Nummer 09/10 14 april 2010

Comments

Transcription

Nummer 09/10 14 april 2010
Nummer 09/10
14 april 2010
Nummer 09/10
1
14 april 2010
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum
Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in
electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat
uit 14 rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office
Adres: NL Octrooicentrum
Patentlaan 2,
Postbus 5820,
2280 HV Rijswijk,
Telefoon: 088-6026655,
Telefax: 088-6020190
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Overige zaken: RBS 056 99 94 101
Address: Netherlands Patent Office
2 Patentlaan
Post Office Box: 5820
2280 HV Rijswijk
Telephone: 088 602655
Telefax: 088 602190
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Other matters: RBS 056 99 94 101
Nummer 09/10
2
14 april 2010
Page
Inhoudsopgave
Blz.
Content
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
Heading MED
Contains data concerning other communications.
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
Nummer 09/10
3
14 april 2010
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 09/10
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
14 april 2010
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 09/10
5
14 april 2010
Rubrieken
NL1 Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(21) 2002076
sensor en een verwerkingseenheid als (21) 2002059
deel van dit stelsel.
(22) 06.10.2008
(71) Stephan Arend Hulsbergen te
(54) Houder voor het verzamelen en
NUENEN
transporteren van speciale materialen,
(22) 09.10.2008
(72) Stephan Arend Hulsbergen te Nuenen
(54) Scherminstallatie met
doekverzwaringen.
(41) 06.04.2010
(51) A01G 9/22
alsmede werkwijze voor het
verwerken van dergelijke materialen.
(71) Ecama Holding B.V. te Nijkerk
(71) Van der Valk Systemen B.V. te
Monster
(51) A61B 19/00
A47C 9/02
A47C 9/00
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) 1036013
(72) Evert Cornelis Antonie Versluis te
Nijkerk
(72) Adrianus Gerardus van Deursen te
Voorschoten
Johan Martien Broos te Naaldwijk
Vincent Prins te Roelofarendsveen
(22) 03.10.2008
(41) 07.04.2010
(54) Arbeidsstoel met naar voren
kantelbaar zitdeel en steun voor
bovenlichaam.
(51) A63H 33/02
(41) 12.04.2010
(51) A01J 25/11
(21) 2002074
(22) 08.10.2008
(54) Kaasbereidingsinrichting met een
guillotinemes voor het afsnijden van
wrongelblokken.
(71) Maarten Antoon Nicolaas den Hartog
te Arnhem
Pamela Christine Musch te Arnhem
(72) Maarten Antoon Nicolaas den Hartog
te Arnhem
Pamela Christine Musch te Arnhem
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(21) 2002070
(22) 07.10.2008
(54) Speelwiel.
(71) Archel Obispo Kwidama te
Zoetermeer
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(41) 06.04.2010
(72) Archel Obispo Kwidama te
Zoetermeer
(71) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.
te PULLY, Zwitserland (CH)
(51) A61F 9/00
(41) 08.04.2010
(21) 1036024
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 07.10.2008
(72) Harrie Spijkerman te Wapenveld
Sijmen Sipma te De Knipe
(54) Inrichting en werkwijze voor het in
druppels toedienen van een vloeistof
uit een verpakking.
(51) B01J 20/18
B01J 20/02
A01K 1/015
(41) 09.04.2010
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(72)
(41)
(51)
(21) 1036044
(22) 09.10.2008
(71) Hubertus Eduard Hilbrink te Apeldoorn (54) Absorptiekorrels.
A21C 9/08
Johannes van der Heiden te
(71) Ernst Douma te Oosterhout
2002061
Groningen
06.10.2008
Leonardus Hubertus Maria Lammers (72) Ernst Douma te Oosterhout
Martin de Visser te Spanbroek
te Hoofddorp
Werkwijze en inrichting voor het
(41) 12.04.2010
onderling uitgelijnd op een ondergrond (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
opstellen van deegstukken.
(72) Hubertus Eduard Hilbrink te Apeldoorn (51) B25C 3/00
Rademaker B.V. te Culemborg
Johannes van der Heiden te
(21) 1036014
Groningen
Ir. Heuvel c.s. te 'S(22) 03.10.2008
Leonardus Hubertus Maria Lammers
HERTOGENBOSCH
(54) Houder voor het in positie houden van
te Hoofddorp
Johannes Josephus Antonius van
een spijker of een schroef.
(41) 08.04.2010
Blokland te Beusichem
(71) Jozef Gerardus Maria van de Vliet te
(51) A61H 1/00
07.04.2010
Laren
(21) 1036011
A47J 19/02
(72) Jozef Gerardus Maria van de Vliet te
A47G 21/18
Laren
(22) 03.10.2008
(21) 2002062
(22) 06.10.2008
(54) Device for squeezing fruit in a
beverage.
(71) Bureau CQ V.o.f te DEN HAAG
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Arvid Marinus Herman Bouman te
Den Haag
(41) 08.04.2010
(51) A61B 5/024
A61B 5/00
(21) 1036012
(22) 03.10.2008
(54) Bewakingsstelsel, ring voorzien van
een dergelijk stelsel, alsmede een
(54) Training system and method for
training a body part of a user.
(41) 06.04.2010
(51)
(71) Power Plate International Ltd. te NW1, (21)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54)
(72) Frédéric Dubayle te Le Cannet,
Frankrijk (FR)
(41) 06.04.2010
(51) B65F 7/00
B65D 77/20
B65B 7/28
B65B 51/10
A61L 2/26
A61L 2/07
A61L 11/00
A61B 19/02
B27B 21/00
1036015
03.10.2008
Klemhulpmiddel voor het vervangen
van een zaagje in een
figuurzaagbeugel.
(71) Jozef Gerardus Maria van de Vliet te
Laren
(72) Jozef Gerardus Maria van de Vliet te
Laren
(41) 06.04.2010
(51) B29C 45/28
(21) 2002118
(22) 21.10.2008
Nummer 09/10
6
(54) Spuitgietmatrijs voor het spuiten van
buizen.
(72) Eric Kruisselbrink te Winterswijk
(71) HTP Tooling B.V. te Eindhoven
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(51) B64D 31/12
B64D 31/10
(72) Philippus Hendrikus Gerardus Coset
te St. Michielsgestel
(21) 2002064
(31) 2002052
(32) 02.10.2008
(54) Gedifferentieerde stuwkracht
startmethode voor een vliegtuig.
(33) Nederland
(71) Robertus Gerardus de Boer te Heiloo
(41) 06.04.2010
(72) Robertus Gerardus de Boer te Heilo
(51) B31B 3/46
B31B 3/44
B31B 1/44
(41) 08.04.2010
(41) 06.04.2010
(22) 07.10.2008
14 april 2010
(54) Kathode-drager voor toepassing in
een elektrolyse-inrichting alsmede een
dergelijke elekrolyse-inrichting.
(71) Clement Constructies Weert B.V. te
Weert
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Martinus Franciscus Matheus Clement
te Weert
(41) 06.04.2010
(51) E01C 9/04
(21) 2004314
(22) 26.02.2010
(21) 2002069
(51) B65G 59/06
B65B 35/50
B65B 35/26
(22) 07.10.2008
(21) 1036007
(54) Inrichting voor het vormen van een
doos, en werkwijze.
(22) 02.10.2008
(74) Ir. Assendelft te Lisse
(54) Inrichting voor het op elkaar stapelen
van een aantal schijfvormige
produkten.
(72) Wouter Lampe te Hilversum
(31) 2002466
(71) B.V. Machinefabriek Houdijk te
Vlaardingen
(33) Nederland
(71) Bokaplast B.V. te Ermelo
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Cornelis Kleijer te Ermelo
(41) 08.04.2010
(51) B60P 3/04
(21) 2002068
(22) 07.10.2008
(54) Trailer voor transport van dieren.
(71) Berdex Carrosserie- en
Handelsonderneming B.V. te Wanroij
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Hubertus Adrianus Johannes van
Schijndel te Sint-Anthonis
(41) 08.04.2010
(51) B60R 1/00
B60Q 1/52
(21) 2002067
(22) 07.10.2008
(54) Car and ship blind spot-free collision
avoidance system.
(71) Tech-Cast MFG. Corp. te YU-LIN
HSIEN, Taiwan (TW)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Rong-Her Chou te Yu-Lin Hsien,
Taiwan (TW)
(41) 08.04.2010
(51) E01C 19/52
B62B 5/06
(54)
(71)
(72)
(41)
(51)
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(71) Voestalpine Railpro B.V. te Hilversum
(32) 29.01.2009
(41) 12.04.2010
(62) 200412822.01.2010
(72) Henricus Nicolaas Johannes de Jong
(51) F16K 31/08
te Delft
E03C 1/23
(41) 06.04.2010
(21) 1036023
(51) E06B 3/80
(22) 07.10.2008
B65G 69/32
(54) Afsluiter.
(21) 1036008
(71) Richard Petrus Cornelis Johannes in 't
(22) 02.10.2008
in 't Groen te Tilburg
(54) Dockshelterflap, dockshelter voorzien
(74) Drs. Griebling te Tilburg
van een dergelijke flap en werkwijze
(72) Richard Petrus Cornelis Johannes in 't
voor het vervaardigen van een
Groen te Tilburg
dergelijke flap.
(41)
08.04.2010
(71) Willem-Paul van der Burg te
Barendrecht
(51) E03D 7/00
Rohaka B.V. te Lelystad
E03D 13/00
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) 2002053
(72) Willem-Paul van der Burg te
Barendrecht
(41) 06.04.2010
(51) C08L 67/04
C08L 25/06
C08J 9/16
C08J 9/00
(21) 1036039
(22) 09.10.2008
(22) 02.10.2008
(54) Zwenkbare openbare sanitaire
voorziening.
(71) Urilift Beheer B.V. te BeemteBroekland
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(72) Marten Alberto Schimmel te BeemteBroekland
Wilhelmus Leonardus Peter Hermans
te Vianen
(54) Deeltjesvormig, expandeerbaar
polymeer, werkwijze ter vervaardiging (41) 06.04.2010
09.10.2008
van deeltjesvormig expandeerbaar
(51) E04H 17/16
polymeer, alsmede een bijzondere
Stuur voor een inrichting.
E04B 2/74
toepassing van het verkregen
Hermanus Willem Johannes Spekman
(21)
1036035
schuimmateriaal.
te Uithoorn
(22)
08.10.2008
(71) Synbra Technology B.V. te Etten-Leur
Hermanus Willem Johannes Spekman
(54) Staander voor het vormen van een
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
te Uithoorn
afscherming, een afscherming en een
(72) Jan Noordegraaf te Wijchen
12.04.2010
werkwijze daarvoor.
Franciscus Petrus Antonius
B62J 21/00
(71) Roelof van der Toorn te Grafhorst
Kuijstermans te Sprundel
B62J 15/00
Josephus Petrus Maria de Jong te
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Breda
2002054
(72) Roelof van der Toorn te Grafhorst
(41) 12.04.2010
03.10.2008
(41) 09.04.2010
Spatbord-jasbeschermercombinatie. (51) C25D 17/00
(51) E04G 5/08
C25C 7/02
Hesling B.V. te Ulft
E04G 1/15
(21) 1036010
Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(21) 2002072
(22) 02.10.2008
(21) 1036043
(22)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(54) Werkwijze voor het leggen/funderen
van een overweg.
Nummer 09/10
7
14 april 2010
(22) 08.10.2008
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) Paneel voor een loopvlak en
werkwijze voor de vervaardiging
daarvan.
(72) Cornelis Johannes Evers te Baarn
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(41) 12.04.2010
(74) ir. Maas te Veldhoven
(51) F24J 2/04
(72) Hans Butler te Best
Cornelius de Hoon te Best
(71) Fetim B.V. te Amsterdam
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Arthur Fernal Perotti te IIpendam
(41) 09.04.2010
(21) 1037357
(22) 05.10.2009
(54) Klimatisatie-inrichting.
(31) 61/103421
(32) 07.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) E04G 21/32
(71) Stefaan Gaston Corneel Barroo te
Boezinge, België (BE)
(21) 2002051
(74) Ferguson te Amersfoort
(51) G03F 7/20
(22) 02.10.2008
(72) Stefaan Gaston Corneel Barroo te
Boezinge, België (BE)
(21) 2003470
(31) 2008/0558
(54) Lithographic apparatus and device
manufacturing method.
(54) Koppelstuk voor modulair
veiligheidshekwerk.
(71) GéBé Gebiedsbegrenzing B.V. te
Zaandam
Daksafe B.V. te Montfoort
(32) 08.10.2008
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(41) 09.04.2010
(33) België
(72) Jan Paul Willem Kastelein te Woerden (51) F25B 15/00
F24J 2/42
Ekrem Hadziomerovic te Wilnis
Rutger Koopman te Oudewater
(21) 1037355
Johan Stephan Bartels te Oudewater (22) 05.10.2009
(41) 06.04.2010
(54) Klimatisatie-inrichting.
(31) 61/103396
(33) België
(32) 07.10.2008
(41) 09.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G08G 1/04
G01G 1/14
(41) 08.04.2010
(74) Ferguson te Amersfoort
(22) 06.10.2008
(72) Stefaan Gaston Corneel Barroo te
Boezinge, België (BE)
(72) Cornelis Bernardus Johannes
Gradussen te Tiel
(41) 07.04.2010
(51) F16L 39/04
F16L 11/22
(21) 2002058
(51) H01L 21/68
G03F 7/20
(22) 06.10.2008
(21) 2003453
(54) Werkwijze en systeem voor het
controleren van parkeerrechten van
voertuigen in parkeergebieden.
(22) 08.09.2009
(21) 2002961
(71) Gemeente Amsterdam te
AMSTERDAM
(22) 03.06.2009
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54) Verbindingselement voor het
verbinden van een eerste onderdeel
met een om een rotatieas roteerbaar
ten opzichte van het eerste starre
onderdeel aangebracht tweede
onderdeel.
(72) Frederik Willem Warnar te Markelo
Willem Frederik Hendrik Harms te
Diemen
(71) Soldeq Solar Systems B.V. te
Eindhoven
(74) Ir. Schumann te Borne
(72) Robert Edwin de Jong te Neerpelt,
België (BE)
(31) 2002050
(32) 01.10.2008
(33) Nederland
(41) 09.04.2010
(62) 200205001.10.2008
(51) F24F 1/01
(21) 2002077
(22) 09.10.2008
(54) Luchtbehandelingsconvector.
(71) Cornelis Johannes Evers te Baarn
(74) ir. Maas te Veldhoven
(32) 08.10.2008
(21) 2002063
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(31) 2008/0558
(71) Stefaan Gaston Corneel Barroo te
Boezinge, België (BE)
(71) Coulisse B.V. te Enter
(22) 11.09.2009
(72) Rene Compen te Valkenswaard
Rene Wilhelmus Antonius Hubertus
Leenaars te Eindhoven
Marcus Martinus Petrus Adrianus
Vermeulen te Leende
Andre Jeunink te Bergeyk
Erik Loopstra te Eindhoven
Joost Ottens te Veldhoven
Peter Smits te Baarlo
Hendrikus van Abeelen te Moergestel
Antonius Meulendijks te Arendonk,
België (BE)
Martijn Houben te 's-Hertogenbosch
(51) E06B 9/56
E06B 9/322
(54) Stelsel van een aantal op afstand
bedienbare schermen, zoals
raambekledingen, en een
afstandbediening voor het bedienen
van de schermen alsmede een
werkwijze bestemd voor toepassing bij
het stelsel.
(41) 08.04.2010
(41) 07.04.2010
(51) G01N 21/25
B01F 15/00
B01F 11/00
(54) A positioning system, method, and
lithographic apparatus.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Rob Tousain te Eindhoven
Martijn Hamers te 's-Hertogenbosch
Jeroen Raaymakers te Oirschot
(31) 61/104144
(32) 09.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) 2002055
(41) 12.04.2010
(22) 03.10.2008
(51) H01L 23/544
G03F 7/20
(54) An apparatus and a method for
investigation of microtiter plates
subjected to orbital shaking.
(71) Enzyscreen B.V. te Amsterdam
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Wouter Adriaan Duetz te Heemstede
(41) 06.04.2010
(51) G03F 7/20
(21) 2003589
(22) 05.10.2009
(54) Inspection method and apparatus,
lithographic apparatus, lithographic
processing cell, device manufacturing
method, and 2-D zebra target design
for measuring focus and dose.
(21) 2003424
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(22) 02.09.2009
(74) ir. Maas te Veldhoven
(54) Projection assembly and lithographic
apparartus.
(72) Christian Leewis te Maastricht
Hugo Cramer te Eindhoven
Nummer 09/10
(31)
(32)
(33)
(41)
8
Marcus van de Kerkhof te Helmond
(51) G09B 23/28
Johannes Quaedackers te Veldhoven (21) 1036036
Christine Mattheus te Veldhoven
(22) 08.10.2008
61/103078
(54) Patiëntsimulator.
06.10.2008
(71) Technische Universiteit Eindhoven te
Verenigde Staten van Amerika
Eindhoven
07.04.2010
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) G03F 7/40
G01N 21/47
(21) 2003414
(22) 01.09.2009
(54) Substrate measurement method and
apparatus.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Wilhelmus Corbeij te Eindhoven
Arie den Boef te Waalre
Everhardus Mos te Best
(31) 61/136832
(32) 07.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 08.04.2010
(72) Laurentius Michiel Gerardus Feijs te
Geldrop
Peter Jacobus Franciscus Peters te
Best
Franciscus Leonardus Marie
Delbressine te Kerkrade
Jun Hu te Eindhoven
(41) 09.04.2010
14 april 2010
(71) Technische Universiteit Delft te Delft
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Rutger Alexander David van Raalten
te Den Haag
Krishna Narayan Kumar Kowigi te
Delft
Gerardus Joseph Maria Koper te
Leiden
(41) 08.04.2010
(51) H05K 13/00
(21) 2002073
(22) 08.10.2008
(54) Inrichting en werkwijze voor het in een
bewerkingsgereedschap positioneren
van elektronische componenten.
(51) H01M 4/92
H01M 4/90
H01M 4/88
(71) FICO B.V. te Duiven
(21) 2002071
(72) Adrianus Wilhelmus van Dalen te
Nijmegen
(22) 07.10.2008
(54) Elektrodecompartiment voor
elektrochemische cel,
verversingssysteem daarvoor en een
daarbij te gebruiken emulsie.
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(41) 09.04.2010
Nummer 09/10
9
14 april 2010
NL2 Verlening van Nederlandse octrooien.
(21) 1036837
(51) A01G 9/22
(21) 2002076
(22) 09.10.2008
(54) Scherminstallatie met
doekverzwaringen.
(73) Van der Valk Systemen B.V. te
Monster
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Arbeidsstoel met naar voren
kantelbaar zitdeel en steun voor
(54) Rugzak voorzien van een - al dan
bovenlichaam.
niet afneembaar - kliksysteem
waaraan vier of meer skistokken (73) Maarten Antoon Nicolaas den
bevestigd kunnen worden met als
Hartog te Arnhem
doel hierdoor de handen vrij te
Pamela Christine Musch te
krijgen om kinderen en/of
Arnhem
beginners te kunnen helpen bij
(72) Maarten Antoon Nicolaas den
skiliften, gondels en dergelijke.
Hartog te Arnhem
(73) Jacobus Jongkind te Aalsmeer
Pamela Christine Musch te
Arnhem
(72) Jacobus Jongkind te Aalsmeer
(72) Adrianus Gerardus van Deursen
te Voorschoten
Johan Martien Broos te Naaldwijk (47) 06.04.2010
Vincent Prins te
(51) A47F 9/00
Roelofarendsveen
(21) 1037083
(47) 12.04.2010
(22) 26.06.2009
(51) A01J 25/11
(54) Op een vaste locatie te plaatsen
(21) 2002074
of uit 4 demontabele onderdelen
(22) 08.10.2008
te verplaatsen bar welke middels
2 tot 6 grote LCD schermen en
(54) Kaasbereidingsinrichting met een
desgewenst een beamer het
guillotinemes voor het afsnijden
bereiden van eten en drinken
van wrongelblokken.
maar ook goocheltrucs,
(73) Tetra Laval Holdings & Finance
promotiefilms en dergelijke toont
S.A. te PULLY, Zwitserland (CH)
en vastlegt op een DVD.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73) Bernhard van Loon te
(72) Harrie Spijkerman te Wapenveld
Alblasserdam
Sijmen Sipma te De Knipe
(72) Bernhard van Loon te
(47) 09.04.2010
Alblasserdam
(51) A01K 83/04
(47) 06.04.2010
(21) 1036927
(51) A47J 19/02
A47G 21/18
(22) 06.05.2009
(54) Vishaak welke in de
ineengevouwen toestand het aas
vastklemt maar wanneer het aas
opgegeten of anderszins
verwijderd wordt uiteen klapt en
daarmee de vis automatisch aan
de haak slaat waarna deze door
de visser eenvoudig
binnengehaald kan worden.
(21) 2002062
(73) Valerij Zozoelja te Goes
(47) 08.04.2010
(72) Valerij Zozoelja te Goes
(22) 06.10.2008
(54) Device for squeezing fruit in a
beverage.
(73) CQ Holding B.V. te Den Haag
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Arvid Marinus Herman Bouman te
Den Haag
(47) 09.04.2010
(51) A61B 5/024
A61B 5/00
(51) A21C 9/08
(21) 1036012
(21) 2002061
(22) 03.10.2008
(22) 06.10.2008
(54) Bewakingsstelsel, ring voorzien
van een dergelijk stelsel,
alsmede een sensor en een
verwerkingseenheid als deel van
dit stelsel.
(54) Werkwijze en inrichting voor het
onderling uitgelijnd op een
ondergrond opstellen van
deegstukken.
(73) Rademaker B.V. te Culemborg
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(22) 03.10.2008
(22) 08.04.2009
(73) Stephan Arend Hulsbergen te
NUENEN
(72) Stephan Arend Hulsbergen te
Nuenen
(72) Johannes Josephus Antonius van
(47) 06.04.2010
Blokland te Beusichem
(51) A61B 19/00
(47) 07.04.2010
A47C 9/02
(51) A63C 11/02
A47C 9/00
A45F 3/04
(21)
1036013
A45F 3/00
(47) 06.04.2010
(51) A61F 9/00
(21) 1036024
(22) 07.10.2008
(54) Inrichting en werkwijze voor het
in druppels toedienen van een
vloeistof uit een verpakking.
(73) Hubertus Eduard Hilbrink te
Apeldoorn
Johannes van der Heiden te
Groningen
Leonardus Hubertus Maria
Lammers te Hoofddorp
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Hubertus Eduard Hilbrink te
Apeldoorn
Johannes van der Heiden te
Groningen
Leonardus Hubertus Maria
Lammers te Hoofddorp
(47) 08.04.2010
(51) A61H 1/00
(21) 1036011
(22) 03.10.2008
(54) Training system and method for
training a body part of a user.
(73) Power Plate International Ltd. te
NW1, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Frédéric Dubayle te Le Cannet,
Frankrijk (FR)
(47) 06.04.2010
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
9/16
47/38
31/4706
31/40
(21) 1025070
(22) 18.12.2003
(54) Doseringsvormen omvattende
een CETP-remmer en een HMGCoA-reductaseremmer.
(73) Pfizer Products Inc. te Groton,
Connecticut, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Dwayne Thomas Friesen te Bend,
Oregon, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 09/10
Douglas Alan Lorenz te Bend,
Oregon, Verenigde Staten van
Amerika (US)
David Keith Lyon te Bend,
Oregon, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bruno Caspar Hancock te Groton,
Connecticut, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Timothy Joseph McDermott te
Groton, Connecticut, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ravi Mysore Shanker te Groton,
Connecticut, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 60/435345
(32) 20.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 06.04.2010
(51) A61K 9/16
A61K 31/404
(21) 1024261
(22) 10.09.2003
(54) Preparaten, die een
indolinonverbinding bevatten.
(73)
(74)
(72)
(31)
(32)
(33)
10
A01K 1/015
14 april 2010
(33) Nederland
(21) 1036044
(47) 06.04.2010
(22) 09.10.2008
(51) B31B 3/46
B31B 3/44
B31B 1/44
(54) Absorptiekorrels.
(73) Ernst Douma te Oosterhout
(72) Ernst Douma te Oosterhout
Martin de Visser te Spanbroek
(47) 12.04.2010
(51) B25C 3/00
(21) 1036014
(22) 03.10.2008
(54) Houder voor het in positie
houden van een spijker of een
schroef.
(21) 2002069
(22) 07.10.2008
(54) Inrichting voor het vormen van
een doos, en werkwijze.
(73) Bokaplast B.V. te Ermelo
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Cornelis Kleijer te Ermelo
(47) 08.04.2010
(51)
(73) Jozef Gerardus Maria van de Vliet (21)
te Laren
(22)
(72) Jozef Gerardus Maria van de Vliet (54)
te Laren
(73)
(47) 06.04.2010
(51) B27B 21/00
(51) B65F 7/00
B65D 77/20
B65B 7/28
B65B 51/10
A61L 2/26
A61L 2/07
A61L 11/00
A61B 19/02
(21) 2002059
(22) 06.10.2008
(54) Houder voor het verzamelen en
transporteren van speciale
materialen, alsmede werkwijze
voor het verwerken van
dergelijke materialen.
2002068
07.10.2008
Trailer voor transport van dieren.
Berdex Carrosserie- en
Handelsonderneming B.V. te
Wanroij
(21) 1036015
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 03.10.2008
(72) Hubertus Adrianus Johannes van
Schijndel te Sint-Anthonis
(54) Klemhulpmiddel voor het
Pharmacia Italia S.p.A. te Milano,
vervangen van een zaagje in een (47)
Italië (IT)
figuurzaagbeugel.
(51)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(73) Jozef Gerardus Maria van de Vliet
Paolo Gatti te Genova, Italië (IT)
te Laren
(21)
Narmada Shenoy te Sunnyvale,
(72) Jozef Gerardus Maria van de Vliet (22)
Californië, Verenigde Staten van
te Laren
Amerika (US)
(54)
(47) 06.04.2010
Cesar Medina te Oakland,
Californië, Verenigde Staten van (51) H01L 33/00
(73)
Amerika (US)
B29C 39/10
Chung-Sheng Qiao te Redwood
(74)
City, Californië, Verenigde Staten (21) 2003027
(22) 15.06.2009
van Amerika (US)
(72)
(54) Werkwijze voor het vervaardigen
60/421133
van een aan een led toe te
(47)
10.09.2002
voegen lens, alsmede met de
Verenigde Staten van Amerika
(51)
werkwijze verkregen lens.
(47) 06.04.2010
B60P 3/04
08.04.2010
B60R 1/00
B60Q 1/52
2002067
07.10.2008
Car and ship blind spot-free
collision avoidance system.
Tech-Cast MFG. Corp. te YU-LIN
HSIEN, Taiwan (TW)
Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
Rong-Her Chou te Yu-Lin Hsien,
Taiwan (TW)
08.04.2010
E01C 19/52
B62B 5/06
(73) Stichting Administratiekantoor
Vomgroup te IJsselstein
(21) 1036043
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 09.10.2008
(72) Marinus Johannes van Og te
IJsselstein
(54) Stuur voor een inrichting.
(31) 2001689
(32) 15.06.2008
(33) Nederland
(47) 12.04.2010
(51) B29C 45/28
(21) 2002118
(22) 21.10.2008
(54) Spuitgietmatrijs voor het spuiten
van buizen.
(73) Ecama Holding B.V. te Nijkerk
(73) HTP Tooling B.V. te Eindhoven
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(73) Hermanus Willem Johannes
Spekman te Uithoorn
(72) Hermanus Willem Johannes
Spekman te Uithoorn
(47) 12.04.2010
(51) B62D 43/04
(21) 2003411
(22) 31.08.2009
(54) Vasthoudinrichting voor het
reservewiel van een
kampeeraanhangwagen.
(73) Egbert Berend Holtkamp te Ter
Apel
(72) Evert Cornelis Antonie Versluis te (72) Philippus Hendrikus Gerardus
Nijkerk
Coset te St. Michielsgestel
(47) 07.04.2010
(31) 2002052
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) B01J 20/18
B01J 20/02
(31) 202008011640
(32) 02.10.2008
(72) Egbert Berend Holtkamp te Ter
Apel
Nummer 09/10
(32) 01.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 09.04.2010
(51) B62J 21/00
B62J 15/00
(21) 2002054
(22) 03.10.2008
(54) Spatbordjasbeschermercombinatie.
(73) Hesling B.V. te Ulft
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Eric Kruisselbrink te Winterswijk
(47) 06.04.2010
(51) B64D 31/12
B64D 31/10
11
(54) Deeltjesvormig, expandeerbaar
polymeer, werkwijze ter
vervaardiging van deeltjesvormig
expandeerbaar polymeer,
alsmede een bijzondere
toepassing van het verkregen
schuimmateriaal.
14 april 2010
afscherming en een werkwijze
daarvoor.
(73) Roelof van der Toorn te Grafhorst
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Roelof van der Toorn te Grafhorst
(47) 09.04.2010
(73) Synbra Technology B.V. te Etten- (51) E04G 5/08
Leur
E04G 1/15
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) 2002072
(72) Jan Noordegraaf te Wijchen
(22) 08.10.2008
Franciscus Petrus Antonius
(54) Paneel voor een loopvlak en
Kuijstermans te Sprundel
werkwijze voor de vervaardiging
Josephus Petrus Maria de Jong te
daarvan.
Breda
(73)
Fetim B.V. te Amsterdam
(47) 12.04.2010
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(21) 2002064
(51) C25D 17/00
C25C 7/02
(22) 07.10.2008
(21) 1036010
(47) 09.04.2010
(22) 02.10.2008
(51) E04G 21/32
(54) Gedifferentieerde stuwkracht
startmethode voor een vliegtuig. (54) Kathode-drager voor toepassing
in een elektrolyse-inrichting
(73) Robertus Gerardus de Boer te
alsmede een dergelijke
Heiloo
elekrolyse-inrichting.
(72) Robertus Gerardus de Boer te
(73) Martinus Franciscus Matheus
Heilo
Clement te Weert
(47) 08.04.2010
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(51) B65G 59/06
(72) Martinus Franciscus Matheus
B65B 35/50
Clement te Weert
B65B 35/26
(47)
06.04.2010
(21) 1036007
(22) 02.10.2008
(54) Inrichting voor het op elkaar
stapelen van een aantal
schijfvormige produkten.
(73) B.V. Machinefabriek Houdijk te
Vlaardingen
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Henricus Nicolaas Johannes de
Jong te Delft
(47) 06.04.2010
(51) E06B 3/80
B65G 69/32
(21) 1036008
(22) 02.10.2008
(54) Dockshelterflap, dockshelter
voorzien van een dergelijke flap
en werkwijze voor het
vervaardigen van een dergelijke
flap.
(73) Willem-Paul van der Burg te
Barendrecht
Rohaka B.V. te Lelystad
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Willem-Paul van der Burg te
Barendrecht
(47) 06.04.2010
(51) C08L 67/04
C08L 25/06
C08J 9/16
C08J 9/00
(21) 1036039
(22) 09.10.2008
(51) F16K 31/08
E03C 1/23
(21) 1036023
(22) 07.10.2008
(54) Afsluiter.
(73) I-Drains Productions B.V. te
Tilburg
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(72) Arthur Fernal Perotti te IIpendam
(21) 2002051
(22) 02.10.2008
(54) Koppelstuk voor modulair
veiligheidshekwerk.
(73) GéBé Gebiedsbegrenzing B.V. te
Zaandam
Daksafe B.V. te Montfoort
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Jan Paul Willem Kastelein te
Woerden
Ekrem Hadziomerovic te Wilnis
Rutger Koopman te Oudewater
Johan Stephan Bartels te
Oudewater
(47) 06.04.2010
(51) E06B 9/56
E06B 9/322
(21) 2002063
(22) 06.10.2008
(72) Richard Petrus Cornelis Johannes
(54) Stelsel van een aantal op afstand
in 't Groen te Tilburg
bedienbare schermen, zoals
(47) 08.04.2010
raambekledingen, en een
afstandbediening voor het
(51) E03D 7/00
bedienen van de schermen
E03D 13/00
alsmede een werkwijze bestemd
(21) 2002053
voor toepassing bij het stelsel.
(22) 02.10.2008
(73) Coulisse B.V. te Enter
(54) Zwenkbare openbare sanitaire
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
voorziening.
(72) Cornelis Bernardus Johannes
(73) Urilift Beheer B.V. te BeemteGradussen te Tiel
Broekland
(74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
(47) 07.04.2010
(72) Marten Alberto Schimmel te
Beemte-Broekland
Wilhelmus Leonardus Peter
Hermans te Vianen
(51) F16L 39/04
F16L 11/22
(47) 06.04.2010
(22) 08.10.2008
(54) Verbindingselement voor het
verbinden van een eerste
onderdeel met een om een
rotatieas roteerbaar ten opzichte
van het eerste starre onderdeel
aangebracht tweede onderdeel.
(54) Staander voor het vormen van
een afscherming, een
(73) Soldeq Solar Systems B.V. te
Eindhoven
(51) E04H 17/16
E04B 2/74
(21) 1036035
(21) 2002961
(22) 03.06.2009
Nummer 09/10
12
(74) Ir. Schumann te Borne
(21) 1034716
(72) Robert Edwin de Jong te
Neerpelt, België (BE)
(22) 19.11.2007
(31) 2002050
(32) 01.10.2008
(33) Nederland
(47) 09.04.2010
(51) F24F 1/01
(21) 2002077
(22) 09.10.2008
(54) Luchtbehandelingsconvector.
(54) Systeem en werkwijze voor
proton-ontkoppelde
hypergepolariseerde
magnetischeresonantieafbeelding.
14 april 2010
(54) Immersie-lithografiesysteem met
gebruikmaking van een
afgedichte waferbodem.
(73) Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co., Ltd. te HSINCHU, Taiwan (TW)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) General Electric Company te
Schenectady, New York,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Burn-Jeng Lin te Hsin-Chu,
Taiwan (TW)
Ching-Yu Chang te Yuanshan,
Taiwan (TW)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(31) 11/670860
60/864204
(72) Ralph Eugene Hurd te Milpitas,
(73) Cornelis Johannes Evers te Baarn
California, Verenigde Staten van
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Amerika (US)
(72) Cornelis Johannes Evers te Baarn (31) 11/562394
(32) 02.02.2007
03.11.2006
(47) 12.04.2010
(32) 21.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) F24J 2/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 09.04.2010
(21) 1037357
(47) 08.04.2010
(51) G06F 21/00
(22) 05.10.2009
(51) G01R 33/567
(21) 1033847
(54) Klimatisatie-inrichting.
(21) 1032648
(22) 14.05.2007
(54) Werkwijze en inrichting voor het
(73) Stefaan Gaston Corneel Barroo te (22) 09.10.2006
reproduceren van discontinue AVBoezinge, België (BE)
(54) Magnetischedata.
(74) Ferguson te Amersfoort
resonantiebeeldvormingsapparat
(73)
Samsung Electronics Co., Ltd. te
uur.
(72) Stefaan Gaston Corneel Barroo te
SUWON, Zuid-Korea (KR)
Boezinge, België (BE)
(73) GE Medical Systems Global
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Technology
Company,
LLC
te
(31) 2008/0558
Waukesha, Wisconsin, Verenigde (72) Su-hyun Kim te Seoul, Zuid(32) 08.10.2008
Staten van Amerika (US)
Korea (KR)
(33) België
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(31) 10-2006-0113387
(47) 09.04.2010
(72) Naoyuki Takei te Hino, Japan (JP) (32) 16.11.2006
(51) G08G 1/04
Tetsuji Tsukamoto te Hino, Japan (33) Zuid-Korea
G01G 1/14
(JP)
(47) 06.04.2010
(21) 2002058
(31) 2005-295262
(51) G09B 23/28
(22) 06.10.2008
(32) 07.10.2005
(21) 1036036
(54) Werkwijze en systeem voor het
(33) Japan
(22) 08.10.2008
controleren van parkeerrechten
(47) 06.04.2010
van voertuigen in
(54) Patiëntsimulator.
(51) G03F 7/20
parkeergebieden.
(73) Technische Universiteit Eindhoven
(21) 1034412
(73) Gemeente Amsterdam te
te Eindhoven
AMSTERDAM
(22) 20.09.2007
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(54) Immersie-lithografiesysteem met (72) Laurentius Michiel Gerardus Feijs
gebruikmaking van een afgedicht
(72) Frederik Willem Warnar te
te Geldrop
waferbad.
Markelo
Peter Jacobus Franciscus Peters
Willem Frederik Hendrik Harms te (73) Taiwan Semiconductor
te Best
Diemen
Manufacturing Co., Ltd. te HSINFranciscus Leonardus Marie
CHU, Taiwan (TW)
Delbressine te Kerkrade
(47) 07.04.2010
Jun Hu te Eindhoven
(74)
Dr.
Jorritsma
c.s.
te
Den
Haag
(51) G01N 21/25
(47)
09.04.2010
(72) Burn-Jeng Lin te Hsin-Chu,
B01F 15/00
Taiwan (TW)
B01F 11/00
(51) H01M 4/92
Ching-Yu Chang te Yuanshan,
H01M 4/90
(21) 2002055
Taiwan (TW)
H01M 4/88
(22) 03.10.2008
(31) 11/671046
(21) 2002071
(54) An apparatus and a method for
60/864241
(22) 07.10.2008
investigation of microtiter plates
(32)
05.02.2007
subjected to orbital shaking.
(54) Elektrodecompartiment voor
03.11.2006
elektrochemische cel,
(73) Enzyscreen B.V. te Amsterdam
(33) Verenigde Staten van Amerika
verversingssysteem daarvoor en
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Verenigde Staten van Amerika
een daarbij te gebruiken emulsie.
(72) Wouter Adriaan Duetz te
(47) 09.04.2010
(73) Technische Universiteit Delft te
Heemstede
Delft
(51) G03F 7/20
(47) 06.04.2010
(74)
Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(21) 1034411
(51) G01R 33/46
(72)
Rutger Alexander David van
(22) 20.09.2007
Nummer 09/10
Raalten te Den Haag
Krishna Narayan Kumar Kowigi te
Delft
Gerardus Joseph Maria Koper te
Leiden
(47) 08.04.2010
(51) H03B 5/12
(21) 1036799
(22) 31.03.2009
(54) Voltage-controlled variable
frequency oscillation circuit and
signal processing circuit.
13
14 april 2010
(51) H04N 7/36
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(21) 1028855
(72) Byeong Moon Jeon te Seoul,
Zuid-Korea (KR)
(22) 25.04.2005
(54) Werkwijze voor het coderen van
een film.
(31) 24470/2002
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(33) Zuid-Korea
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(51) H05K 13/00
(72) Byeong Moon Jeon te Seoul,
Zuid-Korea (KR)
(31) 24470/2002
(32) 03.05.2002
(47) 08.04.2010
(21) 2002073
(22) 08.10.2008
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 08.04.2010
(54) Inrichting en werkwijze voor het
in een bewerkingsgereedschap
positioneren van elektronische
componenten.
(72) Norihito Suzuki te Tokyo, Japan
(JP)
(51) H04N 7/36
(73) FICO B.V. te Duiven
(21) 1028856
(31) P2008-097064
(22) 25.04.2005
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(32) 03.04.2008
(54) Werkwijze voor het coderen van
een film.
(73) Sony Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(33) Japan
(47) 09.04.2010
(32) 03.05.2002
(33) Zuid-Korea
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(72) Adrianus Wilhelmus van Dalen te
Nijmegen
(47) 09.04.2010
Nummer 09/10
14
14 april 2010
EP1 Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het Europese
octrooi aanvrage (11)
Datum Publicatie Europese
aanvrage (43)
IPC klasse (51)
Naam/Woonplaats aanvrager
(71)
Nummer 09/10
15
14 april 2010
EP2 Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
EP2 Verlening van Europese, voor
Nederland geldende octrooien in
volgorde van internationale
octrooiclassificatie
(51) B25G 3/26
A01B 1/22
(11) EP1900267
(21) EP06120499.6
(22) 12.09.2006
(54) Detachable handle mounting
structure
(47) 07.04.2010
(73) Natura Innovation Ltd. te PORT
LOUIS, Mauritius (MU)
(72) Hua, Shan Su te JHONGSHAN
DISTRICT TAIPEI CITY 104,
Taiwan (TW)
(51) A01B 59/00
(11) EP1932411
(21) EP07123261.5
(22) 14.12.2007
(31) 610931
(32) 14.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Automatic latch for three point
hitch quick coupler and PTO
connection module
(47) 07.04.2010
(73) CNH Italia S.p.A. te 41100
MODENA, Italië (IT)
(72) Priepke, Edward H. te
LANCASTER, PA 17601,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Fitzkee, Douglas S. te EPHRATA,
PA 17522, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A01D 45/26
(11) EP1689224
(11) EP1894464
(21) EP04818125.9
(21) EP07075728.1
(22) 05.11.2004
(22) 29.08.2007
(31) 10351911
(31) 1032421
(32) 07.11.2003
(32) 04.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Nederland
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR BEREITSTELLUNG VON
INFORMATIONEN ÜBER DIE
MELKPLATZBELEGUNG EINES
MELKSYSTEMS
(54) Deivce for harvesting vegetable
plants, in particular broccoli
(47) 07.04.2010
(73) Tumoba B.V. te 2991 VC
BARENDRECHT
(72) Molenaar, Hendrik Willem te 2992
HN BARENDRECHT
(51) G09F 3/20
A01G 9/02
(11) EP1839481
(21) EP06026661.6
(22) 22.12.2006
(31) 202006004925 U
(32) 28.03.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Behälter aus Kunststoff mit
Etikettenschlitz
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) GEA WestfaliaSurge GmbH te
59199 BÖNEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KAEVER, Peter te 59302 OELDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FRANCKE, Heinz te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
POHLKAMP, Manfred te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A01K 67/02
A01K 29/00
A01K 1/03
(73) Pöppelmann Holding GmbH & Co. (11) EP1909561
KG. te 49393 LOHNE,
(21) EP06777668.2
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 10.07.2006
(DE)
(31) 05016064
(72) Sieverding, Alfons te 49393
05018611
LOHNE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 25.07.2005
26.08.2005
(51) C12Q 1/68
C12N 15/82
A01H 5/00
(11) EP1547462
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(51) A01B 63/112
(21) EP04078451.4
(11) EP1889531
(22) 21.12.2004
(21) EP07113906.7
(31) 2003271381
(54) A METHOD FOR PROVIDING AND
ANALYZING AN ANIMAL
POPULATION HAVING AN
ESSENTIALLY IDENTICAL
METABOLOME
(22) 07.08.2007
(32) 24.12.2003
(47) 07.04.2010
(31) 465325
(33) Australië
(32) 17.08.2006
(54) Brassica plant resistant to the
fungus Leptosphaeria maculans
(blackleg)
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Using a CAN bus engine
torque/speed message as load
feedback
(47) 07.04.2010
(73) CNH Italia S.p.A. te 41100
MODENA, Italië (IT)
(72) Yanming, Hou te PLEASANT
PRAIRIE, WI 53158, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Haibo, Guo te NAPERVILLE, IL
60564, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(73) Bayer BioScience N.V. te 9052
GENT, België (BE)
(72) Diederichsen, Elke te 13359
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Laga, Benjamin te 8750
WINGENE, België (BE)
Botterman, Johan te 9840 DE
PINTE, België (BE)
(51) A01K 1/00
(72) RAVENZWAAY, Bennard van te
67122 ALTRIP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
COELHO PALERMO CUNHA,
Georgia te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MELLERT, Werner te 67454
HASSLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LOOSER, Ralf te 13158 BERLIN,
Nummer 09/10
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
16
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BASF SE te 67056
(DE)
LUDWIGSHAFEN,
WALK, Tilmann B. te 14532
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KLEINMACHNOW,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Tormo i Blasco, Jordi te 69469
(DE)
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
WIEMER, Jan C. te 13503
DUITSLAND (DE)
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Scherer, Maria te 76829 LANDAU,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HAAKE, Volker te 13503 BERLIN,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Stierl, Reinhard te 83345
(DE)
KAOHSIUNG COUNTY, Taiwan
(TW)
B29C 43/22
Strathmann, Siegfried te 67117
A01K 47/04
LIMBURGERHOF,
EP1982586
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP08380027.6
(DE)
Niedenbrück, Matthias te 67117
04.02.2008
LIMBURGERHOF,
200700845
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
30.03.2007
(DE)
Spanje
Brix, Horst Dieter te 76829
LANDAU, BONDSREPUBLIEK
Method and corresponding device
DUITSLAND (DE)
for manufacturing honeycombs
Gewehr, Markus te 56288
for beekeeping
KASTELLAUN, BONDSREPUBLIEK
07.04.2010
DUITSLAND (DE)
Breat, S.L. te 08850 GAVA
Habicher, Christine te 67346
(BARCELONA), Spanje (ES)
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ferrer Vidal, Carlos te 08015
BARCELONA, Spanje (ES)
(51) A22B 3/08
(51) A01K 89/027
(11) EP1692942
(11) EP1859678
(21) EP06076088.1
(21) EP07010456.7
(22) 14.01.2000
(22) 25.05.2007
(31)
(31) 2006146739
(32)
(32) 26.05.2006
(33)
(33) Japan
(54)
(54) Drag device for spinning reel
(47) 07.04.2010
(47)
(73) Shimano Components (Malaysia) (73)
SDN BHD te 81500 PONTIAN
(JOHOR), Maleisië (MY)
(72)
(72) Chin, Goh Mian te PEKAN NANAS
81500 PONTIAN, JOHOR, Maleisië
(MY)
Razak, Noor Azri Bin Adb te
PEKAN NANAS 81500 PONTIAN,
JOHOR, Maleisië (MY)
(51)
(51) A01P 3/00
A01N 43/78
(11)
A01N 37/38
(21)
(11) EP1949788
(22)
(21) EP08154087.4
(31)
(22) 23.11.2005
(32)
(31) 102004058585
(33)
102004057070
(54)
(32) 03.12.2004
25.11.2004
(47)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Verstärkung der
Wirksamkeit von Ethaboxam
(47) 07.04.2010
14 april 2010
Staten van Amerika (US)
SAWHILL, Matthew, P. te DES
MOINES, IOWA 50317, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MYERS, James, L. te DES
MOINES, IOWA 50317, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A22C 13/02
A22C 11/00
(11) EP1847178
(21) EP05709319.7
(22) 25.01.2005
(54) CUTTING DEVICE FOR STRINGED
SAUSAGE MATERIAL
(47) 07.04.2010
(73) Takumigiken Co., Ltd. te
WAKAYAMA-SHI WAKAYAMA
6408390, Japan (JP)
(72) Nishimoto, Yoshitaka te 6408135,
Japan (JP)
(51) A23P 1/08
A23L 1/00
A23B 4/10
(11) EP2027775
(21) EP08013635.1
(22) 30.07.2008
(31) 0756882
(32) 01.08.2007
(33) Frankrijk
(54) Procédé de retrait de la couche
de protection contre la
1011044
dessiccation d'une viande séchée,
système de mise en oeuvre du
15.01.1999
procédé et fabrication de
Nederland
jambons secs mettant en oeuvre
Device for rehanging a slaughter
ledit procédé
animal
(47) 07.04.2010
07.04.2010
(73) ETS PIERRE OTEIZA te 64430
STORK PMT B.V. te 5831 AV
ALDUDES, Frankrijk (FR)
BOXMEER
(72) Oteiza, Pierre te 64430
van den Nieuwelaar, Adrianus
ALDUDES, Frankrijk (FR)
Josephes te 5421 XG GEMERT
(51)
A23L 1/19
van Gaal, Franciscus Cornelis
A23L 1/00
Wilhelmus te 5845 CD ST.
A23D 7/01
ANTHONIS
(11) EP1799044
Schevers, Thomas Wilhelmus
Josephus te 5463 HA VEGHEL
(21) EP05787022.2
A22B 5/16
(22) 21.09.2005
EP1845791
(31) 04077837
EP06718123.0
(32) 13.10.2004
12.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
53782
(54) AERATED OIL IN WATER
EMULSION COMPRISING
VEGETABLE FAT
09.02.2005
Verenigde Staten van Amerika
SKINNING BLADE CLAMP WITH
FAT RELIEF GROOVES
07.04.2010
Stork Townsend Inc. te DES
MOINES, IA 50317, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BERGMAN, Matthew, A. te DES
MOINES, IA 50317, Verenigde
(47) 07.04.2010
(73) Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) ADAMCIKOVA, Maria te 18621
PRAGUE 8, Tsjechië (CZ)
FABIAN, Jürgen, H, Unilever
Deutschland GmbH Factory
Nummer 09/10
Heilbronn te DE-74074
HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLEINHERENBRINK, Franciscus,
A, M, Unilever R & D te NL-3133
AT VLAARDINGEN
LAGERWAARD, Cornelis, A
Unilever R & D Vlaardingen te NL3133 AT VLAARDINGEN
(51) F25B 21/02
A47F 3/04
A23G 7/02
(11) EP1684592
(21) EP04765984.2
(22) 18.10.2004
(31) 03425686
(32) 22.10.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PRESERVATION IN A COOLED
CONDITION AND DISPLAY OF
LOOSE CONFECTIONERY
PRODUCTS WHICH CAN BE
DAMAGED BY HEAT
(47) 07.04.2010
(73) SOREMARTEC S.A. te 6700
ARLON, België (BE)
Ferrero S.p.A. te 12051 ALBA
(CUNEO), Italië (IT)
FERRERO OFFENE
HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.
te 35260 STADTALLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MANSUINO, Sergio te I-12084
MONDOVI' (CUNEO), Italië (IT)
(51) B65D 1/02
A23L 1/29
(11) EP1933644
(21) EP06791959.7
(22) 11.09.2006
(31) 05077060
(32) 09.09.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) NUTRITIONAL CONCENTRATE
FOR INFANTS
(47) 07.04.2010
(73) Primalac Private Foundation te
CURACAO, NETHERLAND
ANTILLES
17
(47) 07.04.2010
(32) 25.01.2005
(73) Coy, Johannes F., Dr. te 64853
OTZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Zwitserland
(72) Coy, Johannes F. te 64853
OTZBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(51) A41D 13/015
(11) EP1519659
(21) EP03762350.1
(22) 08.07.2003
(31) 4552002 U
(32) 08.07.2002
(33) Oostenrijk
(54) OBERKÖRPERPROTEKTOR ZUM
SCHUTZ VON PERSONEN VOR
KOMPRESSIONS TRAUMA
(73) TAG Heuer SA te 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, Zwitserland
(CH)
(72) TATON, Laurent te HONG KONG,
China (CN)
DUBOIS, Antoine te 25130
VILLIERS-LE-LAC, Frankrijk (FR)
(51) A47G 9/08
A45F 3/22
(11) EP1622482
(21) EP04730495.1
(22) 30.04.2004
(31) 03009983
(72) PANZENBÖCK, Peter te 8010
GRAZ, Oostenrijk (AT)
HILGARTH, Kurt te A-8054
GRAZ/PIRKA, Oostenrijk (AT)
(54) HÄNGE-SCHLAFSACK
(73) Panzenböck, Peter te 8010 GRAZ, (32) 02.05.2003
Oostenrijk (AT)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) A41G 3/00
(11) EP1642510
(47) 07.04.2010
(73) Brenner, Rainer te 97340
SEGNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 30.09.2004
(72) BRENNER, Rainer te 97340
SEGNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SINGLER, Ralph te 97340
MARKTBREIT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A46B 13/04
(54) Seamless self-adhesive hair
extension system
(11) EP1603428
(21) EP05254696.7
(22) 27.07.2005
(31) 954517
(47) 07.04.2010
(21) EP04710598.6
(22) 12.02.2004
(73) Aderans Holdings Co., Ltd. te
(31) 447113 P
SHINJUKU-KU TOKYO, Japan (JP)
447141 P
(72) Sthair, Okyo te POMPANO BEACH
447100 P
FL 33069, Verenigde Staten van
447232 P
Amerika (US)
447240 P
532958 P
(51) A44B 11/25
(11) EP2081461
(21) EP07802217.5
(22) 07.09.2007
(31) 202006016188 U
(32) 23.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
STECKSCHLOSS
07.04.2010
Skylotec GmbH te 56567
NEUWIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 05.03.2008
(72) RINKLAKE, Kai te 56567
NEUWIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102007013903
(51) A44C 5/24
(32) 20.03.2007
(11) EP1841339
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06707772.7
(54) Getränk
(22) 20.01.2006
(21) EP08004048.8
(54) FERMOIR A BOUCLE DEPLOYANTE
POUR BRACELET
(47) 07.04.2010
(72) VAN HAREN, Han, Pierre te 5644 (54)
CD EINDHOVEN
(47)
(51) A23L 2/68
(73)
A23L 2/52
A23L 1/30
(11) EP1972209
14 april 2010
(31) 113052005
(32) 13.02.2003
13.02.2003
13.02.2003
13.02.2003
13.02.2003
29.12.2003
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) HAND HELD SCRUBBING TOOL
(47) 07.04.2010
(73) Black & Decker Inc. te NEWARK,
DE 19711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SCHONEWILLE, Todd, A. te
ATHENS, ONTARIO K0E 1 BO,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MARCIL, Patrick te OTTAWA,
Nummer 09/10
ONTARIO K1Z 8M2, Canada (CA)
SHAVER, David Michael te
BROCKVILLE, ONTARIO K6V 3A5,
Canada (CA)
SERGYEYENKO, Oleksiy te
BROCKVILLE, ONTARIO K6V 6K6,
Canada (CA)
COOPER, Vincent P. te
BALTIMORE, MARYLAND 21209,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WILKINSON, Sean David te
BROCKVILLE, ONTARIO K6V 3J9,
Canada (CA)
MACTAVISH, Corey, Donald te
OTTAWA, ONTARIO K1Y 3R3,
Canada (CA)
PROSPER, Jacob Richard te
BROCKVILLE, ONTARIO K6V 6Z8,
Canada (CA)
MARSHALL, James Douglas te
MALLORYTOWN, ONTARIO K0E
1R0, Canada (CA)
ROSA, Richard Peter te
KINGSTON, ONTARIO K7P 1Z7,
Canada (CA)
(51) A47B 46/00
(11) EP1880636
(21) EP06117498.3
(22) 19.07.2006
(54) Schrankeinbauteil mit
Ablagefächern, welches in einen
Oberschrank einsetzbar ist
18
(47) 07.04.2010
(21) EP08007481.8
(22) 17.04.2008
(31) 102007020817
(32) 02.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
LEAK RESISTANT DRINKING CUP
07.04.2010
Handi-Craft Company te ST.
LOUIS, MO 63116, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KEMPER, Bernard J., Handi Craft
Company te BONNE TERRE,
MISSOURI 63628, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A47J 27/21
A47J 27/00
(47) 07.04.2010
(11) EP1909620
(73) Sedus Stoll AG te 79761
WALDSHUT-TIENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP06778161.7
(72) Maier, Klaus te 79875
DACHSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 03.08.2006
(31) 102005037191
(32) 06.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A47C 20/04
(54) KÜCHENGEFÄSS MIT EINEM
HEIZBODEN
(11) EP1878362
(47) 07.04.2010
(21) EP07107627.7
(73) Vorwerk & Co. Interholding
GmbH te 42275 WUPPERTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 07.05.2007
(31) 202006010820 U
(32) 13.07.2006
(72) SCHIFFER, Ernst-Uwe te 42111
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Verstellbarer Liegerahmen
HELLRUNG, Dirk te 45239
07.04.2010
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
Hettich Franke GmbH & Co. KG te
DUITSLAND (DE)
72336 BALINGEN-WEILSTETTEN,
(51) A47J 27/62
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1847203
(DE)
(21) EP07012446.6
Riedmüller, Holger te 72336,
BALINGEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 26.06.2007
DUITSLAND (DE)
(54) Gargut-Zubereitung mit
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) PEKA-METALL AG te 6295
MOSEN, Zwitserland (CH)
(47)
(73)
(72) Weber, Peter te 5712 BEINWIL
AM SEE, Zwitserland (CH)
(21) EP05782539.0
28.01.2005
(54) Freischwingerstuhl
(54)
(11) EP1793702
(31) 46288
(73) Imarc S.p.A. te 36028 ROSSANO (32)
VENETO, Italië (IT)
(33)
(72) GORGI, Claudio te I-36028
(54)
ROSSANO VENETO, Italië (IT)
(47)
(51) A47C 3/023
(73)
(11) EP1987738
(47) 07.04.2010
(51) A47B 88/00
14 april 2010
(72)
(22) 08.09.2005
(51) A47D 13/02
(31) 102004047557
(11) EP1992257
(47) 07.04.2010
(32) 30.09.2004
(21) EP08156223.3
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 15.05.2008
(73) V-Zug AG te CH-6301 ZUG,
Zwitserland (CH)
(54) MÖBELSCHUBLADE
(31) 749067
(47) 07.04.2010
(32) 15.05.2007
(73) Lautenschläger, Horst te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Lautenschläger, Horst te 64354
REINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47C 1/032
(11) EP1874161
(21) EP06724520.9
(22) 24.04.2006
(31) VE20050027
(32) 28.04.2005
(33) Italië
(54) DEVICE FOR ADJUSTING THE
RECLINNING FORCE IN OFFICE
CHAIR MECHANISMS
(54) Reversible infant carrier
(47) 07.04.2010
Dampfaustritt-Detektion
(72) Estermann, Barbara te 6300
ZUG, Zwitserland (CH)
Dohner, Nina te 8800 THALWIL,
Zwitserland (CH)
(51) A47J 31/58
A47J 31/41
(73) Infantino, LLC te SAN DIEGO, CA (11)
92121, Verenigde Staten van
(21)
Amerika (US)
(22)
(72) Parness, Michael A. te SAN
(54)
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Miller, Jessica A. te LA MESA, CA
91941, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
(51) A47G 19/22
(73)
(11) EP1841662
(21) EP05855014.6
(22) 20.12.2005
EP2103237
EP08425181.8
20.03.2008
Device for the replacement of
sterile containers containing
concentrated products in
apparatus for the production of
beverages
07.04.2010
Gruppo Cimbali S.p.A. te 20082
BINASCO (MI), Italië (IT)
(72) Vecchio, Paolo c/o Gruppo
Cimbali S.p.A. te 20082 BINASCO
Nummer 09/10
(MI), Italië (IT)
Sala, Dario c/o Gruppo Cimbali
S.p.A. te 20082 BINASCO (MI),
Italië (IT)
(51) A47J 37/07
(11) EP1871205
(21) EP05823058.2
(22) 28.11.2005
(31) 0412613
(32) 29.11.2004
(33) Frankrijk
19
14 april 2010
(73) SCA Hygiene Products AB te 405 (72) ANDERSEN, Peter Beicker te
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
2800 LYNGBY, Denemarken (DK)
FORSBERG, Lars te DK-2800
(72) KLING, Robert te S-511 63
KONGENS LYNGBY, Denemarken
SKENE, Zweden (SE)
(DK)
(51) A47L 9/14
(51) A61B 5/00
(11) EP1774886
A61B 1/267
(21) EP06020213.2
(11) EP1618836
(22) 27.09.2006
(31) 102005050030
(32) 14.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05015894.8
(22) 21.07.2005
(31) 102004035269
(32) 21.07.2004
(54) BARBECUE À DOUBLE FOYERS
VERTICAUX
(54) Staubsauger
(47) 07.04.2010
(54) Laryngoskop mit OCT
(73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te (47) 07.04.2010
71364 WINNENDEN,
(73) Rowiak GmbH te 30419
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) Janzen, Jacob te 71522
(72) Lüerßen, Kathrin, Dr. med. te
BACKNANG, BONDSREPUBLIEK
30161 HANNOVER,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Erbel, Günther te 74523
(DE)
SCHWÄBISCH HALL,
Lubatschowski, Holger, Dr. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
30989 GEHRDEN,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A47L 13/29
(DE)
A47L 11/22
(51) A61B 5/00
(11) EP1476065
(11) EP2046190
(21) EP03711150.7
(21) EP07765224.6
(22) 21.02.2003
(22) 18.07.2007
(31) 79843
(31) 102006036920
(32) 22.02.2002
(32) 04.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CLEANING APPARATUS WITH
(54) MESSUNG DER
CONTINUOUS ACTION WIPING
GLUKOSEKONZENTRATION IN
AND SWEEPING
PULSIERENDEM BLUT
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) S. C. Johnson & Son, Inc. te
(73) Nirlus Engineering AG te 23560
RACINE, WI 53403, Verenigde
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(72) PLANKENHORN, Daniel, J. te
(72)
HERRMANN, Vera te 23560
MILWAUKEE, WI 53202,
LÜBECK, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
(73) Indust Design te 95000
NEUVILLE SUR OISE, Frankrijk
(FR)
(72) MICHEL, Aude te F-78740
EVECQUEMONT, Frankrijk (FR)
MICHEL, Luc te F-78740
EVECQUEMONT, Frankrijk (FR)
(51) A47J 43/07
(11) EP1949832
(21) EP08356003.7
(22) 09.01.2008
(31) 0700550
(32) 26.01.2007
(33) Frankrijk
(54) Outil rotatif amovible avec
organe de préhension amélioré
(47) 07.04.2010
(73) SEB S.A. te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(72) Guillemin, Christophe te 65100
LOURDES, Frankrijk (FR)
Piedfer, Maud te 94170 LE
PERREUX SUR MARNE, Frankrijk
(FR)
Durris, Cyril te 65690
MONTIGNAC, Frankrijk (FR)
(51) A47J 45/06
(11) EP1747746
(21) EP05425562.5
(22) 29.07.2005
(47) 07.04.2010
(51) A47L 13/18
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61B 5/022
(11) EP1954172
(54) Device for fastening a connecting
member to a handle of a cooking (21) EP06809638.7
vessel
(22) 18.10.2006
(11) EP1790284
(47) 07.04.2010
(31) 200500241
200600052
(31) 2004264562
(32) 20.10.2005
17.02.2006
(33) Japan
(72) Munari, Marco te 21010
CARDANO AL CAMPO, Italië (IT)
(33) Denemarken
Denemarken
(47) 07.04.2010
(51) A47K 10/38
(21) EP05704760.7
(54) A GLOVE FOR REMOVING
DETACHABLE MATERIAL FROM
AN OBJECT AND A METHOD FOR
MANUFACTURING THE GLOVE
(22) 27.01.2005
(47) 07.04.2010
(73) La Termoplastic F.B.M. - S.r.l. te
21010 ARSAGO SEPRIO
(VARESE), Italië (IT)
(11) EP1841345
(54) DISPENSER FOR HYGIENE PAPER (73) Fabrikators Aps te 2800
ROLLS
KONGENS LYNGBY, Denemarken
(DK)
(47) 07.04.2010
(21) EP05778554.5
(22) 12.09.2005
(32) 10.09.2004
(54) SPHYGMOMANOMETER
(73) TERUMO KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO 151-0072, Japan (JP)
(72) MOCHIZUKI, Hiroshi te SAITAMAKEN, Japan (JP)
(51) G01R 33/02
A61B 5/06
A61B 19/00
(11) EP1803413
Nummer 09/10
(21) EP06256546.0
(22) 22.12.2006
(31) 323610
(32) 30.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
20
Amerika (US)
RANEY, Charles, C. te
CAMDENTON, MO 65020,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 10/00
(54) Magnetic sensor array for bone
(11) EP1333759
registration in computer-assisted
(21) EP01979631.7
orthopaedic surgery
(22) 09.10.2001
(47) 07.04.2010
(31) 690321
(73) DePuy Products, Inc. te
847931
WARSAW, IN 46581, Verenigde
(32) 16.10.2000
Staten van Amerika (US)
03.05.2001
(72) Sherman, Jason T. te LEESBURG,
IN 46538, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Disilvestro, Mark R. te COLUMBIA (54) DEVICE FOR BIOPSY OF TUMORS
CITY, IN 46725, Verenigde Staten (47) 07.04.2010
van Amerika (US)
Popovic, Radivoje S. te 1025 ST- (73) Sanarus Medical, Inc. te
PLEASANTON, CA 94588,
SULPICE, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61B 5/08
(US)
(11) EP1463447
(72) VAN BLADEL, Kevin H. te
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
te CINCINNATI, OH 45242-2839,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Longo, Antonio te 90134
PALERMO, Italië (IT)
Kuhns, Jesse J. te CINCINNATI
OHIO 45208, Verenigde Staten
van Amerika (US)
D'Arcangelo, Michele te 00142
ROMA, Italië (IT)
Bilotti, Federico te 04011 APRILIA
LATINA, Italië (IT)
(51) A61B 17/15
A61B 17/14
(11) EP1471836
(21) EP02799213.0
(22) 26.12.2002
(31) 43266
(32) 14.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS FOR PERFORMING
SPINAL SURGERY
(47) 07.04.2010
LIVERMORE, CA 94550,
Verenigde
Staten
van
Amerika
(73) Buttermann, Glenn, R. te
13.12.2002
(US)
MAHTOMEDI, MN 55115,
0130010
TANAKA, Shigeru te
Verenigde Staten van Amerika
14.12.2001
PLEASANTON, CA 94588,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË
(72) Buttermann, Glenn, R. te
(US)
MAHTOMEDI, MN 55115,
Medical Measurement of
STEWART, Daren, L. te BELMONT,
Verenigde Staten van Amerika
Breathing Rate
CA 94002, Verenigde Staten van
(US)
07.04.2010
Amerika (US)
Cooper, Doug, W. te REDWING,
OXFORD BIOSIGNALS LIMITED te (51) A61B 10/00
MN 55066, Verenigde Staten van
ABINGDON, OXON
Amerika (US)
(11) EP1419740
OXFORDSHIRE OX14 4SE,
(51)
A61B 17/28
(21) EP04001784.0
GROOT BRITTANNIË (GB)
A61B 17/128
(22) 03.02.1998
TARASSENKO, Lionel, Dept. of
A61B 17/068
Engineering Sci. te OXFORD OX1 (31) 794352
(11) EP1434528
3PJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 03.02.1997
(21) EP02749712.2
MASON, Catherine Laura, Dept.
(33) Verenigde Staten van Amerika
of Engineering Sci. te OXFORD
(22) 28.06.2002
OX13PJ, GROOT BRITTANNIË
(54) Biospy forceps instrument having (31) 957901
(GB)
aspiration capability
(32) 20.09.2001
A61B 5/15
(47) 07.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP1581116
(73) SYMBIOSIS CORPORATION te
(54) FULL THICKNESS RESECTION
MIAMI, FL 33166, Verenigde
EP03814858.1
DEVICE CONTROL HANDLE
Staten van Amerika (US)
17.12.2003
(47)
07.04.2010
(72) Kortenbach, Juergen Andrew te
437081 P
MIAMI SPRINGS, FL 33166,
(73) Boston Scientific Scimed, Inc. te
30.12.2002
Verenigde Staten van Amerika
MAPLE GROVE, MINNESOTA,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Torturro, Vincent te MIRAMAR, FL
(US)
CAPILARY TUBE TIP DESIGN TO
33027, Verenigde Staten van
(72)
PERRY, Stephen, J. te SHIRLEY,
ASSIST BLOOD FLOW
Amerika (US)
MA 01464, Verenigde Staten van
07.04.2010
Amerika (US)
(51) A61M 29/00
Roche Diagnostics GmbH te
DICESARE, Paul te EASTON, CT
A61B 17/02
68298 MANNHEIM,
06612, Verenigde Staten van
A61B 1/31
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(11) EP1929959
(DE)
GUTELIUS, Patrick te MONROE,
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (21) EP06024995.0
CT 06468, Verenigde Staten van
BASEL, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
(22) 04.12.2006
MONROE, Mark te HOLLISTON,
ROE, Jeffrey, N. te SAN RAMON, (54) A surgical device for transanally
MA 01746, Verenigde Staten van
CA 94583, Verenigde Staten van
accessing the rectum of a patient
Amerika (US)
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
RADZIUNAS, Jeffrey te
ROE, Steven, N. te SAN MATEO,
WALLINGFORD, CT 06492,
CA 94403, Verenigde Staten van (73) ETHICON ENDO-SURGERY, INC.
(21) EP02804957.5
(22)
14 april 2010
Nummer 09/10
21
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SULLIVAN, Roy, H. te MILLVILLE,
MA 01529, Verenigde Staten van (51)
Amerika (US)
(11)
(51) B25B 9/02
(21)
A61B 17/30
(22)
A45D 26/00
14 april 2010
CHEN, Victor, T. te MINNEAPOLIS, (47) 07.04.2010
MINNESOTA 55410, Verenigde
(73) Nobel Biocare AB (publ) te 402
Staten van Amerika (US)
26 GÖTEBORG, Zweden (SE)
A61B 18/14
(72) HALL, Jan te S-416 80
GÖTEBORG, Zweden (SE)
EP1943973
EP08250153.7
(51) A61C 13/00
11.01.2008
(11) EP1820472
(31) 884783 P
884719 P
(21) EP07102374.1
(32) 12.01.2007
12.01.2007
(31) 2006038023
(32) 28.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(33) Frankrijk
(54) Ablation system and clamp
(11) EP1991140
(21) EP07731056.3
(22) 27.02.2007
(31) 0601766
(22) 14.02.2007
(32) 15.02.2006
(54) Fabrication aiding apparatus
(54) PROCEDE DE FABRICATION DE
(47) 07.04.2010
POINTES DE PINCEMENT DE
PINCES DE MICROCHIRURGIE A (73) AtriCure Inc. te WEST CHESTER,
OH 45069, Verenigde Staten van
USAGE UNIQUE ET PINCES DE
Amerika (US)
MICROCHIRURGIE MUNIES DE
TELLES POINTES DE PINCEMENT (72) Martin, Keith Edward te MASON,
OHIO 45040, Verenigde Staten
(47) 07.04.2010
van Amerika (US)
(73) Becton, Dickinson and Company,
Privitera, Salvatore te MASON,
Inc. te FRANKLIN LAKES, NJ
OHIO 45040, Verenigde Staten
07417-1880, Verenigde Staten
van Amerika (US)
van Amerika (US)
Park, Christopher J. te
(72) Andre, Jean-Marie te 13001
OREGONIA, OHIO 45054,
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 17/34
(47) 07.04.2010
(11) EP1830720
(51) A61C 3/16
(11) EP1534166
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05852454.7
(22) 30.11.2005
(21) EP03755577.8
(31) 798
(22) 18.06.2003
(32) 30.11.2004
(31) 0208258
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 02.07.2002
(54) DEVICES FOR INTERSTITIAL
INJECTION OF BIOLOGIC
AGENTS INTO TISSUE
(47) 07.04.2010
(73) MEDTRONIC, INC. te
MINNEAPOLIS, MN 55432,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BONNER, Matthew, D. te
PLYMOUTH, MINNESOTA 55447,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ROTHSTEIN, Paul, T. te ELK
RIVER, MN 55330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HINIDUMA-LOKUGE, Prasanga,
D. te MINNEAPOLIS, MINNESOTA
55403, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KEOGH, James, R. te
MAPLEWOOD, MINNESOTA
55109, Verenigde Staten van
Amerika (US)
USHER, Raymond, W. te COON
RAPIDS, MINNESOTA 55448,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
JAHNS, Scott, E. te HUDSON,
WISCONSIN 54016, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Frankrijk
(54) INSTRUMENTATION POUR
L'EXTRACTION D'ELEMENTS
PROTHETIQUES A TENON
RADICULAIRE OU D'IMPLANTS
(47)
(73)
(72)
(51)
(73) GC Corporation te ITABASHI-KU
TOKYO 174-8585, Japan (JP)
(72) Shibata, Tsutomu te ITABASHIKU, TOKYO 174-8585, Japan (JP)
Matsuda, Yoshinori te ITABASHIKU, TOKYO 174-8585, Japan (JP)
(51) A61C 17/22
(11) EP1092205
(21) EP99921792.0
(22) 06.05.1999
(31) 74144
(32) 07.05.1998
(54) VIBRATING DEVICE FOR A
HUMAN BODY COMPRISING AN
AUTOMATIC POWER
ADJUSTMENT SYSTEM
(47) 07.04.2010
(73) Philips Oral Healthcare, Inc. te
SNOQUALMIE, WA 98065,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LUNDELL, William, G. te
ISSAQUAH, WA 98027, Verenigde
07.04.2010
Staten van Amerika (US)
BAYEH, Daniel te SEATTLE, WA
WAM (Société Unipersonnelle à
98144, Verenigde Staten van
Responsabilité Limitée) te 13014
Amerika (US)
MARSEILLE, Frankrijk (FR)
McCOY, William, G. te SPOKANE,
MULLER, Alexandre te F-13100
WA 98208, Verenigde Staten van
AIX EN PROVENCE, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
MULLER, William te F-13090 AIX
EN PROVENCE, Frankrijk (FR)
(51) A61F 2/00
A61B 19/00
A61J 1/14
A61J 1/00
A61C 8/00
(11) EP1569576
(21) EP03749017.4
(11) EP1519693
(22) 08.08.2003
(21) EP03761883.2
(31) 402179 P
637304
(22) 18.06.2003
(31) 0202052
(32) 01.07.2002
(33) Zweden
(54) ARRANGEMENT AND METHOD
FOR PRESERVING THE NEWBONEFORMING EFFECT OF
GROWTH-STIMULATING
SUBSTANCES FOR AN IMPLANT
PRODUCT
(32) 09.08.2002
08.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NON-IMAGING TRACKING
METHOD FOR HIP REPLACEMENT
SURGERY
(47) 07.04.2010
(73) Kinamed, Inc. te CAMARILLO, CA
Nummer 09/10
22
14 april 2010
93012-8710, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(54) ARTIFICIAL INTERVERTEBRAL
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
DISC HAVING A CAPTURED BALL (72) SHIMMICK, John, Karl te
AND SOCKET JOINT
SARIN, Vineet, Kumar, Apt. 236
BELMONT, CA 94002, Verenigde
te THOUSAND OAKS, CA 91320, (47) 07.04.2010
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
CAUDLE, George te SAN JOSE,
(73) SpineCore, Inc. te SUMMIT, NJ
(US)
CA 95118, Verenigde Staten van
07091, Verenigde Staten van
PRATT, William, Ralph te
Amerika (US)
Amerika (US)
NEWBURY PARK, CA 91320,
YEE, Kingman te SAN JOSE, CA
(72) ERRICO, Joseph, P. te GREEN
Verenigde Staten van Amerika
95131, Verenigde Staten van
BROOK, NJ 08812, Verenigde
(US)
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
BRUCE, Robert, A. te VENTURA,
KOONS, Stephen, J. te
DUDASIK, Michael te NUTLEY, NJ
CA 93003, Verenigde Staten van
SUNNYVALE, CA 94087,
07110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
PRATT, Clyde, Ronald te SOMIS,
(US)
ZUBOK, Refail te MIDLAND PARK,
CA 93066, Verenigde Staten van
(51)
A61F 13/471
NJ 07432, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika
(US)
(11)
EP1086679
CARIGNAN, Roger, C. te
RALPH,
James,
D.
te
LEHIGH
WILLIAMS, AZ 86046, Verenigde
(21) EP00308158.5
VALLEY, PA 18002, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 19.09.2000
Staten van Amerika (US)
A61F 2/06
TATAR, Stephen te MONTVILLE,
(31) 26768499
NJ 07045, Verenigde Staten van
32813899
EP1727493
Amerika
(US)
(32) 21.09.1999
EP04811333.6
(32) 24.02.2004
(51) B01F 15/02
B01F 11/00
A61F 2/46
A61B 17/88
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1920738
(22) 17.11.2004
(31) 785449
(54) ROTATABLE CATHETER ASSEMBLY (21) EP08151034.9
(47) 07.04.2010
(22) 17.06.2005
(73) Boston Scientific Limited te
(31) 0401604
CHRIST CHURCH WEST INDIES, (32) 22.06.2004
Barbados (BB)
(33) Zweden
(72) EIDENSCHINK, Tracee te
WAYZATA, MN 55391, Verenigde (54) Device for distributing a
hardenable mass
Staten van Amerika (US)
(47)
07.04.2010
(51) A61F 2/16
(11) EP1859760
(21) EP07107257.3
(73) Bone Support AB te 223 70
LUND, Zweden (SE)
(72) Lidgren, Lars te SE-222 21,
LUND, Zweden (SE)
Jönsson, Sven te SE-245 44,
420327
STAFFANSTORP, Zweden (SE)
25.05.2006
Lundgren, Torgny te SE-241 31,
Verenigde Staten van Amerika
ESLÖV, Zweden (SE)
Flat intraocular telescope implant
Brorsson, Fritz te SE-240 32,
FLYINGE, Zweden (SE)
07.04.2010
Gullwi, Östen te SE-246 34,
Visioncare Ophthalmic
LÖDDEKÖPINGE, Zweden (SE)
Technologies, Inc. te SARATOGA,
(51) A61F 9/01
CALIFORNIA 95070, Verenigde
A61B 18/18
Staten van Amerika (US)
(22) 30.04.2007
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(11) EP1180981
(72) Aharoni, Eli te TEL AVIV, Israël
(IL)
(21) EP00914778.6
Gross, Yossi te MOSHAV MAZOR,
(22) 28.02.2000
Israël (IL)
(31) 303810
(51) A61F 2/44
(32) 30.04.1999
(11) EP1549259
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP03752374.3
(54) SYSTEM FOR ABLATING
(22) 16.09.2003
SURFACES WITH PARTIALLY
(31) 256160
OVERLAPPING CRATERS HAVING
642528
CONSISTENT CURVATURE
(32) 26.09.2002
15.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(73) AMO Manufacturing USA, LLC te
SANTA CLARA, CA 95051,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
18.11.1999
(33) Japan
Japan
(54) Disposable urine retaining bag for
adult man
(47) 07.04.2010
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN,
Japan (JP)
(72) Wada, Ichiro te MITOYO-GUN,
KAGAWA-KEN 769-1602, Japan
(JP)
Abe, Kouzou te MITOYO-GUN,
KAGAWA-KEN 769-1602, Japan
(JP)
Kurita, Noriyuki te MITOYO-GUN,
KAGAWA-KEN 769-1602, Japan
(JP)
(51) A61F 13/494
A61F 13/475
A61F 13/15
(11) EP1133965
(21) EP01302119.1
(22) 08.03.2001
(31) 2000068352
(32) 13.03.2000
(33) Japan
(54) ABSORBENT ARTICLE
(47) 07.04.2010
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN,
Japan (JP)
(72) Mizutani, Satoshi, c/o Technical
Center te MITOYO-GUN,
KAGAWA-KEN 769-1602, Japan
(JP)
Tamura, Tatsuya, c/o Technical
Center te MITOYO-GUN,
KAGAWA-KEN 769-1602, Japan
(JP)
Noda, Yuki, c/o Technical Center
te MITOYO-GUN, KAGAWA-KEN
769-1602, Japan (JP)
Nummer 09/10
(51) A61F 13/53
(11) EP1609448
(21) EP04720202.3
(22) 12.03.2004
(31) 2003067287
2003175148
(32) 12.03.2003
19.06.2003
23
MØLLER, Flemming te DK-8700
HORSENS, Denemarken (DK)
(51) A61G 7/05
A61G 7/00
A47C 21/02
(11) EP1201215
(21) EP01460065.4
(22) 23.10.2001
(33) Japan
Japan
(31) 0013541
(54) DISPOSABLE ABSORBENT
ARTICLE
(33) Frankrijk
(47) 07.04.2010
(32) 23.10.2000
(54) Lit médicalisé ou lit d'hôpital
équipé d'une plaque support
coulissante
(73) Livedo Corporation te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 799- (47) 07.04.2010
0122, Japan (JP)
(73) Hill-Rom S.A.S. te 56330
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
PLUVIGNER, Frankrijk (FR)
(72) SUZUKI, Taichiro, Tokushima
(72) Gippert, Christian te 56700
Sadamitsu Plant Livedo te MIMAHENNEBONT, Frankrijk (FR)
GUN, TOKUSHIMA 779-4104,
Le Boeuf, Guénhaël te 56370
Japan (JP)
SARZEAU, Frankrijk (FR)
(51) A61F 13/539
A61F 13/534
(11) EP1679055
(51) A61G 7/05
A47D 7/02
A47C 21/08
(21) EP05000392.0
(11) EP1371349
(22) 11.01.2005
(21) EP03012870.6
(54) End seal for an absorbent core
(22) 06.06.2003
(47) 07.04.2010
(31) 10226231
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OHIO
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 13.06.2002
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
14 april 2010
A61Q 17/04
A61K 8/27
(11) EP1915981
(21) EP07118232.3
(22) 10.10.2007
(31) 0654562
(32) 26.10.2006
(33) Frankrijk
(54) Procédé pour protéger la couleur
de fibres kératiniques teintes
artificiellement vis-à-vis du
lavage et de la lumière ;
procédés de coloration
(47) 07.04.2010
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Lalleman, Boris te 75004, PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) A61Q 7/02
A61K 8/64
A61K 8/49
A61K 8/44
A61K 8/42
A61K 8/35
(11) EP1401379
(21) EP02734785.5
(22) 12.06.2002
(31) 893252
(32) 27.06.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(32) 02.05.2002
(54) Bett, insbesondere Kranken- oder (54) REDUCTION OF HAIR GROWTH
(47) 07.04.2010
Pflegebett
Sanz, Miguel Brandt te 53343
(73) The Gillette Company te
(47) 07.04.2010
WACHTBERG, BONDSREPUBLIEK
BOSTON, MASSACHUSETTS
(73)
Völker
AG
te
58454
WITTEN,
DUITSLAND (DE)
02199, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Geilich, Ralf te 65817 EPPSTEIN,
Amerika (US)
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
STYCZYNSKI, Peter te
(DE)
(72) Hüppe, Michael te 58452
WRENTHAM, MA 02093,
Dziezok, Peter te 65239
WITTEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
HOCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(US)
DUITSLAND (DE)
(51) A61Q 19/00
AHLUWALIA, Gurpreet, S. te
Kreuzer, Carsten Heinrich te
A61K 8/97
POTOMAC, MD 20854, Verenigde
65843 SULZBACH,
A61K 8/19
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2094232
(DE)
(51) A61Q 5/00
A61Q 19/00
(21) EP07819760.5
A61G 5/10
A61K 8/49
(22) 12.11.2007
A61G 5/00
A61K 8/41
A47C 1/025
(31) 102006054653
(11) EP1499286
EP1827345
(32) 17.11.2006
(21) EP03727349.7
EP05813228.3
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 24.04.2003
29.11.2005
(54) KÖRPER- ODER
(31) 377381 P
SCHÖNHEITSPFLEGEMITTEL
200401861
(32) 29.11.2004
(33) Denemarken
(54) ADJUSTABLE CHAIR
CONSTRUCTION
(47) 07.04.2010
(73) R82 A/S te 8751 GEDVED,
Denemarken (DK)
(72) BIRK, Kare te DK-8660
SKANDERBORG, Denemarken
(DK)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) ADA Cosmetic GmbH te 77694
KEHL/BADEN, BONDSREPUBLIEK (54) STABILIZED BODY CARE
PRODUCTS AND HOUSEHOLD
DUITSLAND (DE)
PRODUCTS
(72) SIETZ, Manfred te 37627
WANGELNSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61Q 5/12
A61Q 5/00
(47) 07.04.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 09/10
24
(72) LUPIA, Joseph, Anthony te CH(32) 18.01.2002
4153 REINACH, Zwitserland (CH)
11.04.2002
SUHADOLNIK, Joseph te
(33) Verenigde Staten van Amerika
YORKTOWN HEIGHTS, NY 10598,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SKIN-LIGHTENING
(US)
COMPOSITION
(51) C07C 211/44
(47) 07.04.2010
A61Q 5/10
(73) Merck Patent GmbH te 64293
A61K 8/41
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1634572
DUITSLAND (DE)
(21) EP05014647.1
Natreon Inc. te NEW
BRUNSWICK, NJ 08901,
(22) 06.07.2005
Verenigde Staten van Amerika
(31) 04254900
(US)
(32) 16.08.2004
(72) CHAUDHURI, Ratan, K. te
(33) Europees Octrooi Bureau
LINCOLN PARK, NJ 07035,
Verenigde Staten van Amerika
(54) Hair dyeing compositions
(US)
comprising 2-Amino-3-5MARCHIO, François te
substituted phenol compounds
SCARSDALE, NY 10583,
and use thereof
Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(US)
(73) The Procter and Gamble
Company te CINCINNATI, OHIO (51) A61Q 5/00
A61K 8/86
45202, Verenigde Staten van
A61K 8/73
Amerika (US)
(72) Bolton, Phillip David te
TEDDINGTON MIDDLESEX, TW11
8BQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Glenn, Robert Wayne te
VIRGINIA WATER SURREY, GU25
4HZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1872773
(51) A61Q 5/10
A61Q 5/06
A61K 8/49
(33) Frankrijk
(11) EP1972327
(21) EP08152085.0
(22) 28.02.2008
(31) 0753923
(32) 20.03.2007
(33) Frankrijk
(54) Utilisation pour la coloration des
fibres kératiniques d'une
composition comprenant un
composé halochromique et / ou
le colorant correspondant à ce
composé
(47) 07.04.2010
(21) EP07109985.7
(22) 11.06.2007
(31) 0652730
(32) 30.06.2006
(54) Compositions cosmétiques
contenant un amidon et un
diester gras de PEG et leurs
utilisations
(47) 07.04.2010
(51) A61Q 19/02
A61Q 19/00
A61Q 17/04
A61K 8/97
A61K 8/60
(11) EP1465589
(21) EP03729472.5
(22) 16.01.2003
(31) 349224 P
120156
CH60 3RF, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A61Q 5/08
A61Q 5/00
A61K 8/898
(11) EP1312350
(21) EP02292744.6
(22) 04.11.2002
(31) 0114468
(32) 08.11.2001
(33) Frankrijk
(54) Utilisation de silicones aminées
particulières en pré- ou posttraitement de décoloration de
fibres kératiniques
(47) 07.04.2010
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) Devin-Baudoin, Priscille te 92170
VANVES, Frankrijk (FR)
Sabbagh, Anne te 92500 RUEIL
MALMAISON, Frankrijk (FR)
(51) A61Q 5/00
A61K 8/898
(11) EP1312345
(21) EP02292746.1
(22) 04.11.2002
(31) 0114483
(32) 08.11.2001
(33) Frankrijk
(54) Utilisation de silicones aminées
particulières en pré-traitement de
colorations directes ou
d'oxydation de fibres kératiniques
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk (47) 07.04.2010
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(FR)
(72) Mahe, Véronique te 78740, VAUX
S/SEINE, Frankrijk (FR)
Sturla, Jean-Michel te 92100,
BOULOGNE, Frankrijk (FR)
(51) A61Q 5/12
A61Q 5/06
A61K 8/89
(72) Devin-Baudoin, Priscille te 92170
VANVES, Frankrijk (FR)
Sabbagh, Anne te 92500 RUEIL
MALMAISON, Frankrijk (FR)
(51) A61K 9/00
A61K 41/00
(11) EP1605903
(11) EP1313448
(21) EP04710037.5
(21) EP01971365.0
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(22) 11.02.2004
(FR)
(72) Guerin, Frédéric te 75010 PARIS, (31) 03251827
Frankrijk (FR)
Lagrange, Alain te 77700
COUPVRAY, Frankrijk (FR)
14 april 2010
(22) 13.08.2001
(31) 225691 P
(32) 24.03.2003
(32) 16.08.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HAIR TREATMENT
COMPOSITIONS
(54) TOPICAL AMINOLEVULINIC ACIDPHOTODYNAMIC THERAPY FOR
ACNE VULGARIS
(47) 07.04.2010
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) IVANOVA, Katya te BEBINGTON
WIRRAL, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PRATLEY, Stuart, Keith Aspen
House te WIRRAL, MERSEYSIDE
(47) 07.04.2010
(73) The General Hospital Corporation
doing business as Massachusetts
General Hospital te BOSTON,
MASSACHUSETTS 02114,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ANDERSON, Richard, Rox te
LEXINGTON, MA 02173,
Nummer 09/10
25
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DUITSLAND (DE)
ENGEL, Jürgen te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61K 9/127
(11) EP1014946
(21) EP98948352.4
(22) 18.09.1998
(31) 59233
(32) 18.09.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUSTAINED-RELEASE
LIPOSOMAL ANESTHETIC
COMPOSITIONS
(47) 07.04.2010
(73) Pacira Pharmaceuticals, Inc. te
SAN DIEGO, CA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61K 31/407
A61K 31/40
A61K 31/19
(11) EP1112738
(11) EP1633342
(21) EP00311445.1
(21) EP04734795.0
(22) 20.12.2000
(22) 26.05.2004
(31) 172836 P
(31) 0302736
(32) 20.12.1999
(32) 02.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Brazilië
(54) Stable extended release oral
dosage composition comprising
pseudoephedrine and
desloratadine
(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION
BASED ON KETOROLAC OR ONE
OF ITS SALTS
PHARMACEUTICALLY
ACCEPTABLE AND USE OF
KETOROLAC OR ITS SALTS IN
PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Nature's Plus Farmacêutica Ltda.
te 13186-481 HORTOLÂNDIA,
Brazilië (BR)
(72) VANDONI, Guido te I-20050
CORREZZANA, Italië (IT)
OLIANI, Carlo te 13186-481
HORTOLÂNDIA, Brazilië (BR)
COELHO, Adriano te 13186-481
HORTOLÂNDIA, Brazilië (BR)
ZANIBONI, Heny te 20151
MILANI, Italië (IT)
(51) A61K 9/00
A61K 31/4535
A61K 31/445
(11) EP1845983
(47) 07.04.2010
(21) EP05820879.4
(73) AstraZeneca AB te 151 85
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(22) 24.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(72) Govind, Nayna te
LOUGHBOROUGH,
LEICESTERSHIRE LE11 5RH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
Marlow, Maria te
VON STERILEN SUSPENSIONEN
LOUGHBOROUGH,
ODER LYOPHILISATEN
LEICESTERSHIRE LE11 5RH,
SCHWERLÖSLICHER BASISCHER
GROOT BRITTANNIË (GB)
PEPTIDKOMPLEXE, DIESE
ENTHALTENDE
(51) A61P 13/10
PHARMAZEUTISCHE
A61K 31/197
FORMULIERUNGEN SOWIE IHRE
(11) EP1977745
VERWENDUNG ALS
(21) EP08160836.6
ARZNEIMITTEL
(47) 07.04.2010
(22) 27.01.2000
(73) Æterna Zentaris GmbH te 60314
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 128347 P
(72) RISCHER, Matthias te 60388
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Horst te 35463
FERNWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WERNER, Karl te 64390
ERZHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
Magnus, Leslie te LIVINGSTON,
NJ NJ 07039, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A61K 9/20
A61K 31/445
(72) KIM, Sinil te SOLANA BEACH, CA (73) Schering Corporation te
KENILWORTH, NJ 07033-0530,
92075, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
KIM, Taehee te LOS ANGELES, CA
90020, Verenigde Staten van
(72) Kou, Jim H. te BASKING RIDGE,
Amerika (US)
NEW JERSEY 07920, Verenigde
MURDANDI, Sharad te SAN
Staten van Amerika (US)
DIEGO, CA 92122, Verenigde
(51) A61K 9/72
Staten van Amerika (US)
A61K 31/573
(51) A61K 9/19
A61K 31/167
A61K 9/10
(11) EP2036549
A61K 38/09
(21) EP08166881.6
(11) EP1830818
(22) 29.01.2003
(21) EP05824358.5
(31) 0200312
(22) 16.12.2005
(32) 01.02.2002
(31) 637770 P
(33) Zweden
04030568
(54) Novel Composition
741911 P
(32) 22.12.2004
23.12.2004
05.12.2005
14 april 2010
(31) 972571
623758 P
(32) 25.10.2004
29.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) OPHTHALMIC COMPOSITIONS
AND METHODS OF USING THE
SAME
(47) 07.04.2010
(73) BAUSCH & LOMB INCORPORATED
te ROCHESTER, NEW YORK
14604, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) GREEN, Kenneth, E. te DULUTH,
GA 30097, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
MINNO, George, E. te SUWANEE,
Treatment of incontinence
GA 30024, Verenigde Staten van
07.04.2010
Amerika (US)
CABALLA, Susan te SUGAR HILL,
Warner-Lambert Company LLC te
GA 30518, Verenigde Staten van
NEW YORK, NY 10017, Verenigde
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(32) 08.04.1999
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) Segal, Catherine te CHESTER, NJ (51) C07D 471/02
A61K 31/505
NJ 07930, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1793827
Nummer 09/10
(21) EP05796847.1
(22) 06.09.2005
(31) 608294 P
(32) 09.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TRICYCLIC ANILIDE
SPIROLACTAM CGRP RECEPTOR
ANTAGONISTS
(47) 07.04.2010
26
(32) 22.02.2000
18.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Bupropion Metabolites for
treating anxiety
(47) 07.04.2010
(73) SEPRACOR, INC. te
MARLBOROUGH, MA 01752,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NEW JERSEY, Verenigde (72) Fang, Qun, K te 02181,
Staten van Amerika (US)
WELLESLEY, Verenigde Staten
(72) BELL, Ian, M. te RAHWAY, NEW
van Amerika (US)
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Senanayake, Chrisantha, H te
Staten van Amerika (US)
BROOKFIELD, CT 06804,
GALLICCHIO, Steven, N. te
Verenigde Staten van Amerika
RAHWAY, NEW JERSEY 07065(US)
0907, Verenigde Staten van
Grover, Paul te 02038,
Amerika (US)
FRANKLIN, Verenigde Staten van
STUMP, Craig, A. te RAHWAY,
Amerika (US)
NEW JERSEY 07065-0907,
(51) C07D 501/00
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/546
(US)
THEBERGE, Cory, R. te RAHWAY, (11) EP1663245
NEW JERSEY 07065-0907,
(21) EP04773402.5
Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.09.2004
(US)
(31) 2003905084
VACCA, Joseph, P. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
(32) 18.09.2003
Verenigde Staten van Amerika
(33) Australië
(US)
(54) CEPHEM COMPOUNDS
ZARTMAN, C. Blair te RAHWAY,
(47) 07.04.2010
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Astellas Pharma Inc. te TOKYO
(US)
103-8411, Japan (JP)
ZHANG, Xufang te RAHWAY, NEW
Wakunaga Pharmaceutical Co.,
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Ltd. te OSAKA-SHI OSAKA 532Staten van Amerika (US)
0003, Japan (JP)
(51) A61K 31/517
(11) EP1589973
(21) EP04704524.0
(22) 23.01.2004
(31) 441765 P
(32) 23.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FORMULATION AND METHODS
FOR THE TREATMENT OF
THROMBOCYTHEMIA
(47) 07.04.2010
(73) Shire Holdings AG te 6300 ZUG,
Zwitserland (CH)
(72) FRANKLIN, Richard te FLEET,
HAMPSHIRE GU51 4NQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) A61P 25/34
A61P 25/24
A61P 25/20
A61K 31/5375
A61K 31/137
(11) EP1602369
(21) EP05106426.9
(22) 23.08.2000
(31) 510241
640725
(72) YAMANAKA, Toshio, c/o Astellas
Pharma Inc. te CHUO-KU, TOKYO
103-8411, Japan (JP)
MURANO, Kenji, c/o Astellas
pharma Inc. te CHUO-KU, TOKYO
103-8411, Japan (JP)
TODA, Ayako, c/o Astellas
Pharma Inc. te CHUO-KU, TOKYO
103-8411, Japan (JP)
OHKI, Hidenori, c/o Astellas
Pharma Inc. te CHUO-KU, TOKYO
103-8411, Japan (JP)
OOGAKI, Masaru te TOSHIMAKU, TOKYO 170-0004, Japan (JP)
OKUDA, Shinya, c/o Astellas
Pharma Inc. te CHUO-KU, TOKYO
103-8411, Japan (JP)
KAWABATA, Kohji, c/o Astellas
Pharma Inc. te CHUO-KU, TOKYO
103-8411, Japan (JP)
INOUE, Satoshi, c/o Wakunaga
Pharmaceutical Co., Ltd. te
AKITAKATA-SHI, HIROSHIMA
7391195, Japan (JP)
MISUMI, Keiji, c/oWakunaga
Pharmaceutical Co., Ltd. te
AKITAKATA-SHI, HIROSHIMA
7391195, Japan (JP)
ITOH, Kenji, c/oWakunaga
Pharmaceutical Co., Ltd. te
14 april 2010
AKITAKATA-SHI, HIROSHIMA
7391195, Japan (JP)
SATO, Kenji, c/o Wakunaga
Pharmaceutical Co., Ltd. te
AKITAKATA-SHI, HIROSHIMA
7391195, Japan (JP)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/62
9/58
9/52
9/36
9/32
9/28
9/26
9/24
9/22
31/549
(11) EP1781265
(21) EP05791600.9
(22) 25.08.2005
(31) 604085
624219
654571
668912
P
P
P
P
(32) 25.08.2004
03.11.2004
22.02.2005
06.04.2005
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) PHARMACEUTICAL
FORMULATIONS OF POTASSIUM
ATP CHANNEL OPENERS AND
USES THEREOF
(47) 07.04.2010
(73) Essentialis, Inc. te CARLSBAD,
CA 92009, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) COWEN, Neil, M. te CARLSBAD,
CA 92009, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KASHKIN, Kenneth, B. te
SPARTA, NJ 07871, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C08B 37/10
C08B 37/00
C07H 11/00
A61K 31/70
(11) EP0837683
(21) EP96910861.2
(22) 24.04.1996
(31) PN261895
(32) 28.04.1995
(33) Australië
(54) PREPARATION AND USE OF
SULFATED OLIGOSACCHARIDES
(47) 07.04.2010
(73) THE AUSTRALIAN NATIONAL
UNIVERSITY te ACTON,
AUSTRALIAN CAPITAL
TERRITORY 2601, Australië (AU)
(72) PARISH, Christopher, Richard te
CAMPBELL, ACT 2601, Australië
Nummer 09/10
27
(AU)
COWDEN, William, Butler te
KAMBAH, ACT 2901, Australië
(AU)
(51) C07K 14/495
C07K 1/00
A61K 38/00
(11) EP1259257
(47) 07.04.2010
(21) EP01909239.4
(73) Japan Tobacco, Inc. te TOKYO
105-8422, Japan (JP)
(22) 15.02.2001
(31) 515732
775750
(32) 29.02.2000
02.02.2001
(11) EP1210102
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP00957614.1
(22) 17.08.2000
(54) IN OVO PROTECTION AGAINST
INFECTIOUS BRONCHITIS
(31) 378567
459813
492935
559248
(47) 07.04.2010
(73) Wyeth LLC te MADISON NJ
07940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 19.08.1999
13.12.1999
27.01.2000
26.04.2000
14 april 2010
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Suzuki, Seiichi te TOKYO 1020074, Japan (JP)
Isobe, Mitsuaki te TOKYO 1560044, Japan (JP)
(51) C07K
C07K
C07K
C07K
A61K
A61K
A61K
A61K
7/23
7/08
19/00
1/00
45/00
39/39
39/385
38/10
(72) JONGSMA, Berend te NL-3764
WP SOEST
DAVELAAR, Frans, G. te NL-3881
EG PUTTEN
WESTSTRATE, Marinus, Wijnand
te NL-1381 EE WEESP
(11) EP1089760
(54) TGF-ALPHA POLYPEPTIDES,
FUNCTIONAL FRAGMENTS AND
METHODS OF USE THEREFOR
(51) A61P 9/10
A61K 39/395
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(21) EP06077208.4
(73) Applied Protein Sciences, LLC te
MOUNTAIN VIEW, CA 94041,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 15.04.2005
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(72) TWARDZIK, Daniel, R. te
BAINBRIDGE ISLAND, WA 98110,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PERNET, Andre te LAKE FOREST,
IL 60045, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FELKER, Thomas, S. te VASHON,
WA 98070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PASKELL, Stefan te BAINBRIDGE
ISLAND, WA 98110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 25/00
A61K 38/30
(11) EP1313499
(21) EP01968180.8
(22) 28.08.2001
(31) 228633 P
(32) 29.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR TREATING THE
CENTRAL NERVOUS SYSTEM BY
ADMINISTRATION OF IGF
STRUCTURAL ANALOGS
(47) 07.04.2010
(73) Aurogen Incorporated te FORT
COLLINS, COLORADO 80522,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1797893
(31) 521384 P
(32) 15.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Antibodies against
phosphorylcholine conjugates
(47) 07.04.2010
(73) ATHERA BIOTECHNOLOGIES AB
te 17177 STOCKHOLM, Zweden
(SE)
(72) De Faire, Ulf te 187 33 TABY,
Zweden (SE)
Frostegård, Johan te 112 42
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
45/00
39/395
38/13
38/02
31/711
31/7056
31/573
31/52
31/436
31/365
31/16
(21) EP99928826.9
(22) 21.06.1999
(31) 100412
(32) 20.06.1998
(54) ARTIFICIAL T HELPER CELL
EPITOPES AS IMMUNE
STIMULATORS FOR SYNTHETIC
PEPTIDE IMMUNOGENS
(47) 07.04.2010
(73) United Biomedical, Inc. te
HAUPPAUGE, NEW YORK 11788,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WANG, Chang, Yi te COLD
SPRING HARBOR, NY 11724,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61P 11/00
A61K 9/12
A61K 45/06
A61K 33/34
A61K 33/32
A61K 33/30
A61K 33/26
A61K 33/24
A61K 33/06
A61K 31/77
A61K 31/717
A61K 31/28
A61K 31/19
(11) EP1583559
(21) EP03810888.2
(22) 23.12.2003
(11) EP1769807
(31) 341156
(21) EP06024523.0
(32) 13.01.2003
(22) 05.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 2001056209
2001056216
2002008028
(54) COMPOSITIONS FOR
PREVENTION AND TREATMENT
OF COLD AND INFLUENZA-LIKE
SYMPTOMS COMPRISING SELECT
MUCOADHESIVE POLYMERS
(32) 01.03.2001
01.03.2001
16.01.2002
(72) ISHII, Douglas, N. te LAPORTE,
(33) Japan
CO 80535, Verenigde Staten van
Japan
Amerika (US)
Japan
(51) A61K 39/215
(54) Graft rejection suppressors
(47) 07.04.2010
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OHIO
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 09/10
(72) KHANOLKAR, Jayant Ekanth te
SURBITON, SURREY KT5 8RD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
DE LA HARPE, Shane Michael te
LISKEARD, CORNWALL PL14 4BP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
MULLET, Benoit Maurice te 28000
CHARTRES, Frankrijk (FR)
RENNIE, Paul John te
GODALMING, SURREY GU7 2HA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
WILLIAMS, Philip, David te
EGHAM, SURREY TW20 9RD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61K 47/24
A61K 47/02
A61K 38/09
(11) EP1423150
(21) EP02772214.9
(22) 27.08.2002
(31) 317616 P
(32) 06.09.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUSTAINED RELEASE OF
MICROCRYSTALLINE PEPTIDE
SUSPENSIONS
(47) 07.04.2010
(73) Ardana Bioscience Limited te
EDINBURGH EH3 7HA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
28
KU, OSAKA-SHI, OSAKA 5580011, Japan (JP)
(51) A61K 47/48
A61K 39/095
(11) EP1835939
(21) EP06700004.2
(22) 13.01.2006
(31) 0500787
(32) 14.01.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) MENINGOCOCCAL CONJUGATE
VACCINATION
(47) 07.04.2010
(21) EP00991043.1
(22) 25.08.2000
(31) 24016299
(32) 26.08.1999
(33) Japan
(54) MATRIX ADHERING TO NASAL
MUCOSA
(US)
KUCZYNSKI, Bruce te HIGHLAND
PARK, NJ 08904, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZODDA, Julius, P. te
MERCERVILLE, NJ 08619,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61L 2/26
A61L 2/18
A61B 19/00
A61B 1/12
(11) EP1592524
(21) EP04700633.3
(22) 07.01.2004
(73) Novartis Vaccines and Diagnostics
(31) 341172
S.r.l. te 53100 SIENA (SI), Italië
(32) 13.01.2003
(IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MARSHALL, Cameron, John te
LONDON WC1A 2RA, GROOT
(54) A METHOD FOR DETERMINING
BRITTANNIË (GB)
THE EXISTENCE OF
OBSTRUCTIONS IN THE
(51) A61K 47/48
PASSAGEWAYS OF A MEDICAL
(11) EP1121155
INSTRUMENT
(21) EP99970331.7
(47) 07.04.2010
(22) 13.10.1999
(31) 172644
(32) 14.10.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SITE-DIRECTED DUAL
PEGYLATION OF PROTEINS
(72) DEGHENGHI, Romano te CH(47) 07.04.2010
1264 SAINT CERGUE,
Zwitserland (CH)
(73) AMGEN INC. te THOUSAND
BOUTIGNON, Francois te F-63000
OAKS, CA 91320-1799,
CLERMONT-FRERRAND, Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(FR)
(US)
(51) A61P 25/28
(72) GEGG, Colin te NEWBURY PARK,
A61P 25/24
CA 91320, Verenigde Staten van
A61P 25/22
Amerika (US)
A61P 25/20
KINSTLER, Olaf te NEWBURY
A61K 9/16
PARK, CA 91320, Verenigde
A61K 47/44
Staten van Amerika (US)
A61K 47/38
(51) A61K 51/00
A61K 47/34
(11) EP1370300
A61K 47/32
A61K 31/343
(21) EP02719093.3
A61F 13/00
(22) 27.02.2002
(11) EP1206943
14 april 2010
(31) 795272
(32) 28.02.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MANUFACTURING PROCESS TO
CONTROL PARTICLE SIZE OF
MACROAGGREGATE ALBUMIN
PARTICLES
(47) 07.04.2010
(73) Custom Ultrasonics, Inc. te
IVYLAND PA 18974, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WEBER, Craig te CHALFONT,
PENNSYLVANIA 18914, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61L 15/60
A61L 15/42
A61L 15/22
(11) EP1721623
(21) EP06116822.5
(22) 09.02.2004
(31) 387236
(32) 12.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Absorbent polymer compositions,
medical articles, and methods
(47) 07.04.2010
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL
MINNESOTA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Hyde, Patrick D. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Menzies, Robert H. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Bracco Diagnostic Inc. te
(51) C12N 5/10
PRINCETON, NJ 08540, Verenigde
A61L 24/10
(73) Takeda Pharmaceutical Company
Staten van Amerika (US)
Limited te OSAKA, Japan (JP)
(11) EP1450827
(72) SCHRAMM, Ernst te NORTH
(72) AKIYAMA, Yoko te
(21) EP02735207.9
BRUNSWICK, NJ 08850,
OHMIHACHIMAN-SHI, SHIGA
(22) 02.04.2002
Verenigde Staten van Amerika
523-0891, Japan (JP)
(US)
(31) 10116362
NAGAHARA, Naoki te ITAMI-SHI,
NARRA, Rama, K. te NORTH
(32) 02.04.2001
HYOGO 664-0015, Japan (JP)
BRUNSWICK, NJ 08902,
BANDO, Hiroto te SUMIYOSHI(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
Nummer 09/10
(54) VERWENDUNG VON ZWEIKOMPONENTEN
ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR IN
SITU HERSTELLUNG VON
FIBROBLASTEN UND
KERATINOZYTEN UMFASSENDEN
ZELLTRANSPLANTATEN
(47) 07.04.2010
(73) Hartmann, Anke, Dr. te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Friedl, Peter, Prof. Dr. te 97076
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HARTMANN, Anke te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRIEDL, Peter te 97076
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
29
(21) EP07761487.3
(11) EP1591137
(22) 27.04.2007
(21) EP05076801.9
(31) 414794
(22) 31.07.1998
(32) 01.05.2006
(31) 954352
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 17.10.1997
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
(33) Verenigde Staten van Amerika
CONTROLLING ADMINISTRATION (54) Apparatus for delivering
OF MEDICAL FLUID
aerosolized medication
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Cardinal Health 303 Inc. te SAN
DIEGO, CA 92130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DEWEY, Paul te POWAY,
CALIFORNIA 92064, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51)
(11)
(51) A61M 1/16
(21)
(11) EP1776972
(22)
(21) EP05425741.5
(31)
(22) 21.10.2005
(54) Machine for dialysis with control
of natraemia
(32)
(47) 07.04.2010
(33)
(73) Bellco S.r.l. te MIRANDOLA
(MODENA), Italië (IT)
(54)
(72) Baroni, Paolo te 46035
(47)
OSTIGLIA, Italië (IT)
Cavani, Silvia te 41100 MODENA, (73)
Italië (IT)
Fiorenzi, Andrea te 41013
CASTELFRANCO EMILIA, Italië
(72)
(IT)
(51) A61M 25/00
A61M 1/28
(11) EP1772161
(21) EP06077310.8
(22) 28.09.2001
(31) 689508
(32) 12.10.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Peritoneal dialysis catheters
(47) 07.04.2010
(73) Systemic Pulmonary
Development, Ltd. te ST. LOUIS,
MISSOURI, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Armer, Thomas Alex te ANN
ARBOR, MICHIGAN 48105,
Verenigde Staten van Amerika
A61M 5/142
(US)
A61M 25/00
Evans, Bryce Burwick te
EP1938852
JACKSON, MICHIGAN 49201,
EP08006459.5
Verenigde Staten van Amerika
(US)
23.12.2003
Sudhalkar, Atul M. te
436294 P
SUNNYVALE, CALIFORNIA 94087,
508353 P
Verenigde Staten van Amerika
23.12.2002
(US)
03.10.2003
Mohsen, Nahed Mohsen te
Verenigde Staten van Amerika
FARMINGTON HILLS, MICHIGAN
Verenigde Staten van Amerika
48336, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Drug solution density adjustment
Pavkov, Richard Matthew te
systems
NORTHVILLE, MICHIGAN 48167,
07.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
(US)
MINNESOTA, Verenigde Staten
(51) A61M 25/01
van Amerika (US)
A61M 25/00
Lent, Mark S. te BROOKLYN
(11) EP1633423
PARK, MN 55433, Verenigde
(21) EP04760578.7
Staten van Amerika (US)
Blanco, Justin A. te
(22) 27.04.2004
MINNEAPOLIS, MN 55413,
(31) 428240
Verenigde Staten van Amerika
(32) 01.05.2003
(US)
Heruth, Kenneth, T. te EDINA,
(33) Verenigde Staten van Amerika
MN 55424, Verenigde Staten van (54) MEDICAL INSTRUMENT WITH
Amerika (US)
CONTROLLED TORQUE
(51) A61M 5/145
TRANSMISSION
(11) EP1930036
(47) 07.04.2010
(21) EP07250314.7
(73) Boston Scientific Limited te ST.
