Untitled - trenerforeningen.net

Transcription

Untitled - trenerforeningen.net
SKAW@CUP
INTERNASJONAL
FOTBALUTURNERING
I SKAGEN,
DANMARKI TIDEN
1 9 . 2 4 . J U L1I9 9 8
B Uite'
B Ofdin.f
D
E
.
Spilletid€r:
CruttspilL
Fittaler:
2 x 35 ,nnr 2 x 45 nr.
2 x 25 n,n,. 2 x 35 nrir
2 x 30 orin. 2 x 40 din.
Gutrd todr e. I I 82 2 x 2 5 , n i n . 2 x 3 0 m n r .
2 x 2 5n i n . 2 x 3 0 n ) n r .
Guller fodt e. 1.1.86 2 x 2 5 m i n . 2 x 2 5 m n r .
2 x 25 nin. 2 x 30 n$r.
yee av pda3ndato
ltta!.eldkb!dne
nrukrtBqie
Ltdk ^rdd Renatj
ae
q *c,tudt,ph
Id
hloitt.
Prisene1998:
Benyttde.eav vA.efordelakligeturner'ngspakke.
i 1998.
Pakkeprise.evarierefut fia hvilkenfergest.ekning
sofr velges.
Prisenenedento.inkluderer:
. B6ae'senrrpa nevntefefg€streknnEfor pasasjerene.
. i.nkvarteringpa sentraltbeliggendeskole.
liggeundedag og soveposemedlas.
. Helpensjon soft starter med middag i9/7 ogav
sluttes 'ned frokost 2417.
SkawCup er cU
SkarvCup er co
i
pen fbf de som haf
elitenjvapajr.og
Reisealternativ
b^a/16trp.6,/t6a.
1) 0siebore
Elhavn kl.l50, k1.150,2) oslo lr.havn
k1.460,k I 2l0rL:r*"nar"
3) tatvikh.havn
kr1.295,lo1.1S5,.
4) Moss
MossHnbhah
Hnbhah
k1.295,.kr1.195,.
5) KrsandHirtshalskr 1.450,.
k 1.195,ur$,Rlrr6) tarvikSkagen,h,niebi,
kr 1.595,k 1.3s0,.
ul*" Rdr,",r
7) lg€rsundHanstholn
kr 1.390,.
k 1.390,.
u,*"0R00Rdr"'0saj
mei den eksdan,r.tdoJ
,Pr srena\ rinjc, cr aldcbs,.nscn lor baflr l5 ir
Pameldingsavgift
NOK 830, pr. lag.
Pameldingsfrist
er 15.5.98.
.
SkawCup er cupen der alt foregarpAet konsentr€rt
omrade.Korte avstanderl
. SkawCup er stedetder en fer personligservice.
Turneringener apenfor alleklubbersom er medlemmer
av NFnTurneringen
innledesmed grunnspillder hvert lag
plasseres
i puljer d 4 5 lag.Allemo{eralle og de 2 beste
gar videretil sluttspillsornspillesetter cupsystemet.
TURNIRINCSINFORMAS.]
ON
A p n i n g s s e r e m o nsio n d a g1 9 . 7 . k I 1. 5 . 3 0 .
Kdrif' n" \r.,rr"r \ona"q lq 7 e r", in ing*FrFnroniFn
I i n a l e fs p i l l € s
i o r s d a g2 3 . 7 .
oBslM. prcn1ic i ?Iteklassenekt 12.000, .
Agenti Norge:
^s,S OSll,^
.\)-
ets
nursnsYnA
1850Mysen- tlt 6989 2444- rax.69 89 2807
PRII'ENE
ERI NORSKE
KRONEROGPR PERSON
Ptka'e c. b4tt P valulakure. y:okt. 1997, og vi tat bn)elt.k! .n' ?r.ltursd:
lilhsg kr Nt. bilt ac tusav pe h.sere s j pdstjien pt sid. 20. Jndp Oatbtd
ReipbrA k d.J'v te|vee| L6,rantpo4 rreld ikt|'avilhbhahSkasen
nteknbs{
; R G F:
v)
, l +r o o
kev6 det luqatt pa r@tsjliryc
&
B'tg
'ATA
Trenerkontrakt,
fotballting
ogfairplay
o r b a l h r c n c rn
ur l { s f c s i c l l o i n i r 1 L s r t i r
r n s r . . r r lliigr rr t g N i l s u .i r s r l u r r i l d c t t cl t . . a u
l.sc onr tj irlonn.srrn*s cn lili nrcn j.g
b.r,vtteriDlcdningrrhcr til i r.tt cn hj{tclig
tikk rilllernl Nils.n!rnr rd.rkto og ltrjr (\rrchrgcnsonr
desilid rir det rrbe .t de h.u giort nrenbl.d.t dr istr
l r r 9 8s ( a n . 1f r d c J r. r , r n l o ni r r s t ) u r ir s J k e n. r e l l o DI S (
ogFv.f Pc crd. Sukcrcr c.dl i ii, i[ o! j(g rtu dcrvdrdet
bcstrrir al. tr,1(.r Fv.n kr. nti lonsclr. r (.idclfr&l ij
\ - . . . t . , . . . r . . 1 , . . t
b.nur igjcn j-n rnncn lollcgr sou cr i konl]ikt cr All
(;Lbt$1drog l.rc(]rilnrd iiti All lr sLcvn.ll(lubblt for
Fttor og vi h\.cr s.kcn bscs pil bcstnnrlignr:Lclir Alll
DissrkoDlliktcnc.rm.d p.i igj.n il sctt. n)kuspl trcncrs
. . 1 . ,1.
{.
1
.,vtt st.rtct $ trosrss \inrnr.r nrcnSdirt.rcning$c .g
N ff r o r . b
i l i€ r i g . n re ns t . r d l r l k o n | x k ti o rt r e n e R .
j
u
r
i
d
k k ek o n s l l e r t^ i s n r ! n ds i n d h r d h o l d e ri i 1 p i
Yi.
nredio6l,r! sofr f i hijfer vil d!ffe Srufil.rg inr konsrruk
r n eL t r h i d di f g f . h r e , r s r . f f fi k o i l r r k r o rL ) l ikr h r h e l t o ,
holl ri rrbttlsoppgrrr og hLrrr rcrnrtgslinicr lor
h i r i d L c , ndr q. \ ' c n l u c l l tc! ' i i l l k l c Ir, r , i l l c [f r d l o r L r r l l s
irb.nl.l cr l.r oijsl \.ikLigfor o$ i llkusdc f:i lrorfr.s ot1
l , l u b b c nr ns s v i ri l o r k i n lr v k o n l r i l t s i r g : c l s . . l lg n r f { j , g
1or!rbiif i lorholdtil tr.n{cs lilo$11,lfJcrstil og s(crlt./
i v a k r s i d . r s a k h r b b $ sk u l h t o
r gi n d r cn r i l j !v) i l v t u i d c n
viktigsr.rakt.renrir i skd|ert godrsmrbrid. I till.ggcl
, . ' . . . f L , . r 4 . r| | l
I a 1
r ,
'' r It'-"
L -.o,. , .. ,r n, ld ,' "r 'a "rEr I
l l I i r i u i ' s h o l d c r N I I l i . g i 0 s l . l c . v i k l i g s rseu k c .s c t r
i i i r r l s r i i s t b l i , u l \ ' i l x n r ri vl t l o v c r i l d r l s s ) n donq d c r s
b c l , v a t i ilgl r \ i i , r o b Ls,o r rlr, . r c r .f , , n , c rl l c l s i b eoln l n r n rg
lorhrll lil o!.rgrnilcrhilscr vi L'iLkonuncn,
nrfr irc ro
nxJrtcli llr\lrijct { hvo dr s,vstunct
vil irrntr brcrl<]c
klubbcn. sonr utviklir still.rc til tqrt.latbrlldr.Urns.tl
rcgclitrks:tr il alltrl iq'lttlubbj.s holdriDgrii dc hdfur
spill.F fri breddcklubben.
v8e der Nglor.rde fiktor
rl.rc lrderci tqrfklubberhlr ill€rde signllkrt at de f(t{
i n s v x ri t o r h o l dt i l i b i d r .tri l i t n i l j o e tI k h l e rs o n "r l e v e
reh +rillertskrl f,i nering gjennonrok.nomi,konpet.nse
. g s r n r ! r h e i d . l f o f l x ,t li d
l i i l $ l d cl v i . ! . d e . \ k . g e n ,s i in r i i
di$e lolrrdeneiolgesfr.d rfgus.,vfcDelb ir.S\i onslnt
Fotballtreneren 1/98
vcsiftlig
r t L [ b b c , , ts r r r h < c r l i k k lm
c . l h v i r r n l r .o gi k k c
gjcnnoDigcnlc.clLcrinlrc rncllomnrcnn.
St.rrtthrr idissi.hg.r strrtct.t xrbeidnkd karlleggjrgrv
trdriutviiding i l.urd.tsknbrllkr.ts.r llersiktenfl ii bidn
t i l i t t r . t r u t v i k l i i gb l i r l i k u s e r pt d
o g t r i d i t e r t p i 1r l l c r i f i i n n e nf d
hdllen.Nl'l hdr ikkeoritinslsior til
i ntrksettetlltrk ovfl'hrd 08nrr.d,
finr !i krr pii\'irkcog sctlc1ci'rd
p i i d i g $ r d c f . I ) uk J dL ) r l D c di s c
t i. L r c n c r u r v i k l i i q n i lrtut l.Ld l i c g .
H r r d c i . l r c n $ o r u i r . r r i l j o . L?
Arrngcrcs ld nnpulssrnrlingcr
og
t r c n . r t r cjlcl ! n l i g ll l a r l c r . c r r r c n rk , n r c n i n g $ r t v c k n i n g
og irllelsdrr! i vare bl.rt kollegrd i Dersonrvi ille trr
rnsn ii'ire nrillffr sritmrjeij pii€tltti for trendstlrde. i
r-ogr. P.rsorligdcharjcg
iet tEnel'forunr
sonrorieer lkers
h ' ) y d e t n ntk.tg . i .f r g l i gs t i r r o l i n s . sg o d rt e r f s k a p
S o n r e r e . s s e n t r a l eu h ' i k l i . g n i l l r kb l i r V M l o r c r L i
Ift Lrlkc.Piiriict slcl i bllrlctorirrtcrcrIi onroppleggo
o g l f l s o | r c g c bl n u l . ' l i l t r l s l c l . rl i l i y M o c nh r r l o l c rc t
g o d lr . r g l iogt p L c goE: :n r c db i l l c t t ct ri l N o r g i L l r s i l i b o k s
si cr rlcLbarrfoLrlcrcsomreiscri glcd.Jcr..
l'i lcllcsnotcnrcdd. oir igf mtcrtss.organisrsjdrene
vir
frir plar et viktig te!ra. fair plal er den giennonrgiie.de
h o l d n i nsgo Ds k i l d o n r i n e rpei o i tu l e . l o rb r n e n . Ia i l v l i r
\." ., "1. .1", r.I
r r . " r l ' .o r " l J
Ltrlig!r.Nil regr,{ingen
h!r nedsrttef !'ediko.rniisrore.
d e tp i is i r p l d sasrr i r f o r b r l l ( 'oi 8 s d
i i s k u l c r lcrr! i l c f ! c d i
cr vi o'oplJldriv og Lrir t]it! cr cd v..di vl r lc h rnslrr
lor li lro lc. \'lcd ct slcrkfrercsLrlrrljrg.nnnocnsinncog
nrcdrrilLion.rrv kroncrioDlot si Dri yi minnr osss.Lvpii
lLrn n.nl.lbrvirl.ltrk.l$n.
igkjarlighetcntiltotb.ll
vnn sfill \ri soD trcncrchrr in nrcgctsdx | .l rcllci iitbrll
D i l j ( l c t o g l e n d c r l d b r r D , v ct i l i i s v r l i g g j , I e . rf d i rt h y
h.l.lningogstinNler.$ levende
verdnteb!tt
iviire nrill')er.
PRO
STAR
T E A M
S P I R I T
PAKKETILBUD
SPILLEDRAKTER
$s$
InkluderePrimotroyei Strikershorts,Orionstromper,
Bayernkeeperoverdel,
Metz lang keepershorts,samt
tall pe troyene
Spilledraktsett
11 mannslaq - 15 sett.
YilfJi",*L'.lfi,.4498r7mannslag-1lsett.
Veil pris kr. 5869,Tilbudspris KUN kr.
11 mannslag - 15sett.
3498,4389,-
7manns
rae- i1sett.
3379r
SpilledraktsettBARN
-
Bestillinnen31. mars -98 og fA:
'| stk. draktbag og 1 stk. "Ultima" fotball.
Verdikr. 498.-
Beomi fi tilsendt
vir
PROSTAR
DRAKTKATAL
oBSl Vi sendergjemevarepro',gr.
60SI'ER
l|l|ED
SPITLEDRAKTER
G"ztfiifiTt
Serur-Sport @
S. Ayling& Co A/S,Postboks430Okern,0513Oslo.
Fax:
22 35 38 37
Besoksadresse:
Frydenbergveien
48, (Hasle)0575Oslo.
E.lvlail:
[email protected]
www.servisport.no
TRENEREN
f(,ll),,lLti
u,u u, d ., !r
ri
tnnholdr . ga
\ r s L l : f l l , .Irr r n r 1 , , .) i f
Styrketrening
i fotball
IIli ik Utrlo1l,ln)11
Srlitsof ..ql]nilr Signnrnlst.rl
l r r n i t u llta r1 ! s i o l o q i . gobf r ( l i s i i r slkc l o i k k N
, l N L l .l l . i d l i r i r , ,
k l r . t L $ ( l $ j ( r d rl l.o g s l o h S , ) t ror ! l i o r l . r n r ,N o r . s e
l d\ r . l t s h r i i s l o.l .c. . . . a
Bedaksjonskomit6
llliLi.Llirun ll.rrri, lf,l,l| ILltf.
Opprykk til toppfotballen
Trykk
l \ l u r . f r : r l r . r (l,. r i n , r ll.l r l I 1 ) : f
L I l l l l l l l r r ,, r [ ] l l : i r l S 0
Nonli |.th.rlli dort enlrslcr)ierlh.u s|Iurllrt L( li. nnilitlr.lcr o! r|rmnkr
A\lt.l.rl.lrn hl xlllid viuL .L !ikli{ o{ s!nl ! iirs l{ r rorsk lijtb.rll.(;ttrldirri
. q t i l . t t c l . I 1 ! l i nl i ,l t h r b l ) i rn r c ds t r r d n \ \ ! i s l l u r ) r h { , { i 0 r . r tl i k e l . d . i
t i i d . t v e n . o i r r f r s . s j e n r e n tict rt . n l i ( l . r r r { n r . il r l l c ! p . i r . . r i i s n !n i r
d r o D.
. . . .1 o
Min treningsuke
........r5
(jr'llIrtrf.ir.0.11
l 1l l i , ) , r1 ) l
( , . r 0 1 \ ' . i . 0 I i . l !l I ( r ) [ ( r n . i
l l u H , i 1 S f 0Li \ . t r i . . . l | l 5 r , l 1 r l l\ L ' i i i f r r
NFTs administrasion
I t n u l i l i g di r . l 1 , i rI n r . i r L , i r l
'ILl ,)lrt.lfi-.
