Nummer 42/12 17 oktober 2012

Transcription

Nummer 42/12 17 oktober 2012
Nummer 42/12
17 oktober 2012
Nummer 42/12
1
17 oktober 2012
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop NL Octrooicentrum is
geopend. Het blad verschijnt alleen in electronische
vorm. Elk nummer van het blad bestaat uit 14
rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of
charge in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office.
Adres: NL Octrooicentrum
Patentlaan 2
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
Telefoon: 088-6026656
Telefax: 088-6029024
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Address: Netherlands Patent Office
2 Patentlaan
Post Office Box: 5820
2280 HV Rijswijk
Telephone: +31(0)88 602656
Telefax: +31(0)88 6029024
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Nummer 42/12
2
17 oktober 2012
Page
Inhoudsopgave
Blz.
Content
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
5
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
7
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
7
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
8
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
8
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
9
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
9
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
127
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
127
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
133
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
133
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
134
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
134
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
135
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
135
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
136
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
136
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
137
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
137
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
138
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
138
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
139
Heading MED
Contains data concerning other communications.
139
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
141
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
141
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
142
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
142
Nummer 42/12
3
17 oktober 2012
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed
Numbers for the Identification of Data”. The INID Codes
are usually given in parenthesis adjacent to the
appropriate bibliographic data item. The definitions of the
INID Codes are given in WIPO Standard ST. 9 (as of
November 1998) and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi (45)
in Nederland
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68) Nummer basis octrooi
(71) Naam aanvrager(s)
(72) Naam uitvinder(s)
(68)
(71)
(72)
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or
international arrangements, the WIPO Standard ST.3
Code indentifying at least one country party to the
Paris Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
a document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Nummer 42/12
4
(73) Naam octrooihouder(s)
(74) Naam gemachtigde
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(73)
(74)
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
17 oktober 2012
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 42/12
5
17 oktober 2012
Rubrieken
NL1: Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
(51) A01D 44/00
(21) 2006585
(22) 11.04.2011
(54) A vehicle.
(71) Nicolaas Gerardus Konijn te
BERGEN
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Nicolaas Gerardus Konijn te
Bergen
(41) 12.10.2012
(51) A01G 7/06
A01G 5/00
(21) 2006581
(22) 11.04.2011
(54) Werkwijze voor het kleuren van
een bloem aan een potplant en
potplant met gekleurde bloem.
(71) VG Colours B.V. te De Lier
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Robin Christianus Gerardus de
Koning te Honselersdijk
(41) 12.10.2012
(51) A01K 5/02
A01K 1/10
(21) 1038740
(22) 11.04.2011
(54) Autonoom verplaatsbaar
voerverplaatsingsvoertuig.
(71) Lely Patent N.V. te Maassluis
(74) Ir. Corten te Maassluis
(72) Jan Martinus van Kuilenburg te
Maassluis
Iwan Yves Vlaar te Maassluis
Karel van den Berg te Maassluis
(41) 12.10.2012
(51) A41B 9/04
A41B 9/02
(54) Kledingstuk dat druk uitoefent op (54) Deurdorpel en een dergelijke
de borstkas zonder de borsten
deurdorpel omvattend samenstel.
plat te drukken.
(71) Europrovyl B.V. te Augustinusga
(71) Martijn Wiggers te Alkmaar
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SAngela Ilona Wiggers-Preisser te
HERTOGENBOSCH
Alkmaar
(72)
Johan Poelstra te Munnekezijl
Komawi Body Design Holding B.V.
(41) 12.10.2012
te Alkmaar
(72) Martijn Wiggers te Alkmaar
Angela Ilona Wiggers-Preisser te
Alkmaar
(41) 12.10.2012
(51) B27G 5/02
(21) 2006583
(22) 11.04.2011
(54) Miter device and method for
making miter cuts in an object
using said miter device.
(71) Barry Dion Gamelkoorn te Elst
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Barry Dion Gamelkoorn te Elst
(41) 12.10.2012
(51) B63B 17/02
B63B 15/00
(21) 2006584
(22) 11.04.2011
(51) F01M 13/02
(21) 2006586
(22) 11.04.2011
(54) Assembly for use in a crankcase
ventilation system, a crankcase
ventilation system comprising
such an assembly, and a method
for installing such an assembly.
(71) Vialle Alternative Fuel Systems
B.V. te Eindhoven
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Servatius Alfons Maria Jaasma te
Eindhoven
(41) 12.10.2012
(51) G03F 7/20
(21) 2008468
(22) 12.03.2012
(54) Lithographic apparatus and
device manufacturing method.
(54) Pleziervaartuig met een open
achterruimte aan de achterzijde (71) ASML Netherlands B.V. te
Veldhoven
en een beschutte voorruimte aan
(74) ir. Maas te Veldhoven
de voorzijde.
(72) Johannes Vermeulen te Helmond
(71) Cornelis Daniel de Rover te
Antonius de Groot te SOMEREN
Nieuwpoort
Engelbertus van der Pasch te
Jan van der Pas te Bergen op
Oirschot
Zoom
Ruud Beerens te Roggel
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Raymond Lafarre te Helmond
(72) Cornelis Daniel de Rover te
(31)
61/474119
Nieuwpoort
(32) 11.04.2011
Jan van der Pas te Bergen op
Zoom
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 12.10.2012
(41) 12.10.2012
(21) 1038741
(51) E04F 21/04
(22) 11.04.2011
(21) 2008978
(51) G06Q 50/28
G06Q 10/08
B65G 47/04
B25J 15/00
(22) 11.06.2012
(54) Kledingstuk dat druk uitoefent
aan de binnenzijde van de billen. (54) Werkwijze voor het aanbrengen
van een steensmotief op een
(71) Martijn Wiggers te Alkmaar
betonnen wand en een mal
Angela Ilona Wiggers-Preisser te
bestemd voor toepassing in de
Alkmaar
werkwijze.
Komawi Body Design Holding B.V.
te Alkmaar
(71) Morssink Bouwmaterialen B.V. te
Delden
(72) Martijn Wiggers te Alkmaar
Angela Ilona Wiggers-Preisser te (74) drs. Mink-Lindenburg te Almelo
Alkmaar
(72) Rob Morssink te Delden
(41) 12.10.2012
(41) 12.10.2012
(51) A41C 3/00
A41C 1/02
(51) E06B 1/70
(21) 1038742
(22) 11.04.2011
(21) 2009178
(22) 12.07.2012
(54) Op order verzamelen van
snijbloemen en/of planten met
een robot.
(71) KUKA Roboter GmbH te
Augsburg, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(21) 2006582
(72) Fritz Birkle te MINDELHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 11.04.2011
(31) 102009014636
Nummer 42/12
(32) 24.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(41) 12.10.2012
(62) 200445123.03.2010
6
17 oktober 2012
Nummer 42/12
7
17 oktober 2012
NL2: Verlening van Nederlandse octrooien.
(51) A01D 44/00
(21) 2006585
(22) 11.04.2011
(54) A vehicle.
(73) Nicolaas Gerardus Konijn te
BERGEN
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Nicolaas Gerardus Konijn te
Bergen
(47) 12.10.2012
(51) A01G 7/06
A01G 5/00
(21) 2006581
(22) 11.04.2011
(54) Werkwijze voor het kleuren van
een bloem aan een potplant en
potplant met gekleurde bloem.
(47) 12.10.2012
(47) 12.10.2012
(51) A41C 3/00
A41C 1/02
(51) F01M 13/02
(21) 1038742
(22) 11.04.2011
(22) 11.04.2011
(54) Kledingstuk dat druk uitoefent op
de borstkas zonder de borsten
plat te drukken.
(21) 2006586
(54) Assembly for use in a crankcase
ventilation system, a crankcase
ventilation system comprising
such an assembly, and a method
for installing such an assembly.
(73) Martijn Wiggers te Alkmaar
Angela Ilona Wiggers-Preisser te (73) Vialle Alternative Fuel Systems
Alkmaar
B.V. te Eindhoven
Komawi Body Design Holding B.V. (74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
te Alkmaar
(72) Servatius Alfons Maria Jaasma te
(72) Martijn Wiggers te Alkmaar
Eindhoven
Angela Ilona Wiggers-Preisser te
(47) 12.10.2012
Alkmaar
(47) 12.10.2012
(51) B27G 5/02
(21) 2006583
(22) 11.04.2011
(73) VG Colours B.V. te De Lier
Gerard de Koning Bloemen B.V. te (54) Miter device and method for
Honselersdijk
making miter cuts in an object
using said miter device.
(74) Mr. Dr. Dokter te Apeldoorn
(72) Robin Christianus Gerardus de
Koning te Honselersdijk
(73) Barry Dion Gamelkoorn te Elst
(47) 12.10.2012
(72) Barry Dion Gamelkoorn te Elst
(51) A01K 5/02
A01K 1/10
(47) 12.10.2012
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51) F16J 1/00
F04B 9/14
F04B 53/14
F04B 47/02
(21) 2004895
(22) 15.06.2010
(54) Water pump cassette.
(73) Specmat Limited te LEOMINSTER,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) John Ashton te LEOMINSTER,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) 1038740
(51) B63B 17/02
B63B 15/00
(31) 0910416
(22) 11.04.2011
(21) 2006584
(54) Autonoom verplaatsbaar
voerverplaatsingsvoertuig.
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 11.04.2011
(73) Lely Patent N.V. te Maassluis
(74) Ir. Corten te Maassluis
(72) Jan Martinus van Kuilenburg te
Maassluis
Iwan Yves Vlaar te Maassluis
Karel van den Berg te Maassluis
(47) 12.10.2012
(54) Pleziervaartuig met een open
(51) G01C 21/34
achterruimte aan de achterzijde
en een beschutte voorruimte aan (21) 2006564
(22) 07.04.2011
de voorzijde.
(73) Cor D Rover II B.V. te Nieuwpoort (54) Verbruiksgeoptimaliseerde
routebepaling.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(51) A41B 9/04
A41B 9/02
(72) Cornelis Daniel de Rover te
Nieuwpoort
Jan van der Pas te Bergen op
Zoom
(21) 1038741
(47) 12.10.2012
(22) 11.04.2011
(51) E06B 1/70
(47) 12.10.2012
(32) 16.06.2009
(73) Robert Bosch GmbH te Stuttgart,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) Bettina Rentel te
Giessen/Emmerke,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
2006582
(DE)
Werner Poechmueller te
11.04.2011
Hildesheim, BONDSREPUBLIEK
Deurdorpel en een dergelijke
DUITSLAND (DE)
deurdorpel omvattend samenstel.
(31)
102010003723
Europrovyl B.V. te Augustinusga
(21)
(54) Kledingstuk dat druk uitoefent
aan de binnenzijde van de billen. (22)
(73) Martijn Wiggers te Alkmaar
(54)
Angela Ilona Wiggers-Preisser te
Alkmaar
(73)
Komawi Body Design Holding B.V.
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'Ste Alkmaar
HERTOGENBOSCH
(72) Martijn Wiggers te Alkmaar
(72)
Johan Poelstra te Munnekezijl
Angela Ilona Wiggers-Preisser te
Alkmaar
(32) 08.04.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 12.10.2012
Nummer 42/12
8
17 oktober 2012
EP1: Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het Europese
octrooi aanvrage (11)
EP10180655.2
Datum Publicatie Europese
aanvrage (43)
08-12-2010
EP11180256.7
28-03-2012
H01Q 1/22
Apple Inc.. te Cupertino,
California, Verenigde Staten
van Amerika (US)
EP09152578.2
10-03-2010
A23K 1/00
Novozymes A/S te
Bagsvaerd, Denenmarken
(DK)
EP09152579.0
17-03-2012
A23K 1/00
EP11002511.1
26-09-2012
A01 G 9/00
IPC klasse (51)
A23K 1/00
Naam/Woonplaats aanvrager
(71)
Novozymes A/S te
Bagsvaerd, Denenmarken
(DK)
Novozymes A/S te
Bagsvaerd, Denenmarken
(DK)
Selecta Klemm GmbH & Co.
KG te Stuttgart,
Bondsrepubliek Duitsland
(DE)
Nummer 42/12
9
17 oktober 2012
EP2: Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
(51) A01D 75/20
A01D 34/90
A01D 34/82
(11) EP2314146
(21) EP10188652.1
(22) 25.10.2010
(31) 2009245073
(32) 26.10.2009
(33) Japan
(54) Structure for preventing fallingdown of cutter blade shaft of
bush cutter
(47) 10.10.2012
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO
107-8556, Japan (JP)
Nikkari Co., Ltd. te OKAYAMA-SHI
OKAYAMA 703-8228, Japan (JP)
(72) Miyahara, Kazuyoshi te SAITAMA
351-0193, Japan (JP)
Tsutsui, Yoshinobu te OKAYAMA
704-8125, Japan (JP)
Matsuura, Takuji te OKAYAMA
704-8125, Japan (JP)
(51) A01D 43/08
A01D 43/073
stowable conveyor system having
COMPACTE ET SECABLE
positive de-husking capability
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Eurotab te 42170 SAINT JUST
(73) CNH Belgium N.V. te 8210
SAINT RAMBERT, Frankrijk (FR)
ZEDELGEM, België (BE)
(72) RUBINSTENN, Gilles te F-75005
(72) Ricketts, Jonathan E. te EPHRATA,
PARIS, Frankrijk (FR)
PA 17522, Verenigde Staten van
DRIOT, Christine te F-42580
Amerika (US)
L'ETRAT, Frankrijk (FR)
Werning, Joshua D. te MOUNT
(51) A61K 31/56
WOLF, PA 17347, Verenigde
A01N 45/00
Staten van Amerika (US)
(11) EP2278880
(51) A01K 11/00
(21) EP09729838.4
(11) EP2153717
(22) 09.04.2009
(21) EP09008580.4
(31) 123622
(22) 30.06.2009
(32) 09.04.2008
(31) 102008034677
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 25.07.2008
(54) STEROID TREATMENT FOR HOT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FLASHES
(54) Kennzeichnungs- und
(47) 10.10.2012
Probenahmevorrichtung für Tiere
(73) Pherin Pharmaceuticals, Inc. te
(47) 10.10.2012
LOS ALTOS, CA 94022-1456,
(73) Gepe-Geimuplast GmbH te 82490
Verenigde Staten van Amerika
FARCHANT, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Gottschling, Richard te 82481
MITTENWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MONTI, Louis te MOUNTAIN VIEW
CALIFORNIA 94040, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A01N 65/00
(32) 23.09.2009
(51) B65D 83/40
A01P 7/04
A01N 29/02
A01N 25/06
A01M 7/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2245927
(54) Erntemaschine mit einer
Vorrichtung zur
Positionserfassung einer
gegenüber einem
Maschinengehäuse der
Erntemaschine um eine
Schwenkachse schwenkbaren
Überladeeinrichtung
(31) mi20050049
(21) EP09714350.7
(32) 18.01.2005
(22) 24.02.2009
(33) Italië
(31) 2008042943
(54) A product with insect-repellent
and /or insecticidal activity and
method of production thereof
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(11) EP2301319
(21) EP10171545.6
(22) 02.08.2010
(31) 102009042371
(32) 25.02.2008
(33) Japan
(54) PEST CONTROL AEROSOL
(73) FUMAKILLA LIMITED te TOKYO
(73) CLAAS Selbstfahrende
101-8606, Japan (JP)
Erntemaschinen GmbH te 33428
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK (72) YAMAMOTO, Kazunori te
DUITSLAND (DE)
HATSUKAICHI-SHI HIROSHIMA
739-0494, Japan (JP)
(72) Laumeier, Ludger te 33378
SUGIMARU, Katsuo te
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
HATSUKAICHI-SHI HIROSHIMA
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
739-0494, Japan (JP)
(DE)
(51) A61L 2/23
(51) A01D 45/02
A01N 25/34
(11) EP2253194
A01N 25/12
(21) EP10163188.5
A01N 25/08
(22) 18.05.2010
(11) EP1858321
(31) 216521 P
546000
(21) EP06726078.6
(32) 18.05.2009
24.08.2009
(31) 0502546
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Corn cob collection device with
(22) 13.03.2006
(32) 15.03.2005
(33) Frankrijk
(54) PASTILLE DESINFECTANTE,
(11) EP1683420
(21) EP06000986.7
(22) 18.01.2006
(47) 10.10.2012
(73) VOMM CHEMIPHARMA S.r.l. te
20089 ROZZANO MI, Italië (IT)
(72) Cerea, Giuseppina te 20089
ROZZANO (MILANO), Italië (IT)
(51) A22C 17/00
A22B 5/00
(11) EP1893031
(21) EP06747252.2
(22) 01.06.2006
(31) 2005180058
(32) 21.06.2005
(33) Japan
(54) CUTTING METHOD AND
APPARATUS FOR SEPARATING
BONE FROM CARCASS
(47) 10.10.2012
(73) Mayekawa Mfg. Co., Ltd. te
TOKYO 135-0046, Japan (JP)
(72) INOMATA, Shuichi te SUEYOSHICHO, SOO-GUN, KAGOSHIMA
Nummer 42/12
8998605, Japan (JP)
TOYODA, Naoki, c/o MAYEKAWA
MFG.CO., LTD. te TOKYO
1350046, Japan (JP)
CHIMURA, Takeshi, c/o MAYEKAWA
MFG.CO., LTD. te TOKYO
1350046, Japan (JP)
OHBA, Yuichi, c/o MAYEKAWA
MFG.CO., LTD. te TOKYO
1350046, Japan (JP)
(51) A22C 21/06
A22C 17/14
A22B 5/00
10
(22) 01.04.2004
(31) 405742
(32) 02.04.2003
17 oktober 2012
(51) A23L 1/308
A23L 1/212
(11) EP1784087
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05818157.9
(54) PET FOOD COMPOSITION AND
METHOD
(22) 12.07.2005
(31) 586732 P
(47) 10.10.2012
(32) 12.07.2004
(73) Hill's Pet Nutrition, Inc. te
TOPEKA, KS 66603, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS OF EXTRACTING CITRUS
FIBER FROM CITRUS VESICLES
(72) CLARK, Harry, M. te TOPEKA,
(47) 10.10.2012
KANSAS 66610, Verenigde Staten
(73) CARGILL, INCORPORATED te
van Amerika (US)
WAYZATA, MN 55391-2399,
EP08102829.2
SCHOENHERR, William, D. te
Verenigde Staten van Amerika
HOYT, KANSAS 66440, Verenigde
20.03.2008
(US)
Staten van Amerika (US)
Method and apparatus for
(72) PASSARELLI, Jose, Carlos, F. te
COWLEY, Craig, R. te MERIDEN,
mechanically processing an organ
BEBEDOURO, SP, Brazilië (BR)
KANSAS 66512, Verenigde Staten
or organs taken out from
MATTHIESEN, Todd te WINTER
van Amerika (US)
slaughtered poultry
HAVEN, FL 33884, Verenigde
FRIESEN, Kim, G. te TOPEKA,
10.10.2012
Staten van Amerika (US)
KANSAS 66614, Verenigde Staten
VANHEMELRIJK, Jozef te B-1860
van Amerika (US)
Meyn Food Processing Technology
MEISE, België (BE)
B.V. te 1511 AE OOSTZAAN
(51) A23L 1/19
GUSEK, Todd te CRYSTAL, MN
Spijker, Remco te 1511 AE
(11) EP1555892
55422, Verenigde Staten van
OOSTZAAN
Amerika (US)
(21)
EP03794456.8
Jansen, Tom, Cornelis te 1511 AE
REEDER, David te CHANHASSEN,
(22) 06.08.2003
OOSTZAAN
MN 55317, Verenigde Staten van
(31) 235501
C11C 3/10
Amerika (US)
A23D 9/00
(32) 06.09.2002
(51) A24F 47/00
EP2340720
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2136660
EP10195050.9
(54) COOKING CREAM
(21) EP07857498.5
15.12.2010
(47) 10.10.2012
(22) 12.12.2007
09179755
(73) RICH PRODUCTS CORPORATION
(31) 07104524
te BUFFALO, NY 14213, Verenigde
17.12.2009
(32) 20.03.2007
Staten van Amerika (US)
Europees Octrooi Bureau
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) HUSSEIN, Ahmed te NIAGARA
Process for producing a fat
FALLS, ONTARIO L2H 2V7, Canada (54) RAUCHFREIES
composition
(CA)
ZIGARETTENERSATZPRODUKT
10.10.2012
MALHOTRA, Anupam te
(47) 10.10.2012
TONAWANDA, NY 14150,
Fuji Oil Europe te 9042 GENT,
(73) Wedegree GmbH te 20357
Verenigde Staten van Amerika
België (BE)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(US)
Cleenewerck, Bernard te 8301,
DUITSLAND (DE)
KNOKKE-HEIST, België (BE)
(51) A23L 1/211
(72) RINKER, Arno te 20251
Demeurisse, Jeroen te 9870,
A23C 11/10
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
OLSENE, België (BE)
A01H 5/10
DUITSLAND (DE)
A01H
1/04
A23F 3/34
(51)
A41C
3/00
(11) EP1765092
EP1584240
(11) EP2309883
(21) EP05771574.0
EP05007035.8
(21) EP09772816.6
(22)
08.07.2005
31.03.2005
(22) 03.07.2009
(31) 521846 P
MI20040696
(31) 0812360
(32) 09.07.2004
08.04.2004
0814175
(33) Verenigde Staten van Amerika
Italië
(32) 04.07.2008
(54) SOY COMPOSITIONS HAVING
04.08.2008
Compositions for herbal teas
IMPROVED ORGANOLEPTIC
enriched with dried plant extracts
(33) GROOT BRITTANNIË
PROPERTIES AND METHODS OF
GROOT BRITTANNIË
10.10.2012
GENERATION
(11) EP2103222
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) ABOCA S.p.A. te 52037 SAN
SEPOLCRO (AR), Italië (IT)
(72) Mercati, Valentino te 52037 SAN
SEPOLCRO (AR), Italië (IT)
(51) A23K 1/18
A23K 1/16
A23K 1/00
(11) EP1608231
(21) EP04758686.2
(47) 10.10.2012
(73) Monsanto Technology, LLC te ST.
LOUIS, MO 63167, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING
TO CLOTHING
(47) 10.10.2012
(73) Faveo Limited te TAMWORTH B79
7HL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) BRINGE, Neal, A. te ST. CHARLES,
MO 63304, Verenigde Staten van (72) MORGAN, Joanne, Lynsey te
NOTTINGHAM NG9 8HA, GROOT
Amerika (US)
BRITTANNIË (GB)
ORTH, Robert, G. te GERALD, MO
POWELL VREESWIIJK, Megan te
63037, Verenigde Staten van
KIMBERLEY NG16 2HA, GROOT
Amerika (US)
Nummer 42/12
BRITTANNIË (GB)
(51) A41C 3/04
(11) EP1935264
(21) EP06782848.3
(22) 21.08.2006
(31) 2005296929
(32) 11.10.2005
(33) Japan
(54) BREAST MILK PADS
(47) 10.10.2012
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 7990111, Japan (JP)
(72) SAKAGUCHI, Satoru te KANONJISHI, KAGAWA 769-1602, Japan
(JP)
SUGA, Ayami te KANONJI-SHI,
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
(51) A41D 13/06
A41D 13/05
(11) EP2273896
(21) EP09737879.8
(22) 29.04.2009
(31) 102008021755
(32) 30.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ARBEITSBEINSCHONER
(47) 10.10.2012
(73) L+L Lieferservice Und Logistik
Gmbh te 53560 VETTELSCHOSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BRISTRUP, Dieter te 53343
WACHTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A62B 18/04
A61B 19/00
A42B 3/28
A41D 13/12
(11) EP1931226
(21) EP06801217.8
(22) 09.08.2006
(31) 199716
463074
(32) 09.08.2005
08.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SURGICAL PROTECTIVE HEAD
GEAR ASSEMBLY
(47) 10.10.2012
(73) Stackhouse, Inc. te DUBLIN, OH
43017, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) MANZELLA, Salvatore te
BARRINGTON, ILLINOIS 60010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PLATT, David K. te MT. PROSPECT,
ILLINOIS 60056, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SHAUGHNESSY, Michael C. te
ARLINGTON HEIGHTS, ILLINOIS
60004, Verenigde Staten van
11
Amerika (US)
PULLEN, Kevin T. te BOWIE,
TEXAS 76230, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LARSON, Keith A. te
LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SANDERS, Alison J. te RANCHO
MIRAGE, CALIFORNIA 92270,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A63B 71/14
A41D 19/015
(11) EP2323508
(21) EP09786926.7
(22) 13.08.2009
(31) TV20080107
(32) 13.08.2008
(33) Italië
17 oktober 2012
MITFÜHREN WICHTIGER FOTOS,
MIKROFILME UND DATENTRÄGER
(47) 10.10.2012
(73) Zarnoch, Peter te 03051
COTTBUS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Zarnoch, Peter te 03051
COTTBUS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47B 3/091
(11) EP1627578
(21) EP05016370.8
(22) 28.07.2005
(31) 102004040344
(32) 20.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Beschlag zur Fixierung
schwenkbarer Klappfüsse
(47) 10.10.2012
(54) GLOVE STRUCTURE, IN
PARTICULAR FOR MOTORCYCLING (73) Hiller Objektmöbel GmbH & Co.
KG te 77971 KIPPENHEIM,
SECTOR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.10.2012
(DE)
(73) Alpinestars Research SRL te
(72) Maier, Hans-Peter te 77971
31010 COSTE DI MASER
KIPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(TREVISO), Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
Siefert, Andreas te 77974
(72) MAZZAROLO, Giovanni te I-31010
MEISSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
COSTE DI MASER (TREVISO),
DUITSLAND (DE)
Italië (IT)
(51) A63B 23/04
A43B 5/18
A43B 13/14
(11) EP1964485
(21) EP08010104.1
(51) A47B 81/00
(11) EP1857019
(21) EP07007928.0
(22) 19.04.2007
(22) 12.08.2003
(31) 202006007853 U
202006017567 U
(31) 222992
397419
(32) 15.05.2006
18.11.2006
(32) 19.08.2002
27.03.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Dreh- und Ausziehbeschlag für
einen Eckschrank
(54) Proprioceptive/kinesthetic
footwear
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Elbaz, Avi te 86000 DIMONA,
Israël (IL)
Mor, Amit te 76446 REHOVOT,
Israël (IL)
(73) Ninkaplast GmbH te 32108 BAD
SALZUFLEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Twellmann, Günter te 32139
SPENGE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Elbaz, Avi te 86000 DIMONA,
Israël (IL)
Mor, Amit te 76446 REHOVOT,
Israël (IL)
(51) A47B 96/06
A47B 95/00
(51) A45C 13/00
A45C 11/26
A45C 11/18
(21) EP04019891.3
(11) EP2320764
(32) 23.09.2003
(21) EP09745457.3
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.05.2009
(31) 102008023363
(54) Aufhängevorrichtung für einen
Wandschrank
(32) 13.05.2008
(47) 10.10.2012
(11) EP1518482
(22) 21.08.2004
(31) 20314821 U
(73) Hettich-Heinze GmbH & Co. KG te
32139 SPENGE,
(54) GEWICKELTE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SCHMUCKMINIFOTOTASCHE ZUM
(DE)
STÄNDIGEN AUFBEWAHREN UND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 42/12
(72) Hellmann, Jürgen te 33619
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Brinkmann, Manfred te 32609
HÜLLHORST, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
12
12.09.2006
24.07.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
17 oktober 2012
(54) HALTEEINRICHTUNG
(47) 10.10.2012
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2220966
(54) TREE STAND WITH FAST-ACTING
SCREW ASSEMBLY AND METHOD
OF USING SAME
(21) EP09153319.0
(47) 10.10.2012
(22) 20.02.2009
(73) FIVEASH, Ramon A. te HOUSTON, (51) F04C 2/107
TX 77057, Verenigde Staten van
F04C 15/00
Amerika (US)
A47J 31/46
(72) FIVEASH, Ramon A. te HOUSTON, (11) EP2160965
TX 77057, Verenigde Staten van (21) EP09167498.6
Amerika (US)
(22) 07.08.2009
(51) A47J 27/04
(31) 102008039973
A23L 1/01
(32) 27.08.2008
(11) EP2363048
(51) A47C 4/34
(54) Director's chair
(47) 10.10.2012
(73) Chen, Te-Lung te TAINAN CITY
709, China (CN)
(72) Gao-Shan, Chen te 709, TAINAN
CITY, Taiwan (TW)
(51) H05B 3/20
H05B 3/02
H05B 3/00
B60N 2/44
B60H 1/22
B60H 1/00
A47C 7/74
(21) EP10155661.1
(22) 05.03.2010
(54) Steam oven for "sous-vide"
cooking and method for using
such oven
(11) EP1929901
(47)
(21) EP06782658.6
(73)
(22) 10.08.2006
(31) 2005233820
(32) 11.08.2005
(33) Japan
(54) HEATING DEVICE FOR SEAT
(47) 10.10.2012
(72)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Exzenterschneckenpumpe
(47) 10.10.2012
(73) WMF Württembergische
Metallwarenfabrik AG te 73309
GEISLINGEN/STEIGE,
10.10.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Whirlpool Corporation te BENTON
(DE)
HARBOR, MI 49022, Verenigde
(72)
Dollner, Sander te 89079 ULMStaten van Amerika (US)
WIBLINGEN, BONDSREPUBLIEK
Morandotti, Alberto te 21025,
DUITSLAND (DE)
COMERIO, Italië (IT)
Startz, Armin te 89197
Bonassi, Luca te 21025,
WEIDENSTETTEN,
COMERIO, Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
A47J 27/09
(51)
(73) Kurabe Industrial Co., Ltd te
(11) EP2378929
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA 432- (21) EP09748244.2
8521, Japan (JP)
(22) 24.10.2009
(72) OHASHI, Tadahiko te SHIZUOKA
(31) 102008059139
432-8521, Japan (JP)
OHASHI, Yasuhiro te SHIZUOKA
432-8521, Japan (JP)
(72) LUIPPOLD, Gregor te 80639
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47J 37/06
(11) EP2245971
(21) EP10005497.2
(22) 09.04.2008
(32) 26.11.2008
(31) 2007902003 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 16.04.2007
(33) Australië
(11) EP1871199
(54) VALVE UNIT FOR A PRESSURE
VESSEL
(21) EP06709381.5
(47) 10.10.2012
(22) 27.02.2006
(73) Fissler GmbH te 55743 IDAROBERSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47C 17/48
(31) 0502264
(32) 07.03.2005
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(47) 10.10.2012
(73) Aktiebolaget Electrolux te 105 45
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(72) THELEN, Arnold te 55743 IDAR(72) Eriksson, Lars te 182 63
OBERSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DJURSHOLM, Zweden (SE)
DUITSLAND (DE)
STRUCTURE DE MEUBLE, TEL QUE
Williamson, Craig te 2046 RODD
NEEF, Joachim te 55756
LIT ESCAMOTABLE, À PIEDS
POINT NEW SOUTH WALES,
HERRSTEIN, BONDSREPUBLIEK
ESCAMOTABLES
Australië (AU)
DUITSLAND (DE)
White, Greg te 5008 DUDLEY
10.10.2012
MÜLLER, Heiko te 55774
PARK SOUTH AUSTRALIA,
Paoutoff, Alexis te 38680 SAINT
BAUMHOLDER, BONDSREPUBLIEK
Australië (AU)
JUS DE CLAIX, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
Thompson, Lyall te 5008 DUDLEY
HEIDRICH, Benjamin te 55743
Paoutoff, Alexis te 38680 SAINT
PARK SOUTH AUSTRALIA,
IDAR-OBERSTEIN,
JUS DE CLAIX, Frankrijk (FR)
Australië (AU)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Wild, Greg te 5037 NORTH
F16M 13/00
(DE)
PLYMPTON SOUTH AUSTRALIA,
B25B 5/02
Australië (AU)
(51) A47J 31/44
A47G 33/12
Stevens, Craig te 5024 FULHAM
(11) EP2323523
EP2051610
GARDENS SOUTH AUSTRALIA,
(21) EP09782253.0
EP07840787.1
Australië (AU)
Craig, Lyndon te 2010 SURRY
(22) 27.08.2009
08.08.2007
HILLS NEW SOUTH WALES,
(31) 102008042178
838020 P
Australië (AU)
843964 P
(32) 17.09.2008
King, Scott te 2020 MASCOT NEW
880821
SOUTH WALES, Australië (AU)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
16.08.2006
(33) Frankrijk
(54)
(54) Improved barbecue and barbecue
components
Nummer 42/12
13
(51) A47J 37/12
(22) 11.11.2003
(11) EP2375947
(31) 425371 P
640267
(21) EP09807507.0
(22) 29.12.2009
(31) RM20080698
(32) 30.12.2008
(33) Italië
(54) AUTOMATIC FRYER PROVIDED
WITH A REGENERATION SYSTEM
FOR COOKING OIL
(47) 10.10.2012
(73) Testa, Giuseppe te 04011 APRILIA
(LT), Italië (IT)
(32) 12.11.2002
13.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) AC/DC hand portable wet/dry
vacuum having improved
portability and convenience
(47) 10.10.2012
(73) Black & Decker, Inc. te NEWARK,
DE 19711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Testa, Giuseppe te 04011 APRILIA (72) Cochran, John R te BALTIMORE,
(LT), Italië (IT)
MD 21234, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A47K 10/48
Goger, Jason M te SEVERNA
(11) EP1909628
PARK, MD 21146, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP06744185.7
Lopano, Daniel N. te TOWSON,
(22) 13.06.2006
MD 21286, Verenigde Staten van
(31) 0515752
Amerika (US)
Potter, Christine te PHOENIX, MD
(32) 30.07.2005
21131, Verenigde Staten van
(33) GROOT BRITTANNIË
Amerika (US)
(54) Hand dryer
Watson, James B. te FALLSTON,
(47) 10.10.2012
MD 21047, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Dyson Technology Limited te
MALMESBURY, WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) CHURCHILL, John te WILTSHIRE
SN16 0RP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
DYSON, James te WILTSHIRE SN16
0RP, GROOT BRITTANNIË (GB)
GAMMACK, Peter David te
WILTSHIRE SN16 0RP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) E04G 23/00
A47L 1/02
(11) EP2323527
(21) EP09806892.7
(22) 12.08.2009
(31) 2001895
(51) A47L 9/00
(11) EP2326227
(21) EP09781388.5
17 oktober 2012
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BOCKELT, Stefan te 97618
HEUSTREU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FLECK, Karl te 97645 OSTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SEITH, Thomas te 97616 BAD
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A47L 15/46
A47L 15/42
A47L 15/00
(11) EP1531712
(21) EP03792399.2
(22) 20.08.2003
(31) 10238304
(32) 21.08.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM ANPASSEN
EINES SPÜLPROGRAMMS IN EINER
GESCHIRRSPÜLMASCHINE UND
GESCHIRRSPÜLMASCHINE
(47) 10.10.2012
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102008041220
(72) ROSENBAUER, Michael te 86756
REIMLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 13.08.2008
(51) A47L 15/42
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2150165
(54) STAUBSAUGER SOWIE
EINLAGETEIL EINES
STAUBSAUGERS
(21) EP08735673.9
(22) 03.08.2009
(47) 10.10.2012
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 02.04.2008
(31) 102007017271
(32) 12.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PUMPE MIT HEIZEINRICHTUNG
(47) 10.10.2012
(72) HAMM, Silvio te 98617 SÜLZFELD, (73) BSH Bosch und Siemens
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nederland
Hausgeräte GmbH te 81739
(DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
A WINDOW ASSEMBLY PROVIDED
KLEMM, Joachim te 97616 BAD
DUITSLAND (DE)
WITH A CLEANING DEVICE
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
(72)
BÜSING, Johannes te 86494
10.10.2012
DUITSLAND (DE)
EMERSACKER, BONDSREPUBLIEK
MICHAELIS,
André
te
97616
BAD
4wwwwie B.V. te 1191 SK
DUITSLAND (DE)
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
OUDERKERK AAN DE AMSTEL
OBLINGER, Anton te 86637
DUITSLAND (DE)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
WERTINGEN, BONDSREPUBLIEK
SEITH, Thomas te 97616 BAD
DUITSLAND (DE)
ROELOFSEN, Geurt te NL-6703 BB
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
REITER, Bruno te 73450
WAGENINGEN
DUITSLAND (DE)
KÖSINGEN, BONDSREPUBLIEK
A47L 9/28
(51) A47L 9/14
DUITSLAND (DE)
A47L 9/26
SEMERAD, David te 89438
(11) EP1784108
A47L 9/24
HOLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21)
EP05771974.2
A47L 9/22
DUITSLAND (DE)
A47L 9/00
(22) 02.08.2005
WIRTH, Christian te 89407
A47L 7/00
(31) 102004040981
DILLINGEN, BONDSREPUBLIEK
A47L 5/36
DUITSLAND (DE)
(32) 24.08.2004
A47L 5/24
(51)
D06F 39/02
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A47L 5/14
A47L 15/44
A47L 11/40
(54) FILTERSPERRE MIT
(11)
EP1935319
ANGEFORMTER FEDER
EP2036480
(32) 15.08.2008
(33)
(54)
(47)
(73)
(74)
(72)
(51)
(11)
(21) EP08172529.3
(47) 10.10.2012
(21) EP07122473.7
Nummer 42/12
(22) 06.12.2007
(31) 102006061082
(32) 22.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
14
OBTURATOR BZW. REKTOSKOP
FÜR DIE TRANSLUMINALE
ENDOSKOPISCHE CHIRURGIE
ÜBER NATÜRLICHE
KÖRPERÖFFNUNGEN
(54) Wasserführendes Haushaltsgerät (47) 10.10.2012
mit einer Zugabevorrichtung für (73) Technische Universität München
Reinigungsmittel
te 80333 MÜNCHEN,
(47) 10.10.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
(72) CAN, Salman te CH- 1700
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
FRIBOURG, Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
FIOLKA, Adam te 58642
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
(72) Büsing, Johannes te 86494
DUITSLAND (DE)
EMERSACKER, BONDSREPUBLIEK
SCHNEIDER, Armin te 80333
DUITSLAND (DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Delle, Daniel te 89431
DUITSLAND (DE)
BÄCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
FEUSSNER, Hubertus te 81671
DUITSLAND (DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Fetzer, Gerhard te 89423
DUITSLAND (DE)
GUNDELFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61B 3/10
(DE)
(11) EP2114237
Gerstner, Norbert te 89520
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK (21) EP07856842.5
DUITSLAND (DE)
(22) 18.12.2007
Groll, Hubert te 89426
(31) 102006061932
MÖDINGEN, BONDSREPUBLIEK
(32) 21.12.2006
DUITSLAND (DE)
Herrmann, Mathias te 89561
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DISCHINGEN, BONDSREPUBLIEK (54) ANORDNUNG FÜR
DUITSLAND (DE)
OPHTHALMOLOGISCHE GERÄTE
Hotz, Dieter te 89561
ZUR VERBESSERUNG VON
DISCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
FUNDUSBILDERN
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
Rosenbauer, Michael Georg te
86756 REIMLINGEN,
(73) Carl Zeiss Meditec AG te 07745
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
JENA, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
Schessl, Bernd te 89407
(72) KOSCHMIEDER, Ingo te 07743
DILLINGEN, BONDSREPUBLIEK
JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) A61B 1/005
(11) EP1600102
(21) EP05011115.2
BIERNAT, Detlef te 07747 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2004153493
(51) A61B 3/135
A61B 3/107
A61B 3/10
(32) 24.05.2004
(11) EP2111149
(33) Japan
(21) EP07871719.6
(54) Endoscope angle portion
(22) 20.12.2007
(47) 10.10.2012
(31) 871855 P
(73) FUJIFILM Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(32) 26.12.2006
(22) 23.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Machiya, Mamoru te SAITAMA-SHI (54) CORNEAL MEASUREMENT
SAITAMA, Japan (JP)
APPARATUS HAVING A
Akiba, Haruo te SAITAMA-SHI
SEGMENTED APERTURE AND A
SAITAMA, Japan (JP)
METHOD OF USING THE SAME
(51) A61B 17/34
(47) 10.10.2012
A61B 17/00
(73) Bausch & Lomb Incorporated te
A61B 1/31
ROCHESTER, NY 14604-2701,
(11) EP2185061
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP08785691.0
(22) 22.08.2008
(31) 102007040358
(32) 27.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TROKARROHR, TROKAR,
(72) MCBETH, Jeffrey, B. te
ROCHESTER, NY 14625,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
17 oktober 2012
(21) EP09173182.8
(22) 15.10.2009
(31) 16242008
(32) 16.10.2008
(33) Oostenrijk
(54) Erkennen einer
Lungenkrebserkrankung mithilfe
eines Hundes
(47) 10.10.2012
(73) Darwin GmbH te 8740 ZELTWEG,
Oostenrijk (AT)
(72) Gleichweit, Wolfgang te 8130,
FROHNLEITEN, Oostenrijk (AT)
(51) A61B 5/0452
(11) EP1926423
(21) EP06769659.1
(22) 10.08.2006
(31) 0502018
716393 P
(32) 12.09.2005
12.09.2005
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(54) DETECTION OF DRASTIC BLOOD
PRESSURE CHANGES
(47) 10.10.2012
(73) Gambro Lundia AB te 220 10
LUND, Zweden (SE)
(72) SÖRNMO, Leif te S-224 65 LUND,
Zweden (SE)
SOLEM, Kristian te S-24431
KÄVLINGE, Zweden (SE)
(51) A61N 1/38
A61N 1/362
A61B 5/0452
(11) EP2324763
(21) EP10190329.2
(22) 08.11.2010
(31) 614121
(32) 06.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Systems and methods for off-line
reprogramming of implantable
medical device components to
reduce false detections of cardiac
events
(47) 10.10.2012
(73) PACESETTER, INC. te SYLMAR, CA
91342-9221, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Snell, Jeffery D. te CHATSWORTH,
CA 91311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Park, Euljoon Park te VALENCIA,
CA 91381, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 5/046
(11) EP1809173
(21) EP05809951.6
(22) 19.10.2005
(31) 620598 P
(51) A61B 5/00
(32) 19.10.2004
(11) EP2177153
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 42/12
(54) LONG-TERM MONITORING FOR
DETECTION OF ATRIAL
FIBRILLATION
(47) 10.10.2012
(73) University of Washington te
SEATTLE, WA 98105-4608,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
15
(72) SARNA, Wojciech te PL-02-739
WARSZAWA, Polen (PL)
JANKOWSKI, Andrzej te PL-01-494
WARSZAWA, Polen (PL)
WYSZOGRODZKI, Wojciech te PL01-541 WARSZAWA, Polen (PL)
(22) 11.08.2004
(51) A61B 6/03
(47) 10.10.2012
(11) EP2047799
(73) Dornier MedTech Systems GmbH
te 82234 WESSLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LINKER, David, Thor te SEATTLE, (21) EP08018586.1
WA 98105, Verenigde Staten van (22) 08.03.2002
Amerika (US)
(31) 2001067150
(51) A61B 5/103
(32) 09.03.2001
A61B 5/053
(11) EP2271255
(21) EP09721579.2
(22) 16.03.2009
(31) 20081401
(32) 17.03.2008
(33) Noorwegen
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MONITORING THE AUTONOMOUS
NERVOUS SYSTEM OF A SEDATED
PATIENT
(47) 10.10.2012
(33) Japan
(54) X-ray CT image display method
(47) 10.10.2012
(73) Hitachi Medical Corporation te
CHIYODA-KU TOKYO 101-0021,
Japan (JP)
(72) Nagaoka, Takayuki c/o Hitachi
Medical Corp. te TOKYO, 1010021, Japan (JP)
Miyazaki, Osamu te MORIYA-SHI
IBARAKI 302-0102, Japan (JP)
(51)
(73) Med Storm Innovation AS te 0264 (11)
OSLO, Noorwegen (NO)
(21)
(72) STORM, Hanne te N-0264 OSLO, (22)
Noorwegen (NO)
(54)
(51) G01N 33/497
A61B 5/11
(47)
A61B 5/083
(73)
(11) EP2055233
(21) EP09001292.3
(22) 23.01.2003
(54) Method and apparatus for
monitoring intravenous (IV) drug
concentration using exhaled
breath
(47) 10.10.2012
(73) University of Florida Research
Foundation, Incorporated te
GAINESVILLE, FLORIDA 32611,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Melker, Richard J. te
GAINESVILLE, FL 32605,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Bjoraker, David G. te
GAINESVILLE, FL 32608,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61B 5/151
(11) EP2104452
(21) EP08705163.7
(22) 08.01.2008
(31) 38151207
(32) 10.01.2007
(33) Polen
(54) PATIENT'S SKIN PUNCTURING
DEVICE
(47) 10.10.2012
(73) "HTL-Strefa" Spolka Akcyjna te
95-035 OZORKOW, Polen (PL)
17 oktober 2012
A61B 10/00
(31) 10337523
(32) 14.08.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lithotripter
(72) Buchbauer, Peter te 85748
GARCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Grözinger, Reiner te 82239
ALLING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Haas, Anton te 81827 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hermeking, Hajo, Dr. te 88677
MARKDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hofsäss, Siegfried te 82140
OLCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP2347719
(51) A61B 17/34
A61B 17/00
EP10000634.5
(11) EP1879512
22.01.2010
(21)
Device and kit for collecting body (22)
fluids
(31)
10.10.2012
(32)
Labor Diagnostika Nord GmbH &
(33)
Co. KG te 48531 NORDHORN,
(54)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47)
(72) Manz, Bernhard, Dr. te 48527
NORDHORN, BONDSREPUBLIEK
(73)
DUITSLAND (DE)
Kuper, Matthias te 49835
WIETMARSCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
(DE)
(51) A61B 17/02
(11) EP1538991
(21) EP03726137.7
(22) 27.03.2003
(31) 117285
(32) 05.04.2002
EP06758859.0
28.04.2006
119491
02.05.2005
Verenigde Staten van Amerika
BUTTON LATCHING SYSTEM FOR
A TROCAR
10.10.2012
ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te
CINCINNATI, OH 45242-2839,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FRANER, Paul T. te CINCINNATI,
OH 45233, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZEINER, Mark S. te MASON, OH
45040, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOLTHAUS, Mark L. te BATAVIA,
OH 45103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 17/70
A61B 17/58
(54) SURGICAL RETRACTOR SECURING
A61B 17/56
APPARATUS
(11) EP1898813
(47) 10.10.2012
(21) EP06785447.1
(73) CareFusion 2200, Inc. te SAN
(22) 22.06.2006
DIEGO, CA 92130, Verenigde
(31) 693126 P
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) BASS, Daniel te EL GRANADA, CA (32) 22.06.2005
94018, Verenigde Staten van
(33) Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(54) DYNAMIC FIXATION DEVICE
WIEDENMAIER, Udo te SAN
(47) 10.10.2012
MATEO, CA 94403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Ritland, Stephen te FLAGSTAFF,
ARIZONA 86001, Verenigde
(51) A61B 17/22
Staten van Amerika (US)
(11) EP1506744
(72) Ritland, Stephen te FLAGSTAFF,
(21) EP04019092.8
ARIZONA 86001, Verenigde
Nummer 42/12
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/80
(11) EP2364659
(21) EP11001208.5
(22) 15.02.2011
(31) 1000936
(32) 08.03.2010
(33) Frankrijk
(54) Systeme d'osteosynthese a
plaque
(47) 10.10.2012
(73) Memometal Technologies te
35170 BRUZ, Frankrijk (FR)
(72) Martinache, Xavier te 51100
REIMS, Frankrijk (FR)
Papaloizos, Michael te 1204
GENEVE, Zwitserland (CH)
Tchurukdichian, Alain te 21000
DIJON, Frankrijk (FR)
Prandi, Bernard te 35700
RENNES, Frankrijk (FR)
Chick, Grégoire te 1227
CAROUGE-GENEVE, Zwitserland
(CH)
Cognet, Jean-Michel te 51100
REIMS, Frankrijk (FR)
16
CALIFORNIA 94536, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B23K 26/00
A61F 9/008
A61B 18/20
(11) EP2334464
(21) EP09778226.2
(22) 31.08.2009
(31) 102008044998
(32) 29.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MULTIFUNKTIONALES
LASERGERÄT
(47) 10.10.2012
(73) Starmedtec GmbH te 82319
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
17 oktober 2012
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MINNESOTA 55432, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) NEIDERT, Michael R. te CO
GALWAY, Ierland (IE)
MATHESON, Ian M. te ORANMORE
COUNTY GALWAY, Ierland (IE)
(51) A61M 25/02
A61F 15/00
A61F 13/02
A61F 13/00
A61B 19/10
A61B 19/08
A61B 19/02
(11) EP2194907
(21) EP08788972.1
(22) 01.08.2008
(31) 966428 P
(72) FALKENSTEIN, Werner te 82319
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUBERT, Michael te 82327
TUTZING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEIDEMANN, Gregor te 81479
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 27.08.2007
(51) A61B 18/16
A61B 18/12
(51) B25J 9/02
A61B 19/00
(11) EP2252227
(11) EP2142133
(21) EP08716196.4
(21) EP08835600.1
(51) B05C 17/005
A61M 39/10
A61C 9/00
A61C 5/06
(22) 03.03.2008
(22) 16.04.2008
(54) VORRICHTUNG FÜR DIE
THERMOCHIRURGIE
(31) 912142 P
(47) 10.10.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Stockert GmbH te 79111
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 16.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CATHETER CLIP
(47) 10.10.2012
(73) Jaymore Enterprises Limited te
LIMASSOL, Cyprus (CY)
(72) PANOTOPOULOS, Christos te
11521 ATHENS, Griekenland (GR)
(11) EP2233105
(21) EP10162129.0
(22) 01.07.2005
(54) Delivery system for dental
materials
(54) METHODS, DEVICES, AND
(47) 10.10.2012
SYSTEMS FOR AUTOMATED
MOVEMENTS INVOLVING MEDICAL (73) 3M Innovative Properties
Stockert, Rüdiger te 79104
ROBOTS
Company te SAINT PAUL, MN
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
55133-3427, Verenigde Staten
(47) 10.10.2012
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
(73) NeuroArm Surgical, Ltd. te
(72) Peuker, Marc te 86938,
A61B 18/14
CALGARY, AB T2N 2T9, Canada
SCHONDORF, BONDSREPUBLIEK
(CA)
EP2227163
DUITSLAND (DE)
(72) GREER, Alexander te CALGARY,
EP08857858.8
Bertl, Mathias te 82409,
ALBERTA T2N 2T9, Canada (CA)
WILDSTEIG, BONDSREPUBLIEK
21.11.2008
SUTHERLAND, Garnette te
DUITSLAND (DE)
991856 P
CALGARY, ALBERTA T2N 1N4,
Peez, Robert te 86899,
Canada (CA)
03.12.2007
LANDSBERG, BONDSREPUBLIEK
FIELDING,
Tim
te
BRAMPTON,
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
ONTARIO L6S 4C5, Canada (CA)
Guggenmos, Sebastian te 82380,
IMPLANTABLE DEVICE WITH
NEWHOOK, Perry te CALEDON
PEISSENBERG, BONDSREPUBLIEK
ELECTROLYTICALLY DETACHABLE
EAST, ONTARIO L7C 1H2, Canada
DUITSLAND (DE)
JUNCTION HAVING MULTIPLE FINE
(CA)
Müller, Peter te 82211,
WIRES
HERRSCHING, BONDSREPUBLIEK
(51) A61M 25/01
10.10.2012
DUITSLAND (DE)
A61B 5/06
Stryker Corporation te
A61B 19/00
(51) F15D 1/06
KALAMAZOO, MI 49002,
(11) EP2358287
A61F 2/06
Verenigde Staten van Amerika
(21)
EP09761100.8
(11)
EP1509169
(US)
Stryker NV Operations Limited te (22) 18.11.2009
(21) EP02785665.7
DUBLIN 2, Ierland (IE)
(31) 275377
(22) 13.12.2002
BASHIRI, Mehran te SAN CARLOS (32) 21.11.2008
(31) PCT/GB02/02580
CALIFORNIA 94070, Verenigde
(33)
Verenigde
Staten
van
Amerika
(32) 05.06.2002
Staten van Amerika (US)
CHU, Stella te FREMONT
(54) STYLET FOR USE WITH IMAGE
(33) World Intellectual Property
CALIFORNIA 94538, Verenigde
GUIDED SYSTEMS
Organization (WIPO)
Staten van Amerika (US)
(International Bureau of)(4)
(47) 10.10.2012
CHANG, Esther te FREMONT
Nummer 42/12
17
(54) A METHOD OF DETERMINING THE (32)
HELIX ANGLE OF A HELICAL
(33)
FORMATION FOR A CONDUIT
(54)
(47) 10.10.2012
(73) Vascular Flow Technologies
Limited te DUNDEE DD2 1TY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) HOUSTON, John Graeme te
PERTH, CENTRAL SCOTLAND PH2
7AW, GROOT BRITTANNIË (GB)
HOOD, Robert Gordon te
LONGFORGAN, TAYSIDE PH2 9AF,
GROOT BRITTANNIË (GB)
STONEBRIDGE, Peter Arno te
PERTH, TAYSIDE PH2 7AG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
THOMSON, Allan te PAISLEY,
STRATHCLYDE PA2 8ED, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) A61F 2/24
(11) EP1865889
20.04.2007
(11) EP2103286
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP09250720.1
IMPLANT SYSREM FOR FASTENING (22) 13.03.2009
AN IMPLANT TO BONE TISSUE
(31) 48400
(47) 10.10.2012
(32) 14.03.2008
(73) Woodwelding AG te 6304 ZUG,
Zwitserland (CH)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MAYER, Jörg te CH-5702
NIEDERLENZ, Zwitserland (CH)
MÜLLER, Andrea te CH-8408
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(47) 10.10.2012
(51) A61F 2/34
(11) EP2198808
(21) EP09178123.7
(22) 04.12.2009
(31) 340164
(32) 19.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06749397.3
(54) Liner for a joint prosthesis
component
(22) 05.04.2006
(47) 10.10.2012
(31) 99706
329672
(32) 06.04.2005
11.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
17 oktober 2012
(54) Implantabel coil for insertion into
a hollow body organ
(73) Ethicon Endo-Surgery, Inc. te
CINCINNATI, OH 45242, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Albrecht, Thomas E. te
CINCINNATI OHIO, 45242,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Zeiner, Mark S. te MASON OHIO,
45040, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 5/02
(11) EP1904001
(21) EP06750037.1
(73) DePuy Products, Inc. te WARSAW, (22) 13.04.2006
IN 46581, Verenigde Staten van
(31) 153013
Amerika (US)
(72) Drescher, Gerhard J A te GROSS (32) 14.06.2005
POINTE PARK, MI 48230,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) CONNECTING BAND AND STRESS
ABSORBING FRAME FOR HIGHLY (51) A61F 2/90
FLEXIBLE HEART VALVE
(11) EP2219565
(47) 10.10.2012
(21) EP08864995.9
(73) Edwards Lifesciences Corporation (22) 19.12.2008
te IRVINE, CA 92614, Verenigde
(31) 961754
Staten van Amerika (US)
(72) MARQUEZ, Salvador te FOOTHILL (32) 20.12.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPLINT OR SUPPORT WITH QUICK
LOCATION TECHNIQUE
(47) 10.10.2012
(73) Ossur HF te 110 REYKJAVIK,
IJsland (IS)
(47) 10.10.2012
(31) 963577
(73) BoneArtis AG te 6440 BRUNNEN
(SZ), Zwitserland (CH)
(32) 21.12.2007
(72) GRIM, Tracy, E. te THOUSAND
OAKS, CALIFORNIA 91362,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HENDERSON, Wendy te
VENTURA, CALIFORNIA 93003,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
IGLESIAS, Joseph, M. te NEWBURY
PARK, CALIFORNIA 91320,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CAMPOS, Michael te SYLMAR,
CALIFORNIA 91342, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DOUBLEDAY, Walter, D. te
JUPITER, FLORIDA 33488,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LONG, Kelly, M. te WOODLAND
HILLS, CALIFORNIA 91367,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61F 5/441
(72) DRAENERT, Klaus te 81545
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) AN INTRAGASTRIC DEVICE
(11) EP1872750
(47) 10.10.2012
(21) EP07020130.6
RANCH, CALIFORNIA 92610,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61L 27/56
A61F 2/28
(11) EP1753375
(21) EP05756998.0
(22) 07.06.2005
(31) 102004027657
(32) 07.06.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ENDOPROSTHESIS HAVING
STRUTS LINKED BY FOOT
EXTENSIONS
(47) 10.10.2012
(73) Abbott Laboratories Vascular
Enterprises Limited te DUBLIN 2,
Ierland (IE)
(72) CASEY, Brendan te GALWAY,
Ierland (IE)
(51) A61F 5/00
(11) EP2222256
(54) GEKAMMERTER WERKSTOFF ALS
(21) EP08866522.9
IMPLANTAT, KNOCHENERSATZ
UND ALLGEMEIN ALS WERKSTOFF (22) 16.12.2008
(51) A61F 2/38
A61F 2/36
A61F 2/30
(11) EP2139434
(21) EP08714804.5
(22) 16.04.2008
(31) 913012 P
(73) Cook Medical Technologies LLC te (22) 16.12.1999
BLOOMINGTON, IN 47404,
(31) 9828626
Verenigde Staten van Amerika
9904775
(US)
(32) 23.12.1998
(72) CHEN, Steve, Kaipin te CARMEL
02.03.1999
IN 46032, Verenigde Staten van (33) GROOT BRITTANNIË
Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË
(51) A61F 5/00
A61F 2/04
(54) Ostomy or incontinence pouch
Nummer 42/12
18
(47) 10.10.2012
(73) ConvaTec Technologies Inc. te
LAS VEGAS, NV 89169-6754,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Rafstedt, M. Pauline te 54000
NANCY, Frankrijk (FR)
Cheny, M. Thierry te 54630
RICHARDMENIL, Frankrijk (FR)
(51)
(72) Steer, Graham Emery te
WIMBLEDON LONDON SW20 0TB,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11)
A61F 13/58
A61F 13/551
A61F 13/15
EP1535591
(51) A61F 6/04
(21) EP03766759.9
(11) EP2436346
(22) 06.08.2003
(21) EP10193972.6
(31) 2002228522
2003205464
(22) 07.12.2010
(31) 893571
(32) 29.09.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Secreting condom
(47) 10.10.2012
(73) Levy, Linda te BOCA RATON FL
33496, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Levy, Linda te BOCA RATON FL
33496, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 13/00
(11) EP1660000
(21) EP04780016.4
(22) 03.08.2004
(31) 637429
672731
(32) 06.08.2002
01.08.2003
(33) Japan
Japan
(54) DISPOSABLE WEARING ARTICLE
CONTINUOUS PRODUCTION
METHOD
(47) 10.10.2012
(73) UNI-CHARM CO., LTD. te
KAWANOE, EHIME 799-0111,
Japan (JP)
(54) Method of manufacturing elastic
sheet, and elastic sheet and
absorbent product
(47) 10.10.2012
(73) Livedo Corporation te SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 799-0122,
Japan (JP)
(72) Takahashi, Yuki te MIMA-GUN
TOKUSHIMA 779-4104, Japan (JP)
Yokokawa, Hironobu te MIMA-GUN
TOKUSHIMA 779-4104, Japan (JP)
Fujioka, Masaru te MIMA-GUN
TOKUSHIMA 779-4104, Japan (JP)
(51) A61F
A61F
A61F
A61F
A61F
5/44
13/56
13/496
13/49
13/15
(11) EP1872759
(21) EP06757284.2
(22) 13.06.2006
(51) A61F 13/15
(73) Uni-Charm Corporation te EHIME
799-0111, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(22) 28.07.2004
(73) The Seaberg Company, Inc. te
NEWPORT, OR 97365, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Japan
(31) 2005173997
(11) EP2292199
(47) 10.10.2012
(32) 30.05.2007
(72) SHIOMI, A., Technical Center, UNICHARM CO. LTD te MITOYO,
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
NINOMIYA, A., Technical Center,
UNI-CHARM CO., LTD te MITOYOGUN, KAGAWA 769-1602, Japan
(JP)
(32) 08.08.2003
25.09.2003
(54) FRICTION REDUCING DEVICES
17 oktober 2012
(21) EP10151628.4
(54) Indirect printing of agm
(47) 10.10.2012
(73) The Procter & Gamble Company
te CINCINNATI, OH 45202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SCHEINBERG, Samuel te NEOTSU, (72) Blessing, Horst Dr. te 53881
OREGON 97364, Verenigde
EUSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
POLLIACK, Adrian, A. te LAKE
Jackels, Hans Adolf te 53894
OSWEGO, OR 97034, Verenigde
MECHERNICH, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
TUHOLSKY, Joseph te
Link, Siegfried te 53937
BURNSVILLE, MN 55306,
SCHLEIDEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
Maier, Volker te 53879
EUSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
(51) A61F 13/08
DUITSLAND (DE)
(11) EP2364682
Woschnik, Thomas Ludwig, Dr. te
(21) EP11154299.9
53881 EUSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 14.02.2011
(DE)
(31) 1051684
Scaife, Martin te 50676 KOELN,
(32) 09.03.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Frankrijk
(DE)
(54) Orthèse compressive du membre (51) D04H 13/00
inférieur de type bas ou collant, à
A61F 13/49
apparence "collant 3/4"
A61F 13/15
(47) 10.10.2012
(11) EP1997463
(73) Innothera Topic International te
94110 ARCUEIL, Frankrijk (FR)
(21) EP08009840.3
(72) Mathieu, M. Joël te 88510
ELOYES, Frankrijk (FR)
(31) 2007143495
(22) 29.05.2008
(32) 14.06.2005
(33) Japan
(54) DISPOSABLE PANTS-TYPE
WEARING ARTICLE
(47) 10.10.2012
(72) OTSUBO, Toshifumi, c/o UNI
CHARM CORPORATION te
KAGAWA 7691602, Japan (JP)
OHASHI, Naoto, c/o UNI CHARM
CORPORATION te KAGAWA
7691602, Japan (JP)
KAWAKAMI, Yusuke, c/o UNI
CHARM CORPORATION te
KAGAWA 7691602, Japan (JP)
ICHIKAWA, Makoto, c/o UNI
CHARM CORPORATION te
KAGAWA 7691602, Japan (JP)
(51) A61F
A61F
A61F
A61F
13/64
13/515
13/514
13/472
(11) EP2140845
(21) EP09167950.6
(22) 29.08.2003
(31) 2002253331
(32) 30.08.2002
(33) Japan
(54) Sanitary absorptive article
producing device and method
(47) 10.10.2012
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 7990111, Japan (JP)
(72) Mizutani, Satoshi te KANONJI-SHI
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
Hosokawa, Masashi te KANONJISHI KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
Yamaki, Koichi te KANONJI-SHI
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
Noda, Yuki te KANONJI-SHI
Nummer 42/12
19
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
(51) B60B 33/06
A61G 7/08
(11) EP2371337
(21) EP11158939.6
(51)
(22) 21.03.2011
(31) 102010016155
(32) 26.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BARRE, Laurent te F-95440
(72) RUBIN-BEJERANO, Ifat te
ECOUEN, Frankrijk (FR)
WATERTOWN, MA 02472,
GUYOMARC'H, Pierrick te F-95120
Verenigde Staten van Amerika
ERMONT, Frankrijk (FR)
(US)
FINK, Gerald R. te CHESTNUT
C09D 7/12
HILL, MA 02467, Verenigde Staten
C09C 3/00
van Amerika (US)
C09C 1/30
ABEIJON, Claudia te MA 01605,
C08K 3/36
Verenigde Staten van Amerika
A61Q 19/00
(US)
A61K 8/25
KOHANE, Danial S. te NEWTON,
A61K 8/04
MA 02466, Verenigde Staten van
EP1963437
Amerika (US)
FULLER, Jason te BOSTON, MA
EP06841148.7
02115, Verenigde Staten van
22.12.2006
Amerika (US)
102005061965
LANGER, Robert te NEWTON, MA
02459, Verenigde Staten van
23.12.2005
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lenkrolle
(11)
(47) 10.10.2012
(21)
(73) Tente GmbH & Co. KG te 42929
WERMELSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(33)
(51) A61J 1/05
(21) EP04728250.4
(54) AGGLOMERATPARTIKEL,
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON NANOKOMPOSITEN SOWIE
DEREN VERWENDUNG
(22) 19.04.2004
(47) 10.10.2012
(31) 2003118901
2003364971
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1616549
(32) 23.04.2003
24.10.2003
(33) Japan
Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(31)
(32)
17 oktober 2012
(72) GELLERMANN, Carsten te 97218
GERBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DRUG SOLUTION FILLING PLASTIC
DUITSLAND (DE)
AMPOULE AND PROCESS FOR
WOLTER, Herbert te 97941
PRODUCING THE SAME
TAUBERBISCHOFHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
10.10.2012
(DE)
OTSUKA PHARMACEUTICAL
STORCH, Werner te 97204
FACTORY, INC. te NARUTO-SHI,
HÖCHBERG, BONDSREPUBLIEK
TOKUSHIMA 772-8601, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
NAGAO, Katsuyoshi te
(51) A61K 8/73
TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA
779-3121, Japan (JP)
(11) EP2066294
OKAMOTO, Hideshi te
(21) EP07861719.8
TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA
(22) 06.11.2007
771-1155, Japan (JP)
IZUMI, Masamitsu te NARUTO(31) 856834 P
SHI, TOKUSHIMA 7720017, Japan
880384 P
(JP)
929755 P
KAWAKAMI, Keiichi te ITANO-GUN, (32) 06.11.2006
TOKUSHIMA 7710204, Japan (JP)
16.01.2007
INOUE, Fujio te 772-0041, Japan
11.07.2007
(JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61J 1/20
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
EP2262464
(51) A61M 31/00
A61L 29/16
A61L 29/06
A61L 29/04
A61K 9/00
A61F 2/04
(11) EP1933810
(21) EP06801285.5
(22) 11.08.2006
(31) 707676 P
726490 P
(32) 11.08.2005
12.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) INTRAVESICAL DRUG DELIVERY
DEVICE AND METHOD
(47) 10.10.2012
(73) Massachusetts Institute of
Technology te CAMBRIDGE MA
02139-4307, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Children's Medical Center
Corporation te BOSTON, MA
02115, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LEE, Heejin te CAMBRIDGE, MA
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DANIEL, Karen te NEWTONVILLE,
MA 02460, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HO DUC, Hong, Linh te
CAMBRIDGE, MA 02139,
(54) IMMUNOMODULATING
EP09719854.3
Verenigde Staten van Amerika
COMPOSITIONS AND METHODS
(US)
11.03.2009
OF USE THEREOF
CIMA, Michael, J. te WINCHESTER,
0851620
MA 01890, Verenigde Staten van
(47) 10.10.2012
12.03.2008
Amerika (US)
(73) Whitehead Institute te
CASTILLO, Mario te COCO
Frankrijk
CAMBRIDGE, MA 02142,
LAUREL, PR 00780, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Dispositif d'interfacage pour
Staten van Amerika (US)
(US)
flacons à perforer à fins de
FROELICH, Steven te CONNEAUT,
Massachusetts Institute of
préparations de liquides perfusés
OH 44030, Verenigde Staten van
Technology te CAMBRIDGE, MA
10.10.2012
Amerika (US)
02139, Verenigde Staten van
Vygon te 95440 ECOUEN,
DIMITRAKOV, Jordan te BOSTON,
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
MA 02215, Verenigde Staten van
Boston University te BOSTON, MA
Amerika (US)
CARREZ, Jean-Luc te F-95440
02118, Verenigde Staten van
KIM, Grace, Y. te IRVINE, CA
ECOUEN, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
92606, Verenigde Staten van
COUSSEGAL, Jean-Louis te FThe General Hospital Corporation
Amerika (US)
95250 BEAUCHAMP, Frankrijk
te BOSTON MA 02114, Verenigde
(FR)
Staten van Amerika (US)
(51) B01F 5/04
Nummer 42/12
B01F 17/00
A61K 9/113
(11) EP2136786
(21) EP08742358.8
(22) 28.03.2008
(31) 920574 P
(32) 28.03.2007
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
16.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Compositions for improving the
oral absorption of antimicrobial
agents
17 oktober 2012
(11) EP2121139
(21) EP08727771.1
(22) 16.01.2008
(31) 880755 P
(32) 16.01.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FORMULATIONS FOR CANCER
TREATMENT
(73) Cubist Pharmaceuticals, Inc. te
Apparatus for forming droplets
(47) 10.10.2012
LEXINGTON, MA 02421,
Verenigde Staten van Amerika
10.10.2012
(73) BiPar Sciences, Inc. te
(US)
BRIDGEWATER NJ 08807,
The President and Fellows of
International Health Management
Verenigde Staten van Amerika
Harvard College te CAMBRIDGE,
Associates, Inc. te SCHAUMBURG,
(US)
MA 02138, Verenigde Staten van
IL 60173, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
OSSOVSKAYA, Valeria te SAN
Amerika (US)
FRANCISCO, CA 94105, Verenigde
CHU, Liang-yin te CHENGDU
The University of Utah Research
Staten van Amerika (US)
610065, China (CN)
Foundation te SALT LAKE CITY, UT
LI, Lingyun te FOSTER CITY, CA
SHUM, Ho, Cheung te HONG
84108, Verenigde Staten van
94404, Verenigde Staten van
KONG, China (CN)
Amerika (US)
Amerika (US)
FERNANDEZ-NIEVES, Alberto te
(72) Choi, Seung-Ho te SALT LAKE
SHERMAN, Barry te
ATLANTA, GA 30339-1824,
CITY, UT 84109, Verenigde Staten
HILLSBOROUGH, CA 94010,
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lee, Jeoung-Soo te CLEMSON,
(US)
UTADA, Andrew, S. te MINATO-KU,
SOUTH CAROLINA 29631,
TOKYO 108-0011, Japan (JP)
(51)
A61K 9/70
Verenigde Staten van Amerika
SANTANACH CARRERAS, Enric te
A61K 31/485
(US)
CAMBRIDGE, MA 02140,
Keith, Dennis te BELMONT,
(11) EP2272507
Verenigde Staten van Amerika
MASSACHUSETTS 02478,
(21) EP10012336.3
(US)
Verenigde Staten van Amerika
WEITZ, David, A. te BOLTON, MA
(22) 26.07.2004
(US)
01740, Verenigde Staten van
(31) 10340428
(51) A61K 9/20
Amerika (US)
(32) 02.09.2003
A61K 47/38
A61K 9/54
A61K 47/36
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A61K 9/50
A61K 47/32
(54) Transdermal formulation
A61K 9/16
A61K 47/10
comprising an opioid analgesic
EP2254590
A61K 31/5375
and an aloe composition
EP09700655.5
(11) EP2251005
(47) 10.10.2012
08.01.2009
(21) EP09710592.8
(73) Acino AG te 83714 MIESBACH,
18864708
(22) 13.02.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
80295 P
(DE)
(31) 2008032490
102020
2008113249
(72) Meyer, Elisabeth te 83714
08.01.2008
MIESBACH, BONDSREPUBLIEK
(32) 13.02.2008
14.07.2008
DUITSLAND (DE)
23.04.2008
02.10.2008
Altenschöpfer, Peter te 83677
(33) Japan
GREILING, BONDSREPUBLIEK
Israël
Japan
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
(54) ORALLY DISINTEGRATING
Baumann, Angelika te 83714
Verenigde Staten van Amerika
TABLETS
MIESBACH, BONDSREPUBLIEK
METHODS AND COMPOSITIONS
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
FOR ORAL ADMINISTRATION OF
McLeod, Sarah te 81675
INSULIN
(73) Dainippon Sumitomo Pharma Co.,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Ltd.
te
OSAKA
541-8524,
Japan
10.10.2012
DUITSLAND (DE)
(JP)
Oshadi Drug Administration Ltd.
(72) FUJIWARA, Keiichi te IBARAKI-SHI (51) A61K 9/20
te 76452 REHOVOT, Israël (IL)
A61K 9/16
OSAKA 567-0878, Japan (JP)
VOL, Alexander te 76251
A61K 31/19
OCHIAI, Yasushi te IBARAKI-SHI
REHOVOT, Israël (IL)
OSAKA 567-0878, Japan (JP)
(11) EP2161022
GRIBOVA, Orna te 76452
KIMURA, Yohei te IBARAKI-SHI
(21) EP09010077.7
REHOVOT, Israël (IL)
OSAKA 567-0878, Japan (JP)
(22) 05.08.2009
A61K 9/16
(51) B82Y 5/00
(31) 102008045831
A61K 47/36
A61K 9/48
102008051572
EP2263654
A61K 9/16
(32)
05.09.2008
A61K
9/107
EP10181335.0
07.10.2008
A61K 9/00
18.06.2001
A61K 47/48
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
598089
A61K 47/26
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
829405
A61K 47/18
(54)
Herstellung von Phosphatbindern
283976 P
A61K 47/12
und auf diese Weise hergestellte
A61K
47/10
21.06.2000
Phosphatbinder
A61K 31/166
09.04.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
20
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
(47) 10.10.2012
(73) Maria Clementine Martin
Klosterfrau Vertriebsgesellschaft
mbH te 50670 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Vestweber, Anna-Maria, Dr. med.
te 51399 BURSCHEID,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schlüter, Andreas F. te 29439
LÜCHOW, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 335/02
C07D 333/16
C07D 309/06
C07D 307/12
A61Q 19/02
A61K 31/382
A61K 31/381
A61K 31/351
A61K 31/341
(11) EP2373310
(21) EP09796990.1
(22) 02.12.2009
(31) 0858206
202128 P
(32) 02.12.2008
30.01.2009
(33) Frankrijk
Verenigde Staten van Amerika
21
(51) A61P 25/28
A61P 25/18
A61K 31/439
(11) EP2355822
(21) EP09756921.4
(22) 19.11.2009
(31) 116106 P
(32) 19.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.03.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) BOITEAU, Jean-Guy te F-06560
VALBONNE, Frankrijk (FR)
PASCAL, Jean-Claude te F-06100
NICE, Frankrijk (FR)
(54) USE OF NICOTINAMIDE FOR
TREATING SUMMER ITCH IN
HORSES
(51) A61P 9/00
A61K 9/36
A61K 47/26
A61K 31/404
(73) Elanco Animal Health Ireland
Limited te DUBLIN, Ierland (IE)
(11) EP1981496
(51) C07D 413/06
A61P 31/04
A61K 31/4709
(21) EP07703162.3
(22) 31.01.2007
(31) 06002145
(32) 02.02.2006
(47) 10.10.2012
(72) JACKERS, Marlutje Marie Anne te
B-3717 HERSTAPPE, België (BE)
(11) EP1912649
(21) EP06792614.7
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 31.07.2006
(54) A PHARMACEUTICAL
COMPOSITION COMPRISING
PERINDOPRIL
(32) 03.08.2005
(47) 10.10.2012
Lodewijk Marcel te 2340 BEERSE,
België (BE)
KOUL, Anil te 2340 BEERSE,
België (BE)
GUILLEMONT, Jérôme Emile,
Georges te CAMPUS DE
MAIGREMONT BP 615 27106 VAL
DE RUEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
PASQUIER, Elisabeth, Thérèse,
Jeanne te CAMPUS DE
MAIGREMONT BP 615 27106 VAL
DE RUEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
(54) TREATMENT OF COGNITIVE
DISORDERS WITH (R)-7-CHLORO- (51) A61P 31/00
N-(QUINUCLIDIN-3A61P 13/00
YL)BENZO[B]THIOPHENE-2A61K 31/496
CARBOXAMIDE AND
A61K 31/375
PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE
(11) EP2149374
SALTS THEREOF
(21) EP08766681.4
(47) 10.10.2012
(22) 28.05.2008
(73) Envivo Pharmaceuticals, Inc. te
(31) MX07006334
WATERTOWN, MA 02472,
Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.05.2007
(US)
(33) Mexico
(72) KOENIG, Gerhard te NEWTON
(54) PHARMACEUTICAL COMPOSITION
MASSACHUSETTS 02465,
COMPRISING THE COMBINATON
Verenigde Staten van Amerika
OF THE ANTI-MICROBIAL AGENT
(US)
CIPROFLOXACIN AND THE
CHESWORTH, Richard te BOSTON
ANTIOXIDANT AGENT ASCORBIC
MASSACHUSETTS 02111,
ACID FOR THE TREATMENT OF
Verenigde Staten van Amerika
URINARY INFECTIONS
(US)
SHAPIRO, Gideon te GAINSVILLE (47) 10.10.2012
FLORIDA 32653, Verenigde Staten (73) WORLD-TRADE IMPORT-EXPORT,
van Amerika (US)
WTIE, A.G. te 6320 ZUG,
Zwitserland (CH)
(51) A61P 17/04
(54) NOVEL 4(HETEROCYCLOALKYL)BENZENE1,3-DIOL COMPOUNDS AS
A61P 17/02
TYROSINASE INHIBITORS,
A61K 31/455
PROCESS FOR THE PREPARATION
(11)
EP2271342
THEREOF AND USE THEREOF IN
(21) EP09724965.0
HUMAN MEDICINE AND ALSO IN
COSMETICS
(22) 26.03.2009
(47) 10.10.2012
(31) 08153502
(73) Galderma Research &
Development te 06410 BIOT,
Frankrijk (FR)
17 oktober 2012
(31) 05107155
(33) Europees Octrooi Bureau
(54)
(73) LEK Pharmaceuticals d.d. te 1526
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
(47)
(72) KOVACIC, Mateja te 1000
(73)
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
HUSU-KOVACEVIC, Breda te 1000
(72)
LJUBLJANA, Slovenië (SI)
QUINOLINE DERIVATIVES AS
ANTIBACTERIAL AGENTS
10.10.2012
Janssen Pharmaceutica NV te
2340 BEERSE, België (BE)
ANDRIES, Koenraad Jozef
(72) GARCÍA ARMENTA, María Elena te
C.P. 45020 GUADALAJARA,
JALISCO, Mexico (MX)
SANTOS MURILLO, Josefina te C.P.