MICHAEL, BARBADOS, WEST
INDIES, Barbados (BB)
(22) 26.01.2007
(73) Baxter International Inc. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde (31) 567011
Staten van Amerika (US)
(32) 05.12.2006
(72) Ruddell, Scott te GURNEE
(33) Verenigde Staten van Amerika
ILLINOIS 60031, Verenigde
(54) Syringe mount for a medical fluid
Staten van Amerika (US)
injector
Yardimci, Atif te NORTHBROOK
(47)
07.04.2010
ILLINOIS 60062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) MALLINCKRODT, INC. te ST.
Del Castillo, Jorge te DES
LOUIS MISSOURI 63134,
PLAINES ILLINOIS 60016,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
(72) Strobl, Geoffrey S. te
(51) A61M 5/168
WILLIAMSBURG, OH 45176,
A61M 5/142
Verenigde Staten van Amerika
A61M 5/14
(US)
(11) EP2012851
14 april 2010
(51) A61M 15/00
(72) GRIEGO, John, A. te
BLACKSTONE, MA 01504,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WESTSTRATE, Patrice, A. te
NORWOOD, MA 02062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61M 25/06
(11) EP1513579
(21) EP03761229.8
(22) 20.06.2003
(31) 390499 P
320960
(32) 20.06.2002
17.12.2002
Nummer 09/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
30
(21) EP02752932.0
(22) 23.08.2002
(54) CATHETER AND INTRODUCER
(31) 10142637
NEEDLE ASSEMBLY WITH NEEDLE
20114795 U
SHIELD
10143820
(47) 07.04.2010
(32) 31.08.2001
(73) Becton Dickinson and Company
te FRANKLIN LAKES, NJ 074141880, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
06.09.2001
06.09.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HOWELL, Glade, H. te SANDY, UT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
84094, Verenigde Staten van
(54) MEMBRANE-KANÜLENAmerika (US)
KOMBINATION UND
HARDING, Weston, F. te LEHI, UT
KONNEKTIERUNGSVORRICHTUN
84043, Verenigde Staten van
G
Amerika (US)
(47)
07.04.2010
CINDRICH, Chistopher, N. te
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
DRAPER, UT 84020, Verenigde
BASEL, Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
Roche Diagnostics GmbH te
SONDEREGGER, Ralph te
68305 MANNHEIM,
FARMINGTON, UT 84025,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
FRODSHAM, Joseph te
(72) REINMANN, Andreas, c/o Intec
KAYSVILLE, UT 84037, Verenigde
Inst. für Technologietransfer te
Staten van Amerika (US)
CH-3014 BERN, Zwitserland (CH)
HUNN, Marcel te CH-4900
F16L 29/00
LANGENTHAL, Zwitserland (CH)
A61M 39/22
A61M 39/00
(51) F16L 55/24
F16L 37/367
EP1964589
F16J 15/06
EP08075477.3
A61M 39/18
14.10.2003
(11) EP1863560
277432
(21) EP06716870.8
22.10.2002
(22) 08.02.2006
Verenigde Staten van Amerika
(31) 0500493
Port for establishing fluid
(32) 04.03.2005
connection between a prefilled
(33) Zweden
solution container and an
administration set
(54) DEVICE AND METHOD FOR
CONTAMINATION-FREE AND/OR
07.04.2010
STERILE SEALING BETWEEN AT
Baxter International Inc. te
LEAST TWO INTERCONNECTABLE
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
CONNECTING MEANS
Staten van Amerika (US)
Baxter Healthcare S.A. te 8152
GLATTPARK (OPFIKON),
Zwitserland (CH)
(72) Peluso, Francesco te 3001
EVERLEE, België (BE)
Balteau, Patrick te 5350
EVELETTE, België (BE)
Henaut, Eric te 7181
ARQUENNES, België (BE)
Mandard, Barbara te 1080
MOLENBEEK, België (BE)
Hartman, Jean-Pierre te 1640
RHODE SAINT GENESE, België
(BE)
Houwaert, Vincent te 7542 MONT
SAINT-AUBERT, België (BE)
Cantoni, Giorgio te 23030
VALDISOTTO (SO), Italië (IT)
Sforacchi, Silvano te 23034
GROSSOTTO (SO), Italië (IT)
(51) A61M 39/04
A61M 1/00
(11) EP1420853
(47) 07.04.2010
14 april 2010
AN EXTENDED PERIOD OF TIME
(47) 07.04.2010
(73) Standen Ltd. te ST. HELIER,
JERSEY (CHANNEL ISLANDS) JE2
4YE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) PALTI, Yoram te 34404 HAIFA,
Israël (IL)
(51) A61N 1/365
A61N 1/362
(11) EP1011796
(21) EP97929481.6
(22) 09.07.1997
(31) 26392 P
11926196
(32) 16.09.1996
17.09.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
Israël
(54) CARDIAC OUTPUT ENHANCED
PACEMAKER
(47) 07.04.2010
(73) IMPULSE DYNAMICS N.V. te
CURACAO, Nederlandse Antillen
(AN)
(72) BEN-HAIM, Shlomo te 34454
HAIFA, Israël (IL)
DARVISH, Nissim te 34606
HAIFA, Israël (IL)
MIKA, Yuval te 35567 HAIFA,
Israël (IL)
FENSTER, Maier te 49600
PETACH TIKVA, Israël (IL)
(51) A61N 1/368
A61N 1/362
A61B 5/0468
A61B 5/00
(11) EP1850909
(21) EP06719544.6
(22) 25.01.2006
(31) 43612
43780
43804
127370
(73) Millipore AB te 449 34 NÖDINGE,
(32) 25.01.2005
Zweden (SE)
25.01.2005
(72) ÅRTHUN, Nils te NO-4329
25.01.2005
SANDNES, Noorwegen (NO)
11.05.2005
JOHANSSON, Sten te S-425 43
(33)
Verenigde Staten
HISINGS KÄRRA, Zweden (SE)
Verenigde Staten
MYHRBERG, Lennart te S-446 33
Verenigde Staten
ÄLVÄNGEN, Zweden (SE)
Verenigde Staten
SAMUELSSON, Håkan te SE-439
92, Zweden (SE)
(51) A61N 1/40
A61N 1/04
(11) EP1833552
(21) EP05826419.3
(22) 05.12.2005
(31) 633871 P
(32) 07.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELECTRODES FOR APPLYING AN
ELECTRIC FIELD IN-VIVO OVER
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) SYSTEM FOR DETECTING
HYPOGLYCEMIA, HYPERGLYCEMIA
AND CARDIAC ISCHEMIA
(47) 07.04.2010
(73) PACESETTER, INC. te SYLMAR,
CA 91392-9221, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GILL, Jong te VALENCIA,
CALIFORNIA 91355, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BOILEAU, Peter te VALENCIA, CA
91355, Verenigde Staten van
Nummer 09/10
Amerika (US)
BHARMI, Rupinder te
STEVENSON RANCH, CA 91381,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MIN, Xiaoyi te THOUSAND OAKS,
CALIFORNIA 91362, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FLORIO, Joseph, J. te OREGON,
97701-5605, Verenigde Staten
van Amerika (US)
BENSER, Michael te VALENCIA,
CA 91354, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BORNZIN, Gene, A. te SIMI
VALLEY, CA 93065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06Q 50/00
G06F 9/445
G06F 19/00
A61N 1/372
(11) EP1982746
(21) EP08290339.4
(22) 08.04.2008
(31) 0702826
31
14 april 2010
(32) 05.12.2002
05.12.2002
(51) A62B 35/04
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP01998380.8
(54) COMPOSITION COMPRENANT
DES LACTOBACILLUS OU DES
BIFIDOBACTERIUM ET SON
UTILISATION
(47) 07.04.2010
(73) DANISCO A/S te 1411
COPENHAGEN K, Denemarken
(DK)
(11) EP1339460
(22) 26.11.2001
(31) 0029047
(32) 29.11.2000
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SUPPORTING BRACKET
ASSEMBLY FOR A HORIZONTAL
LIFELINE CABLE
(47) 07.04.2010
(72) LEYER, Grégory te MADISON, WI (73) Uniline Safety Systems Limited te
53711, Verenigde Staten van
BROMSGROVE,
Amerika (US)
WORCESTERSHIRE B60 3DU,
DENNIN, Véronique te F-59650
GROOT BRITTANNIË (GB)
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrijk
(72) LUKE, Simon te SOLIHULL, WEST
(FR)
MIDLANDS B93 8SL, GROOT
NUTTEN, Sophie te F-59114
BRITTANNIË (GB)
STEENVOORDE, Frankrijk (FR)
LUKE, Michael te BLACKWELL,
POT, Bruno te B-8200 SINTWORCESTERSHIRE B60 1QP,
MICHIELS-BRUGGES, België (BE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
MERCENIER, Annick te CH-1066
(51) A63B 21/072
EPALINGES, Zwitserland (CH)
(51) A61Q 5/12
A61K 8/73
(11) EP1867365
(32) 19.04.2007
(33) Frankrijk
(11) EP1729853
(22) 11.06.2007
(54) Programmateur pour implant
cardiaque, comportant un mode
de test accéléré des paramètres
(21) EP04797885.3
(31) 0611625
(22) 13.11.2004
(32) 13.06.2006
(31) 548350 P
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 27.02.2004
(54) An exercise device
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(54) VERWENDUNG KATIONISCHER
STÄRKEDERIVATE ZUM
FARBERHALT
(73) Escape Fitness Limited te
CYGNET PARK HAMPTON,
PETERBOROUGH PE7 8FD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 07.04.2010
(73) ELA MEDICAL te 92541
MONTROUGE, Frankrijk (FR)
(72) Catto, Giovanni te 94250
GENTILLY, Frankrijk (FR)
(51) A61N 5/10
A61B 6/03
(11) EP1572298
(21) EP03775527.9
(22) 13.11.2003
(31) 0227729
(32) 28.11.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) RADIOTHERAPY APPARATUS
(47) 07.04.2010
(73) Elekta AB (publ) te 103 93
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(47) 07.04.2010
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589 (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (72) Januszek, Richard te
DUITSLAND (DE)
PETERBOROUGH PE7 3ZG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) EMMERLING, Winfried te 25436
TORNESCH, BONDSREPUBLIEK
(51) A63B 23/04
DUITSLAND (DE)
A63B 23/035
WESER, Gabriele te 41564
(11) EP1763384
KAARST, BONDSREPUBLIEK
(21) EP05722611.0
DUITSLAND (DE)
(51) E06C 7/18
E04G 21/32
A62B 1/14
(72) Brown, Kevin John te HORSHAM, (11) EP2042217
WEST SUSSEX RH13 5EJ, GROOT (21) EP08164320.7
BRITTANNIË (GB)
(22) 15.09.2008
(51) C12R 1/25
(31) 0706777
C12R 1/23
(32) 27.09.2007
C12N 1/20
(33) Frankrijk
A61P 37/02
A61K 39/40
(54) Dispositif antichute destiné à
A61K 35/74
coopérer avec un support
A23C 9/20
d'assurage rigide
(11) EP1590047
(47) 07.04.2010
(21) EP03796160.4
(21) EP07252347.5
(22) 04.12.2003
(73) Argoud, Rodolphe te 38190
LAVAL, Frankrijk (FR)
(31) 0215363
310549
(72) Argoud, Rodolphe te 38190
LAVAL, Frankrijk (FR)
(22) 01.02.2005
(31) 585787 P
619824 P
5223
5576
(32) 06.07.2004
18.10.2004
06.12.2004
06.12.2004
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Pendulum striding exercise
apparatus
(47) 07.04.2010
(73) Rodgers, Robert E., Jr. te
CANYON LAKE, TX 78133,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
32
(US)
(72) Rodgers, Robert E., Jr. te
CANYON LAKE, TX 78133,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A63B 59/04
A63B 49/10
(11) EP2044982
(21) EP08017252.1
(22) 01.10.2008
(31) 102007047453
(32) 03.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
Favret, Lionel te 74000 ANNECY,
Frankrijk (FR)
(51) A63C 5/06
(11) EP1693088
(21) EP05290374.7
(51) G01N 35/10
G01N 1/00
B01L 5/02
07.04.2010
B01L 3/00
Nexam Inc. te TOKYO 150-0011,
B01D 15/08
Japan (JP)
B01D 11/02
Onoguchi, Koichi te TOKYO 150- (11) EP1170057
0011, Japan (JP)
(21) EP01115331.9
B01D 1/00
(22) 25.06.2001
(54) Snowboard with handle
(47)
(73)
(72)
(51)
(47) 07.04.2010
(11) EP1585583
(73) Perseus Co. Ltd. te HONGKONG,
Hong Kong (HK)
(21) EP03799838.2
(72) Nolte, Joachim, Josef te 41542
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 420756 P
(22) 23.10.2003
(32) 23.10.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 04.02.2008
(54) METHOD FOR CONTINUOUS
PARTICLE SEPARATION USING
OBSTACLE ARRAYS
ASYMMETRICALLY ALIGNED TO
FIELDS
(31) 705121
(47) 07.04.2010
(11) EP1958676
(21) EP08002030.8
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
SCHENZLE, Andreas Josef te
88690 UHLDINGEN-MÜHLHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HELD, Martin te 71332
WAIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 18.02.2005
(54) Tischtennisschläger
(51) A63B 71/10
A42B 3/20
14 april 2010
(31) 607316
(32) 26.06.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus for preparative
supercritical fluid
chromatography
(47) 07.04.2010
(73) Mettler-Toledo AutoChem, Inc. te
OHIO 43240, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Berger, Terry A. te NEWARK,
DELAWARE 19702, Verenigde
Staten van Amerika (US)
12.02.2007
(73) THE TRUSTEES OF PRINCETON
Fogelman, Kimber D. te NEWARK,
UNIVERSITY
te
PRINCETON,
NJ
Verenigde Staten van Amerika
DELAWARE 19702, Verenigde
08544-0036, Verenigde Staten
Protective mask having
Staten van Amerika (US)
van Amerika (US)
removable lens and detachable
Staats, Thompson L. te NEWARK,
(72) HUANG, Richard Lotien te
head strap
DELAWARE 19702, Verenigde
BROOKLINE, MA 02446,
Staten van Amerika (US)
07.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
Nickerson, Mark te NEWARK,
SLY, LLC te ANAHEIM, CA 92806,
(US)
DELAWARE 19702, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
STURM, James, Christopher te
Staten van Amerika (US)
(US)
PRINCETON, NJ 08540, Verenigde
Bente, Paul te NEWARK,
Staten van Amerika (US)
Anderson, Kenneth K. te
DELAWARE 19702, Verenigde
AUSTIN, Robert, Hamilton te
NEWPORT BEACH, CA 92660,
Staten van Amerika (US)
PRINCETON, NJ 08540, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
(51) H05K 7/20
Staten van Amerika (US)
(US)
B01D 53/26
(51) B01J 20/28
A63C 5/12
B01D 35/02
B01J 20/22
A63C 5/075
(11) EP1583598
B01D
15/08
A63C 5/07
(21) EP03767312.6
A63C 5/052
(11) EP1694420
A63C 5/00
(22) 24.12.2003
(21) EP04820478.8
EP1946804
(31) 2002953575
(22) 15.12.2004
(21) EP08000833.7
(22) 17.01.2008
(31) 0700306
(32) 17.01.2007
(33) Frankrijk
(54) Planche de glisse munie d'insert
de rigidification
(31) 213503
(32) 24.12.2002
(32) 15.12.2003
(33) Australië
(33) Zwitserland
(54) A FILTER
(54) METHOD FOR THE
CONCENTRATION AND
PURIFICATION OF BIOLOGICAL
COMPOUNDS
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Hella Asia Pacific Pty Ltd. te
MENTONE, VICTORIA 3194,
Australië (AU)
(72) DU PLESSIS, Urbain, Hella Asia
Pacific Pty Ltd te MENTONE,
(73)
Preentec
AG
te
1704
FRIBOURG,
(73) SALOMON S.A.S. te 74370 METZVICTORIA 3194, Australië (AU)
Zwitserland (CH)
TESSY, Frankrijk (FR)
(51) B01J 47/04
(72) PELLAUX, René te CH-8004
(72) Guex, Jean-Philippe te 74960
B01J 47/00
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
CRAN GEVRIER, Frankrijk (FR)
B01D 53/04
HEILE,
Jens-Martin
te
71640
Metral, Patrick te 74940 ANNECY
LUDWIGSBURG,
(11) EP2043763
LE VIEUX, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Bourgier, Aldric te 74600 VIEUGY,
(21) EP07787310.7
(DE)
(47) 07.04.2010
Nummer 09/10
33
14 april 2010
(22) 10.07.2007
(33) Zwitserland
(11) EP1461163
(31) 102006033541
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM ERZEUGEN UND
REZYKLIEREN VON
NANOEMULSIONEN SOWIE ZUR
OBERFL[CHENBEHANDLUNG VON
TEILEN MITTELS DENSELBEN
(21) EP02805898.0
(32) 20.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ADSORPTIVES FILTERMATERIAL
(47) 07.04.2010
(73) Artemis Control AG te 8610
USTER, Zwitserland (CH)
(72) KAMES, Jost te 8635 DÜRNTEN,
Zwitserland (CH)
(51) C01B 3/56
B01D 53/047
(47) 07.04.2010
(22) 26.12.2002
(31) 2001393168
(32) 26.12.2001
(33) Japan
(54)
(73) Marcoli, Claudia te 8308 ILLNAU, (47)
Zwitserland (CH)
(73)
(72) SCHMIDLIN, Edgar te CH-9548
MATZINGEN, Zwitserland (CH)
(51) B01L 3/02
SPRAY
07.04.2010
Estee Lauder Group of
Companies K.K. te MINATO-KU,
TOKYO 108-0023, Japan (JP)
(11) EP1480732
(11) EP1718411
(72) NAKAMURA, Jun te MINATO-KU,
TOKYO 108-0023, Japan (JP)
(21) EP03742589.9
(21) EP05701382.3
(51) B05B 11/00
(22) 07.02.2003
(22) 08.02.2005
(11) EP1886736
(31) 0201914
(31) 04447038
571201 P
(21) EP07113514.9
(32) 11.02.2004
14.05.2004
(31) 200620106314 U
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(33) China
(32) 15.02.2002
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE PRODUCTION
D'HYDROGENE A PARTIR D'UN
GAZ DE CHARGE RICHE EN
HYDROGENE
(22) 31.07.2007
(32) 02.08.2006
(54) Pump for liquid dispensers
(54) A DEVICE FOR ANALYSING AN
INTERACTION BETWEEN TARGET (47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
AND PROBE MOLECULES
(73) Yuan, Jianjun te ZHEJIANG
(73) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
YUYAO CITY, China (CN)
(47)
07.04.2010
pour l'Etude et l'Exploitation des
(72) Yuan, Jianjun te ZHEJIANG
Procédés Georges Claude te
(73) PamGene B.V. te 5211 'S
YUYAO CITY, China (CN)
75007 PARIS, Frankrijk (FR)
HERTOGENBOSCH
(72) DE SOUZA, Guillaume te F-92130 (72) VAN, BEUNINGEN, Marinus,
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk
Gerardus, Johannes te NL-5345
(FR)
RR OSS
(51) B01D
B01D
B01D
B01D
69/10
69/06
69/04
63/06
(11) EP1720638
(21) EP04806610.4
(22) 21.12.2004
(31) MI20040070
(32) 21.01.2004
(33) Italië
(54) MODULE WITH NONDEFORMABLE SUPPORT FOR
FILTER SEPTA AND MEMBRANE
TYPE FILTER ELEMENTS
(47) 07.04.2010
(73) Bassoli, Alessandro te 43051
ALBARETO, Italië (IT)
(51) D21D 1/30
D21B 1/14
B02C 7/12
(11) EP1670591
(21) EP04767103.7
(22) 06.10.2004
(31) 0302646
(32) 06.10.2003
(47)
(73)
(72)
(72) Vernocchi, Valerio te 47020
CESENA, Italië (IT)
Bassoli, Alessandro te 43051
ALBARETO (PARMA), Italië (IT)
(51) B44D 3/16
B08B 3/10
B05D 1/00
B01F 3/08
(11) EP1855787
(21) EP06701853.1
(22) 10.02.2006
(31) 262052005
(32) 11.02.2005
(51)
(11) EP1386672
(21) EP02016972.8
(22) 02.08.2002
(54) Fluid droplet production
apparatus
(47) 07.04.2010
(73) PARI Pharma GmbH te 82319
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Urich, Markus te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REFINING SURFACE AND A
Hyde, Samuel Charles William te
BLADE SEGMENT FOR A REFINER
CB3 0LN GIRTON, CAMBRIDGE,
07.04.2010
GROOT BRITTANNIË (GB)
Pollock, Neil te SG8 7DW
Metso Paper Inc. te 00130
ROYSTON, HERFORDSHIRE,
HELSINKI, Finland (FI)
GROOT BRITTANNIË (GB)
SJÖSTRÖM, Håkan te FI-33820
Sant, Andrew Jonathan te CB5
TAMPERE, Finland (FI)
8DP FEN DITTON, CAMBRIDGE,
ARJANMAA, Vesa te FI-33710
GROOT BRITTANNIË (GB)
TAMPERE, Finland (FI)
FRÖBERG, Per te FI-33230
(51) B05C 1/02
TAMPERE, Finland (FI)
(11) EP1600217
VUORIO, Petteri te FI-37630
(21) EP04710987.1
VALKEAKOSKI, Finland (FI)
(22) 13.02.2004
VIRVING, Nils te S-16573
HÄSSELBY, Zweden (SE)
(31) 2003040105
HUHTANEN, Juha-Pekka te FI2003040106
33270 TAMPERE, Finland (FI)
(32) 18.02.2003
KAARINEVA, Matti te FI-37500
18.02.2003
LEMPÄÄLÄ, Finland (FI)
(33) Japan
H01T 23/00
Japan
C02F 1/30
(54)
COATING DEVICE
B05B 11/00
(47) 07.04.2010
(33) Zweden
(54)
(51) B05B 17/06
Nummer 09/10
(73) ASAHI BREWERIES, Ltd. te
SUMIDA-KU TOKYO 130-8602,
Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) KOMATSU, Hiroshi, Asahi
Breweries, Ltd. te SAIJO-SHI,
EHIME 793-0003, Japan (JP)
OKANO, Gen, Asahi Breweries,
Ltd. te SAIJO-SHI, EHIME 7930003, Japan (JP)
(51) B31B
B31B
B05C
B05C
7/00
1/62
7/06
1/02
(11) EP2097177
(21) EP07866498.4
(22) 26.10.2007
(31) 0609472
(32) 27.10.2006
(33) Frankrijk
34
(31) 102007013706
(32) 22.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verpressvorrichtung für
rohrförmige Werkstücke
(47) 07.04.2010
(73) Rothenberger AG te 65779
KELKHEIM / TS.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rothenberger, Dr.jur. Helmut te
61462 KÖNIGSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Geisperger, Stefan te 65779
KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B21J 7/14
B21J 13/08
B21D 39/04
(11) EP1610915
(54) INSTALLATION POUR LA
FABRICATION D'UNE BARQUETTE (21) EP04717739.9
BI-COMPOSANTS
(22) 05.03.2004
(47) 07.04.2010
(31)
(73) Dropsy,
ROYAN,
Dropsy,
ROYAN,
Marie-Claude te 17200
Frankrijk (FR)
Philippe te 17200
Frankrijk (FR)
(32)
(72) Dropsy,
ROYAN,
Dropsy,
ROYAN,
Marie-Claude te 17200
Frankrijk (FR)
Philippe te 17200
Frankrijk (FR)
(33)
(54)
(47)
(73)
(51) B07C 3/08
B07C 1/02
(72)
(11) EP1960124
(51)
(21) EP06829135.0
(22) 27.11.2006
(31) 102005059601
(32) 14.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
(21)
(22)
(31)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG (32)
(33)
ZUM EINSCHLEUSEN VON
FLACHEN GEGENSTÄNDEN IN
(54)
BEWEGTE, HINTEREINANDER
ANGEORDNETE, SEITLICH
OFFENE BEHÄLTER
(47)
(47) 07.04.2010
(73)
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
(72) MOLLWEIDE, Michael te 78247
HILZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WANNER, Bertram te 88709
MEERSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B25B 27/10
B21D 39/04
(11) EP1972394
(21) EP08004038.9
(22) 05.03.2008
14 april 2010
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Katz, Hans-Walter te 40822
METTMANN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hewelt, Uwe te 12555 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B22D 11/124
(11) EP2010347
(21) EP07711678.8
(22) 27.02.2007
(31) 6992006
(32) 25.04.2006
(33) Oostenrijk
(54) SPRITZDÜSENVERSTELLEINRICHTUNG
(47) 07.04.2010
(73) Siemens VAI Metals Technologies
GmbH & Co te 4031 LINZ,
Oostenrijk (AT)
(72) FELLINGER, Kurt te 4053 HAID,
Oostenrijk (AT)
BS20030034
FUERHOFER, Horst te 4490 ST.
FLORIAN, Oostenrijk (AT)
04.04.2003
GUTTENBRUNNER, Josef te 4522
Italië
SIERNING, Oostenrijk (AT)
TOOL POST CLAMP FOR RADIAL
HAMMERL, Joachim te 8234
PRESS
ROHRBACH A.D.L., Oostenrijk
(AT)
07.04.2010
HÖCHTEL, Franz, Josef te 4600
OP S.r.l. te 25100 BRESCIA, Italië
WELS, Oostenrijk (AT)
(IT)
KRIEGNER, Othmar te 4300 ST.
ZILIANI, Massimo, c/o OP S.r.l. te
VALENTIN, Oostenrijk (AT)
25100 BRESCIA, Italië (IT)
POEPPL, Johann te 4202
KIRCHSCHLAG, Oostenrijk (AT)
B22D 23/00
STARRERMAIR, Thomas te 4407
B22C 9/08
DIETACH, Oostenrijk (AT)
EP1825938
WAHL, Helmut te 4222
EP07003469.9
LUFTENBERG, Oostenrijk (AT)
ZIEGLER, Guenter te 4470 ENNS,
20.02.2007
Oostenrijk (AT)
102006008432
(51)
F16J
10/04
23.02.2006
F02F 1/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B22D 19/14
Verfahren und Anordnung zur
B22D 19/00
kontrollierten Formfüllung beim
B22D 18/00
Giessen metallischer Werkstoffe
B22D 17/00
B22C 9/10
07.04.2010
Forschungszentrum Dresden Rossendorf e.V. te 01328
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Eckert, Sven, Dr. te 01259
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Willers, Bernd te 01069
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gerbeth, Gunther, Dr. te 01328
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Galindo, Vladimir, Dr. te 01187
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ziemann, Manfred, Dr. te 42119
(11) EP1924373
(21) EP06791974.6
(22) 11.09.2006
(31) 102005043193
(32) 09.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ZYLINDERKURBELGEHÄUSE FÜR
KRAFTFAHRZEUGE
(47) 07.04.2010
(73) KS Aluminium-Technologie GmbH
te 74172 NECKARSULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KÖHLER, Eduard te 74078
HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 09/10
DUITSLAND (DE)
NIEHUES, Jürgen te 74831
GUNDELSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SOMMER, Bernd te 74613
ÖHRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUSTER, Heinz te 74229
OEDHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHNABEL, Dieter-Horst te
74254 OFFENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MÖDING, Herbert te 74177 BAD
FRIEDRICHSHALL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAUSBERGER, Manfred te 74354
BESIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZIEGLER, Steffen te 74193
SCHWAIGERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEER, Stephan te 74251
LEHRENSTEINSFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
35
KÖRPERN
(47) 07.04.2010
(73) 3D-Micromac AG te 09126
CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) EBERT, Robby te 09114
CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EXNER, Horst te 09648
MITTWEIDA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HARTWIG, Lars te 09648
MITTWEIDA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KEIPER, Bernd te 09217
BURGSTÄDT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLÖTZER, Sascha te 07545
GERA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REGENFUSS, Peter te 09648
MITTWEIDA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B23B 29/034
B23B 27/14
14 april 2010
(AT)
Schlemmer, Armin te 8600
OBERAICH, Oostenrijk (AT)
Winter, Johann te 4560
KIRCHDORF, Oostenrijk (AT)
(51) B23B 31/113
(11) EP1750877
(21) EP05743208.0
(22) 09.05.2005
(31) 102004025256
(32) 17.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WERKSTÜCKSPANNSYSTEM
(47) 07.04.2010
(73) HAINBUCH GMBH SPANNENDE
TECHNIK te D-71672 MARBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WELLER, Hans-Michael te 71563
AFFALTERBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP05707332.2
(51) B23C 5/26
B23B 51/00
B23B 29/12
(22) 11.02.2005
(11) EP1469965
(31) 202004002491 U
(21) EP03705581.1
(32) 17.02.2004
(22) 28.01.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0200236
(32) 29.01.2002
(22) 23.02.2005
(54) SCHNEIDPLATTE,
INSBESONDERE FÜR EIN
AUSDREHWERKZEUG
(31) 547755 P
(47) 07.04.2010
(32) 24.02.2004
(73) KENNAMETAL INC. te LATROBE,
PA 15650-0231, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B22D
B22D
B22D
B01D
43/00
27/00
21/04
35/02
(11) EP1735120
(21) EP05714490.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD OF PRIMING FILTER
FOR MOLTEN METAL
(11) EP1715973
(72) KRENZER, Ulrich te 90513
ZIRNDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
JUST, Werner te 91438 BAD
te MONTREAL QUEBEC H3A 3G2,
WINDSHEIM, BONDSREPUBLIEK
Canada (CA)
DUITSLAND (DE)
(72) BELLEY, Luc te JONQUIÈRE,
(51) B23D 61/06
QUÉBEC G7X 1G4, Canada (CA)
B23B 29/04
BILODEAU, Jean-François te
(11)
EP1995008
JONQUIÈRE, QUÉBEC G7X 2E2,
(21) EP08156874.3
Canada (CA)
GENDRON, André te JONQUIÈRE, (22) 23.05.2008
QUÉBEC G7S 4Z9, Canada (CA)
(31) 8262007
MUNGER, Serge te LATERRIERE,
QUÉBEC G7N 1Z9, Canada (CA) (32) 24.05.2007
(47) 07.04.2010
(51) B29C 67/00
B22F 3/105
(33) Oostenrijk
(11) EP1597003
(54) Schneidwerkzeug mit lösbar
befestigten Schneidplatten
(21) EP04714738.4
(47) 07.04.2010
(22) 26.02.2004
(73) BOEHLERIT GmbH & Co.KG. te
8605 KAPFENBERG, Oostenrijk
(AT)
Maschinenfabrik Liezen und
Gießerei Ges.m.b.H. te 8940
LIEZEN, Oostenrijk (AT)
(31) 10309519
(32) 26.02.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON MINIATURKÖRPERN ODER
MIKROSTRUKTURIERTEN
(33) Zweden
(54) TOOL COUPLING FOR ROTATING
TOOL
(47) 07.04.2010
(73) Sandvik Intellectual Property AB
te 811 81 SANDVIKEN, Zweden
(SE)
(72) PANTZAR, Göran te S-810 22
ÅRSUNDA, Zweden (SE)
(51) B23P 15/46
B23D 77/02
(11) EP1611982
(21) EP04076898.8
(22) 01.07.2004
(54) Reaming tool
(47) 07.04.2010
(73) Unimerco A/S te 7451 SUNDS,
Denemarken (DK)
(72) Widhalm, Samuel T. te DEXTER,
MI 48130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Mann, Gary M. te DEXTER, MI
48130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jensen, Per Holm te 7451
SUNDS, Denemarken (DK)
(51) B23K 20/12
(11) EP1230064
(21) EP00993108.0
(72) Bärnthaler, Walter te 8641 ST.
MAREIN IM MÜRZTAL, Oostenrijk (22) 17.11.2000
Nummer 09/10
(31) 19956963
(32) 18.11.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren ZUM VERBINDEN VON
WENIGSTENS ZWEI
WENIGSTENS IM
VERBINDUNGSBEREICH
ANEINANDERLIEGENDEN
WERKSTÜCKEN NACH DER
METHODE DES
REIBRÜHRSCHWEISSENS
(47) 07.04.2010
36
H01F 7/16
H01F 7/121
C21D 7/04
B24B 47/00
B24B 39/00
B23P 9/04
(11) EP1915231
(21) EP06775830.0
(22) 09.08.2006
(31) 102005037544
(32) 09.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) GKSS-Forschungszentrum
(54) VERFAHREN ZUR KALTEN
Geesthacht GmbH te 21502
MIKROSCHMIEDETECHNIK VON
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
BELIEBIGEN 3-DDUITSLAND (DE)
FREIFORMFLÄCHEN
(72) SCHILLING, Christoph te 21483
(47)
07.04.2010
LÜTAU, BONDSREPUBLIEK
(73) Löcker, Christian te 59510
DUITSLAND (DE)
LIPPETAL-HERZFELD,
DOS SANTOS, Jorge, Dr. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
21335 LÜNEBERG,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Löcker, Christian te 59510
LIPPETAL-HERZFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C21D 7/08
B24B 39/00
B23K 37/08
B23K 31/02
B23K 20/12
(51) B25B 11/00
B23Q 1/03
(11) EP1439933
(11) EP1997582
(21) EP02780568.8
(21) EP08160417.5
(22) 01.11.2002
(22) 28.10.2004
(31) 335739 P
(31) 10350572
(32) 02.11.2001
(32) 30.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
(54) Verfahren zum Eichen eines
FORMING WELD JOINTS HAVING
Aufspanntisches
COMPRESSIVE RESIDUAL
(47) 07.04.2010
STRESS PATTERNS
(73) Wilhelm Altendorf GmbH & Co.
(47) 07.04.2010
KG te 32429 MINDEN,
(73) The Boeing Company te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CHICAGO, IL 60606-1596,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Zarske, Wolfgang te 96465
(US)
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
Lambda Research, Inc. te
DUITSLAND (DE)
CINCINNATI, OH 45227-3465,
(51) B27L 5/06
Verenigde Staten van Amerika
B23Q 5/027
(US)
14 april 2010
BAD HERSFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TROST, Juergen, F. te CANFIELD,
OH 44406, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RASTATTER, Daniel, J. te BEAVER
FALLS, PA 15010, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B24B
B24B
B24B
B24B
B24B
7/12
5/38
31/03
29/06
21/00
(11) EP1310328
(21) EP01947919.5
(22) 09.07.2001
(31) 2000209398
2001119553
2001130520
2001170915
(32) 11.07.2000
18.04.2001
27.04.2001
06.06.2001
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) DEVICE FOR FINISHING
SURFACE OF LONG MATERIAL
(47) 07.04.2010
(73) SINTOKOGIO, LTD. te NAGOYASHI, AICHI 450-0002, Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) UMEMURA, Mitugi, c/o
Sintokogio, Ltd te TOYOKAWASHI, AICHI 442-0061, Japan (JP)
NAKADA, Takayuki, c/o
Sintokogio, Ltd te TOYOKAWASHI, AICHI 442-0061, Japan (JP)
(51) B25B 23/04
(11) EP1476278
(21) EP03702636.6
(22) 14.02.2003
(31) 10207719
(32) 20.02.2002
(72) JAMES, Michael, Royston te
THOUSAND OAKS, CA 91320,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MAHONEY, Murray, W. te
CAMARILLO, CA 93010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WALDRON, Douglas, J. te
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PREVEY, Paul, S., III te
CINCINNATI, OH 45246,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1121229
(51) H02P 25/02
H02K 33/16
(31) 102007011573
(72) GRUENDER, Hartmut te D-36151 (32) 08.03.2007
(21) EP99942289.2
(22) 19.08.1999
(31) 97305 P
328081
(32) 20.08.1998
08.06.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) VENEER SLICER
(47) 07.04.2010
(73) Danzer North America Inc. te
WILMINGTON, DE 19801-1622,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BEFESTIGUNGSWERKZEUG
(47) 07.04.2010
(73) Newfrey LLC te NEWARK,
DELAWARE 19711, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SEIDLER, Dieter te 35415
POHLHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B25C 5/16
(11) EP1967327
(21) EP08151357.4
(22) 13.02.2008
Nummer 09/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
37
B28D 5/00
14 april 2010
(21) EP07008920.6
(54) Heftklammergerät
(11) EP2091708
(22) 03.05.2007
(47) 07.04.2010
(21) EP07820925.1
(31) 102006020673
(73) Esselte Leitz GmbH & Co. KG te
70469 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 04.10.2007
(32) 04.05.2006
(31) 0654138
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 06.10.2006
(54) Formwerkzeug zum Tiefziehen
eines Behälters aus einer
erwärmten thermoplastischen
Kunststofffolie
(72) Schneider, Ulrich te 70563
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05B 13/02
B25F 5/00
(11) EP1398119
(21) EP03020171.9
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(54) DISPOSITIF DE SEPARATION
D'UNE STRUCTURE EMPILEE ET
PROCEDE ASSOCIE.
(47) 07.04.2010
(73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE te PARIS, Frankrijk
(FR)
(47) 07.04.2010
(73) ILLIG Maschinenbau GmbH & Co.
KG te 74081 HEILBRONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Müller, Thomas te 74193
(72) MORICEAU, Hubert te 38120
SCHWAIGERN, BONDSREPUBLIEK
0220951
SAINT EGRÈVE, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
SARTORI, Sylvie te 38240
11.09.2002
Eisele, Klaus te 72160 HORB,
MEYLAN, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GROOT BRITTANNIË
MONTMAYEUL, Philippe te 38190
(DE)
Safety cut-off for power tool with
BERNIN, Frankrijk (FR)
rotating tool bit
(51)
B29C
70/44
MORALES, Christophe te 38800
PONT DE CLAIX, Frankrijk (FR)
07.04.2010
(11) EP1800842
Black & Decker Inc. te NEWARK, (51) F16K 24/04
(21) EP05112448.5
DE 19711, Verenigde Staten van
B29D 30/06
(22) 20.12.2005
Amerika (US)
B29C 33/10
(54) A method of manufacturing an
Jacubasch, Andreas te 68789 ST (11) EP1998946
elongate structural element
LEON-ROT, BONDSREPUBLIEK
(21) EP07748759.3
configured for stiffening a shell
DUITSLAND (DE)
structure, and a method for
(22)
26.02.2007
Frey, Christan te 76131
manufacturing a rigid shell
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK (31) 442006
structure integrated with at least
DUITSLAND (DE)
(32) 03.03.2006
one elongate stiffening element
Plietsch, Reinhard te 73257
(33)
Slovakije
(47) 07.04.2010
KÖNGEN, BONDSREPUBLIEK
(54) VENTING VALVE TO BE USED IN (73) SAAB AB te 581 88 LINKÖPING,
DUITSLAND (DE)
VENTING BORES OF
Kuntze, Helge-Björn te 76297
Zweden (SE)
VULCANIZATION MOULDS
STUTENSEE, BONDSREPUBLIEK
(72) PETERSSON, Mikael te 585 90,
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
LINKÖPING, Zweden (SE)
(22) 05.09.2003
(31)
(33) Frankrijk
(51) H02J 17/00
B25J 19/00
B23K 9/10
(73) GLEBUS ALLOYS EUROPE, s.r.o.
te 547 01 NACHOD, Tsjechië (CZ)
(11) EP1708854
(72) HAJDÚCH, Jaroslav te 014 01
BYTCA, Slovakije (SK)
(21) EP04801735.4
(51) B29C 49/56
(22) 08.12.2004
(11) EP1950029
(31) 0303378
(21) EP08102501.7
(32) 10.12.2003
(22) 06.02.2006
(33) Zweden
(31) 0501269
(54) POWER SUPPLY FOR ROBOT
APPLICATIONS
(32) 08.02.2005
(33) Frankrijk
WEIDMANN, Björn te 590 31,
BORENSBERG, Zweden (SE)
GUSTAVSSON, Jonny te 590 40,
KISA, Zweden (SE)
KROGAGER, Max te 582 42,
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51) B29K
B29K
B29C
B29C
23/00
105/06
70/46
51/00
(11) EP1957259
(21) EP06835634.4
(22) 21.11.2006
(54) Procédé de commande d'
(31) 05077636
(73) ABB AB te 721 83 VÄSTERÅS,
ouverture et de fermeture d' un
Zweden (SE)
(32) 21.11.2005
moule de soufflage et dispositif
de soufflage agence pour sa mise (33) Europees Octrooi Bureau
(72) JÖSOK, Ove te S-SE-293 42
en oeuvre
OLOFSTRÖM, Zweden (SE)
(54) METHOD FOR FORMING A
LUTHARDT, Colin te S-SE-723 49 (47) 07.04.2010
THERMOPLASTIC COMPOSITE
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(73) Sidel Participations te 76930
(47)
07.04.2010
ÖBERG, Pierre te S-SE-723 53
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(73) Lankhorst Pure Composites B.V.
(FR)
KJELLSSON, Jimmy te S-SE-723
te 8607 AD SNEEK
(72) LEGALLAIS, Stéphane te 76930,
44 VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(72) JACOBS, Johannes, Antonius,
OCTEVILLE-SUR-MER, Frankrijk
SCHEIBLE, Guntram te DE-694
Joseph te NL-8447 EB
(FR)
93 HIRSCHBERG,
HEERENVEEN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B29K 101/12
BLOEMHOF, Fokke te NL-8521 DH
(DE)
B29C 51/06
SINT NICOLAASGA
(51) H01L 21/00
(11) EP1854614
(47) 07.04.2010
Nummer 09/10
(51) B30B 15/26
B30B 11/08
B30B 11/00
(11) EP1338409
(21) EP03002779.1
38
(22) 06.07.2000
(31) 144296 P
(31) 19475199
(32) 16.07.1999
(32) 08.07.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(54) TEMPERATURE-SENSITIVE
POLYMER/NANOSHELL
COMPOSITES FOR
PHOTOTHERMALLY MODULATED
DRUG DELIVERY
(31) 10207764
(54) Method of automatically
producing bags with holes and
apparatus therefor
(32) 23.02.2002
(47) 07.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Nikko Shoji Co., Ltd. te
HIROSHIMA-SHI, Japan (JP)
(22) 07.02.2003
(54) Verfahren zum Management des
Einbaus von Einzelkomponenten
und/oder Baugruppen einer
Tablettiermaschine
(47) 07.04.2010
(73) Fette GmbH te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2047974
(21) EP08017587.0
(22) 07.10.2008
(31) 102007048538
(32) 09.10.2007
(51) B31B 5/78
B31B 3/52
B31B 1/52
(33) Canada
(21) EP08450021.4
(22) 27.02.2008
(31) 3522007
(32) 06.03.2007
(33) Oostenrijk
(54) Vorrichtung zum Aufrichten eines
Klappbehälters
(47) 07.04.2010
(73) Zelko, Johannes te 4643
PETTENBACH, Oostenrijk (AT)
(72) Reindl, Thomas te 4643
PETTENBACH, Oostenrijk (AT)
(51) B31B 19/14
B31B 1/78
(47) 07.04.2010
(73) WM. MARSH RICE UNIVERSITY te
HOUSTON, TX 77005-1892,
(72) Nosaka, Seiji te HIROSHIMA-SHI,
Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
(US)
(51) B31F 1/07
(72) WEST, Jennifer, L. te PEARLAND,
(72) Hinzpeter, Jürgen te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schmidt, Ingo te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Gaedecke, Jörg te 21502
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gathmann, Ulrich te 22147
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Greve, Joachim te 23911
POGEEZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gand, Enrico te 21514 BÜCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Preuss, Klaus Peter te 23879
MÖLLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Oldenburg, Alexander te 21521
DASSENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1967356
14 april 2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Walzenanordnung
(47) 07.04.2010
(73) UniMa Tec Prägesysteme GmbH
te 52353 DÜREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Stamm, Hans-Joachim te 50737
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 90/24
B32B 7/04
B32B 27/12
B32B 27/04
B32B 1/02
B32B 1/00
B29C 70/08
TX 77584, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SERSHEN, Scott, R. te HOUSTON,
TX 77030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HALAS, Nancy, L. te HOUSTON,
TX 77030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
OLDENBURG, Steven, J. te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92116,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
AVERITT, Richard D. te LOS
ALAMOS, NM 87545, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B32B 27/08
(11) EP1892092
(21) EP06076772.0
(22) 25.09.2006
(31) 2006227834
(32) 24.08.2006
(33) Japan
(21) EP06705256.3
(54) Heat-shrinkable multilayer casing
film and process for production
thereof
(22) 28.02.2006
(47) 07.04.2010
(31) 2499849
(73) Kureha Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(11) EP1934042
(32) 09.03.2005
(54) COMPOSITE LAMINATED SHEET
MATERIAL FOR CONTAINMENT
SUMPS
(47) 07.04.2010
(72) Ibe, Seiichi, c/o Packaging
Materials Res. Lab. te OMITAMICITY IBARAKI 311-3436, Japan
(JP)
Ishii, Hitoshi, c/o Packaging
Materials Res. Lab. te OMITAMICITY IBARAKI 311-3436, Japan
(JP)
(73) ZCL COMPOSITES INC te
EDMONTON, AB T6B 2Z6, Canada
(51) B65D 65/40
(CA)
B32B 27/32
(72) SCRAGG, Richard, Raymond te
EDMONTON, ALBERTA T6B 0Z9,
Canada (CA)
FINK, Ronald, James te
EDMONTON, ALBERTA T6H 4N6,
Canada (CA)
VEZINA, Etienne te EDMONTON,
ALBERTA T5T 6K7, Canada (CA)
(51) B32B 15/02
A61K 41/00
(11) EP1208005
(11) EP1688244
(21) EP00947382.8
(21) EP06004448.4
(22) 14.07.2000
(11) EP1377448
(21) EP01998444.2
(22) 07.11.2001
(31) 253903 P
(32) 29.11.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FOOD PACKAGING LAMINATES
(47) 07.04.2010
(73) H.B. Fuller Company te ST. PAUL,
MINNESOTA 55164-0683,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
39
(US)
(72) JANSSEN, Annegret te 21337
LÜNEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZENKER, Wolfgang te 21365
ADENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
te ENGLEWOOD, CO 80112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
14 april 2010
PHILOMATH, OR 97372,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DIDONATO, Russell te
MAPLEWOOD, NJ 07040,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B41J 25/304
B41J 2/175
B41J 2/14
(51) C08J 7/04
B32B 27/34
B05D 7/04
(51) B41J 29/393
B41J 2/05
(21) EP01909351.7
(11) EP1145845
(21) EP01928959.4
(21) EP99901928.4
(22) 01.02.1999
(31) 4364899
(32) 13.01.1999
(33) Japan
(54) COMPOSITE FILM
(47) 07.04.2010
(11) EP1284860
(22) 26.04.2001
(31) 571959
677837
(32) 15.05.2000
02.10.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73) PI R & D Co., Ltd. te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 236-0002,
(47)
Japan (JP)
(72) ITATANI, Hiroshi te YOKOHAMA- (73)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
INKJET PRINTING WITH AIR
MOVEMENT SYSTEM
07.04.2010
Hewlett-Packard Company te
PALO ALTO CA 94304-1112,
SHI, KANAGAWA 236-005, Japan
Verenigde Staten van Amerika
(JP)
(US)
MATSUMOTO, Shunichi te
KAMAKURA-SHI, KANAGAWA
(72) MCELFRESH, David te SAN
248-0034, Japan (JP)
DIEGO, CA 92129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
B41F 13/04
PRAKASH, Satya te POWAY, CA
EP1457324
92064, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP04002866.4
KAWAMURA, Naoto te
10.02.2004
CORVALLIS, OR 97333,
10311219
Verenigde Staten van Amerika
14.03.2003
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B41J 2/14
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Bedrucken einer Bahn
(11) EP1429925
(47) 07.04.2010
(73) Werner Kammann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
te 32257 BÜNDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Steffen, Volker te 32051
HERFORD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schneider, Helmut te 49328
WELLE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schulz, Matthias te 32257
BÜNDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B41F 17/08
(11) EP1551632
(21) EP03734086.6
(22) 19.05.2003
(31) 200817
(32) 22.07.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MECHANICAL MANDREL TRIP
(47) 07.04.2010
(73) Stolle Machinery Company, LLC
(11) EP1274583
(22) 06.03.2001
(31) PQ605800
(32) 06.03.2000
(33) Australië
(54) THERMAL EXPANSION
COMPENSATION FOR PRINTHEAD
ASSEMBLIES
(47) 07.04.2010
(73) Silverbrook Research Pty. Limited
te BALMAIN, NSW 2041, Australië
(AU)
(72) SILVERBROOK, Kia, Silverbrook
Research Pty Ltd te BALMAIN,
NSW 2041, Australië (AU)
(51) B41J 2/175
(11) EP1955853
(21) EP08290001.0
(22) 02.01.2008
(31) 2007029021
(32) 08.02.2007
(33) Japan
(54) Printer
(47) 07.04.2010
(73) Mimaki Engineering Co., Ltd. te
TOMI-SHI, 389-0512 NAGANO,
Japan (JP)
(21) EP02763550.7
(72) Uehara, Shinichi te TOMI-CITY
389-0514 NAGANO, Japan (JP)
(22) 27.08.2002
(51) B41J 2/175
(31) 967567
(11) EP1955851
(32) 28.09.2001
(21) EP08002265.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 07.02.2008
(54) FLUID DROP CARTRIDGE
(31) 2007027907
2007338151
(47) 07.04.2010
(73) Hewlett-Packard Company te
PALO ALTO CA 94304-1112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 07.02.2007
27.12.2007
(72) BROWNING, Robert, N, K. te
CORVALLIS, OR 97330,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DRIGGERS, Matt, G. te
VANCOUVER, WA 98684,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STATHEM, Ralph, L. te LEBANON,
OR 97355, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TUCKER, Mark, Daniel te
CORVALLIS, OR 97330,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MAHONEY, Patrick, G. te
(54) Piercing jig for piercing a cover
film of a fluid container
(33) Japan
Japan
(47) 07.04.2010
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU, TOKYO 163-0811,
Japan (JP)
(72) Matsuyama, Masahide te SUWASHI NAGANO-KEN 392-8502,
Japan (JP)
Ogura, Yasuhiro te SUWA-SHI
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Uehara, Yasunao te SUWA-SHI
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Nummer 09/10
Seki, Yuichi te SUWA-SHI
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
(51) B41J 2/21
(11) EP1525989
(21) EP04256308.0
(22) 13.10.2004
(31) 691714
(32) 22.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Systems and methods for
printing onto a substrate using
reactive ink
(47) 07.04.2010
40
(47) 07.04.2010
(73) Fritz Egger GmbH & Co. te 3105
UNTERRADLBERG, Oostenrijk
(AT)
(72) HAGSPIEL, Raimund te 37671
HÖXTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102006049725
(21) EP08290955.7
(22) 09.10.2008
(31) 0707075
(32) 09.10.2007
(51) B41J 2/01
B41J 11/08
(31) 202005012682 U
(11) EP1852266
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06713257.1
(54) RAD
(22) 08.02.2006
(47) 07.04.2010
(31) 2005049551
(73) KUKA Roboter GmbH te 86165
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(73) Normalu te 68680 KEMBS,
Frankrijk (FR)
(72) Meyer, Yves te 68170 RIXHEIM,
Frankrijk (FR)
Scherrer, Jean-Marc te 68400
RIEDISHEIM, Frankrijk (FR)
(51) B60B 19/12
(11) EP1912799
(21) EP06775827.6
(22) 08.08.2006
(32) 09.08.2005
(72) GÜNTHER, Wolfgang te 38239
SALZGITTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Seiko I Infotech Inc. te MIHAMA- (51) B65D 85/58
KU CHIBA-SHI, CHIBA 261-8507,
B65D 85/00
Japan (JP)
B65D 81/00
(72) MURASE, Tetsuya te MIHAMA-KU,
B60B 27/00
CHIBA-SHI CHIBA, 2618507,
(11) EP1862332
Japan (JP)
(21) EP07251994.5
(51) E04F 15/04
(22) 15.05.2007
E04F 15/02
(31) 420955
E04F 13/16
E04F 13/10
(32) 30.05.2006
B44C 5/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
B41M 1/38
(54) Wheel hub shipping retainer
(11) EP1761400
system
(21) EP05755993.2
(47) 07.04.2010
(22) 30.06.2005
(73) GUNITE CORPORATION te
(31) 102004032058
ROCKFORD, IL 61104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 01.07.2004
(72) Pete, Reginal A. te ROCKFORD
ILLINOIS 61108, Verenigde
(54) PLATTE MIT EINER DEKORATIVEN
Staten van Amerika (US)
OBERFLÄCHE
Tope, Gary te BYRON ILLINOIS
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1914089
(11) EP2048002
(47) 07.04.2010
(54) INK JET RECORDER
(51) B60B 33/00
(21) EP07118122.6
(72) Parazak, Dennis P. te
OCEANSIDE, CA 92056,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mott, James A. te SAN DIEGO,
CA 92126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lee, Melissa D. te ESCONDIDO,
CA 92029, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Pingel, James te SAN DIEGO, CA
92126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Japan
61010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Purvis, Adam te ROCKFORD
ILLINOIS 61109, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) E04B 9/30
B44C 7/02
(33) Frankrijk
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te (54) Système de bordure élastique
HOUSTON, TEXAS, Verenigde
pour toile non extensible pour
Staten van Amerika (US)
realiser une fausse paroi
(32) 24.02.2005
14 april 2010
(22) 09.10.2007
(32) 21.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lenkrolle mit hochfestem
Achsträger
(47) 07.04.2010
(73) GROSS + FROELICH GMBH&CO.
KG te 71263 WEIL DER STADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Berger, Ernst te 71131
JETTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
von Bordelius, Ralph te 71083
HERRENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60B 33/00
(11) EP1693228
(21) EP06000141.9
(22) 04.01.2006
(31) 102005007898
(32) 21.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Antriebsvorrichtung für eine
Lenkrolle eines Möbelstücks
(47) 07.04.2010
(73) Waldner Labor- und
Schuleinrichtungen GmbH te
01097 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Keibach, Dieter te 88267 VOGT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60G 9/00
B60B 35/08
B60B 35/04
(11) EP1911605
(21) EP07075849.5
(22) 28.09.2007
(31) 1032607
(32) 02.10.2006
(33) Nederland
(54) Axle body for a wheel axle
(47) 07.04.2010
(73) Weweler Nederland B.V. te 7332
AP APELDOORN
(72) Bramer, Hans te 6961 WR
EERBEEK
(51) B60C 7/12
A01B 29/04
Nummer 09/10
41
(11) EP2000328
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08009118.4
(22) 16.05.2008
(54) Fahrzeugluftreifen mit
Notlaufeigenschaften
(31) 102007026281
(47) 07.04.2010
(32) 05.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Gummihohlreifen
(47) 07.04.2010
(73) Amazonen-Werke H. Dreyer
GmbH & Co. KG te 49205
HASBERGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Reinke, Wilfried te 26132
OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Tiessen, Reimer Uwe te 26135
OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pokriefke, Michael te 27798
HUDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60C 9/18
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
14 april 2010
(32) 17.11.2006
02.08.2007
05.11.2007
(33) Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk
(54) SPANNSCHLOSS FÜR EINE
GLEITSCHUTZKETTE
(72) Joshi, Ujwal Raj te 31832
SPRINGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Winkler, Jens te 30900
WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
(51) B60C 23/00
(51) B60D 1/04
(11) EP1680289
(11) EP1849632
(21) EP04794624.9
(22) 08.10.2004
(31) 681962
(32) 09.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Pewag Schneeketten GMBH & Co
KG te 8020 GRAZ, Oostenrijk
(AT)
(72) ÄGYD, Pengg te 9020
KLAGENFURT, Oostenrijk (AT)
(21) EP07107069.2
(22) 26.04.2007
(31) 20065271
(32) 27.04.2006
(33) Finland
(11) EP2079596
(54) THERMAL MONITORING SYSTEM
FOR A TIRE
(21) EP07820989.7
(54) Coupler jaw intended for the
three-point coupling of a tractor
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(22) 05.10.2007
(31) 0609342
(32) 18.10.2006
(33) Frankrijk
(54) PNEUMATIQUE POUR ENGIN
LOURD
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(73) Société de Technologie Michelin
te 63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
Michelin Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(73) LH Lift Oy te 41370 KUUSA,
Finland (FI)
(72) Viikki, Paavo te 41370, KUUSA,
Finland (FI)
(51) B62D 21/11
B60G 7/02
(72) O'BRIEN, George, Phillips te
B60G 3/20
07.04.2010
PIEDMONT, SC 29673, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1989067
Société de Technologie Michelin
ADAMSON, John, David te 63000 (21) EP07722923.5
te 63000 CLERMONT-FERRAND,
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
Frankrijk (FR)
(22) 24.02.2007
(FR)
Michelin Recherche et Technique
(31) 102006009300
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT, (51) B60C 23/06
Zwitserland (CH)
(32) 01.03.2006
(11) EP1337407
BONDU, Lucien te 63800 LA
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP01997403.9
ROCHE NOIRE, Frankrijk (FR)
(54) EINZELRADAUFHÄNGUNG FÜR
(22) 22.11.2001
EINE HOCHLENKERACHSE
B60C 9/22
(31) 00830778
B60C 9/20
(47) 07.04.2010
262634 P
EP1968810
(73) Daimler AG te 70327
(32) 27.11.2000
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
EP05850498.6
22.01.2001
DUITSLAND (DE)
23.12.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(72)
MAUZ, Uwe te 73730
PNEUMATIC TIRE HAVING AN
Verenigde Staten van Amerika
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
IMPROVED BELT STRUCTURE
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
DUITSLAND (DE)
07.04.2010
MONITORING THE
(51)
B60G 9/00
DEFORMATIONS OF A TYRE
PIRELLI TYRE S.p.A. te 20126
B60G 21/05
MILANO, Italië (IT)
(47) 07.04.2010
(11) EP1439081
DAGHINI, Guido Luigi te 20126
(73) Pirelli Tyre S.p.A. te 20126
(21) EP04075039.0
MILANO, Italië (IT)
MILANO, Italië (IT)
BIZZI, Stefano te 20126 MILANO, (72) CARETTA, Renato te I-21013
(22) 07.01.2004
Italië (IT)
(31) 1022395
GALLARATE, Italië (IT)
(51) B60C 5/14
B60C 17/00
(11) EP1970221
(21) EP08150543.0
(22) 23.01.2008
(31) 102007012401
(32) 15.03.2007
(51) B60C 27/10
(32) 15.01.2003
(11) EP2086773
(33) Nederland
(21) EP07815183.4
(54) Connection between vehicle axle
and carrier arm
(22) 15.11.2007
(31) 19072006
12182007
17772007
(47) 07.04.2010
(73) Weweler Nederland B.V. te 7332
AP APELDOORN
Nummer 09/10
42
(72) Aalderink, Derk Geert te 7245 NV
10129 TORINO, Italië (IT)
LAREN
(72) Tonoli, Andrea te AVIGLIANA
Bramer, Hans te 6561 WR
(TORINO), Italië (IT)
EERBEEK
Festini, Andrea te COLLEGNO
(TORINO), Italië (IT)
(51) F16F 9/02
Cavalli, Fabio te ALESSANDRIA,
B62K 25/00
Italië (IT)
B60G 15/14
B60G 13/10
(51) B60G 21/10
B60G 11/27
B60G 21/055
(11) EP1964695
(21) EP08033508.6
(22) 24.01.2008
B60G 17/015
B60G 13/00
(11) EP2018282
(31) 102007010787
(21) EP07721971.5
(32) 02.03.2007
(22) 28.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102006009524
(54) Luftfeder- und Dämpfereinheit
mit Bedienelement
(32) 28.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.04.2010
(54) STABILISATOR FÜR EIN
KRAFTFAHRZEUG
(73) Continental Aktiengesellschaft te
30165 HANNOVER,
(47) 07.04.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Pnp Automotive GmbH te 19089
(DE)
CRIVITZ, BONDSREPUBLIEK
MAGURA Gustav Magenwirth
DUITSLAND (DE)
GmbH & Co. KG te 72574 BAD
(72) BEETZ, Stefan te 19089 BARNIN,
URACH, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
(72) Krauß, Hans-Peter te 30826
FESTNER, Gerald te 19288 KLEIN
GARBSEN, OT FRIELINGEN,
KRAMS, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
BAUSTIAN, Torsten te 19089
Hujer, Joachim te 72582
CRIVITZ, BONDSREPUBLIEK
GRABENSTETTEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60H 1/34
(DE)
B60H 1/00
(51) B60G 21/073
(11)
EP1699649
B60G 17/056
(21)
EP04798051.1
B60G 17/005
(22) 23.11.2004
(11) EP1911614
(21) EP07116673.0
(31) 10361108
(22) 18.09.2007
(32) 22.12.2003
(31) 102006048662
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
Fahrzeuge
(47) 07.04.2010
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Baruschke, Wilhelm Dipl.-Ing. te
73117 WANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bureau, Cathy Dipl.-Ing. te
48009 BIRMINGHAM MI,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lochmahr, Karl Dipl.-Ing. (FH) te
71665 VAIHINGEN/ENZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pitz, Eric te 70199 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Strauss, Thomas Dipl.-Ing. (FH)
te 73274 NOTZINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60H 3/00
(11) EP1937500
(21) EP06805978.1
(22) 02.10.2006
(31) 102005048910
(32) 11.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) REGELVORRICHTUNG FÜR EIN
KRAFTFAHRZEUG UND
VERFAHREN ZUR REGELUNG
(47) 07.04.2010
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DITTRICH, André te 70372
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Frank te 75397
SIMMOZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) VORRICHTUNG ZUR
LUFTMENGENREGELUNG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
INSBESONDERE FÜR EINE
(51) B60J 1/10
Federungssystem
KRAFTFAHRZEUG-KLIMAANLAGE
B60J 1/00
07.04.2010
(47) 07.04.2010
(11) EP2084028
Deere & Company te MOLINE, IL (73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
(21) EP07854273.5
61265-8098, Verenigde Staten
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
van Amerika (US)
(22) 22.10.2007
DUITSLAND (DE)
Bitter, Marcus te 68199
(31) 862281 P
(72) KOMOWSKI, Michael te 71265
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
WEIL DER STADT-MERKLINGEN, (32) 20.10.2006
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
B60G 21/00
(54) FLUSH MOUNTED PLASTIC
B60G 17/015
(51) B60H 1/00
WINDOW
EP1813450
(11) EP1609638
(47) 07.04.2010
EP06001707.6
(21) EP05013027.7
(73) Exatec, LLC. te WIXOM, MI
27.01.2006
48393, Verenigde Staten van
(22) 16.06.2005
Amerika (US)
Vehicle with tilting suspension
(31) 102004030074
system
(72)
KUROKAWA, Sachiko te
(32) 23.06.2004
FARMINGTON HILLS, MI 48335,
07.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
Fondazione Torino Wireless te
(54) Verfahren zum Betreiben einer
(US)
10129 TORINO, Italië (IT)
Klimatisierungseinrichtung
für
ENGLISH, Derek te DETROIT, MI
POLITECNICO DI TORINO te
(32) 14.10.2006
(33)
14 april 2010
Nummer 09/10
43
48228, Verenigde Staten van
CHALETTE SUR LOING, Frankrijk
Amerika (US)
(FR)
SCHOLTEN, Alex te 40764
(51) B60K 6/485
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
B60K 6/445
DUITSLAND (DE)
B60K 6/383
(51) B60J 5/04
(11) EP1711363
(11) EP1484208
(21) EP05715239.9
(21) EP02807029.0
(22) 02.02.2005
(22) 14.05.2002
(31) 200200566
(32) 11.03.2002
(33) Spanje
(54) DOOR MODULE FOR MOTOR
VEHICLES COMPRISING A
WINDOW REGULATOR WITH
LEVER
(47) 07.04.2010
(73) GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA,
S.A. te 09007 BURGOS, Spanje
(ES)
(31) 102004005349
(32) 02.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HYBRIDMOTOR
(47) 07.04.2010
(73) FEV Motorentechnik GmbH te
52078 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) JANSSEN, Peter te 6051 JV
MAASBRACHT
(51) B60L 5/39
(72) MARTINEZ MORAL, Francisco
(11) EP1590195
Javier te E-09004 BURGOS,
Spanje (ES)
(21) EP04707500.7
GONZALES SAIZ, José Ignacio te (22) 03.02.2004
E-09001 BURGOS, Spanje (ES)
(31) 10304379
(51) E05D 11/00
10306376
B60J 5/10
(32) 03.02.2003
(11) EP1997659
15.02.2003
(21) EP08155402.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 29.04.2008
(31) 0755416
(54) STROMABNEHMER
(32) 01.06.2007
(47) 07.04.2010
14 april 2010
(11) EP1812259
(21) EP05849395.8
(22) 10.11.2005
(31) 627429 P
(32) 12.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VEHICLE SEAT TRACK
(47) 07.04.2010
(73) Johnson Controls Technology
Company te HOLLAND,
MICHIGAN, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BREWER, William te CANTON,
MICHIGAN 48187, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RAMASESHADRI, Ganesh te
YPSILANTI, MICHIGAN 481976127, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOORE, Simon te BRIGHTON,
MICHIGAN 48116, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TELESCO, Stephen, P. te DEXTER,
MICHIGAN 48130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LEIGHTON, Michael te LASALLE,
ONTARIO, N9L3N2, Canada (CA)
(51) B60N 2/28
(11) EP1808331
(21) EP07250122.4
(22) 12.01.2007
(31) 0600608
0603458
(73) Schunk Bahn- und
(32) 12.01.2006
Industrietechnik
GmbH
te
35435
21.02.2006
Procédé de montage d'un ouvrant
WETTENBERG, BONDSREPUBLIEK (33) GROOT BRITTANNIË
arrière motorisé ou non d'un
DUITSLAND (DE)
GROOT BRITTANNIË
véhicule automobile
(72)
LAMSCHICK,
Jürgen
te
22880
(54) Belt guide
07.04.2010
WEDEL, BONDSREPUBLIEK
(47) 07.04.2010
Peugeot Citroën Automobiles SA
DUITSLAND (DE)
te 78943 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
(73) HTS HANS TORGERSEN & SØNN
(51) B60N 2/30
CEDEX, Frankrijk (FR)
A/S te 3535 KRØDEREN,
B60N 2/06
Noorwegen (NO)
Mariet, Jean-Michel te 92700
(11) EP1992518
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(72) Vertegaal, Henk te 7556 SL
Kondyra, Emmanuel te 92140
(21) EP08300203.0
HENGELO
CLAMART, Frankrijk (FR)
(22) 14.05.2008
(51) B65G 47/31
B60J 10/08
(31) 0703520
B60P 1/38
B60J 10/00
B07C 5/02
(32) 16.05.2007
EP1982859
(11)
EP1827901
(33) Frankrijk
EP08290371.7
(21)
EP05824513.5
(54) Ensemble de siège pour vehicule
15.04.2008
automobile
(22) 05.12.2005
0702803
(47) 07.04.2010
(31) 0413094
(33) Frankrijk
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 18.04.2007
(32) 08.12.2004
(33) Frankrijk
(33) Frankrijk
(54)
(54) DISPOSITIF DE DECHARGEMENT
D'OBJETS EN VRAC
(47)
(73)
(72)
(73) Renault S.A.S. te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
Module d'étanchéité pour baie de
(72) Mercier, Cédric te 91830, LE
véhicule à moteur, et une telle
COUDRAY MONTCEAUX, Frankrijk
baie l'incorporant
(FR)
07.04.2010
Larsonneur, Jean-François te
Hutchinson te 75008 PARIS,
78100, SAINT GERMAIN EN LAYE,
Frankrijk (FR)
Frankrijk (FR)
Delevacque, Xavier te 45700
(51) B60N 2/08
VILLEMANDEUR, Frankrijk (FR)
B60N 2/07
Boursault, Xavier te 45120
(47) 07.04.2010
(73) LA POSTE te 75757 PARIS CEDEX
15, Frankrijk (FR)
(72) BOSSER, Patrick te F-44880
SAUTRON, Frankrijk (FR)
CADIC, Christophe te F-44400
Nummer 09/10
RÈZE, Frankrijk (FR)
(51) B62D 63/06
B62D 55/30
B62D 55/108
B60P 3/12
B60P 3/06
B60D 1/66
A01D 90/00
44
14 april 2010
(54) Headlamp control
(32) 21.02.2005
(47) 07.04.2010
(33) Zuid-Korea
(73) Gentex Corporation te ZEELAND, (54) THE MEMBER FOR INTERIOR
MI 49464, Verenigde Staten van
PRODUCTS OF MOTOR VEHICLES
Amerika (US)
WITH MULTILAYER STRUCTURE
(72) Bechtel, Jon H. te HOLLAND,
MICHIGAN 49423, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Stam, Joseph S. te HOLLAND,
MICHIGAN 49424, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Bauer, Frederick te HOLLAND,
MICHIGAN 49424, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(51) B60R 19/00
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(51) B61D 23/02
B60R 3/02
B60P 1/43
A61G 3/06
(54) TRAILER
(11) EP1859996
(47) 07.04.2010
(21) EP07108716.7
(73) Baxter, James M. te
SCARISBRICK SOUTHPORT PR9
8AD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 23.05.2007
(11) EP1917161
(21) EP06709728.7
(22) 14.02.2006
(31) 0507826
0509559
(32) 19.04.2005
11.05.2005
(72) Baxter, James M. te
SCARISBRICK SOUTHPORT PR9
8AD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 90/58
B65D 90/10
B60P 3/22
(11) EP1917162
(21) EP06761281.2
(22) 14.08.2006
(31) 13752005
19082005
(31) 0604604
(31) 157063
(32) 18.09.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) RM20060470
(32) 06.09.2006
(33) Italië
(47) 07.04.2010
(73) Takler S.r.l. te 75100 MATERA,
Italië (IT)
(47) 07.04.2010
(72) Lorusso, Lorenzo te 75100
MATERA, Italië (IT)
(73) Iveco France S.A. te 69200
VÉNISSIEUX, Frankrijk (FR)
(51) B60R 19/56
(72) Rey, Philippe te 69320 FEYZIN,
Frankrijk (FR)
(21) EP07123329.0
(51) B60R 3/02
(21) EP07001699.3
(31) 202006002455 U
(54) SCHLIESSEINRICHTUNG FÜR AN (32) 16.02.2006
EINEM BEHÄLTER ANGEORDNETE
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EINFÜLLSTUTZEN
(54) Schwenktritt für eine
(47) 07.04.2010
Türanordnung an einem Fahrzeug
(73) Stag AG te CH-7304 MAIENFELD,
des öffentlichen
Zwitserland (CH)
Personennahverkehrs
(72) GLOOR, Christian te 9475
(47) 07.04.2010
SEVELEN, Zwitserland (CH)
(73) Gebr. Bode GmbH & Co. KG te
MEIER, Hubert te 5512
34123 KASSEL,
WOHLENSCHWIL, Zwitserland
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(CH)
(DE)
FURGLER, Walter te 8887 MELS,
(22) 26.08.1999
(22) 31.08.2007
(54) Transport vehicle equipped with
access device for persons with
reduced mobility
(22) 26.01.2007
(21) EP04026500.1
(21) EP07425548.0
(33) Frankrijk
(33) Zwitserland
Zwitserland
(11) EP1520749
(11) EP1900575
(54) Safety bar, particulary for
industrial vehicles
(11) EP1820696
(51) B60Q 1/14
B60Q 1/08
(72) SEO, Duck-Hyun te PALDAL-GU,
SUWON, GYUNGI-DO 442-835,
Zuid-Korea (KR)
(32) 23.05.2006
(32) 23.08.2005
01.12.2005
Zwitserland (CH)
PIETH, Daniel te 7026
MALADERS, Zwitserland (CH)
MOSBERGER, Ekkehard te 7304
MAIENFELD, Zwitserland (CH)
(73) Li & S CO., LTD . te JIKSANMYEON CHEONAN
CH'UNGCH'ONG NAMDO 330815, Zuid-Korea (KR)
(72) Latendorf, Ingo te 37235
HESSISCH-LICHTENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Horst, Grein te 34637
SCHRECKSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60R 13/08
(11) EP1851091
(21) EP06716019.2
(22) 20.02.2006
(31) 20050014176
(11) EP1935724
(22) 17.12.2007
(31) MI20062431
(32) 19.12.2006
(33) Italië
(54) Front underrun protection device
of extended type for industrial or
commercial vehicle
(47) 07.04.2010
(73) IVECO S.p.A. te 10156 TORINO,
Italië (IT)
(72) Consano, Ludovico te 10023
CHIERI, Italië (IT)
Cordua, Giuseppe te 10129
TORINO, Italië (IT)
Luera, Andrea te 10024
MONCALIERI, Italië (IT)
(51) B60R 21/013
(11) EP1982869
(21) EP08153762.3
(22) 31.03.2008
(31) 787497
(32) 17.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of characterizing a
vehicle crash event based on
shear waves in the vehicle frame
(47) 07.04.2010
(73) Delphi Technologies, Inc. te
TROY, MICHIGAN 48007,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
45
(US)
(72) Griffin, Dennis P. te
NOBLESVILLE, IN 46060,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Fultz, William W. te CARMEL, IN
46033, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B60R 21/16
(11) EP1928708
(21) EP06805831.2
(22) 25.09.2006
(31) 102005046267
(32) 27.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GASSACKANORDNUNG FÜR
KRAFTFAHRZEUGE
(47) 07.04.2010
202007016848 U
(32) 01.03.2007
30.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHARNIERUNG FÜR EINEN
AIRBAGDECKEL
(47) 07.04.2010
(73) K.L. Kaschier- und Laminier
GmbH te 48599 GRONAU-EPE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mederer, Martin te 92318
NEUMARKT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Palkovics, László te 1111
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(51) B60T 8/32
(11) EP2045156
(21) EP08305590.5
(22) 25.09.2008
(31) 0758077
(72) RORING, Albert te 48599
(32) 04.10.2007
GRONAU-EPE, BONDSREPUBLIEK (33) Frankrijk
DUITSLAND (DE)
(54) Procédé de gestion d'un système
GRIMMELT, Michael te 48599
de freinage de véhicule
GRONAU-EPE, BONDSREPUBLIEK
automobile et véhicule équipé
DUITSLAND (DE)
d'un système de freinage
(51) B60R 21/215
fonctionnant selon ce procédé
(11) EP2057044
(47) 07.04.2010
(73) AUTOLIV DEVELOPMENT AB te
447 83 VARGARDA, Zweden (SE) (21)
(72) MANSSON, Johan te S-504 58
(22)
BORAS, Zweden (SE)
(31)
ÖHRVALL, Henrik te S-441 92
ALINGSAS, Zweden (SE)
KJELL, Fredrik te S-441 40
(32)
ALINGSAS, Zweden (SE)
PALO, Anders te SE-41313
(33)
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) B60R 21/203
14 april 2010
EP08715883.8
20.02.2008
102007009058
202007016718 U
21.02.2007
28.11.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) RENAULT S.A.S. te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) Ayma, Vincent te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
Camart, Jean-François te 92800
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
(51) B60T 8/34
(11) EP1800980
(11) EP2077955
(54) AIRBAGDECKELSCHARNIER MIT
KRAFTAUFNEHMENDEM SYSTEM
(21) EP07831092.7
(47) 07.04.2010
(22) 04.10.2006
(22) 26.10.2007
(73) K.L. Kaschier- und Laminier
GmbH te 48599 GRONAU-EPE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 0525910
(31) 2006295823
(32) 31.10.2006
(33) Japan
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 21.12.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Method of braking a vehicle
(72) RORING, Albert te 48599
GRONAU-EPE, BONDSREPUBLIEK (47) 07.04.2010
DUITSLAND (DE)
(73) JCB Landpower Ltd te
GRIMMELT, Michael te 48599
07.04.2010
STAFFORDSHIRE ST14 5JP,
GRONAU-EPE, BONDSREPUBLIEK
GROOT BRITTANNIË (GB)
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
DUITSLAND (DE)
te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 471(72) Fitton, Gregory Peter te STOKE
(51) B60T 8/32
8571, Japan (JP)
ON TRENT ST3 7BJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1616766
ADACHI, Yuichi te
Williams, Andrew Robert te
NISHIKASUGAI-GUN, AICHI,
(21) EP05015224.8
STAFFORDSHIRE ST14 5BT,
452-8564, Japan (JP)
(22) 13.07.2005
GROOT BRITTANNIË (GB)
BITO, Kazuaki te NISHIKASUGAI(31) 102004034466
GUN, AICHI, 452-8564, Japan
(51) B60T 13/575
(JP)
(32) 16.07.2004
(11) EP1900584
FUKAWATASE, Osamu te
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07115153.4
TOYOTA-SHI, AICHI, 471-8571,
(54)
Steuermodul
für
eine
Japan (JP)
(22) 29.08.2007
Anhängerbremsanlage und
MORO, Tomoyuki te TOYOTA-SHI,
(31) 0608064
Verfahren
zum
Steuern
AICHI, 471-8571, Japan (JP)
pneumatischer
Funktionen
eines
(32) 13.09.2006
IMAMURA, Kenji te TOYOTA-SHI,
Nutzkraftfahrzeuganhängers
(33) Frankrijk
AICHI, 471-8571, Japan (JP)
(47) 07.04.2010
SANADA, Akiyoshi te TOYOTA(54) Servomoteur d'assistance au
SHI, AICHI, 471-8571, Japan
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
freinage
(JP)
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
(47) 07.04.2010
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
B60R 21/215
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
DUITSLAND (DE)
EP2059419
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(72) Bobinger, Georg te 80687
DUITSLAND (DE)
EP08715884.6
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(72)
Beylerian, Bruno te 95380
20.02.2008
DUITSLAND (DE)
LOUVRES, Frankrijk (FR)
Matolcsi, István te 80807
202007003172 U
Nen, Yannick te 91290 ARPAJON,
(54) KNEE PROTECTING AIRBAG
DEVICE
(47)
(21) EP06020855.0
Nummer 09/10
Frankrijk (FR)
Scrivano, Nicolas te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Bernadat, Olivier te 94170 LE
PERREUX, Frankrijk (FR)
46
(11) EP2121414
(21) EP08700995.7
(22) 07.01.2008
(31) 102007004521
14 april 2010
SUMMERFIELD, NC 27358,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FOWLER, Arthur, Nalson te
WINSTON SALEM, NORTH
CAROLINA 27107, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16D 65/74
B60T 17/22
(32) 24.01.2007
(11) EP1917170
(21) EP06765161.2
(54) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
MIT RIEMENANTRIEB
(22) 31.07.2006
(47) 07.04.2010
(21) EP08761907.8
(31) 0515617
(73) ThyssenKrupp Presta SteerTec
GmbH te 40476 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 08.01.2008
(32) 29.07.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) BRAKE FLUID VALVE ASSEMBLY
(47) 07.04.2010
(73) Alcon Components Limited te
TAMWORTH, STAFFORDSHIRE
B79 7TN, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) SMITH, Phillip, J. te SUTTON
COLDFIELD, WEST MIDLANDS
B75 6DY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
MCKEON, Michael te
LOUGHBOROUGH,
LEICESTERSHIRE LE11 1JE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) SPENGLER, Matthias te 73666
BALTMANNSWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KEPPLER, Jens te 72805
LICHTENSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STOLZENBURG, Jens te 74360
ILSFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62D 25/20
(11) EP2111352
(31) 0700116
(32) 09.01.2007
(33) Frankrijk
(54) STRUCTURE DE LA PARTIE
ARRIERE D'UN VEHICULE
AUTOMOBILE
(47) 07.04.2010
(73) Renault SAS te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) ROUSSEAU, Olivier te F-91310
LINAS, Frankrijk (FR)
(51) B62D 15/02
(51) B62D 31/02
(11) EP2125493
(11) EP1808365
(21) EP07821886.4
(21) EP07000583.0
(51) B61C 9/00
(22) 26.10.2007
(22) 12.01.2007
(11) EP2076418
(31) 102006060628
(31) 102006002123
(21) EP08784949.3
(32) 21.12.2006
(32) 17.01.2006
(22) 22.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102007041749
(54) VERFAHREN ZUR EINSTELLUNG
EINES LENKSYSTEMS IN EINEM
FAHRZEUG
(54) Dachmodulelement für
Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge zur
Personenbeförderung
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) MAN Nutzfahrzeuge
Aktiengesellschaft te 80976
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 04.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ACHSANTRIEB FÜR EIN
SCHIENENFAHRZEUG
(47) 07.04.2010
(73) Voith Patent GmbH te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK (72) BUERKLE, Lutz te 71229
LEONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(72) STARBATTY, Frank te 89522
WEILKES, Michael te 31199
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DIEKHOLZEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
RENTSCHLER, Tobias te 75180
(51) B61F 5/38
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1826091
DUITSLAND (DE)
(21) EP07102904.5
(51) B62D 21/02
(22) 22.02.2007
(11) EP1966031
(31) 200600440
(21) EP05855241.5
(32) 24.02.2006
(22) 23.12.2005
(33) Spanje
(54) PI SHAPED CROSS-MEMBER
(54) Method for optimizing guidance
(47) 07.04.2010
of railway vehicles
(73) Volvo Trucks North America te
(47) 07.04.2010
GREENSBORO, NC 27402-6115,
(73) Patentes Talgo, S.L. te 28290 LAS
Verenigde Staten van Amerika
MATAS (MADRID), Spanje (ES)
(US)
(72) López Gómez, José Luis Patentes
Wrinkle, Timothy te
Talgo, S.A. te 28230 MADRID,
GREENSBORO NC 27403,
Spanje (ES)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F16H 7/14
B62D 5/04
(72) WRINKLE, Timothy te
(72) Gülke, Norbert, Dr. te 31139
HILDESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Krimmling, Harald te 38126
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bartha, Ernö te 38640 GOSLAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 35/00
(11) EP2020366
(21) EP08012205.4
(22) 07.07.2008
(31) 102007036335
(32) 02.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dachspoileranordnung für
Nutzfahrzeug-Fahrerhäuser
(47) 07.04.2010
(73) MAN Nutzfahrzeuge
Aktiengesellschaft te 80976
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 09/10
DUITSLAND (DE)
(72) Mederle, Günther, Dipl.-Ing. te
85051 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Baumgartner, Jürgen, Dipl.-Ing.
te 85051 INGOLSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62D 35/00
(11) EP1870321
(21) EP07110564.7
(22) 19.06.2007
(31) MI20061178
(32) 20.06.2006
(33) Italië
(54) A system for optimizing the
aerodynamics of the rear part of
an industrial or commercial
vehicle
(47) 07.04.2010
(73) IVECO S.p.A. te 10156 TORINO,
Italië (IT)
(72) Guariento, Dario te 10022
CARMAGNOLA, Italië (IT)
Posenato, Giovanni te 10071
BORGARO TORINESE, Italië (IT)
Lupo, Filippo Maria te 80038
POMIGLIANO D'ARCO, Italië (IT)
Consano, Ludovico te 10023
CHIERI, Italië (IT)
(51) B62D 55/06
(11) EP1908672
(21) EP06020981.4
(22) 06.10.2006
(54) Raupenfahrzeug
(47) 07.04.2010
(73) Rolic Invest Sarl te 1724
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(72) Pelletier, Michel te CANTON DE
SHEFFORD QUEBEC J2M 1X7,
Canada (CA)
Runggaldier, Martin te 39047 ST.
