)
(47) 28.12.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Taisei Kako Co., Ltd. te KITA-KU
OSAKA-SHI OSAKA 531-0072,
Japan (JP)
ZERIA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te TOKYO 103-8351, Japan
(JP)
WU, Men-dar te NAGOYA-SHI,
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
Abgabe von Sauerstoff im
Rahmen einer Reanimation
(47) 28.12.2011
(73) Weinmann Geräte für Medizin
GmbH & Co. KG te 22525
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(72) Schmidt-Sørensen, Esko Jens te
4720, PRÆSTØ, Denemarken (DK)
(51) A61M 31/00
A61B 5/20
A61B 5/03
A61B 1/32
(11) EP1412007
Nummer 01/12
39
(21) EP02746728.1
A61N 1/362
(22) 27.06.2002
(11) EP1871468
(31) 302069 P
372579 P
(21) EP05722198.8
(32) 29.06.2001
12.04.2002
(54) IMPLANTABLE HEART
STIMULATOR FOR ENABLING
NORMAL ATRIO-VENTRICULAR
STIMULATION SEQUENCE IN THE
PRESENCE OF AV-NODAL
INTERFERENCE
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A SYSTEM AND METHOD FOR
ASSESSING URINARY FUNCTION
(47) 28.12.2011
(22) 10.03.2005
(47) 28.12.2011
(73) ETHICON, INC. te SOMERVILLE, NJ (73) St. Jude Medical AB te 175 84
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
08876, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SCHÜLLER, Hans te S-224 67
LUND, Zweden (SE)
(72) TRACEY, Michael, R. te
LINDGREN, Anders te S-187 45
BRANCHBURG, NJ 08876,
TÄBY, Zweden (SE)
Verenigde Staten van Amerika
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(US)
(51)
NOHILLY, Martin te MURRAY HILL,
NJ 07974, Verenigde Staten van
(11)
Amerika (US)
(21)
A61M 39/02
(22)
EP2136870
(31)
EP08713609.9
(32)
07.01.2008
(33)
693341
(54)
29.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
4 januari 2012
A61N 1/368
A61N 1/362
A61N 5/00
A61B 6/03
A61B 5/055
(11) EP1948309
(21) EP06790814.5
(22) 10.10.2006
(31) 726613 P
779971 P
(32) 17.10.2005
08.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) INTEGRATED EXTERNAL BEAM
RADIOTHERAPY AND MRI SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Alberta Health Services te
EDMONTON AB T5J 3N4, Canada
(CA)
383232
(72) FALLONE, B., Gino te EDMONTON,
ALBERTA T6R 2G6, Canada (CA)
CARLONE, Marco te EDMONTON,
ALBERTA T6R 3G3, Canada (CA)
MURRAY, Brad te EDMONTON,
ALBERTA T8A 4C1, Canada (CA)
15.05.2006
(51) A61N 7/00
EP1857139
EP07007666.6
14.04.2007
Verenigde Staten van Amerika
Implantable electrostimulator
with synchronous overdrive
pacing after ventricular extra
systoles
(54) Detecting needle entry into a port
of an infusion device
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(11) EP1967232
(21) EP06761453.7
(22) 17.07.2006
(31) 200510132833
(32) 27.12.2005
(73) Biotronik CRM Patent AG te 6341 (33)
BAAR, Zwitserland (CH)
(73) MEDTRONIC, INC. te
(54)
MINNEAPOLIS, MN 55432,
(72) Lang, Volker, Dr. te WEST LINN,
Verenigde Staten van Amerika
OR 97068, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
Lian, Jie te BEAVERTON, OR
(72) KALPIN, Scott, L. te HARRIS,
97007, Verenigde Staten van
MINNESOTA 55032, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(47)
Müssig, Dirk, Dr. te WEST LINN,
SARKINEN, Scott A. te
OR 97068, Verenigde Staten van (73)
GREENFIELD, MINNESOTA 55357,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61N 1/372
(51) A61N 1/16
(11) EP2174688
(11) EP1923094
(21) EP09170058.3
(21) EP07020556.2
(22) 11.09.2009
(22) 20.10.2007
(31) 102008042681
(31) 102006054620
102007030678
102007034990
(32) 08.10.2008
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
SWINGING HIGH INTENSITY
FOCUSED ULTRASOUND
THERAPEUTIC APPARATUS AND
MRI GUIDED HIGH INTENSITY
FOCUSED ULTRASOUND
THERAPEUTIC SYSTEM THEREOF
28.12.2011
Chongqing Ronghai Medical
Ultrasound Industry Ltd. te YUBEI
DISTRICT CHONGQING 401121,
China (CN)
(72) WANG, Long te CHONGQING
401121, China (CN)
MU, Mu te CHONGQING 401121,
China (CN)
FU, Bing te CHONGQING 401121,
China (CN)
WANG, Hai te CHONGQING
401121, China (CN)
(54) Vorrichtung zur Verarbeitung von
(51) A61P 7/02
Herzsignalen
A61K 38/00
(47) 28.12.2011
(11) EP2181731
(73) Biotronik CRM Patent AG te 6341
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP09012354.8
BAAR, Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 15.01.2004
(72) Busch, Ulrich te 10318, BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
(31) 10301255
Elektrodenkatheter zu
(DE)
Interventionszwecken
(32) 15.01.2003
Neumann, Andreas te 12437,
28.12.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Biotronik CRM Patent AG te 6341
DUITSLAND (DE)
(54) Organische Verbindungen mit
BAAR, Zwitserland (CH)
Tietze, Ulrich te 13156, BERLIN,
biologischer Wirkung als
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Thrombinhemmer und ihre
Geistert, Wolfgang, Dr. te 79618
(DE)
Verwendung
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47)
28.12.2011
(51) G01T 1/164
A61N
5/10
(73)
CPI Creative Pharma International
A61N 1/365
A61N 5/01
(32) 17.11.2006
02.07.2007
26.07.2007
(33)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
China
Nummer 01/12
40
GmbH te 37085 GÖTTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Thürk, Marcel te 37120
BOVENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schwienhorst, Andreas te 18233
TESSMANNSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A62B 1/02
(11) EP2249927
(21) EP08723830.9
(22) 27.02.2008
(54) RESCUE ARRANGEMENT
(47) 28.12.2011
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
4 januari 2012
Amerika (US)
(32) 09.12.2005
Mishkin, Bernard te LOS ANGELES (33) Verenigde Staten van Amerika
CA 90025, Verenigde Staten van
(54) ARTICULATED TWO-PIECE
Amerika (US)
SNOWBOARD WITH RIGID,
A63B 26/00
FLEXIBLE CONNECTOR
A63B 23/00
(47) 28.12.2011
A63B 21/00
(73) Trakboard Corporation te BIG
EP1539303
BEAR LAKE, CA 92315, Verenigde
EP03791502.2
Staten van Amerika (US)
27.08.2003
(72) SMITH, Shane te MALIBU, CA
90265, Verenigde Staten van
20024160
Amerika (US)
30.08.2002
(33) Noorwegen
(54) TRAINING APPARATUS
(47) 28.12.2011
(51) A63C
A63C
A63C
A63C
9/082
9/081
9/08
9/00
(73) Redcord AS te 4817 HIS,
Noorwegen (NO)
(11) EP2059311
(72) MONKS, Nicholas, Paul te NL5037 DJ TILBURG
VAN DULLEMEN, Marlies te NL2314 EN LEIDEN
MAURICE, Ingmar, Christiaan te
NL-1018 AK AMSTERDAM
DEN HOLLANDER, Marte, Jeane te
NL-2518 CJ DEN HAAG
(72) PLANKE, Tore te N-4900
TVEDESTRAND, Noorwegen (NO)
(22) 07.08.2007
(51) A62B 18/02
A62B 17/04
(31) 0854228
0856696
(11) EP2195092
(32) 25.06.2008
03.10.2008
(73) Rapid Vertical Egress System
Holding B.v. te 5037 DJ TILBURG
(21) EP08806470.4
(22) 01.10.2008
(31) 0719530
(51) A63B 21/16
A63B 1/00
(11) EP2138206
(21) EP09305592.9
(22) 24.06.2009
(33) Frankrijk
Frankrijk
(32) 05.10.2007
(54) Dispositif amovible de
musculation
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 28.12.2011
(54) FILTRATION MASK
(73) Diop, Mouhesine te 34000
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(47) 28.12.2011
Bertrand, Pierre te 30100 ALES,
(73) Avon Polymer Products Limited te
Frankrijk (FR)
MELKSHAM WILTSHIRE SN12 6NB,
(72) Diop, Mouhesine te 34000
GROOT BRITTANNIË (GB)
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(72) FORBES, Steven John te
Bertrand, Pierre te 30100 ALES,
WILTSHIRE SP5 12W, GROOT
Frankrijk (FR)
BRITTANNIË (GB)
HODGSON, Matthew te
RAMSBURY, WILTSHIRE SN8 2PA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A63B 71/06
A63B 24/00
A63B 21/00
(21) EP07800025.4
(31) 836454 P
834041
(32) 08.08.2006
06.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ALPINE SKI BINDING SYSTEM
HAVING RELEASE LOGIC FOR
INHIBITING ANTERIOR CRUCIATE
LIGAMENT INJURY
(47) 28.12.2011
(73) Vermont Safety Developments te
UNDERHILL CENTER VT 05490,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ETTLINGER, Carl, F. te UNDERHILL
CENTER, VT 05490, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DODGE, David, J. te WILLISTON,
VT 05495, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 12/24
A63F 13/12
(11) EP2246103
(21) EP09252915.5
(22) 29.12.2009
(51) A62B 18/08
A62B 18/02
(11) EP2179770
(31) 431236
(21) EP09173028.3
(32) 28.04.2009
(11) EP2165739
(22) 14.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09001544.7
(31) 20085993
(22) 04.02.2009
(32) 21.10.2008
(54) Reducing bandwith costs for
online games
(31) 284133
(33) Finland
(32) 18.09.2008
(54) Display mode selection
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(54) Full face respirator mask
(73) Polar Electro Oy te 90440
KEMPELE, Finland (FI)
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) Sony Computer Entertainment
America LLC te FOSTER CITY, CA
94404-2175, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) Moldex-Metric, Inc. te CULVER
CITY, CALIFORNIA 90232,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Haataja, Jarkko te 04300,
TUUSULA, Finland (FI)
(72) Ungar, William Dean te
TORRANCE, CA 90505, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Grimsley, Terry L. te TORRANCE,
CA 90503, Verenigde Staten van
(51) A63C 5/02
A63C 5/00
(72) Miyaki, Ken te FOSTER CITY,
CALIFORNIA 94404-2175,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1993683
(51) A63G 7/00
(21) EP06837337.2
(11) EP2295123
(22) 09.11.2006
(21) EP10174553.7
(31) 299257
(22) 30.08.2010
Nummer 01/12
(31) 557681
(32) 11.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
41
(51) B01D 25/30
B01D 25/26
(11) EP1871512
(11) EP1905496
(22) 27.01.2006
(21) EP08150281.7
(54) Amusement park ride with a
vehicle drive that decouples upon (22) 14.06.2005
loss of power
(31) 871694
(47) 28.12.2011
148846
(73) Disney Enterprises, Inc. te
BURBANK, CA 91521-0165,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 17.06.2004
09.06.2005
(72) Crawford, David W te BURBANK,
CA 91521, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nemeth, Edward Allen te
BURBANK, CA 91521, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Howard, Derek Lee te GLENDALE,
CA 91221, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Disposable integral filter unit
(51) A63H 33/04
A63H 11/02
(11) EP1899032
(21) EP06744242.6
(22) 16.06.2006
(31) 0512503
(32) 18.06.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A PORTABLE DEVICE
(47) 28.12.2011
(73) JKID Limited te REDHILL SURREY
RH1 6RW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) BICKERTON, Matthew James te
SURREY RH1 4NE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SIMPSON, Michael Lee te TOKYO
151-0053, Japan (JP)
(51) B01J 19/32
B01D 3/00
4 januari 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(73) MILLIPORE CORPORATION te
BILLERICA, MA 01821, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP06734034.9
(31) 647680 P
(32) 27.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Threaded locking mechanism
between filter head and filter
cartridge
(47) 28.12.2011
(73) EcoWater Systems, LLC te
WOODBURY, MN 55125,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Kennedy, Gregory te
MAPLEWOOD, MN 55177,
Verenigde Staten van Amerika
(72) Straeffer, Gregory te NORTH
(US)
CHELMSFORD, MA, 01863,
Sinkula, David te COON RAPIDS,
Verenigde Staten van Amerika
MN 55433, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
Yavorsky, David, P. te BOLTON,
Zimmermann, Jeffrey te FOREST
MA, 01740, Verenigde Staten van
LAKE, MN 55025, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
DeCoste, Leonard, D., Jr. te
Khamis, Chaouki te EDINA, MN
CHELMSFORD, MA, 01824,
54424, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
Stoick, Michael te NEW MARKET,
Stankowski, Ralph te WESTFORD,
MN 55054, Verenigde Staten van
MA, 1886, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Dusheck, Nathan te HAMMOND,
(51) B01D 35/153
WI 64015, Verenigde Staten van
B01D 29/23
Amerika (US)
(11) EP2091626
(51) B01D 36/00
(21) EP08746880.7
(22) 25.04.2008
(31) 926547 P
955954 P
(32) 27.04.2007
15.08.2007
(11) EP1606037
(21) EP04722299.7
(22) 22.03.2004
(31) 10313867
(32) 21.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP01911602.9
(54) LIQUID FILTER ASSEMBLY,
SYSTEM, AND METHODS
(47) 28.12.2011
(22) 06.02.2001
(47) 28.12.2011
(31) 10010810
(73) Donaldson Company, Inc. te
MINNEAPOLIS, MN 55440-1299,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1261404
(32) 08.03.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Betreiben eines
Flüssigkeitsverteilers
(47)
(73)
(74)
(72)
(72) HONERMANN, Bradley, S. te
PRIOR LAKE, MN 55372,
28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
(US)
JULIUS MONTZ GmbH te D-40723
LEGAULT, Kathryn, A. te
HILDEN, BONDSREPUBLIEK
BLOOMINGTON, MN 55420,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(US)
ZICH, Egon te 42799
HACKER, John, R. te
LEICHLINGEN, BONDSREPUBLIEK
MINNEAPOLIS, MN 55419,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
JANSEN, Helmut te 41542
(US)
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
EMERY, Mark, S. te MINNEAPOLIS,
DUITSLAND (DE)
MN 55408, Verenigde Staten van
RIETFORT, Thomas te 46236
Amerika (US)
BOTTROP, BONDSREPUBLIEK
(51) C02F 1/44
DUITSLAND (DE)
B01D 61/02
KAIBEL, Björn te 40723 HILDEN,
B01D 35/30
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B01D 29/56
(DE)
(54) FILTERSYSTEM FÜR KRAFTSTOFF
(73) MANN+HUMMEL GmbH te 71638
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KLEIN, Gunnar-Marcel te 71720
OBERSTENFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STAUDACHER, Uwe te 74357
BÖNNIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KIEDAISCH, Steffi te 71638
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01D 39/20
B01D 39/14
(11) EP1314468
(21) EP01947973.2
(22) 11.07.2001
(31) 2000249531
(32) 21.08.2000
(33) Japan
Nummer 01/12
42
(54) FILTER MEDIUM FOR AIR
(51)
FILTRATION AND METHOD FOR ITS
PRODUCTION
(11)
(47) 28.12.2011
(21)
F24F 3/16
B01D 47/06
(22) 03.09.2003
EP1506805
(32) 05.09.2002
EP04019273.4
(73) Hokuetsu Kishu Paper Co., Ltd. te (22) 13.08.2004
NAGAOKA-SHI NIIGATA 940-0027,
(31) 20312576 U
Japan (JP)
(32) 13.08.2003
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) SATO, Masashi, C/O HOKUETSU
PAPER MILLS, LTD. te NAGAOKACITY, NIIGATA 940-0027, Japan
(JP)
SOYAMA, Toshihiko, C/O
HOKUETSU PAPER MILLS, LTD. te
NAGAOKA-CITY, NIIGATA 9400027, Japan (JP)
(51 B01D 50/00
)
B01D 45/18
B01D 45/08
4 januari 2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Luft-Reinigungsvorrichtung
(31) 10241529
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ADSORPTIONSMASSE UND
VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG
VON KOHLENMONOXID AUS
STOFFSTRÖMEN
(47) 28.12.2011
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
(73) Airclean Europe Limited te 35099
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BURGWALD, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) JUNICKE, Henrik te 68165
(47) 28.12.2011
(72) Kowalewski, Klaus te 35099
BURGWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11 EP1993701
)
(51) B01D 50/00
B01D 46/24
B01D 45/12
(21 EP07722005.1
)
(11) EP1592492
(21) EP03796238.8
(22 09.03.2007
)
(22) 30.12.2003
(31 102006011185
)
(32) 28.01.2003
(31) BG20030006
(33) Italië
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HÖLZLE, Markus te 67281
KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BENDER, Michael te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01N 1/31
G01N 1/06
B25B 27/02
B01L 3/00
(11)
(54) APPARATUS FOR ASPIRATING AND (21)
DEPURATION OF VOLUMES OF AIR
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22)
(47)
28.12.2011
)
(54)
(54 TROPFENABSCHEIDERANORDNUNG (73) LNS FOX S.r.l. te 24126
BERGAMO, Italië (IT)
)
(72)
BORRA, Giorgio te I-24060
(47 28.12.2011
(47)
BRUSAPORTO (BG), Italië (IT)
)
(73)
(73 Munters Euroform GmbH te 52068 (51) B01D 53/14
(32 10.03.2006
)
)
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1896160
(72 KANKA, Helmut te 47178
)
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WOLF, Hubert te 40668
MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WANDRES, Peter te 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 28.06.2006
(51) F01P 11/12
B01D 46/26
B01D 46/10
B01D 46/00
(11) EP2147712
(21) EP09165726.2
(22) 16.07.2009
(31) 0812966
(32) 16.07.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Cleaning of an air filter screen of
an agricultural vehicle
(47) 28.12.2011
(73) CNH Belgium N.V. te 8210
ZEDELGEM, België (BE)
(72) Demonie, Lode A. te 8840,
STADEN, België (BE)
Vandergucht, Yvan C.C. te 8647,
RENINGE, België (BE)
(21) EP06757887.2
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
EP2002894
EP08013740.9
26.09.2002
Staging tool for tissue samples
and method of staging a tissue
sample cassette
28.12.2011
BioPath Automation, L.L.C. te
LOVELAND, OHIO 45140,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Ward, Thomas, J. te COLUMBUS
OH 43212, Verenigde Staten van
20053148
Amerika (US)
28.06.2005
Williamson, Warren, P., IV te
LOVELAND OH 45140, Verenigde
Noorwegen
Staten van Amerika (US)
METHOD AND APPARATUS FOR
Berky, Craig, B. te MILFORD OH
ENERGY REDUCTION IN ACID GAS
45150, Verenigde Staten van
CAPTURE PROCESSES
Amerika (US)
28.12.2011
Whitlatch, Stephen, P. te
CINCINNATI OH 45241, Verenigde
NTNU Technology Transfer AS te
Staten van Amerika (US)
7491 TRONDHEIM, Noorwegen
(NO)
(51) B01L 3/14
SVENDSEN, Hallvard, F. te N-7050 (11) EP1965923
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
(21) EP06821056.6
TOBIESEN, Finn, Andrew te N(22) 06.12.2006
7030 TRONDHEIM, Noorwegen
(NO)
(31) PD20050372
MEJDELL, Thor te N-7030
(32) 19.12.2005
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
(33) Italië
HOFF, Karl, Anders te N-7038
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
(54) PLASTIC TEST TUBE FOR TAKING
JULIUSSEN, Olav te N-7049
BLOOD SAMPLES
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
(47) 28.12.2011
(51) B01J 23/70
B01J 20/06
B01D 53/86
B01D 53/62
(11) EP1536886
(21) EP03793789.3
(73) Vacutest Kima S.r.l. te 35020
ARZERGRANDE (PADOVA), Italië
(IT)
(72) CHIARIN, Renzo te I-35020
ARZERGRANDE, Italië (IT)
CHIARIN, Ulisse te I-35020
Nummer 01/12
ARZERGRANDE, Italië (IT)
(51) B02C 13/28
B02C 13/18
(11) EP1579915
(21) EP05005932.8
(22) 18.03.2005
(31) 102004014258
(32) 24.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mühle mit auswechselbaren
Schlagleisten
(47) 28.12.2011
(73) HOSOKAWA ALPINE
Aktiengesellschaft te 86199
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
43
B05B 11/00
B05B 1/32
B05B 1/04
(11) EP1716928
(21) EP06113024.1
(22) 25.04.2006
(31) 113132
(32) 25.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
4 januari 2012
CA 91702-1700, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Gregory, Christian T. te LA
CRESCENTA, CA 91214-2436,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F01N 3/20
F01N 3/025
B05B 7/04
B01D 53/94
(54) Dispenser having slit valve
forming an air tight spout
(11) EP1981644
(47) 28.12.2011
(22) 06.02.2007
(73) Saint-Gobain Calmar Inc. te CITY
OF INDUSTRY, CALIFORNIA
90601, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 0600270
(72) Pietrowski, Daria te HUNTINGTON
(72) Adam, Marcus te 79540
BEACH, CA 92648, Verenigde
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Costa, Lluis te HACIENDA
Schaflitzl, Thomas te 86830
HEIGHTS, CA 91745, Verenigde
SCHWABMÜNCHEN,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Radi, Robert te BEVERLY HILLS,
(DE)
CA 90211, Verenigde Staten van
Stegmann, Alexander te 86856
Amerika (US)
HILTENFINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B05B 3/02
(21) EP07709466.2
(32) 08.02.2006
(33) Zweden
(54) INJECTION DEVICE
(47) 28.12.2011
(73) STT Emtec AB te 852 29
SUNDSVALL, Zweden (SE)
(51) E03C 1/266
B02C 18/00
(11) EP1492626
(21) EP03746643.0
(72) BLOMQUIST, Micael te S-862 34
KVISSLEBY, Zweden (SE)
THORSELL, Magnus te S-857 42
SUNDSVALL, Zweden (SE)
ANDERSSON, Sören te S-860 41
LIDEN, Zweden (SE)
ÅKERLUND, Claes te S-860 35
SÖRÅKER, Zweden (SE)
(11) EP1684908
(22) 08.04.2003
(51) B05B 11/00
(21) EP04789602.2
(31) 119294
(11) EP1498187
(22) 22.10.2004
(32) 10.04.2002
(21) EP04015695.2
(31) 2003905813
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 03.07.2004
(32) 22.10.2003
(54) ADJUSTABLE ARC, ADJUSTABLE
FLOW RATE SPRINKLER
(31) 10334032
(33) Australië
(54) PUTRESCIBLE ORGANIC WASTE
TREATMENT
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(47) 28.12.2011
(32) 18.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Hunter Industries Incorporated te (54) Ventileinrichtung
SAN MARCOS, CA 92078,
28.12.2011
(47) 28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
Pioneer Waste Management
(73) Ing. Erich Pfeiffer GmbH te 78315
(US)
Holdings Trust Pty Limited te
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
(72) SESSER, George, L. te WALLA
TAREN POINT, NSW 2229,
DUITSLAND (DE)
WALLA, WA 99362, Verenigde
Australië (AU)
(72)
Miro, Cater te DAYTONA BEACH
Staten van Amerika (US)
MANCUSO, Noel Anthony Mark te
FL 32124, Verenigde Staten van
PERKINS,
Lee,
A.
te
LOWDEN,
WA
PO BOX 2022 TAREN POINT, NSW
Amerika (US)
99360,
Verenigde
Staten
van
2229, Australië (AU)
Amerika (US)
(51) B05B 11/00
B04B 7/18
MCCOON, Steven, T. te
(11) EP1616632
WAITSBURG, WA 99361,
EP2094391
(21) EP05023001.0
Verenigde Staten van Amerika
EP07725788.9
(US)
(22) 08.04.2004
02.06.2007
(51) G05D 16/10
(31) 0304591
102006051236
F16K 17/30
(32) 11.04.2003
B05B 3/04
31.10.2006
(33) Frankrijk
B05B 3/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B05B 15/10
(54) Pompe permettant de distribuer
TRAGKORB EINER
B05B 1/30
un produit dans differéntes
SIEBZENTRIFUGE
position et récipient pour celle-lui
(11) EP1741492
28.12.2011
(47)
28.12.2011
(21) EP06013839.3
Siebtechnik GMBH te 45478
(73)
L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(22) 04.07.2006
MÜLHEIM AN DER RUHR,
(FR)
(31) 175609
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Ramet, Marc te 92600 ASNIERES,
(DE)
(32) 06.07.2005
Frankrijk (FR)
DIETSCHREIT, Horst te 45479
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51)
B05B
11/00
MÜLHEIM AN DER RUHR,
(54) Sprinkler with pressure regulation
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1917205
(47) 28.12.2011
(DE)
(21) EP06785489.3
(73) Rain Bird Corporation te AZUSA,
B65D 47/20
(22) 23.06.2006
Nummer 01/12
(31) 176896
268445
(32) 07.07.2005
07.11.2005
(33)
(54)
(47)
(73)
44
(73) Spectrum Technologies PLC te
BRIDGEND CF31 3RT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) THOMAS, Adrian te MID
GLAMORGAN CF31 3RT, GROOT
Verenigde Staten van Amerika
BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
DAVIES, Jonathan te MID
DISPENSER WITH LOCK
GLAMORGAN CF31 3RT, GROOT
28.12.2011
BRITTANNIË (GB)
DICKINSON, Peter, Hugh te MID
AptarGroup, Inc te CRYSTAL LAKE,
GLAMORGAN CF31 3RT, GROOT
IL 60014, Verenigde Staten van
BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(72) WALTERS, Peter, J. te
BARRINGTON, IL 60010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KSIAZK, Jason, A. te ARLINGTON
HEIGHTS, IL 60004, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHO, Sean, H. te SOUTH ELGIN, IL
60177, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HALLMAN, Paul, E. te LAKEWOOD,
IL 60014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WERNER, Jonathan, D. te
ALLGONQUIN, IL 60102,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRAUN, Craig te ELGIN, IL 60123,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B21C 23/22
B21C 23/14
(11) EP1745868
(21) EP06014506.7
(22) 12.07.2006
(31) 2005210081
(32) 20.07.2005
(72)
(51)
(21)
(22)
(21) EP04743293.5
(22) 08.07.2004
(31) 0315947
0316347
(32) 08.07.2003
12.07.2003
(31) 102009024847
(32) 09.06.2009
(31)
(72) Homann, Jörn te 30655
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kaida, Kazuhiro te SHIMONOSEKIHerbst, Marc Oliver te 31559
SHI, YAMAGUCHI 752-0953, Japan
HOHNHORST, BONDSREPUBLIEK
(JP)
DUITSLAND (DE)
Sakae, Akira te KOBE-SHI, HYOGO
Albrecht, Thomas te 30890
651-2271, Japan (JP)
BARSINGHAUSEN,
B21K 1/76
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B21D 5/01
(DE)
B21C 37/08
Chen, Le te 30419 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2097187
(DE)
EP07845277.8
Dudat, Christian te 30827
05.12.2007
GARBSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
102006062242
(32) 22.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FORMTEIL UND VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNG EINES SOLCHEN
FORMTEILS
(51) C10M 103/00
B21D 37/18
B21D 22/20
(11) EP2140953
(21) EP09164491.4
(47) 28.12.2011
(22) 03.07.2009
(73) ThyssenKrupp Presta
Aktiengesellschaft te 9492
ESCHEN, Liechtenstein (LI)
(31) 10452008
(72) ECKSTEIN, Ralf te 6800
FELDKIRCH, Oostenrijk (AT)
MEIDERT, Markus te 9493
MAUREN, Liechtenstein (LI)
(51) B21D 5/08
B21B 1/095
B21B 1/088
(11) EP2313216
(21) EP09777439.2
(22) 24.07.2009
(31) 102008034488
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(32) 24.07.2008
(54) LASER REMOVAL OF LAYER OR
COATING FROM A SUBSTRATE
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES KALTGEWALZTEN PROFILS
MIT MINDESTENS EINER
(47) 28.12.2011
(22) 01.04.2010
(73) Brugg Rohr AG, Holding te 5200
BRUGG, Zwitserland (CH)
(73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho
(Kobe Steel, Ltd.) te KOBE-SHI,
HYOGO 651-8585, Japan (JP)
(54) A high resolution intravascular
ultrasound transducer assembly
having a flexible substrate and
method for manufacture thereof
(11) EP1641572
(21) EP10003639.1
(47) 28.12.2011
(11)
(51) B08B 7/00
(11) EP2260956
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Eberle, Michael J. te FAIR OAKS,
CALIFORNIA 95628, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Finsterwald, Michael P. te
PHOENIX, ARIZONA 85028,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B21D 15/04
B21C 37/20
(54) Vorrichtung zur Herstellung
wendelförmiger Wellrohre
(32) 08.01.1997
(73) Volcano Corporation te SAN
DIEGO, CA 92130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WELSER, Thomas te A-3341
YBBSITZ, Oostenrijk (AT)
AIGNER, Kurt te A-3341 YBBSITZ,
Oostenrijk (AT)
SCHACHINGER, Harald te A-3340
WAIDHOFEN/YBBS, Oostenrijk
(AT)
(54) Extruded hollow aluminium alloy
panel and method for producing
the same
(31) 780437
(47) 28.12.2011
(73) Welser Profile Austria GmbH te
3341 YBBSITZ, Oostenrijk (AT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP0853919
(22) 07.01.1998
VERDICKTEN PROFILKANTE
(47) 28.12.2011
(33) Japan
(51) B06B 1/06
(21) EP98200020.0
4 januari 2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 04.07.2008
(33) Zwitserland
(54) Procédé d'étampage de pièces
métalliques
(47) 28.12.2011
(73) Joseph Baume SA te 2340 LE
NOIRMONT, Zwitserland (CH)
(72) Jeannerat, Philippe te 2740
MOUTIER, Zwitserland (CH)
Rothenbühler, Christian te 2350
SAIGNELÉGIER, Zwitserland (CH)
(51) B25B 9/02
B21H 7/00
A61F 2/30
A61C 13/28
A61B 17/30
(11) EP2242598
(21) EP09705452.2
Nummer 01/12
45
(22) 28.01.2009
(47) 28.12.2011
(31) 141082008
(73) Brigham Young University te
PROVO, UT 84602-6844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 31.01.2008
(33) Zwitserland
(54) EINZYLINDERSCHUBWALZVERFAHREN,
VORRICHTUNG HIERZU UND
DAMIT HERGESTELLTE
ERZEUGNISSE
(47) 28.12.2011
(73) DUMONT SWITZERLAND AG te
6302 ZUG, Zwitserland (CH)
(72) WALLISER, Anton te CH-4051
BASEL, Zwitserland (CH)
(51) C22C 23/06
C22C 23/02
B22D 21/00
B22D 17/08
(72) WOODFIELD, Brian, F. te PROVO,
UTAH 84606, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LIU, Shengfeng te FREMONT, CA
94538, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOERIO-GOATES, Juliana te
OREM, UTAH 84058, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LIU, Qingyuan te PROVO, UTAH
84606, Verenigde Staten van
Amerika (US)
4 januari 2012
(73) Traub Drehmaschinen GmbH &
Co. KG te 73262 REICHENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Baumann, Ulrich te 73252
LENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B25F 5/02
B25F 5/00
B23B 49/00
(11) EP2347843
(21) EP10192518.8
(22) 25.11.2010
(31) 102010005535
(32) 23.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1957221
(51) B29C 45/00
B22F 7/06
B22F 5/00
B22F 3/22
(21) EP06805766.0
(11) EP1934007
(22) 19.09.2006
(21) EP06791647.8
(31) 05077583
(22) 25.08.2006
(32) 10.11.2005
(31) 102005043772
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 14.09.2005
(54) A COMBINATION OF CASTING
PROCESS AND ALLOY
COMPOSITIONS RESULTING IN
CAST PARTS WITH SUPERIOR
COMBINATION OF ELEVATED
TEMPERATURE CREEP
PROPERTIES, DUCTILITY AND
CORROSION PERFORMANCE
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(73) Karlsruher Institut für Technologie (51) B23C 5/22
te 76131 KARLSRUHE,
(11) EP1814684
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05809417.8
(72) FINNAH, Guido te 70469
(22) 14.10.2005
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(31) 0410846
DUITSLAND (DE)
(32) 14.10.2004
HAUSSELT, Jürgen te 76726
GERMERSHEIM,
(33) Frankrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ENSEMBLE A BRIDAGE DE
(DE)
PLAQUETTE
PLEWA, Klaus te 76756
(47)
28.12.2011
BELLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) SAFETY te 92517 BOULOGNE
PIOTTER, Volker te 76351
BILLANCOURT CEDEX, Frankrijk
LINKENHEIM-HOCHSTETTEN,
(FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) FOUQUER, Richard te F-37540
(DE)
SAINT CYR SUR LOIRE, Frankrijk
RATH, Steffen te 71256
(FR)
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) B23G 7/02
DUITSLAND (DE)
B23G 7/00
RUPRECHT, Robert te 75045
WALZBACHTAL,
(11) EP1749605
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06014655.2
(DE)
(22) 14.07.2006
(51) B23B 39/16
(31) 102005037309
(11) EP2186585
(32) 04.08.2005
(21) EP09174360.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 28.10.2009
(54) Werkzeug und Verfahren zur
(31) 102008058201
Erzeugung oder Nachbearbeitung
eines Gewindes
(32) 12.11.2008
(73) Magontec GmbH te 46240
BOTTROP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BAKKE, Per te N-3919
PORSGRUNN, Noorwegen (NO)
HAAKON, Westengen te N-3910
PORSGRUNN, Noorwegen (NO)
(51) C01G 9/02
C01G 55/00
C01G 53/04
C01G 53/00
C01G 51/04
C01G 5/02
C01G 3/02
C01G 25/02
C01G 19/02
C01G 1/02
B22F 9/20
B22F 1/00
(11) EP1986804
(21) EP07751065.9
(22) 16.02.2007
(31) 774990 P
874438 P
(32) 16.02.2006
11.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PREPARATION OF UNIFORM
NANOPARTICLES OF ULTRA-HIGH
PURITY METAL OXIDES, MIXED
METAL OXIDES, METALS, AND
METAL ALLOYS
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES GEGENSTANDES AUS
MINDESTENS EINEM
SELBSTÄNDIGEN BEWEGLICHEN
TEIL UND EINEM FIXIERTEIL
(47) 28.12.2011
(54) Arretiervorrichtung zur
Arretierung eines
Tiefenanschlagstabs,
Zusatzhandgriff und
handgeführte Werkzeugmaschine
(47) 28.12.2011
(73) Metabowerke GmbH te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kukla, Michael te 72669,
UNTERENSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Blind, Jan-Simon te 70771,
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(54) Werkzeugeinheit
(73) EMUGE-Werk Richard Glimpel
GmbH & Co.KG Fabrik für
Präzisionswerkzeuge te 91207
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
LAUF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Glimpel, Helmut, Dipl.-Ing. te
91207 LAUF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hechtle, Dietmar, Dipl.-Ing. te
91257 PEGNITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C22C 38/04
C22C 38/02
C22C 38/00
B23K 9/23
B23K 9/00
(11) EP1661655
(21) EP03818578.1
(22) 05.09.2003
46
84653, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BABB, Jonathan, A. te KAMAS, UT
84036, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MILES, Michael, P. te
SPRINGVILLE, UT 84663,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KOHKONEN, Kent te OREM, UT
84097, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B23K 26/42
B23K 26/06
(11) EP1890836
(21) EP06753981.7
(22) 30.05.2006
(54) WELDED STRUCTURE EXCELLENT (31) 05011662
IN RESISTANCE TO STRESS
(32) 31.05.2005
CORROSION CRACKING
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 28.12.2011
(54) LASERBEARBEITUNGSMASCHINE
(73) SUMITOMO METAL INDUSTRIES,
LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA 5410041, Japan (JP)
MIT EINER EINRICHTUNG ZUR
ERFASSUNG VON
VERÄNDERUNGEN DES
LASERSTRAHLS
(72) AMAYA, Hisashi c/o Sumitomo
Metal Industries, Ltd. te OSAKA
(47) 28.12.2011
541-0041, Japan (JP)
(73) Trumpf Laser- und Systemtechnik
OAGAWA, Kazuhiro c/o Sumitomo
GmbH te 71254 DITZINGEN,
Metal Industries, Lt te OSAKA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
541-0041, Japan (JP)
(DE)
KONDO, Kunio2c/o Sumitomo
(72)
WELLER, Roland te 70839
Metal Industries, Ltd. te OSAKA
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
541-0041, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
SAGARA, Masayuki c/o Sumitomo
KAUPP, Peter te 71069
Metal Industries, Lt te OSAKA
SINDELFINGEN,
541-0041, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HIRATA, Hiroyuki c/o Sumitomo
(DE)
Metal Industries, Lt te OSAKA
LEHLEUTER, Franz te 70825
541-0041, Japan (JP)
KORNTAL-MÜNCHINGEN,
(51) B23K 20/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2026929
(21) EP07815098.4
(22) 13.06.2007
(31) 804628 P
816396 P
(32) 13.06.2006
23.06.2006
(51) H02K 7/06
F16H 25/24
B23Q 5/40
B23Q 1/26
(11) EP2233243
(21) EP10290149.3
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 22.03.2010
(54) THREE-BODY JOINING USING
FRICTION STIR PROCESSING
TECHNIQUES
(32) 23.03.2009
(31) 0901329
(33) Frankrijk
(54) Mécanisme d'entraînement d'un
organe de travail à courses
(73) SII MegaDiamond, Inc. te PROVO,
linéaires respectivement rapide
UT 84604, Verenigde Staten van
et lente
Amerika (US)
(47) 28.12.2011
Advanced Metal Products, Inc. te
(73) Breiter, Martin te 75020 PARIS,
WEST BOUNTIFUL, UT 84087,
Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(US)
Brigham Young University te
PROVO, UT 84602-6844,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PACKER, Scott, M. te ALPINE, UT
84004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STEEL, Russell, J. te SALEM, UT
(72) Breiter, Martin te 75020 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) H01F 7/20
B66C 1/04
B25B 11/00
B23Q 3/154
4 januari 2012
(22) 23.04.2008
(31) MI20071057
(32) 24.05.2007
(33) Italië
(54) MAGNETIC ANCHORAGE
EQUIPMENT WITH A SELFTESTING UNIT
(47) 28.12.2011
(73) Tecnomagnete S.p.A. te 20020
LAINATE, Italië (IT)
Politecnico di Milano te 20133
MILANO, Italië (IT)
(72) CARDONE, Michele te I-20090
TREZZANO S/N (MI), Italië (IT)
COSMAI, Giovanni te I-20027
RESCALDINA (MI), Italië (IT)
FARANDA, Roberto te I-20149
MILANO (MI), Italië (IT)
GIGLIO, Antonino te I-20016
PERO (MI), Italië (IT)
(51) G01V 8/10
F16P 3/14
B23Q 17/24
B23Q 11/00
(11) EP2227348
(21) EP08867604.4
(22) 31.10.2008
(31) 102007062949
(32) 21.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ÜBERWACHUNGSEINHEIT FÜR
EINEN ÜBERWACHUNGSBEREICH
IN EINER WERKZEUGMASCHINE
(47) 28.12.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WINGBERMUEHLE, Jochen te
30966 HEMMINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEILER, Matthias te CH-8055
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(51) B24C 1/00
B24B 1/00
(11) EP1678745
(21) EP04794543.1
(22) 06.10.2004
(31) 680995
(32) 07.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED RETAINING RING FOR
WAFER CARRIERS
(47) 28.12.2011
(73) Strasbaugh te SAN LUIS OBISPO,
CA 93401, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SPIEGEL, Larry, A. te SAN LUIS
OBISPO, CA 93401, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2152467
(51) B24D 9/08
B24D 11/02
B01D 46/10
(21) EP08763836.7
(11) EP1931500
Nummer 01/12
47
(21) EP06802674.9
(21) EP09754272.4
(22) 31.08.2006
(22) 22.05.2009
(31) 228896
(31) 0802836
(32) 16.09.2005
(32) 26.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(54) ABRASIVE FILTER ASSEMBLY
(54) A FIXING TOOL WITH A FLEXIBLE
BLADE SENSOR
(47) 28.12.2011
(47)
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN 55133- (73)
3427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) RAMBOSEK, Thomas, W. te SAINT
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde (72)
Staten van Amerika (US)
SANDERS, Rufus, C., Jr. te SAINT
PAUL, MN 55133-3427, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C09K 3/14
B24D 18/00
B22F 1/02
(11) EP1995020
(21) EP08156076.5
(22) 13.05.2008
(31) 200710022816
(32) 23.05.2007
(33) China
(51)
(11)
(21)
(22)
(51) H01R 43/042
B25B 7/22
B25B 27/10
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(54) ZUSATZHANDGRIFFVORRICHTUN
G
(47) 28.12.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) EICHER, Roswitha te 70794
FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK
28.12.2011
DUITSLAND (DE)
HEESS, Stefan te 70771
Société de Prospection et
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
d'Inventions Techniques -SPIT te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
26500 BOURG LES VALENCE,
(DE)
Frankrijk (FR)
MAUTE, Joerg te 71069
VALLON, Emmanuel te F-26800
SINDELFINGEN, BONDSREPUBLIEK
PORTES LES VALENCE, Frankrijk
DUITSLAND (DE)
(FR)
ESENWEIN, Florian te 73066
HERELIER, Patrick te F-07300
UHINGEN-HOLZHAUSEN,
SAINT JEAN DE MUZOLS, Frankrijk
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(FR)
(DE)
NAYRAC, Frédéric te F-26500
EICHER, Bernhard te 70794
BOURG LES VALENCE, Frankrijk
FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK
(FR)
DUITSLAND (DE)
SCHULLER, Marcus te 72135
B25C 5/15
DETTENHAUSEN,
B25C 1/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP1729925
(DE)
EP05733047.4
(51) B25J 9/16
01.04.2005
B25J 13/00
559344 P
(11) EP1652634
95724
(21) EP04747249.3
02.04.2004
(22) 02.07.2004
31.03.2005
(31)
(54) Method and equipment for
making abrasive particles in even (32)
distribution, array pattern and
preferred orientation
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
(73) Jiangsu Tianyi Micro Metal Powder (54) CAM AND CLUTCH
Co. Ltd. te HUAI AN CITY, 211734
CONFIGURATION FOR A POWER
JIANGSU, China (CN)
TOOL
(72) Gao, Weixin 104.3km Ninglian
Road te 211734, JIANGSU, China
(CN)
4 januari 2012
(47) 28.12.2011
(73) Black & Decker Inc. te NEWARK,
DELAWARE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 2003281619
2004091461
2004098949
(32) 29.07.2003
26.03.2004
30.03.2004
(33) Japan
Japan
Japan
(54) ROBOT ARM CONTROL METHOD
(72) KENNEY, James J. te BALTIMORE,
AND CONTROL DEVICE
MD 21237, Verenigde Staten van
(47)
28.12.2011
EP2313235
Amerika (US)
BERRY,
Alan
te
FINCASTLE,
(73)
Panasonic Corporation te
EP10721473.6
VIRGINIA
24090,
Verenigde
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
17.05.2010
Staten van Amerika (US)
Japan (JP)
102009026470
SCHELL, Craig, A. te BALTIMORE, (72) NAKATA, Hiroyuki te OSAKA 544MARYLAND 21234, Verenigde
26.05.2009
0023, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MASUNAGA, Naoto te OSAKA 532GROSS, Paul, G. te WHITE
0022, Japan (JP)
VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG
MARSH, MD 21162, Verenigde
HASHIMOTO, Atsumi te OSAKA
DES VERSCHLEISSES EINER
Staten van Amerika (US)
534-0011, Japan (JP)
HANDZANGE UND VORRICHTUNG
MUKAI, Yasushi te OSAKA 534(51 B25F 5/02
HIERFÜR
0016, Japan (JP)
)
B25F 5/00
28.12.2011
B25D 17/04
(51) B26B 19/04
Rennsteig Werkzeuge GmbH te
(11 EP2214871
(11) EP1849567
98547 VIERNAU,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07008312.6
(21 EP08851439.3
(DE)
(22) 24.04.2007
)
WAGNER, Thomas te 98587
(31) 2006121232
(22 20.10.2008
BERMBACH, BONDSREPUBLIEK
)
(32) 25.04.2006
DUITSLAND (DE)
LUTZE, Peter te 98587
(31 102007055634
(33) Japan
BERMBACH, BONDSREPUBLIEK
)
(54) Inner cutter of electric shaver and
DUITSLAND (DE)
(32 21.11.2007
reciprocating electric shaver
(51) B25C 7/00
B25C 1/00
(11) EP2315646
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(47) 28.12.2011
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.
te KADOMA-SHI OSAKA, Japan (JP)
Nummer 01/12
48
(72) Sato, Masaaki te KADOMA-SHI
te D-97941
OSAKA 571-8686, Japan (JP)
TAUBERBISCHOFSHEIM,
Shiba, Takeshi te KADOMA-SHI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
OSAKA 571-8686, Japan (JP)
(DE)
Iwasaki, Jyuzaemon te KADOMA- (72) DAWIDZIAK, Albrecht te 97950
SHI OSAKA 571-8686, Japan (JP)
GROSSRINDERFELD,
Fujimoto, Shinji te KADOMA-SHI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
OSAKA 571-8686, Japan (JP)
(DE)
Komori, Shunsuke te KADOMA-SHI
MARTIN, Bernd te 97941
OSAKA 571-8686, Japan (JP)
TAUBERBISCHOFSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B26D 7/06
(DE)
(11) EP2228182
(21) EP09003511.4
(22) 11.03.2009
(54) Verfahren zum Erzeugen von
Nutzenstapeln mittels einer
Planschneidmaschine
(47) 28.12.2011
(51) E04C 3/14
B27M 3/06
B27M 3/00
(11) EP2090413
(21) EP08151457.2
(22) 14.02.2008
(73) Adolf Mohr Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG te 65719
HOFHEIM AM TAUNUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Glued laminated beam
(72) Stemmer, Frank te 64832
BABENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Brunner, Maurice te 3185
SCHMITTEN, Zwitserland (CH)
Donzé, Marc te 2350
SAIGNELÉGIER, Zwitserland (CH)
(51) B26D 7/28
B26D 7/27
A61B 17/06
(11) EP2168733
(21) EP09014651.5
(22) 29.09.2003
(31) 65280
(32) 30.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Barbed sutures
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) Ed. Geistlich Söhne AG für
Chemische Industrie te 8952
SCHLIEREN, Zwitserland (CH)
(51) B28B 7/28
B28B 7/18
(11) EP2288480
(21) EP09757399.2
(22) 20.05.2009
(31) 102008002227
102008061019
4 januari 2012
(72) SIX, Christian te 41468 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHNEIDER, Michael te 51519
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29C 45/73
B29C 45/37
B29C 45/14
B29C 33/56
B01D 46/24
B01D 29/11
(11) EP2150387
(21) EP08759540.1
(22) 13.05.2008
(31) MO20070162
(32) 15.05.2007
(33) Italië
(54) METHOD FOR MANUFACTURING
FILTRATION UNITS AND
ASSOCIATED APPARATUS
(47) 28.12.2011
(73) GVS S.p.A. te 40069 ZOLA
PREDOSA (BOLOGNA), Italië (IT)
(72) TRASCINELLI, Filippo te I-43038
SALA BAGANZA, FRAZIONE
MAIATICO, Italië (IT)
COLOMBO, Enrico te I-46024
MOGLIA, Italië (IT)
BRANZI, Filippo te I-37030
MIZZOLE, Italië (IT)
(51) B29C 45/17
B29C 31/00
(11) EP2272649
(32) 05.06.2008
08.12.2008
(21) EP09164661.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Handhabungseinrichtung für
schwere mehrteilige
Maschinenelemente
(73) Quill Medical, Inc. te SEATTLE WA (54) FORM ZUR HERSTELLUNG VON
BETONFORMSTEINEN
98109, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.12.2011
(72) Leung, Jeffrey C. te RALEIGH, NC (73) KOBRA Formen GmbH te 08485
27615, Verenigde Staten van
LENGENFELD, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Ruff, Gregory te CHAPEL HILL, NC (72) STICHEL, Holger te 08485
27514, Verenigde Staten van
PECHTELSGRÜN,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Megaro, Matthew A. te CHAPEL
(DE)
HILL, NC 27514, Verenigde Staten
(51)
B29C 67/24
van Amerika (US)
B29C 33/60
(51) B27C 1/00
(11) EP1461193
(11) EP2001642
(21) EP02774782.3
(21) EP07723351.8
(22) 15.11.2002
(22) 17.03.2007
(31) 10158154
(31) 102006015692
(32) 28.11.2001
(32) 29.03.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TRENNMITTEL UND VERFAHREN
(54) MASCHINE UND WERKZEUG ZUM
ZUR HERSTELLUNG VON
BEARBEITEN VON WERKSTÜCKEN
KUNSTSTOFFORMTEILEN
AUS HOLZ, KUNSTSTOFF UND
(47)
28.12.2011
DERGLEICHEN SOWIE WERKZEUG
ZUM EINSATZ IN EINER SOLCHEN (73) Bayer MaterialScience AG te
51368 LEVERKUSEN,
MASCHINE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(DE)
(73) Michael Weinig Aktiengesellschaft
(22) 06.07.2009
(47) 28.12.2011
(73) Lüers, Gregor te 49424 LUTTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Lüers, Gregor te 49424 LUTTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 45/28
(11) EP2081749
(21) EP07820324.7
(22) 19.09.2007
(31) RM20060499
(32) 20.09.2006
(33) Italië
(54) PLUGGING ROD
(47) 28.12.2011
(73) S.I.P.A. SOCIETA
INDUSTRIALIZZAZIONE
PROGETTAZIONE E
AUTOMAZIONE - S.P.A. te 31029
VITTORIO VENETO (TREVISO),
Italië (IT)
(72) ZOPPAS, Matteo te 31015
CONEGLIANO, Italië (IT)
BAZZO, Andrea te 31025 S. LUCIA
DI PIAVE, Italië (IT)
Nummer 01/12
ROSSI, Massimo te 31010
ORSAGO, Italië (IT)
PILAT, Loris te 31051 FOLLINA,
Italië (IT)
(51) G01N 11/08
B29C 45/76
B29C 45/54
49
(51) C08L 9/00
C08L 7/00
C08K 3/04
B60C 1/00
B29D 29/00
(11) EP2227382
(21) EP08853697.4
(11) EP1970188
(22) 28.10.2008
(21) EP07005075.2
(31) 102007057955
(22) 12.03.2007
(32) 01.12.2007
(54) Process and apparatus for
compounding and injectionmoulding desiccant-filled
polymers
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(54) KAUTSCHUKMISCHUNG MIT
VERBESSERTER
REISSEIGENSCHAFT UND
VERBESSERTEM ABRIEB
(73) Airsec S.A.S. te 94603 CHOISY LE (47)
ROI CEDEX, Frankrijk (FR)
(73)
(72) Portier, Benoit te 18500 MEHUN
SUR YÈVRE, Frankrijk (FR)
Logel, Valère te 92300 LEVALLOIS
PERRET, Frankrijk (FR)
(72)
(51) C12N 5/00
C12M 3/00
B29C 59/14
(11) EP2248656
(21) EP10161141.6
(22) 27.04.2010
(31) 172909 P
(32) 27.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods for producing synthetic
surfaces that mimic collagen
coated surfaces for cell culture
28.12.2011
Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WEBER, Christian te 30826
GARBSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAMER, Thomas te 31832
SPRINGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CARL, Wilfried te 12159 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAUFE, Matthias te 31535
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29D 30/60
B29D 30/30
B29D 30/16
(47) 28.12.2011
(11) EP2094475
(73) Becton, Dickinson and Company (21) EP06821271.1
te FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY
(22) 31.10.2006
07417-1880, Verenigde Staten
(54) PROCESS AND APPARATUS FOR
van Amerika (US)
BUILDING PNEUMATIC TYRES
(72) Chen, Xiaoxi (Kevin) te
(51)
(11)
(21)
(22)
(47) 28.12.2011
WESTBOROUGH, MA 01581,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Pirelli Tyre S.p.A. te 20126
(US)
MILANO, Italië (IT)
Parry, Kristina te GREASBROUGH,
(72)
MARCHINI, Maurizio te 20126
ROTHERHAM, S61 4EH, GROOT
MILAN, Italië (IT)
BRITTANNIË (GB)
AMURRI, Cesare te 20126 MILAN,
Mistry, Anita te SHEFFIELD, S11
Italië (IT)
8YG, GROOT BRITTANNIË (GB)
NOTO, Rodolfo te 20126 MILAN,
Saxena, Deepa te FRAMINGHAM,
Italië (IT)
MA 01702, Verenigde Staten van
BOSIO, Gian Luigi te 20126
Amerika (US)
MILAN, Italië (IT)
B29K 67/00
LO PRESTI, Gaetano te 20126
B29C 69/00
MILAN, Italië (IT)
B29C 65/02
(51)
B29D
35/12
B29C 45/00
B29D 35/06
EP1484162
B29C 45/26
A43B 9/02
EP03012721.1
A43B 7/12
04.06.2003
(11) EP1918090
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Kunststoffkörpers sowie Behälter (21) EP07023939.7
(22) 20.01.2005
(47) 28.12.2011
(73) Weener Plastik AG te 26826
WEENER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hackmann, Bernd te 26831
WYMEER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
4 januari 2012
sole and upper
(47) 28.12.2011
(73) Geox S.p.A. te 31044
MONTEBELLUNA LOCALITÀ
BIADENE (TREVISO), Italië (IT)
(72) Polegato Moretti, Mario te 31035
CROCETTA DEL MONTELLO (PROV.
OF TREVISO), Italië (IT)
(51) B32B 3/18
B29C 70/66
B29C 67/20
(11) EP2285561
(21) EP09761865.6
(22) 14.05.2009
(31) 0802658
(32) 16.05.2008
(33) Frankrijk
(54) PROCÉDÉ POUR LA RÉALISATION
D'UN MATÉRIAU CELLULAIRE À
BASE DE BILLES MÉTALLIQUES
CREUSES ET MATÉRIAU
CELLULAIRE
(47) 28.12.2011
(73) ONERA (Office National d'Etudes
et de Recherches Aérospatiales)
te 92320 CHÂTILLON, Frankrijk
(FR)
(72) RAFAY, Alain te F-92350 LE
PLESSIS ROBINSSON, Frankrijk
(FR)
AUFFRAY, Nicolas te F-75014
PARIS, Frankrijk (FR)
BOUCHET, Régis te F-28300 JOUY,
Frankrijk (FR)
JOSSO, Pierre te F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
LOZAT, Jérôme te F-73330
DOMESSIN, Frankrijk (FR)
MARCADON, Vincent te F-91400
ORSAY, Frankrijk (FR)
(51) F41H 5/04
B32B 18/00
(11) EP2036715
(21) EP08016353.8
(22) 17.09.2008
(31) 856161
(32) 17.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and systems for
fabrication of composite armor
laminates by preform stitching
(47) 28.12.2011
(73) THE BOEING COMPANY te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Engelbart, Roger W. te ST. LOUIS,
MO 63119-3343, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16L 11/08
C08L 23/28
C08L 23/16
(32) 22.01.2004
B60C 5/14
(33) Italië
B60C 1/00
(54) Method for manufacturing a shoe
B32B 25/04
with breathable and waterproof
(11) EP2156948
(31) PD20040014
Nummer 01/12
(21) EP09164866.7
(22) 08.07.2009
(31) 87479 P
(32) 08.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
50
4 januari 2012
VIENNA, WV 26105, Verenigde
OFFENBACH AM MAIN,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CADWALLADER, Robert, J. te
(DE)
ANGIER, NC 27501, Verenigde
(72) Pörschmann, Oliver te REGENTS
Staten van Amerika (US)
PARK NSW 2143, Australië (AU)
HAYES, Richard, Allen te
BEAUMONT, TX 77706, Verenigde (51) B41F 33/00
Staten van Amerika (US)
(11) EP1748893
(54) Elastomeric compositions
comprising hydrocarbon polymer
(51) B41F 9/10
additives having improved
impermeability
(11) EP2139683
(47) 28.12.2011
(21) EP08734819.9
(73) ExxonMobil Chemical Patents Inc. (22) 28.03.2008
te BAYTOWN, TX 77520-2101,
(31) 07008586
Verenigde Staten van Amerika
(32) 27.04.2007
(US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Rodgers, Michael B. te
SEABROOK, TX 77586, Verenigde (54) SYSTEME DE RACLE POUR
Staten van Amerika (US)
GROUPE IMPRIMEUR DESTINE A
Davis, Rick D. te IJAMSVILLE,
UNE MACHINE D'IMPRESSION EN
MARYLAND 21754, Verenigde
HELIOGRAVURE
Staten van Amerika (US)
(47) 28.12.2011
Dias, Anthony J. te HOUSTON, TX
(73) BOBST SA te 1001 LAUSANNE,
77062, Verenigde Staten van
Zwitserland (CH)
Amerika (US)
Weng, Weiqing te HOUSTON, TX (72) ROBADEY, Pierre te CH-1025 ST
77059, Verenigde Staten van
SULPICE, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
(51) B41G 7/00
(51) B32B 27/08
B41F 19/00
(11) EP2314452
(11) EP2148781
(21) EP05742044.0
(22) 26.05.2005
(31) MI20041054
(32) 26.05.2004
(33) Italië
(54) SECURITY SHEET CHECKING
APPARATUS AND
CORRESPONDING CONTROL
METHOD OF A PRINTING
MACHINES
(47) 28.12.2011
(73) Officina Riparazioni Macchine
Grafiche- O.R.M.A.G.- S.P.A. te I20090 NOVEGRO DI SEGRATE,
Italië (IT)
Parvis Systems and Services
S.R.L. te 20128 MILANO, Italië (IT)
(72) SALGARI, Roberto te I-20080
BASIGLIO, Italië (IT)
RIPAMONTI, Maurizio te I-20090
SEGRATE, Italië (IT)
(21) EP09013199.6
(21) EP08719542.6
(22) 20.10.2009
(22) 03.03.2008
(54) Coextrusionsfolie und Verfahren
zur Herstellung eines
Verbundstoffes
(31) 796614
(47) 28.12.2011
(22) 17.09.2004
(54) PROCESS AND SYSTEM FOR
(31) 2003328349
ALIGNING PRINTED IMAGES WITH
2004072357
PERFORATED SHEETS
(32) 19.09.2003
(47) 28.12.2011
15.03.2004
(73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
(33) Japan
INC. te NEENAH, WI 54956,
Japan
Verenigde Staten van Amerika
(54)
Ink jet printer head
(US)
(47)
28.12.2011
(72) BAGGOT, James, L. te MENASHA,
(73) Nordenia Deutschland Gronau
GmbH te 48599 GRONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Sollmann, Henner te 48599
GRONAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B32B 27/30
B32B 17/10
(11) EP1954494
(21) EP06838680.4
(22) 30.11.2006
(31) 742447 P
(32) 30.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 27.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
WISCONSIN 54952, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WOOLEY, Timothy, A. te
SHERWOOD, WISCONSIN 54169,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SMITH, Justen, H. te NEENAH, WI
54956, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) THERMOPLASTIC RESIN
COMPOSITIONS SUITABLE FOR
USE IN LAMINATED SAFETY
GLASS
(51) B41F 33/00
B41F 31/04
(47) 28.12.2011
(21) EP10014596.0
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 13.11.2010
(72) PESEK, Steven, C. te ORANGE, TX
77632, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SAMUELS, Sam, Louis te
LANDENBERG, PA 19350,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SMITH, Charles, Anthony te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2325009
(31) 102009046772
(32) 17.11.2009
(51) B41J 2/14
B41J 2/045
(11) EP1516732
(21) EP04022230.9
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 4678561, Japan (JP)
(72) Ito, Atsushi Brother Kogyo K.K. te
MIZUHO-KU NAGOYA-SHI AICHIKEN 467-8562, Japan (JP)
Imai, Koji Brother Kogyo K.K. te
MIZUHO-KU NAGOYA-SHI AICHIKEN 467-8562, Japan (JP)
(51) B41J 2/14
(11) EP1706266
(21) EP04815778.8
(22) 29.12.2004
(31) 749816
749833
749829
749622
(32) 30.12.2003
(54) Verfahren zur Bestimmung von
30.12.2003
Voreinstellwerten für ein
30.12.2003
Farbwerk eines Druckwerks einer
30.12.2003
Druckmaschine
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
(73) manroland AG te 63075
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 01/12
51
Verenigde Staten van Amerika
(54) DROP EJECTION ASSEMBLY
(47) 28.12.2011
(73) Dimatix, Inc. te LEBANON NH
03766, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BIBL, Andreas te LOS ALTOS, CA
94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOISINGTON, Paul, A. te
NORWICH, VT 05055, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BATTERTON, John, C. te LOS
GATOS, CA 95030, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BIGGS, Melvin, L. te NORWICH, VT
05055, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B41J 2/165
B41J 2/14
B41J 2/045
(11) EP1706270
(21) EP04817071.6
(22) 29.12.2004
(31) 749829
749816
749833
749622
(32) 30.12.2003
30.12.2003
30.12.2003
30.12.2003
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) DROP EJECTION ASSEMBLY
(47) 28.12.2011
(73) Dimatix, Inc. te LEBANON NH
03766, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) HOISINGTON, Paul, A. te
NORWICH, VT 05055, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HIGGINSON, John, A. te SANTA
CLARA, CA 95051, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BIBL, Andreas te LOS ALTOS, CA
94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B41J 2/175
(11) EP1464502
(21) EP04007947.7
(22) 01.04.2004
(31) 2003102069
2004045385
(32) 04.04.2003
20.02.2004
(33) Japan
Japan
(54) Liquid container
(47) 28.12.2011
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO, Japan (JP)
(72) Inoue, Ryoji te OHTA-KU, TOKYO,
Japan (JP)
Matsumoto, Ryoichi te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Nanjo, Tatsuo te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Ogura, Hideki te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(51) B41J 2/175
(11) EP1907214
(21) EP06773565.4
(22) 19.06.2006
(31) 173779
(32) 30.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
4 januari 2012
(22) 09.06.2005
(54) INK-JET PRINTING METHOD AND
INK-JET PRINTING SYTSEM FOR
MULTI-DEFINITION PRINTING
(47) 28.12.2011
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(72) SCARDOVI, Alessandro te I-10015
IVREA, Italië (IT)
RAPIN, Patrick te CH-1543
GRANDCOUR, Zwitserland (CH)
CERUTTI, Walter te I-11020
ARNAD, Italië (IT)
(54) PRINTING DEVICE FLUID
RESERVOIR
(51) B41J 13/32
B41J 13/00
B41J 11/00
(47) 28.12.2011
(11) EP2149455
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te
HOUSTON TX 77070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP09166647.9
(22) 28.07.2009
(31) 2008199361
(72) STATHEM, Ralph, L. te CORVALLIS,
OREGON 97330-4239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OLSEN, David, N. te CORVALLIS,
OREGON 97330-4239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SMITH, Mark, A. te CORVALLIS,
OREGON 97330-4239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
AMESBURY, Marjan, S. te
CORVALLIS, OREGON 973304239, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JUSTICE, Greg, K. te VANCOUVER,
WASHINGTON 98683-8906,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 01.08.2008
(51) B41J 2/175
B05C 5/00
B05C 11/10
B05C 11/00
(31) 2008288584
(11) EP2067622
(21) EP07828811.5
(22) 28.09.2007
(31) 2006269973
2006269974
2006324492
(32) 29.09.2006
29.09.2006
30.11.2006
(33) Japan
Japan
Japan
(54) LIQUID CARTRIDGE AND
RECORDING SYSTEM
(33) Japan
(54) Method of controlling printing in a
printer, and a printer
(47) 28.12.2011
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO 163-0811,
Japan (JP)
(72) Nakamaki, Motohiro te NAGANO
392-8502, Japan (JP)
(51) B41J 11/00
(11) EP2184173
(21) EP09175077.8
(22) 05.11.2009
(32) 11.11.2008
(33) Japan
(54) Image forming apparatus
(47) 28.12.2011
(73) Konica Minolta IJ Technologies,
Inc. te HINO, TOKYO 191-8511,
Japan (JP)
(72) Nakamura, Masaki te TOKYO
TOKYO 191-8511, Japan (JP)
(51) B65H 5/06
B41J 13/036
B41J 13/03
B41J 13/02
(11) EP1900536
(21) EP07110109.1
(22) 12.06.2007
(47) 28.12.2011
(31) 20060089871
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 4678561, Japan (JP)
(33) Zuid-Korea
(72) SUGAHARA, Hiroto te NAGOYA
467-8562, Japan (JP)
(51) B41J 2/21
B41J 2/05
B41J 2/045
(11) EP1893412
(21) EP05754874.5
(32) 16.09.2006
(54) Power Transmission method and
apparatus, medium discharging
apparatus using the same, and
image forming device having the
medium discharging apparatus
(47) 28.12.2011
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. te SUWON-SI, GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Nummer 01/12
52
(72) Youn, Karp-sik te BANWOL-DONG,
TAEAN-GU HWASEONG-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Park, Jin-ho te BORA-DONG,
GIHEUNG-DU YONGIN-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(11) EP1506095
(51) B60C 13/00
B41M 1/32
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP03725169.1
(22) 07.05.2003
(31) 10220641
(32) 08.05.2002
4 januari 2012
Espe, Oliver, Dipl. Des. te 44795
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60B 21/12
B60B 21/02
(11) EP2062748
(21) EP08006140.1
(21) EP07760852.9
(54) WERTPAPIER SOWIE VERFAHREN
UND VORRICHTUNG ZU SEINER
HERSTELLUNG
(22) 18.04.2007
(47) 28.12.2011
(32) 26.11.2007
(31) 792832 P
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Italië
(72) Eckardt, Monika te 82291
MAMMENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RÖRIG, Petra te 86415 MERING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHALLER, Christian te 85609
ASCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SÜGGELER, Rainer te 80637
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.12.2011
(11) EP2013031
(32) 18.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PRODUCTION OF A TIRE WITH
PRINTABLE THERMOPLASTIC
ORGANIC POLYMER
(47) 28.12.2011
(73) TreadFx, LLC te CLAYTON, MO
63105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) RASKAS, Eric te ST. LOUIS, MO
63130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B41M 5/333
(11) EP2072274
(21) EP07828396.7
(22) 26.09.2007
(51) B43K 5/16
B43K 23/08
(22) 28.03.2008
(31) MI20072231
(54) Rim for a bicycle wheel and
bicycle wheel comprising such a
rim
(73) CAMPAGNOLO S.r.l. te 36100
VICENZA (VI), Italië (IT)
(72) Meggiolan, Mario te 36051
CREAZZO (VICENZA), Italië (IT)
Saccardo, Paolo te 36015 SCHIO
(VICENZA), Italië (IT)
(51) C08L 9/00
C08L 7/00
C08K 5/54
C08K 3/36
C08C 19/25
B60C 1/00
(11) EP2236314
(11) EP2205448
(21) EP09157248.7
(21) EP08782200.3
(22) 03.04.2009
(22) 22.07.2008
(31) 872616
(54) Verfahren zur Herstellung einer
Kautschukmischung
(32) 15.10.2007
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Nippon Paper Industries Co., Ltd.
te TOKYO 114-0002, Japan (JP)
API Corporation te OSAKA-SHI,
OSAKA 541-0046, Japan (JP)
(47) 28.12.2011
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2006269252
(32) 29.09.2006
(33) Japan
(54) HEAT-SENSITIVE RECORDING
MATERIAL
(72)
(51)
(11)
(21)
(54) RETRACTABLE NIB WRITING
INSTRUMENT
(73) Sanford, L. P. te OAK BROOK,
ILLINOIS 60523, Verenigde Staten
NATSUI, Junpei te KITA-KU TOKYO
van Amerika (US)
1140002, Japan (JP)
KOHAMA, Hiroshi te KITA-KU
(72) JACOBS, Barry, H. te HIGHLAND
TOKYO 1140002, Japan (JP)
PARK NJ 08904, Verenigde Staten
SUGA, Mamoru te CHUO-KU
van Amerika (US)
TOKYO 1030027, Japan (JP)
BIELECKI, Andrew te EVANSTON
AOSAKI, Yoshimune te CHUO-KU
IL 60202, Verenigde Staten van
TOKYO 1030027, Japan (JP)
Amerika (US)
G09F 3/10
(51) B44C 1/22
B41M 7/00
B44B 5/02
B23K 26/36
EP1879751
B23K 26/08
EP06722922.9
(22) 28.04.2006
(31) 05388041
(32) 12.05.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A HEAT-SEALABLE LABEL
(47) 28.12.2011
(72) Weinreich, Hajo, Dr. te 31840,
HESSISCH OLDENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
De Risi, Francesca Romana te
30161, HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60C 9/04
(11) EP2159077
(21) EP09168505.7
(22) 24.08.2009
(31) 201010
(11) EP2289708
(32) 29.08.2008
(21) EP09010921.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 26.08.2009
(54) Modular two-ply tire with
directional side plies
(54) Verfahren zur Herstellung einer
Oberflächenstruktur eines
metallischen Pressbleches,
Endlosbandes oder einer
Prägewalze
(73) Rasmussen, Max Otto Henri te
2690 KARLSLUNDE, Denemarken (47) 28.12.2011
(DK)
(73) Indaffil Holding AG te 6302 ZUG,
Zwitserland (CH)
(72) Rasmussen, Max Otto Henri te
2690 KARLSLUNDE, Denemarken (72) Espe, Rolf, Dr. rer. nat. te 44795
(DK)
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B42D 15/00
(47) 28.12.2011
(73) The Goodyear Tire & Rubber
Company te AKRON, OH 443160001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Neubauer, Robert Anthony te
MEDINA, OH 44256, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Villanueva, Roel Domingo te
BRECKSVILLE, OHIO 44141,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 01/12
(US)
Trares, Keith Carl te AKRON, OH
44319, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nelson, Robert Bernard te
WADSWORTH, OH 44281,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Hubbell, Joseph Kevin te AKRON,
OH 44313, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B60C 9/08
(11) EP2285594
(21) EP09742054.1
(22) 05.05.2009
(31) 0853022
(32) 07.05.2008
(33) Frankrijk
(54) PNEUMATIQUE RENFORCE POUR
VEHICULE LOURD
(47) 28.12.2011
(73) Société de Technologie MICHELIN
te 63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(72) ESTENNE, Vincent te F-63118
CEBAZAT, Frankrijk (FR)
COGNE, Michael te F-63200
RIOM, Frankrijk (FR)
53
(32) 28.09.2005
(21) EP06738688.8
(33) Oostenrijk
(22) 16.03.2006
(54) VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER
REIFENFÜLLANLAGE EINES
KRAFTFAHRZEUGES UND
REIFENFÜLLANLAGE
(31) 662233 P
375247
(47) 28.12.2011
(11) EP1625954
(21) EP05076693.0
(22) 22.07.2005
(31) MI20041570
(32) 30.07.2004
(33) Italië
(54) Tyre-removal machine with single
multifunctional tool
(47) 28.12.2011
(73) Galbiati, Ennio te 20035 LISSONE
(MILANO), Italië (IT)
(72) Galbiati, Ennio te 20035 LISSONE
(MILANO), Italië (IT)
(51) B60C 25/138
(11) EP2181867
(11) EP2296917
(21) EP09173532.4
(21) EP09772497.5
(22) 20.10.2009
(22) 02.07.2009
(31) MO20080278
(31) 0854517
(32) 31.10.2008
(32) 03.07.2008
(33) Italië
(54) BANDE DE ROULEMENT
DIRECTIONNELLE POUR PNEU
POURVUE D'INCISIONS
ADAPTEES.
(11) EP1931525
(21) EP06804334.8
(22) 28.09.2006
(31) 6562005 U
AXLE TOWER
28.12.2011
Hendrickson USA, L.L.C. te
ITASCA, IL 60143, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LEDEN, Nathan, M. te LEMONT,
ILLINOIS 60439, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HOLUM, Richard, S. te
SHOREWOOD, ILLINOIS 60431,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VOGLER, Richard, G. te
NAPERVILLE, ILLINOIS 60565,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRANNIGAN, Michael te
WOODRIDGE, ILLINOIS 605174904, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DUDDING, Ashley, T. te
YORKVILLE, ILLINOIS 60560,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B60T 17/06
B60G 17/052
(11) EP1859972
(21) EP07108812.4
(22) 24.05.2007
(31) 102006024279
(54) Pneumatic spring installation for
commercial vehicles
(73) SICAM S.r.l. te 42015 CORREGGIO
(47) 28.12.2011
(RE), Italië (IT)
(47) 28.12.2011
(72) Matteucci, Andrea te 42015,
CORREGGIO (RE), Italië (IT)
(73) Société de Technologie MICHELIN
te 63000 CLERMONT-FERRAND,
(51) B60G 7/00
Frankrijk (FR)
B60G 3/10
MICHELIN Recherche et Technique
B60G 11/50
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
(11)
EP2097277
Zwitserland (CH)
(21)
EP08720744.5
(72) BERGER, Eric te F-63410
(51) B60C 23/00
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Tyre-changing machine for fitting (32) 24.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
and removing vehicle wheels
(47) 28.12.2011
LOUBEYRAT, Frankrijk (FR)
FUGIER, Sébastien te F-63200
SAINT BONNET PRÈS RIOM,
Frankrijk (FR)
BONNAMOUR, Matthieu te F63430 PONT DU CHÂTEAU,
Frankrijk (FR)
AUDEBERT, Claude te F-63720
LES MARTRES SUR MORGE,
Frankrijk (FR)
(32) 16.03.2005
15.03.2006
(33)
(73) Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG
& Co. KG te 8041 GRAZ,
(54)
Oostenrijk (AT)
(47)
(72) SANDONI, Germano te A-8041
(73)
GRAZ, Oostenrijk (AT)
RINGDORFER, Martin te A-8784
TRIEBEN, Oostenrijk (AT)
(72)
(51) B60C 25/138
(51) B60C 11/12
(33) Frankrijk
4 januari 2012
(22) 08.02.2008
(31) 2007035323
(32) 15.02.2007
(33) Japan
(54) SUSPENSION APPARATUS FOR
VEHICLE
(47) 28.12.2011
(73) IVECO MAGIRUS AG te 89079
ULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Stuerner, Johann te 89079 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01H 25/06
B60H 1/00
(11) EP2303615
(21) EP09765765.4
(22) 08.06.2009
(31) 0803443
(32) 20.06.2008
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF DE COMMANDE POUR
LA COMMANDE DE FONCTIONS
D'UN TABLEAU DE COMMANDE
POUR VÉHICULE AUTOMOBILE ET
(72) NISHIGAYA, Shinya te TOYOTA-SHI
TABLEAU DE COMMANDE
AICHI 471-8571, Japan (JP)
CORRESPONDANT
(51) B60G 9/04
(47) 28.12.2011
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571,
Japan (JP)
(11) EP1868728
(73) Valeo Systèmes Thermiques te
Nummer 01/12
54
78320 LA VERRIERE, Frankrijk
(FR)
(72) LEKMINE, Djamel te F-91470
ANGERVILLIERS, Frankrijk (FR)
LUCAORA, Laurent te F-92170
VANVES, Frankrijk (FR)
70435 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
4 januari 2012
(51) F16H 3/72
B60K 6/445
B60K 6/40
B60K 6/365
(21) EP10161591.2
(72) Froeschle, Mathias te 73760
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Larson, Grant te 71642
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 30.04.2010
(51) B60J 5/04
(33) Oostenrijk
(31) 437871
(11) EP2167338
(32) 08.05.2009
(21) EP08774885.1
(54) Antriebssystem für
Kraftfahrzeuge
(51) B60H 1/32
(11) EP2253496
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.07.2008
(54) Evaporator assembly for an HVAC (31) 102007032143
system
102007045976
(47) 28.12.2011
(32) 09.07.2007
25.09.2007
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Kakizaki, Shinji c/o Honda
Patents&Technologies North
(54) TÜR EINES KRAFTFAHRZEUGES
America,LLC te RAYMOND, OH
(47) 28.12.2011
43067-9705, Verenigde Staten
(73) ThyssenKrupp System
van Amerika (US)
Engineering GmbH te 74076
Kanemaru, Junichi c/o Honda
HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK
Patents&Technologies North
DUITSLAND (DE)
America, LLC te RAYMOND, OH
43067-9705, Verenigde Staten
(72) WEITER, Peter te 66706 BORG,
van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 65/08
BRAUN, Michael te 66773
B62D 65/06
SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK
B62D 29/04
DUITSLAND (DE)
B62D 25/10
B60J 5/12
B60J 5/10
B60J 1/18
(11) EP2212139
(21) EP08843629.0
(22) 31.10.2008
(31) 0758741
(32) 31.10.2007
(33) Frankrijk
(51) B60J 7/20
B60J 7/14
(11) EP1854651
(21) EP07290576.3
(22) 07.05.2007
(72) LETERRIER, Franck te F-69800
SAINT PRIEST, Frankrijk (FR)
HACHE, Bertrand te F-07430
SAINT CYR, Frankrijk (FR)
Procédé d'articulation d'un toit
sur un véhicule convertible et
véhicule correspondant
28.12.2011
HEULIEZ SAS te 79140 CERIZAY,
Frankrijk (FR)
(72) Queveau, Paul te 79140
MONTRAVERS, Frankrijk (FR)
Queveau, Gerard te 79140 LE
PIN, Frankrijk (FR)
Guillez, Jean-Marc te 79140
CIRIERES, Frankrijk (FR)
(21) EP09171051.7
(32) 01.07.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kraftfahrzeug mit
Luftleiteinrichtung
(47) 28.12.2011
(73) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG te
(32) 23.11.2007
(47) 28.12.2011
(73) hofer forschungs- und
entwicklungs GmbH te 4451
GARSTEN, Oostenrijk (AT)
(72) Aitzetmüller, Heinz, Dipl.-Ing. te
4817, ST. KONRAD, Oostenrijk
(AT)
Flachs, Reinhard, Ing. te 4083,
WILHERING, Oostenrijk (AT)
Hofer, Markus, Ing. te 4451,
GARSTEN, Oostenrijk (AT)
Hofer, Johann Paul te 39057,
GIRLAN, Italië (IT)
Stöckl, Dieter, Ing. te 4400,
STEYR, Oostenrijk (AT)
(51) H02K 7/116
H02K 7/08
B60K 6/485
(11) EP2285614
(21) EP09765730.8
(22) 27.05.2009
(31) 102008002441
(32) 16.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(11) EP2269853
(31) 102009031253
(31) 19042007
(33) Frankrijk
(51) B60K 1/04
(22) 09.03.2010
(22) 21.11.2008
(32) 10.05.2006
(51) B60K 13/02
B60J 1/20
(21) EP10002405.8
(21) EP08169603.1
(54) Vorrichtung zur Erzeugung und
Übertragung eines
Antriebsdrehmoments
(31) 0604149
(54)
(54) ENSEMBLE D'UN CAISSON DE
HAYON ET D'UNE PIECE DESTINEE
A ETRE RAPPORTEE SUR LE
(47)
CAISSON
(73)
(47) 28.12.2011
(73) Compagnie Plastic Omnium te
69007 LYON, Frankrijk (FR)
(11) EP2062770
(11) EP2301804
(22) 23.09.2009
(54) Hinge construction
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HOFFMANN, Rayk te 88048
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHELL, Oliver te 88212
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LAMKE, Martin te 88213
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60K 15/073
B60K 15/03
(11) EP2150430
(21) EP08748900.1
(47) 28.12.2011
(22) 12.04.2008
(73) SMR Patents S.à.r.l. te 1653
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(32) 06.06.2007
(31) 102007026817
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Hwang, Hyok-Joo te BUCHEON
CITY, 420-860, Zuid-Korea (KR)
(54) KRAFTSTOFFBEHÄLTER FÜR
Yu, Il-Sung te INCHEON CITY, 403KRAFTFAHRZEUGE
753, Zuid-Korea (KR)
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
(73) Kautex Textron GmbH & Co. KG.
te 53229 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
55
(31) PCT/ES2008/000160
(32) 24.03.2008
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(72) GEBERT, Klaus te 47877 WILLICH,
(International Bureau of)(4)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
SUSPENDED VERTICAL HEAD
(DE)
RESTRAINT FOR VEHICLE SEATS
AUS DER WIESCHE, Stefan te
(47)
28.12.2011
48163 MÜNSTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Siesta Systems, S.a. te 31486
(DE)
ELCANO, NAVARRA, Spanje (ES)
(51) B60K 17/346
(72) FERRO, Javier te E-31486 ELCANO
NAVARRA, Spanje (ES)
(11) EP2248699
(51) B60N 2/56
(21) EP10156304.7
(22) 12.03.2010
(11) EP2179888
(31) 102009002807
(21) EP09011890.2
(32) 05.05.2009
(22) 17.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008052844
(54) Antriebsstrang eines
Kraftfahrzeuges umfassend ein
Stufenlos-Getriebe
(32) 23.10.2008
(47) 28.12.2011
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sitzpolster für einen
klimatisierbaren Fahrzeugsitz
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(73) Rheinmetall Landsysteme GmbH
te 24107 KIEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bernhard, Björn te 34626
NEUKIRCHEN-ASTERODE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Morel, Sylvian te BROSSARD
QUEBEC J4Y1L6, Canada (CA)
(51) B60R 3/02
(11) EP2216202
(21) EP10152866.9
(22) 08.02.2010
(31) RE20090010
(32) 09.02.2009
(33) Italië
(54) A retractable step for motor
vehicles
(47) 28.12.2011
(73) Stem S.r.l. te 43014 MEDESANO
(PR), Italië (IT)
(72) Menna, Ezio te 43014 MEDESANO
(PARMA), Italië (IT)
(73) Magna Seating (Germany) GmbH (51) B60R 11/02
te 63877 SAILAUF,
(11) EP2296939
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Grossmann, Christoph te 94036,
(21) EP09757868.6
(DE)
PASSAU, BONDSREPUBLIEK
(22) 04.06.2009
(72) Bold, Thomas te 67705
DUITSLAND (DE)
STELZENBERG,
BONDSREPUBLIEK
(31) TV20080083
Kerschbaummayr, Alfred te 4400,
DUITSLAND (DE)
STEYR, Oostenrijk (AT)
(32) 06.06.2008
Ruschmann, Stephan te 65719
(33) Italië
(51) B60R 5/04
HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK
B60N 2/36
DUITSLAND (DE)
(54) DEVICE FOR THE SUPPORT OF
B60N 2/30
PORTABLE ELECTRONIC
(51) B60N 2/72
B60N 2/06
EQUIPMENT WITH ANCHORAGE
B60N 2/70
DEVICE PROVIDED WITH A
(11) EP1854657
A47C 7/34
MAGNETIC SUPPORT
(21) EP07008478.5
(11) EP1780076
(47)
28.12.2011
(22) 26.04.2007
(21) EP05023646.2
(73)
Walmec SPA te 20121 MILANO,
(31) 102006021719
(22) 28.10.2005
Italië (IT)
(32) 10.05.2006
(54) Mounting device and method and (72) ZANETTI, Paolo te I-31015
apparatus for manufacturing the
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CONEGLIANO (TV), Italië (IT)
same
(54) Überbrückungseinrichtung für
(51) F16B 5/06
eine Vertiefung zwischen einem (47) 28.12.2011
F16B 2/24
Fahrzeugsitz und einem
(73) L&P Swiss Holding Company te
B60R 21/213
Laderaumboden
9303 WITTENBACH, Zwitserland
B60R 21/20
(CH)
(47) 28.12.2011
(11) EP2081798
(73) GM Global Technology Operations (72) Catry, Pierrot te 8587 SPIERE,
(21) EP07838655.4
België (BE)
LLC te DETROIT, MI 48265-3000,
(22) 21.09.2007
Buyse, Danny te 8560
Verenigde Staten van Amerika
GULLEGEM, België (BE)
(US)
(31) 828679 P
Samain, Maxime te 8870 IZEGEM, (32) 09.10.2006
(72) Eustachi, Markus te 65462
België (BE)
GINSHEIM-GUSTAVSBURG,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60R 1/00
(54) AIRBAG ASSEMBLY MOUNTING
(DE)
(11) EP2127950
SYSTEM
Polster, Michael te 65462
(21) EP09006519.4
GINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(47) 28.12.2011
DUITSLAND (DE)
(22) 14.05.2009
(73) Key Safety Systems, Inc. te
Schober, Uwe te 65468 TREBUR, (31) 102008026059
STERLING HEIGHTS, MI 48313,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(32)
30.05.2008
(DE)
(US)
(33)
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
(51) B60R 22/00
(72) VOLKMANN, Matthias te 61476
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
B60N 2/48
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
Vergrößerung des Sehfeldes eines
A47C 16/00
DUITSLAND (DE)
in einem Kraftfahrzeug
HOFMANN, Volker te 60389
(11) EP2255995
befindlichen Fahrers
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
(21) EP09724413.1
(47) 28.12.2011
DUITSLAND (DE)
(22) 23.02.2009
Nummer 01/12
56
(51) B60R 21/26
(32) 01.10.2008
(11) EP2167352
(33) Frankrijk
(21) EP08743409.8
(54) Module d'identification pour
véhicule automobile
(22) 30.04.2008
(31) 781254
(47) 28.12.2011
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP09765509.6
(22) 26.05.2009
(31) 102008025094
(32) 26.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GURTSTRAFFER MIT EINEM
METALLBAND ZUR
KRAFTÜBERTRAGUNG
(47) 28.12.2011
(73) Autoliv Development AB te 447
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(72) LARSSON, Linus Karl Axel te S53431 VARA, Zweden (SE)
RYDSMO, Erik Arthur te S-466 95
SOLLEBRUNN, Zweden (SE)
(51) H03K 17/96
G07C 9/00
E05B 65/20
B60R 25/00
(11) EP2059421
(21) EP07802935.2
(22) 28.08.2007
(31) 102006042152
(32) 06.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(47) 28.12.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(BIZKAIA), Spanje (ES)
(47) 28.12.2011
(72) PALACIO ARGÜELLES, Joseba te E- (73) Holder Industries GmbH te 72555
48980 SANTURTZI, Spanje (ES)
METZINGEN, BONDSREPUBLIEK
BURGUERA ALBIZURI, Fernando
DUITSLAND (DE)
te E-48140 BILBAO, Spanje (ES)
(72) Braun, Fritz te 72127
NAREWSKI, Krzyztof, B. te EKUSTERDINGEN,
48100 LAUKARIZ, Spanje (ES)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60T 8/40
Bauer, Andreas te 72581
B60T 13/74
DETTINGEN, BONDSREPUBLIEK
B60T 13/66
DUITSLAND (DE)
B60T 13/16
B60T 13/12
(51) B65G 19/02
(11) EP2303655
(21) EP09780685.5
B65G 17/00
B61B 10/04
(22) 16.07.2009
(11) EP2069179
(31) 102008033785
102009033499
(21) EP07820292.6
(32) 18.07.2008
15.07.2009
(31) 102006045575
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BREMSANLAGE FÜR
KRAFTFAHRZEUGE
(47) 28.12.2011
(73) Continental Teves AG & Co. oHG
te 60488 FRANKFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 18.09.2007
(32) 25.09.2006
(54) FRIKTIONSFÖRDERER
(47) 28.12.2011
(73) Ceratis GmbH te 56307
DERNBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KRUPS, Peter te 56584
ANHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
28.12.2011
(72) DINKEL, Dieter te 65824
KRUPS, Matthias te 53639
SCHWALBACH, BONDSREPUBLIEK
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.
VINXEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KG te 42551 VELBERT,
DUITSLAND (DE)
FEIGEL, Hans-Jörg te ROSBACH
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16F 7/12
61191,
BONDSREPUBLIEK
(DE)
B61G 11/16
DUITSLAND (DE)
LANGE, Stefan te 42579
B61D 17/10
(51) B60T 13/16
HEILIGENHAUS,
B61D 15/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2300291
(11) EP1873037
(DE)
(21) EP09797503.1
(21) EP07017953.6
B60R 25/00
(22) 15.07.2009
(22) 03.05.2007
EP2172375
(31) 0804082
(31) 2006131978
EP09171959.1
(32) 17.07.2008
2006131979
01.10.2009
2006131980
(33) Frankrijk
2006348382
0805458
(54) HANDHABE
(47)
(54) DISPOSITIF D'ASSISTANCE
HYDRAULIQUE DE FREINAGE
(73) Valeo Sécurité Habitacle te 94046
(72) FOURCADE, Jean te F-35890
CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
LAILLE, Frankrijk (FR)
(72) Favier, Jean Patrick te 94042,
RICHARD, Philippe te F-77500
VENTING DEVICE FOR AN AIRBAG
CRETEIL, Frankrijk (FR)
CHELLES, Frankrijk (FR)
INFLATOR
CASTELLO, Olivier te 77450 EBLY,
(51) B60T 7/06
28.12.2011
Frankrijk (FR)
(11) EP1512596
Key Safety Systems, Inc. te
(51)
B60W 30/18
(21) EP03702656.4
STERLING HEIGHTS, MI 48313,
B60W 10/30
Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.01.2003
B60W 10/10
(US)
(31) 200200134
(11) EP1455119
TOWNSEND, Richard te ST.
(32) 23.01.2002
(21) EP04005456.1
PETERSBURG, FL 33711,
(33) Spanje
Verenigde Staten van Amerika
(22) 08.03.2004
(US)
(54) VEHICLE WITH A PEDAL SUPPORT (31) 10310980
DEYCH, Alex te PLANTCITY, FL
STRUCTURE COMPRISING AN
(32) 07.03.2003
33566, Verenigde Staten van
ANTI-COLLISION SAFETY
Amerika (US)
MECHANISM
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
28.12.2011
B60R 22/46
(54) Fahrzeug mit hydrostatischem
Getriebe
(73) Batz, S.Coop. te 48140 IGORRE
EP2285628
(32) 22.07.2007
(33)
4 januari 2012
Nummer 01/12
2007021270
2007021271
(32) 10.05.2006
10.05.2006
10.05.2006
25.12.2006
31.01.2007
31.01.2007
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
57
2008274259
2008277041
2008286150
(32) 16.10.2008
24.10.2008
28.10.2008
07.11.2008
(11) EP2250065
(21) EP09717001.3
(22) 23.02.2009
(31) 102008012416
(32) 29.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) JOHANSSON, Olof te 446 96
HALANDA, Zweden (SE)
(51) B62D 33/06
(11) EP2300303
(21) EP09753829.2
(22) 22.05.2009
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(31) 0809612
(54) Steering force transmission
device for vehicle
(54) TRACTOR CAB SUSPENSIONS
(47) 28.12.2011
(73) Agco SA te 60026 BEAUVAIS,
Frankrijk (FR)
(54) Collision energy absorbing device
(73) JTEKT CORPORATION te OSAKAand railway vehicle having the
SHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)
device
(72)
Yamakawa, Tomonari c/o JTEKT
(47) 28.12.2011
CORPORATION te OSAKA-SHI,
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
TOKYO 100-8280, Japan (JP)
Tanaka, Hajime c/o TOYOTA
(72) Mochida, Toshihiko c/o Hitachi,
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te
Ltd., IP Group te TOKYO 100TOYOTA-SHI AICHI 471-8571,
8220, Japan (JP)
Japan (JP)
Miyamoto, Toshiharu c/o Hitachi,
Onoda, Yuichi c/o TOYOTA JIDOSA
Ltd., IP Group te TOKYO 100KABUSHIKI KAISHA te TOYOTA-SHI
8220, Japan (JP)
AICHI 471-8571, Japan (JP)
Yamaguchi, Takashi c/o Hitachi,
Sato, Masaya c/o TOYOTA
Ltd., IP Group te TOKYO 100JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA te
8220, Japan (JP)
TOYOTA-SHI AICHI 471-8571,
Japan (JP)
(51) B61L 25/02
B61L 21/10
4 januari 2012
(32) 28.05.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 28.12.2011
(72) BLIN, Laurent te F-60026
BEAUVAIS CEDEX, Frankrijk (FR)
(51) F16D 65/14
F16D 65/08
F16D 51/12
F16D 51/10
B62L 5/16
B62L 1/00
(11) EP2228291
(21) EP09168446.4
(22) 24.08.2009
(31) 2009057660
(32) 11.03.2009
(51) B62D 25/20
B62D 21/15
(33) Japan
(11) EP1862378
(47) 28.12.2011
(21) EP07300988.8
(73) Shimano, Inc. te OSAKA 5908577, Japan (JP)
(22) 26.04.2007
(31) 0651934
(32) 29.05.2006
(33) Frankrijk
(54) VERFAHREN ZUR
SIGNALTECHNISCHEN SICHERUNG (54) Véhicule automobile équipé de
SCHIENENGEBUNDENER
moyens améliorés de limitation
FAHRZEUGE UND
de l'intrusion d'une latérale du
DIESBEZÜGLICHES
véhicule lors d'un choc latéral
SICHERUNGSSYSTEM
subi par le véhicule
(54) Bicycle hub braking device
(72) Itou, Minoru c/o Shimano Inc. te
OSAKA OSAKA 590-8577, Japan
(JP)
Tanaka, Keita c/o Shimano Inc. te
OSAKA OSAKA 590-8577, Japan
(JP)
(51) E21B 43/01
E02B 15/04
B63C 7/00
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(11) EP1675768
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) PEUGEOT CITROËN
AUTOMOBILES S.A. te 78140
VÉLIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk
(FR)
(21) EP04817212.6
(72) BRABAND, Jens te 38106
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EVERS, Bernhard te 38116
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GERKEN, Stefan te 38116
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Villedieu, Christophe te 91310
LONGPONT SUR ORGE, Frankrijk
(FR)
Plumere, Laurence te 90000
BELFORT, Frankrijk (FR)
(32) 13.10.2003
(51) B62D 5/04
B62D 1/19
B62D 1/16
(31) 0311948
(33) Frankrijk
(51) B62D 33/10
B62D 33/06
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE
RECUPERATION DU PETROLE
D'UN RESERVOIR DISPOSE SUR
UN FOND MARIN, NOTAMMENT
D'UNE EPAVE
(11) EP2076422
(47) 28.12.2011
(21) EP07835116.0
(73) Technip France te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(22) 17.10.2007
(31) 0602233
(32) 23.10.2006
(33) Zweden
(11) EP2177420
(54) CAB SUSPENSION SYSTEM
(21) EP09173152.1
(47) 28.12.2011
(22) 15.10.2009
(73) Volvo Lastvagnar AB te 405 08
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(31) 2008267415
(22) 11.10.2004
(72) BIAGGI, Jean-Pascal te F-78170
LA CELLE SAINT CLOUD, Frankrijk
(FR)
THOMAS, Pierre-Armand, Tour
Défense 2000 te F-92800
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
LUPPI, Ange te F-30000 NÎMES,
Frankrijk (FR)
(51) B63C 9/22
Nummer 01/12
58
(11) EP2222546
(51) B65B 9/04
(21) EP07848869.9
(11) EP1360110
(22) 09.11.2007
(21) EP02703320.8
(54) A BAG FOR HERMETICALLY
ENCLOSING AN INFLATABLE
LIFERAFT
(22) 31.01.2002
(47) 28.12.2011
(73) VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
A/S te 6710 ESBJERG V,
Denemarken (DK)
(72) GARDE, Nikhil te 6710 ESBJERG,
Denemarken (DK)
(51) B63H 20/20
(11) EP1961656
(31) 265462 P
(32) 31.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR MAKING POUCHES
(47) 28.12.2011
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OH
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) VILTRO, Louis, John te HAMILTON,
OH 45013, Verenigde Staten van
Amerika (US)
21.02.2008
MOUSSA, Rachid, Ben te 1310 LA
2007041833
HULPE, België (BE)
22.02.2007
KROESE, Timothy, Bernard,
William te 1030 BRUSSELS,
Japan
België (BE)
Boat propulsion apparatus
CATLIN, Tanguy, Marie, Louise,
28.12.2011
Alexandre te 1040 BRUSSELS,
België (BE)
Yamaha Hatsudoki Kabushiki
GRESSEL, Gregory, Martin te
Kaisha te SHIZUOKA-KEN
CINCINNATI, OH 45215, Verenigde
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
Mizokawa, Takasi te HAMMATSUNOBLE, Carl te MAINEVILLE, OH
SHI SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
45039, Verenigde Staten van
Oishi, Morihiro te HAMMATSU-SHI
Amerika (US)
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
KAERCHER, Ray te WEST
Kazuta, Hisashi te HAMMATSU-SHI
CHESTER, OH 45241, Verenigde
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
B65B 43/54
(51)
B65D
75/00
B65B 43/46
B65B
53/02
B65B 39/12
B65B 51/02
B65B 3/02
B65B 11/12
EP2253540
(11) EP2219954
EP10157473.9
(21) EP09740057.6
24.03.2010
(22) 08.10.2009
MO20090136
(31) 102008052633
20.05.2009
(32) 22.10.2008
Italië
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A machine for packing in single(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
dose containers
ZUR HERSTELLUNG EINER
28.12.2011
VERPACKUNGSEINHEIT
Magnoni, Giordano te 41121
(47) 28.12.2011
MODENA, Italië (IT)
(73) KHS GmbH te 44143 DORTMUND,
Magnoni, Giordano te 41121
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MODENA, Italië (IT)
(DE)
B65B 7/26
(72) AGELING, Werner te 47533
B65B 65/00
KLEVE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP2236425
4 januari 2012
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
GLENVIEW, ILLINOIS 60025-5811,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Maekawa, Mikio te ITAMI-SHI
HYOGO, Japan (JP)
Ikeda, Mitsuharu te ITAMI-SHI
HYOGO, Japan (JP)
(51) E04G 21/12
B65B 27/10
B65B 13/18
B21F 15/06
(11) EP1988022
(21) EP07714605.8
(22) 20.02.2007
(21) EP08003197.4
(31) 2006043773
(22)
(32) 21.02.2006
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP10158060.3
(22) 26.03.2010
(31) MO20090077
(32) 27.03.2009
(33) Italië
(51) B65B 27/06
B65B 25/24
B65B 13/10
(11) EP1813532
(21) EP07105603.0
(22) 04.02.1999
(54) Apparatus and method for closing
(31) 2789598
a package
(32) 10.02.1998
(47) 28.12.2011
(33) Japan
(54) WIRE CURING DIAMETER
ADJUSTING MECHANISM IN
BINDING MACHINE
(47) 28.12.2011
(73) MAX CO., LTD. te CHUO-KU,
TOKYO 103-8502, Japan (JP)
(72) KUSAKARI, Ichiro c/o Max Co. Ltd.
te CHUO-KU, TOKYO 103-8502,
Japan (JP)
NAGAOKA, Takahiro c/o Max Co.