44600 ZAPOPAN, JALISCO, Mexico
(MX)
ÁLVAREZ OCHOA, Víctor
Guillermo te C.P. 45222,
ZAPOPAN, JALISCO, Mexico (MX)
(51) A61P 3/00
A61K 9/16
A61K 9/14
A61K 9/10
A61K 9/00
A61K 47/22
A61K 47/20
A61K 47/02
A61K 31/519
A61J 3/02
(11) EP1757293
(21) EP05739251.6
(22) 11.05.2005
(31) 2004141615
(32) 11.05.2004
(33) Japan
(54) BH4-RESPONSIVE
HYPERPHENYLALANINEMIA
REMEDIES
(47) 10.10.2012
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
te CHUO-KU TOKYO, Japan (JP)
(72) SUGITA, Osamu te TOKYO
1740056, Japan (JP)
MATSUMOTO, Masako te GUNMA
Nummer 42/12
22
3730806, Japan (JP)
TAKAI, Tomokazu te TATEBAYASHISHI GUNMA 3740075, Japan (JP) (72)
(51) A61K 31/575
A23L 1/30
A23L 1/0528
(11) EP1644007
(21) EP04737755.1
(22) 31.05.2004
(31) 449729
(32) 31.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITION COMPRISING ONE
OR MORE PHYTOSTEROLS
AND/OR PHYTOSTANOLS AND
GLUCOMANNAN AND USES OF
THE COMPOSITION IN TREATING
LIPID DISORDERS IN INDIVIDUALS
WITH AND WITHOUT TYPE II
DIABETES
(47) 10.10.2012
MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BRUNNER-SCHWARZ, Anette te
89077 ULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LILL, Norbert te 61476
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61P 31/12
A61K 9/19
A61K 9/00
A61K 47/26
A61K 31/7064
A61K 31/706
A61K 31/7056
A61K 31/704
(51) A61P 43/00
A61P 25/04
A61K 31/70
(11) EP2096927
(21) EP07854460.8
(22) 26.10.2007
(31) 863302 P
(32) 27.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) THERAPEUTIC COMPOSITIONS
AND METHODS OF TREATMENT
WITH CAPSIANOSIDE-TYPE
COMPOUNDS
(47) 10.10.2012
(73) BMB Patent Holding Corporation
te NEW YORK NY 10021,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BELGOROD, Barry Miles te NEW
YORK, NY 10021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K 38/28
A61K 31/7032
(11) EP1517697
(21) EP03732536.2
(22) 05.06.2003
(31) 10227232
(32) 18.06.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SAURE INSULINZUBEREITUNGEN
MIT VERBESSERTER STABILITÄT
(47) 10.10.2012
(73) Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH te 65929 FRANKFURT AM
A61P 3/10
A61P 3/06
A61P 19/06
A61P 13/12
A61K 45/00
A61K 31/787
A61K 31/785
A61K 31/74
(11) EP1733732
(21) EP05721449.6
(22) 25.03.2005
(31) 2004091508
(32) 26.03.2004
(33) Japan
(11) EP2117563
(54) INSULIN RESISTANCE IMPROVING
AGENT
(21) EP08712676.9
(47) 10.10.2012
(22) 07.02.2008
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation te OSAKA-SHI OSAKA
541-8505, Japan (JP)
(31) 38171407
(32) 07.02.2007
(33) Polen
(73) Pharmachem Laboratories, Inc. te
(54) Amidinoanthracycline antibiotics
KEARNY, NEW JERSEY 07032,
for use in the treatment of viral
Verenigde Staten van Amerika
infections
(US)
(47)
10.10.2012
(72) ZAWISTOWSKI, Jerzy te PORT
MOODY, BRITISH COLUMBIA V3H
4K6, Canada (CA)
JONES, Peter, J. te BAIE D'URFE,
QUEBEC H9X 2V4, Canada (CA)
17 oktober 2012
(73) Instytut Biotechnologii I
Antybiotykow te 02-516
WARSZAWA, Polen (PL)
Instytut Biochemii I Biofizyki te
02-106 WARSZAWA, Polen (PL)
(72) OSZCZAPOWICZ Irena te 00-096
WARSZAWA, Polen (PL)
BOGUSZEWSKA-CHACHULSKA,
Anna te 02-109 WARSZAWA,
Polen (PL)
KRAWCZYK, Mariusz te 05-090
RASZYN, Polen (PL)
LUKAWSKA, Malgorzata te 02-778
WARSZAWA, Polen (PL)
(51) C07H 19/073
C07H 19/067
A61K 31/7072
(11) EP2331106
(21) EP09785024.2
(22) 28.08.2009
(31) 0815831
(32) 01.09.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) NUCLEOSIDE ANALOGUES
USEFUL AS POSITRON EMISSION
TOMOGRAPHY (PET) IMAGING
AGENTS
(72) SUZUKI, Kazuo, c/o MITSUBISHI
PHARMA CORPORATION te TOKYO
1038405, Japan (JP)
NAKAJIMA, Shigekazu, c/o
MITSUBISHI PHARMA CORP. te
TOKYO 1038405, Japan (JP)
SUGIMOTO Kanami, c/o
MITSUBISHI PHARMA
CORPORATION te TOKYO
1038405, Japan (JP)
(51) A61P 15/10
A61K 45/06
A61K 33/00
(11) EP2039364
(21) EP07794043.5
(22) 08.06.2007
(31) 2006121369
(32) 19.06.2006
(33) Russische Federatie
(54) MEANS AND METHOD FOR
ENHANCING A HUMAN SEXUAL
ACTIVITY
(47) 10.10.2012
(73) Woodford Associates Limited te
LONDON W4 3HR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Soloviev, Sergey Pavlovich te
MOSCOW 115432,
Russische Federatie (RU)
(72) SOLOVIEV, Sergey Pavlovich te
MOSCOW, 115432,
Russische Federatie (RU)
(51) C07K 2/00
C07K 14/78
(73) Imperial Innovations Limited te
C07K 14/62
LONDON SW7 2AZ, GROOT
A61N 1/30
BRITTANNIË (GB)
A61N 1/00
A61K 38/39
(72) ABOAGYE, Eric, Ofori te DU CANE
A61K 38/28
ROAD LONDON W12 0NN, GROOT
A61K 38/02
BRITTANNIË (GB)
(47) 10.10.2012
SMITH, Graham te DU CANE
(11) EP1691823
ROAD LONDON W12 0NN, GROOT (21) EP04801605.9
BRITTANNIË (GB)
(22) 09.12.2004
(51) A61P 9/12
(31) 15927303
A61P 9/10
(32) 09.12.2003
A61P 9/00
A61P 5/50
(33) Israël
Nummer 42/12
(54) TRANSDERMAL SYSTEM FOR
SUSTAINED DELIVERY OF
POLYPEPTIDES
(47) 10.10.2012
(73) Syneron Medical Ltd. te 20692
YOQNEAM ILLIT, Israël (IL)
(72) LEVIN, Galit te 42954 NORDIYA,
Israël (IL)
SACKS, Hagit te 71700 MODI'IN,
Israël (IL)
(51) C07K 16/28
A61K 38/04
(11) EP1898943
(21) EP06745108.8
(22) 21.05.2006
(31) 684160 P
(32) 25.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CXCR4 ANTAGONISTS FOR
WOUND HEALING AND REEPITHELIALIZATION
(47) 10.10.2012
(73) Hadasit Medical Research
Services & Development Ltd. te
91120 JERUSALEM, Israël (IL)
Kyoto University te KYOTO 6068501, Japan (JP)
(72) PELED, Amnon te 65211 TEL
AVIV, Israël (IL)
FUJII, Nobutaka te OHTSU-SHI,
SHIGA 520-0248, Japan (JP)
(51) A61K 38/16
(11) EP1962883
(21) EP06830822.0
(22) 22.12.2006
(31) 05112761
753245 P
06125189
872079 P
(32) 22.12.2005
22.12.2005
01.12.2006
01.12.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) MEANS AND METHODS FOR
MEDIATING PROTEIN
INTERFERENCE
23
(31) 773351 P
(32) 15.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VIRAL DISPLAY VEHICLES FOR
TREATING MULTIPLE SCLEROSIS
(47) 10.10.2012
(73) Ramot at Tel-Aviv University Ltd.
te 61392 TEL AVIV, Israël (IL)
(72) SOLOMON, Beka te 46399
HERZLIA PITUACH, Israël (IL)
ZABAVNIK, Natalia te 75743
RISHON-LEZION, Israël (IL)
KOPPEL, Rela te 69122 TEL-AVIV,
Israël (IL)
RAKOVER, Idan te 46447
HERZLIA, Israël (IL)
(51) C07K 16/00
A61K 39/395
A61K 39/385
(22) 15.02.2007
(22) 19.04.2006
(31) 2005122650
2005224519
2005270146
(32) 20.04.2005
02.08.2005
16.09.2005
(33) Japan
Japan
Japan
(54) POLYAMINO ACID FOR USE AS
ADJUVANT
(73) Akashi, Mitsuru te OSAKA 5650824, Japan (JP)
Baba, Masanori te KAGOSIMA
891-0103, Japan (JP)
Takeda Pharmaceutical Company
Limited te OSAKA-SHI, OSAKA
541-0045, Japan (JP)
(22) 24.08.2001
(31) 228989 P
(32) 30.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Anti-IgE vaccines
(47) 10.10.2012
(73) Pfizer Products Inc. te GROTON,
CT 06340, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Morsey, Mohamad Ali te
GROTON, CT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sheppard, Michael, George te
GROTON, CT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Wheeler, David, Walter te
GROTON, CT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07K 16/00
A61K 39/395
A61K 39/385
(72) AKASHI, Mitsuru te OSAKA 565824, Japan (JP)
BABA, Masanori te KAGOSHIMA
891-0103, Japan (JP)
(51) C07K 16/30
A61P 35/00
A61K 39/395
(11) EP1372719
(21) EP02726630.3
(22) 13.03.2002
(31) 809638
(32) 14.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08156885.9
(54) NUCLEIC ACID AND
CORRESPONDING PROTEIN
ENTITLED 125P5C8 USEFUL IN
TREATMENT AND DETECTION OF
CANCER
(22) 24.08.2001
(47) 10.10.2012
(31) 228989 P
(73) Agensys, Inc. te SANTA MONICA,
CA 90404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1967206
(32) 30.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Anti-IgE vaccines
(73) Pfizer Products Inc. te GROTON,
CT 06340, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP07706154.7
(21) EP06745450.4
(21) EP08156884.2
(47) 10.10.2012
(11) EP1991259
(11) EP1872793
(47) 10.10.2012
(73) VIB vzw te 9052 ZWIJNAARDE,
België (BE)
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL te
1050 BRUSSEL, België (BE)
(51) C12N 15/73
C07K 14/47
A61K 39/00
A61P 31/12
A61K 39/39
A61K 39/21
A61K 39/12
A61K 39/00
(11) EP1967205
(47) 10.10.2012
(72) SCHYMKOWITZ, Joost te 3391
MEENSEL-KIEZEGEM, België (BE)
ROUSSEAU, Frederic te 1702
GROOT-BIJGAARDEN, België (BE)
17 oktober 2012
(72) Morsey, Mohamad Ali te
GROTON, CT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Sheppard, Michael, George te
GROTON, CT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Wheeler, David, Walter te
GROTON, CT 06340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61P 35/04
A61P 35/00
A61P 31/18
(72) FARIS, Mary te LOS ANGELES, CA
90077, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHALLITA-EID, Pia, M. te ENCINO,
CA 91436, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUBERT, Rene, S. te LOS
ANGELES, CA 90026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
AFAR, Daniel, E., H. te BRISBANE,
CA 94005, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAITANO, Arthur, B. te LOS
ANGELES, CA 90064, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GE, Wangmao te CULVER CITY,
CA 90230, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MORRISON, Robert, Kendall te
Nummer 42/12
SANTA MONICA, CA 90403,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MORRISON, Karen te SANTA
MONICA, CA 90403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
JAKOBOVITS, Aya te BEVERLY
HILLS, CA 90210, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/54
9/20
9/16
47/00
45/06
(11) EP1501546
(21) EP03725116.2
(22) 29.04.2003
(31) 10219949
10222326
(32) 03.05.2002
16.05.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
24
(11) EP1572245
(21) EP03786449.3
(22) 16.12.2003
(31) 20026027
20033312
(32) 16.12.2002
22.07.2003
(33) Noorwegen
Noorwegen
17 oktober 2012
(31) 406283 P
353289
(32) 27.08.2002
29.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SUBSTRATE AND METHOD FOR
ANAEROBIC REMEDIATION
(47) 10.10.2012
(54) MAGNETIC RESONANCE IMAGING (73) Newman, William A. te BROOKLYN
CENTER, MN 55430, Verenigde
METHOD AND COMPOUNDS FOR
Staten van Amerika (US)
USE IN THE METHOD
(72) Newman, William A. te BROOKLYN
(47) 10.10.2012
CENTER, MN 55430, Verenigde
(73) GE HEALTHCARE AS te 0485
Staten van Amerika (US)
OSLO, Noorwegen (NO)
(51) C09J 183/04
(72) RONGVED, Pal te N-1450
A61L 24/04
NESODDTANKEN, Noorwegen
A61L 15/58
(NO)
A61F 5/443
KARLSSON, Jan, O.G., Amersham
(11) EP1424088
Health AS te N-0401 OSLO,
Noorwegen (NO)
(21) EP03027031.8
SÆBØ, Karen,Briley te NEW
(22) 24.11.2003
JERSEY 07677, Verenigde Staten
(31) 429505 P
van Amerika (US)
(54) STABILE PHARMAZEUTISCHE
FORMULIERUNG FÜR EINE
KOMBINATION AUS EINEM STATIN (51) A61K 49/04
(11) EP2253332
MIT EINEM ACE-HEMMER
(21) EP10174231.0
(47) 10.10.2012
(32) 27.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Ostomy pouch attachment
adhesives resistant to stomal
effluent
(22) 11.03.2005
(73) Hexal AG te 83607
HOLZKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK (31) 552240 P
(47) 10.10.2012
DUITSLAND (DE)
(32) 11.03.2004
(73) ConvaTec Technologies Inc. te
(72) HÄGER, Alexandra te 80335
(33) Verenigde Staten van Amerika
LAS VEGAS, NV 89169-6754,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
(54) Low osmolar x-ray contrast media
DUITSLAND (DE)
(US)
formulations
LUND HENRIKSEN, Kristian te DK(72) Fattman, George F. te MT. LAUREL
2860 SYBORG, Denemarken (DK) (47) 10.10.2012
NEW JERSEY 08054, Verenigde
(51) A61P 31/12
(73) Mallinckrodt LLC te HAZELWOOD,
Staten van Amerika (US)
A61P 19/02
MO 63042, Verenigde Staten van
(51) A61L 27/46
A61K 45/06
Amerika (US)
A61L 27/28
A61K 31/5415
(72) Periasamy, Muthunadar, P. te
A61L 24/00
(11) EP2007394
CHESTERFIELD, MO 63017,
A61C 8/00
Verenigde
Staten
van
Amerika
(21) EP07726759.9
(11) EP1689460
(US)
(22) 09.03.2007
Doty, Brian, D. te ST. PETERS, MO (21) EP04791593.9
(31) 0602087
63376, Verenigde Staten van
(22) 28.10.2004
Amerika (US)
(32) 09.03.2006
(31) 0325161
(51) A61L 2/10
(33) Frankrijk
(32) 28.10.2003
(11) EP2353616
(54) NOUVELLE UTILISATION
(33) GROOT BRITTANNIË
D'AGENTS ANTIHISTAMINIQUES
(21) EP10196992.1
(54) COMPOSITE BIOMATERIALS
POUR LE TRAITEMENT PREVENTIF
(22) 24.12.2010
COMPRISING CALCIUM
OU PRECOCE DE SYNDROMES
(31) 098224986
PHOSPHATE MATERIALS,
INFLAMMATOIRES, EN
COLLAGEN AND
PARTICULIER CEUX DECLENCHES (32) 31.12.2009
GLYCOSAMINOGLYCANS
PAR LES TOGAVIRUS.
(33) Taiwan
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(54) Sterilizing apparatus for
(73) Cambridge Enterprise Limited te
(73) PIERRE FABRE MEDICAMENT te
sterilizing kitchen utensils
TRINITY LANE CAMBRIDGE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
(47) 10.10.2012
CAMBRIDGESHIRE CB2 1TN,
Frankrijk (FR)
(73)
Sino
Mind
Group
Limited
te
APIA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) DEREGNAUCOURT, Jean te FSamoa (WS)
(72) LYNN, Andrew c/o Department of
75014 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) Lo, Tien-Jen te KAOHSIUNG CITY,
ANDRE, Etienne te F-38170
Taiwan (TW)
SEYSSINET-PARISET, Frankrijk (FR)
TISNE-VERSAILLES, Jacky te F(51) B09C 1/00
81100 CASTRES, Frankrijk (FR)
A61L 9/01
(51) A61K 49/10
(11) EP1545631
A61K 49/06
(21) EP03791674.9
A61K 49/00
(22) 11.08.2003
A61B 5/055
Materials Science te CAMBRIDGE
CAMBRIDGESHIRE CB2 3QZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
CAMERON, Ruth c/o Department
of Materials Science te
CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE
CB2 3QZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Nummer 42/12
BEST, Serena c/o Department of
Materials Science te CAMBRIDGE
CAMBRIDGESHIRE CB2 3QZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
BONFIELD, William c/o
Department of Materials te
CAMBRIDGE CAMBRIDGESHIRE
CB2 3QZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
25
(73) Cilag GmbH International te 6300
ZUG, Zwitserland (CH)
(72)
(72) JENNINGS, Douglas Ivan te
HERTFORDSHIRE SG8 7XU,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51)
(51) A61M 5/315
A61M 5/24
(11) EP1888148
(51) A61M 1/00
A61F 9/00
(21) EP06721939.4
(11) EP2227264
(31) 102005023824
(21) EP08866755.5
(32) 24.05.2005
(22) 18.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 961293
(32) 20.12.2007
(54) DOSIERVORRICHTUNG FÜR EINE
INJEKTIONSVORRICHTUNG
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(54) SURGICAL SYSTEM HAVING
MEANS FOR PRESSURIZING
VENTING VALVE
(73) TecPharma Licensing AG te 3401
BURGDORF, Zwitserland (CH)
(47) 10.10.2012
(73) Bausch & Lomb Incorporated te
ROCHESTER, NY 14604-2701,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
17 oktober 2012
(22) 28.04.2006
(72) BURREN, Stefan te CH-3047
BREMGARTEN, Zwitserland (CH)
MOSER, Ulrich te CH-3412
HEIMISWIL, Zwitserland (CH)
SCHRUL, Christian te CH-3400
BURGDORF, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
DALY, Robert W. te WESTON, MA
02493, Verenigde Staten van
Amerika (US)
A61M 16/04
A61F 2/20
(11) EP2427241
(21) EP10720766.4
(22) 17.05.2010
(54) FILTERVORRICHTUNG ZUR
VERWENDUNG BEI EINEM
TRACHEOSTOMA
(47) 10.10.2012
(73) Servona GmbH te 53842
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) WEINITSCHKE, Bodo te 53842
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61M 16/20
A61M 16/06
A61M 15/08
(11) EP1492587
(21) EP03717460.4
(72) CULL, Laurence, J. te WOODS
CROSS UT 84087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LUTWYCHE, Mark, Ian te
REISTERSTOWN MD 21136,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01G 15/00
A61M 15/00
(22) 28.03.2003
(11) EP1522324
(32) 28.03.2002
(51) A61M 1/36
A61B 5/029
(32) 16.07.2002
(11) EP2323547
(54) METHOD AND DEVICE OF
PRODUCING MULTIPLE DOSER
FOR POWDERED MEDICINE
(72) DJUPESLAND, Per, Gisle te N-0773
OSLO, Noorwegen (NO)
(47) 10.10.2012
(11) EP1587568
(21) EP09757301.8
(22) 04.06.2009
(31) 102008026708
(32) 04.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP03764214.7
(22) 16.07.2003
(31) 2002207371
(33) Japan
(73) TEIJIN LIMITED te OSAKA-SHI
OSAKA 541-0054, Japan (JP)
(72) ZAIMA, Yasuhiro C/O Teijin Limited
te IWAKUNI-SHI, YAMAGUCHI 7400014, Japan (JP)
DOHI, Masahiko C/O Teijin Limited
te CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011,
Japan (JP)
MOCHIZUKI, Seiji C/O Teijin
(47) 10.10.2012
Limited te IWAKUNI-SHI,
(73) Edwards Lifesciences IPRM AG te
YAMAGUCHI 740-0014, Japan (JP)
1260 NYON, Zwitserland (CH)
KURODA, Hiroshi C/O TEIJIN
(72) PFEIFFER, Ulrich te 81667
ENGINEERING LTD. te OSAKA-SHI,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
OSAKA 541-0054, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(51)
A61M 16/08
KNOLL, Reinhold te 81543
A61M 16/00
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2012857
(54) VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG
DES BLUTVOLUMENS UND/ODER
BLUTVOLUMENSTROMS UND
VERFAHREN ZUM BETREIBEN
DERSELBEN
(31) 0207422
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Nasal devices
(47) 10.10.2012
(73) Optinose AS te 0773 OSLO,
Noorwegen (NO)
(51) A61M 16/06
(21) EP04706218.7
(22) 29.01.2004
(31) 0302196
(32) 30.01.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Nasal cannula
(47) 10.10.2012
(73) The BOC Group Limited te THE
SURREY RESEARCH PARK
GUILDFORD SURREY GU2 7XY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61M 5/32
A61M 5/20
(21) EP07775661.7
(11) EP1885411
(31) 405948
(21) EP06710128.7
(32) 17.04.2006
(72) GARRETT, Michael Ernest te
WOKING, SURREY GU22 7XR,
GROOT BRITTANNIË (GB)
LLOYD, Geoffrey Morgan te
SANDHURST, BERKSHIRE GU47
0FP, GROOT BRITTANNIË (GB)
RATHBONE, Thomas te FARNHAM,
SURREY GU9 8DG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(22) 03.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61M 25/10
(31) 0507001
(54) SYSTEM FOR CONTROLLING
BREATHING
(11) EP2359892
(32) 06.04.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 10.10.2012
(22) 24.01.2011
(54) INJECTION DEVICE
(73) The Periodic Breathing
Foundation LLC te PROVIDENCE,
RI 02906, Verenigde Staten van
(31) 304489 P
(47) 10.10.2012
(22) 17.04.2007
(21) EP11151816.3
(32) 15.02.2010
Nummer 42/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Ballonkatheter
26
(51) A61N 1/05
A61B 5/06
(47) 10.10.2012
(11) EP2113283
(73) Biotronik AG te 8180 BÜLACH,
Zwitserland (CH)
(21) EP09159249.3
(22) 30.04.2009
(72) Wesselmann, Matthias te 8912,
GLATTFELDEN, Zwitserland (CH)
Lang, Hans te 8107, BUCHS,
Zwitserland (CH)
Pfenninger-Ganz, Susanne te
8607, AATHAL, Zwitserland (CH)
Blaser, Adrian te 8032, ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
Hoser, Christoph Hannes te 8008,
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
Fischer, Horst Josef te 79787,
LAUCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Quint, Bodo te 8154, OBERGLATT,
Zwitserland (CH)
(31) 244275
08103802
(51) A61M 5/00
A61M 31/00
(11) EP2083907
(21) EP07864738.5
(22) 21.11.2007
(31) 867047 P
943351
(32) 22.11.2006
20.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NEEDLE SHIELDING FLAG
STRUCTURES
(47) 10.10.2012
(73) Becton, Dickinson and Company
te FRANKLIN LAKES, NJ 07417,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 02.10.2008
30.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) System for insertion of an implant
(47) 10.10.2012
(73) Medizinische Hochschule
Hannover te 30625 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Leibniz Universität Hannover te
30167 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rau, Thomas Stephan te 30625,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hussong, Andreas te 30171,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Majdani, Omid te 10777, BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Leinung, Martin te 30625,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Lenarz, Thomas te 30559,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Eilers, Hubertus te 30171,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Baron, Stephan te 30173,
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HAGER, Jörgen Bruno te 252 50
HELSINGBORG, Zweden (SE)
THÖRNE, Johan Fredrik te 252 34
(51) A61N 1/372
HELSINGBORG, Zweden (SE)
A61N 1/37
NILSSON, Bengt Erik Anders te
A61N 1/05
254 37 HELSINGBORG, Zweden
A61B 5/0428
(SE)
(11)
EP2367594
(51) A61N 1/20
A61N 1/05
A61K 33/38
A61B 17/58
A61B 17/34
(11) EP2190442
(21) EP08789829.2
(22) 25.08.2008
(31) 18563707
(32) 30.08.2007
(33) Israël
(21) EP09748634.4
(22) 30.10.2009
(31) 110312 P
362781
(32) 31.10.2008
30.01.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE
CROSSTALK EVALUATION AND
MITIGATION
(54) AN APPARATUS FOR TREATMENT
AND PREVENTION OF INFECTIOUS (47) 10.10.2012
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
DISEASE
MN 55432-5604, Verenigde
(47) 10.10.2012
Staten van Amerika (US)
(73) Ortho-Ion Ltd. te 36885 NESHER,
(72)
DONOFRIO, William, T. te
Israël (IL)
ANDOVER MN 55304, Verenigde
(72) SCHWARTZ, Liat te 34755 HAIFA,
Staten van Amerika (US)
Israël (IL)
BURNES, John, E. te COON
BARSKY, Valentin te 32697 HAIFA,
RAPIDS MN 55448, Verenigde
Israël (IL)
Staten van Amerika (US)
17 oktober 2012
KRAUSE, Paul, G. te SHOREVIEW
MN 55126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZHOU, Xiaohong te WOODBURY
MN 55129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ARNE, Gerald, P. te LONG LAKE
MN 55356, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PEICHEL, David, J. te
MINNEAPOLIS MN 55409,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
REINKE, James, D. te MAPLE
GROVE MN 55311, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61N 1/30
(11) EP1401532
(21) EP02747396.6
(22) 17.06.2002
(31) 01114750
(32) 22.06.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR NON-INVASIVELY
DETERMINING THE RELATIVE
LEVELS OF TWO BIOLOGICAL
SUBSTANCES
(47) 10.10.2012
(73) The University of Bath te
CLAVERTON DOWN, BATH BA2
7AY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) GUY, Richard, Henry te 74350
COPPONEX, Frankrijk (FR)
DELGADO-CHARRO, Maria
Begona te 74350 COPPONEX,
Frankrijk (FR)
(51) A61N 1/372
A61N 1/362
A61N 1/36
(11) EP1919556
(21) EP06770144.1
(22) 09.05.2006
(31) 124791
(32) 09.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NEURAL STIMULATION SYSTEM
CONTROLLING AUTONOMIC
BALANCE
(47) 10.10.2012
(73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te
ST. PAUL, MINNESOTA 551125798, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LIBBUS, Imad te ST. PAUL, MN
55105, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KRAMER, Andrew, P. te MARINE
ON ST. CROIX, MINNESOTA
55047, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SPINELLI, Julio, C. te SHOREVIEW,
MN 55126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G21K 1/02
G01T 1/185
A61N 5/10
(11) EP2377575
Nummer 42/12
27
17 oktober 2012
(21) EP10004145.8
(11) EP2213339
(22) 19.04.2010
(21) EP10000901.8
(47) 10.10.2012
(54) Raster-Dosimetrievorrichtung
(22) 29.01.2010
(47) 10.10.2012
(31) 0900409
(73) Tsukishima Kikai Co., Ltd. te
TOKYO 104-0051, Japan (JP)
(73) X-Alliance GmbH te 22335
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 30.01.2009
(33)
(54)
(72) Dührßen, Rolf Nic te 21220
SEEVETAL, BONDSREPUBLIEK
(47)
DUITSLAND (DE)
Kaiser, Rolf te 26188 EDEWECHT, (73)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
Neumann, Volker te 22453
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ADIABATIC COOLING
(72) TAKEGAMI, Keizo, c/o TSUKISHIMA
KIKAI CO. LTD. te CHUO-KU,
Frankrijk
TOKYO 104-0051, Japan (JP)
Ski comportant un moyen
WAKAYAMA, Junji, c/o TSUKISHIMA
d'amortissement des vibrations
KIKAI CO. LTD. te CHUO-KU,
TOKYO 104-0051, Japan (JP)
10.10.2012
ISHII, Kiwamu, c/o TSUKISHIMA
SALOMON S.A.S. te 74370 METZKIKAI CO. LTD. te CHUO-KU,
TESSY, Frankrijk (FR)
TOKYO 104-0051, Japan (JP)
Silva, Gilles te 73100 LE
(51) C02F 3/06
MONTCEL, Frankrijk (FR)
C02F 1/52
Garcin, Pierre te 73410 SAINT
B01D 24/46
OURS, Frankrijk (FR)
(11)
EP2147711
Huber, Rupert te 5550
RADSTADT, Oostenrijk (AT)
(21) EP09165696.7
A63C 17/08
(22) 16.07.2009
(51) C07K 16/28
A61P 9/10
A61K 39/395
(51)
(11) EP1512412
(11) EP2252380
(21) EP04003517.2
(31) 08075658
(21) EP09710871.6
(22) 02.11.2000
(32) 24.07.2008
(22) 04.02.2009
(31) 19952960
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 200800208
200801138
(54) Process for water purification
using flocculation and biological
filtration
(32) 03.11.1999
(32) 14.02.2008
21.08.2008
(54) Pharmazeutische Zubereitung zur
Behandlung von Arteriosklerose, (33) Denemarken
Denemarken
enhaltend als aktiven Bestandteil
eine anti-apoptotosisch wirksame (54) A SKATEBOARD
Substanz
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) MK Partner Holding APS te 6710
(73) CytoTools AG te 64285
ESBJERG V, Denemarken (DK)
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(72) KRISTIANSEN, Morten te DK-6710
DUITSLAND (DE)
ESBJERG V, Denemarken (DK)
(72) Freyberg, Mark te 64287
(51)
A63F 13/10
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2255853
Friedl, Peter te 64823 KLEIN(21) EP09169032.1
UMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(22) 31.08.2009
DUITSLAND (DE)
Kaiser, Dirk te 64287
(31) 2009128805
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(32) 28.05.2009
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(51) A61Q 11/00
(54) Storage medium having stored
A61K 8/73
thereon game program, and
(11) EP1638518
game apparatus
(21) EP04730426.6
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 30.04.2004
(31) 477048 P
(32) 10.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ORAL CEREAL BETA GLUCAN
COMPOSITIONS
(47) 10.10.2012
(73) Ceapro Inc. te EDMONTON,
ALBERTA T6J 2E1, Canada (CA)
(47) 10.10.2012
(73) Norit Nederland B.V. te 3812 PM
AMERSFOORT
Witteveen & Bos Raadgevende
Ingenieurs B.V. te 7411 SC
DEVENTER
(72) Menkveld, Hendrik Willem
Herman te 7251 SE VORDEN
van den Dikkenberg, Jan Cornelis
te 3862 RB NIJKERK
(51) F23K 5/16
F23K 5/14
B01D 35/153
B01D 35/147
B01D 29/88
B01D 29/15
(11) EP2446951
(21) EP10188860.0
(22) 26.10.2010
(54) Vorrichtung zum Filtern und
Entlüften von Heizöl mit
Rücklaufumschaltventil
(73) Nintendo Co., Ltd. te KYOTO 601- (47)
8501, Japan (JP)
(73)
(72) Suzuki, Ichiro te KYOTO-SHI,
KYOTO 601-8501, Japan (JP)
Yamashita, Yoshikazu te KYOTOSHI, KYOTO 601-8501, Japan (JP) (72)
(51) C07C 7/14
C07C 15/08
C07C 13/18
B01D 9/02
(72) REDMOND, Mark, J. te
EDMONTON, ALBERTA T6C 1B3,
Canada (CA)
FIELDER, David, A. te
EDMONTON, ALBERTA T6A 2S6,
Canada (CA)
(11) EP1867372
(51) A63C 9/00
A63C 5/075
A63C 5/00
10.10.2012
AFRISO-EURO-INDEX GmbH te
74363 GÜGLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Heinz, Thomas te 74374
ZABERFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mayer, Eugen te 74254 OFFENAN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2005100172
(51) B01D
B01D
B01D
B01D
(32) 30.03.2005
(11) EP2286892
(33) Japan
(21) EP10184739.0
(54) METHOD FOR CRYSTALLIZATION
OF PARAXYLENE THROUGH
(22) 11.08.2001
(21) EP06728698.9
(22) 07.03.2006
46/24
46/00
35/30
35/00
(31) 224632 P
Nummer 42/12
272221 P
(32) 11.08.2000
27.02.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Keyed system for connection of
filter cartridge to filter holder
(47) 10.10.2012
(73) Reid, Roger P. te CALDWELL, ID
83605, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Reid, Roger P. te CALDWELL, ID
83605, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F02M 35/04
B60R 21/34
B01D 35/30
(11) EP1809519
(21) EP05803451.3
(22) 08.11.2005
(31) 102004054274
(32) 09.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) LUFTFILTER UNTER DER
MOTORHAUBE EINES
KRAFTFAHRZEUGS
28
Staten van Amerika (US)
)
Clements, Jack T. te LEE'S
(32
SUMMIT, MO 64064, Verenigde
)
Staten van Amerika (US)
Mei, Jason te OVERLAND PARK, KS (33
)
66211, Verenigde Staten van
(54
Amerika (US)
)
(51) B01D 46/24
B01D 46/00
(11) EP2373398
(21) EP09804023.1
(22) 18.12.2009
(31) 102008054878
(32) 18.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FILTERELEMENT UND
DRUCKLUFTFILTER ZUM
ABSCHEIDEN VON
FREMDSTOFFEN AUS EINEM
DRUCKLUFTSTROM
(47) 10.10.2012
(73) Kaeser Kompressoren GmbH te
95450 COBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FOERSTER, Andreas te 96487
DÖRFLES-ESBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.10.2012
(DE)
(73) MANN + HUMMEL GMBH te
FISCHER, Norbert te 96484
71638 LUDWIGSBURG,
MEEDER, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
FEISTHAUER, Michael te 96484
(72) LINHART, Jochen te 71409
MEEDER, BONDSREPUBLIEK
SCHWAIKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) E04F 13/08
BAUER, Sascha te 71549
E04C 2/04
AUENWALD, BONDSREPUBLIEK
E04B 1/86
DUITSLAND (DE)
B01D 53/04
FASOLD, Michael te 71549
(11)
EP1977814
AUENWALD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08153981.9
MÜLLER, Peter te 66113
(22) 02.04.2008
SAARBRÜCKEN,
(31) 202007004823 U
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 02.04.2007
ARNEGGER, Klaus te 71636
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LUDWIGSBURG,
(54) Lochplattenanordnung zur
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Luftreinhaltung
(DE)
(51) B01D 46/52
B01D 39/16
(11) EP2161065
(21) EP09168261.7
(22) 20.08.2009
(31) 201631
(32) 29.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Filter Element Including a
Composite Filter Media
(47) 10.10.2012
(73) BHA Group Holdings Inc. te
KANSAS CITY, MO 64133,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Smithies, Alan te OVERLAND
PARK, KS 66213, Verenigde
17 oktober 2012
11.08.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERFAHREN UND ANLAGE ZUR
ABSCHEIDUNG VON QUECKSILBER
AUS ABGASEN EINES
ZEMENTHERSTELLUNGSPROZESSES
(47 10.10.2012
)
(73 ThyssenKrupp Polysius AG te 59269
)
BECKUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 SCHULZ, Dietmar te 59269 BECKUM,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
BRENTRUP, Ludger te 59302 OELDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
MENZEL, Karl te 59320
ENNIGERLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEILMANN, Reinhard te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KUPPER, Detlev te 48291 TELGTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
TERRY, Mark te ROSWELL GEORGIA
30075, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B01D
B01D
B01D
B01D
B01D
8/00
7/02
53/26
53/00
5/00
(11) EP1716899
(21) EP06012177.9
(22) 07.02.1997
(31) 599622
(32) 09.02.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Liquid cooled trap
(47) 10.10.2012
(73) MKS Instruments, Inc. te
ANDOVER, MA 01810, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Gu, Youfan te SUPERIOR, CO
80027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hauschultz, Dana S. te BOULDER
(47) 10.10.2012
COLORADO 80303, Verenigde
(73) Genex - Vertrieb Ltd. & Co. KG te
Staten van Amerika (US)
07806 NEUSTADT AN DER ORLA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F15B 21/04
(DE)
B60T 17/00
B01D 53/26
(72) Geipel, Udo te 07806 NEUSTADT
(ORLA), BONDSREPUBLIEK
(11) EP2140926
DUITSLAND (DE)
(21) EP09008440.1
(51 F27D 17/00
)
F27B 7/20
C04B 7/36
B01D 53/10
(22) 29.06.2009
(11 EP2437866
)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21 EP10740229.9
)
(22 05.08.2010
)
(31 102009036950
(31) 102008031318
(32) 02.07.2008
(54) Lufttrockner für turboaufgeladene
Kompressoren
(47) 10.10.2012
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 42/12
DUITSLAND (DE)
29
(32) 21.08.2007
(72) Hilberer, Eduard te 68766
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK (54) Verfahren und Vorrichtung zur
DUITSLAND (DE)
portionsweisen Anreicherung und
Ausgabe von Trinkwasser mit
(51) B01D 53/85
einem Gas
B01D 53/72
(47)
10.10.2012
(11) EP2164612
(73) Biologic GmbH te 33129
DELLBRÜCK, BONDSREPUBLIEK
11.07.2008
DUITSLAND (DE)
20080040151
Ionox Wasser-Technologie GmbH
te 93083 OBERTRAUBLING,
30.04.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Zuid-Korea
(DE)
AIR CLEANING FILTER
Suto GmbH te 32312 LÜBBECKE,
COMPRISING FORMALDEHYDE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DEHYDROGENASE AND PROCESS
(DE)
FOR PRODUCING THE SAME
(72) SONNENREIN, Gerrit te 33102
10.10.2012
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LG Electronics Inc. te SEOUL 150721, Zuid-Korea (KR)
(51) B28C 5/16
(21) EP08778762.8
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) HYUN, Ok Chun te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO 641-711,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Sung Hwa te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO 641-711,
Zuid-Korea (KR)
JANG, Jae Soo te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO 641-711,
Zuid-Korea (KR)
(51) C08L 77/00
C08F 293/00
C08F 2/38
B01D 71/56
B01D 69/12
B01D 61/02
(11) EP2313184
(21) EP09804553.7
(22) 03.08.2009
(31) 08161828
(32) 05.08.2008
B01F 7/30
B01F 15/00
(11) EP2219770
(21) EP08855835.8
(22) 05.12.2008
(31) 102007059333
(32) 07.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MISCHER UND MISCHVERFAHREN
(47) 10.10.2012
(73) Pemat Mischtechnik Gmbh te
67361 FREISBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STAHL, Walter te 67361
FREISBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B01J 13/04
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2315628
(54) FUNCTIONALIZED THIN FILM
POLYAMIDE MEMBRANES
(21) EP09737015.9
(22) 13.08.2009
(47) 10.10.2012
(31) 0804639
(73) Polymers CRC Limited te
NOTTING HILL, VIC 3168,
Australië (AU)
(32) 19.08.2008
(72) STENZEL, Martina H. te SYDNEY,
NSW 2035, Australië (AU)
GODOY-LOPEZ, Ricardo te NL4536 AK TERNEUZEN
HARRISSON, Simon te 92340
BOURG-LA-REINE, Frankrijk (FR)
RIZZARDO, Ezio te WHEELERS
HILL, VICTORIA 3150, Australië
(AU)
17 oktober 2012
(33) Frankrijk
B01J 19/24
B01J 19/00
B01D 3/24
(11) EP2138226
(21) EP09011808.4
(22) 19.10.2006
(31) 731390 P
496835
(32) 28.10.2005
01.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Polymerization process with
optimized reactor design
(47) 10.10.2012
(73) EASTMAN CHEMICAL COMPANY te
KINGSPORT, TN 37660-5075,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Yount, Thomas Lloyd te
KINGSPORT TN 37664, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Windes, Larry Cates te
KINGSPORT TN 37664, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Debruin, Bruce Roger te
LEXINGTON SC 29072, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B01J 20/32
B01J 20/28
(11) EP1309401
(21) EP01969599.8
(22) 15.08.2001
(31) 1015961
(32) 18.08.2000
(33) Nederland
(54) USE OF AN ADSORBENT FOR THE
REMOVAL OF LIQUID, GASEOUS
AND/OR DISSOLVED
CONSTITUENTS FROM A PROCESS
STREAM
(47) 10.10.2012
(73) Veolia Water Solutions &
Technologies Support te 94410
SAINT-MAURICE, Frankrijk (FR)
(72)
(54) PROCEDE DE PREPARATION D'UN
MATERIAU COEUR-COUCHE
AYANT UNE BONNE RESISTANCE
MECANIQUE
(51)
(47) 10.10.2012
(73) IFP Energies nouvelles te 92852
RUEIL-MALMAISON CEDEX,
Frankrijk (FR)
VAN STRIEN, Cornelis, Johannes,
Govardus te NL-6662 SJ ELST
SCHOMAKER, Elwin te NL-68882
NX VELP
C04B 38/00
C04B 37/00
C04B 35/584
C04B 35/565
C04B 35/195
B01J 37/02
B01J 35/04
B01J 23/42
B01D 46/24
B01D 39/20
(11) EP1707251
(22) 21.08.2008
(72) OULD-CHIKH, Samy te F-69160
TASSIN LA DEMI LUNE, Frankrijk
(FR)
FECANT, Antoine te F-69530
BRIGNAIS, Frankrijk (FR)
ROULEAU, Loïc te F-69390
CHARLY, Frankrijk (FR)
FISCHER, Lars te F-38200
VIENNE, Frankrijk (FR)
HEMATI, Mehrdji te F-31860 PINSJUSTARET, Frankrijk (FR)
(31) 102007039472
(51) C08G 63/78
(33) Japan
(51) B67D 1/00
B01F 5/02
B01F 3/04
B01F 15/06
B01F 15/00
A23L 2/54
(11) EP2188045
(21) EP08801191.1
(21) EP05770336.5
(22) 08.08.2005
(31) 2004382132
(32) 28.12.2004
Nummer 42/12
(54) FILTER AND FILTER AGGREGATE
(47) 10.10.2012
(73) Ibiden Co., Ltd. te OOGAKI CITY
503-8604, Japan (JP)
(72) HAYASHI, Masayuki c/o IBIDEN
CO., LTD. te IBIGAWA-CHO, IBIGUN, GIFU 5010695, Japan (JP)
OGYU, Kazutake c/o IBIDEN CO.,
LTD. te IBIGAWA-CHO, IBI-GUN,
GIFU 5010695, Japan (JP)
OHIRA, Akihiro c/o IBIDEN CO.,
LTD. te IBIGAWA-CHO, IBI-GUN,
GIFU 5010695, Japan (JP)
OHNO, Kazushige c/o IBIDEN CO.,
LTD. te IBIGAWA-CHO, IBI-GUN,
GIFU 5010695, Japan (JP)
30
KIJIMA, Yoshifumi, NIPPON SHEET
GLASS CO.LTD. te TOKYO 1086321, Japan (JP)
MORI, Kenji, NIPPON SHEET
GLASS CO.LTD. te TOKYO 1086321, Japan (JP)
(51) C12M 1/18
C12M 1/00
B25J 21/02
B01L 1/02
(11) EP1940548
17 oktober 2012
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 MEHRFACHLOCHTESTVORRICHTUNG
)
(47 10.10.2012
)
(73 Leibniz-Institut fuer Pflanzengenetik
)
und Kulturpflanzenforschung te
06466 GATERSLEBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(32) 27.10.2005
(72 SHARBEL, Timothy te 06484
)
QUEDLINBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLUMENTHAL, Uwe te 06484
QUEDLINBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B01J 31/18
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP1899060
(54) LABORATORY APPARATUS WITH
INCUBATOR
(51) B01L 3/02
(21) EP06777539.5
(22) 03.07.2006
(31) 05106167
(32) 07.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) CATALYST SYSTEMS BASED ON
MACROCYCLIC LIGANDS
(47) 10.10.2012
(73) TOTAL RESEARCH &
TECHNOLOGY FELUY te 7181
SENEFFE, België (BE)
(72) HILLAIRET, Caroline te B-7061
CASTEAU, België (BE)
MICHAUD, Guillaume te F-59000
LILLE, Frankrijk (FR)
SIROL, Sabine te B-1440
WAUTHIER-BRAINE, België (BE)
(51) C23C 14/06
C09K 3/00
B32B 9/00
B01J 37/02
B01J 35/02
B01J 27/24
B01J 23/745
B01J 23/28
B01J 23/06
B01J 21/06
A01N 59/16
(11) EP1466665
(21) EP02790849.0
(22) 24.12.2002
(31) 2001389844
2002174136
(32) 21.12.2001
14.06.2002
(33) Japan
Japan
(21) EP06795015.4
(22) 27.10.2006
(31) 0521884
(47) 10.10.2012
(72) ANZAKI, Toshiaki, NIPPON SHEET
GLASS CO.LTD. te TOKYO 1086321, Japan (JP)
(21) EP10012246.4
(22) 08.09.2008
(73) Newcastle-Upon-Tyne Hospitals
NHS Trust te NEWCASTLE-UPON- (31) 102007042555
TYNE TYNE AND WEAR NE7 7DN, (32) 07.09.2007
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) HERBERT, Mary te TYNE & WEAR (54) Pipette or dispenser with piston
NE1 4EP, GROOT BRITTANNIË
position display
(GB)
(47)
10.10.2012
HARBOTTLE, Stephen te TYNE &
(73) EPPENDORF AG te 22339
WEAR NE1 4EP, GROOT
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
FENWICK, Jeanette te TYNE &
WEAR NE1 4EP, GROOT
(72) Schmidt, Peter te 23564 LÜBECK,
BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WALKER, James te DERBYSHIRE
(DE)
SK13 8PT, GROOT BRITTANNIË
Andres, Karl-Friedrich te 22941
(GB)
BARGTEHEIDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29C 65/48
Molitor, Peter te 22143
B29C 65/02
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
B29C 59/14
DUITSLAND (DE)
B01L 3/00
(11) EP1750155
(21) EP05016687.5
(51) B05B 1/30
B05B 1/06
(22) 01.08.2005
(11) EP2304315
(54) Verfahren zur Herstellung einer
Probenkammer
(21) EP08874236.6
(22) 23.12.2008
(47) 10.10.2012
(31) 118615
(32) 09.05.2008
(73) ibidi GmbH te 82152
MARTINSRIED, BONDSREPUBLIEK (33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(54) DESUPERHEATER SPRAY NOZZLE
(72) Kahl, Johan-Valentin te 80636
(47) 10.10.2012
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Control Components, Inc. te
DUITSLAND (DE)
RANCHO SANTA MARGARITA,
Zantl, Roman te 85598
CALIFORNIA 92688, Verenigde
BALDHAM, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51 C12M 1/32
)
B01L 3/00
(54) MEMBER HAVING
PHOTOCATALYTIC FUNCTION AND (11 EP2142299
)
METHOD FOR MANUFACTURE
THEREOF
(21 EP08749693.1
)
(47) 10.10.2012
(73) Nippon Sheet Glass Co., Ltd. te
MINATO-KU TOKYO 108-6321,
Japan (JP)
(11) EP2324925
(22 24.04.2008
)
(31 202007005989 U
)
(32 24.04.2007
)
(72) FREITAS, Stephen, G. te MISSION
VIEJO CA 92691, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SELZER, Ory, D. te IRVINE CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NEWTON, Raymond, R. te
TRABUCO CANYON CA 92679,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G11B 7/26
C09J 5/00
B05C 5/02
Nummer 42/12
31
17 oktober 2012
(11) EP1656999
LAUGHLIN, Barton, Andrew te
(47) 10.10.2012
HORTONVILLE, WI 54944,
(73) Thermo Electron LED GmbH te
Verenigde Staten van Amerika
63505 LANGENSELBOLD,
06.02.2001
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
2000127061
HELLER, Harold, Norbert te
(DE)
MENASHA, WI 54952, Verenigde
27.04.2000
(72)
Ross, Gerd te 60388 FRANKFURT,
Staten van Amerika (US)
Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BLENKE, Timothy, James te
(DE)
Method for supplying liquid
NEENAH, WI 54956, Verenigde
Reinhardt, Heiko te 63755
material
Staten van Amerika (US)
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
HUSAIN,
Tauhid
te
NEW
MILFORD,
10.10.2012
DUITSLAND (DE)
CT 06776, Verenigde Staten van
ORIGIN ELECTRIC CO. LTD. te
Stahl, Hermann te 61130
Amerika (US)
TOSHIMA-KU TOKYO, Japan (JP)
NIDDERAU, BONDSREPUBLIEK
KLEMP, Paul, Gordon te
DUITSLAND (DE)
Shinohara, Shinichi te TOKYO,
HORTONVILLE, WI 54944,
Rupp, Oliver te 68519
Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
Kobayashi, Hideo te TOKYO, Japan
(US)
DUITSLAND (DE)
(JP)
CONDRON, John, Ford te NEENAH,
Brachtl, Stefan te 63526
Nakamura, Masahiro te TOKYO,
WI 54956, Verenigde Staten van
ERLENSEE, BONDSREPUBLIEK
Japan (JP)
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Kaji, Kanya te TOKYO, Japan (JP)
(51) B07B 1/49
(51)
C23C 14/34
D21H 23/22
B07B 1/46
B21B 1/38
D21H 21/00
(11) EP1998904
B21B 1/02
D21H 19/32
(21) EP07759690.6
B05D 1/30
(11) EP1848552
(21) EP06300051.7
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP2206563
(22) 29.03.2007
(21) EP09180661.2
(31) 787277 P
692043
(22) 08.05.2008
(31) 801139
(32) 09.05.2007
(32) 30.03.2006
27.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for treating materials
with compositions
(54) COMPOSITE SCREEN
(47) 10.10.2012
(73) M-I LLC te HOUSTON, TX 77072,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, 48686-0994 MI,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Cameron, John Christopher te
ACWORTH, GA 30101, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Neal, Edwin A. te EDWARDS, CO
81632, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 10.10.2012
(72) NOGALSKI, James, F. te TULSA,
OK 74145, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01L 21/00
B08B 3/02
(11) EP2106303
(21) EP08701344.7
(21) EP06734440.8
(22) 07.02.2006
(31) 55535
(32) 10.02.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPUTTERING TARGET AND
METHOD OF FABRICATION
(47) 10.10.2012
(73) Cabot Corporation te BOSTON MA
02210-2019, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) WICKERSHAM, Charles, E., Jr. te
COLUMBUS, OH 43214, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LEVIT, Vladimir, I. te HILLARD, OH
32026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ALEXANDER, P., Todd te BERWYN,
PA 19312, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B29C 65/08
B06B 3/00
(22) 09.01.2008
(11) EP1455956
(32) 22.01.2007
(51) B22D 11/12
B21B 13/22
B21B 1/46
(33) Oostenrijk
(11) EP2139622
(31) 34040
(54) METHOD FOR CLEANING A
SURFACE
(21) EP08718072.5
(32) 18.12.2001
(47) 10.10.2012
(31) RM20070150
(21) EP02742411.8
(22) 10.07.2002
(31) 1052007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Lam Research AG te 9500
VILLACH, Oostenrijk (AT)
(54) CONTROL OF PROCESSING FORCE
AND PROCESS GAP IN RIGID
(72) SELLMER, Reinhard te A-9500
ROTARY ULTRASONIC SYSTEMS
VILLACH, Oostenrijk (AT)
(47) 10.10.2012
(51) B08B 15/02
(22) 20.03.2008
(32) 21.03.2007
(33) Italië
(54) A PROCESS AND A PLANT FOR
THE PRODUCTION OF METAL
STRIP
(73) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC. te NEENAH, WI 54956,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1935518
(47) 10.10.2012
(21) EP07021475.4
(72) EHLERT, Thomas, David te
NEENAH, WI 54956, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCNICHOLS, Patrick, Sean te
HORTONVILLE, WI 54944,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 102006060713
(73) Danieli & C. Officine Meccaniche
SpA te 33042 BUTTRIO (UDINE),
Italië (IT)
(22) 05.11.2007
(32) 21.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sicherheitswerkbank und
Verfahren zum Kalibrieren
derselben
(72) BENEDETTI, Gianpietro te I-33019
TRICESIMO, Italië (IT)
POLONI, Alfredo te I-34070
FOGLIANO REDIPUGLIA, Italië (IT)
KAPAJ, Nuredin te I-33100 UDINE,
Italië (IT)
Nummer 42/12
(51) B21D 37/16
B21D 26/02
(11) EP2331274
(21) EP09790774.5
32
(73) Rothenberger Aktiengesellschaft
te 65779 KELKHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LINDNER, Knut te 65779
KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK
179230
DUITSLAND (DE)
KRAUSE, Thoralf te 04357
24.07.2008
LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
FORMING METHOD AND
GREDING, Arnd te 65719
APPARATUS HAVING A
HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK
HYDROSTATIC PRESSING MEDIUM
DUITSLAND (DE)
10.10.2012
(51) B22C 1/22
(22) 23.07.2009
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1572397
(21) EP03718162.5
(22) 02.04.2003
(72) MATSEN, Marc, R. te SEATTLE WA (31) 117462
98115-4403, Verenigde Staten
(32) 05.04.2002
van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
CROW, Wesley, B . te BELLEVUE
(54) COLD-BOX FOUNDRY BINDER
WA 98005-3940, Verenigde
SYSTEMS HAVING IMPROVED
Staten van Amerika (US)
SHAKEOUT
FIRTH, Lee, C. te RENTON WA
98058-8108, Verenigde Staten
(47) 10.10.2012
van Amerika (US)
(73) ASK Chemicals L.P. te
(51) B21D 53/88
B21D 39/02
B21D 19/04
(11) EP2160258
(21) EP08758908.1
(22) 30.05.2008
(31) 202007007838 U
(32) 01.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ROLLBÖRDELWERKZEUG
(47) 10.10.2012
WILMINGTON, DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 28.08.2010
(31) 102009042719
102010004426
(32) 23.09.2009
13.01.2010
(51) B23C
B23C
B23B
B23B
5/22
5/08
29/04
27/16
(11) EP2066471
(21) EP07805518.3
(22) 27.08.2007
(31) 17837706
(32) 28.09.2006
(33) Israël
(54) CUTTING TOOL HAVING CUTTING
INSERT SECURED BY NONPENETRATING ABUTMENT OF A
THREADED FASTENER
(47) 10.10.2012
(73) Iscar Ltd. te 24959 TEFEN, Israël
(IL)
(72) HECHT, Gil te 22443 NAHARIYA,
Israël (IL)
(51) B23K 1/012
(11) EP2331284
(51) B22D 41/50
(54) VERFAHREN ZUM LÖTEN EINES
METALLISCHEN WABENKÖRPERS
ZUR ABGASBEHANDLUNG
(11) EP2021139
(11) EP2226141
(21) EP10003826.4
(22) 21.05.2007
(31) 0610809
(32) 01.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) VORRICHTUNG ZUM AUFWEITEN
VON HOHLKÖRPERN
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
Oostenrijk (AT)
(72) Morales, Rodolfo Davila te
CUAUTI-ESTADO DE MEXICO
556124, Mexico (MX)
Palafox-Ramos, Jorge te DEL.
AZCAPOTZALCO 02150, Mexico
(MX)
(72) WOODSON, Wayne, D. te
GEORGETOWN, IL 61846,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHRIVER, H., Randall te
COLOMBUS, OH 43235, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP07732899.5
(73) FFT EDAG Produktionssysteme
GmbH & Co. KG te 36041 FULDA, (22) 21.05.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0610809
(DE)
(32) 01.06.2006
(72) REITH, Stefan te 36145
(33) GROOT BRITTANNIË
HOFBIEBER, BONDSREPUBLIEK
(54) CASTING NOZZLE
DUITSLAND (DE)
TODZEY, Detlef te 36041 FULDA, (47) 10.10.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Refractory Intellectual Property
(DE)
GmbH & Co. KG te 1100 WIEN,
RITZ, Albert te 36124
Oostenrijk (AT)
EICHENZELL, BONDSREPUBLIEK
(72)
MORALES, Rodolfo, Davila te
DUITSLAND (DE)
CUAUTI-ESTADO DE MEXICO,
(51) F16L 13/14
Mexico (MX)
B29C 57/04
PALAFOX-RAMOS, Jorge te DEL.
B21D 41/02
AZCAPOTZALCO 02150, Mexico
B21D 39/20
(MX)
(11) EP2467220
(51) B22D 41/50
(21) EP10754418.1
17 oktober 2012
(54) Casting Nozzle
(73) Refractory Intellectual Property
GmbH & Co. KG te 1100 WIEN,
(21) EP09782166.4
(22) 25.08.2009
(31) 102008047498
(32) 17.09.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.10.2012
(73) Emitec Gesellschaft für
Emissionstechnologie mbH te
53797 LOHMAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) CASPER, Hans-Peter te 53844
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOTTHOFF, Hubertus te 53809
RUPPICHTEROTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
GUTOWSKI, Jörg te 99817
EISENACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CHAUCHET, Dietmar te 51149
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WIERES, Ludwig te 51491
OVERATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02M 3/335
B23K 9/10
B23K 9/095
(11) EP1704954
(21) EP06000268.0
(22) 07.01.2006
(31) 87179
Nummer 42/12
33
(32) 24.03.2005
GIFU 506-0824, Japan (JP)
KITAMURA, Hiroshi te TAKAYAMA
CITY GIFU 506-0824, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Three stage power source for
electric arc welding with the first
stage having a DC-DC converter
with a soft switching circuit
(47) 10.10.2012
(73) Lincoln Global, Inc. te CITY OF
INDUSTRY, CA 91748, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Kooken, Todd E. te OHIO 44118,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Luo, Lifeng te SOLON OHIO
44139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F16G 5/16
B23P 15/00
B21D 53/16
B21D 53/14
(11) EP2234752
(51) B23Q 11/00
(11) EP2298494
(21) EP10013272.9
(22) 28.07.2005
(31) 200501394
(32) 10.06.2005
(33) Spanje
(31) 2008009142
(32) 18.01.2008
(33) Japan
(54) METHOD OF PRODUCING RING
MEMBER
(47) 10.10.2012
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN 4718571, Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(32) 29.08.2002
(33) Japan
(33) Japan
Japan
Japan
(54) POLISHING PAD AND PROCESS
FOR PRODUCTION OF POLISHING
PAD
(72) NAKAYAMA, Kimio te KURASHIKISHI OKAYAMA 713-8550, Japan
(JP)
Baigorri Hermoso, Julián te 31191
TAKAOKA, Nobuo te KURASHIKIPAMPLONA, Spanje (ES)
SHI OKAYAMA 713-8550, Japan
(JP)
F04D 29/28
KATO, Mitsuru te KURASHIKI-SHI
B24B 19/14
OKAYAMA 713-8550, Japan (JP)
B23C 3/18
KIKUCHI, Hirofumi te KURASHIKIEP1396309
SHI OKAYAMA 713-8550, Japan
EP03255388.5
(JP)
TANAKA, Jiro te OKAYAMA-SHI
29.08.2003
OKAYAMA 702-8601, Japan (JP)
mi20021876
(51) B24B 55/05
03.09.2002
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) Italië
(11) EP2262614
(54) Method for production of a rotor
of a centrifugal compressor
(21) EP09722761.5
(22) 13.03.2009
(47) 10.10.2012
(31) 102008000732
(21) EP08873426.4
(22) 18.11.2008
(31) 102008000728
(54) Stage apparatus and its driving
(32) 18.03.2008
method, exposure apparatus and
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
device manufacturing method
(54) HANDWERKZEUGMASCHINE,
(47) 10.10.2012
INSBESONDERE HANDGEFÜHRTE
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
SCHLEIFMASCHINE
TOKYO, Japan (JP)
(47) 10.10.2012
(72) Uchida, Shinji, Canon Kabushiki
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
Kaisha te TOKYO, Japan (JP)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(51) B24B 3/26
DUITSLAND (DE)
B24B 3/06
(72)
BOGARDI, Balazs te H-3418
B23Q 1/64
SZENT ISTVAN, Hongarije (HU)
(11) EP2311600
KAPLAR, Roland te H-3518
MISKOLC-PERECES, Hongarije
(21) EP08791312.5
(HU)
(22) 18.07.2008
(54) MACHINE TOOL AND METHOD OF (51) H01L 21/304
B24D 3/32
ADJUSTING SAID MACHINE TOOL
B24D 18/00
(47) 10.10.2012
B24B 37/24
(73) Waida MFG. Co., Ltd. te
(11) EP2123400
TAKAYAMA CITY, GIFU 506-0824,
(21) EP08710720.7
Japan (JP)
(72) FUJII, Keita te TAKAYAMA CITY
(32) 01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
(73) Loxin 2002, S.L. te 31191
PAMPLONA, Spanje (ES)
SUZUKI, Yuji te TOYOTA-SHI AICHI- (73) Nuovo Pignone Holding S.P.A. te
50127 FIRENZE, Italië (IT)
KEN 471-8571, Japan (JP)
(72) Mola, Paolo te 50065 S.
B23Q 15/013
FRANCESCO-PONTASSIEVE
B23Q 1/62
FLORENCE, Italië (IT)
EP1398109
(51) B25F 5/02
EP03255040.2
B24B 23/02
13.08.2003
(11) EP2268450
(31) 2002251449
(31) 2007023372
2007023373
2007023374
(54) Tool holder with a suction system,
(47) 10.10.2012
an axial knuckle joint and a
(73) Kuraray Co., Ltd. te OKAYAMA
sensing device
710-8622, Japan (JP)
(47) 10.10.2012
(21) EP09702804.7
(22) 16.01.2009
17 oktober 2012
(22) 01.02.2008
(32) 18.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HANDWERKZEUGMASCHINE,
INSBESONDERE HANDGEFÜHRTE
SCHLEIFMASCHINE
(47) 10.10.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BOGARDI, Balazs te H-3418
SZENT ISTVAN, Hongarije (HU)
KAPLAR, Roland te H-3518
MISKOLC PERECES, Hongarije
(HU)
(51) B24D 15/10
(11) EP1919669
(21) EP06776850.7
(22) 14.08.2006
(31) 102005039320
(32) 19.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KARTENFÖRMIGER DATENTRÄGER
(47) 10.10.2012
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KLUGE, Stefan te 80997
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B25B 5/16
B25B 5/08
Nummer 42/12
(11) EP2025471
(21) EP08013896.9
(22) 04.08.2008
(31) 102007039032
(32) 17.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Niederzugspanner
(47) 10.10.2012
34
ESENWEIN, Florian te 73066
UHINGEN-HOLZHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EICHER, Bernhard te 70794
FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHULLER, Marcus te 72135
DETTENHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Andreas Maier GmbH & Co. KG te
(51) B25J 9/16
70734 FELLBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1607192
(DE)
(21) EP05010718.4
(72) Cianci, Pasquale te 73252
(22) 18.05.2005
LENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 102004028559
DUITSLAND (DE)
(51) B25G 1/10
B25B 23/142
(32) 15.06.2004
(11) EP2089189
(54) Verfahren und System zur
Verschleissabschätzung von
Achsen eines Roboterarmes
(21) EP07822291.6
(22) 07.11.2007
(31) 102006054477
(32) 18.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHRAUBENDREHER MIT GRIFF
(47) 10.10.2012
(73) WERA WERK HERMANN WERNER
GmbH & Co. KG te 42349
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STRAUCH, Martin te 42349
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51 B25F 5/02
)
B25F 5/00
B25D 17/04
(11 EP2222440
)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Bader, Axel, Dipl.-Ing. (FH) te
61169 FRIEDBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hansen, Sven te 61200
BERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmidt, Steffen te 73434
AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Henrich, Kim, Dipl.-Ing. (FH) te
63683 GELNHAAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B25J 17/02
(31 102007060041
)
(32) 17.04.2009
(73 Robert Bosch GmbH te 70442
)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72 EICHER, Roswitha te 70794
)
FILDERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEESS, Stefan te 70771
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
MAUTE, Joerg te 71069
SINDELFINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2268463
(21) EP09739961.2
(22) 01.05.2009
(31) 49608 P
(32) 01.05.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(22) 15.03.2010
(47 10.10.2012
)
(51) B26B 21/44
(54) SEPARABLE LUBRICATION
(22 22.10.2008
)
(54 ZUSATZHANDGRIFFVORRICHTUN
)
G
(72) BRUNO, Michael, Hal te
BURLINGTON, MASSACHUSETTS
01803, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JOLLEY, William, Owen te
SPENCER, MASSACHUSETTS
01562, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PRUDDEN, John, Jr. te ESSEX,
MASSACHUSETTS 01929,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) ABB AG te 68309 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2241416
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
MA 02127, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 10.10.2012
(21 EP08858972.6
)
(32 13.12.2007
)
17 oktober 2012
(21) EP10002710.1
(31) 102009017907
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Roboter mit Delta-Kinematik
(47) 10.10.2012
(73) Eveready Battery Company, Inc.
te ST. LOUIS, MISSOURI 63141,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) FOLLO, Thomas te NORTH
MILFORD CT 06461, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B26D 7/08
(11) EP1619003
(21) EP04726005.4
(22) 06.04.2004
(31) 2003121136
2003426958
(32) 25.04.2003
24.12.2003
(33) Japan
Japan
(54) VIBRATION-TYPE PAPER-CUTTING
DEVICE
(47) 10.10.2012
(73) Daido Kogyo Co., Ltd. te KAGASHI, ISHIKAWA 922-8686, Japan
(JP)
(72) Nishimura, Kazuo te KAGA-SHI,
ISHIKAWA 922-8686, Japan (JP)
Majima, Toshiyuki te KAGA-SHI,
ISHIKAWA 922-8686, Japan (JP)
(73) Weber Maschinenbau GmbH
Breidenbach te 35236
BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(51) B26B 21/22
(11) EP2180985
(21) EP08807398.6
(22) 21.08.2008
(31) 897313
(32) 30.08.2007
B65B 61/02
B31B 19/14
B31B 1/20
B26F 1/22
B26F 1/20
B26D 7/26
(11) EP2236255
(21) EP09171008.7
(22) 22.09.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 98110581
(54) RAZOR WITH BLADE UNIT
BIASING MEMBER
(32) 31.03.2009
(33) Taiwan
(47) 10.10.2012
(54) Opening cutter assembly for
having opening perforation line
(73) The Gillette Company te BOSTON,
Nummer 42/12
on plastic packaging film
35
(21) EP06118227.5
(47) 10.10.2012
(22) 01.08.2006
(73) Chan Li Machinery Co., Ltd. te
GUEISHAN SHIANG T'AO YUAN
333, Taiwan (TW)
(31) 102005037081
(32) 03.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Hsu, Wei-Hsin te 112, TAIPEI CITY,
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Taiwan (TW)
Kühlen von Zement oder
(51) B26F 1/14
zementartigen Pulvern
(11) EP2110213
(47) 10.10.2012
17 oktober 2012
(51) B65D 50/04
B29C 45/33
(11) EP1713630
(21) EP05712233.5
(22) 28.01.2005
(31) 768331
(32) 30.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Italië
(54) Mold for injection molding
(73) Messer Group GmbH te 65812
undercut article
BAD SODEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 10.10.2012
DUITSLAND (DE)
Schwenk Transportbeton GmbH & (73) Rexam Prescription Products Inc.
te PERRYSBURG, OH 43551,
Co. KG te 89077 ULM,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
(72) ANCTIL, Albert, R. te
(72) Klingebiel, Ralf te
PERRYSBURG, OH 43551,
BLUMENSCHEINWEG 7 ULM
Verenigde Staten van Amerika
89077, BONDSREPUBLIEK
(US)
DUITSLAND (DE)
ALLEN, Richard, L. te SYLVANIA,
Tauchmann, Jens te
OH 43560, Verenigde Staten van
ANGERMUNDER STR. 34 47269,
Amerika (US)
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
HUSSAIN, Tasadduq te MAUMEE,
DUITSLAND (DE)
OH 43537, Verenigde Staten van
(51) F16K 24/04
Amerika (US)
B29D 30/06
(51) B29C 45/44
B29C 33/10
B29C 45/33
(11) EP2173532
(11) EP2150388
(21) EP08787685.0
(21) EP08733727.5
(22) 09.07.2008
(22) 09.04.2008
(31) 20075535
(31) 740564
(32) 11.07.2007
(32) 26.04.2007
(33) Finland
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Air venting valve of vulcanising
mould and method for removing (54) SPLIT MOLD INSERT FOR A
MOLDING SYSTEM
air from a vulcanising mould
(54) Device for cutting fabrics
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Wd Racing Oy te 33101
TAMPERE, Finland (FI)
(21) EP09157887.2
(22) 14.04.2009
(31) 2001481
(32) 14.04.2008
(33) Nederland
(54) Device and method for the
perforation of elastic sheet
material
(47) 10.10.2012
(73) Eurotron B.V. te 2971 VL
BLESKENSGRAAF
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Bakker, Jan te 2971 BG,
BLESKENSGRAAF
Verschoor, Abraham Jan te 3366
BG, WIJNGAARDEN
den Hartigh, Simon te 2969 BG,
OUD ALBLAS
(51) B26F 1/38
(11) EP2036684
(21) EP08160301.1
(22) 14.07.2008
(31) BO20070478
(32) 16.07.2007
(73) BIERREBI ITALIA S.R.L. te 40037
SASSO MARCONI (BO), Italië (IT)
(72) PENKKIMÄKI, Pekka te FI-372 00
SIURO, Finland (FI)
(72) Tedeschi, Paolo te 40036
MONZUNO (BOLOGNA), Italië (IT) (51) B29C 45/38
B29C 45/26
(51) B27B 5/22
B27B
B27B
B27B
B27B
31/08
31/00
25/04
25/00
(11) EP1439043
(21) EP03450178.3
(22) 23.07.2003
(31) 14712002
(32) 30.09.2002
(33) Oostenrijk
(54) Trimmeranlage
(47) 10.10.2012
(73) Springer Maschinenfabrik AG te
9360 FRIESACH, Oostenrijk (AT)
(72) Widu,Kurt te 9360 FRIESACH,
Oostenrijk (AT)
(51) C04B 7/47
B65G 53/00
B28C 7/00
(11) EP1749767
(11) EP2253445
(21) EP09016009.4
(22) 24.12.2009
(31) 20090044192
(32) 20.05.2009
(33) Zuid-Korea
(54) Injection mold and injection
molding method using the same
(47) 10.10.2012
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Shin, Su-Dong te CHEONAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
Kim, Myoung-Jin te CHEONAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
Heo, Jeong-Hun te ASAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
(47) 10.10.2012
(73) Husky Injection Molding Systems
Ltd. te BOLTON, ON L7E 5S5,
Canada (CA)
(72) KMOCH, Sven te 54518 PLATTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FISCH, Ralf Walter te 54439
SAARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MAI, Arnold te 54666 IRREL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHMITZ, Friedhelm te 54516
WITTLICH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B29C 45/33
(11) EP2216158
(21) EP09152203.7
(22) 05.02.2009
(54) Mould with a core assembly,
injection moulding-machine
comprising the mould and
method of manufacturing
moulding products by using the
machine
(47) 10.10.2012
(73) Etervind AB te 192 69
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
(72) Axelsson, Ernst Gösta Robert te
Nummer 42/12
563 91, GRÄNNA, Zweden (SE)
Rinman, Johan Emil te 554 72,
JÖNKÖPING, Zweden (SE)
Wetterheim, Janarne te 554 52,
JÖNKÖPING, Zweden (SE)
(51) B29C 47/90
(11) EP1683624
(21) EP06090005.7
(22) 12.01.2006
(31) 102005002820
(32) 20.01.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Stufenlos einstellbare
Kalibrierhülse für extrudierte
Kunststoffrohre
(47) 10.10.2012
36
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10196780.0
(47) 10.10.2012
(31) 2010013338
2010013339
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ender, Tobias te 28259 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 70/84
B29C 65/00
(11) EP2288487
(21) EP09768910.3
(22) 10.06.2009
(54) Process for fastening an
accessory to a plastic hollow
body
(51) C09K 3/10
C08L 9/06
B60C 19/12
B60C 1/00
B29C 73/20
B29C 73/16
(47) 10.10.2012
(11) EP2303563
(73) Inergy Automotive Systems
Research (Société Anonyme) te
1120 BRUSSELS, België (BE)
(21) EP09768899.8
(33) Frankrijk
(72) JANNOT, Frédéric te B-1470
BOUSVAL, België (BE)
CRIEL, Bjorn te B-1750 SINTMARTENS-LENNIK, België (BE)
TARDY, Pierre-François te B-1020
BRUSSELS, België (BE)
POHLMANN, Ralph te F-60280
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE,
Frankrijk (FR)
(51) B29C
B29C
B29C
B29C
70/48
33/76
33/52
33/00
(11) EP2316637
(21) EP11151780.1
(22) 12.02.2009
(31) 102008013759
35975 P
(32) 12.03.2008
12.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2347891
(54) Verfahren zur Herstellung eines
integralen Faserverbundbauteils
(31) 102008030132
(73) INOEX GmbH te 32547 BAD
OEYNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (32) 27.06.2008
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Schmuhl, Jörg te 15711 KÖNIGS
(54) VERFAHREN ZUR FERTIGUNG
WUSTERHAUSEN,
EINES ROTORBLATTES FÜR EINE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WINDENERGIEANLAGE
(DE)
(47)
10.10.2012
Klose, Reinhard te 31737
(73) REpower Systems SE te 22297
RINTELN, BONDSREPUBLIEK
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) B60K 15/03
(72) BENDEL, Urs te 24787 FOCKBEK,
B29C 65/74
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B29C 65/02
(DE)
B29C 51/12
EYB, Enno te 24118 KIEL,
B29C 49/20
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2323829
(DE)
(21) EP09804576.8
KNOPS, Martin te 24787
FOCKBEK, BONDSREPUBLIEK
(22) 06.08.2009
DUITSLAND (DE)
(31) 0855459
(32) 07.08.2008
17 oktober 2012
(22) 03.06.2009
(22) 23.12.2010
(32) 25.01.2010
25.01.2010
(33) Japan
Japan
(54) Printing sheet and method for
producing the same
(47) 10.10.2012
(73) Fujifilm Corporation te MINATOKU TOKYO 106-8620, Japan (JP)
(72) Shimizu, Takashi te SAITAMA 3319624, Japan (JP)
Katsumoto, Ryuichi te SAITAMA
331-9624, Japan (JP)
Ogawa, Shotaro te SAITAMA 3319624, Japan (JP)
Hibino, Ryo te SAITAMA 3319624, Japan (JP)
(51) B60C 13/00
B29D 30/72
B29C 41/00
B05C 5/02
(11) EP2344324
(21) EP09737781.6
(22) 30.03.2009
(31) 102008021928
(32) 02.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Reifens für ein Kraftfahrzeug und
Vorrichtung zur Durchführung
dieses Verfahrens
(47) 10.10.2012
(73) Hinkelmann, Jörg te 37574
EINBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hinkelmann, Jörg te 37574
EINBECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 24.06.2008
(51) B65D 81/05
B65D 81/03
B31D 5/00
(33) Frankrijk
(11) EP1385696
(54) COMPOSITION ELASTOMERE
AUTO-OBTURANTE
(21) EP02769394.4
(31) 0854154
(47) 10.10.2012
(22) 09.05.2002
(31) 290161 P
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
57067
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
(32) 10.05.2001
63000 CLERMONT-FERRAND,
25.01.2002
Frankrijk (FR)
(33)
Verenigde Staten van Amerika
MICHELIN Recherche et Technique
Verenigde Staten van Amerika
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
Zwitserland (CH)
FORMING INFLATED CHAMBERS
(72) LESAGE, Pierre te F-63000
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
ABAD, Vincent te F-63400
CHAMALIÈRES, Frankrijk (FR)
(51) G03B 35/00
G02B 3/00
B41M 5/382
B29D 11/00
(47) 10.10.2012
(73) Sealed Air Corporation (US) te
SADDLE BROOK, NEW JERSEY
07663, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SPERRY, Charles, R. te
NORTHAMPTON, MA 01060,
Nummer 42/12
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
37
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP11175004.8
(US)
(22) 29.10.2008
SCOTT, Suzanne te SPRINGFIELD,
VT 05156, Verenigde Staten van (31) 2007280310
2007280311
Amerika (US)
2007312315
B32B 27/34
2007312612
B32B 27/32
2008218847
B32B 27/08
(32) 29.10.2007
EP1831019
29.10.2007
03.12.2007
EP05808046.6
03.12.2007
22.11.2005
27.08.2008
630205 P
(33)
Japan
05107690
Japan
24.11.2004
Japan
22.08.2005
Japan
Japan
Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) Lithographic printing plate
precursor
MULTILAYER POLYMER
STRUCTURE
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Solvay Specialty Polymers USA,
LLC. te ALPHARETTA, GA 30005,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BUSHELMAN, Corinne te
CUMMING, GA 30040, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DOTY, James, K. te ALPHARETTA,
GA 30022, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DE CANNIERE, Jean te B-1180
BRUSSELS, België (BE)
DEHENNAU, Claude te B-1410
WATERLOO, België (BE)
COLLARD, Marie-Paule te B-1800
VILVOORDE, België (BE)
(51) B32B 27/34
B29C 55/12
(11) EP1889717
(21) EP05820356.3
(22) 21.12.2005
(31) 2005171487
2005203303
(32) 10.06.2005
12.07.2005
(33) Japan
Japan
(54) POLYAMIDE RESIN LAMINATE
ROLL AND PROCESS FOR
PRODUCING THE SAME
(47) 10.10.2012
(73) Toyo Boseki Kabushiki Kaisha te
OSAKA 530-0004, Japan (JP)
(72) NISHI, Tadashi, INUYAMA FILMS
CENTER te INUYAMA-SHI, AICHI
484-0079, Japan (JP)
MIYAGUCHI, Yoshinori, INUYAMA
FILMS CENTER te INUYAMA-SHI,
AICHI 484-0079, Japan (JP)
ODA, Naonobu, INUYAMA FILMS
CENTER te INUYAMA-SHI, AICHI
484-0079, Japan (JP)
NOSE, Katsuhiko, TOYOBOSEKI
KABUSHIKI KAISHA te OSAKA-SHI,
OSAKA 530-0004, Japan (JP)
(51) B41C 1/10
(11) EP2380737
17 oktober 2012
(73) Powerful Way Limited te HONG
KONG, China (CN)
Lama France te 69140 RILLIEUX
LA PAPE, Frankrijk (FR)
(72) Nip, Shui Kuen c/o Room 1701,
17th floor te NORTH POINT, HONG
KONG, China (CN)
(51) B41J 2/175
(11) EP2200833
(21) EP07815362.4
(22) 16.10.2007
(54) INK PRESSURE REGULATOR WITH
IMPROVED LIQUID RETENTION IN
REGULATOR CHANNEL
(47) 10.10.2012
(73) Zamtec Limited te DUBLIN 2,
Ierland (IE)
(72) MORGAN, John Douglas te
BALMAIN NEW SOUTH WALES
2041, Australië (AU)
(73) Fujifilm Corporation te MINATOWANG, Miao te BALMAIN NEW
KU TOKYO, Japan (JP)
SOUTH WALES 2041, Australië
(72) Oya, Toyohisa te SHIZUOKA,
(AU)
Japan (JP)
SILVERBROOK, Kia te BALMAIN
Kakino, Ryuki te SHIZUOKA, Japan
NEW SOUTH WALES 2041,
(JP)
Australië (AU)
Sasaki, Tomoya te SHIZUOKA,
(51) B41J 2/175
Japan (JP)
Iwai, Yu te SHIZUOKA, Japan (JP) (11) EP2280828
(51) B41F 33/00
B41F 31/00
B41F 13/22
(11) EP1748892
(21) EP05747180.7
(22) 18.05.2005
(31) 102004025604
102004044215
(32) 25.05.2004
14.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR EINSTELLUNG
EINER ÜBERTRAGUNG VON
DRUCKFARBE
(47) 10.10.2012
(73) Koenig & Bauer
Aktiengesellschaft te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHNEIDER, Georg te 97080
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REDER, Wolfgang, Otto te 97209
VEITSHÖCHHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B41J 2/175
(11) EP1905595
(21) EP07001808.0
(22) 27.01.2007
(31) 200620065131 U
(32) 30.09.2006
(33) China
(54) Ink cartridge for computer printer
(47) 10.10.2012
(21) EP08755940.7
(22) 20.05.2008
(54) INK CONTAINER SUPPORTS
(47) 10.10.2012
(73) Hewlett-Packard Development
Company, L.P. te HOUSTON, TX
77070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) OGLE, Holli C. te E-08174 SANT
CUGAT DEL VALLES, Spanje (ES)
STURM, Christian Bernhard te E08174 SANT CUGAT DEL VALLES,
Spanje (ES)
NEBREDA, Martin Urrutia te E08190 SANT CUGAT DEL VALLES,
Spanje (ES)
PALACIOS, Marc Bautista te E08174 SANT CUGAT DEL VALLES,
Spanje (ES)
(51) B41J 3/54
B41J 2/435
(11) EP2287003
(21) EP10172507.5
(22) 11.08.2010
(31) 542481
(32) 17.08.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Dual imaging of erasable and
non-erasable media
(47) 10.10.2012
(73) Xerox Corporation te
ROCHESTER, NY 14644,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Bray, Daniel M. te ROCHESTER,
NY 14617, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 42/12
Condello, Anthony S. te
WEBSTER, NY 14580, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Brewington, Grace T. te
FAIRPORT, NY 14450, Verenigde
Staten van Amerika (US)
38
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
(33) Japan
Japan
Japan
EP2471662
Japan
EP10016198.3
Japan
Japan
30.12.2010
Japan
Monitoring device and method for
Japan
monitoring marking elements of a
Japan
marking head
Japan
10.10.2012
(54) Tape printer
ALLTEC Angewandte Laserlicht
(47) 10.10.2012
Technologie Gesellschaft mit
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
beschränkter Haftung te 23923
te NAGOYA-SHI, AICHI 467-8561,
SELMSDORF, BONDSREPUBLIEK
Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(51) B41J 2/46
B41J 2/45
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72) Kueckendahl, Peter Joerg te
23863 BAD OLDESLOE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ryan, Daniel Joseph te
SYCAMORE, ILLINOIS 60178,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B41J 29/02
B41J 11/02
B41J 11/00
(11) EP2295252
(21) EP10173617.1
(22) 20.08.2010
(31) 2009196445
2010066019
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Yamaguchi, Koshiro te NAGOYASHI AICHI 467-8562, Japan (JP)
Noda, Kengo te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Murata, Susumu te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Shibata, Yasuhiro te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Imamaki, Teruo te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Kato, Tsutomu te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Horiuchi, Takashi te NAGOYA-SHI
AICHI 467-8562, Japan (JP)
Sago, Akira te NAGOYA-SHI AICHI
467-8562, Japan (JP)
17 oktober 2012
(54) FOUNTAIN SOLUTION
REGULATION
(47) 10.10.2012
(73) Hesteren, Drs. J. J. A., Van te 4708
DW ROOSENDAAL
(72) VROEGOP, Jan, Pieter te NL-3962
EC WIJK BIJ DUURSTEDE
(51) B42C 9/00
B42C 11/02
B42C 11/00
(11) EP1182052
(21) EP01118003.1
(22) 25.07.2001
(31) 10039854
(32) 10.08.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Bearbeiten eines blattförmigen
Druckerzeugnisses
(47) 10.10.2012
(73) Wohlenberg Buchbindesysteme
GmbH te 27283 VERDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schneider, Hans-Joachim te
27283 VERDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B42D 15/10
B42D 15/00
(11) EP2331343
(21) EP09777953.2
(22) 19.08.2009
(31) 102008046511
(32) 27.08.2009
23.03.2010
(51) B41M 5/52
(32) 10.09.2008
(11) EP2244886
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Japan
Japan
(21) EP08856328.3
(54) DARSTELLUNGSANORDNUNG
(22) 27.10.2008
(54) Recording apparatus
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(31) 5277
11021
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO, Japan (JP)
(32) 04.12.2007
14.01.2008
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Toya, Akihiro te SUWA-SHI
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
Mizutani, Seigo te SUWA-SHI
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) B41J 15/04
(11) EP2236303
(21) EP10157994.4
(22) 26.03.2010
(31) 2009088227
2009088238
2009088241
2009154695
2009269693
2009270056
2009270067
2009270163
2009270221
2009270325
(32) 31.03.2009
31.03.2009
31.03.2009
30.06.2009
(54) ABRASION RESISTANT MEDIA
(47) 10.10.2012
(73) W. R. Grace & Co.-Conn te
COLUMBIA, MD 21044-4098,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) KAULE, Wittich te 82275
EMMERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAHM, Michael te 93155 HEMAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RAUSCHER, Wolfgang te 81677
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SUN, Qi te ZAMA-SHI KANAGAWA
228-0004, Japan (JP)
SUGIMOTO, Yoshitaka te
SAGAMIHARA KANAGAWA 2280823, Japan (JP)
(51) B42D 15/04
(51) B41N 3/08
(31) 0917831
0911695
(11) EP2355983
(21) EP09760337.7
(22) 17.11.2009
(31) 2002212
(32) 17.11.2008
(33) Nederland
(11) EP2216185
(21) EP10250191.3
(22) 04.02.2010
(32) 04.02.2009
07.07.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Improvements to greeting cards
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
39
(73) Premium World Ltd. te
GODALMING GU7 1HZ SURREY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B44C 1/17
B32B 37/02
(72) Hoy, James te GODALMING GU7
1HZ, SURREY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP09777643.9
(51) B42F 5/00
B42F 3/00
(11) EP2340175
(22) 04.08.2009
(31) 102008036481
(32) 05.08.2008
(11) EP1915261
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06795285.3
(31) TO20050122 U
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON SICHERHEITSELEMENTEN
MIT ZUEINANDER GEPASSERTEN
MOTIVEN
(32) 17.08.2005
(47) 10.10.2012
(33) Italië
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 14.08.2006
(54) SHEET SUPPORT FOR DIGITAL
PHOTOGRAPHIC PRINTS
(47) 10.10.2012
(73) Sales S.p.A. te 10098 RIVOLI TO,
Italië (IT)
(72) TESSERA CHIESA, Emilio te I10098 RIVOLI, Italië (IT)
(51) B65D 83/08
B42F 7/14
B42F 7/00
B42D 5/00
(11) EP2043879
(21) EP07799395.4
(22) 09.07.2007
(31) 490631
(32) 21.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OPEN TOP DISPENSER
(47) 10.10.2012
(72) HOFFMÜLLER, Winfried te 83646
BAD TÖLZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RENNER, Patrick te 83677
REICHERSBEUERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEIM, Manfred te 83646 BAD
TÖLZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16C 35/067
B60B 27/00
(11) EP1694518
(21) EP04802883.1
(22) 06.12.2004
(31) 10359645
(32) 18.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN 55133- (54) RADLAGERMODUL IN EINEM
RADTRÄGER
3427, Verenigde Staten van
(47) 10.10.2012
Amerika (US)
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
(72) NASH, James E. te SAINT PAUL,
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
MINNESOTA 55133-3427,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
THOMPSON, Craig te SAINT PAUL, (72) NIEBLING, Peter te 97688 BAD
MINNESOTA 55133-3427,
KISSINGEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
HEIM, Jens te 97493
BERGRHEINFELD,
(51) B43L 19/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B43K 8/02
(DE)
B43K 24/08
HOFMANN, Heinrich te 97422
A45D 40/20
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
A45D 40/02
DUITSLAND (DE)
(11) EP2054243
LANGER, Roland te 97523
(21) EP07793391.9
SCHWANFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 06.08.2007
DLUGAI, Darius te 97421
(31) 20060073906
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
(32) 04.08.2006
DUITSLAND (DE)
DÖPPLING, Horst te 91074
(33) Zuid-Korea
HERZOGENAURACH,
(54) SLIDE TYPE WRITING TOOL
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PREVENTING DRYNESS
(DE)
(47) 10.10.2012
STEINBERGER, Wolfgang te
91074 HERZOGENAURACH,
(73) Morris Corporation te INCHEONBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SHI 402-060, Zuid-Korea (KR)
(DE)
(72) YOON, Hyun-Son te SEOUL 130083, Zuid-Korea (KR)
(51) B60C 11/13
B60C 11/12
17 oktober 2012
B60C 11/03
(11) EP2376297
(21) EP09740894.2
(22) 28.10.2009
(31) 102008055496
(32) 09.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FAHRZEUGLUFTREIFEN
(47) 10.10.2012
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) CELIK, Akif te 30173 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60C 11/12
B60C 11/03
(11) EP2319712
(21) EP09797952.0
(22) 15.07.2009
(31) 2008185437
(32) 16.07.2008
(33) Japan
(54) PNEUMATIC TIRE
(47) 10.10.2012
(73) Bridgestone Corporation te
TOKYO 104-8340, Japan (JP)
(72) OCHI, Naoya te TOKYO 104-8340,
Japan (JP)
NEMOTO, Tomoaki te TOKYO 1048340, Japan (JP)
(51) B60C 11/13
B60C 11/11
(11) EP2360034
(21) EP10187080.6
(22) 11.10.2010
(31) 102010000414
(32) 15.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fahrzeugluftreifen
(47) 10.10.2012
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Rittweger, Stefan te 30163
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60C 11/12
(11) EP2222483
(21) EP08861289.0
(22) 20.10.2008
(31) 102007060559
(32) 15.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FAHRZEUGLUFTREIFEN
(47) 10.10.2012
(73) Continental Reifen Deutschland
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 42/12
(DE)
(72) SENG, Matthias te 30449
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DIENSTHUBER, Franz te 30559
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60C 15/06
B60C 13/00
(11) EP2186656
40
(32) 14.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51) B60J 5/06
(47) 10.10.2012
(21) EP10002023.9
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
FRIEDRICHSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 26.02.2010
(72) BLADT, Ulrich te 49479
IBBENBÜREN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
10.07.2008
BEUTLER, Olaf te 49356
2007228418
DIEPHOLZ, BONDSREPUBLIEK
04.09.2007
DUITSLAND (DE)
LOHFINK, Günter te 38667 BAD
Japan
HARZBURG, BONDSREPUBLIEK
PNEUMATIC TIRE
DUITSLAND (DE)
10.10.2012
PALLUCK, Karl-Walter te 49401
DAMME, BONDSREPUBLIEK
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
DUITSLAND (DE)
te KOBE-SHI, HYOGO 651-0072,
LOHEIDE, Stefan te 49134
Japan (JP)
WALLENHORST,
NOTSU, Ryoji te HYOGO 651BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
0072, Japan (JP)
(DE)
B60C 25/13
LAMLA, Dirk te 49565
BRAMSCHE, BONDSREPUBLIEK
EP2338705
DUITSLAND (DE)
EP10194050.0
SCHÖNHOFF, Stefan te 49191
07.12.2010
BELM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MO20090294
MAASSMANN,Christian te 49586
16.12.2009
MERZEN, BONDSREPUBLIEK
Italië
DUITSLAND (DE)
Bead breaking unit for tyre
(51) B60H 1/00
changing machines
(11) EP2307215
10.10.2012
(21) EP09772302.7
Giuliano Group S.p.A. te 42015
(22) 15.06.2009
CORREGGIO (RE), Italië (IT)
(31) 08159648
Bonacini, Maurizio te 42015,
CORREGGIO (RE), Italië (IT)
(51) B60K 17/28
B60G 3/20
B60G 21/02
(32) 03.07.2008
(54)
(21) EP10193689.6
(47)
(22) 03.12.2010
(73)
(31) 2003903
(33) Nederland
(72)
(51) H05B 1/02
G05D 23/24
(47) 10.10.2012
F24H 9/20
B60H 1/22
(73) Zuidberg Techniek Holding B.V. te
8307 DE ENS
(11) EP2371588
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) EP10003262.2
(72) Zuidberg, Jeroen Emiel te 8011
CH ZWOLLE
(22) 26.03.2010
(51) F16C 7/00
B60G 7/00
B60G 21/055
B29C 45/14
(47) 10.10.2012
(21) EP08784399.1
(22) 30.07.2008
(31) 102007038494
(31) 102009011545
(32) 03.03.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schiebetüreinrichtung für ein
Kraftfahrzeug
(47) 10.10.2012
(73) Bayerische Motoren Werke te
80809 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Köstler, Ulrich te 85241
HEBERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schitter, Claus te 81379
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60K 5/12
(11) EP2127931
(21) EP09004408.2
(22) 26.03.2009
(31) 2008143475
(32) 30.05.2008
(33) Japan
(54) Engine suspending structure for
vehicle
(47) 10.10.2012
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te SHIZUOKA-KEN
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
(72) Uemura, Keisuke c/o Yamaha
Hatsudoki Kabushiki Kaisha te
AIR MIXING AND DISTRIBUTION
IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438BOX FOR AIR CONDITIONING
8501, Japan (JP)
SYSTEM
Suzuki, Yoshihiro c/o Yamaha
Hatsudoki Kabushiki Kaisha te
10.10.2012
IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438Delphi Technologies, Inc. te TROY,
8501, Japan (JP)
MI 48007, Verenigde Staten van
Kiuchi, Minoru c/o Yamaha
Amerika (US)
Hatsudoki Kabushiki Kaisha te
PIHET, David te F-54560
IWATA-SHI SHIZUOKA-KEN 438BEUVILLERS, Frankrijk (FR)
8501, Japan (JP)
(54) Front axle assembly for an
agricultural tractor
(11) EP2188140
(11) EP2226208
(33) Europees Octrooi Bureau
(11) EP2329968
(32) 03.12.2009
RHEINZABERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) KOPPELSTANGE FÜR EIN
FAHRZEUG
(21) EP08776816.4
(22)
17 oktober 2012
(54) Elektrische Heizvorrichtung
(73) Eberspächer catem GmbH & Co.