CHRISTINA, Italië (IT)
(51) B62D 63/06
B62D 21/14
B60B 35/10
47
14 april 2010
Politecnico di Milano te 20133
(72) Kitamura, Satoshi te SAKAI CITY,
MILANO, Italië (IT)
OSAKA 590-8577, Japan (JP)
Platania, Michele te 00153 ROME,
Nagae, Masayoshi te SAKAI CITY,
Italië (IT)
OSAKA 590-8577, Japan (JP)
Maurizi, Pierluigi te 00153 ROME, (51) B62M 3/08
Italië (IT)
(11) EP2020373
(72) Platania, Michele te 00153 ROMA,
(21) EP08290700.7
Italië (IT)
Maurizi, Pierluigi te 00153 ROMA, (22) 16.07.2008
Italië (IT)
(31) 0705638
Sgherri, Roberto te 19025
FEZZANO DI PORTOVENERE (LA (32) 01.08.2007
(33) Frankrijk
SPEZIA), Italië (IT)
Franceschi, Giuliano te 19100 LA (54) Pédale automatique de cycle à
SPEZIA, Italië (IT)
ressort à lame
(51) B62D 65/02
(47) 07.04.2010
(11) EP1910158
(73) Look Cycle International te 58000
NEVERS, Frankrijk (FR)
(21) EP06779050.1
(22) 12.07.2006
(31) 0552248
(32) 20.07.2005
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE FABRICATION
D'UNE CAISSE DE VEHICULE ET
DISPOSITIF DE MISE EN UVRE
DUDIT PROCEDE
(47) 07.04.2010
(72) Hillairet, Jean-Marc te 58640
VARENNES- VAUZELLES,
Frankrijk (FR)
Roudergues, Frédéric te 58000
NEVERS, Frankrijk (FR)
(51) B63B 1/24
B63B 1/20
(11) EP2032425
(21) EP07825809.2
(22) 13.06.2007
(73) PEUGEOT CITROËN
(31) 200604872
AUTOMOBILES S.A. te 78140
VÉLIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk (32) 13.06.2006
(FR)
(33) Zuid-Afrika
(72) GUERRIER, Michel te F-35131
(54) A HYDROFOIL-ASSISTED MULTIPONT PEAN, Frankrijk (FR)
HULLED WATERCRAFT
(51) B62J 1/00
(47) 07.04.2010
(11) EP1879787
(73) Cape Advanced Engineering
(Proprietary) Limited te 7349
ATLANTIS, Zuid-Afrika (ZA)
(21) EP06759324.4
(22) 05.05.2006
(31) 127139
(32) 12.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BICYCLE SEAT
(47) 07.04.2010
(73) Ljubich, Paul te LINWOOD, NJ
08221, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BOSCHOFF, Willem Hendrik te
7140 STRAND, Zuid-Afrika (ZA)
TAYLOR, Andrew Bruce te 7600
STELLENBOSCH, Zuid-Afrika (ZA)
MIGEOTTE, Günther te 7349
ATLANTIS, Zuid-Afrika (ZA)
(51) F16B 5/06
B64C 1/12
(11) EP1897803
(72) Ljubich, Paul te LINWOOD, NJ
08221, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP07115623.6
(32) 08.09.2006
(31) MI20061921
(51) B62J 6/06
B62J 6/04
B62J 6/02
(32) 06.10.2006
(11) EP1849692
(11) EP1908674
(21) EP07117919.6
(22) 04.10.2007
(22) 04.09.2007
(31) 102006042337
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Italië
(21) EP07250825.2
(54) Holding element for fastening an
equipment element to a
supporting rail
(54) Variable configuration vehicle
(22) 28.02.2007
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(31) 2006126227
(73) Oto Melara S.p.A. con Unico
Socio te 19136 LA SPEZIA, Italië
(IT)
Università degli Studi di Genova Dipartimento di Scienze per
l'Architettura te 16126 GENOVA,
Italië (IT)
(32) 28.04.2006
(73) Airbus Deutschland GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Japan
(54) Bicycle lighting system
(47) 07.04.2010
(73) SHIMANO INC. te OSAKA 5908577, Japan (JP)
(72) Costabel, Sascha te 75443
OETISHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Horst, Markus te 23843 BAD
Nummer 09/10
OLDESLOE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Roepke, Stephan te 21614
BUXTEHUDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
48
14 april 2010
GRASSE, Frankrijk (FR)
(51) B65B 7/06
B65B 51/14
(11) EP1688351
PACKAGING A PRODUCT IN A
WRAPPER OF SHEET MATERIAL
(47) 07.04.2010
(73) Soremartec S.A. te 6700 ARLON,
België (BE)
Ferrero S.p.A. te 12051 ALBA
(CUNEO), Italië (IT)
Ferrero Offene
Handelsgesellschaft M.b.H. te
35260 STADTALLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B64D 9/00
B64D 11/06
B60N 2/08
(21) EP06380015.5
(11) EP1907280
(32) 04.02.2005
(21) EP06788365.2
(33) Spanje
(22) 25.07.2006
(54) Folding device
(31) 702133 P
(47) 07.04.2010
(32) 25.07.2005
(73) GIRNET INTERNACIONAL, S.L. te
08911 BADALONA, Spanje (ES)
(51)
(72) Giro Amigo, Ezequiel te 08911
BADALONA, Spanje (ES)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FITTING SYSTEMS ADAPTED
ESPECIALLY FOR FIXING SEAT
POSITIONS
(22) 19.01.2006
(31) 200500223
(72) MANSUINO, Sergio te I-12084
MONDOVI' (CUNEO), Italië (IT)
B65B 61/06
B65B 13/18
B65B 13/06
B26D 7/26
(51) B65D 5/44
B65D 1/46
B65B 7/28
(11) EP1457421
(11) EP2025596
(22) 13.02.2004
(21) EP08161080.0
(31) 384955
(22) 24.07.2008
(32) 10.03.2003
(31) BO20070557
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 03.08.2007
(54) Multi-edged cutter
(51) B64G 1/38
(33) Italië
(47) 07.04.2010
(11) EP1968855
(54) A hermetically sealable container (73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
and the method for
GLENVIEW, COOK COUNTY,
manufacturing the container
ILLINOIS, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Weber Aircraft LLC te
GAINESVILLE, TX 76240,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) POZZI, Alexander te HIGHLAND
VILLAGE, TX 75077, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP06847225.7
(22) 29.12.2006
(31) 0650015
(32) 03.01.2006
(73) Ipack S.r.l. te 47025 MERCATO
SARACENO, (FO), Italië (IT)
(33) Frankrijk
(72) Sintoni, Walter te 47025
MERCATO SARACENO (FORLI'(54) DISPOSITIF D'AMORTISSEMENT
CESENA), Italië (IT)
ACTIF DES VIBRATIONS SUBIES
PAR UN ELEMENT FRAGILE D'UN (51) B65B 11/04
EQUIPEMENT EN MOUVEMENT, A
B65B 11/02
AUTO-ALIMENTATION
(11) EP2094568
(47) 07.04.2010
(21) EP07825181.6
(73) THALES te 92526 NEUILLY SUR
(22) 25.09.2007
SEINE, Frankrijk (FR)
(72) BLANCHARD, Laurent te F-06370 (31) MO20060416
MOUANS-SARTOUX, Frankrijk
(FR)
DUPUIS, Jean te F-06810
AURIBEAU SUR SIAGNE,
Frankrijk (FR)
(51) F16M 11/04
B64G 1/66
(11) EP1964778
(21) EP08102032.3
(22) 26.02.2008
(32) 21.12.2006
(33) Italië
(54) PROCESS FOR WRAPPING
PALLETISED LOADS
(47) 07.04.2010
(73) Bema S.r.l. te 42030 VIANO,
Italië (IT)
(72) MURAROTTO, Emilio te 31033
CASTELFRANCO VENETO (TV),
Italië (IT)
(21) EP04003261.7
(72) Crittenden, David E. te
SCHAUMBURG, IL 60195,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Figiel, Janusz te MUNDELEIN, IL
60060, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B65B 13/32
(11) EP1471005
(21) EP04003979.4
(22) 21.02.2004
(31) 423221
(32) 25.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Strapping tool weld motor control
system
(47) 07.04.2010
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
GLENVIEW, COOK COUNTY,
ILLINOIS, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 27.02.2007
(51) B65B 61/24
B65B 11/50
(72) Jensen, Roy J. te PLEASANT
PRAIRIE, WI 53158, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Frankrijk
(11) EP2064119
(51) B65B 51/30
(54) Pivot traversant à lames
(21) EP07805319.6
(11) EP1848641
(47) 07.04.2010
(22) 06.08.2007
(21) EP06708041.6
(73) Thales te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(31) TO20060598
(22) 06.02.2006
(32) 11.08.2006
(72) Jeandot, Xavier te 06210,
MANDELIEU, Frankrijk (FR)
Baudasse, Yannick te 06130,
(31) MI20050230
(33) Italië
(32) 17.02.2005
(54) A METHOD AND DEVICE FOR
(33) Italië
(31) 0753521
Nummer 09/10
49
(54) SEALING AND TRANSVERSAL
FULLERTON CA 92833, Verenigde
CUTTING DEVICE FOR
Staten van Amerika (US)
PACKAGING MACHINES OF
(72) CLINKENBEARD, Sr, Jack L te
LOOSE ELONGATED MATERIAL IN
YORBA LINDA, CA 91886,
MOTION ALONG A HORIZONTAL
Verenigde Staten van Amerika
PLANE
(US)
(47) 07.04.2010
VEGA, Israel te BREA, CA 92821,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Altopack S.P.A. te 55011
(US)
ALTOPASCIO (LU), Italië (IT)
14 april 2010
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 75/58
B65D 33/16
(11) EP1842785
(21) EP07105498.5
(22) 02.04.2007
(31) 0651167
(32) 03.04.2006
(72) VEZZANI, Paolo te I-55012
CAPANNORI, Italië (IT)
(51) B65D 5/02
(51) B65B 59/00
B65B 3/32
(21) EP06121929.1
(54) Enveloppe avec fermeture
étanche
(22) 06.10.2006
(11) EP1801017
(47) 07.04.2010
(31) FI20050082 U
(73) Decomatic S.A. te 38290 LA
VERPILLIÈRE, Frankrijk (FR)
(21) EP06291977.4
(22) 19.12.2006
(31) 0513201
(11) EP1780131
(32) 28.10.2005
(33) Italië
(32) 22.12.2005
(54) Container with reinforced base
for bottles
(33) Frankrijk
(47) 07.04.2010
(54) Installation de remplissage de
récipients comportant un organe
de réglage en hauteur
(73) Grafica Zannini S.p.A. te 56014
OSPEDALETTO PI, Italië (IT)
(47) 07.04.2010
(73) Tremark Technologies Inc. te
MONT SAINT HILAIRE, QUEBEC
J3H 5M8, Canada (CA)
(72) Marchadour, Jean-Charles te
SAINT-JEAN TROLIMON 29120
PONT L'ABBE, Frankrijk (FR)
(51) B65G 53/42
B65B 69/00
(11) EP1580133
(21) EP04017777.6
(22) 27.07.2004
(31) 102004015014
(32) 26.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Entleeren von Schüttgut
(11) EP1862391
(21) EP07109300.9
(22) 31.05.2007
(31) 200601429
(32) 30.05.2006
(51) B65D 41/26
B65D 41/04
(11) EP1773675
(21) EP05766083.9
21.06.2005
581907 P
22.06.2004
Verenigde Staten van Amerika
ERGONOMIC CLOSURE
07.04.2010
The Procter and Gamble
Company te CINCINNATI, OHIO
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) LOADING PLATFORM
(72) HENNEBELLE, Frederique te B1853 BRUSSELS, België (BE)
(47) 07.04.2010
(51) B65D 41/34
(73) Campillo Gonzalez, Joaquin te
30002 MURCIA, Spanje (ES)
Garcia Legaz, Juan te 30002
MURCIA, Spanje (ES)
(11) EP1950143
(33) Spanje
(22) 21.08.2003
(31) 0220296
(32) 31.08.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 02.06.2006
(54) CONTAINER COMPRISING A
VALVE AND A DISPENSING
SPOUT
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(31) 810771 P
(72) Allegre, Jean-Luc te 38460
CHOZEAU, Frankrijk (FR)
(72) Farnesi, Flaminio te 56122, PISA, (22)
Italië (IT)
(31)
(51) B65D 19/36
(32)
B65D 19/26
(33)
B65D 19/00
(54)
(11) EP2028118
(47)
(21) EP07730466.5
(73)
(22) 13.04.2007
(72) Campillo Gonzalez, Joaquin te
(47) 07.04.2010
30002 MURCIA, Spanje (ES)
Garcia Legaz, Juan te 30002
(73) Helios Gerätebau für
MURCIA, Spanje (ES)
Kunststofftechnik GmbH te 83022
ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK (51) B65D 47/24
DUITSLAND (DE)
B65D 25/46
B65D 25/44
(72) Wilhelm, Klaus te 83026
ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK (11) EP1542907
DUITSLAND (DE)
(21) EP03791007.2
(51) B65C 9/44
B65C 9/18
(33) Frankrijk
(21) EP07425042.4
(22) 29.01.2007
(54) Tamper-evident ring for metal
closures
(47) 07.04.2010
(73) Guala Closures S.p.A. te
ALESSANDRIA, Italië (IT)
(72) Battegazzore, Piero te 15100
ALESSANDRIA (AL), Italië (IT)
(51) B65D
B65D
B65D
B65D
51/24
43/16
43/03
21/036
(11) EP1512637
(21) EP04292097.5
(22) 27.08.2004
(31) 0310302
(32) 29.08.2003
(33) Frankrijk
(54) Device and method for applying
pressure-sensitive adhesive
linerless labels to articles
(73) Bone, Paul Anthony te NEWPORT, (54) Couvercle de fermeture de pots
alimentaires
ISLE OF WIGHT P030 5SB,
(47) 07.04.2010
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 07.04.2010
(72) Bone, Paul Anthony te NEWPORT, (73) Huhtamaki France S.A. te 28700
AUNEAU, Frankrijk (FR)
ISLE OF WIGHT P030 5SB,
(73) Impaxx Machine Systems, Inc. te
Nummer 09/10
50
(72) Vitillart, Christian te 92190
MEUDON, Frankrijk (FR)
(21) EP05755607.8
(51) B65H 1/00
B65D 8/18
B65D 43/18
(31) 0413067
(11) EP1805088
(21) EP05815477.4
(22) 20.10.2005
(22) 13.06.2005
(32) 11.06.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PACKAGING
(47) 07.04.2010
14 april 2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) DISPENSER FOR PRODUCTS
ENCLOSED IN A BLISTER PACK
(47) 07.04.2010
(73) Tedham, Martin John te
NAILSWORTH, GLOUCESTER GL6
0DT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Protective Packaging Systems
Limited te LONGMEADOW,
FOWEY CORNWALL PL23 1ER,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) RE-SEALABLE MOISTURE TIGHT
CONTAINERS FOR STRIPS AND
THE LIKE
(72) PITT, Jeffrey, Graham te FOWEY
CORNWALL PL23 1ER, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 85/10
B65D 5/66
B65D 5/54
(47) 07.04.2010
(51) B65D 81/36
B65D 5/54
(11) EP1724210
(11) EP1799588
(22) 17.02.2005
(31) 620513 P
(32) 20.10.2004
(73) CSP Technologies, Inc. te
AMSTERDAM, NY 12010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP05766660.4
(22) 19.07.2005
(72) Tedham, Martin John te
NAILSWORTH, GLOUCESTER GL6
0DT, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP05710325.1
(31) 2004071193
(72) GIRAUD, Jean-Pierre te 75012
(31) 0417488
PARIS, Frankrijk (FR)
ZBIRKA, Michel te F-77320 JOUY- (32) 06.08.2004
SUR-MORIN, Frankrijk (FR)
(33) GROOT BRITTANNIË
(51) B65D 71/48
(54) CARTON
(32) 12.03.2004
(11) EP1785366
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(21) EP06123737.6
(73) Nampak Cartons and Healthcare
Limited te MIDDLETON GROVE
LEEDS LS11 5LX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) Japan Tobacco, Inc. te TOKYO
105-8422, Japan (JP)
(72) LUSHEY, Simon te LONDON W2
1NW, GROOT BRITTANNIË (GB)
BEAVER, Lord, Martin te LEEDS
LS11 5LX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) B65D 90/00
B65D 88/12
B60J 7/16
B60J 5/04
(51) B65D 83/00
(21) EP07012558.8
(22) 09.11.2006
(31) 0522957
(32) 11.11.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Carrier
(47) 07.04.2010
(73) PortaBottle Limited te MALDON
ESSEX CM9 6TS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2125569
(72) Davies, Richard te MALDON
ESSEX CM9 6TS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Bates, Ian te MALDON ESSEX
CM9 6TS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(21) EP08717045.2
(51) B65D 77/04
(11) EP2096044
(54) POCHE POUR FLACON
PRESSURISE
(21) EP09001601.5
(47) 07.04.2010
(22) 05.02.2009
(73) Lindal France SAS te 54154
BRIEY CEDEX, Frankrijk (FR)
(31) 102008011422
102008027337
(32) 27.02.2008
07.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 22.02.2008
(31) 0701298
(32) 23.02.2007
(33) Frankrijk
(72) te , Onbekend (ZZ)
(51) B65D 81/02
B65D 75/24
(11) EP1771356
(54) HINGED LID TYPE PACKAGE OF
ROD-LIKE SMOKING ARTICLE
AND ITS BLANK
(72) TAMBO, Hitoshi te TOKYO
1308603, Japan (JP)
(11) EP1876115
(22) 27.06.2007
(31) 202006010375 U
(32) 03.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schüttgutcontainer in
Quaderform, insbesondere als
ISO-Container
(47) 07.04.2010
(73) Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH
& Co. KG te 41460 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BODET, Hervé te 55100 VERDUN,
(72) Derendorf, Udo te 40878
Frankrijk (FR)
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
LILIENTHAL, Hans Peter te 22587
DUITSLAND (DE)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 88/26
(51) B65D 83/04
(11) EP1958893
(54) Transport- und Lagerbehälter für
(11) EP1590266
Flüssigkeiten
(21) EP04708391.0
(47) 07.04.2010
(73) PROTECHNA S.A. te 1701
FRIBOURG, Zwitserland (CH)
(33) Japan
(21) EP08101278.3
(22) 05.02.2008
(22) 05.02.2004
(31) 0701108
(31) 0302545
0305256
0309000
(32) 15.02.2007
(32) 05.02.2003
07.03.2003
24.04.2003
(33) Frankrijk
(54) Réservoir de type trémie
comprenant au moins un élément
en saillie de son pourtour interne
Nummer 09/10
51
(47) 07.04.2010
(33) Italië
(73) Sidel Participations te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(54) Variable-capacity product transit
store with shelves suspended
from two parallel conveyor chains
(72) Leblond, Roland te 76930
OCTEVILLE-SUR-MER, Frankrijk
(FR)
(47) 07.04.2010
(51) B65G 17/00
(72) Colombo Alberto te 10100
TORINO, Italië (IT)
Spatolisano Francesco te 10088
VOLPIANO, Italië (IT)
(11) EP1890950
(21) EP06772491.4
(22) 02.06.2006
(31) 160224
(32) 14.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PLASTIC CONVEYOR BELTS AND
MODULES WITH LATERAL
CHANNELS
(73) OPM S.p.A. te MONTICELLO
D'ALBA (CUNEO), Italië (IT)
(51) B65G 45/22
B65G 39/073
(11) EP2091851
(21) EP07819828.0
(22) 15.11.2007
(31) 102006054575
(47) 07.04.2010
(32) 20.11.2006
(73) Laitram, LLC te HARAHAN, LA
70123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) FÖRDERROLLE MIT
REINIGUNGSFUNKTION
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) GUERNSEY, Kevin W. te KENNER, (47) 07.04.2010
LOUISIANA 70065, Verenigde
(73) Interroll Holding AG te 6592
Staten van Amerika (US)
SANT 'ANTONINO, Zwitserland
(CH)
(51) B65G 21/22
B65G 17/08
(72) EIGENFELD, Udo te 41836
HÜCKELHOVEN,
(11) EP1148003
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP01109553.6
(DE)
(22) 17.04.2001
(51) B65G 47/84
(31) 10019051
B65G 47/24
(32) 18.04.2000
(11) EP2094591
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kurvenführung für eine
Förderkette
(47) 07.04.2010
(73) Flexon Systemplast GmbH te
01809 DOHNA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Janzen, Wolfgang te 57234
WILNSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Meynerts, Peter, Dipl.-Ing. te
09224 GRÜNA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nendel, Klaus, Prof. Dr.-Ing. te
09569 OEDERAN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klem, Rica, Dipl.-Ing. te 64331
WEITERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65G 47/51
B65G 17/48
(11) EP1818291
(21) EP07102309.7
(22) 13.02.2007
(21) EP07853116.7
(22) 13.11.2007
(31) 636004
(32) 08.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
ORIENTING NON-ROUND
CONTAINERS
(47) 07.04.2010
(73) OWENS-BROCKWAY GLASS
CONTAINER INC. te
PERRYSBURG, OH 43551-2999,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ANDERSON, William P. te
TOLEDO, OH 43612, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B67C 7/00
B65G 47/84
B65G 29/00
14 april 2010
Italië (IT)
BARBIERI, Massimiliano te 43040
PARMA, Italië (IT)
MADOI, Paolo te 43040 PARMA,
Italië (IT)
(51) B65G 47/90
(11) EP2036840
(21) EP08015815.7
(22) 09.09.2008
(31) 102007045042
102007058265
102008023770
(32) 13.09.2007
27.11.2007
09.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zur Aufnahme und
zum Transport eines Gutes
(47) 07.04.2010
(73) Multivac Sepp Haggenmüller
GmbH & Co. KG te 87787
WOLFERTSCHWENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Binder, Jan te 73732 ESSLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mayer, Steffen te 71277
RUTESHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G07D 11/00
B65H 1/02
(11) EP1550625
(21) EP04031061.7
(22) 30.12.2004
(31) 2003101535
(32) 31.12.2003
(33) Zuid-Korea
(54) Media dispenser comprising
media cassette with internal lock
(47) 07.04.2010
(73) LG N-Sys. Inc. te SEOUL CITY,
121-721, Zuid-Korea (KR)
(72) Lee, Byung-Mok te SUWON CITY
GYEONGGI-DO, 440-705, ZuidKorea (KR)
(51) B65H 5/30
(11) EP1908714
(21) EP07445035.4
(22) 27.09.2007
(11) EP2016012
(31) 0602141
(21) EP06745312.6
(32) 06.10.2006
(22) 28.04.2006
(33) Zweden
(54) STAR WHEEL
(54) A device for opening folded
sheets during transportation
(47) 07.04.2010
(31) TO20060105
(73) Sidel S.p.A. te 43040 PARMA,
Italië (IT)
(32) 14.02.2006
(72) PRETI, Fabrizio te 43040 PARMA,
(47) 07.04.2010
(73) Idab Wamac International AB te
575 22 EKSJÖ, Zweden (SE)
(72) Svensson, Göte te 575 91 EKSJÖ,
Nummer 09/10
Zweden (SE)
(51) B65H 23/185
(11) EP1693323
(21) EP06003336.2
(22) 18.02.2006
(31) 102005008223
(32) 22.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rollenwechsler einer
Rollendruckmaschine sowie
Verfahren zur Regelung eines
Rollenwechslers
52
WISCONSIN 54555, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 29/04
B81C 1/00
(51) B66B 7/00
B66B 11/04
(31) 00870227
239226 P
(11) EP1972592
(32) 09.10.2000
10.10.2000
(21) EP08160612.1
(22) 20.09.2000
(54) Elevator apparatus
(73) manroland AG te
OFFENBACH/MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
RÖTHIS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KONDRATUK, John, J. te
KENNNAN, WI 54537, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MARSCHKE, Carl, R. te PHILLIPS,
WI 54555, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(72)
14 april 2010
(11) EP1201604
(21) EP01870213.4
(22) 08.10.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) A method for producing
micromachined devices
(73) Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha (47) 07.04.2010
te CHIYODA-KU TOKYO, 100(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België
8310, Japan (JP)
(BE)
Posselt, Raimond te 08468
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Eastman Kodak Company te
REICHENBACH,
(72) Hashiguchi, Naoki Mitsubishi
ROCHESTER NY 14650-2201,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Denki
Kabushiki
Kaisha
te
TOKYO
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
100-8310, Japan (JP)
(US)
Scharf, Markus te 08529 PLAUEN,
Katou, Kunio Mitsubishi Electric
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Wivrouw, Ann te 3020 HERENT,
Engineering Co., Ltd. te TOKYO
(DE)
België (BE)
102-0073, Japan (JP)
Mehlis, Bernd te 08523 PLAUEN,
De Vries, Atze te 3000 LEUVEN,
Yoshikawa, Kazuhiro Mitsubishi
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
België (BE)
Electric Engineering Co., Ltd. te
(DE)
De Moor, Piet te 3210 LINDENTOKYO 102-0073, Japan (JP)
LUBBEEK, België (BE)
B65H 29/68
Haspelagh, Luc te 3210 LINDEN(51) F16G 3/10
B65H 29/14
LUBBEEK, België (BE)
B66B 23/24
EP1334935
Parmentier, Brigitte te 3001
B29C 65/02
LEUVEN, België (BE)
EP03250861.6
(11) EP1518816
Verbist, Agnes te 3020
12.02.2003
(21) EP04018536.5
WINKELSE-HERENT, België (BE)
356229 P
Anagnostopoulos, Constantine te
(22) 05.08.2004
175433
MENDON, NEW YORK 14506,
(31) 10344468
12.02.2002
Verenigde Staten van Amerika
(32) 25.09.2003
19.06.2002
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(51) C01B 3/50
Verenigde Staten van Amerika
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
B01J 8/00
Endlosverbindung von
B01D 53/22
Document handling apparatus
Handläufen für Fahrtreppen und
with dynamic infeed mechanism
(11) EP1784354
Fahrsteige
and related method
(21) EP05793481.2
(47) 07.04.2010
07.04.2010
(22) 28.07.2005
BOWE BELL + HOWELL COMPANY (73) CompriseTec GmbH te 20457
(31) 0408731
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
te WHEELING IL 60090-6232,
DUITSLAND
(DE)
(32) 06.08.2004
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Keun, Christian-André Dr. te
(33) Frankrijk
20144 HAMBURG,
Otto, Edward M. te BETHLEHEM,
(54) SYSTEME ETAGE DE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PA 18020, Verenigde Staten van
PRODUCTION D'HYDROGENE
(DE)
Amerika (US)
PURIFIE, A PARTIR D'UN
(51) B65H 29/24
(51) B66C 23/72
(11) EP1711425
(11) EP1982949
(21) EP05711791.3
(21) EP08001540.7
(22) 19.01.2005
(22) 28.01.2008
(31) 759262
(31) 202007005465 U
(32) 19.01.2004
(32) 16.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SELF-VALVING VACUUM
DISTRIBUTION FOR A BELTDRIVEN SHEET CONVEYOR
(47) 07.04.2010
(54) Ballastvorrichtung
(47) 07.04.2010
(73) Liebherr-Werk Nenzing GmbH te
6710 NENZING, Oostenrijk (AT)
(73) Marquip, LLC te PHILLIPS,
(72) Zimmermann, Johann te 6832
MELANGE GAZEUX REACTIONNEL
COMPRENANT UN COMPOSE
HYDROCARBONE.
(47) 07.04.2010
(73) Compagnie Européenne des
Technologies de l'Hydrogène
(CETH) te 91460 MARCOUSSIS,
Frankrijk (FR)
(72) GERNOT, Eric te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
DESCHAMPS, Arnaud te F-91570
BIÈVRES, Frankrijk (FR)
(51) C01B 11/00
(11) EP1708962
Nummer 09/10
(21) EP04786156.2
(22) 30.07.2004
(31) 492431 P
902735
(32) 04.08.2003
29.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CHLORINE DIOXIDE RELEASING
COMPOSITE ARTICLE
(47) 07.04.2010
(73) BASF Catalysts LLC te FLORHAM
PARK, NJ 07932, Verenigde
Staten van Amerika (US)
53
(72) VON HIPPEL, Lukas te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEBER, Robert te 53879
EUSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEWERSDORF, Martin te 63571
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GAIL, Ernst te 63329
EGELSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHWARZ, Helmut te 14195
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C02F 3/06
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1899273
(72) SPERONELLO, Barry, K. te BELLE
MEADE, NJ 08502, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HRATKO, Linda te COLONIA, NJ
07067, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COCHRAN, Michael, S. te MORRIS
PLAINS, NJ 07950, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP05757864.3
(51) C09K 21/02
C01B 35/12
A01N 59/14
(11) EP1112178
(21) EP99941083.0
(22) 13.08.1999
(31) 96764 P
(32) 17.08.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR TREATING
CALCIUM BORATE ORES TO
OBTAIN USEFUL BORON
COMPOUNDS
(47) 07.04.2010
(73) Specialty Boron Products, Llc te
NORFORK, VA 23510-2126,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 06.07.2005
(21) EP04712015.9
(22) 18.02.2004
(31) 10309209
(32) 28.02.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
100-8405, Japan (JP)
(72) SCHULTHEIS, Bernd te 55270
SCHWABENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KÖBRICH, Holger te 65439
FLÖRSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REHOREK, Detlef, Helmut, Josef
te NL-6307 PG SCHEULDER
(51) C04B 35/109
(11) EP1805118
(21) EP05802515.6
(22) 14.09.2005
(31) 0409914
(32) 20.09.2004
(33) Frankrijk
(54) WATER TREATMENT PROCESS
(54) PRODUIT AZS A EXSUDATION
REDUITE
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Glowtec Bio Pte Ltd. te
SINGAPORE 287135, Singapore
(SG)
(73) Saint-Gobain Centre de
Recherches et d'Etudes Européen
te 92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(72) ONG, Tze Guan te SINGAPORE
259519, Singapore (SG)
TAY, Tiong Lee Stephen te
SINGAPORE 587969, Singapore
(SG)
TAY, Joo Hwa te SINGAPORE
639798, Singapore (SG)
(51) C02F 5/04
C01B 25/34
B01J 2/04
B01D 1/16
(72) BOUSSANT-ROUX, Yves te F84140 MONTFAVET, Frankrijk
(FR)
CABODI, Isabelle te F-84300
CAVAILLON, Frankrijk (FR)
GAUBIL, Michel te F-84000
AVIGNON, Frankrijk (FR)
(11) EP1848667
(51) C04B
C04B
B28C
B28C
(21) EP06706877.5
(11) EP1568671
(22) 11.02.2006
(21) EP04290494.6
(31) 102005007922
(22) 24.02.2004
(32) 14.02.2005
(54) Process and apparatus for
manufacturing a set cellular
cementitious body
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERWENDUNG VON
MAGNESIUMPHOSPHAT ZUR
WASSERENTHÄRTUNG
(72) BOSSERMAN, Thomas, L. te FORT
WAYNE, IN 46845, Verenigde
(47) 07.04.2010
Staten van Amerika (US)
(73) WP Engineering Limited te
(51) C01C 3/02
VALLETTA VLT05, Malta (MT)
B01J 23/42
(72) JOHANN, Jürgen te A-5310
(11) EP1638889
14 april 2010
38/10
28/14
5/38
5/12
(47) 07.04.2010
(73) LAFARGE PLATRES te 84915
AVIGNON CEDEX, Frankrijk (FR)
(51) G03G 9/097
G03G 9/09
C03C 17/00
(72) Rigaudon, Michel te 84330
CAROMB, Frankrijk (FR)
Bold, Jörg te 84250 LE THOR,
Frankrijk (FR)
Butler, Steven Roy te 84250 LE
THOR, Frankrijk (FR)
Millamon, Eric te 91590
MONDEVILLE, Frankrijk (FR)
(11) EP1812355
(51) C07C 1/20
(21) EP05801758.3
(11) EP1765746
(22) 18.10.2005
(21) EP05748228.3
MONDSEE, Oostenrijk (AT)
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF HYDROGEN CYANIDE BY THE (31) 102004054132
BMA PROCESS AND CATALYST
(32) 08.11.2004
FOR THE IMPLEMENTATION
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
THEREOF
(54) ELEKTROFOTOGRAFISCH
(47) 07.04.2010
VERARBEITBARER TONER
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
(47) 07.04.2010
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Asahi Glass Co., Ltd. te TOKYO
DUITSLAND (DE)
(22) 09.05.2005
(31) 871394
(32) 18.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR PRODUCING
OLEFINS
(47) 07.04.2010
Nummer 09/10
54
(73) ExxonMobil Chemical Patents Inc.
te BAYTOWN, TX 77520-5200,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32)
(72) KUECHLER, Keith, H. te
FRIENDSWOOD, TX 77546,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRINEN, Jeffrey, L. te LEAGUE
CITY, TX 77573, Verenigde
(33)
Staten van Amerika (US)
RUZISKA, Philip, A. te
KINGWOOD, TX 77345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C 7/20
C07C 309/42
(11) EP1794106
(21) EP05777468.9
(22) 20.07.2005
(31) 614378 P
631241 P
172517
(32) 28.09.2004
29.11.2004
29.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SULFONATED PHENOLS WITH
NITROPHENOLS AS
POLYMERIZATION INHIBITORS
(47) 07.04.2010
(73) Chemtura Corporation te
MIDDLEBURY, CT 06749,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KOSOVER, Vilen te CHESHIRE,
CT 06410, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FABIAN, Jesus, R. te
WETHERSFIELD, CT 06109,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LIPPAI, Istvan te NAUGATUCK,
CT 06770, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BENAGE, Brigitte te WOLCOTT,
CT 06716, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ABRUSCATO, Gerald, J. te
SOUTHINGTON, CT 06489,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
C07C
57/04
51/25
51/215
47/22
45/35
45/33
729750 P
102005052917
732657 P
14.10.2005
14.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
03.11.2005
03.11.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON ACROLEIN, ODER
ACRYLSÄURE ODER DEREN
GEMISCH AUS PROPAN
(47) 07.04.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KLANNER, Catharina te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DIETERLE, Martin te 68167
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHINDLER, Götz-Peter te 67071
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CHENG, Tsung-Chieh te 64646
HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER-ENGEL, Klaus Joachim te
76297 STUTENSEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07C 57/055
C07C 57/05
C07C 51/25
C07C 51/215
B01J 8/06
B01J 8/00
(51) C07C 57/075
C07C 51/50
(11) EP1465857
(21) EP03702381.9
(22) 03.01.2003
(31) 10200583
10217121
(32) 09.01.2002
17.04.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON ACRYSÄURE UND
POLYMERISIERBARE
VERBINDUNGEN
(47) 07.04.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HAMMON, Ulrich te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHRÖDER, Jürgen te 67071
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C11B 13/00
C07J 75/00
C07C 67/02
(11) EP1594834
(21) EP03815936.4
(22) 21.02.2003
(21) EP03764962.1
(22) 10.07.2003
(47) 07.04.2010
(31) 10232748
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 18.07.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN DER HETEROGEN
KATALYSIERTEN GASPHASENPARTIALOXIDATION
WENIGSTENS EINER
ORGANISCHEN VERBINDUNG
(47) 07.04.2010
(22) 05.10.2006
(31) 102005049699
726176 P
102005051401
(72) HAMMON, Ulrich te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP06806997.0
PETZOLDT, Jochen te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER-ENGEL, Klaus, Joachim
te 76297 STUTENSEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
DIETERLE, Martin te 68167
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) PROCESS FOR OBTAINING FATTY
ACID ALKYL ESTERS, ROSIN
ACIDS AND STEROLS FROM
CRUDE TALL OIL
(11) EP1525178
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1940763
14 april 2010
(72) SATO, Setsuo te JARDIM SANTA
MARIA, JACAREI, SP, Brazilië
(BR)
SOUSA SALES, Henrique Jorge te
12240-000 SAO JOSE DOS
CAMPOS, SP, Brazilië (BR)
PELOGGIA, Hercules te 12320520-JACAREI-SP, Brazilië (BR)
KEMPERS, Peter te 41189
MÖNCHENGLADBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BOTH, Sabine te 41470 NEUSS,
Nummer 09/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHORKEN, Ulrich te 40591DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WOLF, Thomas te 42781-HAAN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 213/30
C07C 323/20
C07C 317/22
C07C 255/54
C07C 217/64
C07C 217/56
C07C 217/34
A61P 37/08
A61P 37/06
A61P 29/00
A61P 27/14
A61P 17/16
A61P 17/00
A61P 11/06
A61P 11/02
A61K 31/4409
A61K 31/277
A61K 31/138
A61K 31/137
(11) EP1431275
(21) EP02768056.0
(22) 25.09.2002
(31) 2001297400
2002216191
(32) 27.09.2001
25.07.2002
(33) Japan
Japan
(54) DIARYL ETHER DERIVATIVE,
ADDITION SALT THEREOF, AND
IMMUNOSUPPRESSANT
(47) 07.04.2010
(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.
te TOKYO 101-8311, Japan (JP)
(72) KOHNO, Yasushi te OYAMA-SI,
TOCHIGI 323-0820, Japan (JP)
ANDO, Naoki te OURA-GUN,
GUNMA 374-0112, Japan (JP)
TANASE, Takahiro te
SHIMOTSUGA-GUN, TOCHIGI
329-0101, Japan (JP)
KURIYAMA, Kazuhiko te OYAMASI, TOCHIGI 329-0214, Japan
(JP)
IWANAMI, Satoru te SASHIMAGUN, IBARAKI 306-0236, Japan
(JP)
KUDOU, Shinji te SHIMOTSUGAGUN, TOCHIGI 329-0101, Japan
(JP)
(51) C07J 63/00
C07C 261/00
A61K 31/56
(11) EP1883624
(21) EP06770329.8
(22) 15.05.2006
(31) 682364 P
(32) 18.05.2005
55
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) D-HOMOANDROSTA-17-YLCARBAMATE DERIVATIVES AS
SELECTIVE GLUCOCORTICOID
RECEPTOR LIGANDS
14 april 2010
A61K 31/47
(11) EP1527050
(21) EP03771115.7
(22) 18.07.2003
(47) 07.04.2010
(31) 398711 P
(51) C07D 471/04
C07D 409/06
C07D 409/04
C07D 405/06
C07D 405/04
C07D 401/12
C07D 401/06
C07D 215/48
C07D 215/36
C07D 215/22
A61P 31/06
(73) N.V. Organon te 5349 AB OSS
(32) 25.07.2002
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NEW JERSEY, Verenigde (33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(54) QUINOLINE DERIVATIVES AND
THEIR USE AS MYCOBACTERIAL
(72) TAYLOR, Gayle, E. te RAHWAY,
INHIBITORS
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(US)
(73) Janssen Pharmaceutica NV te
MEISSNER, Robert, S. te
2340 BEERSE, België (BE)
RAHWAY, NEW JERSEY 07065(72) VAN GESTEL, Jozef, Frans,
0907, Verenigde Staten van
Elisabetha te B-2340 BEERSE,
Amerika (US)
België (BE)
MCVEAN, Carol, A. te RAHWAY,
GUILLEMONT, Jérôme E. G.,
NEW JERSEY 07065-0907,
johnson&jonhson Pharma. R.and
Verenigde Staten van Amerika
D., c/o Jassen-Cilag te 27106 VAL
(US)
DE REUIL CEDEX, Frankrijk (FR)
GREENLEE, Mark, L. te RAHWAY,
VENET, Marc, Gaston te F-72000
NEW JERSEY 07065-0907,
LE MANS, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
DECRANE, Laurence F. B.,
(US)
johnson&jonhson Pharma. R.and
ALI, Amjad te RAHWAY, NEW
D., c/o Jassen-Cilag te 27106 VAL
JERSEY 07065-0907, Verenigde
DE REUIL CEDEX, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
VERNIER, Daniel F. J.,
(51) C07D 209/52
johnson&jonhson Pharma. R.and
(11) EP1934179
D., c/o Jassen-Cilag te 27106 VAL
DE REUIL CEDEX, Frankrijk (FR)
(21) EP06813568.0
ODDS, Frank, Christopher te
(22) 18.08.2006
NORTH COLDSTREAM, DRUMOAK
(31) 709964 P
AB31 5EP, GROOT BRITTANNIË
810042 P
(GB)
Csoka, Imre Christian Francis te
(32) 19.08.2005
27106 VAL DE REUIL CEDEX,
01.06.2006
Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Andries, Koenraad Jozef L. M. te
Verenigde Staten van Amerika
B-2340 BEERSE, België (BE)
(54) PROCESSES AND
(51) C07D 217/24
INTERMEDIATES
C07D 217/22
(47) 07.04.2010
A61P 9/10
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
A61P 27/06
INCORPORATED te CAMBRIDGE,
A61K 31/472
MA 02139-4242, Verenigde
(11) EP2054389
Staten van Amerika (US)
(21) EP07802697.8
(72) TANOURY, Gerald, J. te HUDSON,
MA 01749, Verenigde Staten van (22) 17.08.2007
Amerika (US)
(31) 06119142
CHEN, Minzhang te ACTON, MA
(32) 18.08.2006
01720, Verenigde Staten van
(33) Europees Octrooi Bureau
Amerika (US)
(54) 6-SUBSTITUTED ISOQUINOLINE
COCHRAN, John, E. te
DERIVATIVES AS ROCK-1
MARSHFIELD, MA 02050,
INHIBITORS
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.04.2010
(72) RAY, Peter, Christopher te
NEWHOUSE LANARKSHIRE
CENTRAL SCOTLAND ML1 5SH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
LAATS, Steven te NEWHOUSE
LANARKSHIRE CENTRAL
SCOTLAND ML1 5SH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MORPHY, John, Richard te
NEWHOUSE LANARKSHIRE
Nummer 09/10
56
CENTRAL SCOTLAND ML1 5SH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
SHERBORNE, Brad te NEWHOUSE
LANARKSHIRE CENTRAL
SCOTLAND ML1 5SH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(DE)
ZAGAR, Cyrill te KOWLOON
HONG KONG, China (CN)
WITSCHEL, Matthias te 67098
BAD DÜRKHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KÜHN, Toralf te 68199
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MOBERG, William Karl te 67454
HASSLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PARRA RAPADO, Liliana te 77654
OFFENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STELZER, Frank te 68309
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VESCOVI, Andrea te 68167
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REINHARD, Robert te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SIEVERNICH, Bernd te 67454
HASSLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GROSSMANN, Klaus te 67141
NEUHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EHRHARDT, Thomas te 67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 487/04
C07D 471/04
C07D 235/02
A61P 29/00
A61K 31/437
A61K 31/4188
(11) EP1987010
(21) EP07730900.3
(22) 01.02.2007
(31) 0601007
(32) 03.02.2006
(33) Frankrijk
(54) DÉRIVÉS DE N-HETEROARYLCARBOXAMIDES TRICYCLIQUES
CONTENANT UN MOTIF
BENZIMIDAZOLE, LEUR
PRÉPARATION ET LEUR
APPLICATION EN
THÉRAPEUTIQUE
(47) 07.04.2010
(73) Sanofi-Aventis te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) DUBOIS Laurent te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
EVANNO, Yannick te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
EVEN, Luc te F-92160 ANTONY,
Frankrijk (FR)
GILLE, Catherine te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
MALANDA, André te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
MACHNIK, David te F-92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
RAKOTOARISOA,Nathalie te F92160 ANTONY, Frankrijk (FR)
(51) C07F 7/08
C07D 409/06
C07D 403/06
C07D 241/18
C07D 241/08
A01N 37/46
(51) C07D 241/20
(11) EP1786785
(21) EP05779735.9
(22) 04.01.2007
(31) 06000185
(32) 05.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PIPERAZINVERBINDUNGEN MIT
HERBIZIDER WIRKUNG
(47) 07.04.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HUPE, Eike te 67067
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NAMBU, Mitchell D., Pfizer Global
Reserch and Dev. te SAN DIEGO,
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PAIRISH, Mason A., Pfizer Global
Reserch and Dev. te SAN DIEGO,
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHEN-Hong, Pfizer Global
Reserch and Dev. te SAN DIEGO,
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TRAN-Dube, M. B. , Pfizer Global
Reserch and Dev. te SAN DIEGO,
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 251/16
C07C 311/65
C07C 303/38
(11) EP1911748
(21) EP07025075.8
(22) 28.09.2000
(31) 19946341
(32) 28.09.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung
substituierter
Phenylsufonylharnstoffe aus
Sulfohalogeniden
(47) 07.04.2010
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Vermehren, Jan, Dr. te 65510
IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
605086 P
Schmidt, Ernst, Dr. te 41569
26.08.2004
ROMMERSKIRCHEN,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ENANTIOMERICALLY PURE
Ford, Mark James, Dr. te 61389
AMINOHETEROARYL
SCHMITTEN-OBERREIFENBERG,
COMPOUNDS AS PROTEIN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KINASE INHIBITORS
(DE)
07.04.2010
Foster, Richard, W.G. Dr. te
Pfizer, Inc. te NEW YORK, NY
HUNTINGDON,
10017, Verenigde Staten van
CAMBRIDGESHIRE PE28 2BN,
Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
CUI, Jingrong J., Pfizer Global
Bourne, Ian, A. Dr. te
Reserch and Dev. te SAN DIEGO,
CAMBRIDGE CB1 4YP, GROOT
CA 92121, Verenigde Staten van
BRITTANNIË (GB)
Amerika (US)
(51) C07D 417/06
FUNK, Lee A., Pfizer Global
C07D 277/32
Reserch and Dev. te SAN DIEGO,
A01N 43/88
CA 92121, Verenigde Staten van
A01N 43/78
Amerika (US)
(11) EP1330446
JIA, Lei, Pfizer Global Reserch
(22) 15.08.2005
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(11) EP1971581
(21) EP07703628.3
14 april 2010
(72)
and Dev. te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KUNG, Pei-Pei, Pfizer Global
Reserch and Dev. te SAN DIEGO,
CA 92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MENG, Jerry J., Pfizer Global
Reserch and Dev. te SAN DIEGO,
(21) EP01988714.0
(22) 25.10.2001
(31) 210500
(32) 27.10.2000
(33) Zwitserland
(54) PROCESS FOR THE
MANUFACTURE OF THIAZOLE
Nummer 09/10
DERIVATIVES WITH PESTICIDAL
ACTIVITY
(47) 07.04.2010
(73) Syngenta Participations AG te
4058 BASEL, Zwitserland (CH)
(72) RAPOLD, Thomas te 4333
MÜNCHWILEN, Zwitserland (CH)
SEIFERT, Gottfried te 4333
MÜNCHWILEN, Zwitserland (CH)
SENN, Marcel te 4133
SCHWEIZERHALLE, Zwitserland
(CH)
(51) C07D 295/02
(11) EP2079718
(21) EP07803420.4
(22) 12.09.2007
(31) 06121427
(32) 28.09.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR
KONTINUIERLICHEN
DESTILLATIVEN AUFTRENNUNG
VON GEMISCHEN ENTHALTEND
MORPHOLIN (MO),
MONOAMINODIGLYKOL (ADG),
AMMONIAK UND WASSER
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
57
(32) 13.02.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) INDOLYLMALEIMIDE
DERIVATIVES
(47) 07.04.2010
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Novartis Pharma GmbH te 1230
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) VON MATT, Peter te CH-4105
BIEL-BENKEN, Zwitserland (CH)
WAGNER, Jürgen te CH-4103
BOTTMINGEN, Zwitserland (CH)
(51) C07D 417/06
C07D 403/06
A61K 31/427
A61K 31/403
14 april 2010
MASCAGNI, Paolo te I-20058
VILLASANTA, Italië (IT)
(51) C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
491/04
471/04
451/04
417/14
417/12
413/14
413/12
407/14
407/12
401/12
401/06
239/88
239/72
215/20
(11) EP1551829
(21) EP03808720.1
(11) EP1635818
(22) 09.10.2003
(21) EP04753851.7
(31) 10247233
10256405
(22) 02.06.2004
(31) 476883 P
(32) 06.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 10.10.2002
02.12.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FUSED INDOLES AS DIPEPTIDYL
(54) NEUE VERBINDUNGEN MIT
PEPTIDASE INHIBITORS FOR THE
ANTIBAKTERIELLER AKTIVITÄT
TREATMENT OR PREVENTION OF
07.04.2010
(47)
07.04.2010
DIABETES
BASF SE te 67056
(73)
Morphochem Aktiengesellschaft
(47) 07.04.2010
LUDWIGSHAFEN,
Für Kombinatorische Chemie te
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
81379 MÜNCHEN,
RAHWAY, NEW JERSEY, Verenigde
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
SCHMIDTKE Helmut te 64625
(72) EDMONDSON, Scott, D. te
BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(72) SURIVET, Jean-Philippe te FRAHWAY, NJ 07065-0907,
DUITSLAND (DE)
68300 SAINT-LOUIS, Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
BUSSMANN Oliver te 67071
(FR)
(US)
LUDWIGSHAFEN,
ZUMBRUNN, Cornelia te CH-4058
MASTRACCHIO, Anthony te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BASEL, Zwitserland (CH)
RAHWAY,
NJ
07065-0907,
(DE)
HUBSCHWERLEN, Christian te FVerenigde Staten van Amerika
VERSCH Ralph te 55234
68480 DURMENACH, Frankrijk
(US)
EPPELSHEIM, BONDSREPUBLIEK
(FR)
PARMEE, Emma, R. te RAHWAY,
DUITSLAND (DE)
PEREZ FRUTOS HÖNER,
NJ 07065-0907, Verenigde
RHEUDE Udo te 67166
Annabelle te 4056 BASEL,
Staten van Amerika (US)
OTTERSTADT, BONDSREPUBLIEK
Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 405/14
(51) C07D 487/04
LEYK Uwe te 67551 WORMS,
A61K 31/495
C07D 471/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1673368
A61P 25/00
(DE)
A61K 31/437
(21)
EP04790506.2
JULIUS Manfred te 67117
(11) EP1934214
(22) 14.10.2004
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06793587.4
(31) MI20032020
(DE)
(22) 18.09.2006
(32) 17.10.2003
RUDLOFF Martin te 67161
(31) 05108910
(33) Italië
GÖNNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 27.09.2005
(54) AZOLE DERIVATIVE USEFUL AS
HENKES Erhard te 64683
ANTIFUNGAL AGENTS WITH
(33) Europees Octrooi Bureau
EINHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
REDUCED INTERACTION WITH
(54) OXADIAZOLYL PYRAZOLODUITSLAND (DE)
METABOLIC CYTOCHROMES
PYRIMIDINES AS MGLUR2
C07D 403/14
(47) 07.04.2010
ANTAGONISTS
C07D 401/14
(73) ITALFARMACO S.p.A. te 20126
(47) 07.04.2010
A61K 31/44
MILANO, Italië (IT)
(73) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG te
A61K 31/40
(72) PINORI, Massimo te I-23877
4070 BASEL, Zwitserland (CH)
EP1597250
PADERNO D'ADDA, Italië (IT)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
EP04710393.2
LATTANZIO, Maria te I-20132
(72) GATTI MCARTHUR, Silvia te CHMILANO,
Italië
(IT)
12.02.2004
4052 BASEL, Zwitserland (CH)
MODENA, Daniela te I-20052
0303319
GOETSCHI, Erwin te CH-4153
MONZA, Italië (IT)
Nummer 09/10
REINACH BL, Zwitserland (CH)
WICHMANN, Juergen te 79585
STEINEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WOLTERING, Thomas, Johannes
te 79639 GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
58
14 april 2010
(51) C07F 7/10
C07D 519/00
C07D 471/04
A61P 19/00
A61K 31/437
(72) PETERS, Dan te DK-2750
BALLERUP, Denemarken (DK)
OLSEN, Gunnar, M. te DK-2750
BALLERUP, Denemarken (DK)
NIELSEN, Elsebet, Østergaard te
DK-2750 BALLERUP, Denemarken
(DK)
TIMMERMANN, Daniel, B. te DK2750 BALLERUP, Denemarken
(DK)
LOECHEL, Steven, Charles te DK2000 FREDERIKSBERG,
Denemarken (DK)
(11) EP1979351
(51) C07D 498/04
(47) 07.04.2010
(21) EP07703872.7
(11) EP2007771
(22) 15.01.2007
(21) EP07728054.3
(73) THE UNIVERSITY OF KANSAS te
LAWRENCE, KS 66045, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 06100357
(22) 12.04.2007
(32) 16.01.2006
(31) 62006
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 12.04.2006
(54) 6-PHENYL-1H-IMIDAZO[4, 5C]PYRIDINE-4-CARBONITRILE
DERIVATIVES AS CATHEPSIN K
AND S INHIBITORS
(33) Zwitserland
(47) 07.04.2010
(73) N.V. Organon te 5349 AB OSS
(72) CAI, Jiaqiang te NEWHOUSE
CENTRAL SCOTLAND ML1 5SH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
RANKOVIC, Zoran te NEWHOUSE
CENTRAL SCOTLAND ML1 5SH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
JONES, Philip, Stephen te
NEWHOUSE CENTRAL SCOTLAND
ML 1 5SH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
BENNETT, David, Jonathan te
NEWHOUSE CENTRAL SCOTLAND
ML1 5SH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
CUMMING, Iain te NEWHOUSE
CENTRAL SCOTLAND ML1 5SH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
GILLESPIE, Jonathan te
NEWHOUSE CENTRAL SCOTLAND
ML1 5SH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) C07D 471/08
A61P 25/00
A61K 31/551
(11) EP2032575
(21) EP07729591.3
(22) 29.05.2007
(31) 200600731
809024 P
(32) 30.05.2006
30.05.2006
(33) Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL 1,4-DIAZABICYCLO[3.2.2]NONYL
OXADIAZOLYL DERIVATIVE AND
ITS MEDICAL USE
(47) 07.04.2010
(73) NeuroSearch A/S te 2750
BALLERUP, Denemarken (DK)
(54) IMIDAZO COMPOUNDS
(47) 07.04.2010
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) HEROLD, Peter te 4142
MÜNCHENSTEIN, Zwitserland
(CH)
MAH, Robert te 4132 MUTTENZ,
Zwitserland (CH)
TSCHINKE, Vincenzo te 4102
BINNINGEN, Zwitserland (CH)
STOJANOVIC, Aleksandar te 4055
BASEL, Zwitserland (CH)
MARTI, Christiane te 4310
RHEINFELDEN, Zwitserland (CH)
JELAKOVIC, Stjepan te 79100
FREIBURG, Zwitserland (CH)
STUTZ, Stefan te 4053 BASEL,
Zwitserland (CH)
(51) C08G 77/26
C07F 7/08
(11) EP1940851
(21) EP06836607.9
(22) 27.10.2006
C07F 9/22
(11) EP1311515
(21) EP01964579.5
(22) 06.08.2001
(31) 639051
(32) 15.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AMINO ACID-DERIVED CYCLIC
PHOSPHONAMIDES AND
METHODS OF SYNTHESIZING
THE SAME
(72) HANSON, Paul, R. te LAWRENCE,
KS 66047-1946, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SPROTT, Kevin, T. te BOSTON, MA
02115, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCREYNOLDS, Matthew, D. te
LAWRENCE, KS 66044, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12N 15/82
C07K 14/21
C07H 21/04
(11) EP1379539
(21) EP02721224.0
(22) 28.02.2002
(31) 797238
(32) 28.02.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND MATERIALS FOR
MAKING AND USING
TRANSGENIC DICAMBADEGRADING ORGANISMS
(47) 07.04.2010
(73) BOARD OF REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF NEBRASKA te
LINCOLN NEBRASKA 685830743, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WEEKS, Donald, P. te LINCOLN,
NE 68516, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 27.10.2005
WANG, Xiao-Zhuo te CHAPEL
(33) Europees Octrooi Bureau
HILL, NC 27516, Verenigde
(54) SILICON-UREA-AZOLIDES, THEIR
Staten van Amerika (US)
PREPARATION AND USE
HERMAN, Patricia, L. te WAVERLY,
NE 68462, Verenigde Staten van
(47) 07.04.2010
Amerika (US)
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL
(51) C07K 1/00
MINNESOTA, Verenigde Staten
(11) EP1887014
van Amerika (US)
(21) EP07020354.2
(72) BISSINGER, Peter te 82229
(22) 07.10.1998
SEEFELD, BONDSREPUBLIEK
(31) 62250 P
DUITSLAND (DE)
65311 P
STEIGER, Wolf te 82229
83322 P
SEEFELD, BONDSREPUBLIEK
90863 P
DUITSLAND (DE)
105413
(51) C07F 9/645
(32) 17.10.1997
C07F 9/572
13.11.1997
C07F 9/36
(31) 05023543
Nummer 09/10
59
28.04.1998
26.06.1998
26.06.1998
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
THERAPY, DIAGNOSIS AND
ASSAYS
(47) 07.04.2010
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Human toll homologues
(47) 07.04.2010
(73) Genentech, Inc. te SOUTH SAN
FRANCISCO CA 94080-4990,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Goddard, Audrey te SAN
FRANCISCO CA 94127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Godowski, Paul, J. te
BURLINGAME CA 94010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Gurney, Austin, L. te SAN
FRANCISCO CA 94114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Mark, Melanie, R. te
BURLINGAME CA 94010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Yang, Ruey-Bing te SAN BRUNO
CA 94066, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07K 14/61
C07K 1/34
C07K 1/14
(73) University of Cape Town te
RONDEBOSCH 7701, Zuid-Afrika
(ZA)
(72) RYBICKI, Edward Peter te 7405
CAPE TOWN, Zuid-Afrika (ZA)
WILLIAMSON, Anna-Lise te 7405
CAPE TOWN, Zuid-Afrika (ZA)
HEATH, Livio te 7780 WESTERN
CAPE, Zuid-Afrika (ZA)
(51) C12N 15/31
C07K 14/255
A61K 39/00
(32) 20.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 200401266
(32) 17.02.2004
(33) Zuid-Afrika
(54) BEAK AND FEATHER DISEASE
VIRUS SEQUENCES,
COMPOSITIONS AND VACCINES
AND THE USE THEREOF IN
(32) 28.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) LAIRD, Don, M. te MUNDELEIN,
ILLINOIS 60060, Verenigde
Staten van Amerika (US)
YOUNG, Charles, E. te
07.04.2010
BELLWOOD, ILLINOIS 60104,
The Institute for Systems Biology
Verenigde Staten van Amerika
te SEATTLE, WA 98105-6099,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 33/577
(US)
G01N 33/574
ADEREM, Alan te SEATTLE, WA
G01N 33/53
98122, Verenigde Staten van
C12N 5/10
Amerika (US)
C12N 15/63
HAYASHI, Fumitaka te NORTH
C07K 16/30
QUINCY, MA 02171, Verenigde
C07K 14/47
Staten van Amerika (US)
(11)
EP1144449
UNDERHILL, David, M. te
SEATTLE, WA 98115, Verenigde
(21) EP00903373.9
Staten van Amerika (US)
(22) 21.01.2000
OZINSKY, Adrian te SEATTLE,WA
(31) 234716
98103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 21.01.1999
SMITH, Kelly, D. te LAKE FOREST (33) Verenigde Staten van Amerika
PARK, WA 98155, Verenigde
(54) REAGENTS AND METHODS
Staten van Amerika (US)
USEFUL FOR DETECTING
C07K 14/44
DISEASES OF THE BREAST
EP1685156
(47) 07.04.2010
(54) TOLL-LIKE RECEPTOR 5 LIGANDS
AND METHODS OF USE
(47)
(73)
(72)
(54) METHOD FOR PREVENTING
FORMATION OF TRISULFIDE
DERIVATIVES OF POLYPEPTIDES
(22) 17.02.2005
(31) 675542 P
(73) ABBOTT LABORATORIES te
ABBOTT PARK IL 60064-3500,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 285477 P
(33) Denemarken
(21) EP05708546.6
(22) 20.04.2006
(47) 07.04.2010
(32) 29.12.2004
(11) EP1723168
(21) EP06750874.7
(22) 20.07.2001
(31) 200402022
(51) C12N 7/04
C12N 15/11
C07K 14/005
(11) EP1877432
(21) EP01274166.6
(22) 20.12.2005
(72) BECKER, Peter te DK-2830
VIRUM, Denemarken (DK)
CHRISTENSEN, Thorkild te DK3450 ALLERØD, Denemarken
(DK)
(51) G01N 33/50
C07K 14/47
(54) STABILIZATION OF CARDIAC
TROPONIN
(21) EP05826671.9
(73) Novo Nordisk Health Care AG te
8050 ZÜRICH, Zwitserland (CH)
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
SERENO, Denis te F-34560
POUSSAN, Frankrijk (FR)
HOLZMULLER, Philippe te F34560 POUSSAN, Frankrijk (FR)
(11) EP1379552
(11) EP1833841
(47) 07.04.2010
14 april 2010
(51)
(11)
(21) EP04805492.8
(22) 19.11.2004
(31) 0313555
0407010
(32) 19.11.2003
25.06.2004
(33) Frankrijk
Frankrijk
(54) NOUVEAUX MOYENS POUR LA
PRÉVENTION DES
LEISHMANIOSES
(47) 07.04.2010
(73) Institut de Recherche pour le
Développement ( IRD) te 75480
PARIS CEDEX 10, Frankrijk (FR)
(72) LEMESRE, Jean-Loup te F-34070
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
CAVALEYRA, Mireille te F-34000
(73) ABBOTT LABORATORIES te
ABBOTT PARK IL 60064-3500,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BILLING-MEDEL, Patricia, A. te
GRAYSLAKE, IL 60030, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COHEN, Maurice te HIGHLAND
PARK, IL 60035, Verenigde
Staten van Amerika (US)
COLPITTS, Tracey, L. te ROUND
LAKE, IL 60073, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FRIEDMAN, Paula, N. te
DEERFIELD, IL 60015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GORDON, Julian te LAKE BLUFF,
IL 60044, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GRANADOS, Edward, N. te
Nummer 09/10
VERNON HILLS, IL 60061,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HODGES, Steven, C. te BUFFALO
GROVE, IL 60089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KLASS, Michael, R. te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KRATOCHVIL, Jon, D. te
WILDWOOD, MO 63038,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RUSSELL, John, C. te KENOSHA,
WI 53142, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STROUPE, Stephen, D. te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/00
C12Q 1/68
C12N 15/12
C07K 16/18
C07K 14/51
A61K 39/00
A61K 38/17
(11) EP1219710
(21) EP00963008.8
(22) 29.09.2000
(31) 27594799
(32) 29.09.1999
60
14 april 2010
(72) MEGENEY, Lynn te OTTAWA,
(21) EP03725109.7
ONTARIO K1H 6H9, Canada (CA) (22) 28.04.2003
(51) G01N 33/574
(31) 376351 P
G01N 33/563
(32) 29.04.2002
C07K 16/30
(33) Verenigde Staten van Amerika
C07K 16/18
C07K 14/78
(54) ANTAGONISTS OF FACTOR VIII
A61P 35/00
INTERACTION WITH LOWA61K 39/395
DENSITY LIPOPROTEIN
RECEPTOR-RELATED PROTEIN
(11) EP1945767
(21) EP05811334.1
(47) 07.04.2010
(22) 09.11.2005
(73) Stichting Sanquin
Bloedvoorziening te 1066 CX
AMSTERDAM
(54) IDENTIFIZIERUNG UND
CHARAKTERISIERUNG VON
FUNKTIONSBLOCKIERENDEN
ANTI-ED-B-FIBRONEKTIN
ANTIKÖRPERN
(72) MERTENS, Koenraad te NL-2314
ES LEIDEN
BOVENSCHEN, Arend, Niels te
NL-3554 VZ UTRECHT
(47) 07.04.2010
VOORBERG, Jan te NL-1531 SR
(73) MorphoSys AG te 82152
WORMER
MARTINSRIED/MÜNCHEN,
RIEGER, Manfred te A-2230
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GAENSERNDORF, Oostenrijk (AT)
(DE)
SCHEIFLINGER, Friedrich te A1090 VIENNA, Oostenrijk (AT)
(72) MENRAD, Andreas te ELY CAMBS
CB6 2 HP, GROOT BRITTANNIË
(51) C07K 19/00
(GB)
(11) EP1856159
PRASSLER, Josef te 82110
GERMERING, BONDSREPUBLIEK (21) EP06723123.3
DUITSLAND (DE)
(22) 27.02.2006
WEIDMANN, Armin te 86911
(31) 05005065
DIESSER AM AMMERSEE,
(32) 08.03.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C07K 16/28
A61K 39/395
(11) EP1692182
(54) CHIMERIC RECOMBINANT
ANTIGENS OF TOXOPLASMA
GONDII
(47) 07.04.2010
(21) EP04798998.3
(47) 07.04.2010
(73) TEIJIN LIMITED te OSAKA-SHI,
OSAKA 541-0054, Japan (JP)
(22) 05.11.2004
(72) Yamana, Kei C/O Teijin Limited te
HINO-SHI, TOKYO 191-0065,
Japan (JP)
Nagasawa, Yukimi te HOKKAIDO
078-8344, Japan (JP)
Wada, Hitoshi C/O Teijin Limited
te HINO-SHI, TOKYO 191-0065,
Japan (JP)
Kasahara, Yoshinori C/O Teijin
Limited te HINO-SHI, TOKYO
191-0065, Japan (JP)
(32) 05.11.2003
(73) SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A. te
00144 ROME, Italië (IT)
(51) C07K 14/54
(72) UMANA, Pablo te CH-8032
ZURICH, Zwitserland (CH)
BRÜNKER, Peter te CH-8335
HITTNAU, Zwitserland (CH)
FERRARA KOLLER, Claudia te CH
- 6300 ZUG, Zwitserland (CH)
SUTER, Tobias te CH - 5210
WINDISCH, Zwitserland (CH)
PÜNTENER, Ursula te CH - 5210
WINDISCH, Zwitserland (CH)
MÖSSNER, Ekkehard te CH-8280
KREUZLINGEN, Zwitserland (CH)
(33) Japan
(54) NOVEL POLYPEPTIDES AND
GENES ENCODING THE SAME
(11) EP1639003
(21) EP04737879.9
(22) 25.06.2004
(31) 482001 P
(32) 25.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) USE OF CARDIOTROPHIN TO
MODULATE STEM CELL
PROLIFERATION
(47) 07.04.2010
(73) Ottawa Hospital Research
Institute te OTTAWA, ON K1Y
4E9, Canada (CA)
(31) 517096 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CD20 ANTIBODIES WITH
INCREASED FC RECEPTOR
BINDING AFFINITY AND
EFFECTOR FUNCTION
(47) 07.04.2010
(73) Roche Glycart AG te 8952
SCHLIEREN-ZUERICH,
Zwitserland (CH)
(51) C07K 16/36
A61P 7/04
A61K 39/395
(11) EP1497330
(72) GARGANO, Nicola te I-00124
ROME, Italië (IT)
BEGHETTO, Elisa te I-00144
ROME, Italië (IT)
SPADONI, Andrea te I-00151
ROME, Italië (IT)
(51) C08L 23/28
C08L 23/22
C08L 21/00
C08K 5/09
C08C 19/00
B60C 1/00
(11) EP1969015
(21) EP05854277.0
(22) 16.12.2005
(54) PROCESSING AIDS FOR
ELASTOMERIC COMPOSITIONS
(47) 07.04.2010
(73) ExxonMobil Chemical Patents Inc.
te BAYTOWN, TX 77520-2101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WADDELL, Walter, Harvey te
PASADENA, TEXAS 77505,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 09/10
CHUNG, David, Yen-Lung te
BELLAIRE, TEXAS 77401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NAPIER, Robert, C. te BAYTOWN,
TEXAS 77520, Verenigde Staten
van Amerika (US)
TRACEY, Donald, S. te
KINGWOOD, TEXAS 77345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08F 4/656
C08F 4/655
C08F 4/654
61
(51) C08F 2/18
C08F 16/32
B01J 20/285
B01D 15/08
(11) EP1507808
(21) EP03756138.8
(22) 27.05.2003
(31) 0201623
(32) 30.05.2002
(33) Zweden
(54) MACROPOROUS CROSS-LINKED
POLYMER PARTICLES
14 april 2010
C08G 18/09
C08G 18/02
C07D 229/00
(11) EP1358238
(21) EP01989673.7
(22) 28.12.2001
(31) 0017315
0017317
0017323
0116723
(32) 29.12.2000
29.12.2000
29.12.2000
21.12.2001
(11) EP1756171
(47) 07.04.2010
(21) EP05754223.5
(73) GE Healthcare Bio-Sciences AB te (33) Frankrijk
751 84 UPPSALA, Zweden (SE)
Frankrijk
Frankrijk
(72) SÖDERMAN, Tobias te S-751 84
Frankrijk
UPPSALA, Zweden (SE)
(54)
CATALYSEUR DE CONDENSATION
(51) C09D 201/02
POUR ISOCYANATE,
C08F 20/06
COMPOSITION EN CONTENANT,
C04B 41/89
PROCEDE D'UTILISATION, ET
B01J 35/04
COMPOSITIONS OBTENUES
(11) EP1735146
(47) 07.04.2010
(21) EP05723111.0
(73) Perstorp France te 69800 SAINT(22) 15.02.2005
PRIEST, Frankrijk (FR)
(31) 788946
(72) BERNARD, Jean-Marie te SAINT-
(22) 01.06.2005
(31) 04102802
587521 P
(32) 18.06.2004
13.07.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR PREPARING
CATALYST COMPONENTS FOR
THE OLEFIN POLYMERIZATION
(47) 07.04.2010
(73) Basell Poliolefine Italia S.r.l. te
20124 MILANO, Italië (IT)
(32) 27.02.2004
(72) VINCENZI, Paolo te I-45036
FICAROLO, ROVIGO, Italië (IT)
SPOTO, Rosa te I-44100
FERRARA, Italië (IT)
(54) POROUS CERAMIC FILTERS WITH
CATALYST COATINGS
(51) C08F 6/02
(11) EP2001914
(21) EP07712204.2
(22) 12.02.2007
(31) 102006015846
(32) 03.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ENTFERNUNG VON
ÜBERGANGSMETALLEN AUS
ATRP-PRODUKTEN MITTELS
ZUGABE VON MERCAPTANEN
(47) 07.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(73) Corning Incorporated te
CORNING NY 14831, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LAURENT D'AGNY, F-69440
MORNANT, Frankrijk (FR)
BONNEAU, Damien te F-89100
SAINT CLEMENT, Frankrijk (FR)
VISSEAU, Marc te F-21240
TALANT, Frankrijk (FR)
(51) C09D
C08G
C08G
C08G
C08G
7/00
18/79
18/61
18/48
18/28
(72) TAO, Tinghong te BIG FLATS,
NEW YORK 14814, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1338615
WANG, Jianguo te HORSEHEADS,
(21) EP03002884.9
NY 14845, Verenigde Staten van
(22) 08.02.2003
Amerika (US)
(31) 10207891
(51) C08L 27/18
C08L
C08L
C08F
C08F
27/16
27/12
214/22
214/18
(32) 23.02.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07703868.5
(54) Verzweigte Polyurethane, diese
enthaltende Formulierungen und
deren Verwendung zur
Verdickung wässriger Systeme
(22) 15.01.2007
(47) 07.04.2010
(31) MI20060138
(73) Evonik Goldschmidt GmbH te
45127 ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Evonik Röhm GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1976894
(72) BALK, Sven te 60594
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LÖHDEN, Gerd te 45316 ESSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MIESS, Christine te 63796 KAHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
TRÖMER, Christine te 63546
HAMMERSBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MÄRZ, Monika te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 27.01.2006
(33) Italië
(54) FLUOROELASTOMERS
(47) 07.04.2010
(73) Solvay Solexis S.p.A. te 20021
BOLLATE (MI), Italië (IT)
(72) ALBANO, Margherita te I-20131
MILANO, Italië (IT)
STANGA, Milena te I-21040
ORIGGIO (VA), Italië (IT)
TRIULZI, Francesco te I-20127
MILANO, Italië (IT)
(51) C08G 18/24
(72) Bauer, Sandra te 47269
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Edelmann, Dirk, Dr. te 42477
RADEVORMWALD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Esselborn, Eberhard te 45147
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hoschke, Markus te 30916
ISERNHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 09/10
Link, Günter te 38855
WERNIGERODE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Silber, Stefan, Dr. te 47804
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09J 175/04
C08G 18/69
C08G 18/38
(11) EP1951781
(21) EP06817017.4
(22) 17.10.2006
(31) 257169
(32) 24.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SOLVENT RESISTANT
POLYURETHANE ADHESIVE
COMPOSITIONS
62
BLADON, K., Joanne te SARNIA,
ONTARIO, N0N 1C0, Canada (CA)
TOLEDO, Armando Esau,
Gonzalez te APIZACO, TLAXCALA,
90407, Mexico (MX)
(51) C08G 59/42
C08G 59/30
(11) EP1861449
(21) EP06704129.3
(22) 28.01.2006
(31) 102005012457
(21) EP05747577.4
(22) 11.05.2005
(31) 965044
980991
PCT/US2004/036745
PCT/US2005/009394
(32) 13.10.2004
03.11.2004
03.11.2004
22.03.2005
(54) EPOXID- UND SILANGRUPPEN
ENTHALTENDE OLIGOMERE UND
POLYMERE, VERFAHREN ZU
IHRER HERSTELLUNG UND IHRE
VERWENDUNG
(47) 07.04.2010
(54) CROSSLINKED AMINE POLYMERS
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) BASF Coatings AG te 48165
(73) Momentive Performance Materials
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
Inc. te WILTON CT 06897-4122,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(72) POPPE, Andreas te 48324
(US)
SENDENHORST,
(51) C08J 9/00
C08G 18/48
B29C 44/12
(11) EP1831266
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(32) 18.03.2005
(47) 07.04.2010
(72) GRISWOLD, Roy, Melvin te
BALLSTON SPA, NY 12020,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ECKBERG, Richard, P. te
HILLSBOROUGH, NC 27278,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BISAILLON, Mark, J. te
SARATOGA SPRINGS, NY 12866,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FRYE, Robert, L. te CONCORD,
OH 44077, Verenigde Staten van
Amerika (US)
14 april 2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MIKOLAJETZ, Dunja te 59387
ASCHEBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09D 4/06
C08G 65/00
(11) EP1841807
(21) EP06718316.0
(22) 13.01.2006
(31) 42877
(32) 25.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(73) Ilypsa, Inc. te THOUSAND OAKS,
CA 91320, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHANG, Han, Ting te
LIVERMORE, CA 94550-5136,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHARMOT, Dominique te
CAMPBELL, CA 95008-6427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CONNOR, Eric te LOS GATOS, CA
95032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROGER, Florence te MOUNTAIN
VIEW, CA 94941, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C08L 23/04
C08J 5/18
(11) EP1966266
(54) CROSSLINKABLE HYDROPHILIC
MATERIALS FROM POLYMERS
HAVING PENDENT MICHAEL
DONOR GROUPS
(21) EP06845586.4
(47) 07.04.2010
(31) 102005009896
(22) 15.12.2006
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL
MINNESOTA, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(32) 01.03.2005
(31) 751581 P
(32) 19.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1853651
(21) EP06743201.3
(22) 23.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) POLYETHYLENE MOLDING
COMPOSITION FOR PRODUCING
BLOWN FILMS HAVING
IMPROVED PROCESSABILITY
(72) PLAUT, David J. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(US)
(47) 07.04.2010
FANSLER, Duane D. 3m Center te (73) Basell Polyolefine GmbH te 50389
(73) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
WESSELING, BONDSREPUBLIEK
SAINT PAUL, MINNESOTA 55133INC. te MIDLAND MI 48674,
DUITSLAND (DE)
3427, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(72)
BERTHOLD, Joachim te 65779
(US)
LEWANDOWSKI, Kevin M. 3m
KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK
(72) BURKS, Stephen R. te
Center te SAINT PAUL,
DUITSLAND (DE)
ESSEXVILLE, MI 48732,
MINNESOTA 55133-3427,
HEINICKE, Lutz-Gerd te 65760
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
(US)
(US)
DUITSLAND (DE)
GAMBOA, Rogelio R. te
GADDAM, Babu N. 3m Center te
MEIER, Gerhardus te 60325
BRAZORIA, TX 77422, Verenigde
S AINT PAUL, MINNESOTA
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
55133-3427, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
MCNEIL, Richard G. te CORUNNA,
van Amerika (US)
(51)
C08L 23/04
ONTARIO, N0N 1G0, Canada (CA) (51) C08G 73/02
C08J 5/18
(54) METHOD FOR MAKING
AUTOMOTIVE HEADLINERS
Nummer 09/10
63
(11) EP1853650
(47) 07.04.2010
(21) EP06708478.0
(73) WESTLAKE LONGVIEW
CORPORATION te HOUSTON, TX
77056, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 23.02.2006
(31) 102005009916
(32) 01.03.2005
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) DOHRER, Kathryn, Kobes te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LONGVIEW, TX 75604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
POLYETHYLENE MOLDING
HALE, Wesley, Raymond te
COMPOSITION FOR PRODUCING
KINGSPORT, TN 37663,
BLOWN FILMS HAVING
Verenigde Staten van Amerika
IMPROVED MECHANICAL
(US)
PROPERTIES
SAND, Irving, Daniel te
07.04.2010
LOVELAND, OH 45140, Verenigde
Basell Polyolefine GmbH te 50389
Staten van Amerika (US)
WESSELING, BONDSREPUBLIEK
EDMUND, Mark, Alan te
DUITSLAND (DE)
LONGVIEW, TX 75604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BERTHOLD, Joachim te 65779
TANT, Martin, Ray te KINGSPORT,
KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK
TN 37664, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
HEINICKE, Lutz-gerd te 65760
CRAWFORD, Emmett, Dudley te
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
KINGSPORT, TN 37660,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
MEIER, Gerhardus te 60325
(US)
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
SAVITSKI, Edward, Philip te
DUITSLAND (DE)
KINGSPORT, TN 37660,
C08K 5/3492
Verenigde Staten van Amerika
C08K 5/00
(US)
EP2057220
BARR, Dennis, Brannon te
KINGSPORT, TN 37664,
EP08786479.9
Verenigde Staten van Amerika
25.07.2008
(US)
102007035417
(51) C08L 69/00
28.07.2007
C08L 67/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C08L 55/02
C08L 33/10
FLAMMGESCHÜTZTES
B29C 51/00
POLYMERMATERIAL
B29C 45/00
07.04.2010
(11) EP1966309
Chemische Fabrik Budenheim KG
(21) EP06771624.1
te 55257 BUDENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 31.05.2006
(DE)
(31) 316227
(72) FUTTERER, Thomas te 55218
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NÄGERL, Hans-Dieter te 67373
DUDENHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FIBLA, Vincens Mans te E-08915
BADALONA, Spanje (ES)
MENGEL, Siegfried te 55257
BUDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 23/04
(11) EP1307508
(21) EP01959007.4
(22) 19.07.2001
(31) 627502
(32) 28.07.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYETHYLENE COMPOSITIONS
AND FILMS FORMED THEREFROM
HAVING IMPROVED MOISTURE
VAPOR TRANSMISSION RATES
419912
(32) 22.12.2005
23.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) LOW GLOSS THERMOPLASTIC
ARTICLES
(47) 07.04.2010
14 april 2010
(51) E01C 13/08
C08L 75/04
(11) EP1647577
(21) EP05109055.3
(22) 30.09.2005
(31) PD20040251
(32) 14.10.2004
(33) Italië
(54) Elastomerized particulate to be
used as an infill for synthetic
turfs
(47) 07.04.2010
(73) A.P.I. Applicazioni Plastiche
Industriali S.P.A. te 36065
MUSSOLENTE VI, Italië (IT)
(72) Brunetti, Sergio te 36061,
BASSANO DEL GRAPPA VI, Italië
(IT)
(51) C09J 7/00
C09J 183/04
C08L 83/04
(11) EP1664197
(21) EP04772750.8
(22) 27.08.2004
(31) 2003309346
(32) 01.09.2003
(33) Japan
(54) ADHESIVE SILICONE ELASTOMER
SHEET
(47) 07.04.2010
(73) Dow Corning Toray Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(72) TAKANAMI, A., Dow Corning
Toray Silicone Co., Ltd te
ICHIHARA-SHI, CHIBA 299-0108,
Japan (JP)
USHIO, Y., Dow Corning Toray
Silicone Co., Ltd te ICHIHARASHI, CHIBA 299-0108, Japan (JP)
MITANI, O., Dow Corning Toray
Silicone Co., Ltd te ICHIHARASHI, CHIBA 299-0108, Japan (JP)
ONISHI, M., Dow Corning Toray
Silicone Co., Ltd te ICHIHARASHI, CHIBA 299-0108, Japan (JP)
(51) C08L 83/04
C08G 77/12
(11)
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
(21)
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(72) YU, Claire, Quing te EVANSVILLE, (22)
IN 47712, Verenigde Staten van (31)
Amerika (US)
(32)
ELLINGTON, Donald, Howard te
(33)
EVANSVILLE, IN 47711,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MILLER, Kenneth, Frederick te
MOUNT VERMON, IN 47620,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZHU, Yantao te EVANSVILLE, IN
47712, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EP1670863
EP04773343.1
14.09.2004
2003343622
01.10.2003
Japan
(54) CURABLE
ORGANOPOLYSILOXANE
COMPOSITION AND
SEMICONDUCTOR DEVICE
(47) 07.04.2010
(73) Dow Corning Toray Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(72) MORITA, Yoshitsugu, Dow
Nummer 09/10
Corning Toray Co., Ltd. te
ICHIHARA-SHI, CHIBA 299-0108,
Japan (JP)
TERADA, Masayoshi, Dow
Corning Toray Co., Ltd. te
ICHIHARA-SHI, CHIBA 299-0108,
Japan (JP)
ENAMI, Hiroji, Dow Corning Toray
Co. Ltd. te ICHIHARA-SHI, CHIBA
299-0108, Japan (JP)
KATO, Tomoko, Dow Corning
Toray Co., Ltd. te ICHIHARA-SHI,
CHIBA 299-0108, Japan (JP)
64
(54) IMPROVED PIGMENT SPACING
(47) 07.04.2010
(21) EP08157328.9
(22) 09.04.2003
(31) 2002108178
(32) 10.04.2002
(33) Japan
(54) Conductive composition,
conductive paint, and method of
forming conductive paint
(47) 07.04.2010
CA 91755, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STEFFENHAGEN, Mark te
NEWPORT BEACH, CA 92661,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FRIEDMAN, Shaune te SAN
CLEMENTE, CA 92672, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C09D 1/00
(11) EP1709125
(21) EP05702293.1
(22) 19.01.2005
(31) PCT/IB2004/000227
(32) 30.01.2004
(51) C09C 1/36
C09C 1/00
(11) EP1786870
(21) EP05789267.1
(22) 28.06.2005
(31) 914594
(32) 09.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C09D 11/00
(11) EP1981942
(21) EP07756601.6
(22) 02.02.2007
(31) 348899
(32) 06.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DYE SETS FOR INKJET IMAGING
AND INK SETS USING THE SAME
(47) 07.04.2010
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te
HOUSTON, TEXAS, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DODGE, Tye, J. te CORVALLIS,
OREGON 97330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
THORNBERRY, Matthew te
COATING COMPOSITION HAVING
CORVALLIS, OREGON 97330,
SURFACE DEPOLLUTING
Verenigde Staten van Amerika
PROPERTIES
(US)
07.04.2010
(51) C09D 167/00
Millennium Chemicals UK
C09D 163/00
Holdings Limited te GRIMSBY
C09D 161/00
NORTH EAST LINCOLNSHIRE
C08K 5/09
DN40 2PR, GROOT BRITTANNIË
C08K 5/00
(GB)
B05D 7/00
GOODWIN, Graham te NE.
B05D 5/00
LINCOLNSHIRE DN35 7PT,
(11) EP1851280
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP06735606.3
STRATTON, John te
CLEETHORPES, NE.
(22) 21.02.2006
LINCOLNSHIRE DN35 ONE,
(31) 65216
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 24.02.2005
MCINTYRE, Robert te
HIGHFIELDS, LOUTH LN11 9XZ, (33) Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) COATING COMPOSITIONS THAT
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54)
(73) Fujikura, Ltd. te TOKYO, Japan
(JP)
FUJIKURA KASEI CO., LTD. te
ITABASHI-KU, TOKYO, Japan (JP) (47)
(72) Takahashi, Katsuhiko te SAKURA- (73)
SHI CHIBA, Japan (JP)
Ohmori, Kiwako te SAKURA-SHI
CHIBA, Japan (JP)
Endo, Masanori te SAKURA-SHI
CHIBA, Japan (JP)
Yasuhara, Hikaru te TOKYO,
Japan (JP)
Imai, Takayuki te SAKURA-SHI
CHIBA, Japan (JP)
Ono, Akinobu te TOKYO, Japan
(JP)
Honda, Toshiyuki te SAKURADA,
5-CHOME, WASHIMIYA-MACHI,
KITAKATSUSHIKA-GUN SAITAMA,
Japan (JP)
Okamoto, Koji te SAKURADA 5CHOME, WASHIMIYA-MACHI,
KITAKATSUSHIKA-GUN SAITAMA,
Japan (JP)
Ito, Masafumi te SAKURADA 5CHOME, WASHIMIYA-MACHI,
KITAKATSUSHIKA-GUN SAITAMA,
Japan (JP)
COMPANY te DECATUR, ILLINOIS
62526, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) BEHR PROCESS CORPORATION te
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
SANTA ANA, CA 92704,
Verenigde Staten van Amerika
(72) Bloom, Paul D. te IL 62521,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TARNG, Ming-Ren te IRVINE, CA
Tabuena-Salyers, Teodora te IL
92614, Verenigde Staten van
61802, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
CHU, Kim te MONTEREY PARK,
(51) H01B 1/20
C09J 9/02
C09D 5/24
C08L 101/00
C08K 5/00
C08K 3/00
(11) EP1972660
14 april 2010
(72)
(51) C09D 7/00
C09D 5/04
(11) EP1568740
(21) EP05251080.7
(22) 24.02.2005
(31) 548260
621884
(32) 27.02.2004
25.10.2004
INCLUDE A POLYESTER POLYOL,
RELATED COATED SUBSTRATES,
MULTI-LAYER COATINGS AND
METHODS
(47) 07.04.2010
(73) PPG Industries Ohio, Inc. te
CLEVELAND, OH 44111,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) JENNINGS, Robert, E. te
ELLWOOD CITY, PENNSYLVANIA
16117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Thickening systems and aqueousCONNELLY, Bruce, A. te
coating compositions, and
GIBSONIA, PENNSYLVANIA
methods of making and using the
15044, Verenigde Staten van
same
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
MARTZ, Jonathan, T. te
(73) ARCHER-DANIELS-MIDLAND
GLENSHAW, PENNSYLVANIA
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
15116, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C09D 183/10
C08G 77/452
(11) EP1848784
(21) EP05851586.7
(22) 14.11.2005
65
14 april 2010
POLYESTER A BASE DE
(22) 02.11.2004
POLYETHYLENE METALLOCENE ET (31) 516921 P
LLDPE COGREFFES ET DE
(32) 03.11.2003
POLYETHYLENE METALLOCENE
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(54) PROCESS FOR PRODUCING A
(73) ARKEMA FRANCE te 92700
DEICING/ANTI-ICING FLUID
COLOMBES, Frankrijk (FR)
(47) 07.04.2010
(72) PRADEL, Jean-Laurent te F(73) BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE
27300 BERNAY, Frankrijk (FR)
te COLUMBUS, OHIO, Verenigde
CHOPINEZ, Fabrice 40 bis, rue de
Staten van Amerika (US)
Pannette te F-27000 EVREUX,
30.11.2004
Frankrijk (FR)
22.02.2005
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
RAULINE, Damien te 27270
Verenigde Staten van Amerika
(72) CHAUHAN, Satva, P. te
SAINT-QUENTIN DES ISLES,
Verenigde Staten van Amerika
COLUMBUS, OH 43220,
Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
CHROMIUM FREE CORROSION
ROBERT, Patrice te F-27470
(US)
RESISTANT SURFACE
SERQUIGNY, Frankrijk (FR)
SAMUELS, William, D. te
TREATMENTS USING
(51) C09J 175/14
RICHLAND, WA 99352, Verenigde
SILICONIZED BARRIER
C08G 18/68
Staten van Amerika (US)
COATINGS
C08G 18/67
KUCZEK, Sara, F. te PATASKALA,
07.04.2010
C08G 18/58
OH 43062, Verenigde Staten van
Momentive Performance Materials
Amerika (US)
(11) EP1765952
Inc. te WILTON, CT 06897-4122,
CONKLE, H., Nicholas te
(21) EP05763403.2
Verenigde Staten van Amerika
COLUMBUS, OH 43220,
(US)
(22) 06.07.2005
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRISWOLD, Roy, Melvin te
(31) 0407666
BALLSTON SPA, NY 12020,
(32) 07.07.2004
(51) C09K 5/06
Verenigde Staten van Amerika
(33) Frankrijk
(11) EP1285039
(US)
(54) SYSTEME ADHESIF POUR LE
(21) EP01947287.7
C09J 7/04
COLLAGE DIRECT D'UN
(22) 17.05.2001
C09J 7/02
POLYURETHANNE CUIT A DU
(31) 00304376
EP1829948
CAOUTCHOUC CRU
(32) 24.05.2000
EP07100984.9
(47) 07.04.2010
(31) 631698
63005 P
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22) 23.01.2007
(31) 202006002019 U
102006023935
(32) 07.02.2006
19.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verwendung eines durch
Filamente verstärkten
Klebebandes
(47) 07.04.2010
(73) TESA SE te 20253 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Seitz, Dr. Karsten te 21614,
BUXTEHUDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Latz, Dr. Henning te 21337,
LÜNEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Otten, Ulrich te 22579,
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09J 151/06
(11) EP1543089
(21) EP03798232.9
(22) 26.09.2003
(31) 0211992
(32) 27.09.2002
(33) Frankrijk
(54) LIANT DE COEXTRUSION POUR
(73) Michelin Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CARBOXYLATE SALTS IN HEATSTORAGE APPLICATIONS
(47) 07.04.2010
(72) DELFINO, Antonio te CH-1772
GROLLEY, Zwitserland (CH)
(73) TEXACO DEVELOPMENT
CHENAUX, Philippe te CH-1727
CORPORATION te WHITE PLAINS,
CORPATAUX, Zwitserland (CH)
NEW YORK 10650, Verenigde
DEFOREL, Corinne te CH-1752
Staten van Amerika (US)
VILLARS SUR GLÂNE, Zwitserland
(72) MAES, Jean-Pierre te B-9820
(CH)
MERELBEKE, België (BE)
(51) C09K 3/18
LIEVENS, Serge te B-9820
C09D 183/06
MERELBEKE, België (BE)
ROOSE, Peter te B-9831 SINT(11) EP1392789
MARTENS-LATEM, België (BE)
(21) EP02742823.4
(51) C09K 8/508
(22) 08.05.2002
C09K 8/506
(31) 200100723
C09K 8/504
(32) 08.05.2001
(11) EP1853680
(33) Denemarken
(54) ICE NUCLEATING NON-STICK
COATING
(47) 07.04.2010
(73) Danish Technological Institute,
Energy, Refrigeration and Heat
Pump Technology te 8000
AARHUS C, Denemarken (DK)
(72) ZWIEG, Thomas te DK-8300
ODDER, Denemarken (DK)
(51) C09K 3/18
(11) EP1685209
(21) EP04817527.7
(21) EP05807415.4
(22) 18.11.2005
(31) 10117
(32) 08.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OILWELL SEALANT
COMPOSITIONS COMPRISING
ALKALI SWELLABLE LATEX
(47) 07.04.2010
(73) HALLIBURTON ENERGY
SERVICES, INC. te DUNCAN, OK
73533, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 09/10
66
(72) REDDY, Raghava, B. te DUNCAN, (72) MOCHIZUKI, Akihiro te 80027,
OK 73533, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
SAVERY, Mark, R. te DUNCAN, OK
TAKENAMI, Shigeharu te
73533, Verenigde Staten van
1710032, Japan (JP)
Amerika (US)
(51) C10L 7/00
RAVI, Krishna, M. te KINGWOOD,
C10L 1/30
TX 77345, Verenigde Staten van
C10L 1/28
Amerika (US)
C10L 1/18
WHITFILL, Donald, L. te
C10L 1/12
KINGWOOD, TX 77339,
C10L 1/10
Verenigde Staten van Amerika
C10L 1/02
(US)
(11) EP1673421
(51) C09K 19/42
(21) EP04789273.2
C09K 19/34
14 april 2010
DERBYSHIRE S42 6TZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
1/94
1/90
1/72
1/66
1/29
1/14
(11) EP1074606
(21) EP00115988.8
(22) 26.07.2000
(31) 9918143
(32) 03.08.1999
(22) 30.09.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 688711
(54) Detergent formulation
(11) EP1832643
(32) 17.10.2003
(47) 07.04.2010
(21) EP07003457.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 19.02.2007
(31) 102006011204
(54) Method for enabling the detection
of fuel leaking from a fuel cell
(32) 10.03.2006
(47) 07.04.2010
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) The Gillette Company te
BOSTON, MASSACHUSETTS
02199, Verenigde Staten van
Amerika (US)
C09K 19/30
C09K 19/20
(54) Flüssigkristallines Medium und
Flüssigkristallanzeige
(47) 07.04.2010
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hirschmann, Harald te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Weidner, Martina te 64839
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wittek, Michael, Dr. te 64285
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Reiffenrath, Volker te 64380
ROSSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schuler, Brigitte te 63762
GROSSOSTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Czanta, Markus, Dr. te 64289
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bender, Renate te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C09K 19/56
(11) EP1920027
(21) EP06780771.9
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(51) C10M 169/04
C10M 159/24
(11) EP1587902
(21) EP03812028.3
(22) 30.10.2003
(31) 305526
(32) 25.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) lUBRICATING OIL
COMPOSITIONS WITH AN
ADDITIVE FORMULATION
(47) 07.04.2010
(73) The Lubrizol Corporation te
WICKLIFFE, OHIO 44092-2298,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
7/32
7/26
3/37
3/33
3/20
(11) EP1417291
(21) EP02767346.6
(22) 08.08.2002
(31) 10140535
10153555
10162145
(32) 17.08.2001
30.10.2001
18.12.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MASCHINELLES
GESCHIRRSPÜLMITTEL MIT
VERBESSERTEM
GLASKORROSIONSSCHUTZ
(47) 07.04.2010
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) CARRICK, Virginia, A. te
(72) KESSLER, Arnd te 51375
CHARDON, OH 44024, Verenigde
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
168925
ABRAHAM, William, D. te SOUTH
SORG, Rainer te 47906 KEMPEN,
29.06.2005
EUCLID, OH 44121, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(DE)
ROSKI, James, P. te WICKLIFFE,
BAUMANN, Melanie te 47178
LIQUID CRYSTAL DISPLAY
OH 44092, Verenigde Staten van
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DEVICE
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
07.04.2010
LAMB, Gordon, D. te SOUTHEND
WICK, Wolfgang te 41542
Nano Loa, Inc. te KAWASAKIBRADFIELD, BERKSHIRE RG7
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
SHI, KANAGAWA 2130012, Japan
6ES, GROOT BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
(JP)
WILBY, R. Ian te CHESTERFIELD, (51) C12P 19/04
(22) 28.06.2006
(31)
(72) REN, Xiaoming te MENANDS, NY
12204, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SHUFON, Kevin, J. te TROY, NY
12180-9603, Verenigde Staten
van Amerika (US)
KOVACS, Frank, W. te
WATERFORD, NY 12188,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Elsner, Michael te 42967
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Herd, Helen Elizabeth te BACUP,
OL13 8BT, LANCASHIRE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Nummer 09/10
C12N 1/20
(11) EP2011859
(21) EP07120798.9
(22) 15.11.2007
(31) 070079
(32) 05.07.2007
67
(72) TZORTZIS, Georgios te
BERKSHIRE RG2 7 RR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
GOULAS, Athanasios, K. te RG6
6AP, GROOT BRITTANNIË (GB)
GOULAS, Theodoros te RG6 6AP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C12Q 1/00
C12N 7/04
(54) Pediococcus pentosaceus lactoseC12N 7/00
positive strain and a complex of
C12N 5/10
fructan-containing
(11) EP1907536
exopolysaccharides synthesized
(21) EP06792538.8
by the strain
(33) Letland
(47) 07.04.2010
(22) 21.07.2006
(31) 05106768
702029 P
(73) Latvijas Universitate te RIGA
1098, Letland (LV)
Semjonovs, Pavels te RIGA 1024, (32) 22.07.2005
Letland (LV)
22.07.2005
Zikmanis, Peteris te RIGA 1012,
(33) Europees Octrooi Bureau
Letland (LV)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Semjonovs, Pavels te RIGA 1024,
(54) CELL LINE FOR PRODUCING
Letland (LV)
CORONAVIRUSES
Zikmanis, Peteris te RIGA 1012,
(47) 07.04.2010
Letland (LV)
(51) G01N 33/569
G01N 33/53
C12N 5/00
C07K 16/28
C07K 16/18
(11) EP1891204
(21) EP06727061.1
(22) 10.05.2006
(31) 0509500
(32) 10.05.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) METHOD OF FETAL CELL
ENRICHMENT
(47) 07.04.2010
(73) Revealcyte te LONDON, EC2M
2TD, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) LEVICAR, Natasa te LONDON
W11 2JR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
GORDON, Myrtle te BINFIELD,
BERKSHIRE RG42 5QH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C12N 9/38
C12N 5/10
C12N 15/63
(11) EP1999254
(21) EP07732142.0
(22) 27.03.2007
(73) Crucell Holland B.V. te 2333 CN
LEIDEN
14 april 2010
(47) 07.04.2010
(73) Japan Science and Technology
Agency te KAWAGUCHI-SHI,
SAITAMA 332-0012, Japan (JP)
(72) IMAMURA, Hiromi te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 227-0048,
Japan (JP)
YOSHIDA, Masasuke te
FUJISAWA-SHI, KANAGAWA 2510035, Japan (JP)
YOKOYAMA, Ken te MACHIDASHI, TOKYO 194-0032, Japan
(JP)
(51) C12Q
C12Q
C12N
C12N
1/56
1/34
9/20
15/09
(11) EP1633864
(21) EP04753533.1
(22) 27.05.2004
(31) 473777 P
(32) 28.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH THROUGHPUT ASSAY OF
LP-PLA2 ACTIVITY
(72) VAN DEN BRINK, Edward Norbert (47) 07.04.2010
te NL-1165 NS HALFWEG
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
TER MEULEN, Jan, Henrik te NLGREENFORD, MIDDLESEX UB6
1016 CX AMSTERDAM
ONN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C12N 9/00
(72) HU, Yun-Fu te RESEARCH
TRANGLE PARK, NC 27709,
(11) EP1322752
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP01985723.4
(US)
(22) 28.09.2001
WALKER, George, T. te
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC
(31) 236303 P
27709, Verenigde Staten van
297562 P
Amerika (US)
(32) 28.09.2000
12.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 9/52
C12N 15/57
A23J 3/34
(54) FAD4, FAD5, FAD5-2, AND FAD6, (11) EP1639104
FATTY ACID DESATURASE FAMILY (21) EP04738928.3
MEMBERS AND USES THEREOF
(22) 21.06.2004
(47) 07.04.2010
(31) 200300911
(73) Bioriginal Food & Science Corp. te
SASKATOON, SASKATCHEWAN
S7J 0R1, Canada (CA)
(32)
(72) QIU, Xiao te SASKATOON, SK
S7N 3S5, Canada (CA)
HONG, Haiping te APEX, NC
(33)
27502, Verenigde Staten van
Amerika (US)
200301846
200400335
19.06.2003
12.12.2003
01.03.2004
Denemarken
Denemarken
Denemarken
(31) 0606112
(51) C12N 9/16
C12N 15/55
(32) 28.03.2006
(11) EP1566435
(54) IMPROVED PROTEASES AND
METHODS FOR PRODUCING
THEM
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP03754061.4
(47) 07.04.2010
(54) BETA-GALACTOSIDASE WITH
TRANSGALACTOSYLATING
ACTIVITY
(22) 09.10.2003
(73) Novozymes A/S te 2880
BAGSVAERD, Denemarken (DK)
(47) 07.04.2010
(31) 2002337212
(32) 20.11.2002
(33) Japan
(73) Clasado Inc. te PANAMA, Panama
(54) ROTARY MOTOR MOLECULE V1(PA)
ATPASE
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) LASSEN, Søren, Flensted te DK3520 FARUM, Denemarken (DK)
(51) C12N 13/00
(11) EP1196549
(21) EP00948879.2
Nummer 09/10
(22) 20.07.2000
(31) 358510
618949
(32) 21.07.1999
19.07.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CONTROLLED
ELECTROPORATION
(47) 07.04.2010
(73) The Regents of The University of
California te OAKLAND, CA
94607-5200, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) RUBINSKY, Boris te ALBANY, CA
94707, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUANG, Yong te BERKELEY, CA
94703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
C12N 15/00
C07K 14/00
(11) EP1248839
(21) EP01902348.0
(22) 22.01.2001
(31) 177216 P
(32) 21.01.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TUMOR AND SENESCENCE
MARKER
(47) 07.04.2010
(73) Polymun Scientific
Immunbiologische Forschung
GmbH te 1190 WIEN, Oostenrijk
(AT)
(72) KATINGER, Hermann te A-1190
VIENNA, Oostenrijk (AT)
GRILLARI, Johannes te A-1170
VIENNA, Oostenrijk (AT)
GRABHERR, Reingard te A-1120
VIENNA, Oostenrijk (AT)
(51) G01N 33/68
C12N 15/85
C12N 15/00
A61K 38/18
A01K 67/027
(11) EP1255824
(21) EP00951857.2
(22) 28.07.2000
(31) MI991783
RM000306
(32) 06.08.1999
05.06.2000
(33) Italië
Italië
68
(72) CATTANEO, Antonino te 34014
TRIESTE, Italië (IT)
CAPSONI, Simona te 34014
TRIESTE, Italië (IT)
RUBERTI, Francesca te 34014
TRIESTE, Italië (IT)
14 april 2010
KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 2108681, Japan (JP)
WATANABE, Kunihiko c/o
Ajinomoto Co., Inc. te
KAWASAKI-SHI, KANAGAWA 2108681, Japan (JP)
(51) G06F 19/00
G06F 17/00
G06F 15/00
C12N 9/12
C12N 15/54
C12N 15/09
(51) C12N 15/67
C12N 15/10
(11) EP1564288
(31) 425163 P
(21) EP05005854.4
(32) 08.11.2002
(22) 02.02.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 1924897
1924997
33210097
1869998
(54) A METHOD FOR OPTIMISING
GENE EXPRESSION USING
SYNONYMOUS CODON
OPTIMISATION
(32) 31.01.1997
31.01.1997
02.12.1997
30.01.1998
(47) 07.04.2010
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(72) FRAZER, Ian, Hector te ST
LUCIA, QUEENSLAND 4067,
Australië (AU)
(54) Function-modified thermophilic
DNA polymerase
(47) 07.04.2010
(73) Japan Science and Technology
Agency te KAWAGUCHI-SHI,
SAITAMA 332-0012, Japan (JP)
(72) Doi, Hirofumi te CHIBA 2730865, Japan (JP)
Kanai, Akio te TSURUOKA-SHI,
YAMAGATA, Japan (JP)
Hiraki, Hideaki te TOKYO 1130022, Japan (JP)
(51) C12P 7/50
C12P 17/10
C12N 9/88
C12N 5/10
C12N 15/09
C12N 1/21
C12N 1/19
C12N 1/15
(11) EP1533376
(21) EP03792838.9
(22) 26.08.2003
(11) EP1578969
(21) EP03810343.8
(22) 10.11.2003
(73) THE UNIVERSITY OF
QUEENSLAND te ST LUCIA, QLD
4072, Australië (AU)
(51) C12N 15/90
C12N 15/79
C12N 15/10
(11) EP1234022
(21) EP00950558.7
(22) 21.07.2000
(31) 145469 P
(32) 23.07.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DNA RECOMBINATION IN
EUKARYOTIC CELLS BY THE
BACTERIOPHAGE PHIC31
RECOMBINATION SYSTEM
(47) 07.04.2010
(73) The Regents of The University of
California te BERKELEY, CA
94720-1620, Verenigde Staten
van Amerika (US)
The United States of America,
represented by The Secretary of
Agriculture te WASHINGTON, DC
20250-0302, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) OW, David, W. te HERCULES, CA
94547-3749, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(32) 26.08.2002
CALENDAR, Richard te BERKELEY,
16.06.2003
CA 94708-1436, Verenigde
(33) Japan
Staten van Amerika (US)
Japan
THOMASON, Lynn C. te
FREDERICK, MD 21702-9233,
(54) NOVEL ALDOLASES AND
Verenigde Staten van Amerika
PROCESS FOR PRODUCING
(US)
SUBSTITUTED ALPHA-KETO ACID
(31) 2002245980
2003171299
(54) TRANSGENIC MICE FOR THE
STUDY OF NEURODEGENERATIVE (47) 07.04.2010
SYNDROMES
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO
(47) 07.04.2010
104-8315, Japan (JP)
(73) S.I.S.S.A. Scuola Internazionale (72) SUGIYAMA, Masakazu c/o
Superiore di Studi Avanzati te
Ajinomoto Co., Inc. te
34014 TRIESTE, Italië (IT)
(51) C12P 21/02
C12N 5/10
C12N 15/63
C12N 15/12
C07K 14/755
A61K 38/37
Nummer 09/10
(11) EP1699469
(21) EP04812686.6
(22) 02.12.2004
(31) 526664 P
(32) 03.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RECOMBINANT FACTOR VIII
HAVING INCREASED SPECIFIC
ACTIVITY
(47) 07.04.2010
(73) UNIVERSITY OF ROCHESTER te
ROCHESTER, NEW YORK 14627,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FAY, Philip, J. te PITTSFORD, NY
14534, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WAKABAYASHI, Hironao te
ROCHESTER, NY 14618,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/53
C12Q 1/68
C12N 9/00
C12N 15/12
C12N 15/11
C07K 16/18
C07K 14/47
(11) EP1090117
(21) EP99930528.7
(22) 22.06.1999
(31) 90391 P
118570 P
337171
(32) 23.06.1998
03.02.1999
21.06.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DIFFERENTIALLY EXPRESSED
GENES IN PANCREATIC CANCER
AND DYSPLASIA
(47) 07.04.2010
69
9206318
9206372
PCT/GB92/01755
(32) 02.12.1991
02.12.1991
24.03.1992
24.03.1992
23.09.1992
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(54) -(47) 07.04.2010
(21) EP06001908.0
(22) 02.12.1992
(31) 9125579
9125582
(72) HANNAH, Curtis, L. te
GAINESVILLE, FL 32606,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Cross, Joanna Marie-France te
AM MÜHLENBERG 1, 14476
GOLM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/53
C12Q 1/68
C12N 5/10
C12N 15/63
C12N 15/62
C12N 15/31
C07K 19/00
C07K 16/12
C07K 14/295
A61K 39/118
(73) MedImmune Limited te
CAMBRIDGE CB21 6GH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Medical Research Council te 20
PARK CRESCENT LONDON W1B
1AL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1240331
(72) Griffiths, Andrew David te
CAMBRIDGE CB1 4AY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Hoogenboom, Hendricus Renerus
Jacobus M. te LITTLE SHELFORD,
CAMBRIDGE CB2 5JH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Marks, James David te
KENSINGTON, CA 94707,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
McCafferty, John te SWARSTON,
CAMBRIDGESHIRE CB2 2DA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Winter, Gregory Paul te
CAMBRIDGE CB2 1TQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Grigg, Geoffrey Walter te LINLEY
POINT, NSW 2066, Australië (AU)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12P 21/02
C12P 19/04
C12N 15/82
C12N 15/62
C12N 15/54
C12N 15/29
A01H 5/00
(73) Novartis Vaccines and
Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE,
CA 94608, Verenigde Staten van (11) EP1461431
(21) EP02795720.8
Amerika (US)
(22) 03.12.2002
(72) KENNEDY, Giulia, C. te SAN
FRANCISCO, CA 94116,
(31) 338083 P
Verenigde Staten van Amerika
(32) 03.12.2001
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 15/62
(54) VARIANTS OF ADP-GLUCOSE
C12N 15/13
PYROPHOSPHORYLASE
C07K 16/30
AFFECTING PHOSPHATE
C07K 16/28
SENSITIVITY AND OTHER
C07K 16/24
PARAMETERS
C07K 16/18
(11) EP1696031
14 april 2010
(21) EP00984741.9
(22) 20.12.2000
(31) 171525 P
(32) 22.12.1999
(54) CHLAMYDIA ANTIGENS AND
CORRESPONDING DNA
FRAGMENTS AND USES THEREOF
(47) 07.04.2010
(73) Aventis Pasteur Limited te
TORONTO, ONTARIO M2R 3T4,
Canada (CA)
(72) MURDIN, Andrew, D. te
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B
3C2, Canada (CA)
OOMEN, Raymond, P. te AURORA,
ONTARIO L4G 2L6, Canada (CA)
WANG, Joe te TORONTO,
ONTARIO M2H 2E8, Canada (CA)
DUNN, Pamela te WOODBRIDGE,
ONTARIO L4L 3Z1, Canada (CA)
(51) C12N 9/96
C12N 9/06
C12N 15/53
A61K 47/48
A61K 38/44
(11) EP1254237
(21) EP01923265.1
(22) 07.02.2001
(31) 501730
(32) 10.02.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AGGREGATE-FREE URATE
OXIDASE FOR PREPARATION OF
NON-IMMUNOGENIC POLYMER
CONJUGATES
(47) 07.04.2010
(73) Mountain View Pharmaceuticals,
Inc. te MENLO PARK, CA 940251813, Verenigde Staten van
(47) 07.04.2010
Amerika (US)
(73) UNIVERSITY OF FLORIDA
Duke University te DURHAM, NC
RESEARCH FOUNDATION, INC. te
27705, Verenigde Staten van
GAINESVILLE, FLORIDA 32611,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) SHERMAN, Merry, R. te SAN
(US)
Nummer 09/10
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
CARLOS, CA 94070, Verenigde
(72) POLO, John, M. te ENCINITAS, CA
Staten van Amerika (US)
92024, Verenigde Staten van
SAIFER, Mark, G., P. te SAN
Amerika (US)
CARLOS, CA 94070, Verenigde
DUBENSKY, Thomas, W., Jr. te
Staten van Amerika (US)
PIEDMONT, CA 94611, Verenigde
WILLIAMS, L., David te
Staten van Amerika (US)
FREMONT, CA 94536, Verenigde
FROLOV, Ilya te ST. LOUIS, MO
Staten van Amerika (US)
63124, Verenigde Staten van
HERSHFIELD, Michael, S. te
Amerika (US)
DURHAM, NORT CAROLINA
GARDNER, Jason, P. te
27707, Verenigde Staten van
EMERYVILLE, CA 94608,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
KELLY, Susan, J. te CHAPEL HILL,
(US)
NORTH CAROLINA 27516,
OTTEN, Gillis te FOSTER CITY, CA
Verenigde Staten van Amerika
94404, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
BARNETT, Susan te SAN
C12N 15/69
FRANCISCO, CA 94114,
EP1924693
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EP06803399.2
DRIVER, David, A. te SOLANA
13.09.2006
BEACH, CA 92075, Verenigde
718083 P
Staten van Amerika (US)
16.09.2005
(51) C12P 13/04
Verenigde Staten van Amerika
C12N 1/20
HYBRID PORTABLE ORIGIN OF
(11) EP1828397
REPLICATION PLASMIDS
(21) EP05819743.5
07.04.2010
(22) 19.12.2005
Monsanto Technology, LLC te ST.