Ltd. te CHUO-KU, TOKYO 1038502, Japan (JP)
ITAGAKI, Osamu c/o Max Co. Ltd.
te CHUO-KU, TOKYO 103-8502,
Japan (JP)
KASAHARA, Akira c/o Max Co. Ltd.
te CHUO-KU, TOKYO 103-8502,
Japan (JP)
(51) B65B
B65B
B65B
B29C
9/20
51/26
51/16
65/00
(11) EP2296977
(21) EP09753823.5
(22) 20.05.2009
(31) 08157129
(32) 28.05.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PACKAGING MACHINE
(47) 28.12.2011
(73) Tetra Laval Holdings & Finance SA
te 1009 PULLY, Zwitserland (CH)
(72) BORSARI, Roberto te I-41100
MODENA, Italië (IT)
COSTA, Stefano te I-26041
CASALMAGGIORE, Italië (IT)
FERRARI, Claudio te I-41042
FIORANO MODENESE, Italië (IT)
(51) B65D 5/50
B65D 5/48
B65D 5/42
(11) EP1657166
(21) EP05013333.9
(73) Process S.R.L. te 41049
SASSUOLO, Italië (IT)
(33) Japan
(22) 21.06.2005
(54) A packaging device
(31) 990095
(72) Mescoli, Giancarlo te 41049
SASSUOLO (MO), Italië (IT)
(47) 28.12.2011
(32) 15.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 01/12
(54) Suspension packaging system
(47) 28.12.2011
(73) Clearpak, LLC te TUSTIN, CA
92780, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) McDonald, John te FALLBROOK,
CA 92028, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Comerford, Frank te LAGUNA
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Comerford, Myles te RANCHO
SANTA FE, CA 92091, Verenigde
Staten van Amerika (US)
59
HILLS CA 90212, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 21.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1755967
(54) A METHOD FOR ATTACHING A
SPOUT TO A FLEXIBLE FILM
POUCH
(22) 12.05.2005
(31) 846416
(32) 14.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CAN END WITH TAB FOR
IMPROVED ACCESSIBILITY
(47) 28.12.2011
(73) Rexam Beverage Can Company
te CHICAGO IL 60631-3452,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 28.12.2011
(73) Bosch Pouch Systems AG te 8212
NEUHAUSEN, Zwitserland (CH)
(72) BERMAN, Ronald, H. te LONG
BEACH, CA 90803, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65D 41/34
(11) EP1757528
(21) EP06013567.0
(22) 30.06.2006
(72) TURNER, Timothy te
PECATONICA, IL 61063, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FORREST, Randall, G. te PARK
RIDGE, IL 60068, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102005040745
(51) B65D
B65D
B65D
B65D
(47) 28.12.2011
85/76
51/20
43/02
21/02
CLOSURE AND PACKAGE
(47) 28.12.2011
(72) Anderson, Michael R. te BEVERLY (73) Rexam Closure Systems Inc. te
HILLS CA 90212, Verenigde
PERRYSBURG, OH 43551,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B65D 33/16
B65D 33/00
(72) BROZELL, Brian, J. te MAUMEE,
B65D 30/08
OH 43537, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2038180
ROBINSON, Philip, J. te TOLEDO,
(21) EP07795891.6
OH 43614, Verenigde Staten van
(22) 07.06.2007
Amerika (US)
(31) 471930
(51) B65D 51/28
(51) B65D 17/34
(21) EP05749455.1
4 januari 2012
(32) 26.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Originalitätsverschluss für
Behälter
(11) EP2043924
(21) EP07766195.7
(22) 12.07.2007
(31) 0614873
0622698
(32) 26.07.2006
14.11.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) INSERTS FOR MULTIPLE
COMPONENT CONTAINERS
(47) 28.12.2011
(73) CARBONITE CORPORATION te
PANAMA, Panama (PA)
(72) SMITH, Matthew, Eric te ISLE OF
MAN IM7 5EU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MONDSZEIN, Karl te
NOTTINGHAMSHIRE NG19 7BY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 71/72
B65D 71/00
(11) EP2133283
(11) EP2055642
(73) Heinlein Plastik-Technik GmbH te
91522 ANSBACH-EYB,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07119822.0
(72) te , Onbekend (ZZ)
(31) 8862008
(21) EP09007259.6
(22) 30.05.2009
(51) B65D 45/32
B65D 41/46
(54) A packaging for containing a food
product
(11) EP2032455
(47) 28.12.2011
(21) EP07747020.1
(32) 11.06.2008
(73) Campina Nederland Holding B.V.
te 5301 LB ZALTBOMMEL
(22) 20.06.2007
(73) SCHELLING AG te 5102
RUPPERSWIL, Zwitserland (CH)
(72) Cornelissen, Caroline Maria te
5632 PC, EINDHOVEN
Groenland, Ronnie Johannes
Wilhelmus te 5018 CD, TILBURG
van Veen, Antonius Gerardus
Adrianus te 2671 SZ, NAALDWIJK
(32) 21.06.2006
(22) 01.11.2007
(31) 20060055792
(54) Präsentationsbehältnis
(47) 28.12.2011
(33) Zuid-Korea
(72) Schwager, Ulrich te 79790
KÜSSABERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) CLOSURE AND CONTAINER
HAVING THE SAME
(51) B65D 71/50
B65B 17/02
(47) 28.12.2011
(51) B65D 81/32
B65D 25/08
(73) Chae, Dong-Seuk te GYEONGGIDO 423-013, Zuid-Korea (KR)
(11) EP1751017
(21) EP05755043.6
(72) Chae, Dong-Seuk te GYEONGGIDO 423-013, Zuid-Korea (KR)
(22) 11.05.2005
(51) B65D 50/04
(31) 709556
(11) EP2173631
(32) 13.05.2004
(21) EP08826876.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.07.2008
(54) DISPENSING CAPSULE FOR A
LIQUID CONTAINER
(31) 888106
(47) 28.12.2011
(33) Zwitserland
(32) 31.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Anderson, Michael R. te BEVERLY (54) TWO-PIECE CHILD-RESISTANT
(11) EP2016005
(21) EP07756187.6
(22) 02.05.2007
(31) 796721 P
799040
(32) 02.05.2006
30.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF ASSEMBLYING BAR
CODE BLOCKING PACKAGE
(47) 28.12.2011
(73) Illinois Tool Works Inc. te
Nummer 01/12
GLENVIEW, IL 60026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
60
(54) Erweiterungsvorrichtung für
einen Schüttgutbehälter
(72) MARCO, Leslie, S. te GLENVIEW, (47) 28.12.2011
ILLINOIS 60026, Verenigde Staten (73) CLAAS Selbstfahrende
van Amerika (US)
Erntemaschinen te 33428
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
(51) B65D 75/36
DUITSLAND (DE)
B65D 73/00
(11) EP1928761
(21) EP06789305.7
(22) 04.08.2006
(31) 705514 P
(32) 04.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) UPRIGHT STANDING PACKAGE
(47) 28.12.2011
(73) MeadWestvaco Corporation te
RICHMOND, VA 23219-0501,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MAZUREK, Richard te
HUNTINGDON, PENNSYLVANIA
19006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
4 januari 2012
(72) Beer, Christian te 6858
SCHWARZACH, Oostenrijk (AT)
(51) B65G 17/20
(11) EP2128050
(21) EP09161168.1
(22) 26.05.2009
(72) Mohr, Jan-Hendrik te 48361
BEELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Claes, Ulrich te 49201 DISSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Vieregge, Christopher te 32694
DÖRENTRUP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 202008007100 U
(51) E06B 3/46
E05D 15/06
B65G 1/02
(72) Neuber, Wolfgang te 66504,
BOTTENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dietz, Lothar te 66999,
HINTERWEIDENTHAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2327642
(21) EP10014363.5
(22) 08.11.2010
(31) 18752009
(32) 27.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hängeförderanlage
(47) 28.12.2011
(73) psb intralogistics GmbH te 66955
PIRMASENS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 26.11.2009
(51) B65G 47/244
B65G 21/20
(51) B65D 81/32
B65D 21/02
(33) Oostenrijk
(11) EP2060514
(54) Regallagertor mit Schliesssensor
(11) EP1831085
(21) EP08105558.4
(47) 28.12.2011
(21) EP05802615.4
(22) 13.10.2008
(73) LTW Intralogistics GmbH te 6961
WOLFURT, Oostenrijk (AT)
(31) 102007054822
(32) 23.07.2004
(72) Jansen, Frank te 47807 KREFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 11.11.2005
(31) 0425121
0502008
0505158
0507795
0511441
0511909
(32) 13.11.2004
01.02.2005
11.03.2005
19.04.2005
06.06.2005
13.06.2005
(33) GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
(54) UTENSIL SHAPED CONTAINER
(47) 28.12.2011
(73) Harding, Edward James te
SNETTISHAM KINGS LYNN
NORFOLK PE31 7PX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Harding, Edward James te
SNETTISHAM KINGS LYNN
NORFOLK PE31 7PX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 88/12
B65D 88/00
A01D 41/12
(11) EP1947031
(32) 16.11.2007
(72) Gerber, Urs te 6900 BREGENZ,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Oostenrijk (AT)
Eberle, Konrad te 6900 BREGENZ, (54) Vorrichtung zum Drehen flacher
Gegenstände, insbesondere von
Oostenrijk (AT)
Faltschachtelzuschnitten
(51) B65G 1/137
(47) 28.12.2011
(11) EP1621483
(73) Heidelberger Druckmaschinen AG
(21) EP05105459.1
te 69115 HEIDELBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 21.06.2005
(DE)
(31) 102004035820
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Kommissionieren (51) B65G 53/60
von Waren in einem Warenlager
B65G 53/18
(47) 28.12.2011
B65G 53/04
(73) Dematic GmbH te 63073
(11) EP2280888
OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK
(21) EP09757558.3
DUITSLAND (DE)
(22) 03.06.2009
(72) Jungbluth, Volker te 63500
(31) 059031 P
SELIGENSTADT,
463755
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 05.06.2008
11.05.2009
(51) B65G 1/137
(11) EP1975091
(21) EP08005607.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102007015029
(54) A CONVEYOR FOR TRANSPORTING
POWDER, AND A METHOD FOR
CONVEYING POWDER
(32) 29.03.2007
(47) 28.12.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(22) 26.03.2008
(22) 07.01.2008
(54) Verfahren zum Kommissionieren
von Gegenständen in
Verpackungsschachteln
(31) 102007003653
(47) 28.12.2011
(51) B65G 53/60
(32) 18.01.2007
(73) Beer, Christian te 6858
SCHWARZACH, Oostenrijk (AT)
(11) EP2214991
(21) EP08000148.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) BJARNÖ, Odd Edgar te N-1156
OSLO, Noorwegen (NO)
(21) EP08838513.3
Nummer 01/12
(22) 10.10.2008
(31) 16422007
(32) 12.10.2007
(33) Oostenrijk
(54) MATERIALABSCHEIDER FÜR
FÖRDERSYSTEME
(47) 28.12.2011
(73) WITTMANN KUNSTSTOFFGERÄTE
GMBH te 1220 WIEN, Oostenrijk
(AT)
(72) FUX, Erhard te A-1230 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(51) B65H 19/29
(11) EP1754677
(21) EP06023213.9
(22) 18.11.2003
(31) FI20020227
(32) 20.11.2002
(33) Italië
(54) Rewinding machine with gluing
device to glue the final edge of
the log formed and relative
method
61
(54) Method for bundle packaging a
plurality of sheet-like articles,
such as disposable sheets, to be
singularly torn away
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(72) Kato, Satoru, c/o Mitsubishi Denki
KK te CHIYODA-KU, TOKYO
1008310, Japan (JP)
(51) B66B 19/00
(11)
(73) Polietilplast S.r.l. te 50051
(21)
CASTELFIORENTINO (FI), Italië (IT)
(22)
(72) Passaponti, Marco te 50050
(54)
GAMBASSI TERME (FIRENZE),
Italië (IT)
(51) B65H 75/44
B65H 75/40
(11) EP2165959
(21) EP09170090.6
(22) 11.09.2009
(31) 0856323
0955020
(32) 19.09.2008
20.07.2009
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) Enrouleur dérouleur pour tuyau
de lance d'incendie
(47) 28.12.2011
EP1673302
EP03818779.5
29.09.2003
METHOD FOR MOUNTING A CAR
DRIVE MACHINE, ESPECIALLY FOR
ELEVATORS WITHOUT ANY
MACHINE ROOM, AND ELEVATOR
OBTAINED
(47) 28.12.2011
(73) Otis Elevator Company te
FARMINGTON, CT 06032-2568,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FANIELLE, Hughes te F-45500
ORLEANS, Frankrijk (FR)
POUGET, Franck te F-45500 GIEN,
Frankrijk (FR)
LETELLIER, Patrice te F-78570
ANDRESY, Frankrijk (FR)
GAUTHIER, Denis te F-45590
SAINT CYR EN VEL, Frankrijk (FR)
(73) Iveco Magirus Firefighting Camiva (51 B66B 23/24
)
te 73230 SAINT ALBAN LEYSSE,
Frankrijk (FR)
(11 EP2282963
)
(72) Gelli, Mauro te 55066 CAPANNORI (72) Dumonteil, Sylvain te 73230,
SAINT
ALBAN-LEYSSE,
Frankrijk
(21 EP09749710.1
LUCCA, Italië (IT)
(FR)
)
Maddaleni, Romano te 56031
Thomas, Hervé te 73000,
BIENTINA PISA, Italië (IT)
(22 05.05.2009
BASSENS, Frankrijk (FR)
)
(51) B65H 45/18
Dubost, Pierre-Emmanuel te
B65H 45/14
73490, LA RAVOIRE, Frankrijk (FR) (31 08156610
)
(11) EP2248751
(51) B66B 1/30
(32 21.05.2008
(21) EP10159841.5
(11) EP2106380
)
(22) 14.04.2010
(21) EP07709695.6
(33 Europees Octrooi Bureau
(31) 102009020645
(22) 11.01.2007
)
(32) 06.05.2009
(54) THERMOELECTRIC THERMAL
(54 PERSONENBEFÖRDERUNGSVORRICHTUNG,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MANAGEMENT SYSTEM FOR THE )
INSBESONDERE FAHRTREPPE ODER
ENERGY STORAGE SYSTEM IN A
FAHRSTEIG, MIT EINEM HANDLAUF BZW.
(54) Verfahren zur Korrektur einer
REGENERATIVE ELEVATOR
HANDLAUF FÜR EINE FAHRTREPPE ODER
voreingestellten Spaltweite
EINEN FAHRSTEIG
zwischen zwei Falzwalzen
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) FABIO PERINI S.p.A. te 55100
LUCCA, Italië (IT)
(47) 28.12.2011
(73)
(73) Maschinenbau Oppenweiler
Binder GmbH & Co. KG te 71570
OPPENWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
(72) Krieger, Eberhard te 71384
WEINSTADT-STRÜMPFELBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stocklossa, Klaus te 71672
MARBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
Brzozowski, Andreas te 71522
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
(11)
DUITSLAND (DE)
(21)
(51) B65H 45/28
(22)
(11) EP2210845
(54)
(21) EP10151031.1
(22) 19.01.2010
(31) FI20090013
(32) 26.01.2009
(33) Italië
Otis Elevator Company te
FARMINGTON, CT 06032-2568,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47 28.12.2011
)
CHEN, Lei te FARMINGTON,
CONNECTICUT 06032-2568,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YAMANIS, Jean te FARMINGTON,
CONNECTICUT 06032, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72 MATHEISL, Michael te A-2331 VÖSENDORF,
)
Oostenrijk (AT)
ILLEDITS, Thomas te A-2491 NEUFELD,
Oostenrijk (AT)
NOVACEK, Thomas te A-2320 SCHWECHAT,
Oostenrijk (AT)
FRITZ, Martin te A-8772 TRABOCH,
Oostenrijk (AT)
B66B 5/06
B66B 3/00
(73 Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
)
Zwitserland (CH)
EP1780160
(51) B66C 1/34
B65D 88/16
EP04730711.1
(11) EP2107032
30.04.2004
(21) EP08718410.7
ABNORMAL-STATE BRAKING
SYSTEM OF ELEVATOR
(22) 11.01.2008
(47) 28.12.2011
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
KAISHA te TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
(31) 200700113
200701013 U
200701012 U
(32) 11.01.2007
16.05.2007
Nummer 01/12
16.05.2007
(33) Spanje
Spanje
Spanje
62
(54) INSTALLATION ET PROCEDE DE
STOCKAGE DE CARBURANT A
BASE D'ALCOOL
(47) 28.12.2011
(54) DEVICE AND METHOD FOR
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
HANDLING CONTAINERS AND SET
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
COMPRISING SAID DEVICE
Frankrijk (FR)
Selles, Serge Albert Pierre te
(47) 28.12.2011
69009 LYON, Frankrijk (FR)
(73) Cyxer Limited te FLORIANA FRN
(72)
SELLES, Serge, Albert, Pierre te F1400, Malta (MT)
69009 LYON, Frankrijk (FR)
(72) FILLOL VIDAL, Oscar te 08019
(51)
B67D 7/36
BARCELONA, Spanje (ES)
B67D 7/28
(51) F16D 65/14
B65D 90/22
F16D 65/12
B60P 3/22
B66D 5/14
(11) EP2263967
(11) EP2066578
(21) EP10006333.8
(21) EP06803654.0
(22) 18.06.2010
(22) 14.09.2006
(31) 102009029827
(54) ELEVATOR BRAKE WITH
(32) 18.06.2009
COMPOSITE BRAKE HUB
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(73) Otis Elevator Company te
FARMINGTON, CT 06032,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Vorrichtung zur Überwachung
eines Betankungsvorganges mit
verbesserter Restentleerung
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(73) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS,
INC. te ALLENTOWN, PA 181951501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Dong, Chun CHristine te
MACUNGIE, PA 18062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Schwarz, Alexander te
BETHLEHEM, PA 18105,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Roth, Dean V. te CENTER VALLEY,
PA 18034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Christman, Delbert Dean te
KEMPTON, PA 19529, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C01B 33/02
B02C 19/18
(11) EP2062854
(21) EP07791951.2
(22) 03.08.2007
(54) SILICON SUPPORTING DEVICE
AND SILICON HEATING RAPIDLY
COOLING APPARATUS UTILIZING
THE SAME
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) Köhler, Tanja te 56566 NEUWIED, (73) Teoss CO., LTD. te TOKYO 185BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
0012, Japan (JP)
(DE)
(72) MURAI, Tsuyoshi te KOKUBUNJI(72) Müller, Philip te 53819
SHI TOKYO 185-0012, Japan (JP)
NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
KONAKA, Toshinori te KOKUBUNJIDUITSLAND (DE)
SHI TOKYO 185-0012, Japan (JP)
Müller, Gerhard te 53819
NEUNKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (51) C01G 25/00
B01J 23/10
DUITSLAND (DE)
B01J 23/00
(51) B68G 7/05
(11) EP1838621
(11) EP1532068
(21) EP05823116.8
(21) EP03792159.0
(22) 30.12.2005
(22) 17.06.2003
(31) 0428555
(31) 10238400
(32) 30.12.2004
(32) 22.08.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COMPOSITE OXIDES OR
(54) VORRICHTUNG ZUM MONTIEREN
HYDOXIDES COMPRISING
VON SITZBEZÜGEN
ALUMINA, ZIRCONIA AND
(47) 28.12.2011
OPTIONALLY CERIA AND/OR RARE
EARTH OXIDES FOR AUTOMOTIVE
(73) Gottlieb Binder GmbH & Co. KG
CATALYST APPLICATIONS AND
te 71088 HOLZGERLINGEN,
METHOD OF MANUFACTURING
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.12.2011
(72) NÄGELE, Klaus te 78727
(73) Magnesium Elektron Limited te
OBERNDORF, BONDSREPUBLIEK
SALFORD M50 3XE, GROOT
DUITSLAND (DE)
BRITTANNIË (GB)
(73) Carlsberg Breweries A/S te 1760
COPENHAGEN V, Denemarken
(DK)
(51) C01B 7/07
B01J 20/04
B01D 53/26
(72) DARAB, John, G. te FLEMINGTON,
NJ 08852, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Rasmussen, Jan Nørager te 3650
ØLSTYKKE, Denemarken (DK)
(11) EP1092678
(51) B67D 7/04
(22) 12.10.2000
(11) EP2117992
(31) 417668
(21) EP08761805.4
(32) 14.10.1999
(51) H01F 1/36
H01F 1/00
C09C 1/30
C09C 1/22
C01G 49/00
C01B 33/107
(22) 28.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2000439
(31) 0700697
(21) EP07109763.8
(32) 30.01.2007
(54) Method for removing water from
gaseous hydrogen halide
(33) Frankrijk
(47) 28.12.2011
(54) Silicium-Eisen-Mischoxidpulver
(72) MONZON, Andres te E-28925
MADRID, Spanje (ES)
AGUADO, Jose, Miguel te MADRID
28400, Spanje (ES)
ORONOZ, Juan, Manuel te E20280 GUIPUZCOA, Spanje (ES)
MARTIN, Juan te E-28035
MADRID, Spanje (ES)
SANCHEZ, Antonio te E-28943
MADRID, Spanje (ES)
SEVILLEJA, Jose te E-28035
MADRID, Spanje (ES)
(51) B67D 1/08
B67D 1/04
(11) EP2206677
(21) EP10154853.5
(22) 10.08.2006
(31) 200501147
200600363
(32) 12.08.2005
14.03.2006
(33) Denemarken
Denemarken
(54) Device for connecting a flexible
container to a beverage
dispenser
(21) EP00121382.6
(22) 06.06.2007
Nummer 01/12
(47) 28.12.2011
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Katusic, Stipan te 65812 BAD
SODEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pridöhl, Markus te 63538
GROSSKROTZENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zimmermann, Guido te 50321
BRÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hahn, Rainer te 63654
BÜDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pelz, Meike te 63456 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09K 8/24
C02F 1/28
B01F 5/10
B01F 5/08
B01F 5/02
B01F 3/12
(11) EP1924529
(21) EP06761101.2
63
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FREY, Matthew, H. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BUDD, Kenton, D. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ENGEBRETSON, Joseph, D. te
SAINT PAUL, MINNESOTA 551333427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FREDERICK, Billy, J., Jr. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C03C 23/00
C03C 17/42
(11) EP1912913
(21) EP06762880.0
(22) 28.07.2006
(31) 102005035673
(32) 29.07.2005
4 januari 2012
C04B 35/10
(11) EP1863745
(21) EP06723618.2
(22) 22.03.2006
(31) 102005032254
(32) 11.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GEBRANNTES, KERAMISCHES
FEUERFESTES PRODUKT
(47) 28.12.2011
(73) Refractory Intellectual Property
GmbH & Co. KG te 1100 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(72) DJURICIC, Boro te A-8700
LEOBEN, Oostenrijk (AT)
BUCHBERGER, Bernd te A-8793
TROFAIACH, Oostenrijk (AT)
SANTOWSKI, Klaus te A-8130
FROHNLEITEN, Oostenrijk (AT)
KOECK, Franz te A-8820 KULM AM
ZIRBITZ, Oostenrijk (AT)
(51) F27B 9/20
C04B 41/84
B28B 11/04
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1558546
(72) IKUTA, Yoshiaki te TOKYO 1008405, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP03769186.2
(54) PHOTOKATALYTISCHES
(22) 12.09.2003
SCHICHTSYSTEM MIT HOHEM
695887 P
SCHALTHUB UND VERFAHREN ZU (31) 10242515
05.07.2005
SEINER HERSTELLUNG
(32) 12.09.2002
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
APPARATUS FOR THE
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
(54) BESCHICHTUNGSVERFAHREN FUR
INCORPORATION OF A DRY
Förderung der angewandten
SANITARKERAMIK
TREATMENT PRODUCT INTO A
Forschung e.V. te 80686
(47) 28.12.2011
LIQUID WASTE
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Nanogate AG te 66287
28.12.2011
QUIERSCHIED-GÖTTELBORN,
(72) VERGÖHL, Michael te 38162
Surface to Surface Waste
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CREMLINGEN,
BONDSREPUBLIEK
Management Holdings
(DE)
DUITSLAND (DE)
Incorporated te WATFORD ON
NEUMANN, Frank te 38100
(72) HANISCH, Michael te 66583
N0M 2S0, Canada (CA)
BRAUNSCHWEIG,
SPIESEN-ELVERSBERG,
WOODS, Roger H. te ONTARIO
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
N0M 2S0, Canada (CA)
(DE)
(DE)
PULLMAN, Doug te WATFORD,
BIALUCH, Ingmar te 38122
BERGER, Dr. Leif te 55116 MAINZ,
ONTARIO N0M 2S0, Canada (CA)
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E01F 9/04
(DE)
(DE)
C03C 3/12
KRAKEHL, Joachim te 67549
C03C 12/02
WORMS, BONDSREPUBLIEK
(51) H01L 21/027
DUITSLAND (DE)
EP2152641
C03C 23/00
KUNTZ, Michael te 66424
C03C
15/02
EP08732813.4
HOMBURG, BONDSREPUBLIEK
C03C 15/00
26.03.2008
DUITSLAND (DE)
(11) EP2177487
747507
(51)
F01D 5/28
(21) EP07792598.0
C23C 4/04
11.05.2007
(22) 16.08.2007
C04B 41/89
Verenigde Staten van Amerika
C04B 41/87
(54) METHOD OF REMOVING
PAVEMENT MARKING AND
CONTAMINANT FROM SURFACE
(11)
EP1479659
REFLECTIVE ELEMENTS HAVING
OF GLASS SUBSTRATE
(21) EP04253015.4
MICROSPHERES COMPRISING
(47) 28.12.2011
LANTHANUM OXIDE AND
(22) 21.05.2004
ALUMINUM OXIDE WITH
(73) Asahi Glass Company, Limited te
(31) 443321
ZIRCONIA, TITANIA, OR MIXTURES
CHIYODA-KU TOKYO 100-8405,
(32) 22.05.2003
THEREOF
Japan (JP)
(22) 05.07.2006
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 28.12.2011
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) MATHIS, Milt, D. te SAINT PAUL,
(51) C04B
C04B
C04B
C04B
38/00
35/66
35/12
35/106
(54) Bond coating for silicon based
substrates such as silicon nitride
(47) 28.12.2011
(73) United Technologies Corporation
Nummer 01/12
te HARTFORD, CT 06101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
64
HOHEM N-PENTANALANTEIL
(47) 28.12.2011
(73) Evonik Oxeno GmbH te 45772
MARL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Eaton, Harry E. te WOODSTOCK,
CONNECTICUT 06281, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LÜKEN, Hans-Gerd te 45770
Nair, Shantikumar V. te
MARL, BONDSREPUBLIEK
SUNDERLAND, MASSACHUSETTS
DUITSLAND (DE)
01375, Verenigde Staten van
FRIDAG, Dirk te 45721 HALTERN
Amerika (US)
AM SEE, BONDSREPUBLIEK
Sun, Ellen Y. te SOUTH WINDSOR,
DUITSLAND (DE)
CONNECTICUT 06074, Verenigde
LENZ, Udo te 45657
Staten van Amerika (US)
RECKLINGHAUSEN,
Bhatia, Tania te MIDDLETOWN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CONNECTICUT 06457, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
SCHULTE-ALTHOFF, Hermann(51) C07C 27/00
Josef te 45721 HALTERN AM SEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1902008
(DE)
(21) EP06787232.5
WIESE, Klaus-Diether te 45721
(22) 14.07.2006
HALTERN AM SEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 181267
(DE)
(32) 14.07.2005
KAIZIK, Alfred te 45772 MARL,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) HIGH EFFICIENCY PROCESS FOR
MUHLACK, Patrick te 45659
PRODUCING METHANOL FROM A
RECKLINGHAUSEN,
SYNTHESIS GAS
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(DE)
(73) Starchem Technologies, Inc. te
BÜSCHKEN, Wilfried te 45721
HOUSTON, TX 77014, Verenigde
HALTERN AM SEE,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FRALEY, Lowell te SUGAR LAND,
HÖPER, Frank te 45721 HALTERN
TX 77487, Verenigde Staten van
AM SEE, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51) C11D 3/50
(51) C07C 49/08
C11B 9/00
C07C 45/53
C07C 33/14
C07C 45/51
C07C 13/42
C07C 39/04
C07C 13/40
C07C 37/08
(11) EP1904612
(21) EP06745026.2
(22) 26.05.2006
(31) PCT/IB2005/002221
(11) EP2197826
(21) EP08731360.7
(22) 04.03.2008
(32) 01.07.2005
(31) 861381
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 26.09.2007
(54)
(54) PERFUMING INGREDIENTS OF THE
WOODY TYPE
(47)
(47) 28.12.2011
(73)
METHOD FOR THE PRODUCTION
OF PHENOL AND ACETONE
28.12.2011
SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(73) FIRMENICH SA te 1211 GENEVA 8,
Zwitserland (CH)
(72) NELSON, Mark te MOUNT
VERNON IN 47620, Verenigde
(72) GAUDIN, Jean-Marc te F-74100
Staten van Amerika (US)
ANNEMASSE, Frankrijk (FR)
SEDEREL, William, Lodewyk te B(51) C07C 45/50
2920 KALMHOUT, België (BE)
B01J 31/18
DYCKMAN, Arkady, Samuilovich te
B01J 31/02
SAINT PETERSBURG 194356,
(11) EP2280920
Russische Federatie (RU)
GREBENSHCHIKOV, Ilya,
(21) EP09757368.7
Nikolaevich te SAINT
(22) 28.04.2009
PETERSBURG 198216,
(31) 102008002187
Russische Federatie (RU)
PINSON, Viktor, Vladimirovich te
(32) 03.06.2008
SAINT PETERSBURG 197183,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Russische Federatie (RU)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
ZINENKO, Andrey, Vladmirovich
VON C5-ALDEHYDGEMISCHEN MIT
te SAINT PETERSBURG 196211,
4 januari 2012
Russische Federatie (RU)
(51) C08F 220/06
C08F 20/06
C07C 57/04
C07C 51/41
B01J 14/00
(11) EP1940766
(21) EP06793087.5
(22) 31.08.2006
(31) 102005042606
(32) 07.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) NEUTRALISATIONSVERFAHREN
(47) 28.12.2011
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MARCO, Michael te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEISMANTEL, Matthias te 63637
JOSSGRUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
POSSEMIERS, Karl, J. te B-2900
SCHOTEN, België (BE)
MEES, Filip te B-2280
GROBBENDONK, België (BE)
DE KAEY, Ronny te B-2531
VREMDE, België (BE)
FUNK, Rüdiger te 65527
NIEDERNHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07C 255/04
C07C 253/34
C07C 253/10
(11) EP1648860
(21) EP04767766.1
(22) 23.07.2004
(31) 0309152
(32) 25.07.2003
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE FABRICATION ET DE
SEPARATION DE COMPOSES
DINITRILES
(47) 28.12.2011
(73) Rhodia Opérations te 93306
AUBERVILLIERS, Frankrijk (FR)
(72) GERBER, Jérôme te F-69008
LYON, Frankrijk (FR)
LECONTE, Philippe te F-69330
MEYZIEU, Frankrijk (FR)
AMOROS, Daniel te F-69200
VENISSIEUX, Frankrijk (FR)
(51) C07C 265/14
C07C 265/12
(11) EP1506165
(21) EP03726641.8
(22) 05.05.2003
(31) 142289
(32) 09.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TETRALIN ISOCYANATES
Nummer 01/12
65
(47) 28.12.2011
(21) EP08836651.3
(73) Bayer MaterialScience LLC te
PITTSBURGH, PA 15205-9741,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 01.10.2008
(31) 0719234
(32) 02.10.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) ADKINS, Rick, L. te HURRICANE,
WV 25526, Verenigde Staten van (54) AZABICYCLO [3. 1. 0]HEXYL
DERIVATIVES AS MODULATORS
Amerika (US)
OF DOPAMINE D3 RECEPTORS
PARSONS, Harold, R. te CAVE
CITY, AZ 85331, Verenigde Staten (47) 28.12.2011
van Amerika (US)
(73) Glaxo Group Limited te
(51) C07D 201/08
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1246798
(21) EP00975912.7
(22) 25.10.2000
(31) 9900702
(32) 27.10.1999
(33) België
(72) BERTANI, Barbara te I-37135
VERONA, Italië (IT)
CREMONESI, Susanna te I-37135
VERONA, Italië (IT)
FONTANA, Stefano te I-37135
VERONA, Italië (IT)
PASQUARELLO, Alessandra te I37135 VERONA, Italië (IT)
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF N-METHYL PYRROLIDONE
USING GAMMA BUTYROLACTONE (51) C07D 471/04
C07D 209/44
AND MIXED METHYLAMINES AS
STARTING MATERIALS
(11) EP2225202
(47) 28.12.2011
(21) EP08855641.0
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 19.11.2008
(31) 07121841
(32) 29.11.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) BERTOLA, Aldo te I-20121
(54) Preparation of dihydropyrrol
MILANO, Italië (IT)
derivatives as intermediates
CASSARINO, Salvatore te I-00186
ROMA, Italië (IT)
(47) 28.12.2011
RAUCQ, Philippe te B-5170
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
LUSTIN, België (BE)
BASEL, Zwitserland (CH)
(51) C08J 11/14
(72) PFLEGER, Christophe te 68200
C07D 201/16
MULHOUSE, Frankrijk (FR)
C07D 201/12
SPURR, Paul te CH-4125 RIEHEN,
(11) EP1154995
Zwitserland (CH)
TRUSSARDI, René te CH-4127
(21) EP00905450.3
BIRSFELDEN, Zwitserland (CH)
(22) 09.02.2000
WALDMEIER, Pius te CH-4317
(31) 122098 P
WEGENSTETTEN, Zwitserland
122112 P
(CH)
WANG, Shaoning te CH-4058
(32) 26.02.1999
BASEL, Zwitserland (CH)
26.02.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 211/52
(54) A PROCESS FOR RECOVERING
CAPROLACTAM AND STEAM
(21) EP09717792.7
(47) 28.12.2011
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(11) EP2260024
(22) 02.03.2009
(31) 200800314
33093 P
(32) 03.03.2008
(72) CHENG, Peter, Wei-Hae te
03.03.2008
AUGUSTA, GA 30904, Verenigde
(33)
Denemarken
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
HENDRIX, Jan, Agnes, Jozef te NL(54)
PROCESS FOR THE
6125 CB BORN
MANUFACTURE OF
RAETS, Leonardus, Joseph,
[PHENYLSULFANYLPHENYL]
Gerardus te NL-6181 BP ELSLOO
PIPERIDINES
(51) C07D 417/14
(47) 28.12.2011
C07D 403/06
C07D 401/14
(73) H. Lundbeck A/S te 2500 VALBY,
C07D 209/02
Denemarken (DK)
C07D 207/36
(72) ROCK, Michael, Harold te DK-2650
A61P 25/18
HVIDOVRE, Denemarken (DK)
A61K 31/53
BRANDES, Sebastian te DK-4000
(11) EP2205560
ROSKILDE, Denemarken (DK)
4 januari 2012
(51) C07D 401/14
C07D 401/04
C07D 211/74
A61P 25/00
A61K 31/454
(11) EP2197843
(21) EP08806636.0
(22) 09.09.2008
(31) 971288 P
(32) 11.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PIPERIDINE DERIVATIVES AS
AGONISTS OF MUSCARINIC
RECEPTORS
(47) 28.12.2011
(73) AstraZeneca AB te 151 85
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) CHENG, Yun-Xing te MONTREAL,
QUÉBEC H4S 1Z9, Canada (CA)
LUO, Xuehong te MONTREAL,
QUÉBEC H4S 1Z9, Canada (CA)
SANTHAKUMAR, Vijayaratnam te
MONTREAL, QUÉBEC H4S 1Z9,
Canada (CA)
TOMASZEWSKI, Miroslaw, Jerzy te
MONTREAL, QUÉBEC H4S 1Z9,
Canada (CA)
(51) C07D 211/78
C07C 251/44
C07C 251/38
C07C 249/08
C07C 249/04
(11) EP2200983
(21) EP08870986.0
(22) 12.09.2008
(31) 0706449
(32) 14.09.2007
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE PREPARATION
D'UNE PIPERIDINE DISUBSTITUEE
ET INTERMEDIAIRES
(47) 28.12.2011
(73) NOVEXEL te 93230 ROMAINVILLE,
Frankrijk (FR)
(72) PRIOUR, Alain te F-75004 PARIS,
Frankrijk (FR)
BONNET, Alain te F-02400
CHATEAU-THIERRY, Frankrijk (FR)
ODDON, Gilles te F-69740
GENAS, Frankrijk (FR)
MAZURIE, Alain te F-93410
VAUJOURS, Frankrijk (FR)
(51) C08K 5/3492
C08K 5/3435
C07D 401/14
C07D 211/94
(11) EP1608620
(21) EP04711379.0
(22) 16.02.2004
(31) 450262 P
(32) 26.02.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WATER COMPATIBLE STERICALLY
HINDERED HYDROXY
SUBSTITUTED ALKOXYAMINES
Nummer 01/12
66
4 januari 2012
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) The Trustees Of The University Of (51) C07D 471/04
Pennsylvania te PHILADELPHIA PA
C07D 401/04
19104, Verenigde Staten van
C07D 235/18
Amerika (US)
C07D 235/16
C07D 235/08
(72) KUNG, Hank F. te WYNNEWOOD,
PA 19096, Verenigde Staten van (11) EP2173721
Amerika (US)
(21) EP08759158.2
KUNG, Mei-Ping te WYNNEWOOD,
PA 19096, Verenigde Staten van (22) 11.06.2008
Amerika (US)
(31) 07290800
(72) WOOD, Mervin Gale te
MAYSVILLE, KY 41056, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DETLEFSEN, Robert Edward te
PUTNAM VALLEY, NEW YORK
10579, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GALBO, James Peter te
WINGDALE, NEW YORK 12594,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MARTIN, De Wanda H. te
FRUITDALE, AL 36539, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KONDRACKI, Paul, Penthouse
B/304 te MIRAMAR, PANAJI GOA
403 001, India (IN)
DIFAZIO, Michael Peter te
MOBILE, ALABAMA 36695,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BABIARZ, Joseph Edmund te
AMAWALK, NEW YORK 10501,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51) C07D 215/18
(32) 26.06.2007
(11) EP1812393
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP04770671.8
(54) A REGIOSELECTIVE COPPER
CATALYZED SYNTHESIS OF
BENZIMIDAZOLES AND
AZABENZIMIDAZOLES
(22) 19.07.2004
(54) METHYL 2-[(3S)-[3-[(2E)-(7CHLOROQUINOLIN-2-YL)
ETHENYL]PHENYL]-3HALOPROPYL]-BENZOATE ESTER
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) SANOFI te 75013 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) ALONSO, Jorge te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LINDENSCHMIDT, Andreas te
(72) CHAVA, Satyanarayana te
65926 FRANKFURT AM MAIN,
SECUNDERABAD 500 009, India
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(IN)
(DE)
GORANTLA, Seeta,
NAZARÉ, Marc te 65926
Ramanjaneyulu te
FRANKFURT AM MAIN,
C08K 5/3435
SECUNDERABAD 500 015, India
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08K 5/23
(IN)
(DE)
C07D 211/94
INDUKURI, Venkata, Sunil, Kumar
URMANN, Matthias te 65926
te HYDERABAD 500 072, India
EP2125732
FRANKFURT AM MAIN,
(IN)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP08708935.5
SIMHADRI, Srinivas te
(DE)
13.02.2008
HYDERABAD 500 072, India (IN)
HALLAND, Nis te 65926
07102770
FRANKFURT AM MAIN,
(51) C07D 403/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
21.02.2007
C07D 233/64
(DE)
A61P
43/00
Europees Octrooi Bureau
R'KYEK, Omar te TANGIER,
A61K 31/55
SYMMETRIC AZO COMPOUNDS IN
Marocco (MA)
A61K 31/4178
FLAME RETARDANT
A61K 31/4164
(51) C07D 237/24
COMPOSITIONS
(11) EP2206702
C07D 213/85
28.12.2011
C07D 213/82
(21) EP10150963.6
BASF SE te 67056
C07D 213/80
(22) 07.08.2002
LUDWIGSHAFEN,
A61P 35/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2001240750
A61K 31/501
(DE)
2002066809
(11) EP1922307
ROTH, Michael te 64686
(32) 08.08.2001
(21) EP06836069.2
LAUTERTAL, BONDSREPUBLIEK
12.03.2002
(22) 17.05.2006
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
PFAENDNER, Rudolf te 64668
(31) 682335 P
Japan
RIMBACH, BONDSREPUBLIEK
(32) 18.05.2005
(54)
Bicyclic
compound,
production
DUITSLAND (DE)
and use thereof
(33) Verenigde Staten van Amerika
WILÉN, Carl-Eric te FI-02940
ESBO, Finland (FI)
(47) 28.12.2011
(54) HETEROCYCLIC INHIBITORS OF
AUBERT, Melanie te FI-20660
MEK AND METHODS OF USE
(73) Tobira Therapeutics, Inc. te
LITTOINEN, Finland (FI)
THEREOF
MANALAPAN NJ 07726, Verenigde
(51) C07D 213/16
A61K 51/04
(11)
617-0002, Japan (JP)
(73) Matrix Laboratories Ltd te
SECUNDERABAD 500 003,
ANDHRA PRADESH, India (IN)
Staten van Amerika (US)
(47) 28.12.2011
(72) Shiraishi, Mitsuru te AMAGASAKI- (73) Array Biopharma, Inc. te
SHI, HYOGO 661-0002, Japan (JP)
BOULDER, CO 80301, Verenigde
EP1999109
Baba, Masanori te KAGOSHIMAStaten van Amerika (US)
EP07753982.3
SHI, KAGOSHIMA 891-0103, Japan
AstraZeneca AB te 151 85
26.03.2007
(JP)
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
Aikawa, Katsuji te TAKATSUKI-SHI, (72) MARLOW, Allison, L. te BOULDER,
787156 P
OSAKA 569-1024, Japan (JP)
CO 80301, Verenigde Staten van
30.03.2006
Kanzaki, Naoyuki te OSAKI-SHI
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
OSAKA 532-8686, Japan (JP)
WALLACE, Eli te BOULDER, CO
STYRYLPYRIDINE DERIVATIVES
Seto, Masaki te IBARAKI-SHI,
80301, Verenigde Staten van
AND THEIR USE FOR BINDING
OSAKA 567-0833, Japan (JP)
Amerika (US)
AND IMAGING AMYLOID PLAQUES
Iizawa, Yuji te MUKO-SHI, KYOTO
Nummer 01/12
SEO, Jeongbeob te BOULDER, CO
80301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LYSSIKATOS, Joseph, P. te
BOULDER, CO 80301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YANG, Hong, Woon te BOULDER,
CO 80301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BLAKE, Jim te BOULDER, CO
80301, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STOREY, Richard, Anthony te
MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK10
2NA, GROOT BRITTANNIË (GB)
BOOTH, Rebecca, Jane te
MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK10
4TG, GROOT BRITTANNIË (GB)
PITTAM, John, David te
MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK10
2NA, GROOT BRITTANNIË (GB)
LEONARD, John te
MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK10
2NA, GROOT BRITTANNIË (GB)
FIELDING, Mark, Richard te
MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK10
2NA, GROOT BRITTANNIË (GB)
67
20050135761
(51) C07D 307/79
A61K 51/04
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(11) EP1945622
(54) ORGANOSELENIUM CONTAINING
COMPOUNDS AND THEIR USE
(22) 10.10.2006
(47) 28.12.2011
(51) C07D 277/28
A61K 31/427
(11) EP1866297
(21) EP06731629.9
(22) 05.04.2006
(11) EP2178851
(54) PROCESS FOR PRODUCING AN
AMINOMETHYL THIAZOLE
COMPOUND
(31) 949974 P
(32) 16.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 07.04.2005
(33) Japan
(47) 28.12.2011
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
(54) COMPOUNDS AND METHODS FOR (72) TANAKA, Kazuyuki te 8700147,
Japan (JP)
MODULATING FXR
TAKANO, Naoyuki te 5670841,
(47) 28.12.2011
Japan (JP)
(73) Eli Lilly & Company te
SEKO, Shinzo te OSAKA 560INDIANAPOLIS, IN 46285,
0003, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(51)
C07D 303/04
(US)
C07D 301/32
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP2318385
(72) GENIN, Michael, James te
(21) EP09789006.5
ZIONSVILLE, INDIANA 46077,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
AGEJAS-CHICHARRO, Francisco,
Javier te E-28108 ALCOBENDAS,
MADRID, Spanje (ES)
BUENO MELENDO, Ana, Belen te
E-28108 ALCOBENDAS, MADRID,
Spanje (ES)
MANNINEN, Peter, Rudolph te
BROWNSBURG, INDIANA 46112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WARSHAWSKY, Alan, M. te
CARMEL, INDIANA 46032,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 277/22
C07C 391/02
(11) EP1841748
(21) EP05822319.9
(22) 30.12.2005
(31) 20040118109
(21) EP06825654.4
(31) 724782 P
(32) 11.10.2005
(73) Seoul National University Industry
(33) Verenigde Staten van Amerika
Foundation te SEOUL 151-818,
Zuid-Korea (KR)
(54) ISOTOPICALLY-LABELED
BENZOFURAN COMPOUNDS AS
(72) HAM, Jungyeob te GWANAK-GU,
IMAGINGAGENTS FOR
SEOUL-CITY 151-770, Zuid-Korea
AMYLOIDOGENIC PROTEINS
(KR)
KO, Jaeyoung te SEOUL-CITY 151- (47) 28.12.2011
815, Zuid-Korea (KR)
(73) University of Pittsburgh - Of the
HWANG, Hoosang te KUNPO-CITY,
Commonwealth System of Higher
KYEONGKI-DO 435-824, ZuidEducation te PITTSBURGH, PA
Korea (KR)
15260, Verenigde Staten van
(31) 2005110702
(22) 11.07.2008
Amerika (US)
(32) 31.12.2004
30.12.2005
(51) C07D 413/12
C07D 261/08
A61P 3/06
A61K 31/42
(21) EP08781651.8
4 januari 2012
(22) 24.07.2009
(31) 137493 P
(32) 31.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ALKYLENE OXIDE RECOVERY
SYSTEMS
Amerika (US)
(72) KLUNK, William, E. te
PITTSBURGH, PA 15218,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MATHIS, JR., Chester, A. te
PITTSBURGH, PA 15238,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 417/04
C07D 413/12
C07D 413/04
C07D 407/12
C07D 407/04
C07D 307/84
A61P 31/14
A61K 31/343
(11) EP2245023
(21) EP09710988.8
(22) 05.02.2009
(31) 28629
138603
(32) 14.02.2008
18.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) HETEROCYCLIC ANTIVIRAL
COMPOUNDS
(47) 28.12.2011
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) LABADIE, Sharada Shenvi te
SUNNYVALE CALIFORNIA 94087,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(US)
(73) Dow Technology Investments LLC
LIN, Clara Jeou Jen te PALO ALTO
te MIDLAND, MI 48674, Verenigde
CALIFORNIA 94301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(72) OSBORNE, Bernie, B. te
TALAMAS, Francisco Xavier te
HURRICANE WV 25526, Verenigde
LIVINGSTON, NEW JERSEY 07039,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
CONNEWAY, Fred, A. te
(US)
TITUSVILLE FL 32796, Verenigde
WEIKERT, Robert James te
Staten van Amerika (US)
BOULDER CREEK CALIFORNIA
STADLWIESER, Clarence, P. te
95006, Verenigde Staten van
SHERWOOD PARK AB T8A 5Z8,
Amerika (US)
Canada (CA)
(51) C07D 311/66
ANDRESEN, Harvey, E. te LULING
C07B 53/00
LA 70070, Verenigde Staten van
(11) EP2088144
Nummer 01/12
(21) EP07830535.6
(22) 25.10.2007
(31) 2006291628
(32) 26.10.2006
(33) Japan
(54) METHOD OF PRODUCING S-(-)-6HYDROXY-2,5,7,8TETRAMETHYLCHROMANE-2CARBOXYLIC ACID
(47) 28.12.2011
(73) Mitsubishi Gas Chemical
Company, Inc. te TOKYO 1008324, Japan (JP)
68
(54) HETEROCYCLYLALKYL
DERIVATIVES AS NOVEL
INHIBITORS OF HISTONE
DEACETYLASE
(47) 28.12.2011
(73) Janssen Pharmaceutica N.V. te
2340 BEERSE, België (BE)
(72) ROUX, Bruno te F-27106 VAL DE
REUIL CEDEX, Frankrijk (FR)
ANGIBAUD, Patrick René te F27106 VAL DE REUIL CEDEX,
Frankrijk (FR)
(11) EP1899321
(51) C07D 417/14
C07D 417/06
C07D 413/14
C07D 409/14
C07D 405/14
C07D 403/06
C07D 401/14
C07D 401/06
C07C 243/24
A61P 31/18
A61K 31/4178
(21) EP06754352.0
(11) EP1697348
(22) 14.06.2006
(21) EP04810778.3
(31) 05013870
(22) 10.11.2004
(32) 28.06.2005
(31) 733227
(72) IIDA, Akifumi te NIIGATA-SHI
NIIGATA 9503112, Japan (JP)
KYUUKO, Youichi te NIIGATA-SHI
NIIGATA 9503112, Japan (JP)
HIDAKA, Toshio te MINATO-KU
TOKYO 1050003, Japan (JP)
(51) C07D 401/06
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 11.12.2003
(54) HETEROARYL-SUBSTITUTED
(33) Verenigde Staten van Amerika
AMIDES COMPRISING A
(54) HIV PROTEASE INHIBITING
SATURATED LINKER GROUP, AND
COMPOUNDS
THEIR USE AS PHARMACEUTICALS
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) ABBOTT LABORATORIES te
(73) SANOFI te 75013 PARIS, Frankrijk
ABBOTT PARK, IL 60064-6008,
(FR)
Verenigde Staten van Amerika
(72) STROBEL, Hartmut te 65926
(US)
FRANKFURT AM MAIN,
(72) RANDOLPH, John, T. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MUNDELEIN, , ILLINOIS 60060,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
WOHLFART, Paulus te 65926
(US)
FRANKFURT AM MAIN,
CHEN, Hui-Ju te GRAYSLAKE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ILLINOIS 60030, Verenigde Staten
(DE)
van Amerika (US)
ZOLLER, Gerhard te 65926
DEGOEY, David, A. te SALEM,
FRANKFURT AM MAIN,
WISCONSIN 53168, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
FLENTGE, Charles, A. te SALEM,
WILL, David, William te 65926
WISCONSIN 53168, Verenigde
FRANKFURT AM MAIN,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FLOSI, William, J.; te EVANSTON,
(DE)
ILLINOIS 60202, Verenigde Staten
(51) C07D 471/04
C07D 417/14
C07D 413/14
C07D 405/14
C07D 401/14
C07D 401/12
A61P 35/00
A61P 17/06
A61K 31/5355
A61K 31/506
A61K 31/4439
(11) EP1981871
(21) EP07703885.9
(22) 16.01.2007
(31) 06100561
(32) 19.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
van Amerika (US)
GRAMPOVNIK, David, J. te
WAUKEGAN, ILLINOIS 60087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HUANG, Peggy, P. te LAKE BLUFF,
ILLINOIS 60044, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HUTCHINSON, Douglas, K. te
ANTIOCH, ILLINOIS 60002,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KEMPF, Dale, J. te LIBERTYVILLE,
IL 60048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KLEIN, Larry, L. te LAKE FOREST,
ILLINOIS 60045, Verenigde Staten
van Amerika (US)
YEUNG, Ming, C. te GRAYSLAKE,
4 januari 2012
ILLINOIS 60030, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C07D 513/04
C07D 471/04
C07D 417/14
C07D 417/06
C07D 413/14
C07D 409/14
C07D 407/14
C07D 401/14
C07D 401/06
C07D 401/04
C07D 211/70
A61P 13/02
A61K 31/4545
(11) EP2178858
(21) EP08785292.7
(22) 01.08.2008
(31) 953677 P
45175 P
(32) 02.08.2007
15.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL HETEROCYCLIC
COMPOUNDS AS MGLU5
ANTAGONISTS
(47) 28.12.2011
(73) Recordati Ireland Limited te
RINGASKIDDY COUNTY CORK,
Ierland (IE)
(72) LEONARDI, Amedeo te I-20154
MILANO, Italië (IT)
MOTTA, Gianni te I-20030
BARLASSINA, Italië (IT)
RIVA, Carlo te I-21100 VARESE,
Italië (IT)
POGGESI, Elena te I-20148
MILANO, Italië (IT)
GRAZIANI, Davide te I-20155
MILANO, Italië (IT)
LONGHI, Matteo Marco te 121053 CASTELLANZA (VARESE),
Italië (IT)
(51) C07D 401/14
C07D 401/04
A01N 43/40
(11) EP2297136
(21) EP09745553.9
(22) 13.05.2009
(31) 0808888
(32) 15.05.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) INSECTICIDAL PYRIDYLPIPERIDINE
COMPOUNDS
(47) 28.12.2011
(73) Syngenta Participations AG te
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
(72) CASSAYRE, Jérôme Yves te CH4332 STEIN, Zwitserland (CH)
CORSI, Camilla te CH-4332 STEIN,
Zwitserland (CH)
PITTERNA, Thomas te CH-4332
STEIN, Zwitserland (CH)
MAIENFISCH, Peter te CH-4332
STEIN, Zwitserland (CH)
(51) C07D 413/14
Nummer 01/12
C07D 405/14
C07D 405/06
C07D 401/12
A61P 1/04
A61K 31/4184
69
GWON, Hyeon Cheol te SEOUL
135-110, Zuid-Korea (KR)
4 januari 2012
(11) EP2195323
(21) EP08863264.1
(22) 02.10.2008
(11) EP1664036
(51) C07H 7/06
C07D 487/04
A61P 37/00
A61K 31/4985
(21) EP04744319.7
(11) EP2010537
(33) Frankrijk
(22) 20.08.2004
(21) EP07759315.0
(31) 500144 P
(22) 23.03.2007
(32) 03.09.2003
(31) 785545 P
(54) Composés polyspiranniques, leur
application dans le traitement du
paludisme ou de la toxoplasmose
et leur procédé de préparation
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 23.03.2006
(54) BENZIMIDAZOLONE COMPOUNDS (33) Verenigde Staten van Amerika
HAVING 5-HT4 RECEPTOR
(54) IMIDAZOQUINOXALINE
AGONISTIC ACTIVITY
COMPOUNDS AS
(47) 28.12.2011
IMMUNOMODULATORS
(73) Pfizer Inc. te NEW YORK, NY
(47) 28.12.2011
10017, Verenigde Staten van
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Amerika (US)
Zwitserland (CH)
(72) IGUCHI, Satoru, Pfizer Global R & (72) SUTTON, James te EMERYVILLE,
D te CHITA-GUN, AICHI-KEN 470CALIFORNIA 94662-8097,
2393, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
KATSU, Yasuhiro, Pfizer Global R &
(US)
D te CHITA-GUN, AICHI-KEN 470XU, Feng te EMERYVILLE,
2393, Japan (JP)
CALIFORNIA 94662-8097,
SONE, Hiroki, Pfizer Global R & D
Verenigde Staten van Amerika
te CHITA-GUN, AICHI-KEN 470(US)
2393, Japan (JP)
VALIANTE, Nicholas te
UCHIDA, Chikara, Pfizer Global R
EMERYVILLE, CALIFORNIA 94662& D te CHITA-GUN, AICHI-KEN
8097, Verenigde Staten van
470-2393, Japan (JP)
Amerika (US)
KOJIMA, Takashi, Pfizer Global R &
LAN, Jiong te EMERYVILLE,
D te CHITA-GUN, AICHI-KEN 470CALIFORNIA 94662-8097,
2393, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 413/14
(US)
C07D 413/12
(51) C07D 493/04
A61P 9/00
A01P 7/04
A61K 31/42
A01N 43/90
(11) EP2170876
(21) EP08778486.4
(22) 30.06.2008
(31) 20070065481
20080062297
(32) 29.06.2007
30.06.2008
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(11) EP2107060
(21) EP07849939.9
(22) 30.11.2007
(31) 2006324390
(32) 30.11.2006
(33) Japan
(54) PEST CONTROL AGENT
(47) 28.12.2011
(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION (73) Meiji Seika Pharma Co., Ltd. te
FOR PREVENTION AND
CHUO-KU TOKYO, Japan (JP)
TREATMENT OF RESTENOSIS
The Kitasato Institute te TOKYO,
COMPRISING ISOXAZOLE
Japan (JP)
DERIVATIVES
(72) GOTO, Kimihiko te YOKOHAMA(47) 28.12.2011
SHI KANAGAWA 222-8567, Japan
(JP)
(73) SK Holdings Co., Ltd. te SEOUL
HORIKOSHI, Ryo te YOKOHAMA110-110, Zuid-Korea (KR)
SHI KANAGAWA 222-8567, Japan
(72) HWANG, Sun Gwan te DAEJEON
(JP)
302-120, Zuid-Korea (KR)
OYAMA, Kazuhiko te YOKOHAMACHOI, Sang Rak te DAEJEON 305SHI KANAGAWA 222-8567, Japan
761, Zuid-Korea (KR)
(JP)
CHO, Jeong Woo te DAEJEON 305OMURA, Satoshi te TOKYO 157761, Zuid-Korea (KR)
0076, Japan (JP)
BAE, Sung Jin te DAEJEON 302SUNAZUKA, Toshiaki te
120, Zuid-Korea (KR)
FUNABASHI-SHI CHIBA 273-0043,
KOO, Tae Sung te DAEJEON 305Japan (JP)
308, Zuid-Korea (KR)
(51) C07D 493/20
LEE, So Young te DAEJEON 305C07D 493/10
728, Zuid-Korea (KR)
A61P 33/00
CHO, Kyung Chul te SEOUL 152A61K 31/35
090, Zuid-Korea (KR)
(31) 0706929
(32) 03.10.2007
(47) 28.12.2011
(73) Université Joseph Fourier te
38041 GRENOBLE CEDEX 09,
Frankrijk (FR)
(72) WONG, Yung-Sing te F-38400
SAINT MARTIN-D´HERES, Frankrijk
(FR)
PEUCHMAUR, Marine, Aimée te F38140 APPRIEU, Frankrijk (FR)
MARECHAL, Eric te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
BOTTE, Cyrille te F-38100
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
VIAL, Henri, Joseph te F-34080
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
SAIDANI, Nadia te F-44300
NANTES, Frankrijk (FR)
(51) C07D 498/04
A61P 9/10
A61P 39/06
A61P 31/00
A61P 29/00
A61K 31/5383
(11) EP2125831
(21) EP08714321.0
(22) 29.02.2008
(31) 2007901105 P
2007904434 P
(32) 02.03.2007
17.08.2007
(33) Australië
Australië
(54) OXAZINYL ISOFLAVONOID
COMPOUNDS, MEDICAMENTS
AND USE
(47) 28.12.2011
(73) Novogen Research Pty. Ltd. te
NORTH RYDE, NSW 2113,
Australië (AU)
(72) HEATON, Andrew te FOREST
LODGE, NSW 2037, Australië (AU)
KUMAR, Naresh te MAROUBRA,
NEW SOUTH WALES 2035,
Australië (AU)
WALKER, Catherine te BALMAIN,
NSW 2041, Australië (AU)
(51) C12N
C07H
A01H
A01H
15/82
21/04
5/10
5/00
(11) EP2261227
(21) EP10172495.3
(22) 04.11.2002
(31) 337026 P
(32) 07.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 01/12
70
4 januari 2012
(54) Promoters for regulation of gene
expression in plant roots
(51) C07K 14/765
C07K 14/54
(21) EP06806613.3
(47) 28.12.2011
(11) EP1704164
(73) Syngenta Participations AG te
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
(21) EP04805919.0
(31) 102005051789
(72) Milligan, Stephen, B. te
KIRKLAND, WA 98034, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Skalla, Dale te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lawton, Kay te RALEIGH, NC
27612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 03027770
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(22) 03.12.2004
(32) 03.12.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) INTERLEUKIN-11 FUSION
PROTEINS
(47) 28.12.2011
(22) 30.10.2006
(32) 28.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DER BOTULINUS NEUROTOXIN A
PROTEINREZEPTOR UND SEINE
ANWENDUNGEN
(47) 28.12.2011
(73) toxogen GmbH te 30625
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Kröz, Monika te 88499 ALTHEIN,
(72) RUMMEL, Andreas te 30171
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
(DE)
C12N 15/82
DUITSLAND (DE)
Weimer, Thomas te 35075
C07H 21/04
BINZ, Thomas te 30539
GLADENBACH, BONDSREPUBLIEK
A01H 5/10
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
A01H 5/00
DUITSLAND (DE)
Hauser, Hans-Peter te 35041
MAHRHOLD, Stefan,Dr. te 30659
EP2261228
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP10172499.5
DUITSLAND (DE)
Dickneite, Gerhard te 35043
04.11.2002
BIGALKE, Johannes Wilhelm, Prof.
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
Dr. te 30419 HANNOVER,
337026 P
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
07.11.2001
(72) KRÖZ, Monika te 88499 ALTHEIN,
(DE)
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(51)
C12N 15/09
(DE)
Promoters for regulation of gene
C07K 7/64
DICKNEITE,
Gerhard
te
35002
expression in plant roots
C07K 14/705
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
28.12.2011
A61P 25/00
DUITSLAND (DE)
A61K 38/17
HAUSER, Hans-Peter te 35041
Syngenta Participations AG te
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
(11) EP2132224
DUITSLAND (DE)
Milligan, Stephen, B. te
(21) EP08732675.7
WEIMER, Thomas te 35002
KIRKLAND, WA 98034, Verenigde
(22) 21.03.2008
MARBURG,
BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND
(DE)
(31) 919238 P
Skalla, Dale te RESEARCH
SLEEP, Darrell te WEST
TRIANGLE PARK, NC 27709,
(32) 21.03.2007
BRIDGFORD, NOTTINGHAM NG2
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
5DS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(US)
(54) CYCLIC RECEPTOR-ASSOCIATED
Lawton, Kay te RALEIGH, NC
(51) C12N 15/11
PROTEIN (RAP) PEPTIDES
27612, Verenigde Staten van
C07K 14/585
(47) 28.12.2011
Amerika (US)
A61K 38/04
(51) C07K 14/47
(11) EP2170941
(11) EP1802654
(21) EP08807210.3
(21) EP05794729.3
(22) 19.06.2008
(22) 19.10.2005
(31) 07290777
(31) 0423196
(32) 22.06.2007
(32) 19.10.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PREPROCALCITONIN ANTIGEN T
EPITOPES
(54) METHOD FOR THE ISOLATION OF
HAPTOGLOBIN
(47) 28.12.2011
(73) Bio Products Laboratory Limited
te ELSTREE HERTFORDSHIRE
WD6 3BX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) DALTON, Joan, Bio Products
Laboratory te HERTFORDSHIRE
WD6 3BX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PODMORE, Adrian, Bio Products
Laboratory te HERTFORDSHIRE
WD6 3BX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
KUMPALUME, Peter, Bio Products
Laboratory te HERTFORDSHIRE
WD6 3BX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(73) Raptor Pharmaceutical Inc te
NOVATO, CA 94949, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) STARR, Christopher, M. te
SONOMA, CA 95476, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZANKEL, Todd, C. te SAN
FRANCISCO, CA 94121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 9/80
C08F 6/10
(73) Institut Gustave Roussy te 94800
C08F 6/00
VILLEJUIF, Frankrijk (FR)
C08F 26/02
Institut National de la Santé et de
C08F 20/54
la Recherche Médicale (INSERM) (11) EP1904535
te 75013 PARIS, Frankrijk (FR)
(21) EP06763798.3
(72) EL HAGE, Faten te F-75013 PARIS,
(22) 20.06.2006
Frankrijk (FR)
STROOBANT, Vincent te B-1340
(31) 102005029014
OTTIGNIES, België (BE)
(32) 21.06.2005
COULIE, Pierre, G. te B-1950
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KRAAINEM, België (BE)
MAMI-CHOUAIB, Fathia te F(54) ENZYMATISCHER ABBAU VON
92340 BOURG LA REINE, Frankrijk
RESTFORMAMID IN POLYMEREN
(FR)
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(51) C07K 14/705
C07K 14/33
(11) EP1940874
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 01/12
71
(DE)
(72) McLennan, Alistair John te 61462,
KOENIGSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Zeimentz, Peter M. te 50667
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Laborda, Steve te 65719,
HOFHEIM AM TAUNUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HÄRING, Dietmar te 68535 NEUEDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ANGEL, Maximilian te 67105
SCHIFFERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÄHNLE, Hans-Joachim te 67435
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRIEDRICH, Thomas te 64283
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAUER, Bernhard te 67136
FUSSGÖNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BRAIG, Volker te 69469
WEINHEIM-LÜTZELSACHSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CHRISSTOFFELS, Lysander te
67117 LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RÜBENACKER, Martin te 67122
ALTRIP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 23/06
C08F 2/00
C08F 10/02
(11) EP2185608
(21) EP08803370.9
(22) 29.08.2008
(31) 07253486
(32) 03.09.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SLURRY PHASE POLYMERISATION
PROCESS
(47) 28.12.2011
(51) C08F 242/00
(11) EP1894949
(21) EP07016922.2
(22) 29.08.2007
(31) 102006041121
(32) 01.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung von
kaltgehärteten Biopolymeren
(47) 28.12.2011
(73) HOBUM Oleochemicals GmbH te
21079 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Blumenstein, Michael Dr. te
21614 BUXTEHUDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09J 7/02
C09J 4/06
C09J 151/00
C09J 133/06
C08L 51/00
C08F 299/02
C08F 290/06
C08F 265/00
(11) EP2087021
(21) EP07821978.9
(22) 29.10.2007
(73) INEOS Manufacturing Belgium NV (31) 06123081
te 2040 ANTWERPEN, België (BE) (32) 27.10.2006
(72) KOCH, Benoit te B-4280 HANNUT, (33) Europees Octrooi Bureau
België (BE)
(54) STRAHLUNGSHÄRTBARE
MARISSAL, Daniel te F-13620
MISCHUNG, ENTHALTEND
CARRY LE ROUET, Frankrijk (FR)
NIEDERMOLEKULARE,
PARISEL, Marc te B-1800
ETHYLENISCH UNGESÄTTIGTE
VILVOORDE, België (BE)
VERBINDUNGEN MIT NICHTWALWORTH, Brent R te B-9100
AROMATISCHEN RINGSYSTEMEN
SINT-NIKLAAS, België (BE)
(47) 28.12.2011
(51) C08L 29/04
(73) BASF SE te 67056
C08F 212/10
LUDWIGSHAFEN,
C08F 212/08
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2202251
(DE)
(21) EP09180804.8
(72) LICHT, Ulrike te 68309
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(22) 28.12.2009
DUITSLAND (DE)
(31) 203752 P
WULFF,Dirk te 67105
(32) 29.12.2008
SCHIFFERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(54) Vinyl acetate/vinyl 2DÜSTERWALD, Uwe te 66851
ethylhexanoate co-polymer
QUEIDERSBACH,
binder resins
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(DE)
(73) Celanese Emulsions GmbH te
(51) C08J 9/00
61476 KRONBERG/TS.,
C08G 18/48
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08G 101/00
(DE)
4 januari 2012
(11) EP2185619
(21) EP08828214.0
(22) 31.07.2008
(31) 954500 P
(32) 07.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLAME RETARDANTS SUITABLE
FOR USE IN VISCOELASTIC
POLYURETHANE FOAMS
(47) 28.12.2011
(73) Albemarle Corporation te BATON
ROUGE, LA 70801, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GERARD, Eric-Jack te NANJING
210014, China (CN)
ZHENG, Haiting te NANJING
210018, China (CN)
WANG, Jeff te NANJING 210018,
China (CN)
(51) C08J 9/12
C08G 65/26
C08G 18/76
C08G 18/50
C08G 18/48
(11) EP2288637
(21) EP09763336.6
(22) 05.06.2009
(31) 60236 P
(32) 10.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for preparing a rigid
polyurethane foam from
methylene bis(cyclohexylamine)initiated polyols
(47) 28.12.2011
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) MORLEY, Timothy, A. te CH-8810
HORGEN, Zwitserland (CH)
CASATI, Francois, M. te CH-8808
PHAEFFIKON, Zwitserland (CH)
BIRCH, Adrian, J. te 8645
KEMPRATEN-JONA, Zwitserland
(CH)
(51) E04F 15/02
C09J 163/00
C08G 59/50
(11) EP1983014
(21) EP08005326.7
(22) 20.03.2008
(31) 102007018414
(32) 17.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Parkettfugenkittsystem und
Verfahren zur Herstellung eines
Parkettfugenkitts
(47) 28.12.2011
(73) Wakol GmbH te 66954
PIRMASENS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hillert, Götz, Dr. te 66954
PIRMASENS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 01/12
Schäfer, Martin, Dr. te 76829
GODRAMSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01L 51/30
H01L 51/00
C09K 11/06
C09K 11/00
C08G 73/00
C08G 61/12
C08G 61/00
C07F 7/08
C07F 7/00
(11) EP1745086
(21) EP05742884.9
(22) 10.05.2005
(31) 102004023278
(32) 11.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTROLUMINESZIERENDE
POLYMERE
(47) 28.12.2011
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BÜSING, Arne te 65929
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHEURICH, René te 64846
GROSS-ZIMMERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEUN, Susanne te 65812 BAD
SODEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MICHAELSEN, Ingrid te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08G 77/458
C08G 77/388
C08G 18/61
72
C08G 65/335
(11) EP1742989
(21) EP05732284.4
(22) 06.04.2005
(31) 560190 P
99011
(32) 07.04.2004
05.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYOXYALKYLENE
PHOSPHONATES AND IMPROVED
PROCESS FOR THEIR SYNTHESIS
(47) 28.12.2011
(73) RHODIA INC. te CRANBURY, NJ
08512, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WO, Shiming te MONROE
TOWNSHIP, NJ 08831, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BAKER, John Marshall te
CHARLESTONE, SC 29401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G03G 9/16
C09D 17/00
C09C 3/12
C08L 51/08
C08G 81/00
C08F 283/12
C08F 283/04
(11) EP1862490
(21) EP06745372.0
(22) 23.03.2006
(31) 2005087164
(32) 24.03.2005
(33) Japan
(54) LIQUID DEVELOPER COMPRISING
CARBODIIMIDE COMPOUND
(11) EP2183300
(47) 28.12.2011
(21) EP08787329.5
(73) SAKATA INX CORPORATION te
OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002,
Japan (JP)
(22) 19.08.2008
(31) 102007040853
(72) SHIBATA, Hideo te OSAKA,
5500002, Japan (JP)
IWASE, Koji te OSAKA, 5500002,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan (JP)
SILICONHALTIGE SCHAUMSTOFFE
MAEDA, Hirohito te OSAKA,
28.12.2011
5500002, Japan (JP)
YODO, Takaaki te OSAKA,
Wacker Chemie AG te 81737
5500002, Japan (JP)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08J 3/14
4 januari 2012
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Campbell, Jason, N. te HELENA,
AL 35080, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hudson, Bruce, W. te PLEASANT
GROVE, AL 35127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51 D06M 15/643
)
D06M 15/333
C08L 83/04
C08L 29/04
C08J 7/04
C08J 3/03
(11 EP2252650
)
(21 EP09720752.6
)
(22 03.03.2009
)
(31 102008000585
)
(32 10.03.2008
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 BINDERHALTIGE KOLLOIDALE
)
WÄSSRIGE
ORGANOPOLYSILOXANDISPERSIONEN
UND DEREN VERWENDUNG
(47 28.12.2011
)
(73 Wacker Chemie AG te 81737
)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 HELLER, Anton te 84359 SIMBACH,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
HASHEMZADEH, Abdulmajid te 84508
BURGKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 83/04
C08J 5/12
(11) EP1778768
(21) EP05755740.7
(22) 21.06.2005
(32) 29.08.2007
(31) 2004185073
(33)
(32) 23.06.2004
(54)
(47)
(73)
(72) ZICHE, Wolfgang te 84489
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STANJEK, Volker te 84539
AMPFING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEIDNER, Richard te 84489
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C11D 1/78
C11D 1/72
C11D 1/00
C10M 153/00
C10M 107/34
C08G 79/02
C08J 3/12
C08J 3/00
(11) EP2236546
(21) EP10170181.1
(22) 30.10.2007
(31) 855551 P
(32) 31.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Speronized polymer particles
(47) 28.12.2011
(73) Surmodics Pharmaceuticals, Inc.
te BIRMINGHAM AL 35211,
(33) Japan
(54) INTEGRALLY MOLDED BODY OF
SILICONE RESIN AND SILICONE
RUBBER, METHOD OF
MANUFACTURE, AND CURABLE
SILICONE RESIN COMPOSITION
(47) 28.12.2011
(73) Dow Corning Toray Co., Ltd. te
TOKYO 100-0005, Japan (JP)
(72) NAKASHIMA, Hisataka te
SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA 4228002, Japan (JP)
KOBAYASHI, Hideki te ICHIHARASHI, CHIBA 290-0075, Japan (JP)
(51) H01M 8/02
H01M 2/16
C08J 9/28
C02F 1/44
B01D 71/34
B01D 71/26
Nummer 01/12
B01D 69/02
A61M 1/18
(11) EP1520874
(21) EP03730636.2
(22) 27.05.2003
(31) 2002173931
2003043917
(32) 14.06.2002
21.02.2003
(33) Japan
Japan
(54) POROUS MEMBRANE AND
METHOD OF MANUFACTURING
THE POROUS MEMBRANE
(47) 28.12.2011
(73) TORAY INDUSTRIES, INC. te
TOKYO 103-8666, Japan (JP)
(72) MORIKAWA, Hirofumi te KUSATSUSHI, SHIGA 520-0055, Japan (JP)
MINEGISHI, Shin-ichi te OTSU-SHI,
SHIGA 520-0818, Japan (JP)
FURUNO, Shuji te KYOTO-SHI,
KYOTO 607-8088, Japan (JP)
ISHIZAKI, Toshiyuki te GAMOGUN, SHIGA 521-1332, Japan (JP)
HENMI, Masahiro te OTSU-SHI,
SHIGA 520-0835, Japan (JP)
(51) C08J 9/32
(11) EP1786857
(21) EP05789829.8
(22) 08.09.2005
(31) PCT/IT2004/000486
(32) 08.09.2004
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) LOW DENSITY POLYURETHANE
INTEGRAL SKIN FOAM SYSTEM
PREPARED USING EXPANDABLE
MICROSPHERES AND WATER AS
COBLOWING AGENT
(47) 28.12.2011
(73) Elachem S.r.l. te 20122 MILAN,
Italië (IT)
(72) BRUSA, Federico, ELACHEM S.r.l.
te 27029 VIGEVANO (PV), Italië
(IT)
BRAMBILLASCA, Davide,
ELACHEM S.r.l. te 27029
VIGEVANO (PV), Italië (IT)
73
FORMMASSEN AUF BASIS VON
POLYAMID MIT ERHÖHTER
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT
(47) 28.12.2011
(73) LANXESS Deutschland GmbH te
51369 LEVERKUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dr. ENDTNER, Jochen te 50679
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JOACHIMI, Detlev te 47800
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEIDER, Richard te 51381
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08K 5/29
C08K 5/00
(11) EP2247657
(21) EP09713169.2
(22) 19.02.2009
(31) 08151766
(32) 21.02.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) HALOGENFREI
FLAMMGESCHÜTZTES TPU
(47) 28.12.2011
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HENZE, Oliver, Steffen te 49401
DAMME, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HANSEN, Marc te 27249
MELLINGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HACKMANN, Katja te 49393
LOHNE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MEIER, Dietmar te 32351
STEMWEDE-OPPENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECKMANN, Christian te 49328
MELLE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜHREN, Oliver te 49080
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 77/00
C08K 5/3492
C08K 5/00
(51) C08K 5/134
C08K 5/00
(11) EP1791902
(21) EP10159017.2
(21) EP05782454.2
(22) 01.04.2010
(22) 31.08.2005
(31) 2009090831
(31) 102004044131
102004048876
(32) 03.04.2009
(32) 13.09.2004
07.10.2004
(54) Method for producing granular
composition
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HALOGENFREIE
FLAMMGESCHÜTZTE
THERMOPLASTISCHE
(11) EP2236551
(33) Japan
(47) 28.12.2011
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
4 januari 2012
(72) Awa, Hideaki te IBARAKI-SHI
OSAKA, Japan (JP)
Arai, Masato te IBARAKI-SHI
OSAKA, Japan (JP)
Shinomiya, Hajime te OITA-SHI
OITA, Japan (JP)
(51) C08K 5/134
C08K 5/00
(11) EP2236552
(21) EP10159018.0
(22) 01.04.2010
(31) 2009090830
(32) 03.04.2009
(33) Japan
(54) Method for producing granular
composition
(47) 28.12.2011
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
(72) Awa, Hideaki te IBARAKI-SHI
OSAKA, Japan (JP)
Arai, Masato te IBARAKI-SHI
OSAKA, Japan (JP)
Shinomiya, Hajime te OITA-SHI
OITA, Japan (JP)
(51) C09J 163/00
C08L 67/00
C08L 63/00
C08K 5/092
C08K 5/053
(11) EP1539871
(21) EP03771143.9
(22) 17.07.2003
(31) 0217608
(32) 31.07.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) EPOXY RESIN COMPOSITION
(47) 28.12.2011
(73) CRODA INTERNATIONAL PLC te
GOOLE EAST YORKSHIRE DN14
9AA, GROOT BRITTANNIË (GB)
Uniqema B.V. te 2802 BE GOUDA
(72) APPELMAN, Eric te NL- 3311 LB
DORDRECHT
SCHIJNDEL, Renee-van te NL6702 AS GOUDA
CARTER, Jeffrey Thomas te
CLEVELAND TS8 9QR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C08K 5/5317
C08K 5/3492
(11) EP2183314
(21) EP08784803.2
(22) 16.07.2008
(31) 102007036465
(32) 01.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PHOSPHORHALTIGE TRIAZINVERBINDUNGEN ALS
FLAMMSCHUTZMITTEL
(47) 28.12.2011
(73) CATENA Additives GmbH & Co.
KG te 64665 ALSBACH-
Nummer 01/12
HÄHNLEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WEHNER, Wolfgang te 64673
ZWINGENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DAVE, Trupti te 64673
ZWINGENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C08K 5/5357
B32B 17/10
(11) EP2313460
(21) EP09804554.5
(22) 03.08.2009
(31) 08105003
(32) 08.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
74
(11) EP2116569
(21) EP08711998.8
(22) 26.02.2008
(31) 2007047891
2007207124
(32) 27.02.2007
08.08.2007
(51) E01C 7/30
C08L 91/00
C08L 57/02
C08L 53/02
(54) RUBBER COMPOSITION FOR BELT,
C08L 23/30
AND RUBBER BELT
C08L 23/08
(47) 28.12.2011
C08L 23/04
C04B 26/04
(73) Ube Industries, Ltd. te UBE-SHI
YAMAGUCHI 755-8633, Japan (JP) (11) EP2202270
(72) OKAMOTO, Naomi te ICHIHARASHI CHIBA 290-0045, Japan (JP)
WADA, Takashi te ICHIHARA-SHI
CHIBA 290-0045, Japan (JP)
(51) C08L 33/10
C08L 33/08
(47) 28.12.2011
C08L 21/00
C08J 3/16
(73) Cytec Surface Specialties, S.A. te
1070 BRUSSELS, België (BE)
(11) EP2204407
(72) VAN DEN BERGEN, Hugues te
1620 DROGENBOS, België (BE)
(21) EP09177155.0
(51) G02B 5/20
C08K 9/06
C08K 9/04
(31) 203876 P
(21) EP01951148.4
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(22) 26.11.2009
(32) 30.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08838783.2
(22) 10.10.2008
(31) 2007273063
(32) 19.10.2007
(33) Japan
(54) RESIN COMPOSITION FOR
PAVEMENT, ASPHALT
COMPOSITION FOR PAVEMENT,
AND METHOD FOR PRODUCING
THE SAME
(47) 28.12.2011
(73) Toda Kogyo Corporation te
HIROSHIMA 739-0652, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) Process for making polymer
(72) HAKATA, Toshiyuki te OTAKE-SHI
composites having thermoplastic
HIROSHIMA 739-0652, Japan (JP)
30.01.2001
properties
(51)
C08L 27/12
10006208
(47) 28.12.2011
C08J 5/00
11.02.2000
(73) Rohm and Haas Company te
(11) EP2092016
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07862072.1
19106-2399, Verenigde Staten
IR-ABSORBIERENDE
van
Amerika
(US)
(22) 15.11.2007
ZUSAMMENSETZUNGEN
(72)
Lau,
Willie
te
LOWER
GWYNEDD,
(31) 601363
28.12.2011
PA 19002, Verenigde Staten van
(32) 16.11.2006
Leibniz-Institut für Neue
Amerika (US)
Materialien gemeinnützige GmbH
(33) Verenigde Staten van Amerika
Rokowski, Joseph M. te
te 66123 SAARBRÜCKEN,
RIEGELSVILLE, PA 18077,
(54) IMPROVED HEAT AGED
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
PERFLUOROPOLYMER
(DE)
(US)
(47) 28.12.2011
Pytel, Rachel Z. te AMBLER, PA
DÖBLER, Martin te 40593
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
19002, Verenigde Staten van
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
COMPANY te WILMINGTON, DE
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
19898, Verenigde Staten van
HOHEISEL, Werner te 51061
(51) H01B 7/295
Amerika (US)
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
C08L 23/08
DUITSLAND (DE)
(72)
ATEN, Ralph Munson te CHADDS
C08L 23/02
SCHMIDT, Helmut te 66130
FORD, PA 19317, Verenigde
C08K 3/22
SAARBRÜCKEN,
Staten van Amerika (US)
(11)
EP2315798
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BURCH, Heidi Elizabeth te
(DE)
(21) EP09807923.9
PARKERSBURG, WV 26104,
NONNINGER, Ralph te 66126
Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.08.2009
SAARBRÜCKEN,
(US)
(31) 08162772
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LIBERT, Sharon Ann te
(32) 21.08.2008
(DE)
HOCKESSIN, DE 19707, Verenigde
SCHICHTEL, Martin te 66125
Staten van Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
SAARBRÜCKEN,
(51)
C08L 63/00
(54) HOCHFLEXIBLE, HALOGENFREIE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08L 33/06
UND
FLAMMGESCHÜTZTE
(DE)
C08K 5/17
THERMOPLASTISCHE
JOST, Martin te 66265
KABELMISCHUNGEN
(11)
EP1970408
HEUSWEILER, BONDSREPUBLIEK
(47) 28.12.2011
DUITSLAND (DE)
(21) EP06843498.4
(73) LANXESS Deutschland GmbH te
(22) 27.12.2006
C08L 9/00
51369 LEVERKUSEN,
C08L 21/00
(31) 2005380406
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08K 7/02
(32) 28.12.2005
(DE)
C08K 3/00
(11) EP1261663
(31)
(72) LA ROSA, Manuel te 50674 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HOCH, Martin te SHANGHAI
201203, China (CN)
TANKINK, Albertus te NL-5951
BELFELD
(33) Japan
Japan
(54) FLAME RETARDANT RADIATION
CURABLE COMPOSITIONS
(22)
4 januari 2012
Nummer 01/12
75
(33) Japan
(11) EP1558681
(54) CURABLE COMPOSITION
(21) EP03754481.4
(47) 28.12.2011
(22) 10.09.2003
(73) Kaneka Corporation te OSAKASHI, OSAKA 530-8288, Japan (JP)
(31) 284064
(72) TAMAI, Hitoshi te 5-1-1, TORIKAI
NISHI, SETTSU-SHI, OSAKA
5660072, Japan (JP)
OGAWA, Kohei te 5-1-1, TORIKAI
NISHI, SETTSU-SHI, OSAKA
5660072, Japan (JP)
NAKAGAWA, Yoshiki te 5-1-1,
TORIKAI NISHI, SETTSU-SHI,
OSAKA 5660072, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H01M 8/10
H01B 1/04
C08L 83/12
C08L 83/04
C08G 77/42
(11) EP1608706
(21) EP04742319.9
(22) 23.03.2004
(31) 0304157
(32) 03.04.2003
(33) Frankrijk
(32) 30.10.2002
(54) METHOD FOR PREPARATION OF
AN ANTHRAQUINONE COLORANT
COMPOSITION
(47) 28.12.2011
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(72) DIXIT, Arun Nandkishor te
KARNATAKA, India (IN)
DHALLA, Adil Minoo te
MAHARASHTRA, India (IN)
(51) G03F 7/038
G03F 7/00
G02B 5/20
C09B 67/20
C09B 29/36
C09B 29/00
(11) EP1508597
(21) EP04019579.4
(22) 18.08.2004
(54) COMPOSITION RETICULABLE
POUR ELECTROLYTE DE BATTERIE (31) 2003208090
2004073070
(47) 28.12.2011
(32) 20.08.2003
(73) RHODIA CHIMIE te 92512
15.03.2004
BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX,
(33)
Japan
Frankrijk (FR)
Japan
(72) GAMBUT-GAREL, Lucile te F(54)
Curable composition, negative
69003 LYON, Frankrijk (FR)
type color filter and method of
GEORGE, Catherine te F-69290
producing the same
SAINT GENIS LES OLLIERES,
Frankrijk (FR)
VERGELATI, Carroll te F-38118
SAINT BAUDILLE DE LA TOUR,
Frankrijk (FR)
PUJOL, Jean-Marc te F-69140
RILLEUX, Frankrijk (FR)
(51) C09D 183/04
C08L 83/04
C08G 77/12
(11) EP2193169
(21) EP08833012.1
(22) 18.09.2008
(31) 974873 P
(32) 25.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EMULSIONS OF SILICONE
ELASTOMER AND SILICONE
ORGANIC ELASTOMER GELS
(47) 28.12.2011
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, MICHIGAN 486860994, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.12.2011
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
4 januari 2012
(54) COMPOSITES OF INORGANIC
AND/OR ORGANIC
MICROPARTICLES AND NANOCALCIUM CARBONATE PARTICLES
(47) 28.12.2011
(73) OMYA DEVELOPMENT AG te 4665
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
(72) BURI, Matthias te 4852
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
GANE, Patrick A.C. te 4852
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
BLUM, René Vinzenz te 4915 ST.
URBAN, Zwitserland (CH)
(51) D21H 17/69
C09C 3/10
C09C 1/42
C09C 1/36
C09C 1/02
(11) EP2164906
(21) EP08774754.9
(22) 04.07.2008
(31) 07111860
(32) 05.07.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) WÄSSRIGE ANSCHLÄMMUNGEN
VON FEINTEILIGEN FÜLLSTOFFEN,
VERFAHREN ZU IHRER
HERSTELLUNG UND IHRE
VERWENDUNG ZUR
HERSTELLUNG VON PAPIEREN MIT
HOHEM FÜLLSTOFFGEHALT UND
HOHER TROCKENFESTIGKEIT
(47) 28.12.2011
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ESSER, Anton te 67117
LIMBURGERHOF,
(72) Kato, Yasuhiro te MINAMIBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan
(DE)
(JP)
HÄHNLE, Hans-Joachim te 67435
Mizukawa, Yuki te MINAMINEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
ASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan
DUITSLAND (DE)
(JP)
SCHROEDER, Marc te CANTON, MI
Fujiwara, Toshiki te MINAMI48188, Verenigde Staten van
ASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan
Amerika (US)
(JP)
(51) E01C 13/06
Shimada, Yasuhiro te MINAMIC09C 3/10
ASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan
C09C 1/30
(JP)
C04B 20/12
Suzuki, Nobuo te MINAMIC04B 20/10
ASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan
C04B 14/06
(JP)
(11) EP2074178
Seto, Nobuo te MINAMIASHIGARA-SHI KANAGAWA, Japan (21) EP07852399.0
(JP)
(22) 11.09.2007
(51) C09C 3/06
(31) 843597 P
C09C 1/42
(32) 11.09.2006
C09C 1/40
C09C 1/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) LIN, Shaow, Burn te MIDLAND MI
48642, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUMPHREY, Jason te MIDLAND MI
48640, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2029675
(51) C09B 1/32
C08K 5/18
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07729888.3
(22) 05.06.2007
(31) 102006026965
(32) 09.06.2006
(54) MULTI-LAYERED RESIN COATED
SAND
(47) 28.12.2011
(73) Dow Global Technologies LLC te
MIDLAND, MI 48674, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CHEREAU, Loic F. te LANGNAU AM
Nummer 01/12
ALBIS ZH8135, Zwitserland (CH)
DAMEN, Julien H.J.M. te CH-8932
METTMENSTETTEN, Zwitserland
(CH)
BONGARTZ, Herbert te CH-8840
ENISIEDELN, Zwitserland (CH)
76
Oostenrijk (AT)
4 januari 2012
C09J 161/06
C09J 125/18
(22) 11.06.2007
(72) Stopperka, Prof. Dr. Klaus te
06849 DESSAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Heydecker, Rudolf te 83313
SIEGSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schubert, Dr. Werner te 06846
DESSAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102006027249
(51) C09J 7/00
(47) 28.12.2011
(32) 09.06.2006
(11) EP1849844
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07007852.2
(54) PIGMENT UND DAMIT MATTIERTE
POLYMERE WERKSTOFFE
(22) 18.04.2007
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.12.2011
(32) 26.04.2006
(51) C09C 1/36
(11) EP2032661
(21) EP07730042.4
(73) Sachtleben Chemie GmbH te
47198 DUISBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KASTNER, Jürgen te 44803
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WAGNER, Hartmut te 47441
MOERS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BECKER, Bernhard te 47809
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09D 11/00
C09C 3/10
B41M 5/00
B41J 2/01
(11) EP1994102
(21) EP07738750.4
(22) 09.03.2007
(31) 2006065610
(32) 10.03.2006
(33) Japan
(31) 102006020111
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Modifizierter polymerer
Kunststoff, Verfahren zu dessen
Herstellung und dessen
Verwendung
(22) 30.03.2007
(31) 2006103193
(32) 04.04.2006
(33) Japan
(54) Curing adhesive composition
(72) Sano, Shinichiro te FUJISAWA-SHI,
KANAGAWA 251-0042, Japan (JP)
Abe, Katsumi te FUJISAWA-SHI,
KANAGAWA 251-0042, Japan (JP)
Fukusawa, Kiyofumi te FUJISAWASHI, KANAGAWA 251-0042, Japan
(JP)
(72) Heft, Andreas te 07545 GERA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pfuch, Andreas te 99510 APOLDA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schimanski, Arnd te 44329
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Grünler, Bernd te 07937
ZEULENRODA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08753056.4
(51) C09J 133/00
(47) 28.12.2011
(11) EP2166057
(73) Asahi Glass Company, Limited te
CHIYODA-KU TOKYO 100-8405,
Japan (JP)
(33)
(54)
(72) GOTO, Hiroshi te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA 2430023, Japan (JP)
MATSUYAMA, Akihiko te ISEHARASHI, KANAGAWA 2591116, Japan
(JP)
NAGAI, Kiyofumi te MACHIDA-SHI, (47)
TOKYO 1940044, Japan (JP)
(73)
(51) C09D 201/10
C09D 201/02
C09D 183/06
(21) EP07006682.4
(51) D06M 15/277
C09K 3/18
(47) 28.12.2011
C09K 3/00
(73) Innovent e.V.