, | r 9 ] ] L l x r ( rl , r k \ h ; 9 1 ) t l 6 t
t
r . ! . r 1 .r r 6 i L i l ( , u r r
o v f rr l l . n n i , 1 l r l l 0 l l i 0 t )
' i l i r i l i i t i l r l i t L li 0 r r l l l r t ) 0
l,lorsk Fotballtrenerf
'lil(LtrjuriLL
h.r treperrollen\':ri1li,rt)!Drlctmd dr tr!t.ln!r sorr fhnligg.r
ct Lrdrirg!4}rlrgg li), .1 h.{,ljrfr if o\'.r rt iir. l,l.r.n ir rcliol(l.r pintrkning ii.
l c r J i { h i r . f , l v r i \ kr ri s ! , r n ' . ,l f s r n r h . n d l l roggr l . m . i t ( r i r \ r' ) i c r r r l t i ! i r l n r i r s
i c u r l l r r r n n . t b l x r J r r t s l i r l l o l f .l l j i f u n . r o ! s i ]a o r l o n rg t u u D t o r r . !
liJ.r trtrir.ger., fffbcr.l.r ligrt 1il k.nr|.r. .!r u(rcr ltonpuri .g tr irgs
. n b rd c t
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1 7
Klareringen - en lite utnyttet ressurs?
Redaksjonskomit6
lir tl
Trenerrollen i toppklubb
r i k h r r , , f . r d c r l u . i h l . t r c rdt n i n i l i i l l i . i ! r ( i c r l i g h r t r l k l i r n r r l f i $ l , I
k L r d i r ! k o n r r c r ! j . l d . ni l t r . V i k ! f r . l r i l r o $ u t d d d c r v i l ) u ( l ( . : ! o r 1
l\T,Jir)ir tiistrnf i: i)rt., fro'lj hort. Dir i.i h.l trtn,hel ll,lr1rtrrilcrliJn i
l L r 1 r rcr . r l b l i e n . n r r r t t d r ! s
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .t 9
orening
l . e d c ri { l l t l l l t r r u 0l J . $ \ d . \ . r g . r i \ i l F . : 0 3 1 ( \ r . l l i r i k
I I 5 5l S i r r i 0 l r b r n L ) . r i l 9 l s 1 5
N e s d d ( l n b r l hl r , r k hi . \ , r . r ) . . r e l 9l l r : ! r u r n
l l i l S 5 ( rl i - 6 l ( . r h r n l ) r. . i 5 1 9 6 i
l i l t a l s l c d c iI . . 1 ( h\ l l r i , I , \ . r l r ) { l r r ! . 1 l ( 1 .l t l r s . . r
'lll
l r 5 11r , 6 11 r r . n l ) , l i a l r : 0 1
(n LdtJiitrlt.0.
Slrrcncdlem Li.rr(.
t
)
,
1
r
i
H$rili
l lll \ililJrrr
'lLl
. l . a , 6 t 0 ] t l)0
6 6 5 0i i i 9 1 i r L i d
StyrcnrcdlenK.!Ll,,hrirH \.Lrg.
l l i \ r L l ! ! . L l 1 9i i o l ) H . t r L g . l n l
' l L il l
rl ri5llrl,.nll.il,I6l lrl
L v a r a D r e d l el 0h g r ' l h u l i i i . l l . t i r | c ! .L)r rl .l l l 0 ! , r r L i r . :
'lh
5 l { r hl l : l 1 i r l , . r l l . , l 6 , r t , ( r
2.varaniedlenl)r! (\,r{d!ni.r.
K n t rlrl r n r 0 \ r i i t l $ l t ) l i . r r l , L s
I (jl l9l$1, hrhrtrll,6lqli.l5
Toppfotball sett gjennom medisinske
brilleglass
'lldrer
r o l l u n o , s kl . l ) t l i i l t ) lt r r i n r l i g r t ! i k l i r { . r t o i f \ t o D i l i l r r s b i ! r . f e r i r
rcholdrrikkelcn8.rb.r luklorcr!im !,ir ti t(rxrr soir irgmDr. hlor hin\
l i g k n r r s k i r r , h , , l ( l n i ni!n, l s t i l l i n go r f . ( l i g o s i s klcc i { h . r . r h l f \ r i d c , t . I
.! d forhillL(rr cr rrhsritt.lhv., ogsi rndrcllrMld lnlr ilsji'dr,l{ [r tu
\u t.rttl.I)L1r
ro,sli. ilr(tlsmodill.r hvf{cr f:i forh)ll sornv.krle!.!d !lril inf,
k o r t i n ! i r . lk, n n t f L . u r s . r l n y t l rol sge1 L ' r f i b r s t i lrgu n d tu l o l e m eI d . i n , s r n )
n k r l r d r r g i i r l r o r crro l l c n o i t r f r r i v i r . . c r l l v i t c r l i l : r b l i r e . n r h .i l. . r. . . . . . 2 0
Spillestil og ferdigheter
l){.rjiilit.nlf v.tr ut!.D,rstr,,rkr.1
li,r uill 1(nrdr.urri.r nitfin.l.scnriD.tr.ti
1 9 1 )l/i n r r v . t r t r c d e l t dNe irl s J o h iSr c n n r s i i pt i d
l g h c r ol | v r L c l 1 i l s t i l it i
U I I l . n r L s h l c t . l l i I l L ] , \ J r . L l s r L r l J i . t r n r s t i l o g r i , d i g l i e | { i . n f n l i lfils k
J i g o g i ssl r n r n r e n h e n r .hJ&q lr(i 5 0 Dn r i l i l ! i s el r ! i k r t i r r t r i r rd r \ r i l o g \ i h
i ir
l i r l r i g h c t m t v i k l i n lS) f. l l n r l i ' L { de r n L t r n r . i l s t i l k o r J s k n D
h v i j e gr . r
D r i . l l f t ( o . g h r d d . 1 ( r r l l i i s i . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...2. .1. .
Faste s
Opplag
leder................3
N.irt lurrnri koDnndllr
tsBN-082,0906
Fotballtreneren 1/9a
i.sl(,llii:L L! rfiil
{ H e r r e r / D a m .e. r. . . . . . 1 3
F o r b u n d s n y. t. t. . . . . . . 1 6
Fotnoter.............23
Bedaksionskomit6en.,..3o
lJl Ji-i-tr' i-Jli,):rL I'-.t|J|
:taai-:!
trJ t:t,ii
(up
Velkornmen
til Donc
20.-25.
iuli| 998
I
7l
/
J J
/
drrlt
//
rodbodrm*insloiusdomsho,lo-^€ere'
&
Allo tomp. 061lle5 p6 te md ffemrcsenJe
ofsh
Pd d d, Ndddrcpd
9relboF
V loivede. ioen it!€h Doio Clp mercefd
20 000 .leihase med nererc, hdse, breldre
Delboe -en ' Dcio cuo beNde.oosd o deloo
-* f,i, -"li.h.d L,;." e!o,a;.,-"*.
.q . "' J. t-mne deTear clo;mo;l
HL"r.s *..
f)3s. s 's !/lli
i
6/ ba ggende
lvtms bsomb bodshnde os mmse ondE
sp llere rene.e e!e.c br€ldre os donmec
m fi.l^/* !elonme^ rLHarmq ' uoe l0
r,n h;!, dere' metlemafer foJboJl..6und der
sf fAl<nhed, konderoseiturnerin$i.
Aldengrcnrer
1998
KloseA Drcnse ...tul0l.0l.l979os
senera
IsJtol ol l932og seiere
KIG* B Drense.
rlo5rC Drenqe
todr0l0l l93l aq ienere
rld5* D Drciqe
lodr0l 0l lo3i os *nft
(ose E Drcnse
todiol.0l 1935os ene.e
Kos I Drcnse
.rodi 0l 0l I 936 og 5aie/e
'XoneGDrnae{7)
lodr0l0l I t36 rs senere
. ( o s e H D r e n q e l 4 l c d r 0 l 0 l 1 9 3 7o s s e n e r e
fdJ'or or r93r oi sarcre
K6rR Pi;.
K**s Pii{odol ol 1932oi senere
KcseTPiger
todr0l.01.I t34 os senere
. K ose U Piser{71 . . .lodr0l .01 I 936 os !d^e.e
Ensp e' ds opw'
old.ahettentul€he
hertq, k n Aetus. | 2 oEe&h$er.
ro a llost
b.nd lro A konder en komp
lelr9e 3 spiererod'Lousql-31 dEemb{
Hqudo€. dkpd*c'dr
iLG 16 aldrs
6 hold kan cn€nde moklmoll I 6 sDille'ei 6.
komp. Dd s [] od, Fir oi ud,( he 4 s*i",1:i.
.Ko$emeG, H @ u er rMondshod, hvorder
Lof cNefdes er ib€areise' onbl sp lle.e.
spillern..kol kunne nemvie
tiltrcdlliillende l€girimdtion.
sci,l meg oP /f
ns4 on DANA CLrP
b
a
DuesSportsreiser
legger'luren
til relle
nfirduskolpfitreningsleir,
furnering
ellersupportertur
Sesongen
er slutt.Plonlegg
ne5ie.
Hvordonsrk[ foibolarrer?
sofl fonncsio
n e n e ?D e i n n o v d rer e k l c n eH
? odispiler
Skoper
resultoter
forlogi olle
oldersgrupper.
ne ses +odefrrc os fikk iiskuen,emye6
Badelilepuheros senloross edcr segii
gre$el er gronl Hva er ve bcdreenn en
ublc over?Uonsetier dei ikle lenseti
d gi spillerenen forsmokpo neropp
s e re n i a r i I p o i y h K u i e n k o r t v i n t e r o g
en inieis ire.i.gsperiode Sorglor oi
dene?Tomcd difi lag ii gronnebon., "s
godeircningsforhodLo hverspi e. bli
de..e iiden uinyresgodtl
vennmedbo len os si fvd losde rid rila,
lerokdonske
idreilronlegg
o0
inkvorlerinqrsl€der
Hverhon rlLrr D!6 spodfc s.r gror ! ! !r igr
waelarJ lor for6oll lbb., V ro. ned e, e ar
llererepresed.it-ana lubhcnd i i loie
dcnskcon egg.s ove,n.fln!:lo5 blcf Vuder
5.v hvo s.m po*e,1., I uL6ennenc5c5.i9
a! Lonhh t , ilab ie.
rerpepd iormosionerog totc siiuosone.
Mers du konsentrercr
deg om det som
foresdrp6 boncn,sorgervor er{orinsos
sonorbed med{erseseskop,idrefls
scnrrc,hoielerog ordre o[torer,Ior or
'98
diit lag gor ii sesonsen maksimoh
Pe,I'dre ie,
3 r3--rs;ronJ.n (r.ll lvor 5.,eD9
siv ut/erd
tt).rtt\L:kd
- 25.01.
tierrilsl€v
D0n'n0*,
23.01.
1998
. I d d t u N i l ] n s o l d e rr e i e m bL d i e r
. Doiile.S nof5tc nrrukorcr
. Du balioy{ nsenform. renerudoin.s l.r
Godetreningsforhold.
Prisene
er ikkerommet
ov
Bo:mon-domnenl
Duessporreeise,Iorbcrederno6ke k uh
Spi ero.niiger og ove.sorsspriserhor
ber ril serlenoriVi leggeriil reflefor iopp
trenrgsforhod og sosioe okt" rerer
slur i v&rei Men for rorskek ubbersom
PaderRudbrl
serhem lil nenescsongov spodsige og
sesongenui Vil lbyr rrenlnssleire
bdde
so5ioc hensyn,er DuesSportyei5erel
lrygro ierioiiv Vivei ot klubbokonomien
Orc C6ln,e'ier . . 1,, f,,
I r ..
r \ , 1 i . . . , . .
, : - q ,
lor seriesiorios !nde, sesofgensgons
Demed b ir der enkehlor d fi log o
bevorelormenog holdehumoretoppe
Monge noEke og benyriersegdv v6re
ikkeii oier o ifor storekrumsprng. Derfor
skredde*yr"i relsepokkcr
for dit lcg
opp€gg or eileror De drcr pd lrering5
somer blll gereenn du kunnefd,hii pi'
esenhaind V ordnero I fro irenlnssbo
eire,iurnerliger,rrenerkuE,supporrer
ncr, komperog donmere,ti tronspori,
iurerill En9ond os de foger det notsle
bespisning
og inikvorterng.
ondsoget lrygt sommenmedo$ i
Due5Sportreiscr Sorgfor oi difl los fi'r
b I m c d p a n o eo v d e h ei a , r l
b noneF.!e, ., r.f,,,.f ,,:!:i.
B.*c tahans.n .r. l. , 1.,, r. ,,. ,
,
, r.il
l
Ring
lorrnerinlorrnosjonr
37043444l
?2606858
DuesSportrei5e,hor tokiikken or og
d e e d e ns l c r n em e dd e s o s d i r l o s l
D U E SS P O R T S R E I S A
E5
R P o s t b o k3s3 3 , 4 8 9 1 G r i m s t o d
I l t : 3 7 0 4 3 4 4 4 - F a x : 3 70 4 4 5 3 7 O s l o k o n t o P
r :e rP e f t e r s e tnl ,f : 2 2 6 0 6 8 5 8
Styrketrening i
fotball
Ulrik I{itoJJt,IlollStlvt:son'
ogF.iIurSi.qnundstad'
'lttstitutt
ogl,iotnu{isinsk
ttkuikk,N'lNLl,'tionlhc
in,'ldrettsseksjonerr,
litrfysiohgi
Hogskolerr
l So.grr
ogFlordaut:,Nor,4ts
llrtttshogskoh,
. r b , r d r r N , t r I ( o ' b l i t t l i . i i , 5 i ( r . t t n i n r r . j l o n r h . r { 1 .r r \ J s k i \ , , L s i L
i cl ot t h r l . n . r r r \ , r s t . m ertvsr f l i l r ( I . f l i D . r l n r i r t e
ir
(
l
e
l
e
o! rirll l(.xrirr ,L.irlfrrr.iJ. i
lhr i.il
. v r L J t r nnr ), r J l \ 1 t rk . L r c n i nh!l i r k L i ! . r t D u s k l e n t. i i l ! i . l h k ( r c r i ' i l h . r
t , , L r ( L , l!itfr i ( . 1 I l r l n t r r . rt ( ) 1 f \ . r . r
l i n r r \ r ( ra . \ l 5 t i l r l i r r l r c n c r uhr r r r n $ r r r t
l , r s t l 1 . , .s r r r rt r . N r r r d o r n t i . l l i g f r r . t i l
s t ! . k ' , i , rc l i , L l t ' o N c r .)r l i h i g c i i k l d . r
l ) n r L L s k | d r ( . nI lDt ri , v c ( 5 rtlr!o d u s r r ek r i l
L ( f t l r l . r s f i l f r s r u p t cr r i . l 5 t r d i gn . r i r l
i i r l b r l l \ r ! ! r r r r s r y r k .. l . l i r f r . s ! ! r d r n
t . n i d ( f o r s l t d cr l n i r { d r t . i r n b . v . { d n ,
. l . r ! 5 f r . ( n i n s i r i h r $ r t r i l r : r n t l r l l , ' hotrn( .ri I lrn l.nr tro(lus.r.sve.ttn Dus
L l l c sn (1 ' ! r \ r u\rl . l ' r n r . i k t i v . ' ( ' ! , r j r l \ r
\f,illfrini fr in 1.rr5kcli!pr.s.\\ s.nr k tlfr
L ( l L i f r l , i | ( j ( ! ru
, t t r v k !t n d d r t y n . g slteek r
\ l . r l i g i i gl u n n i k r t .S N r ! n i l e ti n r i i k l i gf r
s o r rkr r n l o l i i sj g . n g( L j t l \ l ld, r . n sf . \ u f r . 1 1r r u f J c n . 5 o r rb i d r r i k o o n l i . c , i . t l . r.rn
o r j t dL n gi r t r e n i n . ! i t i L 1r ,o! 8
t . 1 o ' i r { b . r \ r e l . r n u r t i l i iu t ! i l l r n o r s l L L l ki gn l f c , t i d s c r
t).rcgikcn k.rllr\ nri r,r'r r r rhriL'uci
s . ! t i 1 k u r f \ k . t r n . n r r . f i f g sr i . . 1 11 , .
r . t .i U . r k s i n rslt I i k . t i i i i , k . r r s L , rg , { l t , l
rir.sjIh rl.!!ir! l .r.s. I ...,f i (llt l,r\rcl
\Lert ((rstt!r.n. l:ri .kn fg i rlsi .,l ny, i.