KG te 76863 HERXHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Pannier, Benjamin te 76133
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Reiss, Holger te 76764
(51) F16H 61/40
B60W 20/00
B60W 10/08
B60L 11/14
B60K 6/543
B60K 6/52
B60K 6/44
B60K 6/36
B60K 17/356
B60K 17/04
(11) EP2098430
(21) EP07832671.7
(22) 28.11.2007
(31) 2006326694
(32) 04.12.2006
(33) Japan
(54) TRAVEL DRIVE DEVICE FOR
Nummer 42/12
WORKING VEHICLE, WORKING
VEHICLE, AND TRAVEL DRIVE
METHOD
(47) 10.10.2012
(73) Hitachi Construction Machinery
Co., Ltd te TOKYO 112-0004,
Japan (JP)
41
WOLFSBURG, BONDSREPUBLIEK
CHOLET CEDEX, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(72) Biaud, Richard te 49340
Bohnenberger, Thorsten te 38122
TREMENTINES, Frankrijk (FR)
BRAUNSCHWEIG,
Lhomme, Gilles te 85180
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CHATEAU D'OLONNE, Frankrijk
(DE)
(FR)
(51) B60L 13/08
(51) B60N 2/30
(72) UDAGAWA, Tsutomu te
TSUCHIURA-SHI IBARAKI 3000013, Japan (JP)
NAKAYAMA, Akira te TSUCHIURASHI IBARAKI 300-0013, Japan (JP)
TOYOOKA, Tsukasa te
TSUCHIURA-SHI IBARAKI 3000013, Japan (JP)
SUGAYA, Makoto te TSUCHIURASHI IBARAKI 300-0013, Japan (JP)
(11) EP2066522
(51) F16H
B60K
B60K
B60K
3/72
6/448
6/445
6/387
(11) EP2209660
17 oktober 2012
B60N 2/20
(21) EP07801251.5
(11) EP2210770
(22) 13.08.2007
(21) EP08830869.7
(31) 102006043378
(22) 13.09.2008
(32) 12.09.2006
(31) 2007239788
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 14.09.2007
(54) MAGNETANORDNUNG FÜR
MAGNETSCHWEBEFAHRZEUGE
(33) Japan
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) ThyssenKrupp Transrapid GmbH
te 34127 KASSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) VEHICLE SEAT
(73) TS Tech Co., Ltd. te ASAKA-SHI,
SAITAMA 351-0012, Japan (JP)
Honda Motor Co., Ltd. te MINATOKU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
(72) ZHENG, Qinghua te 82024
(72) ABE, Hirohisa te SHIOYA-GUN
TAUFKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
TOCHIGI 329-1217, Japan (JP)
07.11.2008
DUITSLAND (DE)
TSUJIBAYASHI, Toshiyuki te
FRANTZHELD, Jürgen te 81476
0758834
SHIOYA-GUN TOCHIGI 329-1217,
MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK
Japan (JP)
07.11.2007
DUITSLAND (DE)
TSUDA, Toshihiko te WAKO-SHI
Frankrijk
LÖSER, Friedrich te 85521
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE
RIEMERLING, BONDSREPUBLIEK
(51)
F41H 7/04
PUISSANCE ENTRE UNE SORTIE
DUITSLAND (DE)
B60N 2/42
D'UN MOTEUR THERMIQUE ET UN (51) F16H 1/32
B60N 2/36
ARBRE DE ROUES ET UTILISATION
B60N 2/44
B60N 2/24
DE CE DISPOSITIF
B60N 2/433
(11)
EP2303631
10.10.2012
B60N 2/225
(21) EP08855726.9
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) Peugeot Citroën Automobiles SA
te 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY,
Frankrijk (FR)
(72) BESNARD, Sébastien te F-92340
BOURG LA REINE, Frankrijk (FR)
JUNCA, Carlos te F-75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
RENAULT, Aurélien te F-78990
ELANCOURT, Frankrijk (FR)
ROBART, Nicolas te F-92130 ISSY
LES MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
(51) G06F 3/01
B60K 37/06
(11) EP2030828
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(21) EP11008989.3
(22) 29.08.2008
(31) 202007012685 U
(32) 11.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Taumelgetriebe
(47) 10.10.2012
(73) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
te 96450 COBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP09772653.3
(22) 10.06.2009
(31) 0803310
(32) 13.06.2008
(33) Frankrijk
(54) SIEGE POUR VEHICULE BLINDE
(47) 10.10.2012
(73) NEXTER Systems te 42328
ROANNE, Frankrijk (FR)
(72) POIRMEUR Xavier te 78280
GUYANCOURT, Frankrijk (FR)
GODARD Michel te 42720 VOUGY,
Frankrijk (FR)
BETTENCOURT Benoît te 92370
CHAVILLE, Frankrijk (FR)
SAGORY Bernard te 78280
GUYANCOURT, Frankrijk (FR)
(72) Brehm, Horst te 96120
BISCHBERG, BONDSREPUBLIEK
19.08.2008
DUITSLAND (DE)
Hofmann, Jochen te 96257
102007040288
MARKTGRAITZ, BONDSREPUBLIEK
24.08.2007
(51) B60N 2/58
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Kröner, Gregor te 96120
(11) EP2155515
Multimodales Bediensystem und
BISCHBERG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP08760141.5
Verfahren zum Bedienen von
DUITSLAND (DE)
(22) 28.05.2008
Komponenten und Funktionen in (51) B60N 2/28
einem Kraftfahrzeug
(31) 07109142
(11) EP2253502
10.10.2012
(32) 29.05.2007
(21) EP10162223.1
Volkswagen Aktiengesellschaft te
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 06.05.2010
38440 WOLFSBURG,
(54) UPHOLSTERED SEAT ELEMENT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0953134
(47) 10.10.2012
(DE)
(32) 12.05.2009
(73) IEE International Electronics &
Wäller, Christoph te 38102
(33) Frankrijk
Engineering S.A. te 6468
BRAUNSCHWEIG,
ECHTERNACH, Luxemburg (LU)
(54) Siège auto pour enfant
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LEPONCE, Fabian te B-6630
(47) 10.10.2012
Bachfischer, Katharina te 38440 (73) Dorel France SA te 49309
MARTELANGE, België (BE)
(21) EP08090008.7
(22)
(11) EP2423036
Nummer 42/12
SCHMITZ, Jean Claude te L-8333
OLM, Luxemburg (LU)
IMAMOVIC, Sanel te L-4689
DIFFERDANGE, Luxemburg (LU)
(51) B60R
B60R
B60R
B60R
7/02
5/04
13/01
11/00
(11) EP1970252
(21) EP08004614.7
(22) 12.03.2008
(31) 102007012233
(32) 12.03.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ladebodensystem für ein
Kraftfahrzeug
(47) 10.10.2012
(73) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
KG te 96450 COBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Klotz, Wolfgang te 96450
COBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bauer, Karl-Heinz te 96269
GROSSHEIRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Beyersdorfer, Hartmut te 96489
NIEDERFÜLLBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Neundorf, Robert te 96237
EBERSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 7/10
B60R 7/08
B60R 7/04
A47G 25/06
42
(32) 25.03.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Transportbox
(47) 10.10.2012
(73) mft transport systems GmbH te
74532 IISHOFENGROSSALLMERSPANN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bohn, Peter te 74532, ILSHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
(DE)
(11)
(51) B62D 25/12
B60R 13/04
(21)
B60R 13/01
(22)
B60J 5/10
(31)
B60J 5/04
B60J 10/00
(11) EP2030845
(21) EP08163088.1
(22) 27.08.2008
(31) 0757277
(32) 30.08.2007
(33) Frankrijk
(73) Compagnie Plastic Omnium te
69007 LYON, Frankrijk (FR)
(72) André, Gérald te 01500
AMBERIEU EN BUGEY, Frankrijk
(FR)
Chéron, Hugues te 01800
MEXIMIEUX, Frankrijk (FR)
(51)
(11)
(21)
(21) EP09731063.5
(22)
(22) 07.04.2009
(54)
(32) 08.04.2008
06.08.2008
(47)
(73)
(33) Japan
Japan
(54) Apparatus with a rotating body
(47) 10.10.2012
(73) Nifco INC. te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 244-8522, Japan (JP)
(72) NEMOTO, Takehiko te YOKOHAMASHI KANAGAWA 244-8522, Japan
(JP)
NISHIDA, Ryuhei te YOKOHAMASHI KANAGAWA 244-8522, Japan
(JP)
YAMAGUCHI, Keiji te YOKOHAMASHI KANAGAWA 244-8522, Japan
(JP)
(51) B60R 9/06
(11) EP2368766
(21) EP11159216.8
(22) 22.03.2011
(31) 102010012772
(72)
GOETEBORG, Zweden (SE)
Rittler, Stephan te 73660,
URBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hild, Hansjoerg Markus te 70806,
KORNWESTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Koerner, Olaf te 71640,
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
B60R 21/264
EP2195205
EP08804186.8
15.09.2008
102007048735
102007060451
102008019863
(32) 05.10.2007
12.12.2007
16.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(54) Pièce d'habillage de véhicule
automobile agencée au voisinage
(47)
d'un ouvrant
(73)
(47) 10.10.2012
(11) EP2263917
(31) 2008100663
2008203415
17 oktober 2012
GASGENERATOR FÜR EIN
AIRBAGMODUL
10.10.2012
Takata AG te 63743
ASCHAFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) REICHELT, Silvio te 04668
GRIMMA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZHANG, Jiang te 57072 SIEGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
B60R 21/0132
DOLZHANSKIY, Vladimir te 63739
EP2347934
ASCHAFFENBURG,
EP10151613.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
26.01.2010
VON BREITENBACH, Gerrit te
Method and control device for the
63791 KARLSTEIN,
detection of a side tackling crash
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
of a vehicle
(DE)
10.10.2012
KRATZ, Heiko te 61476
Robert Bosch GmbH te 70442
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) B62H 5/02
Volvo Car Corporation te 405 31
B60R 25/02
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(11) EP1776261
Rauh, Christian te 81377,
(21) EP05797544.3
MUENCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 05.08.2005
Becker, Jens te 70597,
(31) 0451788
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(32) 05.08.2004
DUITSLAND (DE)
Wogel, Anders te 42470,
(33) Frankrijk
OLOFSTORP, Zweden (SE)
(54) DISPOSITIF ANTIVOL POUR CYCLE
Doerr, Alfons te 70597,
OU ANALOGUE
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(47)
10.10.2012
DUITSLAND (DE)
Korn, Christian te 70190,
(73) Gauthier, Christian te 75014
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
PARIS, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(72) Gauthier, Christian te 75014
Axelsson, Anders te 42341,
PARIS, Frankrijk (FR)
TORSLANDA, Zweden (SE)
(51) B60R 25/02
Nilsson, Paer te 41671,
GOETEBORG, Zweden (SE)
(11) EP2277749
Harda, Peter te 41324,
Nummer 42/12
43
17 oktober 2012
(21) EP10167877.9
(31) 102008042963
(22) 30.06.2010
(32) 20.10.2008
(31) 102009034606
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 24.07.2009
(54) VERFAHREN ZUR EINSTELLUNG
EINES BREMSSYSTEMS EINES
FAHRZEUGS IM FALLE EINER
KOLLISION
(21) EP10178304.1
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Sperren eines
funktionswesentlichen Bauteils
eines Kraftfahrzeugs
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
(73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.
DUITSLAND (DE)
KG te 42551 VELBERT,
(72)
CETINKAYA, Ferah te 74360
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ILSFELD, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) Suraev, Pavel te 82131,
(51)
B60W 50/08
GAUTING, BONDSREPUBLIEK
B60T 7/22
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(51) F16J 15/32
B60S 1/58
B60S 1/34
(11) EP2358572
(11) EP2114737
(31) 102008042962
(21) EP07821486.3
(22) 18.10.2007
(31) 102006059345
(32) 15.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP09782173.0
(21) EP09008799.0
(22) 06.07.2009
(31) 102008032709
(32) 11.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2433839
(22) 22.09.2010
(54) Method for a stability control of a
trailer
(73) Haldex Brake Products AB te S261 24 LANDSKRONA, Zweden
(SE)
(72) Drenth, Edo Frederik te 25450
HELSINGBORG, Zweden (SE)
(51) B60T 8/1755
(11) EP2289745
(21) EP09425332.5
(22) 27.08.2009
(32) 20.10.2008
(54) System for enhancing cornering
performance of a vehicle
equipped with a stability control
system
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.10.2012
(54) VERFAHREN ZUR EINSTELLUNG
EINES BREMSSYSTEMS EINES
FAHRZEUGS IM FALLE EINER
KOLLISION
(73) Fiat Group Automobiles S.p.A. te
10135 TORINO (TO), Italië (IT)
Politecnico di Milano te 20100
MILANO, Italië (IT)
(22) 25.08.2009
(54) ABDICHTVORRICHTUNG FÜR EINE
(47) 10.10.2012
ANTRIEBSWELLE EINES
WISCHERANTRIEBS, SYSTEM ZUM (73) Robert Bosch GmbH te 70442
AUFBAU ENTSPRECHENDER
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
ABDICHTVORRICHTUNGEN UND
DUITSLAND (DE)
ENTSPRECHENDER
(72) CETINKAYA, Ferah te 74360
WISCHERANTRIEB
ILSFELD, BONDSREPUBLIEK
(47) 10.10.2012
DUITSLAND (DE)
EISELE, Sybille te 74394
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
HESSIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
SCHMID, Michael te 70806
(72) BOHN, Roland te 77815 BUEHL,
KORNWESTHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
SCHAEFFLER, Ralf te 71711
(51) G05G 5/08
STEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
G05G 5/00
DUITSLAND (DE)
G05G 1/08
B60T 7/08
(51) B60T 8/88
(11) EP2143605
(51) B60T 8/1755
B60T 8/17
B60T 8/32
B60T 8/17
B60T 17/08
(11) EP2137036
(21) EP08707449.8
(22) 31.01.2008
(72) Savaresi, Sergio te 20133
MILANO, Italië (IT)
Corno, Matteo te 20133 MILANO,
Italië (IT)
Natali, Nicola te 10135 TORINO,
Italië (IT)
Fortina, Andrea te 10135 TORINO,
Italië (IT)
Campo, Sebastiano te 10135
TORINO, Italië (IT)
(51) F16D 65/14
B60T 8/1766
B60T 13/74
(11) EP2102047
(21) EP07822760.0
(22) 20.11.2007
(31) 102006058565
(32) 12.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AUSGEGLICHENE KEILREGELUNG
(47) 10.10.2012
(73) Continental Automotive GmbH te
30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102007004758
(54) Drehgeber und elektrisch
betätigbare Feststellbremsanlage (32) 31.01.2007
(72) SEMSEY, Akos te 93049
mit einem Drehgeber
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
(47) 10.10.2012
(54) BREMSANLAGE UND VERFAHREN
DUITSLAND (DE)
ZUM STEUERN EINER
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
(51) B60T 13/66
BREMSANLAGE FÜR EIN
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
B60T 13/38
NUTZFAHRZEUG
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
B60T 13/26
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(11) EP2133247
(72) Hilberer, Eduard te 68766
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
(21) EP09007417.0
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
DUITSLAND (DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 04.06.2009
DUITSLAND (DE)
(51) B60T 7/22
(31) 102008027732
(11) EP2340189
(21) EP09768487.2
(22) 26.08.2009
(72) HILBERER, Eduard te 68766
(32) 11.06.2008
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(54) Parkbremsventilanordnung
Nummer 42/12
(47) 10.10.2012
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Kaupert, Oliver te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60T 13/575
(11) EP2379387
(21) EP09748084.2
(22) 26.10.2009
(31) 102008064150
102009045846
44
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
17 oktober 2012
)
(31
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
)
Regeln eines Druckes eines EBS- (32
Bremssystems beim Ausfall eines )
Regelkreises
(33
(47) 10.10.2012
)
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
(54
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(47
DUITSLAND (DE)
)
(72) Hilberer, Eduard te 68766
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK (73
)
DUITSLAND (DE)
(51) B60T 13/68
102009004021
08.01.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINRICHTUNG
10.10.2012
Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge
GmbH te 80809 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(21) EP09708063.4
(72 HILBERER, Eduard te 68766
)
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 30.01.2009
(51) B60V 3/02
(54) PNEUMATISCHER
BREMSKRAFTVERSTÄRKER FÜR
EINE FAHRZEUGBREMSANLAGE
(31) 102008007877
(11) EP2146883
(32) 06.02.2008
(21) EP08741541.0
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 23.04.2008
(54) PARKBREMSEINRICHTUNG
(31) 20070039744
(47) 10.10.2012
(32) 24.04.2007
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Zuid-Korea
(32) 19.12.2008
20.10.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Continental Teves AG & Co. oHG
te 60488 FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FALLER, Jürgen te 63796 KAHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60T 17/22
B60T 13/68
B60T 13/66
(11) EP2108556
(21) EP09005150.9
(22) 08.04.2009
(31) 102008018469
102008021822
(32) 11.04.2008
30.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Steuern einer
Druckluftversorgungseinrichtung
beim Ausfall eines Regelkreises
eines EBS-Bremssystems
(11) EP2240352
(72) ZEMAN, Ferenc te H-1114
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(51 B60T 17/04
)
B60T 17/00
(11 EP2129565
)
(21 EP08734640.9
)
(22 18.03.2008
)
(31 102007013673
)
(32 19.03.2007
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54) TRANSFERRING SYSTEM USING
AERO-LEVITATION STYLE
(47) 10.10.2012
(73) Posco te POHANG-SI
GYEONGSANGBUK-DO 790-300,
Zuid-Korea (KR)
(72) PARK, Kyeong Mann te POHANGSI GYEONGSANGBUK-DO 791-170,
Zuid-Korea (KR)
(51) B60W
B60W
B60W
B60W
B60W
30/18
20/00
10/26
10/08
10/06
(11) EP2151362
(21) EP08161865.4
(22) 05.08.2008
(54) Method of operating a vehicle
and associated system
(54 DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINRICHTUNG
(47) 10.10.2012
)
FÜR EIN NUTZFAHRZEUG UND
VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER (73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
(47) 10.10.2012
DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINRICHTUNGSCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
(47 10.10.2012
(US)
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
)
(72) King, Robert Dean te
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73 KNORR-BREMSE Systeme für
SCHENECTADY, NY 12306,
DUITSLAND (DE)
)
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
Verenigde Staten van Amerika
(72) Hilberer, Eduard te 68766
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND(US)
HOCKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
(DE)
Kumar, Ajith Kuttannair te ERIE,
DUITSLAND (DE)
(72 SCHNITTGER, Karsten te 80935
PA 16509, Verenigde Staten van
(51) B60T 17/22
)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLANDAmerika (US)
B60T 13/68
(DE)
Sedziol, Roland Sidney te
B60T 13/66
ERTL, Thomas te 80995 MÜNCHEN,
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
(11) EP2108557
Salasoo, Lembit te
(21) EP09005151.7
(51 F15B 21/04
SCHENECTADY, NY 12309,
)
B60T
17/04
(22) 08.04.2009
Verenigde Staten van Amerika
(11 EP2385913
(US)
(31) 102008018469
)
Richter, Timothy Gerard te
102008021840
WYNANTSKILL, NY 12198,
(21
EP10701448.2
(32) 11.04.2008
Verenigde Staten van Amerika
)
30.04.2008
(US)
(22 07.01.2010
Nummer 42/12
(51) B61B 11/00
(11) EP2281729
(21) EP10171779.1
(22) 03.08.2010
45
(72) Groleau, Laurent te 86190
QUINCAY, Frankrijk (FR)
Bertrand, Olivier te 16240
COURCOME, Frankrijk (FR)
17 oktober 2012
B62D 25/06
B60J 10/00
(11) EP1826102
(21) EP07002241.3
(32) 04.08.2009
(51) B62D 1/18
B60N 2/50
B60N 2/16
(33) Italië
(11) EP2228251
(32) 24.02.2006
(54) Ski-lift seat return device
(21) EP10290119.6
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.10.2012
(22) 10.03.2010
(54) Dachrahmen für ein Fahrzeug
(73) Rolic Invest S.ar.l. te 1724
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(31) 0901223
(47) 10.10.2012
(32) 13.03.2009
(72) Pabst, Otto te 39037 RIO DI
PUSTERIA, Italië (IT)
Bacher, Christian te 39041
GOSSENSASS, Italië (IT)
(33) Frankrijk
(73) Wilhelm Karmann GmbH te
49084 OSNABRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) MI20091414
(51) B61D 17/10
B61C 17/04
(11) EP2184213
(21) EP08019565.4
(22) 08.11.2008
(54) Schienenfahrzeug mit einem
Fahrzeugführerraum mit einer
mindestens teilweise
deformierbaren Fußbodenplatte
(47) 10.10.2012
BOURGES CEDEX, Frankrijk (FR)
(51) B62D 1/18
B60N 2/24
B60N 2/16
(21) EP09706979.3
(22) 14.01.2009
10.03.2010
(31) 0800238
0901199
(32) 31.01.2008
11.03.2009
(33) Zweden
Frankrijk
(54) CAB SUSPENSION ARRANGEMENT
AND CAB SUSPENSION
(32) 26.10.2006
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) NEXTER Systems te 42328
ROANNE CEDEX, Frankrijk (FR)
(54) WEGFAHRSPERRE
(47) 10.10.2012
(72) Martinez, Yves te 18023
BOURGES CEDEX, Frankrijk (FR)
(73) Wieth, Franz te 82178 PUCHHEIM,
(51) B62D 1/19
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B62D 1/187
(DE)
(11) EP1632418
Sonnendorfer, Horst te 82178
PUCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
(21) EP05076978.5
DUITSLAND (DE)
(22) 30.08.2005
(72) Wieth, Franz te 82178 PUCHHEIM,
(31) 932833
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 02.09.2004
(DE)
Sonnendorfer, Horst te 82178
(33) Verenigde Staten van Amerika
PUCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
(54) Controlled energy absorption for
DUITSLAND (DE)
a steering column depending on
(51) B62D 1/06
(11) EP2258603
(21) EP09251460.3
(22) 01.06.2009
(54) Improvements in or relating to a
steering wheel
(47) 10.10.2012
(73) Autoliv Development AB te 447
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(11) EP2247491
EP10290120.4
(31) 202006016576 U
(22) 25.10.2007
(51) B62D 33/10
B62D 33/067
B62D 33/06
EP2228252
(54) Poste de pilotage de véhicule
comprenant une struture
élévatrice du siège du pilote et
des moyens d'orientation du
volant
(21) EP07855995.2
(31) 102006008651
(54) Poste de pilotage de véhicule
ayant une structure élévatrice du
(72) Claußen, Gunnar te 49080
siège du pilote et des moyens
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
d'orientation du volant
DUITSLAND (DE)
comprenant un quadrilatère
Baro, Dietmar te 49074
déformable.
OSNABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
(47) 10.10.2012
DUITSLAND (DE)
Budzinski, Thorsten te 49525
(73) NEXTER Systems te 42328
LENGERICH, BONDSREPUBLIEK
ROANNE CEDEX, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(72) Bertrand, Ludovic te 18023
(73) ALSTOM Transport SA te 92300
LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR) (11)
(21)
(72) Ehlers, Niklas te 38690
VIENENBURG, BONDSREPUBLIEK (22)
DUITSLAND (DE)
(31)
(51) B62B 5/04
(32)
B62B 3/14
(33)
B60B 33/02
(11) EP2099668
(22) 02.02.2007
its tilt and telescope positions
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Scania CV AB te 151 87
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) JÄRNSTRÖM, Sune te 151 46
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
LANGHED, Tor te 122 64
ENSKEDE, Zweden (SE)
(51) C23C 30/00
B62D 55/21
B62D 55/14
B22D 19/08
(11) EP2269898
(21) EP10165515.7
(22) 10.06.2010
(31) 495271
(32) 30.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Undercarriage assembly
component for a track-type
machine
(47) 10.10.2012
(73) GM Global Technology Operations (73) DEERE & COMPANY te MOLINE,
ILLINOIS 61265-8098, Verenigde
LLC te DETROIT, MI 48265-3000,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Wodrich, Timothy D. te PEOSTA,
(US)
IA 52068, Verenigde Staten van
(72) Ridgway, Jason R. te BAY CITY, MI
Amerika (US)
48706, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B62D 29/04
(51) B62D 55/253
B62D 55/24
(11) EP2154053
Nummer 42/12
(21) EP08765144.4
46
17 oktober 2012
B62K 19/04
(31) 20070776
(22) 05.06.2008
(11) EP1886911
(32) 17.10.2007
(31) 2007150331
(21) EP07015795.3
(33) Finland
(32) 06.06.2007
(22) 10.08.2007
(33) Japan
(31) 836683 P
(54) CORE FOR RUBBER TRACK AND
RUBBER TRACK
(32) 10.08.2006
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
COLLECTING MATERIAL FROM
WATER SYSTEMS
(47) 10.10.2012
(54) Aerodynamic fork mast structure
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Fukuyama Gomu Kogyo Kabushiki (47) 10.10.2012
Gaisha te FUKUYAMA-SHI,
HIROSHIMA 720-0802, Japan (JP) (73) White, Philip te TORONTO, ON
M6S 3C4, Canada (CA)
(72) KATO, Yusaku te FUKUYAMA-SHI
(72)
White, Philip te TORONTO, ON
HIROSHIMA-KEN 720-0802, Japan
M6S 3C4, Canada (CA)
(JP)
NORITO, Tatsuya te FUKUYAMASHI HIROSHIMA-KEN 720-0802,
Japan (JP)
(51) B62D 55/28
(11) EP2272739
(21) EP09165762.7
(22) 17.07.2009
(31) 500936
223824 P
(32) 10.07.2009
08.07.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Replaceable wear pad
(47) 10.10.2012
(73) Wirtgen GmbH te 53578
WINDHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Busley, Peter te 53545
LINZ/RHEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62K 5/08
B62K 5/04
B62K 5/00
B62D 9/02
B60G 21/05
B60G 21/00
(11) EP2199194
(21) EP09178955.2
(22) 11.12.2009
(31) 2008319688
(32) 16.12.2008
(33) Japan
(54) Saddle riding type vehicle
(47) 10.10.2012
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te SHIZUOKA-KEN
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
(51) B62L 3/02
(47) 10.10.2012
(73) Oilwhale Oy te 21630 LIELAHTI
TL, Finland (FI)
(72) JÄRVINEN, Markku te FI-21630
LIELAX, Finland (FI)
(51) B64C 1/40
(11) EP2185410
(21) EP08772208.8
(22) 27.06.2008
(11) EP1790562
(31) 830498
(21) EP06425795.9
(32) 30.07.2007
(22) 23.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) mi20052240
(54) SELF SUPPORTING CELLULAR
THERMAL ACOUSTIC INSULATION
(32) 23.11.2005
(33) Italië
(54) Lever device for operating a
hydraulic actuator
(47) 10.10.2012
(73) Freni Brembo S.p.A. te 24035
CURNO (BERGAMO), Italië (IT)
(72) Carrara, Marco te 20062
CASSANO D'ADDA (MILANO),
Italië (IT)
Szewczyk, Beniamin te 24044
DALMINE (BERGAMO), Italië (IT)
(51) F17C 7/04
B63B 27/24
B63B 21/50
(47) 10.10.2012
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MOORES, Nigel G. te MUKILTEO,
WASHINGTON 98275, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NICHOLAS, George F. te
MARYSVILLE, WASHINGTON
98270, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B64D 13/02
(11) EP2349837
(11) EP1680619
(21) EP09743866.7
(21) EP04796475.4
(22) 26.10.2009
(22) 26.10.2004
(31) 102008056417
112209 P
(31) 515767 P
550133 P
559989 P
962955
(32) 07.11.2008
07.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(32) 30.10.2003
04.03.2004
05.04.2004
12.10.2004
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) LNG TANKER OFFLOADING IN
SHALLOW WATERS
(47) 10.10.2012
(73) SBM-IMODCO, Inc. te HOUSTON,
(72) Tsujii, Eiichirou te SHIZUOKA-KEN
TEXAS 77077, Verenigde Staten
438-8501, Japan (JP)
van Amerika (US)
Hirano, Masayuki te SHIZUOKA(72)
POLLACK, Jack te HOUSTON, TX
KEN 438-8501, Japan (JP)
77079, Verenigde Staten van
Toyota, Takeshi te SHIZUOKA-KEN
Amerika (US)
438-8501, Japan (JP)
WILLE, Hein te F-06360 EZE,
Hasegawa, Sachiyo te SHIZUOKAFrankrijk (FR)
KEN 438-0026, Japan (JP)
Fujii, Isao te SHIZUOKA-KEN 438- (51) B63B 35/32
0026, Japan (JP)
(11) EP2212187
(51) B62K 21/12
(21) EP08775516.1
B62K 21/02
(22) 27.06.2008
(54) VEFAHREN UND SYSTEM ZUR
NOTBELÜFTUNG EINER
FLUGZEUGKABINE
(47) 10.10.2012
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HEUER, Thomas te 22559
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B64F 5/00
B64D 15/16
B64D 15/12
B64D 15/00
(11) EP2226247
(21) EP10305141.3
(22) 11.02.2010
(31) 0951299
(32) 02.03.2009
(33) Frankrijk
Nummer 42/12
47
(54) Procédé d'assemblage d'un tapis
dégivreur sur une pièce de
voilure
(11)
(47) 10.10.2012
(21)
(73) AERAZUR te 78370 PLAISIR,
Frankrijk (FR)
EP2152586
EP08749435.7
(22) 10.05.2008
(31)
(72) Boissy, Loïc te 76320, CAUDEBEC
(32)
LES ELBEUFS, Frankrijk (FR)
(33)
(51) B64G 1/40
(54)
(11) EP2361196
(47)
(21) EP09795321.0
(73)
(22) 01.12.2009
(31) 102008059880
B65B 1/18
B65B 1/10
102007022828
12.05.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PACKMASCHINE
10.10.2012
Haver & Boecker oHG te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 01.12.2008
(72) BRÜGGE, Thomas te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(54) BEHÄLTER ZUM AUFNEHMEN,
DEUTSCHMANN, Rüdiger te
SPEICHERN UND ABGEBEN VON
59269 BECKUM,
FLÜSSIGKEITEN UND/ODER
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VISKOSEN STOFFEN,
(DE)
INSBESONDERE VON KRAFTSTOFF
VENNEBUSCH, Michael te 59302
ODER TREIBSTOFF ODER
OELDE-SÜNNINGHAUSEN,
TRINKWASSER, UND DESSEN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERWENDUNG
(DE)
(47) 10.10.2012
WESTHUES, Rainer te 59329
WADERSLOH, BONDSREPUBLIEK
(73) MT Aerospace AG te 86153
DUITSLAND (DE)
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65B 7/28
(72) SACHER, Hanno te 86199
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SPIEGEL, Michael te 86462
LANGWEID/LECH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C09K 3/16
C09D 7/12
C09D 5/24
C09D 175/04
C09D 133/14
C08L 75/04
C08L 33/14
C08K 3/22
B64G 1/52
(11) EP2374716
(21) EP11305398.7
(22) 06.04.2011
(31) 1052675
(32) 08.04.2010
(33) Frankrijk
(54) Revêtement blanc antistatique à
base acrylique hydroxylée
(47) 10.10.2012
(73) CENTRE NATIONAL D'ETUDES
SPATIALES te 75001 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Remaury, Stéphanie te 31460
AURIAC SUR VENDINELLE,
Frankrijk (FR)
Nabarra, Pascale te 31450
BAZIEGE, Frankrijk (FR)
Guillaumon, Olivier te 31560
SAINT-LEON, Frankrijk (FR)
Reymond, Serge te 09340
VERNIOLLE, Frankrijk (FR)
(51) B65B 59/00
B65B 37/08
B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
65/00
57/00
43/62
43/46
3/28
3/00
17 oktober 2012
(47) 10.10.2012
(73) Weber Maschinenbau GmbH
Breidenbach te 35236
BREIDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) te , Onbekend (ZZ)
(51) B65B 13/28
(11) EP1385742
(21) EP02714635.6
(22) 28.03.2002
(31) 1017759
(32) 02.04.2001
(33) Nederland
(54) METHOD AND DEVICE FOR
TWISTING TWO ENDS OF THREAD
(47) 10.10.2012
(73) Paper Enschede B.V. te 7548 AN
ENSCHEDE
(72) DROST, Roelf, Johannes te 7582
EK LOSSER
(51) B65B 59/00
B65B 57/00
B65B 19/28
(11) EP2103522
(21) EP09154814.9
(22) 10.03.2009
(31) BO20080158
(32) 11.03.2008
(33) Italië
(11) EP2280873
(54) Brand control method for an
automatic tobacco article
processing machine
(21) EP09735810.5
(47) 10.10.2012
(22) 01.04.2009
(73) G.D Societa' per Azioni te 40133
BOLOGNA, Italië (IT)
(31) 102008001287
(32) 21.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FÜLL- UND
VERSCHLIEßMASCHINE FÜR
BEHÄLTER
(47) 10.10.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Faraci, Giuseppe te 44100,
FERRARA, Italië (IT)
Moretti, Carlo te 40139,
BOLOGNA, Italië (IT)
De Pietra, Gaetano te 40033,
CASALECCHIO DI RENO, Italië (IT)
(51) B65G 57/03
B65B 35/50
B65B 27/08
(11) EP2311737
(72) BLUMENSTOCK, Klaus te 74589
SATTELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SIMON, Michael te 74564
CRAILSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP09172852.7
(51) B65B 5/12
B65B 35/36
B25J 9/00
B25J 5/02
(73) Schur Packaging Systems AB te
575 22 EKSJÖ, Zweden (SE)
(11) EP2338795
(21) EP10015348.5
(22) 06.12.2010
(31) 102009060271
(32) 23.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Umsetzen von
Produkten
(22) 13.10.2009
(54) Transfer of bundles into a
transport unit
(47) 10.10.2012
(72) Sthaalros, Ulrik te 8700,
HORSENS, Denemarken (DK)
Karlsson, Tomas te 573 36,
TRANÅS, Zweden (SE)
Gustavsson, Stefan te 57833,
ANEBY, Zweden (SE)
(51) B65C 9/06
(11) EP2251269
(21) EP10161460.0
(22) 29.04.2010
Nummer 42/12
(31) 102009020936
(32) 12.05.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Ausrichten der Drehlage von
Behältern, insbesondere Flaschen
(47) 10.10.2012
48
(72) SMITH, Matthew, Eric te ISLE OF
MAN IM7 5EU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
MONDSZEIN, Karl te
NOTTINGHAMSHIRE NG19 7BY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 17.08.2006
(51) B65D 5/36
B65D 5/20
(47) 10.10.2012
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2418156
(72) Niedermeier, Anton te 93326,
OFFENSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Bottom or top part of an
octagonal package, and a flat
folded structure thereof
(51) B65D 1/02
(73) SCA Packaging Benelux B.V. te
6961 EH EERBEEK
(11) EP1996471
(21) EP07705691.9
(21) EP10172305.4
(22) 09.08.2010
(47) 10.10.2012
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 13.03.2007
(72) Panis, Joris te 4823 HW BREDA
(31) MO20060086
(51) B65D 65/10
B65D 41/22
(32) 17.03.2006
(33) Italië
(54) UPGRADED DISPOSABLE BOTTLE
FOR FLUID PRODUCTS,
PARTICULARLY
PHARMACEUTICALS, MEDICINES
OR COSMETICS
(47) 10.10.2012
(11) EP2188187
(21) EP08797173.5
(22) 05.08.2008
(31) 840019
(32) 16.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR MAKING A MORE
(73) LAMEPLAST S.p.A. te 41016 NOVI
VERSATILE FLEXIBLE COVER
DI MODENA ROVERETO SUL
(47) 10.10.2012
SECCHIA, Italië (IT)
(72) FONTANA, Antonio te I-41012
CARPI (MO), Italië (IT)
(51) B65D 1/42
B65D 1/02
(11) EP2117937
(21) EP08713157.9
(22) 17.01.2008
17 oktober 2012
(31) 205658
(32) 17.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TUBULAR MEMBRANE VENT
(73) ADC Telecommunications, Inc. te
EDEN PRAIRIE, MN 55344-2252,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) QUALY, Stephen J. te SHAKOPEE,
MINNESOTA 55379, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STEGEMAN, Carl te HUTCHINSON,
MINNESOTA 55350, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PULKRABEK, Merritt te HAMBURG,
MINNESOTA 55339, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) B65D 51/22
B65D 1/09
(11) EP2121468
(21) EP07859140.1
(22) 19.12.2007
(31) MO20060429
(32) 29.12.2006
(33) Italië
(54) CONTAINER FOR FLUID OR
POWDERED PRODUCTS
(47) 10.10.2012
(73) Lameplast S.p.A. te 41016 NOVI
(73) Covermate, Inc. te HAYWARD, CA
DI MODENA (MO), Italië (IT)
94545, Verenigde Staten van
(72)
FONTANA, Antonio te I-41012
Amerika (US)
CARPI (MO), Italië (IT)
(72) SADLIER, Claus, E. te
(51)
G09F 3/02
PLEASANTON, CA 94588-9465,
B65D 55/02
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1955965
(21) EP08101200.7
(31) 654563
(51) B65D 41/34
A61B 10/00
(32) 18.01.2007
(11) EP2363350
(31) 102007007413
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10405191.7
(32) 12.02.2007
(54) BEVERAGE CONTAINER HAVING A (22) 12.10.2010
MODIFIED SHAPE
(31) 2542010
(47) 10.10.2012
(32) 01.03.2010
(73) The Coca-Cola Company te
(33) Zwitserland
ATLANTA, GA 30313, Verenigde
(54) Behälter für eine
Staten van Amerika (US)
fälschungssichere Aufbewahrung
(72) MATSUOKA, Kenshi te SHIBUYA(47) 10.10.2012
KU TOKYO 150-0002, Japan (JP)
(73) Berlinger & Co. te 9608
(51) B65D 51/28
GANTERSCHWIL, Zwitserland
B65D 47/20
(CH)
B65D 1/32
(72) Oertli, Christian te 8620
(11) EP2356033
WETZIKON, Zwitserland (CH)
(21) EP09768217.3
Schaufelberger, Martin te 8872
WEESEN, Zwitserland (CH)
(22) 01.12.2009
(31) 0822447
(32) 09.12.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DISPENSING CONTAINER
(47) 10.10.2012
(73) CARBONITE CORPORATION te
PANAMA, Panama (PA)
(22) 01.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sicherheitsetikett
(47) 10.10.2012
(73) TESA SE te 20253 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Tuffe, David te 215021 SUZHOU,
JIANGSU, Hong Kong (HK)
Escudero Vallejo, Aranzazu te
20255 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Dollase, Thilo, Dr. te 22397,
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H05K 5/06
H05K 5/02
B65D 51/16
B01D 69/10
B01D 65/00
B01D 63/06
(51) G06K 19/00
B65D 71/50
B65B 9/02
(11) EP1928759
(22) 27.01.2009
(21) EP06801714.4
(31) 53296
(11) EP2268558
(21) EP09722210.3
Nummer 42/12
(32) 21.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
49
(72) Emi, Stefani te 55016 PORCARI,
LUCCA, Italië (IT)
(54) BAR CODE BLOCKING PACKAGING (51) B65D 85/804
A47J 31/36
MATERIAL AND METHOD OF
PACKING A PRODUCT WITH THE
(11) EP2238049
SAME
(21) EP08871201.3
(47) 10.10.2012
(22) 25.11.2008
(73) Illinois Tool Works Inc. te
GLENVIEW, IL 60026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 08405022
(72) BROPHY, David te GLENVIEW IL
60026, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RICHARDSON, Joel, A. te
GLENVIEW IL 60026, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) B65D 81/05
(11) EP2289818
(21) EP10174209.6
(22) 26.08.2010
(31) 2009197914
(32) 28.08.2009
(33) Japan
(32) 23.01.2008
17 oktober 2012
(47) 10.10.2012
(73) MTS Maschinenbau GmbH te
88512 MENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STROBEL, Gustav te 88348 BAD
SAULGAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65G 13/075
(11) EP2419353
(21) EP11717485.4
(54) KAPSEL FÜR AUFGUSSGETRÄNKE (22) 14.04.2011
(47) 10.10.2012
(31) 10290202
(73) Rychiger AG te 3613
(32) 14.04.2010
STEFFISBURG, Zwitserland (CH)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) RICHIGER, Jacques te CH-3627
(54) CONVEYOR ROLL WITH
HEIMBERG, Zwitserland (CH)
CENTRIFUGAL FORCE-OPERATED
(51) E04B 1/343
MAGNETIC BRAKE
B65D 90/00
(47) 10.10.2012
(11) EP2132112
(73) Interroll Holding AG te 6592 SAN'
(21) EP08718657.3
ANTONIO, Zwitserland (CH)
(22) 07.03.2008
(72) SÉJOURNÉ, Jérôme te FR-85530
LA BRUFFIERE, Frankrijk (FR)
(31) 0704518
(54) Package structure for thin display (32) 08.03.2007
apparatus and method of packing
(33) GROOT BRITTANNIË
thin display apparatus
(54) Building including a connector
(47) 10.10.2012
system for building modules and
(73) JVC KENWOOD Corporation te
method of constructing a building
KANAGAWA 221-0022, Japan (JP)
(47) 10.10.2012
(72) Ishibashi, Hidetoshi te
(73) Verbus International Limited te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA,
LONDON WC1A 1DD, GROOT
Japan (JP)
BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 83/14
(72) HEATHER, David te
(11) EP2081855
BUCKINGHAMSHIRE HP13 6JN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP07824403.5
(51) B65G 17/40
B65G 17/08
(11) EP2007661
(21) EP07715894.7
(22) 22.02.2007
(31) 1031522
1032089
(32) 05.04.2006
29.06.2006
(33) Nederland
Nederland
(22) 31.10.2007
(51) B65G 1/04
(31) 0621881
(54) CONVEYOR MAT MODULE,
CONVEYOR MAT AND CONVEYOR
(11) EP1620332
(32) 02.11.2006
(47) 10.10.2012
(21) EP04727202.6
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 14.04.2004
(73) Rexnord FlatTop Europe B.V. te
2691 GV 'S-GRAVENZANDE
(54) METHOD FOR FILLING
DISPENSING CANISTERS WITH
PRESSURISED GAS
(31) 03405259
(47) 10.10.2012
(73) Kbig Limited te PURLEY, SURREY
CR8 2BR, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) GARRETT, Michael, Ernest te
SURREY GU22 7XR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(32) 14.04.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ANORDNUNG UND VERFAHREN
ZUR BEWIRTSCHAFTUNG EINES
WARENLAGERS
(47) 10.10.2012
(73) Güdel Group AG te 4900
LANGENTHAL, Zwitserland (CH)
(22) 22.04.2009
(72) WIRZ, Herbert te CH-4528
ZUCHWIL, Zwitserland (CH)
GÜDEL, Rudolf te CH-4500
SOLOTHURN, Zwitserland (CH)
ZULAUF, Walter te CH-4937
URSENBACH, Zwitserland (CH)
(31) FI20080086
(51) B65G 1/14
(32) 28.04.2008
(11) EP2181055
(33) Italië
(21) EP08801566.4
(54) A multi-pack of rolls of tissue
paper
(22) 13.08.2008
(47) 10.10.2012
(32) 16.08.2007
(73) Delicarta S.p.A. te 55016
PORCARI (LU), Italië (IT)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B65D 85/16
B65D 71/06
(11) EP2113470
(21) EP09425149.3
(31) 102007038865
(54) HORIZONTALE STAPELSÄULE
(72) MENKE, Cornelis, Hendrik,
Myndert te NL-2523 KN DEN
HAAG
VAN DEN BERG, Rick, Wilhelmus
te NL-2681 JT MONSTER
(51) B65G 43/02
(11) EP2242710
(21) EP09703594.3
(22) 19.01.2009
(31) 2008900296
(32) 22.01.2008
(33) Australië
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MONITORING A CONVEYOR BELT
(47) 10.10.2012
(73) Barge's Belting Solution Pty Ltd te
ORANGE, NSW 2800, Australië
(AU)
(72) WARNER, Graham, Trevor te
ORANGE, NSW 2800, Australië
(AU)
(51) B65H 29/62
B65G 47/84
B31B 1/74
Nummer 42/12
(11) EP1369363
(21) EP03011072.0
(22) 20.05.2003
(31) 10224814
(32) 05.06.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
50
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PEGHINI, Martin te 86156
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65H 1/26
B65H 1/06
(54) Faltschachtelklebemaschine mit
Auswerfer-Einrichtung
(11) EP2213597
(47) 10.10.2012
(22) 19.01.2010
(73) Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft te 69115
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0950547
(21) EP10151029.5
(32) 29.01.2009
(33) Frankrijk
(72) Jansen, Frank te 47807 KREFELD, (54) Bac de stockage d'articles de
courrier
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 10.10.2012
(51) B65G 47/84
(11) EP2382146
(21) EP10760006.6
(22) 25.08.2010
(31) VR20090171
(32) 20.10.2009
(33) Italië
(54) A CONVEYOR FOR CONTAINERS,
SUCH AS BOTTLES, TO BE
PROCESSED AND FOR
PROCESSED CONTAINERS FOR
OPERATING MACHINES OF THE
TYPE WITH A ROTARY
CARROUSEL
(73) NEOPOST TECHNOLOGIES te
92220 BAGNEUX, Frankrijk (FR)
(72) Pillard, Romain te 77210 AVON,
Frankrijk (FR)
(51) B65H 3/46
B65H 3/06
(11) EP1739038
(21) EP06013189.3
(22) 27.06.2006
(31) 2005193216
(32) 30.06.2005
(33) Japan
(54) Image forming apparatus
17 oktober 2012
(22) 16.02.2005
(31) 102004026720
(32) 28.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AUFTRAGSFUSS, GERÄT UND
NACHFÜLLEINHEIT ZUM
ÜBERTRAGEN EINES FILMES AUF
EIN SUBSTRAT
(47) 10.10.2012
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HERRMANNSEN, Wulf te 30952
RONNENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65H 55/04
B65H 54/74
B65H 54/28
B65H 49/20
A61C 15/04
(11) EP2149531
(21) EP09251915.6
(22) 30.07.2009
(31) 85305 P
185354
(32) 31.07.2008
04.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Process for winding dental tape
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Makro Labelling S.r.l. te 46045
MANTOVA, Italië (IT)
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) GHIZZI, Gilberto te I-46045
MANTOVA, Italië (IT)
(72) Miki, Katsuhiko te TOKYO, Japan
(72) Binner, Curt te FURLONG, PA
(JP)
18925, Verenigde Staten van
Takehira, Osamu te YOKOHAMAAmerika (US)
SHI KANAGAWA, Japan (JP)
Ochs, Harold te FLEMINGTON, NJ
Hayama, Yuko te YOKOHAMA-SHI
08822, Verenigde Staten van
KANAGAWA, Japan (JP)
Amerika (US)
(51) B65H 18/26
(51) B65H 75/50
(11) EP2097344
B65H 75/18
(21) EP07823235.2
(11) EP2114809
(51) B65G
B65G
B65G
B65G
65/00
61/00
59/00
57/00
(11) EP2155592
(21) EP08758174.0
(22) 10.06.2008
(31) 102007026956
(32) 12.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUM
ROBOTER GEFÜHRTEN
DEPALETTIEREN VON REIFEN
(47) 10.10.2012
(73) KUKA Roboter GmbH te 86165
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) COTTONE, Norbert te 86441
ZUSMARSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EBERHARDT, Thorsten te 89233
NEU-ULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HEISSMEYER, Sven te 30974
WENNIGSEN (DEISTER),
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HOLLINGER, Alexander te 86159
(73) McNeil-PPC, Inc. te SKILLMAN, NJ
08558, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 08.11.2007
(21) EP08702078.0
(31) 20065764
(22) 06.02.2008
(32) 30.11.2006
(31) 0704114
(33) Finland
(32)
(54) METHOD AND DEVICE IN A FIBRE- (33)
WEB REELER
(54)
(47) 10.10.2012
(73) Metso Paper, Inc. te 00130
HELSINKI, Finland (FI)
02.03.2007
GROOT BRITTANNIË
APPARATUS FOR ASSEMBLING A
CORE FOR RECEIVING WOUND
SHEET MATERIAL
(47) 10.10.2012
(72) MÄKINEN, Risto te 04600
(73) Real Time Logistics Solutions
MÄNTSÄLÄ, Finland (FI)
Limited te SLYFIELD INDUSTRIAL
TIITTA, Jari te 04500 KELLOKOSKI,
ESTATE GUILDFORD, SURREY GU1
Finland (FI)
1RU, GROOT BRITTANNIË (GB)
TIILIKAINEN, Marko te 04500
(72)
MILTON, Antony, Stanley te
KELLOKOSKI, Finland (FI)
WORTHING SUSSEX BN13 2SU,
KEMPPAINEN, Matti te 05400
GROOT BRITTANNIË (GB)
JOKELA, Finland (FI)
GREENE, Sean, Edward te
PITKÄNEN, Tatu te 04460
ROCHESTER KENT ME2 3AS,
NUMMENKYLÄ, Finland (FI)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65H 37/00
(51) B65H 75/44
(11) EP1753684
(11) EP2141106
(21) EP05707419.7
Nummer 42/12
(21) EP09163446.9
(22) 23.06.2009
(31) 200800939
(32) 04.07.2008
(33) Denemarken
(54) Brake
(47) 10.10.2012
(73) Klausen, Søren Lindahl te 8240
RISSKOV, Denemarken (DK)
(72) Klausen, Søren Lindahl te 8240,
RISSKOV, Denemarken (DK)
(51) B66B 3/02
B66B 1/46
B66B 1/34
(11) EP1768920
(21) EP04755310.2
(22) 11.06.2004
(54) CONVEYOR PASSENGER
INTERFACE SYSTEM
51
(73) Kone Corporation te 00330
HELSINKI, Finland (FI)
RAUTARUUKKI OY te 00101
HELSINKI, Finland (FI)
(72) HEINONEN, Jonas te FIN-04130
SIPOO, Finland (FI)
MÄKIMATTILA, Simo te FIN-02730
ESPOO, Finland (FI)
KARIMIES, Martti te FIN-13720
PAROLA, Finland (FI)
(51) D07B 1/22
B66B 7/06
B66B 11/00
(11) EP1706346
(21) EP04804313.7
(22) 27.12.2004
(31) 04405008
(32) 06.01.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) AUFZUGSANLAGE
17 oktober 2012
SCHWALBACH/TS.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B66B 11/04
(11) EP2229334
(21) EP07865442.3
(22) 10.12.2007
(54) ELEVATOR MACHINE FRAME
(47) 10.10.2012
(73) Otis Elevator Company te
FARMINGTON, CT 06032-2568,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PIECH, Zbigniew te CHESHIRE CT
06410, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NICHOLS, Stephen R. te
UNIONVILLE CT 06085, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DRIESCH, Patricia L. te
MANCHESTER CT 06040,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WITCZAK, Pawel te PL-92-760
LODZ, Polen (PL)
WATSON, Benjamin J. te BERLIN
CT 06037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Otis Elevator Company te
FARMINGTON, CT 06032,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL,
Zwitserland (CH)
(72) SANSEVERO, Frank te
GLASTONBURY, CT 06033,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BAHJAT, Zuhair, S. te
FARMINGTON, CT 06032,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TERRY, Harry te AVON, CT 06001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PULLING, Richard, K. te AVON, CT
06001, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STILLION, Daniel, James te
WOODSIDE, CA 94062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHREIBER, Kate, M. te
CAMBRIDGE, MA 01239,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DRAUDT, Gregg, Robert te STOM,
MA 01775, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JUDSON, Jared, Alden te
TOPSFIELD, MA 01983, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) D07B 1/14
B66B 7/12
(21) EP09801406.1
(32) 09.06.2009
(51) B66B
B66B
B66B
B66B
(22) 16.12.2009
(33) Japan
(31) 102008063529
102009048989
(54) Boom and sliding support
member for the boom
(32) 18.12.2008
09.10.2009
(47) 10.10.2012
7/02
7/00
19/00
11/00
(11) EP1328460
(21) EP01965300.5
(22) 31.08.2001
(31) 20002008
20002009
(32) 12.09.2000
12.09.2000
(33) Finland
Finland
(54) SUPPORTING STRUCTURE FOR
ELEVATOR GUIDE RAILS
(47) 10.10.2012
(72) ACH, Ernst te CH-6030 EBIKON,
Zwitserland (CH)
(11) EP2172410
(21) EP10150891.9
(22) 05.07.2002
(31) 904229
(32) 12.07.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Suspension rope wear detector
(47) 10.10.2012
(73) Inventio AG te 6052 HERGISWIL
NW, Zwitserland (CH)
(51) B66B 15/04
(11) EP1968878
(21) EP05855593.9
(22) 28.12.2005
(54) SHEAVE FOR USE IN AN
ELEVATOR SYSTEM
(47) 10.10.2012
(73) Otis Elevator Company te
FARMINGTON, CT 06032-2568,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PERRON, William, C. te
(72) Lamb, Miles P. te CHESTER, NJ
BURLINGTON, CONNECTICUT
07930, Verenigde Staten van
06013, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Orndorff, Karl B. te GETTYSBURG,
PA 17325, Verenigde Staten van (51) B66C 23/70
Amerika (US)
(11) EP2261166
(51) E04F 17/00
(21) EP10164702.2
B66B 7/02
(22) 02.06.2010
B66B 11/00
(31) 2009137768
(11) EP2356056
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHACHTGERÜST FÜR EINE
AUFZUGSANLAGE
(47) 10.10.2012
(73) Thoma Aufzüge GmbH te 60488
FRANKFURT A. M.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FRITZ, Volker te 65824
(73) Kobelco Cranes Co., Ltd. te
TOKYO 141-8626, Japan (JP)
(72) Motoyama, Isao te AKASHI-SHI,
HYOGO 674-0063, Japan (JP)
Yokoyama, Shunsuke te AKASHISHI, HYOGO 674-0063, Japan (JP)
Nakayama, Hiroki te AKASHI-SHI,
HYOGO 674-0063, Japan (JP)
(51) B66F 7/24
(11) EP2402283
(21) EP11007797.1
Nummer 42/12
(22) 04.11.2009
52
B67B 7/46
17 oktober 2012
LÖDDEKÖPINGE, Zweden (SE)
(31) 0820236
(11) EP2295367
(32) 05.11.2008
(21) EP09170236.5
(51) G01L 9/00
B81B 3/00
(33) GROOT BRITTANNIË
(22) 14.09.2009
(11) EP2152627
(54) A levelling device
(54) Dosenöffner
(21) EP08717248.2
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(22) 29.02.2008
(73) Milenco Limited te WOLVERTON
MILL MILTON KEYNES MK12 5TS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73) Italco AG te 9490 VADUZ,
Liechtenstein (LI)
(31) 102007019639
(72) Egger, Ueli te 6612, ASCONA,
Zwitserland (CH)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Milbank, Frederick Nigel te
MILTON KEYNES MK13 0RA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B66F 9/075
B60K 15/07
B60K 15/067
(11) EP2226289
(21) EP10001280.6
(51) B67C 3/24
B67C 3/20
(11) EP2194020
(21) EP09177221.0
(22) 26.11.2009
(31) 102008060379
(22) 08.02.2010
(32) 03.12.2008
(31) 102009011577
102009020082
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Befüllvorrichtung
(32) 06.03.2009
06.05.2009
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Gegengewichtsgabelstapler mit
einem Treibstoffbehälter
(73) Krones AG te 93073
NEUTRAUBLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Neumayer, Walter te 93086,
WÖRTH/DONAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) STILL GmbH te 22113 HAMBURG,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
B67D 1/07
(DE)
A47J 31/60
(72) Szymanski, Marek te 21465
(11)
EP1688388
WENTORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP06100490.9
Gonnsen, Boy te 25920 RISUM(22) 18.01.2006
LINDHOLM, BONDSREPUBLIEK
(31) 54214
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
9/24
9/20
9/18
17/00
(32) 08.02.2005
(11) EP2345621
(47) 10.10.2012
(21) EP11000107.0
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(51) B66F
B66F
B66F
B66F
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(54) Self-cleaning nozzle for a
beverage dispenser
(54) Mikromechanischer
Membransensor und
entsprechendes
Herstellungsverfahren
(47) 10.10.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KNESE, Kathrin te 70374
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEBER, Heribert te 72622
NUERTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ARMBRUSTER, Simon te 72810
GOMARINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B81C 1/00
(11) EP2379441
(21) EP10715538.4
(22) 23.04.2010
(31) 468391
(32) 19.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Directed self-assembly of block
copolymers using segmented
prepatterns
(47) 10.10.2012
(73) International Business Machines
Corporation te ARMONK, NY
10504, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHENG, Joy te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95120-6099,
Verenigde Staten van Amerika
(72) Ufheil, Gerhard te 3074 BERN BEI
102010005003
(US)
MURI, Zwitserland (CH)
102010006075
NA, Young-Hye te SAN JOSE,
Reddy,
Balakrishna
te
DUBLIN,
19.01.2010
CALIFORNIA 95120-6099,
OH
43017,
Verenigde
Staten
van
28.01.2010
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
Farrell, Richard te NEW MILFORD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LAI, Kafai te HOPEWELL
CT 06776, Verenigde Staten van
JUNCTION, NEW YORK 12533Amerika (US)
Verfahren zum Betrieb eines
6683, Verenigde Staten van
Flurförderzeugs
(51) B67D 7/38
Amerika (US)
10.10.2012
RETTNER, Charles, Thomas te
(11) EP2199251
STILL GmbH te 22113 HAMBURG, (21) EP08172408.0
SAN JOSE, CALIFORNIA 95120BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
6099, Verenigde Staten van
(22) 19.12.2008
(DE)
Amerika (US)
(54) Hose guider
SANDERS, Daniel, Paul te SAN
Tügel, Caspar te 20253
JOSE, CALIFORNIA 95120-6099,
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(47) 10.10.2012
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(73) Dresser Wayne AB te 202 15
(US)
Vellinga, Heiko te 22303
MALMÖ, Zweden (SE)
LI, Wai-Kim c/o IBM United
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(72) Larsson, John te 212 12, MALMÖ,
Kingdom Limited te HAMPSHIRE,
DUITSLAND (DE)
Zweden (SE)
SO21 2JN, GROOT BRITTANNIË
Arndt, Michael te 22457
Larsson, Bengt te 274 53
(GB)
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
SKIVARP, Zweden (SE)
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 4/13
Sassner, Linda te 246 36
C01B 25/37
B67B 7/72
(22) 07.01.2011
(31)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 26.04.2007
Nummer 42/12
(11) EP1899268
(21) EP06754362.9
(22) 15.06.2006
(31) 05291406
699877 P
(32) 29.06.2005
18.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) CRYSTALLINE NANOMETRIC
LIFEPO4
(47) 10.10.2012
(73) Umicore te 1000 BRUXELLES,
België (BE)
Centre National de la Recherche
Scientifique te 75794 PARIS
CEDEX 16, Frankrijk (FR)
(72) DELACOURT, Charles te F-80290
LIGNIÈRES-CHÂTELAIN, Frankrijk
(FR)
POIZOT, Philippe te F-80000
AMIENS, Frankrijk (FR)
MASQUELIER, Christian te F80000 AMIENS, Frankrijk (FR)
(51) C01F 5/24
C01B 33/20
C01B 31/24
C01B 31/20
B01D 53/62
(11) EP2134449
(21) EP08706115.6
(22) 20.02.2008
(31) 2007900853 P
2007902727 P
2007906379 P
(32) 20.02.2007
22.05.2007
21.11.2007
(33) Australië
Australië
Australië
(54) SYSTEM, APPARATUS AND
METHOD FOR CARBON DIOXIDE
SEQUESTRATION
(47) 10.10.2012
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
53
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Roberts, Bruce Lynn te NORMAN
OK 73071, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C02F 1/72
C02F 1/36
C02F 1/32
B01J 19/10
B01J 19/00
A61L 2/025
A61L 2/02
A61L 2/00
(11) EP1310460
(21) EP03075372.7
(22) 04.07.1997
(31) 9600613
(32) 04.07.1996
(33) België
(54) DISPOSITIF ÉMETTEUR
D'ULTRASONS ET MICROBULLES
DE GAZ ET PROCÉDÉ DE
TRAITEMENT DE CELLULES ET
MICROORGANISMES
(47) 10.10.2012
(73) Ashland Licensing and
Intellectual Property LLC te
DUBLIN, OH 43017, Verenigde
Staten van Amerika (US)
17 oktober 2012
(22) 23.04.2008
(31) 925680 P
(32) 23.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR THE CONVERSION
OF FISH WASTE FROM
AQUACULTURE SYSTEMS TO
METHANE VIA A MODIFIED UASB
REACTOR
(47) 10.10.2012
(73) University of Maryland, Baltimore
County te BALTIMORE, MD 21250,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TAL, Yossi te ST. CAESAREA, Israël
(IL)
SOWERS, Kevin, R. te BALTIMORE,
MD 21229, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C03B 7/02
C03B 5/20
C03B 37/05
(11) EP2142481
(21) EP08736798.3
(22) 28.03.2008
(31) 20070250
(32) 28.03.2007
(33) Finland
(72) Cordemans De Meulenaer, Eric te (54) METHOD FOR SEPARATING SOLID
1970 WEZEMBEEK-OPPEM, België
PIECES FROM MINERAL MELT AND
(BE)
SEPARATING DEVICE
Hannecart, Baudouin te 1180
(47) 10.10.2012
UCCLE, België (BE)
(73) Paroc Oy Ab te 01300 VANTAA,
Canivet, Yves te 1140 EVERE,
Finland (FI)
België (BE)
(72) LAURÉN, Peter te FI-21600
(51) C02F 1/72
PARGAS, Finland (FI)
C02F 1/66
(51) C03C 3/091
(11) EP2170773
(21) EP08757916.5
(11) EP1152990
(22) 12.06.2008
(21) EP99962835.7
(31) 20070409
(22) 22.11.1999
(32) 13.06.2007
(31) 110220 P
(33) Tsjechië
(32) 30.11.1998
(54) METHOD FOR DECONTAMINATION (33) Verenigde Staten van Amerika
Hunwick, Richard J. te ROSEVILLE
OF EXPLOSIVES PRODUCTION
(54) GLASSES FOR FLAT PANEL
NSW 2069, Australië (AU)
PROCESS WASTE WATER
DISPLAYS
Hunwick, Richard J. te ROSEVILLE (47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
NSW 2069, Australië (AU)
(73) Austin Detonator s.r.o. te
(73) Corning Incorporated te CORNING
C01G 23/07
JASENICE 712 755 01 VSETIN,
NY 14831, Verenigde Staten van
Tsjechië (CZ)
Amerika (US)
EP2272799
(72)
VALENTA,
Pavel
te
755
01
(72)
CHACON, Lisa C. te CORNING, NY
EP10013091.3
VSETIN, Tsjechië (CZ)
14830, Verenigde Staten van
23.02.2004
SPANK, Zlatko te 160 00 PRAHA
Amerika (US)
374266
6, Tsjechië (CZ)
ELLISON, Adam, J. G. te CORNING,
MASTNY, Libor te 130 00 PRAHA
NY 14830, Verenigde Staten van
25.02.2003
3, Tsjechië (CZ)
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
HLAVSA, Martin te 460 02
HARES, George B. te CORNING,
Process for making titanium
LIBEREC 3, Tsjechië (CZ)
NY 14830, Verenigde Staten van
dioxide
HNAT, Igor te 755 01 VSETIN,
Amerika (US)
Tsjechië (CZ)
10.10.2012
KOHLI, Jeffrey T. te CORNING, NY
14830, Verenigde Staten van
(51) C02F 3/28
Tronox LLC te OKLAHOMA CITY
Amerika (US)
C02F 11/04
OK 73126-8859, Verenigde
LAPP, Josef C. te CORNING, NY
A01K 61/00
Staten van Amerika (US)
14830, Verenigde Staten van
Turnbaugh, Donald Theodore Jr. te (11) EP2139313
Amerika (US)
OKLAHOMA CITY OK 73103,
(21) EP08746608.2
MORENA, Robert te CATON, NY
Nummer 42/12
14858, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H01L 21/461
H01L 21/44
H01L 21/302
G11B 5/84
G11B 5/73
C03C 17/22
C03C 15/00
B65G 49/07
(11) EP1600427
(21) EP04713197.4
(22) 20.02.2004
(31) 2003056263
(32) 03.03.2003
54
C04B 14/10
C04B 28/02
(11) EP1836141
(11) EP2352707
(21) EP05715619.2
(21) EP09764804.2
(22) 01.03.2005
(22) 03.12.2009
(31) 102004056781
(31) 102008044395
(32) 24.11.2004
(32) 05.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON METAKAOLIN-PARTIKELN
(54) DRÄNBETONZUSAMMENTSETZUNG
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) DENNERT PORAVER GmbH te
92353 POSTBAUER-HENG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Wacker Chemie AG te 81737
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) DENNERT, Hans-Veit te 96132
SCHLÜSSELFELD,
GLASS BASE MATERIAL WORKING
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
METHOD, WORKED GLASS
(DE)
PRODUCT, AND STRESS
(51) G03F 7/00
APPLICATOR
C04B 28/14
10.10.2012
C04B 24/38
Olympus Corporation te TOKYO
(11)
EP1742893
151-0072, Japan (JP)
(21)
EP05756327.2
Hidaka, Takeshi te HACHIOJI-SHI,
(33) Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
TOKYO 192-0916, Japan (JP)
Kasai, Hiroaki te AKISHIMA-SHI,
TOKYO 196-0015, Japan (JP)
Hijino, Masamichi te KITATSURUGUN, YAMANASHI 409-0126,
Japan (JP)
Nakamura, Yasushi te KITATSURUGUN, YAMANASHI 409-0126,
Japan (JP)
Koyama, Akihiro c/o Nippon Sheet
Glass Co., Ltd. te TOKYO 1058552, Japan (JP)
Tsunetomo, Keiji c/o Nippon Sheet
Glass Co., Ltd. te TOKYO, 1058552, Japan (JP)
Kurachi, Junji c/o Nippon Sheet
Glass Co., Ltd. te TOKYO 1058552, Japan (JP)
Koyo, Hirotaka c/o Nippon Sheet
Glass Co., Ltd. te TOKYO, 1058552, Japan (JP)
Okamoto, Shinya c/o Nippon
Sheet Glass Co., Ltd. te TOKYO
105-8552, Japan (JP)
Saito, Yasuhiro c/o Nippon Sheet
Glass Co., Ltd. te TOKYO 1058552, Japan (JP)
(51) C03C 23/00
(11) EP1394128
(21) EP03019414.6
(22) 28.08.2003
(31) 2002251346
(32) 29.08.2002
(22) 27.04.2005
(31) 565604 P
(32) 27.04.2004
(51) C04B 35/468
C01G 23/00
C01B 13/36
(11) EP2274255
(21) EP09749220.1
(22) 03.04.2009
(31) 42173 P
(32) 03.04.2008
(72) ROGERS, John A. te CHAMPAIGN,
IL 61822, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MENARD, Etienne te URBANA, IL
61801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WILSON, Wilfred Wayne te
BASTROP TX 78604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C04B 28/36
C04B 24/40
(11) EP2043977
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITE PATTERNING
DEVICES FOR SOFT LITHOGRAPHY (54) PROCESS FOR PREPARING
ADVANCED CERAMIC POWDER
(47) 10.10.2012
USING ONIUM DICARBOXYLATES
(73) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
(47)
10.10.2012
UNIVERSITY OF ILLINOIS te
URBANA, ILLINOIS 61801,
(73) Sachem, Inc. te AUSTIN TEXAS
Verenigde Staten van Amerika
78704, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
(11) EP2160369
(21) EP08760831.1
(22) 11.06.2008
(31) 07110154
(32) 13.06.2007
(51) C10G 7/08
C07C 7/08
C07C 11/167
(21) EP07787455.0
(22) 12.07.2007
(31) 06117007
(32) 12.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VERFAHREN ZUR AUFTRENNUNG
EINES C4-SCHNITTES DURCH
(54) SULPHUR CEMENT PREEXTRAKTIVDESTILLATION MIT
COMPOSITION AND PROCESS FOR
EINEM SELEKTIVEN
PREPARING SUCH SULPHUR
LÖSUNGSMITTEL
CEMENT PRE-COMPOSITION
(47) 10.10.2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 10.10.2012
(54) Optical apparatus
(73) Shell Internationale Research
Maatschappij B.V. te 2596 HR THE
HAGUE
(73) FUJIKURA LTD. te KOHTOH-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(72) SORGER, Klas te 81371
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BEZLER, Jürgen te 84489
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Japan
(47) 10.10.2012
17 oktober 2012
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VERBIST, Guy Lode Magda Maria (72) HEIDA, Bernd te 67158
te NL-1031 CM AMSTERDAM
ELLERSTADT, BONDSREPUBLIEK
(72) Nakatate, Kenichi te SAKURA-SHI,
VAN TRIER, Rob Aloysius Maria te
DUITSLAND (DE)
CHIBA-KEN,, Japan (JP)
NL-5600 MB EINDHOVEN
GAFFRON, Eberhardt te 68307
Tsumanuma, Takashi te SAKURALANKSHEAR, Michael David te NLMANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
SHI, CHIBA-KEN,, Japan (JP)
1031 CM AMSTERDAM
DUITSLAND (DE)
SCHÄFER, Gerhard te 68229
(51) C04B 20/06
(51) E01C 11/22
Nummer 42/12
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C08K 5/06
C07C 43/23
C07C 43/166
C07C 41/03
(11) EP2379480
55
C07D 493/04
C07C 69/74
C07C 67/333
C07C 67/12
C07C 67/11
C07C 67/08
C07C 51/56
C07C 51/09
(21) EP10700287.5
(11) EP1813592
(22) 08.01.2010
(21) EP05795540.3
(31) 145500 P
154351 P
288305 P
(22) 18.10.2005
(32) 16.01.2009
20.02.2009
20.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) FIRE-RESISTANT PLASTICIZER
FOR THE PLASTIC MATERIAL
INDUSTRY AND METHOD OF
MAKING THEREOF
(47) 10.10.2012
(51)
(11)
(21)
(31) 2004305384
2004319740
2005085162
(32) 20.10.2004
02.11.2004
24.03.2005
(33) Japan
Japan
Japan
(54) CAGE-SHAPED CYCLOBUTANOIC
DIANHYDRIDES AND PROCESS
FOR PRODUCTION THEREOF
(47) 10.10.2012
(22) 22.08.2006
(11) EP1575901
(31) 20050083417
(21) EP03814048.9
(32) 07.09.2005
(22) 15.12.2003
(33) Zuid-Korea
(31) 435436 P
(54) METHOD OF PREPARING ORGANIC
ACIDS FROM ALDEHYDE
COMPOUNDS BY MEANS OF
LIQUID PHASE OXIDATION
REACTION
(32) 19.12.2002
(74)
(72)
(51)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUBSTITUTED AMIDES
(47) 10.10.2012
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
LG Chem, Ltd. te SEOUL 150-721,
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea (KR)
(US)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) LIN, Linus, S. te RAHWAY, NJ
KO, Dong-hyun te DAEJEON 30507065-0907, Verenigde Staten
350, Zuid-Korea (KR)
van Amerika (US)
LEE, Sang-gi te DAEJEON 305HAGMANN, William, K. te
728, Zuid-Korea (KR)
RAHWAY, NJ 07065-0907,
KWON, O-hak te DAEJEON 302Verenigde Staten van Amerika
739, Zuid-Korea (KR)
(US)
MOON, Ji-joong te DAEJEON 305KUMAR, Sanjeev te RAHWAY, NJ
738, Zuid-Korea (KR)
07065-0907, Verenigde Staten
KIM, Dae-chul te DAEJEON 302van Amerika (US)
740, Zuid-Korea (KR)
YIN, Wenji te RAHWAY, NJ 07065CHOI, Jae-hui te GYEONGGI-DO
0907, Verenigde Staten van
431-070, Zuid-Korea (KR)
Amerika (US)
HONG, Bog-ki te DAEJEON 305DOSS, George te RAHWAY, NJ
738, Zuid-Korea (KR)
07065-0907, Verenigde Staten
EOM, Sung-shik te DAEJEON 305van Amerika (US)
340, Zuid-Korea (KR)
(51) C07D 413/10
C07D 493/08
C07D 409/14
(47) 10.10.2012
(73)
C07D 409/10
C07D 409/06
C07D 405/10
C07D 403/10
C07D 401/14
C07D 401/10
C07D 401/06
C07D 265/26
C07D 253/08
C07D 209/48
A61P 29/00
A61K 31/4035
(11) EP2074093
(21) EP07826082.5
(22) 21.08.2007
(31) DE18802006
(32) 22.08.2006
(33) India
(54) PROCESS FOR PREPARING
MATRIX METALLOPROTEINASE
INHIBITORS AND CHIRAL
AUXILIARY THEREFOR
(47) 10.10.2012
(73)
(73) Nissan Chemical Industries, Ltd.
