Nummer 35/10 20 oktober 2010

Transcription

Nummer 35/10 20 oktober 2010
Nummer 35/10
20 oktober 2010
Nummer 35/10
1
20 oktober 2010
Inleiding
Introduction
Hoofdblad
Patent Bulletin
Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de
derde werkdag van een week. Indien NL
Octrooicentrum op deze dag is gesloten, wordt de
verschijningsdag van het blad verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum
Nederland is geopend. Het blad verschijnt alleen in
electronische vorm. Elk nummer van het blad bestaat
uit 14 rubrieken.
The Patent Bulletin appears on the 3rd working
day of each week. If the Netherlands Patent
Office is closed to the public on the above
mentioned day, the date of issue of the Bulletin is
the first working day thereafter, on which the
Office is open. Each issue of the Bulletin consists
of 14 headings.
Bijblad
Verschijnt vier keer per jaar (januari, april, juli,
oktober) in electronische vorm via de website van NL
Octrooicentrum. Het Bijblad bevat officiële
mededelingen en andere wetenswaardigheden
waarmee NL Octrooicentrum en zijn klanten te maken
hebben.
Official Journal
Appears four times a year (January, April, July,
October) in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office. The Official Journal
contains announcements and other things worth
knowing for the benefit of the Netherlands Patent
Office and its customers.
Abonnementsprijzen per (kalender)jaar:
Subscription rates per calendar year:
Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in
electronische vorm op de website van NL
Octrooicentrum.
Patent Bulletin and Official Journal: free of charge
in electronic form on the website of the
Netherlands Patent Office
Adres: NL Octrooicentrum
Patentlaan 2,
Postbus 5820,
2280 HV Rijswijk,
Telefoon: 088-6026655,
Telefax: 088-6020190
Bankrekeningnummer:
Voor taksen en depotrekeningen: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Overige zaken: RBS 056 99 94 101
Address: Netherlands Patent Office
2 Patentlaan
Post Office Box: 5820
2280 HV Rijswijk
Telephone: 088 602655
Telefax: 088 602190
Account:
Fees, deposit accounts: RBS 056 99 94 098
Iban: NL08RBOS0569994098
BIC: RBOSNL2A
Other matters: RBS 056 99 94 101
Nummer 35/10
Inhoudsopgave
2
Blz.
20 oktober 2010
Content
Page
Rubriek NL1
Bevat gegevens betreffende octrooiaanvragen die
zijn ingeschreven op grond van de Octrooiwet
1995.
5
Heading NL1
Contains data concerning Netherlands patent
applications which have been entered in the patent
register under the Patents Act 1995.
5
Rubriek NL2
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende octrooien op grond van de Octrooiwet
1995.
8
Heading NL2
Contains data concerning Netherlands patents
which have been entered in the patent register
under the Patents Act 1995.
8
Rubriek EP1
Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies
van Europese octrooiaanvragen.
11
Heading EP1
Contains data concerning translations of the
conclusions of European patent applications.
11
Rubriek EP2
bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien.
12
Heading EP2
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands.
12
Rubriek EP3
Bevat gegevens betreffende voor Nederland
verleende Europese octrooien waarvoor een
vertaling is ingediend conform artikel 52 lid 1 of 6
van de Octrooiwet 1995.
105
Heading EP3
Contains data concerning European patents
granted for The Netherlands in which a translation
was filed confirm Article 52 par. 1 or 6 of the
Patents Act 1995.
105
Rubriek SPC
Bevat gegevens betreffende ingeschreven en
verleende certificaten.
130
Heading SPC
Contains data concerning applications for- or
granted Supplementary Protection Certificates.
130
Rubriek TvH
Bevat gegevens betreffende topografieën van
halfgeleiderproducten.
131
Heading TvH
Contains data concerning depots of original
topographies of semi-conductor products.
131
Rubriek VB1
Bevat gegevens betreffende rechten waarvoor een
verzoek of bezwaarschrift is ingediend conform de
Octrooiwet 1995.
132
Heading VB1
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law.
132
Rubriek VB2
Bevat gegevens betreffende rechten waarin een
beslissing is genomen of waarvoor een
nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of
bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.
133
Heading VB2
Contains data concerning requests and notices of
opposition under the General administrative law in
respect of which a decision has been taken or in
respect for which a report has been made.
133
Rubriek OV
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
overdrachten.
134
Heading OV
Contains data concerning registered assignments.
134
Rubriek NW
Bevat gegevens betreffende ingeschreven
naamswijzigingen.
137
Heading NW
Contains data concerning registered changes in the
names of the applicants or proprietors.
137
Rubriek MED
Bevat gegevens betreffende overige
mededelingen.
139
Heading MED
Contains data concerning other communications.
139
Rubriek VRV
Bevat gegevens betreffende verval of
nietigverklaring
140
Heading VRV
Contains data concerning lapse or annulment.
140
Rubriek VRB
Bevat gegevens betreffende verbeteringen op
eerdere publicaties.
148
Heading VRB
Contains data concerning corrections on earlier
publications.
148
Nummer 35/10
3
20 oktober 2010
Overzicht van Inid codes
INID CODES
INID CODES
Inid codes worden gebruikt op de voorpagina van
octrooigeschriften en in octrooibulletins. Ze dienen om
de verschillende bibliografische gegevens te kunnen
begrijpen zonder kennis te hebben van de taal. INID is
een acronym van Internationally agreed Numbers for
Identification of Data. De definities van INID codes
wordt gegeven in de WIPO standaard ST. 9.
“INID” Codes are used on the front pages of patent
documents and in official gazettes to identify various
bibliographic data items without knowledge of the
language used and the industrial property laws applied.
“INID” is an acronym for “Internationally agreed Numbers
for the Identification of Data”. The INID Codes are usually
given in parenthesis adjacent to the appropriate
bibliographic data item. The definitions of the INID Codes
are given in WIPO Standard ST. 9 (as of November 1998)
and are listed below:
(11) Octrooinummer
(13) Soort document volgens WIPO standaard 16
(11)
(13)
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
Correctie informatie
Octrooiaanvraagnummer
Datum van indiening
Datum tentoonstelling
Taal van indiening
(15)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
Taal waarin de aanvraag is gepubliceerd
Voorrangsgegevens
Nummer voorrang
Datum voorrang
Land van herkomst voorrang
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34) Oorspronkelijk land van indiening
(34)
(40) Datum van inschrijving
(41) Datum van inschrijving van een octrooiaanvraag
(40)
(41)
(42) Datum van inschrijving van een onderzochte
aanvraag (openbaarmaking)
(42)
(43) Datum waarop de aanvraag ter inzage is gelegd
(43)
(44) Datum van openbaarmaking
(44)
(45) Datum van kracht worden van een Europees octrooi
in Nederland
(45)
(46) Inschrijvingsdatum conclusies
(46)
(47) Verleningsdatum octrooi
(48) Datum waarop een verbetering van een octrooi is
uitgegeven
(51) Internationale Octrooiclassificatie
(54) Korte aanduiding
(62) Nummer moeder aanvraag
(47)
(48)
(68)
(71)
(72)
(73)
(74)
(68)
(71)
(72)
(73)
(74)
Nummer basis octrooi
Naam aanvrager(s)
Naam uitvinder(s)
Naam octrooihouder(s)
Naam gemachtigde
(51)
(54)
(62)
Patent number
Kind of document code according to WIPO standard
ST.16
Patent correction information
Application number
Date(s) of filing application(s)
Date of exhibition
Language in which the published application was
originally filed
Language in which the application is published
Priority Data
Number(s) assigned to priority application(s)
Date(s) of filling of priority application(s)
WIPO Standard ST.3 Code indetifying the national
patent office alloting the priority application number
or the organization alloting the regional priority
application number: for international applications
filed under the PCT, the code "WO" is used.
For priority fillings under the regional or international
arrangements, the WIPO Standard ST.3 Code
indentifying at least one country party to the Paris
Union for which the regional or international
application was made.
Date(s) of making available to the public
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an unexamined patent
document, on which no grant has taken place on or
before the said date.
Date of making available to the public by viewing, or
copying on request an examined patent document,
on which no grant has taken place on or before the
said date.
Date of publication by printing or similar process of
anexamined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of
an examined document on which no grant has taken
place on or before said date
Date of publication by printing or similar process of a
document on which no grant has taken place on or
before said date
Date of publication by printing or similar process of
the claim(s) only of a document
Date from which the patent takes effect
Date of issuance of a corrected patent document
International Patent Classification
Title of the invention
Number and, if possible, filling date of the earlier
application from which the present document has
been divided out
Number of the basic patent
Name(s) of the applicant(s)
Name(s) of the inventor(s) if know to be such
Name(s) of grantee(s)
Name(s) of the attorney(s) or agent(s)
Nummer 35/10
4
(75) Naam van uitvinders die tevens aanvrager zijn
(75)
(81) Aangewezen landen volgens de PCT
(83) Informatie over micro organismen
(81)
(83)
(84) Aangewezen landen bij regionale octrooien
(84)
(86) Nummer van omgezette aanvraag
(86)
(87) Datum en nummer van een PCT aanvraag
(92) Certificaten: nummer en datum van de eerste
nationale vergunning voor een geneesmiddel
(87)
(92)
(93) Datum en nummer van de eerste EU vergunning voor (93)
een geneesmiddel
(94) Expiratiedatum voor een topografie
(95) Certificaten: naam van het product
(94)
(95)
20 oktober 2010
Name(s) of inventor(s) who is (are) also
application(s)
Designated States(s) according to the PCT
Information concerning the deposit of
microorganisms
Designated Contracting States under regional patent
conventions
Apllication number of a PCT-application or number of
European patent which is converted into a national
application
Publication date and number of a PCT application
For an SPC, number and date of the first national
authorization to place the product on the market as
a medicinal product
For an SPC, number and date and where applicable,
country of origin, of the first authorzation to place
the product on the market as a medicinal product
within a regional economic community
Calculated date of expiry of the topography
Name of the product protected by the basic patent
and in respect of which the SPC has been apllied for
or granted
Nummer 35/10
5
20 oktober 2010
Rubrieken
NL1 Ingeschreven aanvragen om octrooi in volgorde van de Internationale
Octrooiclassificatie.
Eelko Maij te Den Haag
(22) 10.04.2009
(51) A01G 9/14
(41) 12.10.2010
(54) Rupsvoertuig en gebruik daarvan.
(21) 1036836
(51) B60N 2/24
A61G 3/08
(71) Christoffel Dirk Kok te Rotterdam
David de Jong te Dordrecht
(21) 1036830
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 07.04.2009
(72) Christoffel Dirk Kok te Rotterdam
David de Jong te Dordrecht
(22) 08.04.2009
(54) Kasinrichting,
verplaatsingseenheid voor
dragers en werkwijze.
(71) Logiqs Agro B.V. te Maasdijk
(72) Sjoerd Gerardus Munniksma te
Maasland
Arie Cornelis van Dam te
Maasland
Martinus Adrianus Johannes van
der Zalm te Maasland
(54) Rolstoelverankeringssysteem.
(71) VDL Bus & Coach te
Valkenswaard
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Franciscus Wilhelmus Marie
Helmes te Steijl
(41) 11.10.2010
(41) 11.10.2010
(51) B03C 1/22
(51) B01F 3/04
A23L 1/16
A21D 8/02
A21D 6/00
A21D 2/04
A21D 2/02
A21C 1/00
(21) 2002736
(21) 2002737
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(22) 09.04.2009
(54) Method for separating magnetic
pieces of material.
(71) Technische Universiteit Delft te
Delft
(72) Peter Carlo Rem te Rijswijk
Simon Peter Maria Berkhout te
(54) Werkwijze voor het maken van
Schipluiden
brood en andere bakproducten en
(41)
12.10.2010
pasta's; alsmede aldus
verkrijgbare producten.
(51) B29C 33/42
B29C 33/30
(71) Bakkerij van Muyden B.V. te
Aalsmeer
(21) 2002739
(22) 09.04.2009
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Dirk Simon Renzema te
Amstelveen
Ronald Renzema te Amstelveen
(41) 12.10.2010
(51) A47L 9/06
(22) 09.04.2009
(41) 12.10.2010
(51) B65D 5/46
B65D 5/24
B65D 5/20
(21) 1036842
(22) 09.04.2009
(54) Vouwdoos en vouwblad daarvoor.
(71) Leijten Associates Nederland B.V.
te 's-Hertogenbosch
(74) Altenburg te Culemborg
(72) Tonny Gerard Maria Leijten te 'sHertogenbosch
(41) 12.10.2010
(51) B65F 1/16
B65F 1/08
(21) 2002732
(22) 09.04.2009
(54) Collecting container with an inner
bin and an outer bin.
(71) CASA Sl Marketing und
Vertriebsgesellschaft m.b.H. te
Wien, Oostenrijk (AT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(54) Matrijssamenstel voor het maken
(72) Hermann Oliver Schauerhuber te
van schoenen.
PURKERSDORF, Oostenrijk (AT)
(71) Ming-Te Chen te FON-CHOU,
(41)
12.10.2010
Taiwan (TW)
(51)
B65G
47/84
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(21) 2002729
(22) 09.04.2009
(72) Chuang-Chuan Chen te Taipei,
Taiwan (TW)
(54) Veegelement, bezem.
(41) 12.10.2010
(71) Numatic International B.V. te
Alphen a.d. Rijn
(51) B42F 13/40
(54) Conveying device and pusher
shoe for use in the device.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 07.04.2009
(72) Frans Meindert Veendorp te
Wassenaar
(54) Bindsysteem voor het bundelen
van een stapel, van gaten
voorziene vellen.
(21) 2002735
(41) 12.10.2010
(51) C12N 5/00
C12M 3/00
A61F 2/46
(21) 2002742
(22) 09.04.2009
(54) Mechanical device for tissue
regeneration.
(71) Technische Universiteit Delft te
Delft
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Justus Laurens Herder te Den
Haag
(21) 2002724
(71) Jalema B.V. te Reuver
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(22) 08.04.2009
(71) Van Riet Equipment B.V. te
Nieuwegein
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Casper Hermanus Gerardus Vlug
te Wijk bij Duurstede
(41) 11.10.2010
(51) C12M 1/107
(72) Gerardus Frederikus Jozef Leenen
C02F 3/28
te Bergen
C02F 11/04
Roland Wilhelmus Marie Augustus
B01D 53/22
te Reuver
(21)
1037103
Johannes Wilhelmus Jacobus
Bernardus Janzen te Reuver
(22) 08.07.2009
(41) 11.10.2010
(51) B63B 59/10
B62D 55/265
(21) 2002745
(54) Systeem en werkwijze voor het
onder druk zuiveren van een
waterige stroom organische stof,
afval en/of afvalwater en
werkwijze voor het produceren
Nummer 35/10
6
van biogas.
(71) Zagt Zelf B.V. te Heerenveen
(72) Christiaan Emanuel Zagt te
Heerenveen
(31) 1036849
(32) 12.04.2009
(33) Nederland
(41) 13.10.2010
(51) C09D
C09D
B05D
B05D
B05D
(21)
(22)
(54)
(71)
(74)
(72)
7/12
5/00
5/02
1/12
1/02
1037518
(32) 08.04.2009
16.06.2009
01.12.2009
(33) Nederland
Nederland
Nederland
(41) 11.10.2010
(51) E04G 1/34
(21) 1036838
(22) 08.04.2009
(54) Werkwijze en inrichting welke
gebruikt wordt voor taken waarbij
een steiger vereist is, en waarbij
1036848
deze ten behoeve van het
10.04.2009
transport en opslag niet
Coating en werkwijze voor het
gedemonteerd hoeft te worden,
aanbrengen van een coating.
maar als een geheel kan worden
ingeklapt.
Hörmann Alkmaar B.V. te Alkmaar
(71) Johannes Bernard Lolkema te
Mr. Koomen c.s. te Alkmaar
Sloten
Franciscus Johannes Stroet te
(72)
Johannes Bernard Lolkema te
Heerhugowaard
Sloten
Anthonius Nicolaas Jan
Antonius Johannes Jorna te Balk
Wagemaker te Heerhugowaard
(41) 12.10.2010
(41) 11.10.2010
(51) C22B 7/00
B03C 1/22
(51) E06B 3/96
(21) 2002730
(22) 09.03.2010
(22) 08.04.2009
(54) Hoekverbinding voor een kozijn,
deur of raam van
kunststofprofielen en werkwijze
voor de vervaardiging daarvan.
(54) Method and apparatus for
separating a non-ferous metalcomprising fraction from ferrous
scrap.
(71) Technische Universiteit Delft te
Delft
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(21) 2004372
(71) Hanssen beleggingen B.V. te
Meijel
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Peter Carlo Rem te Rijswijk (Z-H)
Simon Peter Maria Berkhout te
Schipluiden
(72) Stephanus Hubertus Johannes
Marie Hanssen te Meijel
Theodorus Thomas Hanssen te
Panningen
(41) 11.10.2010
(31) 2002740
(51) E02B 15/04
(32) 09.04.2009
(21) 1036760
(22) 09.04.2009
(33) Nederland
(41) 12.10.2010
(54) Brandwerend en brandvertagend (51)
oliescherm.
(21)
(71) Peter Rijken te Zoetermeer
(22)
Jan Scholtens te Hattem
(54)
Max Duursma te Woldendorp
(72) Peter Rijken te Zoetermeer
Jan Scholtens te Hattem
Max Duursma te Woldendorp
E06B 3/96
2002740
09.04.2009
Hoekverbinding voor een kozijn,
deur of raam van
kunststofprofielen en werkwijze
voor de vervaardiging daarvan.
(41) 12.10.2010
(71) Hanssen beleggingen B.V. te
Meijel
(51) E04G 1/34
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(21) 1037765
(72) Stephanus Hubertus Johannes
Marie Hanssen te Meijel
Theodorus Thomas Hanssen te
Panningen
(22) 02.03.2010
(54) Inklapbare steiger en werkwijze
voor het voorzien hiervan.
(71) Johannes Bernard Lolkema te
Sloten
(72) Johannes Bernard Lolkema te
Sloten
Antonius Johannes Jorna te Balk
(31) 1036838
1037043
20 oktober 2010
(71) Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland te Petten
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Timotheus Wilhelmus Verbruggen
te Naarden
(41) 12.10.2010
(51) G01N 21/77
(21) 2002744
(22) 10.04.2009
(54) Inrichting en werkwijze voor het
optisch detecteren van gas.
(71) Advanced Chemical Technologies
for Sustainability te Den Haag
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Marinus Johannes Slaman te
Waddinxveen
(41) 12.10.2010
(51) G01R 31/02
(21) 2002741
(22) 09.04.2009
(54) Device, method and assembly for
integrity checking of electrical
wiring.
(71) Ascom (Sweden) AB te Göteborg,
Zweden (SE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Harold Luik te Alphen a.d. Rijn
(41) 13.10.2010
(51) G03F 7/20
(21) 2004400
(22) 16.03.2010
(54) Tunable wavelength illumination
system.
(71) ASML Holding N.V. te Veldhoven
ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Arie den Boef te Waalre
Harry Sewell te Ridgefield,
Connecticut, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Keith Andresen te WILTON,
CONNECTICUT, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Earl Ebert te OXFORD,
CONNECTICUT, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Sanjeev Singh te DANBURY,
CONNECTICUT, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 61/168095
(32) 09.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 12.10.2010
(51) H01L 21/66
G03F 7/20
(41) 12.10.2010
(21) 2004428
(51) G01B 11/16
(22) 18.03.2010
(21) 2002743
(22) 10.04.2009
(54) Mask inspection with fourier
filtering and image compare.
(54) Inrichting en werkwijze voor het
meten van rek.
(74) ir. Maas te Veldhoven
(71) ASML Holding N.V. te Veldhoven
Nummer 35/10
7
(72) Andrew Nelson te UPPER SADDLE
RIVER, NEW JERSEY, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Harry Sewell te Ridgefield,
Connecticut, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Eric Catey te Danbury,
Connecticut, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 61/168302
61/249358
(31) 61/168833
(21) 2004362
(32) 13.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 14.10.2010
(51) H01L 21/68
G03F 7/20
(21) 2004365
(22) 09.03.2010
(32) 10.04.2009
07.10.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(41) 12.10.2010
(51) G03F 7/20
(32) 10.04.2009
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
arrangement.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(41) 12.10.2010
(74) ir. Maas te Veldhoven
(51) G03F 7/20
(72) Bastiaan Knarren te
NEDERWEERT-EIND
Raymond Turk te RIETHOVEN
Eelco Kooiker te WAALRE
Nico Boonen te GELDROP
(22) 06.04.2010
(54) An Immersion Lithographic
Apparatus and a Device
Manufacturing Method.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Nina Vladimirovna Dziomkina te
EINDHOVEN
Olga Vladimirovna Elisseeva te
DEN HAAG
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Bastiaan Knarren te
NEDERWEERT-EIND
Raymond Turk te RIETHOVEN
Eelco Kooiker te WAALRE
(31) 61/168712
(54) A fluid handling device, an
(32) 13.04.2009
immersion lithographic apparatus
(33) Verenigde Staten van Amerika
and a device manufacturing
(41) 14.10.2010
method.
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) 1037863
arrangement and lithographic
apparatus comprising a detector
module.
(22) 09.03.2010
(74) ir. Maas te Veldhoven
(54) Method and system for increasing
(72) Erik Eummelen te Eindhoven
alignment target contrast.
Koen Steffens te Veldhoven
(71) ASML Holding N.V. te Veldhoven
(31) 61/168426
(74) ir. Maas te Veldhoven
(32) 10.04.2009
(72) Harry Sewell te Ridgefield,
(33) Verenigde Staten van Amerika
Connecticut, Verenigde Staten
(41) 12.10.2010
van Amerika (US)
Mircea Dusa te Campbell,
(51) G03F 7/20
California, Verenigde Staten van
(21) 2004322
Amerika (US)
Richard van Haren te Waalre
(22) 02.03.2010
Manfred Tenner te EINDHOVEN
(54) Cooling device, cooling
Maya Angelova Doytcheva te
arrangement and lithographic
EINDHOVEN
apparatus comprising a cooling
(31) 61/168382
20 oktober 2010
(31) 61/168710
(32) 13.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
(41) 14.10.2010
(51) G08B 13/24
G07C 9/00
G06Q 50/00
(21) 2002725
(22) 07.04.2009
(54) Inrichting en systeem voor het
elektronisch bewaken van op een
terrein aanwezige objecten.
(71) Vecos B.V. te Eindhoven
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Joost Josephus Antonius
Leonardus van der Velden te
Oosterhout
(41) 11.10.2010
(51) H01L 23/544
H01L 21/66
(21) 2004405
(22) 16.03.2010
(54) Inspection method and
apparatus, lithographic
apparatus, lithographic
processing cell and device
manufacturing method.
(71) ASML Netherlands B.V. te
VELDHOVEN
(74) ir. Maas te Veldhoven
(72) Arie den Boef te Waalre
(31) 61/167351
(51) G03F 7/20
(32) 07.04.2009
(21) 2004242
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 15.02.2010
(41) 11.10.2010
(54) Detector module, cooling
Nummer 35/10
8
20 oktober 2010
NL2 Verlening van Nederlandse octrooien.
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) C02F 1/24
A01K 63/04
(21) 2003415
(22) 01.09.2009
(54) Inrichting voor het verwijderen
van organische bestanddelen uit
het water van aquaria.
(73) Deltec GmbH te DELMENHORST,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Timothy Kenneth Thorndale te
Horley, GROOT BRITTANNIË (GB)
Rory James Maxwell Smith te
Leatherhead, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Paul Stephen Bird te Copthorne,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Padraig Gerard Troy te Crawley,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 0803558
te Reuver
Johannes Wilhelmus Jacobus
Bernardus Janzen te Reuver
(47) 11.10.2010
(51) B63B 59/10
B62D 55/265
(21) 2002745
(22) 10.04.2009
(54) Rupsvoertuig en gebruik daarvan.
(32) 27.02.2008
(73) Christoffel Dirk Kok te Rotterdam
David de Jong te Dordrecht
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(33) GROOT BRITTANNIË
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Wolfgang Weidl te Delmenhorst,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 11.10.2010
(72) Christoffel Dirk Kok te Rotterdam
David de Jong te Dordrecht
(31) 102008052739
(21) 1036830
(32) 22.10.2008
(22) 07.04.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Rolstoelverankeringssysteem.
(47) 14.10.2010
(73) VDL Bus & Coach te
Valkenswaard
(51) B01F 3/04
A23L 1/16
A21D 8/02
A21D 6/00
A21D 2/04
A21D 2/02
A21C 1/00
(51) B60N 2/24
A61G 3/08
(73) Leijten Associates Nederland B.V.
te 's-Hertogenbosch
(47) 11.10.2010
(74) Altenburg te Culemborg
(51) B03C 1/22
(72) Tonny Gerard Maria Leijten te 'sHertogenbosch
(22) 09.04.2009
(54) Werkwijze voor het maken van
(54) Method for separating magnetic
brood en andere bakproducten en
pieces of material.
pasta's; alsmede aldus
(73) Technische Universiteit Delft te
verkrijgbare producten.
Delft
(73) Bakkerij van Muyden B.V. te
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
Aalsmeer
(72) Peter Carlo Rem te Rijswijk
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Simon Peter Maria Berkhout te
(72) Dirk Simon Renzema te
Schipluiden
Amstelveen
(47) 12.10.2010
Ronald Renzema te Amstelveen
(51) B29C 33/42
(47) 12.10.2010
B29C 33/30
(51) C12N 5/00
(21) 2002739
C12M 3/00
(22) 09.04.2009
A61F 2/46
(54) Matrijssamenstel voor het maken
(21) 2002742
van schoenen.
(22) 09.04.2009
(73) Ming-Te Chen te FON-CHOU,
(54) Mechanical device for tissue
Taiwan (TW)
regeneration.
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(73) Technische Universiteit Delft te
(72) Chuang-Chuan Chen te Taipei,
Delft
Taiwan (TW)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(47) 12.10.2010
(72) Justus Laurens Herder te Den
(51) B42F 13/40
Haag
Eelko Maij te Den Haag
(21) 2002724
(47) 12.10.2010
(22) 07.04.2009
(51) A61F 5/441
(54) Bindsysteem voor het bundelen
van een stapel, van gaten
voorziene vellen.
(73) WELLAND MEDICAL LIMITED te
CRAWLEY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(22) 09.04.2009
(72) Franciscus Wilhelmus Marie
Helmes te Steijl
(21) 2002736
(54) Ostomy bag with a filter means.
(21) 1036842
(54) Vouwdoos en vouwblad daarvoor.
(22) 09.04.2009
(22) 24.02.2009
(51) B65D 5/46
B65D 5/24
B65D 5/20
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) 2002737
(21) 2002556
(47) 12.10.2010
(73) Jalema B.V. te Reuver
(74) Ir. Verhees te Nuenen
(47) 12.10.2010
(51) B65F 1/16
B65F 1/08
(21) 2002732
(22) 09.04.2009
(54) Collecting container with an inner
bin and an outer bin.
(73) CASA Sl Marketing und
Vertriebsgesellschaft m.b.H. te
Wien, Oostenrijk (AT)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Hermann Oliver Schauerhuber te
PURKERSDORF, Oostenrijk (AT)
(47) 12.10.2010
(51) B65G 47/84
(21) 2002729
(22) 08.04.2009
(54) Conveying device and pusher
shoe for use in the device.
(73) Van Riet Equipment B.V. te
Nieuwegein
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(72) Casper Hermanus Gerardus Vlug
te Wijk bij Duurstede
(47) 11.10.2010
(51) C12M 1/107
C02F 3/28
C02F 11/04
B01D 53/22
(21) 1037103
(72) Gerardus Frederikus Jozef Leenen (22) 08.07.2009
te Bergen
(54) Systeem en werkwijze voor het
Roland Wilhelmus Marie Augustus
Nummer 35/10
(73)
(72)
(31)
(32)
(33)
(47)
(51)
(21)
(22)
(54)
(73)
9
onder druk zuiveren van een
(US)
waterige stroom organische stof, (31) 12/132475
afval en/of afvalwater en
12/167466
werkwijze voor het produceren
(32) 03.06.2008
van biogas.
03.07.2008
Zagt Zelf B.V. te Heerenveen
(33) Verenigde Staten van Amerika
Christiaan Emanuel Zagt te
Verenigde Staten van Amerika
Heerenveen
(47) 13.10.2010
1036849
(51) C10L 1/04
12.04.2009
(21) 2002173
Nederland
(22) 05.11.2008
13.10.2010
(54) Synthetic Aviation Fuel.
C09D 7/12
(73) Sasol Technology (Pty) Ltd. te
C09D 5/00
Johannesburg, Zuid-Afrika (ZA)
B05D 5/02
(74)
Ir. Metman te AMSTERDAM
B05D 1/12
B05D 1/02
(72) Carl Louis Viljoen te
Vanderbijlpark, Zuid-Afrika (ZA)
1036848
Vivien Louise van Zijl te
10.04.2009
Johannesburg, Zuid-Afrika (ZA)
Coating en werkwijze voor het
Ernst Hendrik van Tonder te
aanbrengen van een coating.
Vanderbijlpark, Zuid-Afrika (ZA)
Hörmann Alkmaar B.V. te Alkmaar (31) 2007/9573
(74) Mr. Koomen c.s. te Alkmaar
(72) Franciscus Johannes Stroet te
Heerhugowaard
Anthonius Nicolaas Jan
Wagemaker te Heerhugowaard
(47) 12.10.2010
(51) C10L 5/48
C10L 5/46
C10L 5/40
C10B 53/00
(21) 2003920
(22) 08.12.2009
(54) Process for the production of
paper.
(73) FoxCoal IP B.V. te Groningen
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Walter Nonnekes te Veendam
(31) 08170935
(32) 08.12.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 13.10.2010
(51) C10G 29/20
(21) 2002958
(22) 03.06.2009
(54) System and method for
separating a trace element from
a liquid hydrocarbon feed.
(73) Chevron U.S.A. Inc. te San
Ramon, Californië, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Darrell Lynn Gallup te Houston,
Texas, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Lyman Arnold Young te
Richmond, Californië, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Christopher Henry Spurrell te
Hawthorne, Californië, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Paul Tish te Futlerton, Californië,
Verenigde Staten van Amerika
(32) 06.11.2007
(33) Zuid-Afrika
(47) 14.10.2010
(51) C22B 7/00
B03C 1/22
(21) 2002730
(22) 08.04.2009
(54) Method and apparatus for
separating a non-ferous metalcomprising fraction from ferrous
scrap.
20 oktober 2010
(47) 13.10.2010
(51) E04C 3/34
E02D 27/02
(21) 1037717
(22) 15.02.2010
(54) Werkwijze en inrichting voor het
uit specie storten van een pilaar.
(73) Havadi B.V. te Gemert
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Hendrikus Johannes Maria van
Dijk te Gemert
(31) 1036716
(32) 17.03.2009
(33) Nederland
(47) 13.10.2010
(51) E04G 1/34
(21) 1036838
(22) 08.04.2009
(54) Werkwijze en inrichting welke
gebruikt wordt voor taken waarbij
een steiger vereist is, en waarbij
deze ten behoeve van het
transport en opslag niet
gedemonteerd hoeft te worden,
maar als een geheel kan worden
ingeklapt.
(73) Johannes Bernard Lolkema te
Sloten
(72) Johannes Bernard Lolkema te
Sloten
Antonius Johannes Jorna te Balk
(47) 11.10.2010
(51) E06B 3/96
(73) Technische Universiteit Delft te
Delft
(21) 2002740
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(54) Hoekverbinding voor een kozijn,
deur of raam van
kunststofprofielen en werkwijze
voor de vervaardiging daarvan.
(72) Peter Carlo Rem te Rijswijk (Z-H)
Simon Peter Maria Berkhout te
Schipluiden
(47) 11.10.2010
(51) E02B 15/04
(21) 1036760
(22) 09.04.2009
(73) Hanssen beleggingen B.V. te
Meijel
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Stephanus Hubertus Johannes
Marie Hanssen te Meijel
(54) Brandwerend en brandvertagend
Theodorus Thomas Hanssen te
oliescherm.
Panningen
(73) Peter Rijken te Zoetermeer
(47) 12.10.2010
Jan Scholtens te Hattem
(51) G01B 11/16
Max Duursma te Woldendorp
(22) 09.04.2009
(72) Peter Rijken te Zoetermeer
Jan Scholtens te Hattem
Max Duursma te Woldendorp
(21) 2002743
(22) 10.04.2009
(47) 12.10.2010
(54) Inrichting en werkwijze voor het
meten van rek.
(51) E04C 3/34
E02D 27/02
(73) Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland te Petten
(21) 1036716
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 17.03.2009
(72) Timotheus Wilhelmus Verbruggen
te Naarden
(54) Werkwijze en inrichting voor het
aanleggen van een poer.
(47) 12.10.2010
(73) Havadi B.V. te Gemert
(51) G01N 21/77
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(21) 2002744
(72) Hendricus Johannes Maria van
Dijk te Gemert
(22) 10.04.2009
(54) Inrichting en werkwijze voor het
Nummer 35/10
10
optisch detecteren van gas.
(73) Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland te Petten
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
vloeibaar kristal weergave
inrichting.
(73) Sumitomo Chemical Company,
Limited te TOKYO, Japan (JP)
20 oktober 2010
(72) Joost Josephus Antonius
Leonardus van der Velden te
Oosterhout
(47) 11.10.2010
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(51) G09G 3/36
(21) 1032264
(51) G01R 31/02
(72) Hiroko Kanaya te Niihama, Japan
(JP)
Akiyoshi Kanemitsu te Niihama,
Japan (JP)
(21) 2002741
(31) 2007-057186
(72) Marinus Johannes Slaman te
Waddinxveen
(47) 12.10.2010
(22) 09.04.2009
(32)
(54) Device, method and assembly for (33)
integrity checking of electrical
(47)
wiring.
(73) Ascom (Sweden) AB te Göteborg, (51)
Zweden (SE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Harold Luik te Alphen a.d. Rijn
(47) 13.10.2010
07.03.2007
Japan
12.10.2010
G08B 13/24
G07C 9/00
G06Q 50/00
(21) 2002725
(22) 07.04.2009
(22) 02.08.2006
(54) Inrichting en werkwijze voor het
compenseren van
beeldvervorming van
displayinrichtingen.
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
SUWON, Zuid-Korea (KR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Young-ho Lee te Yongin, ZuidKorea (KR)
Ki-hyun Hong te Gyeonggi, ZuidKorea (KR)
(51) G02F 1/13357
G02B 5/02
(31) 1020050074566
(54) Inrichting en systeem voor het
elektronisch bewaken van op een (32) 13.08.2005
terrein aanwezige objecten.
(33) Zuid-Korea
(21) 1035132
(73) Vecos B.V. te Eindhoven
(22) 05.03.2008
(74) Ir. Heuvel c.s. te 'SHERTOGENBOSCH
(54) Witte oppervlaklichtbron en
(47) 12.10.2010
Nummer 35/10
11
20 oktober 2010
EP1 Ingeschreven vertaalde conclusies behorende bij Europese octrooiaanvragen.
Nummer van het
Europese octrooi
aanvrage (11)
Datum Publicatie
Europese aanvrage (43)
IPC klasse (51)
EP10151083.2
06.10.2010
B08B 3/00
Gas Turbine Efficiency AB
Järfälla, Zweden (SE)
EP09013668.0
30.06.2010
H04L 29/08
POLYCOM, INC. California,
Verenigde Staten van
Amerika (US)
Naam/Woonplaats
aanvrager (71)
Nummer 35/10
12
20 oktober 2010
EP2 Verlening van Europese, voor Nederland geldende octrooien in volgorde van
internationale octrooiclassificatie.
(51) A01B 33/14
(11) EP2052594
(21) EP08018524.2
(22) 23.10.2008
(31) 102007051483
(32) 27.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kreiselegge mit
schnellauswechselbaren Zinken
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(11) EP2020172
(22) 29.06.2007
(21) EP08158253.8
(54) Verfahren zur Herstellung eines
absorbierenden Materials,
absorbierendes Material und
dessen Verwendung
(22) 13.06.2008
(31) 102007035745
(32) 31.07.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Erntevorsatz mit seitlicher
Abdeckung
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) AGROS Trading GmbH te 4063
HÖRSCHING, Oostenrijk (AT)
(72) Fuchhuber, Klaus te 4063
HÖRSCHING, Oostenrijk (AT)
(73) Maschinenfabrik Kemper GmbH & (51) A01K 1/015
Co. KG te 48973 STADTLOHN,
(11) EP1637036
13.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05255149.6
Lemken GmbH & Co. KG te 46519
(DE)
ALPEN, BONDSREPUBLIEK
(22) 19.08.2005
(72) Rickert, Clemens te 49683,
DUITSLAND (DE)
AHAUS, BONDSREPUBLIEK
(31) 2004241312
Gebbeken, Martin te 46519
DUITSLAND (DE)
2005084643
ALPEN, BONDSREPUBLIEK
Grobmeier, Jens te 48703,
(32) 20.08.2004
DUITSLAND (DE)
STADTLOHN, BONDSREPUBLIEK
23.03.2005
Heicks, Alois te 46487 WESEL,
DUITSLAND (DE)
(33)
Japan
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Hüning, Martin te 48727,
Japan
(DE)
BILLERBECK, BONDSREPUBLIEK
Werries, Dieter te 46519 ALPEN,
DUITSLAND (DE)
(54) Animal litter
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Schulze Hockenbeck, Leo te
(47) 13.10.2010
(DE)
48351, EVERSWINKEL,
(73) Uni-Charm Petcare Corporation te
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
A01B 73/06
MINATO-KU TOKYO 108 6326,
(DE)
A01B 51/04
Japan (JP)
Weitenberg, Klemens te 46325,
EP2099278
BORKEN, BONDSREPUBLIEK
(72) Ikegami, Takeshi te MINATO-KU
DUITSLAND (DE)
EP07871794.9
TOKYO 108 6326, Japan (JP)
Matsuo, Takayuki te MINATO-KU
05.12.2007
(51) C12N 5/10
TOKYO 108 6326, Japan (JP)
C12N
15/82
0610734
Shimizu, Shingo te MINATO-KU
C12N 15/29
08.12.2006
TOKYO 108 6326, Japan (JP)
C07K 14/415
Frankrijk
A01H 5/10
(51) A01K 5/00
A01H 5/00
A01F 29/00
PORTE-OUTILS DESTINÉ À
COMBINER DES APPAREILS
(11) EP1797754
(11) EP1935238
AGRICOLES
(21) EP07002748.7
(21) EP08154449.6
13.10.2010
(22) 22.12.2000
(22) 25.04.2006
Société des Etablissements Louis (31) 171745 P
(31) 1029075
Quivogne te 70210
(32)
22.12.1999
(32) 19.05.2005
POLAINCOURT, Frankrijk (FR)
(33)
Verenigde
Staten
van
Amerika
(33) Nederland
QUIVOGNE, Jean-Luc te F-70500
JUSSEY, Frankrijk (FR)
(54) Transcription factor stress-related (54) Apparatus and method for
proteins and methods of use in
separating and mixing feed for
B05B 1/26
plants
live-stock
A01C 23/00
(47)
13.10.2010
(47)
13.10.2010
EP1915895
(21) EP07118992.2
(22) 22.10.2007
(73) BASF Plant Science GmbH te
67056 LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Trioliet Mullos B.V. te 7575 BE
OLDENZAAL
(33) Denemarken
(72) Liet, Cornelis Hendricus te
7581PJ, LOSSER
Van der Plas, Nicolaas te
7576WX, OLDENZAAL
(54)
(51) A01K 11/00
(31) 200601370
(72) da Costa e Silva, Oswaldo te
67435 NEUSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Dispenser for dividing a main
(DE)
flow of a fluid into a number of
Van Thielen, Nocha te DURHAM,
partial fluids
NC 27713, Verenigde Staten van
13.10.2010
Amerika (US)
Chen, Ruoying te APEX, NC
Sørensen, Harry Højvang te 6818
27502, Verenigde Staten van
ÅRRE, Denemarken (DK)
Amerika (US)
Sørensen, Harry Højvang te 6818
(51)
B01J 20/24
ÅRRE, Denemarken (DK)
A01K 1/01
A01D 41/14
(11) EP2008510
A01B 73/04
(32) 23.10.2006
(47)
(73)
(72)
(51)
(21) EP07012790.7
(11) EP2088852
(21) EP07815738.5
(22) 30.08.2007
(31) P060104750
(32) 30.10.2006
(33) Argentinië
(54) TRACEABILITY PROCESS AND
SECURITY ELEMENTS USED IN
SAID PROCESS
Nummer 35/10
13
(47) 13.10.2010
(73) Lima, Alberto Julio Minorini te
CIUDAD DE BUENOS AIRES,
Argentinië (AR)
(72) Lima, Alberto Julio Minorini te
CIUDAD DE BUENOS AIRES,
Argentinië (AR)
(51) A01K 63/00
A01K 61/00
(11) EP1488696
(21) EP04102643.6
(22) 10.06.2004
(31) 0307440
(32) 20.06.2003
(33) Frankrijk
STAD CAMPINAS, Brazilië (BR)
102005026483
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WIRKSTOFFKOMBINATIONEN
(47) 13.10.2010
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STENZEL, Klaus te 40595
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DOLLINGER, Markus te F-69263
LYON CEDEX 09, Frankrijk (FR)
DAHMEN, Peter te 41470 NEUSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike
te 56566 NEUWIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÄUSER-HAHN, Isolde te 51375
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GROSJEAN, Marie-Claire te
F-69250 CURIS AU MONT D'OR,
Frankrijk (FR)
LEROUX, Bernard, Marc. te 69480
MORANCE, Frankrijk (FR)
SAWADA, Haruko te YUKI-SHI,
IBARAKI 307-0007, Japan (JP)
HADANO, Hiroyuki te TOCHIGI
329-0434, Japan (JP)
GOUOT, Jean-Marie te F-69450
SAINT-CYR AU MONT D'OR,
Frankrijk (FR)
SCHERB, Christian te 13.087.460
(33) Noorwegen
(51) C12N 5/02
C12N 5/00
C12N 15/87
C12N 15/85
C12N 15/63
A61K 48/00
A01N 63/00
(54) EDIBLE EMULSIONS
(11) EP1487274
(51) C12N 15/82
C09B 61/00
A23K 1/16
A23K 1/14
(21) EP03728251.4
(22) 17.03.2003
(31) 364087 P
(32) 15.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TISSUE ENGINEERING
(47) 13.10.2010
(54) Support pour l'aquaculture par
bouturage d'animaux aquatiques (73) Duke University te DURHAM, NC
27708-0083, Verenigde Staten
(47) 13.10.2010
van Amerika (US)
(73) AMBLARD SA te 81200
(72)
NIKLASON, Laura, E. Duke
MAZAMET, Frankrijk (FR)
University te DURHAM, NC
(72) AMBLARD, Frédéric te 81200,
27708-0083, Verenigde Staten
MAZAMET, Frankrijk (FR)
van Amerika (US)
MCKEE, J., Andrew Duke
(51) A01P 3/00
University te DURHAM, NC
A01N 57/20
27708-0083, Verenigde Staten
A01N 43/653
van Amerika (US)
(11) EP1893024
COUNTER, Christopher, M. Duke
(21) EP06791516.5
University te DURHAM, NC
27708-0083, Verenigde Staten
(22) 27.05.2006
van Amerika (US)
(31) 102005026482
(32) 09.06.2005
09.06.2005
20 oktober 2010
(51) A23L 1/30
A23C 9/156
A23C 9/152
A23C 9/133
A23C 9/13
A23C 9/123
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(47) 13.10.2010
(73) Bioli Innovation AS te 4387
BJERKREIM, Noorwegen (NO)
(72) SMORHOLM, Odd, Inge te N-4387
BJERKREIM, Noorwegen (NO)
(11) EP1531683
(21) EP03792350.5
(22) 18.08.2003
(31) 10238980
10238978
10238979
10253112
10258971
(32) 20.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
13.11.2002
16.12.2002
(33) BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
DUITSLAND
(54) VERWENDUNG VON
ASTAXANTHINHALTIGEN
PFLANZEN ODER
PFLANZENTEILEN DER GATTUNG
TAGETES ALS FUTTERMITTEL
(47) 13.10.2010
(73) Sungene GmbH & Co. KGaA te
06466 GATERSLEBEN,
EP2124585
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP08717168.2
BASF SE te 67056
27.02.2008
LUDWIGSHAFEN,
07104478
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
20.03.2007
BASF Plant Science GmbH te
Europees Octrooi Bureau
67056 LUDWIGSHAFEN,
METHOD OF MANUFACTURING AN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EDIBLE PRODUCT COMPRISING
(DE)
FRUIT,OMEGA-3
(72)
FLACHMANN, Ralf te 06484
POLYUNSATURATED FATTY ACIDS
QUEDLINBURG,
AND IRON
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
13.10.2010
(DE)
SAUER, Matt te 06484
Unilever N.V. te 3013 AL
QUEDLINBURG,
ROTTERDAM
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Unilever PLC te LONDON EC4Y
(DE)
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
SCHOPFER, Christel Renate te
AVRAMIS, Constantina,
06484 QUEDLINBURG,
Avramopoulou te NL-3133 AT
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VLAARDINGEN
(DE)
JACOBS, Barbara te NL-3133 AT
KLEBSATTEL, Martin te 06484
VLAARDINGEN
QUEDLINBURG,
A23L 2/02
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
A23D 7/00
(DE)
PFEIFFER, Angelika-Maria te
EP1596664
67134 BIRKENHEIDE,
EP04715376.2
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
27.02.2004
(DE)
LUCK, Thomas te 67435
20030936
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
28.02.2003
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/10
VOESTE, Dirk te 67105
SCHIFFERSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A23L 1/19
A23L 1/00
A23J 3/20
A23G 9/38
A23G 9/32
14
(31) 04011743
(47) 13.10.2010
(32) 18.05.2004
(73) Tosini, Giorgio te 24060 CREDARO
(BG), Italië (IT)
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) USE OF BETA-CRYPTOXANTHIN
(47) 13.10.2010
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HEERLEN
(54) AERATED COMPOSITIONS
COMPRISING HYDROPHOBIN
(72) EICHINGER, Anne te F-68200
MULHOUSE, Frankrijk (FR)
GORALCZYK, Regina te 79639
GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WERTZ, Karin te 79618
RHEINFELDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WYSS, Adrian te CH-4052 BASEL,
Zwitserland (CH)
(47) 13.10.2010
(51) A41D 13/002
(11) EP1978824
(21) EP07702659.9
(22) 05.01.2007
(31) 06250524
(32) 31.01.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(72) COX, Andrew, Richard te
BEDFORDSHIRE MK44 1LQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
RUSSELL, Andrew, Baxter te
BEDFORDSHIRE MK44 1LQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
WATTS, Karen, Margaret te
BEDFORDSHIRE MK44 1LQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A23L 1/182
A23L 1/168
A23L 1/10
(11) EP1214891
(21) EP01310550.7
(22) 18.12.2001
(31) 739857
(32) 18.12.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1773143
(21) EP06836042.9
(22) 24.03.2006
(31) 133090
(32) 19.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROTECTIVE PADDING SYSTEMS
(47) 13.10.2010
(73) Mine Safety Appliances Company
te PITTSBURGH PENNSYLVANIA
15238, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A43B 5/02
(47) 13.10.2010
(11) EP1983855
(73) Gore Enterprise Holdings, Inc. te
NEWARK, DE 19714-9206,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP06841075.2
(72) DACEY, Paul te NEWARK, DE
19713, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FARNWORTH, Brian te BURNABY,
BC V5A 4Y8, Canada (CA)
(32) 21.12.2005
(51) A41D 13/05
(73) Messerli, Karl te 4419
LUPSINGEN, Zwitserland (CH)
(32) 06.08.2004
(11) EP2109375
(21) EP08705126.4
(54) SHOULDER PROTECTOR AND
SAFETY HARNESS
(47) 13.10.2010
(51) A23L 2/38
A23L 1/30
A23L 1/29
A23L 1/164
A23K 1/16
(21) EP07001613.4
(22) 10.05.2005
(11) EP1906779
(54) GAS DISTRIBUTION GARMENT
(31) 913975
(73) Consulo B.V. te 3066 HB
ROTTERDAM
(21) EP05738192.3
(51) A42B 3/12
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.07.2005
(72) Hansa, James D te ALGONQUIN,
IL 60102, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hibbs, Alice H te CRYSTAL LAKE,
IL 60012, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Salisbury, Donald Kent te
BARRINGTON, IL 60010,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11) EP1748705
(72) Tosini, Giorgio te 24060 CREDARO
(BG), Italië (IT)
(72) DORIA, Mason T. te FREEDOM,
PENNSYLVANIA 15042, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HUBER, Christopher A, te
CRANBERRY TOWNSHIP,
PENNSYLVANIA 16066, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP05857541.6
(54) Oat and corn products containing (22) 01.02.2008
absorbed ingredients and method (31) 2000462
of preparation
(32) 01.02.2007
(47) 13.10.2010
(33) Nederland
(73) THE QUAKER OATS COMPANY te
CHICAGO, ILLINOIS 60610-4714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
20 oktober 2010
(22) 20.12.2006
(31) 20322005
(33) Zwitserland
(54) FUSSBALLSCHUH
(47) 13.10.2010
(72) Messerli, Karl te 4419
LUPSINGEN, Zwitserland (CH)
(51) A43B 7/08
(11) EP2082660
(21) EP09151269.9
(22) 23.01.2009
(31) 0801344
(32) 25.01.2008
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Footwear
(47) 13.10.2010
(72) ELDERS, Leonardus Antonius
Maria te NL-3066 HB ROTTERDAM (73) C & J CLARK INTERNATIONAL
STEENKAMER, Johannes Gerardus
LIMITED te STREET, SOMERSET
te NL-3066 JB ROTTERDAM
BA16 OYA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A41D 19/015
A41D 19/00
(11) EP1915915
(22) 25.01.2007
(31) TO20060772
(32) 26.10.2006
(33) Italië
(54) Thick glove, equipped with
means for facilitating the hand
articulation
(72) Towns, Chris te TAUNTON,
SOMERSET TA3 7SA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) A45D 40/06
(11) EP1536715
(21) EP03758218.6
(22) 08.08.2003
(31) 0210189
(32) 09.08.2002
(33) Frankrijk
Nummer 35/10
15
(54) PERFECTIONNEMENT POUR ETUI
TOURNANT
(51) A47B 88/04
(47) 13.10.2010
(21) EP02028033.5
(73) Demellier Joulia SARL te 74210
DOUSSARD, Frankrijk (FR)
(11) EP1430810
(22) 16.12.2002
20 oktober 2010
van Amerika (US)
(72) NANKERVIS, Peter, Bruce te
ALSTONVILLE, NEW SOUTH
WALES 2477, Australië (AU)
(51) A47C 1/124
(54) Ausstossvorrichtung
(72) DEMELLIER, Stéphane te F-74290
(11) EP2096961
(47) 13.10.2010
ALLOIRES, Frankrijk (FR)
(21) EP07846664.6
(73) A. & J. Stöckli AG te 8754 NESTAL,
JOULIA, Pierre te F-74410 SAINT
(22) 19.11.2007
Zwitserland (CH)
JORIOZ, Frankrijk (FR)
(31) 202006018214 U
(72) te , Onbekend (ZZ)
(51) A45F 3/14
(32) 29.11.2006
A45F 3/04
(51) A47B 88/04
A45C 13/24
A47B 88/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1890569
(11) EP1561399
(54) STAPELBARER STUHL
(21) EP06743744.2
(21) EP05002489.2
(47) 13.10.2010
(22) 26.04.2006
(22) 07.02.2005
(31) 0506079
(31) 202004001894 U
(32) 15.06.2005
(32) 06.02.2004
(33) Frankrijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ENSEMBLE DE PORTAGE
MULTIFONCTIONNEL POUR
SAPEURS-POMPIERS
(54) Beschlag für einen Seitenschrank
(47) 13.10.2010
(73) KERMEL te 68000 COLMAR,
Frankrijk (FR)
(72) THIRIOT, Laurent te F-68280
ANDOLSHEIM, Frankrijk (FR)
HURIET, Stéphane te F-68500
GUEBWILLER, Frankrijk (FR)
(51) A47B 88/00
(11) EP2059146
(21) EP07788515.0
(22) 22.08.2007
(31) 202006014019 U
202007001781 U
(47) 13.10.2010
(72) FRANK, Führer te 34379 CALDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Vauth-Sagel Holding GmbH & Co. (51) A47C 3/027
KG te 33034 BRAKEL,
(11) EP1584266
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05001107.1
(DE)
(22) 20.01.2005
(72) Sagel, Thomas te 33034 BRAKEL(31) 202004005366 U
ERKELN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 05.04.2004
Sagel, Claus te 33602 BIELEFELD, (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Stuhl mit Wippmechanik
(DE)
(47) 13.10.2010
(51) B25H 3/06
A47B 88/20
(11) EP1891874
(21) EP07015340.8
(32) 08.09.2006
02.02.2007
(22) 06.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 25.08.2006
(54) SCHUBKASTEN
(54) Facheinteilung
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te
32278 KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Adolf Würth GmbH & Co. KG te
74653 KÜNZELSAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) STUFFEL, Andreas te 31675
BÜCKEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hohl, Wolfgang te 74653
AMRICHSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A47B 88/00
(73) Kusch & Co. Sitzmöbelwerke
GmbH & Co. KG te 59969
HALLENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 202006013699 U
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) VS Vereinigte
Spezialmöbelfabriken GmbH &
Co. KG te 97941
TAUBERBISCHOFSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Suhr, Hans-Peter te 71720
OBERSTENFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Weber, Reinhard te 32425
MINDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Krautheimer, Uwe c/o VS
Vereinigte Spezialmöbelfabriken
GmbH & Co. KG te 97 941
TAUBERBISCHOFSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A47F 8/00
A47C 4/54
(31) 202005006952 U
(51) F16M 13/02
A47G 7/04
A47G 25/08
A47F 5/06
A47B 96/06
(32) 28.04.2005
(11) EP1677647
(31) 18222007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04728133.2
(32) 12.11.2007
(54) Schubkasten für ein Möbel
(22) 19.04.2004
(33) Oostenrijk
(47) 13.10.2010
(31) 2003902030
(54) Aufblasbares Möbel
(73) Paul Hettich GmbH & Co. KG te
32278 KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 29.04.2003
(47) 13.10.2010
(33) Australië
(73) Braunböck, Andreas te 1140
WIEN, Oostenrijk (AT)
Munninger, Alexander te 4810
GMUNDEN, Oostenrijk (AT)
(11) EP1716780
(21) EP06111333.8
(22) 17.03.2006
(72) Mütherthies, Ralf te 32584
LÖHNE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) SUPPORT BRACKET
(47) 13.10.2010
(11) EP2057916
(21) EP08168800.4
(22) 11.11.2008
(73) Cablestik PTY LTD te NEW SOUTH (72) Braunböck, Andreas te 1140
WALES 2477, Verenigde Staten
Nummer 35/10
WIEN, Oostenrijk (AT)
Munninger, Alexander te 4810
GMUNDEN, Oostenrijk (AT)
(51) A47F 8/00
A47C 4/54
(11) EP2057917
(21) EP08168806.1
(22) 11.11.2008
(31) 18212007
(32) 12.11.2007
(33) Oostenrijk
(54) Aufblasbares Möbel
(47) 13.10.2010
(73) Braunböck, Andreas te 1140
WIEN, Oostenrijk (AT)
Munninger, Alexander te 4810
GMUNDEN, Oostenrijk (AT)
(72) Braunböck, Andreas te 1140
WIEN, Oostenrijk (AT)
Munninger, Alexander te 4810
GMUNDEN, Oostenrijk (AT)
(51) A47F 3/00
(11) EP2185040
(21) EP08773666.6
(22) 26.06.2008
(31) 102007044168
(32) 15.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
16
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) Schumacher, Helmut te 48653
COESFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) APPARATUS, SYSTEM AND
METHOD FOR RETAINING
BEVERAGE BREWING SUBSTANCE (51)
(47) 13.10.2010
(73) BUNN-O-MATIC CORPORATION te (11)
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62703,
(21)
Verenigde Staten van Amerika
(22)
(US)
(31)
(72) RAHN, Christopher, W. te VIRDEN,
(32)
IL 62690, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33)
THOMAS, William te PAWNEE, IL
(54)
62558, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
(51) A47J 31/36
(73)
(11) EP2036467
(21) EP08012641.0
(22) 12.07.2008
(31) 102007043712
(32) 13.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Percolator for preparing hot
drinks.
A47L 13/58
A47L 13/51
EP1860983
EP06736851.4
03.03.2006
0505103
14.03.2005
GROOT BRITTANNIË
BUCKET WITH AN INTERNAL
PARTITION
13.10.2010
3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) THORSTEINSSON, Sigurdur te
I-20122 MILANO, Italië (IT)
(51) A61B 1/005
(11) EP1920707
(21) EP07021812.8
(47) 01.09.2010
(22) 09.11.2007
(73) Severin Elektrogeräte GmbH te
59846 SUNDERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 2006304396
2007239899
(54) THEKE ZUR PRÄSENTATION UND/ (74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
ODER ZUM VERKAUF VON WAREN (72) Holz, Bernd te 59579 ARNSBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(DE)
(73) Vieler International GmbH & Co.
(51)
G07F 13/06
KG te 58642 ISERLOHN,
G07F 11/44
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B65D 51/20
(DE)
A47J 31/40
(72) KALLOS, Franz te 59581
(11)
EP2008553
WARSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP07111228.8
(51) E06B 9/262
A47H 5/14
20 oktober 2010
(22) 28.06.2007
(32) 09.11.2006
14.09.2007
(33) Japan
Japan
(54) Bending portion of insertion of
endoscope and endoscope
provided with insertion part
including bending portion
(47) 13.10.2010
(73) Olympus Medical Systems Corp.
te TOKYO 151-0072, Japan (JP)
(72) Takada, Tadatsugu te HACHIOJISHI TOKYO 192-8512, Japan (JP)
(54) Container for storing and
unloading bulk material
(51) A61B 1/32
(11) EP1567035
(21) EP03810979.9
(47) 13.10.2010
(21) EP02739377.6
(22) 11.11.2003
(73) Nestec S.A. te 1800 VEVEY,
Zwitserland (CH)
(22) 23.05.2002
(32) 23.05.2001
(54) RAFFVORHANG
(72) Kernkamp, Michiel te 655 - 0872
KOBE, Japan (JP)
Jaggy, Peter te 657 0015 KOBE,
Japan (JP)
(47) 13.10.2010
(51) A47J 39/00
(47) 13.10.2010
(73) ADO GARDINENWERKE GmbH &
Co. te D-26871 ASCHENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2033553
(73) Boss Instruments, Ltd. te
NASHVILLE, TN 37210, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) VON DER HÖH, Wolfgang te
26892 LEHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 102007042730
(51) A47J 31/06
(11) EP1713360
(54) Andockstation mit kühlbaren
Heizplatten
(21) EP05713026.2
(47) 13.10.2010
(31) 10252791
(32) 13.11.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 07.02.2005
(31) 542433 P
(32) 06.02.2004
(21) EP08014946.1
(22) 23.08.2008
(32) 07.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1357829
(31) 293057 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RETRACTOR CLAMP ASSEMBLY
(72) PHILLIPS, Burns P. te NASHVILLE,
TN 37210, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61B 3/06
A61B 3/032
(11) EP1871217
(21) EP06726742.7
(73) HUPFER Metallwerke GmbH & Co. (22) 12.04.2006
KG te 48653 COESFELD,
(31) 0507430
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 12.04.2005
(DE)
Nummer 35/10
17
(33) GROOT BRITTANNIË
WITH INTEGRATED ACOUSTIC
TRANSDUCER
(54) OCULAR MEASUREMENT
APPARATUS AND METHOD
(47)
(47) 13.10.2010
(73)
(73) Murray, Ian te DIDSBURY,
MANCHESTER M20 6UZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Carden, David te SIKE
ROCHDALE, LANCASHIRE OL12
9TY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Murray, Ian te DIDSBURY,
MANCHESTER M20 6UZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Carden, David te SIKE
ROCHDALE, LANCASHIRE OL12
9TY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) A61B 3/107
A61B 3/103
(11) EP1310208
(21) EP01956813.8
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(22) 08.08.2001
(31) 2000241394
(47)
(32) 09.08.2000
(73)
(33) Japan
(54) OPTICAL INSTRUMENT
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
(72) UCHIDA, Shinji te NEYAGAWA-SHI,
OSAKA 572-0807, Japan (JP)
OOSHIMA, Kiyoko te
13.10.2010
SHIJONAWATE-SHI, OSAKA
Remon Medical Technologies Ltd.
575-0024, Japan (JP)
te 38900 CAESAREA, Israël (IL)
(51) H01L 29/06
PENNER, Abraham te 69127 TEL
H01L 23/538
AVIV, Israël (IL)
H01L 23/31
DORON, Eyal te 29600 KIRYAT
A61N 1/375
YAM, Israël (IL)
A61B 5/1459
A61B 5/00
(11) EP1408863
A61B 10/00
(21) EP02734471.2
EP1962673
(22) 17.05.2002
EP06847666.2
(31) 882712
14.12.2006
(32) 14.06.2001
751238 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
16.12.2005
(54) HERMETIC FEEDTHROUGH FOR
Verenigde Staten van Amerika
AN IMPLANTABLE DEVICE
TRANSDERMAL ANALYTE SENSOR (47) 13.10.2010
ASSEMBLY AND METHODS OF
(73) Alfred E. Mann Foundation for
USING THE SAME
Scientific Research te SANTA
13.10.2010
CLARITA, CA 91380-9005,
Bayer HealthCare, LLC te
Verenigde Staten van Amerika
TARRYTOWN, NY 10591,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) SCHULMAN, Joseph, H. te SANTA
(US)
CLARITA, CA 91351, Verenigde
(72) BRENNEMAN, Allen, J. te GOSHEN,
Staten van Amerika (US)
INDIANA 46526, Verenigde Staten
(51) B65D 75/34
van Amerika (US)
A61B 5/15
HAYASHI, Takeshi te ITABASHI-KU, (51) A61B 5/053
(11) EP1742575
TOKYO 174-8580, Japan (JP)
(11) EP2094156
(21) EP05740702.5
A61B 5/00
(21) EP07834800.0
(22) 29.04.2005
EP1583467
(22) 08.11.2007
(31) 836578
EP04700619.2
(31) 20065167
(32) 30.04.2004
07.01.2004
(32) 10.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
438641 P
(33) Noorwegen
(54) TESTMAGAZIN UND VERFAHREN
07.01.2003
(54) DETECTION PAIN/ AWAKENING
ZU DESSEN VERARBEITUNG
(73) Kabushiki Kaisha TOPCON te
TOKYO 174-8580, Japan (JP)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DEVICE FOR PREDICTING
MUSCULOSKELETAL DISEASE
(47) 13.10.2010
(73) Imaging Therapeutics, Inc. te
REDWOOD CITY, CA 94063,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LIEW, Siau-Way te PINOLE, CA
94564, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LANG, Philipp te LEXINGTON, MA
02421, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STEINES, Daniel te PALO ALTO, CA
94303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04R 17/00
B06B 1/06
A61N 1/372
A61B 5/00
INTEGRAL VALUE
(47) 13.10.2010
(73) Med Storm Innovation AS te 0264
OSLO, Noorwegen (NO)
(72) STORM, Hanne te 0264 OSLO,
Noorwegen (NO)
(51) G01N 21/65
A61B 5/145
A61B 5/00
(11) EP1254631
(21) EP01951118.7
(22) 06.02.2001
(31) 2000029519
2000237018
(32) 07.02.2000
04.08.2000
(33) Japan
Japan
(22) 23.11.2005
(54) BIOLOGICAL INFORMATION
MEASURING INSTRUMENT
COMPRISING A BIOLOGICAL
INFORMATION COLLECTING
PROBE
(31) 630801 P
(47) 13.10.2010
(32) 24.11.2004
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(11) EP1838210
(21) EP05809318.8
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG te
4070 BASEL, Zwitserland (CH)
Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) CALASSO, Irio, Giuseppe te
CH-6415 ARTH, Zwitserland (CH)
KOPP, Martin te CH-6332
HAGENDORN, Zwitserland (CH)
RANEY, Charles te CAMDENTON,
MISSOURI 65020, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROE, Steven, N. te SAN MATEO,
CALIFORNIA 94403, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 5/15
A61B 5/00
(11) EP1591065
(21) EP05252645.6
(22) 28.04.2005
(31) 837479
(32) 29.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Actuation system for a bodily
fluid extraction device and
associated methods
Nummer 35/10
(47) 13.10.2010
(73) LifeScan, Inc. te MILPITAS, CA
95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Day, Richard te ROSS-SHIRE, IV7
8JD, GROOT BRITTANNIË (GB)
Alvarez-Icaza, Manuel te
INVERNESS-SHIRE IV2 4AL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Palmer, Simon te INVERNESSSHIRE IV2 4BF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
18
Amerika (US)
(51) A61B 17/04
(11) EP1176913
(21) EP00921854.6
(22) 07.04.2000
(31) 128690 P
(32) 09.04.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
CARDIAC VALVE REPAIR
(51) A61B 5/151
(47) 13.10.2010
(11) EP1901657
(73) Evalve, Inc. te MENLO PARK, CA
94025, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP06758597.6
(22) 26.04.2006
(31) 675615 P
(32) 28.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PERMANENT MAGNET LANCING
DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) Bayer HealthCare, LLC te
TARRYTOWN, NY 10591,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BRENNEMAN, Allen, J. te GOSHEN,
INDIANA 46526, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) A61B 6/03
(11) EP2090228
(21) EP06834722.8
(22) 14.12.2006
(54) DISPLAY DIRECTION CORRECTING
DEVICE, CORRECTING METHOD,
AND CORRECTION PROGRAM FOR
MEDICAL 3D IMAGE
(47) 13.10.2010
(73) Imagnosis Inc. te KOBE-SHI
HYOGO 658-0032, Japan (JP)
(72) KIM, Han-Joon te KOBE-SHI
HYOGO 658-0032, Japan (JP)
(72) DEEM, Mark, E. te MOUNTAIN
VIEW, CA 94041, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GIFFORD, Hansen, S., III te
WOODSIDE, CA 94062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DIECK, Martin, S. te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FANN, James, I-Lin te PORTOLA
VALLEY, CA 94028, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ST. GOAR, Frederick, G. te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MARTIN, Brian, B. te BOULDER
CREEK, CA 95006, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FAN, Sylvia, Wen-Chin te SAN
FRANCISCO, CA 94114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GOLDFARB, Eric, A. te SAN
FRANCISCO 94110-5338,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DELL, Kent, D. te REDWOOD CITY,
CA 94061, Verenigde Staten van
Amerika (US)
POWELL, Ferolyn, T. te SAN
FRANCISCO, CA 94114, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/28
A61B 17/072
A61B 17/00
(51) A61B 17/04
(11) EP1785098
(21) EP06255737.6
(31) 10138955
(22) 08.11.2006
(32) 03.08.2001
(31) 270217
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 09.11.2005
(54) CHIRURGISCHES INSTRUMENT
ZUM PLATZIEREN EINES
HARNINKONTINENZBANDES IM
UNTERLEIB VON PATIENTEN
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Surgical instrument having a
hydraulically actuated end
effector
DÜRRHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MELCHIOR, Hansjörg te 34117
KASSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEISSHAUPT, Dieter te 78194
IMMENDINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TADDIA, Lino te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61B
A61B
A61B
A61B
19/00
17/28
17/072
17/068
(11) EP1974676
(21) EP08251188.2
(22) 28.03.2008
(31) 729008
(32) 28.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Laparoscopic tissue thickness and
clamp load measuring devices
(47) 13.10.2010
(73) Ethicon Endo-Surgery, Inc. te
CINCINNATI, OH 45242, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Boudreaux, Chad P. te
CINCINNATI, OH 45242, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Timperman, Eugene L. te
CINCINNATI, OH 45240, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Fugikawa, Leslie M. te
CINCINNATI, OH 45218, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/12
(11) EP1071374
(21) EP99917582.1
(22) 16.04.1999
(31) 62281
(32) 17.04.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1411837
(54) MOVABLE LIGATING BAND
DISPENSER
(21) EP02794533.6
(47) 13.10.2010
(22) 01.08.2002
(73) Ensurg, Inc. te ROCKPORT, MA
01966, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 13.10.2010
(73) Aesculap AG te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(73) ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te
DUITSLAND (DE)
CINCINNATI, OHIO 45242,
(72) ODERMATT, Erich, K. te CH-8200
Verenigde Staten van Amerika
SCHAFFHAUSSEN, Zwitserland
(US)
(CH)
(72) Shelton IV., Frederick E., te
WEIS, Christine te 78532
HILLSBORO OHIO, Verenigde
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Morgan, Jerome R. te CINCINNATI
WÖLFLE, Werner te 78073 BAD
OHIO, Verenigde Staten van
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
(72) MEARS, Eric, L. te ROCKPORT, MA
01966, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B25J 3/04
B25J 1/00
A61B 19/00
A61B 17/28
(11) EP1886633
(21) EP07113913.3
(22) 07.08.2007
(31) 2006215912
(32) 08.08.2006
(33) Japan
(54) Working mechanical device and
manipulator
Nummer 35/10
(47) 13.10.2010
(73) TERUMO KABUSHIKI KAISHA te
TOKYO 151-0072, Japan (JP)
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA te
TOKYO 105-8001, Japan (JP)
19
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PILL, Johannes te 69181 LEIMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Jinno, Makoto Intellectual
Property Division,Toshiba
Corporation te TOKYO 105-8001,
Japan (JP)
Sunaoshi, Takamitsu te TOKYO
105-8001, Japan (JP)
Omori, Shigeru te
ASHIGARAKAMI-GUN KANAGAWA
259-0151, Japan (JP)
(51) A61B 17/56
(51) A61B 17/34
(11) EP1998692
(54) EXPANDABLE PREFORMED
STRUCTURES FOR DEPLOYMENT
IN INTERIOR BODY REGIONS
(21) EP07727235.9
(47) 13.10.2010
(22) 22.03.2007
(73) Kyphon SÀRL te 2000
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(31) 102006015690
(11) EP1083836
(21) EP99955201.1
(22) 01.06.1999
(31) 88459
(32) 01.06.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) SCRIBNER, Robert, M. te LOS
ALTOS, CA 94024, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
CHIRURGISCHES DICHTELEMENT,
TALMADGE, Karen, D. te PALO
CHIRURGISCHE DICHTUNG UND
ALTO, CA 94301, Verenigde
CHIRURGISCHES
Staten van Amerika (US)
ABDICHTUNGSSYSTEM
(51) A61B 17/70
13.10.2010
(11) EP2010079
Aesculap AG te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK (21) EP07759987.6
DUITSLAND (DE)
(22) 03.04.2007
(32) 27.03.2006
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) SCHWEITZER, Tom te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MAYENBERGER, Rupert te 78239
RIELASINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 409772
(51) A61B 5/00
A61B 17/34
(73) Warsaw Orthopedic, Inc. te
WARSAW, IN 46581, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP2034911
(21) EP07726111.3
(22) 21.06.2007
(31) 06012816
(32) 22.06.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) BIEGEWEICHE VORRICHTUNG
ZUM EINBRINGEN EINER
MEDIZINISCHEN VORRICHTUNG
IN DEN KÖRPER
(32) 24.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONNECTOR APPARATUS
(47) 13.10.2010
(72) REZACH, William A. te ATOKA,
TENNESSEE 38004, Verenigde
Staten van Amerika (US)
20 oktober 2010
(33) Frankrijk
(54) OSTEOSYNTHESIS PLATE
(47) 13.10.2010
(73) Médicréa Technologies te 17000
LA ROCHELLE, Frankrijk (FR)
(72) SOURNAC, Denys te F-01600
REYRIEUX, Frankrijk (FR)
CAFFIERO, Jean-Philippe te
F-69006 LYON, Frankrijk (FR)
CARLIER, François te F-44352
GUERANDE, Frankrijk (FR)
(51) A61B 18/14
A61B 18/12
(11) EP2131772
(21) EP08713476.3
(22) 03.01.2008
(31) 891100 P
694526
(32) 22.02.2007
30.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPEDANCE COMPUTATION FOR
ABLATION THERAPY
(47) 13.10.2010
(73) Medtronic, Inc te MINNEAPOLIS,
MN 55432, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BHUSHAN, Nikhil te PLYMOUTH,
MN 55446, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SKWAREK, Thomas R. te
SHOREVIEW, MN 55126,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SPALL, Charles Graham te
PLYMOUTH, MN 55441, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BOSACKER, Keith S. te NEW
BRIGHTON, MN 55112, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61B 17/74
A61B 17/72
(51) A61B 18/18
(11) EP1415605
(21) EP02703240.8
(21) EP03012456.4
(22) 24.01.2002
(22) 30.05.2003
(31) 264644 P
266055 P
55534
(31) 02024607
(47) 13.10.2010
(32) 04.11.2002
(73) Roche Diagnostics GmbH te
68305 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070
BASEL, Zwitserland (CH)
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) LIST, Hans te 64754 HESSENECKKAILBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FUERST, Otto te 68519
VIERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAAR, Hans-Peter te 69168
WIESLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HAUETER, Ulrich te CH-3506
GROSSHÖCHSTETTEN,
Zwitserland (CH)
HARTTIG, Herbert te 67434
(72) Adam, Michael te 6402
MERLISCHACHEN, Zwitserland
(CH)
(54) Knochenfixierungssystem
(47) 13.10.2010
(73) Zimmer GmbH te 8404
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(51) A61B 17/80
A61B 17/70
(11) EP2010083
(21) EP07734352.3
(22) 20.04.2007
(31) 0603746
(32) 27.04.2006
(11) EP1365698
(32) 26.01.2001
02.02.2001
23.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) COAGULATING
ELECTROSURGICAL INSTRUMENT
WITH TISSUE DAM
(47) 13.10.2010
(73) ETHICON ENDO-SURGERY, INC. te
CINCINNATI, OH 45242-2839,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WITT,, David, A., te MAINEVILLE,
OH 45049, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FALLER,, Craig, N. te MILFORD,
Nummer 35/10
OH 45150, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BAXTER, III,, Chester, O., te
LOVELAND, OH 45140, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KREGER, JR.,, Verne, E., te
CINCINNATI, OH 45241, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CUMMINGS,, John, F., te MADEIRA,
OH 45236, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 25/00
A61B 18/18
(11) EP1626754
(21) EP04703670.2
(22) 20.01.2004
(31) 441824 P
608257
(32) 21.01.2003
27.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) CATHETER DESIGN THAT
FACILITATES POSITIONING AT
TISSUE TO BE DIAGNOSED OR
TREATED
(47) 13.10.2010
20
BASEL, Zwitserland (CH)
(72) Lussi, Jost te 8006 ZÜRICH,
Zwitserland (CH)
Zettler, Marc te 79539 LÖRRACH,
Zwitserland (CH)
(51) A61B
A61B
A61B
A61B
8/08
6/12
5/06
19/00
(11) EP1743590
(21) EP05077291.2
(22) 20.12.2002
(31) 29595
(32) 21.12.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Implantable and insertable
passive tags
(47) 13.10.2010
(73) Biosense Webster, Inc. te
DIAMOND BAR, CA 91765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Govari, Assaf te HAIFA 34400,
Israël (IL)
(51) A61C 8/00
A61C 1/08
(11) EP1994907
(21) EP07010034.2
(22) 21.05.2007
(54) Try-in implant
(47) 13.10.2010
(73) Straumann Holding AG te 4002
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Peez, Robert, Dr. te 82110
GERMERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61C 3/03
A61C 3/02
(51) A61C 8/00
(11) EP1182984
(21) EP05726523.3
(21) EP00945415.8
(22) 20.01.2005
(22) 02.06.2000
(31) 0400230
(31) 326046
(32) 02.02.2004
(32) 04.06.1999
(33) Zweden
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Anchoring element
(54) MICROENDODONTICS
ULTRASONIC SURGICAL DENTAL
TOOL HAVING WATER PORT AND
METHOD OF MAKING SAME
(47) 13.10.2010
(11) EP1720481
(73) Brånemark Integration AB te 411
04 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(72) ÖHRNELL, Lars-Olof te S-412 74
GÖTEBORG, Zweden (SE)
DENTSPLY INTERNATIONAL INC. te
BRÅNEMARK, Rickard te S-431 38
YORK, PA 17405-0782, Verenigde
MÖLNDAL, Zweden (SE)
Staten van Amerika (US)
MORENIUS, Carl te S-431 62
MÖLNDAL, Zweden (SE)
Hickok, Teresa R. te BONITA, CA
NILSSON, Peter te S-566 92
91902, Verenigde Staten van
HABO, Zweden (SE)
Amerika (US)
SVENSSON, Thomas te S-416 74
A61C 5/02
GÖTEBORG, Zweden (SE)
EP1752109
(51) A61C 17/20
(47) 13.10.2010
(73)
(72)
(51)
(11)
(73) St. Jude Medical, Atrial Fibrillation
(21) EP06254101.6
Division, Inc. te ST. PAUL,
MINNESOTA 55117-9913,
(22) 04.08.2006
Verenigde Staten van Amerika
(31) 199748
(US)
(32) 09.08.2005
(72) VANNEY, Guy te BLAINE,
(33) Verenigde Staten van Amerika
MINNESOTA 55434, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DANDO, Jeremy te PLYMOUTH,
MINNESOTA 55447, Verenigde
Staten van Amerika (US)
20 oktober 2010
(54) Endodontic file combining active
and passive cutting edges
(47) 13.10.2010
(11) EP1747766
(21) EP06115998.4
(22) 23.06.2006
(31) 16985305
(32) 25.07.2005
(33) Israël
(54) Ultrasonic dental unit with
adaptable handpiece
(73) Johnson, William B. te TULSA, OK (47) 13.10.2010
74114, Verenigde Staten van
(73) Deldent Ltd. te 49372 PETACHAmerika (US)
TIKVA, Israël (IL)
(72) Jaunberzins, Andris te FRANKLIN
(72) Edel, Alan te 49653 PETACH
WISCONSIN 53132-1280,
TIQWA, Israël (IL)
Verenigde Staten van Amerika
Edel, Julian te 49222 PETACH
(US)
TIQWA, Israël (IL)
(51) A61M 39/10
(51)
F16K 15/14
A61C 9/00
A61M 25/00
A61C 5/06
A61F 2/00
(11) EP1741405
(11) EP1592363
(21) EP05014393.2
(21) EP03815163.5
(22) 01.07.2005
(22) 09.01.2003
(54) Delivery system for dental
(54) URINARY FLOW CONTROL VALVE
materials
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Practica Medical Manufacturing,
Inc. te STUART, FL 34997,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) BEAUFORE, Spencer, W. te
(72) Peuker, Marc te 86938
DUBLIN, OH 43017, Verenigde
SCHONDORF, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
BRUNNER, Glenn, D. te DUBLIN,
Bertl, Mathias te 82409
OH 43016, Verenigde Staten van
WILDSTEIG, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
Guggenmos, Sebastian te 82380 (51) A61F 5/08
PEISSENBERG, BONDSREPUBLIEK
A61F 2/18
DUITSLAND (DE)
(11) EP1475056
Müller, Peter, Dr. te 80796
(21) EP04007368.6
Nummer 35/10
(22) 26.03.2004
21
SYSTEM
20 oktober 2010
(31) 7433
(31) 20307058 U
(47) 13.10.2010
(32) 03.12.2001
(32) 07.05.2003
(73) Cook Incorporated te
BLOOMINGTON IN 47404,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Implantat zur Spreizung der
Nasenflügel
(72) BAKER-JANIS, Deborah, A. te
VALENCIA, CA 91354, Verenigde
Heinz Kurz GmbH Medizintechnik
Staten van Amerika (US)
te 72144 DUSSLINGEN,
PURDY, James, D. te LAFAYETTE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
IN 47904, Verenigde Staten van
(DE)
Amerika (US)
PARKER, Fred, T. te UNIONVILLE,
Brusis, Tilman, Prof. Dr. med. te
IN 47468, Verenigde Staten van
50931 KÖLN, BONDSREPUBLIEK
Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
à Wengen, Daniel, Dr. med. te
(51) A61F 9/007
CH-4102 BINNINGEN, Zwitserland
(11) EP1959886
(CH)
(21) EP06847681.1
A61F 2/24
(22) 18.12.2006
EP1248579
(31) 751175 P
EP01906396.5
(32) 16.12.2005
16.01.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
1014095
(54) ILLUMINATED INFUSION CANNULA
17.01.2000
(47) 13.10.2010
Nederland
(73) Alcon, Inc. te 6331 HÜNENBERG,
IMPLANT VALVE FOR
Zwitserland (CH)
IMPLANTATION IN A BLOOD
(72)
SMITH, Ronald, T. te IRVINE CA
VESSEL
92618, Verenigde Staten van
13.10.2010
Amerika (US)
Wittens, Cornelis, Hendrikus,
AULD, Jack, R. te LAGUNA
Anna te 3065 DA ROTTERDAM
NIGUEL, CALIFORNIA 92677,
Verenigde Staten van Amerika
Wittens, Cornelis, Hendrikus,
(US)
Anna te 3065 DA ROTTERDAM
MCCOLLAM, Christopher te
B26D 7/26
IRVINE CA 92618, Verenigde
B26D 7/02
Staten van Amerika (US)
B26D 5/02
LIN, Dean, Y. te CHINO HILLS,
B26D 1/30
CALIFORNIA 91709, Verenigde
B26D 1/00
Staten van Amerika (US)
A61F 2/46
HICKINGBOTHAM, Dyson, W. te
STOUCHBERG-WOMELSDORF,
EP2000117
PENNSYLVANIA 19567, Verenigde
EP08008084.9
Staten van Amerika (US)
26.04.2008
(51) A61F 11/14
102007026574
(11) EP1755508
08.06.2007
(21) EP05752538.8
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 16.06.2005
Vorrichtung zum Präparieren von
(31) 0401537
Gewebescheiben, insbesondere
Knorpelscheiben
(32) 16.06.2004
13.10.2010
(33) Zweden
(47) 13.10.2010
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(54) PRE-EXPANDED TAMPON
PLEDGET
(47) 13.10.2010
(73) PLAYTEX PRODUCTS, INC. te
WESTPORT, CT 06880, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) JACKSON, Dane, R. te NEW
HANOVER, PENNSYLVANIA 19525,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WILLIAMS, Karla te GLENDALE,
ARIZONA 85308, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PAULEY, Suzanne te
HARRISBURG, PENNSYLVANIA
17112, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BROWN, Jeffrey te CHARLOTTE,
NC 28216, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61F 13/534
A61F 13/00
(11) EP1762204
(21) EP06016290.6
(22) 04.08.2006
(31) 102005045655
(32) 13.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vliesmaterial, Verbandmaterial,
Verfahren zum Herstellen eines
Verbandmaterials
(47) 13.10.2010
(73) Paul Hartmann AG te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Malowaniec, Krzysztof D. te
89522 HEIDENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61F 13/496
A61F 13/15
(11) EP1508319
(21) EP03752926.0
(22) 20.05.2003
(31) 2002147757
(32) 22.05.2002
(73) Karl Storz GmbH & Co. KG te
78532 TUTTLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) CAP FOR USE AS HEARING
PROTECTION AND METHOD FOR
PRODUCING THE SAME
(33) Japan
(72) Eisenkolb, Peter te 78532
TUTTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
(73) Sperian Hearing Protection, LLC
te SAN DIEGO, CA 92154,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
KAWANOE-SHI EHIME 799-0111,
Japan (JP)
(51) A61F 2/84
(11) EP1833431
(21) EP05855698.6
(22) 27.12.2005
(31) 639671 P
(32) 28.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) UNIDIRECTIONAL DELIVERY
(72) HANSSON, Fredrik te S-254 58
HELSINGBORG, Zweden (SE)
(54) PANTY TYPE DIAPER
(47) 13.10.2010
(72) SAKAGUCHI, Satoru, Technical
Center, Uni-Charm C. te MITOYOGUN, KAGAWA 769-1602, Japan
(JP)
(51) A61F 2/00
A61F 13/00
(51) A61G 5/10
(11) EP1460966
(21) EP07785697.9
(21) EP02789855.0
(22) 07.08.2007
(22) 22.11.2002
(31) 102006038630
(11) EP2004123
Nummer 35/10
(32) 17.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ROLLSTUHL, KRANKENSTUHL
ODER DGL.
