Campusontwikkeling in Utrecht - Human Geography and Spatial

Transcription

Campusontwikkeling in Utrecht - Human Geography and Spatial
Campusontwikkeling
in Utrecht
Over nut en noodzaak, en over lessen uit Amerika
Oedzge Atzema
Colofon
Deze uitgave werd mogelijk door bijdragen van:
Gemeente Utrecht
Hogeschool Utrecht
SSH Utrecht
UMC Utrecht
Universiteit Utrecht
Tekst: Oedzge Atzema
Foto’s: Ruut van Rossen e.a.
Eindredactie: Marianne Kleijnen
Artist impressions: Art Zaaijer
Ontwerp/vormgeving: Multimedia, UMC Utrecht
Drukwerk: ZuidamUithof Drukkerijen
Oplage: 2000
ISBN nummer 978-90-9022907-2
We are all teachers and we are all learners.
(September, 2007)
Drew Gilpin Faust,
28th president of Harvard University
Woord vooraf
Campusontwikkeling is gebiedsontwikkeling. En daar zijn niet alleen geld en mooie plannen voor nodig, maar ook en vooral bestuurlijke
­inspanning en daadkracht. Volgens de bekende stedenbouwkundige Riek Bakker is gebiedsontwikkeling geen zaak voor bange mensen
­(Bakker 2006). Zij stelt dat ‘bestuurlijke moed, persoonlijke inzet en een duidelijke wil om zaken verder te krijgen en daar naar te handelen’
een conditio sine qua non is voor gebiedsontwikkeling. Zij houdt bestuurders een spiegel voor: ‘Ieder project heeft een boegbeeld nodig om
aan te ‘trekken’ en te ‘sleuren’. Het is van belang over de eigen schaduw heen te springen en dit boegbeeld te zijn en te worden’.
Wie daartoe niet in staat is, kan volgens Riek Bakker beter iets anders gaan doen.
Zo is het maar net. Maar hoe zit dat dan bij de campusont­
Alexandra den Heijer over een Amerikaans model en een Europees
wikkeling in Utrecht? Utrecht is onmiskenbaar het belangrijkste
alternatief (Den Heijer 2007). De trends in Amerika houden meer
centrum voor hoger onderwijs in Nederland. De kenniseconomie
verband met de internationalisering van het hoger onderwijs, met
draait er op volle toeren. Toch is het nog maar de vraag of
het vinden van duurzame en milieuvriendelijke oplossingen en met
bijvoorbeeld De Uithof een echte campus is. En is één campus
de sociale relaties tussen stad en campus. In Europa spelen vaker
eigenlijk wel voldoende voor Utrecht? Zou er ruimte moeten zijn
institutionele zaken zoals internationale samenwerking tussen
voor verschillende campussen? Dat zijn lastige vragen om te
universiteiten, lokale samenwerking tussen kennisinstellingen,
beantwoorden. Zeker is dat in de afgelopen jaren flinke vorderin-
overheden en marktpartijen en de culturele relaties tussen stad en
gen zijn gemaakt met de architectonische vormgeving van
campus. In dit boek gaan we niet zo zeer in op de verschillen
De Uithof, maar dat vooralsnog een boegbeeld ontbreekt zoals
tussen Amerika en Europa, maar meer op de mogelijkheden om
Riek Bakker voor ogen heeft.
Amerikaanse voorbeelden toe te passen op de campusontwikkeling
Om te bepalen wat een campus voor Utrecht kan betekenen,
in Utrecht. Als er al grote institutionele en culturele verschillen
moet men eerst weten wat een moderne campus eigenlijk is.
bestaan tussen Amerika en Europa, dan kan men die beter als
Een kennismaking met campussen in Amerika kan daarbij helpen.
inspiratiebronnen beschouwen dan als onneembare barrières.
Daar neemt de campus al jaren een hoge vlucht en is de campus
Om na te gaan wat campusontwikkeling in Amerika tegenwoordig
een alom aanvaard en belangrijk speerpunt van de ‘branding’ van
inhoudt, en wat we daarvan uit het oogpunt van de campusont-
universiteiten en hogescholen. Daar werkt de campus als een
wikkeling in Utrecht kunnen leren, is in oktober 2007 een studie-
magneet voor mensen, bedrijven en instellingen die iets hebben
reis gemaakt naar campussen in Boston, Pittsburgh, Toronto en
met kennis.
Chicago. Het reisgezelschap bestond uit mensen van de Universi-
Kortom, de vraag is wat we in Utrecht kunnen leren van Ameri-
teit Utrecht (UU), de Hogeschool Utrecht (HU), het Universitair
kaanse campussen. Bij het zoeken naar het antwoord op die vraag
Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), de Stichting Studenten
komt men nog al wat relativisme tegen. Zo spreekt campusexpert
Huisvesting Utrecht (SSHU) en de gemeente Utrecht. De reis werd
georganiseerd door de SSHU in samenwerking met het Rotterdamse
Ruut van Rossen, Anco Schut, Ton Jochems, Klaas Beerda en
architectenbureau Metropolis.
Pieter Duif Verhoeven. Marianne Kleijnen heeft de eindredactie
Dit boek geeft een overzicht van onze ervaringen tijdens die reis;
verzorgd. Ik dank hen van harte voor hun hulp.
ervaringen die zo veel mogelijk zijn vertaald naar de Utrechtse
Dit reisverslag is meer geworden dan een verantwoording achteraf.
situatie. We nodigen de lezer graag uit om mee te maken hoe men
Het is een pleidooi om in de komende jaren met verhoogde
in Amerika op dit moment met campussen in de weer is. Om te
energie gezamenlijk te gaan werken aan de verdere campus­
kijken naar wat tot nu toe al tot stand is gebracht. En om te
ontwikkeling in Utrecht. We willen met dit boek anderen warm
bedenken wat we in Utrecht kunnen leren van deze voorbeelden.
maken voor campusontwikkeling in Utrecht en hopen dat dit boek
Dit boek bestaat uit foto’s en tekst. De foto’s zijn bijna zonder
een inspiratiebron zal zijn voor iedereen die campusontwikkeling
uitzondering tijdens de reis gemaakt. Ruut van Rossen heeft de
in Utrecht een warm hart toedraagt.
selectie gemaakt. Speciaal voor dit boek heeft Art Zaaijer ‘artist
Inhoud
1.
Waartoe een reis kan leiden 9
5.
Noodzakelijke infrastructuur 37
2.
De herontdekking van de campus 11
6.
Symbiose van campus en stad 45
3.
Campusontwikkeling: kwestie van ambitie en geld 19
7.
Beyond De Uithof 49
4.
Publiek-private samenwerking 25
8.
Reis langs Amerikaanse campussen 55
impressions’ gemaakt van hoe in de toekomst campussen in de
regio Utrecht er uit kunnen zien. Voor de tekst heb ik nuttige
Oedzge Atzema
suggesties gekregen van Leunie van Zwieten, Natalia Grygierczyk,
februari, 2008
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Carnegie Mellon University, Pittsburgh
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
1.
Waartoe een reis kan
leiden
De campus is terug van weggeweest. Is dit een voorbeeld van de
Verenigde Staten zijn er meer dan 125 ‘science parks’. In Europa
retro trend? Of hebben we te maken met een wezenlijke vernieu-
staan op meer dan 850 universiteitsterreinen ‘business incubators’.
wing? Volgens Alexandra den Heijer, die momenteel een dissertatie
De huidige campus annex ‘science park’ biedt nieuwe uitdagingen
schrijft over het management van campussen, is het laatste het
aan kennisinstellingen, kennisbedrijven en stedelijke overheden.
geval (den Heijer 2007). De campus is in haar ogen een belangrijk
Eén van die uitdagingen heeft betrekking op het vastgoedmanage-
instrument voor universiteiten en hogescholen om aansluiting te
ment van universiteiten en hogescholen. Campusontwikkeling
houden met de huidige kenniseconomie. De campus past daarmee
biedt deze instellingen de kans om voor het eerst sinds de
in het actuele beleidsstreven naar kennisvalorisatie. De campus
stelselwijziging in 1994, toen de instellingen eigenaar werden van
biedt een goede mogelijkheid om niet alleen kennis op te doen en
hun vastgoed, het vastgoedmanagement een integraal en promi-
te delen, maar ook om kennis toe te passen. Op de campus
nent onderdeel uit te laten maken van de ‘corporate strategy’ van
ontstaat een kenniscluster dat de traditionele onderwijs- en
de instellingen. Op deze wijze kunnen de instellingen meer
onderzoekstaken van het hoger onderwijs overstijgt.
maatwerk leveren èn strategische samenwerking zoeken met
externe partners (Timp en Smit 2007). De ontwikkeling van
Overal in de wereld zijn universiteiten en hogescholen druk bezig
campussen wordt daarmee bij uitstek een publiek-private aan­
deze nieuwe potentie van de campus waar te maken. Dat doen ze
gelegenheid.
niet op eigen houtje, want ook andere organisaties haken aan bij
Wij hebben tijdens onze studiereis vele voorbeelden gezien van
dit soort initiatieven. Dit is al langer het geval met universitaire
moderne campusontwikkeling en zijn overtuigd geraakt van de
medische centra, maar dit gaat nu ook op voor commerciële
belangrijke sociale en economische functies die een campus kan
bedrijven in bijvoorbeeld de ‘life’ en ‘computer sciences’. Hoewel
hebben voor de stad en regio Utrecht. De campus in Amerika
het verschillende begrippen zijn, horen in de praktijk campus en
brengt mensen bij elkaar, nodigt hen uit om kennis uit te wisselen
‘science park’ bij elkaar. Ze zullen in dit boek in nauwe samenhang
en gezamenlijk te werken aan de verdere kennisproductie. Het zijn
worden gebruikt, want naast de vernieuwde campus zijn ook
voorbeelden die ons in Utrecht zouden moeten inspireren om de
­‘science parks’ aan een ware opmars bezig. Alleen al in de
campusontwikkeling meer handen en voeten te geven.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
10
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Ontario College of Art & Design, Toronto
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
2. De herontdekking van
de campus
Overal in de wereld wordt de campus opnieuw uitgevonden.
De huidige campus is een plek vol dynamiek en bedrijvigheid, waar
De huidige campus is anders dan de campus van vroeger. Toen had
alles draait om kennis en innovatie. Het basisprincipe van de
de campus voornamelijk een symbolische waarde. De campus
huidige campus is dat de kennis binnen universiteit, hogeschool en
stond voor een academische leefomgeving, inclusief statige
academisch ziekenhuis wordt vermarkt (Vedovello 1997). Daarmee
gebouwen en rustieke gazons. Op de traditionele campus stond de
is de campus een minder vrijblijvend begrip geworden dan vroeger.
tijd weliswaar niet stil, maar leek de klok langzamer te tikken.
University of Toronto
11
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
12
De actuele belangstelling in Nederland voor het fenomeen campus
In het nog recenter advies ‘Een succesvolle start in het hoger
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
onderwijs’ (2008), bepleit de Onderwijsraad nadrukkelijk de
is breder dan alleen in het hoger onderwijs. Onlangs poneerden de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
VROM-raad
en
de
Onderwijsraad
(2007)
het
begrip
‘leerwerklandbijdrage van de functie wonen aan de campus. De campus is naast
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
schappen’.
Dit
zijn
omgevingen
waar
leren,
werken
en
ruimtelijke
een onderwijs- en onderzoeksruimte, en naast een productie- en
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
kwaliteit elkaar versterken en daardoor een extra maatschappelijk
consumptieruimte, ook een leefruimte in sociale zin. De Onder......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
rendement moeten opleveren. Het gaat de VROM-raad en de
wijsraad vindt daarom dat studentenhuisvesting een bredere
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Onderwijsraad om een betere aansluiting tussen onderwijs en
functie moet krijgen dan alleen het aanbieden van m2 woonruimte.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
bedrijfsleven, om meer mogelijkheden voor stedelijke vernieuwinDe raad bepleit op de campus meer relaties tussen wonen en
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
gen in de zogeheten prachtwijken en om kwaliteitsverhoging van
gebruik van (onderwijs)voorzieningen. Dit pleidooi is uiteindelijk
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
het
onderwijs.
bedoeld om te komen tot een betere integratie binnen de studen......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
tenpopulatie zelf en tussen studenten en de overige bevolking.
en van kennisintensieve bedrijven. Daarnaast wonen op de huidige
Er zijn volgens de Onderwijsraad nieuwe concepten nodig waarin
campus studenten, docenten, onderzoekers en kenniswerkers.
de woonfunctie en de leerfunctie van studenten meer dan nu het
De huidige campus is een typisch voorbeeld van een leefgemeen-
geval is worden gemengd. Volgens ons bieden Amerikaanse
schap van mensen die met kennis bezig zijn. Het is daarom meer
campussen goede voorbeelden van deze gewenste combinatie. We
dan een vestigingsplaats voor woningen, onderwijs- en onder-
zullen verschillende van deze voorbeelden bespreken.
zoeksinstellingen en bedrijven. De campus is bij uitstek de plek
waar de uitwisseling van kennis effectief wordt gefaciliteerd.
In Amerika zetten universiteiten en hogescholen volop in op de
Daarbij gaat het om twee zaken. Ten eerste is de campus gericht
huidige versie van de campus. Toch wordt daar ook de traditionele
op communicatie tussen mensen. Ten tweede maakt men er
campus gekoesterd. Gerenommeerde universiteiten zetten hun
gemeenschappelijk gebruik van de aanwezige voorzieningen.
historische campus graag in de etalage. Dat is goed te zien bij
De moderne campus herbergt een diverse, innovatieve en uit­
Harvard University en Massachusetts Institute of Technology in
dagende samenleving van mensen. De inrichting en de organisatie
Cambridge (MS) dichtbij Boston, de University of Chicago en de
van de campus staat in het teken van het onderling uitwisselen
University of Toronto (zie hoofdstuk 8). Deze universiteiten
van ideeën, het opdoen van inspiratie in teamverband en het
herontwikkelen het campusconcept, soms op bestaande locaties
binnenbrengen van de buitenwereld.
(zie MIT en University of Chicago) en soms op nieuwe locaties (zie
Harvard University). In andere gevallen, zoals bij de Carnegie
Mellon University in Pittsburgh en de Ryerson University in
Toronto, herstructureert men de historische campus. Men meet de
campus via allerlei ruimtelijke aanpassingen een nieuw ‘jasje’ aan
en geeft hem soms nieuwe functies. Bij weer andere universiteiten, zoals bij het Illinois Institute of Technology in Chicago,
voldoet het aanvankelijke campusconcept niet meer en is een
grondiger herstructurering van de campus nodig.
In alle gevallen, en of het nu om herstructureren, herbestemmen
of nieuwbouw gaat, maakt men in Amerika gebruik van aan­
sprekende architectuur om de campus nieuw leven in te blazen en
speelt de ruimtelijke inrichting en het landschap een grote rol.
Op de campus draait het om kennis
De huidige campus is de vestigingsplaats van kennisinstellingen,
zoals universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra,
University of Chicago
Ryerson University, Toronto
13
14
Utrecht is klaar voor de moderne campus
De universiteit heeft niet langer het alleenrecht op de campus.
Ook andere instellingen en bedrijven bedienen zich tegenwoordig
want er zijn inmiddels 2.000 studentenwoningen in De Uithof
gebouwd. In de voetsporen van de uitbreidingen van de universi-
van de term campus, zoals bijvoorbeeld de High Tech Campus van
Een pleidooi voor verdere campusontwikkeling in Utrecht is een
teit, de hogeschool en het medisch centrum hebben verschillende
Philips in Eindhoven. Ook overheden hebben belang bij de huidige
schot voor open doel. Utrecht is bij uitstek het onderwijs- en
horecaondernemingen en winkels hun deuren geopend in
campus. Zij willen via de campus ‘hun’ kenniseconomie bevorde-
kenniscentrum van Nederland. Er zijn instituten van
De Uithof. Diverse jonge high tech bedrijven hebben zich in het
ren. De afgelopen jaren zijn daarom in tal van plaatsen in
(top)wetenschap en ‘outstanding’ kennisgebieden gevestigd,
Science Park Utrecht gevestigd.
­Nederland campusinitiatieven ontstaan. Hoewel de eerste
waarbij de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het
In puur functionele zin (als plaats om te studeren, te werken en te
universitaire campus in Nederland in Enschede stamt uit de jaren
Universitair Medisch Centrum Utrecht het meest gezichtsbepalend
genezen) is in De Uithof aan de eisen van een huidige campus
zestig, ontstaan er vooral in de afgelopen jaren steeds meer
zijn. Deze instellingen ontplooien tal van wetenschappelijke en
voldaan. Daarnaast staat de campus in De Uithof steeds meer in de
campussen met woningen voor studenten. Het eerste ‘science
educatieve activiteiten, waarvan de naam en faam tot ver over de
belangstelling van de lokale en regionale overheid. Gemeente,
park’ in Nederland ontstond in Leiden in 1982, maar ook op dit
landgrenzen reiken.
provincie en universiteit hebben elkaar gevonden bij de ontwikke-
vlak ontstaan er steeds meer initiatieven. De campus annex
In Utrecht gebeurt al het nodige op het vlak van campusontwikke-
ling van een campus annex ‘science park’. Dit heeft in 2007 geleid
‘science park’ is tegenwoordig in Nederland een strategische
ling. In De Uithof zijn de noodzakelijke stedenbouwkundige
tot de structuurvisie De Uithof.
beleidsoptie met vele belanghebbenden. Hoewel de definitie van
voorwaarden getroffen. Er zijn architectonisch interessante
Toch laten de Amerikaanse voorbeelden zien dat er in Utrecht nog
gebouwen verrezen en er is een snelle busverbinding naar het
het één en ander moet worden gedaan om te kunnen spreken van
Centraal Station aangelegd. Er is ook aan de woonfunctie gedacht,
een voldragen campus. Zonder uitzondering hebben de door ons
de campus gaandeweg is veranderd en de vernieuwing van het
University of Chicago
campusconcept verschillende verschijningsvormen kent, is het
doel van de campus hetzelfde gebleven. De campus beoogt nog
noodzakelijk, want anders dan in de jaren zestig en zeventig liggen
bezochte Amerikaanse instellingen een nadrukkelijke visie op de
steeds mensen bij elkaar te brengen en te bevorderen dat zij
de meeste (nieuwe) campussen niet aan de buitenkant van de stad
levendigheid en leefbaarheid van de campus. Interessant is dat
kennis met elkaar delen. De campus is de ideale combinatie van
maar binnen de stedelijke bebouwing. Campusontwikkeling draagt
deze visie onderdeel uitmaakt van de centrale strategie van de
‘samen leven’ en ‘samen leren’. De kring van mensen op de
bij aan stedelijke ontwikkeling en is een ingewikkeld proces
betrokken instellingen. De instellingen concentreren zich op hun
campus is breder en opener dan vroeger. De campus van nu is een
waarbij een stedenbouwkundig plan van grote betekenis is.
(top-)kwaliteiten, hun sterke kanten, hun ‘core business’. Dat
netwerk. De nadruk ligt meer op de betrokkenheid van talent dan
De stedenbouwkundige structuur en de architectonische vorm­
houdt voor Amerikaanse universiteiten en hogescholen in dat zij
op de exclusiviteit van geleerden, al dan niet in spé.
geving bepalen de verblijfskwaliteit, en daarmee de aantrekkings-
uitblinken in onderwijs en onderzoek.
kracht, van de campus. Stedenbouw en architectuur zijn daarom
In Amerika staan de inrichting en de organisatie van de campus in
noodzakelijke, maar niettemin geen voldoende voorwaarden voor
het teken van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek.
een succesvolle campus. Een campus is pas echt geslaagd wanneer
Meestal gaat het bij de ‘corporate strategy’ van de instellingen om
Niet bij stedenbouw alleen
er een zelfversterkend effect optreedt: hoe meer mensen elkaar op
‘focus en massa’. De instellingen brengen een focus aan op
De realisering van de campus behelst meer dan een bouwkundig
de campus ontmoeten, hoe meer kennis er circuleert. Hoe meer
bepaalde fundamentele of toegepaste wetenschappelijke discipli-
programma; het is vooral een organisatorische opgave. Dat
kennis wordt aangewend, hoe aantrekkelijker het wordt voor
nes en proberen daarop zo veel mogelijk massa te maken.
betekent niet dat de stedenbouwkundige opzet en de architectoni-
anderen om gebruik te maken van de campus. De campus is een
De kwaliteit van de campus is in Amerika onlosmakelijk verbonden
sche vormgeving van de campus onbelangrijk zijn. Integendeel
knooppunt in de wijdvertakte kenniseconomie. Hoe uitgebreider
met het verwezenlijken van deze kwaliteitsdoelstellingen. Het is in
zelfs. Ook in Amerika zet men stedenbouw en architectuur in bij
het netwerk wordt, hoe meer internationaal geprofileerd de
de Amerikaanse context gebruikelijk om op de campus 24 uur per
de vernieuwing van de campus. Campusontwikkelingen worden
campus is en hoe moeilijker het voor andere campussen is om die
gemarkeerd door een stedenbouwkundig plan. Dit is steeds meer
positie te evenaren.
dag en 7 dagen per week gebruik te kunnen maken van de
De Uithof, Utrecht
voorzieningen en daar andere mensen te ontmoeten.