(31) 2004137198
LOUIS, MO 63167, Verenigde
(32) 21.12.2004
Staten van Amerika (US)
(72) BOGOSIAN, Gregg te CLARKSON
VALLEY, MO 63005, Verenigde
Staten van Amerika (US)
O'NIEL, Julia, P. te GLENDALE,
MO 63122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SMITH, Hong, Q. te ST. LOUIS,
MO 63141, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
70
(33) Russische Federatie
14 april 2010
RECOMBINANT PROTEIN AND
FUSED PROTEIN
(47) 07.04.2010
(73) SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8565,
Japan (JP)
(72) FURUTANI, Masahiro, c/o Sekisui
Chemical Co., Ltd te MISHIMAGUN, OSAKA 618-8589, Japan
(JP)
HATA, Junichi, c/o Sekisui
Chemical Co, . Ltd te MISHIMAGUN, OSAKA 618-8589, Japan
(JP)
TOGI, Akiko, c/o Sekisui
Chemical Co., Ltd te MISHIMAGUN, OSAKA 618-8589, Japan
(JP)
(51) C12R 1/125
C12P 21/06
C12P 21/04
C12N 15/74
C12N 15/70
C12N 15/63
C12N 15/09
C12N 15/00
C12N 1/20
C07K 14/32
C07H 21/04
C07H 21/02
(11) EP1412513
(21) EP02803271.2
(54) METHOD FOR PRODUCING LAMINO ACID USING BACTERIUM (22) 26.07.2002
OF ENTEROBACTERIACEAE
(31) 308922 P
FAMILY HAVING EXPRESSION OF (32) 30.07.2001
YAFA GENE ATTENUATED
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(54) PHOSPHATE LIMITED INDUCIBLE
(73) Ajinomoto Co., Inc. te TOKYO
PROMOTER AND A BACILLUS
104-8315, Japan (JP)
EXPRESSION SYSTEM
C12N 5/10
(72)
SHEREMET'EVA,
Marina,
(47) 07.04.2010
C12N 15/86
Evgenievna te MOSCOW 109202,
C07K 14/18
(73) GENENCOR INTERNATIONAL,
Russische Federatie (RU)
A61K 35/76
INC. te PALO ALTO, CALIFORNIA
RYBAK, Konstantin,
94304, Verenigde Staten van
EP1175497
Vyacheslavovich te MOSCOW
Amerika (US)
117149, Russische Federatie
EP00923558.1
(72)
COLLIER, Katherine, D. te
(RU)
14.04.2000
REDWOOD CITY, CA 94062,
LEONOVA, Tatyana, Viktorovna te
129498 P
Verenigde Staten van Amerika
MOSCOW 123481,
148086 P
(US)
Russische Federatie (RU)
191363 P
LEE, Edwin te SAN FRANCISCO,
VOROSHILOVA, Elvira, Borisovna
CA 94116-2810, Verenigde
14.04.1999
te MOSCOW 117648,
Staten van Amerika (US)
09.08.1999
Russische Federatie (RU)
LEIVA, Nicholas te SAN
22.03.2000
KOZLOV, Yury, Ivanovich te
FRANCISCO, CA 94110,
MOSCOW
117574,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Russische Federatie (RU)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12P 21/02
MORRISON, Thomas, B. te
C12N
15/09
COMPOSITIONS AND METHODS
WINCHESTER, MA 01890,
C07K 19/00
FOR GENERATING AN IMMUNE
Verenigde Staten van Amerika
RESPONSE UTILIZING
(11) EP1354959
(US)
ALPHAVIRUS-BASED VECTOR
SCHELLENBERGER, Volker te
(21) EP01272326.8
SYSTEMS
PALO ALTO, CA 94303, Verenigde
(22) 26.12.2001
07.04.2010
Staten van Amerika (US)
(31) 2000395740
SELIFONOVA, Olga te PLYMOUTH,
Novartis Vaccines and
MN 55447, Verenigde Staten van
Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE, (32) 26.12.2000
Amerika (US)
CA 94608, Verenigde Staten van (33) Japan
Amerika (US)
(51) C12Q 1/25
(54) PROCESS FOR PRODUCING
Nummer 09/10
(11) EP2064338
(21) EP07803072.3
(22) 30.08.2007
(31) 06120049
(32) 04.09.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A SCREENING METHOD FOR
IDENTIFYING NEW AMINOACYLTRNA SYNTHETASE INHIBITORS
71
(72) QUAKE, Stephen te SAN MARINO,
CA 91108, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
14 april 2010
MAGGIOLI, Nicolas te F-57700
HAYANGE MARSPICH, Frankrijk
(FR)
(11) EP1598431
(51) C22F 1/04
C22C 21/00
(21) EP04715562.7
(11) EP1809779
(22) 27.02.2004
(21) EP05805764.7
(31) 2003050662
(22) 19.09.2005
(32) 27.02.2003
(31) 0410138
(47) 07.04.2010
(33) Japan
(32) 24.09.2004
(73) Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats te 08010
BARCELONA, Spanje (ES)
Fundació Privada Parc Científic de
Barcelona te 08028 BARCELONA,
Spanje (ES)
Fundació Privada Institut de
Recerca Biomèdica te 08028
BARCELONA, Spanje (ES)
(54) METHOD OF DETECTING
CHLAMYDIA TRACHOMATIS AND
KIT THEREFOR
(47) 07.04.2010
(73) ARKRAY, Inc. te KYOTO 6018045, Japan (JP)
(72) INOSE, Ken, c/o Arkray, Inc. te
KYOTO-SHI, KYOTO 601-8045,
Japan (JP)
(72) RIBAS DE POUPLANA, Lluís te
HORII, Miki, c/o Arkray, Inc. te
08028 BARCELONA, Spanje (ES)
KYOTO-SHI, KYOTO 601-8045,
BORI SANZ, Teresa te 08015
Japan (JP)
BARCELONA, Spanje (ES)
CASTRO DE MOURA, Manuel te
17310 LLORET DE MAR
(GIRONA), Spanje (ES)
GESLAIN, Renaud te 67120
ERNOLSHEIM SUR BRUCHE,
Frankrijk (FR)
(51) C13K 5/00
(11) EP1851344
(33) Frankrijk
(54) PRODUITS EN ALLIAGE D '
ALUMINIUM A HAUTE TENACITE
ET PROCEDE D ' ELABORATION
(47) 07.04.2010
(73) ALCAN RHENALU te 75116
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) BES, Bernard te F-38180
SEYSSINS, Frankrijk (FR)
JARRY, Philippe te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(51) C22C 38/40
C22C 38/34
C22C 38/08
(21) EP05824521.8
(11) EP2115179
(22) 21.12.2005
(21) EP08706757.5
(31) 04078479
(22) 15.01.2008
(51) C12Q 1/68
(32) 22.12.2004
(31) 102007005605
(11) EP1979489
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 31.01.2007
(21) EP06848225.6
(54) ANHYDROUS LACTOSE
AGGLOMERATES AND THE
PREPARATION THEREOF
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(22) 27.12.2006
(31) 755503 P
(32) 29.12.2005
(73) ThyssenKrupp VDM GmbH te
58791 WERDOHL,
ONE STEP DIAGNOSIS BY DNA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) KUSSENDRAGER, Klaas, Daniël te
CHIP
(DE)
NL-5467 DN VEGHEL
07.04.2010
WALSMA, Bouwe te NL- 6871 BT (72) HATTENDORF, Heike te 58791
Industrial Cooperation Agency te
RENKUM
WERDOHL, BONDSREPUBLIEK
SEOUL 143-701, Zuid-Korea (KR)
DUITSLAND (DE)
(51) F28D 7/16
WEBELSIEP, Jürgen te 58454
CHAE, Chi-Bom te SEOUL 143F28D 1/06
WITTEN, BONDSREPUBLIEK
701, Zuid-Korea (KR)
F27D 1/12
DUITSLAND (DE)
OH, Soon Jin te SEOUL 143-701,
F27B 1/24
Zuid-Korea (KR)
C21B 7/10
(51) C22F 1/08
C22C 9/02
C12Q 1/68
(11) EP2007912
B41F 13/10
EP1716254
(21) EP07727157.5
B22F 1/00
EP05722923.9
(22) 21.03.2007
B22D 11/04
09.02.2005
(31) 06112730
(11) EP0833954
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54) EISEN-NICKEL-CHROMSILIZIUM-LEGIERUNG
(73) Campina Nederland Holding B.V.
te 5301 LB ZALTBOMMEL
(31) 546277 P
547611 P
(32) 18.04.2006
(21) EP96916596.8
(32) 19.02.2004
24.02.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 24.05.1996
(54) METHOD OF MANUFACTURING A
STAVE COOLER FOR A
METALLURGICAL FURNACE AND
A RESULTING STAVE COOLER
(31) 475361
552582
(47) 07.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS FOR ANALYZING
POLYNUCLEOTIDE SEQUENCES
(47) 07.04.2010
(73) PAUL WURTH S.A. te 1122
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(73) Helicos Biosciences Corporation
te CAMBRIDGE, MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PLEIMELDING, Claude te L-8611
PLATEN, Luxemburg (LU)
MOUSEL, Nicolas te L-3410
DUDELANGE, Luxemburg (LU)
(32) 07.06.1995
03.11.1995
(54) UNWROUGHT CONTINUOUS
CAST COPPER-NICKEL-TIN
SPINODAL ALLOY
(47) 07.04.2010
Nummer 09/10
(73) Castech, Inc. te ELYRIA, OH
44035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
72
DUITSLAND (DE)
(51) C23F 11/02
B65D 81/26
B65B 55/19
B32B 27/18
(72) NIELSEN, William D., Jr. te
GRAFTON, OH 44044, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2080819
NIELSEN, William D., Sr. te AVON
(21) EP08021001.6
LAKE, OHIO 44012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 03.12.2008
(51) C23C 22/34
(31) 102007059726
(11) EP1736567
(32) 12.12.2007
(21) EP06016755.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 25.06.2002
(54) DampfphasenKorrosionsinhibitoren und
Verfahren zu deren Herstellung
(31) 301147 P
(32) 28.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Treatment for improved
magnesium surface corrosionresistance
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) EXCOR Korrosionsforschung
GmbH te 01067 DRESDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
14 april 2010
(51) D04B 1/14
D02G 3/44
(11) EP1877606
(21) EP06724605.8
(22) 27.04.2006
(31) 7642005
12632005
(32) 03.05.2005
27.07.2005
(33) Oostenrijk
Oostenrijk
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
TEXTILER FLÄCHEN MIT
FUNKTIONSFÄDEN
(47) 07.04.2010
(73) Prevent Austria GmbH te 3500
KREMS / DONAU, Oostenrijk (AT)
(72) HERTWIG, Klaus te 87600
KAUFBEUREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHALKO, Walter te A-3571
GARS AM KAMP, Oostenrijk (AT)
(21) EP04790483.4
(72) Reinhard, Georg te 01099
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ludwig, Urte te 01259 DRESDEN, (51) D03D 15/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D03D 15/00
(DE)
A41D 31/00
Hahn, Gerhard te 34346 HANN.
(11) EP1379715
MÜNDEN, BONDSREPUBLIEK
(21) EP01925223.8
DUITSLAND (DE)
(22) 19.04.2001
(51) G03F 7/20
(54) BASALT CONTAINING FABRIC
G02B 1/02
G01N 21/73
(47) 07.04.2010
C30B 11/00
(73) Groep Masureel Veredeling te
(11) EP1310458
8560 WEVELGEM, België (BE)
(21) EP02254694.9
(72) DEGROOTE, Karel te B-8552
ZWEVEGEM, België (BE)
(22) 04.07.2002
(22) 15.10.2004
(31) 2001205469
(31) 10349728
(32) 05.07.2001
(32) 23.10.2003
(33) Japan
(73) Alonim Holding Agricultural
Cooperative Society Ltd. te
30040 KIBBUTZ ALONIM, Israël
(IL)
(72) Ostrovsky, Ilya te 30040
KIBBUTZ ALONIM, Israël (IL)
(51) C23C 22/83
C23C 22/78
C23C 22/56
C23C 22/53
C23C 22/08
C09D 5/08
B05D 7/14
(11) EP1678344
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) IM WESENTLICHEN CHROMFREIES VERFAHREN ZUM
PASSIVIEREN VON
METALLISCHEN OBERFLÄCHEN
AUS ZN, ZN-LEGIERUNGEN, AL
ODER AL-LEGIERUNGEN
(47) 07.04.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DIETSCHE, Frank te 69198
SCHRIESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KLIPPEL, Frank te 67067
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KLÜGLEIN, Matthias te 67071
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GÖTHLICH, Alexander te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(51) D03D 47/36
D03D 47/34
D03D 35/00
(11)
(54) Exposure apparatus and
(21)
semiconductor device
manufacturing method using the (22)
apparatus
(31)
(47) 07.04.2010
(32)
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO, Japan (JP)
(72) Ookubo, Kenji, c/o Canon
Kabushiki Kaisha te TOKYO,
Japan (JP)
(51) D02G 3/04
(11) EP1655394
(21) EP03818111.1
(22) 14.08.2003
(54) SPUN YARN
(47) 07.04.2010
EP2059633
EP07763934.2
05.07.2007
14152006
05.09.2006
(33) Zwitserland
(54) NADELBANDWEBMASCHINE
(47) 07.04.2010
(73) TEXTILMA AG te 6362
STANSSTAD, Zwitserland (CH)
(72) ANKLI, Philippe te CH-5073 GIPFOBERFRICK, Zwitserland (CH)
LENZIN, Stefan te CH-5063
WÖLFLINSWIL, Zwitserland (CH)
(51) H01M 2/16
D04H 13/00
B01D 39/16
(73) Asahi Kasei Fibers Corporation te
(11) EP1377704
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8205,
(21) EP02721043.4
Japan (JP)
(72) NAKAMURA, Sumi te KYOTO-SHI, (22) 20.02.2002
KYOTO 607-8004, Japan (JP)
(31) 270483 P
KONDOU, Toshiyuki te IBARAKI(32) 21.02.2001
SHI, OSAKA 567-0885, Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
(JP)
Nummer 09/10
73
(54) LAMINATED BATTERY SEPARATOR
MATERIAL
KAISERSLAUTERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
14 april 2010
Müther, Robert te 33378 RHEDAWIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D06F 23/02
(73) Ahlstrom Mount Holly Springs,
(51) D06F 39/14
LLC te MOUNT HOLLY SPRINGS
(11) EP1816250
D06F 39/00
PENNSYLVANIA 17065, Verenigde (21) EP06101185.4
D06F 37/42
Staten van Amerika (US)
(22) 02.02.2006
D06F 37/28
(72) KINN, Larry, L. te EAST
(54)
Improvement
in
the
lifting
ribs
of
(11) EP1654411
LONGMEADOW, MA 01028,
the drum of a clothes washing
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04744775.0
machine
(US)
(22) 10.08.2004
HALEY, Clement, J. te
(47) 07.04.2010
(31) 200301301
MIFFLINBURG, PA 17844,
(73) Electrolux Home Products
Verenigde Staten van Amerika
(32) 11.08.2003
Corporation N.V. te 1930
(US)
ZAVENTEM, België (BE)
(33) Turkije
HENNING, Gregory, N. te SALEM,
(72)
Cimetta,
Silvano
te
TREVISO,
(54) A WASHER/DRYER
SC 29676, Verenigde Staten van
33100, Italië (IT)
(47) 07.04.2010
Amerika (US)
Noviello, Flavio te 33081,
(73) Arçelik Anonim Sirketi te 34950
(51) D04H 13/00
AVIANO (PORDENONE), Italië
ISTANBUL, Turkije (TR)
B32B 7/08
(IT)
B32B 27/12
(72) AVCI, Korkut te TUZLA, 34950
(51) D06F 39/02
ISTANBUL, Turkije (TR)
(11) EP1921192
(11) EP2092104
DAIOGLU, Orhan te TUZLA,
(21) EP07021755.9
34950 ISTANBUL, Turkije (TR)
(21) EP07825344.0
(22) 09.11.2007
SENOL, Oguz Kaan te TUZLA,
(22) 12.10.2007
34950 ISTANBUL, Turkije (TR)
(31) 102006053649
(31) TO20060872
OZTURK, Umud Esat te TUZLA,
102006059266
34950 ISTANBUL, Turkije (TR)
(32)
07.12.2006
(32) 13.11.2006
OZDEMIR, Yasemin te TUZLA,
(33) Italië
15.12.2006
34950 ISTANBUL, Turkije (TR)
(54) FRONT-LOADING LAUNDRY
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AYTUN, Berrin te TUZLA, 34950
WASHING MACHINE WITH
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ISTANBUL, Turkije (TR)
WASHING AGENT DISPENSER IN
(54) Unter Verwendung von
(51)
D06F 57/04
THE DOOR
Vliesstoffen hergestellte,
(11)
EP1930494
(47) 07.04.2010
mehrschichtige, querelastische
Materialbahn
(47) 07.04.2010
(73) Indesit Company, S.p.A. te
FABRIANO (AN), Italië (IT)
(73) RKW SE te 67227 FRANKENTHAL, (72) PETECCHIA, Fabrizio te 00148
ROMA, Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CAMILLONI, Giuseppe te 60044
(DE)
FABRIANO (AN), Italië (IT)
(72) Epping, Reinhard te 48599
CESARI, Luca te 62024
GRONAU, BONDSREPUBLIEK
MATELICA (MC), Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
FLUMINI, Rodolfo te 60044
(51) D05C 17/02
FABRIANO (AN), Italië (IT)
MENGHI, Alessandro te 47900
(11) EP1961851
RIMINI, Italië (IT)
(21) EP08002082.9
(22) 05.02.2008
(51) D06F 39/02
(31) 102007006760
(11) EP1754818
(32) 12.02.2007
(21)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22)
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Tuftprodukts, Tuftprodukt und
dessen Verwendung
(31)
(47) 07.04.2010
(54)
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Goffing, Norbert te 66540
NEUNKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Löcher, Engelbert te 67551
WORMS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Emirze, Ararad te 67659
(32)
(33)
(47)
(21) EP07023044.6
(22) 28.11.2007
(31) 102006057440
(32) 06.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Wäschespinne mit
Nachspannvorrichtung
(47) 07.04.2010
(73) LEIFHEIT AG te 56377 NASSAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Gross, Christian te 57250
NETPHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP06015637.9
Tiwi, Peter te 56379 WINDEN,
27.07.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
102005038727
(DE)
Hoffmann, Jürgen, Dr. te 65307
15.08.2005
BAD SCHWALBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Waschmaschine mit Waschmittel(DE)
und Spülmittelschublade mit die
(51) D06F 58/04
Schliess- oder
D06F 58/02
Öffnungsbewegung
unterstützenden Mitteln
(11) EP1905882
07.04.2010
(21) EP06121575.2
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hellhake, Wolfgang te 59555
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 29.09.2006
(54) Laundry drier
(47) 07.04.2010
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1930
Nummer 09/10
ZAVENTEM, België (BE)
74
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Arreghini, Luigi te 30020
PRADIPOZZO DI PORTOGRUARO, (51) D06F 75/28
Italië (IT)
(11) EP2048279
(51) D06F 58/20
(21) EP08356131.6
D06F 58/02
(22) 02.10.2008
(11) EP2069566
(31) 0707175
(21) EP07788476.5
(32) 12.10.2007
(22) 17.08.2007
(33) Frankrijk
(31) 102006042991
(54) Fer à repasser comportant un
(32) 13.09.2006
dispositif guide cordon
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
perfectionné
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN (47) 07.04.2010
ZUM TROCKNEN VON WASCHGUT (73) SEB S.A. te 69130 ECULLY,
MIT EINER WÄRMEPUMPE UND
Frankrijk (FR)
EINEM WÄRMETAUSCHER
(72) Germain, Jean-Claude te 69720
(47) 07.04.2010
SAINT LAURENT DE MURE,
(73) BSH Bosch und Siemens
Frankrijk (FR)
Hausgeräte GmbH te 81739
D'Oliviera, Laurent te 42400
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
SAINT CHAMOND, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
Vacheron, Xavier te 69740
GENAS, Frankrijk (FR)
(72) MÜLLER, Markus te 01129
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PAATZSCH, René te 01816 BAD
GOTTLEUBA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D06F 58/14
D06F 58/10
(11) EP2071068
(21) EP08291166.0
(22) 10.12.2008
(31) 0708632
(32) 11.12.2007
(33) Frankrijk
(54) Dispositif portatif d'amélioration
de séchage du linge fixé sur un
système support
(47) 07.04.2010
(73) AMPHORA SAS te 51100 REIMS,
Frankrijk (FR)
(72) Orban, Pierre te 51100 REIMS,
Frankrijk (FR)
(51) D06F 58/24
D06F 58/22
(51) D06M 23/12
D06M 23/04
D06M 13/224
C11D 3/384
C11D 3/382
C11D 3/38
C11D 11/00
B01J 13/02
B01F 17/00
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(22) 05.02.2004
(31) 445940 P
(32) 07.02.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH STRENGTH, LONG
DURABILITY STRUCTURAL
FABRIC/SEAM SYSTEM
(47) 07.04.2010
(73) RAYTHEON COMPANY te
WALTHAM MA 02451-1449,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ELSWORTH, Sharon, A. te
MASON, NH 03048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FREDBERG, Marvin, I. te
STOUGHTON, MA 02072,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FOSSEY, William, H., Jr. te
ARLINGTON, MA 02476,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PRESS, Stuart, C. te GILFORD,
CT 06437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FREDRICKSON, Thad, H. te
FREDERICA, DE 19946,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) D21D 5/16
(11) EP1689932
(21) EP07856490.3
(21) EP04767005.4
(22) 08.12.2007
(22) 20.08.2004
(31) 102007001115
(31) 20031228
(32) 04.01.2007
(32) 01.09.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Finland
(54) VERWENDUNG VON WÄSSRIGEN (54) SCREEN STRUCTURE FOR USE IN
THE MANUFACTURE OF A FIBER
EMULSIONEN IN SCHAUMFORM
PRODUCT
ZUM RELOAD VON TEXTILIEN
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Cognis IP Management GmbH te
40589 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Anpap OY te 37600
VALKEAKOSKI, Finland (FI)
(72) MATHIS, Raymond te 40627
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP07703782.8
SCHÜTZ, Robert te 47918
11.01.2007
TÖNISVORST, BONDSREPUBLIEK
102006007442
DUITSLAND (DE)
FALKOWSKI, Jürgen te 40789
17.02.2006
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
REINIGUNGSVORRICHTUNG FÜR
MAUER, Werner te 48324
EIN BAUTEIL EINES
ALBERSLOH, BONDSREPUBLIEK
HAUSHALTSWÄSCHETROCKNERS
DUITSLAND (DE)
07.04.2010
(51) D06N 7/00
D06N 3/14
BSH Bosch und Siemens
C08J 5/24
Hausgeräte GmbH te 81739
C08J 5/06
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
C08G 18/10
DUITSLAND (DE)
(72) GRUNERT, Klaus te 13465
(21) EP04708585.7
(11) EP2102407
(11) EP1987189
(21)
14 april 2010
(11) EP1595023
(72) NIIRANEN, Heikki te FIN-13210
HÄMEENLINNA, Finland (FI)
(51) D21F 1/40
(11) EP1479818
(21) EP04102033.0
(22) 11.05.2004
(31) 10322515
(32) 19.05.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bahnführungseinrichtung
(47) 07.04.2010
(73) Voith Patent GmbH te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Mayer, Roland te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kahl, Peter te 89547
Nummer 09/10
GERSTETTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D21F 5/04
(11) EP1573123
(21) EP03778375.0
(22) 15.12.2003
(31) 20022231
(32) 19.12.2002
(33) Finland
(54) ARRANGEMENT FOR
STABILIZING A PAPER WEB
(47) 07.04.2010
(73) Metso Paper, Inc. te 00130
HELSINKI, Finland (FI)
(72) MILOSAVLJEVIC, Nenad te FIN20320 TURKU, Finland (FI)
(51) D21G 1/02
D21G 1/00
(11) EP1731667
(21) EP06011609.2
(22) 06.06.2006
(31) 102005026109
(32) 07.06.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
75
(US)
HENDREN, Gary Lee te
RICHMOND, VIRGINIA 23238,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
21/10
17/68
17/67
17/56
17/55
(11) EP1702108
(21) EP04801212.4
(11) EP2102411
(21) EP07867774.7
(31) 640045
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HUBEINRICHTUNG
(47) 07.04.2010
(73) Bosch Rexroth AG te 70184
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Posford Haskoning Ltd. te
PETERBOROUGH PE3 8DW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) WIRZBERGER, Erich te 97843
NEUHÜTTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 10.12.2003
HOPPER, Stephen George te
(33) Japan
PETERBOROUGH,
CAMBRIDGESHIRE PE1 3PJ,
(54) FILLER-CONTAINING PAPER AND
GROOT BRITTANNIË (GB)
A METHOD FOR THE
PRODUCTION OF FILLER(51) E02B 8/02
CONTAINING PAPER
E02B 5/08
(31) 2003412161
(47) 07.04.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Seiko PMC Corporation te TOKYO
103-0023, Japan (JP)
(32) 01.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Anbauvorrichtung zum
Transportieren und Verlegen von
militärischen Brücken
(11) EP1740776
(21) EP05734883.1
(22) 14.04.2005
(31) 0401062
(32) 26.04.2004
(33) Zweden
(54) BOTTOM SEAL
(47) 07.04.2010
(73) Mellegård & Naij AB te 541 34
SKÖVDE, Zweden (SE)
(72) MELLEGÅRD, Per te S-541 47
SKÖVDE, Zweden (SE)
NAIJ, Stefan te S-430 31 ÅSA,
Zweden (SE)
(51) E03C 1/084
(11) EP2089581
(21) EP07802229.0
(22) 08.09.2007
(31) 102006046245
(32) 28.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) STRAHLREGLER
(47) 07.04.2010
(73) Neoperl GmbH te 79379
MÜLLHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) General Dynamics European Land
DUITSLAND (DE)
Systems-Germany GmbH te
15.12.2006
(72) STÄDTLER, Georg te 96476 BAD
67655 KAISERSLAUTERN,
Verenigde Staten van Amerika
RODACH/GAUERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HONEYCOMB FROM CONTROLLED
(DE)
(DE)
POROSITY PAPER
(72) Fraundorfer, Werner te 66885
07.04.2010
(51)
E04B 2/02
BEDESBACH, BONDSREPUBLIEK
E04B 1/76
DUITSLAND (DE)
E. I. Du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON, DE
(11) EP1525357
(51) F15B 20/00
19898, Verenigde Staten van
F15B 15/26
(21) EP02751048.6
Amerika (US)
E01D 15/24
(22) 19.06.2002
LEVIT, Mikhail R. te GLEN ALLEN, (11) EP1409792
(54) WANDAUFBAU UND BAUELEMENT
VIRGINIA 23059, Verenigde
(21) EP02790170.1
DAFÜR
Staten van Amerika (US)
(22) 04.07.2002
KHAN, Subhotosh te
(47) 07.04.2010
MIDLOTHIAN, VIRGINIA 23114, (31) 10136284
(73) Urbigkeit, Stefan te 10709
Verenigde Staten van Amerika
10163691
(22) 14.12.2007
(32)
(32) 25.07.2001
21.12.2001
(22) 08.12.2004
(54) Verfahren zum Kalandrieren einer
(72) HÄHNLE, Hans-Joachim te 67435
Warenbahn und Kalander hierzu
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
(47) 07.04.2010
DUITSLAND (DE)
SUZUKI, Hiroshi te 17-2 YAWATA
(73) Andritz Küsters GmbH te 47805
KAIGANDORI, Japan (JP)
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
ITO, Kenichi te ICHIHARA-SHI,
DUITSLAND (DE)
CHIBA-KEN, Japan (JP)
(72) Kox, Helmut te 47447 MOERS,
HIUGA, Satoshi te 2-3-37
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ONODAI, Japan (JP)
(DE)
(51) E01D 15/127
Wilms, Stefan te 47838
KREFELD, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2031131
DUITSLAND (DE)
(21) EP08014679.8
Backes, Stefan te 41751
(22) 19.08.2008
VIERSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102007041579
(51) D21H 27/00
D21H 13/00
B31D 3/02
14 april 2010
(47) 07.04.2010
Nummer 09/10
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHWAN, Christoph te 14057
BERLIN-CHARLOTTENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E04B 2/74
(11) EP1597442
(21) EP04709989.0
(22) 11.02.2004
(31) 20302119 U
(32) 11.02.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ZWEISCHALIGE TRENNWAND
MIT EINER F LLUNG AUS
MINERALWOLLE
(47) 07.04.2010
(73) SAINT-GOBAIN ISOVER te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(72) ROYAR, Jürgen te 68526
LADENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
76
(32) 26.06.2003
(51) E04D 13/17
(54) Aus Stäben gebildete Verkleidung (11) EP1882067
von Decken, Wänden oder
(21) EP06753480.0
dergleichen Bauwerkteilen
(22) 04.05.2006
(47) 07.04.2010
(31) 102005022940
(73) Arnold AG te 61381
(32) 19.05.2005
FRIEDRICHSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Grimm, Michael te 61250
USINGEN/ESCHBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Arnold, Uwe te 61440
OBERURSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04C 5/16
E04C 5/07
E04C 5/06
(54) BEWEHRUNGSKÖRPER AUS
FASERVERSTÄRKTEM
KUNSTSTOFF
(47) 07.04.2010
(32) 10.09.2005
(47) 07.04.2010
(51)
(11)
(21)
(22)
(72) TSUKAMOTO, Kenichi te 40667
MEERBUSCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Francois, Luc te B - 3600, GENK,
België (BE)
(51) E04D 1/20
Bekker, Willem J. te NL-6221, VZ
(11) EP1445393
MAASTRICHT
(21) EP04250557.8
E04B 5/40
(22) 03.02.2004
EP1587996
(31) 357685
EP04700139.1
387606
05.01.2004
(32) 04.02.2003
(31) 0300213
(32) 07.01.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Composite structure
(47) 07.04.2010
(73) Corus UK Limited te LONDON
SW1P 4WY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(11) EP1905921
(21) EP07291127.4
(22) 21.09.2007
(31) 0608293
(32) 21.09.2006
(33) Frankrijk
(54) Structure pliable perfectionnée de
travail en encorbellement
(73) FIREP Rebar Technology GmbH te
(47) 07.04.2010
40549 DÜSSELDORF,
(73) Sateco te 86110 MIREBEAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
(73) ECHO te 3530 HOUTHALEN,
België (BE)
(72)
(73) Monier Roofing Components
GmbH te 61440 OBERURSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E04G 3/20
(22) 11.09.2006
(21) EP08169067.9
(54) Floor element
(47) 07.04.2010
(21) EP06791978.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) België
(54) FIRST- UND GRATABDECKUNG
UND VERFAHREN ZUM
AUFROLLEN DIESER FIRST- UND
GRATABDECKUNG
(11) EP1924751
(11) EP2060693
(32) 13.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) HOFMANN, Karl-Heinz te 35325
MÜCKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102005043386
(31) 200700548
Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E04B 5/48
E04B 5/02
(22) 13.11.2008
14 april 2010
13.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) Buysschaert, Jacques te 86110
MIREBEAU, Frankrijk (FR)
Braud, Thierry te 86190
TRAVERSONNE, Frankrijk (FR)
Guinot, James te 86190
QUINCAY, Frankrijk (FR)
(51) E04H 1/02
(11) EP1534910
(21) EP03733757.3
(22) 17.06.2003
(31) 0201899
(32) 18.06.2002
(33) Zweden
(54) Roofing shingle with a laying line (54) BUILDING FOR A GROUP
HOUSING FACILITY
(47) 07.04.2010
(73) Epoch Composite Products, Inc.
te LAMAR, MISSOURI 64759,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MULLETT, Derek te NR. LEDBURY,
(72) Jolitz, Randal J. te JOPLIN,
HERTFORDSHIRE HR8 1JN,
MISSOURI 64801, Verenigde
GROOT BRITTANNIË (GB)
Staten van Amerika (US)
(51) E04B 9/36
Carlson, Dennis Dean te
E04B 9/00
MCPHERSON, KANSAS 67460,
(11) EP1878842
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP07020801.2
Ziulkowski, Charles Doyle te
(22) 12.02.2004
CARL JUNCTION, MISSOURI
(31) 20309902 U
64834, Verenigde Staten van
(47) 07.04.2010
(73) Nord, Bernt te 427 50 BILLDAL,
Zweden (SE)
(72) Nord, Bernt te 427 50 BILLDAL,
Zweden (SE)
(51) E04H 1/12
E04B 2/82
(11) EP1905924
(21) EP06381037.8
(22) 26.09.2006
(54) Piece for assembling panels to
structures
Nummer 09/10
77
(47) 07.04.2010
(21) EP08300010.9
(73) Cidre Sistem-Linea 3. S.L. te
28978 CUBAS DE LA SAGRA,
Spanje (ES)
(22) 08.01.2008
(72) Perez Cidre, Jose Manuel te
28978 CUBAS DE LA SAGRA
(MADRID), Spanje (ES)
(51) E04H 4/12
(11) EP1774121
(21) EP05763064.2
(22) 28.07.2005
(31) 13182004
(32) 30.07.2004
(31) 0752617
(32) 10.01.2007
(33) Frankrijk
(54) Poteau pour le montage de
panneaux de clôture, tréfilés
(47) 07.04.2010
(73) De Martino, Domenico te 86280
SAINT BENOIT, Frankrijk (FR)
(72) De Martino, Domenico te 86280
SAINT BENOIT, Frankrijk (FR)
(33) Oostenrijk
(51) E05B 27/10
E05B 19/00
(54) BECKENVERBUND
(11) EP1712714
(47) 07.04.2010
(21) EP05022561.4
(73) MINNOVA MINERALIEN
HANDELSGES.M.B.H. te 8501
LIEBOCH, Oostenrijk (AT)
(22) 17.10.2005
(31) 6142005
14 april 2010
NW3 7RD, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) Chevalier, John Phillip te LONDON
NW3 7RD, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) E05C 19/00
(11) EP1921237
(21) EP06077010.4
(22) 13.11.2006
(54) An assembly comprising a
moveable panel, for example a
swinging door or window, and a
latching mechanism thereof
(47) 07.04.2010
(73) Van der Kooij, Johannes Jacob
Hans Willem te 6821 CR ARNHEM
(72) Van der Kooij, Johannes Jacob
Hans Willem te 6821 CR ARNHEM
(32) 12.04.2005
(51) E05C 19/02
B60K 15/05
(33) Oostenrijk
(11) EP2087192
(21) EP07827724.1
(11) EP1442187
(54) Kombination eines
Flachschlüssels und eines
Zylinderschlosses
(21) EP02712784.4
(47) 07.04.2010
(22) 14.02.2002
(73) EVVA-Werk Spezialerzeugung von
Zylinder- und
Sicherheitsschlössern
Gesellschaft m.b.H. & Co.
Kommanditgesellschaft te 1120
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) KLEMENT, Arnold te A-8501
LIEBOCH, Oostenrijk (AT)
(51) E04H 9/04
(31) 10154487
10155174
(32) 08.11.2001
12.11.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM SCHUTZ VON
GEBÄUDEN ODER ANLAGEN
(72) Baumhauer, Walter te 1160
WIEN, Oostenrijk (AT)
(51) E05B 47/06
(47) 07.04.2010
(11) EP1774124
(73) Evertz, Egon te 42659
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP05754087.4
(22) 22.06.2005
(72) Evertz, Egon te 42659
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 22.06.2004
(31) 0401610
(33) Zweden
(22) 27.09.2007
(31) MC20060150
(32) 13.11.2006
(33) Italië
(54) OPENING AND CLOSING DEVICE
FOR LIDS
(47) 07.04.2010
(73) SO.GE.MI. S.p.A. te 12025
DRONERO (CN), Italië (IT)
(72) PERSIANI, Luigi te 60027 OSIMO
(AN), Italië (IT)
ROSSETTI, Giuseppe te 60027
OSIMO (AN), Italië (IT)
(51) E05F 7/00
(11) EP1967681
(21) EP08305022.9
(22) 13.02.2008
(31) 0753662
(21) EP05012508.7
(54) A DEVICE FOR MECHANICAL
GUIDING, A LOCK MODULE AND
A LOCK DEVICE COMPRISING
SUCH A DEVICE
(22) 10.06.2005
(47) 07.04.2010
(54) Dispositif de centrage de porte
latérale coulissante
(31) 202004009266 U
(73) ASSA AB te S-631 05
ESKILSTUNA, Zweden (SE)
(47) 07.04.2010
(51) E04H 17/00
(11) EP1605117
(32) 11.06.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kleintierschutzzaun und
Befestigungsvorrichtung dafür
(47) 07.04.2010
(73) Stukenborg, Christine te 28816
STUHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Stukenborg, Christine te 28816
STUHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04H 17/20
E04H 17/16
(11) EP1947270
(72) COLLIN, Kjell te S-632 30
ESKILSTUNA, Zweden (SE)
(51) E05B 65/20
E05B 65/12
(11) EP1778936
(21) EP05738917.3
(22) 27.04.2005
(31) 0415159
(32) 06.07.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) LATCH ARRANGEMENT
(47) 07.04.2010
(73) Chevalier, John Phillip te LONDON
(32) 06.03.2007
(33) Frankrijk
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78943 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) DERUE, Nicolas te 92100,
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(51) E06B 3/46
E04B 2/76
B21D 53/74
(11) EP2115259
(21) EP08716749.0
(22) 31.01.2008
(31) VE20070009
(32) 05.02.2007
Nummer 09/10
(33) Italië
78
03630 SAX, Spanje (ES)
(54) PROCESS FOR PRODUCING BOX (51) E06B 9/72
STRUCTURES FOR FRAMES FOR (11) EP1802842
DISAPPEARING SLIDING DOORS
(21) EP05794400.1
(47) 07.04.2010
(22) 17.10.2005
(73) DALLAN S.P.A. te 31033
(31) 200400509
CASTELFRANCO VENETO, Italië
(IT)
(72) DALLAN, Sergio te I-31033
CASTELFRANCO VENETO, Italië
(IT)
(51) E06B 5/16
E04B 1/94
A62C 2/06
(11) EP1533462
(21) EP04025822.0
(22) 29.10.2004
(31) 10354221
(32) 15.10.2004
(33) België
(54) DISPOSITIF AVEC UN TAMBOUR
DANS LEQUEL EST MONTE UN
MOTEUR D'ENTRAINEMENT
(47) 07.04.2010
14 april 2010
(22) 31.10.2007
(31) 0621892
(32) 03.11.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DOWNHOLE APPARATUS AND
METHOD OF FORMING THE SAME
(47) 07.04.2010
(73) PolyOil Limited te DYCE,
ABERDEEN AB21 7GA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Whitelaw, Calum te WESTHILL,
ABERDEENSHIRE AB32 6HS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) DYNACO INTERNATIONAL S.A. te (51) E21B 19/24
9310 MOORSEL, België (BE)
(11) EP1709288
(72) COENRAETS, Benoit, Benoit
(21) EP04802243.8
COENRAETS te B-1050
BRUXELLES, België (BE)
(22) 02.12.2004
(32) 20.11.2003
(51) E21B 3/04
(31) 481755
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1458949
(32) 08.12.2003
(54) Feuerabschlusselement und
Verfahren zur Herstellung
(21) EP02799266.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.12.2002
(47) 07.04.2010
(31) 342998 P
(54) TUBULAR STABBING PROTECTOR
AND METHOD
(73) HÖRMANN KG Freisen te 66629
FREISEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 21.12.2001
(72) Schwarz, Patrick te 54422
NEUHÜTTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E06B 7/23
(11) EP1637690
(21) EP05003780.3
(22) 22.02.2005
(31) 102004044170
(32) 13.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elastische Strangdichtung für
Fenster, Türen oder dgl.
(47) 07.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ROTARY SUPPORT TABLE
(47) 07.04.2010
(73) Varco I/P, Inc. te HOUSTON TX
77042-4200, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) MASON, David te ANAHEIM, CA
92807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KRIJNEN, Anton te 4792 SJ
KLUNDERT
MULDER, Rene te 4873 DM
ETTEN-LEUR
(51) E21B
E21B
E21B
E21B
7/02
19/15
19/14
19/083
(73) DEVENTER PROFILE GmbH & Co.
(11) EP2029853
KG te D-13587 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06821780.1
(DE)
(22) 13.11.2006
(72) Förster, Arthur te 14193 BERLIN, (31) PD20050350
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 30.11.2005
(DE)
(33) Italië
(51) E06B 9/78
E06B 9/56
(11) EP1589185
(21) EP04767001.3
(22) 29.09.2004
(31) 200400752
(32) 26.03.2004
(33) Spanje
(54) COMPACT TRANSVERSE
WINDING DRUM FOR BLINDS
(47) 07.04.2010
(73) GAVIOTA SIMBAC, S.L. te 03630
SAX (ALICANTE), Spanje (ES)
(72) GUILLEN CHICO, Francisco te E-
(54) WELL DRILLING MACHINE WITH
NEW DRILL PIPE LOADER
(47) 07.04.2010
(73) Comacchio S.r.l. te 31039 RIESE
PIO X (TREVISO), Italië (IT)
(72) Comacchio, Renzo te 31039
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
Comacchio, Pasqualino te 31039
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
Comacchio, Patrizio te 31039
RIESE PIO X (TV), Italië (IT)
(47) 07.04.2010
(73) Tesco Corporation te CALGARY,
ALBERTA T2H 2B7, Canada (CA)
(72) ANGMAN, Per, G. te CALGARY,
ALBERTA T2H 2B7, Canada (CA)
LIS, Gustavo, Adrian te CALGARY,
ALBERTA T2H 2B7, Canada (CA)
(51) E21B 43/24
E21B 36/04
(11) EP1871982
(21) EP06750976.0
(22) 21.04.2006
(31) 674081 P
(32) 22.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TEMPERATURE LIMITED HEATER
UTILIZING NONFERROMAGNETIC CONDUCTOR
(47) 07.04.2010
(73) Shell Internationale Research
Maatschappij B.V. te 2596 HR
DEN HAAG
(72) HARRIS, Christopher Kelvin te
HOUSTON, TEXAS 77004,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VINEGAR, Harold J. te BELLAIRE,
TEXAS 77401, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) E21B 43/26
E21B 43/25
(11) EP1152121
(21) EP01304125.6
(22) 08.05.2001
(31) 566095
(51) E21B 17/10
(32) 05.05.2000
(11) EP2078132
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07824388.8
(54) Breaking fracturing fluid in
Nummer 09/10
subterranean formation
(47) 07.04.2010
(73) HALLIBURTON ENERGY
SERVICES, INC. te DUNCAN, OK
73536, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Norman, Lewis R. te DUNCAN,
OKLAHOMA 73533, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Turton, Richard te
MORGANTOWN, WEST VIRGINIA
26508, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bhatia, Aashish L. te
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
15220, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) E21D 11/08
(11) EP2100006
79
F02B
F02B
F02B
F02B
F02B
37/18
37/16
37/04
33/44
33/32
14 april 2010
(73) Turbomeca te 64510 BORDES,
Frankrijk (FR)
(72) Verdier, Hubert te 64800 NAY,
Frankrijk (FR)
(21) EP07704945.0
(51) F02D 41/00
F02D 23/00
F02B 37/12
(22) 19.01.2007
(11) EP1936155
(31) 0601315
(21) EP07121685.7
(32) 23.01.2006
(22) 27.11.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) 0655564
(54) SUPERCHARGED DIESEL
ENGINES
(32) 15.12.2006
(47) 07.04.2010
(54) Méthode de détermination d'une
pression en entrée d'une turbine
de turbocompresseur équipant un
moteur thermique
(11) EP1974136
(73) RICARDO UK LIMITED te
SHOREHAM-BY-SEA, WEST
SUSSEX BN43 5FG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) Frankrijk
(47) 07.04.2010
(72) COOPER, Brian, Gorman te EAST (73) PEUGEOT CITROËN
SUSSEX BN3 4LN, GROOT
(22) 21.12.2007
AUTOMOBILES S.A. te 78140
BRITTANNIË (GB)
VÉLIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk
(31) 102007001264
CORNWELL, Richard, Charles,
(FR)
(32) 08.01.2007
Elliot te WEST SUSSEX BN5 9RS,
(72)
Granel, M. Nicolas te 92300
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEVALLOIS PERRET, Frankrijk
(54) VERFAHREN UND ANLAGE ZUR
(51) F16F 15/24
(FR)
HERSTELLUNG VON TÜBBINGEN
F02B 75/20
(51) F04B 49/24
FÜR EINE TUNNELAUSKLEIDUNG
F02B 75/18
F04B 49/20
F02B 75/02
(47) 07.04.2010
F04B 49/06
(11) EP1793104
(73) Rekers Betonwerk GmbH & Co.
F04B 17/05
KG te 48480 SPELLE,
(21) EP06125462.9
F02D 31/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F02D 29/04
(22) 05.12.2006
(DE)
A62C 25/00
(31) PCT/DK2005/000773
(72) REKERS, Ulrich te 48480 SPELLE,
(11) EP2057350
(32) 05.12.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07813917.7
(33) World Intellectual Property
(DE)
(22) 09.08.2007
Organization (WIPO)
(51) F16L 55/033
(International Bureau of)(4)
(31) 464177
F16L 51/02
(54) A two-stroke internal combustion (32) 11.08.2006
F16L 27/111
engine having 15 cylinders in a
F16L 27/11
(33) Verenigde Staten van Amerika
single row
(11) EP2042702
(54) METHOD FOR CONTROLLING THE
(47) 07.04.2010
DISCHARGE PRESSURE OF AN
(21) EP08015763.9
(73) MAN Diesel, filial af MAN Diesel
ENGINE-DRIVEN PUMP
(22) 06.09.2008
SE, Tyskland te 2450
(47) 07.04.2010
(31) 202007013516 U
COPENHAGEN SV, Denemarken
(73) Hale Products, INC. te
(DK)
(32) 27.09.2007
CONSHOHOCKEN, PA 19428,
(72) HANSEN, Bo te DK-2000,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
FREDERIKSBERG, Denemarken
(54) Dämpfungsanordnung
(US)
(DK)
(47) 07.04.2010
(72) LASKARIS, Michael A. te
(51) F02C 7/264
COLLEGEVILLE, PA 19426,
(73) Witzenmann GmbH te 75175
F01D 19/00
Verenigde Staten van Amerika
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1965056
(US)
DUITSLAND (DE)
(21) EP07857100.7
(72) Hornung, Jörg te 75248
ÖLBRONN-DÜRRN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Martinek, Frank te 71665
VAIHINGEN/ENZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Pluschke, Michael te 75305
NEUENBÜRG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08102136.2
(51) F02M 25/07
F02B 37/22
(47) 07.04.2010
(22) 28.02.2008
(51) F02D 41/34
F02D 41/14
(31) 0753613
(11) EP1918556
(32) 02.03.2007
(21) EP06291652.3
(33) Frankrijk
(22) 23.10.2006
(54) Procédé pour le démarrage d'un
moteur d'hélicoptère à turbine à
gaz, circuit d'alimentation en
carburant d'un tel moteur, et
moteur ayant un tel circuit
(54) Control system and method for
an internal combustion engine
(47) 07.04.2010
(73) Delphi Technologies Holding
S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE,
Luxemburg (LU)
Nummer 09/10
(72) Peron, Ludovic te 45740 LAILLY
EN VAL, Frankrijk (FR)
Meissonnier, Guillaume te 41190
LANDES LE GAULOIS, Frankrijk
(FR)
(51) F02M 45/12
(11) EP1706630
(21) EP04805207.0
(22) 31.12.2004
(31) 20040099
(32) 23.01.2004
(33) Finland
(54) DEVICE FOR FUEL INJECTION
RATE SHAPING
(47) 07.04.2010
80
DUITSLAND (DE)
KUHN, Ulrich te 71272
RENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MARX, Klaus te 70563
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MUELDERS, Stefan te 71254
DITZINGEN-HEIMERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
JANETZKY, Bjoern te 71254
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STRATMANN, Alexander te 96120
BISCHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
14 april 2010
(22) 16.09.2005
(54) Wellenspaltabdichtung
(47) 07.04.2010
(73) Paul Bungartz GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft te 40545
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Möllmann, Hans W. te 42655
SOLINGER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04D 29/66
F04D 29/52
(11) EP1597483
(21) EP04709130.1
(22) 07.02.2004
(73) Wärtsilä Finland Oy te 65380
VAASA, Finland (FI)
(51) F04C 2/107
F04C 15/00
F04C 13/00
(72) LEHTONEN, Kai te FI-65280
VAASA, Finland (FI)
(11) EP1445490
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04090033.4
(54) SCHWINGUNGSOPTIMIERTE
ROHRGEHÄUSEPUMPE
(51) F02M 59/44
F02M 59/10
F02M 47/00
F01L 1/14
(22) 04.02.2004
(31) 10305454
(32) 04.02.2003
(11) EP1707794
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05703366.4
(54) Pumpvorrichtung
(22) 07.01.2005
(47) 07.04.2010
(31) 2004006199
(73) alsecco GmbH & Co KG te 36208
WILDECK-RICHELSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 14.01.2004
(33) Japan
(54) FUEL SUPPLY PUMP
(47) 07.04.2010
(73) Bosch Corporation te SHIBUYAKU TOKYO 150-8360, Japan (JP)
(72) AOKI, Nobuo c/o Bosch
Automotive Systems Corp. te
SAITAMA 3550028, Japan (JP)
FUKUHARA, Yusuke c/o Bosch
Automot. Systems Corp. te
SAITAMA 3550028, Japan (JP)
MAYUZUMI, Kinji c/o Bosch
Automot. Systems Corp. te
SAITAMA 3550028, Japan (JP)
(51) F02M 65/00
(11) EP1954938
(21) EP06807073.9
(22) 09.10.2006
(31) 102005056153
(32) 23.11.2005
(72) Maier, Martin te 79258
HARTHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04C 29/04
F04C 23/00
F04C 18/12
(32) 21.02.2003
(47) 07.04.2010
(73) KSB Aktiengesellschaft te 67227
FRANKENTHAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KOCHANOWSKI, Wolfgang te
55452 WINDESHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LUTZ, Holger te 68165
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HARTMANN, Peter te 67227
FRANKENTHAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2071191
(51) F16L 3/10
F16B 2/10
(21) EP09156665.3
(11) EP1716339
(22) 01.10.2007
(21) EP05723427.0
(31) 0620144
(22) 22.02.2005
(32) 11.10.2006
(31) 545946 P
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 20.02.2004
(54) Vacuum pump housing
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(54) CLAMPING APPARATUS AND
METHOD
(73) Edwards Limited te MANOR
ROYAL CRAWLEY WEST SUSSEX
RH10 9LW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) Schofield, Nigel te BURGESS
HILL, WEST SUSSEX RH15 9TT,
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
GROOT BRITTANNIË (GB)
ZUR MESSUNG DER
Dowdeswell, Stephen te
EINSPRITZMENGE UND DER
BURGESS HILL, WEST SUSSEX
EINSPRITZRATE EINES
RH15 9TT, GROOT BRITTANNIË
EINSPRITZVENTILS FÜR
(GB)
FLÜSSIGKEITEN
Birch, Peter Hugh te BURGESS
(47) 07.04.2010
HILL, RH15 9TT, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(51) F04D 29/10
DUITSLAND (DE)
(11) EP1764512
(72) ABT, Juergen te 70839
(21) EP05020183.9
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 10307498
(47) 07.04.2010
(73) Adel Wiggins Group te LOS
ANGELES, CA 90022, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) SHARKEY, Brian te VENICE, CA
90291, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NGUYEN, Ky te TORRANCE, CA
90504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
QUANG, Christopher te
PASADENA, CA 91106, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16B 33/02
F16B 25/00
(11) EP1820978
Nummer 09/10
(21) EP06450157.0
(22) 30.10.2006
(31) 2462006
(32) 16.02.2006
(33) Oostenrijk
(54) Schraube zur Verwendung bei
verformbaren Werkstoffen, wie
Holz, Verbundwerkstoffen,
Kunststoffen u. dgl.
(47) 07.04.2010
(73) Schmid Schrauben Hainfeld
Gesellschaft m.b.H. te 3170
HAINFELD, Oostenrijk (AT)
(72) Pinczker, Erich te 3170
HAINFELD, Oostenrijk (AT)
(51) F16C 23/04
(11) EP1834105
(21) EP05855976.6
(22) 30.12.2005
(31) 640958 P
322163
81
(51) F16D 71/00
F16D 65/04
F16D 55/225
(11) EP1910700
(21) EP06761153.3
(22) 19.07.2006
(31) 196343
(32) 04.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WHEEL BRAKE CALIPER WITH
BRAKE PAD ROLLER GUIDES
(47) 07.04.2010
(73) Hillmar Industries Ltd. te DELTA,
BRITISH COLUMBIA V4G 1C9,
Canada (CA)
(11) EP1972822
(21) EP08101899.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102007013421
(22) 22.02.2008
(32) 20.03.2007
(54) CENTER BEARING ASSEMBLY FOR (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ROTATABLY SUPPORTING A
(54) Keilbremse
SHAFT AT VARYING ANGLES
(47) 07.04.2010
RELATIVE TO A SUPPORT
SURFACE
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
(47) 07.04.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Dana Automotive Systems Group,
(DE)
LLC te TOLEDO, OH 43697-1000,
(72) Herr, Michael te 90402,
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HOLMAN, James, L. te
WAUSEON, OH 43567, Verenigde (51) F16D 65/14
Staten van Amerika (US)
F16D 55/22
(51) F16C 32/06
B65H 23/24
(11) EP2020524
(11) EP1797344
(22) 18.07.2008
(21) EP05795041.2
(31) 961881 P
217178
(22) 06.10.2005
(31) 102004048944
(32) 07.10.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GASGELAGERTE ANORDNUNG
VON RELATIV ZUEINANDER
BEWEGBAREN KÖRPERN
(47) 07.04.2010
(73) AeroLas GmbH Aerostatische
Lager-Lasertechnik te 82008
UNTERHACHING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MUTH, Michael te 81737
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SLOTTA, Georg te 85375
NEUFAHRN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Pozivilko, Peter J. te SAINT
JOSEPH MICHIGAN 49085,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F16D 65/56
(11) EP2097654
(21) EP07825847.2
(22) 26.06.2007
(31) TO20060478
(32) 30.06.2006
(33) Italië
(54) AUTOMATIC SLACK ADJUSTER
FOR AN AUTOMOBILE DRUM
BRAKE
(72) DJORDJEVIC, Goran te
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA (47) 07.04.2010
V6B 5X5, Canada (CA)
(73) Raicam Industrie S.r.l. te 65025
MANOPPELLO SCALO (PESCARA),
(51) F16D 65/21
Italië (IT)
F16D 55/226
(32) 31.12.2004
29.12.2005
Verenigde Staten van Amerika
(US)
14 april 2010
(21) EP08252455.4
(32) 25.07.2007
02.07.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Caliper brake system
(47) 07.04.2010
(73) Ausco Products, Inc. te BENTON
HARBOR, MI 49022-8787,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Baldeosingh, Howard H. te SAINT
JOSEPH MICHIGAN 49085,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Dennis, Brian P. te KALAMAZOO
MICHIGAN 49009, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Crawford, Norman D. te SAINT
JOSEPH MICHIGAN 49085,
(72) MATTIS, Enzo te I-10138
TORINO, Italië (IT)
(51) F16D 65/56
(11) EP1740845
(21) EP05740243.0
(22) 19.04.2005
(31) 102004019723
(32) 20.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) NACHSTELLVORRICHTUNG FÜR
PNEUMATISCH BETÄTIGTE
SCHEIBENBREMSEN UND
SCHEIBENBREMSE
(47) 07.04.2010
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) IRASCHKO, Johann te 85301
SCHWEITENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHÖNAUER, Manfred te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16H 48/30
F16H 48/24
F16H 48/22
F16H 48/08
B60K 23/08
B60K 23/04
B60K 17/346
B60K 17/16
(11) EP2018492
(21) EP07728128.5
(22) 16.04.2007
(31) 102006022173
(32) 12.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GETRIEBEVORRICHTUNG ZUM
VERTEILEN EINES
ANTRIEBSMOMENTES AUF
Nummer 09/10
WENIGSTENS ZWEI
ABTRIEBSWELLEN
(47) 07.04.2010
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BÖCK, Alois te 94116
HUTTHURM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BAASCH, Detlef te 88048
AILINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GUMPOLTSBERGER, Gerhard te
88045 FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ROSEMEIER, Thomas te 88074
MECKENBEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16H 48/30
F16H 48/20
B60K 23/04
(11) EP1825169
(21) EP05790039.1
(22) 07.10.2005
(31) 0402448
(32) 11.10.2004
(33) Zweden
(54) LOCKING DIFFERENTIAL
(47) 07.04.2010
(73) Alfredson, Lars Jonas te 443 51
LERUM, Zweden (SE)
(72) Alfredson, Lars Jonas te 443 51
LERUM, Zweden (SE)
(51) F16H 61/02
B60W 30/18
B60W 10/10
B60W 10/06
(11) EP1852635
(21) EP07005452.3
(22) 30.10.2002
(31) 0103629
(32) 31.10.2001
(33) Zweden
(54) Shift control in motor vehicles
(47) 07.04.2010
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB te 405
08 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) Steen, Marcus te 424 33
ANGERED, Zweden (SE)
Eriksson, Anders te 423 49
TORSLANDA, Zweden (SE)
(51) F16H 61/46
F16H 61/04
F16H 47/02
(11) EP1941185
(21) EP06806589.5
(22) 27.10.2006
(31) 102005051481
102005058937
82
(32) 27.10.2005
09.12.2005
14 april 2010
)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND
GETRIEBEANORDNUNG ZUM
WECHSELN VON GANGSTUFEN
(47) 07.04.2010
(73) Brueninghaus Hydromatik GmbH
te 89275 ELCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51)
(72) FRASCH, Michael te 89081 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11)
VOGL, Karl-Heinz te 88444
(21)
UMMENDORF, BONDSREPUBLIEK
(22)
DUITSLAND (DE)
DSCHIDA, Peter te 89075 ULM,
(31)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
(DE)
(33)
(51) F16H 63/50
(54)
F16H 61/04
(11) EP2035727
(21) EP06787714.2
(22) 17.07.2006
MARKDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GIERER, Georg te 88079
KRESSBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HERRMANN, Markus te 88175
SCHEIDEGG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHMIDT, Thilo te 88074
MECKENBEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F16J 15/08
F16J 15/06
F02F 11/00
EP1987272
EP07702871.0
18.01.2007
102006008270
22.02.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ZYLINDERKOPFDICHTUNG MIT
KANAL
(47) 07.04.2010
(73) Federal-Mogul Sealing Systems
GmbH te 57562 HERDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
MATCHING ENGINE SPEED TO
VEHICLE SPEED WITH A MANUAL (72) KLINNER, Manfred te 53844
TRANSMISSION
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
(47) 07.04.2010
DUITSLAND (DE)
(73) Radich, Anthony Francis te
NORTH BETHESDA, MD 20852,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F16J 15/32
(72) Radich, Anthony Francis te
NORTH BETHESDA, MD 20852,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 09.05.2007
(11) EP1998088
(21) EP07009298.6
(54) Sealing ring
(47) 07.04.2010
(51 F16H 61/12
)
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11 EP1938003
)
(72) Fougerolle, Fabrice te 52200
SAINT-MAURICE, Frankrijk (FR)
(21 EP06806255.3
)
(51) F16K 5/06
(22 13.10.2006
)
(21) EP06775166.9
(11) EP1924793
(31 102005050489
)
(22) 01.09.2006
(32 21.10.2005
)
(32) 14.09.2005
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54) KUGELHAHN
(54 STEUERUNGSVENTILANORDNUN
)
G ZUR STEUERUNG EINER
ANFAHRKUPPLUNG EINES
AUTOMATGETRIEBES
(47 07.04.2010
)
(73 ZF Friedrichshafen AG te 88038
)
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72 FRITZER, Anton te 88677
(31) 14932005
(33) Zwitserland
(47) 07.04.2010
(73) Belimo Holding AG te 8340
HINWIL, Zwitserland (CH)
(72) ZAMBONIN, Urs te CH-8713
UERIKON, Zwitserland (CH)
HOBI, Reto te CH-8735 ST.
GALLENKAPPEL, Zwitserland (CH)
(51) F16K 11/087
(11) EP1881247
(21) EP07013785.6
Nummer 09/10
83
14 april 2010
(22) 13.07.2007
(21) EP08002112.4
(21) EP07726977.7
(31) MI20061416
(22) 05.02.2008
(22) 16.03.2007
(32) 20.07.2006
(31) 20070685
(31) 06111592
(33) Italië
(32) 06.02.2007
(32) 23.03.2006
(54) Manifold for liquid or gas
distribution systems, with
reduced overall size
(33) Noorwegen
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Coupling
(54) METHOD AND SYSTEM FOR THE
REGASIFICATION OF LNG
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Raufoss Water & Gas AS te 2381 (47) 07.04.2010
(73) Colombo, Renato te 28021
RAUFOSS, Noorwegen (NO)
(73) Shell Internationale Research
BORGOMANERO (NOVARA), Italië
Maatschappij B.V. te 2596 HR
(72)
Monsen,
Alf
Greve
te
2830
(IT)
DEN HAAG
RAUFOSS, Noorwegen (NO)
(72) Colombo, Renato te 28021
Slattsveen, Tore te 2830
(72) RIEDER, Marc Alexander te NLBORGOMANERO (NOVARA), Italië
RAUFOSS, Noorwegen (NO)
2596 HR THE HAGUE
(IT)
RUNBALK, David Bertil te NL(51) F16L 59/14
2596 HR THE HAGUE
(51) F16L 7/02
(11) EP1921365
STRAVER, Alexander Emanuel
F16L 11/20
Maria te NL-2596 HR THE HAGUE
(21) EP06123678.2
(11) EP1509719
(21) EP03730340.1
(22) 29.05.2003
(31) 0206679
0305719
(32) 31.05.2002
13.03.2003
(22) 08.11.2006
(51) F24D 3/16
(54) System for transporting a
cryogenic medium
(11) EP1470372
(47) 07.04.2010
(22) 03.02.2003
(73) DeMaCo Holland bv te NOORDSCHARWOUDE
(21) EP03700304.3
(31) 175022002
(32) 01.02.2002
(33) Frankrijk
GROOT BRITTANNIË
(72) Wulffers, Chris te NOORDSCHARWOUDE
(54) SEAL ASSEMBLY
(51) F16M 11/20
F16M 11/00
A47B 19/00
(54) THERMOAKTIVES WAND- UND
DECKENELEMENT
(11) EP2059713
(73) Zent-Frenger Holding GmbH te
64646 HEPPENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(73) Technip France SA te 92400
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
Technip Offshore UK Limited te
ABERDEEN AB32 6TQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) BELL, Michael, Antoine, Joseph,
Caroline te STONEHAVEN AB39
2DP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) F16L 11/08
(11) EP1592908
(21) EP04705036.4
(22) 26.01.2004
(31) 351350
(32) 27.01.2003
(21) EP07801608.6
(22) 10.08.2007
(31) 202006013678 U
(32) 06.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) STATIV
(47) 07.04.2010
(73) Reinke, Peter te 8004 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(72) Reinke, Peter te 8004 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) F17C 3/08
F17C 13/00
(54) FIBER REINFORCED PIPE
(11) EP2039980
(47) 07.04.2010
(21) EP07018697.8
(73) Flexpipe Systems Inc. te
CALGARY AB T2C OA9, Canada
(CA)
(22) 24.09.2007
(72) LUNDBERG, Chris, A. te
KINGWOOD, TX 77345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MCLEOD, David, W. te
COCHRANE, ALBERTA T0L 0W0,
Canada (CA)
BOUEY, Samuel, Glen te
CALGARY, ALBERTA T2N 2N2,
Canada (CA)
(47) 07.04.2010
(51) F16L 19/12
F16L 19/08
F16L 19/06
(11) EP1956278
(54) Kryostat mit stabilisiertem
Aussengefäss
(73) BMDSys Production GmbH te
39118 MAGDEBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Zwitserland
(47) 07.04.2010
(72) KOSCHENZ, Markus te CH-8542
WIESENDANGEN, Zwitserland
(CH)
LEHMANN, Beat te CH-8165
SCHLEINIKON, Zwitserland (CH)
HOLST, Stefan te 70193
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05D 7/00
F24H 9/12
F24D 3/10
F24D 19/10
F16K 11/00
(11) EP2110620
(21) EP08154638.4
(22) 16.04.2008
(54) Four-way valve
(47) 07.04.2010
(73) Riva, Fabrizio Paolo te 23884
CASTELLO DI BRIANZA (LC),
Italië (IT)
(72) Riva, Fabrizio Paolo te 23884
CASTELLO DI BRIANZA (LC),
Italië (IT)
(72) Nowak, Hannes, Dr. te 07751
JENA, BONDSREPUBLIEK
(51) F25B 17/08
DUITSLAND (DE)
A47B 31/02
Erné, Sergio Nicola, Dr. te 89233
NEU-ULM, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1447630
DUITSLAND (DE)
(21) EP04290410.2
(51) F17C 9/02
(22) 13.02.2004
(11) EP1996855
(31) 0301881
Nummer 09/10
84
14 april 2010
(32) 17.02.2003
(31) 37828605
(51) F41A 17/06
(33) Frankrijk
(32) 06.12.2005
(11) EP1749182
(54) Système de maintien au froid
d'aliments à bord d'aéronefs et
moyens de mise en oeuvre
(33) Polen
(21) EP05746414.1
(54) Apparatus for conditioning of
organic materials
(22) 25.05.2005
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(32) 26.05.2004
(73) Airbus SAS te 31700 BLAGNAC,
(73) International Tobacco Machinery
Frankrijk (FR)
Poland Sp. z o.o. te 26-600
Zecools Zeolite Cooling System te
RADOM, Polen (PL)
77183 CROISSY BEAUBOURG,
(72)
Sieredzinski, Marek te UL.
Frankrijk (FR)
ZEROMSKIEGO 34 M.4 26-600
(72) Leroy, Luc te 31400 TOULOUSE,
RADOM, Polen (PL)
Frankrijk (FR)
(51)
F28D 7/02
Alquier, Bruno te 31700
BLAGNAC, Frankrijk (FR)
(11) EP2090858
Halphen, Bertrand te 77120
(21) EP09001426.7
COULOMMIERS, Frankrijk (FR)
Tevels, Roland te 77120 SAINTS, (22) 03.02.2009
(31) 102008008734
Frankrijk (FR)
(51) F28F 9/00
F25B 39/04
(32) 12.02.2008
(11) EP1584875
(54) Wärmetauscher
(21) EP04460007.0
(47) 07.04.2010
(22) 08.04.2004
(73) Viessmann Werke GmbH & Co.
KG te 35107 ALLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Dryer integrated condenser of a
refrigerating system and a
method of assembling the same
(47) 07.04.2010
(73) Delphi Technologies, Inc. te
TROY, MI 48007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Filipiak, Marek te 63-400
OSTROW WIELKOPOLSKI, Polen
(PL)
Borowczyk, Pawel te 63-400
OSTROW WIELKOPOLSKI, Polen
(PL)
Misiak, Roman te 63-400
OSTROW WIELKOPOLSKI, Polen
(PL)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Doenges, Roger te 35110
DAINRODE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stock, Ruediger te 35066
FRANKENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Goerge, Gunthard te 35260
STADTALLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F28F 9/02
F28D 1/053
(31) 102004025718
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHIESSANLAGENSICHERUNG
(47) 07.04.2010
(73) Heckler & Koch GmbH te 78727
OBERNDORF/NECKAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHUMACHER, Michael te 78737
FLUORN-WINZELN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECKMANN, Rudi te 78733
AICHHALDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ROTH, Marc te 78727
OBERNDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F41H 7/03
F41A 27/10
(11) EP1468240
(21) EP03731737.7
(22) 22.01.2003
(31) 0200731
(32) 22.01.2002
(33) Frankrijk
(54) TOURELLE POUR VEHICULE
MILITAIRE
(47) 07.04.2010
(73) NEXTER Systems te 42328
ROANNE, Frankrijk (FR)
(11) EP1795841
(22) 12.01.2006
(72) PATRY, Jean-Noel te F-78960
VOISIN LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
BEREJNOI, Manuel te F-75013
PARIS, Frankrijk (FR)
(21) EP06125431.4
(31) 102005002417
(51) F41H 9/06
(22) 05.12.2006
(32) 18.01.2005
(11) EP1711774
(31) 37828505
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05701294.0
(32) 06.12.2005
(22) 01.02.2005
(54) Apparatus for conditioning of
organic materials
(54) WÄRMEÜBERTRAGER,
INSBESONDERE
LADELUFTKÜHLER ODER
KÜHLMITTELKÜHLER FÜR
KRAFTFAHRZEUGE
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) International Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o. te 26-600
RADOM, Polen (PL)
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) OBJEKTSCHUTZSYSTEM UND
VERFAHREN ZUM SCHÜTZEN
VON OBJEKTEN
(72) Sieredzinski, Marek te UL.
ZEROMSKIEGO 34 M.4 26-600
RADOM, Polen (PL)
(73) Rheinmetall Waffe Munition
(72) LÖWE, Holger te 71636
GmbH te 29345 UNTERLÜSS,
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
VON LÜTZAU, Frank te 73663
(72) LAUER, Stefan te 79104
BERGLEN, BONDSREPUBLIEK
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
WILHELM, Jörg te SOUTH YARRY,
BLACHE, Andreas te 79540
VIC 3141, Australië (AU)
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
(51) F26B 17/06
A24B 3/04
(33) Polen
(51) F26B 17/10
A24B 3/04
(11) EP1795842
(21) EP06125432.2
(22) 05.12.2006
(11) EP1842023
(21) EP06706201.8
(31) 102004005105
(32) 02.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.04.2010
Nummer 09/10
DUITSLAND (DE)
SPEER, Steffen te 79369 WYHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SALZEDER, Rudolf te 83451
PIDING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
85
(32) 21.11.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND ANORDNUNG
ZUR ERFASSUNG DER
RAUMFORM EINES OBJEKTS
(47) 07.04.2010
(51) F42B 8/04
F42B 5/28
F42B 1/00
(73) corpus.e AG te 70178
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1221015
(32) 21.09.1999
(72) RUTSCHMANN, Dirk te 70179
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
JOSTEN, Marcus te 70190
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01D 5/20
(21) EP00965243.9
(22) 21.09.2000
(31) 155052 P
14 april 2010
(73) Johnson Controls Automotive
Electronics GmbH te 75196
REMCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ZIEGLER, Wolfgang te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SALABASCHEW, Atanas te F75016 PARIS, Frankrijk (FR)
(51) G01F 15/12
G01F 11/24
(11) EP1617186
(21) EP05106368.3
(22) 12.07.2005
(31) 102004033832
102005021838
(54) INDUSTRIAL AMMUNITION
(11) EP2044389
(47) 07.04.2010
(21) EP06701040.5
(73) OLIN CORPORATION te NEW
HAVEN, CT 06511-1837,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 25.01.2006
(54) INDUCTIVE DISPLACEMENT
DETECTOR
(72) OLSON, Douglas, D. te VERO
BEACH, FL 32960, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DIPPOLD, Jack, D. te
EDWARDSVILLE, IL 62025,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HUELSMANN, Randant, D. te
HIGHLAND, IL 62249, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Howard, Mark Anthony te
WORLINGTON, SUFFOLK IP28
8SQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Völkl, Thomas te 83052
BRUCKMÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Howard, Mark Anthony te
WORLINGTON, SUFFOLK IP28
8SQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Völkl, Thomas te 83052
BRUCKMÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01V 3/38
G01D 7/12
(51) G01F 11/28
B01L 3/02
B01L 3/00
(51) F42C 19/08
F42B 12/36
F41J 9/08
C06D 3/00
C06C 15/00
C06B 25/12
B64C 3/00
(47) 07.04.2010
(11) EP1481391
(21) EP03739578.7
(22) 14.02.2003
(31) 76086
(32) 15.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 13.07.2004
11.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Portioniervorrichtung
(47) 07.04.2010
(11) EP1150105
(21) EP01109437.2
(22) 23.04.2001
(31) 10022398
(32) 28.04.2000
(21) EP05292311.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) METHODS AND SYSTEMS FOR
GENERATING PHASE-DERIVATIVE (54) Gaspolster-Mikrodosiersystem
SOUND
(47) 07.04.2010
(22) 02.11.2005
(47) 07.04.2010
(31) 0412401
(73) RADIODETECTION LIMITED te
BRISTOL BS14 0AZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1659359
(32) 22.11.2004
(33) Frankrijk
(54) Munition ou composant de
munition comprenant un
matériau énergétique structural
(47) 07.04.2010
(73) NEXTER Munitions te 78000
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(72) Royle, John Mark te
BROADCLYST, EXETER EX5 3NE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
PEARSON, Richard, David te
BRISTOL BS8 4RB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
KING, James Ian te BATH BA1
3EN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Brunet, Luc te 18000 BOURGES,
Frankrijk (FR)
(51) G01D 13/22
Regis, Muriel te 18000 BOURGES, (11) EP1634040
Frankrijk (FR)
(21) EP04739604.9
(51) G01C 11/02
(22) 04.06.2004
G01B 11/24
(31) 10325793
A61B 5/107
(11) EP1456605
(32) 05.06.2003
(21) EP02747306.5
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 07.05.2002
(54) LINEARZEIGER
(31) 10156908
(47) 07.04.2010
(73) EPPENDORF AG te 22339
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Sander, Dietmar, Dr. te 20535
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01F 23/292
(11) EP1761747
(21) EP05767046.5
(22) 29.06.2005
(31) 584450 P
664730 P
130606
(32) 29.06.2004
24.03.2005
16.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CONFOCAL LIQUID LEVEL
MEASUREMENT
(47) 07.04.2010
Nummer 09/10
86
(73) Applera Corporation, Applied
(51) G06N 3/02
Biosystems Group te FOSTER
G06F 15/18
CITY, CA 94404-1128, Verenigde
G01J 3/46
Staten van Amerika (US)
(11) EP1436576
(72) HAGA, Douwe, D. te REDWOOD (21) EP02734178.3
CITY, CA 94062, Verenigde
(22) 03.05.2002
Staten van Amerika (US)
(31) 874698
FLATBUSH, Michael, R. te SAN
RAMON, CA 94583, Verenigde
(32) 05.06.2001
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
MOSSEAU, Michael te SANTA
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
CLARA, CA 95050, Verenigde
CONVERTING A COLOR FORMULA
Staten van Amerika (US)
USING AN ARTIFICIAL
YAN, Tony, S. te MILLBRAE, CA
INTELLIGENCE BASED
94030, Verenigde Staten van
CONVERSION MODEL
Amerika (US)
WIYATNO, Willy te UNION CITY,
(47) 07.04.2010
CA 94587, Verenigde Staten van
(73) BASF CORPORATION te
Amerika (US)
SOUTHFIELD, MI 48034-2442,
REED, Mark, T. te MENLO PARK,
Verenigde Staten van Amerika
CA 94025, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
(72) MC CLANAHAN, Craig te
(51) G01F 23/296
BOWLING GREEN, OH 43402,
(11) EP0831308
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP97116543.6
(22) 23.09.1997
(31) 19639017
19711093
(32) 23.09.1996
17.03.1997
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(5 G01L 1/24
1)
(1 EP2064531
1)
(2 EP07818220.1
1)
(2 18.09.2007
2)
(54) Gerät zur Bestimmung des
Füllstands einer Flüssiggasflasche (3 102006044042
1)
(47) 07.04.2010
(3 20.09.2006
(73) Reich KG, Regel- und
2)
Sicherheitstechnik te 35713
ESCHENBURG, BONDSREPUBLIEK (3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
3)
DUITSLAND (DE)
(72) Bender, Helmuth te 35713
ESCHENBURG-WISSENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Roelvink, Hans te 3011 VB
ROTTERDAM
Veltmann, Andre te 5627
EINDHOVEN
(51) G01G 1/00
(11) EP1692472
(21) EP04803765.9
(22) 09.12.2004
(31) 10357982
(32) 11.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GESTELL FÜR EINE
KONTROLLWAAGE
(47) 07.04.2010
(73) Mettler-Toledo Garvens GmbH te
31180 GIESEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BERGER, Hermann te 31079
ADENSTEDT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
14 april 2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BERÜHRUNGSLOSES MESSEN
VON BEANSPRUCHUNGEN
ROTIERENDER TEILE
(47) 07.04.2010
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BERNHARD, Josef te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HERING, Joachim te 97078
WUERZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WANSCH, Rainer te 91056
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GEMPPER, Sven te 97332
VOLKACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STRAUSS, Wolfram te 91058
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(5 G01L 19/00
1)
(1 EP1415135
1)
(2 EP02774494.5
1)
(2 01.08.2002
2)
(3 10139562
1)
(3 10.08.2001
2)
(3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
3)
(5 FERRULE FÜR EINE
4) EVANESZENZFELDSENSORLEITUN (5 DRUCKTRANSMITTERINSTALLATIO
G
4) N AN EINER PROZESSLEITUNG
EINER PROZESSANLAGE
(4 07.04.2010
7)
(4 07.04.2010
(7 Leoni Automotive Leads Gmbh te 7)
3) 26919 BRAKE/UNTERWESER,
(7 Hess, Martin te 85051
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
3) INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(7 NEITZEL, Dirk te 26131
(7 Hess, Martin te 85051
2) OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK
2) INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
WAESPY, Wolfgang te 28259
(51) G01L 9/00
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
G01L 7/08
DUITSLAND (DE)
G01L 19/14
KONTANTS, Horst te 26135
G01L 19/06
OLDENBURG, BONDSREPUBLIEK
G01L 19/04
DUITSLAND (DE)
G01L 19/00
(51) G01L 3/10
(11) EP1839025
(11) EP1421354
(21) EP05849777.7
(21) EP02794595.5
(22) 16.12.2005
(22) 09.08.2002
(31) 102005002658
(31) 10139659
(32) 19.01.2005
10224792
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 11.08.2001
(54) HYDRAULISCHER DRUCKMITTLER
04.06.2002
Nummer 09/10
UND DRUCKAUFNEHMER BZW.
DIFFERENZDRUCKAUFNEHMER
MIT HYDRAULISCHEM
DRUCKMITTLER
(47) 07.04.2010
(73) Endress u. Hauser GmbH u.Co.
KG te 79689 MAULBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
87
(32) 17.01.2005
14.02.2005
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND DEVICE FOR
MEASURING DYNAMIC
PARAMETERS OF PARTICLES
(47) 07.04.2010
(73) Biophos AG te 8832 WOLLERAU,
(72) DANNHAUER, Wolfgang te 14513
Zwitserland (CH)
TELTOW, BONDSREPUBLIEK
(72)
RIGLER, Rudolf te CH-1025 STDUITSLAND (DE)
SULPICE, Zwitserland (CH)
(51) G01N 17/00
RIGLER, Per te CH-4059 BASEL,
G01M 7/02
Zwitserland (CH)
NILSSON, Lennart te S-11740
(11) EP1352223
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(21) EP02705782.7
(22) 14.01.2002
(31) 761987
(32) 17.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 21/09
G01N 21/03
Verenigde Staten van Amerika
(54) OPTICAL SYSTEM FOR
DETECTING ANOMALIES AND/OR
FEATURES OF SURFACES
(47) 07.04.2010
(73) KLA-Tencor Technologies
Corporation te MILPITAS,
CALIFORNIA 95035, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LEWIS, Isabella te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95132, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VAEZ-IRAVANI, Mehdi te LOS
GATOS, CALIFORNIA 95032,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 23/207
G01N 23/20
(11) EP2108937
(11) EP1470413
(21) EP08103439.9
(21) EP03702480.9
(22) 08.04.2008
(54) TESTING APPARATUS WITH
ENVIRONMENTALLY-CONTROLLED (54) Gasmesszelle zur Kalibrierung
optischer Gasanalysatoren für
VIBRATOR COMPARTMENT
den Hochtemperaturbereich
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Venturedyne, Ltd te PEWAUKEE,
WI 53072, Verenigde Staten van (73) SICK MAIHAK GmbH te 79183
WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(72) PETERSON, Clinton, A. te
HOLLAND, MI 49423, Verenigde (72) Nuber, Frank te EMMENDINGEN
79312, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
ESSENBURG, Christopher, J. te
HOLLAND, MI 49424, Verenigde
Staten van Amerika (US)
14 april 2010
(51) H01S 3/094
H01S 3/067
G01N 21/47
(22) 21.01.2003
(31) MI20020097
(32) 21.01.2002
(33) Italië
(54) DIFFRACTOMETER AND METHOD
FOR DIFFRACTION ANALYSIS
(47) 07.04.2010
(73) XRD-Tools S.R.L. te 56021
CASCINA, Italië (IT)
(72) BERTI, GIOVANNI te 56126 PISA,
Italië (IT)
(11) EP1529208
(51) G01N 33/00
G01N 27/49
G01N 27/413
C09K 5/06
(11) EP1880187
(21) EP03784342.2
(21) EP06754822.2
(22) 16.07.2003
(11) EP2122338
(22) 24.04.2006
(31) 02078265
(31) 0504521
(32) 07.08.2002
(32) 04.05.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) G01M 17/02
G01L 5/16
(33) Frankrijk
(54) OPTICAL COHERENCE
TOMOGRAPHY
(54) PNEUMATIQUE COMPORTANT UN
DISPOSITIF DE MESURE DE
(47) 07.04.2010
FORCE À TIGE RIGIDE
(73) Koninklijke Philips Electronics
(47) 07.04.2010
(73) Societe de Technologie Michelin
te 63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
Michelin Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(72) REY, Patrice te F-38430 SAINT
JEAN DE MOIRANS, Frankrijk
(FR)
ROBERT, Philippe te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(51) G01N 15/02
(11) EP1839030
(21) EP06704281.2
(22) 17.01.2006
(31) 0500116
652004 P
N.V. te 5621 BA EINDHOVEN
(21) EP08715499.3
(22) 14.02.2008
(31) 102007009377
(32) 21.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) OZONSONDE MIT
HYDROTHERMISCHEM PUFFER
(47) 07.04.2010
(72) 'T HOOFT, Gert, W. te NL-5656
AA EINDHOVEN
LENDERINK, Egbert te NL-5656
AA EINDHOVEN
(73) Stiftung Alfred-Wegener-Institut
für Polar- und Meeresforschung
te 27570 BREMERHAVEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01N
G01N
G01N
G01N
(72) ZÖLLNER, Mathias te 99310
WIPFRATAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
21/95
21/94
21/88
21/47
(22) 24.06.2004
(51) G01N 33/53
G01N 33/00
C12N 15/86
C12N 15/85
(31) 482539 P
874861
(11) EP1540335
(21) EP03788648.8
(32) 24.06.2003
22.06.2004
(22) 19.08.2003
(11) EP1636573
(21) EP04756129.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 404620 P
406405 P
Nummer 09/10
88
14 april 2010
(32) 19.08.2002
26.08.2002
(22) 30.01.2008
(21) EP01957875.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 898571 P
(22) 21.06.2001
(32) 31.01.2007
(31) 00870151
218907 P
(54) SCREENING METHODS FOR
COGNITIVE ENHANCERS
(47) 07.04.2010
(73) Helicon Therapeutics, Inc. te
FARMINGDALE, NY 11735,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TULLY, Timothy P. te COLD
SPRING HARBOR, NY 11724,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SCOTT, Roderick E.M. te NEW
YORK, NY 10023, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BOURTCHOULADZE, Rusiko te
NEW YORK, NY 10033, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01N 33/22
(11) EP2015056
(21) EP07013348.3
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(54) High throughput cell-based
assays, method of use and kits
(47) 07.04.2010
(73) MILLIPORE CORPORATION te
BILLERICA MASSACHUSETTS
01821, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Park, Jun Y. te BROOKLINE,
MASSACHUSETTS 02446,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/573
C12Q 1/37
(11) EP1782068
(21) EP04763439.9
(22) 23.07.2004
(54) MONITORING HEART FAILURE
(47) 07.04.2010
(32) 30.06.2000
18.07.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) -(47) 07.04.2010
(73) Innogenetics N.V. te 9052
GHENT, België (BE)
(72) VANMECHELEN, Eugeen te B9810 NAZARETH-EKE, België
(BE)
VANDERSTICHELE, Hugo te B9000 GHENT, België (BE)
HULSTAERT, Frank te B-9090
MELLE, België (BE)
(51) G01P 15/13
(11) EP1830193
(21) EP07250845.0
(22) 28.02.2007
(73) Centre de Recherche Public de la
(31) 777563 P
Santé te 1526 LUXEMBOURG,
470206
Verfahren und Sensor zur
Luxemburg (LU)
Bestimmung einer
(32)
01.03.2006
(72) WAGNER, Daniel te L-8083
brenntechnisch relevanten Größe
05.09.2006
BERTRANGE, Luxemburg (LU)
eines Gasgemisches
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 33/58
07.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
G01N 33/533
MEMS AG te 5405 BADEN(54)
Servo accelerometer
G01N 21/64
DÄTTWIL, Zwitserland (CH)
(47)
07.04.2010
(11) EP1333274
Pretre, Philippe te 5405 BADEN(73) Innalabs Technologies, Inc. te
(21) EP03010101.8
DÄTTWIL, Zwitserland (CH)
DULLES, VA 20166, Verenigde
(22) 14.09.1993
Matter, Daniel te 5200 BRUGG,
Staten van Amerika (US)
Zwitserland (CH)
(31) 946068
(72) Chernyak, Mykola G., c/o
Suter, Tobias te 8802
(32) 14.09.1992
Innalabs Tech. Inc. te DULLES,
KILCHBERG, Zwitserland (CH)
VIRGINIA 20166, Verenigde
(33) Verenigde Staten van Amerika
Kempe, Andreas te 8049
Staten van Amerika (US)
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(54) Up-converting reporters for
Skrypkovskyy, Gennadiy A., c/o
biological
and
other
assays
using
G01N 33/53
Innalabs Tech. Inc. te DULLES,
laser excitation techniques
EP1596198
VIRGINIA 20166, Verenigde
(47) 07.04.2010
Staten van Amerika (US)
EP04713170.1
(73) SRI International te MENLO
(51) G01R 33/561
20.02.2004
PARK, CA 94025, Verenigde
(11) EP1236436
2003043571
Staten van Amerika (US)
2003333927
(72) Zarling, David A. te MENLO PARK, (21) EP00980007.9
21.02.2003
CA 94025, Verenigde Staten van (22) 08.12.2000
25.09.2003
Amerika (US)
(31) 34932399
Rossi, Michel J. te 1304
Japan
(32) 08.12.1999
COSSONAY, Zwitserland (CH)
Japan
Peppers, Norman A. te DIXON,
(33) Japan
METHOD OF MEASURING
CA 95620, Verenigde Staten van (54) MAGNETIC RESONANCE IMAGING
OXIDIZED LDL-beta2-GPI-CRP
Amerika (US)
METHOD AND APPARATUS
COMPLEX
Kane, James te LAWRENCEVILLE,
(47)
07.04.2010
07.04.2010
NJ 08648, Verenigde Staten van
(73)
HITACHI MEDICAL CORPORATION
Amerika (US)
Matsuura, Eiji te OKAYAMA-SHI,
te TOKYO 101-0047, Japan (JP)
Faris, Gregory W. te MENLO
OKAYAMA 700-0916, Japan (JP)
PARK, CA 94025, Verenigde
(72) TAKAHASHI, Tetsuhiko te SOUKAMatsuura, Eiji te OKAYAMA-SHI,
Staten van Amerika (US)
SHI, SAITAMA 340-0011, Japan
OKAYAMA 700-0916, Japan (JP)
Dyer, Mark J. te SAN JOSE, CA
(JP)
G01N 33/538
95123, Verenigde Staten van
TAKIZAWA, Masahiro te
B01L 3/00
Amerika (US)
KASHIWA-SHI, CHIBA 277-0803,
EP1953552
Japan (JP)
(51) G01N 33/68
EP08250369.9
(51) G01S 3/74
(11) EP1295129
(22) 07.07.2007
(54)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
(11) EP1253434
(21) EP01401120.9
(22) 27.04.2001
89
te TAIPEI, Taiwan (TW)
Kumabayashi, Tatsuji te
HADANO-SHI, KANAGAWA 2570003, Japan (JP)
(54) Method for estimating a direction (72) Kumabayashi, Tatsuji te
of arrival
KANAGAWA 257-0003, Japan (JP)
(47) 07.04.2010
Cheng, Chiu Hao c/o Zeroplus
Technology Co., Ltd. te TAIPEI
(73) Mitsubishi Electric R&D Centre
HSIEN, Taiwan (TW)
Europe B.V. te 1119 NS
Tai, Shing Lung c/o Shang Hwang
SCHIPHOL RIJK
Industry Co., Ltd. te TAIPEI,
(72) Brunel, Loïc, Immeuble
Taiwan (TW)
Germanium te 35700 RENNES,
(51)
G01T 1/17
Frankrijk (FR)
Ribeiro Dias, Alexandre,
(11) EP1402285
Immeuble Germanium te 35700
(21) EP02745524.5
RENNES, Frankrijk (FR)
(22) 13.06.2002
(51) G01S 5/14
(31) 0107856
G01S 5/02
G01S 1/00
(32) 15.06.2001
14 april 2010
(47) 07.04.2010
(73) Corning Cable Systems LLC te
HICKORY, NC 28601, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Mudd, Roland L. te COPPELL, TX
75019, Verenigde Staten van
Amerika (US)
De Jong, Michael te COLLEYVILLE
TX 76034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Giebel, Markus A. te HICKORY
NORTH CAROLINA 28601,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G02B 27/64
G02B 15/177
(11) EP1959288
(21) EP08250545.4
(22) 15.02.2008
(11) EP2049915
(33) Frankrijk
(21) EP07836612.7
(32) 09.08.2006
(54) DISPOSITIF DE DIMINUTION DU
TRAINAGE ET DU COURANT
D'OBSCURITE D'UN DETECTEUR
DE PARTICULES, NOTAMMENT
D'UN DETECTEUR DE PHOTONS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(54) A GLOBAL POSITION SYSTEM
( GPS) USER RECEIVER AND
GEOMETRIC SURFACE
PROCESSING FOR ALL-IN-VIEW
COHERENT GPS SIGNAL
PSEUDO-RANDOM NOISE (PRN)
CODES ACQUISITION AND
NAVIGATION SOLUTION
DETERMINATION
(73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE te PARIS, Frankrijk
(FR)
(47) 07.04.2010
(72) ARQUES, Marc te F-38100
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(72) Muratani, Mami te CHIYODA-KU
TOKYO 100-8331, Japan (JP)
(22) 07.08.2007
(31) 501556
(47) 07.04.2010
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) DI ESPOSTI, Raymond S. te
LAKEWOOD, CA 90713,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01S 5/16
F41G 3/26
A63F 13/00
(11) EP1962104
(21) EP08151316.0
(22) 12.02.2008
(31) 2007035228
(32) 15.02.2007
(33) Japan
(51) G08B
G06K
G06K
G01V
13/24
19/073
19/07
15/00
(11) EP1145049
(21) EP99966800.7
(22) 24.12.1999
(31) PP795498
(32) 24.12.1998
(33) Australië
(54) OBJECT AND DOCUMENT
CONTROL SYSTEM
(47) 07.04.2010
(73) Gemalto SA te 92190 MEUDON,
Frankrijk (FR)
(72) COLE, Peter, Harold te WEST
LAKES SHORE, SOUTH
AUSTRALIA 5020, Australië (AU)
HALL, David Malcolm te
EVANDALE, SOUTH AUSTRALIA
5069, Australië (AU)
(54) Indication position calculation
system, indicator for indication
position calculation system, game
system, and indication position
calculation method
(51) G02B 6/38
(47) 07.04.2010
(31) 652447
(73) NAMCO BANDAI Games Inc. te
TOKYO 140-8590, Japan (JP)
Zeroplus Technology Co., Ltd. te
CHUNG HO CITY, TAIPEI HSIEN,
Taiwan (TW)
Shang Hwang Industry Co., Ltd.