J) rru .nr nim tnl(in,llr k,i t i rn.ts.rtt
n . f r f g r n I i i r r , 'j n r i . r { d ) r , D i h , I L l J l i ! i . b l i r n i n r r i g r l n L l l lr ! | l r i , r l r ( l , i r iilr ( i l i i
r i l r r r ! . t r ' . ' ! . n n m i \ k . r r . . . r l i c s\ \ . ! (
s e ! i n g e1r 1 1 r. i. . I i ! t J , , i ! r | s r ,iD l , . l J c tO l l . s r r k r ( s l v i k .f . r l r l o L ( , r ) f s ! c . to) g ( { L a r
r r ! I ' r t r : i r k r i v . ( . st ) i f r r u r s i h i n . $ l !
n r . d . n 1 ; , ] ) n l i , L $ ' nr(i l l v i l ( L i nrg! p . w r r
{ r d r f , ! n r i r r l s1 r ( n i n l t !ui t f r i f r l i { l r h i n k l
t i j h \ i l l ( . r ' c , J i ' r hr(rLr . r .nD 5 L ( i i f i r v i r k to ! l ) . 1. i . n f o s i l i vs . r r r r r n ( n l dr {r f l l ( l n l l t l \ 1 . !
h \ i J c r i i k l i \ l t t r r r s f i , \ a r k . n r i l d . t t . . , r L n f i i \ i , f r , r ( t r t u L r s t (hDu,r t l : h . to g s | t n n , P : i b i k g r ! r r J v ( . 1 l . c lre t i k k f n r n k l i ! i 1 , t r
i . L ( i L l rI r r ,r . r , l u n r r i c l l i r . r t( l r . v r t b r s t ' . . , r. x l 1 s l n i r ( i , L L iI r k l u r l l . n m s l . i l g r u t p . r v d x e . r d r r i dr 8o , r r f i ! i s r \ r k . l o n m f l $ i l
h \ f r ( L . itfr c r el f r l i L . l . r . l i g h r f unrt,n f r r n i . l l i r , , 1 1 ) . 1 s t ' i l {tdt .rr r c ! n . t l l l o r b . d r ! . v
l . 9 . . ' ! l i f i ! n i n ! c r i n . r l . i s . y s t . Dner n
t rl . r
( l cd ( v r r Ll e
pti tilgjingcligliunnslirt.l\r$si hr :j.n.onr
r p . s i t r t . il ) r t t r v i l g i u t s h gi v l k
I n ) l L ( t . ' u \ k l o ru
i r d i r ! r ) l v e r t{ 1 . . k ! d l (
i o r tk r h u r J c t !t r r n l k n r s .r t r n n l r o l ( 1 o
r i!
L t c l c r l i { h r t c ri i r n b . r l l n r ni trn d n l r e sr t ' n
brukt tii .l.nn. r.r't. utdinninij .' h.Nri inl
L co
r ! r r l i r ( ! n s l i !I .t l l . ! g r i l o k rs r r r k . o , . I i l
\ r m n r . i l i g r e tn . d 1 i . n . , \ 1 , d n r! f r 1 i . n n(lsrtt ri\ik. ti), sk11.,
Tilpasninger i nervesystemet
n . n r n r r s f i u l i k r ( 1 { l . n ni t s i r s l i r r \ i i f r s l
I J c l i i r s t iu l t c n ici t s t v r k e h d r i f l s t r 1 , g r(.fI r
) ' l . r r cI ) ef . d t I . . . , f l r . r i [ | ( l ( l t i t ] g j . n Teoribakgrunn
d . t . b s { v . r t . r . k n i r t i f r r l n r i i l s t r il i . u t r r
n . n r l i r €s l i k .o n l i t r d r J fs r r i r r i d . n . n s . {
S l r k r t l . n i n gD c { l s l . rb r l s l . i r l t I i l l i l r (t l l i t o k n m gi n s l u l . n !. i s r ! . r i i r l r ( h v p c r l r . l j )
. r l l i k . v . l l | i j , l c r ( 1 . . t u r r n 5 . . rnfr n l j n n i s
. k t h t r i s r i r l b l j ( l (| i i . s f l r i c , ( r y f c l ) o g obs.ritf.s l)..i.nkrirtcn,trrl
D n slt.!l.lcs
i u . r l n r t , l l .S . l r i , n r! l . r i L k . i l u t t n o j t . r
. r s k r ' ( r r t . l ) f r u ! l i l l l b r ch o sv o k s n i R t i n.riae rihrsni.tcr lr(f .t rs.nistnnNkldre
l . f L l o s d i t i l .f ri r h r , r J . u1 r . n rl i i ri t i i \ ' I k . d . vi{l(.i l)clLc ni.r Lll ol!t nnrskflnr.ssr/htr skrl krir. !1r^\'llrr rll$inrrlt kr.rii sil nri
r l i l L r L s u , s i ,i r i , t l r , rc r ( l i l i n l e nt \ ' l l . m r t \ n i l l , ) !k i l l ( i l r h r f c r l r o j l . l l v osrl . r o k n i n !i . l l e d e f r o r f t i s k ,o i h . L c n ci D n b kl . n l N e
! i 5 r ! t r u r i t r ! n . r n ) cor g t r u r i r g l n . r ( n l . .
l ! ( l , s r i r Lr v h c r g ebr h n r i n n . t r ! i n . l i y i d d s i k l i ! c , l F f r ( l o r l t k u r h c tb r n i i r v . r r e N e
nr(f hcrsiktsni$igi i hml( tirl i kitid tii r . \ f ( j f s p t i t r c n i n ! c nt,r n i n g s i n t . ntsr t o g fil)., (1 frolotrr.url!i) .g (tt DUskelihfefe
. n n . ! r r .& ) k . r ' | u , ! r r \ ! h ,
\ i r i i l r i t ,i l i L l i ! ! t i l t r h l s t i l s t i n d ctnl l n d i (l.i lr.nlrl(.i I)ct .r vi!t it rekrutt..in! r!
'
,
fn
l n n l L r r l i g s dt l l ! ! n n t r . r . f r . x 1 r ri i L i ( L .kLt r t r c n i n l s f n ) ! [ D m . b
t . g , v i i d H v o r n'riskcibulvpfnc htr.liir ettei ar.ndsc\
r i r . i n l , o k! n t j . n . r . r l d " , , ) l n ! n , c ( 1 . r r . r .L r t i . n n r ! s k dk . r r l v i k c c r t , j ( l i s i d ( l t p r i r s \ T e t ' ,t ) r t v l l s r l . r r s k c l l l b r c i b
( lil
D t t t t i n r . b , t i . r. r td . n k r n b r r k . si D i f t , , 1 , t , j o r k h l n r c ds t o r . l \ d rf i d . n sl v d l s f i l l , i t r d i r c l n u t L crrtlt r r h i u \ k r r 1 l ee i ,u n d o ' c rI ( m
slig$.rk h!.r D.rn i nn.r .kNntlo' flj hrltr o h t \ ' r n s n i ur i i R r tl . k r D L , ! h . 1 l o ,i r l v r l t .
L n l t s j ( [ ,l l . r n u l l k r . l i . f t r h i f ] l k s r n r . r l
. h n . n t r d i r ! s t e r i { i . k r n ! t i i t r f r . \ , , i , f r k r i t t . I ) . r i , !h l l rd c t . r i cr . l r r L d l a r i l a r b . . , . h . i t . D i r l r t i r l ! r i 1 s r n . r y t c I l l b r c r c
n $ i . r b n k h h r r o i c , i i ( 1 1 ch, \ ! i L \ k r l h n r r r l G i D i l n y r k . c r d c l r o l y ! , t r l i gn r c do l n r c k u t t c r r s v . d e t l i yr r s l r c , r l t c l s f s n n i o g h r l
r . L L l l o ' n ,c.r r ( i r f t r i f ! r t l . r r r l c l g i n !l .i t { l i ! D u i k e l n r i s nN' v . r , t r \ k n n r gI i r r( { i u . r v i r t lolgrlighy terikelt.r li b r rk(LLl.rt Ilc rrske
b ( ! r u f f . 1! t l ( ( . r l f h ! ! l i n j i r t , o k c n
i ' i l g i . r t s r v r L ( t J , . n . r t , f rlfl ra ( ib r r . c r b r s t . n rrrv tl,N ll Ul)r..r (1.iori i(t trllrrcknrlt.rto.ghrr
l ) . 1 b l r J ( I . J c t i i r t L l d r . { h r k r p i t t r ' ] . 1 nnitlsfr fij (l( lrrroL\'{tenNsltl.r D.r olrs,i e nh n r1 . , s k .lli , ,i i L r l(i k n r r t { t . I r i s l t b i l l j s
Foiballtreneren 1/9a
L , : l t 1 , d , ; : r l : c rQ r r t r p p l r f f t l i l | ( t r | r L i L ,
i , , ( r J f l , L L r L r , | r i r : rf.ir. u . j r . , , , l r $ t , , i n 4 .
l ! 1 , i \ r i l \ . 9 , 1 . : r 1 i r r. r l i r , t , I i l l r f r ) .
rilifr 1(rf.li,r |L r.]i ifirf f.ltr LLr!.
I l . r l - i r r , r l 1d t r l . I . r . f i r L ! l ' f . r , t r r i r : i ! , r
m d . r r r ! k r L L l | |i ., , r r \ . r l L r, , r , , L it s! l i .i r I n
.
\ir nrrl tfn.r\r\\\Lrir.Li.l'rrLlfrfr .r Dnh
r \ l . . r l h r l l , r f ( l f r l i | , r r L r , LL , r f r r r l u i l i
lrrkr.n\ri l I iu\r .rfr.
,lfll rofr \i n rn
o l i n . i l i \ m r l r t \ ' r l i . J , r r * 1 , l l o p p c rn r . u Kombinasjon/vedlikehold
av
r r r t L .r . l : . \ r r l i . | S n r l l ; , 1 ) ( l i . L. \ n i 1 l styrke og utholdenhetstrening
r r s l ni Lr ri l J f i r t r r I ) r r f , i . { s i l l { r , l f r r f
l l L ( l n 1l j . r r\ a t , r 1 J r ! ! n D r n 1 , f f r , \ i l f
r r . t ( \ l rr f r j n r n { r L . r r u ) t \ r l ) r LL i . r!nx . ! i r ! , ) 5 i s l l . 4 , . r i l f r \ i l i , j l , , 1 , 1\ r l r 1 t i L r . i
r l l r r r r . n r r s i I ' r ( i { i L ! \ t , l l l f r r t l i , r l h . j l\ifltll n . h r l r r d . l ) . t l r . r r \ 1 i . i : L r ( L i rl r , !
n t r r L n l , r , . * s r { 1 , , r L l . ng r u r r ! r l r . , r r
, , , . r r L j f d . d r i . r d l f r . , , 1 ' t I, r , r l $ i m i l
n . f , , , 3 . ' i , l l \ ( L ! t ) r \ t t r l ( 1 r . rr s s to.
\ L ) r l i i f o l i r 1 . r n r . ir S l . , r f i l i | f i r i ( l l l
b i r h f \ n . r . L i n n s i r U J f i b t . r t \ L a r l d h \ u . r i . h Lr h , ,( 1 . , ) hL, \ L r . n i n !h l l
!.r
'l'i ' r'iri. r
t , , i , n i t u 1 .I 1 1 h . l ( l f r h . L \ , o r t r i | | . r l L l . n , r l
I lrjrr:.n n[lsiri r \Llrlici!h].1)rt1f\r
Treningsmetode for nervos
r . l i 1 i l i l l t , i l h r . a q r i i l lr I r , L l $ i r n . n
ilrr\|tl
tilpasning
\ 1 r r k r . ! \ r r i l i L l i i rr l L c n r . r ] l i . r , r l . l \ r ! . i
n r , l 1 r . . Ln f r l i i o i i L l r i r g ! . u r r r . L . i
l r f r r r r r t 5 r r r t ( { ldt r u l r i k l r ! r \ l l l r ) l . j r r l t r f t r r k i l l . n \ r l i i r r i t f i ( ! l r . l ) \ f * L L l i r . i .
1 , l i i , r ti f f I i r , l . r i : l i . r h . l j \ . l , r l r
t { i L t r ! . r \ , r , ] r D . j D l \ khf d r l f n r r r r { ll i r . f i
r i r ! r , i l i L t . r L r L s l it ,i L
l llr ti rf.ll lihi l. fr
f L r " r r r r l i L . r : i L l \ ri n : r ' . r s r r d f r f h , i . i L \ , i l i i , D . r l i . h j l n i n S . . r\ r , i . r d , , i n i n r . r l i \ l r f f ' L I i r L r L" ] f r \ i r i L . \ ' l J . r i \ \ . , r l f r r , ) , I , 1 .
, f . i t , \ , ( o l t r . | r r r r r r ! . r r 1 f . l l i L ) , f , i , r r , r l i I i l : r f r . r n r . r l r i Df t. f, ) i t o L o rr,. n L i , r r t . i l h ) ' i r f i f l tt r 1 r , r i n ! . n | r o r n . r r i r l i [ ,
f.,r\lfr
\ f L L o l LL rr i r l s r . i t l l l f , \ ( l l r , ! $ r r r . L , L a r i r i r r r l \ i D r l i . r J . r j \ r r r n l \ . i r l l l l i l t l . n . t r
, ! l \ \ f L t t , , i ! l i k . l . . r f . nr l l ! i r , n , L r l i f r f l
l l ) f l . r f . l \ r \ 1 , r 1 1r 1n r f i . L . . h r , r , i r i l i r rL
d r r r r l r f . i . ! \ 1 ,i i , . , i i c rn r n f l l n r l . ! 1 l
rftf.LLh,',]t illr.U riitirJf .rfr!t.Lf] tir
tri.rllr tlf.ll rlhiri. l), I ii.r{Jfill.ioi
r
!
r
n
f
r
r
r
r
r
r
r
r
r
l
r
,
v
j
t
)
r
L
r
.
l
i
r
l
l
r
k
l
I
)
r
1
.