te CHIYODA-KU, TOKYO 101-0054,
Japan (JP)
(72)
(72)
SUZUKI, Hideo c/o Chemical
CONSTANTINESCU, Anton te
Research Laboratories te
PAINESVILLE OHIO 44077,
FUNABASHI-SHI CHIBA 2748507,
Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
(US)
TAMURA, Takayuki Chemical
REYES, Jose te NEWTON
Research Laboratories te
PENNSYLVANIA 18940, Verenigde
FUNABASHI-SHI CHIBA 2748507,
Staten van Amerika (US)
Japan (JP)
C07C 51/235
(51) C07D 213/02
EP1784376
C07C 233/05
A61K 31/44
EP06783682.5
(73) JJI Technologies, Llc te
PAINESVILLE, OHIO 44077,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
17 oktober 2012
Ranbaxy Laboratories Limited te
NEW DELHI 110019 DELHI, India
(IN)
SATTIGERI, Viswajanani, J. te
GURGAON, HARYANA 122001,
India (IN)
PALLE, Venkata, P. te PUNE,
MAHARASHTRA 411007, India (IN)
KHERA, Manoj, Kumar te
GURGAON, HARYANA 122001,
India (IN)
REDDY, Ranadheer te SURYAPET,
ANDHRA PRADESH 501213, India
(IN)
TIWARI, Manoj, Kumar te
MUMBAI, MAHARASHTRA 400095,
India (IN)
SONI, Ajay te NEW DELHI, DELHI
110059, India (IN)
RAUF, Abdul, Rehman, Abdul te
BULDANE, MAHARASHTRA
443401, India (IN)
JOSEPH, Sony te ERNAKULAM,
KERALA 683586, India (IN)
MUSIB, Arpita te BANKURA, WEST
BENGAL 722140, India (IN)
DASTIDAR, Sunanda, G. te NEW
DELHI, DELHI 110044, India (IN)
SRIVASTAVA, Punit, Kumar te
GURGAON, HARYANA 122001,
India (IN)
(51) C07D 211/22
A61P 25/00
A61K 31/4409
(11) EP2358676
(21) EP09752988.7
(22) 13.11.2009
(31) 114541 P
(32) 14.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Crystalline form of a 4-[2-(2fluorophenoxymethyl)phenyl]pipe
ridine compound
(47) 10.10.2012
(73) Theravance, Inc. te SOUTH SAN
Nummer 42/12
FRANCISCO, CA 94080, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) PATTERSON, Lori Jean te SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94131,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHAO, Robert te SANTA CLARA
CALIFORNIA 95054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RAPTA, Miroslav te SUNNYVALE
CALIFORNIA 94085, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 213/803
(11) EP1873145
(21) EP06745499.1
(22) 20.04.2006
(31) 2005123899
(32) 21.04.2005
(33) Japan
(54) METHOD FOR PRODUCING
NICOTINIC ACID DERIVATIVE OR
SALT THEREOF
(47) 10.10.2012
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
te OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002,
Japan (JP)
56
17 oktober 2012
YAMAMOTO, Hirofumi, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
HIRANO, Masaaki, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
OHNUKI, Kei, c/o Astellas Pharma
Inc. te TOKYO 1038411, Japan (JP)
KAWAMINAMI, Eiji, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
SHIN, Takashi, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
TAKAHASHI, Tatsuhisa, c/o
Astellas Pharma Inc. te TOKYO
1038411, Japan (JP)
KUSAYAMA, Toshiyuki, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
HISAMICHI, Hiroyuki, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
SHIMADA, Itsuro, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
KOIKE, Takanori, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
(51) C07D 513/04
(72) NISHIMURA, Shigeyuki Ishihara
C07D 403/12
Sangyo Kaisha Ltd. te KUSATSUC07D 401/12
SHI SHIGA 5250025, Japan (JP)
C07D 235/18
KANAMORI, Fumio, Ishihara
A61K 31/495
Sangyo Kaisha, Ltd. te KUSATSUA61K 31/435
SHI SHIGA 5250025, Japan (JP)
A61K 31/41
HISAMOTO, Masashi, Ishihara
Sangyo Kaisha, Ltd. te KUSATSU- (11) EP1910384
SHI SHIGA 5250025, Japan (JP)
(21) EP06789431.1
(51) C07D 413/10
C07D 409/14
C07D 403/06
C07D 235/12
A61P 35/00
A61P 13/08
A61K 31/4196
A61K 31/4192
A61K 31/4184
(11) EP1864976
(21) EP06730589.6
(22) 30.03.2006
(31) 2005101437
2005353577
(32) 31.03.2005
07.12.2005
(33) Japan
Japan
(54) PROPANE-1,3-DION DERIVATIVE
OR SALT THEREOF
(47) 10.10.2012
(73) Astellas Pharma Inc. te TOKYO
103-8411, Japan (JP)
(72) MATSUMOTO, Shunichiro, c/o
Astellas Pharma Inc. te TOKYO
1038411, Japan (JP)
KINOYAMA, Isao, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
OSODA, Kazuhiko, c/o Astellas
Pharma Inc. te TOKYO 1038411,
Japan (JP)
(32) 04.08.2005
02.12.2005
03.03.2006
14.04.2006
Staten
Staten
Staten
Staten
(11) EP1971582
(21) EP06846746.3
(22) 21.12.2006
(31) 753786 P
865475 P
(32) 23.12.2005
13.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MACROCYCLIC FACTOR VIIA
INHIBITORS USEFUL AS
ANTICOAGULANTS
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
PRINCETON, NJ 08543-4000,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
P
P
P
P
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
(51) C07D 417/12
C07D 413/12
C07D 401/12
C07D 255/02
C07D 245/02
A61P 7/00
A61K 31/4709
(47) 10.10.2012
(22) 04.08.2006
(31) 705612
741783
779370
792276
VU, Chi, B. te ARLINGTON, MA
02474, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NG, Pui, Yee te BOSTON, MA
02116, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DISCH, Jeremy, S. te NATICK, MA
01760, Verenigde Staten van
Amerika (US)
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) IMIDAZO [2,1-B]THIAZOLE
DERIVATIVES AS SIRTUIN
MODULATING COMPOUNDS
(72) PRIESTLEY, E. Scott te
PENNINGTON, NEW JERSEY
08534, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHENEY, Daniel L. te
PENNINGTON, NJ 08534,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WURTZ, Nicholas R. te
PENNINGTON, NJ 08534,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GLUNZ, Peter W. te PENNINGTON,
NJ 08534, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 285/16
A61P 3/10
A61K 31/433
(11) EP1963294
(47) 10.10.2012
(21) EP06839092.1
(73) Sirtris Pharmaceuticals, Inc. te
CAMBRIDGE, MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 06.12.2006
(72) NUNES, Joseph, J. te ANDOVER,
MA 01810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MILNE, Jill te BROOKLINE, MA
02446-2768, Verenigde Staten
van Amerika (US)
BEMIS, Jean te ARLINGTON, MA
02476, Verenigde Staten van
Amerika (US)
XIE, Roger te SOUTHBOROUGH,
MA 01772, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 748491 P
(32) 08.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) 1,2,5-THIAZOLIDINE DERIVATIVES
USEFUL FOR TREATING
CONDITIONS MEDIATED BY
PROTEIN TYROSINE
PHOSPHATASES (PTPASE)
(47) 10.10.2012
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
Novartis Pharma GmbH te 1230
WIEN, Oostenrijk (AT)
Nummer 42/12
(72) BARNES, David te WABAN,
MASSACHUSETTS 02468,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BEBERNITZ, Gregory Raymond te
STOW, MASSACHUSETTS 01775,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COPPOLA, Gary Mark te BUDD
LAKE, NEW JERSEY 07828,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STAMS, Travis te STOW,
MASSACHUSETTS 01775,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TOPIOL, Sidney Wolf te FAIR
LAWN, NEW JERSEY 07410,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VEDANANDA, Thalaththani
Ralalage te SHREWSBURY,
MASSACHUSETTS 01545,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WAREING, James Richard te
STOW, MASSACHUSETTS 01775,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 293/04
(11) EP1981863
(21) EP07704145.7
(22) 25.01.2007
(31) 06100914
(32) 26.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PROCESS FOR PREPARING
AMINOCROTONYLAMINOSUBSTITUTED QUINAZOLINE
DERIVATIVES
(47) 10.10.2012
(73) Boehringer Ingelheim
International GmbH te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHROEDER, Juergen te 55128
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DZIEWAS, Georg te 55430
URBAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FACHINGER, Thomas te 55413
NIEDERHEIMBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
JAEGER, Burkhard te 55411
BINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
REICHEL, Carsten te 55494
RHEINBOELLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RENNER, Svenja te 55444
ECKENROTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
57
(51) C12P 7/02
C12P 41/00
C07D 295/06
A61P 25/18
A61K 31/495
(11) EP1658276
(21) EP04739041.4
(22) 18.08.2004
(31) 200301180
496058 P
200301305
520246 P
(32) 18.08.2003
18.08.2003
11.09.2003
14.11.2003
17 oktober 2012
(US)
REYES, Mayra, B. te SOMERSET,
NEW JERSEY 08873, Verenigde
Staten van Amerika (US)
XIAO, Tong te EDISON, NEW
JERSEY 08820, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CESCO-CANCIAN, Sergio te
BETHLEHEM, PA 18020,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07J 63/00
C07D 311/40
C07D 311/36
C07D 309/32
B01J 3/00
(11) EP2157086
(33) Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08764120.5
(54) TRANS-1(6-CHLORO-3PHENYLINDAN-1-YL)-3,3DIMETHYLPIPERAZINE
(32) 21.06.2007
(47) 10.10.2012
(22) 13.06.2008
(31) 2007164018
(33) Japan
(54) METHOD FOR PRODUCING
GLYCOSIDE AGLYCONE
(73) H. Lundbeck A/S te 2500 VALBY- (47) 10.10.2012
COPENHAGEN, Denemarken (DK) (73) J-Oil Mills, Inc. te TOKYO 104(72) BANG-ANDERSEN, Benny te DK0044, Japan (JP)
2300 COPENHAGEN S,
Osaka Prefecture University
Denemarken (DK)
Public Corporation te OSAKA 599BØGESØ , Klaus, Peter te DK-2970
8231, Japan (JP)
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
(72) ISOBE, Yosuke te TOKYO 104JENSEN, Klaus, Gjervig te DK0044, Japan (JP)
1418 COPENHAGEN K,
KAMO, Shuichi te TOKYO 104Denemarken (DK)
0044, Japan (JP)
SVANE, Henrik te DK-4296 VIRUM,
SATO, Toshiro te TOKYO 104Denemarken (DK)
0044, Japan (JP)
DAHL, Allan, Carsten te DK-4296
YOSHIDA, Hiroyuki te SAKAI-SHI
NYRUP, Denemarken (DK)
OSAKA 599-8231, Japan (JP)
HOWELLS, Mark te DK-4622
(51) C07D 339/06
HAVDRUP, Denemarken (DK)
A61P 9/10
LYNGSØ , Lars, Ole te DK-3670
A61P 9/00
VEKSØ SJ., Denemarken (DK)
A61P 5/16
MOW, Tomas te DK-4682 TUREBY,
A61P 43/00
Denemarken (DK)
A61P 35/00
(51) C07D 295/192
A61P 3/10
(11) EP1951699
A61P 3/06
A61P 3/04
(21) EP06826616.2
A61P 3/00
(22) 26.10.2006
A61P 29/00
(31) 731725 P
A61P 19/08
A61P 13/12
(32) 31.10.2005
A61P 1/16
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61P 1/04
(54) PROCESSES FOR THE
A61K 31/381
PREPARATION OF CYCLOPROPYL(11) EP2070919
AMIDE DERIVATIVES
(21) EP07832277.3
(47) 10.10.2012
(22) 21.11.2007
(73) Janssen Pharmaceutica NV te
(31) 2006316583
2340 BEERSE, België (BE)
2007204024
(72) MANI, Neelakandha, S. te SAN
(32) 24.11.2006
DIEGO, CALIFORNIA 92129,
06.08.2007
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Japan
PALMER, David, C. te
Japan
DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA
(54) SPIROQUINONE COMPOUND AND
18901, Verenigde Staten van
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
Amerika (US)
(47) 10.10.2012
PANDIT, Chennagiri, R. te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92129,
(73) Hykes Laboratories LLC te
Verenigde Staten van Amerika
NAGOYA-SHI AICHI 464-0858,
Nummer 42/12
Japan (JP)
(72) YOKOYAMA, Shinji te NAGOYA-SHI
AICHI 467-0024, Japan (JP)
KANAZAWA, Hashime te HAMURASHI TOKYO 205-8501, Japan (JP)
AOTSUKA, Tomoji te HAMURA-SHI
TOKYO 205-8501, Japan (JP)
(51) C07D 413/04
C07D 403/04
C07D 401/04
C07D 307/80
C07D 261/20
C07D 239/34
A61P 3/10
A61K 31/513
A61K 31/4439
A61K 31/423
A61K 31/416
(11) EP1861382
(21) EP06736976.9
(22) 03.03.2006
(31) 658661 P
(32) 04.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FUSED AROMATIC COMPOUNDS
HAVING ANTI-DIABETIC ACTIVITY
(47) 10.10.2012
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WOOD, Harold, B. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MEINKE, Peter, T. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SHI, Guo, Q. te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHANG, Yong te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07D 413/04
C07D 207/14
A61P 15/00
A61K 31/4245
A61K 31/4025
A61K 31/401
(11) EP1444225
(21) EP02748785.9
(22) 14.06.2002
(31) 01113632
(32) 18.06.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
58
PAGE, Patrick te F-74160 SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS, Frankrijk
(FR)
POMEL, Vincent te 74570
GROISY, Frankrijk (FR)
QUATTROPANI, Anna te CH-1207
GENÈVE, Zwitserland (CH)
THOMAS, Russell, J. te OXFORD,
OXFORDSHIRE OX1 5JS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) C07D 519/00
C07D 498/10
C07D 487/10
C07D 471/10
A61P 25/06
A61K 31/499
A61K 31/4747
A61K 31/4439
A61K 31/4188
(11) EP1951228
(21) EP06837568.2
(22) 14.11.2006
(31) 738333 P
(73) Merck Serono SA te 1267
COINSINS, VAUD, Zwitserland
(CH)
(72) SCHWARZ, Matthias te CH-1201
GENÈVE, Zwitserland (CH)
Staten van Amerika (US)
SELNICK, Harold, G. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WOOD, Michael, R. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
THEBERGE, Cory, R. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
STUMP, Craig, A. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GALLICCHIO, Steven, N. te
RAHWAY, NEW JERSEY 070650907, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZARTMAN, C., Blair te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 18.11.2005
(51) C07D 487/04
A61P 9/10
A61K 31/5025
(54) BICYCLIC SPIROHYDANTOIN CGRP
RECEPTOR ANTAGONISTS
(11) EP1836207
(47) 10.10.2012
(21) EP06700240.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BELL, Ian, M. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
SELNICK, Harold, G. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
STUMP, Craig, A. te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
THEBERGE, Cory, R. te RAHWAY,
NJ 07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ZARTMAN, C. Blair te RAHWAY, NJ
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C07D 519/00
C07D 471/20
A61P 25/06
A61K 31/4747
A61K 31/437
(11) EP1954135
(21) EP06837498.2
(22) 14.11.2006
(31) 737976 P
(32) 18.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PYRROLIDINE OXADIAZOLE- AND
THIADIAZOLE OXIME DERIVATIVES (54) SPIROLACTAM ARYL CGRP
RECEPTOR ANTAGONISTS
BEING OXYTOCIN RECEPTOR
ANTAGONISTS.
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
17 oktober 2012
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BELL, Ian, M. te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
(22) 04.01.2006
(31) 05100045
05100044
(32) 05.01.2005
05.01.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) TRIAZOLOPHTHALAZINES AS
PDE2-INHIBITORS
(47) 10.10.2012
(73) Nycomed GmbH te 78467
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHMIDT, Beate te 78476
ALLENSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEINBRENNER, Steffen te 78465
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FLOCKERZI, Dieter te 78476
ALLENSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KÜLZER, Raimund te 78467
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TENOR, Hermann te 78315
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KLEY, Hans-Peter te 78476
ALLENSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C07D 487/04
A61P 9/10
A61K 31/5025
(11) EP1874775
(21) EP06700346.7
(22) 04.01.2006
(31) 05100043
(32) 05.01.2005
Nummer 42/12
(33) Europees Octrooi Bureau
59
20.12.2006
(54) TRIAZOLOPHTHALAZINES AS
PDE2-INHIBITORS
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(54) ANTI-VIRAL COMPOUNDS
(73) Nycomed GmbH te 78467
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(73) ABBOTT LABORATORIES te
ABBOTT PARK, IL 60064-6008,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SCHMIDT, Beate te 78476
ALLENSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Betebenner, David.A. te
WEINBRENNER, Steffen te 78465
LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048,
KONSTANZ, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
FLOCKERZI, Dieter te 78476
Degoey, David.A. te SALEM, WI
ALLENSBACH, BONDSREPUBLIEK
53168, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
KÜLZER, Raimund c/o Nycomed
Maring, Clarence.J. te PALATINE,
GmbH te 78467 KONSTANZ,
ILLINOIS. 60067, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
Krueger, Allan.C. te GURNEE,
TENOR, Hermann te 78315
ILLINOIS. 60031, Verenigde
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Iwasaki, Nobuhiko. te BUFFALO
KLEY, Hans-Peter te 78476
GROVE, ILLINOIS. 60089,
ALLENSBACH, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
Rockway, Todd.W. te GRAYSLAKE,
(51) C07D 487/14
ILLINOIS 60030, Verenigde Staten
A61P 9/04
van Amerika (US)
A61P 3/10
Cooper,Curt.S. te VERNON HILLS,
A61P 19/02
ILLINOIS, 60061, Verenigde
A61K 31/53
Staten van Amerika (US)
(11) EP1778693
Anderson, David.D. te KENOSHA,
(21) EP05803757.3
WI, 53142, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 30.06.2005
Donner, Pamela.L. te MUNDELEIN,
(31) 584289 P
ILLINOIS, 60060, Verenigde
(32) 30.06.2004
Staten van Amerika (US)
Green, Brian.E. te WONDER LAKE,
(33) Verenigde Staten van Amerika
ILLINOIS, 60097, Verenigde
(54) TRICYCLIC-HETEROARYL
Staten van Amerika (US)
COMPOUNDS USEFUL AS KINASE
Kempf, Dale.J. te LIBERTYVILLE,
INHIBITORS
ILLINOIS, 60048, Verenigde
(47) 10.10.2012
Staten van Amerika (US)
Liu, Dachun. te WAUKEGAN,
(73) Bristol-Myers Squibb Company te
ILLINOIS, 60085, Verenigde
PRINCETON NJ 08543-4000,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Mcdaniel, Keith.F. te WAUCONDA,
(US)
IL 60084, Verenigde Staten van
(72) LIN, James te LAWRENCEVILLE,
Amerika (US)
NEW JERSEY 08648, Verenigde
Madigan, Darold.L. te ELK GROVE
Staten van Amerika (US)
VILLAGE, 60007, Verenigde
WROBLESKI, Stephen T. te
Staten van Amerika (US)
WHITEHOUSE STATION, NEW
Motter, Christopher. E. te OAK
JERSEY 08889, Verenigde Staten
CREEK, WISCONSIN, 53154,
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
LIU, Chunjian te PENNINGTON,
(US)
NEW JERSEY 08534, Verenigde
Pratt, John.K. te KENOSHA,
Staten van Amerika (US)
WISCONSIN, 53142, Verenigde
LEFTHERIS, Katerina te
Staten van Amerika (US)
SKILLMAN, NEW JERSEY 08558,
Shanley, Jason.P. te
Verenigde Staten van Amerika
CHICAGO,ILLINOIS, 60660,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(51) C07D 513/04
(US)
C07D 495/04
Tufano, Michael.D. te CHICAGO,
C07D 471/04
ILLINOIS 60645, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP1971611
Wagner, Rolf. te ANTIOCH,
(21) EP06849251.1
ILLINOIS 60002, Verenigde Staten
(22) 20.12.2006
van Amerika (US)
Zhang, Rong. te NISKAYUNA, NEW
(31) 752473 P
YORK, 12309, Verenigde Staten
613825
van Amerika (US)
(32) 21.12.2005
17 oktober 2012
Molla, Akhteruzzaman. te
GURNEE, ILLINOIS, 60031,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mo, Hongmei. te FOSTER CITY,
CALIFORNIA, 94404, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Pilot-Matias, Tami.J. te GREEN
OAKS, ILLINOIS 60048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Masse, Sherie, VL. te KENOSHA,
WISCONSIN, 53142, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Carrick, Robert.J. te PLEASANT
PRAIRIE, WISCONSIN, 53158,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
He, Weping. te LIBERTYVILLE,
ILLINOIS, 60048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Lu, Liangjun. te VERNON HILLS,
ILLINOIS, 60061, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Grampovnik, David. J. te
WAUKEGAN, ILLINOIS, 60087,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
C07D
517/04
495/22
495/14
495/04
409/04
333/68
333/66
333/64
333/62
333/54
(11) EP2371829
(21) EP11167229.1
(22) 13.05.2008
(31) 2007138028
(32) 24.05.2007
(33) Japan
(54) Method for producing benzotrithiophene or benzotriselenophene derivatives
(47) 10.10.2012
(73) Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha
te CHIYODA-KU TOKYO 102-8172,
Japan (JP)
Hiroshima University te
HIGASHIHIROSHIMA-SHI
HIROSHIMA, 739-8511, Japan (JP)
(72) Kuwabara, Hirokazu te KITA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Ikeda, Masaaki te KITA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Takimiya, Kazuo te
HIGASHIHIROSHIMA-SHI
HIROSHIMA, Japan (JP)
(51) C07D 519/00
A61P 25/06
A61K 31/551
A61K 31/55
A61K 31/499
A61K 31/4985
A61K 31/4747
A61K 31/4355
(11) EP1951042
(21) EP06837559.1
Nummer 42/12
60
17 oktober 2012
(22) 14.11.2006
(32) 24.02.2009
(21) EP08795338.6
(31) 737977 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.08.2008
(32) 18.11.2005
(54) COMPLEXES OF 4-HYDROPEROXY (31) 935527 P
IFOSFAMIDE AS ANTI-TUMOR
(32) 17.08.2007
AGENTS
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(54) METHODS FOR PURIFICATION OF
(73) Dekk-Tec, Inc. te NEW ORLEANS,
ALPHA-1-ANTITRYPSIN AND
LA 70124, Verenigde Staten van
APOLIPOPROTEIN A-I
Amerika (US)
(47) 10.10.2012
(72) MORGAN, Lee, Roy te NEW
(73) CSL Behring GmbH te 35041
ORLEANS LA 70124, Verenigde
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51) C07J 17/00
(72) BRINKMAN, Nathan te ST.
A61P 3/10
HERSCHER, IL 60941, Verenigde
A61K 36/896
Staten van Amerika (US)
A61K 36/886
BIGLER, Douglas te KANKAKEE, IL
A61K 36/18
60901, Verenigde Staten van
A61K 31/704
Amerika (US)
A61K 31/58
BOLLI, Reinhard te 3073
A23L 1/30
GÜMLIGEN, Zwitserland (CH)
(11) EP1731527
FOERTSCH, Vreni te CH-4652
WINZNAU, Zwitserland (CH)
(21) EP05727327.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SPIROLACTAM TRICYCLIC CGRP
RECEPTOR ANTAGONISTS
(47) 10.10.2012
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BELL, Ian, M. te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STUMP, Craig, A. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
THEBERGE, Cory, R. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GALLICCHIO, Steven, N. te
RAHWAY, NEW JERSEY 070650907, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZARTMAN, C. Blair te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SELNICK, Harold, G. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07F 5/04
C07C 69/76
C01B 6/17
(11) EP1737871
(21) EP05712179.0
(22) 30.03.2005
(31) 2004103684
2004112108
(21) EP09760916.8
(33) Japan
Japan
(31) 08171868
(54) GLYCOSIDE HAVING 4METHYLERGOST-7-EN-3-OL
SKELETON AND DRUG FOR
AMELIORATING HYPERGLYCEMIA
(47) 10.10.2012
(73) MORINAGA MILK INDUSTRY CO.,
LTD. te MINATO-KU, TOKYO 1088384, Japan (JP)
(72) Higuchi, Ryuuichi te FUKUOKASHI, FUKUOKA 8140121, Japan
(31) 540934 P
(JP)
INAGAKI, Masanori 302
(32) 30.01.2004
Esupowaru Nishijin 10-13, te
(33) Verenigde Staten van Amerika
FUKUOKA-SHI, FUKUOKA 814(54) METHODS OF SYNTHESIS OF
0002, Japan (JP)
ISOTOPICALLY ENRICHED
Hayasawa, Hirotoshi te MINATOBOROHYDRIDE AND METHODS OF
KU, TOKYO 1088384, Japan (JP)
SYNTHESIS OF ISOTOPICALLY
Yamada, Muneo, c/o Morinaga
ENRICHED BORANES
Milk Industry Co. Ltd. te ZAMA(47) 10.10.2012
SHI, KANAGAWA 228858, Japan
(JP)
(73) Semequip, Inc. te BILLERICA,
Tanaka, Miyuki, c/o Morinage Milk
MASSACHUSETTS, 01862,
Industry Co. Ltd te ZAMA-SHI,
Verenigde Staten van Amerika
KANAGAWA 22885, Japan (JP)
(US)
Misawa, Eriko, c/o Morinaga Milk
(72) SPIELVOGEL, Bernard te
Industry Co. Ltd. te ZAMA-SHI,
HUBBARDS, NOVA SCOTIA B0Y
KANAGAWA 228858, Japan (JP)
1T0, Canada (CA)
Wakimoto, Noriko, Morinaga Milk
COOK, Kevin te HAMMONDS
Industry Co., Ltd. te ZAMA-SHI,
PLAINS, NOVA SCOTIA B4B 1S5,
KANAGAWA 228258, Japan (JP)
Canada (CA)
Itou, Yousuke, c/o Morinaga Milk
Industry Co., Ltd te ZAMA-SHI,
(51) C07F 9/6584
KANAGAWA 228858, Japan (JP)
A61P 35/00
A61K 33/42
(51) C07K 14/81
A61K 33/40
C07K 14/775
(21) EP10706095.6
(22) 24.02.2010
(31) 155072 P
(11) EP2358743
(32) 31.03.2004
06.04.2004
(22) 28.01.2005
(11) EP2401285
(51) C07K 14/375
C07K 14/37
C07K
C07K
C07K
C07K
1/36
1/30
1/16
1/14
(11) EP2183268
(22) 02.12.2009
(32) 16.12.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR EXTRACTING
HYDROPHOBIN FROM A
SOLUTION
(47) 10.10.2012
(73) Unilever PLC te LONDON,
GREATER LONDON EC4Y 0DY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever NV te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) HEDGES, Nicholas, David te
BEDFORD BEDFORDSHIRE MK44
1LQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C12N 15/82
C07K 14/415
A01H 5/00
(11) EP1973935
(21) EP07797081.2
(22) 17.01.2007
(31) 759308 P
848961 P
(32) 17.01.2006
03.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Expression control elements from
the lemnaceae family
(47) 10.10.2012
(73) Synthon Biopharmaceuticals B.V.
te 6503 GN
(72) DICKEY, Lynn F. te CARY, NC
27511, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COX, Kevin M. te RALEIGH, NC
27608, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 42/12
61
PEELE, Charles G. te APEX, NC
27502, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/68
C07K 14/47
(11) EP1572950
(21) EP03760452.7
(22) 17.06.2003
(31) 389490
441724
458851
458727
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MONOCLONAL ANTIBODIES
AGAINST STROMAL DERIVED
FACTOR-1 (SDF-1)
(54) ANALOGUES OF GLP-1
(47) 10.10.2012
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) SINGLE DOMAIN TDF-RELATED
COMPOUNDS AND ANALOGS
THEREOF
(47) 10.10.2012
(73) Thrasos, Inc. te WALTHAM, MA
02453, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CARLSON, William, D. te
WESTON, MA 02493, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KECK, Peter, C. te MILLBURY, MA
01527, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/53
C12Q 1/68
C12N 5/10
C12N 15/12
C07K 16/18
C07K 14/47
A61K 47/48
A61K 38/17
(11) EP2048157
(21) EP08163898.3
(22) 15.12.2000
(31) 172370 P
732357
(32) 16.12.1999
07.12.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYNUCLEOTIDE ENCODING THE
RG1 POLYPEPTIDE
(47) 10.10.2012
(31) 837004 P
(21) EP04814251.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
van
van
van
van
(22) 10.08.2007
(11) EP1711523
(32) 16.12.2003
Staten
Staten
Staten
Staten
(21) EP07792618.6
(32) 11.08.2006
(31) 529822 P
(32) 17.06.2002
22.01.2003
28.03.2003
28.03.2003
(11) EP2046834
(51) C07K 14/605
(22) 15.12.2004
P
P
P
P
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
CA LAFAYETTE, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Steinbrecher, Renate te WALNUT
CREEK, CA 94596, Verenigde
Staten van Amerika (US)
17 oktober 2012
(73) IPSEN PHARMA te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(47) 10.10.2012
(73) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
te CHUO-KU OSAKA 541-0045,
Japan (JP)
Medarex, Inc. te PRINCETON, NJ
08543, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) POGUE, Sarah, L. te 94555,
Verenigde Staten van Amerika
DONG, Zheng-Xin te HOLLISTON,
(US)
MA 01746, Verenigde Staten van
KORMAN, Alan J. te MILPITAS, CA
Amerika (US)
95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
C07K 16/24
CARDARELLI, Josephine, M. te
EP1851245
MILPITAS, CA 95035, Verenigde
EP06718993.6
Staten van Amerika (US)
SRINIVASAN, Mohan te MILPITAS,
19.01.2006
CA 95035, Verenigde Staten van
647643 P
Amerika (US)
753800 P
CHEN, Bingliang te MILPITAS, CA
26.01.2005
95035, Verenigde Staten van
22.12.2005
Amerika (US)
BELL, Alasdair, F. te 94041,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ANTIBODIES AGAINST
(51) C08F 4/48
INTERLEUKIN-1 BETA
C08F 36/04
10.10.2012
C08F 12/04
Amgen Fremont Inc. te FREMONT,
C08C 19/44
CA 94555, Verenigde Staten van
(11)
EP2382242
Amerika (US)
(21)
EP09796732.7
GREEN, Larry te SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA 94114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FAGGIONI, Raffaella te
PLEASANTON, CALIFORNIA
94566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FOORD, Orit te FOSTER CITY,
CALIFORNIA 94404, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KLAKAMP, Scott, L. te FREMONT,
CALIFORNIA 94536, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SENALDI, Giorgio te DUBLIN,
CALIFORNIA 94568, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHNEIDER, Amy, K. te DUBLIN,
CALIFORNIA 94568, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Bayer Intellectual Property GmbH
te 40789 MONHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C12P 21/08
(DE)
C12N 5/22
(72) Harkins, Richard te ALAMEDA, CA
C12N 15/13
94502, Verenigde Staten van
C07K 16/24
Amerika (US)
A61P 9/10
Parkes, Deborah te HAYWARD, CA
A61P 43/00
94541, Verenigde Staten van
A61P 37/06
Amerika (US)
A61P 37/00
Parry, Gordon te WALNUT CREEK,
A61P 35/00
CA 94596, Verenigde Staten van
A61P 3/10
Amerika (US)
A61P 29/00
Schneider, Douglas, W. te 94549,
A61K 39/395
(22) 22.12.2009
(31) 0858988
(32) 23.12.2008
(33) Frankrijk
(54) NOUVEAU SYSTÈME D'AMORÇAGE
POUR POLYMÉRISATION
ANIONIQUE DE DIÈNES
CONJUGUÉS, PROCÉDÉ DE
PRÉPARATION D'ÉLASTOMÈRES
DIÉNIQUES
(47) 10.10.2012
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
MICHELIN Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(72) MARECHAL, Jean-Marc te F-63400
CHAMALIERES, Frankrijk (FR)
(51) C08F 220/06
C08F 20/56
C08F 20/06
C08F 2/32
C08F 2/18
A61L 15/60
(11) EP2014683
Nummer 42/12
62
(21) EP07742502.3
(11) EP2020420
(22) 26.04.2007
(21) EP08013514.8
(31) 2006124428
(22) 26.07.2008
(32) 27.04.2006
(31) 102007036792
(33) Japan
(32) 03.08.2007
(54) PROCESS FOR PRODUCTION OF
WATER-ABSORBABLE RESIN
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.10.2012
(73) SUMITOMO SEIKA CHEMICALS
CO., LTD. te KAKO-GUN, HYOGO
675-0145, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) YOKOYAMA, Hideki te HIMEJI-SHI,
HYOGO 672-8076, Japan (JP)
NAWATA, Yasuhiro te HIMEJI-SHI,
HYOGO 672-8076, Japan (JP)
(51) C08L 27/22
C08L 27/12
C08F 6/02
(11) EP2376541
(21) EP09771353.1
(22) 10.12.2009
(31) 08171285
(32) 11.12.2008
(54) Hochkristalline
Polypropylenwachse
(47) 10.10.2012
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) Herrmann, Hans-Friedrich, Dr. te
64521 GROSS-GERAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Mehltretter, Gerhard, Dr. te
65197 WIESBADEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Rausch, Hans, Di. te 65760
ESCHBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hohner, Gerd, Dr. te 86368
GERSTHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C08L 71/02
C08L 33/02
(54) PURIFICATION OF
C08J 3/24
FLUOROIONOMER COMPOSITIONS
C08F 220/06
(47) 10.10.2012
B01J 20/26
(73) Solvay Specialty Polymers Italy
(11) EP2125916
S.p.A. te 20021 BOLLATE (MI),
(21) EP08722550.4
Italië (IT)
(72) MERLO, Luca te I-22030
MONTORFANO, Italië (IT)
GHIELMI, Alessandro te I-20149
MILANO, Italië (IT)
CHISTYAKOV, Alexander te I20021 BOLLATE, Italië (IT)
(51) C10G 33/04
C08F 20/10
C08F 20/00
C08F 2/24
C08F 18/00
C08F 14/16
C08F 14/14
C08F 12/30
C08F 12/02
(11) EP2010578
(21) EP07760379.3
(22) 10.04.2007
(31) 402697
(32) 12.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COPOLYMERS USEFUL AS
DEMULSIFIERS AND CLARIFIERS
(47) 10.10.2012
(73) BAKER HUGHES INCORPORATED
te HOUSTON, TX 77019-2118,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BEHLES, Jacqueline te SUGAR
LAND, TX 77478, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C08F 4/6592
C08F 110/06
(22) 14.03.2008
(31) 2007069634
2007071627
(32) 16.03.2007
19.03.2007
(33) Japan
Japan
(54) WATER ABSORBENT RESIN
PRODUCTION METHOD AND
USAGE THEREOF
17 oktober 2012
427-709, Zuid-Korea (KR)
(72) KANG, Chung Seock te
GYEONGGI-DO 449-120, ZuidKorea (KR)
YOON, Young Seo te SEOUL 135240, Zuid-Korea (KR)
KIM, Jong Han te GYEONGGI-DO
449-060, Zuid-Korea (KR)
(51) F16L 11/04
C08L 55/02
C08L 51/04
C08L 27/06
C08F 279/04
C08F 279/02
C08F 265/08
(11) EP2098545
(21) EP07860478.2
(22) 28.12.2007
(31) 2006354975
(32) 28.12.2006
(33) Japan
(54) COMPOSITION FOR OILRESISTANT WEATHER-RESISTANT
RUBBER, AND RUBBER MOLDED
BODY
(47) 10.10.2012
(73) JSR Corporation te TOKYO 1048410, Japan (JP)
(72) TSUNEYOSHI, Minoru te CHUO-KU
TOKYO 104-8410, Japan (JP)
SAWADA, Yukihiro te CHUO-KU
TOKYO 104-8410, Japan (JP)
TOYOSHIMA, Tsukasa te CHUO-KU
TOKYO 104-8410, Japan (JP)
HASEGAWA, Kenji te CHUO-KU
TOKYO 104-8410, Japan (JP)
TADAKI, Toshihiro te CHUO-KU
TOKYO 104-8410, Japan (JP)
(51) C08L 53/02
C08L 53/00
C08F 297/04
B60C 5/14
B60C 1/00
(11) EP2358775
(47) 10.10.2012
(21) EP09760486.2
(73) Nippon Shokubai Co., Ltd. te
OSAKA-SHI, OSAKA 541-0043,
Japan (JP)
(22) 17.11.2009
(72) TORII, Kazushi te HIMEJI-SHI
HYOGO 671-1242, Japan (JP)
KOBAYASHI, Taishi te HIMEJI-SHI
HYOGO 671-1242, Japan (JP)
(51) C08F 265/06
C08F 265/04
(11) EP1948708
(21) EP06812599.6
(22) 14.11.2006
(31) 20050108464
(32) 14.11.2005
(33) Zuid-Korea
(54) ACRYLIC POLYMER BEADS AND
SOL COMPOSITION CONTAINING
THE SAME
(47) 10.10.2012
(73) KOLON INDUSTRIES, INC. te
KWACHEON-CITY KYUNGGI-DO
(31) 0857845
(32) 19.11.2008
(33) Frankrijk
(54) OBJET PNEUMATIQUE POURVU
D'UNE COUCHE ETANCHE AUX
GAZ A BASE D'UN ELASTOMERE
THERMOPLASTIQUE SIBS
SPECIFIQUE
(47) 10.10.2012
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
63000 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
Michelin Recherche et Technique
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(72) LESAGE, Pierre te F-63000
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
CUSTODERO, Emmanuel te F63400 CHAMALIERES, Frankrijk
Nummer 42/12
63
(FR)
Perego, Carlo te 24044 DAIMINE,
THUILLIEZ, Julien te F-63100
Italië (IT)
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(51) D01F 6/06
(FR)
D01F 6/04
GREIVELDINGER, Marc te F-63140
C08J 9/28
CHATEL GUYON, Frankrijk (FR)
C08J 5/18
(51) C08G 18/76
(11) EP1597305
C08G 18/73
(21) EP04714397.9
C08G 18/67
(22) 25.02.2004
C08G 18/32
(11) EP2164888
(31) 449616 P
(21) EP08774365.4
(32) 26.02.2003
(22) 26.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 07111196
(54) POLYMER GEL-PROCESSING
TECHNIQUES AND HIGH
MODULUS PRODUCTS
(32) 27.06.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FUNCTIONALISED
POLYURETHANES
(47) 10.10.2012
(73) Recticel N.V. te 1140 BRUSSELS,
België (BE)
(72) DU PREZ, Filip te B-9000 GENT,
België (BE)
FOURNIER, David te F-72220
ECOMMOY, Frankrijk (FR)
SPANHOVE, Peter te B-9230
WETTEREN, België (BE)
(51) C08G
C08G
C08G
C08G
C08G
18/81
18/78
18/76
18/67
18/48
(11) EP1930356
(21) EP07022586.7
(22) 21.11.2007
(31) 633401
(32) 04.12.2006
(47) 10.10.2012
(73) Omlidon Technologies LLC te
8092 ZURICH, Zwitserland (CH)
(72) KRISTIANSEN, Magnus te CH8006 ZURICH, Zwitserland (CH)
TERVOORT, Theo te CH-8006
ZURICH, Zwitserland (CH)
SMITH, Paul te CH-8006 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
(51) C08J 7/04
C08J 5/18
B32B 27/36
B29C 61/06
17 oktober 2012
(31) 383264
(32) 15.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MICROPOROUS POLYOLEFIN
MEMBRANE, ITS PRODUCTION
METHOD, BATTERY SEPARATOR
AND BATTERY
(47) 10.10.2012
(73) Toray Tonen Specialty Separator
Godo Kaisha te TOCHIGI
PREFECTURE, 329-2763, Japan
(JP)
(72) OZAKI, Hiroyuki te KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 211-0045, Japan (JP)
KIMISHIMA, Kotaro te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 235-0022, Japan
(JP)
KONO, Koichi te ASAKA-SHI,
SAITAMA 351-0025, Japan (JP)
BRANT, Patrick te SEABROOK,
TEXAS 77586, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LIN, Zerong te KINGWOOD,
TEXAS 77345, Verenigde Staten
van Amerika (US)
BRINEN, Jeffery, Lawrence te
LEAGUE CITY, TEXAS 77573,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1582556
(51) C08L 35/00
C08K 5/00
(21) EP03768189.7
(11) EP2287268
(22) 24.12.2003
(21) EP10008382.3
(31) 2002372651
2003031353
2003094556
(22) 11.08.2010
(32) 24.12.2002
07.02.2003
31.03.2003
(32) 20.08.2009
31.03.2010
(31) 2009191243
2010084273
(33) Japan
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Allophanate-modified stabilizers
(54)
Anti-adhesion agent composition
Japan
and the polymer polyols prepared
for asphalt
from these stabilizers
(54) HEAT SHRINKING POLYESTER FILM
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) NOF Corporation te 20-3 EBISU 4(73) Bayer MaterialScience LLC te
(73) Toyo Boseki Kabushiki Kaisha te
CHOME, SHIBUYA-KU TOKYO 150PITTSBURGH, PA 15205,
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8230,
6019, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
Japan (JP)
(72)
Mizuta, Motonari te HYOGO 660(US)
(72) INAGAKI, Kyoko, c/o Toyo Boseki
0095, Japan (JP)
(72) Adkins, Rick L. te HURRICANE WV
Kabushiki Kaisha te INUYAMA-SHI,
Ebana, Hiroatsu te HYOGO 66025526, Verenigde Staten van
AICHI 484-8508, Japan (JP)
0095, Japan (JP)
Amerika (US)
HAYAKAWA, Satoshi, c/o Toyo
(51)
C08L 21/00
Boseki K.K. te INUYAMA-SHI,
(51) C08K 5/5313
B60C 1/00
AICHI
484-8508,
Japan
(JP)
C08K 5/3492
HASHIMOTO,
Masatoshi,
c/o
Toyo
(11)
EP1828302
C08K 5/00
Boseki K.K. te INUYAMA-SHI,
(21) EP05807253.9
C08J 3/28
AICHI 484-8508, Japan (JP)
(11) EP2305741
TABOTA, Norimi, c/o Toyo Boseki (22) 28.10.2005
Kabushiki Kaisha te INUYAMA-SHI, (31) 0411499
(21) EP10015881.5
AICHI 484-8508, Japan (JP)
(32) 28.10.2004
(22) 03.03.2006
ODA, Naonobu, c/o Toyo Boseki
(33) Frankrijk
(54) Radiation crosslinking of halogenKabushiki Kaisha, te INUYAMAfree flame retardant polymer
(54) SYSTEME PLASTIFIANT POUR
SHI, AICHI 484-8508, Japan (JP)
COMPOSITION DE CAOUTCHOUC
(47) 10.10.2012
(51) H01M 2/16
(47) 10.10.2012
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
C08J 9/00
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
B29C 67/20
(73) COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN te
(72) Cartier, Herve te 60500
(11) EP2018407
63000 CLERMONT-FERRAND,
CHANTILLY, Frankrijk (FR)
(21) EP07743758.0
Frankrijk (FR)
Chopin, Alexus te 60740 SAINT
(22) 15.05.2007
Michelin Recherche et Technique
MAXIMIN, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 42/12
S.A. te 1763 GRANGES-PACCOT,
Zwitserland (CH)
(72) ROBERT, Pierre te F-63000
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
DE LANDTSHEER, Stéphanie te F63100 CLERMONT-FERRAND,
Frankrijk (FR)
FAVROT, Jean-Michel te F-63800
COURNON D'AUVERGNE, Frankrijk
(FR)
LOPITAUX, Garance te F-03300
BELLENAVES, Frankrijk (FR)
(51) C08L 23/20
C08L 23/14
C08K 5/5313
(11) EP2173806
(21) EP08786109.2
(22) 14.07.2008
64
(51) C08L 71/12
C08L 51/04
C08L 25/06
C08K 5/5317
C08K 5/521
(11) EP1654321
(21) EP03818130.1
(22) 09.12.2003
(31) 2003056524
(32) 14.08.2003
(33) Zuid-Korea
(54) FLAMEPROOF RUBBERREINFORCED STYRENIC RESIN
COMPOSITION
(47) 10.10.2012
(73) CHEIL INDUSTRIES INC. te GUMISI, GYEONGSANGBUK-DO 730710, Zuid-Korea (KR)
17 oktober 2012
VULCANIZED RUBBER
THEREFROM AND USE THEREOF
(47) 10.10.2012
(73) Denki Kagaku Kogyo Kabushiki
Kaisha te TOKYO 103-8338, Japan
(JP)
(72) MIYAUCHI, Toshiaki te ITOIGAWASHI NIIGATA 949-0393, Japan (JP)
ABE, Yasushi te ITOIGAWA-SHI
NIIGATA 949-0393, Japan (JP)
(51) C08L 51/04
C08F 291/02
C08F 279/02
(11) EP2204415
(21) EP09180865.9
(22) 29.12.2009
(31) 20080135538
(32) 29.12.2008
(72) BAE, Su Hak te SEONGDONG-GU, (33) Zuid-Korea
SEOUL 133-112, Zuid-Korea (KR) (54) Low gloss thermoplastic resin
(32) 31.07.2007
YANG, Jae Ho te GUNPO-SI,
having excellent heat resistance
(33) Europees Octrooi Bureau
GYEONGGI-DO 435-040, Zuidand impact strength and method
(54) USE OF NUCLEATED PROPYLENE
Korea (KR)
of preparing the same
BUTENE TERPOLYMERS FOR THE
HONG, Sang Hyun te GURO-GU,
PRODUCTION OF STERILIZABLE
SEOUL 152-050, Zuid-Korea (KR) (47) 10.10.2012
BLOWN FILMS
(73) Cheil Industries Inc. te UIWANG(51) F16L 11/04
SI, GYEONGGI-DO, Zuid-Korea
(47) 10.10.2012
C08L 27/12
(KR)
(73) Borealis Technology OY te 06101 (11) EP1762594
(72) Hong, Jae Keun te UIWANG-SI,
PORVOO, Finland (FI)
(21) EP05752936.4
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(72) GREIN, Christelle te A-4020 LINZ,
(22) 24.06.2005
Lee, Byeong Do te UIWANG-SI,
Oostenrijk (AT)
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(31)
2004189685
GRÜNBERGER, Manfred te A-4040
Sun, Ho Ryong te UIWANG-SI,
LINZ, Oostenrijk (AT)
(32) 28.06.2004
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
WOLFSBERGER, Anton te A-4210
(33) Japan
Jin, Young Sub te UIWANG-SI,
GALLNEUKIRCHEN, Oostenrijk
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(54) FLUORINE-CONTAINING
(AT)
Park, Hwan Seok te UIWANG-SI,
ELASTOMER COMPOSITION AND
NIEDERSÜSS, Peter te A-4312
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
MOLDED ARTICLE MADE
RIED/RIEDMARK, Oostenrijk (AT)
Kim, Sung Kwan te JEOLLANAMTHEREFROM
(51) C08L 23/16
DO, Zuid-Korea (KR)
(47) 10.10.2012
C08L 23/10
Park, Jae Woo te UIWANG-SI,
C08J 5/18
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323,
(11) EP2318452
(51) C08L 63/00
Japan (JP)
(21) EP09807411.5
(11) EP2097481
(72) OGATA, Shintarou c/o Yodogawa(22) 17.08.2009
seisakusho te SETTSU-SHI, OSAKA (21) EP07850834.8
(31) 89121 P
5668585, Japan (JP)
(22) 12.12.2007
KISHINE, Mitsuru c/o Yodogawa(32) 15.08.2008
(31) 2006335837
seisakusho te SETTSU-SHI, OSAKA
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 13.12.2006
5668585, Japan (JP)
(54) HEAT SEALABLE MONOAXIALLY(33) Japan
(51)
F16L
11/06
ORIENTED PROPYLENE-BASED
C09K
3/10
(54) EPOXY RESIN COMPOSITION FOR
FILM WITH DIRECTIONAL TEAR
C08L 33/08
FIBER REINFORCED COMPOSITE
(47) 10.10.2012
C08K 5/524
MATERIAL
(73) Toray Plastics (America) , Inc. te
C08K 5/372
(47) 10.10.2012
N. KINGSTOWN, RI 02852-7500,
C08K 5/37
(73) The Yokohama Rubber Co., Ltd. te
Verenigde Staten van Amerika
C08K 5/18
MINATO-KU TOKYO 105-8685,
(US)
C08K 3/04
Japan (JP)
(72) LEE, Mark, S. te NORTH
(11) EP2159264
(72)
KAWAZOE, Masayuki te
KINGSTOWN RI 02852, Verenigde (21) EP08753061.4
KANAGAWA 254-8601, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
(22) 21.05.2008
OKUHIRA, Hiroyuki te KANAGAWA
KOEHN, Harold, Egon te NORTH
254-8601, Japan (JP)
KINGSTOWN RI 02852, Verenigde (31) 2007135464
MIYOSHI, Koichiro te KANAGAWA
2008012158
Staten van Amerika (US)
254-8601, Japan (JP)
COLETTA, Emilio te N.
(32) 22.05.2007
ITO, Tomohiro te KANAGAWA 254KINGSTOWN RI 02852, Verenigde
23.01.2008
8601, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
(33) Japan
KOUSAKA, Takashi te KANAGAWA
BROWN, Matthew, H. te
Japan
254-8601, Japan (JP)
WAKEFIELD RI 02879, Verenigde
IWATA, Mitsuhiro te KANAGAWA
(54) ACRYLIC RUBBER COMPOSITION,
Staten van Amerika (US)
(31) 07113499
Nummer 42/12
254-8601, Japan (JP)
65
17 oktober 2012
(21) EP09150759.0
(32) 26.05.2010
(22) 16.01.2009
(33) Japan
(54) Nonaqueous ink composition for
ink jet recording and ink jet
recording method
(22) 02.05.2009
(54) Process to prepare self-binding
pigment particles implementing
acrylic comb copolymers with
hydrophobic groups as coupling
agents, self binding pigment
particles and uses thereof
(31) 102008026584
(47) 10.10.2012
(32) 03.06.2008
(73) Omya Development AG te 4665
OFTRINGEN, Zwitserland (CH)
(51) C09D 11/00
C09B 67/22
C09B 67/20
(11) EP2288663
(21) EP09757152.5
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERWENDUNG VON
KUPFERPHTHALOCYANINE
PIGMENTZUBEREITUNGEN
(47) 10.10.2012
(72) Gane, Patrick A.C. te 4852
ROTHRIST, Zwitserland (CH)
Hunziker, Philipp te 3007 BERN,
Zwitserland (CH)
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(51) C09C 1/50
(72) GEISENBERGER, Josef te 65843
SULZBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MACHOLDT, Hans-Tobias te 64297
DARMSTADT-EBERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
METZ, Thomas te 64646
HEPPENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHNEIDER, Steffen te 60529
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ZEH, Christian te 65343 ELTVILLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 07.07.2005
(51) G03F 1/00
C09D 11/00
C09C 3/08
C09C 3/00
C09C 1/56
C09B 69/10
C09B 69/00
C09B 67/20
B41N 1/14
B41M 5/40
(11) EP1765935
(21) EP05754467.8
(31) 04405441
(21) EP07024738.2
(22) 20.12.2007
(47) 10.10.2012
(73) Borealis Technology Oy te 06101
PORVOO, Finland (FI)
(72) MATTER, Ulrich te CH-5400
BADEN, Zwitserland (CH)
MOSIMANN, Thomas te CH-5616
MEISTERSCHWANDEN,
Zwitserland (CH)
KASPER, Markus te CH-8967
WIDEN, Zwitserland (CH)
RINER, Michael te CH-5612
VILLMERGEN, Zwitserland (CH)
(72) Bäckman, Mats te 41651
GÖTEBORG, Zweden (SE)
Anker, Martin te 42543 HISINGS
KÄRRA, Zweden (SE)
Fredriksen, Siw Bodil te 3744
SKIEN, Noorwegen (NO)
Leiden, Leif te 07130
ANDERSBÖLE, Finland (FI)
Vahteri, Markku te 06100
PORVOO, Finland (FI)
Rekonen, Petri te 06100 PORVOO,
Finland (FI)
(51) C09D 11/10
C09D 11/00
B41M 5/00
B41J 2/155
B41J 2/01
B41J 11/00
(11) EP2294145
(22) 29.06.2001
(31) 2008172670
(31) 216090 P
(32) 01.07.2008
(32) 06.07.2000
(33) Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ULTRAVIOLET CURABLE INKJET
RECORDING INK AND COLOR
IMAGE FORMING APPARATUS
(47) 10.10.2012
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) HABASHI, Hisashi te OHTA-KU
TOKYO 143-8555, Japan (JP)
NAMBA, Michihiko te OHTA-KU
TOKYO 143-8555, Japan (JP)
NAGAI, Kiyofumi te OHTA-KU
(72) Belmont, James, A. te ACTON, MA
TOKYO 143-8555, Japan (JP)
01720, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C09D 11/00
(73) CABOT CORPORATION te
BOSTON, MASSACHUSETTS
02210-2019, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2208761
(11) EP2072588
(73) Matter Engineering AG te 5610
WOHLEN, Zwitserland (CH)
(22) 30.06.2009
1/42
1/40
1/36
1/02
(51) C09D 123/06
C08L 23/08
C08L 23/06
(47) 10.10.2012
(21) EP08006247.4
(51) C09C
C09C
C09C
C09C
(72) Sao, Akihito te NAGANO 3928502, Japan (JP)
Itaya, Shinichi te NAGANO 3928502, Japan (JP)
Makita, Shushi te NAGANO 3928502, Japan (JP)
(54) RUSSERZEUGER
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP09773599.7
(47) 10.10.2012
(73) Seiko Epson Corporation te
TOKYO 163-0811, Japan (JP)
(54) Process for coating a pipe with
high throughput using multimodal
ethylene copolymer, and coated
pipes obtained thereof
(32) 12.07.2004
(11) EP1961789
(54) Modified pigment products,
dispersions thereof, and
compositions comprising the
same
(47) 10.10.2012
(11) EP2390289
(21) EP11167244.0
(22) 24.05.2011
(31) 2010120139
(51) C09D 183/04
(11) EP2057238
(21) EP07837564.9
(22) 30.08.2007
(31) 515463
(32) 01.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITION CONTAINING ANTIMISTING COMPONENT
(47) 10.10.2012
(73) Momentive Performance
Materials Inc. te ALBANY, NY
12211, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SCHLITZER, David, S. te
BALLSTON SPA, NY 12020,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BANEVICIUS, John, P. te CLIFTON
PARK, NY 12065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C09D 191/06
C09D 133/08
C09D 123/00
(11) EP2283094
(21) EP09759105.1
Nummer 42/12
66
(22) 29.05.2009
(31) 2008206838
(31) 58027 P
471966
(32) 11.08.2008
(32) 02.06.2008
26.05.2009
(54) ADHESIVE COMPOSITION,
ADHESIVE LAYER, AND ADHESIVE
SHEET
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL WAX DISPERSION
FORMULATIONS, METHOD OF
PRODUCING SAME, AND USES
(47) 10.10.2012
DAEJEON 302-792, Zuid-Korea
(KR)
LEE, Ki-youl te DAEJEON 305-340,
Zuid-Korea (KR)
KIM, Youn-bong te SEOUL 157832, Zuid-Korea (KR)
(33) Japan
(47) 10.10.2012
(73) Nitto Denko Corporation te
IBARAKI-SHI OSAKA 567-8680,
Japan (JP)
(72) MOROISHI, Yutaka te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
HIRANO, Keisuke te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
NAKANO, Fumiko te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
(72) LEOTSAKOS, George te SPARTA NJ
TANAKA, Akiko te IBARAKI-SHI
07871, Verenigde Staten van
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
Amerika (US)
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07962,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GRAVATT, Wayne, M. te
FREEHOLD NJ 07728, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SMITH, Christopher, P. te
HAMPTON NJ 08827, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KOCUR, Michael, A. te UNION NJ
07083, Verenigde Staten van
Amerika (US)
17 oktober 2012
(51) H01J 29/20
H01J 1/63
C09K 11/77
C09K 11/64
C09K 11/08
(11) EP1795574
(21) EP05772558.2
(22) 10.08.2005
(51) C09J 7/02
C09J 7/00
C09J 109/02
C08L 9/02
B29K 305/12
B29K 305/02
B29K 105/00
(31) 2004234690
(11) EP1893709
(47) 10.10.2012
(32) 11.08.2004
(33) Japan
(54) PHOSPHOR, METHOD FOR
PRODUCING SAME AND LIGHTEMITTING DEVICE
(51) C09K 19/42
C09K 19/34
(11) EP2147079
(21) EP08734936.1
(22) 01.04.2008
(31) 102007019671
(32) 24.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) FLÜSSIGKRISTALLINES MEDIUM
UND FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE
(47) 10.10.2012
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) CZANTA, Markus te 64289
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TAUGERBECK, Andreas te 64285
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BENDER, Renate te 64291
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LIETZAU, Lars te 64295
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C10G 2/00
C02F 1/20
C02F 1/04
(73) National Institute for Materials
Science te TSUKUBA-SHI, IBARAKI (11)
305-0047, Japan (JP)
(21)
102005025056
(72) HIROSAKI, Naoto C/O NAT. INST.
(22)
30.05.2005
FOR MATERIALS SCIENCE te
TSUKUBA-SHI, IBARAKI 305-0047, (31)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Japan (JP)
(32)
KLEBSTOFFFOLIE AUF BASIS VON
NITRILKAUTSCHUK-BLENDS ZUR (51) C09K 19/40
(33)
FIXIERUNG VON METALLTEILEN
C09K 19/00
(54)
AUF KUNSTSTOFFEN
C07F 7/08
10.10.2012
(11) EP1836276
(21) EP06761934.6
(22) 24.05.2006
EP2242820
(31)
EP09701811.3
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) TESA SE te 20253 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HUSEMANN, Marc te 22559
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HANNEMANN, Frank te 22047
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOOP, Matthias te 22848
NORDERSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G02B 5/30
C09J 7/02
C09J 157/00
C09J 151/06
C09J 133/04
C09J 11/04
(11) EP2314651
(21) EP09806659.0
(22) 04.08.2009
(21) EP06702717.7
(22) 12.01.2006
(31) 20050003159
(32) 13.01.2005
(33) Zuid-Korea
14.01.2009
MI20080079
18.01.2008
Italië
PROCESS FOR THE PURIFICATION
OF AN AQUEOUS STREAM
COMING FROM THE FISCHERTROPSCH REACTION
(47) 10.10.2012
(73) ENI S.p.A. te 00144 ROME, Italië
(IT)
(72) CLERICI, Gabriele te I-20129
MILAN, Italië (IT)
LOCATELLI, Lino te DECEASED,
Italië (IT)
(54) LIQUID CRYSTAL COMPOSITION
COMPRISING NOVEL SILICON
CONTAINING COMPOUNDS AND
(51) C10L 3/00
LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE
(11) EP1927646
USING THE SAME
(21) EP07121167.6
(47) 10.10.2012
(22)
(73) LG Chem, Ltd. te
YOUNGDUNGPO-GU, SEOUL 150- (31)
721, Zuid-Korea (KR)
(32)
(72) CHEONG, Jae-ho te YUSEONG-GU, (33)
DAEJEON 305-727, Zuid-Korea
(54)
(KR)
KO, Min-jin te YUSEONG-GU,
DAEJEON 305-721, Zuid-Korea
(47)
(KR)
(73)
KANG, Dae-ho te SEO-GU,
21.11.2007
202006018157 U
28.11.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Odoriermittel mit verbesserter
Stabilität
10.10.2012
Symrise AG te 37603
HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK
Nummer 42/12
67
DUITSLAND (DE)
(21) EP10190810.1
Open Grid Europe GmbH te
(22) 11.11.2010
45141 ESSEN, BONDSREPUBLIEK
(54) Ohrkerze
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(72) Mansfeld, Gerd te 37632
(73) Leschik, Udo te 35630
ESCHERSHAUSEN,
EHRINGSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
Rohde, Ute te 82282
UNTERSCHWEINBACH,
(72) Leschik, Udo te 35630
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EHRINGSHAUSEN,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Henke, Fritz te 37603
(DE)
HOLZMINDEN, BONDSREPUBLIEK
(51) C11D 3/37
DUITSLAND (DE)
C11D 3/20
Kaesler, Heribert te 44797
C11D 3/00
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
C11D 1/835
DUITSLAND (DE)
C11D 1/645
(51) C10L 3/00
C11D 1/62
C11D 1/40
(11) EP2049626
(21) EP07796921.0
(11) EP2093323
(22) 18.07.2007
(21) EP07859853.9
(31) 501099
(22) 12.12.2007
(32) 08.08.2006
(31) 2006334231
2006334232
2007043922
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LOW PRESSURE DROP
REFORMING REACTOR
(47) 10.10.2012
(73) Kellogg Brown & Root LLC te
HOUSTON, TX 77020, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BURLINGAME, Robert, Stevens te
HOUSTON, TX 77099, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CIZMAR, Lloyd, Edward te
MISSOURI CITY, TX 77459,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HACKEMESSER, Larry, Gene te
HOUSTON, TX 77064, Verenigde
Staten van Amerika (US)
AGUILAR, Laura, Beth te
HOUSTON, TX 77041, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C10M 159/22
(11) EP1724329
(21) EP06112912.8
(22) 21.04.2006
(31) 05253123
(32) 20.05.2005
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(33) Japan
Japan
Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
SURFACES
(47) 10.10.2012
(73) S.C. Johnson & Son, Inc. te
RACINE, WI 53403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) NGUYEN, Peter N. te RACINE,
WISCONSIN 53402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MANDERFIELD, Cary E. te RACINE,
WISCONSIN 53406, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TASZ, Maciej K. te RACINE,
WISCONSIN 53402, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51 C11D 3/39
)
C11D 3/20
C11D 3/02
(11 EP2329001
)
(21 EP09778106.6
)
(22 26.08.2009
)
(31 102008045207
)
(32 30.08.2008
)
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(54 BLEICHKATALYSATORMISCHUNGEN
)
BESTEHEND AUS MANGANSALZEN
UND OXALSÄURE ODER DEREN
LIQUID SOFTENER COMPOSITION,
SALZE
OR TRANSPARENT OR SEMI(47
10.10.2012
TRANSPARENT LIQUID SOFTENER
)
COMPOSITION
(73 Clariant Finance (BVI) Limited te
10.10.2012
)
ROAD TOWN, TORTOLA,
Kao Corporation te CHUO-KU
Britse Maagdeneilanden (VG)
TOKYO 103-8210, Japan (JP)
(72 REINHARDT, Gerd te 65779
OKADA, Kyoko te WAKAYAMA-SHI )
KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK
WAKAYAMA 640-8580, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
OSUMI, Takahiro te WAKAYAMA(51)
C11D 7/32
SHI WAKAYAMA 640-8580, Japan
C11D 7/26
(JP)
C11D 3/33
SHIRATSUCHI, Kazutaka te
C11D 3/20
WAKAYAMA-SHI WAKAYAMA 640C11D 11/00
8580, Japan (JP)
USHIO, Noriaki te WAKAYAMA-SHI (11) EP2119765
WAKAYAMA 640-8580, Japan (JP) (21) EP09006592.1
OHSAKI, Kouji te WAKAYAMA-SHI
WAKAYAMA 640-8580, Japan (JP) (22) 15.05.2009
(51) D06M 13/00
C11D 3/50
Metal detergent combination in
C11D 3/30
lubricating oil compositions
C11D 3/20
C11D 3/00
10.10.2012
C11D 11/00
Infineum International Limited te
C11D 1/835
ABINGDON, OXFORDSHIRE OX13
A61L 9/01
6BB, GROOT BRITTANNIË (GB)
A61L 2/18
Shaw, Robert William te
(11) EP1969109
OXFORDSHIRE OX14 1YL, GROOT
(21) EP06845912.2
BRITTANNIË (GB)
Bell, Ian Alexander Weston te
(22) 20.12.2006
OXFORDSHIRE OX14 1XN, GROOT (31) 313297
BRITTANNIË (GB)
(32) 20.12.2005
C11C 5/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
A61F 11/00
(54) ODOR ELIMINATION
EP2453002
COMPOSITION FOR USE ON SOFT
(33) Europees Octrooi Bureau
(54)
(32) 12.12.2006
12.12.2006
23.02.2007
17 oktober 2012
(31) 2008130153
(32) 16.05.2008
(33) Japan
(54) Cleaning liquid composition for a
semiconductor substrate
(47) 10.10.2012
(73) Kanto Kagaku Kabushiki Kaisha te
CHUO-KU TOKYO, Japan (JP)
(72) Murakami, Yutaka te SOKA-SHI,
SAITAMA, Japan (JP)
Ishikawa, Norio te SOKA-SHI,
SAITAMA, Japan (JP)
(51) C11D 17/04
(11) EP1740690
(21) EP05733100.1
(22) 20.04.2005
Nummer 42/12
68
(31) 102004020720
(31) 0503657
(32) 28.04.2004
(32) 22.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON WASCH-ODER
REINIGUNGSMITTELN
17 oktober 2012
55654, Israël (IL)
Schwartz, Betty te 76667
RECHOVOT, Israël (IL)
Smirnoff, Patricia te 76823
REHOVOT, Israël (IL)
Shoseyov, Oded te KARMEI YOSEF
99797, Israël (IL)
(54) METABOLICALLY ENGINEERED
CELLS FOR THE PRODUCTION OF
RESVERATROL OR AN
OLIGOMERIC OR GLYCOSIDICALLY(47) 10.10.2012
(51) C12N 9/22
BOUND DERIVATIVE THEREOF
A61K 38/46
(73) Henkel AG & Co. KGaA te 40589
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (47) 10.10.2012
(11) EP2294918
DUITSLAND (DE)
(73) Fluxome Sciences A/S te 2800
(21) EP10183935.5
LYNGBY, Denemarken (DK)
(72) HOLDERBAUM, Thomas te 40723
(22) 29.08.2000
HILDEN, BONDSREPUBLIEK
(72) KATZ, Michael te S-215 62
(31) 385411
DUITSLAND (DE)
MALMÖ, Zweden (SE)
DÜFFELS, Arno te 40479
SMITS, Hans Peter te DK-2840
(32) 30.08.1999
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
HOLTE, Denemarken (DK)
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
FÖRSTER, Jochen te DK-1700
COPENHAGEN, Denemarken (DK) (54) Use of a ribonuclease of the T2
(51) E02B 15/04
family having actin-binding
NIELSEN, Jens Bredal te DK-2920
C12M 1/107
activity for inhibiting tumor
CHARLOTTENLUND, Denemarken
(11) EP2020434
angiogenesis
(DK)
(21) EP07425509.2
(47)
10.10.2012
(51) C12P 7/18
(22) 03.08.2007
(54) Reactor for the anaerobic
production of biogas
C12P 7/06
C12N 9/02
(11) EP2164876
(47) 10.10.2012
(21) EP08796144.7
(73) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (22) 10.07.2008
te 10064 PINEROLO, Italië (IT)
(31) 949387 P
(72) Dal Col Adriano te 10064
(32) 12.07.2007
PINEROLO, Italië (IT)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12M 1/26
(54) XYLOSE REDUCTASE MUTANTS
C12M 1/22
AND USES THEREOF
C12M 1/12
(47)
10.10.2012
(11) EP2384362
(21) EP09767964.1
(22) 02.12.2009
(31) 102009004667
(32) 12.01.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) TRANSFEREINHEIT UND
VERFAHREN ZUR AUFNAHME
EINES MEDIUMS AUS EINER
BEHANDLUNGSVORRICHTUNG
(47) 10.10.2012
(73) Sartorius Stedim Biotech GmbH
te 37079 GÖTTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) PFLANZ, Karl te 37130
REINHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GRAUS, Andreas te 37176
NÖRTEN-HARDENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12P 7/42
C12P 7/22
C12N 9/88
C12N 9/10
C12N 9/02
C12N 9/00
C12N 1/21
C12N 1/19
C12N 1/15
(11) EP1856251
(21) EP06708430.1
(22) 21.02.2006
(73) Biotechnology Research and
Development Corporation te
PEORIA, ILLINOIS 61606,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
The Board of Trustees of the
University of Illinois te URBANA,
ILLINOIS 61801, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Yissum Research Development
Company of the Hebrew
University of Jerusalem Ltd. te
91042 JERUSALEM, Israël (IL)
(72) Roiz, Levava te 55654, KIRYATONO, Israël (IL)
Shoseyov, Oded te 99797,
KARMEI YOSEEF, Israël (IL)
Schwartz, Betty te 76667,
RECHOVOT, Israël (IL)
Smirnoff, Patricia te 76823,
REHOVOT, Israël (IL)
(51) C12N 9/96
C12N 9/74
(11) EP1927658
(21) EP08004770.7
(22) 21.06.2005
(31) 581824 P
(32) 22.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Thrombin compositions
(72) ZHAO, Huimin te CHAMPAIGN,
ILLINOIS 61822, Verenigde Staten (47) 10.10.2012
van Amerika (US)
(73) Zymogenetics, Inc. te
NAIR, Nikhil Unni te URBANA,
PRINCETON, NJ 08543, Verenigde
ILLINOIS 61801, Verenigde Staten
Staten van Amerika (US)
van Amerika (US)
(72) Jiang, Shan te SAMMAMISH, WA
(51) C12N 9/22
98075, Verenigde Staten van
A61K 38/46
Amerika (US)
Senderoff, Richard I. te
(11) EP2165605
EDMONDS, WA 98026, Verenigde
(21) EP08168000.1
Staten van Amerika (US)
(22) 29.08.2000
Meyer, Jeffrey D. te LAKE FOREST
(31) 385411
PARK, WA 98155, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 30.08.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Use of a ribonuclease of the T2
family having actin-binding
activity for inhibiting and/or
reversing proliferation
(51) C12P 13/12
C12P 13/08
C12N 9/88
(11) EP2085482
(21) EP09160843.0
(47) 10.10.2012
(22) 17.07.2001
(73) Yissum Research Development
Company of the Hebrew
University of Jerusalem Ltd. te
JERUSALEM 91390, Israël (IL)
(31) 10043334
10109690
(72) Roiz, Levava te KIRYAT-ONO
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 02.09.2000
28.02.2001
Nummer 42/12
69
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Nucleotide sequences which code
for the metY gene
(47) 10.10.2012
(51)
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11)
(72) Hädrich, Bettina Dr. te 41468
NEUSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pfefferle, Walter Dr. te 35428
LANGGÖNS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Huthmacher, Klaus Dr. te 63571
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rückert, Christian te 33335
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kalinowski, Jörn Dr. te 33615
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pühler, Alfred Prof. te 33739
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Binder, Michael Dr. te 63594
HASSELROTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Greißinger, Dieter Dr. te 61194
NIDDATAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Thierbach, Georg Dr. te 33613
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/533
G01N 33/50
G01N 21/78
C12Q 1/02
C12N 5/10
C12N 15/09
C12N 1/21
C07K 19/00
C07K 14/435
(11) EP2314682
(21) EP10181290.7
(22) 03.12.2004
(31) 2003404472
2004018344
(32) 03.12.2003
27.01.2004
(33) Japan
Japan
(54) Fluorescent protein
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
17 oktober 2012
NAGANO 396-0002, Japan (JP)
(32) 31.07.2006
Araki, Toshio te NAGANO NAGANO (33) Polen
396-0002, Japan (JP)
(54) A SEQUENCE OF DSRNA: ATNC12N 15/11
RNA, INTERVENTION USING IRNAI,
C07H 21/04
USE OF A SEQUENCE OF DSRNA:
ATN-RNA, A METHOD OF
EP1737879
TREATING AND INHIBITING A
EP05778224.5
BRAIN TUMOR, A KIT FOR
19.04.2005
INHIBITING CANCER CELL WHICH
EXPRESSES TENASCIN, A
563428 P
METHOD FOR A KIT PREPARATION
19.04.2004
IN A BRAIN TUMOR THERAPY
Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
APTAMER-MEDIATED
(73) Instytut Chemii Bioorganicznej
INTRACELLULAR DELIVERY OF
PAN te 61-704 POZNAN, Polen
THERAPEUTIC
(PL)
OLIGONUCLEOTIDES
Bioinfobank Sp. Z O.O. te 60-744
10.10.2012
POZNAN, Polen (PL)
Uniwersytet Medyczny Im. Karola
Archemix LLC te SAN FRANCISCO,
Marcinkowskiego te 60-355
CA 94111, Verenigde Staten van
POZNAN, Polen (PL)
Amerika (US)
(72) EPSTEIN, David te BELMONT, MA
02478, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PENDERGRAST, Shannon te
SOMERVILLE, MA 02144,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KEEFE, Anthony, Dominic te
CAMBRIDGE, MA 02141,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12N 15/113
A61P 27/02
A61K 31/713
(11) EP1495120
(21) EP03718764.8
(72) BARCISZEWSKI, Jan te 60-334
POZNAN, Polen (PL)
BARCISZEWSKA, Miroslawa te 60334 POZNAN, Polen (PL)
RYCHLEWSKI, Leszek te 60-744
POZNAN, Polen (PL)
WYSZKO, Eliza te 61-465
POZNAN, Polen (PL)
GAWRONSKA, Iwona te 61-879
POZNAN, Polen (PL)
ZUKIEL, Ryszard te 61-461
POZNAN, Polen (PL)
ROLLE, Katarzyna te 62-023
GADKI, Polen (PL)
NOWAK, Stanisaw te 60-461
POZNAN, Polen (PL)
(31) 02008761
431173 P
(51) C12N 15/113
A61P 35/00
A61P 21/00
A61K 31/713
(32) 18.04.2002
05.12.2002
(11) EP2213738
(21) EP10003382.8
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.11.2003
(22) 16.04.2003
(54) MEANS AND METHODS FOR THE
SPECIFIC MODULATION OF
TARGET GENES IN THE EYE
(47) 10.10.2012
(73) Acuity Pharmaceuticals, Inc te
PHILADELPHIA, PA 19104,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 426137 P
502050 P
(32) 14.11.2002
10.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) siRNA molecules targeting Bcl-2
(47) 10.10.2012
(73) Dharmacon, Inc. te LAFAYETTE,
(72) DRUMM, Karina te 97070
CO 80026, Verenigde Staten van
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
(73) Riken te WAKO-SHI, SAITAMA
Amerika (US)
DUITSLAND
(DE)
351-0198, Japan (JP)
(72)
Khvorova, Anastasia te BOULDER,
SCHLÖR,
Stefan,
Hubert
te
97828
Medical and Biological
CO 80305, Verenigde Staten van
MARKTHEIDENFELD,
Laboratories Co., Ltd. te NAGOYA,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AICHI 460-0008, Japan (JP)
Reynolds, Angela te LITTLETON,
(DE)
(72) Miyawaki, Atsushi te SAITAMA
CO 80128, Verenigde Staten van
GÖHRING, Frank te 97076
SAITAMA 351-0198, Japan (JP)
Amerika (US)
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
Kogure, Takako te SAITAMA
Leake, Devin te DENVER, CO
DUITSLAND (DE)
SAITAMA 351-0198, Japan (JP)
80238, Verenigde Staten van
(51) C12N 15/113
Hama, Hiroshi te SAITAMA
Amerika (US)
SAITAMA 351-0198, Japan (JP)
(11) EP2121927
Marshall, William te DENVER, CO
Kinjo, Masataka te HOKKAIDO
80303, Verenigde Staten van
(21) EP07793958.5
HOKKAIDO 060-0812, Japan (JP)
Amerika (US)
(22) 30.07.2007
Saito, Kenta te HOKKAIDO
Scaringe, Stephen te LAFAYETTE,
HOKKAIDO 060-0812, Japan (JP)
(31) 38033506
CO 80026, Verenigde Staten van
Karasawa, Satoshi te NAGANO
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
Amerika (US)
(51) C12N 15/13
A01K 67/027
(11) EP2336329
(21) EP11161775.9
(22) 30.05.2008
(31) 914619 P
44324 P
(32) 01.06.2007
11.04.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Compositions and methods for
inhibiting endogenous
immunoglobulin genes and
producing transgenis human
idiotype antibodies
(47) 10.10.2012
(73) Omt, Inc. te PALO ALTO, CA
94303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
70
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FLORIN, Lore te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BECKER, Eric te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
OLAYIOYE, Monilola te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HAUSSER, Angelika te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FUGMANN, Tim te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
17 oktober 2012
12.12.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) RNA BINDING PROTEIN AND
BINDING SITE USEFUL FOR
EXPRESSION OF RECOMBINANT
MOLECULES
(47) 10.10.2012
(73) THE SCRIPPS RESEARCH
INSTITUTE te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) MAYFIELD, Stephen te CARDIFF,
CA 92007, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 15/90
C12N 15/87
C12N 15/84
(11) EP1766032
(21) EP05713532.9
(51) C12N 9/22
C12N 15/75
(72) Buelow, Ronald te PALO ALTO, CA
94303, Verenigde Staten van
(11) EP2089524
Amerika (US)
(21) EP07857238.5
(22) 11.02.2005
(51) C12N 15/75
C12N 15/70
C12N 15/63
(54) IN VIVO ASSEMBLY OF
TRANSCRIPTION UNITS
(11) EP2284273
(21) EP09010283.1
(22) 30.11.2007
(31) 200601581
(32) 30.11.2006
(33) Denemarken
(54) DNASE EXPRESSION IN
RECOMBINANT HOST CELLS
(54) Vector comprising mannose
(47)
10.10.2012
promoter and mannose promoter
(73)
Novozymes A/S te 2880
(47) 10.10.2012
BAGSVÆRD, Denemarken (DK)
(73) Lonza AG te 3930 VISP VS,
(72)
RASMUSSEN, Michael Dolberg te
Zwitserland (CH)
2625 VALLENSBAEK, Denemarken
(72) Sun, Tianqi te HARBIN
(DK)
HEILONGJIANG 150010, China
PERSSON, Jon, Martin te S-23791
(CN)
BJAERRED, Zweden (SE)
Altenbuchner, Josef te 71154
(51)
C12N 15/80
NUFRINGEN, BONDSREPUBLIEK
C07K 14/37
DUITSLAND (DE)
Kiziak, Christoph te 3930 VISP,
(11) EP2195435
Zwitserland (CH)
(21) EP08795441.8
(22) 10.08.2009
(51) C12N 15/67
(22) 18.08.2008
(11) EP2126093
(31) 971807 P
(21) EP08717274.8
(32) 12.09.2007
(22) 29.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 07103406
07104226
07116358
(54) TRICHODERMA PROMOTER
(32) 02.03.2007
15.03.2007
13.09.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) IMPROVEMENT OF PROTEIN
PRODUCTION
(47) 10.10.2012
(73) Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG te 55216
INGELHEIM AM RHEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KAUFMANN, Hitto te 55216
(47) 10.10.2012
(31) 544690 P
(32) 13.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(73) Monsanto Technology, LLC te ST.