(32) 31.08.2000
(11) EP1750151
(21) EP06022900.2
(22) 16.08.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Installation tool for fieldinstallable fiber optic ribbon
connector
(31) 2007036779
(32) 16.02.2007
(33) Japan
(54) Zoom lens of the retrofocus type,
having two lens groups and an
image shake correction function
(73) Nikon Corporation te TOKYO 1008331, Japan (JP)
(51) G02B 27/58
G02B 21/00
(11) EP2024771
(21) EP07765972.0
(22) 30.05.2007
(31) 0605087
(32) 08.06.2006
(33) Frankrijk
(54) MICROSCOPE CONFOCAL
INTERFÉROMÉTRIQUE
(47) 07.04.2010
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique- CNRS te 75794
PARIS CEDEX 16, Frankrijk (FR)
UNIVERSITE PAUL CEZANNE AIXMARSEILLE III te 13628 AIX EN
PROVENCE CEDEX 1, Frankrijk
(FR)
(72) RIGNEAULT, Hervé te F-13600 LA
CIOTAT, Frankrijk (FR)
SANDEAU, Nicolas te F-13380
PLAN DE CUQUES, Frankrijk (FR)
GIOVANNINI, Hugues te F-13190
ALLAUCH, Frankrijk (FR)
(51) G02C 5/00
(11) EP1428061
(21) EP02721151.5
(22) 25.02.2002
(31) 2337731
(32) 23.02.2001
(33) Canada
Nummer 09/10
90
(54) Eyewear
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
INHIBITING PROJECTION OF
SELECTED AREAS OF A
PROJECTED IMAGE
(73) 3M Innovative Properties
Company te SAINT PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) CYR, Raymond te QUEBEC H7E
3S4, Canada (CA)
(51) G09G 3/36
G02F 1/139
(11) EP1384111
(21) EP02730382.5
(22) 02.05.2002
(31) 0106045
(32) 04.05.2001
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF D'AFFICHAGE
BISTABLE A NIVEAU DE GRIS A
BASE DE CRISTAUX LIQUIDES
NEMATIQUES
(47) 07.04.2010
(73) Nemoptic te 78114 MAGNY-LESHAMEAUX, Frankrijk (FR)
(72) ANGELE, Jacques te F-92240
MALAKOFF, Frankrijk (FR)
MARTINOT-LAGARDE, Philippe te
F-91460 MARCOUSSIS, Frankrijk
(FR)
DOZOV, Ivan te F-91190 GIF SUR
YVETTE, Frankrijk (FR)
STOENESCU, Daniel te F-91400
ORSAY, Frankrijk (FR)
VERCELLETTO, Romain te F78300 POISSY, Frankrijk (FR)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
14 april 2010
Sudo, Atsushi te KAHO-GUN
FUKUOKA-KEN, Japan (JP)
Kubo, Hideo, R&D Lab. for HighPerf. Materials te ICHIHARA-SHI
CHIBA-KEN, Japan (JP)
(51) G03F 7/20
G03B 27/42
(73) Imatte, Inc. te CHATSWORTH, CA
(11)
EP1022616
91311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP00101459.6
(72) VLAHOS, Paul te TARZANA, CA
(22) 25.01.2000
91356, Verenigde Staten van
(31) 1548899
Amerika (US)
(32) 25.01.1999
DADOURIAN, Arpag te
NORTHRIDGE, CA 91326,
(33) Japan
Verenigde Staten van Amerika
(54) Exposure device for a strip(US)
shaped workpiece
VLAHOS, Petro te REDWAY,CA
(47)
07.04.2010
95560, Verenigde Staten van
(73) USHIODENKI KABUSHIKI KAISHA
Amerika (US)
te CHIYODA-KU, TOKYO, Japan
(51) G03F 7/00
(JP)
(11) EP1916567
(72) Honma, Jyun te MACHIDA-SHI,
(21) EP06124603.9
TOKYO, Japan (JP)
(22) 22.11.2006
(51) G03G 9/087
(47) 07.04.2010
(31) 06123024
(32) 26.10.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1756675
(21) EP05752544.6
(22) 26.05.2005
(54) Méthode de fabrication mixte de (31) 0411774
pièces par photolithographie,
ajouts d'inserts et électroformage (32) 26.05.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 07.04.2010
(73) Mimotec S.A. te 1950 SION,
Zwitserland (CH)
(54) RADIATION CURABLE TONER
COMPOSITION
(47) 07.04.2010
(72) Lorenz, Hubert te 1965,
GRANOIS (SAVIÈSE), Zwitserland (73) Punch Graphix International N.V.
te 2500 LIER, België (BE)
(CH)
G03B 9/02
Genolet, Grégoire te 1920,
G02B 7/10
(72) OP DE BEECK, Werner te B-2580
MARTIGNY, Zwitserland (CH)
PUTTE, België (BE)
EP1748313
Glassey, Marc-André te 1967,
DEPREZ, Lode te B-9185
EP06015363.2
BRAMOIS, Zwitserland (CH)
WACHTEBEKE, België (BE)
24.07.2006
VERVOORT, Michel te B-2275
(51) H01L 21/027
GIERLE, België (BE)
2005217549
G03F 7/039
C08K 5/00
27.07.2005
(51) G03G 17/00
C08G 63/06
Japan
(11) EP1962151
C08G 63/00
Lens barrel
(21) EP08003094.3
(11) EP1720063
07.04.2010
(22) 20.02.2008
(21) EP06015990.2
Fujinon Corporation te SAITAMA(31) 102007008673
(22) 14.02.2003
SHI, SAITAMA, Japan (JP)
(32) 20.02.2007
(31) 2002038044
Takeda, Toshiaki, c/o Fujinon
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
2002055276
Corporation te SAITAMA-SHI,
(54) Kirliandiagnose-Geräte
(32)
15.02.2002
SAITAMA, Japan (JP)
01.03.2002
(47) 07.04.2010
Mori, Yoshitaka, c/o Fujinon
Corporation te SAITAMA-SHI,
(33) Japan
(73) Born, Eberhard te 23628
SAITAMA, Japan (JP)
Japan
KRUMMESSE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Resin containing ketene-aldehyde
H04N 5/74
copolymer
G03B 21/26
(72) Born, Eberhard te 23628
G03B 21/14
KRUMMESSE, BONDSREPUBLIEK
(47) 07.04.2010
G03B 21/00
DUITSLAND (DE)
(73) NIPPON SODA CO., LTD. te
EP1379916
(51)
G04B 35/00
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165,
(21) EP02742480.3
(22) 14.02.2002
(31) 788026
(32) 16.02.2001
G04B 17/34
Japan (JP)
G04B 15/14
(72) Endo, Takeshi te YONEZAWA-SHI
G04B 13/02
YAMAGATA-KEN, Japan (JP)
(11) EP1705533
Sanda, Fumio te KYOTO, Japan
(JP)
(21) EP05006186.0
Nummer 09/10
91
(22) 22.03.2005
COTE, Daniel te HARTLAND, VT
05048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Assemblage d'une pièce sur un
axe
(47) 07.04.2010
(5 G05B 19/042
1)
(73) Patek Philippe SA Genève te 1204
(1
GENÈVE, Zwitserland (CH)
1)
(72) Maier, Frédéric te 2000
(2
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
1)
(51) G04B 37/10
(2
(11) EP1722282
2)
(21) EP05010393.6
(3
EP1714197
EP04765408.2
20.09.2004
10343670
(22) 12.05.2005
1)
(54) Dispositif de commande de la
position axiale de la couronne
d'une pièce d'horlogerie
(3 18.09.2003
2)
(47) 07.04.2010
(73) RICHEMONT INTERNATIONAL
S.A. te 1752 VILLARS-SURGLÂNE, Zwitserland (CH)
(72) Nydegger, Xavier te 1010
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
Chenais, Patrick te 3011 BERNE,
Zwitserland (CH)
Thalheim, Jean-Francois te 2022
BEVAIX, Zwitserland (CH)
(51) G04G 9/00
A63F 9/24
(11) EP1383015
(21) EP03015079.1
(22) 03.07.2003
(31) 02077950
(32) 19.07.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Pièce d'horlogerie électronique
comportant un mode de jeu
(47) 07.04.2010
14 april 2010
(3 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
3)
QUALITÄTSSICHERUNG BEIM
BETRIEB EINER INDUSTRIELLEN
MASCHINE
(47) 07.04.2010
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KOCH, David te 90478
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KREIDLER, Volker te 72379
HECHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MUTSCHELLER, Wolfgang te
70178 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(5 GERÄTETREIBER FÜR FELDGERÄTE (5
1)
4) DER
PROZESSAUTOMATISIERUNGSTECHNI
(1
K
1)
(4 07.04.2010
(2
7)
1)
(7 Endress + Hauser Conducta
(2
3) Gesellschaft für Mess- und
2)
Regeltechnik mbH + Co.KG. te 70839
(3
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
1)
DUITSLAND (DE)
(3
(7 WITTMER, Detlev te 75433
2)
2) MAULBRONN, BONDSREPUBLIEK
(3
DUITSLAND (DE)
3)
GEHRKE, Martin te 71384 WEINSTADT,
G06F 9/44
G05B 19/418
EP1658538
EP03811375.9
13.11.2003
10253603
15.11.2002
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)(5 VERFAHREN ZUM ERZEUGEN VON
4) SOFTWAREMODULEN FÜR
FELDGERÄTE DER
PROZESSAUTOMATISIERUNGSTECHNI
(11) EP1803040
K
(21) EP05797039.4
(4 07.04.2010
(51) G05B 19/042
G01P 13/04
(22) 10.10.2005
7)
(73) ASULAB S.A. te 2074 MARIN,
Zwitserland (CH)
(31) 102004050899
(72) Farine, Pierre-André te 2000
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(7 Endress+Hauser Conducta
3) Gesellschaft für Mess- und
Regeltechnik mbH+Co. KG te 70839
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 19.10.2004
(54) VERFAHREN ZUR
LASTZUSTANDSÜBERWACHUNG (7 GUNZERT,Michael te 76863
EP1924897
EINER ANTRIEBSMASCHINE UND 2) HERXHEIM, BONDSREPUBLIEK
ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG
EP06824988.7
DUITSLAND (DE)
(47) 07.04.2010
WITTMER,Detlev te 75433
15.09.2006
MAULBRONN, BONDSREPUBLIEK
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
717784 P
DUITSLAND (DE)
te 80333 MÜNCHEN,
15.09.2005
SCHULLERER,Joachim te 76764
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
RHEINZABERN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
DUITSLAND (DE)
WAVEFORM SHAPING INTERFACE (72) MICHAELIS, Gerd te 91096
(51)
G05D 9/02
MÖHRENDORF,
07.04.2010
G05D 11/03
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Fujifilm Dimatix, Inc. te
(DE)
(11)
EP1967932
LEBANON, NH 03766, Verenigde
(51) G05B 19/4069
(21) EP07004835.0
Staten van Amerika (US)
(51) G05B 19/042
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) GARDNER, Deane, A. te
CUPERTINO, CALIFORNIA 950141043, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOISINGTON, Paul, A. te
NORWICH, VERMONT 05055,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1894068
(22) 08.03.2007
(21) EP05796069.2
(54) Dispositif de régulation de la
concentration d'un produit dans
un liquide
(22) 21.09.2005
(31) 102005025338
(32) 31.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR
(47) 07.04.2010
(73) SPECIAL COATING LABORATORY
INTERNATIONAL (S.C.L.
INTERNATIONAL) te 74160
Nummer 09/10
92
ARCHAMPS, Frankrijk (FR)
(51) G06F 1/00
(72) Gehrig, Jean te 74580 VIRY,
Frankrijk (FR)
Gehrig, Denis te 74160 SAINTJULIEN, Frankrijk (FR)
(11) EP1421458
(51) G05D 19/02
B63H 21/30
(21) EP02756914.4
(22) 02.08.2002
(31) 310092 P
(32) 03.08.2001
(11) EP1967934
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08154808.3
(54) PATIENT POINT-OF-CARE
COMPUTER SYSTEM
(22) 24.01.2003
(31) 0202348
(32) 01.02.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Thrust metering system
(47) 07.04.2010
(73) Hill-Rom Services, Inc. te
WILMINGTON, DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) REEDER, Ryan, Anthony te
CARMEL, IN 46032, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RILEY, Carl, W. te MILAN, IN
47031, Verenigde Staten van
Pearson, John Barrington te
Amerika (US)
BARROW IN FURNESS, CUMBRIA,
VOGEL, John, D. te COLUMBUS,
LA14 1AF, GROOT BRITTANNIË
IN 47201, Verenigde Staten van
(GB)
Amerika (US)
Emery, Philip Antony te BARROW
ZERHUSEN, Robert, M. te
IN FURNESS, CUMBRIA, LA14
CINCINNATI, OH 45252,
1AF, GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
G05G 5/06
CERIMELE, Michael, E. te
G05G 1/08
INDIANAPOLIS, IN 46219,
EP1907914
Verenigde Staten van Amerika
EP06778807.5
(US)
WILDMAN, Timothy, D. te
05.07.2006
METAMORA, IN 47030, Verenigde
0507611
Staten van Amerika (US)
18.07.2005
(51) G06F 1/00
Frankrijk
(11) EP2062111
UNITE D'INDEXAGE ET UN
(21) EP00922712.5
DISPOSITIF DE COMMANDE
COMPRENANT UNE TELLE UNITE (22) 21.04.2000
D'INDEXAGE
(31) 9905074
(47) 07.04.2010
(73) BAE Systems PLC te 6 CARLTON
GARDENS LONDON SW1Y 5AD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 07.04.2010
(73) SC2N te 94000 CRÉTEIL,
Frankrijk (FR)
(72) HALLET, Michel te F-14320
CLINCHAMPS SUR ORNE,
Frankrijk (FR)
(51) G05G 9/047
(11) EP1215556
(21) EP01129592.0
(22) 12.12.2001
(31) 10061867
(32) 13.12.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektrischer Schalter
(47) 07.04.2010
(73) Marquardt GmbH te 78604
RIETHEIM-WEILHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Barthel, Klaus te 78604
RIETHEIM-WEILHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 21.04.1999
(33) Frankrijk
14 april 2010
PARIS, Frankrijk (FR)
Basset, Frédéric te 29
ENNISMORE GARDENS LONDON
SW7 1AJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) Billiotte, Jean-Marie te 92200
NEUILLY SUR SEINE, Frankrijk
(FR)
Adlerberg, Ingmar te 75003
PARIS, Frankrijk (FR)
Douady, Raphael te 75005 PARIS,
Frankrijk (FR)
Kovalenko, Ivan te 117526
MOSCOU, Russische Federatie
(RU)
Durand, Philippe te 75017 PARIS,
Frankrijk (FR)
Casanova, Jean-Francois te
75007 PARIS, Frankrijk (FR)
Frignet, Jean-Philippe te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
Basset, Frédéric te 29
ENNISMORE GARDENS LONDON
SW7 1AJ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) H05K 7/14
G06F 1/16
(11) EP1950641
(21) EP08100996.1
(22) 28.01.2008
(31) 0752925
(32) 29.01.2007
(33) Frankrijk
(54) Module d'alimentation électrique
d'un châssis de cartes
électroniques
(47) 07.04.2010
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Odabachian, Robin te 22560,
TREBEURDEN, Frankrijk (FR)
Peron, Daniel te 22300,
LANNION, Frankrijk (FR)
Crehan, Daniel te 22300,
LANNION, Frankrijk (FR)
(54) PROCEDE ET AUTOMATISME DE
REGULATION D'UNE
PRODUCTION INDUSTRIELLE
(51) H04M 1/673
ETAGEE AVEC MAITRISE D'UN
G06F 3/023
STRESS ENCHAINE ALEATOIRE,
G06F 21/00
APPLICATION AU CONTROLE DU
(11)
EP1993020
BRUIT ET DU RISQUE VaR D'UNE
CHAMBRE DE COMPENSATION
(21) EP08163817.3
(47) 07.04.2010
(22) 22.02.2005
(73) Billiotte, Jean-Marie te 92200
NEUILLY SUR SEINE, Frankrijk
(FR)
Adlerberg, Ingmar te 75003
PARIS, Frankrijk (FR)
Douady, Raphael te 75005 PARIS,
Frankrijk (FR)
Kovalenko, Ivan te 117526
MOSCOU, Russische Federatie
(RU)
Durand, Philippe te 75017 PARIS,
Frankrijk (FR)
Casanova, Jean-Francois te
75007 PARIS, Frankrijk (FR)
Frignet, Jean-Philippe te 75016
(54) Handheld electronic device
having reduced keyboard and
multiple password access, and
associated methods
(47) 07.04.2010
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Wormald, Christopher R te
KITCHENER ONTARIO N2K 4J2,
Canada (CA)
(51) H04M 1/247
G06F 3/033
G06F 3/023
Nummer 09/10
93
14 april 2010
(11) EP1777611
(47) 07.04.2010
(51) G06F 9/46
(21) EP05109444.9
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te 164 83
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(11) EP1498814
(22) 11.10.2005
(54) System and method for
organizing application indicators
on an electronic device
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(21) EP04102757.4
(22) 16.06.2004
(72) Gustafsson, Harald te SE-223 63,
(31) 486627 P
LUND, Zweden (SE)
733459
Psersson, Per te SE-222 70,
07.04.2010
(32) 10.07.2003
LUND, Zweden (SE)
Research In Motion Limited te
10.12.2003
(51) G06F 9/38
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
(33)
Verenigde Staten van Amerika
G06F 9/318
Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1846817
Scott, Sherryl Lee Lorraine te
(54) Granular control over the
(21) EP06734847.4
TORONTO, ONTARIO M5T 1Y9,
authority of replicated
Canada (CA)
(22) 10.02.2006
information via fencing and
Mousseau, Gary te WATERLOO,
unfencing
(31) 55919
ONTARIO N2L 6M5, Canada (CA)
(47)
07.04.2010
(32) 10.02.2005
G06F 9/34
(73) MICROSOFT CORPORATION te
(33) Verenigde Staten van Amerika
G06F 7/10
REDMOND, WASHINGTON,
(54) CONDITIONAL INSTRUCTION
G06F 15/173
Verenigde Staten van Amerika
EXECUTION VIA EMISSARY
EP1340139
(US)
INSTRUCTION FOR CONDITION
EP01272477.9
(72) Teodosiu Dan te WASHINGTON
EVALUATION
98004-8144, Verenigde Staten
06.12.2001
(47) 07.04.2010
van Amerika (US)
254436 P
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
Bjorner Nikolaj S. te
976765
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121,
WASHINGTON 98072, Verenigde
08.12.2000
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
12.10.2001
(US)
(51) G06F 9/46
Verenigde Staten van Amerika
(72) MCILVAINE, Michael Scott te
(11) EP1600855
Verenigde Staten van Amerika
RALEIGH, NORTH CAROLINA
27614,
Verenigde
Staten
van
(21) EP05007627.2
SYNCHRONOUS NETWORK
Amerika (US)
TRAFFIC PROCESSOR
(22) 07.04.2005
DIEFFENDERFER, James Norris te
07.04.2010
APEX, NORTH CAROLINA 27539, (31) 102004018243
(73) Finisar Corporation te
SUNNYVALE, CA 94089-1133,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) GENTIEU, Paul, R. te
SUNNYVALE, CA 94085,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ACQUISTAPACE, Tom te
MARTINEZ, CA 94553, Verenigde
Staten van Amerika (US)
IRYAMI, Farhad te MILLBRAE, CA
94030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06F 9/38
(11) EP1615123
(21) EP04016170.5
(22) 09.07.2004
(54) High performance user
configurable coprocessor
(47) 07.04.2010
(73) Chapman, Michael Colin George
te 34970 LATTES, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRIDGES, Jeffrey Todd te
RALEIGH, NORTH CAROLINA
27606, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SARTORIUS, Thomas Andrew te
RALEIGH, NORTH CAROLINA
27614, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SMITH, Rodney Wayne te
RALEIGH, NORTH CAROLINA
27614, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06F 9/46
G06F 9/45
G06F 9/44
(11) EP1400896
(21) EP03077113.3
(22) 15.01.1997
(31) 9600823
(32) 16.01.1996
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Chapman, Michael Colin George
te 34970 LATTES, Frankrijk (FR)
(54) Compiler for distributed
processing
(51) G06F 9/38
G06F 9/32
(47) 07.04.2010
(11) EP2009544
(21) EP07111026.6
(22) 26.06.2007
(54) Data-processing unit for nestedloop instructions
(32) 15.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Erzeugen und Verwenden von
Speicherbelegungsinformationen
bei einem tragbaren Datenträger
(47) 07.04.2010
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Baldischweiler, Michael te 81825
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hildinger, Peter te 82319
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kuhn, Torge te 82319
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Winkler, Michael te 81829
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 12/26
G06F 11/00
(11) EP1955160
(21) EP06839972.4
(73) BRITISH TELECOMMUNICATIONS (22) 20.11.2006
(31) 739878 P
public limited company te
560247
LONDON EC1A 7AJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 23.11.2005
15.11.2006
(72) Martin, Paul Antony te GT.
BEALINGS, SUFFOLK IP13 6NY,
(33) Verenigde Staten van Amerika
GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
(54) POOL-BASED NETWORK
DIAGNOSTIC SYSTEMS AND
METHODS
(47) 07.04.2010
(73) Finisar Corporation te
SUNNYVALE, CA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CUNI, Genti te SAN FRANCISCO,
CA 94131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FOSTER, Craig, E. te SANTA
CRUZ, CA 95062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 9/46
G06F 11/34
G06F 1/20
(11) EP1182538
(21) EP00402948.4
(22) 24.10.2000
(31) 00402331
(32) 21.08.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Temperature field controlled
scheduling for processing
systems
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
94
14 april 2010
(US)
VILLENEUVE-LOUBET, Frankrijk
EL-HANANI, Yuval te 63401 TEL
(FR)
AVIV, Israël (IL)
(51) H04L 29/08
RESHEF, Eran te SUNNYVALE, CA
G06F 15/16
94086-8067, Verenigde Staten
(11)
EP1975805
van Amerika (US)
(21)
EP08160447.2
(51) G06F 9/38
(22) 25.02.2004
G06F 13/42
(11) EP0901081
(21) EP98305453.7
(22) 08.07.1998
(31) 53081
51911
53076
55011
54828
54833
52073
P
P
P
P
(32) 09.07.1997
08.07.1997
09.07.1997
03.04.1998
03.04.1998
03.04.1998
09.07.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
07.04.2010
Verenigde Staten van Amerika
TEXAS INSTRUMENTS FRANCE te
Verenigde Staten van Amerika
06271 VILLENEUVE LOUBET
Verenigde Staten van Amerika
CÉDEX, Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
Texas Instruments Incorporated
(54) A digital signal processor with
te DALLAS, TX 75265, Verenigde
peripheral devices and external
Staten van Amerika (US)
interfaces
Chauvel, Gérard te 06600
(47) 07.04.2010
ANTIBES, Frankrijk (FR)
(73) TEXAS INSTRUMENTS INC. te
D'Inverno, Dominique te 06270
DALLAS, TEXAS 75243,
VILLENEUVE-LOUBET, Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
(FR)
(US)
Edwards, Darvin R. te GARLAND,
TX 75044, Verenigde Staten van (72) Nguyen, Tai H. te HOUSTON,
Amerika (US)
TEXAS 77082, Verenigde Staten
van Amerika (US)
H04L 12/66
Jones, Jason A.T. te HOUSTON,
G06F 13/00
TEXAS 77042, Verenigde Staten
EP1203297
van Amerika (US)
EP00940714.9
Bradley, Jonathan G. te
HOUSTON, TEXAS 77083,
29.06.2000
Verenigde Staten van Amerika
345920
(US)
01.07.1999
Seshan, Natarajan te HOUSTON
TEXAS 77063-1234, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
METHOD AND SYSTEM FOR
Quay, Jeffrey R. te ROYSE CITY
EXTRACTING APPLICATION
TEXAS 75189, Verenigde Staten
PROTOCOL CHARACTERISTICS
van Amerika (US)
07.04.2010
Williams, Kenneth L. te
SHERMAN, TEXAS 75090,
F5 Networks, Inc te SEATTLE, WA
Verenigde Staten van Amerika
98119, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
Moody, Michael J. te MCKINNEY,
RAANAN, Gil te 42823 ZORAN,
TEXAS 75070, Verenigde Staten
Israël (IL)
van Amerika (US)
MORAN, Tal te 62660 TEL AVIV,
Simar, Laurence R.Jr. te
Israël (IL)
RICHMOND, TEXAS 77469,
GALANT, Yaron te
Verenigde Staten van Amerika
MOUNTAINVIEW, CA 94040-1943,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
Scales, Richard H. te 06271
(31) 775674
494325 P
(32) 10.02.2004
11.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Communications system
providing enhanced client-server
communications and related
methods
(47) 07.04.2010
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) McCarthy, Steven, J. te
BELLEVUE, WASHINGTON 98005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 29/08
G06F 15/16
(11) EP1975806
(21) EP08160448.0
(22) 26.02.2004
(31) 775962
494325 P
(32) 10.02.2004
11.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Communications system
providing shared client-server
communications interface and
related methods
(47) 07.04.2010
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Cooper, Blair te FALL CITY,
WASHINGTON 98024, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 17/24
(11) EP1445707
(21) EP04001013.4
(22) 19.01.2004
(31) 356972
(32) 03.02.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) System and method for checking
and resolving publication design
problems
(47) 07.04.2010
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON 98052,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
(US)
(72) Taniwaki, George te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Chopra, Nitin te BELLEVUE,
WASHINGTON 98004, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Ross, Benjamen Eric te SEATTLE,
WASHINGTON 98115, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Wood, Matthew te REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Elman, Donald te SEATTLE,
WASHINGTON 98121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Pollock, Josh te KIRKLAND,
WASHINGTON 98033, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 17/30
(11) EP1602042
(21) EP04779217.1
95
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de saisie, de
consultation et de traitement de
données, notamment médicales
(47) 07.04.2010
(73) MEDISCS SAS te 34470 PEROLS,
Frankrijk (FR)
(72) Rabischong, Pierre te 34000,
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
Arnail, Yves te 12370, BELMONT
SUR RANCE, Frankrijk (FR)
Delbourg, Bernard te 26, ALLÉE
M. GERAUD, 34000,
MONTPELLIER, Frankrijk (FR)
(51) G06F 21/00
(11) EP1594034
(21) EP05102768.8
(22) 08.04.2005
(31) 831281
(32) 22.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 27.07.2004
(54) Rendering secure digital content
using chained digital licenses
(31) 547641 P
833541
(47) 07.04.2010
(32) 25.02.2004
28.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DATABASE DATA RECOVERY
SYSTEM AND METHOD
(47) 07.04.2010
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WASHINGTON,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ZWILLING, Michael, J. te
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SMITH, Gregory, A. te
CARNATION, WA 98014,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RAJAN, Rajeev, B. te KIRKLAND,
WA 98034, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KULESZA, Jakub te BELLEVUE,
WA 98004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BYRNE, Peter te BELLEVUE, WA
98008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KHANDELWAL, Shashikant, B. te
STANFORD, CA 94305, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WISTROM, Mark, S. te
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 19/00
(11) EP1566759
(21) EP04300916.6
(22) 17.12.2004
(31) 0450187
(32) 02.02.2004
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WASHINGTON,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Evans, Brian P. te REDMOND, WA
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Strom, Clifford P. te REDMOND,
WA 98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Parks, Michael Jay te REDMOND,
WA 98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06K 7/00
G06K 19/07
(11) EP2067114
(21) EP07826393.6
(22) 15.09.2007
(31) 200607917
(32) 21.09.2006
(33) Zuid-Afrika
(54) RFID TAG
(47) 07.04.2010
(73) Ipico South Africa (Proprietary)
Limited te BRUMMERIA 01184
PRETORIA, Zuid-Afrika (ZA)
EM Microelectronic-Marin SA te
2074 MARIN, Zwitserland (CH)
(72) VAN EEDEN, Hendrik Lodewyk te
MORELETAPARK 0044, ZuidAfrika (ZA)
PRETORIUS, Albertus Jacobus te
1020 BRONKHORSTSPRUIT, ZuidAfrika (ZA)
PREISHUBER-PFLUEGL, Josef te
9020 KLAGENFURT, Oostenrijk
(AT)
SCHUHAI, Andreas te 9210
POERTSCHACH, Oostenrijk (AT)
14 april 2010
ROZ, Thierry te 2208
SWITZERLAND, Zwitserland (CH)
TURNER, Christophe te
LONEHILL, 2062,, Zuid-Afrika
(ZA)
(51) H04N 7/26
G06T 9/00
G06K 9/36
(11) EP1412911
(21) EP02724362.5
(22) 28.05.2002
(31) 872682
(32) 01.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ARCHITECTURES FOR DISCRETE
WAVELET TRANSFORMS
(47) 07.04.2010
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) GUEVORKIAN, David te FIN33720 TAMPERE, Finland (FI)
LIUHA, Petri te FIN-33820
TAMPERE, Finland (FI)
LAUNIAINEN, Aki, Juhana te FIN33500 TAMPERE, Finland (FI)
LAPPALAINEN, Ville te FIN-33710
TAMPERE, Finland (FI)
(51) G06K 17/00
(11) EP1934888
(21) EP06806299.1
(22) 10.10.2006
(31) MI20051925
(32) 12.10.2005
(33) Italië
(54) METHOD FOR THE TRACEABILITY
OF PLANTS
(47) 07.04.2010
(73) Metapontum Agrobios S.r.l. te
75012 METAPONTO (MT), Italië
(IT)
(72) GRIECO, Pasquale, Domenico te
I-75015 PISTICCI-MATERA, Italië
(IT)
VIGO, Gianpiero te I-20080
BASIGLIO-MILANO, Italië (IT)
(51) G11B
G11B
G11B
G11B
G06K
23/40
23/38
23/30
20/00
19/077
(11) EP1776663
(21) EP05792236.1
(22) 13.07.2005
(31) 0451745
(32) 30.07.2004
(33) Frankrijk
(54) DISQUE OPTIQUE POUR UN
ELEMENT D'IDENTIFICATION
(47) 07.04.2010
(73) ARJOWIGGINS SECURITY te
92130 ISSY LES MOULINEAUX,
Nummer 09/10
Frankrijk (FR)
(72) DOUBLET, Pierre te F-77160
SAINT BRICE, Frankrijk (FR)
VAST, Nathalie te F-91370
VERRIERES LE BUISSON,
Frankrijk (FR)
(51) G07F 7/08
G07D 7/00
G06K 19/08
B42D 15/10
(11) EP1569166
(21) EP05101179.9
(22) 17.02.2005
(31) 789904
(32) 27.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
96
14 april 2010
AUTOMATION SYSTEMS OVER A (21) EP07826884.4
NETWORK FOR MANUFACTURERS (22) 26.10.2007
AND CUSTOMERS
(31) 06123213
(47) 07.04.2010
(32) 31.10.2006
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
(33) Europees Octrooi Bureau
te 80333 MÜNCHEN,
(54) COMBINED INTENSITY
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PROJECTION
(DE)
(72) KREIDLER, Volker te 72379
HECHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LAGIES, Knut te 70569
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MUTSCHELLER, Wolfgang te
70178 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Counterfeit and tamper resistant
(51) H04N 1/409
labels with randomly occurring
G06T 5/50
features
G06T 5/00
(47) 07.04.2010
(11) EP2059902
(73) MICROSOFT CORPORATION te
(21) EP07826142.7
REDMOND, WASHINGTON,
(22) 27.08.2007
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 06119613
(72) Kirovski, Darko te REDMOND, WA
WASHINGTON 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Yuval, Gideon A. te REDMOND.
WA WASHINGTON 98052,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Yacobi, Yacov te REDMOND, WA
WASHINGTON 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Chen, Yuqun te REDMOND, WA
WASHINGTON 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 28.08.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
IMAGE ENHANCEMENT
(47) 07.04.2010
(73) Koninklijke Philips Electronics
N.V. te 5621 BA EINDHOVEN
(72) VISSER, Cornelis, P. te 5656 AE
EINDHOVEN
(51) G07C 9/00
E05B 47/00
(11) EP1808816
(21) EP05112272.9
(22) 16.12.2005
(54) Electromechanical lock and its
operation method
(47) 07.04.2010
(73) iLoq Oy te 90570 OULU, Finland
(FI)
(72) Pukari, Mika te 90570, OULU,
Finland (FI)
Jokinen, Hannu te 90460,
OULUNSALO, Finland (FI)
(51) G07C 9/00
(47) 07.04.2010
(11) EP1321901
(73) Koninklijke Philips Electronics
N.V. te 5621 BA EINDHOVEN
(21) EP02406101.2
(72) MUIJS, Remco T. J. te 5656 AE
EINDHOVEN
TEGENBOSCH, Jeroen A. P. te
5656 AE EINDHOVEN
(31) 234701
(51) G06M 7/00
G06M 1/10
(51) G06T 11/00
(54) Verfahren zur Regelung des
Zutrittsregimes zu einem Objekt
(11) EP1953685
(21) EP04770160.2
(21) EP07405028.7
(22) 04.10.2004
(22) 02.02.2007
(31) 03103790
(54) Vorrichtung zum Zählen von
Druckprodukten eines
Schuppenstromes
(32) 14.10.2003
(72) Dütschler, Urs te 8610 USTER,
Zwitserland (CH)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) G07F 17/32
(54) ITERATIVE DATA
RECONSTRUCTION
(11) EP1916635
(47) 07.04.2010
(11) EP1676242
(73) Müller Martini Holding AG te 6052 (47)
HERGISWIL, Zwitserland (CH)
(73)
(72) Zemp, Andreas te 6110
WOLHUSEN, Luxemburg (LU)
(51) G06Q 90/00
(11) EP1407333
(21) EP02748845.1
(22) 05.07.2002
(31) 305199 P
950731
(32) 13.07.2001
12.09.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR PROVIDING
SERVICES FOR INDUSTRIAL
07.04.2010
Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Koninklijke Philips Electronics
N.V. te 5621 BA EINDHOVEN
(22) 16.12.2002
(32) 21.12.2001
(33) Zwitserland
(47) 07.04.2010
(73) Kaba AG te 8620 WETZIKON,
Zwitserland (CH)
(21) EP08001740.3
(22) 23.09.2005
(31) 982012
(32) 05.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Single source visual image
display distribution on a gaming
machine
(72) NIELSEN, Tim, c/o Philips IP &
Standards gmbH te 52066
(47) 07.04.2010
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) IGT te RENO, NV 89521-8986,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
KÖHLER, Thomas, c/o Philips IP &
(US)
Standards GmbH te 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Griswold, Chaucey W. te RENO
DUITSLAND (DE)
NV 89509, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06T 15/00
Mattice, Harold E. te
(11) EP2080170
GARDNERVILLE NV 89410,
Nummer 09/10
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wilder, Richard L. te SPARKS NV
89436, Verenigde Staten van
Amerika (US)
97
14 april 2010
(22) 10.01.2003
SPRING CO., LTD. te KANAGAWA,
2360004, Japan (JP)
TAKEUCHI, Itsuo, c/o NHK
SPRING CO., LTD., te
KANAGAWA, 2360004, Japan (JP)
(31) 44734
(32) 11.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G09F 13/04
(21) EP06812771.1
(54) ON-BOARD AIR TRAFFIC
SURVEILLANCE DISPLAY
DISTINGUISHING BETWEEN
FORMATION AND NONFORMATION AIRCRAFT
(22) 09.10.2006
(47) 07.04.2010
(54) A METHOD AND SYSTEM FOR
DETERMINING A THREAT
AGAINST A BORDER
(31) 775374 P
(73) Aviation Communication &
Surveillance Systems, LLC te
PHOENIX, ARIZONA 85027-4400,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Stayton, Greg T. te GLENDALE,
AZ 85306, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Troxel, James R. te GLENDALE,
AZ 85302, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 21.02.2006
(51) G08B 13/196
G08B 13/183
(11) EP2074602
(47) 07.04.2010
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) TORVMARK, Halvor te N-2074
EIDSVOLL VERK, Noorwegen
(NO)
HELLVIK, Ove te N-0958 OSLO,
Noorwegen (NO)
(51) G08B 13/24
(11) EP2054865
(21) EP07810556.6
(22) 16.07.2007
(31) 487651
(32) 17.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONTROL FOR EMBEDDED AND
DOOR-MOUNTED ANTENNAS
(47) 07.04.2010
(73) Sensormatic Electronics
Corporation te BOCA RATON,
FLORIDA 33487, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BERGMAN, Adam S. te BOCA
RATON, FL 33486, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHNEIDER, Jack H. te CORAL
SPRINGS, FL 33065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G08B 29/24
(11) EP2074601
(21) EP06812770.3
(22) 09.10.2006
(51) G08G 5/04
(11) EP1464037
(21) EP03729624.1
(21) EP07751033.7
(22) 20.02.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VEHICLE LIGHT ASSEMBLY AND
MANUFACTURING METHOD
(47) 07.04.2010
(73) Ventra Greenwich Holdings Corp
te WARREN, MICHIGAN 480912562, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(72) YBARRA, Kathryn, W. te
SURPRISE, AZ 85374-3039,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STAYTON, Greg, T. te GLENDALE,
AZ 85306, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TROXEL, James, R. te GLENDALE,
AZ 85302, Verenigde Staten van
(51)
Amerika (US)
(11)
(51) G09B 29/10
G01C 21/00
SULLIVAN, Lester, R. te
WYOMING, MI 49418, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NYKERK, Todd, M. te HOLLAND,
MI 49423, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RENIGER, Bruce, L. te ALTO, MI
49302, Verenigde Staten van
Amerika (US)
G09G 3/32
EP1851747
(21) EP06709335.1
(11) EP1876576
(22) 16.02.2006
(21) EP06116743.3
(31) 0501731
(22) 06.07.2006
(32) 21.02.2005
(54) Méthode et dispositif de repérage (33) Frankrijk
de position
(54) CIRCUIT D'ADRESSAGE DE
PIXELS ET PROCEDE DE
(47) 07.04.2010
CONTROLE D'UN TEL CIRCUIT
(73) Géomatic Ingénierie S.A. te 1066
EPALINGES, Zwitserland (CH)
(72) Pilet, Thierry te 1867, OLLON,
Zwitserland (CH)
Ladetto, Quentin te 1004,
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
Dias, Julia te 1135, DENENS,
Zwitserland (CH)
(51) G09F 3/02
B42D 15/10
(54) A METHOD FOR DETERMINING
(11) EP1700707
SENSOR COVERAGE, A DESIGN
TOOL AND A BORDER
(21) EP04807880.2
PROTECTION SYSTEM USING THE (22) 27.12.2004
METHOD
(31) 2003433806
(47) 07.04.2010
(32) 26.12.2003
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(33) Japan
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(54) IDENTIFICATION MEDIUM AND
Zweden (SE)
METHOD FOR IDENTIFYING
(72) TORVMARK, Halvor te 2074
IDENTIFICATION MEDIUM
EIDSVOLL VERK, Noorwegen
(NO)
(11) EP1994520
(47) 07.04.2010
(73) NHK SPRING CO., LTD. te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
236-0004, Japan (JP)
(72) HOSHINO, Hidekazu, c/o NHK
(47) 07.04.2010
(73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE te PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) BENZARTI, Walid te F-92120
MONTROUGE, Frankrijk (FR)
(51) G10L 11/02
(11) EP2089877
(21) EP07821894.8
(22) 26.10.2007
(31) 06124228
(32) 16.11.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VOICE ACTIVITY DETECTION
SYSTEM AND METHOD
(47) 07.04.2010
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NEW
YORK, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) VALSAN, Zica te 70329
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 09/10
(51) G11B 7/24
G11B 7/135
G11B 7/095
(11) EP1810289
(21) EP05795180.8
(22) 12.10.2005
(31) 2004302662
2005063861
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
98
recording method and optical
recording device
14 april 2010
(51) G21C 3/18
G21C 21/02
(47) 07.04.2010
(11) EP1979914
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
Kyowa Hakko Chemical Co., Ltd.
te TOKYO 103-0022, Japan (JP)
(21) EP07704303.2
(72) Noguchi, Soh te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA, Japan (JP)
18.10.2004
Satoh, Tsutomu te KOHOKU-KU,
08.03.2005
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA,
Japan
Japan (JP)
Japan
Tomura, Tatsuya te EDOGAWAKU, TOKYO, Japan (JP)
METHOD FOR RECORDING
Ueno, Yasunobu te HODOGAYAINFORMATION ON AND/OR
KU, YOKOHAMA-SHI,
REPRODUCING INFORMATION
KANAGAWA, Japan (JP)
FROM A MULTILAYER
Shimizu, Ikuo, c/o Yokkaichi
RECORDING MEDIUM
Research Laboratories te
07.04.2010
YOKKAICHI-SHI, MIE, Japan (JP)
Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
Kinugasa, Motoharu, c/o
143-8555, Japan (JP)
Yokkaichi Research Lab. te
YOKKAICHI-SHI, MIE, Japan (JP)
OGATA, Tetsuya te YOKOHAMAToyoda, Hiroshi, c/o Yokkaichi
SHI, KANAGAWA 224-0003,
Research Lab. te YOKKAICHIJapan (JP)
SHI, MIE, Japan (JP)
MIKAMI, Tatsuo te
Yamada, Shiho, c/o Yokkaichi
ASHIGARAKAMI-GUN,
Research Lab. te YOKKAICHIKANAGAWA 2580021, Japan (JP)
SHI, MIE, Japan (JP)
G11B 7/135
(51) G21C 19/07
EP1197960
(11) EP1497835
EP01124060.3
(21) EP03725017.2
09.10.2001
(22) 14.04.2003
2000309052
(31) 10217969
10.10.2000
(32) 22.04.2002
Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Objective lens for optical
(54) ZWISCHENLAGERSYSTEM FÜR
recording media and optical
BRENNELEMENTE AUS EINER
pickup apparatus using the same
KERNTECHNISCHEN ANLAGE
07.04.2010
SOWIE VERFAHREN ZUM
Fujinon Corporation te SAITAMA,
BETREIBEN EINES DERARTIGEN
Japan (JP)
ZWISCHENLAGERSYSTEMS
Kawabata, Masato, c/o Fuji Photo (47) 07.04.2010
Optical Co., Ltd. te SAITAMA-SHI,
(73) AREVA NP GmbH te 91052
SAITAMA, Japan (JP)
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
Katsuma, Toshiaki, Fuji Photo
DUITSLAND (DE)
Optical Co., Ltd. te SAITAMA-SHI,
(72)
BLINN, Klaus te 63322
SAITAMA, Japan (JP)
RÖDERMARK, BONDSREPUBLIEK
G11B 7/24
DUITSLAND (DE)
EP1267338
ARNS, Ludger te 91325
ADELSDORF, BONDSREPUBLIEK
EP02013100.9
DUITSLAND (DE)
13.06.2002
BANCK, Joachim te 63150
2001180475
HEUSENSTAMM,
2001180538
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
2001180606
(DE)
2001180565
HÄNLE, Gerhard te 63179
OBERTSHAUSEN,
14.06.2001
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
14.06.2001
(DE)
14.06.2001
KLAUS, Reinhold te 91058
14.06.2001
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
Japan
DUITSLAND (DE)
Japan
KOCH, Dietmar te 64293
Japan
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
Japan
DUITSLAND (DE)
Optical recording medium, optical
(22) 01.02.2007
(31) 0650375
(32) 02.02.2006
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF DE MONTAGE DE
RESSORT POUR CRAYON DE
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
(47) 07.04.2010
(73) Areva NC te 75009 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) VASSEUR, Patrick te 30130 PONT
SAINT-ESPRIT, Frankrijk (FR)
ALLARD, Jean-Luc te 30430
MEJANNES LE CLAP, Frankrijk
(FR)
FANTINI, Serge te 30150 SAINT
GENIES DE COMOLAS, Frankrijk
(FR)
(51) H01J 37/20
G21K 5/00
(11) EP1221167
(21) EP00953787.9
(22) 01.08.2000
(31) 369554
(32) 06.08.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR IRRADIATION
PRODUCING CONSTANT
DEPTH/DOSE PROFILE
(47) 07.04.2010
(73) Nutek Corporation te HAYWARD,
CA 94544-7110, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) JOEHNK, Edward, J. te WALNUT
CREEK, CA 94598, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BRAVO, Sergio, E. te ALAMO, CA
94507, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01B 7/00
(11) EP1894212
(21) EP06753411.5
(22) 25.04.2006
(31) 102006011799
202005006720 U
(32) 15.03.2006
27.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTRISCHES KABEL
(47) 07.04.2010
(73) Born, Christofer te 90478
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Born, Christofer te 90478
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 09/10
(51) H01P 1/26
H01C 7/00
H01C 1/14
(11) EP2118910
(21) EP07819655.7
(22) 07.11.2007
(31) 202006018768 U
(32) 12.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HF-ABSCHLUSSWIDERSTAND IN
FLANSCHBAUWEISE
(47) 07.04.2010
(73) Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH &
Co. KG te 83413 FRIDOLFING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) WEISS, Frank te 02994
BERNSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01F 27/36
H01F 17/00
99
(47) 07.04.2010
(73) SMA Solar Technology AG te
34266 NIESTETAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bremicker, Sven te 36211
ALHEIM-BAUMBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Buchhold, Stefan te 34253
LOHFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Greizer, Frank te 34260
KAUFUNGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Cramer, Günther te 34128
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31)
(54)
(31) 781014
(47)
(73)
(72)
(47) 07.04.2010
(51) H02H 7/122
H01H 9/54
H01H 33/59
(11) EP2048679
(21) EP07019985.6
(22) 12.10.2007
(54) Lasttrenner-Anordnung
(22) 08.09.2005
(31) 200407977
(32) 04.10.2004
(33) Zuid-Afrika
(54) Rocker switch with trip indication
(72) Ferreira, Carlos Alberto te
BOKSBURG GAUTENG, Zuid0553325
Afrika (ZA)
Hadary, Danny te
03.11.2005
JOHANNESBURG GAUTENG, ZuidFrankrijk
Afrika (ZA)
CHAMBRE DE COUPURE DE
Olwagen, Johannes Adrian te
COURANT A DOUBLE CHAMBRE
BOKSBURG GAUTENG, ZuidDE COMPRESSION
Afrika (ZA)
07.04.2010
Ribeiro, Manuel Fernando Vidal te
GERMISTON GAUTENG, ZuidAREVA T&D SAS te 92084 PARIS
Afrika (ZA)
LA DÉFENSE CEDEX, Frankrijk
(FR)
(51) H01T 1/14
H01H 79/00
DUFOURNET, Denis te F-69580
SATHONAY-CAMP, Frankrijk (FR) (11) EP2051275
PERRET, Michel te F-38300
(21) EP08018404.7
BOURGOIN JALLIEU, Frankrijk
(22) 04.07.2006
(FR)
(31) 102005036812
H01P 1/10
102005048003
H01H 59/00
(22) 30.10.2006
(22) 07.02.2002
(72) ACOSTA, Raul te WHITE PLAINS,
NY 10605, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LUND, Jennifer, c/o IBM UK Ltd te
WINCHESTER, HAMPSHIRE SO21
2JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
GROVES, Robert te HIGHLAND,
NY 12528, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROSNER, Joanna, c/o IBM United
Kingdom Limited te
WINCHESTER, HAMPSHIRE SO21
2JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
CORDES, Steven te YORKTOWN
HEIGHTS, NY 10598, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CARASSO, Melanie te WEST
PENNANT HILLS, NSW 2125,
Australië (AU)
(21) EP05255488.8
(73) Circuit Breaker Industries Ltd. te
GAUTENG, Zuid-Afrika (ZA)
(21) EP06807660.3
(33)
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NEW
YORK, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1643529
(11) EP1943657
(32)
(54) HIGH Q INDUCTOR WITH
FARADAY SHIELD AND
DIELECTRIC WELL BURIED IN
SUBSTRATE
(51) H01H 71/58
H01H 71/54
H01H 71/04
(47) 07.04.2010
(21) EP02711020.4
(33) Verenigde Staten van Amerika
KURASHIKI-SHI OKAYAMA 712080, Japan (JP)
SATO, Shobu, OMRON
CORPORATION te MIZUSHIMA,
KURASHIKI-SHI OKAYAMA 712080, Japan (JP)
(51) H01H 33/90
(11) EP1358661
(32) 10.02.2001
14 april 2010
(51)
B81C 3/00
B81B 3/00
(11) EP1283539
(21) EP01922029.2
(32) 04.08.2005
06.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 21.04.2000
(54) Kurzschließeinrichtung für den
Einsatz in Nieder- und
Mittelspannungsanlagen zum
Sach- und Personenschutz
(33) Japan
(47) 07.04.2010
(22) 23.04.2001
(31) 2000121549
(54) STATIC RELAY AND
(73) DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG
COMMUNICATION DEVICE USING
te 92306 NEUMARKT,
STATIC RELAY
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(73) OMRON CORPORATION te
KYOTO-SHI, KYOTO 600-8530,
Japan (JP)
(72) FUJII, Mitsuru, OMRON
CORPORATION te MIZUSHIMA,
KURASHIKI-SHI OKAYAMA 712080, Japan (JP)
SAKATA, Minoru, OMRON
CORPORATION te MIZUSHIMA,
KURASHIKI-SHI OKAYAMA 712080, Japan (JP)
SEKI, Tomonori, OMRON
CORPORATION te MIZUSHIMA,
(72) Zahlmann, Peter te 92318
NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ehrhardt, Arnd te 92318
NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01J 31/12
H01J 29/04
H01J 1/316
(11) EP1758146
Nummer 09/10
(21) EP06119387.6
100
14 april 2010
(11) EP1267390
(22) 23.08.2006
(51) H01J 37/305
H01J 37/30
(31) 2005241944
2006215176
(11) EP1266392
(22) 12.06.2002
(21) EP01920976.6
(32) 24.08.2005
08.08.2006
(22) 14.02.2001
(33) Japan
Japan
(32) 25.02.2000
(54) Electron source and image
display apparatus
(47) 07.04.2010
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
OHTA-KU TOKYO 146-8501,
Japan (JP)
(31) 513826
(22) 21.11.2005
(31) 04106059
H01J 61/32
H01J 5/48
(11) EP1941535
(21) EP05802922.4
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 26.10.2005
(54) Lamp-ballast-system with
completely integrated cooling
circuit
(47) 07.04.2010
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) COMPACT FLUORESCENT LAMP
(73) Skirtlight S.A. te 9490 VADUZ,
Liechtenstein (LI)
(72) Anker, Joachim te 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01L 21/304
C09K 3/14
C09G 1/02
B24B 37/00
(11) EP1670047
(21) EP04788401.0
(22) 30.09.2004
(31) 2003342532
2003358551
(32) 30.09.2003
17.10.2003
(33) Japan
Japan
(54) POLISHING COMPOSITION AND
POLISHING METHOD
(47) 07.04.2010
(72) LUCZENBACHER, János István te (73) FUJIMI INCORPORATED te
H-1151 BUDAPEST, Hongarije
KIYOSU-SHI AICHI 452-8502,
(HU)
Japan (JP)
(51) H05B 3/28
(72) MATSUDA, Tsuyoshi, c/o Fujimi
H05B 3/26
Incorporated te KIYOSU-SHI
H01L 21/00
AICHI 452-8502, Japan (JP)
Schiene, Wolfgang te 52066
C23C 4/16
HIRANO, Tatsuhiko, c/o Fujimi
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
C23C 14/18
Incorporated te KIYOSU-SHI
DUITSLAND (DE)
AICHI 452-8502, Japan (JP)
(11) EP1774571
Greuel, Georg te 52066 AACHEN,
OH, Junhui, c/o Fujimi
(21) EP05759168.7
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Incorporated te KIYOSU-SHI
(DE)
(22) 10.06.2005
AICHI 452-8502, Japan (JP)
KAWAMURA, Atsunori, c/o Fujimi
(31) 867108
H01J 37/28
Incorporated te KIYOSU-SHI
H01J 37/14
(32) 14.06.2004
AICHI 452-8502, Japan (JP)
H01J 37/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
SAKAI, Kenji, c/o Fujimi
EP1679734
(54) IN-LINE HEATER FOR USE IN
Incorporated te KIYOSU-SHI
EP04031042.7
SEMICONDUCTOR WET
AICHI 452-8502, Japan (JP)
CHEMICAL PROCESSING AND
30.12.2004
(51) H01L 21/316
METHOD OF MANUFACTURING
Multiple lens assembly and
(11) EP1856778
THE SAME
charged particle beam device
(21) EP06709234.6
(47)
07.04.2010
comprising the same
(22) 02.02.2006
(73) WATLOW ELECTRIC
07.04.2010
MANUFACTURING
COMPANY
te
(31) 0501201
ICT Integrated Circuit Testing
ST. LOUIS, MISSOURI 63146,
Gesellschaft für
(32) 07.02.2005
Verenigde Staten van Amerika
Halbleiterprüftechnik mbH te
(33) Frankrijk
(US)
85551 HEIMSTETTEN,
(54) PROCEDE D'OXYDATION
(72) LIN, Hongy te CHESTERFIELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PLANAIRE POUR REALISER UN
MO 63017, Verenigde Staten van
(DE)
ISOLANT ENTERRE LOCALISE
Amerika
(US)
Adamec, Pavel te 85540 HAAR,
(47)
07.04.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H01L 21/00
(73) CENTRE NATIONAL DE LA
(DE)
(73) Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Koninklijke Philips Electronics
N.V. te 5621 BA EINDHOVEN
(72)
(32) 15.06.2001
(54) Verfahren zum Umsetzen eines
im wesentlichen
scheibenförmigen Werkstücks
(54) SYSTEM FOR IMAGING A CROSSsowie Vorrichtung zum
SECTION OF A SUBSTRATE
Durchführen dieses Verfahrens
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) FEI COMPANY te HILLSBORO, OR
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
97124-5830, Verenigde Staten
(32) 25.11.2004
(47) 07.04.2010
(31) 10128924
(33) Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(72) Azuma, Hisanobu te TOKYO 146(72)
BERGER, Steve te
8501, Japan (JP)
NEWBURYPORT, MA 01950,
Iba, Jun te TOKYO 146-8501,
Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
(US)
Ohashi, Yasuo te TOKYO 146SCIPIONI, Lawrence te
8501, Japan (JP)
DANVERS, ESSEX, MA 01923,
(51) H01J 61/52
Verenigde Staten van Amerika
H01J 5/50
(US)
(11) EP1817786
(51) H05B 41/36
(21) EP05807138.2
(21) EP02100696.0
Nummer 09/10
101
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS) te 75794 PARIS CEDEX
16, Frankrijk (FR)
14 april 2010
(73) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. te
CHIYODA-KU, TOKYO, Japan (JP) (51)
(72) Morikawa, Mamoru te JOETSU(72) CAMPS, Thierry te F- 31500
SHI, NIIGATA-KEN, Japan (JP)
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Harada, Daijitsu te JOETSU-SHI, (11)
MUNOZ-YAGUE, Antonio te FNIIGATA-KEN, Japan (JP)
31500 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
Takeuchi, Masaki te JOETSU-SHI, (21)
ALMUNEAU, Guilhem te F- 31450
NIIGATA-KEN, Japan (JP)
(22)
MONTLAUR, Frankrijk (FR)
(31)
(51) H01L 31/18
BARDINAL-DELAGNES, Véronique
H01L 31/0236
(32)
te 31180 CASTELMAUROU,
H01L 27/142
(33)
Frankrijk (FR)
FONTAINE, Chantal te F- 31400 (11) EP2005473
(54)
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(21) EP07704549.0
(51) H01L
H01L
H01L
H01L
H01L
29/04
21/8238
21/8234
21/336
21/306
(11) EP1897130
(21) EP06786211.0
(22) 29.06.2006
(31) 173660
(32) 30.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TRANSISTOR WITH IMPROVED
TIP PROFILE AND METHOD OF
MANUFACTURE THEREOF
(47) 07.04.2010
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BOHR, Mark, T. te ALOHA, OR
97007, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KEATING, Steven, J. te
BEAVERTON, OR 97007,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LETSON, Thomas, A. te
BEAVERTON, OR 97007,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MURTHY, Anand, S. te
PORTLAND, OR 97229, Verenigde
Staten van Amerika (US)
O'NEILL, Donald, W. te
PORTLAND, OR 97267, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RACHMADY, Willy te BEAVERTON,
OR 97007, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01L 21/677
H01L 21/673
(11) EP2020682
(21) EP08252583.3
(22) 30.07.2008
(31) 2007199626
(32) 31.07.2007
(22) 13.02.2007
H01L 29/786
H01L 29/423
H01L 29/417
EP1438753
EP02772725.4
10.10.2002
01203855
11.10.2001
Europees Octrooi Bureau
THIN FILM TRANSISTOR DEVICE
AND METHOD OF
MANUFACTURING SAME
(31) 06112013
(47) 07.04.2010
(32) 30.03.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Koninklijke Philips Electronics
N.V. te 5621 BA EINDHOVEN
(32) 26.05.2003
(47) 07.04.2010
(72) VAN DE WALLE, Gerjan, F., A. te
(54) COUCHE CONDUCTRICE
NL-5656 AA EINDHOVEN
TRANSPARENTE ET TEXTUREE ET
MONTREE, Andreas, H. te NLSON PROCEDE DE REALISATION
5656 AA EINDHOVEN
(47) 07.04.2010
(51) H01L 51/30
(73) Université de Neuchâtel te 2000
H01L 51/00
NEUCHÂTEL, Frankrijk (FR)
(11) EP1803173
(72) BAILAT, Julien te CH-2855
(21) EP05795027.1
GLOVELIER, Zwitserland (CH)
BALLIF, Christophe te CH-2000
(22) 21.10.2005
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(31) 102004051616
DOMINE, Didier te CH-2000
(32) 22.10.2004
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H01L 31/18
(54) VERFAHREN ZU HERSTELLUNG
H01L 27/146
EINES
(11) EP1482559
HALBLEITERBAUELEMENTS
(21) EP04354021.0
UNTER VERWENDUNG VON
ANORGANISCH-ORGANISCHEN
(22) 11.05.2004
HYBRIDPOLYMEREN
(31) 0306324
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Détecteur de rayonnement
Forschung e.V. te MÜNCHEN,
infrarouge photovoltaique à grille
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
conductrice indépendante et
(DE)
tridimensionnelle
Joanneum Research
07.04.2010
Forschungsgesellschaft mbH te
8010 GRAZ, Oostenrijk (AT)
COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE te 75752 PARIS
(72) HOUBERTZ-KRAUSS, Ruth te
CÉDEX 15, Frankrijk (FR)
97440 WERNECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Gravrand, Olivier te 38120
(DE)
FONTANIL-CORNILLON, Frankrijk
SCHMITT, Angelika te 97080
(FR)
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
Baylet, Jacques te 38000
DUITSLAND (DE)
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
DOMANN, Gerhard te D-97204
H01L 29/06
HÖCHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP1984952
POPALL, Michael te 97092
EP06743188.2
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
14.02.2006
DUITSLAND (DE)
METHOD AND APPARATUS FOR
STADLOBER, Barbara te A-8044
AUTHENTICATION
GRAZ, Oostenrijk (AT)
HAAS, Ursula te A-8200
07.04.2010
GLEISDORF, Oostenrijk (AT)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
HAASE, Anja te A-8010 GRAZ,
(publ) te 16483 STOCKHOLM,
Oostenrijk (AT)
Zweden (SE)
(51) H01M 8/12
MARIBLANCA NIEVES, David te
H01M 4/80
(33) Frankrijk
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(33) Japan
(47)
(54) Storage container for photomask- (73)
forming synthetic quartz glass
substrate
(47) 07.04.2010
E-28045 MADRID, Spanje (ES)
(72)
Nummer 09/10
H01M 4/04
(11) EP2045858
(21) EP07018745.5
(22) 24.09.2007
102
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HESS, Christoph te 80799
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
14 april 2010
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 8/04
(11) EP1921703
(21) EP07033536.9
(54) A novel synergistic process and
recipe for fabrication of a high
integrity membrane electrode
assembly of solid oxide fuel cell
(51) H01M 8/02
(22) 30.10.2007
(11) EP1474839
(31) 102006053429
(21) EP03707808.6
(32) 13.11.2006
(47) 07.04.2010
(22) 06.02.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 354717 P
(54) Brennstoffzellensystem mit
Einrichtung zur Kathoden-ZuluftVorwärmung
(73) Institute of Nuclear Energy
Research Atomic Energy Council, (32) 06.02.2002
Executive Yuan te TAOYUAN
(33) Verenigde Staten van Amerika
COUNTY 32546, Taiwan (TW)
(54) POLYMER ELECTROLYTE
(72) Lee, Maw-Chawin c/o Institute of
MEMBRANES FOR USE IN FUEL
Nuclear Energy Research Atomic
CELLS
Energy Council, Executive Yuan
(47)
07.04.2010
te TAOYUAN COUNTY 32546,
Taiwan (TW)
(73) BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE
Kao, Wei-Xin c/o Institute of
te COLUMBUS, OHIO, Verenigde
Nuclear Energy Research Atomic
Staten van Amerika (US)
Energy Council, Executive Yuan
(72) VIJAYENDRAN, Bhima te DUBLIN,
te TAOYUAN COUNTY 32546,
OH 43017, Verenigde Staten van
Taiwan (TW)
Amerika (US)
Lin, Tai-Nan c/o Institute of
MCGINNISS, Vincent, D. te
Nuclear Energy Research Atomic
SUNBURY, OH 43074, Verenigde
Energy Council, Executive Yuan
Staten van Amerika (US)
te TAOYUAN COUNTY 32546,
RISSER, Steven, M. te
Taiwan (TW)
REYNOLDSBURG, OH 43068,
Chang,Yang-Chuang c/o Institute
Verenigde Staten van Amerika
of Nuclear Energy Research
(US)
Atomic Energy Council, Executive
SCHULTE, Michael, D. te
Yuan te TAOYUAN COUNTY
COLUMBUS, OH 43230,
32546, Taiwan (TW)
Verenigde Staten van Amerika
Wang, Chun-Hsiu c/o Institute of
(US)
Nuclear Energy Research Atomic
SAYRE, Jay, R. te COLUMBUS, OH
Energy Council, Executive Yuan
43230, Verenigde Staten van
te TAOYUAN COUNTY 32546,
Amerika (US)
Taiwan (TW)
CAFMEYER, Jeffrey, T. te
(51 H01M 8/24
)
H01M 8/12
H01M 8/04
H01M 8/02
(11 EP1994594
)
(21 EP07712331.3
)
COLUMBUS, OH 43212,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01M 8/04
(11) EP1761967
(21) EP05757008.7
(22) 29.06.2005
(22 27.02.2007
)
(31) 04015501
(31 202006003108 U
)
(33) Europees Octrooi Bureau
(32 27.02.2006
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(32) 01.07.2004
(54) BRENNSTOFFZELLENANLAGE
UND VERFAHREN ZUM
BETREIBEN EINER
BRENNSTOFFZELLENANLAGE
(47) 07.04.2010
(47) 07.04.2010
(73) Enerday GmbH te 82131
STOCKDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Käding, Stefan te 17309
ZERRENTHIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Günther, Norbert te 18311
RIBNITZ-DAMGARTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Müller, Matthias te 17034
NEUBRANDENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01M 8/06
(11) EP1603181
(21) EP05010705.1
(22) 18.05.2005
(31) 200400879
(32) 04.06.2004
(33) Denemarken
(54) Fuel processing method and
system
(47) 07.04.2010
(73) Haldor Topsoe A/S te 2800 KGS.
LYNGBY, Denemarken (DK)
(72) Hansen, John Bøgild te 2100
COPENHAGEN, Denemarken (DK)
(51 H01M 8/06
)
(11 EP1817813
)
(21 EP05821724.1
)
(22 09.12.2005
)
(31 102004059495
)
(54 BRENNSTOFFZELLENANORDNUNG (73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (32 10.12.2004
te 80333 MÜNCHEN,
)
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47 07.04.2010
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
)
)
(72) BETTE, Willi te 91056 ERLANGEN,
(73 Highterm Research GmbH te
(54 BRENNSTOFFZELLENHEIZGERÄT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
85276 HETTENSHAUSEN,
)
SOWIE VERFAHREN ZUM
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BETREIBEN EINES
COERLIN,
Detlev
te
91056
(DE)
BRENNSTOFFZELLENHEIZGERÄTS
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
(72 KARL, Jürgen te 85229 MARKT
(47 07.04.2010
DUITSLAND (DE)
)
INDERSDORF, BONDSREPUBLIEK
)
STÜHLER, Walter te 96114
DUITSLAND (DE)
HIRSCHAID, BONDSREPUBLIEK
(73 BAXI INNOTECH GmbH te 20539
FRANK, Nadine te 80337
Nummer 09/10
)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 SCHILLING, Lutz te 70374
)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLOSE, Philipp te 22769
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOFFMANN, Christian te 22119
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 10/36
H01M 10/04
H01G 9/02
(11) EP1860722
(21) EP07108582.3
(22) 22.05.2007
(31) 0604707
103
CIRCULATOR WITHOUT
INTERNAL TRANSITIONS
(47) 07.04.2010
14 april 2010
(51) H01Q 1/42
(11) EP1852938
(21) EP06252392.3
(73) EMS Technologies, Inc. te
NORCROSS, GA 30071,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 05.05.2006
(72) KROENING, Adam, M. te
NORCROSS, GA 30071,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Cobham Advanced Composites
Limited te STEVENAGE
HERTFORDSHIRE SG1 2DH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H05K 1/00
H01P 1/387
(72) McNair, Peter A. C. te
STEVENAGE HERTFORDSHIRE
SG1 2DH, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Baker, Claire te STEVENAGE
HERTFORDSHIRE SG1 2DH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1371109
(21) EP02710636.8
(22) 07.02.2002
(31) 0101042
(54) Antenna radome
(47) 07.04.2010
(54) CIRCULATOR AND NETWORK
(51) H01Q
H01Q
H01Q
H01Q
(47) 07.04.2010
(11) EP1597797
(21) EP04775759.6
(47) 07.04.2010
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te 164 83
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(73) Commissariat à l'Energie
Atomique te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) EMANUELSSON, Thomas te S426 68 V FRÖLUNDA, Zweden
(SE)
(72) Salot, Raphaël te 38250 LANSEN-VERCORS, Frankrijk (FR)
Gaillard, Frédéric te 38500
VOIRON, Frankrijk (FR)
Laurent, Jean-Yves te 38420
DOMENE, Frankrijk (FR)
Plissonnier, Marc te 38320
EYBENS, Frankrijk (FR)
(51) H01Q 1/22
G06K 19/077
(32) 24.05.2006
(33) Frankrijk
(54) Micro-composant integre
associant les fonctions de
recuperation et de stockage de
l'energie
(51) H01M 10/54
(11) EP1981115
(21) EP06712908.0
(22) 02.02.2006
(54) METHOD OF RECOVERING
VALUABLE SUBSTANCE FROM
LITHIUM SECONDARY BATTERY,
AND RECOVERY APPARATUS
THEREFOR
(47) 07.04.2010
(32) 23.03.2001
(33) Zweden
(11) EP1927155
(21) EP06808191.8
(22) 22.09.2006
(31) 0509711
(32) 22.09.2005
(33) Frankrijk
(54) ANTENNE PLANE
OMNIDIRECTIONNELLE ET
PROCEDE DE FABRICATION
(47) 07.04.2010
(73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE te PARIS, Frankrijk
(FR)
(72) SAVRY, Olivier te F-38360
SASSENAGE, Frankrijk (FR)
(73) Kawasaki Plant Systems
Kabushiki Kaisha te CHUO-KU,
KOBE-SHI, HYOGO 6508670,
Japan (JP)
(51) H01Q 1/24
(72) KAKUTA, Toshiya te TOKYO 1640001, Japan (JP)
YAMAZAKI, Seiichiro te CHIBA
286-0004, Japan (JP)
(22) 30.12.2004
(51) H01P 1/00
(47) 07.04.2010
(11) EP1444750
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te 164 83
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(21) EP02789475.7
(22) 07.11.2002
(31) 348194 P
(32) 07.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-JUNCTION WAVEGUIDE
(11) EP1839368
(21) EP04809213.4
(54) AN ANTENNA DEVICE FOR A
RADIO BASE STATION IN A
CELLULAR TELEPHONY SYSTEM
(72) PETERSSON, Sven te S-433 69
SÄVEDALEN, Zweden (SE)
JOHANSSON, Martin te S-431 68
MÖLNDAL, Zweden (SE)
ENGSTRÖM, Ulrika te S-448 35
FLODA, Zweden (SE)
3/46
21/00
13/28
13/08
(22) 05.02.2004
(31) 373941
(32) 25.02.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 2-D ELECTRONICALLY SCANNED
ARRAY WITH COMPACT CTS FEED
AND MEMS PHASE SHIFTERS
(47) 07.04.2010
(73) RAYTHEON COMPANY te
WALTHAM MA 02451-1449,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LEE, Jar J. te IRVINE, CA 92602,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
QUAN, Clifton, c/o Raytheon
Company te EL SEGUNDO, CA
90245-0902, Verenigde Staten
van Amerika (US)
PIERCE, Brian te THOUSAND
OAKS, CA 91320, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ALLISON, Robert C., c/o
Raytheon Company te EL
SEGUNDO, CA 90245-0902,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LOO, Robert Y., c/o HRL Lab. LLC
(Raytheon Comp.) te MALIBU, CA
90265, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHAFFNER, James H., c/o
Raytheon Company te EL
SEGUNDO, CA 90245-0902,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01R 4/48
(11) EP2001086
(21) EP07405165.7
(22) 08.06.2007
(54) Schraubenlose Anschlussklemme
Nummer 09/10
(47) 07.04.2010
104
BERGAMO (BG), Italië (IT)
(73) Landis+Gyr AG te 6300 ZUG,
Zwitserland (CH)
(51) H01R 11/05
(72) Peterhans, Reto te 5210
WINDISCH, Zwitserland (CH)
(21) EP05356175.9
(51) H01R
H01R
H01R
H01R
9/05
4/48
24/02
103/00
(11) EP1703593
(21) EP06003985.6
(22) 27.02.2006
(31) 102005012477
102005043136
(32) 16.03.2005
12.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1655806
(22) 26.09.2005
(31) 0410196
(32) 27.09.2004
(33) Frankrijk
(51) H01T 4/06
H01T 1/14
(47) 07.04.2010
(21) EP07764342.7
(73) Mecelec te 07300 MAUVES,
Frankrijk (FR)
Nexans te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(22) 23.05.2007
(72) Frische, Markus te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmid, Gerd te 73240
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gerber, Magnus te 72555
METZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pasadu, Chaiyakarn te 73240
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Werner, Stefan te 78052
VILLINGEN-SCHWENNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wirths, Marc te 72639 NEUFFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Epple, Ralf te 73669
LICHTENWALD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ernst, Ralf te 73054 EISLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01R 13/627
(51) H01R 4/48
(32) 13.01.2005
(21) EP08425054.7
(22) 31.01.2008
(54) Electrical connection device with
contact spring operated by a
lever having an inlet opening for
the end of an electric cable
(47) 07.04.2010
(73) Bticino S.p.A. te 20154 MILANO,
Italië (IT)
(72) Fabrizi, Fabrizio te 24100
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ziegmann, Michael te 96052
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stössel, Martin te 96179
EBING/RATTELSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Raab, Martin te 96120
BISCHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Connecteur, grille de fausse
coupure comprenant un tel
connecteur et coffret de
raccordement équipé d'une telle
grille
(54) Klemmtechnik für den Innenleiter (72) Rageau, Laurent te 26600 LA
einer Koaxialleitung zum
ROCHE DE GLUN, Frankrijk (FR)
Anschluss an eine Antennendose
Chapon, Michel te 07300 GLUN,
(47) 07.04.2010
Frankrijk (FR)
Andre, Patrick te 08000 LA
(73) Hirschmann Multimedia
FRANCHEVILLE, Frankrijk (FR)
Electronics GmbH te 72654
Sence, Jérôme te 08000
NECKARTENZLINGEN,
CHARLEVILLE-MEZIERES,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
(11) EP2096714
14 april 2010
(11) EP1782508
(21) EP05755896.7
(22) 20.06.2005
(31) 1026503
(32) 25.06.2004
(33) Nederland
(54) CONNECTOR AND CONNECTOR
ASSEMBLING SYSTEM
(47) 07.04.2010
(73) FCI te 78000 VERSAILLES,
Frankrijk (FR)
(72) DROESBEKE, Gert te B-2440
GEEL, België (BE)
POORTER, Peter te NL-4261 LL
WIJK EN AALBURG
(51) H01R 9/24
H01R 13/74
(11) EP1681747
(21) EP05028392.8
(22) 23.12.2005
(31) 102005001821
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektrischer Geräteanschluss
(47) 07.04.2010
(73) Wieland Electric GmbH te 96052
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Burger, Michael te 96191
TRUNSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Müller, Robert te 96129
STRULLENDORF/GEISFELD,
(11) EP2038972
(31) 102006031229
(32) 06.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GERÄT ZUM SCHUTZ GEGEN
ÜBERSPANNUNGEN FÜR
ELEKTRISCHE ANLAGEN
(47) 07.04.2010
(73) OBO Bettermann GmbH & Co. KG
te 58710 MENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHMIDT, Olaf te 59494 SOEST,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
OGOREK, Udo te 59077 HAMM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01T 4/10
(11) EP2097957
(21) EP08869228.0
(22) 11.11.2008
(31) 102008003487
102008031113
(32) 08.01.2008
01.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FUNKENSTRECKENANORDNUNG
MIT MINDESTENS ZWEI
ELEKTRODEN
(47) 07.04.2010
(73) Dehn + Söhne GmbH + Co. KG
te 92318 NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) EHRHARDT, Arnd te 92318
NEUMARKT/OPF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STRANGFELD, Uwe te 90471
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WAFFLER, Michael te 92318
NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HIERL, Stephan te 92318
Nummer 09/10
NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01T 13/39
(11) EP1711988
(21) EP05766828.7
(22) 01.02.2005
(31) 770931
(32) 03.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPARK PLUG CONFIGURATION
HAVING A NOBLE METAL TIP
(47) 07.04.2010
105
Canada (CA)
(51) H02G 3/18
(11) EP1703607
(21) EP06003986.4
(22) 27.02.2006
(31) 102005012477
102005043137
(51) H02G 13/00
H01T 23/00
H01T 19/00
(11) EP1755204
(21) EP05700488.9
(22) 27.01.2005
(31) 200410022185
(32) 29.03.2004
(33) China
(54) A LIGHTNING PROTECTION
METHOD OF INTEGRATED ACTIVE
AND PASSIVE PLASMA AND ITS
DEVICE
(47) 07.04.2010
(73) WANG, Kunsheng te TECH ZONE,
KUNMING, YUNNAN 65106, China
(CN)
(51) H02H 9/04
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04765882.8
(22) 08.10.2004
(47) 07.04.2010
(32) 06.11.2003
(72) Frische, Markus te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmid, Gerd te 73240
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gerber, Magnus te 72555
METZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pasadu, Chaiyakarn te 73240
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Werner, Stefan te 78052
VILLINGEN-SCHWENNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wirths, Marc te 72639 NEUFFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Epple, Ralf te 73669
LICHTENWALD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ernst, Ralf te 73054 EISLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1739803
(21) EP04784759.5
(21) EP06076677.1
(22) 15.09.2004
(22) 27.08.2004
(31) 662565
(31) 498707 P
(32) 15.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Live conductor stringing and
splicing method and apparatus
(47) 07.04.2010
(11) EP1680848
(54) Kralle zur Befestigung einer
Antennendose
(72) WANG, Kunsheng A3-101 Yunnan
Overseas Students te YUNNAN
65106, China (CN)
LI, Xiaobin A3-101 Yunnan
Overseas Students te YUNNAN
(51) H02H 1/00
65106, China (CN)
(11) EP1687881
(51) H02G 1/04
(32) 29.08.2003
MADISON, AL 35757, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MAXWELL, John, M., Jr. te EVA,
AL 35621, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHWARZ, Charles, R. te
HUNTSVILLE, AL 35802,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 16.03.2005
12.09.2005
(73) Federal-Mogul Ignition (UK)
Limited te WIRRAL, MERSEYSIDE (73) Hirschmann Multimedia
L49 0UQ, GROOT BRITTANNIË
Electronics GmbH te 72654
(GB)
NECKARTENZLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) TINWELL, Paul te NORTHWICH,
(DE)
CHESHIRE CW8 2FE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
14 april 2010
(31) 10351873
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM FEHLERSICHEREN
ABSCHALTEN EINES INDUKTIVEN
VERBRAUCHERS
(47) 07.04.2010
(73) Pilz GmbH & Co. KG te 73760
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHWENKEL, Hans te 70192
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEITMANN, Thomas te 73207
PLOCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HUFNAGEL, Mark te 72649
WOLFSSCHLUGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02J 13/00
(11) EP1615314
(21) EP05013792.6
(22) 25.06.2005
(31) 102004033070
(32) 08.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schaltung zur
Halbwellenerkennung einer 230V-Wechselspannung
(47) 07.04.2010
(73) Theben AG te 72401
HAIGERLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Lohmüller, Peter, Dipl.-Ing. (FH)
te 72414
(33) Verenigde Staten van Amerika
RENGENDINGEN/HÖPFENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
(DE)
REMOTELY DETECTING ELECTRIC
ARC EVENTS IN A POWER
(51) H02K 5/12
SYSTEM
H02K 1/17
(47) 07.04.2010
(73) Quanta Services te HOUSTON, TX
(73) The Boeing Company te
77056-3023, Verenigde Staten
CHICAGO, IL 60606, Verenigde
van Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(72) Devine, Clifford W. te OLIVER,
(72) HALE, Christopher, L. te
BRITISH COLUMBIA VOH 1TO,
HARVEST, AL 35749, Verenigde
Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
O'Connell, Daniel N. te OLIVER,
HORNSBY, Rodney, M. te
BRITISH COLUMBIA VOH 1TO,
(11) EP1030432
(21) EP00102363.9
(22) 04.02.2000
(31) 19906884
(32) 19.02.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektromotor
Nummer 09/10
106
(47) 07.04.2010
(73) Universita'Degli Studi di Roma
"La Sapienza" te 00185 ROMA,
(73) Continental Automotive GmbH te
Italië (IT)
30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) PALMA, Fabrizio, Uni degli St. di
(DE)
Roma La Sapienza te I-00185
ROMA, Italië (IT)
(72) Marx, Peter te 34119 KASSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H03L 7/091
(DE)
H03D 3/00
Jäger, Bernd te 34560 FRITZLAR, (11) EP2011229
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07747553.1
(DE)
Bämpfer, Michael te 36199
ROTENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wilhelm, Hans-Dieter te 61267
NEU-ANSPACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02K 5/173
H02K 37/12
(11) EP1156578
(22) 21.02.2007
(31) 20061439
(32) 30.03.2006
(33) Noorwegen
(54) PHASE LOCKED OSCILLATOR
(47) 07.04.2010
(73) Norspace AS te NO-3191
HORTEN, Noorwegen (NO)
14 april 2010
(22) 26.02.2003
(31) 360314 P
(32) 26.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MEMS-BASED, COMPUTER
SYSTEMS, CLOCK GENERATION
AND OSCILLATOR CIRCUITS AND
LC-TANK APPARATUS FOR USE
THEREIN
(47) 07.04.2010
(73) THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN te
ANN ARBOR, MICHIGAN 481091280, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) MCCORQUODALE, Michael, S. te
ANN ARBOR, MI 48104,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BROWN, Richard, B. te ANN
ARBOR, MI 48105, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Zwitserland
(72) IMENES, Ben Jarle te NO-3118
TØNSBERG, Noorwegen (NO)
ROOTH, Stig te NO-1386 ASKER,
(51) H03H 7/01
Noorwegen (NO)
H02P 29/00
(51) H03F 3/60
H02M 1/44
(11) EP2051373
H02M 1/12
(54) Moteur pas-à-pas en forme de
disque
(21) EP07118507.8
(11) EP1586163
(22) 15.10.2007
(21) EP03815381.3
(47) 07.04.2010
(54) Matrix balun
(22) 03.06.2003
(73) Portescap Singapore Pte. Ltd. te
SINGAPORE 048621, Singapore
(SG)
(47) 07.04.2010
(31) 03001097
(73) SAAB AB te 581 88 LINKÖPING,
Zweden (SE)
(32) 20.01.2003
(21) EP01110561.6
(22) 30.04.2001
(31) 10122000
(32) 19.05.2000
(72) Laoun, Magdi te 2300 LA CHAUX- (74)
DE-FONDS, Zwitserland (CH)
(72)
(51) H02M 7/537
H02M 3/335
(11) EP1956703
(21) EP07002682.8
(22) 08.02.2007
(54) Einrichtung zum Einspeisen
elektrischer Energie aus einer
Energiequelle
(47) 07.04.2010
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Vickes, Hans-Olof te 421 33
GÖTEBORG, Zweden (SE)
Ferndahl, Mattias te 417 63
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) H03M 1/06
H03F 3/72
H03F 3/45
H03F 1/26
(11) EP1018802
(21) EP99118943.2
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FILTER NETWORK
(47) 07.04.2010
(73) SCHAFFNER EMV AG te 4542
LUTERBACH, Zwitserland (CH)
(72) SIPPOLA, Mika, Matti te FIN00150 HELSINKI, Finland (FI)
KULL-BUCHER, Peter te 4522
RÜTTENEN, Zwitserland (CH)
(51) H03H 17/02
(11) EP1494353
(21) EP03256963.4
(73) SMA Solar Technology AG te
34266 NIESTETAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 25.09.1999
(72) Falk, Andreas te 34131 KASSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Integrierter Operationsverstärker (33) Verenigde Staten van Amerika
für einen Analog-Digital-Wandler (54) Oversampled filterbank with near
perfect reconstruction constraint
(47) 07.04.2010
(51) H03B 5/04
(11) EP1831988
(21) EP05823578.9
(22) 22.12.2005
(31) RM20040648
(32) 30.12.2004
(33) Italië
(54) DIFFERENTIAL OSCILLATOR
DEVICE WITH PULSED POWER
SUPPLY, AND RELATED DRIVING
METHOD
(47) 07.04.2010
(31) 19900558
(32) 09.01.1999
(22) 04.11.2003
(31) 458389
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 09.06.2003
(73) Micronas GmbH te 79108
FREIBURG I. BR.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.04.2010
(72) Greitschus, Norbert te 79346
ENDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H03H 9/24
H03H 9/00
H03H 3/00
(11) EP1479161
(21) EP03711251.3
(73) NORTHROP GRUMMAN
CORPORATION te REDONDO
BEACH, CALIFORNIA, 90278,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Munoz, Michael Steven te
REDONDO BEACH, CA 90278,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Dhalla, Cyrus Asfandiar te
REDONDO BEACH, CA 90278,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
(US)
Stroll, Zoltan Zvi te RANCHO
PALOS VERDES, CA 90275,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H03K 3/30
H02M 7/5383
(11) EP0982862
(21) EP99112641.8
(22) 02.07.1999
(31) 19838829
(32) 26.08.1998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Widerstandsarme BipolarBrückenschaltung
(47) 07.04.2010
(73) Osram Gesellschaft mit
beschränkter Haftung te 81543
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Franck, Felix, Dr. te 80333
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
107
(DE)
14 april 2010
(21) EP08152948.9
(72) te , Onbekend (ZZ)
(22) 18.03.2008
(51) H03K 5/08
H03K 21/02
G01P 3/48
(31) 07111033
(11) EP2002545
(32) 26.06.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP08701505.3
(54) Distributor power line
communication system
(22) 15.01.2008
(47) 07.04.2010
(31) 102007005890
(73) Eandis te 9090 MELLE, België
(BE)
(32) 01.02.2007
(72) Henderieckx, Luc te B-2550,
KONTICH, België (BE)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM ERKENNEN VON IMPULSEN (51) H04L 12/10
H04B 5/00
(47) 07.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Continental Automotive GmbH te (11) EP1620956
30165 HANNOVER,
(21) EP04728620.8
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 21.04.2004
(DE)
(31) 03101168
(72) SEMMELRODT, Sven te 78662
(32) 29.04.2003
BÖSINGEN, BONDSREPUBLIEK
(33) Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
(51) H03K 7/08
H02M 3/137
(51) H03L 7/195
H03L 7/00
H03K 21/00
H03B 19/00
(54) CIRCUIT FOR CONTACTLESS
DEVICE HAVING ACTIVE AND
PASSIVE SEND MODES
(11) EP1929629
(11) EP1889366
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(21) EP06795997.3
(22) 12.09.2006
(31) 05108521
(32) 16.09.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) GENERATING A PULSE SIGNAL
WITH A MODULATED DUTY
CYCLE
(47) 07.04.2010
(73) Koninklijke Philips Electronics
N.V. te 5621 BA EINDHOVEN
Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DEPPE, Carsten te NL-5656 AA
EINDHOVEN
HATTRUP, Christian te NL-5656
AA EINDHOVEN
(51) H03K 17/96
G08G 1/095
(11) EP2106026
(21) EP09002244.3
(22) 18.02.2009
(31) 102008016284
(32) 28.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Auslösen eines
Schaltvorgangs, insbesondere
Anforderungsgerät für eine
Verkehrsampel
(47) 07.04.2010
(73) LIC Langmatz GmbH te 82467
GARMISCH-PARTENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.04.2010
(21) EP06772751.1
(72) AMTMANN, Franz te A-1101
VIENNA, Oostenrijk (AT)
HARNISCH, Markus te A-1101
150668
VIENNA, Oostenrijk (AT)
10.06.2005
KUNKAT, Holger te A-1101
VIENNA, Oostenrijk (AT)
Verenigde Staten van Amerika
POSCH, Stefan te A-1101
PRESCALER FOR A FRACTIONALVIENNA, Oostenrijk (AT)
N SYNTHESIZER
(22) 08.06.2006
(31)
(32)
(33)
(54)
(47) 07.04.2010
(51) H04B 7/00
(73) Skyworks Solutions, Inc. te
IRVINE, CA 92612, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP02726872.1
(11) EP1388219
(22) 14.05.2002
(72) LIPAN, Tudor te OTTAWA,
(31) 291454 P
ONTARIO K2K 3N8, Canada (CA)
75884
NAMDAR-MEHDIABADI, Ardeshir
(32) 15.05.2001
te GLOUCESTER, ONTARIO K1T
12.02.2002
2P5, Canada (CA)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04B 1/707
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2061157
(54) A CONTROLLER FOR PROVIDING
(21) EP07022044.7
AN EFFICIENT DORMANT MODE
FOR A GROUP COMMUNICATION
(22) 13.11.2007
NETWORK
(54) Method and receiver apparatus
for determining a correlation
value considering frequency
correction
(47) 07.04.2010
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Suberviola, Ion te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04B 3/54
(11) EP2009807
(47) 07.04.2010
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ROSEN, Eric te SOLANA BEACH,
CA 92075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MAGGENTI, Mark te DEL MAR, CA
92014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04W 72/10
H04B 7/26
(11) EP1817852
Nummer 09/10
108
(21) EP05736303.8
(DE)
Golitschek Edler von Elbwart,
Alexander te 64285 DARMSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Seidel, Eiko te 64285
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 29.04.2005
(31) 0402963
593061 P
(32) 03.12.2004
06.12.2004
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(51) H04L 7/00
H04J 3/07
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
ALLOCATING RADIO RESOURCES (11)
IN A MOBILE RADIO NETWORK
(21)
(47) 07.04.2010
(22)
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
(54)
ERICSSON (publ) te 164 83
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72) FODOR, Gabor te S-165 52
HÄSSELBY, Zweden (SE)
(51) H04J 11/00
H03D 1/00
(11) EP1959600
(21) EP08157011.1
(22) 09.09.2004
(31) 501777 P
531391 P
801624
(32) 09.09.2003
18.12.2003
15.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1571774
(21) EP05012339.7
(22) 15.11.2002
(31) 01127244
(32) 16.11.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 611128
(32) 14.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EFFICIENT DATA INTEGRITY
PROTECTION
(47) 07.04.2010
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
EP06025570.0
(72) GEHRMANN, Christian te 227 38
LUND, Zweden (SE)
SMEETS, BEN te 240 10 DALBY,
Data processing unit and method
Zweden (SE)
for synchronising communication
(51) H04L 12/10
of a plurality of data processing
units
(11) EP1943771
11.12.2006
(21) EP06808406.0
(73) WAGO Kontakttechnik GmbH
(nach Schweizer Recht) & Co. KG
te 32423 MINDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 03.11.2006
(51) H04L 9/28
H04L 9/14
G06F 21/00
(47) 07.04.2010
(31) 0522554
(32) 04.11.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Di Matteo, Serge c/o Accent
(54) AN ASSEMBLY FOR PERMITTING
S.p.A. te 20059 VIMERCATE, MI,
POWER-OVER-ETHERNET
Italië (IT)
CONNECTION
(11) EP1803249
(21) EP05826460.7
(22) 22.12.2005
726271 P
14.10.2005
Verenigde Staten van Amerika
SYSTEM AND METHOD FOR
PROTECTING MASTER
ENCRYPTION KEYS
07.04.2010
Research In Motion Limited te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
LITTLE, Herbert, A. te
WATERLOO, ONTARIO N2T 2V8,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Tyco Electronics UK Limited te
SWINDON, WILTSHIRE SN3 5HH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) THOMAS, David te CHESTER,
CHESHIRE CH2 1RJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MACFADYEN, David, Niall te
CHESTER, CHESHIRE CH4 7LP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
NIETHAMMER, Hans-Juergen te
67292 KIRCHHEIMBOLANDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04L 12/28
H02J 13/00
(11) EP1956754
(21) EP07002584.6
(22) 07.02.2007
(54) Bediengerät der
Gebäudesystemtechnik
(51) H04L 9/30
(47) 07.04.2010
(11) EP1804416
(73) ABB AG te 68309 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP06000007.2
(22) 02.01.2006
(54) System and method for
comparison of private values
(54) ARQ retransmission method with
(47) 07.04.2010
bit reordering scheme employing
multiple redundancy versions and (73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
receiver/transmitter therefor
(DE)
(47) 07.04.2010
(72) Kerschbaum, Florian te 90768
(73) Panasonic Corporation te
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
DUITSLAND (DE)
Japan (JP)
(51)
H04L
9/32
(72) Wengerter, Christian te 63924
KLEINHEUBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 11.12.2007
(47) 07.04.2010
(54) Iterative detection and decoding (31)
in a MIMO communication system
(32)
(47) 07.04.2010
(33)
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
(54)
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47)
(72) Kadous, Tamer Qualcomm
(73)
Incorporated T-160D te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(51) H04L 27/34
H04L 1/18
EP1933494
14 april 2010
(11) EP2103033
(21) EP07857399.5
(72) Zierach, Falk, Dipl.-Ing. te 58513
LÜDENSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Quitmann, Olav, Dipl.-Ing. te
59846 SUNDERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dörstel, Bernhard, Dipl.-Ing. te
50321 BRÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Grams, Alexander, Dipl.Wirtschaftsingenieur te 58285
GEVELSBERG, BONDSREPUBLIEK
Nummer 09/10
DUITSLAND (DE)
109
(21) EP08155314.1
(51) H04L 12/28
(22) 28.04.2008
(11) EP2030373
(31) 07291541
(21) EP07734736.7
(32) 17.12.2007
(22) 01.06.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 454789
(54) Transport of aggregated client
packets
(32) 19.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
14 april 2010
(72) JUNG, Myung Cheul te SEOUL
156-032, Zuid-Korea (KR)
LEE, Young Dae te HANAM-SI,
GYEONGGI-DO 465-012, ZuidKorea (KR)
CHUN, Sung Duck, 601-1007,
Saetbyeol Hanyang Apt., te
GYEONGGI-DO 431-719, ZuidKorea (KR)
(51) H04L 12/56
(73) Alcatel-Lucent Deutschland AG te
(11) EP1926262
70435 STUTTGART,
(21) EP07252662.7
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 02.07.2007
(72)
LAUTENSCHLAEGER,
Wolfram
te
(31) 200610145612
07.04.2010
74343, SACHSENHEIM,
(32) 22.11.2006
Nokia Corporation te 02150
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ESPOO, Finland (FI)
(33) China
(DE)
DIXIT, Sudhir te WESTON, MA
(54) Method, system and node for
(51) H04L 12/56
02493, Verenigde Staten van
implementing subnetwork
H04L 12/26
Amerika (US)
connection protection in multiYANMAZ, Evsen te PITTSBURGH, (11) EP1912393
protocol label switching network
PA 15213, Verenigde Staten van (21) EP08002201.5
(47) 07.04.2010
Amerika (US)
(22) 02.08.2001
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
H04L 29/06
(31) 635988
LONGGANG DISTRICT,
H04L 12/40
SHENZHEN GUANGDONG
(32) 09.08.2000
G06F 13/40
518129, China (CN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
G06F 13/38
(72) He, Jia c/o Huawei Administration
(54) Priming data packet for avoiding
EP1238494
Building te SHENZHEN 518129
transmission delay
GUANGDONG, China (CN)
EP00973686.9
(47) 07.04.2010
19.10.2000
(51) H04L 12/56
(73) Microsoft Corporation te
458611
(11) EP2045981
REDMOND, WASHINGTON,
10.12.1999
(21) EP08165806.4
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(22) 03.10.2008
(72) Brown, Thomas D. c/o Microsoft (31) 0758116
BRIDGE INTERFACE CIRCUIT
Corporation te REDMOND WA
07.04.2010
(32) 05.10.2007
98052-6399, Verenigde Staten
Intel Corporation te SANTA
(33) Frankrijk
van Amerika (US)
CLARA CALIFORNIA, Verenigde
Del Val, David te 28034 MADRID, (54) Method for the management of
Staten van Amerika (US)
Spanje (ES)
bandwidth in a communications
Klemets, Anders E. te SEATTLE
CRUZ, Claude, A. te HILLSBORO,
network, corresponding
WASHINGTON 98122, Verenigde
OR 97123, Verenigde Staten van
computer-readable storage
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
medium and devices
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
SCALE-FREE TOPOLOGY
GENERATION IN RELAY BASED
WIRELESS NETWORKS
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) H04L 12/56
(11) EP1374498
(21) EP02706287.6
(22) 14.02.2002
(31) 800678
(32) 06.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AN IMPROVED SYSTEM FOR
FABRIC PACKET CONTROL
(51) H04W 4/06
H04L 12/56
(11) EP1847082
(21) EP06715874.1
(22) 06.02.2006
(31) 20050011418
650908 P
667748 P
(47) 07.04.2010
(73) Canon Kabushiki Kaisha te
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(72) Raguet, Emmanuel te 35650 LE
RHEU, Frankrijk (FR)
Closset, Arnaud te 35510
CESSON-SEVIGNE, Frankrijk (FR)
(51) H04L 12/56
(11) EP1924037
(47) 07.04.2010
(32) 07.02.2005
08.02.2005
31.03.2005
(73) Pluris, Inc. te CUPERTINO, CA
95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Contention resolution among
applications requiring data
connections between a mobile
communications device and a
wireless packet data network
(72) MANSHARAMANI, Deepak te SAN (54) TRANSMISSION OF CONTROL
JOSE, CA 95133, Verenigde
INFORMATION ACCORDING TO
Staten van Amerika (US)
GROUPING OF SERVICES IN A
BASTURK, Erol te CUPERTINO,
MOBILE COMMUNICATION
CA 95014, Verenigde Staten van
SYSTEM
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
(51) H04L 12/56
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL
(11) EP2079204
150-721, Zuid-Korea (KR)
(21) EP08151703.9
(22) 04.11.2005
(47) 07.04.2010
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Liang, Kenneth te KANATA K2K
2X7, Canada (CA)
Nummer 09/10
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
110
Hassan, Mahmud-Ul te KANATA
(21) EP07291354.4
ONTARIO K2K 3H9, Canada (CA) (22) 12.11.2007
Ho, Colin te KANATA K2K 2Z6,
(54) Radio frequency transmitter
Canada (CA)
(47) 07.04.2010
H04L 12/58
(73) LUCENT TECHNOLOGIES INC. te
EP1520379
MURRAY HILL NJ 07974-0636,
EP02807580.2
Verenigde Staten van Amerika
(US)
04.07.2002
(72) Pivit, Florian te DUBLIN 15, Iran
METHOD AND ARRANGEMENT
(IR)
FOR PROVIDING A MESSAGING
Hesselbarth, Jan te 8482
SERVICE
SENNHOF, Zwitserland (CH)
07.04.2010
Fischer, Georg te 90425
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
ERICSSON (publ) te 164 83
DUITSLAND (DE)
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Chalermwisutkul, Suramate te
CHONBURI, Thailand (TH)
NICODEM, Eelco te NL-3335 BK
ZWIJNDRECHT
(51) H04L 27/26
(51) H04L 25/49
H04L 25/02
H04L 25/06
H04B 1/12
(11) EP1410588
(11) EP1911233
(21) EP01966571.0
(21) EP06786732.5
(22) 05.09.2001
(22) 08.07.2006
(31) 655010
654643
(31) 697898 P
229348
(32) 05.09.2000
05.09.2000
(32) 08.07.2005
16.09.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus in a
(54) Communication system,
wireless terminal for measuring
multilevel signal and mulitlevel
and compensation DC noise on
signal driver using equalization or
the DC tone of a multi-carrier
crosstalk cancellation
communication
(47) 07.04.2010
(73) Rambus, Inc. te LOS ALTOS, CA
94022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
14 april 2010
LE PLESSIS ROBINSON 92350,
Frankrijk (FR)
(51) H04L 5/26
H04L 5/00
H04L 27/26
H04B 7/26
(11) EP2071792
(21) EP08171403.2
(22) 11.12.2008
(31) 12889 P
20080124333
(32) 11.12.2007
08.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Apparatus for transmitting and
receiving a signal and method of
transmitting and receiving a
signal
(47) 07.04.2010
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL
150-721, Zuid-Korea (KR)
(72) Ko, Woo Suk te 137-724, SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
Moon, Sang Chul te 137-724,
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(51) H04L 27/36
(11) EP1155499
(21) EP00976887.0
(22) 02.11.2000
(31) 468025
(32) 20.12.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CA
(47)
(72) LAROIA, Rajiv te BASKING
(73)
RIDGE, NJ 07920, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LI, Junyi te BEDMINSTER, NJ
07921, Verenigde Staten van
(72)
Amerika (US)
JIN, Hui te CLINTON, NJ 08809,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WERNER, Carl te LOS GATOS,
95032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOROWITZ, Mark te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHAU, Park te SAN JOSE, CA
95124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BEST, Scott te PALO ALTO, CA
94306, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIAW, H., J. te FREMONT, CA
94539, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SIDIROPOULOS, Stefanos te
PALO ALTO, CA 94306, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZERBE, Jared, LeVan te
WOODSIDE, CA 94062,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KIM, Jun te LOS ALTOS HILLS, CA
94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 27/00
H04L 25/03
(11) EP2058993
(51) H04L 27/26
(11) EP1028564
(21) EP99400319.2
(22) 11.02.1999
(54) Estimation of carrier and
sampling frequency offsets in
multicarrier receivers
(47) 07.04.2010
(73) MOTOROLA, INC. te
SCHAUMBURG, IL 60196,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
METHOD AND APPARATUS FOR
LINEAR AMPLIFICATION OF A
RADIO FREQUENCY SIGNAL
07.04.2010
MOTOROLA, INC. te
SCHAUMBURG, IL 60196,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GAILUS, Paul, H. te PROSPECT
HEIGHTS, IL 60070, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TURNEY, William, J. te
SCHAUMBURG, IL 60193,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 29/06
H04L 29/00
H04L 12/18
(11) EP1354455
(21) EP02701988.4
(22) 28.01.2002
(31) 264060 P
(32) 26.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A METHOD AND APPARATUS FOR
(72) De Courville, marc te 75014
AUTOMATICALLY DETERMINING
PARIS, Frankrijk (FR)
AN APPROPRIATE
Simoens, Sébastien te 78210 STTRANSMISSION METHOD IN A
CYR L'ECOLE, Frankrijk (FR)
NETWORK
Buzenac Settineri, Véronique te
Nummer 09/10
(47) 07.04.2010
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WASHINGTON,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) CURTIS, Pavel te BELLEVUE,
WASHINGTON 98006, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
(11) EP1988686
(21) EP08251609.7
(22) 02.05.2008
(31) 800463
(32) 04.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
111
between user devices
(47) 07.04.2010
(73) Research in Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8,
Canada (CA)
14 april 2010
(32) 22.06.2004
20.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) DISCOVERING A NETWORK
ELEMENT IN A COMMUNICATION
(72) Allen, Andrew te MUNDELEIN, IL
SYSTEM
60060, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 07.04.2010
Kim, Youngae te MISSISSAUGA
(73) Nokia Corporation te 02150
ONTARIO L4W 5M4, Canada (CA)
ESPOO, Finland (FI)
(51) H04L 29/06
(72) PATIL, Raj (Basavaraj) te
COPPELL, TX 75019, Verenigde
(11) EP2031818
Staten van Amerika (US)
(21) EP07017865.2
DEVARAPALLI, Vijay te
(22) 12.09.2007
SUNNYVALE, CA 94086,
Verenigde Staten van Amerika
(31) 896310
(US)
(32) 30.08.2007
(51) H04M 1/02
G06F 1/16
(54) Systems and/or methods for
E05D 3/10
providing feature-rich proprietary
and standards-based triggers via (11) EP2090080
a trigger subsystem
(21) EP07799837.5
(47) 07.04.2010
(22) 26.07.2007
(54) Metadata communication system (33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.04.2010
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Wu, Yuwen te WEST CALDWELL,
NJ 07006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 29/06
(11) EP1821487
(21) EP06270019.0
(22) 21.02.2006
(54) Topology management in peerto-peer content distribution
clouds
(47) 07.04.2010
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WASHINGTON,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Miller, John Microsoft Research
Ltd te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRECB3 0FB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Rodriguez, Pablo Rodriguez
Microsoft Research Ltd te
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE
CB3 0FB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Gkantsidis, Christos Microsoft
Research Ltd te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB3 0FB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Weiss, Rebecca te REDMOND, WA
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Klemets, Anders te REDMOND,
WA 98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hydrie, Aamer te REDMOND, WA
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) SOFTWARE AG te 64297
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Holar, Elliot te ARLINGTON, VA
22207, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rokicki, Derek te WESTERN
SPRINGS, IL 60538, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
G06K 7/00
(11) EP1356656
(21) EP01982520.7
(22) 17.10.2001
(31) 0013476
(32) 20.10.2000
(33) Frankrijk
(54) SYSTEME DE SUIVI ET DE
CONTROLE D'EXECUTION
D'APPLIQUETTES A PARTIR D'UNE
PLURALITE DE FLUX LOGIQUES
D'ECHANGE MULTIPLE DE
COUPLES DE
COMMANDE/REPONSE
(47) 07.04.2010
(73) Trusted Logic te 78000
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(72) FREY, Alexandre te F-75018
PARIS, Frankrijk (FR)
MESNIL, Cédric te F-94130
NOGENT SUR MARNE, Frankrijk
(FR)
(51) H04L 29/06
(51) H04L 29/12
H04L 12/24
(11) EP2093968
(11) EP1759519
(21) EP08151706.2
(21) EP05748845.4
(22) 20.02.2008
(22) 08.06.2005
(54) Methods and systems for
facilitating transfer of sessions
(31) 581372 P
921849
(31) 554180
(32) 30.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HINGE WITH ANTI-SKEW
FEATURES
(47) 07.04.2010
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(72) HILL, Robert Milon te CHAPEL
HILL, NORTH CAROLINA 27517,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04M 1/60
H04M 1/04
H04M 1/02
(11) EP1885103
(21) EP06300861.9
(22) 04.08.2006
(54) Mobile phone with support
member
(47) 07.04.2010
(73) Motorola, Inc., A Corporation of
the State of Delaware te
SCHAUMBURG, IL 60196,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Ribeiro Dias, Alexandre te
TOULOUSE 31400, Japan (JP)
Batut, Eric te 32450, SAINT
MARTIN GIMOIS, Frankrijk (FR)
Elicegui, Lucas te 31500,
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(51) H04M 1/72
H04M 1/60
(11) EP2039135
(21) EP07703635.8
(22) 04.01.2007
(31) 428850
Nummer 09/10
112
14 april 2010
(32) 06.07.2006
(47) 07.04.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKUTOKYO, Japan (JP)
(51)
(72) Ohta, Yoshinori te ASAKA-SHI
(11)
SAITAMA, Japan (JP)
(21)
Shiimori, Yoshiko te ASAKA-SHI
(22)
SAITAMA, Japan (JP)
(54) AUDIO PROCESSING IN
COMMUNICATION TERMINALS
(47) 07.04.2010
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 22188
LUND, Zweden (SE)
(72) HANSSON, Magnus te WATERLOO
ONTARIO N2V 2W1, Canada (CA)
(51) H04M 1/725
(11) EP1959651
(21) EP07102510.0
(22) 15.02.2007
(54) Non-visual inbox summary for
mobile communication devices
(47) 07.04.2010
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Zinn, Scotte te WATERLOO,
ONTARIO N2L 5T9, Canada (CA)
(51) H04M 3/00
H04M 11/06
H04L 12/56
(11) EP1744514
(21) EP06741857.4
(22) 15.05.2006
(31) 200510070613
(32) 17.05.2005
(33) China
(54) A DSL SUBSCRIBER BOARD
WHICH CAN INCREASE
BANDWIDTH AND A METHOD
WHICH CAN INCREASE THE
BANDWIDTH OF DSL
SUBSCRIBER BOARD
(47) 07.04.2010
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
518129 SHENZEN, China (CN)
Haneda, Norihisa te ASAKA-SHI
SAITAMA, Japan (JP)
Tanaka, Keisuke te ASAKA-SHI
SAITAMA, Japan (JP)
Teshima, Atsushi te ASAKA-SHI
SAITAMA, Japan (JP)
(51) H04N 5/235
H04N 5/225
(11) EP1351498
(21) EP03290682.8
(22) 18.03.2003
(31) 0204170
(32) 29.03.2002
(33) Frankrijk
(54) Procédé de traitement en temps
réel d'un signal représentatif
d'une image
(47) 07.04.2010
(73) VALEO VISION te 93012
BOBIGNY CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) Fleury, Benoist te 94300
VINCENNES, Frankrijk (FR)
Hue, David te 78400 CHATOU,
Frankrijk (FR)
(51) H04N 5/445
(32) 25.08.2005
(33) Zuid-Korea
(54) Three-dimensional display device
and driving method thereof
(47) 07.04.2010
(73) Samsung Mobile Display Co., Ltd.
te SUWON-SI GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(72) Lee, Jang-Doo c/o Samsung SDI
Co., Ltd te YONGIN-CITY,
KYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Jang, Hyoung-Wook c/o Samsung
SDI Co., Ltd te YONGIN-CITY,
KYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Kim, Beom-Shik c/o Samsung
SDI Co., Ltd te YONGIN-CITY,
KYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Nam, Hui c/o Samsung SDI Co.,
Ltd te YONGIN-CITY, KYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
Song, Myoung-Seop c/o Samsung
SDI Co., Ltd te YONGIN-CITY,
KYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H04Q 1/14
(11) EP1668926
(22) 28.09.2004
(31) 20315191 U
(54) Electronic program guide
generation
(32) 30.09.2003
(47) 07.04.2010
(54) SPLITTEREINRICHTUNG FÜR
EINE VERTEILEREINRICHTUNG
EINER TELE
KOMMUNIKATIONSANLAGE
(73) SONY UNITED KINGDOM
LIMITED te WEYBRIDGE KT13
0XW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1603320
(32) 27.01.1998
(33) Japan
Japan
23.08.2006
(31) 20050078227
(22) 28.02.2007
(22) 25.01.1999
(32) 19.02.1997
31.10.1997
EP06254414.3
(21) EP07250827.8
(51) H04N 1/32
H04N 1/00
(31) 4957397
31612497
EP1758406
(21) EP04787030.8
(72) Edmunds, Timothy te MID
GLAMORGAN, SOUTH WALES
CF31 1RP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 19.02.1998
H04N 13/00
(11) EP1968313
(72) ZHAO, Qiupeng Huawei
Administration Building te
518129 SHENZHEN
GUANGDONG, China (CN)
XIE, Weiping Huawei
Administration Building te
518129 SHENZHEN
GUANGDONG, China (CN)
(21) EP05019598.1
KUSAO, Hiroshi te CHIBA 2670066, Japan (JP)
(51) H04N 7/26
(11) EP1061749
(21) EP99901178.6
(31) 1376098
(33) Japan
(54) MOVING PICTURE DECODER
(47) 07.04.2010
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te
OSAKA-SHI, OSAKA-FU 5458522, Japan (JP)
(72) KATATA, Hiroyuki te CHIBA-SHI,
CHIBA 266-0005, Japan (JP)
(54) Edited image printing system and
AONO, Tomoko te CHIBA-SHI,
method
CHIBA 262-0033, Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 07.04.2010
(73) CCS Technology, Inc. te
WILMINGTON, DE 19803,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) HOFFMANN, Wolfgang te 58097
HAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VOGT, Rainer te 45897
GELSENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
LIPKOWSKI, Marc te 58638
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04Q 3/00
H04L 29/08
(11) EP1522196
(21) EP03742332.4
(22) 30.06.2003
(31) 193569
Nummer 09/10
(32) 11.07.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
113
WYCOMBE, BUCKS HP12 3SL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
Hörhilfsgerät, Verfahren zur
Rückkopplungskompensation und
Anwendung des Verfahrens in
einem Hörhilfsgerät
(72) Baird, Jason te LONDON W5 3PL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Webb, William T. te LONDON N1 (47) 07.04.2010
1JF, GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Siemens Audiologische Technik
07.04.2010
GmbH te 91058 ERLANGEN,
(51) H04R 25/00
SPRINT COMMUNICATIONS
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2018079
COMPANY, L.P. te OVERLAND
(DE)
PARK, KS 66251-2100, Verenigde (21) EP08104471.1
(72) Arndt, Georg-Erwin te 90587
Staten van Amerika (US)
(22) 19.06.2008
OBERMICHELBACH,
SBISA, Daniel, Charles te BLUE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102007033877
SPRINGS, MO 64015, Verenigde
(DE)
(32) 20.07.2007
Staten van Amerika (US)
Weidner, Tom te 91056
KHALIL, Anis te OVERLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
PARK, KS 66223, Verenigde
(54) Verfahren zur Signalverarbeitung
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
in einer Hörhilfe
(51) H04W 4/00
COPE, Warren, B. te OLATHE, KS
(47) 07.04.2010
H04B 17/00
66062, Verenigde Staten van
(73) Siemens Audiologische Technik
Amerika (US)
(11) EP2048899
GmbH te 91058 ERLANGEN,
SUSBILLA, John, T. te MILPITAS,
(21) EP08100820.3
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CA 95035, Verenigde Staten van
(22) 23.01.2008
(DE)
Amerika (US)
RAMASWAMI, Rangarajan te
(31) 868879
(72) Hain, Jens te 91077
BELMONT, CA 94002, Verenigde
KLEINSENDELBACH,
(32) 08.10.2007
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(DE)
H04Q 11/04
(54) Inter-radio access technology
Puder, Henning te 91052
EP1858287
measurement system and
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
method
EP07002659.6
DUITSLAND (DE)
(47)
07.04.2010
07.02.2007
(51) H04R 25/00
(73) Research In Motion Limited te
200610081314
(11) EP2012509
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
16.05.2006
(21) EP08104397.8
Canada (CA)
China
(22) 13.06.2008
(72) Cai, Zhijun te EULESS, TX TX
A multimode XDSL line card
76039-4138, Verenigde Staten
(31) 102007030745
adaptive activation method and
van Amerika (US)
(32)
02.07.2007
its system
Young, Gordon te SHIPSTON-ON(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
07.04.2010
STOUR, WARWICKSHIRE CV36
(54) CENTRALIZED SERVICE
CONTROL FOR A
TELECOMMUNICATION SYSTEM
(47)
14 april 2010
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (54) Mehrkomponentiges
Hörgerätesystem und ein
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN
Verfahren zu seinem Betrieb
GUANGDONG 518129, China
(47) 07.04.2010
(CN)
(73) Siemens Medical Instruments
(72) Liang, Yong Huawei
Pte. Ltd. te SINGAPORE 139959,
Adm.Building, Bantian te
Singapore (SG)
GUANGDONG PROVINCE 518129,
China (CN)
(72) Boguslavskij, Mihail te 96450
Wei, Haihong Huawei Adm.