,
. i , r( l . l l | r, \ r d i \ t u ( l 1 r i s o r L J c r r u r r , u
fi!f
\ t . i r r 1 i l r r D r k \ n r l r L t r \ . i r f , t , t r , r ! r r ! r i s l ! i l l ! . i f i r f . L ,f r i , ! \ i L l L \ ( l u l l . r i k f . r
\ !L(, il lrrnr:llrli.lld
L L L l(i r] f , l i c t 5 i rt . i li
n \ l i l i r r I l r l l r ! ! , , l f l \ i \ l . r t r L r r n l .\ r n r
. i L t r , l s . . n , r l i \ f , r . r li t , l u r l . r \ i l , i i .
r r r . i r] n f . i \ r t r l . n . r \ . r , 1 ) r tt ) L r r r \ . l n ! 1 . r . 1 i . 1
L i J i Sr r . , l l i i r r , , r h r { { i t r L r t o , i r . 1 | r r t l i l ul r f, r
r , ' n ' i . \ . ' r l ) f i L L|rl L
t | r . r f r i r 1 t 1 . . 1 1 ,r r i r f r r r , l f l l . r r i i l i . ! r L n i r r , r r r i l i j . I h \ i l l , r
j rfhl \ \lL! nrr,rliil,,,tr inlJgfni.lnrLL\l
. ' j . r ! ! r l r c , r . ( l i n r rl j s S r l r .h r \ . i r .\ r r. r ' r . l J ' i l i , l ! f n r . r ti 1 . , L i , , r \ l ' ri o , l i s di n g fr I r
: r n r .l ( l l i ! r r , . r i r r ] \ i , i \ r r . r , l . t , i \ 1 r I o k n i n ! \ r l L r l ( L ) L n
i ,. { r i r r l i s ! i i r i l r \ r h i f n r j j f j
rilo.r Lli Llik, ,rt,r!r(Lfr cr roli r nrii,l,f
r k r : \ . , i t l rr \ L \ f f l l i i b r . r f r : , l . , r i . n f f
,frrir r\ tr rg. vik1.r nir r.,\rrrrfrlsjf
Iikrillr(r l)r. rrriri ril. 1r|d :|.!r.oiii,ir,.
b f , l l f , r l L 1 , l r , r \ , L l r l r i . 1 n r s k l u .r , I I r r r
l i . rrr { n l , L j r . r \ l i l i j j r $ l. l \ ( i s r . r r l l t L l ! r J l i | r h ) l l r r , r i , r t . N i r r l . r ! i . l J . r . r r l . r , , , 1
liL.,r lLl..l\r\rk. ltilli!!d,lr[1]., Li ri(
! L o r L. r . l \ r . 0 \ r j l . r i n l d . t rs l i . L l N L r d r i r u l i l i i h i l ( l 5 1 i , L .i r J f r i r n l ) r t r l . I I f , L l r ,
fifl]jf, ir!l'\l.L rr n(l!.u! iril,rrl,r:L
r i l l r L L .h f l r ( r i n ! ! , ! D i i , , . n f r r f c . n n r f n n i s L , , r r i i . L , l f l c r l u | r D f r l I r r f o l
f i ! , , L r i . s l n ! ) L r , r l $ . r l ) . r l f i 1 , r f i L . | r i r . l h . . l ( l u f l l . d , f r r n . 1 r . , r r L r . n i n ! \ t , . r i ( \ 1 . r \ r i , , ( ! , n i l L i . i r l r L t l l k . h , , l i iL. r l J r : i L r l f ri
L , | t , ( , , L j j \ 1l., . r f : r l \ i i ! n r L l i i i r , , r . L t f r f
i t ! r t \ l l i n ! r l t l l ) , b l j i r r 1 , , , (t i l i ! t ! i l i l l
t r , L L L o L r i l i l i n l r . r ! dnir\ s1L Lf f
l i , r r ii r \ | | i L 1 , : rr r r r l , r i L i r l l t .o ! J . r n r n l i
r r . r t r rl i i i h 1I,! , r . k . ( . 1 r h o ) e r i . f f l L L r t . i l , r i r i r i l l t ri fl r h f \ k r n , l s . t , r tv . rr t r \ n r . t ( r l 0
Hastighetpa kraftutvikling/Rate
of 5 , r r n M l r ( L i ( r f ( \ t . r j r r ) . n l . r t r ! r i r g \ l , r r , L l i r r f i b . l i i f " l ' r \ r . r , , ' r . r i r \ l
force development(RFD).
L,i\ r"!Dk.nrr
ri nr,,,i,dur.ln,lurrl
f r 1 \ 1 r I : i i [ 1 1 . 1i . l L i | D i h . l . ] . r Ll f i L
I t l l J r . l r d l i l d f . i . r r h . , rt i l i r u t v k l
l i f ! . r l i i \ l 1 , 1 t' l : l ) d . n D i ( . i l . \ i l r , r I i n n r h ) l ( l i l ! n r ! , i L , Ll f i l L 5 l . r P ,i lr. t i t a l
:lL!sl rrul ! li rll sr .r.l !,n) nrrli! h ltr
h L \ l , f \ 1 1i ( L L r J L i l r i l , i i r l K o i ll i i r N l , i
t,rll.trltri\krikniik r,fri,r1r.! rrurirs:t,l,rf
r(lirts r ltl:l) ,',hr rrr.iiiLl.\i\:l.rlll.irf,
l o , o Lf t l . r l! ( l h ( r t r i r rU i ' k r s i rl t i (n r f l
\ r \ r 1 l f , * i i i r t r , , 1 r . rrl I . r r r 1 \ i k l ! . n h f t i , .
, r \ f f l I l f l t m . l 1 )r q , f l i s j . d '( ! T , , i r f r L
,
.
\
f
l
\
l
\
f
r
.
l
i
.
t
iri.lini',, r tf
I r i 5 r . r 1 . ( , rrr.l I r nrirfltrrr fxL\r lhf it,L
r| rir
\.llhrrr, rr ., i,,iJ i| llihrn: \.n . 1\.r
l , L r .nr r r | i l j \ o r f r i , r l l .j \ Ll r s L , ) ( 5[ ] . l , f t
,l.rniii.. n,\i\'fr i! i.r il ulli)r (lfr.lr!. .
frr!or rrd rr\lr r,riiri L\ r Jrh.i,l:l,i
l i , n t l r L l l r r L \ i l ir , h i l l i . l . , i r
n r L \ i , L , . r l l . r t r i r S U m r r l i l . r i . 6 , . f . L r 1 1r,. r f . i l i ! ! f l
l r r i L , r r r ,r , l f r L ( ! r i r r i t , r f r r , l l i i r f ( L I J \
(l1rl,
r o r r r , rI L f ( l l S 5 ' 1 . t r | i N l L . rr r n . n l i r l l . (Fulhunt
]:ootl,dll
J.{*
(
.
)
r
r
c
o
\
i
l
i
L
i
!
t
.
l
)
(
t
.
r
r
r
l
r
n
{
r
i
r
n
r
r
L
l
l
l
l
I
r
r
h
f
r
s
r
r
i
r
i
5
,
i
L
f
l
|
!
i
r
i
\
l
r
j
!
i
g
r
\
frr
h t L 1 , r i i o ( b . i l l ! !i n r . I f r , l r f l t \ r \ f i n i !
t \ ' f . f r u i k l d \ , , i r L ( i ( \ . l ) e tc r i i l i t i S i i t . r n !
r i l t s l f r .lr \ . r 5 t \ \ r f r i l r . r l , l L ) i ) I
l r d f ! ! r , r l $ i l f r . r \ i (r,. , i l r ( h \ r , ! , ,\ , r r J | : r r ,
t r r r r l n . r nl , n s , , l n,rLj i r o b i l i s 0D
D . r s t ! nj i r . r r k l f , i ! n , l l i s i l r, r l (. S f , . ! , , I ' l r
. n s . ' , r s l l \ ! ( ! f l ! . ! ! n n r l i g! i ( ] ( l f , i l i t .
l - , D \ i 1 rh r i l l i . n l i ( 1 i tr f 1 r | | r r i r t l . 1 r r n . f i r
n ) . . r n , \ f r r i \ L f rr r i n r 1 r ' i k l i r i . ir i l r L ) tM) phihBo?htis k' lLq iu tltir hdlf ol thl
f r , l x r l k l r ! h i ( l L l.i r r . n . , o : t . l i l l i h . rl i h j l
! n i , r r r ' , u t \ i l i 1 i !I l ( , 1 h . r\ u
l l l l u , , r ' L v t , r r Jield.cct thc hdll l,thi, th.,t !?t thc hry
D i l . l : , . r i l r r \ n l ! L \ r l i f t r r r i ! : i r . l t n i . n . s i L r n n r ti , i r n r . r r. r l h i io k l . l r i , , i . r ls l l r l r , !.r trl1tilq, tutiirry, tuntitg. Id','11.n r(
)ot
n r . r l d \ r l rr , r n r f l r r f r \ l I L i l r l . t t i \ , r l ! r \
, r s { r c r 1 \i l l i r ! , N h . r l l ! r r ! m i d i i , . r rl \t ( r
lon? t|ltlt drrlgh titt6, holesdre lrnl3 b
( ! r L L r 1i , l r r r i r u . nh r . r h \ i i k o , r r i , l , i li rl .. lrt t r
1r.rirljfr.,r,rfi lr,rc \tr,liu \i:fr
rtar q),and r\' llotrl.ttii, n4rfr.r's,d?Jj r,rili\rrn.. !rk.1r0in!.r nr.rl nrr!.
(
l
.
r
L
r
A
rrtr lrn ir .r'ir{!j(lf i
i i L t , r l l \ . | r r.st, tcls tht bulLlirst,atn nll th tcstlilt itr,.
,rffrirru\r r,ll.r ru m,1 if.jillLl !Lh,
l u n n l ) l r n r l \ l . i s r \| ( L r L
r r i I !l , . n r l l r \ o l
Ll.i i(1\tr.rrrrrS rnn
rfl
s t r r [ . L r c r i i r i ! 1 6 1f , i r l . n r L L \ L lr, l ( 1 l r r \ l ' f l g n r f t i r n r .
l r . l . ( l h d l L { ! rl.t r f r h . . l l n . r , \ n i , u i ! u
I [ 1 1 ! L , n ! { n l ] i n r r f . ! r r 1 . , l r r i , r , r i l t i r r \ l f ! . i r k f . ' r l r i , , , . r\l t f , l i .
r ' 1 .n r , L r r f L , n i \ \ h r l ! i r r L ' h
l L h r ! r . i L j j f l ) 1 1 , r a lf r h r L . r r t l . r l r , r s i L
SITATER
FRAFOTBALL
Fotballtreneren 1/9a
til topploth aII en
Opptrykk
lL.
treneri Raufoss
fraDagOpiordsmoen'
Tanker
Norsk Fotballs store engasiement har
sprunget ut fra muligheter og drommer.
Askeladden har alltid vart et viktig og
synlig innslag i norsk fotball. God drift og
n , l \ i i L l ] l lf . i I r f r r I l i i , | , l i i l i r ,
b i r . l $ L l L ( l i . r . r l l , l r ! L n 1 ll r . j i ! , f r
1 . i l , , t , t , k l L L h l , . rr.1 \i t l rr i t r L l f r ! .
h o r l , r f ) r \ , i l l i r . , r t g r l , l f ri i t r \ i l r r r ' r t r t l !
I l , r 1 :r . r l f t f l l L l , \ n r i l . L l n ' . l ) t iL , f l n r r r , l r
nD t,.\r,li!.t. kr r iir.rl. irtr, i,l l,j rll\L.r
k r n l L r f i f \ r r . r h . I L , L l h n l I J Lt ) t , (r ! ] n r n r .
r ! m r l , 1 1 ,, , 5 r r l L l l . ! . r r l r i l \ r , . 1 j t !
for klubber med stgrst
tilrettelegging
ressursgrunnlag, gjor ai Askeladden far
det verre og at engasiementet i fremtiden mer mi tuftes pa realisme enn drom,
l l n r l ( ^ 5 f r i , k r r l t r r L 1 i l , r k . l i l L , , t , t , L i , l h , r l l . \nI l i l i l : . r i l f r i * i 9 i r r b . i ( i l l l i k l i r i L . t . \
r , r r i \ , i "\.' i r r r i r n . n J . o t v i l t l i r \r tr, l L . n $ \ L g
" L L i ( l . , s l { i s . n 'l l , ) 1 \ r 1 l i ! r t ! u f
r!i,ljf!
L r :s' r n D g f f ,l r r l . i t . r r l i r L \ i . l i d i n u I
k . r ] 1 ln] n L l i l . d r o r l i l ' ) ' r ( i , l r . rnr : . f o I L L L b 1 , ..
! n s L r . l i l f , . l , r . S U r I i s t i l h l . 1 b . i L l l i f i t . , t r c t \ , . r g r r it r i l f l r n i , i s : t . i Jr . f . r L l l ) . r k l
n r e l L f r .. i n i l n . i t ! r Lrrf s u L l .j rltL ) t l sl r l i n g
fi,,1 go,lr $ALt h9.., rf.r rinrl,lc,( 1l
t N l , n r 5 f ! f l r ! l . 1 l d r l , r n rl r . t s i r i l t ! b
1 ) l r L , r l r nf.i,l l r \ L l L L . t r g . r 1r .e ! , l r t . . .
I ir
l l . , r 1 r \ i \ 1 . o ) t , Ll r n r l . f j \ r r k l u U , e t
l l L r b t n ( ( . r f t I l r i ! I ' n i r , ' l r , , l l i ' l , , I i Ln d l . l
L
L
r
.
l
r
i l t , . , L c( l ! , l u r t , , L. i . n r l g i \ k i , , l k r n N i t e '
L
L
l
g
t
!
t
,
i
l
,
n
b , o . 1 l . 1 , ' 0 ' Lr b h u r i r i ! 1 j
.
n
.
.
'
r r r ( l l i r r n 5 L . r l \ , r , f r 0 i i r \ r n r l i n j h r n q . t r (. s l ) l l Li I L l n
!,1! i hr \ lds. 1ili' 1,t)t,nr
o : . l 1 r s k r N r . n l u r L L ,. .S s t r ' i l l o . S t rn r . d
I L , l ) l( l i f r f l , f i \ n i t 1 . t l r . ! L l , d . t ( , . i ri . J l r
trJt oi: f,lrrsl.nr.nl fiier litt stel 51,nr\iii tirf
.
l
u
,
l
l
t
i
l
\
.
u
.
1
I n i n g \ J ( l r l l i , l l t l r i u i i r i L i ln l r g : J e r , , k r r r
llf ll.d. hrrl hrr dd i ,ltrrr.
. . r r ' [ n ! f l o , n . r l i ] L ] \ L e r d r r n f r \ l t f 1 , 1 j i , t b i l l , l f , , | f i . . . l , t l i , f l , i t r l to g w ! L L , s . l v
jrrn(\ lrr r1
$r.rDtLl
b . , l l l i . r l l i . i \ r ' J d n r r h L t , , S u , r L r : L c r r \ . ! r . l r l r r , r L L r sj t . r L i
1rnl,igo.!. !,n .r o!.rnx\nrn ior !)l'L,d\ nSr,
: c { r ( , i r V i r i l l l r . . L i r i s L i r 5 L . Jif r. l s r . t f | r
N $ . l r l l ) J r r k e i,. t l i , t l ) i l l h i .l t t i f ( 1 1 , .
t r f I n n ! i f r . r n l rr ( l o t l
lifri!,,r.rn)rf
, i . r " ( , L , . s k b l i r l , , ( 1| k u h u r o t \ i l , ) l f j . r t 1 . ! l , . l l . s f i i I d r r \ f , ( i i i ( [ \ r , i l . , l ] . r . h u n n .
L r lh D f r f i . l l ) \ i \ i t [ . g r ! ! n ( ' ] ) r r J ! r
n D S r r s r i gt ( i rn . t r l ( L l l | l l L n L . . i L L
5ti.L., nn.m flr "r,!r ]i\Lilil(L{i.