15
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
16
Door de ruime openingsuren en de kwaliteit van het aanbod
klassieke campus met ‘inwonende’ studenten. Behalve in Leiden
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
vormen de voorzieningen de noodzakelijke infrastructuur van de
zijn er nu ‘science parks’ in Amsterdam, Rotterdam, Wageningen,
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
campus. De campus met al die voorzieningen is in Amerika het
Enschede, Groningen, Tilburg, Eindhoven en Maastricht.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
visitekaartje
van
de
kennisgemeenschap
en
de
uitnodiging
tot
Zonder campus wordt het lastig om de Utrechtse kenniseconomie
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
participatie aan die gemeenschap.
nog meer op de internationale kaart te zetten. Daarbij gaat het
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
niet alleen om de uitbouw van De Uithof tot een volwaardige
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Om van De Uithof een moderne, op Amerikaanse leest geschoeide
campus. Tijdens de reis werd ons duidelijk dat er in de meeste
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
campus te maken, moet nog het nodige gebeuren. De noodzaak
Amerikaanse steden meer dan één campus is. Campusontwikkeling
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
hiertoe groeit met de dag. Utrecht kan immers als het belangrijkin Utrecht omvat volgens ons meer dan alleen de inrichting en de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
ste
onderwijsen
onderzoekscentrum
moeilijk
achterblijven
bij
organisatie van De Uithof. Verschillende locaties in Utrecht en in
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
andere steden in Nederland waar her en der campussen en
Amersfoort komen in aanmerking als potentiële campus. In het
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
‘science parks’ worden opgericht. Zo hebben naast Enschede ook
hoofdstuk ‘Beyond De Uithof’ doen we daarvoor enkele voorstellen.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Nyenrode Business University (in Breukelen), het University
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
College in Utrecht en de Roosevelt Academy in Middelburg een
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
17
Charles M. Harper Center, University of Chicago, Graduate School of Business
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
18
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Illinois Institute of Technology, Chicago
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Campusontwikkeling:
kwestie van ambitie en geld
Dé campus bestaat niet, zeker niet in Amerika. Elke campus heeft
wordt in dit model mondjesmaat verbeterd. Dit gebeurt alleen als
een eigen geschiedenis en achter elke campus schuilt een ander
kwaliteitseisen hiertoe aanleiding geven. Het is een ‘schraalhans,
strategisch beleid. Toch zijn er wel enkele algemene lijnen te
keukenmeester’ model. Er vindt in dit model niet of nauwelijks
trekken bij campusontwikkeling. De Amerikaan M. Perry Chapman
nieuwbouw plaats. De bestaande gebouwen worden enkel en
schreef recent een boek over de manier waarop men in Amerika op
alleen door de kennisinstellingen gebruikt en gebruikers van
dit moment campussen ontwikkelt (Chapman 2006).
buiten worden geweerd.
Zijn centrale stelling is dat campussen meer te bieden hebben dan
Dit model kost betrekkelijk weinig geld. Bovendien hebben de
een fysieke inrichting. Het gaat volgens Chapman bij campussen
centrale besturen van de instellingen in dit model weinig of geen
om meer dan gebouwen, openbare ruimte en het omliggende land-
bemoeienis met de ontwikkeling van de campus. De faculteiten en
schap. De gebeurtenissen, de ervaringen, de activiteiten en de
departementen proberen zelf voldoende middelen vrij te spelen
herinneringen van mensen bepalen de kwaliteit van de campus.
voor huisvesting. Deze huisvesting voldoet doorgaans slechts aan
In Amerika streeft men naar een campus met een zo hoog
de minimumeisen voor gezondheid en veiligheid. De faculteiten en
mogelijke belevingskwaliteit. Het hangt af van de ambitie en de
departementen kunnen boven dit niveau uitsteken door meer
fondsenwerving hoever instellingen en hun partners willen gaan
middelen te vergaren, zoals sponsorgelden vanuit het bedrijfs­
bij campusontwikkeling. Chapman beschrijft drie ideaaltypen.
leven, meer collegegeld van studenten en giften van alumni.
We zijn tijdens de reis naar Noord-Amerika weinig voorbeelden
van dit model tegengekomen. De situatie van enkele jaren geleden
Back to the future
bij het Illinois Institute of Technology (Chicago) doet nog het
meest aan dit model denken. Deze universiteit/ hogeschool had te
Dit model is het minst ambitieus. In feite verandert er volgens dit
maken met een neerwaartse spiraal (nadelige locatie, ondoel­
model weinig tot niets op de bestaande campus. Van echte
matige gebouwen, minder studenten, minder geld). Inmiddels
herontwikkeling van de campus is in dit model geen sprake.
heeft IIT met deze trend gebroken door de bereikbaarheid van de
De fysieke inrichting van de campus (gebouwen, openbare ruimte)
universiteit te verbeteren, in het centrum van de campus enkele
19
20
architectonisch aansprekende gebouwen neer te zetten (o.a. van
Click & Mortar
de architect Rem Koolhaas) en het bedrijfsleven uit te nodigen om
te participeren in verschillende incubators en andere bedrijfs­
In dit model wordt ingezet op afstandonderwijs, inclusief de
verzamelgebouwen.
uitbouw van internetverbindingen. Het model hanteert een
De University of Toronto is een ander voorbeeld. Dit is, zelfs naar
dubbele strategie. Enerzijds biedt het studenten en medewerkers
Europese begrippen, een grote universiteit. De universiteit bestaat
de mogelijkheid thuis te studeren en te werken. Dit spaart op de
uit verschillende vestigingen verspreid over drie campussen. Het is
campus onderwijs- en kantoorruimte uit. Anderzijds wordt een
in feite een uitgestrekt conglomeraat van faculteiten, departemen-
deel van deze uitgespaarde ruimte opnieuw ingericht als ‘flexplek-
ten en ‘schools’. De universiteit van Toronto heeft een decentrale
ken’ voor studenten, docenten en onderzoekers. Dit verhoogt de
bestuursstructuur en elk onderdeel moet z’n eigen broek ophou-
gebruikskwaliteit van onderwijs- en onderzoeksruimten.
den. Dit heeft tot gevolg dat geen van de onderdelen de noodzaak
Dit model bevordert weliswaar de ontmoetingsfunctie van de
voelt om gezamenlijk te gaan investeren in de revitalisering van de
campus, maar het gaat om geregisseerde ontmoetingen met een
drie campussen. Elk van de onderdelen heeft voldoende fondsen en
relatief lage frequentie. Het model is minder ingesteld op toe­
investeert in het eigen vastgoed.
vallige ontmoetingen. Er wonen nauwelijks studenten, docenten,
onderzoekers en kenniswerkers op deze campussen. Zij komen er
op afspraak, besteden er betrekkelijk weinig tijd en vertrekken
weer na het bezoek aan de campus. Het sociale ontmoetings­
aspect is wel nadrukkelijk aanwezig in de opgeknapte onderwijsen onderzoeksruimten, maar ontbreekt op de campus zelf. Het
model is vooral gericht op efficiënt gebruik van tijd en geld. In dit
model verbetert de kwaliteit van de campus door meer geld in
minder m2 te steken, maar dit heeft vooral betrekking op de ‘front
office’ van de campus. Dit deel van de campus fungeert als
visitekaartje.
Tijdens onze reis kwamen we dit model het duidelijkst tegen op
het Ontario College of Art & Design (Toronto). Deze universiteit /
hogeschool bestaat uit zes gebouwen en een kleine campus.
De campus is niet meer dan een parkje dat is ontstaan door middel
van het optillen van de bebouwing. Dit levert letterlijk en figuurlijk
een architectonisch hoogstandje op. Er is geïnvesteerd in nieuwe
onderwijsruimten. Tijdens ons bezoek werd in deze ruimten
interactief onderwijs gegeven waarbij de laptop een standaard
attribuut was voor studenten en docent.
University College, University of Toronto
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Het oppervlak van de campus neemt in dit ontwikkelingsmodel
21
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
toe als dit nodig is voor het onderwijs, het onderzoek en de
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
valorisatie van kennis. Toch zal men in dit model meestal niet
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
zozeer kiezen voor uitbreiding van het aantal m2, maar eerder voor
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
doelmatig gebruik van bestaande ruimte. Dit kan worden bewerk.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
stelligd door een betere spreiding van het gebruik in de tijd (24 uur
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
per dag, 7 dagen in de week) en door optimalisering van de
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
bezetting en de benutting van de ruimte (efficiënte roostering).
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Op de schaal van de gehele campus kan in dit model ruimtewinst
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
worden geboekt door een meer uitgekiende differentiatie van
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
‘front & back offices’.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Van de door ons bezochte universiteiten en hogescholen beant.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
College
of
Art
&
Design,
Toronto
woordt het Massachusetts Institute of Technology (Cambridge MS
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
bij Boston) het meest aan dit model. Omdat het MIT een inter­
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
nationaal vooraanstaande onderzoeksuniversiteit is en de laatste
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
The Intellectual Agora
jaren steeds is uitgeroepen tot de beste universiteit van de
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Verenigde Staten, zijn er op de campus perfecte voorzieningen
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Dit model is het rolmodel van de moderne campus. De campus
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
fungeert als ontmoetingsplaats van kennis en vormt een integraal
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
onderdeel van de stedelijke samenleving van de standplaats.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
De inrichting van gebouwen en openbare ruimte staat geheel in
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
het teken van het opdoen en uitwisselen van kennis. Er worden op
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
de campus vele activiteiten en gebeurtenissen georganiseerd.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Zij zijn bedoeld om andere mensen met belangstelling voor
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
wetenschap en cultuur te ontmoeten. Daarnaast biedt het model
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ruimte aan kennisintensieve bedrijven.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Niet alleen studenten, docenten, onderzoekers en kenniswerkers
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
zijn welkom op de campus, maar ook mensen die niet aan de op
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
de campus gevestigde kennisinstellingen en kennisbedrijven zijn
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
verbonden. De voorzieningen op de campus staan open voor
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
iedereen die er gebruik van wil maken, zij het meestal tegen
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
betaling. Er is geen sprake van exclusief gebruik door de campus.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
bevolking.
Simmons Hall, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MS)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
22
voor
studenten
en
medewerkers.
Naar
aanleiding
van
enkele
inderdaad 24 uur per dag en 7 dagen in de week door. Samen met
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
incidenten heeft men aan het MIT volop geïnvesteerd in studenten­
de door alumni en bedrijven gesponsorde researchlaboratoria en
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
huisvesting,
een
studentenservicecentrum
en
een
sporten
fitness
de
nabij
gevestigde
jonge
kennisbedrijven,
biedt
het
MIT
het
......................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................
centrum. Op de campus van het MIT gaat het (kennis)leven
schoolvoorbeeld van de moderne campus.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Zesiger
Sports
&
Fitness
Centre,
Massachusetts
Institute
of
Technology,
Cambridge
(MS)
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................... 23
Student Centre, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MS)
Harvard Green Initiative
Cultuur en natuur staan voorop
oplossingen. Van de door ons bezochte campussen spannen
Harvard University en de University of Chicago op dit punt de
Een ambitieuze cultuur heeft een positieve invloed op de ont­
kroon. Zo beoogt het ‘Harvard Green Initiative’ een duurzaam
moetingsfunctie van de campus. De Amerikaanse cultuur verschilt
verblijfsklimaat van de campus en een duurzame bedrijfsvoering
in dit opzicht van de Nederlandse cultuur. Het zou te overwegen
van de voorzieningen te bevorderen. De University of Chicago laat
zijn om in Utrecht te breken met die Nederlandse traditie. Door in
zich daarbij inspireren door de campusinrichting van de Engelse
Utrecht een campusontwikkeling te initiëren volgens het ‘Intellec-
universiteiten in Cambridge en Oxford. De universiteit renoveert
tual Agora’ model, kan een verschuiving optreden in de cultuur
de botanische tuin in het centrum van de campus en transfor-
aan de Utrechtse universiteit en hogeschool. Er wordt wel eens
meert de belangrijkste verkeersader op de campus (the Midway)
gezegd dat in Nederland studenten en docenten, patiënten en
tot een groene verblijfsruimte. Daarnaast besteedt men veel
doktoren, onderzoekers en ondernemers tevreden zijn met een
aandacht aan kleinschalige groene verbindingsroutes op de
zesje. Het uiteindelijke doel van campusontwikkeling is deze
campus.
cultuur te doorbreken.
De campusontwikkeling aan beide gerenommeerde Amerikaanse
In Amerika houdt men bij de inrichting van de campus veel
universiteiten staat in het teken van duurzame maatregelen. Men
rekening met groenkwaliteiten en zoekt men naar duurzame
bevordert een milieuefficiënt en intensief gebruik van de openbare
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
24
ruimte (‘people, planet, profit’). We kwamen dit thema ook tegen
recreatieve invalshoek vanzelfsprekend. Om de vergelijking met de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
op de andere bezochte campussen. Alle door ons in Amerika
Amerikaanse campussen te kunnen doorstaan, zal bij de ontwikke......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
bezochte
campussen
koesteren
hun
groene
kwaliteit.
Duurzaamling van De Uithof een landschappelijke verbinding moeten
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
heid is het ‘Leitmotif’ van alle campussen die we hebben gezien.
worden gelegd met het Kromme Rijngebied en het landgoed
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Deze
ervaringen
sporen
met
de
centrale
ideeën
van
de
structuur­
Oostbroek. In De Uithof zelf zou men moeten streven naar een zo
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
visie De Uithof. Dit ligt voor de hand, want De Uithof is tot stand
goed mogelijk gebruik van de groene kwaliteiten van de botani......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
gekomen
door
het
vervallen
van
de
militaire
kringenwet,
met
sche tuin in De Uithof. Kleinschalige, groene verbindingszones
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
daarin het fort Werk aan de Hoofddijk. De groene verankering van
zoals men die bij de University of Chicago op dit moment aanlegt,
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
De
Uithof
in
de
revitalisatie
van
de
Nieuwe
Hollandse
Waterlinie
zullen de verblijfskwaliteit van De Uithof aanmerkelijk verbeteren.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
(deel Kraag van Utrecht) is zowel vanuit cultuurhistorische als
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
De Uithof, Utrecht
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
4. Publiek-private ­
samenwerking
Campusontwikkeling in Amerika vindt plaats binnen een sterk op
macht naar samenspel tussen publieke en private partijen. In het
de behoefte van de vraag gericht institutioneel kader. Dit betekent
geval van campusontwikkeling gaat het om een samenspel tussen
dat de wensen van de gebruikers, zoals studenten, patiënten en
overheden, instellingen en bedrijven. De verschuiving van ‘minder
ondernemers, centraal staan. Zij worden ook zo veel mogelijk
overheid, meer markt’ houdt in dat beleggers, projectontwikke-
betrokken bij de plannen. Dit vereist een open en flexibele
laars en bouwers meer betrokken raken bij campusontwikkeling.
opstelling van de betrokken publieke en private partijen. In
Bovendien opereren de betrokken kennisinstellingen en woning-
Amerika weet men overlappende bevoegdheden en competentie-
bouwcorporaties meer marktconform. De rol van de overheid is
problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de campusontwikke-
die van een ‘gemengd bedrijf’, dat wil zeggen dat men vooral de
ling in Amerika doet iedere partner zijn deel vanuit de eigen
planvorming op lange termijn actief in de gaten houdt en zich
specialiteit en het eigen belang. Dit leidt vaak tot verrassende
daarbij vooral richt op het maatschappelijke en immateriële
oplossingen.
rendement en minder op het directe financiële rendement.
De Amerikaanse manier van campusontwikkeling sluit aan op de
(Van Rooy et al. 2006).
huidige ideeën over gebiedsontwikkeling in Nederland. Daarin
Campusontwikkeling is een prima voorbeeld van gebiedsontwikke-
wordt het vertrouwde Rijnlandse sturingsmodel, dat voornamelijk
ling. Zo is de omvang van het gebied te overzien. Het gaat om de
gericht is op de realisering van publieke voorzieningen en op het
ontmoetingsruimte waar uitwisseling en productie van kennis
bereiken van consensus tussen publieke partijen, ingeruild voor
plaatsvindt. Daarnaast heeft de campus een uitstraling op de
een meer Angelsaksisch sturingsmodel waarin privatisering en
stedelijke omgeving, in zowel sociaal-culturele als sociaal-
marktwerking de boventoon voeren. Kenmerk van de toepassing
economische zin. De invloedsfeer van de campus is dus groter dan
van dit model in de ruimtelijke ordening is dat er meer vrijheid van
het feitelijke gebied waar zich de voorzieningen van de campus
handelen is door minder regelgeving, maar dat verboden ook
bevinden.
harder zijn dan voorheen. Er valt in dit sturingsmodel minder te
Diverse factoren bepalen het succes van gebiedsontwikkeling (Van
overleggen en meer te handelen. In bestuurlijke zin betekent dit
Rooy et al. 2006). Daarbij kan men een onderscheid maken tussen
een overgang van ‘government’ naar ‘governance’, van overheids-
coördinatie en uitvoering. Bij coördinatie spelen in eerste instantie
25
26
‘urgentie’ en ‘commitment’ een grote rol. Urgentie hangt samen
met de maatschappelijke notie dat er iets moet gebeuren.
De stimulering van de kenniseconomie is weliswaar een belangrijk
beleidsmotief, maar deze legt te weinig gewicht in de schaal om
als maatschappelijk urgent te boek te staan. In Amerika wordt
campusontwikkeling veelal gekoppeld aan de verbetering van de
aantrekkelijkheid van stadscentra en van de leefkwaliteit in
probleemwijken. Dat zouden we in Utrecht ook moeten doen (zie
‘Beyond De Uithof’). Bij ‘commitment’ hebben bestuurders van de
betrokken overheden en kennisinstellingen een zware verantwoordelijkheid. Van hen wordt verlangd dat zij bezield en bevlogen
leiderschap vertonen waardoor investeringen tot stand komen.
We hebben in Amerika fraaie staaltjes van zulk leiderschap gezien.
Bestuurlijk ‘commitment’
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MS)
In Amerika nemen de onderwijsinstellingen (universiteit, hogeschool) meestal het initiatief bij campusontwikkeling en betrekken
andere partners bij dit initiatief. De schaal waarop deze campusontwikkeling plaatsvindt, overtreft vaak de fysieke afmetingen van
de campus zelf. We komen daar in het volgende hoofdstuk nog op
terug. Het is van belang dat men in Amerika universiteiten en
hogescholen steeds meer ziet als belangrijke ‘Urban Developers’
(Perry & Wiewel 2005). Dat betekent dat de relatie tussen de
besturen van de stad en van universiteit/hogeschool vanaf het
begin cruciaal is voor het welslagen van campusontwikkeling.
De Ryerson University (in Toronto) biedt het meest uitgesproken
voorbeeld van een dergelijke aanpak. Deze universiteit/hogeschool
heeft de eigen ambities (verbetering en uitbreiding van techno­
logisch hoogstaande onderwijs- en onderzoeksruimten, nieuwe
studentenhuisvesting) gekoppeld aan de revitalisering van het
Central Business District van Toronto. Men vond een gewillig oor
bij het gemeentebestuur, dat overigens een veel minder goed
Ryerson University, Toronto
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
contact heeft met ‘grote broer’ van Ryerson, de University of
Duidelijke rolverdeling
27
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Toronto. Gemeente en universiteit vonden elkaar op het gemeen.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
schappelijke belang van de revitalisering van de binnenstad en de
De betrokkenheid van marktpartijen is de volgende door Van Rooy
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
et al. (2006) genoemde succesfactor voor gebiedsontwikkeling.
verhoging
van
de
aantrekkingskracht
van
Ryerson
University.
Beide
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
beleidsdoelstellingen ondersteunen elkaar; een voorbeeld van een
Deze betrokkenheid steekt uit boven de financiering van campus.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
win-win situatie. Ryerson University heeft in dit verband zes
ontwikkeling, want het gaat ook om de waardevolle praktijkkennis
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
over de haalbaarheid van de plannen. Daarnaast weten markt­
heldere doelstellingen opgesteld en heeft in eigen opdracht door
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
een architectenbureau een masterplan laten maken. Een consorpartijen vaak creatieve oplossingen te bedenken en waken zij over
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
tium van vier commerciële partijen is betrokken bij de uitvoering
de snelheid waarmee de plannen worden gerealiseerd. Tijd kost
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
van
dit
masterplan.
Dit
plan
is
daarna
met
Jan
en
Alleman
in
immers geld.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Toronto besproken, waardoor de universiteit/hogeschool ook
In Amerika is de grens tussen het publieke en private domein
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
onder de bevolking veel weerklank vond voor de op onderdelen
dunner dan in Europa en in Nederland. Bij alle bezochte campus.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
rigoureuze bouwplannen. De Ryerson University heeft op deze
ontwikkelingen waren nadrukkelijk marktpartijen betrokken.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
manier
voldaan
aan
twee
andere
door
Van
Rooy
et
al.