LOUIS, MO 63167, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FILLATTI, JoAnne te DAVIS,
CALIFORNIA 95616, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GILBERTSON, Larry te
CHESTERFIELD, MISSOURI 63027,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VOELKER, Toni te DAVIS,
CALIFORNIA 95616, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12Q 1/18
(11) EP2366028
(21) EP09768220.7
(22) 04.12.2009
(31) 0822276
(32) 05.12.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) METHOD FOR IDENTIFYING
INHIBITORS OF LIPOTEICHOIC
ACID SYNTHASE
(73) Danisco US Inc. te PALO ALTO, CA (47) 10.10.2012
94304, Verenigde Staten van
(73) University of Newcastle Upon
Amerika (US)
Tyne te NEWCASTLE UPON TYNE
(72) WARD, Michael te PALO ALTO,
NE1 7RU, GROOT BRITTANNIË
CALIFORNIA 94304, Verenigde
(GB)
Staten van Amerika (US)
(72) ERRINGTON, Jeffery te
(51) C12N 15/82
NEWCASTLE UPON TYNE NE2
C12N 15/63
4HH, GROOT BRITTANNIË (GB)
SCHIRNER, Kathrin te MA 02115,
(11) EP1007706
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP98903525.8
(US)
(22) 16.01.1998
(51) C12Q 1/68
(31) 35955 P
(11) EP1743037
69400 P
(21) EP05745259.1
(32) 17.01.1997
Nummer 42/12
(22) 29.04.2005
(31) 102004021707
(32) 30.04.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
71
(72) ANTOVICH, Zachary te SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA 94123,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G01N 33/48
(54) VERFAHREN ZUR ISOLIERUNG
G01N 1/38
VON SPEZIFISCHEN MOLEKÜLEN,
C12Q 1/68
DIE HOCHSELEKTIV AN
(11) EP2140033
AUSGEWÄHLTE ZIELMOLEKÜLE
(21) EP08744694.4
BINDEN
(22) 28.03.2008
(47) 10.10.2012
(73) CytoTools AG te 64285
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KLOCK, Gerd te 64807 DIEBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KAISER, Dirk te 64859
EPPERTSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
FREYBERG, Mark, Andre te 64287
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G02B 6/12
G02B 6/00
C12Q 1/68
C12N 15/10
C12M 1/34
(11) EP1851337
(21) EP06719536.2
(22) 25.01.2006
(31) 908604 P
(32) 28.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) CAPLIN, Brian Erich te PARK CITY,
UTAH 84098, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
A61K 31/4188
(11) EP2173904
(21) EP08774460.3
(22) 27.06.2008
(54) NANOASSEMBLED COMPLEXES
OF NUCLEIC ACIDS, AVIDIN AND
POLYMERS, AND PREPARATION
THEREOF
(21) EP06740852.6
(22) 07.04.2006
(47) 10.10.2012
(32) 08.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GENOTYPING HLA LOCI
(47) 10.10.2012
(73) Linkage Biosciences, Inc. te SAN
FRANCISCO, CA 94123, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2290099
(21) EP10184407.4
(22) 02.02.1999
(31) 135495 P
135496 P
(32) 02.02.1998
02.02.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
Shuman, Ruth M. te
MINNETONKA, MN 55305,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C12Q 1/68
(11) EP0894870
(21) EP98103296.4
(22) 13.08.1996
(31) 19530332
19530333
19530336
(32) 17.08.1995
17.08.1995
17.08.1995
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) ANANAS Nanotech S.r.L. te 35100
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PADOVA, Italië (IT)
(54) Extraktion von Pilzzellen-DNA aus
(54) METHOD OF STORING
BIOLOGICAL SPECIMENS
(31) 669760 P
(51) C12Q 1/68
C12N 15/10
(47) 10.10.2012
(72) MORPURGO, Margherita te I35137 PADOVA, Italië (IT)
(72) WEIGL, Bernhard, H. te SEATTLE,
PIGNATTO, Mauro te I-30175
WA 98103, Verenigde Staten van
MARGHERA, Italië (IT)
Amerika (US)
TEOLI, Deborah te I-35038
BARDELL, Ronald, L. te ST. LOUIS
TORREGLIA, Italië (IT)
PARK, MN 55416, Verenigde
(51) C12Q 1/68
Staten van Amerika (US)
REED, Michael, W. te LAKE
(11) EP2195466
FOREST PARK, WA 98155,
(21) EP08866356.2
Verenigde Staten van Amerika
(22) 01.10.2008
(US)
(31) 976728 P
(51) C12Q 1/68
(32) 01.10.2007
C07H 21/04
C07H 21/02
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1871906
Amerika (US)
(54) Processes for isolating, amplifying
(54) SYSTEM AND METHOD FOR HIGH
and characterizing DNA
RESOLUTION ANALYSIS OF
(47) 10.10.2012
NUCLEIC ACIDS TO DETECT
(73) QIAGEN North American Holdings,
SEQUENCE VARIATIONS
Inc. te GERMANTOWN, MD 20874,
(47) 10.10.2012
Verenigde Staten van Amerika
(73) Signal Diagnostics te SAN JOSE,
(US)
CA 95124, Verenigde Staten van (72) Heath, Ellen M. te MINNETONKA,
Amerika (US)
MN 55305, Verenigde Staten van
(31) PD20070223
(54) DNA PURIFICATION AND ANALYSIS
ON NANOENGINEERED SURFACES (32) 29.06.2007
(33) Italië
(47) 10.10.2012
(73) Reed, Michael W. te SEATTLE WA
98155, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Weigl, Bernhard H. te SEATTLE
WA 98103, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bardell, Ronald L. te ST. LOUIS
PARK MN 55416, Verenigde
Staten van Amerika (US)
17 oktober 2012
klinischem Material
(47) 10.10.2012
(73) Myconostica Limited te
SHARSTON MANCHESTER M22
4SN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Einsele, Hermann, Dr. te 72076
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C14C 9/00
(11) EP1549775
(21) EP03771987.9
(22) 25.07.2003
(31) 398922 P
(32) 26.07.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DURABLE ANTIMICROBIAL
(73) Longhorn Vaccines & Diagnostics,
LEATHER
LLC te SAN ANTONIO, TX 78209,
(47) 10.10.2012
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) MICROBAN PRODUCTS COMPANY
te HUNTERSVILLE, NC 28078,
(72) FISCHER, Gerald, W. te
Verenigde Staten van Amerika
BETHESDA MD 20817, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
DAUM, Luke, T. te SAN ANTONIO
TX 78209, Verenigde Staten van
(72) PAYNE, Stephen, A. te LELAND,
NORTH CAROLINA 28451,
Nummer 42/12
72
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C23C
C23C
C23C
C23C
C23C
C23C
8/10
28/00
14/54
14/30
14/08
14/02
(11) EP2180077
(21) EP09252481.8
(22) 26.10.2009
(31) 257608
(32) 24.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of depositing a ceramic
coating
(47) 10.10.2012
(73) United Technologies Corporation
te HARTFORD, CT 06101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RASMUSSEN, Jean te DECEASED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C25D 5/02
C25D 17/00
C25D 15/02
17 oktober 2012
2004092305
2004201430
(32) 12.12.2003
09.01.2004
26.03.2004
08.07.2004
(22) 03.06.2009
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(31) 102008026936
(54) High strength polyethylene fiber
(32) 05.06.2008
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Toyo Boseki Kabushiki Kaisha te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8230,
Japan (JP)
(11) EP2281075
(21) EP09757118.6
(54) VORRICHTUNG ZUR
VERWENDUNG IN EINEM
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER SCHUTZSCHICHT UND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINER SCHUTZSCHICHT
(47) 10.10.2012
(72) Sakamoto, Godo te SHIGA 5200243, Japan (JP)
Kitagawa, Tooru te SHIGA 5200243, Japan (JP)
Ohta, Yasuo te SHIGA 520-0243,
Japan (JP)
Fukushima, Yasunori te SHIGA
520-0243, Japan (JP)
Murase, Hiroki te SHIGA 5200243, Japan (JP)
(73) MTU Aero Engines GmbH te
80995 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Neal, James W. te ELLINGTON, CT
(DE)
06029, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) LINSKA, Josef te 85567 GRAFING,
(51) D06M 11/30
Maloney, Michael J. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
D06M 11/13
MARLBOROUGH, CT 06447,
(DE)
D03D 15/00
Verenigde Staten van Amerika
WERNER, André te 80639
D02J 13/00
(US)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
D02G 3/02
Litton, David A. te WEST
DUITSLAND (DE)
D01F 6/54
HARTFORD, CT 06107, Verenigde
MICHEL, Uwe te 85232
D01F 1/09
Staten van Amerika (US)
UNTERBACHERN/BERGKIRCHEN,
Masucci, Christopher te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2243870
COVENTRY, CT 06238, Verenigde
(DE)
(21) EP09797657.5
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 33/00
(22) 19.06.2009
(51) H05K 3/38
H01L 21/20
(31) 2008185260
C23F 11/14
H01L 21/00
(32) 16.07.2008
C23F 1/18
C30B 25/12
C23C 28/00
(33) Japan
(11) EP1495169
C23C 22/52
(54) AN ANTISTATIC ACRYLIC FIBER
(21) EP03723982.9
(11) EP2274460
AND A METHOD FOR
(22) 15.04.2003
MANUFACTURING THE SAME
(21) EP09723171.6
(31) 372909 P
(47) 10.10.2012
(22) 23.03.2009
(32) 15.04.2002
(73) Japan Exlan Co., Ltd. te OSAKA(31) 38434
(33) Verenigde Staten van Amerika
SHI OSAKA 530-0004, Japan (JP)
(32) 21.03.2008
(54) DISLOCATION REDUCTION IN
(72)
YAMATO, Yoshiki te OKAYAMA-SHI
(33) Verenigde Staten van Amerika
NON-POLAR GALLIUM NITRIDE
OKAYAMA 704-8510, Japan (JP)
(54) ADHESION PROMOTION OF METAL
THIN FILMS
WATANABE, Yoshihiro te
TO LAMINATE WITH A MULTIOKAYAMA-SHI OKAYAMA 704(47) 10.10.2012
FUNCTIONAL COMPOUND
8510, Japan (JP)
(73) The Regents of The University of
(47) 10.10.2012
California te OAKLAND, CA
(51) D01F 6/60
(73) Enthone, Inc. te WEST HAVEN, CT
06516, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(72) ABYS, Joseph, A. te WEST HAVEN,
CT 06516, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ANTONELLIS, Theodore te WEST
HAVEN, CT 06516, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SUN, Shenliang te WEST HAVEN,
CT 06516, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51)
WALCH, Eric te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK (11)
DUITSLAND (DE)
(21)
OWEI, Abayomi I. te 91730
(22)
RANCHO CUCAMONGA, Canada
(31)
(CA)
94607-5200, Verenigde Staten
van Amerika (US)
CRAVEN, Michael, D. te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DENBAARS, Steven, P. te GOLETA,
CA 93117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SPECK, James, S. te GOLETA, CA
93117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
D01D 5/06
(11) EP1899511
(21) EP06769174.1
(22) 05.07.2006
(31) 20050060502
(32) 06.07.2005
(33) Zuid-Korea
(54) METHOD OF MANUFACTURING OF
AROMATIC POLYAMIDE FILAMENT
D01F 6/04
(47) 10.10.2012
EP2287371
(73) KOLON INDUSTRIES, INC. te
KWACHEON-SI, KYUNGGI-DO 427040, Zuid-Korea (KR)
EP10190168.4
03.12.2004
2003414574
2004003564
(72) KWON, So-Yeon te BUSAN 616831, Zuid-Korea (KR)
Nummer 42/12
KIM, Jae-Young te GUMI-SI,
GYEONGSANGBUK-DO 730-814,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Seung-Hwan, 205-403,
MaGwang APT. te
GYEONGSANGBUK-DO 730-814,
Zuid-Korea (KR)
LEE, Jae-Young te
GYUNGSANGBUK-DO, 730-030,
Zuid-Korea (KR)
HAN, In-Sik te DAEGU, 702-280,
Zuid-Korea (KR)
(51) D06M 15/53
D01F 6/92
D01F 1/07
A41G 3/00
(11) EP2192212
(21) EP10157138.8
(22) 20.07.2004
(31) 2003201875
2003358314
2003408325
2004081033
(32) 25.07.2003
17.10.2003
05.12.2003
19.03.2004
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Flame-retardant polyester fibers
(47) 10.10.2012
(73) Kaneka Corporation te OSAKASHI, OSAKA 530-8288, Japan (JP)
(72) Kowaki, Toshihiro c/o Kaneka
Corporation te OSAKA 566-0072,
Japan (JP)
Masuda Toshiyuki te HYOGO
HYOGO 6760806, Japan (JP)
Shinbayashi, Hiroyuki te OSAKA
OSAKA 5660072, Japan (JP)
Shiga, Toyohiko te HYOGO HYOGO
6740084, Japan (JP)
73
Nanotech Rsch. Inst. Inc te
(72) OKAMOTO, Kazuyoshi te
TOKYO 1000004, Japan (JP)
WAKAYAMA-SHI, WAKAYAMA 641MUNEKANE, Fuminori, Bussan
8511, Japan (JP)
Nanotech Rsch. Inst.Inc te TOKYO (51) D04H 1/66
1000004, Japan (JP)
D04H 1/62
OSATO, Kazuhiro, Bussan
D04H 1/50
Nanotech Rsch. Inst. Inc. te
(11) EP1937886
TOKYO 1000004, Japan (JP)
(21) EP06724625.6
(51) D01G 1/04
(22) 28.04.2006
(11) EP2057309
(21) EP07723883.0
(22) 02.04.2007
(31) 102006040285
(32) 29.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ROTORDÜSEKONVERTER
(47) 10.10.2012
(73) Schmidt & Heinzmann GmbH &
Co. KG te 76646 BRUCHSAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHEDUKAT, Nils te 52062
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAMAKERS, Richard te NL-6267
CADIER EN KEER
GRIES, Thomas te 52072
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BRÜSSEL, Richard te 75056
SULZFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D03C 3/32
D03C 3/24
D03C 3/20
(11) EP2330237
(21) EP10192664.0
(22) 26.11.2010
(31) 0958438
(32) 27.11.2009
(33) Frankrijk
(11) EP1731635
(54) Système et méthode de contrôle
d'une mécanique Jacquard,
mécanique Jacquard et métier à
tisser équipés d'un tel système
(21) EP05727574.5
(47) 10.10.2012
(22) 30.03.2005
(73) Staubli Faverges te 74210
FAVERGES, Frankrijk (FR)
(51) D01F 9/127
C01B 31/02
(31) 2004103083
2004268878
2004347384
17 oktober 2012
(72) Puget, Sylvain te 74210
SEYTHENEX, Frankrijk (FR)
(31) 102005030484
(32) 28.06.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELASTISCHER, WEICHER UND
PUNKFÖRMIG GEBUNDENER
VLIESSTOFF MIT
FÜLLSTOFFPARTIKELN,
VERFAHREN ZU DESSEN
HERSTELLUNG UND DESSEN
VERWENDUNG
(47) 10.10.2012
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GRYNAEUS, Peter te 69488
BIRKENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RETTIG, Hans te 69514
LAUDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
STAUDENMAYER, Oliver te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D06B 23/10
(11) EP2385162
(21) EP11156413.4
(22) 01.03.2011
(31) 099206587 U
(32) 13.04.2010
(33) Taiwan
(54) Multi-container dyeing machine
with individual container
temperature control and
quantitative chemical-feeding
control
(47) 10.10.2012
(73) Logic Art Automation Co., LTD. te
NEW TAIPEI CITY, Taiwan (TW)
(72) Cheng, Wei Jenmr te NEW TAIPEI
CITY, Taiwan (TW)
(32) 31.03.2004
15.09.2004
30.11.2004
(51) D04B 7/10
D04B 1/24
(51) D06F 37/26
D06F 37/06
D06F 23/06
(33) Japan
Japan
Japan
(11) EP1835058
(11) EP1947229
(21) EP05820386.0
(21) EP08000247.0
(22) 26.12.2005
(22) 09.01.2008
(31) 2004381830
(54) MICROSCOPIC CARBON FIBER
WITH A VARIETY OF STRUCTURES (32) 28.12.2004
(31) 102007004056
(47) 10.10.2012
(33) Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Hodogaya Chemical Co., Ltd. te
TOKYO 105-0011, Japan (JP)
(54) METHOD OF KNITTING TUBULAR
FABRIC
(54) Waschmaschine umfassend ein
Waschaggregat mit einem
Laugenbehälter, in dem eine
drehbar gelagerte Trommel
angeordnet ist
(32) 22.01.2007
(72) ENDO, Morinobu, Shinshu Univ., (47) 10.10.2012
Fac. of Engineering te NAGANO- (73) Shima Seiki Mfg., Ltd te
SHI, NAGANO 3808553, Japan (JP)
WAKAYAMA-SHI, WAKAYAMA 641TSUKADA, Takayuki, Bussan
(47) 10.10.2012
8511, Japan (JP)
Nummer 42/12
(73) Miele & Cie. KG te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Maaß, Heinz te 33378 RHEDAWIEDENBRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Sebeikat, Wilhem te 33415 VERL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D06F 39/08
D06F 33/02
(11) EP2356273
(21) EP09752338.5
74
Finke, Michael te 33161
HÖVELHOF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hollenhorst, Matthias te 59556
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Müller, Helge te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rocklage, Klaus te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Templin, Ralf te 33729
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
17 oktober 2012
(22) 17.08.2007
(54) Laundry treatment machine
(47) 10.10.2012
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1130
BRUSSEL, België (BE)
(72) Biasi, Maurizio te 31046 ODERZO
(TV), Italië (IT)
Irrera, Angelo te 31020 S.
VENDEMIANO (TV), Italië (IT)
Santarossa, Alberto te 33080
PORCIA (PN), Italië (IT)
Colombo, Roberto te 31015
CONEGLIANO (TV), Italië (IT)
(22) 06.11.2009
(51) D06F 37/20
(51) D06F 58/20
(31) 102008043760
(11) EP2379788
(11) EP2358937
(32) 14.11.2008
(21) EP09799335.6
(21) EP09755870.4
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 17.12.2009
(22) 09.11.2009
(54) VERFAHREN ZUM ERMITTELN VON (31) 102008055092
(31) 102008043920
BETRIEBSBEDINGUNGEN EINES
(32) 22.12.2008
(32) 20.11.2008
HAUSGERÄTS
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.10.2012
(54) VERFAHREN ZUM VORHERSAGEN (54) KONDENSATIONSTROCKNER MIT
(73) BSH Bosch und Siemens
EINER UNWUCHT,
EINER WÄRMEPUMPE SOWIE
Hausgeräte GmbH te 81739
ENTSPRECHENDE VORRICHTUNG
VERFAHREN ZU SEINEM BETRIEB
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
UND HAUSHALTGERÄT MIT EINER
(47)
10.10.2012
DUITSLAND (DE)
SOLCHEN VORRICHTUNG
(73)
BSH Bosch und Siemens
(72) SCHLEUTHNER, Andreas te 14052 (47) 10.10.2012
Hausgeräte GmbH te 81739
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(73) BSH Bosch und Siemens
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hausgeräte GmbH te 81739
DUITSLAND (DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(51) D06F 37/28
(72)
KRAUSCH, Uwe-Jens te 14656
DUITSLAND (DE)
D06F 37/10
BRIESELANG, BONDSREPUBLIEK
(72) UDLUFT, Steffen te 82178
(11) EP1950335
DUITSLAND (DE)
PUCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
STOLZE, Andreas te 14612
(21) EP07023756.5
DUITSLAND (DE)
FALKENSEE, BONDSREPUBLIEK
(22) 07.12.2007
BLAUERT, Peter te 13591 BERLIN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2007015361
(51)
D06F
58/28
(DE)
(32) 25.01.2007
D06F 58/02
(51) D06F 58/24
(33) Japan
(11) EP2238287
D06F 39/00
(54) Electric washing machine
(21) EP08870685.8
(11) EP2341178
(47) 10.10.2012
(22) 18.12.2008
(21) EP10196489.8
(73) Sanyo Electric Co., Ltd. te OSAKA
(31) 102008004459
(22) 22.12.2010
570-8677, Japan (JP)
(32) 15.01.2008
(72) Tanaka, Hiroyuki te MORIGUCHI- (31) 0906417
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SHI, OSAKA 570-8677, Japan (JP) (32) 30.12.2009
Banba, Yoshikazu te MORIGUCHI- (33) Frankrijk
(54) ABLUFTTROCKNER MIT EINEM
SHI, OSAKA 570-8677, Japan (JP)
GEBLÄSE
(54) Machine à sécher le linge
(47)
10.10.2012
(51) D06F 39/00
comprenant une réserve d'eau de
D06F 37/20
(73)
BSH Bosch und Siemens
condensation alimentant un
Hausgeräte GmbH te 81739
dispositif de nettoyage d'un
(11) EP2251478
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
échangeur de chaleur et un
(21) EP09006568.1
DUITSLAND (DE)
générateur de vapeur
(22) 15.05.2009
(72)
NAWROT, Thomas te 14167
(47) 10.10.2012
(54) Waschmaschine mit einem
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(73) FagorBrandt SAS te 92500 RUEIL
Laugenbehälter und einer
DUITSLAND (DE)
MALMAISON,
Frankrijk
(FR)
Erfassungseinrichtung
ZIEMANN, Andreas te 14469
(72) Raoui, Essaïd te 85000 LA ROCHE
POTSDAM, BONDSREPUBLIEK
(47) 10.10.2012
SUR YON, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(73) Miele & Cie. KG te 33332
Arnaud, Jean-Claude te 85000 LA
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
(51)
D06F 58/28
ROCHE SUR YON, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
Bouron, Jean-François te 85000
(11) EP2373842
MOUILLERON LE CAPTIF, Frankrijk (21) EP09752816.0
(72) Bicker, Rainer te 33415 VERL,
(FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 13.11.2009
(DE)
(51) D06F 58/20
Fechtel, Benedikt te 33378
(31) 102008044324
D06F 39/00
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
(32) 03.12.2008
(11) EP2348150
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP11159007.1
(54) HAUSGERÄT MIT EINER
Nummer 42/12
MESSEINHEIT UND VERFAHREN
ZUM ÜBERTRAGEN EINER
MESSGRÖSSE
(47) 10.10.2012
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SATTLER, Guido te 14612
FALKENSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GORNY, Piotr te PL-56-500
SYCÓW, Polen (PL)
KNOPP, Lothar te 12209 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F22B 1/28
D06F 75/06
(11) EP2176460
(21) EP08789541.3
(22) 05.08.2008
(31) 07114333
(32) 14.08.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
75
(32) 06.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Aufteilen eines
Wäschepostens
(47) 10.10.2012
(73) Herbert Kannegiesser GmbH te
32602 VLOTHO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Bringewatt, Wilhelm te 32457
PORTA WESTFALICA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Engelbert, Heinz te 32602
VLOTHO, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D06N 3/12
D06M 15/643
D06M 13/513
D06M 11/79
C09D 183/04
C08L 83/07
C08L 83/05
C08L 83/04
B60R 21/235
(54) BOILER HAVING A SECTION FOR
PREHEATING WATER
(11) EP2053160
(47) 10.10.2012
(22) 09.08.2007
(21) EP07792562.6
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (31)
te 5621 BA EINDHOVEN
(32)
(72) VALIYAMBATH KRISHNAN,
(33)
Mohankumar te NL-5656 AE
(54)
EINDHOVEN
TIEW, Hock, S. te NL-5656 AE
EINDHOVEN
CHING, Boon, K. te NL-5656 AE
(47)
EINDHOVEN
(73)
THIRUMAZHISAI
SANKARALINGAM, Tamilselvan te
(72)
NL-5656 AE EINDHOVEN
PANG, Yen, L. te NL-5656 AE
EINDHOVEN
NG, Mo, T. te NL-5656 AE
EINDHOVEN
SINGH, Ajit, P. te NL-5656 AE
EINDHOVEN
KASEVAN, Asok, K. te NL-5656 AE (51)
EINDHOVEN
(51) D06F 81/06
(11) EP2167721
(21) EP06847100.2
2006221237
14.08.2006
Japan
(22) 23.11.2006
(31) 0512250
(32) 02.12.2005
(33) Frankrijk
(54) AQUEOUS GLYOXYL-BASED
INSOLUBILIZER COMPOSITION
FOR THE SURFACE TREATMENT
OF PAPER AND CARDBOARD
(47) 10.10.2012
(73) Clariant Finance (BVI) Limited te
ROAD TOWN, TORTOLA,
Britse Maagdeneilanden (VG)
(72) TROUVE, Claude te F-60200
COMPIEGNE, Frankrijk (FR)
(31) 172079
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
D21H
19/54
19/36
17/67
17/63
13/38
11/04
(47) 10.10.2012
(31) 56712 P
38579 P
(22) 20.03.2009
(32) 28.05.2008
21.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR COATING DRY
FINISH PAPERBOARD
(11) EP1762651
(47) 10.10.2012
(21) EP06016292.2
(73) MeadWestvaco Corporation te
RICHMOND, VA 23219-0501,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 102005042382
(21) EP06830096.1
NOZOE, Tsugio te ICHIHARA-SHI,
CHIBA 299-0108, Japan (JP)
TSUJI, Yuichi te ICHIHARA-SHI,
CHIBA 299-0108, Japan (JP)
YAMAMOTO, Shinichi te
ICHIHARA-SHI, CHIBA 299-0108,
Japan (JP)
(21) EP09722962.9
(22) 04.08.2006
(11) EP1957711
(21) EP06774330.2
(54) ENSEMBLE ESCAMOTABLE DE
PLANCHE ET FER A REPASSER
(51) G01G 19/56
D06F 95/00
D06F 39/00
(51) D21H 19/44
Dow Corning Toray Co., Ltd. te
TOKYO 100-0005, Japan (JP)
(11) EP2257670
(72) Parienti, Raoul te 06000 NICE,
Frankrijk (FR)
(72) FUGITT, Gary, P. te PITTSBOSO,
NC 27312, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BUSHHOUSE, Steve, G. te CARY,
NC 27518, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HOGAN, Jason, Richard te GLEN
ALLEN, VA 23059, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HER, Wei-hwa te BEAUMONT, TX
77707, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PARKER, Steven te RALEIGH, NC
27606, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SILICONE RUBBER COMPOSITION
FOR COATING OF WOVEN FABRIC, (51) D21H 21/14
C09J 139/02
AND COATED WOVEN FABRIC
(11)
EP1904292
10.10.2012
(22) 21.12.2006
(73) Parienti, Raoul te 06000 NICE,
Frankrijk (FR)
17 oktober 2012
(22) 29.06.2006
(32) 30.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MODIFIED
VINYLAMINE/VINYLFORMAMIDE
POLYMERS FOR USE AS CREPING
ADHESIVES
(47) 10.10.2012
(73) Nalco Company te NAPERVILLE, IL
60563-1198, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) GRIGORIEV, Vladimir, A. te
CHICAGO, IL 60607, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FURMAN, Gary, S. te ST.
CHARLES, IL 60174, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WEI, Mingli te NAPERVILLE, IL
60540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SU, Winston te NAPERVILLE, IL
60565, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KALEY, Christopher, D. te
AURORA, IL 60504, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) D21H 27/38
D21H 17/69
D21H 15/12
(11) EP1558813
Nummer 42/12
(21) EP03758169.1
(22) 24.10.2003
(31) 20021899
(32) 24.10.2002
(33) Finland
(54) METHOD FOR PRODUCING FIBER
PRODUCT
(47) 10.10.2012
(73) M-Real Oyj te 02100 ESPOO,
Finland (FI)
(72) LESKELÄ, Markku te FIN-08680
MUIJALA, Finland (FI)
TUOMINEN, Jari te FI-40270
PALOKKA,, Finland (FI)
SILENIUS, Petri te FIN-08500
LOHJA, Finland (FI)
HAAPALA, Sami te FIN-13210
HÄMEENLINNA, Finland (FI)
76
Staten van Amerika (US)
EXLINE, Marvin Keller te TERRE
HAUTE, IN 47802, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CUNNINGHAM, James Joseph te
GREENSBURG, PA 15601,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) E01C 11/24
(11) EP2118372
(21) EP08715539.6
(22) 04.03.2008
17 oktober 2012
(47) 10.10.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Tikkanen, Seppo Antero, Dr. te
33500 TAMPERE, Finland (FI)
Vogl, Karl-Heinz te 88444
UMMENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kuhse, Andreas te 89233 NEUULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 06.03.2007
(51) E21B 43/02
E03B 3/00
C02F 3/04
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2058441
(21) EP07120361.6
(21) EP10168463.7
(54) FAHRBAHNBELAGMATERIAL,
FAHRBAHNDECKE AUS SELBIGEM,
REIFENFAHRZEUG, VERFAHREN
ZUR VERMEIDUNG DER
VEREISUNG ODER ZUR
ENTEISUNG EINER
FAHRBAHNDECKE UND SYSTEM
ZUR DURCHFÜHRUNG
DESSELBEN
(22) 01.11.2000
(47) 10.10.2012
(31) 162981 P
564800
(73) Matthäi Bauunternehmen GmbH
& Co. KG te 27283 VERDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D21H 27/40
B32B 29/06
B31F 1/07
(11) EP2261420
(32) 01.11.1999
05.05.2000
(31) 102007011229
(22) 09.11.2007
(54) Wasserspeicherndes und
wasserreinigendes System
(47) 10.10.2012
(73) luxin (green planet) ag te 6004
LUZERN, Zwitserland (CH)
(72) Burkhardt, Holger te 79777
ÜHLINGEN-BIRKENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Glanzmann, Arthur te 6004
LUZERN, Zwitserland (CH)
(72) FISCHER, Jürgen te 27308
(51) E03B 3/11
KIRCHLINTELN, BONDSREPUBLIEK (11) EP1961871
DUITSLAND (DE)
Multi-ply absorbent paper product
(21) EP07033601.1
(51)
E02D
5/38
having impressed pattern
(22) 01.01.2008
(11) EP2213802
10.10.2012
(31) 102007009037
(21) EP09001400.2
Georgia-Pacific Consumer
71507 U
Products LP te ATLANTA GA
(22) 02.02.2009
(32) 23.02.2007
30303, Verenigde Staten van
(54) Zuführvorrichtung zum Zuführen
23.11.2007
Amerika (US)
von Beton und Gas in den
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Schulz, Galyn A. te GREENVILLE,
Bohrstrang eines Bohrgerätes
Oostenrijk
WI, 54942, Verenigde Staten van
beim Erstellen eines betonierten
(54)
Herstellungsverfahren eines
Amerika (US)
Bohrlochs und Verfahren zum
Horizontalfilterbrunnen und seine
Worry, Gary L. te APPLETON, WI,
Erstellen eines betonierten
Verwendung
54914, Verenigde Staten van
Bohrlochs
Amerika (US)
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
Yeh, Kang Chang te NEENAH, WI,
(73) Abt Wasser- und Umwelttechnik
(73) BAUER Maschinen GmbH te
54956, Verenigde Staten van
GmbH te 87719 MINDELHEIM,
86529 SCHROBENHAUSEN,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Kershaw, Thomas N. te NEENAH,
(DE)
(DE)
WI, 54956, Verenigde Staten van
(72)
Abt, Johannes te 87719
Amerika (US)
(72) Harthauser, Werner Josef te
MINDELHEIM, BONDSREPUBLIEK
86637
WERTINGEN,
E01C 7/35
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2281086
(DE)
(51) H03K 17/96
EP09739109.8
Weihard, Florian Robert Helmut te
G05D 23/12
86529 SCHROBENHAUSEN,
E03C 1/05
01.04.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11)
EP1851390
110821
(DE)
(21)
EP06706883.3
28.04.2008
(51) E02F 9/22
(22) 11.02.2006
Verenigde Staten van Amerika
E02F 9/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54) RUT RESISTANT COATING AND
METHOD OF APPLYING RUT
RESISTANT COATING
(47) 10.10.2012
(73) Arr-Maz Products, L.P. te
MULBERRY, FL 33868, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) WINGO, Jon Brett te BROKEN
ARROW, OK 74014, Verenigde
(11) EP2341190
(21) EP10014774.3
(22) 19.11.2010
(31) 102009060754
(32) 30.12.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mobiles Arbeitsgerät mit
hydraulische Anordnung
(31) 102005007887
(32) 21.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUR BETÄTIGUNG
EINER SANITÄRARMATUR
(47) 10.10.2012
(73) HANSA METALLWERKE AG te
70567 STUTTGART,
Nummer 42/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KUNKEL, Horst te 70567
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E04B 1/00
(11) EP2333175
(21) EP10193891.8
(22) 07.12.2010
77
B32B 15/20
B32B 15/14
(11) EP1266991
(21) EP02015337.5
(22) 27.01.1995
(31) 12894
(32) 28.01.1994
(33) Denemarken
(31) 200900769
(54) A mineral fiber plate and a
tubular insulating element
(32) 09.12.2009
(47) 10.10.2012
(33) België
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) E04B 9/30
(11) EP2221426
(21) EP09179254.9
(22) 12.02.2009
(54) A suspended ceiling and a
method for supporting a
suspended ceiling
(47) 10.10.2012
(73) Saint-Gobain Ecophon AB te 260
61 HYLLINGE, Zweden (SE)
(72) Wilkens, Jan te 263 39 HYLLINGE,
(73) Rockwool International A/S te
Zweden (SE)
2640 HEDEHUSENE, Denemarken
(DK)
(51) E04C 2/04
B28B 19/00
(72) Noergaard, Luis Joergen te 4000
B28B 1/00
ROSKILDE, Denemarken (DK)
Cridland, Ian te 2720 VANLOESE, (11) EP2060374
10.10.2012
Denemarken (DK)
Renson Sunprotection-Screens NV
(21) EP08019506.8
Brandt, Kim te 2690
te 8790 WAREGEM, België (BE)
KARLSLUNDE, Denemarken (DK) (22) 07.11.2008
Renson, Paul te 9771 NOKERE
(31) 102007053975
(KRUISHOUTEM), België (BE)
(51) E04B 9/28
E04B 9/04
(32) 13.11.2007
Abeel, Bart Pieter Jules te 8880,
E04B 9/00
SINT-ELOOIS-WINKEL, België (BE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E04B 1/86
Brabant, Pieter Leopold André te
(54) Fertigungsanlage für zweischalige
D04H
1/74
8840, OOSTNIEUWKERKE, België
Mauersteine
(BE)
(11) EP1743076
(47)
10.10.2012
Veys, Thierry Luc te 9800,
(21) EP05716494.9
DEINZE, België (BE)
(73) Greisel Bauelemente GmbH te
(22) 01.04.2005
Colpaert, Stijn te 9700,
91555 FEUCHTWANGEN,
(31) 04252009
OUDENAARDE, België (BE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Tokmaji, Michael te 8790,
(DE)
(32) 02.04.2004
WAREGEM, België (BE)
(72)
Liebert, Manfred te 86485
(33) Europees Octrooi Bureau
BIBERBACH, BONDSREPUBLIEK
E04B 1/61
(54) Acoustic elements and their
DUITSLAND (DE)
E04B 1/41
production
EP2055846
(51) E04D 13/04
(47) 10.10.2012
E03F 5/06
EP09153597.1
(73) Rockwool International A/S te
E03F 3/04
10.02.2005
2640 HEDEHUSENE, Denemarken
(11) EP1867802
(DK)
202004002110 U
(21) EP07109113.6
(72)
BIRCH, Jorgen te DK-4000
11.02.2004
(22) 29.05.2007
ROSKILDE, Denemarken (DK)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
JENSEN, Gorm, Rosenberg te DK- (31) 202006009404 U
Verwendung von
4295 STENLILLE, Denemarken
(32) 16.06.2006
Verbindungselementen zur
(DK)
Verbindung von Betonfertigteilen
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BOLLUND, Lars te 3550
SLANGERUP, Denemarken (DK)
10.10.2012
(54) Höhenverstellbare
Entwässerungsrinne für
Pfeifer Holding GmbH & Co. KG te (51) E04C 3/292
Terrassen, Balkone und
87700 MEMMINGEN,
E04B 7/22
dergleichen
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E04B 5/12
(DE)
(47) 10.10.2012
(11) EP2261434
Kintscher, Dipl.-Ing. Matthias te
(73) SITA BAUELEMENTE GMBH te
(21) EP10164657.8
87700, MEMMINGEN,
33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK,
(22)
01.06.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0909349
(DE)
(DE)
0919897
(72) Dresmann, Markus te 33442
F16L 59/02
(32) 01.06.2009
HERZEBROCK-CLARHOLZ,
E04B 1/78
13.11.2009
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E04B 1/76
(DE)
D04H 13/00
(33) GROOT BRITTANNIË
D04H 1/74
GROOT BRITTANNIË
(51) E04F 15/12
D04H 1/736
(54) Roof rafter
(11) EP2163709
D04H 1/732
(47) 10.10.2012
D04H 1/70
(21) EP08016081.5
D04H 1/593
(73) MiTek Holdings, Inc. te
(22) 12.09.2008
D04H 1/58
WILMINGTON, DELAWARE 19801,
(54) Method for installing a floor
D04H 1/4226
Verenigde Staten van Amerika
covering and agent for treating
D04H 1/4218
(US)
an underlying surface for such
D04H 1/4209
(72) Fillingham, Anthony te DUDLEY,
method
B32B 5/26
WEST MIDLANDS DY2 0XW,
(47) 10.10.2012
B32B 3/04
(54) Terrace covering comprising a
mounting set for mounting a
structure between a first and a
second structural support
(47)
17 oktober 2012
Nummer 42/12
78
17 oktober 2012
(73) Flooring Industries Limited, SARL (22) 14.03.2005
te 8070 BERTRANGE, Luxemburg (31) 102004036663
(LU)
(32) 28.07.2004
(72) Vanhastel, Luc te 8700 TIELT,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
België (BE)
(54) Türaußengriff
Tack, Filip te 1000 LAUSANNE,
Zwitserland (CH)
(47) 10.10.2012
(51) E04G 7/30
(73) Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co.
E04G 11/48
KG te 42551 VELBERT,
E04G 1/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E04C 3/08
(DE)
E04C 3/04
(72) Korultay, Erkan te 63768
(11) EP1785551
HÖSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP06022652.9
Löw, Matthias te 40885,
(22) 30.10.2006
RATTINGEN, BONDSREPUBLIEK
(31) 202005017668 U
DUITSLAND (DE)
Schindler, Mirko te 42549,
(32) 11.11.2005
VELBERT, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(54) Werkzeug zur Montage und/oder
(51) E05C 19/14
Demontage von Gerüstteilen
A45C 13/02
(47) 10.10.2012
(11) EP1848873
(73) B & K Braun GmbH te 76307
(21) EP06716875.7
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 07.02.2006
(11) EP1867821
(72) Hauser, Matthias te 75210
KELTERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) E04H 12/22
(11) EP2090721
(21) EP08002828.5
(22) 15.02.2008
(31) 0500283
655725 P
(32) 07.02.2005
24.02.2005
(33) Zweden
Verenigde Staten van Amerika
(54) SNAP-TYPE LOCKING DEVICE
(21) EP06425583.9
(22) 09.08.2006
(31) TO20060434
(32) 15.06.2006
(33) Italië
(54) Fitting for doors and windows
(47) 10.10.2012
(73) SAVIO S.p.A. te 10050 CHIUSA
SAN MICHELE, Italië (IT)
(72) Balbo di Vinadio, Aimone te
10050 CHIUSA SAN MICHELE
(TORINO), Italië (IT)
(51) F24C 15/02
E05F 5/10
E05F 5/02
E05F 1/12
A47L 15/42
(11) EP2191088
(21) EP08803336.0
(22) 28.08.2008
(31) 202007012603 U
(32) 07.09.2007
(54) TÜRSCHARNIER EINES
HAUSHALTSGERÄTES
(47) 10.10.2012
(73) Hettich-ONI GmbH & Co. KG te
32606 VLOTHO,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Pfostenträger, Verfahren zu
dessen Herstellung, dessen
Befestigung auf einem
Holzpfosten und dessen
Aufstellen
(47) 10.10.2012
(72) Bader, Joachim te 70182
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05D 7/04
E05D 11/00
(11) EP1531228
(11) EP1754849
(22) 11.11.2003
(51) E05B 15/02
(21) EP06010029.4
(54) Verbundprofil
(11) EP2331781
(22) 16.05.2006
(47) 10.10.2012
(21) EP09737191.8
(31) 102005039037
(22) 27.08.2009
(32) 18.08.2005
(31) 38602108
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Technoform Bautec Holding
GmbH te 34277 FULDABRÜCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Kapman AB te 811 81
SANDVIKEN, Zweden (SE)
(72) ANDREN, Mårten te S-183 33
TÄBY, Zweden (SE)
HIMBERT, Hans te 112 52
(47) 10.10.2012
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(73) Gebr. Strab GmbH + Co. te 73240
JANSSON, Conny te S-723 48
WENDLINGEN, BONDSREPUBLIEK
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
DUITSLAND (DE)
(33) Polen
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(51) E06B 3/263
(21) EP03025858.6
(54) Bandaufnahmeelement für Block(72) Brunnhofer, Erwin te 34277
und Futterzargen
FULDABRÜCK, BONDSREPUBLIEK
(47) 10.10.2012
DUITSLAND (DE)
CATCH FOR HANDLE BOLT,
(73) Simonswerk, Gesellschaft mit
PARTICULARLY FOR ROOF
(51) E06B 5/16
beschränkter Haftung te 33378
WINDOWS
E06B 3/72
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
10.10.2012
(11) EP2180130
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Fakro PP Spolka Z O.O. te 33-300
(DE)
(21) EP08167372.5
NOWY SACZ, Polen (PL)
(72) Sabrowski, Uwe te 33378 RHEDA- (22) 23.10.2008
KASINSKI, Boguslaw te PL-34-601
WIEDENBRÜCK,
(54) Fire door comprising a steel
LIMANOWA, Polen (PL)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
frame and adhesively attached
KOLAWA, Stanislaw te PL-34-601
(DE)
panels
LIMANOWA, Polen (PL)
Bultschnieder, André te 33378
(47) 10.10.2012
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
E05B 65/20
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Jaatimet Oy te 31400 SOMERO,
EP2333206
(DE)
Finland (FI)
EP11158340.7
(72) Vaittinen, Teuvo te 31400
(51) E05D 15/52
(32) 04.09.2008
(54)
(72) KLEEMANN, Andreas te 32689
KALLETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHNEIDER, Mark te 32457
PORTA WESTFALICA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Nummer 42/12
SOMERO, Finland (FI)
(51) E06B 9/17
(11) EP2252758
(21) EP09708093.1
(22) 05.02.2009
(31) 102008000234
(32) 05.02.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kunststoff-Rollladenkasten sowie
Profilsystem für einen solchen
Rollladenkasten
(47) 10.10.2012
(73) profine GmbH te 53840
TROISDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) JÄGER, Wolfgang te 76829
LANDAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEONZI, Bruno te 76275
ETTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUHMANN, Gerhard te 66969
LEMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SIMON, Frank te 66507
REIFENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E06C 9/02
E06C 1/36
E02D 29/12
(11) EP2096252
(21) EP08075149.8
(22) 28.02.2008
79
(51) E21B 19/16
E21B 19/10
E21B 17/10
(11) EP1957747
(21) EP06848998.8
(22) 30.11.2006
(31) 740849 P
(32) 30.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SAFETY INTERLOCK FOR
CONTROL LINES
17 oktober 2012
SHI KANAGAWA 257-0031, Japan
(JP)
TANAKA, Akifumi te HADANO-SHI
KANAGAWA 257-0031, Japan (JP)
(51) F01M 1/02
B60K 6/00
(11) EP2318670
(21) EP09781688.8
(22) 11.08.2009
(31) 102008041637
(32) 28.08.2008
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Weatherford/Lamb Inc. te TEXAS
77027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) HYBRIDANTRIEBSEINRICHTUNG
(72) VOLD, Gisle te N-4318 SADNES,
Noorwegen (NO)
ABRAHAMSEN, Egill te KATY, TX
77494, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VESTERSJO, Svein Egil te N-4085
HUNDVAAG, Noorwegen (NO)
BAUSTAD, Terje te N-4032
STAVANGER, Noorwegen (NO)
STOKKELAND, Kaj te N-4364
SIREVAG, Noorwegen (NO)
HAUGEN, David M. te LEAGUE
CITY, TEXAS 77573, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) E21B 43/267
E21B 43/04
(11) EP2153023
(21) EP08756550.3
(22) 30.05.2008
(47) 10.10.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STEUERNAGEL, Frank te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FALKENSTEIN, Jens-Werner te
73434 AALEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F01M 1/16
F01M 1/14
F01M 1/08
(11) EP2129882
(21) EP08709546.9
(22) 28.02.2008
(31) 0703878
(32) 28.02.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 04.06.2007
(54) A CONTROL SYSTEM FOR A
LUBRICATION SYSTEM IN AN
INTERNAL COMBUSTION ENGINE
(73) Wavin B.V. te 8011 CW ZWOLLE
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(72) van Dijk, Berend Jan te 7777 ST
SCHUINESLOOT
Goris, Marco Wilfred te 7772 MZ
HARDENBERG
(54) COMPLETION METHOD FOR
FRACTURING AND GRAVEL
PACKING
(73) Scion-Sprays Limited te NORFOLK
NR14 8FB, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 10.10.2012
(51) E21B 19/16
E21B 19/07
(73) Baker Hughes Incorporated te
HOUSTON, TX 77027, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) Arrangement for supporting a
ladder
(47) 10.10.2012
(11) EP2312115
(21) EP10183835.7
(22) 09.02.2001
(31) 502898
(32) 11.02.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Improved tubular running tool
(47) 10.10.2012
(73) Frank's International, Inc. te
HOUSTON, TX 77042, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Webre, Charles Michael te
LAFAYETTE, LOUISIANA 70508,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Begnaud, Brian David te
YOUNGSVILLE, LOUISIANA 70592,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Bouligny, Vernon J. te NEW
IBERIA, LA 70562, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 757885
(72) ALLEN, Jeffrey te NORFOLK NR17
2DQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
RAVENHILL, Paul, Bartholomew te
NORFOLK NR19 2BP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) JOHNSON, Michael H. te KATY, TX
BARRACLOUGH, Steven te
77450, Verenigde Staten van
NORFOLK NR18 9DL, GROOT
Amerika (US)
BRITTANNIË (GB)
MURRAY, Douglas J. te
(51)
F04C 29/06
MAGNOLIA, TX 77355, Verenigde
F04C 18/16
Staten van Amerika (US)
F01N 3/22
BENNETT, Richard te KINGWOOD,
F01N 3/00
TEXAS 77345, Verenigde Staten
F01N 1/10
van Amerika (US)
F01N 1/08
(51) F16H 7/08
(11)
EP1654446
F01L 1/22
F01L 1/02
(21) EP04778872.4
(11) EP2098692
(22) 22.07.2004
(21) EP06843599.9
(31) 628156
(22) 28.12.2006
(32) 28.07.2003
(54) MECHANICAL ADJUSTER
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(54) MUFFLER FOR NOISE REDUCTION
(73) Nittan Valve Co., Ltd. te HADANO- (47) 10.10.2012
SHI, KANAGAWA 257-0031, Japan (73) CARRIER CORPORATION te
(JP)
FARMINGTON, CONNECTICUT
(72) KAMEDA, Michihiro te HADANO06034-4015, Verenigde Staten
Nummer 42/12
van Amerika (US)
80
F02B 29/04
(72) SISHTLA, Vishnu, M. te MANLIUS, (11) EP2236789
NY 13104, Verenigde Staten van (21) EP10155486.3
Amerika (US)
(22) 04.03.2010
(51) F01N 3/20
(31) 102009012027
(11) EP2299079
(32) 10.03.2009
(21) EP10173662.7
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 23.08.2010
(54) Vorrichtung zur Zuführung von
(31) 102009039567
Verbrennungsluft zu einem
Verbrennungsmotor
(32) 01.09.2009
(47)
10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Filtereinsatz
(47) 10.10.2012
(73) Mahle International GmbH te
70376 STUTTGART,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schadler, Werner te 8430
SEGGAUBERG, Oostenrijk (AT)
Amtmann, Markus te 73527
SCHWÄBISCH GMÜND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Erlach, Hans te 9125
KÜHNSDORF, Oostenrijk (AT)
(51) F01N 13/18
F01N 13/10
(11) EP2075432
(21) EP08171416.4
(22) 12.12.2008
(31) 102007062659
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(72) Haßdenteufel, Klaus te 70839
GERLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Saumweber, Christian te 70378
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Geskes, Peter te 73760
OSTFILDERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01M 15/08
F02D 41/24
F02D 35/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KLEIN, Holger te 85051
INGOLSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02N 19/00
F02D 41/06
F02D 41/00
(11) EP1954932
(21) EP06842053.8
(22) 28.11.2006
(31) 0512247
(32) 02.12.2005
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE
COMMANDE D'UNE VANNE DE
RECIRCULATION DE GAZ BRULES
LORS DE LA PHASE DE
DEMARRAGE DU MOTEUR
(47) 10.10.2012
(73) Renault SAS te 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(72) SEKFANE, Nacer te F-91290
ARPAJON, Frankrijk (FR)
(11) EP1936157
(51) F02N 11/08
F02D 41/34
F02D 41/04
(21) EP07254598.1
(11) EP2386020
(22) 27.11.2007
(21) EP09752167.8
(31) 642305
(22) 10.11.2009
(32) 20.12.2006
(31) 102009000082
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 08.01.2009
(54) Combustion control in an internal (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
combustion engine
(54) VERFAHREN ZUR ERKENNUNG
Abgassammler und zugehöriges
(47)
10.10.2012
EINES MOTOR-STILLSTANDES
Herstellungsverfahren
WÄHREND DES AUSLAUFENS
(73)
Delphi
Technologies
Holding
10.10.2012
EINES MOTORS, INSBESONDERE
S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE,
J. Eberspächer GmbH & Co. KG te
FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG
Luxemburg (LU)
73730 ESSLINGEN,
(47)
10.10.2012
(72) Sellnau, Mark te BLOOMFIELD
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HILLS
MICHIGAN,
Verenigde
(73)
Robert Bosch GmbH te 70442
(DE)
Staten van Amerika (US)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
Nording, Thomas te 73734,
Sinnamon, James te BIRMINGHAM
DUITSLAND (DE)
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
MICHIGAN 48009, Verenigde
(72)
LINSENMAIER, Claus te 73230
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
KIRCHHEIM UNTER TECK,
F02B 25/22
(51) F02D 41/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F02B 25/20
F02D 41/00
(DE)
PIETSCH, Elmar te 70806
EP1992804
(11) EP1781919
KORNWESTHEIM,
EP07715150.4
(21) EP05774744.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
02.03.2007
(22) 05.08.2005
(DE)
DERINGER, Carsten te 73773
2006058557
(31) 102004040708
AICHWALD, BONDSREPUBLIEK
03.03.2006
(32) 19.08.2004
DUITSLAND (DE)
Japan
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EGE, Taskin te 71706
MARKGROENINGEN,
TWO-CYCLE ENGINE
(54) VERFAHREN ZUM START EINER
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BRENNKRAFTMASCHINE
10.10.2012
(DE)
(47) 10.10.2012
Husqvarna Zenoah Co., Ltd. te
(51) F02D 41/20
SAITAMA 350-1165, Japan (JP)
(73) AUDI AG te 85045 INGOLSTADT,
(11) EP2386021
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WADA, Shinichi te KAWAGOE-SHI,
(DE)
SAITAMA 350-1165, Japan (JP)
(21) EP09764832.3
IAV GmbH Ingenieurgesellschaft
KOBAYASHI, Buhei te KAWAGOE(22) 04.12.2009
Auto und Verkehr te 10587
SHI, SAITAMA 350-1165, Japan
(31) 102009000132
BERLIN,
BONDSREPUBLIEK
(JP)
DUITSLAND (DE)
(32) 09.01.2009
F28F 3/04
(72) BECKER, Bernd te 38116
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F28F 3/02
BRAUNSCHWEIG,
F28D 9/00
(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN
(32) 24.12.2007
(54)
(73) Behr GmbH & Co. KG te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
17 oktober 2012
Nummer 42/12
EINES
KRAFTSTOFFEINSPRITZSYSTEMS
(47) 10.10.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) JOOS, Klaus te 74399 WALHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHLUETER, Ruben te 70188
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NEUBERG, Jens te 70563
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KEMMER, Helerson te 71665
VAIHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAPP, Holger te 71254
DITZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAMEDOVIC, Haris te 71696
MOEGLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KOENIG, Joerg te 70197
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOANG, Anh-Tuan te EL PASO
79982, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WICHERT, Bernd te 71394
KERNEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02M 45/02
F02D 45/00
F02D 41/40
F02D 41/38
F02D 41/10
(11) EP2083160
(21) EP07831261.8
(22) 06.11.2007
(31) 2006306071
(32) 11.11.2006
(33) Japan
(54) PILOT JET CONTROL METHOD
AND DEVICE THEREFOR
(47) 10.10.2012
(73) Bosch Corporation te TOKYO 1508360, Japan (JP)
(72) MORI, Osamu te HIGASHIMATSUYAMA-SHI SAITAMA 3558603, Japan (JP)
HOSHINO, Kazuhiko te HIGASHIMATSUYAMA-SHI SAITAMA 3558603, Japan (JP)
(51) F02D
F02D
F02D
F02D
45/00
41/34
41/10
41/06
(11) EP1541845
(21) EP03766612.0
(22) 11.04.2003
81
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
17 oktober 2012
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te SHIZUOKA-KEN
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
(72) YAMASHITA, Toshihiko, c/o
(72) Sudoh, Takehiko te SHIZUOKAYamaha Hatsudoki K.K. te IWATAKEN 438-8501, Japan (JP)
SHI, SHIZUOKA 438-8501, Japan (51) F02M 47/02
(JP)
F02M 45/08
(51) F02M 25/07
(11) EP1915525
(11) EP2305991
(21) EP10008745.1
(22) 23.08.2010
(31) 102009043085
(32) 25.09.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Brennkraftmaschine mit einem
Abgasturbolader und einem
Abgasrückführsystem
(47) 10.10.2012
(21) EP06764141.5
(22) 12.07.2006
(31) 102005037956
(32) 11.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GETEILTES
EINSPRITZVENTILGLIED MIT
DOPPELSITZ
(47) 10.10.2012
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
(73) Volkswagen Aktiengesellschaft te
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
38440 WOLFSBURG,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) WENGERT, Andreas te 71549
(DE)
AUENWALD, BONDSREPUBLIEK
(72) Sprute, Jörg te 29399
DUITSLAND (DE)
WAHRENHOLZ, BONDSREPUBLIEK
PAUER, Thomas te 71691
DUITSLAND (DE)
FREIBERG, BONDSREPUBLIEK
Stehr, Hartmut te 38518
DUITSLAND (DE)
GIFHORN, BONDSREPUBLIEK
(51) F03D 11/04
DUITSLAND (DE)
F03D 11/00
Biener, Martin te 38173
F03D 1/06
VELTHEIM, BONDSREPUBLIEK
F03D 1/00
DUITSLAND (DE)
(11) EP2342452
(51) F02M 25/12
(21) EP09783998.9
(11) EP2065589
(22) 14.10.2009
(21) EP08020607.1
(31) 0857210
(22) 27.11.2008
(32) 23.10.2008
(31) 2007309664
(33) Frankrijk
(32) 30.11.2007
(54) DISPOSITIF ET PROCÉDÉ
(33) Japan
D'ASSEMBLAGE DE PALES
(54) Engine system
D'ÉOLIENNES
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Hitachi, Ltd. te CHIYODA-KU
TOKYO, Japan (JP)
(73) Astrium SAS te 75116 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Sano, Tadashi te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Togashi, Shigenori te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Ishikawa, Takao te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Shimada, Atsushi te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Souma, Kenichi te TOKYO 1008220, Japan (JP)
(72) LEMAIRE, Frédéric te F-33400
TALENCE, Frankrijk (FR)
RAYMOND, Gérald te F-33160
SAINT MEDARD EN JALLES,
Frankrijk (FR)
(51) F02M 35/04
(22) 08.02.2002
(11) EP2017458
(54) ROTOR SUPPORTING STRUCTURE
OF A WINDMILL
(21) EP08252461.2
(22) 18.07.2008
(31) 2007189654
2007231972
(51) F03D 3/02
F03D 3/00
(11) EP1482172
(21) EP02711440.4
(47) 10.10.2012
(73) Kinpara, Shiro te IWATA-SHI
SHIZUOKA 438-0838, Japan (JP)
(33) Japan
(33) Japan
Japan
(54) ENGINE CONTROL DEVICE
(54) Vehicle
(72) KINPARA, Shiro te TOYODACHO,
IWATA-GUN, SIZUOKA 437-1100,
Japan (JP)
UCHIYAMA, Hisakazu te FUKUROISHI, SHIZUOKA 437-0064, Japan
(JP)
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(51) F04B 39/10
(31) 2002223665
(32) 31.07.2002
(32) 20.07.2007
06.09.2007
Nummer 42/12
F04B 35/04
(11) EP2064445
(21) EP07788285.0
(22) 07.08.2007
82
DES PALUDS, Frankrijk (FR)
NADEAU, Jean-Paul te F-33160
SAINT MÉDARD EN JALLES,
Frankrijk (FR)
(32) 07.09.2006
(51) F16B 37/12
F16B 35/06
F16B 23/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1693578
(54) HUBKOLBENVERDICHTER
(21) EP06001494.1
(47) 10.10.2012
(22) 25.01.2006
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102005007721
(31) 102006042015
(72) GIACCHI, Marco te 73550
WALDSTETTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KUSNIK, Thorsten te 89431
BÄCHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUBERT, Jan-Grigor te 89250
SENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04B 45/04
F04B 43/02
F04B 43/00
B60N 2/66
B60N 2/44
(11) EP2372157
(21) EP10002904.0
(22) 18.03.2010
(54) Diaphragm pump for a seat
adjusting device and seat
adjusting device
(47) 10.10.2012
(73) L & P Swiss Holding AG te 9303
WITTENBACH, Zwitserland (CH)
(72) Dörfler, Erich te 86899
LANDSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schwarz, Johannes te 90768
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Tindall, Paul te TECUMSEH, N8N
4Y3 LAKESHORE ONTARIO, CA,
Canada (CA)
Blendea, Horia te TECUMSEH,
N8N 4Y3 LAKESHORE ONTARIO,
CA, Canada (CA)
(51) F15B 15/26
F15B 15/19
(11) EP2350464
(21) EP09760183.5
(22) 21.10.2009
(31) 0857317
(32) 28.10.2008
(33) Frankrijk
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 18.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Befestigungs-Anker sowie
Verwendung desselben
(47) 10.10.2012
(73) TOGE-Dübel A. Gerhard KG te
90431 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Gerhard, Andreas te 90427
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16C
F16C
F16C
F16C
F16C
9/00
43/02
33/10
17/10
17/04
(11) EP2294325
(21) EP08748072.9
(22) 20.05.2008
(54) Flange for a flanged bearing
(47) 10.10.2012
(73) Mahle Metal Leve S/A te CEP:
13214-970 JUNDIAÍ - SP, Brazilië
(BR)
(72) UEHARA, Samantha te
CEP:02256-070 SÃO PAULO - SP,
Brazilië (BR)
ALMEIDA ALVES, Erik te
CEP:03171-010 SÃO PAULO - SP,
Brazilië (BR)
SEISHIRO TERAMOTO, Paulo te
CEP:05396-060 SÃO PAULO - SP,
Brazilië (BR)
(51) F16C 35/067
F16C 33/58
F16C 19/18
B62D 7/18
B60B 27/00
(11) EP2018280
(21) EP07722400.4
(22) 10.05.2007
(31) 102006023547
(32) 19.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERBINDUNGSANORDNUNG AN
VERIN A COURSE DECLENCHEE
EINEM KRAFTFAHRZEUG
POUR SYSTEME DE SECURITE
ZWISCHEN EINEM
10.10.2012
LAGERAUSSENRING EINES
WÄLZLAGERS UND EINEM
HERAKLES te 33185 LE HAILLAN,
RADTRÄGER SOWIE VERFAHREN
Frankrijk (FR)
ZUR HERSTELLUNG EINER
BORG, Evrard te F-33600
DERARTIGEN
PESSAC, Frankrijk (FR)
VERBINDUNGSANORDNUNG
LASPESA, Eric te F-84210 ALTHEN
17 oktober 2012
(47) 10.10.2012
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) FISCHER, Raphael te 97422
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NIEBLING, Peter te 97688 BAD
KISSINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HECKER, Christian te 90768
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DLUGAI, Darius te 97421
SCHWEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HUND, Ralf te 73577
RUPPERTSHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16C
F16C
F16C
C23F
33/14
33/12
33/10
1/18
(11) EP1707830
(21) EP06005445.9
(22) 17.03.2006
(31) 102005014302
(32) 30.03.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Gleitlagers mit einer
Gleitoberfläche, bestehend aus
einer Kupfer- Mehrstofflegierung
(47) 10.10.2012
(73) Wieland-Werke AG te 89070 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Grohbauer, Adolf te 89075 ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hage, Manfred, Dr. te 89250
SENDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Scharf, Michael te 89165
DIETENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16C 43/08
F16C 33/46
(11) EP2239473
(21) EP10159126.1
(22) 06.04.2010
(31) 2009092251
2009243628
(32) 06.04.2009
22.10.2009
(33) Japan
Japan
(54) Rolling bearing cage
(47) 10.10.2012
(73) JTEKT CORPORATION te OSAKASHI OSAKA 542-8502, Japan (JP)
(72) Suzuki, Kazuya te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Hayashi, Yuichiro te OSAKA-SHI,
OSAKA 542-8502, Japan (JP)
Nummer 42/12
(51) F16D 21/06
F16D 13/58
83
DUITSLAND (DE)
(21) EP07014562.8
(51) F16D 65/14
F16D 55/227
F16D 55/2265
(22) 09.08.2005
(11) EP2290256
(31) 102004042640
102004051476
(21) EP10173096.8
(32) 03.09.2004
22.10.2004
(31) 102009039109
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1850025
(54) Drehmomentübertragungseinrich
tung
(47) 10.10.2012
(22) 17.08.2010
(32) 27.08.2009
(54) Sattelbremse für ein
Schienenfahrzeug mit elastischer
Bremssattelaufhängung
(47) 10.10.2012
(73) Schaeffler Technologies AG & Co. (73) KNORR-BREMSE Systeme für
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
Schienenfahrzeuge GmbH te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
80809 MÜNCHEN,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Friedmann, Oswald te 77839
(DE)
LICHTENAU, BONDSREPUBLIEK
(72) Lehmair, Martin te 80935,
DUITSLAND (DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Meinhard, Rolf te 77815 BÜHL,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nies, Eduard te 82178,
(DE)
PUCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
(51) F16J 15/00
F16D 25/08
(11) EP2031265
(21) EP08014494.2
(22) 14.08.2008
(31) 102007040414
(32) 27.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dichtungsanordnung für ein
Ausrücksystem
(47) 10.10.2012
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ribeiro, Marcelo-Henrique te CEP
18051-000 SOROCABA, Brazilië
(BR)
(51) F16D 48/06
(11) EP1767803
DUITSLAND (DE)
Waldstein, Martin te 80804,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16D 65/14
(11) EP2123931
(21) EP08009347.9
(22) 21.05.2008
17 oktober 2012
Nishida, Tooru c/o KAWASAKI
JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA te
AKASHI-SHI HYOGO 673-8666,
Japan (JP)
Akahori, Hirofumi c/o KAWASAKI
JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA te
AKASHI-SHI HYOGO 673-8666,
Japan (JP)
Imai, Hideyuki c/o KAWASAKI
JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA te
AKASHI-SHI HYOGO 673-8666,
Japan (JP)
Goi, Tatsuhiko c/o KAWASAKI
JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA te
AKASHI-SHI HYOGO 673-8666,
Japan (JP)
(51) F16H 25/20
(11) EP1718885
(21) EP05706784.5
(22) 24.02.2005
(31) 200400292
(32) 24.02.2004
(33) Denemarken
(54) A LINEAR ACTUATOR COMPRISING
AN OVERLOAD CLUTCH
(47) 10.10.2012
(73) LINAK A/S te DK-6430
NORDBORG, Denemarken (DK)
(72) CHRISTENSEN, Bruno te DK-6430
NORDBORG, Denemarken (DK)
JACOBSEN, Finn te DK-6430
NORDBORG, Denemarken (DK)
KRISTIANSEN, Kjeld te DK-6400
SONDERBORG, Denemarken (DK)
(54) Parameter estimation method for
self-energized brake mechanism (51) F16H 37/02
(11) EP2085652
(47) 10.10.2012
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Balogh, Levente te 2310
SZIGETSZENTMIKLÓS, Hongarije
(HU)
Nemeth, Huba te 1116
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(21) EP06017850.6
(51) F16H 1/28
F02C 7/36
(22) 26.08.2006
(11) EP2317176
(31) 102005045632
(21) EP10188918.6
(32) 23.09.2005
(22) 26.10.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 2009249695
(54) Verfahren zur
Kupplungssteuerung
(32) 30.10.2009
(47) 10.10.2012
(54) Planetary gear reduction system
(33) Japan
(73) Schaeffler Technologies AG & Co. (47) 10.10.2012
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
(73) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KAISHA te KOBE SHI, HYOGO 650(DE)
8670, Japan (JP)
(72) Werner, Olaf, Dr. te 77815 BÜHL,
(72) Matsuoka, Tetsuya c/o KAWASAKI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA te
(DE)
AKASHI-SHI HYOGO 673-8666,
Stork, Holger, Dr. te 77815 BÜHL,
Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nishikawa, Hiroyasu c/o
(DE)
KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
Küpper, Klaus, Dr. te 77815
KAISHA te AKASHI-SHI HYOGO
BÜHL, BONDSREPUBLIEK
673-8666, Japan (JP)
(21) EP09250261.6
(22) 30.01.2009
(31) 6830 P
(32) 01.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Continuous variable transmission
device with high shift
transmission pulley train
(47) 10.10.2012
(73) Yang, Tai-Her te SI-HU TOWN,
DZAN-HWA, Taiwan (TW)
(72) Yang, Tai-Her te SI-HU TOWN,
DZAN-HWA, Taiwan (TW)
(51) F16H 45/02
F16F 15/14
F16F 15/137
(11) EP2300736
(21) EP09771990.0
(22) 12.06.2009
(31) 102008031431
102008037808
(32) 04.07.2008
14.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HYDRODYNAMISCHER
DREHMOMENTWANDLER
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MAGERKURTH, Heiko te 79106
FREIBURG IM BREISGAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÜGEL, Christian te 77866
RHEINAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MEISSNER, Andreas te 76131
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
84
DUITSLAND (DE)
KRÄMER, Klaus te 91460
BAUDENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHWARZ, Uwe te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16J 3/04
F16D 65/14
(11) EP2336607
(21) EP10195117.6
(22) 15.12.2010
(31) 102009059818
(51) F16H 57/12
F16H 57/00
F16H 25/20
F16H 1/16
B60N 2/06
B60N 2/02
(32) 21.12.2009
(11) EP2324270
(21) EP09781704.3
(22) 11.08.2009
(31) 202008010921 U
(32) 12.08.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERSTELLGETRIEBE FÜR EINE
VERSTELLEINRICHTUNG EINES
KRAFTFAHRZEUGS
(47) 10.10.2012
(73) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
KG, Coburg te 96450 COBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KRÖNER, Gregor te 96120
BISCHBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SÜß, Matthias te 96269
GROSSHEIRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HOFMANN, Jochen te 96257
MARKTGRAITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NEUMANN, Guido te 04155
LEIPZIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BAUERSACHS, Andrea te 96237
EBERSDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
17 oktober 2012
(21) EP09764492.6
(22) 30.11.2009
(31) 200801689
(32) 01.12.2008
(33) Denemarken
(54) A DOUBLE DISC GATE VALVE
(47) 10.10.2012
(73) Kongsberg Esco A/s te 3602
KONGSBERG, Noorwegen (NO)
(72) NYGÅRD, Anders te N-3610
KONGSBERG, Noorwegen (NO)
GRAVNINGEN, Roar te N-3612
KONGSBERG, Noorwegen (NO)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16K 5/06
(54) Scheibenbremse, insbesondere
für ein Nutzfahrzeug
(11) EP2363621
(21) EP11156765.7
(47) 10.10.2012
(22) 03.03.2011
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) PR20100016
(32) 03.03.2010
(33) Italië
(72) Asen, Alexander te 94474,
VILSHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Metallic seat for fluid intercept
valves
(51) F16K 1/44
(73) Tyco Valves & Controls Italia S.r.L.
te 29018 LUGAGNANO VAL
D'ARDA, Italië (IT)
(11) EP2167849
(21) EP08759073.3
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Manzetti, Bruno te 29018
LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC),
Italië (IT)
Bulgherani, Luca te 29018
LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC),
Italië (IT)
(54) SITZREINIGUNGSFÄHIGES
DOPPELSITZVENTIL
(51) F16K 27/02
F16K 24/04
(22) 06.06.2008
(31) 102007027464
(32) 14.06.2007
(47) 10.10.2012
(73) GEA Tuchenhagen GmbH te
21514 BÜCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BURMESTER, Jens te 23883
GRAMBEK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SUEDEL, Matthias te 23626
RATEKAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16K 3/12
(11) EP1983240
(21) EP08153888.6
(22) 01.04.2008
(31) 102007019204
(32) 21.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Ventilanordnung für Behälter
(47) 10.10.2012
(73) Litterst,, Herr Werner-Alfons te
77654 OFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16H 63/32
F16H 63/30
(11) EP2189691
(11) EP2334957
(22) 06.11.2009
(21) EP09781749.8
(31) 102008058932
(22) 12.08.2009
(32) 25.11.2008
(31) 102008049796
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16K 31/05
(32) 30.09.2008
(54) Absperrarmatur für ein
Rohrleitungssystem
(11) EP2372203
(21) EP10158266.6
(47) 10.10.2012
(22) 29.03.2010
(73) AREVA NP GmbH te 91052
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Kopplung eines Stellantriebs mit
einem Ventil unter Verwendung
eines in eine Ausnehmung
eingreifenden Halteelements
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHALTANORDNUNG FÜR EIN
SCHALTGETRIEBE
(47) 10.10.2012
(21) EP09013983.3
(72) Litterst,, Herr Werner-Alfons te
77654 OFFENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Schaeffler Technologies AG & Co.
KG te 91074 HERZOGENAURACH, (72) Kradepohl, Paul te 63571
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK (47) 10.10.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
(DE)
te 80333 MÜNCHEN,
(51) F16K 3/18
(72) FEUERBACH, Matthias te 97070
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2370713
(DE)
Nummer 42/12
85
(72) Evertz, Jörg te 8903,
(47) 10.10.2012
BIRMENSDORF, Zwitserland (CH) (73) Haake Technik GmbH te 48691
Sprecher, Martin te 6330, CHAM,
VREDEN, BONDSREPUBLIEK
Zwitserland (CH)
DUITSLAND (DE)
(51) F16K 31/126
(72) SCHOPPEN, Jens te 48703
STADTLOHN, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2256391
DUITSLAND (DE)
(21) EP10163376.6
17 oktober 2012
DUITSLAND (DE)
HASSELBRINK, Dirk te 47059
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 33/04
F16L 23/10
F16L 21/06
(51) F16L 41/08
F16L 23/024
(11) EP1861628
(11) EP2194307
(22) 06.03.2006
(32) 21.05.2009
18.05.2010
(21) EP09174830.1
(31) 658475 P
(22) 03.11.2009
(32) 04.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 102008055470
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Pressure Management Control
Valve Assembly
(32) 02.12.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) T-BOLT CLAMP QUICK ATTACH
LATCH
(22) 20.05.2010
(31) 180200 P
782236
(21) EP06737566.7
(54) Anschlussvorrichtung zur
Befestigung und zum dichten
(73) Cla-Val Company te COSTA MESA
Verbinden einer Fluidleitung mit
CA 92627, Verenigde Staten van
einem anderen fluidführenden
Amerika (US)
Bauteil
(47) 10.10.2012
(72) Ré, Daniel te 1992, LES AGETTES, (47) 10.10.2012
Zwitserland (CH)
(73) ContiTech Techno-Chemie GmbH
te 61184 KARBEN,
(51) F16K 31/40
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2309163
(DE)
(21) EP10169788.6
(72) Krumpholz, Marc te 61184
(22) 16.07.2010
KARBEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 200910204763
(72) AMEDURE, Michael, E. te LAKE
ORION, MICHIGAN 48360,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LOVGREN, Richard, A. te
NATRONA HEIGHTS,
PENNSYLVANIA 15065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DEMANGONE, Drew, A. te
LATROBE, PENNSYLVANIA 15650,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 10.10.2012
(32) 08.10.2009
(33) China
(54) Bidirectional solenoid valve
(47) 10.10.2012
(73) Zhejiang Sanhua Climate &
Appliance Controls Group Co.,
Ltd. te ZHEJIANG 312500, China
(CN)
(51) F24F 13/02
F16L 51/02
F16L 23/14
(11) EP2441998
(21) EP10013677.9
(51) F16L 37/098
F16L 37/092
(22) 15.10.2010
(11) EP2400201
(54) Flexibles Teilstück für einen
Gasströmungskanal
(21) EP11275098.9
(72) Chen, Bin te ZHEJIANG PROVINCE (47)
312500, China (CN)
(73)
(51) F16K 31/60
F16K 31/50
(11) EP2447582
(21) EP10189423.6
(22) 29.10.2010
(54) Ventiloberteil einer
Trinkwasserarmatur
(47) 10.10.2012
(11) EP2181282
(21) EP08801232.3
(22) 28.08.2008
(31) 102007040702
(32) 29.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) UNIVERSALADAPTER FÜR EINE
VENTILVERRIEGELUNG
(22) 21.06.2011
10.10.2012
(31) 201010501
Robert Geiger, technische
(32) 22.06.2010
Bauteile GmbH te 89335
(33) GROOT BRITTANNIË
ICHENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(54) A tube coupling
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(72) Geiger, Robert te 89359 KÖTZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) John Guest International Limited
(DE)
te WEST DRAYTON, MIDDLESEX
UB7 8JL, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) F16L 27/08
(11) EP1269063
(21) EP01937966.8
(73) Seppelfricke Armaturen GmbH te
(22) 04.04.2001
45881 GELSENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 10017184
(DE)
(32) 07.04.2000
(72) Heyka, Wilfried te 45659
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
RECKLINGHAUSEN,
(54) DREHDURCHFÜHRUNG
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 10.10.2012
(51) F16K 35/10
(73) Norma U.S. Holding LLC te
AUBURN HILLS, MI 48326,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Guest, Timothy Steven te BRAY,
BERKSHIRE SL6 2EU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) F16L 55/175
(11) EP1759143
(21) EP05757231.5
(22) 12.04.2005
(31) 0404484
(32) 28.04.2004
(73) Georg Springmann Industrie- und (33) Frankrijk
Bergbautechnik GMBH te 45472
(54) METHODE DE REPARATION D'UNE
MÜLHEIM AN DER RUHR,
FUITE SUR UNE CANALISATION DE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GAZ A L'ENDROIT D'UNE BRIDE
(DE)
(47)
10.10.2012
(72) SPRINGMANN, Georg te 45472
MÜLHEIM AN DER RUHR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WARMBIER, Dieter te 47441
MOERS, BONDSREPUBLIEK
(73) Boulet d'Auria, Vincent te 98000
MONACO, Monaco (MC)
(72) BOULET D'AURIA, Vincent te F06360 EZE, Frankrijk (FR)
SLIMANI, Hacen te F-06300 NICE,
Nummer 42/12
Frankrijk (FR)
(51) F17C 9/02
(11) EP2288841
(21) EP08874268.9
(22) 23.12.2008
(31) 0853203
(32) 16.05.2008
(33) Frankrijk
(54) SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE
VAPORISATION D'UN FLUIDE
CRYOGÉNIQUE, NOTAMMENT DU
GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ, À BASE
DE CO2
(47) 10.10.2012
(73) GEA Batignolles Technologies
Thermiques te 44300 NANTES,
Frankrijk (FR)
86
(73) Shell Oil Company te HOUSTON,
TX 77252-2463, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Shell Internationale Research
Maatschappij B.V. te 2596 HR
DEN HAAG
(51) F23R 3/34
F23R 3/28
(51) F23M 5/00
F23G 7/08
(22) 16.06.2009
(11) EP1979677
(21) EP07704896.5
(22) 12.01.2007
(31) 762531 P
(32) 27.01.2006
(51) H01L 33/50
H01L 25/00
F21Y 101/02
F21V 9/10
(47) 10.10.2012
(21) EP09791320.6
(22) 07.08.2009
(31) 538003
87570 P
(32) 07.08.2009
08.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COLOR TUNABLE LIGHT SOURCE
(47) 10.10.2012
(73) Xicato, Inc. te SAN JOSE, CA
95129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) HARBERS, Gerard te SUNNYVALE
CA 94087, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PUGH, Mark, A. te LOS GATOS CA
95030, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DEROOS, Menne, T. te SARATOGA
CA 95070, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TSENG, Peter, K. te SAN JOSE CA
950134, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F23C 99/00
(11) EP1856444
(21) EP06737556.8
(22) 09.03.2006
(31) 660448 P
(32)
(33)
(54)
(47)
KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
MIYATA, Hajime te CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
ITOU, Youichi te CHUO-KU,
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
(72) MUNSHI, Abdul Wahid te
HOUSTON, TX 77099, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VEENSTRA, Peter te SUGAR
LAND, TX 77479, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ROBIDOU, Herveline te F-44470
CARQUEFOU, Frankrijk (FR)
BARITEAU, Nicolas te F-44300
NANTES, Frankrijk (FR)
(11) EP2321576
17 oktober 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) LONGEVITY AND PERFORMANCE
IMPROVEMENTS TO FLARE TIPS
(11) EP2264370
(21) EP09162827.1
(54) Brenneranordnung für eine
Verfeuerungsanlage zum
Verfeuern fluidischer Brennstoffe
und Verfahren zum Betrieb einer
solchen Brenneranordnung
(47) 10.10.2012
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Böttcher, Andreas te 40882,
RATINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Krieger, Tobias te 47226,
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
(72) ZHU, Naiping te STRONGVILLE,
DUITSLAND (DE)
OH 44169, Verenigde Staten van
Wörz, Ulrich te 45481, MÜLHEIM
Amerika (US)
RUHR, BONDSREPUBLIEK
KARAMBIS, Louis te HOUSTON, TX
DUITSLAND (DE)
77058, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) F24F 3/16
B01D 46/04
(51) G01F 15/06
A61L 9/20
F23N 1/00
F23K 5/06
(11) EP1949002
(11) EP2177884
(21) EP06812717.4
(73) Fosbel Intellectual Limited te
WARWICKSHIRE, B46 3BP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(21) EP08790397.7
(22) 12.10.2006
(22) 06.08.2008
(31) 1030174
(31) 2007204327
2007209122
2007236830
(32) 12.10.2005
(32) 06.08.2007
10.08.2007
12.09.2007
(33) Japan
Japan
Japan
(54) FLOW RATE MEASURING
APPARATUS AND FLOW RATE
MEASURING METHOD
(47) 10.10.2012
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
The High Pressure Gas Safety
Institute of Japan te TOKYO 1058447, Japan (JP)
(72) ASANO, Kazutaka te CHUO-KU,
10.03.2005
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
YOKOHATA, Mitsuo te CHUO-KU,
METHOD OF STARTING UP A
OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
DIRECT HEATING SYSTEM FOR
Japan (JP)
THE FLAMELESS COMBUSTION OF
NAKAMURA, Hirozumi te CHUOFUEL AND DIRECT HEATING OF A
KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-6207,
PROCESS FLUID
Japan (JP)
10.10.2012
SHIRASAWA, Tadanori te CHUO-
(33) Nederland
(54) AUXILIARY DEVICE INTENDED
FOR ADDING TO AN AIR
CONDITIONING DEVICE
(47) 10.10.2012
(73) Virobuster GmbH te 53578
WINDHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Silderhuis, Hermannus,
Gerhardus, Maria te 7535 EB
ENSCHEDE
(51) F24F 13/08
F24F 13/02
F16L 43/00
F15D 1/04
(11) EP2281138
(21) EP09733586.3
(22) 07.04.2009
(31) 102008019432
(32) 17.04.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) STRÖMUNGSOPTIMIERTER
ROHRBOGEN
(47) 10.10.2012
(73) Naber Holding GmbH & Co. KG te
Nummer 42/12
48529 NORDHORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
87
(54) KÄLTEMASCHINE UND
BETRIEBSVERFAHREN DAFÜR
(32) 07.04.2003
(47) 10.10.2012
(54) PROCEDE ET INSTALLATION DE
TRAITEMENT
-CROUTAGE/REFROIDISSEMENT/S
URGELATION- DE PRODUITS.