I)i ..r. lt)
L L h b r n j(.
b r r l l . . l o r l r , [Lr i n ] n r
l!ll 1)iidi ori\ler ir rrkruLlr( n'q ILL Iti! 1,* \ar :in fr\i ,.Juih. i r lr iistrilt i
l , u f L r l l ) . r m r D g . l l L L l h . ri n t r l r o i r . (I l . u l i , $
L L t i f J L , l t , . r l\L rI . b r l J t r r , f i r . i \ 1 r , 1 , ,l ,i t .
u t o ! . r t J i8r 0 l . r l l i l , h t { l . t h f n ( 1 .r L . g r n n r L i
\lr.hlir i(1.!iklir(]rtlIhlJilofil$, r,,fl
rJ
r!
, \ n \ l ( i r u l \ r L nrrl l (
il.rnlll li'rbrllurn
r . f i ( l ( r r n i n 1 51 i , h o l.f t r f , i f g s n r t l \ h t l . n ' ,
o k ! i , f r i . . r S J r r r r i i g . g l , i r , l J ! 1 . 1 r \f r L L
r\lli{
r t { , \ L L \ i dl
"h srl\. trfris tLr
f r . l ) . 1 , i . L l l . . . . r n f r i , i r k i t n n rnf. l t l i L l n r
l l l u t r r i ( l ( l . l lt)..i!. r l i ( , \ r L. d . t b l i rL oL "
( l L r b l , f ,r . \ i r l t i l . i " | e r i L e\ "f i l l . r . ) r r L 0r , i
r t h n r . n h \ \ L f l \ kP l o r i r " , i i t r b l . f t \ l i L
Itr i h!.rt lL!1,1'l)in .rlt , c! kk. ii r.!r(
. r . i l f i r . l l i r , \ s 1 . . g . r r i l n i l : .L l f r , l m l i l . r
I L , ] n , . nl s) f h 1 Ni n r i l [ t . l ) \ ] r . r f r i k k d! r( r i
n r r r g s fl r o . ti r r i l l i ! , i , b r t r l \ t r i L r 0f rt lr v { 0
re,r[ ]ii .n litfr L ul)b.g n). \|rlL.r. nii hi
c r i r l o (r d . l r r n gL r l Jl i l l r b l i l , ( l r r . V i h r ,r . t
t ( t l n ' l , r n d s c tl5x l r ( h r 5 ! u r g t ,t ) l r \ f i
l i , t f , , , ) i | r n 1 l o \ f t l , , | . ] l is f i l l f r .$ r n i
t L t r l i !l l, t f ! 1 i lf t 1 1 , l . t , L l Li ILi rbLh l t r l r i k l
Ilr\{r5t! r l.t hrfnilt ini nRlklubbfn!(1f
\li ru lr l,.lrt,lLti(.gD. \ti lL. .- .g\it .rto
] n i r n r . u , , r n ' n nhr . l l l t l r L r r k o d r lf d $ r .
V l h i r l , r ! n ( 1 l r t t )N ( l . 1 f r ' g . ls t f r k lI n n r h g
r L 't g r n p r i r [ : d r . l ] s ] r i l l e ret , a i t . ! r l i s
1 rk t o gl l r ( u l L r i d l r i i r .
brshrfl.Kr. htnl. r,rri lritld.'
bliowll(tn
(
1
,
i
i
$
i n g e r l n n l . r j o i l ) l! d ' m n l
i.tl l.rl$
L ( i f , . d ! j t r r . r r r 1 r l , tt"] $ 1 d, r h g l ) r k ln l r c t
t\L i_ri!unrr i lor|!l!)k\rn liir Lnh \fill.
! L i r ! s r . n g . r ,l r o r i f l i n r t s J . r l o r l t l , l . t r l
b . l . r : L n L n r .sr l e ( l ( , , ( t ) ! , l l l r i t gL,r f i i r i l n , ) r
tki lh l(\s h('h frtJ I Ll.rgh.rr klubt,e,i lii rv
frs\1.n hilr liLtf .rilli(r it,rJ\ drd.\|'illcr.
(
!
,
h
s
l
.
n
f
\
h o l l ,. . , f l { L i u o l ti r , r rLl i k h . l c L . I . 1Lrrv e J
n
n
g
i
s
p
,
1
l
,
r
r
r
,
i
,
n
r
.
n
r
r
r
l
n
s
t
(.o( r knD.r t ii .nn', n\. r'!rr .g ger)
f.i
r ( l l c L .l : , , 1 h i l l{ht f l L ) . r f i i . n i r g 'f g s c f
s r r . l r ) t . i L f t s g i r i g l i . L l r i r L , v rl ti l i r 1 r
' i f . , ' r t ( h t f r i r l 5 t u r r f i s k i L l . l t r l L n' !rt t t , '
l (i! l t r f i t t D r i i d r i D i rn r n
d i r l j l t L , r L L \ r nt d
J e . ! i r g o . !o r lt l , i l l i g l J c ! ( s , D rr j l b . v i r (
n t d r i r r i r ! . t i ) i l . . u l L ,f r J . r J . t l i ) , 1 . n . t r
i l , r ( L ( 1 . 1 , ) 1 b . l l u rI t L ! b b l n | r l r r r , . i n ] m r . . t , t r l r l 1 r . r , r u n l { i l i L ( \ . & l . b ! t t r i ! ' . r i l
kin" ul1trb.,(lt til\i1n
! i g l . \ l { o t r l l r l i l i r . \ ' . r . r ll r t t t r . n I l g ' o t s
i s d n \ , 1 o k o D o t r i \ Ln r k k . l . n t r l t L\ ,L i l r s r . L L i a . f f i r b . 5 L u Ldt rS . n rt ] s
n . r n . l i L ( vi [ . " , f r u r s l o l f i f i h t { & i r i .
i!
\\!I.f trrf l.J.t o! lil rr\r.rnn!r|1,.i,rr.1
.n knrln)
r(d " I l.nl .L\,.. .lr\ir(,r\rk.r l l i ( l . l l t ! ! n b r k 3 L L r r o g 1 1 t l t r $ c i i l . t r , . r f i r v i r t rd . e r . g v i l h . l d l i l l i D r l l i t r
. f L n n u l r l l ( r r n : il . r f r n ] ( l . l L i i l ! m d r
d)lnig.L(! t.vir tid,\r jrg5iih.(liii.lf
ntf tr.rhriJllft.l.n LJr\l[. t.lil)r((lft
,n.i.i
l,f ifrbi.i(r., v, 1lt.rt.lLLrl,l,, i
" r r , l r r n o g c n ' r , . o r ! l ' i , L l i l l n l i ii t i t r n l ( 1 . \
lrl!xril\j
Lir,lLsrrD.hrr frlr I
v ( f t l i s k r l D i t 1 l f ,l i
h&1,1f l('iL.l h..lrl oft) ,i! \rtl 1turi!,!., lIr
r n : 1 , l i , t l , rl s l r . r j n l r s , , l L L j j . n s L r L n , h . i S
j
r i i r ( , o $ ' ! k k n R l L l u l ) b r ni 1 l ( r , l . 1 , - d L r
( i o , l f r . ! r l L r 1h i g j ( t o l L r ' i i . v rd r t l l i \ t L ! o n l
\ t , i l . r \ t r l . r r 5 | l L 1 ( 1h c i t ) ( f l i ' r o . l . l i r l L , : b r t n g . l s f r . i t r ! i . 1 . f e! l l i l l i n g . r l i t L! N k h r t
i u ( ( , s \ r r t ( f r 1 , f f r . t l h . k . : " l l I d . r s k ) : 1 . , , " h$ rfill.re o! l.{trt,li)ler .i rl klul t)c. .v.l
, i ! d i r f i r r r ( ( 1 . t t i n r i ! l i 5 l r , r l L s n r .n J f i r f l
lilh oll. nr.ll(!r, l,,1,tik]!l'b.n,5,i! l)]rl,lfk)l
i i i s n L i f l , e r o r . ir. r t i l , r i i
l \ l i r n s . r e t s r t u \o r . n u r
brllrn5 nl|r.\...rltxr in.irr
ri), hod.irtlulllil,n. .S ttuiu.r rr gl
L \ 1 - , f $ n . i r. i o d s k ' , f l .k f l l c l l f \ L k r t L l n ]
litrl,frd.ls{ 1ili.rsi.nDg.n.
ilLl
Fotballtrene.en 1/94
Densj.ilvresande
trdningshacken.
- lor alla drotter.
Ett perfekllraningsredskap
Flerakaningsmoment
iEN modui.
Med RETURN-KICK
kandu trena:
RETUR-HACKEN
gerspanst
och siyrka,snabbhet,smldighet och koordnat on. Att lriina medRETUn-HACKEN
ger resutat. Sa 96r Sven Go,
ran Eriksson,tranarei San'tp,
doria,samlIFK-GbgochOs
ler lF m fl.
.lMalvaktstraning
.Nick-liming
.Tekniktraning
.Voleyspel
'lndividueltraningm m
sffiffiffiffiffiffiffiffi
Detpcrfelfiaredska[Gt
fail
tclmil(ochungdomsrening
F'rLt--tlrr t
-Tillslagstekn
ik
-Rehabilitering
efter marken,i iuften,instda,
uls da, vrist, halvvolley,volley
utrnari<tfdr 6teruppbyggnad
eftefskador
*M6lvaktstrainin
g
eti perfektrcdskapfrir greppleknik,ulkast,ochpassntnqaf
Passningoch nrottagnlng. Refex och md vaktstrdnnq.
ndivldueil
triin ng sorr gef bollkansia,balansoch koordinatior'1.
Laikkeskader
sdeleaae
tabellsituaejonenY,"
N o r s k I d r c r t s m ed i s i n s k l n s t i t u t t ( N I M I ) h a r
egcn ordning fbr akutte fbtballskadcr som sil<rer
tlitrc spillcre time p:i dagcn hos lcgcr med stor'
erlrrring mccl fbtballskatler
Kontz.kt oss fol nrrmerc opptysninger:
1'1f.22 19 79 60 NI.!{I Ekcberg,
eller 22 23 00 4J U evAl Sndion
Taperderejevnekamper??
Et lags utespillerebr,rrha en kondisjon som
tilsvareret oksygenopprakpl ca.6Oml/kg1nin.
NIMI kan tilby:
* Kondisjonstcster
- Maksimalt oksygenopptak
- l,aktarprofil
. B()SCO spcnst-sq,rkctest
. CYBl.lXisokinctisk test
'I
lr( dning t\ JsrnlJ/.rllrr'gipl.rger
* tltredning av o\'fl'( reningsproblcmatikk.
Kontakt Olc Erik Dammenfor nrrmerc
oppfysningerTlf.22 19 70 60 cller 22 )a 0O 1t3
NIMI ULLEVAAL N I M I E K E B E R G
u t e v a a t\ l a d r o n) o g n E v n/ ) t ,
Telefon:22 23 00 43
Telefax:2223 00 48
ldrettensHus,Ekebergvn.1 0t ,
Telefon:22 19 7060
Ielefax: 22 67 74 40
Et par hyggelige
oppsammeringer
For vi for alvor l ) O l ) l l l lI l i \ l : S k \ . 'r k .L ) i th i r ' . . r r t . r l l .(t1 1 !
gdr los pd 98- b r l l . g l , r r ! .r i l r r t , s k r l l c sb l . l r lr i n , 1 . r lr i i
sesongen vtl \ 1 o r! r r l , 1 , D ri o L ek , n n t u r f Ln n l r k r r f v . l
jeg i dennear- b . r . b . d , | J r i r l , . r fr r n L b ! . m o ! S \ . i L \ .
I l t ) r s r r . ( L f r r \I n r i r l n ! n d l L r . n )s j . r r s i : : .
tikkelen
ta med
r ) r ' 1 .! . n r . r r hp i i t i t , r . . \ n r r c r o p p 5 i t t t
leserne pA et j k k { n a r r r t i s i f d r i l { i t I i t r k h , i I g i l l i : g . r
lite tilbakeblikkl L r n L . r l l e D h r.lrc r l L p l Lr t | g o t p o r s l d r
pe det somskjeddeiVM-kvalikenr l , L l s l i ) r r o t r t r n d .1 , i r ( 1 , r r r lrl..lr l ' !i , ! o s \
N i rr i n n . r! i : r t f r D L t l\ t i \ L r nn . l q r f i l y i
ogisesongen
97.
. l t . r 5 L\ i r . n r n r ( r , r l i ti), r l ! i , , n\ r \ i r t r i
h . r h t ' l rD , t r r t i r i f rp:icri : i r \ ( l f . ! . r l f l f r l l r d
o Sl r o n r rt i i l t r ! r r r. r ' k i . . L i kk i f r f . r c l . u r i
h L i r r l h D | d t s r i i i , r r l t i . nD ! r [ t .
f j 5 , 1 . i t r r o r r r . n i d r . , , i f ( l ! . . 1l i i r x r n L r
( l f , i L r \ lr(u ( l i i r i L t .r i . i i , r r l i n ] ] . r g
L l e t \lr. r J . t t . i l \ i ) r r c r , ( l l f l l . r k i k \ , r l i l , r n
o , t . i !t i i l t k . . , s i r i , ! l (l i k c r e l l
l ) f l . r f i k l i , r : i s Lli.j\ l . r l s i l v . f r \ l r , r a l fj . l l r
h l t l i s ki l i l . ! r r N r . r l 1 i 1 ! .i trrh i m g i n . i , t , r ( \ u l r . r l e r . r i i , e rr o r r r . r l ti i , f t , ( l l i . r r r r l l
,rlrt
ItNrltrt.r.fi
itr bc!!il
\ t i rs n l ii s i '\ 1 . ,g i I l . ) f l l ) o r o l i r n f \ i , r . r 1 \ i t i r n { r j i r \ i . r f{ r h , r l | n rl l . r i ( l f , : 1 . u r l . r . r
\'l\l kvrl
I
rr I (l ll l
i L i k . . l . r t , l r. ,r o r e s rl(e r 4 . i r i n n , V i s t , i l l i l \ 1 . rJ ( 1o ! l l L i ! . i d l k l i . l ! . r ( n i i o r ( l . ro g
!i\r\
ll
;II
lli
I Si S i . i r j o \ t t i l . r ) ! , 1 n .
l k k rh r , r sL ' e L u s cg, o
r , l rn , s lLl r L r LN f r 1 . ! . u !
k r i ( l . r| t u ( v i r rt L Lt ri l i i l i l i i r r l t i r c n .m n \ . i
\ . n . ' r l l , L b , L l l t r j . r r f r l r r ( 1\1 rr i l r i r s i b . r l t s r l \ l , i i . ) 7s \ r n ! . n i n n r h ,( n r R \ M l o . r
I ) . 1h r , ! i i R n h i n t , , ) lfl: i . l ) . 1\ i J . r i m ) l l r . r
( s ! r r L . r . I l v . r J . ur , l i r a . | t . r . r ' r i i r \ ! ,
l i L t L , r . r l i r r i h . r . n r n n r n o { , i i e r . !m. rl ) . L , f r t ( ) l l t i r . . rh l r \ ' ( l , n c rn u l . ! i l i L n n . i , r
r \ r , ( i r f n . r t c t : i . u s r n | , s l n 1 . | r h l r 1 r \ f r r l l l i ! J c t l o r \ t l l . i i i i f L e r i i l i i t ed . r Lr L i l r \ i s. n s l , i l o \ \ i r ( r r \ t D i i . u ! r q \ . i c
( l i b u L )r . r ' i t f D , t r r t j r j f r c l
, , f rL r j j c d
r n a r (l i i n 4 , d r ij \ ' r n r I
. [ l i l ] f . r ] r d . v , t r .o ! s t o r . 1 r ! r t Ji, )o , s r . r r s . r b c i LnlrtLt ,rrri
Ii,!,ierrr! |.r ii dvrr i lttr ^' ii iif l).rllcnr\f
l i . r r . ni d r , o ! \ i \ . r l r , r \ i l r i \ f i f u d I ) , r s r L c D
\r r il(rn ti \JIl l\.r rltf,\,ihlnnr.,i:in,tt
|rr4\rt Dol Sni K,tr(r, l!slr.rlh, h.sil, hJr \ i m'nif ir,!lr \l,illcri liir 1jddr,\r njin!.
r r i r l\ ! n r l r f \ u r i r r \ 1 1 n r i r l s j . D.\ n . f ! , i ,
l ! l , r n (ol ! ( i , l o D b r \rl r ( l (Li n l c n1 v J .!l i , t r s L , r l d . r s t r , \ i d L I t r l i . l i ! i t . ru t l N f l l s l i r l .
j
r
r
t
i
r
.