(47) 13.10.2010
22
(51) C11D 3/18
A61Q 15/00
A61K 8/894
(11) EP1740148
(21) EP05725768.5
(73) Soehnle Professional GmbH & Co. (22) 16.03.2005
KG te 71522 BACKNANG,
(31) 562658 P
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 15.04.2004
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) GERSTER, Stephan te 53323
(54) LOW MOLECULAR WEIGHT
WACHTBERG-PECH,
SILICONE OIL-IN-WATER
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
EMULSION
(DE)
(47) 13.10.2010
(51) A61H 23/04
(73) Dow Corning Corporation te
(11) EP1776075
MIDLAND, MICHIGAN 48686,
(21) EP05767926.8
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 04.08.2005
20 oktober 2010
COMPOSITIONS EASY TO
SWALLOW, NOT CAUSING ANY
UNPLEASANT ORAL SENSATION
AND COMPRISING PARTICLES
WITH AN ACTIVE PRINCIPLE
(47) 13.10.2010
(73) Losan Pharma GmbH te 79395
NEUENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GRUBER, Peter te 79249
MERZHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRAAHS, Peter te 79189 BAD
KROZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61K 9/22
A61K 9/00
(11) EP1246613
(31) 0417335
(21) EP01901848.0
(32)
(22) 08.01.2001
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(72) FENG, Qian, Jane te MIDLAND, MI
48640, Verenigde Staten van
04.08.2004
Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË
HICKERSON, Robin, Sue te
BEAVERTON, MI 48612, Verenigde
COMPRESSION DEVICE
Staten van Amerika (US)
13.10.2010
STARCH, Michael, Stephen te
Huntleigh Technology Limited te
MIDLAND, MI 48642, Verenigde
LUTON BEDFORDSHIRE LU1 1TD,
Staten van Amerika (US)
GROOT BRITTANNIË (GB)
VAN REETH, Isabelle te B-1315
INCOURT, België (BE)
WEBSTER, Nathan te ST
MELLONS, CARDIFF CF3 0NY,
(51) A61P 15/02
GROOT BRITTANNIË (GB)
A61K 9/00
SOMERVILLE, Anne te LONG
A61K 31/715
MARSTON, HERTS HP23 4RL,
A61K 31/19
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1481666
A61M 5/14
(21) EP04012486.9
A61J 1/10
(22) 26.05.2004
EP1753487
(21) EP05826796.4
(22) 02.06.2005
(31) 0405919
(32) 02.06.2004
(33) Frankrijk
(54) POCHE DE PERFUSION AVEC
RINCAGE INTEGRE
(47) 13.10.2010
(73) Laboratoire Aguettant te 69007
LYON, Frankrijk (FR)
(72) FREZZA, Pierre te F-69390
CHARLY, Frankrijk (FR)
(51) A61Q 19/08
A61K 8/06
(11) EP1269990
(21) EP02291599.5
(22) 26.06.2002
(31) 0108436
(32) 26.06.2001
(31) TO20030404
(32) 30.05.2003
(33) Italië
(54) A composition for reestablishment of the vaginal
ecosystem
(47) 13.10.2010
(73) ROTTAPHARM S.P.A. te 20122
MILANO, Italië (IT)
(51) A61K 9/50
A61K 9/28
A61K 9/00
(11) EP2051693
(21) EP07801698.7
(54) Composition cosmétique ou
dermatologique comprenant des
dérivés d'acylaminoamide
(22) 16.08.2007
(31) 06017263
516573
(47) 13.10.2010
(32) 18.08.2006
07.09.2006
(72) Breton, Lionel te 78000
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(32) 14.01.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) OSMOTIC DEVICE WITHIN AN
OSMOTIC DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) OSMOTICA KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT te 1027
BUDAPEST, Hongarije (HU)
(72) FAOUR, Joaquina te 1426 BUENOS
AIRES, Argentinië (AR)
COPPARI, Marcelo, A. te C1416LA
BUENOS AIRES, Argentinië (AR)
(51) A61K 9/70
(11) EP1296661
(21) EP01945296.0
(22) 22.06.2001
(31) 10032456
(32) 04.07.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON SCHNELL ZERFALLENDE
DARREICHUNGSFORM ZUR
FREISETZUNG VON WIRKSTOFFEN
IM MUNDRAUM ODER IN
KÖRPERHÖHLEN
(72) Senin, Paolo te 20052 MONZA,
Italië (IT)
Setnikar, Ivo te 20146 MILANO,
(47) 13.10.2010
Italië (IT)
Tacconi, Elena te 27036 MORTARA (73) LTS LOHMANN Therapie-Systeme
PAVIA, Italië (IT)
AG te 56626 ANDERNACH,
Rovati, Angelo Luigi te 20052
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MONZA, Italië (IT)
(DE)
(33) Frankrijk
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
(FR)
(31) 176081 P
(33) Europees Octrooi Bureau
Verenigde Staten van Amerika
(54) PHARMACEUTICAL
(72) VON FALKENHAUSEN, Christian te
53340 MECKENHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRUMME, Markus te 56567
NEUWIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LAUX, Wolfgang te 56682 DIEZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) A61P 9/10
A61K 31/519
A61K 31/517
A61K 31/00
(11) EP1949893
Nummer 35/10
(21) EP08153077.6
(22) 04.08.2005
(31) 598432 P
(32) 04.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(47)
(73)
(72)
23
KUFE, Donald, W. te WELLESLEY,
MA 02482, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YAMINI, Bakhtiar te CHICAGO,
ILLINOIS 60647, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Quinazoline derivatives useful for (51) A61P 31/04
A61K 31/553
the treatment of peripheral
A61K 31/55
arterial disease and as
A61K 31/4995
phosphodiesterase inhibitors
A61K 31/439
13.10.2010
(11) EP1480644
Shire Biopharmaceuticals
(21) EP03709903.3
Holdings Ireland Limited te ST
HELIER JE4 8PX, JERSEY, GROOT (22) 27.01.2003
BRITTANNIË (GB)
(31) 0200951
Franklin, Richard te FLEET,
(32) 28.01.2002
HAMPSHIRE GU51 4NQ, GROOT
(33) Frankrijk
BRITTANNIË (GB)
20 oktober 2010
(11) EP1208843
(21) EP00956845.2
(22) 31.08.2000
(31) 24482899
(32) 31.08.1999
(33) Japan
(54) SOFT CAPSULES
(47) 13.10.2010
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI
KAISHA te TOKYO, 115-8543,
Japan (JP)
(72) IIDA, Yoshimitsu, Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha te TOSHIMA-KU,
TOKYO 171-8545, Japan (JP)
OGAWA, Yutaka, Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha te KITA-KU,
TOKYO 115-8543, Japan (JP)
(51) A61P 43/00
A61P 29/00
A61P 1/00
A61K 31/34
(54) COMPOSES HETEROCYCLIQUES,
ACTIFS COMME INHIBITEURS DE
BETA-LACTAMASES
(11) EP2124930
(73) NOVEXEL te 93230 ROMAINVILLE, (11) EP1931358
Frankrijk (FR)
(21) EP06779251.5
(72) ASZODI, Jozsef te 85750 TUCSON,
(22) 31.08.2006
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07858187.3
(22) 27.12.2007
(31) 06380338
(32) 28.12.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ISOSORBIDE MONONITRATE
DERIVATIVES FOR THE
TREATMENT OF INTESTINAL
DISORDERS
(47) 13.10.2010
(73) LACER, S.A. te 08025
BARCELONA, Spanje (ES)
(47) 13.10.2010
(US)
FROMENTIN, Claude te F-75019
PARIS, Frankrijk (FR)
LAMPILAS, Maxime te F-92210
SAINT CLOUD, Frankrijk (FR)
ROWLANDS, David, Alan te
F-78300 POISSY, Frankrijk (FR)
(51) A61P 35/00
A61K 31/565
A61K 31/138
A61K 31/00
(51) A61P 31/18
A61K 31/7072
A61K 31/7068
A61K 31/551
(31) MU10572005
(32) 31.08.2005
(33) India
(54) PHARMACEUTICAL
COMBINATIONS CONTAINING
LAMIVUDINE, STAVUDINE AND
NEVIRAPINE
(47) 13.10.2010
(73) CIPLA LIMITED te BOMBAY 400
008, India (IN)
(72) REPOLLÉS MOLINER, José te
E-08025 BARCELONA, Spanje (ES)
PUBILL COY, Francisco te E-08025
BARCELONA, Spanje (ES)
MOURELLE MANCINI, Marisabel te
E-08025 BARCELONA, Spanje (ES)
(11) EP1255553
(51) A61P 35/00
A61K 49/00
A61K 38/19
A61K 31/4188
(32) 18.01.2000
(51) A61P 19/02
A61K 31/737
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP1917018
(21) EP05707336.3
(21) EP05804363.9
(54) USE OF TRILOSTANE OR KETOTRILOSTANE IN COMBINATION
WITH AN ANTIOESTROGEN IN THE
TREATMENT OF A HORMONEDEPENDENT CONDITION.
(22) 25.08.2005
(47) 13.10.2010
(11) EP1781284
(31) 604251 P
(32) 25.08.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) USE OF THE COMBINATION
COMPRISING TEMOZOLOMIDE
AND TNF-ALPHA FOR TREATING
GLIOBLASTOMA
(47) 13.10.2010
(73) The University of Chicago te
CHICAGO, IL 60637, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DANA-FARBER CANCER
INSTITUTE, INC. te BOSTON, MA
02115, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) WEICHSELBAUM, Ralph, R. te
CHICAGO, IL 60614, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP00948147.4
(22) 25.07.2000
(31) 0000984
(72) LULLA, Amar te MAHARASHTRA,
India (IN)
MALHOTRA, Geena te
MAHARASHTRA, India (IN)
(22) 11.02.2005
(31) 200400464
(32) 27.02.2004
(33) Spanje
(73) Stegram Pharmaceuticals Limited (54) Inulin sulphate for the treatment
te 14 OAKHURST RISE
of osteoarthritis
CARSHALTON SURREY SN5 4AG,
(47)
13.10.2010
GROOT BRITTANNIË (GB)
(73)
BIOIBERICA, S.A. te 08029
(72) Margetts, George te
BARCELONA, Spanje (ES)
BILLINGSHURST RH14 9TN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Puddefoot, John te UPMINSTER,
ESSEX RM14 3DS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Vinson, Gavin Paul te LONDON
N10 3BE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
A61K
9/48
47/44
47/34
47/14
47/02
31/593
(72) VILA PAHI, Francisco, Javier te
E-08034 BARCELONA, Spanje (ES)
ESCAICH FERRER, Josep te
E-08029 BARCELONA, Spanje (ES)
VERBRUGGEN, August, Lodewijk
te E-08029 BARCELONA, Spanje
(ES)
VERGES MILANO, Josep te
E-08757 CORBERA DE
LLOBREGAT, Spanje (ES)
RUHI ROURA, Ramon te E-08025
BARCELONA, Spanje (ES)
ALAEZ VERSON, Carlos, Raul te
Nummer 35/10
24
E-17300 BLANES, Spanje (ES)
(51) A61K
A61K
A61K
A61K
36/53
36/48
33/24
33/22
(11) EP1926492
(21) EP06795743.1
(22) 23.08.2006
(31) MU10942005
(32) 12.09.2005
(33) India
(54) NOVEL BIO PLATINUM, PROCESS
FOR PREPARATION, METHOD OF
ADMINISTRATION FOR ANTITUMOUR TREATMENT
(47) 13.10.2010
(73) BENDALE. N, Yogesh te PUNE
400052 PDY, India (IN)
Bendale. Y, Vineeta te
KARVENAGAR PUNE 400052,
India (IN)
SINAI, Yuval Mashiach te 93840
GILO, JERUSALEM, Israël (IL)
(72) KHAYAT, Eli te 25123 NEVE ZIV,
Israël (IL)
SINAI, Yuval Mashiach te 93840
GILO, JERUSALEM, Israël (IL)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(51) A61K 36/73
(51)
(21) EP06776627.9
(22) 04.08.2006
(31) 102005037210
(32) 06.08.2005
(47) 13.10.2010
(73) Sygnis Bioscience GmbH & Co.
KG te 69120 HEIDELBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHAEBITZ, Wolf-Ruediger te
33617 BIELEFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHNEIDER, Armin te 69118
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRUEGER, Carola te 67434
EP1844786
NEUSTADT/WEINSTR.,
EP07368005.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
02.04.2007
SOMMER, Clemens te 55268
0602879
NIEDER-OLM, BONDSREPUBLIEK
03.04.2006
DUITSLAND (DE)
SCHWAB, Stefan te 91054
Frankrijk
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
Extrait de curcuma longa et ses
DUITSLAND (DE)
applications cosmétiques ou
KOLLMAR, Rainer te 91054
dermopharmaceutiques
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
13.10.2010
DUITSLAND (DE)
MAURER, Martin te 72072
EXSYMOL S.A.M. te 98000
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
MONACO, Monaco (MC)
DUITSLAND (DE)
Seguin, Marie-Christine te 98000
WEBER, Daniela te 69123
MONACO, Monaco (MC)
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
C07K 7/64
DUITSLAND (DE)
A61P 35/04
GASSLER, Nikolaus te 52074
A61K 38/12
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EP1812035
(51) A61Q 19/00
A61P 17/14
A61P 17/10
A61P 17/08
A61K 47/00
A61K 36/9066
(72) BENDALE. N, Yogesh te PUNE
400052 PDY, India (IN)
Bendale. Y, Vineeta te
KARVENAGAR PUNE 400052,
India (IN)
(11) EP1909808
20 oktober 2010
(73)
(72)
(11)
(21) EP05823400.6
(22) 04.11.2005
(51) A61P 15/00
A61P 13/08
A61K 38/24
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 626220 P
(54) VERFAHREN ZUR EXTRAKTION
VON FRUCHTWACHSEN
(32) 08.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.10.2010
(54) PEPTIDE ANTI - TUMOR AGENT
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
(72) WIESMÜLLER, Johann te 84518
GARCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PILZ, Stephan te 70736
FELLBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Chorionic gonadotropin for use in
the treatment of chronic pelvic
(72) ROSENBERG, Martin, Jay te
pain syndrome
BROOKLYN, NY 11209, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 13.10.2010
(73) NEW YORK UNIVERSITY te NEW
YORK, NY 10012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1553972
(21) EP03808021.4
(22) 29.05.2003
(31) 417878 P
(32) 11.10.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) C12N 5/074
A61P 9/10
A61P 27/06
A61P 25/28
A61P 25/24
A61P 25/16
A61P 25/14
A61P 25/02
A61K 38/20
A61K 38/19
A61K 35/30
(73) Milkhaus Laboratory, Inc. te
PROVIDENCE, RI 02903,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 08.08.2004
07.07.2005
(11) EP1765381
(22) 17.04.2001
(33) Israël
Israël
(21) EP04806493.5
(31) 198137 P
(22) 29.12.2004
(32) 17.04.2000
(31) 880101
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61P 3/10
A61K 36/752
A61K 36/736
(11) EP1778359
(21) EP05769771.6
(22) 31.07.2005
(31) 16340904
16957805
(54) PHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS FOR ALLEVIATING (32) 30.06.2004
EXCESS LEVELS OF SUGAR IN
(33) Verenigde Staten van Amerika
DIABETIC PATIENTS
(54) TREATMENT OF NEUROLOGICAL
(47) 13.10.2010
DISORDERS WITH
HAEMATOPOIETIC GROWTH
(73) KHAYAT, Eli te 25123 NEVE ZIV,
FACTORS
Israël (IL)
(72) McMICHAEL, John, Ph., D. te
DELANSON, NY 12053, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K 38/43
(11) EP2090317
(21) EP09003866.2
(54) Method of preventing or treating
diabetes
(47) 13.10.2010
(73) LOMA LINDA UNIVERSITY te LOMA
LINDA, CA 92350, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Nummer 35/10
(72) Escher, Alan P. te REDLANDS CA
92374, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Liu, Jingxue te MARTINEZ CA
94552, Verenigde Staten van
Amerika (US)
25
A61K 31/4745
(DE)
(22) 08.12.2000
(54) Compositions for improving
bioavailability of orally
administered drugs
(31) 169935 P
(47) 13.10.2010
(72) GAUS, Bruno te 77654
OFFENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
NÄGER, Thomas te 77652
OFFENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PEUKERT, Thomas te 77815
BÜHL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHERINGER, Stefan te 77654
OFFENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WIEGAND, Ingo te 77830
BÜHLERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 10.12.1999
(73) Cancer Research Ventures
Limited te LONDON WC2A 3NL,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C08J 3/28
A61L 15/60
A61F 13/15
(72) Schellens, Johannes Henricus
Matthias te NL-3628 CE,
KOCKENGEN
Schinkel, Alfred Hermanus te
NL-1054 BG, AMSTERDAM
(11) EP1629854
(51) A61P 33/00
A61P 31/00
A61K 38/47
A61K 38/46
A23K 1/165
(11) EP1239872
(21) EP00989240.7
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ==
(47) 22.09.2010
(73) CHEMGEN CORPORATION te
GAITHERSBURG, MD 20877,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) ANDERSON, David, M. te
ROCKVILLE, MD 20850, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LIU, Lin te ROCKVILLE, MD 20850,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HSIAO, Humg-Yu te ROCKVILLE,
MD 20850, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FODGE, Douglas, W. te
DERWOOD, MD 20855, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) A61K 39/395
A61K 38/20
(11) EP1632248
(11) EP1749540
20 oktober 2010
(21) EP06117838.0
(22) 17.05.2000
(31) 1012066
1012481
(32) 17.05.1999
30.06.1999
(33) Nederland
Nederland
(51) A61K 49/00
(11) EP1146910
(21) EP00914446.0
(22) 26.01.2000
(31) 241936
(32) 02.02.1999
(47)
(73)
(72)
(21) EP05009688.2
(22) 23.08.1996
(31) 2765 P
23800 P
(32) 24.08.1995
06.08.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Anti-interleukin-9 antibody or
anti-interleukin-9 receptor
antibody for treating bronchial
hyper-responsiveness
(51)
(47) 13.10.2010
(73) GENAERA CORPORATION te
PLYMOUTH MEETING, PA 19462,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(11)
(72) Maloy, W. Lee te LANSDALE PA
19446, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kari, Prasad U. te LANSDALE PA
19440, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nicolaides, Nicholas te
BOOTHWYN PA 19061, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31)
(51) A61P 35/00
A61K 45/06
(21)
(22)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(22) 20.07.2004
(54) Surface cross-linked
superabsorbent polymer particles
and methods of making them
(47) 13.10.2010
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OH
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Flohr, Andreas te 61476
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
PREPARATIONS FOR TIME-LIMITED
DUITSLAND (DE)
MARKING OF BIOPSY SITES
Lindner, Torsten te 61476
KRONBERG, BONDSREPUBLIEK
13.10.2010
DUITSLAND (DE)
Senorx, Inc. te IRVINE, CA 92618,
(51) C04B 35/447
Verenigde Staten van Amerika
C03C 3/076
(US)
A61L 27/12
BURBANK, Fred, H. te SAN JUAN
(11) EP1413323
CAPISTRANO, CA 92675,
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP03090350.4
(US)
(22) 16.10.2003
LUBOCK, Paul te LAGUNA, CA
(31) 10249626
92677, Verenigde Staten van
10261992
Amerika (US)
JONES, Michael, L. te
(32) 21.10.2002
CAPISTRANO BEACH, CA 92624,
21.10.2002
Verenigde Staten van Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
FORCIER, Nancy te LAGUNA
(54) Glas als Sinterhilfsmittel und
NIIQUEL, CA 92677, Verenigde
offenporiger Formkörper sowie
Staten van Amerika (US)
Verfahren zu seiner Herstellung
H05B 6/80
(47) 13.10.2010
A61L 2/12
A47L 15/48
(73) BAM Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung
EP2150280
te 12205 BERLIN,
EP08734890.0
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
31.03.2008
(DE)
102007025263
(72) Berger, Georg te 16341
ZEPERNICK, BONDSREPUBLIEK
30.05.2007
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Gildenhaar, Renate te 13086
REINIGUNGSGERÄT MIT
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
KEIMREDUKTION DURCH
DUITSLAND (DE)
MIKROWELLEN
Spitzer, Andrea te 10827 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
13.10.2010
(DE)
MEIKO Maschinenbau GmbH &
(51) A61L 27/56
Co. KG te 77652 OFFENBURG,
A61L 27/42
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(21) EP04017071.4
Nummer 35/10
26
20 oktober 2010
A61L 27/12
(32) 02.06.2006
(31) MI20071347
(11) EP1210036
(33) Zwitserland
(32) 06.07.2007
(21) EP00953812.5
(54) ANORDNUNG ZUM ZUFÜHREN
EINER FLÜSSIGKEIT IN DEN
KÖRPER EINES PATIENTEN
(33) Italië
(22) 03.08.2000
(31) 373796
(32) 13.08.1999
(47) 13.10.2010
(73) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG te
4070 BASEL, Zwitserland (CH)
(54) COMPOSITE SHAPED BODIES AND
Roche Diagnostics GmbH te
METHODS FOR THEIR
68305 MANNHEIM,
PRODUCTION AND USE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.10.2010
(72)
WYSS, Martin te CH-3510
(73) ORTHOVITA, INC. te MALVERN, PA
KONOLFINGEN, Zwitserland (CH)
19380, Verenigde Staten van
SCHEURER, Simon te CH-3006
Amerika (US)
BERN, Zwitserland (CH)
(72) KOBLISH, Anthony te MALVERN,
AESCHLIMANN, Reto te CH-3426
PA 19355, Verenigde Staten van
AEFLIGEN, Zwitserland (CH)
Amerika (US)
THALMANN, Christian te CH-6365
SAPIESZKO, Ronald, S. te
KEHRSITEN, Zwitserland (CH)
WOODBURY, MN 55125,
(51)
A61M 5/32
Verenigde Staten van Amerika
A61M 25/06
(US)
DYCHALA, David, H. te WEST
(11) EP2016963
CHESTER, PA 19380, Verenigde
(21) EP07013976.1
Staten van Amerika (US)
(22) 17.07.2007
ERBE, Erik, M. te BERWYN, PA
19312, Verenigde Staten van
(54) Needle safety device
Amerika (US)
(47) 13.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) A61M 1/14
(11) EP1543853
(21) EP03784513.8
(22) 04.08.2003
(31) 2002231007
(32) 08.08.2002
(33) Japan
(54) BLOOD PURIFYING DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) Poly Medicure Ltd. te EAST OF
KAILASH, NEW DELHI 110 065,
India (IN)
(72) Baid, Rishi te NEW DELHI110048, India (IN)
(51) A61M 5/32
(11) EP2014324
(21) EP08166118.3
(22) 30.04.2002
(31) 292680 P
(73) Asahi Kasei Kuraray Medical Co.,
355907 P
Ltd. te CHIYODA-KU TOKYO, Japan
(32)
22.05.2001
(JP)
11.02.2002
(72) OKAZAKI, Soichirou te FUJI-SHI,
(33) Verenigde Staten van Amerika
SHIZUOKA 416-0939, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(51) A61M 5/14
(54) Needle Shield Assembly Having
(11) EP1277486
Hinged Needle Shield
(21) EP02011587.9
(47) 13.10.2010
(22) 27.05.2002
(31) MO20010114
(32) 05.06.2001
(33) Italië
(54) Disposable preassembled device
particularly for photodynamic
therapy
(47) 13.10.2010
(73) ARIES S.r.l. te 41037 MIRANDOLA
(MODENA), Italië (IT)
(72) Mantovani, Mauro te 41037
MIRANDOLA (MODENA), Italië (IT)
(51) A61M 5/158
A61M 25/06
(54) Inhaler device for administering
medicaments through the
respiratory tracts
(47) 13.10.2010
(73) Savona, Antonio te 21012
CASSANO MAGNAGO (VA), Italië
(IT)
Cattaneo, Fabrizio te 21026
GAVIRATE (VA), Italië (IT)
(72) Savona, Antonio te 21012
CASSANO MAGNAGO (VA), Italië
(IT)
Cattaneo, Fabrizio te 21026
GAVIRATE (VA), Italië (IT)
(51) A61M 16/00
(11) EP1984050
(21) EP07701843.0
(22) 30.01.2007
(31) 1482006
15972006
(32) 30.01.2006
06.10.2006
(33) Zwitserland
Zwitserland
(54) An apparatus for regulating a
mechanical ventilation
(47) 13.10.2010
(73) Hamilton Medical AG te 7402
BONADUZ, Zwitserland (CH)
(72) BRUNNER, Josef te CH-7000
CHUR, Zwitserland (CH)
WYSOCKI, Marc te F-78460
CHEVREVES, Frankrijk (FR)
LAUBSCHER, Thomas te CH-7403
RHÄZÜNS, Zwitserland (CH)
(51) A61M 25/01
A61M 25/00
(11) EP1718357
(21) EP05702942.3
(22) 10.02.2005
(31) 04100643
(32) 18.02.2004
(73) Becton, Dickinson & Company te (33) Europees Octrooi Bureau
FRANKLIN LAKES, NJ 07417-1880,
(54) Catheter System with active
Verenigde Staten van Amerika
Position-markers
(US)
(47)
13.10.2010
(72) Hwang, Charles, G. te
RIDGEWOOD, NJ 07450,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Wilkinson, Bradley, M. te NORTH
HALEDON, NJ 07508, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Newby, Mark, C. te TUXEDO, NY
10987, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP2023977
(51) A61M 16/00
A61M 15/00
A61M 11/04
(21) EP07701875.2
(11) EP2011533
(22) 13.02.2007
(21) EP08011988.6
(31) 888062006
(22) 03.07.2008
(73) Philips Intellectual Property &
Standards GmbH te 20099
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(72) BORGERT, Jörn te
WEISSHAUSSTR. 2, 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRÜGER, Sascha te
WEISSHAUSSTR. 2, 52066
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TIMINGER, Holger te
WEISSHAUSSTR. 2, 52066
Nummer 35/10
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
27
(22) 30.04.2007
(31) 413440
(51) A61M 25/01
(32) 28.04.2006
(11) EP1727585
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05729196.5
(54) IMPLANTABLE MEDICAL LEADS
WITH FLEXIBILITY AND
EXTENSIBILITY, AND HAVING A
SUBSTANTIALLY TWODIMENSIONAL NATURE
(22) 16.03.2005
(31) 554048 P
633749 P
(32) 17.03.2004
07.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SECOND WIRE APPARATUS AND
INSTALLATION PROCEDURE
(47) 13.10.2010
(73) Cook Incorporated te
BLOOMINGTON, INDIANA 47404,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) LORENZ, Mark, A. te PERU, IN
46970, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61M 25/02
(11) EP1307253
(21) EP01959522.2
(22) 01.08.2001
(31) 630582
(32) 03.08.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DIALYSIS CATHETER ANCHORING
SYSTEM
(47) 13.10.2010
(72) CROSS, Thomas E., Jr. te ST.
FRANCIS, MINNESOTA 55070,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WILLIAMS, Michaelene M. te
FRIDLEY, MINNESOTA 55432,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 15/163
G06F 13/24
G06F 1/32
A61N 1/36
A61N 1/08
A61F 9/08
A61F 2/70
A61F 2/68
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(21) EP05826150.4
(32) 01.11.2005
(22) 01.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 632000 P
107533
(11) EP2024011
(21) EP07761610.0
(22) 28.01.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) NEUROSTIMULATOR
PROGRAMMER WITH INTERNAL
ANTENNA
(47) 13.10.2010
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) PHILLIPS, William, C. te
BROOKLYN PARK, MN 55443,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TOY, Alex, C. te NORTH ST. PAUL,
MN 55109, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LEWIS, Charles, R, Jr te PALO
EP2142248
ALTO, CA 94303, Verenigde
EP08788128.0
Staten van Amerika (US)
04.04.2008
SCHOMMER, Mark, E. te MAPLE
GROVE, MN 55369, Verenigde
0754295
Staten van Amerika (US)
05.04.2007
FORSBERG, John, W. te ST. PAUL,
Frankrijk
MN 55126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SYSTEME DE PROTHESE BUCCALE
OLSON, David, P. te
COMPRENANT UN DISPOSITIF
MINNETRISTA, MN 55364,
D'ELECTROSTIMULATION
Verenigde Staten van Amerika
ASSOCIE A UN DISPOSITIF
(US)
D'EMISSION-RECEPTION SANS FIL
(51) A61N 1/372
13.10.2010
(11) EP1827596
(51) A61N 1/05
(21) EP04706055.3
(32) 02.10.2003
24.10.2003
(31) 265388
(72) NODDIN, Richard te ELK RIVER,
MINNESOTA 55330, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1675647
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 12.07.2006
(73) Boston Scientific Limited te
HASTINGS CHRIST CHURCH,
WEST INDIES, Barbados (BB)
(51) A61N 1/372
(31) 508511 P
693015
(72) BIERMAN, Steven, F. te DEL MAR,
CA 92014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PLUTH, Richard, A. te SAN DIEGO, (47)
CA 92121, Verenigde Staten van (73) Université Joseph Fourier te
Amerika (US)
38041 GRENOBLE CEDEX 9,
MITCHELL, Wayne, T. te CARDIFF,
Frankrijk (FR)
CA 92007, Verenigde Staten van
(72)
COLIN, Bruno te F-34400 SAINT
Amerika (US)
SERIES, Frankrijk (FR)
(51) A61M 25/10
PAYAN, Yohan te F-38580
A61M 25/00
ALLEVARD, Frankrijk (FR)
(11) EP1948284
(51) A61N 1/39
A61N 1/37
(21) EP06786881.0
(47) 13.10.2010
(72) GUNDERSON, Bruce, D. te
PLYMOUTH, MINNESOTA 55442,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 13.10.2010
(73) Venetec International, Inc. te SAN (33)
(54)
DIEGO, CA 92130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) COMPOSITE BALLOON
20 oktober 2010
(32) 01.12.2004
15.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS FOR DETERMINING
OVERSENSING IN A MEDICAL
DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1675646
(21) EP04706054.6
(22) 28.01.2004
(31) 508511 P
693012
(32) 02.10.2003
24.10.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MEDICAL DEVICE PROGRAMMER
WITH REDUCED-NOISE POWER
SUPPLY
(47) 13.10.2010
(73) Medtronic, Inc. te MINNEAPOLIS,
MN 55432-5604, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) TOY, Alex, C. te NORTH ST. PAUL,
MN 55109, Verenigde Staten van
Amerika (US)
FORSBERG, John, W. te ST. PAUL,
MN 55126, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61N 5/06
(11) EP1365840
Nummer 35/10
(21) EP02750510.6
28
COURBEVOIE, Frankrijk (FR)
(22) 05.03.2002
(51) A62C 2/18
(31) 20109899 U
10123926
(11) EP1606024
(32) 08.03.2001
10.05.2001
(22) 11.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BESTRAHLUNGSANORDNUNGFÜR THERAPEUTISCHE ZWECKE
(47) 13.10.2010
(21) EP04719382.6
(31) 10311449
(32) 15.03.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ABSCHLUSSVORRICHTUNG FÜR
EINEN BRANDABSCHNITT
(47) 13.10.2010
(73) Spectrometrix Optoelectronic
Systems GmbH te 12489 BERLIN, (73) Lampertz GMBH & CO. KG te
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
56472 HOF, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
Haug Antriebssysteme te 72393
(72) WILKENS, Jan, Henrik te 66242
BURLADINGEN, BONDSREPUBLIEK
HOMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
STIRNER, Rolf te 15831 MAHLOW- (72) GINSBERG, Martin te 57567
WALDBLICK, BONDSREPUBLIEK
DAADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
HAUG, Wendelin te 72373
(51) A61P 1/00
BURLADINGEN, BONDSREPUBLIEK
A61K 36/185
DUITSLAND (DE)
(11) EP1565197
(51) A63G 1/16
(21) EP03775619.4
A63B 69/00
(22) 26.11.2003
A63B 22/20
A63B 22/14
(31) 17712002
(11)
EP1997539
(32) 26.11.2002
(33) Oostenrijk
(21) EP08305200.1
(54) DIE VERWENDUNG VON PAPAYAMUS ZUR BEHANDLUNG VON
VERDAUUNGSSTÖRUNGEN
(22) 26.05.2008
(47) 13.10.2010
(33) Frankrijk
(73) Ji Kwang Inc. te HILO, HAWAII
96720, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Choi, Danette Vanessa te
MOUNTAIN VIEW, HI 96771,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61Q 5/06
A61K 8/73
A61K 8/60
(11) EP1884261
(21) EP07113247.6
(22) 26.07.2007
20 oktober 2010
(31) 0755288
(32) 28.05.2007
(CA)
(51) B32B 3/30
A63B 71/12
A41D 13/05
(11) EP1700625
(21) EP06001524.5
(22) 25.01.2006
(31) 102005010614
(32) 08.03.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Protective element for body parts
(47) 13.10.2010
(73) adidas International Marketing
B.V. te 1062 KR AMSTERDAM
(72) Nürnberg, Hans-Peter te 90579
LANGENZENN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A63C 1/32
A63C 1/02
(11) EP1924333
(21) EP05790959.0
(22) 18.08.2005
(54) SKATE BLADES AND METHODS
AND APPARATUS FOR AFFIXING
SAME
(47) 13.10.2010
(73) Podolsky, Anatol te CORONA DEL
MAR, CA 92625, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Podolsky, Anatol te CORONA DEL
MAR, CA 92625, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51)
(54) Dispositif de jeu pour
l'entraînement à la pratique de la
planche à roulettes, du surf et
(11)
autres sports de glisse
(21)
(47) 13.10.2010
A63H 17/26
A63H 17/02
A63H 17/00
EP2008699
EP08104454.7
(22) 18.06.2008
(73) Husson International (Société
Anonyme) te 68650 LAPOUTROIE, (31) 2007166743
Frankrijk (FR)
2007166745
(72) Huck, Gilles te 68150, AUBURE,
(32) 25.06.2007
Frankrijk (FR)
25.06.2007
Blanc, M. Etienne te 68400,
(33) Japan
RIEDISHEIM, Frankrijk (FR)
Japan
(51) A63B 69/36
(31) 0607158
(54) Automobile toy
(11) EP1749555
(32) 04.08.2006
(47) 13.10.2010
(21) EP06253805.3
(33) Frankrijk
(22) 20.07.2006
(54) Composition cosmétique
comprenant au moins un
polysaccharide de type
carraghénane lambda en
association avec au moins un
agent tensioactif non-ionique de
type alkylpolyglucoside, procédé
de traitement cosmétique des
fibres kératiniques et utilisation
de la composition
(31) 195017
(73) Tomy Company, Ltd. te
KATSUSHIKA-KU TOKYO 124-8511,
Japan (JP)
(32) 02.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Sports simulation system
(47) 13.10.2010
(73) Interactive Sports Technologies,
Inc. te CONCORD ON L4K 4B2,
Canada (CA)
(72) Richardson, Todd E. te
TOTTENHAM, ONTARIO L0G 1WO,
(73) L'Oréal te 75008 PARIS, Frankrijk
Canada (CA)
(FR)
Dawe, Wayne te RICHMOND HILL,
(72) Restle, Serge M. te 95390, SAINTONTARIO L4C 0ET, Canada (CA)
PRIX, Frankrijk (FR)
Zhao, Zuqiang te RICHMOND
Laurent, Ludivine te 92400,
HILL, ONTARIO L4S 2K9, Canada
(47) 13.10.2010
(72) Ishibashi, Noriyuki te TOKYO
TOKYO 124-8511, Japan (JP)
Suimon, Yoshio te TOKYO TOKYO
160-0006, Japan (JP)
(51) F28F 3/08
F28D 9/00
B01B 1/06
B01B 1/00
(11) EP1879674
(21) EP06743256.7
(22) 06.04.2006
(31) 102005017452
(32) 15.04.2005
Nummer 35/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MIKROVERDAMPFER
(47) 13.10.2010
(73) INSTITUT FÜR MIKROTECHNIK
MAINZ GmbH te 55129 MAINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KOLB, Gunther te 67433
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
TIEMANN, David te 55239 GAUODERNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B01D 36/00
B01D 19/00
(11) EP1155721
(21) EP01304367.4
(22) 16.05.2001
(31) 0012042
(32) 18.05.2000
(33) GROOT BRITTANNIË
29
LAUTERAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Krause, Joachim te 6486
LAUTERAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B01J 35/04
B01D 53/86
B01D 39/20
(11) EP1541216
(21) EP04747602.3
(22) 15.07.2004
(31) 2003197385
2003376227
(32) 15.07.2003
05.11.2003
(33) Japan
Japan
(54) HONEYCOMB STRUCTURE BODY
(47) 13.10.2010
(73) IBIDEN CO., LTD. te OGAKI-SHI,
GIFU 503-8004, Japan (JP)
(54) Bubble trap
20 oktober 2010
(47) 13.10.2010
(73) Autel S.R.L te 41049 SASSUOLO
(PROV. OF MODENA), Italië (IT)
(72) Schenetti, Mario te 41049
SASSUOLO (MODENA), Italië (IT)
(51) B01D 53/04
B01D 53/00
A61L 9/16
(11) EP1621245
(21) EP05291603.8
(22) 27.07.2005
(31) 0408469
(32) 30.07.2004
(33) Frankrijk
(54) Procédé de traitement de
composés organiques volatils ou
gaz, notamment pour un conduit
de circulation d'un flux d'air
(47) 13.10.2010
(73) FAGORBRANDT SAS te 92500
RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR)
(72) OHNO, Kazushige, c/o IBIDEN CO., (72) Chevrier, Jean-Paul te 45590 ST
LTD. te IBI-GUN, GIFU 5010695,
CYR EN VAL, Frankrijk (FR)
Japan (JP)
Bertrand, Cyrille te 45430 CHECY,
(73) MILLIPORE CORPORATION te
KUNIEDA, Masafumi, c/o IBIDEN
Frankrijk (FR)
BILLERICA MASSACHUSETTS
CO., LTD. te IBI-GUN, GIFU
Philibert, Emmanuel te 45000
01821, Verenigde Staten van
5010695, Japan (JP)
ORLEANS, Frankrijk (FR)
Amerika (US)
(51) C01B 21/28
(51) G01N 21/85
(72) Purdom, Geoffrey John te ACTON,
C01B 21/26
B01F 9/02
MA 01720, Verenigde Staten van
B01J 37/02
B01F 15/00
Amerika (US)
B01J 35/04
Raynor, Ian Peter te WALTHAM,
(11)
EP1977820
B01J 23/83
MA 02451, Verenigde Staten van
(21) EP08004332.6
B01J 23/745
Amerika (US)
B01J 23/00
(22) 09.03.2008
Karrer, Daniel Andres te 8636
B01D 53/56
WALD, Zwitserland (CH)
(31) 102007011745
B01D 53/54
(32) 10.03.2007
(51) B01D 25/28
B01D 46/00
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1885470
(11) EP2145663
(47) 13.10.2010
(54) Anordnung eines
spektroskopischen
Analysegerätes gegenüber einem
Beobachtungsfenster an einem
Mischbehälter
(21) EP06724451.7
(21) EP08160574.3
(22) 20.04.2006
(22) 16.07.2008
(31) 202005006681 U
(54) Katalysator zur Umsetzung von
Distickstoffmonoxid und seine
Verwendung bei der industriellen
(47) 13.10.2010
Salpetersäureherstellung
(73) Glatt Systemtechnik GmbH te
(47) 13.10.2010
01277 DRESDEN,
(73) Umicore AG & Co. KG te 63457
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HANAU-WOLFGANG,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
Pritzke, Heinz te 01737
(DE)
KESSELSDORF, OT BRAUNSDORF,
(72) Schlett, Mathias te 63741
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ASCHAFFENBURG,
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Mannhardt, Joachim te 73569
(DE)
ESCHACH, BONDSREPUBLIEK
Neumann, Juergen te 63571
DUITSLAND (DE)
GELNHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(51)
B01J 19/00
DUITSLAND (DE)
B01F 13/00
(51) B01D 46/42
(11)
EP2004316
B01D 46/04
(21)
EP07717014.0
(11) EP1493480
(32) 25.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MEMBRANPLATTE FÜR EINE
FILTERPRESSE
(47) 13.10.2010
(73) JVK Filtration Systems GmbH te
91166 GEORGENSGMÜND,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HERMANN, Manfred te 90491
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B01D 33/067
(11) EP1772176
(21) EP06119362.9
(22) 23.08.2006
(31) 102005048423
(32) 10.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Trennen von
Feststoffen aus flüssigen Medien
(47) 13.10.2010
(73) Krause, Joachim te 6486
(21) EP04015127.6
(22) 28.06.2004
(31) MO20030198
(32) 03.07.2003
(33) Italië
(54) Filter cleaning assembly
(22) 24.01.2007
(31) 762706 P
(32) 27.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLUIDIC DROPLET COALESCENCE
(47) 13.10.2010
Nummer 35/10
(73) The President and Fellows of
Harvard College te CAMBRIDGE,
MA 02138, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) AHN, Keunho te SAN DIEGO, CA
92122, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHONG, Henry te CAMBRIDGE,
MA 02140, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AGRESTI, Jeremy te CAMBRIDGE,
MA 02138, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WEITZ, David, A. te BOLTON, MA
01740, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LINK, Darren, Roy te GUILFORD,
CT 06437, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) B01J 13/00
(11) EP2111292
(21) EP07872420.0
(22) 20.12.2007
(31) 0611143
(32) 20.12.2006
(33) Frankrijk
(54) AEROGELS A BASE DE
NANOTUBES DE CARBONE
30
used therein
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
CO., LTD. te MITSUKI-GUN,
HIROSHIMA 722-0071, Japan (JP)
(73) Saudi Basic Industries
Corporation te RIYADH 11422,
Saoedi-Arabië (SA)
(51) B65D 83/14
B05B 11/00
(72) Aliyev, Vugar te RIYADH 11551,
Saoedi-Arabië (SA)
Abu-Ragabah, Atieh te RIYADH
11551, Saoedi-Arabië (SA)
Zahoor, Mohammad te RIYADH
11551, Saoedi-Arabië (SA)
(21) EP06783834.2
(51) F22B 37/32
B04C 3/06
B04C 3/00
B01D 45/12
(11) EP1531942
(11) EP2040851
(22) 11.07.2006
(54) FOAM DISPENSER
(47) 13.10.2010
(73) REXAM AIRSPRAY N.V. te 1812 RE
ALKMAAR
(72) VAN DER HEIJDEN, Edgar, Ivo,
Maria te NL-1721 DX BROEK OP
LANGEDIJK
(21) EP03728173.0
(51) B05B 7/06
B05B 12/08
(22) 23.05.2003
(11) EP1393817
(31) 20022769
(21) EP03019218.1
(32) 11.06.2002
(22) 26.08.2003
(33) Noorwegen
(31) 10239351
(54) A DEVICE FOR A CYCLONE
SCRUBBER
(32) 28.08.2002
(47) 13.10.2010
(54) Vorrichtung zum Auftragen eines
Beschichtungsmittels
(73) Flow Dynamics AS te 7041
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
(47) 13.10.2010
(72) GAMMELSÄTER, Rune te N-7041
TRONDHEIM, Noorwegen (NO)
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) B05C 5/02
B05B 1/14
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(73) Amtec Kistler GmbH te 86931
PRITTRICHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 16.04.2004
(72) Kistler, Leonhard te 86405
MERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vögel, Robert te 86836
UNTERMEITINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B07B 1/38
(54) Applikationskopf zur Erzeugung
einer Flüssigfolie
(11) EP2139617
(51) B01J 13/14
(11) EP2071919
(47) 13.10.2010
(22) 21.03.2008
(21) EP07785119.4
(73) Dürr Systems GmbH te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) UD20070061
(72) Kraft, Bernd te 71711 STEINHEIMHÖPFIGHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Eisenhardt, Tilo te 71679
ASPERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Rademacher, Lothar te 74321
BIETIGHEIM-BISSINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) OSCILLATING SCREEN
(51) B05B 7/02
B05B 1/28
(11) EP1558407
(11) EP1679125
(22) 21.10.2003
(72) BACKOV, Rénal te F-33200
BORDEAUX, Frankrijk (FR)
DELHAES, Pierre te F-33170
GRADIGNAN, Frankrijk (FR)
CARN, Florent te F-40300
ORTHEVIELLE, Frankrijk (FR)
LEROY, Céline te F-33160 SAINT
MEDARD EN JALLE, Frankrijk (FR)
(22) 31.08.2007
(31) 844049 P
(32) 12.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CAPSULES
(47) 13.10.2010
(73) Givaudan SA te 1214 VERNIER,
Zwitserland (CH)
(72) GUISINGER, Robert te
BEAVERCREEK, OHIO 45440,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07C 2/30
C07C 2/08
B01J 31/14
B01J 31/12
B01J 31/04
(11) EP1759766
(21) EP05018878.8
(22) 31.08.2005
(54) Process for the preparation of
linear alpha-olefins and catalyst
(11) EP1586381
(21) EP05008096.9
(22) 13.04.2005
(31) 102004018597
(21) EP03769991.5
(22) 29.10.2003
(54) SPRAY GUN
(47) 13.10.2010
(73) Kako Zoki Co., Ltd. te MITSUKIGUN, HIROSHIMA 722-0071,
Japan (JP)
(72) KUWAHARA, Hiroomi, KAKO ZOKI
(21) EP08735458.5
(32) 23.03.2007
(33) Italië
(47) 13.10.2010
(73) Vecchiato, Sergio te 33050
MORTEGLIANO, Italië (IT)
(72) Vecchiato, Sergio te 33050
MORTEGLIANO, Italië (IT)
(51) B08B 1/04
A47L 11/282
A01M 21/02
(21) EP03809379.5
(31) 0200300 U
(32) 22.10.2002
(33) Hongarije
(54) APPARATUS FOR CLEANING THE
INTERSTICES OF HARD-COVERED
SURFACES
(47) 13.10.2010
Nummer 35/10
(73) Vácity, Jozsef te 6500 BAJA,
Hongarije (HU)
(72) Vácity, Jozsef te 6500 BAJA,
Hongarije (HU)
(51) B08B 3/10
(11) EP2030699
(21) EP08014328.2
(22) 12.08.2008
(31) 102007040522
(32) 28.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zum Waschen von
kleineren Gegenstaenden
(47) 13.10.2010
31
30.08.2004
(33) Zwitserland
Zwitserland
(11) EP2146808
(21) EP08749589.1
(22) 17.04.2008
(31) 912501 P
(32) 18.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.02.2005
(47) 13.10.2010
(73) Soudronic AG te 8962
BERGDIETIKON, Zwitserland (CH) (73) Sandvik Intellectual Property AB
te 811 81 SANDVIKEN, Zweden
(72) GYSI, Peter te CH-5454 BELLIKON,
(SE)
Zwitserland (CH)
(51) B23K 37/04
B23K 11/04
B21D 51/18
B21C 37/12
(72) SJÖÖ, Sture te S-806 42 GÄVLE,
Zweden (SE)
OLSSON, Helena te S-803 24
GÄVLE, Zweden (SE)
FORSSELL, Per te S-811 52
SANDVIKEN, Zweden (SE)
(51) B23Q 3/10
B23H 11/00
(11) EP1834724
(21) EP07000645.7
(22) 13.01.2007
(54) METHOD FOR MANUFACTURING A (31) 3932006
CIRCULAR METAL TANK
(32) 13.03.2006
(47) 13.10.2010
(33) Zwitserland
(73) Vanderbeken, Mark te WHITE
(54) Spanneinrichtung zum Festlegen
ROCK BC V4B 1V8, Canada (CA)
von zu bearbeitenden
(72) Vanderbeken, Mark te WHITE
ROCK BC V4B 1V8, Canada (CA)
(51) B22F 9/30
B01J 37/08
(11) EP2148754
(21) EP08721517.4
(54) ELECTRODES WITH
MECHANICALLY ROUGHENED
(22) 28.02.2008
SURFACE FOR ELECTROCHEMICAL (31) 2007114392
APPLICATIONS
(32) 24.04.2007
(47) 13.10.2010
(33) Japan
(73) Industrie De Nora S.p.A. te 20134
(54) METHOD OF PRODUCTION OF
MILANO, Italië (IT)
TRANSITION METAL
(72) DI FRANCO, Dino, Floriano te
NANOPARTICLES
MAYFIELD VILLAGE, OH 44143,
(47)
13.10.2010
Verenigde Staten van Amerika
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(US)
te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN
(51) B21D 9/01
471-8571, Japan (JP)
B21D 7/08
(72) TANGE, Kyoichi te AICHI
(11) EP2138248
471-8571, Japan (JP)
(21) EP08011525.6
TALYZIN, Alexander te S-90187
UMEA, Zweden (SE)
(22) 25.06.2008
BARDE, Fanny te ZARENTEN
(54) Biegeverfahren für konische
B-1930, België (BE)
Rohre
(47) 13.10.2010
(21) EP05711076.9
(31) 0400385
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG (32) 20.02.2004
ZUM FÖRDERN VON ZU
BEARBEITENDEN GEGENSTÄNDEN (33) Zweden
(54) SLOT MILLING CUTTER
(47) 13.10.2010
(11) EP1740329
(73) Atec Pharmatechnik Gmbh te
24966 SÖRUP, BONDSREPUBLIEK (21) EP05735597.6
DUITSLAND (DE)
(22) 07.04.2005
(72) Mumm, Hans-Werner te 24966
(31) 560981 P
SÖRUP, BONDSREPUBLIEK
(32) 12.04.2004
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) H01M 4/70
H01M 4/66
C25B 11/02
C25B 11/00
B21B 1/22
20 oktober 2010
(51) B28D 1/14
B23B 51/00
(73) Ewo GmbH te 39040 KURTATSCH
(11) EP1864732
(BZ), Italië (IT)
(21) EP05720168.3
(72) Wohlgemuth, Ernst te 39058
Werkstücken an einer
Werkzeugmaschine
(47) 13.10.2010
(73) F-Tool International AG te 5040
SCHOEFTLAND, Zwitserland (CH)
(72) Troxler, Ferdinand te 6214
SCHENKON, Zwitserland (CH)
(51) B23Q 5/32
B23K 20/12
(11) EP1557233
(21) EP05001558.5
(22) 26.01.2005
(31) 2004016909
(32) 26.01.2004
(33) Japan
(54) Friction stir spot joining device
(47) 13.10.2010
(73) Obara Corporation te AYASE-SHI
KANAGAWA-KEN 252-1104, Japan
(JP)
(72) Sato, Yoshio te AYASE-SHI
KANAGAWA-KEN 252-1104, Japan
(JP)
(51) B23K 20/12
(11) EP1281468
(21) EP02017089.0
(22) 07.03.2005
(22) 29.07.2002
(51) B65G 15/58
B21D 43/12
(54) DRILL BIT
(31) 2001230336
(47) 13.10.2010
(32) 30.07.2001
(11) EP1778423
(73) KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA te (33) Japan
MIKI-SHI, HYOGO 673-0433, Japan (54) Friction stir joining apparatus
(JP)
(47) 13.10.2010
(72) MIYANAGA, Masaaki te , Japan (JP)
(73) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
(51) B23C 5/24
KAISHA te CHUO-KU, KOBE-SHI,
HYOGO-KEN, Japan (JP)
(11) EP1727638
SARNTHEIN, Italië (IT)
(21) EP05763912.2
(22) 10.08.2005
(31) 135704
143404
(32) 18.08.2004
Nummer 35/10
(72) Kashiki, Hajime te KOBE-SHI,
HYOGO-KEN, Japan (JP)
Nagao, Yasuhide te KOBE-SHI,
HYOGO-KEN, Japan (JP)
Inuzuka, Masayuki te IKEDA-SHI,
OSAKA-FU, Japan (JP)
Hyoue, Takehiro te KOBE-SHI,
HYOGO-KEN, Japan (JP)
(51) F01D 5/00
B23P 6/00
B23P 15/04
B23K 33/00
B23K 26/34
(11) EP1771275
(21) EP05770639.2
(22) 16.07.2005
(31) 102004036066
(32) 24.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUM REPARIEREN
EINES BAUTEILS
(47) 13.10.2010
(73) MTU Aero Engines GmbH te
80995 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) MEIER, Reinhold te 84405
DORFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B24B 1/00
(11) EP1725375
(21) EP04821853.1
32
SHERRICK, Kathryn R. te
BRISTOL, CT 06010, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PHILLIPS, Richard te CH-1733
TREVAUX, Zwitserland (CH)
SCHREINER, Peter te CH-4142
MUNCHENSTEIN, Zwitserland
(CH)
JOTTI, Pierangelo te CH-5524
NIEDELWIL, Zwitserland (CH)
(51) B24B 27/00
B24B 19/12
(11) EP2162260
(21) EP08757924.9
(22) 12.04.2008
(31) 102007027832
(32) 13.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
20 oktober 2010
(51) B25C 1/08
(11) EP1864759
(21) EP06730679.5
(22) 30.03.2006
(31) 2005106650
(32) 01.04.2005
(33) Japan
(54) GAS COMBUSTION TYPE
HAMMERING TOOL
(47) 13.10.2010
(73) MAX CO., LTD. te CHUO-KU,
TOKYO 103-8502, Japan (JP)
(72) YOKOCHI, Yasushi c/o MAX Co.
Ltd. te CHUO-KU, TOKYO
103-8502, Japan (JP)
(51) B25C 1/08
(11) EP1755835
(54) VERFAHREN ZUM SCHLEIFEN VON
(21) EP05748368.7
NOCKEN EINER NOCKENWELLE
(22) 26.05.2005
(47) 13.10.2010
(73) EMAG Holding GmbH te 73084
SALACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 0405714
(72) SCHMITZ, Roland te 71665
VAIHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) FIXING APPLIANCE WITH
INTERNAL COMBUSTION ENGINE
WITH REGULATING THERMISTOR
(51) F01D 5/02
B24C 1/10
B23C 3/02
B21K 1/36
B21J 5/00
(47) 13.10.2010
(11) EP2149426
(32) 27.05.2004
(33) Frankrijk
(73) SOCIETE DE PROSPECTION ET
D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT
te 26501 BOURG-LES-VALENCE
CÉDEX, Frankrijk (FR)
(72) TOULOUSE, Bruno te F-26600
(21) EP09159653.6
TAIN-L'HERMITAGE, Frankrijk (FR)
(54) Method of making an ELEVATOR
HERELIER, Patrick te F-07300
(22)
07.05.2009
LOAD BEARING MEMBER HAVING
SAINT JEAN DE MUZOLS, Frankrijk
A JACKET WITH AT LEAST ONE
(31) 102008035585
(FR)
ROUGH EXTERIOR SURFACE
(32) 31.07.2008
GLEIZOLLES, Michel te F-26320
(47) 13.10.2010
SAINT MARCEL LES VALENCE,
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(73) Otis Elevator Company te
(54) Verfahren zur Herstellung
FARMINGTON, CT 06032,
(51) B25H 1/00
metallischer Bauteile
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2083970
(47)
13.10.2010
(US)
(21) EP07849743.5
(73)
Rolls-Royce
Deutschland
Ltd
&
Co
(72) THOMPSON, Mark, S. te
KG te 15827 DAHLEWITZ,
(22) 07.11.2007
TOLLAND, CT 06084, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(31) FI20060277
(DE)
VERONESI, William, A. te
(32) 08.11.2006
HARTFORD, CT 06114, Verenigde (72) Mielke, Rainer te 61440
(22) 15.03.2004
Staten van Amerika (US)
PITTS, John te AVON, CT 06001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MELLO, Ary, O. te FARMINGTON,
CT 06032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
O'DONNELL, Hugh, J. te
LONGMEADOW, MA 01106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WESSON, John, P. te VERNON, CT
06066, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PERRON, William, C. te
BURLINGTON, CT 06103,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LOGAN, Douglas, E. te BRISTOL,
CONNECTICUT 06010, Verenigde
Staten van Amerika (US)
OBERURSEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Italië
(51) B24D 7/06
B24B 7/18
(54) LIFT FOR MOTORCYCLES AND THE
LIKE, OFFERING MOBILITY OF
OMNIDIRECTIONAL MOVEMENT
(11) EP1306167
(47) 13.10.2010
(21) EP02016483.6
(73) Giustini, Giuliano te 53100
TAVERNE D'ARBIA (SI), Italië (IT)
(22) 23.07.2002
(31) PC20010031
(32) 29.10.2001
(33) Italië
(54) Tool for surface roughing, in
particular for flooring
(72) Giustini, Giuliano te 53100
TAVERNE D'ARBIA (SI), Italië (IT)
(51) B25J 9/10
B25J 18/00
B25J 17/02
(11) EP1513657
(47) 13.10.2010
(21) EP03760184.6
(73) Arcobello, Tullio te FORMIGINE
(MO), Italië (IT)
(22) 12.06.2003
(72) Arcobello, Tullio te FORMIGINE
(MO), Italië (IT)
(32) 14.06.2002
(31) 0201848
(33) Zweden
Nummer 35/10
(54) AN INDUSTRIAL ROBOT AND A
METHOD FOR MANIPULATION IN
AN INDUSTRIAL ROBOT
COMPRISING A PARALLEL
KINEMATIC MANIPULATOR
33
(US)
20 oktober 2010
(22) 10.11.2005
(51) B26B 19/14
(31) 627179 P
(11) EP1690656
(32) 15.11.2004
(21) EP06002820.6
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.10.2010
(22) 13.02.2006
(73) ABB AB te 721 83 VÄSTERÅS,
Zweden (SE)
(31) 2005038109
(54) AUTOMATIC PATTERN MAKING
APPARATUS
(72) BROGARDH, Torgny te S-724 79
VÄSTERAS, Zweden (SE)
KOCK, Sönke te 64319
PFUNGSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Japan
(51) B25J 17/02
B23Q 1/54
(11) EP1870214
(21) EP06708871.6
(22) 08.02.2006
(31) 200500357
(32) 17.02.2005
(33) Spanje
(54) HIGH-SPEED PARALLEL ROBOT
WITH FOUR DEGREES OF
FREEDOM
(47) 13.10.2010
(73) FUNDACION FATRONIK te 20009
SAN SEBASTIÁN, Spanje (ES)
(32) 15.02.2005
(54) Rotary type electric shaver
(47) 13.10.2010
(73) IZUMI PRODUCTS COMPANY te
MATSUMOTO, NAGANO, Japan (JP)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Nakano, Tsuyoshi te NAGANO,
Japan (JP)
(51) B65H
B29D
B26D
B26D
B26D
20/08
30/00
7/32
1/08
1/00
(11) EP1997595
(21) EP08003228.7
(22) 22.02.2008
(31) 102007025384
(32) 30.05.2007
(47) 13.10.2010
(73) Xyron, Inc. te SCOTTSDALE,
ARIZONA 85260, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CAUSSE, Lisa, D. te PHOENIX, AZ
85032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NORDIN, Brett, W. te
SCOTTSDALE, AZ 85255,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
DUES, Lawrence te DUBLIN, OHIO
43017, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PFAFF, Jason te PHOENIX,
ARIZONA 85050, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PARK, Joon te POONGNAP-DONG,
SONGPA-GU, SEOUL, Zuid-Korea
(KR)
LASSEN, Morten te SCOTTSDALE,
AZ 85254, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RIVERA, Raymond, R. te
SCOTTSDALE, AZ 85259,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MARMADUKE, Bill te
SCOTTSDALE, AZ 85255,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MINNS, Henry, Gordon, Jr. te CAVE
CREEK, AZ 85331, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) NABAT, Vincent te E-20009 SAN
SEBASTIAN, Spanje (ES)
PIERROT, François te E-200009
SAN SEBASTIAN, Spanje (ES)
RODRIGUEZ MIJANGOS, Maria De
La O te E-20009 SAN SEBASTIAN,
Spanje (ES)
AZCOITIA ARTECHE, Jose, Miguel
te E-20009 SAN SEBASTIAN,
Spanje (ES)
BUENO ZABALO, Ricardo te
E-20009 SAN SEBASTIAN, Spanje
(ES)
COMPANY, Olivier te E-20009
SANSEBASTIAN, Spanje (ES)
FLORENTINO PEREZ DE
ARMENTIA, Karmele te E-20009
SAN SEBASTIAN, Spanje (ES)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Hoffmann, Bernd te 96224
BURGKUNSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klenner, Ralf te 96272
HOCHSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B32B 21/04
B27K 3/16
B27D 1/00
(51) B26B 13/26
(31) 102006058445
(11) EP1924410
(51) B26D 3/28
B26D 1/10
(21) EP06789273.7
(11) EP2087970
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 02.08.2006
(21) EP09152215.1
(31) 704627 P
(22) 05.02.2009
(54) Leichtbauplatte sowie
Herstellungsverfahren
(32) 02.08.2005
(31) 2008024663
(47) 13.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 05.02.2008
(54) MULTI-FUNCTION PACKAGE
OPENER
(33) Japan
(73) Moralt Tischlerplatten GmbH &
Co. KG te 83646 BAD TÖLZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) Zibra, LLC te MOORESVILLE, NC
28117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Fujipla Inc. te TOKYO 104-0061,
Japan (JP)
(54) Schneideinrichtung zum
Schneiden von Bandmaterial,
insbesondere von Textil- oder
Stahlcordbändern
(47) 13.10.2010
(73) Karl Eugen Fischer GmbH te
96224 BURGKUNSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) Film cutter
(72) Kiyono, Tadashi te SAITAMA
(72) CHIU, Ming-Hsiang te TAICHUNG,
350-1155, Japan (JP)
429, Taiwan (TW)
Yoshi-Oka, Ryo te KYOTO
PYLE, Scott, A. te VERNON HILLS,
600-839, Japan (JP)
IL 60061, Verenigde Staten van
(51) B26D 5/20
Amerika (US)
B26D 5/00
SHERMAN, Michael, M. te
(11) EP1830988
MOORESVILLE, NC 28117,
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05851528.9
(11) EP1930138
(21) EP07019075.6
(22) 27.09.2007
(32) 10.12.2006
(72) Feile, Klaus te 83661 LENGGRIES,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B29C 63/04
B27D 5/00
(11) EP1754580
(21) EP06017013.1
(22) 16.08.2006
(31) 102005039158
102005057227
(32) 17.08.2005
Nummer 35/10
29.11.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Maschine zum Ummanteln oder
Beschichten von Profilen mit Folie
(47) 13.10.2010
(73) PIRAS Metalltechnik GmbH & Co.
KG te 95163 WEISSENSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Piras, Guido te 95163
WEISSENSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bauer, Armin te 95709 TRÖSTAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B27N 1/02
(11) EP1781453
(21) EP05773438.6
(22) 24.08.2005
(31) 200401297
34
CONTAINER
(47) 13.10.2010
(73) Dubois Limited te CORBY,
NORTHANTS NN17 5AE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) JOHNSTON, Robert te
NORTHANTS NN14 1AU, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B29C 49/42
B29C 49/12
B29C 49/06
(11) EP2186619
(21) EP08405281.0
(22) 18.11.2008
(73) EUGEN SEITZ AG te CH-8623
WETZIKON, Zwitserland (CH)
(72) Schmidt, Joachim te 8442
HETTLINGEN, Zwitserland (CH)
(33) Denemarken
(51) B29C 59/00
(54) METHOD AND DEVICE FOR
APPLYING A SYNTHETIC BINDER
TO AN AIRBORNE FLOW OF
FIBRES
(11) EP1827800
(47) 13.10.2010
(31) 04025533
(73) Force Technology te 2605
BRØNDBY, Denemarken (DK)
Wesser og Dueholm Arkitekt- og
Ingeniørfirma v/Sten Dueholm te
2900 HELLERUP, Denemarken
(DK)
(32) 27.10.2004
(51) B29C 45/00
(11) EP2042289
(21) EP08165201.8
(22) 26.09.2008
(31) 0706738
(32) 26.09.2007
(33) Frankrijk
(54) Système de fermeture pour des
capuchons moulés
(21) EP05801765.8
(22) 24.10.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ARTICLES DECORES
(47) 13.10.2010
(73) NMC S.A. te B-4731 RAEREN,
België (BE)
(72) BRULL, David te B-4830
LIMBOURG, België (BE)
FRERE, Robert te B-4850
PLOMBIÈRES, België (BE)
MAYERES, Jean-Pierre te B-4700
EUPEN, België (BE)
NOËL, Emmanuel te B-1315
OPPREBAIS, België (BE)
JOB, Denis te B-4031 ANGLEUR,
België (BE)
(51) B65B 51/22
B65B 51/14
B29C 65/08
(11) EP1372939
(47) 13.10.2010
(21) EP02707119.0
(73) Moulindustrie te 14350 SAINTE
MARIE LAUMONT, Frankrijk (FR)
(22) 20.03.2002
(72) Moulin, Jacky te 14350 SAINTE
MARIE LAUMONT, Frankrijk (FR)
(32) 28.03.2001
(51) B29C 45/26
B29C 33/38
(11) EP1863626
(21) EP06726389.7
(22) 13.03.2006
(31) 0505004
(32) 11.03.2005
NOMURA, H.; c/o Technical Center
of Uni-Charm Co. te MITOYO-GUN,
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
SHINOHARA, J.; c/o Tech. Center
of Uni-Charm Co. te MITOYO-GUN,
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
YAMAMOTO, H.; c/o Tech. Center
of Uni-Charm Co. te MITOYO-GUN,
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
(51) B29C 70/32
(11) EP1963079
(21) EP06847175.4
(22) 19.12.2006
(31) 0553972
(32) 20.12.2005
(54) Vorrichtungen und Verfahren zum
Steckblasformen eines Behälters (33) Frankrijk
und die entsprechende
(54) PROCEDE DE FABRICATION D'UN
Verwendung.
FUSELAGE D'AERONEF EN
MATERIAU COMPOSITE
(47) 13.10.2010
(32) 27.08.2004
(72) KREBS, Niels te DK-2900
HELLERUP, Denemarken (DK)
DUEHOLM, Sten te DK-2900
HELLERUP, Denemarken (DK)
20 oktober 2010
(31) 2001091925
(33) Japan
(54) SEALING APPARATUS FOR
FORMING SOFT ARTICLE HAVING
SEALED PORTION
(47) 13.10.2010
(73) AIRBUS OPERATIONS (S.A.S) te
31060 TOULOUSE, Frankrijk (FR)
(72) CACCIAGUERRA, Bruno te
F-31810 CLERMONT LE FORT,
Frankrijk (FR)
(51) C08L 67/04
C08J 5/18
B65D 1/00
B29C 71/02
B29C 55/00
B29C 49/08
(11) EP1422044
(21) EP02746116.9
(22) 19.07.2002
(31) 2001220162
(32) 19.07.2001
(33) Japan
(54) MOLDED OBJECT OBTAINED
THROUGH STRETCHING AND
THERMAL FIXING AND PROCESS
FOR PRODUCING THE SAME
(47) 13.10.2010
(73) Toyo Seikan Kaisha, Ltd. te TOKYO
100-0011, Japan (JP)
(72) ITOH, Takurou, c/o Toyo Seikan
Kaisha, LTD. te KANAGAWA
230-0047, Japan (JP)
KANEDA, Takuya, c/o Toyo Seikan
Kaisha, LTD. te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 230-0047, Japan (JP)
WATANABE, Hiroto, c/o Toyo
Seikan Kaisha, LTD. te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAW A
230-0047, Japan (JP)
(51) B29D 35/14
B29D 35/00
A43B 13/24
(11) EP1632337
(47) 13.10.2010
(21) EP05291756.4
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN,
Japan (JP)
(22) 19.08.2005
(31) 0409352
(32) 03.09.2004
(72) NINOMIYA, A.; c/o Technical
(33) Frankrijk
Center of Uni-Charm Co te
(54) METHOD AND MOULD FOR
MITOYO-GUN, KAGAWA 769-1602, (54) Semelle de chaussure tri-matière,
MAKING AN INJECTION MOULDED
Japan (JP)
procédé de fabrication et
(33) GROOT BRITTANNIË
Nummer 35/10
dispositif de fabrication
35
(11) EP1423268
(47) 13.10.2010
(21) EP02794678.9
(73) Sperian Protection Europe te
93420 VILLEPINTE, Frankrijk (FR)
(22) 06.08.2002
(72) Didier, Jean-Francois te 26000
VALENCE, Frankrijk (FR)
Velata, Jean te 26100 ROMANS,
Frankrijk (FR)
(32) 06.08.2001
(31) 310374 P
(33) Verenigde Staten van Amerika
20 oktober 2010
(54) FUSSBODENPANEEL AUS MDF
ODER HDF
(47) 13.10.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) METHOD AND COMPOSITION FOR (72) KRÜSEMANN, Juliane te 67069
AN IN-MOLD LINER
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(DE)
(73) CSP Technologies, Inc. te
EP2055472
LUNKWITZ, Ralph te 67434
AMSTERDAM NEW YORK 12010,
NEUSTADT, BONDSREPUBLIEK
EP07119459.1
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
29.10.2007
(US)
(51)
B42D 15/00
Verfahren zur Herstellung von
(72) GIRAUD, Jean, Pierre te F-75012
B32B 3/10
Bandware mit diagnostischen
PARIS, Frankrijk (FR)
B32B 27/10
Hilfsmitteln
(51) B32B 3/26
(11) EP1701846
13.10.2010
A43B 21/00
(21) EP05717372.6
F. Hoffmann-La Roche AG te 4070 (11) EP2061649
BASEL, Zwitserland (CH)
(22) 06.01.2005
(21) EP07802181.3
Roche Diagnostics GmbH te
(31) 0400136
(22) 06.09.2007
68305 MANNHEIM,
(32) 08.01.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102006042145
(DE)
(33) Frankrijk
(32) 06.09.2006
Dagenbach, Ralf te 68723
(54) SUPPORT D INFORMATIONS EN
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SCHWETZINGEN,
FEUILLE DU TYPE IMPRIMABLE
(54) SELBSTSCHLIEßENDER
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
BELÜFTUNGSEINSATZ UND
(DE)
(73) Label Print te 91580 ETRECHY,
VERFAHREN ZU DESSEN
Aigl, Daniel te 68535 EDINGENFrankrijk (FR)
HERSTELLUNG
NECKARHAUSEN,
(72)
MOULIN, Patrice te F-75016
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
PARIS, Frankrijk (FR)
(DE)
(73) IQTEX Patentverwaltung UG
Ditscher, Wolfgang te 67691
(51) C08L 23/04
(haftungsbeschränkt) te 20249
HOCHSPEYER, BONDSREPUBLIEK
C08J 5/18
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
B32B 27/32
DUITSLAND
(DE)
Hofstadt, Ronald te 67459
(11)
EP0853549
(72) IQTEX Patentverwaltung UG
BOEHL-IGGELHEIM,
(haftungsbeschränkt) te 20249
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP96928120.3
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(DE)
(22) 08.08.1996
DUITSLAND (DE)
Krontal, Andreas te 69126
(31) 515498
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (51) B65D 39/00
DUITSLAND (DE)
(32) 15.08.1995
B32B 5/18
Link, Stefan te 64625 BENSHEIM(33) Verenigde Staten van Amerika
SCHWANHEIM, BONDSREPUBLIEK (11) EP1429916
(54) FILMS COMPRISING
(21) EP02756501.9
DUITSLAND (DE)
METALLOCENE CATALYZED
Lurg, Klaus te 68642 BÜRSTADT, (22) 15.07.2002
POLYETHYLENE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 945694
(47) 13.10.2010
(DE)
(51) B65C 9/18
B31D 1/02
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
Pflaesterer, Stefan te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Sprung, Ulf te 73271
HOLZMADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Stubenbord, Peter te 67141
NEUHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Trapp, Andreas te 68623
LAMPERTHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vetter, Peter te 67071
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Voelschow, Eric te 68307
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 81/28
B65D 81/26
B65D 25/14
B65D 23/02
B32B 3/26
(32) 31.08.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYNTHETIC CLOSURE
(47) 13.10.2010
(73) Nomacorc, L.L.C. te ZEBULON
NORTH CAROLINA 27597,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73) Chevron Phillips Chemical
Company LP te THE
WOODLANDS, TX 77380,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SUKHADIA, Ashish, M. te
BARTLESVILLE, OK 74003,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LAUER, Eduardo te ZEBULON, NC
ROHLFING, David, C. te
27597, Verenigde Staten van
BARTLESVILLE, OK 74006,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
E04F 15/02
JANZEN, Jay te BARTLESVILLE, OK
B44C 5/04
74006, Verenigde Staten van
B32B 21/02
Amerika (US)
EP2057011
DES LAURIERS, Paul, J. te
BARTLESVILLE, OK 74006,
EP07802539.2
Verenigde Staten van Amerika
08.08.2007
(US)
102006037416
BYERS, Jim, D. te BARTLESVILLE,
10.08.2006
OK 74006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 35/10
MOORE, Louis, Jr. te
BARTLESVILLE, OK 74003,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WELCH, M., Bruce te
BARTLESVILLE, OK 74006,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
PALACKAL, Syriac, J. te
BARTLESVILLE, OK 74006,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WHITTE, William, M. te
BARTLESVILLE, OK 74006,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COUTANT, William, R. te
BARTLESVILLE, OK 74006,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
COWAN, Kiplan, D. te
BARTLESVILLE, OK 74006,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B41C 1/10
(11) EP2011643
(21) EP08011843.3
(22) 30.06.2008
36
20 oktober 2010
(11) EP2028001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07114579.1
(54) Graphic arts die and support
plate assembly
(22) 20.08.2007
(54) Combined apparatus for laser
Image transfer printing and
lithographic cold stamping
(47) 13.10.2010
(73) Li, Zhongrong te 515041
GUANGDONG, China (CN)
(72) Li, Zhongrong te 515041
GUANGDONG, China (CN)
(51) B41F 21/10
(11) EP1669197
(21) EP05025928.2
(22) 28.11.2005
(31) 2004348551
2004370766
(47) 13.10.2010
(73) UNIVERSAL ENGRAVING, INC. te
OVERLAND PARK, KS 66214,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Hutchison, Larry te OVERLAND
PARK KANSAS 66221, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Smith, Derek te WEST SUSSEX
BN43 5AE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) B41F 33/00
B41F 31/04
(11) EP1998959
(21) EP07726833.2
(32) 01.12.2004
22.12.2004
(22) 13.03.2007
(33) Japan
Japan
(32) 28.03.2006
(54) Sheet-fed offset rotary printing
press with convertible press
mechanism
(54) VERFAHREN ZUR EINSTELLUNG
EINES FARBWERKS EINER
DRUCKMASCHINE
(47) 13.10.2010
(31) 102006014657
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) Komori Corporation te SUMIDA-KU (73) Koenig & Bauer
TOKYO, Japan (JP)
Aktiengesellschaft te 97080
(72) Inoue, Seiichiro c/o Toride Plant te
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
TORIDE-SHI IBARAKI, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
Maruyama, Shigeru c/o Toride
(72) TÜRKE, Thomas te 1027 LONAY,
Plant te TORIDE-SHI IBARAKI,
Zwitserland (CH)
Japan (JP)
WILLEKE, Harald, Heinrich te
(73) FUJIFILM Corporation te MINATOKU TOKYO, Japan (JP)
(51) B41F 35/00
B41F 23/00
(72) Iwai, Yu te HAIBARA-GUN
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
Aoshima, Norio te HAIBARA-GUN
SHIZUOKA-KEN, Japan (JP)
(11) EP2091737
(31) 2007174561
(32) 02.07.2007
(33) Japan
(54) Planographic printing plate
precursor and printing method
using the same
(51) B41F 7/26
(11) EP1561578
(21) EP05100699.7
(22) 02.02.2005
(31) 102004006231
(32) 09.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
33102 PADERBORN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07819868.6
(51) B41J 2/14
(22) 20.11.2007
(11) EP1000744
(31) 102006055278
(21) EP99121300.0
(32) 23.11.2006
(22) 26.10.1999
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 30614298
(54) REINIGUNGSVERFAHREN SOWIE
REINIGUNGSVORRICHTUNG FÜR
EINE ZYLINDEROBERFLÄCHE
EINER DRUCKMASCHINE
(32) 27.10.1998
(47) 13.10.2010
(54) Verfahren zum Transportieren von (73) Technotrans AG te 48336
SASSENBERG, BONDSREPUBLIEK
Feuchtmittel von einer ersten
DUITSLAND (DE)
Walze an die Oberfläche eines
(72)
STROBL, Klaus te 86570
Formzylinders einer
INCHENHOFEN,
Druckmaschine
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(DE)
(73) Koenig & Bauer
HESEKAMP, Dietger te 33378
Aktiengesellschaft te 97080
RHEDA-WIEDENBRÜCK,
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
(DE)
(72) Fischer, Michael te 97080,
(51) B41F 27/04
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
B26D 7/26
DUITSLAND (DE)
(11) EP1714784
(51) B65H 27/00
(21) EP05010755.6
B41F 21/10
(22) 18.05.2005
B41F 21/00
B41F 19/06
(31) 109605
B41F 19/00
(32) 20.04.2005
B41F 13/02
(33) Japan
(54) Ink jet recording head, ink jet
recording cartridge, and
recording apparatus
(47) 13.10.2010
(73) CANON KABUSHIKI KAISHA te
OHTA-KU TOKYO 146-8501, Japan
(JP)
(72) Takahashi, Wataru te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Takenouchi, Masanori te OHTAKU, TOKYO, Japan (JP)
Hosaka, Ken te OHTA-KU, TOKYO,
Japan (JP)
Ishimatsu, Shin te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Fukui, Shigeki te OHTA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
(51) B41J 2/175
B41J 19/20
(11) EP1803578
(21) EP06256594.0
(22) 28.12.2006
Nummer 35/10
(31) 2005377432
2005377995
2005378729
2005380109
(32) 28.12.2005
28.12.2005
28.12.2005
28.12.2005
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
(54) Image recording apparatus
(47) 13.10.2010
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN
467-8561, Japan (JP)
(72) Nukui, Kosuke te NAGOYA-SHI
AICHI-KEN 467-8562, Japan (JP)
Takemoto, Takatoshi te NAGOYASHI AICHI-KEN 467-8562, Japan
(JP)
(51) B41J 25/34
B41J 25/304
(11) EP1752303
(21) EP06016082.7
(22) 02.08.2006
(31) 2005230505
(32) 09.08.2005
(33) Japan
(54) -(47) 06.10.2010
37
(21) EP05784426.8
(51) B44C 1/17
B41N 1/06
B41M 3/14
(11) EP1866164
(21) EP06701002.5
(22) 16.01.2006
(31) 632005
(32) 17.01.2005
(33) Oostenrijk
(54) VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN
EINES METALLELEMENTES AUF
EIN SICHERHEITSDOKUMENT
(47) 13.10.2010
(51) B60B 33/00
(31) 102004039355
(11) EP1800899
(32) 12.08.2004
(21) EP06010621.8
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 23.05.2006
(54) SICHERHEITSELEMENT UND
VERFAHREN ZU SEINER
HERSTELLUNG
(31) MI20052484
(47) 13.10.2010
(73) Giesecke & Devrient GmbH te
81677 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G06K 19/18
B42D 15/00
B32B 7/06
(11) EP1836057
(32) 23.12.2005
(33) Italië
(54) Improved hubless castor wheel
construction, particularly for
furniture articles
(47) 13.10.2010
(72) BURCHARD, Theodor te 83703
GMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HOFFMÜLLER, Winfried te 83646
BAD TÖLZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PILLO, Thorsten te 83626 VALLEY,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HEIM, Manfred te 81543
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRETSCHMAR, Friedrich te 81929
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RUCK, Jürgen te 83727
SCHLIERSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) O.G.T.M. Officine Meccaniche S.r.l.
te 26866 S. ANGELO LODIGIANO
(LODI), Italië (IT)
(51) B43K 7/08
B43K 5/18
(22) 18.12.2006
(11) EP1658999
(72) Trivini, Ruggero c/o O.G.T.M. Offic.
Meccan. S.r.l. te 26866 S.