COBURG, BONDSREPUBLIEK
Building, Bantian te GUANGDONG
DUITSLAND (DE)
PROVINCE 518129, China (CN)
Gebhardt, Volker te 91077
Wang, Binfeng Huawei Adm.
NEUNKIRCHEN AM BRAND,
Building, Bantian te GUANGDONG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PROVINCE 518129, China (CN)
(DE)
Zhang, Xinjun Huawei Adm.
Rückerl, Gottfried te 90461
Building, Bantian te GUANGDONG
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
PROVINCE 518129, China (CN)
DUITSLAND (DE)
(51) H04R 1/34
(51) H04R 25/00
(11) EP1333698
(11) EP1406469
(21) EP03250604.0
(21) EP03021040.5
(22) 31.01.2003
(22) 17.09.2003
(31) 0202284
(31) 10245667
(32) 31.01.2002
(32) 30.09.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Directional loudspeaker unit
(54) Rückkopplungskompensator in
einem akustischen
Verstärkungssystem,
(47) 07.04.2010
(73) Martin Audio Limited te HIGH
4GF, GROOT BRITTANNIË (GB)
Suzuki, Takashi te ICHIKAWA,
CHIBA 272-0836, Japan (JP)
Wu, Wei te COPPELL, TX 75019,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Womack, James te BEDFORD, TX
TX 76022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04W 4/10
(11) EP1929817
(21) EP06779599.7
(22) 18.08.2006
(31) 0517165
(32) 23.08.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) METHOD OF ENHANCING VOICE
COMMUNICATION BETWEEN A
GROUP OF USERS IN A
NETWORK
(47) 07.04.2010
(73) Nokia Siemens Networks GmbH &
Co. KG te 81541 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ISAACS, Kenneth te SALISBURY
WILTSHIRE SP1 3FW, GROOT
Nummer 09/10
BRITTANNIË (GB)
(51) H04W 8/18
(11) EP1673956
(21) EP04790190.5
(22) 08.10.2004
(31) 10347617
(32) 09.10.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
114
(72) ANTAL, Csaba te H-2340
KISKUNLACHAZA, Hongarije (HU)
MUSIKKA, Niilo te S-167 75
BROMMA, Zweden (SE)
BADER, Attila te H-2151 FOT,
Hongarije (HU)
WESTBERG, Lars te S-745 96
ENKÖPING, Zweden (SE)
(51) H04W 36/30
(11) EP2033466
(54) Optimierung des Einsatzes von
(21) EP07725967.9
Netzressourcen eines öffentlichen
(22) 12.06.2007
Telekommunikationsnetzes
(31) 805653 P
(47) 07.04.2010
566508
(73) T-Mobile Deutschland GmbH te
(32)
23.06.2006
53227 BONN, BONDSREPUBLIEK
04.12.2006
DUITSLAND (DE)
(72) DENNERT, Thomas te 53844
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
QUAST, Joachim te 53604 BAD
HONNEF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPÖRL, Michael te 53225 BONN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
VÖHRINGER, Gerrit te 53111
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEGMANN, Georg te 53111
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 12/12
H04L 12/28
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for using
the synchronization channel to
obtain measurements of
neighboring cells in an OFDM
communications system
(47) 07.04.2010
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) LINDOFF, Bengt te 237 36
BJÄRRED, Zweden (SE)
WALLEN, Anders te 271 31
YSTAD, Zweden (SE)
(11) EP1810454
(51) H04W 48/08
H04L 12/56
(21) EP05807565.6
(11) EP2088819
(22) 05.10.2005
(21) EP08151285.7
(31) 616336 P
(22) 11.02.2008
(32) 05.10.2004
(31) 28497
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 08.02.2008
(54) DETECTING LEGACY SPOOFING
IN A USER TERMINAL
(33) Verenigde Staten van Amerika
14 april 2010
(22) 05.11.2004
(31) 03025481
(32) 06.11.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) TRANSMISSION POWER LEVEL
SETTING DURING CHANNEL
ASSIGNMENT FOR
INTERFERENCE BALANCING IN A
CELLULAR WIRELESS
COMMUNICATION SYSTEM
(47) 07.04.2010
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) WENGERTER, Christian te 63924
KLEINHEUBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GOLITSCHEK EDLER VON
ELBWART, Alexander te 63225
LANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04W 52/46
H04W 36/36
H04W 36/18
(11) EP1714515
(21) EP04711079.6
(22) 13.02.2004
(54) FAST HARD HANDOVER SCHEME
AND MOBILE STATION AND BASE
STATION SUPPORTING SUCH
SCHEME
(47) 07.04.2010
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) MIKLOS, György te H-1045
BUDAPEST, Hongarije (HU)
RACZ, András te H-1039
BUDPEST, Hongarije (HU)
(54) Apparatus, as well as associated (51) H04W 64/00
method, for informing dedicated
G01S 5/00
mode connected mobile station of (11) EP1421818
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
packet service capabilities in a
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121,
(21) EP02767788.9
coverage area
Verenigde Staten van Amerika
(22) 28.08.2002
(47) 07.04.2010
(US)
(31) 0121030
(73) Research In Motion Limited te
(72) NANDA, Sanjiv te RAMONA,
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8, (32) 30.08.2001
CALIFORNIA 92065, Verenigde
Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 07.04.2010
(72) Howell, Stephen Andrew te
BARNWOOD, GLOUCESTER, GL4
EP1687995
3TQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Wijayanathan, Maiyuran te
EP03776123.6
WATERLOO, ONTARIO, N2V 2X9,
28.11.2003
Canada (CA)
A METHOD AND AN
Naqvi, Noushad te WATERLOO,
ARRANGEMENT FOR TRANSPORT
ONTARIO, N2K 4C1, Canada (CA)
LAYER CONTROL SIGNALLING IN
Dwyer, Johanna te KANATA,
UTRAN SUPPORTING BOTH ATM
ONTARIO, K2W 1H2, Canada
AND IP TRANSPORT
(CA)
TECHNOLOGIES
(51) H04W 52/50
07.04.2010
H04W 52/26
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(11) EP1692897
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(21) EP04797668.3
Zweden (SE)
(51) H04W 28/26
(54) LOCATION SERVICES
(11)
(47) 07.04.2010
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) MAANOJA, Markus te FIN-00370
HELSINKI, Finland (FI)
WECKSTRÖM, Mikko te FIN00400 HELSINKI, Finland (FI)
(51) H05B 3/28
F24D 13/02
(11) EP1842394
(21) EP05707970.9
(22) 08.02.2005
Nummer 09/10
115
(31) 202005000886 U
(32) 24.04.2001
(32) 19.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SUPPORT RACK FOR VIBRATORY
TESTING OF PRINTED CIRCUIT
BOARDS
(54) HEIZEINRICHTUNG FÜR WAND-,
DECKEN- ODER
FUSSBODENBELÄGE
(47) 07.04.2010
(73) Kronoplus Technical AG te 9052
NIEDERTEUFEN, Zwitserland (CH)
(72) DÖHRING, Dieter te 01561
LAMPERTSWALDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZORN, Heinz te A-8063
EGGERSDORF, Oostenrijk (AT)
KREMER, Gerhard te A-8280
FÜRSTENFELD, Oostenrijk (AT)
MACHER, David te A-8570
VOITSBERG, Oostenrijk (AT)
(51) H05K 1/11
H05K 1/02
B32B 17/10
(47) 07.04.2010
(73) Venturedyne, Ltd te PEWAUKEE,
WI 53072, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LIKEN, Peter te WEST OLIVE, MI
49460, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOSSCHER, Michael, J. te
JENISON, MI 49418, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H05K 13/04
H05K 13/02
(11) EP1665918
(21) EP04766756.3
(22) 09.09.2004
(31) 10344409
(11) EP1799019
(32) 25.09.2003
(21) EP06024265.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 23.11.2006
(54) METHOD FOR MANUFACTURING
A HIGH-FREQUENCY ASSEMBLY
(31) 202005020315 U
(32) 15.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Elektrischer Anschluss für einen
Sockel
(47) 07.04.2010
(73) Döppner Bauelemente GmbH &
Co. KG te 36137
GROSSENLÜDER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schneider + Fichtel GmbH te
72108 ROTTENBURG A.N.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schott AG te 55120 MAINZ 1,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schneider, Rolf, A., O. te 72108
ROTTENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Döppner, Christoph te 36124
LÜTTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nickut, Andreas te 31073
DELLIGSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Albrecht, Bernd te 31073
DELLIGSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05K 7/20
H05K 7/18
H05K 7/14
A47F 7/00
A47F 5/00
(11) EP1382234
(21) EP02731456.6
(22) 22.04.2002
(31) 841032
(47) 07.04.2010
(73) Ericsson AB te STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) KONRATH, Willibald te 71544
WEISSACH IM TAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHMELCHER, Haiko te 74427
FICHTENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
14 april 2010
Nummer 09/10
116
14 april 2010
EP3 Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
(51) A01D 17/06
(11) EP1429595
(21) EP02762560.7
(22) 19.09.2002
(31) 0122604
(32) 19.09.2001
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Apparatus for breaking up clods
and removing unwanted objects
from soil.
(73) RICHARD PEARSON LIMITED te
Freiston, Boston, Lincolnshire,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
A01H 5/10
A01H 5/00
(31) 366757 P
(72) Michaels T. Vickers te Saint Paul
MN 55110-3302, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Steve A. Junge te Johnston,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 22.03.2002
(47) 29.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A01N
A01N
A01N
A01N
(11) EP1565053
(21) EP03714105.8
(22) 11.03.2003
(54) Compositions and methods for
altering tocotrienol content.
(73) E.I. du Pont de Nemours and
Company te WILMINGTON,
DELAWARE, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(21) EP04814790.4
(72) Edgar, B. CAHOON te Webster
Groves, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sean, J. COUGHLAN te
Hockessin, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rebecca, E. CAHOON te Webster
Groves, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Karlene, H. BUTLER te Newark,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 16.12.2004
(47) 17.02.2010
(31) 530478 P
591975 P
(51) A01J 7/02
(32) 16.12.2003
29.07.2004
(21) EP07076031.9
(72) John, Patrick, COULAM te
Lincolnshire, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Phillip, BOSWORTH te
Lincolnshire, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 13.01.2010
(51) A01H 1/00
(11) EP1696721
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(11) EP1935235
(22) 29.11.2007
(31) 1033100
1033883
(54) Dominant gene suppression
transgenes and methods of using (32) 21.12.2006
24.05.2007
same.
(33)
Nederland
(73) PIONEER HI-BRED
Nederland
INTERNATIONAL, INC. te
Johnston, Iowa, Verenigde Staten (54) Melkbekerreinigingsinrichting en
van Amerika (US)
-werkwijze.
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(73) Maasland N.V. te 3147 PA
MAASSLUIS
(72) Andrew, M. CIGAN te Johnston,
Verenigde Staten van Amerika
(72) Van den Berg, Karel te 2971 VB
(US)
BLESKENSGRAAF
Timothy, W. FOX te Des Moines, (47) 24.03.2010
Verenigde Staten van Amerika
(51) A01M 7/00
(US)
Howard, P. HERSHEY te
(11) EP1415535
Cumming, Verenigde Staten van (21) EP03024317.4
Amerika (US)
Erica UNGER te Ames, Verenigde (22) 24.10.2003
Staten van Amerika (US)
(31) 284002
Yongzhong WU te Johnston,
(32) 30.10.2002
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Injectiesysteem en werkwijze
(47) 17.02.2010
daarvoor.
(51) C12N 15/82
(73) DEERE & COMPANY te Moline,
C12N 15/29
Illinois, Verenigde Staten van
C12N 15/11
Amerika (US)
C12N 15/09
51/00
47/40
43/40
25/00
(11) EP1853111
(21) EP05823216.6
(22) 04.11.2005
(31) 102004054960
(32) 13.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fly gel bait.
(73) Bayer CropScience AG te
Monheim, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Guillaume HUCHET te Lawrence,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Gunther NENTWIG te
Leverkusen, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Volker GUTSMANN te Langenfeld,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Reiner POSPISCHIL te Bergheim,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jurgen JUNKERSDORF te
Leverkusen, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Karin HORN te Solingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Reed, N. ROYALTY te Cary,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 13.01.2010
(51) C09D 5/16
C09D 5/14
A01P 1/00
A01N 43/16
A01N 33/12
A01N 31/14
A01N 25/08
(11) EP1825752
(21) EP07003274.3
(22) 16.02.2007
(31) 102006008535
(32) 22.02.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bekledingssamenstelling,
vervaardigd van een middel dat
Nummer 09/10
(73)
(74)
(72)
(47)
117
SIO² voortbrengt, met tenminste (74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
twee antibacteriële werkzame
(72) Niels, Lynge MADSEN te
stoffen.
Frederiksberg C, Denemarken
Stiftung nano innovations -for a
(DK)
better living te Olten/Kanton
Claus BORGGAARD te Viby
Solothurn, Zwitserland (CH)
Sj¥lland, Denemarken (DK)
Allan, J. RASMUSSEN te
Drs. Quintelier te Diegem
Fuglebjerg, Denemarken (DK)
Ralf Jürgens te Henstedt-Ulzburg,
(47)
13.01.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A22B 7/00
Sascha Schwindt te Saarbrücken, (11) EP1890552
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06743125.4
(DE)
(22) 08.06.2006
18.11.2009
(51) C12R 1/645
A01N 63/04
(31) 202005009048 U
(11) EP1725113
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05707267.0
(54) Ordening voor het transporteren
van een slachtdier.
(22) 08.02.2005
(31) 04006142
(32) 15.03.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Process for the production of
granules or pellets containing
filamentous fungi.
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(32) 08.06.2005
(73) Banss Schlacht- und
Fördertechnik GmbH te
Biedenkopf, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Marek STARK te Wetter,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
UREA CASALE S.A. te Lugano(DE)
Besso, Zwitserland (CH)
Christian MÜLLER te Biedenkopf,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Elisabeth PANCHAUD-MIRABEL te
(DE)
Toulouse, Frankrijk (FR)
Hermann SCHÄFER te Lahntal,
30.12.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C12N 1/18
Frank SCHMIDT te Dautphetal,
A21D 8/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP1450613
(DE)
EP02792828.2
(47) 16.12.2009
28.11.2002
(51) C11C 3/10
01204783
A23D 9/00
05.12.2001
A23D 7/00
Europees Octrooi Bureau
(11) EP1492410
(54) Liquid yeast compositions.
(21) EP03712001.1
(73) LESAFFRE ET COMPAGNIE
(22)
LESAFFRE et Compagnie te Paris,
(31)
Frankrijk (FR)
(32)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(33)
(72) Frans KOSTER te Delfgauw
(54)
Unno, Adrianus DE VREEDE te
Berkel En Rodenrijs
(73)
(47) 30.12.2009
(74)
14 april 2010
same.
(73) Pioneer-Hi-Bred International,
Inc. te Johnston, Iowa, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Victor NSEREKO te Johnston,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
William RUTHERFORD te Des
Moines, Iowa, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Brenda K. SMILEY te Granger,
Iowa, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Annette SPIELBAUER te Ankeny,
Iowa, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 17.02.2010
(51) C12N 1/14
C12N 1/00
A23L 1/03
(11) EP1707061
(21) EP06008735.0
(22) 12.10.1993
(31) 962522
(32) 16.10.1992
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for the heterotrophic
production of microbial products
with high concentration of
omega-3 higly unsaturated fatty
acids.
(73) Martek Biosciences Corporation
te Columbia, Maryland, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) William R. Barclay te Boulder,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 23.12.2009
UNILEVER N.V. te Rotterdam
(51) A23L 1/308
A23L 1/307
A23L 1/09
A23L 1/0522
A23G 9/00
A23G 1/00
A21D 2/18
A21D 13/06
A21D 13/00
Dr. Mulder c.s. te Vlaardingen
(11) EP1830667
10.03.2003
02076376
09.04.2002
Europees Octrooi Bureau
Triglyceride fat.
(51) A22B 5/04
A22B 5/00
(72) Eckhard, Floeter te Vlaardingen
(21) EP06819850.6
(47) 17.02.2010
(11) EP1799041
(22) 29.11.2006
(31) 05257437
(22) 13.09.2005
(51) C12R 1/225
C12N 9/18
A23K 1/165
(31) 200401398
(11) EP1784085
(32) 14.09.2004
(21) EP05795993.4
(33) Denemarken
(22) 01.09.2005
(54) A method and an apparatus for
checking bleeding.
(31) 606389 P
(73) Cargill Incorporated te Wayzata,
Minnesota, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 01.09.2004
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(73) SLAGTERIERNES
FORSKNINGSINSTITUT te
Roskilde, Denemarken (DK)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Frans Johan SARNEEL te
Zuiddorpe
Johan Augusta Maria Antoon
(21) EP05779275.6
(54) Ferulate esterase producing
strains and methods of using
(32) 02.12.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Low calorie fat substitute.
Nummer 09/10
118
14 april 2010
PEREMANS te Ekeren, België (BE) (21) EP05810780.6
Johan JONCKERS te Sint(22) 07.10.2005
Lambrechts-Woluwe, België (BE)
(31) 215524
(47) 30.12.2009
617146 P
648914 P
(51) A23L 1/22
648974 P
A23B 7/022
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 16.12.2009
(51) A24B 3/14
A24B 15/14
(11) EP1937092
(32) 30.08.2005
07.10.2004
31.01.2005
31.01.2005
(11) EP1733630
(21) EP06290922.1
(22) 06.06.2006
(31) 0506175
(32) 17.06.2005
(33) Frankrijk
(54) Process for the drying of a msgfree product of plant origin, and
product so obtained.
(73) Darome te Milly La Foret,
Frankrijk (FR)
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
(21) EP06842332.6
(22) 18.10.2006
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Carbonated protein drink and
method of making.
(73) Next Proteins, Inc. te Carlsbad,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 727458 P
727460 P
(32) 18.10.2005
18.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) A reconstituded tobacco with
bonded flavorant, smoking article
and methods.
(73) Philip Morris Products S.A. te
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Neuchâtel, Zwitserland (CH)
(72) Luc Darbonne te Oncy sur Ecole,
(72)
Shawn
Sherwood
te
Carlsbad,CA
(74)
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Frankrijk (FR)
92009, Verenigde Staten van
(72)
Szu-Sung YANG te Midlothian,
(47) 06.01.2010
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Jenkins David te Carlsbad,
(51) A23L 1/32
(US)
Verenigde Staten van Amerika
A23B 5/20
Trevor, Scott GENTRY te
(US)
A23B 5/18
Midlothian, Verenigde Staten van
A23B 5/06
(47) 30.12.2009
Amerika (US)
A23B 5/005
Robley, Eugene, Jr. PITTS te
(51) A23L 3/34
Midlothian, Verenigde Staten van
(11) EP1363511
A23B 4/16
Amerika (US)
(21) EP02709692.4
A23B 4/14
Ricky, L. BOWMAN te Richmond,
(22) 28.02.2002
(11) EP1933646
Verenigde Staten van Amerika
(31) 271726 P
(21) EP06795747.2
(US)
271746 P
(22) 23.08.2006
(47) 30.12.2009
314631 P
(31) 200506754
(51) A24C 5/35
335031 P
(32) 23.08.2005
954462
(11) EP1310178
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 28.02.2001
28.02.2001
27.08.2001
02.11.2001
14.09.2001
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Improvements in pasteurized
eggs.
(73) John L. Davidson te Atkinson,
New Hampshire, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Myron A. Wagner te Wilmington,
Delaware, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) John L. Davidson te Atkinson,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Myron A. Wagner te Wilmington,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 30.12.2009
(51) A23L 2/66
A23L 2/54
(11) EP1809127
(33) Zuid-Afrika
(21) EP02020781.7
(54) A method of processing fish.
(22) 17.09.2002
(73) Quali Guarantee (Proprietary)
Limited te Table Bay Harbour
Cape Town, Zuid-Afrika (ZA)
(31) 10154746
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) William, Roland Burke te 7395
Saldanha, Zuid-Afrika (ZA)
(47) 23.12.2009
(51) F25D 17/04
A23L 3/3418
(32) 09.11.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Magazijn voor staafvormige
voorwerpen van de
tabakverwerkende industrie, in
het bijzonder filterstaven.
(11) EP1926400
(73) Hauni Maschinenbau AG te 21033
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP06805813.0
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(22) 22.09.2006
(31) 102005045760
(32) 23.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze en inrichting voor het
voortbrengen van een
geconditioneerde atmosfeer.
(72) Dombek, Manfred te 21521
DASSENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Haul, Michael te 21529
KRÖPPELSHAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 25.01.2006
(73) HOFFMANN CONSORTEN
HAMBURG GMBH te Hamburg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A24D 3/00
A24D 1/04
A24C 5/47
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(21) EP99954434.9
(72) Heinrich SAUL te Hamburg,
(22) 08.11.1999
(11) EP1129631
Nummer 09/10
(31) 31786798
(32) 09.11.1998
(33) Japan
(54) Filter cigarette.
(73) Japan Tobacco Inc. te Tokyo,
Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Shichisei Tani te Tokyo, Japan
(JP)
Toshiaki Okusawa te Tokyo,
Japan (JP)
Kazuhiro Noda te Tokyo, Japan
(JP)
119
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Elke Dauphin te Hersbruck,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 30.12.2009
(51) A47C 27/06
(11) EP2034870
(21) EP07764789.9
(22) 22.06.2007
14 april 2010
(DE)
(47) 06.01.2010
(51) A47J 31/54
A47J 31/44
(11) EP1867259
(21) EP06115512.3
(22) 15.06.2006
(54) Beverage machine with warming
support plate.
(31) 06013086
(73) Nestec S.A. te Vevey, Zwitserland
(CH)
(32) 26.06.2006
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(47) 13.01.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) A43B 7/14
A43B 17/02
A43B 13/12
(54) Schuimen geformuleerd met op
rubbersamenstelling gebaseerde
springveren.
(72) Gilles Gavillet te Ursy FR,
Zwitserland (CH)
Peter Möri te walperswil,
Zwitserland (CH)
Jürgen Kristlbauer te Zollikofen,
Zwitserland (CH)
(11) EP2056688
(21) EP07856760.9
(22) 14.12.2007
(73) Latexco NV te Tielt, België (BE)
Erik Deporte te Dendermonde,
België (BE)
(31) 102006059493
(72) Erik Deporte te Dendermonde,
België (BE)
(32) 14.12.2006
(47) 23.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A47F 5/08
(54) Shoe.
(11) EP1681966
(73) Bodyfeel-Produtos de Saude Ltd (21) EP04797445.6
te Germering, BONDSREPUBLIEK (22) 11.11.2004
DUITSLAND (DE)
(31) 200301680
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(32) 11.11.2003
(72) Herbert GSCHWENDER te
(33) Denemarken
Alcabideche, Portugal (PT)
(54) Suspension arrangement.
(47) 06.01.2010
(51) A45C 11/36
(11) EP1889554
(21) EP07015563.5
(22) 08.08.2007
(31) 202006012638 U
(32) 16.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Container for a geometry
traingle.
(73) Klaus Berkhahn te Heilbronn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Klaus Berkhahn te Heilbronn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.01.2010
(51) A47C 7/46
(11) EP1872689
(21) EP06022177.7
(22) 23.10.2006
(33)
(54)
(73)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(51) F24J 2/34
F24J 2/24
A47K 3/28
(11) EP1947992
(21) EP06809132.1
(22) 19.10.2006
(31) RE20050128
(32) 14.11.2005
(33) Italië
(54) A SHOWER HEATED BY SOLAR
ENERGY.
(73) G.F. S.r.l. te I-42015
CORREGGIO, Italië (IT)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) GAITI, Giorgio te I-42015
(72) Kim Albech SORENSEN te Viborg,
CORREGGIO (RE), Italië (IT)
Denemarken (DK)
(47) 24.02.2010
Morten KRISTENSEN te Spottrup,
(51) A47L 9/28
Denemarken (DK)
A47L 9/20
Uffe Thue NIELSEN te
A47L 9/16
Ringkobing, Denemarken (DK)
A47L 9/00
(47) 30.12.2009
A47L 5/28
(51) A47J 31/06
(11) EP1199023
A47J 31/00
(21) EP00946373.8
(11) EP1949827
(22) 17.07.2000
(21) EP07001477.4
(31) 20452499
(22) 24.01.2007
(32) 19.07.1999
(54) Machine for preparing a hot
(33) Japan
drink.
(54) VACUUM CLEANER.
(73) WMF WÜRTTEMBERGISCHE
METALLWARENFABRIK AG te
München, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Cornelius Boerner te Kuchen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
26.06.2006
Armin Startz te Weidenstetten,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Chair with automatically
(DE)
adjustable lumbar support.
Peter Bockwoldt te
Albertshausen,
Dauphin Entwicklungs- u.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Beteiligungs GmbH te Hersbruck,
(31) 102006029537
(32)
(73) GletcherWall A/S te Spöttrup,
Denemarken (DK)
(47) 20.01.2010
(73) Sharp Kabushiki Kaisha te
OSAKA-SHI, OSAKA-FU 5450013, Japan (JP)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Matsumoto, Yukimichi, Sharp Co.,
Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA 5450013, Japan (JP)
Ota, Hiroshi, Sharp Co., Ltd. te
OSAKA-SHI, OSAKA 545-0013,
Japan (JP)
INOUE, Teruhisa, Sharp Co., Ltd.
te OSAKA-SHI, OSAKA 545-0013,
Japan (JP)
Nummer 09/10
(47) 17.03.2010
(51) A47L 13/22
(11) EP1180343
(21) EP01119417.2
(22) 11.08.2001
(31) 10040014
(32) 16.08.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Reinigingsapparaat.
(73) Avet AG te Rüti/Zürich,
Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Roland Sacks te Bubikon,
Zwitserland (CH)
(47) 10.05.2006
(51) A61B 5/00
(11) EP1143854
(21) EP99961888.7
(22) 30.11.1999
(31) 201441
(32) 30.11.1998
120
and preventing plantar ulcers.
(72) Nicolas VUILLERME te Francin,
Frankrijk (FR)
Norbert NOURY te Grenoble,
Frankrijk (FR)
Yohan PAYAN te Allevard,
Frankrijk (FR)
Jacques DEMONGEOT te
Sassenage, Frankrijk (FR)
(47) 30.12.2009
(51) A61B 5/15
(11) EP1980206
(21) EP08075676.0
(22) 08.05.2003
(31) 142443
(32) 09.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Minimal procedure analyte test
system.
(73) LIFESCAN, INC. te Milpitas,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Networked system for interactive
communication and remote
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
monitoring of drug delivery.
(72) Devin MCallister te Shrewsbury,
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Stephen, J. BROWN te Woodside,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 23.12.2009
(51) A61B 5/05
(11) EP1261278
(21) EP01902609.5
(22) 29.01.2001
(31) 13438100
(32) 03.02.2000
(33) Israël
(54) Non-invasive apparatus for
disease diagnosis.
(73) Medex Screen Ltd. te 86800
Arava, Israël (IL)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lorin Olson te Scotts Valley,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Borzu Sohrab te Los Altos,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 06.01.2010
(51) A61B 6/03
(11) EP1304077
(21) EP02256988.3
(22) 04.10.2002
(31) 2001324024
2002276917
(32) 22.10.2001
24.09.2002
(33) Japan
Japan
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(54) X-ray computed tomography
apparatus.
(72) Alexander KANEVSKY te 89057
Arad, Israël (IL)
(73) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA te
TOKYO, Japan (JP)
(47) 23.12.2009
(51) A61B 5/103
A43B 7/00
(11) EP2034892
(21) EP07823515.7
(22) 08.06.2007
(31) 0652073
(32) 09.06.2006
(33) Frankrijk
(54) Method and device for detecting
(32) 06.04.2007
(73) UNIVERSITE JOSEPH FOURIER te (33) Verenigde Staten van Amerika
Grenoble Cédex 9, Frankrijk (FR) (54) Dissection apparatus.
(74) Ir. Assen te Wassenaar
(73) Olympus Medical Systems
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Health Hero Network, Inc. te Palo
Alto, California, Verenigde Staten
van Amerika (US)
14 april 2010
Corporation te Tokyo, Japan (JP)
Terumo Cardiovascular Systems
Corporation te Ann Arbor,
Michigan, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Yamatani Ken te Hachioji-shi
Tokyo, Japan (JP)
(47) 13.01.2010
(51) A61B 17/00
(11) EP1429661
(21) EP02779315.7
(22) 05.09.2002
(31) 0102968
(32) 07.09.2001
(33) Zweden
(54) Apparatus for sealing a body
vessel puncture.
(73) Abbott Laboratories Vascular
Enterprises Limited te Dublin,
Ierland (IE)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Jan, Otto SOLEM te Stetten,
Zwitserland (CH)
(47) 06.01.2010
(51) A61F 6/22
A61F 6/18
A61B 17/12
(11) EP1561427
(21) EP05008825.1
(22) 21.05.1996
(31) 475252
(32) 07.06.1995
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Catheter system for expandable
contraceptive transcervical
fallopian tube occlusion devices
having mechanical fallopian tube
attachment.
(73) CONCEPTUS, INC. te San Carlos,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Julian Nikolchev te Portola Valley
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Dai Ton te Milpitas, Verenigde
(72) Tatsuro Suzuki te 1-1 Shibaura 1Staten van Amerika (US)
chome Minato-ku, Japan (JP)
(47)
06.01.2010
(47) 30.12.2009
(51) A61B 17/22
(51) A61B 19/00
A61B 17/32
A61B 17/00
(11) EP1054635
(21) EP99906869.5
(11) EP1977696
(22) 09.02.1999
(21) EP08003025.7
(31) 104922 P
74183 P
77281 P
(22) 19.02.2008
(31) 697502
Nummer 09/10
(32) 20.12.1998
10.02.1998
09.03.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
121
(22) 29.10.2004
(31) 742236
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(72) Satoshi, Mitzutani te Mitoyo-gun,
Kagawa-ken, Japan (JP)
(32) 18.12.2003
(47) 27.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61F 13/82
A61F 13/551
A61F 13/15
(54) Bodily exudate capturing article.
(73) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. te
(11) EP1407743
Neenah, Wisconsin, Verenigde
(21) EP02771756.0
Staten van Amerika (US)
Artemis Medical, Inc. te Hayward,
(22) 21.05.2002
(74)
Drs.
Kupecz
c.s.
te
Amsterdam
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 2001152403
(72) Alethea, Angelic Marie
2001314176
SWIECICKI te Greenville,
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Wisconsin,
Verenigde
Staten
van
(32) 22.05.2001
William, R. DUBRUL te Redwood
Amerika (US)
11.10.2001
City, Verenigde Staten van
Cindy, Lou PRICE te Appleton,
Amerika (US)
(33) Japan
Wisconsin, Verenigde Staten van
Richard, E. FULTON te Grand
Japan
Amerika (US)
Junction, Verenigde Staten van
(54)
Interlabiaal verband met
MaryAnn ZUNKER te Oshkosh,
Amerika (US)
flapdelen.
Wisconsin, Verenigde Staten van
06.01.2010
Amerika (US)
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
Richard, Joseph HANTKE te
Kawanoe-shi, Ehime-ken, Japan
A61M 25/01
Alpharetta, Georgia 30005,
(JP)
A61B 18/14
Verenigde
Staten
van
Amerika
(72) Satoshi, MIZUTANI te KanonjiEP1205156
(US)
shi, Kagawa, Japan (JP)
EP01309578.1
Corey, James PELZ te Franklin,
Koichi, YAMAKI te Kanonji-shi,
Wisconsin, Verenigde Staten van
13.11.2001
Kagawa, Japan (JP)
Amerika (US)
711648
Yuki, NODA te Kanonji-shi,
(47)
06.01.2010
Kagawa, Japan (JP)
13.11.2000
Megumi, TOKUMOTO te Kanonji(51)
A61P
15/18
Verenigde Staten van Amerika
shi, Kagawa, Japan (JP)
A61L 15/16
Injection catheter with needle
Akane, SAKAI te Kanonji-shi,
A61K 31/567
electrode.
Kagawa, Japan (JP)
A61K 31/565
Biosense Webster, Inc. te
(47) 20.01.2010
A61F 13/02
Diamond Bar, California,
A61F 13/00
(51) A61F 13/20
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1242012
(11) EP1983953
(US)
(21) EP00980651.4
(21) EP07703201.9
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 22.11.2000
(22) 01.02.2007
Dean M. Ponzi te Glendora,
California, Verenigde Staten van (31) 167535 P
(31) 06002143
Amerika (US)
(32) 24.11.1999
(32) 02.02.2006
Asher Holzer te Haifa, Israël (IL) (33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Europees Octrooi Bureau
Shlomo Ben-Haim te Haifa, Israël
(54) Improved transdermal
(IL)
(54) Tampon.
contraceptive delivery system
23.12.2009
(73) Ontex Hygieneartikel
and process.
Deutschland GmbH te
A61F 2/84
(73) Agile Therapeutics, Inc. te West
Grosspostwitz, BONDSREPUBLIEK
Conshohocken, Pennsylvania,
EP1933778
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
EP06816942.4
(74)
Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(US)
12.10.2006
(72)
Werner VAN INGELGEM te Zele,
(72) Te-Yen CHIEN te Neshanic
727180 P
België (BE)
Station, Verenigde Staten van
Annick DE POORTER te Zele,
14.10.2005
Amerika (US)
België (BE)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 30.12.2009
Steven SMET te Zele, België (BE)
Apparaat voor het plaatsen van
(51) A61F 13/15
(47) 13.01.2010
een implanteerbaar medisch
(11) EP0951887
(51) A61H 3/04
apparaat.
(21) EP99303060.0
A61G 5/04
Gore Enterprise Holdings, Inc. te
(22)
20.04.1999
(11)
EP1684686
Newark, Delaware, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 10966198
(21) EP04785446.8
John, L. LOEWEN te Parks,
(32) 20.04.1998
(22) 20.09.2004
Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(31) 200307484
(US)
(54) Absorbent article.
(32) 26.09.2003
06.01.2010
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
(33) Zuid-Afrika
A61F 5/455
Kawanoe-shi, Ehime-ken, Japan (54) Inter-convertible single person
(JP)
EP1694258
type transporting aid.
(54) Occlusion, anchoring, tensioning
or flow direction apparatus.
(73)
14 april 2010
(21) EP04796858.1
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73) Adriaan van Eeden te Pretoria,
Nummer 09/10
Zuid-Afrika (ZA)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Adriaan van Eeden te Pretoria,
Zuid-Afrika (ZA)
(47) 23.12.2009
(51) A61K 6/06
(11) EP1531779
(21) EP03792448.7
(22) 13.08.2003
(31) 0210539
(32) 23.08.2002
(33) Frankrijk
(54) Preparation for producing a
material used to restore a
mineralised substance in
particular in the dental field.
(73) Septodont ou Specialites
Septodont S.A. te St Maur des
Fosses, Frankrijk (FR)
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Badreddine BERGAYA te SaintCyr en Val, Frankrijk (FR)
Jean-Yves BOTTERO te Domaine
de Calas, 13480 Cabries,
Frankrijk (FR)
Marie-Josée BOTTERO te
Domaine de Calas, 13480
Cabries, Frankrijk (FR)
Jean-Claude FRANQUIN te
Marseille, Frankrijk (FR)
Dominique LEBLANC te Paris,
Frankrijk (FR)
olivier MARIE te Soisy sur Seine,
Frankrijk (FR)
André NONAT te Epagny,
Frankrijk (FR)
Cyrille SAUVAGET te Le Puy Saint
Reparade, Frankrijk (FR)
122
14 april 2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 30.12.2009
(72) David Dakin Iorwerth WRIGHT te
High Wycombe,
Buckinghamshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Anthony David HARMAN te
Henley on Thames, Oxfordshire,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Nikki ROBINSON te Cowley,
Uxbridge, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Garry c/o BTG International Ltd.
HODGES te London EC4M7SB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Adil c/o BTG International Ltd.
KADAR te London EC4M7SB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Hugh VAN LIEW te Barnstable,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Geoffrey D. MOGGRIDGE te
Cambridge, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 9/20
A61K 9/16
A61K 31/485
(47) 30.12.2009
(21) EP03015267.2
(51) A61K 9/127
A61K 31/704
(22) 03.11.1995
(11) EP1435231
(21) EP03258252.0
(22) 31.12.2003
(31) MU11012002
(32) 31.12.2002
(33) India
(54) Non-pegylated long-circulating
liposomes.
(11) EP2057984
(21) EP07021788.0
(22) 09.11.2007
(54) Retardtabletten met
hydromorfon.
(73) Acino Pharma AG te Liesberg,
Zwitserland (CH)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Marc Zingraff te Saint-Louis,
Frankrijk (FR)
Markus Reher te Binningen,
Zwitserland (CH)
(47) 20.01.2010
(51) A61K 9/20
A61K 9/16
(11) EP1348429
(31) 334209
(32) 04.11.1994
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Melt-extruded orally
administrable opioid
formulations.
(73) Euro-Celtique S.A. te
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(11) EP1701701
(73) Bharat Serums & Vaccines Ltd. te (72) Benjamin Oshlack te New York
10028, New York, Verenigde
Thane 400 604, Maharashtra,
Staten van Amerika (US)
India (IN)
Mark Chasin te Manalapan
(72) Gautam Vinod Daftary te 400
07726, New Jersey, Verenigde
604 Thane Maharashtra, India
Staten van Amerika (US)
(IN)
Hua-Pin Huang te Englewood
Srikanth Annappa Pai te 400604
Cliffs 07632, New Jersey,
Thane, India (IN)
Verenigde Staten van Amerika
Sangeeta Hanurmesh Rivankar te
(US)
400604 Thane, India (IN)
David Sackler te Greenwich
(47) 30.12.2009
06830, Connecticut, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K 9/127
(21) EP04798564.3
(11) EP1397123
(47) 23.12.2009
(22) 17.11.2004
(21) EP02743969.4
(31) 0326768
0422307
542866 P
542867 P
(22) 21.06.2002
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
(32) 17.11.2003
07.10.2004
10.02.2004
10.02.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Applied NanoSystems B.V. te
Groningen
(32) 23.09.2005
(72) Robert, Heinz, Edward FRIESEN
te Houten
Berend POOLMAN te Haren
Bernard Lucas FERINGA te
Paterswolde
Jan, Bernard, Frederik, Nicolaas
ENGBERTS te Groningen
(54) Novel dosage formulation.
(47) 06.01.2010
(51) A61P 9/14
A61M 5/19
A61M 5/155
A61K 9/12
(54) Methods or preparing a foam
comprising a sclerosing agent.
(73) BTG INTERNATIONAL LIMITED
Patents Division te London,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 01202401
(32) 21.06.2001
(54) Delivery of small hydrophilic
molecules packaged into lipid
vesicles.
9/20
31/455
31/4427
31/44
(11) EP1928427
(21) EP06793473.7
(22) 13.09.2006
(31) 719793 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG te
Basel, Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Hashim, A. AHMED te Princeton,
New Jersey, Verenigde Staten
Nummer 09/10
van Amerika (US)
Susanne PAGE te 540,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Navnit, Hargovindas SHAH te
Clifton, New Jersey, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 30.12.2009
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
9/48
9/28
9/20
9/00
(11) EP2068842
123
(22) 12.02.2003
(31) 0203296
0203297
0203298
(32) 12.02.2002
12.02.2002
12.02.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Oral dosage form for controlled
drug release.
(22) 14.09.2007
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
Greenford, Middlesex, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 06020008
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(32) 25.09.2006
(72) Luigi MARTINI te Harlow, Essex,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Vincenzo RE te Brentford,
Middlesex, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Chi, Leung LI te Hertfordshire,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Helen, Anne WILLY te Harlow,
Essex, GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP07802308.2
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ACTIVE INGREDIENT AND
TRIMAGNESIUMDICITRATE AS
DESICCANT CONTAINING
STABILISED SOLID MEDICINAL
FORMS AND METHOD FOR THE
PRODUCTION THEREOF.
(73) Losan Pharma GmbH te 79395
NEUENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) GRUBER, Peter te 79249
MERZHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SPICKERMANN, Dirk te 79219
STAUFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 03.03.2010
(51) A61K 9/22
A61K 9/20
A61F 9/00
(11) EP1891942
(21) EP07012726.1
(22) 07.04.2000
(31) 294720
(32) 19.04.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Opthalmic insert and method for
sustained release of medication
to the eye.
(47) 20.01.2010
(51) A61P 25/20
A61K 45/06
A61K 31/4985
A61K 31/137
(11) EP1742624
14 april 2010
(73) LABORATOIRES BESINS
INTERNATIONAL te Paris,
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Dana C. HILT te Ellicott City,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Valérie MASINI-ETEVE te
Verrières le Buisson, Frankrijk
(FR)
Richard FEDYNEC te
Clairefontaine, Frankrijk (FR)
Brigitte TARAVELLA te PARIS,
Frankrijk (FR)
(47) 30.12.2009
(51) A61P 9/10
A61P 9/02
A61P 43/00
A61P 17/06
A61P 17/00
A61K 31/19
(11) EP1763343
(21) EP05758830.3
(22) 17.06.2005
(31) MI20041279
(32) 24.06.2004
(33) Italië
(54) Calcium trifluoracetate for
preparing antiangiogenetic
medicaments.
(22) 07.02.2005
(73) Eureon AG te Freiburg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 545413 P
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(32) 18.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Rosa GOBBI te Fino Mornasco
(CO), Italië (IT)
(54) Dopamine-agonist combination
therapy with sedatives for
improving sleep quality.
(51) A61P 11/00
A61K 31/24
(21) EP05732660.5
(47) 30.12.2009
(73) Sepracor, Inc. te Marlborough,
(11) EP1736153
Massachusetts, Verenigde Staten (21) EP06010364.5
van Amerika (US)
(22) 04.07.2001
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(31) 0016441
(72) Timothy, J. BARBERICH te
(32) 04.07.2000
Concord, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 06.01.2010
(54) Secretin-receptor ligands in the
treatment of cystic firbrosis (CF).
(73) Eyelab Group, LLC te ANN
ARBOR, MI 48104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 35/00
A61K 9/08
A61K 47/00
A61K 31/138
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(11) EP1727532
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP05735277.5
(72) Richard Jon Davis te London,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Keith John Page te Royston
Herts, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Cohan, Bruce E. te ANN ARBOR,
MI 48105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Diamond, Howard te ANN
ARBOR, MI 48105, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 03.03.2010
(51) A61K 9/44
(11) EP1474114
(21) EP03739557.1
(22) 18.03.2005
(31) 04290762
805530
(32) 22.03.2004
22.03.2004
(73) Novartis International
Pharmaceutical Ltd. te Hamilton,
Bermuda (BM)
(47) 06.01.2010
(51) A61P 9/10
A61M 5/00
A61M 1/00
A61K 33/00
(54) Chemically stable compositions of
A61K 31/335
4-hydroxy tamoxifen.
(11) EP1118325
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
124
(21) EP00128626.9
MIYAGI 9818003, Japan (JP)
(22) 29.07.1994
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(31) 99067
(72) Ohyama, Hideki te SENDAI-SHI
MIYAGI 9818003, Japan (JP)
(32) 29.07.1993
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 03.03.2010
(51)
(54) Use of Paclitaxel and its
derivatives in the manufacture of
a medicament for treating
restenosis.
(11)
(73) The United States of America,
(21)
represented by the Secretary
(22)
Department of Health and Human
Services te Rockville, Maryland, (31)
Verenigde Staten van Amerika
(32)
(US)
(33)
(72) James L. Kinsella te Baltimore
Maryland, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Steven J. Sollot te Baltimore
Maryland, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
A61K 31/4245
A61K 31/4196
A61K 31/4192
(11) EP1959951
(21) EP06819660.9
A61P 31/10
A61K 41/00
A61K 31/409
(22) 22.11.2006
EP2056820
(33) Europees Octrooi Bureau
EP07808509.9
(54) Heteroaryl substituted piperidine
derivatives as L-CPT1 inhibitors.
29.08.2007
1032375
29.08.2006
Nederland
(31) 05111560
(32) 01.12.2005
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te
Bazel, Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) A pharmaceutical composition for (72) Jean ACKERMANN te Riehen,
Zwitserland (CH)
the treatment of a skin disorder
Konrad BLEICHER te Freiburg,
and a method for the preparation
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
thereof.
(DE)
(73) Stichting voor de Technische
Simona M. CECCARELLI GRENZ
Wetenschappen te Utrecht
te Basel, Zwitserland (CH)
Odile CHOMIENNE te Altkirch,
(72) Geertruida, Maria, Theresia
04.01.2006
Frankrijk (FR)
SMIJS te Leiden
Patrizio MATTEI te Riehen,
Johannes SCHUITMAKER te
A61P 3/04
Zwitserland (CH)
Leiden
A61K 36/888
Tanja SCHULZ-GASCH te Liestal,
A61K 31/736
(47) 06.01.2010
Zwitserland (CH)
A61K 31/365
(51) C07D 403/12
(47)
23.12.2009
EP1501498
C07D 401/12
EP03718758.0
(51) C07D 417/04
C07D 231/54
C07D 413/14
A61P 3/00
15.04.2003
C07D 409/04
A61P 25/00
02009254
C07D 407/12
A61K 31/416
26.04.2002
C07D 403/12
(11) EP1931335
C07D 403/04
Europees Octrooi Bureau
(21) EP06804133.4
C07D 401/14
Pharmaceutical compositions
(22) 22.09.2006
C07D 401/12
comprising a lipase inhibitor and
C07D 401/04
(31)
719884
P
glucomannan.
C07D 249/14
(32) 23.09.2005
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG te
A61P 35/00
Basel, Zwitserland (CH)
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/4196
Jacques BAILLY te Zimmersheim, (54) HEXAHYDRO CYCLOOCTYL
(11) EP1663211
Frankrijk (FR)
PYRAZOLE CANNABINOID
(21) EP04780381.2
Rainer, Eugen MARTIN te BASEL,
MODULATORS.
(22) 06.08.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Janssen Pharmaceutica NV te
(DE)
(31) 492787 P
2340 BEERSE, België (BE)
Susanne RAAB te Leinfelden(32) 06.08.2003
Echterdingen, BONDSREPUBLIEK (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72)
LIOTTA,
Fina
te
WESTFIELD,
NJ
DUITSLAND (DE)
07090,
Verenigde
Staten
van
(54) Aminotriazole compounds useful
30.12.2009
Amerika (US)
as inhibitors of protein kinases.
C07D 207/27
MINGDE, Xia te BELLE MEAD, NJ (73) Vertex Pharmaceuticals
A61P 9/10
08502, Verenigde Staten van
Incorporated te Cambridge,
A61P 9/00
Amerika (US)
Massachusetts, Verenigde Staten
A61P 25/00
HUAJUN, Lu te BRIDGEWATER,
van Amerika (US)
A61K 31/4015
NJ 08807, Verenigde Staten van
Mark W. Ledeboer te Acton,
Amerika (US)
EP1698622
Massachusetts, Verenigde Staten
MENG, Pan te NESHANIC
van Amerika (US)
EP04807730.9
STATION, NJ 08853, Verenigde
Robert J. Davies te Arlington,
24.12.2004
Staten van Amerika (US)
Massachusetts, Verenigde Staten
2003427424
WACHTER, Michael P. te
van Amerika (US)
BLOOMSBURG, NJ 08804,
24.12.2003
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Verenigde Staten van Amerika
Japan
(72) Michael J. ARNOST te North
(US)
TREATMENT FOR SEVERE
Andover, Verenigde Staten van
(47) 24.02.2010
APHASIA IN CHRONIC-STAGE
Amerika (US)
CEREBROVASCULAR DISORDER. (51) C07D 413/04
Guy W. BEMIS te Arlington,
A61P 3/08
Verenigde Staten van Amerika
Ohyama, Hideki te SENDAI-SHI
A61P 3/06
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47)
14 april 2010
Nummer 09/10
(US)
Robert J. DAVIES te Arlington,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Cornelia J. FORSTER te Pelham,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Ronald, Jr. GREY te Attleboro,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Brian LEDFORD te Attleboro,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Craig MARHEFKA te Belmont,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
David MESSERSMITH te
Somerville, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Albert C. PIERCE te Cambridge,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Francesco SALITURO te Marboro,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Jian WANG te Newton, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Mark W. LEDEBOER te Acton,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 20.01.2010
(51) A61P 3/06
A61K 31/47
A61K 31/202
(11) EP1715865
(21) EP05710692.4
(22) 18.02.2005
(31) 780640
(32) 19.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HYPERLIPEMIA THERAPEUTIC
AGENT COMPRISING
PITAVASTATINS AND
EICOSAPENTAENOIC ACID.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
125
(32) 04.11.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
14 april 2010
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Pharmaceutical formulations
containing flavouring substances (54) MORPHOLINE DERIVATIVES FOR
USE AS DOPAMINE AGONISTS IN
with improved pharmaceutical
THE TREATMENT OF I.A. SEXUAL
properties.
DYSFUNCTION.
(73) Bayer Animal Health GmbH te ,
(73)
Pfizer Limited te SANDWICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KENT CT13 9NJ, GROOT
(DE)
BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Pfizer Inc. te NEW YORK, NY
(72) Patrick BOSCHÉ te Grenzach10017, Verenigde Staten van
Whylen, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Sabine BONGAERTS te
(72) ALLERTON, Charlotte, Moira,
Leverkusen, BONDSREPUBLIEK
Norfor te SANDWICH KENT, CT13
DUITSLAND (DE)
9NJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
Venkata-Rangarao KANIKANTI te
BAXTER, Andrew, Douglas te
Leverkusen, BONDSREPUBLIEK
SANDWICH KENT, CT13 9NJ,
DUITSLAND (DE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 13.01.2010
COOK, Andrew, Simon te
SANDWICH KENT, CT13 9NJ,
(51) C07D 417/04
GROOT BRITTANNIË (GB)
C07D 403/04
HEPWORTH, David te SANDWICH
C07D 401/14
KENT, CT13 9NJ, GROOT
C07D 401/04
BRITTANNIË (GB)
C07D 239/42
WONG, Stephen, Kwok-Fung te
A61P 35/00
SANDWICH KENT, CT13 9NJ,
A61K 31/506
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/505
(US)
(11) EP1635835
(21) EP04739809.4
(47) 17.03.2010
(22) 11.06.2004
(51) A61P 7/10
A61K 31/64
A61K 31/549
(31) 478709 P
(32) 13.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1919483
(21)
(54) 2-Aminopyrimidine derivatives as
(22)
RAF kinase inhibitors.
(31)
(73) Novartis AG Patent & Trademark
(32)
Department. te BAZEL,
Zwitserland (CH)
(33)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54)
(72) David, Bryant BATT te Wayland,
Verenigde Staten van Amerika
Kowa Company. Ltd. te NAGOYA(US)
SHI, AICHI-KEN 460-8625, Japan
Timothy, Michael RAMSEY te
(JP)
Weston, Verenigde Staten van
Nissan Chemical Industries, Ltd.
Amerika (US)
te CHIYODA-KU, TOKYO 101Michael, Lloyd SABIO te
0054, Japan (JP)
Randolph, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
AOKI, Taro te TOKOROZAWA-SHI, (47) 06.01.2010
SAITAMA 3590037, Japan (JP)
(51) C07D 413/04
YAMAGUCHI, Junji te
C07D 265/30
HIGASHIMURAYAMA-SHI, TOKYO
A61P 15/00
1890022, Japan (JP)
A61K 31/5377
SASAKI, Yusuke te
A61K 31/5375
HIGASHIMURAYAMA-SHI, TOKYO
(11) EP1572214
1890022, Japan (JP)
(21) EP03812639.7
10.03.2010
(22) 02.12.2003
A61K 31/495
(31) 0228787
EP1682144
0308460
EP04791080.7
0313606
30.10.2004
(32) 10.12.2002
11.04.2003
10351448
12.06.2003
EP06791717.9
29.08.2006
102005040841
29.08.2005
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Combined preparation of a
thiazide diuretic and loop
diuretic.
(73) Heinrich Knauf te Freiburg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Heinrich KNAUF te Freiburg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ernst MUTSCHLER te Mainz,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 30.12.2009
(51) A61P 31/14
A61K 31/7076
A61K 31/7064
A61K 31/675
A61K 31/52
(11) EP1382343
(21) EP03077543.1
(22) 02.11.1999
(31) 106664 P
(32) 02.11.1998
Nummer 09/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Combination therapy to treat
hepatitis B virus.
126
28.03.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
14 april 2010
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/14
9/10
47/42
47/36
38/21
(73) GILEAD SCIENCES, INC. te
(54) Nisyleen, Cepa, Euphraria,
Foster City, California, Verenigde
Belladonna en/of Mercurios
Staten van Amerika (US)
solubilis bevattend geneesmiddel (11) EP1689426
en/of voedingssupplement.
(21) EP04805848.1
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Phillip A. Furman te Durham,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
George R. Painter te Chapel Hill,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
David Barry te Chapel Hill,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Franck Rousseau te Durham,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 17.02.2010
(51) A61K 9/20
A61K 35/74
A23L 1/304
A23L 1/302
(11) EP1699474
(21) EP04804142.0
(22) 21.12.2004
(31) 0330009
(32) 24.12.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Probiotic tablet formulations.
(73) A/S FERROSAN te Soeborg,
Denemarken (DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Klaus Huber te Bad Tölz,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Klaus Huber te Bad Tölz,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.01.2010
(51) C07K
C07K
A61K
A61K
7/06
14/66
38/32
38/08
(11) EP1335743
(21) EP01981902.8
(22) 02.11.2001
(31) 244901 P
(32) 02.11.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Inhibition or reversal of skin
aging by actin-sequestering
peptides.
(73) Regenerx Biopharmaceuticals
Inc. te Bethesda, Maryland,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 19.11.2004
(31) 0350886
(32) 21.11.2003
(33) Frankrijk
(54) Pharmaceutical formulations for
the substained release of
interferons and therapeutic
applications thereof.
(73) FLAMEL TECHNOLOGIES te
Vénissieux, Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Gauthier POULIQUEN te Lyon,
Frankrijk (FR)
Rémi MEYRUEIX te Lyon,
Frankrijk (FR)
Olivier SOULA te Meyzieu,
Frankrijk (FR)
(47) 30.12.2009
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
47/40
47/36
39/39
38/24
(11) EP1007084
(21) EP98931835.7
(22) 09.07.1998
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(31) PO776897
(72) Allan, L. GOLDSTEIN te
Washington, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(32) 09.07.1997
(72) Kristian, Lund HENRIKSEN te
Soborg, Denemarken (DK)
Helene, Mathilda MORTENSEN te
(47) 23.12.2009
Vanlose, Denemarken (DK)
Marianne WINNING te Kokkedal, (51) G01N 33/68
Denemarken (DK)
G01N 33/574
C07K 16/18
(47) 30.12.2009
C07K 14/47
(51) A61K 36/00
A61P 35/00
(11) EP1629847
A61K 38/17
(33) Australië
(54) IMMUNOGENIC LHRH
COMPOSITIONS AND METHODS
RELATING THERETO.
(73) Pfizer Inc. te NEW YORK, NY
10017, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP04019119.9
(11) EP2005966
(22) 12.08.2004
(21) EP08163405.7
(72) McNAMARA, Michael, Kerin te
ALPHINGTON, VIC 3078,
Australië (AU)
(54) Herbal AIDS treatment.
(22) 30.01.2004
(47) 24.02.2010
(73) Tian Shengxun te Kabulonga,
Lusaka, Zambia (ZM)
(31) 354090
715417
(72) Tian Shengxun te Kabulonga,
Lusaka, Zambia (ZM)
Tian Shengzhi te Zhengzhou,
Henan, China (CN)
(32) 30.01.2003
19.11.2003
(51) A61P 27/02
A61K 38/45
A61K 38/39
A61K 38/17
(11) EP1218027
(47) 13.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Survivin-derived peptides and
use thereof.
(22) 15.09.2000
(51) A61P 31/12
A61K 36/714
(11) EP1842547
(73) Survac ApS te Frederiksberg,
Denemarken (DK)
(21) EP06011779.3
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 07.06.2006
(72) Eivind Per Thor Straten te
Hvidovre, Denemarken (DK)
Mads Hald Andersen te N¥rum,
Denemarken (DK)
(31) 06006727
202006004962 U
(32) 30.03.2006
(47) 06.01.2010
(21) EP00965007.8
(31) 153959 P
173801 P
(32) 15.09.1999
30.12.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Composition for stabilizing
corneal tissue during or after
orthokeratological lens wear.
Nummer 09/10
(73) Euclid Systems Corporation te
Herndon, Virginia, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Metman te Amsterdam
127
(11) EP1676586
(21) EP06075774.7
(73)
(51) A61K 39/12
(11) EP2012822
(74)
(21) EP07835738.1
(72)
(22) 27.04.2007
(31) 796078 P
(32) 28.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Modified adenovirus hexon
protein and uses thereof.
(73) THE TRUSTEES OF THE
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
te Philadelphia, Pennsylvania,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Hofmeister, Robert te 81477
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
9919468
DUITSLAND (DE)
17.08.1999
Prang, Nadja te 81477
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
GROOT BRITTANNIË
DUITSLAND (DE)
Method of separating rotavirus
Wolf, Andreas te 81477
variants and live attenuated
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
rotavirus vaccine.
DUITSLAND (DE)
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Hanakam, Frank te 81477
te Rixensart, België (BE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Urbig, Thomas te 81477
Brigitte Desiree A. Colau te
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Rixensart, België (BE)
DUITSLAND (DE)
Francoise, Denamur te Rixensart,
Itin, Christian te 81477
België (BE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Isabelle, Knott te Rixensart,
DUITSLAND (DE)
België (BE)
Baeuerle, Patrick te 81477
Annick, Poliszczak te Rixensart,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
België (BE)
DUITSLAND (DE)
Georges, Thiry te Rixensart,
(47) 03.03.2010
België (BE)
Vincent Vande Velde te Rixensart, (51) A61P 35/00
België (BE)
A61K 39/395
(47) 06.01.2010
(51) G01N 33/567
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
G01N 33/555
(72) Soumitra ROY te Wayne,
G01N 33/53
Verenigde Staten van Amerika
A61K 39/385
(US)
A61K 39/12
James, M. WILSON te Gladwyne,
A61K 39/02
Verenigde Staten van Amerika
A61K 39/00
(US)
A61K 35/12
(47) 20.01.2010
(11) EP0859631
(51) C12N 7/02
C12N 15/86
C12N 15/63
A61K 39/12
(11) EP1930026
(21) EP07012332.8
(22) 31.07.1997
(21) EP96931527.4
(22) 11.09.1996
(31) 527391
(33)
(54)
(73)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A method for generating
infectious bursal disease virus
from synthetic RNA transcripts.
(74)
(73) UNIVERSITY OF MARYLAND
BIOTECHNOLOGY INSTITUTE te
COLLEGE PARK, MD 20740,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Mundt, Egbert te 18461
MILLIENHAGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Vakharia, Vikram N. te BOWIE,
MARYLAND 20715, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 10.03.2010
(51) C12N 7/08
A61K 39/15
(11) EP1904102
(21) EP06776128.8
(22) 05.07.2006
(31) PCT20050073
(32) 06.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Anti-CCR7 receptor antibodies for
the treatment of cancer.
(73) Universidad Autonoma de Madrid
te Madrid, Spanje (ES)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(72) Cecilia, MUÑOZ CALLEJA te Diego
De Le, 62 E-28006 Madrid,
Spanje (ES)
Verenigde Staten van Amerika
Manuel Jesús ALFONSO PÉREZ te
Treatment or prevention of
Salamanca, Spanje (ES)
neoplastic and infectious diseases
Sonia LÓPEZ GIRAL te
with heat shock/stress proteins.
Madrid, Spanje (ES)
Fordham University te Bronx,
(47) 30.12.2009
New York, Verenigde Staten van
(51) F24F 3/16
Amerika (US)
A61L 9/20
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
A61L 9/015
Pramod, K. SRIVASTAVA te
A61L 101/10
Riverdale, Verenigde Staten van
(11) EP1986703
Amerika (US)
(21) EP07702457.8
27.01.2010
(22) 26.01.2007
C07K 16/46
(31) 200600128
C07K 16/28
A61K 39/395
(32) 27.01.2006
(32) 13.09.1995
(31) 708541
(32) 05.09.1996
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 15.08.2000
(31)
(72) DeWoolfson Bruce H te Herndon,
(32)
Verenigde Staten van Amerika
(33)
(US)
Dale P. Devore te Chelmsford,
(54)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 20.01.2010
14 april 2010
(72)
(51)
(11) EP1691833
(33) Denemarken
(21) EP04803302.1
(54) System for removal of airborne
contaminants.
(22) 26.11.2004
(31) 03027511
(32) 28.11.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) COMPOSITIONS COMPRISING
POLYPEPTIDES.
(73) Micromet AG te 81477
(73) Agro Air APS te Bjerringbro,
Denemarken (DK)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) Christoffersen CARSTEN te
Struer, Denemarken (DK)
Erik, Jessen JÜRGENSEN te Rude,
Nummer 09/10
Denemarken (DK)
(47) 06.01.2010
128
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP07121062.9
(72) Dennis C. Argentieri te Milford,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Tom J. Parry te Hellertown,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Robert Falotico te Belle Mead,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Jonathon Z. Zhao te Mead,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 04.08.2000
(47) 06.01.2010
(31) 99202599
(51) A61M 5/142
(32) 06.08.1999
(11) EP1682203
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP04762945.6
(54) Werkwijze voor het vormen van
een polymeer.
(22) 21.10.2004
(51) C08L 67/02
C08J 3/09
C08J 3/075
A61L 31/12
A61L 31/06
A61L 27/46
A61L 27/18
A61L 24/04
(11) EP1902738
(73) Chienna B.V. te Bilthoven
(31) 03024626
518836 P
(72) Jeroen Mattijs Bezemer te 3515 (32) 27.10.2003
BG, Utrecht
10.11.2003
Joost Robert de Wijn te 6522 BP, (33) Europees Octrooi Bureau
Nijmegen
Verenigde Staten van Amerika
Jan Nieuwenhuis te 4207 KD,
(54) Medical injection device
Gorinchem
mountable to the skin.
(47) 30.12.2009
(73) NOVO NORDISK A/S te
(51) C08L 83/04
Bagsvaerd, Denemarken (DK)
A61L 27/18
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
A61F 2/16
(72)
Ole, Christian NIELSEN te
(11) EP1827522
Hvidovre, Denemarken (DK)
(21) EP05854658.1
Jim RADMER te Fredensborg,
Denemarken (DK)
(22) 15.12.2005
Jan, Harald PREUTHUN te
(31) 638052 P
Bronshoj, Denemarken (DK)
0403091
14 april 2010
del Valles, Spanje (ES)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Jaime Mas Marfany te Sant Cugat
del Valles, Spanje (ES)
(47) 23.12.2009
(51) A61M 25/00
(11) EP1979032
(21) EP07700165.9
(22) 22.01.2007
(31) 200600090
200600569
794120 P
(32) 20.01.2006
24.04.2006
24.04.2006
(33) Denemarken
Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(54) Container for medical devices.
(73) COLOPLAST A/S te Humlebaek,
Denemarken (DK)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Allan TANGHOEJ te Kokkedal,
Denemarken (DK)
(47) 06.01.2010
(51) A61M 25/01
(11) EP1651302
(21) EP04776932.8
(22) 23.06.2004
(31) 632145
(32) 31.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 20.12.2004
20.12.2004
(47) 06.01.2010
(54) Guide wire with stranded tip.
(51) A61M 5/142
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zweden
(11) EP1834658
(73) ev3 Inc. te Plymouth, Minnesota,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21)
(54) COMPOSITIONS FOR INJECTABLE (22)
OPHTHALMIC LENSES.
(54)
(73) AMO Groningen B.V. te 9728 NX
GRONINGEN
(73)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
EP06111091.2
14.03.2006
Peristaltic micropump with
volume flow sensor.
F. Hoffmann-La Roche AG te
Basel, Zwitserland (CH)
(72) HAITJEMA, Hendrick, Jan te NL- (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
9321 AT PEIZE
DEURING, Hendrik te NL-9403 XZ (72) Hans-Peter Haar te Wiesloch,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ASSEN
(DE)
(47) 17.03.2010
(47) 30.12.2009
(51) A61L 31/16
(51) A61M 16/18
A61L 31/10
A61M 16/01
(11) EP1790362
(11) EP1072279
(21) EP06255974.5
(21) EP99913318.4
(22) 22.11.2006
(22) 14.04.1999
(31) 285866
(31) 9800782
(32) 23.11.2005
(32) 14.04.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Spanje
(54) Coating for medical devices
comprising PI 3-kinase inhibitor. (54) Automatic control device for
supplying anaesthetic to a low
(73) Cordis Corporation te Miami
flow-type circuit.
Lakes, Florida, Verenigde Staten
(73)
Jaime Mas Marfany te Sant Cugat
van Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Garland SEGNER te Delano,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kent ANDERSON te Champlin,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Douglas MOLLAND te Excelsior,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Thomas CLUBB te Hudson,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Michael URICK te St. Paul,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 17.02.2010
(51) E06C 9/12
A62B 1/02
(11) EP1666100
(21) EP05111544.2
(22) 01.12.2005
(31) 102004058188
(32) 02.12.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 09/10
(54) Rescue cage.
129
Zwitserland (CH)
14 april 2010
(11) EP1711256
(73) IVECO MAGIRUS AG te Ulm,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP04808782.9
(22) 13.12.2004
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Wilhelm, A. KELLER te
Merlischachen, Zwitserland (CH)
(47) 13.01.2010
(32) 06.01.2004
(31) 1025171
(72) Paul KELLER te Schelklingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B01J 2/16
(33) Nederland
(11) EP2021115
(47) 06.01.2010
(21) EP06722930.2
(51) F25J 3/04
B01D 53/047
B01D 53/04
(22) 02.05.2006
(54) TUBULAR POLYMERISATION
REACTOR FOR THE PREPARATION
OF POLYETHYLENE.
(11) EP1090670
(21) EP00402671.2
(22) 27.09.2000
(31) 9912577
(32) 08.10.1999
(33) Frankrijk
(54) Process for treating a gas using
temperature swing adsorption.
(54) Agglomeration apparatus and
method for producing
agglomerated particles.
(73) GEA Process Engineering A/S te
Söborg, Denemarken (DK)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Peter Schultz NIELSEN te
Søborg, Denemarken
(DK)
(47) 13.01.2010
(51) C01B 25/32
(73) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
B01J 13/00
pour l'Etude et l'Exploitation des (11) EP1651340
Procédés Georges Claude te
(21) EP04767493.2
Paris, Frankrijk (FR)
(72) Georges Kraus te Paris Cedex 07,
Frankrijk (FR)
Patrick Le Bot te Vincennes,
Frankrijk (FR)
Lian-Ming Sun te Villebon-surYvette, Frankrijk (FR)
(47) 06.01.2010
(51) B01F 5/06
B01F 15/06
B01F 15/02
(11) EP1883465
(21) EP06752699.6
(22) 23.05.2006
(31) 684338 P
(32) 24.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Double-chamber mixing device
for viscous pharmaceutical
substances and method.
(73) Utéron Pharma S.A. te Liege,
België (BE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Eric BONNARD te Liege, België
(BE)
(47) 20.01.2010
(51) B05C 17/00
B01F 5/06
B01F 13/00
(11) EP1943012
(22) 28.06.2004
(31) 0307879
(32) 30.06.2003
(33) Frankrijk
(73) Saudi Basic Industries
Corporation te 11422 RIYADH,
Saoedi-Arabië (SA)
(72) HEM, Van Der, Sjoerd te NL-6222
XW MAASTRICHT
MUTSERS, Stanislaus, Martinus,
Petrus te NL-6166 EH GELEEN
BONTE, Geert, Imelda, Valerie te
6160 GA GELEEN
(47) 24.02.2010
(51) C07C 69/01
C07C 67/055
B01J 23/68
B01J 23/52
(11) EP1198291
(21) EP00929409.1
(22) 22.04.2000
(31) 19920390
(32) 04.05.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Colloidal dispersion of calcium
phosphate tablets and method of (54) Katalysator en werkwijze voor de
bereiding van vinylacetaat.
obtaining same.
(73) Celanese Chemicals Europe
(73) RHODIA CHIMIE te Boulogne
GmbH te Frankfurt am Main,
Billancourt Cedex, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(DE)
(72) Jean-Yves CHANE-CHING te
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Eaubonne, Frankrijk (FR)
(72)
Bernhard HERZOG te Oberursel,
(47) 23.12.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C10G 1/10
(DE)
C08F 2/01
Axel SCHÄFER te Duisburg,
B01J 19/20
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B01F 7/24
(DE)
B01F 7/08
Karl-Heinz RENKEL te
Oberhausen, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1896167
DUITSLAND (DE)
(21) EP06754434.6
Tao WANG te Corpus Christi,
(22) 16.06.2006
Verenigde Staten van Amerika
(31) BO20050432
(US)
(32) 29.06.2005
(47) 17.09.2003
(33) Italië
(51) C07C 2/36
C07C 2/32
B01J 31/34
B01J 31/24
B01J 31/18
(54) Process for breaking the carbon
chains of organic molecules of
solid materials and related
apparatus.
(73) I.T.E.R. S.R.L. .L. te Reggio
Emilia, Italië (IT)
(11) EP1951429
(21) EP06790929.1
(22) 03.10.2006
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(22) 20.11.2006
(31) 16192005
(72) Giorgio PECCI te Ferrara, Italië
(IT)
(31) 05257158
(32) 07.10.2005
(33) Zwitserland
(47) 06.01.2010
(54) Dynamic mixer.
(51) F28F 1/40
C08F 10/02
B01J 19/24
(73) Sulzer Mixpac AG te Haag,
(21) EP06819604.7
(32) 21.11.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CATALYTIC OLIGOMERIZATION
OF OLEFINIC MONOMERS.
Nummer 09/10
(73) SHELL INTERNATIONALE
RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
te Den Haag
(72) Eric Johannes Maria DE BOER te
Amsterdam
Harry VAN DER HEIJDEN te
Amsterdam
Quoc An ON te Amsterdam
Johan Paul SMIT te Amsterdam
Arie VAN ZON te Amsterdam
(47) 06.01.2010
130
(47) 30.12.2009
(51) D04H 3/10
D04H 3/00
B08B 1/00
A47L 13/16
(11) EP1552890
(21) EP03707060.4
(22) 25.02.2003
(31) 2002203131
(32) 11.07.2002
(51) B05B 11/00
(33) Japan
(11) EP1689533
(54) Wiper and method of
manufacturing the wiper.
(21) EP04812116.4
(22) 24.11.2004
(31) 525498 P
(32) 26.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Portable clip-on spray dispenser
and associated methods.
(GB)
Ian MAXWELL te Caversham,
Reading Berkshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Maurice RIVIERE te Bois D'arcy,
Frankrijk (FR)
(47) 30.12.2009
(51) B21K 1/56
B21K 1/46
(11) EP2080572
(21) EP08151306.1
(22) 12.02.2008
(54) Method for cold forging high
strenght fastener from austenitic
(73) Asahi Kasei Fibers Corporation te
300 series material.
Osaka-shi, Osaka, Japan (JP)
(73) Yu-Sheng Tseng te Ar-Lian
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Yuichi KOMURO te Takarazukashi, Hyogo, Japan (JP)
Shuji YUGE te Nobeoka-shi,
Miyazaki, Japan (JP)
(73) NATURAL TRENDS, LLC te Orem, (47) 06.01.2010
Utah, Verenigde Staten van
(51) B21D 5/02
Amerika (US)
(11) EP2001615
(72) Douglas P. LARSEN te Orem,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Paul J. CHRISTENSEN te Salem,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Gary PELLEGRINO te Streetboro,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
14 april 2010
(21) EP07710531.0
Township, Taiwan (TW)
Jian-Shiun Tseng te Ar-Lian
Township, Taiwan (TW)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Yu-Sheng Tseng te Ar-Lian
Township, Taiwan (TW)
Jian-Shiun Tseng te Ar-Lian
Township, Taiwan (TW)
(47) 30.12.2009
(32) 24.03.2006
(51) F27D 3/02
C21D 9/00
B22D 11/128
B21B 39/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1937430
(54) Werkwijze en buiginrichting voor
het buigen van vlakke metalen
werkstukken.
(21) EP06805986.4
(32) 15.10.1997
(72) Matthias KLEINER te Dortmund,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Siemens VAI Metals Technologies
GmbH & Co. te Linz, Oostenrijk
(AT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 30.12.2009
(54) Supercritical fluid aided coating
of particulate material.
(51) B65B 7/01
B21D 51/26
(72) Johann POEPPL te Kirchschlag,
Oostenrijk (AT)
Guoxin SHAN te Linz, Oostenrijk
(AT)
Heinrich THOENE te Linz,
Oostenrijk (AT)
Josef WATZINGER te Reichenau,
Oostenrijk (AT)
Franz WIMMER te Riedau,
Oostenrijk (AT)
(47) 06.01.2010
(51) B05D 7/00
(11) EP1028820
(21) EP98964682.3
(22) 15.10.1998
(31) 62332 P
(22) 23.03.2007
(31) 102006014093
(31) 17172005
(73) Trumpf Maschinen Austria GmbH
(32) 20.10.2005
& CO. KG. te Pasching, Oostenrijk
(33) Oostenrijk
(AT)
(54) Strand guide reel.
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(73) UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA (11) EP1855822
te Tampa, Florida, Verenigde
(21) EP06708379.0
Staten van Amerika (US)
(22) 20.02.2006
(74) Gevers & Vander Haeghen te
Diegem
(72) Aydin, K. SUNOL te Tampa,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Eric HANSEN te Folsom,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
John - Space Propulsion Systems
KOSKY te Clearwater, FL 337623840, Verenigde Staten van
Amerika (US)
John - Space Propulsion Systems
JONES te Clearwater, FL 337623840, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Michael MURPHY te Parrish,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 02.10.2006
(31) 0504741
05101552
(32) 11.05.2005
01.03.2005
(33) Frankrijk
Europees Octrooi Bureau
(54) Packaging can.
(73) CROWN Packaging Technology,
Inc te Alsip, Illinois, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47) 23.12.2009
(51) B23D 13/00
B23C 5/04
B23B 27/16
B23B 27/10
(11) EP2049292
(21) EP07786375.1
(22) 27.07.2007
(31) 102006035182
(72) Nicholas CAUNTER te Maidenhead
(32) 29.07.2006
Berkshire, GROOT BRITTANNIË
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(GB)
Tanya GLEDHILL te Abingdon
(54) Tool system.
Oxfordshire, GROOT BRITTANNIË
(73) HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK
Nummer 09/10
PAUL HORN GMBH te Tübingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72) Hassan NOUREDDINE te Nehren,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 10.02.2010
(51) B23D 31/04
B02C 18/24
B02C 18/18
B02C 18/14
B02C 18/02
(11) EP1649958
(21) EP05021244.8
131
Josef KESSELEM te Andernach,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Helmut OBERHOFFER te St.
Johann, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Andrea LINK te Ochtendung,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Reiner SAUER te Neuwied,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Karl Ernst FRIEDRICH te Moers,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.01.2010
(32) 20.10.2004
(51) B24D
B24D
B24D
B24D
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1786596
(54) Residual grid cutting device.
(21) EP05779274.9
(73) Trumpf Werkzeugmaschinen
GmbH + Co. KG te D-71254
Ditzingen, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 26.08.2005
(22) 29.09.2005
(31) 202004016214 U
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Heusel Jörg te Stuttgart,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Meck Tobias te 70439,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 30.12.2009
(51) C25D 17/10
C21D 9/50
B23K 26/42
B23K 26/24
B23K 26/14
B23K 15/00
(11) EP2049300
(21) EP07787948.4
(22) 26.07.2007
(31) 102006036871
102007007590
(32) 04.08.2006
13.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
7/06
5/06
3/06
18/00
(31) 102004042384
14 april 2010
(54) Draaimomentsleutel.
(73) HAZET-WERK HERMANN ZERVER
GmbH & Co. KG te Remscheid,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Beyert Thomas te Gummersbach,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 27.01.2010
(51) B60J 10/02
B29C 45/14
B29C 33/00
(11) EP1636010
(21) EP04767296.9
(22) 09.06.2004
(31) 0306958
(32) 10.06.2003
(33) Frankrijk
(54) Method for over-moulding a
glazing.
(32) 02.09.2004
(73) Saint-Gobain Glass France te
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(54) Method for production of a
grindig disc.
(72) Frédéric BORDEAUX te
Compiègne, Frankrijk (FR)
Romain DEBAILLEUL te MARGNY
LES COMPIEGNE, Frankrijk (FR)
Elodie DUCOURTHIAL te
Compiègne, Frankrijk (FR)
Guy LECLERCQ te Cambronne
Les Ribecourt, Frankrijk (FR)
(73) MTU Aero Engines GmbH te
München, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Thilo WAGNER te Buxtehude,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.01.2010
(51) F16B 23/00
B25B 15/00
(11) EP2091693
(21) EP07816249.2
(22) 13.11.2007
(31) 10932007
18322006
(32) 06.07.2007
15.11.2006
(33) Zwitserland
Zwitserland
(47) 06.01.2010
(51) B29D 11/00
(11) EP1837166
(21) EP07405091.5
(22) 20.03.2007
(31) 384537
(32) 20.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Molding of miniature structured
using a tool incorporating spacer
elements.
(73) Heptagon Oy te Espoo, Finland
(FI)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) Slotted screw.
(54) Werkwijze voor het vervaardigen
(72) Hartmut Rudmann te
van een corrosiebestendig en te (73) Zed Design Communication
Unterlunkhofen, Zwitserland (CH)
Technologies te La Tour-de-Peilz,
bewerken plaatmateriaal met
Stephan Heimgartner te Luzern,
Zwitserland
(CH)
over een volledig vlak bekleden
Zwitserland (CH)
van de gevoegde thermisch
(72) Hanspeter ZOLLER te La Tour-deSusanne Westenhöfer te
behandelde staalplaatmaterialen.
Peilz, Zwitserland (CH)
Wettswil, Zwitserland (CH)
Markus Rossi te Jona, Zwitserland
(73) Rasselstein GmbH te 56626
(47) 30.12.2009
(CH)
Andernach, BONDSREPUBLIEK
(51) B25B 23/142
DUITSLAND (DE)
(47) 06.01.2010
(11) EP1825959
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) F16G 5/14
(21) EP07001235.6
(72) Harald BAULIG te MülheimB66B 7/06
(22) 20.01.2007
Kärlich, BONDSREPUBLIEK
B29D 29/10
DUITSLAND (DE)
(31) 202006003274 U
(11) EP1886796
Bernd BAUMANN te Neuwied,
(32) 28.02.2006
(21) EP07113974.5
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 08.08.2007
(DE)
Nummer 09/10
132
(31) 06118819
vasthouden van een drukplaat op
een belichtingstrommel.
(32) 11.08.2006
14 april 2010
HOUSTON, TEXAS, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Heidelberger Druckmaschinen
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Aktiengesellschaft te 69115
(72) Kasperchik, Vladek P. te
(54) Liftriem voor een liftinstallatie en
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
CORVALLIS OR 97330, Verenigde
liftinstallatie met een dergelijke
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
riem.
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
Ungefug, Gary Allan te
(73) INVENTIO AG te Hergiswil,
CORVALLIS OR 97330, Verenigde
(72) Behrens, Gunnar te 24111, KIEL,
Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(DE)
(47) 10.03.2010
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Ernst Ach te 6030 Ebikon,
Zwitserland (CH)
(47) 23.12.2009
(51) B65H 3/08
B65B 43/26
B31B 5/80
(47)
(11) EP2094479
(11)
(21) EP07858479.4
(21)
(22) 19.10.2007
(22)
(31) 0609200
(54)
(32) 20.10.2006
(73)
(51)
(33) Frankrijk
(54) MACHINE FOR SHAPING BLANKS
(74)
OF CARDBOARD BOXES.
(72)
(73) Sidel Participations te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) JANNIN, Michel te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
MURANO, Pascal te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(47)
(51)
(11)
Deutschbein, Bernd Friedrich te
(51) B42D 15/10
SEGEBERGER LANDSTRASSE 180
B41M 5/28
24145, KIEL, BONDSREPUBLIEK
B41M 3/14
DUITSLAND (DE)
(11) EP1322478
03.03.2010
(21) EP01969560.0
B41J 2/175
(22) 01.08.2001
EP2039521
(31) 10048812
EP08003713.8
(32) 29.09.2000
28.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Ink cartridge.
(54) Method and device for
Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
personalising luminescent marks
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN,
of authenticity.
Japan (JP)
(73) U-Nica Technology AG te Malans,
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Zwitserland (CH)
Hattori, Shingo te NAGOYA-SHI
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
AICHI-KEN 467-8562, Japan (JP)
Sugahara, Hiroto te NAGOYA-SHI (72) Matthias SCHUMACHER te
Borchen, BONDSREPUBLIEK
AICHI-KEN 467-8562, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
17.03.2010
Dirk FISCHER te Paderborn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B41J 2/175
(DE)
EP1837187
(21) EP07075503.8
(22) 23.09.2003
(47) 10.03.2010
(31) 2002277542
(51) C08J 11/06
B32B 27/36
(32) 24.09.2002
(11) EP1814732
(54) Cartridge, printing apparatus,
and method of transmitting
information to and from
cartridge.
(21) EP05813674.8
(22) 24.11.2005
(33) Japan
(47) 10.02.2010
(51) B41M 5/337
B41M 5/333
(11) EP2033801
(21) EP07017651.6
(22) 10.09.2007
(54) Warmtegevoelig
registratiemateriaal.
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO 163-0811,
Japan (JP)
(73) Mitsubishi HiTec Paper Flensburg
GmbH te 24941 FLENSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Laminate and method of
producing the same.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(47) 20.01.2010
(51) B41M 5/00
(47) 24.02.2010
(51) H04N 1/08
B41F 27/12
B41C 1/10
(11) EP1486346
(51) B41M 5/44
(11) EP1591243
(31) 459861
(31) 1027576
(32) 24.11.2004
(33) Nederland
(72) Kosugi, Yasuhiko te NAGANOKEN, 392-805, Japan (JP)
(73) Trespa International B.V. te Weert
Saruta, Toshihisa te NAGANO(72) Dennis, Gustav RASMUSSON te
KEN, 392-805, Japan (JP)
Oskarström, Zweden (SE)
(47) 03.03.2010
Glen LE CLERCQ te Weert
(21) EP05102049.3
(22) 16.03.2005
(31) 102004020694
(32) 28.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Inrichting voor het klemmen en
(21) EP03029949.9
(22) 29.12.2003
(32) 11.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Sealable coating for an ink-jet
media.
(73) HEWLETT-PACKARD
DEVELOPMENT COMPANY, L.P. te
(72) Stork, Gerhard, Dr. te 24943
FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schreiber, Annette te 24354
KOSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2033802
(21) EP07017657.3
(22) 10.09.2007
(54) Warmtegevoelig
registratiemateriaal met
achterzijdebekleding.
(73) Mitsubishi HiTec Paper Flensburg
GmbH te 24941 FLENSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 09/10
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Stork, Gerhard, Dr. te 24943
FLENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lerius, Karsten te 24960
MUNKBRARUP, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 24.02.2010
(51) B41M 7/00
B41M 5/40
(11) EP1177913
(21) EP01306581.8
(22) 31.07.2001
(31) 629835
(32) 31.07.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of creating a printed
medium with a protective
overcoat.
133
B60K 6/10
(11) EP1914103
14 april 2010
(72) Eric Ferchaud te Sainte Adresse,
Frankrijk (FR)
(21) EP08101074.6
(47) 06.01.2010
(22) 10.05.2004
(51) B60P
B60P
B60P
B60P
(31) 1023366
1023367
1023754
1023887
1025170
(32) 08.05.2003
08.05.2003
26.06.2003
11.07.2003
06.01.2004
(33) Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
3/12
3/07
3/06
1/18
(11) EP1590199
(21) EP03770177.8
(22) 22.10.2003
(31) 52209602
52307202
52443203
(32) 22.10.2002
06.12.2002
26.02.2003
(33) Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland
(54) Transmission system, in
(54) Vrachtwagen met kanteldek.
particular for a motor vehicle.
(73) Hewlett-Packard Company te Palo
(73) Barry Douglas Armour te R.D.,
Alto, Californië, Verenigde Staten (73) DTI Group B.V. te Eindhoven
Nieuw-Zeeland (NZ)
van Amerika (US)
(72) Alexander Franciscus Anita
Fiona Lynn Armour te Dunedin,
Serrarens te 5581 JS, Waalre
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Nieuw-Zeeland (NZ)
Roëll Marie van Druten te 5612
(72) David M. Kwasny te Corvallis,
HGW Trustee's Limited te
CR, Eindhoven
Verenigde Staten van Amerika
Dunedin, Nieuw-Zeeland (NZ)
Bas
Gerard
Vroemen
te
5615
DB,
(US)
(72)
Barry Douglas ARMOUR te
Eindhoven
Melissa D. Boyd te Corvallis,
Dunedin, Nieuw-Zeeland (NZ)
(47) 09.12.2009
Verenigde Staten van Amerika
Richard Zane WILSON te
(US)
(51) B62H 3/00
Dunedin, Nieuw-Zeeland (NZ)
Mark H. Kowalski te Westford,
B60P 3/075
(47) 23.12.2009
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1753639
(US)
(51) B60P 3/22
Vladek P. Kasperchik te Corvallis, (21) EP05746996.7
(11) EP1916150
Verenigde Staten van Amerika
(22) 07.06.2005
(21) EP07118995.5
(US)
(31) 2004903071
(22) 22.10.2007
(47) 06.01.2010
2004904545
(31) 200601368
(51) B42D 15/10
(32) 07.06.2004
(32) 23.10.2006
12.08.2004
(11) EP1812244
(33) Denemarken
(33) Australië
(21) EP05803494.3
(22) 16.11.2005
(31) 102004055495
(32) 17.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Persoonsdocument in boekvorm.
(73) BUNDESDRUCKEREI GmbH te
Berlin, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Günther BEYER-MEKLENBURG te
Neuruppin, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Michael KNEBEL te Berlin,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Detlef KLEPSCH te DahlwitzHoppegarten, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 13.01.2010
(51) F16H 3/12
B60K 6/547
B60K 6/48
B60K 6/38
B60K 6/365
Australië
(54) Suction arm.
(54) Device for securing a wheel of an (73) Harry Højvang Sörensen
upright motorcycle to a trailer.
te Ärre, Denemarken (DK)
(73) KYA RACING PTY LTD te Croydon (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Hills,, Australië (AU)
(72) Harry Højvang
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Sørensen te Årre,
Denemarken (DK)
(72) Renee VAN KEEKEN te
Mooroolbark, Australië (AU)
(47) 30.12.2009
(47) 30.12.2009
(51) B60P 3/36
(51) B63B 25/00
B60P 3/10
(11) EP1193123
(11) EP1932718
(22) 02.10.2001
(21) EP07291419.5
(22) 29.11.2007
(31) 0610761
(32) 11.12.2006
(33) Frankrijk
(21) EP01203741.2
(31) 1016304
(32) 02.10.2000
(33) Nederland
(54) Mobile living quarters provided
with an openable panel.
(54) Support device for transporting a (73)
catamaran.
(72)
(73) Eric Ferchaud te Sainte Adresse,
Frankrijk (FR)
(47)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Polyplastic B.V. te Rotterdam
Raymond Marcel Louis Resibois te
Signiulx, België (BE)
30.12.2009
(51) B60R 7/04
Nummer 09/10
B60N 3/10
(11) EP1852313
(21) EP07008948.7
(22) 03.05.2007
(31) 202006007172 U
(32) 03.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Adapter for attaching a portable
coolbox to an anchoring device
on a seat of a motor vehicle and
coolbox.
(73) WAECO International GmbH te
Emsdetten, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
134
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
een transportvoertuig, in het
(DE)
bijzonder een vrachtwagen.