1
,
1
,
l
r
l
.
t
L
r
d
l
,
r
r
/
l
r
.
l
(
1
1
1
.tLr
!tr
ti
l o n r i r . ! n . , i , , , , ) .or r l i l i rl i ! ! r D r l , f r r. 1 , , , 1
l ) i l D i i t u i L r e 1 [ , ] il . n i f n r n n , r r. r 1 i i a , i l
l ) . t 1 . r r f i , l e ,: l i l . i t l l . ( s j . r n r o i lD . r l o I r
l ) $ r . \ N rl ) , t r icl l ( r $ l i t t i i rs i l L ( LL( . rJ u m ri
l ) . 7 ; \ i r n n x . r , r J c l r s i ! f , i l r . r r . , l r c . r l r l d d t i b r r , ' \J o \ \ n l l D i r lk . f r n r r c r L e l
d . \ fi , r I I l 1 . rl o ( l l r . r l l . l! r r l t ! h r r \ , u ! r . f
l l ) r J5 r i \ r l , ( L d rf . i 1 6b r . r k ( 1 , t r ! , , . l i l o r l
\ i ' r f \ : i \ , L . rl tl . r r r i i l l r . k . , L ( r J o L l b i l l .l , , r i l , ,lN
i , L n 1 t r. n l l c f l ) . r l t i r r ( n r . r t i (f ,i i 1 , 1
. d , L{ r r n n l . r l! i ! . i s i . r Jl . l r . \ ' r l
s,!rr(rn.rnr.rlt.trl)lilrnd.if$7utill.nm
Dr;lto
Per-Mathias Hagmo
Godt utbytte av Kinaoppholdet
J l . i L n l tn ! . n . x ! l 1 , t ) f , l r , l fIrKl i r , r\ r , L . l f l L .
I lidroLf lst,l.rirr,1r,lnl.n,l\Lr,(
I led. r 1 r ri,i|r.Njrm
n r, l l t s \ o r lK i I , r
I l . t r ! o n nl h u t f r ) e s , U r n i l . h r f i l .
l l . r k l l r u n n . .n n . r t ! L f r o f r r I I l . i r l o r
r l i r o d ri r I L n \l L ff L l ) r g r J s e lr l v . rl t , r ' 5 l i l
l u . h ! s rf r u r ! . l l e t . r . n k j L 1 r . s 1 f ! | r i i ! . r l
\Oll(ifl ]!l\t
\oR(ir, !!|l (it:
\ol(lr t.5.\
I I (i lr
I r [ 1)]
1rj 11rl]
sjtNslili
ii;
5I,\NS|:N ta i
sJ,\Nst:tt 16
v h r . s t , i 5 s e!ri n r r h t s t r i , , , t u r n i r n l i !
n , ) r s l r r ! l . r sm t i l( l r i , i , , , ft ( ( { i .
V i r s l t ' r s t fu l l o t r Lu r L i ( ] dl)i . u nD . l l l l [ | n r r r c r r f r L ] . f r r i , ) i l
I l i l , r l f i l l f r l I l l i l t u l e r r f f i l , i . l r . ( 1( i l . t r ! L r r l i . rt I . i
i r r r l h l iirn r l i i l r i
N f l l , r l . r d 6 1i \ ' l \ l k , r l .
i r i l r r r if D l ) . r h . l i r . rn n n l i i r { u . r ! j m v rn r \ k e Ll , t r j . r rs t ) i l l . ln1r r
rLii)irrrj(r.n liflrr., q ri J:rq)r\fil.1(rli rinr.li"If",, t,l
f r . , l ! r i l . o ! i U ( r e t i r b o ! 1 .D i i r i i o n D f J t r . i ) f s t , i l l c r i .
! t . r \ n r i ' l . ld . n ' \ ' r, ! . ( L l i t ui s l . d d l i , ,i i , j , n , i a t h r n . s | l l .l b l j rs i r r l(i!.rjPth)ldrt fr ,\s nNlilhn.i ti lj l\Lc rr'. st)ill!.
ttj 1),(ko!
l ) i r . t , . r l n \ . |l ) r , r( r l t r l i L i l i !i i ! l . t l i ) .l ) . r \ L r n! ,t! j o g m ( l l t q t i l t q . P d t r j s I n ( l e l$ ' . r l i l t kv i .f r d r ( l . Lo . r p r o h l . n, r s t , t t t ( r!ci
d \ { l . r ! . r s i l l t i o l ri r o r o r ! r u n . l i gr n r l t t
k.rn+,ji.
I r o \ f r h . r . r r r r . n r o l l .i k l u b l , l t l c .l r\ L t ( i i i r r l i l t r r o f t , . r r i r + ! l
t
,
t
i
,
.
,
t
.
.
.
t
o l i i b l ; rt r i s g i r Lr n ( l s l . u . tssj D l i r ! o : I r . $ h i f f . t ! j s . , r ( . r , . r . k . r
s i i l d r ! n r ! l r . s , f r f, .Lr ! r i n g f r\ i n L LI r , r . 1 s . r 1
. Dl I n i ( l l l ) . r n . l c ( Lni r !.irkd:! i,r,rd(ru s.s i I ( 1.r,,tr)!.rbitlc lorjrr \ og rngqr
. l . l o ! i r . i a o j f r r r l l i o . i \ k \ \ . t r c r n r . l l i r r r | j 1 1 , . ,t.).c l t ,| | $ , u
j u i d l t , l i ds l o rl ( ) | \ 5 l l k r k i i l , r r f ,n . c r i n r . n i i r r i 5 t ) i l l i . ! D
t,i
Fotballlreneren 1/9a
,
,
,
,
Treningsleirer
Engelskfotball
Cuperfor ungd,lag.
Spesialturer
,-$9 os?&,,
"to
,\$" +
nnrsnnrnAe/s
l85l Mysen
-.' .-Tlf.: 69 89 24 44
ax: 69 89 28 07
Trenerlisten
Hensikien med tren-^rlisiener e gjore det letiere for klubbledereb komme i kontakt med fotballtrenere
I Listen distribuerestil alle klubber i de 3 overste clivisjonene.
Alle andre lerlriadgang t I listen ved b henvendeseg iil NFT ad ministrasionen.
For a komme med pa trenerlisien mb clu iylle ut slippen under og sende clentil NFl-aclminlstraslone
FYLLESUT AV NFT-MEDLEMMEASOM ER LEDIGEFOR NYE OPPDBAG:
l
ri
:
j
.i
,l
A D B E S S E.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A L D E R :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:
T E L E F O N : A.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P
. .:. . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .[.4. .O. .B. | L .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
S I S T EK L U B B : . . . . . . . . . . . . . . . . .
:l
HOYESTE
DIVI TIDL.TBENEFJOBB:
....................
;
FOTBALLUTDANNING:..
:
F L Y T T B A R. .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oNShFBJoBB I urLANDl I JA.
I
NFt
t
Sendes til NFT v/Joar Hofl, Posiboks 157,2011 Strommen.
I
li
t
:
;
;
1
Fotballireneren 1/94
Min treningsli
Klrl$:
Tidl.kl!bl)
Bor:
k rll:|r r!/Ir) sgi!irf\.(iS
NII
L: l$.i /lr rir
l l i i i r l i l ( l l . i l ( ] r r $i r l ( r ( r 0
I J i . r n r . l , ' , \ i , l l i . !K n g m D , rt I l t l . n .
( i . r n r n n r ) . r l ! l ( )| ( r Ln i ( r )
fI
Beskriv en vanlig treningsuke for deg i februar ?
N{andrg
Lokt:ET
Lordrg
Lokt[T
l l L nt i { | i t /
l-olr:nl
l okt:ET
Ilurtjghet,
t.
Slodirl
L
Srdhrll
(hnl)
2,okt:FT
2,okt:lT
l.larikk
fo,ayrrrIrg
2.okt:
I{A gtr'ff.
I I rn(lshgs
J.
9 0 1 2 0n i n
Lolr:Ir'
f'r :
IT:
ldorilik
roEgDgi
bocglighrt
(1.11)
(lfrrl
9 1 1l l l ) r r r r f
l'l:Spill
{rr Jcls)
Utviklingsmal:
\r'. ti' i:i nrnttJrls inr.nl(r dr ellrr 1(rrv
I i f I t ! ! r i n g : l l c s g il ) . i n ,r R i n f Lo { l . r r g n r i n .! r ! i k L i . ! ! n i i. S d r r L l l il1. {l i r j . : . 1 h i l ( l c
. r v m i . o l c i u L I r l q L e s I i l l s i r u . s r , ! r c , .l ,! !*
Il( Lrin!slr$rr rfutrk/ fr.(lt.k l,,i Lrur.ll
m r gt r n k r .\ i l u J s l ( n ,ldl i r r g . D g d .
llurtuh.l
( h ( r f i n g r. r n r t n n f f r ) 1f r : i . ! t r 5 r i r . g s l r . r Hvordan tar du tar tid til familie,
i t r ) . l i gl o l . l r r r v . u L. r r l i , ( l c lt a r n r i nu l v r l
l i n ! . l ) i l l . l g e sl r c l . ' l l i . i s l j L rtl . l r t j . 8 l r i r
h . l 1 I n . r o , l o f t l 0 l i l i o !i r r i u t r e n i n i t s d r i l j l i .
N n t . g . d en o r l ( \ f i l c r f i r r h . t . r e l d i eN I i f
| n . l d r . l r r r v . u Ll l i n h t i l : 1t i $ d r . l , i l L i l
n r . . q r n . d (i1( r ( . ( l n N l i ! c " r f f l d r d r c .
l ( r l ( ' . r i r j i g l i i rr t i l d e tj e . rl i i r l \ s Lt i l , s r n r r
, l , , L b . r l l!di rr m r ! n r v .s , ! r I H c ,| . t r j r g d l
llf(( vomdr rrir.. (\tl(llric !ir rlig nnLllS
h . t c rl i l . i v r r . s l n r D d ii i ( ( l l i u i l i i . h . I t
t r t l . ' ! n . ! r | l . n . g N i r f , i { s L n r k l u r u hd
ir
(
.
n r i rl r l t f t i r ! l : 1.), r Lr ( r b L i r I t n t r . l l i k
ti\1
Hvordan er du kommet ditt du i
dag er ?
f o L . rr 1 r ( ! l , J , r { , l r t )rcrti l b . ! i \ s to ! s L r u l i L u
Hvordan forbereder du deg psyr . , r , ) ! ( l l L r( . t l r S v n . sd i r s | . s i . h , l (Lh v t ur
kisk til trening og kamp?
f t r L , { h i n ! i i l l n b ( L . m i n s ' r n \ i J c Ll l . l
I l t r l . ' r n . r 't r r n i n ! , ) 8L r r i l ,t r o v i r i i : i r t . k L L , , l t \ L r r L t. r l l r i f i q .i n t e r e s * i d d o ri , r l l r r t t ,
Hvilke terdigheter
vil du ta frem
som er viktig for 5 kunne bli en
stabil A - landslagsspiller
?
Urr\ltcligstorsnril.nti ,tr.siir li,lgjde:
i . ' l i ^ s i l o g n l j l ri k L l ) t ,
l . l t ] . ' l d r i r .fgi i h ) ) Lr r r \ . i o v .l r. ! r ! t i d
. 1 5 p r s s l n ! n t . l r . ni r j i c D k rr r i r r o l l . t t i l ) i r
Hvorfor har du valgt overgang
til Bjornar i Bergen ?
Ii! tlkk rhr lrll,uJnrn h.(td. htrrld fi. o
o k . n o n h I r . , a r ,r l o r r ] ft ! i l i t i g d .l i , ,d ( 1 r\ , . 1
s n ! i r ,i r s . l ,o ! . t ! t ! i k l i n ! \ n r i , r f j , ( ] f o r i r
j i . L r . l l r , t r n.r,, l l i n k .t i l i rt i l r i .
st,ll
t)i!n1le
l e t . { l i l ' . r $ f t r c n i r ! ! 4 1 ' l e 8 ! .i r ( 1 nl J u i l ti
Fotballtreneren1/9a
/,,,h:u
-
l
l*1'--
iN'i Jorhundsnytt
NFF vil i denne sammenheng gjore oppmerksom
pa en del utviklingssaker
som er under utredning og
diskusjon i ulike grupperinger i NFF og ilnteresseorganisasjonene. Sakene
vil munne ut i ulike tiltak
og prosesser som blir viktig a sette fokus pa, ta ansvar lor og gjennomfore i
tiden som kommer.
l i r , r ! r r r r Lr t . f \ r r r l o r r \ l i ) l r \ r \ f r r { , r t
llr(l\fr.\\ rt ii(.tL.rb.1 |.1r. rriL,l, olr.r ],ir
l : n r i ! . i r ( i , t r , r u . L n gi i L , , t , lu, lI , b ] i i r . i
\ 1 . r l h L ( 1 ,\ . ! r L o b! . r ( . \ [
f i I L r t , t , l i , L l ,. ,r Lr rr . L r .h r ' l h r , t i i , , , . f , ] f u r l f
\fiL, , ,ir,tigf\lsfulr l)(L\r\! Lihnltlr
Konklusion:
\ rlrfff urro ik
. l n , r i r i i l sl | i f r
\ L ) L , l i l: N a
I l ) L , \l , L r . r r l l t h r t . n . r l r 1
f , i h \i d l ! l , t r f r ) . . S \ o i l .
. , , , , i 1 u r f ,! , r r L , f i ( h f n f l n L r r n o . . ! 5 t l
, r . I L . r f g rl t , r n l { , . r L , , i c ,| | . l . l i l { r
l)(r
, , s L\Lr r i l L. r \1 1r,( r r \ \ i r t r l i g . i r x r r b . \ \ i L
( r(f
rr(l.tr .lL
rir brl\1lili! f.ni,l
r r ! \ k . r l 1 . o ! i f , L \ . r5
r fr g \ t l . r r $ r . l \ \ i r s t i
Konklusion
4. Spillerutvikling.
I Nl:lrrtr(rI.lililli\*.rt llJf tlti,i,i,i\i!i \ f i l l r , , L , r k l rhr.!!t \ ' x f r \ . i , n . . r r r . , 1
r,t vrriterrillr I
frrtf
\i\cn\o.
nrlltln Nl:l
l,rl lrrtfr$!, !.rri
lir!.n(1,
I
L L J t \ 1 i , i l r fl r r | f r r o r r r l i ( l r . r
t,flt,Iri r rg]rff..