(2006)
Tijdens de reis werd ons bovendien duidelijk dat zowel de betrok.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
genoemde succesfactoren voor gebiedsontwikkeling, namelijk
ken kennisinstellingen als de betrokken marktpartijen vanaf het
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
vroegtijdige betrokkenheid van volksvertegenwoordigers en van
begin van het ontwikkelingstraject veel waarde hechten aan een
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
bewoners. Door volksvertegenwoordigers vroegtijdig in het proces
zo doorzichtig mogelijke opstelling van elkaar. Elke partij speelt
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
de eigen strategische doelen uit te leggen en daarbinnen oploseen eigen rol in dit proces en heeft eigen verantwoordelijkheden.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
singsrichtingen voor te leggen, is veel aan duidelijkheid gewonnen.
Ook in Amerika zullen er partijen zijn die in dergelijke processen
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Met
betrekking
tot
de
lokale
bevolking
ging
het
de
Ryerson
een verborgen agenda hebben, maar het was voor ons opvallend
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
University niet zo zeer om draagvlak te kweken, maar meer om
dat in Amerika iedereen vooraf zoveel mogelijk op de hoogte is van
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
enthousiasme en coproductie tot stand te brengen. De lokale
de doelstellingen van elk van de betrokken partijen en van de rol
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
bevolking moet trots kunnen zijn over de plannen. Een aanstekelijk
die iedereen in het proces wenst te spelen. Transparantie tijdens
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
enthousiasme
van
de
zijde
van
de
kennisinstelling
doet
daarbij
de campusontwikkeling is ook in Nederland cruciaal.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
wonderen. Ook in Utrecht doen de Universiteit Utrecht en de
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Volgens Van Rooy et al (2006) is gebiedsontwikkeling gericht op
Hogeschool Utrecht er goed aan op ‘corporate’-niveau het belang
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
van campusontwikkeling te onderstrepen. Van bestuurders van de
het constructief verbinden van zo veel mogelijk belangen ten
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
UU en de HU mag gevraagd worden dat zij de campusplannen van
dienste van de totstandkoming van een nieuwe ruimtelijke
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
harte uitdragen en andere betrokken partijen, zoals het UMC
inrichting. Belangenbehartiging vereist onderhandelen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Utrecht
hiervoor
enthousiast
maken.
De
gemeente
Utrecht
zou
de
Bij gebiedsontwikkeling gaat het niet om het traditionele positio.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
maatschappelijke urgentie van campusontwikkeling in de stad
nele onderhandelen, maar om het persoonlijke onderhandelen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
moeten onderschrijven en uitdragen. Vervolgens zullen alle
Bestuurders leggen dan al vroeg op tafel wat men persoonlijk
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
partners zo goed mogelijk hun campusbeleid op elkaar moeten
belangrijk vindt. Men is minder uit op compromissen en wil graag
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
afstemmen.
echte consensus bereiken. In Amerika viel ons op dat inderdaad
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
28
iedereen in een vroeg stadium van de campusontwikkeling open
Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland, is er in het hoger
aandacht aan te besteden. Studenten, docenten en onderzoekers
was over de eigen belangen en vervolgens zakelijk met deze
onderwijs steeds meer oog voor excellentie. Er mag tegenwoordig
zijn namelijk nu al gebaat met een internationaal georiënteerd en
verschillen omging. Het kan in dit verband geen kwaad om wat
in het hoger onderwijs weer worden gevraagd om excellentie.
qua kennisuitwisseling mede lokaal ingericht onderwijsklimaat.
dieper in te gaan op de belangen van de verschillende bij campus-
Dit geldt in het bijzonder voor het onderzoek. De Nederlandse
Bij het eerste genoemde punt kan men denken aan Engelstalig
ontwikkeling betrokken partijen.
universiteiten zijn de afgelopen twintig jaar veel meer prestatie­
onderwijs, bij het tweede aan voldoende uitnodigende voorzienin-
gericht geworden (Ministerie van OCW, 2007). En ze zijn daarin
gen op de campus. Door een goed geoutilleerde campus zijn
29
ook behoorlijk succesvol geweest. Uit internationale vergelijkingen
instellingen in staat internationaal talent aan zich te binden.
Belangen van universiteit en hogeschool ­
blijkt dat de Nederlandse universiteiten alleen Angelsaksische
Dit geldt dus niet alleen voor het Utrechtse University College,
bij campusontwikkeling
universiteiten voor moeten laten gaan (OECD 2007). Dat zijn vaak
maar ook voor de universiteit en hogeschool in het algemeen.
universiteiten die onder een ander financieel regime opereren dan
Daarnaast speelt een goed geoutilleerde campus in op de als
Universiteiten en hogescholen in Amerika versterken met de
de Nederlandse.
gevolg van het ict-gebruik voortgaande individualisering en
campus hun reputatie als leidende onderwijsinstellingen.
Terecht wijst de econoom Arnoud Boot in zijn recent gehouden
versplintering van onderwijs en onderzoek (zie ook het ontwikke-
De campus is een concurrentiefactor van de instelling op de
diesrede erop dat internationale concurrentie in het hoger
lingsmodel Clicks & Mortar). Een goede campus is niet zo zeer een
internationale onderwijsmarkt. Alle door ons bezochte Amerikaan-
onderwijs veel meer opgaat voor het onderzoek dan voor het
vervanging voor onderwijs op afstand via internet, maar meer een
se instellingen begonnen hun presentaties met een verwijzing naar
onderwijs. Hij meent dat de Nederlandse instellingen voor hoger
complementaire voorziening. Kennis bestaat niet alleen uit
hun internationale reputatie. Topuniversiteiten als Harvard en MIT
onderwijs “tot nu gefaald hebben door het gebrek aan concurren-
gecodificeerde kennis, dat wil zeggen kennis die ligt opgeslagen in
(in Cambridge bij Boston) en de universiteiten van Chicago en
tie in het bieden van hoge kwaliteit onderwijs en in het vorm­geven
boeken en internet. Het gaat ook om intuïtieve kennis (‘tacit
Toronto behoeven hun reputatie niet van de daken te schreeuwen.
en uitvoeren van allerlei activiteiten die de toegevoegde waarde
knowledge’) die in het brein zit van individuele mensen. Het is bij
verschuiving van intramurale naar extramurale zorg. Veel zieken-
Ook voor deze topuniversiteiten vormt de campus een vooraan-
van universiteiten en hogescholen voor de lokale ­economie
campusontwikkeling de kunst om bovenop het aanbod van
huizen zijn bezig met zogeheten zorgboulevards. Hier biedt men
staand onderdeel van de op internationaal onderwijs en onder-
optimaliseren.“ (Boot 2008, p. 19). Boot pleit voor meer concurren-
voorzieningen voor gecodificeerde kennis (bibliotheek, internet­
niet alleen zorgondersteuning aan patiënten (‘care and cure’,
zoeksmarkt gerichte ‘corporate strategy’.
tie op beide punten en komt tot de conclusie dat wetenschappelijke
verbindingen) ook de uitwisseling van intuïtieve kennis te
preventieve zorg), maar ook allerlei andere diensten aan bezoekers
excellentie daarbij de belangrijkste factor is die universiteiten in de
faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld via het creëren van ontmoetings-
en medewerkers (winkels, dienstverlening, recreatieve voorzienin-
strijd kunnen werpen. De uitdaging ligt er in om de binding met de
mogelijkheden waar ‘face-to-face’ contact tussen mensen
gen, opleiding- en vergaderfaciliteiten).
omgeving te verstevigen, dat wil zeggen met bedrijven en voor­
plaatsvindt. Bibliotheken spelen in dit verband een belangrijke rol.
malige studenten. Verder pleit Boot voor een sterke samenwerking
Zo heeft men de inrichting van de bibliotheek aan de Carnegie
tussen kennisinstellingen en overheden bij het creëren van een op
Mellon University in Pittsburgh afgestemd op dit sociale motief.
Bibliotheek Carnegie Mellon University, Pittsburgh
kennisproductie gericht lokaal vestigingsklimaat. Hun rol is
onmisbaar aangezien private partijen daartoe slechts in beperkte
mate in staat zijn, vanwege onderlinge coördinatieproblemen.
Belangen van universitaire medische centra bij
Kortom, universiteiten en hogescholen hebben er op het vlak van
­campusontwikkeling
onderwijs en maatschappelijke verankering alle belang bij om een
Corporate strategy, Harvard University, Cambridge (MS)
vooruitstrevend campusbeleid te voeren. De concurrentiefactor
Een universitair medisch centrum heeft andere belangen bij een
van de campus wordt in Nederland, zeker in vergelijking tot
campus dan de universiteit en hogeschool. Voor een universitair
Amerika, tot nu toe onderbenut. Er is alle reden om hier meer
medisch centrum past de ontwikkeling van een campus in de
St. Michael Hospital, Toronto, ‘remember it all starts with caring’
30
Het bijzondere van universitaire medische centra is dat dergelijke
ruimten (bijv. koffiebars) voor patiënten, bezoekers, onderzoekers,
Belangen van het bedrijfsleven bij campusont­wikkeling
voor Computer Science. Het gaat hier niet in de eerste plaats om
zorgboulevards in het teken staan van het verlenen van diensten
docenten, studenten en andere medewerkers.
De belangen van het bedrijfsleven in campusontwikkeling nemen
laboratoria voor deze computergiganten, maar om experimenteer-
op basis van de nieuwste wetenschappelijke medische kennis.
Op de medische campus is ook plaats voor gespecialiseerde
toe. In Amerika investeren steeds meer bedrijven in campussen en
ruimten voor studenten en docenten waar deze bedrijven samen
Patiënt, bezoeker en medewerkers worden op de campus door-
boekhandels, internetcafés, reisbureaus (voor bezoek aan inter­
‘science parks’. Deze ontwikkeling is in de afgelopen tien jaar in
met de universiteit experimenteer- en onderzoeks­programma’s
drongen van de grote kenniskwaliteit van het universitaire
nationale congressen en komst van buitenlandse gasten), woon­
een stroomversnelling geraakt, nadat lange tijd de belangstelling
draaien. Ondertussen gaat uiteraard het selectie­proces op de
medische centrum. Via elektronische informatie worden zij op de
bemiddelingsbureaus en uitzendbureaus. Bovendien is een
van het bedrijfsleven gering was. Zo vond in Amerika de ‘science
arbeidsmarkt door.
hoogte gesteld van het voortreffelijke kennisniveau van het
universitair medisch centrum een interessante vestigingsplaats
park’ gedachte al in 1951 ingang op de Stanford University in San
Kleine kennisintensieve bedrijven, die al dan niet spin off’s van de
medische centrum. Daarnaast zijn er aangename ontmoetings-
voor in het bijzonder ‘life science’ bedrijven.
Francisco, maar kende deze een relatief lange incubatietijd. Pas in
universiteiten en ziekenhuizen zijn, halen naast kennisvoordelen
het begin van de jaren tachtig groeide het aantal ‘science parks’ in
en arbeidsmarktvoordelen ook marketingvoordelen uit hun
Amerika zienderogen, omdat toen pas de wetgeving werd aan­
aan­wezigheid op de campus. De nabijheid van een gerenommeer-
gepast. Dat betekende een voordelige patent- en belastingwet­
de universiteit biedt hen namelijk een imagovoordeel. Volgens
geving en het toestaan van ‘research joint ventures’ tussen
onderzoek heeft dit een positief effect op hun overlevingskans
universiteiten en bedrijfsleven. Daarnaast is ook de opkomst van
(Ferguson & Olofsson 2004). Bedrijven die zich vestigen op ‘science
nieuwe economische activiteiten van belang. Zo groeide het
parks’ krijgen een soort kwaliteitsstempel. Ook hier is sprake van
‘science park’ van de Stanford University uit tot wat later bekend
een win-win situatie. Nieuwe bedrijven maken markttechnisch
werd als Silicon Valley. Het gebruik van gemeenschappelijke ict-
gebruik van de vestiging op het ‘science park’, terwijl hun komst
voorzieningen, trainingsmogelijkheden van de universiteit en
weer bijdraagt aan de naamsbekendheid van het ‘science park’.
flexibele huisvestingsmogelijkheden zijn de belangrijkste redenen
Het mes snijdt zodoende aan twee kanten. Op deze manier
voor bedrijven om zich op een ‘science park’ te vestigen. Daar-
probeert onder meer het Illinois Institute of Technology (Chicago)
naast spelen vestigingsplaatsfactoren op stedelijke schaal een rol,
zowel haar fundamentele als toegepast wetenschappelijke status
zoals aanwezigheid van een afzetmarkt voor kennisintensieve
te verhogen.
producten, nabijheid van toeleveranciers en dienstverleners,
aanwezigheid van een hoog opgeleide beroepsbevolking, toegang
tot ‘venture capital’, goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke
woonomgeving.
‘Corporate leaders’ in Amerika investeren niet zozeer in ‘science
parks’ om vooraan te staan bij de transfer van fundamenteel
onderzoek, maar vooral om op tijd talentvolle en creatieve
studenten te rekruteren. Eén van de meeste opvallende voorbeelden kwamen we tegen aan de Carnegie Mellon University
(Pittsburgh). Daar bevindt zich het Carnegie Mellon’s Collaborative
Innovation Centre. Dit is een bedrijfsverzamelgebouw met Apple,
Intel en Google als belangrijke huurders. Daarnaast wordt er op
deze campus momenteel volop gebouwd aan het Gates Center
Gates Center, Carnegie Mellon University, Pittsburgh
Illinois Institute of Technology, Chicago
31
32
Ontwikkeling en exploitatie
acquisitie van de campus en science park, terwijl commerciële
Naast kennisintensieve bedrijven hebben ook vastgoedbedrijven
partijen de bouw en verhuur van gebouwen ter hand nemen.
belang bij campusontwikkeling. Evenals bij gebiedsontwikkeling
in het algemeen zijn grondposities vaak doorslaggevend voor het
Het is in Amerika normaal dat marktpartijen hun expertise
kunnen realiseren van de plannen. Cruciaal is dat ‘free riding’
(projectontwikkelaars) en kapitaal (beleggers) inbrengen bij de
wordt voorkomen, dat wil zeggen dat er partijen aan tafel zitten
ontwikkeling en exploitatie van campussen en ‘science parks’. In
die alleen uit zijn op het binnenhalen van de grondwaardestijging.
Amerika wordt het vastgoed op ‘science parks’ zonder uitzonde-
Dit geldt zeker voor campussen en ‘science parks’ die doorgaan
ring door marktpartijen ontwikkeld en geëxploiteerd. Deze
voor duur onroerend goed (Massey et al. 1992). Naast hoge
marktpartijen zijn slagvaardig en flexibel in acquisitie, ontwikke-
opbrengsten gaat het ook om hoge kosten, want er is veel geld
ling en ‘servicing’ van bedrijven. Dit gaat ook op voor een typische
gemoeid met campusontwikkeling vanwege de hoge intrinsieke
onderzoeksuniversiteit als Massachusetts Institute of Technology.
investeringen (infrastructuur, hoge kwaliteit van gebouwen en
Deze universiteit is niet betrokken bij de exploitatie van het
voorzieningen e.d.) en hoge exploitatierisico’s. Kenmerk van
nabijgelegen ‘science park’ en heeft nauwelijks bemoeienis met
gebiedsontwikkeling is dat de financiering van de realisatie een
welke bedrijven zich hier vestigen. Voor wat betreft de bedrijvig-
integrale opgave is. Dit vraagt om zorgvuldige ‘financial enginee-
heid op de campus van MIT doet de universiteit zelf op commer­
ring’, een kennisveld dat bij de meeste overheden en kennis­
ciële basis aan projectontwikkeling. Men verkoopt de eigen
instellingen onvoldoende is ontwikkeld.
gebouwen op de vrije markt en investeert vervolgens in nieuwe
De ontwikkeling van een campus vraagt een lange adem van
gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte op de campus.
partijen die de risico’s kunnen dragen. Daarom moet bij campusontwikkeling goed worden nagedacht over de vastgoedstrategie en
Dit lijkt in Nederland nog toekomstmuziek. Toch legt men ook in
de bijbehorende organisatie. Er zijn verschillende vormen van
Nederland de ontwikkeling en exploitatie van ‘science parks’ vaak
exploitatie en beheer van campussen en ‘science parks’ mogelijk
in handen van marktpartijen. Neem bijvoorbeeld het Science Park
(Ferguson & Olofsson 2004, Westhead & Batstone 1998).
Amsterdam dat de komende jaren flink wordt uitgebreid. BAM
In de eerste plaats kan de universiteit of hogeschool ervoor kiezen
ontwikkelt daar de zogeheten ‘Living Plot’ van kleinschalige en
de campus geheel onder eigen verantwoordelijkheid te ontwikke-
tijdelijk te gebruiken bedrijfsruimten, terwijl er ook drie andere
len en te exploiteren. Dit komt in Amerika nauwelijks voor, en ook
ontwikkelaars in dit park werkzaam zijn (Van Kleef 2007). Verder
steeds minder in Nederland. Een tweede vorm is een projectteam
doet het bedrijf ASP NV de exploitatie van vijf bedrijfsverzamel­
waarin verschillende partners samen de verantwoordelijkheid
gebouwen op dit park. Het kan geen kwaad in het kader van de
hebben over ontwikkeling en exploitatie. Meestal neemt de lokale
campusontwikkeling in Utrecht eens een balletje op te werpen
overheid of de universiteit dan wel de hogeschool het beheer van
naar projectontwikkelaars en beleggers. Een opvallende ervaring
het onroerend goed op zich en bieden commerciële partijen hun
tijdens de reis was dat de bezochte kennisinstellingen zich officieel
adviezen en diensten aan. Bij de derde organisatievorm is er sprake
nogal gereserveerd opstellen ten aanzien van kennisvalorisatie. Zij
van een speciaal voor de campusontwikkeling opgezet bureau.
vinden eigenlijk dat kennisvalorisatie niet past bij hun kernactivi-
Dit bureau is verantwoordelijk voor de marketing, organisatie en
teiten. Dit geldt in het bijzonder voor de kennistransfer naar
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
33
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MS)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
commerciële partijen. Samenwerking met deze partijen is op zich
duidelijke scheidslijn te trekken tussen wetenschap en commercie.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
prima voor de kennisinstellingen, maar wel op basis van ieders
Bovendien beseft men ook aan Amerikaanse universiteiten en
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
competentie. Kennisinstellingen maken daarom graag een strikte
hogescholen dat het niet zo kan zijn dat vindingen met mogelijke
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
scheiding
tussen
kennis
en
commercie.
De
praktijk
is
overigens
commerciële waarde op de plank blijven liggen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Hoewel commerciële toepassingen van kennis niet tot de kern­
vaak anders. Ook in Amerika is in menig incubatiecentrum geen
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
34
activiteiten
van
de
kennisinstellingen
behoren,
zien
ze
wel
in
dat
de
ontwikkeling
van
campus
en
‘science
park’
in
ons
land
zal
daadwerkelijke
bouw.
Bovendien
levert
deze
partij
projecten
van
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
het hun maatschappelijke taak is om vindingen voor commerciële
toenemen. Men kan deze ontwikkeling als een kans zien. Langs
goede kwaliteit. De expertise van de SSHU op dit vlak kan tot
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ontwikkeling
aan
te
bieden.
Kennisinstellingen
in
Amerika
deze
weg
slaat
men
mogelijk
twee
vliegen
in
één
klap,
namelijk
voordeel
strekken
bij
de
campusontwikkeling
in
Utrecht.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
begeleiden dus wel degelijk studenten en medewerkers bij de
kostenbeheersing tijdens de bouw en waardevermeerdering van
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
commercialisering van hun vindingen. Dat doen ze door aparte
het eigen vastgoed. Overigens is het verstandig om de Amerikaanse
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
organisaties in het leven te roepen. Deze ‘Technology Transfer
voorbeelden op dit punt niet al te klakkeloos te kopiëren. Als er
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Offices’ bedruipen zichzelf met de inkomsten van patenttoepassineen overschot aan privaat kapitaal zit in zulke initiatieven, dan kan
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
gen en technologielicenties. Het commerciële succes van zulke
dit ten koste gaan van het collectieve kennisdoel dat de campus
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
beoogt (Van Dinteren 2007). Dit pleit er voor dat de publieke
TTO’s wordt bepaald door enerzijds de wetenschappelijke reputatie
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
van
de
betrokken
faculteiten
en
departementen
en
anderzijds
het
instellingen
en
de
lokale
en
regionale
overheden
hun
krachten
en
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
aantal
hoogwaardige
technologische
bedrijven
in
de
regio
financiën
bundelen
en
vanuit
die
positie
samenwerking
zoeken
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Friedman & Silberman 2003). In De Uithof wil men vooral op het
met commerciële partijen.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
gebied
van
‘Life
Sciences’
en
‘Geosciences’
(klimaat,
duurzaamDit
betekent
uiteraard
niet
dat
de
instellingen
(hoger
onderwijs,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
heid, grote steden) investeren in een sterke nationale en internaziekenhuis) en de overheden (provincie, gemeente) geen zeggen.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tionale profilering van het onderzoek. In Amerika zoeken de TTO’s
schap hebben over de inrichting en organisatie van de campus.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Essentiële onderdelen van de campusontwikkeling zoals infra­
dan naar interessante commerciële partners en richten de
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
instellingen zelf incubators voor startende bedrijven op.
structuur, voorzieningen, openbare ruimte, maar ook het statuut
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
De exploitatie van zulke incubators is vaak wel in handen van
van toegang en toelating van bedrijven behoren binnen de
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
private organisaties.
bestaande Nederlandse context tot de verantwoordelijkheden van
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
de
betrokken
kennisinstellingen
en
overheden.