C08F 220/28
Technologieentwicklung te 07745
C08F 220/24
JENA, BONDSREPUBLIEK
C08F 220/22
DUITSLAND (DE)
(11) EP2147961
(54) RECORDING INK, INK CARTRIDGE,
(21) EP09167798.9
INKJET RECORDING METHOD,
AND INKJET RECORDING
(22) 13.08.2009
APPARATUS
(31) 08162983
(47) 28.12.2011
(32) 26.08.2008
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(11) EP1842889
(22) 21.05.2008
(31) 2007135412
(32) 22.05.2007
(33) Japan
(54) STAIN-PROOFING AGENT
COMPOSITION, METHOD FOR
PRODUCING THE SAME, AND
ARTICLE PROCESSED WITH THE
SAME
(72) HARA, Hiroyuki te TOKYO 1008405, Japan (JP)
SUGIMOTO, Shuichiro te TOKYO
100-8405, Japan (JP)
Europees Octrooi Bureau
HIRONO, Takao te TOKYO 100Klebstoffzusammensetzung für
8405, Japan (JP)
selbstklebende, wiederablösbare
MAEKAWA, Takashige te TOKYO
Artikel auf Basis von adhäsiven
100-8405, Japan (JP)
Polymeren und organischen
(51)
G02F
1/15
Nanopartikeln
C09K 9/02
28.12.2011
(11) EP2276822
BASF SE te 67056
(21) EP09749793.7
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 18.05.2009
(32) 19.05.2008
(47) 28.12.2011
(72) Diehl, Heiko te 67136
FUSSGÖNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dragon, Andree te 67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schöcker, Petra te 68642
BÜRSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Andritz AG te 8045 GRAZ,
(51) F16J 15/08
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
(11) EP1975215
(21) EP07006413.4
(22) 28.03.2007
(54) Verfahren zum Ausbilden dünner
flüssiger Schichten auf flexiblen
Substraten aus Polymeren
und/oder Metallen
(31) 102008024187
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTROCHROME
FORMULIERUNG MIT ZUMINDEST
ZWEI FARBSYSTEMEN,
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
DAZU UND ELEKTROCHROMES
BAUTEIL
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
77
Japan
Japan
Japan
(72) KANITZ, Andreas te 91315
HÖCHSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MALEIKA, Marek te 90766 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RIEGER, Gotthard te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROTH, Wolfgang te 91080
UTTENREUTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Phosphor composition and lightemitting device using the same
(51) H01L 51/50
H01L 51/30
C09K 11/06
C08G 61/12
C08G 61/02
C08G 61/00
(11) EP2118236
(11) EP1801181
(21) EP07075102.9
(22) 28.12.1995
(31) 9426288
9510155
(32) 28.12.1994
19.05.1995
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Polymers for use in optical
devices
(47) 28.12.2011
(73) Cambridge Display Technology
Limited te CAMBRIDGESHIRE
CB23 6DW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) Holmes, Andrew Bruce te
CAMBRIDGE CB2 2AL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Li, Xiao-Chang te CALIFORNIA
94587, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Moratti, Stephen Carl te
CAMBRIDGE CB3 9JH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Murray, Kenneth Andrew te BATH
BA1 2SB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Friend, Richard Henry te
CAMBRIDGE CB3 9LG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C09K 11/77
(11) EP2113549
(21) EP09007211.7
(22) 26.04.2005
(31) 2004131770
2004182797
2004194196
2004250739
2004363534
(32) 27.04.2004
21.06.2004
30.06.2004
30.08.2004
15.12.2004
(33) Japan
Japan
(47) 28.12.2011
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Oshio, Shozo te OSAKA-SHI
OSAKA 540-6319, Japan (JP)
(51) E02D 3/12
C09K 17/00
C04B 41/00
(21) EP08708468.7
(22) 30.01.2008
(31) 0752968
(32) 30.01.2007
(33) Frankrijk
4 januari 2012
(54) Lubricant compositions
(47) 28.12.2011
(73) Afton Chemical Corporation te
RICHMOND, VA 23219, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Devlin, Mark te RICHMOND
VIRGINIA 23233, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ryan, Helen te LONDON W6 8NL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C12P 7/64
C12P 19/02
C11C 1/00
C11B 1/00
C10L 1/02
(11) EP2297286
(21) EP09759188.7
(22) 01.06.2009
(31) 58096
(32) 02.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCEDE DE CALCIFICATION PAR
(54) A METHOD OF PRODUCING FATTY
BACTERIES CALCIFIANTES
ACIDS FOR BIOFUEL, BIODIESEL,
(47) 28.12.2011
AND OTHER VALUABLE
(73) Soletanche Freyssinet te 92500
CHEMICALS
RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR) (47) 28.12.2011
(72) DARSON-BALLEUR, Sabine te F92000 NANTERRE, Frankrijk (FR)
GIRINSKI, Olivier te F-92000
NANTERRE, Frankrijk (FR)
(73) De Crecy, Eudes te GAINESVILLE,
FL 32608, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C10N 40/04
C10N 30/08
C10N 30/02
C10N 20/02
C10M 171/00
C10M 169/04
C10M 111/02
(51) C11D 3/12
(11) EP1391499
(21) EP02728152.6
(22) 24.05.2002
(31) 2001159941
2001171374
(32) 29.05.2001
06.06.2001
(33) Japan
Japan
(54) LUBRICANT BASE OIL
COMPOSITION
(72) De Crecy, Eudes te GAINESVILLE,
FL 32608, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2252678
(21) EP09718739.7
(22) 22.01.2009
(31) 08152742
(32) 14.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LAUNDRY TREATMENT
COMPOSITIONS
(47) 28.12.2011
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) BATCHELOR, Stephen, Norman te
WIRRAL MERSEYSIDE CH63 3JW,
(73) IDEMITSU KOSAN CO., LTD. te
GROOT BRITTANNIË (GB)
TOKYO 100-8321, Japan (JP)
PARKER, Andrew, Philip te
WIRRAL MERSEYSIDE CH63 3JW,
(72) KOGA, Hidetoshi te ICHIHARA-SHI,
GROOT BRITTANNIË (GB)
CHIBA 299-0107, Japan (JP)
HATA, Hitoshi te ICHIHARA-SHI,
(51) C11D 3/40
CHIBA 299-0107, Japan (JP)
C11D 17/04
TSUBOUCHI, Toshiyuki te
(11) EP2133410
SODEGAURA-SHI, CHIBA 299(21) EP08158232.2
0293, Japan (JP)
(47) 28.12.2011
(51) C10M 141/10
(11) EP1548090
(21) EP04256570.5
(22) 13.06.2008
(54) Multi-compartment pouch
(47) 28.12.2011
(32) 24.10.2003
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Boutoille, Alice Michele te 1030
(22) 25.10.2004
(31) 693197
Nummer 01/12
BRUSSELS, België (BE)
Courchay, Florence Catherine te
1050 BRUXELLES, België (BE)
Moss, Michael Alan John te 1150
WOLUWE SAINT PIERRE, België
(BE)
Sifnioti, Pandora (nmn) te 1060
BRUSSELS, België (BE)
(51) D06M 23/10
D06M 15/643
D06M 15/356
D06M 15/09
C11D 3/37
C11D 17/00
(11) EP1639076
(21) EP04756217.8
(22) 28.06.2004
(31) 483392 P
547369 P
(32) 27.06.2003
24.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR UNIFORM
DEPOSITION OF FABRIC CARE
ACTIVES IN A NON-AQUEOUS
FABRIC TREATMENT SYSTEM
78
(73) Diageo North America, Inc te
NORWALK, CT 06851, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1893742
(21) EP06779694.6
(22) 15.06.2006
(31) 0512216
(32) 15.06.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) CELL AND TISSUE CULTURE
DEVICE
(73)
(72)
(51)
(11)
(22)
(72) BAKER, Keith, Homer te
CINCINNATI, OH 45241, Verenigde
Staten van Amerika (US)
O'NEIL, Julie, Ann te MILAN, IN
47031, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ARREDONDO, Victor, Manuel te
WEST CHESTER, OH 45069,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GARDNER, Robb, Richard te
CLEVES, OH 45002, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DUPONT, Jeffrey, Scott te
CINCINNATI, OH 45238, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SIVIK, Mark, Robert te MASON,
OH 45040, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOPKINS, Jeffrey, Jon te WEST
CHESTER, OH 45069, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHEPER, William, Michael te
GUILFORD, IH 47022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Russische Federatie
(22) 21.10.2005
(31) 620843 P
(32) 21.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR MAKING PURIFIED
BEVERAGE PRODUCTS
(47) 28.12.2011
(31) 2005173851
2005295451
(32) 14.06.2005
07.10.2005
(33) Japan
Japan
(54) METHODS FOR PRODUCING
MONOCLONAL ANTIBODIES
(47) 28.12.2011
(73) Dnavec Corporation te TSUKUBASHI, IBARAKI 305-0856, Japan (JP)
Capsant Neurotechnologies Ltd te
WINCHESTER HILL ROMSEY SO51 (72) UEDA, Yasuji te TSUKUBA-GUN,
7UT, GROOT BRITTANNIË (GB)
IBARAKI 3002436, Japan (JP)
HARA, Hiroto c/o DNAVEC
STOPPINI, Luc te CH-1202
CORPORATION te TSUKUBA-SHI,
GENÈVE, Zwitserland (CH)
IBARAKI 3050856, Japan (JP)
C12N 5/00
SHU, Tsugumine c/o DNAVEC
CORPORATION te TSUKUBA-SHI,
EP1733027
IBARAKI 3050856, Japan (JP)
EP05780159.9
HASEGAWA, Mamoru c/o DNAVEC
04.04.2005
CORPORATION te TSUKUBA-SHI,
IBARAKI 3050856, Japan (JP)
2004110701
(21)
(21) EP05857360.1
(51) C12P 21/08
C12N 7/00
C12N 5/10
C12N 15/09
(47) 28.12.2011
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OH
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1831344
(US)
(72) ARMES, Christopher te
HERTFORDSHIRE SG12 9PJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1916298
SHILTON, Andrew te ESSEX CM77
(21) EP06766646.1
7FP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 13.06.2006
(51) C12M 3/06
(47) 28.12.2011
(51) C12H 1/04
C12G 3/08
4 januari 2012
(31)
(32) 09.04.2004
(51) C12N 7/00
A61K 35/76
(54) METHOD FOR OBTAINING
MESENCHYMAL STEM CELLS
(11) EP2327764
(47) 28.12.2011
(22) 30.11.2009
(73) Teplyashin, Alexander S. te
MOSKAU, 107031,
Russische Federatie (RU)
(54) New clone of Newcastle disease
virus, its manufacture and its
application in the medical
treatment of cancer
(72) Teplyashin, Alexander S. te
MOSKAU, 107031,
Russische Federatie (RU)
(51) C12N 5/078
(11) EP1536688
(21) EP03754548.0
(21) EP09075536.4
(47) 28.12.2011
(73) United Cancer Research Institute
te ALEXANDRIA, VA 22307,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) MAMMALIAN MEGAKARYOCYTE
PROGENITOR CELL
(72) Csatary, Christine M. te FORT
LAUDERDALE, FLORIDA 33316,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Csatary, Laszlo K. te FORT
LAUDERDALE, FLORIDA 33316,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 28.12.2011
(51) C12N 7/02
(73) The Board of Trustees of the
Leland Stanford Junior University
te PALO ALTO, CA 94306-1106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP2007883
(72) NAKORN, Thanyaphong Na te
STANFORD, CA 94305, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MYIAMOTO, Toshihiro, Faculty of
Medecine te FUKUOKA 812-8582,
Japan (JP)
WEISSMAN, Irving, L. te
REDWOOD CITY, CA 94061,
Verenigde Staten van Amerika
(32) 20.04.2006
(22) 12.09.2003
(31) 410490 P
(32) 13.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07755685.0
(22) 19.04.2007
(31) 793376 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PURIFICATION PROCESSES FOR
ISOLATING PURIFIED VESICULAR
STOMATITIS VIRUS FROM CELL
CULTURE
(47) 28.12.2011
(73) Wyeth LLC te MADISON, NJ
Nummer 01/12
07940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) KANG, Yun te LIVINGSTON, NJ
07039, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CUTLER, Mark William te
BLOOMINGDALE, NJ 07403,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
OUATTARA, Amadou Affrey te
NEW MILFORD, NJ 07646,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SYVERTSEN, Kristen Elissa te
TARRYTOWN, NY 10951,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 9/52
A23J 3/34
(11) EP2300606
(21) EP09757486.7
(22) 29.05.2009
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
PRAHA 5, Tsjechië (CZ)
VANECEK, Milan te 143 00 PRAHA
12, Tsjechië (CZ)
KOCKA, Jan te 190 16 PRAHA 9,
Tsjechië (CZ)
4 januari 2012
(21) EP02767173.4
(22) 02.07.2002
(31) 01202569
(32) 03.07.2001
(51) C12P 21/00
C12N 5/00
C12N 15/00
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1885867
(47) 28.12.2011
(21) EP06760292.0
(73) Vlaams Interuniversitair Instituut
voor Biotechnologie vzw. te 9052
ZWIJNAARDE, België (BE)
(22) 19.05.2006
(31) 683254 P
(32) 20.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL METHODS
(47) 28.12.2011
(73) GlaxoSmithKline LLC te
PHILADELPHIA, PA 19101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) REVERSED MAMMALIAN PROTEINPROTEIN INTERACTION TRAP
(72) EYCKERMAN, Sven te B-9000
GENT, België (BE)
TAVERNIER, Jan te B-9860
BALEGEM, België (BE)
VANDEKERCKHOVE, Joel te B8210 LOPPEM, België (BE)
(51) G01N 33/50
C12N 15/10
C07K 14/47
A61P 31/18
(72) JOHANSON, Kyung, Oh te KING OF
(11) EP2025750
PRUSSIA, PA 19406, Verenigde
03.06.2008
Staten van Amerika (US)
(21) EP07015899.3
TRILL, John, J. te KING OF
Europees Octrooi Bureau
(22) 13.08.2007
PRUSSIA, PA 19406, Verenigde
METHOD FOR PRODUCING A
(54) Targets and compounds for
Staten van Amerika (US)
CASEIN HYDROLYSATE
therapeutic intervention of HIV
(51) C12N 7/00
infection
28.12.2011
C12N 15/09
(47) 28.12.2011
Novozymes A/S te 2880
(11) EP2194127
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(73) Nexigen GmbH te 50829 KÖLN,
(21) EP09075152.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LYNGLEV, Gitte, B. te DK-2000
(DE)
FREDERIKSBERG, Denemarken
(22) 21.02.2006
(DK)
(72) Friebe, Annette, Dr. te 51399
(31) 654484 P
NIELSEN, Per Munk te DK-3400
BURSCHEID, BONDSREPUBLIEK
(32) 21.02.2005
HILLEROED, Denemarken (DK)
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Hennemann, Hanjo, Dr. te 41470
C12N 11/14
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
(54) Primate T-Lymphotropic viruses
A61L 27/08
DUITSLAND (DE)
(47) 28.12.2011
EP2288699
Carl, Claudia, Dr. te 53175 BONN,
(73) The Government of the United
EP09761298.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
States of America as represented
(DE)
21.05.2009
by the Secretary of the
Schürmann, Nina te 53572
20080355
Department of Health and Human
UNKEL, BONDSREPUBLIEK
Services te ATLANTA, GA 30341,
10.06.2008
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
Wirths, Sabine te 53809
Tsjechië
(US)
RUPPICHTEROTH-WINTERSCHEID,
METHOD OF MAKING ARRANGED
Johns Hopkins University te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CELL STRUCTURES
BALTIMORE, MD 21201,
(DE)
28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 15/70
(US)
Institute Of Physics, As Cr, V. V .i.
C12N 15/66
te 182 21 PRAHA 8, Tsjechië (CZ) (72) Burke, Donald te PITTSBURGH, PA
C12N 15/65
Institute Of Physiology Of AS CR,
15261, Verenigde Staten van
C12N 15/64
V.V.I. te 142 20 PRAHA 4, Tsjechië
Amerika (US)
C12N 15/10
(CZ)
Switzer, William te STONE
(11)
EP2116601
Charles University In Prague te
MOUNTAIN, GEORGIA 30087,
121 08 PRAHA 2, Tsjechië (CZ)
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09011477.8
(US)
REZEK , Bohuslav te 182 00
(22) 29.09.2004
Heneine, Walid te ATLANTA,
PRAHA 8, Tsjechië (CZ)
(31) 678961
GEORGIA 30345, Verenigde
MICHALIKOVA , Lenka te 951 36
702228
Staten
van
Amerika
(US)
NOVE MESTO NAD VAHOM,
Folks, Thomas te SNELLVILLE, GA (32) 03.10.2003
Slovakije (SK)
30039, Verenigde Staten van
05.11.2003
KROMKA, Alexander te 951 36
Amerika (US)
LEHOTA, Slovakije (SK)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Wolfe, Nathan te BALTIMORE, MD
KALBACOVA, Marie te 468 11
Verenigde Staten van Amerika
21202, Verenigde Staten van
JANOV NAD NISOU, Tsjechië (CZ)
(54) Vectors for directional cloning
Amerika (US)
KMOCH, Stanislav te 110 00
(47) 28.12.2011
Eitel, Mpoudi te YAOUNDE,
PRAHA 1, Tsjechië (CZ)
Kameroen (CM)
(73) Promega Corporation te
GRAUSOVA, Lubica te 841 01
MADISON, WI 53711, Verenigde
BRATISLAVA, Slovakije (SK)
(51) C12N 15/10
Staten van Amerika (US)
BACAKOVA , Lucie te 155 00
(11) EP1412496
(31) 08157453
(32)
79
Nummer 01/12
(72) Slater, Michael R. te MADISON,
WISCONSIN 53705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Strauss, Ethan Edward te
MADISON, WISCONSIN 53711,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wood, Keith V. te MT. HOREB,
WISCONSIN 53572, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hartnett, James Robert te
MADISON, WISCONSIN 53527,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 15/62
C12N 15/18
C12N 15/12
C07K 14/50
A61K 38/18
(11) EP1234033
(21) EP00980829.6
(22) 28.11.2000
(31) 452977
(32) 02.12.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods for targeting cells that
express fibroblast growth factor
receptor-3 or-2
(47) 28.12.2011
80
Staten van Amerika (US)
ADAM, Luc, J. te HAYWARD, CA
94545, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REUBER, T., Lynne te SAN MATEO,
CA 94402, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RIECHMANN, Jose, Luis te
PASADENA, CA 91101, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HAAKE, Volker te D-10715
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUBELL, Arnold, N. te SAN
LEANDRO, CA 94578, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KEDDIE, James, S. te SAN MATEO,
CA 94402, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHERMAN, Bradley, K. te
BERKELEY, CA 94708, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
C12P 19/34
C12N 9/16
C12N 15/55
C12N 15/11
(11) EP1954810
(21) EP06809100.8
(22) 23.10.2006
(31) DE15362005
(73) ZymoGenetics, Inc. te SEATTLE,
WA 98102, Verenigde Staten van (32) 25.10.2005
Amerika (US)
(33) India
(72) WEST, James, W. te SEATTLE, WA (54) GENETIC VARIANTS OF HUMAN
98115, Verenigde Staten van
INOSITOL POLYPHOSPHATE-4Amerika (US)
PHOSPHATASE, TYPE I (INPP4A)
USEFUL FOR PREDICTION AND
(51) C12N 15/82
THERAPY OF IMMUNOLOGICAL
C12N 15/29
DISORDERS
A01H 5/00
(11) EP1546336
(21) EP03779082.1
(22) 18.09.2003
(31) 411837 P
434166 P
465809 P
(32) 18.09.2002
17.12.2002
24.04.2003
4 januari 2012
(51) C12Q 1/68
C12N 5/10
C12N 15/86
C12N 15/85
C12N 15/11
C12N 15/00
A61K 48/00
A01K 67/027
(11) EP1098986
(21) EP99934910.3
(22) 21.07.1999
(31) 9815879
107688 P
9906712
127410 P
9909494
134016 P
(32) 21.07.1998
09.11.1998
23.03.1999
01.04.1999
23.04.1999
12.05.1999
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(54) A POLYNUCLEOTIDE COMPRISING
A UBIQUITOUS CHROMATIN
OPENING ELEMENT (UCOE)
(47) 28.12.2011
(73) MILLIPORE CORPORATION te
BILLERICA MASSACHUSETTS
01821, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) ANTONIOU, Michael, Dept. of
Experimental Pathology te
(47) 28.12.2011
LONDON BRIDGE, LONDON SE1
9RT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Council of Scientific and Industrial
CROMBIE, Robert, Cobra
Research te NEW DELHI 110 001,
Therapeutics Limited te KEELE
India (IN)
ST5 5SP, GROOT BRITTANNIË
(72) GHOSH, Balaram te NEW DELHI
(GB)
110 007, India (IN)
SHARMA, Mamta te NEW DELHI
(51) C12N 7/04
110 007, India (IN)
C12N 15/86
BATRA, Jyotsna te NEW DELHI 100
C07K 14/145
007, India (IN)
A61K 39/205
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 15/85
C12N 15/12
(11) EP2039773
(54) POLYNUCLEOTIDES AND
POLYPEPTIDES IN PLANTS
(11) EP0867514
(22) 29.03.2004
(21) EP98102626.3
(31) 457591 P
(22) 16.02.1998
(32) 27.03.2003
(31) 807415
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.02.1997
(54) Mutant vesicular stomatitis
viruses and use thereof
(47) 28.12.2011
(73) Mendel Biotechnology, Inc. te
HAYWARD, CA 94545, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) JIANG, Cai-Zhong te FREMONT,
CA 94555, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HEARD, Jacqueline, E. te SAN
MATEO, CA 94402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RATCLIFFE, Oliver te OAKLAND,
CA 94606, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CREELMAN, Robert, A. te CASTRO
VALLEY, CA 94546, Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Enhanced protein production
method
(47) 28.12.2011
(73) BAYER CORPORATION te
PITTSBURGH, PA 15205-9741,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Cho, Myung-Sam te PINOLE,
CALIFORNIA 94564, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08168529.9
(47) 28.12.2011
(73) Ottawa Hospital Research
Institute te OTTAWA, ON K1Y 4E9,
Canada (CA)
Wellstat Biologics Corporation te
GAITHERSBURG, MD 20878,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Bell, John C. te OTTAWA, ONTARIO
K1G 0K8, Canada (CA)
Lichty, Brian D. te ONTARIO N3T
Nummer 01/12
5L9, Canada (CA)
Stojdl, David F. te OTTAWA,
ONTARIO K1G 6P7, Canada (CA)
(51) C12N 15/863
A61K 39/39
A61K 39/00
(11) EP1851320
(21) EP06703897.6
(22) 24.01.2006
(31) 05001362
(32) 24.01.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VACCINES BASED ON THE USE OF
MVA
(47) 28.12.2011
(73) Helmholtz Zentrum München
Deutsches Forschungszentrum
für Gesundheit und Umwelt
(GmbH) te 85764 NEUHERBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DREXLER, Ingo te 80797
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SUTTER, Gerd te 80803
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GASTEIGER, Georg te 81669
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ERFLE, Volker te 81675
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12Q 1/68
C12P 19/34
(11) EP2121955
(21) EP07849174.3
(22) 19.11.2007
(31) 860139 P
(32) 20.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF USE OF EPIREGULIN
PROTEIN AND NUCLEIC ACID
ENCODING THE SAME IN
INFLAMMATORY CONDITIONS
(47) 28.12.2011
(73) Piramal Life Sciences Limited te
MUMBAI 400 013,
MAHARASHTRA, India (IN)
(72) PADIGARU, Muralidhara te
MUMBAI 400 063, India (IN)
SHARMA, Somesh te MUMBAI 400
063, India (IN)
THAKKAR, Arvind te MUMBAI 400
063, India (IN)
RATHINA SABAPATHY,
Anandharajan te MUMBAI 400
063, India (IN)
PARIKH, Sapna Hasit te MUMBAI
400 063, India (IN)
GHOSH, Usha te MUMBAI 400
063, India (IN)
(51) C12Q 1/34
C12Q 1/04
(11) EP2207893
(21) EP08840533.7
81
4 januari 2012
(22) 20.10.2008
(11) EP1871908
(31) 981156 P
(21) EP06749075.5
(32) 19.10.2007
(22) 30.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 96191
270804
(54) METHODS FOR THE DETECTION
OF BETA-LACTAMASES
(47) 28.12.2011
(73) Becton, Dickinson and Company
te FRANKLIN LAKES, NJ 074171880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 30.03.2005
09.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SUSCEPTIBILITY GENE FOR
MYOCARDIAL INFARCTION AND
ACUTE CORONARY SYNDROME
(72) YANG-WOYTOWITZ, Mei te
BALTIMORE, MD 21212,
(47) 28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
(73) Decode Genetics EHF. te 101
(US)
REYKJAVIK, IJsland (IS)
YU, Charles te LUTHERVILLE, MD
(72)
HELGADOTTIR, Anna te IS-112
21093, Verenigde Staten van
REYKJAVIK, IJsland (IS)
Amerika (US)
GULCHER, Jeffrey, R. te LAKE
WILES, Timothy te MANCHESTER,
BARRINGTON, IL 60010,
MD 21102, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(51) C12Q 1/68
HÁKONARSON, Hákon te
REYKJAVÍK 109, IJsland (IS)
(11) EP1537244
GURNEY, Mark, E. te GRAND
(21) EP03797279.1
RAPIDS, MI 49506, Verenigde
(22) 08.09.2003
Staten van Amerika (US)
(31) 10243303
(51) C12Q 1/68
(32) 13.09.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR DETEKTION VON
BIOMOLEKÜLEN
(47) 28.12.2011
(73) Vuong, Giang Lam te 13353
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Nordheim, Alfred te 72076
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kammer, Winfried te 72076
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weiss, Stefanie te 72076
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vuong, Giang Lam te 13353
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12Q 1/68
(11) EP1682676
(21) EP04790962.7
(22) 27.10.2004
(31) 03078568
(32) 14.11.2003
C12P 21/02
C12N 15/90
C12N 15/69
C12N 15/10
(11) EP1967585
(21) EP06768267.4
(22) 18.07.2006
(31) 2005338119
(32) 24.11.2005
(33) Japan
(54) METHOD FOR GENE
AMPLIFICATION
(47) 28.12.2011
(73) Inter-University Research Institute
Corporation National Institutes of
Natural Sciences te MITAKI-SHI,
TOKYO 181-8588, Japan (JP)
(72) HORIUCHI, Takashi te OKAZAKISHI, AICHI 4448585, Japan (JP)
WATANABE, Takaaki te OKAZAKISHI, AICHI 4448585, Japan (JP)
(51) C40B 40/08
C12Q 1/68
(11) EP2021534
(21) EP07719640.0
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 27.04.2007
(54) METHOD FOR AMPLIFICATION OF
RNA SEQUENCES
(31) 745761 P
(32) 27.04.2006
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) bioMerieux B.V. te 5281 RM
BOXTEL
(54) ASSESSMENT AND REDUCTION
OF RISK OF GRAFT-VERSUS-HOST
DISEASE
(72) DEIMAN, Birgit, Alberta, Louisa,
Maria te NL-5063 EE OISTERWIJK
STRIJP, Arnoldina, Margaretha,
Wilhelmina te NL-5215 AG'SHERTOGENBOSCH
(51) C12Q 1/68
(47) 28.12.2011
(73) Université de Montréal te
MONTRÉAL, QUÉBEC H3X 2H9,
Canada (CA)
Biosystemix Ltd. te KINGSTON,
ONTARIO K7L 3Z2, Canada (CA)
Nummer 01/12
(72) PERREAULT, Claude te
OUTREMONT, QUÉBEC H2V 2X1,
Canada (CA)
BARON, Chantal te H1B 3E1,
Canada (CA)
SOMOGYI, Roland te SYDENHAM,
ONTARIO KOH 2TO, Canada (CA)
GRELLER, Larry, D. te K7L 3Z2,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/574
C12Q 1/68
(11) EP2196547
(21) EP10156100.9
(22) 24.05.2006
(31) 05017663
(32) 12.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for predicting the
response to a treatment with a
HER dimerization inhibitor
(47) 28.12.2011
82
(51) C22C 19/07
(11) EP2163656
(21) EP09168496.9
(22) 24.08.2009
(31) 14332008
(32) 08.09.2008
(33) Zwitserland
(54) Hochtemperaturbeständige
Kobaltbasis-Superlegierung
(47) 28.12.2011
(73) Alstom Technology Ltd te 5400
BADEN, Zwitserland (CH)
(11) EP1920075
(21) EP06706162.2
(22) 04.01.2006
(54) VERFAHREN ZUM VORHEIZEN
VON EISENAGGLOMERATEN
(47) 28.12.2011
(73) Saarstahl AG te 66333
VÖLKLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KARL, Brotzmann te 92224
AMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C22B 1/16
C21B 13/10
(11) EP1605067
(21) EP04714008.2
(22) 24.02.2004
(31) 2003078225
(32) 20.03.2003
(33) Japan
(54) PROCESS FOR PRODUCING
PARTICULATE IRON METAL
(47) 28.12.2011
(73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho
(Kobe Steel, Ltd.) te KOBE-SHI,
HYOGO 651-8585, Japan (JP)
(72) ITO, Shuzo te KOBE-SHI, HYOGO
6518585, Japan (JP)
TSUGE, Osamu te KOBE-SHI,
HYOGO 6518585, Japan (JP)
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
PESLERBE, Isabelle te F-91340
OLLAINVILLE, Frankrijk (FR)
MONS, Claude te F-77176
SAVIGNY LE TEMPLE, Frankrijk
(FR)
(51) H01J 37/32
C23C 14/34
(11) EP1650324
(21) EP05256564.5
(22) 22.10.2005
(31) 0423502
(72) Nazmy, Mohamed te 5442
FISLISBACH, Zwitserland (CH)
Künzler, Andreas te 5400 BADEN,
Zwitserland (CH)
Staubli, Markus te 5605
DOTTIKON, Zwitserland (CH)
(32) 22.10.2004
(51) C22C 38/00
(73) Plasma Quest Limited te HOOK,
HAMPSHIRE RG27 9UT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2110454
(21)
(73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070 (22)
BASEL, Zwitserland (CH)
(31)
(72) Moecks, Joachim te 68167
(32)
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(33)
DUITSLAND (DE)
Strauss, Andreas te 82377
(54)
PENZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47)
Zugmaier, Gerhard te 80336
(73)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C21B 13/00
4 januari 2012
EP09000098.5
07.01.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Sputter coating system and
method of sputter coating
(47) 28.12.2011
(72) te , Onbekend (ZZ)
22.01.2008
(51) H01L 31/18
H01L 31/0224
C23C 14/35
Japan
(11) EP2066824
Forging steel, and forged
products obtainable therefrom
(21) EP07818560.0
28.12.2011
(31) 102006046312
Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho
(Kobe Steel, Ltd.) te KOBE-SHI,
HYOGO 651-8585, Japan (JP)
(32) 29.09.2006
2008011123
(72) Deura, Tetsushi te HYOGO 6512271, Japan (JP)
Nagao, Motohiro te HYOGO 6768670, Japan (JP)
Abiko, Takashi te HYOGO 6512271, Japan (JP)
(51) C22C 38/52
C22C 38/44
C22C 38/06
C21D 6/04
C21D 6/00
(11) EP1874973
(21) EP06743718.6
(22) 20.04.2006
(31) 0504254
0507482
(32) 27.04.2005
12.07.2005
(33) Frankrijk
Frankrijk
(22) 28.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG
EINER OXIDSCHICHT AUF
ABSORBERN VON SOLARZELLEN
UND VERWENDUNG DES
VERFAHRENS
(47) 28.12.2011
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SITTINGER, Volker te 38106
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RUSKE, Florian te D-10247
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SZYSZKA, Bernd te 38108
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) ACIER MARTENSITIQUE DURCI,
(51) C23C 16/00
PROCEDE DE FABRICATION D'UNE
(11) EP1212475
PIECE A PARTIR DE CET ACIER, ET
(21) EP00936074.4
PIECE AINSI OBTENUE
(22) 19.05.2000
(47) 28.12.2011
(73) AUBERT & DUVAL te 75015 PARIS, (31) 135362 P
Frankrijk (FR)
(32) 21.05.1999
Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
(33) Verenigde Staten van Amerika
(FR)
(54) PROTECTIVE GAS SHIELD
(72) MONTAGNON, Jacques te F-63000
APPARATUS
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(47)
28.12.2011
(FR)
HERITIER, Philippe te F-63100
(73) Aviza Technology, Inc. te SCOTTS
Nummer 01/12
VALLEY, CA 95066-4081,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
83
(54) Fluoride crystalline optical
lithography lens element blank
(51) D02G 3/04
D01F 8/14
D01D 5/253
(73) Hellma Materials GmbH & Co. KG
te 07745 JENA, BONDSREPUBLIEK (11) EP1945839
DUITSLAND (DE)
(21) EP06813537.5
(22) 12.08.2005
(11) EP2270264
(31) 602404 P
(21) EP09006477.5
(32) 18.08.2004
(22) 13.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A method and an apparatus for
growing a silicon single crystal
from melt
(47) 28.12.2011
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND MI 48686-0994,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LOBODA, Mark te BAY CITY, MI
48706, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SNOW, Steven te SANFORD, MI
48657, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WEIDNER, William te BAY CITY, MI
48708, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZAMBOV, Ludmil te MIDLAND, MI
48640, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C25D 7/06
(11) EP1254974
(21) EP02009002.3
(22) 23.04.2002
(31) 10121966
(73)
(72)
(11) EP1154046
(21) EP00401271.2
(22) 09.05.2000
(32) 29.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SCALLOPED OVAL BICOMPONENT
FIBERS WITH GOOD WICKING,
AND HIGH UNIFORMITY SPUN
YARNS COMPRISING SUCH FIBERS
(47) 28.12.2011
(73) INVISTA Technologies S.à.r.l. te
8001 ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(11) EP2321452
(11) EP1748100
(21) EP09809302.4
(21) EP06253860.8
(22) 21.07.2009
(22) 24.07.2006
(31) 08163291
(31) 188453
(32) 29.08.2008
(32) 25.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR PRODUCING A
PLURALITY OF HIGH-STRENGTH,
HIGH MODULUS AROMATIC
POLYAMIDE FILAMENTS
(54) Low-density, non woven
structures and methods of
making the same
(47) 28.12.2011
(73) McNeil-PPC, Inc. te SKILLMAN, NJ
08558, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Teijin Aramid B.V. te 6827 AV
ARNHEM
(72) JAARSVELD, Michiel Jan Adriaan
te NL-3512 JE UTRECHT
VAN WORKUM, Theodorus
Verfahren und Vorrichtung zum
Hendrikus te NL-6932 AM
Verschieben von auf
WESTERVOORT
Kontaktbalken hängenden MetallAnodenplatten oder Metall(51) D03D 15/08
Anodenstäben in Elektrolyttanks
D03D 15/00
D01F 6/94
28.12.2011
C08F 8/32
SMS Siemag AG te 40237
(11)
EP2157215
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08777147.3
Elsner, Wolfgang te 40878
(22) 11.06.2008
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 2007155236
DUITSLAND (DE)
(32) 12.06.2007
Hauka, Manfred te 47269
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
(33) Japan
DUITSLAND (DE)
(54) POLYURETHANE ELASTIC FIBER
(51) G02B 1/02
C30B 29/12
C30B 11/00
(31) 238468
(72) HIETPAS, Geoffrey, D. te
NEWARK, DE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Siltronic AG te 81737 MÜNCHEN,
PRICE, David, A., Sr. te SMYRNA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DE 19977, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
(72) Filar, Piotr, Dr. te 84489
SMITH, Steven, Wayne te
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
WAYNESBORO, VA 22980,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) D01F 6/60
D01D 5/06
(51) D04H 1/46
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
(22) 17.08.2006
(47) 28.12.2011
(32) 05.05.2001
(54)
8101, Japan (JP)
(47) 28.12.2011
(72) STODDARD, D., Neil te SANTA
CRUZ, CA 95062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YUH, Soon, K. te SCOTTS VALLEY,
CA 95066, Verenigde Staten van (72) Mayolet, Alexandre Michel te
28700 AUNEAU, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
Pell, Michael Alan te 77300
(51) H01L 21/316
FONTAINEBLEAU, Frankrijk (FR)
C23C 16/30
(51) C30B 29/06
(11) EP1799877
C30B 15/30
(21) EP05786627.9
C30B 15/14
(54) SIOC:H COATED SUBSTRATES
AND METHODS FOR THEIR
PREPARATION
4 januari 2012
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(72) Nguyen, Hien te EAST WINDSOR,
NJ 08520, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) D05B 35/00
D05B 33/00
(11) EP2316994
(21) EP09425433.1
(22) 29.10.2009
(54) Installation for the processing of
fabrics
(47) 28.12.2011
(73) Pugi Group S.r.L. te 50013 CAMPI
BISENZIO (FI), Italië (IT)
(72) Pugi, Alberto te 50041
CALENZANO, FIRENZE, Italië (IT)
(51) D06C 15/08
D06C 15/02
(73) Asahi Kasei Fibers Corporation te (11)
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8205,
(21)
Japan (JP)
(22)
(72) KOJIMA, Junichi te TOKYO 101(31)
8101, Japan (JP)
IWANAMI, Taisuke te TOKYO 101- (32)
EP1863964
EP06727383.9
29.03.2006
TO20050200
29.03.2005
Nummer 01/12
84
4 januari 2012
(33) Italië
(32) 30.07.2008
(21) EP07005853.2
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
FABRIC CALENDERING
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 21.03.2007
(54) TROCKNUNGSVERFAHREN UND
KONDENSATIONSTROCKNER MIT
EINER WÄRMEPUMPE UND
SYSTEM ZUR ERKENNUNG EINES
UNZULÄSSIGEN
BETRIEBSZUSTANDS
(54) Process for the control of pitch
(47) 28.12.2011
(73) T.M.T. Manenti S.r.l. te 13825
VALLEMOSSO, Italië (IT)
(72) MANENTI, Angelo te I-13825
CROCEMOSSO, Italië (IT)
(51) D06F 39/00
D06F 37/06
D06F 35/00
(11) EP2199449
(21) EP09176814.3
(22) 24.11.2009
(31) 102008054931
(32) 18.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) NAWROT, Thomas te 14167
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NEHRING, Ulrich te 10715
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Verfahren zum Steuern einer
Haushaltwaschmaschine
(51) D06F 58/20
(47) 28.12.2011
(21) EP09781179.8
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2315867
(22) 28.07.2009
(31) 102008040946
(32) 01.08.2008
(72) Czyzewski, Gundula te 13125
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(54) KONDENSATIONSTROCKNER MIT
DUITSLAND (DE)
EINER WÄRMEPUMPE UND
Röhl, Marianne te 40215
ERKENNUNG EINES
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
UNZULÄSSIGEN
DUITSLAND (DE)
BETRIEBSZUSTANDS SOWIE
Schulze, Ingo te 16341
VERFAHREN ZU SEINEM BETRIEB
PANKETAL, BONDSREPUBLIEK
(47)
28.12.2011
DUITSLAND (DE)
(73)
BSH Bosch und Siemens
(51) D06F 58/04
Hausgeräte GmbH te 81739
D06F 58/02
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
D06F 58/00
DUITSLAND (DE)
(11) EP2271801
(72) NAWROT, Thomas te 14167
(21) EP09737986.1
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 08.04.2009
NEHRING, Ulrich te 10715
(31) 102008021376
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(32) 29.04.2008
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) D06F 58/28
(54) ABLUFTTROCKNER MIT
GEGENLUFTERKENNUNG SOWIE
VERFAHREN ZU SEINEM BETRIEB
D06F 58/20
D06F 39/00
D06F 35/00
(47) 28.12.2011
(11) EP2241668
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP10160628.3
(72) BACHE, Kai-Uwe te 10777
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STEUSLOFF, Philipp te 10711
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WISCHER, Andy te 39524
KAMERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D06F 58/20
(11) EP2326762
(21) EP09781160.8
(22) 28.07.2009
(31) 102008040853
(22) 02.05.2006
(54) Dryer program with anti-crease
phase and dryer
(47) 28.12.2011
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSELS, België (BE)
(72) Kreutzfeldt, Uta te 92342
FREYSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lampe, Hansjörg te 90491
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D21H 21/02
D21H 17/67
D21C 9/08
(11) EP1975310
(47) 28.12.2011
(73) OMYA DEVELOPMENT AG te 4665
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
(72) Gantenbein, Daniel te 4145
GEMPEN, Zwitserland (CH)
Schölkopf, Joachim te 8956
KILLWANGEN, Zwitserland (CH)
Gane, Patrick A.C. te 4852
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
(51) F01N 3/28
D21H 13/38
D04H 13/00
D01F 9/08
C04B 35/622
C03C 25/68
C03C 13/04
C03C 13/00
C03B 37/00
B01D 46/24
B01D 46/00
(11) EP2226425
(21) EP10000698.0
(22) 25.01.2010
(31) 2009014186
(32) 26.01.2009
(33) Japan
(54) Mat material, exhaust gas
treating apparatus, and method
of manufacturing mat material
(47) 28.12.2011
(73) Ibiden Co., Ltd. te OGAKI-SHI,
GIFU 503-8604, Japan (JP)
(72) Sugino, Junichi te TAKAHAMA-SHI
AICHI 444-1301, Japan (JP)
Yamazaki, Tsutomu te TAKAHAMASHI AICHI 444-1301, Japan (JP)
(51) D21H 21/14
D21C 9/00
(11) EP2286028
(21) EP09735031.8
(22) 17.04.2009
(31) 20085345
(32) 22.04.2008
(33) Finland
(54) METHOD FOR REDUCTION OF
LIGHT-INDUCED YELLOWING OF
LIGNIN-CONTAINING MATERIAL
(47) 28.12.2011
(73) Kemira OYJ te 00180 HELSINKI,
Finland (FI)
(72) VUORENPALO, Veli-Matti te FI02780 ESPOO, Finland (FI)
PERE, Jarkko te FI-01640 VANTAA,
Finland (FI)
AKSELA, Reijo te FI-02360 ESPOO,
Finland (FI)
TAUBER, Andrei te 50735 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D21H 21/16
B65D 65/40
(11) EP1427885
Nummer 01/12
(21) EP02763159.7
(22) 30.08.2002
(31) 0102941
(32) 05.09.2001
(33) Zweden
85
Italië (IT)
Gualerzi, Daniele te S.MARTINO
SINZANO 43044 COLLECCHIO
(PR), Italië (IT)
Morelli, Gianfranco te 57126
LIVORNO, Italië (IT)
(54) UNCOATED PAPERBOARD FOR
PACKAGES
(51) E02D 29/02
(47) 28.12.2011
(21) EP10003921.3
(73) Korsnäs AB (publ) te 801 18
GÄVLE, Zweden (SE)
(22) 14.04.2010
(72) HÜBINETTE, Mats te S-806 45
GÄVLE, Zweden (SE)
AKSBERG, Rein te 803 23 GÄVLE,
Zweden (SE)
H KANSSON, Sven te S-814 91
FURUVIK, Zweden (SE)
(51) E01B 35/08
E01B 27/20
(11) EP2147160
(21) EP08716217.8
(22) 04.03.2008
(31) 5632007
(11) EP2241679
4 januari 2012
(33) Nederland
(54) METHOD FOR THE MANUFACTURE
OF A BUILDING BLOCK
(47) 28.12.2011
(73) Vekemans, Henricus Johannes te
5045 PS TILBURG
(72) Vekemans, Henricus Johannes te
5045 PS TILBURG
(31) MI20090605
(51) E04C 2/26
E04B 5/12
E04B 5/02
(32) 14.04.2009
(11) EP2243891
(33) Italië
(21) EP09158394.8
(54) Gabion with closed structure
(22) 21.04.2009
(47) 28.12.2011
(54) Dalle mixte bois béton
(73) Artigiana Costruzioni S.r.L. te
23030 VILLA DI TIRANO (SO),
Italië (IT)
(47) 28.12.2011
(73) Weibel, Rodolphe te 1094
PAUDEX, Zwitserland (CH)
(72) Orgnoni, Paolo te 23030 VILLA DI (72) Weibel, Rodolphe te 1094
TIRANO (SO), Italië (IT)
PAUDEX, Zwitserland (CH)
(51) E03D 9/03
(51) E04C 2/12
(11) EP2235273
(32) 12.04.2007
(21) EP09702433.5
(33) Oostenrijk
(22) 15.01.2009
(54) VERFAHREN UND MASCHINE ZUR (31) 21099
ABSENKUNG EINES GLEISES
(32) 15.01.2008
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Franz Plasser
(54) ON-TANK TOILET DISPENSER
Bahnbaumaschinen(47) 28.12.2011
Industriegesellschaft m.b.H. te
1010 WIEN, Oostenrijk (AT)
(73) S.C. Johnson & Son, Inc. te
RACINE, WI 53403, Verenigde
(72) THEURER, Josef te 1010 WIEN,
Staten van Amerika (US)
Oostenrijk (AT)
LICHTBERGER, Bernhard te 4230 (72) CAMPAU, Daniel, N. te ADA
PREGARTEN, Oostenrijk (AT)
MICHIGAN 49301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) E01C 19/05
FRYAN, Michael, C. te RACINE
(11) EP1495188
WISCONSIN 53406, Verenigde
(21) EP02789138.1
Staten van Amerika (US)
ZACH, Steven, A. te WATERFORD,
(22) 03.10.2002
WI 53185, Verenigde Staten van
(31) 200200962
Amerika (US)
(32) 09.04.2002
SOLLER, Douglas, A. te RACINE
WISCONSIN 53406, Verenigde
(33) Turkije
Staten van Amerika (US)
(54) SYSTEM UNITS FOR TREATMENT
(51)
E03F 7/04
OF AGGREGATE MATERIAL
E03F 5/22
(47) 28.12.2011
(11) EP2154300
(73) Gencer, Mehmet Nezir te 16180
(21) EP08014542.8
BURSA, Turkije (TR)
(11) EP1734200
(21) EP05020614.3
(22) 21.09.2005
(31) BZ20050031
(32) 17.06.2005
(33) Italië
(54) Verwendung eines
Gebäudewandelements und einer
Holzlagenverbundplatte
(47) 28.12.2011
(73) REINVERBUND S.R.L. te 39026
PRAD AM STILFERSJOCH (BZ),
Italië (IT)
(72) Niederfriniger, Herbert te 39040
RACINES BZ, Italië (IT)
Strickner, Armin te 39040
RACINES BZ, Italië (IT)
(51) E04D 13/16
E04D 12/00
(11) EP2113617
(21) EP09450090.7
(22) 28.04.2009
(31) 2502008 U
(32) 28.04.2008
(33) Oostenrijk
(72) Gencer, Mehmet Nezir te 16180
BURSA, Turkije (TR)
(22) 14.08.2008
(54) Abwasserstation
(51) E02D 3/12
(54) Unterlagsbahn zur Herstellung
der Regensicherheit eines
Unterdachgaufbaus
(47) 28.12.2011
(11) EP1914350
(47) 28.12.2011
(73) Kessel AG te 85101 LENTING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Villas Austria Gmbh te 9586
FÜRNITZ, Oostenrijk (AT)
(21) EP06425705.8
(22) 13.10.2006
(54) A method for homogenizing and
stabilising a soil by way of
injections
(47) 28.12.2011
(73) Geosec S.r.l. te 43100 PARMA,
Italië (IT)
(72) Occhi, Marco te 43100 PARMA,
Italië (IT)
Occhi, Andrea te 43100 PARMA,
(72) Kessel, Bernhard te 85101
LENTING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lauritsch, Otto te 9523
LANDSKRON, Oostenrijk (AT)
(51) E04B 2/00
(51) E06B 9/262
E06B 7/22
E04F 10/06
(11) EP1412587
(11) EP1842980
(21) EP02747752.0
(21) EP07103236.1
(22) 19.07.2002
(22) 28.02.2007
(31) 1018588
(31) BO20060265
(32) 19.07.2001
Nummer 01/12
86
(32) 07.04.2006
(32) 06.03.2009
(33) Italië
(33) Italië
(54) Drip guard for awnings
(54) Intrusion prevention upright and
enclosure
(47) 28.12.2011
(73) Corradi S.P.A. te 40128 BOLOGNA, (47) 28.12.2011
Italië (IT)
(73) Trentaquattrotrentotto, Srl te
20052 MONZA (MI), Italië (IT)
(72) Grazioso, Luca te 64020, TERAMO
- FRAZIONE SANT'ATTO, Italië (IT) (72) Citterio, Guido Emilio te I-23879
VERDERIO INFERIORE (LC), Italië
(51) E06C 7/08
(IT)
E04F 11/112
E04F 11/035
(11) EP2205806
(21) EP08802536.6
(22) 23.09.2008
(31) MI20071884
(32) 02.10.2007
(33) Italië
(54) Set of modular elements for
making fixed ladders
(47) 28.12.2011
(73) Maltini, Alessandro te 38065
MORI, Italië (IT)
(72) Maltini, Alessandro te 38065
MORI, Italië (IT)
(51) E04F 13/08
(11) EP1682733
(21) EP04790655.7
(22) 20.10.2004
(31)
(32)
(33)
(54)
(73) ArsRatio Holding GmbH te 6020
INNSBRUCK, Oostenrijk (AT)
(72) PERMESANG, Claus te 81667
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07805746.0
(22) 30.07.2007
(51) G11B 23/02
E05B 73/00
B65D 55/02
(11) EP2118409
(22) 03.05.2007
(21) EP08708681.5
(22) 05.02.2008
(31) 102007007688
(32) 16.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHLIESSZYLINDER MIT
VERSCHLEISSSCHUTZ
(47) 28.12.2011
(73) C. Ed. Schulte Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Zylinderschlossfabrik te 42551
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WALLBERG, Thomas te 42489
WÜLFRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 27.03.2009
(31) 102008016003
(21) EP07736829.8
(54) INTERCHANGEABLE CLOSING
DEVICE FOR ANTI-THEFT CASE
AND ANTI-THEFT CASE EQUIPPED
WITH SUCH DEVICE
(47) 28.12.2011
(73) Necchi, Pietro te 15013
BORGORATTO ALESSANDRINO,
Italië (IT)
(72) Necchi, Pietro te 15013
BORGORATTO ALESSANDRINO,
Italië (IT)
(51) E05B 73/00
B63J 99/00
(11) EP2332827
(21) EP10194118.5
(22) 08.12.2010
(31) 2009279928
(32) 09.12.2009
(33) Japan
(54) Outboard motor antitheft
apparatus
(47) 28.12.2011
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(72) Takeda, Masato te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Shinogi, Yoshihisa te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Fehlbedienungssperre für parallel
Manita, Masashi te SAITAMA 351abstellbare Kippschiebetüren und
0193, Japan (JP)
Kippschiebefenster
Yamashita, Kosei te SAITAMA 35128.12.2011
0193, Japan (JP)
HAUTAU GmbH te 31691
Yamamura, Makoto te SAITAMA
HELPSEN, BONDSREPUBLIEK
351-0193, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Maekawa, Yoshinori te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Muegge, Dirk te 31688
NIENSTAEDT, BONDSREPUBLIEK (51) E05F 5/00
DUITSLAND (DE)
E05D 15/06
E05D 13/00
E05B 19/00
(32) 27.03.2008
(33)
(54)
(47)
(73)
(31) FI20060195
(32) 04.08.2006
(72) Kamm, Götz te 04209, LEIPZIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rasecke, Marc te 49536, LIENEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2150666
(51) E04H 9/02
(11) EP2049751
48291 TELGTE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05B 15/08
E05B 15/06
(51) E05D 15/526
10349790
E05D 15/10
24.10.2003
E05C 9/18
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E05B 63/18
E05B 17/00
BAUELEMENT ZUR HERSTELLUNG
VON BODEN- ODER
(11) EP2105557
WANDVERKLEIDUNGEN
(21) EP09156514.3
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(72)
(33) Italië
(54) IMPROVED MULTI-DIRECTION
ANTISEISMIC SUPPORTING
SYSTEM
(51)
(11) EP1975350
(11) EP2162591
(47) 28.12.2011
(21) EP08151931.6
(21) EP08760938.4
(73) Rosss S.p.A. te 50038 SCARPERIA (22)
(FI), Italië (IT)
(31)
(72) BETTINI, Stefano te 50037 SAN
(32)
PIERO A SIEVE (FI), Italië (IT)
(33)
(51) E04H 17/20
(54)
E04H 17/16
(11) EP2226451
(21) EP10155681.9
(22) 05.03.2010
(31) MI20090341
26.02.2008
(22) 12.06.2008
102007000176
(31) 202007009649 U
27.03.2007
(32) 10.07.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
Schlüssel für einen
Schließzylinder und Schlüssel mit
einem Schließzylinder
(47)
(47) 28.12.2011
(73)
(73) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG te
FÜHRUNGSANORDNUNG FÜR EIN
SCHIEBEELEMENT
28.12.2011
Hettich-Heinze GmbH & Co. KG te
32139 SPENGE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 01/12
(DE)
87
GIZY, Frankrijk (FR)
Naumowicz, Frédéric te 02880
MISSY SUR AISNE, Frankrijk (FR)
4 januari 2012
SENSORS
(72) BEHRING, Reinhard te 32278
KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E06B 9/02
E06B 5/12
(51) E05F 15/00
(11) EP2131007
(11) EP1860265
(21) EP08010049.8
(21) EP07010228.0
(22) 02.06.2008
(22) 23.05.2007
(54) Absturzsicherung
(31) 202006008465 U
(47) 28.12.2011
(32) 24.05.2006
(73) Feigl, Bernhard te 6911 LOCHAU,
(72) MARTINEZ, Ruben te HOUSTON,
Oostenrijk (AT)
TX 77006, Verenigde Staten van
(72) Feigl, Bernhard te 6911 LOCHAU,
Amerika (US)
Oostenrijk (AT)
PISONI, Attilio te DUBAI,
Verenigde Arabische Emiraten
(51) E06B 9/17
(AE)
(11) EP1741872
SMITS, Jan, W. te 92142
(21) EP06291073.2
CLAMART, Frankrijk (FR)
TAHERIAN, Reza te SUGAR LAND,
(22) 29.06.2006
TX 77479, Verenigde Staten van
(31) 0506651
Amerika (US)
(32) 29.06.2005
BITTLESTON, Simon te 75007
PARIS, Frankrijk (FR)
(33) Frankrijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Steuerungsvorrichtung und
Verstellsystem eines
Kraftfahrzeuges
(47) 28.12.2011
(73) Brose Schliesssysteme GmbH &
Co. KG te 42369 WUPPERTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dünne, Klaus te 42579
HEILIGENHAUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Eggeling, Jürgen te 45475
MÜHLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Platzköster, Andreas te 82335
BERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G07F 9/06
E05G 1/04
E05B 63/12
E05B 47/00
(11) EP1785572
(21) EP06380294.6
(22) 14.11.2006
(31) 200502778
(32) 14.11.2005
(33) Spanje
(54) Locking device for public
telephone strongboxes
(47) 28.12.2011
(73) Telefónica, S.A. te 28013
MADRID, Spanje (ES)
(72) Martin Lopez, Antonio te 28020
MADRID, Spanje (ES)
(51) E06B 3/263
(11) EP2186985
(21) EP09175483.8
(22) 10.11.2009
(31) 0806344
(32) 14.11.2008
(33) Frankrijk
(72) Midelet, Christophe te 02350
(73) Schlumberger Technology B.V. te
2514 JG THE HAGUE
PRAD Research and Development
N.V. te WILEMSTAD, CURACAO,
Nederlandse Antillen (AN)
Services Pétroliers Schlumberger
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
Schlumberger Holdings Limited te
ROADTOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(54) Système de volet roulant
encastrable et non apparent
(51) E21B 7/06
(47) 28.12.2011
(21) EP08075578.8
(73) De Boisgrollier, Yves te 41100
THORE LA ROCHETTE, Frankrijk
(FR)
Gravier, Stéphane te 41370
JOSNES, Frankrijk (FR)
(72) De Boisgrollier, Yves te 41100
THORE LA ROCHETTE, Frankrijk
(FR)
Gravier, Stéphane te 41370
JOSNES, Frankrijk (FR)
(51) F16D 59/02
E06B 9/90
E06B 9/84
(11) EP1979569
(21) EP07704025.1
(22) 19.01.2007
(31) TV20060007
(32) 24.01.2006
(33) Italië
(11) EP2009225
(22) 25.06.2008
(31) 1034067
(32) 29.06.2007
(33) Nederland
(54) Method for providing a slabshaped underground structure
(47) 28.12.2011
(73) B & P Bodeminjectie B.V. te 4131
PK VIANEN
Gebr. van Leeuwen Harmelen B.V.
te 3481 MC HARMELEN
(72) Van Leeuwen, Marinus Teunis, jr
te 3451 BL VLEUTEN
de Groot, Arvid te 3601 TH
MAARSSEN
Mossel, Kor te 3571 HJ UTRECHT
de Groot, Frans te 4231 ZA
MEERKERK
(54) FRICTION BRAKING DEVICE
(51) E21B 19/00
E21B 17/01
(47) 28.12.2011
(11) EP2156004
(73) NICE S.P.A. te 31046 ODERZO
(TREVISO), Italië (IT)
(21) EP08762904.4
(72) GALBERTI, Lorenzo te I-30024
MUSILE DI PIAVE (VE), Italië (IT)
MALAUSA, Andrea te I-31047
PONTE DI PIAVE (TV), Italië (IT)
(31) 934230 P
152700
(51) G01B 5/00
E21B 7/28
E21B 7/06
E21B 47/01
(54) Fermeture de bâtiment
(11) EP2029854
comprenant un dormant à
rupture de pont thermique muni (21) EP07797621.5
d'un profilé isolant en forme de L (22) 21.05.2007
(47) 28.12.2011
(31) 421945
(73) NORSK HYDRO ASA te 0240
OSLO, Noorwegen (NO)
(47) 28.12.2011
(22) 09.06.2008
(32) 12.06.2007
16.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DISCONNECTABLE RISERMOORING SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Single Buoy Moorings, Inc. te
1723 MARLY, Zwitserland (CH)
(72) BAUDUIN, Christian te F-06300
NICE, Frankrijk (FR)
BORDE, Benoit te F-06300 NICE,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk (FR)
(54) DOWNHOLE FORMATION TESTING
(32) 02.06.2006
Nummer 01/12
BRAUD, Jean te F-06320 LA
TURBIE, Frankrijk (FR)
(51) E21B 17/10
(11) EP2158378
(21) EP08755188.3
(22) 08.05.2008
(31) 749544
(32) 16.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LOW -CLEARANCE CENTRALIZER
AND METHOD OF MAKING
CENTRALIZER
(47) 28.12.2011
(73) Frank's International, Inc. te
HOUSTON, TX 77042, Verenigde
Staten van Amerika (US)
88
Amerika (US)
(51) E21B
E21B
E21B
E21B
43/26
43/114
43/11
33/13
(11) EP2183462
4 januari 2012
(21) EP09806401.7
(22) 25.06.2009
(31) 08014549
(32) 14.08.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 833802
(54) VERMINDERUNG DER
THERMISCHEN BELASTUNG EINES
AUSSENGEHÄUSES FÜR EINE
STRÖMUNGSMASCHINE
(32) 03.08.2007
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP08776122.7
(22) 04.08.2008
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
ISOLATING A JET FORMING
APERTURE IN A WELL BORE
SERVICING TOOL
(47) 28.12.2011
(72) PÖTTER, Rudolf te 45355 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BUYTAERT, Jean te MINERAL
WELLS, TX 76067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MILLER, Eugene, Edward te
WEATHERFORD, TX 76086,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YOUNG, Jimmy, Mack te
WEATHERFORD, TX 76088,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Halliburton Energy Services, Inc.
te DUNCAN, OK 73533, Verenigde (51) F01D 5/06
F01D 5/02
Staten van Amerika (US)
F01D 25/24
(72) SURJAAMADA, Jim, B te DUNCAN,
(11)
EP2294284
OK 73533, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP09754059.5
HOWELL, Matthew, T te DUNCAN, (22) 27.04.2009
OK 73533, Verenigde Staten van
(31) 0802918
Amerika (US)
(51) E21B 19/09
E21B 19/00
(11) EP1996792
(11) EP2288782
(21) EP09730890.2
(22) 10.04.2009
(31) 43900 P
48121 P
206856 P
(32) 10.04.2008
25.04.2008
05.02.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) E21B 47/01
E21B 43/26
(21) EP07735094.0
(22) 13.03.2007
(31) 782161 P
617372
(32) 14.03.2006
28.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
HYDRAULIC FRACTURING AND
MONITORING
(47) 28.12.2011
(54) LANDING STRING COMPENSATOR (73) Services Pétroliers Schlumberger
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
(47) 28.12.2011
Schlumberger Holdings Limited te
(73) Weatherford/Lamb Inc. te
ROAD TOWN, TORTOLA,
HOUSTON, TEXAS 77027,
Britse Maagdeneilanden (VG)
Verenigde Staten van Amerika
Schlumberger Technology B.V. te
(US)
2514 JG THE HAGUE
PRAD Research And Development
(72) MOUTON, David, E. te KINGWOOD
Limited te ROAD TOWN,
TX 77345, Verenigde Staten van
TORTOLA,
Amerika (US)
Britse Maagdeneilanden (VG)
HAYES, Michael te HOUSTON TX
77095, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HEIDECKE, Karsten te HOUSTON
TX 77095, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HAVENS, David, J. te HOUSTON
TX 77041, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FISHER, Raleigh te HOUSTON TX
77083, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOLLINGSWORTH, Jim te
CYPRESS TX 77433, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BOUTWELL, Doyle te HOUSTON
TX 77084, Verenigde Staten van
(32) 29.05.2008
(33) Frankrijk
(54) BRIDE ANNULAIRE DE FIXATION
D'UN ELEMENT DE ROTOR OU DE
STATOR
(47) 28.12.2011
(73) Snecma te 75015 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) BELMONTE, Olivier te 77930
PERTHES-EN-GATINAIS, Frankrijk
(FR)
GILLANT, Grégory, Nicolas,
Gérald te 91540 MENNECY,
Frankrijk (FR)
(51) F01D 5/30
F01D 5/08
(11) EP1726784
(21) EP06252765.0
(22) 26.05.2006
(31) 140632
(32) 27.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Gas turbine disk slots and gas
turbine engine using same
(47) 28.12.2011
(72) LAFFERTY, Theodore Jr. te SUGAR (73) United Technologies Corporation
LAND, TX 77478, Verenigde
te HARTFORD, CT 06101,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
UNDERHILL, William te
(US)
RICHMOND, TX 77469, Verenigde
(72)
Stevens, Lon M. te PERRY, UTAH
Staten van Amerika (US)
84302, Verenigde Staten van
NUTT, Les te HOUSTON, TX
Amerika (US)
77077, Verenigde Staten van
McCusker, Kevin te CONNECTICUT
Amerika (US)
06107, Verenigde Staten van
MARTINEZ, Alejandro te
Amerika (US)
KANAGAWA-KEN 229-0006, Japan
Kang, Moon-Kyoo Brian te
(JP)
VERNON, CONNECTICUT 06066,
(51) F01D 3/04
Verenigde Staten van Amerika
F01D 11/04
(US)
(11) EP2310633
(51) F16C 41/02
Nummer 01/12
89
F01D 25/16
KÖRBER, Markus te 96155
BUTTENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2194238
(21) EP09252422.2
(22) 15.10.2009
(31) 0822245
(32) 08.12.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A thrust bearing arrangement
(47) 28.12.2011
(51) F01L 1/344
(11) EP2233705
(21) EP10002318.3
(22) 05.03.2010
(31) 2009074113
(32) 25.03.2009
(33)
(73) Rolls-Royce plc te LONDON SW1E
(54)
6AT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47)
(72) Udall, Kenneth Franklin te
ILKSTON, DERBYSHIRE DE7 4JP,
(73)
GROOT BRITTANNIË (GB)
Maguire, Alan Robert te FINDERN, (72)
DERBY, DE65 6AN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) F01L 1/18
(11) EP1816319
(21) EP07002139.9
Japan
Valve timing control apparatus
28.12.2011
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha te
AICHI-KEN 448-8650, Japan (JP)
Asahi, Takeo te KARIYA-SHI AICHIKEN, 448-8650, Japan (JP)
Suzuki, Shigemitsu te KARIYA-SHI
AICHI-KEN, 448-8650, Japan (JP)
Kobayashi, Masaki te KARIYA-SHI
AICHI-KEN, 448-8650, Japan (JP)
4 januari 2012
te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571,
Japan (JP)
(72) NISHIOKA, Hiromasa te TOYOTASHI AICHI 471-8571, Japan (JP)
HIROTA, Shinya te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
HAYASHI, Kotaro te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
ASANUMA, Takamitsu te TOYOTASHI AICHI 471-8571, Japan (JP)
YOSHIDA, Kohei te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
OTSUKI, Hiroshi te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(51) F01N 3/20
(11) EP2172629
(21) EP09169833.2
(22) 09.09.2009
(31) 286652
(32) 01.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 02.02.2006
(51) F16N 39/02
F16H 57/04
F01M 5/00
F01M 1/02
(54) Apparatus and method for
maintaining a urea solution in a
liquid state for treatment of
diesel exhaust
(33) Japan
(11) EP2300696
(47) 28.12.2011
(54) Rocker arm and method of
manufacturing same
(21) EP10737512.3
(47) 28.12.2011
(31) 102009035082
(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY
MI 48007, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) OTICS Corporation te NISHIO-SHI
AICHI 444-0392, Japan (JP)
NAKANISHI METAL WORKS CO.,
LTD. te OSAKA-SHI, OSAKA 5308566, Japan (JP)
(32) 28.07.2009
(72) Hiramatsu, Naoki te NISHIO CITY
AICHI PREFECTURE 444-0392,
Japan (JP)
Takeuchi, Akira te NISHIO CITY
AICHI PREFECTURE 444-0392,
Japan (JP)
Todo, Kimihiko te NISHIO CITY
AICHI PREFECTURE 444-0392,
Japan (JP)
Hirano, Tomiyasu te NISHIO CITY
AICHI PREFECTURE 444-0392,
Japan (JP)
Kawatake, Yoshio te KITA-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8566,,
Japan (JP)
(73) Voith Patent GmbH te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F01L 1/344
(31) 102008032031
(51) F01N 3/28
F01N 3/20
F01N 3/08
F01N 3/02
B01D 53/94
B01D 46/42
(32) 07.07.2008
(11) EP2184454
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08778262.9
(54) NOCKENWELLENVERSTELLER
(22) 11.07.2008
(47) 28.12.2011
(31) 2007196343
(73) Schaeffler Technologies GmbH &
Co. KG te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 27.07.2007
(22) 31.01.2007
(31) 2006026174
(11) EP2300694
(21) EP09779653.6
(22) 05.06.2009
(72) WEBER, Jürgen te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 22.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GETRIEBEÖLKREISLAUF
(47) 28.12.2011
(72) HÖFIG, Bernhard te 89518
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WURSTER, Christoph te 89173
LONSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GERLICH, Michael te 89520
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REIK, Michael te 89073 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Japan
(54) EXHAUST PURIFICATION
APPARATUS FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINE
(47) 28.12.2011
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(72) Li, Bob Xiaobin te GRAND BLANC,
MI 48439, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Seino, Michael James te
FLUSHING, MI 48433, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L
H01L
F01N
F01N
F01N
35/32
35/30
5/02
3/28
3/20
(11) EP2288796
(21) EP09745744.4
(22) 13.05.2009
(31) 102008023937
(32) 16.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG
ELEKTRISCHER ENERGIE AUS
ABGASWÄRME
(47) 28.12.2011
(73) Emitec Gesellschaft für
Emissionstechnologie mbH te
53797 LOHMAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BRÜCK, Rolf te 51429 BERGISCH
GLADBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HODGSON, Jan te 53840
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIMBECK, Sigrid te 53804 MUCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHATZ, Axel te 50999 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/12
90
(51 F01N 3/20
)
(21) EP09176338.3
(11 EP2294295
)
(31) 2008320910
(21 EP09769053.1
)
(22) 18.11.2009
(32) 17.12.2008
(33) Japan
(22 24.04.2009
)
(54) Direct fuel-injection engine
(31 102008002612
)
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(47) 28.12.2011
(72) Yamaguchi, Akihiro te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Kaneko, Yoshimasa te SAITAMA
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
351-0193, Japan (JP)
)
Yamaya, Yukihisa te SAITAMA
(54 ABGASNACHBEHANDLUNGSEINRICHTUNG351-0193, Japan (JP)
)
FÜR EINE BRENNKRAFTMASCHINE
Tajima, Yutaka te SAITAMA 351(47 28.12.2011
0193, Japan (JP)
)
Ikeya, Kenichiro te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
(73 Robert Bosch GmbH te 70442
Katayama, Goichi te SAITAMA
)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
351-0193, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Sasaki, Nobuhiko te SAITAMA
(72 KAEFER, Sebastian te 70197 STUTTGART,351-0193, Japan (JP)
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
Sono, Hiroshi te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
(51) F02D 41/02
F01N 9/00
(51) F02D 9/10
F01N 3/04
F02D 41/00
(32 24.06.2008
)
(11) EP2088295
(21) EP09151581.7
(22) 29.01.2009
(31) 102008008495
F02D 31/00
F02D 29/06
F02D 23/00
F02B 31/06
F02B 31/00
4 januari 2012
SHI, AICHI-KEN 471-8571, Japan
(JP)
(51) G05D 23/19
F02D 35/02
(11) EP2042710
(21) EP07018761.2
(22) 25.09.2007
(54) Method of assessment of the
combustion chamber thermal
state in internal combustion
engines
(47) 28.12.2011
(73) GM Global Technology Operations
LLC te DETROIT, MI 48265-3000,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Bastianelli, Michele te 10023
CAMERANO (AN), Italië (IT)
De Fazio, Tommaso te 10132
TORINO, Italië (IT)
Rovatti, Giovanni te 10023 CHIERI
(TO), Italië (IT)
(51) F02D 41/14
F02D 41/02
(11) EP2302187
(21) EP10181199.0
(22) 08.10.2009
(31) 2008265786
(32) 14.10.2008
(33) Japan
(32) 11.02.2008
(11) EP2037099
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08015163.2
(54) Control system and method for
internal combustion engine
(54) Verfahren zur Steuerung einer
KraftfahrzeugVerbrennungsmotoranordnung
(22) 28.08.2008
(47) 28.12.2011
(31) 14332007
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
(47) 28.12.2011
(32) 13.09.2007
(72) Yasui, Yuji te SAITAMA 351-0193,
(33) Oostenrijk
Japan (JP)
(73) Pierburg GmbH te 41460 NEUSS,
(54) Brennkraftmaschinen sowie
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F02M 25/07
Motorregeleinrichtung
(DE)
F02D 41/22
(47)
28.12.2011
(72) Kühnel, Hans-Ulrich te 41239,
(11) EP2169199
MÖNCHENGLADBACH,
(73) GE Jenbacher GmbH & Co OHG te
(21) EP09169732.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
6200 JENBACH, Oostenrijk (AT)
(22) 08.09.2009
(DE)
(72) Greuter, Rainer te 6112
Sanders, Michael te 41564,
(31) 2008251977
WATTENS, Oostenrijk (AT)
KAARST, BONDSREPUBLIEK
Hirzinger, Johann te 6345
(32) 30.09.2008
DUITSLAND (DE)
KÖSSEN, Oostenrijk (AT)
(33) Japan
Klausner, Johann te 6391 ST.
(51) F01N 9/00
(54) Failure diagnosis apparatus for
JACOB
I.H.,
Oostenrijk
(AT)
(11) EP2322776
exhaust pressure sensor
(51) F02M 25/07
(21) EP10189617.3
(47)
28.12.2011
F02D 41/00
(22) 02.11.2010
F02D 21/08
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
(31) 2009262205
107-8556, Japan (JP)
(11) EP2221464
(32) 17.11.2009
(72) Kurokawa, Yoshiki te SAITAMA
(21) EP10153591.2
351-0193, Japan (JP)
(33) Japan
(22) 15.02.2010
(51)
F02M 21/02
(54) Exhaust gas purification system (31) 2009035485
F02D 41/30
for internal combustion engine
(32) 18.02.2009
F02B 43/00
(47) 28.12.2011
(33) Japan
(11) EP1856392
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
(54) Control unit for internal
(21) EP06701655.0
107-8556, Japan (JP)
combustion engine
(22) 27.01.2006
(72) Takeuchi, Hiroto te SAITAMA 351(47) 28.12.2011
0193, Japan (JP)
(31) 2005900334
Maki, Hidetaka te SAITAMA 351- (73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(32) 27.01.2005
0193, Japan (JP)
te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471(33) Australië
8571, Japan (JP)
(51) F02B 23/06
(54) GASEOUS FUEL DIRECT
(72) Nakajima, Toshiaki te TOYOTA(11) EP2204560
Nummer 01/12
INJECTION SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Orbital Australia PTY Ltd. te
BALCATTA, WA 6021, Australië
(AU)
91
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
4 januari 2012
Denemarken (DK)
LARSEN, Kim Brondum te DK9560 HADSUND, Denemarken
(DK)
BENDIXEN, Flemming, Buus te
DK-9500 HOBRO, Denemarken
(DK)
(72) Doehring, Jochen te 70439
STUTTGART-STAMMHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) CALEY, David, James te CITY
(DE)
BEACH, W.A. 6015, Australië (AU)
Ellenschlaeger, Andreas te 70176 (51) F03D 11/00
CATHCART, Geoffrey, Paul te
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2148090
MENORA, W.A. 6050, Australië
DUITSLAND (DE)
(AU)
(21) EP09166284.1
PALUCH, John, William te MOUNT (51) F02M 63/00
(22) 23.07.2009
F02M 47/02
CLAREMONT, W.A. 6010, Australië
(31) MI20081340
(AU)
(11) EP2226490
(51) F02M 31/10
F02M 17/22
(21) EP10151027.9
(11) EP2209982
(31) 102009001322
(21) EP08834557.4
(22) 23.09.2008
(31) 0706757
(32) 25.09.2007
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF D'ALIMENTATION
POUR UN MOTEUR A
COMBUSTION INTERNE
(22) 19.01.2010
(32) 04.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kraftstoffinjektor
(47) 28.12.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Gruenberger, Andreas te 73565
SPRAITBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) GLF Technologies SAS te 21140
Kiontke, Martin te 71254
SEMUR-EN-AUXOIS, Frankrijk (FR)
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
(72) GOBLED, Jean-Pierre te F-21140
DUITSLAND (DE)
SEMUR EN AUXOIS, Frankrijk (FR)
(51) F03D 7/02
(51) F02M 25/07
(11) EP1910670
F02D 21/08
F02B 23/00
(21) EP06762842.0
(47) 28.12.2011
(11) EP2071161
(22) 26.07.2006
(21) EP07768362.1
(31) 102005034899
(22) 09.07.2007
(32) 26.07.2005
(31) 2006202614
2007172933
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 25.07.2006
29.06.2007
(33) Japan
Japan
(54) FOUR-CYCLE INTERNAL
COMBUSTION ENGINE
(47) 28.12.2011
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
(54) WINDENERGIEANLAGE MIT
EINZELPITCHEINRICHTUNGEN
(47) 28.12.2011
(73) REpower Systems AG te 22335
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KRÜGER, Thomas te 24784
WESTERRÖNFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F03D 7/02
(72) HIGAKI, Yoshiyuki te IWATA-SHI
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
TAKII, Osamu te IWATA-SHI
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
SERIKAWA, Hirofumi te IWATA-SHI
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
(11) EP2167815
(51) F02M 63/00
F02M 47/02
(32) 31.05.2007
31.05.2007
(11) EP2204571
(33) Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09174557.0
(22) 30.10.2009
(31) 102008055178
(32) 30.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kraftstoff-Injektor mit
piezoelektrischem Aktuator
(47) 28.12.2011
(21) EP08748811.0
(22) 30.05.2008
(31) 200700789
941120 P
(54) WINDTURBINE WITH RESONANT
CONTROL SYSTEM
(32) 23.07.2008
(33) Italië
(54) Locking assembly for the rotor of
a wind power turbine
(47) 28.12.2011
(73) WILIC S.AR.L te 1724
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(72) Pabst, Otto te 39037 RIO DI
PUSTERIA, Italië (IT)
Casazza, Matteo te 39049
VIPITENO, Italië (IT)
Gelmini, Emmanuele te 38100
TRENTO, Italië (IT)
(51) F04B 49/06
F04B 39/00
F04B 17/04
A47J 31/00
(11) EP2107242
(21) EP08153916.5
(22) 01.04.2008
(54) Beverage dispensing apparatus
comprising a solenoid pump and
method of controlling the
solenoid pump
(47) 28.12.2011
(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A. te 1800 VEVEY, Zwitserland
(CH)
(72) Palmer, Timothy John te
MELBOURN, HERTFORDSHIRE
SG8 6EE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) F15B 15/10
(11) EP2047113
(21) EP07786687.9
(22) 16.08.2007
(31) 102006044954
(32) 22.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTROPNEUMATISCHER
HYBRIDANTRIEB
(47) 28.12.2011
(73) FESTO AG & Co. KG te 73734
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) NEUMANN, Rüdiger te 73760
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK
(47) 28.12.2011
DUITSLAND (DE)
(73) Vestas Wind Systems A/S te 8200
HARTMANN, Armin te 73760
AARHUS N, Denemarken (DK)
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ANDERSEN, Gert, Karmisholt te
VOLZER, Johannes te 72535
DK-8372 HOVEDGARD,
HEROLDSTATT, BONDSREPUBLIEK
Nummer 01/12
DUITSLAND (DE)
(51) F15B 15/24
F15B 15/14
A01D 34/66
A01B 73/04
(11) EP2174538
(21) EP09011703.7
(22) 14.09.2009
(31) 102008050459
102009023956
(32) 08.10.2008
04.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Arbeitsgerät, insbesondere zur
heckseitigen oder frontseitigen
Anordnung an einem
landwirtschaftlichen Fahrzeug
(47) 28.12.2011
92
(21) EP09405118.2
(22) 20.07.2009
(54) Vorrichtung zum Befestigen eines
Bauelementes in einem Abstand
(47) 28.12.2011
(73) Rogger Fasteners AG te 3257
GROSSAFFOLTERN, Zwitserland
(CH)
(72) Rogger, Adrian te 3250 LYSS,
Zwitserland (CH)
Rogger, Marcel te 3257
GROSSAFFOLTERN, Zwitserland
(CH)
(51) F16B 5/02
F16B 33/02
F16B 33/00
F01L 1/26
(11) EP2313661
(21) EP09777774.2
(22) 10.08.2009
(73) CLAAS Saulgau GmbH te 88348
BAD SAULGAU, BONDSREPUBLIEK (31) 102008038628
DUITSLAND (DE)
(32) 12.08.2008
(72) Ober, Martin te 78736
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TRICHTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(54) KONTERANORDNUNG
DUITSLAND (DE)
(51) F15B 21/04
(11) EP1820975
(21) EP07102600.9
(22) 16.02.2007
(31) BO20060121
(32) 17.02.2006
(33) Italië
(54) Method and plant for filling a
hydraulic circuit with a control
fluid
(47) 28.12.2011
(73) Flaig, Hartmut te 78554
ALDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Flaig, Hartmut te 78554
ALDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
4 januari 2012
Baumaschinen-Industriebedarf
Maschinenfabrik und
Vertriebsgesellschaft mbH te
63843 NIEDERNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KLEIBL, Albrecht te 02747
GROSSHENNERSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEICHEL, Christian te 63843
NIEDERNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16C 33/20
(11) EP2136091
(21) EP08425430.9
(22) 17.06.2008
(54) Sliding flange bearing
(47) 28.12.2011
(73) Technymon S.R.L. te 24060
CASTELLI CALEPIO (BG), Italië (IT)
(72) Mongodi, Raniero te 24060
CASTELLI CALEPIO (BG), Italië (IT)
(51) F16C 43/04
F16C 33/60
F16C 33/38
(11) EP2233761
(21) EP10004029.4
(22) 10.07.2007
(31) 102006034967
(32) 28.07.2006
(51) F16C 35/06
F16C 33/62
F16C 19/52
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2195546
(73) Schaeffler Technologies GmbH &
Co. KG te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.12.2011
(21) EP08801237.2
(73) Magneti Marelli S.p.A. te
CORBETTA (MI), Italië (IT)
(22) 27.08.2008
(31) 102007042372
(72) Della Valle, Antonio te 40050
MONTE SAN PIETRO, Italië (IT)
Zani, Andrea te 40134 BOLOGNA,
Italië (IT)
Romano, Alfredo te 40133
BOLOGNA, Italië (IT)
(32) 06.09.2007
(54) Geteiltes Wälzlager
(47) 28.12.2011
(54) LAGERRING
(72) Glück, Stefan te 97424
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.12.2011
(51) F16D 3/62
(73) Schaeffler Technologies GmbH &
Co. KG te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2283245
(72) PRÖSCHEL, Christian te 97072
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 05.06.2008
(32) 21.04.2009
(51) F16C 27/02
F16C 23/04
(47) 28.12.2011
(33) Nederland
(11) EP2150713
(54) Rod connector for connecting
threaded rods
(21) EP08735280.3
(47) 28.12.2011
(31) 102007018794
(51) F16B 7/18
F16B 7/04
F16B 2/24
(11) EP2243966
(21) EP10160542.6
(22) 21.04.2010
(31) 2002774
(73) J. van Walraven Holding B.V. te
3641 RK MIJDRECHT
(72) van Walraven, Jan te 3641 GP
MIJDRECHT
(51) F16B 5/02
F16B 25/00
(11) EP2278172
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.04.2008
(32) 20.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AUSGLEICH UMLAUFENDER
WELLENSCHRÄGSTELLUNG
(47) 28.12.2011
(73) ABI Anlagentechnik-
(21) EP09757227.5
(22) 28.05.2009
(31) 102008026763
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELASTISCHER GELENKKÖRPER
(73) SGF Süddeutsche
Gelenkscheibenfabrik GmbH &
Co. KG te 84478 WALDKRAIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BRANDL, Marc te 84508
BURGKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRUENWALD, Thomas te 84453
MÜHLDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NINDEL, Wolfgang te 84453
MÜHLDORF, BONDSREPUBLIEK
Nummer 01/12
DUITSLAND (DE)
(51) H02K 7/116
H02K 7/00
F16D 65/14
F16D 65/00
B60T 13/74
(11) EP1987266
(21) EP07703503.8
(22) 16.02.2007
(31) 102006007755
(32) 20.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bremsaktuator mit Abstandhalter
(47) 28.12.2011
(73) Lucas Automotive GmbH te
56070 KOBLENZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) POERTZGEN, Gregor te 56068
KOBLENZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16D 65/12
(11) EP2337968
(21) EP09781502.1
(22) 05.08.2009
(31) 102008042165
93
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Reck, Siegfried te 31582
NIENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Meiburg, Martin te 31157
SARSTEDT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stahmer, Reinhard te 30823
GARBSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16F 15/14
(11) EP2118516
(21) EP08709779.6
(22) 08.02.2008
4 januari 2012
(51) F16H 25/20
(11) EP2193286
(21) EP08801329.7
(22) 12.09.2008
(31) 102007046583
(32) 27.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MOTORISCHER SPINDELANTRIEB
MIT ÜBERLASTSCHUTZ
(47) 28.12.2011
(73) EADS Deutschland GmbH te
85521 OTTOBRUNN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 11.02.2007
(72) JÄNKER, Peter te 85521
RIEMERLING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Frankrijk
(51) F16H 25/22
(54) DISPOSITIF D'AMORTISSEMENT
DE VIBRATIONS
(11) EP2128493
(31) 0700953
(21) EP09160597.2
(47) 28.12.2011
(22) 19.05.2009
(73) Le Confort Acoustique SARL te
(31) 2008141961
78410 AUBERGENVILLE, Frankrijk
(32) 30.05.2008
(FR)
(72) BARCA, Didier te F-28260 SOREL (33) Japan
MOUSSEL, Frankrijk (FR)
(54) A bridge type ball screw
(32) 17.09.2008
(51) F16G 5/16
(47) 28.12.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1753972
(54) BREMSSCHEIBE
(21) EP05740260.4
(73) NTN Corporation te OSAKA, Japan
(JP)
(47) 28.12.2011
(22) 11.05.2005
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102004025225
(72) MUELLER, Hans-Walter te 80939
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) HOCHLEISTUNGSHYBRIDKEILRIEMEN
(51) F16D 65/847
F16D 55/228
(11) EP2094991
(21) EP06832364.1
(22) 18.12.2006
(54) BRAKE CALIPER WITH COOLING
SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Freni Brembo S.p.A. te 24035
CURNO (BERGAMO), Italië (IT)
(32) 22.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(73) ContiTech Antriebssysteme GmbH (51) F16H 25/22
te 30165 HANNOVER,
(11) EP2136105
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP09162090.6
(DE)
(22) 05.06.2009
(72) KAPS, Norbert te 30163
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SATTLER, Heiko te 30175
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16H 1/32
(72) MAESTRINI, Luca te 24040 OSIO (11) EP1918611
SOPRA (BERGAMO), Italië (IT)
DE ANGELI, Andrea te 20017 RHO (21) EP06782865.7
(MILANO), Italië (IT)
(22) 22.08.2006
(51) F16F 9/04
(31) 2005239669
(11) EP1788275
(32) 22.08.2005
(21) EP06122023.2
(33) Japan
(22) 10.10.2006
(54) CENTER CRANK TYPE
ECCENTRICALLY ROCKING
REDUCTION GEAR
(31) 102005054626
(32) 16.11.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Tragkraftbestimmung von
Luftfederbälgen
(47) 28.12.2011
(73) ContiTech Luftfedersysteme
(72) Kawashima, Kazuki c/o NTN
Corporation te IWATA-SHI,
SHIZUOKA,, Japan (JP)
Tateishi, Kouji c/o NTN
Corporation te IWATA-SHI,
SHIZUOKA,, Japan (JP)
Yoshida, Hirakazu c/o NTN
Corporation te IWATA-SHI,
SHIZUOKA,, Japan (JP)
(31) 2008161445
(32) 20.06.2008
(33) Japan
(54) A ball screw spindle comprising a
metallic deflector member
(47) 28.12.2011
(73) NTN Corporation te OSAKA-SHI,
OSAKA, Japan (JP)
(72) Kazuno, Keisuke c/o NTN
Corporation te IWATA-SHI,
SHIZUOKA, Japan (JP)
(51) F16H 37/04
F16H 3/093
(11) EP1505318
(21) EP04103411.7
(47) 28.12.2011
(22) 16.07.2004
(73) Nabtesco Corporation te TOKYO
105-0022, Japan (JP)
(31) 635115
(32) 06.08.2003
(72) NAKAMURA, Koji c/o Tsu Plant
Nabtesco Corporation te MIE 514- (33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Smoothly shifting multispeed
8533, Japan (JP)
transmission
Nummer 01/12
(47) 28.12.2011
(73) CNH Italia S.p.A. te 10135
TORINO, Italië (IT)
94
(73) Bühler Motor GmbH te 90459
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Bulgrien, Garth H. te EPHRATA, PA (72) Guttenberger, Richard te 91171
GREDING, BONDSREPUBLIEK
PENNSYLVANIA 17522, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
Schreiber, Thomas te 92342
(51) F16H 37/04
FREYSTADT, BONDSREPUBLIEK
F16H 3/095
DUITSLAND (DE)
(11) EP1987979
(51) G01D 5/14
(21) EP07702309.1
F16H 59/10
F16H 59/04
(22) 08.02.2007
(31) 200610041802
(11) EP2112406
(32) 20.02.2006
(21) EP09305268.6
(33) China
(22) 30.03.2009
(54) MULTI-SPEED COMPOUND
VEHICULAR TRANSMISSION
HAVING AN AUXILIARY SECTION
WITH THREE COUNTERSHAFTS
(31) 0852667
(47) 28.12.2011
(73) Shaanxi Fast Gear Co., Ltd te
SHAANXI PROVINCE 710077,
China (CN)
(72) TIAN, Hu te SHAANXI PROVINCE
710077, China (CN)
WANG, Shunli te SHAANXI
PROVINCE 710077, China (CN)
YANG, Lin te SHAANXI PROVINCE
710077, China (CN)
LI, Dakai te SHAANXI PROVINCE
710077, China (CN)
(51) F16H 57/04
F16H 25/20
(11) EP2322824
(21) EP10013663.9
(22) 14.10.2010
(31) 102009053099
(32) 13.11.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schmiereinheit für einen
Gewindetrieb
(47) 28.12.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Ziegler, Andre te 97522 SAND AM
MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dietz, Paul te 97261
GÜNTERSLEBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02K 7/116
F16H 57/08
F16H 57/02
(11) EP2177789
(21) EP09012174.0
(22) 25.09.2009
(31) 102008053571
(32) 15.10.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 21.04.2008
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de détection de la
position d'un levier de commande
de boîte de vitesses d'un véhicule
automobile
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(21) EP08844325.4
(22) 08.08.2008
(31) 0705932
(32) 20.08.2007
(33) Frankrijk
(54) JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DOUBLE
(47) 28.12.2011
(73) Aircelle te 76700 GONFREVILLE
L'ORCHER, Frankrijk (FR)
JPR te 75008 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) BUNEL, Serge te F-76610 LE
HAVRE, Frankrijk (FR)
(51 F16J 15/34
)
(11 EP2029919
)
(21 EP07764624.8
)
(22 12.06.2007
)
(31 202006009762 U
)
(73) Dura Automotive Systems SAS te (32 20.06.2006
)
91570 BIÈVRES, Frankrijk (FR)
(72) Derouet, Hugues te 75020 PARIS, (33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
Frankrijk (FR)
(51) F16H 61/02
(11) EP2320111
(21) EP09174977.0
(22) 04.11.2009
(54) Procedure for controlling gear
changes in transmissions for
vehicles
(47) 28.12.2011
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(54) Stellantrieb mit einem
Elektromotor und einem
Planetengetriebe
(51)
(47) 28.12.2011
(11)
(47 28.12.2011
)
(73 EagleBurgmann Germany GmbH &
)
Co. KG te 82515
WOLFRATSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(72 OTSCHIK, Joachim te 63741
)
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
SCHICKTANZ, Rudolf te 82538
GERETSRIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHRÜFER, Andreas te 82515
Moser, Wilhelm te 88677,
WOLFRATSHAUSEN,
MARKDORF, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
BERGER, Wolfgang te 83671
Abbatantuoni, Vincenzo te 10134,
BENEDIKTBEUERN,
TORINO, Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
F16H 61/688
KIRCHHOF, Martin te 81477
F16H 61/02
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP2292951
RADULESCU, Peter te
EP10174652.7
VERSTORBEN, BONDSREPUBLIEK
31.08.2010
DUITSLAND (DE)
THELKE, Jörg te 82515
2009204389
WOLFRATSHAUSEN,
04.09.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
Japan
ARMGARDT, Markus te 38104
BRAUNSCHWEIG, BONDSREPUBLIEK
Control system for transmission
DUITSLAND (DE)
28.12.2011
HÖFER, Markus te 38162,
Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
107-8556, Japan (JP)
SCHÄFER, Lothar te 38527 MEINE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
Sato, Takao c/o HONDA R&D CO.,
LTD. te SAITAMA 351-0193, Japan (51) F16K 1/226
(JP)
(11) EP2212595
F16J 15/06
(21) EP08842935.2
F16J 15/02
(22) 21.10.2008
EP2181279
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
IVECO S.p.A. te 10156 TORINO,
Italië (IT)
(72)
(54 GLEITRING EINER
)
GLEITRINGDICHTUNGSANORDNUN
G
Nummer 01/12
95
4 januari 2012
(31) 102007050899
(32) 18.09.2007
(32) 24.10.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Roelfsema, Klaas W. te 9515 PK
GASSELTERNIJVEENSCHEMOND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Storage tank assembly
(51) F23J 15/04
(54) VENTIL
(47) 28.12.2011
(11) EP1959195
(47) 28.12.2011
(73) T. Baden Hardstaff Limited te
KINGSTON-ON-SOAR
(73) Continental Automotive GmbH te
NOTTINGHAM NG11 0DF, GROOT
30165 HANNOVER,
BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Lua, Aik Bong te
LOUGHBOROUGH LE12 9TQ,
(72) BORNMANN, Gerd te 65239
GROOT BRITTANNIË (GB)
HOCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
Hylands, Darryl William te
DUITSLAND (DE)
NOTTINGHAM NG11 0LE, GROOT
CLEMEN, Uwe te 63477 MAINTAL,
BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÄUSER, Marcus te 35398
GIESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 33/22
(11) EP2060842
(21) EP08019166.1
(22) 03.11.2008
(31) 202007015991 U
(32) 14.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verbindungsbausatz
(47) 28.12.2011
(51) F21K 99/00
(11) EP2116756
(21) EP09159743.5
(22) 08.05.2009
(31) 08425318
(32) 09.05.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Lighting device
(47) 28.12.2011
(73) PWP ILLUMINA S.R.L. te 10121
TORINO (TO), Italië (IT)
(72) OLIVETTI, LUCIO te 10137,
TORINO, Italië (IT)
(73) REHAU AG + Co te 95111 REHAU, (51) F21V 7/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F21S 8/04
(DE)
(11) EP2058587
(72) Vohler, Tobias te 92318
(21) EP08019624.9
NEUMARKT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 10.11.2008
Stadthalter, Peter te 96152
(31) 102007053468
BURGHASLACH,
(32) 09.11.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08002787.3
(22) 15.02.2008
(31) 102007008068
(32) 15.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Regelung der
Temperatur von Rauchgas
(47) 28.12.2011
(73) Labuschewski, Jürgen te 58638
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEB GmbH Hagener
Entsorgungsbetrieb te 58089
HAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Labuschewski, Jürgen te 58638
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F24D 11/02
(11) EP2035753
(21) EP07730279.2
(22) 20.06.2007
(31) 102006028521
(32) 21.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HEIZANLAGE UND VERFAHREN
ZUM BETREIBEN EINER SOLCHEN
HEIZANLAGE
(47) 28.12.2011
(73) IFF Kollmannsberger KG te 84028
LANDSHUT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Wannenleuchte mit Indirektanteil (72) BECKER, Patrick te 89551
des Lichts
KÖNIGSBRONN,
(47) 28.12.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP1634014
(73) Siteco Beleuchtungstechnik
KOLLMANNSBERGER, Johann te
GmbH te 83301 TRAUNREUT,
EP04733804.1
84144 GEISENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
19.05.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
10327329
(DE)
(72) Schumacher, Christoph te 83362
16.06.2003
(51)
F24F 7/06
HUFSCHLAG GERM. SURBERG,
F04D 29/66
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F04D 29/44
(DE)
VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG
Englert,
Kilian
te
83339
(11)
EP2006610
EINER ÖL-UND
CHIEMING, BONDSREPUBLIEK
LUFTSCHMIEREINRCHTUNG MIT
(21) EP07116088.1
DUITSLAND (DE)
HILFE EINES SCHLIERENSENSORS
(22) 11.09.2007
(51) F24C 3/00
28.12.2011
(31) VI20070158
F23D 14/08
SKF Lubrication Systems
(32) 31.05.2007
(11) EP1632717
Germany AG te 12277 BERLIN,
(33) Italië
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05014424.5
(DE)
(54) Unit for treating air with
(22) 02.07.2005
controlled flow
SPIESS, Götz te 14089 BERLIN,
(31) 102004043268
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(32) 04.09.2004
(DE)
(73) CO.ME.FRI. S.p.A. te 33010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MAGNANO IN RIVIERA (UD), Italië
F17C 5/00
(54) Flächiger atmosphärischer
(IT)
F17C 13/08
Gasbrenner
(72) Della Mora, Pierangelo te 33033,
EP2039981
(51) G01N 27/22
G01N 21/59
F16N 29/02
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP08253063.5
(22) 18.09.2008
(31) 0718127
(47) 28.12.2011
(73) CERAMAT, S. Coop te 20159
ASTEASU GUIPUZCOA, Spanje
(ES)
CODROIPO (UDINE), Italië (IT)
(51) F24F 13/08
F24F 12/00
Nummer 01/12
(11) EP1488174
(21) EP03720228.0
(22) 21.03.2003
(31) 20204755 U
(32) 25.03.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LUFTAUSTAUSCHVORRICHTUNG
(47) 28.12.2011
96
WAIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kimpel, Michael te 73730
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weber, Guenter te 73274
NOTZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F24J 2/46
F24J 2/24
(73) Meltem Wärmerückgewinnung
(11) EP2239525
GmbH & Co. KG te 82239 ALLING,
(21) EP09004819.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 01.04.2009
(DE)
(54) Verschlusskappe
(72) REYNARTZ, Armin te 82239
ALLING, BONDSREPUBLIEK
(47) 28.12.2011
DUITSLAND (DE)
(73) KIOTO Clear Energy AG te 9300
(51) F24F 13/14
ST. VEIT AN DER GLAN, Oostenrijk
F24F 11/04
(AT)
(11) EP2154439
(72) Obermann, Wolfgang te 9061
KLAGENFURT/WÖLFNITZ,
(21) EP08013967.8
Oostenrijk (AT)
(22) 05.08.2008
Rankl, Heinz te 9321 PASSERING,
(54) Volumenstromregler,
Oostenrijk (AT)
insbesondere für klima-und
Lutschounig, Klaus te 9020
lüftungstechnische Anlagen
KLAGENFURT, Oostenrijk (AT)
(47) 28.12.2011
(51) F25B 31/00
(73) TROX GmbH te 47506
NEUKIRCHEN-VLUYN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2321592
(72) Sefker, Thomas, Dr. te 47506
NEUKIRCHEN-VLUYN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Baumeister, Gregor te 47802
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102008041939
(51) F24H 3/06
F24H 1/26
F16J 15/06
(11) EP1424528
(21) EP03017436.1
(22) 01.08.2003
(21) EP09782642.4
(22) 04.09.2009
(32) 10.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WÄRMEPUMPE ODER
KÄLTEMASCHINE UND
VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINER WÄRMEPUMPE ODER
KÄLTEMASCHINE
(47) 28.12.2011
(73) Ago Ag Energie + Anlagen te
95326 KULMBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 10255464
(32)
(33)
(54)
(47)
(72) RAMMING, Klaus te 95336
MAINLEUS, BONDSREPUBLIEK
28.11.2002
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DEICHSEL, Michael te 95326
Wärmetauscher für ein Heizgerät
KULMBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
28.12.2011
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kehl, Albin te 73098
RECHBERGHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schoenleber, Karl-Heinz te 72636
FRICKENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmuker, Franz te 73117
WANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schaefer, Albrecht te 70771
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klosok, Jan te 71336
(51) F25C 1/04
(11) EP1579158
4 januari 2012
(11) EP1623169
(21) EP04725860.3
(22) 06.04.2004
(31) 2003901561
(32) 07.04.2003
(33) Australië
(54) REFRIGERATED CABINET
(47) 28.12.2011
(73) DNA Holdings Pty Ltd. te MOUNT
HAWTHORN WA 6016, Australië
(AU)
(72) MORRIS, Griff, Michael te
JOLIMONT, WESTERN AUSTRALIA
6014, Australië (AU)
(51) F25D 23/00
(11) EP2321597
(21) EP09781213.5
(22) 28.07.2009
(31) 200802419
(32) 05.08.2008
(33) Spanje
(54) GEHÄUSE FÜR EIN
HAUSHALTSGERÄT
(47) 28.12.2011
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ALBENIZ GARRAZA, Miguel Angel
te E-31007 PAMPLONA, Spanje
(ES)
AZCONA PASTOR, Vicente te E31370 FALCES (NAVARRA), Spanje
(ES)
(51) H01M 8/04
H01M 10/50
F28F 3/02
F28D 1/03
(11) EP1835251
(21) EP07003615.7
(22) 22.02.2007
(31) 102006008579
102006022916
(32) 22.02.2006
15.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP03813549.7
(54) Vorrichtung zur Kühlung
elektrischer Elemente
(22) 01.09.2003
(47) 28.12.2011
(31) MI20022720
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 20.12.2002
(33) Italië
(54) MACHINE FOR MAKING ICE CUBES
(47) 28.12.2011
(73) Lanzani, Emanuele te 20010
BETTOLINO DI POGLIANO
MILANESE (MILANO), Italië (IT)
(72) Lanzani, Emanuele te 20010
BETTOLINO DI POGLIANO
MILANESE (MILANO), Italië (IT)