: ! . i L t . . r L li t , 1 , n * o , : ! . r | r i r l ) . t r | . r n s r . |
! ! i ( i r i r r \ l : l : \ r I r , L r l ) i i ln l i l l ( ) J . l r .
rfr r.r nr
r . r i l n n , , . i . n ! r L , ( , 1 . \ f r . l . s L L f t t rL,L r
r r.!b.([
( 1 , r r I r f / r L \ l l ti J i l
,:r (,!L\i.t
I ( i . r t i r f l! f r r r r L , r t r
ri&ril.,i,1!
lrt,[rrrr$\li.r
f.rrL.rLilrilrlrr nr rLrr.rrrr !.irS,
o g i n n b l : : d f i l l ) r b r lI r \ i ! | . i L l i !
\.Ltk.. tl \,'.r.' l,fLj i .rllr l.LLl ,,!
. r r $ . r i L L ! r!
ii
4.r nt, \.,1i
2. Holdninger
I r)Lnf fifL. rr \l I
o!
h11.,\nur',Lri
rii r!rfri
1l.Lrf !r.r l)t!n n. 11r(rjjillf| ul
1 \ 1 . l f r , L L , 1 , ) ;r r l r n ! f . \ i r ( [ r l f r t i ] 1 l l
".rL,,Li5rr\:iliurl ( ir!,''t\Lli)rlrillbrrir.
\ . 1 \ i L L n t . r r . ' j i , , n i L LrnL, \ ,
,ifrr fu. l).1L.ri
l i t f e " . r l i l L L l , bh. r j . r r r \ . j Ltlt i l l . r u r \ k r r c o r
L , , t t ) ni l. t . r b l ( r ! \ , 1 , , . r r b . .i n
l \fi ,r!{\i,
.nrlc.rii
r NI:l: :rf,,Lrl,.il nr.il lO,,l( iiuf
ulil,i
1 r f . i \ L i L lf r l L i : . r f i , i i r g l t o r n f r ! .
k\, r\ r,. ll,\l.r i sl.f. ( r b.l]r(,fl.rrt
l , ! r r r " 1 , ,J o n r D r j .
\llL ilL ft)fl|gl il
i lriiirLlr I lc l.f|
, l 1 , 1 , ,r n r i rl . rr l \ t ! s i ( l , Lr $ r i . r n r i n r t f n
trrrg i .iiil i .r r,L(. f,oLf |r r.gdsrlri
rrr'!.'n! m.l l it,lt ilt.rJonrrrr/itrbr.(h
n t r r t n r " i f r L i l l , 1 t ) . r 1r , b l . Li t ! , i s t l l (
r n r , rr l . / r [ . c , L ] l i , t l r , r l l . r \r r t f n r i
r . , \ l d i r t . L l r l t l r ! . , 1 1i, ! \ 1 . l i ( n
r! ri
n f r r r . r r . \ f r ! L \ | l : \ 1 l (r r r r r l ) . i l 1r { 1n. , \ \ L,
n , o , t l ( r D f r 1 .r \ r l l r r L r , l ! . j l f g s i l i r h . J . f .
r0 r](.tL.rl,.l .!11.r(l \ff
lrr! rr.J.!r1,. k u,l,fi.olti \ lt itr, r,il.
s r ] r L L , i , l 5 i j . n r .rri l b L L Ii ! . r l L ( " L l 1 ) \i k l L h \ r , f r " | . r b l . r k , , r l h r l o r n i J
h r l r n g ! l i l : . r r , 1 f , , f i i r l r r - r i ! 1l L D i
1 ,n' r . i ( 1 , L i . l t l . ri r ! ! )
r.l .r
l , . ri $ t ! r . ,
h . ! i l \ r l r i L . r l i l l . r r r n . ri r, r . i i r . i s l t . r i
U n i ( i i ' r , , r r , :i r \ , , r r *
\ l i l L , LI ,L i , , r . ! L r f r r i . . r , , r r s \ , 1i ,r . r \ i
nii \viLltoril(D
s . r n r r r ! (l l r l ' f , l r r ! . r
\ \ \ L . n L l ! . r r s ' . r n n r ) i r l 1 , r n r . D t . !! ! n
r L . r f. r i ! . n
I
L. !mtl:.!
,,r.r \rlrr. r,trl\f,!li! iriirn.rsr({) L !lIi
| r f , l l . n r r r d : l l 1j f r ! , l t . r f s r ,
firlr\i.r L(,tf
t obb.nr, ii, .L ,r(!flnrnr. fr,J L1)t}ldl
. h i , l ( l r i l j f r l , ( . 1 l, l!. r h f l J r i n , J j . L
l. Fair Play
\,ri(,nrnr I l rs \r,
lrr
L,r,A" r(li!. fs ,tr
\ l : | / l i j l ! f f \ 1 . r 1 . l i ,ri lri , $ I l !
r!rini,,\
j . r r r L l i l l it u b h . j i h , l L \ o , ! . l ) r r l j L f l ( ) , j , , r
1ir5ii il f.l.rtrl I l\( r(lLo!: \ il hrr \,rr nr{f
3. Regelkunnskap
f n r ' r u L . : l , l l l rL L r \ i l ! r ( "i i . i , n r
v.'lrr. L ar\ i5j,rtrlhrl,br l[,1 lf 1 nL{ (]dlt,
. l t , \ r i , ! . 1 " s t . t r l i ! .r !
i
,
i
r
L L . t L . r is . r D r h . l l r r r i l , l f r l i k r . ! S r
Sir
t n . $ l 1 , t , t , \ h r t , l ) !l:i n . r h f l l s l r ! f t i
r.,rl 1r
ut! kLr\ \lr ! rlfr
b r , , l l \ , i , i i f r r \ . r l h , r in 1 L f r u l l t f r i l r , r l / t ) r l
s r r ' . 1 . \r f r r l . i r ! i ! f r r r n r r ! i l ! r t r . l i ! , ( . . r
r L in ! l . r i s | i l l . u L \r k i r r ! . n I \ r , ! . . f i j l o j L. !
. r r r f5 i l i t r \ l h . n l s ! , ( t ) t , .hr . r r i l r f f t
inlig
s
i
n
r
r
r
i
l
i
i
r
,
!
r
n
l
)
l
i
r
l
,
.
r
r
i
r
l
il f.l
ilil,rt
rrr.tf i lt)fl,liilhrllnfritfur .rl. ll.f.lliL.rl
rrnl Lli lii,fsliirL! Llltrlt.n. I ir s[t'i
r:or]i or
l ) t D D . i I f , i r l x r d . t rr l . nt a n . r r f r t , ( l f r
u r \ ' l k l i f { l . r r n r r i r o r \ k . k l L L b ,r,,\ l i l t . r 1 , f l
i r . . r , f . i . i t . l a rr r \ k . r | J h $ s t , i l c r o ! l i n ! h , l ! , i ! r c i N o r : r ! I ) ( r l j . r 5 t i l l i \ . n r i r
1 r r n .. i l L . | $ r l r , 1 . . | r i l , t r , , i ,\ 1 , , f l t r i ! n . l i . l i o n r ' r d r n . i ! . r f . l r . !
ril d!
nn.ri.L!r.!
r r i r r l l . f r r r l , . u s . r i n r . u ! ! , , . r e 5 t . l l l un i \ l , r s n , l r . r t l r l s . r h . \ l ) .
L i ! . / u L \ ri i s f L cu t l r l r l s . , \ l ( i l . L , L t r l r i l i i l . r1 l d t L i , r r. , $ r A l t i i i f l h ! L rl i t l u s i N . ! . ,
. ! . r r r l . r i l l l . r 1 , , !i l . , l i , , j , o , \ . l a t b . r lrl i $
i . r . r l L l r h . n r ( r r l i , r h r l l d r r\ l i . ( i r | ! r r . r
\ ( o ! t r 1 ' , r s i \ l u r1 1 . 1 .o ! i . r , t r ' d r l i g n r l
r . r l i i r 5 i s l lf i l l L r . 1 r d i L, i , n l . r t! r r \ ' . , i r r r {
( i l . 1 t { . l i . r l ( i ! n r . l l ( n r! t , il . r i r g J o D f r . j r , l i L , r r l ) f i r i u l . r h r ( l s . t ( \ r f l t L h b r i J r s5l l l . r
rr l,n rrif.j.il,, )lur i,liL .S Jt!nfr.rr.
Fotballtreneren 1/94
TreneffioIIen
toppkluhh
r\v irril/]-,.1.i
ori;t-al:. {livl111rr91::jai
lrrJ \i,,n.l hr, trtr$rollen r.rrt trrl,un.lrt
rd1 In lrit,,nn, ni rr f.rrr igg.r rt tr.ninss
.f|lL!! li,, .l .rt,rtjrl,ic1n.rr(.ii l,l.ir.nin
fL.h'1.
r.*L,,ni
f , t r i r , r , r f , t r L . r l i S r i l . r i . r \\ h
, L $ . i , i , i i . r r r l l i r !. g r l i f r i f r i
,n
r r r o r t . ,fl. i \ i , r r r g i r t 1 . l l . r r r f r t h h r , l i d ! '
l i , r h o( . l l r r r r n . r o g r i L l i r n t r ng r , , i i , , i r l , ,
r , r o 1 tl ( l {
trfrin!.r.. l. hdnlL. .rir{ rrl
k , L n , t . . irr, . r l u d . r l i ! ] 1 | U . r g 1 i ,i i r 3 \ 1 , h r
ii)
b r u k ti t l . . f r k o D r r . \ . D f r . r h . n t I I l i r f l t s k i t i . rf r . i . ! \ l i r i ( , . 1 ( r . 1 l . t . i l lt.rr. i r r g
s i ( i r \ . f r r i . r n l ) r l ri il r. , r r r n l r l , , u . r L i l i r g ii r S ! r r U l i r l ! i r , 0 1 ,( f , t i t r ! i t t . \ o n t n u i [ 1
! r d o r . k l L L h l ,: nr , f r . , , r l r r r . r , e ( L h .i(. r
D r r L L n ns.[ l r f f s u r (r . r r 5 , f n n r .t . r n l r n , l
l . r i r ! , , ! h o \ 'r r J , r i i i i r r l , J l t r r ! r r rnrf I l t r n i':rn,,l.r 1,lrs (l l,$Lfrrni.\f r nr.rn:fir:
l l o l i ! ( . i ( l c l . r l t 5.inr f r o b l $ r r l l k l ! , n l ) . ,
f h n . i r s , i i . n L i [( c , , 1 ]n r , ( l i r ( ( ! i r l ! ! n
l r . L L ir f r r r , r n l rt e
ll.ltlr.rrfr.nNlrnmd h.
. r k , L ( s t , l t l f i L ( i r h o l l rdi l l i r n . l l l h ) ( r r l
( 1 , 1i l l t d r r f t r ) l , l u n rltk i l r l t t r d . r n r f \ k i
S o i l l c N l v i L L c. rr l c n n r . \ t , , m d n r 1 r . r . i
l ) f . n , . l ) ( r rl r . f r o l t l ( , n r n r .!tN . n l i , l . r . r !
t , \ . { l i l . r l n i n l r . nn , r . t l . r h ! . r , i i ( t ( ,
l , l i t Ll t t 0 t , J . r l i j . n l o g b r r h l r . l . o , ! r f r \ r
r r f t r l l . r l i g g . r, l . l r o r s ,r, 8 l i r \ L ( , i L , L r . .
r n r . n i n L t i ' ( 1 ( i .l ,l lt f l i r l s i r S , t rl o i f r l t . l r i
s t , l l lrr / 1 r l ! r rr.r s $ l l i i tl i ( l i g r c l s , i , ! s \ur !t l r . r
f f t r . r r l . L ( ! i k l i . s \n i i , h oa , i i r 1 ! n , $ s i {r ,n u l
. g s i ir , n ! , h . r ' j s i ! \ r a i i L l , rt ! r ( . i | j c h c t i l
n . , 1 L l i L ,\ i , n r i r i | l r l s f r i i ) r i i l r n r D .
l r 1t r s . . lrc l t l u b l , f ntri , t h r l l l r l l i . n 1 i i l l L i , i
j . r o , i r J .i l l i . l i r n . \ i 1 1 . u
l i t l l r + T n i l i l . r ! f i l r l r j i r l , b , r o , ti l r I n : i .
n n g s n o l l r. ! l f r r t { n , \ / S r i i j l L .L r ( 1 . ( si r r i
( l u rs t r t s l i . t h , l . . r . r t i . k . D .
l . r g ! 1 ( . rLl n r n n r . i r i 1 ! L L , L . \ l ( n i i t f f r\ f n
l a L n r fI r n . \ n . . f r i . r r r l l J l t f i
l).t.nsk.ligL
, llrn!rIr rnil h.r.r r'.lgrn\k!
'lr.r.i.n
r . ' f \ . ' d ! \ i ' , r 1 l \ . r f r r r 5 \ r s l . n l! , r
l i h , ( I ) d , r L o l , l ) . rn r n ] ] l c t s t r l \ l i . , r c
I t . r rr x I r h I , r [ i , r d , l r , r r ] l i I ! , n r l ( i r 1 1
r n s r r l 0 i s r r nt ) . 5 t . r I n r .l r
lir. h.lff . J.rr,tr.,Lrcrirs!.[,stu iS.
d t \ k r l i , i t ) , 5 , i !1(! ! $
lljj arsisl.nllrcncr li.jr 1,!!ir hr $.ri.lt m(l
I : , , L o l ) l u t ) l i ,{ . t . h . i l t l . ! S i . r d
. . r l rr i n r
( r t ) , rr r , i r t r i o r cn, r fr , l i r L \ t i t 1 , t , | l l L
l,h. lr.|
, i L i , , , , e l l k l u l r bi .l n
.rh.ldril,,li[(llt$!]
iijilrl,lr!.n
sp€si.list keepejl]t4ltq nnr i.|
N , u L r i , t , t , t L L r bIlrrrr r n ! r t r s | l l l r L ( ! i k h f !, stutrlig. fillrr
\) n . i k ul)L)\rn,ir(t.
It..t,irfi !,nr tf.ri.llrgrrr frsfr i,,ln,
t , . Lh . l t i ( . L Nlrr r Li k l t .! . J r i k i r r s i k t ( 1 i s n I t i r . . r j r r y n t r ' n r f n f . r \ r : ri L( l . L( r l r f s k .
N i , c , if r l r t , . rb r u . r f S s i t i l \ . r o l i k c s p l i a
: L r l l i , , 1 utiie . i l a r f r f i u r J c r h y o ! i . r i , ! n
, i i r r ! . \ . J i . r n r . i vk t n n . l l . \ i , m o ' u (o ! l i r r i
l i s t e r . l b s i l r r n i n l u . N . . r h . n L ( i \ l r . r ' l . n n . { . r n r i l i ! . i n n r u k \ r | r . r r i r l i o aj i l
l ) b . n r . ! I n r i l l r f r \ . , r o l ] s rr 1 \ i l i f i r . u
. L . r o b i . . , \ n . l i l t \ t . r j i r l l , i , l , f r L L(.1 , n 1 ,1 r $ L t r . . r . . rI i l r l r u r r r r l ! . r . ! . r fl r r r l d l ) { , l l fl ) 1 i l i l L . J 5 i . r s . q s r n r , \ J \ i t r l ! ) L (d l i l t i ! o . l t
r!s.i urkrlt. D(l sffsn r of*Loorrrlt fn,
, L tl . d d l n . r r . qN k l . n r l l ( s L n l c L
: i d n r i . l t k . r u rn L rm r . . i o r h , r r L , n u
r d r o i n \ r ! t i l . f r . r \ \ t \ \ r , Lr 5 L f i r n . n l i r ri l
h
.
l
.