ANGELO LODIGIANO (LODI), Italië
(IT)
(51) C08L 9/06
C08L 23/26
C08L 23/22
C08L 21/00
C08L 15/00
C08F 291/02
C08C 19/28
B60C 1/00
(11) EP2094510
(21) EP06829717.5
(54) TIRE AND CROSSLINKABLE
ELASTOMERIC COMPOSITION
(47) 13.10.2010
(73) Pirelli Tyre S.p.A. te 20126
MILANO, Italië (IT)
(72) MAHMIAS, Nanni Marco te 20126
MILANO, Italië (IT)
Japan
PUPPI, Cristiano te 20126
WRITING IMPLEMENT
MILANO, Italië (IT)
CAPRIO, Michela te 20126
13.10.2010
MILANO, Italië (IT)
MITSUBISHI PENCIL KABUSHIKI
GRASSI, Lisa te 20126 MILANO,
KAISHA te SHINAGAWA-KU,
Italië (IT)
TOKYO 140-0011, Japan (JP)
ROSSIELLO, Luigia te 20126
KOBAYASHI, T. te YOKOHAMA-SHI,
MILANO, Italië (IT)
KANAGAWA 2210014, Japan (JP)
TIRELLI, Diego te 20126 MILANO,
Italië (IT)
F16D 65/12
(32) 25.08.2003
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
B60B 27/02
B60B 27/00
(11) EP2142385
(21) EP08788153.8
(22) 10.04.2008
(31) 0754827
(32) 03.05.2007
(33) Frankrijk
(73) Oesterreichische Banknoten- und (54) AGENCEMENT DE TRAIN
ROULANT POUR UN VEHICULE
Sicherheitsdruck GmbH te 1096
AUTOMOBILE
WIEN, Oostenrijk (AT)
(72) DEINHAMMER, Harald te A-1170 (47) 13.10.2010
WIEN, Oostenrijk (AT)
MANS, Frankrijk (FR)
(22) 08.08.2005
(73) Miyakoshi Printing Machinery Co., (21) EP04770836.7
Ltd. te NARASHINO-SHI, CHIBA,
(22) 21.07.2004
Japan (JP)
(31) 2003300225
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(72) Izawa, Hideo Miyakoshi Printing
Machinery Co. Ltd. te CHIBA,
Japan (JP)
Ishikawa, Akira Miyakoshi Printing
Machinery Co. Ltd te CHIBA,
Japan (JP)
20 oktober 2010
(51) B60C 23/20
(11) EP2151335
(21) EP09167305.3
(22) 05.08.2009
(31) BO20080510
(32) 06.08.2008
(33) Italië
(54) Control method and device for a
vehicle for signaling when the
optimal working temperature of
tires and brakes is reached
(47) 13.10.2010
(73) Renault SAS te 92100 BOULOGNE (73) FERRARI S.p.A. te MODENA, Italië
BILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(IT)
(72) VENEAU, Jean te F-72370
(72) Visconti, Amedeo te 10138,
ARDENAY SUR MERIZE, Frankrijk
TORINO, Italië (IT)
(FR)
Calvosa, Antonio te 20133,
BERSON, Julien te F-72000 LE
MILANO, Italië (IT)
Nummer 35/10
Cavanna, Martino te 20059,
VIMERCATE, Italië (IT)
(51) B60D 1/06
(11) EP1888354
(21) EP06753711.8
(22) 18.05.2006
(31) 102005022879
(32) 18.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KUGELKUPPLUNG MIT
ABGEDICHTETEM
ANLAGEBEREICH
(47) 13.10.2010
(73) Jost-Werke GmbH & Co. KG te
63263 NEU-ISENBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SZCZEPANEK, Udo te 82223
EICHENAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60G 17/056
38
(33) Frankrijk
(54) START AND OPERATION
SEQUENCES FOR HYBRID MOTOR
(54) Dispositif d'obturation d'une baie
VEHICLES
ménagée dans un véhicule
automobile, et véhicule
(47) 13.10.2010
correspondant
(73) Eaton Corporation te CLEVELAND,
(47) 13.10.2010
OHIO 44114, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(73) Advanced Comfort Systems
France SAS - ACS France te 79302 (72) OLIVER, James, L. te ORION, MI
BRESSUIRE CÉDEX, Frankrijk (FR)
48359-2018, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) Devanne, Christophe te 79300
CHAMBROUTET, Frankrijk (FR)
(51) B60K 17/24
(51) B60J 7/043
(11) EP2069159
(11) EP2108536
(21) EP07823719.5
(21) EP09004902.4
(22) 16.08.2007
(22) 02.04.2009
(31) 0653611
(31) 102008017489
202008007383 U
(32) 04.10.2006
(32) 03.04.2008
03.06.2008
(54) PALIER POUR LE GUIDAGE EN
ROTATION D'UN ARBRE DE
TRANSMISSION DE PUISSANCE
DANS UN VEHICULE AUTOMOBILE
A DEUX ESSIEUX MOTEURS
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06805823.9
(54) Fahrzeugdach mit einem
verstellbaren Deckel und einer
Deckelantriebseinrichtung
(22) 23.09.2006
(47) 13.10.2010
(31) 102005062246
(73) Webasto AG te 82131
STOCKDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1963118
(32) 24.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Färber, Manfred te 82407
(54) HYDROPNEUMATISCHE
WIELENBACH, BONDSREPUBLIEK
ACHSFEDERUNG FÜR FAHRZEUGE
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
Wingen, Bernhard te 83620
FELDKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
(73) Hydac System GmbH te 66280
DUITSLAND (DE)
SULZBACH/SAAR,
Pollak, Martin te 82178
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PUCHHEIM, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
(72) HUTH, Heinz-Peter te 66802
ÜBERHERRN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60J 7/22
(11) EP1981727
(51) B60H 1/00
(21) EP07702410.7
(11) EP1859974
(22) 29.01.2007
(21) EP07009937.9
(31) 102006005815
(22) 18.05.2007
(32) 08.02.2006
(31) 102006024565
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 23.05.2006
(54) WINDABWEISER IM
KRAFTFAHRZEUGBEREICH
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Verfahren zur Herstellung eines
Fahrzeugs mit einer
deckenseitige Innenverkleidung
(47) 13.10.2010
(73) Hymer-Leichtmetallbau GmbH &
Co. KG te 88239 WANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Boetzelen, Rudolph te 88239
WANGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05D 15/10
B60J 1/16
(11) EP1433633
(21) EP03364041.8
20 oktober 2010
(47) 13.10.2010
(73) Webasto AG te 82131
STOCKDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) Frankrijk
(47) 13.10.2010
(73) Renault S.A.S. te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) HOTTEBART, Pascal te 95800
CERGY SAINT CHRISTOPHE,
Frankrijk (FR)
(51) B60L 15/20
B60L 11/18
(11) EP0953471
(21) EP99108276.9
(22) 27.04.1999
(31) 83397 P
80148
(32) 29.04.1998
18.05.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Drive-line damping control for an
electric vehicle
(47) 13.10.2010
(73) Bae Systems Controls, Inc. te
JOHNSON CITY, NY 13790,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Lyons, Arthur Paull te MAINE, NY
13802, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Gataric, Slobodan te ENDICOTT,
NY 13760, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) HAHN, Roland te 82110
GERMERING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HÖLZEL, Dominik te 82194
(51) B60N 2/22
GRÖBENZELL, BONDSREPUBLIEK
B60N 2/12
DUITSLAND (DE)
(11) EP1781486
(51) F16H 3/10
(21) EP05774161.3
B60K 6/48
(22) 02.08.2005
(11) EP1776251
(31) 2004023171 U
(21) EP05766556.4
2004063844
(22) 17.06.2005
(32) 13.08.2004
(22) 22.12.2003
(31) 872281
(31) 0216581
(32) 18.06.2004
(32) 23.12.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
13.08.2004
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Nummer 35/10
39
(54) A VEHICLE RECLINER
(47) 13.10.2010
(73) KM & I Co., Ltd te INCHEON-CITY
404-254, Zuid-Korea (KR)
(72) HEO, Chang-Beom te INCHEONCITY 405-230, Zuid-Korea (KR)
(51) B60N 2/28
2001184641
(32) 12.09.2000
25.10.2000
19.06.2001
(33) Japan
Japan
Japan
20 oktober 2010
(22) 02.06.2009
(31) 2008145886
(32) 03.06.2008
(33) Japan
(54) Lever switch device
(47) 13.10.2010
(73) Kabushiki Kaisha Tokai Rika Denki
Seisakusho te OHGUCHI-CHO
NIWA-GUN AICHI 480-0195, Japan
(JP)
(21) EP05016968.9
(54) FLOOR MAT FOR VEHICLE AND
FLOOR MAT FASTENER FOR
VEHICLE
(22) 04.08.2005
(47) 13.10.2010
(31) 102004039204
102004046163
(73) Honda Access Corp. te SAITAMA
352-0011, Japan (JP)
(72) Misaka, Keiji te NIWA-GUN AICHI
480-0195, Japan (JP)
(32) 12.08.2004
23.09.2004
(72) HARAGUCHI, Hirotaka, c/o Honda
Access Corp. te NIIZASHI,
SAITAMA 352-0011, Japan (JP)
TAMAGAWA, Hinako, c/o Honda
Access Corp. te NIIZASHI,
SAITAMA 352-0011, Japan (JP)
MATSUOKA, Toshihide, c/o Honda
Access Corp. te NIIZASHI,
SAITAMA 352-0011, Japan (JP)
TAKAHASHI, Masashi, c/o Honda
Access Corp. te NIIZASHI,
SAITAMA 352-0011, Japan (JP)
(51) B60Q 3/02
B60N 3/14
(11) EP1625969
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Kindersitz für Kraftfahrzeuge
(47) 13.10.2010
(73) CYBEX Industrial Ltd. te
CAUSEWAY BAY HONG KONG,
China (CN)
(72) Pos, Martin te 95445 BAYREUTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60N 2/427
(11) EP1857320
(21) EP06010449.4
(22) 20.05.2006
(54) Safety seat system for car
(47) 13.10.2010
(73) Fong, Jian-Jhong te CHANGHUA
CITY, CHANGHUA COUNTY,
Taiwan (TW)
(72) Fong, Jian-Jhong te CHANGHUA
CITY, CHANGHUA COUNTY,
Taiwan (TW)
(51) B60R 13/06
B60P 7/08
(11) EP1743806
(21) EP06014425.0
(11) EP1839946
(21) EP07290347.9
(22) 22.03.2007
(31) 0602843
(32) 31.03.2006
(33) Frankrijk
(54) Dispositif d'éclairage pour
allume-cigare ou prise électrique
multi-fonction
(47) 13.10.2010
(73) VALEO VISION te 93012 BOBIGNY
CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) Andrieu, Michel te 81660 BOUT
DU PONT DE L'ARN, Frankrijk (FR)
202005011193 U
Bonnet, Jean-Louis te 81240
SAINT AMANS VAL THORET,
13.07.2005
Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Lau, Francis te 81290
Vorrichtung zum Abdichten eines
LABRUGUIERE, Frankrijk (FR)
Raumes
Monnot, Jérôme te 81660 BOUT
DU PONT DE L'ARN, Frankrijk (FR)
13.10.2010
(22) 11.07.2006
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73) allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG
te 78234 ENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60R 5/04
(22) 09.08.2008
(21) EP06741636.2
(72) Fugel, Thomas te 78234 ENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 12.06.2006
(51) B60Q 1/115
(31) 12012005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1634770
(32) 20.07.2005
(21) EP05017358.2
(54) Abdeckeinrichtung für den
Fahrzeuginnenraum
(33) Zwitserland
(22) 10.08.2005
(47) 13.10.2010
(54) PNEUMATISCH VERSTELLBARE
SEITENWANGEN FÜR
FAHRZEUGSITZE
(31) 102004044261
(73) Küster Holding GmbH te 35630
EHRINGSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B60N 2/44
A47C 27/10
(11) EP1904337
(47) 13.10.2010
(32) 14.09.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Prospective Concepts AG te 8152 (54) Verfahren zur
Leuchtweitenregelung eines
GLATTBRUGG, Zwitserland (CH)
Kraftfahrzeug-Scheinwerfers
(72) HABEGGER, Daniel te CH-8104
(47)
13.10.2010
WEININGEN, Zwitserland (CH)
(73)
GM Global Technology
KEREKES, Laszlo te CH-8037
Operations, Inc. te DETROIT, MI
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
48265-3000, Verenigde Staten
GUHMANN, Andreas te CH-8409
van Amerika (US)
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(72) Schieck, Rudi te 55232 ALZEY,
(51) B60N 3/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1318044
(DE)
(21) EP01961305.8
(51) B60Q 1/14
(22) 03.09.2001
(11) EP2130719
(31) 2000277233
(21) EP09161729.0
2000325899
(11) EP2113419
(21) EP09009536.5
(31) 102007040282
(32) 24.08.2007
(72) Stotz, Manuel te 35796
WEINBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60R 13/10
(11) EP1893447
(21) EP06755606.8
(22) 23.06.2006
(31) 0512782
0514892
0516133
0524502
0602078
0606865
(32) 23.06.2005
Nummer 35/10
20.07.2005
05.08.2005
01.12.2005
02.02.2006
05.04.2006
(33) GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
GROOT
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
BRITTANNIË
(54) SUPPORTS AND SIGNS
(47) 13.10.2010
(73) Hills Numberplate Holdings
Limited te BIRMINGHAM B6 7JJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
40
automobile avec sécurité piéton
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) VALEO VISION te 93012 BOBIGNY, (51) G01N 27/22
B60S 1/08
Frankrijk (FR)
(11)
EP1971510
(72) Bakacha, Malik te 44370
BELLIGNE, Frankrijk (FR)
(21) EP06845187.1
(51) C08L 75/04
B60R 22/12
(11) EP2160305
(21) EP07786829.7
(22) 25.06.2007
(54) A LOW FRICTION COMPOSITION
FOR A SEAT BELT AND A SEAT
BELT COATED WITH SUCH A
COMPOSITION
(22) 11.12.2006
(31) 757479 P
340864
340869
340859
340847
(32) 10.01.2006
27.01.2006
27.01.2006
27.01.2006
27.01.2006
(72) CORDELL, Michael te
(47) 13.10.2010
BIRMINGHAM B15 1JB, GROOT
(73) Autoliv Development AB te 447
(33) Verenigde Staten van Amerika
BRITTANNIË (GB)
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
Verenigde Staten van Amerika
TAFFINDER, Richard, Ivor te WEST
Verenigde Staten van Amerika
MIDLANDS B73 5BF, GROOT
(72) SPAAN, Marcel te B-3500
Verenigde Staten van Amerika
BRITTANNIË (GB)
HASSELT, België (BE)
Verenigde Staten van Amerika
POOL,
Anita
te
NL-5658
AZ
(51) B60R 21/215
EINDHOVEN
(54) RAIN SENSOR WITH SIGMA-DELTA
(11) EP2117881
VAN HELVOORT, Chris te NL-5282
MODULATION AND/OR
XE BOXTEL
(21) EP08707894.5
FOOTPRINTING COMPARISON(S)
(22) 15.01.2008
(31) 102007007619
102007015765
(51) B60R 22/46
B60R 22/44
(11) EP2086800
(32) 13.02.2007
30.03.2007
(21) EP07819197.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102006050654
(22) 22.10.2007
(47) 13.10.2010
(73) Guardian Industries Corp. te
AUBURN HILLS, MI 48326-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 24.10.2006
(72) VEERASAMY, Vijayen S. te ANN
ARBOR, MI 48103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B60S 1/38
(47) 13.10.2010
(54) SICHERHEITSGURTAUFROLLER
(11) EP2079616
(73) Benecke-Kaliko AG te 30419
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Johnson Controls Interiors GmbH
& Co. KG te 47929 GREFRATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.10.2010
(21) EP07788122.5
(73) Autoliv Development AB te 447
83 VÅRGÅRDA, Zweden (SE)
(22) 01.08.2007
(72) STUMPF, Marcus te 21409
OERZEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LANGHOFF, Hans-Jörg te 25474
BÖNNINGSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WITTENBERG, Geert Helge te
22848 NORDERSTEDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 28.09.2006
(54) THERMOPLASTISCHE FOLIE FÜR
AIRBAG-ABDECKUNGEN
(72) BÜHRING, Jürgen Dr. te 30900
WEDEMARK, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FISCHER, Katja te 96364
MARKTRODACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
HÜLSEWEDE, Volker te 73114
SCHLAT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MARQUARDT, Jürgen te 79104
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HARNISCH, Hartmut te 47929
GREFRATH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B60S 1/08
(11) EP2102040
(21) EP07821372.5
(22) 16.10.2007
(31) 102006057282
(32) 05.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102006046357
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WISCHLEISTE UND WISCHBLATT
MIT EINER SOLCHEN
WISCHLEISTE
(47) 13.10.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) VERELST, Hubert te B-3300
TIENEN, België (BE)
WYNEN, Paul te B-3910
NEERPELT, België (BE)
LAY, Reiner te 52072 ACHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WOLFGARTEN, Sven te B-3080
TERVUREN, België (BE)
(51) B60R 21/34
B60Q 1/04
(54) ANTRIEBSVORRICHTUNG VON
FAHRZEUGAGGREGATEN
(51) B60S 3/06
(11) EP2042390
(47) 13.10.2010
(21) EP08164864.4
(21) EP07005889.6
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 22.03.2007
(22) 23.09.2008
(31) 0706790
(32) 27.09.2007
(33) Frankrijk
(54) Projecteur de véhicule
(72) PAULI, Stephan te 77855
ACHERN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BOHN, Roland te 77815 BUEHL,
(11) EP1864874
(31) 102006027308
(32) 06.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Fahrzeugwaschanlage
Nummer 35/10
41
(47) 13.10.2010
(54) DISPOSITIF DE COMMANDE DE
FREIN COMPORTANT UN
(73) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG te
SERVOMOTEUR PERFECTIONNE
71364 WINNENDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(DE)
(73) ROBERT BOSCH GMBH te 70442
(72) Nothacker, Frank te 75387
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
OBERHAUGSTETT,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) RICHARD, Philippe te F-77500
(DE)
CHELLES, Frankrijk (FR)
(51) B60S 9/08
(11) EP1914133
(21) EP08151090.1
(22) 02.04.2003
(31) 369502 P
(32) 02.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
20 oktober 2010
(21) EP07017543.5
(22) 07.09.2007
(31) 202006014402 U
(32) 15.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schienenfahrzeug mit
Crashausrüstung
(47) 13.10.2010
MALIGNE, Jean-Charles te
(73) FTD Fahrzeugtechnik Dessau
F-93300 AUBERVILLIERS, Frankrijk
GmbH CTF te 06844 DESSAU(FR)
ROSSLAU, BONDSREPUBLIEK
VERBO, Ulysse te F-93600
DUITSLAND (DE)
AULNAY-SOUS-BOIS, Frankrijk (FR)
(72) Hönl, Christoph te 39264 BIAS,
(51) B60W 40/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1785328
(51) B61G 11/16
(21) EP06123562.8
(54) Landing gear and method of
assembly
(22) 07.11.2006
(11) EP2078657
(47) 13.10.2010
(31) 102005053666
(21) EP08000339.5
(32) 10.11.2005
(22) 10.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Schienenfahrzeug mit
mehrstufiger
Stossverzehreinrichtung
(73) SAF-Holland, Inc. te HOLLAND,
MICHIGAN 49422-2099,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Peveler, Michael W. te
WARRENTON, MO 63383-0370,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) B60T 11/232
(11) EP2058191
(21) EP08019349.3
(22) 05.11.2008
(31) 0707809
(32) 06.11.2007
(33) Frankrijk
(54) Maître-cylindre d'un véhicule relié
à un dispositif de freinage annexe
(47) 13.10.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Labarre, Jérémy te 77600
GUERMANTES, Frankrijk (FR)
Bourgois, Lionel te 95880
ENGHIEN LES BAINS, Frankrijk
(FR)
Bourlon, Philippe te 77230
DAMMARTIN EN GOELE, Frankrijk
(FR)
Brahmi, Omar te SUZHOU
JIANGSU 215006, China (CN)
Rault, Dominique te 95330
DOMONT, Frankrijk (FR)
Noblet, Marc te 75012 PARIS,
Frankrijk (FR)
Nen, Yannick te 91290 ARPAJON,
Frankrijk (FR)
(51) B60T 8/32
B60T 13/57
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Korrektur einer
Fahrzeuggeschwindigkeit
(47) 13.10.2010
(73) ALSTOM Transport SA te 92300
LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk (FR)
(73) Hella KGaA Hueck & Co. te 59552
(72) Bohms, Nico, Dipl.-Ing. te 38102
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
BRAUNSCHWEIG,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Höver, Norbert te 59555
(DE)
LIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
Boos, Michael, Dipl.-Ing. te 38173
DUITSLAND (DE)
HÖTZUM, BONDSREPUBLIEK
Magyar, Peter te 33813
DUITSLAND (DE)
OERLINGHAUSEN,
(47) 13.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Ottenhues, Thomas te 48477
HÖRSTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wassmuth, Joachim te 33102
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16C 35/063
B61G 5/02
(51) B61L 7/06
B61L 17/00
(11) EP1946990
(21) EP08100443.4
(22) 14.01.2008
(31) 102007003630
(32) 16.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP07765783.1
(54) Verfahren und Weichensteuerung
zum Stellen einer elektrisch
ortsgestellten Weiche
(22) 04.07.2007
(47) 13.10.2010
(31) 102006036245
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP2049381
(32) 03.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GELENKKUPPLUNG FÜR
SCHIENENFAHRZEUGE
(47) 13.10.2010
(73) Schaeffler Technologies GmbH &
Co. KG te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Aust, Kai Holger te 38124
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B62B 1/12
(11) EP1827945
(21) EP05825335.2
(72) KROME, Andreas te 91097
OBERREICHENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 22.12.2005
(33) België
(32) 22.11.2002
(51) F16F 7/12
B61G 11/06
B61D 15/06
(33) Frankrijk
(11) EP1900593
(47) 13.10.2010
(11) EP1565368
(21) EP03772336.8
(22) 14.11.2003
(31) 0214785
(31) 200400629
(32) 22.12.2004
(54) DEVICE FOR LIFTING AND
TRANSPORTING LOADS
Nummer 35/10
(73) Heylen, Jos te 2440 GEEL, België
(BE)
(72) Heylen, Jos te 2440 GEEL, België
(BE)
(51) B62B 7/14
(11) EP1826094
(21) EP07075128.4
(22) 14.02.2007
(31) 1031213
(32) 22.02.2006
(33) Nederland
(54) Stroller
(47) 13.10.2010
(73) Maxi Miliaan B.V. te 5704 RD
HELMOND
42
(72) INAOKA, Motonari, c/o KUBOTA
CORPORATION te SAKAI-SHI,
OSAKA 590-0823, Japan (JP)
IMAMURA, Takeshi, c/o KUBOTA
CORPORATION te SAKAI-SHI,
OSAKA 590-0823, Japan (JP)
TOMIYAMA, Yuji, c/o KUBOTA
CORPORATION te SAKAI-SHI,
OSAKA 590-0823, Japan (JP)
KOBAYASHI, Takashi, c/o KUBOTA
CORPORATION te SAKAI-SHI,
OSAKA 590-0823, Japan (JP)
AOTA, Yoshikazu, c/o KUBOTA
CORPORATION te SAKAI-SHI,
OSAKA 590-0823, Japan (JP)
(51) G05D 1/02
B62D 57/032
(11) EP1935767
(72) Van Dijk, John Gert Til te 5701 SK (21) EP07254966.0
HELMOND
(22) 20.12.2007
(51) B62B 17/08
(31) 2006342639
B62B 13/12
(32) 20.12.2006
(11) EP2170675
(33) Japan
(21) EP08759269.7
(54) Mobile apparatus and control
(22) 17.06.2008
method thereof
(31) 07012494
(47) 13.10.2010
(32) 26.06.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Honda Motor Co., Ltd. te TOKYO,
Japan (JP)
20 oktober 2010
BASSANO DEL GRAPPA, Italië (IT)
(51) B62L 3/02
B60T 7/10
(11) EP1912856
(21) EP06776664.2
(22) 08.08.2006
(31) 102005039109
(32) 10.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) HEBELANORDNUNG UND
BEDIENUNGSEINHEIT FÜR
LENKERGEFÜHRTE FAHRZEUGE
(47) 13.10.2010
(73) Gustav Magenwirth GmbH & Co.
KG te 72574 BAD URACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHMAUDER, Werner te 72584
HÜLBEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B62M 7/12
B62M 23/00
(11) EP1476348
(21) EP03742462.9
(22) 28.01.2003
(31) 0200534
(72) Nakamura, Makoto te WAKO-SHI, (32) 22.02.2002
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(47) 13.10.2010
(33) Zweden
Kuroda, Mitsuhide te WAKO-SHI,
(73) Flamm, Rainer te 71069
(54) ARRANGEMENT AND DEVICE FOR
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
SINDELFINGEN,
DRIVING A VEHICLE WHEEL,
Sawada, Yasuhiro te WAKO-SHI,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PREFERABLY A MOTORCYCLE
SAITAMA 351-0193, Japan (JP)
(DE)
FRONT WHEEL
Carthy-Rosin, Marianne te 71067 (51) F21S 8/10
(47)
13.10.2010
B62J 6/04
SINDELFINGEN,
(73)
ÖHLINS RACING AB te 194 27
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2025586
UPPLANDS VÄSBY, Zweden (SE)
(DE)
(21) EP08014523.8
(72) GUSTAFSSON, Leif te S-370 34
(72) Flamm, Rainer te 71069
(22) 14.08.2008
HOLMSJÖ, Zweden (SE)
SINDELFINGEN,
(31) 1034257
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) B64C 1/06
(DE)
(32) 16.08.2007
(11) EP2144807
Carthy-Rosin, Marianne te 71067 (33) Nederland
(21) EP08749997.6
SINDELFINGEN,
(54) Rear light
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 02.05.2008
(DE)
(47) 13.10.2010
(31) 102007021075
(54) RODEL
(51) B62D 55/14
B62D 55/10
B62D 55/02
(73) Spanninga Metaal B.V. te 8501
MK JOURE
(11) EP1514775
(51) B62K 21/26
(21) EP03733405.9
(22) 12.06.2003
(31) 2002175009
2002175010
2002175011
(32) 14.06.2002
14.06.2002
14.06.2002
(33) Japan
Japan
Japan
(54) SEMI TRACKED-TYPE WORKING
VEHICLE
927717 P
(32) 04.05.2007
(72) Vellinga, Jacob te 8502 AL JOURE
04.05.2007
(11) EP2040972
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(22) 04.07.2007
(54) CONNECTING ARRANGEMENT OF
TWO CURVED RIBS OF AN
AIRCRAFT OR SPACECRAFT
(31) VI20060212
(47) 13.10.2010
(21) EP07825884.5
(32) 07.07.2006
(73) Airbus Operations GmbH te
21129 HAMBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
CUSTOMIZABLE MODULAR
(DE)
HANDLE STRUCTURE FOR SPORTS
(72) PAUL, Carsten te 21441
EQUIPMENT
GARSTEDT, BONDSREPUBLIEK
13.10.2010
DUITSLAND (DE)
SELLE ROYAL S.P.A. te 36050
SCHIMMLER, Marc te 21726
POZZOLEONE (VICENZA), Italië
HEINBOCKEL, BONDSREPUBLIEK
(IT)
DUITSLAND (DE)
SEGATO, Stefano te 36100
(51) B64C 3/56
VICENZA, Italië (IT)
B64C 1/26
BOURGEOIS, Vincent te 36061
(33) Italië
(54)
(47)
(73)
(47) 13.10.2010
(73) Kubota Corporation te OSAKA(72)
SHI, OSAKA, 556-8601, Japan (JP)
Nummer 35/10
43
(11) EP2121434
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08761892.2
(54) FÜLLVORRICHTUNG FÜR OBEN
OFFENE GEBINDE
(22) 07.01.2008
(31) 0700292
(32) 16.01.2007
(33) Frankrijk
(54) VOILURE D'AERONEF EN
PLUSIEURS ELEMENTS
DEMONTABLES
(47) 13.10.2010
(73) Sagem Défense Sécurité te
75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(72) PAJARD, Jean-Pierre te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(51) B64C
B64C
B64C
B64C
39/02
29/00
27/20
27/10
(47) 13.10.2010
(73) Haver & Boecker oHG te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) VOLLENKEMPER, Willi te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
EWERSZUMRODE, Andreas te
33014 BAD DRIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65B 61/18
B65B 55/24
B08B 5/02
(11) EP1674398
(21) EP04425943.0
(11) EP2081823
(22) 23.12.2004
(21) EP07825685.6
(22) 12.11.2007
(54) Machine for packaging pourable
food products
(31) MI20062174
(47) 13.10.2010
(32) 13.11.2006
(33) Italië
(72) CASTOLDI, Fabrizio te 20145
MILAN, Italië (IT)
BOTTASSO, Carlo Luigi te 20052
MONZA, Italië (IT)
(51) B64D 1/14
(11) EP2137070
(21) EP08736918.7
(22) 09.04.2008
(31) 0707419
(32) 17.04.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DECELERATION PLATFORM AND
METHOD
(47) 13.10.2010
(73) Babcock Integrated Technology
Limited te BRISTOL BS3 2HQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SCHAFER, David Richard te
BRISTOL BS35 2PX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
BORLAND, Gavin te BATH BA2
7UQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) B65B
B65B
B65B
B65B
B65B
1/36
1/34
1/32
1/22
1/20
(11) EP1991463
(21) EP07726630.2
(22) 05.03.2007
(31) 102006010911
(32) 09.03.2006
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BURGDÖRFER, Stefan te 67112
MUTTERSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HECKMANN, Walter te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RENNER, Hans-Jürgen te 67141
NEUHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHADE, Christian te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHWABEN, Hans-Dieter te
76835 RHODT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C11D 17/04
B65D 5/42
(11) EP2097327
(21) EP07847253.7
(22) 21.11.2007
(73) Tetra Laval Holdings & Finance SA (31) 06125222
te 1009 PULLY, Zwitserland (CH)
0712554
(72) Viola, Massimo te 41058
0722627
VIGNOLA, Italië (IT)
(32) 01.12.2006
(54) COMPACT ULTRALIGHT AIRCRAFT
OF REDUCED DIMENSIONS, WITH
(51) B65D 1/00
VERTICAL TAKE-OFF AND
LANDING
(11) EP1558495
(47) 13.10.2010
(21) EP03768554.2
(73) Castoldi, Fabrizio te 20145
MILAN, Italië (IT)
20 oktober 2010
29.06.2007
17.11.2007
(22) 31.10.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(31) 423267 P
(54) FABRIC WHITENESS GUIDE
(32) 31.10.2002
(47) 13.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
(54) PACKAGING CUSHION INSERT
AND METHOD OF MAKING
(47) 13.10.2010
(73) Sealed Air Corporation (US) te
SADDLE BROOK, NEW JERSEY
07663, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) DE LUCA, Nicholas P. te
WASHINGTON, DC 20008,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08L 25/12
C08L 25/06
B65D 1/26
B65D 1/10
B32B 27/08
B29C 49/06
(11) EP2125536
(21) EP07857699.8
(22) 17.12.2007
(31) 07103233
(32) 28.02.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) HOHLKÖRPER AUS
SCHLAGZÄHEM POLYSTYROL,
SPRITZSTRECKBLASVERFAHREN
ZU SEINER HERSTELLUNG UND
VERWENDUNG DES
HOHLKÖRPERS
(47) 13.10.2010
(72) BATCHELOR, Stephen Norman te
BEBINGTON WIRRAL MERSEYSIDE
CH63 3JW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
MAWHINNEY, Sara Louise te
VICTORIA 3754, Australië (AU)
RUTHERFORD, Keith Leslie te
BEBINGTON WIRRAL MERSEYSIDE
CH63 3JW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
WARD, Carol Wendy te
BEBINGTON WIRRAL MERSEYSIDE
CH63 3JW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) B65D 33/01
(11) EP1886929
(21) EP07114076.8
(22) 09.08.2007
(31) 202006012289 U
(32) 10.08.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Offener Seitenfalten-Sack aus
einem schweißfähigen Material
(47) 13.10.2010
(73) Haver & Boecker oHG te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/10
(72) EWERSZUMRODE, Andreas te
33014, BAD DRIBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) B65D 51/18
B65D 47/28
B65D 41/34
(11) EP1973795
(21) EP06831501.9
(22) 29.12.2006
(31) 0526638
(32) 31.12.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) CLOSURE DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) Kaushal, Kul Bhushan te
LEICESTER, LE4 6GA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) Kaushal, Kul Bhushan te
LEICESTER, LE4 6GA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) B65D 43/02
(11) EP1787916
(21) EP05025264.2
(22) 18.11.2005
(54) Receptacle with a lid
(47) 13.10.2010
(73) SEDA S.p.A. te I-80022 ARZANONAPOLI, Italië (IT)
(72) D'Amato, Gianfranco te 80022
ARZANO NAPOLI, Italië (IT)
(51) B65D 55/06
(11) EP2160339
(21) EP08806064.5
(22) 24.06.2008
(31) 0756021
(32) 26.06.2007
(33) Frankrijk
44
(DE)
(72) Mann, Wolfgang E. te 37281
WANFRIED, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65D 77/22
(11) EP1600399
(21) EP05008012.6
(22) 13.04.2005
(31) 102004026538
(32) 27.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mit einem Schüttgut befüllbarer
Sack aus Kunststofffolie
(47) 13.10.2010
(73) Haver & Boecker oHG te 59302
OELDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Jolly, Pierre-Eric te 10110
LANDREVILLE, Frankrijk (FR)
(51) B65D 71/48
(11) EP1528007
(21) EP04025488.0
(22) 27.10.2004
(31) 20316996 U
(54) Zuschnitt auf Kraftkarton zur
Herstellung eine mehrreihigen
Flaschenträgers
(47) 13.10.2010
(73) Wanfried-Druck Kalden GmbH te
37281 WANFRIED,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16G 13/07
B65G 17/44
B65G 17/02
B65G 15/34
B65G 15/22
B65G 13/071
(11) EP1625087
(21) EP04707052.9
(22) 30.01.2004
(51) B65D 83/00
B65D 47/20
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1787605
(54) NON-SLIP CONVEYOR AND
METHOD FOR PRODUCING SAME
(21) EP06023786.4
(22) 16.11.2006
(31) 10556488
(32) 21.11.2005
(47) 13.10.2010
(73) Fenner U.S., Inc. te MANHEIM, PA
17545, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) FATATO, Frank te EXTON, PA
19341, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ROBERTS, Brian te LANDISVILLE,
(47) 13.10.2010
PA 17538, Verenigde Staten van
(73) Ing. Erich Pfeiffer GmbH te 78315
Amerika (US)
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK
(51)
B65G 23/10
DUITSLAND (DE)
(11)
EP2030920
(72) Fuchs, Karl-Heinz te 78315
RADOLFZELL, BONDSREPUBLIEK (21) EP08014925.5
DUITSLAND (DE)
(22) 22.08.2008
(54) Spender und Dosierbaugruppe für
die Mediumdosierung
(51) B65D 85/16
B65D 81/20
B65B 27/12
(31) 447440 P
672825
(32) 14.02.2003
26.09.2003
(54)
(47)
(73)
(72)
(31) 102007041790
(32) 03.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bandförderer
(47) 13.10.2010
(73) ContiTech Transportbandsysteme
GmbH te 30165 HANNOVER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Moeschen, Michael te 37176
NOERTEN-HARDENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Bale and methods for forming it
Mann, Hartmut te 02625
13.10.2010
BAUTZEN, BONDSREPUBLIEK
EASTMAN CHEMICAL COMPANY te
DUITSLAND (DE)
KINGSPORT, TN 37660-5075,
(51)
B65G 47/32
Verenigde Staten van Amerika
B65G 47/26
(US)
B07C 1/04
Mclaughlin, Michael Ray te
(11)
EP2059467
KINGSPORT TN 37663, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP08785329.7
Mullins, Charles Duane te
(22) 01.08.2008
KINGSPORT TN 37663, Verenigde
(31) 102007038834
Staten van Amerika (US)
Sanders, Charles Clifton te GRAY (32) 16.08.2007
TN 37615, Verenigde Staten van (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(32) 03.11.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
Smithers, Hillard Birdell, III te
JOHNSON CITY TN 37604,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nelson, Gregory Kyle te
BLOUNTVILLE TN37617,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 443891 P
767954
(72) Ewerszumrode, Andreas te 33014
BAD DRIBURG, BONDSREPUBLIEK (32) 31.01.2003
DUITSLAND (DE)
29.01.2004
(54) DISPOSITIF DE MUSELET DE
FERMETURE DES BOUTEILLES DE (11) EP1717163
CHAMPAGNE ET AUTRES
(21) EP06017172.5
BOISSONS EFFERVESCENTES
(22) 11.02.2004
(47) 13.10.2010
(73) Jolly, Pierre-Eric te 10110
LANDREVILLE, Frankrijk (FR)
20 oktober 2010
Nummer 35/10
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUR VEREINZELUNG VON
STÜCKGUT
(47) 13.10.2010
(73) Deutsche Post AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
45
(47) 13.10.2010
(73) STIWA-Fertigungstechnik Sticht
Gesellschaft m.b.H te 4800
ATTNANG-PUCHHEIM, Oostenrijk
(AT)
(72) PUCHER, Christian te 4690
PITZENBERG, Oostenrijk (AT)
(72) ECHELMEYER, Wolfgang te 27711 (51) F27D 3/00
OSTERHOLZ-SCHARMBECK,
F27B 9/38
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B65G 49/08
(DE)
B65G 47/91
FRANCK, Hermann te 27721
(11) EP1832535
RITTERHUDE, BONDSREPUBLIEK
(21) EP07002219.9
DUITSLAND (DE)
(22) 01.02.2007
(51) B65G 47/32
B65G 47/28
(31) PCT/JP2006/304508
(11) EP2054329
(32) 08.03.2006
(21) EP07802557.4
(33) World Intellectual Property
Organization (WIPO)
(International Bureau of)(4)
(22) 09.08.2007
(31) 0653446
(32) 24.08.2006
(33) Frankrijk
(54) AGENCEMENT POUR LE
REGROUPEMENT EN RANG DE
PRODUITS D'UN LOT SUR UN
TAPIS DE CONVOYAGE Á HAUTE
CADENCE
(47) 13.10.2010
(73) Sidel Participations (Societé par
Actions Simplifiée) te 76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(72) DUCHEMIN, Guillaume te F-76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
POUPON, Christophe te F-76930
OCTEVILLE SUR MER, Frankrijk
(FR)
(51) B65G 47/40
B07C 5/16
(11) EP1599399
(21) EP04706898.6
(54) Degreasing furnace carry-in
apparatus, and method for
manufacturing honeycomb
structured body
VOLKESFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmatz, Johann Josef te 53881
EUSKIRCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65H 5/02
B65H 45/18
(11) EP2011753
(21) EP08159620.7
(22) 03.07.2008
(31) 0756245
(32) 03.07.2007
(33) Frankrijk
(54) Table de pliage et dispositif de pli
d'équerre correspondant
(47) 13.10.2010
(73) Goss International Montataire SA
te 60160 MONTATAIRE, Frankrijk
(FR)
(51) B65G 65/00
B65G 49/08
(72) Peres, Jérôme te 60160
MONTATAIRE, Frankrijk (FR)
Herda, Philippe te 60180 NOGENT
SUR OISE, Frankrijk (FR)
Vauchelle, Thierry te 60420
MAIGNELAY MONTIGNY, Frankrijk
(FR)
Chagnon, Franck te 60340 SAINT
LEU D'ESSERENT, Frankrijk (FR)
Pierda, Eric te 60340 SAINT LEU
D'ESSERENT, Frankrijk (FR)
Melon, Thierry te 60600 BREUIL
LE VERT, Frankrijk (FR)
Rossi, Mathieu te 60210 BRIOT,
Frankrijk (FR)
(11) EP1932786
(51) B65H 18/20
(21) EP07122580.9
(11) EP1630115
(22) 07.12.2007
(21) EP05109464.7
(31) BO20060845
(22) 16.01.2001
(47) 13.10.2010
(73) IBIDEN CO., LTD. te OGAKI-SHI
GIFU 503-8604, Japan (JP)
(72) Saijo, Takamitsu te NEUMANN
JANOS U.1 2326, Hongarije (HU)
Kasai, Kenichiro te IBIGAWACHO
IBI-GUN GIFU 501-0695, Japan
(JP)
(32) 11.12.2006
(54) Rewinding machine to rewind
web material on a core for rolls
and corresponding method of
An arm for operating roller planes
winding
of a storage unit for stocking
(47)
13.10.2010
ceramic products
(73)
FABIO PERINI S.p.A. te 55100
13.10.2010
LUCCA, Italië (IT)
SIMA S.r.l. te 41043 FORMIGINE
(72) Recami, Alberto te 50100,
(MO), Italië (IT)
FIRENZE, Italië (IT)
Bardi, Maurizio te 41043
Pagliani, Giuliano te 50030,
FORMIGINE (MODENA), Italië (IT)
SANTA AGATA MUGELLO
(FIRENZE), Italië (IT)
B65G 69/28
(33) Italië
(54)
(22) 30.01.2004
(31) 52393103
(47)
(32) 31.01.2003
(73)
(33) Nieuw-Zeeland
20 oktober 2010
(54) ARTICLE CARRIER FOR A
GRADING APPARATUS
(72)
(47) 13.10.2010
(51)
(73) Anzpac Systems Limited te 1006
AUCKLAND, Nieuw-Zeeland (NZ)
(11) EP1882654
(51) B65H 19/29
(21) EP07013298.0
(11) EP1831090
(72) KENNEDY, Hamish, Alexander,
(22) 06.07.2007
Nigel te 1003 AUCKLAND, Nieuw- (31) 102006034666
Zeeland (NZ)
(32) 24.07.2006
(51) B65G 47/64
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
B65G 47/53
(54) Überladebrücke mit
(11) EP2029461
Sicherheitssperre und Verfahren
(21) EP07718473.7
zum Betreiben der
Überladebrücke
(22) 01.06.2007
(47) 13.10.2010
(31) 10252006
(32) 16.06.2006
(33) Oostenrijk
(54) TRANSPORTANLAGE FÜR
TEILETRÄGER
(21) EP05823561.5
(22) 27.12.2005
(31) FI20040273
(32) 28.12.2004
(33) Italië
(54) DEVICE AND METHOD FOR
CLOSING THE TAIL END OF LOGS
OF WEB MATERIAL AND RELATIVE
LOGS OBTAINED THEREWITH
(73) Deutsche Post AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
(72) Ott, Rainer te 56745
(72) GELLI, Mauro te I-55066
(73) FABIO PERINI S.p.A. te 55100
LUCCA, Italië (IT)
Nummer 35/10
CAPANNORI, Italië (IT)
46
B66C 23/18
(51) B65H 26/02
(11) EP1765716
(11) EP1732833
(21) EP05769804.5
(21) EP05729677.4
(22) 06.07.2005
(22) 17.03.2005
(31) 102004032945
(31) 102004016674
102004053536
(32) 07.07.2004
(32) 05.04.2004
05.11.2004
(54) --
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 29.09.2010
20 oktober 2010
(51) C01B 3/38
B01J 8/04
(11) EP1842830
(21) EP07006526.3
(22) 29.03.2007
(31) 398279
(32) 05.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Reforming apparatus and method
for syngas generation
(73) Wobben, Aloys te 26607 AURICH,
(47) 13.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND
(DE)
(73) Air Products and Chemicals, Inc.
VORRICHTUNGEN ZUM KAPPEN
te ALLENTOWN, PA 18195-1501,
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
UND/ODER ZUFÜHREN EINES
Verenigde Staten van Amerika
(72) Wobben, Aloys te 26607 AURICH,
STRANGES IN EINE
(US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WEITERVERARBEITUNGSSTUFE
(72) Genkin, Eugene S. te
(DE)
(47) 13.10.2010
ALLENTOWN PA 18104, Verenigde
(51) B66C 23/70
Staten van Amerika (US)
(73) Koenig & Bauer AG te 97080
Fogash, Kevin Boyle te
(11) EP2135836
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
WESCOSVILLE PA 18106,
DUITSLAND (DE)
(21) EP09011260.8
Verenigde Staten van Amerika
(72) RATZ, Holger te 67227
(22) 03.04.2006
(US)
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
Patel, Nitin Madhubhai te
(54) Zweiteiliger Teleskoparm eines
DUITSLAND (DE)
ALLENTOWN PA 18104, Verenigde
Kranes
(51) B65H 35/10
Staten van Amerika (US)
(47) 13.10.2010
B26F 3/02
Dimartino, Stephen Paul, Sr. te
(73) EPSILON Kran GmbH. te 5101
SCHNECKSVILLE PA 18079,
(11) EP1660398
BERGHEIM, Oostenrijk (AT)
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04782170.7
(US)
(72) Steindl, Hannes te 5061
(22) 24.08.2004
ELSBETHEN, Oostenrijk (AT)
(51) C01B 3/56
(31) 652325
C01B 23/00
(51) B66F 3/22
(32) 29.08.2003
(11) EP1919817
(11) EP1826177
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06765390.7
(21) EP07003546.4
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
SEPARATING A WEB MATERIAL
(22) 27.06.2006
(22) 21.02.2007
(31) 20050100340
(31) 365780
(32) 01.07.2005
(32) 28.02.2006
(33) Griekenland
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) RIGID TELESCOPIC MECHANISM
(54) Production of carbon monoxidefree hydrogen from a high-purity
source
(47) 13.10.2010
(73) THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY te CINCINNATI, OH
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 13.10.2010
(72) BUTSCH, William, Joseph te
(73) Gogoussis, Aristides te 555 35
HARRISON, OH 45030, Verenigde
PYLAIA, THESSALONIKI,
Staten van Amerika (US)
Griekenland (GR)
ADDISON, Stephen, Rainey te
(72)
Gogoussis, Aristides te 555 35
LEESBURG, GA 31763, Verenigde
PYLAIA, THESSALONIKI,
Staten van Amerika (US)
Griekenland (GR)
(51) E05F 15/00
(51)
B66F 9/14
B66B 13/26
B66F 9/07
(11) EP1626924
B65G 1/04
(21) EP04729466.5
(11) EP1631521
(47) 13.10.2010
(73) Air Products and Chemicals, Inc.
te ALLENTOWN, PA 18195-1501,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 26.04.2004
(21) EP04733730.8
(72) Golden, Timothy Christopher te
ALLENTOWN PA 1804, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Farris, Thomas Stephen te
BETHLEHEM PA 18015, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(31) 0309310
(22) 19.05.2004
(51) C01B 11/06
(32) 24.04.2003
(31) 7782003
(11) EP1464617
(33) GROOT BRITTANNIË
(32) 20.05.2003
(21) EP04251781.3
(54) MULTIFUNCTION EDGE DEVICE
FOR POWERED DOORS
(33) Oostenrijk
(22) 26.03.2004
(54) TELESKOPSCHUBARM,
INSBESONDERE FÜR EIN
LASTAUFNAHMEMITTEL
(31) 405388
783210
(47) 13.10.2010
(73) Memco Limited te MAIDENHEAD,
BERKSHIRE SL6 8BZ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 13.10.2010
(73) TGW Transportgeräte GmbH te
(72) PLATT, Terence Christopher te
4600 WELS, Oostenrijk (AT)
BINFIELD, BERKSHIRE RG12 5DA,
(72)
HANSL, Rudolf te A-4020 LINZ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Oostenrijk (AT)
(51) E04H 15/02
REISCHL, Josef te A-4623
E04G 21/28
GUNSKIRCHEN, Oostenrijk (AT)
(32) 02.04.2003
20.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Tablets containing calcium
hypochlorite
(47) 13.10.2010
Nummer 35/10
(73) Arch Chemicals, Inc. te
NORWALK, CT 06856-5204,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
47
Frankrijk (FR)
(72) CHANE-CHING, Jean-Yves te
F-95600 EAUBONNE, Frankrijk
(FR)
(72) Brennan, James P. te OOLTEWAH,
COBO, Frédéric te F-93120 LA
TENNESSEE 37363,, Verenigde
COURNEUVE, Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 39/24
Loomis, Paul S. te
C04B 35/626
LAWRENCEVILLE, GEORGIA
(11)
EP1659104
30043,, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(21) EP05300954.4
(51) C01B 17/80
C01B 17/765
(22) 22.11.2005
(11) EP2099711
(32) 22.11.2004
(21) EP06818901.8
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 29.11.2006
(54) Precursor material for Bi-based
oxide superconductor and
process for preparing such
material
(54) PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF SULFURIC ACID
(47) 13.10.2010
(73) Haldor Topsoe A/S te 2800 KGS.
LYNGBY, Denemarken (DK)
(72) CHRISTENSEN, Kurt Agerbæk te
3460 BIRKERØD, Denemarken
(DK)
(51) C30B 29/06
C23C 16/24
C01B 33/035
(11) EP1992593
(21) EP08155774.6
(22) 07.05.2008
(31) 102007023041
(32) 16.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Polykristalliner Siliciumstab für
das Zonenschmelzverfahren und
ein Verfahren zu dessen
Herstellung
(47) 13.10.2010
(73) Wacker Chemie AG te 81737
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 04300807
20 oktober 2010
(51) C07C 68/06
(11) EP1265842
(21) EP01903125.1
(22) 18.01.2001
(31) 498788
(32) 04.02.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PROCESS FOR CO-PRODUCTION
OF DIALKYL CARBONATE AND
ALKANEDIOL
(47) 13.10.2010
(73) Badger Licensing, LLC te
CAMBRIDGE, MA 02142,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Chang, Clarence D. te
PRINCETON, NJ 08540, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hoglen, Larry E. te MICKLETON,
(47) 13.10.2010
NJ 08056, Verenigde Staten van
(73) Nexans te 75008 PARIS, Frankrijk
Amerika (US)
(FR)
JIANG, Zhaozhong te EDISON, NJ
(72) Rikel, Mark te 50354 HÜRTH,
08817, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Amerika (US)
(DE)
La Pierre, Rene Bernard te
Ehrenberg, Jürgen te 50354
GUILFORD, CT 06437, Verenigde
HÜRTH, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
(51)
C07C 233/00
Bock, Joachim te 50374
C07C 231/10
ERFTSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1716097
(51) C07C
C07C
C07C
C07C
C07B
69/587
67/56
57/03
51/47
63/00
(21) EP04806523.9
(22) 22.12.2004
(31) 03293281
(32) 22.12.2003
(11) EP1392621
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP02754628.2
(54) NEW PROCESS FOR THE
SYNTHESIS OF ENEAMIDE
DERIVATIVES
(22) 05.06.2002
(31) 10127111
(32) 05.06.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(73) Zach System te 49242 AVRILLÉ
CEDEX, Frankrijk (FR)
(72) Sofin, Mikhail, Dr. te 84489
(54) FESTPHASEN(72) BURGOS, Alain te F-49130 LES
BURGHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
EXTRAKTIONSVERFAHREN ZUR
PONTS DE CE, Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
GEWINNUNG VON HOCHREINEN
BERTRAND, Blandine te F-49440
Freiheit, Hans-Christof, Dr. te
UNGESÄTTIGTEN VERBINDUNGEN
ANGRIE, Frankrijk (FR)
84489 BURGHAUSEN,
BZW. DERIVATE DIESER
ROUSSIASSE, Sonia te F-49125
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VERBINDUNGEN
CHEFFES-SUR-SARTHE, Frankrijk
(DE)
(FR)
(47) 13.10.2010
Kraus, Heinz te 84367 ZEILARN,
PLUVIE, Jean-François te F-49000
(73) Nutrinova Nutrition Specialties &
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ANGERS, Frankrijk (FR)
Food
Ingredients
GmbH
te
65926
(DE)
BLANCHET, Sylvie te F-49460
FRANKFURT AM MAIN,
FENEU, Frankrijk (FR)
(51) C01B 37/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MARTIN, Juliette te F-49100
(DE)
(11) EP1242310
ANGERS, Frankrijk (FR)
(72) FABRITIUS, Dirk te 60529
(21) EP00990862.5
PERRIN, Florence te F-49240
FRANKFURT AM MAIN,
AVRILLE, Frankrijk (FR)
(22) 29.12.2000
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BOURDEAU, Françoise te F-49370
(31) 9916783
(DE)
ST CLEMENT DE LA PLACE,
REIMANN, Silke te 91522
(32) 30.12.1999
Frankrijk (FR)
ANSBACH, BONDSREPUBLIEK
(33) Frankrijk
(51)
C07C 265/14
DUITSLAND (DE)
C07C 263/10
(54) PROCEDE DE PREPARATION D'UN
NEUMANN, Doreen te 65719
MATERIAU MESOSTRUCTURE A
HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1575904
PARTIR DE PARTICULES DE
DUITSLAND (DE)
(21) EP03789262.7
DIMENSIONS NANOMETRIQUES
MINÖR, Daniel te 65933
(22) 13.12.2003
FRANKFURT AM MAIN,
(47) 13.10.2010
(31) 10260082
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
(73) RHODIA CHIMIE te 92512
(DE)
(32) 19.12.2002
BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX,
Nummer 35/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
48
DISEASES
(54) VERFAHREN ZUR
(47) 13.10.2010
KONTINUIERLICHEN
(73) AstraZeneca AB te 151 85
HERSTELLUNG VON ISOCYANATEN
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(47) 13.10.2010
(72) BONNERT, Roger, Victor
20 oktober 2010
D-65795 HATTERSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C07D 403/14
C07D 403/12
C07D 401/12
(73) BASF SE te 67056
AstraZeneca R & D Charnwood te
C07D 233/78
LUDWIGSHAFEN,
LOUGHBOROUGH
A61P 35/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LEICESTERSHIRE LE11 5RH,
A61K 31/454
(DE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
A61K 31/4439
COOK,
Anthony,
Ronald
(72) SOHN, Martin te 68229
A61K 31/4166
AstraZeneca R & D Charnwood te
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(11) EP1370537
LOUGHBOROUGH
DUITSLAND (DE)
LEICESTERSHIRE LE11 5RH,
(21) EP02704037.7
STROEFER, Eckhard te 68163
GROOT BRITTANNIË (GB)
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
(22) 13.03.2002
LUKER, Timothy, Jon AstraZeneca
DUITSLAND (DE)
(31) 0100902
R
D
Charnwood
te
NEVEJANS, Filip te B-9170
LOUGHBOROUGH
(32) 15.03.2001
ST.GILLIS-WAAS, België (BE)
LEICESTERSHIRE LE11 5RH,
PENZEL, Ulrich te 01945 TETTAU,
(33) Zweden
GROOT BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MOHAMMED, Rukhsana, Tasneem (54) METALLOPROTEINASE INHIBITORS
(DE)
AstraZeneca R & D Charnwood te (47) 13.10.2010
PALLASCH, Hans-Jürgen te 67169
LOUGHBOROUGH
KALLSTADT, BONDSREPUBLIEK
(73) AstraZeneca AB te 151 85
LEICESTERSHIRE LE11 5RH,
DUITSLAND (DE)
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
GROOT BRITTANNIË (GB)
LEUTHOLD, Rene te 01945
THOM, Stephen AstraZeneca R & (72) ERIKSSON, Anders te S-221 87
HOHENBOCKA, BONDSREPUBLIEK
LUND, Zweden (SE)
D Charnwood te
DUITSLAND (DE)
LEPISTÖ, Matti te S-221 87 LUND,
LOUGHBOROUGH
BRODHAGEN, Andreas te 67125
Zweden (SE)
LEICESTERSHIRE
LE11
5RH,
DANNSTADT-SCHAUERNHEIM,
LUNDKVIST, Michael te S-221 87
GROOT BRITTANNIË (GB)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
LUND, Zweden (SE)
(DE)
(51) C07D 498/04
MUNCK AF ROSENSCHÖLD,
WÖLFERT, Andreas te 74906 BAD
C07D 417/12
Magnus te S-221 87 LUND,
RAPPENAU, BONDSREPUBLIEK
C07D 409/12
Zweden (SE)
DUITSLAND (DE)
C07D 405/12
ZLATOIDSKY, Pavol te S-221 87
MACKENROTH, Wolfgang te
C07D 401/12
LUND, Zweden (SE)
67089 BAD DÜRKHEIM,
C07D 401/06
(51)
C07D 471/04
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07D 213/89
C07D 413/06
(DE)
C07D 213/81
C07D 405/06
MAURER, Markus te 67071
C07D 213/77
C07D 403/06
LUDWIGSHAFEN,
C07D 213/64
C07D 401/06
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C07D 213/61
C07D 235/08
(DE)
A01N 43/40
(51) C07C 273/04
B01J 19/00
(11) EP1204642
(11) EP1994011
(21) EP00954651.6
(21) EP07705657.0
(11) EP1975152
(22) 11.08.2000
(22) 23.02.2007
(31) 9919558
(31) 779776 P
795354 P
(21) EP08005391.1
(22) 21.03.2008
(31) 07006566
(32) 29.03.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for modernizing a urea
production plant
(47) 13.10.2010
(32) 18.08.1999
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) FUNGICIDES
(47) 13.10.2010
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 06.03.2006
26.04.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) SULFONYL BENZIMIDAZOLE
DERIVATIVES
(47) 13.10.2010
(73) UREA CASALE S.A. te 6900
(72) COOKE, Tracey te BRICKETT
(73) RaQualia Pharma Inc te
LUGANO-BESSO, Zwitserland (CH)
WOOD ST ALBANS AL2 3SN,
TAKETOYO-CHO CHITA-GUN
GROOT
BRITTANNIË
(GB)
(72) Zardi, Federico te 6932
AICHI-KEN 470 2341, Japan (JP)
HARDY, David te CAMBRIDGE CB1
BREGANZONA, Zwitserland (CH)
(72)
KATO, Tomoki te CHITA-GUN,
3UF, GROOT BRITTANNIË (GB)
AICHI-KEN 470-2393, Japan (JP)
(51) C07D 209/36
MOLONEY, Brian, Anthony te
KON-I, Kana te CHITA-GUN, AICHIOXON OX11 7US, GROOT
(11) EP1656347
KEN 470-2393, Japan (JP)
BRITTANNIË
(GB)
(21) EP04768065.7
YUKI, Yohei te CHITA-GUN, AICHIO'MAHONY, Mary, Josephine te
KEN 470-2393, Japan (JP)
(22) 16.08.2004
DUXFORD CAMBRIDGE CB2 4RN,
ANDO, Kazuo te CHITA-GUN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(31) 0302232
AICHI-KEN 470-2393, Japan (JP)
PETTETT,
Michael,
George
te
(32) 18.08.2003
ONGAR ESSX CM5 OHW, GROOT (51) C07D 409/04
(33) Zweden
BRITTANNIË (GB)
C07D 263/32
PATEL, Gita te WULFSTAN WAY
(54) SUBSTITUTED INDOLE
A61P 9/10
CAMBRIDGE CB1 8QL, GROOT
DERIVATIVES FOR
A61P 3/10
BRITTANNIË (GB)
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
A61P 3/06
SCHNATTERER, Stefan te
FOR TREATING RESPIRATORY
A61K 31/422
Nummer 35/10
A61K 31/421
(11) EP1902039
(21) EP06754271.2
(22) 09.06.2006
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG te 55216
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) ECKHARDT, Matthias te 88400
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
24.06.2005
HIMMELSBACH, Frank te 88441
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MITTELBIBERACH,
6-OXAZOL-4BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
YLMETHOXYALKOXYMETHYL(DE)
SUBSTITUIERTE
EICKELMANN, Peter te 88441
BENZOESÄUREDERIVATE ALS
MITTELBIBERACH,
PPAR LIGANDEN, VERFAHREN ZU
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
IHRER HERSTELLUNG UND IHRE
(DE)
ANWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL
THOMAS, Leo te 88400
BIBERACH, BONDSREPUBLIEK
13.10.2010
DUITSLAND (DE)
Sanofi-Aventis te 75013 PARIS,
(51) C07D 401/14
Frankrijk (FR)
C07D 211/26
STAPPER, Christian te 65926
(11)
EP1833817
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06717461.5
(DE)
(22) 05.01.2006
GLOMBIK, Heiner te 65926
(31) 641900 P
FRANKFURT AM MAIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 06.01.2005
(DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
FALK, Eugen te 65926
(54) SYNTHESIS OF CCR5 RECEPTOR
FRANKFURT AM MAIN,
ANTAGONISTS
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.10.2010
KEIL, Stefanie te 65926
(73) Schering Corporation te
FRANKFURT AM MAIN,
KENILWORTH, NJ 07033-0530,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
SCHAEFER, Hans-Ludwig te
(72)
WU, Wenxue te PRINCETON
65926 FRANKFURT AM MAIN,
JUNCTION, NEW JERSEY 08550,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
WENDLER, Wolfgang te 65926
D'SA, Bosco te EDISON, NEW
FRANKFURT AM MAIN,
JERSEY 08817, Verenigde Staten
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
van Amerika (US)
(DE)
LIANG, Feng te MONMOUTH
HACHTEL, Stephanie te 65926
JUNCTION, NEW JERSEY 08852,
FRANKFURT AM MAIN,
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(US)
(DE)
TRAN, Loc, Thanh te PARSIPPANY,
C07H 7/04
NEW JERSEY 08854, Verenigde
C07D 309/10
Staten van Amerika (US)
A61K 31/351
LEONG, William te WESTFIELD,
EP1924571
NEW JERSEY 07090, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EP06778367.0
DAHANUKAR, Vilas te
28.08.2006
HYDERABAD, ANDHRA PRADESH
05018795
500 033, India (IN)
05019086
ZAVIALOV, Ilia, A. te PRINCETON,
NEW JERSEY 08540, Verenigde
30.08.2005
Staten van Amerika (US)
02.09.2005
PROIETTI, Cecilia te WESTFIELD,
Europees Octrooi Bureau
NJ 07090, Verenigde Staten van
Europees Octrooi Bureau
Amerika (US)
GLUCOPYRANOSYL-SUBSTITUTED
ZHAO, Shannon te LITTLETON,
BENZYL-BENZENE DERIVATIVES,
MASSACHUSETTS 01460,
MEDICAMENTS CONTAINING
Verenigde Staten van Amerika
SUCH COMPOUNDS, THEIR USE
(US)
AND PROCESS FOR THEIR
LEE, Hong-chang te LIVINGSTON,
MANUFACTURE
NEW JERSEY 07039, Verenigde
Staten van Amerika (US)
13.10.2010
LIU, Yi te ISELIN, NJ 08830,
BOEHRINGER INGELHEIM
Verenigde Staten van Amerika
INTERNATIONAL GMBH te 55216
(US)
INGELHEIM, BONDSREPUBLIEK
NGUYEN, Hoa, N. te DAYTON,
DUITSLAND (DE)
NEW JERSEY 08810, Verenigde
(31) 102005029382
(32)
49
20 oktober 2010
Staten van Amerika (US)
SHIH, Xiongwei te EDISON, NEW
JERSEY 08820, Verenigde Staten
van Amerika (US)
ZHU, Man te CLARK, NEW JERSEY
07066, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C07D 403/14
C07D 403/04
C07D 401/14
A61P 35/00
A61K 31/551
A61K 31/55
A61K 31/506
A61K 31/4439
(11) EP1937667
(21) EP06787944.5
(22) 21.07.2006
(31) 702399 P
(32) 26.07.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BENZIMIDAZOLES USEFUL AS
INHIBITORS OF PROTEIN KINASES
(47) 13.10.2010
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED te CAMBRIDGE,
MA 02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) BINCH, Hayley te OXFORDSHIRE
OX14 4RY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
MORTIMORE, Michael te
OXFORDSHIRE OX14 4RY, GROOT
BRITTANNIË (GB)
ROBINSON, Daniel te
OXFORDSHIRE OX14 S4RY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
STAMOS, Dean te CARLSBAD,
CALIFORNIA 92009, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EVERITT, Simon te OXFORDSHIRE
OX14 4RY, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) C07D 403/12
A61P 25/00
A61K 31/41
(11) EP1891056
(21) EP06743164.3
(22) 13.06.2006
(31) 0512099
0604897
(32) 14.06.2005
10.03.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) NOVEL COMPOUNDS
(47) 13.10.2010
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) ARISTA, Luca, GlaxoSmithKline
SpA te I-37135 VERONA, Italië (IT)
BONANOMI, Giorgio,
GlaxoSmithKline SpA te I-37135
VERONA, Italië (IT)
HAMPRECHT, Dieter,
GlaxoSmithKline SpA te I-37135
Nummer 35/10
VERONA, Italië (IT)
MICHELI, Fabrizio,
GlaxoSmithKline SpA te I-37135
VERONA, Italië (IT)
(51) C07D 413/14
C07D 413/04
A61P 25/24
A61K 31/4725
A61K 31/4439
A61K 31/4245
(11) EP1532141
(21) EP03794933.6
(22) 25.08.2003
(31) 10240818
(32) 30.08.2002
50
LIN, Linus S. te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LIU, Ping te RAHWAY, NEW JERSEY
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
NARGUND, Ravi P. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
RUPPRECHT, Kathleen M. te
RAHWAY, NEW JERSEY
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MIAO, Shouwu te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) C07D 471/04
A61P 29/00
(54) 2-PYRROLIDIN-2-YL-[1,3,4]
A61K 31/522
-OXADIAZOL-DERIVATE UND IHRE
VERWENDUNG ALS
(11) EP2094696
ANTIDEPRESSIVA
(21) EP07819889.2
(47) 13.10.2010
(22) 21.11.2007
(73) Grünenthal GmbH te 52078
AACHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 06124679
(72) HENNIES, Hagen-Heinrich te
52152 SIMMERATH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BUSCHMANN, Helmut te E-08950
ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
Spanje (ES)
te , Onbekend (ZZ)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) C07D 471/04
(11) EP2102201
(21) EP07862652.0
(22) 07.12.2007
(31) 874376 P
(32) 11.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SUBSTITUTED DIAZEPINE
SULFONAMIDES AS BOMBESIN
RECEPTOR SUBTYPE-3
MODULATORS
(32) 23.11.2006
(54) 5-SULFANYLMETHYL-[1,2,4]
TRIAZOL[1, 5-A] PYRIMIDIN-7-OL
DERIVATIVES AS CXCR2
ANTAGONISTS
(47) 13.10.2010
(73) Novartis AG te 4002 BASEL,
Zwitserland (CH)
20 oktober 2010
A61K 31/4188
(11) EP2134720
(21) EP08735533.5
(22) 27.03.2008
(31) 07105246
(32) 29.03.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) HETEROCYCLIC SPIROCOMPOUNDS
(47) 13.10.2010
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) HEROLD, Peter te CH-4142
MÜNCHENSTEIN, Zwitserland
(CH)
MAH, Robert te CH-4132
MUTTENZ, Zwitserland (CH)
STUTZ, Stefan te CH-4053 BASEL,
Zwitserland (CH)
TSCHINKE, Vincenzo te CH-4102
BINNINGEN, Zwitserland (CH)
STOJANOVIC, Aleksandar te
CH-4055 BASEL, Zwitserland (CH)
JOTTERAND, Nathalie te CH-4053
BASEL, Zwitserland (CH)
BENNACER, Bibia te 68130
ALTKIRCH, Frankrijk (FR)
(51) C07D 491/22
A61P 25/00
A61K 31/439
A61K 31/438
(11) EP1499618
(72) PRESS, Neil John te HORSHAM,
WEST SUSSEX RH12 5AB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
PORTER, David te HORSHAM,
WEST SUSSEX RH12 5AB, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SPANKA, Carsten te 79541
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP03746523.4
(51) C07D 471/04
A61P 25/00
A61K 31/437
(54) FURYL COMPOUNDS
(47) 13.10.2010
(11) EP2041133
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(21) EP07803833.8
(72) BAKER, Robert K. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CHANG, Linda L. te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHIODA, Marc te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CHOBANIAN, Harry R. te RAHWAY,
NEW JERSEY 07065-0907,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GAO, Ying-Duo te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
GUO, Yan te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 03.07.2006
(22) 03.07.2007
(31) 0606012
(33) Frankrijk
(54) DÉRIVÉS D'IMIDAZO[1,2A]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDES
LEUR PRÉPARATION ET LEUR
APPLICATION EN THÉRAPEUTIQUE
(47) 13.10.2010
(73) Sanofi-Aventis te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
(22) 15.04.2003
(31) 0201186
0203607
(32) 18.04.2002
04.12.2002
(33) Zweden
Zweden
(47) 13.10.2010
(73) AstraZeneca AB te 151 85
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) CHANG, Hui-Fang te
WILMINGTON, DE 19850-5437,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LI, Yan te WILMINGTON, DE
19850-5437, Verenigde Staten
van Amerika (US)
PHILLIPS, Eifion te WILMINGTON,
DE 19850-5437, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C07D 513/04
C07D 498/04
C07D 497/04
A61P 31/04
A61K 31/542
A61K 31/5383
(72) EL-AHMAD, Youssef te 92160
ANTONY, Frankrijk (FR)
OLIVIER, Anne te 92160 ANTONY, (11) EP1781669
Frankrijk (FR)
(21) EP05782987.1
PEYRONEL, Jean-François te
(22) 02.08.2005
92160 ANTONY, Frankrijk (FR)
(31) 598180 P
(51) C07D 491/20
A61P 9/00
(32) 02.08.2004
A61P 5/00
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/10
(54) ANTIBACTERIAL AGENTS
(47) 13.10.2010
(73) GLAXO GROUP LIMITED te
GREENFORD, MIDDLESEX UB6
0NN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) MILLER, William, Henry te
COLLEGEVILLE, PA 19426,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
SEEFELD, Mark, Andrew te
COLLEGEVILLE, PA 19426,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C07D 513/04
C07D 498/04
A61P 9/00
A61P 3/00
A61K 31/542
A61K 31/5383
(11) EP2004658
(21) EP07728053.5
(22) 12.04.2007
(31) 617062006
(32) 12.04.2006
(33) Zwitserland
(54) CONDENSED IMIDAZOLE
DERIVATIVES AS AROMATASE
INHIBITORS
(47) 13.10.2010
(73) Novartis AG te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
(72) HEROLD, Peter te 4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
MAH, Robert te 4123 ALLSCHWIL,
Zwitserland (CH)
TSCHINKE, Vincenzo te 4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
STOJANOVIC, Aleksandar te 4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
MARTI, Christiane te 4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
STUTZ, Stefan te 4123
ALLSCHWIL, Zwitserland (CH)
(51) C07D 498/22
C07D 307/83
C07D 235/14
A61P 31/04
A61K 31/438
(11) EP1783129
(21) EP05774085.4
(22) 04.07.2005
(31) 200401767
(32) 19.07.2004
(33) Spanje
51
GARCÍA DELGADO, Ana-Belén te
E-33211 GIJÒN, Spanje (ES)
VALDES GÓMEZ, Carlos te
E-33423 LLANERA, Spanje (ES)
(51) C07D 513/04
(11) EP1899357
(21) EP06763810.6
(22) 21.06.2006
(31) 05105997
(32) 01.07.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) PYRIDO-THIAZINIUM DYES
(47) 13.10.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) ELIU, Victor, Paul te 79539
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRÖHLING, Beate te 79639
GRENZACH-WYHLEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KAUFFMANN, Dominique te
F-68110 ILLZACH, Frankrijk (FR)
(51) C07F 7/00
C07F 19/00
(11) EP1922323
(21) EP06794290.4
(22) 04.08.2006
(31) 0508383
(32) 05.08.2005
(33) Frankrijk
(54) MATERIAU MIXTE
MINERAL/ORGANIQUE
(47) 13.10.2010
(73) Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) te 75016
PARIS, Frankrijk (FR)
UCBL Universite Claude Bernard
De Lyon 1 te 69622
VILLEURBANNE CEDEX, Frankrijk
(FR)
(72) DANIELE, Stéphane te F-69100
VILLEURBANNE, Frankrijk (FR)
20 oktober 2010
(73) Natrogen Therapeutics, Inc. te
WHITEFISH BAY, WI 53217,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) WANG, Longgui te FLUSHING, NY
11358, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LIU, Xiaomei te FLUSHING, NY
11355, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CHEN, Ruihuan te FOSTER CITY,
CA 94404, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
C12P 19/34
C12N 9/00
C12N 15/00
C12N 1/00
C07K 14/00
C07H 21/04
(11) EP1904518
(21) EP06799952.4
(22) 20.06.2006
(31) 170762
(32) 28.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DNA POLYMERASE BLENDS AND
MUTANT DNA POLYMERASES
(47) 13.10.2010
(73) Life Technologies Corporation te
CARLSBAD, CA 92008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ZHENG, Weidong te CARLSBAD,
CA 92010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LEE, Jun, E. te SAN DIEGO, CA
92130, Verenigde Staten van
Amerika (US)
POTTER, Robert, Jason te SAN
MARCOS, CA 92069, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MANDELMAN, David te
CARLSBAD, CA 92008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C07J 71/00
C07J 63/00
A61P 35/00
A61K 31/565
(11) EP1458742
(51) C07H 19/044
C07D 209/34
A61P 35/00
A61K 31/7056
A61K 31/404
(21) EP02777576.6
(11) EP1458734
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP02805123.3
(22) 21.11.2002
(31) 0128071
(32) 22.11.2001
(54) SOLVATES OF 3.BETA.,28(54) SPIROPIPERIDYL RIFAMYCINS FOR (22) 13.12.2002
DIACETOXY-18THE TREATMENT OF
OXO-19,20,21,29,30(31) 21589
MICROBACTERIAL INFECTIONS
PENTANORLUPAN-22-OIC ACID,
407267 P
(47) 13.10.2010
PROCESSES FOR THEIR
(32) 13.12.2001
PREPARATION AND
(73) UNIVERSIDAD DE OVIEDO te
03.09.2002
PHARMACEUTICAL
33003 OVIEDO, Spanje (ES)
COMPOSITIONS THEREOF
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) BARLUENGA MUR, José te
Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.10.2010
E-33007 OVIEDO, Spanje (ES)
(54) DERIVATIVES OF ISOINDIGO,
AZNAR GÓMEZ, Fernando te
(73) Cyclacel Limited te LONDON N1
INDIGO AND INDIRUBIN AND USE
E-33008 OVIEDO, Spanje (ES)
7JQ, GROOT BRITTANNIË (GB)
IN TREATING CANCER
CABAL NAVES, María-Paz te
UNIVERZITA KARLOVA PRAHA te
E-33005 OVIEDO, Spanje (ES)
110 00 PRAHA 1, Tsjechië (CZ)
(47) 13.10.2010
Univerzita palackeho V Olomouci
Nummer 35/10
52
te 771 00 OLOMOUC, Tsjechië
(CZ)
(72) Fischer, Peter M. te ARBROATH
ANGUS DD11 2EN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Sarek, Jan te OSTRAVA-PORUBA,
Tsjechië (CZ)
Blaney, Paul M te BURNLEY
LANCASHIRE BB10 3HX, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Collier, Piers te DIDSBURY
MANCHESTER M20 2YH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Ferguson, John R te RADCLIFFE
MANCHESTER M26 3RQ, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Hull, Jonathan D. te WHALEY
BRIDGE HIGH PEAK SK23 7AT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
HAJDUCH, Marian te 772 00
OLOMOUC, Tsjechië (CZ)
(51) C07K 14/32
(11) EP1442052
(21) EP01274653.3
(22) 07.12.2001
(31) DE11272001
(32) 05.11.2001
(33) India
(54) HIGH LEVEL CONSTITUTIVE
PRODUCTION OF ANTHRAX
PROTECTIVE ANTIGEN
C12N 9/00
C12N 15/55
C12N 15/52
C07K 14/415
(11) EP1631583
(21) EP03816948.8
(22) 04.12.2003
(31) 2003902303
(72) PAN, Clark te CASTRO VALLEY, CA
94552, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EXTRACTING AND PURIFYING
KNORR, Andreas, M. te 40699
ENZYMES
ERKRATH, BONDSREPUBLIEK
13.10.2010
DUITSLAND (DE)
SCHAUER, Michael te 42113
Protech Research PTY LTD te NEW
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
SOUTH WALES 2092, Australië
DUITSLAND (DE)
(AU)
HIRTH-DIETRICH, Claudia te
PATANE, Michael te SEAFORTH,
42115 WUPPERTAL,
NEW SOUTH WALES 2092,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Australië (AU)
(DE)
KRAFT, Sabine te 82152
C07K 14/47
PLANEGG, BONDSREPUBLIEK
A61K 38/17
DUITSLAND (DE)
EP1980571
KREBS, Barbara te 51427
EP07290440.2
BERGISCH GLADBACH,
11.04.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Anti-tumor drug, medicament,
composition, and use thereof
(51) C07K 16/20
A61K 39/008
13.10.2010
GENE SIGNAL INTERNATIONAL SA (11) EP1539821
te EPALINGES, VD, Zwitserland
(21) EP03750846.2
(CH)
(22) 25.07.2003
Colin, Sylvie te 75014 PARIS,
(31) 0209506
Frankrijk (FR)
(32) 26.07.2002
Al-Mahmood, Salman te 75014
PARIS, Frankrijk (FR)
(33) Frankrijk
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72) Bhatnagar, Rakesh te NEW DEHLI
- 110 067, India (IN)
Waheed, Syed Moshin te NEW
(51) C07K 14/575
DEHLI - 110 067, India (IN)
(11) EP0988320
Chauhan, Vibha te NEW DEHLI 110 067, India (IN)
(21) EP98923787.0
(21) EP04735228.1
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(22) 27.05.1998
(54) ANTICORPS D'ISOTYPES IGG2
ANTI ANTIGENES D'EXCRETION
SECRETION DE PROMASTIGOTES
OU D'AMASTIGOTES DE
LEISHMANIA
(31) 865772
(47) 13.10.2010
(32) 30.05.1997
(73) Bio Veto Tests, BVT (SARL) te
83500 LA SEYNE SUR MER,
Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CYCLIC CRF AGONISTS
(72) PAPIEROK, Gérard te 83400
HYÈRES, Frankrijk (FR)
(73) THE SALK INSTITUTE FOR
VICENS, Serge te F-13180
10327454
BIOLOGICAL STUDIES te LA JOLLA
GIGNAC LA NERTHE, Frankrijk
18.06.2003
CALIFORNIA 92037, Verenigde
(FR)
Staten van Amerika (US)
LEMESRE, Jean-Loup, 138, rue de
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Lodève te 34000 MONTPELLIER,
(72) RIVIER, Jean, E., F. te LA JOLLA,
OXIDOREDUKTASE AUS PICHIA
Frankrijk (FR)
CA 92037, Verenigde Staten van
CAPSULATA
Amerika
(US)
(51) C07K 16/28
13.10.2010
(11) EP1656391
IEP GmbH te 65203 WIESBADEN, (51) G01N 33/68
C12N 5/10
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP04744197.7
C07K 16/40
(DE)
(22) 03.08.2004
C07K 16/00
GUPTA, Antje te 65207
A61K 39/395
(31) 495200 P
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
(11)
EP1381631
(32) 13.08.2003
DUITSLAND (DE)
ZIMMER, Anke te 65347 ELTVILLE, (21) EP02764308.9
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 24.04.2002
(54) MODIFIED HUMAN IGF-1R
(DE)
ANTIBODIES
(31)
285683
P
BOBKOVA, Maria te 65510
(47) 13.10.2010
(32) 24.04.2001
IDSTEIN, BONDSREPUBLIEK
(22) 28.05.2004
(31)
(73) BAYER CORPORATION te
PITTSBURGH, PA 15205,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MorphoSys AG te 82152
MARTINSRIED/MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) Australië
(73) Bhatnagar, Rakesh te NEW DELHI (72)
- 110 067, India (IN)
(11) EP1633779
(47) 13.10.2010
(32) 14.05.2003
(47) 13.10.2010
(51) C12P 7/00
C12P 41/00
C07K 16/40
C07K 14/39
20 oktober 2010
DUITSLAND (DE)
(51) C12N 9/16
C12N 9/14
(47) 13.10.2010
(73) Pfizer Products Inc. te GROTON,
CT 06340, Verenigde Staten van
(54) HUMAN ANTI TIMP-1 ANTIBODIES
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/10
(72) Cohen, Bruce David te GROTON,
CT 06340, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Bedian, Vahe te GROTON, CT
06340, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12N 15/13
C07K 19/00
C07K 16/40
C07K 16/28
C07K 14/745
C07K 14/485
A61K 39/395
53
SCHUTZ, David C. te HOUS TON,
TX 77056, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AGAPIOU, Agapios, K. te HUMBLE,
TX 77346, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08F 210/06
C08F 10/00
(11) EP2065407
(21) EP07122053.7
(22) 30.11.2007
(11) EP1503785
(54) Random propylene copolymer
with high comonomer content
(21) EP03721975.5
(47) 13.10.2010
(22) 30.04.2003
(73) Borealis Technology OY te 06101
PORVOO, Finland (FI)
(31) 376566 P
(32) 01.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NOVEL TISSUE FACTOR
TARGETED THROMBOMODULIN
FUSION PROTEINS AS
ANTICOAGULANTS
(47) 13.10.2010
(73) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft te 13353
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) LIGHT, David te SAN MATEO, CA
94402, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCLEAN, Kirk te OAKLAND, CA
94611, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08F 2/42
C08F 2/34
C08F 10/00
(11) EP1833854
(21) EP05855113.6
(22) 21.12.2005
(31) 637829 P
312272
(32) 21.12.2004
20.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) Denifl, Peter te 00990 HELSINKI,
Finland (FI)
Leinonen, Timo te 06750
TOLKKINEN, Finland (FI)
Haikarainen, Anssi te 04300
TUUSULA, Finland (FI)
Vestberg, Torvald te 06100
PORVOO, Finland (FI)
(51) C08F 10/00
(11) EP1776395
(21) EP05759856.7
(22) 30.06.2005
(31) 102004032581
598514 P
(32) 05.07.2004
03.08.2004
77573-6347, Verenigde Staten
van Amerika (US)
RAUSCHER, David te ANGLETON,
TX 77515, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GAUTHIER, William te HOUSTON,
TX 77062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DOUGLASS, Mark, C. te BATON
ROUGE, LA 70810, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BLACK, Nelson te PASADENA, TX
77505, Verenigde Staten van
Amerika (US)
THARAPPEL, Ronald te MISSOURI
CITY, TX 77459, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C08L 53/02
C08L 53/00
C08L 51/00
C08G 61/08
C08G 61/04
C08F 8/20
C08F 8/08
C08F 4/64
C08F 293/00
C08F 290/06
C08F 290/04
C08F 257/02
C08F 236/20
C08F 230/08
C08F 226/00
C08F 216/02
C08F 214/00
C08F 212/08
(11) EP2152770
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP08750145.8
(54) POLYMERIZATION CATALYSTS,
MAIN GROUP COORDINATION
COMPOUNDS, PROCESS FOR
PREPARING POLYOLEFINS AND
POLYOLEFINS
(31) 07108764
(47) 13.10.2010
(22) 07.05.2008
(32) 23.05.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) ISOTAKTISCHES POLYSTYROL MIT
REAKTIVEN GRUPPEN
(73) Basell Polyolefine GmbH te 50389 (47) 13.10.2010
WESSELING, BONDSREPUBLIEK
(73) BASF SE te 67056
DUITSLAND (DE)
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) JONES, Robert, L. te 60594
(DE)
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) STEININGER, Helmut te 67551
(54) PROCESS FOR TRANSITIONING
(51) C08F 210/00
BETWEEN ZIEGLER-NATTA-BASED
C08F 2/34
AND CHROMIUM-BASED
C08F 2/14
CATALYSTS
(11) EP1851254
(47) 13.10.2010
(21) EP06718357.4
(73) Univation Technologies, LLC te
(22) 13.01.2006
HOUSTON TX 77056-2736,
Verenigde Staten van Amerika
(31) 63028
(US)
(32) 22.02.2005
(72) GOODE, Mark, G. te HURRICANE,
WV 25526-8906, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CANN, Kevin, J. te ROCKY HILL, NJ
05883, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HUSSEIN, David, F. te CROSS
LANES, WV 25313, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SANTANA, Robert, L. te
BAYTOWN, TX 77521, Verenigde
Staten van Amerika (US)
20 oktober 2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONTROLLED COMONOMER
DISTRIBUTION ALONG A
REACTOR FOR COPOLYMER
PRODUCTION
(47) 13.10.2010
(73) FINA TECHNOLOGY, INC. te
HOUSTON, TEXAS 77267-4412,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) TIAN, Jun te LEAGUE CITY, TX
WORMS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KNOLL, Konrad te 68199
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLHAUPT, Rolf te 79117
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GALL, Barbara te 79106
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PELASCINI, Frederic te F-67540
OSTWALD, Frankrijk (FR)
PFAHLER, Axel te 79100
FREIBURG IM BREISGAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C08F
C08F
C08F
C08F
8/12
218/12
218/04
216/06
Nummer 35/10
(11) EP1780227
54
(47) 13.10.2010
(21) EP04771795.4
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(73) Bayer MaterialScience AG te
51368 LEVERKUSEN,
18.08.2004
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
POLYVINYL ALCOHOL HAVING 1,2(DE)
GLYCOL BOND IN SIDE CHAIN
(72)
DÖRR, Sebastian te 40597
AND PROCESS FOR PRODUCING
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
THE SAME
DUITSLAND (DE)
13.10.2010
MÜLLER, Heino te 51375
The Nippon Synthetic Chemical
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
Industry Co., Ltd. te OSAKA-SHI,
DUITSLAND (DE)
OSAKA 531-6029, Japan (JP)
BLUM, Harald te 51375
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
SHIBUTANI, Mitsuo NIPPON
DUITSLAND (DE)
SYNTH. CHEM. IND. CO. LTD te
IBARAKI-SHI,OSAKA 567-0052,
(51) C08G 18/10
Japan (JP)
(11) EP1639025
D21H 21/18
(21) EP04777246.2
D21H 19/62
(22) 29.06.2004
D21H 19/58
C09D 151/00
(31) 484430 P
C08L 55/02
733027
C08L 51/04
(32) 02.07.2003
C08L 51/00
11.12.2003
C08F 287/00
(33)
Verenigde Staten van Amerika
C08F 285/00
Verenigde Staten van Amerika
C08F 279/02
C08F 271/02
C08F 265/02
C08F 257/02
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(54) WATER DISPERSIONS OF CORESHELL POLYURETHANES
20 oktober 2010
RAHDEN-WEHE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EMGE, Andreas te 49448
LEMFÖRDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
RAMAN, Vijay Immanuel te 68163
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SANCHEZ-FERRER, Antonio te
E-08015 BARCELONA, Spanje (ES)
(51) C08G 18/67
C08G 18/62
C08F 290/06
B41M 1/12
B29C 51/00
(11) EP1987076
(21) EP07751518.7
(22) 23.02.2007
(31) 0603596
(32) 23.02.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) METHOD FOR FORMING AN
ARTICLE HAVING A DECORATIVE
SURFACE
(47) 13.10.2010
(73) 3M Innovative Properties
Company te ST. PAUL, MN
EP1975185
(73) Lubrizol Advanced Materials, Inc.