(51) F25D 23/00
(72) Damsohn, Herbert, Dr.-Ing. te
73773 AICHWALD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Heckenberger, Thomas, Dr.-Ing.
te 70771 LEINFELDENECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Isermeyer, Tobias te 70736
FELLBACH, BONDSREPUBLIEK
Nummer 01/12
DUITSLAND (DE)
Luz, Klaus, Dipl.-Ing. te 71083
HERRENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pfender, Conrad, Dr.-Ing. te
74354 BESIGHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
97
HUSKVARNA, Zweden (SE)
(22) 09.11.2009
(11) EP1970664
(31) 0806445
(21) EP08004057.9
(32) 18.11.2008
(22) 05.03.2008
(33) Frankrijk
(31) 102007012799
(54) Gyrolaser a état solide à
pompage optique controlé
(51) F28F 1/02
F28D 21/00
(11) EP1962043
(54) Steuerung für einen
Kleinflugkörper
(22) 14.01.2008
(31) 902763 P
(32) 22.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Multi-channel heat exchanger
(47) 28.12.2011
(73) Thomas & Betts International,
Inc. te WILMINGTON, DE 19809,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(73) LFK-Lenkflugkörpersysteme
GmbH te 86529
SCHROBENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Surauer, Michael Alois te 83339
CHIEMING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Maier, Franz te 83705 BAD
FEILNBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Specht, Werner O. te HERMITAGE,
(51) F42B 10/66
PENNSYLVANIA 16148, Verenigde
F02K 9/90
Staten van Amerika (US)
(11) EP1771700
(51) F41J 7/06
(21) EP05761609.6
(11) EP2131139
(22) 16.07.2005
(21) EP08157586.2
(31) 102004037487
(22) 04.06.2008
(32) 27.07.2004
(54) A target arrangement and a
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
target retainer thereof
(47) 28.12.2011
(73) SAAB AB te 581 88 LINKÖPING,
Zweden (SE)
(72) Andrén, Robert te 561 92
HUSKVARNA, Zweden (SE)
Isoz, Peter te 561 39
HUSKVARNA, Zweden (SE)
Liljegren, Jan te 566 34 HABO,
Zweden (SE)
(51) F42B 8/12
F42B 12/48
F42B 12/38
(11) EP1605226
(21) EP04013785.3
(21) EP09175346.7
(51) F42B 10/64
(32) 16.03.2007
(21) EP08250162.8
4 januari 2012
(54) STRAHLRUDER UND VERFAHREN
ZUR HERSTELLUNG EINES
STRAHLRUDERS
(47) 28.12.2011
(73) Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V. te 53175 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.12.2011
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(72) Schwartz, Sylvain te 78470,
SAINT-REMY LES CHEVREUSE,
Frankrijk (FR)
Feugnet, Gilles te 91120,
PALAISEAU, Frankrijk (FR)
Gutty, François te 86100,
CHATELLERAULT, Frankrijk (FR)
Bonnaudet, Etienne te 86130, ST
GEORGES LES BAILLARGEAUX,
Frankrijk (FR)
Alouini, Mehdi te 78660, SAINTMARTIN-DE-BRETHENCOURT,
Frankrijk (FR)
Pocholle, Jean-Paul te 91290, LA
NORVILLE, Frankrijk (FR)
(51) G08G 1/0969
G08G 1/09
G01C 21/00
(11) EP1845339
(21) EP06730504.5
(22) 29.03.2006
(31) 2005098376
(32) 30.03.2005
(33) Japan
(54) NAVIGATION SYSTEM FOR
VEHICLE
(47) 28.12.2011
(73) AISIN AW CO., LTD. te ANJO-SHI,
AICHI 444-1192, Japan (JP)
(72) HEIDENREICH, Bernhard te 71679 (72) IGAWA, Junichiro, AISIN AW CO.,
LTD te OKAZAKI-SHI, AICHI 444ASPERG, BONDSREPUBLIEK
8564, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
TOMITA, Hiroshi, AISIN AW CO.,
ZUBER, Christian te 73663
LTD te OKAZAKI-SHI, AICHI
BERGLEN, BONDSREPUBLIEK
4448564, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(54) An impact cartridge unit for
military exercise
(11) EP1176387
(47) 28.12.2011
(21) EP01402022.6
(51) G08G 5/00
G05D 1/06
G01C 23/00
G01C 21/00
B64D 45/04
(22) 26.07.2001
(11) EP2161540
(31) 0009834
(21) EP09168482.9
(32) 27.07.2000
(22) 24.08.2009
(22) 11.06.2004
(73) SAAB AB te 581 88 LINKÖPING,
Zweden (SE)
(72) Henriksson, Johan te 564 34
BANKERYD, Zweden (SE)
Emricson, Ingemar te 564 34
BANKERYD, Zweden (SE)
Wiberg, Jesper te 561 92
HUSKVARNA, Zweden (SE)
Malm, Jonas te 561 43
HUSKVARNA, Zweden (SE)
Forselius, Mats te 553 23
JÖNKÖPING, Zweden (SE)
Dahlqvist, Stefan te 560 27
TENHULT, Zweden (SE)
Björk, Klas te 561 34
HUSKVARNA, Zweden (SE)
Chedid, Michel te 561 42
(51) G02B 27/10
G01B 9/02
(33) Frankrijk
(31)
(54) Dispositif modulaire de
(32)
recombinaison interférométrique
(33)
(47) 28.12.2011
(54)
(73) Thales te 92 NEUILLY SUR SEINE,
Frankrijk (FR)
(72) Lund, Glenn te 06440 PEILLON,
Frankrijk (FR)
Viard, Thierry te 06210
MANDELIEU, Frankrijk (FR)
0804888
05.09.2008
Frankrijk
Système de visualisation pour
aéronef comprenant des moyens
d'affichage de la destination
finale et procédé d'affichage
associé
(47) 28.12.2011
(51) G01C 19/66
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(11) EP2187169
(72) Bacabara, Corinne te 31770
Nummer 01/12
COLOMIERS, Frankrijk (FR)
Nouvel, Christian te 33700,
MERIGNAC, Frankrijk (FR)
Perbet, Jean-Noël te 33320,
EYSINES, Frankrijk (FR)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(21) EP09305685.1
(22) 17.07.2009
(54) Compteur d'énergie à
alimentation par un M-bus
4 januari 2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01D 18/00
(11) EP1780517
(47) 28.12.2011
(21) EP05772334.8
(73) Itron France te 92100 BOULOGNE- (22) 04.07.2005
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(31) 2004123573
(72) Staub, Frédéric te 71700,
(32) 27.07.2004
TOURNUS, Frankrijk (FR)
EP2291610
Dury, Hervé te 71850, CHARNAY- (33) Russische Federatie
EP09769336.0
LES-MACON, Frankrijk (FR)
(54) METHOD FOR PRODUCING
25.06.2009
INDEPENDENT
(51) G06F 1/00
MULTIDIMENSIONAL CALIBRATING
129413
G01D 9/00
PATTERNS
25.06.2008
(11) EP1390697
(47)
28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP02745330.7
(73)
Zubkov, Vladimir Aleksandrovich
NAVIGATION DEVICE & METHOD (22) 29.05.2002
te ST. PETERSBURG, 193124,
FOR PROVIDING PARKING
(31) 294508 P
Russische Federatie (RU)
INFORMATION
Zharinov, Konstantin
(32)
30.05.2001
28.12.2011
Anatolyevich te ST. PETERSBURG
(33) Verenigde Staten van Amerika
TomTom International B.V. te
198205, Russische Federatie (RU)
(54) TAMPER-PROOF PAPERLESS
1017 CT AMSTERDAM
Shamrai, Aleksandr Valeryevich
RECORDER
te ST. PETERSBURG, 195267,
TRUM, Jeroen te NL-5632 PT
Russische Federatie (RU)
(47) 28.12.2011
EINDHOVEN
BRUTENEAU, Frederic te NL-1066 (73) ENDRESS + HAUSER WETZER
(72) Zubkov, Vladimir Aleksandrovich
HH AMSTERDAM
te ST. PETERSBURG, 193124,
GmbH + Co. KG te 87484
HUIJNEN, Mark te NL-3031 RH
Russische Federatie (RU)
NESSELWANG, BONDSREPUBLIEK
ROTTERDAM
Zharinov, Konstantin
DUITSLAND (DE)
Anatolyevich te ST. PETERSBURG
G08G 1/0969
(72) SCHMIDT, Dieter te 87484
198205, Russische Federatie (RU)
G01C 21/30
NESSELWANG, BONDSREPUBLIEK
Shamrai, Aleksandr Valeryevich
DUITSLAND (DE)
EP2259022
te ST. PETERSBURG, 195267,
BEASLEY, Marc te GREENWOOD,
Russische Federatie (RU)
EP10180985.3
IN 46143, Verenigde Staten van
28.01.2002
(51)
G01F 23/70
Amerika (US)
MABS, Scott, Endress+Hauser
2001020082
(11) EP2131165
Level + Pressure Inc. te
29.01.2001
(21) EP09159034.9
GREENWOOD, IN 46143,
Japan
(22) 29.04.2009
Verenigde Staten van Amerika
(US)
System, method and apparatus
(31) 2008145888
for transmitting and receiving
(51) G01D 11/24
(32) 03.06.2008
position information of a digital
(11) EP2269009
(33) Japan
map
(51) G08G 1/14
G08G 1/0969
G01C 21/26
B60Q 1/48
(11)
98
(47) 28.12.2011
(21) EP09735798.2
(54) Oil level detecting switch
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(22) 24.04.2009
(47) 28.12.2011
(31) 102008020862
(73) Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) Adachi, Shinya te OSAKA 5406207, Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G01C 21/34
(11) EP2037219
(21) EP07017723.3
(22) 11.09.2007
(54) Method of providing a route in a
vehicle navigation system and
vehicle navigation system
(47) 28.12.2011
(73) Harman Becker Automotive
Systems GmbH te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kropp, Michaela te 71157
HILDRIZHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G08C 19/02
G01D 4/02
(11) EP2275781
(32) 25.04.2008
(54) MESSUMFORMER ZUR
PROZESSINSTRUMENTIERUNG
UND VERFAHREN ZUR
ÜBERWACHUNG DES ZUSTANDS
DESSEN SENSORS
(47) 28.12.2011
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bungo, Keiichiro te SAITAMA 3510193, Japan (JP)
Nishida, Kazutomo te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
(51) G01F 25/00
G01F 17/00
G01B 11/00
(11) EP2212658
(21) EP07835627.6
(22) 16.10.2007
(54) THE METHOD AND APPARATUS
(72) CHEMISKY, Eric te F-67250
FOR FORMING THE CALIBRATION
SOULTZ SOUS FORETS, Frankrijk
CHART FOR THE UNDERGROUND
(FR)
FUEL TANKS
ESSERT, Thomas te 76684
(47) 28.12.2011
ÖSTRINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Asis Akaryakit Servis Istasyon
DUITSLAND (DE)
Sistemleri Ve Insaat Sanayi Ve
MEUNIER, Delphine te F-67630
Ticaret Limited Sirketi te 34775
SCHEIBENHARD, Frankrijk (FR)
ISTANBUL, Turkije (TR)
PRAMANIK, Robin te 76135
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
(72) KAYA, Yusuf te 34775 ISTANBUL,
DUITSLAND (DE)
Turkije (TR)
SPATZ, Martin te 76829 LANDAU,
Nummer 01/12
99
(51) G01G 13/285
G01G 13/12
SENSORS
(47) 28.12.2011
(11) EP2172750
(22) 22.11.2000
(31) 167401 P
584883
584884
(32) 24.11.1999
01.06.2000
01.06.2000
STAM, Joseph, S. te HOLLAND, MI
49424, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KNAPP, Robert, C. te COLOMA, MI
49038, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TURNBULL, Robert, R. te
HOLLAND, MI 49424, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHMIDT, David, J. te HOLLAND,
MI 49424, Verenigde Staten van
Amerika (US)
POE, G., Bruce te HAMILTON, MI
49419, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PLANGGER, David, L. te
HOLLAND, MICHIGAN 49424,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NIXON, Robert, H. te BURBANK,
CA 91501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FOSSUM, Eric, R. te LA
CRESCENTA, CA 91214,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STEENWYK, Timothy, E. te
JENISON, MI 49428, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for controlling an amount
of material delivered during a
material transfer
(47) 28.12.2011
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Ash, Raymond Houston te
CINCINNATI, OH 45241, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Chappell, David Arthur te WEST
CHESTER, OH 45069, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ivey, Lara Jeanne te NASHVILLE
TENNESSEE 37212, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01H 1/00
(11) EP2227679
(21) EP07856284.0
(22) 28.11.2007
(54) HAND HELD DATA COLLECTOR
AND ANALYZER DEVICE
(47) 28.12.2011
(51) G01N 21/65
G01J 3/44
(73) SDT International S.A. te 1190
BRUXELLES, België (BE)
(11) EP1405049
(21)
(72) DESMET, Ken te B-3150 TILDONK,
(22)
België (BE)
(31)
(51) G01J 1/46
(32)
G01J 1/16
(33)
B60R 1/08
B60Q 1/00
(54)
(11) EP1147031
(21) EP00904549.3
(22) 24.01.2000
EP02759148.6
27.06.2002
302928 P
03.07.2001
Verenigde Staten van Amerika
SYSTEM AND METHOD FOR
POLARIZATION COHERENT ANTISTOKES RAMAN SCATTERING
MICROSCOPY
(47) 28.12.2011
(31) 236969
237107
290966
307191
307941
(73) President and Fellows of Harvard
College te CAMBRIDGE, MA
02138, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 25.01.1999
25.01.1999
13.04.1999
07.05.1999
07.05.1999
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(31) 0510338
(32) 20.05.2005
(73) Gentex Corporation te ZEELAND, (33) GROOT BRITTANNIË
MI 49464, Verenigde Staten van (54) ULTRA-SHORT OPTICAL PULSE
Amerika (US)
MEASUREMENT USING A THICK
(72) BECHTEL, Jon, H. te HOLLAND, MI
NONLINEAR CRYSTAL
49423, Verenigde Staten van
(47) 28.12.2011
Amerika (US)
BAUER, Frederick, T. te HOLLAND, (73) ISIS INNOVATION LIMITED te
SUMMERTOWN, OXFORD OX2
MI 49424, Verenigde Staten van
7SG, GROOT BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(21) EP09167819.3
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
4 januari 2012
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) VEHICLE EQUIPMENT CONTROL
WITH SEMICONDUCTOR LIGHT
(72) WALMSLEY, Ian A., Department of
Physics te PARKS ROAD, OXFORD
OX1 3PU, GROOT BRITTANNIË
(GB)
RADUNSKY, Aleksandr S.,
Department of Physics te PARKS
ROAD, OXFORD OX1 3PU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
GORZA, Simon-Pierre,
Department of Physics te PARKS
ROAD, OXFORD OX1 3PU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G01K 3/04
(11) EP2102615
(21) EP07858191.5
(22) 28.12.2007
(31) 07100418
07114081
(32) 11.01.2007
09.08.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) TIME TEMPERATURE INDICATOR
(47) 28.12.2011
(73) Freshpoint Holdings SA te 2300
LA CHAUX-DE-FONDS,
Zwitserland (CH)
(72) HAARER, Dietrich te 95448
BAYREUTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GUETA-NEYROUD, Tal te 34752
HAIFA, Israël (IL)
SALMAN, Husein te 12440 GOLAN
HEIGHTS, Israël (IL)
(51) G01L 5/00
G01L 1/12
(11) EP1851522
(21) EP06716585.2
(22) 25.01.2006
(31) 1028123
1028698
(32) 26.01.2005
05.04.2005
(33) Nederland
(72) XIE, Xiaoliang, Sunney te
Nederland
LEXINGTON, MA 02420,
(54)
SYSTEM AND METHOD FOR AT
Verenigde Staten van Amerika
LEAST DETECTING A
(US)
MECHANICAL STRESS IN AT
CHENG, Ji-Xin te SOMERVILLE, MA
LEAST A PART OF A RAIL
02143, Verenigde Staten van
(47) 28.12.2011
Amerika (US)
(51) G04F 13/02
G01J 11/00
(73) Grontmij Nederland B.V. te 3732
HM DE BILT
(11) EP1886107
(72) NOBACK, Herman Roelof te NL9746 PX GRONINGEN
(21) EP06743921.6
(22) 18.05.2006
(51) G01L 5/10
Nummer 01/12
G01L 1/16
(11) EP1583941
(21) EP04702620.8
(22) 16.01.2004
(31) 65032003
(32) 17.01.2003
(33) Zwitserland
(54) VORSPANNELEMENT FÜR
SENSOREN
(47) 28.12.2011
(73) Kistler Holding AG te 8408
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(72) TSCHANZ, Peter te CH-8500
GERLIKON, Zwitserland (CH)
(51) G01L 7/08
G01L 13/02
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
100
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schreiner, Peter te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Röhner, Gerhard te 69502
HEMSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01M 11/02
(11) EP1952115
(21) EP06819659.1
(22) 22.11.2006
(31) 05025641
(32) 24.11.2005
4 januari 2012
(73) Mähner, Bernward te 82205
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Mähner, Bernward te 82205
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 11/10
G01N 11/04
(11) EP1381842
(21) EP02717849.0
(22) 18.04.2002
(31) PR458201
(32) 23.04.2001
(33) Australië
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FLUID PROPERTIES EVALUATION
(47) 28.12.2011
(72) ZAHNISER, David, J. te
WELLESLEY, MA 02481,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) LENS INSPECTION SYSTEM USING (47) 28.12.2011
(73) Commonwealth Scientific and
PHASE CONTRAST IMAGING
EP1947438
Research Organisation te
(47)
28.12.2011
EP07100674.6
CAMPBELL, ACT 2601, Australië
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
17.01.2007
(AU)
Zwitserland (CH)
Differenzdruckmessgerät
(72) O'BRIEN, Vincent te UNLEY, S.A.
(72) BIEL, Roger te 63743
5061, Australië (AU)
28.12.2011
ASCHAFFENBURG,
(51) G06K 9/00
WIKA Alexander Wiegand GmbH
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01N 15/14
& Co.KG te 63911
(DE)
KLINGENBERG/MAIN,
FORNASIERO, Livio te 20535
(11) EP1631817
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP04776235.6
(DE)
DUITSLAND (DE)
(22) 02.06.2004
Kunz, Josef te 63931, KIRCHZELL, (51) G01M 17/04
(31) 478431 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01M 17/007
(DE)
(32) 12.06.2003
G01L 5/28
Massong, Andreas te 63934,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1494006
RÖLLBACH, BONDSREPUBLIEK
(54) SYSTEM FOR ORGANIZING
(21) EP04076846.7
DUITSLAND (DE)
MULTIPLE OBJECTS OF INTEREST
Münch, Christian te 74722,
(22) 24.06.2004
IN FIELD OF INTEREST
BUCHEN-HAINSTADT,
(31) 1023777
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 28.12.2011
(32) 30.06.2003
(DE)
(73) CYTYC CORPORATION te
(33) Nederland
MARLBOROUGH, MA 01752,
G01L 9/00
Verenigde Staten van Amerika
A61B 5/02
(54) Roller assembly for a roller
(US)
testing stand
EP1837638
(21) EP06111452.6
(22) 21.03.2006
(54) Pressure sensor
(47) 28.12.2011
(73) RADI MEDICAL SYSTEMS AB te
754 50 UPPSALA, Zweden (SE)
(72) Smith, Leif te 756 52, UPPSALA,
Zweden (SE)
Tulkki, Sauli te PAKLOK SUBDISTRICT, THALANG DISTRICT,
PHUKET 83110, Thailand (TH)
(73) Sun Test Systems B.V. te 1382 LG
WEESP
(72) van Alfen, Maarten Rudolfus
Henricus te 3818 AL
AMERSFOORT
Hellinghuizen, Marcel Johan te
3831 WL LEUSDEN
Moes, Pieter Jacob te 1102 SG
AMSTERDAM
Zuilhof, Wouter te 2024 VM
HAARLEM
(51) G01M 3/18
F16J 15/34
F16J 15/32
(51) G01M 17/02
(11) EP1916509
(22) 26.03.2007
(21) EP06022206.4
(11) EP1999448
(21) EP07727355.5
(31) 102006014070
(51) G01N 19/02
(11) EP2069757
(21) EP07823937.3
(22) 26.09.2007
(31) 0618935
0710316
(32) 26.09.2006
30.05.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) MONITORING APPARATUS
(47) 28.12.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Surface Control Limited te
STAINES, MIDDLESEX TW18 1XB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM PRÜFEN EINES REIFENS,
INSBESONDERE MITTELS EINES
INTERFEROMETRISCHEN
MESSVERFAHRENS
(72) Schreiner, Marcel te 68259
(72) COLLINS, Mark te SUSSEX TN19
7JT, GROOT BRITTANNIË (GB)
BUNTING, David Robert te
HERTFORDSHIRE WD5 0QS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 28.12.2011
(51) G01N 21/64
(22) 24.10.2006
(54) Dichtungsanordnung mit
Leckerfassungsvorrichtung
(47) 28.12.2011
(32) 27.03.2006
Nummer 01/12
A61B 3/10
101
(11) EP2284534
(11) EP1856509
(21) EP09010442.3
(21) EP06723196.9
(22) 13.08.2009
(22) 03.03.2006
(54) Testelement zur Analyse einer
Körperflüssigkeit
(31) 102005010981
(32) 03.03.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
(73)
(54) FLUORESZENZMESSGERÄT
(47) 28.12.2011
(73) QIAGEN Lake Constance GmbH te
78333 STOCKACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
(DE)
(72) GRULER, Roman te 78628
ROTTWEIL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 21/95
C30B 33/00
C30B 29/06
(11) EP1840560
(21) EP07105297.1
(22) 30.03.2007
(31) 0602786
(32) 31.03.2006
(33) Frankrijk
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
Inc. te WAKO-SHI, SAITAMA 3510112, Japan (JP)
(72) MAKI, Noboru Advanced Life
Science Institute, Inc. te WAKOSHI, SAITAMA 351-0112, Japan
(JP)
28.12.2011
KIMURA, Tatsuji Advanced Life
Science Institute, Inc. te WAKORoche Diagnostics GmbH te
SHI, SAITAMA 351-0112, Japan
68305 MANNHEIM,
(JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ODA, Yoko Advanced Life Science
(DE)
Institute, Inc. te WAKO-SHI,
F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
SAITAMA 351-0112, Japan (JP)
BASEL, Zwitserland (CH)
YAGI, Shintaro Advanced Life
Haar, Hans-Peter te 69168
Science Institute, Inc. te WAKOWIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
SHI, SAITAMA 351-0112, Japan
DUITSLAND (DE)
(JP)
G01N 33/569
(51) G01N 33/68
C12Q 1/68
(11) EP2035835
EP1666058
(21) EP07722631.4
EP06000111.2
(22) 30.05.2007
23.11.1999
(31) 809228 P
109952 P
(32) 30.05.2006
126794 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
25.11.1998
30.03.1999
(54) METHODS FOR RAPID
ASSESSMENT OF SEVERITY OF A
Verenigde Staten van Amerika
TRAUMA
Verenigde Staten van Amerika
(54) Procédé de révélation de défauts (54) Method of diagnosing a
Pseudomonas aeruginosa
cristallins dans un substrat massif
infection
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) S.O.I.Tec Silicon on Insulator
(73) MCW Research Foundation,
Technologies te 38190 BERNIN,
Incorporated te MILWAUKEE
Frankrijk (FR)
WISCONSIN 53226, Verenigde
(72) Kononchuck, Oleg te 38000,
Staten van Amerika (US)
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
The Regents of The University of
Maleville, Christophe te 38660,
California te OAKLAND, CA
LA TERRASSE, Frankrijk (FR)
94607, Verenigde Staten van
Reynaud, Patrick te 38400, SAINT
Amerika (US)
MARTIN D'HERES, Frankrijk (FR)
(72) Frank, Dara W. te WEST ALLIS, WI
(51) G01N 33/28
53219, Verenigde Staten van
G01N 1/00
Amerika (US)
Sawa, Teiji te SAN FRANCISCO, CA
(11) EP1105710
94122, Verenigde Staten van
(21) EP99939740.9
Amerika (US)
(22) 12.08.1999
Yahr, Timothy L. te SOLON, IOWA
52333, Verenigde Staten van
(31) 96494 P
Amerika (US)
(32) 14.08.1998
Wiener-Kronish, Jeanine te SAN
(33) Verenigde Staten van Amerika
FRANCISCO, CA 94116, Verenigde
(54) Method of normalizing the
Staten van Amerika (US)
spectrum intensity measured by
(51) G01N 33/577
optical emission spectrometry
G01N 33/576
(47) 28.12.2011
C12P 21/08
C12P 21/02
(73) On-Site Analysis, Inc. te PALM
C12N 5/18
BEACH GARDENS, FL 33418,
C07K 16/08
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1308730
(72) COATES, John te NEWTON, CT
(21) EP01956848.4
06470, Verenigde Staten van
(22) 10.08.2001
Amerika (US)
(31) 2000249202
ROSENBAUM, Neil, Post Park
Apartments, Apt. S te ATLANTA,
(32) 11.08.2000
GA 30341, Verenigde Staten van (33) Japan
Amerika (US)
(54) METHOD OF DETECTING OR
ABUNEAJ, Yosef te TUCKER, GA
ASSAYING HBV
30084, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.12.2011
(51) G01N 33/52
4 januari 2012
(73) Advanced Life Science Institute,
(47) 28.12.2011
(73) Antibodyshop A/S te 2820
GENTOFTE, Denemarken (DK)
(72) BANGERT, Kristian te 2840
HOLTE, Denemarken (DK)
UTTENTHAL, Lars, Otto te 37002
SALAMANCA, Spanje (ES)
(51) G01N 33/86
(11) EP1853925
(21) EP06707077.1
(22) 17.02.2006
(31) 102005008066
(32) 22.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG
DER
GESAMTGERINNUNGSAKTIVITÄT
EINER BLUT- ODER PLASMAPROBE
(47) 28.12.2011
(73) JenAffin GmbH te 07745 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) NOWAK, Götz te 99097 ERFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BUCHA, Elke te 99094 ERFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LANGE, Ute te 07768 KAHLA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01P 3/44
F16C 19/52
F16C 19/18
B60B 27/00
(11) EP1886147
(21) EP06755184.6
(22) 15.05.2006
Nummer 01/12
102
(31) TO20050062 U
(IT)
4 januari 2012
(32) 09.06.2008
(32) 16.05.2005
(51) G01S 1/68
(33) Frankrijk
(33) Italië
(11) EP1355164
(54) A DEVICE FOR ASSEMBLING AND
DISASSEMBLING A SENSOR IN A
BEARING UNIT
(21) EP03364004.6
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE
SONDAGE PAR PROPAGATION
D'ONDES
(47) 28.12.2011
(73) Aktiebolaget SKF te 415 50
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(22) 10.04.2003
(31) 0204703
(32) 15.04.2002
(33) Frankrijk
(47) 28.12.2011
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique - CNRS te 75794
PARIS CEDEX 16, Frankrijk (FR)
(72) DERODE, Arnaud te F-75013
(54) Système et procédé de
(72) MONTAGNONI, Raffaele te IPARIS, Frankrijk (FR)
localisation d'un terminal mobile,
10069 PINEROLO (TORINO), Italië
AUBRY, Alexandre te F-53170
notamment pour le sauvetage
(IT)
VILLIERS CHARLEMAGNE,
d'une personne en détresse, et
SERAFINI, Andrea te I-10064
Frankrijk (FR)
dispositif d'éveil d'un terminal
PINEROLO (TORINO), Italië (IT)
FINK, Mathias te F-92190
mobile correspondant
(51) G01R 27/32
MEUDON, Frankrijk (FR)
(47) 28.12.2011
(11) EP1649297
(51)
G01S 7/481
(73) Société Française du
(21) EP04743572.2
G01S 17/02
Radiotéléphone-SFR te 75008
(22) 23.07.2004
PARIS, Frankrijk (FR)
(11) EP2189813
(31) 0317349
(72) Remy, Jean-Gabriel te 75014
(21) EP08020219.5
PARIS, Frankrijk (FR)
(32) 24.07.2003
(22) 20.11.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) High frequency circuit analyser.
(47) 28.12.2011
(51) G01S 7/527
G01S 15/93
G01S 15/10
(11) EP2181343
(73) Mesuro Limited te CARDIFF CF24
(21)
0AB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22)
(72) BENEDIKT, Johannes te CARDIFF,
SOUTH WALES CF10 5GT, GROOT (31)
BRITTANNIË (GB)
(32)
TASKER, Paul Juan te SOUTH
(33)
WALES CF71 7HW, GROOT
(54)
BRITTANNIË (GB)
(51) G01R 31/02
(11) EP1855122
(21) EP05709518.4
(22) 31.01.2005
(54) LEAK CURRENT BREAKER AND
METHOD
(47) 28.12.2011
EP08761339.4
24.06.2008
102007039348
21.08.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ABSTANDSENSOR UND
VERFAHREN ZUM BESTIMMEN
EINES ABSTANDS
(47) 28.12.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) NIEMZ, Volker te 71229
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Atoji, Toyotsugu te KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 214-0001, Japan (JP) (51) G01S 13/93
G01S 13/86
(72) ATOJI, Toyotsugu te 2140001,
(11)
EP2096462
Japan (JP)
MIYAZAWA, Kiyoshi te YAMATO(21) EP08722269.1
SHI, KANAGAWA 2420006, Japan (22) 17.03.2008
(JP)
(31) 2007078790
(51) G01R 31/36
(32) 26.03.2007
G01R 1/44
G01R 1/20
(54)
(21) EP07425603.3
(47)
(22) 28.09.2007
(73)
(54) Battery current sensor for a
motor vehicle
(72)
(73) Magneti Marelli S.p.A. te 20011
CORBETTA (MI), Italië (IT)
(72) Nepote, Andrea te 10078
VENARIA REALE (TORINO), Italië
(IT)
Giraudo, Gabriele te 10078
VENARIA REALE (TORINO), Italië
(IT)
Campinoti, Daniele te 10078
VENARIA REALE (TORINO), Italië
(47) 28.12.2011
(73) Cedes AG te 7302 LANDQUART,
Zwitserland (CH)
(72) Bas, Albers te 7000 CHUR,
Zwitserland (CH)
(51) G01S
G01S
G01S
G01S
G01S
G01S
7/481
5/16
17/89
17/48
17/06
17/02
(11) EP2199828
(21) EP09450183.0
(22) 24.09.2009
(31) 18462008
(32) 26.11.2008
(33) Oostenrijk
(54) Verfahren zum Bestimmen der
Relativlage eines Laserscanners
zu einem Referenzsystem
(47) 28.12.2011
(73) Riegl Laser Measurement
Systems GmbH te 3580 HORN,
Oostenrijk (AT)
(72) Ullrich, Andreas te 3003 GABLITZ,
Oostenrijk (AT)
Studnicka, Nikolaus te 1190
OBJECT DETECTING APPARATUS
WIEN, Oostenrijk (AT)
28.12.2011
Rieger, Peter te 3824 GROSSAU,
Honda Motor Co., Ltd. te MINATOOostenrijk (AT)
KU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
Nussbaum, Jürgen te 3592
RÖHRENBACH, Oostenrijk (AT)
AIGA, Yoshimitsu te WAKO-SHI
Pfennigbauer, Martin te 3430
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
TULLN, Oostenrijk (AT)
SASAJIMA, Takeshi te WAKO-SHI
Riegl, Johannes te 3754
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
TRABENREITH, Oostenrijk (AT)
ASABA, Takashi te WAKO-SHI
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(51) G01S 19/35
(33) Japan
(11) EP2042879
(47) 28.12.2011
(54) Sensorvorrichtung mit einem
Distanzsensor
(51) G01S 15/00
G01S 19/30
(11) EP2294452
(11) EP2211203
(21) EP09772709.3
(21) EP10151295.2
(22) 08.06.2009
(22) 21.01.2010
(31) 0853821
(31) 205526
Nummer 01/12
650243
(32) 21.01.2009
30.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Navigation system with a signal
processor
(47) 28.12.2011
(73) O2 Micro, Inc. te SANTA CLARA,
CA 95054, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Yu, Xiaoguang te 430074,
WUHAN, China (CN)
Zhang, Weihua te 610041,
CHENGDU SICHUAN, China (CN)
Wang, James te SAN JOSE, CA
95130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01S 19/37
G01S 19/32
G01S 19/13
(11) EP2286259
(21) EP09757245.7
(22) 29.05.2009
(31) 102008026698
(32) 04.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MEHRFREQUENZBANDEMPFÄNGER
(47) 28.12.2011
(73) Fraunhofer Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Wissenschaft E.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) RÜGAMER, Alexander te 97342
OBERNBREIT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
URQUIJO TARDIO, Santiago te
91056 ERLANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G02F 1/13357
G02B 5/08
G02B 5/02
F21Y 103/00
F21V 8/00
F21S 2/00
(11) EP1845394
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
103
CO., LTD. te TOKYO 110-0016,
Japan (JP)
SAKAI, Natsuka TOPPAN PRINTING
CO., LTD. te TOKYO 110-0016,
Japan (JP)
FUKUNAGA, Godai TOPPAN
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
110-0016, Japan (JP)
NAKAGOME, Tomohiro TOPPAN
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
110-0016, Japan (JP)
SHIINA, Yoshiaki TOPPAN
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
110-0016, Japan (JP)
MURILLO-MORA, Luis Manuel
TOPPAN PRINTING CO., LTD. te
TOKYO 110-0016, Japan (JP)
(51) H04N 1/12
G02B 6/35
G02B 26/10
G01S 7/481
G01S 17/89
(11) EP2309293
(21) EP09012847.1
(22) 10.10.2009
(54) Faseroptischer Scanner
(47) 28.12.2011
(73) EADS Deutschland GmbH te
85521 OTTOBRUNN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schwanke, Ulrich te 88677
MARKDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 6/42
(11) EP1352265
(21) EP01274175.7
(22) 20.11.2001
(31) 749284
(32) 26.12.2000
4 januari 2012
DUCKETT, Edwin, B., III te
ALBUQUERQUE, NM 87120,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MCCORMICK, Frederick, B. te
ALBUQUERQUE, NM 87122,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MITCHELL, Robert, T. te
ALBUQUERQUE, NM 87112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PETERSON, David W. te SANDIA
PARK, NM 87047, Verenigde
Staten van Amerika (US)
REYSEN, Bill, H. te LAFAYETTE, CO
80026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G02B 6/42
G02B 6/38
(11) EP1947493
(21) EP08405004.6
(22) 07.01.2008
(31) 632007
(32) 16.01.2007
(33) Zwitserland
(54) Steckverbindersystem und
Schutzvorrichtung für optischen
Steckverbinder
(47) 28.12.2011
(73) Reichle & De-Massari AG te 8622
WETZIKON, Zwitserland (CH)
(72) Ruckstuhl, Thomas te 8623
WETZIKON, Zwitserland (CH)
Friedrich, Giorgio te 8442
HETTLINGEN, Zwitserland (CH)
Weber, Rolf te 8427 FREIENSTEIN,
Zwitserland (CH)
(51) G02B 7/00
(11) EP2013652
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07723836.8
(54) OPTICAL TRANSMITTER,
RECEIVER OR TRANSCEIVER
MODULE
(22) 30.03.2007
(31) 102006020648
(47) 28.12.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Emcore Corporation te
SOMERSET, NJ 08873-1214,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ANDERSON, Gene, R. te
EP06712715.9
ALBUQUERQUE, NM 87122,
31.01.2006
Verenigde Staten van Amerika
2005022936
(US)
ARMENDARIZ, Marcelino, G. te
31.01.2005
ALBUQUERQUE, NM 87123,
Japan
Verenigde Staten van Amerika
OPTICAL SHEET, AND BACKLIGHT
(US)
UNIT AND DISPLAY USING THE
BRYAN, Robert, P. te
SAME
ALBUQUERQUE, NM 87111,
Verenigde Staten van Amerika
28.12.2011
(US)
Toppan Printing Co., Ltd. te
CARSON, Richard, F. te
TAITO-KU, TOKYO 110-0016,
ALBUQUERQUE, NM 87123,
Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
KURODA, Kenjiro c/o TOPPAN
(US)
PRINTING CO., LTD. te TOKYO
CHU, Dahwey te ALBUQUERQUE,
110-0016, Japan (JP)
NM 87111, Verenigde Staten van
ENDO, Mitsuru TOPPAN PRINTING
Amerika (US)
(32) 02.05.2006
(54) FARBRAD
(47) 28.12.2011
(73) Oerlikon Trading AG, Trübbach te
9477 TRÜBBACH, Zwitserland
(CH)
(72) MILBOURNE, Michael, John te LOS
ALTOS,CA 94022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZUEGER, Othmar te FL-9495
TRIESEN, Liechtenstein (LI)
(51) G02C 7/08
G02B 5/08
G02B 3/14
G02B 26/08
G02B 1/06
B81B 3/00
(11) EP2269109
(21) EP09735541.6
(22) 17.04.2009
(31) 0852668
Nummer 01/12
(32) 21.04.2008
(33) Frankrijk
(54) MEMBRANE PERFECTIONNEE
NOTAMMENT POUR DISPOSITIF
OPTIQUE A MEMBRANE
DEFORMABLE
(47) 28.12.2011
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
104
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
(FR)
(32) 18.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10152142.5
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
LIGHT RECAPTURE AND
SEQUENTIAL CHANNEL
ILLUMINATION
(22) 29.01.2010
(31) 0900528
(32) 06.02.2009
(33) Frankrijk
(54) Dispositif d'éclairage à diodes
électroluminescentes compatible
avec des jumelles de vision de
nuit
(51) G02F 1/19
(31) 102004037999
102004042648
(11) EP2108996
(32) 04.08.2004
03.09.2004
(22) 08.04.2008
(21) EP08103431.6
(54) Optische Schaltungsvorrichtung
(47) 28.12.2011
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR DARSTELLUNG STATISCHER
ODER BEWEGTER BILDER
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 28.12.2011
(72) Blöhbaum, Frank te FREIBURG
79112, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) RICKERS, Christoph te 38124
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FAHLAND, Matthias te 01259
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VON KOPYLOW, Christian te
27412 WILSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G02C 7/10
G02C 5/00
(11) EP2084569
(21) EP07858700.3
(22) 15.11.2007
(31) 0610095
(32) 17.11.2006
(33) Frankrijk
(54) LENTILLES OPHTALMIQUES
COLOREES MULTI-TEINTES
(47) 28.12.2011
(73) Essilor International (Compagnie
Générale D'Optique) te 94220
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(FR)
(72) GIRAUDET, Guillaume te 94220
(31) 141351
(11) EP2216675
(22) 26.07.2005
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 08.06.2009
(51) G02F 1/13357
(72) BOLIS, Sébastien te F-38920
CROLLES, Frankrijk (FR)
BARBE, Jean-Charles te F-38160
IZERON, Frankrijk (FR)
(47) 28.12.2011
CHARVET, Pierre-Louis te F-38950
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SAINT MARTIN LE VINOUX,
SEINE, Frankrijk (FR)
Frankrijk (FR)
(72)
Mozer, Laurent te 33700
(51) H04N 9/31
MERIGNAC, Frankrijk (FR)
G03B 21/56
Petitdemange, Arnaud te 33290
G02B 27/48
BLANQUEFORT, Frankrijk (FR)
(11) EP1774394
Rols, M. Olivier te 33600 PESSAC,
Frankrijk (FR)
(21) EP05774945.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
4 januari 2012
(51) G03B 17/48
G03B 17/00
(11) EP2010961
(21) EP07760263.9
(22) 06.04.2007
(31) 790355 P
697241
(32) 07.04.2006
05.04.2007
(47) 28.12.2011
(73) Dolby Laboratories Licensing
Corporation te SAN FRANCISCO,
CA 94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) RICHARDS, Martin, J. te
REDWOOD CITY CA 94062,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G03C 1/73
B41M 7/00
B41M 5/28
(11) EP2138894
(21) EP09161886.8
(22) 04.06.2009
(31) 145412
(32) 24.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Photochromic medium with
erase-on-demand capability
(47) 28.12.2011
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Norsten, Tyler te OAKVILLE
ONTARIO L6M 4X5, Canada (CA)
Iftime, Gabriel te MISSISSAUGA
ONTARIO L5N 4T1, Canada (CA)
Kazmaier, Peter M. te
MISSISSAUGA ONTARIO L5L 1E5,
Canada (CA)
Seker, Fazila te MISSISSAUGA
ONTARIO L5M 6Z7, Canada (CA)
(51) G03F 1/00
B44B 5/02
B29C 59/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1987395
(54) WIRELESS CAMERA FLASH
SYNCHRONIZER SYSTEM AND
METHOD
(22) 11.05.2007
(47) 28.12.2011
(73) Lab Partners Associates, Inc. te
SOUTH BURLINGTON, VT 05403,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CLARK, James, E. te SOUTH
BURLINGTON, VT 05403,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04N 13/00
G03B 35/26
G03B 35/16
G03B 21/20
G02B 27/22
(11) EP2288961
(21) EP09767462.6
(21) EP07845254.7
(31) 102006022722
(32) 12.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
OBERFLÄCHENSTRUKTURIERUNG
EINES PRESSBLECHES ODER
EINES ENDLOSBANDES
(47) 28.12.2011
(73) Hueck Engraving GmbH & Co. KG
te 41747 VIERSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) REICHERT, Jordi Fred te 58840
PLETTENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B82Y 10/00
Nummer 01/12
(11) EP1373978
(21) EP02721056.6
(22) 14.02.2002
(31) 823641
(32) 30.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EXTREME ULTRAVIOLET MASK
WITH IMPROVED ABSORBER
105
MICHIGAN 48108, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) ASML Netherlands BV te 5504 DR
VELDHOVEN
(11) EP2246740
(72) Van der Pasch, Engelbertus
Antonius Fransiscus te 5688 EG
OIRSCHOT
Pril, Wouter Onno te 5622 CX
EINDHOVEN
Eussen, Emiel Jozef Melanie te
5654 LW EINDHOVEN
(21) EP10004378.5
(22) 24.04.2010
(31) 102009019745
(32) 02.05.2009
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) ZHANG, Guojing te SARATOGA,
CA 95070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YAN, Pei-Yang te SARATOGA, CA
95070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.12.2011
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(73)
(72)
(51) G03G 9/093
G03G 9/087
G03G 9/08
(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447
(33) Japan
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK (54) Toner and developer, image
DUITSLAND (DE)
A MATERIAL COMPOSITION FOR
forming method, image forming
NANO- AND MICRO-LITHOGRAPHY (74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
apparatus and process cartridge
using the toner
28.12.2011
(72) FIOLKA, Damian te 73446
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK (47) 28.12.2011
Dow Corning Corporation te
DUITSLAND (DE)
MIDLAND, MICHIGAN 48686(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
DEGUENTHER, Markus te 73432
0994, Verenigde Staten van
143-8555, Japan (JP)
AALEN,
BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
(72)
Fushimi, Hiroyuki te TOKYO 143DUITSLAND (DE)
The Regents of the University of
8555, Japan (JP)
Michigan te ANN ARBOR, MI
(51) G03F 7/20
Uchinokura, Osamu te TOKYO
48109-1280, Verenigde Staten
143-8555, Japan (JP)
(11) EP1760529
van Amerika (US)
(21) EP06076536.9
(51) G03G 21/18
FU, Peng-Fei te MIDLAND,
G03G 21/12
(22) 04.08.2006
MICHIGAN 48642, Verenigde
G03G 15/08
Staten van Amerika (US)
(31) 217670
(11) EP2093632
GUO, Lingjie, Jay te ANN ARBOR,
(32) 02.09.2005
MICHIGAN 48105, Verenigde
(21) EP08168201.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(22) 03.11.2008
CHENG, Xing te ANN ARBOR,
(54) Position measurement system
(31) 20080015803
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47)
(54) Verfahren zur Strukturierung
einer Schicht aus Silikon
(11) EP2180374
(73) Karlsruher Institut für Technologie
(21) EP09172848.5
te 76131 KARLSRUHE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.10.2009
(DE)
(31) 255405
(72) Gottwald, Eric te 76149
(32) 21.10.2008
G03F 7/075
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP1636653
DUITSLAND (DE)
Giselbrecht,
Stefan
te
76187
(54) Toner compositions and
EP04752630.6
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
processes
19.05.2004
DUITSLAND (DE)
(47) 28.12.2011
480641 P
Scharnweber, Tim te 76694
(73) Xerox Corporation te
FORST, BONDSREPUBLIEK
23.06.2003
ROCHESTER, NEW YORK 14644,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Schneider, Andrea te 75015
(US)
ADHESION METHOD USING GRAYBRETTEN, BONDSREPUBLIEK
SCALE PHOTOLITHOGRAPHY
(72) McAneney-Lannen, Gwynne te
DUITSLAND (DE)
WATERDOWN ONTARIO L0R 2H0,
Reinhardt, Martina te 76131
28.12.2011
Canada (CA)
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
Dow Corning Corporation te
Sacripante, Guerino G. te
DUITSLAND (DE)
MIDLAND, MI 48611-0994,
OAKVILLE ONTARIO L6H 4T7,
(51) G03F 7/20
Verenigde Staten van Amerika
Canada (CA)
G02B
5/30
(US)
Zwartz, Edward G. te
G02B 27/28
GARDNER, Geoffrey te GILBERT MISSISSAUGA ONTARIO L5J 4B2,
(11) EP1716457
ARIZONA 85297, Verenigde
Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
McDougall, Maria N V. te
(21) EP05706888.4
LEE, Yeong, Joo te MIDLAND, MI
OAKVILLE ONTARIO L6L 6X1,
(22) 14.01.2005
48642, Verenigde Staten van
Canada (CA)
(31) 537327 P
Amerika (US)
(51) G03G 9/097
(32) 16.01.2004
G03F 7/075
G03G 9/087
G03F 7/038
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1482380
EP1794655
(54) Projection system with a
(21) EP04012498.4
polarization-modulating element
EP05856776.9
(22) 26.05.2004
having a variable thickness
01.06.2005
profile
(31) 2003149849
575953 P
(47) 28.12.2011
(32) 27.05.2003
(32) 01.06.2004
(54)
and lithographic apparatus
(47) 28.12.2011
(51) G03F 7/32
G03F 7/075
(47) 28.12.2011
(51)
4 januari 2012
Nummer 01/12
(32) 21.02.2008
106
4 januari 2012
(51) G04G 5/04
G04G 21/08
(32) 04.05.2007
(54) Photosensitive body unit and
image forming apparatus having
the same
(11) EP1956446
(54) MACHINE TOOL FOR PRECISION
MICRO-MILLING AND/OR
DRILLING
(47) 28.12.2011
(31) 20070012635
(33) Zuid-Korea
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)
(72) Jeon, In Cheol te YONGIN-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) G03G 21/18
G03G 15/00
(11) EP1600828
(21) EP05007064.8
(22) 31.03.2005
(31) 2004107321
(32) 31.03.2004
(21) EP07022861.4
(22) 26.11.2007
(32) 07.02.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Electronic device with a
touchscreen displaying an analog
clock
(47) 28.12.2011
(33) Italië
(47) 28.12.2011
(73) LG Technologies S.R.L. te 32013
LONGARONE, Italië (IT)
(72) BUSATTA, Luigi te I-10015 IVREA
(TO), Italië (IT)
BUSATTA, Gioachino te I-36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI), Italië
(IT)
(73) LG ELECTRONICS INC. te
(51)
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150(11)
721, Zuid-Korea (KR)
(21)
(72) Lee, Jong Hee c/o LG Electronics
Inc. IP Group te SEOUL, 153-801, (22)
Zuid-Korea (KR)
(31)
G05D 23/19
EP2304516
EP09787405.1
16.07.2009
20080589
(33) Japan
(51) G05B 19/042
(32) 16.07.2008
(54) Frames of a process cartridge of
an image forming apparatus
(11) EP1750187
(33) Ierland
(21) EP06114688.2
(47) 28.12.2011
(22) 30.05.2006
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 4678561, Japan (JP)
(31) 102005035667
(54) APPARATUS AND A SYSTEM FOR
CONTROLLING TEMPERATURE IN
A PLURALITY OF ZONES IN A
BUILDING
(72) Ishii, Makoto c/o Brother Kogyo
Kabushiki Kaisha te NAGOYA-SHI
AICHI-KEN 467-8562, Japan (JP)
(32) 29.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Regelungstechnische Einrichtung
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) Tangney, James Gerard te
PASSAGE WEST, COUNTRY CORK,
Ierland (IE)
(72) Tangney, James Gerard te
PASSAGE WEST, COUNTRY CORK,
Ierland (IE)
(51) G04B 43/00
G04B 17/06
(73) Honeywell Technologies Sarl te
1110 MORGES, Zwitserland (CH)
(11) EP1666990
(72) Rader, Michael Dipl.-Ing. te 70569
(51) H02M 3/28
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
H02M 3/158
DUITSLAND (DE)
H02J 1/10
Günter, Thomas Dipl.-Ing. te
G05F 1/40
71101 SCHÖNAICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1618442
(DE)
(21) EP04759645.7
(51) G05B 19/042
(22) 17.03.2004
(21) EP05020554.1
(22) 21.09.2005
(31) 04023667
(32) 05.10.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Dispositif anti-galop pour
échappement d' horlogerie
(47) 28.12.2011
(11) EP2140316
(21) EP08780495.1
(73) MONTRES BREGUET S.A. te 1344 (22) 28.03.2008
L'ABBAYE, Zwitserland (CH)
(31) 908932 P
(72) Gabus, Raymond te 2400 LE
LOCLE, Zwitserland (CH)
Conus, Thierry te 2543 LENGNAU,
Zwitserland (CH)
Zaugg, Alain te 1348 LE
BRASSUS, Zwitserland (CH)
Cabezas Jurin, Andrés te 1400
YVERDON-LES-BAINS, Zwitserland
(CH)
(51) G04B 37/06
(11) EP2275883
(21) EP09405115.8
(22) 16.07.2009
(54) Pièce d'horlogerie
(47) 28.12.2011
(73) ROLEX SA te 1211 GENÈVE 26,
Zwitserland (CH)
(72) Kressmann, Flavien te F-74240
GAILLARD, Frankrijk (FR)
Zbylut, Ludovic te F-74560
MONNETIER MORNEX, Frankrijk
(FR)
(32) 29.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ROBOT OPERATOR CONTROL
UNIT CONFIGURATION SYSTEM
AND METHOD
(47) 28.12.2011
(31) 401463
(32) 28.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
CURRENT SHARING AMONG A
PLURALITY OF POWER MODULES
(47) 28.12.2011
(73) Power-One, Inc. te CAMARILLO,
CALIFORNIA 93012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) iRobot Corporation te BEDFORD, (72) MILAVEC, Johann, Ferdinand te
5210 WINDISCH, Zwitserland
MA 01730, Verenigde Staten van
(CH)
Amerika (US)
CHAPUIS, Alain te 8616
(72) JAMIESON, Josef te BILLERICA, MA
RIEDIKON, Zwitserland (CH)
01821, Verenigde Staten van
(51)
G05F
1/56
Amerika (US)
SHEIN, Andrew te WINCHESTER, (11) EP2005274
MA 01890, Verenigde Staten van
(21) EP07702434.7
Amerika (US)
(22) 14.02.2007
(51) G05B 19/401
(31) 102006016338
B23Q 15/12
(32) 05.04.2006
(11) EP2150863
(21) EP08749842.4
(22) 29.04.2008
(31) PD20070164
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) REGELEINRICHTUNG ZUR
REGELUNG DER SPANNUNG ÜBER
EINER SICH IN HIGH-SIDE
Nummer 01/12
BEFINDLICHEN LAST
(47) 28.12.2011
(73) Sitronic Ges. für
elektrotechnische Ausrüstung
mbH & Co. KG te 71116
GÄRTRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ZAMETZKY, Klaus te 91126
SCHWABACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05G
G05G
G05G
G05G
9/047
5/06
5/03
1/08
(11) EP1381926
(21) EP02735292.1
(22) 24.04.2002
(31) 10120618
(32) 26.04.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DREHSTELLER
107
Canada (CA)
(31) 38605
(51) G06F 3/048
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2256614
(21) EP10250907.2
(22) 11.05.2010
(31) 2009123414
(32) 21.05.2009
(33) Japan
(73) Sony Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(51) G06F 1/16
A45C 13/02
(21) EP08848122.1
(11) EP1866727
(31) 2007287891
(31) 200500472
200500863
690158 P
(32) 05.04.2005
13.06.2005
14.06.2005
(33) Denemarken
Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(54) A CARRYING CASE FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT AND
OTHER DELICATE INSTRUMENTS
(47) 28.12.2011
(73) Umates A/S te 2690
KARLSLUNDE, Denemarken (DK)
(22) 04.11.2008
(32) 05.11.2007
(33) Japan
(54) METHOD FOR CONTROLLING
WRITE ON MAGNETIC TAPE AND
MAGNETIC TAPE DEVICE FOR
EXECUTING THE METHOD
(47) 28.12.2011
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP07115531.1
(22) 03.09.2007
(51) H05K 5/00
H04M 1/02
H04B 1/38
H01M 2/10
G06F 1/16
(32) 15.09.2006
(11) EP2241954
(73) Océ-Technologies B.V. te 5914 CA
VENLO
(22) 07.10.2005
(54) Portable Electronic Device with
Versatile Battery Compartment
(47) 28.12.2011
(73) Research in Motion Limited te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dynamic resolution of dependent
components
(47) 28.12.2011
(72) Hartmann, Christoph te 69190
WALLDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wusthoff, Mark te 69190
WALLDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09769687.6
(22) 06.05.2009
(31) 75065
(32) 24.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
ERROR CORRECTION ACCORDING
TO ERASE COUNTS OF A SOLIDSTATE MEMORY
(47) 28.12.2011
(73) SanDisk IL Ltd. te 44425 KFAR
SABA, Israël (IL)
(72) ALROD, Idan te 46643 HERZLIYA,
Israël (IL)
SHARON, Eran te 75493 RISHON
LEZION, Israël (IL)
LASSER, Menahem te 44531
KOCHAV YAIR, Israël (IL)
(51) G06F 11/14
(11) EP1584005
(21) EP03759224.3
(22) 04.09.2003
(31) 434712 P
636864
(72) KATAGIRI, Takashi te YAMATO-SHI (32) 18.12.2002
KANAGAWA 242-8502, Japan (JP)
07.08.2003
(51) G06F 3/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1903430
(72) RASMUSSEN, Kim, T. te 2670
GREVE, Denemarken (DK)
(21) EP10166947.1
(32) 27.02.2008
(54) Display control apparatus, display
(51) G06F 11/10
control method, and computer
G06F 11/00
program
(11)
EP2294510
(47) 28.12.2011
(72) Homma, Fuminori te TOKYO,
Japan (JP)
(73) Leopold Kostal GmbH & Co. KG te
Nashida, Tatsushi te TOKYO,
58507 LÜDENSCHEID,
Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G11B 15/46
G11B 15/02
(72) OSTER, Christoph te 58509
G06F 3/06
LÜDENSCHEID, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2221717
(22) 05.04.2006
(22) 23.02.2009
(72) Ladouceur, Norman te WATERLOO
ONTARIO N2T 1A2, Canada (CA)
Tyneski, Frank te SOLANA BEACH,
CA 92075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Griffin, Jason te KITCHENER
ONTARIO N2P 2L3, Canada (CA)
(47) 28.12.2011
(21) EP06722884.1
4 januari 2012
(31) 06120751
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Folding system
(47) 28.12.2011
(54) MOBILE HANDSET WITH A FAULT
TOLERANT UPDATE AGENT
(47) 28.12.2011
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te
HOUSTON, TX 77070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) RAO, Bindu, Rama te LAGUNA
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Terhaag, Michiel A.C. te 6074 GA
MELICK
(51) G06F 11/14
(51) G06F 9/445
G06F 9/44
(21) EP10157097.6
(11) EP2098955
(31) 407630
(21) EP09002522.2
(32) 19.03.2009
(11) EP2230601
(22) 19.03.2010
Nummer 01/12
108
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2307974
(54) Method for restoring data from a
monolithic backup
(21) EP09772378.7
(47) 28.12.2011
(31) 08447032
(73) SYMANTEC CORPORATION te
MOUNTAIN VIEW, CA 94043,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
4 januari 2012
Sim, Kim Chui, c/o Singapore
Airlines Limited te SINGAPORE
819829, Singapore (SG)
Lu, Chung Yuan, c/o Singapore
Airlines Ltd te SINGAPORE
819829, Singapore (SG)
(22) 26.06.2009
(32) 30.06.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) G06F 17/30
(54) METHOD FOR TRANSFERRING OR (11)
ERASING DATA IN A MASTER(21)
(72) Beatty, Louis te ORMOND FL
SLAVE ENVIRONMENT
32176, Verenigde Staten van
(22)
(47) 28.12.2011
Amerika (US)
(31)
DeVos, Steven R. te KIRKLAND
(73) Thomson Licensing te 92100
(32)
WA 98033, Verenigde Staten van
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Amerika (US)
(33)
Frankrijk (FR)
Saraf, Deepak te WINDERMERE
(54)
(72)
CHRISTIAENS,
Nicolas
te
B-9600
FL 34786, Verenigde Staten van
RONSE, België (BE)
Amerika (US)
(51) G06K 9/20
(51) G06F 13/10
G06F 17/22
G06F 1/32
(47)
(11) EP2162859
G06F 1/26
(73)
G06F 1/24
(21) EP08777694.4
B60R 25/00
(22) 23.06.2008
B60R 16/03
(31) 2007172736
B60K 37/06
(72)
B60K 37/00
(32) 29.06.2007
(11) EP2176770
(33) Japan
(21) EP08828021.9
(22) 30.07.2008
(31) 0705825
(32) 10.08.2007
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE COMMANDE D'UN
SYSTEME MULTIMEDIA SUR UN
VEHICULE DISPOSITIF POUR SA
MISE EN OEUVRE
(54) IMAGE PROCESSING APPARATUS,
IMAGE PROCESSING METHOD,
AND COMPUTER PROGRAM
(47) 28.12.2011
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
EP1407370
EP02737557.5
21.06.2002
300172 P
22.06.2001
Verenigde Staten van Amerika
METHOD AND SYSTEM FOR
COLLECTING AND RETRIEVING
TIME-SERIES, REAL-TIME AND
NON-REAL-TIME DATA
28.12.2011
Invensys Systems, Inc. te
FOXBORO, MA 02035-2099,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VICTOR, Hendrik, J. te RANCHO
SANTA MARGARITA, CA 92688,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
AVERGUN, Mikhail te SAN DIEGO,
CA 92130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KNOX-DAVIES, Llewellyn, J. te
RANCHO SANTA MARGARITA, CA
92688, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06F 13/40
(72) ENOMOTO, Makoto te TOKYO 1468501, Japan (JP)
(51) G06F 21/00
KANATSU, Tomotoshi te TOKYO
(11) EP1505475
146-8501, Japan (JP)
KANEDA, Kitahiro te TOKYO 146- (21) EP04103363.0
8501, Japan (JP)
(22) 14.07.2004
(51) G06F 9/44
(31) 638199
G06F 17/28
(32) 07.08.2003
(11) EP1676212
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP03813999.4
(54) Projection of trustworthiness from
(22) 10.01.2003
a trusted environment to an
(31) 200207849
untrusted environment
(32) 30.12.2002
(47) 28.12.2011
(11) EP1194859
(33) Singapore
(21) EP01908183.5
(22) 01.03.2001
(54) Multi-language communication
system and method
(31) 2000055749
(47) 28.12.2011
(32) 01.03.2000
(73) Singapore Airlines Limited te
SINGAPORE 819829, Singapore
(SG)
(47) 28.12.2011
(73) Renault S.A.S. te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) CONAN, Herve te F-94270 LE
KREMLIN BICETRE, Frankrijk (FR)
RIMLINGER, Remi te F-78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
(33) Japan
(54) REPEATER IN AN ELECTRONIC
EQUIPMENT COMMUNICATIONS
SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Sony Computer Entertainment
Inc. te TOKYO 107-0052, Japan
(JP)
(72) TANAKA, Makoto, c/o Sony
Computer Entert Inc. te TOKYO
107-0052, Japan (JP)
NAKAZAWA, Hiroyuki, c/o Sony
Computer Entert Inc te TOKYO
107-0052, Japan (JP)
(51) G06F 13/42
(72) Kong, Wy Mun, c/o Singapore
Airlines Limited te SINGAPORE
819829, Singapore (SG)
Manabu, Asano, c/o Singapore
Airlines Limited te SINGAPORE
819829, Singapore (SG)
Lim, Siew Lay, c/o Singapore
Airlines Limited te SINGAPORE
819829, Singapore (SG)
Ng, Mong Seng, c/o Singapore
Airlines Limited te SINGAPORE
819829, Singapore (SG)
Shaw, Lay See, c/o Singapore
Airlines Limited te SINGAPORE
819829, Singapore (SG)
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON 980526399, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Willman, Bryan Mark te 98034,
KIRKLAND, WA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
England, Paul te WA 98008,
BELLEVUE, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ray, Kenneth D. Microsoft
Corporation International Patents
te REDMOND, WA 98052,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kaplan, Keith te WA 98021,
BOTHELL, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kurien, Varugis Microsoft
Corporation International Patents
te REDMOND, WA 98052,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 01/12
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
Marr, Michael David Microsoft
(51) H04N 1/41
Corporation International Patents
G06T 5/00
te REDMOND, WA 98052,
G06K 9/20
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1950692
(US)
(21) EP08150515.8
G06F 21/00
(22) 22.01.2008
EP1892639
(31) 626560
EP07014169.2
(32) 24.01.2007
19.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
102006037810
(54) Apparatus and method of
11.08.2006
segmenting an image and/or
receiving a signal representing
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
the segmented image in an
Sichere
image coding and/or decoding
Programmcodeausführung
system
28.12.2011
(47) 28.12.2011
Giesecke & Devrient GmbH te
(73) Samsung Electronics Co., Ltd te
81677 MÜNCHEN,
SUWON-SI, GYEONGGI-DO 442BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
742, Zuid-Korea (KR)
(DE)
Purdue Research Foundation te
Stocker, Thomas te 81739
WEST LAFAYETTE, INDIANA
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
47906, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
Baldischweiler, Michael te 81825
(72)
Ohk, Hyung-soo te SEOUL, ZuidMÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Korea (KR)
DUITSLAND (DE)
Yi, Jong-hyon te GYEONGGI-DO,
H04L 29/06
Zuid-Korea (KR)
G06F 21/20
Bouman, Charles A. te WEST
LAFAYETTE, IN 47906, Verenigde
EP2003591
Staten van Amerika (US)
EP07011721.3
Haneda, Eri te WEST LAFAYETTE,
14.06.2007
IN 47906, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Method and system for
authenticating a user
(51) H01Q 9/28
H01Q 9/04
28.12.2011
G06K 17/00
Software AG te 64297
B41J 29/393
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Vogler, Thomas te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kessler, Dieter te 64331
WEITERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weber, Heiko te 64297
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Viegener, Johannes, Dr. te 76149
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06K 7/00
G01S 13/74
G01S 13/50
(11) EP2195763
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
109
(11) EP2064659
(21) EP07842974.3
(22) 21.09.2007
4 januari 2012
GROVE, IL 60515, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GAWELCZYK, Robert te CHICAGO,
IL 60609, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TORCHALSKI, Karl te ARLINGTON
HEIGHTS, , IL 60004, Verenigde
Staten van Amerika (US)
AIELLO, Chris te FRANKLIN PARK
ILLINOIS 60131, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H04B 5/02
H04B 1/59
G06K 19/077
G06K 19/07
G06F 1/32
(11) EP1899902
(21) EP06756663.8
(22) 23.05.2006
(31) 2005158227
(32) 30.05.2005
(33) Japan
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND
DRIVING METHOD THEREOF
(47) 28.12.2011
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(72) KUROKAWA, Yoshiyuki te ATSUGISHI, KANAGAWA 2430036, Japan
(JP)
(51) G06T 3/40
(11) EP1887515
(21) EP07103154.6
(22) 27.02.2007
(54) Colour binning of a digital image
(47) 28.12.2011
(31) 826489 P
850489
(73) Phase One A/S te 2000
FREDERIKSBERG, Denemarken
(DK)
(32) 21.09.2006
05.09.2007
(72) Andersen, Thomas te 4600,
KØGE, Denemarken (DK)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04N 7/26
G06T 3/40
(54) A PRINTER AND ENCODER
SYSTEM AND ASSOCIATED
ANTENNA-COUPLER
(11) EP2239704
(47) 28.12.2011
(73) ZIH Corp. te HAMILTON HM08,
Bermuda (BM)
(72) TSIRLINE, Boris, Y. te GLENVIEW,
EP08807660.9
IL 60025, Verenigde Staten van
15.09.2008
Amerika (US)
SCHWAN, Martin, Andreas Karl te
07117270
CHICAGO, IL 60622, Verenigde
26.09.2007
Staten van Amerika (US)
Europees Octrooi Bureau
BROWN, Anthony te SPRING
GROVE, IL 60081, Verenigde
A METHOD FOR CLASSIFYING A
Staten van Amerika (US)
TRANSPONDER AND/OR SIGNALS
ZWIER, Tom te LAKE ZURICH, IL
ORIGINATING FROM A
60047, Verenigde Staten van
TRANSPONDER AND READER
Amerika (US)
28.12.2011
TIAN, Mao te VERNON HILLS, IL
NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
60061, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MUEHLMANN, Ulrich te A-1102
KOVANKO, Steven te DOWNERS
VIENNA, Oostenrijk (AT)
(21) EP10163062.2
(22) 28.01.2003
(31) 20020063600
(32) 17.10.2002
(33) Zuid-Korea
(54) Method for resizing images using
the inverse discrete cosine
transform
(47) 28.12.2011
(73) Humax Co., Ltd. te YOUGIN CITY,
KYONGGI-DO 449-080, Zuid-Korea
(KR)
(72) Kang, Jung Yong te KYUNGGI-DO
463-500, Zuid-Korea (KR)
(51) G06T 11/60
(11) EP2248104
(21) EP09705814.3
Nummer 01/12
110
(22) 27.01.2009
2290033, Japan (JP)
(31) 21083
(51) G07D 7/20
(32) 28.01.2008
(11) EP2062229
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07826236.7
(54) CREATING IMAGES FOR
DISPLAYING OR PRINTING ON
LOW-CONTRAST BACKGROUND
(22) 03.09.2007
(47) 28.12.2011
(31) 06120198
(32) 06.09.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Vistaprint Technologies Limited te
HAMILTON HM 12, Bermuda (BM) (54) METHOD FOR CONTROLLING THE
QUALITY OF PRINTED
(72) MOODY, Jay, T. te WAYLAND, MA
DOCUMENTS BASED ON PATTERN
01778, Verenigde Staten van
MATCHING
Amerika (US)
(47)
28.12.2011
MEARS, Shawn, M. te
MARLBOROUGH, MA 01752,
(73) KBA-NotaSys SA te 1000
Verenigde Staten van Amerika
LAUSANNE 22, Zwitserland (CH)
(US)
(72) SACHER, Jörn te 32120
TIRELLA, Terence, M. te
HIDDENHAUSEN,
WINCHESTER, MA 01890,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
STÖBER, Bernd te 33378 RHEDALAROSA, Mark, P. te MELROSE,
WIEDENBRÜCK,
MA 02176, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
WILLEKE, Harald te 33102
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LOHWEG, Volker te 33699
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TÜRKE, Thomas te CH-1027
LONAY, Zwitserland (CH)
(51) G06T 17/00
A61C 13/00
(11) EP1904978
(21) EP06800094.2
(22) 18.07.2006
(31) 184396
(32) 18.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G07F 7/10
G06F 21/00
(54) REGISTRATION OF 3-D IMAGES OF
(11)
3-D OBJECTS
(21)
(47) 28.12.2011
(22)
(73) Astra Tech Inc. te CAMBRIDGE MA
(31)
02141, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32)
(72) SCHARLACK, Ronald, S. te
(33)
BROOKLINE, MA 02445,
(54)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRANT, Bethany te SCITUATE, MA
02066, Verenigde Staten van
(47)
Amerika (US)
YARMARKOVICH, Alexander te
(73)
SWAMPSCOTT, MA 01907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EP2210241
EP08848016.5
31.10.2008
102007052826
06.11.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DATEN VERARBEITENDE
VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM BETREIBEN EINER DATEN
VERARBEITENDEN VORRICHTUNG
28.12.2011
Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
4 januari 2012
(JP)
(72) Niioka, Yasunari te CHIYODA -KU
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
Matsui, Hisato te CHIYODA -KU
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
Kato, Riichi te CHIYODA -KU
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
Kadowaki, Minoru te CHIYODA -KU
TOKYO 100-8220, Japan (JP)
(51) G08B 29/04
G08B 13/24
(11) EP2156419
(21) EP08736126.7
(22) 11.04.2008
(31) 200700543
(32) 13.04.2007
(33) Denemarken
(54) A METHOD, A DEVICE AND A
SYSTEM FOR PREVENTING FALSE
ALARMS IN A THEFT-PREVENTING
SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Alert Metalguard ApS te 1552
COPENHAGEN V, Denemarken
(DK)
(72) FALKENBERG, Verner te DK-2300
COPENHAGEN S, Denemarken
(DK)
SØRENSEN, Søren te I-22020
FAGETTO LARIO, Italië (IT)
(51) G08B 25/10
(11) EP2182498
(21) EP09173471.5
(22) 20.10.2009
(31) 0857441
(32) 31.10.2008
(33) Frankrijk
(54) Module d'un système de
surveillance et/ou d'alarme, à
mesure de température et
procédé de mesure de
température ambiante
(47) 28.12.2011
(73) Hager Security te 38920
CROLLES, Frankrijk (FR)
(72) Crépin, Nicolas te 73000
CHAMBÉRY, Frankrijk (FR)
(51) G07D 7/12
G07D 7/04
G07D 11/00
(72) WEISS, Dieter te 81825
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G08G 1/09
(11) EP2079059
(21) EP09005423.0
(51) G07F 19/00
G07D 11/00
(22) 18.05.2006
(22) 12.01.2005
(11) EP2128831
(54) Device for validating valuable
papers
(21) EP09007087.1
(47) 28.12.2011
(31) 2008138848
(73) JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.
te OSAKA-SHI, OSAKA 547-0035,
Japan (JP)
(32) 28.05.2008
(22) 27.05.2009
(33) Japan
(11) EP2216763
(21) EP10164169.4
(31) 681971 P
20050099532
(32) 18.05.2005
21.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Providing traffic information
including sub-links of links
(54) Bill receiving and dispensing
(72) Uemizo, Yoshiaki te KANAGAWA
(47) 28.12.2011
apparatus
2290033, Japan (JP)
(73) LG ELECTRONICS INC. te
Okawa, Katsutoshi te KANAGAWA (47) 28.12.2011
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 1502290033, Japan (JP)
(73) Hitachi-Omron Terminal Solutions,
721, Zuid-Korea (KR)
Takehara, Hisashi te KANAGAWA
Corp. te TOKYO 141-0032, Japan
Nummer 01/12
(72) Jung, Mun Ho te 463-753
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Joe, Moon Jeung te 431-070
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Yi, Dong Hoon te 136-055 SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(51) G08G 1/14
G08G 1/01
(11) EP2043071
(21) EP08015963.5
(22) 10.09.2008
(31) 2007255569
(32) 28.09.2007
(33) Japan
(54) Parking support system, parking
support method, and parking
support program
(47) 28.12.2011
111
Kolcarek, Pavel te MORRISTOWN,
NJ 07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Krupansky, Petr te MORRISTOWN,
NJ 07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G09F
G09F
G09F
G09F
9/35
9/30
9/00
11/29
(11) EP1800280
(21) EP05786721.0
(22) 30.09.2005
(31) 616096 P
667971 P
(32) 05.10.2004
04.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Aisin AW Co., Ltd. te FUJII-CHO
(54) ROLLABLE DISPLAY DEVICE
ANJO-SHI, AICHI 444-1192, Japan
(47) 28.12.2011
(JP)
(73) Creator Technology B.V. te 4837
(72) Mori, Toshihiro te OKAZAKI-SHI,
BN BREDA
AICHI 444-8564, Japan (JP)
Kubota, Tomoki te OKAZAKI-SHI,
AICHI 444-8564, Japan (JP)
Ooshita, Yuuichi te OKAZAKI-SHI,
AICHI 444-8564, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) EP08790617.8
(72) BEMELMANS, David J. E. te NL5621 BA EINDHOVEN
HUITEMA, Hjalmar E. A. te NL5621 BA EINDHOVEN
LAFARRE, Raymond W. te NL5621 BA EINDHOVEN
SCHELLINGERHOUT, Nicolaas W.
te NL-5621 BA EINDHOVEN
(22) 19.06.2008
(51) G09G 3/34
(51) G08G 1/16
B60R 21/00
(11) EP2172919
(31) 2007162990
(32) 20.06.2007
(33) Japan
(54) VEHICLE TRAVEL TRACK
ESTIMATOR
(47) 28.12.2011
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8571,
Japan (JP)
(11) EP1788550
(21) EP06123570.1
(22) 07.11.2006
(31) 20050109754
(32) 16.11.2005
(33) Zuid-Korea
(54) Display apparatus for controlling
the brightness values of a
plurality of light sources and
method of controlling the same
(72) KINDO, Toshiki te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(47) 28.12.2011
ASO, Kazuaki te TOYOTA-SHI
AICHI 471-8571, Japan (JP)
(73) Samsung Electronics Co., Ltd te
HARADA, Masahiro te TOYOTA-SHI
SUWON-SI, GYEONGGI-DO 442AICHI 471-8571, Japan (JP)
742, Zuid-Korea (KR)
(51) G08G 5/00
(11) EP2234087
(21) EP10154181.1
(22) 19.02.2010
(31) 412163
(32) 26.03.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05744006.7
(22) 03.06.2005
(31) 04102582
(32) 08.06.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CODING REVERBERANT SOUND
SIGNALS
(47) 28.12.2011
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(72) VAN SCHIJNDEL, Nicolle, H. te NL5656 AA EINDHOVEN
GERRITS, Andreas, J. te NL-5656
AA EINDHOVEN
BOSCARINO, Corrado te NL-5656
AA EINDHOVEN
(51) G10L 19/02
(11) EP2113911
(21) EP09010179.1
(22) 29.08.2007
(31) 862032 P
744641
(32) 18.10.2006
04.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Analysis filterbank, synthesis
filterbank, encoder, decoder,
mixer and conferencing system
(47) 28.12.2011
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Grill, Bernhard te 91207 LAUF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schnell, Markus te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Geiger, Ralf te 90409 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schuller, Gerald te 99089
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(72) Jung, Jun-ho te GEUMCHEON-GU,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(11)
(51) G10L 17/00
(21)
G10L 21/04
G10L 19/10
EP2311033
EP09776982.2
(11) EP2337022
(22) 06.07.2009
(21) EP09175587.6
(31) 79873 P
(22) 10.11.2009
(32) 11.07.2008
(54) System and method for low
overhead voice authentication
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and system for reviewing
(47) 28.12.2011
datalink clearances
(73) Research in Motion Limited te
(47) 28.12.2011
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
(73) Honeywell International Inc. te
Canada (CA)
MORRISTOWN, NJ 07962,
(72)
Adibi, Sasan te WATERLOO
Verenigde Staten van Amerika
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
(US)
(72) Vasek, Jiri te MORRISTOWN, NJ
07962-2245, Verenigde Staten
van Amerika (US)
4 januari 2012
(51) G10L 19/00
(11) EP1757165
(54) PROVIDING A TIME WARP
ACTIVATION SIGNAL AND
ENCODING AN AUDIO SIGNAL
THEREWITH
(47) 28.12.2011
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 01/12
(72) BAYER, Stefan te 90425
NUERNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DISCH, Sascha te 90766 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GEIGER, Ralf te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FUCHS, Guillaume te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NEUENDORF, Max te 90402
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHULLER, Gerald te 99089
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EDLER, Bernd te 30419
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
112
4 januari 2012
G11B 7/007
G11B 7/0037
G11B 20/12
KYUNGGI-DO 463-010, Zuid-Korea
(KR)
SEO, Kang Soo, 606-503 Chowon
Hanyang Apt. te ANYANG,
KYUNGGI-DO 431-075, Zuid-Korea
(KR)
KIM, Hyung Sun te SEOUL 130878, Zuid-Korea (KR)
(11) EP1609136
(21) EP04718714.1
(22) 09.03.2004
(31) 03100754
(32) 24.03.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) MULTILAYER OPTICAL DISC
HAVING DISC INFORMATION
(47) 28.12.2011
(51) G11B 27/34
G11B 27/10
G11B 27/031
G06F 17/30
(11) EP1517328
(51) G10L 19/14
G10L 19/00
(21)
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
(22)
te 5621 BA EINDHOVEN
(31)
(72) MARTENS, Hubert, C., F. te NL(32)
5656 AA EINDHOVEN
WOERLEE, Pierre, H. te NL-5656
(33)
AA EINDHOVEN
(54)
NIJBOER, Jakob, G. te NL-5656 AA
EINDHOVEN
(11) EP2082397
(51) G11B 20/00
(21) EP07818758.0
(11) EP1597727
(22) 05.10.2007
(21) EP04708423.1
(31) 829653 P
(22) 05.02.2004
(32) 16.10.2006
(31) 1022743
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 20.02.2003
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
MULTI -CHANNEL PARAMETER
TRANSFORMATION
(33) Nederland
(47) 28.12.2011
(54) INFORMATION CARRIER
COMPRISING ACCESS
INFORMATION
(47) 28.12.2011
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Forschung e.V. te 80686
te 5621 BA EINDHOVEN
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(72) STEK, Aalbert te NL-5656 AA
DUITSLAND (DE)
EINDHOVEN
Dolby International AB te 1101
BLUM, Martinus, W. te NL-5656
CN AMSTERDAM ZUID-OOST
AA EINDHOVEN
Koninklijke Philips Electronics N.V.
VAN ROMPAEY, Bart te NL-5656
te 5621 BA EINDHOVEN
AA EINDHOVEN
(72) HILPERT, Johannes te 90411
HEEMSKERK, Jacobus, P., J. te NLNÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
5656 AA EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
(51) H04N 9/79
LINZMEIER, Karsten te 91058
H04N 5/76
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
G11B 27/10
DUITSLAND (DE)
G11B 20/12
HERRE, Jürgen te 91054
BUCKENHOF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPERSCHNEIDER, Ralph te 91320
EBERMANNSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÖLZER, Andreas te 91054
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VILLEMOES, Lars te S-17556
JÄRFÄLLA, Zweden (SE)
ENGDEGARD, Jonas te 11543
STOCKHOLM, Zweden (SE)
PURNHAGEN, Heiko te 172 65
SUNDBYBERG, Zweden (SE)
KJÖRLING, Kristofer te 170 75
SOLNA, Zweden (SE)
BREEBAART, Jeroen te 5621 BA
EINDHOVEN
OOMEN, Werner te 5621 BA
EINDHOVEN
(51) G11B 7/24
EP04255546.6
14.09.2004
2003323752
16.09.2003
Japan
Information editing device,
information editing method, and
computer program product
(47) 28.12.2011
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Wakita, Yuki, c/o Ricoh Co. Ltd. te
TOKYO 143-8555, Japan (JP)
Kunieda, Takayuki, c/o Ricoh Co.
Ltd. te TOKYO 143-8555, Japan
(JP)
Ishii, Hideki, c/o Ricoh Co. Ltd. te
TOKYO 143-8555, Japan (JP)
Koyama, Takeshi, c/o Ricoh Co.
Ltd. te TOKYO 143-8555, Japan
(JP)
(51) G11C 5/00
(11) EP1942503
(21) EP06722222.4
(22) 31.03.2006
(31) 200510100900
(32) 28.10.2005
(33) China
(54) MEMORY DEVICE WITH CONTROL
CHIP HAVING COMPATIBLE
CONFIGURE FUNCTION AND
MANUFACTURING METHOD
THEREOF
(11) EP1652183
(47) 28.12.2011
(21) EP04748464.7
(73) Shenzhen Chipsbank
Technologies Co., Ltd. te
GUANGDONG 518057, China (CN)
(22) 22.07.2004
(31) 2003051252
(32) 25.07.2003
(33) Zuid-Korea
(54) RECORDING MEDIUM HAVING A
DATA STRUCTURE FOR
MANAGING REPRODUCTION OF
TEXT SUBTITLE DATA RECORDED
THEREON AND RECORDING AND
REPRODUCING METHODS AND
APPARATUSES
(72) ZHANG, Hualong te GUANGDONG
518057, China (CN)
(51) G11C 13/00
(11) EP1747558
(21) EP05749124.3
(22) 17.05.2005
(31) 848772
(32) 18.05.2004
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL
150-010, Zuid-Korea (KR)
(54) A COMPOSITION OF MATTER
WHICH RESULTS IN ELECTRONIC
SWITCHING THROUGH INTRA- OR
INTER- MOLECULAR CHARGE
TRANSFER BETWEEN MOLECULES
AND ELECTRODES INDUCED BY
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) KIM, Byung Jin, 111-204 Hansol
Chungu APT. te SUNGNAM,
Nummer 01/12
AN ELECTRICAL FIELD
113
(54) ELECTRIC STORAGE UNIT
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te
HOUSTON, TX 77070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
4 januari 2012
Italië
(54) SUPPORT FOR FILIFORM
ELEMENTS CONTAINING AN
ACTIVE MATERIAL
(47) 28.12.2011
(72) INOUE, Tatehiko te OSAKA-SHI,
(73) SAES GETTERS S.p.A. te 20020
CHEN, Yong te LOS ANGELES, CA
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
LAINATE (MILANO), Italië (IT)
90095-1597, Verenigde Staten
KAWASAKI, Shusaku te OSAKA(72) RIVA, Mauro te I-21050 CANTELLO
van Amerika (US)
SHI, OSAKA 540-6207, Japan (JP)
VA, Italië (IT)
ZHANG, Xiao-An te PALO ALTO,
KAKIUCHI, Kimiysu te OSAKA-SHI,
CORAZZA, Alessio te I-22030
CA 94304, Verenigde Staten van
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
COMO - CAMNAGO VOLTA CO,
Amerika (US)
SHOJI, Rihito te OSAKA-SHI,
Italië (IT)
BRATKOVSKI, Alexandre, M. te
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
GIORGI, Stefano, Paolo te I-20046
PALO ALTO, CA 94304, Verenigde (51) H01H 9/18
BIASSONO MI, Italië (IT)
Staten van Amerika (US)
JUHR, Werner te 50937 KÖLN,
H01H 13/85
WILLIAMS, Stanley, R. te PALO
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
EP2237295
ALTO, CA 94034, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
(21) EP10003674.8
(51) H01J 37/28
(22) 01.04.2010
G21K 1/06
H01J 37/153
(31) 102009016224
EP1503386
H01J 37/09
H01J 37/02
(32) 03.04.2009
EP04016846.0
(11)
EP2226831
(33)
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
16.07.2004
(31) 10334169
(32) 26.07.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Gekapselter Röntgenspiegel
(47) 28.12.2011
(73) Bruker AXS GmbH te 76187
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Lange, Joachim te 76767
HAGENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schipper, Rolf te 76189
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Brügemann, Lutz, Dr. te 76448
DURMERSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Vigliante, Assunta te 70567
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gerndt, Ekkehard, Dr. te 76227
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 2/20
H01M 2/10
H01M 10/50
H01G 9/28
H01G 9/155
H01G 9/00
(11) EP2104121
(21) EP08710364.4
(22) 13.02.2008
(31) 2007036091
2007110231
2007110232
2007110233
(32) 16.02.2007
19.04.2007
19.04.2007
19.04.2007
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Intuitiv bedienbarer elektrischer
Schalter
(21) EP10250366.1
(47) 28.12.2011
(31) 2009049253
(73) Kupper, Jürgen te 22523
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 03.03.2009
(72) Kupper, Jürgen te 22523
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Müller, Jürgen te 22523
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01H 50/36
H01H 50/24
H01H 50/04
(11) EP2226825
(21) EP10153789.2
(22) 17.02.2010
(31) 2009053958
(32) 06.03.2009
(33) Japan
(54) Electromagnetic relay
(47) 28.12.2011
(73) Omron Corporation te KYOTO-SHI,
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
(72) Fujimoto, Koji te KYOTO 6008530, Japan (JP)
Furusho, Shinichi te KYOTO 6008530, Japan (JP)
Fujino, Akifumi te KYOTO 6008530, Japan (JP)
(51) H01J
H01J
H01J
H01J
7/20
7/18
61/28
61/26
(11) EP2319066
(21) EP10732691.0
(22) 07.07.2010
(31) MI20091255
MI20100085 U
(32) 15.07.2009
24.03.2010
(33) Italië
(22) 02.03.2010
(33) Japan
(54) Electron microscope
(47) 28.12.2011
(73) JEOL Ltd. te AKISHIMA, TOKYO
196-8558, Japan (JP)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Hosokawa, Fumio te TOKYO 1960012, Japan (JP)
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
29/737
29/423
29/08
29/06
21/331
(11) EP1771885
(21) EP05759909.4
(22) 07.07.2005
(31) 04103458
05102802
(32) 20.07.2004
08.04.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND
METHOD OF MANUFACTURING
THE SAME
(47) 28.12.2011
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(72) HURKX, Godefridus, A., M. te NL5656 AA EINDHOVEN
AGARWAL, Prabhat te NL-5656 AA
EINDHOVEN
HIJZEN, Erwin te NL-5656 AA
EINDHOVEN
HUETING, Raymond, J. E. te NL5656 AA EINDHOVEN
(51) H01L 21/762
(11) EP1550158
(21) EP03780289.9
Nummer 01/12
(22) 03.10.2003
(31) 0212443
0350130
(32) 07.10.2002
25.04.2003
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) REALISATION D UN SUBSTRAT
SEMICONDUCTEUR DEMONTABLE
ET OBTEN TION D UN ELEMENT
SEMICONDUCTEUR.