(72) FRIEBEL, Wolf-Christoph te 49134 (73) BSH Bosch und Siemens
WALLENHORST,
Hausgeräte GmbH te 81739
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
NABER, Hans-Joachim te 48527
(72)
FOTIADIS, Panagiotis te 89537
NORDHORN, BONDSREPUBLIEK
GIENGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
(51) F24J 2/54
IHLE, Hans te 89537 GIENGEN,
F24J 2/52
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
F16B 7/18
(DE)
F16B 5/02
(51) F25D 23/06
F16B 12/20
(11) EP2400239
(21) EP10005833.8
(11) EP2326897
(21) EP09781473.5
(22) 06.06.2010
(22) 04.08.2009
(54) Verstellvorrichtung und
Montagesystem
(31) 102008041478
(32) 22.08.2008
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Montagebau Karl Göbel te 74613 (54) GERÄUSCHREDUZIERTES
KÄLTEGERÄT
ÖHRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(72) Göbel, Marco te 74613
(73) BSH Bosch und Siemens
ÖHRINGEN, BONDSREPUBLIEK
Hausgeräte GmbH te 81739
DUITSLAND (DE)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Göbel, Karl te 74613 ÖHRINGEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
ANDREJCO, Rastislav te 09301
(DE)
VRANOV NAD TOPLOU, Slovakije
(51) F25B 33/00
(SK)
F25B 15/00
DARKA, Murat te 89537 GIENGEN,
Turkije (TR)
(11) EP1286121
FEINAUER, Adolf te 89537
(21) EP02017940.4
GIENGEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 09.08.2002
DUITSLAND (DE)
HÄRLEN, Jochen te 89551
(31) 2001242285
KÖNIGSBRONN,
2002022086
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
2002022087
(DE)
2002022088
KEIDLER, Robert te 87746
(32) 09.08.2001
ERKHEIM, BONDSREPUBLIEK
30.01.2002
DUITSLAND (DE)
30.01.2002
30.01.2002
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
17 oktober 2012
(51) F25D 25/00
(11) EP1660827
(21) EP04764555.1
(22) 27.08.2004
(54) Generator for use in an
absorption chiller-heater
(31) 10339936
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) EBARA CORPORATION te OHTAKU, TOKYO, Japan (JP)
(54) ABLAGEVORRICHTUNG FÜR EIN
KÄLTEGERÄT
(32) 29.08.2003
(47) 10.10.2012
(72) Inoue, Naoyuki, Ebara
Corporation te TOKYO, Japan (JP) (73) BSH Bosch und Siemens
Endo, Tetsuya, Ebara Corporation
Hausgeräte GmbH te 81739
te TOKYO, Japan (JP)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F25B 49/02
F25B 47/02
(72) KNOELLER, Thomas te 76135
F25B 41/04
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2059733
(51) F25D 29/00
(21) EP07802517.8
(22) 07.08.2007
(11) EP1613908
(31) 102006040380
(21) EP04722883.8
(32) 29.08.2006
(22) 24.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0304286
(33) Frankrijk
(47) 10.10.2012
(73) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude te
75007 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) BRUGGEMAN, Beny te B-9032
GENT-WONDELGEM, België (BE)
OZTAS, Cemal te F-78960
VOINSINS LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
PATHIER, Didier te F-78960
VOISINS LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
TAYLOR, Robert te B-1300
WAVRE, België (BE)
(51) F26B 3/28
(11) EP2019956
(21) EP07729222.5
(22) 16.05.2007
(31) 102006025623
(32) 24.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BESTRAHLUNGSEINRICHTUNG
UND BESTRAHLUNGSVERFAHREN
(47) 10.10.2012
(73) IST METZ GMBH te 72622
NÜRTINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BEYING, Armin te 76297
STUTENSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CREMER, Ruben te 72658
BEMPFLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TREICHEL, Oliver te 70186
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FUCHS, Günter te 73525
UNTERLENNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01F
H01F
H01F
H01F
H01F
F28D
F03D
41/12
27/32
27/28
27/18
27/02
15/02
11/00
(11) EP2319056
(21) EP10724048.3
(22) 27.05.2010
(31) 09161988
(32) 05.06.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) TRANSFORMATORSPULE UND
TRANSFORMATOR MIT PASSIVER
KÜHLUNG
(47) 10.10.2012
(73) ABB Technology AG te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
Nummer 42/12
(72) CHARTOUNI, Daniel te CH-5430
WETTINGEN, Zwitserland (CH)
MURILLO, Rafael te E-50004
ZARAGOZA, Spanje (ES)
BÜHLER, Tilo te CH-5430
WETTINGEN, Zwitserland (CH)
(51) H02K 7/06
F41A 17/06
(11) EP1996895
(21) EP07713473.2
88
(32) 15.09.2008
(51) G01C 21/34
(33) Frankrijk
(11) EP1167924
(54) DISPOSITIF DE MESURE ET DE
CORRECTION D'UN DEFAUT DE
PARALLELISME D'UN CRAYON DE
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
(21) EP01304778.2
(47) 10.10.2012
(73) AREVA NC te 75009 PARIS,
Frankrijk (FR)
(31) RM20060119
(72) LAVIOS, Daniel te F-30290
LAUDUN L'ARDOISE, Frankrijk
(FR)
(32) 08.03.2006
(51) G01B 9/02
(33) Italië
(11) EP1058813
(54) SAFETY DEVICE FOR FIREARM
AND REMOTE CONTROL SYSTEM
OF ONE OR MORE FIREARMS
PROVIDED WITH SAID DEVICE
(21) EP99934335.3
(22) 26.02.2007
(47) 10.10.2012
(73) Famiglia Anzeloni s.r.l. te 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
(MN), Italië (IT)
(22)
(31)
(32)
(33)
(72) ANZELONI, Massimiliano te 46043
(54)
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
(MN), Italië (IT)
(51) H01Q 1/28
H01Q 1/12
F42B 15/01
F42B 15/00
(11) EP2373950
(21) EP09839044.6
(22) 29.12.2009
(31) 142549 P
643390
(32) 05.01.2009
21.12.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTI-PURPOSE MOUNTING
DEVICES FOR MOUNTING
ELECTRICAL PACKAGES TO
AIRBORNE OBJECTS
17 oktober 2012
(22) 31.05.2001
(31) 602127
(32) 23.06.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Navigation system with feature
for reporting errors
(47) 10.10.2012
(73) Navteq North America, LLC te
CHICAGO, IL 60606, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Ohler, Jean te BLOOMINGDALE,
ILLINOIS 60108, Verenigde Staten
18.02.1999
van Amerika (US)
Barton, Mark te SCHAUMBURG,
75586 P
ILLINOIS 60194, Verenigde Staten
78254
van Amerika (US)
23.02.1998
Casino, Roy te MUNDELEIN,
13.05.1998
ILLINOIS 60060, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Kaplan, Lawrence M te
NORTHBROOK, ILLINOIS 60062,
INTERFEROMETER AND METHOD
Verenigde Staten van Amerika
FOR MEASURING THE
(US)
REFRACTIVE INDEX AND OPTICAL
PATH LENGTH EFFECTS OF AIR
(51) G01C 21/36
(47) 10.10.2012
(73) ZYGO CORPORATION te
MIDDLEFIELD CONNECTICUT
06455-0448, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) DE GROOT, Peter te
MIDDLETOWN, CT 06457,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HILL, Henry, A. te TUCSON, AZ
85716, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DEMAREST, Frank, C. te
MIDDLETOWN, CT 06457,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G05D 1/10
G05D 1/02
G01C 21/20
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
B63G 8/14
MA 02451-1449, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2049873
(47) 10.10.2012
(11) EP2352970
(21) EP09737371.6
(22) 20.10.2009
(31) 102008056974
(32) 13.11.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KRAFTFAHRZEUGBEDIENSYSTEM
(47) 10.10.2012
(73) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KNOLL, Christian te 80538
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZOBL, Martin te 86916
KAUFERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUMANN, Josef te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ECKSTEIN, Lutz te 82319
STARNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) PORTER, James L. te TUCSON
ARIZONA 85750, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MURPHY, Matthew Glenn te
TUCSON ARIZONA 85747-5401,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BLAKE, Jesse H. te TUCSON
ARIZONA 85719-3340, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP07786122.7
(51) G21C
G21C
G01B
G01B
G01B
B21D
(31) 102007036200
(73) ATLAS Elektronik GmbH te 28309 (32) 02.08.2007
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(72) WOLTER, Nils te 28307 BREMEN, (54) INDUKTIVER WEG- ODER
DREHWINKELSENSOR MIT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ZWISCHEN ZWEI SPULEN
(DE)
ANGEORDNETEM
SCHNEIDER, Dietmar te 28816
ABSCHIRMBLECH
STUHR, BONDSREPUBLIEK
3/00
17/06
7/28
5/25
21/24
3/10
(11) EP2326913
(21) EP09782943.6
(22) 14.09.2009
(31) 0856182
(22) 17.07.2007
(31) 102006035878
(32) 01.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G01D 5/20
(54) VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG
EINES FAHRWEGS FÜR EIN
UNTERWASSERFAHRZEUG
(21) EP08774014.8
(47) 10.10.2012
DUITSLAND (DE)
(11) EP2176624
(22) 17.07.2008
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
89
(31) 776321
(32) 12.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) FEUCHT, Thomas te 71299
WIMSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GÜCKER, Ulrich te 71701
SCHWIEBERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RÖTHER, Friedbert te 74389
CLEEBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HECKER, Falk te 71706
MARKGRÖNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Thermal mass flowmeter and
method with temperature
correction
(51) G04G 9/04
G04G 9/00
G04C 17/00
G04B 19/32
G01D 11/28
(21) EP06765266.9
(11) EP2210067
(33)
(21) EP08848286.4
(54)
(47) 10.10.2012
(51) G01N 33/28
G01F 23/26
(11) EP2176629
(72) Eldridge, Mark F. te MONTEREY
CALIFORNIA 93940, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 102007037364
(51) G01F 3/08
(54) FLÜSSIGKEITSSENSOR
(11) EP1913344
(22) 10.08.2006
(31) 0516466
(21) EP08774621.0
(22) 02.07.2008
(32) 08.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 10.10.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KAESS, Udo te 70599
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
GROOT BRITTANNIË
DUITSLAND (DE)
POSITIVE DISPLACEMENT FLUID
HALLER, Volker te 71088
FLOW METER
HOLZGERLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
10.10.2012
(DE)
Elster Metering Limited te LUTON,
SCHERER, Monika te 72764
BEDFORDSHIRE LU3 3AN, GROOT
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
HIGGIN, Ian, Holmes te
KLETT, Gustav te 72116
HERTFORDSHIRE HP4 3DJ, GROOT
MOESSINGEN, BONDSREPUBLIEK
BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
YOUNG, Ian te BEDFORDSHIRE
NIEMANN, Markus te 66701
LU2 7HZ, GROOT BRITTANNIË
BECKINGEN, BONDSREPUBLIEK
(GB)
DUITSLAND (DE)
ROGERS, Ivor te HERTFORDSHIRE
(51) G01F 23/296
SG4 7ST, GROOT BRITTANNIË
(11) EP1624291
(GB)
(21) EP05016711.3
G01F 11/06
G01F 11/02
(22) 01.08.2005
A61M 5/145
(31) 598193 P
(32) 10.08.2005
(31) TO20070783
(47)
(32) 06.11.2007
(73)
(33) Italië
(54) ANALOG WRISTWATCH WITH
(72)
AUTOMATIC
ELECTROLUMINESCENT LIGHTING
OF THE DIAL
(47) 10.10.2012
(73) Franzosi, Massimo te 30172
VENEZIA, Italië (IT)
(72) Franzosi, Massimo te 30172
VENEZIA, Italië (IT)
(11) EP2069725
CALIFORNIA 91502, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STUTZ, William, H., Jr. te EAGLE
ROCK, CALIFORNIA 90041,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) Eldridge Products, Inc. te
MONTEREY, CALIFORNIA 93940,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 04.11.2008
(51) G01F 1/684
17 oktober 2012
(51)
(21) EP07802741.4
(11) EP2066372
(22) 21.08.2007
(21) EP07814329.4
(31) 102006045656
(22) 22.08.2007
(32) 27.09.2006
(31) 839741 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Self-diagnosis of a vibrating level
gauge
(32) 23.08.2006
(54) STRÖMUNGSDYNAMISCH
VERBESSERTER STECKFÜHLER
(47) 10.10.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) VEGA Grieshaber KG te 77709
WOLFACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KONZELMANN, Uwe te 71679
ASPERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GMELIN, Christoph te 70597
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MAIS, Torsten te 71636
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01F 1/698
G01F 1/696
(11) EP1564532
(21) EP05003021.2
(22) 14.02.2005
(54) PORTABLE INFUSION PUMPS OF
THE SKIN-PATCH TYPE
(47) 10.10.2012
(73) Medtronic MiniMed, Inc. te
NORTHRIDGE, CA 91325,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BIKOVSKY, Rafael te OAK PARK,
CALIFORNIA 91377, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HANSON, Ian, B. te NORTHRIDGE,
CALIFORNIA 91326, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BENTE, Paul, F. te LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90049, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MOUNCE, Paul, R. te BURBANK,
CALIFORNIA 91506, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHONG, Colin, A. te BURBANK,
(32) 02.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Griessbaum, Karl te 77796
MÜHLENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Fehrenbach, Josef te 77716
HASLACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mellert, Martin te 77790
STEINACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/58
G01N 21/76
G01J 1/58
(11) EP1907805
(21) EP06766040.7
(22) 07.07.2006
(31) 05106551
(32) 18.07.2005
Nummer 42/12
90
17 oktober 2012
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 102008042433
(54) LUMINESCENCE SENSOR USING
MULTI-LAYER SUBSTRATE
STRUCTURE
(32) 29.09.2008
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
146-8501, Japan (JP)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
(47) 10.10.2012
ZUM ERMITTELN EINES
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
SCHWERPUNKTES EINES
te 5621 BA EINDHOVEN
KRAFTFAHRZEUGS
(72) VAN HERPEN, Maarten, M., J., W. (47) 10.10.2012
te NL-5656 AA EINDHOVEN
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
KLUNDER, Derk, J., W. te NL-5656
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
AA EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
(51) G01L 9/00
(72) KROEGER, Patrick te 74072
G01L 7/08
HEILBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2340425
(21) EP09782133.4
(22) 25.08.2009
(31) 102008042982
(32) 21.10.2008
(51) G01R 31/08
G01M 3/18
(11) EP2287587
(21) EP10171974.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 05.08.2010
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON HOCHDRUCKSENSOREN
(31) 102009037973
(32) 20.08.2009
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Verfahren zur Überwachung von
Leckagen an Kunststoffrohren
mittels elektrischen Leitern in
ihren Wandungen
(72) HENNING, Frank te 72770
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FREY, Wilhelm te 70178
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01L 19/00
G01F 15/18
G01F 1/42
G01F 1/36
F16L 41/06
(11) EP2320119
(21) EP10185847.0
(22) 05.01.2006
(31) 0500491
0509199
0517924
0526431
(32) 11.01.2005
05.05.2005
02.09.2005
23.12.2005
(33) GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
(54) Connection module and
connector
(47) 10.10.2012
terahertz waves
(72) Itsuji, Takeaki te OHTA-KU TOKYO
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(51) G01N 21/64
(11) EP1180679
(21) EP00117522.3
(22) 14.08.2000
(54) A method for sensing fluorescent
samples utilizing moment
analysis
(47) 10.10.2012
(73) Evotec AG te 22419 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Gall, Karsten te 27616
LUNESTEDT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kask, Peet te 76902 HARKU,
Estland (EE)
Klumpp, Martin te 25479
ELLERAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 21/64
C12Q 1/68
B01L 3/00
(73) egeplast Werner Strumann GmbH (11) EP2078189
& Co. KG te 48268 GREVEN,
(21) EP07821666.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 22.10.2007
(DE)
(31) 06122695
(72) Hilchenbach, Klaus te 48165,
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
(32) 20.10.2006
DUITSLAND (DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) G01M 9/06
(54) ASSAY DEVICES AND METHODS
G01M 9/04
FOR THE DETECTION OF
(11) EP2333510
ANALYTES
(21) EP10194358.7
(47) 10.10.2012
(22) 09.12.2010
(73) Clondiag GmbH te 07749 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2009280679
(32) 10.12.2009
(72) ERMANTRAUT, Eugen te 07745
JENA, BONDSREPUBLIEK
Method of wind tunnel
DUITSLAND (DE)
measurement of airfoil
SCHULZ, Torsten te 07749 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
10.10.2012
(DE)
Mitsubishi Heavy Industries te
ELLINGER, Thomas te 07743
TOKYO 108-8215, Japan (JP)
JENA, BONDSREPUBLIEK
Karikomi, Kai te TOKYO 108-8215,
DUITSLAND (DE)
Japan (JP)
WEICHERDING, Daniel te 07743
Nakamura, Yosuke te TOKYO 108JENA, BONDSREPUBLIEK
8215, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(47) 10.10.2012
(51) G01N 21/35
(73) Parker Hannifin PLC te DEVON,
EX31 1NP, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(11) EP2031374
(51) G01N 33/34
G01N 22/04
(21) EP08162232.6
(11) EP2216645
(21) EP09177503.1
(72) Davis, Mathew William te
BARNSTAPLE, DEVON EX31 1NP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 12.08.2008
(31) 2007226338
2008159315
(22) 30.11.2009
(32) 31.08.2007
18.06.2008
(32) 04.02.2009
(33) Japan
Japan
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Bestimmung des Feuchtegehalts
von Altpapier
(51) G01M 1/12
B60G 17/018
(11) EP2331926
(21) EP09782165.6
(22) 25.08.2009
(54) Apparatus and method for
obtaining information related to
(31) 102009007362
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 42/12
(47) 10.10.2012
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ehben, Thomas te 91085,
WEISENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mielke, Jürgen te 96049,
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
91
(51) G01N 33/00
G01N 27/416
(31) 102008020194
(11) EP1472528
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP03707728.6
(22) 04.02.2003
(31) 72747
(32) 07.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 23/04
(54) SELF-CALIBRATING CARBON
MONOXIDE DETECTOR AND
METHOD
(11) EP2230506
(47) 10.10.2012
(21) EP08871731.9
(22) 25.12.2008
(31) 200810056059
(32) 11.01.2008
(33) China
(54) RAY DETECTING DEVICE FOR A
HUMAN BODY SAFETY CHECK
(47) 10.10.2012
(73) Nuctech Company Limited te
TONGFANG BUILDING
SHUANGQINGLU HAIDIAN
DISTRICT BEIJING 100084, China
(CN)
Tsinghua University te BEIJING
100084, China (CN)
(72) CHEN, Zhiqiang te BEIJING
100084, China (CN)
LIU, Yinong te BEIJING 100084,
China (CN)
ZHAO, Ziran te BEIJING 100084,
China (CN)
WANG, Lian te BEIJING 100084,
China (CN)
ZHANG, Lan te BEIJING 100084,
China (CN)
YI, Yumin te BEIJING 100084,
China (CN)
ZHANG, Jinyu te BEIJING 100084,
China (CN)
(51) G01N 23/20
(11) EP2216646
(21) EP09151516.3
(22) 28.01.2009
(54) Method of determining ash
content in coal by combined
gamma ray transmission and
scattering measurements
(47) 10.10.2012
(73) Przedsiebiorstwo Wdrozen
Przemyslowych WILPO Sp. z.o.o.
te 41-400 MYSLOWICE, Polen (PL)
(72) Górny, Waclaw te 41-400,
MYSLOWICE, Polen (PL)
Grzybczyk, Andrzej te 42-311,
ZARKI LETNISKO, Polen (PL)
Mainka, Marian te 41-303,
DABROWA GÓRNICZA, Polen (PL)
Papierkowski, Marcin te 40-866,
KATOWICE, Polen (PL)
Prygiel, Mr. Roman te 32-600,
OSWIECIM BRZEZINKA, Polen (PL)
Rotko, Mr. Marian te 41-400,
MYSLOWICE, Polen (PL)
Zielinski, Mr. Wieslaw te 43-100,
TYCHY, Polen (PL)
17 oktober 2012
(32) 16.04.2008
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM DETEKTIEREN VON
OBERFLÄCHENNAHEN DEFEKTEN
MITTELS STREUFLUSSMESSUNG
(47) 10.10.2012
(73) Institut Dr. Foerster GmbH & Co.
KG te 72766 REUTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72)
(73) Walter Kidde Portable Equipment,
Inc. te MEBANE, NC 27302,
Verenigde Staten van Amerika
(51)
(US)
(11)
(72) RABBETT, Michael David te
COLORADO SPRINGS, CO 80907, (21)
Verenigde Staten van Amerika
(22)
(US)
(31)
HARVEY, Anne Marie te
(32)
PANGBOURNE, BERKSHIRE RG8
7JS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33)
BRAUN, Heinrich te 72768
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
G01N 27/90
EP2315018
EP10013768.6
19.10.2010
582196
20.10.2009
Verenigde Staten van Amerika
(51) G01N 33/561
G01N 27/447
(54) Eddy current inspection probe
(11) EP1335201
(73) Westinghouse Electric Company
LLC te CRANBERRY TOWNSHIP, PA
16066, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP03290302.3
(22) 06.02.2003
(31) 0201433
(32) 06.02.2002
(33) Frankrijk
(54) Masque pour le dépôt et
l'étalement de réactifs sur un
support d'analyse
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(72) Petrosky, Lyman te LATROBE
PENNSYLVANIA 16560, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G10K 11/00
G01N 29/24
G01N 29/22
G01N 29/12
(73) LABORATOIRES SEBIA te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(11) EP2224237
(72) Bellon, Franck te 91160
LONGJUMEAU, Frankrijk (FR)
(31) 392702
(51) G01N 27/447
(11) EP1596192
(21) EP05291001.5
(22) 10.05.2005
(31) 0405039
(32) 10.05.2004
(33) Frankrijk
(54) Procédé de séparation de
proteines par électrophorese
capillaire et compositions de
tampon pour électrophorese
capillaire
(47) 10.10.2012
(73) SEBIA te 91090 LISSES, Frankrijk
(FR)
(72) Robert, Frédéric te 91540
MENNECY, Frankrijk (FR)
Simonin, Denis te 91000 EVRY,
Frankrijk (FR)
(51) G01N 27/87
(11) EP2269049
(21) EP09732339.8
(22) 25.03.2009
(21) EP10154417.9
(22) 23.02.2010
(32) 25.02.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Resonant inspection using
reconfigurable nest
(47) 10.10.2012
(73) The Boeing Company te
CHICAGO, IL 60606-2016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
The University of Sheffield te
ROTHERHAM YORKSHIRE S60
5TZ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Heck, David P. te ST. CHARLES,
MO 63303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Allen, Adrian te DONCASTER,
YORKSHIRE DN11 8NB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G01N 29/22
(11) EP1368633
(21) EP02706294.2
(22) 15.02.2002
(31) 268952 P
(32) 15.02.2001
Nummer 42/12
92
17 oktober 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07824427.4
(11) EP2290378
(54) Robot inspection system for a
cylindrical carbon article
(22) 02.11.2007
(21) EP10171343.6
(47) 10.10.2012
(31) 0621894
(22) 29.07.2010
(32) 02.11.2006
(31) 234824 P
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 18.08.2009
(73) GrafTech International Holdings
Inc. te PARMA, OH 44130,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) MAGNETIC RECOGNITION SYSTEM (33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(72) SHIVES, Gary D., te BRUNSWICK, (73) ITI Scotland Limited te GLASGOW
G2 2LB, GROOT BRITTANNIË (GB)
OH 44212, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) DEHAL, Prabhjyot te DUNDEE
SIROCKY, Paul S., te BROOK
DD2 1XA, GROOT BRITTANNIË
PARK, OH 44142, Verenigde
(GB)
Staten van Amerika (US)
PRITCHARD, David te DUNDEE
MICHAELS, Thomas E., te
DD2 1XA, GROOT BRITTANNIË
WALTHAM, MA 02453-3497,
(GB)
Verenigde Staten van Amerika
GEEKIE, Claire te DUNDEE DD2
(US)
1XA, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G01N 30/72
(51) G01N 33/569
B01D 15/08
(11) EP1390755
(11) EP1363714
(21) EP02726998.4
(21) EP02717446.5
(22) 08.01.2002
(22) 19.02.2002
(31) 0100432
(31) 269973 P
259868 P
(32) 20.02.2001
(32) 08.01.2001
08.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A MICROCHIP ELECTROSPRAY
DEVICE AND COLUMN WITH
AFFINITY ADSORBENTS AND USE
OF THE SAME
(47) 10.10.2012
(73) Advion BioSystems, Inc. te
ITHACA, NY 14850, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ZHANG, Sheng te ITHACA, NY
14850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUANG, Xian te ITHACA, NY
14850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01N 33/543
(11) EP1815252
(21) EP05808525.9
(22) 07.11.2005
(31) 625230 P
05447090
(32) 05.11.2004
22.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD FOR TRANSPORT OF
MAGNETIC PARTICLES AND
DEVICES THEREFOR
(47) 10.10.2012
(73) IMEC te 3001 LEUVEN, België
(BE)
(72) WIRIX-SPEETJENS, Roel te 3680
MAASEIK, België (BE)
FYEN, Wim te 3360 KORBEEK-LO,
België (BE)
REEKMANS, Gunter te 3271
ZICHEM, België (BE)
(51) G01N 33/58
G01N 33/544
(11) EP2089714
(54) An elastic unit as a separate
elastic member to be mounted at
an elastic unit receiving section
of an align fixture
(47) 10.10.2012
(73) Multitest elektronische Systeme
GmbH te 83026 ROSENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Hofmann, Thomas te 83071
STEPHANSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01R 31/28
G01R 1/04
(11) EP2302399
(21) EP10171344.4
(22) 29.07.2010
(31) 234961 P
(33) GROOT BRITTANNIË
Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.08.2009
(54) ASSAY TO DETERMINE EFFICACY
OF TREATMENT FOR
MYCOBACTERIAL INFECTION
(54) System for post-processing of
electronic components
(47) 10.10.2012
(73) ISIS INNOVATION LIMITED te
SUMMERTOWN, OXFORD OX2
7SG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(73) Multitest elektronische Systeme
GmbH te 83026 ROSENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LALVANI, Ajit Nuffield Dep. of
(72) Richter, Reinhart te 85649
Clinical Medicine te OXFORD OX3
BRUNNTAL / HOFOLDING,
9DU, GROOT BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01R 31/28
Nagy, Andreas te 81825 MUNICH,
G01R 1/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2290377
(DE)
(21) EP10171341.0
Lorenz, Bernhard te 85417
MARZLING, BONDSREPUBLIEK
(22) 29.07.2010
DUITSLAND (DE)
(31) 234879 P
Schaule, Max te 87719
(32) 18.08.2009
MINDELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Kurz, Stefan te 83026
(54) Two abutting sections of an align
ROSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
fixture together floatingly
DUITSLAND (DE)
engaging an electronic
Hofmann, Thomas te 83071
component
STEPHANSKIRCHEN,
(47) 10.10.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Multitest elektronische Systeme
Scheibenzuber, Helmut te 83620
GmbH te 83026 ROSENHEIM,
FELDKIRCHEN-WESTERHAM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
(72) Hofmann, Thomas te 83071
STEPHANSKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Scheibenzuber, Helmut te 83620
FELDKIRCHEN-WESTERHAM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01R 31/28
G01R 1/04
(51) G01R 31/34
(11) EP2284552
(21) EP10171035.8
(22) 28.07.2010
(31) 2009177091
(32) 29.07.2009
(33) Japan
(54) Method of inspecting linear motor
Nummer 42/12
condition
(47) 10.10.2012
(73) Sanyo Denki Co., Ltd. te TOKYO,
Japan (JP)
(72) Takahashi, Akihiko te TOKYO,
Japan (JP)
(51) G01S 5/06
G01S 5/02
(11) EP2076788
93
17 oktober 2012
LINE ARTIFACTS IN A SOLID STATE (21) EP09733620.0
X-RAY DETECTOR
(22) 08.04.2009
(47) 10.10.2012
(31) 102008018866
(73) GE Medical Systems Global
(32) 15.04.2008
Technology Company LLC te
WAUKESHA, WISCONSIN 53188- (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
1696, Verenigde Staten van
EINES REFLEXIONSMINDERNDEN
Amerika (US)
INTERFERENZSCHICHTSYSTEMS
(72) AUFRICHTIG, Richard te
(47) 10.10.2012
MOUNTAIN VIEW, CA 94040,
Verenigde Staten van Amerika
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
(US)
Förderung der angewandten
29.10.2007
GRANFORS, Paul, R. te
Forschung e.V. te 80686
0621486
SUNNYVALE, CA 94086,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
28.10.2006
DUITSLAND (DE)
(US)
GROOT BRITTANNIË
(72)
SCHULZ, Ulrike te 07751 JENA,
ALBAGLI, Douglas te CLIFTON
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
METHOD AND APPARATUS FOR
PARK, NY 12065, Verenigde
(DE)
LOCATING THE SOURCE OF AN
Staten van Amerika (US)
MUNZERT, Peter te 07743 JENA,
UNKNOWN SIGNAL
POSSIN, George, E. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
10.10.2012
(DE)
Staten
van
Amerika
(US)
Kratos Integral Holdings, LLC. te
KAISER, Norbert te 07745 JENA,
BOUDRY, John, M. te WAUKESHA,
SAN DIEGO CA 92121, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WI
53186,
Verenigde
Staten
van
Staten van Amerika (US)
(DE)
Amerika (US)
HAWORTH, David Patrick te
(51) G02F 1/1335
(51) G01V 1/22
MALVERN WORCESTER WR14
G02B 6/00
3PS, GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP2189817
G02B 5/02
(21) EP09176999.2
H04W 64/00
(11) EP1779154
G01S 5/14
(22) 25.11.2009
(21) EP05773547.4
EP1872150
(31) 0806600
(22) 20.07.2005
EP06721361.1
(32) 25.11.2008
(31) 710585
10.04.2006
(33) Frankrijk
(32) 22.07.2004
2005901735
(54) Système d'acquisition de
(33) Verenigde Staten van Amerika
2005903577
données sismiques comprenant
(54) LIGHT DIFFUSING FILM AND
2005906105
des modules associés à des
SYSTEM FOR MAKING THE FILM
boîtiers reliés à des capteurs, les
08.04.2005
(21) EP07824344.1
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
modules étant autonomes en
alimentation, synchronisation et
mémorisation
06.07.2005
04.11.2005
(33) Australië
Australië
Australië
(47) 10.10.2012
(54) MOBILE LOCATION
(47) 10.10.2012
(72)
(72) MACNAUGHTAN, Malcolm te
PYMBLE, NSW 2073, Australië
(AU)
DRANE, Christopher, Ridgway te
PYMBLE, NSW 2073, Australië
(AU)
BROWN, Stephen te WEST RYDE,
NSW 2114, Australië (AU)
SCOTT, Craig, Andrew te
MORTDALE, NSW 2223, Australië
(AU)
(51) G01T 1/164
(11) EP1423733
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(21) EP02752706.8
(22) 06.08.2002
(31) 682386
(32) 28.08.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51)
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
IDENTIFYING AND CORRECTING
(11)
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612 PX BERGEN OP ZOOM
(72) BASTAWROS, Adel, F. te
NEWBURGH, IN 47630, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CAPALDO, Kevin, P. te MOUNT
Boucard, Daniel te 44470
VERNON, IN 47620, Verenigde
THOUARE SUR LOIRE, Frankrijk
Staten van Amerika (US)
(FR)
COJOCARIU, Gheorghe te
G01V 1/38
EVANSVILLE, IN 47712, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP2343575
DIAS, Ashwit te ALDONA BARDEZ,
EP10195123.4
GOA 403508, India (IN)
15.12.2010
GRAF, John te BALLSTON LAKE,
NY 12019, Verenigde Staten van
655062
Amerika (US)
22.12.2009
GUREL, Emine, Elif te
Verenigde Staten van Amerika
EVANSVILLE, IN 47712, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Directionally and Depth Steerable
HAY, Grant te EVANSVILLE, IN
Seismic Source Array
47712, Verenigde Staten van
10.10.2012
Amerika (US)
PGS Geophysical AS te 1366
JONES, Marshall, Gorden te
LYSAKER, Noorwegen (NO)
SCOTIA, NY 12302, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hovland, Vidar te N-1482,
KUMAR, Karkala, Arun te
HAGAN, Noorwegen (NO)
EVANSVILLE, IN 47712, Verenigde
Steinsland, Tore te N-5033,
Staten van Amerika (US)
BERGEN, Noorwegen (NO)
LOEHR, Todd, Morris te
Elvestad, Karl Petter te N-1860,
EVANSVILLE, IN 47712, Verenigde
TROGSTAD, Noorwegen (NO)
Staten van Amerika (US)
G02B 1/12
TYSOE, Steven, Alfred te
G02B 1/11
BALLSTON SPA, NY 12020,
EP2274641
(73) Sercel te 44470 CARQUEFOU,
Frankrijk (FR)
(73) WaveMarket, Inc. (d/b/a Location
Labs) te EMERYVILLE, CA 94608,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YAMADA, Masako te NISKAYUNA,
NY 12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G02F 1/1337
G02B 5/30
C08L 33/04
C08J 5/18
C08F 20/10
(11) EP1813972
(21) EP07108480.0
(22) 22.02.2002
(31) 2001047575
2001049696
2001123871
2001123931
94
(31) 0606425
0616327
0617455
0618112
0620474
0702580
(32) 30.03.2006
17.08.2006
05.09.2006
14.09.2006
16.10.2006
09.02.2007
(33) GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
17 oktober 2012
HENDRIKS, Bernardus, H., W. te
NL-5656 AA EINDHOVEN
KUIPER, Stein te NL-5656 AA
EINDHOVEN
WEEKAMP, Johannus, W. te NL5656 AA EINDHOVEN
(51) G02C 7/08
G02B 27/01
B29L 11/00
B29D 11/00
B29C 45/14
B29C 39/10
B29C 39/00
B29C 33/12
(11) EP2418073
(21) EP10305863.2
(22) 05.08.2010
(54) Camera lens actuation apparatus (54) A method of manufacturing an
ophthalmic lens for providing an
(47) 10.10.2012
optical display
(73) Cambridge Mechatronics Limited (47) 10.10.2012
te CAMBRIDGE CB4 0WS, GROOT
(33) Japan
(73) ESSILOR INTERNATIONAL
BRITTANNIË (GB)
Japan
(Compagnie Générale d'Optique)
(72)
Topliss,
Richard
te
CAMBRIDGE,
Japan
te 94220 CHARENTON LE PONT,
CAMBRIDGESHIRE
CB2
2NQ,
Japan
Frankrijk (FR)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) Alignment Film
Livingstone, David te ROYSTON, (72) Buchon, Cédric te 94220,
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
HERTFORDSHIRE SG7 5NS,
(47) 10.10.2012
(FR)
GROOT
BRITTANNIË
(GB)
(73) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI
Gelly, Gérard te 94220,
KAISHA te TOKYO 102-8172,
(51) G02B 15/177
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
Japan (JP)
G02B 13/22
(FR)
Polatechno Co., Ltd te TOKYO
(11) EP1950593
Habassi, Chéfik te 94220,
102-8172, Japan (JP)
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
(21) EP06812031.0
(72) Tanaka, Kouichi te TOKYO 115(FR)
(22) 19.10.2006
0045, Japan (JP)
Martin, Gérard te 94220,
Takahashi, Syoushi te TOKYO 115- (31) 2005310418
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
0042, Japan (JP)
(FR)
(32) 25.10.2005
Yoshioka, Kenichiro te TOKYO
Roptin, Vincent te 94220,
(33) Japan
115-0042, Japan (JP)
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
(54) Optical zoom of the retrofocus
(FR)
(51) G02B 6/42
type
Videmann, Antoine te 94220,
G02B 6/38
CHARENTON-LE-PONT, Frankrijk
(47) 10.10.2012
(11) EP1825309
(FR)
(73) Konica Minolta Opto, Inc. te
Gacoin, Eric te 94220,
(21) EP05802702.0
HACHIOJI-SHI, TOKYO 192-8505,
CHARENTON LE PONT, Frankrijk
(22) 20.10.2005
Japan (JP)
(FR)
(31) 102004060761
(72) MATSUSAKA, Keiji te HACHIOJI-SHI
(51) H01L 27/15
TOKYO 192-8505, Japan (JP)
(32) 15.12.2004
G09F 9/33
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G02B 3/14
G02B 27/09
G02B 26/02
F21V 7/00
(54) MEDIZINISCHES LASERSYSTEM
F21V 5/04
MIT EINER
(11) EP1625438
F21V 5/00
KUPPLUNGSVORRICHTUNG FÜR
(21) EP04731700.3
F21S 4/00
EINEN LICHTLEITER
(22) 07.05.2004
(11)
EP1998214
(47) 10.10.2012
(31) 03076428
(21)
EP07010692.7
(73) Thyzel, Reinhardt te 90562
03103759
HEROLDSBERG,
(22) 30.05.2007
04100868
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Lighting device
(32)
09.05.2003
(DE)
10.10.2003
(47) 10.10.2012
(72) Thyzel, Reinhardt te 90562
04.03.2004
(73) OSRAM AG te 81543 MÜNCHEN,
HEROLDSBERG,
(33) Europees Octrooi Bureau
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Europees Octrooi Bureau
(DE)
(DE)
Europees Octrooi Bureau
OSRAM S.P.A. - SOCIETA' RIUNITE
(51) G03B 13/34
OSRAM EDISON CLERICI te 20144
(54) ELECTROWETTING CELLS
G02B 7/08
MILANO, Italië (IT)
(47) 10.10.2012
G02B 7/02
(72)
Scordino, Alessandro te 30170
F03G 7/06
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
MESTRE (VENEZIA), Italië (IT)
te 5621 BA EINDHOVEN
(11) EP2372428
Brieda, Alessandro te 33077
(72) VAN AS, Marco, A., J. te NL-5656
SACILE (PORDENONE), Italië (IT)
(21) EP11171391.3
AA EINDHOVEN
Scilla, Giovanni te 31020
(22) 23.03.2007
(32) 23.02.2001
26.02.2001
23.04.2001
23.04.2001
Nummer 42/12
FONTANE DI VILLORBA (TREVISO),
Italië (IT)
95
17 oktober 2012
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL 150- (72) VAN DELDEN, Martinus, H., W., M.
033, Zuid-Korea (KR)
te NL-5656 AE EINDHOVEN
(32) 20.07.2007
(72) MYOUNG, BumYoung te YEONSU- (51) G03B 17/56
GU, INCHUN 406-130, Zuid-Korea
F16M 13/04
(KR)
(11) EP1877859
(51) G02F 1/1362
(21) EP06750005.8
G02F 1/1335
(22) 13.04.2006
G02F 1/1333
(31) 672138 P
(11) EP1883852
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06744951.2
(54) VORRICHTUNG ZUM VEREINIGEN
EINZELNER LICHTSTRAHLEN
VERSCHIEDENER
WELLENLÄNGEN ZU EINEM
KOAXIALEN LICHTBÜNDEL
(22) 16.05.2006
(47) 10.10.2012
(54) COLOUR ACTIVE MATRIX
DISPLAYS
(51) G02B 27/14
(11) EP2171523
(21) EP08759091.5
(22) 07.06.2008
(31) 102007034261
(73) Lasos Lasertechnik GmbH te
07745 JENA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BERGANN, Ludwig te 10711
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MALZ, Ralf te 07743 JENA,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05K 1/00
H01L 27/32
G06K 19/077
G02F 1/1333
G02F 1/13
B42D 15/10
(11) EP2385417
(21) EP11164813.5
(22) 04.05.2011
(31) 20100043053
(32) 07.05.2010
(33) Zuid-Korea
(54) Display device and method of
manufacturing the same
(31) 05104100
(32) 17.05.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 10.10.2012
GROOT BRITTANNIË (GB)
CHILDS, Mark, J. te CROSS OAK
LANE, REDHILL SURREY RH1 5HA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
FISH, David, A. te CROSS OAK
LANE, REDHILL SURREY RH1 5HA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HECTOR, Jason, R. te CROSS OAK
LANE, REDHILL SURREY RH1 5HA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G02F 1/13363
G02B 5/30
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(73) BROWN, Garrett W. te
PHILADELPHIA, PA 19147,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G03F 7/20
(11) EP1910898
(21) EP06828786.1
(22) 13.06.2006
(31) 689800 P
361049
(32) 13.06.2005
24.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 23583498
(47) 10.10.2012
(32) 21.08.1998
(73) ASML Netherlands B.V. te 5504
DR VELDHOVEN
(47) 10.10.2012
(21)
(47) 10.10.2012
(22) 23.08.1999
(21) EP99306686.9
(73) Samsung Display Co., Ltd. te
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
446-711, Zuid-Korea (KR)
(11)
(54) Folding and adjusting hinge for
stabilized equipment support
(54) LITHOGRAPHIC APPARATUS AND
METHOD FOR DETERMINING A
POLARIZATION PROPERTY OF A
LITHOGRAPHIC APPARATUS
(11) EP0982621
(47) 10.10.2012
(51)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (72) SACKSTEDER, Anthony D. te
te 5621 BA EINDHOVEN
PHILDELPHIA, PA 19119,
Verenigde Staten van Amerika
(72) FRENCH, Ian, D. te CROSS OAK
(US)
LANE, REDHILL SURREY RH1 5HA,
(33) Japan
(72)
(32) 15.04.2005
(72) VAN DE KERKHOF, Marcus,
Adrianus te NL-5708 GT
HELMOND
(73) Nippon Mitsubishi Oil Corporation
DE BOEIJ, Wilhelmus, Petrus te
Seo, Hae-Kwan te 446-711,
te TOKYO, Japan (JP)
NL-5508 TL VELDHOVEN
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
VAN GREEVENBROEK, Hendikus,
(72) Sato, Yasushi te YOKOHAMA-SHI,
Kim, Tae-Jin te 446-711,
Robertus, Marie te NL-5644 NP
KANAGAWA, Japan (JP)
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
EINDHOVEN
Mazaki, Hitoshi te YOKOHAMAKLAASSEN, Michel, Fransois,
SHI, KANAGAWA, Japan (JP)
G02F 1/1335
Hubert te NL-5641 CA
Yamanashi, Teruaki te
G02B 6/00
EINDHOVEN
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA,
B24C 1/06
KOK, Haico, Victor te NL-5653 RD
Japan
(JP)
EP1495358
EINDHOVEN
Kobori, Yoshihiro te YOKOHAMAWEHRENS, Martijn, Gerard,
EP03745475.8
SHI, KANAGAWA, Japan (JP)
Dominique te NL-5581 AD
01.04.2003
(51) G02F 1/167
WAALRE
2002017843
UITTERDIJK, Tammo te NL-3732 GJ
(11) EP2052290
2002073173
DE BILT
(21) EP07805299.0
ROOIJAKKERS, Wilhelmus,
01.04.2002
(22) 03.08.2007
Jacobus, Maria te NL-5581
22.11.2002
WAALRE
(31) 06118600
Zuid-Korea
KUIPER, Johannes, Maria te NLZuid-Korea
(32) 08.08.2006
1541 TZ KOOG AAN DE ZAAN
METHOD FOR MANUFACTURING A (33) Europees Octrooi Bureau
VAN DOOREN, Leon te NL-2625
LIGHT GUIDING PANEL WITH
VL DELFT
(54) AN IMPROVED MOVING PARTICLE
MINUTE RECESSES BY A SAND
SONNEVELD, Jacob te NL-5685 EJ
DISPLAY DEVICE
BLASTING PROCESS
BEST
(47) 10.10.2012
GILING, Erwin, Johannes, Martinus
10.10.2012
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te NL-2625 AS DELFT
HGM Co., Ltd. te
te 5621 BA EINDHOVEN
(54) Film for optical elements
Nummer 42/12
96
(51) G03F 7/20
(21) EP06011542.5
(11) EP2064597
(22) 02.06.2006
(21) EP07786264.7
(31) 2005164155
(22) 23.07.2007
(32) 03.06.2005
(31) 102006039760
823405 P
(33) Japan
17 oktober 2012
0005, Japan (JP)
Shimoyama, Atsuhiko te TOKYO
100-0005, Japan (JP)
Toso, Yoshiyuki te TOKYO 1000005, Japan (JP)
Matsunaga, Tou te TOKYO 1000005, Japan (JP)
(54) Ferrite carrier core material for
(51) G03G 21/18
electrophotography, ferrite
G03G 15/00
carrier for electrophotography
F16D 3/44
and methods for producing them,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
and
electrophotographic
(11)
EP1178370
Verenigde Staten van Amerika
developer using the ferrite carrier
(21)
EP01118522.0
(54) BELEUCHTUNGSSYSTEM MIT
(47) 10.10.2012
EINEM DETEKTOR ZUR
(22) 01.08.2001
AUFNAHME EINER
(73) Powdertech Co., Ltd. te KASHIWA(31) 2000233915
LICHTINTENSITÄT
SHI, CHIBA 277-8557, Japan (JP)
(32) 02.08.2000
(47) 10.10.2012
(72) Aga, Koji te KASHIWA-SHI CHIBA
(33) Japan
2778557, Japan (JP)
(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447
Naito, Takeshi te KASHIWA-SHI
(54) Image forming apparatus
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
CHIBA 2778557, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
Igarashi, Tetsuya te KASHIWA-SHI
(72) OSSMANN, Jens te 73430 AALEN,
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
CHIBA 2778557, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TOKYO, Japan (JP)
Honjo, Toshio te KASHIWA-SHI
(DE)
CHIBA 2778557, Japan (JP)
(72) Kitayama, Kunihiko, c/o CANON
(51) G03F 7/20
KABUSHIKI KAISHA te OHTA-KU,
(51) G03G 15/08
G03F 1/70
TOKYO, Japan (JP)
(11) EP2151720
(11) EP2151714
(51) G03H 1/02
(21) EP09167377.2
(21) EP09167265.9
(11) EP2110718
(22) 06.08.2009
(22) 05.08.2009
(21) EP08710755.3
(31) 2008203656
(31) 2008203251
(22) 04.02.2008
2009181972
(32) 06.08.2008
(31) 2007025448
(32) 06.08.2008
2007301831
(33) Japan
04.08.2009
(32) 05.02.2007
(54) Original data generation program (33) Japan
21.11.2007
and original data generation
Japan
method
(33)
Japan
(54) Image forming apparatus
Japan
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(54) VOLUME PHASE HOLOGRAM
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO
RECORDING MATERIAL AND
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
146-8501, Japan (JP)
OPTICAL INFORMATION
(JP)
(72) Horie, Juun te TOKYO TOKYO 146RECORDING MEDIUM
(72) Yamazoe, Kenji te OHTA-KU
8501, Japan (JP)
(47) 10.10.2012
TOKYO, Japan (JP)
Yamamoto, Takeshi te TOKYO
Honda, Tokuyuki te OHTA-KU
(73) Nippon Steel Chemical Co., Ltd.
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
TOKYO, Japan (JP)
te CHIYODA-KU TOKYO 101-0021,
Haraguchi, Manami te TOKYO
Japan (JP)
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
(51) G03G 5/147
Kubo,
Kenta
te
TOKYO
TOKYO
G03G 5/07
(72) SHIMIZU, Takehiro te FUKUOKA
146-8501, Japan (JP)
G03G 5/05
804-8503, Japan (JP)
Miyazawa, Tomoaki te TOKYO
G03G 21/00
MASAKI, Kazuyoshi te FUKUOKA
TOKYO 146-8501, Japan (JP)
804-8503, Japan (JP)
(11) EP2278407
Usami, Hirokazu te TOKYO TOKYO
FUJIMATSU, Hidetaka te FUKUOKA
(21) EP10170533.3
146-8501, Japan (JP)
804-8503, Japan (JP)
(22) 22.07.2010
(51) G03G 15/20
(51) G04F 7/08
(31) 2009171947
G04B 37/10
(11) EP2365398
G04B 3/04
(32) 23.07.2009
(21) EP10193636.7
(11)
EP1982234
(33) Japan
(22) 03.12.2010
(21)
EP07700132.9
(54) Image forming apparatus
(31) 2009285072
(22)
30.01.2007
(47) 10.10.2012
(32) 16.12.2009
(31)
06405058
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
(33) Japan
143-8555, Japan (JP)
(32) 08.02.2006
(54) Image forming apparatus
(72) Sugino, Akihiro te TOKYO 143(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 10.10.2012
8555, Japan (JP)
(54) DISPOSITIF A POUSSOIR POUR
Asano, Tomoharu te TOKYO 143- (73) Konica Minolta Business
COMMANDER LES FONCTIONS
8555, Japan (JP)
Technologies, Inc. te CHIYODA-KU
MARCHE/ARRET ET REMISE A
Shimoyama, Keisuke te TOKYO
TOKYO 100-0005, Japan (JP)
ZERO D'UN MECANISME DE
143-8555, Japan (JP)
(72) Oomoto, Noboru te TOKYO 100CHRONOGRAPHE
0005, Japan (JP)
(51) G03G 9/113
(47) 10.10.2012
Yoshikawa, Shoichi te TOKYO 100G03G 9/107
(73) Montres Journe S.A. te 1204
0005, Japan (JP)
(11) EP1729181
GENÈVE, Zwitserland (CH)
Tashiro, Shigeru te TOKYO 100(32) 24.08.2006
24.08.2006
Nummer 42/12
97
(72) JOURNE, François-Paul te CH-1204 (21) EP10160686.1
GENEVE, Zwitserland (CH)
(22) 22.04.2010
(51) G04B 15/06
(31) 2572009
(11) EP2224292
(32) 23.04.2009
(21) EP10405034.9
(33) Oostenrijk
(22) 24.02.2010
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Verifizierung eines
Automatisierungssystems
(31) 09405037
(32) 26.02.2009
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Echappement à impulsion
directe, notamment à détente,
pour mouvement d'horlogerie
(47) 10.10.2012
(73) ROLEX SA te 1211 GENÈVE 26,
Zwitserland (CH)
(72) Chiuvé, Alexandre te 1212
GRAND-LANCY, Zwitserland (CH)
Colpo, Fabiano te 1004
LAUSANNE, Zwitserland (CH)
(51) G05B 17/02
G05B 13/04
(11) EP2280322
(21) EP09164670.3
(22) 06.07.2009
(54) Verfahren zur automatisierten
Inbetriebnahme und/oder zum
automatisierten Betrieb von
Reglern eines elektrischen
Antriebssystems mit
schwingungsfähiger Mechanik
sowie zugehörige Vorrichtung
(47) 10.10.2012
(73) Baumüller Nürnberg GmbH te
90482 NÜRNBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Villwock, Sebastian te 95701
PECHBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05B 23/02
G05B 17/02
(11) EP1609033
(21) EP04720073.8
(22) 12.03.2004
(31) 0307406
(32) 31.03.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DATA ANALYSIS SYSTEM AND
METHOD
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) AVL List GmbH te 8020 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(51) G06F 9/44
G05B 19/042
(11) EP2191335
(21) EP08785628.2
(22) 19.08.2008
(31) 102007041739
(32) 04.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM COMPUTERGESTÜTZTEN
KONSTRUIEREN EINER ANLAGE
(47) 10.10.2012
(22) 23.03.2010
(31) 102010005007
102009014762
102009017859
102009014761
102009017858
(32) 19.01.2010
25.03.2009
17.04.2009
25.03.2009
17.04.2009
(47) 10.10.2012
(73) IVAT GmbH te 86165 AUGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Frieters, Oliver te 86165
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05B 19/409
G05B 19/042
(11) EP1843231
(21) EP07005734.4
(22) 21.03.2007
(31) 10615840
(73) SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
(32) 03.04.2006
te 76646 BRUCHSAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Bedien-und Anzeigevorrichtung
(72) JÄGER, Oliver te 67149
für ein Haushaltsgerät,
MECKENHEIM, BONDSREPUBLIEK
Haushaltsgerät und System
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
URLAUB, Jonas te 76703
(73) Miele & Cie. KG te 33332
KRAICHTAL-LANDSHAUSEN,
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
EBERT, Tobias te 76646
BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
OCHS, Sebastian te 76726
GERMERSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05B 9/02
G05B 19/4061
G05B 19/042
F16P 3/12
F16D 49/00
B23Q 11/00
(11) EP2363768
(72) NAUCK, Detlef, Daniel te
SUFFOLK IP5 3RE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
AZVINE, Behnam te SUSSEX IP5
2GT, GROOT BRITTANNIË (GB)
SPOTT, Martin te SUFFOLK IP5
2FJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(54) Sicherheitsbremseinrichtung für
bewegte Maschinenelemente
(11) EP2244141
(21) EP10157280.8
(72) Krainz, DI Manfred te 8045 GRAZ, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Oostenrijk (AT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Weidinger, Christoph te 8051
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GRAZ, Oostenrijk (AT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Klaric, Gregor te 8010 GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(54) Steuerungs-Baukasten
(73) BRITISH TELECOMMUNICATIONS
public limited company te
LONDON EC1A 7AJ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G05B 17/02
G01M 15/00
17 oktober 2012
(21) EP10000823.4
(22) 27.01.2010
(47) 10.10.2012
(73) Calliari, Umberto te 38010
ROMENO (TN), Italië (IT)
(72) Calliari, Umberto te 38010
ROMENO (TN), Italië (IT)
(72) Andert, Markus te 33602
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bevers, Svenja te 33758
SCHLOSS-HOLTE STUKENBROCK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Löckmann, Manuela te 33415
VERL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Neiss, Bernd-Udo te 33719
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nöller, Horst te 33332
GÜTERSLOH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schütte, Thorsten te 33102
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Seyffarth, Silke te 33428
HARSEWINKEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01L 21/00
G05B 19/418
(11) EP1754117
(51) G05B 19/042
(21) EP05744277.4
(11) EP2233993
(22) 03.06.2005
Nummer 42/12
98
(31) 0412623
(21) EP09167412.7
(32) 07.06.2004
(22) 06.08.2009
(33) GROOT BRITTANNIË
(31) MI20081522
(54) METHOD OF CONTROLLING
OPERATION OF A PROCESSING
SYSTEM
(32) 19.08.2008
(47) 10.10.2012
(33) Italië
(54) System for dehumidifying walls
17 oktober 2012
(54) MASS STORAGE SYSTEM WITH
IMPROVED USAGE OF BUFFER
CAPACITY
(47) 10.10.2012
(73) Thomson Licensing te 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
(47) 10.10.2012
(72) ABELING, Stefan te 29690
(73) Edwards Limited te CRAWLEY,
SCHWARMSTEDT,
(73)
Leonardo
Solutions
S.r.l.
te
20025
WEST SUSSEX RH10 9LW, GROOT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEGNANO,
Italië
(IT)
BRITTANNIË (GB)
(DE)
(72) Campo, Antonino te 21028
(72) SMITH, James Robert te
MAAS, Johann te 30853
TRAVEDONA
MONATE
(VA),
Italië
CLEVEDON, NORTH SOMERSET
LANGENHAGEN,
(IT)
BS21 6TH, GROOT BRITTANNIË
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(GB)
(DE)
(51) G05G 9/047
CZERNIAK, Michael Roger te
KLAUSBERGER, Wolfgang te
(11) EP2261765
CLEVEDON, NORTH SOMERSET
30519 HANNOVER,
(21) EP10006030.0
BS21 6TH, GROOT BRITTANNIË
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(GB)
(DE)
(22) 11.06.2010
GIBBINS, Nigel James te
BRUNE, Thomas te 30449
(31) 102009024683
EASTBOURNE, EAST SUSSEX
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
102009024684
BN22 9BA, GROOT BRITTANNIË
DUITSLAND (DE)
(32) 12.06.2009
(GB)
(51) G06F 9/35
12.06.2009
(51) H03K 17/18
G06F 9/318
(33)
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
G05B 9/03
G06F 9/30
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G05B 23/02
(11) EP2215544
(54) Elektrischer Schalter
(11) EP2045683
(21) EP08857235.9
(47) 10.10.2012
(21) EP08016519.4
(22) 26.11.2008
(73) Marquardt GmbH te 78604
(22) 19.09.2008
(31) 991570 P
RIETHEIM-WEILHEIM,
(31) 102007048122
147647
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 05.10.2007
(32) 30.11.2007
27.06.2008
(72) Weh, Claus te 78532
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TUTTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK
(33)
Verenigde Staten van Amerika
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
Überprüfung von im Lastkreis
Grießer, Patrick te 78669
einer sicherheitstechnischen
(54) ENHANCED MICROPROCESSOR
WELLENDINGEN,
Ausgangsschaltung redundant
OR MICROCONTROLLER
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
angeschalteten Aktoren
(47)
10.10.2012
(DE)
(47) 10.10.2012
Schorpp, Kurt te 78532
(73) Microchip Technology
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Incorporated te CHANDLER, AZ
DUITSLAND (DE)
te 32825 BLOMBERG,
85224-6199, Verenigde Staten
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van Amerika (US)
(51) G06F 3/048
(DE)
(72) JULICHER, Joseph te MARICOPA
G06F 3/041
(72) Ruth, Olaf te 32825 BLOMBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G05D 1/02
A01B 79/00
A01B 69/00
(11) EP1916584
G06F 3/033
B60K 37/06
B60K 35/00
(11) EP2199890
(21) EP08305982.4
(22) 19.12.2008
(21) EP07119384.1
(54) Dispositif à écran tactile à
technologie diffractive
(22) 26.10.2007
(47) 10.10.2012
(31) 553962
(73) Delphi Technologies, Inc. te TROY,
MI 48007, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 27.10.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Nudge compensation for curved
swath paths
(47) 10.10.2012
(73) CNH Belgium N.V. te 8210
ZEDELGEM, België (BE)
(72) Dix, Peter J. te NAPERVILLE, IL
60565, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Ndao, Mandiaye te 67000
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
Tupinier, Laurent te 67116
REICHSTETT, Frankrijk (FR)
(51) G06F 3/06
G06F 12/08
(11) EP2183663
AZ 85238, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SMIT, Zacharias, Marthinus te
CHANDLER AZ 85248, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STEEDMAN, Sean te PHOENIX AZ
85048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DELPORT, Vivien te CHANDLER
AZ 85249, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ZDENEK, Jerrold, S. te MARICOPA
AZ 85238, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ELLISON, Ryan, Scott te
CHANDLER AZ 85225, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SCHROEDER, Eric te
PICKERINGTON OH 43147,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP08787494.7
(51) H03M 7/30
G06F 9/44
(51) G05D 22/02
F26B 25/22
E04B 1/70
(22) 26.08.2008
(11) EP1642204
(31) 07115446
(21) EP04744899.8
(32) 31.08.2007
(11) EP2157491
(22) 23.06.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 42/12
99
(31) 480225 P
546163 P
(31) 102006020460
(32) 23.06.2003
23.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 28.04.2006
(54) Vorrichtung und Verfahren zur
Überwachung einer
Funktionseinheit in einem
Fahrzeug
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
UPDATING VERSIONS OF
(47) 10.10.2012
CONTENT STORED IN A STORAGE
(73) Marquardt GmbH te 78604
DEVICE
RIETHEIM-WEILHEIM,
(47) 10.10.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Red Bend Ltd. te HOD HASHARON
(DE)
45240, Israël (IL)
(72) Koch, Andreas te 78315
(72) MELLER, Evyatar te YAD
BINYAMIN 76812, Israël (IL)
PELEG, Sharon te 47203 RAMAT
HASHARON, Israël (IL)
(51) G06F 9/455
G06F 9/445
(11) EP1920328
(21) EP06777008.1
(22) 22.08.2006
(31) 102005039839
(32) 23.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) OPERATIONSCODEUMSCHALTUNG
(47) 10.10.2012
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STOCKER, Thomas te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 29/08
G06F 9/445
(11) EP2175366
(21) EP09167693.2
(22) 12.08.2009
(31) 103782 P
(32) 08.10.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Bosch, Robert te 78554 AIXHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weisser, Dietmar te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gutow, Jens te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06F 11/20
(11) EP2418580
(21) EP10172378.1
(22) 10.08.2010
(54) Verfahren zum Betreiben eines
Netzwerkes und Netzwerk
(47) 10.10.2012
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Barthel, Herbert te 91074,
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Griessbaum, Reiner te 76761,
RÜLZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ramm, Enrico te 09117,
CHEMNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06F 13/42
G06F 13/38
(54) Server for sending new
application portions to mobile
(11) EP2333672
wireless communications devices (21) EP10305123.1
and related methods
(22) 05.02.2010
(47) 10.10.2012
(31) 09178183
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada (32) 07.12.2009
(CA)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) Chen, Xianfeng te MISSISSAUGA (54) Inter-die interconnection interface
ONTARIO L4W 0B4, Canada (CA) (47) 10.10.2012
Stoev, Orlin Vesselinov te
MISSISSAUGA ONTARIO L4W 0B4, (73) STMicroelectronics (Grenoble 2)
SAS te 38000 GRENOBLE,
Canada (CA)
Frankrijk (FR)
(51) G06F 11/16
STMicroelectronics (Research &
G05D 1/00
Development) Limited te
G05B 9/03
MARLOW, BUCKINGHAMSHIRE
B62D 5/04
SL7 1YL, GROOT BRITTANNIË (GB)
B60T 8/88
(72) Urzi, Ignazio Antonino te 38000
(11) EP1850229
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
D'Audigier, Philippe te 38000
(21) EP07008411.6
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(22) 25.04.2007
17 oktober 2012
Sauvage, Olivier te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Jones, Michael Andrew te
MARLOW BUCKINGHAMSHIRE SL7
1YL, GROOT BRITTANNIË (GB)
Ryan, Stuart te MARLOW
BUCKINGHAMSHIRE SL7 1YL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G06F 21/00
G06F 13/42
(11) EP2040176
(21) EP09150007.4
(22) 02.09.2005
(31) 0420057
(32) 09.09.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Dynamic Resource Allocation
(47) 10.10.2012
(73) Solarflare Communications Inc te
IRVINE, CA 92618, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Riddoch, David te CAMBRIDGE,
CB1 2DW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Pope, Steven te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB1 3QL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) G06Q 10/10
G06F 17/30
(11) EP1481346
(21) EP03706095.1
(22) 04.02.2003
(31) 354403 P
(32) 04.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A METHOD AND APPARATUS TO
VISUALLY PRESENT DISCUSSIONS
FOR DATA MINING PURPOSES
(47) 10.10.2012
(73) Cataphora, Inc. te REDWOOD
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) CHARNOCK, Elizabeth, B. te
FOSTER CITY, CA 94404,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
THOMPSON, Curtis te TUCSON,
ARIZONA 85745, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROBERTS, Steven, L. te FOSTER
CITY, CA 94404, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) G06F 17/30
(11) EP2166461
(21) EP09152079.1
(22) 04.02.2009
(31) 0817022
(32) 17.09.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Information synchronisation
(47) 10.10.2012
(73) Sage Technologies Limited te 24
DUBLIN, Ierland (IE)
(72) Milencovici, Tudor te 71711,
Nummer 42/12
STEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Jouhier, Bruno te 75014, PARIS,
Frankrijk (FR)
100
AMID UNKNOWN OBSTACLES
(73)
(11) EP1923804
(21) EP07022315.1
(22) 16.11.2007
(31) 601601
(72)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Incremental solver for modeling
an integrated circuit
(47) 10.10.2012
(73) Cadence Design Systems, Inc. te
SAN JOSE, CA 95134, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Dengi, Enis Aykut te TEMPE, AZ
85282, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ling, Feng te GILBERT, AZ 85296,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Song, Ben te MCLEAN, VA 22102,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Harris, Warren te GLENDALE, AI
85306, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G07C 3/14
G06T 7/60
G06T 7/00
G06F 17/50
G05B 19/418
G01B 11/24
B62D 65/00
(11) EP2453375
(21) EP10380144.5
(22) 30.11.2010
(54) Control procedure of style line of
motor vehicle components
(47) 10.10.2012
(73) Seat, S.A. te 08760 MARTORELL,
BARCELONA, Spanje (ES)
(72) Tablas Ruiz, Francesc Xavier te
08760 MARTORELL BARCELONA,
Spanje (ES)
Lopez Ribera, Sergio te 08760
MARTORELL BARCELONA, Spanje
(ES)
Jimenez Martín, Pedro te 08760
MARTORELL BARCELONA, Spanje
(ES)
Gómez Ponce, Cristóbal José te
08760 MARTORELL BARCELONA,
Spanje (ES)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 76004
(32) 09.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
CUTTING A WORKPIECE
(47) 10.10.2012
(73) Black & Decker, Inc. te NEWARK,
DE 19711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 29/08
H04L 12/56
H04L 12/46
H04L 12/40
H04L 1/00
G06F 19/00
F02D 41/26
F02D 41/24
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11)
(21)
(22)
(31)
(11) EP1504277
(54)
(33)
(21) EP03726788.7
(32) 10.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) REAL-TIME TARGET TRACKING OF
AN UNPREDICTABLE TARGET
(51) G06K 7/14
G06K 7/10
(11) EP2093695
(32)
(31) 378015 P
(72) Ishiguro, Jun te TOKYO 100-8220,
Japan (JP)
Nakabo, Akinobu te TOKYO 1008220, Japan (JP)
Kageyama, Takeshi te TOKYO
100-8220, Japan (JP)
Tadamasa, Akihiro te TOKYO 1008220, Japan (JP)
(72) CARPENTER, David, A. te
CLARKSVILLE, MD 21029,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PUZIO, Daniel te BALTIMORE, MD
21234, Verenigde Staten van
Amerika (US)
O'BANION, Michael, L. te
WESTMINSTER, MD 21157,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 19/00
G05D 1/12
(22) 12.05.2003
(72) FEHR, Walton, L. te MUNDELEIN,
ILLINOIS 60060, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
JORDAN, Patrick, D. te AUSTIN,
KAISHA te MINATO-KU, TOKYO
TEXAS 78737, Verenigde Staten
107-8556, Japan (JP)
van Amerika (US)
The Board of Trustees of the
HILL, Desmond te RUGBY
Leland Stanford Junior University
WARWICKSHIRE CV23 0RA,
te PALO ALTO, CA 93404-1850,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Verenigde Staten van Amerika
(51)
G06K 7/08
(US)
(11)
EP2273423
GONZALEZ-BANOS, Hector te
MOUNTAIN VIEW, CA 94040,
(21) EP10162968.1
Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.05.2010
(US)
LEE, Cheng-Yu te PALO ALTO, CA (31) 2009124505
94303, Verenigde Staten van
(32) 22.05.2009
Amerika (US)
(33) Japan
LATOMBE, Jean-Claude te
STANFORD, CA 94305, Verenigde (54) Supporting apparatus for a
magnetic head and card
Staten van Amerika (US)
processing apparatus
G06F 19/00
(47) 10.10.2012
EP1872292
(73) Hitachi-Omron Terminal Solutions,
EP06737073.4
Corp. te TOKYO 141-8576, Japan
(JP)
03.03.2006
(47) 10.10.2012
(51) G06F 17/50
(32) 17.11.2006
17 oktober 2012
(47)
(73)
(21) EP08006450.4
(22) 31.03.2008
(31) 35644
(32) 22.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Image capture device with
integrated barcode scanning
(47) 10.10.2012
(72) Chiu, Chinchuan, Andrew te SAN
DIEGO CA 92121-1714, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Li, Jingqiang te SAN DIEGO CA
92121-1714, Verenigde Staten
EP1875691
van Amerika (US)
EP06749453.4
Hwang, Hau te SAN DIEGO CA
07.04.2006
92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
101960
Li, Hsiang-Tsun te SAN DIEGO CA
08.04.2005
92121-1714, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
PARAMETER COORDINATION IN A
Horton, Stephen te SAN DIEGO
VEHICULAR COMMUNICATION
CA 92121-1714, Verenigde Staten
NETWORK
van Amerika (US)
Jiang, Xiaoyun te SAN DIEGO CA
10.10.2012
92121-1714, Verenigde Staten
Continental Automotive Systems,
van Amerika (US)
Inc. te AUBURN HILLS MI 48326,
(51) G06T 7/20
Verenigde Staten van Amerika
G06K 9/00
(US)
(11) EP2115699
Nummer 42/12
(21) EP08700845.4
(22) 07.01.2008
(31) 102007001273
(32) 08.01.2007
101
(31) 83961 P
303389
305345
303386
303387
17 oktober 2012
China (CN)
(51) G06K 19/077
G06K 19/07
(11) EP2141637
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP09008513.5
(54)
(22) 30.06.2009
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(32) 01.05.1998
01.05.1999
VERFAHREN ZUR SELBSTTÄTIGEN
01.05.1999
ANALYSE VON
01.05.1999
OBJEKTBEWEGUNGEN
01.05.1999
10.10.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
Vitracom AG te 76133
Verenigde Staten van Amerika
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
WETZEL, Claus te 76228
Verenigde Staten van Amerika
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
(54) Data processing using support
DUITSLAND (DE)
vector machines
LINK, Norbert te 76187
(47) 10.10.2012
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Health Discovery Corporation te
SAVANNAH, GEORGIA 31401,
G06K 9/00
Verenigde Staten van Amerika
EP2363827
(US)
EP10002244.1
(72) Barnhill, Stephen D. te
SAVANNAH, GA 31411, Verenigde
04.03.2010
Staten van Amerika (US)
Method and device for classifying
a traffic sign
(47) 10.10.2012
(73) Harman Becker Automotive
Systems GmbH te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Natroshvili, Koba te 76337
WALDBRONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Mani, Ayyappan te 76131
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06K 9/46
G06F 17/30
(11) EP2126789
(21) EP07858778.9
(51) G06K
G06K
G01V
B65D
19/077
17/00
15/00
85/00
(31) 102008031149
(32) 01.07.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Tragbarer Datenträger mit aktiver
Kontaktlosschnittstelle und
Verfahren zum Betreiben
(47) 10.10.2012
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Finkenzeller, Klaus te 85774
UNTERFÖHRING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05K 3/00
H01Q 7/00
H01Q 1/36
H01L 23/498
G06K 19/077
G01V 3/28
(11) EP1782339
(11) EP2235667
(21) EP05783471.5
(21) EP09703547.1
(22) 19.08.2005
(22) 25.01.2009
(31) 102004040831
(31) 62164
(32) 23.08.2004
(32) 23.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FUNKETIKETTFÄHIGE
UMVERPACKUNG
(54) MANUFACTURE OF A SMART
CARD
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) PolyIC GmbH & Co. KG te 90763
FÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Smartrac IP B.V. te 1077 XX
AMSTERDAM
(11) EP1979859
(32) 28.04.2006
(21) EP06705558.2
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 25.01.2006
(54) Service-to-device mapping for
smart items using a genetic
algorithm
(72) BASHAN, Oded te 12000 ROSH
PINA, Israël (IL)
(72) FICKER, Jürgen te 91052
SHAFRAN, Guy te HONG KONG,
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
10.01.2007
China (CN)
DUITSLAND (DE)
RAHAV, Tom te 15241 KFAR
LORENZ, Markus te 94353
GROOT BRITTANNIË
TAVOR, Israël (IL)
HAIBACH,
BONDSREPUBLIEK
IMPROVED IMAGE
DUITSLAND
(DE)
(51)
H04L 12/56
IDENTIFICATION
CLEMENS, Wolfgang te 90617
H04L 12/24
10.10.2012
PUSCHENDORF,
G06N 3/12
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Mitsubishi Electric Information
G06N 3/08
(DE)
Technology Centre Europe B.V. te
G06K 9/62
BÖHM, Markus te 91096
GUILDFORD, SURREY GU2 7YD,
(11) EP1850277
MÖHRENDORF, BONDSREPUBLIEK
GROOT BRITTANNIË (GB)
(21) EP07008409.0
DUITSLAND (DE)
Mitsubishi Electric Corporation te
CHIYODA-KU TOKYO 100-8310,
(22) 25.04.2007
(51) G06K 19/077
Japan (JP)
G06K 13/077
(31) 413230
(22) 06.12.2007
(31) 0700468
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) BRASNETT, Paul te SURBITON
SURREY KT5 8JW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BOBER, Miroslaw te GUILDFORD
SURREY GU1 2SE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) G06N 99/00
G06K 9/62
(11) EP2296105
(54) APPARATUS AND PROCESS FOR
PRODUCING DOCUMENT CORE
INLAYS
(47) 10.10.2012
(21) EP10184558.4
(73) Smartrac IP B.V. te 1077 XX
AMSTERDAM
(22) 03.05.1999
(72) LEE, Chi Keung te HONG KONG,
(47) 10.10.2012
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Belenki Mikhail te 76131
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
Nummer 42/12
DUITSLAND (DE)
102
(51) G06T 3/40
(51) G06T 1/00
(11) EP2435982
(11) EP2051204
(21) EP10728019.0
(21) EP08020901.8
(22) 28.05.2010
(22) 31.05.2005
(31) 474994
(31) 858967
(32) 29.05.2009
(32) 01.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) UNIQUE DIGITAL IMAGING
METHOD EMPLOYING KNOWN
BACKGROUND
(54) Symmetric lattices for
quantization and data embedding
(47) 10.10.2012
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Jain, Kamal te REDMOND, WA
98052-6399, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Mihcak, Mehmet Kivanc te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Venkatesan, Ramarathnam te
REDMOND, WA 98052-6399,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06T 3/40
(11) EP1777695
(21) EP06291627.5
(22) 19.10.2006
(31) 0510791
(32) 21.10.2005
(33) Frankrijk
(54) Procédé pour redimensionner un
objet graphique
17 oktober 2012
(GB)
(72) CARTER, Nicholas, Laurence te
SOUTH GLOUCESTERSHIRE BS34
7QW, GROOT BRITTANNIË (GB)
THUEX, Yoann, Paul, Georges te
SOUTH GLOUCESTERSHIRE BS34
7QW, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H05B 37/02
H04L 12/00
G06T 7/20
(11) EP2100482
(47) 10.10.2012
(21) EP07827096.4
(73) NANOTRONICS IMAGING, LLC. te
CELEBRATION, FL 34747,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 30.11.2007
(31) 06125517
(32) 06.12.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) PUTMAN, Matthew C. te
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
BROOKLYN NEW YORK 11231,
REPLACING A DEVICE IN A
Verenigde Staten van Amerika
NETWORK
(US)
PUTMAN, John te CELEBRATION
(47) 10.10.2012
FLORIDA 34747, Verenigde Staten (73) Philips Intellectual Property &
van Amerika (US)
Standards GmbH te 20099
(51) G06T 7/00
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP2041723
Koninklijke Philips Electronics N.V.