Men
zou
kunnen
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
overwegen
een
projectorganisatie
voor
campusontwikkeling
in
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kostenbeheersing en waardevermeerdering
Utrecht in het leven te roepen. Op deze wijze zou men problemen
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
rond
de
inbreng
van
de
verschillende
partners
vóór
kunnen
zijn
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Campusontwikkeling naar Amerikaanse snit stelt nieuwe eisen aan
(vgl. de problemen rond de inbreng van verschillende partijen bij
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
de ontwikkeling van het stationsgebied in Utrecht, Hillen 2007). In
het bouw- en beheermanagement van de betrokken kennisinstel.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
lingen. Zij kunnen de campus niet langer in hun eentje ontwikkeeen dergelijke projectorganisatie hebben vertegenwoordigers van
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
len en zullen allianties moeten aangaan met andere partijen.
de betrokken kennisinstellingen en overheden zitting. In Utrecht
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Campusontwikkeling verlangt uiteindelijk van alle partijen een
bestaat steeds meer ervaring met publiek-private samenwerking
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
actieve opstelling, waarbij men tijdig mogelijkheden en kansen op
bij de ontwikkeling van campusgerelateerde projecten. Zo is Rabo
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
de
vastgoedmarkt
weet
te
onderkennen
en
te
benutten.
In
Amerika
Vastgoed
betrokken
bij
de
bouw
van
City
Campus
Max,
een
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
gaan
de
onderwijsinstellingen
zelf
steeds
commerciëler
om
met
woningcomplex
voor
circa
1.000
studenten
en
andere
starters
op
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
de woningmarkt (Manshanden 2007).
hun eigen vastgoed. Gezien de lange termijn financiële perspectie.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ven
van
de
instellingen
voor
hoger
onderwijs
in
Nederland
Deze
commerciële
partij
maakt
geen
gebruik
van
subsidies
en
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
verwachten we dat de betrokkenheid van commerciële partijen bij
verhoogt de snelheid en efficiëntie van de voorbereiding en de
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
36
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Simmons Hall, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MS)
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
5. Noodzakelijke infrastructuur
Omdat kennis ook op de campus niet vanzelf ontstaat, zal er
fors verhogen. Dit geldt tevens voor de beide bezochte campussen
moeten worden geïnvesteerd in een faciliterende infrastructuur.
in Chicago.
Zonder zulke infrastructuur blijven belangrijke organisatorische
doelstellingen van de campus, zoals internationalisering en
De situatie in Canada verschilt op dit punt enigszins met die in de
kennisvalorisatie, holle woorden. De beloften van de moderne
Verenigde Staten. Aan de University of Toronto regelen de colleges
campus als kenniscentrum worden dan niet waargemaakt.
de huisvesting van studenten. Vooral in het eerste jaar wonen de
Het gaat bij de ontwikkeling van een campus uiteindelijk om de
studenten op de campus. De Ryerson University in Toronto wil wel
inrichting en organisatie van een samenleving van mensen die
het aantal studentenwoningen vergroten, maar heeft hiervoor
elkaar aantrekken omdat zij dezelfde belangstelling hebben voor
weinig ruimte op de eigen campus. Men stimuleert projectont­
kennis. Een goede infrastructuur met betrekking tot bereikbaar-
wikkelaars om in de buurt rondom de universiteit dergelijke
heid en voorzieningen is daarvoor onontbeerlijk.
woningen commercieel te verhuren. Huisvesting staat in de door
ons in Canada bezochte campussen minder hoog op de prioriteitenlijst dan in de Verenigde Staten.
Leefbaarheid staat centraal
Door de bouw van meer studentenwoningen op de campus neemt
De moderne campus in Amerika is een leefgemeenschap. Alle door
de vraag naar leefbaarheid verder toe. Dit is ook het geval in
ons bezochte universiteiten/hogescholen werken op dit moment
De Uithof, waar, zoals gezegd, inmiddels 2.000 studentenwoningen
aan uitbreiding van het aantal (studenten)woningen. Zo streeft de
zijn gebouwd. De meeste Amerikaanse universiteiten proberen
Boston University er naar om binnen vier jaar al hun ‘under­
zoveel mogelijk een mix aan woningen te neer te zetten, dat wil
graduate’ studenten (ongeveer 30.000 studenten) op de campus te
zeggen niet alleen voor ‘undergraduate’ studenten, maar ook voor
huisvesten. Aan Harvard wil men in 2011 50% van alle ‘graduate’
‘graduate’ studenten, ‘post docs’, jonge gezinnen van buitenlandse
studenten (12.500 studenten) een woning op de campus kunnen
onderzoekers en ‘visiting professors’. In Nederland heeft men in
aanbieden.
Amsterdam soortgelijke plannen. Op het ‘science park’ Amsterdam
MIT heeft de afgelopen jaren op dit punt al een forse inhaalslag
komen uiteindelijk 700 studentenwoningen en 650 dure koop- en
gemaakt. Ook de Carnegie Mellon University in Pittsburgh wil het
huurwoningen voor buitenlandse gastdocenten en voor de gewone
huidige percentage op de campus woonachtige studenten (20%)
Amsterdamse mark (van Kleef 2007).
37
38
Toegankelijkheid en bereikbaarheid
39
Amerika is een autoland en de bereikbaarheid per auto is daar ook
voor de meeste kennisinstellingen een belangrijk punt. Goed per
Een campus trekt mensen aan en zorgt daarom voor een toename
autoweg ontsloten locaties aan de rand van de stad waren dan ook
aan verkeersstromen. In Amerika probeert men de toeloop van
lange tijd de meest favoriete vestigingsplaatsen voor een campus.
verkeer naar de campus op verschillende manieren te stroomlijnen.
Ook De Uithof in de oksel van de A27 en A28 is zo’n prima autolocatie. Dit locatievoordeel van een campus telt tegenwoordig minder
zwaar dan vroeger. In Amerika hebben diverse campussen meer last
dan gemak van een goede autolocatie. Een mooi voorbeeld is de
Boston University die gelegen is bovenop een belangrijk knooppunt
van autowegen, maar daarvan bij de bouw van de nieuwe campus
eigenlijk meer nadeel dan voordeel heeft. Men probeert bij de
Boston University bovendien door middel van de bouw van meer
woningen op de campus het forensisme onder studenten te
verminderen. Een ander voorbeeld is Harvard waar men belangrijke
goederenvervoerstromen op de campus zoveel mogelijk onder de
grond stopt. Dit komt de verblijfskwaliteit van de campus uiteraard
ten goede. Aan de Carnegie Mellon University zoekt men de
Ryerson University, Toronto, dubbel ruimtegebruik
oplossing in het stimuleren van verbindingen voor het langzame
verkeer (op de fiets, ter voet) op en naar de campus. En ook in
Amerika wordt een goede relatie met openbaar vervoer tussen de
In de Nederlandse situatie is vooral het gebruik van openbaar
campus en de (binnen)stad belangrijker. Het meest uitgesproken
vervoer van belang. In De Uithof is in de afgelopen jaren een snelle
was dat in Chicago (ITT) en in Boston (Boston University).
busverbinding met de binnenstad tot stand gekomen. Er bestaan
bovendien steeds concretere plannen om een snelle tramverbin-
Boston University
De Uithof, Utrecht
De meeste Amerikaanse campussen worstelen met parkeer­
ding aan te leggen tussen De Uithof en het Centraal Station.
problemen. De Ryerson University in de binnenstad van Toronto
Daarnaast komt er een ‘Park & Ride’ in De Uithof. De ontsluiting
lost dit probleem op door dubbel ruimtegebruik van een nabij­
van De Uithof is in eerste instantie een taak van de gemeente en
Hilversum) heeft De Uithof een strategische geografische ligging.
gelegen parkeergarage. Samen met winkeliers en entertainment-
het Bestuur Regio Utrecht. Ook op dit punt biedt Amsterdam een
Nu zegt geografie op zich natuurlijk weinig; het gaat vooral om de
ondernemers, zoals een bioscoophouder, exploiteert men een
leerzaam voorbeeld. Daar neemt de gemeente het initiatief om een
verkeerstechnische ligging. De vooruitzichten van De Uithof zijn
commerciële parkeergarage waarin ook ruimte is gereserveerd
gloednieuw NS-station te bouwen op het Science Park, evenals de
ook in dit perspectief gunstig. Door de aanleg van een ‘Park & Ride’
voor het personeel van de universiteit. De University of Chicago
aanleg van een spoortunnel en een aansluiting op de A10 (van Kleef
en de komst van een tramverbinding wordt de bereikbaarheid van
zoekt de oplossing in het intensiveren van het ruimtegebruik aan
2007).
De Uithof vanuit de wijde omgeving en vanuit de stad vergroot.
de randen van de campus. Hier bouwt men nieuwe parkeergarages
De Uithof verkeert ook qua verkeersligging in een uitstekende posi-
Verdere aansluiting in het kader van het regionale vervoersnetwerk
aan de rand van de campus, waarmee men voorkomt dat het
tie om de campusfunctie in de komende jaren te versterken.
binnen de Noordvleugel Utrecht is geboden (verbindingen naar
autoverkeer reikt tot in het centrum van de campus.
Binnen de Noordvleugel Utrecht (de regio Utrecht-Amersfoort-
Hilversum en naar Zeist, eventueel Amersfoort).
40
Voorzieningen op de campus
Congrescentrum en hotel
De Uithof verschilt het meest van de door ons bezochte campus-
Op menige campus in Amerika treft men een congrescentrum en
bibliotheek. Een hotel in De Uithof zou verschillende doelgroepen
sen in Amerika wat betreft het aantal en de beschikbaarheid van
hotel aan (bijvoorbeeld MIT in Boston). Ook in Amsterdam bestaan
kunnen bedienen. Daarmee stelt De Uithof zich open voor de
voorzieningen. Op een campus in Amerika bevinden zich veel meer
op het nieuwe ‘science park’ plannen om een drie sterren hotel
ontvangst van bijvoorbeeld bezoekers van internationale conferen-
voorzieningen en deze voorzieningen hanteren, zoals gezegd, veel
annex conferentiecentrum te bouwen met een omvang van 200 tot
ties, al dan niet buitenlandse, ouders van studenten van de
ruimere openingstijden. Daarmee leveren de voorzieningen een
250 kamers. De uitgifte wordt gedaan door de Universiteit van
universiteit en het University College, ouders van kinderen in het
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid op de campus. We zullen
Amsterdam die in gesprek is met een belegger en een exploitant
UMC Utrecht, bezoekers van bedrijven op het Science Parc en
enkele van deze voorzieningen de revue laten passeren en de
(van Kleef 2007).
bezoekers van culturele evenementen in De Uithof.
41
In De Uithof kan men in dit verband denken aan de uitbreiding van
de congresfaciliteiten in het Educatorium en de Universiteits­
mogelijkheden in De Uithof kort aangeven.
De exploitatie van zo’n hotel zou men in handen kunnen leggen
van de SSHU, waarbij kan worden overwogen om alumni korting
te geven. In Amerika onderhouden de meeste universiteiten een
sterke band met hun alumni. De kennisinstellingen weten hieruit
strategische en financiële voordelen te halen.
Theaters
Campussen in Amerika oefenen een grote culturele aantrekkingskracht uit. Zij bieden een podium aan uitvoerende artiesten en
hanteren daarbij een theaterformule. Interessant in Amerika is dat
de programmering van de theaters voor een groot deel bij de
studenten en hun organisaties ligt. Zij organiseren zelf het
culturele leven op de campus.
Een nieuwe schouwburg in De Uithof is waarschijnlijk te veel van
het goede, maar een middelgroot theater moet zeker worden
overwogen (zie ook het voorbeeld van MIT). Naast echte trekkers
voor heel Nederland of de Utrechtse regio kan men denken aan
culturele gebeurtenissen die worden verzorgd door studenten van
de universiteit en de HKU. We denken aan een experimenteerruimte gecombineerd met uitzendingen via een Campus YouTube.
Ook combinaties met disco, tentoonstellingen en ateliers zijn
mogelijk. De uiteindelijke bedoeling is om het verblijfsklimaat op
Kresge Auditorium, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MS)
University Center, Carnegie Mellon University, Pittsburgh
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
42
de Utrechtse campus te verbeteren en een beleveniseconomie tot
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
stand te laten komen. De recente initiatieven om in De Uithof
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
meer kunstwerken te plaatsen, passen in deze ambitie.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Harvard University, Cambridge (MS)
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Sportvoorzieningen
Horeca en winkels
Op de Amerikaanse campus nemen sportvoorzieningen een belang-
Het aantal commerciële voorzieningen in De Uthof neemt weliswaar
rijke plaats in. Op Amerikaanse campussen bevinden zich prach-
toe, maar steekt nog steeds schraal af tegen wat men op de meeste
tige atletiekstadions, ijshockeyhallen, ‘indoor’ sporthallen,
campussen in Amerika tegenkomt. Naast vele cafés en restaurants
wedstrijdbaden voor zwemmen, fitnessruimten etc. Sport hoort
(met lange openingstijden) vindt men er kappers, banken, post­
thuis bij de competitieve sfeer die er op een Amerikaanse campus
kantoren, fietswinkels en bioscopen. Veel van deze voorzieningen
heerst.
zijn, op kleinere schaal, op zich aanwezig in De Uithof. Gezien het
beperkte voorzieningenniveau, de aard van de locatie en het
Vertaald naar de situatie in De Uithof zou het sportcomplex van
ontbreken van bewegwijzering zijn de meeste van deze voorzienin-
Olympos beter gepositioneerd kunnen worden. Dit gaat op in
gen echter nauwelijks toegankelijk voor een breed publiek.
zowel ruimtelijke zin (meer centraal gelegen in De Uithof) als met
betrekking tot langere openingstijden (in Amerika tot diep in de
nacht) en uitbreiding van het aanbod aan voorzieningen (bijvoorbeeld fitness).
Carnegie Mellon University, Pittsburgh
Carnegie Mellon University, Pittsburgh
43
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
werkers, wekelijks circa 40.000 studenten en jaarlijks 400.000
44
Werk aan de winkel
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
patiënten (en een veelvoud aan bezoekers) naar De Uithof.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
In
Amerika
biedt
de
campus
een
rijk
aanbod
aan
voorzieningen.
Dit heeft niet alleen geleid tot een grotere naamsbekendheid van
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Dit biedt de aanwezige kennisinstellingen en kennisbedrijven naast
De Uithof, maar ook tot een meer positieve mening over de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
het
voordeel
van
de
ontmoetingen
tussen
mensen
ook
het
verblijfskwaliteit van het gebied. Niettemin is het in De Uithof
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
voordeel van kostenbesparingen vanwege het gemeenschappelijke
toch vooral een komen en gaan van mensen. Slechts een zonder......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
gebruik
van
deze
voorzieningen.
In
De
Uithof
is
ook
wat
betreft
de
ling vindt het echt gezellig in De Uithof.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
infrastructuur nog niet echt sprake van een campus zoals we die
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
in Amerika hebben aangetroffen. De Uithof blijft tot nu toe nog te
De Uithof heeft, bezien vanuit de ruimtelijke structuur van
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
veel een verzameling van min of meer geïsoleerd opererende
Utrecht, de wind mee. Ondanks het feit dat door de aanleg van
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
gebouwen.
Deze
gebouwen
huisvesten
afzonderlijke
researchinstiLeidsche Rijn de nadruk van de stedelijke uitleg van de stad
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
tuten, medische centra en onderwijsfaculteiten. Dit is op zich ook
Utrecht een accent heeft gekregen in westelijke richting, is
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
in
Amerika
het
geval.
Maar
wat
vanuit
de
optiek
van
de
moderne
De Uithof steeds meer een onderdeel geworden van de stadsregio
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
campus het meest opvalt in De Uithof is dat studenten en
Utrecht. Evenals in andere grote Nederlandse steden, is de stad
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
kenniswerkers
betrekkelijk
weinig
met
elkaar
‘samen
leven’
en
Utrecht in ruimtelijk functionele zin opgeschoven naar het in de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
‘samen leren’. Verdere investeringen in de noodzakelijke infrajaren zestig uitgeplaatste universiteitscentrum (vergelijk bijvoor......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
structuur
in
De
Uithof
zijn
hiervoor
noodzakelijk.
De
Uithof
heeft
beeld VU-Zuidas in Amsterdam of EUR-cultuuras/brainpark in
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
tot nu toe een te weinig uitgebreid voorzieningenaanbod en een
Rotterdam). De Uithof krijgt daardoor in het huidige stedelijke
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
onsamenhangende
voorzieningenstructuur.
Daarnaast
ontbreekt
weefsel op organische wijze steeds meer een centrumfunctie.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
een goede bewegwijzering en heeft de openbare ruimte in
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
De Uithof nauwelijks een verbindende kwaliteit. De allure van
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
De Uithof als campus is in de afgelopen jaren toegenomen. Zo is
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
het imago van De Uithof sterk verbeterd. Werd De Uithof vroeger
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
vooral gezien als een soort steenwoestijn gelegen aan de periferie
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
van de stad Utrecht, tegenwoordig trekt het door de inspirerende
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
en innovatieve architectuur dagelijks vele bezoekers uit binnen- en
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
buitenland. Zo trok twee jaar geleden de Culturele Zondag in De
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Uithof meer dan 3.000 voor het merendeel Utrechtse bezoekers.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Ook de perifere ligging van De Uithof is verleden tijd, onder meer
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
door de aanleg van fietspaden en busbanen. In kringen van
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
regionale ‘skaters’ kan De Uithof door z´n aparte vormgevings­
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
elementen een zeker trendy karakter niet ontzegd worden.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Door al deze verbeteringen maken steeds meer mensen gebruik
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
van De Uithof. Er komen nu dagelijks meer dan 10.000 kennis­
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
De Bisschoppen, De Uithof, Utrecht
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
6. Symbiose van campus en stad
De campus in Amerika is geen eiland in de stad. De poorten van de
van economische, sociale en culturele impulsen aan de stad.
campus staan wijd open. Stad en campus vormen in Amerika een
Het omgekeerde is ook waar, namelijk dat de stad erg belangrijk
symbiose, waaruit beide voordeel halen. Zo geeft een campus tal
is voor het succes van de campusontwikkeling.
Central Business District Boston
45
46
Hoger onderwijs: hoeksteen van de post industriële stad
had Pittsburgh veel meer moeite gehad om deze noodzakelijke
economische structuurveranderingen te bewerkstelligen.
Steden in Noord-Amerika met veel kennisinstellingen en bloeiende
In echte grote steden, zoals Toronto en Chicago, is het moeilijker
campussen vertonen een sterke economische groei. Deze steden
om de betekenis aan te geven van de campus van het hoger
zijn de kampioenen van het postindustriële tijdperk. Campus­
onderwijs voor de stedelijke economie. Evenals in Nederland
ontwikkeling is direct (via kennistransfer en innovatie) en indirect
bijvoorbeeld geldt voor Amsterdam, zijn er in deze grote steden
(via een hoogopgeleide en creatieve beroepsbevolking) van
veel meer krachten dan het hoger onderwijs in het spel betrokken.
levensbelang voor een sterke stedelijke economie.
Niettemin hebben ook deze steden duidelijke trekken van de
postindustriële economie en ook hier vormt de lokaal woonachtige
Boston is hiervan het beste Amerikaanse voorbeeld. Boston is niet
en hoogopgeleide beroepsbevolking een belangrijke motor van de
alleen de belangrijkste Amerikaanse stad voor hoger onderwijs
stedelijke economie (Glaeser et al. 2001).
(met meer dan honderd instellingen voor hoger onderwijs),
maar ook het belangrijkste bio tech centrum, het tweede
De mensen die wonen, studeren en werken op de campus zijn als
­financiële centrum en het tweede ‘governmental’ centrum van de
consument en als deelnemer aan het sociaal cultureel leven
Verenigde Staten. Bovendien woont in Boston, evenals in
belangrijk voor de stad. Zeker als er een aantrekkelijke sfeer en
San Francisco en Seattle, de belangrijkste concentratie aan mensen
voorzieningen in een historische binnenstad voor handen zijn
die behoren tot de zogeheten creatieve klasse (Florida 2005).
zoals in Utrecht. Daarnaast kunnen de overige bevolking en
Boston is binnen Amerika een cultureel centrum van groot
bedrijven in de stad gebruik maken van de campusvoorzieningen
formaat. Pittsburgh laat een ander voorbeeld zien van de nauwe
zoals hoogwaardige gezondheidszorg, passend onderwijs,
relatie tussen campus en stad. Deze stad heeft de afgelopen dertig
productieve beroepsbevolking en culturele initiatieven vanuit de
jaar een ingrijpende economische herstructurering doorgemaakt
instellingen. Daar staan ook nadelen tegenover, zoals extra
waarbij de vroeger dominante staal- en aluminium industrie
vervoerbewegingen van studenten, werknemers en bezoekers van
volledig is verdwenen. Er zijn alleen nog delen over van de
de campus, dure extra openbare vervoersvoorzieningen,
vroegere elektronica industrie. Dit sluit op zich aan op het
­verdringing op de stedelijke woningmarkt en culturele dominantie
speerpunt van de ‘computer science’ van de Carnegie Mellon
ten koste van de lokale stadscultuur. De beleidsambities van de bij
University. Verder zijn tegenwoordig high tech sectoren, onderwijs
de campus betrokken instellingen en overheden moeten dan ook
en gezondheidszorg de belangrijkste werkgelegenheidsbronnen in
in goed en constructief overleg op elkaar worden afgestemd.
de stad Pittsburgh. De University of Pittsburgh is de grootste
In Utrecht zijn op dit vlak in de afgelopen tien jaar goede
werkgever van de stad. Zonder de drie universiteiten in de stad
­vorderingen gemaakt.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
47
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Quincy Market, Boston
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
48
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Campuslocaties
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
7. Beyond De Uithof
De oorspronkelijk bedoeling van de reis naar Amerika was om
Utrecht. In het kader van deze plannen kan worden gedacht aan
inspiratie op te doen voor de campusontwikkeling in uitsluitend
(vervangende) studentenhuisvesting.