55133-3427, Verenigde Staten
te CLEVELAND, OH 44141-3247,
EP07397006.3
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
30.03.2007
(72)
MULLER, Carlo, A. te I-20090
(US)
Grafted interpolymer latex and
SEGRATE-MILAN, Italië (IT)
(72) LUBNIN, Alexander, V. te COPLEY,
method of preparing thereof
(51)
C08L
63/00
OH 44321, Verenigde Staten van
13.10.2010
C08G 59/68
Amerika (US)
C08G 59/00
M-real Oyj te 02100 ESPOO,
MALABA, Dennis te AKRON, OHIO
Finland (FI)
44310, Verenigde Staten van
(11) EP2158249
Kemira Oyj te 00180 HELSINKI,
Amerika (US)
(21) EP08760709.9
Finland (FI)
STANISLAWCZYK, Vic te
(22) 09.06.2008
PolymerLatex GmbH te 45768
STRONGSVILLE, OH 44136,
MARL, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
(31) 07110171
DUITSLAND (DE)
(US)
(32) 13.06.2007
CALHOUN, Gary, D. te MEDINA,
Sahlberg, Teppo te FI-44120,
(33) Europees Octrooi Bureau
OH 44256-4046, Verenigde
ÄÄNEKOSKI, Finland (FI)
Staten
van
Amerika
(US)
(54) KATALYSATOR FÜR DIE HÄRTUNG
Hemmes, Jan-Luiken te D-45768,
VON EPOXIDEN
BERGISCH GLADBACH,
(51) C08G 18/76
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
C08G 18/32
(DE)
C08G 101/00
(73) BASF SE te 67056
Ahlgren, Jonni te FI-02200,
LUDWIGSHAFEN,
(11) EP2158244
ESPOO, Finland (FI)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21)
EP08759662.3
Schulze, Uwe te D-40489,
(DE)
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (22) 16.05.2008
(72)
WITTENBECHER, Lars te 68159
DUITSLAND (DE)
(31) 07108306
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
Eigen, Claudia te D-46284,
DUITSLAND (DE)
(32) 16.05.2007
DORSTEN, BONDSREPUBLIEK
HENNINGSEN, Michael te 67227
DUITSLAND (DE)
(33) Europees Octrooi Bureau
FRANKENTHAL, BONDSREPUBLIEK
(54) XEROGELE AUF BASIS VON
C09D 175/04
DUITSLAND (DE)
AROMATISCHEM POLYHARNSTOFF
C08G 18/80
DEGEN, Georg te 64653 LORSCH,
C08G 18/08
(47) 13.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
EP1957551
(73) BASF SE te 67056
MAASE, Matthias te NEW JERSEY,
LUDWIGSHAFEN,
EP06818683.2
07945, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
21.11.2006
Amerika (US)
(DE)
DÖRING, Manfred te 76744
102005057336
(72) SCHÄDLER, Volker te ANN
WÖRTH, BONDSREPUBLIEK
01.12.2005
ARBOR, MI 48104, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ARNOLD, Ulrich te 76646
FRICKE, Marc te 49080
HERSTELLUNG EINER
BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK
OSNABRÜCK,
BONDSREPUBLIEK
VERNETZER-DISPERSION MIT
DUITSLAND (DE)
DUITSLAND (DE)
BLOCKIERTEN
(51) C08G 64/26
WIEGMANN, Werner te 32369
ISOCYANATGRUPPEN
(47) 13.10.2010
Nummer 35/10
C08G 64/06
(11) EP1954740
(21) EP06838542.6
(22) 29.11.2006
(31) 291195
(32) 30.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH GLASS TRANSITION
TEMPERATURE
COPOLYCARBONATES, METHODS
OF MANUFACTURE, AND USES
THEREOF
55
(72) GRISWOLD, Roy, Melvin te
BALLSTOP SPA, NEW YORK
12020, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ECKBERG, Richard, Paul te
GANESVOORT, NEW YORK 17831,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) C08G 81/00
A61K 9/50
(11) EP0975691
(21) EP98918250.6
(22) 17.04.1998
(47) 13.10.2010
(31) 44733 P
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612PX BERGEN OP ZOOM
(32) 21.04.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) MAHOOD, James A. te
(54) MULTIFUNCTIONAL POLYMERIC
EVANSVILLE, IN 47712, Verenigde
COATINGS
Staten van Amerika (US)
(47)
13.10.2010
MALINOSKI, Jon M. te
EVANSVILLE, IN 47712, Verenigde (73) CALIFORNIA INSTITUTE OF
Staten van Amerika (US)
TECHNOLOGY te PASADENA, CA
91125, Verenigde Staten van
(51) C08L 83/10
Amerika (US)
C08L 83/00
C08G 73/10
(11) EP2118173
(21) EP08731975.2
(22) 12.03.2008
(31) 684993
(32) 12.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) POLYSILOXANE/POLYIMIDE
COPOLYMER BLENDS
(47) 13.10.2010
(73) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
te 4612PX BERGEN OP ZOOM
(72) GALLUCCI, Robert, Russell te MT.
VERNON, IN 47620, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HARALUR, Gurulingamurthy, M. te
BANGALOR, KARNATAKA 560095,
India (IN)
MISHRA, Sanjay te EVANSVILLE,
IN 47712, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SANNER, Mark te NEWBURGH, IN
47630, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C09J 183/08
C08G 77/24
(72) HUBBELL, Jeffrey, A. te CH-8126
ZUMIKON, Zwitserland (CH)
ELBERT, Donald, L. te PASADENA,
CA 91106, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HERBERT, Curtis, B., University of
Minnesota te MINNEAPOLIS, MN
55455-0132, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C08J 7/00
(11) EP1851266
(21) EP06722518.5
(22) 23.02.2006
(31) 102005008927
(32) 24.02.2005
20 oktober 2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) A NOVEL METHOD FOR
MANUFACTURING AND
DISPERSING NANOPARTICLES IN
THERMOPLASTICS
(47) 13.10.2010
(73) Glen Burnie Technologies te GLEN
BURNIE, MD 21061, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ABECASSIS, David te
HUNTINGTON, NY 11743,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WRIGHT, Bosley te GLEN BURNIE,
MD 21061, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WIEGEL, Edward te GLEN BURNIE,
MD 21061, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C08L 71/00
C08L 23/06
C08K 5/13
C08K 5/00
(11) EP2049588
(21) EP07799803.7
(22) 25.07.2007
(31) 834956 P
(32) 02.08.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
COMPOSITIONS, METHOD OF
PRODUCING THE SAME, ARTICLES
MADE THEREFROM, AND METHOD
OF MAKING SUCH ARTICLES
(47) 13.10.2010
(73) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
INC. te MIDLAND, MI 48674,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) COSTOLNICK, Nancy te
HOUSTON, TX 77019, Verenigde
HYDROPHOBE FLUORIERTE
Staten van Amerika (US)
POLYMEROBERFLÄCHEN
HO, Thoi, H. te LAKE JACKSON, TX
13.10.2010
77566, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG
NYLIN, Kevin te RED DEER,
te D-35032 MARBURG,
ALBERTA, T4R 2H9, Canada (CA)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WRIGHT, Dale te CHARLESTON,
(DE)
WV 25304-2331, Verenigde
GREINER, Andreas te 35287
Staten van Amerika (US)
AMÖNEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16L 9/12
AGARWAL, Seema te 35039
C08L 9/06
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
C08L 53/02
DUITSLAND (DE)
C08L 25/10
BOGNITZKI, Michael te 35059
C08L 23/16
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
C08K 5/17
DUITSLAND (DE)
(11) EP2110409
HORST, Sven te 38126
(21) EP08710951.8
BRAUNSCHWEIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 01.02.2008
(DE)
(31) 2007036643
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47)
(73)
(72)
(11) EP1907450
(21) EP06749396.5
(22) 05.04.2006
(31) 104102
(32) 12.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) FLUOROALKYLSILYLATED MQ
RESIN AND SOLVENT-RESISTANT
PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE (51)
COMPOSITION CONTAINING SAME
(11)
(47) 13.10.2010
(21)
(73) Momentive Performance
(22)
Materials Inc. te WILTON, CT
(31)
06897-4122, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(32)
C08K 3/34
(32) 16.02.2007
EP2121822
(33) Japan
EP07867150.0
(54) PIPING MEMBER FORMED BY
USING PROPYLENE RESIN
COMPOSITION
28.06.2007
645093
22.12.2006
(47) 13.10.2010
Nummer 35/10
56
(73) Asahi Organic Chemicals Industry
Co., Ltd. te NOBEOKA-SHI,
(11)
MIYAZAKI 882-8688, Japan (JP)
(21)
(72) INOUE, Takanori te NOBEOKA-SHI
(22)
MIYAZAKI 882-8688, Japan (JP)
KOUROGI, Hidehiro te NOBEOKA- (31)
SHI MIYAZAKI 882-8688, Japan
(32)
(JP)
(33)
(51) C08L 23/22
(54)
(11) EP2160443
(21) EP08761240.4
C08L 51/04
EP2125952
EP08701027.8
09.01.2008
102007002925
19.01.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SCHLAGZÄHMODIFIZIERTE
POLYCARBONATZUSAMMENSETZUNGEN
(22) 19.06.2008
(47) 13.10.2010
(31) 07110606
07120214
(73) Bayer MaterialScience AG te
51368 LEVERKUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 19.06.2007
07.11.2007
20 oktober 2010
(US)
(72) GOUGH, Helen, L. te BARRY
SOUTH GLAMORGAN CF62 7LG,
GROOT BRITTANNIË (GB)
MACKINNON, Iain, A. te PENARTH
SOUTH GLAMORGAN CF64 5TW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
O'HARE, Sarah te NR. BARRY
SOUTH GLAMORGAN CF62 4LA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
DURAND, Geraldine te CARDIFF
SOUTH GLAMORGAN CF10 4NH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51) C09C 3/12
C09C 1/36
C08G 77/16
C07D 249/20
C07D 249/18
A61Q 17/04
A61K 8/29
A61K 8/11
(72) SEIDEL, Andreas te 41542
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) SEMI-INTERPENETRIERENDES
FELDERMANN, Achim te 40477
NETZWERK MIT EINER PHASE
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK (11) EP1861465
EINES LINEAREN UNVERNETZTEN
DUITSLAND (DE)
(21) EP06723325.4
ISOBUTENPOLYMERS
(51) C08L 81/06
(22) 09.03.2006
(47) 13.10.2010
C08L 71/00
(31) 05006432
(73) BASF SE te 67056
(11) EP1999212
(32) 23.03.2005
LUDWIGSHAFEN,
(21) EP07727001.5
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Europees Octrooi Bureau
(22) 16.03.2007
(DE)
(54) CHROMOPHORE COATED METAL
(31) 783062 P
(72) HANEFELD, Phillip te 69115
OXIDE PARTICLES
06115871
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
(47) 13.10.2010
06118409
DUITSLAND (DE)
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
HILDEBRANDT, Nicole te 68239
(32) 17.03.2006
HEERLEN
MANNHEIM, BONDSREPUBLIEK
22.06.2006
DUITSLAND (DE)
(72)
SCHEHLMANN, Volker te 79650
03.08.2006
MÜHLBACH, Klaus te 67269
SCHOPFHEIM, BONDSREPUBLIEK
(33) Verenigde Staten van Amerika
GRÜNSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
BERG-SCHULTZ, Katja te CH-4303
Europees Octrooi Bureau
MACH, Helmut te 69115
KAISERAUGST, Zwitserland (CH)
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK (54) NEW POLYMER COMPOSITION
(51) C09C 1/36
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
C09C 1/00
WALTER, Hans-Michael te 67251
C01G 23/07
(73) Solvay Advanced Polymers, L.L.C.
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
C01G 23/00
te
ALPHARETTA,
GA
30005-3914,
DUITSLAND (DE)
Verenigde
Staten
van
Amerika
(11) EP1674534
TEYSSIE, Dominique te F-78230
(US)
LE PECQ, Frankrijk (FR)
(21) EP04030587.2
FICHET, Odile te F-78300 POISSY, (72) WEINBERG, Shari te ATLANTA,
(22) 23.12.2004
FULTON, GA 30324, Verenigde
Frankrijk (FR)
(54) Oberflächenmodifizierte
Staten van Amerika (US)
VANCAEYZEELE, Cedric te
Siliciumdioxid-TitandioxidSHORROCK, Shawn te CUMMING,
F-78540 VERNAUILLET, Frankrijk
Mischoxide
GA 30040, Verenigde Staten van
(FR)
Amerika (US)
DAVION, Benjamin te F-95800
(47) 13.10.2010
EL-HIBRI, Mohammad Jamal te
CERGY, Frankrijk (FR)
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ATLANTA, GA 30328, Verenigde
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
(51) C09J 163/00
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
C08L 63/00
(51) C08L 83/12
(72) Hasenzahl, Steffen, Dr. te MORRIS
(11) EP2085426
C08L 83/04
PLAINS, NJ, 07950, Verenigde
(21) EP08150842.6
C08K 5/54
Staten van Amerika (US)
C08G
77/46
(22) 30.01.2008
Riedemann, Heike te 63776
(11) EP2142601
MÖMBRIS, BONDSREPUBLIEK
(54) Auswaschbeständige
DUITSLAND (DE)
hitzehärtende
(21) EP08749950.5
Gray, Ann te 63452 HANAU,
Epoxidharzklebstoffe
(22) 30.04.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(31) 0708347
(DE)
(73) Sika Technology AG te 6340
Meyer, Jürgen, Dr. te 63811
(32)
01.05.2007
BAAR, Zwitserland (CH)
STOCKSTADT/MAIN,
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Hofstetter, David te 8405,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) POLYMER COMPOSITIONS
WINTERTHUR, Zwitserland (CH)
(DE)
Winteler, Johann Ulrich te 6340,
Schumacher, Kai, Dr. te 65719
(47) 13.10.2010
BAAR, Zwitserland (CH)
HOFHEIM, BONDSREPUBLIEK
(73) Dow Corning Corporation te
DUITSLAND (DE)
(51) C08L 69/00
MIDLAND, MICHIGAN 48611,
C08L 51/08
(51)
C23C 22/00
Verenigde Staten van Amerika
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
Nummer 35/10
C09D 5/00
C08F 8/00
(11) EP1883679
(21) EP06724403.8
(22) 19.04.2006
(31) 102005023728
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(54) CURABLE LIQUID COATING
COMPOSITION, CURED FILM AND
ANTISTATIC LAMINATE
(47) 13.10.2010
(73) ChemIP B.V. te 6167 RD GELEEN
Kriya Materials B.V. te 6167 RD
GELEEN
20 oktober 2010
(51) G02B 5/30
C09J 7/02
C09J 133/00
C09J 11/00
(11) EP1956064
(21) EP06832772.5
(22) 16.11.2006
(72) BELT, VAN DE, Roelof te 5684 GH (31) 2005335344
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BEST
2005335345
CURRIE, Edwin te 6133 AM
LACKSCHICHTBILDENDES
(32)
21.11.2005
SITTARD
KORROSIONSSCHUTZMITTEL UND
21.11.2005
VERFAHREN ZU DESSEN
(51) C11D 7/12
(33)
Japan
STROMFREIER APPLIKATION
C11D 3/37
Japan
C11D 3/10
13.10.2010
(54) ADHESIVE COMPOSITION FOR
C11D 1/14
BASF Coatings GmbH te 48165
OPTICAL FILM, ADHESIVE SHEET,
C09D 7/00
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
AND OPTICAL MEMBER USING
C09D 133/12
DUITSLAND (DE)
SUCH ADHESIVE COMPOSITION
C09D 133/08
DORNBUSCH, Michael te 48167
C08L 33/12
(47) 13.10.2010
MÜNSTER, BONDSREPUBLIEK
C08L 33/08
(73) SOKEN CHEMICAL &
DUITSLAND (DE)
C08K 3/26
ENGINEERING CO. LTD., te
E02B 1/00
(11) EP2045302
TOSHIMA-KU, TOKYO 171-8531,
C09D 7/12
Japan (JP)
(21) EP08165534.2
C09D 5/16
(72)
TOMITA, Koji te SAYAMA-SHI
(22)
30.09.2008
C09D 201/00
SAITAMA 350-1320, Japan (JP)
C09D 133/02
(31) 0719118
TOKUYAMA, Takayuki te SAYAMAB63B 59/04
(32) 01.10.2007
SHI SAITAMA 350-1320, Japan (JP)
A01K 75/00
(33) GROOT BRITTANNIË
(51)
C09J 133/00
EP1457531
(54) Shade coating composition based (11) EP2118223
EP02790807.8
on a removable coating
18.12.2002
comprising a binder system, and (21) EP08729172.0
(22) 06.02.2008
a cleaning agent for removal
2002308820
thereof
(31) 676131
23.10.2002
(47) 13.10.2010
(32) 16.02.2007
Japan
(73) Fenzi Belgium nv te 1800
(33) Verenigde Staten van Amerika
ANTIFOULING PAINT
VILVOORDE, België (BE)
COMPOSITION, ANTIFOULING
(54) ACRYLATE ADHESIVES
(72) DELPLANQUE, Pascal te B-1800,
PAINT FILMS, AND SHIPS,
CONTAINING SILICA
VILVOORDE, België (BE)
UNDERWATER STRUCTURES,
NANOPARTICLES CROSSLINKED
FISHING GEAR AND FISHING NETS (51) C09J 4/00
WITH POLYFUNCTIONAL
COVERED WITH THE FILMS
AZIRIDINES
(11) EP1877507
13.10.2010
(47) 13.10.2010
(21) EP06770021.1
CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.
(73) 3M Innovative Properties
(22) 02.05.2006
te OHTAKE-SHI, HIROSHIMA
Company te SAINT PAUL, MN
(31) 120789
739-0652, Japan (JP)
55133-3427, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(32) 03.05.2005
OKIMOTO, Hiroyuki, CHUGOKU
(32) 23.05.2005
(33)
57
MARINE PAINTS, LTD. te OHTAKESHI, HIROSHIMA 739-0652, Japan
(JP)
MUKUNOKI, Yasuo, CHUGOKU
MARINE PAINTS, LTD. te OHTAKESHI, HIROSHIMA 739-0652, Japan
(JP)
ASHIDA, Toshihiko, CHUGOKU
MARINE PAINTS, LTD. te OHTAKESHI, HIROSHIMA 739-0652, Japan
(JP)
ONO, Masashi, CHUGOKU MARINE
PAINTS, LTD. te OHTAKE-SHI,
HIROSHIMA 739-0652, Japan (JP)
(51) C09D 7/12
C09D 5/24
C09D 4/00
(11) EP2099871
(21) EP07847208.1
(22) 19.11.2007
(31) 06124503
(32) 21.11.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) FILIATRAULT, Timothy D. te SAINT
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 13.10.2010
LEWANDOWSKI, Kevin, M. te
SAINT PAUL, MINNESOTA
(73) Illinois Tool Works, Inc. te
55133-3427, Verenigde Staten
GLENVIEW, ILLINOIS 60026,
van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
ANDERSON, Kelly, S. te SAINT
(US)
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
(72) WANG, Xiaobin te NORTH
Verenigde Staten van Amerika
ANDOVER, MASSACHUSETTS
(US)
01845, Verenigde Staten van
GADDAM, Babu, N. te SAINT
Amerika (US)
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
DOE, Daniel, K. te HYDE PARK,
Verenigde Staten van Amerika
MASSACHUSETTS 02136,
(US)
Verenigde Staten van Amerika
JOSEPH, Eugene, G. te SAINT
(US)
PAUL, MINNESOTA 55133-3427,
SAVORY, Patricia, M. te DANVERS,
Verenigde Staten van Amerika
MA 01923, Verenigde Staten van
(US)
Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ADHESIVE FOR METAL BONDING
APPLICATIONS
LAMBERT, Kenneth, A. te
BILLERICA, MASSACHUSETTS
01821, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G02F 1/13357
G02F 1/1333
C09J 9/00
C09J 7/02
C09J 7/00
Nummer 35/10
C09J 133/00
C09J 11/06
C08K 5/49
C08K 5/36
C08K 5/3462
C08K 5/3445
C08K 5/3435
C08K 5/3415
C08K 5/19
C08K 5/00
(11) EP1582573
(21) EP05004925.3
(22) 07.03.2005
(31) 2004064344
2004122626
2004156011
2004264128
2005010022
2005026704
2005026766
2005026737
2005026357
58
(73) Texas Instruments Incorporated
te DALLAS, TEXAS 75251,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Air Liquide America Corporation
te DALAS, TEXAS 75262,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Hall, Lindsey te DALLAS, TEXAS
75243, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Sees, Jennifer te THE COLONY,
TEXAS 75056, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Misra, Ashutosh te DALLAS,
TEXAS 75243, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C09K
C09K
C09K
C09K
8/90
8/88
8/86
8/68
(11) EP1954780
(32) 08.03.2004
19.04.2004
26.05.2004
10.09.2004
18.01.2005
02.02.2005
02.02.2005
02.02.2005
02.02.2005
(21) EP06831886.4
(33) Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
(47)
(54) Pressure-sensitive adhesive
composition, pressure-sensitive
adhesive sheets and surface
protecting film
(47) 13.10.2010
(22) 16.11.2006
(31) 285440
(51) H01L 21/321
C09K 3/14
C09G 1/02
(11) EP1004648
(21) EP99203930.5
(22) 24.11.1999
(31) 109683 P
(32) 24.11.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Improvements in or relating to
semiconductor devices
(47) 13.10.2010
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) OSHIO, Shozo, c/o Matsushita
Electric Industrial Co.,Ltd., te
3-7,SHIROMI 1-CHOME, CHUOKU,OSAKA-SHI, OSAKA 540-6319,,
Japan (JP)
(51) C09K 19/42
(11) EP2147080
(21) EP08753101.8
(22) 16.05.2008
(31) 2007132117
(32) 17.05.2007
(33) Japan
(54) NEMATIC LIQUID CRYSTAL
COMPOSITION AND BISTABLE
NEMATIC LIQUID CRYSTAL
DISPLAY
(47) 13.10.2010
(73) DIC Corporation te TOKYO
174-8520, Japan (JP)
Nemoptic te 78114 MAGNY-LESHAMEAUX, Frankrijk (FR)
(72) NAKATA, Hidetoshi te
KITAADACHI-GUN SAITAMA
Verenigde Staten van Amerika
362-8577, Japan (JP)
KURIYAMA, Takeshi te
METHOD AND COMPOSITION OF
KITAADACHI-GUN SAITAMA
PREPARING POLYMERIC
362-8577, Japan (JP)
FRACTURING FLUIDS
TAKEUCHI, Kiyofumi te
13.10.2010
KITAADACHI-GUN SAITAMA
Services Pétroliers Schlumberger
362-8577, Japan (JP)
te 75007 PARIS, Frankrijk (FR)
TAKATSU, Haruyoshi te
Schlumberger Holdings Limited te
KITAADACHI-GUN SAITAMA
TORTOLA, NO ZIP,
362-8577, Japan (JP)
Britse Maagdeneilanden (VG)
STOENESCU, Daniel te 91120
Schlumberger Technology B.V. te
PALAISEAU, Frankrijk (FR)
2514 JG THE HAGUE
DUBOIS, Jean-Claude te F-78830
PRAD Research And Development
BULLION, Frankrijk (FR)
Limited te ROAD TOWN,
DOZOV, Ivan te F-91400 ORSAY,
TORTOLA,
Frankrijk (FR)
Britse Maagdeneilanden (VG)
(51) F23G 7/10
PARRIS, Michael D. te RICHMOND,
C10L 5/44
TEXAS 77469, Verenigde Staten
C10B 53/02
van Amerika (US)
C10B 49/04
EL KHOLY, Ismail te SUGAR LAND,
B27K 3/00
TEXAS 77479, Verenigde Staten
A62D 3/40
van Amerika (US)
(11) EP2125994
C09K 11/80
(21) EP08762180.1
C09K 11/79
(32) 22.11.2005
(33)
(54)
(73)
(72)
(73) NITTO DENKO CORPORATION te
IBARAKI-SHI, OSAKA 567-8680,
Japan (JP)
(72) Amano, Tatsumi te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
Ando, Masahiko te IBARAKI-SHI
OSAKA 567-8680, Japan (JP)
Okumura, Kazuhito te IBARAKISHI OSAKA 567-8680, Japan (JP)
Kobayashi, Natsuki te IBARAKISHI OSAKA 567-8680, Japan (JP)
20 oktober 2010
(51)
C01B 21/06
(22) 29.02.2008
(11) EP1685211
(31) 0753581
(21) EP04799787.9
(32) 01.03.2007
(22) 17.11.2004
(33) Frankrijk
(31) 2003389695
2004149616
(54) PROCEDE DE FABRICATION DE
CHARBON VEGETAL A HAUTE
TENEUR EN CARBONE ET
L'INSTALLATION DE MISE EN
OEUVRE DU PROCEDE
(32) 19.11.2003
19.05.2004
(33) Japan
Japan
(47) 13.10.2010
(73) Thermya te 33140 VILLENAVE
(54) METHOD FOR PRODUCING
D'ORNON, Frankrijk (FR)
NITRIDOSILICATE-BASED
(72) MATEOS, David te F-33600
COMPOUND, NITRIDOSILICATE
PESSAC, Frankrijk (FR)
PHOSPHOR, AND LIGHT-EMITTING
APPARATUS USING THE
(51) C11D 3/22
NITRIDOSILICATE PHOSPHOR
C11D 3/20
(47) 13.10.2010
C11D 3/18
C11D 17/00
(73) Panasonic Corporation te
Nummer 35/10
C11D 1/835
C11D 1/62
(11) EP1765966
(21) EP05755866.0
(22) 01.07.2005
(31) 0415832
59
(21) EP06846417.1
(22) 30.11.2006
(31) 740885 P
(32) 30.11.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 15.07.2004
(54) CLEANING COMPOSITIONS AND
METHODS
(33) GROOT BRITTANNIË
(47) 13.10.2010
(54) FABRIC SOFTENING COMPOSITION (73) Colgate-Palmolive Company te
NEW YORK NY 10022-7499,
(47) 13.10.2010
Verenigde Staten van Amerika
(73) Unilever PLC te LONDON EC4Y
(US)
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72)
TUZI, Alexandrine te B-4430 ANS,
Unilever N.V. te 3013 AL
België (BE)
ROTTERDAM
BROZE, Guy te B-4460 GRACE(72) FORD, Gary J.P., Unilever R & D
HOLLOGNE, België (BE)
Port Sunlight te BEBINGTON
(51)
C11D 3/22
MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1874912
ROTH, Stephane, Unilever R & D (21) EP06742603.1
Port Sunlight te BEBINGTON
MERSEYSIDE CH63 3JW, GROOT (22) 12.04.2006
BRITTANNIË (GB)
(31) 0508883
SOUBIRAN, Laurent, Unilever R & (32) 29.04.2005
D Port Sunlight te MIDDLESEX TW
11 9RR, GROOT BRITTANNIË (GB) (33) GROOT BRITTANNIË
(51) C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
3/20
3/18
3/04
1/825
1/68
(54) POLYMERS FOR LAUNDRY
APPLICATIONS
(22) 21.12.2005
(73)
(72)
(31) 2004369801
2005186534
2005338611
(32) 21.12.2004
27.06.2005
24.11.2005
(33) Japan
Japan
Japan
(54) CLEANER COMPOSITION
(47) 13.10.2010
(73) Kao Corporation te CHUO-KU
TOKYO 103-8210, Japan (JP)
(72) ITOI, Akito c/o Kao Corporation
Research Laboratories te
WAKAYAMA 640-8580, Japan (JP)
KASHIHARA, Eiji c/o Kao
Corporation Research
Laboratories te WAKAYAMA
640-8580, Japan (JP)
RINDO, Katsuhiko c/o Kao
Corporation Research
Laboratories te WAKAYAMA
640-8580, Japan (JP)
HASHIMOTO Ryoichi Kao
Corporation Research
Laboratories te WAKAYAMA
640-8580, Japan (JP)
(51) C11D
C11D
C11D
C11D
C11D
3/43
3/20
17/00
1/94
1/83
(11) EP2004786
(DE)
BITTNER, Christian te 64625
BENSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MISSKE, Andrea te 67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CASADO DOMINGUEZ, Arturo Luis
te 68239 MANNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C11D 3/50
C11D 17/00
(11) EP2134829
(21) EP08735463.5
(22) 25.03.2008
(31) 07106223
(32) 16.04.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) SELF ADHESIVE HARD SURFACE
CLEANING BLOCK
(47) 13.10.2010
(73) Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) ABBAS, Syed, Husain te I-26841
CASALPUSTERLENGO, Italië (IT)
DEL FIOL, Daniele te I-26841
Unilever PLC te LONDON EC4Y
CASALPUSTERLENGO, Italië (IT)
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
MONDANI, Paolo te I-26841
Unilever N.V. te 3013 AL
CASALPUSTERLENGO, Italië (IT)
ROTTERDAM
PEZZIA, Serena te I-26841
GIBBS, Christopher D., Unilever
CASALPUSTERLENGO, Italië (IT)
R&D Port Sunlight te BEBINGTON,
TROMBETTA, Ivana te I-26841
WIRRAL MERSEYSIDE CH63 3JW,
CASALPUSTERLENGO, Italië (IT)
GROOT BRITTANNIË (GB)
(51)
C12M 1/107
PARRY, Alyn James, Unilever R &
D Port Sunlight te BEBINGTON,
(11) EP1987128
WIRRAL MERSEYSIDE CH63 3JW,
(21) EP07712281.0
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 21.02.2007
ROGERS, Susanne H., Unilever
R&D Port Sunlight te BEBINGTON, (31) 202006002757 U
WIRRAL MERSEYSIDE CH63 3JW,
(32) 21.02.2006
GROOT BRITTANNIË (GB)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
C11D 3/37
(54) BIOREAKTOR ZUR
C08G 73/04
METHANISIERUNG VON
EP1877531
BIOMASSE MIT HOHEM
EP06725729.5
FESTSTOFFANTEIL
12.04.2006
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(11) EP1849856
(21) EP05820328.2
20 oktober 2010
(51)
(11)
(21)
(22)
(31) 671493 P
(32) 15.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AMPHIPHILE WASSERLÖSLICHE
ALKOXYLIERTE
POLYALKYLENIMINE MIT EINEM
INNEREN
POLYETHYLENOXIDBLOCK UND
EINEM ÄUSSEREN
POLYPROPYLENOXIDBLOCK
(47) 13.10.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) BOECKH, Dieter te 67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Bekon Energy Technologies GmbH
& CO. KG te 85774
UNTERFÖHRING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) LUTZ, Peter te 81927 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) C12P 21/06
C12P 21/02
C12N 5/10
C12N 15/63
C12N 1/21
C12N 1/00
(11) EP1005526
(21) EP98918334.8
(22) 15.04.1998
(31) 43700 P
Nummer 35/10
(32) 16.04.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) DIRECT EXPRESSION OF
PEPTIDES INTO CULTURE MEDIA
(47) 13.10.2010
(73) Unigene Laboratories, Inc. te
FAIRFIELD, NJ 07004-2193,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MEHTA, Nozar, M. te RANDOLF, NJ
07869, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RAY, Martha, V., L. te NUTLEY, NJ
07110, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MEENAN, Christopher, P. te
LINCOLN PARK, NJ 07053,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CONSALVO, Angelo, P. te
MONROE, NY 10950, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C12Q 1/22
C12N 1/10
A61K 39/002
(11) EP1421178
(21) EP02766186.7
(22) 29.08.2002
(31) 316310 P
(32) 30.08.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED METHODS FOR
PRODUCING OOCYSTS
(47) 13.10.2010
(73) Embrex, Inc. te DURHAM NC
27703, Verenigde Staten van
Amerika (US)
60
135-270, Zuid-Korea (KR)
KOH, Jee-Hoon te SEODAEMUNGU, SEOUL 120-762, Zuid-Korea
(KR)
KIM, Tae-JIn te GURO-GU, SEOUL
152-752, Zuid-Korea (KR)
PARK, Bum-Suk te GURO-GU,
SEOUL 152-773, Zuid-Korea (KR)
SOHN, Kenny te YONGSIN-SI,
GYEONGGI-DO 448-515, ZuidKorea (KR)
(51) C12P 13/08
C12N 9/02
C12N 1/21
(11) EP1792975
(21) EP06256099.0
(22) 29.11.2006
(31) 20050115904
(32) 30.11.2005
(33) Zuid-Korea
(73) PL Bio Co., Ltd. te GWANAK-GU
SEOUL 151-010, Zuid-Korea (KR)
CJ Cheiljedang Corp. te JUNG-GU
SEOUL 100-802, Zuid-Korea (KR)
(72) LEE, Yeon-Hee te DOGOK-DONG,
GANGNAM-GU, SEOUL 135-270,
Zuid-Korea (KR)
PAEK, Kyung-Soo te DOGOKDONG, GANGNAM-GU, SEOUL
OF TUMORS
(47) 13.10.2010
(73) IMBA-Institut für Molekulare
Biotechnologie GmbH te 1030
VIENNA, Oostenrijk (AT)
(72) PENNINGER, Josef, c/o Inst. of
Molec. Biot. of the te A-1030
VIENNA, Oostenrijk (AT)
ERIKSSON, Urs, c/o Basel
University Hospital te CH-4031
BASEL, Zwitserland (CH)
(51) C12N 5/10
C12N 15/12
C07K 14/725
(11) EP1910521
(21) EP06776623.8
(22) 04.08.2006
(31) 05017128
06007539
(32) 05.08.2005
(54) Microorganism of the genus
10.04.2006
Corynebacterium having
(33)
Europees Octrooi Bureau
enhanced L-lysine productivity
Europees Octrooi Bureau
and method of producing L-lysine
(54) GENERATION OF
using said microorganism
ALLORESTRICTED ANTIGEN
(47) 13.10.2010
SPECIFIC T CELLS
(73) CJ CheilJedang Corporation te
(47)
13.10.2010
JUNG-GU SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(73)
Helmholtz Zentrum München
(72) Park, Young Hoon te BUNGDANGDeutsches Forschungszentrum
GU, SEONGNAM-CITY, KYUNGKIfür Gesundheit und Umwelt
DO, Zuid-Korea (KR)
GmbH te 85764 NEUHERBERG,
Koo, Hyun Min te DEOKYANG-GU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GOYANG-CITY, KYUNGKI-DO, Zuid(DE)
Korea (KR)
Max-Delbrück-Centrum für
Lim, Sang Jo te NAM-GU,
Molekulare Medizin Berlin-Buch te
INCHEON-CITY, Zuid-Korea (KR)
13092 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
Moon, Jun Ok te DEUNGCHONDUITSLAND (DE)
DONG, GANGSEO-GU, SEOUL,
Zuid-Korea (KR)
(72) HUTCHINS, James E. te DURHAM,
Yang, Young Lyeol te DEOKYANGNC 27713, Verenigde Staten van
GU, GOYAN-CITY, KYUNGKI-DO,
Amerika (US)
Zuid-Korea (KR)
TYCZKOWSKI, Julius, K. te CARY,
(51)
C12N 5/00
NC 27522, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1487967
(51) C12N 1/20
(21) EP03745590.4
A61K 35/66
(22) 24.03.2003
A23L 1/054
(31) 367181 P
(11) EP1789531
(32) 25.03.2002
(21) EP05765902.1
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 30.06.2005
(54) CHIMERIC PANCREAS
(31) 2004064474
(47) 13.10.2010
(32) 16.08.2004
(73) Washington University te ST.
(33) Zuid-Korea
LOUIS, MO 63130, Verenigde
(54) LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
Staten van Amerika (US)
WITH BODY-FAT REDUCING
(72) HAMMERMAN, Marc, R. te ST.
ACTIVITY AND THE FOODS
LOUIS, MO 63131, Verenigde
CONTAINING THEM
Staten van Amerika (US)
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
(51) C12N 5/0784
(11) EP1651755
(21) EP04769204.1
(22) 04.08.2004
(31) 491988 P
(32) 04.08.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR IMMUNOTHERAPY
(72) SCHENDEL, Dolores te 80469
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WILDE, Susanne te 81669
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BLANKENSTEIN, Thomas te 13467
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C12N 7/00
C07K 14/08
(11) EP1908822
(21) EP07114143.6
(22) 24.03.2004
(31) 03075842
(32) 24.03.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Infectious bursal disease virus
mutants and vaccines
(47) 13.10.2010
(73) Intervet International B.V. te 5831
AN BOXMEER
(72) Mundt, Egbert, c/o BFAV te
D-17498 INSEL RIEMS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Letzel, Tobias te D-16225,
EBERSWALDE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/10
Paul, Guntram, c/o Intervet
International GmbH te 50739
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Van Loon, Adriaan Antonius
Wilhelmus Maria te 5836 BB
SAMBEEK
(51) C12P 21/02
C12N 9/02
C12N 15/53
(11) EP1721969
(21) EP06012499.7
(22) 30.06.1998
(31) 51917 P
(32) 08.07.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Mutant bioluminescent protein,
and process for producing the
mutant bioluminescent protein
(47) 13.10.2010
(73) KIKKOMAN CORPORATION te
NODA-SHI, CHIBA 278-0037,
Japan (JP)
(72) Hirokawa, Kozo, c/o Kikkoman
Corporation te NODA-SHI, CHIBA
278-8601, Japan (JP)
Kajiyama, Naoki, c/o Kikkoman
Corporation te NODA-SHI, CHIBA
278-8601, Japan (JP)
Murakami, Seiiji, c/o Kikkoman
Corporation te NODA-SHI, CHIBA
278-8601, Japan (JP)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
61
(73) RNA-Line Oy te FIN-04430
JÄRVENPÄÄ, Finland (FI)
(72) Makeyev, Eugeny te FIN-00250
HELSINKI, Finland (FI)
Bamford, Dennis te FIN-04430
JÄRVENPÄÄ, Finland (FI)
(51) C12N 9/16
C12N 15/09
C12N 1/15
(11) EP1602721
(21) EP04716373.8
(22) 02.03.2004
20 oktober 2010
(33) Zuid-Korea
(54) Recombinant vector for deleting
specific regions of chromosome
and method for deleting specific
chromosomal regions of
chromosome in the
microorganism using the same
(47) 13.10.2010
(73) Korea Advanced Institute of
Science and Technology te
DAEJEON 305-701, Zuid-Korea
(KR)
(72) Kim, Sun Chang te 305-701,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Kang, Kui Hyeon te 305-701,
04.03.2003
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Japan
Yu, Byung Jo te 305-701,
KOJI MOLD-ORIGIN
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
PHOSPHOLIPASE A SB 2 /SB
Lee, Jun Hyoung te 305-701,
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
13.10.2010
Sung, Bong Hyun te 305-701,
National Institute of Technology
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
and Evaluation te TOKYO
Lee, Choong Hoon te 305-701,
151-0066, Japan (JP)
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
National Institute of Advanced
Lee, Sang Hee te 305-701,
Industrial Science and Technology
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
te TOKYO 100-8921, Japan (JP)
Lee, Ju Young te 305-701,
National Research Institute of
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
Brewing te HIGASHIHIROSHIMAPark, Myung Keun te 305-701,
SHI, HIROSHIMA 739-0046, Japan
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
(JP)
(31) 2003057565
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) KITAMOTO, Katsuhiko te TOKYO
1130032, Japan (JP)
ARIOKA, Manabu te TOKYO
1130032, Japan (JP)
YAMAGUCHI, Shotaro c/o Gifu R &
C12P 19/00
D Center te KAKAMIGAHARA-SHI,
C12N 9/10
GIFU 5090108, Japan (JP)
C12N 9/02
MACHIDA, Masayuki c/o Tsukuba
C12N 15/52
Central 6 te TSUKUBA-SHI,
EP1448767
IBARAKI 3058586, Japan (JP)
EP02803403.1
ABE, Keietsu te MIYAGI 9850043,
Japan (JP)
21.11.2002
GOMI, Katsuya te SENDAI-SHI
01127395
MIYAGI 9393201, Japan (JP)
22.11.2001
ASAI, Kiyoshi c/o AIST Tokyo
Waterfront te KOTO-KU, TOKYO
Europees Octrooi Bureau
1350064, Japan (JP)
NOVEL GENE CLUSTER OF
SANO, Motoaki c/o Tsukuba
PEDERIN BIOSYNTHESIS GENES
Central 6 te TSUKUBA-SHI,
13.10.2010
IBARAKI 3058586, Japan (JP)
KIN, Taishin c/o AIST Tokyo
Rheinische Friedrich-WilhelmsWaterfront te KOTO-KU, TOKYO
Universität Bonn te 53113 BONN,
1350064, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NAGASAKI, Hideki c/o AIST Tokyo
(DE)
Waterfront te KOTO-KU, TOKYO
PIEL, Jörn te 07743 JENA,
1350064, Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HOSOYAMA, Akira te SHIBUYA-KU,
(DE)
TOKYO 1510066, Japan (JP)
C12Q 1/70
AKITA, Osamu te
C12N 9/12
HIGASHIHIROSHIMA-SH,
HIROSHIMA 7390046, Japan (JP)
EP1242586
OGASAWARA, Naotake te IKOMAEP00988824.9
SHI NARA 6300243, Japan (JP)
21.12.2000
HISAHARA, Satoru te FUKUOKASHI FUKUOKA 8111355, Japan (JP)
992751
(51) C12N 15/11
C07H 21/00
A61Q 19/02
A61P 17/00
A61K 8/60
A61K 31/7105
(11) EP1963507
(21) EP06830566.3
(22) 12.12.2006
(31) 0512553
(32) 12.12.2005
(33) Frankrijk
(54) SIRNA ANTI MYOSINE VA ET
DEPIGMENTATION DE LA PEAU
(47) 13.10.2010
(73) Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
te 92100 BOULOGNEBILLANCOURT, Frankrijk (FR)
(72) SCHMITT-MILAS, Anne-Marie te
F-31770 TOURNEFEUILLE,
Frankrijk (FR)
LAMBERT, Jo te B-9840 DE PINTE,
België (BE)
WESTBROEK, Wendy te
ROCKVILLE, MD 20853, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VAN GELE, Mireille te B-9991
ADEGEM (MALDEGEM), België
(BE)
(51) C12N 15/82
C12N 15/11
A01H 5/00
(32) 21.12.1999
(51) C12N 15/09
(33) Finland
(11) EP0942971
(11) EP2088195
(54) RNA POLYMERASES FROM
BACTERIOPHAGE PHI 6-PHI 14
AND USE THEREOF
(21) EP97954090.3
(21) EP08167449.1
(22) 09.12.1997
(22) 23.10.2008
(31) 763704
(31) 20080012377
(32) 09.12.1996
(32) 11.02.2008
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.10.2010
Nummer 35/10
62
(54) METHOD FOR ALTERING THE
NUTRITIONAL CONTENT OF
PLANT SEED
(47) 13.10.2010
(73) DeKalb Genetics Corporation te
DEKALB, IL 60115, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51)
(72) KIRIHARA, Julie, A. te
BLOOMINGTON, MN 55425,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HIBBERD, Kenneth, A. te FALCON
HEIGHTS, MN 55113, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ANTHONY, Janice te WAKEFIELD,
RI 02879, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) C12Q 1/68
C12N 15/113
A61K 31/713
(11) EP1409670
(21) EP02743264.0
(22) 05.07.2002
(31) 10133858
(32) 12.07.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SYNTHETISCHE
DOPPELSTRÄNGIGE
OLIGONUCLEOTIDE ZUR
GEZIELTEN HEMMUNG DER
GENEXPRESSION
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(47) 13.10.2010
(73) Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH te 65929 FRANKFURT AM
MAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72)
Amerika (US)
PROSTATE CANCER AND OTHER
FANSLOW, William, Christian, III te
CANCERS
NORMANDY PARK, WA 98166,
(47) 13.10.2010
Verenigde Staten van Amerika
(73) Mitomics Inc. te THUNDER BAY,
(US)
ON P7A 7T1, Canada (CA)
G01N 33/566
(72) PARR, Ryan te THUNDER BAY,
G01N 33/53
ONTARIO P7G 1J5, Canada (CA)
G01N 33/50
THAYER, Robert te THUNDER BAY,
G01N 33/15
ONTARIO P7K 1H5, Canada (CA)
C12Q 1/68
DAKUBO, Gabriel te THUNDER
C12P 21/08
BAY, ONTARIO P7J 1H7, Canada
C12N 5/10
(CA)
C12N 15/12
MAKI, Jennifer te THUNDER BAY,
C07K 16/18
ONTARIO P7A 7Z6, Canada (CA)
C07K 14/47
ROBINSON, Kerry te THUNDER
A61P 35/00
BAY, ONTARIO P7A 4X1, Canada
A61P 25/00
(CA)
A61K 48/00
AGUIRRE, Andrea te THUNDER
A61K 39/395
BAY, ONTARIO P7G 1C6, Canada
A61K 38/17
(CA)
EP1445315
REGULY, Brian te THUNDER BAY,
ONTARIO P7A 5S9, Canada (CA)
EP02788588.8
HARBOTTLE, Andrew te PANDON
22.10.2002
QUAYS NEWCASTLE UPON TYNE
2001325189
NE1 3DW, GROOT BRITTANNIË
(GB)
23.10.2001
BIRCH-MACHIN, Mark te
Japan
NEWCASTLE UPON TYNE NE3
HUMAN AND MAMMALIAN STEM
4RW, GROOT BRITTANNIË (GB)
CELL-DERIVED NEURONAL
(51)
C12P 1/04
SURVIVAL POLYPEPTIDES
C12N 9/12
13.10.2010
C12N 9/00
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
C12N 15/77
te OSAKA-SHI, OSAKA 541-8526,
C12N 15/54
Japan (JP)
C12N 15/31
Honjo, Tasuku te KYOTO-SHI,
(11) EP1246922
KYOTO 606-0001, Japan (JP)
(21) EP00942322.9
HONJO, Tasuku te KYOTO-SHI,
(22) 27.06.2000
KYOTO 606-0001, Japan (JP)
TASHIRO, Kei te KYOTO-SHI,
(31) 142691 P
KYOTO 603-8162, Japan (JP)
150310 P
TAKAHASHI, Jun te KYOTO-SHI,
19942095
KYOTO 606-8336, Japan (JP)
19942097
TODA, Hiroki te PALO ALTO, CA
(32) 01.07.1999
94301-1518, Verenigde Staten
23.08.1999
van Amerika (US)
03.09.1999
(72) UHLMANN, Eugen te 61479
GLASHÜTTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HUBER, Jochen te 67133
MAXDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GUNKEL, Niki te 69121
HEIDELBERG, BONDSREPUBLIEK
(51) G01N 33/574
DUITSLAND (DE)
C40B 40/08
NEUMANN, Sandra te 63073
C12Q 1/68
OFFENBACH, BONDSREPUBLIEK
C12Q 1/48
DUITSLAND (DE)
C12N 15/53
(51) C12N 15/62
C12N 15/12
C12N 15/12
C12N 15/11
C07K 14/705
A61P 35/00
A61K 38/17
(11) EP1877559
(11) EP1102848
(21) EP99942039.1
(22) 05.08.1999
(31) 95672 P
(32) 07.08.1998
(21) EP06741413.6
(22) 18.04.2006
(31) 672016 P
721522 P
789872 P
(32) 18.04.2005
29.09.2005
(54) MOLECULES DESIGNATED LDCAM
07.04.2006
(47) 13.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Immunex Corporation te
Verenigde Staten van Amerika
THOUSAND OAKS, CA
Verenigde Staten van Amerika
91320-1799, Verenigde Staten
(54) MITOCHONDRIAL MUTATIONS
van Amerika (US)
AND REARRANGEMENTS AS A
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) BAUM, Peter, Robert te SEATTLE,
WA 98115, Verenigde Staten van
20 oktober 2010
DIAGNOSTIC TOOL FOR THE
DETECTION OF SUN EXPOSURE,
03.09.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) -(47) 13.10.2010
(73) Paik Kwang Industrial Co., Ltd. te
JEOLLABUK-DO, Zuid-Korea (KR)
(72) POMPEJUS, Markus te D-67251
FREINSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KRÖGER, Burkhard te D-67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
SCHRÖDER, Hartwig te D-69226
NUSSLOCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZELDER, Oskar te D-67346
SPEYER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HABERHAUER, Gregor te D-67117
LIMBURGERHOF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Nummer 35/10
(DE)
(51) C12N 15/63
(11) EP1675956
(21) EP04791263.9
(22) 20.10.2004
(31) 03103890
(32) 21.10.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
63
C12N 15/52
A01H 5/00
(11) EP1869186
(21) EP06724035.8
(22) 31.03.2006
(31) 05075781
669243 P
(32) 04.04.2005
07.04.2005
(54) MINIMAL DNA SEQUENCE ACTING (33) Europees Octrooi Bureau
AS A CHROMATIN INSULATOR
Verenigde Staten van Amerika
AND ITS USE IN PROTEIN
(54)
METHODS AND MEANS FOR
EXPRESSION
REMOVAL OF A SELECTED DNA
(47) 13.10.2010
SEQUENCE
(73) Merck Serono SA te 1267
(47) 13.10.2010
COINSINS, VAUD, Zwitserland
(73) Bayer BioScience N.V. te 9052
(CH)
GENT, België (BE)
(72) CHATELLARD, Philippe te
(72)
D'HALLUIN, Kathleen te B-9030
CH-1005 LAUSANNE, Zwitserland
MARIAKERKE, België (BE)
(CH)
RUITER, Rene te B-9070
IMHOF, Markus te CH-1071
HEUSDEN (DESTELBERGEN),
CHEXBRES, Zwitserland (CH)
België (BE)
(51) C12N 9/02
(51) C12N 5/10
C12N 15/77
C12N 15/82
C07K 14/34
C07K 14/415
(11) EP1924694
(11) EP1833972
(21) EP06793395.2
(21) EP05823644.9
(22) 11.09.2006
(22) 23.12.2005
(31) 102005043979
(31) 04106984
(32) 15.09.2005
641657 P
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 24.12.2004
06.01.2005
(54) VERFAHREN ZUR PRODUKTION
VON AMINOSÄUREN MIT
(33) Europees Octrooi Bureau
MIKROORGANISMEN
Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.10.2010
(54) PLANTS HAVING INCREASED
SEED YIELD AND METHOD FOR
(73) Forschungszentrum Jülich GmbH
MAKING THE SAME
te 52425 JÜLICH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(DE)
(73) CropDesign N.V. te 9052
(72) NIEBISCH, Axel te 1020 WIEN,
ZWIJNAARDE-GENT, België (BE)
Oostenrijk (AT)
(72)
REUZEAU, Christophe te F-24350
BOTT, Michael te 52428 JÜLICH,
LA CHAPPELLE GONAGUET,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Frankrijk (FR)
(DE)
(51)
C12N 7/01
(51) C12N 15/82
C12N 15/869
(11) EP1932917
C12N 15/11
C07K 14/82
(21) EP07114182.4
A61K 48/00
(22) 30.08.2000
A61K 35/76
(31) 152493 P
(11) EP1694852
(32) 30.08.1999
(21) EP04798619.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 17.11.2004
(54) Plant sterol acyltransferases
(31) 0326798
(47) 13.10.2010
541308 P
(73) Monsanto Technology, LLC te ST. (32) 17.11.2003
LOUIS, MO 63167, Verenigde
03.02.2004
Staten van Amerika (US)
(33) GROOT BRITTANNIË
(72) Lassner, Michael te REDWOOD
Verenigde Staten van Amerika
CITY, CA 94063, Verenigde Staten
(54)
MUTANT HERPES SIMPLEX VIRUS
van Amerika (US)
AND USE THEREOF IN THE
Van Eenennaam, Alison te DAVIS,
TREATMENT OF SQUAMOUS CELL
CA 95616, Verenigde Staten van
CANCER
Amerika (US)
(47) 13.10.2010
(51) C12N 5/10
(73) Crusade Laboratories Limited te
C12N 15/82
GLASGOW GLASGOW
20 oktober 2010
STRATHCLYDE G51 4WF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Sloan-Kettering Institute For
Cancer Research te NEW YORK,
NEW YORK 10021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) BROWN, Susanne Moira te
GLASGOW STRATHCLYDE G51
4WF, GROOT BRITTANNIË (GB)
DUNN, Paul te GLASGOW
STRATHCLYDE G51 4WF, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SINGH, Bhuvanesh te OLD
WESTBURY NEW YORK 11568,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GANLY, Ian te NEW YORK, NEW
YORK 10021, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) C12P 17/06
(11) EP1154022
(21) EP00981704.0
(22) 14.12.2000
(31) 35626799
2000234008
(32) 15.12.1999
02.08.2000
(33) Japan
Japan
(54) NOVEL SUBSTANCE ORIGINATING
IN BASIDIOMYCETE CULTURE,
PROCESS FOR PRODUCING THE
SAME AND USE THEREOF
(47) 13.10.2010
(73) AMINO UP CHEMICAL CO. LTD. te
SAPPORO-SHI, HOKKAIDO
004-0839, Japan (JP)
(72) KOSUNA, Ken-Ichi, c/o Amino Up
Chemical Co., Ltd te SAPPOROSHI, HOKKAIDO 004-0839, Japan
(JP)
YUAN, Lan, c/o Amino Up
Chemical Co., Ltd te SAPPOROSHI, HOKKAIDO 004-0839, Japan
(JP)
MIURA, Takehito, c/o Amino Up
Chemical Co., Ltd te SAPPOROSHI, HOKKAIDO 004-0839, Japan
(JP)
SUN, Buxiang, c/o Amino Up
Chemical Co., Ltd te SAPPOROSHI, HOKKAIDO 004-0839, Japan
(JP)
(51) C12Q 1/68
C12N 15/10
(11) EP1604040
(21) EP04718499.9
(22) 08.03.2004
(31) 453060 P
(32) 07.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AMPLIFICATION AND ANALYSIS OF
WHOLE GENOME AND WHOLE
TRANSCRIPTOME LIBRARIES
GENERATED BY A DNA
POLYMERIZATION PROCESS
(47) 13.10.2010
(73) Rubicon Genomics, Inc. te ANN
Nummer 35/10
ARBOR, MI 48104, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KAMBEROV, Emmanuel te ANN
ARBOR, MI 48103, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SUN, Tong te NOVI, MI 48375,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BRUENING, Eric te CHELSEA, MI
48118, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PINTER, Jon te YPSILANTI, MI
48197, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SLEPTSOVA, Irina te MANDEVILLE,
LA 70471, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KURIHARA, Takao te ANN ARBOR,
MI 48108, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MAKAROV, Vladimir, L. te ANN
ARBOR, MI 48105, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) C14C 3/22
(11) EP1592814
(21) EP04706144.5
(22) 29.01.2004
(31) 10304959
(32) 06.02.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
VON LEDER
(47) 13.10.2010
(73) BASF SE te 67056
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HÜFFER, Stephan te 67063
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WOLF, Gerhard te 68775 KETSCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KLÜGLEIN, Matthias te 67071
LUDWIGSHAFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KRONER, Matthias te 67304
EISENBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) C22B 1/16
(11) EP1887091
(21) EP05804043.7
(22) 11.11.2005
(31) 2005137474
(32) 10.05.2005
(33) Japan
64
IMAI, Takeshi c/o NIPPON STEEL
CHIYODA-KU TOKYO 100-8366,
CORPORATION YAWATA WORKS te
Japan (JP)
FUKUOKA 8048501, Japan (JP)
(72) KOMATSU, Atsushi te IZUMI-SHI,
GUSHIMA, Akira c/o NIPPON
OSAKA 594-0074, Japan (JP)
STEEL CORPORATION YAWATA
TSUJIMURA, Takao te CHIYODAWORKS te FUKUOKA 8048501,
KU, TOKYO 100-8366, Japan (JP)
Japan (JP)
ANDOH, Atsushi, Steel & Tech.
IKEDA, Tsuneo c/o NIPPON STEEL
Dev. Lab. te SAKAI-SHI, OSAKA
CORPORATION YAWATA WORKS te
592-8332, Japan (JP)
FUKUOKA 8048501, Japan (JP)
(51) C23C 14/56
(51) C22C 19/03
C23C 14/04
C22C 19/00
C23C 14/00
(11) EP1867739
(11) EP1008668
(21) EP07009792.8
(22) 16.05.2007
(31) 102006023374
(32) 16.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP98907230.1
(22) 12.03.1998
(31) 6580297
(32) 19.03.1997
(33) Japan
(54) Legierung auf der Basis von
(54) APPARATUS FOR
Nickel und deren Verwendung für
MANUFACTURING THIN FILM
Zündkerzenelektroden
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) Panasonic Corporation te
(73) BorgWarner BERU Systems GmbH
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
te 71636 LUDWIGSBURG,
Japan (JP)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72)
HONDA, Kazuyoshi te TAKATSUKI(DE)
SHI, OSAKA 569-0056, Japan (JP)
(72) Niessner, Werner te 71711
ECHIGO, Noriyasu te KOBE-SHI,
STEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
HYOGO 657-0024, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
ODAGIRI, Masaru te KAWANISHIDelesky, Hans te 74343
SHI, HYOGO 666-0143, Japan (JP)
SACHSENHEIM, BONDSREPUBLIEK
SUNAGARE, Nobuki te MATSUEDUITSLAND (DE)
SHI, SHIMANE 690-0015, Japan
(JP)
(51) C22C 29/08
C22C 1/05
(51) C23C 14/35
(11) EP1739197
(21) EP06445049.7
(22) 20.06.2006
(31) 0501488
(32) 27.06.2005
(33) Zweden
(54) Method of making a cemented
carbide powder mixture
(47) 13.10.2010
(73) Sandvik Intellectual Property AB
te 811 81 SANDVIKEN, Zweden
(SE)
(72) Grearson, Alistair te
COVENTRY,CV3 6HW WEST
MIDLANDS, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Fair, Jonathan te COVENTRY CV6
4PX WEST MIDLANDS, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Sandberg, Rickard te SE-185 34
VAXHOLM, Zweden (SE)
(51) C23C 2/06
C22C 38/00
(54) METHOD FOR PRETREATMENT OF (11)
RAW MATERIALS FOR SINTERING
(21)
(47) 13.10.2010
(22)
(73) Nippon Steel Corporation te
(54)
TOKYO 100-8071, Japan (JP)
(72) YAKASHIRO, Kenichi c/o NIPPON
STEEL CORPORATION YAWATA
WORKS te FUKUOKA 8048501,
Japan (JP)
20 oktober 2010
EP1524326
EP02755638.0
24.07.2002
(11) EP1560943
(21) EP03779387.4
(22) 29.10.2003
(31) 65739
(32) 14.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) HIGH DEPOSITION RATE
SPUTTERING
(47) 13.10.2010
(73) Zond, Inc. te MANSFIELD, MA
02048, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) CHISTYAKOV, Roman te
MANSFIELD, MA 02048, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01J 37/32
C23C 16/511
C23C 16/04
(11) EP1614770
(21) EP04726897.4
(22) 12.04.2004
(31) 2003112134
(32) 16.04.2003
(33) Japan
(54)
ZINC-BASE HOT DIP GALVANIZED
STEEL SHEET EXCELLENT IN
(47)
RETENTION OF GLOSS
(73)
(47) 13.10.2010
(73) NISSHIN STEEL CO., LTD. te
MICROWAVE PLASMA
PROCESSING METHOD
13.10.2010
Toyo Seikan Kaisha, Ltd. te TOKYO
100-8522, Japan (JP)
Nummer 35/10
(72) KURASHIMA, Hideo te
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA
2400062, Japan (JP)
KOBAYASHI, Akira te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 2400062, Japan
(JP)
YAMADA, Kouji te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 2400062, Japan (JP)
NAMIKI, Tsunehisa te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 2400062, Japan
(JP)
(51) C23C
C23C
C22C
B23B
16/34
14/06
29/00
27/14
65
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) D01F 6/30
D01F 6/04
(54) COMPOSITION AND PROCESS FOR
D01F 1/10
IMPROVING THE ADHESION OF A
D01F 1/02
SICCATIVE ORGANIC COATING
COMPOSITIONS TO METAL
(11) EP1825035
SUBSTRATES
(21) EP05853783.8
(47) 13.10.2010
(22) 01.12.2005
(73) ATOTECH Deutschland GmbH te (31) 632925 P
10553 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
(32) 03.12.2004
DUITSLAND (DE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) KLOECKENER, James, R. te
(11) EP2006413
(21) EP08157076.4
(22) 28.05.2008
(31) 0701320
(32) 01.06.2007
(33) Zweden
(51)
(54) Coated cemented carbide for die
and mould applications
(11)
(47) 13.10.2010
(21)
(73) Sandvik Intellectual Property AB
te 81181 SANDVIKEN, Zweden
(SE)
(72) Donnadieu, Pierre te 37230,
LUYNES, Frankrijk (FR)
Norgren, Susanne te SE-141 41,
HUDDINGE, Zweden (SE)
(51) C23C 16/54
C23C 14/56
B65H 27/00
B65H 20/02
B05D 7/24
B05D 3/04
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
20 oktober 2010
(22)
(31)
(32)
(54) ELASTIC FIBERS HAVING
CHESTERFIELD, MO 63017,
REDUCED COEFFICIENT OF
Verenigde Staten van Amerika
FRICTION
(US)
LIST, Brian, S. te YORK, SC 29745, (47) 13.10.2010
Verenigde Staten van Amerika
(73) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES
(US)
INC. te MIDLAND MI 48674,
REIMBOLD, Edward, J. te
Verenigde Staten van Amerika
ATLANTA, GA 30338, Verenigde
(US)
Staten van Amerika (US)
(72) BENSASON, Selim te HOUSTON,
H05K 3/00
TEXAS 77030, Verenigde Staten
C25D 17/28
van Amerika (US)
C25D 17/06
POON, Benjamin, C. te
EP1888820
PEARLAND, TEXAS 77581,
Verenigde Staten van Amerika
EP06743058.7
(US)
24.05.2006
BRAMANTE, Guido te E-43002
102005024102
TARRAGONA, Spanje (ES)
25.05.2005
(51) D01F 6/30
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN, KLAMMER UND
VORRICHTUNG ZUM TRANSPORT
EINES BEHANDLUNGSGUTES IN
EINER ELEKTROLYSEANLAGE
(47) 13.10.2010
D01F 6/04
(11) EP2126167
(21) EP08734724.1
(22) 21.03.2008
(31) 07006238
(73) ATOTECH Deutschland GmbH te (32) 27.03.2007
10553 BERLIN, BONDSREPUBLIEK (33) Europees Octrooi Bureau
DUITSLAND (DE)
(54) PROCESS FOR REMOVING
EP2085496
RESIDUAL SPIN SOLVENT FROM A
(72) SCHELLER, Britta te 90518
EP09001291.5
GEL SPUN FILAMENT, THE
ALTDORF, BONDSREPUBLIEK
FILAMENT, MULTI-FILAMENT YARN
DUITSLAND (DE)
30.01.2009
AND PRODUCTS COMPRISING THE
SCHMIDT,
Rainer
te
91126
2008020187
FILAMENT
KAMMERSTEIN, BONDSREPUBLIEK
31.01.2008
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
LORENZ, Olaf te 90518 ALTDORF,
Japan
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Method for producing functional
HEERLEN
(DE)
film
(72) MARISSEN, Roelof te NL-6121 HS
(51) D21H 21/48
13.10.2010
BORN
D21H 15/02
VAZ, Claudia, Maria te NL-6221 JR
FUJIFILM Corporation te MINATOD06P 1/00
MAASTRICHT
KU TOKYO, Japan (JP)
D01D 5/253
SNIJDER, Carina, Sacha te
Nakagame, Masami te ODAWARA- (11) EP1631705
NL-6132 BK SITTARD
SHI KANAGAWA, Japan (JP)
SIMMELINK, Joseph, Arnold, Paul,
(21) EP04732265.6
Nishida, Hiroyuki te ODAWARAMaria te B-3650 DILSENSHI KANAGAWA, Japan (JP)
(22) 12.05.2004
STOKKEM, België (BE)
Kadota, Norihiro te ODAWARA-SHI (31) 03405361
NIELABA, Leonard, Josef, Arnold
KANAGAWA, Japan (JP)
te NL-6471 HE EYGELSHOVEN
(32)
22.05.2003
Fujinawa, Jun te ODAWARA-SHI
KANAGAWA, Japan (JP)
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) D06M 15/564
D01F 6/62
(54) PHOTOLUMINESCENT FIBRE,
C23F 11/10
C23F 11/08
C23C 22/83
C23C 22/68
(11) EP1668170
(21) EP04750412.1
(22) 20.04.2004
(31) 653878
(32) 02.09.2003
SECURITY PAPER AND OTHER
SECURITY ARTICLES
(47) 13.10.2010
(73) Landqart te 7302 LANDQUART,
Zwitserland (CH)
(11) EP1614777
(21) EP05075852.3
(22) 13.04.2005
(31) 200400327
(32)
(72) GROB, Jakob te CH-7303
(33)
MASTRILS, Zwitserland (CH)
FRANKEN, Klaus te CH-7206 IGIS, (54)
Zwitserland (CH)
(47)
01.07.2004
België
Artificial hair
13.10.2010
Nummer 35/10
(73) Protein Hair Coating Factory SIA
te OLAINE 2114, Letland (LV)
(72) Van Rooy, Reinhart Cornelis te
3035 LIMASSOL, Cyprus (CY)
(51) D01F 6/62
(11) EP2123806
(21) EP08720764.3
(22) 20.02.2008
(31) 2007049137
(32) 28.02.2007
(33) Japan
(54) POLYETHYLENE NAPHTHALATE
FIBER AND METHOD FOR
PRODUCTION THEREOF
66
(73) Teijin Aramid GmbH te 42103
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) HAHN, Christoph te 42119
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ZUMLOH-NEBE, Regine te 42115
WUPPERTAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) D02G 3/44
D02G 3/04
(11) EP2024540
(21) EP07725649.3
(22) 30.05.2007
(47) 13.10.2010
(31) 06011477
(73) Teijin Fibers Limited te OSAKASHI, OSAKA 541-0054, Japan (JP)
(32) 02.06.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) OKUMURA, Hisao te MATSUYAMA- (54) CUT RESISTANT YARN
SHI EHIME 791-8041, Japan (JP)
(47) 13.10.2010
TERASAKA, Fuyuki te
MATSUYAMA-SHI EHIME
(73) DSM IP Assets B.V. te 6411 TE
791-8041, Japan (JP)
HEERLEN
(21) EP03775926.3
(72) KRIELE, Johannes, Elizabeth,
Adrianus te NL-4645 JJ PUTTE
HENSSEN, Giovanni, Joseph, Ida
te NL-6121 NT BORN
MÜLLER, Elisabeth te NL-6221 AR
MAASTRICHT
(22) 27.11.2003
(51) D03C 3/24
(51) D01F 9/133
D01F 9/127
C01B 31/02
(11) EP1591570
(31) 2003030096
(32) 06.02.2003
(33) Japan
(54) METHOD FOR PRODUCING
CARBON NANOFIBERS
(47) 13.10.2010
(73) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,
LTD. te TOKYO 108-8215, Japan
(JP)
(72) FUJIOKA, Yuichi, Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd. te NAGASAKI-SHI,
NAGASAKI 851-0392, Japan (JP)
SETOGUCHI, Toshihiko, Mitsubishi
Heavy Ind., Ltd. te NAGASAKI-SHI,
NAGASAKI 851-0392, Japan (JP)
SUENAGA, Kazuya, Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd. te
NAGASAKI-SHI, NAGASAKI
851-0392, Japan (JP)
MIKI, Susumu, c/o Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd te KOBESHI, HYOGO 652-8585, Japan (JP)
(11) EP1853757
(21) EP06707312.2
(22) 27.02.2006
(31) 102005008998
(32) 28.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ROLLENZUG-ELEMENT FÜR
JACQUARDMASCHINE
(47) 13.10.2010
(73) Hongsheng (HISUN) Group Co.,
Ltd. te ZHEJIANG, China (CN)
(72) KEIM, Walter, Grosse Jac
Webereimaschinen GmbH te
89233 NEU-ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
20 oktober 2010
COATED FABRIC AND GASKET
COMPRISING THE SAME FOR
ELECTROMAGNETIC-WAVE
SHIELDING
(47) 13.10.2010
(73) SEIREN CO., LTD. te FUKUI-SHI,
FUKUI 918-8003, Japan (JP)
(72) SAKAGAWA, Sachiyo, Seiren Co.,
Ltd. te FUKUI-SHI, FUKUI
918-8003, Japan (JP)
TAKEGAWA, Toru, Seiren Co., Ltd.
te FUKUI-SHI, FUKUI 918-8003,
Japan (JP)
IWAKI, Terufumi, Daikyo Chemical
Co., Ltd. te KYOTO-SHI, KYOTO
604-8417, Japan (JP)
SASA, Katsuo, Daikyo Chemical
Co., Ltd. te KYOTO-SHI, KYOTO
604-8417, Japan (JP)
(51) D06M 15/647
D06M 15/643
C08G 77/455
(11) EP2027328
(21) EP07795668.8
(22) 01.06.2007
(31) 811675 P
(32) 07.06.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TREATING TEXTILES WITH
SILICONE POLYETHER-AMIDE
BLOCK COPOLYMERS
(47) 13.10.2010
(73) Dow Corning Corporation te
MIDLAND, MICHIGAN
48686-0994, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) NGUYEN, Kimmai, Thi te
MIDLAND, MI 48640, Verenigde
Staten van Amerika (US)
PETROFF, Lenin te BAY CITY, MI
48706, Verenigde Staten van
Amerika (US)
VAZQUEZ, Fernando te
GREENSBORO, NC 27410,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) D07B 7/02
D07B 3/10
(11) EP1612325
(31) 06016797
(51) H05K 9/00
D06N 3/00
D06M 15/564
D06M 15/507
D06M 15/263
D06M 13/358
D06M 13/342
D06M 13/292
D06M 11/74
D06M 11/72
D06M 11/70
C09K 21/00
(32) 11.08.2006
(11) EP1873299
(33) Europees Octrooi Bureau
(21) EP06732332.9
(54) STAPELFASERGARN, TEXTILES
FLÄCHENGEBILDE UMFASSEND
DAS STAPELFASERGARN UND
ARTIKEL UMFASSEND DAS
TEXTILE FLÄCHENGEBILDE
(22) 19.04.2006
(33) Japan
(72) Priegelmeier, Walter te 86663
BÄUMENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Strauss, RIchard te 86707
WESTENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schweizer, Sven te 86150
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
(54) FLAME-RETARDANT METAL-
(51) D21G 1/02
(51) D02G 3/44
D02G 3/04
(11) EP2052102
(21) EP07786441.1
(22) 31.07.2007
(31) 2005120958
(32) 19.04.2005
(21) EP04015191.2
(22) 29.06.2004
(54) Rotorbügel für Drahtverlitzungsoder Drahtverseilmaschinen
(47) 13.10.2010
(73) SGL Carbon SE te 65203
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/10
(11) EP1529877
(21) EP04105074.1
(22) 15.10.2004
(31) 10351515
67
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Stuffer, Peter te 8072, FERNITZ,
Oostenrijk (AT)
(32) 05.11.2003
(51) E04C 5/12
E01D 19/14
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1490554
(54) Walze zur thermischen
Behandlung einer Materialbahn
(21) EP03718723.4
(47) 13.10.2010
(73) Voith Patent GmbH te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hinz, Joachim te 47906 KEMPEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Schneid, Josef te 88267 VOGT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Conrad, Hans-Rolf te 41539
DORMAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Autrata, Jochen te 47506
NEUKIRCHEN-VLUYN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) D21H 19/40
C09C 1/42
(11) EP1585860
(21) EP04701794.2
(22) 13.01.2004
(31) 350370
(32) 23.01.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 02.04.2003
(31) 20205149 U
(32) 03.04.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERANKERUNGSVORRICHTUNG
FÜR EIN
KORROSIONSGESCHÜTZTES
ZUGGLIED, INSBESONDERE
SCHRÄGSEIL FÜR EINE
SCHRÄGSEILBRÜCKE
(22) 25.07.2005
(31) 202004011702 U
(32) 26.07.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES INFRASTRUKTUR-KANALS
(47) 13.10.2010
(73) Dupre, Frank te 67346 SPEYER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Dupre, Frank te 67346 SPEYER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) E02F 5/02
E02F 3/40
(11) EP1546471
(21) EP03787837.8
(73) Dywidag-Systems International
GmbH te 85609 ASCHHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 0209305
0303680
(72) NÜTZEL, Oswald te 81929
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E01D 19/14
(22) 12.06.2003
(32) 23.07.2002
26.03.2003
(33) Frankrijk
Frankrijk
(11) EP1609911
(54) OUTIL D EXCAVATION POUR
PELLETEUSE HYDRAULIQUE
(21) EP05010923.0
(47) 13.10.2010
(22) 20.05.2005
(73) Klac Industrie te 45160 OLIVET,
Frankrijk (FR)
(31) 202004008621 U
(32) 01.06.2004
(21) EP09152921.4
(32) 01.06.2004
(22) 16.02.2009
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102008000451
(54) Streichstation
(54) Bauwerk mit einer Umlenkstelle
für ein korrosionsgeschütztes
Zugglied, insbesondere
Schrägseil am Pylon einer
Schrägseilbrücke
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) Voith Patent GmbH te 89522
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Dywidag-Systems International
GmbH te 85609 ASCHHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05775062.2
(47) 13.10.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KAOLIN CLAY - CALCIUM
(54) Bauwerk mit einem
CARBONATE PIGMENT MIXTURE
korrosionsgeschützten Zugglied,
COMPRISING A LIGNOSULFONATE
insbesondere Schrägseilbrücke
FREE DISPERSANT
mit Schrägseil
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) BASF Catalysts LLC te FLORHAM
PARK, NJ 07932, Verenigde Staten (73) Dywidag-Systems International
GmbH te 85609 ASCHHEIM,
van Amerika (US)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) MATHUR, Sharad te MACON, GA
(DE)
31210, Verenigde Staten van
(72) te , Onbekend (ZZ)
Amerika (US)
BERUBE, Richard, R. te HOLMDEL, (51) E01D 19/14
NJ 07733, Verenigde Staten van
(11) EP1609912
Amerika (US)
(21) EP05010924.8
(51) D21H 23/48
(22) 20.05.2005
B05C 5/00
(31) 202004008620 U
(11) EP2096209
(32) 29.02.2008
20 oktober 2010
(72) Reich, Stefan te 89522,
HEIDENHEIM, BONDSREPUBLIEK (72) te , Onbekend (ZZ)
DUITSLAND (DE)
(51) E02D 29/00
Fröhlich, Uwe te 89231, NEU-ULM,
(11) EP1776507
(72) MORIN, Marcel te F-45190
BEAUGENCY, Frankrijk (FR)
(51) E03B 7/09
(11) EP1964983
(21) EP07405067.5
(22) 01.03.2007
(54) Vorrichtung zum selbsttätigen
Spülen von Wasserleitungen
(47) 13.10.2010
(73) Geberit International AG te 8645
JONA, Zwitserland (CH)
(72) Rüesch, Thomas te 8808
PFÄFFIKON, Zwitserland (CH)
Schröter, Achim te 8863
BUTTIKON, Zwitserland (CH)
(51) F16L 33/34
E03C 1/02
(11) EP1956149
(21) EP07002616.6
(22) 07.02.2007
(54) Schlauch, inbesondere
Brauseschlauch, mit Umspritzung
(47) 13.10.2010
(73) Ramspott GmbH & Co. KG te
59909 BESTWIG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Ramspott, Heiner te 59909
BESTWIG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E03D 11/14
(11) EP2072697
Nummer 35/10
(21) EP07405366.1
(22) 21.12.2007
(54) Vorrichtung mit einen
Abgangsbogen und einer
Rohrschelle und
Montageanordnung mit einer
solchen Vorrichtung
68
(72) POW, Thomas, George te
WHANGAREI 0121, NieuwZeeland (NZ)
POW, Kathleen, Ann te
WHANGAREI 0121, NieuwZeeland (NZ)
(51) E04H 13/00
(47) 13.10.2010
(11) EP1607549
(73) Geberit International AG te 8645
JONA, Zwitserland (CH)
(21) EP05450083.0
(72) Reichmuth, Peter te 8633
WOLFHAUSEN, Zwitserland (CH)
(31) 10402004
(51) E04B 2/74
(33) Oostenrijk
(11) EP1869263
(21) EP06723800.6
(22) 29.03.2006
(31) 102005016969
(32) 13.04.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) EINRICHTUNG ZUM ABGRENZEN
EINES RAUMES
(47) 13.10.2010
(22) 04.05.2005
(32) 18.06.2004
(54) Denkmal
(47) 13.10.2010
(73) Schweiger, Norbert te 8793
TROFAIACH, Oostenrijk (AT)
(72) Schweiger, Norbert te 8793
TROFAIACH, Oostenrijk (AT)
(51) E05B 9/10
E05B 47/00
E05B 13/00
(11) EP1719861
(73) Wanzl Metallwarenfabrik GmbH te
(21) EP06005207.3
89336 LEIPHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 14.03.2006
(DE)
(31) 102005020804
(72) DEYERLER, Kurt te 89257
(32) 04.05.2005
ILLERTISSEN, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DUITSLAND (DE)
SOLTES, Tiberius te 89312
(54) Schliessszylinder für ein
GÜNZBURG, BONDSREPUBLIEK
elektronisches Schliesssystem
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
(51) E04F 21/18
(11) EP1430190
(21) EP02767440.7
(22) 27.08.2002
(31) 10145352
10204400
(32) 14.09.2001
04.02.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MONTAGEWINKEL
(47) 13.10.2010
(73) Parrinello, Francesco te 65933
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) HEWI HEINRICH WILKE GMBH te
34454 BAD AROLSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Kukuck, Reinhold te 34466
WOLFHAGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) E05B
E05B
E05B
E05B
E05B
E05B
(11)
(21)
(22)
(72) Parrinello, Francesco te 65933
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54)
(51) E04H 5/08
A01K 1/015
(47)
(11) EP1546490
(21) EP03748807.9
(22) 01.09.2003
(31) 52115002
(32) 03.09.2002
(33) Nieuw-Zeeland
(54) FARMING STRUCTURE
(47) 13.10.2010
(73) Herd Homes Limited te
WHANGAREI 0121, NieuwZeeland (NZ)
65/16
63/24
63/00
53/00
17/00
15/00
20 oktober 2010
(33) Italië
(54) Anti-panic opening system for
doors
(47) 13.10.2010
(73) SAVIO S.p.A. te 10050 CHIUSA
SAN MICHELE, Italië (IT)
(72) Balbo Di Vinadio, Aimone te
10123 TORINO, Italië (IT)
(51) E05B 65/20
(11) EP1579097
(21) EP03808312.7
(22) 18.12.2003
(31) 200202981
(32) 23.12.2002
(33) Spanje
(54) SWITCH WITH ELASTIC RETURN
MEANS FOR VEHICLE DOORS OR
TRUNKS
(47) 13.10.2010
(73) VALEO SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y DE CIERRE, S.A. te 08640
OLESA DE MONTSERRAT,
BARCELONA, Spanje (ES)
(72) HERRERO PELLICER, José-Antonio
te E-08860 BARCELONA
(CASTELLDEFELS), Spanje (ES)
PLANA BAGUE, Miquel te E-08005
BARCELONA, Spanje (ES)
(51) E05D 5/02
(11) EP1428964
(21) EP03000809.8
(22) 14.01.2003
(31) 10257878
(32) 11.12.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Anordnung mit wenigstens einem
Flächenelement und einer
Vorrichtung zur lösbaren
Halterung von dem wenigstens
einen Flächenelement und deren
Verwendung
(47) 13.10.2010
(73) Fischbach, Joachim te 88214
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
EP1808559
DUITSLAND (DE)
Fischbach, Oliver te 88212
EP06290071.7
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
11.01.2006
DUITSLAND (DE)
Camion équipé d'un dispositif de
Leitgeb, Peter te 6165 TELFES,
verrouillage d'au moins une porte
Oostenrijk (AT)
d'une enceinte.
Müller, Elmar te 6167 NEUSTIFT,
Oostenrijk (AT)
13.10.2010
(51) E05B 65/10
E05B 63/04
(72) Fischbach, Joachim te 88214
RAVENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Leitgeb, Peter te 6165 TELFES,
Oostenrijk (AT)
Müller, Elmar te 6167 NEUSTIFT,
Oostenrijk (AT)
(11) EP1355025
(51) E05D 15/46
(21) EP03006445.5
(11) EP1875026
(22) 21.03.2003
(21) EP06721210.0
(31) TO20020281
(22) 14.04.2006
(32) 29.03.2002
(31) 7292005
(73) LECAPITAINE te 50000 SAINT LO,
Frankrijk (FR)
(72) Endelin, Claude te 50570
MARIGNY, Frankrijk (FR)
Nummer 35/10
(32) 28.04.2005
(33) Oostenrijk
(54) SCHRANKFÖRMIGES MÖBEL
(47) 13.10.2010
(73) Julius Blum GmbH te 6973
HÖCHST, Oostenrijk (AT)
(72) BRUNNMAYR, Harald te A-6912
HÖRBRANZ, Oostenrijk (AT)
(51) E05F 3/10
(11) EP2054575
(21) EP07725174.2
(22) 14.05.2007
(31) 102006038109
(32) 14.08.2006
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
20 oktober 2010
(73) Plus Inventia AG te 9000 ST.