(47) 28.12.2011
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) LAGAHE, Chrystelle te F-38134
SAINT-JOSEPH DE RIVIERE,
Frankrijk (FR)
ASPAR, Bernard te F-38140
RIVES, Frankrijk (FR)
BEAUMONT, Aurélie te F-38120
SAINT-EGRÈVE, Frankrijk (FR)
(51) H01L 23/532
H01L 21/768
(11) EP1470580
(21) EP02784578.3
(22) 22.11.2002
(31) 47964
(32) 15.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for bilayer HDP CVD / PE
CVD cap in advanced BEOL
interconnect structures
(47) 28.12.2011
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Infineon Technologies AG te
85579 NEUBIBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) CHEN, Tze-Chiang te YORKTOWN
HEIGHTS, NY 10598, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ENGEL, Brett, H., c/o IBM United
Kingdom Ltd., IP te HAMPSHIRE,
SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
FITZSIMMONS, John, A. te
POUGHKEEPSIE, NY 12603,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KANE, Terence te WAPPINGERS
FALLS, NY 12590, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LUSTIG, Naftali, e. te CROTONON-HUDSON, NY 10520,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MCDONALD, Ann,c/o IBM United
Kingdom Ltd., IP Law te
HAMPSHIRE, SO21 2JN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MCGAHAY, Vincent te
POUGHKEEPSIE, NY 12601,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
114
SEO, Soon-Cheon te WHITE
PLAINS, NY 10601, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STAMPER, Anthony, K. te
WILLISTON, VT 05495, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WANG, Yun, Yu te POUGHQUAG,
NY 12570, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KALTALIOGLU, Erdem te
WAPPINGERS FALLS, NY 12590,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
29/78
29/10
21/8242
21/8234
21/336
21/265
(11) EP1661176
(21) EP04780833.2
(22) 12.08.2004
(31) 604731
(32) 13.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Implantation method for a
vertical transistor
(47) 28.12.2011
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WANG, Geng te BEACON, NY
12508, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCSTAY, Kevin te HOPEWELL
JUNCTION, NY 12533, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WEYBRIGHT, Mary, Elizabeth te
PLEASANT VALLEY, NY 12569,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LI, Yujun c/o IBM United Kingdom
Ltd te WINCHESTER HAMPSHIRE
SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
CHIDAMBARRAO, Dureseti te
WESTON, CT 06883, Verenigde
Staten van Amerika (US)
4 januari 2012
(51) H01L 27/10
(11) EP1810334
(21) EP05806734.9
(22) 09.11.2005
(31) 2004328298
2004328295
(32) 11.11.2004
11.11.2004
(33) Japan
Japan
(54) Method for Manufacturing a
Semiconductor Device
(47) 28.12.2011
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(72) ABE, Hiroko, SEMICONDUCTOR
ENERGY LAB. CO. LTD. te ATSUGISHI, KANAGAWA 2430036, Japan
(JP)
YUKAWA, Mikio, SEMICONDUCTOR
ENERGY LAB. CO. LTD. te ATSUGISHI, KANAGAWA 2430036, Japan
(JP)
NOMURA, Ryoji, SEMICONDUCTOR
ENERGY LAB. CO. LTD. te ATSUGISHI, KANAGAWA 2430036, Japan
(JP)
YAMAZAKI, Shunpei,
SEMICONDUCTOR EN. LAB. CO.
LTD. te ATSUGI-SHI, KANAGAWA
2430036, Japan (JP)
NEMOTO, Yukie,
SEMICONDUCTOR ENERGY LAB.
CO. LTD. te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA 2430036, Japan (JP)
(51) H01L 27/108
H01L 21/8242
(11) EP1003219
(21) EP99119420.0
(22) 30.09.1999
(31) 195602
(32) 19.11.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DRAM with stacked capacitor and
buried word line
(51) H01L 23/473
(47) 28.12.2011
(11) EP1768179
(73) Qimonda AG te 81739 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP06076682.1
(22) 08.09.2006
(31) 232499
(32) 22.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Chip cooling system
(47) 28.12.2011
(72) Rupp, Thomas S. te STORMVILLE,
NY 12582, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01L 29/78
H01L 29/24
H01L 21/336
(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY, (11) EP1325522
(21) EP01977328.2
MICHIGAN 48007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 28.09.2001
(72) Schubert, Peter J. te CARMEL, IN (31) 237426 P
46032-7007, Verenigde Staten
237822 P
van Amerika (US)
834283
Myers, Bruce A. te KOKOMO, IN
294307 P
46901, Verenigde Staten van
911995
Amerika (US)
(32) 03.10.2000
Nummer 01/12
115
03.10.2000
12.04.2001
30.05.2001
24.07.2001
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) SILICON CARBIDE POWER
MOSFETS HAVING A SHORTING
CHANNEL AND METHODS OF
FABRICATING THEM
(47) 28.12.2011
(73) CREE, INC. te DURHAM, NC
27703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) RYU, Sei-Hyung te CARY, NC
27513, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AGARWAL, Anant te CHAPEL HILL,
NC 27514, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DAS, Mrinal, Kanti te DURHAM,
NC 27713, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIPKIN, Lori, A. te RALEIGH, NC
27612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PALMOUR, John, W. te RALEIGH,
NC 27606, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SINGH, Ranbir te APEX, NC
27502, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
4 januari 2012
Japan (JP)
Japan
Sugiyama, Eiji te 398, HASE
(54) Light emitting device and method
ATSUGI-SHI KANAGAWA-KEN 243,
of manufacturing a display
Japan (JP)
apparatus
Takahashi, Hironobu te 398, HASE
(47)
28.12.2011
ATSUGI-SHI KANAGAWA-KEN 243,
(73) Nichia Corporation te ANAN-SHI,
Japan (JP)
TOKUSHIMA 774-8601, Japan (JP)
H01L 31/18
(72)
Nagai, Yoshifumi, c/o Nichia
H01L 31/0216
Corporation te ANAN-SHI,
H01L 21/318
TOKUSCHIMA 774-8601, Japan
C09K 13/04
(JP)
EP1435116
Fuchiwara, Yuichi, c/o Nichia
EP02774613.0
Corporation te ANAN-SHI,
TOKUSCHIMA 774-8601, Japan
13.09.2002
(JP)
10150040
Izuno, Kunihiro, c/o Nichia
10.10.2001
Corporation te ANAN-SHI,
TOKUSCHIMA 774-8601, Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(JP)
KOMBINIERTE ÄTZ- UND
DOTIERMEDIEN
(51) H01L 51/00
(47) 28.12.2011
(11) EP2324517
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09784981.4
(22) 21.08.2009
(31) 0815287
(11) EP1523043
(72) KLEIN, Sylke te 64380
ROSSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KÜBELBECK, Armin te 64625
BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STOCKUM, Werner te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMIDT, Wilfried te 74193
SCHWAIGERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUM, Berthold te 63599
BIEBERGMÜND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP04022673.0
(51) H01L 31/18
(51) H01M 4/58
(11) EP2339649
(11) EP2037516
(21) EP09015823.9
(21) EP08253024.7
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
31/048
31/0203
27/146
27/144
(22) 23.09.2004
(31) 2003347676
(32) 06.10.2003
(33) Japan
(54) Optical sensor and method for
manufacturing the same
(47) 28.12.2011
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(32) 21.08.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ORGANIC ELECTRONIC DEVICES
AND METHODS OF MAKING THE
SAME USING SOLUTION
PROCESSING TECHNIQUES
(47) 28.12.2011
(73) Cambridge Display Technology
Limited te BUSINESS PARK,
CAMBRIDGESHIRE B23 6DW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) McCONNELL, Angela te BUSINESS
PARK CAMBRIDGESHIRE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 22.12.2009
(22) 12.09.2008
(54) Vorrichtung zur Fixierung von
(31) 200710077110
Leiterbahnen auf einer Solarzelle
200710123814
200710123815
(47) 28.12.2011
(73) KIOTO Photovoltaics GmbH te
9300 ST. VEIT, Oostenrijk (AT)
(32) 14.09.2007
10.10.2007
10.10.2007
(72) Eusch, Ingram te 9500 VILLACH,
(33) China
Oostenrijk (AT)
China
Frank, Rudolf te 9064
(72) Nishi, Kazuo te 398, HASE
China
PISCHELDORF, Oostenrijk (AT)
ATSUGI-SHI KANAGAWA-KEN 243,
Kogler, Armin te 9330 TREIBACH, (54) Lithium battery and method for
Japan (JP)
Oostenrijk (AT)
fabricating anode thereof
Adachi, Hiroki te 398, HASE
(51) H01L 33/48
(47)
28.12.2011
ATSUGI-SHI KANAGAWA-KEN 243,
(11) EP1174931
Japan (JP)
(73) Hong Fu Jin Precision Industry
Maruyama, Junya te 398, HASE
(ShenZhen) Co., Ltd. te LONGHUA
(21) EP01117483.6
ATSUGI-SHI KANAGAWA-KEN 243,
TOWN, BAO'AN DISTRICT
(22) 19.07.2001
Japan (JP)
SHENZHEN CITY GUANGDONG
(31) 2000219932
Kusumoto, Naoto te 398, HASE
518109, China (CN)
2001202600
ATSUGI-SHI KANAGAWA-KEN 243,
Tsinghua University te HAIDIAN
2001217915
Japan (JP)
DISTRICT, BEIJING 100084, China
Sugawara, Yuusuke te 398, HASE (32) 21.07.2000
(CN)
ATSUGI-SHI KANAGAWA-KEN 243,
03.07.2001
(72) Feng, Chen, c/o Tsing Hua
Japan (JP)
18.07.2001
University te HAIDIAN DISTRICT,
Aoki, Tomoyuki te 398, HASE
BEIJING CITY, China (CN)
(33) Japan
ATSUGI-SHI KANAGAWA-KEN 243,
Zhang, Hao-Xu, c/o Tsing Hua
Japan
Nummer 01/12
University te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING CITY, China (CN)
Jiang, Kai-Li, c/o Tsing Hua
University te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING CITY, China (CN)
Fan, Shou-Shan, c/o Tsing Hua
University te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING CITY, China (CN)
Liu, Chang-Hong, c/o Tsing Hua
University te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING CITY, China (CN)
(51) H01M 4/58
C01B 25/45
(11) EP2203948
116
H01M 10/36
H01M 10/0562
H01M 10/0525
(11) EP1775789
(21) EP06120978.9
(22) 20.09.2006
(31) 2005298728
2006166091
(32) 13.10.2005
15.06.2006
(33) Japan
Japan
(22) 23.10.2008
(54) Lithium ion conductive solid
electrolyte and method for
manufacturing the same
(31) 2007277275
(47) 28.12.2011
(32) 25.10.2007
(73) Ohara Inc. te SAGAMIHARA-SHI
KANAGAWA, Japan (JP)
(21) EP08841781.1
(33) Japan
(54) POSITIVE ELECTRODE ACTIVE
MATERIAL, LITHIUM SECONDARY
BATTERY, AND MANUFACTURE
METHODS THEREFORE
4 januari 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELECTRODE PATTERN FOR SOLID
OXIDE FUEL CELLS
(47) 28.12.2011
(73) Versa Power Systems, Ltd. te
CALGARY, AB T2B 3RT, Canada
(CA)
(72) TANG, Zheng te CALGARY,
ALBERTA T2B 3R2, Canada (CA)
GHOSH, Debabrata te CALGARY,
ALBERTA T2B 3R2, Canada (CA)
PREDIGER, Dennis te CALGARY,
ALBERTA T2B 3R2, Canada (CA)
MARTELL, Frank te CALGARY,
ALBERTA T2B 3R2, Canada (CA)
(51) H01M 10/0585
H01M 10/052
H01M 10/04
(11) EP2306578
(72) Inda, Yasushi te KANAGAWA,
Japan (JP)
(21) EP10171897.1
(51) H01M 8/04
(31) 20090093803
(11) EP2215679
(47) 28.12.2011
(21) EP08849407.5
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
te TOYOTA-SHI, AICHI 471-8572,
Japan (JP)
(22) 11.11.2008
(22) 04.08.2010
(32) 01.10.2009
(33) Zuid-Korea
(72) YOSHIDA, Jun te TOYOTA-SHI
AICHI-KEN 471-8571, Japan (JP)
(32) 14.11.2007
(54) Electrode assembly and
rechargeable battery having the
same
(33) Japan
(47) 28.12.2011
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
(54) FUEL CELL SYSTEM
(73) Samsung SDI Co., Ltd. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
8/12
8/02
4/90
4/88
4/86
(31) 2007295536
(47) 28.12.2011
(31) 102006030393
(72) Jang, Miyoung te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Chanjung te GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(72) ISHIKAWA, Takashi te KARIYA-SHI,
Son, Sukjung te GYEONGGI-DO,
AICHI-KEN, 448-8650, Japan (JP)
Zuid-Korea (KR)
Jo, Yunkyung te GYEONGGI-DO,
(51) H01M 8/24
Zuid-Korea (KR)
H01M 8/04
(32) 01.07.2006
(11) EP2221907
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP09152671.5
(54) KERAMISCHE
WERKSTOFFKOMBINATION FÜR
EINE ANODE FÜR EINE
HOCHTEMPERATURBRENNSTOFFZELLE
(22) 12.02.2009
(11) EP2036152
(21) EP07785565.8
(22) 26.06.2007
(47) 28.12.2011
(73) Forschungszentrum Jülich GmbH
te 52425 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 4718571, Japan (JP)
(54) Back-up fuel cell electric
generator comprising a compact
manifold body
(11) EP1382085
(21) EP02723532.4
(22) 20.03.2002
(31) 841829
(47) 28.12.2011
(32) 24.04.2001
(73) Electro Power Systems S.p.A. te
10144 TORINO (TO), Italië (IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Cherchi, Pierpaolo te 10141
TORINO, Italië (IT)
Mercante, Luca te 10093
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
COLLEGNO, Italië (IT)
Musso, Andrea te 10095
(72) FU, Qingxi te 76227 KARLSRUHE,
GRUGLIASCO, Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Ceffa, Dario te 13900 BIELLA,
(DE)
Italië (IT)
TIETZ, Frank te 52428 JÜLICH,
Borello, Luisa te 10143 TORINO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Italië (IT)
(DE)
Gianolio, Giuseppe te 14010
BUCHKREMER, Hans-Peter te
CELLARENGO, Italië (IT)
52525 HEINSBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H01M 8/12
(DE)
(11) EP1328994
STÖVER, Detlev te 52382
NIEDERZIER, BONDSREPUBLIEK
(21) EP01966899.5
DUITSLAND (DE)
(22) 30.08.2001
(51) H01M 6/18
H01M 4/50
H01M 4/40
(51) H01Q 1/28
H01Q 1/12
(31) 229322 P
(32) 01.09.2000
(54) ANTENNA ARRAY APPARATUS
WITH CONFORMAL MOUNTING
STRUCTURE
(47) 28.12.2011
(73) Composite Optics, Inc. te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Science and Applied Technology,
Inc. te SAN DIEGO, CA 921272113, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BONEBRIGHT, Mark, E. te EL
CAJON, CA 92019, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCNAUL, William, F. te RAMONA,
CA 92065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RERECICH, Anthony, S. te SAN
DIEGO, CA 92129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Nummer 01/12
WEATHERINGTON, Jon, D. te SAN
DIEGO, CA 92127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SINCLAIR, Rodney, F. te
THOUSAND OAKS, CA 91362,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WITTMOND, John, F. te
THOUSAND OAKS, CA 91360,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZIMMER, William, J. te WEST
HILLS, CA 91307, Verenigde
Staten van Amerika (US)
117
4 januari 2012
(22) 06.06.2008
(72) Oesterhaus, Jens te 32760,
DETMOLD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
05.07.2007
Scheer, Jörg te 32609,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HÜLLHORST, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Erdungsklammer zum
Lütkemeier, Ulrich te 32758
Potentialausgleich von
DETMOLD, BONDSREPUBLIEK
Leitungsführungskanälen
DUITSLAND (DE)
28.12.2011
Hanning, Walter te 32758,
Tehalit GmbH te 67716
DETMOLD, BONDSREPUBLIEK
HELTERSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) H01R 13/641
Mattfeldt, Christian te 66919
(11) EP2033274
SCHAUERBERG,
(21) EP07730249.5
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 19.06.2007
H01R 13/24
(31) 102006030077
(31) 202007009424 U
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) H05K 1/16
H01Q 1/50
H01Q 1/44
G09F 3/00
G06K 19/077
G06K 19/07
B42D 15/10
(51)
(11) EP2171805
(32) 28.06.2006
(21) EP08778347.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2012388
(22) 18.07.2008
(21) EP07741395.3
(31) 2007188067
(54) Elektrische Steckverbindung mit
Kodierung
(22) 11.04.2007
(32) 19.07.2007
(47) 28.12.2011
(31) 2006122487
2006285062
(33) Japan
(32) 26.04.2006
19.10.2006
(47)
(33) Japan
Japan
(54) ARTICLE PROVIDED WITH FEED
CIRCUIT BOARD
(47) 28.12.2011
(73) Murata Manufacturing Co. Ltd. te
NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO 6178555, Japan (JP)
(54)
(73)
(72)
(73) Weidmüller Interface GmbH & Co.
KG te 32758 DETMOLD,
Right angle type spring connector
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
28.12.2011
(DE)
Yokowo Co., Ltd te TOKYO 114(72) MICHEL, Dirk te 99198 ERFURT,
8515, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TSUNODA, Tatsuo te WEMBLEY,
HÖING, Michael te 32657 LEMGO,
MIDDLESEX HA9 OPA, GROOT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRITTANNIË (GB)
(DE)
TOIVANEN, Seppo te 01800
HANNING, Claudia te 32758
KLAUKKALA, Finland (FI)
DETMOLD, BONDSREPUBLIEK
SATO, Kenichi te TOKYO, Japan
DUITSLAND (DE)
(JP)
(51) H01R 33/06
(72) KATO, Noboru te NAGAOKAKYOH01R 13/52
SHI, KYOTO 617-8555, Japan (JP)
KIMURA, Ikuhei te NAGAOKAKYO- (11) EP2023446
SHI, KYOTO 617-8555, Japan (JP) (21) EP07381058.2
(51) H01Q 9/04
(22) 08.08.2007
(51) H01R 9/05
H01R 13/646
(11) EP2202846
(31) 383489
(21) EP09170166.4
(54) Non-bayonet fitting lamp socket
for vehicle headlamps
(22) 14.09.2009
(47) 28.12.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 0807401
(73) GJM, S.A. te 08430 LA ROCA DEL
VALLES (BARCELONA), Spanje
(ES)
(54) Connector with corrugated cable
interface insert
(72) Jove Albos, Josep te 08430 LA
ROCA DEL VALLES, Spanje (ES)
(73) Andrew Corporation te
WESTCHESTER, IL 60154,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 23.12.2008
(33) Frankrijk
(54) Elément rayonnant planaire à
polarisation duale et antenne
réseau comportant un tel
élément rayonnant
(47) 28.12.2011
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(72) Legay, Hervé te 31830
PLAISANCE DU TOUCH, Frankrijk
(FR)
Bresciani, Danièle te 31000
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Chiniard, Renaud te 31320
PECHABOU, Frankrijk (FR)
(51) H02G 3/06
H01R 4/64
H01R 4/26
(11) EP2012390
(21) EP08010304.7
(51) H01R 4/48
H01R 13/633
H01R 13/629
(11) EP1858123
(21) EP07106797.9
(22) 24.04.2007
(32) 15.05.2006
(47) 28.12.2011
(21) EP05108709.6
(72) Paynter, Jeffrey te MOMENCE, IL
60954, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 21.09.2005
(51) H01T 4/06
(31) 202004018757 U
(11) EP2308144
(32) 04.12.2004
(21) EP09775552.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 02.07.2009
(54) Vorrichtung zur leitenden
Verbindung zweier Anschlüsse
mit Stromschienen
(31) 11622008
(11) EP1667286
(47) 28.12.2011
(32) 25.07.2008
(33) Oostenrijk
(54) ÜBERSPANNUNGSABLEITER
(73) Weidmüller Interface GmbH & Co. (47) 28.12.2011
KG te 32758 DETMOLD,
(73) Eaton GmbH te 3943 SCHREMS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Oostenrijk (AT)
(DE)
Nummer 01/12
118
(72) GÖSCHL, Thomas te A-3942
HIRSCHBACH, Oostenrijk (AT)
(22) 12.09.2005
(51) H02G 3/06
H02G 3/04
(32) 13.09.2004
(11) EP1962398
(21) EP08405047.5
(22) 18.02.2008
(31) 3012007
(31) 939985
(54)
(47)
(73)
(72)
(54) Kabelverschraubung für ein
elektrisches Kabel
(47) 28.12.2011
(73) AGRO AG te CH-5502
HUNZENSCHWIL, Zwitserland
(CH)
(72) Schlegel, Torsten te 31848 BAD
MÜNDER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hermann, Manfred te 58579
SCHALKSMÜHLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Boecker, Jörg te 58119 HAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Meier, Niklaus te 5037 MUHEN,
Zwitserland (CH)
(72) Winger, Lyall te WATERLOO,
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
MIRROR CONTROL SYSTEM
Boda, Mallikarjun te WATERLOO,
ONTARIO N2L 5R9, Canada (CA)
28.12.2011
Brubacher, Jonathan te
Gentex Corporation te ZEELAND,
WATERLOO, ONTARIO N2L 5R9,
MICHIGAN 49464, Verenigde
Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
(51) H02K 3/40
TURNBULL, Robert R. te
H02K 3/14
HOLLAND, MICHIGAN 49424,
(11) EP1079500
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP00402122.6
POE, G., Bruce te HAMILTON,
(22) 24.07.2000
MICHIGAN 49419, Verenigde
(31) 29914596 U
Staten van Amerika (US)
FRIEND, Timothy R. te
(32) 20.08.1999
GRANDVILLE, MICHIGAN 49418,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54) Isolation eines
(US)
Mehrfachparallelleiters für
MART, Gregory A. te ZEELAND,
ölgekühlte Wicklungen
MICHIGAN 49464, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 28.12.2011
MEEKHOF, David A. te GRAND
(73) Essex Europe te 60200
RAPIDS, MICHIGAN 49504,
COMPIEGNE, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(72)
Krenzer, Hans-Joachim Dipl.-Ing.
(US)
te 34454 AROLSEN,
H02J 3/18
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP1318588
Runge, Joachim te 34454
EP02079958.1
AROLSEN, BONDSREPUBLIEK
27.11.2002
DUITSLAND (DE)
0103985
(51) H02M 3/335
(51)
(11)
(51) H02G 3/04
(21)
(11) EP2148403
(22)
(21) EP09290500.9
(31)
(22) 29.06.2009
(32) 28.11.2001
(31) 0804165
(33) Zweden
(32) 22.07.2008
(54) A method and a device for
compensation of the
comsumption of reactive power
by an industrial load
(33) Frankrijk
(54) Couvercle encliquetable de
goulotte, et goulotte munie d'un
tel couvercle encliquetable
(47) 28.12.2011
(73) Legrand France te 87000
LIMOGES, Frankrijk (FR)
(72) Couasnon, Patrick te 72240
CONLIE, Frankrijk (FR)
(47) 28.12.2011
(51) H02J 7/00
(22) 28.04.2004
(22) 11.01.2006
(31) 0301252
(31) 102005004239
(32) 30.04.2003
(32) 29.01.2005
(33) Zweden
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Battery charging methods
(54) Verfahren zur Herstellung von
Elektroinstallationsmaterial
(47) 28.12.2011
(21) EP05795419.0
(32) 21.09.2007
(72) Wernersson, Lennart te 725 96
VASTERAS, Zweden (SE)
(21) EP06120525.8
(11) EP1805860
(31) 96135431
(54) Forward converter with selfdriven synchronous rectifiers
(21) EP06000482.7
(51) H02H 3/00
B60R 1/08
(22) 18.08.2008
(33) Taiwan
(11) EP1744432
(72) Fohs, Winfried te 66440
BLIESKASTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08162527.9
(73) ABB AB te 721 83 VÄSTERÅS,
Zweden (SE)
(11) EP1686668
(73) Fohs, Winfried te 66440
BLIESKASTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2040365
(47) 28.12.2011
(51) H02G 3/08
(47) 28.12.2011
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 22.02.2007
(33) Zwitserland
4 januari 2012
(73) CTEK Sweden AB te 776 70
VIKMANSHYTTAN, Zweden (SE)
(73) GlacialTech., Inc. te JHONGHE
CITY 235, TAIPEI COUNTY, Taiwan
(TW)
Wang, Chih-Liang te KEELUNG
CITY 204, Taiwan (TW)
(72) Wang, Chih-Liang te 204,
KEELUNG CITY, Taiwan (TW)
Yu, Ching-Sheng te 248, WUGU
TOWNSHIP, Taiwan (TW)
(51) H05K 7/20
H02M 7/00
(11) EP1610452
(21) EP05005702.5
(22) 16.03.2005
(72) Maleus, Börje te 17674 JÄRFÄLLA,
(31) 202004009926 U
Zweden (SE)
102004030457
(51) H02J 7/00
(32) 24.06.2004
(11) EP2224574
24.06.2004
(21) EP09153670.6
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 25.02.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method and system for detection (54) Wechselrichter mit einem
of counterfeit batteries
Gehäuse mit Kühlkörper
aufweisenden elektrischen
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
und/oder elektronischen
Komponenten
(47) 28.12.2011
(73) SMA Solar Technology AG te
34266 NIESTETAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Cramer, Günther te 34128
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02P 9/00
H02J 7/14
(11) EP2036198
(21) EP07788969.9
(22) 06.06.2007
(31) 0652754
(32) 30.06.2006
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE GESTION D'UN
RESEAU D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE A TENSION
VARIABLE, NOTAMMENT DE
VEHICULE AUTOMOBILE
(47) 28.12.2011
(73) VALEO EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES MOTEUR te 94046
CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) DOFFIN, Hugues te 92290
CHATENAY MALABRY, Frankrijk
(FR)
BOUDJEMAI, Farouk te 91460
MARCOUSSIS, Frankrijk (FR)
MASFARAUD, Julien te 75010
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H02P 9/10
H02M 7/155
H02J 3/01
G05F 1/575
G05F 1/56
(11) EP2260573
(21) EP09728351.9
(22) 31.03.2009
(31) VI20080075
(32) 31.03.2008
(33) Italië
(54) IMPROVED VOLTAGE AND
CURRENT CONTROL METHOD
APPLIED TO A CONTROL
APPARATUS FOR A DEVICE FOR
THE PRODUCTION OF
ELECTRICAL ENERGY
119
ACTIONNEUR DOMOTIQUE ET
PROCEDE DE FONCTIONNEMENT
D'UN TEL DISPOSITIF
(47) 28.12.2011
(73) Somfy SAS te 74300 CLUSES,
Frankrijk (FR)
(73) TAIYO YUDEN CO., LTD. te TAITOKU TOKYO 110, Japan (JP)
(72) BRUNO, Serge te F-74460
MARNAZ, Frankrijk (FR)
(72) Oshima, Schinpei te TOKYO, 110005, Japan (JP)
(51) H03F 3/45
(51) H03H 9/54
H03H 9/17
H01L 41/187
H01L 41/18
H01L 41/09
(11) EP2041868
(21) EP07812970.7
(22) 16.07.2007
(31) 807660 P
774648
(11) EP1944866
(32) 18.07.2006
09.07.2007
(22) 09.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(73) Microchip Technology
Incorporated te CHANDLER, AZ
85224-6199, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) MURATA MANUFACTURING CO.,
LTD. te NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO
617-8555, Japan (JP)
(72) NOLAN, James, B. te CHANDLER,
AZ 85248, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BLAKE, Kumen te GILBERT, AZ
85233, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H03M 1/18
H03G 7/08
(11) EP2076961
(21) EP06820800.8
(22) 25.10.2006
(72) BENHAMOUDA, Franck te 78370
PLAISIR, Frankrijk (FR)
ING, Ros Kiri te 75012 PARIS,
Frankrijk (FR)
LINOTTE, Jean-Michel te 75013
PARIS, Frankrijk (FR)
(22) 20.06.2008
(32) 23.07.2007
(33) Frankrijk
(54) PIEZOELECTRIC THIN FILM
RESONATOR
(72) UMEDA, Keiichi te NAGAOKAKYOSHI, KYOTO 617-8555, Japan (JP)
KAWAMURA, Hideki te
NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO 6178555, Japan (JP)
(51) H03L 7/099
H03K 3/03
(11) EP2312755
(21) EP09012876.0
(22) 12.10.2009
(54) Oszillator und Verfahren zum
Erzeugen elektrischer
Schwingungen
(54) AUTOMATIC GAIN CONTROL
CIRCUIT, SYSTEM INCLUDING
(47) 28.12.2011
SUCH CIRCUIT AND METHOD FOR
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
AUTOMATIC GAIN CONTROL
Förderung der angewandten
(47) 28.12.2011
Forschung e.V. te 80686
(73) Tyco Electronics Services GmbH
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
te 8200 SCHAFFHAUSEN,
DUITSLAND (DE)
Zwitserland (CH)
(72) Völker, Matthias te 90768 FÜRTH,
(72) FAGGION, Alessandro te I-36078
VALDAGNO (VI), Italië (IT)
(31) 0705340
(32) 04.11.2005
(47) 28.12.2011
(11) EP2007012
(22) 21.07.2008
(31) 2005321532
(33) Japan
(73) Italsea S.R.L. te 36078
VALDAGNO (VI), Italië (IT)
(21) EP08789374.9
(21) EP06713407.2
(54) MINIMIZING SWITCHING NOISE
AND ITS EFFECTS IN AUTOZEROED AMPLIFIERS
(51) H03H 7/01
(11) EP2179501
multilayered circuit board, and
circuit module each including the
filter circuit
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(51) H02P 25/04
4 januari 2012
(21) EP08252146.9
(31) 2007165298
2007333601
2008106440
(32) 22.06.2007
26.12.2007
16.04.2008
(33) Japan
Japan
Japan
(54) DISPOSITIF D'ALIMENTATION D'UN (54) Filter circuit, filter circuit device,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Neubauer, Harald te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H03M 13/03
(11) EP1738470
(21) EP05729399.5
(22) 23.03.2005
(31) 555596 P
(32) 23.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
IMPROVING RELIABILITY OF
COLLECTED SENSOR DATA OVER
A NETWORK
(47) 28.12.2011
(73) The Regents of The University of
California te OAKLAND,
Nummer 01/12
CALIFORNIA 94607-5200,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
120
4 januari 2012
(31) 0205236
(31) 0850598
(32) 06.03.2002
(32) 31.01.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) Frankrijk
(72) MUKHOPADHYAY, Shoubhik te LA
(54)
METHOD
TO
REDUCE
POWER
(54) PROCÉDÉ DE CODAGE SPATIOJOLLA, CA 92037, Verenigde
CONSUMPTION
IN
A
RADIO
TEMPOREL À FAIBLE PAPR POUR
Staten van Amerika (US)
COMMUNICATION SYSTEM AND
SYSTÈME DE COMMUNICATION
DEY, Sujit te SAN DIEGO, CA
APPARATUS THEREFOR
MULTI-ANTENNE DE TYPE UWB
92130, Verenigde Staten van
IMPULSIONNEL
(47)
28.12.2011
Amerika (US)
PANIGRAHI, Debasis te LA JOLLA, (73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (47) 28.12.2011
CA 92037, Verenigde Staten van
te 5621 BA EINDHOVEN
(73) Commissariat à l'Énergie
Amerika (US)
Atomique et aux Énergies
(72) SAYERS, Anthony, D. te NL-5656
Alternatives te 75015 PARIS,
(51) H03M 13/41
AA EINDHOVEN
Frankrijk (FR)
(11) EP2262116
(51) H04B 1/40
(72) ABOU RJEILY, Chadi te BYBLOS,
(21) EP10164997.8
(11) EP2141818
Libanon (LB)
(22) 04.06.2010
(21) EP08159677.7
(51) H04B 3/46
(31) 0902782
(22) 04.07.2008
(11) EP1262030
(32) 09.06.2009
(54) Signal processing device and
(21) EP01903375.2
method
(33) Frankrijk
(22) 26.01.2001
(47) 28.12.2011
(54) Décodeur Viterbi avec deux
(31) 522785
memoires adapté aux signaux
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(32) 07.03.2000
GNSS
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(72) Sundström, Lars te SE-224 71,
LUND, Zweden (SE)
Oredsson, Filip te SE-211 27,
(72) Dumas, Pierre-Yves te 07500
MALMÖ, Zweden (SE)
GUILHERAND-GRANGES, Frankrijk
Pettersson, Tony te SE-214 26,
(FR)
MALMÖ, Zweden (SE)
Clauzel, Yves te 26200
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
MONTELIMAR, Frankrijk (FR)
Perre, Jean-Michel te 07130 ST
PERAY, Frankrijk (FR)
(51) H04B 1/66
G11B 20/00
(11) EP0963055
(51) H04B 1/00
(21) EP99108755.2
(11) EP2256937
(22) 12.05.1999
(21) EP09007172.1
(31) 15206598
15206698
15206798
Digital receiver, digital
15206898
transmitter, method for operating
15206498
a digital receiver or a digital
(32) 15.05.1998
transmitter and computer
15.05.1998
program
15.05.1998
28.12.2011
15.05.1998
Universität Duisburg-Essen te
15.05.1998
45141 ESSEN, BONDSREPUBLIEK
(33)
Japan
DUITSLAND (DE)
Japan
Viessmann, Alexander te 47137
Japan
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
Japan
DUITSLAND (DE)
Japan
Waadt, Andreas te 47057
(54)
Method and apparatus for
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
transforming coded information
DUITSLAND (DE)
signals
Spiegel, Christoph te 46045
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (47) 28.12.2011
DUITSLAND (DE)
(73) Sony Corporation te TOKYO,
Kocks, Christian te 45481
Japan (JP)
MUEHLHEIM AN DER RUHR,
(74)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Tsutsui, Kyoya te SHINAGAWA-KU,
(DE)
TOKYO, Japan (JP)
Burnic, Admir te 47269
Shimoyoshi, Osamu te
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
SHINAGAWA-KU, TOKYO, Japan
DUITSLAND (DE)
(JP)
H04M 1/725
(51) H04L 1/06
H04B 1/16
H04B 1/69
EP1483924
(22) 28.05.2009
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21) EP03701654.0
(22) 05.02.2003
(11) EP2245751
(21) EP09705285.6
(22) 29.01.2009
(54) TWO-ENDED WIRELINE PAIR
IDENTIFICATION SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Fluke Corporation te EVERETT,
WA 98206, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LOWELL, Alan te CAMARILLO, CA
93010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KENNEDY, Michael te VENTURA,
CA 93001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUMPHREY, Glen te NORTH
HILLS, CA 91343, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GOLD, Kenneth te BELL CANYON,
CA 91307, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 25/02
H04B 3/46
(11) EP2204920
(21) EP09305005.2
(22) 05.01.2009
(54) Method and device for reducing
crosstalk
(47) 28.12.2011
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Guenach, Mamoun te 1830,
MACHELEN, België (BE)
Maes, Jochen te 2431, VEERLE,
België (BE)
Peeters, Michael te 1742,
TERNAT, België (BE)
(51) H04B 3/54
(11) EP2104240
(21) EP08250906.8
(22) 17.03.2008
(54) Digital control of electronic
ballasts using AC power lines as a
communication medium
(47) 28.12.2011
Nummer 01/12
121
(73) Universal Lighting Technologies,
Inc. te NASHVILLE, TENNESSEE
37214-3683, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(54) DATA TRANSMITTING AND
RECEIVING METHOD USING
PHASE SHIFT BASED PRECODING
AND TRANSCEIVER SUPPORTING
THE SAME
(72) Bell, Brett te SCOTBORO
ALABAMA 35769, Verenigde
(47) 28.12.2011
Staten van Amerika (US)
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150Dernovsek, John Jay te MADISON
721, Zuid-Korea (KR)
ALABAMA 35758, Verenigde
(72)
LEE, Wook Bong te ANYANG-SI
Staten van Amerika (US)
GYEONGGI-DO 431-749, ZuidShet, Deepak te SCHAUMBERG
Korea (KR)
ILLINOIS 60173, Verenigde Staten
IHM, Bin Chul te ANYANG-SI
van Amerika (US)
GYEONGGI-DO 431-749, Zuid(51) H04B 5/02
Korea (KR)
LEE, Moon Il te ANYANG-SI
(11) EP2027658
GYEONGGI-DO 431-749, Zuid(21) EP07731458.1
Korea (KR)
(22) 15.05.2007
CHUN, Jin Young te ANYANG-SI
GYEONGGI-DO 431-749, Zuid(31) 0604363
Korea (KR)
0604365
(32) 16.05.2006
16.05.2006
(51) H04L 1/00
H04B 7/06
H04B 7/04
(33) Frankrijk
Frankrijk
(11) EP2241023
(54) DISPOSITIF SANS CONTACT
(21) EP09700617.5
RADIOFREQUENCE COMPORTANT (22) 07.01.2009
PLUSIEURS ANTENNES ET CIRCUIT
(31) 19563 P
DE SELECTION D'ANTENNES
349232
ASSOCIE
(32)
07.01.2008
(47) 28.12.2011
06.01.2009
(73) ASK S.A. te 06560 VALBONNE,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(72) KAYANAKIS, Georges te F-06600
(54)
UNIFIED UPLINK CONTROL
ANTIBES, Frankrijk (FR)
SIGNAL FORMATS
GRASSET, Yannick te F-06220
VALLAURIS, Frankrijk (FR)
(47) 28.12.2011
SABBAH, Elias te F-06560
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
VALBONNE, Frankrijk (FR)
DIEGO, CA 92121, Verenigde
LEVANON, Nadav te 52651
RAMAT GAN, Israël (IL)
AGRAWAL, Avneesh c/o
QUALCOMM Incorporated te
SUNNYVALE, CA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04B 7/185
(11) EP2073400
(21) EP08171971.8
(22) 17.12.2008
(31) 0724531
(32) 17.12.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Satelite television system, signals
and coder therefore
(47) 28.12.2011
(73) Newtec cy. te 9100 SINT-NIKLAAS,
België (BE)
(72) Breynaert, Dirk te B-9100, SINTNIKLAAS, België (BE)
Delaruelle, Daniel te B-9100,
SINT-NIKLAAS, België (BE)
(51) H04B 7/185
(11) EP2176963
(21) EP08843682.9
(22) 28.10.2008
(31) 934501
(32) 02.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SCHEDULED SYNCHRONOUS
DATA TRANSMISSION FOR MOBILE
PLATFORMS
(47) 28.12.2011
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
KIM, Byoung-Hoon te SAN DIEGO
Verenigde Staten van Amerika
CALIFORNIA 92121, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
(72) POLLOCK, Bruce K. te SEATTLE,
YOO, Taesang te SAN DIEGO
WASHINGTON 98144, Verenigde
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
ALLEN, David L. te KENT,
H04B 7/185
WASHINGTON 98031-2973,
Verenigde Staten van Amerika
EP1163744
(US)
EP00919987.8
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 5/12
H04L 27/26
H04L 1/02
H04B 7/04
(72)
(11) EP2119036
(21) EP08712395.6
(22) 05.02.2008
(51)
(31) 889891 P
894665 P
20070037008
20070042717
20070051579
20070095279
21621
23437
(11)
(21)
(22) 30.03.2000
(31) 127472 P
338163
(32) 14.02.2007
13.03.2007
16.04.2007
02.05.2007
28.05.2007
19.09.2007
16.01.2008
25.01.2008
(33) Verenigde Staten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Verenigde Staten
Verenigde Staten
4 januari 2012
van Amerika
van Amerika
van Amerika
van Amerika
(51) H04W 4/06
H04B 7/26
(11) EP1738498
(32) 31.03.1999
22.06.1999
(21) EP05764883.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 563869 P
(22) 19.04.2005
(32) 19.04.2004
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
(33) Verenigde Staten van Amerika
MEASURING ROUND TRIP DELAY
IN A SATELLITE COMMUNICATION (54) REFERENCING OF DOWNLINK
CHANNELS IN WIRELESS
SYSTEM
COMMUNICATION SYSTEM
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150SAN DIEGO, CA 92121-1714,
010, Zuid-Korea (KR)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Yi, Seung-June te SEOCHO-GU,
SEOUL, 137-880, Zuid-Korea (KR)
(72) MILLER, David, S. te CARLSBAD,
Lee, Young-Dae te HANAM,
CA 92009, Verenigde Staten van
GYEONGGI-DO 465-711, ZuidAmerika (US)
Korea (KR)
Nummer 01/12
Chun, Sung-Duck te GWANAK-GU,
SEOUL, 151-891, Zuid-Korea (KR)
(51) H04B 17/00
(11) EP2096774
(21) EP08102024.0
(22) 26.02.2008
(54) Method and computer program
for estimating signal quality value
as well as signal quality
estimator, receiver and
communication apparatus
(47) 28.12.2011
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) Lindoff, Bengt te SE-237 36,
BJÄRRED, Zweden (SE)
Wilhelmsson, Leif te SE-240 10,
DALBY, Zweden (SE)
122
(US)
IYER, Lakshmi te GERMANTOWN,
MARYLAND 20874, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SANTORU, Joseph te AGOURA
HILLS, CA 91301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHEN, Ernest, C. te SAN PEDRO,
CA 90732, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MAITRA, Shamik te REDONDO
BEACH, CA 90277, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LAI, Dennis te CERRITOS, CA
90703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHOU, Guangcai te AGOURA
HILLS, CA 91301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LIN, Tung-Sheng te CLAREMONT,
CA 91711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
4 januari 2012
(73) NEC Corporation te MINATO-KU
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
(72) AWAD, Yassin, Aden te TOKYO
108-8001, Japan (JP)
AHLUWALIA, Jagdeep, Singh te
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
(51) H04L 27/26
H04L 1/00
(11) EP2242198
(21) EP10167426.5
(22) 29.09.2008
(31) 976410 P
978725 P
980799 P
(32) 28.09.2007
09.10.2007
18.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04H 20/26
(51) H04J 14/02
(11) EP2188930
(11) EP2311211
(21) EP08807525.4
(21) EP08761259.4
(54) Apparatus for transmitting a
signal and method for
transmitting a signal
(22) 04.09.2008
(22) 20.06.2008
(47) 28.12.2011
(31) 970671 P
(54) SUBCARRIER MULTIPLEX SYSTEM
(32) 07.09.2007
(47) 28.12.2011
(73) LG ELECTRONICS INC. te
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Nokia Siemens Networks Oy te
(72) Ko, Woo Suk te SEOUL 137-724,
02610 ESPOO, Finland (FI)
(54) METHOD AND APPARATUS TO
Zuid-Korea (KR)
GUARANTEE SERVICE RECEPTION (72) GOTTWALD, Erich te 83607
Moon, Sang Chul te SEOUL 137WITHIN A BROADCAST SYSTEM
HOLZKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
724, Zuid-Korea (KR)
DUITSLAND (DE)
(47) 28.12.2011
(51) H04L 7/02
(73) Nokia Corporation te 02150
(51) H04L 1/00
H04L 27/22
ESPOO, Finland (FI)
H04B 1/04
(11)
EP2301184
G06F 11/10
(72) PEKONEN, Harri J. te FI-21260
(21)
EP09757412.3
RAISIO, Finland (FI)
(11) EP1388965
HIMMANEN, Heidi te FI-20880
(22)
26.05.2009
(21) EP02700758.2
TURKU, Finland (FI)
(31)
0803171
VARE, Jani te FI-20780 KAARINA, (22) 25.02.2002
(32)
06.06.2008
Finland (FI)
(31) 2001052579
VESMA, Jussi te FI-20320 TURKU, (32) 27.02.2001
(33) Frankrijk
Finland (FI)
(54) PROCEDE DE POURSUITE DE LA
(33) Japan
TALMOLA, Pekka te FIN-20240
PHASE D'UN SIGNAL MODULE PAR
TURKU, Finland (FI)
(54) RECEIVER WITH PARITY
MODULATION A PHASE CONTINUE
DECODING
ET DISPOSITIF DE
(51) H04J 11/00
SYNCHRONISATION METTANT EN
(47)
28.12.2011
(11) EP1766818
OEUVRE LE PROCEDE
(73)
Toa
Corporation
te
KOBE-SHI,
(21) EP05753920.7
(47) 28.12.2011
HYOGO 650-0046, Japan (JP)
(22) 26.05.2005
(73) THALES te 92200 NEUILLY-SUR(72) SHIBUYA, Takako, c/o TOA
(31) 583410 P
SEINE, Frankrijk (FR)
Corporation te KOBE-SHI, HYOGO
585654 P
650-0046, Japan (JP)
(72) KOZLOVSKY, Nicolas te F-78000
9333
TANAKA, Tomohisa, c/o TOA
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
Corporation te KOBE-SHI, HYOGO
(32) 28.06.2004
POLAERT, Jean te F-78540
650-0046, Japan (JP)
06.07.2004
VERNOUILLET, Frankrijk (FR)
10.12.2004
KIJEWSKI, Martial te F-78280
(51) H04L 1/00
GUYANCOURT, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2143226
Verenigde Staten van Amerika
(51)
H04L
7/04
(21) EP08752480.7
Verenigde Staten van Amerika
H04L 7/02
(22) 30.04.2008
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
H04L 27/26
MINIMIZING CO-CHANNEL
(31) 0708456
H04J 13/00
INTERFERENCE BY SCRAMBLING (32) 01.05.2007
H04B 1/707
(47) 28.12.2011
(11)
EP2207300
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) DTVG LICENSING, INC te EL
SEGUNDO CA 90245, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SUN, Feng-Wen te
GERMANTOWN, MD 20874,
Verenigde Staten van Amerika
(54) CONTROL CHANNEL
COMMUNICATIONS IN A
CELLULAR COMMUNICATIONS
NETWORK
(47) 28.12.2011
(21) EP10160271.2
(22) 18.07.2008
(31) 20070072837
20070083915
20080044413
Nummer 01/12
123
20080063389
(32) 20.07.2007
21.08.2007
14.05.2008
01.07.2008
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Method for generating downlink
frame, and method for searching
(51)
cell
(11)
(47) 28.12.2011
(21)
(73) Electronics and
(22)
Telecommunications Research
Institute te DAEJEON 305-350,
(54)
Zuid-Korea (KR)
(72) Chang, Kap Seok te 302-210,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Kim, Il Gyu te 373-804,
CHUNGCHEONGBUK-DO, ZuidKorea (KR)
Park, Hyeong Geun te 302-223,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Ko, Young Jo te 302-747,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Yi, Hyo Seok te 305-750,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Jeong, Chan Bok te 300-210,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Kim, Young Hoon te 305-340,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Bang, Seung Chan te 302-280,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
75081, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROUYER, Jessy, V. te FORT
WORTH, TX 76110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OZUGUR, Timucin te FAIRVIEW,
TX 75069, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TANCEVSKI, Ljubisa te DALLAS,
TX 75205, Verenigde Staten van
Amerika (US)
H04L 12/24
EP2180636
EP08305718.2
23.10.2008
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Giribaldi, Maurizio te 18100,
IMPERIA, Italië (IT)
Speciale, Massimo te 16163,
GENOVA, Italië (IT)
Torassa, Sergio te 17019,
VARAZZE, Italië (IT)
(51) H04L 12/24
G06F 17/50
(11) EP2157734
(21) EP09172247.0
(22) 29.10.2003
(31) 0225109
(11) EP2239884
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 23.04.2009
(31) 200810096056
(32) 25.04.2008
(33) China
(54) PCC RULES UPDATING METHOD,
DEVICE AND SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
NETWORK
(47) 28.12.2011
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(72) CASTAGNO, Mauro, TELECOM
ITALIA S.p.A. te 10148 TORINO,
Italië (IT)
TOSALLI, Marco, TELECOM ITALIA
S.p.A. te 10148 TORINO, Italië (IT)
(51) H04L 12/56
H04L 12/42
H04L 12/26
(11) EP2314018
(21) EP09784462.5
(22)
Method for signaling a
unidirectional failure of a packet- (31)
switched link
(32)
(47) 28.12.2011
(33)
(51) H04W 4/24
H04L 12/14
(21) EP09735049.0
4 januari 2012
(32) 29.10.2002
(54) Method and apparatus for
identifying components of a
network having high importance
for network integrity
(47) 28.12.2011
03.07.2009
0855018
23.07.2008
Frankrijk
(54) PROCEDE DE COMMUNICATION
ENTRE UNE PLURALITE DE
NOEUDS
(47) 28.12.2011
(73) France Telecom te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) BONALD, Thomas te F-78960
VOISINS LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
OUESLATI, Sara te F-92320
CHATILLON, Frankrijk (FR)
ROBERTS, James te F-78960
VOISINS LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
(51) H04L 12/28
(11) EP1766870
(21) EP04742142.5
(22) 29.06.2004
(54) CONTROL OF PERIPHERAL
DEVICES IN A SHORT-RANGE
WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM
(73) E-Therapeutics plc te NEWCASTLE
(47) 28.12.2011
UPON TYNE NE2 4LZ, GROOT
(73) Nokia Corporation te 02150
BRITTANNIË (GB)
ESPOO, Finland (FI)
(72) Young, Malcolm Philip te
(72) SINIVAARA, Hasse te FI-02760
NEWCASTLE UPON TYNE, TYNE
ESPOO, Finland (FI)
AND WEAR NE 99, GROOT
JOKELA, Jari te FI-33480 YLÖJÄRVI,
BRITTANNIË (GB)
Finland (FI)
Andras, Peter Emil te NEWCASTLE
XIA, Xu te SHENZHEN, China (CN)
UPON TYNE, TYNE AND WEAR NE (51) H04W 64/00
LI, Yan te SHENZHEN, China (CN)
99, GROOT BRITTANNIË (GB)
H04W 24/08
H04L 12/28
O'Neill, Mark Anthony te
H04W 12/12
H04L 12/18
NEWCASTLE UPON TYNE, TYNE
H04L 12/28
EP2090019
AND WEAR NE99, GROOT
(11) EP1641183
BRITTANNIË (GB)
EP07843744.9
(21) EP05108255.0
(51)
H04L
12/56
03.10.2007
(22) 08.09.2005
H04L 12/26
539148
(31) 613055 P
(11) EP1472820
05.10.2006
47022
(21) EP03709699.7
Verenigde Staten van Amerika
(32)
24.09.2004
(22) 03.02.2003
Local Area Network and Method
31.01.2005
for Configuring the Same Utilizing (31) TO20020101
(33) Verenigde Staten van Amerika
Catalogs
(32) 06.02.2002
Verenigde Staten van Amerika
28.12.2011
(33) Italië
(54) Collaboratively locating
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(54) SYSTEM, METHOD AND TERMINAL
FOR MEASURING THE QUALITY OF
SERVICE IN A
(72) BADT, Sig, Jr. te RICHARDSON, TX
TELECOMMUNICATIONS
disconnected clients and rogue
access points in a wireless
network
Nummer 01/12
124
(47) 28.12.2011
(73) Nokia Siemens Networks OY te
02610 ESPOO, Finland (FI)
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052, Verenigde (72) ARUMAITHURAI, Mayutan te
Staten van Amerika (US)
37075 GÖTTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Adya, Atul te REDMOND, WA
(DE)
98052, Verenigde Staten van
TSCHOFENIG, Hannes te FINAmerika (US)
02180 ESPOO, Finland (FI)
Qiu, Lili te REDMOND, WA 98052,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Bahl, Paramvir te REDMOND, WA
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Chandra, Ranveer te REDMOND,
WA 98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04W 52/02
H04L 12/28
(11) EP1739885
(21) EP06253458.1
(22) 30.06.2006
(31) 0513269
(32) 30.06.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(51) H04L 12/40
H04L 12/24
G05B 19/042
(73) Cuculus Gmbh te 98693
ILMENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KÄRST, Holger te 98714
STÜTZERBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BÖRINGER, René te 99198
VIESELBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHARFE, Gunnar te 07338
DROGNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(21) EP08779430.1
(22) 09.07.2008
(31) 948514 P
956241 P
(32) 09.07.2007
16.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ADAPTIVE RATE CONTROL IN A
COMMUNICATIONS SYSTEM
(21) EP09749769.7
(47) 28.12.2011
(22) 15.05.2009
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(31) 102008001886
(32) 20.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM AUSTAUSCH
VON PARAMETRIER- UND
KONFIGURIERDATEN ZWISCHEN
EINEM KONFIGURIER- ODER
MANAGEMENTSYSTEM UND
EINEM FELDGERÄT
(54) PORT AGGREGATION FOR FIBRE
CHANNEL INTERFACES
(47) 28.12.2011
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE, CA 95134-1706, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GHOSH, Kalyan te SANTA CLARA,
CA 95054, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JAIN, Praveen te SAN JOSE, CA
95135, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SUBRAMANIAM, Shankar te SAN
JOSE, CA 95124, Verenigde
H04L 12/56
Staten van Amerika (US)
H04L 12/28
BHANDARI, Rajesh te SAN JOSE,
CA 95131, Verenigde Staten van
EP2260618
Amerika (US)
EP08716688.0
NANJUNDAIAH, Prabesh, Babu te
25.03.2008
CUPERTINO, CA 95014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DYNAMIC DISCOVERY OF QUALITY
OF SERVICE NODES
(51) H04L 12/56
(47) 28.12.2011
(11) EP2165481
(11) EP2279594
(47) 28.12.2011
(54) Power consumption reduction for (73) Endress+Hauser Flowtec AG te
unscheduled APSD during real
4153 REINACH, Zwitserland (CH)
time services
(72) BIRGEL, Frank te 79650
(47) 28.12.2011
SCHOPFHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Nokia Corporation te 01250
DUITSLAND (DE)
ESPOO, Finland (FI)
DE GROOT, Vincent te 68300
SAINT-LOUIS, Frankrijk (FR)
(72) Kneckt, Jarkko te FIN-02150,
STINUS, Jochen te 79594
ESPOO, Finland (FI)
INZLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) H04L 12/28
DUITSLAND (DE)
VETTER, Immanuel te 76547
(11) EP2041923
SINZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP07787479.0
DUITSLAND (DE)
(22) 12.07.2007
(51) H04L 12/56
(31) 102006033830
(11) EP1779590
(32) 14.07.2006
(21) EP05783482.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 09.08.2005
(54) VERFAHREN UND ANORDNUNG
(31) 923223
ZUR REALISIERUNG VON
ZUGANGSNETZWERKEN ZU
(32) 20.08.2004
EINEM ÖFFENTLICHEN NETZWERK (33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(72) WÄNSTEDT, Stefan te S-972 51
LULEÅ, Zweden (SE)
ENSTRÖM, Daniel te S-954 33
GAMMELSTAD, Zweden (SE)
PELLETIER, Ghyslain te S-961 39
BODEN, Zweden (SE)
(51) H04L 29/06
H04L 12/58
(11) EP2323321
(21) EP09172671.1
(22) 09.10.2009
(54) Method, apparatus and system
for managing packet delivery
(47) 28.12.2011
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) MacDonald, Christopher, Donald
te WATERLOO ONTARIO N2K 0A2,
Canada (CA)
(51) H04L 27/26
H04L 25/02
H03G 3/20
(11) EP2130338
(21) EP08731357.3
(22) 04.03.2008
(31) 893060 P
893058 P
777263
(32) 05.03.2007
05.03.2007
12.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus and method
accounting for effects of
discontinuities at the output of
automatic gain control in a multi
carrier system
(47) 28.12.2011
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BREHLER, Matthias te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 27/00
Nummer 01/12
H04L 1/00
(11) EP1506652
(21) EP03734059.3
(22) 15.05.2003
(31) 152200
(32) 20.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR A
MULTIPLE MODULATION
TRANSMITTER
(47) 28.12.2011
125
(54) APPARATUS, SYSTEM, AND
METHOD FOR GRID BASED DATA
STORAGE
(47) 28.12.2011
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) FATULA, Joseph, John te SAN
JOSE, CALIFORNIA 95119,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 29/06
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde (11) EP1890462
Staten van Amerika (US)
(21) EP07112952.2
(72) BALLANTYNE, Gary, J. te
(22) 26.08.2005
CHRISTCHURCH 8008, NEW
(54) Methods for providing current
ZEALAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
authentication credentials for a
(51) H04L 27/26
wireless communication device
H04L 25/02
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(21) EP07787939.3
(22) 26.07.2007
(31) 06118345
(32) 02.08.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHODE D'ACCES
CONDITIONNEL LOCAL POUR
EQUIPEMENTS MOBILES
(47) 28.12.2011
(73) Nagravision S.A. te 1033
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE,
Zwitserland (CH)
(72) MOREILLON, Guy te 1042 BIOLEYORJULAZ, Zwitserland (CH)
(51) H04L 29/12
H04L 29/06
G06F 21/00
(11) EP2067340
(21) EP07804303.1
(11) EP2327191
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te (22) 18.09.2007
EP09812716.0
(31) 0618313
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
14.09.2009
(32) 18.09.2006
(72) Plastid, Thomas Leonard Trevor te (33) GROOT BRITTANNIË
0856197
OTTAWA ONTARIO K2B 5Z4,
15.09.2008
(54) Handling information
Canada (CA)
Frankrijk
(47) 28.12.2011
Lewis, Allan D. te NEW DUNDEE
ONTARIO N0B 2E0, Canada (CA) (73) Vodafone Group PLC te NEWBURY
Méthode d'estimation aveugle de
Patterson, Ian M. te PETERSBURG
paramètres de signal OFDM par
BERKSHIRE RG14 2FN, GROOT
ONTARIO N0B 2H0, Canada (CA)
filtrage adapté
BRITTANNIË (GB)
(51) H04L 29/06
28.12.2011
(72) THOMPSON, Peter te BATH BA1
6TE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2022232
Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) BOUZEGZI, Abdelaziz te F-69003
LYON,, Frankrijk (FR)
JALLON, Pierre te F-38100
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
CIBLAT, Philippe te F-75020
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04L 29/00
H04L 12/56
(11) EP1704491
(21) EP04770452.3
(22) 29.08.2004
(31) 535507 P
(32) 12.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A METHOD AND SYSTEMS FOR
RESOURCE BUNLDING IN A
COMMUNICATIONS NETWORK
(47) 28.12.2011
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) ZEITAK, Reuven te 76287
REHOVOT, Israël (IL)
(51) H04L 29/06
(11) EP1698143
(21) EP04804519.9
(22) 08.11.2004
(31) 736413
(32) 15.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07725532.1
(22) 24.05.2007
(51) H04L 29/12
H04L 29/06
(31) 06011019
06014072
06022260
(11) EP2154860
(32) 29.05.2006
06.07.2006
24.10.2006
(31) 182167
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
SIMULTANEOUS LOCATION
PRIVACY AND ROUTE
OPTIMIZATION FOR
COMMUNICATION SESSIONS
(47) 28.12.2011
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) WENIGER, Kilian Panasonic R & D
C. te 63225 LANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BACHMANN, Jens Panasonic R & D
Center G. te 63225 LANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHURINGA, Jon Panasonic R & D
C. te 63225 LANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04L 29/06
(11) EP2052516
(21) EP09009502.7
(22) 22.07.2009
(32) 30.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Secure distributed item-level
discovery service using secret
sharing
(47) 28.12.2011
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Grummt, Oliver Eberhard te
69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04L 29/08
(11) EP1914959
(21) EP06301064.9
(22) 19.10.2006
(54) Method and apparatus for
recovery from network
disconnections in a peer-peer
network
(47) 28.12.2011
(73) Motorola Mobility, Inc. te
LIBERTYVILLE, IL, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Arnal, Julien te 31830, PLAISANCE
Nummer 01/12
126
DU TOUCH, Frankrijk (FR)
function
Erhardt, François-Xavier te
(47) 28.12.2011
31100, TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150Hansen, Mark D. te BUFFALO
010, Zuid-Korea (KR)
GROVE, IL 60089, Verenigde
(72) You, Hyaung-Sic te SEOUL, ZuidStaten van Amerika (US)
Korea (KR)
(51) H04L 29/08
Lee, Jin-Won te SEOUL, Zuid(11) EP1987657
Korea (KR)
(21) EP07701872.9
(51) H04M 1/725
(22) 13.02.2007
(31) 276177
(32) 16.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(11) EP1317849
MOBILE DEVICE WITH THEMED
MULTIMEDIA EFFECTS
(21) EP01948856.8
28.12.2011
(31) 610250
Turner Broadcast System, Inc
(TBS, Inc.) te ATLANTA, GA
30303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP2161912
EP09179234.1
15.02.2007
Emergency number selection for
mobile communications device
(47) 28.12.2011
(11) EP1986404
(73)
(31) 20060028095
(72)
(32) 28.03.2006
(33) Zuid-Korea
(54) Mobile communications terminal (51)
having key input error prevention (11)
(22) 02.07.2001
(32) 05.07.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PRINTER APPARATUS WITH
SELECTABLE PHOTO
ENHANCEMENT, PROJECT AND
SETTINGS STORAGE,
DYNAMICALLY DEFINABLE USER
INTERFACE AND FUNCTIONS AND
TEMPLATE DEFINITION
(47) 28.12.2011
(73) Lexmark International, Inc. te
LEXINGTON, KENTUCKY 40550,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CAVILL, Barry, R. te LEXINGTON,
KY 40503, Verenigde Staten van
Amerika (US)
REED, William, H. te LEXINGTON,
KY 40503, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STRUTTMAN, Lynn, M. te
LAWRENCEBURG, KY 40342,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04N 1/40
(11) EP2169940
(21) EP09169340.8
(22) 03.09.2009
(31) 2008244944
(32) 24.09.2008
(33) Japan
(54) Image reading apparatus
(47) 28.12.2011
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(72) Sekiguchi, Nobuo te TOKYO 1468501, Japan (JP)
Hamano, Shigemichi te TOKYO
RESEARCH IN MOTION LIMITED te
146-8501, Japan (JP)
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Morita, Kenji te TOKYO 146-8501,
Canada (CA)
Japan (JP)
Abdel-Kader, Sherif te WATERLOO
Kanno, Akiko te TOKYO 146-8501,
ONTARIO NK2 4H7, Canada (CA)
Japan (JP)
Majkic, Srdjan te GUELPH
Seki, Satoshi te TOKYO 146-8501,
ONTARIO N1G 3G3, Canada (CA)
Japan (JP)
H04M 11/06
(51) H04N 1/407
EP2144428
(51) H04M 1/23
(22) 07.11.2006
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 16483 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(51) H04N 1/40
(54) Foldable mobile terminal with
(51) H04M 7/12
supporting element for the hinge
H04M 1/725
H04M 1/253
(47) 28.12.2011
(21) EP08011358.2
(47) 28.12.2011
Verenigde Staten van Amerika
(72) COX, Ross te ATLANTA, GA 30012,
11.02.2009
Verenigde Staten van Amerika
27714
(US)
COSTON, Randall, Lee te
11.02.2008
ATLANTA, GA 30317, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
Dynamic DNS system for private
BREIER, Eric, Wayne te ATLANTA,
networks
GA 30317, Verenigde Staten van
Amerika (US)
28.12.2011
BIELINSKI, Christine, Elizabeth te
Dolby Laboratories Licensing
ATLANTA, GA 30307, Verenigde
Corporation te SAN FRANCISCO,
Staten van Amerika (US)
CA 94103-4813, Verenigde Staten
ROTH-BEAUDOT, Kimberly, Jo te
van Amerika (US)
ATLANTA, GA 30316, Verenigde
BERNOSKY, Philip, J. te SAN
Staten van Amerika (US)
FRANCISCO CALIFORNIA 94103GOWLAND, Win, S. te AVONDALE
4813, Verenigde Staten van
ESTATES, GA 30002, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
GRIFFIN, Stephen, Neal te
H04M 1/02
ATLANTA, GA 30312, Verenigde
EP2317734
Staten van Amerika (US)
EP10006631.5
CONDOLORA, Paul, Nicholas te
ATLANTA, GA 30306, Verenigde
25.06.2010
Staten van Amerika (US)
20090103048
CHASE, Molly, Anne te ATLANTA,
28.10.2009
GA 30318, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Zuid-Korea
(11)
(73) LG ELECTRONICS INC. te
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150- (21)
721, Zuid-Korea (KR)
(22)
(72) Choi, Seong-Woo te GYEONGGI(54)
DO, Zuid-Korea (KR)
(54) Modem apparatus for a modular
wireless communication system
06.06.2006
(22) 29.05.2007
(21) EP09710949.0
(22) 09.07.2008
447659
(21) EP07795467.5
(11) EP2245837
(21) EP08012383.9
(72) Moeller, Bernd te 91239
HENFENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Anzill, Werner te 82343 PÖCKING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2025138
(31)
(54) SCALABLE WIRELESS MESSAGING (32)
SYSTEM
(33)
(47) 28.12.2011
(54)
(73) Softwired AG te 8906
BONSTETTEN, Zwitserland (CH)
(47)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(73)
(51) H04L 29/12
4 januari 2012
Nummer 01/12
H04N 1/401
127
4 januari 2012
(33) Japan
during a channel change in a
digital broadcast receiver
(11) EP1580980
(54) Capsule endoscope
(21) EP05100371.3
(47) 28.12.2011
(22) 21.01.2005
(73) Olympus Medical Systems Corp.
te TOKYO 151-0072, Japan (JP)
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) KAWANO, Hironao te TOKYO 1510072, Japan (JP)
SATO, Ryoji te TOKYO 151-0072,
Japan (JP)
TAKIZAWA, Hironobu te TOKYO
151-0072, Japan (JP)
(72) Cho, Nam-Shin te DONGJAK-GU,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(51) H04N 5/445
(51) H04N 5/3745
H04N 5/355
(22) 07.08.2009
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1096789
(32) 20.08.2008
(21) EP00203610.1
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.10.2000
(72) Liebig, Norbert c/o Heidelberger
Druckmaschinen te D-24244
DEUTSCHLAND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 426870
(54) Techniques for the association,
customization and automation of
content from multiple sources on
a single display
(31) 102004008074
(32) 19.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Druckplatte zum
Abgleichen der Belichtungsköpfe
in einem Belichter für
Druckvorlagen
(47) 28.12.2011
(51) H04N 1/60
(11) EP0967791
(21) EP99304889.1
(22) 22.06.1999
(31) 17727298
(32) 24.06.1998
(33) Japan
(54) Image processing method,
apparatus and memory medium
therefor
(47) 28.12.2011
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO, Japan (JP)
(32) 26.10.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Cmos image sensor with
extended dynamic range
(47) 28.12.2011
(73) OmniVision Technologies, Inc. te
SANTA CLARA, CA 95054,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Guidash, Robert Michael,
Eastman Kodak Company te
ROCHESTER, NEW YORK 146502201, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04N 5/378
H04N 5/3745
H04N 5/355
(47) 28.12.2011
(11) EP2157786
(21) EP09251957.8
(31) 229145
(47) 28.12.2011
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Payne, Michael J. te BEAVERTON,
OREGON 97007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Johnson, Brian David te
PORTLAND, OREGON 97210,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Booth, Cory J. te BEAVERTON,
OREGON 97007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 5/445
(11) EP0998142
(11) EP2243287
(21) EP99121428.9
(72) Yamazoe, Manabu te TOKYO,
Japan (JP)
Yano, Kentaro te TOKYO, Japan
(JP)
(21) EP09712199.0
(22) 27.10.1999
(22) 19.02.2009
(31) 9845005
(31) 08151781
(32) 27.10.1998
(51) H04N 5/00
(32) 22.02.2008
(33) Zuid-Korea
(11) EP2098063
(21) EP07849217.0
(22) 22.11.2007
(31) 06124929
(32) 28.11.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method and apparatus for
selecting items in an on-screen
(54) CAPTEUR DE VISION POUR LA
menu
MESURE DES CONTRASTES ET
METHODE POUR EFFECTUER UNE (47) 28.12.2011
TELLE MESURE
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
(47) 28.12.2011
LTD. te SUWON-CITY, KYUNGKIDO, Zuid-Korea (KR)
(73) CSEM Centre Suisse
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
MONITORING SYNCHRONIZATION
Kim, Phil-tae te SEODAEMUN-GU,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(47)
H04N 7/167
(73)
(72)
(51)
(11)
d'Electronique et de
(72)
Microtechnique SA - Recherche et
Développement te 2002
(51)
28.12.2011
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(11)
AMBX UK Limited te REDHILL
(72) HEIM, Pascal te CH-2024 SAINTSURREY RH1 1FH, GROOT
(21)
AUBIN, Zwitserland (CH)
BRITTANNIË (GB)
RUEDI, Pierre-François te CH(22)
BERKVENS, Winfried A. H. te 5656
2068 HAUTERIVE, Zwitserland
(54)
AE EINDHOVEN
(CH)
HORSTEN, Jan B. A. M. te 5656 AE
(51) H04N 5/44
(47)
EINDHOVEN
(11) EP1657918
(73)
H04N 5/225
(21) EP05024436.7
A61B 1/04
(72)
(22) 09.11.2005
EP2116176
(21) EP08711922.8
(31) 2004091545
(22) 25.02.2008
(32) 10.11.2004
(31) 2007046014
(32) 26.02.2007
EP2146506
EP08160445.6
15.07.2008
System and method of enabling
decryption of encrypted services
28.12.2011
Irdeto B.V. te 2132 HD
HOOFDDORP
Benjamin, Lian te 598001
SINGAPORE, Singapore (SG)
(51) H04N 7/18
H04N 5/232
(33) Zuid-Korea
G01S 5/00
(54) Method for providing information
G01S 3/00
Nummer 01/12
128
4 januari 2012
(11) EP1499129
(32) 21.07.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP03727999.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 25.04.2003
(54) Lautsprecherbox
(54) POINT TO POINT RADIO BEARERS
FOR A BROADCASTING SERVICE
(31) 2002123977
(47) 28.12.2011
(32) 25.04.2002
(73) Kammler, Dietmar, Dr. te 22605
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(54) OBJECT DETECTION DEVICE,
OBJECT DETECTION SERVER, AND (72) Kammler, Dietmar, Dr. te 22605
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
OBJECT DETECTION METHOD
DUITSLAND (DE)
(47) 28.12.2011
(51) H04R 1/10
(73) Panasonic Corporation te
G06T 17/00
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
A61F 11/00
Japan (JP)
(11) EP1368986
(72) IMAGAWA, Taro te HIRAKATA-SHI,
(21) EP02702231.8
OSAKA 573-0071, Japan (JP)
NAKAGAWA, Masamichi te
(22) 01.03.2002
HIRAKATA-SHI, OSAKA 573-0151, (31) 200100346
Japan (JP)
275112 P
AZUMA, Takeo te NARA-SHI, NARA
200100519
631-0841, Japan (JP)
200101521
OKAMOTO, Shusaku te
(32)
02.03.2001
SAGAMIHARA-SHI, KANAGAWA
13.03.2001
228-0801, Japan (JP)
28.03.2001
(51) H04N 7/24
17.10.2001
H04L 12/00
(33) Denemarken
(11) EP1917809
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06802246.6
Denemarken
Denemarken
(22) 23.08.2006
(31) 211232
(32) 24.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TRANSMISSION OF MULTIPLEX
PROTOCOL DATA UNITS IN
PHYSICAL LAYER PACKETS
(47) 28.12.2011
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LING, Fan te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04Q 11/00
H04J 3/16
H04J 14/00
(11) EP2314076
(21) EP08760207.4
(22) 29.05.2008
(54) METHOD FOR MODELLING
CUSTOMISED EARPIECES
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(72) FISCHER, Patrick te F-95970
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04W 64/00
H04W 4/10
(11) EP2084932
(21) EP07868811.6
(22) 20.11.2007
(31) 563050
(32) 24.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
ACTUATED POSITION
DETERMINATION IN A WIRELESS
COMMUNICATION DEVICE
(47) 28.12.2011
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) VASSILOVSKI, Dan te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 8/18
(11) EP2224761
(21)
(73) 3Shape A/S te 1060
(22)
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
(54)
(72) FISKER, Rune te DK-2830 VIRUM,
Denemarken (DK)
CLAUSEN, Tais te SE-21851
KLAGSHAMN, Zweden (SE)
(47)
BARTHE, Christophe, Vasiljev te
DK-2200 COPENHAGEN N,
(73)
Denemarken (DK)
DEICHMANN, Nikolaj te SE-21851
KLAGSHAMN, Zweden (SE)
(72)
(51) H04R 25/00
H04M 1/725
H04L 29/06
G10L 21/04
EP09154055.9
27.02.2009
System and method for locking
and branding a mobile
communication device to a
network
28.12.2011
RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
Sharma, Vikhyat te WATERLOO
ONTARIO N2V 1K8, Canada (CA)
Vanderlinden, Nigel te SLOUGH,
BERKSHIRE, SL1 3XE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2227042
(51) H04W 8/20
(21) EP10165111.5
(11) EP1668951
(22) 03.05.2005
(21) EP04785381.7
(54) METHOD FOR LOCALIZING AN
OPTICAL NETWORK TERMINATION (54) System and method for sharing
network resources between
IN AN OPTICAL ACCESS NETWORK
hearing devices
(47) 28.12.2011
(47) 28.12.2011
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
(73) Oticon A/S te 2765 SMØRUM,
MILANO, Italië (IT)
Denemarken (DK)
(72) VALVO, Maurizio te I-10148
(72) Sommer, Peter te DK-2765,
TORINO, Italië (IT)
SMØRUM, Denemarken (DK)
SOLINA, Paolo te I-10148 TORINO,
Bøgh, Carsten T. te DK-2765,
Italië (IT)
SMØRUM, Denemarken (DK)
MERCINELLI, Roberto te I-10148
TORINO, Italië (IT)
(51) H04W 4/06
(51) H04R 1/02
(11) EP2050209
(11) EP2280556
(21) EP07793225.9
(21) EP10007503.5
(22) 23.07.2007
(22) 20.07.2010
(31) 833187 P
(31) 102009034110
(32) 24.07.2006
(22) 04.10.2004
(31) 508569 P
(32) 03.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NETWORK AND METHOD FOR
REGISTRATION OF MOBILE
DEVICES AND MANAGEMENT OF
THE MOBILE DEVICES
(47) 28.12.2011
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te
HOUSTON, TX 77070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CHEN, Shao-Chun te ALISO VIEJO,
CALIFORNIA 92656, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Nummer 01/12
LIM, Jeong M. te CHANGWON,
Zuid-Korea (KR)
(51) H04W 48/12
H04W 12/02
(11) EP2107835
(21) EP08380108.4
(22) 04.04.2008
129
31.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Detecting and diagnosing
performance problems in a
wireless network through
neighbor collaboration
(47) 28.12.2011
(54) System and method for network(73) Microsoft Corporation te
side control of system
REDMOND, WA 98052, Verenigde
information parameters
Staten van Amerika (US)
(47) 28.12.2011
(72) Adya, Atul, c/o Microsoft
(73) Vodafone Group PLC te NEWBURY
Corporation te REDMOND, WA
BERKSHIRE RG14 2FN, GROOT
98052, Verenigde Staten van
BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
Vodafone España, S.A. te 28108
Qiu, Lili, c/o Microsoft Corporation
ALCOBENDAS (MADRID), Spanje
te REDMOND, WA 98052,
(ES)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Dominguez Romero, Francisco
Bahl, Paramvir, c/o Microsoft
Javier c/o Vodafone Espana
Corporation te REDMOND, WA
S.A.U.C. te 28050 MADRID,
98052, Verenigde Staten van
Spanje (ES)
Amerika (US)
Almodovar Herraiz, Daniel c/o
Chandra, Ranveer, c/o Microsoft
Vodafone Espana S.A.U.C. te
Corporation te REDMOND, WA
28050 MADRID, Spanje (ES)
98052, Verenigde Staten van
Alcazar Viguera, Esperanza c/o
Amerika (US)
Vodafone Espana S.A.U.C. te
28050 MADRID, Spanje (ES)
(51) H04W 88/16
Tenorio Sanz, Santiago c/o
H04W 28/06
Vodafone Espana S.A.U.C. te
(11)
EP1109371
28050 MADRID, Spanje (ES)
(21)
EP00126185.8
(51) H04W 16/12
4 januari 2012
Urbano Ruiz, Julio te 28050,
MADRID, Spanje (ES)
Diaz Mateos, Maria te 28050,
MADRID, Spanje (ES)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
8/18
36/14
36/00
28/22
(11) EP2314100
(21) EP09767747.0
(22) 18.06.2009
(31) 73742
(32) 18.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for quality of service
continuity between multiple 3GPP
networks
(47) 28.12.2011
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(CA)
(72) ZHAO, Xiaoming te IRVING, TX
75039, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WU, Wei te TX 75039, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 4/26
H04W 36/14
(11) EP2092702
(22) 30.11.2000
(21) EP07874484.4
(31) 455211
(22) 30.04.2007
(11) EP1712101
(32) 06.12.1999
(31) 418614
(21) EP05702394.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 05.05.2006
(22) 02.02.2005
(54) System and method for
dynamically limiting information
sent to a handheld device
(33) Verenigde Staten van Amerika
H04W 16/06
H04W 16/02
(31) 771889
(32) 04.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Variable bandwidth in a
communication system
(47) 28.12.2011
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) RINNE, Mikko te FIN-02180
ESPOO, Finland (FI)
LAPPETELAINEN, Antti te FIN02200 ESPOO, Finland (FI)
SEPPINEN, Pauli te FI-01700
VANTAA, Finland (FI)
OJALA, Jussi te FIN-00530
HELSINKI, Finland (FI)
PARSSINEN, Aarno te FIN-02180
ESPOO, Finland (FI)
KAUNISTO, Risto te FIN-02110
ESPOO, Finland (FI)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
88/08
88/02
28/04
24/08
(11) EP1641182
(21) EP05108254.3
(22) 08.09.2005
(31) 613055 P
47189
(32) 24.09.2004
(47) 28.12.2011
(54) LINKING MEASUREMENT DATA
RECORDS IN ORDER TO DETECT
A HYBRID MOBILE TUNE AWAY
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te (47) 28.12.2011
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Canada (CA)
Frankrijk (FR)
(72) Mousseau, Gary te WATERLOO,
(72) KULKARNI, Narayan, A. te
ONTARIO N2T 1H7, Canada (CA)
WHEATON, IL 60187, Verenigde
Yach, David te WATERLOO,
Staten van Amerika (US)
ONTARIO N2K 2N1, Canada (CA)
SHEEN, Baoling, S. te
Little, Herb A. te WATERLOO,
NAPERVILLE, IL 60565, Verenigde
ONTARIO N2T 1Z9, Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 72/04
H04W 28/18
(51) H04W 36/18
(11) EP2161958
(21) EP10162369.2
(21) EP09169746.6
(22) 08.09.2009
(31) 200802570
(32) 08.09.2008
(33) Spanje
(54) Method for voice channel type
assignment in UTRAN networks
(47) 28.12.2011
(11) EP2207381
(22) 08.11.2006
(31) 735275 P
(32) 10.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and system for media
independent handover using
operation, administration and
maintenance protocol
(73) Vodafone Group PLC te NEWBURY (47) 28.12.2011
BERKSHIRE RG14 2FN, GROOT
(73) InterDigital Technology
BRITTANNIË (GB)
Corporation te WILMINGTON, DE
Vodafone España, S.A. te 28108
19810, Verenigde Staten van
ALCOBENDAS, Spanje (ES)
Amerika (US)
(72) Dominguez Romero, Francisco te (72) Kaur, Samian te KING OF
28050, MADRID, Spanje (ES)
PRUSSIA, PA 19406, Verenigde
Nummer 01/12
Staten van Amerika (US)
Olvera- Hernandez, Ulises te
KIRKLAND QUÉBEC H9J 4A5,
Canada (CA)
(51) H04W 36/20
(11) EP0755613
(21) EP95915900.5
(22) 12.04.1995
(31) 941779
(32) 15.04.1994
(33) Finland
(54) INTER-CELL AND INTRA-CELL
HANDOVER
(47) 28.12.2011
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) AALTO, Risto te FIN-11100
RIIHIMÄKI, Finland (FI)
(51) H04W 48/12
(11) EP2196046
(21) EP07845553.2
(22) 16.11.2007
130
COMPUTER PROGRAM FOR
POWER CONTROL RELATED TO
RANDOM ACCESS PROCEDURES
(47) 28.12.2011
(73) Nokia Siemens Networks OY te
02610 ESPOO, Finland (FI)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
16.03.2009
(54) A METHOD FOR PRE-EMPTING
DATA TRANSMISSION IN A
DISCOVERY CHANNEL
(47) 28.12.2011
BASED PROTOCOL
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD, APPARATUS AND
(54) DYNAMICALLY CONTROLLING A
FEMTOCELL BASE STATION
DOWNLINK RANGER FOR
INTERFERENCE AVOIDANCE
(21) EP09774436.1
(22) 01.07.2009
(73) Greenpeak Technologies N.V. te
9240 ZELE, België (BE)
(31) 77258 P
491856
(32) 01.07.2008
25.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
IMPROVING MOBILE-TERMINATED
CALL SETUP PERFORMANCE
DURING INTER-FREQUENCY CELL
RESELECTION
(47) 28.12.2011
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Method and apparatus for
controlling discontinuous
transmission and reception
(72) CATOVIC, Amer te SAN DIEGO CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PICA, Francesco te SAN DIEGO CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MITTAL, Mukesh, K. te SAN DIEGO
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SAGLAM, Mustafa te SAN DIEGO
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.12.2011
(51) H04W 68/00
(73) INTERDIGITAL TECHNOLOGY
CORPORATION te WILMINGTON,
DE 19810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1714520
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
(72) Marinier, Paul te BROSSARD
te 5621 BA EINDHOVEN
QUÉBEC J4X 2J7, Canada (CA)
(72) CHEN, Richard te NEW YORK
Cave, Christopher R. te ILE-DES10510-8001, Verenigde Staten
SOEURS (VERDUN) QUÉBEC H3E
van Amerika (US)
1Z4, Canada (CA)
Zeira, Eldad M. te HUNTINGTON,
(51) H04W 52/00
NY 11743, Verenigde Staten van
(11) EP2283680
Amerika (US)
(21) EP09742066.5
(51) H04W 52/22
(22) 05.05.2009
H04W 52/14
(31) 126617 P
(11) EP2286623
(32) 05.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 28.12.2011
(72) BREDERVELD, Loeke te NL-4231
BE MEERKERK
VAN DEN BOSCH, Bram Hugo Bert
13.09.2007
te B-2600 BERCHEM, België (BE)
Verenigde Staten van Amerika
JONKERS, Bart Magda Alex te BINDICATION OF MULTICAST
2740 HOEVENEN, België (BE)
CONTROL INFORMATION
KAMERMAN, Adriaan te NL-3437
HP NIEUWEGEIN
28.12.2011
NOEL, Stephan Johann te B-1050
RESEARCH IN MOTION LIMITED te
BRUSSEL, België (BE)
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
STEENBERGEN, Cornelis Adrianus
Canada (CA)
Marinus te NL-3723 RG
CAI, Zhijun te EULESS, TEXAS
BILTHOVEN
76039, Verenigde Staten van
(51)
H04W
72/12
Amerika (US)
H04W 52/02
H04W 48/16
(11) EP2227059
EP2272286
(21) EP10167545.2
EP09731379.5
(22) 29.11.2007
07.04.2009
(31) 868154 P
43464 P
(32) 01.12.2006
160375 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
09.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 22.04.2009
(72) KORHONEN, Juha te FI-02210
(47) 28.12.2011
ESPOO, Finland (FI)
(73) Percello Ltd. te 43665 RAANANA,
LINDHOLM, Jari Olavi te FI-01940
Israël (IL)
PALOJOKI, Finland (FI)
(72) CARMON, Rafy te 75676 RISHON(51) H04W 74/08
LE'TZION, Israël (IL)
H04W 52/02
VOLLOCH, Yoav te 44377 KFARG06Q 10/00
SABA, Israël (IL)
G06K 17/00
LEVY, Sharon te 38248 HADERA,
Israël (IL)
(11) EP2292051
SHECHTER, Alon te 46795
(21) EP08766836.4
HERTZLIYA, Israël (IL)
(22) 23.06.2008
(51) H04W 60/00
(54) END NODE AND NETWORK
(11) EP2298015
COORDINATOR USING A CSMA
(31) 971967 P
(32)
4 januari 2012
(21) EP05705466.0
(22) 11.01.2005
(31) 756160
(32) 12.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS
OPTIMIZING RECEIPT OF
CALL/BROADCAST PAGING
MESSAGES BY SELF-POWERED
WIRELESS COMMUNICATIONS
DEVICES
(47) 28.12.2011
(22) 22.04.2010
(73) Qualcomm, Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 171474 P
(72) SUBRAHMANYA, Parvathanathan
(21) EP10726575.3
Nummer 01/12
te SUNNYVALE, CA 94086,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04W 68/00
(11) EP2156696
(21) EP08743152.4
(22) 21.04.2008
(31) 912758 P
913604 P
101679
(32) 19.04.2007
24.04.2007
11.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
131
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Willenegger, Serge, D. te CH1425, ONNENS, Zwitserland (CH)
Lundby, Stein, A. te SOLANA
BEACH, CA 92075, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sarkar, Sandip Qualcomm Incorp.
te SAN DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Chen, Tao te LA JOLLA, CA 92037,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wei, Yongbin te SAN DIEGO, CA
92129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
4 januari 2012
SIGNAL COLLISION AVOIDANCE
METHOD FOR A RADIO LAN
SYSTEM
(47) 28.12.2011
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) HIRANO, Jun te YOKOSUKA-SHI,
KANAGAWA 239-0847, Japan (JP)
(51) H04W 74/08
(11) EP1946583
(21) EP06809711.2
(22) 26.10.2006
(31) 05110229
06100034
(54) LOGICAL PAGING AREAS
(51) H04W 72/04
H04B 7/04
(47) 28.12.2011
(11) EP2242315
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(21) EP10169596.3
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(22) 21.04.2005
(72) TIAN, Lu te PLANO, TX 75093,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RAYNAUD, Rene te F-75350 JOUY
EN JOSAS, Frankrijk (FR)
ZHAO, Yong te PLANO, TX 75024,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) ASSOCIATED PAGING INDICATOR
(31) 838983
(47) 28.12.2011
(32) 04.05.2004
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(51) H04W 72/00
(11) EP1860910
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Signaling mimo allocations
(47) 28.12.2011
(73) Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(32) 01.11.2005
03.01.2006
(72) HUS, Olivier, J-M. te NL-5656 AA
EINDHOVEN
BAKER, Matthew, P., J. te NL-5656
AA EINDHOVEN
MOULSLEY, Timothy, J. te NL5656 AA EINDHOVEN
(72) Beale, Martin te BRISTOL, AVON
BS2 8HE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Ponnampalam, Vishakan te
BRISTOL, AVON BS6 7NY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H05B 33/08
(32) 05.08.2003
18.08.2003
19.02.2004
(51) H04W 72/08
(32) 15.06.2007
(11) EP2028906
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07016131.0
(22) 16.08.2007
(54) BETRIEBSGERÄT ZUM BETREIBEN
EINER LICHTQUELLE,
INSBESONDERE LED
(21) EP07116586.4
(22) 04.08.2004
(31) 493046 P
496297 P
783083
(54) Grant, acknowledgement, and
rate control active sets
(47) 28.12.2011
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Signalling and mapping of
measurement reports
(47) 28.12.2011
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Feuersänger, Martin te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Tiedemann, Edward G., Jr. te SAN
Löhr, Joachim te 63225 LANGEN,
DIEGO, CA 92122, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
Damnjanovic, Aleksander te SAN
Golitschek Edler von Elbwart,
DIEGO, CA 92121-1714,
Alexander te 63225 LANGEN,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
Jain, Avinash Qualcomm Incorp.
(51) H04W 74/00
te SAN DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1289194
(US)
(21) EP02703922.1
Malladi, Durga, P. te SAN DIEGO,
CA 92128, Verenigde Staten van (22) 06.03.2002
Amerika (US)
(31) 2001062709
Puig Oses, David te SAN DIEGO, (32) 06.03.2001
CA 92117, Verenigde Staten van
(33) Japan
Amerika (US)
Gaal, Peter Qualcomm Incorp. te (54) COMMUNICATION APPARATUS OF
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
A RADIO LAN SYSTEM AND
(11) EP2158794
(21) EP08773407.5
(22) 12.06.2008
(31) 102007027551
(47) 28.12.2011
(73) Tridonic GmbH & Co KG te 6851
DORNBIRN, Oostenrijk (AT)
(72) ZUDRELL-KOCH, Stefan te A-6845
HOHENEMS, Oostenrijk (AT)
BARTH, Alexander te A-6861
ALBERSCHWENDE, Oostenrijk
(AT)
(51) H05B 33/08
H01L 27/32
(11) EP2298031
(21) EP09769734.6
(22) 19.06.2009
(31) 08104536
(32) 25.06.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE
DRIVER ARRANGEMENT
(47) 28.12.2011
(73) Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Nummer 01/12
te 5621 BA EINDHOVEN
(72) JACOBS, Joseph, H., A., M. te NL5656 AE EINDHOVEN
HENTE, Dirk te NL-5656 AE
EINDHOVEN
(51) H05B 37/02
H05B 33/08
A63J 17/00
(11) EP1295515
(21) EP01948546.5
(22) 21.06.2001
(31) 213042 P
(32) 21.06.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
CONTROLLING A LIGHTING
SYSTEM IN RESPONSE TO AN
AUDIO INPUT
(47) 28.12.2011
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
132
(73) IXYS CH GmbH te 2555 BRUEGG
BEI BIEL BE, Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
and process thereof and circuit
board structure
(47) 28.12.2011
(72) Staab, David R. te LOS GATOS, CA (73) Unimicron Technology Corp. te
95124, Verenigde Staten van
TAOYUAN, Taiwan (TW)
Amerika (US)
(72) Chen, Tsung-Yuan te JHONGLI
Baker, Murray C. te VANCOUVER
CITY, TAOYUAN COUNTY 320,
BRITISH COLUMBIA V5W2L5,
Taiwan (TW)
Canada (CA)
Chiang, Shu-Sheng te NANGANG
DISTRICT, TAIPEI CITY 115, Taiwan
(51) H05H 7/02
(TW)
(11) EP2253184
Cheng, David C. H. te LUJHU
(21) EP09716936.1
TOWNSHIP, TAOYUAN COUNTY,
Taiwan (TW)
(22) 04.03.2009
(31) 102008012980
(51) H05K 3/40
(32) 06.03.2008
(11) EP2220919
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08805254.3
(54) REFERENZSIGNAL-VERTEILUNG
(22) 13.10.2008
(47) 28.12.2011
(31) 102007058094
(73) GSI Helmholtzzentrum für
Philips Solid-State Lighting
Schwerionenforschung GmbH te
Solutions, Inc. te BURLINGTON,
64291 DARMSTADT,
MA 01803, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
DOWLING, Kevin, J. te
(72) MEISSNER, Peter te 64354
WESTFORD, MA 01886, Verenigde
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
JOHNSTON, Scott, D. te
BOUSONVILLE, Michael te 22607
CAMBRIDGE, MA 02142,
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
(51) H05K 3/10
H05B 37/02
H05K 3/02
EP2312914
H05K 3/00
H05K 1/11
EP10183033.9
H05K 1/00
30.09.2010
(11) EP2120519
587152
(21) EP09250489.3
01.10.2009
(22) 24.02.2009
Verenigde Staten van Amerika
(31) 97117559
Registering a replaceable RFenabled fluorescent lamp starter (32) 13.05.2008
unit to a master unit.
(33) Taiwan
(47) 28.12.2011
4 januari 2012
(54) Electrical interconnect structure
(32) 03.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER LEITERPLATTENSCHICHT
(SCHALTUNGSEBENE) FÜR EINE
INSBESONDERE
MEHRSCHICHTIGE LEITERPLATTE
(KERAMISCHES SUBSTRAT)
(47) 28.12.2011
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) TAUBER, Peter te 72074
TUEBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SENTUERK, Tuncay te 72762
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPEH, Ulrich te 71144
STEINENBRONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/12
133
4 januari 2012
EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
Oostenrijk (AT)
Legl, Ludwig, Dr.-Ing. te 4611
BUCHKIRCHEN, Oostenrijk (AT)
(51) A01C 9/00
(11) EP2215903
(21) EP10152177.1
(22) 29.01.2010
(31) 102009000628
102009055309
(32) 04.02.2009
23.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Device for planting plant goods.
(47) 26.10.2011
(51) A01G 27/00
(11) EP1991046
(21) EP07704939.3
(22) 19.01.2007
(31) 0601391
0620491
(32) 24.01.2006
16.10.2006
(33)
(73) Heiss, Andreas te 85104
PFÖRRING-DÖTTING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)(54)
(73)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Heiss, Andreas te 85104
PFÖRRING-DÖTTING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(47) 21.09.2011
(51) B02C 4/30
A01D 43/08
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(31) 102005053092
(51) A01K 1/015
(32) 04.11.2005
(11) EP1808068
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07000786.9
(54) ARRANGEMENT FOR
COMMINUTING HARVESTED
CROPS.
(22) 16.01.2007
(31) 102006002187
(32) 16.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Animal litter and method for its
production.
(73) J. Rettenmaier & Söhne GmbH +
Co. KG te 73494 ROSENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP09008406.2
(72) Brendle, Hans-Georg te 73479
ELLWANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Linsenmaier, Markus te 73433
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 26.06.2009
(47) 14.09.2011
(31) 102008033351
(51) A01K 63/02
(32) 16.07.2008
(11) EP2015630
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07715494.6
(54) Hay making machine.
(22) 06.03.2007
(73) Alois Pöttinger Maschinenfabrik
Ges. m.b.H. te 4710
GRIESKIRCHEN, Oostenrijk (AT)
(31) 20060074458
20070019544
20070019542
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(32) 08.08.2006
27.02.2007
27.02.2007
(47) 28.09.2011
(51) A01D 78/10
(11) EP2145529
(72) Ruttinger, Peter te 4720
KALLHAM, Oostenrijk (AT)
Höftberger, Franz, Dipl.-Ing. te
4673 GASPOLTSHOFEN,
(47) 28.09.2011
(11) EP1615945
(47) 14.09.2011
(72) OTTERSBACH, Hans te 51580
REICHSHOF-ERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KIM, Wan Soo te ANSAN-SI,
GYEONGGI-DO 426-750, ZuidKorea (KR)
(51) A01N 43/04
(22) 03.11.2006
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
D&K Products Ltd. te
LIGHTWATER SURREY GU18 5XD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
McKenna, Malachi Christopher te
LONDON SW16 4RS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP06807730.4
(73) Innova 6.
Beteiligungsgesellschaft mbH te
51643 GUMMERSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Korea Ocean Research and
Development Institute te ANSANSI, GYEONGGI-DO 426-170, ZuidKorea (KR)
IRRIGATION APPARATUS.
(72) MCKENNA, Malachi, Christopher
te LONDON SW16 4RS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1945017
(54) APPARATUS FOR INDUCING
ARTIFICIAL HIBERNATION OF
MARINE ANIMALS AND METHOD
FOR TRANSPORTING MARINE
ANIMALS IN SAID HIBERNATED
STATE.
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(21) EP04750118.4
(22) 09.04.2004
(31) 411012
411026
410962
411049
410930
410897
410997
411044
410980
410945
410913
411037
411043
(32) 09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) GLYCOPEGYLATION METHODS
AND PROTEINS/PEPTIDES
PRODUCED BY THE METHODS.