De Uithof. Gedurende de reis werd duidelijk dat dit een te beperkte
In al deze gevallen kan campusontwikkeling een belangrijke
doelstelling was. De Uithof is weliswaar het meest in het oog
bijdrage leveren aan stedelijke herstructureringsprocessen.
springende kenniscentrum in Utrecht, maar niet het enige
In vergelijking met andere steden in Nederland zou Utrecht zich
centrum. Zeker als men bedenkt dat het niet alleen om universitair
zodoende naar Amerikaans voorbeeld kunnen onderscheiden.
onderwijs gaat, maar ook om het onderwijs van de Hogeschool
De Amerikaanse voorbeelden (‘best practices’) laten zien dat
Utrecht en om de gezondheidszorg van het Universitair Medisch
aantrekkelijke woningen, voorzieningen en publieke ruimte zorgen
Centrum Utrecht.
voor levendige campussen en vitale steden. ‘It takes two to tango’
De Uithof vormt daarom het uitgangspunt van onze ‘leerervaring’,
en het zou mooi zijn als in gezamenlijkheid tussen UU, HU, UMC
maar de strekking van die leerervaring gaat verder. Eén van de
Utrecht, SSHU en de gemeente Utrecht deze uitnodiging tot een
uitkomsten van de studiereis is dat bij campusontwikkeling in
dans met beide handen wordt aangenomen. Dit zou een swingen-
Utrecht niet alleen gekeken moet worden naar de De Uithof.
de sambaschool opleveren en daar beleeft iedereen plezier aan!
In alle bezochte steden in Amerika is sprake van meer dan één
Om alvast een voorschot te nemen op dit feest heeft één van de
universiteit/hogeschool inclusief campus. Dit gaat ook op voor de
deelnemers aan de reis, Art Zaaijer, enkele ‘artist impressions’
stad en regio Utrecht. Naast De Uithof komen de Utrechtse
gemaakt voor de drie alternatieve locaties voor campussen in de
binnenstad (omgeving Janskerkhof - de Drift) en de binnen­
regio Utrecht. Deze impressies zijn aanzetten om te komen tot de
stedelijke randzone (Oudenoord) in aanmerking voor een campus.
realisering van de campusplannen in Utrecht.
Hier ontstaan via de campussen dan concentraties van academisch
leven, die de kennisinstellingen nadrukkelijker een positie en
ruimte geven binnen de stad en waarbij de kennisinstellingen ook
een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de stad. Daarnaast
kan in regionaal verband gedacht worden aan een campus in
Amersfoort (Eemhaven gebied). Hier komt een vestiging van de
Hogeschool Utrecht en even verderop een vestiging van het
Meander ziekenhuis, een (potentiële) partner van het UMC
49
50
51
Impressie 1: Campus De Uithof
Impressie 2: Klassieke Campus
De Uithof, de grote campus aan de oostkant van Utrecht, ontwikkelt
De faculteiten letteren en rechten vormen de Klassieke Campus in de
zich in hoog tempo. Naast 6 universitaire faculteiten en 5 faculteiten
historische binnenstad van Utrecht. Hier bevinden zich ook tal van
van de Hogeschool Utrecht, is hier ook het Universitair Medisch
representatieve gebouwen en vinden plechtigheden plaats in die
Centrum Utrecht gevestigd. Het aantal woningen groeit van 2200 naar
behoren tot de universitaire traditie.
3000. ‘Stedenbouwkundig plan De Uithof,
Ontwerpbureau Dolte.
Architectenbureau Art Zaaijer.’
52
53
Impressie 3: Technocampus
Aan de Oudenoord, tussen de binnenstad en een aantal oude wijken is
Impressie 4: Campus aan de Eem
ruimte voor de Techno Campus. De locatie strekt zich uit tot aan de
In Amersfoort, de tweede stad van de provincie, wordt gebouwd aan
Vecht. In samenwerking van de Hogeschool met het ROC onstaat een
de Campus aan de Eem. Tegen de binnenstad, maar ook dicht bij het
prachtige omgeving voor technisch onderwijs, die kan bijdragen aan
open polderlandschap dat hier diep de stad indringt.
de versnellling van de revitalisering van dit deel van de stad.
Het nieuwe Meanderziekenhuis en de opleidingen van de Hogeschool
Ontwerp: Inbo Architecten.
Utrecht bieden kansen voor het ontstaan van een echte campus.
Ontwerp: Atelier PRO Architecten
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
54
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Central Artery, herinrichting openbare ruimte
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
8. Reis langs Amerikaanse ­
campussen
Bezoek aan Boston
­universiteit die zichzelf afficheert als een ‘co-educational
In Boston/Cambridge hebben we drie universiteiten bezocht:
research university’. In Massachusetts Institute of Technology
Boston University, Harvard University en Massachusetts Institute
ligt de nadruk dus op onderzoek. De universiteit kent dan ook
of Technology. Dit zijn drie, naar Amerikaanse begrippen klassieke
een meerderheid van 6.000 ‘graduate students’ tegenover 4.000
universiteiten. Dat geldt zeker voor Harvard, een particuliere
‘undergraduate students’. Het onderwijs is georganiseerd in vijf
universiteit die in 1636 is gesticht. Het is daarmee de oudste, en
‘schools’ (‘science, engineering, architecture and planning,
misschien wel de meest prestigevolle universiteit van de Verenigde
management and humanities’). Verder kent Massachusetts
Staten. Er werken circa 14.000 mensen en 20.000 studenten,
Institute of Technology het Whitaker College of Health and
waarvan 6.700 ‘undergraduate students’ en 12.400 ‘graduate
Technology met daarbinnen 32 research departments.
students’. Zij zijn verdeeld over 9 ‘schools, colleges or faculties’.
Daarnaast is het Radcliffe Institute for Advanced Studies aan
Harvard gevestigd. Op Harvard University ligt de disciplinaire
nadruk op toegepaste wetenschappen zoals medicijnen, rechten,
economie, design, educatie en bestuurskunde.
De andere twee universiteiten zijn van recentere datum.
Boston University werd in 1839 opgericht vanuit de Methodistengemeenschap en in 1869 erkend als universiteit. Het is momenteel
qua omvang de derde private universiteit van de Verenigde Staten
met 3.000 medewerkers en 30.000 studenten. Boston University is
een algemene universiteit en heeft een breed palet aan studies,
met meer nadruk op ‘undergraduate’ onderwijs dan Harvard
University en Massachusetts Institute of Technology.
Ook Massachusetts Institute of Technology is een private
Central Artery
55
56
Boston University
De stad Boston behoort met 600.000 inwoners tot de middelgrote
tussen de stad en de haven hersteld. In dit gebied staan naast veel
steden van de Verenigde Staten. De gehele agglomeratie telt
luxe woningbouw en dure hotels ook diverse culturele instellingen,
6 miljoen inwoners en dat is iets minder dan in de Randstad.
zoals een museum voor contemporaine kunst, theaters en
De Boston University is in de jaren twintig van de 20ste eeuw
Er is in de afgelopen twintig jaar door zowel de federale regering
galerieën. In het havengebied bevinden zich toeristische attracties,
verplaatst naar het westelijke deel van Boston en heeft zich daar
als de ‘state’ en lokale overheid veel geïnvesteerd in de stad.
zoals het ‘New England Aquarium’ en recreatieve voorzieningen
gevestigd in de laatste, goed op de stad aangesloten, stadsuit­
De ondertunneling van de in de jaren vijftig aangelegde Central
voor de bevolking van Boston. Het nabijgelegen Quincy Market is
breiding van rond 1900 en daaraan grenzende terreinen. Parken,
Artery, die voorheen bestond uit een twee lagen hoge verkeersweg,
het belangrijkste koopcentrum en verblijfsgebied van de stad.
verkeerswegen en de Charles River scheiden nu de universiteit van
springt het meest in het oog. Men is in het midden van de jaren
57
Boston City. De meeste gebouwen uit die tijd hebben een ‘nieuwer-
negentig aan dit project begonnen en het project is in 2006
De revitalisering van de binnenstad en het havengebied wordt via
wetse’ gotische bouwstijl of een traditionele ‘Boston brownstone’
opgeleverd. Hierdoor ontstond een 5,6 kilometer lange tunnel.
de Boston Redevelopment Board planmatig gecoördineerd door de
architectuur. De universiteit is vooral in de jaren zestig uitgebreid
Op het tunneldak is een keten van parken en botanische tuinen
stedelijke overheid. De uitvoering is in handen van private partijen.
met een nogal ‘brutalistische’ moderne vormgeving. Dit is de
ontstaan (o.a. de Rose Kennedy Greenway). De totale kosten van
Boston heeft door dit alles een enorme aantrekkingskracht op een
herbergzaamheid van het universiteitsgebied niet ten goede
dit project belopen 15 miljard dollar en zijn voor driekwart gefinan-
koopkrachtige, hoog opgeleide beroepsbevolking en is na Honolulu
gekomen.
cierd door de federale regering en voor een kwart door de overheid
(maar vóór New York) de op één na duurste stad van de Verenigde
van de staat. De aanleg van de tunnel betekende een impuls voor
Staten.
het bekende Boston Waterfront project. Hierdoor is de verbinding
De campus van de universiteit bestaat, evenals De Uithof, uit
verschillende gebouwen die zo op het eerste oog architectonisch
weinig overeenkomsten hebben. Anders dan in De Uithof heeft de
Traditionele en ‘brutalist’ architectuur
universiteit al langere tijd een chronisch gebrek aan ruimte. Zo is
de medische faculteit inmiddels uitgeplaatst naar het zuidelijke
deel van de stad. Op de campus van de Boston University bestaat
een directe noodzaak om in de bouwplannen te verdichten.
Dit geldt, zeker op de lange duur, ook voor De Uithof.
De Boston University is gelegen aan de zuidkant van Charles River
en ligt ingeklemd tussen tal van wegen. Hier gaat de Highway 90
(Massachusetts Turnpike) (bijna) onder de grond. Het verkeer van
en naar Cambridge maakt gebruik van de ten noorden van de
universiteit gelegen Storrow Drive langs de Charles River. Door
deze verkeerswegen is er in feite sprake van twee campussen:
de Main Campus met vooral onderwijsvoorzieningen en administratieve diensten, en de West Campus met het merendeel van de
studentenhuisvesting en de sportvoorzieningen. Verder wordt het
Quincy Market
Waterfront
Charles River
58
Nederlandse hoger onderwijs gaan stemmen op om in de
­toekomst te komen tot een duidelijker scheiding tussen (breed)
bacheloronderwijs en (gespecialiseerd) masteronderwijs. Op den
duur zal dit binnen het vigerend systeem van het Nederlandse
hoger onderwijs van belang zijn voor de verhoudingen tussen
universiteiten en hogescholen. In Utrecht bestaat het voordeel dat
er op z’n minst twee grote instellingen voor universitair en hoger
beroepsonderwijs zijn. Met het ontwikkelen van een gezamenlijke
campus zou men kunnen voorsorteren op de te verwachten
integratie van het hoger onderwijs.
De moderne campusformule sluit aan op deze onderwijsstrategie.
De formule heeft ten doel om meer studenten huisvestings­
mogelijkheden te bieden en technologisch beter ingerichte
onderwijsruimten. De campusgedachte houdt in binnen en buiten
de gebouwen het ‘community’ gehalte te verbeteren.
Bij de inrichting van de campus staan duurzaamheid van het
The Knuckle
Commonwealth Avenue
Commonwealth Avenue
ruimtegebruik en sociaal economische diversiteit van de studenten­
populatie voorop. Voor dit laatste maakt men gebruik van een
universiteitsgebied in oost-westelijke richting doorsneden door
Voor deze huisvesting en om de campus van de universiteit meer
moment de beide campussen van de Boston University nauwelijks
een drukke stedelijke verbindingsweg (Commonwealth Avenue)
gezicht te geven zijn ambitieuze plannen in de maak. Het is de
tot hun recht. Na de realisering van de plannen zal dit aanmerkelijk
met vier rijbanen en openbaar vervoer (trams). Ook langs deze
bedoeling dat er tussen de Main Campus en de West Campus het
verbeteren. Deze plannen passen in de onderwijsstrategie van de
­Avenue wonen her en der studenten.
John Hancock Student Village verrijst, inclusief een nieuwe
Boston University. Deze strategie is gericht op:
centrale bibliotheek en diverse sportvoorzieningen. Dit nieuwe
- Kwaliteit(sverbetering) van docenten.
De universiteit was lange tijd een typische ‘pendel universiteit’,
hart van de Boston University is gedacht op de plek waar de
- Een breed samengesteld ‘undergraduate’ programma met mede door de goede openbaar vervoersontsluiting. Hier dringt zich
Massachusetts Turnpike de brugverbinding over de Charles River
een vergelijking op met De Uithof, inclusief de veel gebruikte
kruist. Daarnaast wordt ingezet op het transformeren van de
- Flexibele samenwerking en uitwisseling van onderwijs tussen bussen van lijn 12. De Boston University heeft er voor gekozen om
stedelijke verbindingsweg, die het universiteitsterrein ontsluit en
haar status als pendeluniversiteit te verminderen. Men heeft
doorkruist tot de boulevard. De Boston University zet naast
- Nadruk op ‘graduate’ studies waarin de universiteit nu al daarom, evenals in De Uithof, geïnvesteerd in studentenhuis­
huisvesting vooral in op sportvoorzieningen voor studenten (o.a.
vesting op vooral de West Campus. De universiteit biedt nu aan
atletiek, ijshockey en diverse andere binnen- en buitensporten).
Men streeft bij de Boston University naar een brede en hoogwaar-
76% van de ‘undergraduate’ studenten huisvesting. Het streven is
nadruk op ‘liberal arts and professional preparations’.
departementen van de universiteit.
vooraanstaande positie heeft.
dige ‘undergraduate’ (bachelor) fase en selectieve disciplinaire
om binnen vier jaar alle ‘undergraduate’ studenten op de campus
Door de gefragmenteerde bebouwing en door de doorsnijding met
verdieping in de ‘graduate’ (master) fase. Deze strategie komt men
te huisvesten.
verkeerswegen en openbaar vervoersverbindingen komen op dit
ook op andere Amerikaanse universiteiten tegen. Ook in het
Plan nieuwe campuscentrum
59
60
uitgebreid, door de universiteit zelf en door externe partners
Harvard University
gefinancierd beurzenprogramma. Deze beleidsdoelstellingen zijn
we ook bij de andere bezochte Amerikaanse universiteiten tegen
In tegenstelling tot Boston University is Harvard University een
gekomen. De Boston University neemt een duidelijke regierol met
schoolvoorbeeld van een traditionele campus. Het hart van de
betrekking tot de ‘cities’ of Boston, Cambridge en Brookline, de
universiteit, de Harvard Yard bestaat uit een Old Yard en een New
Turnpike Authority en diverse andere organen binnen de staats- en
Yard. De Old Yard is een langwerpige rechthoek met in het midden
federale overheden en betrekt hen bij de realisering van het
het bijna spreekwoordelijke groene gras. Aan de randen van de
nieuwe hart van de campus.
yard staan respectabele universiteitsgebouwen. In deze gebouwen
Harvard, Old Yard
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
61
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Widener Library
Science Center
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
zijn tegenwoordig bestuurlijke en administratieve diensten van de
De inrichting van de traditionele campus van Harvard University is
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
universiteit
gehuisvest.
Hier
worden
vooral
de
ceremoniële
gericht op intensief ruimtegebruik, waarbij de meeste gebouwen
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
bijeenkomsten gehouden. De gebouwen aan de Old Yard doen
op wandelafstand van elkaar zijn gelegen. De campus heeft een
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
opvallende groene uitstraling en dat geldt ook voor de nabij­
verder
dienst
als
huisvesting
voor
(een
beperkt
aantal)
studenten.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
gelegen Radcliffe Yard, de Cambridge Common en de Old Burial
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
De
New
Yard
biedt
minder
het
beeld
van
de
traditionele
campus,
Ground. Harvard University koestert het groene karakter van haar
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
maar heeft met de wereldberoemde Widener Library wel degelijk
campus. De link naar de groene kwaliteit van De Uithof ligt voor
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
een
academische
uitstraling.
Ten
noorden
van
de
oorspronkelijke
de hand. Harvard legt bij de campusontwikkeling sterk de nadruk
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
campus komt men een mix aan klassieke gebouwen tegen (o.a.
op duurzaam verblijfsklimaat en bedrijfsvoering (zie ‘The Harvard
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Memorial
Hall),
maar
ook
nieuwbouw
zoals
het
Science
Center,
Green Initiative’).
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
the Gund Hall en Sackler Museum. Deze collage van gebouwen
Het belevenisaspect van de traditionele campus en omliggende
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
vormt
een
afwisselend
stedenbouwkundig
geheel
ondanks
de
delen van Harvard University is groot. De universiteit investeert
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
architectonische verschillen tussen de traditionele en moderne
veel in groenvoorzieningen, waterpartijen en aantrekkelijke
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
gebouwen.
wandel- en fietsroutes. Het goederenvervoer wordt deels onder de
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
grond afgehandeld.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
62
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
John Harvard Statue
Harvard Square
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
De traditionele campus van Harvard biedt de ‘vertrouwdheid van
interessant aspect van de procedure is dat alumni worden
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
een dorp, de rust van een zonnig park en het respect voor de
ingeschakeld bij de selectiegesprekken. Zij zouden als ervarings......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
majestueuze gebouwen’ zoals iemand op internet meldt. Harvard
deskundige goed kunnen beoordelen of iemand succesvol is op
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
University is, zeker op de zondag toen wij de campus bezochten,
Harvard.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
een
ware
toeristische
trekpleister.
De
mondiale
toerist
laaft
zich
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
aan de grandeur van deze oudste Amerikaanse universiteit. Hier is
Harvard University neemt een opvallende plaats in binnen de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
de internationale reputatie van de universiteit een bijna natuurlijk
typische ‘New England suburban’ bebouwing van de plaats
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
gegeven, inclusief selectie aan de poort (slechts 1 op de 10
Cambridge. Cambridge mist de duidelijke stedelijke karakteristie......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
studenten die zich aanmelden wordt toegelaten). Officieel
ken van Boston. Als er al iets van een wensbeeld van ‘Harvard aan
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
selecteert de universiteit niet op behaalde cijfers, maar op de
de Vecht’ is, dan lijkt Breukelen als vestigingsplaats eerder een
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
maatschappelijke
belangstelling
van
de
aankomende
student.
referentiepunt dan de stad Utrecht. Zoals bekend is Nyenrode
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Al tijdens de middelbare schooltijd werkt de potentiële Harvard
Business University gevestigd in Breukelen, maar een vergelijking
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
student aan zijn of haar c.v. De aanstaande Harvard student moet
van deze universiteit met Harvard gaat op vele punten mank.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
bovendien uitblinken in iets speciaals. Men is hier, naar eigen
Universiteiten in de Verenigde Staten zijn zich goed bewust van
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
zeggen,
op
zoek
naar
(toekomstige)
persoonlijkheden.
Een
eventuele sentimenten onder de lokale bevolking. In de ogen van
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
veel Amerikanen hebben de universiteiten een nogal elitair
De nieuwe campus is bedoeld om de status van Harvard als één
karakter. Of zoals een inleider tijdens onze reis zei: ‘Communities
van de meest internationaal vooraanstaande wetenschappelijke
don’t want universities’. Daarbij is vooral de (auto)verkeers­
centra te behouden en daar waar mogelijk uit te breiden. Men zou
aantrekkende werking van universiteiten en de uitdijende
dit het tweesporenbeleid van Harvard University kunnen noemen.
parkeer­problematiek de bewoners een doorn in het oog. Een goede
Wellicht zouden we in Utrecht deze formule ook kunnen toe­
verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen nemen veel kou
passen. De binnenstedelijke locaties (aan het Domplein en aan het
uit de lucht. Verder is het er de universiteiten veel aan gelegen om
Janskerkhof) dragen dan de historische betekenis en academische
via uitgebreide ‘service programmes’ diensten aan te bieden aan
statuur van de Utrechtse Universiteit uit, terwijl De Uithof het
de lokale bevolking. Ook stelt men de aanwezige voorzieningen op
wetenschappelijke hart van de universiteit vertegenwoordigt.
de campus (tegen betaling) open voor de lokale bevolking.