(21) EP07825855.5
te 5621 BA EINDHOVEN
(22) 28.06.2007
(72) ERDMANN, Bozena te 52066
(31) 06116706
(32) 06.07.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A METHOD, AN APPARATUS, A
SYSTEM AND A COMPUTER
PROGRAM FOR TRANSFERRING
SCAN GEOMETRY BETWEEN
SUBSEQUENT SCANS
(47) 10.10.2012
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
Intuilab te 31672 LABEGE CEDEX,
Philips Intellectual Property &
Frankrijk (FR)
Standards GmbH te 20099
Dragicevic, Pierre c/o INTUILAB te
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
31672 LABEGE CEDEX, Frankrijk
DUITSLAND (DE)
(FR)
(72) BYSTROV, Daniel te 5656 AE
Chatty, Stéphane te 31400
EINDHOVEN
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
PEKAR, Vladimir te 5656 AE
Thevenin, David te 31300
EINDHOVEN
TOULOUSE, Frankrijk (FR)
YOUNG, Stewart te 5656 AE
G06T 5/50
EINDHOVEN
G06T 3/40
BERGMANS, Cornelis, J., F., M. te
5656 AE EINDHOVEN
EP2214136
VAN MUISWINKEL, Arianne te
EP10150118.7
5656 AE EINDHOVEN
05.01.2010
(51) G06T 7/00
2009282224
(11) EP2353140
2009022964
(21) EP09740525.2
11.12.2009
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHREYER, Oliver te 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LELKENS, Armand Michel Marie te
52066 AACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06T 7/20
(47) 10.10.2012
(11) EP1962245
(73)
(21) EP08101813.7
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
03.02.2009
(22) 20.10.2009
(33) Japan
Japan
(31) 0819730
08275065
(54) Method and program for
controlling image capture
apparatus
(32) 28.10.2008
28.10.2008
(47) 10.10.2012
(33) GROOT BRITTANNIË
Europees Octrooi Bureau
(73) Canon Kabushiki Kaisha te TOKYO (54)
146-8501, Japan (JP)
(47)
(72) Terayama, Kota te OHTA-KU
(73)
TOKYO, Japan (JP)
(22) 20.02.2008
(31) 102007008543
(32) 21.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
Ermitteln des
Bewegungszustands von
Objekten
(47) 10.10.2012
(73) Hella KGaA Hueck & Co. te 59552
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hoffmann, Ingo te 10437 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klebanov, Boris te 13509 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06T 7/20
(11) EP2380136
(21) EP09775355.2
(22) 21.12.2009
IMAGE PROCESSING
(31) 08172567
10.10.2012
(32) 22.12.2008
BAE Systems PLC te LONDON
SW1Y 5AD, GROOT BRITTANNIË
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 42/12
(54) A METHOD OF ESTIMATING A
MOTION OF A MULTIPLE CAMERA
SYSTEM, A MULTIPLE CAMERA
SYSTEM AND A COMPUTER
PROGRAM PRODUCT
(47) 10.10.2012
(73) Nederlandse Organisatie voor
Toegepast
-Natuurwetenschappelijk
Onderzoek TNO te 2628 VK
DELFT
(72) DUBBELMAN, Gijs te NL-2611 ML
DELFT
VAN DER MARK, Wannes te NL2315 EB LEIDEN
(51) H04N 7/26
G06T 9/00
G06T 5/00
103
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) Spannagl, Peter te 3500 KREMS,
Oostenrijk (AT)
(51) H01Q 1/32
G07C 9/00
E05B 65/20
(11) EP2206094
(21) EP08835677.9
(22) 18.09.2008
(31) 0706951
0803777
(32) 03.10.2007
01.07.2008
(33) Frankrijk
Frankrijk
17 oktober 2012
CAMBRIDGE, MA 01776,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Cannon, Howard J. te SUDBURY,
MA 01776, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G09G 3/20
(11) EP2135233
(21) EP07802595.4
(22) 14.08.2007
(31) 891355 P
681626
(32) 23.02.2007
02.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1743301
(54) DISPOSITIF DE DÉTECTION DE
PRÉSENCE D'UN UTILISATEUR PAR (54) PROLONGED DISPLAY LIFETIME
UN VÉHICULE
(47) 10.10.2012
(21) EP04802374.1
(47) 10.10.2012
(22) 24.12.2004
(31) 564608 P
(32) 23.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ENCODING, DECODING AND
REPRESENTING HIGH DYNAMIC
RANGE IMAGES
(47) 10.10.2012
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
(73) Valeo Sécurité Habitacle te 94046
LUND, Zweden (SE)
CRÉTEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
Violleau, Stephane te 94042
(72) LESSING, Simon te SE-211 56
CRETEIL, Frankrijk (FR)
MALMÖ, Zweden (SE)
Bocage, Frederic te 94042
LINCOLN, Staffan te SE-226 51
CRETEIL, Frankrijk (FR)
LUND, Zweden (SE)
(72) CARA, Hervé te F-94042 CRETEIL, (51) G09G 3/36
Frankrijk (FR)
(11) EP1061498
NGUYEN, VAN-QUYN te F-94042
(21) EP00112043.5
CRETEIL CEDEX, Frankrijk (FR)
(22) 02.06.2000
(51) G07F 19/00
(73) Dolby Laboratories Licensing
Corporation te SAN FRANCISCO,
CA 94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11)
(72) WARD, Gregory, J. te ALBANY,
(21)
CALIFORNIA 94706, Verenigde
(22)
Staten van Amerika (US)
SIMMONS, Maryann te
(31)
GLENDALE, CALIFORNIA 91201,
(32)
Verenigde Staten van Amerika
(33)
(US)
G07D 11/00
(31) 9920721
EP2005397
(32) 04.06.1999
EP07712495.6
(33) Zuid-Korea
08.03.2007
(54) Gate driver for a liquid crystal
display
TO20060176
09.03.2006
Italië
(11) EP1059617
(54) AUTOMATIC MACHINE FOR THE
DEPOSIT AND WITHDRAWAL OF
CASH
(21) EP00401393.4
(47) 10.10.2012
(22) 19.05.2000
(73) CTS Cashpro S.p.A. te 10012
BOLLENGO (TO), Italië (IT)
(51) G06T 17/10
(31) 329889
(32) 10.06.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Swept volume model
(47) 10.10.2012
(73) Dassault Systèmes te 92156
SURESNES CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) Boussac, Stéfane te 92130 ISSY
LES MOULINEAUX, Frankrijk (FR)
Capot-Rey, Denis te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
Juge, Laurent te 92500 RUEILMALMAISON, Frankrijk (FR)
(51) G07B 15/00
(72) MANTOVAN, Gastone te I-10012
BOLLENGO, Italië (IT)
COLECCHIA, Enrico te I-10012
BOLLENGO, Italië (IT)
(51) G08B 13/196
G06T 7/20
(11) EP2328131
(21) EP11000969.3
(22) 24.03.2006
(31) 665314 P
(32) 25.03.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2323104
(54) Intelligent camera selection and
object tracking
(21) EP09450193.9
(47) 10.10.2012
(22) 12.10.2009
(73) Sensormatic Electronics LLC te
BOCA RATON, FL 33487,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Fahrzeuggerät für ein
Strassenmautsystem
(47) 10.10.2012
(73) Kapsch TrafficCom AG te 1120
(72) Buehler, Christopher te
(47) 10.10.2012
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Kwon, Oh-kyong te SEOUL, 138240, Zuid-Korea (KR)
(51) G09G 3/36
G02F 1/139
G02F 1/1362
(11) EP1892697
(21) EP07016646.7
(22) 24.08.2007
(31) 20060081056
20060124754
20070015821
(32) 25.08.2006
08.12.2006
15.02.2007
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Liquid crystal display device
having delay compensation
(47) 10.10.2012
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Kim, Dong-gyu te YONGIN-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Na, Byoung-sun te DONGTAN-
Nummer 42/12
MYEON, HWASEONG-SI,
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
104
17 oktober 2012
G03H 1/02
G03F 7/027
(11) EP1488629
(51) G09G 5/00
(11) EP2290651
(21) EP10173606.4
(22) 12.03.2003
(11) EP1579411
(21) EP03813685.9
(22) 20.08.2010
(22) 08.12.2003
(31) 551455
(31) 435104 P
(32) 31.08.2009
(32) 20.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Compositions, optical data
storage media and methods for
(54) APPARATUS FOR RE-ORDERING
using the optical data storage
VIDEO DATA FOR DISPLAYS USING
media
TWO TRANSPOSE STEPS AND
(47) 10.10.2012
STORAGE OF INTERMEDIATE
PARTIALLY RE-ORDERED VIDEO
(73) General Electric Company te
DATA
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(US)
(73) Trident Microsystems (Far East)
Ltd. te GRAND CAYMAN, Cayman (72) Natarajan, Arunkumar te
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
Eilanden (KY)
Staten van Amerika (US)
(72) BEUKER, Rob, Anne te NL-5600
Chan, Kwok Pong te NISKAYUNA,
AE EINDHOVEN
NY 12309, Verenigde Staten van
POOT, Teunis te NL-5600 AE
Amerika (US)
EINDHOVEN
Jean-Gilles, Riffard Pierre te
HEKSTRA, Gerben, J. te NL-5600
SCHENECTADY, NY 12304,
AE EINDHOVEN
Verenigde Staten van Amerika
(51) G10K 11/168
(US)
B60R 13/08
Perry, Robert James te
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
(11) EP1612768
Staten van Amerika (US)
(21) EP04722725.1
Ostroverkhov, Victor Petrovich te
(22) 23.03.2004
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 2003084707
Kim, Evgenia Mikhailovna te
2003368563
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
2004009569
Staten van Amerika (US)
(32) 26.03.2003
Lee, Julia Lam te NISKAYUNA, NY
29.10.2003
12309, Verenigde Staten van
16.01.2004
Amerika (US)
(33) Japan
Boden, Eugene Pauling te
Japan
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
Japan
Staten van Amerika (US)
McCloskey, Patrick Joseph te
(54) ULTRALIGHT SOUNDPROOF
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
MATERIAL
Staten van Amerika (US)
(47) 10.10.2012
Lawrence, Brian Lee te MADISON,
(73) Takehiro Co., Ltd. te ANJOU-SHI,
WI 53718, Verenigde Staten van
AICHI 444-1296, Japan (JP)
Amerika (US)
Toyota Boshoku Corporation te
(51)
G11B 20/00
KARIYA-SHI, AICHI 448-8651,
G06F 21/00
Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) INOUE, Toru, c/o Design Base
Co.,Ltd. te NAWA-MACHI, TOKAISHI, AICHI 4760002, Japan (JP)
ISHIKAWA, Masaki, C/O Takehiro
Co., Ltd. te ANJYO-SHI, AICHI
4441296, Japan (JP)
ISHIKAWA, Youhei, c/o Takehiro
Co., Ltd. te ANJYO-SHI, AICHI
4441296, Japan (JP)
MATSUYAMA, Sohei, c/o Toyota
Boshoku Corporation te TOYODACHO, KARIYA-SHI, AICHI 4488651,
Japan (JP)
MORI, Hideyuki, c/o Toyota
Boshoku Corporation te TOYODACHO, KARIYA-SHI, AICHI 4488651,
Japan (JP)
(51) G11B 7/245
G11B 7/24
G11B 7/0065
(11) EP1843343
(21) EP07113366.4
(22) 02.08.2001
(31) 00202888
(32) 16.08.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP03716508.1
(31) 103057
(32) 20.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DIGITAL STORAGE ARRANGEMENT
(47) 10.10.2012
(73) Benhov GmbH, LLC te
WILMINGTON, DE 19808,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BRUNER, Curtis, H. te
LONGMONT, CO 80503,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FLETCHER, John, F. te LONGMONT,
CO 80501, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FLETCHER, Frida, E., Romauli te
LONGMONT, CO 80501,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G11B 27/11
G11B 27/10
(11) EP1649341
(21) EP04776930.2
(22) 23.06.2004
(31) 629372
(32) 29.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DIGITAL AUDIO TRACK SET
RECOGNITION SYSTEM
(47) 10.10.2012
(73) ROVI TECHNOLOGIES
CORPORATION te SANTA CLARA
CA 95050, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BOGDANOV, Vladimir, Askold
AMG te ANN ARBOR, MI 48160,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01L 51/05
H01L 51/00
G11C 13/02
G11C 13/00
B82Y 10/00
(11) EP2092528
(21) EP07826953.7
(22) 02.11.2007
(31) 06125027
(32) 29.11.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method and device for controlling (54) MEMORY DEVICE AND METHOD
distribution and use of digital
FOR FABRICATING A MEMORY
works
DEVICE
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (73) International Business Machines
te 5621 BA EINDHOVEN
Corporation te ARMONK, NY
(72) Treffers, Menno A. te 5656 AA
10504, Verenigde Staten van
EINDHOVEN
Amerika (US)
Staring, Antonius A. te 5656 AA
(72) REPP, Jascha te 93053
EINDHOVEN
REGENSBURG, BONDSREPUBLIEK
(51) G11B 33/08
G11B 25/04
DUITSLAND (DE)
Nummer 42/12
MEYER, Gerhard te 8134
ADLISWIL, Zwitserland (CH)
(51) G21C 11/06
G21C 11/02
(11) EP2227814
(21) EP08872491.9
(22) 24.11.2008
(31) 992158 P
275525
(32) 04.12.2007
21.11.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NEUTRON SHIELDING PANELS
FOR REACTOR PRESSURE
VESSELS
105
OSAKA 565-0871, Japan (JP)
17 oktober 2012
(22) 20.08.2010
(72) YAMAUCHI, Kazuto te SUITA-SHI
OSAKA 565-0871, Japan (JP)
MIMURA, Hidekazu te SUITA-SHI
OSAKA 565-0871, Japan (JP)
OKADA, Hiromi te KOBE-SHI
HYOGO 650-0047, Japan (JP)
(31) 609391
(51) H01B 7/18
H01B 7/04
(47) 10.10.2012
(11) EP2124232
(21) EP09305285.0
(22) 06.04.2009
(31) 102008027933
(32) 20.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 30.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Amorphous magnetic alloys,
associated articles and methods
(73) General Electric Company te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT
FOUNDATION te
CHARLOTTESVILLE, VA 22902,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Elektrische Leitung zum Anschluß (72) Iorio, Luana Emiliana te
an ortsveränderliche Verbraucher
NISKAYUNA, NY 12309, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73) Westinghouse Electric Company (47) 10.10.2012
Johnson, Francis te NISKAYUNA,
LLC te CRANBERRY TOWNSHIP,
(73) Nexans te 75008 PARIS, Frankrijk
NY 12309, Verenigde Staten van
PENNSYLVANIA 16066, Verenigde
(FR)
Amerika (US)
Staten van Amerika (US)
(72) Grögl, Ferdinand te 90403,
Subramanian, Pazhayannur
(72) SINGLETON, Norman, R. te
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
Ramanathan te NISKAYUNA, NY
MURRYSVILLE, PA 15668,
DUITSLAND (DE)
12309, Verenigde Staten van
Verenigde Staten van Amerika
Brutler, Angela te 91355,
Amerika (US)
(US)
HILTPOLTSTEIN,
Shiflet, Gary te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) G21F 9/36
CHARLOTTESVILLE, VA 22904(DE)
G21F 9/28
4714, Verenigde Staten van
Mann, Thomas te 91367,
G21F 5/12
Amerika (US)
WEISSENOHE, BONDSREPUBLIEK
G21F 5/005
Poon, Joseph te
DUITSLAND (DE)
G21F 5/00
CHARLOTTESVILLE, VA 229044714, Verenigde Staten van
(11) EP1908081
(51) H01C 7/105
Amerika (US)
H01C 7/10
(21) EP06741276.7
Bhattacharya, Sriparna te
(11) EP1233427
(22) 26.06.2006
CHARLOTTESVILLE, VA 22904(21) EP02004250.3
4714, Verenigde Staten van
(31) 2005903356
Amerika (US)
(22) 14.07.1995
(32) 24.06.2005
(51) H01R 13/719
(31) 275154
(33) Australië
H01R 13/66
(32)
14.07.1994
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
H01F 21/12
ISOLATING MATERIAL FROM ITS
(33) Verenigde Staten van Amerika
H01F 17/00
PROCESSING ENVIRONMENT
(54) Single and multi-layer variable
(11) EP2370981
(47) 10.10.2012
voltage protection devices
(21) EP09799200.2
(73) AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE (47) 10.10.2012
(22) 01.12.2009
AND TECHNOLOGY
(73) Surgx Corporation te FREMONT,
(31) 204178 P
ORGANISATION te LUCAS
CALIFORNIA 94538, Verenigde
200809 P
HEIGHTS NEW SOUTH WALES
Staten van Amerika (US)
2234, Australië (AU)
(32)
31.12.2008
(72) Shrier, Karen P. te FREMONT,
03.12.2008
(72) MORICCA, Salvatore te
CALIFORNIA 94539, Verenigde
WOONONA, NSW 2517, Australië
(33) Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(AU)
Verenigde Staten van Amerika
Behling, Gerald R. te SAN JOSE,
CALIFORNIA 95127, Verenigde
(51) G21K 1/06
(54) AN INTEGRATED PLANAR
Staten van Amerika (US)
G02B 7/198
VARIABLE TRANSFORMER WITH
Intrater, James B. te SANTA
G02B 5/10
EMBEDDED MAGNETIC CORE
CLARA, CALIFORNIA 95054,
(11) EP2045820
(47)
10.10.2012
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07790860.6
(73) Planarmag, Inc. te WEST
(US)
SACRAMENTO, CA 95691,
Joshi, Kailash C. te MILPITAS,
(22) 17.07.2007
Verenigde Staten van Amerika
CALIFORNIA
95117,
Verenigde
(31) 2006221714
(US)
Staten van Amerika (US)
(32) 18.07.2006
Alston, William W., Jr. te
(72) HARRISON, William, Lee te EL
SUNNYVALE, CALIFORNIA 94086,
(33) Japan
DORADO HILLS CA 95762,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH PRECISION POSTURE
(US)
(US)
CONTROL METHOD OF X-RAY
PHAM, Anh-vu te WEST
MIRROR
(51) H01F 41/02
SACRAMENTO CA 95691,
H01F
1/153
(47) 10.10.2012
Verenigde Staten van Amerika
C22C 45/02
(73) JTEC Corporation te KOBE-SHI
(US)
(11)
EP2320436
HYOGO 650-0047, Japan (JP)
QUILICI, James, E. te EL DORADO
Osaka University te SUITA-SHI
(21) EP10173601.5
HILLS CA 95762, Verenigde
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
106
Staten van Amerika (US)
distribution d'énergie électrique
DALMIA, Sidharth te WEST
comprenant un tel dispositif de
SACRAMENTO CA 95691,
sectionnement
Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(US)
KUBES, Steven, R. te EL DORADO (73) ALSTOM Transport SA te 92300
LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR)
HILLS CA 95762, Verenigde
(72) Durand, Jean-Marc te 65100,
Staten van Amerika (US)
POUEYFERRE, Frankrijk (FR)
H01L 41/09
Delteil, Jérémy te 65000, TARBES,
H01F 41/12
Frankrijk (FR)
H01F 21/08
(51) H01R 24/68
EP1901317
H01R 24/38
EP07354048.6
H01R 13/713
06.09.2007
H01H 37/54
A47J 27/21
0607966
(32) 12.09.2006
(11) EP2020012
(33) Frankrijk
(21) EP07732764.1
(54) Dispositif magnétique intégré
controlé piézoélectriquement
(22) 11.05.2007
(31) 0609623
(47) 10.10.2012
(32) 15.05.2006
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Dome shaped spring and switch
(21) EP10012453.6
(54) THERMAL CONTROL
(47) 10.10.2012
17 oktober 2012
(32) 28.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Particle-optical component
(47) 10.10.2012
(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Applied Materials Israel, Ltd. te
76705 REHOVOT, Israël (IL)
(72) Knippelmeyer, Rainer te 80935
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schubert, Stefan te 73447
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01J 37/34
(11) EP1469504
(21) EP04002809.4
(22) 09.02.2004
(31) 10312632
(32) 21.03.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Magnetron mit zweistufiger
(73) OTTER CONTROLS LIMITED te
Dichtung
(72) Orlando, Bastien te 13170, LES
BUXTON, DERBYSHIRE SK17 6LA, (47) 10.10.2012
PENNES MIRABEAU, Frankrijk (FR)
GROOT BRITTANNIË (GB)
Viala, Bernard te 38360
(73) INTERPANE Entwicklungs- und
(72) SHERRATT, Mark te BUXTON,
SASSENAGE, Frankrijk (FR)
Beratungsgesellschaft mbH te
DERBYSHIRE SK17 6LA, GROOT
Hentz, Sebastien te 38000
37697 LAUENFÖRDE,
BRITTANNIË (GB)
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SWANSON, John te BUXTON,
(DE)
(51) H01H 13/85
DERBYSHIRE SK17 6LA, GROOT
H01H 13/70
(72)
Landgraf, Ralf te 94579
BRITTANNIË (GB)
ZENTNING, BONDSREPUBLIEK
(11) EP2290669
WALFORD, Mark te WILMSLOW,
DUITSLAND (DE)
CHESHIRE SK9 4AL, GROOT
(21) EP10171537.3
Herwig, Wilhelm te 37688
BRITTANNIË
(GB)
(22) 02.08.2010
BEVERUNGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) H01J 37/28
DUITSLAND (DE)
(31) 2009182939
H01J 37/145
(32) 06.08.2009
(51)
H01L
21/677
H01J 37/141
(33) Japan
(11)
EP2289097
(11) EP2270835
(47) 10.10.2012
(73) Mitsumi Electric Co., Ltd. te
TAMA-SHI, TOKYO 206-8567,
Japan (JP)
(72) Inamoto, Shigenori, c/o Mitsumi
Electric Co., Ltd. te TAMA-SHI
TOKYO 206-8567, Japan (JP)
Sekiguchi, Chikara, c/o Mitsumi
Electric Co., Ltd. te TAMA-SHI
TOKYO 206-8567, Japan (JP)
Aranai, Masahiko, c/o Mitsumi
Electric Co., Ltd. te TAMA-SHI
TOKYO 206-8567, Japan (JP)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(22) 28.11.2006
(31) 740581 P
(32) 28.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Particle-optical component
(47) 10.10.2012
(21) EP09765641.7
(22) 19.06.2009
(31) 102008028848
(32) 19.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM TRANSPORTIEREN VON
GEGENSTÄNDEN
(73) Carl Zeiss SMT GmbH te 73447
(47) 10.10.2012
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) RENA GmbH te 78148
DUITSLAND (DE)
GÜTENBACH, BONDSREPUBLIEK
Applied Materials Israel, Ltd. te
DUITSLAND (DE)
76705 REHOVOT, Israël (IL)
(72)
POTOFEEW, Vitalij te 78054
(72) Knippelmeyer, Rainer te 80935
H01H 9/00
VILLINGEN-SCHWENNINGEN,
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
H01H 51/01
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
H01H 50/54
(DE)
Schubert, Stefan te 73447
H01H 31/24
BAREIS, Dirk te 78166
OBERKOCHEN, BONDSREPUBLIEK
H01H 31/00
DONAUESCHINGEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EP2192605
(51) H01J 37/28
(DE)
EP09306137.2
H01J 37/145
KALTENBACH, Konrad te 78120
25.11.2009
H01J 37/141
FURTWANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
0858080
(11) EP2270836
DELAHAYE, Franck te 79279
28.11.2008
(21) EP10012454.4
VÖRSTETTEN, BONDSREPUBLIEK
Frankrijk
(22) 28.11.2006
DUITSLAND (DE)
Dispositif de sectionnement d'un (31) 740581 P
(51) H01L 21/687
circuit électrique et coffret de
Nummer 42/12
H01L 21/683
(11) EP1391140
(21) EP02723949.0
(22) 23.04.2002
(31) 846432
62395
(32) 30.04.2001
01.02.2002
107
(31) 2006236981
2006236982
2007210947
(54) Image sensor pixel having a
lateral doping profile formed with
indium doping
(32) 31.08.2006
31.08.2006
13.08.2007
(47) 10.10.2012
(33) Japan
Japan
Japan
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Electronic component module
(54) Method and apparatus for
controlling the spatial
temperature distribution across
the surface of a workpiece
support
(73) TDK Corporation te TOKYO 1038272, Japan (JP)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(47) 10.10.2012
(72) Furukawa, Hirotada te CHUO-KU,
TOKYO 103-8272, Japan (JP)
Kikuchi, Toshiaki te CHUO-KU,
10.10.2012
TOKYO 103-8272, Japan (JP)
LAM RESEARCH CORPORATION te
Sato, Yutaka te CHUO-KU, TOKYO
FREMONT, CA 94538, Verenigde
103-8272, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
Domon, Takaaki te CHUO-KU,
TOKYO 103-8272, Japan (JP)
BENJAMIN, Neil te EAST PALO
Kaita, Yoshio te CHUO-KU, TOKYO
ALTO, CA 94303, Verenigde
103-8272, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
STEGER, Robert te LOS ALTOS, CA (51 H01L 25/16
94024, Verenigde Staten van
)
H01L 23/498
Amerika (US)
H01L 23/433
H01L 23/31
H01L 21/768
(11
EP2316128
EP2074647
)
EP07844296.9
(21 EP09779943.1
15.10.2007
)
829772 P
(22 25.06.2009
(32) 17.10.2006
)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31 102008040466
)
(54) WAFER VIA FORMATION
(47) 10.10.2012
(73) Cufer Asset Ltd. L.L.C. te
WILMINGTON DE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TREZZA, John te NASHUA NEW
HAMPSHIRE 03063, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 23/58
(11) EP2109889
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(73) OmniVision Technologies, Inc. te
SUNNYVALE, CALIFORNIA 94089,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Rhodes, Howard E. te BOISE,
IDAHO 83706, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Nozaki, Hidetoshi te SANTA
CLARA, CA 95050, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 27/146
(11) EP1779432
(21) EP05771543.5
(22) 15.07.2005
(31) 893276
(32) 19.07.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PIXEL CELL HAVING A GRATED
INTERFACE
(47) 10.10.2012
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,
ID 83707-0006, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) BAGGENSTOSS, William, J. te
BOISE, ID 83716, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 27/146
H01L 21/78
(11) EP2226843
(32 16.07.2008
)
(21) EP10154775.0
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(31) 2009054212
(22) 26.02.2010
(32)
(54 LEISTUNGSELEKTRONIKEINRICHTUNG
(33)
)
(54)
(47 10.10.2012
)
(73 Robert Bosch GmbH te 70442
)
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47)
(72 DUERR, Johannes te 72770
(73)
28.01.2008
)
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
07101426
KEIL, Stefan te 72072 TUEBINGEN, (74)
30.01.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (72)
Europees Octrooi Bureau
KIRCHER, Jochen te 72760
SENSING CIRCUIT FOR DEVICES
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
WITH PROTECTIVE COATING
DUITSLAND (DE)
VOEGELE, Georg te 72768
10.10.2012
(51)
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
(11)
VAN GELOVEN, Johannes, A., J. te
DILLMANN, Adolf te 72525
NL-5656 AG EINDHOVEN
MUENSINGEN, BONDSREPUBLIEK (21)
WOLTERS, Robertus, A., M. te NLDUITSLAND (DE)
(22)
5656 AG EINDHOVEN
(51) H01L 27/146
(31)
VERHAEGH, Nynke te NL-5656 AG
(11) EP1681721
EINDHOVEN
(21) EP08702537.5
(22)
17 oktober 2012
(51) H01L 25/10
H01L 23/538
(21) EP05257876.2
(11) EP1895590
(31) 36647
(21) EP07017037.8
(32) 14.01.2005
(22) 30.08.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.12.2005
06.03.2009
Japan
Solid-state image pickup
element, method of
manufacturing the same, and
electronic apparatus using the
same
10.10.2012
Sony Corporation te TOKYO 1080075, Japan (JP)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Enomoto, Takayuki te TOKYO 1080075, Japan (JP)
Nakazawa, Keiichi te TOKYO 1080075, Japan (JP)
H01L 29/78
H01L 29/51
EP1363333
EP02738726.5
17.06.2002
299478 P
2001395734
122366
(32) 21.06.2001
27.12.2001
16.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Japan
Nummer 42/12
Verenigde Staten van Amerika
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE
(47) 10.10.2012
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) HARADA, Yoshinao te KOBE,
HYOGO 651-1232, Japan (JP)
(51) H01L 29/786
H01L 29/66
H01L 29/24
(11) EP2068368
(21) EP08170842.2
(22) 05.12.2008
(31) 20070126333
20080114541
(32) 06.12.2007
18.11.2008
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
108
(47) 10.10.2012
(22) 24.03.2009
(73) LG Innotek Co., Ltd. te SEOUL
100-714, Zuid-Korea (KR)
(54) Vertical Hall sensor and method
of producing a vertical Hall
sensor
(72) Hwang, Sung Min te GYEONGGIDO, Zuid-Korea (KR)
(47) 10.10.2012
Park, Gyeong Geun te GYEONGGI- (73) austriamicrosystems AG te 8141
DO 427-070, Zuid-Korea (KR)
UNTERPREMSTÄTTEN, Oostenrijk
Cho, Hyun Kyong te GYEONGGI(AT)
DO, Zuid-Korea (KR)
(72) Carniello, Sara te 8010 GRAZ,
(51) H01L 41/083
Oostenrijk (AT)
H01L 41/053
Peters, Volker te 90766 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2013923
(DE)
(21) EP07728229.1
Minixhofer, Rainer, Dr. te 8141
(22) 18.04.2007
UNTERPREMSTÄTTEN, Oostenrijk
(AT)
(31) 102006019047
(32) 25.04.2006
(51) H01L 51/05
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1883970
(54) PIEZOAKTOR MIT EINER
UMMANTELUNG
(21) EP06745976.8
(47) 10.10.2012
(31) 2005130629
(54) Method for manufacturing n-type (73) Robert Bosch GmbH te 70442
and p-type chalcogenide thin film
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
transistor
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(73) Electronics and
Telecommunications Research
Institute te YUSONG-GU,
DAEJEON-CITY 305-350, ZuidKorea (KR)
(72) Song, Kibong te 302-740,
DAEJEON-CITY, Zuid-Korea (KR)
Lee, Sangsu te 305-330,
DAEJEON-CITY, Zuid-Korea (KR)
(51) H01L 31/18
H01L 27/142
H01L 21/67
C03C 17/36
C03B 33/10
C03B 33/07
B28D 5/00
B28D 1/22
(11) EP2284871
(21) EP09754566.9
(22) 13.05.2009
(31) 2008136865
(32) 26.05.2008
(33) Japan
(54) SCRIBE APPARATUS FOR THIN
FILM SOLAR CELL
(72) SCHAICH, Udo te 70378
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KIONTKE, Martin te 70825
KORNTAL-MUENCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KOERKEMEYER, Jens te 71686
REMSECK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01L 41/24
H01L 41/083
(11) EP2122701
(21) EP08708531.2
(22) 31.01.2008
(31) 102007005341
(32) 02.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(73) Epcos AG te 81669 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KÜGERL, Georg te 8552
EIBISWALD, Oostenrijk (AT)
Mitsuboshi Diamond Industrial
BAUER, Wolfgang te 8551 WIES,
Co., Ltd. te SUITA-CITY, OSAKA
Oostenrijk (AT)
564-0044, Japan (JP)
REINISCH, Manfred te 8522 GR.
SOYAMA, Masanobu te SUITA-CITY
ST. FLORIAN, Oostenrijk (AT)
OSAKA 564-0044, Japan (JP)
ALDRIAN, Franz te 8541
HOLLENEGG, Oostenrijk (AT)
H01L 33/14
OTTLINGER, Marion te 8530
EP2190036
DEUTSCHLANDSBERG, Oostenrijk
EP09014384.3
(AT)
18.11.2009
(51) H01L 43/14
(31) 20080116751
(32) 24.11.2008
(33) Zuid-Korea
(22) 25.04.2006
(32) 27.04.2005
(33) Japan
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND
METHOD FOR MANUFACTURING
THE SAME
(47) 10.10.2012
(73) Semiconductor Energy
Laboratory Co., Ltd. te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
(72) YUKAWA, Mikio te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA 243-0036, Japan (JP)
OHSAWA, Nobuharu te ATSUGISHI, KANAGAWA-KEN 243-0036,
Japan (JP)
NOMURA, Ryoji te ATSUGHI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
ASAMI, Yoshinobu te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
(51) H01L 51/40
(54) VIELSCHICHTBAUELEMENT SOWIE
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG (11) EP1364420
EINES
(21) EP02702497.5
VIELSCHICHTBAUELEMENTS
(22) 27.02.2002
(47) 10.10.2012
(31) 01104585
(47) 10.10.2012
(73)
17 oktober 2012
H01L 43/06
G01R 33/07
(11) EP2234185
(54) Light emitting device and method (21) EP09004206.0
for manufacturing the same
0104875
0107740
(32) 27.02.2001
28.02.2001
28.03.2001
(33) China
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) FORMULATION FOR DEPOSITING
A MATERIAL ON A SUBSTRATE
USING INK JET PRINTING
(47) 10.10.2012
(73) Cambridge Display Technology
Limited te CAMBRIDGESHIRE,
CB3 6DW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(72) LYON, Peter John te CAMBRIDGE
CB3 0TX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Nummer 42/12
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
109
CARTER, Julian C. te CAMBRIDGE
(DE)
Japan (JP)
CB3 0TX, GROOT BRITTANNIË
Klenk, Thomas te 69221
SUNSTAR GIKEN KABUSHIKI
(GB)
DOSSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
KAISHA te TAKATSUKI-SHI, OSAKA
BRIGHT, C.J. te CAMBRIDGE CB3
DUITSLAND (DE)
569-1134, Japan (JP)
0TX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) ICHIKAWA, Tomoaki te OME,
(51) H01M 8/24
CACHEIRO, Martin te CAMBRIDGE
IBARAKI-SHI, OSAKA, 5678680,
H01M 8/02
CB3 0TX, GROOT BRITTANNIË
Japan (JP)
H01M 2/18
(GB)
UETANI, Yoshihiro te OME,
H01M 2/10
IBARAKI-SHI, OSAKA, 5678680,
H01L 51/52
H01M 10/50
Japan (JP)
H01M 10/42
EP2259362
FUJITA, Shigeru te OME, IBARAKIF28D 1/00
EP10164572.9
SHI, OSAKA, 5678680, Japan (JP)
(11) EP2355204
KII, Keisuke te OME, IBARAKI-SHI,
01.06.2010
(21) EP10001045.3
OSAKA, 5678680, Japan (JP)
20090048241
NISHIKAWA, Satoshi te I,
(22) 02.02.2010
01.06.2009
TAKATSUKI-SHI, OSAKA, 5691134,
(54) Conformal heat exchanger for
Japan (JP)
Zuid-Korea
battery cell stack
BESSYO, Shinji te I, TAKATSUKIOrganic light emitting diode
(47) 10.10.2012
SHI, OSAKA, 5691134, Japan (JP)
10.10.2012
(73) Dana Canada Corporation te
(51) H01M 4/70
Samsung Display Co., Ltd. te
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3E4,
H01M 4/64
YONGIN-CITY, GYEONGGI-DO,
Canada (CA)
H01M 4/38
446-711, Zuid-Korea (KR)
(72) Palanchon, Hervé te 51373
H01M 4/139
(72) Im, Choong-Youl te 446-711,
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Yoo, Kyung-Jin te 446-711,
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Yu, Cheol-Ho te 446-711,
GYUNGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
(51) H01M 2/12
H01M 2/10
H01M 2/02
H01M 10/52
H01M 10/50
H01M 10/42
B60R 16/04
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kozdras, Mark, S. te OAKVILLE
ONTARIO L6M 1S6, Canada (CA)
Martin, Michael, A. te HAMILTON
ONTARIO L8V 2V1, Canada (CA)
Burgers, John te OAKVILLE
ONTARIO L6M 1B7, Canada (CA)
(51) H01M 2/12
(11) EP1469536
(21) EP03008629.2
(22) 15.04.2003
(11) EP2109165
(54) Cap for batteries
(21) EP09290186.7
(47) 10.10.2012
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
H01M 4/04
H01M 4/02
H01M 10/0525
C25D 1/08
(11) EP1750314
(21) EP05736746.8
(22) 02.05.2005
(31) 2004141981
2005061280
(32) 12.05.2004
04.03.2005
(33) Japan
Japan
(54)
(73) Fabbrica Italiana Accumulatori
Motocarri Montecchio - F.I.A.M.M.
0801937
S.p.A. te 36075 MONTECCHIO
08.04.2008
MAGGIORE (VICENZA), Italië (IT) (47)
Frankrijk
(72) Aliberti, Roberto te 36075
(73)
Batterie électrique comprenant
MONTECCHIO MAGGIORE
des éléments générateurs
(VICENZA), Italië (IT)
souples et un système de
Trapula, Roberto te 36075
(72)
conditionnement mécanique et
MONTECCHIO MAGGIORE
thermique desdits éléments
(VICENZA), Italië (IT)
Poletto, Adriano te 36075
10.10.2012
MONTECCHIO MAGGIORE
Dow Kokam France SAS te 91300
(VICENZA), Italië (IT)
MASSY, Frankrijk (FR)
(51) H01M 2/16
Gaben, François te 92400
H01M 10/05
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
C08F 220/26
H01M 6/50
C08F 220/10
H01M 2/12
C08F 218/04
(51)
H01M 2/10
B32B 5/18
(11)
H01M 10/42
(11) EP1860712
(22) 13.03.2009
(31)
17 oktober 2012
(11) EP2290729
(21) EP09010805.1
(22) 24.08.2009
(21) EP06711694.7
(22) 10.01.2006
(31) 2005003474
(54) Elektrischer Energiespeicher mit (32) 11.01.2005
Volumenkompensationseinrichtun
(33) Japan
g
(54) POROUS FILM CARRYING
(47) 10.10.2012
REACTIVE POLYMER FOR
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
SEPARATOR FOR USE IN CELL
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
(47)
10.10.2012
DUITSLAND (DE)
(73)
NITTO DENKO CORPORATION te
(72) Kritzer, Peter te 67147 FORST,
IBARAKI-SHI, OSAKA 567-8680,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NEGATIVE ELECTRODE FOR
NONAQUEOUS ELECTROLYTE
SECONDARY BATTERY AND
METHOD FOR PRODUCING SAME
10.10.2012
Mitsui Mining and Smelting Co.,
Ltd. te SHINAGAWA-KU, TOKYO
141-8584, Japan (JP)
HONDA, Hitohiko Mitsui Mining &
Smelting Co., Ltd., te AGEO-SHI,
SAITAMA 362-0021, Japan (JP)
SAKAGUCHI, Yoshiki Mitsui Mining
& Smelting Co., Ltd., te AGEOSHI, SAITAMA 362-0021, Japan
(JP)
YASUDA, Kiyotaka Mitsui Mining &
Smelting Co., Ltd., te AGEO-SHI,
SAITAMA 362-0021, Japan (JP)
H01M 4/20
EP2033245
(21) EP06806329.6
(22) 17.10.2006
(31) BG20060033
(32) 23.06.2006
(33) Italië
(54) ELECTROCHEMICAL DEVICE
COMPRISING ELECTRODE LEAD
HAVING PROTECTION DEVICE
(47) 10.10.2012
(73) P.C. Di Pompeo Catelli te 22029
UGGIATE TREVANO, Italië (IT)
Oerlikon Stationär-batterien AG
Nummer 42/12
Aesch BL te 4147 AESCH,
Zwitserland (CH)
(72) CATELLI, Cesare te 22029
UGGIATE TREVANO, Italië (IT)
HÄRING, Pascal te 4147 AESCH,
Zwitserland (CH)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
6/42
4/525
4/505
4/36
4/02
2/02
10/42
10/0525
10/04
(11) EP2325930
(21) EP10179769.4
(22) 23.12.2005
(31) 639275 P
680271 P
699285 P
(32) 28.12.2004
12.05.2005
14.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Lithium-ion secondary battery
(47) 10.10.2012
(73) Boston-Power, Inc. te
WESTBOROUGH MA 01581,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Lampe-Onnerud, Christina M te
FRAMINGHAM, MA MA 01702,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H01M 8/12
H01M 8/06
H01M 8/04
C01B 3/34
110
(JP)
(72) ALBRECHT, Sven te 38642
GOSLAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRUFT, Michael te BRIGHTS
GROVE, ONTARIO N0N 1C0,
Canada (CA)
MALCUS, Stefan te 38640
GOSLAR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 10/42
H01M 10/052
H01M 10/02
(11) EP1171384
(21) EP00930068.2
(11) EP2337139
(22) 21.01.2000
(31) 116741
146946
146943
151811
439377
(21) EP11161006.9
P
P
P
P
(22) 21.11.2007
(31) 2006338114
2007026742
2007278044
(32) 22.01.1999
02.08.1999
02.08.1999
30.08.1999
15.11.1999
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(32) 15.12.2006
06.02.2007
25.10.2007
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) PROTON CONDUCTING
MEMBRANE USING A SOLID ACID
(47) 10.10.2012
(73) CALIFORNIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY te PASADENA, CA
91125, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72)
(21) EP10164039.9
(22) 27.05.2010
(31) 2009129050
2010114967
(32) 28.05.2009
19.05.2010
(33) Japan
Japan
(54) Solid oxide fuel cell device
(51)
(73) Toto Ltd. te KITAKYUSHU-SHI,
FUKUOKA 802-8601, Japan (JP)
(72) Watanabe, Naoki te KITAKYUSHUSHI, FUKUOKA 8028601, Japan
(JP)
Akagi, Yousuke te KITAKYUSHUSHI, FUKUOKA 8028601, Japan
(JP)
Saigan, Shuichiro te KITAKYUSHUSHI, FUKUOKA 8028601, Japan
(JP)
Isaka, Nobuo te KITAKYUSHU-SHI,
FUKUOKA 8028601, Japan (JP)
Ooe, Toshiharu te KITAKYUSHUSHI, FUKUOKA 8028601, Japan
40210 DÜSSELDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H01M 8/10
H01M 8/06
H01M 8/02
H01M 6/18
H01G 9/00
C25B 13/04
C01B 3/50
B01J 19/24
B01D 71/02
B01D 71/00
B01D 69/14
B01D 53/32
(11) EP2256851
(47) 10.10.2012
17 oktober 2012
(11)
(21)
(33) Japan
Japan
Japan
(54) Method for evaluating internal
short-circuit of battery, device for
evaluating internal short-circuit of
battery, battery, battery pack
and their manufacturing methods
(47) 10.10.2012
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) Fujikawa, Masato te CHUO-KU,
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
HAILE, Sossina, M. California Inst.
Kasamatsu, Shinji te CHUO-KU,
of Technology te PASADENA, CA
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
91125, Verenigde Staten van
Nishino, Hajime te CHUO-KU,
Amerika (US)
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
BOYSEN, Dane California Inst. of
Shimada, Mikinari te CHUO-KU,
Technology te PASADENA, CA
OSAKA 540-6207, Japan (JP)
91125, Verenigde Staten van
(51) H05K 9/00
Amerika (US)
H01Q 1/48
NARAYANAN, Sekharipuram, R. Jet
Propulsion Lab. te PASADENA, CA (11) EP2221916
91125, Verenigde Staten van
(21) EP10250321.6
Amerika (US)
CHISHOLM, Calum California Inst. (22) 24.02.2010
of Technology te PASADENA, CA
(31) 391979
91125, Verenigde Staten van
(32) 24.02.2009
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
H01M 4/52
(54) Continuous ground plane for an
H01M 4/48
antenna
H01M 4/02
(47) 10.10.2012
H01M 10/05
C01G 53/00
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
MA 02451-1449, Verenigde
EP1912899
Staten van Amerika (US)
EP06776660.0
(31) 102005038158
(72) Sauer, Rohn te ENCINO, CA
91436, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 12.08.2005
(51) H01R 9/26
(22) 08.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1357642
(54) ANORGANISCHE VERBINDUNGEN (21) EP03008684.7
(47) 10.10.2012
(22) 16.04.2003
(73) Toda Kogyo Europe GmbH te
Nummer 42/12
(31) 10218567
(32) 26.04.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Anschlusssystem
(47) 10.10.2012
(73) Wieland Electric GmbH te 96052
BAMBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
111
(73) Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH &
Co. KG te 83413 FRIDOLFING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BLAKBORN, Willem te 83334
INZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01R 13/66
(72) Süss, Christian te 96129
STRULLENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1738438
(51) H01R 9/26
(31) 562992 P
2464834
(11) EP1758206
(21) EP06016070.2
(22) 02.08.2006
(31) 102005040657
(32) 26.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05735815.2
(22) 19.04.2005
(32) 19.04.2004
19.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Canada
(54) TELECOMMUNICATIONS
CONNECTOR
(47) 10.10.2012
(54) Vertikale Steckmöglichkeit bei
Reihenklemme mit Etagenversatz (73) Belden CDT (Canada) Inc. te
POINTE CLAIRE, QUÉBEC H9R
(47) 10.10.2012
5Z3, Canada (CA)
(73) Phoenix Contact GmbH & Co. KG
(72)
MILETTE, Luc te MONTREAL,
te 32825 BLOMBERG,
QUEBEC H2C 1N3, Canada (CA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BOHBOT, Michel te MONTREAL,
(DE)
QUEBEC H4V 1A1, Canada (CA)
(72) Pollmann, Carsten, Dipl.-Ing. te
SIGOUIN, Gilles te CHAMBLY,
32839 STEINHEIM,
QUEBEC J3L 5Z3, Canada (CA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SIEV, Virak te POINTE-CLAIRE,
(DE)
QUEBEC H9R 4S5, Canada (CA)
(51) H01R 13/18
(51) H01S 3/113
H01R 13/115
H01S 3/109
(11) EP1763111
(21) EP06118469.3
(22) 04.08.2006
(31) 102005043156
(32) 12.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Buchsenkontakt mit mindestens
zwei in Steckrichtung
angeordneten Kontaktpunkten
G03B 21/12
G02F 1/37
G02B 5/18
(11) EP2149179
(21) EP08761691.8
(22) 21.05.2008
(31) 802356
(32) 22.05.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(54) LIGHT EMITTING ARRAY
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 10.10.2012
(72) Wittmann, Rolf te 71638,
LUDWIGSBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Philipp, Eckhardt te 71701,
SCHWIEBERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KONTTINEN, Janne te FI-33500
TAMPERE, Finland (FI)
JOUHTI, Tomi te FI-00530
HELSINKI, Finland (FI)
TUOMISTO, Pietari te FI-33820
TAMPERE, Finland (FI)
(73) Epicrystals Oy te 33720
TAMPERE, Finland (FI)
(51) H01S 5/068
(51) H01R 24/52
H01R 13/41
(11) EP1879270
(11) EP2347475
(22) 18.05.2007
(21) EP09744345.1
(31) MO20060168
(22) 29.10.2009
(32) 29.05.2006
(31) 202008015000 U
(33) Italië
(32) 12.11.2008
(54) Method for safely controlling the
emission power of a laser and
corresponding circuit
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HF-STECKVERBINDER
(47) 10.10.2012
(21) EP07108434.7
(47) 10.10.2012
17 oktober 2012
(73) M.D. MICRO DETECTORS S.p.A. te
I-41100 MODENA, Italië (IT)
(72) Del Monte, Mauro te 41100,
MODENA, Italië (IT)
Messori, Marco te SANT'ANNA DI
SAN CESARIO MO 41018, Italië
(IT)
(51) H01S 5/183
H01S 5/042
G03G 15/00
B41J 2/47
B41J 2/455
(11) EP2133965
(21) EP09251536.0
(22) 11.06.2009
(31) 2008153382
2009092551
(32) 11.06.2008
07.04.2009
(33) Japan
Japan
(54) Surface emitting laser element,
surface emitting laser array,
optical scanning device, and
image forming apparatus
(47) 10.10.2012
(73) Ricoh Company, Ltd. te TOKYO
143-8555, Japan (JP)
(72) Sugawara, Satoru te SENDAI-SHI,
MIYAGI, Japan (JP)
Ishii, Toshihiro te SENDAI-SHI,
MIYAGI, Japan (JP)
Harasaka, Kazuhiro te SENDAISHI, MIYAGI, Japan (JP)
Sato, Shunichi te WATARI-GUN,
MIYAGI, Japan (JP)
(51) H01T 1/14
H01H 83/10
(11) EP1961087
(21) EP06841860.7
(22) 05.12.2006
(31) 0512313
(32) 05.12.2005
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF DE PROTECTION
CONTRE LES SURTENSIONS A
SECURITE AMELIOREE ET
PROCEDE DE FABRICATION
CORRESPONDANT
(47) 10.10.2012
(73) ABB France te 91978
COURTABOEUF CEDEX, Frankrijk
(FR)
(72) DUCOURNEAU, Jean-Bernard te F65310 HORGUES, Frankrijk (FR)
(51) H02B 11/133
H01H 71/02
(11) EP2341590
(21) EP10195394.1
(22) 16.12.2010
(31) 20090136228
(32) 31.12.2009
(33) Zuid-Korea
(54) Plug interlock device for circuit
Nummer 42/12
112
breaker and circuit breaker
having the same
Betrieb von einer Mehrzahl von
unabhängigen elektrischen
Vorrichtungen sowie elektrische
Vorrichtung
(47) 10.10.2012
(73) LS Industrial Systems Co., Ltd te
GYEONGGI-DO 431-080, ZuidKorea (KR)
(72) Yang, Hong Ik te
CHUNGCHEONGBUK-DO,
Korea (KR)
Ahn, Kil Young te
CHUNGCHEONGBUK-DO,
Korea (KR)
Yang, Seung Pil te
CHUNGCHEONGBUK-DO,
Korea (KR)
Kim, In Kyum te
CHUNGCHEONGBUK-DO,
Korea (KR)
Kim, Yong Tae te
CHUNGCHEONGBUK-DO,
Korea (KR)
ZuidZuidZuidZuid-
(47) 10.10.2012
(73) Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V. te 51147 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1536542
(51) H02K 1/02
H01F 7/02
(54) ROTATING ELECTRIC MACHINE
(21) EP08846624.8
(22) 04.11.2008
(31) 2007288015
(11) EP1535382
(32) 06.11.2007
(21) EP03792151.7
(33)
(22) 21.08.2003
(54)
(31) 200201247
(47)
(32) 23.08.2002
(73)
(33) Denemarken
(72)
(47) 10.10.2012
(73) LINAK A/S te DK-6430
NORDBORG, Denemarken (DK)
(51) H02K 1/18
(21) EP03788131.5
(51) H02H 3/12
(54) AN OFF-MAINS DEVICE FOR
ELECTRICAL APPARATUSES
(FR)
Coupart, Eric te 16000
ANGOULÊME, Frankrijk (FR)
Saint-Michel, Jacques te 16000
ANGOULÊME, Frankrijk (FR)
Gilles, Christophe te 16000
ANGOULÊME, Frankrijk (FR)
(72) Tank, Volker te 82279 ECHING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Voss, Hans te 82234 WESSLING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2209183
Zuid-
17 oktober 2012
(51)
(72) BASTHOLM, Jeppe te DK-6400
SONDERBORG, Denemarken (DK) (11)
(21)
(51) H02M 7/48
(22) 15.08.2003
(31) 2002237336
(32) 16.08.2002
(33) Japan
(47) 10.10.2012
(73) Yamaha Hatsudoki Kabushiki
Kaisha te IWATA-SHI, SHIZUOKA
438-8501, Japan (JP)
(72) NAITO, Shinya, YAMAHA
HATSUDOKI K.K. te IWATA-SHI,
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
Japan
HINO, Haruyoshi, YAMAHA
MOTOR PERMANENT-MAGNET
HATSUDOKI K.K. te IWATA-SHI,
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
10.10.2012
ISHIHARA, Hiroyuki, YAMAHA
Honda Motor Co., Ltd. te MINATOHATSUDOKI K.K. te IWATA-SHI,
KU TOKYO 107-8556, Japan (JP)
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
SHINTANI, Yasutaka te WAKO-SHI
MUROTA, Keiko, YAMAHA
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
HATSUDOKI K.K. te IWATA-SHI,
KOMATSU, Toshiyasu te WAKO-SHI
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
TERADA, Junji, YAMAHA
HATSUDOKI K.K. te IWATA-SHI,
H02K 15/10
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
H02K 1/04
ONO, Tomohiro, YAMAHA
EP1753113
HATSUDOKI K.K. te IWATA-SHI,
SHIZUOKA 438-8501, Japan (JP)
EP06450113.3
(22) 10.08.2006
(51) H02K 3/52
(11) EP2377226
(31) 13512005
(11) EP2082472
(21) EP09807543.5
(32) 11.08.2005
(21) EP07818865.3
(22) 01.12.2009
(33) Oostenrijk
(22) 10.10.2007
(31) 20086181
(54) Statorverguss
(31) 202006016357 U
(32) 09.12.2008
(47) 10.10.2012
(32) 14.10.2006
H02J 3/38
(73) Ott, Josef te 8753 FOHNSDORF,
Oostenrijk (AT)
(54) FUEL CELL DEVICE AND METHOD
(72) Ott, Josef te 8753 FOHNSDORF,
FOR FEEDING ELECTRICAL
Oostenrijk (AT)
CURRENT TO ELECTRICAL
NETWORK
(51) H02K 11/00
(33) Finland
(47) 10.10.2012
(73) Wärtsilä Finland Oy te 65380
VAASA, Finland (FI)
H02K 1/18
H02K 1/14
(11) EP1251620
(72) ÅSTRÖM, Kim te FI-02400
KIRKKONUMMI, Finland (FI)
(21) EP02290952.7
(51) H02J 9/00
H01R 27/00
H01R 24/00
H01R 107/00
(31) 0105189
(11) EP2071698
(54) Machine tournante électrique
comportant un stator formé de
secteurs assemblés
(21) EP08021430.7
(22) 10.12.2008
(31) 102007059838
(22) 16.04.2002
(32) 17.04.2001
(33) Frankrijk
(47) 10.10.2012
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) MOTEURS LEROY-SOMER te
16000 ANGOULÊME, Frankrijk
(FR)
(54) Verfahren und
Versorgungssystem für den
(72) Gauthier, Pascal te 16290
ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE, Frankrijk
(32) 11.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTROMOTOR
(47) 10.10.2012
(73) ebm-papst St. Georgen GmbH &
Co. KG te 78112 ST. GEORGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ALTINDIS, Ismail te 78120
FURTWANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H03K 4/502
H02M 3/156
(11) EP2293423
(21) EP09168891.1
(22) 28.08.2009
(54) Power supply and DC-DC
conversion
(47) 10.10.2012
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(72) Beier, Ralf te 5656 AE
EINDHOVEN
Osterloh, Gerhard te 5656 AE
Nummer 42/12
EINDHOVEN
Gattung, Michael te 5656 AE
EINDHOVEN
113
(31) 41006
(32) 03.03.2008
17 oktober 2012
H01P 5/18
H01L 23/66
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2356740
(11) EP2086098
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
REGULATING EXCITATION OF AN
ALTERNATOR
(22) 13.10.2009
(21) EP08150868.1
(47) 10.10.2012
(51) H02M 3/335
H02J 1/10
(22) 31.01.2008
(54) Schaltnetzteil mit einer
Vorrichtung zum Parallelbetrieb
derartiger Schaltnetzteile
(47) 10.10.2012
(73) BLOCK TransformatorenElektronik GmbH te 27283
VERDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Leipscher, Peter te 28816,
STUHR, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02M 3/337
(11) EP1869758
(21) EP06727723.6
(22) 23.03.2006
(31) 05102603
(32) 01.04.2005
(51) H03B 5/24
H03B 5/18
(54) CONTROL OF A RESONANT
CONVERTER
(11) EP2384542
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(72) HALBERSTADT, Hans te NL-5656
AA EINDHOVEN
(51) H02M 7/72
H02J 3/38
(11) EP2190110
(21) EP08169831.8
(22) 25.11.2008
(31) 257824
(32) 24.10.2008
(73) Kohler Co. te KOHLER, WI 53044, (33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
(US)
AMPLIFYING A SIGNAL USING A
(72) EATON, Zane, C. te PLYMOUTH
TRANSFORMER MATCHED
WISCONSIN 53073, Verenigde
TRANSISTOR
Staten van Amerika (US)
(47)
10.10.2012
DORN, Douglas, W. te
(73) Raytheon Company te WALTHAM,
SHEBOYGAN FALLS WISCONSIN
MA 02451-1449, Verenigde
53085, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
ALBSMEIER, Eric te SHEBOYGAN (72) HESTON, John, G. te MURPHY TX
WISCONSIN 53083, Verenigde
75094, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
CHIU, Harrison te BROOKFIELD
MOONEY, Jon te DALLAS TX
WISCONSIN 53005, Verenigde
75238, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
Amerika (US)
FRAMPTON, Isaac te
(51) H03F 1/30
STRATTANVILLE PENNSYLVANIA
16258, Verenigde Staten van
(11) EP2416493
Amerika (US)
(21) EP11175503.9
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 10.10.2012
(21) EP09741524.4
(21) EP10702865.6
(22) 03.02.2010
(31) 102009008225
(32) 10.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) OSZILLATOR MIT OHMSCH
EINSTELLBARER
SCHWINGFREQUENZ
(47) 10.10.2012
(22) 27.07.2011
(31) 371652 P
372086 P
16875
(32) 06.08.2010
09.08.2010
28.01.2011
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Low-noise high efficiency bias
generation circuits and method
(47) 10.10.2012
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
(54) Ermittlung der Belastbarkeit einer
Förderung der angewandten
über einen Wechselrichter und
Forschung e.V. te 80686
einen Netzschalter an ein
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
Stromnetz anschließbaren
DUITSLAND (DE)
Gleichspannungsquelle
(72) WEBER, Rainer te 77652
(47) 10.10.2012
OFFENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) SMA Solar Technology AG te
KALLFASS, Ingmar te F-67000
34266 NIESTETAL,
STRASBOURG, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H03F 3/60
(73) PEREGRINE SEMICONDUCTOR
CORPORATION te SAN DIEGO, CA
92121, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Ahlborn, Alexander, Dr. rer. nat.
te 34121 KASSEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Groote, Wilfried, Dipl.- Ing. te
34246 VELLMAR,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Reichenbächer, Wolfgang, Dipl.Ing te 34355 STAUFENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H03M 3/02
H03M 1/50
H03M 1/12
(51) H02P 9/30
H02P 9/10
(11) EP2263307
(21) EP09718477.4
(22) 25.02.2009
H03F 1/02
(11) EP2380276
(21) EP08876327.1
(22) 22.12.2008
(54) A MULTI STAGE AMPLIFIER
(47) 10.10.2012
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) HELLBERG, Richard te S-SE-141
45 HUDDINGE, Zweden (SE)
(51) H03F
H03F
H03F
H03F
H03F
3/60
3/195
1/56
1/42
1/02
(72) Kim, Tae Youn te IRVINE, CA
CALIFORNIA 92620, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Englekirk, Robert Mark te PACIFIC
PALISADES, CA CALIFORNIA
90272, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2140552
(21) EP08741773.9
(22) 03.04.2008
(31) 38215207
38454808
(32) 05.04.2007
26.02.2008
(33) Polen
Polen
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
ANALOG-TO-DIGITAL
CONVERSION USING
ASYNCHRONOUS SIGMA-DELTA
Nummer 42/12
MODULATION
114
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(73) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
im. Stanislawa Staszica te 30-059 (72) WANG, Dongyao te SHANGHAI
KRAKOW, Polen (PL)
201206, China (CN)
ZOU, Wei te SHANGHAI 201206,
(72) KOSCIELNIK, Dariusz te PL-31-431
China (CN)
KRAKOW, Polen (PL)
JIN, Shan te SHANGHAI 201206,
MISKOWICZ, Marek te PL-31-636
China (CN)
KRAKOW, Polen (PL)
(51) H04B 1/40
(11) EP1271795
(21) EP02291505.2
(22) 17.06.2002
(31) 0108536
(32) 28.06.2001
(33) Frankrijk
(51) H04L 5/00
H04B 7/26
(11) EP2161856
(21) EP07855920.0
(22) 29.12.2007
(31) 200710126190
(32) 15.06.2007
(33) China
(54) Procede d'estimation de
(54) A METHOD FOR TRANSMITTING
l'incertitude frequentielle d'un
MULTI-WIRELESS-SCHEMES IQ
systeme apte a communiquer sur
DATA BETWEEN A BASIC BAND
deux reseaux de
AND A RADIO FREQUENCY
radiocommunication differents et
dispositif correspondant
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Z124 te GRAND CAYMAN,
Cayman Eilanden (KY)
(72) Rouvellou, Laurent te 75012
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04M 11/06
H04L 5/14
H04L 25/03
H04L 25/02
H04B 3/32
H04B 3/00
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
GUANGDONG 518057, China (CN)
(72) ZHAO, Zhiyong te GUANGDONG
518057, China (CN)
GUO, Feng te GUANGDONG
518057, China (CN)
ZONG, Baiqing te GUANGDONG
518057, China (CN)
(51) H04B 7/26
H04B 17/00
17 oktober 2012
(32) 12.09.2005
(33) China
(54) A OPTICAL FIBER ACCESS
NETWORK AND A
COMMUNICATION PROTECTION
METHOD THEREOF
(47) 10.10.2012
(73) China Mobile Communications
Corporation te XICHENG DISTRICT
BEIJING 100032, China (CN)
(72) LI, Han te BEIJING 100032, China
(CN)
WEI, Bing te BEIJING 100032,
China (CN)
ZHOU, Jianming te BEIJING
100032, China (CN)
(51) H04L 1/00
H04B 10/158
H03M 13/15
(11) EP2403167
(21) EP10290356.4
(22) 30.06.2010
(54) Method of transmitting data via
an optical transmission channel
(47) 10.10.2012
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Leven, Andreas te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04J 3/06
(11) EP2351255
(11) EP2359510
(11) EP2059016
(21) EP09776954.1
(21) EP08874992.4
(21) EP07785456.0
(22) 04.07.2009
(22) 24.10.2008
(22) 27.08.2007
(31) 118226 P
(31) 200610062347
200710096279
(32) 26.11.2008
(54) METHOD AND DEVICE FOR
PACKET NETWORK
SYNCHRONIZATION
(32) 28.08.2006
29.03.2007
(54) SINGLE INPUT SINGLE OUTPUT
REPEATER FOR RELAYING A
MULTIPLE INPUT MULTIPLE
OUTPUT SIGNAL
(33) China
China
(54) METHOD,SYSTEM AND DEVICE
FOR XDSL CROSSTALK
CANCELATION
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (72)
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) FANG, Liming te GUANGDONG
518129, China (CN)
LI, Ying te GUANGDONG 518129,
China (CN)
CHEN, Zihuan te GUANGDONG
518129, China (CN)
(51) H04W 40/22
H04L 12/56
H04B 7/155
H04B 7/14
(11) EP2237452
(21) EP08700671.4
(22) 17.01.2008
(54) METHOD AND DEVICE FOR DATA
RELAY TRANSMISSION IN
WIRELESS RELAY NETWORK
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) TOSTI, Massimiliano te I-00133
ROME, Italië (IT)
Andrew Wireless Systems GmbH
GIULI, Matteo te I-02010 VAZIA
te 86675 BUCHDORF,
(RI), Italië (IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WISNIEWSKI, Ondrej te I-00045
(DE)
GENZANO DI ROMA (RM), Italië
BRAZ, Oliver te 86653 MONHEIM,
(IT)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CARLEO, Rosanna te I-00174
(DE)
ROME, Italië (IT)
EISENWINTER, Stefan te 86675
MORRONE, Simona te I-00143
BUCHDORF, BONDSREPUBLIEK
ROME, Italië (IT)
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 5/00
SCHMALISCH, Mathias te 86165
H04L 27/26
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
H04J 11/00
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2178232
STEFANIK, Jörg te 86609
DONAUWÖRTH,
(21) EP08790409.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 07.08.2008
(DE)
(31) 2007207187
H04B 10/12
(32) 08.08.2007
EP1933477
(33) Japan
EP06775490.3
(54) SRS (Sounding Reference Signal)
24.08.2006
mapping
200510102566
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73)
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) IWAI, Takashi c/o Panasonic
Corporation te OSAKA, 540-6207,
Japan (JP)
IMAMURA, Daichi c/o Panasonic
Corporation te OSAKA, 540-6207,
Japan (JP)
TAKATA, Tomofumi c/o Panasonic
Corporation te OSAKA, 540-6207,
Japan (JP)
MATSUMOTO, Atsushi c/o
Panasonic Corporation te OSAKA,
540-6207, Japan (JP)
OGAWA, Yoshihiko c/o Panasonic
Corporation te OSAKA, 540-6207,
Japan (JP)
FUTAGI, Sadaki c/o Panasonic
Corporation te OSAKA, 540-6207,
Japan (JP)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
115
signal
(47) 10.10.2012
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
17 oktober 2012
(54) METHOD OF PROVIDING A
MEDIUM ACCESS PROTOCOL
(47) 10.10.2012
(73) Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
(72) Shahid, Malek te CHIPPENHAM,
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
WILTSHIRE SN 14 0TJ, GROOT
DUITSLAND (DE)
BRITTANNIË (GB)
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Samuel, Louis Gwyn te SWINDON,
te 5621 BA EINDHOVEN
WILTSHIRE SN5 5QD, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) MAY, Klaus Peter, c/o Philips IP &
Claussen, Holger te SWINDON,
Standards GmbH te 52066
WILTSHIRE SN5 3NJ, GROOT
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
BRITTANNIË (GB)
DUITSLAND (DE)
HIERTZ, Guido, c/o Philips IP &
(51) H04L 12/56
Standards GmbH te 52066
H04L 12/26
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
H04L 12/24
DUITSLAND (DE)
(11) EP1847083
HABETHA, Joerg, c/o Philips IP
&Standards GmbH te 52066
(21) EP06719876.2
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 30.01.2006
DUITSLAND (DE)
(31) 54145
H04L 1/00
WISCHHUSEN, Olaf, c/o Philips IP
& Standards GmbH te 52066
(32) 09.02.2005
EP2314006
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP08794141.5
DUITSLAND (DE)
(54) TRIGGER FOR PACKING PATH
12.08.2008
(51) H04L 12/56
COMPUTATION REQUESTS
A METHOD AND A DEVICE IN A
H04L 12/46
(47) 10.10.2012
WIRELESS COMMUNICATION
(11)
EP1949621
SYSTEM
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
(21)
EP06839794.2
JOSE, CA 95134-1706, Verenigde
10.10.2012
Staten
van
Amerika
(US)
(22)
09.11.2006
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(72) VASSEUR, Jean-Phillippe te
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
(31) 273066
DUNSTABLE, MA 01827,
Zweden (SE)
(32) 14.11.2005
Verenigde Staten van Amerika
SUN, Ying te S-172 72
(33) Verenigde Staten van Amerika
(US)
SUNDBYBERG, Zweden (SE)
ITURRALDE,
Carol
te
(54) TECHNIQUES FOR INSERTING
FANTAYE, Girum te S-164 37
FRAMINGHAM,
MA
01701,
INTERNET PROTOCOL SERVICES
KISTA, Zweden (SE)
Verenigde Staten van Amerika
IN A BROADBAND ACCESS
SKÄRBY, Christian te S-113 51
(US)
NETWORK
STOCKHOLM, Zweden (SE)
GOGUEN, Robert te ACTON, MA
(47) 10.10.2012
H04L 5/00
01720, Verenigde Staten van
(73) Cisco Technology, Inc. te SAN
H04L 27/26
Amerika (US)
JOSE, CA 95134, Verenigde
H04L 1/00
(51) H04L 12/46
Staten van Amerika (US)
EP2034685
(11) EP2117177
(72) VOIT, Eric te BETHESDA, MD
EP08163789.4
20817, Verenigde Staten van
(21) EP08715386.2
05.09.2008
Amerika (US)
(22) 01.04.2008
BROCKNERS, Frank te D-50823
0757385
(31) 200710090412
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
06.09.2007
DUITSLAND (DE)
(32) 06.04.2007
Frankrijk
JONES, Huw te OX11 9QB, GROOT
(33) China
BRITTANNIË (GB)
Méthode d'estimation aveugle de
DEC, Wojciech te NL-1075 PV
paramètres de modulation OFDM (54) METHOD FOR CONTROLLING
CALL, CIRCUIT SWITCHED
AMSTERDAM
10.10.2012
DOMAIN ADAPTER AND TERMINAL
(51) H04L 12/56
DEVICE
Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
(11) EP1969767
(47) 10.10.2012
Alternatives te 75015 PARIS,
(21) EP07701643.4
(73)
Huawei
Technologies
Co.,
Ltd.
te
Frankrijk (FR)
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (22) 05.01.2007
Bouzegzi, Abdelaziz te 38320
GUANGDONG 518129, China (CN) (31) 326391
POISAT, Frankrijk (FR)
(72)
LONG, Shuiping te SHENZHEN
Ciblat, Philippe te 75020 PARIS,
(32) 06.01.2006
GUANGDONG 518129, China (CN)
Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Jallon, Pierre te 38100
(51) H04W 74/08
(54) VIRTUAL ROOT BRIDGE
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
H04L 12/56
(47) 10.10.2012
(11) EP1665668
H04L 7/04
(73) BelAir Networks Inc. te KANATA,
H04J 3/06
(21) EP04769846.9
ONTARIO K2K 2M5, Canada (CA)
EP2211581
(22) 24.08.2004
(72) EGLIN, Matthew George te
EP09360008.8
(31) 03102721
KANATA, ONTARIO K2K 2M5,
27.01.2009
Canada (CA)
(32) 08.09.2003
JOSLIN, Jeff te KANATA, ONTARIO
Local network timing reference
(33) Europees Octrooi Bureau
Nummer 42/12
116
K2K 2M5, Canada (CA)
RAYMENT, Stephen te KANATA,
ONTARIO K2K 2M5, Canada (CA)
(51) H04L 12/56
H04L 12/26
(11) EP2337273
(21) EP09290948.0
(22) 15.12.2009
(54) Capacity management in mesh
networks
(51)
(11)
(21)
(22)
(47) 10.10.2012
(31)
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(32)
(33)
(72) Gloss, Bernd te 70569
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54)
(51) H04L 12/56
(73)
(11) EP2256998
(21) EP10174191.6
(22) 11.05.2001
(31) 570210
(32) 12.05.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for fast
closed-loop rate adaptation in a
high rate packet data
transmission
(47) 10.10.2012
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47)
(US)
(47) 10.10.2012
Sindhushayana, Nagabhushana T. (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
te SAN DIEGO, 92121-1714,
(Publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Verenigde Staten van Amerika
Zweden (SE)
(US)
(72) Eriksson, Anders E te 164 36,
H04L 12/56
KISTA, Zweden (SE)
H04L 12/26
(51) H04L 12/58
EP2409460
(11) EP2053808
EP10709567.1
(21) EP07800928.9
16.03.2010
(22) 10.08.2007
09250737
(31) 200610109849
16.03.2009
(32) 18.08.2006
Europees Octrooi Bureau
(33) China
PATH CHARACTERISATION IN
(54) The system, method and device
NETWORKS
for realizing email notification
10.10.2012
(47) 10.10.2012
British Telecommunications Public
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
Limited Company te LONDON
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
EC1A 7AJ, GROOT BRITTANNIË
GUANGDONG 518129, China (CN)
(GB)
(72) MONCASTER, Tobias te ESSEX
CO5 9UZ, GROOT BRITTANNIË
(GB)
JACQUET, Arnaud te SUFFOLK IP3
8US, GROOT BRITTANNIË (GB)
SMITH, Alan, Philip te SUFFOLK
IP4 5LV, GROOT BRITTANNIË (GB)
BRISCOE, Robert, John te
SUFFOLK IP13 9NW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) WANG, Lei te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
YANG, Jian te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
CHEN, Guoqiao te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H04L 12/56
H04L 12/437
(22) 23.12.2009
(11) EP2360880
(21) EP11152215.7
(72) Esteves, Eduardo A.S. te SAN
(22) 26.01.2011
DIEGO, 92121-1714, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 710244
Attar, Rashid Ahmed Akbar te
(32) 22.02.2010
SAN DIEGO, 92121-1714,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) Optimized fast re-route in MPLSSindhushayana, Nagabhushana T.