(73) BioGeneriX AG te 68199
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
Nummer 01/12
(72) DE FREES, Shawn te NORTH
WALES, PA 19454, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZOPF, David te WAYNE, PA 19087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BAYER, Robert te SAN DIEGO, CA
92122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOWE, Caryn te DOYLESTOWN,
PA 18901, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HAKES, David te WILLOW GROVE,
PA 19090, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHEN, Xi te WOODLAND, CA
95776, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.09.2011
(51) A01P 3/00
A01N 47/24
A01N 43/88
A01N 43/56
A01N 43/54
A01N 43/40
A01N 37/50
134
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
(72) Watrin, Clifford George te
GREENSBORO, NC 27409,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Zeun, Ronald te 4332, STEIN,
Zwitserland (CH)
Brandl, Franz te 4058, BASEL,
Zwitserland (CH)
Oostendorp, Michael te 4058,
BASEL, Zwitserland (CH)
(47) 21.09.2011
(51) A01P 3/00
A01N 47/38
A01N 37/50
(11) EP1940230
(21) EP05799484.0
(22) 19.10.2005
(54) FUNGICIDAL CONTROL OF
MOULDS.
4 januari 2012
06880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LIDSTER, Perry, D. te YARROW,
BRITISH COLUMBIA V2R 5C9,
Canada (CA)
POWRIE, William, Duncan te
NORTH VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V7N 3G8, Canada (CA)
O'DONOVAN, Miriam te NORTH
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7K 1Z5, Canada (CA)
LEUNG, Cheong, Kit te
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V5X 2C8, Canada (CA)
(47) 28.09.2011
(51) A23L 1/305
A23J 3/34
A23J 3/18
(11) EP2117338
(21) EP08717517.0
(73) Bayer Cropscience Inc te T2Z 3X2
CALGERY, ALBERTA, Canada (CA) (22) 07.03.2008
(72) VANDENBERG, Edwin te GUELPH, (31) 07103956
ONTARIO N1C 1G5, Canada (CA)
(32) 12.03.2007
(11) EP1675461
(47) 28.09.2011
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP04765648.3
(51) A22C 21/00
(54) PARTIALLY HYDROLYSED CEREAL
PROTEIN.
(22) 28.09.2004
(31) 10347090
(32) 10.10.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1917859
(21) EP08075117.5
(22) 12.12.2003
(31)
(54) SYNERGISTIC FUNGICIDAL ACTIVE
SUBSTANCE COMBINATIONS.
(32)
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
(33)
DUITSLAND (DE)
(72) WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike
te 56566 NEUWIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DAHMEN, Peter te 41470 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DUNKEL, Ralf te 69001 LYON,
Frankrijk (FR)
ELBE, Hans-Ludwig te 42329
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SUTY-HEINZE, Anne te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RIECK, Heiko te 69110 STE. FOY
LES LYON, Frankrijk (FR)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(47) 14.09.2011
(51) A01N 43/90
A01N 43/78
(11) EP2100509
(21) EP09160654.1
(22) 02.05.2006
(31) 0508993
(32) 03.05.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54) Method of controlling pathogenic (54)
and/or pest damage in plants
using a thiabendazole/abamectin
containing composition.
(73)
(73) Syngenta Participations AG te
1022236
1022418
(73) Cargill, Incorporated te WAYZATA,
MN 55391, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) DE SADELEER, Jos Willy Ghislain
Corneel te B-3220 HOLSBEEK,
België (BE)
KARLESKIND, Daniele MarieNederland
Antoinette te B-1970
Nederland
WEZEMBEEK-OPPEM, België (BE)
Method and device for processing
MCCRAE, Catharina Hillagonda te
a carcass part of slaughtered
B-3060 BERTEM, België (BE)
poultry.
MEHEUS, Elisa Margriet Maria te
Marel Stork Poultry Processing
B-9000 GENT, België (BE)
B.V. te 5831 AV BOXMEER
(47) 02.11.2011
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) C12N 9/82
van den Nieuwelaar, Adrianus J.
C02F 1/74
te 5421 XG GEMERT
C02F 1/58
Janssen, Petrus C.M. te 5455 GT
C02F 1/44
WILBERTOORD
C02F 1/42
van Bussel, Gerardus J.C. te 5758
A23L 1/015
CA NEERKANT
(11) EP2187764
23.11.2011
(21) EP08827336.2
A23L 3/358
(22) 12.08.2008
A23L 3/3508
(31) 838153
A23L 3/3418
A23B 7/157
(32) 13.08.2007
A23B 7/154
(33) Verenigde Staten van Amerika
A23B 7/148
(54) METHOD FOR INCREASING
EP1610616
ASPARAGINASE ACTIVITY IN A
EP04724507.1
SOLUTION.
31.03.2004
(73) Frito-Lay North America, Inc. te
PLANO, TX 75024-4099,
2424200
Verenigde Staten van Amerika
31.03.2003
(US)
Canada
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Samenstellingen en werkwijzen
(72) ELDER, Vincent, Allen te
voor het conserveren van
CARROLLTON, TX 75007,
gesneden appels.
Verenigde Staten van Amerika
NatureSeal, Inc. te WESTPORT, CT
(US)
20.12.2002
17.01.2003
Nummer 01/12
KOH, Christopher, James te
SOUTHLAKE, TX 76092,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HENSON, James, Keith te
RICHARDSON, TX 75080,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
135
(72) DANZI, Basilio te CH-2012
AUVERNIER, Zwitserland (CH)
RUSCIO, Dani te CH-2088
CRESSIER, Zwitserland (CH)
(47) 28.09.2011
(51) A41D 13/05
(11) EP1964484
(47) 12.10.2011
(21) EP08001657.9
(51) A23L 1/16
(22) 29.01.2008
(11) EP1673984
(54) Protective clothing of the femur
head during sport activities.
(21) EP03748562.0
(22) 24.09.2003
(54) PROCESS FOR PRODUCING
WRAPPED FOOD HAVING NONFRIED DRY FILLINGS.
(73) MYOJO FOODS CO., LTD. te
SHIBUYA-KU TOKYO 151-8507,
Japan (JP)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) TANIKAWA, Hiroto te
TOKOROZAWA-SHI, SAITAMA 3591106, Japan (JP)
KOBAYASHI, Mitsuharu te
SAKADO-SHI, SAITAMA 350-0227,
Japan (JP)
MIYAMOTO, Shinichiro te
SETAGAYA-KU, TOKYO 157-0064,
Japan (JP)
(47) 16.11.2011
(51) A61K 35/20
A61K 31/715
A61K 31/70
A61K 31/195
A23L 1/305
A23L 1/30
A23L 1/09
(11) EP0910253
(21) EP98920738.6
(22) 01.05.1998
(31) 97201309
(32) 01.05.1997
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PERI-OPERATIVE DRINK.
(73) N.V. Nutricia te Zoetermeer
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) HOFMAN, Zandrie te NL-6721 RH
BENNEKOM
HAGEMAN, Robert, Johan, Joseph
te NL-6705 CT WAGENINGEN
(47) 22.10.2003
(51) A24C 5/34
(11) EP2164352
(21) EP08826063.3
(22) 04.06.2008
(31) 07252688
(32) 04.07.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) RESISTANCE-TO-DRAW
MEASURING DEVICE.
4 januari 2012
(72) JULEMONT, Pierre te B-4601
ARGENTEAU, België (BE)
(47) 23.11.2011
(51) A47B 21/00
(11) EP2134214
(21) EP08716313.5
(22) 06.03.2008
(31) 102007011140
202007004910 U
(32) 07.03.2007
07.03.2007
(73) Cavalieri, Enrico te 44029 PORTO (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GARIBALDI (FE), Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(54) CABLE GUIDING SYSTEM.
(72) Cavalieri, Enrico te 44029 PORTO (73) Elabo GmbH te 74564
GARIBALDI (FE), Italië (IT)
CRAILSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(47) 21.09.2011
DUITSLAND (DE)
(51) B26B 19/26
A45D 26/00
(11) EP1959787
(21) EP06829228.3
(22) 01.12.2006
(31) 102005059572
(32) 14.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) GERLACH, Rainer te 74523
SCHWÄBISCH HALL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 19.10.2011
(51) A47C 1/034
A47C 1/028
(11)
(54) HAIR-REMOVAL APPLIANCE WITH (21)
DIFFERENT TOOL ATTACHMENTS.
(22)
(73) Braun GmbH te 61476
(31)
KRONBERG IM TAUNUS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
(DE)
(33)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (54)
(72) SANCHEZ-MARTINEZ, Pedro te
61476 KRONBERG/TAUNUS,
(73)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KLOTZ, Michael te 61137
(74)
SCHÖNECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DORBER, Ralf te 61440
OBERURSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAMSPECK, Klaus te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHAMBERG, Thomas te 61250
USINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
UNGEMACH, Christof te 60439
FRANKFURT/MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.11.2011
EP2111138
EP08701039.3
09.01.2008
102007002247
09.01.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Zitmeubel met zwenkend
voetdeel.
Vel Vega - Design e Tecnologia
Ind. Unip. Lda. te 9001-801
FUNCHAL, MADEIRA, Portugal (PT)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) FISCHER, Matthias te A-1010
WIEN, Oostenrijk (AT)
(47) 19.10.2011
(51) A47J 31/36
(11) EP2105075
(21) EP08153418.2
(22) 27.03.2008
(54) Brewing device for a coffee
machine.
(73) Schaerer AG te 4528 ZUCHWIL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) A45D 26/00
(72) Lüssi, André te 3303,
JEGENSTORF, Zwitserland (CH)
(11) EP2018107
(47) 21.09.2011
(21) EP07719210.2
(51) A47J 31/40
(22) 14.05.2007
(31) 06447067
(32) 18.05.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2134222
(21) EP08737807.1
(22) 11.04.2008
(73) Philip Morris Products S.A. te
2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland
(CH)
(54) UNITARY EPILATOR.
(31) 07106247
08152745
(73) Babyliss Faco S.A. te 4020
WANDRE, België (BE)
(32) 16.04.2007
14.03.2008
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 01/12
136
Europees Octrooi Bureau
(54) AN APPARATUS FOR PRODUCING
A DRINK, AND THE USE OF THE
APPARATUS.
Frankrijk (FR)
(51) A47J 31/44
(11) EP2298142
(21) EP10009222.0
(22) 06.09.2010
(31) 102009041809
(32) 18.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Inrichting en werkwijze voor het
opschuimen van vloeibare
levensmiddelen, in het bijzonder
melk.
(22) 20.12.2005
(47) 14.09.2011
(31) 102004062337
(51) A47J 43/046
A47J 43/044
(32) 20.12.2004
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (11)
te 5621 BA EINDHOVEN
(21)
(72) SINNEMA, Anke te NL-5656 AE
(22)
EINDHOVEN
OVERSTEEGEN, Simon, M. te NL- (31)
5656 AE EINDHOVEN
(32)
VIET, Peter, S. te NL-5656 AE
(33)
EINDHOVEN
KUIPER, Bernardus, L. te NL-5656 (54)
AE EINDHOVEN
(47) 30.11.2011
4 januari 2012
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
EP2289378
EP10001580.9
16.02.2010
202009011685 U
28.08.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mobiele tonometer voor het
uitvoeren van een contactvrije
automatische tonometrie.
(73) Mechatronic AG te 64295
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Inrichting voor het verwerken van (72) WEBER, Thomas te 64291
levensmiddelen.
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schleinzer, Werner te 2361
BACKHAUS, Wendelin te 35789
LAXENBURG, Oostenrijk (AT)
WEILMÜNSTER,
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Schleinzer, Werner te 2361
(DE)
LAXENBURG, Oostenrijk (AT)
(47) 28.09.2011
21.09.2011
(51) G06F 19/00
A47L 5/24
A61B 5/00
EP2043492
(11) EP1897485
(21) EP07733483.7
(21) EP06018878.6
(22) 06.07.2007
(22) 08.09.2006
(31) 0614235
(54) Method for analysing and/or
monitoring physiological and/or
pathological parameters of a
patient.
(32) 18.07.2006
(73) FRANKE Kaffeemaschinen AG te (33) GROOT BRITTANNIË
4663 AARBURG, Zwitserland (CH)
(54) A HAND-HELD CLEANING
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
APPLIANCE.
(72) te , Onbekend (ZZ)
(73) Dyson Technology Limited te
(47) 12.10.2011
MALMESBURY, WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A47J 31/54
(73) Löser Medizintechnik GmbH te
04275 LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Löser, Thomas te 04275 LEIPZIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Coffee machine with control of
the dispensing temperature by
means of a heat exchanger and
controlled mixing.
(72) DYSON, James te MALMESBURY
WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HICKMOTT, Richard Morgan te
MALMESBURY WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
GAMMACK, Peter David te
MALMESBURY WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Gruppo Cimbali S.p.A. te 20082
BINASCO (MI), Italië (IT)
(47) 21.09.2011
(31) 2004250183
(51) A61B 1/00
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(32) 30.08.2004
(11) EP1915087
(72) Coccia, Andrea te 20082
BINASCO (MI), Italië (IT)
(33) Japan
(21) EP05782840.2
(47) 21.09.2011
(54) Magnetic resonance diagnostic
apparatus.
(54) Hygiënebescherming voor
endoscopen en endoscoop
hygiënebescherming .
A47J 31/46
(11) EP2050372
(21) EP07425659.5
(22) 19.10.2007
(51) A47J 31/54
(11) EP2152132
(21) EP08802888.1
(22) 29.05.2008
(31) 0755444
(32) 04.06.2007
(33) Frankrijk
(54) ASSEMBLY FOR A MACHINE
COMPRISING A BOILER USED TO
MAKE BEVERAGES.
(73) COMPAGNIE MEDITERRANEENNE
DES CAFES S.A. te 06510
CARROS, Frankrijk (FR)
(22) 17.08.2005
(73) Kress, Jürgen te 84051
ESSENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BRAUN, Michael te 71522
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GEIS, John, S. te 26160 BAD
ZWISCHENAHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 05.10.2011
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (51) A61B 3/16
(11) EP1827203
(72) BLANC, Jean-Pierre te F-06000
NICE, Frankrijk (FR)
(21) EP05821465.1
GOERING, Alain te F-06000 NICE,
(47) 21.09.2011
(51) A61B 5/055
(11) EP1629773
(21) EP05018696.4
(22) 29.08.2005
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
Toshiba Medical Systems
Corporation te OTAWARA-SHI,
TOCHIGI-KEN 324-8550, Japan
(JP)
(72) Sugimoto, Hiroshi Intellectual
Property Division te OTAWARA-SHI
TOCHIGI 324-8550, Japan (JP)
(47) 28.09.2011
(51) G06F 19/00
A61B 6/00
A61B 5/00
(11) EP2022400
(21) EP08013371.3
(22) 24.07.2008
(31) 2007194842
2007194843
2008145446
Nummer 01/12
2008145849
(32) 26.07.2007
26.07.2007
03.06.2008
03.06.2008
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Radiation image capturing
method, radiation image
capturing system and radiation
information system for carrying
out radiation image capturing
method.
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO 106-8620, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Ohta, Yasunori te ASHIGARAKAMIGUN KANAGAWA 258-8538, Japan
(JP)
Kito, Eiichi te ASHIGARAKAMIGUN KANAGAWA 258-8538, Japan
(JP)
Tanabe, Tsuyoshi te
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA
258-8538, Japan (JP)
Yoshimi, Takuya te
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA
258-8538, Japan (JP)
(47) 21.09.2011
137
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) NAZARIFAR, Nader te LAGUNA
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHKARLET, M Yuri te POMPANO
BEACH, FL 33064, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DROST, J. Laurens te ITHAKA, NY
14850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.10.2011
(51) A61B 17/128
A61B 17/12
(11) EP1712191
(21) EP06252084.6
(22) 13.04.2006
(31) 907765
(32) 14.04.2005
(54)
(73)
(74)
(72)
(11) EP1637079
(21) EP05025820.1
(22) 31.03.2003
(31) 2002211310
(32) 19.07.2002
(33) Japan
(54) X-ray computed tomography
apparatus with scan planning
screen.
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba te
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 28.09.2011
(51) A61B 8/00
(11) EP1998677
(21) EP07757608.0
(22) 28.02.2007
(31) 391748
523272
(32) 29.03.2006
19.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NON-INVASIVE FLOW
MEASUREMENT.
BUDRIS, John P., Datascope
Corporation te MONTVALE, NJ
07645, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 16.11.2011
(51) A61B 17/32
A61B 17/22
(11) EP2068729
(21) EP07840607.1
(22) 31.07.2007
(31) 502340
(32) 10.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CUTTING BLADE FOR
MORCELLATOR.
(73) ETHICON, INC. te SOMERVILLE, NJ
08876, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) NOHILLY, Martin J. te MURRAY
HILL, NEW JERSEY 07974,
Surgical clip applier.
Verenigde Staten van Amerika
ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te
(US)
CINCINNATI, OHIO 45242,
MIKSZA, Anthony S. te
Verenigde Staten van Amerika
NAZARETH, PENNSYLVANIA
(US)
18064, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
NERING, Robert te STOCKTON,
Molitor, Nicholas G. te MILFORD
NEW JERSEY 08559, Verenigde
OHIO 45150-2611, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(47)
14.09.2011
Vitali, Dario te NEW SMYMA
BEACH FLORIDA 32169,
(51) A61B 17/80
Verenigde Staten van Amerika
A61B 17/58
(US)
(11) EP1748738
Koch, Robert L., Jr. te CINCINNATI
(21) EP05757575.5
OHIO 45239, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(22) 25.05.2005
Huitema, Thomas W. te
(31) 857779
CINCINNATI OHIO 45241-3689,
(32) 27.05.2004
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Larson, Kevin A. te SOUTH
(54) A SURGICAL DEVICE FOR
LEBANON OHIO 45065, Verenigde
CAPTURING, POSITIONING AND
Staten van Amerika (US)
ALIGNING PORTIONS OF A
Fuchs, Richard P. te CINCINNATI
SEVERED HUMAN STERNUM.
OHIO 45215, Verenigde Staten
(73)
Mavrek Medical, L.L.C. te TULSA,
van Amerika (US)
OK 74136, Verenigde Staten van
21.09.2011
Amerika (US)
A61B 17/12
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61B 6/03
(72) Yamazaki, Masahiko te 1-CHOME
MINATO-KU TOKYO 105-8001,
Japan (JP)
Okumura, Miwa te 1-CHOME
MINATO-KU TOKYO 105-8001,
Japan (JP)
Tsukagoshi, Shinsuke te 1-CHOME
MINATO-KU TOKYO 105-8001,
Japan (JP)
4 januari 2012
(47)
(51)
(11) EP1487355
(21) EP03745616.7
(22) 27.03.2003
(72) MILLER, Archibald, S. te TULSA,
OK 74136, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 368013 P
(47) 05.10.2011
(32) 27.03.2002
(51) A61B 18/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2249732
(54) DEVICE AND METHOD FOR
COMPRESSING WOUNDS.
(21) EP08805037.2
(73) DATASCOPE INVESTMENT CORP.
te MONTVALE, N.J. 07645,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) RM20070521
(22) 03.10.2008
(32) 05.10.2007
(33) Italië
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (54) PLASMA DEVICE FOR TREATING
LIVING TISSUES.
(72) BATES, James S., Datascope
(73)
Universita' Degli Studi Di Padova
Corporation te MONTVALE, NJ
te 35122 PADOVA, Italië (IT)
07645, Verenigde Staten van
Consorzio RFX te 35127 PADOVA,
Amerika (US)
Italië (IT)
Nummer 01/12
138
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
Zwitserland (CH)
(72) LEONARDI, Andrea te I-35127
PADOVA, Italië (IT)
DELIGIANNI, Velika te I-35122
PADOVA, Italië (IT)
MARTINES, Emilio te I-35121
PADOVA, Italië (IT)
ZUIN, Matteo te I-35122 PADOVA,
Italië (IT)
CAVAZZANA, Roberto te I-35125
PADOVA, Italië (IT)
SERIANNI, Gianluigi te I-35020
MASERA' DI PADOVA, Italië (IT)
SPOLAORE, Monica te I-30035
MIRANO, Italië (IT)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(47) 14.09.2011
(32) 10.10.2007
(51) A61B 18/02
(11) EP1011489
(21) EP98907627.8
(22) 24.02.1998
(31) 807382
893825
(32) 27.02.1997
11.07.1997
(72) SCHLOTTIG, Falko te CH-4414
FÜLLINSDORF, Zwitserland (CH)
WERNER, Uwe te CH-8142
UITIKON WALDEGG, Zwitserland
(CH)
(47) 02.11.2011
(51) A61C 15/04
(11) EP2197389
(21) EP08805075.2
(22) 06.10.2008
(31) 07118180
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1795152
(22) 15.11.2006
(31) 274076
(32) 15.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) ARLESS, Steven, G. te
BEACONSFIELD, QUÉBEC H92
4N4, Canada (CA)
MILDER, Fredric, L. te
BROOKLINE, MA 02146,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SPECTOR, Kenneth, A. te
FRAMINGHAM, MA 01701,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WITTENBERGER, Dan te
MONTREAL, QUÉBEC H3X 2R5,
Canada (CA)
SANTOIANNI, Domenic, N. te ST.
LEONARD, QUÉBEC H1R 1R6,
Canada (CA)
LUECKGE, Claudia te MONTREAL,
QUÉBEC H1T 1C4, Canada (CA)
(54) Systems and methods for
securing graft material to
intraluminal devices.
(47) 12.10.2011
(51) A61F 2/68
A61F 2/58
(73)
(74)
(72)
(47)
(11) EP2135588
(21) EP09012179.9
(22) 19.07.2006
(31) 0524284
(32) 29.11.2005
(21) EP09749742.4
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 13.05.2009
(54) Prostheses with mechanically
operable digit members.
(73) Nexilis AG te 2540 GRENCHEN,
(22) 11.04.2008
(54) An integral soft and flexible tail
closure for a drainable stoma
pouch with finger pocket.
(73) Eurotec Beheer B.V. te 4705 AG
ROOSENDAAL
(72) Van der Leden, Arie Gijsbert te
2920 KALMTHOUT, België (BE)
26.10.2011
A61F 5/445
EP1806115
EP07000162.3
(31) 756915 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Seal for controlled evacuation
ostomy appliance.
(73) ConvaTec Technologies Inc. te
LAS VEGAS, NV 89169-6754,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Davies, Geraint te CAMBRIDGE
CB2 2QS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Cordis Corporation te MIAMI
Cline, John B. te NEW BRUNSWICK
LAKES, FL 33014, Verenigde
NEW JERSEY 08901, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
Gregory, Christopher C. te
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
NEWTOWN PENNSYLVANIA 18940,
Butaric, Frank te PEMBROKE
Verenigde Staten van Amerika
PINES FL 33028, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
Cucknell, Alan te CAMBRIDGE
Kahn, John I. te BRIDGEWATER NJ
CB1 3SL, GROOT BRITTANNIË
08807, Verenigde Staten van
(GB)
Amerika (US)
Scarfe, Julian te CAMBRIDGE,
Sanchez, Diana M. te
GROOT BRITTANNIË (GB)
BERNARDSVILLE NJ 07924,
Cauwood, Pete te WATERBEACH
Verenigde Staten van Amerika
CAMBRIDGE CB5 9HP, GROOT
(US)
BRITTANNIË (GB)
12.10.2011
(47) 26.10.2011
(11) EP2282695
(54) DEVICE AND METHOD FOR THE
AMELIORATION OF RECESSES.
(21) EP08075292.6
(32) 06.01.2006
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) Zwitserland
(11) EP2108344
(47) 21.09.2011
(21) EP06255852.3
(32) 21.05.2008
(51) A61F 5/445
A61F 5/44
(22) 05.01.2007
(54) APPARATUS FOR LINEAR
ABLATION.
(31) 760082008
(47) 21.09.2011
(72) Tiphonnet, Joel te 259955
SINGAPORE, Singapore (SG)
(51) A61F 2/06
(51) F16B 13/12
B29C 65/56
B29C 65/08
B29C 65/06
A61C 8/00
A61B 17/88
EDINBURGH, EH3 9EP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47)
(54) SELF-DISPENSING DENTAL FLOSS
(51)
APPLICATOR.
(11)
(73) Tiphonnet, Joel te 259955
SINGAPORE, Singapore (SG)
(21)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) MEDTRONIC CRYOCATH LP te
TORONTO, ON M5L 1B9, Canada
(CA)
4 januari 2012
(73) Touch Emas Limited te
LIVINGSTON EH53 0TH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) Gow, David James te
(51) A61F 9/007
(11) EP2215995
(21) EP10163486.3
(22) 18.12.2006
(31) 751175 P
(32) 16.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Illuminated infusion and incision
cannula.
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Smith, Ronald T te IRVINE, CA
92618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 01/12
Auld, Jack R te LAGUNA NIGUEL,
CA 92677, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hickingbotham, Dyson W. te
WAKE FOREST, NC 27587,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
McCollam, Christopher te IRVINE,
CA 92618, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lin, Dean Y te CHINO HILLS, CA
91709, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.10.2011
(51) A61F 13/00
(11) EP2160165
(21) EP07785545.0
(22) 23.06.2007
(54) MAGNETIZABLE TAMPON DEVICE.
(73) Sulger, Christian te 88453
EROLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Sulger, Christian te 88453
EROLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.09.2011
(51) A61H 23/00
A61F 13/08
(11) EP1981459
(21) EP06706231.5
(22) 13.01.2006
(54) DEVICE AND SYSTEM FOR
COMPRESSION TREATMENT OF A
BODY PART.
139
(32) 03.01.2008
(33) Italië
4 januari 2012
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) A MACHINE AND A METHOD FOR (74) drs. Quintelier te DIEGEM
FOLDING NAPPY/DIAPER BLANKS. (72) Whelan, Thomas J. te LONGMONT
COLORADO 80504, Verenigde
(73) GDM S.p.A. te 40133 BOLOGNA,
Staten van Amerika (US)
Italië (IT)
Tsuber, Vasily G. te THORNTON
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
COLORADO 80602, Verenigde
(72) PIANTONI, Matteo te I-24021
Staten van Amerika (US)
ALBINO, Italië (IT)
(47) 28.09.2011
SACCHI, Diego te I-26010
(51) A61J 15/00
CAPRALBA, Italië (IT)
ROSANI, Marco te I-26019
(11) EP2051683
VAILATE, Italië (IT)
(21) EP07823373.1
PEREGO, Alberto te I-20154
(22) 31.07.2007
MILANO, Italië (IT)
(47) 21.09.2011
(31) 0607074
(51) D04H 13/00
A61F 13/56
(32) 02.08.2006
(11) EP2340796
(54) PERCUTANEOUS GASTROSTOMY
PROBE WITH INFLATABLE
BALLOON AND WITH
BIODEGRADABLE ANCHORAGE
MEANS.
(21) EP09016075.5
(22) 29.12.2009
(33) Frankrijk
(54) Method for producing a sheet of
material from which elastically
(73) Medwin France te 34240
extendable nappy closers can be
LAMALOU LES BAINS, Frankrijk
stamped.
(FR)
(73) Nordenia Deutschland Gronau
(74) Ir. Verhees te Nuenen
GmbH te 48599 GRONAU,
(72) RENAUX, Serge te F-34240
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LAMALOU LES BAINS, Frankrijk
(DE)
(FR)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(47) 28.09.2011
(72) Schönbeck, Marcus te 33775
(51) A61Q 5/12
VERSMOLD, BONDSREPUBLIEK
A61Q 5/06
DUITSLAND (DE)
A61K 8/898
(47) 21.09.2011
A61K 8/41
(51) A61G 5/00
A61K 8/34
(73) ConvaTec Technologies Inc. te
(11) EP1983955
LAS VEGAS, NV 89169, Verenigde
(21) EP07705096.1
Staten van Amerika (US)
(22) 30.01.2007
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(11) EP2018843
(21) EP08013059.4
(22) 19.07.2008
(72) TOTH, Landy te S-582 18
LINKÖPING, Zweden (SE)
(31) 0602322
(31) 07014676
(32) 06.02.2006
(32) 26.07.2007
(47) 14.09.2011
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) A61F 13/08
(54) IMPROVED WHEELCHAIRS AND
WHEELED VEHICLES.
(54) Conditioning and colouring
composition for hair.
(22) 12.03.2002
(73) Spindle, Michael Jeffrey te
RADLETT, HERTFORDSHIRE WD7
7DD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 1017609
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) KPSS Kao Professional Salon
Services GmbH te 64297
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 15.03.2001
(54) Therapeutic elastic envelope.
(72) Spindle, Michael Jeffrey te
RADLETT, HERTFORDSHIRE WD7
7DD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Stolk, Robert te 1747 GM
TUITJENHORN
(47) 05.10.2011
(51) A61G 5/12
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(11) EP1941856
(72) Stolk, Robert te 1747 GM
TUITJENHORN
(21) EP07025155.8
(47) 05.10.2011
(22) 27.12.2007
(51) A61Q 5/04
A61K 8/89
A61K 8/81
A61K 8/46
(31) 878293 P
(11) EP2020226
(32) 03.01.2007
(21) EP08011398.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 24.06.2008
(54) Wheelchair seat back mount
assembly and wheelchair
therewith.
(31) 07012453
(11) EP1240880
(21) EP02076342.1
(33) Nederland
(51) B65B 63/04
A61F 13/15
(11) EP2227205
(21) EP08866705.0
(22) 29.12.2008
(31) BO20080002
(73) Sunrise Medical HHG Inc. te
LONGMONT, COLORADO 80503,
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Bistram, Vera te 68649 GROSSROHRHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.09.2011
(32) 26.06.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Composition for the permanent
Nummer 01/12
shaping of human hair.
140
(47) 12.10.2011
4 januari 2012
(54) Treatment of Alzheimer's disease
with inhibitors of cell cycle reentry and progression.
(73) KPSS-Kao Professional Salon
Services GmbH te 64297
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61K 9/48
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 28.02.2005
(73) ISIS INNOVATION LIMITED te
SUMMERTOWN OXFORD OX2 7LG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Wood, Jonathan, Dr. te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Punsch, Britta te 01723
KESSELSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schneider, Jörg te 64347
GRIESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weißbach,Kornelia te 65812 BAD
SODEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 791478
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(32) 02.03.2004
(72) Nagy, Zsuzsanna te EDGBASTON
BIRMINGHAM, B17 8EB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 14.09.2011
(51) A61K 9/20
A61K 9/16
A61K 31/428
(11) EP2295040
(21) EP10175596.5
(22) 07.09.2010
(31) 200906997
(32) 11.09.2009
(33) Turkije
(54) Pharmaceutical compositions of
pramipexole.
(11) EP1570843
(21) EP05004319.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Blends of different acyl gellan
gums and starch.
(51) C07D 333/04
C07D 211/06
C07C 57/03
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
C07C 49/553
(72) Chantranukul, Arjnarong te
C07C 49/543
BANGKOK 10320, Thailand (TH)
C07C 39/23
Xiao, Chaodong te
C07C 255/47
BOXBOROUGH, MA 01719,
C07C 251/32
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/445
(US)
A61K 31/381
Li, Zhixin te BRIDGEWATER, NEW
A61K 31/277
JERSEY 08807, Verenigde Staten
A61K 31/19
van Amerika (US)
A61K 31/15
Chakrabarti, Sibu te RANDOLPH,
A61K 31/122
NEW JERSEY 07869, Verenigde
A61K 31/05
Staten van Amerika (US)
(11) EP1257264
Okoniewska, Monika K. te
PRINCETON, NEW JERSEY 08540, (21) EP01912748.9
Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.02.2001
(US)
(31) 182372 P
(73) Brunob II B.V. te 6824 BM
ARNHEM
(47) 14.09.2011
(73) Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret
A.S. te 34398 ISTANBUL, Turkije
(TR)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(47) 14.09.2011
(51) B01J 13/14
A61K 9/64
A61K 9/62
A61K 9/50
ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
A23L 1/30
Toksöz, Ahmet te 34398
A23D 9/05
ISTANBUL, Turkije (TR)
Cifter, Ümit te 34398 ISTANBUL, (11) EP1684733
Turkije (TR)
(21) EP04797040.5
Türkyilmaz, Ali te 34398
(22) 22.11.2004
ISTANBUL, Turkije (TR)
Yelken, Gülay te 34398 ISTANBUL, (31) 2003906417
Turkije (TR)
(32) 21.11.2003
Turp, Hasan Ali te 34398
(33) Australië
ISTANBUL, Turkije (TR)
Öner, Levent te 06610 ANKARA, (54) G I TRACT DELIVERY SYSTEMS.
Turkije (TR)
(73) COMMONWEALTH SCIENTIFIC
AND INDUSTRIAL RESEARCH
12.10.2011
ORGANISATION te CAMPBELL,
A61K 9/20
ACT 2601, Australië (AU)
A61K 31/7036
(72) AUGUSTIN, Mary, Ann te
EP1820496
WERRIBEE, VIC 3030, Australië
(AU)
EP07001576.3
SANGUANSRI, Luz te WERRIBEE,
25.01.2007
VIC 3030, Australië (AU)
102006007245
HEAD, Richard te SEAVIEW
15.02.2006
DOWNS, SA 5049, Australië (AU)
(32) 14.02.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ESTROGEN RECEPTOR
MODULATORS.
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) PARKER, Dann, LeRoy, Jr. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RATCLIFFE, Ronald, W. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WILKENING, Robert, R. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WILDONGER, Kenneth, J. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 14.09.2011
(51) A61P 25/16
A61K 31/122
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 21.09.2011
(11) EP1853241
(54) Method of manufacturing a
medical device for implantation.
(51) A61P 25/28
A61K 31/437
A61K 31/19
A61K 31/00
(21) EP06709910.1
(73) Heraeus Kulzer GmbH te 63450
HANAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kühn, Klaus-Dieter, Dr. te 35041
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vogt, Sebastian, Dr. te 99084
ERFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1767197
(21) EP06025393.7
(22) 19.07.2002
(31) 0117645
(32) 19.07.2001
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 27.02.2006
(31) 0504103
(32) 28.02.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Gebruik van 2-(2-nitro-4trifluormethylbenzoyl)-1,3cyclohexaandion bij de
behandeling van de ziekte van
parkinson.
Nummer 01/12
(73) Syngenta Limited te GUILDFORD
SURREY GU2 7YH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
141
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 28.02.2003
(72) FAHRNER, Robert, L. te SAN
MATEO, CALIFORNIA 94403,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FRANKLIN, Jayme te SAN MATEO,
CALIFORNIA 94403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCDONALD, Paul, J. te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94131,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PERAM, Thanmaya te CAMPBELL,
CALIFORNIA 95008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SISODIYA, Vikram te SAN JOSÉ,
CALIFORNIA 95128, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VICTA, Corazon te WALNUT
CREEK, CALIFORNIA 94597,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 360697 P
(47) 28.09.2011
(72) DOE, John, Ernest te CHESHIRE
SK10 4TJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
STURGESS, Nicholas, Crispinian
te CHESHIRE SK10 4TJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
TRAVIS, Kim, Zachary te
CHESHIRE SK10 4TJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 14.09.2011
(51) C07C 251/24
C07C 251/08
C07C 217/54
A61K 31/136
(11) EP1487428
(21) EP03711347.9
(32) 28.02.2002
(51) C07D 407/12
C07D 403/12
C07D 401/12
AMINO-SUBSTITUTED (E)-2,6C07D 221/04
DIALKOXYSTYRYL 4-SUBSTITUTED
A61P 9/00
BENZYLSULFONES FOR TREATING
A61K 31/435
PROLIFERATIVE DISORDERS.
(11) EP1534277
Temple University - Of The
Commonwealth System of Higher (21) EP03784055.0
Education te PHILADELPHIA, PA
(22) 24.07.2003
19122, Verenigde Staten van
(31) 02017586
Amerika (US)
Onconova Therapeutics, Inc. te
(32) 07.08.2002
NEWTOWN, PA 18940, Verenigde (33) Europees Octrooi Bureau
Staten van Amerika (US)
(54) ACYLATED, HETEROARYLir. Zeeuw te GLASGOW
CONDENSED
REDDY, Premkumar, E. te
CYCLOALKENYLAMINES AND
VILLANOVA, PA 19085, Verenigde
THEIR USE AS
Staten van Amerika (US)
PHARMACEUTICALS.
REDDY, Ramana, M., V. te UPPER (73) Sanofi-Aventis Deutschland
DARBY, PA 19082-5429,
GmbH te 65929 FRANKFURT AM
Verenigde Staten van Amerika
MAIN, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
BELL, Stanley, C. te NARBETH, PA
(72) STROBEL, Hartmut te 65835
19072, Verenigde Staten van
LIEDERBACH, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
21.09.2011
WOHLFART, Paulus te 64625
BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK
C07K 16/28
DUITSLAND (DE)
C07K 16/00
C07K 1/36
(47) 14.09.2011
C07K 1/30
(51) A61P 35/00
A61K 31/198
A61K 31/497
EP2120915
(11) EP1845990
EP08705841.8
(21) EP06733986.1
10.01.2008
(22) 27.01.2006
886068 P
(31) 647568 P
13446
669245 P
22.01.2007
722053 P
13.12.2007
(32) 27.01.2005
Verenigde Staten van Amerika
06.04.2005
Verenigde Staten van Amerika
29.09.2005
POLYELECTROLYTE PRECIPITATION (33) Verenigde Staten van Amerika
AND PURIFICATION OF
Verenigde Staten van Amerika
ANTIBODIES.
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
(54) TREATMENT OF METASTASIZED
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
TUMORS.
Staten van Amerika (US)
4 januari 2012
(73) Novartis Vaccines and
Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE,
CA 94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LOPES DE MENEZES, Daniel, c/o
Chiron Corporation te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HEISE, Carla, c/o Chiron
Corporation te EMERYVILLE, CA
94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
XIN, Xiaohua, c/o Chiron
Corporation te EMERYVILLE, CA
94662-8097, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 28.09.2011
(51) C07D 403/12
C07D 401/12
C07D 231/56
C07D 231/54
C07D 231/12
A61K 31/50
(11) EP1988777
(21) EP07749543.0
(22) 30.01.2007
(31) 771768 P
(32) 09.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PYRAZOLES FOR THE TREATMENT
OF OBESITY AND OTHER CNS
DISORDERS.
(73) Athersys, Inc. te CLEVELAND OH
44115, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BENNANI, Youseff, L. te BOSTON,
MA 02116, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CAMPBELL, Michael, G. te
THUNDER BAY ON P7A 1MS,
Canada (CA)
DASTRUP, David te LIBERTY
TOWNSHIP, OH 45044, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PORTER HUCK, Emilie te
SUDBURY, MA 01776-1776,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 21.09.2011
(51) A61P 13/10
A61P 13/06
A61K 31/517
(11) EP2203170
(21) EP08833688.8
(22) 24.09.2008
(31) 07291148
975324 P
(32) 26.09.2007
26.09.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL THERAPEUTIC USES OF
ADRENERGIC ALFUZOsINE.
(73) SANOFI te 75013 PARIS, Frankrijk
(FR)
Nummer 01/12
(72) GEPPETTI, Pierangelo te I-50132
FIRENZE, Italië (IT)
(47) 14.09.2011
142
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
45/06
41/00
31/567
31/56
31/00
4 januari 2012
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Cayen, Mitchell te BEDMINSTER,
NEW JERSEY 07921, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 25/00
A61K 31/5415
A61K 31/485
A61K 31/167
(11) EP1499321
(47) 21.09.2011
(21) EP03726554.3
(11) EP2050453
(22) 28.04.2003
(21) EP08170195.5
(31) 376814 P
411503
(51) A61P 37/08
A61P 17/04
A61P 17/00
A61K 35/42
A61K 31/685
A61K 31/683
(22) 14.02.2003
(31) 200201395
(32) 19.02.2002
(33) Zuid-Afrika
(32) 29.04.2002
08.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1855692
(21) EP06716088.7
(22) 23.02.2006
(54) Werkwijzen voor het verhogen
van de therapeutische respons op (31) 20050016567
electroconvulsieve therapie
(32) 28.02.2005
( ¨ECT ¨ ).
ADCOCK INGRAM LIMITED te
(33) Zuid-Korea
BRYANSTON 2021, Zuid-Afrika
(73) Corcept Therapeutics, Inc. te
(54) COMPOSITIONS FOR TREATING
(ZA)
MENLO PARK, CA 94025,
SKIN DISEASES CHARACTERISED
Verenigde Staten van Amerika
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
BY EXUDATION OF SERUM
(US)
Norris, Michael Christian te 2055,
PROTEINS.
FOURWAYS GARDENS, Zuid-Afrika (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Choi, Seong-hyun te GANGWON(ZA)
(72) SCHATZBERG, Alan, F. te LOS
DO 200-761, Zuid-Korea (KR)
ALTOS, CA 94204, Verenigde
14.09.2011
KT & G Corporation te DAEDEOKStaten van Amerika (US)
GU, DAEJON 306-130, Zuid-Korea
C07F 7/22
BELANOFF, Joseph, K. te
(KR)
C07F 7/00
WOODSIDE, CA 94062, Verenigde (74) drs. Quintelier te DIEGEM
C07D 498/22
Staten van Amerika (US)
A61K 31/555
(72) CHOI, Seong-hyun te GANGWON(47) 19.10.2011
DO 200-761, Zuid-Korea (KR)
EP2079472
(51) A61P 27/14
(47) 16.11.2011
EP07839341.0
A61P 11/02
04.10.2007
(51) A61P 37/00
A61K 9/00
A61K 39/39
A61K 31/58
849641 P
A61K 35/74
904601 P
(11) EP1174139
A61K 31/715
04.10.2006
(21) EP01119614.4
(11)
EP1341546
28.02.2007
(22) 26.01.1995
(21)
EP01986266.3
Verenigde Staten van Amerika
(31) 188372
Verenigde Staten van Amerika
(22) 05.10.2001
(32) 27.01.1994
HIGH-PURITY LARGE-SCALE
(31) 238656 P
(54) Pharmaceutical combinations of
meloxicam, tramadol and
paracetamol.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
PREPARATION OF
STANNSOPORFIN.
(73) InfaCare Pharmaceutical
Corporation te TREVOSE, PA
19053-6499, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(33) Verenigde Staten van Amerika
263494 P
(54) Use of mometasone furoate for
(32) 06.10.2000
treating airway passage and lung
23.01.2001
diseases.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Schering Corporation te
Verenigde Staten van Amerika
KENILWORTH, NJ 07033,
(54) KYBERDRUG AS AUTOVACCINES
Verenigde Staten van Amerika
WITH IMMUNE-REGULATING
(US)
EFFECTS.
(72) DRUMMOND, George, S. te NEW
(72) Sequeira, Joel A. te SCOTCH
YORK, NY 10036, Verenigde
PLAINS, NEW JERSEY 07076,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
CAROSELLI, Robert te EAST
(US)
BRUNSWICK, NJ 08816, Verenigde
Nolop, Keith B. te MILBURN, NEW
Staten van Amerika (US)
JERSEY 07041, Verenigde Staten
COOKE, Keith, A. te MILTON, ON
van Amerika (US)
L9T 4ES, Canada (CA)
Nagabhushan, Nagamani te
LEVIN, Daniel te LA CANADA - CA
PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054,
91011, Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
ROE, David, G. te ROCKWOOD,
(US)
ON L4G 3H4, Canada (CA)
Cuss, Francis M. te BASKING
BOUCHER, Christopher, P. te
RIDGE, NEW JERSEY 07920,
NEWMARKET, ON L3Y 4P3,
Verenigde Staten van Amerika
Canada (CA)
(US)
(47) 14.09.2011
Chaudry, Imtiaz A. te NORTH
(51) A61P 43/00
CALDWELL, NEW JERSEY 07006,
A61P 25/24
Verenigde Staten van Amerika
A61P 25/18
(US)
A61P 25/00
Patrick, James E. te BELLE
A61N 1/00
MEADE, NEW JERSEY 08502,
(73) The Symbio Herborn Group GmbH
u.Co te 35745 HERBORNHÖRBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Paradies, Henrich H. te 58636
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rusch, Volker te 35745
HERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Zimmermann, Kurt te 35745
HERBORN-SEELBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 21.09.2011
(51) A61P 3/00
A61P 15/00
A61K 36/736
Nummer 01/12
A61K
A61K
A61K
A61K
36/65
36/54
36/23
36/076
(11) EP1188442
(21) EP01402366.7
(22) 13.09.2001
(31) PCT/CN00/00273
(32) 13.09.2000
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) Cinnamomi and poria
composition, method to prepare
the same and uses thereof.
(73) Jiangsu Kanion Pharmaceutical
Co., Ltd. te JIANGSU, P.R. CHINA
222001, China (CN)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Xiao, Wei, Room 102, East
entrance 1, Building 3 te
LIANYUNGANG CITY, JIANGSU,
Zwitserland (CH)
(47) 09.11.2011
(51) A61P 9/10
A61K 38/44
A61K 38/26
A61K 38/06
A61K 33/00
A61K 31/7004
(11) EP1173197
(21) EP00926404.5
(22) 27.04.2000
(31) 302596
(32) 30.04.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Metabole interventie met GLP-1
ter verbetering van de functie
van ischemisch en
wederdoorbloed weefsel.
143
(73) Dyax Corp. te CAMBRIDGE, MA
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) C12N 15/15
A61K 38/57
(11) EP1941867
(21) EP07023364.8
(22) 06.06.2003
(31) 387239 P
407003 P
(32) 07.06.2002
28.08.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Modified kunitz domain
polypeptide.
(22) 30.03.2001
(31) 193497 P
(32) 31.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Ladner, Robert. C. te IJAMSVILLE,
MD 21754, Verenigde Staten van (54) GENETICALLY MODIFIED CELLS
EXPRESSING A TGF-BETA
Amerika (US)
INHIBITOR, THE CELLS BEING
Ley, Arthur, C. te NEWTON, MA
LUNG CANCER CELLS.
02465, Verenigde Staten van
(73) NovaRx te California, 92121,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 12.10.2011
(US)
(51) C12Q 1/70
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
A61K 39/125
(72) FAKHRAI, Habib te LA JOLLA, CA
(11) EP1734992
92037, Verenigde Staten van
(21) EP05705920.6
Amerika (US)
(22) 19.01.2005
(47) 05.10.2011
(31) 537849 P
(32) 21.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED INACTIVATED FCV
VACCINES.
(73) Merial Limited te DULUTH GA
30096-4640, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) POULET, Hervé te F-69110
SAINTE FOY LÈS-LYON, Frankrijk
(FR)
BARRAL, Denis te F-38540
HEYRIEUX, Frankrijk (FR)
(47) 28.09.2011
(51) A61P 29/00
A61K 9/70
A61K 9/12
A61K 9/06
A61K 47/18
A61K 45/08
A61K 31/407
(11) EP1716868
(21) EP05704361.4
(73) AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC. (22) 27.01.2005
te San Diego, California,
(31) 2004021232
,Verenigde Staten van Amerika
(32) 29.01.2004
(US)
(33) Japan
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(54) ANTI-INFLAMMATORY ANALGESIC
(72) COOLIDGE, Thomas, R. te
FOR EXTERNAL USE.
LINCOLN, NE 68524, Verenigde
(73) Medrx Co., Ltd. te KAGAWA 769Staten van Amerika (US)
2712, Japan (JP)
EHLERS, Mario, R., W. te
LINCOLN, NE 68524, Verenigde
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Staten van Amerika (US)
(72) HAMAMOTO, Hidetoshi te ITANO(47) 01.12.2004
4 januari 2012
(51) A61L 12/14
(11) EP1353709
(21) EP02710004.9
(22) 11.01.2002
(31) 01100764
103501
(32) 12.01.2001
07.06.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
Zwitserland
(54) LENS CARE PRODUCT
CONTAINING DEXPANTHENOL.
(73) Novartis AG Patent & Trademark
Department. te BAZEL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SCHWIND, Peter te 63768
HÖSBACH-ROTTENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHERER, Anton te 97833
FRAMMERSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 21.02.2007
(51) A61L 26/00
A61L 15/58
A61L 15/22
(11) EP1490538
(21) EP03726214.4
(22) 04.04.2003
(31) 370051 P
(32) 04.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
GUN, TOKUSHIMA; 7710207,
(54) NON-WOVEN FIBER ASSEMBLIES.
Japan (JP)
(73) The University of Akron, Akron
ISHIBASHI, Masaki te
Ohio te AKRON, OH 44325,
TOKUSHIMA;7720001, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
MATSUMURA, Sueko te 7692704,
(US)
Japan (JP)
YAMASAKI, Keiko te 7692515,
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Japan (JP)
(72) SMITH, Daniel te STOW, OH
(47) 23.11.2011
44224, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 5/10
RENEKER, Darrell te AKRON, OH
A61P 35/00
44313, Verenigde Staten van
A61K 48/00
Amerika (US)
A61K 35/42
(11) EP1267945
(47) 16.11.2011
(21) EP01926498.5
(51) B01J 20/26
Nummer 01/12
A61L 15/60
A61L 15/28
144
GLATTPARK (OPFIKON),
Zwitserland (CH)
(11) EP1888227
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP06741487.0
(72) KIM, Kwan J. te FOUNTAIN VALLEY
CALIFORNIA 92708, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TEFERA, Kokeb te ANAHEIM,
CALIFORNIA 92804, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 12.05.2006
(31) 2507121
(32) 12.05.2005
(33) Canada
(54) USE OF HYDROPHOBIC
BORONATE GALACTOMANNAN
COMPLEXES AS ABSORBENT
MATERIAL.
(47) 19.10.2011
(51) A61M 5/32
A61M 5/315
A61M 5/31
A61M 39/20
(73) Archer-Daniels-Midland Company
A61D 7/00
te DECATUR, IL 62526, Verenigde
A61D 1/02
Staten van Amerika (US)
(11)
EP2042205
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(21)
EP08016963.4
(72) COUFFIN, Anne-Claude te
MONTRÉAL, QUÉBEC H2T 2X3,
(22) 26.09.2008
Canada (CA)
(31) 56203707
BERRADA, Mohammed te
(32) 27.09.2007
LONGUEUIL, QUÉBEC J4M 2M5,
Canada (CA)
(33) Nieuw-Zeeland
LAFOREST, André te LONGUEUIL, (54) Syringe with cap and cap removal
QUÉBEC J4K 5A1, Canada (CA)
device.
NOURRY, Nicolas te ST-AMABLE,
(73)
Merial Limited te DULUTH, GA
QUÉBEC J0L 1N0, Canada (CA)
30096, Verenigde Staten van
(47) 14.09.2011
Amerika (US)
(51) A61L 27/56
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
A61L 27/54
(72) Smith, Robert te BALMAIN, NSW
A61L 27/36
2041, Australië (AU)
(11) EP1605984
Holmes, Robert William Lachlan
(21) EP04724075.9
te BIRKENHEAD AUCKLAND,
Nieuw-Zeeland (NZ)
(22) 29.03.2004
4 januari 2012
Health Organization te CH-1211
GENEVA 27, Zwitserland (CH)
BROWN, David, Virus Reference
Department te LONDON NW9
5HT, GROOT BRITTANNIË (GB)
DENNIS, John, Community Health
Sciences te CALGARY, ALBERTA
T2N 4N1, Canada (CA)
COHEN, Bernard, Virus Reference
Department te LONDON NW9
5HT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 21.09.2011
(51) A61M 5/32
A61M 5/158
A61M 25/00
(11) EP1764122
(21) EP05020157.3
(22) 15.09.2005
(54) Injection head with needle
protection in the handle.
(73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Riem te Eindhoven
(72) Scheurer, Simon te 3006 BERN,
Zwitserland (CH)
(47) 14.09.2011
(51) A61M 25/00
(11) EP1673129
(21) EP04784995.5
(31) 0307011
(47) 21.09.2011
(22) 23.09.2004
(32) 27.03.2003
(51) A61M 15/00
A61M 11/00
(31) 676616
(11) EP1909873
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06754573.1
(54) DEFLECTABLE CATHETER
ASSEMBLY AND METHOD OF
MAKING SAME.
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) POROUS MATRIX.
(73) Regentec Ltd te NOTTINGHAM
NG1 1GF, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 27.06.2006
(31) 05013805
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(32) 27.06.2005
(72) FRANCE, Richard, Melville
RegenTec Ltd te NOTTINGHAM
NG1 1GF, GROOT BRITTANNIË
(GB)
QUIRK, Robin, Andrew RegenTec
Ltd te NOTTINGHAM NG1 1GF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(54) VACCINE NEBULISERS.
(73) World Health Organization te
1211 GENEVA 27, Zwitserland
(CH)
(32) 30.09.2003
(73) Abbott Cardiovascular Systems
Inc. te SANTA CLARA, CA 95054,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) CHOW, Mina te CAMPBELL, CA
95008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
STAMBERG, Barbara te SAN JOSE,
21.09.2011
(72) CUTTS, Felicity te LA LONDE LE
CA 95125, Verenigde Staten van
MAURES, 83250, Frankrijk (FR)
A61M 5/168
Amerika (US)
FERNANDEZ DE CASTRO,Jorge,
A61M 5/14
WEBLER, William, E. te
Sor Juana I. de la Cruz te DELEG
ESCONDIDO, CA 92029,
EP2089080
CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F
Verenigde Staten van Amerika
EP06850298.8
06400, Mexico (MX)
(US)
BENNETT,
John,
Rollins
School
of
15.12.2006
SIMPSON, John, A. te CARLSBAD,
Public Health te ATLANTA, GA
CA 92009, Verenigde Staten van
550146
30322, Verenigde Staten van
Amerika (US)
17.10.2006
Amerika (US)
YAMBAO, August, R. te
LAUBE, Beth, John Hopkins
Verenigde Staten van Amerika
TEMECULA, CA 92592, Verenigde
Hospital te BALTIMORE, MD
Staten van Amerika (US)
FLOW RESTRICTOR FOR INFUSION
21287, Verenigde Staten van
ASONGWE, Gabriel, F. te SAN
SYSTEM.
Amerika (US)
JOSE, CA 95134, Verenigde
Baxter International Inc. te
WITHAM, Clyde, Witham
Staten van Amerika (US)
DEERFIELD, IL 60015-4633,
Consulting te SARATOGA SPRING,
CHIU, Jessica, G. te BELMONT, CA
Verenigde Staten van Amerika
UT 84043, Verenigde Staten van
94002, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
Amerika (US)
Baxter Healthcare S.A. te 8152
HENAO-RESTREPO, Ana M., World
LIU, Lili te MAPLE GROVE, MN
Nummer 01/12
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
145
55311, Verenigde Staten van
(73) Kompan A/S te 5750 RINGE,
Amerika (US)
Denemarken (DK)
BEYERLEIN, Dagmar te SAN
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
FRANCISCO, CA 94114, Verenigde
(72) JULSKJÆR, Niels te DK-5750
Staten van Amerika (US)
RINGE, Denemarken (DK)
14.09.2011
MÜLLER, Karin te DK-5500
MIDDELFART, Denemarken (DK)
A61N 5/00
GRØNFELDT, Peter Christian
A61B 8/13
Raaby te DK-8000 AARHUS C,
A61B 6/04
Denemarken (DK)
EP1778351
NGUYEN, Minh Thanh te DK-5000
EP05763463.6
ODENSE C, Denemarken (DK)
IBSEN, Hans Jørgen Meyer te DK15.07.2005
5750 RINGE, Denemarken (DK)
894638
LARIS, Michael Philip te DK-5000
20.07.2004
ODENSE C, Denemarken (DK)
STAHL, Michael te DK-5500
Verenigde Staten van Amerika
MIDDELFART, Denemarken (DK)
VERIFYING LESION
CHARACTERISTICS USING BEAM
SHAPES.
(73) Resonant Medical Inc. te
MONTREAL, QUEBEC H3A 2J5,
Canada (CA)
(72) FALCO, Tony te MONTREAL,
QUEBEC H3Z 1Z9, Canada (CA)
PERRATON, François te
MONTREAL, QUEBEC H3M 3E9,
Canada (CA)
(47) 07.09.2011
(51) A61P 25/04
A61K 31/445
A61K 31/137
(47) 28.09.2011
(51) B01D 35/143
(11) EP1844835
(21) EP07251310.4
(22) 28.03.2007
(31) 402437
(32) 12.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Filter with memory,
communication and
concentration sensor..
(21) EP04803682.6
(73) MILLIPORE CORPORATION te
BILLERICA MASSACHUSETTS
01821, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 09.12.2004
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1697005
(31) 529761 P
(32) 17.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMBINATION OF FLUPIRTINE
AND TRAMADOL.
(47) 21.09.2011
(51) A63G 31/00
A63B 9/00
A63B 24/00
(11) EP2242551
(21) EP09706514.8
(22) 06.01.2009
(31) 10947
(32) 31.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PLAYGROUND EQUIPMENT.
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA
V5K 3J4, Canada (CA)
ROY, Surajit te BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5H 1H7, Canada (CA)
(47) 14.09.2011
(51) B01D 53/14
(11) EP2082794
(21) EP09000669.3
(22) 19.01.2009
(31) 19956
(32) 25.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for removing ammonia
from a methanol containing
stream.
(73) Air Products and Chemicals, Inc.
te ALLENTOWN, PA 18195-1501,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Hidgon, Charles Roland, III te
ALLENTOWN, PA 18104,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Berg, Jonathan James te
ALLENTOWN, PA 18104,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Jakubowski, Thomas Leo te
HUFFMAN, TX 77336, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 19.10.2011
(51) B01D 53/26
(11) EP1839728
(72) Dileo, Anthony te WESTFORD, MA
(21) EP07010245.4
01886, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 25.06.2004
(47) 28.09.2011
(31) 0314829
0402485
(51) B01D 53/06
10342871
B01D 53/047
(73) MEDA Pharma GmbH & Co. KG te
B01D 53/04
61352 BAD HOMBURG,
(11) EP1483035
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP03743781.1
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 14.03.2003
(72) MAUS, Joachim te 63165
MÜHLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CNOTA, Peter, Jürgen te 61348
BAD HOMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SZELENYI, Istvan te 90571
SCHWAIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
4 januari 2012
(32) 25.06.2003
04.02.2004
15.09.2003
(31) 364772 P
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 14.03.2002
(54) Air dryer cartridge.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) WABCO GmbH te 30453
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) GAS SEPARATION BY COMBINED
PRESSURE SWING AND
DISPLACEMENT PURGE.
(72) Paling, Mark te MORLEY LEEDS
LS27 8GS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Niemeyer, Stephan te 71711
STEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
(72) KEEFER, Bowie, G. te
DUITSLAND (DE)
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
Milomo, Ignitius te
V6R 2M1, Canada (CA)
DRIGHLINGTON BRADFORD BD11
BABICKI, Matthew, L. te WEST
1LB, GROOT BRITTANNIË (GB)
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
Blackwood, Andrew te NABWOOD
V7S 2X2, Canada (CA)
SHIPLEY YORKSHIRE BD18 4AJ,
BOULET, Andre, Jason, Joseph te
GROOT BRITTANNIË (GB)
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
(47) 19.10.2011
V5Z 1C2, Canada (CA)
(73) QuestAir Technologies Inc. te
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5J
4R8, Canada (CA)
PELMAN, Aaron, M. te
(51) D06M 23/12
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
B01J 13/14
V5T 1Y9, Canada (CA)
(11) EP2097165
SELLARS, Brian, G. te
(21) EP07822305.4
Nummer 01/12
(22) 07.11.2007
(31) 0623110
(32) 21.11.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
146
B01J 21/04
B01J 21/02
(11) EP2249963
(21) EP09716931.2
4 januari 2012
(32) 30.06.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CARTRIDGE FOR AUTOMATED
MEDICAL DIAGNOSTICS.
(54) MICROCAPSULES, THEIR USE AND (22) 30.01.2009
PROCESSES FOR THEIR
(31) 0800724
MANUFACTURE.
(32) 07.02.2008
(73) BASF SE te 67056
(33) Frankrijk
LUDWIGSHAFEN,
(54) SELECTIVE HYDROGENATION
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CATALYST AND METHOD FOR
(DE)
PREPARING SAME.
(72) GREY, Bryan David te BRADFORD
(73)
IFP Energies nouvelles te 92852
WEST YORKSHIRE BD6 3WH,
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Frankrijk (FR)
(47) 21.09.2011
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) C08G 63/78
(72) DUBREUIL, Anne-Claire te FC07C 69/76
69003 LYON, Frankrijk (FR)
B01J 19/24
FISCHER, Lars te F-38200
(11) EP2222397
VIENNE, Frankrijk (FR)
REBOURS, Bernadette te F-69007
(21) EP08858640.9
LYON, Frankrijk (FR)
(22) 21.11.2008
REVEL, Renaud te F-38200
(31) 952203
SERPAIZE, Frankrijk (FR)
THOMAZEAU, Cécile te 69008
(32) 07.12.2007
LYON, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Biocartis SA te 1015 LAUSANNE,
Zwitserland (CH)
(54) PROCESS FOR ESTERIFICATION
COMPRISING A HEAT
EXCHANGER.
(31) 2008054884
(47) 28.09.2011
(51) C08F 4/6592
C08F 10/00
C07F 17/00
(73) Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. te
B01J 31/22
66265 SAN PEDRO GARZA
B01J 31/14
GARCIA, NUEVO LEON, Mexico
(MX)
(11) EP1933980
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP06801967.8
(72) DEBRUIN, Bruce, Roger te
LEXINGTON, SC 29072, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BONNER, Richard, Gill te
KINGSPORT, TN 37660, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 21.09.2011
(51) C02F 103/32
C02F 103/28
C02F 1/56
C02F 1/28
B01J 20/04
(11) EP1974806
(21) EP07005854.0
(22) 21.03.2007
(54)
(73)
(74)
(72)
(22) 18.08.2006
(47) 14.09.2011
(51) C10G 45/36
C01F 7/44
C01F 7/02
B01J 37/08
B01J 35/00
B01J 23/755
(72) DE GIER, Ronald, C. te NL-5656
AA EINDHOVEN
SCHAEFER, Danny, G., A. te NL5656 AA EINDHOVEN
VAN DEN BIJGAART, Adrianus, W.,
D., M. te NL-5656 AA EINDHOVEN
VAN HAAG, Chris te NL-5656 AA
EINDHOVEN
DE JONG, Michiel te NL-5656 AA
EINDHOVEN
(47) 19.10.2011
(51) C12Q 1/68
B67B 3/06
B01L 3/14
B01L 3/00
(11) EP2098295
(21) EP09002849.9
(22) 27.02.2009
(32) 05.03.2008
(33) Japan
(54) Cap for microtube for
pharmaceutical development.
(73) Tsubakimoto Chain Co. te KITA-KU
OSAKA 530-0005, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Tsutsumi, Kazuhiro te OSAKA 5300005, Japan (JP)
(32) 15.09.2005
Nishii, Hisao te OSAKA 530-0005,
Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Ueyama, Yukio te KOBE-SHI
(54) POLYMERIZATION CATALYSTS AND
HYOGO, Japan (JP)
PROCESS FOR PRODUCING
BIMODAL POLYMERS IN A SINGLE (47) 05.10.2011
(31) 208077
REACTOR.
(73) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL
COMPANY LP te THE
WOODLANDS, TX 77380,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) JAYARATNE, Kumundini, C. te
Process for the purification of
9746 PV, GRONINGEN
water.
JENSEN, Michael, D. te MARYLAND
20723, Verenigde Staten van
OMYA DEVELOPMENT AG te 4665
Amerika (US)
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
YANG, Qing te OK 74006,
drs. Quintelier te DIEGEM
Verenigde Staten van Amerika
Gane, Patrick A. C. te CH-4852
(US)
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
(47) 12.10.2011
Schölkopf, Joachim te CH-8956
KILLWANGEN, Zwitserland (CH)
Gantenbein, Daniel te CH-4145
GEMPEN, Zwitserland (CH)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(51) G01N 35/00
G01N 33/487
G01N 21/76
G01N 1/28
B01L 3/00
(11) EP1904234
(21) EP06765857.5
(22) 26.06.2006
(31) 05105922
(51) G01N 35/00
B01L 3/14
(11) EP2091650
(21) EP06830317.1
(22) 04.12.2006
(54) APPARATUS FOR REMOVING CAPS
FROM TUBULAR CONTAINERS.
(73) Inpeco IP Ltd te VALLETTA VLT
1213, Malta (MT)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) PEDRAZZINI, Gianandrea te
20090 SEGRATE, Italië (IT)
(47) 21.09.2011
(51) B01L 7/00
B01L 3/00
(11) EP1305115
(21) EP01956628.0
(22) 20.07.2001
(31) 0010029
(32) 28.07.2000
(33) Frankrijk
(54) DEVICE FOR HEAT-DEPENDENT
CHAIN AMPLIFICATION OF TARGET
Nummer 01/12
NUCLEIC ACID SEQUENCES.
147
(22) 06.05.2005
4 januari 2012
B23B 5/16
(73) Pall Genedisc Technologies te
35170 BRUZ, Frankrijk (FR)
(31) 9432004
(11) EP2082833
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(32) 04.06.2004
(21) EP08106012.1
(33) Zwitserland
(22) 18.12.2008
(54) Flexible electrical connection
member for a wire electrical
discharge machine.
(31) 102008000129
(72) FESTOC, Gabriel te F-35000
RENNES, Frankrijk (FR)
(47) 09.11.2011
(51) F26B 11/04
B44D 3/12
B08B 7/00
B08B 11/00
(11) EP1871547
(21) EP06726515.7
(22) 24.03.2006
(31) 0506034
(32) 24.03.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) Agie Charmilles SA te 6616
LOSONE, Zwitserland (CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Batelaan, Dirk Cornelis te 1212
GRAND LANCY, Zwitserland (CH)
Navarrete, Miguel te 1204
GENÈVE, Zwitserland (CH)
Terekhov, Konstantin te 1214
VERNIER, Zwitserland (CH)
Grandjean, Michel Marcel Robert
te 1242 SATIGNY, Zwitserland
(CH)
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
THERMALLY REMOVING COATINGS (47) 21.09.2011
AND/OR IMPURITIES.
(51) B23K 9/32
B23K 9/16
(73) Perry, Ophneil Henry te
B23K 9/028
NOTTINGHAM NG1 6EE, GROOT
B23K 37/053
BRITTANNIË (GB)
Chalabi, Rifat A. te NOTTINGHAM (11) EP1901878
NG1 6EE, GROOT BRITTANNIË
(21) EP06764654.7
(GB)
(22) 22.05.2006
(72) Perry, Ophneil Henry te
(31) 0505079
NOTTINGHAM NG1 6EE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 20.05.2005
Chalabi, Rifat A. te NOTTINGHAM (33) Frankrijk
NG1 6EE, GROOT BRITTANNIË
(54) DEVICE FOR CENTERING AND
(GB)
CLAMPING TUBULAR PARTS,
(47) 21.09.2011
COMPRISING MEANS FOR
REGULATING THE GAS FLOW
(51) B21D 3/05
RATE IN ORDER TO CONTROL THE
B21D 3/02
OXYGEN CONTENT.
B21D 1/02
B21B 31/10
(73) Serimax te 77290 MITRY-MORY,
B21B 31/08
Frankrijk (FR)
(11) EP2162249
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP08758831.5
(22) 28.05.2008
(31) 07010704
(32) 30.05.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Richtmachine met
snelwisselsysteem voor de
richtwalsen evenals werkwijze
voor het snel wisselen van
richtwalsen van een
richtmachine.
(73) ARKU MASCHINENBAU GMBH te
76532 BADEN-BADEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2008135365
(33)
(54)
(73)
(47) 21.09.2011
(21) EP05009962.1
(54) Ontbraaminrichting.
(73) HILTI Aktiengesellschaft te 9494
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Merhar, Thomas te 9494
SCHAAN, Liechtenstein (LI)
(47) 14.09.2011
(51) B25B 13/08
B25B 13/06
(11) EP1935568
(21) EP07150251.2
(22) 20.12.2007
(31) 642541
(32) 21.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Driving surface configuration for
hand tools.
(73) Proxene Tools Co., Ltd. te
TAICHUNG, Taiwan (TW)
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(72) Wu, Arthur te TAICHUNG, Taiwan
(TW)
(47) 14.09.2011
(51) F16B 13/04
B25B 27/00
B21J 15/12
B21D 9/05
B21D 39/00
(11) EP1280621
(74)
(72)
(47)
(51)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) REID, Leonard, F. te ISSAQUAH,
WA 98027, Verenigde Staten van
Japan
Amerika (US)
JOHNSON, Timothy, H. te
Method and apparatus for
SEATTLE, WA 98178, Verenigde
clamping rectangular
Staten van Amerika (US)
parallelepipedic work.
GORTON, David, A. te SEATTLE,
Kitamura Machinery Co. Ltd. te
WA 98103, Verenigde Staten van
TAKAOKA-SHI TOYAMA 939-1104,
Amerika (US)
Japan (JP)
WEISS, Mark, R. te SEATTLE, WA
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
98125, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kitamura, Akihiro te TAKAOKA-SHI
MADDEN, Dean, C. te COPPELL,
TOYAMA-KEN 939-1104, Japan (JP)
TX 75019, Verenigde Staten van
14.09.2011
Amerika (US)
B24B 9/00
HITCHMAN, Alec, K. te RENTON,
(32) 23.05.2008
(72) HUCK, Reiner te 76534 BADENBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1602432
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP01924903.6
(72) RICHARD, Gilles te F-60330 SILLY
(22) 10.04.2001
LE LONG, Frankrijk (FR)
L'ARVOR, Eric te F-02600
(31) 546359
VILLERS-COTTERETS, Frankrijk
(32) 10.04.2000
(FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 21.09.2011
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(51) B25B 5/14
CONNECTING A FASTENER
B23Q 3/06
ELEMENT TO A WORKPIECE.
(11) EP2123393
(73) Fatigue Technology, Inc. te
SEATTLE, WA 98188, Verenigde
(21) EP09006428.8
Staten van Amerika (US)
(22) 13.05.2009
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) H01R 13/24
B23H 7/10
B23H 11/00
(32) 22.01.2008
Nummer 01/12
148
WA 98055, Verenigde Staten van (11) EP1970179
Amerika (US)
(21) EP08004809.3
(47) 12.10.2011
(22) 14.03.2008
(51) B25J 9/00
(31) 102007013199
(11) EP2110211
(32) 15.03.2007
(21) EP09005207.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 09.04.2009
(54) Method for producing a
translucent multilayer composite
component for facades and a
component manufactured
thereby.
(31) 102008019710
(32) 18.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Draagraamwerk voor robots.
(73) Multivac Sepp Haggenmüller
GmbH & Co. KG te 87787
WOLFERTSCHWENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) LCT GesmbH te 8181 ST.
RUPRECHT AN DER RAAB,
Oostenrijk (AT)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Fischer, Oliver te 6840 GÖTIZ,
Oostenrijk (AT)
(47) 14.09.2011
(72) Imhof, Peter te 88459 TANNHEIM,
(51) B29B 9/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B26D 7/26
(DE)
(11)
EP2296857
(47) 14.09.2011
(51) B26D 7/01
B26D 1/29
B26D 1/00
(21) EP09775905.4
(11) EP2112964
(32) 16.07.2008
(21) EP08725514.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.02.2008
(54) STRAND PELLENBERG WITH
CUTTING CLEARANCE
ADJUSTMENT AND METHOD FOR
ADJUSTMENT OF THE CUTTING
CLEARANCE.
(31) 889590 P
29927
(32) 13.02.2007
12.02.2008
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(31) 102008033425
B30B
B29C
B29C
B29C
11/00
55/18
55/06
43/22
(11) EP2307180
(21) EP09765897.5
(22) 18.06.2009
(31) 08158581
(32) 19.06.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR MANUFACTURING
POLYOLEFIN FILMS.
(73) Teijin Aramid B.V. te 6824 BM
ARNHEM
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) PETERS, Martinus Wilhelmus
Maria Gemma te NL-6521 KK
NIJMEGEN
(47) 09.11.2011
(51) B29C 55/28
(11) EP1793994
(21) EP05791246.1
(22) 29.08.2005
(31) 605151 P
609827 P
672515 P
209808
(32) 30.08.2004
15.09.2004
19.04.2005
24.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Ips Intelligent Pelletizing
Verenigde Staten van Amerika
Solutions Gmbh&Co. Kg te 63762
Verenigde Staten van Amerika
GROSSOSTHEIM,
Verenigde Staten van Amerika
APPARATUS AND METHOD FOR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SLICING FOOD PRODUCTS.
(DE)
(54) Polymelkzuur-blaasfolie en
werkwijze om deze te maken.
URSCHEL LABORATORIES, INC. te (72) WEIS, Gerald te 63741
VALPARAISO INDIANA 46383,
ASCHAFFENBURG,
(73) PLASTIC SUPPLIERS, INC. te
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
COLUMBUS, OH 43219, Verenigde
(US)
(DE)
Staten van Amerika (US)
NÖTZEL, Oliver te 63785
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
OBERNBURG, BONDSREPUBLIEK
MC CRACKEN, Anthony, A. te
(72) TWEED, Edward, Carl te
DUITSLAND (DE)
SCHEREVILLE, IN 46375,
GAHANNA, OH 43230, Verenigde
(47) 23.11.2011
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
STEPHENS, Henry, Mike te
(51) B29C 33/50
JACKO, Michael, S. te WESTVILLE,
REYNOLDSBURG, OH 43068,
B29C 33/44
IN 46391, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
A45D 40/16
Amerika (US)
(US)
(11) EP1737634
RIEGERT, Theodore, Emil te
14.09.2011
(21) EP05716580.5
PATASKALA, OH 43062, Verenigde
B27N 3/04
Staten van Amerika (US)
(22) 15.04.2005
EP1918080
(47) 19.10.2011
(31) 102004018251
EP06022924.2
(32) 15.04.2004
(51) B29C 61/06
03.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2225088
Bamboo board.
(54) DEMOULDING STATION.
(21) EP08860925.0
Bard AG te 4142 MÜNCHENSTEIN,
(73)
Weckerle
GmbH
te
82362
(22) 16.12.2008
Zwitserland (CH)
WEILHEIM, BONDSREPUBLIEK
(31) 102007061342
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
DUITSLAND (DE)
(32) 17.12.2007
Bard, Markus te 4153 REINACH,
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Zwitserland (CH)
(72) GILG, Franz, Xaver te 82398
(54) ARTICLE MADE OF A SHAPE21.09.2011
POLLING, BONDSREPUBLIEK
MEMORY COMPOSITE MATERIAL,
DUITSLAND
(DE)
E04C 2/54
METHOD FOR THE PRODUCTION
B28B 23/02
(47) 14.09.2011
THEREOF, AND METHOD FOR
B28B 23/00
RETRIEVING STORED SHAPES.
(51)
B30B
5/06
B28B 19/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(22) 24.06.2009
4 januari 2012
Nummer 01/12
149
(73) Helmholtz-Zentrum Geesthacht
Zentrum für Material- und
Küstenforschung GmbH te 21502
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21)
(72) KRATZ, Karl te 14615 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LENDLEIN, Andreas te 14167
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MOHR, Reinhard te 13187
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEHL, Marc te 12207 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 14.09.2011
(51) F16L 9/16
B29C 63/32
B29C 53/78
(11) EP1497103
(21) EP03746768.5
(22) 17.04.2003
(31) PS182402
(32) 22.04.2002
(33) Australië
(54) COMPOSITE STRIP WINDABLE TO
FORM A HELICAL PIPE AND
METHOD THEREOF.
(73) SEKISUI Rib Loc Australia Pty Ltd
te GEPPS CROSS, SA 5094,
Australië (AU)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
D21H 27/26
B44C 5/04
B32B 29/00
B32B 21/06
EP2242646
EP08864703.7
(22) 22.12.2008
(31) 102007062941
(32) 21.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR PRODUCING A
LAMINATE.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) BERAUD, Jean-Marc te F-38140
RIVES, Frankrijk (FR)
BRUYERE, Alain te F-38630 LES
AVENIERES, Frankrijk (FR)
(47) 14.09.2011
(51) D21H 27/28
CITY, MO 64114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SIEGEL, Michael, C. te LIBERTY,
MO 64068, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VOEKS, Steven, L. te SMITHVILLE,
MO 64089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 14.12.2011
(51) B42D 15/00
B41M 3/14
B41M 1/10
B41F 11/02
(73) Surface Technologies GmbH & Co. (11) EP2004406
KG te 15837 BARUTH,
(21) EP07734167.5
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 29.03.2007
(DE)
(31) 06007154
(74) ir. Veldman-Dijkers te SITTARD(32) 04.04.2006
GELEEN
(72) BUHLMANN, Carsten te 15834
RANGSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.09.2011
(51) B32B 27/34
B29C 71/02
(11) EP1296830
(21) EP01941175.0
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR PRODUCING
SECURITY PAPERS AND SECURITY
PAPER PRODUCED ACCORDING
TO SAID PROCESS.
(73) KBA-NotaSys SA te 1000
LAUSANNE 22, Zwitserland (CH)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) FORESTI, Jean-François te CH1024 ECUBLENS, Zwitserland
2000188103
(CH)
SCHAEDE, Johannes Georg te
22.06.2000
97074 WURZBURG,
Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LOW-TEMPERATURE IMPACT(DE)
RESISTANT POLYAMIDE-BASED
MOREAU, Vincent te CH-1003
STRETCH-ORIENTED MULTILAYER
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
FILM.
(47) 05.10.2011
(22) 22.06.2001
(31)
(32)
(33)
(54)
(72) BATEMAN, Ian, Roger te HAPPY
VALLEY, S.A. 5159, Australië (AU) (73) Kureha Corporation te TOKYO
103-8552, Japan (JP)
UYSAL, Gulcay te SEACLIFF PARK,
S.A. 5049, Australië (AU)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(47) 19.10.2011
(72) UEYAMA, Takahisa, Polymer
Processing Tech. Center te
(51) B29K 307/04
NIIHARI-GUN, IBARAKI-KEN 311B29C 70/54
3436, Japan (JP)
B29B 11/16
ITOH, Tadayoshi, Polymer
(11) EP2155476
Processing Tech. Center te
(21) EP08805970.4
NIIHARI-GUN, IBARAKI-KEN 3113436, Japan (JP)
(22) 10.06.2008
HIGASHI, Takeo, Kureha Kagaku
(31) 0755680
Kogyo K.K. te TOKYO 103-8552,
0756503
Japan (JP)
(32) 12.06.2007
(47) 26.10.2011
16.07.2007
(51) B32B 37/06
(33) Frankrijk
B32B 27/36
Frankrijk
B32B 27/30
(54) METHOD FOR MAKING A
(11)
EP2209629
COMPOSITE MATERIAL HAVING AT
(21) EP08842418.9
LEAST ONE TWISTED THREAD
DEPOSITED THEREIN.
(22) 14.10.2008
(73) Hexcel Reinforcements te 01120
DAGNEUX, Frankrijk (FR)
4 januari 2012
(31) 981671 P
(51) G01L 5/00
B41F 33/00
B41F 19/06
B41F 19/02
B41F 13/34
B41F 13/24
B41F 13/14
B41F 1/54
(11) EP2087996
(21) EP08105957.8
(22) 09.12.2008
(31) 102008007380
(32) 01.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Instelinrichting voor
folieoverdracht.
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Franzen, Peter te 69434
HIRSCHHORN, BONDSREPUBLIEK
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(54) PROCESS TO IMPROVE THE
Klockmann, Nils te 69469
ADHESION BETWEEN
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
THERMOSETTING LAMINATE AND
DUITSLAND (DE)
THERMOPLASTIC SHELL.
Weber, Alexander te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Cook Composites & Polymers
DUITSLAND (DE)
Company te NORTH KANSAS
(32) 22.10.2007
Nummer 01/12
150
4 januari 2012
(47) 19.10.2011
(51) B60J 1/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B41F 13/21
(11) EP2186664
(11) EP2050566
(21) EP10001690.6
(54) HEIGHT-ADJUSTABLE SUPPORT
FOR SEMITRAILERS.
(21) EP07825958.7
(22) 14.09.2005
(22) 25.07.2007
(31) 0420468
(31) 200601782
(32) 14.09.2004
(32) 27.07.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) SAF-HOLLAND GmbH te 63856
BESSENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) RIEDL, Reinhold te 63897
(54) Method and an apparatus to cut
MILTENBERG, BONDSREPUBLIEK
out a vehicle glazing panel.
DUITSLAND (DE)
(54) CYLINDERS WITH BEARING RINGS
(73) Belron Hungary Kft- Zug branch
(47) 12.10.2011
FOR OFFSET PRINT MACHINES.
te 6304 ZUG, Zwitserland (CH)
(73) ROTATEK, S.A. te 08190 SANT
(51) B60T 17/04
GUGAT DEL VALLES BARCELONA, (72) Finck, William te BEDFORD MK42
B60T 13/26
7AW, GROOT BRITTANNIË (GB)
Spanje (ES)
(11) EP2238004
(47) 14.09.2011
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP08868918.7
(72) BETES PERUGA, José te 08190
(51) B60N 2/44
(22) 10.12.2008
SANT CUGAT DEL VALLES, Spanje
B60N 2/28
(31) 102007061908
(ES)
(11) EP1641652
(32) 21.12.2007
(47) 14.09.2011
(21) EP04743181.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B41M 7/00
(22) 01.07.2004
(54) PARKING BRAKE.
B41F 23/08
(31) 0315495
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
(11) EP1547772
(32) 02.07.2003
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
(21) EP04106770.3
(33) GROOT BRITTANNIË
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 21.12.2004
DUITSLAND (DE)
(54) CHILDRENS SAFETY SEAT
(31) 10360050
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Macliver, Kevin, Scott te
(32) 22.12.2003
BIRMINGHAM B13 9DF, GROOT
(72) BALOGH, Levente te H-2310
BRITTANNIË (GB)
SZIGETSZENTMIKLÓS, Hongarije
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(HU)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(54) Drukproces voor het genereren
(47)
21.09.2011
van matte en glanzende
(72) Macliver, Kevin, Scott te
oppervlakken.
BIRMINGHAM B13 9DF, GROOT
(51) B62K 5/08
BRITTANNIË (GB)
(73) Heidelberger Druckmaschinen
(11) EP2128009
Aktiengesellschaft te Heidelberg, (47) 14.09.2011
(21) EP09169678.1
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60R 11/02
(DE)
(22) 11.05.2007
(11) EP2285624
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(31) 0614709
(33) Spanje
(72) Thal, Rolf te 28790,
SCHWANEWEDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 30.05.2007
(51) B41M 1/24
(11) EP1832433
(21) EP06405099.0
(22)
(54)
(73)
(74)
(21) EP09741740.6
(22) 05.05.2009
(31) 102008023083
102008036983
102009014412
(32) 09.05.2008
08.08.2008
26.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
07.03.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Werkwijze voor het bosseleren en
bedrukken van een te bedrukken (54) MOUNTING.
materiaal.
(73) Tormaxx GmbH te 41199
Amcor Flexibles Kreuzlingen Ltd.
MÖNCHENGLADBACH,
te 8280 KREUZLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Zwitserland (CH)
(DE)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Sieffert, Raymond te 68170
RIXHEIM, Frankrijk (FR)
Lüthi, Markus te 8460
MARTHALEN, Zwitserland (CH)
Weik, Micha te 8200
SCHAFFHAUSEN, Zwitserland
(CH)
Rosenberger, Carolina te 8218
OSTERFINGEN, Zwitserland (CH)
Weber, Christian te 78262
GAILINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KOCH, Hubert te 41199
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 14.09.2011
(47) 21.09.2011
(51) B60S 9/08
(11) EP2252487
(21) EP10708947.6
(32) 25.07.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Wheeled vehicle.
(73) Advanced Vehicle Concepts
Limited te CRADOCK ROAD
LUTON BEDFORDSHIRE LU4 OFJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Brown, Fredrick Charles te ST
ALBANS HERTFORDSHIRE AL4
9LH, GROOT BRITTANNIË (GB)
Nicholls, Graham Reginald te
LITTLE BRICKHILL
BUCKINGHAMSHIRE MK17 9NR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 09.11.2011
(51) F16D 55/08
B62M 23/02
B62L 1/00
B60B 27/02
(11) EP1980482
(21) EP07007542.9
(22) 12.04.2007
(54) Bicycle wheel driving device.
(22) 10.02.2010
(73) SHIMANO INC. te OSAKA 5908577, Japan (JP)
(31) 202009002932 U
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(32) 02.03.2009
(72) Matsueda, Kenji te SAKAI CITY
OSAKA 590-8577, Japan (JP)
Nummer 01/12
151
(47) 21.09.2011
B65B 57/00
B65B 31/02
(51) B63B 22/02
B63B 21/50
(11) EP2256042
(11) EP1796958
(21) EP10004870.1
(21) EP05794469.6
(22) 07.05.2010
(22) 30.09.2005
(31) 102009022545
(31) 0421795
(32) 25.05.2009
(32) 01.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Verpakkingsmachine met
gasconcentratie meetinrichting.
(54) OFFSHORE VESSEL MOORING
AND RISER INBOARDING SYSTEM. (73) Multivac Sepp Haggenmüller
GmbH & Co. KG te 87787
(73) Stanwell Consulting Limited te
WOLFERTSCHWENDEN,
ABERDEEN ABERDEENSHIRE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AB11 5PW, GROOT BRITTANNIË
(DE)
(GB)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
4 januari 2012
9JD, GROOT BRITTANNIË (GB)
EVANS, Richard te FRESNO, CA
93725, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 12.10.2011
(51) B65D 51/18
B65D 1/00
(11) EP1237788
(21) EP00992340.0
(22) 16.11.2000
(31) 444198
(32) 19.11.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TAMPER-EVIDENT DRUM CLOSURE
OVERCAP.
(73) Rieke Corporation te AUBURN,
INDIANA, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BAROSS, John Stephen te
OLDMELDRUM, ABERDEENSHIRE
AB51 0EX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
COLQUHOUN, Robin Stuart te
SHARJAH,
Verenigde Arabische Emiraten
(AE)
(72) Boekstegers, Hans-Joachim te
82319 STARNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Richter, Tobias te 87700
MEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.09.2011
(47) 03.01.2007
(47) 21.09.2011
(51) B65C 9/46
B65C 9/36
B65C 9/18
B41M 5/30
(51) B65D 19/00
(51) B65B 31/04
B65B 3/02
(11) EP2125524
(21) EP08734795.1
(22) 27.03.2008
(31) 102007015078
(32) 29.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1928751
(21) EP06813866.8
(22) 28.08.2006
(31) 712640 P
789505 P
(32)
(54) DEVICE FOR MINIMIZING OXYGEN
CONTENT.
(33)
(73) Hansen, Bernd te 74429
SULZBACH-LAUFEN,
(54)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
29.08.2005
04.04.2006
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Werkwijze en inrichting voor het
markeren van door middel van
licht markeerbare, uit meerdere
lagen bestaande media.
(72) Hansen, Bernd te 74429
SULZBACH-LAUFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Sinclair Systems International,
LLC. te FRESNO, CA 93725,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 09.11.2011
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) B65B 11/38
B65B 11/00
(72) GRIFFIN, Neil te HERTFORDSHIRE
SG8 6EE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
HYDE, Sam te HERTFORDSHIRE
SG8 6EE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
SCALLY, Aylwyn te
HERTFORDSHIRE SG8 6EE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
CLARK, Roger te HERTFORDSHIRE
SG8 6EE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
HOWARTH, M., Scott te CLOVIS,
CA 93611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CALUSDIAN, Richard te FRESNO,
CALIFORNIA 93720, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MURRAY, Wilson, R. te FRESNO,
CALIFORNIA 93710, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HIRST, Richard te NORWICH NR5
(11) EP2155557
(21) EP08750112.8
(22) 06.05.2008
(31) BO20070330
(32) 07.05.2007
(33) Italië
(54) DEVICE AND METHOD FOR
WRAPPING A PACKAGE.
(73) Toppy S.R.L. te 40053 BAZZANO
(BO), Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) PIANI, Daniele te 40050 MONTE
SAN PIETRO (BO), Italië (IT)
(47) 12.10.2011
(51) B65D 79/02
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) KLINE, Thomas, A. te FORT
WAYNE, IN 46835, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2051911
(21) EP07749457.3
(22) 29.01.2007
(31) 830274 P
(32) 13.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SHIPPING PALLET APPARATUS
AND METHODS.
(73) Cyr, Kevin W. te MINNETONKA,
MN 55345, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Love, David Michael te SALT LAKE
CITY, UT 84121, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LOVE, David, Michael te SALT
LAKE CITY, UT 84121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 12.10.2011
(51) B65D 5/00
B65D 21/08
(11) EP2042440
(21) EP08105451.2
(22) 26.09.2008
(31) 0706747
(32) 26.09.2007
(33) Frankrijk
(54) Container met in elkaar grijpende
banden van golfkarton.
(73) DS Smith Kaysersberg te 68320
KUNHEIM, Frankrijk (FR)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Krause, Dieter te 68920
WINTZENHEIM, Frankrijk (FR)
Million, Olivier te 68127 SAINTE
CROIX EN PLAINE, Frankrijk (FR)
(47) 09.11.2011
(51) B67D 3/00
Nummer 01/12
B65D 75/58
B65D 35/00
(11) EP2043922
(21) EP07799143.8
(22) 28.06.2007
(31) 482622
(32) 07.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPOUT FOR ENSURING
EVACUATION OF A FLEXIBLE
CONTAINER.
152
te PULLY, Zwitserland (CH)
4 januari 2012
(11) EP1739034
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(21) EP06076342.2
(72) ANTIER, Grégory te F-01600
TREVOUX, Frankrijk (FR)
LUZZATO, Michel te F-69130
ECULLY, Frankrijk (FR)
(22) 30.06.2006
(47) 21.09.2011
(51) B65D 77/06
B65D 77/04
(31) 173686
(32) 01.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Side-flexing conveyor module
with detachable roller assembly.
(21) EP10157821.9
(73) Rexnord Industries, Inc. te
MILWAUKEE, WI 53214, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) DS Smith Plastics Limited te
MAIDENHEAD BERKSHIRE SL6
8XY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 25.03.2010
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 0952170
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(33) Frankrijk
(72) Stebnicki, James C. te GLENDALE,
WI 53217, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Mitchell, Robert E. te MILWAUKEE,
WI 53217, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SMITH, Mark te PLAINFIELD,
ILLINOIS 60482, Verenigde Staten
van Amerika (US)
PETRIEKIS, Daniel te WORTH,
ILLINOIS 60482, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 28.09.2011
(51) B65D 83/08
B65D 47/08
B65D 43/22
(11) EP1595813
(21) EP04702067.2
(22) 14.01.2004
(31) 2003006443
(32) 14.01.2003
(33) Japan
(54) Container with a lockable lid.
(11) EP2236434
(32) 03.04.2009
(54) Container for liquid.
(73) Wine Excetera te 39360 ROGNA,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Molinari, Anthony te 39360
ROGNA, Frankrijk (FR)
(47) 17.08.2011
(51) B65D 47/08
(11) EP2247510
(21) EP09718795.9
(22) 24.02.2009
(31) 0851224
(32) 26.02.2008
(33) Frankrijk
(51) B65G 47/84
A61F 13/15
(11) EP2254816
(21) EP08867060.9
(51) B65D 85/10
(22) 30.12.2008
(11) EP2170736
(31) BO20080001
(21) EP08826646.5
(32) 03.01.2008
(22) 18.07.2008
(33) Italië
(31) 07252891
(54) A UNIT FOR TRANSFERRING
PRODUCTS.
(32) 20.07.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PACKAGE WITH DOUBLE HINGED
CONNECTOR.
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
(73) Philip Morris Products S.A. te
KAWANOE-SHI, EHIME 779-0011,
2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland
Japan (JP)
(CH)
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. te
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
TOKYO 162-8001, Japan (JP)
(72) WEISS, Jacques te CH-1302
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
VUFFLENS LA VILLE, Zwitserland
(72) BANDOH, T., Technical Center,
(CH)
Uni-Charm Corp. te MITOYO-GUN,
(47)
21.09.2011
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
MIYAKE, D., Technical Center, Uni- (51) B65G 57/03
Charm Corp. te MITOYO-GUN,
B65G 1/137
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
(11) EP1693319
HAYASHI, M., Dai Nippon Printing
(21) EP06113965.5
CO., LTD. te TOKYO 162-8001,
Japan (JP)
(22) 22.03.2004
SHINOGI, N., Dai Nippon Printing
(31) 10313576
CO., LTD. te TOKYO 162-8001,
(32) 26.03.2003
Japan (JP)
UENISHI, T., Dai Nippon Printing
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CO., LTD. te TOKYO 162-8001,
(54) Laadinrichting voor
Japan (JP)
vrachtdragers.
(47) 14.09.2011
(47) 14.09.2011
(73) WITRON Logistik + Informatik
GmbH te 92711 PARKSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Winkler, Walter te 92711
PARKSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) DEVICE FOR PLUGGING THE NECK (47) 05.10.2011
OF A VESSEL.
(51) B65G 39/20
B65G 17/08
(73) Tetra Laval Holdings & Finance SA
(73) GDM S.p.A. te 40133 BOLOGNA,
Italië (IT)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) PIANTONI, Matteo te I-24021
ALBINO, Italië (IT)
PEREGO, Alberto te I-20154
MILANO, Italië (IT)
FUSARPOLI, Aldo te I-26010
OFFANENGO, Italië (IT)
(47) 21.09.2011
(51) B65G 47/84
(11) EP2226277
(21) EP09380037.3
(22) 02.03.2009
(54) Path-changing rotational
conveyor for light articles.
(73) Marti Sala, Jaime te 08017
BARCELONA, Spanje (ES)
Marti Mercadé, Alex te 08190
SANT CUGAT DEL VALLÉS
BARCELONA, Spanje (ES)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Marti Sala, Jaime te 08017
BARCELONA, Spanje (ES)
Marti Mercadé, Alex te 08190
SANT CUGAT DEL VALLÉS
BARCELONA, Spanje (ES)
(47) 05.10.2011
(51) B65H
B65H
B65H
B65H
5/24
5/12
3/32
3/08
(11) EP1943173
(21) EP06790925.9
Nummer 01/12
(22) 02.10.2006
(31) 17502005
(32) 01.11.2005
(33) Zwitserland
153
(73) MDS Global Holding Ltd. te
SLIEMA SLM 3150, Malta (MT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Evers, Lucas Alphonsus Maria te
3707 CL, ZEIST
Sterngold, Edouard te SLM 3150,
SLIEMA, Malta (MT)
(54) METHOD OF, AND APPARATUS
FOR, TRANSFERRING SHEET-LIKE
PRODUCTS FROM A STACK OF
PRODUCTS TO A CONVEYOR BELT. (47)
(51)
(73) Ferag AG te 8340 HINWIL,
Zwitserland (CH)
(11)
30.11.2011
C01B 3/50
EP1480907
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP03713122.4
(72) SCHNEIDER, Marcel te CH-6330
CHAM, Zwitserland (CH)
(22) 25.02.2003
(47) 21.09.2011
(32) 27.02.2002
(51) B66B 7/08
B66B 5/18
B66B 5/00
(11) EP1731470
(21) EP04724395.1
(22) 30.03.2004
(54) CONTROL DEVICE OF ELEVATOR.