Daarbij mag niet worden veronachtzaamd dat Harvard de
Dit kweekt goodwill onder de bevolking. Deze strategie kwamen
financiële middelen heeft om ontwikkelingsruimte te verwerven
we in de meeste van de bezochte universiteiten tegen.
tot een periode van vijftig jaar voordat deze werkelijk gebruikt
Zo op het eerste oog is de campusontwikkeling in Harvard een
behoeft te worden.
eenzijdige aangelegenheid, althans op de traditionele Yard.
Het gaat meer om beleving dan om functionaliteit. Zoals vaak in
de beleveniseconomie levert de eerste aanblik echter een
­vertekend beeld op. Belangrijke wetenschappelijke delen van
Harvard University, zoals de Business School en de Medical School,
bevinden zich buiten de traditionele campus, namelijk aan de overkant (de Bostonzijde) van de Charles Rivier. Hier in Allston heeft de
universiteit plannen om een nieuwe campus neer te zetten. In de
toekomst zullen hier de Harvard School of Public Health en de
School of Education worden gevestigd. Men grijpt bij deze
nieuwbouw dus terug op het vertrouwde campusconcept, maar
geeft daar wel een nieuwe betekenis aan. Zo denkt men aan
culturele voorzieningen zoals theaters en musea. Verder neemt
studentenhuisvesting in de plannen een belangrijke plaats in.
Harvard University streeft er naar om uiterlijk in 2011 50% van alle
‘graduate’ studenten te hebben gehuisvest op de (nieuwe) campus.
Met de nieuwe campus krijgt de campusontwikkeling op Harvard
een tweepolige ruimtelijke structuur. De traditionele campus
onderstreept de ‘branding’ van Harvard als meest reputatievolle
Amerikaanse universiteit (samen met Princeton en Yale).
Studentenhuisvesting Harvard University
63
64
65
Massachusetts Institute of Technology
Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is de derde
universiteit in Boston die we hebben bezocht. MIT zouden we in
Nederland een technische universiteit noemen, maar wel één met
een zeer gerenommeerde researchstatus. MIT is eigenlijk de
belangrijkste researchuniversiteit van de wereld.
MIT is oorspronkelijk in Boston ontstaan (in 1861) en in 1916
verplaatst naar Cambridge. Het ligt aan de noordoever van de
Charles River op een voormalige vuilstortplaats, recht tegenover
de Boston University (aan de zuidoever van de Charles River).
De traditionele vormen van de campus zijn goed terug te vinden in
Kresge Auditorium, Eero Saarinen
de Great Dome en de Killian Court die uit deze begintijd van de
vestiging in Cambridge stammen. Langs de Killian Court staan
diverse grote, statige gebouwen waarin laboratoria zijn gevestigd
en die door hun karakteristieke beaux-art architectuur vooral
voornaamheid uitstralen.
School of Architecture
Interieur ‘chapel’, sculptuur Harry Bertoia
Ray en Maria Stata Center (Frank Gehry)
66
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog maakte MIT een sterke
groei door, mede vanwege de groei van de defensie-industrie
(koude oorlog). De oorspronkelijke campus werd daarom uit­
gebreid. Aan de beide zijden van de Massachusetts Avenue werden
nieuwe gebouwen neergezet, aan de oostzijde in veelal neo­
classicistische stijl en aan de westzijde in modernistische stijl.
In het laatste geval zijn de van oorsprong Finnen Alvar Aalto en
Eero Saarinen de belangrijkste architecten. Zij hadden ook
gedeeltelijke leeropdrachten aan MIT. Zo ontwierp Aalto onder
meer studentenhuisvesting in het Baker House (1947, in 2002
­uitgebreid gerenoveerd). Saarinen ontwierp een kapel en een
auditorium. Later hebben ook andere beroemde architecten hun
steentje bijgedragen aan de architectuur van de afzonderlijke
gebouwen op het MIT. Te denken valt aan de Amerikaanse
architect Pei (o.a. the Green Building; één van de weinig voorbeelden van echte hoogbouw op de MIT campus). Meer recente
voorbeelden zijn het Stata Center dat is ontworpen door Frank
Verbindingsgang
Gehry en het Brain and Cognitive Sciences Complex ontworpen
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
instituten niet samen, maar bestrijden zij elkaar. Ook de onaf­
Hoewel, of misschien wel omdat, MIT in het teken staat van het
67
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
hankelijke positie van de universiteit kan dan in het geding komen.
doen van internationaal aansprekende research heeft men oog
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Er is een groeiende spanning tussen de op wetenschappelijk
voor de belangen van studenten. Er zijn op MIT veel en uitstekende
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
onderzoek
gerichte
faculteiten
en
de
meer
commercieel
ingestelde
voorzieningen voor studenten. De aanleiding hiervoor was
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
en gesponsorde instituten. Niettemin is recent aangekondigd dat
overigens minder positief. In de loop van de jaren negentig
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
bekende ‘global corporates’ zoals Nokia en Chevron forse bedrakwamen er steeds meer negatieve berichten over drank- en
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
gen stoppen in lopende onderzoeksprogramma’s van instituten
zelfmoordincidenten. Men heeft toen radicaal besloten om meer
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
aan het MIT. Interessant is het voorbeeld waarbij het bedrijf
aandacht te geven aan de infrastructuur voor studenten, mede
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Legatum maar liefst 50 miljoen dollars stopt in een initiatief om
onder het motto dat voorzieningen vervreemding voorkomen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
het
entrepreneurschip
onder
MIT
studenten
uit
ontwikkelings­
Ten eerste heeft men vanaf het millennium extra geïnvesteerd in
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
landen te stimuleren.
nieuwe studentenhuisvesting. Naast de renovatie van het Baker
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
House (in 2002), is aan the Albany Street in 2001 een industrieel
Minder opvallend, maar qua totale financiële bijdrage vaak van
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
meer belang, zijn de sponsorbedragen van alumni. In de meeste
pakhuis uit 1890 opgeknapt en geschikt gemaakt voor behuizing en
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
‘visiting professors’. Daarnaast is 2002 aan de Sidney and Pacific
universiteitsgebouwen
in
Amerika
komt
men
wel
een
plaquette
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Street een huisvestingscomplex voor 740 studenten gebouwd. Wij
tegen waarop sponsoren met naam en het door hen geschonken
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
bedrag staan vermeld.
hebben als groep Simmons Hall Dormitory bezocht (ontworpen
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
door de Indiase architect Charles Correa. Dat beroemde architecten niet altijd een garantie zijn voor doelmatige en duurzame
Building genoemd naar de oprichter van Texas Instruments, het
gebouwen blijkt uit de recente polemiek in krantenberichten over
Stata Center naar Ray en Maria Stata. Dit laatstgenoemde gebouw
de vele ondeugdelijkheden die het Stata Center nog steeds
is medegefinancierd door Bill Gates en Alex Dreyfoos. Andere ‘big
vertoont. Ondanks een vorstelijk honorarium van 15 miljoen dollar
spenders’ die hun naam hebben verbonden aan gebouwen en de
zou Gehry veel fouten hebben gemaakt waardoor het nu wemelt
daarin gehuisveste instituten zijn bijvoorbeeld Eli en Edythe Broad,
van lekkages, scheuren in het amfitheater, schimmelaangroei en
Lore Harp en Pat McGovern en Barbara en Jeffry Picower. Het is
ondeugdelijke afvoer van sneeuw en ijs van de daken. Het MIT
een typisch Amerikaanse gewoonte dat private personen mee­
heeft tegen Gehry (en de aannemer; bouwkosten 300 miljoen
financieren aan de campusontwikkeling. In de ontwerpen leidt dat
dollars) een rechtszaak aangespannen wegens ontwerp- en
tot geforceerd vormgegeven ‘naming opportunities’. De gulle gever
constructiefouten.
wordt beloond met een vleugel of een speciaal torentje. Er is op
MIT een discussie ontstaan over dit gebruik. Vooral als het gaat
De MIT campus bestaat uit een geheel van gebouwen die vanwege
om gesponsorde instituten die op een overlappend wetenschaps-
de winterse kou grotendeels onderling met elkaar zijn verbonden.
terrein werkzaam zijn, zoals op het gebied van de ‘life sciences’,
Opvallend is dat de meeste gebouwen de naam dragen van
kan er ondoelmatige concurrentie tussen de instituten ontstaan.
wel­doeners die de bouw hebben gesponsord. Zo is the Green
Anders dan de campusgedachte veronderstelt, werken zulke
Stratton Student Center, MIT
Interieur Simmons Hall
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
68
door de Amerikaanse architect Steven Holl, opgeleverd in 2002).
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Dit is een opvallend gebouw, met veel vrije vormen en uitnodigend
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
voor een intensief sociaal verkeer tussen de bewoners. In aandacht
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
voor duurzaamheid en detaillering past De Bisschoppen in
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
De Uithof in dezelfde kwaliteitsrange. Ook in dit complex is er naast
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
huisvesting voor studenten ruimte voor ‘visiting professors’.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Deze huisvestingsmogelijkheid vormt dus een campuselement,
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
namelijk in het bouwen aan kansen voor academische uitwisseling
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
en contact.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Het Stratton Student Center is een tweede noemenswaardig
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
initiatief. Dit is een uitgebreid servicecentrum voor studenten
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
waarin naast podia en veel vergaderruimtes ook 5 ‘dinerrooms’
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
zijn, diverse speelruimten, winkels en dienstverleners zoals
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
kappers, ‘cleaners’, postkantoor en banken. Alle studentenorganiZesiger Sports & Fitness Center
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
saties zijn hier gehuisvest. De formule van dit Students Center is
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
grotendeels vraaggericht. Studenten stellen zelf het culturele
meer een functionele Bijenkorf. Het voorziet in een grote behoefte
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
programma samen, zij kunnen elektronisch aanvragen om gebruik
onder de op MIT woonachtige studentenpopulatie.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
te
mogen
maken
van
de
ruimte
en
daaraan
zijn
geen
kosten
Een derde initiatief op MIT is het Zesiger Sport and Fitness Center.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Rondom een 50 meter zwembad dat aan de Olympische eisen
verbonden. In architectonisch opzicht is het opvallend dat het
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Student Center geen spectaculaire vormgeving heeft. Het lijkt
voldoet is een geheel van allerlei sportieve oefenruimten gemaakt.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Al deze voorzieningen in zowel het Student Center als in het Sport
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Center zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week open. Dit draagt
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
sterk bij aan een ‘community’ die zich niet laat vangen in een van
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
9 tot 5 cultuur. De studenten die wij spraken op MIT waren
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
enthousiast en trots dat zij hier mochten studeren.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Speciale aandacht verdient ook de bedrijfshuisvesting bij MIT.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
MIT grenst aan de noordkant aan een bestaand bedrijfsterrein.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Dit bedrijfsterrein was er eerder dan MIT en heeft onder invloed
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
van MIT een bijna spontane herstructurering ondergaan.
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
MIT functioneert als een magneet op allerlei high tech bedrijven,
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
zowel in computer engineering als ‘life sciences’. Deze herstructu......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
rering loopt geheel over een vrije vastgoedmarkt, dat wil zeggen
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
zonder bemoeienis van MIT. Zo heeft MIT bijvoorbeeld niets te
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Stratton Student Center
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
69
University versus Science Park
Central Business District Pittsburgh
zeggen over welke bedrijven op dit deel van het ‘science park’
aluminium industrie (Alcoa) en de elektronica industrie (Westing-
komen. De exploitatie is geheel in handen van projectontwikke-
house). Een echte fabriekstad dus. Maar in het begin van de jaren
laars. Dat ligt enigszins anders op het terrein van MIT, waar MIT
tachtig werd de laatste staalfabriek en aluminiumfabriek gesloten.
overigens zelf aan projectontwikkeling doet. Naast de private
De stad is sindsdien bezig met een, op onderdelen moeizaam
financiering van gebouwen kocht MIT her en der gebouwen aan,
verlopend economisch herstructureringsproces. De stad Pittsburgh
knapte die op en zette er gerenommeerde instituten in samen met
zelf is ongeveer half zo groot als Boston (310.000 inwoners, iets
huisvesting voor commerciële bedrijven. Nu verkoopt de MIT deze
meer dan de stad Utrecht) en ligt in een agglomeratie van 2,5
gebouwen op de vrije markt om vervolgens de winsten te herin­
miljoen inwoners (ongeveer 5 keer zo veel als in het stadsgewest
vesteren in andere gebouwen op de campus. Op MIT draait de
Utrecht).
geldmachine op volle toeren.
Ondanks, of misschien wel dankzij, haar industriële verleden heeft
de stad al vroeg voorgesorteerd op de kenniseconomie. Ook in de
Bezoek aan Pittsburgh
industriële bloeitijd waren ‘venture capitalists’ van belang, zoals in
Pittsburgh de plaatselijke Mellon familie. Bovendien was het R&D
De situatie in Pittsburgh (Pennsylvania) is geheel anders dan in
centrum van het Mellon Institute in de jaren vijftig een voorbeeld
Boston (Massachusetts). Pittsburgh was lange tijd in de Verenigde
voor andere regio’s in de Verenigde Staten om technologie en
Staten hét centrum van de staalindustrie (US Steel) en van de
kennis van het bedrijfsleven op een hoger plan te krijgen.
70
Richard Florida, de bedenker van het begrip creatieve klasse, was
De University of Pittsburgh is de grootste werkgever in de stad
jarenlang als stedelijk onderzoeker verbonden aan de plaatselijke
(evenals overigens de UU in de stad Utrecht). Ook politiek is de
Carnegie Mellon University. In zijn boek ‘The Rise of the Creative
stemming omgeslagen. De burgemeester van Pittsburgh is een
Class’ (2002) doet hij kritisch verslag over het economische
warm pleitbezorger van wat de New Idea Factory wordt genoemd,
transformatieproces in Pittsburgh. De stad blinkt daarentegen wel
een breed forum voor ontwikkelingsstrategieën in de stad.
uit in de aanwezigheid van enkele technische universiteiten van
Pittsburgh ontwikkelt zich dus langzaam tot een creatieve stad van
wereldklasse en ook door het zeer aantrekkelijke groene en
enige betekenis.
natuurlijke leefklimaat. In 2007 (en 1985) werd de stad uitgeroepen
tot de meest aangename woonstad van de Verenigde Staten.
Niettemin constateert Florida dat nog steeds jaarlijks meer
Carnegie Mellon University
kenniswerkers de stad verlaten dan er komen wonen, dat
­Pittsburgh één van de Amerikaanse steden is met de laagste
De Carnegie Mellon University is in 1900 door de van oorspong
­economische groeicijfers en dat er geen levendige creatieve sfeer is
Schotse (staal)-industrieel Carnegie gesticht als de Carnegie
te bekennen. Hij wijdt dat aan de lokale geschiedenis, cultuur en
Technical School. In zijn huidige vorm is het in 1967 ontstaan door
mentaliteit. Tijdens de industriële periode was vooral het groot­
een fusie met het Mellon College of Sciences. Ook deze universiteit
kapitaal in de stad aan zet. En nog steeds valt de (binnen)stad op
is, evenals de drie in Boston bezochte universiteiten, een private
door de aanwezigheid van een imposante verzameling van vooral
onderwijsinstelling met circa 5.500 ‘undergraduate students’ en
hoofdkantoren (zeker als men van de zuidzijde via een tunnel
4.400 ‘graduate students’. De universiteit bestaat uit zeven
vanaf ‘Highway’ 279 nadert, zoals wij dat deden). Pittsburgh is
colleges, waaronder een College of Fine Arts en een College of
echter onderbedeeld wat betreft kleine, creatieve ondernemingen.
Humanities and Social Sciences. Het College of Engineering en het
De conservatief ingestelde zakelijke elite is volgens Florida niet erg
gericht op bevordering van innovatief ‘entrepreneurship’. Verder is
de creatieve sector in de stad verdeeld over allerlei afzonderlijke
enclaves. Florida spreekt in dit verband van ‘balkanisering’.
Kortom, er loopt in de stad een grote scheidslijn door de lokale
economie. Fysiek komt dit tot uiting door enerzijds een ‘corporatecentered downtown’ met een gigantisch ‘retail mall’ (aan de
oevers van Monongahela River die door Pittsbrugh loopt) en anderzijds verspreid liggende, kleinschalige creatieve initiatieven, zoals
het Andy Warhol Museum en the Mattres Factory.
Toch is Richard Florida hoopvol gestemd over de toekomst van
Pittsburgh. De inkomensgroei in de stad behoort tot de hoogste
van de Verenigde Staten. Onderwijs, high tech en gezondheidszorg
zijn nu de belangrijkste werkgelegenheidssectoren van de stad.
The Mall
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
71
College of Computer Sciences zijn de speerpunten van de universitie tussen de drie universiteiten in Pittsburgh.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
De campus van de Carnegie Mellon University is 42 hectare groot
teit. De Carnegie Mellon University presenteert zichzelf als een
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
internationale
universiteit
met
eigen
vestigingen
aan
de
West
en valt op door een grote, L-vormige groene ruimte (‘the Cut’ plus
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Coast van de Verenigde Staten en in New York (Wall Street),
‘the Mall’). De universiteit ligt op een heuvelachtig terrein, en
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
in
Portugal
en
Griekenland,
in
Qatar,
in
Zuid-Korea,
Japan
en
‘the Cut’ is eerst opgevuld totdat het op hetzelfde niveau lag als
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Australië. De Carnegie Mellon University is één van de drie
‘the Mall’. Hierdoor is een imposante openbare ruimte ontstaan
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
universiteiten
in
Pittsburgh.
De
lokale
Duquesne
University
heeft
met een hoge verblijfskwaliteit. Het is met recht de centrale
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
zich gespecialiseerd op ‘Law’ en de University of Pittsburgh op
ontmoetingsruimte van de universiteit. Langs de randen van de
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
‘Medical
Sciences’.
Er
is
kortom
enige
arbeidsdeling
en
specialisacampus staan gebouwen uit verschillende bouwperioden.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Walking to the Sky (Jonathan Borofsky)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
72
Zo is aan ‘the Cut’ en ‘the Mall’ het vooroorlogse classicisme goed
dit bedrijf al na enige tijd is vertrokken naar Boston, waar men
om jong talent in de ‘computer sciences’ te scouten.
vertegenwoordigd. Veel van deze gebouwen zijn uitvoerig
volgens Lycos zowel in financiële als in creatieve zin een meer
De nieuwbouwplannen in Hillside staan in het teken van studen-
gerenoveerd. De openbare ruimte is opgefleurd met moderne
aantrekkelijke omgeving meende te vinden. In de buurt van het
tenhuisvesting. Op dit moment is slechts 20% van de 10.000
beeldhouwkunst. Op de andere delen van de campus komt men
gememoreerde complex zijn in de afgelopen jaren bedrijfsvestigin-
studenten gehuisvest op de campus. De universiteit wil dit aantal
gebouwen uit de tijd van het naoorlogse modernisme en het
gen gerealiseerd, waarin vooraanstaande IT-bedrijven ‘on campus’
verhogen om de levendigheid van de campus te vergroten.
huidige (post) modernisme tegen.
gekomen zijn. Carnegie Mellon’s Collaborative Innovation Center,
Overigens is met die levendigheid weinig mis. Naast de goed
een bedrijfsverzamelgebouw van ca. 12.000 m , heeft o.a. Apple en
bezochte en uitgebreide sportvoorzieningen zijn er diverse
De Carnegie Mellon University kampt in stedenbouwkundig
Intel als huurders, terwijl Google inmiddels een eigen vestiging van
restaurants op de campus. De universiteitsbibliotheek is een
opzicht met drie problemen. Ten eerste met het geaccidenteerde
ongeveer 2.000 m heeft gebouwd. In november 2006 is men
belangrijke ontmoetingsplaats; de inrichting van de bibliotheek is
gebied, waardoor bouwen relatief duur is. Ten tweede met de
gestart men 30 mensen, maar in de komende jaren wil Google
ook op deze sociale functie afgestemd. Het restaurant van de
aanwezigheid van de drukke Forbesstreet als barrière tussen het
Pittsburgh groeien tot 100 ‘hightech’ banen. Deze bedrijven willen
bibliotheek was dan ook drukbezocht.
oude universitaire gebied en de uitbreidingsmogelijkheden in
graag meefinancieren zodat men in de toekomst op de eerste rij zit
2
2
noordelijke richting. De strategie voor het omgaan met dat
probleem is het maken van een nieuwe as voor langzaam verkeer
over het oude terrein die maar op enkele plaatsen de Forbesstreet
Opening Gates Center
hoeft te kruisen. Wat strategisch de nadruk verlegt van ‘ontsluiting
centraal’ naar ‘verblijfsklimaat centraal’. Ten derde kampt de
universiteit met een gebrek aan uitbreidingsruimte. ‘The Cut’ en
blijven, evenals het grootste deel van de sportvoorzieningen
‘the Mall’ moeten volgens de plannen grotendeels onaangetast
(waaronder een waar atletiekstadion) in the East Campus.