Heiko KOPPER te Wunstorf,
(73) Westfalia Loading Systems GmbH
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
& Co. KG te Herzebrock-Clarholz,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Torsten WALLBAUM te Duingen,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(DE)
Rüdiger WEHRMANN te Hannover, (72) Reinhold Wiedenmann te
Lippstadt, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
(47) 23.12.2009
(47) 17.02.2010
(51) B60T 13/565
(11) EP1355814
(21) EP01997430.2
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 21.11.2001
(72) Peter Maria Wähning te
Emsdetten, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0015303
(47) 13.01.2010
(51) B62D 7/15
B62D 6/04
B62D 37/00
B60T 8/00
B60D 1/30
(11) EP1107893
(21) EP00949136.6
14 april 2010
(32) 24.11.2000
(33) Frankrijk
(54) Brake booster device with
emergency valve.
(51) B62B 9/00
B62B 7/14
(11) EP1700769
(21) EP06110464.2
(22) 27.02.2006
(31) 0502322
0507486
(32) 08.03.2005
12.07.2005
(33)
(73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(DE)
(72) Jean-Marc ATTARD te CHANTILLY, (73)
Frankrijk (FR)
Frankrijk
Frankrijk
Kinderwagens of wandelwagens.
DOREL FRANCE SA te Cholet
Cedex, Frankrijk (FR)
(47) 13.01.2010
(74) ir. Veldman-Dijkers te Sittard
(31) 19929830
19964048
(51) F16J 3/02
F15B 15/10
B60T 17/08
(47) 06.01.2010
(32) 30.06.1999
30.12.1999
(11) EP1746003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 20.07.2006
(22) 27.06.2000
(54) Werkwijze en inrichting voor het
stabiliseren van een voertuig.
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) RUPP, Peter te D-71711
STEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZOEBELE, Andreas te D-71706
MARKGROENINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 24.02.2010
(51) B60T 8/32
B60T 10/02
(11) EP1912838
(21) EP06724088.7
(22) 06.04.2006
(31) 102005035349
(32) 28.07.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for controlling a retarder
of a motor vehicle.
(73) WABCO GmbH te Hannover,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Torsten FRANKE te Burgdorf,
(21) EP06015140.4
(31) 187005
(32) 22.07.2005
(72) Laurent Ageneau te Pornic,
Frankrijk (FR)
(51) B62D 9/00
B62D 7/15
(11) EP2032416
(21) EP07764673.5
(22) 15.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 102006028957
(54) Actuator for a brake system and
method of making a brake
actuator.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Bendix Spicer Foundation Brake
LLC te Elyria, Ohio, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 23.06.2006
(54) Achterasbesturing voor een
voertuigkraan.
(73) Terex Demag GmbH te
Zweibrücken, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Ronald S. Plantan te Westlake
Ohio, Verenigde Staten van
(72) Klaus POHL te St. Wendel,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Kenneth E. Scheckelhoff te Elyria
(DE)
Ohio, Verenigde Staten van
(47) 30.12.2009
Amerika (US)
(51) E04B 1/80
(47) 06.01.2010
B62D 33/04
(51) B61D 45/00
B60P 3/20
B60P 7/135
(11) EP1785337
B60P 7/06
(21) EP06021460.8
(11) EP1759952
(22) 13.10.2006
(21) EP05028304.3
(31) 102005054538
(22) 23.12.2005
(32) 14.11.2005
(31) 202005014016 U
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 05.09.2005
(54) Load compartment for lorries.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Fahrzeugwerk Bernard Krone
(54) Inrichting voor beveiliging van
GmbH te Spelle,
lading op een laadoppervlak van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 09/10
(DE)
135
(21) EP06255559.4
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 27.10.2006
(72) Bernard Krone te Spelle,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 406476
(47) 06.01.2010
(51) F16B 5/02
B62D 35/00
(11) EP1767442
(32) 17.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73)
(72)
(31) MI20051767
(32) 22.09.2005
(33) Italië
(54) Standard modular bracket for
(47)
mounting aerodynamic
appendices on a vehicle cab,
(51)
especially of an industrial vehicle.
(11)
(73) IVECO S.p.A. te Torino, Italië (IT)
(21)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22)
(72) Gian Piero Rolfo te Grugliasco,
(54)
Italië (IT)
(47) 06.01.2010
(73)
(51) B62H 5/00
B62H 3/02
B62H 3/00
(74)
(11) EP1712456
(21) EP06290609.4
(22) 12.04.2006
(31) 0503585
(32) 12.04.2005
(33) Frankrijk
(54) Anti-theft device for bicycle.
(73) Claude Marzat te Gradignan,
Frankrijk (FR)
(72) Claude Marzat te Gradignan,
Frankrijk (FR)
(47) 09.12.2009
(51) B62K 19/38
(72)
(47)
(51)
(72) Anthony Mora te Julian,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sidney Medley te Sun City,
Shimano Inc. Patent and
Verenigde Staten van Amerika
Trademark department te Osaka,
(US)
Japan (JP)
Russell Tuckerman te Elverta,
Shinya Hirotomi te Sakai-city
Verenigde Staten van Amerika
Osaka, Japan (JP)
(US)
Takanori Kanehisa te Sakai-city
Roger Lopez te El Cajon,
Osaka, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
Yuzuru Uchiyama te Sakai-city
(US)
Osaka, Japan (JP)
(47) 13.01.2010
06.01.2010
(51) B65B 37/04
B62M 11/18
B65B 1/36
EP2008927
(11) EP1354795
EP07012817.8
(21) EP03075990.6
29.06.2007
(22) 06.10.1998
Hub transmission for a bicycle.
(31) 949047
Shimano Inc. Patent and
(32) 10.10.1997
Trademark department te Osaka,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
(54) Poedervulinrichting en
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
-werkwijze.
Tetsuya Hino te Sakai-shi, Osaka,
(73) Nektar Therapeutics te SAN
Japan (JP)
CARLOS, CA 94070, Verenigde
13.01.2010
Staten van Amerika (US)
B62M 25/08
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Stout, Gordon te CA 94706
ALBANY, Verenigde Staten van
Amerika (US)
08.11.2005
Pham, Xuyen te FREMONT, CA
2004325829
94539, Verenigde Staten van
10.11.2004
Amerika (US)
Rocchio, Michael J. te HAYWARD
Japan
CA 94541, Verenigde Staten van
Apparatus for mounting a bicycle
Amerika (US)
electrical component.
Naydo, Kyle A te MOUNTAIN
Shimano Inc. Patent and
VIEW, CA 94041, Verenigde
Trademark department te Osaka,
Staten van Amerika (US)
Japan (JP)
Parks, Derrick J te BELMONT,
CALIFORNIA 94002, Verenigde
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Staten van Amerika (US)
Masahiko Fukuda te Amagasaki
Reich, Patrick te CASTRO VALLEY,
Hyogo, Japan (JP)
CA 94546, Verenigde Staten van
06.01.2010
Amerika (US)
B63B 23/58
(47) 11.05.2005
(21) EP05024296.5
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(21) EP07114146.9
(74)
(22) 10.08.2007
(72)
(31) 202006013287 U
(32) 30.08.2006
(47)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
(54) Asymmetrical bicycle rear
section.
(11) EP1908681
(73) Canyon Bicycles GmbH te
Koblenz, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 01.10.2007
(21) EP07117645.7
(31) 539152
742130
841844
(72) Lutz Scheffer te Garmisch(32) 05.10.2006
Partenkirchen, BONDSREPUBLIEK
30.04.2007
DUITSLAND (DE)
20.08.2007
(47) 06.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) F16D 65/12
Verenigde Staten van Amerika
B62L 1/00
B60B 27/02
(54) Lifeboat suspension systems.
(11) EP1847452
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(11) EP1657154
(11) EP1894828
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(73) Survival Systems International,
Inc. te Valley Center, California,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Samenstel voor het vastzetten
van een schijfremrotor.
(21) EP06120825.2
(22) 18.09.2006
14 april 2010
(51) B65B 63/00
B65B 3/16
B65B 3/04
(11) EP1789325
(21) EP05775856.7
(22) 24.08.2005
(31) 102004044232
(32) 14.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for preventing serum
formation during storage of
paste-type preparations.
(73) Henkel AG & Co. KGaA te
Nummer 09/10
136
14 april 2010
Düsseldorf, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 27.01.2006
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 28.01.2005
(54) Valve for a flowable material.
(33) GROOT BRITTANNIË
(73) ITW New Zealand Limited te
Avondale Auckland, NieuwZeeland (NZ)
(72) Martin MAJOLO te Erkelenz,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Horst BECK te Neuss,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.01.2010
(51) B65B 9/13
B65B 59/04
(31) 0501634
(54) Doos met draaghandgreep en
plano doos daarvoor.
(73) MeadWestvaco Packaging
Systems LLC te GLEN ALLEN,
VIRGINIA, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 15.09.2006
(72) Jean-michel AUCLAIR te
Châteauroux, Frankrijk (FR)
John, M, Jr. HOLLEY te
Lawrenceville, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(54) Packaging apparatus, locking
mechanism for a packaging
apparatus, and method for
operating the former.
(51) B65D 8/10
B65D 25/32
B65D 1/46
(11) EP2069206
(21) EP06792104.9
(47) 06.01.2010
(73) Lachenmeier A/S te Sonderborg, (11)
Denemarken (DK)
(21)
(72) Per LACHENMEIER te
(22)
Sonderborg, Denemarken (DK)
(31)
(47) 20.01.2010
(32)
(51) B65D 1/04
(33)
(11) EP2024238
(54)
(21) EP07728949.4
(22) 09.05.2007
(31) 102006022477
(32) 13.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Cartridge.
(73) WashTec Holding GmbH te
Augsburg, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP1584566
(33) Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland
(72) Andrew, Nicholson WRIGLEY te
Auckland, Nieuw-Zeeland (NZ)
Yeong-Heng KOO te Auckland,
Nieuw-Zeeland (NZ)
Matthew, James TOWERS te
Auckland, Nieuw-Zeeland (NZ)
(47) 06.01.2010
(51) B65D
B65D
B65D
B65D
75/00
73/00
71/00
69/00
(11) EP1051337
(21) EP98953287.4
(22) 07.10.1998
EP05388020.9
(31) 946388
08.03.2005
(32) 07.10.1997
200400387
(33) Verenigde Staten van Amerika
09.03.2004
(54) FOLDED CARDBOARD ARTICLE
FOR PACKAGING SPURS UND
PACKAGING METHOD THEREOF.
Denemarken
Plastic container with annular
collar and method of its
manufacture.
(73) Superfos A/S te Taastrup,
Denemarken (DK)
(72) Lars Pudselykke te Holbaek,
Denemarken (DK)
(47) 30.12.2009
(51) B65D 51/16
B65D 47/14
(73) Eastwest International (Taiwan)
Enterprises te TAICHUNG, Taiwan
(TW)
Partrade Trading Corporation te
DENVER, CO 80239, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) HSI-CHANG, Chang te
TAICHUNG, Taiwan (TW)
(47) 10.03.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1945528
(51) B65D 83/14
(72) Robert AUER te Stadtbergen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP06793173.3
(11) EP1966064
(22) 04.09.2006
(21) EP06829882.7
(31) 05108820
(47) 06.01.2010
(22) 28.12.2006
(32) 23.09.2005
(31) 0554155
(51) B65D 5/18
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 30.12.2005
(11) EP2028114
(54) Sealing device for a container.
(33) Frankrijk
(21) EP08162195.5
(73) CROWN Packaging Technology,
Inc te Alsip, Illinois, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Improved valve bag.
(22) 12.08.2008
(31) 202007012067 U
(32) 24.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Folding box.
(73) Adolf Würth GmbH & Co. KG te
Künzelsau, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Alfons, Jozef FRANSEN te
(72) Christopher, Paul RAMSEY te
Bormem, België (BE)
Wantage Oxfordshire, GROOT
(47) 30.12.2009
BRITTANNIË (GB)
Alexandre PARIS te Leioa, Spanje (51) B65D 85/10
B65D 5/44
(ES)
(11)
EP1803662
(47) 30.12.2009
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(51) B65D 47/28
(72) Wolfgang Hohl te Amrichshausen, (11) EP1951592
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06831559.7
(DE)
(22) 09.11.2006
(47) 30.12.2009
(51) B65D 5/46
(11) EP1858765
(21) EP06719862.2
(73) Ecopack France S.A.S. te Briey,
Frankrijk (FR)
(21) EP05793430.9
(22) 17.10.2005
(31) 2004304157
(32) 19.10.2004
(31) 54356805
54449805
(33) Japan
(32) 11.11.2005
23.12.2005
(73) Japan Tobacco Inc. te Tokyo,
Japan (JP)
(54) Cigarette package.
Nummer 09/10
137
14 april 2010
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(11) EP1927556
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Hitoshi, TANBO te Tokyo, Japan
(JP)
Sadayoshi, MATSUURA te Tokyo,
Japan (JP)
(21) EP07021289.9
(72) Stefan Knecht te Laufenburg,
Zwitserland (CH)
Michael Knecht te Schwaderloch,
Zwitserland (CH)
(47) 13.01.2010
(51) B65D 85/10
(11) EP1828023
(21) EP05807936.9
(22) 23.11.2005
(31) 0426825
(32) 07.12.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 31.10.2007
(31) 202006018082 U
(32) 28.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vuilnisinzamelvoertuig met
treeplank.
(47) 23.12.2009
(51) G07D 11/00
B65H 1/02
(11) EP1559670
(73) FAUN Umwelttechnik GmbH & Co.
(21) EP04030968.4
KG te Augsburg,
(22) 29.12.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2003101536
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (32) 31.12.2003
(54) Package for smoking articles and (72) Hubert Crionay te Soyons,
Frankrijk (FR)
the like.
(47)
13.01.2010
(73) British American Tobacco
(33) Zuid-Korea
(54) Media cassette for an automatic
media dispenser.
(Investments) Limited te London, (51) B65G 13/07
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1539618
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP03763044.9
(73) LG N-Sys. Inc. te Seoul City,,
Zuid-Korea (KR)
(72) Steven HOLFORD te
Southampton, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Philip R. HUNT te 200, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 30.06.2003
(72) Joong-Ho An te Pyeongtaek City,
Gyeonggi-do, Zuid-Korea (KR)
(47) 06.01.2010
(11)
(54) Gecoëxtrueerde aandrijfriem met
(21)
slijtindicator.
(22)
(73) FKI Logistex Inc. te St. Peters,
Missouri, Verenigde Staten van
(31)
Amerika (US)
EP1896353
11.05.2006
19.05.2005
(32) 30.06.2006
(72) David SILVERMAN te
(32)
CHESTERFIELD, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(33)
(47) 06.01.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B65G 49/06
(54) Beschermingsklep tegen
explosies.
(11) EP1836115
(51) F16K 17/36
B65D 90/34
(11) EP1873085
(21) EP07012644.6
(22) 28.06.2007
(31) 102006030174
(73) Reitinger Engineering Reitinger
Engineering, Peter Reitinger te
Dieburg, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(31) 189135
(32) 02.07.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(47) 10.02.2010
(51) B65H 15/02
EP06770614.3
18.05.2006
431544
682409 P
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Apparatus and method for
reorienting a stack of mail.
(31) 21632004
(73) Northrop Grumman Corporation
te Los Angeles, California,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 23.12.2004
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Oostenrijk
(21) EP05811818.3
(22) 01.12.2005
(54) Afvalemmer.
(22) 31.07.2006
(73) Brabantia Nederland B.V. te
Waalre
(31) 12932005
(32) 04.08.2005
(72) Stephanie, A. MISKIEWICZ te
Ellicott City, md, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Patrick, J. COWGILL te
Catonsville, Maryland, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Charles, S. SHAW te Fairfax,
Virginia, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jeffrey, C. LINDHURST te
Crofton, Maryland, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Christopher, R. FEDAK te
Baltimore, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Stanley, K. WAKAMIYA te Ellicott
City, Maryland, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Zwitserland
(47) 06.01.2010
(72) Rudolphus Cornelis Henricus
DAAMS te Eindhoven
(54) Inrichting voor het koppelen van
vaten.
(51) B65H 15/02
B65H 1/30
(47) 27.01.2010
(73) Zermec GmbH te Laufenburg,
Zwitserland (CH)
(11) EP1876118
(72) Reitinger Engineering te Dieburg, (54) Device for transporting and
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
supporting plate-like objects, in
(DE)
particular plates.
(47) 17.02.2010
(73) Peter Lisec te AmstettenHausmening, Oostenrijk (AT)
(51) B65F 1/16
(11) EP1948536
(21) EP06812746.3
(22) 14.11.2006
(31) 1030422
(32) 14.11.2005
(33) Nederland
(51) B65F 3/00
(72) Peter Lisec te AmstettenHausmening, Oostenrijk (AT)
(47) 06.01.2010
(51) B65G 69/18
(11) EP1749770
(21) EP06405328.3
(21) EP07111755.0
Nummer 09/10
(22) 04.07.2007
(31) 102006031119
(32) 05.07.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
138
(31) 00850109
212633 P
(32) 19.06.2000
19.06.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Device and method for emptying
Verenigde Staten van Amerika
a mailing item container for
(54)
Process for the production of
replenishing a pile in a feeder.
hydrogen peroxide and
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
composition for use therein.
te München, BONDSREPUBLIEK
(73)
Akzo Nobel N.V. te Arnhem
DUITSLAND (DE)
(72)
Mats NYSTRÖM te Ytterby,
(72) Peter Berdelle-Hilge te 78464
Zweden (SE)
Konstanz, BONDSREPUBLIEK
Christina JÄRNVIK te Nol,
DUITSLAND (DE)
Zweden (SE)
Thomas Buckenmaier te 78464
Konstanz, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dietmar Oexle te 78224 Singen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Armin Zimmermann te 78465
Konstanz, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 30.12.2009
(51) B66B 7/08
(11) EP1592635
(21) EP04702594.5
(22) 15.01.2004
(31) 353139
14 april 2010
Daniele PRESSATO te
Montegrotto Terme, Italië (IT)
Laura DOLCINI te Faenza, Italië
(IT)
Sergio DI FEDE te Bologna, Italië
(IT)
(47) 30.12.2009
(51) C01F 7/44
C01F 7/02
B01J 21/04
B01J 20/08
(11) EP1385786
(21) EP02730324.7
(22) 28.03.2002
(47) 30.12.2009
(31) 0104897
(51) C07D 303/14
C07D 301/12
C07B 33/00
C01B 15/029
B01J 31/10
B01J 23/44
B01J 23/42
(32) 10.04.2001
(11) EP1443020
(21) EP03380019.4
(22) 03.02.2003
(54) Integrated process for selective
oxidation of organic compounds.
(33) Frankrijk
(54) Absorbent containing alumina
pellets and methods for
preparing same.
(73) AXENS te Rueil Malmaison,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Jean-Luc LE LOARER te Salindres,
Frankrijk (FR)
Christophe NEDEZ te Salindres,
Frankrijk (FR)
(73) REPSOL QUIMICA S.A. te Madrid, (47) 06.01.2010
Spanje (ES)
(32) 28.01.2003
(51) C08K 9/04
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Verenigde Staten van Amerika
C08K 3/26
(72) Pilar de Frutos te Madrid, Spanje
C01F 11/18
(54) TERMINATION DEVICE FOR AN
(ES)
ARAMID-BASED ELEVATOR ROPE.
(11) EP1137595
Ana Padilla te Madrid, Spanje
(73) Thyssen Elevator Capital Corp. te
(21) EP99946379.7
(ES)
WHITTIER, CA 90603, Verenigde
José Manuel Riesco te Madrid,
(22) 01.10.1999
Staten van Amerika (US)
Spanje (ES)
(31) 9812714
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
José Miguel Campos Martin te
(32) 07.10.1998
Madrid, Spanje (ES)
(72) BASS, Patrick, M. te LAKESIDE,
Gema Blanco Brieva te Alcorcon (33) Frankrijk
CA 92040, Verenigde Staten van
(Madrid), Spanje (ES)
Amerika (US)
(54) Nieuwe rheologie regelende
Encarnacion Cano Serrano te
SWEET, Robert te LAKESIDE, CA
middelen van het type natuurlijke
Getafe (Madrid), Spanje (ES)
92040, Verenigde Staten van
gemalen calciumcarbonaten,
Maria del Carmen Capel Sanchez
Amerika (US)
eventueel behandeld met een
te Madrid, Spanje (ES)
vetzuur of het zout ervan en de
(47) 03.03.2010
José Luis Garcia Fierro te Madrid,
toepassing ervan.
(51) F15B 11/036
Spanje (ES)
(73)
OMYA DEVELOPMENT AG te
B66C 13/02
(47) 30.12.2009
Oftringen, Zwitserland (CH)
(11) EP1594790
(51) C01B 25/34
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP04707335.8
C01B 25/32
(72) Henny DI LOMAN te .
(22) 02.02.2004
(11) EP1855991
Pierre BLANCHARD te Reyrieux,
(31) 1022536
Frankrijk (FR)
(21) EP06795105.3
Detlef GYSAU te Zofingen,
(32) 31.01.2003
(22) 12.07.2006
Zwitserland (CH)
(33) Nederland
(31) MI20051370
Patrick TROUVE te Clamart,
(54) Hoisting arrangement with
Frankrijk (FR)
(32) 19.07.2005
system for storing, delivering and
(47) 23.12.2009
(33) Italië
recovering energy.
(54) Process for the preparation of a
(51) H01J 65/04
(73) Seatools B.V. te Numansdorp
biomimetic bone substitute and
C02F 1/32
(72) Frank HOOS te Mijnsheerenland
its uses.
(11) EP1923356
(47) 13.01.2010
(73) FIN - CERAMICA FAENZA S.P.A.
(21) EP06123520.6
te Faenza, Italië (IT)
(51) C01B 15/023
(22) 06.11.2006
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(11) EP1292533
(54) Water disinfection apparatus.
(72) Roberta MARTINETTI te Forli',
(21) EP01941352.5
(73) Severn Trent Water Purification,
Italië (IT)
(22) 28.05.2001
Nummer 09/10
Inc. te Colmar, Pennsylvania,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
139
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
14 april 2010
(31) 589683 P
673210 P
(32) 21.07.2004
19.04.2005
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Duncan Alexander Collins te
Cookham Dean, Berkshire,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Jeremy Philip Meier te Cookham
Dean, Berkshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Oguma, Jun te ABIKO-SHI,
CHIBA, Japan (JP)
Hagiya, Koji te IBARAKI-SHI,
OSAKA, Japan (JP)
Miyawaki, Takashi te IBARAKISHI, OSAKA, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 06.01.2010
(47) 17.03.2010
(51) C03B 9/193
(51) C07C 229/36
C07C 227/14
C07B 59/00
(73) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
INC. te Midland, Michigan,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1663915
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP1525166
(21) EP03732310.2
(22) 03.05.2003
(54) Conversion of a
multihydroxylated-aliphatic
hydrocarbon or ester thereof to a
chlorohydrin.
(72) David J. SCHRECK te Lake City
Minnesota, Verenigde Staten van
(22) 10.09.2004
Amerika (US)
(32) 31.07.2002
(31) 10346228
William, J. Jr. KRUPER te Sanford,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(32) 25.09.2003
(54) Patrix mechanism of a glass(US)
(33)
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
molding machine.
Richard D. VARJIAN te
(54) Method for the production of
(73) Heye International GmbH te
Hutchinson Minnesota, Verenigde
[18F] fluoride-marked aromatic
Obernkirchen, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
L-amino acids.
DUITSLAND (DE)
Mark E. JONES te Midland,
(73) Eberhard-Karls-Universität
Verenigde Staten van Amerika
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Tübingen Universitätsklinikum te
(US)
(72) Hermann BÖGERT te Auetal,
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
Robert M. CAMPBELL te Midland,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
(74)
Drs.
Jilderda
te
Utrecht
Waldemar KÄSSNER te Auetal,
Kenneth KEARNS te Madison,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Hans-Jürgen MACHULLA te
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
Tübingen, BONDSREPUBLIEK
(US)
Norbert MONDEN te Auetal,
DUITSLAND (DE)
Bruce D. HOOK te Lake Jackson,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Michael ÜBELE te Tübingen,
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(47) 20.01.2010
John R. BRIGGS te Midland,
Achim BLOCHER te GrenzachVerenigde Staten van Amerika
(51) C04B 28/02
Whylen, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
(11) EP1886980
Jeffrey G. HIPPLER te South
(47) 02.12.2009
(21) EP06290547.6
Charleson, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 31.03.2006
(51) C07C 2/86
(47)
06.01.2010
(54) Cement retarders.
(11) EP2061738
(51)
C07C
43/23
(73) SCHLUMBERGER HOLDINGS
(21) EP07804076.3
C07C 33/48
LIMITED te Road Town, Tortola,
(22) 29.08.2007
C07C 33/28
Britse Maagdeneilanden (VG)
(31) 06254749
A61Q 5/00
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
A61Q 19/00
(32) 12.09.2006
(72) Michel Michaux te Verrieres-leA61P 35/00
(33) Europees Octrooi Bureau
Buisson, Frankrijk (FR)
A61P 19/00
Tatiana Pyatina te Bures-sur(54) Process for the production of
A61P 17/00
Yvette, Frankrijk (FR)
hydrocarbons.
A61K 8/34
A61K 31/085
(47) 10.02.2010
(73) BP OIL INTERNATIONAL LIMITED
A61K 31/047
te
Sunbury-on-Thames,
(51) C07D 333/76
Middlesex, GROOT BRITTANNIË
(11) EP1395538
C07D 333/54
(GB)
C07C 317/14
(21) EP02735556.9
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
C07C 315/02
(22) 22.05.2002
C07B 45/04
(72) John Glenn SUNLEY te
(31) 0106731
Cottingham East Yorkshire,
(11) EP1334956
(32) 22.05.2001
GROOT
BRITTANNIË
(GB)
(21) EP03001126.6
(33) Frankrijk
(47)
30.12.2009
(22) 20.01.2003
(54) Vitamin D analogues.
(51) C07D 303/08
(31) 2002030736
C07C 29/62
(73) GALDERMA RESEARCH &
(32) 07.02.2002
DEVELOPMENT te Biot, Frankrijk
(11) EP1771403
(33) Japan
(FR)
(21) EP05772361.1
(54) Method for preparing sulfone or
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 18.07.2005
sulfoxide compound.
(72) Jean-Michel BERNARDON te Nice,
(31) 20211783 U
(21) EP04765027.0
Nummer 09/10
Frankrijk (FR)
(47) 30.12.2009
(51) C07C 39/06
C07C 37/14
(11) EP1348686
(21) EP03251949.8
(22) 27.03.2003
(31) 2002094483
2002094484
(32) 29.03.2002
29.03.2002
(33) Japan
Japan
(54) Method of producing phydroxyphenylalkanols.
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO 104-8260,
Japan (JP)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Murakami, Chikara te IBARAKISHI, OSAKA, Japan (JP)
(47) 03.03.2010
(51) C07C 211/27
C07C 209/48
(11) EP1394146
(21) EP03018532.6
(22) 16.08.2003
(31) 2002245222
(32) 26.08.2002
(33) Japan
(54) Werkwijze ter vervaardiging van
xylyleendiamine.
(73) MITSUBISHI GAS CHEMICAL
COMPANY, INC. te Tokyo, Japan
(JP)
(72) Kazuhiko Amakawa te 3500,
Matsuhama-cho, Niigata-shi,
Japan (JP)
Yasuo Yamamoto te 3500,
Matsuhama-cho, Niigata-shi,
Japan (JP)
(47) 06.01.2010
(51) C07C 217/72
C07C 213/08
(11) EP2046726
(21) EP07787803.1
(22) 23.07.2007
(31) 06117708
(32) 24.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Preparation of (2r,3r)-3-(3methoxyphenyl)-n,n,2trimethylpentanamine.
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
te Beerse, België (BE)
(72) Walter Ferdinand Maria FILLIERS
te Beerse, België (BE)
Rudy Laurent Maria BROECKX te
Beerse, België (BE)
(47) 20.01.2010
140
(51) C07C 233/47
C07C 231/12
C07C 231/02
A61P 39/06
A61P 31/04
A61P 31/02
A61P 29/00
A61K 31/30
A61K 31/28
A61K 31/221
14 april 2010
(11) EP1655281
(21) EP04105467.7
(22) 03.11.2004
(54) Salts of N-acyl-L-aspartate ßmonoesters and/or N-acyl-Lglutamate y-monoesters, method
for their preparation, and their
use in therapeutic or cosmetic
compositions.
(73) Laboratoires Asepta te Immeuble
La Ruche, Monaco (MC)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) Laurent Dencausse te Nice,
Frankrijk (FR)
Jean-Luc Clamou te Nice,
Frankrijk (FR)
M. Georges Lacroix te Nice,
Frankrijk (FR)
M. Jacques Artaud te Nice,
Frankrijk (FR)
(47) 23.12.2009
(51) C07C
C07C
C07C
A61K
317/44
315/06
315/02
31/165
(11) EP1787980
(21) EP07000780.2
(22) 27.07.2001
(31) 221110
226491
229160
230088
259332
P
P
P
P
P
(32) 27.07.2000
18.08.2000
30.08.2000
05.09.2000
02.01.2001
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Crystalline and pure modafinil,
and process of preparing the
same.
(73) TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD. te 49131 Petah
Tiqva, Israël (IL)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Claude Singer te Kfar Saba,
Israël (IL)
Neomi Gershon te Kfar Saba,
Israël (IL)
Arina Ceausu te Rishon Lezion,
Israël (IL)
Anita Lieberman te 69581, Tel
Aviv, Israël (IL)
Judith Aronhime te 76217
Rehovot, Israël (IL)
(47) 30.12.2009
(51) C07D 213/62
C07C 323/60
C07C 235/42
A61P 3/10
Nummer 09/10
141
A61K 31/197
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Noëlle GAUVRY te KembsLoechle, Frankrijk (FR)
Sandra SCHORDERET WEBER te
Neuchâtel, Zwitserland (CH)
Jacques BOUVIER te Neuchâtel,
Zwitserland (CH)
(11) EP1758853
(21) EP05757998.9
(22) 08.06.2005
(31) 579362 P
(32) 14.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 06.01.2010
(54) Glucagon receptor antagonists,
(51) C07D 239/34
preparation and therapeutic uses.
A61P 7/02
(73) Eli Lilly and Company te
A61K 31/506
Indianapolis, Indiana, Verenigde
(11) EP2079711
Staten van Amerika (US)
(21) EP07826850.5
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 24.10.2007
(72) Scott, Eugene CONNER te
(31) PCT20060539
Indianapolis, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(32) 25.10.2006
Guoxin ZHU te Shangai, China
(33) International Bureau of the World
(CN)
Intellectual Property Organization
Jianke LI te Indianapolis,
(WIPO)(4)
Verenigde Staten van Amerika
(54)
2-Phenyl-6-aminocarbyl(US)
pyrimidine derivatives and their
(47) 20.01.2010
use as P2Y12 receptor
(51) C07C 409/08
antagonists.
C07C 409/06
(73) Actelion Pharmaceuticals Ltd. te
C07C 409/04
Allschwil, Zwitserland (CH)
C07C 407/00
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP1520853
(72) Eva CAROFF te Ranspach-le-haut,
(21) EP03380211.7
Frankrijk (FR)
(22) 24.09.2003
Kurt HILPERT te Hofstetten,
Zwitserland (CH)
(54) Process for preparation of
Emmanuel MEYER te Aarau,
hydroperoxides.
Zwitserland (CH)
(73) REPSOL QUIMICA S.A. te Madrid,
(47) 06.01.2010
Spanje (ES)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51)
(72) Pilar De Frutos Escrig te Madrid,
Spanje (ES)
Pedro Pablo Toribio Temprado te
Mostoles (Madrid), Spanje (ES)
Raul Martos Calvente te Madrid,
Spanje (ES)
José Miguel Campos Martin te
Madrid, Spanje (ES)
José Luis Garcia Fierro te Madrid,
Spanje (ES)
(47) 30.12.2009
(51) C07D 401/04
C07D 209/12
A01N 43/38
(11)
(21)
(22)
(11) EP1945611
(31)
(21) EP06828908.1
(32)
(22) 02.11.2006
(33)
(31) 05023947
(54)
(32) 03.11.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(73)
(54) N- (hetero) aryl indole
derivatives as pesticides.
(73) Novartis AG Patent & Trademark
Department. te BAZEL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Jörg FRÜCHTEL te Lörrach,
(74)
(72)
14 april 2010
(US)
(47) 06.01.2010
(51) C07D 471/04
C07D 417/14
C07D 417/12
C07D 413/12
C07D 409/14
C07D 409/12
C07D 405/12
C07D 403/14
C07D 403/12
C07D 403/04
C07D 401/14
C07D 401/12
C07D 401/04
C07D 239/94
A61K 31/517
(11) EP1608632
(21) EP04716887.7
(22) 03.03.2004
(31) 451458 P
463797 P
(32) 03.03.2003
18.04.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Quinazolines useful as
modulators of ion channels.
(73) Vertex Pharmaceuticals
Incorporated te Cambridge,
Massachusetts, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Jesus, E., III GONZALES te San
Diego, Verenigde Staten van
C07D 409/12
Amerika (US)
C07D 405/12
Dean, Mitchell WILSON te San
C07D 403/12
Diego, Verenigde Staten van
C07D 401/12
Amerika (US)
C07D 239/42
Andreas, Peter TERMIN te
C07D 213/81
Encinitas, Verenigde Staten van
C07D 213/74
Amerika (US)
A61K 31/506
Peter, Diederik, Jan
A61K 31/505
GROOTENHUIS te San Diego,
A61K 31/4439
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/443
(US)
A61K 31/44
Yulian ZHANG te Yardley,
Verenigde Staten van Amerika
EP1562911
(US)
EP03778092.1
Benjamin, John PETZOLDT te La
03.11.2003
Jolla, Verenigde Staten van
422973 P
Amerika (US)
Lev, Tyler, Dewey FANNING te
01.11.2002
San Marcos, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
Compositions useful as inhibitors
Timothy, Donald NEUBERT te San
of jak and other protein kinases.
Diego, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Vertex Pharmaceuticals
Roger, D. TUNG te San Diego,
Incorporated te Cambridge,
Verenigde Staten van Amerika
Massachusetts, Verenigde Staten
(US)
van Amerika (US)
Esther MARTINBOROUGH te San
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Diego, Verenigde Staten van
Mark LEDEBOER te Acton,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Nicole ZIMMERMANN te San
(US)
Diego, Verenigde Staten van
Brian LEDFORD te Attleboro,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
142
(47) 30.12.2009
(51) C07D
C07D
C07D
A01N
Andrzej SAWICKI te PL-05-860
Józefów, Polen (PL)
Krzysztof KUROWSKI te PL-08110 Siedlce, Polen (PL)
Katarzyna MATUSIEWICZ te PL59-600 Lwówek Slaski, Polen (PL)
Daniel SULIKOWSKI te PL-66-620
Gubin, Polen (PL)
Piotr KOWALCZYK te 00-801
Warszawa, Polen (PL)
417/12
413/12
261/10
43/80
(11) EP1789401
(21) EP05771917.1
(22) 17.08.2005
(31) 0419634
0420645
0502486
(32) 03.09.2004
16.09.2004
07.02.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(47) 10.02.2010
(51) C07D 487/08
C07D 451/02
C07D 413/12
C07D 265/30
A61P 25/28
A61K 31/5377
(11) EP1789404
(54) ISOXAZOLINE DERIVATIVES AND (21)
THEIR USE AS HERBICIDES.
(22)
(73) Syngenta Limited te GUILDFORD (31)
SURREY GU2 7YH, GROOT
(32)
BRITTANNIË (GB)
(33)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(54)
(72) PLANT, Andrew, Syngenta Limited
te BRACKNELL, BERKSHIRE,
RG42 6EY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(73)
BOEHMER, Jutta, Elisabeth,
Syngenta Limited te BRACKNELL,
BERKSHIRE, RG42 6EY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BLACK, Janice, Syngenta Limited (74)
te BRACKNELL, BERKSHIRE,
(72)
RG42 6EY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
SPARKS, Timothy, David,
Syngenta Limited te BRACKNELL,
BERKSHIRE, RG42 6EY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 03.03.2010
(51) C07D 413/12
C07D 277/82
C07D 277/74
C07D 263/58
A61P 3/10
A61K 31/428
A61K 31/423
(11) EP1833805
(21) EP05826447.4
(22) 16.12.2005
(31) 37184104
(32) 20.12.2004
(33) Polen
(54) New 3-phenylpropionic acid
derivatives for the treatment of
diabetes.
EP05790194.4
28.06.2005
584010 P
30.06.2004
Verenigde Staten van Amerika
SUBSTITUTED NARYLSULFONYLHETEROCYCLIC
AMINES AS GAMMA-SECRETASE
INHIBITORS.
Schering Corporation te
KENILWORTH, NJ 07033-0530,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
dr. Wezenbeek c.s. te Oss
JOSIEN, Hubert B. te JERSEY
CITY, NEW JERSEY 07302,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CLADER, John W. te CRANFORD,
NEW JERSEY 07016, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BARA, Thomas A. te SCOTCH
PLAINS, NEW JERSEY 07076,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
XU, Ruo te WATCHUNG, NEW
JERSEY 07069, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LI, Hongmei te WARREN, NEW
JERSEY 07059, Verenigde Staten
van Amerika (US)
PISSARNITSKI, Dmitri te SCOTCH
PLAINS, NEW JERSEY 07076,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ZHAO, Zhiqiang te SCOTCH
PLAINS, NEW JERSEY 07076,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 24.03.2010
(51) C07D 295/16
(73) Adamed SP. Z O.O. te 05-152
A61P 29/00
Czosnow k/Warszawy, Polen (PL)
A61K 31/445
(72) Zbigniew MAJKA te PL-39-102
A61K 31/40
Lubzina, Polen (PL)
(11)
EP1891029
Tomasz STAWINSKI te PL-05-462
Wiazowna, Polen (PL)
(21) EP06753784.5
Katarzyna RUSIN te PL-00-879
(22) 22.05.2006
Warszawa, Polen (PL)
(31) 0510584
14 april 2010
(32) 24.05.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Organic compounds for the
treatment of inflammatory or
allergic conditions.
(73) Novartis AG Patent & Trademark
Department. te BAZEL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Jake AXFORD te Horsham, West
Sussex, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Urs BAETTIG te Horsham, West
Sussex, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Brian COX te Horsham, West
Sussex, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Kamlesh Jagdis BALA te
Horsham, West Sussex, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Catherine LEBLANC te Horsham,
West Sussex RH12, GROOT
BRITTANNIË (GB)
David Andrew SANDHAM te
Horsham, West Sussex, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 06.01.2010
(51) C07D 471/04
C07D 413/14
C07D 409/14
C07D 405/14
C07D 401/14
C07D 401/12
A61P 37/00
A61P 3/04
A61P 29/00
(11) EP1902046
(21) EP06773528.2
(22) 19.06.2006
(31) 692110 P
(32) 20.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Piperidine derivatives useful as
histamine H3 antagonists.
(73) SCHERING CORPORATION te
Kenilworth, New Jersey,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) dr. Wezenbeek c.s. te Oss
(72) Robert, G. ASLANIAN te
Rockaway, New Jersey, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Michael, Y. BERLIN te Flemington,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Christopher, W. BOYCE te
Flemington, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Jianhua CHAO te Pompton Lakes,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Manuel DE LERA RUIZ te
Branchburg, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Pietro MANGIARACINA te Monsey,
Nummer 09/10
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kevin, D. MCCORMICK te Basking
Ridge, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Mwangi, W. MUTAHI te Nyeri,
Kenia (KE)
Stuart, B. ROSENBLUM te West
Orange, New Jersey, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Neng-Yang SHIH te Warren, New
Jersey, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Daniel, M. SOLOMON te Edison,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wing, C. TOM te Cedar Grove,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Henry, A. VACCARO te South
Plainfield, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Junying ZHENG te Bridgewater,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Xiaohong ZHU te Bridgewater,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 02.12.2009
(51) C07D 413/14
C07D 405/14
C07D 401/14
C07D 401/12
A61P 37/00
A61P 3/04
A61P 29/00
(11) EP1896453
(21) EP06785168.3
(22) 19.06.2006
(31) 692175 P
(32) 20.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Carbon-linked substituted
piperidines and derivatives
thereof useful as histamine H3
antagonists.
(73) SCHERING CORPORATION te
Kenilworth, New Jersey,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) dr. Wezenbeek c.s. te Oss
(72) Robert G. ASLANIAN te
Rockaway, New Jersey, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Michael Y. BERLIN te Flemington,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Ying HUANG te Berkeley Heights,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kevin D. MCCORMICK te Basking
Ridge, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Mwangi W. MUTAHI te Nyeri,
Kenia (KE)
Neng-Yang SHIH te Lexington,
Massachusetts, Verenigde Staten
van Amerika (US)
143
14 april 2010
Pauline, C. TING te New
Providence, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Wing, C. TOM te Cedar Grove,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Junying ZHENG te New
Providence, New Jersey,
Verenigde Staten van Amerika
(47)
(US)
(51)
(47) 02.12.2009
(51) C07D 405/12
C07D 401/14
A61K 31/40
(11) EP1720859
(21) EP05707321.5
(22) 10.02.2005
(31) 0403038
(32) 11.02.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Chemokine receptor antagonists.
(73) Novartis AG Patent & Trademark
Department. te BAZEL,
Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) René HERSPERGER te
Münchenstein, Zwitserland (CH)
Philipp JANSER te Basel,
Zwitserland (CH)
Emil PFENNINGER te Allschwil,
Zwitserland (CH)
Hans, Juerg WUETHRICH te
Kehrsatz, Zwitserland (CH)
Wolfgang MILTZ te Basel,
Zwitserland (CH)
(47) 23.12.2009
(51) C07D 403/12
C07D 401/14
C07D 401/12
C07D 401/04
C07D 213/74
A61P 3/10
A61P 29/00
A61P 25/24
A61P 25/04
A61P 17/00
A61P 15/00
A61P 13/00
A61P 11/00
A61K 31/4439
(11) EP2049525
(21) EP07823371.5
(22) 30.07.2007
(31) 0606988
(32) 31.07.2006
(33) Frankrijk
Yannick EVANNO te Paris,
Frankrijk (FR)
André MALANDA te Paris,
Frankrijk (FR)
David MACHNIK te Paris,
Frankrijk (FR)
Catherine GILLE te Paris,
Frankrijk (FR)
30.12.2009
C07D 403/14
A61P 31/12
A61K 31/4353
(11) EP2038275
(21) EP07796714.9
(22) 06.07.2007
(31) 819289 P
832403 P
832769 P
(32) 07.07.2006
21.07.2006
24.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Novel pyridazine compound and
use thereof.
(73) Gilead Sciences Inc. te Foster
City, California, Verenigde Staten
van Amerika (US)
K.U. Leuven Research and
Development LEUVEN RESEARCH
& DEVELOPMENT te Leuven,
België (BE)
Gerhard Puerstinger te Igls,
Oostenrijk (AT)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Steven S. BONDY te Danville,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Terrence C. DAHL te Sunnyvale,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
David A. OARE te Belmont,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Reza OLIYAI te Burlingame,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Winston C. TSE te San Mateo,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Vahid ZIA te San Carlos,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 06.01.2010
(51) C07D 405/04
A61P 29/00
A61K 31/517
(54) N-(Aminoheteroaryl)-1H-indole2-carboxamide derivatives, and
preparation and therapeutic
application thereof.
(11) EP2057148
(73) Sanofi-Aventis te PARIS,
Frankrijk (FR)
(54) Amidine derivatives of 2heteroaryl-quinazolines and
quinolines; potent analgesics and
anti-inflammatory agents.
(72) Laurent DUBOIS te Paris,
Frankrijk (FR)
(21) EP06778076.7
(22) 31.07.2006
Nummer 09/10
144
14 april 2010
(73) ROTTAPHARM S.P.A. te Milano,
Italië (IT)
(73) Novartis Vaccines and
A]pyrimidines as kinase
Diagnostics, Inc. te EMERYVILLE,
inhibitors.
CA 94608, Verenigde Staten van (73) Novartis AG Patent & Trademark
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Amerika (US)
Department. te BAZEL,
(72) Antonio GIORDANI te Pavia, Italië
(74)
Mr.
Kooy
c.s.
te
Den
Haag
Zwitserland (CH)
(IT)
Stefano MANDELLI te Casatenovo (72) WANG, Weibo te EMERYVILLE, CA
(Lecco), Italië (IT)
94662-8097, Verenigde Staten
Simona ZANZOLA te Milano,
van Amerika (US)
Italië (IT)
CONSTANTINE, Ryan N. te
Francesca TARCHINO te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Varazze(Savona), Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
Gianfranco CASELLI te Milano,
(US)
Italië (IT)
LAGNITON, Liana M. te
Teresa Simonetta FIORENTINO te
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Monza, Italië (IT)
Verenigde Staten van Amerika
Silvio MAZZARI te Padova, Italië
(US)
(IT)
PECCHI, Sabina te EMERYVILLE,
Francesco MAKOVEC te Lesmo
CA 94662-8097, Verenigde
(Milano), Italië (IT)
Staten van Amerika (US)
Lucio Claudio ROVATI te Monza,
BURGER, Matthew T. te
Italië (IT)
EMERYVILLE, CA 94662-8097,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 30.12.2009
(US)
(51) C07D 453/02
DESAI, Manoj C. te EMERYVILLE,
A61P 25/00
CA 94662-8097, Verenigde
A61K 31/439
Staten van Amerika (US)
(11) EP1828179
(47) 24.02.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP05854897.5
(73) Otsuka Chemical Co., Ltd. te
Osaka-shi, Osaka, Japan (JP)
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. te
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (JP)
(31) 637771 P
(51) C07D 471/04
A61P 9/00
A61K 31/454
(32) 22.12.2004
(11) EP1957490
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06831144.8
(22) 21.12.2005
(54) Nicotinic alpha-7 receptor ligands (22) 21.11.2006
against CNS-related diseases.
(31) 0511849
(73) Memory Pharmaceuticals
(32) 23.11.2005
Corporation te Montvale, New
(33) Frankrijk
Jersey, Verenigde Staten van
(54) Novel indolizine derivatives,
Amerika (US)
method for preparing same and
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
therapeutic compositions
(72) Truc, Minh NGUYEN te New York,
comprising same.
New York, Verenigde Staten van (73) Sanofi-Aventis te PARIS,
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
Wenge XIE te Mahwah, New
(72) Patrick GAUTIER te Antony,
Jersey, Verenigde Staten van
Frankrijk (FR)
Amerika (US)
David MARCHIONNI te Antony,
Richard SCHUMACHER te Monroe,
Frankrijk (FR)
New York, Verenigde Staten van
Alain ROCCON te Antony,
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
Brian HERBERT te Stockholm,
Bernard TONNERRE te Antony,
New Jersey, Verenigde Staten
Frankrijk (FR)
van Amerika (US)
Jean WAGNON te Antony,
Ashok TEHIM te Ridgewood, New
Frankrijk (FR)
Jersey, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 20.01.2010
(51) C07D 471/00
(11) EP1636225
(21) EP04776639.9
(22) 17.06.2004
(31) 480180 P
(32) 20.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PYRIDINO 1,2-A PYRIMIDIN-4ONE COMPOUNDS AS
ANTICANCER AGENTS.
(47) 06.01.2010
(51) C07D 487/04
A61P 35/00
A61K 31/519
(11) EP2004653
(21) EP07723895.4
(72) Keiichi MASUYA te Bottmingen,
Zwitserland (CH)
Andrea VAUPEL te Riehen,
Zwitserland (CH)
Patricia IMBACH te Kaiseraugst,
Zwitserland (CH)
Pascal FURET te Thann, Frankrijk
(FR)
(47) 30.12.2009
(51) C07D 499/04
(11) EP1666482
(21) EP04772911.6
(22) 02.09.2004
(31) 2003311709
(32) 03.09.2003
(33) Japan
(54) Process for producing penicillanic
acid compound.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Yoshihisa, TOKUMARU te
Tokushima-shi, Tokushima, Japan
(JP)
Norio, SAITO te Tokushima-shi,
Tokushima, Japan (JP)
Makoto, AKIZUKI te Tokushimashi, Tokushima, Japan (JP)
(47) 23.12.2009
(51) C07F 15/00
(11) EP1902061
(21) EP06785890.2
(22) 28.06.2006
(31) 696273 P
(32) 01.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for making DiphosphineRuthenium-Diamine complexes.
(73) DR REDDY'S LABORATORIES (EU)
LIMITED te Beverley East
Yorkshire, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Paul, H. MORAN te Cambridge
XX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 30.12.2009
(31) 0606805
(51) C07J 9/00
A61P 9/10
A61K 31/575
(32) 04.04.2006
(11) EP1888614
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP06763188.7
(54) 3-substituted N-(aryl-or
heteroaryl)-pyrazo[1,5-
(22) 19.05.2006
(22) 02.04.2007
(31) MI20050091
Nummer 09/10
145
(32) 19.05.2005
(33) Italië
(54) Process for preparing
3alpha(beta)-7alpha(beta)dihydroxy-6alpha(beta)-alkyl5beta-cholanic acid.
BOERIU, Carmen, G. te NL-6703
EV WAGENINGEN
(47) 17.03.2010
(51) C07K 2/00
C07K 14/47
C07K 14/00
A61K 39/00
(73) ERREGIERRE S.p.A. te San Paolo
A61K 38/16
D'Argon (Bergamo), Italië (IT)
A61K 38/02
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1425295
(72) Massimo FERRARI te Cenate
(21) EP02797690.1
Sotto, Italië (IT)
Roberto PELLICCIARI te Perugia, (22) 06.09.2002
Italië (IT)
(31) 317737 P
(47) 30.12.2009
(51) C07K
C07K
C07K
C07K
7/64
5/08
5/06
1/02
(11) EP2004670
(21) EP07724251.9
(32)
(33)
(54)
(73)
(22) 13.04.2007
(31) 102006018250
(32) 13.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Method for preparing lysobactin
derivatives.
(73) AiCuris GmbH & Co. KG te
Wuppertal, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72) Franz NUSSBAUM te Düsseldorf,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Sonja ANLAUF te Wuppertal,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Johannes KOEBBERLING te
Grevenbroich, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Joachim TELSER te Wuppertal,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dieter HAEBICH te Wuppertal,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1979370
(21) EP07703919.6
(22) 16.01.2007
(31) 06100420
(32) 17.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SELECTIVE ENZYMATIC
HYDROLYSIS OF C-TERMINAL
tert-BUTYL ESTERS OF
PEPTIDES.
(73) N.V. Organon te 5349 AB OSS
(74) dr. Wezenbeek c.s. te Oss
(72) EGGEN, Ivo, Franci te NL-5340
BH OSS
(21) EP03763994.5
(22) 15.07.2003
(31) 0216286
(32) 15.07.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Beta-sheet forming peptides and
material made thereof.
(73) THE UNIVERSITY OF LEEDS te
Leeds, West Yorkshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Neville BODEN te Leeds, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Amalia AGELLI te Leeds, GROOT
BRITTANNIË (GB)
06.09.2001
Eileen INGHAM te Leeds, GROOT
Verenigde Staten van Amerika
BRITTANNIË (GB)
Modified peptides and their use
Jennifer KIRKHAM te Leeds,
for the treatment of autoimmune
GROOT BRITTANNIË (GB)
diseases.
(47) 23.12.2009
CENTRE NATIONAL DE LA
(51) C07K 14/435
RECHERCHE SCIENTIFIQUE te
Strasbourg Cédex, Frankrijk (FR) (11) EP2027149
(72) Sylviane MULLER te Strasbourg,
Frankrijk (FR)
Fanny MONNEAUX te la
Wantzenau, Frankrijk (FR)
Jean-Paul BRIAND te Strasbourg,
Frankrijk (FR)
Gille GUICHARD te Gradignan,
Frankrijk (FR)
Jean-Gérard GUILLET te
deceased, Frankrijk (FR)
(21) EP07718415.8
(47) 23.12.2009
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 27.04.2007
(31) 7332006
(32) 28.04.2006
(33) Oostenrijk
(54) House dust mite allergen.
(73) Biomay AG te Wenen, Oostenrijk
(AT)
(72) Rudolf VALENTA te Theresienfeld,
Oostenrijk (AT)
Margit WEGHOFER te Vienna,
EP1697401
Oostenrijk (AT)
EP04775257.1
Susanne VRTALA te Vienna,
Oostenrijk (AT)
09.08.2004
Friedrich HORAK te
2003135605
Innermanzing, Oostenrijk (AT)
10.12.2003
Peter VALENT te Vienna,
Oostenrijk (AT)
Russische Federatie
Stefan FLORIAN te München,
Tetrapeptide regulating blood
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
glucose level in diabetes mellitus.
(DE)
"Access Bioscience" CJSC te
(47)
30.12.2009
Saint-Petersburg,
Russische Federatie (RU)
(51) G01N 33/53
C12N 5/06
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
C12N 15/62
Vladimir Khatskelevich
C07K 7/08
KHAVINSON te St.Petersburg,
C07K 16/18
Russische Federatie (RU)
C07K 14/705
Vladimir Viktorovich MALININ te
C07K 14/47
St.Petersburg,
A61K 38/17
Russische Federatie (RU)
A61K 35/14
Evgeny Iosifovich GRIGORIEV te
(11) EP1224216
St.Petersburg,
(51) C07K 5/10
A61P 3/10
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(47) 27.01.2010
(51) C07K 1/06
C07K 1/02
14 april 2010
(74)
(72)
Russische Federatie (RU)
Galina Anatolievna RYZHAK te
St.Petersburg,
Russische Federatie (RU)
(21) EP00942795.6
(22) 14.06.2000
(31) 336091
(47) 06.01.2010
(32) 18.06.1999
(51) C12N 9/36
C07K 7/06
A61K 38/08
(54) Mage-A1 peptides presented by
hla class II molecules.
(11) EP1523494
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER
Nummer 09/10
146
RESEARCH te New York, New
York, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ringeling te DELFT
(54) G-CSF plaatsspecifiek monogeconjugaat.
(73) Bio-Ker S.r.l. te Gessate, Italië
(IT)
(72) Jacques VAN SNICK te Brussels, (74) Ir. Heuvel c.s. te 'SBelgië (BE)
HERTOGENBOSCH
Bernard LETHE te Brussels,
(72) Giancarlo TONON te Pula, Italië
België (BE)
(IT)
Pascal CHAUX te Brussels, België
Gaetano ORSINI te Gallarate
(BE)
(Varese), Italië (IT)
Thierry BOON-FALLEUR te
Rodolfo SCHREPFER te Villa
Brussels, België (BE)
Guardia, Italië (IT)
Pierre VAN DER BRUGGEN te
Geoffrey TAYLOR te Pula, Italië
Brussels, België (BE)
(IT)
(47) 30.12.2009
Mauro SERGI te Padova, Italië
(IT)
(51) G01N 33/574
(47) 30.12.2009
C12Q 1/70
C12Q 1/68
C07K 14/47
C07K 14/15
A61K 39/00
(51) C12N 15/12
C07K 14/705
A61K 38/17
A23L 1/305
A23K 1/16
A23C 9/13
A23C 19/093
(11) EP1578919
(21) EP02807929.1
(22) 09.12.2002
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(47) 23.12.2009
(51) C07K 14/715
(11) EP1556412
(21) EP03751245.6
(22) 09.10.2003
(31) 15223202
(32) 10.10.2002
(33) Israël
(54) Promoter to IL-18BP, its
preparation and use.
(73) YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT COMPANY
LIMITED te Rehovot, Israël (IL)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 15.03.2002
(31) 01108414
(47) 06.01.2010
(32) 03.04.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C07K 14/72
A61K 38/55
(54) Osteoprotegerin in milk.
(11) EP1062243
(21) EP06124157.6
(32) 07.12.2001
07.12.2001
07.12.2001
12.06.2002
(72) Markus, H. FRANK te Cambridge,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mohamed, H. SAYEGH te
Westwood, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Daniela NOVICK te 76100
Rehovot, Israël (IL)
Menachem RUBINSTEIN te 76329
Rehovot, Israël (IL)
Vladimir HURGIN te 77223
Ashdod, Israël (IL)
(11) EP1757619
(31) PCT0147824
16604
340640 P
388046 P
14 april 2010
(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE (21) EP99910860.8
S.A. te Vevey, Zwitserland (CH)
(22) 12.03.1999
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(31) 98200799
(32) 12.03.1998
(73) Novartis Vaccines and
Diagnostics, Inc. te Emeryville,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Karine Vidal te Lausanne,
Zwitserland (CH)
Peter van den Broek te Maarn
Elizabeth Offord-Cavin te PoliezPittet, Zwitserland (CH)
Anne Donnet-Hughes te Saint
Léger, Zwitserland (CH)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(47) 17.02.2010
(72) Stephen, F. HARDY te San
Francisco, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Pablo GARCIA te San Francisco,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lewis, T. WILLIAMS te Mill Valley,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Jaime ESCOBEDO te Alamo,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/50
C12Q 1/68
C12N 15/12
C12N 15/11
C12N 15/10
C07K 16/28
C07K 14/705
(72) Gerardus, Jacobus, Antonius,
Maria STROUS te Haaften
Petrus, Johannes, Maria VAN
KERKHOF te Beneden Leeuwen
Roland, Marinus, Theodorus
GOVERS te Utrecht
(47) 17.02.2010
(32) 05.06.2000
(51) C07K 14/535
A61K 47/48
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Endogenous retrovirus upregulated in prostate cancer.
(11) EP2049566
(21) EP07788029.2
(22) 30.07.2007
(31) MI20061624
(32) 11.08.2006
(33) Italië
(11) EP1290028
(21) EP01941884.7
(22) 05.06.2001
(31) 208913 P
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Controlling availability or activity
of proteins by use of protease
inhibitors or receptor fragments.
(73) Recharge B.V. te Abcoude
(47) 06.01.2010
(51) C07K 16/00
(11) EP1771474
(21) EP05790352.8
(22) 19.07.2005
(31) 589782 P
(32) 20.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A gene encoding a multidrug
(54) Remmers van angiopoietineresistance human P-glycoprotein
achtig 4 eiwit, combinaties en het
homologue on chromosome
gebruik ervan.
7p15-21 and uses thereof.
(73) Genentech, Inc. te South San
(73) THE BRIGHAM AND WOMEN'S
Francisco, California, Verenigde
HOSPITAL, INC. te Boston,
Staten van Amerika (US)
Massachusetts, Verenigde Staten
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
van Amerika (US)
Nummer 09/10
(72) Napoleone FERRARA te San
Francisco, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hans-Peter GERBER te San
Francisco, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Xiao Huan LIANG te Redwood
City, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 27.01.2010
(51) C08B 37/08
(11) EP1999160
(21) EP07758243.5
(22) 09.03.2007
(31) 782581 P
(32) 14.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Acrylated hyaluronic acid.
147
resin.
(51) C08K 5/07
C08F 6/00
(11) EP1773896
(21) EP05771246.5
(21) EP06803686.2
(73) Otsuka Chemical Co., Ltd. te
Osaka-shi, Osaka, Japan (JP)
(22) 15.09.2006
(31) 229413
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(32) 16.09.2005
(72) Yoshinobu, ABE te Tokushima-shi, (33) Verenigde Staten van Amerika
Tokushima, Japan (JP)
Takashi, KITAJIMA te Tokushima- (54) Process for preparing an aqueous
dispersion of a quaternary
shi, Tokushima, Japan (JP)
ammonium salt containing vinyl
(47) 06.01.2010
copolymer.
(51) C08F 8/12
(73) Bostik Inc. te Wauwatosa,
C08F 20/58
Wisconsin, Verenigde Staten van
A61K 9/50
Amerika (US)
A61K 9/16
(72) Glenn, C. CALHOUN te
(11) EP1776400
Waukesha, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP05722057.6
Rodney, M. WESTON te Saint
(22) 17.03.2005
Francis Wisconsin, Verenigde
(31) 804302
Staten van Amerika (US)
(32) 18.03.2004
(47) 30.12.2009
(73) Novozymes Biopharma DK A/S te (33)
Bagsvaerd, Denemarken (DK)
(54)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73)
(72) Richard A. GROSS te Plainview,
New York, Verenigde Staten van (74)
(72)
Amerika (US)
Vineet KUMAR te West Wood,
New Jersey, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 30.12.2009
14 april 2010
Verenigde Staten van Amerika
Universiteit Utrecht te Utrecht
(51) C09D 5/02
C08G 18/70
C08G 18/08
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP1999173
Wilhelmus, Everhardus HENNINK
te Waddinxveen
Cornelis, Franciscus VAN
NOSTRUM te Vlijmen
Marinus, Jacob VAN
STEENBERGEN te Ede
Osamu SOGA te Hasaki-machi,
Ibaraki, Japan (JP)
Cristianne Johanna Ferdinand
RIJCKEN te Utrecht
(21) EP07727395.1
Temperature sensitive polymers.
(22) 08.07.2005
(47) 23.12.2009
(31) 0416285
(51) C08F 214/18
(32) 21.07.2004
(11) EP1336627
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP03001291.8
(22) 27.03.2007
(31) 0602710
(32) 29.03.2006
(33) Frankrijk
(54) Mixture based polyisocyanate and
an acetal solvent, aqueous
emulsion obtained from this
mixture, and use of this emulsion
for producing coatings and
adhesives.
(73) Rhodia Opérations te
Aubervilliers, Frankrijk (FR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) Method of treating polymers.
(22) 22.01.2003
(73) Ciba Speciality Chemicals Water
Treatments Limited te Bradford,
West Yorkshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(31) 2002035430
(72) Damien BOURGEOIS te Clapiers,
Frankrijk (FR)
(32) 13.02.2002
(47) 17.02.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Gareth Ian NAYLOR te Halifax
West Yorkshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Anne FLISHER te Halifax West
Yorkshire, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 06.01.2010
(51) C08L 75/04
C08L 33/00
C08G 59/50
C08F 8/32
(11) EP1683816
(21) EP04818562.3
(22) 11.11.2004
(31) 2003382104
(32) 12.11.2003
(33) Japan
(54) Polyacrylic hydrazide and
crosslinking or curing agent for
(33) Japan
(51) C08L 63/02
C08G 18/18
C08G 18/10
(73) Asahi Glass Company, Limited te
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8405, (11) EP1615964
Japan (JP)
(21) EP04723990.0
(54) Fluorocopolymer.
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Funaki, Atsushi te ICHIHARASHI, CHIBA, Japan (JP)
Miyajima, Tatsuya te ICHIHARASHI, CHIBA, Japan (JP)
Sumi, Naoko te ICHIHARA-SHI,
CHIBA, Japan (JP)
Nishi, Eiichi te ICHIHARA-SHI,
CHIBA, Japan (JP)
Kamiya, Hiroki te ICHIHARA-SHI,
CHIBA, Japan (JP)
(47) 17.03.2010
(51) C08F
C08F
C08F
C08F
C08F
220/56
220/18
2/10
2/06
2/04
(11) EP1937733
(22) 29.03.2004
(31) 10316396
(32) 10.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Process for the manufacture of
phenolic-blocked polyurethane
prepolymers.
(73) Bayer MaterialScience AG te ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Michael MAGER te Leverkusen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Thomas STINGL te Montabaur,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 09/10
148
(47) 13.01.2010
Canton, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Richard, R. THOMAS te Stow,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Charles, M. KAUSCH te Copley,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Daniel, D. WOODLAND te Munroe
Falls, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Raymond, J. WEINERT te
Macedonia, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jane, E. LEISING te Medina,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Yongsin KIM te Hudson,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Brian, T. CARTWRIGHT te Rock
Hill, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G03F 7/027
C09D 175/16
C08G 18/67
(11) EP1943286
(21) EP06828859.6
(22) 25.10.2006
(31) 05023240
(32) 25.10.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Polymer and compositions.
(73) CYTEC SURFACE SPECIALTIES,
S.A. te Bruxelles, België (BE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Toru KONISHI te Ibaraki, Japan
(JP)
Noburu MAEJIMA te Ibaraki,
Japan (JP)
Makiya ITO te Ibaraki, Japan (JP)
(47) 06.01.2010
(51) C08G 61/10
(11) EP1857481
(21) EP06733215.5
(22) 17.02.2006
(31) 2005106168
(32) 04.03.2005
(47) 13.01.2010
(51) G01N
C08G
C08G
C08G
27/00
77/388
77/26
77/04
(11) EP1817363
(21) EP05810748.3
(33) Russische Federatie
(22) 03.10.2005
(31) 142229
855053
(11) EP2057207
(32) 09.05.2002
14.05.2001
(22) 13.08.2007
14 april 2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Christoph SCHWEMLER te
Leichlingen, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Martin LÜDEKE te Krefeld,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Christian KORDS te Krefeld,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Reiner RUDOLF te Leverkusen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.01.2010
(51) C08J 5/00
(11) EP2079780
(21) EP07817674.0
(22) 11.10.2007
(31) 102006048464
(32) 11.10.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Hechting bevorderende laag voor
de verbinding van een
holografische gegevensdrager
met een substraat.
(73) BUNDESDRUCKEREI GmbH te
Berlin, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(31)
0452302
(72) Oliver MUTH te Berlin,
(54) Polyphenylene producing method.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
07.10.2004
(73) Andrei Leonidovich Zagorsky te
(DE)
(33) Frankrijk
St. Petersburg,,
André LEOPOLD te Berlin,
Russische Federatie (RU)
(54) Chemical sensors comprising
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
aniline polysiloxanes as sensitive
(74) Quintelier te Diegem
(DE)
materials and use thereof for
Günter BEYER-MEKLENBURG te
(72) Dmitry Kirillovich TOROPOV te
detecting of assaying nitro
Neuruppin, BONDSREPUBLIEK
St.Petersburg,
compounds.
DUITSLAND (DE)
Russische Federatie (RU)
Jürgen SCHNEIDER te Teltow,
Andrei Leonidovich ZAGORSKY te (73) COMMISSARIAT A L'ENERGIE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ATOMIQUE te Paris, Frankrijk
St. Petersburg,
(DE)
(FR)
Russische Federatie (RU)
Monika BAUER te Senzig,
(72) Didier POULLAIN te ST AVERTIN,
(47) 27.01.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(51) C09D 171/00
(DE)
Eric PASQUINET te ST AVERTIN,
C08G 65/22
(47)
06.01.2010
Frankrijk (FR)
C08G 65/18
Lionel HAIRAULT te BLERE,
(51) C08L 53/02
(11) EP1389224
Frankrijk (FR)
C08J 9/08
(21) EP02769705.1
(47) 06.01.2010
C08J 9/00
C08F 8/04
(22) 10.05.2002
(51) C08J 3/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Polymeric surfactants derived
from cyclic monomers having
pendant fluorinated carbon
groups.
(21) EP07801623.5
(31) 102006040058
102007029010
(32) 26.08.2006
23.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73) Omnova Solutions Inc te
Fairlawn, Ohio, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Robert, E. MEDSKER te N.
Method of compounding
polymers.
Bayer MaterialScience AG te ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1491578
(21) EP03077010.1
(22) 27.06.2003
(54) Foamable polymeric compositions
and articles containing foamed
compositions.
(73) KRATON Polymers Research B.V.
te 1030 BH AMSTERDAM
(72) Muyldermans, Xavier te 1348
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE,
België (BE)
Coignoul, Emmanuelle te 1348
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE,
België (BE)
(47) 03.03.2010
Nummer 09/10
(51) C08J 9/14
C08J 9/00
(11) EP1311597
(21) EP01939083.0
(22) 16.05.2001
(31) 640951
(32) 17.08.2000
149
(54) Bitumen composition.
(73) SHELL INTERNATIONALE
RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
te Den Haag
(72) François Julien Raoul DEYGOUT
te Petit Couronne, Frankrijk (FR)
Alain Marcel Bernard SEIVE te
Petit Couronne, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 06.01.2010
(54) Extruded vinyl aromatic foam
(51) C08K 5/527
with 134a and alcohol as blowing
C08K 5/524
agent.
C08K 5/098
C08K 5/00
(73) Owens Corning Intellectual
Capital, LLC te Toledo Ohio,
(11) EP1788017
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06023753.4
(US)
(22) 15.11.2006
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(31) 2005331256
(72) Larry, M. MILLER te Tallmadge,
(32) 16.11.2005
Ohio, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Japan
Raymond, M. BREINDEL te
(54) Antioxidant composition excellent
Hartville, Verenigde Staten van
in anti-blocking property.
Amerika (US)
(73) Sumitomo Chemical Company,
Mitchell, Z. WEEKLEY te
Limited te TOKYO 104-8260,
Tallmadge, Verenigde Staten van
Japan (JP)
Amerika (US)
Thomas, E. CISAR te Cuyahoga
Falls, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kerry J. PRINCE te Akron,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Kimura, Kenij te TOYONAKA-SHI
OSAKA 560-0021, Japan (JP)
(47) 10.03.2010
(51) C08L 23/04
(47) 30.12.2009
(11) EP2010603
(51) C09D 177/06
C09D 177/02
C08L 77/06
C08L 77/02
C08L 77/00
C08K 3/08
C08K 3/04
(21) EP07754871.7
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(31) 790255 P
(32) 07.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Chon-Yie LIN te Houston,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Bryan, R. CHAPMAN te
Annandale, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bruce, R. LUNDMARK te Waller,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 20.01.2010
(51) C08L 63/00
(11) EP1812512
(21) EP05818168.6
(22) 02.11.2005
(31) 626619 P
(32) 10.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Amphiphilic block copolymermodified epoxy resins and
adhesives made therefrom.
(73) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
INC. te Midland, Michigan,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Ha, Q. PHAM te Lake Jackson,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Kandathil, E. VERGHESE te Lake
Orion, Michigan, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Marvin, L. DETTLOFF te Lake
Jackson, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 06.01.2010
(51) C08L 63/00
(54) Polyolefin compositions, articles
(11) EP1814948
made therefrom and methods for
(21) EP05818062.1
preparing
the
same.
EP04786252.9
(22) 02.11.2005
(73)
DOW
GLOBAL
TECHNOLOGIES
03.08.2004
INC. te Midland, Michigan,
(31) 626611 P
0309782
Verenigde Staten van Amerika
(32) 10.11.2004
08.08.2003
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) Amphiphilic block copolymerElektrostatische samenstelling op (72) Michael D. TURNER te Missouri
toughened epoxy resins and
basis van een polyamidematrix.
City Texas, Verenigde Staten van
electrical laminates made
Amerika (US)
RHODIA ENGINEERING PLASTICS
therefrom.
Mridula
(Babli)
KAPUR
te
Lake
S.A. te Saint-Fons, Frankrijk (FR)
(73)
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
Jackson, Verenigde Staten van
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
INC. te Midland, Michigan,
Amerika (US)
Nicolangelo PEDUTO te Cesano
Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.01.2010
Maderno (MI), Italië (IT)
(US)
Gérard BRADLEY te Saronno
(51) C08L 23/12
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(VA), Italië (IT)
(11) EP2013282
(72) Kandathil, E. VERGHESE te Lake
06.01.2010
(21) EP06750676.6
Jackson, Verenigde Staten van
C08K 5/098
Amerika (US)
(22) 19.04.2006
Robert, L. HEARN te Lake
EP1569993
(54) Articles from plasticized
Jackson, Verenigde Staten van
thermoplastic polylefin
EP03807858.0
Amerika (US)
compositions.
10.10.2003
(47) 30.12.2009
(73) ExxonMobil Chemical Patents Inc.
02292520
(51) C08L 97/00
te Baytown, Texas, Verenigde
11.10.2002
Staten van Amerika (US)
(11) EP2090621
Europees Octrooi Bureau
(72) Mun Fu TSE te Seabrook,
(11) EP1651714
(21)
(22) 03.04.2007
14 april 2010
Nummer 09/10
150
(21) EP08002952.3
(21) EP06737755.6
(22) 18.02.2008
(22) 09.03.2006
(54) Geluidsabsorberend
schuimsysteem.
(31) 76167
14 april 2010
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 06.01.2010
(32) 09.03.2005
(73) Preform GmbH te Feuchtwangen, (33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ink sets for ink-jet ink imaging.
(DE)
(73) Hewlett-Packard Development
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
Company, L.P. te Houston, Texas,
(72) Uwe Schönfeld te Schrozberg,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(74)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Klaus Dippon te Markt Erlbach,
(72) Tye DODGE te Corvallis, Oregon,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
(47) 23.12.2009
Hiang P. LAUW te Corvallis,
(51) C09C 1/36
Oregon, Verenigde Staten van
C08K 9/02
Amerika (US)
C01G 23/07
Linda C. UHLIR-TSANG te
Corvallis, Oregon, Verenigde
(11) EP1373413
Staten van Amerika (US)
(21) EP02718975.2
Mary E. AUSTIN te Corvallis,
(22) 14.02.2002
Oregon, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 792457
Zia REHMAN te Corvallis, Oregon,
(32) 23.02.2001
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Improved method for
Matthew THORNBERRY te
manufacturing high opacity,
Corvallis, Oregon, Verenigde
durable pigment.
Staten van Amerika (US)
(51) C09K 5/00
A61K 8/00
A23L 1/30
(73) Millennium Inorganic Chemicals,
Inc. te Hunt Valley, Maryland,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 30.12.2009
(31) 553196
(51) C09D 11/00
(32) 20.04.2000
(11) EP1749070
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP05741005.2
(72) Stephen, P. KINNIARD te Ellicott
City, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Anne CAMPEOTTO te Eaton,
Western Austriala, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 27.05.2005
(54) VISCOELASTIC SURFACTANTS
AND COMPOSITIONS
CONTAINING SAME .
(31) 04012724
(32) 28.05.2004
(54)
(51) C09D 5/16
C09D 143/00
C09D 133/02
(73)
(11) EP1707602
(72)
(21) EP06113831.9
(47)
(22) 15.05.1998
(51)
(31) 12985097
(11)
(32) 20.05.1997
(21)
(33) Japan
(22)
(54) Antifouling paint composition.
(31)
(73) Mitsubishi Rayon Co., Ltd. te
Tokyo-To, Japan (JP)
(32)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54)
(72) Mitsunori Sugihara te Otake-shi
Hiroshima, Japan (JP)
Kazuhiko Hotta te Otake-shi
Hiroshima, Japan (JP)
Masamitsu Ito te Minato-ku
Tokyo, Japan (JP)
(47) 30.12.2009
(51) C09D 11/00
(11) EP1879968
(74)
(33)
(73)
(74)
(72)
(21) EP01403207.2
(22) 12.12.2001
(31) 2000376814
(32) 12.12.2000
(33) Japan
(54) Flavor composition for food and
drink or for oral care preparation.
(73) Takasago International
Corporation te Tokyo, Japan (JP)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Hiroyasu Kumamoto te Tokyo,
Japan (JP)
Tatsuo Kitamura te Hiratsuka-shi,
Kanagawa, Japan (JP)
(47) 17.02.2010
(51) C09K 8/00
(11) EP1292651
(21) EP01927236.8
(22) 20.04.2001
(73) Akzo Nobel N.V. te Arnhem
(72) Michael, D. HOEY te Maplewood,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Solvent based inkjet ink
Ralph FRANKLIN te Danbury,
formulation.
Verenigde Staten van Amerika
KIIAN SPA te Luisago (Como),
(US)
Italië (IT)
Douglas, M. LUCAS te West
Ir. Metman te Amsterdam
Hempstead, Verenigde Staten
Clelia VANINI te Como, Italië (IT)
van Amerika (US)
Maurice DERY te Putnam Valley,
30.12.2009
Verenigde Staten van Amerika
C09D 11/02
(US)
EP1996660
Randy, E. DOBSON te Spring,
Verenigde Staten van Amerika
EP07759027.1
(US)
21.03.2007
Michael ENGEL te White Plains,
387642
Verenigde Staten van Amerika
(US)
23.03.2006
James, F. GADBERRY te Danbury,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Ink jet composition.
(US)
Ramanair, S. PREMACHANDRAN
Hewlett-Packard Development
te Saddle Brook, Verenigde
Company, L.P. te Houston, Texas,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Glenda, Del Carmen VALE te
(US)
Corsicana, Verenigde Staten van
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Amerika (US)
Christian SCHMID te San Diego,
(47) 06.01.2010
California, Verenigde Staten van
(51) C09K 8/04
Amerika (US)
C04B 14/30
George SARKISIAN te San Diego,
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 30.12.2009
(11) EP1215258
Nummer 09/10
C01G 45/02
151
14 april 2010
(47) 30.12.2009
(22) 19.10.2006
(21) EP05769904.3
(51) C11D 3/00
C11D 1/74
(22) 16.06.2005
(11) EP2029711
(31) 20043075
(21) EP07727742.4
(32) 20.07.2004
(22) 03.04.2007
(33) Noorwegen
(31) 200601535
(31) 20050099940
20050103923
20060093709
20060093713
20060093724
20060094687
20060094706
20060098303
(11) EP1776435
(54) Granules of powdery mineral and (32) 07.06.2006
method for production of
(33) Spanje
granules.
(54) Composition which contains a
(73) Elkem AS te 0377 Oslo,
mixture of mono-, di-, and
Noorwegen (NO)
triglycerides and glycerine.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) KAO CORPORATION, S.A. te
Barbera del Vallés - Barcelona,
(72) Tor SØYLAND HANSEN te
Spanje (ES)
N-4640 Søgne,
Noorwegen (NO)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(47) 13.01.2010
(72) Carmen Mª PEY GUTIÉRREZ
te Barberá del Vallés - Barcelona,
(51) C10K 1/26
Spanje (ES)
(11) EP0768364
Blanca NOGUÉS LÓPEZ te
(21) EP96109714.4
Barberá del Vallés - Barcelona,
Spanje (ES)
(22) 17.06.1996
María José BERMEJO
(31) 26310595
OSÉS te Barberá del Vallés (32) 11.10.1995
Barcelona, Spanje (ES)
Hiroshi ABE te Barberá del Vallés
(33) Japan
- Barcelona, Spanje (ES)
(54) Gas refining system.
(47) 10.02.2010
(73) MITSUBISHI JUKOGYO
(51) C11D 7/36
KABUSHIKI KAISHA Mitsubishi
C11D 7/32
Jukogyo Kabushiki Kaisha te
C11D 7/26
Tokio, Japan (JP)
C11D 7/16
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
C11D 11/00
(72) Atsushi, Tatani te Chiyoda-ku,
(11)
EP1824958
Tokyo, Japan (JP)
(21) EP05821031.1
Kazuaki, Kimura te Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan (JP)
(22) 02.11.2005
Makoto, Susaki te Chiyoda-ku,
(31) 624616 P
Tokyo, Japan (JP)
(32) 03.11.2004
Toshikuni, Sera te Nishi-ku,
Hiroshima-shi, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Kenji, Inoue te Nishi-ku,
(54) Method of cleaning containers for
Hiroshima-shi, Japan (JP)
recycling.
(47) 06.01.2010
(73) JohnsonDiversey, Inc. te
(51) C11B 3/12
Sturtevant, Wisconsin, Verenigde
A23D 9/00
Staten van Amerika (US)
(11) EP1523541
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(21) EP03764048.9
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(72)
(72) Mark V. CLIFTON te Reading
Berkshire, GROOT BRITTANNIË
08.07.2003
(GB)
0202188
Bert, R. MARLOW te Hopewell
11.07.2002
Junction, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Zweden
Anish MEHTA te Alpharetta,
A process for decreasing
Verenigde Staten van Amerika
environmental pollulants in an oil
(US)
or a fat, a volatile environmental
Barry, D. SPERLING te Hebron,
pollutants decreasing working
Verenigde Staten van Amerika
fluid, a health supplement, and
(US)
an animal feed product.
(47) 13.01.2010
Pronova BioPharma Norge AS te
(51) C12N 1/20
1327 Lysaker, Noorwegen (NO)
C12N 1/16
Harald BREIVIK te N-3942
C12N 1/00
Porsgrunn, Noorwegen (NO)
Olav THORSTAD te N-3940
Porsgrunn, Noorwegen (NO)
(32) 22.10.2005
01.11.2005
26.09.2006
26.09.2006
26.09.2006
28.09.2006
28.09.2006
10.10.2006
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Microorganisms having bad smell
removal activity of organic waste
and use thereof.
(73) Se Joon Park te Seocho-gu,
Seoul, Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Se Joon Park te Seocho-gu,
Seoul, Zuid-Korea (KR)
(47) 30.12.2009
(51) C12P 21/02
C12P 19/34
C12P 13/22
C12P 13/14
C12P 13/10
C12P 13/04
C12N 15/09
C12N 1/21
(11) EP1783203
(21) EP05765117.6
(22) 24.06.2005
(31) 2004189012
(32) 25.06.2004
(33) Japan
(54) Process for producing
substances.
(73) Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. te
Tokyo,, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Shin-ichi HASHIMOTO te
Yamaguchi 747 -, Japan (JP)
Kazuhiko TABATA te Tokyo, Japan
(JP)
(47) 20.01.2010
(51) C12N 5/00
A61K 8/00
A61K 35/12
(11) EP1185621
(11) EP1948781
(21) EP00940540.8
(21) EP06799344.4
(22) 23.06.2000
Nummer 09/10
152
(31) 9914616
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(32) 23.06.1999
(72) ENENKEL, Barbara te 88447
WARTHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MEENTS, Heiko te 79539
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FUSSENEGGER, Martin te CH8046 ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SURFACE FOR CELL CULTURE.
(73) Altrika Limited te EDINBURGH
EH3 8AE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) SHORT, Robert, University of
Sheffield te SHEFFIELD S1 3JD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HADDOW, David, University of
Sheffield te SHEFFIELD S1 3JD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
MACNEIL, Sheila, Northern
General Hospital te SHEFFIELD
S5 7AU, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 03.03.2010
14 april 2010
Denemarken (DK)
Svend PEDERSEN te 20,
Denemarken (DK)
Rikke, Monica FESTERSEN te
Copenhagen K 1366,
Denemarken (DK)
(47) 06.01.2010
(51) C12Q 1/68
C12N 5/10
C12N 5/08
C12N 15/10
C07K 16/00
A01K 67/027
(47) 24.02.2010
(51) C12N 7/02
C12N 7/01
C12N 5/10
C12N 15/86
C12N 15/62
C12N 15/35
C12N 15/00
A61K 48/00
A61K 35/76
(51) C12N 5/06
(11) EP1135468
(11) EP1456356
(21) EP99962729.2
(21) EP02785716.8
(22) 10.11.1999
(22) 18.10.2002
(31) 107840 P
123651 P
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(32) 10.11.1998
10.03.1999
(54) Method for generating diversity.
(31) 981750
(32) 19.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Method of producing human beta
Verenigde Staten van Amerika
cell lines.
(54) Virus vectors and methods of
UNIVERSITE PARIS 7 - Denis
making and administering the
DIDEROT te Paris, Frankrijk (FR)
same.
CENTRE NATIONAL DE LA
(73) UNIVERSITY OF NORTH
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CAROLINA AT CHAPEL HILL te
(CNRS) te Paris Cedex 16,
Chapel Hill, North Carolina,
Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(US)
Paul CZERNICHOV te Paris,
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Frankrijk (FR)
(72) Joseph, E. RABINOWITZ te
Raphael SCHARFMANN te Paris,
Hillsborough, Verenigde Staten
Frankrijk (FR)
van Amerika (US)
Philippe RAVASSARD te Paris,
Richard, Jude SAMULSKI te
Frankrijk (FR)
Chapel Hill, Verenigde Staten van
Jacques MALLET te Paris,
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
Weidong XIAO te Jenkintown,
23.12.2009
Verenigde Staten van Amerika
(US)
C12N 5/10
C12N 15/12
C07K 14/47
(11) EP1490482
(21) EP03718706.9
(22) 25.03.2003
(31) 02007144
(32) 28.03.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP1117774
(21) EP99947775.5
(22) 08.10.1999
(31) 9822104
9901141
9913435
(32) 09.10.1998
19.01.1999
09.06.1999
(73) MEDICAL RESEARCH COUNCIL te
LONDON, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Julian Edward, SALE te
Cambridge, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Michael S., NEUBERGER te
Cambridge, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Sarah Jane CUMBERS te
Coulsdon, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 30.12.2009
(51) C12N 5/06
C12N 15/90
C12N 15/88
C12N 15/10
A01K 67/027
(11) EP1159415
(47) 06.01.2010
(21) EP00907792.6
(51) C12P 7/06
C12N 9/26
C12C 7/04
C12C 11/00
(22) 03.03.2000
(11) EP1604019
(32) 30.12.1999
04.03.1999
20.07.1999
(21) EP04718914.7
(22) 10.03.2004
(31) 475674
9905033
9917023
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 453326 P
GROOT BRITTANNIË
(54) HOST CELLS HAVING IMPROVED
(32) 10.03.2003
GROOT BRITTANNIË
CELL SURVIVAL PROPERTIES
AND METHODS TO GENERATE
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Genetic modification of somatic
SUCH CELLS.
cells and uses thereof.
(54) Alcohol product processes.
(73) Boehringer Ingelheim Pharma
(73)
REVIVICOR, INC. te Blacksburg,
(73) Novozymes A/S te Bagsvaerd,
GmbH & Co. KG te 55216
Virgina, Verenigde Staten van
Denemarken (DK)
INGELHEIM AM RHEIN,
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(DE)
(72) Hans, Sejr OLSEN te Holte 2840,
(72) Alan COLMAN te Midlothian,
Nummer 09/10
153
GROOT BRITTANNIË (GB)
Angelika Elisabeth SCHNIEKE te
Midlothian, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Alexander Jarvis KIND te
Midlothian, GROOT BRITTANNIË
(GB)
David Lee AYARES te Blacksburg,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Yifan DAI te Blacksburg,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkzame en stabiele DNAenzymen.
(73) Grünenthal GmbH te Aachen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP0770679
(72) Steffen SCHUBERT te Berlin,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jens KURRECK te Berlin,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Arnold GRÜNWELLER te Berlin,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Volker ERDMANN te Berlin,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP96112414.6
(47) 13.01.2010
(22) 28.10.1991
(51) C12N 15/11
C07K 14/705
A61K 39/395
A61K 38/17
(47) 23.12.2009
(51) G01N 33/576
C12Q 1/68
C12N 15/11
C07K 16/10
A61K 39/12
(31) 4034982
4112743
4120281
4121431
(11) EP1642972
(32) 03.11.1990
19.04.1991
19.06.1991
28.06.1991
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
(21) EP05018984.4
(22) 07.01.2000
(31) 226533
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(32) 07.01.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Therapeutic uses of BR43X2
soluble receptors.
(54) HCV-specifieke peptiden,
(73) ZymoGenetics, Inc. te Seattle,
middelen daarvoor en het gebruik
Washington, Verenigde Staten
ervan.
van Amerika (US)
(73) Siemens Healthcare Diagnostics
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Products GmbH te Marburg,
(72) Jane A. Gross te Seattle,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Wenfeng Xu te Seattle, Verenigde
(72) Udo Krupka te Marburg,
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Karen Madden te Bellevue,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
Werner Stüber te Lahntal,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
David P. Yee te Cambridge,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
Manfred Gerken te Marburg,
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 30.12.2009
(DE)
(51) C12N 5/10
Stefan Brust te Marburg,
C12N 15/66
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C12N 15/11
(DE)
A01K 67/027
(47) 22.02.2006
(51) C12N 5/10
C12N 15/11
A61K 31/7088
14 april 2010
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE
CURIE te Paris Cédex 05,
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) André CHOULIKA te Paris,
Frankrijk (FR)
Arnaud PERRIN te Paris, Frankrijk
(FR)
Bernard DUJON te Gif-sur-Yvette,
Frankrijk (FR)
Jean-François NICOLAS te Noisyle-Roi, Frankrijk (FR)
(47) 30.12.2009
(51) C12N
C12N
C12N
C12N
A01H
9/10
15/63
15/54
15/29
5/00
(11) EP1305420
(21) EP01942880.4
(22) 14.06.2001
(31) PQ815500
(32) 14.06.2000
(33) Australië
(54) Modification of fructan
biosynthesis.
(73) Molecular Plant Breeding
Nominees Ltd te Bundoora 3083
Victoria, Australië (AU)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) German, Carlos SPANGENBERG
te Bundoora, Australië (AU)
Angela, Jane LIDGETT te
Richmond, Australië (AU)
Xenie, Angela JOHNSON te
Collingwood, Australië (AU)
Katherine TERDICH te East
Ivanhoe, Australië (AU)
(47) 30.12.2009
(51) C12N 15/86
C12N 15/38
C07K 14/055
(11) EP0908517
(21) EP98121028.9
(22) 13.09.1989
(31) 8821441
(32) 13.09.1988
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Viral nucleotide sequences.
(73) Mérial te 69358 LYON CEDEX D7,
Frankrijk (FR)
(11) EP0791058
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP95938418.1
(72) Ross, Louis Joseph Norman te
HOUGHTON, HUNTINGDON PE17
2DA, GROOT BRITTANNIË (GB)
Scott, Simon David te
HOUGHTON, HUNTINGDON PE17
2DA, GROOT BRITTANNIË (GB)
Binns, Matthew McKinley te
HOUGHTON, HUNTINGDON PE17
2DA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 06.11.1995
(11) EP1556486
(31) 336241
(21) EP03779858.4
(32) 07.11.1994
(22) 06.11.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 10251682
10322662
(54) Use of nucleotide sequence
encoding the enzyme i-scei.
(32) 06.11.2002
15.05.2003
(73) INSTITUT PASTEUR te Paris
Cédex 15, Frankrijk (FR)
(47) 06.01.2010
Nummer 09/10
154
14 april 2010
(51) C12N 15/62
(47) 13.01.2010
(31) 03075255
(11) EP1841874
(51) C12N 15/864
(32) 27.01.2003
(21) EP06719694.9
(11) EP1397499
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 27.01.2006
(21) EP02737817.3
(54) Production of 5'-Ribonucleotides.
(31) 647013 P
(22) 24.04.2002
(73) DSM IP Assets B.V. te Heerlen
(32) 27.01.2005
(31) 10120265
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 25.04.2001
(54) Leader sequences for directing
secretion of polypeptides and
methods for production thereof.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Bertus NOORDAM te 'sGRAVENZANDE
Jan, Gerrit KORTES te LEUSDEN
(73) Five Prime Therapeutics, Inc. te
San Francisco, California,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Robert, Forgan HALENBECK te
San Rafael, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Elizabeth BOSCH te Cupertino,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Thomas LINNEMANN te San
Francisco, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ernestine LEE te Kensington,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 06.01.2010
(51) C12N 15/82
A01H 5/00
(11) EP1725667
DUITSLAND (DE)
(22) 13.02.2003
(72) Dirk GRIMM te Palo Alto,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Jürgen KLEINSCHMIDT te
Bammental, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) PCT0204294
(47) 23.12.2009
(51) C12P 17/08
C07D 313/00
A61Q 19/08
A61P 17/00
A61K 8/49
A61K 31/365
(21) EP05004018.7
(22) 04.03.2005
(22) 24.02.2005
(31) 04090089
04090121
04090284
550021 P
(31) 04004261
(32) 25.02.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(32) 05.03.2004
29.03.2004
21.07.2004
05.03.2004
(54) Melanogenesis-modulating
macrolides assessed by
mammalian cell based activity
assays.
Bureau
Bureau
Bureau
van Amerika
(54) Plants with increased activity of
multiple starch phosphorylating
enzymes.
(73) Bayer CropScience AG te
Monheim, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Claus FROHBERG te
Kleinmachnow,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Oliver KOETTING te Zürich,
Zwitserland (CH)
Gerhard RITTE te Potsdam,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Martin STEUP te Berlin,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP03711011.1
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(11) EP1568781
(21) EP05715852.9
(33) Europees Octrooi
Europees Octrooi
Europees Octrooi
Verenigde Staten
(47) 20.01.2010
(54) AAV helper plasmids for helper
virus-free packaging and pseudo (51) C12P 21/06
C12N 9/00
typification of AAV vectors.
C12N 15/00
(73) Deutsches
C12N 1/20
Krebsforschungszentrum Stiftung
C07H 21/04
des öffentlichen Rechts te
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (11) EP1476562
(73) BRAIN AG te Zwingenberg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Stephanie Grond te Göttingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Michael Krohn te Lorsch,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ute Dechert te Darmstadt,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jürgen Eck te Heppenheim,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.01.2010
(51) C12P 19/32
C12P 19/30
(11) EP1587947
(21) EP04704609.9
(22) 23.01.2004
(32) 13.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OVER-EXPRESSION OF
EXTREMOZYME GENES IN
PSEUDOMONADS AND CLOSELY
RELATED BACTERIA.
(73) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
INC. te Midland, Michigan,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Lawrence, C. CHEW te San
Diego, CA 92130-4802,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Henry, W. TALBOT te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Stacey, L. LEE te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 06.01.2010
(51) G01N
G01N
G01N
G01N
C12Q
C12Q
C12Q
C12Q
33/68
33/569
33/567
33/53
1/70
1/68
1/48
1/00
(11) EP1558749
(21) EP03768677.1
(22) 03.11.2003
(31) 422967 P
(32) 01.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ATYPICAL PROTEIN KINASE C
ISOFORMS IN DISORDERS OF
THE NERVOUS SYSTEM AND
CANCER.
(73) The Research Foundation of State
University of New York te Albany,
New York, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Todd Charlton Sacktor te
Nummer 09/10
Yonkers, NY 10705-1617,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
John Fonda Crary te New York,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Alejandro Ivan Hernandez te
Queens, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Suzanne Mirra te Brooklyn,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Charles Shao te Forest Hills,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 13.01.2010
(51) C12Q 1/68
C12N 15/10
(11) EP1392857
(21) EP02707581.1
(22) 25.01.2002
(31) 264272 P
(32) 25.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and compositions for
identifying gene function.
(73) VIRxSYS Corporation te
Gaithersburg, Maryland,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
155
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 27.03.2003
(54) Compositions and methods for
identifying and targeting cancer
cells.
(31) 108969
(73) THOMAS JEFFERSON
UNIVERSITY te Philadelphia,
Pennsylvania, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Scott, A. WALDMAN te Ardmore,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Jason PARK te Philadelphia,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Stephanie SCHULZ te West
Chester, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 23.12.2009
(51) G01N 33/00
C12Q 1/68
C12N 5/02
C12N 5/00
C07H 21/04
C07H 21/02
A01K 67/033
A01K 67/00
(11) EP1175513
(21) EP00922182.1
(22) 14.04.2000
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(31) 129404 P
(72) Boro DROPULIC te Ellicott City,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 15.04.1999
(47) 20.01.2010
(51) C12Q 1/68
(11) EP1710320
(21) EP05718163.8
(22) 26.01.2005
(31) 200400163
(32) 26.01.2004
(33) Spanje
(54) A method fordetermination of
DNA fragmentation in animal
sperm cell.
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
14 april 2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Methods and compositions for
analysis of urine samples in the
diagnosis and treatment of
kidney diseases.
(73) THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN te
Ann Arbor, Michigan, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) David, M. KURNIT te Ann Arbour,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 17.02.2010
(51) G01N 30/88
C13K 3/00
C13J 1/06
C13D 3/14
B01D 15/08
B01D 15/00
(11) EP0975811
(21) EP98902769.3
(22) 06.01.1998
(31) 34191
(32) 07.01.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Simulated moving bed block
displacement procedure.
(73)
(54) MinK-related genes, formation of
potassium channels and
association with cardiac
(74)
arrhythmia.
(72)
(73) THE UNIVERSITY OF UTAH
RESEARCH FOUNDATION te Salt
Lake City, Utah, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Yale University te New Haven,
Connecticut, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Riem te Eindhoven
(72) Geoffrey W. ABBOTT te New
Haven, Verenigde Staten van
Universidad Autónoma de Madrid
Amerika (US)
te Madrid, Spanje (ES)
Federico SESTI te New Haven,
Verenigde Staten van Amerika
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(US)
Jaime GOSALVEZ BERENGUER te
Igor SPLAWSKI te Allston,
Madrid, Spanje (ES)
Massachusetts, Verenigde Staten
José Luis, FERNANDEZ GARCIA te
van Amerika (US)
La Coruña, Spanje (ES)
Mark T. KEATING te Brookline,
Vicente GOYANES VILLAESCUSA
Massachusetts, Verenigde Staten
te La Coruña, Spanje (ES)
van Amerika (US)
06.01.2010
Steve A. N. GOLDSTEIN te
Guilford, Verenigde Staten van
C12Q 1/68
Amerika (US)
EP1274861
(47) 23.12.2009
EP01922785.9
(51) C12Q 1/68
27.03.2001
C07H 21/04
192229 P
(11) EP1578357
27.03.2000
(21) EP03745632.4
Amalgamated Research, Inc. te
Twin Falls, Idaho, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Michael, M. KEARNEY te Twin
Falls, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kenneth, R. PETERSON te Twin
Falls, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Michael, W. MUMM te Hansen,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 30.12.2009
(51) F27D 3/16
C21B 13/00
(11) EP1652940
(21) EP05022170.4
(22) 11.10.2005
(31) 2004906004
(32) 15.10.2004
(33) Australië
(54) Apparatus for injecting gas into a
vessel.
(73) TECHNOLOGICAL RESOURCES
PTY. LTD. te Melbourne,, Australië
(AU)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Trevor Williams te Victoria,
Australië (AU)
Nummer 09/10
John Adrian Calvi te South
Oakleigh Victoria, Australië (AU)
(47) 30.12.2009
(51) C22F 1/14
C22C 5/04
C22C 32/00
C22C 1/10
156
(32) 18.03.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Magnesium-based alloy with
improved combination of
mechanical corrosion
characteristics.
14 april 2010
Franky, Flory VERCAUTEREN te
Eindhoven
Hendrik RENDERING te
Nieuwegein
(47) 30.12.2009
(11) EP1781830
(73) Acrostak Corp. BVI te Winterthur,
Zwitserland (CH)
(51) D03D 15/00
B29C 70/44
B29C 70/22
(21) EP05776788.1
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP0909845
(22) 24.08.2005
(22) 29.07.1998
(31) 20921397
(32)
(72) Youri Popowski te Geneva,
Zwitserland (CH)
Igor Isakovich Papirov te 61108
Kharkov, Oekraïne (UA)
26.08.2004
Vladimir Sergeevitch Shokurov te
26.08.2004
61004 Kharkov, Oekraïne (UA)
Anatoily Ivanovitch Pikalov te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
61108 Kharkov, Oekraïne (UA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Sergey Vladimirovitch Sivtsov te
Processes for producing
61034 Kharkov, Oekraïne (UA)
dispersoid-strengthened material.
(47)
06.01.2010
Umicore AG & Co. KG te Hanau-
(21) EP98114188.0
(31) 102004041404
102004041406
(32) 04.08.1997
Wolfgang, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) TORAY INDUSTRIES, INC. te
Tokyo, Japan (JP)
(33)
(54)
(73)
(72) Michael OECHSLE te Salach,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stefan ZEUNER te Bad Homburg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.01.2010
(51) C23C
C23C
C23C
C22C
4/12
4/08
4/06
19/05
(11) EP2044231
(21) EP07722169.5
(22) 04.04.2007
(31) 102006016995
(32) 11.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Component with a reinforcing
plating.
(73) MTU Aero Engines GmbH te
München, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Karl-Heinz MANIER te Scheyern,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Josef LINSKA te Grafing,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Andre WERNER te München,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C23C 14/34
(11) EP1402081
(21) EP02734592.5
(22) 31.05.2002
(31) 873184
(32) 05.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Ring-type sputtering target.
(73) Praxair S.T. Technology, Inc. te
North Haven, Connecticut,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Daniel, R. MARX te Santa
Barbara, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rajan MATHEW te Nanuet,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Alfred SNOWMAN te Englewood,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Charles, R. FISHER te Pomona,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 06.01.2010
(33) Japan
(54) A woven carbon fiber fabric, a
fiber reinforced plastic molding
obtained by using the woven
fabric, and a production method
of the molding.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Akira Nishimura te Iyo-gun,
Ehime, Japan (JP)
Kiyoshi Homma te
Oumihachiman-shi, Shiga, Japan
(JP)
Ikuo Horibe te Matsuyama-shi,
Ehime, Japan (JP)
(47) 06.01.2010
(51) D04H 3/10
D04H 13/00
D04H 1/46
(11) EP1567704
(21) EP03789088.6
(22) 26.11.2003
(31) 02026436
(32) 27.11.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method and device for applying a
textile auxiliary during the stitchbonding of geotextiles involving a
hydrodynamic stich-bonding
process.