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
KAISHA te CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) ISHIOKA, Takuya c/o Mitsubishi
Denki K. K. te TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
MATSUOKA, Tatsuo c/o Mitsubishi
Denki K. K. te TOKYO 1008310,
Japan (JP)
(31) 0200589
(33) Zweden
(54) SYSTEM FOR GENERATING
HYDROGEN FUEL TO A FUEL
CELL.
(73) VOLVO TECHNOLOGY
CORPORATION te 405 08
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) PETERSSON, Martin te S-425 43
HISINGS BACKA, Zweden (SE)
ANDERSSON, Bengt te S-411 11
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(47) 28.09.2011
(51) C01B 31/02
(11) EP1893528
(21) EP06721560.8
(47) 28.09.2011
(22) 04.05.2006
(51) B66C 23/64
B66C 23/52
B66C 23/18
(31) 05447141
(11) EP2194017
(54) Productiewerkwijze van koolstof
nanobuizen.
(21) EP09177868.8
(22) 03.12.2009
(31) 20085058
(32) 03.12.2008
(33) Noorwegen
(54) An offshore crane.
(73) Engineering-Support AS te 2380
BRUMUNDDAL, Noorwegen (NO)
(32) 20.06.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Nanocyl S.A. te 4060
SAMBREVILLE, België (BE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) VANDECASSERIE, Christian te
5020 VEDRIN, België (BE)
LIEGEOIS, Fanny te 1380 LASNES,
België (BE)
(47)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (51)
(72) Eikrem, Oddvar te NO-2316,
HAMAR, Noorwegen (NO)
(11)
(47) 12.10.2011
(51) B67D 1/00
B65D 81/32
B65D 75/58
B65B 9/04
B65B 61/06
(11) EP2154101
(21) EP09176849.9
(22) 11.02.2005
(31) 04075524
04076206
(32) 18.02.2004
21.04.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) Dispensing of a substance.
28.09.2011
C22B 34/12
C01G 23/02
EP2244980
(21) EP08871063.7
(22) 29.12.2008
(31) 200800404
(32) 14.01.2008
(33) Zuid-Afrika
(54) THE PRODUCTION OF TITANIUM
TRIFLUORIDE.
(73) Peruke (Proprietary) Limited te
2001 JOHANNESBURG, ZuidAfrika (ZA)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) PRETORIUS, Gerard te 0157
CENTURION, Zuid-Afrika (ZA)
(47) 28.09.2011
4 januari 2012
(51) C01G 49/00
Nummer 01/12
154
4 januari 2012
(11) EP1627852
(32) 28.03.1995
(21) EP05291107.0
(33) Japan
(22) 23.05.2005
(54) Process of producing silica glass
products used for
photolithography and optical
members produced by the
process.
(73) Overwater, Jan te 1424 RP DE
KWAKEL
(73) NIKON CORPORATION te
CHIYODA-KU TOKYO 100-8331,
Japan (JP)
(47) 12.10.2011
(31) 0406938
(32) 24.06.2004
(33) Frankrijk
(54) Mesostructured aluminosilicate
material.
(73) Institut Français du Pétrole te
92852 RUEIL MALMAISON CEDEX, (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Frankrijk (FR)
(72) Hiraiwa, Hiroyuki te CHIYODA-KU,
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
TOKYO 100, Japan (JP)
(72) Chaumonnot, Alexandra te 69008 (47) 05.10.2011
LYON, Frankrijk (FR)
(51) C03C 17/34
Coupe, Aurélie te 77186 NOISIEL,
(11) EP1919838
Frankrijk (FR)
Sanchez, Clément te 91190 GIF- (21) EP06820249.8
SUR-YVETTE, Frankrijk (FR)
(22) 18.07.2006
Euzen, Patrick te 75015 PARIS,
(31) 0552387
Frankrijk (FR)
Boissière, Cédric te 75013 PARIS, (32) 29.07.2005
Frankrijk (FR)
(33) Frankrijk
Grosso, David te 92500 RUEIL
(54) GLAZING PROVIDED WITH A
MALMAISON, Frankrijk (FR)
STACK OF THIN FILMS ACTING ON
(47) 12.10.2011
THE SUNLIGHT.
(51) C02F 1/34
(73) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE te
B63B 17/00
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(11) EP1996518
(21) EP07736574.0
(22) 20.03.2007
(72) BELLIOT, Sylvain te F-75012
PARIS, Frankrijk (FR)
(31) DE07342006
(47) 21.09.2011
(32) 20.03.2006
(51) F27D 1/16
C04B 35/66
(33) India
(54) AN APPARATUS FOR FILTRATION
AND DISINFECTION OF SEA
WATER/SHIP'S BALLAST WATER
AND A METHOD THEREOF.
(11) EP2176192
(21) EP08774689.7
(22) 03.07.2008
(31) 200700336
(73) Council of Scientific & Industrial
(32) 05.07.2007
Research te NEW DELHI 110 001,
(33) België
India (IN)
Mumbai University Institute of
(54) DRY MIX FOR TREATING
Chemical Technology te MUMBAI
REFRACTORY SUBSTRATES AND
400 019 MAH, India (IN)
PROCESS USING SAME.
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(73) FIB-SERVICES INTELLECTUAL S.A.
te 1724 LUXEMBOURG,
(72) RANADE, Vivek, Vinayak te
Luxemburg (LU)
MAHARASHTRA, India (IN)
PANDIT, Anirudh, Bhalchandra te (72) DI LORETO, Osvaldo te B-7300
MAHARASHTRA, India (IN)
BOUSSU, België (BE)
ANIL, Agra, Chandrashekar te
(47) 12.10.2011
GOA 403 004, India (IN)
(51) C05G 5/00
SAWANT, Subhash, Shivram te
C05G 3/00
GOA 403 004, India (IN)
C05D 9/00
ILANGOVAN, Dandayudapani te
C05D 7/00
GOA 403 004, India (IN)
MADHAN, Rajachandran te GOA
(11) EP1814831
403 004, India (IN)
(21) EP05807951.8
PILARISETTY VENKAT,
Krishnamurthy te GOA 403 004, (22) 04.11.2005
India (IN)
(31) 04105531
05101738
(47) 14.09.2011
76413
(51) C03B 32/00
(32)
04.11.2004
C03B 19/14
07.03.2005
(11) EP0968969
09.03.2005
(21) EP99118092.8
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 28.03.1996
(31) 7016595
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) EFFERVESCENT TABLET
COMPRISING A COLORANT.
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Overwater, Jan te 1424 RP DE
KWAKEL
(51) C07C 63/26
C07C 63/24
C07C 51/42
(11) EP1885681
(21) EP06760233.4
(22) 18.05.2006
(31) 682766 P
365080
(32) 19.05.2005
01.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A PROCESS TO PRODUCE A POST
CATALYST REMOVAL
COMPOSITION.
(73) Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. te
66265 SAN PEDRO GARZA
GARCIA, NUEVO LEON, Mexico
(MX)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) PARKER, Kenny, Randolph te
AFTON, TN 37616, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GIBSON, Philip, Edward te
KINGSPORT, TN 37660, Verenigde
Staten van Amerika (US)
O'MEADHRA, Ruairi, Seosamh te
KINGSPORT, TN 37660, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 23.11.2011
(51) C11C 3/10
C11C 3/06
C10L 1/02
C07C 69/52
C07C 69/24
C07C 67/08
C07C 67/03
(11) EP2049461
(21) EP07735841.4
(22) 10.05.2007
(31) 06116898
(32) 10.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF BIODIESEL.
(73) A.& A. F.lli Parodi S.r.l. te 16014
CAMPOMORONE (GE), Italië (IT)
DP Lubrificanti srl te 09030
ELMAS (CA), Italië (IT)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72) PARODI, Augusto te I-16167
GENOVA, Italië (IT)
MARINI, Leandro te I-16014
CERANESI, Italië (IT)
(47) 21.09.2011
(51) C07C 215/54
(11) EP1230209
Nummer 01/12
(21) EP00989857.8
(22) 15.11.2000
(31) 19955190
(32) 16.11.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Stabiele zouten van nieuwe
derivaten van 3,3difenylpropylaminen.
(73) SCHWARZ PHARMA AG te
Monheim, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Claus MEESE te Monheim,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 12.01.2005
(51) G01N 33/532
G01N 33/53
G01N 33/48
C07K 16/00
C07C 215/60
C07C 215/56
C07C 213/02
(11) EP1657235
155
(73) Grünenthal GmbH te 52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ZEMOLKA, Saskia te 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUNK, Stefan te 52070
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LINZ, Klaus te 53343
WACHTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHRÖBER, Wolfgang te 52074
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ENGLBERGER, Werner te 52223
STOLBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THEIL, Fritz te 12247 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ROLOFF, Birgit te 12587 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47)
(51)
(21) EP05077582.4
(22) 10.11.2005
(31) 04078100
(11)
(32) 10.11.2004
(21)
(33) Europees Octrooi Bureau
(22)
(54) Phenethanolamine-derived
haptens, immunogens and
conjugates comprising them and
antibodies recognising said
immunogenes and conjugates.
(31)
(73) Randox Laboratories Ltd. te
CRUMLIN, COUNTY ANTRIM BT29
4QY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32)
(33)
(54)
(73)
(72) McConnell, Robert Ivan te
CRUMLIN BT29 4QY NORTHERN
(74)
IRELAND, GROOT BRITTANNIË
(72)
(GB)
Fitzgerald, Stephen Peter te
CRUMLIN BT29 4QY NORTHERN
IRELAND, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Benchikh, El Ouard te CRUMLIN
BT29 4QY NORTHERN IRELAND,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Lowry, Andrew Philip te CRUMLIN
BT29 4QY NORTHERN IRELAND,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 21.09.2011
(51) C07D 471/04
C07D 209/14
A61P 25/04
A61K 31/437
(47)
(11) EP2257526
(51)
(21) EP09725570.7
(22) 25.03.2009
(31) 08005804
(32) 27.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SPIRO(5.5)UNDECANE
DERIVATIVES.
4 januari 2012
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
405/04
401/14
401/12
401/04
221/16
(11) EP1896421
(21) EP06785313.5
(22) 22.06.2006
(31) 693229 P
729061 P
(32) 23.06.2005
21.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) BENZOCYCLOHEPTAPYRIDINES AS
INHIBITORS OF THE RECEPTOR
TYROSINE KINASE MET.
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DINSMORE, Christopher, J. te
RAHWAY, NEW JERSEY 0706514.12.2011
0907, Verenigde Staten van
Amerika (US)
C07D 277/28
ORTEGA GABARDA, Ana Esther te
C07D 231/12
RAHWAY, NEW JERSEY 07065C07D 213/38
0907, Verenigde Staten van
C07D 209/14
Amerika (US)
EP2197841
GUERIN, David, J. te RAHWAY,
EP08830536.2
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
05.09.2008
(US)
967914 P
JEWELL, James, P. te RAHWAY,
07.09.2007
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GUANIDINE-CONTAINING
KATZ, Jason, D. te RAHWAY, NEW
COMPOUNDS USEFUL AS
JERSEY 07065-0907, Verenigde
MUSCARINIC RECEPTOR
Staten van Amerika (US)
ANTAGONISTS.
LIM, Jongwon te RAHWAY, NEW
Theravance, Inc. te SOUTH SAN
JERSEY 07065-0907, Verenigde
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
MACHACEK, Michelle, R. te
RAHWAY, NEW JERSEY 07065Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
0907, Verenigde Staten van
JI, Yu-Hua te REDWOOD CITY
Amerika (US)
CALIFORNIA 94065, Verenigde
OTTE, Ryan, D. te RAHWAY, NEW
Staten van Amerika (US)
JERSEY 07065-0907, Verenigde
HUSFELD, Craig te REDWOOD
Staten van Amerika (US)
CITY CALIFORNIA 94061,
YOUNG, Jonathan, R. te RAHWAY,
Verenigde Staten van Amerika
NEW JERSEY 07065-0907,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
MU, YongQi te LOS ALTOS
(US)
CALIFORNIA 94022, Verenigde
(47) 14.09.2011
Staten van Amerika (US)
LEE, Rick te DALY CITY
(51) C07D 251/48
CALIFORNIA 94015, Verenigde
(11) EP2217579
Staten van Amerika (US)
LI, Li te SUNNYVALE CALIFORNIA (21) EP08850383.4
94087, Verenigde Staten van
(22) 12.11.2008
Amerika (US)
(31) 102007054416
02.11.2011
(32) 13.11.2007
C07F 7/08
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07D 491/10
(54) PROCESS FOR PREPARING 3,6C07D 487/04
DIHYDRO-1,3,5-TRIAZINE
C07D 471/04
DERIVATES.
C07D 417/14
C07D 417/04
(73) Studiengesellschaft Kohle MbH te
C07D 413/04
45470 MÜLHEIM AN DER RUHR,
C07D 409/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07D 405/14
(DE)
C07D 405/12
Nummer 01/12
(72) LIST, Benjamin te 45470
MÜLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CHEN, Xu te WEST LAFAYETTE, IN
47906, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 21.09.2011
(51) C07D 251/60
(11) EP1891023
(21) EP06707284.3
(22) 27.02.2006
(31) 102005021084
102005023042
(32) 06.05.2005
13.05.2005
156
DUITSLAND (DE)
HENNIES, Hagen-Heinrich te
52152 SIMMERATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
OBERBÖRSCH, Stefan te 52074
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAURAND, Michael te 52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JOSTOCK, Ruth te 52223
STOLBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REICH, Melanie te 52072
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.09.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C07D 301/12
(54) Werkwijze voor het bereiden van
melamine.
(21) EP02794742.3
(73) Lurgi AG te 60295 FRANKFURT
AM MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Huygens te IJsselstein
(72) MÜLLER-HASKY, Martin te 63150
HEUSENSTAMM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EBERHARDT, Jürgen te 63110
RODGAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHADT, Arne te 61231 BAD
NAUHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.09.2011
(51) C07D 413/12
C07D 261/20
A61P 29/00
A61K 31/423
(11) EP1893589
(21) EP06761974.2
(22) 06.06.2006
(31) 102005026194
(32) 06.06.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Gesubstitueerde Nbenzo[d]isoxazool-3-ylaminederivaten als remmers van
mGluR5-serototine- (5HT)- en
noradrenalinereceptoren en de
toepassing daarvan voor de
bereiding van geneesmiddelen.
(73) Grünenthal GmbH te 52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1419145
(22) 02.08.2002
(31) 312065 P
01119565
(32) 15.08.2001
16.08.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR THE EPOXIDATION
OF OLEFINS.
(73) Uhde GmbH te 44141
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HOFEN, Willi te 63517
RODENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THIELE, Georg te 63450 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 12.10.2011
(51) C07D 307/32
C07C 47/20
(11) EP1904469
(21) EP06762514.5
(22) 10.07.2006
(31) 05014950
(32) 11.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) NEW PYROCATECHIN
DERIVATIVES.
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SEDELMEIER, Gottfried te 79227
(72) MERLA, Beatrix te 52078
SCHALLSTADT, BONDSREPUBLIEK
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
NEBEL, Kurt te CH-4146
GERLACH, Matthias te 63636
HOCHWALD, Zwitserland (CH)
BRACHTTAL, BONDSREPUBLIEK
VEENSTRA, Siem, Jacob te 79540
DUITSLAND (DE)
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
SUNDERMANN, Corinna te 52074
DUITSLAND (DE)
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
ZERGENYI, Janos te CH-4411
DUITSLAND (DE)
SELTISBERG, Zwitserland (CH)
JAGUSCH, Utz-Peter te 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 21.09.2011
4 januari 2012
(51) G02F 1/13363
G02F 1/1335
G02B 5/30
C09K 19/38
C08F 24/00
C08F 220/36
C07D 307/58
Nummer 01/12
(11) EP2062882
(21) EP07850471.9
(22) 12.12.2007
(31) 2006338201
(32) 15.12.2006
(33) Japan
157
DERIVATIVES AS MELANOCORTIN- (32) 07.12.2007
4 RECEPTOR MODULATORS.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Santhera Pharmaceuticals
(54) PYRAZOLE DERIVATIVES AND USE
(Schweiz) AG te 4410 LIESTAL,
THEREOF AS INHIBITORS OF
Zwitserland (CH)
CYCLIN DEPENDENT KINASES.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) HERZNER, Holger te 79595
(54) POLYMERIZABLE LIQUID CRYSTAL
RÜMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
COMPOUND, POLYMERIZABLE
DUITSLAND (DE)
LIQUID CRYSTAL COMPOSITION,
SOEBERDT, Michael te 79618
AND ALIGNMENT FILM.
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Nissan Chemical Industries, Ltd.
WEYERMANN, Philipp te CH-4450
te CHIYODA-KU, TOKYO 101-0054,
SISSACH, Zwitserland (CH)
Japan (JP)
NORDHOFF, Sonja te CH-4144
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
ARLESHEIM, Zwitserland (CH)
(72) SAHADE, Daniel Antonio te
FEURER, Achim te 79424
FUNABASHI-SHI CHIBA 274-0052,
AUGGEN, BONDSREPUBLIEK
Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
DEPPE, Holger te CH-4052 BASEL,
(47) 28.09.2011
Zwitserland (CH)
(51) C07D 317/54
SIENDT, Hervé te F-68220
RANSPACH-LE-HAUT, Frankrijk
(11) EP2090574
(FR)
(21) EP09150741.8
TERINEK, Miroslav te CH-4416
(22) 16.01.2009
BUBENDORF, Zwitserland (CH)
(31) 0850413
RUMMEY, Christian te CH-4058
BASEL, Zwitserland (CH)
(32) 23.01.2008
HENNEBÖHLE, Marco te 79618
(33) Frankrijk
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
(54) Method for preparing stiripentol
DUITSLAND (DE)
particles with defined particle
(47) 26.10.2011
size.
(51) C07D 401/04
(73) Biocodex te 94250 GENTILLY,
C07D 241/00
Frankrijk (FR)
C07D 213/00
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
A61P 13/02
A61P 1/04
(72) Hublot, Bernard te 60200,
A61K 31/495
COMPIEGNE, Frankrijk (FR)
Berthon-Cedille, Laurence te
(11) EP1942106
60490, RICQUEBOURG, Frankrijk
(21) EP08150839.2
(FR)
(22) 30.07.2004
Leguern, Marie-Emmanuelle te
60200, COMPIEGNE, Frankrijk
(31) 491518 P
(FR)
(32) 01.08.2003
Renaud, Gilles te 92400,
(33) Verenigde Staten van Amerika
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(47) 21.09.2011
(51) C07D 453/02
C07D 417/14
C07D 401/14
C07D 401/04
A61P 35/00
A61P 3/10
A61P 3/04
A61P 25/24
A61P 25/22
A61P 25/00
A61P 15/00
A61K 31/44
(11) EP2176250
(21) EP08784892.5
(22) 18.07.2008
(31) 950676 P
07014219
(32) 19.07.2007
19.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) SUBSTITUTED
HETEROARYLPIPERIDINE
4 januari 2012
(54) Therapeutic agents useful for
treating pain.
(73) EURO-CELTIQUE S.A. te 1653
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Kyle, Donald te NEWTOWN, NJ
18940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sun, Qun te PRINCETON, NJ
08540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Astex Therapeutics Ltd. te
CAMBRIDGE CB4 0QA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BRAIN, Christopher Thomas te
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHO, Young Shin te CAMBRIDGE
MASSACHUSETTS 02141,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HOU, Ying te BELMONT
MASSACHUSETTS 02478,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SUNG, Moo te BELMONT
MASSACHUSETTS 02478,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 14.09.2011
(51) C07D 407/10
A61P 25/00
A61K 31/353
(11) EP2069334
(21) EP08801873.4
(22) 05.09.2008
(31) 07020728
(32) 23.10.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ASPALATHIN-LIKE
DIHYDROCHALCONE, EXTRACTS
FROM UNFERMENTED ROOIBOS
AND PROCESS FOR PREPARATION.
(73) Kneipp-Werke Kneipp-MittelZentrale GmbH & Co. KG te
97082 WÜRZBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) FRANK, Bruno te 97271
KLEINRINDERFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIMPFEL, Wilfried te 35578
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.09.2011
(47) 16.11.2011
(51) C07D 407/14
C07D 403/14
C07D 403/04
C07D 401/14
C07D 401/04
A61P 35/00
A61K 31/506
A61K 31/4439
(51) C07D 471/14
C07D 471/04
A61P 35/00
A61K 31/497
A61K 31/00
(11) EP2231636
(21) EP08857078.3
(22) 08.12.2008
(31) 12276
(11) EP2134346
(21) EP08726699.5
(22) 10.03.2008
(31) 906753 P
(32) 13.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 01/12
(54) INHIBITORS OF JANUS KINASES
AND/OR 3-PHOSPHOINOSITIDEDEPENDENT PROTEIN KINASE-1.
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KOZINA, Ekaterina te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
DINSMORE, Christopher te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SIU, Tony te RAHWAY, NJ 070650907, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YOUNG, Jonathan te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
NORTHRUP, Alan te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ALTMAN, Michael te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KEENAN, Kevin, A. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
GUERIN, David, J. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
JUNG, Joon, O. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MACCOSS, Rachel, N. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KATTAR, Solomon te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 21.09.2011
(51) C07F 7/22
C07D 487/04
C07D 471/04
A61K 51/00
(11) EP2019103
(21) EP07743357.1
(22) 15.05.2007
(31) 2006140044
2006324701
(32) 19.05.2006
30.11.2006
(33) Japan
Japan
158
(47) 30.11.2011
(51) C07D 471/10
A61P 35/04
A61K 31/4747
(11) EP2235017
C07D 495/22
C07D 495/16
A61P 43/00
A61P 35/00
A61K 31/5377
A61K 31/519
(21) EP08863724.4
(11) EP2065388
(22) 09.12.2008
(21) EP07807337.6
(31) 14888 P
107381 P
(22) 14.09.2007
(32) 19.12.2007
22.10.2008
(32) 19.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SPIROINDOLINONE DERIVATIVES
AS ANTICANCER AGENTS.
(31) 2006253465
(33) Japan
(54) PYRAZOLOPYRIMIDINE
DERIVATIVE.
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
te TOKYO 103-0023, Japan (JP)
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
(72) OHSUKI, Satoru te TOKYO 134BASEL, Zwitserland (CH)
0081, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
TENGEIJI, Atsushi te TOKYO 134(72) CHEN, Li te SHANGHAI 201210,
0081, Japan (JP)
China (CN)
IKEDA, Masahiro te TOKYO 134HAN, Xingchun te SHANGHAI
0081, Japan (JP)
201102, China (CN)
SHIBATA, Yoshihiro te TOKYO 134HE, Yun te SHANGHAI 201315,
0081, Japan (JP)
China (CN)
NAGATA, Chikahiro te TOKYO 134YANG, Song te SHANGHAI
0081, Japan (JP)
201210, China (CN)
SHIMADA, Takashi te TOKYO 134ZHANG, Zhuming te
0081, Japan (JP)
HILLSBOROUGH NEW JERSEY
(47)
07.09.2011
08844, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 498/10
A61P 29/00
(47) 14.09.2011
A61K 31/438
(51) C07D 491/04
(11)
EP1893620
A61P 9/00
(21) EP06742950.6
A61P 29/00
A61P 19/02
(22) 17.05.2006
A61K 31/445
(31) 102005023784
A61K 31/34
(32) 19.05.2005
(11) EP1436298
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP02801732.5
(54) SUBSTITUTED SPIRO
(22) 16.10.2002
COMPOUNDS AND THEIR USE
(31) 330359 P
FOR PRODUCING PAIN RELIEF
DRUGS.
(32) 18.10.2001
(73)
Grünenthal GmbH te 52078
(33) Verenigde Staten van Amerika
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(54) HIMBACINE ANALOGUES AS
DUITSLAND (DE)
THROMBIN RECEPTOR
ANTAGONISTS.
(73) Schering Corporation te
KENILWORTH, NJ 07033-0530,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CHACKALAMANNIL, Samuel te
CALIFON, NEW JERSEY 07830,
Verenigde Staten van Amerika
(73) NIHON MEDI-PHYSICS CO., LTD. te
(US)
TOKYO 136-0075, Japan (JP)
CHELLIAH, Mariappan, V. te
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
EDISON, NJ 08817, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) TANIFUJI, Shigeyuki te
CLASBY, Martin, C. te
SODEGAURA-SHI CHIBA 299PLAINSBORO, NJ 08536,
0266, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
NAKAMURA, Daisaku te
(US)
SODEGAURA-SHI CHIBA 299XIA, Yan te EDISON, NJ 08820,
0266, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
TAKASAKI, Shinya te
(US)
SODEGAURA-SHI CHIBA 2990266, Japan (JP)
(47) 21.09.2011
OKUMURA, Yuki te SODEGAURA(51) C07D 519/00
SHI CHIBA 299-0266, Japan (JP)
C07D 498/22
(54) COMPOUND HAVING AFFINITY
FOR AMYLOID.
4 januari 2012
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) SCHICK, Hans te D-13086 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FRANK, Robert te 52070 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
REICH, Melanie te D-52072
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JOSTOCK, Ruth te 52223
STOLBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BAHRENBERG, Gregor te D-52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
THEIL, Fritz te 12247 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HENKEL, Birgitta te 12555
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.09.2011
Nummer 01/12
159
(51) C07H 19/14
A61P 31/14
A61K 31/7064
(33) Taiwan
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(11) EP1707571
(21) EP06076021.2
(22) 18.01.2002
(73)
(31) 263313
282069
299320
344528
(74)
P
P
P
P
(72)
(32) 22.01.2001
06.04.2001
19.06.2001
25.10.2001
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Nucleoside derivatives as
inhibitors of RNA-dependent RNA
viral polymerase.
4 januari 2012
Amerika (US)
(72) CHENG, Qiong te WILMINGTON,
Methods for separating casein
DE 19803, Verenigde Staten van
from soluble proteins in a
Amerika (US)
composition.
TAO, Luan te HAVERTON,
PENNSYLVANIA 19083, Verenigde
Animal Technology Institute
Staten van Amerika (US)
Taiwan te CHUNAN TOWN MIAOLI
YAO, Henry te BOOTHWYN, PA
COUNTY, TAIWAN, China (CN)
19061, Verenigde Staten van
Ir. Hoeben te Utrecht
Amerika (US)
Yen, Chon-Ho te TAICHUNG CITY, (47) 14.09.2011
Taiwan (TW)
Lee, Shon-Lun te ZHONGLI CITY, (51) G01N 33/576
G01N 33/569
Taiwan (TW)
C07K 19/00
Chen, Mei-Yun te PINGTUNG 912,
C07K 14/02
Taiwan (TW)
A61K 39/385
Lin, Yin-Shen te HSINCHU CITY
A61K 39/295
300, Taiwan (TW)
A61K 39/29
Huang, Xin-Hui te YUNLIN
COUNTY 646, Taiwan (TW)
(11) EP1135408
Shih, Chen Hwang te NANTOU
(21) EP99961935.6
COUNTY 545, Taiwan (TW)
Tai, Hsiu-Fen te MIAOLI COUNTY, (22) 03.12.1999
Taiwan (TW)
(31) 110911 P
14.09.2011
(32) 04.12.1998
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
(47)
Staten van Amerika (US)
(51) C07K 5/08
Isis Pharmaceuticals, Inc. te
A61P 31/00
CARLSBAD, CA 92010, Verenigde
A61K 38/06
Staten van Amerika (US)
(11) EP2041159
(72) Carroll, Steven S. te RAHWAY,
(21) EP07733767.3
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(22) 21.06.2007
(US)
(31) 0612423
Maccoss, Malcolm te RAHWAY,
(32) 23.06.2006
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(33) GROOT BRITTANNIË
(US)
(54) MACROCYCLIC COMPOUNDS AS
Olsen, David B. te RAHWAY, NEW
ANTIVIRAL AGENTS.
JERSEY 07065-0907, Verenigde
(73)
Istituto di Ricerche di Biologia
Staten van Amerika (US)
Molecolare P. Angeletti S.R.L. te
Bhat, Balkrishen te CARLSBAD,
00189 (RM), Italië (IT)
CA 92008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CRESCENZI, Benedetta te 00040
Bhat, Neelima te CARLSBAD, CA
POMEZIA (ROME), Italië (IT)
92008, Verenigde Staten van
DONGHI, Monica te 00040
Amerika (US)
POMEZIA (ROME), Italië (IT)
Cook, Philip Dan te CARLSBAD,
FERRARA, Marco te 00040
CA 92008, Verenigde Staten van
POMEZIA (ROME), Italië (IT)
Amerika (US)
GARDELLI, Cristina te 00040
Eldrup, Anne B. te CARLSBAD, CA
POMEZIA (ROME), Italië (IT)
92008, Verenigde Staten van
HARPER, Steven te 00040
Amerika (US)
POMEZIA (ROME), Italië (IT)
Prakash, Thazha P. te CARLSBAD,
KOCH, Uwe te 00040 POMEZIA
CA 92008, Verenigde Staten van
(ROME), Italië (IT)
Amerika (US)
ROWLEY, Michael te 00040
Prhavc, Marija te CARLSBAD, CA
POMEZIA (ROME), Italië (IT)
92008, Verenigde Staten van
SUMMA, Vincenzo te 00040
Amerika (US)
POMEZIA (ROME), Italië (IT)
Song, Quanlai te CARLSBAD, CA (47) 28.09.2011
92008, Verenigde Staten van
(51) C07K 14/00
Amerika (US)
(11) EP1694854
(47) 28.09.2011
(51) C07K 14/47
C07K 1/30
(21) EP04815124.5
(11) EP2077273
(31) 531310 P
(21) EP08172426.2
(32) 19.12.2003
(22) 19.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 96151369
34256
(54) NOVEL CAROTENOIDS
KETOLASES.
(32) 31.12.2007
20.02.2008
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY te WILMINGTON, DE
19898, Verenigde Staten van
(22) 17.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HBV CORE ANTIGEN PARTICLES
WITH MULTIPLE IMMUNOGENIC
COMPONENTS ATTACHED VIA
PEPTIDE LIGANDS.
(73) Biogen Idec MA Inc. te
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02142, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) MURRAY, Kenneth te EDINBURGH
EH9 2HW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 21.09.2011
(51) C07K 14/29
A61K 39/02
(11) EP1723170
(21) EP05735365.8
(22) 10.03.2005
(31) 552350 P
(32) 11.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A CANINE VACCINE FOR
PROTECTION AGAINST
EHRLICHIOSIS.
(73) Wyeth LLC te MADISON, NJ
07940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) HU, Liangbiao (George) te
WILDWOOD, MO 63005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HESS, Thomas, Jay te FORT
DODGE, IA 50501, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHIANG, Yu-Wei te FORT DODGE,
IA 50501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHU, Hsien-Jue (Steve) te FORT
DODGE, IA 50501, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 26.10.2011
(51) C12Q 1/42
Nummer 01/12
C07K 14/435
(11) EP1994051
(21) EP07708193.3
(22) 01.02.2007
(31) 2006054191
(32) 28.02.2006
(33) Japan
160
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) HUMAN BINDING MOLECULE
AGAINST CD1A.
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(21) EP07711990.7
(22) 20.03.2007
(54) STEREO PHOTO HYDROGEL, A
PROCESS OF MAKING SAID
STEREO PHOTO HYDROGEL,
POLYMERS FOR USE IN MAKING
SUCH HYDROGEL AND A
PHARMACEUTICAL COMPRISING
SAID POLYMERS.
(73) Crucell Holland B.V. te 2333 CN
LEIDEN
(73) University Of Twente te 7500 AE
Johns Hopkins University te
ENSCHEDE
BALTIMORE MD 21218, Verenigde
(74)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Suntory Holdings Limited te KITAStaten van Amerika (US)
KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, (72) THROSBY, Mark te NL-3581 RB
(72) HIEMSTRA, Christine te NL-7411
Japan (JP)
DA ENSCHEDE
UTRECHT
ZHONG, Zhiyuan te NL-7558 SZ
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
VAN MEIJER, Marja te NL-1066 WS
HENGELO
AMSTERDAM
NAKAO, Yoshihiro c/o SUNTORY
FEIJEN, Jan te NL-7552 GD
GERMERAAD,
Wilfred
Thomas
LIMITED, te SHIMAMOTO-CHO,
HENGELO
Vincent
te
NL-6247
JA
MISHIMA-GUN, OSAKA;6188503,
(47) 14.09.2011
GRONSVELD
Japan (JP)
ARCECI, Robert John te
KODAMA, Yukiko c/o SUNTORY
(51) D06M 15/647
BALTIMORE, MD 21212, Verenigde
LIMITED, te SHIMAMOTO-CHO,
D06M 15/576
Staten van Amerika (US)
MISHIMA-GUN, OSAKA;6188503,
D06M 15/277
KRUISBEEK, Ada Maria te NLJapan (JP)
C08G 18/28
1066
EH
AMSTERDAM
SHIMONAGA, Tomoko c/o Suntory
C08F 214/18
Limited te MISHIMA-GUN,
(47) 07.12.2011
(11) EP2207832
OSAKA;6188503, Japan (JP)
(51) C08C 19/08
(21) EP08802004.5
26.10.2011
(11) EP1597285
(22) 11.09.2008
C12N 5/16
(21) EP04715379.6
(31) 07018157
C12N 15/62
102008035906
(22)
27.02.2004
C12N 15/12
C12N 1/21
(32) 15.09.2007
(31) 0304574
C12N 1/19
02.08.2008
(32) 28.02.2003
C12N 1/15
(33)
Europees Octrooi Bureau
(33) GROOT BRITTANNIË
C07K 14/47
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61K 38/17
(54) RUBBER TREATMENT METHOD.
(54) COMPOSITIONS COMPRISING
EP1492811
(73) Recyclatech Group Limited te
FLUORINE-CONTAINING POLYMER
GLASGOW G2 5NR, GROOT
EP02807051.4
AND SILOXANE.
BRITTANNIË (GB)
19.03.2002
(73) Huntsman Textile Effects
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(Germany) GmbH te 86462
MUTEINS OF THE C5A
LANGWEID A. LECH,
ANAPHYLATOXIN, NUCLEIC ACID (72) CHRISTOFI, Nicholas te
EDINBURGH EH16 6GH, GROOT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MOLECULES ENCODING SUCH
BRITTANNIË (GB)
(DE)
MUTEINS, AND PHARMACEUTICAL
MORTON, John Geoffrey te
USES OF MUTEINS OF THE C5A
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
EDINBURGH EH9 1ND, GROOT
ANAPHYLATOXIN.
(72) LÜDEMANN SIMPERT te 86399
BRITTANNIË (GB)
Cincinnati Childrens's Hospital
BOBINGEN, BONDSREPUBLIEK
BOND, David Edward te
Medical Center te CINCINNATI, OH
DUITSLAND (DE)
BALERNO, EDINBURGH EH14 5SX,
45229-3039, Verenigde Staten
NIEDERSTADT, Rule te 86157
GROOT BRITTANNIË (GB)
van Amerika (US)
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
(47) 21.09.2011
DUITSLAND (DE)
Ir. Metman te AMSTERDAM
RIEDMANN, Jürgen te 86157
(51) C08F 4/00
OTTO, Magnus te 30659
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
C08F 2/50
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2161290
DUITSLAND (DE)
WILSON, Daniel te 86169
KÖHL, Jörg Cincinnati Childr.
(21) EP08105274.8
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
Hospital Med.Center te
DUITSLAND (DE)
(22) 09.09.2008
CINCINNATI, OH 45229-3039,
(47)
16.11.2011
(54) Radiation curable compositions.
Verenigde Staten van Amerika
(54) GENE ENCODING TREHALOSE-6PHOSPHATE PHOSPHATASE AND
USE THEREOF.
(73)
4 januari 2012
(US)
(47) 21.09.2011
(51) C07K 16/28
A61K 39/395
(11) EP1706427
(21) EP04804973.8
(22) 21.12.2004
(31) PCT/EP03/51096
PCT/EP2004/052110
(32) 23.12.2003
09.09.2004
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
MORTSEL, België (BE)
(51) C08G 64/42
(72) Loccufier, Johan te 2640
MORTSEL, België (BE)
Claes, Roland te 2640 MORTSEL,
België (BE)
Van Luppen, Jaymes te 2640
MORTSEL, België (BE)
(21) EP06716206.5
(47) 14.12.2011
(51) C08F 290/02
A61K 9/00
(11) EP2147031
(11) EP1856180
(22) 06.03.2006
(31) 20050018844
(32) 07.03.2005
(33) Zuid-Korea
(54) METHOD OF PREPARING
POLYCARBONATE RESIN.
(73) LG Chem, Ltd. te
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150-
Nummer 01/12
721, Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) KIM, Jong-hun, 101-1507
Cheongsol Apt. te DAEJEON-CITY
305-802, Zuid-Korea (KR)
WOO, Boo-gon, 8-401 Lg
Company Housing Apt. te
DAEJEON-CITY 305-340, ZuidKorea (KR)
PARK, Sung-kyou te BUSAN-CITY
611-840, Zuid-Korea (KR)
HONG, Mijeung te DAEJEON-CITY
305-804, Zuid-Korea (KR)
(47) 14.09.2011
(51) C08G 75/00
(11) EP2276792
(21) EP09742111.9
161
A61Q 19/10
A61Q 19/02
A61Q 19/00
A61K 8/97
A61K 8/81
A61K 8/73
A61K 8/25
A61K 8/19
A61K 8/02
(11) EP1887030
(21) EP06834668.3
(22) 14.12.2006
(31) 2005365625
(32) 19.12.2005
(33) Japan
(54) FILMY COMPOSITIONS.
(22) 07.05.2009
(73) P & PF Co., Ltd. te IBARAKI-SHI,
OSAKA 567-0023, Japan (JP)
(31) 51746 P
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
4 januari 2012
PARTICLES AND USE THEREOF.
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DU FRESNE VON HOHENESCHE,
Cedric te NL-8934 CW
LEEUWARDEN
ADAMS, Stefan te 67065
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÖRNER, Klaus Dieter te 68623
LAMPERTHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WINTER, Dominik te 67157
WACHENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 12.10.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C09K
C08K
C08K
C08K
(54)
(11) EP2038341
(32) 09.05.2008
(73)
(72)
(47)
(51)
(72) SAITO, Yoshinobu c/o P & PF CO.
LTD. te IBARAKI-SHI OSAKA 5670023, Japan (JP)
FIRE RESISTANT, HIGH FLOW
YAMAZAKI, Shinya c/o P & PF CO.
POLY(ARYL ETHER SULFONE)
LTD. te IBARAKI-SHI OSAKA 567COMPOSITION.
0023, Japan (JP)
Solvay Advanced Polymers, L.L.C.
TAMURA, Uhei c/o P & PF CO.,
te ALPHARETTA, GA 30005-3914,
LTD. te IBARAKI-SHI OSAKA 567Verenigde Staten van Amerika
0023, Japan (JP)
(US)
NISHINA, Tetsuo c/o P & PF CO.,
LTD. te IBARAKA-SHI OSAKA 567WEINBERG, Shari A. te ATLANTA
0023, Japan (JP)
FULTON GEORGIA 30324,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 26.10.2011
(US)
(51) H05B 33/04
21.09.2011
H01L 51/52
H01L 51/50
C08L 83/12
C08J 7/04
C08G 77/46
(11) EP2134771
(11) EP2128192
(21) EP08742330.7
(21) EP09007229.9
(22) 27.03.2008
(22) 29.05.2009
(31) 908847 P
55731
(31) 2008140983
(32) 29.03.2007
26.03.2008
(33) Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SILICONE COMPOSITIONS AND
METHODS FOR PREPARING THEM.
(73) Momentive Performance
Materials Inc. te WILTON, CT
06897, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74)
(72)
(47)
(51)
(32) 29.05.2008
(54) Barrier laminate, gas barrier film
and device using the same.
(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO
106-0031, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
15/08
5/08
5/07
5/00
(21) EP07785892.6
(22) 04.07.2007
(31) 06017792
06014331
(32) 11.07.2006
11.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) COMPOSITION WITH A POLYMER
AND AN OXIDATION-CATALYST
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) GIJSMAN, Pieter te 6191 NM BEEK
JANSEN, Johan Franz Gradus
Antonius te 6165 AP GELEEN
(47) 02.11.2011
(51) C08L 67/07
C08L 67/06
C08L 63/10
C08L 33/10
C08L 33/08
C08K 5/17
C08K 5/098
C08K 5/07
C08K 5/05
C08K 3/26
C08K 3/24
C08K 3/22
C08F 290/14
C08F 290/06
(72) Tsukahara, Jiro te ASHIGARAKAMIGUN KANAGAWA 258-8577, Japan
(JP)
Ito, Shigehide te ASHIGARAKAMIIr. Mertens c.s. te Rijswijk
GUN KANAGAWA 258-8577, Japan
(JP)
KUMAR, Vikram te BANGALORE
(11) EP1888680
560017, India (IN)
(47) 12.10.2011
(21) EP06754131.8
LEATHERMAN, Mark, D. te
(51)
C08L
33/08
(22) 06.06.2006
STAMFORD, CT 06907, Verenigde
C08K 5/00
Staten van Amerika (US)
(31) 05076357
C08F 2/44
RAJARAMAN, Suresh te
(32) 10.06.2005
NEWBURGH, NY 12550,
(11) EP2108023
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07857508.1
(US)
(54) UNSATURATED POLYESTER RESIN
SAXENA, Anubhav te BANGALORE (22) 13.12.2007
OR VINYL ESTER RESIN
(31) 07100229
560037, India (IN)
COMPOSITION.
(32) 08.01.2007
26.10.2011
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(33) Europees Octrooi Bureau
C11D 17/00
C08J 5/18
A61Q 5/02
(72) JANSEN, Johan, Franz, Gradus,
(54) SPHERICAL PARTICLES METHOD
Antonius te N-6165 AP GELEEN
FOR PRODUCTION OF SPHERICAL
Nummer 01/12
162
KRAEGER, Ivo, Ronald te NL-3742 (22) 27.02.2008
PJ BAARN
(54) Coated pipe and propylene
(47) 05.10.2011
polymer composition therefor.
(51) C08L 27/18
C08K 5/18
C08K 5/16
(73) Borealis Technology Oy te 06101
PORVOO, Finland (FI)
(11) EP1881028
(72) Leidén, Leif te 07130 ANTTILA,
Finland (FI)
Purmonen, Jouni te 06100
PORVOO, Finland (FI)
Alastalo, Kauno te PORVOO,
Finland (FI)
(21) EP06745623.6
(22) 24.04.2006
(31) 2005134020
2005233919
(32) 02.05.2005
12.08.2005
(33) Japan
Japan
(54) CROSSLINKABLE
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
COMPOSITION, CROSS- LINKED
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
POWDER, POLYTETRAFLUOROETHYLENE MOLDINGS, RESIN
BLEND COMPOSITIONS, AND
RESIN BLEND MOLDINGS.
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323,
Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP2228410
(21) EP10001556.9
(22) 16.02.2010
(31) 102009012685
(32) 11.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) C.I. Pigment Red 112 with
improved dispersion.
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Schneider, Lars, Dr. te 65835
LIEDERBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Reif, Martin, Dr. te 60489
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 21.09.2011
(51) F16L 58/10
C09D 123/10
(11) EP2098576
(21) EP08003577.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD AND RIBBED TUBE FOR
THERMALLY CLEAVING
HYDROCARBONS.
(73) Schmidt + Clemens GmbH & Co.
KG te 51789 LINDLAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 02.06.2008
(72) WÖLPERT, Peter te 34289
ZIERENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GANSER, Benno te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JAKOBI, Dietlinde te 50733 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KIRCHHEINER, Rolf te 58644
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0710425
(47) 28.09.2011
(32) 01.06.2007
(51) F25J 3/02
C10G 70/04
(47) 02.11.2011
(51) H05K 3/32
C09J 9/02
C09J 201/00
(11) EP2152831
(21) EP08762216.3
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) IMPROVED STRUCTURAL
ADHESIVE MATERIALS.
(11) EP0675190
(73) Hexcel Composites Limited te
CAMBRIDGE CB2 4QD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 22.03.1995
(72) NANBA, Yoshinori c/o Daikin
(72) ASPIN, Ian te CAMBRIDGE SG8
Industries, Ltd. te SETTSU-SHI,
7RX, GROOT BRITTANNIË (GB)
OSAKA; 5668585, Japan (JP)
GODOT, Marine te CHESHIRE
KOH, Meiten c/o Daikin Industries,
CW9 7AT, GROOT BRITTANNIË
Ltd. te SETTSU-SHI, OSAKA;
(GB)
5668585, Japan (JP)
SAWADA, Yasuhiko c/o Daikin
(47) 12.10.2011
Industries, Ltd. te SETTSU-SHI,
(51) C10C 1/16
OSAKA; 5668585, Japan (JP)
(11) EP1739153
(47) 12.10.2011
(51) C09D 5/00
C09D 11/02
C09B 41/00
C08K 5/00
4 januari 2012
(21) EP05708091.3
(22) 17.02.2005
(31) 200400421
(32) 20.02.2004
(33) Spanje
(54) METHOD FOR THE PRODUCTION
OF BREA FROM TAR AND THE
DISTILLATES THEREOF ARISING
FROM COAL TAR BY OXIDATIVE
THERMAL TREATMENT.
(21) EP95104231.6
(31) 221908
(32) 01.04.1994
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Olefin recovery method.
(73) Kellogg Brown & Root LLC te
HOUSTON, TX 77210-4557,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Verma, Vijender Kumar te SUGAR
LAND, TEXAS 77478, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 21.09.2011
(51) F26B 3/02
D21C 9/18
C10L 5/48
C10L 5/46
C10L 5/44
C10L 5/40
(11)
(73) Industrial Quimica del Nalon, S.A. (21)
te 33005 OVIEDO, Spanje (ES)
(22)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(31)
(72) GONZALEZ GARCIA, Manuel Olivo
te E-33005 OVIEDO, Spanje (ES) (32)
GONZALEZ CIMAS, Manuel José te (33)
E-33005 OVIEDO, Spanje (ES)
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Juan
José te E-33005 OVIEDO, Spanje (54)
(ES)
(47) 07.09.2011
(51) C22C 38/40
C22C 30/00
C10G 9/20
(11) EP1525289
(21) EP03725176.6
(22) 08.05.2003
(31) 10233961
(32) 25.07.2002
EP2134820
EP08707246.8
24.01.2008
PCT/EP2007/001955
07.03.2007
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
PROCESS FOR DRYING AND
PURIFYING A PARTICULATE
CELLULOSE/PLASTIC WASTE
MIXTURE.
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(72) SCHOEN, Löwhardt, Adolf, Albert
te NL-6176 BT SPAUBEEK
CHRISTOFFEL, Anton, Rudolf te
NL-6243 CA GEULLE
VAN DER LINDEN, Alfons,
Matheas, Gertrudes te NL-6005
Nummer 01/12
LC WEERT
163
(32) 18.02.2005
(47) 21.09.2011
(33) Spanje
(51) C11D 3/37
C11D 17/00
(54) NOVEL MICROALGAL SPECIES
AND USE THEREOF FOR ANIMAL
AND/OR HUMAN CONSUMPTION
AND IN THE PRODUCTION OF
CAROTENOIDS.
(11) EP1951855
(21) EP06809624.7
(22) 17.10.2006
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(72) GIBBS, Susan te NL-1015 XV
AMSTERDAM
DE BOER, Edith, Margaretha te
NL-1071 RD AMSTERDAM
KIRTSCHIG, Gudula te NL-1187 LC
AMSTELVEEN
SCHEPER, Riekeld, Johannes te
NL-1078 LW AMSTERDAM
BRUYNZEEL, Derk, Pieter te NL1391 GD ABCOUDE
(73) Universidad de Almeria te S/N,
04120 ALMERIA, Spanje (ES)
Caja Rural Intermediterránea SCC (47)
24.10.2005
te 04006 ALMERIA, Spanje (ES)
Verenigde Staten van Amerika
(51)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
FABRIC CARE COMPOSITIONS
(11)
(72) FERNÁNDEZ SEVILLA, José, María
AND SYSTEMS COMPRISING
(21)
te
E-04002
ALMERIA,
Spanje
(ES)
ORGANOSILICONE
MOLINA GRIMA, Emilio te E-04002 (22)
MICROEMULSIONS AND
ALMERIA, Spanje (ES)
METHODS EMPLOYING SAME.
(31)
PEREZ PARRA, Jeronimo, Estacion
The Procter & Gamble Company
exper. de Cajamar te 04710 EL
te CINCINNATI, OH 45202,
(32)
EJIDO (ALMERIA), Spanje (ES)
Verenigde Staten van Amerika
ACIEN FERNÁNDEZ, Francisco,
(US)
Gabriel te E-04720 AGUADULCE (33)
(ALMERIA), Spanje (ES)
ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
MAGÁN CAÑADAS, Juan, José te E- (54)
PANANDIKER, Rajan, Keshav te
04009 ALMERIA, Spanje (ES)
WEST CHESTER, OHIO 45069,
FRIEDL, Thomas te 37085
Verenigde Staten van Amerika
GOETTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
VETTER, Kerry, Andrew te
(73)
(47)
21.09.2011
CINCINNATI, OHIO 45233-4236,
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12Q 1/70
(74)
(US)
C12N 7/00
BARNABAS, Freddy, Arthur te
(72)
C12N 5/00
WEST CHESTER, OHIO 45069,
A61K 39/12
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2017333
(US)
DELPLANCKE, Patrick, Firmin,
(21) EP06745904.0
August te B-9270 LAARNE, België (22) 28.04.2006
(BE)
(54) FELINE CELL CAPABLE OF BEING
16.11.2011
(47)
CULTURED WITHOUT ANIMAL
(31) 729622 P
(32)
4 januari 2012
(51) C12N 9/54
C11D 3/386
(11) EP1466962
(21) EP04008604.3
(22) 08.04.2004
(31) 2003106709
(32) 10.04.2003
(33) Japan
(54) Alkaline protease.
(73) KAO CORPORATION te TOKYO
103-8210, Japan (JP)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Okuda, Mitsuyoshi te HAGA-GUN
TOCHIGI 321-3497, Japan (JP)
Sato, Tsuyoshi te HAGA-GUN
TOCHIGI 321-3497, Japan (JP)
Takimura, Yasushi te HAGA-GUN
TOCHIGI 321-3497, Japan (JP)
Sumitomo, Nobuyuki te HAGAGUN TOCHIGI 321-3497, Japan
(JP)
Kobayashi, Tohru te HAGA-GUN
TOCHIGI 321-3497, Japan (JP)
(47) 12.10.2011
(51) C12N 1/12
(11) EP1849858
(21) EP06725770.9
(22) 17.02.2006
(31) 200500374
21.09.2011
C12N 5/0735
EP1287119
EP01946230.8
09.06.2001
210649 P
212232 P
09.06.2000
16.06.2000
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
MAMMALIAN GAMETE AND
EMBRYO CULTURE MEDIA
SUPPLEMENT AND METHOD OF
USING SAME.
Vitrolife Sweden AB te 400 92
GÖTEBORG, Zweden (SE)
ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
GARDNER, David, K. te
HIGHLANDS RANCH, CO 80129,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LANE, Michelle, T. te HIGHLANDS
RANCH, CA 80129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
09.11.2011
PROTEIN, AND METHOD FOR
(51) C12N 9/88
PRODUCTION OF VIRUS AND
C12N 9/10
METHOD FOR PRODUCTION OF
C12N 5/10
VACCINE USING THE FELINE CELL.
C12N 15/09
A01H 5/00
(73) Kyoritsu Seiyaku Corporation te
TOKYO 102-0074, Japan (JP)
(11) EP1889902
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP06746369.5
(72) MOCHIZUKI, Masami te
(22) 09.05.2006
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN (31) 2005136186
225-0023, Japan (JP)
(32) 09.05.2005
(47) 12.10.2011
(33) Japan
(51) C12N 5/071
(54) Werkwijze voor transformatie met
A61P 17/02
gebruikmaking van mutant
(11) EP1709160
acetolactaatsynthasegen.
(21) EP05704556.9
(73) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,
LTD. te TAITO-KU TOKYO 110(22) 14.01.2005
8782, Japan (JP)
(31) PCT/NL2004/000039
TOHOKU UNIVERSITY te AOBA-KU
(32) 16.01.2004
SENDAI-SHI, MIYAGI 980-8577,
(33) World Intellectual Property
Japan (JP)
Organization (WIPO)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(International Bureau of)(4)
(72) TORIYAMA, Kinya, c/o Tohoku
(54) PREPARATION OF FIBROBLASTUniversity te SENDAI-SHI, MIYAGI
POPULATED CONNECTIVE TISSUE
9808577, Japan (JP)
SUBSTITUTE.
OKUZAKI, Ayako, c/o National
(73) Vereniging voor Christelijk Hoger
Institute of Agrobiological
Onderwijs, Wetenschappelijk
Sciences te IBARAKI 305-8602,
Onderzoek en Patiëntenzorg te
Japan (JP)
1081 HV AMSTERDAM
KAKU, Koichiro, c/o Kumiai
Chemical Industry Co., Ltd te
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
TOKYO 1108782, Japan (JP)
Nummer 01/12
KAWAI, Kiyoshi, c/o Kumiai
Chemical Industry Co., Ltd te
TOKYO 1108782, Japan (JP)
SHIMIZU, Tsutomu, c/o Kumiai
Chemical Industry Co Ltd te
TOKYO 1108782, Japan (JP)
(47) 12.10.2011
(51) C12N 7/00
C12N 5/10
C12N 15/87
C12N 15/63
C07K 14/11
164
4 januari 2012
VALLE, Fernando te BURLINGAME,
CA 94010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.09.2011
(51) C12N 9/02
C12N 15/53
C12N 15/09
UPPSALA, Zweden (SE)
SHAW, Andrew te PALO ALTO, CA
94304, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STAHLBERG, Jerry te S-SE-75645
UPPSALA, Zweden (SE)
(47) 05.10.2011
(31) 709473 P
(51) C12P 7/64
C12N 9/96
C12N 9/20
C12N 11/00
C10L 1/08
(11) EP1820853
(32) 19.08.2005
(11) EP2118277
(21) EP07009953.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07849656.9
(22) 05.04.2000
(54) ARACHNOCAMPA LUCIFERASES.
(22) 31.12.2007
(31) 127912 P
132839 P
(73) Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation
te CAMPBELL, ACT 2612,
Australië (AU)
(31) 18059807
(32) 06.04.1999
06.05.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Recombinant influenza viruses for
vaccines and gene therapy.
(73) WISCONSIN ALUMNI RESEARCH
FOUNDATION te MADISON, WI
53705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Kawaoka, Yoshihiro te
MIDDLETON WISCONSIN 53562,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Neumann, Gabriele te MADISON
WISCONSIN 53717, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 21.09.2011
(51) C12Q 1/68
C12Q 1/34
C12Q 1/00
C12P 21/06
C12P 21/04
C12N 9/00
C12N 15/00
C12N 1/20
C07K 16/00
C07K 1/00
C07H 21/04
A61K 38/44
(11) EP1649041
(11) EP1945761
(21) EP06774822.8
(22) 18.08.2006
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LEITCH, Virginia te PAGE,
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY
2614, Australië (AU)
DUMANCIC, Mira, Maria te OXLEY,
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY
2903, Australië (AU)
TROWELL, Stephen, Charles te
OXLEY, AUSTRALIAN CAPITAL
TERRITORY 2903, Australië (AU)
DACRES, Helen te LYONS, ACT
2606, Australië (AU)
(32) 08.01.2007
(33) Israël
(54) IMMOBILIZED INTERFACIAL
ENZYMES OF IMPROVED AND
STABILIZED ACTIVITY.
(73) TransBiodiesel Ltd. te 20200
SHFARAM, Israël (IL)
(72) BASHEER, Sobhi te 20173
SAKHNIN, Israël (IL)
(47) 07.09.2011
(51) C12N 15/10
(11) EP1960521
(21) EP06830455.9
(47) 28.09.2011
(22) 07.12.2006
(51) C12N 9/42
(31) 102005059217
(11) EP1578943
(32) 07.12.2005
(21) EP03788539.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 15.08.2003
(54) METHOD AND TEST KIT FOR THE
SEPARATION, PURIFICATION AND
RECOVERY OF LONG- AND SHORTCHAIN NUCLEIC ACIDS.
(31) 404063
456368
458853
458696
P
P
P
P
(73) AJ Innuscreen GmbH te 13125
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 16.08.2002
21.03.2003
27.03.2003
27.03.2003
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(72) HILLEBRAND, Timo te D-15366
HOENOW, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.09.2011
(51) C12P 19/34
C12N 15/11
C07H 21/04
(22) 27.07.2004
(73) Danisco US Inc. te PALO ALTO, CA
A61K 48/00
(31) 491151 P
94304, Verenigde Staten van
(11) EP1573009
Amerika (US)
(32) 30.07.2003
(21) EP03813850.9
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 18.12.2003
(54) MULTIMERIC OXIDOREDUCTASES. (72) DAY, Anthony, G. te SAN
(31) 434518 P
FRANCISCO,
CA
94127,
Verenigde
(73) GENENCOR INTERNATIONAL, INC.
740256
Staten van Amerika (US)
te PALO ALTO, CALIFORNIA
GOEDEGEBUUR,
Frits
te
NL(32)
18.12.2002
94304, Verenigde Staten van
3135XV VLAARDINGEN
18.12.2003
Amerika (US)
GUALFETTI, Peter te SAN
(33)
Verenigde Staten van Amerika
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
FRANCISCO, CA 94107, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
(72) CALDWELL, Robert, M. te
Staten van Amerika (US)
(54)
DETECTION OF SMALL NUCLEIC
BELMONT, CA 94002, Verenigde
MITCHINSON, Colin te HALF
ACIDS.
Staten van Amerika (US)
MOON BAY, CA 94019, Verenigde
RASHID, M., Harunur te
Staten van Amerika (US)
(73) THIRD WAVE TECHNOLOGIES,
SUNNYVALE, CA 94087,
NEEFE, Paulien te NL-2719 TN
INC. te MADISON, WI 53719Verenigde Staten van Amerika
ZOETERMEER
1256, Verenigde Staten van
(US)
SANDGREN, Mats te S-SE-75655
Amerika (US)
(21) EP04779305.4
(54) Nieuwe varianten van cellulase
CBH1 van Hypocrea jecorina.
Nummer 01/12
165
4 januari 2012
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(11) EP1027440
(21) EP99972259.8
(72) DAHLBERG, James, E. te
MADISON, WI 53705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ALLAWI, Hatim, T. te MADISON,
WI 53719, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LYAMICHEV, Victor te MADISON,
WI 53711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NERI, Bruce, P. te CARSLBAD
92009, Verenigde Staten van
Amerika (US)
OLSON-MUNOZ, Marilyn te
MADISON, WI 53711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHEHAK, LuAnne te JANESVILLE,
WI 53546, Verenigde Staten van
Amerika (US)
OLSON, Sarah, M. te CROSS
PLAINS, WI 53528, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP98959767.9
(22) 16.11.1999
(22) 27.10.1998
(31) 108504 P
(31) 19747418
(32) 16.11.1998
(32) 27.10.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) THERMOSTABLE XYLANASES.
(47) 21.09.2011
(51) C12N 5/10
C12N 15/85
C12N 15/12
C07K 19/00
C07K 16/28
A61K 39/395
(11) EP2067790
(21) EP08021130.3
(22) 04.04.1995
(31) 222616
(32) 04.04.1994
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Agonist antibody against protein
tyrosine kinase SAL-S1.
(72)
(47)
(51)
(73) NATIONAL RESEARCH COUNCIL
OF CANADA NATIONAL RESEARCH
COUNCIL CANADA te Ottawa,
(73) Deutsches
Ontario, Canada (CA)
Krebsforschungszentrum Stiftung
des öffentlichen Rechts te
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (72) SUNG, Wing, L., National
DUITSLAND (DE)
Research Coucil Canada te
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(72) NIEHRS, Christof te D-69117
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GLINKA, Andrei te D-69126
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 09.04.2008
(51) C12N 7/01
C12N 15/40
C07K 14/18
A61K 39/12
A61K 31/70
(11) EP1263965
(21) EP01910882.8
(22) 16.02.2001
(31) 182829 P
(32) 16.02.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Avirulente immunogene
flavivirus-chimeren.
OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6,
Canada (CA)
TOLAN, Jeffrey, S. te OTTAWA,
ONTARIO K1V 1C1, Canada (CA)
(47) 08.11.2006
(51) C12N 15/82
(11) EP2074216
(21) EP07802967.5
(22) 29.08.2007
(31) 0608693
856784 P
(32) 04.10.2006
06.11.2006
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for the production of
recombinant proteins using
carnivorous plants.
(73) PLANT ADVANCED
TECHNOLOGIES PAT te 54500
VANDOEUVRE-LES-NANCY,
Frankrijk (FR)
(73) The Government of the United
States of America, as represented (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
by the Secretary, Department of (72) BITEAU, Flore te F-54000 NANCY,
Health & Human Services te
Frankrijk (FR)
ATLANTA, GEORGIA 30333,
BOURGAUD, Frédéric te F-54500
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Verenigde Staten van Amerika
VANDOEUVRE LES NANCY,
(US)
Bennett, Brian D. te PACIFICA, CA
Frankrijk (FR)
Mahidol University te
94044, Verenigde Staten van
GONTIER, Eric te 80680
NAKORNPATOM 73170, Thailand
Amerika (US)
HEBECOURT, Frankrijk (FR)
(TH)
Goeddel, David te
FEVRE, Jean-Paul te F-64300
HILLSBOROUGH, CA 94010,
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
ORTHEZ, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(72)
KINNEY,
Richard,
M.
te
FORT
(47)
14.12.2011
(US)
COLLINS, CO 80526-6229,
Lee, James M. te SAN BRUNO, CA
(51) D21B 1/16
Verenigde Staten van Amerika
94066, Verenigde Staten van
C13K 1/02
(US)
Amerika (US)
C12P 19/14
KINNEY, Claire, Y., H. te FORT
Matthews, William te WOODSIDE,
C12M 1/40
COLLINS,
CO
80526-6229,
CA 94062, Verenigde Staten van
B01F 5/04
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
B01F 3/12
(US)
Tsai, Siao Ping te SOUTH SAN
(11) EP2145026
BUTRAPET,
Siritorn
te
BANGKUNFRANCISCO, CA 94080, Verenigde
NON, BANGKOK-NOI, BANGKOK
(21) EP08737243.9
Staten van Amerika (US)
10700, Thailand (TH)
(22) 02.05.2008
Wood, William I. te SAN MATEO,
GUBLER, Duane, L. te FORT
CA 94402, Verenigde Staten van
(31) 0708482
COLLINS, CO 80526-6229,
Amerika (US)
0710659
Verenigde Staten van Amerika
05.10.2011
(US)
(32) 02.05.2007
BHAMARAPRAVATI, Natth te
05.06.2007
G01N 33/53
BANGKOK 10600, Thailand (TH)
C12Q 1/68
(33) GROOT BRITTANNIË
C12N 5/10
(47) 28.09.2011
GROOT BRITTANNIË
C12N 15/18
(54) Biomass treatment process.
(51)
C12N
9/24
C07K 16/22
C12N 15/56
(73) Pursuit Dynamics PLC. te
C07K 14/475
A23K 1/165
HINCHINGBROOKE BUSINESS
A61K 48/00
PARK HUNTINGDON
(11) EP1131447
A61K 38/22
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
FRANCISCO CA 94080-4990,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
(54) Inhibitorproteïne van de wntsignaalweg.
Nummer 01/12
CAMBRIDGESHIRE PE29 6HB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
166
MAHARASHTRA, India (IN)
YOGESH, Zambre, Sujata te
THANE (W) 400 602
MAHARASHTRA, India (IN)
NIKUNJ, Kumar te MUMBAI 400
019 MAHARASHTRA, India (IN)
(72) HEATHCOTE, John Gervase Mark
te HUNTINGDON,
CAMBRIDGESHIRE PE29 6HB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
FENTON, Marcus, Brian, Mayhall
te CAMBRIDGESHIRE PE19 8BP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 21.09.2011
(47) 28.09.2011
(21) EP07731707.1
(51) C12P 21/02
C12N 9/10
C12N 15/78
C12N 15/70
C12N 1/21
(11) EP1863921
(21) EP06748724.9
(22) 24.03.2006
(31) 665396 P
668899 P
732409 P
(32) 24.03.2005
05.04.2005
31.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) EXPRESSION OF SOLUBLE,
ACTIVE EUKARYOTIC
GLYCOSYLTRANSFERASES IN
PROKARYOTIC ORGANISMS.
(73) BioGeneriX AG te 68199
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12Q 1/04
B01L 3/00
(11) EP1994167
(22) 08.03.2007
(31) 0602145
4 januari 2012
OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO" te 20122 MILAN,
Italië (IT)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) POLI, Francesca te I-20052
MONZA, Italië (IT)
DRAGO, Francesca te I-20133
MILANO, Italië (IT)
VILLA, Maria Antonietta te I20129 MILANO, Italië (IT)
ESPADAS DE ARIAS, Alejandro te
I-20090 BUCCINASCO, Italië (IT)
CRESPIATICO, Loretta te I-20161
MILANO, Italië (IT)
(32) 10.03.2006
(47) 14.09.2011
(33) Frankrijk
(51) G01N 33/50
C12Q 1/68
C12N 15/85
C07K 16/18
C07K 14/47
A01K 67/027
(54) METHOD FOR READING IMAGES,
IN PARTICULAR FOR STUDYING
THE DEVELOPMENT OF BIOFILM
IN A CULTURE MEDIUM.
(73) Biofilm Control te 63360 SAINT
BEAUZIRE, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) BERNARDI, Thierry te 63170
PERIGNAT-LES-SARLIÈVE,
Frankrijk (FR)
BARA, Nicolas te 75002 PARIS,
Frankrijk (FR)
(47) 31.08.2011
(51) C12Q 1/68
(11) EP1349955
(21) EP01954751.2
(22) 19.07.2001
(31) 219738 P
(32) 20.07.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMMON POLYMORPHISM IN
SCN5A IMPLICATED IN DRUGINDUCED CARDIAC ARRHYTHMIA.
(22) 02.05.2008
(73) The University of Utah Research
Foundation te SALT LAKE CITY,
UTAH 84108, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2152910
(21) EP08747528.1
(31) 916193 P
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(74) ir. Riem te Eindhoven
(32) 04.05.2007
(72) SCHWARTZ, Marc, F. te WEST
WINDSOR, NEW JERSEY 08555,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SOLIMAN, Tarik te CHESTER
SPRINGS, PENNSYLVANIA 19425,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) KEATING, Mark, T. te BROOKLINE,
MA 02446, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SPLAWSKI, Igor te BOSTON, MA
02215, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 05.10.2011
(72) ROCHA, Eleusa Maria, F. te NEW
YORK, NY 11103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PARK, Steven te WHITESTONE, NY
11357, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PERLIN, David, S. te CHAPPAQUA,
NY 10514, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12P 37/04
C12P 35/04
(11) EP2173892
(21) EP07859596.4
(22) 27.07.2007
(54) Process for the preparation of
penicillin or cephalosporin
antibiotics.
(54) DETECTING TRIAZOLE
RESISTANCE IN ASPERGILLUS.
(73) Myconostica Limited te
SHARSTON MANCHESTER M22
4SN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(47) 14.09.2011
(73) Fermenta Biotech Limited te
MAH, India (IN)
(51) C12Q 1/68
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP06701262.5
(72) DATLA, Anupama te MUMBAI 400
049, MAHARASHTRA, India (IN)
RAJASEKAR, Vyasarayani,
Williams te THANE (W) 400 610,
MAHARASHTRA, India (IN)
KYSLIK, Pavel te CZECH
REPUBLIC, Tsjechië (CZ)
BECKA, Stanislav te CZECH
REPUBLIC, Tsjechië (CZ)
KRISHNAKANT, Ashar, Trupti te
THANE (W) 400 607
(22) 25.01.2006
(11) EP1841885
(31) MI20050098
(32) 25.01.2005
(33) Italië
(54) OLIGONUCLEOTIDE PROBE PAIR
FOR GENOTYPING OF KIDD/JK
ERYTHROCYTE SYSTEM,
METHODS AND RELATIVE
DIAGNOSTIC KITS.
(47) 14.09.2011
(51) G01N 33/574
C12Q 1/68
(11) EP1778874
(21) EP05810341.7
(22) 29.07.2005
(31) 592803
592804
592823
592824
592825
P
P
P
P
P
(32) 30.07.2004
30.07.2004
30.07.2004
30.07.2004
30.07.2004
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) ONCOFETAL FIBRONECTIN AS A
MARKER FOR CERVICAL CANCER.
(73) ADEZA BIOMEDICAL
CORPORATION te SUNNYVALE, CA
94089, Verenigde Staten van
(73) Fondazione IRCCS "CA' GRANDA -
Nummer 01/12
Amerika (US)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) HUSSA, Robert te SUNNYVALE, CA
94089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FISCHER-COLBRIE, Mark te
CUPERTINO, CA 95014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LAPOINTE, Jerome te OAKLAND,
CA 94611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HICKOK, Durlin te SEATTLE, WA
98112, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHORTER, Simon, Charles te
SUNNYVALE, CA 95008,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SENYEI, Andrew te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
167
MAIENFELD, Zwitserland (CH)
Widrig, Beno te 7310 BAD
RAGAZ, Zwitserland (CH)
Vom Braucke, Troy te 9470
BUCHS, Zwitserland (CH)
(47) 05.10.2011
(51) C23C 14/28
(11) EP1991716
(21) EP07712590.4
(22) 23.02.2007
(31) 20060177
20060182
20060357
(32) 23.02.2006
23.02.2006
12.04.2006
(33) Finland
Finland
Finland
4 januari 2012
(32) 14.08.2003
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) METAL ELECTROWINNING CELL
WITH ELECTROLYTE PURIFIER.
(73) Rio Tinto Alcan International
Limited te MONTREAL, QC H3A
3G2, Canada (CA)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) NGUYEN, Thinh, T. te CH-1213
ONEX, Zwitserland (CH)
SCHNYDER, Frank te CH-1803
CHARDONNE, Zwitserland (CH)
DE NORA, Vittorio te 3968
VEYRAS, Zwitserland (CH)
(47) 05.10.2011
(51) C30B 1/00
(11) EP1598450
(47) 23.11.2011
(54) ELEMENT.
(21) EP04711454.1
(51) C22C 1/08
B22F 7/00
B22F 3/11
B22D 25/00
(73) Picodeon Ltd Oy te 00120
HELSINKI, Finland (FI)
(22) 16.02.2004
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LAPPALAINEN, Reijo te FI-70870
HILTULANLAHTI, Finland (FI)
RUUTTU, Jari te FI-10330
EP09007574.8
BILLNÄS, Finland (FI)
09.06.2009
MYLLYMÄKI, Vesa te FI-00200
102008027798
HELSINKI, Finland (FI)
YLÄTALO, Sampo te FI-00660
11.06.2008
HELSINKI, Finland (FI)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MÄKITALO, Juha te FI-10600
Aluminiumlegeringmetaalschuim
TAMMISAARI, Finland (FI)
en, het gebruik daarvan en
PULLI, Lasse te FI-00670
werkwijze voor de bereiding
HELSINKI, Finland (FI)
daarvan.
(47) 21.09.2011
Helmholtz-Zentrum Berlin für
Materialien und Energie GmbH te (51) C25B 1/28
14109 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (11) EP1148155
DUITSLAND (DE)
(21) EP01109242.6
(11) EP2143809
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Banhart, John te 14532
KLEINMACHNOW,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Helwig, Hans-Martin te 33602
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wolfgang Seeliger te 66119
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 14.04.2001
(31) 10019683
(32) 20.04.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze voor de vervaardiging
van alkalimetaal- en
ammoniumperoxidesulfaat.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
Essen, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 2003046552
2003066020
2003137916
(32) 24.02.2003
12.03.2003
15.05.2003
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Beta-Ga2O3 SINGLE CRYSTAL
GROWING METHOD.
(73) WASEDA UNIVERSITY te
SHINJUKU-KU, TOKYO 169-8050,
Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) ICHINOSE, Noboru, School of
Science & Engineering te
SHINJUKU-KU, TOKYO 1690072,
Japan (JP)
SHIMAMURA, K., Kagami
Memorial Lab. for Materials te 2CHOME, SHINJUKU,2TOKYO
1690051, Japan (JP)
AOKI, Kazuo te NERIMA-KU,
TOKYO 1760022, Japan (JP)
GARCIA VILLORA, Encarnacion
Antonia te NERIMA-KU, TOKYO
1760022, Japan (JP)
(47) 21.09.2011
(47) 14.09.2011
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) D01G 7/06
(51) C23C 14/32
C23C 14/02
(72) Lehmann, Thomas, Dr. te 63505
LANGENSELBOLD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stenner, Patrick te 63452 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2158347
(47) 08.06.2005
(54) DEVICE FOR LOADING MACHINES
HANDLING BULK MATERIALS.
(11) EP2236641
(21) EP09004581.6
(22) 30.03.2009
(54) Method for pre-treating
substrates for PVD procedures.
(73) Oerlikon Trading AG, Trübbach te
9477 TRÜBBACH, Zwitserland
(CH)
(51) C25C 7/00
C25C 3/08
C25C 3/06
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1654401
(72) Rudigier, Helmut te 7310 BAD
RAGAZ, Zwitserland (CH)
Ramm, Juergen, Dr. te 7304
(21) EP04744771.9
(22) 10.08.2004
(31) PCT/IB03/03651
(21) EP08759912.2
(22) 22.05.2008
(31) 07110736
(32) 21.06.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Pierret, Philippe te 6838
CORBION, België (BE)
Pierret, Thierry te 6740 SAINTEMARIE/SEMOIS, België (BE)
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) Pierret, Philippe te 6838
Nummer 01/12
CORBION, België (BE)
Pierret, Thierry te 6740 SAINTEMARIE/SEMOIS, België (BE)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
168
(54) Laundry machine.
4 januari 2012
ARTICLE INCORPORATING SUCH A
STRUCTURE.
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(73) ARJOWIGGINS SECURITY te 92130
14.09.2011
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(FR)
D02G 3/04
(72) Han, Dong Joo te
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
A41D 31/00
GYEONGSANGNAM-DO 641-711,
A41D 19/015
Zuid-Korea (KR)
(72) VAST, Nathalie te 62144 MONT
Lim, Jae Yoen te
SAINT ELOI, Frankrijk (FR)
EP2097566
GYEONGSANGNAM-DO 641-711,
MALLOL, Stéphane te F-77160
EP07839398.0
Zuid-Korea (KR)
PROVINS, Frankrijk (FR)
09.10.2007
Son, Young Bok te
(47) 14.09.2011
GYEONGSANGNAM-DO 641-711,
545177
(51) E01B 9/48
Zuid-Korea (KR)
10.10.2006
Cho, Ki Chul te
(11) EP2044265
Verenigde Staten van Amerika
GYEONGSANGNAM-DO 641-711, (21) EP07801438.8
Zuid-Korea (KR)
CUT RESISTANT FABRIC
(22) 19.07.2007
COMPRISING ARAMID FIBERS OF (47) 16.11.2011
DIFFERENT DENIER AND METHOD
(31) 102006033760
(51) D21H 27/32
FOR MAKING ARTICLES
102007033968
D21H 27/30
THEREFROM.
(32)
21.07.2006
D21H 21/44
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
19.07.2007
D21H 21/42
COMPANY te WILMINGTON, DE
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D21H 21/40
19898, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D21F 11/08
Amerika (US)
(54) Hoogelastische railbevestiging
(11) EP2176462
PRICKETT, Larry, John te
voor spoorwegen.
(21) EP08827561.5
CHESTERFIELD, VA 23838,
(73)
SCHWIHAG AG te 8274
Verenigde Staten van Amerika
(22) 11.07.2008
TÄGERWILEN, Zwitserland (CH)
(US)
(31) 0756412
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
21.09.2011
(32) 11.07.2007
(72) BUDA, Roland te 78315
D04H 1/50
(33) Frankrijk
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
A61F 13/511
DUITSLAND (DE)
(54)
PROCESS
FOR
MANUFACTURING
A61F 13/49
A SHEET MATERIAL.
(47) 14.09.2011
A61F 13/15
(73) Arjowiggins Security te 75009
(51) E01B 27/10
EP2090683
PARIS, Frankrijk (FR)
(11) EP2238296
EP07859704.4
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) EP08866459.4
04.12.2007
(72) CAMUS, Michel te F-38140 RIVES
(22) 17.12.2008
2006328674
SUR FURE, Frankrijk (FR)
2006335153
DOUBLET, Pierre te F-77160
(31) 42008
SAINT-BRICE, Frankrijk (FR)
05.12.2006
(32) 02.01.2008
12.12.2006
(47) 14.09.2011
(33) Oostenrijk
Japan
(51) D21H 21/16
(54) MACHINE AND METHOD FOR
Japan
RECEIVING BALLAST OF A TRACK.
(11) EP1611284
NONWOVEN FABRIC, PROCESS
(73)
Franz Plasser
(21)
EP04717341.4
FOR PRODUCTION OF
BahnbaumaschinenNONWOVEN FABRIC AND
(22) 04.03.2004
Industriegesellschaft m.b.H. te
ABSORBENT ARTICLES.
(31) 03445042
1010 WIEN, Oostenrijk (AT)
Uni-charm Corporation te EHIME (32) 01.04.2003
(72)
THEURER, Josef te A-1010 WIEN,
799-0111, Japan (JP)
Oostenrijk (AT)
(33) Europees Octrooi Bureau
ir. Jansen c.s. te Den Haag
WÖRGÖTTER, Herbert te A-4210
(54) DISPERSION.
GALLNEUKIRCHEN, Oostenrijk
UEMATSU, Katsuhiro te KANONJI(AT)
SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP) (73) Akzo Nobel N.V. te 6800 SB
ARNHEM
ISHIKAWA, Hideyuki te KANONJI(47) 05.10.2011
Eka Chemicals AB te 445 80
SHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
BOHUS,
Zweden
(SE)
(51) E01B 35/00
TANI, Koichiro te KANONJI-SHI
(72) KRÜCKEL, Ralf te 52379
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
(11) EP1738029
LANGERWEHE, BONDSREPUBLIEK (21) EP04728500.2
12.10.2011
DUITSLAND (DE)
(22) 21.04.2004
D06F 31/00
(47) 28.09.2011
(54) Werkwijze voor het meten van
EP2113598
(51) D21H 21/48
rijbanen.
EP09005939.5
(11) EP1831461
(73) Sersa Maschineller Gleisbau AG
29.04.2009
te 8307 EFFRETIKON, Zwitserland
(21) EP05815536.7
20080040612
(CH)
(22)
26.10.2005
20080040598
(74)
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 0452558
30.04.2008
(72)
JÄGER, Heinz te CH-8604
(32) 08.11.2004
30.04.2008
VOLKETSWIL, Zwitserland (CH)
(33) Frankrijk
Zuid-Korea
(47)
21.09.2011
Zuid-Korea
(54) SECURITY STRUCTURE AND
Nummer 01/12
169
4 januari 2012
(51) E01C 19/40
(21) EP10006612.5
(22) 13.07.2007
(11) EP1395708
(22) 25.06.2010
(31) 102006033045
(21) EP02732755.0
(31) 102009030666
(32) 14.07.2006
(22) 13.06.2002
(32) 25.06.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 10128564
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Curtain wall construction.
(32) 13.06.2001
(54) Brandkraan met twee uitlaten.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Erhard GmbH & Co. KG te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Moeding Keramikfassaden GmbH
te 84163 MARKLKOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) SLIP FORM PAVER.
(73) Wirtgen GmbH te 53578
WINDHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Jäger, Oliver te 89520
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
DUITSLAND (DE)
(72) AESCHLIMANN, Werner te B-2280
Müller, Matthias te 89420
GROBBENDONK, België (BE)
HÖCHSTÄDT, BONDSREPUBLIEK
LENZ, Martin te 56276
DUITSLAND (DE)
GROSSMAISCHEID,
Ludwig, Peter te 89537
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GLENGEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
SMOLDERS, Raymond te B-2220
Mühlbeyer, Alexander te 89073
HERENTALS, België (BE)
ULM, BONDSREPUBLIEK
(47) 28.09.2011
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Wagner, Rudolf te 94315
STRAUBING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.10.2011
(51) E06B 3/54
E04F 13/08
(11) EP1543204
(21) EP03738856.8
(22) 10.07.2003
(31) 0202329
(51) E01D 19/04
(47) 02.11.2011
(32) 29.07.2002
(11) EP2235265
(51) E04B 1/68
(33) Zweden
(21) EP08862266.7
(11) EP1983119
(22) 17.12.2008
(21) EP07007916.5
(31) 20562007
(22) 18.04.2007
(32) 18.12.2007
(54) Afdichtband van zacht schuim.
(33) Oostenrijk
(73) ISO-Chemie GmbH te 73431
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Plaatelement voor een
bouwwerklager.
(73) Reisner & Wolff Engineering
GmbH te 4600 WELS, Oostenrijk
(AT)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) WOLFF, Georg, Michael te A-4600
WELS, Oostenrijk (AT)
(47) 14.09.2011
(51) E02F 5/28
E02F 3/88
E02F 1/00
(54) INSULATING GLASS FASTENER.
(73) Vida International AB te 41663
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) STENVALL, Bo te S-433 60
SÄVEDALEN, Zweden (SE)
(47) 21.09.2011
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) E04G 15/06
(72) te , Onbekend (ZZ)
(11) EP1965005
(47) 14.09.2011
(21) EP08290153.9
(51) E04H 5/10
E04D 3/362
E04D 3/30
E04C 2/292
E04C 2/08
(22) 18.02.2008
(11) EP1179645
(21) EP01127579.9
(31) 0701388
(32) 27.02.2007
(33) Frankrijk
(54) Device for driving a handrail post
into the edge of a slab.
(11) EP2141288
(22) 06.08.1998
(73) KP1 te 84000 AVIGNON, Frankrijk
(FR)
(21) EP08159701.5
(31) 19734256
9806661
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 04.07.2008
(32)
(54) Method for delivering large
quantities of under water soil to a
reclamation area.
(33)
(73) Dredging International Asia
Pacific Pte. Ltd. te SINGAPORE
(54)
199597, Singapore (SG)
(73)
Oldendorff Carriers GmbH & Co.
KG te 23554 LUEBECK,
(74)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Van Wellen, Erik te 2000
ANTWERPEN, België (BE)
Rosenstock, Mark te 28355
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.09.2011
(51) E03B 9/04
(11) EP2278079
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk
(72) Garcia, Richard te 30650
ROCHEFORT DU GARD, Frankrijk
(FR)
Peney, Thierry te 84000
AVIGNON, Frankrijk (FR)
Wand voor een gebouwfaçade.
(47) 21.09.2011
SAINT-GOBAIN ISOVER te
Courbevoie, Frankrijk (FR)
(51) E05B 27/00
E05B 19/06
mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(11) EP1593800
Rüchel, Frank, Dipl.-Ing. te 69221
DOSSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Geissels, Alexander, Dipl.-Ing. te
68542 HEDDESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05103001.3
07.08.1997
27.05.1998
(47) 26.10.2005
(51) E04F 13/14
E04F 13/08
(11) EP1878847
(21) EP07013770.8
(22) 15.04.2005
(31) 102004021580
(32) 03.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Slotinrichting bestaande uit een
sleutel en een cilinderslot.
(73) WILKA SCHLIESSTECHNIK GmbH
te D-42549 VELBERT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 01/12
170
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) LAURENZ, Lothar te 42549
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 26.10.2011
(51) E05F 15/14
E05D 15/06
(11) EP1785571
(21) EP06360052.2
(22) 03.11.2006
(31) 0511442
0609009
(32) 10.11.2005
13.10.2006
(33) Frankrijk
Frankrijk
anker alsmede ankerdeeleenheid
en werkwijze voor de
vervaardiging daarvan.
BESANCON, Frankrijk (FR)
(51) E21B
E21B
E21B
E21B
47/12
43/1185
43/116
23/00
(11) EP2106494
(21) EP08754055.5
(22) 07.01.2008
(31) 879169 P
(32) 06.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Fiat Powertrain Technologies
Industrial S.p.A. te Torino, Italië
(IT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72) SCHMIDT, Frank te 81735
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MARIANO, Daniele te I-10134
TORINO, Italië (IT)
BINDER, Mathias te CH-9320
ARBON, Zwitserland (CH)
(47) 21.09.2011
(51) F04B 9/113
F01B 11/00
B67D 1/10
(11) EP2041396
EP07848937.4
19.07.2007
831792 P
19.07.2006
Verenigde Staten van Amerika
(74)
(72)
(47)
(51)
(47) 19.10.2011
(51) F16K 1/22
F01N 3/20
F01N 3/08
(11) EP1601863
(21) EP04715949.6
(22) 01.03.2004
(31) 0304629
(32) 28.02.2003
(54) FLUID-POWERED PROPORTIONING (33) GROOT BRITTANNIË
PUMP AND SYSTEM FOR
(54) EXHAUST SYSTEM.
DISPENSING FLUID INCLUDING
(73) T. Baden Hardstaff Limited te
SUCH A PUMP.
KINGSTON-ON-SOAR
(73) Fluid-O-Tech S.r.l. te 20094
NOTTINGHAM NG11 0DF, GROOT
CORSICO (MI), Italië (IT)
BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) ELLERO, Dario, Fiorello, Gabriele
te 20154 MILANO, Italië (IT)
(72) FLETCHER, Trevor Lee te NR.
LOUGHBOROUGH,LEICESTERSHIR
E LE12 5NB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
STORRAR, Stephen David te
DERBY DE72 2BA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 14.09.2011
(51) F01K 25/08
C07C 51/265
(11) EP1651843
(54) TRACTOR
(21) EP04777168.8
COMMUNICATION/CONTROL AND
(22) 28.06.2004
SELECT FIRE PERFORATING
SWITCH.
(31) 617878
(73) Titan Specialities, Ltd. te PAMPA,
TX 79065, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DECOMPRESSION ENGINE BRAKE
IN AN INTERNAL COMBUSTION
ENGINE PROVIDED WITH
HYDRAULIC TAPPETS.
(73) Dywidag-Systems International
GmbH te 80796 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21)
(54) Motorized suspension system and (22)
use thereof.
(31)
(73) MANTION S.A. te 25000
(32)
BESANÇON, Frankrijk (FR)
(33)
(72) Schnoebelen Denis te 25000
(47) 10.08.2011
4 januari 2012
(32) 10.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A PROCESS FOR ENERGY
ir. Jansen c.s. te Den Haag
RECOVERY IN PROCESSES FOR
BROOKS, James E. te MANVEL, TX
THE PREPARATION OF AROMATIC
77578, Verenigde Staten van
CARBOXYLIC ACIDS.
Amerika (US)
(73) Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. te
LERCHE, Nolan C. te STAFFORD,
66265 SAN PEDRO GARZA
TX 77477, Verenigde Staten van
GARCIA, NUEVO LEON, Mexico
Amerika (US)
(MX)
LARSEN, Jesper Oluf te DK-2665
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
VALLENSBAEK STRAND,
(72) LIN, Robert te KINGSPORT, TN
Denemarken (DK)
37664, Verenigde Staten van
THOMSEN, Brian te DK-3600
Amerika (US)
FREDERIKSSUND, Denemarken
(DK)
(47) 12.10.2011
LARSEN, Kasper Juul te DK-2500
(51) F01L 13/06
VALBY, Denemarken (DK)
F01L 1/24
28.09.2011
F01L 1/18
F01L 1/053
E21D 21/00
(11) EP2257690
(11) EP2191106
(21) EP09721454.8
(21) EP08786882.4
(22) 18.03.2009
(22) 05.08.2008
(31) 102008014700
(31) 07425512
(32) 18.03.2008
(32) 06.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Tegen corrosie zelfbeschermd
(54) DEVICE FOR ACTUATING THE
(47) 28.09.2011
(51) F02M 59/36
F02M 57/02
F02M 45/00
F02D 1/02
(11) EP1302656
(21) EP01947926.0
(22) 09.07.2001
(31) 2000207681
2000320227
(32) 10.07.2000
20.10.2000
(33) Japan
Japan
(54) FUEL INJECTION DEVICE.
(73) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,
LTD. te TOKYO 100-8315, Japan
(JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) KANEKO, Takashi, C/O MITSUBISHI
HEAVY IND., Ltd. te SAGAMIHARASHI, KANAGAWA 229-1193, Japan
(JP)
ISHIDA, Hiroyuki, C/O MITSUBISHI
HEAVY IND., Ltd. te NAGASAKISHI, NAGASAKI 851-0392, Japan
(JP)
Iwanaga, Kenichi, C/O MITSUBISHI
HEAVY IND., Ltd. te NAGASAKISHI, NAGASAKI 851-0392, Japan
(JP)
Nummer 01/12
ARAI, Takeshi, C/O MITSUBISHI
HEAVY IND., Ltd. te NAKAKU,YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
231-8715, Japan (JP)
Yasueda, Shinji, C/O MITSUBISHI
HEAVY IND., Ltd. te NAKAKU,YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
231-8715, Japan (JP)
Yoshizumi, Hiroshi, C/O
MITSUBISHI HEAVY IND., Ltd te
NAKA-KU,YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 231-8715, Japan (JP)
Numata, Akira, C/O MITSUBISHI
HEAVY IND., Ltd. te SAGAMIHARASHI, KANAGAWA 229-1193, Japan
(JP)
171
4 januari 2012
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
GROVE, ILLINOIS 60053,
Verenigde Staten van Amerika
(72) CUNNINGHAM, John te SARATOGA
(US)
SPRINGS, NY 12866, Verenigde
VOLDEN, Douglas te PARK RIDGE,
Staten van Amerika (US)
ILLINOIS 60068, Verenigde Staten
ROEMER, Robert, E. te BOLTON,
van Amerika (US)
MA 01740, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 14.09.2011
BANASIK, Robert, C. te
(51) F16K 11/08
COLUMBUS, OH 43235, Verenigde
(11) EP2171325
Staten van Amerika (US)
(21) EP08774717.6
(47) 21.09.2011
(51) F16D 65/28
F16D 55/224
F16C 3/04
(22) 03.07.2008
(11) EP2171306
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP08773800.1
(51) F16B 25/10
(54) Instelinrichting.
(22) 02.07.2008
(11) EP2257714
(31) 102007032966
(21) EP09726885.8
(32) 16.07.2007
(22) 09.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102008016866
(54) BRAKE CALIPER DEVICE FOR A
RAILWAY BRAKE.
(47) 28.09.2011
(32) 02.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) THREAD-FORMING SCREW.
(73) Ludwig Hettich & Co. te 78713
SCHRAMBERG-SULGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Schienenfahrzeuge GmbH te
80809 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) FREIHERR VON WILMOWSKY,
Kaspar te 87544 BLAIBACH(72) HETTICH, Ulrich te 78713
ETTENSBERG, BONDSREPUBLIEK
SCHRAMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
FUDERER, Erich te 82265
(47) 26.10.2011
FÜRSTENFELDBRUCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16B 41/00
(DE)
F16B 35/00
STALTMEIR, Josef te 80807
(11) EP1752669
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP06460024.0
TÄSCHNER, Wolfgang te 81241
(22) 24.07.2006
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 37659505
DUITSLAND (DE)
OSTLER, Armin te 80469
(32) 11.08.2005
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(33) Polen
DUITSLAND (DE)
(54) Koude isolerend en
(47) 21.09.2011
brandbestendig
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(31) 07360032
(32) 13.07.2007
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) CADEAU, Christophe te F-67100
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
CLAUSS, Stéphane te F-67640
LIPSHEIM, Frankrijk (FR)
MASTIO, Emmanuel te F-31450
FOURQUEVAUX, Frankrijk (FR)
NAUMANN, Jörn te 77770
DURBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.09.2011
(51) F16K 27/00
(11) EP2225485
(21) EP08850670.4
(22) 12.11.2008
(31) 0722224
(32) 13.11.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) A VALVE MANIFOLD.
(73) Bifold Fluidpower Limited te
MIDDLETON MANCHESTER M24
1SW, GROOT BRITTANNIË (GB)
verbindingsmiddel.
(51) F16J 15/34
(73) Korff, Michael te 54-060
WROCLAW, Polen (PL)
(11) EP2029920
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(21) EP07784355.5
(72) RENSHAW, James, Robert te
CHESHIRE SK9 6HD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BALMFORTH, Jonathan, Edward te
HUDDERSFIELD HD2 1PS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 07.06.2007
(47) 14.09.2011
(31) 811986 P
759043
(51) H02G 3/22
F16L 5/04
(32) 08.06.2006
06.06.2007
(11) EP2167859
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.06.2008
(72) Korff, Michael te 54-060
WROCLAW, Polen (PL)
(47) 21.09.2011
(51) F16D 3/56
(11) EP1815157
(21) EP05848445.2
(22) 16.11.2005
(31) 628344 P
(32) 16.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VARIABLE STIFFNESS FLEXIBLE
JOINT.
(73) Seicon, Limited te COLUMBUS OH
43212, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP08774188.0
(31) 0712271
(54) MECHANICAL SEAL WITH BANDED
(32) 22.06.2007
RING.
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) JOHN CRANE INC. te MORTON
GROVE, IL 60053, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) METHOD FOR SEALING AN
ANNULAR SPACE BETWEEN A
RIGID CONDUIT AND A PIPE, TUBE
OR DUCT EXTENDING THROUGH
THE CONDUIT AND MADE OF A
THERMALLY WEAKENABLE
MATERIAL.
(72) STEIGERWALD, Thomas te
CHICAGO, ILLINOIS 60630,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KALODIMOS, Michael te MORTON (73) Beele Engineering B.V. te 7122
Nummer 01/12
NZ AALTEN
172
4 januari 2012
(21) EP05020516.0
(54) Warmtepompinrichting,
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 20.09.2005
(72) BEELE, Johannes Alfred te NL-NZ
AALTEN 7122
(31) 37664
(47) 05.10.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
te 37603 HOLZMINDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 18.01.2005
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(54) Emulsion atomizer nozzle, burner (72) Smollich, Steffen te 37603
and method for oxy-fuel burner
EP2253878
HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK
applications.