In zuidelijke richting liggen parken waar de universiteit niets te
zoeken heeft, maar die wel bijdragen aan het prettige verblijfs­
klimaat op de campus. De nadruk van de bouwactiviteiten ligt dan
ook in noord (Craig Street area, North of Forbes) en zuidoost
(Hillside), maar ook direct westelijk van de Cut (West Campus).
In dit deel van de campus bouwt men momenteel aan een 100
miljoen dollar project voor het School of Computer Science
Complex. Dit project heeft als toevoeging ook de naam Gates
Center gekregen, omdat the Bill Gates Foundation een bijdrage van
20 miljoen aan de bouw ervan heeft gefourneerd. Dit project past
goed in de strategie van de Carnegie Mellon University om zich te
profileren op ‘Computer Sciences’. Eén van de wapenfeiten is dat
de universiteit in de jaren tachtig het bekende IT bedrijf Lycos als
spin off heeft voortgebracht. Richard Florida weet te vertellen dat
Plankaart nieuwbouw
Café-restaurant op de campus
73
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
74
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Central Business District Toronto
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Bezoek aan Toronto
behorende voorzieningen. De Mississauga campus ligt ongeveer
Toronto kent vier universiteiten, waarvan de University of Toronto
ongeveer 10.000 studenten die er studeren om een ‘bachelor
verreweg de grootste is. Het is ook de oudste universiteit (1827).
degree’ te halen in één van 130 aangeboden programma’s. Het gaat
Hoewel deze universiteit niet in het reisprogramma was opgeno-
om programma’s in Art, Drama, Education, Chemical & Physical
men, heeft een deel van de groep de campus wel bezocht. Verder
Science, Commerce & Management, Computer Science, Forensic
is een bezoek gebracht aan het Ontario College of Art en de vrij
Science, Life Science, Psychology and Social Sciences. Dit zijn
jonge Ryerson University (1948). De York University in Toronto is
vooral toegepaste vakken. In Nederland zou men de onderwijs­
niet door ons bezocht.
instelling aan deze campus dan ook een hogeschool noemen.
Evenals Boston is Toronto een welvarende stad. Het is het
Het Nederlandse onderscheid tussen hogescholen en universitei-
belangrijkste financieel-economische centrum van Canada, een
ten kent men in Canada niet. De campus van ­Mississauga is een
stad met veel bijzondere architectuur en veel groenelementen.
kleinschalig geheel midden in een beschermd natuurgebied. Er zijn
Het is met een inwonertal van 2,5 miljoen de in omvang vijfde stad
diverse sportfaciliteiten en culturele voorzieningen (eigen
30 kilometer van downtown Toronto. Het is een campus met
van Noord-Amerika. In de totale agglomeratie wonen 5,3 miljoen
bibliotheek, theater etc). Er wonen ongeveer 1.500 studenten op de
inwoners. Uit onderzoek van Richard Florida en Meric Gertler (van
campus, waarvan 500 eerstejaars.
de University of Toronto) blijkt dat Canadese steden zoals
Scarborough biedt een scala aan bachelorstudies. De campus ligt
­Vancouver en Toronto geduchte concurrenten zijn van de leidende
aan de buitenkant van de stad Toronto (nu 30 km. ten oosten van
creatieve steden in de Verenigde Staten (San Fransisco, Boston en
de binnenstad). De omvang is vergelijkbaar met de Mississauga
Seattle). Dat heeft te maken met de lokale tolerante cultuur
University (10.000 studenten). Het is een moderne universiteit met
(Canadese steden staan open voor buitenlandse immigranten,
recente gebouwen. Men adverteert vooral met Co-op programma’s
waaronder die uit de Verenigde Staten), maar ook met de lokaal
en degrees, dat wil zeggen de combinatie van voornamelijk alfa en
sterke concentraties aan high tech bedrijven (Florida & Gertler
gamma studies enerzijds en meer natuurwetenschappelijke en
2004). Bovendien heeft Toronto zo langzamerhand een inter­
commerciële studies anderzijds. Er is voldoende studentenhuis­
nationaal leidende positie in de filmproductie en design industrie.
vesting op de campus om aan alle eerste jaarsstudenten te
Het is een echt culturele creatieve stad van inter­nationale allure.
garanderen dat zij er kunnen wonen.
De St. George universiteit/campus is de grootste van de drie (ruim
70.000 studenten waarvan ruim 50.000 op de St. George campus)
University of Toronto
en gevestigd in de binnenstad van Toronto. De grootste faculteit is
die van Art & Science (circa 27.000 studenten). Hierin zijn alle
Deze universiteit bestaat uit een conglomeraat van aparte
wetenschappelijk bachelorstudies verenigd. Dat geeft maximale
universiteiten, faculteiten en colleges. Het gaat in feite om drie
keuze en combineermogelijkheden aan studenten. Men studeert
campussen, die van Mississauga, Scarborough en (de grootste)
uiteindelijk na een vierjarige opleiding af in een ‘bachelor degree’
St. George. Elk van die campussen vormt een eigen universiteit-
(in art, science or commerce). Dat is dus één jaar langer dan de
complex, inclusief onderwijs en research instellingen en bij­
bachelorstudies aan de Nederlandse universiteiten. Daarna kan
75
76
men een vervolgstudie doen voor een doctor of ‘master degree’ bij
één van de 80 departementen van de universiteit (‘graduate
studies’). Daarnaast zijn er allerlei ‘professional programs’, zoals
voor dokter, apotheker, tandarts, verpleegkundige, advocaat,
architect, communicatie, educatie, informatie, management,
therapie, sociaal werk, dominee etc. Ook die worden vanuit de
faculteiten aangeboden.
Alle faculteiten zijn gevestigd op een bijna ongebreidelde campus
met centrale ‘greens’ in een groene, parkachtige setting. Veel
studenten wonen op de campus. De universiteit is gevestigd op
eigen terrein. Het is een soort stad in de stad en goed aangesloten
op de binnenstedelijke omgeving. Interessant punt is dat alle
studenten aan de Faculty of Arts & Science zich in het begin van de
studie moeten inschrijven voor één van de zeven colleges van de
Trinity College
universiteit. De studenten maken daarvoor een rangorde van de
colleges en via een computersysteem wordt dan de meest met de
voorkeuren van de studenten overeenkomstige verdeling gemaakt.
voorzieningen zoals oefenruimtes, studeerruimtes en gezamenlijke
De colleges bieden studenten huisvesting en allerlei sociale
eetzalen. De studenten kunnen in de loop van de studie ervoor
kiezen om buiten het collegesysteem zelfstandig te gaan wonen.
De campus heeft door de grote omvang en de decentrale organisatie van de colleges, de faculteiten en de departementen een nogal
afstandelijk karakter.
Ryerson University
De Ryerson University is één van de jongste, maar ook één van de
grootste universiteiten van Canada. De universiteit is in 1948
opgericht als het Ryerson Institute of Technology (vooral design en
business management, later ook architectuur en communicatie &
journalistiek) en kreeg in 1993 de status van een universiteit.
In tegenstelling tot de meeste van de andere bezochte campussen
is het een publieke universiteit. Sinds 2000 biedt Ryerson drie
University of Toronto
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
77
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Ryerson University
Shortcomings
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
‘graduate studies’ aan, namelijk ‘Communication and Culture’,
van wetenschappelijk research. Naar Nederlandse maatstaven is
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
‘Spatial Analysis’ en ‘Environmental Applied Sciences and ManageRyerson een ambitieuze hogeschool die de status van een universi.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ment’
(in
totaal
25
programma’s).
Er
studeren
circa
23.000
teit wil bereiken. De inrichting van de campus maakt onderdeel uit
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
studenten; het overgrote deel van hen is ‘undergraduate student’.
van die strategie.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Ondanks het chronische ruimtegebrek heeft de Ryerson University
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
De Ryerson University is een typische stadsuniversiteit aan de rand
besloten om op de huidige standplaats te blijven zitten en niet
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
van
het
Central
Business
District
van
Toronto.
In
vergelijking
tot
de
naar buiten de binnenstad te verhuizen. Omdat er maar weinig
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ruimte is en de universiteit behoefte heeft aan 500.000 vierkante
St. George campus van de University of Toronto en de Keel Campus
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
‘feet’ (46.500 m2) collegeruimte en 250.000 vierkante ‘feet’
van de York University heeft Ryerson University een erg compacte
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(23.000 m2) bibliotheek en studieruimte, moet men de oplossingen
campus. Dit is een eufemisme, want de universiteit heeft eigenlijk
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
een chronisch ruimtegebrek. De Ryerson University beschikt over
zoeken in intensiever ruimtegebruik. In de praktijk betekent dat
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
slechts tweederde van de ruimte die men gezien het aantal
meer hoogbouw. Ook moeten er meer studentenwoningen komen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Nu zijn er op de campus drie complexen (Pitman Hall 550
studenten
nodig
heeft.
Dit
is
des
te
meer
een
nadeel,
omdat
het
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
woningen, International Living and Learning Center 250 woningen
een ambitieuze universiteit is die tot de beste van Canada wil
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
en O’Keefe House 33 kamers), maar er zijn plannen voor 2.000
behoren. Ryerson werkt dan ook sterk aan haar academische
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
reputatie, zowel door de uitbreiding van het aantal master studies
extra studentenwoningen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
als
door
de
professionalisering
van
de
faculteiten
en
de
stimulering
Inmiddels is de nieuwbouw van de Business Management Faculty
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
78
en het George Vari Engineering and Computing Centre gerealiDe ambities van Ryerson reiken echter verder dan deze twee
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
gebouwen. Men heeft een Masterplan voor de verdere uit­
seerd. Vooral dit laatste gebouw is een technologisch hoogstandje
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
(totale kosten 75 miljoen Canadese dollars; de Canadese dollar is
breidingen opgesteld. De werkwijze van Ryerson University is
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
tegenwoordig
net
iets
meer
waard
dan
de
Amerikaanse
dollar).
leerzaam in verband met de binnenstedelijke plannen van de UU
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Het is daarmee het duurste universiteitsgebouw van Canada.
bij het Janskerkshof - de Drift en ook voor de HU plannen op de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
79
Urban campus
Urban campus
Oudenoord. Kernpunt van de strategie en expliciet doel is dat men
Men wil:
de eigen ambities als universiteit/hogeschool koppelt aan de
- Het historische hart van de campus (Quad and Kerry Hall)
revitalisering van de binnenstad. Men ziet dat als een combinatie
van een eigen belang en een stedelijk belang. Dat is ook de reden
beter zichtbaar en toegankelijk maken (reputatie).
- Aansprekende nieuwbouw (hoogbouw) realiseren zodat wordt
om niet naar een perifeer gelegen en goedkopere locatie met meer
voldaan aan de hoge standaarden van een moderne universiteit
ruimte te verhuizen maar de krapte van de huidige, dure locatie
in combinatie met opvallende visuele elementen (identiteit).
voor lief te nemen. Bij Ryerson probeert men twee vliegen in één
klap te slaan. Men is daarbij overigens volstrekt duidelijk over de
eigen verlangens en houdt daar strikt aan vast. Er kan bij andere
partijen en bewoners in de stad geen misverstand over bestaan
wat de universiteit wil.
- Het aantal studentenwoningen vergroten op of in directe
nabijheid van de campus (‘community building’).
- Omliggende straten opknappen zodat een zo goed mogelijke
verbinding ontstaat tussen de binnenstad en de campus
(integratie).
- Zo veel mogelijk betrekken van de omliggende buurten bij de
campusontwikkeling (incl. voorzieningen) van de universiteit
(invitatie).
- Zo veel mogelijk realiseren van hoogwaardige vormgeving
(design) en omgevingskwaliteit (duurzaamheid).
Ted Rogers School of Management
80
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in het genoemde masterplan.
ook gebruik van die parkeergarage en heeft zelfs een lange termijn
Het plan is opgesteld door een consortium van vier private
perspectief op hergebruik en reconstructie. Maar dat geldt
partijen. Door studenten van Ryerson University zelf zijn in het
eveneens voor het bioscoopcomplex in dit centrum, dat overdag
kader van hun studie allerlei suggesties gedaan en deze zijn door
dienst doet als onderwijsruimte met verschillende collegezalen en
het consortium zoveel mogelijk opgenomen in het uiteindelijke
waarvoor een langdurig ‘commitment’ is aangegaan. De planning
plan. Vervolgens is de Ryerson University de boer opgegaan met
van de universiteit staat in het teken van het entameren van
het plan. Men heeft niet alleen contact gezocht met de lokale
dubbel ruimtegebruik als middel om het ruimtegebruik te
autoriteiten en private partijen, maar ook met allerlei omwonen-
intensiveren. Daarnaast is men voorstander van het aangaan van
den en andere belangstellenden door een reeks van meer dan
lange termijn ‘commitments’. De planning van de universiteit
250 bijeenkomsten te organiseren. Op deze wijze verkreeg men
biedt perspectieven voor duurzame oplossingen. Een ander aspect
draagvlak voor de eigen plannen. Men behoefde geen gebruik te
van deze planning betreft sociale leefbaarheid. Een voorbeeld is dat
maken van het recht tot onteigening waarover deze universiteit
vroegere achterafstraatjes zijn opgeknapt. Zij functioneren nu als
curieus genoeg beschikt. De Ryerson University vindt het een
doorgaande voetgangersroutes. Interessant hierbij is de positie van
voordeel dat men als instelling een voordeur heeft in de binnen-
de gemeente die vanuit gedeeld belang besloten heeft om de
stad. De universiteit positioneert zich als een echte stadsuniversi-
onderhoud- en beheerkosten te dragen. Dit is de leefbaarheid van
teit. Men levert zelf een bijdrage aan de revitalisering van de
het gebied ten goede gekomen. Het uiteindelijke doel is om de
binnenstad. Zo staat in het kader van de revitalisering tegenover
universiteitscampus niet af te sluiten van de binnenstad, maar
het hoofdgebouw van Ryerson een nieuw ‘retail’ en amusement-
juist door er een ‘gateway to an urban campus’ van te maken die
centrum plus parkeergarage. Uiteraard maakt Ryerson University
de vitaliteit van de binnenstad ondersteunt.
Multifunctioneel gebruik
Studentenwoningen ‘for rent’
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Ontario College of Art & Design
campus in de traditionele zin van het woord. De universiteit heeft
81
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
er een spectaculair hoofdgebouw neergezet (het Sharp Center of
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Dit is de oudste universiteit voor kunst en design van Canada.
Design ontworpen door Alsop Design). Het verassende van het
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Ook
deze
universiteit
ligt
aan
de
rand
van
de
binnenstad
van
gebouw is dat het als een soort tafel over de buitenruimte
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Toronto (meer aan de noordelijke kant van de binnenstad).
(Buttersfield Park) heen gebouwd is. Deze keuze is de resultante
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
De universiteit bestaat uit zes gebouwen en heeft nauwelijks een
van het ontwerpproces waarvoor men met Alsop koos. Buttersfield
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Sharp Center of Design
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
82
Park was een sociaal onveilig en ‘substandard’ stukje openbare
ruimte dat verder achter het nieuwbouwprogramma dreigde te
worden opgesloten. Door te kiezen voor een architect die de
dialoog niet alleen met de opdrachtgever, maar ook met de
stedelijke omgeving aanging, ontstond een bouwvolume dat
verheven werd boven de bestaande bebouwing (de huurders van
de bovenverdiepingen aan de overzijde van de straat kunnen er
onderdoor kijken) en op gekleurde kolommen werd geplaatst.
Hierdoor blijft het maaiveld open en ontstaan er aantrekkelijke
voetgangersroutes. Dit park(je) krijgt daardoor toch een belangrijke ontmoetingsfunctie. Zo kan men ook op een moderne manier
en in een stedelijke omgeving een campus gestalte geven. De
universiteit hecht niet alleen zelf aan de groene ruimte, maar heeft
bij haar ontwikkeling op deze plek het park ook ingezet als
informele leeromgeving
kwaliteit voor de omgeving.
De universiteit heeft met het betrekken van die omgeving bij haar
plannen zelf de sleutel in handen die heeft geleid tot de oplossing
klaslokalen en studieruimtes. Men is er in geslaagd om een rustige,
van haar ruimtelijke problemen. Dit heeft geleid tot een spectacu-
informele leeromgeving vorm te geven. De onderwijsruimten zijn
lair succes. Het gebouw valt van binnen op door de ruime
open en doorzichtig zonder dat dit tot onderlinge verstoringen
leidt. Een genot om te werken, voor zowel student als docent.
Bezoek aan Chicago
Chicago is qua inwonertal (2,9 miljoen in de stad, 9 miljoen in de
agglomeratie) de derde stad van de Verenigde Staten (na New York
en Los Angeles). Het is alleen al door haar omvang onvergelijkbaar
met Utrecht of met welke Nederlandse stad dan ook. Chicago is
een ‘global city’ en is in de Europese context uitsluitend te
vergelijken met Londen of Parijs.
Chicago is eigenlijk een jonge stad, want het werd pas in 1833
gesticht. Het groeide als havenplaats (kanaalverbinding tussen het
Michiganmeer en de rivier de Mississippi) en als belangrijkste
spoorwegknooppunt in korte tijd uit tot één van de grootste
De campus (Butterfield Park)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
industrie- en handelssteden van de Verenigde Staten. Chicago was
en groen houden van een brede strook langs de oever van het
83
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Michiganmeer. Zo werd er al in 1893 een wereldtentoonstelling
in die tijd vooral bekend vanwege de concentratie van slachterijen.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
In 1871 werd de stad getroffen door een grote brand die feitelijk de
gehouden. Door de snelle industrialisatie en urbanisatie was
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
gehele
stad
in
de
as
legde.
Daarna
is
de
stad
in
een
nog
snellere
Chicago een bron van sociale onlusten. Zo vindt de traditionele
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
tijd weer opgebouwd, met als heel bijzondere kwaliteit het open
1 mei viering haar oorspong in de demonstraties van arbeiders in
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Central Business District Chicago
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
84
Chicago voor de invoering van de achturige werkdag. Verder was
nooit in de top 10, met uitzondering van de concentratie aan high
legger van de transactiekostentheorie), de evolutionair econoom
tot de atoombom leidde, Enrico Fermi, hoogleraar aan de
de stad bekend als centrum van de georganiseerde criminaliteit en
tech bedrijven en als ‘melting pot’ van immigranten (plaats 7).
Joseph Schumpeter (‘creatieve destructie’), James Hackman
­University of Chicago. Kortom, deze universiteit heeft een lange
als bakermat van de Amerikaanse jazzmuziek. Chicago is minder
Dit laat onverlet dat in absolute zin Chicago een belangrijke
(arbeidseconoom, gespecialiseerd in selectieprocessen op de
geschiedenis als één van de meest hoogaangeschreven weten-
bekend als creatieve kennisstad. Door de omvang van de stad en
kennisstad is. We hebben in Chicago twee campussen bezocht,
arbeidsmarkt) en Robert Fogel (historisch econoom). Al deze
schappelijke universiteiten in de wereld (in totaal 80 Nobelprijs-
door de dominantie van industrie en handel komt dit aspect
namelijk die van de University of Chicago en van het Illinois
mensen ontvingen een Nobelprijs voor de economie. Maar ook in
winnaars). De universiteit heeft deze excellente positie tot op de
minder goed uit de verf. In de lijstjes van Richard Florida (2005)
Institute of Technology. Dit zijn twee beroemde universiteiten,
de natuurwetenschappen blinkt de University of Chicago uit.
dag van vandaag weten te behouden.
van creatieve steden in de Verenigde Staten staat Chicago bijna
maar wel om verschillende redenen.
Zo was de grondlegger van het Amerikaanse nucleaire project dat
University of Chicago
Ook de University of Chicago is een private universiteit. Zij is in
1890 opgericht vanuit de Baptisten gemeenschap en groot
geworden dankzij de financiële ondersteuning van de bekende ­­olieindustrieel John D. Rockefeller. Hij noemde deze universiteit ooit
de beste investering van zijn leven. Ondanks de religieuze achtergrond heerste op de University of Chicago vanaf het begin een
liberale academische geest. Het was een bron van vernieuwing in
de Amerikaanse universitaire wereld, waarbij allerlei nieuwe
onderwijsmethoden werden geïntroduceerd (zoals multidisciplinaire scholing, nadruk op ‘active learning’ e.d.).
De University of Chicago heeft veel beroemde wetenschappers
voortgebracht. Zo hadden de bekende sociologen Robert Park en
Ernest Burgess (sociale ecologie van de stad) een positie aan de
University of Chicago, maar ook de beroemde sociaal politicologe
Hannah Arendt. Verder is vooral de economische faculteit
wereldberoemd door namen als Milton Frieman (kampioen van de
neo-klassieke aanbodeconomie), George Stigler (grondlegger van
de wetenschap over informatie en marktwerking),
Gary Becker (die zelfs huwelijksgeluk via een prijsmodel kan
verklaren), Robert Lucas (criticus van de macro economische
beleidsopvatting en pleitbezorger van de micro economische,
actorgerichte aanpak in beleid), Ronald Coase (auteur van de
klassieker ‘The Nature of the Firm’ en daarmee indirect grond­
Andy’s Jazz club
University of Chicago
85
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
86
De universiteit werd gevestigd op de terreinen waar de wereld­
campus zijn gebouwd in een neogotische bouwstijl die stamt uit
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
tentoonstelling van 1893 werden gehouden, dat wil zeggen buiten
de begintijd van de universiteit. In het noordelijke deel wordt de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
de toenmalige stad. De campus ligt ongeveer 11 kilometer ten
West Campus voornamelijk in beslag genomen door het academi......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
zuiden
van
‘downtown
Chicago’.