GALLEN, Zwitserland (CH)
(54) TRACER METHOD AND
APPARATUS
(72) Karl Lenhardt te 75378 BAD
LIEBENZELL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
(51) E21B 10/56
(11) EP1017924
(21) EP98928924.4
(22) 05.06.1998
(31) 902095
(32) 29.07.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CLAW TOOTH ROTARY BIT
(47) 13.10.2010
(73) Johnson Matthey PLC te 40-42
HATTON GARDEN LONDON EC1N
8EE, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) GREEN, Darrell te YARM
CLEVELAND TS15 9NN, GROOT
BRITTANNIË (GB)
STUBBS, David te CLEVELAND
TS10 2RU, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) F01D 19/02
F01D 11/24
(11) EP1717419
(21) EP05009380.6
(73) HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
INC. te CARROLLTON, TX 75006, (22) 28.04.2005
TÜRSCHLIESSER
Verenigde Staten van Amerika
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
13.10.2010
(US)
Einstellung eines Radialspaltes
eines axial durchströmten
Dorma GmbH + Co. KG te 58256 (72) SPATZ, Edward, C. te DALLAS, TX
Verdichters einer
ENNEPETAL, BONDSREPUBLIEK
75205, Verenigde Staten van
Strömungsmaschine
DUITSLAND (DE)
Amerika (US)
(47)
13.10.2010
PABST, Thomas te 58332
(51) E21B 17/046
SCHWELM, BONDSREPUBLIEK
(73)
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
(11) EP1400655
DUITSLAND (DE)
te 80333 MÜNCHEN,
(21) EP03021034.8
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E05F 3/20
(DE)
(22) 17.09.2003
EP2019895
(72)
Buchal, Tobias, Dr. te 40489
(31) 10244230
EP07735757.2
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
(32) 23.09.2002
DUITSLAND (DE)
03.05.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Hülsemann, Gerhard te 46145
VI20060131
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
(54)
Kraftübertragungsvorrichtung
VI20060216
DUITSLAND (DE)
VI20060307
(47) 13.10.2010
Milazar, Mirko te 46049
03.05.2006
(73) DreBo Werkzeugfabrik GmbH te
OBERHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
11.07.2006
D-88361 ALTSHAUSEN,
DUITSLAND (DE)
19.10.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Minninger, Dieter te 46535
(DE)
Italië
DINSLAKEN, BONDSREPUBLIEK
Italië
(72) Weidelener, Oliver te 88422
DUITSLAND (DE)
Italië
ALLESHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
Neubauer, Michael te 13591
DUITSLAND (DE)
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
HINGE STRUCTURE FOR SELFDUITSLAND (DE)
CLOSING DOORS OR THE LIKE,
(51) E21B 19/16
Nimptsch, Harald te 45136
PARTICULARLY GLASS DOORS OR (11) EP2156006
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
THE LIKE, AND ASSEMBLY
DUITSLAND (DE)
(21) EP08766898.4
INCORPORATING SUCH
Pütz, Heinrich te 53804 MUCH,
STRUCTURE
(22) 26.05.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
13.10.2010
(31) 20072761
(DE)
Gosio, Dianora te 25075 NAVE
Qian, Kang, Dr. te 45479
(32) 30.05.2007
(BRESCIA), Italië (IT)
MÜLHEIM AN DER RUHR,
(33) Noorwegen
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GOSIO, Dianora te 25075 NAVE
(54) A DEVICE FOR A TOP DRIVE
(DE)
(BRESCIA), Italië (IT)
DRILLING MACHINE FOR
Reichert, Arnd, Dr. te 45481
BACCHETTI, Luciano te 25075
CONTINUOUS CIRCULATION OF
MÜLHEIM AN DER RUHR,
NAVE (BS), Italië (IT)
DRILLING MUD
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E06B 3/677
(47) 13.10.2010
(DE)
Vosberg, Volker, Dr. te 45481
EP1725733
(73) TTS Sense As te 4623
MÜLHEIM AN DER RUHR,
KRISTIANSAND, Noorwegen (NO)
EP05715504.6
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) VATNE, Per A. te N-4638
24.02.2005
(DE)
KRISTIANSAND,
Noorwegen
(NO)
102004009860
(51) F28D 7/00
(51) E21B 47/10
25.02.2004
F22B 9/10
E21B 43/117
F22B 37/40
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1991759
F22B 1/18
VERFAHREN UND VORRICHTUNG
F01K 3/18
(21)
EP07712982.3
ZUM ZUSAMMENBAUEN VON
F01K 23/06
ISOLIERGLASSCHEIBEN, DIE MIT (22) 05.03.2007
C07C 6/02
EINEM VON LUFT
(31) 0604451
(11)
EP1939412
VERSCHIEDENEN GAS GEFÜLLT
(32) 06.03.2006
SIND
(21) EP07033540.1
(33) GROOT BRITTANNIË
13.10.2010
(22) 02.11.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
69
Nummer 35/10
(31) 102006055973
(32) 24.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Wärmetauscher zur Kühlung von
Spaltgas
(47) 13.10.2010
(73) Borsig GmbH te 13507 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Birk, Carsten te 13156 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F01L 1/053
F01L 1/047
70
Co. KG te 91074
HERZOGENAURACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) SCHMIDT, Volker te 91593
BURGBERNHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
CHRISTGEN, Wolfgang te 90556
SEUKENDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
IHLEMANN, Arndt te 91315
HÖCHSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
20 oktober 2010
(73) MAN Nutzfahrzeuge
Aktiengesellschaft te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Döring, Andreas te 80339
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F01N 3/20
B01D 53/90
(11) EP2094954
(21) EP07847188.5
(22) 15.11.2007
(11) EP1936131
(51) F02D 41/02
F01N 3/08
F01N 11/00
(21) EP07021948.0
(11) EP1957768
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 12.11.2007
(21) EP06831328.7
(31) 2006344513
(22) 14.11.2006
(54) DOSIERVORRICHTUNG FÜR
FLÜSSIG-REDUKTIONSMITTEL
(32) 21.12.2006
(31) 0512026
(33) Japan
(32) 28.11.2005
(54) A supporting structure for a
camshaft, as well as a methods
for mounting and manufacturing
a camshaft
(33) Frankrijk
(47)
(73)
(72)
(51)
(31) 102006061731
(32) 28.12.2006
(47) 13.10.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) SYSTEME DE REGENERATION
(72) HAEBERER, Rainer te 75015
PERIODIQUE D'UN DISPOSITIF DE
BRETTEN, BONDSREPUBLIEK
PIEGEAGE CATALYTIQUE
DUITSLAND (DE)
13.10.2010
D'OXYDES D'AZOTE
HORN, Matthias te 71691
OTICS Corporation te NAKABATA- (47) 13.10.2010
FREIBERG, BONDSREPUBLIEK
CHO NISHIO-SHI AICHI 444-0392, (73) RENAULT S.A.S. te 92100
DUITSLAND (DE)
Japan (JP)
LUEDERS, Hartmut te 71720
BOULOGNE BILLANCOURT,
OBERSTENFELD,
Sakurai, Masahide te NISHIO-SHI,
Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AICHI 444-0392, Japan (JP)
(72) GAUVIN, Fabrice te F-91540
(DE)
Motosugi, Katsuhiko te NISHIOMENNECY, Frankrijk (FR)
BERNEGGER, Leopold te A-5421
SHI, AICHI 444-0392, Japan (JP)
BARRILLON, Pascal te F-92130
ADNET, Oostenrijk (AT)
Shibata, Manabu te NISHIO-SHI,
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk
AICHI 444-0392, Japan (JP)
(51)
F01N 9/00
(FR)
F01N 11/00
POILANE, Emmanuel te F-91290
F01L 1/18
ARPAJON, Frankrijk (FR)
F01L 1/14
(11) EP1591638
(11) EP1674672
(51) F01N 3/20
B01D 53/94
(21) EP05300317.4
(21) EP04030795.1
(22) 27.12.2004
(11) EP2060758
(31) 0450820
(54) Variable
Ventilsteuerungseinrichtung
(21) EP09154082.3
(32) 29.04.2004
(22) 12.06.2007
(47) 13.10.2010
(33) Frankrijk
(31) 06253655
(22) 25.04.2005
(54) Procédé de détermination de la
(73) Caterpillar Motoren GmbH & Co. (32) 12.07.2006
charge d'un filtre à particule
te 24159 KIEL, BONDSREPUBLIEK (33) Europees Octrooi Bureau
(47) 13.10.2010
DUITSLAND (DE)
(54) Insulated Reagent Dosing Device (73) Peugeot Citroën Automobiles S.A.
(72) Schlemmer-Kelling, Udo te 24113
te 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY,
SCHULENSEE, BONDSREPUBLIEK (47) 13.10.2010
Frankrijk (FR)
DUITSLAND (DE)
(73) Delphi Technologies Holding
(72)
Thauvin, Nicolas, Peugeot Citroen
Nagel, Jürgen te 24214 GETTORF,
S.à.r.l. te 4940 BASCHARAGE,
Automobiles SA te 78000
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Luxemburg (LU)
VERSAILLES, Frankrijk (FR)
(DE)
(72) Cooke, Michael te GILLINGHAM,
Marcelot, Julien, Peugeot Citroen
KENT ME7 1DR, GROOT
(51) F01L 1/20
Automobiles SA te 75018 PARIS,
BRITTANNIË (GB)
F01L 1/18
Frankrijk (FR)
Colledani, Frédéric Peugeot
(11) EP2156021
(51) F02B 37/00
Citroen Automobiles SA te 92000
F01N 3/20
(21) EP08736306.5
NANTERRE, Frankrijk (FR)
(11)
EP1900916
(22) 17.04.2008
(51)
F01N
13/18
(21) EP07013048.9
(31) 102007021855
F01N 13/10
(22) 04.07.2007
(32) 10.05.2007
(11) EP2067951
(31) 102006038289
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP08305877.6
(32) 16.08.2006
(54) KIPPHEBEL EINER
(22) 03.12.2008
BRENNKRAFTMASCHINE
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 0759570
(47) 13.10.2010
(54) Abgasnachbehandlungssystem
(32) 05.12.2007
(73) Schaeffler Technologies GmbH & (47) 13.10.2010
Nummer 35/10
(33) Frankrijk
71
(21) EP00991417.7
(54) Collecteur d'échappement en tôle (22) 20.12.2000
mince pour moteur à combustion (31) 172581 P
interne
(32) 20.12.1999
(47) 13.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Renault S.A.S. te 92100
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
BOULOGNE-BILLANCOURT,
HYDRAULIC CLIP AND RESET OF
Frankrijk (FR)
ENGINE BRAKE SYSTEMS
(72) Danet, Yvan te 91220, BRETIGNYUTILIZING LOST MOTION
SUR-ORGE, Frankrijk (FR)
(47) 13.10.2010
Desjardins, Georges te 92500,
RUEIL-MALMAISON, Frankrijk (FR) (73) Jacobs Vehicle Systems, Inc. te
BLOOMFIELD, CT 06002,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) F02P 13/00
F02B 19/18
F02B 19/16
F02B 19/12
(11) EP1936144
(21) EP06797044.2
(22) 30.08.2006
(31) 2005268090
(32) 15.09.2005
(33) Japan
(54) SPARK IGNITION ENGINE
(47) 13.10.2010
(73) Yanmar Co., Ltd. te OSAKA-SHI,
OSAKA 530-0013, Japan (JP)
(72) INOUE, Kunihiko te OSAKA-SHI,
OSAKA 530-0013, Japan (JP)
TAKEMOTO, Toru te OSAKA-SHI,
OSAKA 530-0013, Japan (JP)
(51) F02D 41/00
F02B 37/18
F02B 37/16
(11) EP2014894
(21) EP07425426.9
(21) EP05783504.3
(22) 18.08.2005
(73) RENAULT TRUCKS te 69800 ST
PRIEST, Frankrijk (FR)
(72) AUFFRET, Nicolas te F-69009
LYON, Frankrijk (FR)
DRONNIOU, Nicolas te F-69002
LYON, Frankrijk (FR)
(51) F02D 35/02
F02B 1/12
(47) 13.10.2010
(32) 18.02.2005
(31) 0501714
(33) Frankrijk
(51) F02C 7/22
F01D 25/28
(54) Système de contrôle du
fonctionnement d'un moteur
Diesel équipé de moyens de
recirculation de gaz
d'échappement
(11) EP1736651
(47) 13.10.2010
(21) EP06115859.8
(73) PEUGEOT CITROËN
AUTOMOBILES S.A. te 78140
VÉLIZY VILLACOUBLAY, Frankrijk
(FR)
(33) Italië
(54) Gas turbine burner fuel feeding
system
(47) 13.10.2010
(73) ANSALDO ENERGIA S.P.A. te
16152 GENOVA, Italië (IT)
(72) Dotta, Claudio te 17044 S.
MARTINO STELLA, Italië (IT)
Como, Ivo te 15060 S.
CRISTOFORO, Italië (IT)
(51) F02D 13/04
(11) EP1242735
(11) EP2017456
(21) EP08016269.6
(54) Abgasrückführungssystem
(47) 13.10.2010
(73)
(54) CONTROL METHOD FOR THE
INTAKE AND EXHAUST VALVES OF
AN ENGINE AND INTERNAL
COMBUSTION ENGINE
COMPRISING SUCH VALVES
(72)
(47) 13.10.2010
(22) 14.02.2006
(32) 23.06.2005
(72) Cruchet, Jérôme te 91650
BREUILLET, Frankrijk (FR)
Lombardin, Jacques Olivier te
91600 SAVIGNY SUR ORGE,
Frankrijk (FR)
Fontvieille, Laurent te 91700 STE
GENEVIEVE DES BOIS, Frankrijk
(FR)
(22) 11.07.2001
(11) EP1920143
(21) EP06290254.9
(31) TO20050441
(73) RENAULT S.A.S. te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(51) F02D 13/04
(54) A control method for a
turbocharger supercharged
internal combustion engine
(22) 22.06.2006
(47) 13.10.2010
(51) F02M 25/07
(11) EP1693559
(72) Panciroli, Marco te 48100
RAVENNA, Italië (IT)
(54) Dispositif et procédé de
régulation du débit de carburant
injecté dans un moteur diesel
(72) JANAK, Robb te SOMERS, CT
06071, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 09.07.2007
(73) Magneti Marelli S.p.A. te
CORBETTA (MI), Italië (IT)
20 oktober 2010
Cooper-Standard Automotive
(Deutschland) GmbH te 89601
SCHELKLINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klipfel, Bernhard te 76187
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Pelczyk, Alan-Keith te
VERSTORBEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F02M
F02M
F02M
F02M
63/00
61/16
57/02
47/02
(11) EP2032835
(21) EP07728519.5
(22) 25.04.2007
(31) 102006027330
(32) 13.06.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KRAFTSTOFFINJEKTOR
(47) 13.10.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) EISENMENGER, Nadja te 70469
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MENNICKEN, Michael te 71299
WIMSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MAGEL, Hans-Christoph te 72793
PFULLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Gimbres, David te 94510 LA
QUEUE EN BRIE, Frankrijk (FR)
Duverger, Thierry te 92350 LE
PLESSIS ROBINSON, Frankrijk (FR)
Vermonet, Claire te 75116 PARIS, (51) F03D 7/02
Frankrijk (FR)
(11) EP2085610
Chaouche, Ali te 75018 PARIS,
(21) EP08001625.6
Frankrijk (FR)
(22) 29.01.2008
(51) F02D 41/40
(54) Vertikalachsen-Windturbine mit
F02D 41/14
Steuerungsvorrichtung sowie
(11) EP1574694
Verfahren zum aerodynamischen
(21) EP04075582.9
Bremsen
(22) 24.02.2004
(47) 13.10.2010
Nummer 35/10
(73) Colling, Claus te 85408
GAMMELSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Colling, Claus te 85408
GAMMELSDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F03D 9/00
F03D 11/00
F03D 1/00
(11) EP1836393
(21) EP05821195.4
(22) 21.12.2005
(31) 200401968
(32) 21.12.2004
72
(DE)
DREHER, Herbert te 72160 HORB,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KREBS, Clemens te 72074
TÜBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DÜRR, Michael te 72160 HORBBETRA, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F04B 15/02
(11) EP2002121
(21) EP07723523.2
(22) 23.03.2007
(31) 102006016083
(32) 04.04.2006
(33) Denemarken
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) OFFSHORE WIND TURBINE WITH
DEVICE FOR ICE PREVENTION
(54) KOLBENPUMPE FÜR DICKSTOFFE
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) Putzmeister Solid Pumps GmbH
te 72631 AICHTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) LM GLASFIBER A/S te 6640
LUNDERSKOV, Denemarken (DK)
(72) GRABAU, Peter te DK-6000
KOLDING, Denemarken (DK)
(51) F04B 1/04
F02M 63/02
F02M 59/34
(72) STABEL, Matthias te 73765
NEUHAUSEN/FILDER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
20 oktober 2010
(11) EP1852609
(21) EP06009121.2
(22) 03.05.2006
(54) Air compressor
(47) 13.10.2010
(73) Jhou, Wen-San te AN-DIN HSIANG,
TAINAN HSIEN, Taiwan (TW)
(72) Jhou, Wen-San te AN-DIN HSIANG,
TAINAN HSIEN, Taiwan (TW)
(51) F04C 9/00
F04C 15/00
(11) EP2118490
(21) EP07857029.8
(22) 21.12.2007
(31) 102007001021
(32) 02.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) KREISKOLBENMASCHINE
(47) 13.10.2010
(73) Raubacher, Heinz te 71665
VAIHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Raubacher, Heinz te 71665
VAIHINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16J 15/32
F04D 29/10
(21) EP05716010.3
(51) F23K 5/14
F04B 53/00
F04B 17/04
(22) 12.03.2005
(11) EP1556611
(21) EP08162536.0
(31) 102004012950
(21) EP03757751.7
(22) 18.08.2008
(32) 17.03.2004
(22) 30.10.2003
(31) 202007012026 U
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 200201683
(32) 28.08.2007
(54) HOCHDRUCK-PUMPENKOLBENZYLINDEREINHEIT
(32) 01.11.2002
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1733145
(47) 13.10.2010
(73) MAN Diesel & Turbo SE te 86153
AUGSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) DOMBERGER, Gerhard te 86424
DINKELSCHERBEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F04B 1/20
F04B 1/14
(11) EP2104786
(21) EP07857025.6
(22) 20.12.2007
(31) 102006062065
(32) 29.12.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) AXIALKOLBENMASCHINE MIT
EINEM RADIAL ERWEITERTEN
INNENRAUMABSCHNITT
AUFWEISENDEN GEHÄUSE
(47) 13.10.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) BETZ, Gerhard te 72285
PFALZGRAFENWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(33) Denemarken
(11) EP2031253
(54)
(54) A RECIPROCATING LIQUID PUMP
FOR DELIVERY OF LIQUID FUEL
(47)
TO A DOMESTIC BURNER DEVICE
(73)
(47) 13.10.2010
(73) Danfoss A/S te 6430 NORDBORG,
Denemarken (DK)
Dichtung zur umfänglichen
Spaltabdichtung
13.10.2010
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co.
KG te 74673 MULFINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Heli, Thomas te 74595
(72) KLAUSEN, Jorn, Holger te 6430
LANGENBURG, BONDSREPUBLIEK
NORDBORG, Denemarken (DK)
DUITSLAND (DE)
KJELDAL, Bent te 6400
Hofmann, Erich te 74673
SONDERBORG, Denemarken (DK)
MULFINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) F04B 39/00
DUITSLAND (DE)
(11) EP1680599
Rückert, Christian te 97922
LAUDA-KÖNIGSHOFEN,
(21) EP04744699.2
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 30.07.2004
(DE)
(31) 200301244
(51) F15B 13/042
(32) 31.07.2003
F15B 13/04
(33) Turkije
(11) EP1881203
(54) A COMPRESSOR
(47) 13.10.2010
(73) Arçelik Anonim Sirketi te 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
(72) KARA, Serkan te TUZLA, 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
BICER, Sitki te TUZLA, 34950
ISTANBUL, Turkije (TR)
(51) F04B 39/14
F04B 39/12
(21) EP06425517.7
(22) 21.07.2006
(54) Hydraulically actuated valve and
a hydraulic circuit for activating a
brake
(47) 13.10.2010
(73) Bosch Rexroth Oil Control S.p.A.
te 20149 MILANO (MI), Italië (IT)
(72) Storci, Andrea te 41015
NONANTOLA (MODENA), Italië (IT)
Nummer 35/10
73
20 oktober 2010
(51) F15B 15/22
(32) 19.05.2006
(22) 23.03.2007
(11) EP1918592
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 102006014737
(21) EP06022912.7
(54) SENKKOPFSCHRAUBE
(32) 30.03.2006
(22) 03.11.2006
(47) 13.10.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Dichtring mit integrierter
Endlagendämpfung, Deckel mit
Dichtring und Pneumatikzylinder
mit Deckel und Dichtring
(73) Ludwig Hettich & Co. te 78713
SCHRAMBERG-SULGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) VORRICHTUNG ZUR BETÄTIGUNG
EINER LAMELLENKUPPLUNG IN
EINEM GETRIEBE
(47) 13.10.2010
(73) Carl Freudenberg KG te 69469
WEINHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Barillas, Gonzalo te 36304
ALSFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16B 12/52
A47B 9/14
A47B 13/06
(11) EP2138069
(21) EP09007647.2
(22) 10.06.2009
(31) 202008008239 U
(32) 19.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bausatz zur Erzeugung eines
Mehrfunktionen-Schreib- oder
-Arbeitstisches
(47) 13.10.2010
(72) HETTICH, Ulrich te 78713
(73) ZF Friedrichshafen AG te 88038
SCHRAMBERG, BONDSREPUBLIEK
FRIEDRICHSHAFEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16C 33/61
F16C 25/08
(72) TIESLER, Peter te 88074
B62D 1/16
MECKENBEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2110570
(DE)
(21) EP09167434.1
HUTZEL, Christoph te 88682
(22) 06.02.2007
SALEM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) Procédé de fabrication d'un
dispositif de roulement
(51) F16D 37/02
(47) 13.10.2010
B25B 21/02
(73) Aktiebolaget SKF te 415 50
GÖTEBORG, Zweden (SE)
(11) EP1677022
(72) Delos, Jacques te 45390
DESMONTS, Frankrijk (FR)
Montboeuf, Bruno te 37390
CERELLES, Frankrijk (FR)
(22) 22.12.2005
(21) EP05257983.6
(31) 2004381604
(32) 28.12.2004
(51) F16C 35/02
(33) Japan
(47) 13.10.2010
(11) EP2165085
(73) Sedus Systems GmbH te 59590
GESEKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08750288.6
(54) Pulse torque generator and power
tool having the same
(72) Schiermeier, Horst te 33102
PADERBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wibbeke, Alfred te 59590
GESEKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(32) 31.05.2007
(51) F16B 15/08
F16B 15/06
(11) EP1618310
(21) EP04785711.5
(22) 19.03.2004
(31) 393878
(32) 21.03.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 14.05.2008
(31) 102007025402
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PUMPE FÜR EIN
HAUSHALTSGERÄT
(47) 13.10.2010
(73) HITACHI KOKI CO., LTD. te TOKYO
108-6020, Japan (JP)
(72) Ohtsu, Shinki te HITACHINAKASHI, IBARAKI 312-8502, Japan (JP)
Yoshimizu, Chikai te
HITACHINAKA-SHI, IBARAKI
312-8502, Japan (JP)
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16D 65/097
F16D 55/225
(72) KALAVSKY, Michal te 040 23
KOSICE, Slovakije (SK)
(22) 30.12.2003
(51) F16D 25/10
F16D 25/08
F16D 21/06
(54) FASTENER HAVING IMPROVED
PENETRATION CAPABILITY
(11) EP2027393
(47) 13.10.2010
(22) 15.01.2007
(21) EP07717985.1
(73) Evening Star International, Inc. te (31) 0600601
ARLINGTON, WA 98233,
(32) 18.01.2006
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Frankrijk
(72) FARRELL, Mark te CONROE, TX
(54) COMMANDE INTEGREE POUR
77304, Verenigde Staten van
DOUBLE EMBRAYAGE
Amerika (US)
(47) 13.10.2010
FARRELL, Michael, E. te
MURRIETA, CA 92562, Verenigde (73) Thery, Pascal te 80000 AMIENS,
Frankrijk (FR)
Staten van Amerika (US)
(72)
Thery, Pascal te 80000 AMIENS,
(51) F16B 35/06
Frankrijk (FR)
(11) EP2018485
(51) F16D 48/02
(21) EP07724435.8
F16D 25/0638
(22) 20.04.2007
(11) EP1999391
(31) 102006023708
(47) 13.10.2010
(21) EP07727289.6
(11) EP1709341
(21) EP03819236.5
(54) BRAKE PAD, SPRING AND CALIPER
BODY FOR A DISC BRAKE
(47) 13.10.2010
(73) Freni Brembo S.p.A. te 24035
CURNO (BERGAMO), Italië (IT)
(72) SCHORN, Michael te I-20050
CAMPARADA, (MONZA E
BRIANZA), Italië (IT)
TIRONI, Giovanni, Mario te
I-24044 DALMINE, (BERGAMO),
Italië (IT)
ONGARETTI, Enrico, Battista te
I-24064 GRUMELLO DEL MONTE
(BERGAMO), Italië (IT)
SALA, Paolo te I-24030 VILLA
D'ADDA, (BERGAMO), Italië (IT)
(51) F16D 55/227
(11) EP2102521
(21) EP07846554.9
(22) 09.11.2007
(31) 102006053183
(32) 09.11.2006
Nummer 35/10
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) SCHEIBENBREMSE
(47) 13.10.2010
(73) Knorr-Bremse Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) FISCHER, Rudolf te 85435
ERDING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
VOGEDES, Ralf te 82515
WOLFRATSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
BABICZ, Markus te 85391
ALLERSHAUSEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
RAFFIN, Christian te 85630
GRASBRUNN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PESCHEL, Michael te 82296
SCHÖNGEISING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
ORGLER, Florian te 80336
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
74
20 oktober 2010
DUITSLAND (DE)
(72) SALAPIC, Borislav te 80636
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LEHNER, Thomas te 81677
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
PAHLE, Wolfgang te 83707 BAD
WIESSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F16F 15/08
B64G 1/10
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) MILLER, Donald, C. te
FALLBROOK, CA 92028, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ALLEN, David, J. te SANTA CRUZ,
CA 95062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SMITHSON, Robert, A. te CEDAR
PARK, TX 78613, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F16H 55/06
(11) EP1963706
(11) EP1954960
(21) EP06847114.3
(21) EP05848814.9
(22) 21.12.2006
(22) 02.12.2005
(31) 0513083
(54) GEAR HAVING IMPROVED
SURFACE FINISH
(32) 21.12.2005
(47) 13.10.2010
(33) Frankrijk
(54) DISPOSITIF MODULAIRE
D'ISOLATION MULTI-AXES DE
VIBRATIONS ET DE CHOCS, A
BASE D'ELASTOMERE
(73) United Technologies Corporation
te HARTFORD, CT 06101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) COOPER, Clark, V. te ARLINGTON ,
VA 22203 -4157, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TULYANI, Sonia te MANCHESTER,
CONNECTICUT 06040, Verenigde
Staten van Amerika (US)
KAREDES, Edward, J. te
CHESHIRE, CONNECTICUT
06410-2910, Verenigde Staten
van Amerika (US)
COVINGTON, Jefferi, J. te SOUTH
GLASTONBURY, CONNECTICUT
06033, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STAROSELSKY, Alexander te
AVON, CONNECTICUT 06001,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VINAYAK, Harsh te
STRATFORD/CT/06615, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Cizek, Petr te 67904 ADAMOV,
Tsjechië (CZ)
(51) F16H 61/02
F16H 59/50
(51) F16H 37/08
F16H 37/02
F16H 15/50
(11) EP1644653
(11) EP1597495
(31) 0301982
(21) EP04715691.4
(32) 03.07.2003
(51) F16D 65/097
(22) 27.02.2004
(33) Zweden
(11) EP2137426
(31) 450965
494376
512600
537938
(54) METHOD AND ARRANGEMENT
FOR SELECTING A STARTING
GEAR AND A VEHICLE
COMPRISING THIS ARRANGEMENT
(51) F16D 65/097
(11) EP1945964
(47) 13.10.2010
(73) Astrium SAS te 75016 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) CAMARASA, Patrick te 31320
REBIGUE, Frankrijk (FR)
(22) 02.11.2006
(51) F16L 23/036
F16G 15/04
F01D 25/24
(31) 102005052438
(11) EP2020531
(32) 03.11.2005
(21) EP07014452.2
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 23.07.2007
(54) BREMSBELAGANORDNUNG
(54) Bolzen für eine
Flanschverbindung
(21) EP06806663.8
(47) 13.10.2010
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KLEMENT, Roland te 82407
HAUNSHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FISCHER, Rudolf te 85435
ERDING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LINKE, Tobias te 61118 BAD
VILBEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP08708119.6
(22) 23.01.2008
(31) 102007004011
102007016393
(32) 26.01.2007
03.04.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) BREMSBELAGHALTERUNG UND
BREMSBELAG FÜR EINE
SCHEIBENBREMSE
(47) 13.10.2010
(73) KNORR-BREMSE Systeme für
Nutzfahrzeuge GmbH te 80809
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
(47) 13.10.2010
(21) EP04736717.2
(22) 11.06.2004
P
P
P
P
(32) 28.02.2003
11.08.2003
16.10.2003
21.01.2004
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Staten
Staten
Staten
Staten
(47) 13.10.2010
(73) VOLVO LASTVAGNAR AB te 405
08 GÖTEBORG, Zweden (SE)
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(54) CONTINUOUSLY VARIABLE
TRANSMISSION
(47) 13.10.2010
(73) FALLBROOK TECHNOLOGIES INC.
te SAN DIEGO, CA 92121,
(72) BERGLUND, Sixten te S-423 53
TORSLANDA, Zweden (SE)
ERIKSSON, Anders te S-413 20
GÖTEBORG, Zweden (SE)
STEEN, Marcus te S-424 33
ANGERED, Zweden (SE)
(51) G05G 5/06
F16H 63/30
(11) EP2010803
Nummer 35/10
(21) EP07748393.1
(22) 11.04.2007
(31) 0600906
(32) 26.04.2006
(33) Zweden
(54) CONTROL ARRANGEMENT AND
GEARBOX
(47) 13.10.2010
(73) Scania CV AB (publ) te 151 87
SÖDERTÄLJE, Zweden (SE)
(72) GÖRAS, Erik te S-171 44 SOLNA,
Zweden (SE)
(51) F16K 11/044
(11) EP1941196
(21) EP06806317.1
(22) 17.10.2006
(31) 102005051379
(32) 27.10.2005
75
(51) H02G 3/04
F16L 3/26
B29D 23/18
(11) EP2035735
(21) EP07785904.9
(22) 05.07.2007
(31) 0606089
(32) 05.07.2006
(54) SANITÄRES UMSTELLVENTIL
(11) EP2150738
(47) 13.10.2010
(21) EP08734429.7
(73) Hansa Metallwerke AG te 70567
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 22.03.2008
(72) SCHMIDT, Heinz te 70567
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
ASSENMACHER, Bernd te 70597
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP06100402.4
(22) 16.01.2006
(54) Valve with locking mechanism
(47) 13.10.2010
(73) Ferrero Rubinetterie s.r.l. te
12060 FARIGLIANO (CN), Italië
(IT)
(72) Ferrero, Riccardo Ferrero
Rubinetterie s.r.l. te 12060
FARIGLIANO (CN), Italië (IT)
(51) F16L 3/13
(11) EP1696164
(21) EP06001165.7
(31) 102007018595
(32) 18.04.2007
(54) ANORDNUNG ZUM ABZWEIGEN
EINER FLÜSSIGKEIT AUS EINEM
ROHR ODER ZUM ZUFÜHREN
EINER FLÜSSIGKEIT IN EIN ROHR
(47) 13.10.2010
(73) Völker, Manfred te 63825
BLANKENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ADAPTER-ZWISCHENRING FÜR
EIN EINSCHRAUBTEIL EINES
FLUID-STECKSYSTEMS
(47) 13.10.2010
(73) Voss Automotive GmbH te 51688
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) HAGEN, Harald te 51688
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05D 16/06
F17C 7/04
(11) EP2095010
(21) EP07855050.6
(11) EP2159463
(47) 13.10.2010
(21) EP08015020.4
(73) Praxair Technology, Inc. te
DANBURY, CT 06810-5113,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(22) 26.08.2008
(32) 28.02.2005
(73) Hauff-Technik GmbH & Co. KG te
89542 HERBRECHTINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Pearson, Timothy D. te ORLAND
PARK, ILLINOIS 60462, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Shereyk, David A. te
HOMEWOOD, ILLINOIS 60430,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 20.09.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.10.2010
(73) ILLINOIS TOOL WORKS INC. te
GLENVIEW ILLINOIS 60026-1215,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 13.10.2010
(51) H02G 3/22
F16L 5/10
C09K 3/10
C08J 5/12
(31) 69845
(47) 13.10.2010
(54) NON-SLIP DEVICE FOR USE WITH
MECHANICALLY-LOCKING
FLEXIBLE COUPLINGS, AND
RELATED COUPLING
(22) 10.12.2007
(54) Leitungsdurchführung mit
Kombinationswerkstoff
(54) Anti-removal ratchet clip
(33) Italië
(72) Völker, Manfred te 63825
BLANKENBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(22) 20.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.07.2006
(73) S.a.pro. S.r.l. te 36013 PIOVENE
ROCCHETTE (VI), Italië (IT)
(54) GAINE TUBULAIRE ANNELEE ET
(72)
CELADON, Giampietro te I-36031
DISPOSITIF POUR FABRIQUER UNE
DUEVILLE (VI), Italië (IT)
TELLE GAINE
(51) F16L 41/10
(47) 13.10.2010
F16L 37/00
(73) Delfingen FR-Anteuil S.A. te
F16L 15/08
25340 ANTEUIL, Frankrijk (FR)
(11) EP1540234
(72) BAVEREL, Christophe te 90400
(21) EP03798125.5
TREVENANS, Frankrijk (FR)
REMY, Benoît te 25430 SANCEY
(22) 25.08.2003
LE GRAND, Frankrijk (FR)
(31) 20214631 U
(51) F16L 5/08
(11) EP1808626
(31) VI20060228
(33) Frankrijk
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) F16K 35/06
20 oktober 2010
(72) Seibold, Michael, Dr. te 89134
BLAUSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Kurz, Ralf te 89537 GIENGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) F16L 21/06
F16L 21/04
(31) 635875
(32) 08.12.2006
(54) FAIL-SAFE VACUUM ACTUATED
VALVE FOR HIGH PRESSURE
DELIVERY SYSTEMS
(72) COOPER, Scott Lawrence te
BUFFALO, NY 14214, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BROWN, Lloyd Anthony te E.
AMHERST, NY 14051, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HEIDERMAN, Douglas Charles te
AKRON, NY 14001, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MEREDITH, Brian Michael te N.
TONAWANDA, NY 14120,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP07734090.9
(51) F21V
F21V
F21V
F21V
(22) 19.03.2007
(11) EP1747399
(11) EP2047167
29/02
29/00
19/02
15/06
Nummer 35/10
76
(21) EP05715145.8
(47) 13.10.2010
(22) 01.04.2005
(73) ExxonMobil Chemical Patents Inc.
te BAYTOWN, TX 77520-2101,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 200400541
(32) 02.04.2004
(33) Denemarken
(54) LIGHT SOURCE MODULE
(47) 13.10.2010
(72) STEPHENS, George te HUMBLE,
TX 77346, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SPICER, David, B. te HOUSTON,
TX 77056, Verenigde Staten van
Amerika (US)
20 oktober 2010
23.12.2002
23.12.2002
23.12.2002
23.12.2002
23.12.2002
23.12.2002
04.02.2003
06.02.2003
(31) 10360384
(33) Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
(32) 22.12.2003
(54) AN OVEN FOR COOKING FOOD
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(32) 23.01.2006
(54) Vorrichtung zum Verschliessen
der Zugangsöffnung eines
Innenraums eines
Haushaltsgeräts
(73) Premark FEG L.L.C. te
WILMINGTON, DELAWARE 19801,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 13.10.2010
(54) LUMINOUS HANDLE FOR DOORS,
FURNISHINGS, MEANS OF
TRANSPORT OR THE LIKE
(73) Electrolux Home Products
Corporation N.V. te 1930
ZAVENTEM, België (BE)
(72) BUJEAU, Robert, Fernand te
89113 CHARBUY, Frankrijk (FR)
FORAY, Michel, Georges te 39230
PASSENANS, Frankrijk (FR)
(47) 13.10.2010
(72) Pörner, Harald te 91220
SCHNAITTACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Hildner, Dietmar te 90765 FÜRTH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Walther, Christoph te 91541
ROTHENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Ivanovic, Branko te 97084
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schmidtell, Roland te 91607
GEBSATTEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dänzer, Stefan te 91631
WETTRINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Koitzsch, Erhard te 91541
ROTHENBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Horn, Friedrich te 91637
WÖRNITZ, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05D 23/19
F24D 3/08
F24D 19/10
(51) F24C 15/32
F24C 15/18
A21B 3/04
(51) F24F 11/02
(73) Martin Professional A/S te 8200
AARHUS N, Denemarken (DK)
(72) RASMUSSEN, Niels, Jørgen te
DK-8250 EGÅ, Denemarken (DK)
GLAVIND, Mads te DK-9500
HOBRO, Denemarken (DK)
(51) F21Y 101/02
F21V 33/00
E05B 17/10
(11) EP1977162
(21) EP07704099.6
(22) 23.01.2007
(31) 06100706
(73) Razeto Design´n Innovation SRL
te 16122 GENOVA, Italië (IT)
(72) RAZETO, Giangiacomo te 16030
SORI (GE), Italië (IT)
(51) F23B 30/02
(11) EP1452801
(21) EP04002105.7
(22) 31.01.2004
(31) 10308695
(32) 28.02.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zur Beheizung eines
wärmetechnischen Gerätes mit
festem, schüttfähigem
Brennmaterial
(47) 13.10.2010
(73) Georg Fischer GmbH & Co. KG te
89312 GÜNZBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Fischer, Georg te 89312
GÜNZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Walz, Joachim te 89312
GÜNZBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F24C 15/02
(11) EP1548367
(21) EP04026991.2
(22) 12.11.2004
(11) EP1583923
(21) EP03811642.2
(22) 23.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 0216580
0216583
0216584
0216585
0216586
0216588
0216589
0216590
0301295
0301437
(54) REMOVABLE LIGHT-OFF PORT
PLUG FOR USE IN BURNERS
(32) 23.12.2002
23.12.2002
(51) F23D 14/26
F23D 14/08
(11) EP1488172
(21) EP03714154.6
(22) 14.03.2003
(31) 365081 P
(32) 16.03.2002
(11) EP1486735
(21) EP04253103.8
(22) 26.05.2004
(31) 0313350
0409238
(32) 10.06.2003
26.04.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Combined hot water and heating
system
(47) 13.10.2010
(73) Eco-Pulse Limited te PHOENIX
GREEN HAMPSHIRE RG27 8HY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) Hunter, Roy Walter te PHOENIX
GREEN, HAMPSHIRE RG27 8HY,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(11) EP1275909
(21) EP01921975.7
(22) 20.04.2001
(31) 2000118841
(32) 20.04.2000
(33) Japan
(54) AIR-CONDITIONER MONITOR
SYSTEM
(47) 13.10.2010
(73) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. te
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8323,
Japan (JP)
(72) WADA, K. Kanaoka Fact., Sakai
Plt, Daikin Ind. Ltd te SAKAISHI ,OSAKA 591-8511, Japan (JP)
Nummer 35/10
(51) F25B 9/00
F25B 49/02
(11) EP1482257
(21) EP04252870.3
(22) 18.05.2004
(31) 2003155006
2003155087
(32) 30.05.2003
30.05.2003
(33) Japan
Japan
(54) Cooling apparatus
(47) 13.10.2010
(73) SANYO ELECTRIC CO., LTD. te
MORIGUCHI-SHI, OSAKA
570-8677, Japan (JP)
(72) Yamasaki, Haruhisa te OIZUMIMACHI, ORA-GUN, GUNMA, Japan
(JP)
Matsuomoto, Kenzo te OIZUMIMACHI, ORA-GUN, GUNMA, Japan
(JP)
Ishigaki, Shigeya te ORA-MACHI,
ORA-GUN, GUNMA, Japan (JP)
Yamanaka, Masaji te
TATEBAYASHI-SHI, GUNMA, Japan
(JP)
Yamaguchi, Kentaro te OIZUMIMACHI, ORA-GUN, GUNMA, Japan
(JP)
(51) F28D 7/02
F24H 1/43
(11) EP1711767
(21) EP05702260.0
(22) 14.01.2005
(31) TO20040022
(32) 22.01.2004
(33) Italië
(54) A HEAT EXCHANGER, IN
PARTICULAR OF THE
CONDENSATION TYPE
(47) 13.10.2010
(73) Cosmogas S.R.L. te 47014
MELDOLA, Italië (IT)
77
VANDERWEES, Doug te
(73) Flexiblast Pty Ltd te
MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 3R9,
WOOLOONGABBA, QLD 4102,
Canada (CA)
Australië (AU)
BRADU, Pascal B. te F-60200
(72) LEIVESLEY, Sally, c/o OzTech Pty
COMPIEGNE, Frankrijk (FR)
Ltd te AUCKLAND 1031, NieuwSEILER, Thomas F. te F-60200
Zeeland (NZ)
COMPIEGNE, Frankrijk (FR)
GREEN, Anthony, c/o OzTech Pty
VAN HELDEN, Henri P.T. te
Ltd te AUCKLAND 1031, NieuwBEVERLY HILLS, MICHIGAN 48025,
Zeeland (NZ)
Verenigde Staten van Amerika
SAMPSON, Tim, c/o OzTech Pty
(US)
Ltd te AUCKLAND 1031, NieuwZeeland (NZ)
(51) F42B 5/155
F41A 9/63
(51) F42B 8/16
F41A 21/06
F42B 7/10
(11) EP1816427
(21) EP07001682.9
(22) 26.01.2007
(31) 102006004954
(32) 01.02.2006
(21) EP05772131.8
(22) 03.08.2005
(31) 2477817
(32) 16.08.2004
(33) Canada
(54) STACKED PLATE HEAT
EXCHANGERS AND HEAT
EXCHANGER PLATES
F42B 33/00
F42B 12/74
(11) EP1979703
(21) EP07866990.0
(22) 02.02.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 347031
(54) Munitionsmagazin und damit
ausgebildete SelbstschutzWerfereinrichtung
(32) 03.02.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) Rheinmetall Waffe Munition
GmbH te 29345 UNTERLÜSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Blache, Andreas te 79450
LÖRRACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Gralka, Edmund te 79111
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Speer, Steffen te 77767
APPENWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wardecki, Norbert, Dr. te 79194
HEUWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) F41F 3/04
B64D 7/08
(11) EP2098814
(21) EP08102336.8
(22) 06.03.2008
(54)
(72) ALESSANDRINI, Alberto te 47014
MELDOLA, Italië (IT)
ALESSANDRINI, Andrea te 47014
(47)
MELDOLA, Italië (IT)
(73)
(51) F28F 27/00
(11) EP1789746
20 oktober 2010
A missile lauching system, and a
hanger member for suspending
the missile in a lauch rail
13.10.2010
SAAB AB te 581 88 LINKÖPING,
Zweden (SE)
(72) Söderberg, Hans te 585 99,
LINKÖPING, Zweden (SE)
(51) F42D 5/045
F41H 5/04
B32B 27/12
A62D 5/00
(11) EP1883778
(21) EP06743961.2
(22) 23.05.2006
(47) 13.10.2010
(31) 0510490
(73) Dana Canada Corporation te
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3E4,
Canada (CA)
(32) 23.05.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) PRESSURE IMPULSE MITIGATION
(72) MARTIN, Michael A. te HAMILTON,
(47) 13.10.2010
ONTARIO L8V 2V1, Canada (CA)
(54) FRANGIBLE SLUG
(73) Stresau West, INC. DBA QTK, INC.
te EDGEMONT, SD 57735,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) ROMERO, Michael A. te
EDGEMONT, SD 57735, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) F42B 14/06
(11) EP2176620
(21) EP08773998.3
(22) 16.07.2008
(31) 102007037738
(32) 09.08.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) GESCHOSS MIT EINEM
FÜHRUNGSKÄFIG UND
PUSHERPLATTE MIT
BESCHLEUNIGUNGSOPTIMIERTER
ÖFFNUNG
(47) 13.10.2010
(73) Rheinmetall Waffe Munition
GmbH te 29345 UNTERLÜSS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HEITMANN, Thomas te 29345
UNTERLÜSS, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01M 2/10
G01B 7/016
G01B 7/00
G01B 21/04
(11) EP1310762
(21) EP02017832.3
(22) 08.08.2002
(31) 10155917
(32) 12.11.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Messtaster
(47) 13.10.2010
(73) Dr. Johannes Heidenhain GmbH te
Nummer 35/10
83292 TRAUNREUT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Schopf, Reinhold te 83308
TROSTBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Brandl, Sebastian te 83352
ALTENMARKT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 21/47
G01B 9/02
(11) EP1913332
(21) EP06813365.1
(22) 09.08.2006
(31) 708271 P
(32) 09.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
PERFORMING POLARIZATIONBASED QUADRATURE
DEMODULATION IN OPTICAL
COHERENCE TOMOGRAPHY
(47) 13.10.2010
(73) THE GENERAL HOSPITAL
CORPORATION te BOSTON, MA
02114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) VAKOC, Benjamin, J. te
CAMBRIDGE, MA 02140,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YUN, Seok-Hyun te CAMBRIDGE,
MA 02140, Verenigde Staten van
Amerika (US)
TEARNEY, Guillermo, J. te
CAMBRIDGE, MA 02139,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BOUMA, Brett, Eugene te QUINCY,
MA 02171, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G01B
G01B
G01B
G01B
21/32
21/06
11/16
11/02
78
BÖTZINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01B 11/27
(11) EP2018513
(21) EP07724555.3
(22) 25.04.2007
(31) 102006020358
102006023408
102006023926
(32) 28.04.2006
17.05.2006
19.05.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR BEURTEILUNG DER
RELATIVEN RAUMLAGE ZWEIER
GEGENSTÄNDE
(47) 13.10.2010
(73) Prüftechnik Dieter Busch AG te
85737 ISMANING,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) HERMANN, Michael te 78048
VILLINGEN-SCHWENNINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01S 5/14
G01C 23/00
G01C 21/16
(11) EP1690067
(21) EP04817919.6
(22) 29.11.2004
(31) 729298
(32) 05.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
USING MULTIPLE AIDING
SENSORS IN A DEEPLY
INTEGRATED NAVIGATION
SYSTEM
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Stritzke, Burkhard te 45896
GELSENKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01F 15/00
G01F 1/28
F16L 41/16
F16K 11/04
F16K 1/04
(11) EP1851514
(21) EP06723120.9
(22) 27.02.2006
(31) 202005003131 U
202005013027 U
(32) 26.02.2005
16.08.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VENTILEINSATZ FÜR
DURCHFLUSSMENGENMESSER
(47) 13.10.2010
(73) GF-Tec GmbH te 64572
BÜTTELBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) GRAF, Hubert te 64572
BÜTTELBORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01F 1/684
(11) EP1612522
(21) EP05254050.7
(22) 29.06.2005
(31) 881425
(32) 30.06.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Thermal flow sensor having an
inverted substrate
(47) 13.10.2010
(73) CODMAN & SHURTLEFF INC. te
RYNHAM, MA 02767, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
ZUM MESSEN VON LÄNGEN AN
EINEM DURCH BIEGEN
VERFORMTEN WERKSTÜCK
(72) Zumkehr, Frank te 3714
FRUTIGEN, Zwitserland (CH)
Burger, Juergen te 3563 IPSACH,
Zwitserland (CH)
Bork, Toralf te 2000 NEUCHATEL,
(72) BYE, Charles, T. te EDEN PRAIRIE,
Zwitserland (CH)
MN 55347, Verenigde Staten van
Ginggen, Alec te 2000
Amerika (US)
NEUCHATEL, Zwitserland (CH)
(51) G07C 5/00
(51) G01F 1/74
G01C 22/02
(11) EP1735597
G01C 22/00
(21) EP05725389.0
B61L 25/02
(47) 13.10.2010
(11) EP1832849
(22) 10.03.2005
(73) EHT Werkzeugmaschinen GmbH
te 79331 TENINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(21) EP07003472.3
(31) 552164 P
(22) 20.02.2007
(32) 10.03.2004
(31) 102006011361
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) KOCH, Gerald te 71679 ASPERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
WEIGOLD, Simon te 79336
BROGGINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FRANK, Karlheinz te 79268
(32) 09.03.2006
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
MEASURING PARAMETERS OF A
STRATIFIED FLOW
(11) EP1459034
(21) EP02792950.4
(22) 10.12.2002
(31) 10163956
(32) 23.12.2001
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Honeywell International Inc. te
MORRISTOWN, NJ 07960,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Umdrehungszähler
(47) 13.10.2010
(73) Lenord, Bauer & Co. GmbH te
46145 OBERHAUSEN,
(47) 13.10.2010
(73) Cidra Corporate Services, Inc. te
WALLINGFORD, CT 06492,
Verenigde Staten van Amerika
Nummer 35/10
(US)
(72) GYSLING, Daniel, L. te
GLASTONBURY, CT 06033,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FERNALD, Mark, R. te ENFIELD,
CT 06082, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BAILEY, Timothy, J. te
LONGMEADOW, MA 01106,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VIEGA, John te ELLINGTON, CT
06029, Verenigde Staten van
Amerika (US)
79
20 oktober 2010
OSS
(DE)
VAN DER VINNE, Johannes Menno (72) SCHÜMANN, Daniel te 01328
te NL-6841 AS ARNHEM
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
VAN CROMVOIRT, Petrus Johannes
DUITSLAND (DE)
te 5146 BE WAALWIJK
MÜNZNER, Rainer te 08340
VAN GINKEL, Teunis Evert te
SCHWARZENBERG,
NL-4021 VA MAURIK
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
PENNINGS, Bert te NL-5052 CH
(DE)
GOIRLE
BRANDSMA, Arjen te NL-5045 WN (51) G01N 21/35
G01N 21/03
TILBURG
(11)
EP1530038
(51) G01M 15/00
(21) EP03784604.5
F16D 48/00
(11) EP2136194
(22) 08.08.2003
(21) EP08425375.6
(31) 2002233192
(22) 26.05.2008
(32) 09.08.2002
(33) Japan
(22) 29.08.2007
(54) Procedure for estimating the
torque transmitted by a friction
clutch controlled by an actuator
(31) 102006043937
(47) 13.10.2010
(32) 14.09.2006
(73) C.R.F. Società Consortile per
Azioni te 10043 ORBASSANO
(TORINO), Italië (IT)
(51) G01F 15/18
(11) EP1901043
(21) EP07016886.9
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Zählergehäuse zum Einsetzen in
eine Rohrleitung
(47) 13.10.2010
(73) Hydrometer GmbH te 91522
ANSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(54) METHOD OF MEASURING
CONCENTRATION OF SILANOL
GROUP
(47) 13.10.2010
(73) TOAGOSEI CO., LTD. te TOKYO
105-8419, Japan (JP)
(72) Corigliano, Emanuel te 10043
(72) KIMATA, Yoshinori, Toagosei Co.,
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
Ltd., te NAGOYA-SHI, AICHI
Osella, Giancarlo te 10043
455-0027, Japan (JP)
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT)
(51) G01N 27/49
Porta, Attilio te 10043
ORBASSANO (TORINO), Italië (IT) (11) EP1419379
(72) Zellner, Claus te 91522
ANSBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Carl, Joachim te 90547 STEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01N 33/28
G01N 3/56
G01M 15/00
(51) G01J 5/20
G01J 5/10
B81B 3/00
(22) 01.12.2006
(11) EP1901047
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ELECTROCHEMICAL SENSOR
(31) 102005007870
(51) G01N 33/00
G01N 27/12
(11) EP1801556
(21) EP06256158.4
(31) 316156
(32) 20.12.2005
(21) EP02763412.0
(22) 02.08.2002
(31) 311909 P
164539
(32) 13.08.2001
06.06.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 13.10.2010
(54) Method of determining diesel
engine valve train wear in a wear (73) Mine Safety Appliances Company
te PITTSBURGH PENNSYLVANIA
test
0653798
15238, Verenigde Staten van
(47)
13.10.2010
18.09.2006
Amerika (US)
(73) Chevron Oronite Company LLC te
Frankrijk
(72)
DAVIS, Brian, K. te BUTLER, PA
SAN RAMON, CA 94583-2324,
16002, Verenigde Staten van
Dispositif électronique de
Verenigde Staten van Amerika
Amerika (US)
détection et détecteur
(US)
SCHEFFLER, Towner, B. te
comprenant un tel dispositif
(72) Roby, Stephen H. te HERCULES,
BUTLER, PA 16001, Verenigde
13.10.2010
CA 94547, Verenigde Staten van
Staten van Amerika (US)
ULIS te 38113 VEUREY VOROIZE,
Amerika (US)
BUSBY, Louis, J., Jr. te
Frankrijk (FR)
CRANBERRY, PA 16006, Verenigde
(51) G01N 13/02
Vilain, Michel te 38450, SAINT
Staten van Amerika (US)
(11) EP1851528
GEORGES DE COMMIERS,
NEIGHOFF, John, F., Jr. te
(21) EP06707115.9
Frankrijk (FR)
HARMONY, PA 16037, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 21.02.2006
G01M 13/02
(21) EP07301316.1
(22) 22.08.2007
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP2038631
(21) EP06757816.1
(22) 30.06.2006
(54)
(47)
(73)
(72)
(32) 21.02.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG
PUSHBELT TEST METHOD AND
ZUM MESSEN DER
TEST DEVICE FOR CARRYING OUT
OBERFLÄCHENSPANNUNG VON
SUCH METHOD
FLÜSSIGKEITEN
13.10.2010
(47) 13.10.2010
Robert Bosch GmbH te 70442
(73) E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
GmbH te 75038
DUITSLAND (DE)
OBERDERDINGEN,
TRAN, Minh-Duc te NL-5348 GC
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1831681
(21) EP04806906.6
(22) 30.12.2004
(54) METHOD FOR THE CONTROL OF
THE RESPONSE TIME OF A
SENSOR FOR CHEMICAL
SUBSTANCES
(47) 13.10.2010
(73) Universita' degli Studi di Roma "
Tor Vergata" te 00173 ROMA,
Nummer 35/10
80
Italië (IT)
(72) D'AMICO, Arnaldo te I-00178
ROMA, Italië (IT)
DI CARLO, Aldo te I-00177 ROMA,
Italië (IT)
DI NATALE, Corrado te I-00177
ROMA, Italië (IT)
LUCCI, Massimiliano te I-00155
ROMA, Italië (IT)
PAOLESSE, Roberto te I-00175
ROMA, Italië (IT)
REALE, Andrea te I-00177 ROMA,
Italië (IT)
TERRANOVA, Maria Letizia te
I-00157 ROMA, Italië (IT)
(51) G01N 9/36
G01N 9/02
G01N 33/38
G01N 27/22
G01N 27/04
G01N 22/04
B28C 7/04
B28C 7/02
(11) EP1308725
(21) EP02396158.4
(22) 28.10.2002
(31) 20012106
(32) 31.10.2001
(33) Finland
BEIJERLAND
(51) G01N 33/487
(11) EP1759201
(21) EP04768267.9
(21) EP05755120.2
(22) 31.08.2004
(22) 20.05.2005
(31) 0320459
(31) 860114
(32) 01.09.2003
(32) 03.06.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ASSAY METHODS FOR
DETERMINING ANALYTES USING
(54) SYSTEM FOR MONITORING
ANALYTE ANALOGUES
PHYSIOLOGICAL
(47)
13.10.2010
CHARACTERISTICS ACCORDING
TO THE USER BIOLOGICAL STATE (73) Selective Antibodies Limited te
PONTELAND NORTHUMBERLAND
(47) 13.10.2010
NE20 9HJ, GROOT BRITTANNIË
(73) Medtronic MiniMed, Inc. te
(GB)
NORTHRIDGE, CA 91325-1219,
(33) Verenigde Staten van Amerika
(72) SELF, Colin Henry te PONTELAND
NORTHUMBERLAND NE20 9HJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) SAIDARA, Frank te LOS ANGELES,
CA 90067, Verenigde Staten van (51) G01N 33/53
Amerika (US)
C12N 9/64
MASTROTOTARO, John, Joseph te
C07K 14/435
LOS ANGELES, CA 90024,
(11) EP1987357
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP07730937.5
(US)
(22) 07.02.2007
TOLLE, Charles, Vallet te VAN
NUYS, CA 91406, Verenigde
(31) 0601058
Staten van Amerika (US)
(32) 07.02.2006
MUELLER, John, C., Jr. te SIMI
Verenigde Staten van Amerika
(US)
VALLEY, CA 93065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SANDERS, Jeff, B. te MOORPARK,
CA 93021, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NIELSEN, Edward, S. te CASTAIC,
CA 91384, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 13.10.2010
(73) Consolis Technology Oy Ab te
01510 VANTAA, Finland (FI)
(51) G01N 33/48
A61K 39/395
A61K 39/09
A61K 39/02
(11) EP1625393
(21) EP04733500.5
(22) 17.05.2004
(31) 03076492
(32) 16.05.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) G01N 33/49
(11) EP2112508
(21) EP08007779.5
(22) 22.04.2008
(54) Aggregometer
(47) 13.10.2010
(73) Behnk, Holger te D-22417
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Behnk, Holger te D-22417
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G01N 33/84
G01N 33/68
G01N 33/52
(11) EP1536233
(21) EP03784516.1
(22)
(54) Vaccines conferring protection to (31)
infection by Streptococcus
(32)
pneumonia.
(33)
(47) 13.10.2010
(73) Mucosis B.V. te 9713 GX
GRONINGEN
G01N 33/53
(11) EP1664773
(54) Method for moisture
measurement in concrete with
the help of electromagnetic fields
(72) Käppi, Aulis te 21600 PARAINEN,
Finland (FI)
Henriksson, Mikko te 37830
VIIALA, Finland (FI)
Nordenswan, Erik te 21600
PARAINEN, Finland (FI)
Kuosmanen, Olavi te 21600
PARAINEN, Finland (FI)
Ristola, Pekko te 20610 TURKU,
Finland (FI)
20 oktober 2010
04.08.2003
2002233467
09.08.2002
Japan
(54) TEST PIECE FOR PROTEIN ASSAY
(47) 13.10.2010
(72) LEENHOUTS, Cornelis, Johannes
(73) ARKRAY, Inc. te KYOTO-SHI,
te NL-9753 KX HAREN
KYOTO 601-8045, Japan (JP)
DE GROOT, Ronald te NL-3054 CG (72) KOSAKA, Hideko te KYOTO-SHI,
ROTTERDAM
KYOTO 601-8045, Japan (JP)
HERMANS, Peter, Wilhelmus,
(51) G01N 33/543
Maria te NL-3261 WC OUD
(33) Frankrijk
(54) POLYPEPTIDES RECONNUS PAR
DES ANTICORPS ANTITRICHINELLA, ET LEURS
APPLICATIONS
(47) 13.10.2010
(73) Institute National de la Recherche
Agronomique te 75007 PARIS,
Frankrijk (FR)
Agence Française de Securité
Sanitaire des Aliments te 94700
MAISONS-ALFORT CEDEX,
Frankrijk (FR)
Jilin University te PRCCHANGCHUN 130-062, China
(CN)
(72) BOIREAU, Pascal te F-91070
BONDOUFLE, Frankrijk (FR)
LIU, Mingyuan te CHANGCHUN
130062, China (CN)
FU, Baoquan te LANZHOU
730046, China (CN)
LE RHUN, Danielle te F-94370
SUCY EN BRIE, Frankrijk (FR)
BAHUON, Céline te F-94700
MAISONS-ALFORT, Frankrijk (FR)
VALLEE, Isabelle te F-94100
SAINT MAUR DES FOSSES,
Frankrijk (FR)
LE GUERHIER, Franck te F-91800
BRUNOY, Frankrijk (FR)
HERNANDEZ BELLO, Romel te
MEXICO, D.F. 3630, Mexico (MX)
WU, Xiuping te 130062
CHANGCHUN, China (CN)
(51) G01N 33/536
G01N 33/532
(11) EP1860439
(21) EP06715087.0
(22) 02.03.2006
Nummer 35/10
(31) 2005059205
(32) 03.03.2005
(33) Japan
81
GUILLAUME, Elisabeth te F-01220
DIVONNE LES BAINS, Frankrijk
(FR)
20 oktober 2010
BENGTSON, Tord te S-723 49
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
ROXENBORG, Stefan te S-724 65
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(51) G01N 33/96
G01N 33/569
(51) G01R 31/36
(11) EP1279035
(11) EP2144075
(21) EP01930802.2
(21) EP09354028.4
(22) 26.04.2001
(22) 19.06.2009
(72) USHIZAWA, Koji, te RYUGASAKISHI, IBARAKI 3010852, Japan (JP)
KAWAMOTO, Michiko, te
RYUGASAKI-SHI, IBARAKI
3010852, Japan (JP)
YAMAMOTO, Shoko, te
RYUGASAKI-SHI, IBARAKI
3010852, Japan (JP)
YUKI, Kumiko, te RYUGASAKI-SHI,
IBARAKI 3010852, Japan (JP)
IKEDA, Yoko, te RYUGASAKI-SHI,
IBARAKI 3010852, Japan (JP)
YAMAMOTO, Mitsuaki, te
RYUGASAKI-SHI, IBARAKI
3010852, Japan (JP)
(31) 200451 P
816911
(31) 0803939
(32) 28.04.2000
23.03.2001
(33) Frankrijk
(51) G01N 33/569
C07D 497/10
(72) CARVER, Frank, j. te MIAMI, FL
33143, Verenigde Staten van
Amerika (US)
LAPICOLA, James, D. te
PLEASANT HILL, CA 94512,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(54) IMMUNOASSAY METHOD AND
REAGENT THEREFOR
(47) 13.10.2010
(73) Sekisui Medical Co., Ltd. te
TOKYO 103-0027, Japan (JP)
(11) EP1474690
(21) EP03700788.7
(22) 04.02.2003
(31) 355711 P
(32) 07.02.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(51) H01L 21/66
G01R 31/311
G01R 1/073
(73) BOEHRINGER INGELHEIM
(CANADA) LTD. te LAVAL,
QUEBEC, H7S 2G5, Canada (CA)
(22) 14.03.2003
(72) WHITE, Peter te LAVAL, QUÉBEC
H7S 2G5, Canada (CA)
YOAKIM, Christiane te LAVAL,
QUÉBEC H7S 2G5, Canada (CA)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1671130
(21) EP04768075.6
(22) 16.08.2004
(31) 0319167
(32) 15.08.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) METHOD FOR DISCRIMINATING
BETWEEN ISCHEMIC AND
HAEMORRHAGIC STROKE
(47) 13.10.2010
(73) Electrophoretics Limited te
COBHAM SURREY KT11 3EP,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) LESCUYER, Pierre te F-74100
ANNEMASSE, Frankrijk (FR)
HOCHSTRASSER, Denis François
te CH-1245 GENEVA, Zwitserland
(CH)
SANCHEZ, Jean-Charles te
CH-1223 BERNEX, Zwitserland
(CH)
ALLARD, Laure te F-74240
GAILLARD, Frankrijk (FR)
(54) Procédé de détermination de
l'état de charge d'une batterie en
phase de charge ou de décharge
à courant constant
(54) HEMATOLOGY BLOOD CONTROL
AND METHOD FOR PREPARATION (47) 13.10.2010
OF SAME
(73) Commissariat à l'Énergie
(47) 13.10.2010
Atomique et aux Énergies
(73) BIO-RAD LABORATORIES, INC. te
Alternatives te 75015 PARIS,
HERCULES CALIFORNIA 94547,
Frankrijk (FR)
Verenigde Staten van Amerika
(72) Mingant, Rémy te 29870
(US)
LANNILIS, Frankrijk (FR)
(54) E2 DISPLACEMENT ASSAY FOR
IDENTIFYING INHIBITORS OF HPV (11) EP1345032
(21) EP03075748.8
(47) 13.10.2010
(51) G01N 33/68
(32) 10.07.2008
(31) 99207
(32) 15.03.2002
Martinet, Sébastien te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
Lefrou, Christine te 38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(51) G01R 33/34
G01R 33/28
A61B 5/055
(11) EP1267713
(21) EP01910403.3
(22) 01.02.2001
(31) 178933 P
536090
(32) 01.02.2000
24.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) High speed method of measuring (54) MAGNETIC RESONANCE IMAGING
the threshold voltage and surface
TRANSSEPTAL NEEDLE ANTENNA
doping
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) SurgiVision, Inc. te COLUMBIA
(73) Solid State Measurements, Inc. te
21045, Verenigde Staten van
WEXFORD, PENNSYLVANIA 15090,
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
(72) LARDO, Albert, C. te BALDWIN,
(US)
MD 21013, Verenigde Staten van
(72) Howland, William H. te
Amerika (US)
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
MCVEIGH, Elliot, R. te POTOMAC,
15090, Verenigde Staten van
MD 20854, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
HALPERIN, Henry, R. te
(51) H02J 13/00
PIKESVILLE, MD 21208, Verenigde
H02H 3/04
Staten van Amerika (US)
G01R 31/08
G01R 19/25
(11) EP2156203
(21) EP07730024.2
(51) G01S 5/14
G01S 1/00
(11) EP1334371
(22) 08.06.2007
(21) EP01997046.6
(54) METHOD AND DEVICE TO
PREDICT A STATE OF A POWER
SYSTEM IN THE TIME DOMAIN
(22) 13.11.2001
(31) 715860
(47) 13.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) ABB Research LTD te 8050
ZURICH, Zwitserland (CH)
(72) BERGGREN, Bertil te S-724 76
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(32) 17.11.2000
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
TIME-FREE PROCESSING OF GPS
SIGNALS
Nummer 35/10
(47) 13.10.2010
(73) Global Locate, Inc. te GLEN
ROCK,NJ 07452, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) VAN DIGGELEN, Frank te SAN
JOSE, CA 94120, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G01S 5/02
(11) EP1859293
(21) EP06705017.9
(22) 20.03.2006
(31) 2005901353
(32) 18.03.2005
(33) Australië
(54) ENHANCED MOBILE LOCATION
METHOD AND SYSTEM
(47) 13.10.2010
(73) Seeker Wireless PTY Limited te
PYMBLE, NSW 2073, Australië
(AU)
(72) MACNAUGHTAN, Malcolm te
PYMBLE, NSW 2073, Australië
(AU)
DRANE, Christopher, Ridgway te
PYMBLE, NSW 2073, Australië
(AU)
SCOTT, Craig, Andrew te
MORTDALE, NSW 2223, Australië
(AU)
(51) G01S 5/18
G01S 5/00
G01S 3/80
(11) EP1766430
(21) EP05739521.2
(22) 27.04.2005
(31) 102004026304
(32) 28.05.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PRÜFVERFAHREN FÜR EIN
VERFAHREN ZUR PASSIVEN
GEWINNUNG VON
ZIELPARAMETERN
(47) 13.10.2010
(73) ATLAS ELEKTRONIK GMBH te
28305 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
82
(72) Azizi, Seyed-Ali te 80797
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Münch, Tobias te 75334
STRAUBENHARDT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) G01S 19/23
(11) EP1269215
(21) EP01916366.6
(22) 05.03.2001
(31) 534787
(32) 24.03.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
20 oktober 2010
Shirakawa, Hiroshi te SHINJYUKUKU, TOKYO 161-8525, Japan (JP)
Shinde, Kenichi te SHINJYUKU-KU,
TOKYO 161-8525, Japan (JP)
(51) G02B 21/00
G01N 21/63
G01N 21/17
(11) EP1678547
(21) EP04791065.8
(22) 29.10.2004
(31) 10350918
(32) 31.10.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(54) ACCURATE GPS TIME ESTIMATE
BASED ON INFORMATION FROM A
WIRELESS COMMUNICATIONS
(47)
SYSTEM
(73)
(47) 13.10.2010
(73) Ericsson Inc. te PLANO, TX 75024,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(72) CARLSSON, Hans te CARY, NC
27513, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KOORAPATY, Havish te CARY, NC
27513, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51)
BLOEBAUM, Leland, Scott te
CARY, NC 27513, Verenigde
(11)
Staten van Amerika (US)
(51) G01V 3/10
(11) EP1202077
(21) EP01309202.8
(22) 30.10.2001
(31) 702974
(32) 31.10.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Mutual crosstalk elimination in
medical systems
(47) 13.10.2010
(73) Biosense Webster, Inc. te
DIAMOND BAR, CA 91765,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Govari, Assaf te HAIFA 34400,
Israël (IL)
Fried, Shlomo te ZICHRON
(72) STEIMEL, Ulrich te 28876 OYTEN,
YAAKOV 30900, Israël (IL)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51)
G02B
1/11
(DE)
(11)
EP1306695
(51) G01S 5/18
G01S 15/87
(21) EP02023756.6
(11) EP1947471
(22) 24.10.2002
(21) EP07000806.5
(31) 2001327252
(22) 16.01.2007
(32) 25.10.2001
(54) System and method for tracking (33) Japan
surround headphones using audio (54) Optical element having
signals below the masked
antireflection film
threshold of hearing
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) HOYA CORPORATION te
(73) Harman Becker Automotive
SHINJUKU-KU, TOKYO 161-8525,
Systems GmbH te 76307
Japan (JP)
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
(72)
Mitsuishi, Takeshi te SHINJYUKUDUITSLAND (DE)
KU, TOKYO 161-8525, Japan (JP)
VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUR MESSUNG OPTISCHER
EIGENSCHAFTEN EINES OBJEKTS
13.10.2010
PerkinElmer Cellular Technologies
Germany GmbH te 40225
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
MÜLLER, Jürgen te 22523
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GARBOW, Norbert te 22589
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
G02C 7/04
C08F 220/28
EP1750157
(21) EP04745424.4
(22) 28.05.2004
(54) CONTACT LENS
(47) 13.10.2010
(73) Menicon Co., Ltd. te NAGOYA-SHI,
AICHI 460-0006, Japan (JP)
(72) MATSUSHITA, Ryo, c/o MENICON
CO., LTD. te KASUGAI-SHI, AICHI
487-0032, Japan (JP)
NIWA, Kazuharu, c/o MENICON
CO., LTD. te KASUGAI-SHI, AICHI
487-0032, Japan (JP)
SUGIYAMA, Akihisa, c/o MENICON
CO., LTD. te KASUGAI-SHI, AICHI
487-0032, Japan (JP)
(51) G02C 7/12
G02C 7/10
G02B 5/23
(11) EP1636634
(21) EP04752535.7
(22) 18.05.2004
(31) 455943
(32) 06.06.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) EYEWEAR LENS HAVING
SELECTIVE SPECTRAL RESPONSE
(47) 13.10.2010
(73) Younger Mfg. Co., DBA Younger
Optics te TORRANCE, CA 90503,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) AMBLER, David, M. te RANCHO
PALOS VERDES, CA 90275,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nummer 35/10
BALCH, Thomas, A. te RANCHO
PALOS VERDES, CA 90275,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
YAMASAKI, Nancy, L., S. te LONG
BEACH, CA 90802, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G09G 3/00
G02F 1/1345
G02F 1/13
(11) EP2073054
(21) EP08171628.4
(22) 15.12.2008
(31) 2007326066
(32) 18.12.2007
(33) Japan
(54) Display device
(47) 13.10.2010
83
(21) EP05812091.6
(22) 24.11.2005
(31) 200510037323
(32) 20.09.2005
(33) China
(54) A TRIPOD FOR CAMERA
(47) 13.10.2010
(73) Yang, Yongjian te GUNAGDONG
510-050, China (CN)
(51) H05B 33/10
G02F 1/1335
G02B 5/20
B41J 2/01
(11) EP1225472
(21) EP02250217.3
(22) 11.01.2002
(31) 2001006634
2001329824
(32) 15.01.2001
26.10.2001
(73) Palovuori, Karri te 33580
TAMPERE, Finland (FI)
Rakkolainen, Ismo te 33710
TAMPERE, Finland (FI)
(72) Palovuori, Karri te 33580
TAMPERE, Finland (FI)
Rakkolainen, Ismo te 33710
TAMPERE, Finland (FI)
(51) G03F 7/00
(11) EP1972996
(72) Yang, Yongjian te GUNAGDONG
510-050, China (CN)
(21) EP07005791.4
(51) G03B
G03B
G02B
G02B
(54) Verfahren und Vorrichtung zur
Erzeugung einer
nanostrukturierten Scheibe
21/28
21/00
27/18
26/12
(11) EP2021871
(21) EP07730858.3
(73) Hitachi Displays, Ltd. te MOBARA- (22) 25.01.2007
(31) 0600726
SHI CHIBA, Japan (JP)
0600902
(72) Yanagisawa, Syou te CHIBA
297-8622, Japan (JP)
Ishige, Nobuyuki te CHIBA
297-8622, Japan (JP)
20 oktober 2010
(22) 21.03.2007
(47) 13.10.2010
(73) Thallner, Erich, Dipl.-Ing. te 4782
ST. FLORIAN, Oostenrijk (AT)
(72) Thallner, Erich, Dipl.-Ing. te 4782
ST. FLORIAN, Oostenrijk (AT)
(51) G03F 7/42
(32) 26.01.2006
01.02.2006
(11) EP1913448
(33) Frankrijk
Frankrijk
(22) 05.08.2006
(54) MOTEUR DE VIDEO PROJECTION
NUMERIQUE MULTIFAISCEAUX A
CORRECTION DE POINTE
STATIQUE OU DYNAMIQUE AVEC
PERISCOPE DE DEVIATION
(47) 13.10.2010
(73) BreizhTech SAS te 22520 BINIC,
Frankrijk (FR)
(72) DESAULNIERS, Jean-Marc te
F-22520 BINIC, Frankrijk (FR)
(21) EP06783522.3
(31) 20050074550
20060073202
20060073209
(32) 13.08.2005
03.08.2006
03.08.2006
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(33) Japan
Japan
(51) G03B 21/62
(11) EP1454187
(54) PHOTORESIST STRIPPER
COMPOSITION FOR
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
(54) Material discharging apparatus
and method for producing color
filters, liquid crystal and
electroluminescent devices
(21) EP02785295.3
(47) 13.10.2010
(22) 24.10.2002
(73) Techno Semichem Co., Ltd. te
SEONGNAM-CITY GYEONGGI-DO
463-825, Zuid-Korea (KR)
(31) 10160947
(47) 13.10.2010
(32) 12.12.2001
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU, TOKYO-TO, Japan
(JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PROJEKTIONSSCHIRM FÜR DIE
BILDPROJEKTION
(72) Katagami, Satoru te SUWA-SHI,
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Aruga, Hisashi te SUWA-SHI,
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Kiguchi, Hiroshi te SUWA-SHI,
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Ito, Tatsuya te SUWA-SHI,
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Kawase, Tomomi te SUWA-SHI,
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Shimizu, Masaharu te SUWA-SHI,
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
(47) 13.10.2010
(51) G03B 17/56
F16M 11/26
F16M 11/16
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
(47) 13.10.2010
FORMING A PROJECTION SCREEN
(73) LVMH Swiss Manufactures SA te
OR A PROJECTION VOLUME
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
(47) 13.10.2010
Zwitserland (CH)
(11) EP1936436
(73) Rheinmetall Defence Electronics
GmbH te 28309 BREMEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) PLASS, Wilfried te 28205
BREMEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KIM, Hyun Tak te GYEONGGI-DO
440-817, Zuid-Korea (KR)
PARK, Seong Hwan te CHUNGBUK
330-930, Zuid-Korea (KR)
LIM, Jung Hun te DAEJEON
302-751, Zuid-Korea (KR)
KIM, Sung Bae te SEOUL 314-240,
Zuid-Korea (KR)
JEONG, Chan Jin te CHUNGNAM
314-842, Zuid-Korea (KR)
BAEK, Kui Jong te DAEJEON
314-240, Zuid-Korea (KR)
(51) G03B 21/62
(51) G04G 9/00
G04B 19/23
(11) EP1362260
(11) EP2021880
(21) EP02716117.3
(21) EP06763339.6
(22) 15.01.2002
(22) 29.05.2006
(31) 20010085
(54) PROCÉDÉ DE CHANGEMENT DE
FUSEAU HORAIRE, ET PIÈCE
D'HORLOGERIE ADAPTÉE A CELUICI
(32) 15.01.2001
(33) Finland
Nummer 35/10
(72) BEHLING, Christoph te LONDON
GREATER LONDON W11 2BS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
RENOUX, Grégoire te 2000
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(51) G05B 13/02
(11) EP2098922
(21) EP09153782.9
(22) 26.02.2009
(31) 0851485
(32) 07.03.2008
(33) Frankrijk
(54) Dispositif de contrôle d'un
système régulé et moteur
incorportant un tel dispositif
84
DUITSLAND (DE)
Hils, Winfried te 72250,
FREUDENSTADT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Moritz, Frank te 79102,
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06F 17/50
G05B 23/02
G05B 19/042
G01M 17/00
(11) EP1806636
(21) EP06015324.4
(22) 24.07.2006
(31) 102006000943
(47) 13.10.2010
(32) 07.01.2006
(73) SNECMA te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) Le Gonidec, Serge te 27200
VERNON, Frankrijk (FR)
(51) G05B 19/042
G01D 9/00
(11) EP1873597
(21) EP06013606.6
(22) 30.06.2006
(54) Anschlussmodul für Sensoren
(47) 13.10.2010
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Gehring, Roland te 79215
ELZACH-PRECHTAL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Singler, Matthias te 79297
WINDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Esselborn, Friedrich te 79183
WALDKIRCH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Aschenbrenner, Johannes te
79312 EMMENDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(54) HiL-System und -Verfahren zum
Testen von Steuergeräten eines
Fahrzeugsteuersystems
(47) 13.10.2010
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Beier, Frank, Dipl.-Ing. te 89231
NEU-ULM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dobisch, Reinhold, Dipl.-ing. te
89171 ILLERKIRCHBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Noghero, Gerd, Dipl.-Ing. te
89134 BLAUSTEIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Wohnhaas, Achim, Dr. te 89182
BERNSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05B 19/042
A61G 7/018
(11) EP1785789
(21) EP06017749.0
(22) 25.08.2006
(31) 102005054843
20 oktober 2010
(21) EP02799786.5
(22) 06.12.2002
(31) 0115819
(32) 07.12.2001
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE DIAGNOSTIC DE
DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT
D'UN ENSEMBLE DE SYSTEMES
ELECTRONIQUES, NOTAMMENT
DANS UN VEHICULE AUTOMOBILE
(47) 13.10.2010
(73) RENAULT S.A.S. te 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) BOUTIN, Samuel te F-78114
MAGNY LES HAMEAUX, Frankrijk
(FR)
SNYDER, Ray te F-75010 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) G05D 16/20
F02M 21/02
F02M 19/02
F02D 35/00
(11) EP1264228
(21) EP01902189.8
(22) 31.01.2001
(31) 2298324
(32) 09.02.2000
(33) Canada
(54) HIGH VOLUME ELECTRONIC GAS
REGULATOR
(47) 13.10.2010
(73) Saskatchewan Research Council
te SASKATOON, SASKATCHEWAN
S7N 2X8, Canada (CA)
(72) SULATISKY, Michael te
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7J
4A7, Canada (CA)
HILL, Sheldon te SASKATOON,
SASKATCHEWAN S7L 3T9, Canada
(CA)
(51) G06F 3/023
(11) EP1843241
(21) EP06251967.3
(51) G05B 19/418
G05B 19/042
(32) 15.11.2005
(11) EP2085841
(54) Handheld electronic device
(54) Verfahren und Vorrichtung zum
providing proposed corrected
Programmieren und Steuern einer
input in response to erroneous
Elektrogeräteanordnung eines
text entry
Möbels
(47)
13.10.2010
(47) 13.10.2010
(21) EP08104775.5
(22) 17.07.2008
(31) 08001825
(32) 31.01.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Sensor mit Zeitglied zum
Ausgeben einer
Objekterfassungszeit
(47) 13.10.2010
(73) SICK AG te 79183 WALDKIRCH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Blümcke, Thomas te 79312,
EMMENDINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Tritschler, Markus te 79395,
NEUENBURG, BONDSREPUBLIEK
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(22) 07.04.2006
(73) Dewert Antriebs- und
Systemtechnik GmbH te 32278
KIRCHLENGERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
2012244 Ontario Inc. te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) Langejürgen, Stefan te 32602
VLOTHO, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Loley, Steffen te 48565
STEINFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G05B 9/02
G05B 23/02
(11) EP1451655
(72) Fux, Vadim te WATERLOO,
ONTARIO, N2K 3P5, Canada (CA)
Elizarov, Michael te WATERLOO,
ONTARIO, N2K 4A3, Canada (CA)
Rubanovich, Dan te TORONTO,
ONTARIO, M6B 3H3, Canada (CA)
(51) G06F 3/041
(11) EP2026174
(21) EP07114272.3
Nummer 35/10
(22) 13.08.2007
(54) Touchscreen for electronic device
85
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL
150-721, Zuid-Korea (KR)
(72) Chae, Ji Suk, DM Patent Gr. DMP
Lab te PYEONGTAEK-SI,
GYEONGGI-DO 451-713, ZuidKorea (KR)
Kim, Yu Mi te SEONGNAM CITY,
Griffin, Jason te KITCHENER
GYEONGGI-DO 462-835, ZuidONTARIO N2P 2L3, Canada (CA)
Korea (KR)
Yoo, Kyung Hee te SEOUL CITY,
G06F 3/041
135-080, Zuid-Korea (KR)
G06F 3/01
Shin, Sang Hyun, DM Patent
EP2026175
Gr.DMP Lab te PYEONGTAEK-SI,
GYEONGGI-DO 451-713, ZuidEP07114273.1
Korea (KR)
13.08.2007
Kim, Jun Hee te SEONGNAM CITY,
Tactile touchscreen for electronic
GYEONGGI-DO, 463-796, Zuiddevice
Korea (KR)
Ham, Young Ho 203-1303,
13.10.2010
Hyundai Hometown, te SUJI-EUP,
RESEARCH IN MOTION LIMITED te
YONGIN CITY, GYEONGGI-DO,
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
448-543, Zuid-Korea (KR)
Canada (CA)
Park, Ho Joo te YANGCHEON-GU,
Griffin, Jason te KITCHENER
SEOUL CITY, 158-723, Zuid-Korea
ONTARIO N2P 2L3, Canada (CA)
(KR)
G06F 3/042
(51) G06F 7/525
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
4EX, GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) KALUZHNY, Uri te 99729
JERUSALEM, Israël (IL)
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(51) G06F 7/58
(72)
(22) 09.08.2004
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11) EP2126675
(21) EP08720039.0
(22) 26.03.2008
(31) 907353 P
(32) 29.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
TRACKING AN ELECTRONIC
DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) Cam-Trax Technologies Ltd te
52521 RAMAT-GAN, Israël (IL)
(72) TANNE, Yaron te 52521 RAMATGAN, Israël (IL)
(51) H04M 1/23
H04M 1/02
G06F 3/048
(11) EP2058729
(21) EP08101720.4
(22) 18.02.2008
(31) 20070114420
(32) 09.11.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Mobile terminal
(47) 13.10.2010
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL
150-721, Zuid-Korea (KR)
(11) EP1966680
(11) EP1782181
(21) EP04766450.3
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
GENERATING RANDOM DATA
(47) 13.10.2010
(73) Telecom Italia S.p.A. te 20123
MILANO, Italië (IT)
(72) GOLIC, Jovan c/o Telecom Italia
S.p.A. te I-10148 TORINO, Italië
(IT)
(51) G06F 9/318
(11) EP1836560
(21) EP05824715.6
(22) 18.11.2005
(31) 995858
(32) 22.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP06845803.3
(54) PRE-DECODE ERROR HANDLING
VIA BRANCH CORRECTION
(22) 18.12.2006
(47) 13.10.2010
(31) 323994
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 30.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MULTIPLIER
(47) 13.10.2010
(73) Intel Corporation te SANTA
CLARA, CA 95052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) FEGHALI, Wajdi, K. te BOSTON,
MA 02115, Verenigde Staten van
Amerika (US)
HASENPLAUGH, William, C. te
JAMAICA PLAIN, MA 02130,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WOLRICH, Gilbert, M. te
FRAMINGHAM, MA 01701,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
CUTTER, Daniel, F. te MAYNARD,
MA 01754, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GOPAL, Vinodh te WESTBORO, MA
01581, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GAUBATZ, Gunnar te SAN JOSE,
CA 95134, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) SMITH, Rodney Wayne te
RALEIGH, NC 27614, Verenigde
Staten van Amerika (US)
STEMPEL, Brian Michael te
RALEIGH, NC 27614, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DIEFFENDERFER, James Norris te
APEX, NC 27539, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BRIDGES, Jeffrey Todd te
RALEIGH, NC 27606, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SARTORIUS, Thomas Andrew te
RALEIGH, NC 27614, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 9/38
(11) EP2087420
(21) EP07871578.6
(22) 27.11.2007
(31) 563943
(32) 28.11.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G06F 7/58
(54) METHODS AND APPARATUS FOR
RECOGNIZING A SUBROUTINE
CALL
(51) G06F 3/048
(11) EP2100219
(47) 13.10.2010
(11) EP1860537
(21) EP08776532.7
(21) EP07100302.4
(22) 26.06.2008
(22) 09.01.2007
(31) 18808907
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 20060046710
(32) 12.12.2007
(32) 24.05.2006
(33) Israël
(33) Zuid-Korea
(54) BIT GENERATOR
(54) Touch screen device and
operating method thereof
(47) 13.10.2010
(72) Oh, Han-Gyu te SEOUL, ZuidKorea (KR)
(47) 13.10.2010
(73) NDS Limited te ONE LONDON
ROAD STAINES, MIDDLESEX TW18
(72) MORROW, Micheal William te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92121,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) G06F 9/46
G06F 9/38
Nummer 35/10
86
(72) BENDER, Carl, Alfred te
HIGHLAND, NEW YORK 12528,
Verenigde Staten van Amerika
10.04.2002
(US)
843178
BUCKLAND, Patrick, Allen te
AUSTIN, TEXAS 78703, Verenigde
26.04.2001
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
THURBER, Steven, Mark te
MULTITHREAD EMBEDDED
AUSTIN, TEXAS 78717, Verenigde
PROCESSOR WITH INPUT/OUTPUT
Staten van Amerika (US)
CAPABILITY
YANES, Adalberto, Guillermo te
ROCHESTER, MINNESOTA 55902,
13.10.2010
Verenigde Staten van Amerika
Eleven Engineering Incorporated
(US)
te EDMONTON, AB T5J 0P6,
(51) G06F 13/38
Canada (CA)
20 oktober 2010
(11) EP1386227
Junginger, Bernd 129 Phase II
Adarsh Palm Meadows te 560066
BANGALORE-KAMATAKA, India
(IN)
(21) EP02717906.8
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72) GOSIOR, Jason, J. te ST. ALBERT,
ALBERTA T8N 2Y4, Canada (CA)
BROUGHTON, Colin, C. te
EDMONTON, ALBERTA T5R 3R3,
Canada (CA)
JACOBSEN, Phillip te EDMONTON,
ALBERTA T6L 3N4, Canada (CA)
SOBOTA, John, F. te EDMONTON,
ALBERTA T6W 1B1, Canada (CA)
(51) H04M 1/725
G06F 9/48
(11) EP1751666
(21) EP05754765.5
(22) 25.05.2005
(31) 854983
(32) 26.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM FOR APPLICATION
PRIORITY BASED ON DEVICE
OPERATING MODE
(47) 13.10.2010
(73) Qualcomm Incorporated te SAN
DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) GEIB, Kenneth, M. te SAN DIEGO,
CA 92128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MOORTHY, Mahesh te SAN
DIEGO, CA 92128, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NIJDAM, Marc, Edward te SAN
DIEGO, CA 92116, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) G06F 13/28
G06F 12/02
(11) EP2033101
(21) EP07729454.4
(22) 23.05.2007
(31) 420236
(32) 25.05.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP2085889
(21) EP09005349.7
(22) 10.06.2004
(31) 781405
(32) 18.02.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Cable with circuitry for asserting
stored cable data or other
information to an external device
or user
(47) 13.10.2010
(51) H04L 29/06
G06F 17/30
(11) EP1483689
(21) EP03707952.2
(22) 11.03.2003
(31) 362930 P
(32) 11.03.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
PUSHING DATA TO A MOBILE
DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
Canada (CA)
(72) KLINE, Robert te RICHMOND HILL,
ONTARIO L4B 2V9, Canada (CA)
SHENFIELD, Michael te
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C
3S9, Canada (CA)
(51)
(73) Silicon Image, Inc. te SUNNYVALE,
CA 94086, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11)
(72) Kim, Ook te PALO ALTO, CA
(21)
94306, Verenigde Staten van
(22)
Amerika (US)
Lee, Eric te SAN JOSE, CA 95129, (31)
Verenigde Staten van Amerika
(32)
(US)
(33)
Kim, Gyudong te SUNNYVALE, CA
(54)
94086, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Jang, Zeehoon te SUNGBUK-GU,
SEOUL 136-053, Zuid-Korea (KR)
Sung, Baegin te SUNNYVALE, CA
94087, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Kim, Nam Hoon te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Ahn, Gijung te SAN JOSE, CA
95123, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Hwang, Seung Ho te PALO ALTO,
CA 94303, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G06F 17/24
(11) EP1577792
H04N 5/14
G11B 27/28
G06F 17/30
EP2132667
EP08773485.1
17.06.2008
102007028175
20.06.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
AUTOMATISIERTES VERFAHREN
ZUR ZEITLICHEN
SEGMENTIERUNG EINES VIDEOS
IN SZENEN UNTER
BERÜCKSICHTIGUNG
VERSCHIEDENER TYPEN VON
ÜBERGÄNGEN ZWISCHEN
BILDFOLGEN
(47) 13.10.2010
(73) Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten
Forschung e.V. te 80686
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) PETERSOHN, Christian te 13086
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP04006188.9
(51) G06F 19/00
A61M 5/178
(22) 16.03.2004
(11) EP1912141
(54) A method, computer program
product and data processing
system for displaying a plurality
of data objects
(21) EP07021642.9
(54) COMPUTER-IMPLEMENTED
METHOD, APPARATUS, AND
COMPUTER PROGRAM PRODUCT
(47) 13.10.2010
FOR STALLING DMA OPERATIONS
(73) SAP AG te 69190 WALLDORF,
DURING MEMORY MIGRATION
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(DE)
(73) International Business Machines
(72) Delvat, Julien te 06160 ANTIBES,
Corporation te ARMONK, NY
Frankrijk (FR)
10504, Verenigde Staten van
Rapp, Roman te 06600 ANTIBES,
Amerika (US)
Frankrijk (FR)
(22) 04.04.2006
(31) 668647
668681
681252
716166
718545
P
P
P
P
P
(32) 06.04.2005
06.04.2005
16.05.2005
12.09.2005
19.09.2005
Nummer 35/10
(33) Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
Verenigde
87
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Zweden (SE)
Persson, Magnus te 211 57
MALMÖ, Zweden (SE)
(51) G06K 9/32
G01S 1/00
(54) Systems and methods for
(11) EP1634094
managing information relating to
(21) EP04809391.8
medical fluids and containers
therefor
(22) 21.05.2004
(47) 13.10.2010
(31) 444142
(73) MALLINCKRODT, INC. te
HAZELWOOD, MO 63042,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(32) 23.05.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
20 oktober 2010
(73) N.V. Nederlandsche
Apparatenfabriek NEDAP te 7141
DC GROENLO
(72) Hogen Esch, Johannes Harm
Lukas te 7122 ZN AALTEN
(51) G06T 7/00
G06K 9/32
G06K 9/00
G02B 21/00
(11) EP1877954
(21) EP05735553.9
(22)
(54) REAL-TIME MULTISTAGE INFRARED (31)
IMAGE-BASED TRACKING SYSTEM
Gibson, Chad M. te MASON, OHIO
(32)
(47)
13.10.2010
45040, Verenigde Staten van
(33)
Amerika (US)
(73) Lockheed Martin Corporation te
BETHESDA, MD 20817, Verenigde (54)
G06F 21/00
Staten van Amerika (US)
EP2060988
(72) OLSON, Teresa, Lorae, Pace te
EP08018021.9
WINTER GARDEN, FLORIDA
34787, Verenigde Staten van
15.10.2008
(47)
Amerika (US)
102007055248
SLASKI, James, Joseph te
(73)
16.11.2007
ORLANDO, FLORIDA 32837,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Sicherheitsmodul
(51) G06K 15/00
(73) secunet Security Networks
Aktiengesellschaft te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1131782
(72) Martius, Kai, Dr. te 01738
DORFHAIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dornseifer, Uwe, Dipl.-Ing. te
53175 BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51) G06K 9/00
(47)
(11) EP2138950
(73)
(21) EP08159036.6
(22) 25.06.2008
(54) Iris feature extraction,
identification and verification
system based on directionlets
(47) 13.10.2010
(73) Deutsche Telekom AG te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Velisavljevic, Vladan te 53113
BONN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G06K 9/22
(11) EP1978471
(72) GEIGER, Steven, M. te
STANWOOD, WA 98292,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BROWN, David, J. te ISSAQUAH,
WA 98027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MANION, Timothy, J. te SEATTLE,
WA 98116, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SCHERER, Scott, J. te LOS
ANGELES, CA 90036, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 18.07.2003
(51) G09F 9/35
G09F 3/20
G06K 19/07
(31) 0202446
(11) EP1693788
(32) 16.08.2002
(21) EP06075374.6
(33) Zweden
(22) 17.02.2006
(54) Presenting recognised
handwritten symbols
(31) 1028331
(47) 13.10.2010
(33) Nederland
(73) ZI Decuma AB te 223 70 LUND,
Zweden (SE)
(54) Information label for intelligent
shelf in shops
(72) Oknelid, Erika te 230 40 BARA,
(47) 13.10.2010
(21) EP08154755.6
122625
05.05.2005
Verenigde Staten van Amerika
FOUR-DIMENSIONAL IMAGING OF
PERIODICALLY MOVING OBJECTS
VIA POST-ACQUISITION
SYNCHRONIZATION OF
NONGATED SLICE-SEQUENCES
13.10.2010
CALIFORNIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY te PASADENA
CALIFORNIA 91125, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) DICKINSON, Mary te PEARLAND,
TEXAS 77584, Verenigde Staten
van Amerika (US)
EP99971128.6
FAROUHAR, Arian te PASADENA,
CA 91106, Verenigde Staten van
21.10.1999
Amerika (US)
105508 P
FRASER, Scott, E. te LA CANADA,
23.10.1998
CA 91011, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
GHARIB, Morteza te SAN MARINO,
COIN-DISCRIMINATOR VOUCHER
CA 91108, Verenigde Staten van
ANTI-COUNTERFEITING METHOD
Amerika (US)
AND APPARATUS
LIEBLING, Michael te GOLETA, CA
13.10.2010
93117, Verenigde Staten van
Amerika (US)
COINSTAR, INC. te BELLEVUE, WA
98004, Verenigde Staten van
(51) G06T 15/20
Amerika (US)
G06T 15/10
(47) 13.10.2010
(21)
06.05.2005
(32) 18.02.2005
(11) EP1738331
(21) EP05718674.4
(22) 08.04.2005
(31) 04101511
(32) 14.04.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) GHOST ARTIFACT REDUCTION
FOR RENDERING 2.5D GRAPHICS
(47) 13.10.2010
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(72) BERRETTY, Robert-Paul, M. te
5656 AA EINDHOVEN
(51) G06T 15/40
A61B 1/00
(11) EP1803097
(21) EP05743996.0
(22) 02.06.2005
(31) 582120 P
582122 P
620581 P
(32) 23.06.2004
23.06.2004
Nummer 35/10
20.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) VIRTUAL ENDOSCOPY
88
(33) Verenigde Staten van Amerika
(51) G08B 25/08
(11) EP1630761
(21) EP05356139.5
(22) 24.08.2005
(31) 0409088
(32) 25.08.2004
(33) Frankrijk
NL-5656 AA EINDHOVEN
(54) Electronic sign enclosure having
a rail
(51) G09G 3/36
(47) 13.10.2010
(21) EP07015048.7
(73) Daktronics, Inc. te BROOKINGS,
(47) 13.10.2010
SD 57006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(72) Rose, Todd L. te ELKTON, SD
57026, Verenigde Staten van
(72) DEKEL, Doron te CLEVELAND, OH
Amerika (US)
44143, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DURGAN, Jacob, S. te
CLEVELAND, OH 44143,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FLEITER, Thorsten, R.. te
CLEVELAND, OH 44143,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
20 oktober 2010
(51) G09F 7/22
G09F 17/00
(11) EP1932134
(21) EP06804315.7
(22) 11.08.2006
(31) 200506649
(32) 19.08.2005
(33) Zuid-Afrika
(54) AN ADVERTISING DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) Abell, Alistair Richard te
KWAZULU NATAL 4001, ZuidAfrika (ZA)
(72) Venn, Norman Clifford te GLEN
AUSTIN 1685, Zuid-Afrika (ZA)
(11) EP1887554
(22) 01.08.2007
(31) 20060074583
(32) 08.08.2006
(33) Zuid-Korea
(54) Gate driver and display
apparatus having the same
(47) 13.10.2010
(73) Samsung Electronics Co., Ltd. te
YEONGTONG-GU SUWON-CITY,
GYEONGGI-DO 442-742, ZuidKorea (KR)
(72) Lee, Hong-Woo te CHEONAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
Hur, Myung-Koo te CHEONAN-SI
CHUNGCHEONGNAM-DO, ZuidKorea (KR)
Lee, Jong-Hwan te DONGAN-GU
ANYANG-SI GYEONGGI-DO, ZuidKorea (KR)
Kim, Beom-Jun te SEOCHO-GU
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
Kim, Sung-Mau te SONGPA-GU
SEOUL, Zuid-Korea (KR)
(54) Système et procédé d'appel
automatique, moteur d'alerte et
poste d'activation mis en oeuvre
dans le système
(51) H04N 5/57
G09G 3/36
G09G 3/34
(11) EP1500075
(11) EP2102850
(47) 13.10.2010
(21) EP03704931.9
(21) EP07847541.5
(22) 11.03.2003
(22) 29.11.2007
(31) 02076304
(31) 102006059821
(32) 02.04.2002
(32) 11.12.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) WINDOW BRIGHTNESS
ENHANCEMENT FOR LC DISPLAY
(54) KAPODASTER
(47) 13.10.2010
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
(73) Wittner GmbH & Co. KG te 88316
ISNY, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 30.04.2005
(72) PASQUALINI, Giuseppe te 5656
AA EINDHOVEN
CASALE, Carlo te 5656 AA
EINDHOVEN
(72) VOCHEZER, Georg te 88260
ARGENBÜHL-CHRISTAZHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(31) 102004024410
(51) G09G 3/34
(32) 14.05.2004
(11) EP1723630
(51) G10G 7/02
G10D 3/14
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP05708824.7
(54) Verfahren zur Beschriftung eines
Kennzeichnungsschildersatzes
(22) 24.02.2005
(47) 13.10.2010
(32) 01.03.2004
(73) FRANCE TELECOM te 75015
PARIS, Frankrijk (FR)
(72) Carlier, Ludovic te 22300
LANNION, Frankrijk (FR)
Savina, Bernard te 22300
LANNION, Frankrijk (FR)
Liard, Samuel te 35131
CHARTRES DE BRETAGNE,
Frankrijk (FR)
(51) G09F 3/02
G06F 17/21
(11) EP1596351
(21) EP05009541.3
(31) 04100803
(73) Murrplastik Systemtechnik GmbH (33) Europees Octrooi Bureau
te 71570 OPPENWEILER,
(54) TRANSITION BETWEEN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
GRAYSCALE AND MONOCHROME
(DE)
ADDRESSING OF AN
(72) te , Onbekend (ZZ)
ELECTROPHORETIC DISPLAY
(51) G09F 9/30
(47) 13.10.2010
G09F 19/22
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
G09F 15/00
te 5621 BA EINDHOVEN
(11) EP1288889
(72) JOHNSON, Mark, T. te NL-5656 AA
(21) EP02255867.0
EINDHOVEN
ZHOU, Guofu te NL-5656 AA
(22) 22.08.2002
EINDHOVEN
(31) 943043
VAN DE KAMER, Johannes, P. te
(32) 29.08.2001
(51) G10D 3/04
(47) 13.10.2010
(11) EP1745461
(21) EP05701037.3
(22) 19.01.2005
(31) 04011357
(32) 13.05.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN
ZUM AUTOMATISCHEN STIMMEN
EINES SAITENINSTRUMENTES,
INSBESONDERE EINER GITARRE
(47) 13.10.2010
(73) Tectus Anstalt te 9490 VADUZ,
Liechtenstein (LI)
(72) Adams, Christopher te 22299
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G10L 19/00
Nummer 35/10
(11) EP1709826
(21) EP04706697.2
(22) 30.01.2004
(54) METHOD, ARRANGEMENT AND
COMMUNICATIONS DEVICE FOR
IMPLEMENTING MINIMUM
ACTIVITY DURING
DISCONTINUOUS TRANSMISSION
(47) 13.10.2010
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) SÉBIRE, Benoist te CN-100027
BEIJING, China (CN)
JOKINEN, Harri te FIN-25370
PERTTELI, Finland (FI)
(51) H04L 9/12
G10L 19/14
(11) EP1665234
(21) EP04787314.6
(22) 06.09.2004
(31) 0310546
(32) 05.09.2003
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE TRANSMISSION D
UN FLUX D INFORMATION PAR
INSERTION A L'INTERIEUR D'UN
FLUX DE DONNEES DE PAROLE,
ET CODEC PARAMETRIQUE POUR
SA MISE EN OEUVRE
(47) 13.10.2010
(73) EADS Secure Networks te 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
(72) ROUSSEAU, Frédéric te F-78180
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX,
Frankrijk (FR)
(51 G10L 21/00
)
G06T 5/00
(11 EP2158588
)
(21 EP08784249.8
)
(22 25.06.2008
)
(31 102007030209
)
(32 27.06.2007
)
89
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BREITHAUPT, Colin te 80538
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) G11B
G11B
G11B
G11B
G11B
7/24
7/125
7/007
7/0045
7/004
(11) EP1631956
(21) EP04773913.1
(22) 11.06.2004
(31) 477793 P
483233 P
2003062855
(32) 12.06.2003
30.06.2003
08.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
Josephus te NL-5656 AA,
EINDHOVEN
Yamagami, Tamotsu te TOKYO
141-0001, Japan (JP)
Schep, Cornelis Marinus te
NL-5656 AA, EINDHOVEN
(51) G11B 7/085
(11) EP1331632
(21) EP01978907.2
(22) 25.10.2001
(31) 2000325990
2001324965
(32) 25.10.2000
23.10.2001
(33) Japan
Japan
(54) FOCUS CONTROL DEVICE AND
FOCUS CONTROL METHOD
(47) 13.10.2010
(73) Sony Computer Entertainment
Inc. te TOKYO 107-0052, Japan
(JP)
(54) INFORMATION STORAGE MEDIUM
(72) KOBAYASHI, Toshikazu te MINATOAND METHOD AND APPARATUS
KU TOKYO 107-0052, Japan (JP)
FOR RECORDING AND/OR
REPRODUCING DATA
(51) G11B 7/125
(47) 13.10.2010
(11) EP1842189
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
(21) EP06704673.0
LTD. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO
(22) 16.01.2006
442-742, Zuid-Korea (KR)
(31) 05100269
(72) LEE, Kyung-Geun, 229-1006
Sibeomdanji te SEONGNAM(32) 18.01.2005
SI,GYEONGGI-DO 463-773, Zuid- (33) Europees Octrooi Bureau
Korea (KR)
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
KO, Jung-Wan 315-401 Daewoo
SELECTING AN OPTIMUM WRITE
Apt. 956-2,Cheongmyung te
PARAMETER, AND OPTICAL
SUWON-SI, GYEONGGI-DO
RECORDING MEDIUM FOR USE BY
443-737, Zuid-Korea (KR)
SAID METHOD AND APPARATUS
(51) G11B 7/007
(47)
13.10.2010
G11B 7/005
(73)
Koninklijke Philips Electronics N.V.