DUITSLAND (DE)
EP09305446.8
(73) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, (47) 26.10.2011
18.05.2009
INC. te ALLENTOWN, PA 18195Flexibele buisleiding.
(51) F28F 9/22
1501, Verenigde Staten van
F28D 7/16
Amerika (US)
Nexans te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(11) EP1965165
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Dudill, Roger te WEST MIDLANDS (21) EP08011359.0
B913TS, GROOT BRITTANNIË (GB) (22) 17.08.2004
Dipl.-Ing. Schippl, Klaus te 30659,
Millington, David te STOKE-ONHANNOVER, BONDSREPUBLIEK
(31) 644157
TRENT STAFFORDSHIRE, GROOT
DUITSLAND (DE)
(32) 20.08.2003
BRITTANNIË (GB)
Dipl.-Ing. Lehmann, Holger te
31832, SPRINGE,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 19.10.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Heat exchanger.
(51) F23Q 7/12
(DE)
(73) Lummus Technology Inc. te
F23Q 2/42
19.10.2011
BLOOMFIELD NJ 07003-3096,
F23Q 2/167
Verenigde Staten van Amerika
F23Q 2/16
F21Y 103/025
(US)
F21S 4/00
(11) EP1421318
(74)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
EP2267357
(21) EP02753413.0
(51) F16L 59/14
(11)
(21)
(22)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(72) Master, Bashir, I. te WAYNE NJ
07470, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Chunangad, Krishnan, S. te WEST
PATERSON NJ 07424, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Pushpanathan, Venkateswaran te
SINGAPORE 768452, Singapore
(SG)
(21) EP10006304.9
(22) 26.07.2002
(22) 17.06.2010
(31) 308348 P
(31) 102009030282
(32) 27.07.2001
(32) 24.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) UTILITY LIGHTER.
(54) Lighting string.
(73) ZIPPO MANUFACTURING
COMPANY te BRADFORD,
PENNSYLVANIA 16701, Verenigde (47)
Staten van Amerika (US)
(51)
(74) ir. Veldman-Dijkers te SITTARDGELEEN
(11)
(72) DIJKSTRA, Tjeerd te NL-2370 AD
(21)
ROELOFARENDSVEEN
(73) F-H-S International GmbH & Co.
KG te 41238
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Beckers, H. W. te 41238
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 21.09.2011
(51) F22B 1/28
(11) EP1862734
(21) EP06125205.2
(22) 01.12.2006
(31) 102005058592
(32) 07.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Steam generator.
(73) MIWE Michael Wenz GmbH te
97450 ARNSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Frings, Thomas te 53520
SCHULD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
05.10.2011
G02F 1/13
G01B 11/06
EP1365209
EP01902815.8
(47) 19.10.2011
(22) 09.02.2001
(51) F28D 7/16
F24J 3/00
(54) METHOD FOR MEASURING GAP
OF LIQUID CRYSTAL CELL.
(11) EP2174075
(21) EP07803846.0
(22) 05.07.2007
(54) THERMODYNAMIC SYSTEM
EMPLOYING A DEVICE FOR
PRODUCING HEAT BY PASSING A
FLUID AT PRESSURE THROUGH A
PLURALITY OF TUBES.
(73) IB.Ntec te 61340 BERD HUIS,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) CASTELAIN, Gilles, Jacques te F61130 SAINT CYR LA ROSIERE,
Frankrijk (FR)
(73) OTSUKA ELECTRONICS CO., LTD.
te HIRAKATA-SHI OSAKA 5731132, Japan (JP)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) AKADA, Tomohiro te MORIYAMASHI, SHIGA 524-0022, Japan (JP)
TAKIZAWA, Masaya te KANZAKIGUN, SHIGA 521-1222, Japan (JP)
(47) 05.10.2011
(51) G09B 29/10
G01C 21/20
(11) EP2250463
(21) EP08852112.5
(22) 21.11.2008
(47) 21.09.2011
(31) 1034732
(51) F25B 30/02
(32) 21.11.2007
(47) 21.09.2011
(11) EP1965154
(33) Nederland
(51) F23D
F23D
F23D
F23D
(21) EP08003313.7
(54) ELECTRONIC LAND AND SEA MAP
SYSTEM.
11/40
11/38
11/14
11/10
(11) EP1691134
(22) 23.02.2008
(31) 102007010646
(32) 02.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Nautical Information Services B.v.
te 9936 HX DELFZIJL
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Nummer 01/12
173
4 januari 2012
(72) WILLEM, Amels te NL-9746 AJ
GRONINGEN
(11) EP1750106
(32) 08.02.2008
(47) 09.11.2011
(21) EP06118323.2
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 02.08.2006
(54) SENSOR AND METHOD FOR
DETERMINING THE PRESSURE IN
A FLUID.
(51) G01F 1/60
G01F 1/58
(11) EP1348936
(21) EP02027487.4
(22) 11.12.2002
(31) 10214323
(32) 28.03.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Magnetic inductive flow
measuring method.
(73) KROHNE MESSTECHNIK GMBH &
CO. KG te 47058 DUISBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Brockhaus, Helmut, Dr. te 46535
DINSLAKEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 12.10.2011
(51) G09F 3/03
G01F 15/00
(11) EP1688715
(21) EP06002456.9
(22) 07.02.2006
(31) 202005002048 U
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(32) 04.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Paul Scherrer Institut te 5232
VILLIGEN PSI, Zwitserland (CH)
(54) Spectrofotometer voor metingen (72) KNUD, Thomsen te CH-5322
met een meetcel die open is voor
KOBLENZ, Zwitserland (CH)
omgevingslicht.
(47) 21.09.2011
(73) Hach Lange GmbH te 14163
(51) G01N 11/10
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2044414
(72) Haase, Barbara te 10965,
(21) EP07765199.0
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(22) 13.07.2007
DUITSLAND (DE)
(31) 102006034346
Steinhauer, Frank te 10965,
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(32) 25.07.2006
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 12.10.2011
(51) H01L 35/34
G01K 7/04
(11) EP1393032
(21) EP02766742.7
(22) 05.04.2002
(31) 842905
(32) 26.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
PERIODICALLY MEASURING THE
YIELD POINT OF DISPERSIONS,
AND USE THEREOF.
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) ZIEGLEDER, Gottfried te 81245
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Daily Instruments te HOUSTON,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TX 77036, Verenigde Staten van
BEAURY, Alexander te 83224
Plombe voor het beveiligen van
Amerika (US)
GRASSAU, BONDSREPUBLIEK
een energieverbruik
(72) DAILY, Jeffrey, N. te HOUSTON, TX
DUITSLAND (DE)
meetinrichting.
77057, Verenigde Staten van
(47)
14.09.2011
ista International GmbH te 45131
Amerika (US)
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
(51)
G01N 21/51
POTEET, Robert, F. te SUGAR
DUITSLAND (DE)
G01N 21/47
LAND, TX 77479, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ir. Lips c.s. te Den Haag
(11) EP1881319
RAHN, Michael, W. te HOUSTON, (21) EP06015139.6
Adick, Jörn te 45259 ESSEN,
TX 77077, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 20.07.2006
Amerika (US)
(DE)
WELCH, Larry, D. te MISSOURI
(54) Inrichting en werkwijze voor het
05.10.2011
CITY, TX 77459, Verenigde Staten
meten van lichtverstrooiing.
van Amerika (US)
G01G 19/50
(73) SICK Engineering GmbH te 01458
(47) 28.09.2011
OTTENDORF-OKRILLA,
EP2017590
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G01M 11/00
EP08010469.8
(DE)
G01L
5/10
09.06.2008
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
G01L 1/24
2007159509
C03B 37/025
(72) Melcher, Uwe te 01458
15.06.2007
OTTENDORF-OKRILLA,
(11) EP1459044
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan
(21) EP01275092.3
(DE)
Biometric apparatus.
(22) 27.12.2001
(47)
14.09.2011
Tanita Corporation te TOKYO,
(54) ON-LINE TENSION MEASUREMENT
Japan (JP)
(51) G01N 21/90
IN AN OPTICAL FIBRE.
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP0957355
(73) Prysmian S.p.A. te 20126
(32) 08.02.2005
(33)
(31) 102005037842
(72) Suzuki, Shun te TOKYO, Japan (JP)
Yoshizawa, Masaki te TOKYO,
Japan (JP)
Koyama, Kazuyasu te TOKYO,
Japan (JP)
Fukada, Kosei te TOKYO, Japan
(JP)
(47) 09.11.2011
(51) G01N 21/27
G01J 3/42
G01J 3/28
(54) MULTIPOINT THERMOCOUPLE.
MILANO, Italië (IT)
(21) EP99109539.9
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 12.05.1999
(72) MARTINELLI, Paolo te 20100
MILANO, Italië (IT)
(31) 78507
(47) 21.09.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01L 11/00
(11) EP2240752
(21) EP08872173.3
(22) 18.12.2008
(31) 08002395
(32) 14.05.1998
(54) Optical inspection of transparent
containers using two cameras
and a single light source.
(73) OWENS-BROCKWAY GLASS
CONTAINER INC. te PERRYSBURG,
Nummer 01/12
OH 43551-2999, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Nicks, Timothy J. te MAUMEE OH
43537, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ringlien, James A. te MAUMEE OH
43537, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 28.09.2011
(51) G01N 30/60
B01D 15/22
(11) EP1643244
(21) EP05255459.9
(22) 07.09.2005
(31) 607557 P
(32) 07.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Hoist-free chromatography
column and method.
(73) Asahi Kasei Bioprocess, Inc. te
GLENVIEW, IL 60025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
174
DUITSLAND (DE)
(47) 21.09.2011
(51) G01N 33/543
(11) EP1419391
(21) EP02758148.7
(22) 14.08.2002
(31) 10141387
(32) 16.08.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CARRIER FOR IMMOBILIZED
BIOMOLECULES AND METHOD
FOR BIOMOLECULE
IMMOBILIZATION.
(47) 07.09.2011
(51) G01N 33/48
(11) EP1909101
(21) EP06767322.8
(22) 26.06.2006
(31) 2005187119
(32) 27.06.2005
(33) Japan
(54) Instrument for separating blood
and apparatus for separating
blood.
(73) SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8565,
Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) OKAMOTO, Ryusuke c/o Sekisui
Chemical Co., Ltd. te SHUNANSHI, YAMAGUCHI 746-0006, Japan
(JP)
TOGAWA, Katsuya ,c/o Sekisui
Chemical Co., Ltd. te SHUNANSHI, YAMAGUCHI 746-0006, Japan
(JP)
(47)
(47) 19.10.2011
(51)
(51) G01N 33/487
(11)
B29C 45/14
(21)
(11) EP1873521
(22)
(21) EP06013199.2
(31)
(22) 27.06.2006
(32)
(54) Diagnostic test band cassette.
(33)
(73) F.Hoffmann-La Roche AG te 4070
(54)
BASEL, Zwitserland (CH)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Sacherer, Klaus Dieter te 67281
KIRCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) HALEY, John, D. te FARMINGDALE,
NY 11735, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 09.11.2011
(51) G01N 33/92
(11) EP2238458
(21) EP08867898.2
(22) 18.12.2008
(31) 14881 P
(32) 19.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR PREDICTING
(73) pes Gesellschaft für medizinische
RESPONSIVENESS TO A
Diagnosesysteme GmbH te
PHARMACEUTICAL THERAPY FOR
04416 MARKKLEEBERG,
OBESITY.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Eli Lilly & Company te
(DE)
INDIANAPOLIS, IN 46285,
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KATERKAMP, Andreas te D- 34212
(72) Bellafiore, Louis te WILMETTE
ILLINOIS 60091, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
4 januari 2012
MELSUNGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MEYER, Ulrich te D-55270
SÖRGENLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAUCH, Peter te 48301 NOTTULN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZELLMER, Angela te 59394
NORDKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WEBER, Silke te 31749 AUETAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WOLF, Inka te D- 49767 TWIST,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KEY, Göran te 49084
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MEUSEL, Markus te 48159
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAALCK, Lutz te 48149
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
POHL, Stefan te D- 54470
BERNKASTEL-KUES,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
21.09.2011
(21) EP02396009.9
G01N 33/574
(22) 30.01.2002
EP1926996
(31) 20010212
EP06814954.1
(32) 05.02.2001
19.09.2006
(33) Finland
718643 P
(54) A method for defining the error of
reference time and an electronic
device.
20.09.2005
Verenigde Staten van Amerika
BIOLOGICAL MARKERS
PREDICTIVE OF ANTI-CANCER
RESPONSE TO INSULIN-LIKE
GROWTH FACTOR-1 RECEPTOR
KINASE INHIBITORS.
(73) OSI Pharmaceuticals, Inc. te
MELVILLE, NY 11747, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LEOHR, Jennifer, K. te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46285,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 26.10.2011
(51) G01N 35/00
(11) EP2185939
(21) EP08828697.6
(22) 29.08.2008
(31) 967291 P
(32) 01.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DISPOSABLE ANALYTICAL
MICROPROCESSOR DEVICE.
(73) Life Assays AB te 223 70 LUND,
Zweden (SE)
(72) KRIZ, Dario te S-243 95 HOOR,
Zweden (SE)
KRIZ, Kirstin, Ann te S-243 95
HOOR, Zweden (SE)
(47) 21.09.2011
(51) G01S 19/42
G01S 19/39
G01S 19/24
(11) EP1229341
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Syrjärinne, Jari te 33500
TAMPERE, Finland (FI)
(47) 05.10.2011
(51) G01T 1/20
(11) EP1573363
Nummer 01/12
(21) EP03799574.3
175
C04B 35/80
(22) 16.12.2003
(11) EP1600798
(31) 0215995
(21) EP05018617.0
(32) 17.12.2002
(22) 08.05.2002
(33) Frankrijk
(31) 10125554
(54) SOLID-STATE X-RAY DETECTOR.
(32) 23.05.2001
(73) Trixell S.A.S. te 38430 MOIRANS,
Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) MONIN, Didier te F-94117
ARCUEIL, Frankrijk (FR)
COMMERE, Bruno te F-94117
ARCUEIL, Frankrijk (FR)
VIEUX, Gérard te F-94117
ARCUEIL, Frankrijk (FR)
(47) 21.09.2011
(51) G01V 1/28
G01V 1/00
(11) EP2243043
(21) EP08871722.8
(22) 19.12.2008
(31) 22332
(32) 30.01.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUBSURFACE PREDICTION
METHOD AND SYSTEM.
(73) Chevron U.S.A., Inc. te SAN
RAMON, CA 94583, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) ZHANG, Libo te KATY TEXAS
77450, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RIETSCH, Eike F. te HOUSTON
TEXAS 77079, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 14.09.2011
(51) H04B
H04B
G01V
G01V
17/00
1/02
1/38
1/00
(11) EP0958512
(21) EP98956347.3
(22) 29.10.1998
(31) 962125
(32) 31.10.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
CORRECTING FOR CAPACITANCE
VARIATIONS IN HYDROPHONES.
(73) ION Geophysical Corporation te
HOUSTON, TX 77042-2839,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Ultra-light and ultra-rigid fully
ceramic reflector.
(73) ECM Ingenieur-Unternehmen für
Energie- und Umwelttechnik
GmbH te 80339 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01L 21/027
G03F 7/20
G02B 17/08
G02B 13/22
(11) EP1980890
(21) EP06835158.4
(22) 25.12.2006
(31) 2006020516
(32) 30.01.2006
(33) Japan
(54) CATA-DIOPTRIC IMAGING SYSTEM,
EXPOSURE DEVICE, AND DEVICE
MANUFACTURING METHOD.
(73) Nikon Corporation te TOKYO 1008331, Japan (JP)
(72) Krödel, Matthias te 85521
OTTOBRUNN, BONDSREPUBLIEK (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
DUITSLAND (DE)
(72) OMURA, Yasuhiro te TOKYO 100Ziegler, Fred te 82024
8331, Japan (JP)
TAUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 28.09.2011
DUITSLAND (DE)
(51) G02F 1/1343
(47) 21.09.2011
G02F 1/1337
(51) G02B 6/44
(11) EP2096488
(11) EP1746447
(21) EP07828185.4
(21) EP06014897.0
(22) 04.09.2007
(22) 18.07.2006
(31) 2007008125
(31) 700739 P
(32) 17.01.2007
710654
764776 P
(33) Japan
(32) 20.07.2005
24.08.2005
03.02.2006
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL,
AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY
DEVICE.
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(54) Water-swellable tape, adhesivebacked for coupling when used
inside a buffer tube.
(72) HORIUCHI, Satoshi te OSAKA-SHI,
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
FUJIHARA, Toshiaki te OSAKA-SHI,
OSAKA 845-8522, Japan (JP)
TOMINAGA, Masakatsu te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
MATSUMOTO, Hitoshi te OSAKASHI, OSAKA 545-8522, Japan (JP)
SAWADA, Hironobu te OSAKA-SHI,
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
ITOH, Ryohki te OSAKA-SHI,
OSAKA 545-8522, Japan (JP)
(73) Draka Comteq B.V. te 1083 HJ
AMSTERDAM
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Overton, Bob te LENOIR, NC
28645, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Cheatle, Wayne te HICKORY, NC
28601, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dechristopher, Greg te HICKORY, (47) 09.11.2011
NC 28602, Verenigde Staten van (51) G02F 1/39
Amerika (US)
G02F 1/355
(47) 12.10.2011
(11) EP1771765
(51) G02B 7/10
G02B 13/00
(21) EP05762903.2
(11) EP1780567
(31) 0416673
(21) EP04770814.4
(72) CARROLL, Paul, Ellington te
HOUSTON, TX 77065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RAGAN, Thomas, Glen te SUGAR
LAND, TX 77478, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 20.07.2004
(51) G02B 7/182
G02B 5/08
C04B 37/00
(47) 14.09.2011
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(74) ir. Cramwinckel te Den Haag
(47) 23.11.2011
4 januari 2012
(54) ELECTRONIC IMAGING DEVICE.
(73) Five Dimension Co., Ltd. te
TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI
KANAGAWA 2130002, Japan (JP)
(22) 26.07.2005
(32) 27.07.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PARAMETRIC TERAHERTZ
RADIATION GENERATION WITH
LATERAL BEAM COUPLING.
(73) The University Court of the
University of St Andrews te ST
ANDREWS KY16 9AJ, GROOT
(72) Nakamura, Hiroaki, c/o five
BRITTANNIË (GB)
Dimension Co., Ltd te KANAGAWA
2130002, Japan (JP)
(72) RAE, Cameron F., School of
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
Nummer 01/12
Physics and Astronomy te ST
ANDREWS, FIFE KY16 9SS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
DUNN, Malcolm H., School of
Physics and Astronomy te ST
ANDREWS, FIFE KY16 9SS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
TERRY, Jonathan A.C. School of
Physics & Astronomy te ST
ANDREWS, FIFE KY16 9SS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
176
GETTORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHRADER, Stefan te 24106 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WECKER, Matthias te 23847
LASBEK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.09.2011
4 januari 2012
SYME, Steven te INVERNESS IV2
4AL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 14.09.2011
(51) G06F 3/048
G06F 1/16
(11) EP1818754
(21) EP07075035.1
(22) 12.01.2007
(51) G04G 9/00
(31) 20060010071
(47) 14.09.2011
(11) EP1550014
(32) 02.02.2006
(51) G03F 7/32
B41C 1/10
(21) EP02807987.9
(33) Zuid-Korea
(22) 07.10.2002
(11) EP1751625
(54) AN OVERHEAD PROJECTOR FOR
USE IN AN AUDIO/VISUAL
PRESENTATION.
(54) Apparatus and method for
controlling speed of moving
between menu list items.
(21) EP05749143.3
(22) 18.05.2005
(31) 04076475
574667 P
(32) 19.05.2004
26.05.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(73) Morykwas, Michael te WINSTONSALEM, NC 27106, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Merkey, Phillip R. te HOUGHTON,
MI 49931, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) METHOD OF MAKING A
(72) Morykwas, Michael te WINSTONPHOTOPOLYMER PRINTING PLATE.
SALEM, NC 27106, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
Merkey, Phillip R. te HOUGHTON,
MORTSEL, België (BE)
MI 49931, Verenigde Staten van
(72) VAN DAMME, Marc, AGFAAmerika (US)
GEVAERT te 2640 MORTSEL,
(47)
21.09.2011
België (BE)
VERMEERSCH, Joan, AGFA(51) G04G 15/00
GEVAERT te 2640 MORTSEL,
G04F 1/00
België (BE)
A61J 7/04
WILLIAMSON, Alexander, AGFA(11) EP1527376
GEVAERT te 2640 MORTSEL,
(21) EP03764974.6
België (BE)
GRIES, Willi-Kurt te 55252 MAINZ- (22) 12.07.2003
KASTEL, BONDSREPUBLIEK
(31) 398300 P
DUITSLAND (DE)
02388054
(47) 09.11.2011
(51) G03G 15/01
G03G 15/00
B41F 33/00
(11) EP2183647
(21) EP08787015.0
(22) 07.08.2008
(31) 102007041393
(32) 31.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHOD FOR CALIBRATING A
MULTI-COLOR PRINTING
MACHINE.
(73) Eastman Kodak Company te
ROCHESTER, NY 14650,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BONESS, Jan te 24576 BAD
BRAMSTEDT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DREHER, Ingo te 24103 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HUNOLD, Heiko te 24582
WATTENBEK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PIEREL, Franck te 24214
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Sohn, Jun-il, c/o Samsung
Advanced inst. of Techn te
YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Kim, Dong-yoon, Samsung
Advanced inst. of Techn te
YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Bang, Won-chul, Samsung
Advanced inst. of Techn te
YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Choi, Eun-seok, Samsung
Advanced inst. of Techn te
YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Cho, Sung-jung, Samsung
Advanced inst. of Techn te
YONGIN-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(47) 02.11.2011
(32) 23.07.2002
19.08.2002
(51) G06F 1/16
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(21) EP06789375.0
(11) EP1917569
(54) DEVICE WITH TIME INDICATING
MEANS.
(22) 02.08.2006
(73) NOVO NORDISK A/S te 2880
BAGSVÆRD, Denemarken (DK)
LifeScan, Inc. te MILPITAS, CA
95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 24.08.2005
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SKYGGEBJERG, Ole te DK-2860
SOBORG, Denemarken (DK)
CHRISTENSEN, Lars, Hofmann te
DK-4040 JYLLINGE, Denemarken
(DK)
PANDURO, Rasmus te DK-1705
COPENHAGEN V, Denemarken
(DK)
BJORLIG, Nina te DK-2900
HELLERUP, Denemarken (DK)
LAV, Steffen te DK-2700 BR NSH J,
Denemarken (DK)
WEBER, Barry te LIVERMORE, CA
94550, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ALVAREZ-ICAZA, Manuel te
INVERNESS IV2 4AL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 212302
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DOCKING STATION FOR HAND
HELD ELECTRONIC DEVICES.
(73) APPLE INC. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) CROOIJMANS, Wim te SAN JOSE,
CA 95124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOWARTH, Richard, P. te SAN
FRANCISCO, CA 94114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HOBSON, Phillip, M. te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 28.09.2011
(51) G06F 1/26
(11) EP2312418
(21) EP09171083.0
Nummer 01/12
(22) 23.09.2009
(54) Power supply start-up
mechanism, apparatus, and
method for controlling activation
of power supply circuits.
(73)
(74)
(72)
(47)
177
(32) 14.11.2007
17.06.2008
28.11.2007
15.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
ST-Ericsson SA te 1228 PLAN-LESEuropees Octrooi Bureau
OUATES, Zwitserland (CH)
Europees Octrooi Bureau
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Method and system for functionKäll, Emil te 212 15 MALMÖ,
specific time-configurable
Zweden (SE)
replication of data manipulating
21.09.2011
functions.
(51) G06F 3/02
(11) EP2075673
(21) EP08019183.6
(22) 03.11.2008
(73) Holger Jakob Informatio te 2577
FINSTERHENNEN, Zwitserland
(CH)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(31) 96150583
97108882
(72) Jakob, Holger te 2577
FINSTERHENNEN, Zwitserland
(CH)
(32) 27.12.2007
13.03.2008
(47) 14.09.2011
4 januari 2012
(11) EP1244965
(21) EP00992391.3
(22) 05.12.2000
(31) 169097 P
608995
(32) 06.12.1999
30.06.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CONTINUOUS FLOW
CHECKPOINTING DATA
PROCESSING.
(73) Ab Initio Technology LLC te
LEXINGTON, MA 02421,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(22) 16.08.1996
(72) STANFILL, Craig, W. te LINCOLN,
MA 01773, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VISHNIAC, Ephraim te
ARLINGTON, MA 02474,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BAY, Paul te ARLINGTON, MA
02474, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 516036
(47) 21.09.2011
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 16.08.1995
(72) Wang, Chih-Kuang te TAOYUAN
CITY TAOYUAN COUNTY 330,
Taiwan (TW)
Kuo, Yien-Chun te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
Tan, Yun-Long te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G06F 11/26
G01R 31/3183
(33) Taiwan
Taiwan
(54) Keyboard module and electronic
apparatus.
(47) 28.09.2011
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(11) EP1876524
(21) EP07111351.8
(54) General purpose, programmable (11) EP2232373
media processor executing
(21) EP08858340.6
groups floating point instructions
(22) 25.11.2008
(73) MicroUnity Systems Engineering,
Inc. te SANTA CLARA, CA 95050- (31) 950138
3112, Verenigde Staten van
(32) 04.12.2007
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(72) Hansen, Craig c/o MicroUnity, Inc.
TESTING A SYSTEM-ON-CHIP
te SANTA CLARA, CA 95050,
INVOLVING PARALLEL AND SERIAL
EP1420335
Verenigde Staten van Amerika
ACCESSES.
(US)
EP03257166.3
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Moussouris, John c/o MicroUnity,
Frankrijk (FR)
13.11.2003
Inc. te SANTA CLARA, CA 95050,
(74)
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
294917
Verenigde Staten van Amerika
(72) CHAKRABORTY, Tapan, Jyoti te
(US)
15.11.2002
PRINCETON JUNCTION NJ 08550,
(47) 12.10.2011
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Size/scale and orientation
(51) G06F 9/44
(US)
determination of a pointer in a
G06F 9/38
CHIANG, Chen-Huan te
camera-based touch system.
G06F 9/30
PRINCETON JUNCTION NJ 08550,
Verenigde Staten van Amerika
Smart Technologies ULC te
(11) EP1979808
(US)
ALBERTA T3L 1Y1, Canada (CA)
(21) EP07763540.7
GOYAL, Suresh te WARREN NJ
Morrison, Gerald te CALGARY
(22) 05.02.2007
07059, Verenigde Staten van
ALBERTA T3G 4R1, Canada (CA)
Amerika (US)
Akitt, Trevor te CALGARY ALBERTA (31) 764955 P
PORTOLAN, Michele te
T3A 5T9, Canada (CA)
(32) 03.02.2006
BLANDSHARDSTOWN DUBLIN 15,
Su, Scott te CALGARY ALBERTA
(33) Verenigde Staten van Amerika
Ierland (IE)
T3A 1L9, Canada (CA)
VAN TREUREN, Bradford, Gene te
(54) THREAD OPTIMIZED
28.09.2011
LAMBERTVILLE NJ 08530-2702,
MULTIPROCESSOR
Verenigde Staten van Amerika
ARCHITECTURE.
G06F 3/06
(US)
(73)
Fish,
Russell
H.
III.
te
DALLAS,
TX
EP2060973
(47) 28.09.2011
75250,
Verenigde
Staten
van
EP08019846.8
Amerika (US)
(51) G06F 17/30
13.11.2008
(72) Fish, Russell H. III. te DALLAS, TX (11) EP1431885
939633
75250, Verenigde Staten van
(21) EP03028956.5
140296
Amerika (US)
07023056
(22) 17.12.2003
(47) 07.12.2011
08009002
(31) 10259206
(51) G06F 11/00
(51) G06F 3/042
(11)
(51) G06F 9/30
G06F 15/76
Nummer 01/12
(32) 17.12.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze voor het kiezen van
datareeksen.
(73) Travel Tainment AG te 52146
WÜRSELEN/AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Usbeck, Ralf te 52076 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pfau, Markus te 52078 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmitz, Lothar te 52146
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
178
CHARACTERISTICS.
(73) AVERY DENNISON CORPORATION
te PASADENA, CA 91103,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) G06T 7/20
G06T 5/00
(22) 23.05.2006
(11) EP1946270
(32) 01.06.2005
(21) EP06850118.8
(22) 08.11.2006
(51) G06K 19/073
G06K 19/07
(31) 736345 P
(11) EP2264646
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 05.12.2005
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(32) 12.11.2005
(31) 05104747
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Template renewal in helper data
systems.
(73) PRIV ID B.V. te 5656 AE
EINDHOVEN
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(54) TIME-LAPSE CELL CYCLE
ANALYSIS OF UNSTAINED NUCLEI. (72) BRUEKERS, Alphons, A., M., L te
NL-5656 AA EINDHOVEN
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
25711
KEVENAAR, Thomas, A., M. te NLNISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
29.12.2004
5656 AA EINDHOVEN
Staten van Amerika (US)
VAN DER VEEN, Minne te NL-5656
Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
AA EINDHOVEN
RFID device with visual indicator. (72) RITTSCHER, Jens te BALLSTON
AKKERMANS, Antonius, H., M. te
Avery Dennison Corporation te
LAKE, NEW YORK 12019,
NL-5656 AA EINDHOVEN
PASADENA, CA 91103-3596,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 05.10.2011
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G07C 9/02
(US)
PADFIELD, Dirk R. te ALBANY,
G07C 9/00
NEW
YORK
12209,
Verenigde
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Staten van Amerika (US)
(11) EP1960973
Forster, Ian J. te CHELMSFORD
SEBASTIAN, Thomas te
(21) EP06829334.9
ESSEX CM 1 6LA, GROOT
FLEMINGTON, NEW JERSEY
BRITTANNIË (GB)
(22) 06.12.2006
08822, Verenigde Staten van
02.11.2011
Amerika (US)
(31) 0512857
THOMAS, Nicholas te CF14 7YT,
H01Q 7/00
(32) 16.12.2005
GROOT BRITTANNIË (GB)
G06K 19/077
(33) Frankrijk
(47) 02.11.2011
EP2002384
(54) Methode voor beveiliging van een
(51) G06T 11/00
EP07731194.2
fysieke toegang en
toegangsinrichting die deze
(11)
EP1404532
23.03.2007
methode implementeert.
(21)
EP02743496.8
0651028
(73)
MORPHO te 75015 PARIS,
(22) 05.07.2002
24.03.2006
Frankrijk (FR)
(31) 902227
Frankrijk
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
998229
RADIOFREQUENCY DEVICE.
(72) BERNARD, Emmanuel te F-75015
02001158
Arjowiggins Security te 92130
PARIS, Frankrijk (FR)
(32) 11.07.2001
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk
FONDEUR, Jean-Christophe te F03.12.2001
(FR)
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
25.01.2002
LAMBERT, Laurent te F-75015
ir. Jansen c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
PARIS, Frankrijk (FR)
DOUBLET, Pierre te F-77160
Verenigde Staten van Amerika
(47)
12.10.2011
SAINT-BRICE, Frankrijk (FR)
Europees Octrooi Bureau
(51) G07F 9/02
14.09.2011
(54) IMAGES INCORPORATING
G07F 11/42
MICROSTRUCTURES.
G06K 19/077
G07F 11/32
(73) Ecole Polytechnique Fédérale de
G06K 19/073
G07F 11/10
Lausanne (EPFL) te 1015
EP1652132
(11) EP1522055
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
EP04777809.7
(21) EP02744414.0
(74) ir. Riem te Eindhoven
07.07.2004
(22) 19.06.2002
(72) HERSCH, Roger, David te 1066
485313 P
EPALINGES, Zwitserland (CH)
(54) SYSTEM AND APPARATUS FOR
WITTWER, Bernard te 1070
07.07.2003
ACCOMPLISHING PRODUCT
PUIDOUX, Zwitserland (CH)
DETECTION.
Verenigde Staten van Amerika
FORLER, Edouard te 1022
(73) Crane Co. te STAMFORD,
RFID DEVICE WITH CHANGEABLE
CHAVANNES-PRÈS-RENENS,
(21) EP10010205.2
(32)
Zwitserland (CH)
EMMEL, Patrick te 4133
PRATTELN, Zwitserland (CH)
BIEMANN, Daniel te 1803
CHARDONNE, Zwitserland (CH)
GOROSTIDI, Daniel te 1024
ECUBLENS, Zwitserland (CH)
BONGARD, Dominique te 1681
BILLENS, Zwitserland (CH)
(72) FORSTER, Ian, J. te CHELMSFORD
ESSEX CM1 6LA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 21.09.2011
SASAKI, Yukihiko te CLAREMONT,
CA 91711, Verenigde Staten van (51) G07C 9/00
Amerika (US)
(11) EP1891770
(47) 26.10.2011
(21) EP06745007.2
(47) 21.09.2011
(31)
4 januari 2012
Nummer 01/12
CONNECTICUT 06902, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) WHITTEN, David, B. te SAINT
CHARLES, MO 63303-3645,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BOOTH, William, E. te SAINT
LOUIS, MO 63136-2214,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRINER, Paul, K. te SAINT LOUIS,
MO 63126-3504, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DUNCAN, Brian, L. te HIGHLAND,
IL 62249-3154, Verenigde Staten
van Amerika (US)
179
(73) wave display Limited te 34549
EDERTAL-GILFLITZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Schween, Thomas te 34537 BAD
WILDUNGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 19.10.2011
(51) H04J 3/06
G10L 19/00
(11) EP2201565
(21) EP08807463.8
(22) 28.08.2008
(31) 969347 P
(47) 14.09.2011
(32) 31.08.2007
(51) G08B 13/24
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2107538
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
PROVIDING AMR-WB DTX
SYNCHRONIZATION.
(21) EP08252813.4
(22) 23.08.2008
(31) 200810103391
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(32) 03.04.2008
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) China
(73) Beijing Shunte Technology
Limited te BEIJING, China (CN)
(72) OJALA, Pasi te FIN-02400
KIRKKONUMMI, Finland (FI)
LAKANIEMI, Ari te FIN-00330
HELSINKI, Finland (FI)
(72) Chen, Jin-Ke te BEIJING, China
(CN)
(47) 02.11.2011
(51) G10L 19/00
(47) 23.11.2011
(11) EP2157572
(51) G08B
G08B
G08B
G08B
(21) EP09176498.5
(54) Resonance tag.
3/10
21/14
21/12
21/02
(11) EP1908035
(21) EP06752694.7
(22) 14.07.2006
(31) 2005903764
(32) 15.07.2005
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(22) 04.11.2008
(31) 200710169616
(32) 05.11.2007
(33) China
(54) Signal processing method,
processing appartus and voice
decoder.
4 januari 2012
(11) EP2207169
(21) EP10159809.2
(22) 09.06.2003
(31) 174493
238047
(32) 17.06.2002
06.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Audio decoding with filling of
spectral holes.
(73) DOLBY LABORATORIES LICENSING
CORPORATION te CALIFORNIA
94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Davidson, Grant, Allen te SAN
FRANCISCO, CA 94103-4813,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Truman, Michael, Mead te SAN
FRANCISCO, CA 94103-4813,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Fellers, Matthew, Conrad te SAN
FRANCISCO, CA 94103-4813,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Vinton, Mark, Stuart te SAN
FRANCISCO, CA 94103-4813,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 19.10.2011
(51) G11B
G11B
G11B
G11B
G11B
7/26
7/24
7/007
20/12
20/10
(11) EP1475788
(21) EP03768297.8
(22) 26.12.2003
(31) 2003000341
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (32) 06.01.2003
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (33) Japan
Australië
GUANGDONG 518129, China (CN)
ATMOSPHERIC SAFETY
(54) MASTERING DEVICE, DISC
(72) Zhan, Wuzhou te 518129,
MONITORING DEVICE.
MANUFACTURING METHOD, DISCSHENZHEN, China (CN)
SHAPED RECORDING MEDIUM,
Evrsafe Technologies Pty Ltd te
Zhang, Qing te 518129,
DISC REPRODUCTION DEVICE,
SA 5069, Australië (AU)
SHENZHEN, China (CN)
AND DISC REPRODUCTION
ir. Jansen c.s. te Den Haag
Yang, Yi te 518129, SHENZHEN,
METHOD.
FAULKHEAD, Shane te ADELAIDE,
China (CN)
(73)
Sony Corporation te TOKYO 141S.A. 5000, Australië (AU)
Wang, Dongqi te 518129,
0001, Japan (JP)
SHENZHEN,
China
(CN)
14.09.2011
Miao, Lei te 518129, SHENZHEN, (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
G09F 15/00
China (CN)
(72) KOBAYASHI, Seiji Sony
E04B 2/74
Du, Zhengzhong te 518129,
Corporation te TOKYO 141-0001,
A47F 5/10
SHENZHEN, China (CN)
Japan (JP)
Tu, Yongfeng te 518129,
EP1837843
PAN, Jin Sony Corporation te
SHENZHEN, China (CN)
TOKYO 141-0001, Japan (JP)
EP07005640.3
Xu, Jianfeng te 518129,
(47)
09.11.2011
20.03.2007
SHENZHEN, China (CN)
Qi, Fengyan te 518129,
(51) G11B 7/135
202006004645 U
SHENZHEN, China (CN)
G11B 7/09
23.03.2006
Wang, Jing te 518129,
(11)
EP2207176
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SHENZHEN, China (CN)
(21) EP10150543.6
Hu, Cheng te 518129,
Vrijstaande scheidingswand voor
SHENZHEN, China (CN)
(22) 12.01.2010
gebruik op beurzen en
tentoonstellingen, bij
(47) 19.10.2011
(31) 2009004770
presentaties of in
(32) 13.01.2009
(51)
G10L
21/02
verkoopruimtes.
G10L 19/02
(33) Japan
Nummer 01/12
180
(54) Optical pickup.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Funai Electric Co., Ltd. te DAITOSHI, OSAKA 574-0013, Japan (JP)
(72) McAdams, Hugh P. te MCKINNEY,
TEXAS 75070, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Koelling, Jeffrey te DALLAS,
TEXAS 75252, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Ito, Tatsuya te DAITO-SHI OSAKA
574-0013, Japan (JP)
(47) 21.09.2011
(51) G11B 27/32
G11B 27/034
G11B 20/10
G06F 17/30
(11) EP0911827
(21) EP98308530.9
(22) 19.10.1998
(31) 28817897
4685598
(32) 21.10.1997
27.02.1998
(33) Japan
Japan
(54) Recording and/or reproduction
apparatus, file management
method and providing medium.
(73) Sony Corporation te TOKYO 141,
Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Kimura, Tetsu, I.P.Dpt., Sony
Corporation te SHINAGAWA-KU,
TOKYO 141, Japan (JP)
Ishikawa, Akio, c/o I.P.D., Sony
Corporation te SHINAGAWA-KU,
TOKYO 141, Japan (JP)
(47) 30.11.2011
(51) G11C 7/10
(11) EP1312093
(21) EP01966708.8
(22) 21.08.2001
(31) 641518
(32) 21.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H01L 27/108
G11C 8/00
(11) EP0741386
(21) EP96303139.8
(22) 03.05.1996
(31) 435689
(32) 05.05.1995
(33) Verenigde Staten van Amerika
KUMAR, Tanmay te PLEASANTON,
CA 94588, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PETTI, Christopher, J. te
MOUNTAIN VIEW, CA 94041,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 21.09.2011
(47) 21.09.2011
(51) G11C
G11C
G11C
G11C
7/00
16/06
16/04
11/56
(51) G11C 16/34
G11C 16/10
(11) EP1456852
(22) 27.12.2006
(21) EP02794038.6
(22) 26.11.2002
(31) 25749
(32) 18.12.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
PROGRAMMING AND INHIBITING
MULTI-LEVEL, NON-VOLATILE
MEMORY CELLS.
(11) EP1969604
(21) EP06849087.9
(31) 321346
321259
(32) 29.12.2005
29.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) ALTERNATE ROW-BASED READING
AND WRITING FOR NON-VOLATILE
MEMORY.
(73) SanDisk Corporation te MILPITAS, (73) SanDisk Corporation te MILPITAS,
CA 95035, Verenigde Staten van
CA 94089, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(74)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) QUADER, Khandker, N. te
SUNNYVALE, CA 94087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NGUYEN, Khanh, T. te
SUNNYVALE, CA 94086,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PAN, Feng te SAN JOSE, CA
95132, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PHAM, Long, C. te SAN JOSE, CA
95132, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MAK, Alexander, K. te LOS ALTOS
HILLS, CA 94022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 14.09.2011
(54) MEMORY DEVICE HAVING POSTED (51) H01L 27/24
H01L 27/102
WRITE PER COMMAND.
H01L 23/525
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,
G11C 16/02
ID 83707-0006, Verenigde Staten
G11C 13/02
van Amerika (US)
(11) EP1880389
(72) JANZEN, Jeffrey, W. te BOISE, ID
(21) EP06759137.0
83713, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 05.05.2006
(47) 28.09.2011
4 januari 2012
(72) GUTERMAN, Daniel, C. te
FREMONT, CA 94539, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 26.10.2011
(51) G21F 3/00
G01V 5/00
(11) EP1271556
(21) EP02013224.7
(22) 15.06.2002
(31) 10131407
(32) 28.06.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Inspection installation.
(73) Smiths Heimann GmbH te 65205
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Dönges, Gerhard te 65321
HEIDENROD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.09.2011
(51) H01B 9/00
(31) 125939
395995
(11) EP2027589
(32) 09.05.2005
31.03.2006
(22) 07.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NONVOLATILE MEMORY CELL
COMPRISING A DIODE AND A
RESISTANCE-SWITCHING
MATERIAL.
(54) Decoder and decoder driver with (73) Sandisk 3D LLC te MILPITAS CA
95035, Verenigde Staten van
voltage level translator.
Amerika (US)
(73) Texas Instruments Incorporated
(72) HERNER, S., Brad te SAN JOSE,
te DALLAS, TEXAS 75265,
CA 95125, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
(21) EP07720126.7
(31) 9642006
(32) 14.06.2006
(33) Zwitserland
(54) POWER CABLE.
(73) CFW EMV-Consulting AG te 9410
HEIDEN, Zwitserland (CH)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) FISCHBACHER, Christian te CH9410 HEIDEN, Zwitserland (CH)
(47) 21.09.2011
(51) H01J 35/32
Nummer 01/12
H01J 35/12
H01J 35/00
A61N 5/02
A61M 25/00
A61B 6/00
(11) EP1738390
(21) EP05713513.9
(22) 10.02.2005
181
(11) EP1928764
(21) EP06815463.2
(22) 27.09.2006
(31) 720778
720762
720777
774537
774391
P
P
P
P
P
(31) 789653
(32) 27.09.2005
27.09.2005
27.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
18.02.2006
(54) MINIATURE X-RAY TUBE COOLING
18.02.2006
SYSTEM.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Xoft Microtube, Inc. te FREMONT,
Verenigde Staten van Amerika
CA 94538, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LOVOI, Paul, A. te SARATOGA, CA (54) RETICLE POD.
95070, Verenigde Staten van
(73) ENTEGRIS, INC. te BILLERICA, MA
Amerika (US)
01821, Verenigde Staten van
RIEKE, John te MERCER ISLAND,
Amerika (US)
WA 98040, Verenigde Staten van (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Amerika (US)
(72) KOLBOW, Steven, P. te CHASKA,
LIM, Alex te SANTA CLARA, CA
MN 55318, Verenigde Staten van
95051, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
MCMULLEN, Kevin te
SMITH, Peter, C. te HALF MOON
SHOREWOOD, MN 55331,
BAY, CA 94019, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(US)
RUSCH, Thomas, W. te HOPKINS,
TIEBEN, Anthony, M. te JORDAN,
MN 55305, Verenigde Staten van
MN 55352, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(47) 14.09.2011
KUSZ, Matthew te MINNEAPOLIS,
MN 55406, Verenigde Staten van
(51) H01J 35/10
Amerika (US)
C04B 41/85
ANDERSEN, Christian te CARVER,
C04B 35/83
MN 55315, Verenigde Staten van
(11) EP1748464
Amerika (US)
(21) EP06015412.7
WANG, Huaping te EDEN PRAIRIE,
MN 55347, Verenigde Staten van
(22) 25.07.2006
Amerika (US)
(31) 102005034585
CISEWSKI, Michael te
102005062074
HUTCHINSON, MN 55350,
(32) 25.07.2005
Verenigde Staten van Amerika
22.12.2005
(US)
JOHNSON, Michael, L. te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MINNEAPOLIS, MN 55417,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54) Rotary anode and method of
(US)
fabrication of a heat sink of a
HALBMAIER, David, L. te
rotary anode.
SHOREWOOD, MN 55331,
(73) Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Verenigde Staten van Amerika
te 35452 HEUCHELHEIM,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LYSTAD, John te BLOOMINGTON,
(DE)
MN 55438, Verenigde Staten van
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Amerika (US)
(32) 28.02.2004
4 januari 2012
GAP FILL ASPECT RATIO.
(73) Sandisk Corporation te MILPITAS,
CA 95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PHAM, Tuan D. te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95132, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HIGASHITANI, Masaaki te
CUPERTINO, CALIFORNIA 95014,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 28.09.2011
(51) H01L 25/07
(11) EP1548829
(21) EP04025145.6
(22) 22.10.2004
(31) 10355925
(32) 29.11.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Power semiconductor module and
method for its manufacture.
(73) SEMIKRON Elektronik GmbH & Co.
KG te 90431 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Göbl, Christian te 90441
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Heilbronner, Heinrich, Dr. te
90547 STEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 05.10.2011
(51) H01L 29/78
H01L 29/24
H01L 29/04
(11) EP2015363
(21) EP06822346.0
(22) 26.10.2006
(31) 2006126432
(32) 28.04.2006
(33) Japan
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE.
(73) Sumitomo Electric Industries, Ltd.
te OSAKA-SHI, OSAKA 541-0041,
Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) MASUDA, Takeyoshi te OSAKASHI, OSAKA 554-8511, Japan (JP)
MATSUKAWA, Shinji te OSAKASHI, OSAKA 554-8511, Japan (JP)
(72) Weiss, Roland, Dr. te 35452
HEUCHELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Scheibel, Thorsten te 61231 BAD
NAUHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ebert, Marco te 35083 WETTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Henrich, Martin te 35582
WETZLAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 02.11.2011
(47) 14.12.2011
(51) H01L 21/8247
H01L 21/762
H01L 21/311
(51) H01L 31/18
C23C 16/509
C23C 16/24
(11) EP1938371
(11) EP1706908
(21) EP06825851.6
(21) EP04816261.4
(22) 10.10.2006
(22) 16.12.2004
(31) 254142
(31) 102004003761
(32) 18.10.2005
(32) 23.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 12.10.2011
(54) INTEGRATION PROCESS FLOW
FOR FLASH DEVICES WITH LOW
(54) Werkwijze voor het maken van
stapel zonnecellen bevattende
(51) H01L 21/67
Nummer 01/12
microkristallijne siliciumlagen.
(73) Forschungszentrum Jülich GmbH
te 52425 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) REPMANN, Tobias te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RECH, Bernd te 12159 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 05.10.2011
(51) H01L 33/52
(11) EP1953835
(21) EP05844850.7
(22) 28.12.2005
(31) 2005336192
(32) 21.11.2005
(33) Japan
(54) LIGHT-EMITTING DEVICE.
182
(22) 30.06.2005
(31) 102004032864
(32) 06.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Electrical distributor.
(73) Hager Electro GmbH te 66131
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Dissel, Klaus te 66131
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Zimmermann, Manfred te 66131
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Theuer, Markus te 66131
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 21.09.2011
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.
te KADOMA-SHI OSAKA, Japan (JP) (51) H02G 11/00
(11) EP1984994
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) MASUI, Mikio te OSAKA 571-8686, (21) EP06829679.7
Japan (JP)
(22) 16.12.2006
URANO, Youji te OSAKA 571-8686, (31) 102006005720
Japan (JP)
(32) 08.02.2006
(47) 16.11.2011
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H01L 51/05
(54) Stop dog with buffer for a trailing
(11) EP1459392
cable.
(21) EP02779719.0
(73) Conductix-Wampfler AG te 79576
WEIL AM RHEIN-MÄRKT,
(22) 21.11.2002
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0130321
(DE)
0130451
0220504
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 19.12.2001
20.12.2001
03.09.2002
(72) MAIER, Bernd te 79418
SCHLIENGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(47) 28.09.2011
(54) ORGANIC FIELD EFFECT
TRANSISTOR WITH AN ORGANIC
DIELECTRIC.
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) TIURANIEMI, Sakari te FIN-90570
OULU, Finland (FI)
(47) 19.10.2011
(51) H04B 1/38
(11) EP2198526
(21) EP07819235.8
(22) 19.10.2007
(54) ENHANCED CIGARETTE LIGHTER
ADAPTER.
(73) TomTom International B.V. te
1017 CT AMSTERDAM
(74) drs. Quintelier te DIEGEM
(72) LUCIEN, Groenhuijzen te NL-1335
KD ALMERE
ASHLEY, Sayed te LONDON SW9
9BB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 30.11.2011
(51) H04B 5/02
G06K 7/00
(11) EP1717964
(21) EP06252244.6
(22) 26.04.2006
(31) 116806
(32) 27.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Voedingsregelingterugkoppeling
voor het optimaliseren van de
robuustheid van draadloze
overdrachten.
(73) Codman Neuro Sciences Sarl te
2400 LE LOCLE, Zwitserland (CH)
(72) Ginggen, Alec te 2000
NEUCHATEL, Zwitserland (CH)
Crivelli, Rocco te 6500
BELLINZONA, Zwitserland (CH)
(47) 12.10.2011
(51) H04B 7/06
H04B 7/005
(11) EP1465334
(11) EP2060016
(21) EP03007555.0
(21) EP07793572.4
(22) 01.04.2003
(22) 20.08.2007
(54) Passive Mixer.
(31) 20060078416
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(32) 18.08.2006
(72) Tillman, Fredrik te 226 49 LUND,
Zweden (SE)
Sjöland, Henrik te 246 51
LÖDDEKÖPINGE, Zweden (SE)
(47) 21.09.2011
(31) 304915
(51) H02B 1/42
(32) 27.11.2002
(21) EP05014262.9
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(51) H03D 7/14
(72) LEEMING, Stephen William te
MANCHESTER M9 8ZS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MOHIALDIN-KHAFFAF, Soad te
MANCHESTER M9 8ZS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
OGIER, Simon Dominic te
MANCHESTER M9 8ZS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
VERES, Janos te MANCHESTER M9
8ZS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1615308
4 januari 2012
(33) Zuid-Korea
(54) METHOD FOR TRANSMITTING
AND RECEIVING A SIGNAL TO
PROTECT AGAINST ERRONEOUS
FEEDBACK INFORMATION.
(47) 14.09.2011
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(51) H03K 3/86
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1565985
(72) SEO, Dong Youn te SEOUL 135830, Zuid-Korea (KR)
KIM, Bong Hoe te GYEONGGI-DO
426-180, Zuid-Korea (KR)
YUN, Young Woo te SEOUL, 151069, Zuid-Korea (KR)
KIM, Ki Jun te SEOUL, 137-070,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Jung Hoon te SEOUL 158-
(21) EP03775429.8
(22) 26.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND ARRANGEMENT
FOR GENERATING CYCLIC PULSES.
Nummer 01/12
072, Zuid-Korea (KR)
KIM, Eun Sun te SEOUL 137-060,
Zuid-Korea (KR)
KIM, Hak Seong te SEOUL 151764, Zuid-Korea (KR)
YOON, Suk Hyon te SEOUL 158071, Zuid-Korea (KR)
AHN, Joon Kui te SEOUL 156-781,
Zuid-Korea (KR)
(47) 21.09.2011
(51) H04J 3/16
H04B 10/17
H04B 10/16
183
(32) 25.01.2008
15.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Error correction method for
transmitting and receiving a
signal and apparatus thereof.
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 05.08.2008
(72) Ko, Woo Suk LG ELECTRONICS
INC. IP GROUP te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul LG
ELECTRONICS INC. IP GROUP te
SEOUL 137-724, Zuid-Korea (KR)
(31) 200710140504
(47) 30.11.2011
(32) 10.08.2007
(51) H04L 5/00
H04L 1/00
H03M 13/27
(11) EP2169852
(21) EP08783873.6
(33) China
(54) DEVICE FOR REALIZING
ELONGATION OF DATA
TRANSMISSION IN A PASSIVE
OPTICAL NETWORK.
(11) EP2209246
(21) EP09161875.1
(22) 03.06.2009
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (31) 144736 P
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (32) 15.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) CHEN, Juan te 518129
SHENZHEN, China (CN)
ZOU, Shimin te 518129
SHENZHEN, China (CN)
ZHOU, Jianlin te 518129
SHENZHEN, China (CN)
(47) 19.10.2011
(51) H04J 11/00
H03M 13/13
(54) Apparatus and method for
transmitting and receiving a
signal using time-interleaving.
(73) LG ELECTRONICS INC. te
YONGDUNGPO-KU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(31) 9927932
(72) Ko, Woo Suk te SEOUL 137-724,
Zuid-Korea (KR)
Park, Jeong Hwan te SEOUL 137724, Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul te SEOUL 137724, Zuid-Korea (KR)
(32) 06.07.1999
(47) 28.09.2011
(33) Zuid-Korea
(51) H04N 7/173
H04N 7/167
H04L 9/00
G06F 17/30
(11) EP1475911
(21) EP04016724.9
(22) 06.07.2000
(54) Apparatus and method for
encoding/decoding transport
format combination indicator in
CDMA mobile communication
system.
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. te SUWON-SI, GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1277305
(21) EP01926726.9
(22) 06.04.2001
(31) 195870 P
603805
273444 P
(72) Kim, Jae-Yoel te KUNPO-SHI
(32) 07.04.2000
KYONGGI-DO 435-042, Zuid-Korea
26.06.2000
(KR)
05.03.2001
Kang, Hee-Won te CHUNGNANG(33) Verenigde Staten van Amerika
GU SEOUL 131-207, Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
(KR)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 14.09.2011
(54) SECURE DIGITAL CONTENT
(51) H04L 5/00
LICENSING SYSTEM AND
H04L 27/26
METHOD.
H04L 1/00
(73) Blockbuster LLC te ENGLEWOOD,
(11) EP2086144
CO 80112, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP08172458.5
(22) 19.12.2008
(31) 23436 P
20080127316
4 januari 2012
OUTTEN, Todd, Avery te LOS
ANGELES, CA 90034, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SPAULDING, Bryan, Gentry te SAN
FRANCISCO, CA 94127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SHERR, Scott Jeffrey te LOS
ANGELES CA 90049, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LANDAU, Yair te PACIFIC
PALISADES CA 90272, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BARNETT, Jeremy Eli te PACIFIC
PALISADES CA 90272, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RUBENSTEIN, Ira Steven te LOS
ANGELES CA 90049, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LAKAMP, Brian David te MALIBU
CA 90265, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHEY, Douglas Daiseung te
SANTA MONICA CA 90403,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ARRIETA, Michael R. te ROLLING
HILLS ESTATES CA 90274,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MANDYAM, Harish te PLAYA DEL
REY CA 90293, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MOSSON, Andrew te SAN
FRANCISCO CA 94121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ABRAHAM, Mary te OAK PARK CA
91377, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KORMAN, Mary te VENICE CA
90291, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RODRIGUEZ, Thomas M. te
CULVER CITY CA 90230,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRODERSOHN, Ernesto te
BURLINGAME CA 94010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 21.09.2011
(51) H04W 12/04
H04L 9/32
H04L 9/08
H04L 29/06
(11) EP2191608
(21) EP08767152.5
(22) 20.05.2008
(31) 972955 P
(32) 17.09.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and arrangement in a
telecommunication system.
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) BLOM, Rolf te S-175 68 JÄRFÄLLA,
Zweden (SE)
MILDH, Gunnar te S-191 62
(72) RUSSELL, John, Christopher, Park
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
te CULVER CITY, CA 90230,
NORRMAN, Karl te S-116 28
Verenigde Staten van Amerika
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(US)
Nummer 01/12
(47) 07.09.2011
(51) H04W 24/08
H04L 12/26
(11) EP2130326
(21) EP08724299.6
(22) 28.03.2008
184
(31) 9818873
9819175
(32) 28.08.1998
01.09.1998
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
4 januari 2012
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Ko, Woo Suk te 137-724, SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul te 137-724,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(33) Zweden
(54) A METHOD AND SYSTEM FOR
SUPPORTING THE QUALITY OF
SERVICE IN WIRELESS
NETWORKS.
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
EVALUATING SERVICES IN
COMMUNICATION NETWORKS.
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(47) 14.09.2011
(72) MIKKONEN, Jouni te FIN-33820
TAMPERE, Finland (FI)
SODERLUND, Tom te FIN-00200
HELSINKI, Finland (FI)
ALA-LAURILA, Juha te FIN-33210
TAMPERE, Finland (FI)
IMMONEN, Jukka te BURLINGTON,
MA 01803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 12/28
(47) 19.10.2011
(11) EP1589697
(54) System and method for diameter
prefix authorization.
(51) H04L 5/26
H04L 5/00
H04L 27/26
H04B 7/26
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(31) 0700796
(32) 29.03.2007
(72) HOLM ÖSTE, Gerd te S-182 56
DANDERYD, Zweden (SE)
NORLING, Matz te S-195 42
MÄRSTA, Zweden (SE)
(21) EP03815514.9
(22) 13.08.2003
(31) 03103092
(32) 28.01.2003
(33) China
(11) EP2239905
(21) EP10170587.9
(22) 11.12.2008
(54) Method and system for receiving
(31) 12889 P
and transmitting different data
20080124333
frames on digital transmission
(32) 11.12.2007
network.
08.12.2008
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518057, China (CN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Apparatus for transmitting and
(72) HE, Zhiqun te SHENZHEN,
receiving a signal and method of
GUANGDONG 518057, China (CN)
transmitting and receiving a
WANG, Yuxiang te SHENZHEN,
signal.
GUANGDONG 518057, China (CN)
(73)
LG Electronics Inc. te SEOUL 150(47) 19.10.2011
721, Zuid-Korea (KR)
(51) H04L 12/28
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
G06K 7/10
(22) 13.12.2004
(72) Ko, Woo Suk te 137-724, SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul te 137-724,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(31) 738530
(47) 16.11.2011
(32) 17.12.2003
(51) H04L 5/26
H04L 5/00
H04L 27/26
H04B 7/26
(11) EP1714429
(21) EP04801385.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TERMINAL, METHOD AND
COMPUTER PROGRAM PRODUCT
FOR INTERACTING WITH A
PHYSICAL ENTITY.
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(47) 12.10.2011
(51) H04L 29/12
H04L 29/06
H04L 12/56
(11) EP2210393
(21) EP08841743.1
(22) 17.10.2008
(31) 980712 P
250803
(32) 17.10.2007
14.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) SARIKAYA, Behcet te WYLIE,
TEXAS 75098, Verenigde Staten
van Amerika (US)
XIA, Yangsong te JIANGSU
210001, China (CN)
(47) 12.10.2011
(51) H04L 29/06
(11) EP2192743
(21) EP08784052.6
(22) 20.08.2008
(31) 200710076514
(32) 22.08.2007
(33) China
(54) A METHOD AND A SYSTEM FOR
FAILURE PROTECTION OF LAYER 2
CONTROL CONNECTION.
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) ZHENG, Ruobin te LONGGANG
DISTRICT 518129 SHENZHEN,
China (CN)
(47) 19.10.2011
(11) EP2157754
(51) H04M 3/56
H04L 29/06
H04L 12/18
(21) EP09178374.6
(11) EP2077020
(22) 11.12.2008
(21) EP07826063.5
(31) 12889 P
20080124333
(22) 20.08.2007
(72) REYNOLDS, Franklin te BEDFORD, (32) 11.12.2007
MA 01730, Verenigde Staten van
08.12.2008
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 12.10.2011
Zuid-Korea
(51) H04L 12/56
(54) Apparatus for transmitting and
receiving a signal and method of
(11) EP1108316
transmitting and receiving a
(21) EP99968279.2
signal.
(22) 27.08.1999
(73) LG ELECTRONICS INC. te
(31) 544966
(32) 06.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus and method for
indicating user information in a
conference event package.
(73) Nokia Corporation te 01250
ESPOO, Finland (FI)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Nummer 01/12
(72) HARUNA, Adamu te FI-33540
TAMPERE, Finland (FI)
GARCIA-MARTIN, Miguel A. te FI00690 HELSINKI, Finland (FI)
(47) 19.10.2011
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
(11) EP2020135
185
(51) H04M 1/247
(11) EP1889457
(21) EP05757480.8
(22) 10.06.2005
(54) RE-CONFIGURING THE STANDBY
SCREEN OF AN ELECTRONIC
DEVICE.
(21) EP06742770.8
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(22) 02.05.2006
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54) Method for registering multicontact devices.
(72) YLIRANTA, Piia te FIN-90800,
Finland (FI)
KANGAS, Tita te FIN-20780
(73) Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson
KAARINA, Finland (FI)
te 164 83 STOCKHOLM, Zweden
FOWLIE, Andrew te FIN-90420
(SE)
OULU, Finland (FI)
(72) KELLER, Ralf te 52146
WITH, Mikko te FIN-91910 TUPOS,
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
Finland (FI)
DUITSLAND (DE)
JUNKKONEN, Laura te FIN-9460
WITZEL, Andreas te 52134
OULUNSALO, Finland (FI)
HERZOGENRATH,
(47) 09.11.2011
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04N 1/00
PEHRSON, Arne te S-141 71
H04M 1/2755
HUDDINGE, Zweden (SE)
G06K 7/10
TERRILL, Stephen te E-28006
(11)
EP1792471
MADRID, Spanje (ES)
(21)
EP05784807.9
(47) 14.09.2011
(22) 09.09.2005
(51) H04L 29/08
(31) 939825
(11) EP1516477
(32) 13.09.2004
(21) EP03727107.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 06.06.2003
(54) METHODS, DEVICES AND
(31) 164605
COMPUTER PROGRAM PRODUCTS
(32) 10.06.2002
FOR CAPTURE AND DISPLAY OF
VISUALLY ENCODED DATA AND
(33) Verenigde Staten van Amerika
AN IMAGE.
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(73) Nokia Corporation te 02150
MANAGING MESSAGE-BASED
ESPOO, Finland (FI)
APPLICATIONS AND APPLICATIONS
PROVIDERS IN A
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
COMMUNICATIONS NETWORK.
(72) SUOMELA, Hartti te FIN-02760
Airwide Solutions Inc. te KANATA,
ESPOO, Finland (FI)
ON K2K 3G4, Canada (CA)
SCHEMBRI, Ingrid te FIN-01600
VANTAA, Finland (FI)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
SAARINEN, Petteri, J. te FINWANG, Jiwei, R. te KANATA,
00100 HELSINKI, Finland (FI)
ONTARIO K2K 3L5, Canada (CA)
HARRA-VAUHKONEN, Kirsi te FINKADAR, Vincent te KANATA,
02200 ESPOO, Finland (FI)
ONTARIO K2K 3H6, Canada (CA)
RISSANEN, Maija-Leena te FINCOOPER, Adam te MISSISSAUGA,
01820 KLAUKKALA, Finland (FI)
ONTARIO L5V 2G9, Canada (CA)
HEINONEN, Jukka te FIN-00200
FEELEY, Eric te OTTAWA,
HELSINKI, Finland (FI)
ONTARIO K1S 2Y2, Canada (CA)
VON KNORRING, Tony, N. te FIN28.09.2011
00790 HELSINKI, Finland (FI)
H04M 1/02
(47) 07.12.2011
(11) EP1867143
4 januari 2012
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) COBO, Miguel te MONTREAL,
QUEBEC H1M 3J7, Canada (CA)
LEE, Betty te ST. LAURENT,
QUEBEC H4L 3G8, Canada (CA)
(47) 28.09.2011
(51) H04N 5/232
G02B 7/10
(11) EP2132926
(21) EP07826596.4
(22) 28.09.2007
(31) 692260
(32) 28.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ZOOM CONTROL.
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) BARTILSON, Lars Björn Pontus te
S-218 31 BUNKEFLOSTRANS,
Zweden (SE)
CEDERBERG, Johan Peter te S257 33 RYDEBÄCK, Zweden (SE)
(47) 21.09.2011
(51) H04N 5/232
(11) EP0935878
(21) EP98940613.7
(22) 28.08.1998
(31) 23844097
(32) 03.09.1997
(33) Japan
(54) ELECTRONIC STILL CAMERA
HAVING PHOTOGRAPHED IMAGE
REPRODUCING FUNCTION.
(73) CASIO COMPUTER CO., LTD. te
SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8543,
Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) AKASAWA, Mitsuyuki te TOKYO
183-0034, Japan (JP)
MIYASAKA, Junichi te TOKYO 1920914, Japan (JP)
(47) 28.09.2011
(51) H04N 5/33
H01J 43/00
(11) EP1407470
(21) EP02734631.1
(22) 31.05.2002
(21) EP05718363.4
(51) H04W 8/20
H04M 17/00
(22) 06.04.2005
(11) EP1177655
(32) 20.06.2001
(54) EXTENSIBLE MOBILE ELECTRONIC (21)
DEVICE.
(22)
(73) Nokia Corporation te 02150
(31)
ESPOO, Finland (FI)
(32)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33)
(72) STRAWN, Andrew te FLEET,
(54)
HANTS GU51 3JB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 02.11.2011
EP00929994.2
28.04.2000
306705
07.05.1999
Verenigde Staten van Amerika
PREPAID SUBSCRIBER SERVICE
FOR PACKET-SWITCHED AND
CIRCUIT-SWITCHED RADIO
TELECOMMUNICATIONS
NETWORKS.
(31) 885639
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GATING A SENSOR USING A
GATING SIGNAL.
(73) L-3 Communications Corporation
te NEW YORK, NY 10016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) OSTROMEK, Timothy c/o Litton
Nummer 01/12
Electro-Optical Systems Division
te GARLAND, TX 75041-6188,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ESTRERA, Joseph te DALLAS, TX
75231, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BACARELLA, Antonio te DALLAS,
TX 75248, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 14.09.2011
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
4 januari 2012
(31) 200610121786
(22) 16.01.2002
(32) 22.08.2006
(31) 764622
(33) China
(32) 17.01.2001
(54) Method, server and system for
transmitting electronic service
guide.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
(54) COMBINING NARROWBAND
APPLICATIONS WITH BROADBAND
TRANSPORT.
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) ZHANG, Jie te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
SHI, Teng te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (72) HALLENSTAL, Magnus te S-187 50
EP1370077
TABY, Zweden (SE)
ZHANG, Chuxiong te SHENZHEN
NYLANDER, Tomas te S-130 37
EP03253490.1
GUANGDONG 518129, China (CN)
STAVSNAS, Zweden (SE)
03.06.2003
(47) 19.10.2011
FURTENBACK, Ros-Marie te S-121
2002162215
36 JOHANNESHOV, Zweden (SE)
(51) H04N 7/34
GJARDMAN, Jan, Alvar te S-123 52
03.06.2002
(11) EP2235953
FARSTA, Zweden (SE)
Japan
(21) EP08759889.2
(47)
05.10.2011
Trap circuit and television
(22) 21.05.2008
receiver for its application.
(51) H04S 7/00
(31) 22397
G10L 11/00
Kabushiki Kaisha Toshiba te
PCT/EP2008/055520
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
(11) EP1878307
(32) 21.01.2008
Murayama, Akihiro, Intellectual
(21) EP06739542.6
06.05.2008
Property Division te TOKYO, Japan
(22) 23.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(JP)
World
Intellectual
Property
(31) 671381 P
Kambashi, Tomoharu, Intellectual
Organization (WIPO)
(32) 13.04.2005
Property Division te TOKYO, Japan
(International Bureau of)(4)
(JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PREDICTION-BASED IMAGE
28.09.2011
(54) ECONOMICAL LOUDNESS
PROCESSING.
MEASUREMENT OF CODED
H04N 7/173
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
AUDIO.
H04N 7/167
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
H04N 7/16
(73)
DOLBY LABORATORIES LICENSING
Zweden (SE)
CORPORATION te CALIFORNIA
EP1835743
(72) STRÖM, Jacob te S-117 32
94103-4813, Verenigde Staten
EP07013155.2
STOCKHOLM, Zweden (SE)
van Amerika (US)
WENNERSTEN, Per te S-120 54
04.01.2001
(72)
CROCKETT, Brett, Graham te SAN
ÅRSTA, Zweden (SE)
174530 P
FRANCISCO, CALIFORNIA 94103,
AKENINE-MÖLLER,
Tomas
te
S195032 P
Verenigde Staten van Amerika
227 38 LUND, Zweden (SE)
(US)
05.01.2000
RASMUSSON, Jim te S-235 41
SMITHERS, Michael, John te SAN
06.04.2000
VELLINGE, Zweden (SE)
FRANCISCO, CALIFORNIA 94103,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 14.09.2011
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04Q 1/10
Method for flexible and secure
SEEFELDT, Alan, Jeffrey te SAN
H04M 3/12
transmission of digital content to
FRANCISCO, CALIFORNIA 94103,
(11)
EP1648182
an end user device.
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04445112.8
(US)
NDS Limited te STAINES,
MIDDLESEX TW18 4EX, GROOT
(22) 18.10.2004
(47) 05.10.2011
BRITTANNIË (GB)
(54) Method for upgrading access
(51) H04W 4/14
Shen-Orr, Chaim D te JERUSALEM
equipment in a
(11) EP1895788
91235, Israël (IL)
telecommunications exchange
Hibshoosh, Eli te JERUSALEM
and an upgraded
(21) EP07720678.7
91235, Israël (IL)
telecommunications exchange.
(22) 04.04.2007
Epstein, Steve te JERUSALEM
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (31) 200610082807
91235, Israël (IL)
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(32) 09.06.2006
Wald, Stephanie te JERUSALEM
Zweden (SE)
91235, Israël (IL)
(33) China
(72) Lingren, Per M. O. te 19255
Belenky, Yaakov te JERUSALEM
(54) SHORT MESSAGE FILTERING
SOLLENTUNA,
Zweden
(SE)
91235, Israël (IL)
METHOD, SIGNALING
Johnson, Peter te BRIGHTON BN2
Shapiro, Yigal te JERUSALEM
PROCESSING SYSTEM AND SHORT
7DJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
91235, Israël (IL)
MESSAGE SERVICE CENTER.
Doe, Steve te BRIGHTON BN41
21.09.2011
2DB, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
H04N 7/173
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
(47) 28.09.2011
GUANGDONG 518129, China (CN)
EP1926320
(51) H04Q 11/04
(72) WANG, Xuan te SHENZHEN,
EP07721641.4
(11) EP1356703
GUANGDONG 518129, China (CN)
15.05.2007
(21) EP02732175.1
ZHONG, Chaodong te SHENZHEN,
(51) H04N 5/60
H04N 5/44
(11)
186
Nummer 01/12
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
187
GUANGDONG 518129, China (CN) (32) 30.04.2004
MA, Ningzhi te SHENZHEN,
(33) Verenigde Staten van Amerika
GUANGDONG 518129, China (CN)
(54) SYSTEM, APPARATUS, COMPUTER
MA, Jiaming te SHENZHEN,
PROGRAM PRODUCT AND
GUANGDONG 518129, China (CN)
METHOD FOR CONTROLLING
ZHENG, Zhongen te SHENZHEN,
TERMINAL OUTPUT POWER.
GUANGDONG 518129, China (CN)
(73)
Nokia Corporation te 02150
26.10.2011
ESPOO, Finland (FI)
H04W 12/06
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
H04W 12/02
(72) LUNDELL, Antero te FIN-20900
EP1741308
TURKU, Finland (FI)
EP05718399.8
KANGASSUO, Tommi te FIN-24800
HALIKKO, Finland (FI)
08.04.2005
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) ERONEN, Pasi te FIN-00810
HELSINKI, Finland (FI)
(47) 26.10.2011
(51) H04W 36/36
H04W 36/14
H04W 36/00
(11) EP1678835
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Graphite electrode of increased
length.
(73) GrafTech International Holdings
Inc. te PARMA, OH 44130,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(22) 01.08.2003
(47) 14.09.2011
(31) 400602 P
(51) H05B 37/02
(32) 01.08.2002
(11) EP2312914
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10183033.9
(54) Power control of point to
multipoint physical channels
(22) 30.09.2010
(73) INTERDIGITAL TECHNOLOGY
CORPORATION te WILMINGTON,
DELAWARE 19810, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 01.10.2009
(51) H04W 52/32
H04W 52/14
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(32) 09.04.2007
(21) EP08101669.3
(47) 02.11.2011
(32) 26.04.2004
(54) IMPROVED SUBSCRIBER
AUTHENTICATION FOR
UNLICENSED MOBILE ACCESS
NETWORK SIGNALING.
(31) 922519 P
(72) Artman, Diane te PARMA, OHIO
44130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Coleman, Phil te PARMA, OHIO
44130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Morales, Juan te PARMA, OHIO
44130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 831352
(33) Verenigde Staten van Amerika
4 januari 2012
(11) EP1916777
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(31) 587152
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Registering a replaceable RFenabled fluorescent lamp starter
unit to a master unit.
(31) 610277
(72) Terry, Stephen E. te NORTHPORT,
NY 11768, Verenigde Staten van (73) IXYS CH GmbH te 2555 BRUEGG
BEI BIEL BE, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 28.09.2011
(32) 30.06.2003
(51) H04W 60/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2271159
(54) Dual-mode communication
device and call handoff method.
(21) EP10010390.2
(73) Motorola Solutions, Inc. te
SCHAUMBURG IL 60196,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 05020354
(21) EP04755283.1
(22) 16.06.2004
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SAGI, Uday, C. te FORT WORTH,
TX 76137, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DORENBOSCH, Jheroen, P. te
PARADISE, TX 76073, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ALEN, Anand, B. te C HICAGO, IL
60661, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 21.09.2011
(51) H04W 52/40
H04W 52/34
H04W 52/24
(11) EP1741204
(22) 01.08.2006
(32) 19.09.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Multiple interface mobile node
with simultaneous home- and
foreign network connection.
(72) Staab, David R. te LOS GATOS, CA
95124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Baker, Murray C. te VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V5W2L5,
Canada (CA)
(47) 28.12.2011
(51) H05H 7/08
H05H 13/00
(11) EP1527658
(21) EP03739886.4
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(22) 18.07.2003
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Bachmann, Jens te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weniger, Kilian te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 23.11.2011
(21) EP05732734.8
(51) H05B 7/14
H05B 7/085
(22) 25.04.2005
(11) EP1993325
(31) 836128
(21) EP08152184.1
(22) 29.02.2008
(31) 02447140
(32) 22.07.2002
(54) CYCLOTRON PROVIDED WITH
NEW PARTICLE BEAM INFLECTION
MEANS.
(73) ION BEAM APPLICATIONS S.A. te
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, België
(BE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) JONGEN, Yves te B-1348
LOUVAIN-LA-NEUVE, België (BE)
(47) 14.09.2011
Nummer 01/12
188
4 januari 2012
SPC: Certificaten.
farmaceutisch acceptabel zout
of hydraat of van een
farmaceutisch acceptabele
ester, in het geval van de aan
de fenylgroep gebonden
carboxy- groep met de
verbinding R7OH, waarin R7
C1-C6 alkyl .........
(54)
Anticonceptiemiddel op basis
van alleen progestogeen.
(73)
N.V. Organon te Oss
(74)
dr. P.M.G.F. van Wezenbeek c.s.
te Hoddesdon, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(94)
11.12.2012
(93)
RVG 25926
(68)
EP0491443
(93)
05.09.2002
(95)
Desogestrelum
(92)
RVG 25926
(93)
13484
05.09.2002
(93)
12.12.1997
(94)
ir. C.M. Jansen c.s. te Den Haag (92)
12.12.2016
(11)
C990003
(92)
RVG 22743
(68)
EP0565634
(21)
C990003
(92)
03.08.1998
(95)
Eprosartanum desgewenst in
de vorm van een
(22)
22.01.1999
(11)
C300115
(21)
C300115
(22)
21.02.2003
(54)
Angiotensine II-receptor
blokkerende samenstellingen.
(73)
SmithKline Beecham
Corporation te PHILADELPHIA,
PENNSYLVANIA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74)
Nummer 01/12
189
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
4 januari 2012
Nummer 01/12
190
4 januari 2012
VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Soort
C12N 15/12
Datum verzoek /
oppositie
23.11.2011
Datum eerste
publicatie
23.02.2011
Datum publicatie
EP2
23.02.2011
EP0972024
EP1179140
F04B 53/16
27.12.2011
Verzoek herstel
vorige toestand
21.12.2005
21.12.2005
EP1182261
C12P 13/08
EP1298436
EP1298436
G01N 33/50
22.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
12.04.2011
12.04.2011
Oppositie
Oppositie
14.07.2010
14.07.2010
EP1354980
EP1372947
C23C 16/40
21.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
B32B 1/00
16.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP1390962
H01J 1/62
16.11.2011
Oppositie
16.02.2011
16.02.2011
EP1413646
EP1413646
C23C 18/16
16.11.2011
16.11.2011
Oppositie
Oppositie
16.02.2011
16.02.2011
EP1466637
A61M 1/36
23.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP1556025
A61K 31/122
22.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP1570180
EP1570180
F04C 2/16
11.03.2009
22.01.2009
Oppositie
Oppositie
30.04.2008
30.04.2008
EP1613237
EP1613237
EP1613237
EP1613237
A61C 13/00
30.09.2011
30.09.2011
30.09.2011
30.09.2011
Oppositie
Oppositie
Oppositie
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP1718824
E05B 47/00
22.11.2011
Oppositie
06.04.2011
06.04.2011
EP1773361
EP1773361
A61K 35/74
15.04.2010
15.04.2010
Oppositie
Oppositie
15.07.2009
15.07.2009
EP1795506
C03C 3/06
23.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP1830657
A23C 9/12
23.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP1841982
F16F 9/02
22.11.2011
Oppositie
06.04.2011
06.04.2011
EP1847284
A61M 5/145
16.11.2011
Oppositie
16.02.2011
16.02.2011
EP1854869
C11D 17/04
19.11.2011
Oppositie
23.03.2011
23.03.2011
EP1908709
B65G 47/90
16.11.2011
Oppositie
16.02.2011
16.02.2011
EP1936400
G01S 7/484
17.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP1949995
B23H 7/08
21.11.2011
Oppositie
02.03.2011
02.03.2011
EP1962619
EP1962619
A23L 1/40
16.09.2010
16.09.2010
Oppositie
Oppositie
15.09.2010
15.09.2010
EP1976603
EP1976603
A63F 7/00
23.03.2011
23.03.2011
Oppositie
Oppositie
24.11.2010
24.11.2010
EP2050999
F17C 9/04
23.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP2061433
A61K 9/127
16.11.2011
Oppositie
16.02.2011
16.02.2011
EP2079482
C07K 16/28
22.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP2105457
C08J 9/20
23.11.2011
Oppositie
02.03.2011
02.03.2011
EP2173140
H05B 33/08
22.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP2173410
A61M 5/158
22.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP2221519
F16L 11/08
23.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
EP2229120
A61B 19/02
23.11.2011
Oppositie
23.02.2011
23.02.2011
Oppositie
Nummer 01/12
191
4 januari 2012
VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum besluit
Soort besluit
Datum eerste
publicatie NL1
Datum publicatie Datum publicatie
EP2
VB1
01.12.2003
01.11.2004
EP1003943
E04D 13/03
12.07.2011
Oppositie
afgewezen
EP1223395
F25J 3/04
21.04.2009
Oppositie
afgewezen
03.10.2005
01.08.2006
EP1340312
H02M 1/00
03.01.2012
Beslissing
verzoek herstel
03.10.2005
23.11.2011
EP1417665
G09B 29/04
28.12.2011
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.01.2008
03.11.2008
EP1480538
A47B 9/00
02.09.2011
Oppositie
beëindigd
03.07.2006
01.06.2007
EP1638867
B65G 1/04
28.12.2011
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.07.2008
06.05.2009
EP1714885
B65B 61/02
20.08.2011
Oppositie
beëindigd
01.10.2008
01.09.2009
EP1729892
B05D 3/14
20.08.2011
Oppositie
beëindigd
03.08.2009
28.04.2010
EP1747147
B65C 11/02
28.12.2011
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
06.05.2009
01.03.2010
EP2174035
F16D 65/12
03.01.2012
Beslissing
verzoek herstel
01.06.2011
02.11.2011
Nummer 01/12
192
4 januari 2012
OV: Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
1007331
Rij
Ooms Nederland Holding
B.V.
28.12.2011
Internationale
octrooiclassificatie (51)
E01C 23/14
1020043
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01B 69/00
1026291
Alcatraz Interlocks B.V.
28.12.2011
E05B 19/18
1029421
F.R. DRAKE COMPANY
28.12.2011
B65G 47/14
1030000
Toussaint
29.12.2011
E01B 26/00
1031746
Inno B.V.
28.12.2011
A47J 36/08
1033514
De Knaiter Beheer B.V.
29.12.2011
F03D 3/04
1035253
Lit
Leeframe Products B.V.
28.12.2011
E04B 1/88
1037368
Kaamps Cheese B.V.
02.01.2012
A23C 19/09
1037370
Kaamps Cheese B.V.
02.01.2012
A23C 19/16
1037562
Kaamps Cheese B.V.
02.01.2012
A01J 27/00
1037634
M.B.-Technical innovation
(MB-Ti)
29.12.2011
F28G 1/16
2002937
Westt B.V.
29.12.2011
A01K 67/033
2003583
Bouwmeester van Rens B.V.
29.12.2011
A47B 9/18
EP0521594
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G11C 17/18
EP0541772
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/38
EP0556354
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G10L 19/06
EP0560623
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G11C 7/00
EP0560965
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G06F 13/372
EP0580756
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/185
EP0611465
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 3/10
EP0624288
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H03L 1/02
EP0669072
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP0671084
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/26
EP0672273
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G06F 1/02
EP0679300
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/38
EP0688481
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04J 3/02
EP0689746
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04L 12/56
EP0701752
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 3/46
EP0717898
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04L 9/08
EP0746895
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H02J 7/00
EP0746936
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04L 12/58
EP0758507
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04L 5/16
EP0759245
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04N 1/00
EP0776515
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP0782354
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/06
EP0815655
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/005
EP0815677
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
Hewlett-Packard Company (a
Delaware corporation)
H04L 27/26
EP0858045
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G06K 7/00
EP0879453
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP0880860
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP0932320
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04Q 7/38
EP0938383
BIONAS GMBH
29.12.2011
B01L 3/00
EP0941582
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/69
EP0944989
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/00
EP0960933
BIONAS GMBH
29.12.2011
C12M 3/00
EP0962524
BIONAS GMBH
29.12.2011
C12M 3/00
EP0987831
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/005
EP1023781
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/38
Nummer 01/12
193
4 januari 2012
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
EP1035918
BIONAS GMBH
29.12.2011
Internationale
octrooiclassificatie (51)
B01L 3/00
EP1037303
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H01Q 3/26
EP1038279
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP1039385
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G06F 11/00
EP1042743
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 1/00
EP1053613
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04J 13/04
EP1072100
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/38
EP1102715
Metso Minerals
(Deutschland) GmbH
29.12.2011
B65G 17/12
EP1164186
BIONAS GMBH
29.12.2011
C12M 1/34
EP1164597
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G11C 7/14
EP1173541
BIONAS GMBH
29.12.2011
C12M 1/34
EP1198766
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G06Q 10/00
EP1198939
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/06
EP1200768
HBN-Teknik A/S
02.01.2012
F17C 1/16
EP1209745
Fuji Electric Co., Ltd.
29.12.2011
H01L 27/02
EP1252497
BIONAS GMBH
29.12.2011
G01N 13/00
EP1258187
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 69/00
EP1263291
Hurley
28.12.2011
28.12.2011
A21B 5/08
EP1271330
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G06F 13/28
EP1271551
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G11C 7/10
EP1274090
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G11C 8/12
EP1274091
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G11C 8/12
EP1278202
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G11C 5/14
EP1279304
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04Q 7/20
EP1287375
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G01S 1/00
EP1290938
Taste of Nature Holding B.V.
29.12.2011
A01G 1/00
EP1292942
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G10L 15/26
EP1305717
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06K 7/00
EP1317756
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/34
EP1321945
Intellectual Properties I Kft.
29.12.2011
G11C 16/28
EP1329898
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1332500
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1340150
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 3/06
EP1341185
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1347818
Outotec Oyj
28.12.2011
B01D 53/64
EP1361628
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
H01R 12/16
EP1389038
Big Bale Company (South)
Limited
29.12.2011
A01D 90/08
EP1409237
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1410395
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1413178
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
H05K 1/02
EP1424631
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 11/10
EP1430482
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 7/00
EP1433182
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1440447
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 7/14
EP1446807
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1446840
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
H01L 29/792
EP1454856
Dematic S.r.l.
28.12.2011
B65G 47/96
EP1466331
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/26
EP1483284
KALVISTA
29.12.2011
PHARMACEUTICALS LIMITED
A61K 38/04
EP1488429
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/34
EP1535285
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1543523
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 7/10
EP1543529
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
Nummer 01/12
194
4 januari 2012
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
EP1556866
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
Internationale
octrooiclassificatie (51)
G11C 16/04
EP1556868
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/34
EP1559016
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 12/02
EP1561170
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 13/18
EP1568041
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1570490
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 29/00
EP1576478
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 12/00
EP1586096
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 8/08
EP1599881
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1610338
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 7/12
EP1614063
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06K 19/07
EP1616474
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 75/30
EP1630106
Paccor Deutschland GmbH
28.12.2011
B65D 77/28
EP1636803
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/10
EP1639644
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
H01L 25/065
EP1652189
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 5/14
EP1665282
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/14
EP1665284
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1671332
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1681680
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 7/10
EP1687720
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 11/10
EP1692641
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06K 19/07
EP1701355
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 8/08
EP1702260
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 3/06
EP1702338
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 11/20
EP1704571
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 12/02
EP1711950
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1712412
Pol
29.12.2011
B60P 1/48
EP1714290
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1714291
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1714293
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1725653
Intrexon Corporation
28.12.2011
C12N 5/00
EP1735737
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06K 19/077
EP1738374
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/34
EP1746619
Eaton Industries (Austria)
GmbH
29.12.2011
H01H 71/08
EP1747560
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/24
EP1751770
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1751771
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1751772
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 13/16
EP1751773
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/34
EP1759393
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1769427
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06K 19/07
EP1769506
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1769508
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/10
EP1777751
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
H01L 29/792
EP1777752
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
H01L 29/792
EP1782425
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 5/00
EP1785882
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 13/38
EP1812932
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/10
EP1829045
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 7/10
EP1829047
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/00
EP1829049
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 11/10
EP1847930
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 11/10
EP1859448
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1864289
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 7/00
Nummer 01/12
195
4 januari 2012
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
EP1864292
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
Internationale
octrooiclassificatie (51)
G11C 16/04
EP1864293
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/34
EP1866930
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1869681
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/34
EP1880391
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1881504
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1883465
Odyssea Pharma S.A.
28.12.2011
B01F 5/06
EP1894205
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1899955
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G10L 13/02
EP1912054
BIONAS GMBH
29.12.2011
G01N 13/00
EP1912223
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1913480
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 12/02
EP1920380
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 21/20
EP1943652
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1946323
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP1946324
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1952404
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 13/38
EP1958206
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP1964127
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/34
EP1971984
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/34
EP1991989
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/26
EP2005438
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/10
EP2042023
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 57/20
EP2042025
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 57/20
EP2047474
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP2068969
Aspire Bariatrics, LLC
29.12.2011
A61F 5/00
EP2074627
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 11/10
EP2078302
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/04
EP2078303
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP2112599
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G06F 13/16
EP2113164
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 78/10
EP2140457
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 11/56
EP2144842
Sara Lee/DE B.V.
28.12.2011
B67D 1/08
EP2161723
SanDisk Technologies Inc.
29.12.2011
G11C 16/26
EP2175588
Openet Telecom Limited
28.12.2011
H04L 12/14
EP2191106
Fiat Powertrain Technologies 28.12.2011
Industrial S.p.A.
F01L 1/053
EP2232351
Ronstan Denmark ApS
29.12.2011
G05G 1/12
EP2240492
MSD Oss B.V.
28.12.2011
A61K 31/407
EP2263246
Eaton Industries (Austria)
GmbH
29.12.2011
H01H 71/16
Nummer 01/12
196
4 januari 2012
NW: Naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
1020043
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
Internationale
octrooiclassificatie (51)
A01B 69/00
1029421
F.R. DRAKE COMPANY
28.12.2011
B65G 47/14
EP0541772
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/38
EP0556354
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G10L 19/06
EP0560965
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G06F 13/372
EP0580756
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/185
EP0611465
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 3/10
EP0616640
MEDICAL RESEARCH
COUNCIL
MEDIMMUNE LIMITED
02.01.2012
C07K 14/00
EP0624288
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H03L 1/02
EP0642894
FXI, Inc.
29.12.2011
A61G 7/057
EP0669072
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP0671084
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/26
EP0672273
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G06F 1/02
EP0679300
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/38
EP0688481
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04J 3/02
EP0689746
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04L 12/56
EP0701752
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 3/46
EP0717898
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04L 9/08
EP0746895
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H02J 7/00
EP0746936
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04L 12/58
EP0758507
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04L 5/16
EP0759245
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04N 1/00
EP0776515
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP0778067
AE & E Lentjes GmbH
29.12.2011
B01D 53/00
EP0782354
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/06
EP0815655
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/005
EP0815677
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
Hewlett-Packard Company (a
Delaware corporation)
H04L 27/26
EP0858045
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G06K 7/00
EP0879453
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP0880860
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP0932320
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04Q 7/38
EP0941582
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/69
EP0944989
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/00
EP0987831
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/005
EP1023781
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/38
EP1037303
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H01Q 3/26
EP1038279
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 5/22
EP1042743
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G08B 1/00
EP1053613
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04J 13/04
EP1072100
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 1/38
EP1103371
TechnoGel GmbH
29.12.2011
A47C 7/18
EP1120111
APTALIS PHARMA LIMITED
29.12.2011
A61K 9/20
EP1198766
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G06Q 10/00
EP1198939
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04B 7/06
EP1258187
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 69/00
EP1279304
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
H04Q 7/20
EP1287375
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G01S 1/00
EP1292942
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G10L 15/26
EP1377802
KHS GmbH
28.12.2011
G01F 23/292
EP1616474
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 75/30
Nummer 01/12
197
4 januari 2012
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
EP1746619
Eaton Industries (Austria)
GmbH
29.12.2011
Internationale
octrooiclassificatie (51)
H01H 71/08
EP1827789
FXI, Inc.
29.12.2011
B26D 3/28
EP1857380
Etablissement Français du
Sang
28.12.2011
A01N 1/02
EP1899955
Motorola Mobility, Inc.
29.12.2011
G10L 13/02
EP2042023
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 57/20
EP2042025
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 57/20
EP2113164
Kongskilde Industries A/S
28.12.2011
A01D 78/10
EP2263246
Eaton Industries (Austria)
GmbH
29.12.2011
H01H 71/16
Nummer 01/12
198
4 januari 2012
MED: Overige mededelingen.
Nummer
(11/21)
Datum
inschrijving
1037368
02.01.2012
Internationale
Rechthebbende (73)
octrooiclassificatie
(51)
A23C 19/09
Kaamps Cheese B.V. te Deurningen
Mededeling
1037370
02.01.2012
A23C 19/16
Kaamps Cheese B.V. te Deurningen
1037562
02.01.2012
A01J 27/00
Kaamps Cheese B.V. te Deurningen
EP1105202 28.12.2011
B01D 46/42
Korporam B.V. te Amsterdam
EP1691964 29.12.2011
B29C 47/12
Cambridge Enterprise Limited te
TRINITY LANE CAMBRIDGE
CAMBRIDGESHIRE CB2 1TS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
EP2018320 28.12.2011
B64D 11/06
Metzeler Schaum GmbH te 87700
MEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Octrooi te vroeg verleend
EP2119754 25.11.2011
C09K 11/06
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
Nederland niet aangewezen
Nummer 01/12
199
4 januari 2012
VRV: Vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1030771
23.12.2011 Einde wettige duur
EP0502258 23.12.2011 Einde wettige duur
1030777
23.12.2011 Einde wettige duur
EP0503162 01.01.2012 Einde wettige duur
1030800
28.12.2011 Einde wettige duur
EP0503751 02.01.2012 Einde wettige duur
1030811
30.12.2011 Einde wettige duur
EP0504531 24.12.2011 Einde wettige duur
EP0492575 23.12.2011 Einde wettige duur
EP0516817 26.12.2011 Einde wettige duur
EP0492604 23.12.2011 Einde wettige duur
EP0517924 26.12.2011 Einde wettige duur
EP0492617 24.12.2011 Einde wettige duur
EP0519083 26.12.2011 Einde wettige duur
EP0493815 27.12.2011 Einde wettige duur
EP0520050 24.12.2011 Einde wettige duur
EP0493836 30.12.2011 Einde wettige duur
EP0552383 30.12.2011 Einde wettige duur
EP0494071 02.01.2012 Einde wettige duur
EP0564505 23.12.2011 Einde wettige duur
EP0494104 02.01.2012 Einde wettige duur
EP0564596 26.12.2011 Einde wettige duur
EP0494439 01.01.2012 Einde wettige duur
EP0565541 30.12.2011 Einde wettige duur
EP0494474 30.12.2011 Einde wettige duur
EP0565721 27.12.2011 Einde wettige duur
EP0494535 23.12.2011 Einde wettige duur
EP0573491 30.12.2011 Einde wettige duur
EP0495211 01.01.2012 Einde wettige duur
EP1143029 18.08.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0495263 24.12.2011 Einde wettige duur
EP1167385 02.01.2012 Einde wettige duur
EP0495349 01.01.2012 Einde wettige duur
EP1268207 04.08.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0496107 23.12.2011 Einde wettige duur
EP1522219 25.07.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0497441 02.01.2012 Einde wettige duur
EP1734035 05.07.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0501043 31.12.2011 Einde wettige duur
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
Nummer 01/12
200
4 januari 2012
VRB: Verbeteringen.
Nummer (11/21)
Internationale octrooiclassificatie (51)
Communicatie tekst

Similar documents

Nummer 42/12 17 oktober 2012

Nummer 42/12 17 oktober 2012 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 33/11 17 augustus 2011

Nummer 33/11 17 augustus 2011 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information