Inmiddels
heeft
de
stad
de
sche ziekenhuis. In de Noord Campus staan voornamelijk
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
­gebouwen voor studentenhuisvesting en een bibliotheek.
universiteit in morfologische zin overvleugeld. Daardoor is de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
campus een groene oase in de stad geworden. Het campusgebied
De Oost Campus is bestemd voor bestuurlijke en administratieve
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
bestaat eigenlijk uit twee delen (een noordelijk en een zuidelijk
diensten. The Quadrangles, het centrumgebied van het noordelijke
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
deel) die gescheiden worden door de Midway, een drukke ver­
deel, is een traditionele groene campus met aan de randen allerlei
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
bindingsweg. Elk van beide delen bestaat weer uit afzonderlijk
neogotische gebouwen en een botanische tuin en een aan
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
blokken
die
uit
verschillende
afzonderlijke
gebouwen
zijn
samenRockefeller gewijde (neogotische) kerk. Aan de overkant van de
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
gesteld. De meeste gebouwen in het noordelijke deel van de
Midway ligt het zuidelijke deel van de campus. Hier staan vooral
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Charles M. Harper Center, Graduate School of Business
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
de gebouwen voor de professionele studies.
van denkende filosofen afkomstig uit de Britse ‘upper-class’, maar
Hoewel de gebouwen op de campus voor het merendeel in een
van praktisch ingestelde mensen van ‘all over the world’.
neogotische en een art deco bouwstijl zijn opgetrokken staan er
Hier komt men dus weer de internationale ambitie tegen van de
ook nieuwere gebouwen, ontworpen door onder anderen Eero
Amerikaanse universiteiten. De campus herbergt verschillende
Saarinnen, Ludwig Mies van der Rohe en Frank Lloyd Wright.
voorzieningen, waaronder een heus atletiek stadion, een American
De brutale variant van de modernistische architectuur van na de
‘football’ stadion, een universiteitstheater, een bioscoop, een eigen
Tweede Wereldoorlog is grotendeels aan de University of Chicago
radiostation, diverse winkels en coffeeshops.
voorbij gegaan.
Men is op dit moment aan de University of Chicago bezig met een
De campus is ontworpen op basis van een masterplan. Door het
reeks bouwprojecten die tot doel hebben:
vele groen en de neogotische gebouwen doet de campus erg
- De cultuurhistorische gebouwen en de botanische tuin in het
denken aan de (lichtende) voorbeelden van Engelse universiteiten
centrale deel van de Quadrangles te renoveren en daarmee de
zoals in Oxford en Cambridge. Dit geldt vooral voor de gebouwen
identiteit van de traditionele campus nog beter tot zijn recht te
gelegen aan de Quadrangles. Ook in organisatorische zin heeft
men zich laten inspireren door de Engelse voorbeelden. Zo heeft
men op de campus het collegesysteem overgenomen (zie ook het
voorbeeld van de University of Toronto).
laten komen.
- Het parkachtige karakter van de Midway te accentueren
(groenvoorzieningen).
- In het zuidelijke deel van de campus extra nieuwe studenten-
De vergelijking met Engelse universiteiten is overigens een teer
huisvesting te realiseren (811 studenten) gekoppeld aan
punt in Chicago. Men wijst graag op de verschillen, zoals bijvoor-
eetvoorzieningen (‘dining room’) en winkels (‘retail’) in het
beeld het veel sterkere arbeidsethos aan de Amerikaanse universi-
nieuwe gebouw en een nieuwe parkeergarage (1.000 extra
teiten en het veel bredere Amerikaanse onderwijssysteem.
parkeerplaatsen) gekoppeld aan nieuwe behuizing van de
Het onderwijs aan de University of Chicago is georganiseerd langs
universiteitspolitie. De renovatie van de ‘Law School’ is gericht
drie lijnen:
op verbetering van de studentenservices. Verder wordt een
- Colleges voor ‘undergraduate’ studenten met in totaal 4.800
bestaand gebouw gerenoveerd tot een bedrijfsverzamelgebouw
studenten verdeeld over vijf disciplinair ingerichte colleges
zoals biologie, geesteswetenschappen, natuurwetenschappen,
sociale wetenschappen en ‘new collegiate’.
- ‘Professional schools’ met in totaal 3.500 studenten wederom
waarin tevens het kantoor van de universitaire Real Estate
Office is gevestigd.
- In het westelijke deel wordt een nieuw biomedisch onderzoekscentrum gebouwd, worden bestaande laboratoria gerenoveerd,
disciplinair verdeeld over theologie, business, public studies,
maakt men in het ziekenhuis een geheel nieuw ingerichte
recht, medicijnen en ‘social service administration’.
kinderafdeling, komt er een Ronald MacDonald huis en wordt
- ‘Graduate schools’ met in totaal 3.800 studenten ingedeeld in
het atletiekstadion gerenoveerd.
biologie, natuurwetenschappen, geesteswetenschappen en
Interessant is dat men naast deze min of meer lopende verbeterin-
sociale wetenschappen.
gen en nieuwbouw ook veel aandacht besteedt aan het verbeteren
Daarnaast wijst men er in Chicago op dat de Amerikaanse
van de openbare ruimte. Er komen kleine voorzieningen in het
campusuniversiteit niet zoals in Engeland een verzamelplaats is
groen (banken e.d.), steeds meer nieuwe voetgangerspaden,
87
88
extra buitenverlichting, betere bewegwijzering en een beter
zodat het autoverkeer zo veel mogelijk wordt geweerd van het
openbaar transportsysteem. En als klap op de vuurpijl komt er een
centrale deel van de campus.
nieuw ‘Centre for Creative and Performing Art’, waarmee het
Een tweede dilemma is de keuze tussen universiteit gerelateerde
culturele klimaat op de campus een forse injectie krijgt.
en niet-universiteit gerelateerde activiteiten. Men zou wel meer
Kortom, de University of Chicago heeft een ambitieus programma
van deze laatstgenoemde activiteiten willen (zeker als het om
om de huidige campus verder te verbeteren. Daarbij staat men
commercieel aantrekkelijke activiteiten gaat), maar men heeft
overigens voor verschillende dilemma’s. Eén van die dilemma’s is
daarvoor eigenlijk te weinig ruimte op de campus. De oplossing is
dat men de campus niet kan uitbreiden en dus het ruimtegebruik
om bestaande gebouwen te renoveren tot bedrijfsverzamel­
op de bestaande campus moet intensiveren. Echte hoogbouw past
gebouwen en de universiteitsinstellingen nieuwbouw op de
niet in het historische beeld van de bestaande campus, terwijl
campus aan te bieden. Een hieraan gerelateerde kwestie betreft de
meer spreiding van de extra bebouwing op gespannen voert staat
betrokkenheid van private projectontwikkelaars bij zulke commer-
met het streven om het groene karakter van de campus te
ciële projecten. Zoals we eerder bij MIT zagen, neigen Amerikaanse
versterken. Men lost dit op door in het centrale deel vooral het
universiteit er meer toe om dergelijke projecten in handen te
historische en groene karakter van de campus te onderstrepen en
geven van private projectontwikkelaars.
het ruimtegebruik aan de randen van de campus (zuid, west) te
intensiveren. Daar bevinden zich ook de nieuwe parkeergarages,
Illinois Institute of Technology
Het Illinois Institute of Technology is een private technische
universiteit die oorspronkelijk is gesticht in 1890 door Philip
Armour, een ondernemer uit Chicago die in de vlees- en graan­
sector zat. Dit Armour Instituut is in 1940 gefuseerd met het Lewis
Institute. Twee jaar voor deze fusie werd de bekende architect
Ludwig Mies van der Rohe aangesteld als decaan van de architectuur faculteit. Mies van der Rohe had zijn sporen verdiend als
redder van het Bauhaus experiment in het vooroorlogse Duitsland,
maar was inmiddels Duitsland ontvlucht vanwege de groeiende rol
van de nazi’s. Mies van der Rohe kreeg de opdracht om een geheel
nieuwe campus voor het IIT te ontwerpen en te laten bouwen.
Het was vrij uniek voor die tijd dat Mies van der Rohe een zeer
flexibel masterplan voor de campus maakte. Deze flexibiliteit
wordt nog heden ten dage door de universiteit als ‘a gift of Mies’
beschouwd. Mies van der Rohe koos voor een bijzonder ruimtelijk
Trappen naar ondergrondse collegezaal, intensief ruimtegebruik
concept. Hij ontwierp gebouwen in de functionele stijl van
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Bauhaus (‘less is more’), met een maatvoering, vormgeving en
89
staal en glas opgetrokken gebouw met een afmeting van 40 bij 60
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
materiaalgebruik die in elk van de volgende te bouwen gebouwen
meter. Het gebouw is enkele jaren geleden grondig gerenoveerd en
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
doet weer dienst als centrale atelierruimte voor architectuur­
konden worden herhaald.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
De
campus
van
het
IIT
heeft
een
centrale
as
waaraan
een
beroemd
studenten. Studenten werken afzonderlijk, maar wel met z’n allen,
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
gebouw van Mies van der Rohe ligt, de Crown Hall. Dit is een uit
aan grote tafels in een heerlijk licht gebouw.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Crown Hall (Ludwig Mies van der Rohe)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
90
Het masterplan heeft dertig jaar dienst gedaan en de meeste van
wordt genoemd. De oorspronkelijke bebouwing in deze wijk werd
de naar het ontwerp van Mies van der Rohe neergezette gebouwen
in de jaren vijftig en zestig vervangen door hoogbouw, wat een
staan er nog. In de naoorlogse periode ondervond het IIT een
aanzuigende werking had op de zwarte bevolking. Tegelijkertijd
sterke expansie qua aantallen studenten en onderzoekers en deze
zette de de-industrialisatie van Chicago in, zodat de werkeloosheid
groei kon worden opgevangen in de door Mies van der Rohe
in deze wijk snel opliep. Bronzeville werd in Amerika het prototype
ontworpen gebouwen.
van een nieuw gebouwde probleemwijk (vergelijkbaar met de
Mies van der Rohe was ook in verschillende opzichten zijn tijd
Bijlmermeer in Amsterdam). Inmiddels is het meeste van deze
vooruit. Zo wilde hij een campus ontwikkelen waar studeren,
nieuwbouw al weer afgebroken.
91
werken, leven en plezier maken zouden worden geïntegreerd.
Hij had dus al in het begin van de jaren veertig een moderne
In de jaren negentig kwam langzaam de ‘gentrification’ van
campus voor ogen. Toch week hij ook af van het huidige concept
Bronzeville op. De universiteit blies de aanvankelijke plannen af
van de campus. Zo staat op de huidige campus de verblijfskwaliteit
om het oude campusgebied te verlaten en in te ruilen voor een
voorop, maar ontwierp Mies van der Rohe een zogeheten ‘street-
meer suburbaan gelegen campus. Men zag in dat een opknapbeurt
car campus’, dat wil zeggen een campus bestemd voor de auto.
van de universiteitscampus onderdeel uit moest maken van een
Dat betekent dat het ontwerp rekening hield met brede auto­wegen
grootscheeps stedelijk vernieuwingsproject en alleen kans van
en met weinig voorzieningen op de campus. Men pakte maar de
slagen zou hebben als buiten de grenzen van de eigen campus
auto om gebruik te maken van de voorzieningen verderop in de
geopereerd zou worden. Men zocht de samenwerking op met de
stad.
gemeentelijke overheden, bewoners en het bedrijfsleven. Dit beleid
De bloei van IIT duurde tot het begin van de jaren zeventig. Daarna
van IIT heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het welslagen
Eén van de alumni was Robert Galvin, een oud president directeur
zette een proces van verval in: minder studenten, minder geld. Ook
van dit project. Om de negatieve spiraal te doorbreken werd in
van Motorola. Ook deze vernieuwing is volgens een plan (uit 1993)
de stedelijke ontwikkelingen in de omgeving van de universiteit
1996 als belangrijkste strategische doel geformuleerd dat ouders
gemaakt. Over dit masterplan, opgesteld door Dirk Lohan,
speelde het ITT niet in de kaart. ITT is namelijk gelegen in de buurt
hun kinderen weer veilig naar de campus van IIT zouden moeten
kleinzoon van Mies van der Rohe, is uitgebreid gecommuniceerd.
Bronzeville, dat wel de ‘black metropolis’ van de Verenigde Staten
durven sturen. Een lobby werd opgezet om de investeringsgelden
De uitvoering van het plan is uitbesteed aan een private onder­
die beschikbaar waren voor de bouw van een nieuw politiebureau
neming. Men is begonnen met de ‘appearance’ van de campus te
van politie te kunnen inzetten op het campusterrein. Uiteindelijk
ver­beteren. Bij de entree van de campus lag toen een soort
is dit Chicago Police Headquarters in 2000 in de directe omgeving
snel­tramverbinding (naar Chicago), inclusief een uitgestrekte
van de campus gebouwd, op de hoek van de 35th en Michican
parkeerplaats voor auto’s. Men schreef in 1997 een internationale
Avenue. De positieve impuls op de omgeving die hiervan uitging
architectuurwedstrijd uit om op deze plek een nieuw centrum
heeft het mogelijk gemaakt dat het vertrouwen in de toekomst van
voor de campus te ontwikkelen. De Nederlandse architect Rem
de campus van ITT werd hersteld, waardoor belangrijke sponsoren
Koolhaas (ook bekend van het Educatorium in De Uithof) won deze
substantieel gingen bijdragen aan een investeringsprogramma met
wedstrijd. Het bijzondere van het ontwerp van Koolhaas is dat hij
een totale omvang van 250 miljoen dollar. Door middel van giften
de spoorverbinding plus station van de Exelon Tube als het ware
van alumni met een totale omvang van 120 miljoen dollar werd het
inpakte in een stalen buis met een lengte van in totaal 160 meter.
voor de universiteit mogelijk om een vernieuwingsslag te maken.
Hiermee werd in het centrumgebied de geluidsoverlast van het
Crown Hall
Bronzeville
Tube and McCormick Tribune Campus Centre (Rem Koolhaas)
McCormick Tribune Campus Center
92
93
Restaurant McCormick Tribune Campus Center
spoor vermeden. Bovendien was men in staat op deze plek het
Eén van de meest in het oog springende projecten is State Street
McCormick Tribune Campus Center neer te zetten, waarin naast
Village. Dit is een complex van 367 studentenwoningen van de
vele onderwijsruimten en kantoren ook allerlei voorzieningen zijn
bekende architect Helmut Jahn. Deze architect heeft zijn opleiding
geconcentreerd (restaurants, cafés, boekwinkel, postkantoor).
gehad aan IIT. Bij het ontwerp van dit gebouw is erg veel aandacht
De plannen voor uitgebreide detailhandelsvestigingen in dit
besteed aan interne veiligheid. Men heeft speciale pasjes nodig om
gebouw zijn uiteindelijk niet doorgegaan. Vervolgens is men ook
het gebouw te kunnen betreden. Aan de zuidkant van de campus
aan de gang gegaan met de renovatie van de traditionele campus.
bouwt IIT nu aan een ‘science park’. Dit park bestaat uit vier
State Street Village, Studentenhuisvesting (Helmut Jahn)
94
gebouwen. In twee bestaande gebouwen zijn een incubator en een
engineering (biomedisch, computer), architectuur, ‘science &
kantoorflat gevestigd. Beide gebouwen zijn gesticht en gefinan-
letters’, psychologie, business en rechten. IIT heeft verder 60
cierd door de staat van Illinois en het IIT. Daarnaast word er
masterprogramma’s in de aanbieding. De universiteit bestaat uit
gebouwd aan het IIT Research Center Life Science en aan een
vijf campussen, waarvan twee in ‘downtown’ Chicago (‘business’
Technology Business Center. Dit laatste gebouw, dat uiteindelijk de
en ‘law’), twee op suburbane locaties en dus de ‘main’ campus in
meeste bedrijfsruimte oplevert, wordt gebouwd en geëxploiteerd
Bronzeville. Op deze ’main’ campus heeft men met de aan­
door private ondernemingen. Men adverteert vooral met de
sprekende gebouwen van Rem Koolhaas en Helmut Jahn het
nabijheid van IIT als kenniscentrum en met flexibele huur­
dankzij Mies van der Rohe bestaande imago als architectuur icoon
contracten. IIT zit nog midden in een herstructureringsproces.
weten te vernieuwen.
Er studeren momenteel 2.600 ‘undergraduate’ studenten en 5.000
Bij ons bezoek aan IIT leek de sociale functie van de campus nog
‘graduate’ studenten aan IIT. De ‘undergraduate’ studies worden
niet erg uit de verf te komen. De levendigheid en leefbaarheid op
verzorgd vanuit zes divisies, namelijk op de vakgebieden van
de campus zijn vooral nog onderwerp op de agenda van het
herstructureringsproces. Het is de vraag of IIT de voorwaarden
ervoor ook echt creëren kan. De beperkte omvang van de campus
maakt het nodig om daarvoor breder draagvlak te zoeken.
De relatie met de verbetering van Bronzeville is niet alleen een
belang voor de stad, maar ook voor IIT. Het schrappen van een deel
van het aanvankelijk beoogde programma (de winkels) is dan een
risico. En het centrum van de stad is met de goede verbindingen
(weg en spoor) en korte afstand (5 km) een concurrerend alternatief. Voor levendigheid is ook voldoende kritische massa nodig.
Incubator
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
95
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
IIT campus met Technology Business Center
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
96
Gebruikte literatuur:
- Bakker, Riek (2006), Door met succes! Column in: P. van Rooy,
A. van Luin & E. Dil (red.) Nederland boven water; praktijkboek voor
gebiedsontwikkeling. Gouda: Habiforum/NIROV/VROM. p. 13
- Boot, A.W.A. (2008), Universiteit: van kostenpost tot motor van de
economie. Amsterdam: diesrede Universiteit van Amsterdam.
- Chapman, W. Perry (2006), American Places; in search of the
twenty-first century campus. Westport: Praeger Publishers
- Dinteren, J. van (2007), Worden we er wijzer van? Science parks en
universiteiten. Real Estate Magazine, 54, nr. 6, pp. 26-31
- Ferguson, R. & C. Olofsson (2004) Science parks and the
­development of NTBFs: location, survival and growth. Journal of
technology transfer, 29, nr. 1, pp. 5-17
- Friedman, J. & J. Silberman (2003), University technology transfer:
do incentives, management, and location matter? Journal of
Technology, 28, pp. 17-30.
- Gemeente Utrecht (2007), Structuurvisie De Uithof
- Glaeser, E, J. Kolko & A. Saiz (2001), Consumer city. Journal of
Economic Geography, 1, nr. 1, pp. 27-50
- Heijer, A. den (2007), Bouwen aan de universiteit; internationale
visies op de campus van de toekomst. Real Estate Magazine, 54,
nr. 6, pp. 20-25
- Hillen, J.D. (2007) Water in de Singel; vijftien jaar oeverloos in het
stationsgebied van Utrecht. Utrecht: Corio Nederland Retail
- Kleef, P. van (2007), Levende percelen. Property NL Magazine, nr. 20,
pp. 26-29
- Manshanden, M. (2007), Studenten zijn de toekomst van de stad;
- Massey, D., P. Quintas & D. Wield (1992), High Tech Fantasies.
London: Routledge
- Metropolis (2007), Excursiegids Campusreis Boston, Pittsburgh,
Toronto, Chicago
- Ministerie van OCW (2007), Het hoogste goed: strategische agenda
voor het hoger onderwijs-, onderzoek en wetenschapsbeleid.
Den Haag.
- OECD (2007), Thematic Review of Tertiary Education: ­
The Netherlands. Country Note. Paris: OECD.
- Onderwijsraad (2008), Een succesvolle start in het hoger onderwijs.
Den Haag
- Perry, D. C. & W. Wiewel (eds) (2005), Universities as urban
developers; case studies and analysis. Cambridge (Mass.): Lincoln
Institute of Land Police
- Rooy, P. van, A. van Luin & E. Dil (red.) Nederland boven water;
praktijkboek voor gebiedsontwikkeling. Gouda: Habiforum/NIROV/
VROM.
- Timp, H. & M. Smit (2007), Van bolwerk naar beleving; universitaire
huisvesting. Real Estate Magazine, 54, nr. 6, pp. 10-15
- Vedovello, C. (1997), Science parks and university industry
­interactions; geographical proximity between the agents as a
driving force. Technovation, 17, pp. 491-502
- VROM-raad & Onderwijsraad (2007), Leerwerklandschappen;
inspiratie voor leren en werken in een wervende omgeving.
Den Haag
- Westhead, P. & S. Batstone (1998), Perceived benefits of a managed
City Campus Max Utrecht. NAW Magazine over integrale gebieds­
science park location. Entrepreneurship and Regional Development,
ontwikkeling, nr. 27, pp. 32-37
11, nr. 2, pp. 129-154
Compleet fotoverslag campusreis:
http://www.hv.uu.nl/campus/reis2007/index.html