(11) EP2006847
te 5621 BA EINDHOVEN
(21) EP08153143.6
(72) KUIJPER, Maarten te NL-5656 AA
(22) 10.02.2003
EINDHOVEN
(31) 2002040137
(51) G11B 7/26
(32) 18.02.2002
(33) Japan
G11B 7/013
G11B 7/0037
G11B 11/105
(54) Optical recording medium and
playback method for the same
(11) EP1162615
(47) 13.10.2010
(21) EP01113898.9
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
)
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
te 5621 BA EINDHOVEN
Panasonic Corporation te
(54 SPEKTRALGLÄTTUNGSVERFAHREN
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
)
VON VERRAUSCHTEN SIGNALEN
Japan (JP)
(47 13.10.2010
Sony Corporation te MINATO-KU
)
TOKYO 108-0075, Japan (JP)
(73 Ruhr-Universität Bochum te 44801 (72) Abe, Shinya Matsushita Electric
)
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
Industrial Col.,Ltd. te SHIROMI
DUITSLAND (DE)
CHUO-KU OSAKA 540-6207, Japan
Siemens Audiologische Technik
(JP)
GmbH te 91058 ERLANGEN,
Tanaka, Shin-ichi Matsushita
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Electric Industrial Co., Ltd. te
(DE)
SHIROMI CHUO-KU OSAKA
(72 MARTIN, Rainer te 44803
)
BOCHUM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
GERKMANN, Timo te 44791
20 oktober 2010
540-6207, Japan (JP)
Ogawa, Hiroshi te TOKYO
141-0001, Japan (JP)
Heemskerk, Jacobus Petrus
(22) 07.06.2001
(31) 2000175574
(32) 07.06.2000
(33) Japan
(54) -(47) 01.09.2010
(73) Sony Corporation te TOKYO,
Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Kobayashi, Seiji te SHINAGAWAKU, TOKYO, Japan (JP)
Ito, Kazumine te SHINAGAWA-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Horigome, Toshihiro te
SHINAGAWA-KU, TOKYO, Japan
(JP)
Nummer 35/10
(51) G11B 17/04
(11) EP1969596
(21) EP07709933.1
(22) 03.01.2007
(31) 755765 P
(32) 04.01.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) TABLET-STYLE DVD VIEWER
(47) 13.10.2010
(73) Coby Electronics Corporation te
MASPETH NY 11378, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) LEE, Johann te MASPETH, NY
11378, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) G11B 33/04
(11) EP1899973
(21) EP06744241.8
90
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
HIDING REFRESHES IN A
DYNAMIC RANDOM ACCESS
MEMORY
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
(47) 13.10.2010
(73) ADVANTEST CORPORATION te
NERIMA-KU, TOKYO 179-0071,
Japan (JP)
(72)
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE,
ID 83716-9632, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51)
(72) KEETH, Brent te BOISE, ID 83713, (11)
Verenigde Staten van Amerika
(21)
(US)
SHIRLEY, Brian, M. te BOISE, ID
(22)
83712, Verenigde Staten van
(54)
Amerika (US)
RYAN, Kevin, J. te EAGLE, ID
83616, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47)
DENNISON, Charles, H. te SAN
JOSE, CA 95138, Verenigde
(73)
Staten van Amerika (US)
SATO, Shinya c/o Advantest
Corporation te TOKYO, 1790071,
Japan (JP)
H01B 3/44
EP2093774
EP08101802.0
20.02.2008
Method for providing an insulated
electric high voltage dc cable or a
high voltage dc termination or
joint
13.10.2010
ABB Research Ltd. te 8050
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
(51) G11C 7/06
G11C 11/16
(72) Olsson, Carl-Olof te 72214
VÄSTERÅS, Zweden (SE)
(31) 0512357
0526094
(11) EP1642298
(32) 17.06.2005
22.12.2005
(22) 18.03.2004
(51) H01B 7/29
H01B 7/02
H01B 3/44
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(32) 28.03.2003
(22) 16.06.2006
(54) APPARATUS FOR HOLDING A DISK
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(31) 400620
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1892732
(21) EP07253320.1
(22) 22.08.2007
(31) 0616631
(54) METHOD FOR REDUCING POWER
CONSUMPTION WHEN SENSING A (32) 22.08.2006
AGI Media Packaging Europe
RESISTIVE MEMORY
(33) GROOT BRITTANNIË
Limited te DRAYTON CHICHESTER (47) 13.10.2010
(54) Wire and cable insulation
WEST SUSSEX PO20 6EW, GROOT
(73) Micron Technology, Inc. te BOISE, (47) 13.10.2010
BRITTANNIË (GB)
ID 83707-0006, Verenigde Staten (73) Tyco Electronics UK Limited te
FRASER, Anthony Henry Joseph te
van Amerika (US)
SWINDON, WILTSHIRE SN3 5HH,
RUTLAND PE9 3RD, GROOT
(72)
BAKER, Jacob, R. te BOISE, IDAHO
GROOT BRITTANNIË (GB)
BRITTANNIË (GB)
83706, Verenigde Staten van
FARRAR, Peter Antony te
(72) Rodway Giles te WILTSHIRE SN11
Amerika (US)
MENSTON, LEEDS LS29 6EX,
8DJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
GROOT BRITTANNIË (GB)
Steadman Stuart te SWINDON
(51) G11C 29/00
HEWLETT, Timothy te MENSTON,
SN5 5RA, GROOT BRITTANNIË
(11) EP1570490
LEEDS LS29 6EX, GROOT
(GB)
(21) EP03796896.3
BRITTANNIË (GB)
(51) H01F 1/44
(22) 09.12.2003
G11B 33/04
(11) EP1782439
(31) 318621
EP1168351
(21) EP05783110.9
(32) 12.12.2002
EP01202473.3
(22) 25.08.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
27.06.2001
(31) 102004041651
(54) ERROR RECOVERY FOR
1015540
(32) 27.08.2004
NONVOLATILE MEMORY
27.06.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
Nederland
(54) MAGNETORHEOLOGISCHE
(73) SanDisk Corporation te
Container for a data carrier as
MATERIALIEN MIT MAGNETISCHEN
SUNNYVALE, CA 94089,
well as a storage system therefor
UND NICHTMAGNETISCHEN
Verenigde Staten van Amerika
ANORGANISCHEN ZUSÄTZEN
13.10.2010
(US)
UND DEREN VERWENDUNG
Hanegraaf, André Adrianus
(72) TU, Loc te SAN JOSE, CA 95118,
(47)
13.10.2010
Henricus te 5427 VK BOEKEL
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73)
Fraunhofer-Gesellschaft zur
Hanegraaf, André Adrianus
CHEN, Jian te SAN JOSE, CA
Förderung der angewandten
Henricus te 5427 VK BOEKEL
95129, Verenigde Staten van
Forschung e.V. te 80686
G11C 7/00
Amerika (US)
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
EP1328942
DUITSLAND (DE)
(51) G11C 29/56
EP01962382.6
(72)
BÖSE, Holger te 97080
G01R 31/28
WÜRZBURG, BONDSREPUBLIEK
14.08.2001
(11) EP1978527
DUITSLAND (DE)
641881
(21) EP07714381.6
TRENDLER, Alexandra-Maria te
17.08.2000
97082 WÜRZBURG,
(22) 16.02.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Verenigde Staten van Amerika
(54) TESTER
(DE)
(47) 13.10.2010
(73)
(21) EP04759676.2
Nummer 35/10
91
20 oktober 2010
(51) H01H 3/46
(31) 328452 P
(11) EP2028672
(32) 10.10.2001
(21) EP08162673.1
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 20.08.2008
(54) Method and device for aligning a (11) EP2147459
charged particle beam column
(21) EP08750591.3
(47) 13.10.2010
(22) 13.05.2008
(73) Applied Materials Israel Ltd. te
(31) 0709341
REHOVOT 76705, Israël (IL)
(32) 15.05.2007
(31) 20070083352
(32) 20.08.2007
(33) Zuid-Korea
(54) Circuit breaker having automatic
release linkage
(47) 13.10.2010
(73) LS Industrial Systems Co., Ltd te
GYEONGGI-DO 431-080, ZuidKorea (KR)
(72) Ahn, Kil Young te 305-761
DAEJEON, Zuid-Korea (KR)
(51) H01H 9/22
A47J 43/07
(11) EP1886330
(21) EP06727082.7
(22) 10.05.2006
(31) 0511286
EINDHOVEN
(51) H01J 65/04
H01J 61/33
(72) Shemesh, Dror, Applied Materials (33) GROOT BRITTANNIË
Israel Limited te REHOVOT
(54) Lamp comprising electrodeless
76705, Israël (IL)
bulb and ceramic waveguide
(51) H01J 37/153
(47)
13.10.2010
H01J 37/147
(73) Ceravision Limited te BLETCHLEY,
H01J 37/09
MILTON KEYNES MK3 6EB, GROOT
H01J 37/05
BRITTANNIË (GB)
H01J 37/04
(72) ODELL, Edwin, Charles te
(11) EP2128886
LEICESTERSHIRE LE2 5PL, GROOT
(21) EP09160973.5
BRITTANNIË (GB)
(22) 25.05.2009
PRESTON, Barry te
(31) 08156906
LEICESTERSHIRE LE14 2TE,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(32) 26.05.2008
(33) Europees Octrooi Bureau
(51) H01L 21/00
(11) EP1394839
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Charged particle source with
integrated energy filter
(54) INTERLOCK DEVICE
(47) 13.10.2010
(22) 29.08.2003
(47) 13.10.2010
(73) FEI Company te HILLSBORO, OR
97124-5793, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(31) 2002250111
2003198279
(32) 03.06.2005
(73) Kenwood Limited te HAVANT,
HAMPSHIRE PO9 2NH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(72) GOODRICK-MEECH, Christina te
HAVANT, HAMPSHIRE PO9 2NH,
GROOT BRITTANNIË (GB)
FERRABY, Robin te HAVANT,
HAMPSHIRE P09 2NH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
SANTER, Johan te HAVANT,
HAMPSHIRE PO9 2NH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H01J 17/49
G02B 1/11
(11) EP1691392
(21) EP05258042.0
(22) 23.12.2005
(31) 2004110881
2004110882
2004115702
(32) 23.12.2004
23.12.2004
29.12.2004
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(72) Henstra, Alexander te 3544 SB
UTRECHT
(51) H01J 43/28
H01J 43/18
H01J 43/04
(11) EP1846939
(21) EP06709472.2
(22) 02.02.2006
(31) 0550383
(32) 09.02.2005
(33) Frankrijk
(21) EP03255400.8
(32) 29.08.2002
17.07.2003
(33) Japan
Japan
(54) Ultrasonic bonding method and
device
(47) 13.10.2010
(73) MURATA MANUFACTURING CO.,
LTD. te NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO
617-8555, Japan (JP)
(72) Higashiyama, Yuzo te
NAGAOKAKYO-SHI KYOTO-FU
617-8555, Japan (JP)
(54) TUBE PHOTOMULTIPLICATEUR A
(51) H01L 21/00
MOINDRES ECARTS DE TEMPS DE
(11) EP1362363
TRANSIT
(21) EP02708956.4
(47) 13.10.2010
(73) Photonis te 19100 BRIVE LA
GAILLARDE, Frankrijk (FR)
(22) 04.01.2002
(72) BASCLE, Philippe te F-19360
MALEMORT, Frankrijk (FR)
(32) 12.01.2001
(51) H01J 61/82
(11) EP1658633
(54) APPARATUS FOR MANIPULATING
SEMICONDUCTOR WAFERS
(31) 759613
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04744736.2
(47) 13.10.2010
(54) Plasma display panel apparatus
(22) 04.08.2004
(47) 13.10.2010
(31) 03102578
(73) LG Electronics, Inc. te SEOUL,
150-010, Zuid-Korea (KR)
(32) 18.08.2003
(73) TOKYO ELECTRON LIMITED te
MINATO-KU, TOKYO 107, Japan
(JP)
(72) Park, Yu te SEOUL 121-231, Zuid- (54)
Korea (KR)
(51) H01J 37/304
H01J 37/153
H01J 37/04
(11) EP1306878
(21) EP02016838.1
(22) 29.07.2002
(72) COOMER, Stephen, D. te TEMPE,
AZ 85283-5009, Verenigde Staten
HIGH-PRESSURE DISCHARGE
van Amerika (US)
LAMP
MCINTEE, John, Francis te GOLD
CANYON, AZ 85219, Verenigde
13.10.2010
Staten van Amerika (US)
Koninklijke Philips Electronics N.V.
IHA, Jozsef, Michael te GOLD
te 5621 BA EINDHOVEN
CANYON, AZ 85219, Verenigde
MARIEN, Leo, G., J., E. te NL-5656
Staten van Amerika (US)
AA EINDHOVEN
BORRA, Robert, T. te AUSTIN, TX
CARUSO, Nancy, J. te NL-5656 AA
78717, Verenigde Staten van
(33) Europees Octrooi Bureau
(47)
(73)
(72)
Nummer 35/10
Amerika (US)
LUSBY, Eric te MESA, AZ 85202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LOMBARDI, Michael, J. te
PHOENIX, AZ 85045, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(51) H01L 21/205
C30B 29/06
C30B 25/16
C23C 16/52
(11) EP1411545
(21) EP02741213.9
(22) 20.06.2002
(31) 2001196768
(32) 28.06.2001
(33) Japan
92
Italië (IT)
Rise Technology S.r.l. te 00040
POMEZIA, Italië (IT)
(72) BALUCANI, Marco te I-00184
ROMA, Italië (IT)
(73) Shin-Etsu Handotai Co., Ltd. te
TOKYO, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 11.08.2003
(47) 13.10.2010
(31) 0210208
0210209
467241 P
(73) X-FAB Semiconductor Foundries
AG te 99097 ERFURT,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(32) 12.08.2002
12.08.2002
30.04.2003
(33)
(54)
(72) ELLMERS, Christoph te 01109
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Frankrijk
UHLIG, Thomas te 01109
Frankrijk
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
A METHOD OF PREPARING A THIN
FÜRNHAMMER, Felix te 01109
LAYER, THE METHOD INCLUDING
DRESDEN, BONDSREPUBLIEK
A STEP OF CORRECTING
DUITSLAND (DE)
THICKNESS BY SACRIFICIAL
STOISIEK, Michael te 91058
OXIDATION, AND AN ASSOCIATED
ERLANGEN, BONDSREPUBLIEK
MACHINE
DUITSLAND (DE)
13.10.2010
GROSS, Michael te 90542
ECKENTAL, BONDSREPUBLIEK
S.O.I.Tec Silicon on Insulator
DUITSLAND (DE)
Technologies te 38190 BERNIN,
Frankrijk (FR)
(51) H01L 29/786
(11) EP0813240
(54) Complex oxide laminate, method (21) EP97109305.9
of manufacturing complex oxide
(22) 09.06.1997
laminate, and device
(31) 19688 P
(47) 13.10.2010
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO 163-0811,
Japan (JP)
(72) Kijima, Takeshi te SUWA-SHI
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Ohashi, Koji te SUWA-SHI
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
Hamada, Yasuaki te SUWA-SHI
NAGANO-KEN 392-8502, Japan
(JP)
(51) H01L 21/48
(11) EP2002471
(21) EP07726978.5
(22) 16.03.2007
(31) MI20060478
(32) 16.03.2006
(33) Italië
(54) INTERCONNECTION OF
ELECTRONIC DEVICES WITH
RAISED LEADS
(47) 13.10.2010
(73) Eles Semiconductor Equipment
S.P.A. te 06059 TODI (PERUGIA),
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP03784416.4
(11) EP1547143
(72) KASHINO, Hisashi c/o Shin-Etsu
Handotai Co., Ltd. te ANNAKA(47)
SHI, GUNMA 379-0196, Japan (JP)
(73)
(51) H01L 27/115
H01L 21/8246
H01L 21/316
(72) GHYSELEN, Bruno te F-38170
H01L 21/02
SEYSSINET-PARISET, Frankrijk (FR)
(11) EP1760770
AULNETTE, Cécile te F-38000
GRENOBLE, Frankrijk (FR)
(21) EP06016704.6
OSTERNAUD, Bénédite te 38380
(22) 10.08.2006
SAINT LAURENT DU PONT,
(31) 2005256416
Frankrijk (FR)
(32) 05.09.2005
(51) H01L 21/762
(33) Japan
(32) 26.03.2007
23.07.2007
(54) MASKENSPARENDE
HERSTELLUNG
KOMPLEMENTÄRER LATERALER
HOCHVOLTTRANSISTOREN MIT
RESURF-STRUKTUR
(51) H01L 21/66
(54) VAPOR GROWTH METHOD
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
(32) 10.06.1996
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method of integrated circuit
trench isolation
(47) 13.10.2010
(73) Texas Instruments Incorporated
te DALLAS, TEXAS 75265,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Nag, Somnath S. te PLANO,
TEXAS 75025, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Chatterjee, Amitava te PLANO,
TEXAS 75023, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Chen, Ih-Chin te RICHARDSON,
TEXAS 75082, Verenigde Staten
van Amerika (US)
G02F 1/1362
(11) EP1022786
(21) EP00101189.9
(22) 21.01.2000
(31) 1327599
(32) 21.01.1999
(33) Japan
(54) Semiconductor device and
process for production thereof
(47) 13.10.2010
(73) SEMICONDUCTOR ENERGY
LABORATORY CO., LTD. te
ATSUGI-SHI, KANAGAWA-KEN
243-0036, Japan (JP)
(72) Yamazaki, Shunpei te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
Koyama, Jun te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
Shibata, Hiroshi te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
Fukunaga, Takeshi te ATSUGI-SHI,
KANAGAWA-KEN 243-0036, Japan
(JP)
(51) H01L 31/058
(11) EP1902477
(21) EP06721222.5
(51) H01L 27/092
H01L 21/8238
(22) 25.04.2006
(11) EP2130218
(32) 08.07.2005
(21) EP08718232.5
(33) Oostenrijk
(22) 26.03.2008
(54) VORRICHTUNG ZUM SCHUTZ
EINER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE
VOR BISSSCHÄDEN DURCH
NAGETIERE
(31) 102007016089
102007034800
(31) 11602005
Nummer 35/10
93
20 oktober 2010
(47) 13.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) Fronius International GmbH te
4643 PETTENBACH, Oostenrijk
(AT)
(54) COMPLEXES OF FORM L2MX AS
(11) EP1568090
PHOSPHORESCENT DOPANTS FOR (21) EP03767348.0
ORGANIC LEDS
(22) 02.12.2003
(47) 13.10.2010
(31) 430083 P
(73) THE TRUSTEES OF PRINCETON
(32) 02.12.2002
UNIVERSITY te PRINCETON, NJ
(72) MARTETSCHLÄGER, Stefan te
A-4040 LINZ/DONAU, Oostenrijk
(AT)
ORTNER, Gerald te A-4040
LINZ/DONAU, Oostenrijk (AT)
08544, Verenigde Staten van
Amerika (US)
The University of Southern
California te LOS ANGELES, CA
90007-4344, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51) H01L 41/083
(11) EP2087535
(21) EP06823116.6
(22) 31.10.2006
(54) MULTI-LAYER PIEZOELECTRIC
ELEMENT AND INJECTION
APPARATUS EMPLOYING THE
SAME
(47) 13.10.2010
(73) Kyocera Corporation te KYOTOSHI KYOTO 612-8501, Japan (JP)
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
te 80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) THOMPSON, Mark, E. te ANAHEIM,
CA 92807, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DJUROVICH, Peter te LONG
BEACH, CA 90007, Verenigde
Staten van Amerika (US)
LAMANSKY, Sergey te
CAMARILLO, CA 93010, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MURPHY, Drew te LAKEWOOD, CA
90712, Verenigde Staten van
Amerika (US)
KWONG, Raymond te
PLAINSBORO, NJ 08536,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ABDEL-RAZZAQ, Feras te LOS
ANGELES, CA 90089, Verenigde
Staten van Amerika (US)
FORREST, Stephen, R. te
PRINCETON, NJ 08540, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BALDO, Marc, A. te CAMBRIDGE,
MA 02140, Verenigde Staten van
Amerika (US)
BURROWS, Paul, E. te
KENNEWICK, WA 99337,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) INAGAKI, Masahiro te KIRISHIMASHI KAGOSHIMA 899-4396, Japan
(JP)
SAKAMOTO, Takami te KIRISHIMASHI KAGOSHIMA 899-4396, Japan
(JP)
KASTL, Harald-Johannes te 95686
FICHTELBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHUH, Carsten te 85598
BALDHAM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
DOELLGAST, Bernhard te 8530
DEUTSCHLANDSBERG, Oostenrijk
(AT)
OCHI, Atsushi te YOKOHAMA-SHI
KANAGAWA 224-0023, Japan (JP) (51)
(51) H01L 41/24
(11)
B41J 2/16
(21)
(11) EP1693907
(22)
(21) EP06003444.4
(31)
(22) 20.02.2006
(31) 2005044386
(32) 21.02.2005
(33) Japan
(54) Method of producing a
piezoelectric actuator
(47) 13.10.2010
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN
467-8561, Japan (JP)
(72) Yasui, Motohiro te NAGOYA-SHI,
AICHI-KEN, 467-8562, Japan (JP)
(51) H05B 33/14
H01L 51/30
H01L 51/00
C09K 11/06
(11) EP1252803
(21) EP00980863.5
(22) 29.11.2000
(31) 452346
(32) 01.12.1999
H01M 10/0565
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CO-EXTRUSION MANUFACTURING
PROCESS OF THIN FILM
ELECTROCHEMICAL CELL FOR
LITHIUM POLYMER BATTERIES
(47) 13.10.2010
(73) Bathium Canada Inc. te
BOUCHERVILLE, QC J4B 7Z7,
Canada (CA)
(72) LAVOIE, Paul-André te
MONTREAL, QUEBEC H2G 1S6,
Canada (CA)
LALIBERTE, Richard te STE-JULIE,
QUEBEC J3E 2B1, Canada (CA)
DUBE, Jonathan te LAPRAIRIE,
QUEBEC J5R 5J6, Canada (CA)
GAGNON, Yvon te
CHARLEMAGNE, QUEBEC J5Z 1V7,
Canada (CA)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
4/52
4/50
4/48
10/0525
(11) EP1870949
(21) EP07354033.8
(22) 04.06.2007
(31) 0605467
(32) 20.06.2006
(33) Frankrijk
H01L 51/50
(54) Accumulateur lithium-ion
comprenant TiO2-B comme
matériau actif d'électrode
négative
EP1083775
(47) 13.10.2010
EP00912924.8
(73) Commissariat à l'Énergie
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
29.03.2000
8694499
25048699
(32) 29.03.1999
03.09.1999
(33) Japan
Japan
(54) Composition comprising an
organic electroluminescent
material
(47) 13.10.2010
(73) Seiko Epson Corporation te
SHINJUKU-KU TOKYO 163-0811,
Japan (JP)
Cambridge Display Technology
Limited te CAMBRIDGE,
CAMBRIDGESHIRE CB3 OHJ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) KANBE, Sadao te SUWA-SHI,
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
SEKI, Shunichi te SUWA-SHI,
NAGANO 392-8502, Japan (JP)
(51) H01M 4/139
H01M 4/04
(72) Patoux, Sébastien te 38600
FONTAINE, Frankrijk (FR)
Bourbon, Carole te 38590 SAINTMICHEL DE SAINT-GEOIRS,
Frankrijk (FR)
Le Cras, Frédéric te 38470 NOTRE
DAME DE L'OSIER, Frankrijk (FR)
(51) H01M 8/04
H01M 8/02
H01L 35/28
(11) EP1668726
(21) EP04767343.9
(22) 14.06.2004
(31) 0307187
(32) 16.06.2003
(33) Frankrijk
(54) COGENERATION
D’ELECTRICITE PAR
UTILISATION DE L’EFFET
SEEBECK A L’INTERIEUR
D’UNE PILE A
Nummer 35/10
COMBUSTIBLE
(47) 13.10.2010
(73) Renault S.A.S. te 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT,
Frankrijk (FR)
(72) OLIVIER, Gérard te F-78380
BOUGIVAL, Frankrijk (FR)
SAMUEL, Sébastien te F-78460
CHOISEL, Frankrijk (FR)
YU, Robert te F-78990
ELANCOURT, Frankrijk (FR)
94
(22) 31.01.2006
(54) MULTI-BAND TRANSDUCER FOR
MULTI-BAND FEED HORN
(73)
(72)
(51)
(11)
(11) EP1845579
(54)
(21)
(22)
(21) EP07104975.3
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Newtec cy. te 9100 SINT-NIKLAAS,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
België (BE)
(54) Steckerbrücke mit
SANDERS, Philip te B-2018
Steckerhohlstift
ANTWERPEN, België (BE)
(47) 13.10.2010
H01Q 5/00
(73) Kazmierczak, Udo te 51688
H01Q 21/28
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
H01Q 1/48
DUITSLAND (DE)
H01Q 1/24
(72) Kazmierczak, Udo te 51688
H01Q 1/08
WIPPERFÜRTH, BONDSREPUBLIEK
EP1962372
DUITSLAND (DE)
EP06110107.7
(51) H01R 13/44
17.02.2006
(11) EP2124297
Miniature broadband antenna
(21) EP09160758.0
with inductive chassis coupling
(22) 20.05.2009
13.10.2010
(22) 27.03.2007
(47)
(31) 102006017614
(73) Palm, Inc. te SUNNYVALE, CA
94085-2801, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(47)
(73)
(72)
(72) Acuna Vila, Arturo Adolfo te
Brennstoffzellensystem und
BOCHOLT 46395,
zugehöriges Betriebsverfahren
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
13.10.2010
(DE)
Schröder, Werner Dr. te BOCHOLT
J. Eberspächer GmbH & Co. KG te
46399, BONDSREPUBLIEK
73730 ESSLINGEN,
DUITSLAND (DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Thome, Christian te BOCHOLT
(DE)
46397, BONDSREPUBLIEK
Kaupert, Andreas te 73730,
DUITSLAND (DE)
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
(51) H01R 4/64
DUITSLAND (DE)
H01R 4/60
Reiners, Karsten te 73732,
F16L 25/00
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
F16L 11/127
DUITSLAND (DE)
(51) H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
H01M
4/58
4/48
4/38
4/02
10/38
10/36
(11) EP1852933
(21) EP06712798.5
(22) 01.02.2006
(31) 2005027014
(32) 22.05.2008
(33) China
(54) Data card
(47) 13.10.2010
(73) Huawei Device Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72) Zhao, Shuai te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
(51) H01R 13/52
F16J 15/02
(11) EP1756916
(21) EP05716489.9
(22) 01.04.2005
(31) 102004029185
(21) EP00954611.0
(32) 16.06.2004
(22) 09.08.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 10031101
20012363 U
(54) BETÄTIGUNGSVORRICHTUNG
(32) 30.06.2000
14.07.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) ELEKTRISCH LEITENDE ROHRODER KABELSCHELLE
(33) Japan
(47) 13.10.2010
(54) THIN-FILM SOLID SECONDARY
CELL
(73) Daume Patentbesitzgesellschaft
mbH & Co. KG te 30938
BURGWEDEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Geomatec Co., Ltd. te
YOKOHAMA-SHI KANAGAWA
2208109, Japan (JP)
(31) 200820114883 U
(11) EP1295362
(32) 02.02.2005
(47) 13.10.2010
(32) 18.12.2007
30.10.2007
23.08.2007
(47) 13.10.2010
(51) H01M 8/24
H01M 8/12
H01M 8/06
H01M 8/04
C01B 3/38
B01J 38/12
(32) 12.04.2006
20 oktober 2010
(72) DAUME, Britta te 30938
BURGWEDEL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) SANO, Kimihiro te KANNARI,
KURIHARA-SHI, MIYAGI, 9895184, (51) H01R 43/24
H01R 43/16
Japan (JP)
H01R 13/405
NAKAZAWA, Hiromi c/o Graduate
H01R 13/04
School of Eng. te MORIOKA-SHI,
IWATE 020-8551, Japan (JP)
(11) EP2028725
BABA, Mamoru te IWATE,
(21) EP08162503.0
0208550, Japan (JP)
(22) 18.08.2008
(51) H01P 1/161
(31) 202007017752 U
(11) EP1989752
202007015161 U
(21) EP06706498.0
202007011813 U
(47) 13.10.2010
(73) Hydac Electronic GmbH te 66128
SAARBRÜCKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) JACOBUS, Heinz te 66125
DUDWEILER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H01R 13/66
H01R 13/646
(11) EP1720212
(21) EP06110200.0
(22) 21.02.2006
(31) 908253
(32) 04.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) In-line coaxial circuit assembly
(47) 13.10.2010
(73) Andrew Corporation te ORLAND
PARK ILLINOIS 60462, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Burke, Rodger te NAPERVILLE, IL
60540, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Nummer 35/10
Van Swearingen, Kendrick te
WOODRIDGE, IL 60517,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Lee, Joon te BOLINGBROOK, IL
60490, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Davis, Howard te CLARENDON
HILLS, IL 60514, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(51)
(11) EP1489703
(21) EP04102716.0
(22) 15.06.2004
(31) 20035102
(32) 19.06.2003
(33) Finland
(54) 2-gang socket-outlet.
(47) 13.10.2010
(73) ABB Oy te 00380 HELSINKI,
Finland (FI)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Parviainen, Mauri te 10160,
DEGERBY, Finland (FI)
Fagerström, Erik te 00940,
HELSINKI, Finland (FI)
Didriksson, Lars te 06100,
PORVOO, Finland (FI)
Hartikainen, Ari te 01300,
VANTAA, Finland (FI)
(51) H01R 43/16
H01R 13/11
(11) EP1458064
(21) EP04002971.2
(22) 11.02.2004
95
20 oktober 2010
)
AUSGEFÜHRTE, NICHT
(51) H02G 15/18
HERMETISCH DICHTE,
(11) EP1995841
ROTATIONSSYMMETRISCHE
HOCHLEISTUNGSFUNKENSTRECKE (21) EP07010150.6
(22) 22.05.2007
(47 13.10.2010
(54) Vorrichtung zur Verwendung in
)
einer
(73 Dehn + Söhne GmbH + Co. KG te
Kabelverbindungsanordnung mit
)
92318 NEUMARKT/OPF.,
einer derartigen Vorrichtung
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 13.10.2010
(72 EHRHARDT, Arnd te 92318
)
NEUMARKT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WAFFLER, Michael te 92318
NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
STRANGFELD, Uwe te 90471
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
HIERL, Stephan te 92318
NEUMARKT/OPF.,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(73) Tyco Electronics Raychem GmbH
te 85521 OTTOBRUNN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02B 5/00
(51) H02H 7/28
H02H 7/26
H02H 3/04
(11) EP1667293
(21) EP04723628.6
(72) Friedrich, Torsten te 81379
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Graf, Richard te 85716
UNTERSCHLEISSHEIM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Hardi, Markus te 85579
NEUBIBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 26.03.2004
(11) EP1566873
(31) 200301322 P
200302517 P
(21) EP05101273.0
(22) 18.02.2005
(32) 03.06.2003
28.10.2003
(31) 102004020830
102004008249
(33) Spanje
Spanje
(32) 28.04.2004
19.02.2004
(54) ELECTRICITY SUBSTATION
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(54) Sicherheits-Schaltungsverbund
(73) Red Eléctrica de Espana S.A. te
mit Ringkonzept für Steuergeräte
28109 ALCOBENDAS, Spanje (ES)
der Leistungselektronik
(32) 11.03.2003
(72) SALAMANCA SEGOVIANO,
(47)
13.10.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Francisco José te 28109
(73) Lenze Automation Gmbh te
ALCOBENDAS MADRID, Spanje
(54) Elektrische Kontaktiervorrichtung
31855 AERZEN,
(ES)
(47) 13.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MARTINEZ VIDAL, Cristina te
(73) Lumberg Connect GmbH te
(DE)
28109 ALCOBENDAS MADRID,
58579 SCHALKSMÜHLE,
Spanje (ES)
(72)
Beckmann, Guido te 31863
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
COPPENBRUEGGE,
(51) H02G 3/22
(DE)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
E06B 3/263
(72) Conrad, Wolfgang te 58579
(DE)
E05D 11/00
SCHALKSMÜHLE,
Tieste, Karl-Dieter te 30169
(11)
EP1229207
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
HANNOVER, BONDSREPUBLIEK
(DE)
(21) EP02000585.6
DUITSLAND (DE)
Tolksdorf, Andreas te 31789
(22) 10.01.2002
(51 H01T 4/12
HAMELN, BONDSREPUBLIEK
)
H01T 4/10
(31) 20100757 U
DUITSLAND (DE)
H01T 2/02
(32) 15.01.2001
Tinebor, Manfred te 32683
(11 EP2080253
BARNTRUP, BONDSREPUBLIEK
(33)
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
)
DUITSLAND (DE)
(54) Profilanordnung
(21 EP06819662.5
Ehlich, Martin te 32689
(47) 13.10.2010
)
KALLETAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) SCHÜCO International KG te
(22 22.11.2006
Wratil, Peter te 21224
33609 BIELEFELD,
)
ROSENGARTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31 102006048977
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
)
(DE)
(72)
Pigorsch,
Willi
te
34117
KASSEL,
(32 17.10.2006
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
(51)
H02J 5/00
)
(DE)
(11)
EP1338070
(33 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Kupfer, Mathias te 33719
(21) EP01980532.4
)
BIELEFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 30.10.2001
(54 GEKAPSELTE, DRUCKFEST
(31) 10310899
Nummer 35/10
(31) 20018560 U
(32) 30.10.2000
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) STEUER- UND
VERSORGUNGSSYSTEM
(47) 13.10.2010
(73) Cameron International
Corporation te HOUSTON, TX
77027-9109, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(72) BIESTER, Klaus te 29342
WIENHAUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
KUNOW, Peter te 12355 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
96
(54) GLEICHSTROMMOTOR MIT
DREHZAHLSTELLUNG
(47) 13.10.2010
(73) Robert Bosch GmbH te 70442
STUTTGART, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Siemens Aktiengesellschaft te
80333 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KASTINGER, Guenter te 76571
GAGGENAU-SULZBACH,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H02K 51/00
(11) EP1843454
(21) EP07006645.1
(22) 30.03.2007
(31) 102006016044
(32) 05.04.2006
(11) EP2031738
(54) Getriebeeinheit und
Werkzeughalter mit einer
derartigen Getriebeeinheit
(22) 30.08.2007
(54) Arrangement for an electric
motor, and electric motor
(47) 13.10.2010
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Nägele, Andreas te 79793,
WUTÖSCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Berger, Thomas te 79859,
SCHLUCHSEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02K 7/118
H02K 29/03
H02K 1/14
F04D 13/02
(11) EP1760861
(21) EP06016772.3
(22) 11.08.2006
(31) 05425607
(32) 30.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Permanent-magnet two-phase
synchronous electric motor with
mechanical start-up for washing
machines and similar household
appliances, in particular for
washing pumps
(47) 13.10.2010
(73) Askoll Holding S.r.l. te 36031
POVOLARO DI DUEVILLE
(VICENZA), Italië (IT)
(72) Marioni, Elio te 36031 DUEVILLE
(VICENZA), Italië (IT)
(51) H02K 5/14
H02K 23/20
H02K 23/04
(11) EP2067242
(21) EP07802652.3
(22) 16.08.2007
(31) 102006043316
(32) 15.09.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
DURCHFÜHRUNG DES
VERFAHRENS
(47) 13.10.2010
(51) H02K 5/15
H02K 5/14
(21) EP07301332.8
20 oktober 2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 13.10.2010
(73) Index-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky te 73730
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Hafla, Dietmar Franz te 73666
BALTMANNSWEILER,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Engel, Dirk te 24111 KIEL,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Klotz, Benjamin te 73732
ESSLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02M 5/458
H02M 1/32
H02H 9/04
(11) EP1715567
(21) EP06075821.6
(22) 05.04.2006
(72) HALLAK, Jalal te A-1220 WIEN,
Oostenrijk (AT)
(51) H02P 1/42
(11) EP1583214
(21) EP04028200.6
(22) 27.11.2004
(31) 10357312
(32) 09.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Vorrichtung zum Betrieb eines
Stellsystems
(47) 13.10.2010
(73) elero GmbH te 72660 BEUREN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) Walddörfer, Dieter te 73252
LENNINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H02P 8/38
H02P 8/14
(11) EP1356583
(21) EP02701349.9
(22) 30.01.2002
(31) 0101332
(32) 31.01.2001
(33) Frankrijk
(54) SYSTEME DE CONTROLE DE
MOTEURS SANS BALAIS
(47) 13.10.2010
(73) Midi Ingenierie te F-31328
CASTANET TOLOSAN CEDEX,
Frankrijk (FR)
(32) 22.04.2005
(72) FERES, Jacques te F-31560
MONTGEARD, Frankrijk (FR)
(33) Finland
(51) H03C 5/00
(54) Overvoltage protection of a
frequency converter
(11) EP2019485
(47) 13.10.2010
(22) 20.03.2002
(73) Vacon Oyj te 65380 VAASA,
Finland (FI)
(31) 814196
(72) Komulainen, Risto te 01820
KLAUKKALA, Finland (FI)
Björkgren, Trygve te 66530
KVEVLAX, Finland (FI)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 20050420
(51) H02M 7/42
H02M 3/00
(11) EP1766767
(21) EP05784710.5
(22) 11.07.2005
(31) 11782004
(32) 12.07.2004
(33) Oostenrijk
(54) VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES
WECHSELRICHTERS UND
ANORDNUNG ZUR
(21) EP08017773.6
(32) 21.03.2001
(54) Digital RF modulator
(47) 13.10.2010
(73) Skyworks Solutions, Inc. te
WOBURN, MA 01801, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Underbrink, Paul te LAKE
FORREST CA 92630, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Shamlou, Daryush te LAGUNA
NIGUEL CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Clark, Ricke te IRVINE CA 92604,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Colles, Joseph te BONSAIL CA
Nummer 35/10
97
92003, Verenigde Staten van
(51) H03K 5/24
Amerika (US)
H03K 3/0233
Yin, Guangming te FOOTHILL
(11) EP1387492
RANCH CA 92610, Verenigde
(21) EP03102216.3
Staten van Amerika (US)
Ryan, Patrick te YORBA LINDA CA (22) 17.07.2003
92887, Verenigde Staten van
(31) 10233220
Amerika (US)
(32) 22.07.2002
Hale, Kelly te ALISO VIEJO CA
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
92656, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) Comparator with hysteresis
(51) H03F 1/52
(47) 13.10.2010
(11) EP1459440
(21) EP02804319.8
(22) 20.11.2002
(31) 11986
(73) TEXAS INSTRUMENTS
DEUTSCHLAND GMBH te 85356
FREISING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Franz, Prexl te 85445,
NIEDERDING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Verenigde Staten van Amerika
Steinhagen, Wolfgang te 85419,
ESD PROTECTION CIRCUIT FOR
MAUERN, BONDSREPUBLIEK
USE IN RF CMOS IC DESIGN
DUITSLAND (DE)
13.10.2010
Oberhuber, Ralph te 84036,
KUMHAUSEN/LANDSHUT,
NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
VATHULYA, Vickram, R. te
(DE)
NL-5656 AA EINDHOVEN
Kaiser, Ulrich te 059581,
GOVIL, Alok te NL-5656 AA
WARSTEIN, BONDSREPUBLIEK
EINDHOVEN
DUITSLAND (DE)
SOWLATI, Tirdad te NL-5656 AA
EINDHOVEN
(51) H03M 1/12
H03M 1/08
H03K 3/012
(32) 04.12.2001
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
H03F 3/45
H03B 5/12
(11) EP1488516
20 oktober 2010
(11) EP1774660
(21) EP05778645.1
(22) 17.06.2005
(31) 0408538
(32) 02.08.2004
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE DE CONCEPTION D'UN
FILTRE DE RECEPTION
NUMERIQUE ET DISPOSITIF DE
RECEPTION CORRESPONDANT
(47) 13.10.2010
(73) Wavecom te 92442 ISSY LES
MOULINEAUX CEDEX, Frankrijk
(FR)
(72) COUPAIN, Eric te F-92150
SURESNES, Frankrijk (FR)
ROUXEL, Alexandre te F-14920
MATHIEU, Frankrijk (FR)
(51) H04B 1/30
(11) EP1576738
(21) EP03781962.0
(22) 14.11.2003
(31) 295639
(32) 15.11.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Direct conversion with variable
amplitude LO signals
(11) EP2117124
(47) 13.10.2010
(21) EP08103812.7
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(22) 05.05.2008
(21) EP02788341.2
(54) Messdatenerfassungs-Vorrichtung
sowie Verfahren zu deren Betrieb (72) GARD, Kevin te RALEIGH, NC
27612, Verenigde Staten van
(47)
13.10.2010
02075197
Amerika (US)
SEGORIA, Anthony te SAN DIEGO,
(73) Renner, Peter te 51515 KÜRTEN,
17.01.2002
CA 92129, Verenigde Staten van
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Europees Octrooi Bureau
Amerika (US)
(DE)
CMOS inverter circuit
SAHOTA, Gurkanwal (Kamal) te
(72) Renner, Peter te 51515, KÜRTEN,
SAN DIEGO, CA 92103, Verenigde
13.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Staten van Amerika (US)
(DE)
NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
PERSICO, Charles te RANCHO
BREKELMANS, Johannes, H., A. te (51) H03M 13/29
SANTA FE, CA 92067, Verenigde
NL-5656 AA EINDHOVEN
Staten van Amerika (US)
(11) EP2140554
KAHLMAN, Josephus, A., H., M. te
(21)
EP08716664.1
(51)
H04B 1/707
NL-5656 AA EINDHOVEN
H04B 1/69
DE JONG, Gerben, W. te NL-5656 (22) 20.03.2008
(22) 12.12.2002
(31)
(32)
(33)
(54)
(47)
(73)
(72)
AA EINDHOVEN
(51) H03K 5/22
H03F 3/45
(11) EP1238456
(21) EP00993061.1
(22) 07.11.2000
(31) 164359 P
(32) 09.11.1999
(31) 07005722
07019618
(11) EP1442534
(32) 20.03.2007
08.10.2007
(22) 15.10.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(32) 15.10.2001
(54) METHOD AND DEVICE FOR
PADDING OPTIMIZATION OF
SEGMENTED TURBO CODES
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47)
(54) IMPROVED FLOATING, BALANCED (73)
OUTPUT CIRCUIT
(47) 13.10.2010
(73) THAT Corporation te MILFORD,
MA 01757-1656, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) HEBERT, Gary, K. te
SHREWSBURY, MA 01545,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72)
(51)
(21) EP02781946.5
(31) 2001063543
(33) Zuid-Korea
(54) FINGER USING CHIP-RATE
WEIGHTING IN A SMART-ANTENNA
SYSTEM, AND ITS USE IN A
13.10.2010
DEMODULATION APPARATUS AND
Nokia Siemens Networks GmbH &
METHOD
Co. KG te 81541 MÜNCHEN,
(47) 13.10.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) SAS Technologies Co., Ltd. te
(DE)
SEONGDONG-KU SEOUL 133-791,
FREDERIKSEN, Frank te DK-9270
Zuid-Korea (KR)
KLARUP, Denemarken (DK)
Industry-University Cooperation
RAAF, Bernhard te 82061
Foundation Hanyang University te
NEURIED, BONDSREPUBLIEK
SEONGDONG-GU SEOUL 133-791,
DUITSLAND (DE)
Zuid-Korea (KR)
H04B 1/10
Nummer 35/10
98
(72) IM, Heung-Jae te SEOUL 143-858, (21) EP06755665.4
Zuid-Korea (KR)
(22) 28.06.2006
CHOI, Seung-Won te SEOUL, Zuid(31) 0514680
Korea (KR)
(32) 16.07.2005
(51) H04B 1/707
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP1532748
(54) OPTICAL NETWORK MONITOR PCB
(21) EP03792554.2
(47) 13.10.2010
(22) 05.08.2003
(73) Tyco Electronics Raychem BVBA
(31) 0210452
te 3010 KESSEL-LO, België (BE)
(32) 21.08.2002
(72) WATTE, Jan te B-1851
(33) Frankrijk
GRIMBERGEN, België (BE)
BRANDERS, Gerry te B-3800 SINT(54) Delay line for multiple
TRUIDEN, België (BE)
propagation paths reception
ARIAS, Juan Tomas te E-28100
(47) 13.10.2010
ALCOBENDAS MADRID, Spanje
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(ES)
VOLCKAERTS, Bart te B-2140
(72) ARDICHVILI, Emmanuel te
BORGERHOUT, België (BE)
F-75008 PARIS, Frankrijk (FR)
THIENPONT, Hugo te B-1500
FLORET, Christophe te F-75008
HALLE, België (BE)
PARIS, Frankrijk (FR)
DEBAES, Christof te B-1651 LOT,
(51) H04B 3/32
België (BE)
(11) EP2088686
(51) H04B 17/00
(21) EP07817193.1
(11) EP1983666
(22) 01.11.2007
(21) EP07300959.9
(31) 200610137806
(22) 17.04.2007
(32) 01.11.2006
(54) Sensor network calibration
(33) China
(47) 13.10.2010
(54) FREQUENCY SPECTRUM
(73) Accenture Global Services GmbH
MANAGEMENT METHOD AND
te 8200 SCHAFFHAUSEN,
DEVICE
Zwitserland (CH)
(47) 13.10.2010
(72) Souilmi, Younes te 06800
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
CAGNES SUR MER, Frankrijk (FR)
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
(51)
H04J 3/14
GUANGDONG 518129, China (CN)
(11)
EP1360789
(72) FANG, Liming te GUANGDONG
518129, China (CN)
(21) EP02732142.1
LIU, Lihe te GUANGDONG
(22) 16.01.2002
518129, China (CN)
(31) 0101119
(51) H04B 7/26
(32) 16.01.2001
(11) EP1618683
(33) GROOT BRITTANNIË
(21) EP04760351.9
(54) ALARM SIGNAL SUPPRESSION IN
(22) 23.04.2004
TELECOMMUNICATIONS
NETWORKS
(31) 426546
(47)
13.10.2010
(32) 29.04.2003
(73) Ericsson AB te 164 80
(33) Verenigde Staten van Amerika
STOCKHOLM, Zweden (SE)
(54) METHOD AND SYSTEM FOR USER(72) BARKER, Andrew, James te
MULTIPLEXING IN MULTIPLE
ATTENBOROUGH NOTTINGHAM
ACCESS SYSTEMS WITH
NG9 6BP, GROOT BRITTANNIË
RETRANSMISSION
(GB)
(47) 13.10.2010
(51)
H04J 3/16
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121, Verenigde (11) EP2134014
Staten van Amerika (US)
(21) EP08305264.7
(72) GROB, Matt te LA JOLLA, CA
92037, Verenigde Staten van
Amerika (US)
AGRAWAL, Avneesh te SAN
DIEGO, CA 92130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
SUTIVONG, Arak te BANGKOK,
THAILAND 10120, Thailand (TH)
(51) H04B 10/08
G01M 11/00
(11) EP1905176
(22) 13.06.2008
20 oktober 2010
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 1/18
H04L 1/00
(11) EP2129030
(21) EP09161114.5
(22) 26.05.2009
(31) 56068 P
74679 P
20090033078
(32) 27.05.2008
23.06.2008
16.04.2009
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
(54) Method and device for
transmitting an uplink signal
including data and control
information
(47) 13.10.2010
(73) LG Electronics Inc. te SEOUL
150-721, Zuid-Korea (KR)
(72) Cheon, Byeong Geol te
GYEONGGI-DO 431-749, ZuidKorea (KR)
Lee, Dae Won te GYEONGGI-DO
431-749, Zuid-Korea (KR)
Kim, Ki Jun te GYEONGGI-DO
431-749, Zuid-Korea (KR)
(51) H04W 76/00
H04L 1/18
(11) EP1479179
(21) EP03739585.2
(22) 09.01.2003
(31) 76863
156753
(32) 14.02.2002
24.05.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) PHYSICAL LAYER PACKET
RETRANSMISSION HANDLING IN
WCDMA IN SOFT HANDOVER
(47) 13.10.2010
(73) Nokia Corporation te 02150
ESPOO, Finland (FI)
(72) TOSKALA, Antti te 2150 ESPOO,
Finland (FI)
MALKAMAKI, Esa te FIN-02130
ESPOO, Finland (FI)
(51) H04L 9/08
H04L 29/06
G11B 20/00
(11) EP1593229
(21) EP04701676.1
(22)
(54) Method for transmitting two
(31)
superimposed digital signals and
corresponding transmission
(32)
system
(47) 13.10.2010
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Pöhlmann, Wolfgang te 71282,
HEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
13.01.2004
2003007349
2003101455
15.01.2003
04.04.2003
(33) Japan
Japan
(54) CONTENT PROTECTION SYSTEM,
TERMINAL APPPARATUS,
TERMINAL APPARATUS METHOD
Nummer 35/10
AND RECORDING MEDIUM
(47) 13.10.2010
(73) Panasonic Corporation te
KADOMA-SHI OSAKA 571-8501,
Japan (JP)
(72) NAKANO, Toshihisa te OSAKA
572-0077, Japan (JP)
OHMORI, Motoji te OSAKA
573-0023, Japan (JP)
MATSUZAKI, Natsume te OSAKA
562-0024, Japan (JP)
TATEBAYASHI, Makoto te HYOGO
665-0852, Japan (JP)
YAMAMOTO, Naoki te OSAKA
572-0088, Japan (JP)
ISHIHARA, Hideshi te OSAKA
576-0054, Japan (JP)
(51) H04L 9/32
(11) EP1730881
(21) EP05718824.5
(22) 30.03.2005
(31) 557374 P
(32) 30.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) VERIFICATION OF IDENTITY
BASED SIGNATURES
(47) 13.10.2010
(73) Dublin City University te DUBLIN
9, Ierland (IE)
(72) McCULLAGH, Noel te DUBLIN 4,
Ierland (IE)
SCOTT, Michael te DUBLIN 3,
Ierland (IE)
COSTIGAN, Neil te CARLOW,
COUNTY CARLOW, Ierland (IE)
(51) H04L 12/24
(11) EP1959609
(21) EP07800679.8
(22) 06.07.2007
(31) 200610159957
(32) 28.09.2006
(33) China
(54) A METHOD FOR SERVICE
MANAGEMENT IN AN
INTELLIGENT OPTICAL NETWORK
(47) 13.10.2010
99
INTERNET PROTOCOL (IP)
QUALITY OF SERVICE (QoS)
(47) 13.10.2010
20 oktober 2010
(32) 31.07.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
GUANGDONG 518129, China (CN) (47)
(72) QING, Wu te SHENZHEN,
(73)
GUANGDONG 518129, China (CN)
ZOU, Ting te SHENZHEN,
GUANGDONG 518129, China (CN)
(72)
(51) H04W 4/00
H04L 12/28
H04B 1/40
(11) EP2005655
(21) EP07754142.3
(22) 29.03.2007
(31) 787885 P
692250
(32) 31.03.2006
28.03.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
DISTRIBUTING AND BALANCING
TRAFFIC FLOW IN A VIRTUAL
GATEWAY
13.10.2010
Cisco Technology, Inc. te SAN
JOSE, CA 95134-1706, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MCLAGGAN, Douglas te
EDINBURGH MIDLOTHIAN EH12
8JA, GROOT BRITTANNIË (GB)
WILSON, Ian, Herbert te
EDINBURGH MIDLOTHIAN EH10
4JN, GROOT BRITTANNIË (GB)
DENNY, Mark, A. te SAN JOSE
CALIFORNIA 95138, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WILLIAMS, Rick, L. te WAKE
FOREST, NORTH CAROLINA
27587, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 12/58
(54) WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (11) EP1657870
RECEIVER AND ASSOCIATED
(21) EP05109796.2
METHOD
(22) 20.10.2005
(47) 13.10.2010
(31) 990031
(73) Zebra Enterprise Solutions Corp.
te SANTA CLARA, CA 95050,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32) 16.11.2004
(72) WISHERD, David, S. te CARMEL,
CA 93923, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 13.10.2010
(51) H04L 12/46
H04L 12/28
(11) EP1594258
(21) EP03815517.2
(22) 13.08.2003
(31) 03103918
(32) 28.01.2003
(33) China
(54) METHOD AND SYSTEM FOR
RECEIVING AND TRANSMITTING
DIFFERENT DATA FRAMES ON
DIGITAL TRANSMISSION
NETWORK
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
PROVINCE 518129, China (CN)
(47) 13.10.2010
(31) 200410070400
(11) EP1652354
(32) 02.08.2004
(21) EP04755658.4
(33) China
(22) 18.06.2004
(54) A METHOD FOR SIGNALING
INTERACTION OF ENSURING THE
(31) 632704
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
SHENZHEN, GUANGDONG
518057, China (CN)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Mixed instant messaging mode
(73) Microsoft Corporation te
REDMOND, WA 98052, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Levin, Orit te REDMOND, WA
98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Rang, Timothy J. te REDMOND,
WA 98052, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04L 29/06
H04L 12/64
(11) EP1178635
(21) EP00402236.4
(22) 04.08.2000
(54) Method for real time data
communication
(47) 13.10.2010
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) XU, Huiying te SHENZHEN
(72)
De Vleeschauwer, Danny te 9940
GUANGDONG 518129, China (CN) (72) HE, Zhiqun; I.P. Dept. Huawei
EVERGEM, België (BE)
ZHANG, Fatai te SHENZHEN
Service Center Bldg. te
Janssen, Jan te 2840 RUMST,
GUANGDONG 518129, China (CN)
GUANGDONG 518057, China (CN)
België (BE)
WANG,Yuxiang
I.P.
Dept.