(51) C23C 18/18
C23C 18/16
(73) TenCate Geosynthetics Austria
Gesellschaft m.b.H. te Linz,
Oostenrijk (AT)
(11) EP1943372
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP06799461.6
(72) Uwe BORNMANN te Leonding,
Oostenrijk (AT)
Heinz SCHÖRGENHUBER te Linz,
Oostenrijk (AT)
Franz HINTERMÜLLER te Linz,
Oostenrijk (AT)
(22) 22.09.2006
(31) 05077181
(32) 23.09.2005
(47) 30.12.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C22C 23/06
A61L 31/02
A61L 17/00
A61F 2/06
(54) Method for partially metalizing
product.
(47) 06.01.2010
(51) D06P 5/30
D06P 1/52
B41M 7/00
(11) EP1835043
(73) Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Wetenschappelijk
Onderzoek TNO te Delft
(21) EP06008368.0
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 23.04.2006
(21) EP08290005.1
(72) Roland, Anthony TACKEN te
Geldrop
(22) 02.01.2008
(31) 06005592
(11) EP2011918
(31) 2007173786
Nummer 09/10
157
14 april 2010
(32) 02.07.2007
(54) Groefrailkruisingsgebied.
(47) 30.12.2009
(33) Japan
(73) Schreck-Mieves GmbH te
Dortmund, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04G 23/08
E02F 3/96
E02F 3/36
B26D 1/30
A01G 3/033
A01G 23/099
A01G 23/089
(54) Printing method and printed
matter.
(73) Mimaki Engineering Co., Ltd. te
Tomi-shi, Nagano, Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Seiichi, Souma te Tomi-city
Nagano, Japan (JP)
Kazuaki, Ikeda te Tomi-city
Nagano, Japan (JP)
Isao, Tabayashi te Tomi-city
Nagano, Japan (JP)
(72) Brigitte König te Sprockhövel,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 30.12.2009
(51) E01B 9/68
(11) EP1662046
(21) EP05025719.5
(22) 25.11.2005
(11) EP1218600
(21) EP00955197.9
(22) 18.08.2000
(31) 33583099
50544200
(47) 30.12.2009
(31) 102004057616
(51) D21H 27/00
D21H 25/02
D21H 21/20
(32) 29.11.2004
(11) EP1849914
(73) voestalpine BWG GmbH & Co.KG (54) Cutting or crushing apparatus.
te Butzbach, BONDSREPUBLIEK (73) Peter John Ward te Wiri,
DUITSLAND (DE)
Auckland, Nieuw-Zeeland (NZ)
VAE GmbH te Wien, Oostenrijk
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(AT)
(72) Peter John Ward te Wiri,
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Auckland, Nieuw-Zeeland (NZ)
(72) Hans-Ulrich Dietze te Wusterwitz, (47) 06.01.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E02F 9/16
(DE)
B66C 13/52
Axel Siebert te Brandenburg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1674619
(DE)
(21) EP05016440.9
(21) EP07425236.2
(22) 20.04.2007
(31) FI20060100
(32) 28.04.2006
(33) Italië
(54) Method and system for
converting tissue paper with
application of wet strenght
agents.
(73) Delicarta SPA te Porcari (Lucca),
Italië (IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Railway pad.
(32) 19.08.1999
29.06.2000
(33) Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland
(47) 06.01.2010
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 28.07.2005
(51) E02F 3/36
(72) Emi Stefani te Porcari, Lucca,
Italië (IT)
(11) EP1283925
(31) 202004019708 U
(47) 06.01.2010
(22) 04.05.2001
(51) D21H 27/36
D21H 27/10
B65D 1/28
B32B 29/00
B31F 1/00
B29C 69/00
(21) EP01934712.9
(31) 0001651
(32) 04.05.2000
(33) Zweden
(54) Arrangement for an attachment.
(11) EP0876536
(73) INDEXATOR AB te Vindeln,
Zweden (SE)
(21) EP97901554.2
(74)
(22) 20.01.1997
(72)
(31) VE960001
(32) 21.12.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Transfer device.
(73) Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
te Kirchdorf/Iller,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Bernd Wager te Kirchdorf,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(DE)
Niklas BJUHR te Vindeln, Zweden
Werner Seifried te Ulm,
(SE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
23.12.2009
Thomas Zitterbart te Dietenheim,
E02F 3/36
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP1672126
(DE)
(32) 22.01.1996
(47)
(33) Italië
(51)
(54) Paper packaging containers and
process for making the same.
(11)
(73) Giorgio Trani te Venezia, Italië
(IT)
(21) EP05020075.7
(47) 30.12.2009
(22) 15.09.2005
(51) E03F 5/04
(31) PR20040090
(11) EP1775395
(32) 14.12.2004
(21) EP05405578.5
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Giorgio Trani te Venezia, Italië
(IT)
(47) 30.12.2009
(51) E01B 7/28
(11) EP2045394
(21) EP08016974.1
(22) 26.09.2008
(31) 102007048042
(32) 05.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Italië
(22) 11.10.2005
(54) Pinned boom for earth moving
(54) Afvoer armatuur voor sanitaire
machines equipped with a
installaties.
hydraulic apparatus for the
(73) Geberit International AG te 8645
insertion and for the extraction of
JONA, Zwitserland (CH)
junction pins.
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(73) Volvo Construction Equipment AB
te 631 85 ESKILSTUNA, Zweden (72) Schintler, Michael te 8330
PFÄFFIKON, Zwitserland (CH)
(SE)
Schäfer, Daniela te 8640
(72) Gabriele Rossetti te Fiorenzuola
RAPPERSWIL, Zwitserland (CH)
d'Arda (Piacenza), Italië (IT)
Nummer 09/10
(47) 17.03.2010
(51) E03F 5/06
E03F 5/04
(11) EP1647642
158
HAMDINE, Mohammed te 33739
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PROUST, Bernard te 9530 LE VAL
SAINT GERMAIN, Frankrijk (FR)
14 april 2010
(51) E04F 15/04
(11) EP1626136
(21) EP05025406.9
(22) 29.04.1994
(21) EP05022129.0
(47) 24.02.2010
(31) 9301595
(22) 11.10.2005
(51) E04C 3/294
E04B 5/40
(32) 10.05.1993
(31) 102004049944
(32) 13.10.2004
(11) EP1861557
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06706006.1
(54) Drainage device.
(22) 24.02.2006
(54) Flooring system comprising floor
panels with a short edge locking
system.
(73) Dallmer GmbH & Co. KG te
Arnsberg, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102005011817
(72) Johannes Dallmer te Arnsberg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 30.12.2009
(32) 15.03.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Draagstructuur voor een vloer
met gevulde of afgedekte holle
ruimten.
(33) Zweden
(73) Välinge Innovation AB te Viken,
Zweden (SE)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Tony Pervan te Stockholm,
Zweden (SE)
(47) 06.01.2010
(73) Werner Averkamp te Wuppertal,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E04F 19/02
E04F 13/06
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(21) EP98917983.3
(22) 02.04.1998
(22) 09.02.2001
(72) Werner Averkamp te Wuppertal,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 0000412
(47) 06.01.2010
(32) 09.02.2000
(51) E04B 9/08
(33) Zweden
(11) EP1724407
(54) Gebruik van een
verbindingsinrichting om een
verbinding en geluidsisolatie te
bewerkstelligen tussen twee
paneelvormige muureenheden.
(21) EP06005508.4
(73) Setra Trälyftet AB te Stockholm,
Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G10K 11/16
E04B 2/00
E04B 1/82
(11) EP1268950
(21) EP01906455.9
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) Tore MÖLLER te Arvidsjaur,
Zweden (SE)
Olle JAKOBSSON te Stockholm,
Zweden (SE)
Bengt HIDEMARK te Stockholm,
Zweden (SE)
Sten LJUNGGREN te Stockholm,
Zweden (SE)
Sture SAMUELSSON te
Stockholm, Zweden (SE)
(47) 30.12.2009
(51) E04B 2/96
(11) EP1352134
(21) EP02702252.4
(22) 10.01.2002
(31) 10101720
(32) 15.01.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Regel-stijlconstructie
(73) SCHÜCO International KG te
33609 BIELEFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 832470
(32) 02.04.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Flexible drywall trim piece.
(22) 17.03.2006
(73) Structus Building Technologies,
Inc. te Bend, Oregon, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 130529
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(32) 17.05.2005
(72) Timothy, D., Jr. SMYTHE te
Oregon, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Hook connector with plastic fire
relief.
(73) Worthington Armstrong Venture
te Malvern, Pennsylvania,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) William J. Platt te Aston,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Yu Lin te Blue Bell, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 30.12.2009
(51) E04D 13/04
(11) EP1607542
(21) EP04405363.5
(22) 15.06.2004
(54) Dakwater invoer met een water
verzamelbak en werkwijze voor
het gebruiken van een zodanige
dakwater invoer.
(73) Geberit International AG te 8645
JONA, Zwitserland (CH)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Eikelmann, Raphael te 8632
TANN-DÜRNTEN, Zwitserland
(CH)
(72) HÖCKER, Eitel-Friedrich te 33739
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
(47) 17.03.2010
DUITSLAND (DE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(11) EP0975846
(47) 06.01.2010
(51) E04G 17/06
(11) EP1111158
(21) EP00204469.1
(22) 14.12.2000
(31) 1013925
(32) 22.12.1999
(33) Nederland
(54) Form anchor.
(73) Gerardus van Rijn te Wilnis
(72) Gerardus Van Rijn te Wilnis
(47) 06.01.2010
(51) E04G 21/32
A62B 35/04
A62B 1/04
(11) EP1803871
(21) EP07105360.7
(22) 14.12.2004
(31) 1025127
1025821
(32) 24.12.2003
26.03.2004
(33) Nederland
Nederland
(54) Object provided with a safety
device for a personal fall
Nummer 09/10
159
protection.
(72) Lennart CHRISTENSSON te
Limhamn, Zweden (SE)
(73) Kedge Holding B.V. te 4207 HB
Henrik LARNE te Lund, Zweden
GORINCHEM
(SE)
(72) Mastenbroek, Martin te 1406 KD,
Lars HOLMQVIST te Lund,
BUSSUM
Zweden (SE)
(47) 31.03.2010
(47) 13.01.2010
(51) E05B 17/20
14 april 2010
(47) 23.12.2009
(51) E21B 17/14
(11) EP1982040
(21) EP05708437.8
(22) 24.02.2005
(31) 0404170
(21) EP04102324.3
(51) E06B 9/86
E06B 9/173
E06B 9/171
(22) 26.05.2004
(11) EP1728962
(54) Een set bestaande uit een slot,
een borgmiddel en een
buisvormig element.
(21) EP06290769.6
(73) Joseph Talpe te HeestertZwevegem, België (BE)
(32) 17.05.2005
(72) James BAIN te Inverbervie,
Montrose, Angus, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(33) Frankrijk
(47) 13.01.2010
(11) EP1600584
(72) Joseph Talpe te HeestertZwevegem, België (BE)
(47) 13.01.2010
(51) E05F 15/00
(11) EP1239108
(21) EP01129046.7
(22) 07.12.2001
(31) 10110643
(32) 06.03.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schakellijst voor een
beveiligingslijst.
(73) André Haake te Stadtlohn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Oliver Haake te Südlohn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Patrick Haake te Vreden,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) André Haake te Stadtlohn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Oliver Haake te Südlohn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Patrick Haake te Vreden,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 10.02.2010
(51) H04N 7/18
E05F 15/20
(11) EP1633950
(21) EP04748998.4
(22) 16.06.2004
(31) 478341 P
(32) 16.06.2003
(22) 12.05.2006
(31) 0504932
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Verbeterde schoen.
(73) Caledus UK Limited te Aberdeen,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) Fastening of a closure member of (51) E21B 23/08
a roller shutter and roller shutter (11) EP1809856
with such a fastening.
(21) EP05807515.1
(73) Zurfluh Feller te Roide, Frankrijk
(22) 02.11.2005
(FR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (31) 20044756
(72) Benoît Billet te St Georges
Armont, Frankrijk (FR)
Jean-Marie Allemand te Villarssous-Dampjoux, Frankrijk (FR)
(47) 30.12.2009
(51) E06C 7/18
(11) EP1234089
(21) EP00985113.0
(22) 29.11.2000
(32) 03.11.2004
(33) Noorwegen
(54) Transportbuis voor gebruik bij het
installeren of vervangen van een
boorputgereedschap in een
productieput en werkwijzen voor
het gebruik daarvan.
(73) Ziebel Group te 4056 Tananger,
Noorwegen (NO)
(31) 29920850 U
(72) Henning HANSEN te Alicante,
Spanje (ES)
(32) 29.11.1999
(47) 23.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E21B
E21B
E21B
E21B
(54) Catch device for a climbing
protection system.
(73) SPERIAN FALL PROTECTION
Deutschland GmbH & Co. KG te
Hof, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Klaus MEISTER te Helmbrechts,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.01.2010
(51) E21B 7/02
E21B 19/084
E21B 15/00
(11) EP1881151
(21) EP07013368.1
(22) 09.07.2007
(31) TO20060536
(32) 20.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Italië
(54) Sensor arrangements, systems
and method in relation to
automatic door openers.
(54) Drilling unit.
(73) Drillmec S.p.A. te Gariga di
Podenzano (PC), Italië (IT)
(73) Secumanagement B.V. te
Leidschendam
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 25.02.2004
34/14
33/14
21/10
17/14
(11) EP1264076
(21) EP01916542.2
(22) 12.03.2001
(31) 524117
(32) 13.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Multifunctionele drijfuitrusting en
werkwijze.
(73) Davis-Lynch, Inc. te Pearland,
Texas, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jeffrey D. Musselwhite te
Houston, Texas, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Jeffry C. Ehlinger te Houston,
Texas, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jerry P. Allamon te Montgomery,
Texas, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jack E. Miller te Houston, Texas,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Davide Trevisani te Cesena (FO), (72) Jeffrey, D. MUSSELWHITE te
Houston, Verenigde Staten van
Italië (IT)
Nummer 09/10
Amerika (US)
Jeffry, C. EHLINGER te Houston,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Jerry, P. ALLAMON te
Montgomery, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Jack, E. MILLER te Houston,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 06.01.2010
(51) F01D 25/24
F01D 25/14
(11) EP1861583
(21) EP06725188.4
(22) 21.03.2006
(31) 102005013796
(32) 24.03.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Heat shield.
(73) ALSTOM Technology Ltd te
Baden, Zwitserland (CH)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Alexander KHANIN te Moskau,
Russische Federatie (RU)
Edouard SLOUTSKI te Moskau,
Russische Federatie (RU)
160
Amerika (US)
14 april 2010
(21) EP06762493.2
(47) 24.03.2010
(22) 07.07.2006
(51) F02B 37/24
B60W 40/06
B60W 10/10
B60W 10/06
(31) 102005049938
(11) EP1629183
(21) EP04721754.2
(32) 19.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rotor for a rotary machine and a
rotary machine.
(31) 0301198
(73) Zeki Akbayir te Beerfelden,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 24.04.2003
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Zweden
(72) Zeki Akbayir te Beerfelden,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 18.03.2004
(54) METHOD TO CONTROL THE
SUPERCHARGE IN A
COMBUSTION ENGINE AND A
VEHICLE WITH A
SUPERCHARGED COMBUSTION
ENGINE WITH ELECTRONIC
CONTROL UNITS FOR
CONTROLLING THE
SUPERCHARGE.
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB te ,
Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47) 30.12.2009
(51) F16H 55/38
F16G 5/16
(11) EP1930623
(21) EP06810872.9
(22) 29.09.2006
(31) PCT20050181
(32) 30.09.2005
(33) Japan
(11) EP1861585
(72) Sixten BERGLUND te Torslanda,
Zweden (SE)
Anders ERIKSSON te Göteborg,
Zweden (SE)
Marcus STEEN te Angered,
Zweden (SE)
Sören UDD te Nödinge, Zweden
(SE)
(21) EP06725192.6
(47) 30.12.2009
(22) 21.03.2006
(51) F02G 1/053
(31) 102005013797
(11) EP1504183
(32) 24.03.2005
(21) EP03725401.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 14.05.2003
(54) Heat shield.
(31) 0211121
(51) F25B 41/04
F16K 39/04
F16K 11/074
(73) ALSTOM Technology Ltd te
Baden, Zwitserland (CH)
(32) 15.05.2002
(11) EP1015798
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP98944194.4
(54) A stirling engine assembly.
(22) 15.09.1998
(73) Microgen Engine Corporation
Holding B.V. te Ulft
(31) 12179497
12318498
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(32) 17.09.1997
04.02.1998
(47) 30.12.2009
(51) F01D 25/24
F01D 25/14
(72) Alexander KHANIN te Moskau,
Russische Federatie (RU)
Edouard SLOUTSKY te Moskau,
Russische Federatie (RU)
(47) 30.12.2009
(51) F16L 21/06
(11) EP1816325
(21) EP07100181.2
(22) 05.01.2007
(31) 345458
(32) 01.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Exhaust pipe joint with insert.
(73) Tru-Flex Metal Hose Corp. te
WEST LEBANON, IN 47991,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) John, Howard ALDERSON te
Matlock, Derbyshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
David, Anthony CLARK te
Hugglescote, Leicestershire,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Julie, Patricia HYDE te Solihull,
West Midlands, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Jennifer, Jane LAMB te Sutton
Coldfield, West Midlands, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Heather, ALLDERIDGE te Derby,
Derbyshire, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(54) Belt-type continuously variable
transmission and method for
operating the same.
(73) HONDA MOTOR CO., Ltd. te
Tokyo, Japan (JP)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Toru YAGASAKI te Wako-shi,
Saitama, Japan (JP)
Ryuhei KATAOKA te Wako-shi,
Saitama, Japan (JP)
(47) 17.02.2010
(33) Israël
Israël
(54) A valve assembly and
airconditioning system including
same.
(73) Parker Lucifer SA te Carouge
(Genève), Zwitserland (CH)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Dror BENATAV te 69414 Tel Aviv,
Israël (IL)
(47) 30.12.2009
(51) F16K 15/18
(47) 27.01.2010
(11) EP1801475
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) F04D 29/22
(72) Swank, Scott te WILLIAMSPORT
IN 47993, Verenigde Staten van
(21) EP06077153.2
(11) EP1937980
(22) 04.12.2006
Nummer 09/10
161
14 april 2010
(31) 1030757
(47) 24.02.2010
(21) EP03722477.1
(32) 23.12.2005
(51) F21V 21/29
F21V 21/28
A47B 19/00
(22) 15.04.2003
(33) Nederland
(54) Inrichting voor het automatisch
melken van een dier.
(11) EP1438533
(31) 10218007
(32) 23.04.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Maasland N.V. te Maassluis
(21) EP02786519.5
(72) Gerard Mostert te Rozenburg
(22) 25.10.2002
(47) 10.02.2010
(31) 127883
39670
(73) HOF-Sonderanlagenbau GmbH te
35102 LOHRA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 23.04.2002
26.10.2001
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) F16L 5/10
F16L 5/04
(11) EP1779014
(21) EP04748802.8
(22) 21.07.2004
(54) Pipe sealing device.
(73) Dagfinn R. Nilsen te 3221
Sandefjord, Noorwegen (NO)
(72) Mark, Ø. NILSEN te
Bergschenhoek
(11) EP1843071
(21) EP06026243.3
(22) 19.12.2006
(31) 102006015847
(32) 03.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Seal for installation in a wall
opening.
(72) SENNHENN, Bernd te 67551
WORMS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GEHRMANN, Dietrich te 51381
Device for illuminating a
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
generally flat surface.
DUITSLAND (DE)
Lightwedge, LLC te Nantucket,
FIRUS, Ariane te 50259
Massachusetts, Verenigde Staten
PULHEIM, BONDSREPUBLIEK
van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
James, F., Jr. BENNETT te
(47)
24.02.2010
Nantucket, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F26B 23/00
F26B 21/08
06.01.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(72)
(47) 30.12.2009
(51) H02G 3/22
F16L 5/08
(54) FREEZE-DRYING DEVICE.
(47)
(51) F23J 3/06
F23J 1/02
F23C 9/06
(11) EP1593921
(11) EP1779036
(54) Inrichting voor het drogen van
hout.
(21) EP05759444.2
(22) 08.07.2005
(31) MI20041371
(32) 09.07.2004
(21) EP04010447.3
(22) 03.05.2004
(73) Albrecht te Vilsbiburg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(33) Italië
(73) Hauff-Technik GmbH & Co. KG te
(72) Albrecht te Vilsbiburg,
(54) Integrated system for the
Herbrechtingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
extraction of heavy ash,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
conversion thereof into light ash
(DE)
(47)
30.12.2009
and reduction of unburnt matter.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(51)
F27D 9/00
(73) Magaldi Power S.P.A. te Salerno,
(72) Ralf Kurz te Giengen,
F27D 1/12
Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C21B 7/10
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(DE)
(11) EP1619461
(72) Mario MAGALDI te Salerno, Italië
(47) 30.12.2009
(21) EP05011168.1
(IT)
(51) F16L 39/00
Rocco SORRENTI te Salerno,
(22) 24.05.2005
F16L 37/56
Italië (IT)
(31) 102004035963
(11) EP1798460
(47) 13.01.2010
(32) 23.07.2004
(21) EP06125122.9
(51) F23J 3/02
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 30.11.2006
(11) EP1519111
(54) Koelplaat.
(31) 202005019650 U
(21) EP04396066.5
(73) KME Germany AG & Co. KG te
(32) 16.12.2005
Osnabrück, BONDSREPUBLIEK
(22) 23.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(31) 20030348 U
(54) Meervoudige koppeling voor
mediumleidingen.
(32) 25.09.2003
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Hans-Günter Wobker te
(33) Finland
(73) Voss Automotive GmbH te 51688
Bramsche, BONDSREPUBLIEK
(54) Onderdrukblaasinrichting voor
WIPPERFÜRTH,
DUITSLAND (DE)
rookkanaal en veegwerkwijze.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Christof Dratner te Osnabrück,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) T:mi Mauri Hirvonen te Vahto,
(DE)
Finland (FI)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Franz Keiser te Belm,
(74)
Dr.
Jorritsma
c.s.
te
Den
Haag
(72) Lechner, Martin te 51789
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LINDLAR, BONDSREPUBLIEK
(72) Mauri Hirvonen te Vahto, Finland
(DE)
DUITSLAND (DE)
(FI)
Reinhard Hintemann te
Brandt, Josef te 51688
(47) 06.01.2010
Osnabrück, BONDSREPUBLIEK
WIPPERFÜRTH,
DUITSLAND (DE)
(51) F26B 5/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frank Böert te Wallenhorst,
(DE)
(11) EP1502063
Nummer 09/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.01.2010
(51) F41A 33/00
F41A 17/42
(11) EP1660837
(21) EP03808396.0
(22) 11.08.2003
(54)
(73)
(74)
(72)
162
(22) 13.03.2001
(32) 25.11.1997
(54) Continuous measurement for
detecting the correct
positionering or for quality
testing of gears pairs.
(33) Japan
(73) Klingelnberg AG te Zürich,
Zwitserland (CH)
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(72) Volker Bartelt te Gippingen, 5316
LOCKING ASSEMBLY FOR
Leuggern, Zwitserland (CH)
FIREARM RECOIL SIMULATOR.
Christian Pahud te Zürich,
Zwitserland (CH)
Meggitt Training Systems, Inc. te
SUWANEE, GA 30024, Verenigde (47) 23.12.2009
Staten van Amerika (US)
(51) G01N 1/30
Drs. Jilderda te Utrecht
(11) EP1895287
FLEMING, Paul, Heath te
(21) EP07016952.9
SUGARHILL, GA 30518,
Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.08.2007
(US)
(31) 102006040315
WILSON, Henry, Martin, Jr. te
(32) 29.08.2006
BUFORD, GA 30518, Verenigde
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(47) 17.03.2010
(51) G01C 9/20
G01C 9/06
(11) EP1617176
(21) EP05013824.7
(22) 27.06.2005
(31) 202004010922 U
(32) 12.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Inclination sensor.
(73) Leica Geosystems AG te
Heerbrugg, Zwitserland (CH)
14 april 2010
(54) Viscoelasticity measurement
apparatus.
(73) SII NanoTechnology Inc. te
Chiba-shi, Chiba, Japan (JP)
(74) Quintelier te Diegem
(72) Nobutaka, Nakamura te Chibashi, Chiba, Japan (JP)
Haruo, Takeda te Chiba-shi,
Chiba, Japan (JP)
Masafumi, Take te Chiba-shi,
Chiba, Japan (JP)
(47) 20.01.2010
(51) G01N 27/18
(11) EP1960764
(21) EP06824281.7
(22) 24.11.2006
(31) 05077694
750095 P
(54) Use of hexamethylenetetramine
for fixing biological materials.
(32) 24.11.2005
28.11.2005
(73) Biosepar -Gesellschaft für
Medizin- und Biosepar
-Gesellschaft für Medizin- und
Labortechnik mbH te Grünwald,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) Electronic chemical trace
detector.
(72) Andreas Szabados te Grünwald,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Roberto Gerigk te Mühldorf / Inn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73) Consultatie Implementatie
technisch beheer B.V. te Zutphen
(72) Albert BOS te Brummen
(47) 30.12.2009
(51) G01N 29/36
G01N 29/24
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47) 23.12.2009
(72) Heinz Lippuner te Rebstein,
Zwitserland (CH)
(51) G01N 3/00
(21) EP05015591.0
(11) EP2078948
(47) 30.12.2009
(22) 19.07.2005
(21) EP08018713.1
(31) 102004035950
(51) G01J 5/34
(22) 25.10.2008
(32) 23.07.2004
(11) EP1561091
(54) Material deformation testing
stand for the long-term
monitoring of deformation
characteristics under constant
pressure.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04799742.4
(22) 11.11.2004
(31) 2003385974
(32) 14.11.2003
(33) Japan
(54) Infrared detecting device.
(73) Vysoke uceni technicke v Brne
Vysoke uceni technicke v Brne
Fakulta stavebni te 602, Tsjechië
(CZ)
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
te Kadoma-shi Osaka, Japan (JP)
(72) Libor Matejka te 602, Tsjechië
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(CZ)
(72) Suguru FUKUI te Kadoma-shi,
Jan Pencik te 603, Tsjechië (CZ)
Osaka, Japan (JP)
Petr Zitt te 373, Tsjechië (CZ)
Teruki HATATANI te Kadoma-shi,
(47) 30.12.2009
Osaka, Japan (JP)
(51) G01N 3/38
Yuji TAKADA te Kadoma-shi,
G01N 3/00
Osaka, Japan (JP)
G01N 11/00
A., HIRONAKA te Kadoma-shi,
Osaka, Japan (JP)
(11) EP0921388
(47) 23.12.2009
(21) EP98122400.9
(51) G01M 13/02
(22) 25.11.1998
(11) EP1241462
(31) 32357097
(21) EP01106105.8
(11) EP1621879
(54) Ultrageluidontvanger en
toepassing voor een
ultrageluidontvanger.
(73) Betriebsforschungsinstitut VDEh
Institut für angewandte
Forschung GmbH te Düsseldorf,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Dietmar Oberhoff te Leichlingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Guido Flohr te Hürth,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Günther Coen te Velbert,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 10.02.2010
(51) G01N 33/04
(11) EP1474683
(21) EP03706322.9
Nummer 09/10
(22) 10.02.2003
(31) 200200203
(32) 11.02.2002
(33) Denemarken
(54) Werkwijze voor caseïnebepaling
in melk.
163
(72) Giselher GRÜNER te Leipzig,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.01.2010
(51) G01N 33/534
(51) G01N 33/50
G01N 33/15
A61K 45/00
(11) EP1857816
(21) EP06712387.7
(22) 26.01.2006
(31) 2005021151
(32) 28.01.2005
(33) Japan
(54) METHOD OF SCREENING
THERAPEUTIC AGENT FOR
IRRITABLE BOWEL SYNDROME.
(73) Astellas Pharma Inc. te TOKYO
103-8411, Japan (JP)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) FUNATSU, Toshiyuki te 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO, 1038411,
Japan (JP)
HIRATA, Takuya te 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO, 1038411,
Japan (JP)
KETO, Yoshihiro te 2-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO, 1038411,
Japan (JP)
(47) 10.03.2010
(51) G01N 33/34
G01N 27/60
(11) EP1957970
(21) EP06819832.4
(22) 29.11.2006
(31) 102006008569
202005019336 U
202006000403 U
(32) 22.02.2006
10.12.2005
12.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Device for measuring the
streaming potential of fibers and
particles in suspensions.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of employing angle
images for measuring object
motion in tagged magnetic
resonance imaging.
29.04.2004
(73) THE JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY te Baltimore,
Maryland, Verenigde Staten van
Amerika (US)
03076252
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP1618380
(73) FOSS Analytical A/S te Hilleroed, (21)
Denemarken (DK)
(22)
(72) Anders, Broe BENDTSEN te
(31)
Virum, Denemarken (DK)
(32)
Poul Erik PETERSEN te Valby,
(33)
Denemarken (DK)
(54)
(47) 06.01.2010
14 april 2010
EP04730260.9
(72) Jerry, L. PRINCE te Lutherville,
Maryland, Verenigde Staten van
Amerika (US)
N epsilon and/or N alpha
Nael, F. OSMAN te Baltimore,
derivatized, metal and organic
Verenigde Staten van Amerika
protected L-histidine for coupling
(US)
to biomolecules for highly
(47)
23.12.2009
efficient labeling with
(M(OH2)3(CO)3)+ by fac
(51) G01S 5/14
coordination.
G01S 1/00
(73) Universität Zürich te Zürich,
(11) EP1922557
Zwitserland (CH)
(21) EP06793107.1
29.04.2003
Europees Octrooi Bureau
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Roger ALBERTO te Winterthur,
Zwitserland (CH)
Jaw, Kyoung PAK te Baar-Inwil,
Zwitserland (CH)
(47) 30.12.2009
(51) G01N 33/58
(22) 31.08.2006
(31) 05255420
(32) 05.09.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Assistance to a mobile SPS
receiver.
(21) EP05804993.3
(73) CAMBRIDGE POSITIONING
SYSTEMS LIMITED te Cambridge,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 23.12.2005
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(31) 0428317
(72) Peter, James DUFFETT-SMITH te
Cambridgeshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Anthony, Richard PRATT te
Northamptonshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1831698
(32) 24.12.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Analysemengsel en werkwijze.
(73) The Robert Gordon University te
Aberdeen,, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) POLLARD, Patricia Mary te
ABERDEEN AB15 6BH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
OFFICER, Simon, Robert Gordon
University te ABERDEEN AB10
1FR, GROOT BRITTANNIË (GB)
HUNTER, Catherine, Robert
Gordon University te ABERDEEN
AB10 1FR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PRABHU, G., Radhakrishna,
Robert Gordon University te
ABERDEEN AB10 1FR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WILSON, Theresa, c/o The Robert
Gordon University te ABERDEEN,
ABERDEENSHIRE, AB10 1FR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 27.01.2010
(73) emtec Electronic GmbH te
Leipzig, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
AFG Analytic GmbH te Leipzig,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01R 33/563
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(32) 10.08.1998
(11) EP1104255
(21) EP99939077.6
(22) 09.08.1999
(31) 131589
(47) 30.12.2009
(51) G01S 5/14
G01S 5/00
G01S 1/00
(11) EP1840592
(21) EP07011100.0
(22) 13.04.1999
(31) 73107
(32) 05.05.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and system for using
attitude information in a satellite
positioning system.
(73) Snaptrack, Inc. te San Diego,,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Leonid Sheynblat te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 20.01.2010
(51) G01S 5/14
(11) EP1403654
(21) EP03019925.1
Nummer 09/10
(22) 02.09.2003
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
164
14 april 2010
(US)
654950 P
Robert,
E.
ROUQUETTE
te
Kenner,
253161
(32) 14.01.2005
Verenigde Staten van Amerika
14.07.2004
24.09.2002
(US)
27.07.2004
Verenigde Staten van Amerika
Daniel, B. SEALE te Harahan,
24.09.2004
Verenigde Staten van Amerika
Position and velocity Kalman filter
13.10.2004
(US)
for use with global navigation
23.02.2005
Clem, B. GUILLOT te Thibodaux,
satellite system receivers.
(33)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
NovAtel Inc. te CALGARY,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ALBERTA T2D 8M5, Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 30.12.2009
Verenigde Staten van Amerika
Drs. Quintelier te Diegem
Verenigde Staten van Amerika
(51) G02B 6/25
Ford, Thomas John te CALGARY,
Verenigde Staten van Amerika
ALBERTA T2L 0H1, Canada (CA) (11) EP1936413
(54)
Catadioptric projection objective.
(21) EP08154711.9
17.03.2010
(73)
Carl Zeiss SMT AG te
(22) 10.01.2006
G01T 7/00
Oberkochen, BONDSREPUBLIEK
G01T 3/00
(31) 0502091
DUITSLAND (DE)
G01T 1/29
(32) 02.02.2005
(72) David SHAFER te Fairfield,
G01T 1/00
Connecticut, Verenigde Staten
(33) GROOT BRITTANNIË
EP1647840
van Amerika (US)
(54) Inrichting voor het splijten van
EP05020864.4
Wilhelm ULRICH te Aalen,
optische vezels.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
24.09.2005
(73) Tyco Electronics Raychem BVBA
(DE)
102004050543
te 3010 KESSEL-LO, België (BE)
Aurelian DODOC te Heidenheim
16.10.2004
(72) Watte, Jan te B-3010, KESSELan der Brenz, BONDSREPUBLIEK
LO, België (BE)
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Plaisier, Yvette Jogien te B-2000,
Rudolf VON BÜNAU te Jena,
X-ray-optical of neutron-optical
ANTWERP, België (BE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
analyser comprising a
Vandenbroeck, Jan te B-3010,
(DE)
stripdetector having variable
KESSEL-LO, België (BE)
Hans-Jürgen MANN te
light-transmission.
Oberkochen, BONDSREPUBLIEK
(47) 03.03.2010
Bruker AXS GmbH te Karlsruhe,
DUITSLAND (DE)
(51) H01L 21/77
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Alexander EPPLE te Aalen,
G09G 3/36
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G02F 1/1362
(DE)
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
G02F 1/1343
Susanne BEDER te Aalen,
Ekkehard Gerndt te Karlsruhe,
(11) EP1882977
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07013180.0
(DE)
Wolfgang SINGER te Aalen,
Pawel Grybos te 30-199 Rzaska, (22) 05.07.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Polen (PL)
(31) 20060068931
(DE)
Lutz Brügemann te
(47) 30.12.2009
Durmersheim, BONDSREPUBLIEK (32) 24.07.2006
DUITSLAND (DE)
(33) Zuid-Korea
(51) G03F 7/027
Rachel Eisenhower te Karlsruhe, (54) Liquid crystal display.
(11) EP1565789
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73)
Samsung
Electronics
Co.,
Ltd.
te
(21) EP03796025.9
(DE)
Yeongtong-gu Suwon-city, ZuidArne Kasten te Karlsruhe,
(22) 19.11.2003
Korea (KR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 02406035
(DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(32) 28.11.2002
23.12.2009
(72) Jin-Young Choi te Seoul, Zuid(33) Europees Octrooi Bureau
Korea (KR)
G01V 1/38
Seok-Je Seong te Gyeonggi-do,
(54) Photosensitive resin composition
EP1506433
Zuid-Korea (KR)
comprising a halogen-free
EP03755444.1
Jin Jeon te Gyeonggi-do, Zuidcolorant.
Korea (KR)
22.05.2003
(73) BASF SE te Ludwigshafen,
(47) 30.12.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
319263 P
(DE)
(51)
G03F
7/00
23.05.2002
G02B 17/08
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Verenigde Staten van Amerika
G02B 17/00
(72) Hidetaka OKA te Takarazuka-shi,
GPS-based underwater cable
(11) EP1771771
Hyogo, Japan (JP)
positioning system.
Jean-Marie ADAM te Rosenau,
(21) EP05785351.7
ION Geophysical Corporation te
Frankrijk (FR)
Houston, Texas, Verenigde Staten (22) 08.07.2005
(47) 30.12.2009
van Amerika (US)
(31) 35103
(51) G03F 7/20
587504 P
Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
591775 P
(11) EP1344110
Dale, J. LAMBERT te Mandeville,
612823 P
(21) EP00988384.4
Verenigde Staten van Amerika
617674 P
Nummer 09/10
(22) 21.12.2000
(54) MITIGATION OF RADIATION
INDUCED SURFACE
CONTAMINATION.
165
(51) G06F 1/16
E05C 1/10
(11) EP1615105
(21) EP05009220.4
(73) EUV Limited Liability Corporation (22) 27.04.2005
te SANTA CLARA, CA 95052,
(31) 2004052465
Verenigde Staten van Amerika
(32) 06.07.2004
(US)
(33) Zuid-Korea
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) KLEBANOFF, Leonard, E. te
DUBLIN, CA 94568, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STULEN, Richard, H. te
LIVERMORE, CA 94550,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 10.03.2010
(51) G05B 15/02
(11) EP1470456
(21) EP03707570.2
(22) 28.01.2003
(31) 352452 P
(32) 28.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Portable computer with latch
device.
14 april 2010
Amerika (US)
Brian MURPHY te Mountain View,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 06.01.2010
(51) G06F 13/16
(11) EP1787204
(21) EP05756827.1
(22) 29.06.2005
(31) 102004038211
(73) LG Electronics, Inc. te Seoul,
Zuid-Korea (KR)
(32) 05.08.2004
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(54) Boodschapbeheerder en
werkwijze voor het besturen van
de toegang tot gegevens van een
boodschapgeheugen van een
communicatiecomponent.
(72) Hyun Suk Yang te Dongdaemungu Seoul City, Zuid-Korea (KR)
(47) 13.01.2010
(51) G08G 1/04
G06F 7/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1435036
(73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP02775735.0
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 29.08.2002
(72) Florian HARTWICH te Reutlingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Christian HORST te Dusslingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Franz BAILER te Reutlingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Markus IHLE te Jettenburg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 966146
(32) 27.09.2001
(54) Building control system and fume
(33) Verenigde Staten van Amerika
hood system for use therein
(54) System and method for
having reduced wiring
identification of traffic lane
requirements.
position.
(73) Siemens Building Technologies,
(73)
Wavetronix LLC te Provo, Utah,
Inc. te Buffalo Grove, Illinois,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Osman AHMED te Hawthorn
Woods, Verenigde Staten van
(72) Jonathan, L. WAITE te Orem,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 30.12.2009
Thomas, William KARLINSEY te
(51) G05B 19/418
Orem, Verenigde Staten van
G05B 19/05
Amerika (US)
G05B 19/042
David, V. ARNOLD te Provo,
D21G 9/00
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1631867
(US)
(21) EP04739767.4
(47) 06.01.2010
(22) 09.06.2004
(51) G06F 9/46
(31) 10326427
(11) EP1751659
(32) 10.06.2003
(21) EP04781238.3
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.08.2004
(54) Method and device for identifying (31) 860692
the cause of failures in industrial
(32) 03.06.2004
processes.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
(54) Thread synchronization methods
te München, BONDSREPUBLIEK
and apparatus for managed runDUITSLAND (DE)
time environments.
(72) Stefan HAAKS te Erlangen,
(73)
Intel Corporation (A Delaware
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Corporation) te Santa Clara,
(DE)
California, Verenigde Staten van
Gerd MICHAELIS te Möhrendorf,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
Christian-Marius WEGNER te
(72) Ali-Reza ADL-TABATABAI te Santa
Ansbach, BONDSREPUBLIEK
Clara, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
(47) 30.12.2009
Tatiana SHPEISMAN te Menlo
Park, Verenigde Staten van
(47) 23.12.2009
(51) G06F 13/38
G06F 13/36
(11) EP1548604
(21) EP05075031.4
(22) 20.03.2000
(31) 285706
(32) 05.04.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Architecture for a universal serial
bus-based PC flash disk.
(73) Sandisk IL Ltd te Kfar Saba,
Israël (IL)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Amir Ban te Ramat Hasharon,
Israël (IL)
Dov Moran te Kfar Saba, Israël
(IL)
Oron Ogdan te Jerusalem, Israël
(IL)
(47) 30.12.2009
(51) G06F 15/173
(11) EP1502201
(21) EP03747648.8
(22) 02.05.2003
(31) 377708 P
(32) 03.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 09/10
166
(54) Method and apparatus for
(54) Image retrieval method and
collecting and displaying network
apparatus independent of
device information.
illumination change.
14 april 2010
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. te Suwon-si, Gyeonggi-do,
Zuid-Korea (KR)
(73) American Power Conversion
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
Corporation te West Kingston,
Suwon-city, Kyungki-do, ZuidRichmond, Verenigde Staten van
Korea (KR)
Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (72) Sang-kyun, Kim te Yongin-city,
(72) Gary FAULKNER te Austin,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Joshua, Thomas MARTINEK te
Austin, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 23.12.2009
(51) G06F 17/00
A61J 7/00
A61J 1/00
A61F 15/00
(11) EP1390866
(21) EP02771869.1
(22) 22.05.2002
(31) 292602 P
(32) 22.05.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Container and method for
dispensing transdermal dosage
forms.
(73) Euro-Celtique S.A. te
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Stephen HOWARD te Danbury,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 20.01.2010
(51) G06F 17/30
(11) EP1397761
(21) EP02702631.9
(22) 05.03.2002
(31) 818715
(32) 27.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dicom to XML generator.
(73) Koninklijke Philips Electronics
N.V. te Eindhoven
(72) Jingkun HU te Eindhoven
Kwok, P. LEE te Eindhoven
(47) 27.01.2010
(51) G06F 17/30
(11) EP1315104
(72) Byung-rae Lee te Sanghyun-ri,
Suji-eup, Gyeonggi-do, ZuidKorea (KR)
Kyung-im Jung te Bundang-gu,
Seongham-si, Gyeonggi-do, ZuidKorea (KR)
Kyungki-do, Zuid-Korea (KR)
Joong-chul Yoon te Seoul, ZuidYang-lim Choi te Seongnam-city,
Korea (KR)
Kyungki-do, Zuid-Korea (KR)
Moon-sang Kwon te Seoul, ZuidChang-yeong, Kim te Yongin-city,
Korea (KR)
Kyungki-do, Zuid-Korea (KR)
Shin-han Kim te Seoul, ZuidDu-sik, Park te Suwon-city,
Korea (KR)
Kyungki-do, Zuid-Korea (KR)
Jae-jin Choi te Seoul, Zuid-Korea
(47) 23.12.2009
(KR)
(51) G06F 19/00
G01N 21/00
A61M 5/172
A61M 5/168
A61M 5/142
(47) 27.01.2010
(11) EP1739585
(22) 24.05.2000
(21) EP06253142.1
(31) PQ055999
PQ131399
(22) 16.06.2006
(31) 157415
(32) 21.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Pre-delivery drug identification
method.
(11) EP1222522
(21) EP00929049.5
(32) 25.05.1999
30.06.1999
(33) Australië
Australië
(54) Method and system for note
taking.
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te (73) Silverbrook Research Pty. Limited
SCHENECTADY, NEW YORK,
te Balmain,, Australië (AU)
Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(US)
(72) Kia Silverbrook te Balmain,
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Australië (AU)
(72) Sandy, Neal Joseph te
Paul LAPSTUN te Rodd Point, New
MIDDLETON WI 53562,
South Wales, Australië (AU)
Verenigde Staten van Amerika
Jacqueline, Anne LAPSTUN te
(US)
Rodd Point, New South Wales,
Makin, Ronald Peter te
Australië (AU)
FITCHBURG WI 53711, Verenigde
(47) 20.01.2010
Staten van Amerika (US)
Ward, Russel Craig te SUN
PRAIRIE WI 53590, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sutherland, William Scott te
HAVERHILL MA 01830, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06K 7/14
G06K 19/06
(11) EP1979860
(21) EP07703197.9
(22) 01.02.2007
(47) 10.03.2010
(31) 102006005202
(51) G06F 21/00
(32) 02.02.2006
(11) EP1526433
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04256409.6
(54) Method for decoding data.
(22) 19.10.2004
(73) Hochschule Darmstadt te
Darmstadt, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 26.11.2002
(31) 2003073963
2004055653
512927 P
(31) 2002058462
333132 P
359309 P
(32) 22.10.2003
16.07.2004
22.10.2003
(32) 26.09.2002
27.11.2001
26.02.2002
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
(33) Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
managing digital rights of
portable storage device.
(21) EP02258120.1
(51) G06K 9/22
(72) Christian PFESTORF te Frankfurt
am Main, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 23.12.2009
(51) G06Q 30/00
(11) EP1490816
(21) EP03740553.7
(22) 02.04.2003
(31) 0204367
Nummer 09/10
(32) 03.04.2002
(33) Frankrijk
(54) Interactive communication
device.
(73) Bernard Besson te Villaz,
Frankrijk (FR)
Bruno Gros te Ecully, Frankrijk
(FR)
Edouard Labruhe te Groot
Bijgaarden, België (BE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Besson, Bernard te 74370
VILLAZ, Frankrijk (FR)
167
(73) Endress + Hauser Conducta
GmbH + Co. KG te Gerlingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Wolfgang BABEL te Weil der
Stadt, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Detlev WITTMER te Maulbronn,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 06.01.2010
(51) G08G 1/09
(47) 18.11.2009
(11) EP2081166
(51) G06T 17/10
(21) EP09159702.1
(11) EP1787265
(22) 30.05.2006
(21) EP05805592.2
(22) 05.09.2005
(31) 0409384
(32) 06.09.2004
(33) Frankrijk
(31) 685889
20050100822
(32) 01.06.2005
25.10.2005
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) François CROS te Ivry Sur Seine,
Frankrijk (FR)
(47)
José-Maria FULLANA te Paris,
(51)
Frankrijk (FR)
(11)
(47) 23.12.2009
(51) G08B 29/18
G08B 17/06
(21)
(11) EP2091030
(31)
(22)
(21) EP08101644.6
(22) 15.02.2008
(32)
(54) Robust evaluation of a
temperature measurement signal
by means of dynamic adjustment
(33)
of a computational model.
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te München, BONDSREPUBLIEK
(54)
DUITSLAND (DE)
(47) 06.01.2010
(51) G08C 19/02
G05B 19/418
(11) EP1565898
(21) EP03780057.0
(22) 26.11.2003
(31) 10255741
(32) 28.11.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Modular measuring transducer
provided with a galvanically
separated sensor.
JOE, Moon Jeung te DONGAN-GU
ANYANG-SI, GYEONGGI-DO 431776, Zuid-Korea (KR)
YI, Dong Hoon te GIREUM 1DONG, SEONGBUK-GU, SEOUL
136-770, Zuid-Korea (KR)
CHOI, Hyong Chol te SEOUL 137130, Zuid-Korea (KR)
(47) 24.03.2010
(51) H01B 7/36
H01B 13/34
G09F 3/20
G09F 3/02
(11) EP1271453
(21) EP02013518.2
(22) 18.06.2002
(31) GE20010018
(32) 20.06.2001
(33) Italië
(54) Printed rigid multiple tags,
printable with a thermal
transferprinter for marking of
electrotechnical and electronic
Message data structure for traffic
elements.
information including composite
(73) 3M Italia S.p.A te SEGRATE (MI),
links.
Italië (IT)
LG Electronics Inc. te SEOUL
(72)
Piana, Ivana te 15077 PREDOSA
150-721, Zuid-Korea (KR)
(AL), Italië (IT)
Ir. Metman te Amsterdam
(47) 03.03.2010
Jung, Mun Ho te 137-130 SEOUL,
(51) G09G 3/36
Zuid-Korea (KR)
G09F 9/30
Kim, Young In te 137-130
G02F 1/13357
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
F21V 9/00
24.03.2010
(11) EP1650730
G08G 1/09
(21) EP04447236.3
EP1886466
(22) 25.10.2004
EP06747436.1
(54) Optical correction for high
17.05.2006
uniformity panel lights.
681971 P
(73) BARCO N.V. te Kortrijk, België
20050065000
(BE)
759963 P
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
18.05.2005
(72) Gerrit Verstraete te Pittem,
18.07.2005
België (BE)
19.01.2006
Tom Kimpe te Gent, België (BE)
Verenigde Staten van Amerika
(47)
30.12.2009
Zuid-Korea
Verenigde Staten van Amerika
(51) G09F 7/00
G09F 19/22
PROVIDING TRAFFIC
G09F 15/02
INFORMATION RELATING TO A
G09F 15/00
PREDICTION OF CONGESTION
STATUS AND USING THE SAME. (11) EP1946287
(33) Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) A device for establishing a
(54)
complete three-dimensional
representation of a patient's limb
from a small number of
(73)
measurements taken on said
limb.
(74)
(73) Laboratoires Innothera S.A.S. te
(72)
Arceuil, Frankrijk (FR)
(72) Martin Fischer te Bülach,
Zwitserland (CH)
14 april 2010
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL
150-010, Zuid-Korea (KR)
(21) EP06804371.0
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(31) 18162005
(72) LEE, Joon Hwi te
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150788, Zuid-Korea (KR)
SEO, Chu Hyun te GWANAK-GU,
SEOUL 151-794, Zuid-Korea (KR)
KIM, Young In te GWANAK-GU,
SEOUL 151-052, Zuid-Korea (KR)
JUNG, Mun Ho te SEONGNAM-SI,
GYEONGGI-DO 463-753, ZuidKorea (KR)
(22) 27.10.2006
(32) 08.11.2005
(33) Oostenrijk
(54) Billboard.
(73) Science in Motion GmbH & Co.
KG te Luxembourg, Luxemburg
(LU)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Otmar OHLINGER te Schärding
Nummer 09/10
168
am Inn, Oostenrijk (AT)
Ludwig MORASCH te 98000
Monaco, Monaco (MC)
(47) 20.01.2010
(51) G09F 27/00
(11) EP1807819
(21) EP05737792.1
(22) 10.05.2005
(31) 200400298
(72) Hee Suk PANG te Seoul, ZuidKorea (KR)
Hyeon O OH te Goyang-si,
Gyeonggi-do, Zuid-Korea (KR)
Dong Soo KIM te Seoul, ZuidKorea (KR)
Jae Hyun LIM te Seoul, ZuidKorea (KR)
Yang Won JUNG te Seoul, ZuidKorea (KR)
(47) 30.12.2009
(32) 03.11.2004
(33) Slovenië
(51) G10L 21/02
B25J 13/00
(54) Display for public use.
(11) EP1306832
(73) Andraz Ogorevc te 1291
Skofljica, Slovenië (SI)
(21) EP01936921.4
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Andraz Ogorevc te 1291
Skofljica, Slovenië (SI)
(47) 23.12.2009
(31) 2000173915
(32) 09.06.2000
(33) Japan
(54) Robot auditory apparatus
(51) G10L 19/14
G10L 19/00
(73) Japan Science and Technology
Agency te KAWAGUCHI-SHI
SAITAMA, Japan (JP)
(11) EP1920636
(21) EP06843795.3
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 30.08.2006
(72) NAKADAI, Kazuhiro te SAKURASHI, CHIBA 285-0863, Japan (JP)
OKUNO, Hiroshi te SHIBUYA-KU,
TOKYO 151-0066, Japan (JP)
KITANO, Hiroaki te KAWAGOESHI, SAITAMA 350-0035, Japan
(JP)
(31) 20060004051
20060004055
20060004057
20060004062
20060004063
20060004065
712119 P
719202 P
723007 P
726228 P
729225 P
762536 P
(47) 24.02.2010
(51) G11B 7/24
G11B 7/007
G11B 19/12
(11) EP1760702
(32) 13.01.2006
13.01.2006
13.01.2006
13.01.2006
13.01.2006
13.01.2006
30.08.2005
22.09.2005
04.10.2005
14.10.2005
24.10.2005
27.01.2006
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
Verenigde Staten
(22) 08.06.2001
(21) EP06124032.1
(22) 13.08.2004
(31) 20030056540
20030061785
20030063591
20030065628
(32) 14.08.2003
04.09.2003
15.09.2003
22.09.2003
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) Apparatus and method for
decoding an audio signal.
(73) LG Electronics Inc. te Seoul,
Zuid-Korea (KR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) Recording medium, method of
configuring control information
thereof, recording and
reproducing method using the
same, and apparatus thereof.
(73) LG Electronics, Inc. te
YONGDUNGPO-GUC, SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(72) Kim, Jin Yong te BUNDANG-GU
SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Suh, Sang Woon te 137-771
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
14 april 2010
(47) 24.03.2010
(51) G11B 20/18
(11) EP1298659
(21) EP02026964.3
(22) 20.04.1999
(31) 9814059
9823913
9829733
9834880
9835847
(32) 20.04.1998
24.06.1998
23.07.1998
27.08.1998
01.09.1998
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Defect managing method and
real time data recording method.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
Suwon-city, Kyungki-do, ZuidKorea (KR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Jung-wan Ko te Paldal-gu,
Suwon-si, Zuid-Korea (KR)
(47) 23.12.2009
(51) G11B 7/004
G11B 20/18
G06F 12/10
(11) EP1579447
(21) EP03774350.7
(22) 27.11.2003
(31) 2002078889
2003005212
2003009893
2003013199
(32) 11.12.2002
27.01.2003
17.02.2003
03.03.2003
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) METHOD OF MANAGING
OVERWRITE AND METHOD OF
RECORDING MANAGEMENT
INFORMATION ON AN OPTICAL
DISC WRITE ONCE.
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(72) PARK, Yong Cheol te 427-030
GWACHON-SI, GYEONGGI-DO,
Zuid-Korea (KR)
KIM, Sung Dae te 435-746
GUNPO-SI, GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
(47) 24.03.2010
(51) G11C 7/06
Nummer 09/10
G11C 5/14
G11C 5/06
(11) EP0915475
169
Zweden (SE)
(47) 13.01.2010
(21) EP98203781.4
(51) H01J 9/02
H01J 1/304
(22) 10.11.1998
(11) EP1744343
(31) 30771497
(21) EP05106440.0
(32) 10.11.1997
(22) 14.07.2005
(33) Japan
(54) Carbon based field emission
cathode and method of
manufacturing the same.
(54) Semiconductor memory.
(73) TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED te Dallas, Texas, (73) LightLab Sweden AB te
Saltsjöbaden, Zweden (SE)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Qiu-Hong Hu te Göteborg,
Zweden (SE)
(72) Masayuki Hira te Tokorozawa-shi,
Saitama, Japan (JP)
(47) 30.12.2009
Shunichi Sukegawa te Tsukuba(51) H05G 1/04
shi, Ibaraki, Japan (JP)
H01J 35/10
Shinji Bessho te Suita-shi,
(11) EP1316103
Osaka, Japan (JP)
Yasushi Takahashi te Urawa-shi, (21) EP01963934.3
Saitama, Japan (JP)
(22) 10.08.2001
Koji Arai te Kodaira-shi, Tokyo,
(31) 656076
Japan (JP)
Tsutomu Takahashi te Tachikawa- (32) 06.09.2000
shi, Tokyo, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.01.2010
(51) G11C 7/00
G11C 16/10
(11) EP1864289
(21) EP06739812.3
(22) 27.03.2006
(31) 97590
(32) 01.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Gebruik van data-latches bij
cachebewerkingen van nietvluchtige geheugens.
(73) SanDisk Corporation te Milpitas,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Yan LI te Milpitas, California,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Emilio YERO te Sunnyvale,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 17.02.2010
(51) H01B 9/02
H01B 9/00
H01B 1/02
(11) EP1870907
(21) EP06446001.7
(22) 22.06.2006
(54) LARGE SURFACE AREA X-RAY
TUBE SHIELD STRUCTURE.
14 april 2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Electron-optical lens arrangement
with a displaceable axis.
(73) Ceos Corrected Electron Optical
Systems GmbH te Heidelberg,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Harald ROSE te Darmstadt,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Peter SCHMID te Darmstadt,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Roland JANZEN te Darmstadt,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.01.2010
(51) H01L 21/316
(11) EP1197999
(21) EP00981780.0
(22) 15.12.2000
(31) 37468299
(32) 28.12.1999
(33) Japan
(54) Method of forming low-dielectricconstant film, and semiconductor
substrate with low-dielectricconstant film.
(73) Varian Medical Systems, Inc. te
(73) JGC Catalysts and Chemicals Ltd.
PALO ALTO, CA 94304, Verenigde
te Kawasaki-shi, Kanagawa,
Staten van Amerika (US)
Japan (JP)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) ANDREWS, Gregory, C. te SANDY, (72) Michio KOMATSU te KitakyushuUT 84094, Verenigde Staten van
shi Fukuoka, Japan (JP)
Amerika (US)
Akira NAKASHIMA te Kitakyushushi Fukuoka, Japan (JP)
(47) 24.03.2010
Miki EGAMI te Kitakyushu-shi
(51) H01J 37/04
Fukuoka, Japan (JP)
(11) EP1751784
Ryo MURAGUCHI te Kitakyushushi Fukuoka, Japan (JP)
(21) EP05738974.4
(22) 13.05.2005
(47) 17.02.2010
(31) 0412428
(51) H01L 25/075
(32) 03.06.2004
(11) EP1732132
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP05012136.7
(54) Apparatus for blanking a charged (22)
particle beam.
(54)
(73) Nanobeam Limited te Cambridge,
Cambridgeshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(73)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Tao ZHANG te Cambridge
Cambridgeshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 06.01.2010
(51) H01J 37/317
(54) Electric conductor made of
H01J 37/30
aluminium with a magnetic outer
(11) EP1216483
surface and method for its
production.
(21) EP00965762.8
(73) ABB RESEARCH LTD. te Zürich
(22) 16.08.2000
11, Zwitserland (CH)
(31) 19944857
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 18.09.1999
(72) Nick Warren te VÄSTERÅS,
06.06.2005
Method for packaging an arraytype modularized light-emmitting
diode structure.
Ching-Fu C-F. Tsou te Tanzih
Township Taichung County,
Taiwan (TW)
I-Ju Chen te Chiayi City, Taiwan
(TW)
Yeh-Chin Chao te Hsinchu City,
Taiwan (TW)
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(72) Ching-Fu Tsou te Tanzih Township
Taichung County, Taiwan (TW)
I-Ju Chen te Chiayi City, Taiwan
(TW)
Yeh-Chin Chao te Hsinchu City,
Taiwan (TW)
(47) 23.12.2009
Nummer 09/10
(51) H01L 27/092
(11) EP1513197
170
H01L 29/08
H01L 29/06
14 april 2010
(73) Sony Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(21) EP04029126.2
(11) EP1763083
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 22.04.2003
(21) EP06019023.8
(72) Atsushi c/o Sony EMCS
Corporation TAKAHASHI te
Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan (JP)
Toshio c/o Sony Corporation
TAKESHITA te Tokyo, Japan (JP)
Hideki, c/o Sony EMCS
Corporation KAMIYA te
Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan (JP)
Yoichi, c/o Sony Corporation
MIYAJIMA te Tokyo, Japan (JP)
(31) 127989
(22) 12.09.2006
(32) 22.04.2002
(31) 2005263468
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 12.09.2005
(54) Power integrated circuit with
distributed gate driver.
(33) Japan
(54) Semiconductor device.
(73) Power Integrations, Inc. te San
(73) SANYO ELECTRIC CO., LTD. te
Jose, California, Verenigde Staten
Moriguchi, Osaka, Japan (JP)
van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47)
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(72) Shuichi Kikuchi te Gunma, Japan (51)
(72) Donald Ray Disney te Cupertino,
(JP)
(11)
California, Verenigde Staten van
Kiyofumi Nakaya te Saitama,
(21)
Amerika (US)
Japan (JP)
Shigeaki
Okawa
te
Tochigi,
Japan
(22)
(47) 10.02.2010
(JP)
(31)
(51) H01L 27/092
(47) 03.02.2010
(32)
(11) EP1357601
(51) H01L 29/786
(33)
(21) EP03252522.2
C08G 81/00
(54)
(22) 22.04.2003
C08G 61/12
(31) 127989
(11) EP2011157
(73)
(32) 22.04.2002
(21) EP07760639.0
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 13.04.2007
(74)
(54) Power integrated circuit with
(31) 379662
(72)
distributed gate driver.
(32) 21.04.2006
23.12.2009
H01Q 1/12
EP1619746
EP05015649.6
19.07.2005
2004056918
21.07.2004
Zuid-Korea
Antenna mount for mobile
terminal.
LG Electronics Inc. te Seoul,
Zuid-Korea (KR)
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Dong-Gook Kang te JamwonDong Seocho-Gu, Zuid-Korea
(KR)
(73) Power Integrations, Inc. te San
(33) Verenigde Staten van Amerika
Jose, California, Verenigde Staten
(47) 06.01.2010
(54) ELECTRONIC DEVICES
van Amerika (US)
CONTAINING ACENE-THIOPHENE (51) H04Q 1/14
(74) Ir. Metman te Amsterdam
COPOLYMERS WITH
H02B 1/056
(72) Donald Ray Disney te 95015 CA,
SILYLETHYNYL GROUPS.
H01R 9/24
Verenigde Staten van Amerika
H01R 9/22
(73) 3M Innovative Properties
(US)
H01R 25/00
Company te ST. PAUL
H01H 71/10
(47) 17.02.2010
MINNESOTA, Verenigde Staten
van
Amerika
(US)
(11)
EP1790041
(51) H01L 29/78
H01L 29/06
(11) EP0967657
(21) EP99112269.8
(22) 25.06.1999
(31) 19828524
19840180
(32) 26.06.1998
03.09.1998
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) NMOS-transistor.
(73) ELMOS Semiconductor AG te
Dortmund, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) ZHU, Peiwang te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VOGEL, Dennis E. te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LEE, Tzu-chen te SAINT PAUL,
MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GERLACH, Christopher P. te
SAINT PAUL, MINNESOTA 551333427, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 24.02.2010
(72) Andreas Gehrmann te Dortmund,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Erhard Müsch te Werne,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01M 2/10
(47) 06.01.2010
(32) 20.12.2004
(51) H01L 29/78
H01L 29/40
H01L 29/10
(33) Japan
(11) EP1829135
(21) EP05806072.4
(22) 04.11.2005
(31) 2004367325
(54) Battery case.
(21) EP05773912.0
(22) 08.08.2005
(31) 20040068427
(32) 30.08.2004
(33) Zuid-Korea
(54) Power distribution panel.
(73) BMT Co. Ltd. te Gangseo-gu
Busan, Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(72) Jong-Chan Yoon te Busan, ZuidKorea (KR)
(47) 20.01.2010
(51) H01R 24/02
H01R 13/533
H01R 13/05
(11) EP2061120
(21) EP08167320.4
(22) 22.10.2008
(31) 0722273
(32) 13.11.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Connector arrangement.
(73) ITT Manufacturing Enterprises,
Nummer 09/10
Inc. te Wilmington, Delaware,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
171
14 april 2010
(21) EP03755547.1
Shuji Okegawa te Tokyo, Japan
(51) H04L 27/36
(JP)
H04B 1/30
Hiroyuki Arakawa te Tokyo, Japan
H03D 7/18
(JP)
(11) EP1647097
Yoshinari Higuchi te Tokyo, Japan
(21) EP04763145.2
(JP)
(22) 09.07.2004
(47) 06.01.2010
(31) 487259 P
(51) H02M 7/5387
884970
(11) EP1851846
(32) 16.07.2003
(21) EP06707270.2
07.07.2004
(22) 24.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102005008809
(22) 28.07.2003
(32) 26.02.2005
(31) 2002120302
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 31.07.2002
(54) Inverter.
(33) Russische Federatie
(73) Kostal Industrie Elektrik GmbH te
Lüdenscheid, BONDSREPUBLIEK (74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Johannes, Wilhelmus
DUITSLAND (DE)
EIKENBROEK te Emmen
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Paulus, Thomas, Maria VAN ZEIJL
(72) Dieter RÖTTGER te Fröndenberg,
te Veldhoven
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
30.12.2009
(DE)
Thomas VOGEL te Menden,
(51) H04L 27/26
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
H04B 1/707
(DE)
(11) EP1612959
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Peter Jordan te Basingstoke,
Hampshire, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 06.01.2010
(51) H01S 3/038
H01S 3/03
(11) EP1525646
(54) Gas discharge laser.
(73) Coherent GmbH te Göttingen,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Vladimir, Michailovich BORISOV
te 2-55 Troitsk Moscow reg.,
Russische Federatie (RU)
Oleg, Borisovich KHRISTOFOROV
(47) 30.12.2009
te 45-1-117 Moscow,
Russische Federatie (RU)
(51) H03K 5/1252
(47) 23.12.2009
(11) EP1456951
(54) Transceiver architecture with
reduced VCO-pulling sensitivity.
(73) Ericsson Technology Licensing AB
te LUND, Zweden (SE)
(21) EP05014334.6
(22) 16.06.1998
(31) 877295
(51) H02G 3/34
(21) EP02779847.9
(32) 17.06.1997
(11) EP1599925
(22) 05.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04716628.5
(31) 0104400
(22) 03.03.2004
(32) 21.12.2001
(54) Reduced peak-to-average
multichannel link.
(31) 0302784
(33) Zweden
(32) 06.03.2003
(54) Half-bridge driver and power
conversion system with such
driver.
(33) Frankrijk
(54) Device for fixing a wire on a load
bearing element provided with at (73) Bang & Olufsen Icepower A/S te
Lyngby, Denemarken (DK)
least two openings.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73) I.C.M. Group te Montbard,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Assen te Wassenaar
(72) Roland BOLTZ te Estrees Saint
Denis, Frankrijk (FR)
Stéphane QUERTELET te Remy,
Frankrijk (FR)
(47) 30.12.2009
(51) H02J 7/00
(11) EP1764895
(21) EP06021638.9
(22) 08.02.1999
(31) 3162198
(32) 13.02.1998
(73) QUALCOMM Incorporated te San
Diego, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Edward, G. Jr. Tiedemann te San
Diego, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ramin Rezaiifar te San Diego,
(72) Ole, Neis NIELSEN te Kobenhavn
Verenigde Staten van Amerika
N, Denemarken (DK)
(US)
Olivier Glauser te San Diego,
(47) 20.01.2010
Verenigde Staten van Amerika
(51) H03K 17/22
(US)
(11) EP1913694
Tao Chen te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06818004.1
(US)
(22) 11.08.2006
(47)
30.12.2009
(31) 102005038316
(32) 11.08.2005
(51) H04B 7/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1016225
(54) Schakelsamenstel voor het
opwekken van een bepaald
uitgangssignaal.
(21) EP98948320.1
(22) 18.09.1998
(31) 933888
(73) Zentrum Mikroelektronik Dresden (32) 19.09.1997
AG te Dresden,
(54) Battry pack and battery system.
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Sony Corporation te Tokio, Japan
(54) Mobile station assisted timing
(DE)
(JP)
synchronization in a CDMA
(72) Mathias KRAUSS te Centerport,
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
communication system.
New York, Verenigde Staten van
(33) Japan
(72) Hideyuki Sato te Tokyo, Japan
(JP)
Amerika (US)
(47) 13.01.2010
(73) QUALCOMM Incorporated te San
Diego, California, Verenigde
Nummer 09/10
Staten van Amerika (US)
172
(11) EP1619825
14 april 2010
(51) H04L 29/06
H04L 12/56
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP05110156.6
(72) Charles, E., III WHEATLEY te Del
Mar, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Edward, G., Jr. TIEDEMANN te
San Diego, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 25.03.1999
(11) EP1867110
(31) 98400686
(21) EP05855603.6
(47) 03.02.2010
(51) H04B 7/005
(11) EP1959583
(21) EP08007005.5
(22) 27.06.2000
(31) 340499
(32) 30.06.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SIR threshold adjusment in a
closed loop power control
system.
(73) QUALCOMM Incorporated te San
Diego, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Stein A. Lundby te San Diego
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 30.12.2009
(51) H04L 12/56
H04B 7/005
(11) EP1690386
(21) EP04811520.8
(22) 19.11.2004
(31) 523989 P
954846
(32) 21.11.2003
29.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 25.03.1998
(22) 23.12.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 638806 P
649197 P
649198 P
(54) Authentification of data in a
digital transmission system.
(73) Thomson Licensing te Boulogne,
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Jean-Bernard Beuque te Bois
Colombes, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.01.2010
(54) Massadataoverdracht.
(51) H04L 12/18
(73) Aspera, Inc. te Berkeley,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1552649
(21) EP03808814.2
(22) 24.09.2003
(31) 0224076
(32) 16.10.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Multicast data transfer.
(73) Nokia Corporation te Espoo,
Finland (FI)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Janne AALTONEN te Turku,
Finland (FI)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam
(72) Michelle C. MUNSON te Oakland,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SIMU Serban te Oakland,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 10.02.2010
(51) H04L 12/56
(11) EP1449335
(21) EP02795073.2
(47) 30.12.2009
(22) 26.11.2002
(51) H04M 11/00
H04L 29/12
H04L 12/56
H04L 12/26
G08C 25/00
G06F 11/07
(31) 333458 P
94311
(11) EP1360796
(54) System and method for fair,
channel-dependent scheduling for
wireless systems.
(21) EP02702087.4
(22) 25.01.2002
(54) Adjusting the transmit power
(31) 264445 P
level of a cellular communication
(32) 26.01.2001
terminal capable of peer-to-peer
(33) Verenigde Staten van Amerika
communications.
(73) QUALCOMM Incorporated te San (54) Method and system for a set of
network appliances which can be
Diego, California, Verenigde
connected to provide enhanced
Staten van Amerika (US)
collaboration, scalability, and
(72) Matthew S. GROB te La Jolla,
reliability.
California, Verenigde Staten van
(73) American Power Conversion
Amerika (US)
Corporation te West Kingston,
Rashid A. ATTAR te San Diego,
Richmond, Verenigde Staten van
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Henry D. PFISTER te San Diego, (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
California, Verenigde Staten van
(72) Michael, R. PRIMM te Austin,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Klein S. GILHOUSEN te Bozeman,
(US)
Montana, Verenigde Staten van
John, J. FOWLER te Austin,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Ramin REZAIIFAR te San Diego,
(US)
California, Verenigde Staten van
Gary FAULKNER te Austin,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(47) 23.12.2009
(US)
(51) H04N 7/167
H04L 9/32
(32) 24.12.2004
01.02.2005
01.02.2005
(47) 23.12.2009
(32) 27.11.2001
07.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Telefonaktiebolaget LM
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te , Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Geert HEIJENK te Enschede
(47) 06.01.2010
(51) H04L 12/56
(11) EP1871058
(21) EP07108875.1
(22) 24.05.2007
(31) 0605646
(32) 23.06.2006
(33) Frankrijk
(54) Systeem en werkwijze voor het
beheren van in een
verbindingsnetwerk verzonden
berichten.
(73) ARTERIS te Guyancourt, Frankrijk
(FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Philippe Boucard te LE CHESNAY,
Frankrijk (FR)
Nummer 09/10
Vincent Vacquerie te LOGNES,
Frankrijk (FR)
173
(47) 20.01.2010
(47) 30.12.2009
(51) H04M 7/00
H04L 29/06
(51) H04L 12/64
(11) EP1796345
(11) EP1718017
(21) EP07102579.5
(21) EP06008830.9
(22) 25.10.2000
(22) 27.04.2006
(31) 429406
(31) 594697 P
(32) 26.10.1999
(32) 29.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
14 april 2010
Weihua ZHENG te Nanshan
District, Shenzhen, China (CN)
Jianjun ZHANG te Nanshan
District, Shenzhen, China (CN)
(47) 30.12.2009
(51) H04N 7/68
H04L 1/00
(11) EP1869896
(21) EP06737894.3
(22) 10.03.2006
(54) Method and apparatus for
(31) 660681 P
efficient data transmission control
(54) Method and apparatus for polling
660867 P
in a wireless voice-over-data
transmission status in a wireless
660923 P
communicationsystem.
communication system.
(32) 10.03.2005
(73) Qualcomm Incorporated te San
(73) Innovative Sonic Limited te
10.03.2005
Diego,
California,
Verenigde
TORTOLA,
10.03.2005
Staten van Amerika (US)
Britse Maagdeneilanden (VG)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Ir. Metman te Amsterdam
Verenigde Staten van Amerika
(72) James M. Brown te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
(72) Jiang, Sam Shiaw-Shiang, c/o
Verenigde Staten van Amerika
ASUSTeK COMPUTER INC. te
(54) A decorder architecture for
(US)
TAIPEI CITY, TAIWAN, Taiwan
optimized error management in
Yu-Dong Yao te San Diego,
(TW)
streaming multimedia.
Verenigde Staten van Amerika
(47) 24.02.2010
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
(US)
San Diego, California, Verenigde
(51) H04L 27/26
(47) 27.01.2010
Staten van Amerika (US)
(11) EP1423956
(51) H04M 1/65
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP02798108.3
(11) EP0858203
(72) Vijayalakshmi, R. RAVEENDRAN
(22) 04.09.2002
te San Diego, California,
(21) EP98300558.8
(31) 948071
Verenigde Staten van Amerika
(22) 27.01.1998
(US)
(32) 06.09.2001
(31) 795996
Fang SHI te San Diego,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 05.02.1997
California, Verenigde Staten van
(54) Demodulatie van
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
fasegemoduleerde signalen op
Seyfullah, Halit OGUZ te San
(54)
Technique
for
efficiently
meerdere dragers.
Diego, California, Verenigde
accessing telephone messages.
Staten van Amerika (US)
(73) Northrop Grumman Guidance and
(73) LUCENT TECHNOLOGIES INC. te
Sumeet, Singh SETHI te San
Electronics Company, Inc. te
MURRAY HILL NJ 07974-0636,
Diego, California, Verenigde
Woodland Hills, California,
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
(47) 20.01.2010
(72) Ronald SCROFANO te California, (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) H04W 4/00
Verenigde Staten van Amerika
(72) Argade, Pramod Vasant te LA
(11) EP1810526
(US)
JOLLA, CALIFORNIA 92037,
(21) EP05815366.9
Verenigde Staten van Amerika
(47) 03.02.2010
(US)
(22) 01.11.2005
(51) H04W 12/06
(47)
03.03.2010
(31) 625611 P
H04L 29/06
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H04Q 3/00
H04M 3/42
(32) 05.11.2004
(11) EP1514384
H04L 12/28
(21) EP03761172.0
(11) EP1422914
(54) Wireless communication method
and system for implementing
media independent handover
between technologically
deversified access networks.
(22) 20.06.2003
(21) EP02719622.9
(31) 176562
(22) 29.03.2002
(32) 20.06.2002
(31) 01124518
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 30.07.2001
(54) Inter-working function for the
authentication of a terminal in a
wireless local area network.
(73) QUALCOMM Incorporated te San
Diego, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Raymond, T. HSU te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) China
(54) Method and system for actively
establishing a call by a Service
Control Point in a mobile
intelligent network.
(73) Huawei Technologies Co. Ltd. te
Nanshan District, Shenzhen,
China (CN)
(72) Yongping SHANG te Nanshan
District, Shenzhen, China (CN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) INTERDIGITAL TECHNOLOGY
CORPORATION te Wilmington,
Delaware, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Ulises OLIVERA-HERNANDEZ te
Kirkland, Québec, Canada (CA)
Kamel, M. SHAHEEN te King Of
Prussia, Pennsylvania, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Alan, Gerald CARLTON te
Mineola, New York, Verenigde
Nummer 09/10
(47)
(51)
(11)
(21)
174
Staten van Amerika (US)
short messages in GSM/UMTS
Marian RUDOLF te Montreal,
mobile radio networks.
Québec, Canada (CA)
(73) T-Mobile International AG te
Guang LU te Dollard-des
Bonn, BONDSREPUBLIEK
Ormeaux, Quebec, Canada (CA)
DUITSLAND (DE)
Juan, Carlos ZUNIGA te Montreal,
(74)
Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
Québec, Canada (CA)
(72) Michael, David FUCHSHUBER te
Maged ZAKI te North York,
Wien, Oostenrijk (AT)
Ontario, Canada (CA)
Rudolf-Michael LIEBHART te
23.12.2009
Wien, Oostenrijk (AT)
H04W 4/12
Daniel SCHANDL te St. Aegyd,
Oostenrijk (AT)
EP2041985
(47) 30.12.2009
EP07764856.6
(22) 26.06.2007
(51) H04W 8/18
(31) 102006032032
(11) EP1641306
(32) 10.07.2006
(21) EP05020342.1
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 19.09.2005
(54) Method and device for forwarding (31) 2004275708
(32) 22.09.2004
14 april 2010
(33) Japan
(54) Service control system and
service control method.
(73) NTT DoCoMo, Inc. te Tokyo,,
Japan (JP)
(74) Ir. Metman te Amsterdam
(72) Hisashi, Hamada te Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan (JP)
Hiroki, Yamaguchi te Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan (JP)
Satoshi, Endo te Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan (JP)
Keiko, Shimada te Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan (JP)
(47) 13.01.2010
(51) H04W 8/26
(11) EP1864526
(21) EP06737926.3
Nummer 09/10
(22) 09.03.2006
(31) 139130
660609 P
(32) 27.05.2005
10.03.2005
175
(DE)
Jürgen BOLIK te Bayreuth,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 27.01.2010
(51) H04W 28/04
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1856850
(54) Over the air subscriptions of
mobile devices.
(22) 09.03.2006
(73) QUALCOMM Incorporated te San
Diego, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 10.03.2005
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Joseph BARONE te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
An Mei CHEN te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Ravinder Paul (Rob) CHANDHOK
te Poway, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gordon Kent WALKER te Poway,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 27.01.2010
(51) H04W 24/00
(11) EP1400144
(21) EP01994354.7
(21) EP06738093.1
(31) 660865 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of multiplexing over an
error-prone wireless broadcast
channel.
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
San Diego, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
14 april 2010
service class.
(73) SONY DEUTSCHLAND GMBH te
Berlin, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Stefan Kornprobst te Stuttgart,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Jens-Uwe Jürgensen te Stuttgart,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Richard Stirling-Gallacher te
Stuttgart, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 30.12.2009
(51) H04W 72/12
H04L 1/00
H04B 7/26
(11) EP1784044
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) EP07103171.0
(72) Dhinakar RADHAKRISHNAN te
San Diego, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Bruce COLLINS te San Diego,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Shusheel GAUTUM te San Diego,
California, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 04.08.2004
(47) 13.01.2010
(31) 493046 P
496297 P
781285
(32) 05.08.2003
18.08.2003
17.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 08.01.2001
(51) H04W 36/14
H04W 36/02
H04W 24/00
H04L 12/28
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1632095
(73) QUALCOMM Incorporated te San
Diego, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Communique system with
hierarchical communique
coverage areas in cellular
communication networks.
(21) EP04750768.6
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 28.12.2001
(31) 756379
(73) QUALCOMM Incorporated te San
Diego, California, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Daniel, B. MCKENNA te
Steamboat Springs, Verenigde
Staten van Amerika (US)
James, M. GRAZIANO te
Platteville, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 20.01.2010
(51) H04W 24/02
(11) EP1543694
(21) EP02776939.7
(22) 22.08.2002
(54) Capacity management in a
communications environment.
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te , Zweden (SE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Gerhard HELMER te Wiesenttal,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 28.04.2004
(54) Extended acknowledgement and
rate control channel.
(72) Aleksandar Damnjanovic te Del
Mar, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Tao Chen te La Jolla, CA 92037(32) 06.06.2003
4016, Verenigde Staten van
16.12.2003
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Sandip Sarkar te San Diego,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Wireless communication
(US)
components and methods for
Yongbin Wei te San Diego,
multiple system communications.
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) INTERDIGITAL TECHNOLOGY
Edward G. Jr. Tiedemann te San
CORPORATION te Wilmington,
Diego, Verenigde Staten van
Delaware, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Peter Gaal te San Diego,
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Verenigde Staten van Amerika
(72) Debashish PURKAYASTHA te
(US)
Pottstown, Verenigde Staten van
Durga P. Malladi te San Diego,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Amarnath CHITTI te East
(US)
Norriton, Verenigde Staten van
David Puig Oses te San Diego,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 13.01.2010
Stein A. Lundby te Solana Beach,
(51) H04W 72/08
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1843622
(US)
Avinash Jain te San Diego,
(21) EP07110661.1
Verenigde Staten van Amerika
(22) 04.04.2000
(US)
(54) Event triggered change of access
Serge D. Willenegger te Onnens,
(31) 476322 P
737369
Nummer 09/10
Zwitserland (CH)
176
(22) 11.12.2006
(47) 10.02.2010
(31) 19832005
(51) H05K 9/00
H05K 1/05
H01L 23/373
H01L 23/36
(32) 13.12.2005
(11) EP1961282
(21) EP06817485.3
14 april 2010
Oostenrijk (AT)
(74) Drs. Quintelier te Diegem
(72) Stefan BALDAUF te Rankweil,
Oostenrijk (AT)
Rudolf BLANK te Sulz, Oostenrijk
(54) Arrangement having at least one
(AT)
electronic component.
(47) 17.02.2010
(73) B2 Electronic GmbH te Klaus,
(33) Oostenrijk
Nummer 09/10
177
14 april 2010
SPC Certificaten.
Zwitserland (CH)
(11)
C300445
(21)
C300445
(22)
01.04.2010
(54)
Acylverbindingen.
(71)
Novartis AG te Bazel,
(73)
Novartis AG te Bazel,
Zwitserland (CH)
(74)
Dr. R. Jorritsma c.s. te Den
Haag
(94)
11.02.2016
(68)
EP0443983
(95)
Valsartan, amlodipine en
hydrochloorthiazide en
farmaceutisch aanvaardbare
zouten daarvan.
(93)
EU/1/09/569/001-060
(93)
16.10.2009
Nummer 09/10
178
Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
14 april 2010
Nummer 09/10
179
14 april 2010
VB1 Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum publicatie
EP2
EP0945840
EP0945840
G08G 1/052
02.03.2010
02.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1003446
A61F 2/16
31.03.2010
Verzoek herstel
vorige toestand
01.09.2004
01.09.2004
EP1177777
EP1177777
A61F 2/01
22.02.2010
22.02.2010
Oppositie
Oppositie
20.05.2009
20.05.2009
EP1234471
EP1234471
H04W 4/22
02.03.2010
02.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1346113
EP1346113
E04D 3/08
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1369330
EP1369330
EP1369330
B61D 15/00
23.04.2008
10.03.2008
10.03.2008
Oppositie
Oppositie
Oppositie
13.06.2007
13.06.2007
EP1380297
EP1380297
A61K 31/445
25.02.2010
25.02.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1451416
EP1451416
EP1451416
E03D 9/03
09.07.2008
29.05.2008
29.05.2008
Oppositie
Oppositie
Oppositie
29.08.2007
29.08.2007
EP1490008
EP1490008
A61F 15/00
25.02.2010
25.02.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1501673
EP1501673
B32B 27/04
17.02.2010
17.02.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1504109
EP1504109
EP1504109
C12P 7/56
30.04.2008
18.03.2008
18.03.2008
Oppositie
Oppositie
Oppositie
20.06.2007
20.06.2007
EP1519967
EP1519967
C08F210/18
26.02.2010
26.02.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1525219
EP1525219
C07K 14/575
25.02.2010
25.02.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1576195
EP1576195
C13D 1/08
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1593721
EP1593721
C09D131/02
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1692920
EP1692920
H05B 3/06
25.02.2010
25.02.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1697070
EP1697070
B22D 11/103
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1699071
EP1699071
H01L 21/00
02.03.2010
02.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1743666
EP1743666
A61M 5/20
26.02.2010
26.02.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1771911
H01M 8/24
01.04.2010
Verzoek herstel
vorige toestand
14.10.2009
14.10.2009
EP1789299
EP1789299
EP1789299
B61D 15/00
18.02.2009
07.01.2009
07.01.2009
Oppositie
Oppositie
Oppositie
09.04.2008
09.04.2008
EP1808168
EP1808168
A61K 31/00
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1810679
EP1810679
A61K 31/485
26.02.2010
26.02.2010
Oppositie
Oppositie
06.01.2010
06.01.2010
EP1862306
EP1862306
B41F 27/12
25.02.2010
25.02.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1872701
EP1872701
A47L 1/06
26.02.2010
26.02.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1876308
EP1876308
E04B 1/86
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
Nummer 09/10
180
14 april 2010
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum publicatie
EP2
EP1889607
EP1889607
A61K 9/08
02.03.2010
02.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1925540
EP1925540
B62D 59/04
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1933998
EP1933998
B21D 26/02
02.03.2010
02.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1940247
EP1940247
A23L 1/29
02.03.2010
02.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1958417
EP1958417
H04L 29/06
26.02.2010
26.02.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1959805
EP1959805
A47K 10/36
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
EP1962061
EP1962061
G01D 4/00
01.03.2010
01.03.2010
Oppositie
Oppositie
03.06.2009
03.06.2009
EP1985184
EP1985184
A22C 15/00
26.02.2010
26.02.2010
Oppositie
Oppositie
27.05.2009
27.05.2009
Nummer 09/10
181
14 april 2010
VB2 Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11) IPC klasse
(51)
Datum besluit Soort besluit
Datum
Datum
Datum
eerste
publicatie EP2 publicatie VB1
publicatie
NL1
EP0794248
A21D 8/04
07.04.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
03.12.2001
01.11.2002
EP0876805
A61F 2/06
07.04.2010
07.04.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.11.2006
03.09.2007
EP0906257
C07C 7/20
07.04.2010
07.04.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
Octrooi (gewijzigd)
verleend
01.10.2001
01.08.2002
EP1070800
E04C 5/06
07.04.2010
07.04.2010
Octrooi (gewijzigd)
verleend
Octrooi (gewijzigd)
verleend
05.01.2004
01.12.2004
EP1148842
A61F 2/06
25.02.2010
Oppositie afgewezen
01.09.2005
01.08.2006
EP1183847
H04L 29/06
14.09.2009
Oppositie afgewezen
01.06.2004
01.07.2005
EP1223141
B66F 7/24
08.04.2010
Beslissing bezwaar /
advies / oppositie
01.10.2008
EP1345861
C03C 3/087
12.11.2009
Oppositie beëindigd
01.05.2006
01.03.2007
EP1448631
C08F210/06
30.11.2009
Oppositie afgewezen
01.03.2006
02.01.2007
EP1469141
E04F 15/08
24.11.2009
Oppositie afgewezen
03.07.2006
02.01.2007
EP1485320
C01B 15/023
28.11.2009
Oppositie afgewezen
01.02.2006
01.12.2006
EP1628663
A61K 31/44
08.04.2010
Beslissing bezwaar /
advies / oppositie
01.10.2009
17.03.2010
EP1694933
E05B 9/08
11.02.2010
08.04.2010
Beslissing bezwaar /
advies / oppositie
Beslissing bezwaar /
advies / oppositie
02.06.2009
Nummer 09/10
182
14 april 2010
OV Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
1031117
Day Labs B.V.
24.03.2010
A61B 5/0245
EP0688480
Samsung Electronics Co., Ltd
25.03.2010
H04H 1/00
EP0689742
Samsung Electronics Co., Ltd
25.03.2010
H04H 1/00
EP0754377
Samsung Electronics Co., Ltd
25.03.2010
H04H 1/00
EP1147419
Profos AG
Biomerieux S.A.
23.03.2010
G01N 33/543
EP1187378
Samsung Electronics Co., Ltd
25.03.2010
H04H 1/00
EP1187380
Samsung Electronics Co., Ltd
25.03.2010
H04H 1/00
EP1195998
Samsung Electronics Co., Ltd
25.03.2010
H04M 3/493
EP1198713
Biomerieux S.A.
23.03.2010
C12Q 1/04
EP1415953
SNPE Matériaux Energétiques
CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
24.03.2010
C01B 21/09
EP1931191
Vullings Holding B.V.
25.03.2010
A01G 9/12
Nummer 09/10
183
14 april 2010
NW naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1184281
LACHENMEIER ApS
24.03.2010
B65B 9/13
EP1253880
Prosthesica AG
23.03.2010
A61F 2/48
EP1253881
Prosthesica AG
23.03.2010
A61F 2/68
EP1284691
Prosthesica AG
23.03.2010
A61F 2/48
EP1574432
LACHENMEIER ApS
24.03.2010
B65B 9/13
EP1598030
Prosthesica AG
23.03.2010
A61F 2/02
EP1609440
Prosthesica AG
23.03.2010
A61F 2/02
EP1779663
I-CES (INNOVATIVE COMPRESSION
ENGINEERING SOLUTIONS)
23.03.2010
H04N 7/26
EP2065539
Societe Nouvelle Structures Aluminium 24.03.2010
Services "S.N.S.A.S."
E04B 1/32
Nummer 09/10
184
14 april 2010
MED overige mededelingen.
Nummer Datum
Internationale
Rechthebbende (73)
(11/21) inschrijving octrooiclassifica
tie (51)
Mededeling
1020113
Akte van afstand
01.04.2010
B01D 45/08
Statoil ASA te 4033 Stavanger,
Noorwegen (NO)
Nummer 09/10
185
14 april 2010
VRV vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1020113
10.09.2003
Verval wegens afstand
EP0620282 09.04.2010
Einde wettige duur
1025916
09.04.2010
Einde wettige duur
EP0663510 03.04.2010
Einde wettige duur
187733
04.04.2010
Einde wettige duur
EP0712876 09.04.2010
Einde wettige duur
194617
09.04.2010
Einde wettige duur
EP0783899 04.04.2010
Einde wettige duur
194699
04.04.2010
Einde wettige duur
EP0820495 09.12.2009
C950009
02.03.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
C981005
14.03.2010
Einde wettige duur
EP0852069 09.12.2009
C990034
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0868664 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0908348 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
26.02.2010
Einde wettige duur
EP0390614 02.04.2010
Einde wettige duur
EP0391342 03.04.2010
Einde wettige duur
EP0391418 05.04.2010
Einde wettige duur
EP0391432 06.04.2010
Einde wettige duur
EP0908517 13.09.2009
Einde wettige duur
EP0391484 02.04.2010
Einde wettige duur
EP0917814 09.12.2009
EP0391645 02.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0391655 03.04.2010
Einde wettige duur
EP0923848 09.12.2009
EP0391660 03.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0391674 03.04.2010
Einde wettige duur
EP0951072 09.12.2009
EP0391690 04.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0391723 05.04.2010
Einde wettige duur
EP0951705 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0391738 06.04.2010
Einde wettige duur
EP0952446 09.12.2009
EP0392317 03.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0392326 04.04.2010
Einde wettige duur
EP0956659 09.12.2009
EP0392376 06.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0392384 06.04.2010
Einde wettige duur
EP0967849 09.12.2009
EP0392405 07.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0392429 09.04.2010
Einde wettige duur
EP0974901 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0392432 09.04.2010
Einde wettige duur
EP0985395 09.12.2009
EP0392601 05.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0392737 04.04.2010
Einde wettige duur
EP1023663 09.12.2009
EP0392788 09.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0394719 04.04.2010
Einde wettige duur
EP1035847 09.12.2009
EP0396901 02.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0418374 03.04.2010
Einde wettige duur
EP1043952 09.12.2009
EP0419630 05.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1051178 09.12.2009
EP0422163 02.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0423287 05.04.2010
Einde wettige duur
EP1057305 09.12.2009
EP0450239 03.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0451307 09.04.2010
Einde wettige duur
EP1061971 09.12.2009
EP0464154 09.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0466726 02.04.2010
Einde wettige duur
EP1062495 09.12.2009
EP0466786 05.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0466807 05.04.2010
Einde wettige duur
EP1063018 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0467912 04.04.2010
Einde wettige duur
EP1066057 09.12.2009
EP0467921 09.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0468992 03.04.2010
Einde wettige duur
EP1067109 09.12.2009
EP0469033 03.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0470086 09.04.2010
Einde wettige duur
EP1067349 13.10.2009
EP0470126 09.04.2010
Einde wettige duur
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP0473649 04.04.2010
Einde wettige duur
EP1068656 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0484331 04.04.2010
Einde wettige duur
EP1082744 09.12.2009
EP0592391 04.04.2010
Einde wettige duur
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
186
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1082990 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1222304 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1086427 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1222716 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1089219 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1226828 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1091048 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1226832 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1092218 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1231678 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1094286 18.02.2010
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1233664 29.11.2009
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1112274 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1237715 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1113026 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1246215 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1118100 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1251823 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1119614 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1252040 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1121190 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1255588 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1124983 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1256796 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1133151 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1260176 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1144585 18.12.2009
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1268611 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1146050 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1270179 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1152102 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1275927 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1158138 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1276281 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1165755 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1276543 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1169502 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1290420 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1175407 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1290879 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1175796 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1294989 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1182183 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1299165 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1184016 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1305136 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1188068 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1314174 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1199157 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1314980 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1202271 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1319230 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1202928 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1322159 15.10.2009
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1210810 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1322185 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1216590 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1330986 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1218079 18.11.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1331555 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
187
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1332517 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1415607 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1335828 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1415723 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1343454 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1420520 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1347412 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1423071 16.10.2009
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1348406 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1423449 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1353115 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1430349 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1358193 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1432953 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1360740 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1433264 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1362768 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435920 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1362909 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435964 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1368069 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1436976 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1368733 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1439019 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1371077 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1442155 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1379398 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1442194 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1379857 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1443026 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1382694 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1444194 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1384866 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1458554 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1386122 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1458754 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1387312 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1459982 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1396596 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1461003 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1398334 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1463700 05.10.2009
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1398954 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1469908 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1402537 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1473795 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1404203 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1474002 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1404368 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1481142 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1404554 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1486495 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1409450 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1489896 12.01.2010
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1413424 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1493013 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1414435 15.02.2010
Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1493253 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1414621 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1496237 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
188
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1497700 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1547505 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1500841 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1548269 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1504280 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1549830 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1504617 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1552065 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1506826 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1552314 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1509956 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1552434 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1511185 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1552466 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1513110 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1553309 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1514611 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1554107 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1514984 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1554256 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1517081 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1554529 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1517916 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1555136 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1519180 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1556223 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1520563 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1558729 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1520911 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1560004 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1522209 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1561783 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1522378 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1562877 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1524137 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1565138 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1524688 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1569881 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1526827 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1572461 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1528605 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1573844 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1528807 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1574333 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1529885 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1576327 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1531726 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1576742 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1531914 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1577091 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1534530 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1581856 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1539862 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1582766 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1540797 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1584608 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1543069 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1584742 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1547294 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1586713 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
189
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1588592 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1642198 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1592028 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644040 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1593143 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1644904 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1593799 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1647311 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1597383 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1648202 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1597901 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1648493 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1600065 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1648532 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1601432 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1649062 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1605261 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1650092 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1606151 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1650311 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1607153 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1651027 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1609940 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1651264 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1610460 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1651436 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1616285 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1653283 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1616335 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1655346 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1616613 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1655857 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1616964 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1657520 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1620535 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1658978 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1620569 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1664718 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1624825 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1668216 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1625572 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1668617 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1628777 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1671826 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1631474 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1673657 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1633460 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1674010 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1635779 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1674477 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1636110 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1675326 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1638786 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1676459 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1639900 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1677632 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1640450 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1677641 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1641589 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1678301 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
190
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1678683 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1716217 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1680232 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1717643 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1681411 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1720867 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1686614 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1722611 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1687238 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1722802 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1689198 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1723239 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1694707 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1725219 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1695608 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1725493 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1698369 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1728531 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1698385 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1730725 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699361 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1732621 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1700313 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1735309 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1700315 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1735757 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1700683 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1737368 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1700711 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1737543 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1702593 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1737892 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1705060 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1738089 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1705263 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1739442 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1706141 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1743804 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1706874 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1746909 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1707035 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1751541 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1711856 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1752685 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1712202 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1754764 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1712412 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1755171 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1713936 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1755420 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1713969 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756141 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1714031 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756601 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1714338 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756602 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1714764 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1758137 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1715343 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1758271 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
191
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1758941 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1770901 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1759828 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1771281 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1761098 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1771310 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1762355 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1772877 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1765637 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1772990 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1767031 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1773574 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1767554 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1774817 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1768831 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1774990 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1770589 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1775008 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
EP1777060 09.12.2009
192
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1777716 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1777784 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1778997 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1780327 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1780445 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1780901 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1781805 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1786617 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1786667 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1786841 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1787345 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1788736 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1789201 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1790398 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1791788 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1792245 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1793796 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1794036 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1798548 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1799880 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1800027 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1801155 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1804141 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1807112 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1809467 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1809627 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1812504 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1812796 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1812940 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1813920 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
193
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1814387 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1863875 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1814941 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1864246 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1817158 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1864678 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1817449 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1867952 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1820535 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1870454 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1820763 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1871672 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1824919 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1874173 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1825700 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1874174 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1826019 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1875436 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1826541 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1876515 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1833722 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1878389 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1837710 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1881133 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1837959 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1881764 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1840582 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1881765 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1841097 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1883058 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1841641 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1883450 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1844683 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1884403 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1844918 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1884729 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1847418 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1885006 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1847949 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1885783 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1850294 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1885904 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1850358 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888144 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1850789 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888390 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1854549 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888446 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1856954 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1889605 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1857667 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1890466 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1857895 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1893049 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1861113 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1893320 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1862597 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1898247 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1863254 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1898503 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
194
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1899832 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928373 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1900135 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928723 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1902961 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1928739 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1904363 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932384 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1907326 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1933651 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1908139 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934005 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1908619 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934891 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1908673 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934947 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1909014 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934996 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1909604 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1938537 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1910101 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1940848 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1912754 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1941496 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1914169 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1941897 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1914338 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1942286 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1916025 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1943408 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1916159 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1943613 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917455 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1944476 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917564 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1944776 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1917565 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1946570 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1918320 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1946632 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1921001 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1948450 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1921240 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1948834 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1921959 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1949386 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1921960 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951003 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1922256 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951641 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1923303 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951829 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1925372 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1952762 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1925513 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1952791 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1925768 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1953964 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1926852 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1958686 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
195
14 april 2010
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP1959077 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1990217 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1961208 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1994608 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963357 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1996447 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963576 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1996645 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963864 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1997766 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1964241 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1999828 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1964605 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2000636 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1964864 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2000691 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966065 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2000700 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1970973 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2011931 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1971740 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2012575 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1973504 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2013996 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974867 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2014703 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974957 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2017516 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974959 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2018739 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1976742 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2019035 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1980387 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2022715 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1980420 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2022716 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1980545 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2024423 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1981843 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2024684 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1982049 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2027576 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1982074 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2027754 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1982822 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2029525 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984245 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2029914 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984329 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2030787 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1985460 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032040 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1985960 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032057 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1985965 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2032653 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1987728 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2033281 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1989448 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2035181 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
Nummer
(11/21)
Datum
EP2038112 09.12.2009
196
Reden
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2039016 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2040927 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2041184 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2043320 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2045821 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047025 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047127 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047769 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2048185 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049372 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049601 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2049817 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2050360 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2051456 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2052123 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2055858 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
Nummer
(11/21)
14 april 2010
Datum
Reden
vertaling
EP2056940 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2057226 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2057227 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2057330 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2057855 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2059913 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2059948 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2063746 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2066905 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069444 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2069818 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2070169 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2076240 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2076365 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2083893 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2110264 09.12.2009
Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 09/10
VRB verbeteringen.
197
14 april 2010

Similar documents

Nummer 35/10 20 oktober 2010

Nummer 35/10 20 oktober 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 42/12 17 oktober 2012

Nummer 42/12 17 oktober 2012 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 21/10 14 juli 2010

Nummer 21/10 14 juli 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

IE_nr51_ 2013

IE_nr51_ 2013 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information