TP ring topologies
te SAN DIEGO, 92121-1714,
(47) 10.10.2012
Verenigde Staten van Amerika
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(US)
(Publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(51) H04L 12/56
Zweden (SE)
(11) EP2249521
(72) Kini, Sriganesh te FREMONT, CA
94539, Verenigde Staten van
(21) EP10174195.7
Amerika (US)
(22) 11.05.2001
Liu, Autumn te SANTA CLARA, CA
(31) 570210
95050, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 12.05.2000
Rapoport, Marc te SAN JOSE, CA
(33) Verenigde Staten van Amerika
95134, Verenigde Staten van
(54) Method and apparatus for fast
Amerika (US)
closed-loop rate adaptation in a
(51)
H04L 12/56
high rate packet data
H04L 12/46
transmission
(47) 10.10.2012
(11) EP2326048
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP11153962.3
(72) Esteves, Eduardo A.S. te SAN
DIEGO, 92121-1714, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Attar, Rashid Ahmed Akbar te
SAN DIEGO, 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
17 oktober 2012
(22) 21.06.2004
(31) 619177
(32) 15.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Arrangements for connectionoriented transport in a packet
switched communications
network
(51) H04L 12/58
(11) EP2339798
(21) EP09180679.4
(54) Method for partial loading and
viewing a document attachment
on a portable electronic device
(47) 10.10.2012
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(CA)
(72) Dumitru, Dan, Mihai te ATLANTA,
GA 30328, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Arora, Rakesh, Kumar te
MISSISSAUGA ONTARIO L4W 0B5,
Canada (CA)
(51) H04L 12/64
(11) EP2157749
(21) EP09167948.0
(22) 14.08.2009
(31) 193345
(32) 18.08.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) system and method for achieving
accelerated throughput
(47) 10.10.2012
(73) LiveQoS Inc. te KANATA, ON K2K
2B8, Canada (CA)
(72) Williams, Matthew Robert te
KANATA ONTARIO K2T 1G5,
Canada (CA)
Cressman, Jonathan N te OTTAWA
ONTARIO K2E 6W7, Canada (CA)
(51) H04L 25/02
H01L 43/08
(11) EP2137913
(21) EP08788033.2
Nummer 42/12
117
(22) 21.03.2008
(31) 0754004
(32) 23.03.2007
(33) Frankrijk
(72)
(54) DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE POUR
LE TRANSPORT D'INFORMATIONS
NUMÉRIQUES
(47) 10.10.2012
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
Centre National de la Recherche
Scientifique te 75794 PARIS
CEDEX 16, Frankrijk (FR)
(51)
(72) JAVERLIAC, Virgile te F-38370 ST
PRIM, Frankrijk (FR)
(11)
(51) H04L 27/26
H04L 25/02
(22)
(11) EP2461530
(32)
(21) EP10450186.1
(22) 02.12.2010
(54) Channel estimation in an OFDM
transmission system
(21)
(31)
(33)
(54)
(47) 10.10.2012
(47)
(73) Kapsch TrafficCom AG te 1120
WIEN, Oostenrijk (AT)
(73)
(72) Czink, Nicolai te 1050 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Zemen, Thomas te 2345 BRUNN
AM GEBRIGE, Oostenrijk (AT)
Bernadó, Laura te 1050 WIEN,
Oostenrijk (AT)
Molisch, Andreas te LOS
ANGELES, CA 90089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04L 25/02
(11) EP2330783
(21) EP11155623.9
(22) 21.12.2005
(31) 637437 P
(32) 21.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Channel impulse response
estimation
(47) 10.10.2012
(73) Elliptic Laboratories AS te 0473
OSLO, Noorwegen (NO)
(72) Dahl, Tobias te N-0574 OSLO,
Noorwegen (NO)
Eggen, Gudbrand te N-0177
OSLO, Noorwegen (NO)
(51) H04L 27/26
(11) EP2314035
(21) EP09790137.5
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
17 oktober 2012
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, (54) Signing and validating session
Verenigde Staten van Amerika
initiation protocol routing headers
(US)
(47) 10.10.2012
KIM, Je, Woo te SAN DIEGO CA
(73) MICROSOFT CORPORATION te
92121-1714, Verenigde Staten
REDMOND, WASHINGTON 98052van Amerika (US)
6399, Verenigde Staten van
NAGUIB, Ayman, Fawzy te SAN
Amerika (US)
DIEGO CA 92121-1714, Verenigde
(72)
Buch, Jeremy Thomas te 98052,
Staten van Amerika (US)
REDMOND, Verenigde Staten van
PARK, Jong, Hyeon te SAN DIEGO
Amerika (US)
CA 92121-1714, Verenigde Staten
Su, Jinyan te 98052, REDMOND,
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
CHANG, Tae, Ryun te SAN DIEGO
(US)
CA 92121-1714, Verenigde Staten
Narayanan, Sankaran te 98052,
van Amerika (US)
REDMOND, Verenigde Staten van
H04L 29/06
Amerika (US)
Eydelman, Vadim te 98052,
EP1161049
REDMOND, Verenigde Staten van
EP01114772.5
Amerika (US)
07.08.1998
(51) H04L 29/06
98113565
(11) EP1713228
21.07.1998
(21) EP05386008.6
Europees Octrooi Bureau
(22) 14.04.2005
Method and apparatus for
(54) Server and method for computer
providing an internet third part
communication for automatically
data channel
performing and administrating a
10.10.2012
comparison
Kaufmann, Oliver te 86161
(47) 10.10.2012
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
(73) INTRALOT S.A. Integrated
DUITSLAND (DE)
Information Systems and Lottery
Kaufmann, Oliver te 86161
Services te 15125 MAROUSSI
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
ATHENS, Griekenland (GR)
DUITSLAND (DE)
(72) Lialiamoy, Eleni te 185 34
H04L 29/06
PIRAEUS, Griekenland (GR)
Anapliotis, Marios te 185 34
EP1454241
PIRAEUS, Griekenland (GR)
EP02782342.6
Pachnis, Spyridon te 152 32
20.11.2002
ATHENS, Griekenland (GR)
331642 P
(51) H04L 29/06
(32) 20.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1732268
(21) EP05759478.0
(54) Method of secure transfer of data (22) 17.06.2005
between firewall-protected
(31) 200410049176
devices
(32) 18.06.2004
(47) 10.10.2012
(73) Western Digital Technologies, Inc. (33) China
te IRVINE, CA 92612, Verenigde
(54) A METHOD FOR SAFELY
Staten van Amerika (US)
TRANSMITTING THE SERVICE
STREAM OVER THE IP NETWORK
(72) HESSELINK, Lambertus te
ATHERTON, CA 94027, Verenigde (47) 10.10.2012
Staten van Amerika (US)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
RIZAL, Dharmarus te MOUNTAIN
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
VIEW, CA 94043, Verenigde
GUANGDONG 518129, China (CN)
Staten van Amerika (US)
(72)
LI, Hejun, Huawei Administration
BJORNSON, Eric, S. te
Building te GUANGDONG 518129,
SUNNYVALE, CA 94087,
China (CN)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04L 29/14
H04L 29/06
(22) 08.07.2009
(51) H04L 29/08
H04L 29/06
(31) 169625
(11) EP1583318
(21) EP07121866.3
(32) 08.07.2008
(21) EP05102470.1
(22) 13.10.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 29.03.2005
(31) 159360 P
536639
(54) Methods and systems for
(31) 815232
reducing PAPR of an OFDM signal (32) 31.03.2004
(47) 10.10.2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
(11) EP1931103
(32) 14.10.1999
28.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 42/12
Verenigde Staten van Amerika
118
(11) EP2438736
(54) Method and system for
(21) EP10727567.9
compressing and decompressing (22) 01.06.2010
packet headers
(31) 476437
(47) 10.10.2012
(32) 02.06.2009
(73) Nokia Corporation te 02150
(33) Verenigde Staten van Amerika
ESPOO, Finland (FI)
17 oktober 2012
(47) 10.10.2012
(73) Harris Corporation te
MELBOURNE, FL 32919,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PETRESCU, Mihai te
SCHWENKSVILLE PA 19473,
Verenigde Staten van Amerika
(72) Le, Khiem te COPPELL, TX 75019, (54) WORKGROUP KEY WRAPPING FOR
(US)
COMMUNITY
OF
INTEREST
Verenigde Staten van Amerika
CREVE, Hilton, S. te CULVER CITY
MEMBERSHIP
AUTHENTICATION
(US)
CA 90230, Verenigde Staten van
(47) 10.10.2012
Clanton, Christopher te
Amerika (US)
RICHARDSON, TX 75082,
(73) Unisys Corporation te BLUE BELL,
(51) H04M 1/725
Verenigde Staten van Amerika
PA 19422, Verenigde Staten van
H04M 1/02
(US)
Amerika (US)
Zheng, Haihong te COPPEL, TX
(11) EP1675361
(72) JOHNSON, Robert te POTTSTOWN
75019, Verenigde Staten van
PA 19464, Verenigde Staten van (21) EP05027596.5
Amerika (US)
Amerika (US)
(22) 16.12.2005
Liu, Zhigang te IRVING, TX 75063,
CHIN, Edward te NEWTOWN
Verenigde Staten van Amerika
(31) 2004109614
SQUARE PA 19073, Verenigde
(US)
2005040176
Staten van Amerika (US)
(32) 21.12.2004
(51) H04L 29/06
DODGSON, David te LANSDALE
13.05.2005
PA 19446, Verenigde Staten van
(11) EP2294783
Amerika (US)
(33)
Zuid-Korea
(21) EP08774515.4
Zuid-Korea
(51
H04L
29/08
(22) 30.06.2008
)
(54) Mobile communication terminal
(54) PROVIDING LOCATION
with different operation modes
(11 EP1929748
INFORMATION IN AN IP
selected by the opening direction
)
MULTIMEDIA SUBSYSTEM
of folder cover and method
(21 EP06778352.2
NETWORK
thereof
)
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (22 24.08.2006
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
)
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443(31 102005046441
Zweden (SE)
742, Zuid-Korea (KR)
)
(72) JONSSON, Annika, Gerd, Helena
(72) Won, Jong-Sang c/o Samsung
te S-128 33 SKARPNÄCK, Zweden (32 28.09.2005
Electronics Co. Ltd. te SUWON-SI,
)
(SE)
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
AUSTRELL, Tobias te S-125 57
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) H04M 1/02
ÄLVSJÖ, Zweden (SE)
)
H02G 11/00
BELINCHÓN VERGARA, Maria,
(54 ABWESENHEITSASSISTENZSYSTEM
H01R 13/00
Carmen te E-28902 GETAFE
)
FÜR MULTIMEDIAFÄHIGE
H01Q 1/24
(MADRID), Spanje (ES)
KOMMUNIKATIONSSYSTEME
ESCRIBANO BULLÓN, Berta,
(11) EP2334040
(47 10.10.2012
Isabel te E-28028 MADRID,
(21) EP09178549.3
)
Spanje (ES)
(22) 09.12.2009
ESTEBAN VARÉS, Nuria te E(73 Siemens Enterprise
28300 ARANJUEZ (MADRID),
)
Communications GmbH & Co. KG (54) Mobile communication device
Spanje (ES)
with RF communication between
te 81379 MÜNCHEN,
parts
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(51) H04L 29/06
(47) 10.10.2012
(72 BORDEWISCH, Uwe te 32351
(11) EP2220846
)
STEMWEDE-WEHDEM,
(73) Research In Motion Limited te
(21) EP08854750.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(22) 28.11.2008
HOFFMANN, Holger te 58239
(CA)
SCHWERTE, BONDSREPUBLIEK
(31) 0723276
(72) Wong, Joshua Kwan Ho te
DUITSLAND (DE)
WATERLOO ONTARIO N2L 5R9,
(32) 28.11.2007
LEIMKÖTTER, Ulrich te 45889
Canada (CA)
(33) GROOT BRITTANNIË
GELSENKIRCHEN,
Man, Ying Tong te WATERLOO
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
(54) METHOD OF ANONYMISING AN
ONTARIO N2L 5R9, Canada (CA)
INTERACTION BETWEEN DEVICES (51) H04L 29/08
Qi, Yihong te WATERLOO
(47) 10.10.2012
ONTARIO N2L 5Z5, Canada (CA)
(11) EP2258089
Jarmuszewski, Perry te
(73) Really Virtual Company Limited te (21) EP09721121.3
WATERLOO ONTARIO N2L 5Z5,
LONDON SW15 1BP, GROOT
(22) 02.03.2009
Canada (CA)
BRITTANNIË (GB)
(31)
47381
(51) H04M 1/02
(72) TAYSOM, John, Graham te
LONDON W1K 2NB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
CLEEVELY, David te
CAMBRIDGESHIRE CB4 0FW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) H04L 29/06
(32) 13.03.2008
(11) EP2387211
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP10163307.1
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
DISTRIBUTING A CLIENT LOAD
FROM A FAILED SERVER AMONG
REMAINING SERVERS IN A
STORAGE AREA NETWORK (SAN)
(22) 19.05.2010
(31) 10162467
(32) 10.05.2010
Nummer 42/12
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Handheld electronic
communication device
(47) 10.10.2012
119
(72) ULLÉN, Kaj te S-23736 BJÄRRED,
Zweden (SE)
ERIKSSON, Martin te S-23438
LOMMA, Zweden (SE)
(51)
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(11)
(CA)
(21)
(72) Pegg, Albert te WATERLOO
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA) (22)
(51) H04M 1/02
(11) EP2413571
(21) EP10171308.9
(22) 29.07.2010
(54) Slide and offset pivot display for
an electronic mobile device
(47) 10.10.2012
H04N 1/32
H04N 1/00
EP1624665
EP05254878.1
04.08.2005
(31) 2004231437
2005208061
(32) 06.08.2004
19.07.2005
(33) Japan
Japan
(54) Image forming apparatus, and
control method of the same
(73) Research In Motion Limited te
(47) 10.10.2012
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
(CA)
TOKYO, Japan (JP)
(72) Pegg, Albert te WATERLOO
(72)
Uruma, Kazuhiro, Canon
ONTARIO N2L 3W8, Canada (CA)
Kabushiki Kaisha te TOKYO, Japan
(51 H04M 3/493
(JP)
)
(51) H04N 1/06
(11 EP1475945
H04N 1/053
)
(11) EP1810497
(21 EP04010679.1
(21) EP05796402.5
)
(22 05.05.2004
)
(22) 03.11.2005
(31 10320319
)
10328090
(32) 11.11.2004
(32 06.05.2003
)
20.06.2003
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM AUFZEICHNEN DIGITALER
DATEN AUF BILDMATERIAL
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 18582004
(33) Zwitserland
(47)
(54 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER
(73)
)
SPRACHKOMMUNIKATIONSVERBINDUNG
MITTELS EINER TELEFONBUCH(72)
DATENBANK
(47 10.10.2012
)
(73 adviqo AG te 10117 BERLIN,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE)
10.10.2012
Pro Archive AG te 8142 UITIKON,
Zwitserland (CH)
FLUCK, Daniel te CH-8424
EMBRACH, Zwitserland (CH)
(51) H04N 5/91
H04N 1/407
G06T 11/60
(11) EP1859613
(72 Kohl, Ulrich Dr. te 13465 BERLIN,
)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (21) EP06729585.7
(22) 15.03.2006
(51) H04M 9/08
H04B 3/23
(31) 2005074938
(11) EP2314058
(32) 16.03.2005
(21) EP08874592.2
(33) Japan
(22) 10.12.2008
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
GENERATING CATALOG IMAGE
AND PROGRAM THEREFOR
(31) 157835
(32) 13.06.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR REDUCING A
DISTURBANCE IN AN INPUT
SIGNAL CAUSED BY AN OUTPUT
SIGNAL IN A MULTI-PORT
CONNECTOR, MULTI-PORT
CONNECTOR, AND MOBILE
DEVICE
(47) 10.10.2012
(73) Fujifilm Corporation te TOKYO
1068620, Japan (JP)
(72) SUZUKI, Ken c/o Fujifim
Corporation te MINATO-KU,
TOKYO, 106-8620, Japan (JP)
(51) H04N 7/18
H04N 5/225
(47) 10.10.2012
(11) EP1568213
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(21) EP03783583.2
(22) 17.11.2003
17 oktober 2012
(31) 308508
(32) 03.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EVENT DRIVEN VIDEO TRACKING
SYSTEM
(47) 10.10.2012
(73) Sensormatic Electronics, LLC te
BOCA RATON, FL 33486,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LAZO, Philip, A. te MOUNT AIRY,
MD 21771, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COMOGLIO, Rick, F. te DEERFIELD
BEACH, FL 33442, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04N 5/33
H01J 43/00
(11) EP2309725
(21) EP10014664.6
(22) 31.05.2002
(31) 885639
(32) 20.06.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Gating a sensor using a gating
signal
(47) 10.10.2012
(73) L-3 Communications Corporation
te NEW YORK, NY 10016,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Ostromek, Timothy te GARLAND,
TX 75041-6188, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Estrera, Joseph te DALLAS, TX
75231, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bacarella, Antonio te DALLAS, TX
75248, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04N 5/335
H04N 5/32
H01L 27/146
(11) EP1687971
(21) EP04799716.8
(22) 10.11.2004
(31) 2003392725
2004207273
(32) 21.11.2003
14.07.2004
(33) Japan
Japan
(54) RADIATION IMAGE PICK-UP
DEVICE AND METHOD THEREFOR,
AND RADIATION IMAGE PICK-UP
SYSTEM
(47) 10.10.2012
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
(JP)
(72) ISHII, Takamasa te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
MORISHITA, Masakazu te OHTAKU, TOKYO, 1468501, Japan (JP)
MOCHIZUKI, Chiori te OHTA-KU,
Nummer 42/12
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
WATANABE, Minoru te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
NOMURA, Keiichi te OHTA-KU,
TOKYO, 1468501, Japan (JP)
120
(73) United Video Properties, Inc. te
SANTA CLARA, CA 95050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
17 oktober 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RENEWABLE CONDITIONAL
ACCESS
(47) 10.10.2012
(72) Bennington, Gerald te BOULDER,
CO 80303, Verenigde Staten van (73) Scientific-Atlanta, Inc. te
(51) H04N 5/378
LAWRENCEVILLE, GEORGIA
Amerika (US)
H04N 5/359
30044, Verenigde Staten van
Backer,George te HIGHLANDS
H04N 1/407
Amerika (US)
RANCH, CO 80126, Verenigde
H04N 1/401
(72) PINDER, Howard G. te
Staten van Amerika (US)
H04N 1/03
NORCROSS, GEORGIA 30092,
Green Shawn te LITTLETON, CO
H04N 1/00
Verenigde Staten van Amerika
80123,
Verenigde
Staten
van
(11) EP1484908
(US)
Amerika (US)
(21) EP04012262.4
LILLY, Henry, III te BRISTOL,
Cooper, Bill te LITTLATON, CO
PENNSYLVANIA 19007, Verenigde
80123, Verenigde Staten van
(22) 24.05.2004
Staten van Amerika (US)
Amerika
(US)
(31) 2003157516
SEDACCA, David A. te ATLANTA,
Rogers, Rosetta te LAGO VISTA,
(32) 03.06.2003
GA 30345, Verenigde Staten van
TX 78645, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(33) Japan
GAUL, Michael A. te
Davis, Bruce te LAKE OSWEGA,
(54) Solid state image pickup device
LAWRENCEVILLE, GEORGIA
OR 97034, Verenigde Staten van
(47) 10.10.2012
30045, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
Spell, Dave te SAN DIEGO, CA
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
92117, Verenigde Staten van
TOKYO, Japan (JP)
(51) H04N 7/173
Amerika (US)
(72) Saigusa, Akio te TOKYO, Japan
G06F 17/30
(JP)
(51) H04N 7/088
(11) EP2172019
Shimizu, Satoshi te TOKYO, Japan
H04N 7/085
(21) EP08789403.6
(JP)
(11) EP2265011
(22) 22.07.2008
(51) H04N 9/64
(21) EP10172873.1
(31) 962546 P
H04N 7/01
(22) 07.03.2002
H04N 5/44
(32) 30.07.2007
(31) 2001067969
H04N 5/14
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 12.03.2001
(11) EP2095630
(54) PROVIDING INFORMATION ABOUT
(33) Japan
(21) EP07839978.9
VIDEO CONTENT
(54) Transmission and reception of an (47) 10.10.2012
(22) 06.11.2007
audio signal using the video
(31) 864881 P
(73) NDS Limited te STAINES,
blanking period
932686
MIDDLESEX TW18 4EX, GROOT
(47) 10.10.2012
BRITTANNIË (GB)
(32) 08.11.2006
(73) Sony Corporation te TOKYO 108- (72) DAVIES, Colin John te
31.10.2007
0075, Japan (JP)
FORDINGBRIDGE HAMPSHIRE SP6
(33) Verenigde Staten van Amerika
1LG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Verenigde Staten van Amerika
WALKER, James Geoffrey te
(72) Okamoto, Hiroshige te MINATO(54) ADVANCED DEINTERLACER FOR
WINCHESTER HAMPSHIRE SO23
KU TOKYO 108-0075, Japan (JP)
HIGH-DEFINITION AND
7QE, GROOT BRITTANNIË (GB)
STANDARD-DEFINITION VIDEO
(51) H04N 7/088
THEXTON, Nicholas te LONDON
(47) 10.10.2012
H04N 7/085
SW13 9NG, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(73) Marvell World Trade Ltd. te 14027 (11) EP2262257
PARNALL, Simon John te
BRITTONS HILL SAINT MICHAEL,
(21) EP10172881.4
KINGSWOOD SURREY KT20 6PP,
Barbados (BB)
(22) 07.03.2002
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SRINIVASAN, Sujith te
(31) 2001067969
INDARANAGAR, BANGALORE,
(51) H04N 7/26
India (IN)
(32) 12.03.2001
H04N 7/24
GARG, Sanjay te INDARANAGAR, (33) Japan
G06T 9/00
BANGALORE, India (IN)
(11)
EP2278808
(54) Reception of an audio signal
BALRAM, Nikhil te MOUNTAIN
using
the
video
blanking
period
(21)
EP10185714.2
VIEW, CALIFORNIA 94041,
Verenigde Staten van Amerika
(47) 10.10.2012
(22) 27.11.2002
(US)
(73) Sony Corporation te TOKYO 108- (31) 333130 P
BISWAS, Mainak te SANTA CRUZ,
0075, Japan (JP)
334541 P
CALIFORNIA 95064, Verenigde
342101 P
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Staten van Amerika (US)
369597 P
(72) OKAMOTO, Hiroshige te MINATO20020073044
(51) H04N 5/445
KU TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(32) 27.11.2001
(11) EP1558028
(51) H04N 7/173
03.12.2001
(21) EP05075996.8
26.12.2001
(11) EP2036349
(22) 20.05.1994
04.04.2002
(21) EP07812418.7
22.11.2002
(54) Improved electronic television
program schedule guide system (22) 28.06.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 427959
and method
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 30.06.2006
(47) 10.10.2012
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 42/12
Zuid-Korea
(54) Bitstream and method for
decoding an orientation
interpolator
(47) 10.10.2012
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 443742, Zuid-Korea (KR)
(72) Kim, Do-kyoon te KYUNGKI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Jung, Seok-yoon te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Jang, Euee-seon te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Woo, Sang-oak te KYUNGKI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Lee, Shin-jun te SEOUL, ZuidKorea (KR)
Han, Mahn-jin te KYUNGKI-DO,
Zuid-Korea (KR)
Jang, Gyeong-ja te KYUNGKI-DO,
Zuid-Korea (KR)
(51) H04N 7/36
H04N 7/26
(11) EP1654706
(21) EP04744127.4
(22) 14.07.2004
(31) 03300081
(32) 05.08.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VIDEO ENCODING AND
DECODING METHODS AND
CORRESPONDING DEVICES
(47) 10.10.2012
(73) Trident Microsystems (Far East)
Ltd. te GRAND CAYMAN, Cayman
Eilanden (KY)
(72) VALENTE, Stéphane te F-75008
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04N 7/26
H04N 7/24
(11) EP2364551
(21) EP09771753.2
(22) 07.12.2009
(31) 08253946
(32) 10.12.2008
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
121
(21) EP04709525.2
(22) 09.02.2004
(31) 402882
(32) 28.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
17 oktober 2012
CAMERON, Kirk te UPTON,
MASSACHUSETTS 01568,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04Q 11/00
(11) EP2217001
(54) ACCELERATING VIDEO DECODING
(21) EP07855969.7
USING A GRAPHICS PROCESSING
(22) 29.12.2007
UNIT
(31) 200710187997
(47) 10.10.2012
(32) 16.11.2007
(73) MICROSOFT CORPORATION te
REDMOND, WA 98052, Verenigde (33) China
Staten van Amerika (US)
(54) TAP, LRM AND RESOURCE STATE
(72) SHEN, Goubin te HAIDIAN
CONTROL SYSTEM AND METHOD
DISTRICT, BEIJING 100088, China (47) 10.10.2012
(CN)
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
ZHU, Lihua, Laboratory of
GUANGDONG 518057, China (CN)
Artificial Intelligence te BEIJING
100080, China (CN)
(72) SUN, Desheng te GUANGDONG
LI, Shipeng te REDMOND,
518057, China (CN)
WASHINGTON 98052, Verenigde
(51) H04Q 11/00
Staten van Amerika (US)
H04L 12/56
ZHANG, Ya-Qin te BEIJING
(11) EP2377326
100103, China (CN)
RASHID, Richard, F. te REDMOND, (21) EP08875511.1
WA 98052, Verenigde Staten van
(22) 22.12.2008
Amerika (US)
(54) CONFIGURING SYNCHRONOUS
(51) H04N 21/81
OPTICAL SWITCHES
H04N 21/654
(47) 10.10.2012
H04N 21/6405
H04N
H04N
H04N
H04N
21/433
21/262
21/258
21/235
(11) EP1346571
(21) EP01990784.9
(22) 15.11.2001
(31) 253369 P
969530
(32) 28.11.2000
02.10.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) ANDRIOLLI, Nicola te I-56100
PISA, Italië (IT)
CASTOLDI, Piero te I-56100 PISA,
Italië (IT)
BIANCHI, Alberto te I-56128
MARINA DI PISA, Italië (IT)
RAPONI, Pier Giorgio te I-56100
PISA, Italië (IT)
(51) H04Q 11/00
H04L 12/18
(11) EP2320598
(54) SYNCHRONIZATION OF BULK
DATA TRANSFERS TO END NODE
DEVICES IN A MULTIMEDIA
NETWORK
(21) EP09847264.0
(47) 10.10.2012
(32) 15.07.2009
(22) 25.12.2009
(31) 200910151992
(73) Navic Systems, Inc. te WALTHAM (33) China
Europees Octrooi Bureau
MA 02451, Verenigde Staten van (54) MULTICAST PROCESSING METHOD
MULTIPLEXED VIDEO STREAMING
Amerika (US)
AND APPARATUS
10.10.2012
(72) KAMENTSKY, Lee te ARLINGTON, (47) 10.10.2012
MA 02474, Verenigde Staten van
British Telecommunications Public
(73) ZTE Corporation te SHENZHEN,
Amerika (US)
Limited Company te LONDON
GUANGDONG 518057, China (CN)
LACROIX, John te WILLISTON, VT
EC1A 7AJ, GROOT BRITTANNIË
(72) HE, Yuanling te GUANGDONG
05495, Verenigde Staten van
(GB)
518057, China (CN)
Amerika (US)
NILSSON, Michael, Erling te
LI, Mingsheng te GUANGDONG
FAGNANI,
Mark
te
BOSTON,
MA
IPSWICH SUFFOLK IP5 1 BY,
518057, China (CN)
02114,
Verenigde
Staten
van
GROOT BRITTANNIË (GB)
YUAN, Liquan te GUANGDONG
Amerika (US)
CRABTREE, Ian, Barry te IPSWICH
518057, China (CN)
HALL,
Peter
te
ASHTEAD
SURREY,
SUFFOLK IP9 2NN, GROOT
GROOT
BRITTANNIË
(GB)
(51) H04S 7/00
BRITTANNIË (GB)
KILLER, Roger te BRIGHTON, MA
H04R 5/04
MULROY, Patrick, Joseph te E02135, Verenigde Staten van
H04R 5/033
48940 VIZCAYA, Spanje (ES)
Amerika (US)
H04R 29/00
H04N 7/36
KANOJIA, Chaitanya te NEWTON,
(11) EP2194728
H04N 7/26
MASSACHUSETTS 02468,
G06T 1/20
(21) EP09252599.7
Verenigde Staten van Amerika
(US)
EP1609244
(22) 11.11.2009
Nummer 42/12
(31) 2008309270
(32) 04.12.2008
(33) Japan
(54) Music reproducing system,
information processing method
and program
(47) 10.10.2012
(73) Sony Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(72) Kon, Homare te TOKYO 141,
Japan (JP)
(51) H04R 9/04
(11) EP1737269
(21) EP05013378.4
(22) 21.06.2005
(54) Shallow loudspeaker
(47) 10.10.2012
122
TERMINAL DE
RADIOCOMMUNICATION
COMPRENANT UNE CARTE SIM
(47) 10.10.2012
(73) Wavecom te 92442 ISSY-LESMOULINEAUX CEDEX, Frankrijk
(FR)
(72) MONTES, Jacques te 94170 LE
PERREUX SUR MARNE, Frankrijk
(FR)
(51) H04W 8/26
(11) EP2266333
(21) EP09726809.8
(22) 05.03.2009
(31) 40866 P
48464 P
(32) 31.03.2008
28.04.2008
(73) Harman International Industries
(33) Verenigde Staten van Amerika
Ltd. te POTTERS BAR,
Verenigde Staten van Amerika
HERTFORDSHIRE EN6 3JN, GROOT (54) HANDLING IDENTIFIERS FOR
BRITTANNIË (GB)
ENHANCED DEDICATED
(72) Franks, Robert te PORTHCAWL
CHANNELS IN CELL FORWARD
MID GLAMORGAN, CF36 3HW,
ACCESS CHANNEL STATES
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 10.10.2012
(51) H04R 9/06
H04R 7/12
(11) EP1502478
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
17 oktober 2012
(54) CREATION AND SIGNALLING OF
UE LISTS TO SUPPORT
FREQUENCY SELECTIVE
REPEATER OPERATION
(47) 10.10.2012
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) KAZMI, Muhammad te S-167 39
BROMMA, Zweden (SE)
GAN, Jiansong te BEIJING 100192,
China (CN)
BALDEMAIR, Robert te S-171 70
SOLNA, Zweden (SE)
ZHANG, Zhang te BEIJING
100028, China (CN)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
76/02
52/44
52/40
36/00
(11) EP1346594
(21) EP01270068.8
(22) 29.11.2001
(31) 251537 P
738016
(32) 05.12.2000
15.12.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(31) 02076651
(72) WIDEGREN, Ina te S-117 31
STOCKHOLM, Zweden (SE)
WAGER, Stefan te FI-02360
ESPOO, Finland (FI)
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
CALL RECOVERY IN A WIRELESS
COMMUNICATION SYSTEM
(32) 25.04.2002
(51) H04W 16/14
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP03717495.0
(22) 25.04.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Loudspeaker with a first and a
second diaphragm body
(47) 10.10.2012
(73) PSS Belgium NV te 8200
DENDERMONDE, België (BE)
(72) D'HOOGH, Guido, O., M. te NL5656 AA EINDHOVEN
(51) H04R 25/00
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(21) EP09010190.8
(22) 06.08.2009
(31) 90174 P
482112
(32) 19.08.2008
10.06.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) CHEN, Tao te SAN DIEGO, CA
92129, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WANG, Jun te SAN DIEGO, CA
92130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04W 36/00
(54) Method and system for Bluetooth (11) EP2288209
connection set up in a multiEP05744214.7
(21) EP09010473.8
standard multi-radio
25.05.2005
(22) 13.08.2009
communication system
A HOOK FOR A HEARING AID
(54) Tranferring a sequence enabling
(47) 10.10.2012
10.10.2012
the identification of the home
(73) Broadcom Corporation te IRVINE,
base station by mobile terminal
WIDEX A/S te 3540 LYNGE,
CA 92617, Verenigde Staten van
Denemarken (DK)
(47)
10.10.2012
Amerika (US)
LINKENKÆR-HANSEN, Morten te (72) Hall, Steven te 92024
(73) Mitsubishi Electric R&D Centre
DK-3500 VÆRLØSE, Denemarken
Europe B.V. te 1119 NS SCHIPHOL
OLIVENHAINE CA, Verenigde
(DK)
RIJK
Staten van Amerika (US)
OLSEN, Jørgen, Mejner te DKMitsubishi Electric Corporation te
(51) H04W 16/26
3400 HILLERØD, Denemarken
TOKYO 100-8310, Japan (JP)
H04B 7/26
(DK)
(72) Brunel, Loïc te 35708 RENNES
(11) EP2364559
CEDEX 7, Frankrijk (FR)
H04W 8/18
Khanfouchi, Mourad te 35708
(21) EP09756795.2
EP2047697
RENNES CEDEX 7, Frankrijk (FR)
(22)
10.11.2009
EP07788064.9
(51) H04W 36/02
(31) 114307 P
31.07.2007
580340
(11) EP1834429
0607042
(32) 13.11.2008
(21) EP05854525.2
01.08.2006
16.10.2009
(22) 16.12.2005
Frankrijk
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 27357
Verenigde Staten van Amerika
PERSONNALISATION D'UN
(11) EP1884140
(21)
(11) EP2157821
(47) 10.10.2012
Nummer 42/12
123
(32) 30.12.2004
(51) H04W 36/18
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1736008
(54) METHODS FOR MANAGING DATA (21) EP05725907.9
TRANSMISSIONS BETWEEN A
(22) 18.03.2005
MOBILE STATION AND A SERVING
(31) 819630
STATION
(32) 07.04.2004
(47) 10.10.2012
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(33) Verenigde Staten van Amerika
17 oktober 2012
(72) HUANG, Leping te SAITAME-KEN,
TOKYO 332-0001, Japan (JP)
(51) H04W 40/24
H04W 40/02
H04L 12/56
(11) EP2319268
(21) EP09786551.3
(22)
(54) COMMUNICATION VIA A
(31)
WIRELESS LOCAL-AREA NETWORK
(32)
(47) 10.10.2012
(33)
VASUDEVAN, Damodaran te
(73) Motorola Mobility LLC te
PALATINE, ILLINOIS 60074,
(54)
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(US)
WESTERN, Gary E. te
(72)
TELL, Daniel, F. te LAKE FOREST, (47)
JOHNSBURG, ILLINOIS 60050,
IL 60045, Verenigde Staten van
(73)
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
(US)
CORDELL, Donald, P. te
GAO, Zhou te LAKE ZURICH,
(72)
WOODSTOCK, IL 60098,
ILLINOIS 60047, Verenigde Staten
Verenigde Staten van Amerika
van Amerika (US)
(US)
MARCELL, Patrick R. te ST.
KINNAVY, Michael, J. te PARK
CHARLES, ILLINOIS 60175,
(51)
RIDGE, IL 60068, Verenigde
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
MORGAN, William, K. te
H04W 36/02
WAUCONDA, IL 60884, Verenigde (11)
Staten van Amerika (US)
EP2130399
(21)
(51)
H04W 36/38
EP07727572.5
(22)
(22) 30.03.2007
(11) EP2230866
(54) BUFFER TRANSFER IN A
COMMUNICATIONS NETWORK
(21) EP10002704.4
(47) 10.10.2012
(31) 161769 P
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(32) 20.03.2009
(72) VERES, Andras te H-1113
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(51) H04W 36/14
(11) EP2286617
(21) EP09728779.1
(22) 13.03.2009
(31) 80015
(32) 31.03.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
COMMUNICATION BETWEEN
WIRELESS
TELECOMMUNICATIONS
NETWORKS OF DIFFERENT
TECHNOLOGY TYPES
(47) 10.10.2012
(73) Alcatel Lucent te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) CAKULEV, Violeta te MILLBURN NJ
07041, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DOLAN, Michael, Francis te WILL,
IL 60440, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VASUDEVAN, Subramanian te
MORRIS, NJ 07960, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ZHU, Lily, H. te MORRIS, NY
07054, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 15.03.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of measurement
reporting for CSG cells in a LTE
system
(47) 10.10.2012
(73) HTC Corporation te TAOYUAN
COUNTY 330, Taiwan (TW)
(72) Jen, Yu-Chih te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
Chen, Te-Ming te TAOYUAN CITY
TAOYUAN COUNTY 330, Taiwan
(TW)
(51) H04W 84/18
H04W 40/12
H04L 12/56
H04L 12/28
08.07.2009
84709 P
30.07.2008
Verenigde Staten van Amerika
A method for discovering highest
throughput routes in wireless
mesh networks
10.10.2012
Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
ZHAI, Hongqiang te BRIARCLIFF
MANOR, NEW YORK 10510-8001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
H04W 76/04
H04W 72/04
H04W 52/02
EP2374306
EP08875133.4
30.12.2008
(54) METHOD AND ARRANGEMENT
RELATING TO POWER
CONSUMPTION IN A
COMMUNICATIONS NETWORK
(47) 10.10.2012
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) NORLUND, Krister te S-413 22
GÖTEBORG, Zweden (SE)
JOHANSSON, Magnus te S-416 57
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
H04W
92/18
84/18
76/02
72/04
68/00
(11) EP2165483
(21) EP08781290.5
(22) 02.07.2008
(31) 775859
(32) 10.07.2007
(11) EP1636943
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04736325.4
(22) 08.06.2004
(54) PAGING A PEER IN A PEER-TOPEER COMMUNICATION NETWORK
(31) 606437
(47) 10.10.2012
(32) 25.06.2003
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BLUETOOTH PERSONAL AREA
NETWORK ROUTING PROTOCOL
OPTIMIZATION USING
CONNECTIVITY METRIC
(47) 10.10.2012
(73) Intellectual Ventures I LLC te
WILMINGTON, DE 19808,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LI, Junyi te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LAROIA, Rajiv te SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 42/12
124
(51) H04W 88/02
H04W 72/08
H04L 12/56
RICHARDSON, Thomas te SAN
DIEGO CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WU, Xinzhou te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TAVILDAR, Saurabh te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RANGAN, Sundeep te SAN DIEGO,
CA 92121-1714, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP2366265
(21) EP09752977.0
(22) 11.11.2009
(31) 113452 P
616031
(32) 11.11.2008
10.11.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) EFFICIENT UPLINK PACKET BUILD
IN A LTE SYSTEM
(47) 10.10.2012
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 74/04
H04W 72/12
H04J 11/00
H04J 1/00
(11) EP2276310
(72) NGUYEN, Bao V. te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KUMAR, Vanitha A. te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KRISHNAMOORTHY, Srividhya te
SAN DIEGO CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MAHESHWARI, Shailesh te SAN
DIEGO CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RAINA, Ashwini te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GOWDA, Yateesh S. te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
XIAO, Gang A. te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP09735400.5
(51) H04W 74/08
H04W 72/12
(51) H04W 76/02
(11) EP2215882
(21) EP08844565.5
(22) 31.10.2008
(31) 933042
(32) 31.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 22.04.2009
(31) 2008111922
2008141685
2009102500
(32) 22.04.2008
29.05.2008
20.04.2009
(33) Japan
Japan
Japan
(54) MOBILE COMMUNICATION
METHOD, MOBILE STATION, AND
RADIO BASE STATION
(47) 10.10.2012
(73) NTT DOCOMO, INC. te CHIYODAKU TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(72) ISHII, Hiroyuki te CHIYODA-KU
TOKYO 100-6150, Japan (JP)
UMESH, Anil te CHIYODA-KU
TOKYO 100-6150, Japan (JP)
(11) EP2217032
(21) EP10250194.7
(22) 04.02.2010
(54) METHOD FOR ALLOWING A UICC
TO MANAGE THE PDP CONTEXT
PARAMETERS
(47) 10.10.2012
(73) NEC Corporation te MINATO-KU
TOKYO 108-8001, Japan (JP)
(72) DONG, Olivier te F-91210
DRAVEIL, Frankrijk (FR)
(51) H04W 76/06
(11) EP2200392
(21) EP09179769.6
(22) 17.12.2009
(31) 138323 P
(32) 17.12.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Semi-persistent resource release
by wireless communication
device
(47) 10.10.2012
(73) Motorola Mobility LLC te
LIBERTYVILLE, IL 60048,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Cai, Zhijun te EULESS, TEXAS
76039, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Suzuki, Takashi te ICHIKAWA
CHIBA 272-0836, Japan (JP)
Yu, Yi te IRVING, TEXAS 75038,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) H04W 84/00
(11) EP1926327
(21) EP05777985.2
(22) 22.08.2005
(54) A METHOD FOR TRANSMITTING
GROUP DEDICATED SIGNALING
USING DATA INTERFACE IN
GROUP COMMUNICATION
(47) 10.10.2012
(73) ZTE Corporation te 518057
SHENZHEN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, China (CN)
(72) ZHAN, Bei te 518057 SHENZHEN
CITY, GUANGDONG PROVINCE,
China (CN)
Japan
HUANG, Chi te 518057
SHENZHEN CITY, GUANGDONG
Wireless telephone system, relay
PROVINCE, China (CN)
device, and wireless telephone
XIE, Guosheng te 518057
device
SHENZHEN CITY, GUANGDONG
10.10.2012
PROVINCE, China (CN)
Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
WANG,Weiquan te 518057
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 467SHENZHEN CITY, GUANGDONG
8561, Japan (JP)
PROVINCE, China (CN)
Ohara, Kiyotaka te NAGOYA-SHI
(51) H04W 88/02
AICHI 467-8562, Japan (JP)
(11) EP1829390
H04W 76/04
(21) EP04809124.3
H04L 29/06
(22) 21.12.2004
EP2181553
(31) 2009024869
(32) 05.02.2009
(33)
(54)
(54) METHODS AND APPARATUS
RELATED TO SCHEDULING
TRAFFIC IN A WIRELESS
(47)
COMMUNICATIONS SYSTEM
USING SHARED AIR LINK TRAFFIC (73)
RESOURCES
(47) 10.10.2012
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN (72)
DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(51)
(US)
(72) LI, Junyi te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LAROIA, Rajiv te SAN DIEGO
CALIFORNIA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
17 oktober 2012
(11)
(21) EP08792663.0
(22) 14.08.2008
(31) 07114694
(32) 21.08.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) A METHOD AND ARRANGEMENT
FOR PROVIDING INFORMATION
ON MULTIMEDIA OPTIONS
(47) 10.10.2012
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Nummer 42/12
Zweden (SE)
(72) SKOG, Robert te S-165 76
HÄSSELBY, Zweden (SE)
(51) H04W
H04W
H04W
H04W
88/18
8/08
60/00
36/36
(11) EP1338153
(21) EP01997955.8
125
mit mehreren Kochstellen und
Verfahren zum Betrieb eines
solchen Kochfeldes
(47) 10.10.2012
(73) E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU
GmbH te 75038
OBERDERDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 721327
(72) Fischer, Georg te 75173
PFORZHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 22.11.2000
(51) H05B 3/74
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1833281
(54) Method and proxy switch for
handling mobility management
messages
(21) EP07102142.2
(22) 21.11.2001
(47) 10.10.2012
(22) 12.02.2007
(31) 102006011315
(32) 11.03.2006
(73) Sonus Networks, Inc. te
WESTFORD, MA 01886, Verenigde (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(54) Kochfeld mit einer GlaskeramikKochfläche
(72) NAQVI, Shamim, A. te
MORRISTOWN, NJ 07960,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VISHWANATHAN, Kumar, K. te
WINDHAM, NH 03087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SUNDAR, Rangamani te
WINDHAM, NH 03087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ARAVAMUDAN, Murali te
WINDHAM, NH 03087, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H04W 92/04
H04L 29/06
H04L 12/56
(11) EP2242325
(21) EP09702228.9
(22) 07.01.2009
(31) 200810001013
(32) 10.01.2008
(33) China
(54) METHOD, SYSTEM AND
EQUIPMENT FOR ACCESS OF A
NETWORK DEVICE TO A PACKET
EXCHANGE NETWORK
(47) 10.10.2012
(47) 10.10.2012
(73) Schott AG te 55122 MAINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1758431
(31)
(32)
(33)
(54)
(51) H05B 6/12
(11) EP2380399
(21) EP09774881.8
(22) 09.12.2009
(31) 200803707
(32) 19.12.2008
(33) Spanje
(54) KOCHFELD MIT MEHREREN
HEIZELEMENTEN UND
ZUMINDEST EINER
LEISTUNGSELEKTRONIKBAUGRUPPE
(47) 10.10.2012
F24C 3/00
(51) H05B 6/12
(11) EP1897414
(11) EP2389787
(21) EP06754805.7
(21) EP10701496.1
(22) 24.04.2006
(22) 18.01.2010
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 200900239
(32) 20.01.2009
(33) Spanje
(54) KOCHFELD MIT ZUMINDEST EINER
HEIZZONE AUS MEHREREN
HEIZELEMENTEN
(47) 10.10.2012
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HOFFMANN, Dirk te 83278
TRAUNSTEIN, BONDSREPUBLIEK (72) ARTAL LAHOZ, Maria Carmen te
16.08.2006
DUITSLAND (DE)
E-50007 ZARAGOZA, Spanje (ES)
BÜHNER, Jochen te 75203
GARCIA JIMENEZ, Jose-Ramon te
102005041028
KÖNIGSBACH,
BONDSREPUBLIEK
E-50009 ZARAGOZA, Spanje (ES)
23.08.2005
DUITSLAND (DE)
GARDE ARANDA, Ignacio te EBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BURDIO PINILLA, José Miguel te E50012 ZARAGOZA, Spanje (ES)
50005 ZARAGOZA, Spanje (ES)
HERNANDEZ BLASCO, Pablo Jesus
Elektronisch gesteuertes Kochfeld
(21) EP06017019.8
(22)
GARCIA JIMÉNEZ, Jose Ramon te
E-50009 ZARAGOZA, Spanje (ES)
HERNANDEZ BLASCO, Pablo Jesus
te E-50017 ZARAGOZA, Spanje
(ES)
LLORENTE GIL, Sergio te E-50009
ZARAGOZA, Spanje (ES)
LORENTE PEREZ, Alfonso te E50013 ZARAGOZA, Spanje (ES)
MONTERDE AZNAR, Fernando te
E-50013 ZARAGOZA, Spanje (ES)
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Taplan, Martin te 55494,
DUITSLAND (DE)
RHEINBÖLLEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ARNAL VALERO, Adolfo te EKosmas, Ioannis te 55271,
50009 ZARAGOZA, Spanje (ES)
STADECKEN-ELSHEIM,
GARDE ARANDA, Ignacio te EBONDSREPUBLIEK DUITSLAND
50012 ZARAGOZA, Spanje (ES)
(DE)
HERNANDEZ BLASCO, Pablo,
Schmidbauer, Wolfgang te 55126,
Jesus te E-50410 CUARTE DE
MAINZ, BONDSREPUBLIEK
HUERVA (ZARAGOZA), Spanje
DUITSLAND (DE)
(ES)
Gabelmann, Torsten te 65199,
LLORENTE GIL, Sergio te E-50009
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
ZARAGOZA, Spanje (ES)
DUITSLAND (DE)
PEINADO ADIEGO, Ramon te EBackes, Sascha te 55593,
50008 ZARAGOZA, Spanje (ES)
RÜDESHEIM, BONDSREPUBLIEK
SANTOLARIA LORENZO, Jose,
DUITSLAND (DE)
Alfonso te E-22400 MONZÓN
(HUESCA), Spanje (ES)
(51) H05B 6/12
PALACIOS TOMAS, Daniel te EH05B 6/06
50002 ZARAGOZA, Spanje (ES)
H05B 3/74
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te (31) 200501471
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (32) 08.06.2005
GUANGDONG 518129, China (CN)
(33) Spanje
(72) LI, Jian te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (54) VORRICHTUNG ZUR ERWÄRMUNG
EINES HEIZELEMENTS
LV, Hong te SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (47) 10.10.2012
JIANG, Yuping te SHENZHEN
(73) BSH Bosch und Siemens
GUANGDONG 518129, China (CN)
Hausgeräte GmbH te 81739
(51) H05B 3/74
17 oktober 2012
Nummer 42/12
te E-50410 CUARTE DE HUERVA
(ZARAGOZA), Spanje (ES)
PALACIOS TOMAS, Daniel te E50002 ZARAGOZA, Spanje (ES)
PEINADO ADIEGO, Ramon te E50008 ZARAGOZA, Spanje (ES)
MILLAN SERRANO, Ignacio te E50018 ZARAGOZA, Spanje (ES)
(51) H05B 7/10
(11) EP1969902
(21) EP06829378.6
(22) 07.12.2006
(31) 102006000737
(32) 04.01.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG ZUM
NACHSETZEN EINER ELEKTRODE
FÜR EINEN METALLURGISCHEN
OFEN
(47) 10.10.2012
126
(31) 437273
(47) 10.10.2012
(32) 07.05.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Panasonic Corporation te OSAKA
571-8501, Japan (JP)
(54) Method and system for high
efficiency, fast transient multichannel led driver
(51) H05G 2/00
(11) EP1730763
(73) Linear Technology Corporation te (21) EP05714037.8
MILPITAS, CA 95035-7417,
(22) 24.02.2005
Verenigde Staten van Amerika
(31) 798740
(US)
803526
(72) Chen, Min te SANTA CLARA
900839
CALIFORNIA 95035, Verenigde
(32)
10.03.2004
Staten van Amerika (US)
17.03.2004
Legates, Bryan Avery te LOS
27.07.2004
ALTOS HILLS CALIFORNIA 94024,
Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
(US)
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) H05B 37/02
(11) EP2110004
(51) H05B 41/392
H05B 41/298
(72) SAUERLÄNDER, Georg te NL-5656 (11) EP2230887
AE EINDHOVEN
(21) EP10001589.0
WILLWOHL, Harald te NL-5656 AE
(22) 17.02.2010
EINDHOVEN
(31) 2009066547
(51) H05B 33/08
H03K 7/08
(32) 18.03.2009
(11) EP2252131
(33) Japan
(21) EP10004814.9
(54) Low pressure discharge lamp
lighting device and illumination
fixture using the same
(22) 06.05.2010
(72) Mishima, Masanori te SOURAKUGUN KYOTO, Japan (JP)
(47) 10.10.2012
(21) EP08724883.7
(73) SMS Siemag AG te 40237
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (22) 28.01.2008
DUITSLAND (DE)
(31) 703912
(72) KUMMER, Karl-Heinz te 47249
(32) 08.02.2007
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
(33) Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
KUNZE, Jürgen te 46509 XANTEN, (54) METHOD OF TRANSMITTING A
HIGH-PRIORITY MESSAGE IN A
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LIGHTING CONTROL SYSTEM
(DE)
BORGWARDT, Horst-Dieter te
(47) 10.10.2012
46286 DORSTEN,
(73) Lutron Electronics Co., Inc. te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
COOPERSBURG, PA 18036,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
(51) H05B 37/03
(US)
H05B 37/02
(72) HOWE, William H. te PENNSBURG,
H05B 33/08
PENNSYLVANIA 18073, Verenigde
(11) EP2366269
Staten van Amerika (US)
MAJEWSKI, Timothy S. te NEW
(21) EP09759819.7
TRIPOLI, PENNSYLVANIA 18066,
(22) 09.11.2009
Verenigde Staten van Amerika
(31) 08169022
(US)
RANERI, Daniel Curtis te
(32) 13.11.2008
BETHLEHEM, PENNSYLVANIA
(33) Europees Octrooi Bureau
18018, Verenigde Staten van
(54) LIGHTING SYSTEM WITH A
Amerika (US)
PLURALITY OF LEDS
ABRAHAM, Arya te BETHLEHEM,
PENNSYLVANIA 18018, Verenigde
(47) 10.10.2012
Staten van Amerika (US)
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
STOCKER, R. Paul te BETHLEHEM,
te 5621 BA EINDHOVEN
PENNSYLVANIA 18018, Verenigde
Philips Intellectual Property &
Staten van Amerika (US)
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
17 oktober 2012
(54) EUV LIGHT SOURCE
(47) 10.10.2012
(73) Cymer, Inc. te SAN DIEGO, CA
92127-2413, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) PARTLO, William, N. te POWAY, CA
92064, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BOWERING, Norbert, R. te SAN
DIEGO, CA 92127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ERSHOV, Alexander, I. te SAN
DIEGO, CA 92127, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FOMENKOV, Igor, V. te SAN
DIEGO, CA 92129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OLIVER, I., Roger te SAN DIEGO,
CA 92117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VIATELLA, John te SAN DIEGO, CA
92124, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JACQUES, Robert, N. te SAN
DIEGO, CA 92129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H05K 5/02
G09F 23/14
(11) EP2114115
(21) EP08156678.8
(22) 21.05.2008
(31) 200820112154 U
(32) 28.04.2008
(33) China
(54) Information carrying device
(47) 10.10.2012
(73) Intermed Asia Ltd. te KOWLOON,
Hong Kong (HK)
(72) Andre, Olivier te HUNG HOM,
KOWLOON HONG KONG, China
(CN)
Nummer 42/12
127
17 oktober 2012
EP3: Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
(51) A23G
A23G
A23D
A23D
9/48
9/32
9/04
9/00
(11) EP1813155
(21) EP05112989.8
(22) 27.12.2005
(54) Fat blend for use in fat-based
coatings for ice confection.
(73) CSM Nederland B.V. te 1112 XE
DIEMEN
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Brill-Neuman, Ines te D-28215
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hentschel, Michael te D-27777
GANDERKESEE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 25.07.2012
(51) A61K 38/02
A61K 36/00
A61K 31/716
A61K 31/685
A23L 1/305
A23L 1/30
A23L 1/054
A23J 7/00
(11) EP1641359
(21) EP04742163.1
(22) 02.07.2004
(31) 20031004
(32) 03.07.2003
(33) Finland
(54) COMPOSITIONS AND FOOD
PRODUCTS FROM OAT.
(73) Raisio Nutrition Ltd. te 21201
RAISIO, Finland (FI)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) KUUSISTO, Päivi te FI-21100
NAANTALI, Finland (FI)
WESTER, Ingmar te FI-20100
TURKU, Finland (FI)
(47) 20.06.2012
(51) A47B 96/20
(11) EP2220964
(21) EP10153176.2
(22) 10.02.2010
(31) 102009009397
(32) 18.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HÖXTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 20.06.2012
(51) A47G 1/20
(11) EP1733656
(21) EP06253012.6
(22) 12.06.2006
(31) 20052910
(32) 15.06.2005
(33) Noorwegen
(54) A hanger for support.
(73) Pettersen, Thor Gunnar te 3023
DRAMMEN, Noorwegen (NO)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Pettersen, Thor Gunnar te 3023
DRAMMEN, Noorwegen (NO)
(47) 20.06.2012
(51) A61F 5/00
A61F 13/00
(11) EP1940328
(21) EP06839543.3
(22) 25.10.2006
(31) 730630 P
(32) 26.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WATER RESISTANT UNDERCAST
LINER.
(72) Hagspiel, Raimund te 37671,
(11) EP2044916
(21) EP08165613.4
(22) 01.10.2008
(31) 202007013970 U
(32) 05.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Opstapplaatinrichting.
(73) Gebr. Bode GmbH & Co. KG te
34123 KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Böde, Ralf te 34590, WABERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Grimm, Holger te 36280,
OBERAULA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kircher, Werner te 34292,
AHNATAL-HECKERSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 20.06.2012
(51) A61G 7/10
A61G 5/14
(11) EP2258331
(21) EP10164025.8
(73) BSN Medical, Inc. te CHARLOTTE, (22) 27.05.2010
(31) 202009004889 U
NC 28209-4633, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 04.06.2009
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) EVANS, John, C. te LANCASHIRE
(54) Inrichting voor het oprichten van
OL 16 3RF, GROOT BRITTANNIË
een persoon.
(GB)
(73)
Rehatechnik Heymer GmbH te
CHABBA, Shitij te CHARLOTTE, NC
59757 ARNSBERG,
28277, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
(47) 04.07.2012
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(51) A61F 13/00
(72) Heymer, Reinhard te 59821
(11) EP1976472
ARNSBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07702928.8
(47)
20.06.2012
(22) 22.01.2007
(31) 202006001183 U
202006007877 U
(32) 25.01.2006
15.05.2006
(51) A61P 9/10
A61K 31/40
A61K 31/198
(11) EP1755582
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05763719.1
(54) PREFABRICATED WOUND
DRESSING WITH
SUPERABSORBER.
(31) 0404569
(54) Foldable plate and method for its (73) Riesinger, Birgit te 48346
production.
OSTBEVERN, BONDSREPUBLIEK
(73) Fritz Egger GmbH & Co. OG te
DUITSLAND (DE)
3105 UNTERRADLBERG,
(72) Riesinger, Birgit te 48149
Oostenrijk (AT)
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) B60R 3/02
B60P 1/43
A61G 3/06
DUITSLAND (DE)
(47) 30.05.2012
(22) 29.04.2005
(32) 29.04.2004
(33) Frankrijk
(54) Farmaceutische samenstellingen
voor het voorkomen en
behandelen van atherosclerose.
(73) Université Paris Descartes te
75270 PARIS CEDEX 06, Frankrijk
(FR)
Assistance Publique - Hopitaux
Nummer 42/12
De Paris te 75100 PARIS RP,
Frankrijk (FR)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) COUDERC, Rémy te F-92340
BOURG LA REINE, Frankrijk (FR)
RASMUSEN, Carole te F-95250
BEAUCHAMP, Frankrijk (FR)
MARTIN, Chantal te F-75008
PARIS, Frankrijk (FR)
TRICOTTET, Viviane te F-77190
DAMMARIE LES LYS, Frankrijk (FR)
CYNOBER, Luc te F-92390
SCEAUX, Frankrijk (FR)
MOINARD, Christophe te F-92340
BOURG LA REINE, Frankrijk (FR)
128
17 oktober 2012
(22) 17.05.2005
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(31) 953173
(72) Fabricius, Jürgen te 33102
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 28.09.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AMUSEMENT RIDE VEHICLE
INCLUDING AN ARTICULATION
JOINT.
(47) 27.06.2012
(51) B42D 15/00
(11) EP1894169
(73) Universal City Studios LLC te
UNIVERSAL CITY CA 91608,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP06747597.0
(74) ir. Klavers te Almere
(32) 23.06.2005
(33) Nederland
(32) 20.03.2008
(72) CASEY, Joseph, F. te ORLANDO, FL
32836, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EMERICK, Cindy, L. te CAMDEN,
OH 45311, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LOVELACE, Reginald, B. te
ORLANDO, FL 32814, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WEIGAND, Frank, K. te LA
CANADA, CA 91011, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WHITCOMB, William te SAUGUS,
CA 91350, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SEAY, Jim, L. te BALTIMORE, MD
21224, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HARTUNG, Glen, A. te MISSION
VIEJO, CA 92692, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 11.07.2012
(54) MEDICAL DEVICE HAVING
HYDROPHILIC COATINGS.
(51) B08B 3/00
B08B 13/00
(47) 20.06.2012
(51) C09D 175/04
C09D 175/02
C08G 18/75
C08G 18/72
C08G 18/66
C08G 18/44
C08G 18/28
C08G 18/12
C08G 18/10
A61L 31/10
A61L 29/08
(11) EP2265296
(21) EP09723136.9
(22) 16.03.2009
(31) 08153059
(73) Bayer MaterialScience AG te
51368 LEVERKUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KÖCHER, Jürgen te 40764
LANGENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.07.2012
(11) EP2200759
(21) EP08801360.2
(22) 23.06.2006
(31) 1029326
(54) Indentificatiekaart.
(73) Sdu Identification B.V. te 2000 GH
HAARLEM
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) VAN DEN BERG, Jan te NL-2807
LH GOUDA
(47) 08.08.2012
(51) B44F 11/02
B44C 1/17
(11) EP2296915
(21) EP08867166.4
(22) 19.12.2008
(31) 102007062822
(32) 21.12.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Driedimensionale afdruk van een
schilderij.
(73) Gaschka, Rudolf te 40213
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(31) 200701323
(72) Gaschka, Rudolf te 40213
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 13.09.2007
(47) 20.06.2012
(33) Denemarken
(51) F16D 65/08
B62L 1/00
(22) 15.09.2008
(22) 06.08.2009
(54) EQUIPMENT IN COMBINATION
WITH HOSPITAL- AND CARE
FURNITURE AND METHOD OF
CONTROLLING THE CLEANING
AND SERVICING OF THE
FURNITURE.
(54) Device for flow restriction at low
differential pressures.
(73) Linak A/S te 6430 NORDBORG,
Denemarken (DK)
(32) 11.06.2002
(73) Activaero GmbH te 35285
GEMÜNDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(54) Inrichting voor een fietsnaafrem.
(51) A61M 15/00
(11) EP2283887
(21) EP09167361.6
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Huber, Martin te 82281
EGENHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kolb, Tobias te 80687 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Müllinger, Bernhard te 80634
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.07.2012
(51) A63G 7/00
(11) EP1809397
(21) EP05750637.0
(72) JENSEN, Peter Brøndum te DK6400 SØNDERBORG,
Denemarken (DK)
(47) 20.06.2012
(51) F16B 15/00
E04D 1/34
B25C 5/16
(11) EP2377651
(21) EP10159869.6
(22) 14.04.2010
(54) Packaging for punched in hooks.
(73) Fabricius Fastener GmbH te
33100 PADERBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1371546
(21) EP03013163.5
(22) 11.06.2003
(31) 2002170399
(33) Japan
(73) SHIMANO INC. Patent &
Trademark dept. te Sakai-shi,
Osaka, Japan (JP)
(74) mr. ir. Breda c.s. te Amsterdam
(72) Matsueda, Keiji te SHIMONOSEKISHI, YAMAGUCHI, Japan (JP)
(47) 12.04.2006
(51) B65H 75/10
(11) EP2244964
(21) EP09709069.0
(22) 14.01.2009
(31) 25441
(32) 04.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 42/12
(54) WINDING CORES FOR MATERIAL
ROLLS HAVING HIGH ROLL
STRAIN ENERGY, AND METHOD
FOR MAKING SAME.
(73) Sonoco Development, Inc. te
HARTSVILLE, SC 29550,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
129
(11) EP2209739
(21) EP08845222.2
(22) 28.10.2008
(31) 102007052269
(32) 02.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PRECIPITATED SILICAS FOR
STORAGE-STABLE RTV-1 SILICONE
RUBBER FORMULATIONS
RHODES, David, E. te HARTSVILLE
WITHOUT STABILIZER.
SC 29550, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
AUTEN, John, F. te HARTSVILLE SC
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
29550, Verenigde Staten van
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
(72)
PANZ, Christian te 50389
WANG, Yiming te MIDDLETON WI
WESSELING-BERZDORF,
53562, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
VAN DE CAMP, Wim te 6231 HW
OBLADEN, Helga te 50321
MEERSSEN
BRÜHL, BONDSREPUBLIEK
GERHARDT, Terry te HARTSVILLE
DUITSLAND (DE)
SC 29550, Verenigde Staten van
MEIER, Karl te 53347 ALFTER,
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
RENCK, Lawrence, E. te
(DE)
HARTSVILLE SC 29550, Verenigde
RUF, Markus te 53347 ALFTERStaten van Amerika (US)
WITTERSCHLICK,
20.06.2012
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
C01G 49/06
ALLERDISSE, René te 53332
C01G 49/00
BORNHEIM, BONDSREPUBLIEK
C01G 23/07
DUITSLAND (DE)
C01G 1/02
KUHN, Dieter te 63517
C01F 7/30
RODENBACH, BONDSREPUBLIEK
C01B 33/18
DUITSLAND (DE)
C01B 13/24
EL MOUSSAOUI, Aziz te 63571
C01B 13/22
GELNHAUSEN-HÖCHST,
C01B 13/20
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B22F 9/22
(DE)
EP1963228
SCHOLZ, Mario te 63584
EP06830189.4
GRÜNDAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
29.11.2006
KEMPF, Michael te 63517
102005061897
RODENBACH, BONDSREPUBLIEK
23.12.2005
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 04.07.2012
(74) Drs. Jilderda te Utrecht
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54) PROCESS FOR PREPARING
PULVERULENT SOLIDS.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SCHUMACHER, Kai te 65719
HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FIEDLER, Stefan te 79540
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHILLING, Roland te 63579
FREIGERICHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
IHMIG, Ronald te 63543
NEUBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KATUSIC, Stipan te 65812 BAD
SODEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.07.2012
(51) C01B
C01B
C01B
C01B
C01B
33/193
33/187
33/18
33/143
33/12
(51) C09K 3/10
C08K 3/36
C01B 33/193
(11) EP1860067
(21) EP07107962.8
(22) 10.05.2007
(31) 102006024591
102007004757
(32) 26.05.2006
31.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Precipitation chart with special
surface properties.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Panz, Christian te 50389,
WESSELING-BERZDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Obladen, Helga te 50321, BRÜHL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Allerdisse, René te 53332,
17 oktober 2012
BORNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Meier, Karl te 53347, ALFTER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ruf, Markus te 53347, ALFTERWITTERSCHLICK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Kempf, Michael te 63517,
RODENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Scholz, Mario te 63584,
GRÜNDAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kuhn, Dieter te 63517,
RODENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.07.2012
(51) G21K 1/00
G03F 7/00
G02B 1/00
C03C 3/06
C03B 20/00
C03B 19/14
(11) EP1747175
(21) EP05739369.6
(22) 11.05.2005
(31) 102004024808
(32) 17.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) QUARTZ GLASS BLANK AND
METHOD FOR PRODUCING SAID
BLANK.
(73) Heraeus Quarzglas GmbH & Co.
KG te 63450 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ENGLISCH, Wolfgang te 65779
KELKHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TAKKE, Ralf te 63454 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KÜHN, Bodo te 63571 HANAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
UEBBING, Bruno te 63755
ALZENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KÖPPLER, Rainer te 63500
SELIGENSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 04.07.2012
(51) H01B 3/44
C08J 5/18
C08F 110/06
B32B 27/32
(11) EP2341088
(21) EP09181009.3
(22) 30.12.2009
(54) BOPP with homogeneous film
morphology.
(73) Borealis AG te 1220 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
(74) Drs. Griebling te Tilburg
(72) Gloger, Dietrich te 4020, LINZ,
Nummer 42/12
Oostenrijk (AT)
Paavilainen, Juha te 00510
HELSINKI, Finland (FI)
(47) 20.06.2012
(51) C08F 293/00
C08F 2/16
130
17 oktober 2012
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RECOMBINANT NORTH AMERICAN
TYPE 1 PORCINE REPRODUCTIVE
AND RESPIRATORY SYNDROME
VIRUS AND METHODS OF USE.
(47)
Israël (IL)
Sepp, Armin c/o Domantis Limited
te CAMBRIDGE CB4 0WG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
08.08.2012
(21) EP09761918.3
(73) South Dakota State University te
BROOKINGS, SD 57007-1396,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 19.05.2009
(51) C12N 15/82
C07K 14/415
A01H 5/10
A01H 5/00
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(31) 0853218
(11) EP2035563
(72) FANG, Ying te BROOKINGS,
SOUTH DAKOTA 57006, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HENNINGS, Jane te ARLINGTON,
SOUTH DAKOTA 57212, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP07764382.3
(47) 20.06.2012
(54) Pathogen-inducible synthetic
promoter.
(11) EP2285850
(32) 19.05.2008
(33) Frankrijk
(54) METHOD FOR PREPARING A
POLYMER PARTICLE DISPERSION
IN AN AQUEOUS MEDIUM.
(73) Arkema France te 92700
COLOMBES, Frankrijk (FR)
Centre National de la Recherche
Scientifique te 75794 PARIS,
Frankrijk (FR)
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE
CURIE (PARIS 6) te 75252 PARIS,
Frankrijk (FR)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(72) DIRE, Charlotte te 63100
CLERMONT-FERRAND, Frankrijk
(FR)
CHARLEUX, Bernadette te F69003 LYON, Frankrijk (FR)
MAGNET, Stéphanie te F-64370
MORLANNE, Frankrijk (FR)
COUVREUR, Laurence te F-75009
PARIS, Frankrijk (FR)
(47) 20.06.2012
(51) G01N 33/574
G01N 33/50
C12Q 1/02
C12N 15/09
C07K 7/06
C07K 14/47
A61P 35/02
A61P 35/00
A61P 13/10
A61P 13/08
A61K 48/00
A61K 38/00
A61K 35/76
(11) EP1988163
(21) EP07714676.9
(22) 21.02.2007
(31) 2006045287
(32) 22.02.2006
(51) C12N 1/20
(33) Japan
(11) EP1748063
(54) HLA-A*3303-RESTRICTED WT1
PEPTIDE AND PHARMACEUTICAL
COMPOSITION COMPRISING THE
SAME.
(21) EP06253985.3
(22) 31.07.2006
(31) 194093
(32) 29.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) International Institute of Cancer
Immunology, Inc. te SUITA-SHI,
OSAKA 564-0053, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) Protein A production and
purification without using animal (72) SUGIYAMA, Haruo te MINOO-SHI,
derived components.
OSAKA 565-0871, Japan (JP)
(73) Avantor Performance Materials,
(47) 27.06.2012
Inc. te PHILLIPSBURG NJ 08865,
(51) C12Q 1/68
Verenigde Staten van Amerika
C12N 15/10
(US)
(22) 16.06.2007
(31) 102006029129
(32) 22.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) KWS Saat AG te 37555 EINBECK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) SCHMIDT, Klaus te 31246
LAHNSTEDT/GR. LAFFERDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 27.06.2012
(51) C12Q 1/68
C07K 14/705
(11) EP2302075
(21) EP10177790.2
(22) 19.04.1999
(31) 98870088
(32) 20.04.1998
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for typing of HLA alleles.
(73) Innogenetics N.V. te 9052 GHENT,
België (BE)
(74) ir. Klavers te Almere
(72) De Canck, Ilse te 2020
ANTWERPEN, België (BE)
(47) 20.06.2012
(51) D03D 15/00
D01F 6/60
D01D 7/00
D01D 5/06
(11) EP2260131
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(11) EP1905828
(21) EP09754911.7
(72) Leary, Thomas Richard te
SHORELINE, WA 98177,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lafoe, Daniel te BOTHELL, WA
98012, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP07013020.8
(22) 31.03.2009
(22) 06.01.2000
(31) 20080030077
20090024846
(47) 27.06.2012
(51) C12N 7/00
A61K 39/12
(73) Medical Research Council te
LONDON W1B 1AL, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP2181189
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP08771834.2
(22) 24.06.2008
(31) 946080 P
(32) 25.06.2007
(31) 9900298
(32) 07.01.1999
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Optical sorting method.
(32) 31.03.2008
24.03.2009
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) PARA-ARAMID FIBER AND
METHOD OF PREPARING THE
SAME.
(73) Kolon Industries, Inc te KYUNGGI(72) Griffiths, Andrew Inst.de Science
DO 427-040, Zuid-Korea (KR)
et d`Ingenierie Supramoleculaires (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
te 67083 STRASBOURG CEDEX,
(72) LEE, Jae Young te DAEGU 706Frankrijk (FR)
040, Zuid-Korea (KR)
Tawfik, Dan te JERUSALEM 96264,
KIM, Jae Young te GUMI-SI
Nummer 42/12
GYEONGSANGBUK-DO 730-814,
Zuid-Korea (KR)
PARK, Tae Hak te CHILGOK-GUN
GYEONGSANGBUK-DO 718-840,
Zuid-Korea (KR)
YEO, Sang Young te DAEGU 702743, Zuid-Korea (KR)
(47) 08.08.2012
(51) E21B 49/02
E21B 25/00
(11) EP2072749
(21) EP08172350.4
131
(11) EP2372340
(31) 2007323198
(21) EP10014982.2
(32) 14.12.2007
(22) 25.11.2010
(33) Japan
(54) Mobile measuring kit for
determination of longitudinal
friction coefficient of roadway
surface.
(54) COMPOSITION FOR FORMATION
OF TOP ANTIREFLECTIVE FILM,
AND PATTERN FORMATION
METHOD USING THE
COMPOSITION.
(73) Centrum dopravniho vyzkumu,
v.v.i. te 636 00 BRNO, Tsjechië
(CZ)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 19.12.2008
(72) Andres, Josef te 62800 BRNO,
Tsjechië (CZ)
(31) 0724972
(47) 11.07.2012
(32) 21.12.2007
(51) G01N 33/68
G01N 24/00
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Monitoring Apparatus for Core
Barrel Operations.
(11) EP1996923
(73) Corpro Systems te ABERDEEN,
ABERDEENSHIRE AB23 8UP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 02.03.2007
(74) ir. Klavers te Almere
(72) Cravatte, Phillipe te 4960
MALMEDY, België (BE)
(47) 11.07.2012
(51) F01D 5/34
F01D 5/02
(11) EP1803895
(21) EP06126809.0
(22) 21.12.2006
(31) MI20052504
(32) 28.12.2005
(33) Italië
(54) Disk wheel of a rotor of a
turbomachine.
(73) Nuovo Pignone S.p.A. te 50127
FLORENCE, Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Betti, Davide te 55049
VIAREGGIO (LUCCA), Italië (IT)
Cianti, Andrea te 50026 SAN
CASCIANO VAL DI PESA
(FIRENZE), Italië (IT)
Sassolini, Lorenza te 06019
UMBERTIDE (PERGUIA), Italië (IT)
(47) 04.07.2012
(51) F04B 1/20
(11) EP1772625
(21) EP06121256.9
(22) 26.09.2006
(31) RE20050110
(32) 04.10.2005
(33) Italië
(54) Distribution system for a
hydrostatic piston machine.
(73) Brevini Fluid Power S.P.A. te
42124 REGGIO EMILIA, Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Ferretti, Orles te 42100, REGGIO
EMILIA, Italië (IT)
(47) 22.08.2012
(51) G01N 19/02
17 oktober 2012
(21) EP07752007.0
(31) 778483 P
(32) 02.03.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS FOR DISTINGUISHING
ISOMERS USING MASS
SPECTROMETRY.
(73) AZ Electronic Materials USA Corp.
te SOMERVILLE, NEW JERSEY
08876, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) AKIYAMA, Yasushi te KAKEGAWASHI SHIZUOKA 437-1412, Japan
(JP)
NOYA, Go te KAKEGAWA-SHI
SHIZUOKA 437-1412, Japan (JP)
KURAMOTO, Katsutoshi te
KAWAGUCHI-SHI SAITAMA 3320011, Japan (JP)
TAKANO, Yusuke te KAKEGAWASHI SHIZUOKA 437-1412, Japan
(JP)
(47) 11.07.2012
(51) G06F 17/30
(11) EP1873656
(73) PerkinElmer Health Sciences, Inc. (21) EP06115926.5
te BOSTON MA 02118, Verenigde (22) 22.06.2006
Staten van Amerika (US)
(54) Facilitating access to application
(72) CERDA, Blas te MILFORD,
data at an application server by a
MASSACHUSETTS 01757,
wireless communication device.
Verenigde Staten van Amerika
(73) Research In Motion Limited te
(US)
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
(47) 27.06.2012
(CA)
(51) G06K 7/00
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
G01S 13/87
(72) Neil, Tim te MISSISSAUGA
G01S 13/82
ONTARIO L5M 7H2, Canada (CA)
G01S 13/75
Neil, Scott te TORONTO ONTARIO
G01S 13/50
M5V 3R7, Canada (CA)
G01S 13/38
Grenier, Steve te GEORGETOWN
(11) EP2154552
ONTARIO L7G 5V7, Canada (CA)
(21) EP08722263.4
(47) 20.06.2012
(22) 17.03.2008
(31) 2007146996
(51) G07F 17/34
G07F 17/32
(32) 01.06.2007
(11) EP2219161
(33) Japan
(21) EP10001195.6
(54) TAG COMMUNICATION DEVICE
AND TAG COMMUNICATION
METHOD.
(22) 05.02.2010
(31) 102009008586
(32) 12.02.2009
(73) Omron Corporation te KYOTO-SHI,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
(54) Money-operated entertainment
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
device.
(72) KASAI, Hirokazu te KYOTO-SHI
(73) NSM-Löwen Entertainment GmbH
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
te 55411 BINGEN,
KAWAI, Takehiro te KYOTO-SHI
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
KYOTO 600-8530, Japan (JP)
(DE)
(47) 15.08.2012
(72) Faul, Thomas te 67659
(51) H01L 21/027
KAISERSLAUTERN,
G03F 7/11
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G03F 7/09
(DE)
G03F 7/004
(47) 20.06.2012
(11) EP2233977
(51) H01Q 9/42
(21) EP08861766.7
H01Q 5/00
(22) 10.12.2008
H01Q 1/38
Nummer 42/12
132
H01Q 1/24
(11) EP1922817
(11) EP2190062
(21) EP06790541.4
(21) EP09176843.2
(22) 14.08.2006
(22) 24.11.2009
(31) 2516521
(31) 276946
(32) 15.08.2005
(32) 24.11.2008
(33) Canada
17 oktober 2012
(32) 18.05.2001
18.05.2001
(33) Australië
Verenigde Staten van Amerika
(54) NETWORK BANDWIDTH
CONTROL.
(73) TELSTRA CORPORATION LIMITED
(54) WIRELESS COMMUNICATIONS
te MELBOURNE, VIC 3000,
DEVICE INCLUDING A JOINT
Australië (AU)
Multiple frequency band antenna
SPACE-TIME OPTIMUM FILTERS
assembly for handheld
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(JSTOF) USING SINGULAR VALUE
communication devices.
(72) KURDZINSKI, Andrew, Edward te
DECOMPOSTIONS (SVD).
Research In Motion Limited te
RESEARCH, VICTORIA 3095,
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada (73) Research In Motion Limited te
Australië (AU)
WATERLOO,
ON
N2L
3W8,
Canada
(CA)
PALMER, Ian, James te HAMPTON,
(CA)
VICTORIA 3188, Australië (AU)
Ir. Hoeben te Utrecht
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
GIBBONS, Wayne, James te
Roa, Qinjiang te WATERLOO
FRANKSTON, VICTORIA 3199,
(72)
WU,
Huan
te
KANATA,
ONTARIO
ONTARIO N2L 4X6, Canada (CA)
Australië (AU)
K2M
2W8,
Canada
(CA)
Ali, Shirook M te MISSISSAUGA
BENSON, Geoffrey, David te
SIMMONS,
Sean
te
WATERLOO,
ONTARIO L5N 7V1, Canada (CA)
MALABAR, NEW SOUTH WALES
ONTARIO
N2T
1E7,
Canada
(CA)
Wang, Dong te WATERLOO
2036, Australië (AU)
KEMENCZY,
Zoltan
te
ONTARIO N2T 2T2, Canada (CA)
NGUYEN, Minh, Xuan te
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 2L8,
20.06.2012
FOOTSCRAY, VICTORIA 3011,
Canada (CA)
Australië (AU)
H01R 4/48
(47) 20.06.2012
SCHURR, Peter, Nicholas te
H01L 31/048
MELBOURNE, VICTORIA 3000,
(51) H04J 13/00
EP2118977
Australië (AU)
H04B 1/707
EP08707534.7
(47)
20.06.2012
(11) EP1622284
04.02.2008
(21) EP05023550.6
(51) H04L 12/58
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 102007006433
102007037130
102007042547
102007051134
(22) 26.02.1998
(11) EP2355425
(31) 807228
(21) EP10168378.7
(32) 28.02.1997
(22) 02.07.2010
(32) 05.02.2007
07.08.2007
07.09.2007
24.10.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 301484 P
(54) Synchronisation of the reverse
link in a CDMA communications
system.
(32) 04.02.2010
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(73) INTERDIGITAL TECHNOLOGY
CORPORATION te WILMINGTON,
DE 19801, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Aansluit- en verbindingsdoos voor (74)
een solarmodule.
(72)
(73) Phoenix Contact GmbH & Co. KG
te 32825 BLOMBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47)
(DE)
(74) ir. Jansen c.s. te Den Haag
(51)
(72) GIEFERS, Stefan te 32760
DETMOLD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11)
(47) 20.06.2012
(22)
(51) H04L 25/02
H04L 1/06
H04B 1/10
(31)
(21)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Communication system with
server for identification
information retrieval and related
methods.
(73) Research In Motion Limited te
WATERLOO, ON N2L 3W8, Canada
Lavean, Gil te BERKELEY SPRINGS
(CA)
WEST VIRGINIA 25411, Verenigde (74) Ir. Hoeben te Utrecht
Staten van Amerika (US)
(72) Deshpande, Nikhil te BELLEVUE,
18.07.2012
WA 98008, Verenigde Staten van
Amerika (US)
H04L 12/56
Lira, Chris te BELLEVUE, W
H04L 12/26
98008, Verenigde Staten van
EP1388233
Amerika (US)
EP02771594.5
Cooper, Blair te BELLEVUE, WA
98008, Verenigde Staten van
17.05.2002
Amerika (US)
PR511801
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
292010 P
(47) 20.06.2012
Nummer 42/12
SPC: Certificaten.
133
17 oktober 2012
Nummer 42/12
134
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
17 oktober 2012
Nummer 42/12
135
17 oktober 2012
VB1: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek /
oppositie
30.08.2012
Soort
Datum eerste
publicatie
30.11.2011
Datum publicatie
EP2
30.11.2011
EP1379936
G06F 1/00
EP1472301
EP1472301
C08G 63/08
09.07.2008
04.06.2008
Oppositie
Oppositie
05.09.2007
05.09.2007
EP1534335
A61K 39/395
EP1585966
A61K 39/395
04.09.2012
Oppositie
07.12.2011
07.12.2011
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
EP1593393
EP1593393
30.11.2011
A61K 39/395
24.08.2012
24.08.2012
Oppositie
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP1602348
A61F 13/49
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP1663155
A61K 9/14
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP1699954
D01F 6/04
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP1731552
EP1731552
C08J 9/00
21.10.2009
15.09.2009
Oppositie
Oppositie
17.12.2008
17.12.2008
EP1741656
B66B 5/06
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP1758947
C08G 18/10
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP1865786
A23D 7/00
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP1896180
B01L 3/00
23.08.2012
Oppositie
23.11.2011
23.11.2011
EP1908770
C07K 7/08
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP1925333
A61M 37/00
06.09.2012
Oppositie
14.12.2011
14.12.2011
EP1993786
B24D 13/08
29.08.2012
Oppositie
14.12.2011
14.12.2011
EP2012364
H01L 31/042
29.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP2022332
A01N 59/00
24.08.2012
Oppositie
04.01.2012
04.01.2012
EP2061535
A61M 5/142
23.08.2012
Oppositie
23.11.2011
23.11.2011
EP2190304
A23L 1/29
31.08.2012
Oppositie
07.12.2011
07.12.2011
EP2228020
A61B 17/12
06.09.2012
Oppositie
07.12.2011
07.12.2011
EP2242647
B32B 27/00
29.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
EP2301285
H04W 52/36
30.08.2012
Oppositie
30.11.2011
30.11.2011
Oppositie
Nummer 42/12
136
17 oktober 2012
VB2: Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum besluit
Soort besluit
Datum eerste
publicatie NL1
Datum publicatie Datum publicatie
EP2
VB1
01.08.2006
01.06.2007
EP0804599
C12N 15/82
10.10.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
EP0854189
C12N 15/54
02.08.2012
Oppositie
afgewezen
01.11.2006
03.09.2007
EP0893140
A61N 1/40
12.07.2012
Oppositie
afgewezen
03.07.2006
02.07.2007
EP1081284
D21H 27/40
30.07.2012
Oppositie
afgewezen
03.03.2008
05.01.2009
EP1154766
A61K 31/192
05.07.2012
12.10.2012
Beslissing
verzoek herstel
Beslissing
bezwaar
01.03.2007
02.11.2011
EP1162889
A23C 19/04
10.10.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.05.2005
01.03.2006
EP1317319
B01D 71/02
10.10.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
02.08.2004
01.07.2005
EP1400936
G08B 13/00
10.10.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.11.2006
03.09.2007
EP1539063
A61F 6/14
10.10.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.05.2008
02.03.2009
EP1716655
H04L 1/06
10.10.2012
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.09.2009
06.05.2010
EP2203140
A61G 7/10
11.01.2012
10.05.2012
12.10.2012
Beslissing
verzoek herstel
Beslissing
verzoek herstel
Beslissing
bezwaar
04.05.2011
09.11.2011
Nummer 42/12
137
17 oktober 2012
OV: Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
1016998
Vatusticks B.V.
12.10.2012
Internationale
octrooiclassificatie (51)
A01G 9/12
1035738
IG Specials B.V.
12.10.2012
A01G 1/06
1036689
IG Specials B.V.
12.10.2012
A01G 1/06
2000413
Zhejiang Zhengte Group Co., 12.10.2012
Ltd.
A45B 25/14
2006581
VG Colours B.V.
Gerard de Koning Bloemen
B.V.
26.01.2012
A01G 5/00
C300061
Bracco Suisse S.A.
12.10.2012
EP0554213
Bracco Suisse S.A.
12.10.2012
A61K 49/00
EP0619743
Bracco Suisse S.A.
12.10.2012
A61K 49/00
EP0754488
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B01D 67/00
EP0765900
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B01D 67/00
EP0774481
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B29C 47/10
EP0811479
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B23B 5/26
EP0824958
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B01D 67/00
EP0853873
IG Specials B.V.
12.10.2012
A01G 1/06
EP0879534
OpenTV, Inc.
12.10.2012
12.10.2012
H04H 1/02
EP0965227
OpenTV, Inc.
12.10.2012
H04N 7/10
EP1026645
R. Stahl Limited
12.10.2012
G08B 7/06
EP1035882
Bracco Suisse S.A.
12.10.2012
A61M 5/145
EP1056473
Bracco Suisse S.A.
12.10.2012
A61K 41/00
EP1097962
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B01D 67/00
EP1205163
Biomet Europe B.V.
12.10.2012
12.10.2012
A61B 17/16
EP1228770
Bracco Suisse S.A.
12.10.2012
A61K 49/00
EP1269029
Würth International AG
12.10.2012
F16B 19/08
EP1320417
Fotolec Technologies Limited 10.10.2012
B05B 15/04
EP1342217
SAGEM DEFENSE SECURITE
10.10.2012
G08G 1/14
EP1377153
IG Specials B.V.
12.10.2012
A01G 1/06
EP1531909
FiberPlan GmbH
12.10.2012
A62C 3/02
EP1541041
SYNERGIA
10.10.2012
A23L 1/302
EP1577265
INNOVNANO MATERIAIS
AVANCADOS, S.A.
12.10.2012
B01J 19/08
EP1672974
IG Specials B.V.
12.10.2012
A01G 3/00
EP1700953
GAW technologies GmbH
12.10.2012
D21H 23/22
EP1847985
Industry-University
Cooperation Foundation
Samsung Display Co., Ltd.
12.10.2012
G09G 3/36
EP2044832
IG Specials B.V.
12.10.2012
A01G 1/06
EP2096520
Deutsche Telekom AG
10.10.2012
A63H 3/00
EP2220434
Frodeno
10.10.2012
F23C 10/04
Nummer 42/12
138
17 oktober 2012
NW: Naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
2003570
Foxmotion
Sluis Cigar Machinery B.V.
12.10.2012
Internationale
octrooiclassificatie (51)
B65G 23/20
EP0703154
Kraft Foods R & D, Inc.
10.10.2012
B65D 5/52
EP0754488
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B01D 67/00
EP0765900
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B01D 67/00
EP0774481
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B29C 47/10
EP0811479
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B23B 5/26
EP0824958
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B01D 67/00
EP0992566
Promat GmbH
12.10.2012
12.10.2012
C03C 25/24
EP1097962
Toray Battery Separator Film 10.10.2012
Co.,Ltd.
B01D 67/00
EP1342217
SAGEM DEFENSE SECURITE
10.10.2012
G08G 1/14
EP1440990
BorsodChem Zartkoruen
Mukodo Reszvenytarsasag
10.10.2012
10.10.2012
C07C 263/10
EP1453644
Bois Du Rouergue
ORGANISATION NATIONALE
INTERPROFESSIONNELLE
DES GRAINES ET FRUITS
OLEAGINEUX O.N.I.D.O.L.
10.10.2012
B27K 3/15
EP1632114
Roth & Rau B.V.
12.10.2012
H05H 1/34
EP2225921
VeriFone GmbH
10.10.2012
G06F 21/00
Nummer 42/12
139
17 oktober 2012
MED: Overige mededelingen.
Nummer
(11/21)
Datum
inschrijving
Mededeling
12.10.2012
Internationale
Rechthebbende (73)
octrooiclassificatie
(51)
E04B 1/86
IsoBouw Systems B.V. te Someren
1000312
1000773
12.10.2012
E02D 27/02
IsoBouw Systems B.V. te Someren
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
1000989
12.10.2012
E02D 27/02
IsoBouw Systems B.V. te Someren
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
1022503
12.10.2012
B29C 44/12
IsoBouw Systems B.V. te Someren
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
1023639
10.10.2012
C08J 9/16
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
1033014
10.10.2012
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
1033269
10.10.2012
C08J 9/224
Ertecee B.V. te Oldenzaal
1033719
10.10.2012
C08J 9/18
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
1035906
12.10.2012
E04B 1/76
IsoBouw Systems B.V. te Someren
1036039
10.10.2012
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
1037008
10.10.2012
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
1037258
12.10.2012
E04B 1/80
IsoBouw Systems B.V. te Someren
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
2004953
12.10.2012
E04B 1/76
IsoBouw Systems B.V. te Someren
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
EP0684348 12.10.2012
E04B 1/94
IsoBouw Systems B.V. te Someren
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
EP1314753 10.10.2012
C08J 9/35
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
EP1396519 10.10.2012
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
Nummer 42/12
Nummer
(11/21)
Datum
inschrijving
140
17 oktober 2012
EP1486530 10.10.2012
Internationale
Rechthebbende (73)
Mededeling
octrooiclassificatie
(51)
C08J 9/00
Synbra Technology B.V. te Etten-Leur Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
EP1693413 10.10.2012
C08L 25/06
SYNBRA TECHNOLOGY B.V. te 4871
NM ETTEN-LEUR
Opheffing pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Eindhoven op verzoek van The
Royal Bank of Scotland PLC.
EP1693527 12.10.2012
E04B 7/22
IsoBouw Systems B.V. te Someren
Indiening pandakte d.d.
04.10.2012 door AOMB te
Rijswijk.Pandhouder is ING Bank
NV te Amsterdam
EP1836791 10.10.2012
H04L 1/18
QUALCOMM INCORPORATED te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Octrooi te vroeg verleend
EP2228853 10.10.2012
H01M 2/30
SB LiMotive Co., Ltd. te SUWON-SI
GYEONGGI-DO, Zuid-Korea (KR)
Octrooi te vroeg verleend
Nummer 42/12
141
17 oktober 2012
VRV: Vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
1032641
09.10.2012 Einde wettige duur
EP0607350 09.10.2012 Einde wettige duur
1032661
10.10.2012 Einde wettige duur
EP0608357 09.10.2012 Einde wettige duur
EP0536772 09.10.2012 Einde wettige duur
EP0610352 09.10.2012 Einde wettige duur
EP0537025 09.10.2012 Einde wettige duur
EP0664037 10.10.2012 Einde wettige duur
EP0542424 09.10.2012 Einde wettige duur
EP0970973 03.06.2012 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0546272 09.10.2012 Einde wettige duur
EP1232745 18.01.2011 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0562107 09.10.2012 Einde wettige duur
EP1408807 29.05.2012 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
EP0607213 09.10.2012 Einde wettige duur
EP1499666 01.06.2012 Oppositie gegrond, octrooi herroepen
Nummer 42/12
142
17 oktober 2012
VRB: Verbeteringen.
Nummer (11/21)
Internationale octrooiclassificatie (51)
Communicatie tekst
EP0682869
A01N 61/00
Herpublikatie.
Onterecht vervallen op 03.02.2012
Publikatie verval I.E.25.01.2012
I.E. 2012/04
EP1781154
A47J 37/04
Herpublikatie.
Onterecht vervallen op 27.03.2012
Publikatie verval I.E.08.08.2012
I.E. 2012/32
EP1976472
A61F 13/00
Herpublikatie.
Onterecht vervallen op 30.05.2012
Publikatie verval I.E.10.10.2012
I.E. 2012/41
EP2115383
F42B 12/40
Herpublikatie.
Onterecht vervallen op 06.06.2012
Publikatie verval I.E.10.10.2012
I.E. 2012/41

Similar documents

Nummer 35/10 20 oktober 2010

Nummer 35/10 20 oktober 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 01/12 4 januari 2012

Nummer 01/12 4 januari 2012 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 09/10 14 april 2010

Nummer 09/10 14 april 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information