Huawei
(51) H04L 12/56
Poppe, Fabrice te 9000 GENT,
Service
Center
Bldg
te
H04L 12/28
België (BE)
GUANGDON
518057,
China
(CN)
H04L 12/24
Petit, Guido Henri Marguerite te
QIAO, Qian; I.P. Dept. Huawei
2018 ANTWERP, België (BE)
(11) EP1760935
Service Center Bldg. te
GUANGDONG 518057, China (CN) (51) H04L 12/64
(21) EP05771384.4
H04L 12/40
(22) 02.08.2005
(51) H04L 12/56
(11) EP1798917
(21) EP05301072.4
(22) 19.12.2005
(54) Method of passing a constant bit
rate digital signal through an
Nummer 35/10
100
ethernet interface and system for (51) H04L 29/06
carrying out the method
(11) EP1946512
(47) 13.10.2010
(21) EP05798736.4
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
(22) 21.10.2005
Frankrijk (FR)
(54) PROVISION OF IMS SERVICES VIA
(72) Gerosa, Marzio te 20059,
CIRCUIT-SWITCHED ACCESS
VIMERCATE, Italië (IT)
(47) 13.10.2010
(51) H04L 25/49
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
H04J 3/16
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
(11) EP2107747
Zweden (SE)
(21) EP08290328.7
(72) WITZEL, Andreas te 52134
HERZOGENRATH,
(22) 03.04.2008
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Data recovery for a multi-speed,
(DE)
multilevel signal
KELLER, Ralf te 52146
(47) 13.10.2010
WÜRSELEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) H04L 29/06
(72) Krimmel, Heinz-Georg te 70825
KORNTAL-MÜNCHINGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Poehlmann, Wolfgang te 71282
HEMMINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04L 27/20
(11) EP1374516
(21) EP02748357.7
(22) 20.02.2002
(31) 797346
(32) 01.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM AND METHOD TO
REDUCE PHASE MODULATION
BANDWIDTH
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
20 oktober 2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYSTEM, METHOD AND DEVICE
FOR PROVIDING SECONDARY
INFORMATION TO A
COMMUNICATION DEVICE
(47) 13.10.2010
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(72) BLOEBAUM, L. Scott te CARY,
NORTH CAROLINA 27519,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
LIU, Charles te CHAPEL HILL,
NORTH CAROLINA 27514,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MINBORG, Per-åke te S-SE-444 60
STORA HOGA, Zweden (SE)
(31) 10282
(51) H04L 29/14
H04L 12/413
H04L 1/22
H04B 1/74
G06F 11/20
(32) 05.12.2001
(11) EP1825657
(33) Verenigde Staten van Amerika
(21) EP05800938.2
(11) EP1461929
(21) EP02786885.0
(22) 03.12.2002
(22) 15.11.2005
(54) FILTERING TECHNIQUES FOR
MANAGING ACCESS TO INTERNET (31) 04405708
SITES OR OTHER SOFTWARE
(32) 16.11.2004
APPLICATIONS
(33) Europees Octrooi Bureau
(47) 13.10.2010
(54) Reception of redundant and non(73) Websense, Inc. te SAN DIEGO, CA
redundant frames
92121, Verenigde Staten van
(47) 13.10.2010
Amerika (US)
(73) ABB RESEARCH LTD. te 8050
(72) HEGLI, Ronald, Bjorn te SAN
ZÜRICH, Zwitserland (CH)
DIEGO, CA 92130, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) KIRRMANN, Hubert te CH-5405
13.10.2010
LONAS, Hal, Case, Jr. te
DÄTTWILL, Zwitserland (CH)
CARLSBAD, CA 92009, Verenigde
DZUNG, Dacfey te CH-5430
Ericsson Inc. te PLANO, TX 75024,
Staten van Amerika (US)
WETTINGEN, Zwitserland (CH)
Verenigde Staten van Amerika
KESTER, Harold te CARDIFF, CA
(US)
(51) H04R 1/28
92007, Verenigde Staten van
CAMP, William, O., Jr. te CHAPEL
H04M 1/03
Amerika (US)
HILL, NC 27514, Verenigde Staten
H04M 1/02
van Amerika (US)
(51) H04L 29/12
(11) EP2039131
ISBERT, Martin te S-SE-22472
H04L 29/06
(21) EP06831699.1
LUND, Zweden (SE)
(11) EP1841170
(22) 12.12.2006
H04L 27/38
(21) EP06300303.2
(31) 425514
H04L 27/26
(22) 30.03.2006
(32) 21.06.2006
EP1449339
(54) Apprentissage du délai
(33) Verenigde Staten van Amerika
EP02796875.9
d'expiration d'une association
(22) 26.11.2002
(31) 0115447
(32) 29.11.2001
(33) Frankrijk
(54) PROCEDE ET DISPOSITIF DE
DEMODULATION AVEC
COMPENSATION DU BRUIT DE
PHASE
(47) 13.10.2010
(73) Dibcom te 91120 PALAISEAU,
Frankrijk (FR)
(72) PRAT, Charles-Henri te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
LEVY, Yannick te F-75012 PARIS,
Frankrijk (FR)
HAMMAN, Emmanuel te F-75015
PARIS, Frankrijk (FR)
d'adresses au sein d'un dispositif (54) MOBILE RADIO TERMINAL HAVING
de traduction d'adresses pour
SPEAKER PORT SELECTION AND
serveur de signalisation SIP
METHOD
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 83
LUND, Zweden (SE)
(72) Levy, Thomas te 75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
Jaupitre, Gaelle te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(51) H04L 29/08
(11) EP2127320
(21) EP08728707.4
(22) 31.01.2008
(31) 669589
(32) 31.01.2007
(72) HANSSON, Magnus te S-224 67
LUND, Zweden (SE)
(51) H04M 1/677
(11) EP2086211
(21) EP08150503.4
(22) 22.01.2008
(54) Method and apparatus for
enabling and disabling a lock
mode on a portable electronic
Nummer 35/10
101
device
(54) PROCEDE ET SYSTEME ADAPTATIF
ET PROGRESSIF DE DISTRIBUTION
SECURISEE D IMAGES FIXES
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
CODEES EN ONDELETTES
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
(47)
13.10.2010
Canada (CA)
(47) 13.10.2010
(73) Querell Data Limited Liability
(72) Griffin, Jason te KITCHENER
Company te DOVER, DE 19904,
ONTARIO N2P 2L3, Canada (CA)
Verenigde Staten van Amerika
Fyke, Steven Henry te
(US)
WATERLOO, ONTARIO N2L 6M1,
Canada (CA)
(72) LECOMTE, Daniel te F-75116
Ladouceur, Norman te WATERLOO
PARIS, Frankrijk (FR)
ONTARIO N2T 1A2, Canada (CA)
PARAYRE-MITZOVA, Daniela te
F-75018 PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04W 76/06
CAPOROSSI, Jérôme te F-92340
H04M 1/725
BOURG-LA-REINE, Frankrijk (FR)
(11) EP2096845
(51) H04N 7/24
(21) EP09162878.4
(11) EP1250008
(22) 13.01.2006
(21) EP02005000.1
(54) Plural wirelessly connected
(22) 06.03.2002
devices with user alarm if the
wireless connection is lost or
endangered
(47) 13.10.2010
(31) 800835
(32) 07.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te (54) Methods and apparatus for
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
reconfiguring protocol data when
Canada (CA)
reducing multiplexed data
(72) Brown, Michael te KITCHENER
streams
ONTARIO N2M 2Z2, Canada (CA) (47) 13.10.2010
Adams, Neil te WATERLOO
ONTARIO N2K 4EA, Canada (CA) (73) GENERAL INSTRUMENT
CORPORATION te HORSHAM,
Little, Herbert te WATERLOO
PENNSYLVANIA 19044, Verenigde
ONTARIO N2T 2V8, Canada (CA)
Staten van Amerika (US)
Totzke, Scott te WATERLOO
ONTARIO N2K 3Y5, Canada (CA)
(51) G02B 26/08
(11) EP0899944
(21) EP98116205.0
(22) 27.08.1998
(31) 23252197
23580597
19525898
(32) 28.08.1997
01.09.1997
10.07.1998
(33) Japan
Japan
Japan
(54)
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(72) Jost, Arthur P. te MT. LAUREL,
NEW JERSEY 08054, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Elstermann, Erik te CARLSBAD,
CALIFORNIA 92009, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Kuczynski-Brown, Jeffrey D. te
ELKINS PARK, PENNSYLVANIA
19027, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Dicolli, Richard te BROOMALL,
PENNSYLVANIA 19008, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Viola, Jeffrey Paul te GLEN MILLS,
PENNSYLVANIA 19342, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Image sensing apparatus utilizing (51) H04Q 3/00
H04Q 11/04
pixel-shifting
H04L 12/56
13.10.2010
(11) EP1453257
CANON DENSHI KABUSHIKI
(21) EP04013595.6
KAISHA te CHICHIBU-SHI
SAITAMA-KEN, Japan (JP)
(22) 05.08.1998
Shimada, Koichi, Canon Denshi
(31) 907521
Kabushiki Kaisha te CHICHIBU(32) 08.08.1997
SHI, SAITAMA, Japan (JP)
(33) Verenigde Staten van Amerika
H04N 7/167
(54) System and method for
EP1588561
establishing a communication
connection
EP04704637.0
(22) 23.01.2004
(47) 13.10.2010
(31) 0300735
0301620
(73) Nortel Networks Limited te ST
LAURENT, QUÉBEC H4S 2A9,
Canada (CA)
(32) 23.01.2003
11.02.2003
(33) Frankrijk
Frankrijk
(72) Cable, Julian Frank Barry te
BISHOPS STORTFORD
HERTFORDSHIRE CM23 5AP,
20 oktober 2010
GROOT BRITTANNIË (GB)
Mauger, Roy Harold te RADLETT,
HERTFORDSHIRE WD7 7DD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Ashworth, Mark te MAIDENHEAD,
BERKSHIRE SL6 6AH, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Shields, James te WARGRAVE,
BERKSHIRE RG10 8AG, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(51) H04Q 11/04
(11) EP1102516
(21) EP99402883.5
(22) 19.11.1999
(54) A telecommunication network
and a method for controlling such
network
(47) 13.10.2010
(73) Alcatel Lucent te 75008 PARIS,
Frankrijk (FR)
(72) Lefebvre, Pascal te 1140
BUSSELS, België (BE)
(51) H04R 1/28
(11) EP2025195
(21) EP07735924.8
(22) 15.05.2007
(31) 06114099
(32) 17.05.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LOUDSPEAKER WITH REDUCED
ROCKING TENDENCY
(47) 13.10.2010
(73) NXP B.V. te 5656 AG EINDHOVEN
(72) HAAS, Christian te 1102 VIENNA,
Oostenrijk (AT)
(51) H04R 9/04
H04R 7/02
(11) EP1658752
(21) EP04775027.8
(22) 12.08.2004
(31) 20033768
(32) 25.08.2003
(33) Noorwegen
(54) MICROPHONE
(47) 13.10.2010
(73) Tandberg Telecom AS te 1366
LYSAKER, Noorwegen (NO)
(72) MUREN, Petter te N-1394
NESBRU, Noorwegen (NO)
MARTON, Trygve, Frederik te
N-0275 OSLO, Noorwegen (NO)
(51) H04R
H04R
H04R
H04R
9/04
7/14
1/32
1/26
(11) EP2158789
(21) EP08773654.2
(22) 25.06.2008
(31) 102007029560
(32) 26.06.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MEMBRANANORDNUNG FÜR
Nummer 35/10
102
EINEN AIR-MOTION(73) Harman Becker Automotive
TRANSFORMER (AMT) UND
Systems GmbH te 76307
SCHALLWANDLER MIT EINER
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
SOLCHEN MEMBRANANORDNUNG
DUITSLAND (DE)
(47) 13.10.2010
(73) Mundorf Eb Gmbh te 50823
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) MUNDORF, Raimund te 50773
KÖLN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04R 25/00
H04R 1/10
(11) EP1913793
(21) EP06792634.5
(72) Christoph, Markus te 94315
STRAUBING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Scholz, Leander te 94330
SALCHING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04S 7/00
G10K 15/12
(11) EP1819198
(21) EP07002747.9
(22) 08.02.2007
(22) 01.08.2006
(31) 2006031416
(31) 200501105
704255 P
(33) Japan
(32) 01.08.2005
01.08.2005
(33) Denemarken
Verenigde Staten van Amerika
(32) 08.02.2006
(22) 04.04.2007
(21) EP07101358.5
(31) 102006019728
(22) 29.01.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Zeit-adaptives Einstellen einer
Hörhilfevorrichtung und
entsprechendes Verfahren
(47) 13.10.2010
(73) Siemens Audiologische Technik
GmbH te 91058 ERLANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Canada (CA)
(72) Steinbuss, Andre te 90419
NÜRNBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) H04S 7/00
(22) 17.08.2006
(21) EP07003712.2
(22) 23.02.2007
(31) 06007213
(32) 05.04.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Method for automatically
equalizing a sound system
(47) 13.10.2010
(51) H04W 88/06
H04W 64/00
H04W 4/22
(11) EP1972161
(21) EP06848305.6
(22) 28.12.2006
(31) 755926 P
608554
(32) 03.01.2006
08.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(73) Sony Ericsson Mobile
Communications AB te 221 88
LUND, Zweden (SE)
(72) BLOEBAUM, Leland, Scott te
CARY, NC 27519, Verenigde
Staten van Amerika (US)
HOMILLER, Daniel te CARY, NC
27513, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CAMP, William, Jr. te CHAPEL HILL,
NC 27514, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) H04W 8/18
(11) EP1586213
(21) EP03781193.2
(22) 05.12.2003
(31) 0300139
(32) 20.01.2003
(33) Zweden
(54) Method of sending a map location
using generated context-sensitive (54) Method for automatic selection of
configuration profile to mobile
messages
phone
(47) 13.10.2010
(47) 13.10.2010
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
(73) SmartTrust AB te 100 74
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Canada (CA)
(72)
ALMGREN, Fredrik te S-116 24
(72) Bowman, Gordon Gregory te
STOCKHOLM, Zweden (SE)
KEMPTVILLE ONTARIO K0G 1J0,
(51) H04W 4/14
(11) EP1843636
(72) CHEN, De te GUANGDONG
PROVINCE, China (CN)
LIU, Guang te GUANGDONG
PROVINCE, China (CN)
ZHENG, Yali te GUANGDONG
PROVINCE, China (CN)
(54) Method for synthesizing impulse (54) A method and apparatus for
routing emergency calls in a VoIP
response and method for creating
system
reverberation
(47)
13.10.2010
(47) 13.10.2010
(54) A HEARING DEVICE WITH AN
(73) YAMAHA CORPORATION te NAKAOPEN EARPIECE HAVING A SHORT
KU HAMAMATSU-SHI SHIZUOKAVENT
KEN, Japan (JP)
WASEDA UNIVERSITY te
(47) 13.10.2010
SHINJUKU-KU, TOKYO 169-8050,
(73) GN ReSound A/S te 2750
Japan (JP)
BALLERUP, Denemarken (DK)
(72) Takahashi, Yoshinori te TOKYO
(72) CANO JR., Miguel A. te CHICAGO,
202-0013, Japan (JP)
ILLINOIS 60640, Verenigde Staten
Tohyama, Mikio te TOKYO
van Amerika (US)
166-0015, Japan (JP)
SODOMA, Mark T. te
Fujita, Hiroaki te SHIZUOKA-KEN
BROOKFIELD, ILLINOIS 60513,
HAMAMATSU 430-8650, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
(51)
H04W 4/12
(US)
H04W 4/02
(51) H04R 25/00
H04L 12/58
(11) EP1850635
G06F 17/30
(21) EP07105666.7
(11) EP1950984
(32) 27.04.2006
20 oktober 2010
(11) EP1860892
(21) EP06775409.3
(31) 200510107408
(32) 30.09.2005
(33) China
(51) H04W 8/20
H04M 1/275
(11) EP1882380
(21) EP06707171.2
(22) 22.02.2006
(31) 102005024011
(32) 20.05.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Methods and system for receiving (54) WIEDERGABE DER EIGENEN
RUFNUMMER AUF DER
and sending a short message by
ANZEIGEEINRICHTUNG EINES IN
a group calling user
EINEM
(47) 13.10.2010
TELEKOMMUNIKATIONSNETZ
(73) Huawei Technologies Co., Ltd. te
NUTZBAREN ENDGERÄTES
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN (47) 13.10.2010
GUANGDONG 518129, China (CN)
Nummer 35/10
(73) Vodafone Holding GmbH te 40213
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) FOLEY, Peter te ST. ALBANS, AL3
5LG, GROOT BRITTANNIË (GB)
BURHOLT, Adrian te BROMHAM
WILTSHIRE SN 15 2DW, GROOT
BRITTANNIË (GB)
PULLIN, Graham te ECIR 5DF
LONDON, GROOT BRITTANNIË
(GB)
LISS, Peter te 11523
STOCKHOLM, Zweden (SE)
TOLLEMACHE, Luke te OXFORD
OX41YB, GROOT BRITTANNIË (GB)
DE VOS, Geert te B-1730 ASSE,
België (BE)
LAW, Kwan te 40468
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WEISSERT, Patrick te 40549
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
CARTER, Phil te OXFORDSHIRE
0X10 9GF, GROOT BRITTANNIË
(GB)
PACKER, Stephen te BA1 8AD,
LONDON, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) H04W 16/14
(11) EP1966936
(21) EP06845621.9
(22) 14.12.2006
(31) 322465
(32) 30.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COORDINATING
COMMUNICATIONS AMONG
WIRELESS LOCAL AREA
NETWORKS (WLANS) AND
BROADBAND WIRELESS ACCESS
(BWA) NETWORKS
(47)
(73)
(72)
(51)
(11)
(21)
(22)
(54)
(47)
(73)
(72)
103
20 oktober 2010
GREIS, Marc, c/o Nokia
MONTESQUIEU VOLVESTRE,
Corporation te FIN-02150 ESPOO,
Frankrijk (FR)
Finland (FI)
(51) H04W 76/06
HAUMONT, Serge, c/o Nokia
Corporation te FIN-02150 ESPOO, (11) EP1858209
Finland (FI)
(21) EP06118909.8
(51) H04W 28/24
(22) 14.08.2006
(11) EP1767033
(31) 747466 P
(21) EP05717459.1
(32) 17.05.2006
(22) 20.01.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(31) 0400807
(54) Method and system for a
signaling connection release
indication in an UMTS network
(32) 28.01.2004
(33) Frankrijk
(47) 13.10.2010
(54) PROCEDE DE GESTION DES
(73) RESEARCH IN MOTION LIMITED te
RESSOURCES RADIO DANS UN
WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8,
RESEAU D'ACCES RADIO DE TYPE
Canada (CA)
UTRAN
(72)
Islam, Muhammad Khaledul, te
(47) 13.10.2010
ONTARIO, K2K 3K2, Canada (CA)
(73) FRANCE TELECOM te 75015
Wirtanen, Jeffrey William te
PARIS, Frankrijk (FR)
ONTARIO, K2K 3K2, Canada (CA)
(72) BEZIOT, Nathalie te 92350 LE
(51) H05B 3/02
PLESSIS ROBINSON, Frankrijk (FR)
B65B 51/16
JIMENEZ ALDAMA, Borja te
(11) EP1967038
F-75015 PARIS, Frankrijk (FR)
(51) H04W 60/02
(11) EP2172041
(21) EP07786809.9
(22) 22.06.2007
(54) PERIODIC LOCATION UPDATE
HANDLING
(47) 13.10.2010
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(21) EP06848799.0
(22) 26.12.2006
(31) 754052 P
(32) 27.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) IMPROVED HOT WIRE CONTROL
APPARATUS AND METHOD
(47) 13.10.2010
(73) Shanklin Corporation te AYER,
MASSACHUSETTS 01432,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) PEHRSSON, Arne te S-141 71
HUDDINGE, Zweden (SE)
HALLENSTÅL, Magnus te S-187 50 (72) KALINOWSKI, Michael, A. te
MERRIMACK, NH 03054,
TÄBY, Zweden (SE)
Verenigde Staten van Amerika
RUNE, Göran te S-582 52
(US)
13.10.2010
LINKÖPING, Zweden (SE)
SMITH, Mitchell, W. te NEWTON,
VIKBERG, Jari Tapio te S-153 38
Intel Corporation te SANTA
NH 03858, Verenigde Staten van
JÄRNA, Zweden (SE)
CLARA, CA 95052, Verenigde
Amerika (US)
WITZEL, Andreas te 52134
Staten van Amerika (US)
CHRISTMAN, Russell, T. te
HERZOGENRATH,
WAXMAN, Shai te 31015 HAIFA,
DUNSTABLE, MA 01827,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Israël (IL)
Verenigde Staten van Amerika
(DE)
(US)
H04W 28/18
(51) H04W 76/02
MICHAELIAN, Jim te PALMER, MA
EP1312235
H04W 72/00
01069, Verenigde Staten van
H04W 28/22
EP00954629.2
Amerika (US)
H04W 28/18
14.08.2000
(51)
H05B 6/06
(11) EP1486091
COMMUNICATION SYSTEM AND
H05B 3/74
(21) EP03743654.0
METHOD PROVIDING A MODE
(11) EP1672959
SELECTION PROCEDURE
(22) 28.02.2003
(21) EP05256959.7
13.10.2010
(31) 91595
(22) 10.11.2005
Nokia Siemens Networks Oy te
(32) 07.03.2002
(31) 0426467
02610 ESPOO, Finland (FI)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 02.12.2004
HURTTA, Tuija te FIN-02660
(54) IMPROVED RADIO RESOURCE
ESPOO, Finland (FI)
(33) GROOT BRITTANNIË
CONTROL SIGNALING FOR
PUUSKARI, Mikko, c/o Nokia
PHYSICAL LAYER CONFIGURATION (54) Apparatus for detecting abnormal
Corporation te FIN-02150 ESPOO,
temperature rise associated with
CHANGES
Finland (FI)
a cooking arrangement
(47)
13.10.2010
HAMITI, Shkumbin te FIN-02230
(47)
13.10.2010
ESPOO, Finland (FI)
(73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(73) Stylewell Limited te CARDIFF
JÄPPINEN, Teemu, c/o Nokia
(publ) te 164 83 STOCKHOLM,
CF10 2DX, GROOT BRITTANNIË
Corporation te FIN-02150 ESPOO,
Zweden (SE)
(GB)
Finland (FI)
(72) SAGNE, Jacques te F-31310
Nummer 35/10
104
(72) Wilkins, Peter Ravenscroft te
DROITWICH, WORCESTERSHIRE
WR9 7DU, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(51) H05K 1/14
H05K 1/00
(51) H05B 6/12
H05B 6/06
(21) EP00952323.4
(11) EP1868417
(21) EP07110112.5
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1210848
(22) 27.07.2000
(31) 382440
20 oktober 2010
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
WENZEL, René te 13597 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
KIM, Soungsoo te 12207 BERLIN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H05K 9/00
A61B 5/04
(22) 12.06.2007
(32) 25.08.1999
(31) 0652131
(11) EP2147586
(54) BIDIRECTIONAL INTERFACE TOOL (21) EP08707700.4
FOR PWB DEVELOPMENT AND
(22) 13.02.2008
METHOD FOR CUSTOMIZING
SUCH A TOOL
(31) 102007017316
(47) 13.10.2010
(32) 11.04.2007
(32) 14.06.2006
(33) Frankrijk
(54) Systeme a induction, procede
d'alimentation d'un inducteur et
table de cuisson comportant un
tel systeme
(47) 13.10.2010
(33) Verenigde Staten van Amerika
(73) QUALCOMM INCORPORATED te
SAN DIEGO, CA 92121-1714,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73) FAGORBRANDT SAS te 92500
RUEIL MALMAISON, Frankrijk (FR) (72)
(72) Roux, Alain te 45160, SAINTHILAIRE-SAINT-MESMIN, Frankrijk
(FR)
(51)
Gouardo, Didier te 45520,
CERCOTTES, Frankrijk (FR)
(51) H05B 33/14
H01L 51/50
C09K 11/06
C07C 255/61
C07C 251/24
GANTON, Robert, B. te SAN
DIEGO, CA 92129, Verenigde
Staten van Amerika (US)
H05K 3/42
H05K 3/18
C25D 5/00
C25D 3/00
(11) EP2000013
(21) EP07723814.5
(22) 30.03.2007
(11) EP2095690
(31) 06090045
(21) EP07848729.5
(32) 30.03.2006
(22) 19.12.2007
(33) Europees Octrooi Bureau
(31) 0625865
(32) 29.12.2006
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) ELECTROLUMINESCENT DEVICE
USING AZOMETHINE-LITHIUMCOMPLEX AS ELECTRON
INJECTION LAYER
(47) 13.10.2010
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KATHIRGAMANATHAN, Poopathy
te NORTH HARROW HA2 7NN,
GROOT BRITTANNIË (GB)
CHAN, Yun Fu te HAYES,
MIDDLESEX UB3 1AH, GROOT
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) MESSCONTAINER FÜR
BIOMAGNETISCHE MESSUNGEN
(47) 13.10.2010
(73) BMDSys Production GmbH te
39118 MAGDEBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) KRÜMMEL, Torsten te 6318
WALCHWILL, Zwitserland (CH)
(51) H05K 13/04
B65G 47/84
(11) EP1514461
(21) EP03720074.8
(22) 19.05.2003
(31) 101402
(32) 14.06.2002
(54) ELEKTROLYTISCHES VERFAHREN
ZUM FÜLLEN VON LÖCHERN UND (33) Zwitserland
VERTIEFUNGEN MIT METALLEN
(54) METHODE POUR L'AJUSTEMENT
DES SUPPORTS D'UN BARILLET ET
(47) 13.10.2010
BARILLET
(73) ATOTECH Deutschland GmbH te
(47)
13.10.2010
10553 BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) ISMECA Semiconductor Holding
SA te 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
(72) REENTS, Bert te 10115 BERLIN,
Zwitserland (CH)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) DROMARD, Pascal te F-25500
ROELFS, Bernd te 10179 BERLIN,
MONTLEBON, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
MATHEZ, Claudio te CH-2300 LA
(DE)
CHAUX-DE-FONDS, Zwitserland
MAGAYA, Tafadzwa te 10435
(CH)
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
YOUKHANIS, Markus te 10437
Nummer 35/10
105
20 oktober 2010
EP3 Opsomming van Europese octrooien waarvoor een vertaling is ingediend
overeenkomstig artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995.
(11) EP1682314
(51) A01H 5/00
A01H 1/00
(21) EP04778472.3
(11) EP1668979
(31) 706781
(21) EP04078320.1
(32) 12.11.2003
(22) 08.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Resistance to downy mildew of
onion caused by the fungus
peronospora destructor.
(54) FOOD PROCESSOR WITH
REMOVABLE BLADE CARTRIDGE.
(22) 15.07.2004
(31) 00204120
01201916
(32) 21.11.2000
21.05.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) EDIBLE SPREAD CONTAINING A
NATURAL FAT PHASE.
(73)
(73) Jaccard Corporation te ORCHARD
(73) Nickerson Zwaan B.V. te 4921 PM
PARK NEW YORK 14127,
MADE
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) Harrewijn, Jan Leendert te 1723
(72)
XM NOORD-SCHARWOUDE
(72) KUJAWSKI, Stanley, M. te EAST
Hoogenboom, Joannes Petrus
AURORA, NY 14052, Verenigde
Hubertus te 1747 TJ
Staten van Amerika (US)
TUITJENHORN
WANGLER, Eric, J. te ORCHARD
PARK, NY 14127, Verenigde
(47) 08.09.2010
Staten van Amerika (US)
(51) A01N 27/00
CALDWELL, Bradley te
WESTPORT, NY 12993, Verenigde
(11) EP2057899
Staten van Amerika (US)
(21) EP08166736.2
(22) 16.10.2008
(47) 25.08.2010
(31) 1991 P
(51) C12Q 1/68
C12N 15/74
C12N 1/21
A23C 9/12
(32) 06.11.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method for making cyclopropene (11)
inclusion complex.
(21)
(73) Rohm and Haas Company te
(22)
PHILADELPHIA, PA 19106-2399,
(31)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(32)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
EP1916903
EP06802307.6
25.08.2006
711396 P
747683 P
26.08.2005
19.05.2006
(72) Jacobson, Richard Martin te
CHALFONT, PA 18914, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(47) 01.09.2010
(54) USE OF CRISPR ASSOCIATED
GENES (CAS).
(51) A21D 8/04
A21D 2/32
A21D 13/08
(11) EP2059128
(21) EP07802604.4
(73) DANISCO A/S te 1001
COPENHAGEN K, Denemarken
(DK)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Unilever N.V. te 3013 AL
ROTTERDAM
Unilever PLC te LONDON EC4Y
0DY, GROOT BRITTANNIË (GB)
Dr. Mulder c.s. te Vlaardingen
FLOETER, Eckhard, Unilever
Research Vlaardingen te NL-3133
AT VLAARDINGEN
HENDRICKX, Henricus A, Unilever
Research Vlaarding te NL-3133 AT
VLAARDINGEN
OOSTEN, VAN C.W, Unilever
Research Vlaardingen te NL-3133
AT VLAARDINGEN
STELLEMA, C S, Unilever
Research Vlaardingen te NL-3133
AT VLAARDINGEN
(47) 15.09.2010
(51) A23G
A23G
A23G
A23G
9/20
3/02
1/10
1/00
(11) EP1835814
(21) EP05821770.4
(22) 19.12.2005
(31) 04106891
(32) 22.12.2004
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) APPARATUS AND METHOD FOR
PRODUCING AERATED
CONFECTIONERY MASSES.
(73) Kraft Foods R & D, Inc.
Zweigniederlassung München te
81737 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(72) VAN HAESENDONCK, Ingrid te
2800 MECHELEN, België (BE)
KORNBRUST, Beate Andrea te
2000 NEUCHÂTEL, Zwitserland
(CH)
(72) HORVATH, Philippe te F-86140
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
SCORBE-CLAIRVAUX, Frankrijk
(FR)
(72) SIMBUERGER, Stephan te 81375
BARRANGOU, Rodolphe te
MUNICH, BONDSREPUBLIEK
MADISON, WI 53718, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
PEARSON, Stephen Malcolm te
FREMAUX, Christophe te F-86000
85662 HOHENBRUNN,
POITIERS, Frankrijk (FR)
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BOYAVAL, Patrick te F-35520 LA
(DE)
MEZIERE, Frankrijk (FR)
BIZYS, Egidijus te WESTMONT
ROMERO, Dennis te OREGON, WI
60559 IL, Verenigde Staten van
53575, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Amerika (US)
(47) 14.07.2010
(47) 14.07.2010
(51) A23K 1/18
(51) A23D 7/04
A23K 1/16
A23D 7/00
A23K 1/00
(11) EP1408765
(11) EP1868447
(47) 14.07.2010
(21) EP01997222.3
(21) EP06749279.3
(51) A22C 9/00
(22) 22.10.2001
(22) 04.04.2006
(22) 14.08.2007
(31) 06119649
(32) 28.08.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD OF PREPARING A CAKE
USING PHOSPHOLIPASE.
(73) Puratos Naamloze Vennootschap
te 1702 GROOT-BIJGAARDEN,
België (BE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
Nummer 35/10
(31) 366234
670151 P
(32) 02.03.2006
11.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
106
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(22) 26.03.2008
(72) Horn, Matthias te 22926
AHRENSBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Vogel, Erich te 21039
ESCHEBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(31) 2007079719
(54) PET FOOD COMPOSITIONS
COMPRISING TWO COMPONENTS. (47)
(73) THE IAMS COMPANY te DAYTON, (51)
OHIO 45414, Verenigde Staten
(11)
van Amerika (US)
(21)
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (22)
(72) BOILEAU, Thomas, William,
(31)
Maxwell te GALLOWAY, OHIO
(32)
43119, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33)
STOJANOVIC, Marko te
(54)
CINCINNATI, OHIO 45242,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(73)
SUNVOLD, Gregory, Dean te
LEWISBURG, OHIO 45338,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74)
(47) 14.07.2010
(72)
(51) A23K 1/18
A23K 1/175
(11) EP1725120
(21) EP05725551.5
(22) 15.03.2005
(31) 553754 P
(32) 17.03.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) COMPOSITIONS, KITS, AND
METHODS UTILISING AN ADDED
BORON SOURCE.
(73) THE IAMS COMPANY te DAYTON,
OHIO 45414, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(11) EP1547476
(21) EP04028516.5
(22) 02.12.2004
(31) 10361171
(32) 22.12.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
07.07.2010
(32) 26.03.2007
(33) Japan
(54) Eyelash curler.
(73) IZUMI PRODUCTS COMPANY te
MATSUMOTO, NAGANO, Japan (JP)
EP06014315.3
(72) Tagaya, Yasuko te BUNKYO-KU,
TOKYO, Japan (JP)
Hayashi, Kenya te NAGANO,
Japan (JP)
11.07.2006
(47) 07.07.2010
102005038728
15.08.2005
(51) H05B 3/74
A47J 27/21
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP2023781
A24D 3/02
EP1754418
Werkwijze en inrichting voor het (21) EP07788959.0
toevoeren van een toevoeging
(22) 04.06.2007
aan een baan van filtermateriaal.
(31) 0604982
Hauni Maschinenbau AG te 21033
(32) 05.06.2006
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(33) Frankrijk
DUITSLAND (DE)
Mr. Kooy c.s. te Den Haag
Wolff, Stephan te 21509 GLINDE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Koch, Franz-Peter te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Horn, Sönke te 21502
GEESTHACHT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Peisker, Jan te 21516
SCHULENDORF,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.07.2010
(51) A47G 25/90
A44B 18/00
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (11)
(72) MURRAY, Tracy Ann legal rep. of (21)
MURRAY, Sean, M. te
(22)
SPRINGBORO, OHIO 45056,
(31)
Verenigde Staten van Amerika
(32)
(US)
SUNVOLD, Gregory, Dean te
(33)
LEWISBURG, OHIO 45338,
(54)
Verenigde Staten van Amerika
(US)
FLICKINGER, Elizabeth, Anne te
DAYTON, OHIO 45415, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(73)
(47) 21.07.2010
(51) A24C 5/20
20 oktober 2010
EP1501386
EP03725883.7
07.05.2003
1020559
08.05.2002
(54) HOUSEHOLD APPLIANCE FOR
HEATING LIQUID.
(73) SEB S.A. te ECULLY, Frankrijk (FR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) IREMAN, Peter te F-14114 VER
SUR MER, Frankrijk (FR)
DURAND, Lionnel te F-14700
SAINT GERMAIN LANGOT,
Frankrijk (FR)
DIORE, Christian te F-14610
CAIRON, Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
(51) A47J 31/36
(11) EP2036467
(21) EP08012641.0
(22) 12.07.2008
(31) 102007043712
(32) 13.09.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Percolator for preparing hot
drinks.
(73) Severin Elektrogeräte GmbH te
59846 SUNDERN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Klittenbandsluiting, een
(DE)
klittenbandaansluitstrook, en een
kledinghulp voor bijvoorbeeld
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
compressiekousen en
(72) Holz, Bernd te 59579 ARNSBERG,
compressiepanties.
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Arion Holding B.V. te 6161 AG
(DE)
GELEEN
(47) 01.09.2010
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(51) A47J 37/12
(72) JOOSTEN, Erik, Theodorus,
Johannus te NL-6165 BS GELEEN (11) EP1941819
JOOSTEN, Carl, Johannus,
(21) EP07291048.2
Theodorus te NL-6171 PZ MEERS- (22) 30.08.2007
STEIN
KIRSCHALL-MOERSKOFSKI, Anna, (31) 0607704
(32) 01.09.2006
Bernadette te NL-6446 SB
BRUNSSUM
(33) Frankrijk
Nederland
(54) Transport van een omhullende
strook van de tabak verwerkende (47) 07.07.2010
industrie.
(51) A45D 2/48
(73) Hauni Maschinenbau AG te 21033 (11) EP1974627
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
(21) EP08153332.5
DUITSLAND (DE)
(54) Kooktoestel.
(73) SEB SA te 69130 ECULLY,
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
Nummer 35/10
(72) Lagrange, Valérie te 74150
RUMILLLY, Frankrijk (FR)
Gouthiere, Christophe te 74150
RUMILLY, Frankrijk (FR)
(47) 25.08.2010
107
(73) UNI-CHARM CORPORATION te
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME
799-0111, Japan (JP)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
20 oktober 2010
sac access port.
(73) Cordis Corporation te MIAMI
LAKES, FL 33014, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) Tanaka, Yoshinori c/o Technical
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
Center of Uni-Charm Corporation (72) Majercak, David C. te
te TOYOHAMA-CHO MITOYO-GUN
STEWARTSVILLE, NJ 08886,
EP1559356
KAGAWA 769-1602, Japan (JP)
Verenigde Staten van Amerika
EP05250329.9
(47) 21.07.2010
(US)
24.01.2005
Krever, Matthew E. te WARREN,
(51) A61M 29/00
NJ 07059, Verenigde Staten van
769321
A61B 17/34
Amerika (US)
30.01.2004
A61B 1/32
Khan, I. John te BRIDGEWATER, NJ
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1755440
07830, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Three roll tissue dispenser.
(21) EP05750185.0
Olsen, Daniel te CALIFON, NJ
Wausau Paper Towel & Tissue,
(22) 01.06.2005
07830, Verenigde Staten van
LLC te WISCONSIN, 54455,
(31) 202004008827 U
Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
Park, Jin S. te PARSIPPANY, NJ
(32) 03.06.2004
(US)
07054, Verenigde Staten van
(33)
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Amerika (US)
(54) Inrichting voor het wijder maken
Sanchez, Diana te
Elliott, Adam T. te LEXINGTON,
van orgaan- of
BERNARDSVILLE, NJ 07924,
KENTUCKY 40511, Verenigde
lichaamsopeningen.
Verenigde Staten van Amerika
Staten van Amerika (US)
(US)
Knight, Daniel J. te
(73) Polydiagnost GmbH te 85276
NICOLASVILLE, KENTUCKY 40356,
PFAFFENHOFEN,
(47) 21.07.2010
Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(51) A61M 25/10
(US)
(DE)
A61F 2/46
Dey, Samir te LEXINGTON,
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
A61B 17/72
KENTUCKY 40513, Verenigde
(72) SCHAAF, Hansgeorg te 85293
A61B 17/58
Staten van Amerika (US)
REICHERTSHAUSEN,
A61B 17/56
07.07.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(11) EP1938765
(DE)
B65H 75/44
(21) EP08075130.8
A47L 9/26
(47) 25.08.2010
(22) 01.06.1998
EP1784109
(51) A61B 5/151
(31) 871114
EP05774081.3
(11) EP1868502
911805
03.08.2005
911827
(21) EP06749206.6
102004040984
(32) 09.06.1997
(22) 04.04.2006
(51) A47K 10/38
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32) 24.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CABLE DRUM COMPRISING AN
UNSUPPORTED DRUM FLANGE
WITH A STOP ELEMENT.
(73) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH te 81739
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(31) 667958 P
(32) 04.04.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) NARROW-PROFILE LANCING
DEVICE.
(73) Facet Technologies, LLC te
MARIETTA, GA 30067, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
15.08.1997
15.08.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Systems for treating fractured or
diseased bone using expandable
bodies.
(73) Kyphon SÀRL te 2000
NEUCHÂTEL, Zwitserland (CH)
(72) STOUT, Jeffrey T. te SMYRNA,
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) KRAMMER, Michael te 97659
GEORGIA 30080, Verenigde
(72) Scholten, Arie te FREMONT,
BURGWALLBACH,
Staten van Amerika (US)
CALIFORNIA 94536, Verenigde
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
ROBBINS,
Avi
M.
te
AUGUSTA,
Staten van Amerika (US)
(DE)
GEORGIA 30909, Verenigde
Reiley, Mark A te PIEDMONT,
PÖTSCH, Thomas te 01945
Staten van Amerika (US)
CALIFORNIA 94611, Verenigde
FRAUENDORF, BONDSREPUBLIEK
BUENGER,
David
R.
te
ROSWELL,
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
GEORGIA 30075, Verenigde
Talmadge, Karen D te LOS ALTOS
(47) 07.07.2010
Staten van Amerika (US)
CALIFORNIA 94022, Verenigde
(51) A47L 13/20
(47) 07.07.2010
Staten van Amerika (US)
A47L 13/16
Scribner, Robert M. te LOS ALTOS,
(51) A61F 2/06
CALIFORNIA 94024, Verenigde
(11) EP1602310
A61B 17/12
Staten van Amerika (US)
(21) EP05253210.8
(11) EP1878392
(47)
07.07.2010
(22) 25.05.2005
(21) EP07252635.3
(51) A61F 2/06
(31) 2004166288
(22) 28.06.2007
(11) EP1732469
(32) 03.06.2004
(31) 486659
(21) EP05729863.0
(33) Japan
(32) 14.07.2006
(22) 04.03.2005
(54) Cleaning device with cleaning
(33) Verenigde Staten van Amerika
sheet.
(31) 822063
(54) AAA repair device with aneurysm
(32) 08.04.2004
Nummer 35/10
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BIORESORBABLE STENT WITH
BENEFICIAL AGENT RESERVOIRS.
(73) Conor Medsystems, Inc. te
MENLO PARK, CA 94025,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) SHANLEY, John, F. te REDWOOD
CITY, CA 94061, Verenigde Staten
van Amerika (US)
LITVACK, Frank te LOS ANGELES,
CA 90010, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PARKER, Theodore, L. te
DANVILLE, CA 94506, Verenigde
Staten van Amerika (US)
DIAZ, Stephen, Hunter te PALO
ALTO, CA 94301, Verenigde
Staten van Amerika (US)
108
C08G 18/08
A61K 9/00
A23G 4/00
(11) EP2012747
(21) EP07724185.9
(22) 12.04.2007
(31) 102006018826
102006019742
(32) 22.04.2006
26.04.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) USE OF AQUEOUS
POLYURETHANE DISPERSIONS
FOR MASTICATORY MASSES IN
COSMETIC PRODUCTS.
(47) 07.07.2010
(73) Bayer MaterialScience AG te
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) A61F 2/84
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1890656
(72) NIESTEN, Meike te 51061 KÖLN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
11.04.2006
HOFACKER, Steffen te 51519
128509
ODENTHAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
13.05.2005
RISCHE, Thorsten te 59423
Verenigde Staten van Amerika
UNNA, BONDSREPUBLIEK
DELIVERY DEVICE WITH VIEWING
DUITSLAND (DE)
WINDOW AND ASSOCIATED
DÖRR, Sebastian te 40597
METHOD.
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Merit Medical Systems, Inc. te
FELLER, Thomas te 42659
SOUTH JORDAN UT 84095,
SOLINGEN, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
(US)
MICHAELIS, Thomas te 51375
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
LEVERKUSEN, BONDSREPUBLIEK
MANGIARDI, Eric, K. te
DUITSLAND (DE)
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA
(47)
21.07.2010
28211, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(51) A61K 9/32
REYNOLDS, Jason, M. te
A61K 9/20
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA
(11) EP1753395
28205, Verenigde Staten van
(21) EP05735411.0
Amerika (US)
(21) EP06824697.4
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
REUTHER, Jeff te CHARLOTTE,
NORTH CAROLINA 28202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.07.2010
(51) A61F 7/02
(11) EP1824432
(21) EP05853202.9
(22) 06.12.2005
(31) 6491
(32) 07.12.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) WARMING DEVICE.
(73) Arizant Healthcare Inc. te EDEN
PRAIRIE, MN 55344, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) ANDERSON, Thomas, P. te
SAVAGE, MINNESOTA 55378,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 21.07.2010
(51) C08G 18/12
(22) 14.04.2005
(31) 573881 P
(32) 24.05.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ENTERIC SOLID ORAL DOSAGE
FORM OF A BISPHOSPHONATE
CONTAINING A CHELATING
AGENT.
20 oktober 2010
(21) EP01907235.4
(22) 21.02.2001
(31) PQ573300
(32) 21.02.2000
(33) Australië
(54) CONTROLLED RELEASE CERAMIC
PARTICLES, COMPOSITIONS
THEREOF, PROCESSES OF
PREPARATION AND METHODS OF
USE.
(73) AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE
AND TECHNOLOGY
ORGANISATION te LUCAS
HEIGHTS NEW SOUTH WALES
2234, Australië (AU)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BARBE, Christophe, Jean,
Alexandre te ABBOTSFORD NSW
2046, Australië (AU)
BARTLETT, John te TOWRADGI,
NSW 2518, Australië (AU)
(47) 14.07.2010
(51) A61P 17/02
A61K 31/58
A61K 31/565
A61K 31/135
A61K 31/05
(11) EP0930876
(21) EP97932922.4
(22) 22.07.1997
(31) 9615348
9701600
(32) 22.07.1996
27.01.1997
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(54) Toepassing van verbindingen die
oestrogene werkzaamheid
bevorderen om de genezing van
huidwonden te versnellen.
(73) Renovo Limited te Manchester,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(72) FERGUSON, Mark, William, James
te HIGH PEAK, DERBYSHIRE SK23
7PX, GROOT BRITTANNIË (GB)
ASHCROFT, Gillian, Sarah te
ATTLEY BRIDGE, WIGAN WN6
9AN, GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 20.10.2004
(51) A61P 25/36
A61K 31/197
(73) Warner Chilcott Company, LLC te
(11) EP1392301
PUERTO RICO 00738-1005,
Puerto Rico (PR)
(21) EP02769652.5
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 08.04.2002
(72) DANSEREAU, Richard, John te
CINCINNATI, OH 45208, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BURGIO, David, Ernest, Jr. te
LIBERTY TOWNSHIP, OH 45011,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(31) 853548
(47) 28.07.2010
(73) Brookhaven Science Associates
te UPTON, NEW YORK 11973,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(51) A61K 9/51
A61K 9/22
A61K 9/16
(11) EP1257259
(32) 14.05.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PREVENTION OF ADDICTION IN
PAIN MANAGEMENT WITH GAMMA
VINYL GABA.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Nummer 35/10
109
(72) DEWEY, Stephen, L. te
JERSEY 07065-0907, Verenigde
MANORVILLE, NY 11949,
Staten van Amerika (US)
Verenigde Staten van Amerika
WEBER, Ann, E. te RAHWAY, NEW
(US)
JERSEY 07065-0907, Verenigde
BRODIE, Jonathan, D. te COS
Staten van Amerika (US)
COB, CT 06807, Verenigde Staten (47) 22.09.2010
van Amerika (US)
ASHBY, Charles, R., Jr. te MILLER (51) C07D 419/04
A61P 25/24
PLACE, NY 11764, Verenigde
A61K 31/506
Staten van Amerika (US)
(11) EP1778236
(47) 07.07.2010
(51) A61P 1/04
A61K 31/44
A61K 31/415
(21) EP05771551.8
(11) EP1286669
(32) 02.07.2004
(21) EP01945171.5
(33) Verenigde Staten van Amerika
(22) 18.05.2001
(54) MODIFIED PYRIMIDINE
GLUCOCORTICOID RECEPTOR
MODULATORS.
(31) 207878 P
(32) 30.05.2000
(22) 29.06.2005
(31) 585018 P
(73) Corcept Therapeutics, Inc. te
MENLO PARK, CA 94025,
COMPOSITIONS FOR PREVENTION
Verenigde Staten van Amerika
OF ULCERS IN HORSES.
(US)
Merial Limited te HARLOW, ESSEX (74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
CM19 5TG, GROOT BRITTANNIË
(72) CLARK, Robin, D. te LAWAI, HI
(GB)
96765, Verenigde Staten van
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Amerika (US)
PIPERS, Frank te ATLANTA, GA
RAY, Nicholas C. te HARLOW,
30309, Verenigde Staten van
ESSEX CM19 5TR, GROOT
Amerika (US)
BRITTANNIË (GB)
WILLIAMS, Karen te HARLOW,
07.07.2010
ESSEX CM19 5TR, GROOT
C07D 491/04
BRITTANNIË (GB)
C07D 487/00
CRACKETT, Peter H. te HARLOW,
C07D 471/04
ESSEX CM19 5TR, GROOT
C07D 401/04
BRITTANNIË (GB)
C07D 241/36
HICKIN, Gwen te HARLOW, ESSEX
C07D 241/00
CM19 5TR, GROOT BRITTANNIË
C07D 239/72
(GB)
C07D 239/70
CLARK, David A. te HARLOW,
C07D 239/00
ESSEX CM19 5TR, GROOT
C07D 237/26
BRITTANNIË (GB)
A61K 31/525
(47) 14.07.2010
A61K 31/505
A61K 31/50
(51) A61P 15/08
A61K 31/495
A61K 31/565
A61K 31/445
(11) EP2114412
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11) EP1796669
(21) EP05802868.9
(22) 27.09.2005
(31) 615478 P
(32) 01.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) AMINOPIPERIDINES AS
DIPEPTIDYL PEPTIDASE-IV
INHIBITORS FOR THE TREATMENT
OR PREVENTION OF DIABETES.
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) dr. Wezenbeek c.s. te Oss
(72) COX, Jason, M. te RAHWAY, NEW
JERSEY 07065-0907, Verenigde
Staten van Amerika (US)
EDMONDSON, Scott, D. te
RAHWAY, NEW JERSEY
07065-0907, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HARPER, Bart te RAHWAY, NEW
20 oktober 2010
(22) 20.05.1993
(31) 9216351
(32) 31.07.1992
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Bereiding van tetanusvaccin.
(73) EVANS VACCINES LIMITED te
Oxford, Oxfordshire, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) SHEPPARD, Anthony James te
BECKENHAM, KENT BR3 3BS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
KNIGHT, Peter Anthony te
BECKENHAM, KENT BR3 3BS,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 07.02.2001
(51) C12N 9/90
C07K 7/06
C07K 5/10
A61K 47/48
A61K 39/385
(11) EP1079859
(21) EP99924431.2
(22) 21.05.1999
(31) 86451 P
(32) 22.05.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) BIFUNCTIONAL MOLECULES AND
THERAPIES BASED THEREON.
(73) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
LELAND STANFORD JUNIOR
UNIVERSITY te PALO ALTO, CA
94304, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(33) Europees Octrooi Bureau
(72) BRIESEWITZ, Roger te MOUNTAIN
VIEW, CA 94040, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CRABTREE, Gerald, R. te
WOODSIDE, CA 94062, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WANDLESS, Thomas te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RAY, Gregory, Thomas te
DURHAM, NC 27713, Verenigde
Staten van Amerika (US)
VOGEL, Kurt, William te PALO
ALTO, CA 94306, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(54) METHOD OF TREATING OR
PREVENTING INFERTILITY IN A
FEMALE MAMMAL AND
PHARMACEUTICAL KIT FOR USE
IN SUCH METHOD.
(51) A61P 9/00
A61P 37/06
A61P 37/00
A61K 39/39
(21) EP08705076.1
(22) 07.01.2008
(31) 07100215
(32) 08.01.2007
(47) 14.07.2010
(73) Pantarhei Bioscience B.V. te 3701 (11) EP1684803
CH ZEIST
(21) EP04798504.9
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(22) 12.11.2004
(72) COELINGH BENNINK, Herman Jan (31) 0326620
Tijmen te NL-3985 MK
0404102
WERKHOVEN
(32) 14.11.2003
(47) 14.07.2010
24.02.2004
(51) A61K 39/08
(33) GROOT BRITTANNIË
GROOT BRITTANNIË
(11) EP0652771
(21) EP93910244.8
(54) IMMUNE MODULATOR
COMPRISING WHOLE CELL
Nummer 35/10
TSUKAMURELLA BACTERIA.
110
(74) Ir. Metman te AMSTERDAM
(73) UCL Business PLC te 97
TOTTENHAM COURT ROAD
LONDON W1T 4TP, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(74)
(72)
(47)
(51)
(72) Weissleder, Ralph te
CHARLESTOWN, MA 02129,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Tung, Ching-Hsuan te NATICK, MA
Ir. Hoeben te Utrecht
01760, Verenigde Staten van
MCINTYRE, Graham te WEST
Amerika (US)
WICKHAM, KENT BR4 9BT, GROOT
Mahmood, Umar te BOSTON, MA
BRITTANNIË (GB)
02114, Verenigde Staten van
STANFORD, John Lawson te NEAR
Amerika (US)
TONBRIDGE, KENT TN12 9PE,
JOSEPHSON, Lee te ARLINGTON,
GROOT BRITTANNIË (GB)
MA 02174, Verenigde Staten van
STANFORD, Cynthia Ann te NEAR
Amerika (US)
TONBRIDGE, KENT TN12 9PE,
BOGDANOV, Alexei te
GROOT BRITTANNIË (GB)
ARLINGTON, MA 02174,
BOTTASSO, Oscar Adelmo te ZIP
Verenigde Staten van Amerika
CODE 2103, PROVINCIA DE
(US)
SANTA FE, Argentinië (AR)
(47) 07.07.2010
07.07.2010
(51) A61L 15/00
C07K 14/605
(11) EP1735019
A61P 3/10
A61K 47/48
(21) EP05731830.5
20 oktober 2010
WARWICKSHIRE CV32 6ES,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 21.07.2010
(51) A61M 15/00
(11) EP1212111
(21) EP00945039.6
(22) 29.06.2000
(31) 141793 P
198060 P
(32) 30.06.1999
18.04.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Inhalator with threshold-valve.
(73) Novartis AG te 4002 BASEL,
Zwitserland (CH)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(51) A61M 5/32
A61M 5/315
A61M 5/24
(72) SCHULER, Carlos te CUPERTINO,
CA 95014, Verenigde Staten van
Amerika (US)
PABOOJIAN, Steve te MENLO
PARK, CA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
TUTTLE, Derrick, J. te SAN JOSE,
CA 95131, Verenigde Staten van
Amerika (US)
SMITH, Adrian, E. te BELMONT,
CA 94002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
RASMUSSEN, Dennis, R. te SANTA
CLARA, CA 95051, Verenigde
Staten van Amerika (US)
BAKSHI, Aneesh te BELMONT, CA
94002, Verenigde Staten van
Amerika (US)
CLARK, Andrew te WOODSIDE, CA
94062, Verenigde Staten van
Amerika (US)
WARD, Brian, R.,S. te LOS ALTOS,
CA 94024, Verenigde Staten van
Amerika (US)
ALSTON, William, W., Jr. te SAN
JOSE, CA 95124, Verenigde
Staten van Amerika (US)
NASON, Kevin, S. te MENLO PARK,
CALIFORNIA 94025, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(11) EP1601395
(47) 21.07.2010
(21) EP04716557.6
(51) A61M 16/04
(22) 03.03.2004
(11) EP1418969
(31) 0304823
(21) EP02707077.0
(32) 03.03.2003
(51) A61K 49/00
(22) 21.03.2002
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP1077731
(31) 14222801
(54) IMPROVEMENTS IN AND
RELATING TO A PEN-TYPE
INJECTOR.
(32) 23.03.2001
(11) EP1881850
(22) 18.03.2005
(21) EP06759598.3
(31) 555150 P
975590
(22) 11.05.2006
(31) 680688 P
(32) 13.05.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) GLP-1 PEGYLATED COMPOUNDS.
(73) ELI LILLY AND COMPANY te
INDIANAPOLIS, IN 46285,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) ZHANG, Lianshan te CARMEL,
INDIANA 46033, Verenigde Staten
van Amerika (US)
VICK, Andrew, Mark te FISHERS,
INDIANA 46037, Verenigde Staten
van Amerika (US)
MILLICAN, Rohn, Lee, Junior te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46259,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MAYER, John, Philip te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46220,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
GLAESNER, Wolfgang te CARMEL,
INDIANA 46032, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(47) 29.09.2010
(21) EP99924225.8
(22) 13.05.1999
(31) 79447
(32) 14.05.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INTRAMOLECULARLY-QUENCHED
NEAR INFRARED FLUORESCENT
PROBES.
(73) THE GENERAL HOSPITAL
CORPORATION te BOSTON, MA
02114, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(32) 22.03.2004
28.10.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MODULAR COMPRESSION
DEVICE.
(73) Farrow Medical Innovations, Inc.
te BRYAN TX 77803, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Hoeben te Utrecht
(72) FARROW, Wade, P. te COLLEGE
STATION, TX 77845, Verenigde
Staten van Amerika (US)
CREIGHTON, Barry, L. te
COLLEGE STATION, TX 77845,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 07.07.2010
(33) Israël
(54) SYSTEM FOR INTUBATION.
(73) DCA Design International Limited
(73) Hospitech Respiration Ltd. te
te WARWICK CV34 4AB, GROOT
49250 PETACH-TIKVA, Israël (IL)
BRITTANNIË (GB)
(72)
EFRATI, Shai te 75289 RISHON LE
(72) VEASEY, Robert, Frederick te
ZION, Israël (IL)
LEAMINGTON SPA,
WARWICKSHIRE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
LANGLEY, Christopher, Nigel te
LEAMINGTON SPA,
WARWICKSHIRE, GROOT
BRITTANNIË (GB)
WIMPENNY, Steven te
(47) 14.07.2010
(51) A61M 29/02
A61M 25/10
(11) EP2054118
(21) EP07786605.1
Nummer 35/10
(22) 07.08.2007
111
CÉDEX 05, Frankrijk (FR)
20 oktober 2010
(11) EP2016995
(31) 102006039236
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(21) EP08156754.7
(32) 21.08.2006
(72) DJEGA-MARIADASSOU, Gérald te
F-91430 IGNY, Frankrijk (FR)
THOMAS, Cyril te F-75013 PARIS,
Frankrijk (FR)
GORCE, Olivier te F-78400
CHATOU, Frankrijk (FR)
(22) 22.05.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DEVICE FOR REDUCING OR
REMOVING STENOSES.
(73) Variomed AG te 9496 BALZERS,
Liechtenstein (LI)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) STENGEL, Max te 76646
BRUCHSAL, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 21.07.2010
(51) A61N 1/05
(11) EP1631346
(21) EP04759309.0
(22) 09.04.2004
(31) 10316177
(32) 10.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) CARDIAC ELECTRODE
ANCHORING SYSTEM.
(73) CARDIAC PACEMAKERS, INC. te
ST. PAUL, MINNESOTA 55112,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) OSYPKA, Peter te 79618
RHEINFELDEN-HERTEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.07.2010
(51) A63G 21/20
(11) EP1697014
(21) EP04816621.9
(22) 14.12.2004
(31) 529913 P
(32) 15.12.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) ROLLER COASTER.
(73) ANTONIO ZAMPERLA S.p.A. te
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA
(VICENZA), Italië (IT)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) ZAMPERLA, Alberto te 36100
VICENZA, Italië (IT)
(47) 15.09.2010
(51) B01J 23/46
B01D 53/94
(11) EP1315550
(21) EP01951780.4
(22) 09.07.2001
(31) 0009678
(32) 24.07.2000
(33) Frankrijk
(54) METHOD FOR CATALYTIC
TREATMENT OF A GAS FOR
REDUCING NITROGEN OXIDE
EMISSION.
(73) UNIVERSITE PIERRE ET MARIE
CURIE (PARIS VI) te 75252 PARIS
(47) 15.09.2010
(51) C01B 39/02
B01J 29/40
B01D 71/02
(11) EP1123898
(21) EP99970650.0
(22) 08.10.1999
(31) MI20071444
(32) 18.07.2007
(33) Italië
(54) Apparatus and method for dosing
and mixing solid powders in
technological processes for
converting plastic materials.
(73) IMPIANTI OMS S.p.A. te 20050
VERANO BRIANZA (MONZA E
BRIANZA), Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(31) 31689898
(72) Massarotto, Loris te 20050,
TRIUGGIO MI, Italië (IT)
(32) 20.10.1998
(47) 29.09.2010
(33) Japan
(51) C10G 11/05
B01J 29/72
(54) ZEOLITE COMPOSITE FILM AND
PROCESS FOR PRODUCING THE
SAME.
(73) NGK Insulators, Ltd. te NAGOYACITY, AICHI PREF. 467-8530,
Japan (JP)
(11) EP1892040
(21) EP06742051.3
(22) 31.05.2006
(31) 200510073093
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 31.05.2005
(72) TOMITA, Toshihiro te NAGOYACITY, AICHI 457-0006, Japan (JP)
NAKAYAMA, Kunio te OKAZAKICITY, AICHI 444-0841, Japan (JP)
(33) China
(54) MODIFIED ZEOLITE BETA.
(51) F16N 7/30
B23Q 11/10
B01F 5/18
B01F 3/04
(73) China Petroleum & Chemical
Corporation te BEIJING 100029,
China (CN)
RESEARCH INSTITUTE OF
PETROLEUM PROCESSING,
SINOPEC te BEIJING 100083,
China (CN)
(11) EP2100659
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP09154297.7
(72) LUO, Yibin te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, China (CN)
DA, Zhijian te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, China (CN)
OUYANG, Ying te HAIDIAN
DISTRICT, BEIJING 100083, China
(CN)
ZHUANG, Li te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, China (CN)
LONG, Jun te HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING 100083, China (CN)
SHU, Xingtian te HAIDIAN
DISTRICT, BEIJING 100083, China
(CN)
ZONG, Baoning te HAIDIAN
DISTRICT, BEIJING 100083, China
(CN)
(47) 14.07.2010
(22) 04.03.2009
(31) 102008013540
(32) 11.03.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Device for creating and spraying
an aerosol.
(73) microjet GmbH te 76187
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Link, Edmar te 76228,
KARLSRUHE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Wendler, Thomas te 76689
KARLSDORF -NEUTHARD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
Beideck, Rudi te 76344,
EGGENSTEIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 15.09.2010
(51) B29B 7/76
B29B 7/60
B29B 7/42
B01F 7/02
B01F 3/14
B01F 3/12
B01F 15/04
B01F 15/00
(47) 07.07.2010
(51) C07C 37/20
B01J 31/10
(11) EP1908519
(21) EP07025003.0
(22) 28.09.2004
(31) 2003339944
2004133344
(32) 30.09.2003
28.04.2004
(33) Japan
Japan
(54) Method for preparing bisphenol in
the presence of a modified acidic
Nummer 35/10
ion-exchange resin.
112
(31) 102008006830
20 oktober 2010
ROHR IN N.B., BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(73) Mitsui Chemicals, Inc. te TOKYO
105-7117, Japan (JP)
(32) 30.01.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 18.08.2010
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) Werkwijze en inrichting voor het
verwijderen van deuken uit een
elektrisch geleidende, vlakke
structuur naar een gladde
structuur vorm.
(51) F16L 9/133
F16L 9/12
F16L 11/08
C09J 5/06
B32B 1/08
B29L 23/00
B29K 27/18
B29C 70/08
B29C 65/48
B29C 35/02
(72) Terajima, Takashi te CHIBA-KEN
299-0265, Japan (JP)
Takai, Toshihiro te CHIBA-KEN
299-0265, Japan (JP)
Fujiwara, Kenji te CHIBA-KEN
299-0265, Japan (JP)
(47) 14.07.2010
(51) B07B 7/00
A24C 5/39
A24B 1/04
(73) Mazac, Karel te 86316
FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schuller, Paul te 86316
FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(11) EP1857259
(21) EP07009577.3
(21) EP05003384.4
(72) Mazac, Karel te 86316
FRIEDBERG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 17.02.2005
(47) 02.06.2010
(31) 102004015463
(51) F04D 29/22
B23H 9/10
B23H 3/00
(32) 15.05.2006
(11) EP1582272
(32) 26.03.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze en inrichting voor het (11) EP1211009
uitstoten van vreemde lichamen. (21) EP01310033.4
(73) Hauni Primary GmbH te 21493
SCHWARZENBEK,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) Funke, Dr. Peter te 22175
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Zielke, Dietmar te 22143
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Drewes, Harry te 22303
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Benz, Wolfgang te 21039
BÖRNSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 22.09.2010
(51) B08B 15/00
(11) EP1908532
(21) EP07018693.7
(22) 24.09.2007
(31) PO20060009
(32) 02.10.2006
(33) Italië
(54) Flexible air extraction system.
(73) HPM Divisione Nautica S.r.l. te
50144 FIRENZE, Italië (IT)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(72) Bertacca, Alessandro te 55049
VIAREGGIO (LU), Italië (IT)
Ghilardi, Gianluigi te 55049
VIAREGGIO (LU), Italië (IT)
Carrai, Carlo Alberto te 55043
LIDO DI CAMAIORE CAMAIORE
(LU), Italië (IT)
(47) 07.07.2010
(51) B21D 26/14
B21D 1/06
(11) EP2085161
(21) EP09001312.9
(22) 30.01.2009
(22) 30.11.2001
(31) MI002595
(32) 30.11.2000
(33) Italië
(54) Method for production of a rotor
for centrifugal compressors.
(73) Nuovo Pignone Holding S.P.A. te
50127 FIRENZE, Italië (IT)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Battistini, Verter te 50013 CAMPI
BIZENSIO, FLORENCE, Italië (IT)
Mariotti, Umberto te 50127
FLORENCE, Italië (IT)
(47) 25.08.2010
(51) B29C
B29C
B29C
B29C
B29C
70/76
45/34
45/14
44/34
33/10
(22) 12.05.2007
(31) 102006022904
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze voor de productie van
een rotatiesymmetrisch hol
lichaam, gemaakt uit een met
vezels versterkte
kunststofbewapening en een PVE
gemodificeerde PTFE-bekleding.
(73) K & W GmbH te 59394
NORDKIRCHEN-CAPELLE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Troschitz Ralf, Dr. te 40470
DÜSSELDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
(51) B65D 81/34
B65D 77/20
B65D 65/00
B32B 27/32
B32B 27/30
B32B 27/18
B32B 27/08
(11) EP2111980
(21) EP09005623.5
(11) EP1991404
(22) 22.04.2009
(21) EP07721965.7
(31) 202008005665 U
(22) 27.02.2007
(32) 23.04.2008
(31) 102006009991
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32) 03.03.2006
(54) Polymer film laminate and
packaging tray closable with said
laminate as peelable lid film.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) DEVICE AND METHOD FOR
FOAMING OR INJECTION-MOLDING (73) Wipak Walsrode GmbH & Co. KG
te 29656 WALSRODE,
A PLASTIC FRAME OF A PLANAR
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WORKPIECE.
(DE)
(73) Webasto AG te 82131
(74)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
STOCKDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Dohmeier, Stefan te 29683 BAD
FALLINGBOSTEL,
(72) STÜLLENBERG, Uwe te 84069
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SCHIERLING, BONDSREPUBLIEK
(DE)
DUITSLAND (DE)
Nelke, Dr. Dorit te 29683 BAD
SCHMID, Johann te 84066
FALLINGBOSTEL,
MALLERSDORF-PFAFFENHOFEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
KRUMPHOLZ, Helmut te 85120
(47) 07.07.2010
HEPBERG, BONDSREPUBLIEK
(51) E04D 12/00
DUITSLAND (DE)
D06N 3/14
WITOWSKI, Reinfried te 93352
Nummer 35/10
113
B32B 27/12
(11) EP1699630
(21) EP04803856.6
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN
467-8561, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 18.12.2003
(72) Umeda, Takaichiro c/o BROTHER
KOGYO KABUSHIKI KAISHA, te
NAGOYA-SHI, AICHI 467-8562,
Japan (JP)
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(47) 15.09.2010
(54) Method for the production of an
underlay for roofs.
(51) B42F 5/00
(22) 14.12.2004
(31) 10359957
(73) EWALD DÖRKEN AG te 58313
HERDECKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) KLINGELHAGE, Norbert te 58300
WETTER, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
LAUR, Rüdiger te 44225
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
SCHRÖER, Jörn te 58313
HERDECKE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.07.2010
(51) B41J 2/175
(11) EP1609603
(21) EP05012921.2
(22) 15.06.2005
(31) 2004184450
(32) 23.06.2004
(33) Japan
(54) Method of filling ink cartridge
with ink.
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN
467-8561, Japan (JP)
(11) EP2079594
(21) EP07825568.4
(22) 25.10.2007
(31) 200600543
(32) 06.11.2006
(33) België
(54) LEAF FOR THE COMPOSITION OF
A PHOTO ALBUM AND PHOTO
ALBUM PROVIDED WITH SUCH A
LEAF.
(73) Unibind Limited te 136 NICOSIA,
Cyprus (CY)
(72) PELEMAN, Guido te 2018
ANTWERPEN, België (BE)
(72) Riegl, Stefan te 82407
WILZHOFEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Franke, Olaf te 80807 MÜNCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 22.09.2010
(31) 200700827 U
(31) 20218442 U
(32) 23.04.2007
(32) 27.11.2002
(33) Spanje
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Collision safety device being
applicable to infant seats.
(54) SUSPENDING DEVICE.
(51) B60G
B60G
B60G
B60G
21/10
21/073
17/056
17/033
(11) EP2029377
(21) EP07747471.6
(22)
(54) Fluid cartridges and fluid amount (31)
detection systems.
(32)
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
(33)
te NAGOYA-SHI, AICHI-KEN
467-8561, Japan (JP)
(54)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73)
(72) Sasaki, Toyonori te MIZUHO-KU
NAGOYA-SHI, AICHI 467-8562,
Japan (JP)
29.05.2007
06076123
29.05.2006
Europees Octrooi Bureau
(73) JANE, S.A. te 08184 PALAU SOLITA
I PLEGAMANS BARCELONA,
Spanje (ES)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Santamaria, Manuel Jane, c/o
Mercaders te 08184 PALAU
SOLITA I PLEGAMANS
(BARCELONA), Spanje (ES)
(47) 28.07.2010
(51) B62B 3/14
(11) EP2104625
(21) EP07817783.9
(22) 07.11.2007
(31) 102006054153
(32) 16.11.2006
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
SUSPENSION SYSTEM FOR A
VEHICLE.
(54) STACKABLE SHOPPING CART.
Clemens, Maria te NL-5706 KX
HELMOND
(51) B62D 33/02
B62D 27/06
B60P 7/12
(73) Eberlein, Herbert te 89347
BUBESHEIM, BONDSREPUBLIEK
Nederlandse Organisatie voor
DUITSLAND (DE)
toegepast
(72) Eberlein, Herbert te 89347
-natuurwetenschappelijk
BUBESHEIM, BONDSREPUBLIEK
onderzoek TNO te 2628 VK DELFT
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47)
07.07.2010
(72) VAN DER KNAAP, Albertus,
(22) 28.02.2008
(47) 07.07.2010
(54) Ink cartridge and system having
such an ink cartridge.
(51) B60T 10/02
B60T 10/00
B60K 31/00
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(22) 13.03.2008
(47) 11.08.2010
(21) EP08003698.1
(73) MAN Nutzfahrzeuge AG te 80995
MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(22) 13.11.2003
(11) EP1864815
(11) EP2095958
(54) Werkwijze en inrichting voor de
vaststelling van de in- en
uitschakelconditie voor een
motorrem van een lange-duur
reminstallatie van een voertuig,
in het bijzonder van een utilair
voertuig.
(21) EP08380083.9
(51) B41J 2/175
(51) B41J 2/175
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(21) EP03796016.8
(47) 08.09.2010
(47) 15.09.2010
(32) 09.05.2008
(11) EP1985491
(72) CAMPS, Werner te B-2018
ANTWERPEN, België (BE)
(33) Japan
(31) 102008023134
(11) EP1565325
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(32) 08.06.2006
(22) 06.05.2009
(51) B42F 15/00
(72) Sasaki, Toyonori te NAGOYA-SHI
AICHI-KEN 467-8562, Japan (JP)
(31) 2006160113
(21) EP09006150.8
(51) B60N 2/28
(73) Conteyor Multibag Systems N.V.
te 9820 MERELBEKE, België (BE)
(22) 06.06.2007
(11) EP2123500
(47) 11.08.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(21) EP07011143.0
20 oktober 2010
(11) EP1740441
(21) EP05729942.2
(22) 13.04.2005
Nummer 35/10
114
20 oktober 2010
(31) 0401003
(31) 2002348404
(33) China
(32) 19.04.2004
(32) 29.11.2002
(33) Zweden
(33) Japan
(54) Loading/unloading system for
container terminal.
(54) POST CONNECTION MEANS FOR
LOAD VEHICLES, AND
MANUFACTURING METHOD.
(54) CAP FOR CANNED DRINK.
(73) Laxo Mekan AB te 70221
ÖREBRO, Zweden (SE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73) Shanghai Zhenhua Port
Machinery Co., Ltd. te 200125
(73) Onoda, Shigeyoshi te TOYOHASHI
SHANGHAI, China (CN)
CITY, AICHI 441-1112, Japan (JP)
(74)
Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
Matsuura, Harumi te TOYOHASHI
CITY, AICHI 441-1111, Japan (JP) (72) TIAN, Hong te 200125,
SHANGHAI, China (CN)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) HIMBERG, Tomas c/o Laxo Mekan (72) ONODA, Yoshio te TOYOHASHI
AB te S-702 21 ÖREBRO, Zweden
CITY, AICHI 441-1112, Japan (JP)
(SE)
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(51) B65D 77/28
(51) B65D 1/40
B65D 1/22
B31B 45/00
(11) EP1555211
(21) EP03766685.6
(22) 01.08.2003
(31) 2002226431
2003103250
(32) 02.08.2002
07.04.2003
(11) EP1630106
(21) EP05107077.9
(22) 30.07.2005
(31) 202004012432 U
(32) 06.08.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Cup-shaped container with a
spoon.
(47) 21.07.2010
(51) E21B 19/22
B65H 51/18
B63B 35/00
(11) EP1467944
(21) EP03705483.0
(22) 27.01.2003
(31) 02075311
(32) 25.01.2002
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) FLOATING LIFTING DEVICE.
(73) IHC Gusto Engineering B.V. te
Schiedam
(73) Huhtamaki Göttingen
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Zweigniederlassung der
Huhtamaki Deutschland GmbH & (72) FRUMAU, Christiaan te NL-2623
Co. KG te 37077 GÖTTINGEN,
GW DELFT
PACKAGING CONTAINER AND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
WOLDRING, Wilhelmus,
METHOD OF PRODUCING THE
(DE)
Coenradus, Johannes, Jozephus te
SAME.
NL-3053 MD ROTTERDAM
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
FP Corporation te FUKUYAMA-SHI
COMMANDEUR, Johan, Albert te
HIROSHIMA 721-8607, Japan (JP) (72) Altenburg, Gerd te 37077,
NL-3334 GS ZWIJNDRECHT
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(47)
02.11.2006
DUITSLAND (DE)
FUJII, Yoshinori te 12-15,
Wagner, Katrin te 37022,
(51) B65H 75/18
AKEBONO-CHO 1-CHOME
GÖTTINGEN, BONDSREPUBLIEK
B65H 75/14
FUKUYAMA-SHI,, Japan (JP)
DUITSLAND (DE)
A47K 10/38
14.07.2010
(47) 07.07.2010
(11) EP1960302
(33) Japan
Japan
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51) B65D 33/34
B65D 33/25
B65D 33/24
B31B 19/90
(11) EP1812303
(21) EP05798475.9
(22) 28.10.2005
(31) 102004056043
(32) 19.11.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) PACKAGING SACHET AND
METHOD FOR PRODUCING THE
SAME.
(73) Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te
27283 VERDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) ROESINK, Hermann te 1391 ED
ABCOUDE
EHRHARDT, Claus te 21075
HAMBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(51) B65G 41/00
B64F 1/32
(21) EP06829392.7
(11) EP2048096
(31) 05026712
(21) EP08166446.8
(22) 13.10.2008
(31) 102007048876
(32) 11.10.2007
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Luggage transporter.
(73) MULAG Fahrzeugwerk Heinz
Wössner GmbH & Co. KG te
77728 OPPENAU,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Verbücheln, Karl-Josef te 77871,
RENCHEN-ULM,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 14.07.2010
(51) B66C 19/00
B65G 63/00
(47) 04.08.2010
(11) EP2082981
(51) B65D 41/62
(21) EP09150897.8
(11) EP1584571
(21) EP03812302.2
(22) 25.11.2003
(22) 20.01.2009
(22) 07.12.2006
(32) 07.12.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) END PLUG FOR A ROLL OF
MATERIAL, ROLL OF MATERIAL
AND RETENTION MECHANISM IN
A DISPENSER.
(73) SCA Hygiene Products AB te 405
03 GÖTEBORG, Zweden (SE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) LIND, Mats te S-776 90
HEDEMORA, Zweden (SE)
POMMER, Stig te S-776 92
HEDEMORA, Zweden (SE)
LARSSON, Björn te S-427 50
BILLDAL, Zweden (SE)
KULLMAN, Marcus te S-784 54
BORLÄNGE, Zweden (SE)
SALAKER, Allan te S-776 70
VIKMANSHYTTAN, Zweden (SE)
UNGER, Helmut te 73560
BÖBINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
BACKLUND, Markus te S-776 93
HEDEMORA, Zweden (SE)
(31) 200810032993
(47) 21.07.2010
(32) 24.01.2008
(51) B65H 75/44
Nummer 35/10
(11) EP1760024
(21) EP06018392.8
(22) 02.09.2006
(31) 102005042155
(32) 06.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Draagbare slang- of
kabeltrommel.
(73) Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.
KG te 72074 TÜBINGENPFRONDORF, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
115
STICCHI, Paolo te 6900
MASSAGNO, Zwitserland (CH)
BRUNENGO, Paolo te 6900
LUGANO, Zwitserland (CH)
(47) 28.07.2010
(51) C07D 333/62
C07D 333/16
C07C 405/00
A61P 27/06
A61K 31/5575
20 oktober 2010
VIELLEVOYE, Marcel te 2340
BEERSE, België (BE)
BACKX, Leo Jacobus Jozef te 2340
BEERSE, België (BE)
BERTHELOT, Didier Jean-Claude
te 2340 BEERSE, België (BE)
BUSSCHER, Guuske Frederike te
2340 BEERSE, België (BE)
(47) 28.07.2010
(51) C07D 215/18
(11) EP1814848
(11) EP2150533
(21) EP05852061.0
(21) EP08749150.2
(22) 21.11.2005
(22) 25.04.2008
(31) 997039
(31) 07008412
(32) 23.11.2004
(32) 25.04.2007
(33) Verenigde Staten van Amerika
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) 2,3,4-SUBSTITUTEDCYCLOPENTANONES AS
THERAPEUTIC AGENTS.
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
OF OPTICALLY ACTIVE
ETHENYLPHENYL ALCOHOLS.
(73) Lonza AG te 4052 BASEL,
Zwitserland (CH)
(22) 17.10.2003
(73) ALLERGAN, INC. te IRVINE CA
92612, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 2002307351
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) MCGARRITY, John te 3902 BRIGGLIS, Zwitserland (CH)
BAPPERT, Erhard te 4056 BASEL,
Zwitserland (CH)
BELSER, Thomas te 3900 BRIG,
Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Brennenstuhl, Hugo te 72074
TÜBING, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
(51) C01B 31/02
(11) EP1413551
(21) EP03023670.7
(72) DONDE, Yariv te DANA POINT, CA
92629, Verenigde Staten van
Japan
Amerika (US)
Methods for Manufacturing MultiHOLOBISKI, Mark te LAGUNA
Wall Carbon Nanotubes.
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
POSNER, Mari, F. te LAGUNA
te TOYOTA-SHI, AICHI-KEN,
NIGUEL, CA 92677, Verenigde
471-8571, Japan (JP)
Staten van Amerika (US)
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
BURK, Robert, M. te LAGUNA
Sakurabayashi, Yasunori c/o
BEACH, CA 92651, Verenigde
Toyota Jidosha te AICHI-KEN,
Staten van Amerika (US)
471-8571, Japan (JP)
GARST, Michael, E. te NEWPORT
Kondo Takuya c/o Toyota Jidosha
BEACH, CA 92660, Verenigde
te AICHI-KEN, 471-8571, Japan
Staten van Amerika (US)
(JP)
(47) 28.07.2010
Yamazawa, Yasushi c/o Toyota
Jidosha te AICHI-KEN, 471-8571, (51) C07D 401/14
C07D 401/12
Japan (JP)
C07D 295/10
Suzuki, Yoshinao c/o Toyota
C07D 241/20
Jidosha te AICHI-KEN, 471-8571,
C07D 211/58
Japan (JP)
A61P 3/00
Monthioux, Marc c/o C.E.M.S te
A61K 31/495
31055 TOULOUSE CEDEX 4,
A61K 31/445
Frankrijk (FR)
Le.Lay, Mikako c/o Toyota Motor
(11) EP2076494
Engineering & te 1140
(21) EP07821650.4
BRUSSELS, België (BE)
(22) 22.10.2007
21.07.2010
(31) 06122817
C07C 273/04
(32) 24.10.2006
EP2086928
(33) Europees Octrooi Bureau
EP07818804.2
(54) PIPERIDINE OR PIPERAZINE
09.10.2007
SUBSTITUTED TETRAHYDRO06022991
NAPHTHALENE-1-CARBOXYLIC
ACID MTP INHIBITING
04.11.2006
COMPOUNDS.
Europees Octrooi Bureau
(73) Janssen Pharmaceutica NV te
PROCESS FOR UREA
2340 BEERSE, België (BE)
PRODUCTION AND RELATED
(72)
MEERPOEL, Lieven te 2340
PLANT.
BEERSE, België (BE)
Urea Casale S.A. te 6900
LINDERS, Joannes Theodorus
LUGANO-BESSO, Zwitserland (CH)
Maria te 2340 BEERSE, België
Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(BE)
JAROSKOVA, Libuse te 2340
ZARDI, Federico te 6932
BEERSE, België (BE)
BREGANZONA, Zwitserland (CH)
(32) 22.10.2002
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
(74)
(72)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 14.07.2010
(51) C07D 215/22
(11) EP1480953
(21) EP03780889.6
(22) 18.12.2003
(31) 2003002996
(32) 09.01.2003
(33) Japan
(54) Werkwijze voor het bereiden van
aripiprazol.
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te Tokyo-to, Japan (JP)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) TSUJIMORI, Hisayuki te KURUMESHI, FUKUOKA 830-0047, Japan
(JP)
YAMAGUCHI, Tatsuya te KURUMESHI, FUKUOKA 830-0044, Japan
(JP)
(47) 02.11.2005
(51) C07D 239/52
(11) EP1807401
(21) EP05806519.4
(22) 28.10.2005
(31) 2004317222
(32) 29.10.2004
(33) Japan
(54) PROCESS FOR THE PREPARATION
OF PHENYL 2-PYRIMIDINYL
KETONES AND THEIR NOVEL
INTERMEDIATES.
(73) Bayer CropScience AG te 40789
MONHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
Nummer 35/10
(72) ARAKI, Koichi te IBARAKI
300-1216, Japan (JP)
SATO, Yoshitaka te IBARAKI
300-2648, Japan (JP)
FORD, Mark, James te 61389
SCHMITTEN-OBERREIFENBERG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 07.07.2010
(51) C07D 301/10
C07D 301/08
(11) EP2041106
(21) EP07796743.8
(22) 09.07.2007
(31) 489086
(32) 18.07.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Rechtstreekse
epoxidatiewerkwijze waarbij
gebruik gemaakt wordt van een
verbeterde
katalysatorsamenstelling.
(73) Lyondell Chemical Technology,
L.P. te GREENVILLE, DE 19807,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) QIN, Kun te CHADDS FORD, PA
19317, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GREY, Roger A. te WEST
CHESTER, PA 19382, Verenigde
Staten van Amerika (US)
WHITMAN, Peter J. te GLEN MILLS,
PA 19342, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 29.09.2010
(51) C07D 301/10
(11) EP1517901
(21) EP03762055.6
116
(21) EP01100428.0
(22) 08.01.2001
(54) Epoxidation process of olefins.
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Uhde GmbH te 44141
DORTMUND, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Thiele, Georg, Dr. te 63450
HANAU, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Sauer, Jörg, Dr. te MOBILE,
ALABAMA 36695, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hofen, Willi te 63517
RODENBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Haas, Thomas, Dr. te 60322
FRANKFURT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.07.2010
(51) C07D 471/04
C07D 405/14
C07D 401/14
C07D 401/04
A61P 5/50
A61K 31/454
(11) EP2142528
(72)
(47)
(51)
(11)
(47) 29.09.2010
(51) C07D 417/04
A61P 11/00
A61K 31/4439
(11) EP1999128
(21) EP07739373.4
(22) 15.03.2007
(31) 2006075307
(32) 17.03.2006
(33) Japan
(54) TETOMILAST POLYMORPHS.
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(32) 04.04.2007
(72) AOKI, Satoshi te TOKUSHIMA-SHI,
TOKUSHIMA 771-0182, Japan (JP)
NAKAYA, Kenji te TOKUSHIMA-SHI,
TOKUSHIMA 771-0182, Japan (JP)
SOTA, Masahiro te TOKUSHIMASHI, TOKUSHIMA 771-0182, Japan
(JP)
ISHIGAMI, Masashi te KANZAKIGUN, SAGA 842-0197, Japan (JP)
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) 1-(1-BENZYLPIPERIDIN-4YL)BENZIMIDAZ0LE -5CARBOXYLIC ACID DERIVATIVES
FOR THE TREATMENT OF
DIABETES MELLITUS.
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(73)
(72) KUROITA, Takanobu c/o TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED te OSAKA-SHI, OSAKA
532-8686, Japan (JP)
OJIMA, Mami, c/oTAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED te OSAKA-SHI, OSAKA
532-8686, Japan (JP)
BAN, Junko, c/o TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY
LIMITED te OSAKA-SHI, OSAKA
532-8686, Japan (JP)
(31) 07105617
(31) 392679 P
(54)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(22) 26.03.2008
(73) F. Hoffmann-La Roche AG te
BASEL, Zwitserland (CH)
(33)
(73) Takeda Pharmaceutical Company
Limited te OSAKA-SHI, OSAKA
541-0045, Japan (JP)
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD. te CHIYODA-KU TOKYO
101-8535, Japan (JP)
(21) EP08718196.2
(22) 24.06.2003
(32) 28.06.2002
20 oktober 2010
(72) BLEICHER, Konrad te 79102
FREIBURG, BONDSREPUBLIEK
Verenigde Staten van Amerika
DUITSLAND (DE)
A METHOD FOR THE START-UP OF
CHRIST, Andreas D. te CH-4144
AN EPOXIDATION PROCESS AND A
ARLESHEIM, Zwitserland (CH)
PROCESS FOR THE EPOXIDATION
MARTIN, Rainer E. te CH-4056
OF AN OLEFIN.
BASEL, Zwitserland (CH)
Shell Internationale Research
MOHR, Peter te CH-4054 BASEL,
Maatschappij B.V. te 2596 HR THE
Zwitserland (CH)
HAGUE
(47) 07.07.2010
LOCKEMEYER, John, Robert te
(51) C07D 413/10
SUGAR LAND, TX 77479,
A61P 3/10
Verenigde Staten van Amerika
A61K 31/4245
(US)
EVANS, Wayne, Errol te
(11) EP1863801
RICHMOND, TX 77479, Verenigde (21) EP06731118.3
Staten van Amerika (US)
(22) 29.03.2006
REKERS, Dominicus, Maria te
NL-1031 CM AMSTERDAM
(31) 2005099788
TE RAA, Arend, Jan te NL-2514 AB
2005198014
THE HAGUE
(32) 30.03.2005
WERMINK, Thijs te NL-2514 AB
06.07.2005
THE HAGUE
(33) Japan
07.07.2010
Japan
C07D 301/12
(54) BENZIMIDAZOLE DERIVATIVE AND
USE THEREOF.
EP1221442
(47) 04.08.2010
(51) C07D 487/04
A61P 29/00
A61P 25/30
A61P 25/24
A61P 25/22
A61K 31/505
(11) EP2094709
(21) EP07842582.4
(22) 17.09.2007
(31) 826264 P
(32) 20.09.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) THIAZOLE PYRAZOLOPYRIMIDINES
AS CRF1 RECEPTOR
ANTAGONISTS.
(73) ELI LILLY AND COMPANY te
INDIANAPOLIS, IN 46285,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) CHEN, Zhaogen te CARMEL,
INDIANA 46032, Verenigde Staten
van Amerika (US)
HAMDOUCHI, Chafiq, Hamdouchi
te CARMEL, INDIANA 46032,
Nummer 35/10
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HEMBRE, Erik, James te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46202,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
HIPSKIND, Philip, Arthur te NEW
PALESTINE, INDIANA 46163,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MYERS, Jason, Kenneth te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46256,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TAKAKUWA, Takako te
INDIANAPOLIS, INDIANA 46237,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
TOTH, James, Lee te
KNIGHTSTOWN, INDIANA 46148,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 15.09.2010
117
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(72) RASMUSSEN, Frank Winther te
DK-4000 ROSKILDE, Denemarken
(DK)
WESTERGAARD, Majken te 3460
BIRKERØD, Denemarken (DK)
HANSEN, Henrik Frydenlund te
2610 RØDOVRE, Denemarken
(DK)
THRUE, Charlotte Albæk te
DK-1327 COPENHAGEN,
Denemarken (DK)
(47) 04.08.2010
(51) C07K 14/47
A61K 38/17
(11) EP1180524
(11) EP1401853
(22) 18.02.2000
(21) EP02739409.7
(31) 9900844
(22) 28.05.2002
(32) 23.04.1999
(31) 293231 P
331037 P
(33) Spanje
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) MODULATORS OF
PHARMACOLOGICAL AGENTS.
(73) Duke University te DURHAM, NC
27708-0083, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) SULLENGER, Bruce, A. te
DURHAM, NC 27707, Verenigde
Staten van Amerika (US)
RUSCONI, Christopher te
DURHAM, NC 27705, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 22.09.2010
(51) C07H 21/04
A61P 35/00
A61P 19/02
A61P 17/06
A61P 11/06
A61K 31/7125
A61K 31/712
A61K 31/7115
(11) EP1833840
(21) EP05800760.0
(22) 09.11.2005
(31) 626563
647186
699721
724621
P
P
P
P
(32) 09.11.2004
25.01.2005
15.07.2005
07.10.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1612222
(21)
(54) POTENT LNA OLIGONUCLEOTIDES (22)
FOR THE INHIBITION OF HIF-1A.
(31)
(73) Santaris Pharma A/S te 2970
(32)
HØRSHOLM, Denemarken (DK)
(33)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(51) C12Q 1/68
C07H 21/04
(32) 25.05.2001
07.11.2001
20 oktober 2010
(21) EP00905076.6
(54) Neuronale, de exocytose
inhibiterende peptiden en
cosmetische en farmaceutische
samenstellingen die deze
peptiden bevatten.
(73) LIPOTEC, S.A. te L'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), Spanje
(ES)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
EP05011523.7
21.09.2001
00870211
22.09.2000
Europees Octrooi Bureau
(54) Olfactory and pheromones Gprotein coupled receptors.
(73) ChemCom S.A. te 1070
BRUSSELS, België (BE)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(72) Veithen, Alex te 1400 NIVELLES,
België (BE)
(47) 14.07.2010
(51) G01N 33/543
C12N 5/20
C12N 15/13
C12N 15/11
C07K 16/28
A61K 39/395
(11) EP1158004
(21) EP01111930.2
(22) 18.05.2001
(31) 2000147116
2001099508
(32) 18.05.2000
30.03.2001
(33) Japan
Japan
(54) Human monoclonal antibody
against a costimulatory signal
transduction molecule AILIM and
pharmaceutical use thereof.
(73) Japan Tobacco Inc. te TOKYO
105-8422, Japan (JP)
(72) BLANES MIRA, M Clara te E-08902
HOSPITALET DE LLOBREGAT,
Spanje (ES)
LLOBREGAT HERNANDEZ, M
Mercedes te E-08902 HOSPITALET
DE LLOBREGAT, Spanje (ES)
GIL TEBAR, Ana Isabel te E-08902
HOSPITALET DE LLOBREGAT,
Spanje (ES)
FERNANDEZ BALLESTER,
Gregorio Joaquin te E-08902
HOSPITALET DE LLOBREGAT,
Spanje (ES)
PLANELL CASES, Rosa M te
E-08902 HOSPITALET DE
LLOBREGAT, Spanje (ES)
FERRER MONTIEL, Antonio
Vicente te E-08902 HOSPITALET
DE LLOBREGAT, Spanje (ES)
VINIEGRA BOVER, Salvador te
E-08902 HOSPITALET DE
LLOBREGAT, Spanje (ES)
GUTIERREZ PEREZ, Luis Miguel te
E-08902 HOSPITALET DE
LLOBREGAT, Spanje (ES)
CARBONELL CASTELL, Teresa te
E-08902 HOSPITALET DE
LLOBREGAT, Spanje (ES)
PEREZ PAYA, Enrique te E-08902
HOSPITALET DE LLOBREGAT,
Spanje (ES)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47) 30.08.2006
(72) Bousquet-Gagnon, Nathalie te
LACHINE, QUÉBEC H8S 3H3,
(51) C07K 14/72
(72) Takashi, Tsuji te NAGAREYAMASHI, CHIBA 270-0111, Japan (JP)
Katsunari, Tezuka te YOKOHAMASHI, KANAGAWA 236-0004, Japan
(JP)
Nobuaki, Hori te YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA 236-0004, Japan (JP)
(47) 07.07.2010
(51) C07K 19/00
C07K 14/76
C07K 1/20
B01D 15/08
A61K 47/48
A61K 47/42
(11) EP2100904
(21) EP09162758.8
(22) 22.04.2005
(31) 565228 P
(32) 23.04.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Solid phase for use in a method
for the purification of albumin
conjugates.
(73) ConjuChem Biotechnologies Inc.
te MONTREAL, QC H2X 3Y8,
Canada (CA)
Nummer 35/10
118
Canada (CA)
C08F 210/02
Quraishi, Omar te WESTMOUNT,
C08F 10/00
QUÉBEC H3Y 2E1, Canada (CA)
(11) EP1987097
Bridon, Dominique P. te SAN
FRANCISCO, CA 94123, Verenigde (21) EP07757304.6
(22) 22.02.2007
Staten van Amerika (US)
(31) 358959
(47) 07.07.2010
(32) 22.02.2006
(51) C08G 61/12
C07D 333/52
(33) Verenigde Staten van Amerika
(11) EP1300430
(54) POLYETHYLENE COMPOSITIONS
AND PIPE MADE FROM SAME.
(21) EP02019693.7
(22) 04.09.2002
(31) 01123509
(32) 29.09.2001
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) Mono-, oligo- and polymers of
benzo(b)thiophene and 2,2'bisbenzo(b)thiophene and their
use as charge transport
materials.
(73) Merck Patent GmbH te 64293
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Worrall, Christopher te
NORTHWICH, CHESHIRE, CW9
7SR, GROOT BRITTANNIË (GB)
Heeney, Martin te
SOUTHAMPTON, SO14 6TQ,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Tierney, Steven te
SOUTHAMPTON, SO15 7QW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Farrand, Louise te BLANDFORD
FORUM, DORSET, DT11 9ED,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Giles, Mark te SOUTHAMPTON,
SO15 2LE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
Thompson, Marcus te
HAMPSHIRE, SP6 1RR, GROOT
BRITTANNIË (GB)
Shkunow, Maxim te
SOUTHAMPTON SO16 6SX,
GROOT BRITTANNIË (GB)
Sparrowe, David te
BOURNEMOUTH, DORSET, BH6
5EJ, GROOT BRITTANNIË (GB)
McCulloch, Iain te HAMPSHIRE,
SO20 6PE, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 07.07.2010
(51) C08J 5/00
(11) EP1720935
(21) EP04711214.9
(22) 13.02.2004
(54) SCREED MOLD METHOD.
(73) Edizone, L.C. te ALPINE, UT
84004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) PEARCE, Tony, M. te ALPINE, UT
84004, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(73) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL
COMPANY LP te THE
WOODLANDS, TX 77380,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) KRISHNASWAMY, Rajendra, K te
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02139, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YANG, Qing te BARTLESVILLE,
OKLAHOMA 74006, Verenigde
Staten van Amerika (US)
ROHLFING, David, C. te
BARTLESVILLE, OKLAHOMA
74006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
MCDANIEL, Max, P. te
BARTLESVILLE, OKLAHOMA
74006, Verenigde Staten van
Amerika (US)
JAYARATNE, Kumudini, C. te 9746
PV GRONINGEN
FRENCH, Jim, E. te BARTLESVILLE,
OKLAHOMA 74003, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 28.07.2010
(51) C08L 81/00
C08L 77/00
C08L 69/00
C08L 67/00
C08J 3/18
20 oktober 2010
(32) 14.09.1999
(33) Japan
(54) COG Assembly and connecting
material to be used therein.
(73) SONY CHEMICALS CORPORATION
te TOKYO, Japan (JP)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Takeichi, Motohide, te KANUMASHI, TOCHIGI 322-8502, Japan (JP)
Fujihira, Hiroyuki, te KANUMA-SHI,
TOCHIGI 322-8502, Japan (JP)
(47) 07.07.2010
(51) C09K 8/02
(11) EP1680477
(21) EP04783498.1
(22) 09.09.2004
(31) 501796 P
(32) 10.09.2003
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) PHOSPHOLIPID LUBRICATING
AGENTS IN AQUEOUS BASED
DRILLING FLUIDS.
(73) M-I L.L.C. te HOUSTON, TX 77072,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) PATEL, Arvind, D. te SUGARLAND,
TX 77478, Verenigde Staten van
Amerika (US)
DAVIS, Eric te HOUSTON, TX
77082, Verenigde Staten van
Amerika (US)
YOUNG, Steven te CYPRESS, TX
77429, Verenigde Staten van
Amerika (US)
STAMATAKIS, Emanuel te
HOUSTON, TX 77077, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 14.07.2010
(21) EP07119131.6
(51) C10N 10/12
C10M 159/18
C07F 11/00
(22) 24.10.2007
(11) EP1371716
(31) 102006055727
(21) EP03252402.7
(32) 25.11.2006
(22) 15.04.2003
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(31) 159446
(54) Utilisation of a synthetic wax
oxidate as a processing aid for
transparent polar polymers.
(32) 31.05.2002
(11) EP1925638
(73) Evonik Degussa GmbH te 45128
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(72) Spitzer, Udo te 45721, HALTERN
AM SEE, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Schrenk, Volker te 45701,
HERTEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 04.08.2010
(51) C09J 9/02
(47) 07.07.2010
(11) EP1085567
(51) F16L 9/12
C08L 23/06
C08L 101/00
(21) EP00307887.0
(22) 12.09.2000
(31) 26109699
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Preparation of a light color
molybdenum complex.
(73) Chevron Oronite Company LLC te
SAN RAMON, CA 94583-2324,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Ruhe, William R., Jr. te BENICIA,
CALIFORNIA 94510, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Onopchenko, Anatoli te
CONCORD, CALIFORNIA 94518,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 21.07.2010
(51) F21V 37/00
Nummer 35/10
C11C 5/02
C11C 5/00
(11) EP1972682
(21) EP08450039.6
(22) 21.03.2008
(31) 4602007
(32) 22.03.2007
(33) Oostenrijk
(54) Kaars en werkwijze voor de
vervaardiging daarvan.
119
C12N 1/19
(11) EP1893628
(21) EP06772695.0
(22) 09.06.2006
(31) 690321 P
(32) 14.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) SYNTHETIC GENE CONTROL
REGION.
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. te
(73) Drauch Handelsges. m.b.H. te
RAHWAY, NJ 07065, Verenigde
8071 HAUSMANNSTÄTTEN/GRAZ,
Staten van Amerika (US)
Oostenrijk (AT)
(74) dr. Wezenbeek c.s. te Oss
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Drauch, Christian te 8071
HAUSMANNSTÄTTEN/GRAZ,
Oostenrijk (AT)
(47) 14.07.2010
(51) C12N 9/98
C11D 3/386
C11D 3/38
C11D 3/22
C11D 3/12
C11D 17/00
B01J 2/00
(11) EP1632561
(21) EP05026512.3
(22) 10.10.2000
(31) 419391
(32) 15.10.1999
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Protein-containing granules and
granule formulations.
(47) 07.07.2010
(32) 03.03.2000
(51) C12N 1/04
C12M 1/04
(33) Japan
(21) EP01978392.7
(22) 26.09.2001
(31) 00203663
(32) 19.10.2000
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) AEROBIC FERMENTATION
METHOD.
(72) BROECKE, VAN, DEN, Pieter,
Marinus te NL-2631 SV
NOOTDORP
GROEN, Deodorus, Jacobus te
NL-3232 CV BRIELLE
NOORMAN, Hendrik, Jan te
NL-2613 CA DELFT
(47) 07.07.2010
(47) 07.07.2010
(51) C12N 15/81
(51) C12N 9/64
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(11) EP2007885
(21) EP07723889.7
(22) 02.04.2007
(31) 06007552
(32) 11.04.2006
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) METHOD OF INCREASING THE IN
VIVO RECOVERY OF THERAPEUTIC
POLYPEPTIDES.
(73) CSL Behring GmbH te 35041
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(21) EP03734944.6
(22) 15.01.2003
(31) 57561
(32) 29.01.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) MUTANT ACTINOSYNNEMA
PRETIOSUM STRAIN WITH
INCREASED MAYTANSINOID
PRODUCTION.
(73) ImmunoGen, Inc. te WALTHAM,
(54) CELL USABLE IN SERUM-FREE
MA 02451, Verenigde Staten van
CULTURE AND SUSPENSION
Amerika (US)
CULTURE AND PROCESS FOR
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
PRODUCING VIRUS FOR VACCINE
(72) CHUNG, Johnson te TAIPEI 112,
BY USING THE CELL.
Taiwan (TW)
(73) Juridical Foundation The ChemoBYNG, Graham, S. te
Sero-Therapeutic Research
SNOHOMISH, WA 98296,
Institute te KUMAMOTO-SHI,
Verenigde Staten van Amerika
KUMAMOTO 860-8568, Japan (JP)
(US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(47) 14.07.2010
(72) MAKIZUMI, Keiichi te KUMAMOTOSHI, KUMAMOTO 860-0878, Japan
(JP)
MASUDA, Kanako te KOSHIMACHI,
KIKUCHIGUN, KUMAMOTO
8611112, Japan (JP)
KINO, Yoichiro te KUMAMOTO-SHI,
KUMAMOTO 862-8001, Japan (JP)
TOKIYOSHI, Sachio te
KUMAMOTO-SHI, KUMAMOTO
862-0903, Japan (JP)
(73) Lesaffre et Compagnie te 75001
PARIS, Frankrijk (FR)
C12N 15/62
A61K 47/48
(72) BRYAN, Janine te RAHWAY, NEW
(72) WEIMER, Thomas te 35075
JERSEY 07065-0907, Verenigde
GLADENBACH, BONDSREPUBLIEK
Staten van Amerika (US)
DUITSLAND (DE)
BROWNLOW, Michelle, Kaupas te
METZNER, Hubert te 35041
RAHWAY, NEW JERSEY
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
07065-0907, Verenigde Staten
DUITSLAND (DE)
van Amerika (US)
SCHULTE, Stefan te 35043
SCHULTZ, Loren te RAHWAY, NEW
MARBURG, BONDSREPUBLIEK
JERSEY 07065-0907, Verenigde
DUITSLAND (DE)
Staten van Amerika (US)
LANG, Wiegand te 35091 CÖLBE,
LOSADA, Maria, C. te RAHWAY,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NEW JERSEY 07065-0907,
(DE)
Verenigde Staten van Amerika
WORMSBÄCHER, Wilfried te
(US)
35274 KIRCHHAIN,
JANSEN, Kathrin te ALLENDALE,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
NEW JERSEY 07401, Verenigde
(DE)
Staten van Amerika (US)
KURTZ, Myra te DECEASED,
(47) 21.07.2010
Verenigde Staten van Amerika
(51) C12P 17/18
(US)
C12N 15/01
(47) 22.09.2010
(11) EP1468077
(51) C12N 7/00
C12N 5/07
(73) Danisco US Inc. te PALO ALTO, CA
C07K 14/005
94304, Verenigde Staten van
A61K 39/12
Amerika (US)
(11) EP1260581
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(21) EP01908228.8
(72) Ghani, Mahmood te MILPITAS, CA
(22) 02.03.2001
95035, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(31) 2000059262
(11) EP1341898
20 oktober 2010
(51) C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
9/88
9/78
9/02
15/86
15/85
15/67
(11) EP1337655
(21) EP01972317.0
(22) 05.10.2001
(31) 0024550
(32) 06.10.2000
Nummer 35/10
120
(33) GROOT BRITTANNIË
WI, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(54) LENTIVIRAL VECTORS FOR THE
TREATMENT OF
(47) 28.07.2010
NEURODEGENERATIVE DISEASES. (51) C12Q 1/42
(73) Oxford Biomedica (UK) Limited te
C12Q 1/40
OXFORD OX4 4GA, GROOT
C12Q 1/34
BRITTANNIË (GB)
(11) EP1907567
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) KINGSMAN, Alan John, Oxford
BioMedica (UK) Limited te THE
OXFORD SCIENCE PARK, OXFORD
OX4 4GA, GROOT BRITTANNIË
(GB)
MAZARAKIS, Nicholas D.
Department of Gene Therapy te
NORFOLK PLACE LONDON, W2
1PG, GROOT BRITTANNIË (GB)
MARTIN-RENDON, Enca te
SANDFORD ON THAMES OXFORD
OX4 4ST, GROOT BRITTANNIË
(GB)
AZZOUZ, Mimoun te SHEFFIELD
S10 3GX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
ROHLL, Jonathan te SOUTH
STOKE READING RG8 0JW,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(47) 14.07.2010
(51) C12Q 1/26
(11) EP1315831
(21) EP01920143.3
(22) 23.02.2001
(31) 184526 P
221697 P
255771 P
(32) 24.02.2000
31.07.2000
15.12.2000
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) STEAROYL-COA DESATURASE TO
IDENTIFY TRIGLYCERIDE
REDUCING THERAPEUTIC
AGENTS.
(73) Xenon Pharmaceuticals Inc. te
VANCOUVER, BC V5Z 4H5,
Canada (CA)
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH
FOUNDATION te MADISON, WI
53705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) BROWNLIE, Alison, J. te
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6R 2B6, Canada (CA)
HAYDEN, Michael, R. te
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6R 1W9, Canada (CA)
ATTIE, Alan, D. te MADISON, WI
53711, Verenigde Staten van
Amerika (US)
NTAMBI, James, M. te MADISON,
WI 53705, Verenigde Staten van
Amerika (US)
GRAY-KELLER, Mark, P. te
MIDDLETON, WI 53562,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
MIYAZAKI, Makoto te MADISON,
(21) EP06773684.3
(22) 21.06.2006
(31) 692474 P
(32) 21.06.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
20 oktober 2010
Ierland (IE)
LENG, Lin te NEW YORK, NY
10280, Verenigde Staten van
Amerika (US)
METZ, Christine, N. te GREAT
NECK, NY 11021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
MITCHELL, Robert te GREAT
NECK, NY 11021, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(47) 07.07.2010
(51) C21B 7/00
B04C 5/04
B01D 50/00
B01D 46/24
(54) IMPROVED EXTRACTION
METHODS AND ASSAYS FOR FEED (11) EP1557218
ENZYMES.
(21) EP05100188.1
(73) AB Enzymes GmbH te 64293
(22) 13.01.2005
DARMSTADT, BONDSREPUBLIEK
(31) GE20040005
DUITSLAND (DE)
(74) Quintelier te DIEGEM
(32) 23.01.2004
(72) BASU, Shib, Sankar te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
BETTS, Scott te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
ONO, Makoto te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
NELSON, Andrea te RESEARCH
TRIANGLE PARK, NC 27709,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
WINSLOW, Stephanie te
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC
27709, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(33) Italië
(47) 11.08.2010
(51) G01N 33/53
C12Q 1/68
C07K 16/28
C07K 16/00
C07H 21/04
A61K 48/00
A61K 39/395
(11) EP1383919
(21) EP02725395.4
(22) 29.03.2002
(31) 279435 P
(32) 29.03.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHODS AND COMPOSITIONS
FOR USING MHC CLASS II
INVARIANT CHAIN POLYPEPTIDE
AS A RECEPTOR FOR
MACROPHAGE MIGRATION
INHIBITORY FACTOR.
(54) System for purifying the exhaust
gases from blast furnaces.
(73) PAUL WURTH S.A. te 1122
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) DALLASTA, Alessandro te 16148,
GENOVA, Italië (IT)
(47) 28.07.2010
(51) C22B 1/24
C22B 1/14
(11) EP1425427
(21) EP02753907.1
(22) 02.08.2002
(31) PR678301
(32) 02.08.2001
(33) Australië
(54) IRON ORE BRIQUETTING.
(73) COMMONWEALTH SCIENTIFIC
AND INDUSTRIAL RESEARCH
ORGANISATION te CAMPBELL,
ACT 2612, Australië (AU)
Robe River Mining Company Pty
Ltd te PERTH, WESTERN
AUSTRALIA 6000, Australië (AU)
(72) GANNON, John, Francis te
EASTWOOD, NEW SOUTH WALES
2122, Australië (AU)
SALTER, Celeste, Julienne te
HAZELBROOK, NEW SOUTH
WALES 2200, Australië (AU)
VINING, Keith, Richard te
KENMORE QUEENSLAND 4069,
Australië (AU)
MEAKINS, Ross, Lawrence te
BANKSTOWN, NEW SOUTH
WALES 2200, Australië (AU)
(47) 07.07.2010
(73) Cytokine Pharmasciences, Inc. te (51) C22B 7/04
KING OF PRUSSIA,
C22B 5/10
PENNSYLVANIA, Verenigde Staten (11) EP2111468
van Amerika (US)
(21) EP07845285.1
(72) BUCALA, Richard, J. te COS COB,
CT 06807, Verenigde Staten van (22) 10.12.2007
Amerika (US)
(31) 3507 U
DONNELLY, Seamas te DUBLIN 4,
33007 U
Nummer 35/10
121
(32) 19.01.2007
22.05.2007
(51) C22C 38/60
(33) Oostenrijk
Oostenrijk
(21) EP04775251.4
(11) EP1705260
(22) 06.08.2004
(54) METHOD FOR REDUCING OXIDIC
(31) 2003137757
SLAGS AND DUSTS AND
INDUCTIVELY HEATABLE FURNACE (32) 30.12.2003
FOR CARRYING OUT THIS
(33) Russische Federatie
METHOD.
(54) STEEL.
(73) Patco Engineering GmbH te 6300
(73) Kilkenny Industries S.A. (BVI) te
ZUG, Zwitserland (CH)
9491 RUGGELL, Liechtenstein (LI)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) EDLINGER, Alfred te A-6780
(72) GOLOVIN, Sergey Vladimirovich
BARTHOLOMÄBERG, Oostenrijk
te MOSCOW, 127322,
(AT)
Russische Federatie (RU)
(47) 14.07.2010
GOSHKADERA, Sergey
Vladimirovich te MOSCOW,
(51) H01M 8/12
125368, Russische Federatie (RU)
H01M 8/02
DUB, Alexey Vladimirovich te
C22C 33/02
MOSCOW, 121059,
C22C 1/10
Russische Federatie (RU)
B22F 9/04
DUB, Vladimir Semenovich te
B22F 3/11
MOSCOW, 119285,
B22F 3/10
Russische Federatie (RU)
B22F 3/00
LOBODA, Alexandr Sergeevich te
B22F 1/00
MOSCOW, 107370,
(11) EP1989338
Russische Federatie (RU)
(21) EP07701335.7
MARKOV, Sergey Ivanovich te
MOSCOW, 113534,
(22) 23.02.2007
Russische Federatie (RU)
(31) 1432006
(32) 27.02.2006
(33) Oostenrijk
(54) POROUS BODY CONTAINING
MIXED OXIDES MADE FROM AN
IRON/CHROME ALLOY FOR FUEL
CELLS.
(73) PLANSEE SE te 6600 REUTTE,
Oostenrijk (AT)
(72) GLATZ, Wolfgang te A-6600
REUTTE, Oostenrijk (AT)
KUNSCHERT, Georg te A-6600
PFLACH, Oostenrijk (AT)
ZOBL, Gebhard te A-6677
SCHATTWALD, Oostenrijk (AT)
ZACH, Reinhold te A-6600
REUTTE, Oostenrijk (AT)
(47) 29.09.2010
(51) C22C 38/08
C22C 38/04
C21D 8/04
(11) EP1865086
(21) EP06115075.1
(22) 07.06.2006
(54) Toepassing van een vlakstalen
product dat uit een mangaanborium staal is verkregen en
werkwijze voor de bereiding
daarvan.
(47) 07.07.2010
(51) D04H 1/54
(11) EP1902168
(21) EP05766094.6
(22) 21.06.2005
(54) TUFTED FIBROUS WEB.
(73) The Procter and Gamble
Company te CINCINNATI, OHIO
45202, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(72) Bian, Dr.-Ing, Jian te 47057,
DUISBURG, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 11.08.2010
(73) LG Electronics Inc. te
YEONGDEUNGPO-GU SEOUL
150-721, Zuid-Korea (KR)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Bae, Sang Hun te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO, 641-711,
Zuid-Korea (KR)
Lee, Dong Geun te CHANGWONSI GYEONGSANGNAM-DO,
641-711, Zuid-Korea (KR)
Heo, Seon Il te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO, 641-711,
Zuid-Korea (KR)
Choi, Yeon Sik te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO, 641-711,
Zuid-Korea (KR)
Kim, Sang Jin te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO, 641-711,
Zuid-Korea (KR)
Yoon, Ju Han te CHANGWON-SI
GYEONGSANGNAM-DO, 641-711,
Zuid-Korea (KR)
(47) 22.09.2010
(51) D06F 95/00
B65G 9/00
B07C 3/08
(11) EP2130968
(21) EP09006983.2
(22) 26.05.2009
(31) 102008026720
(32) 04.06.2008
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Transportzak en
transportinstallatie voor een
transporttas.
(73) Dürkopp Fördertechnik GmbH te
33719 BIELEFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74) ir. Groot Koerkamp te Amsterdam (72) Janzen, Paul te 33619 BIELEFELD,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(72) CURRO, John, Joseph te
(DE)
CINCINNATI, OH 45241, Verenigde
(47) 15.09.2010
Staten van Amerika (US)
BENSON, Douglas, Herrin te
(51) D06M 15/643
WEST HARRISON, IN 47060,
D06M 15/61
Verenigde Staten van Amerika
D06C 11/00
(US)
C11D 3/37
PECK, Daniel, Charles te
C11D 17/04
CINCINNATI, OH 45231, Verenigde
(11) EP1775372
Staten van Amerika (US)
(21) EP06021113.3
(47) 07.07.2010
(22) 09.10.2006
(51) D06F 58/20
(31) 102005049015
D06F 39/00
(11) EP1985742
(21) EP08007970.0
(22) 24.04.2008
(73) ThyssenKrupp Steel Europe AG te (31)
47166 DUISBURG,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(32)
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
20 oktober 2010
20070040316
20070040319
20070097258
25.04.2007
25.04.2007
27.09.2007
(33) Zuid-Korea
Zuid-Korea
Zuid-Korea
(54) Clothes treating apparatus.
(32) 11.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Textile material finished with
cationic compound and its use.
(73) Kornbusch & Starting GmbH & Co.
KG te 46325 BORKEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Becker, Christoph te 45133
ESSEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 28.07.2010
Nummer 35/10
(51) D21H 21/44
D21H 21/40
(11) EP2021544
122
20 oktober 2010
Frankrijk (FR)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
C04B 41/65
C04B 41/52
(72) MORIN, Serge te F-46740 LAILLY
EN VAL, Frankrijk (FR)
LECLERCQ, Benjamin te F-45190
BEAUGENCY, Frankrijk (FR)
SIEFFERT, René te F-69460
ODENAS, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(11) EP1380709
(54) PROCESS FOR MANUFACTURING
A MATERIAL IN SHEET FORM,
COMPRISING AT LEAST ONE
FIBROUS LAYER AND SECURITY
AND/OR DECORATIVE ELEMENTS.
(47) 30.06.2010
(54) Method for making a seamless
wall covering and wall covering.
(73) ARJOWIGGINS SECURITY te 92130
ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk
(FR)
Arjo Wiggins Fine Papers Limited
te BEACONSFIELD,
BUCKINGHAMSHIRE HP9 1RT,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(22) 23.08.2005
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(73) Wisa B.V. te 6827 BP ARNHEM
(72) CHALAYE, Sandrine te F-38440
ROYAS, Frankrijk (FR)
LANGLEY, Robert te
BUCKINGHAMSHIRE HP27 0PA,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(22) 31.12.2002
(47) 07.07.2010
(51) E03D 9/052
E03D 9/03
(54) Device for the drive of a window
or a sliding window.
(11) EP1780343
(73) Bertolus, Anne te 38500 VOIRON,
Frankrijk (FR)
Cutrupi, Angelo te 38460
OPTEVOZ, Frankrijk (FR)
Salerno, Christophe te 38620
SAINT GEOIRE EN VALDAINE,
Frankrijk (FR)
(21) EP07766076.9
(22) 18.05.2007
(31) 0651860
(32) 19.05.2006
(33) Frankrijk
(51) E02B 3/06
E02B 17/00
(51) E03D 1/14
(11) EP1630306
(21) EP05076938.9
(31) 1026899
(32) 23.08.2004
(33) Nederland
(54) Flushing device having a full or
partial flushing capability.
(11) EP2110480
(21) EP08007420.6
(22) 24.10.2006
(22) 16.04.2008
(31) 202005016945 U
202005017056 U
(73) Matthäi Bauunternehmen GmbH
& Co. KG te 27283 VERDEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(22) 02.07.2003
(31) 12022002
(32) 08.07.2002
(33) Zwitserland
(73) Muri, Rolf te 8832 WOLLERAU,
Zwitserland (CH)
(74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM
(72) Muri, Rolf te 8832 WOLLERAU,
Zwitserland (CH)
(47) 14.07.2010
(51) E05F 15/14
(11) EP1325996
(21) EP02356274.7
(72) Bente, Robertus C. W. M. te 6815 (31) 0200101
(32) 04.01.2002
EJ ARNHEM
(33) Frankrijk
(47) 07.07.2010
(21) EP06122821.9
(54) Werkinrichting voor het
bewerken, in het bijzonder
afdichten, van
grondoppervlakken onder water,
in het bijzonder bodems en
belopen van waterwegen, in het
bijzonder kanalen, werkwijze voor
het oprichten van deze,
werkwijze voor het voortbewegen
van deze, werkwijze voor het
afdichten van grondoppervlakken
met gebruik van deze, o.a.
(21) EP03405491.6
(32) 27.10.2005
28.10.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Sanitary flushing assembly
comprising a device for adding a
cleaning agent and/or a
fragrance.
(73) VIEGA GmbH & Co. KG te 57439
ATTENDORN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Bertolus, Anne te 38500 VOIRON,
Frankrijk (FR)
Cutrupi, Angelo te 38460
OPTEVOZ, Frankrijk (FR)
Salerno, Christophe te 38620
SAINT GEOIRE EN VALDAINE,
Frankrijk (FR)
(47) 07.07.2010
(51) E06B 3/54
(11) EP1747342
(72) Wessel, Werner te 58840
(21) EP05740566.4
PLETTENBERG, BONDSREPUBLIEK (22) 10.05.2005
DUITSLAND (DE)
Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(31) 0401285
(47)
08.09.2010
Fischer, Jürgen te 27308
(32) 13.05.2004
KIRCHLINTELN, BONDSREPUBLIEK (51) E04B 9/12
(33) Zweden
DUITSLAND (DE)
E04B 9/08
(54) IMPROVEMENTS IN OR RELATING
07.07.2010
(11) EP1703034
TO A SHEET UNIT FOR PROVIDING
E02F 3/36
(21) EP05447059.6
AN IMPROVED FIRE INSULATION
IN THE SAME.
EP1896663
(22) 18.03.2005
(73) Eriksson, Lars te 361 31
EMMABODA, Zweden (SE)
(21) EP06764629.9
(54) Ceiling suspension system.
(22) 16.05.2006
(73) CHICAGO METALLIC
CONTINENTAL te 2110 WIJNEGEM, (74)
België (BE)
(72)
(72) Stessel, Wilfried te 2520 RANST,
België (BE)
(47)
Borgers, Stéphane te 2640
(51)
MORTSEL, België (BE)
(31) 0505982
(32) 14.06.2005
(33) Frankrijk
(54) Hinge support for construction
machine tools constituting a
quick release fastener and
related manufacturing method.
(73) Morin te 45740 LAILLY EN VAL,
(47) 30.06.2010
(51) E04F 13/02
C04B 41/70
Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
Eriksson, Lars te 361 31
EMMABODA, Zweden (SE)
14.07.2010
F16L 5/14
F16L 5/04
(11) EP1859186
(21) EP06723446.8
Nummer 35/10
(22) 15.03.2006
123
20 oktober 2010
(73) SAINT-GOBAIN EMBALLAGE te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
Saint-Gobain Glass France te
92400 COURBEVOIE, Frankrijk
(FR)
(72) Bouvier, Daniel te 75011 PARIS,
Frankrijk (FR)
(21) EP06017733.4
(73) Beele Engineering B.V. te 7122
NZ AALTEN
(72) ROUCHY, Patrice te 92420
VAUCRESSON, Frankrijk (FR)
VERNAZ, Joseph te 01150 VAUX
EN BUGEY, Frankrijk (FR)
GARNIER, Laurent te 71620
SAINT-MARTIN EN BRESSE,
Frankrijk (FR)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(47) 07.07.2010
(72) BEELE, Johannes Alfred te
NL-7122 NZ AALTEN
(51) G01S 7/481
G01S 5/16
G01S 17/06
G01C 3/00
G01C 15/00
(31) 05075630
05075695
(32) 16.03.2005
23.03.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
Europees Octrooi Bureau
(54) FIRE RESISTING SYSTEM AND
METHOD FOR PROVIDING SUCH
SYSTEM.
(47) 28.07.2010
(51) F16L 7/02
F16L 5/04
(11) EP2126438
(21) EP07820827.9
(22) 02.10.2007
(31) 0703886
(32) 28.02.2007
(33) GROOT BRITTANNIË
(11) EP1743139
(21) EP05744805.2
(22) 29.04.2005
(31) 792042004
(32) 04.05.2004
(33) Zwitserland
(54) TARGET ACQUISITION DEVICE.
(54) SYSTEM AND METHOD FOR
(73) Leica Geosystems AG te 9435
SEALING IN A CONDUIT A SPACE
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
BETWEEN AN INNER WALL OF
THE CONDUIT AND AT LEAST ONE (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
PIPE OR CABLE EXTENDING
(72) HINDERLING,Jürg te CH-9437
THROUGH THE CONDUIT.
MARBACH, Zwitserland (CH)
(73) Beele Engineering B.V. te 7122
(47) 07.07.2010
NZ AALTEN
(51) G02B 27/09
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
G01C 3/08
(72) BEELE, Johannes Alfred te
(11) EP1436572
NL-7122 NZ AALTEN
(21) EP01274554.3
(47) 28.07.2010
(22) 17.10.2001
(51) F16L 37/092
(54) Optical telemeter.
F16L 33/22
(73) Leica Geosystems AG te 9435
(11) EP1657479
HEERBRUGG, Zwitserland (CH)
(21) EP05021674.6
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(22) 04.10.2005
(73) Tabuchi Co., Ltd. te OSAKA-SHI,
OSAKA 547-0023,, Japan (JP)
(72) GÄCHTER, Bernhard te CH-9436
BALGACH, Zwitserland (CH)
SCHILLING, Andreas te CH-6332
HAGENDORN, Zwitserland (CH)
STAUFFER, Laurent te CH-9443
WIDNAU, Zwitserland (CH)
VOKINGER, Urs te CH-9434 AU,
Zwitserland (CH)
(74) Drs. Kupecz c.s. te Amsterdam
(47) 07.07.2010
(72) Tokuda, Masay c/o Tabuchi Co.,
Ltd. te OSAKA-SHI, OSAKA
547-0023, Japan (JP)
(51) G01F 23/22
(31) 2004327895
(32) 11.11.2004
(33) Japan
(54) Plug-in coupling.
(47) 07.07.2010
(51) F23D 11/00
(11) EP2126470
(21) EP08775732.4
(22) 21.03.2008
(31) 0754028
(32) 26.03.2007
(33) Frankrijk
(54) INJECTOR INJECTING A HOLLOW
JET OF LIQUID FUEL.
(11) EP1835269
(21) EP07290245.5
(22) 27.02.2007
(31) 0602356
(32) 17.03.2006
(33) Frankrijk
(47) 25.08.2010
(51) G01M 17/08
(11) EP1760447
(22) 25.08.2006
(31) 102005042034
(32) 02.09.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Mobiele klimaatkamer.
(73) Deutsche Bahn AG te 10785
BERLIN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Quintelier te DIEGEM
(72) Meister, Michael te 32427
MINDEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
(51) G01N 33/50
A61K 47/00
(11) EP1861071
(21) EP06726479.6
(22) 22.03.2006
(31) 0505971
(32) 23.03.2005
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) DELIVER OF MOLECULES TO A
LIPID BILAYER.
(73) ISIS INNOVATION LIMITED te
SUMMERTOWN, OXFORD OX2
7SG, GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) BAYLEY, John Hagan Pryce te
OXFORD OX 1 3TA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
HOLDEN, Matthew Alexander te
OXFORD OX 1 3TA, GROOT
BRITTANNIË (GB)
(47) 07.07.2010
(51) G01N 33/567
G01N 33/53
C07K 17/00
C07K 14/00
C07K 1/00
A61K 38/00
A01N 37/18
(11) EP1499888
(21) EP03736501.2
(22) 29.04.2003
(31) 376745 P
(32) 29.04.2002
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) CONFORMATIONALLY
CONSTRAINED PEPTIDES THAT
BIND THE ORL-1 RECEPTOR.
(54) Level detector, in particular for a (73) EURO-CELTIQUE S.A. te
LUXEMBOURG, Luxemburg (LU)
gas bottle.
(74) Quintelier te DIEGEM
(73) COMPAGNIE DES GAZ DE
PETROLE PRIMAGAZ te 75829
(72) KYLE, Donald, J. te NEWTOWN, PA
PARIS CEDEX 17, Frankrijk (FR)
18940, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Nummer 35/10
(47) 07.07.2010
(51) G01N 33/68
G01N 33/543
G01N 33/53
C07K 16/22
(11) EP1886140
(21) EP06771113.5
(22) 24.05.2006
(31) 684239 P
(32) 24.05.2005
124
20 oktober 2010
Atomique et aux Énergies
Alternatives te 75015 PARIS,
Frankrijk (FR)
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(72) TASSETTI, Charles-Marie te
F-75020 PARIS, Frankrijk (FR)
TISSOT, André te F-78730 SAINT
ARNOULT EN YVELINES, Frankrijk
(FR)
HAUSSY, Jacques te F-91190 GIF
SUR YVETTE, Frankrijk (FR)
(33) Verenigde Staten van Amerika
(47) 07.07.2010
(54) IMMUNOLOGICAL ASSAYS AND
ANTIBODIES FOR ANTIMULLERIAN HORMONE.
(51) H04B 7/08
H01Q 3/00
G01S 3/16
(73) Beckman Coulter, Inc. te BREA,
CA 92821, Verenigde Staten van (21) EP05800078.7
Amerika (US)
(22) 23.09.2005
OXFORD BROOKES UNIVERSITY te
(31) 612435 P
OXFORD OX3 0BP, GROOT
612433 P
BRITTANNIË (GB)
612547 P
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
612550 P
(72) Groome, Nigel Patrick te
612551 P
CHIPPING NORTON, OXON OX7
612471 P
7BH, GROOT BRITTANNIË (GB)
612632 P
Cranfield, Mark te BANBURY
612548 P
OXFORD OX17 3NF, GROOT
612546 P
BRITTANNIË (GB)
612469 P
Themmen, Axel P. N. te NL-3311
615260 P
DL DORDRECHT
615338 P
Savjani, Gopal, V. te NASSAU BAY,
620775 P
TX 77058, Verenigde Staten van
620862 P
Amerika (US)
620776 P
Mehta, Ketusha te LEAGUE CITY,
621113 P
TX 77573, Verenigde Staten van
639223 P
Amerika (US)
233300
(47) 18.08.2010
(32) 23.09.2004
23.09.2004
(51) G01N 33/68
23.09.2004
A61P 9/00
23.09.2004
A61K 31/00
23.09.2004
(11) EP2010921
23.09.2004
23.09.2004
(21) EP07718389.5
23.09.2004
(22) 16.04.2007
23.09.2004
(31) 6942006
23.09.2004
01.10.2004
(32) 24.04.2006
01.10.2004
(33) Oostenrijk
20.10.2004
(54) METHOD FOR DIAGNOSING
20.10.2004
CARDIOVASCULAR DISEASES.
20.10.2004
(73) Medizinische Universität Wien te
22.10.2004
1090 VIENNA, Oostenrijk (AT)
23.12.2004
22.09.2005
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(54)
(73)
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
Staten
(73) Interdigital Technology
Corporation te WILMINGTON, DE
19810, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) GOLDBERG, Steven, J. te
DOWNINGTOWN, PENNSYLVANIA
19335, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 04.08.2010
(11) EP1792198
ANKERSMIT, Hendrik, Jan te 1040 (33) Verenigde
Verenigde
VIENNA, Oostenrijk (AT)
Verenigde
07.07.2010
Verenigde
Verenigde
G01P 15/08
Verenigde
EP2005198
Verenigde
EP07731286.6
Verenigde
Verenigde
12.04.2007
Verenigde
0603242
Verenigde
12.04.2006
Verenigde
Frankrijk
Verenigde
Verenigde
INERTIAL MICRO-ELECTRONIC
Verenigde
DEVICE WITH LIQUID
Verenigde
INTEGRATOR.
Verenigde
Commissariat à l'Énergie
Verenigde Staten van Amerika
(54) BLIND SIGNAL SEPARATION USING
A COMBINATION OF CORRELATED
AND UNCORRELATED ANTENNA
ELEMENTS.
(51) G01S 7/52
(11) EP0952458
(21) EP99303172.3
(22) 23.04.1999
(31) 66150
(32) 24.04.1998
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
ultrasound imaging using
adaptive gray mapping.
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY te
SCHENECTADY, NY 12345,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
(72) Washburn, Michael J. te NEW
BERLIN, WISCONSIN 53151,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Mahan, Susan Thayer te ALBANY,
NEW YORK 12208, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Hatfield, William Thomas te
SCHENECTADY, NEW YORK
12309, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 18.08.2010
(51) G01S 7/03
G01S 13/90
(11) EP2126606
(21) EP08707687.3
(22) 13.02.2008
(31) 102007008871
(32) 21.02.2007
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) APPARATUS FOR DEPICTING TEST
OBJECTS USING
ELECTROMAGNETIC WAVES,
PARTICULARLY FOR CHECKING
PEOPLE FOR SUSPICIOUS
ARTICLES.
(73) Smiths Heimann GmbH te 65205
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) BARTSCHER, Bernd te 65199
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
FLEHMIG, Uwe te 65207
WIESBADEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Nummer 35/10
JECK, Michael te 55122 MAINZ,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(47) 14.07.2010
(51) G01S 15/52
(11) EP1697764
(21) EP04804686.6
(22) 06.12.2004
(31) 0315353
(32) 24.12.2003
(33) Frankrijk
(54) METHOD FOR VISUALISATION OF
ECHOES RECEIVED BY AN ACTIVE
SONAR USING A LINE SPECTRUM
EMISSION.
(73) THALES te 92200 NEUILLY SUR
SEINE, Frankrijk (FR)
(72) ALINAT, Pierre, THALES
Intellectual Property te F-94117
ARCUEIL, Frankrijk (FR)
125
Europees Octrooi Bureau
(54) IRRADIATION METHOD.
MORTON, Robert, D. te NL-5656
AA EINDHOVEN
ZANDBERGEN, Peter te NL-5656
AA EINDHOVEN
VAN STEENWINCKEL, David te
NL-5656 AA EINDHOVEN
AKSENOV, Yuri te NL-5656 AA
EINDHOVEN
LAMMERS, Jeroen, H. te NL-5656
AA EINDHOVEN
VAN WINGERDEN, Johannes te
NL-5656 AA EINDHOVEN
MARINIER, Laurent te NL-5656 AA
EINDHOVEN
(47) 04.08.2010
(47) 07.07.2010
(51) G02B 27/09
(11) EP1788441
(21) EP01929969.2
(22) 16.05.2001
(31) 13656200
(21) EP05110916.3
(22) 18.11.2005
(54) Method of making a lithographic
printing plate.
(32) 05.06.2000
(73) Agfa Graphics N.V. te 2640
MORTSEL, België (BE)
(33) Israël
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(54) SUBSTRATE-GUIDED OPTICAL
BEAM EXPANDER.
(72) Van Damme, Marc te 2640,
MORTSEL, België (BE)
(73) Lumus Ltd te REHOVOT 76705,
Israël (IL)
(47) 07.07.2010
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) AMITAI, Yaakov te 76229
REHOVOT, Israël (IL)
(47) 07.07.2010
(51) G02C 5/22
G02C 5/00
F16C 11/10
F16C 11/06
(11) EP1886181
(21) EP05761502.3
(22) 20.05.2005
(54) SPHERICAL JOINT.
(32) 12.08.2005
(33) Europees Octrooi Bureau
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V. (54) Lineair geleidingssysteem met
te 5621 BA EINDHOVEN
een inrichting voor het bepalen
van een positie van een
(72) DIRKSEN, Peter te NL-5656 AA
geleidingsslede.
EINDHOVEN
(51) G03F 7/32
G03F 7/20
(11) EP1295163
20 oktober 2010
(51) H04L 12/403
G06F 12/00
G05B 19/00
(73) Schneeberger Holding AG te 4914
ROGGWIL, Zwitserland (CH)
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(72) Götz, Klaus-Dieter te 74372
SERSHEIM, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Zillner, Karl , Dr. te 75217
BIRKENFELD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
Dann, Thomas te 76307
KARLSBAD, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 07.07.2010
(51) H04N 7/30
G06T 9/00
G06F 17/14
(11) EP0917070
(21) EP98309412.9
(22) 17.11.1998
(31) 971904
971328
(32) 17.11.1997
17.11.1997
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(54) Method and apparatus for
performing discrete cosine
transformation and its inverse.
(11) EP1977293
(73) SONY ELECTRONICS, INC. te PARK
RIDGE, NEW JERSEY 07656,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(21) EP07701277.1
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(72) Chang, Ching Fang te SAN JOSE,
95129 CALIFORNIA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(32) 25.01.2006
Lee, C C te FREMONT, 94539
CALIFORNIA,, Verenigde Staten
(33) Oostenrijk
van Amerika (US)
(54) Werkwijze voor de overdracht van
Yanagihara, Naofumi te TOKYO,
gegevensntussen deelnemers in
Japan (JP)
een bussysteem voor de regeling
(47) 14.07.2010
van machines en installaties.
(22) 25.01.2007
(31) 1122006
(73) Foto Ottica Cescon di Cescon
Stefano te 31027 SPRESIANO
(TREVISO), Italië (IT)
(74)
(72)
(47)
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73) Sigmatek GmbH & Co KG te 5112 (51) G06K 7/00
LAMPRECHTSHAUSEN, Oostenrijk
G06K 19/077
(AT)
B65D 85/00
Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag (74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
B65B 19/02
B31B 3/00
CESCON, Stefano te I-31052
(72) KUSEJKO, Theodor te A-5112
MASERADA SUL PIAVE (TREVISO),
(11)
EP1696370
LAMPRECHTSHAUSEN, Oostenrijk
Italië (IT)
(AT)
(21) EP06011916.1
MELKUS, Andreas te A-5110
07.07.2010
(22) 12.09.2002
OBERNDORF, Oostenrijk (AT)
G03F 7/20
(31) 10145413
(47) 07.07.2010
EP1700164
(32) 14.09.2001
(51) G05D 3/14
EP04806612.0
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
G01B 5/00
22.12.2004
(54) Method for the identification in
F16C 29/00
particular of cigarette packages.
03104940
(11) EP1772790
04102397
(73)
Focke & Co. (GmbH & Co. KG) te
(21) EP06016750.9
27283 VERDEN,
23.12.2003
(22) 10.08.2006
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
28.05.2004
(DE)
(31)
05405477
Europees Octrooi Bureau
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
Nummer 35/10
126
(72) Focke, Heinz te 27283 VERDEN,
58640 ISERLOHN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(DE)
Tobias, Jacobi te 21423
(47) 08.09.2010
WINSEN/LUHE, BONDSREPUBLIEK
(51) G09F 21/04
DUITSLAND (DE)
G09F 19/22
Engel, Gisbert te 27308 LUTTUM,
G09F 15/00
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(11) EP1604346
(47) 28.07.2010
(21) EP04717520.3
(51) G06K 19/077
(22) 05.03.2004
(11) EP1711915
(31) 3672003
17752003
(21) EP05701285.8
(22) 01.02.2005
(31) 102004006457
(32) 04.02.2004
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Werkwijze en inrichting voor het
continu vervaardigen van
elektronische folieonderdelen
alsook elektronische
folieonderdelen.
(32) 10.03.2003
06.11.2003
(33) Oostenrijk
Oostenrijk
(72) BOHN, Martin te 72762
REUTLINGEN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(47) 14.07.2010
(51) G08B 3/10
(11) EP1501059
(21) EP03394092.5
(22) 29.09.2003
(31) 623820
(47) 07.07.2010
(73) Rainer Karl Schuh te Wiener
Neustadt, Oostenrijk (AT)
(51) G10L 19/14
(74) Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
G10K 11/175
(11) EP2141691
(21) EP08012021.5
(22) 03.07.2008
(54) Adaptable noise creation device.
(73) Preform GmbH te 91555
FEUCHTWANGEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Borgmann, Udo te 38106
BRAUNSCHWEIG,
(33) Verenigde Staten van Amerika
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Remote doorbell chime extender.
(DE)
Germann, Hans-Rudolf te 8185
(73) IQ Group SDN BHD te FASA
WINKEL, Zwitserland (CH)
1(FTZ) BAYAN LEPAS, 11900
PENANG, Maleisië (MY)
(47) 15.09.2010
(32) 21.07.2003
(74) Drs. Hatzmann c.s. te Den Haag
(51) G10L 21/02
G10L 19/02
(72) Ching Cheng, Chen te SOUTH
BEND INDIANA 46601, Verenigde (11) EP1736966
Staten van Amerika (US)
(21) EP06020757.8
(47) 07.07.2010
(22) 30.05.2003
(51) G09F 7/18
F16B 5/02
(11) EP1798708
(21) EP06024487.8
(22) 25.11.2006
(31) 102005060910
(32) 16.12.2005
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Bord, in het bijzonder
informatiebord.
(73) "Durable" Hunke & Jochheim
GmbH & Co. KG te 58636
ISERLOHN, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(72) Maier-Hunke, Horst-Werner te
van Amerika (US)
Fellers, Matthew Conrad c/o
Dolby Laboratories te SAN
FRANCISCO, CA 94103-4813,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Vinton, Mark Stuart c/o Dolby
Laboratories te SAN FRANCISCO,
CA 94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
Watson, Matthew Aubrey c/o
Dolby Laboratories te SAN
FRANCISCO, CA 94103-4813,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Robinson, Charles Quito c/o Dolby
Laboratories te SAN FRANCISCO,
CA 94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(54) Spanframe voor een dekzeil.
(72) Schuh, Rainer Karl te 2700
WIENER NEUSTADT, Oostenrijk
(73) bielomatik Leuze GmbH + Co. KG
(AT)
te 72639 NEUFFEN,
(47) 23.05.2007
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(DE)
(51) H04R 7/04
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
20 oktober 2010
(11) EP1958187
(21) EP06850882.9
(22) 05.12.2006
(31) 742846 P
(32) 05.12.2005
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD AND APPARATUS FOR
DETECTION OF TONAL
COMPONENTS OF AUDIO
SIGNALS.
(73) QUALCOMM Incorporated te SAN
DIEGO, CALIFORNIA, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(74) Ir. Dohmen c.s. te Eindhoven
(72) MANJUNATH, Sharath te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92130,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
KANDHADAI,
Ananthapadmanabhan te SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92128,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(47) 21.07.2010
(51) G11B 7/007
(11) EP1593123
(21) EP04711053.1
(22) 13.02.2004
(31) 2003009627
(31) 174493
(32) 15.02.2003
(32) 17.06.2002
(33) Zuid-Korea
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) INFORMATION STORAGE MEDIUM,
RECORDING/REPRODUCING
APPARATUS AND METHOD OF
RECORDING/REPRODUCING.
(73) DOLBY LABORATORIES LICENSING
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
CORPORATION te SAN
LTD. te SUWON-SI, GYEONGGI-DO
FRANCISCO, CALIFORNIA
442-742, Zuid-Korea (KR)
94103-4813, Verenigde Staten
van Amerika (US)
(74) Ir. Land c.s. te DEN HAAG
(54) Method for generating audio
information.
(72) Truman, Michael Mead c/o Dolby (72) LEE, Kyung-Geun te BUNDANGLaboratories te SAN FRANCISCO,
GU, GYEONGGI-DO 463-050,
CA 94103-4813, Verenigde Staten
Zuid-Korea (KR)
van Amerika (US)
(47)
07.07.2010
Davidson, Grant Allen c/o Dolby
Laboratories te SAN FRANCISCO, (51) H04N 7/24
CA 94103-4813, Verenigde Staten
H04N 7/088
Nummer 35/10
H04N 5/76
G11B 27/30
G11B 27/10
(11) EP1644934
(21) EP04744429.4
(22) 30.06.2004
(31) 03101976
(32) 02.07.2003
(33) Europees Octrooi Bureau
(54) LINKING OF INTERACTIVE
TELEVISION RECORDINGS TO
APPLICATIONS.
127
(51) H01H 50/54
(21) EP04784053.3
(11) EP1575075
(22) 15.09.2004
(21) EP05012458.5
(31) 662940
(22) 01.12.1999
(32) 16.09.2003
(31) 19858755
(33) Verenigde Staten van Amerika
(32) 18.12.1998
(54) WIDE-AREA ELECTRICAL DEMAND
AND SUPPLY MANAGEMENT.
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54) Contact unit for electromagnetic
relays.
(73) Panasonic Electric Works Europe
AG te 83601 HOLZKIRCHEN,
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.
(DE)
te 5621 BA EINDHOVEN
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(74) Ir. Peters c.s. te Eindhoven
(72) NEWTON, Philips, S. te NL-5656
AA EINDHOVEN
KELLY, Declan, P. te NL-5656 AA
EINDHOVEN
VAN GESTEL, Wilhelmus, J. te
NL-5656 AA EINDHOVEN
(47) 04.08.2010
(51) G11C 16/34
G11C 11/56
(11) EP2078303
(21) EP07869872.7
(22) 24.12.2007
(31) 618578
618569
(32) 29.12.2006
29.12.2006
(33) Verenigde Staten van Amerika
Verenigde Staten van Amerika
(21) EP04723374.7
(47) 07.07.2010
(22) 25.03.2004
(51) H04B 1/707
(51) H01L 27/146
H01L 27/144
G01T 1/20
(31) 2003087764
(32) 27.03.2003
(33) Japan
(54) PHOTODIODE ARRAY AND
RADIATION DETECTOR.
(73) HAMAMATSU PHOTONICS K.K. te
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN
435-8558, Japan (JP)
(21) EP07001246.3
(72) MOKHLESI, Nima te LOS GATOS,
CA 95032, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(22) 20.01.2007
(47) 21.07.2010
(33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(54)
(73)
(74)
(72)
(47)
(31) 202006001797 U
(32) 04.02.2006
(54) Supply column.
(11) EP1989786
(21) EP06710850.6
(22) 08.02.2006
(54) GENERIC PARALLEL SPREADING.
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) HAMMAR, Fredrik te S-435 41
MÖLNLYCKE, Zweden (SE)
(47) 07.07.2010
(51) H04L 1/00
H04B 7/005
(11) EP1446896
(21) EP02783934.9
(22) 07.11.2002
(31) 334610 P
(32) 08.11.2001
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) METHOD FOR LINK ADAPTATION
AND TRANSMIT POWER
CONTROL.
(73) Tehalit GmbH te 67716
(73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
HELTERSBERG, BONDSREPUBLIEK
AB (Publ) te 126 25 STOCKHOLM,
DUITSLAND (DE)
Zweden (SE)
27.10.2006
(74)
Dr.
Jorritsma
c.s.
te
Den
Haag
(72)
LARSSON, Peter te S-169 71
Flexible power cable with
SOLNA, Zweden (SE)
(72) Stamer, Gernot te 66879
improved water treeing
KOTTWEILER-SCHWANDEN,
resistance.
(47) 07.07.2010
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
Borealis Technology Oy te 06101
(51) H04B 7/005
(DE)
PORVOO, Finland (FI)
(11) EP1171964
Schwarz, Jürgen te 67705
Ir. Mertens c.s. te Rijswijk
TRIPPSTADT, BONDSREPUBLIEK
(21) EP00926867.3
DUITSLAND (DE)
Hampton, Nigel te PEACHTREE
(22) 11.04.2000
CITY, GEORGIA 30297, Verenigde (47) 14.07.2010
(31) 292998
Staten van Amerika (US)
(51) H02J 3/14
Nilsson, Ulf te 444 41
(32) 16.04.1999
H02J 13/00
STENUNGSUND, Zweden (SE)
(33) Verenigde Staten van Amerika
G05F 1/70
Rydin, Peter te 433 60
G05B
13/02
(54) POWER SETTING IN CDMA
SÄVEDALEN, Zweden (SE)
G01R 21/133
SYSTEMS EMPLOYING
28.07.2010
DISCONTINUOUS TRANSMISSION.
(11) EP1668450
(21) EP06022496.1
(22)
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1608021
(47) 28.07.2010
(74) Dr. Jorritsma c.s. te Den Haag
(11) EP1916672
(73) ETG International LLC te NEW
YORK, NY 10012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Heat Timer Corporation te
FAIRFIELD, NJ 07004, Verenigde
Staten van Amerika (US)
(72) CHEN, Kimball C. te NEW YORK,
NY 10128, Verenigde Staten van
Amerika (US)
EVANS, Alexander W. te NEW
YORK, NY 10012, Verenigde
Staten van Amerika (US)
Shprecher, Daniel E. te
HIGHLAND LAKES, NJ 07422,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Oberndorfer, Johannes te 83714
MIESBACH, BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND (DE)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(54) READING OF A NONVOLATILE
(72) Shibayama, Katsumi te
MEMORY CELL BY TAKING
HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA
ACCOUNT OF THE STORED STATE
4358558, Japan (JP)
OF A NEIGHBORING MEMORY
CELL.
(47) 15.09.2010
(73) Sandisk Corporation te MILPITAS, (51) H02G 3/04
CA 95035, Verenigde Staten van
(11) EP1816717
Amerika (US)
(51) H01B 3/44
20 oktober 2010
Nummer 35/10
128
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
(51) H04N 7/32
ERICSSON (publ) te STOCKHOLM,
H04N 7/26
Zweden (SE)
(11) EP1725047
(72) PALENIUS, Torgny te S-246 50
(21) EP06018032.0
LÖDDEKÖPINGE, Zweden (SE)
(22) 23.10.1997
(47) 07.07.2010
(31) PCT/JP97/00834
(51) H04W 24/00
(32) 17.03.1997
H04B 17/00
(33) World Intellectual Property
(11) EP1685664
Organization (WIPO)
(21) EP04798612.0
(International Bureau of)(4)
(22) 19.11.2004
(54) Video encoding and decoding.
(31) 0327041
(32) 21.11.2003
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) SIGNAL INTERFERENCE
MEASUREMENT.
(73) BAE Systems PLC te 6 CARLTON
GARDENS LONDON SW1Y 5AD,
GROOT BRITTANNIË (GB)
(74) ir. Zeeuw te GLASGOW
(72) RICHARDSON, Michael, Richard,
16 Knyght Close te HAMPSHIRE
SO51 5UX, GROOT BRITTANNIË
(GB)
(47) 28.07.2010
(51) H04N 5/44
H04N 5/272
H04N 5/262
(11) EP1527599
(21) EP03755656.0
(22) 21.07.2003
(31) 0209401
(32) 24.07.2002
(33) Frankrijk
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
KAISHA te CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, Japan (JP)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Sekiguchi, Shunichi te 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
Asai, Kohtaro te 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
Murakami, Tokumichi te 2CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, Japan (JP)
Nishikawa, Hirofumi te 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
Kuroda, Shinichi te 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
Isu, Yosimi te 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
Hasegawa, Yuri te 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
(47) 22.09.2010
(54) METHOD AND SYSTEM ENABLING (51) H04N 7/32
H04N 7/26
REAL TIME MIXING OF SYNTHETIC
IMAGES AND VIDEO IMAGES BY A (11) EP1725046
USER.
(21) EP06018031.2
(73) Total Immersion te 92150
(22) 23.10.1997
SURESNES, Frankrijk (FR)
(31) PCT/JP97/00834
(74) Mr. Kooy c.s. te Den Haag
(32) 17.03.1997
(72) LEFEVRE, Valentin te F-92800
(33) World Intellectual Property
PUTEAUX, Frankrijk (FR)
Organization (WIPO)
(47) 07.07.2010
(International Bureau of)(4)
(51) H04N 7/26
(54) Video encoding and decoding.
(11) EP1452037
(21) EP02783423.3
(22) 22.11.2002
(31) 0128359
(73) MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI
KAISHA te CHIYODA-KU, TOKYO
100-8310, Japan (JP)
(74) Ir. Lips c.s. te Den Haag
(72) Sekiguchi, Shunichi te 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
GROOT BRITTANNIË
Japan (JP)
Asai, Kohtaro te 2-CHOME,
VIDEO ENCODING OF
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
FOREGROUND AND
Japan (JP)
BACKGROUND; WHEREIN
Murakami, Tokumichi te 2PICTURE IS DIVIDED INTO SLICES.
CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO
Nokia Corporation te ESPOO,
100-8310, Japan (JP)
Finland (FI)
Nishikawa, Hirofumi te 2-CHOME,
HANNUKSELA, Miska te
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
FIN-33710 TAMPERE, Finland (FI)
Japan (JP)
WANG, Ye-Kui te 33720 TAMPERE,
Kuroda, Shinichi te 2-CHOME,
Finland (FI)
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
14.07.2010
Isu, Yosimi te 2-CHOME,
20 oktober 2010
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
Hasegawa, Yuri te 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310,
Japan (JP)
(47) 22.09.2010
(51) H04Q 1/14
(11) EP1962519
(21) EP08008856.0
(22) 02.11.2005
(31) 980978
(32) 03.11.2004
(33) Verenigde Staten van Amerika
(54) Fibre optic module and system
including rear connectors.
(73) ADC Telecommunications, Inc. te
EDEN PRAIRIE, MN 55344-2252,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
(72) Zimmel, Steven C. te
MINNEAPOLIS, MN 55417,
Verenigde Staten van Amerika
(US)
Nhep, Ponharith te SAVAGE, MN
55378, Verenigde Staten van
Amerika (US)
Smith, Trevor D. te EDEN PRAIRIE,
MN 55346, Verenigde Staten van
Amerika (US)
(47) 29.09.2010
(51) H04W 8/22
H04W 4/18
H04M 3/42
H04L 29/08
(11) EP1750469
(21) EP05016857.4
(22) 03.08.2005
(54) Automatic mobile device
capability management.
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) Norrman, Karl te 116 23
STOCKHOLM, Zweden (SE)
Barriga, Luis te 128 33
SKARPNÄCK, Zweden (SE)
Halén, Joacim te 191 40
SOLLENTUNA, Zweden (SE)
(47) 07.07.2010
(51) H04W 72/04
H04B 7/04
(11) EP1978769
(32) 27.11.2001
(21) EP08159297.4
(33)
(22) 11.10.2005
(54)
(73)
(72)
(47)
(31) 0423248
(32) 20.10.2004
(33) GROOT BRITTANNIË
(54) Cellular network resources
control method and apparatus.
(73) TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (publ) te STOCKHOLM,
Zweden (SE)
(72) Hiltunen, Kimmo, Juhani te
FI-02650, ESPOO, Finland (FI)
Hagerman Bo, Ove te S-135 52
Nummer 35/10
TYRESÖ, Zweden (SE)
(47) 07.07.2010
129
20 oktober 2010
Nummer 35/10
130
20 oktober 2010
SPC: Certificaten.
(11)
C300452
(21)
C300452
(22)
14.05.2010
(54)
Method for producing secreted
proteins.
(71)
Mount Sinai School of Medicine
of New York University te NEW (74)
(73)
YORK, NY 10029-6574,
(94)
Verenigde Staten van Amerika (68)
(US)
(95)
Mount Sinai School of Medicine
of New York University te NEW (93)
YORK, NY 10029-6574,
Verenigde Staten van Amerika (93)
(US)
Mr. G.L. Kooy c.s. te Den Haag
02.08.2016
EP1942189
Agalsidase alfa.
EU/1/01/188/001-003
EU/1/01/189/001
03.08.2001
03.08.2001
Nummer 35/10
131
TVH: Ingeschreven depot van halfgeleiderproducten.
20 oktober 2010
Nummer 35/10
132
20 oktober 2010
VB1 Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een beroep, verzoek, bezwaar of
oppositie is ingediend.
Nummer (11)
IPC klasse (51)
Datum verzoek / Soort
oppositie
Datum eerste
publicatie
Datum
publicatie EP2
1018994
1018994
B65G 17/08
01.11.2001
01.07.2010
Verzoek
21.03.2003
nieuwheidsonderzo
ek
Verzoek om advies
1033657
1033657
A47J 31/06
18.03.2010
06.08.2010
Verzoek
07.05.2007
nieuwheidsonderzo
ek
Verzoek om advies
EP1238595
A41D 31/00
08.12.2009
Verzoek herstel
vorige toestand
18.07.2007
18.07.2007
EP1309726
C12Q 1/68
02.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1347071
C22C 38/04
02.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1409767
C25B 1/28
02.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1458324
A61F 13/56
02.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1473050
A61M 5/172
08.09.2010
Oppositie
09.12.2009
09.12.2009
EP1599595
EP1599595
C12P 21/00
25.08.2010
25.08.2010
Oppositie
Oppositie
25.11.2009
25.11.2009
EP1644086
A61P 3/06
02.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1707661
D06F 37/30
01.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1719742
C04B 22/06
07.09.2010
Oppositie
09.12.2009
09.12.2009
EP1737661
B41F 19/06
08.09.2010
Oppositie
09.12.2009
09.12.2009
EP1783161
EP1783161
C08J 9/00
23.07.2010
23.07.2010
Oppositie
Oppositie
09.12.2009
09.12.2009
EP1795247
EP1795247
B01D 39/16
01.09.2010
01.09.2010
Oppositie
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1797194
C12Q 1/00
02.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1798758
H01L 21/027
30.08.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1805427
F16C 7/06
08.09.2010
Oppositie
08.09.2010
08.09.2010
EP1811722
H04L 12/40
01.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
EP1934414
E04B 9/02
04.09.2010
Oppositie
09.12.2009
09.12.2009
EP1951219
A61K 31/198
07.09.2010
Oppositie
09.12.2009
09.12.2009
EP2054176
B21C 47/04
06.09.2010
Oppositie
16.12.2009
16.12.2009
EP2054550
D21H 21/20
02.09.2010
Oppositie
02.12.2009
02.12.2009
Nummer 35/10
133
20 oktober 2010
VB2 Aanvragen, octrooien en SPC's waarvoor een besluit inzake
bezwaarschrift/advies/oppositie is genomen.
Nummer (11)
IPC klasse
(51)
Datum besluit Soort besluit
Datum eerste Datum
Datum
publicatie NL1 publicatie EP2 publicatie VB1
EP1098952
C10G 65/08
13.10.2010
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
01.05.2003
01.03.2004
EP1478528
B60D 1/54
20.07.2010
Oppositie
afgewezen
01.03.2006
02.01.2007
EP1522319
A61L 9/05
13.10.2010
Octrooi
(gewijzigd)
verleend
03.03.2008
05.01.2009
EP1549770
C12Q 1/68
07.06.2010
Oppositie
beëindigd
01.05.2008
01.04.2009
EP1578750
C07D487/00
05.06.2010
Oppositie
beëindigd
02.01.2008
03.11.2008
Nummer 35/10
134
20 oktober 2010
OV Overdracht.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
1031406
CHARIOT CARRIERS INC.
27.09.2010
B62B 7/12
2001626
Calllock B.V.
05.10.2010
B62H 3/00
C300108
Cardiome Pharma Corp.
Cardiome Pharma Corp.
28.09.2010
EP0613936
Lurgi GmbH
11.10.2010
Lurgi Clean Coal Technology 11.10.2010
(Pty) Ltd.
C01C 1/20
EP0625999
Johnson Polymer, LLC
BASF CORPORATION
01.10.2010
C08F 8/32
EP0654443
Lurgi GmbH
11.10.2010
Lurgi Clean Coal Technology 11.10.2010
(Pty) Ltd.
C01C 1/10
EP0662513
Cardiome Pharma Corp.
28.09.2010
A61K 38/48
EP0701597
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C10M 107/34
EP0722272
Makhteshim Agan Holding
B.V. Schaffhausen Branch
07.10.2010
A01N 31/06
EP0758817
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H03G 5/00
EP0786288
VOEST-ALPINE
Industrieanlagenbau GmbH
F. Zettl Pumpen- und
Rohrleitungstechnik GmbH
VOEST-ALPINE
Industrieanlagenbau GmbH
30.09.2010
B01F 7/04
EP0787734
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C07F 7/08
EP0792334
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C10M 105/34
EP0796882
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C08G 18/38
EP0808076
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H04S 3/00
EP0811153
Hof Sonderanlagenbau
GmbH
27.09.2010
F26B 25/22
EP0857421
Makhteshim Agan Holding
B.V. Schaffhausen Branch
07.10.2010
A01N 35/06
EP0866086
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C08G 77/50
EP0898605
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C10M 105/38
EP0936744
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H04B 1/00
EP0940015
Dolby International AB
11.10.2010
H04B 1/66
EP0947520
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C07F 5/00
EP0959304
Kennedy
Kinane
Quinlan
07.10.2010
F24C 7/06
EP0960871
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C04B 41/49
EP0960898
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C08J 3/03
EP0963110
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H04N 5/455
EP0967253
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C09D 5/00
EP0975158
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H04N 5/60
EP0981570
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C08G 77/48
EP0992886
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
G01R 19/02
Nummer 35/10
135
20 oktober 2010
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1011621
NovaMin Technology, Inc.
30.09.2010
A61K 7/16
EP1050301
Novartis AG
27.09.2010
A61K 9/08
EP1098926
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C08G 77/50
EP1116836
ECC, naamloze
vennootschap
08.10.2010
E04G 23/02
EP1145844
aquatherm
Besitzgesellschaft mbH &
Co.KG
29.09.2010
B32B 27/18
EP1161537
Intervet International B.V.
27.09.2010
A61K 39/187
EP1169131
Darwin Technology
International Limited
23.09.2010
B03C 3/14
EP1192837
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H03G 5/16
EP1201079
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H04N 3/233
EP1210384
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C08G 77/50
EP1248364
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H03G 3/34
EP1258865
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
G10L 21/02
EP1269759
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H04N 5/12
EP1270570
Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation
Senju Pharmaceutical Co.,
Ltd.
27.09.2010
27.09.2010
A61K 31/437
EP1282847
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
G06F 1/025
EP1297050
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C08G 63/00
EP1301446
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C03C 17/34
EP1307404
M-I EPCON AS
28.09.2010
C02F 1/24
EP1335784
M-I EPCON AS
28.09.2010
B01D 17/028
EP1337838
Synopsys, Inc.
08.10.2010
G03F 1/00
EP1340875
MACO Vermögensverwaltung 30.09.2010
GmbH
E05C 9/04
EP1411177
Hudelmaier
11.10.2010
E02D 33/00
EP1416823
Sunstar Suisse SA
11.10.2010
A46B 5/02
EP1437768
National Institute of
27.09.2010
Advanced Industrial Science
and Technology
Canon Anelva Corporation
ULVAC, INC.
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.
Sanyo Electric Co., Ltd.
Showa Denko K.K.
Sony Corporation
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
TOKYO ELECTRON LIMITED
Renesas Electronics
Corporation
Hitachi Kokusai Electric Inc.
Panasonic Corporation
Asahi Glass Company,
Limited
B08B 7/00
EP1456309
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C08G 59/50
EP1516011
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C08G 77/50
EP1523572
Laboratoire Biodim
29.09.2010
C07K 14/195
EP1587319
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H04N 5/44
EP1633837
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C11D 1/825
Nummer 35/10
136
20 oktober 2010
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1642568
B. Braun Medical AG
08.10.2010
A61K 8/34
EP1645601
ALANOD AluminiumVeredlung GmbH & Co. KG
27.09.2010
C08L 83/14
EP1647972
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
G10L 21/02
EP1654932
Numafa Holding B.V.
24.09.2010
A22C 21/00
EP1657917
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H04N 5/44
EP1658393
ALOTEC Holding GmbH & Co. 01.10.2010
KG
C25D 3/42
EP1734895
Dritte Patentportfolio
Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
29.09.2010
A61F 2/00
EP1748563
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
H03M 1/06
EP1751031
Patent Research &
Consulting Service LLC
05.10.2010
A21D 8/06
EP1770635
Trident Microsystems (Far
East) Ltd.
11.10.2010
G06T 3/40
EP1779884
Teijin Pharma Limited
29.09.2010
A61M 15/00
EP1787662
STEELCO S.P.A.
30.09.2010
A47L 15/24
EP1884456
COFIN GmbH
27.09.2010
B62J 15/02
EP1894604
Müller Schutzanzugservice
e.K.
05.10.2010
A62B 17/00
EP1925828
SWG Schraubenwerk
Gaisbach GmbH
Würth International AG
28.09.2010
F16B 25/10
EP1981920
COATEX S.A.S.
28.09.2010
C08F 2/24
EP1994912
Antonosante
Della Sala
Della Sala
07.10.2010
A61F 2/24
EP2016356
Zeta Biopharma GmbH
29.09.2010
F28D 1/02
EP2112452
GAMO OUTDOOR SL
11.10.2010
F41A 21/30
Nummer 35/10
137
20 oktober 2010
NW naamswijzigingen.
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP0558609
Heraeus PSP France SAS
01.10.2010
B05B 17/06
EP0567551
Heraeus PSP France SAS
01.10.2010
B06B 3/00
EP0613936
mg technologies ag
11.10.2010
Lurgi Aktiengesellschaft
11.10.2010
Lurgi Clean Coal Technology 11.10.2010
(Pty) Ltd.
C01C 1/20
EP0654443
mg technologies ag
11.10.2010
Lurgi Aktiengesellschaft
11.10.2010
Lurgi Clean Coal Technology 11.10.2010
(Pty) Ltd.
C01C 1/10
EP0701597
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C10M 107/34
EP0722272
Luxan B.V.
Makhteshim Agan Holding
B.V. Schaffhausen Branch
07.10.2010
07.10.2010
A01N 31/06
EP0781910
Wacker Neuson SE
28.09.2010
F02D 11/04
EP0792334
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C10M 105/34
EP0824548
Crucell Sweden AB
16.09.2010
A61K 39/116
EP0833281
Morpho
16.09.2010
G07C 9/00
EP0857421
Makhteshim Agan Holding
B.V. Schaffhausen Branch
07.10.2010
A01N 35/06
EP0880104
Morpho
16.09.2010
G06K 9/00
EP0898605
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C10M 105/38
EP0912148
Medi GmbH & Co. KG
20.09.2010
A61F 5/058
EP0976370
Medi GmbH & Co. KG
20.09.2010
A61F 2/60
EP1126419
Morpho
16.09.2010
G07C 9/00
EP1130534
Morpho
16.09.2010
G06K 9/00
EP1155611
Unicharm PetCare
Corporation
07.10.2010
A01K 1/01
EP1213221
EP1213221
Kobelco Eagle Marine
Engineering Co., Ltd.
KEMEL Co., Ltd.
16.09.2010
16.09.2010
B63H 5/125
EP1228168
BP Europa SE
20.09.2010
B01J 29/40
EP1230194
Technische Universiteit Delft 21.09.2010
B01D 9/00
EP1270570
Senju Pharmaceutical Co.,
Ltd.
27.09.2010
A61K 31/437
EP1297050
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C08G 63/00
EP1307404
M-I EPCON AS
28.09.2010
C02F 1/24
EP1335784
M-I EPCON AS
28.09.2010
B01D 17/028
EP1350227
Morpho
16.09.2010
G06K 9/00
EP1352431
Litec GBR
Leuchtstoffwerk Breitungen
GmbH
TOYODA GOSEI CO., LTD.
Ledon Lighting Jennersdorf
GmbH
11.10.2010
H01L 33/00
EP1358624
Morpho
16.09.2010
G06F 1/00
EP1416823
Sunstar Suisse SA
11.10.2010
A46B 5/02
EP1456309
CRODA INTERNATIONAL plc
27.09.2010
C08G 59/50
EP1492934
Dynaco Europe N.V.
23.09.2010
E06B 9/54
EP1516626
AXELLIA PHARMACEUTICALS 27.09.2010
ApS
XELLIA PHARMACEUTICALS
ApS
A61K 38/14
EP1526492
Morpho
16.09.2010
G08G 1/017
EP1528409
Morpho
16.09.2010
G01S 13/86
EP1542191
Morpho
16.09.2010
G08G 1/017
EP1542192
Morpho
16.09.2010
G08G 1/017
EP1610279
Morpho
16.09.2010
G08G 1/017
Nummer 35/10
138
20 oktober 2010
Nummer (11/21)
Rechthebbende (71/73)
Datum inschrijving
Internationale
octrooiclassificatie (51)
EP1668564
Morpho
16.09.2010
G06K 9/00
EP1683073
Morpho
16.09.2010
G06K 9/00
EP1783659
Morpho
16.09.2010
G06K 7/00
EP1787662
STEELCO S.P.A.
30.09.2010
A47L 15/24
EP1805211
XELLIA PHARMACEUTICALS
ApS
01.10.2010
C07K 9/00
EP1817713
Morpho
16.09.2010
G06F 21/00
EP1831820
Morpho
16.09.2010
G06K 9/00
EP1861418
Centre National de la
Recherche Scientifique
UNIVERSITE DE LILLE II
Commissariat à l'Energie
Atomique et aux Energies
Alternatives
11.10.2010
A61K 39/00
EP1866681
nLIGHT Oy
11.10.2010
G02B 6/04
EP1960418
XELLIA PHARMACEUTICALS
ApS
01.10.2010
C07K 1/34
EP2012489
Mashmobile Sweden AB
08.10.2010
H04L 29/06
EP2016296
Apolo MEA
21.09.2010
Befestigungssysteme GmbH
F16B 13/06
EP2024900
Morpho
G06K 9/00
16.09.2010
Nummer 35/10
139
20 oktober 2010
MED overige mededelingen.
Nummer
(11/21)
Datum
Internationale
Rechthebbende (73)
inschrijving octrooiclassifica
tie (51)
Mededeling
1015423
17.09.2010
B65D 81/00
Enhold B.V. te Naarden
Indiening gedeeltelijke afstand.
2002933
07.10.2010
F24F 13/14
MAERSK CONTAINER INDUSTRI AS te Indiening gedeeltelijke afstand.
Tinglev, Denemarken (DK)
EP1935796 10.09.2010
B65D 25/52
Airsec S.A.S. te 94600 CHOISY LE
ROI, Frankrijk (FR)
Nederland niet aangewezen.
Nummer 35/10
140
20 oktober 2010
VRV vervallen rechten.
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
192286
08.10.2010 Einde wettige duur
194211
10.10.2010 Einde wettige duur
C960005
15.09.2010 Einde wettige duur
C990016
10.10.2010 Einde wettige duur
EP0422547 08.10.2010 Einde wettige duur
EP0422613 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0422738 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0422870 08.10.2010 Einde wettige duur
EP0422906 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0422913 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0422916 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0423102 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0423105 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0423658 13.10.2010 Einde wettige duur
EP0424009 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0424016 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0424041 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0424725 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0424726 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0424740 11.10.2010 Einde wettige duur
EP0425006 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0425135 11.10.2010 Einde wettige duur
EP0425146 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0425334 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0425857 11.10.2010 Einde wettige duur
EP0428197 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0428267 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0430410 08.10.2010 Einde wettige duur
EP0447537 08.10.2010 Einde wettige duur
EP0450031 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0480083 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0480109 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0494990 08.10.2010 Einde wettige duur
EP0495811 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0495820 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0495849 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0495883 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0495892 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0497828 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0497858 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0498812 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0502863 10.10.2010 Einde wettige duur
EP0556171 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0595576 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0604396 09.10.2010 Einde wettige duur
EP0668351 12.10.2010 Einde wettige duur
EP0681843 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0762726 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0772514 06.07.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
Nummer
(11/21)
Datum
Reden
EP0895219 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0934056 22.06.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP0961528 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0963141 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP0992837 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1011040 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1042810 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1057644 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1074195 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1084611 18.06.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1091924 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1107522 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1135255 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1136139 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1147787 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1153033 25.03.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1191662 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1193476 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1198701 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1209409 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1209522 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1215308 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1219044 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1224735 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1224857 09.06.2010 Oppositie gegrond, octrooi
herroepen
EP1227132 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1229888 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1249053 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1250097 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1253470 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 35/10
Nummer
(11/21)
Datum
141
Reden
Nummer
(11/21)
20 oktober 2010
Datum
Reden
EP1280360 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1423431 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1290497 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1424008 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1291637 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1426098 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1291842 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1426440 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1307233 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1427529 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1307869 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1430921 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1309149 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1434444 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1314283 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1435426 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1318362 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1437034 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1322272 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1438884 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1324449 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1441986 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1337811 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1443073 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1342096 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1447185 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1342405 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1448242 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1344035 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1448250 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1349857 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1457063 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1354021 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1458792 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1357309 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1459490 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1360941 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1463391 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1365602 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1464720 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1370291 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1465416 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1373966 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1468012 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1376455 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1473394 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1388225 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1478282 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1391131 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1487313 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1393395 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1494426 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1399093 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1495125 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1403476 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1495603 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1406810 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1495656 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1414833 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1496116 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1415459 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1496144 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 35/10
Nummer
(11/21)
Datum
142
Reden
Nummer
(11/21)
20 oktober 2010
Datum
Reden
EP1496352 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1611352 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1497562 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1613755 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1499996 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1618949 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1503368 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1619045 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1516074 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1620448 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1516702 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1622842 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1521026 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1626677 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1525008 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1627445 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1526159 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1630473 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1529422 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1635478 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1529825 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1635670 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1531642 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1646251 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1531881 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1649612 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1534461 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1649862 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1545775 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1650978 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1559478 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1651120 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1560608 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1651453 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1562517 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1651958 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1579750 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1656907 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1585570 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1660173 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1587193 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1661490 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1587651 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1663865 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1587816 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1664615 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1591183 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1671001 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1592164 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1671133 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1598020 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1673542 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1598031 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1674222 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1599393 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1675458 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1604079 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1676355 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1606902 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1677088 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1608452 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1677911 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 35/10
Nummer
(11/21)
Datum
143
Reden
Nummer
(11/21)
20 oktober 2010
Datum
Reden
EP1678093 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1749689 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1686634 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1749987 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1687414 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1756986 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1688796 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1758103 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1690966 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1759610 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1691041 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1761230 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1695582 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1763628 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1697151 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1769754 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1699981 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1772657 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1701796 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1772659 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1702969 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1772783 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1707676 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1773170 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1711653 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1776909 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1712390 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1778703 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1713429 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1780575 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1713525 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1781435 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1714603 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1782440 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1716172 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1782529 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1721462 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1784687 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1721949 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1788595 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1723056 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1791543 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1725183 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1792820 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1725625 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1796974 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1733538 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1797290 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1735302 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1799916 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1735478 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1800012 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1743178 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1801764 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1743220 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1801966 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1744896 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1802457 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1745325 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1803237 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1745717 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1804954 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 35/10
Nummer
(11/21)
Datum
144
Reden
Nummer
(11/21)
20 oktober 2010
Datum
Reden
EP1805061 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1847680 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1806834 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1847729 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1808683 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1848448 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1810942 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1851113 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1813759 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1852148 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1814787 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1853164 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1820250 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1853832 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1825275 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1854232 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1831574 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1856410 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1833193 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1857308 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1833891 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1857557 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1834563 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1858614 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1834817 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1859046 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1835652 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1862362 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1835839 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1864521 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1835990 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1865057 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1837217 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1865898 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1838394 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1866728 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1838835 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1867587 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1840277 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1870750 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1840439 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1871794 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1841247 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1876585 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1842689 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1878426 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1842766 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1882795 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1842987 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1887910 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1843029 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1888167 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1843085 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1892159 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1843616 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1895188 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1844859 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1895547 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1846929 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1895750 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1847198 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1899700 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 35/10
Nummer
(11/21)
Datum
145
Reden
Nummer
(11/21)
20 oktober 2010
Datum
Reden
EP1900660 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955584 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1900801 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1955906 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1902922 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1956683 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1906078 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1956796 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1908261 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1958504 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1914229 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1959298 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1921938 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1960669 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1923012 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1961118 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1923268 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963146 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1924834 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963179 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1930062 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1963311 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1931074 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1964477 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1931545 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1966167 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1932413 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1967596 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1933052 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1968063 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1934251 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1969981 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1936502 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1972246 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1940142 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1973197 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1940480 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1973798 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1941328 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974114 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1941789 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1974681 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1942241 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1977114 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1943275 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1979722 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1946324 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1984805 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1946899 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1986338 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1947024 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1986552 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1948311 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1986886 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1948719 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1989559 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1950607 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1990457 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1951198 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1991138 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1954385 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1991990 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 35/10
Nummer
(11/21)
Datum
146
Reden
Nummer
(11/21)
20 oktober 2010
Datum
Reden
EP1992059 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2037109 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1993296 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2038573 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1995723 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2039652 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1996353 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2041306 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP1999044 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2042791 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2000487 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2043757 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2002460 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2043816 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2003084 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2044096 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2005188 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2047081 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2005789 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2056284 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2006604 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2056941 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2007617 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2057331 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2008303 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2062777 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2010263 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2064422 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2010747 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2065000 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2011211 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2070725 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2013202 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2071177 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2013889 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2071189 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2018688 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2072995 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2021661 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2076940 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2021821 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2077927 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2022315 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2078058 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2022510 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2078158 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2023588 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2081186 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2025584 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2082247 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2026750 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2086803 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2027870 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2087185 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2029580 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2087209 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2030117 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2088017 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2033869 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2090497 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2036470 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2095173 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 35/10
Nummer
(11/21)
Datum
147
Reden
Nummer
(11/21)
20 oktober 2010
Datum
Reden
EP2096253 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2117961 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2096283 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2118658 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2097231 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2121238 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2097990 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2122072 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2100038 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2122737 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2100335 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2125959 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2102482 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2126415 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2103499 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2132195 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2104656 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2132370 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2105183 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2135053 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2107976 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2135512 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2108109 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2137018 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2109771 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2137089 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2109924 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2139735 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2112303 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2144009 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2115468 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2144407 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2115785 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
EP2146167 16.06.2010 Verval wegens niet indienen
vertaling
Nummer 35/10
148
20 oktober 2010
VRB verbeteringen.
Nummer
(11/21)
Datum
Internationale
Rechthebbende (73)
inschrijving octrooiclassifica
tie (51)
Mededeling
1033358
08.02.2007
H01R 25/14
M.B.A.M. Stas te Hapert
Herpublicatie
Onterecht vervallen 03.09.2010
Publicatie verval IE 13.10.2010
IE nummer 2010/34
EP1634558 08.09.2004
A61G 7/012
E. Bangemann te Börssum
Herpublicatie
Onterecht vervallen 01.04.2010
Publikatie verval IE 21.04.2010
IE nummer 2010/10

Similar documents

Nummer 09/10 14 april 2010

Nummer 09/10 14 april 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 36/11 7 september 2011

Nummer 36/11 7 september 2011 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information

Nummer 21/10 14 juli 2010

Nummer 21/10 14 juli 2010 Bevat gegevens betreffende rechten waarin een beslissing is genomen of waarvoor een nieuwheidsrapport is uitgegaan op een verzoek- of bezwaarschrift conform de Octrooiwet 1995.

More information