1
r
.
n
.
1
.
r
f
r
.
l
s
l
i
i
r
L
\
i
,
m
o
r
l
i
,
,
r
.
l l t i L l ) . o j 1 . n ! \ ( 1 . L . rJr d g i . r i n g r u n d l d . r l . . q
tir
(lfr rr 1i.sk.li1r
\ Jri
t s n j i $ ' ! , i L r L h ol f r h . t
s ( r r k r , d..fIrr!...
ll ii,lg. on nr.d
Lrrfrin fr \n
.!.1 i rL .nl rle
r i , ,r , l L Lt l l
h r r r i ! ] r . 1f ! b d . , r r l i ! i . 1 , ) 1 t st,)i. n r 1 t sf r J c l .
I .r.n
.r,rl l|r i,Jf ,i1r.l!,lit hirlt h.j
ik\f. r! ii, il(n iffrL.r lrjirg.
l l t d . rl
I s r n n r . . r R {f i r , l ( L 1{(i . l ( . r i , ,| ( l i v i r j ( nd r. r
S d i L l n ( r r f g ,r . i r { r Ln ( r l ( r . r . r b . t v ( l n h ! r n
r f \ l j i ! , l L v r ko i o , t i t r 5 c ! . t r l . r l d x J t i i . r
Problcnnillirqer som det trengscn htdre
b.risslgillirg ru Ddt.
r n l s n r \ ! i n , r i , L , L rN l l u l i k . n i l i i d
rill
I f l \ i l ! . o p p { . t r dd n o { l ! . n ( 1,!, r v i . t i ! i l
r
r
r
r
r
i
!
\
L
l
l
t
,
!
J
p
i
t
!
i
r
d
\
i
{
l
d
r
u t L r ' rfii i . l r l \ l ! 1 n i q f . i ' r i j ( l l i f r t o l
!riffoLll.
( n r o l l L l lJ ! t b j \ r r j d ( r ) h . i n . . r l h i l )
S!!!]llligleder r .n iu]$rtn !) n. t'ftr(i I
l i l u b bn r L t r . D k .t i j f r L ) . 5i1, , ul ! f . r f i r k
i l . r 1 . r \ t . t l , . h b b . n r . I n r . r l h b h . j . r ( l e l b,r !l lponslig utvllg nk{ otf!.v. :i l(gltc
ningoguhin
k lf l
i ( | r l l \ l i n u l l r r n d . n ! ! n i r i l l L , ! {1 r l! . i o r t l , i i (i ( i ! t r r l . S i \ l (. g t a t h r l l t r i r l i g
, f.r . i . $
l. ll!.' nr!\ ko.'f,1.rin Lrcn!\ L(ir.i i\'.trrtr
iflt).lll,rSlig. opfg.r'cn. r(l ,r,r.t,)t\i li.rr ( r
l r r i f rk n l o r l ) r l l . ink l u H , e n .
. p t g s t r t i t r f k l I t i i . n l r . s tr r u l i gr r i i t e i
j
r
r
i
x
n
f
e
l
L
i
n
l
t
,
t
r
g.( r.l ii gor.
.(i bl.r
l . r u l s r t l r t D r n l r dl r . . l r . i i r r b ri l l 1 i 1 t . f { l . l l ! l k r i L L i [ s r ( n xLrr . n ! sl a r i i \ ' . r r t r. l l .
s f i l l . r r t . r l lk, . n t r r k r . . l , ) f , ) , rs r I o , L
l n r c r t i l l i n v t t tk l r l ) l N ji . 1\ l i I l u l \ r l { ,v i l l i l
.ff!r!(l !r .r tunlt I tii .r .t)lifrr
l l r t r r r d r . r L i r . . r \ . l r l 5 f ) r i r L ! l l (! ] t o ! t r f
i,l..h ierl v,r,f hinl( rilLilt ii11t.5itrIt .rt rrt
n . r d t r )l r i \ k c I 8 . f , ! , i , r L l c , ( f r r \ r s l . u l
n i n g \ l i n i . f t u , ( 1 . f r . L b r l l l l r i t l Ii l' ifl v n k n i n g l . I I v . n h f L , o rr o l l . o : . r n s i r s t od . i i r { , r
(
r
l.r.r i h.
nDr Jfr l,.rJi\i.ff i tr.n .n,
I r o.gotvik n!.i :i r !1vr $1 i{ aulrbrn.l)ft
, ) i js r r r r L r . i i c \t x r i p i d e rs l i n n s l i l icf i r
n r . r \ l . r \ k r \ 1 ! t r 1 \ l i !. J . , i : N r i rr n . r f i i l r r
v r ls i . u r M f , f i . ' ! , ! L l . (r ] l $ ( \ ' f r li n r . u . l s .
r . t c l i . n l t l u b t l,d i i \ r . 1 . r . i , ) l , l i . i , r
. i r s i , ) b l ) r, i i r h r I t i l . i c n r .l ' i i d r n n .n r i i t . . n
o f t , l i i l g i r sk,. n t i r ut . r . g , , r ! l i n l t ?
l l l o i d r r . ' , l L ( r t , r , i s : i h l l . L r b i l . l n .L l . l i n , r . f k r . d c ls L .r s l ( [ r r r i ri 1 . t .l ) . t r r i . t r o l s r l r . N l l r r r ( l u l { r n q s t \ r n k
i trt r t , l ,j L l , . r! fl l n i r . fr
y
.
r
r
i
(
r
n
i
n
g
s
l
i
n
j
r
n
.
o g r t $ r , 5 ( n r . l L l . tm r l l D l i $ !
?
\frr s{j.,rirr
h c h . ! r i , lI i i i g d lrir ligt .r l)1, lir li bc \n. .1t .l.rgjor liis.
T r c n e r k o o r d i n a t o r . r. 9 5 . i. t b . t f t ! f i r b i r
l , . f . i . r r . I ) r t l . r i s v x r to l l ( ' 1 i l l 1r r r L l l ) t )
Folballtreneren 1/9a
s6 lett
e r d e t o sp i l l e
en Trippel pd Oddsen.
,t
Z.l
y o.pa
lrporq-r fo' | ". m"r-,uovslore
t l e r b o r t e s e i ei rd e i r e k o m p e n ed u
h o r v o l g t .K r y s so s s d c v l o r h v o r m y e
d u v i s o i s ep 6 T r i p p e l e dn i n .
l. v- g , t-^Lo-pe' f o lo"g"dda, ,. t oo,om
D u h o r s o m r e g e h e l e6 0 k o m p e ri r v e l g em e r o m L
Jr
J
P o , , i r ' " r- q e r - o ,d " t l , r l l e . o r p e o L
h o r s p i ho s i o t o i o d d sp d T r l p p ee n d i n
P r c m i e !. n d e r L 0 0 0 k r o n e rx o n
h c ' e s h o s[ o m m i s ] o n : e r e n ,
s i o r r cp r e m i e rk o m m e r
p r b o n ke c r p o s t
'at
"t'l
j
;l
--J',
""rli
j
,. ,r::,t
,::ii
;i'
E ODDISEfl
*i
Vi er ieverandof av
sportmedisinsk utstyr, ti I
A meget fordelaktige priser, til
d fotbal l- og hendbaIIkl ubber
el over hele landet.
SkandiaCup '98
SPORTSMEOISINSKE
PRODUKTER
over 400l0lballklahhet 1vethelelan"
5192H0STEtAN0
delbenvltetvenbhhssorlenent
TtF.:56367275
FAX.:56367370
Lindcl; ficsl sldf\tc lblbilllturrrcf
inglnr'.lllgellhve :rf siden 1975.
Kli\sc gurlcf.j!-nlcf.snriigurlcf
{ l. oS 2.
(1. o! 2.lirs)og
airs).
smiijcnrcr.lillcsurrer.
lillcjcnlcf
Blodstopplaslethule,
Elasl-bind
Sakser
0iv.spilleulsty(
V hovedlevercndgt:
norgosda$8r
Scansport,spodstape
juni
Trondheim22.-27.
. Codc grc\sbiurcr
. Kofte xvst.rndcfskolef/b.rnef
.l.r'okoslog illlcrs pl \kolc|c
. Finalefph LerkendrlShdion
. C it. l50 dcllilgcndchS
. Innhydel\eursendes
nrediojrnurf 9S
. Vclkofirnrclil 1000iirsblcn
l-{)r'inlo:
SkandiaCup
Uoks46;12
Vrlcnrinly\r
7(X)2
Trondhcinr
' 1 1 i . : 7c-llo
0 75 5 F r k s7: i 9 l , 1 l8 0
-ltr r
LJ
r \ l i l t e f l r rN c r ) -., all J l ' l e
).,
I
i ressi ,/s?
A klarere er nederlag. A klarere er mistillit til egne ferdigheter. A klarere er
feigt En klarering kommer sjelden alene.Vi kunne'rspilt oss ut" - det er det vi
burde gjort .
Men min pastand er: Det er mer a hente
nir vi har trobbel - klareringen kan i
stgrre grad bli en angrepstrussel.
n r . n l . n ri . n r ) n r i k \ . ! r l , il . u ! t , h l i . , 1,ti r
P A S N I N (F
i , I ,I R K I , A N F , R I N C ?
l l ! . n r ! r . r r r . f , . i , 1 t l , , 1 , , (i r , r i t . , ir . i i r i | i
mrhfltrlm,l li,r\fl iubrh.sr. llrl,,,nn(L
. n i ! f , i n r . t 1 ,L i ! , f , r t . r ! r l r i r . g l l . i r i r r g . l r . \ l , r ! . tn , n r l r r r o \ sr i l , ) l r .\ t r r r L l r l , i l r l
'
\ L h r . n l l . r . i i r ! i s i l L r j i l i .i l i r f r j l u J \ r 0 l
J L . r! . i [ , f i i ( 1 . , il r r r J fr l r i l . i \ r r r 1 . r r ] r J
\ f r l L , r1 i i r l l , l i . r r r , , l , r r ! . . . 1 1 . | o v i b . rl rl f, r
, u i | ! \ r r r \ \ r r . r i r ' r . r fu r
I L r , , ! 1 , , J f , rr L \ J
h.r.:Ll.lhNibr!.
,\lrt lilir.rirs rrj$
tr
.rl hrlli!r
\fil,
h,rlljr.lik irr'tr.r\,,rh,,, .!,1 rLrlr l,!
i L . l j . r l l r n\ t , i l l $ ! i n r h o \ ' l . r i r l f ! \ i ( l r
rr,f
Jlr |.r\lklr I r r.1 Llrs,,tr]
I l , l , i l , . r l . l i n .l t ) L j ( r r
Av Kieti, Elvebakhen
i \ l l n , , L fl l t h . D s r n g t l . r j r . l ] t t i , l t i l i l t i J f r
h r i , l t \ c l L i .L : l L .frr t l . D v i r . ( m l r i ' ! h , J f
l). nL\l in1.r.\i.rxr iilLrsjr!r,ir ., li lir
D r n r k k . r i n i r h r l l , r i h r { L \ L ! . r \ i , f r . rl f l
r i l l ( , f t l r r l r . r 1l Jl .lrl t D l 1 ,1 . , , ,Jr. h , i , . . r f \ l i i i , t d n r l \ i l . r i ! i \ ' . k l h . r f r t , i r r r r l i . . i l , r , l
h r r [ , i ] r , , , 1f r , r L l \ ' . , l i , L o i f , If . l r r l t r r | . 9
\ i l ! . , l . l $ r 1 , i j i L , ,1 r ! , l , r r , r L l \ i l i r 5 t i l : .
, n o \ r o t f f r l i \ ' . r 1L\
\ i ! u l " m r l k , i l i f N \ i i n r t f , L , r\t i . rn u l \ | i l l i r l
l i ! , i r r , r ,i r l \ ' l o v , r t r i i l 5 L : r \l(i , ro s \ h i (
r i n r , m . i [ . r L N i i i] , f h l , l . r j . c r. L i l , l . r r , L t
\ l i . r r , ! 1 \ f , i u , t r f L i , n l r . l l , r l . t r . t 1 . t i l \ l . r r .\11 , ( i t , r . , ! L L ! , r \ ! i ! . i l ) , S g ro . r i i l . r r
, , l tf i r L l , r l r r nI ,i lf l . r : r Lr t r l r l . r h l o r h r l l , r i ! i t l l f r L r lr r t ) r r i i r g t r r , t r o r n. S j f i i l d . r , n l
1 . . , 1t L r L l i 5 L r \ jrln, \ 5 L \ l h . l L l f ri r g r t ir l
\.rLrr fr ( rrr !i \ .l'{ !t \l'ill.l nrfllfn khrl
, i t | , i t r f r \ r r i ti L i \ 5 i t i l l f l l . r .
f i \ 1 . l o r L r i r g ! n rl i : h r L f rf t r r r a r l : r , l ! | o r i
, , : r t kt l . r h . i l l L i ' r i r ) b .hr. r l l r r l . i g i i h n : 5 b . k I : LJ i r i . t . l o r r i t . t r r i \ l l n , n , n r r , i r l f l \ . 1 .
l j f S r i L ! f i l l . r I k r nr l . n r i ! . r i l 1 l \ l J i .
hir i gior.ni,l llor r.rrli.! hlrlk. \l,i .rl
l ) f r | , i f f r | i l , r L t l ,L l L r i l lr r r r r L L , r gr r n rI
r ) i , u L o ri r L r i l i i r , rl t r n , r \ r , h . ( l f r ! t . . ! ! , r .
i,rih!L.f r\ r,\Lf,,L
5l.rl Jrt r.r ror r .rlir!\
i i , r L l f r b . r l . r r t r rhno \
r( r\ iL r [ ,1tui, nhr
l . g l i l l l i o n , l i s l i ir Lt r r L . ! . r i 8 . ,r1( l ! r r . , r r b r : l d r l . i . r . r . i n r r \ r 8 f . ' l ( i r i r ! i r j r r L , , l l i
l k h l r n d t , i ! . 1 . r r n s 0 l l , r L $ , , c r i k c f t i l ( ] ' 1 . , o ! , r l i . ,l r i l i t l r r n l o i ! i i r i L r . r , r . L 1 ( f
,1. h.r 1Ji, ,, 1ir.l irrr ,llh.ir.!!rur f! I ll
rffrul r! h!! t,i brfur llllLn tr ur .r' l i r m i f l $ f t n n l i t h r l . r ( i \ l ) L , l l . l i . rLr l , n ! .
( 1 r r r f r r l t , r r l ti i r . r 5 f i t l
h f r n rn n [ , ) ] r n n , r ((r1 . , , l i , , 5 L i l L l d m i n l i \ . . r \ i r h i r d . n i i r ( l f r ! . 1 ( [ r L , r : c n r r i r i n gr g
\ t , , h l i , f L , ri l k . \ i l L . b f i l l ( n r r L l h r t a r l l i i
Sjr,n.\i.'LL(to.'trsrifll{ n!t lrligi rorr. li. rsrntr.r\,r (l,.riir\L.fr oli.r rtril..n n.. i
i s l o r r . ! r . r l l . r l . . r ( l f . r ! f i r r l i s \ r s i l L. r i r { , d . l n j L r l ! r i , i l l ( i r r L l l u i r \ l 4 , f . l ' . r l l cnnt r f
n x r h . L . t r v q r c l n u l l .n r c r h . l n d . i D l n l i g
jr Li!
ni r'.ir rft .lf:t.ir lLll .g .lrr
l r I , L . r, i \ ( 1 i)l . .
s t i r \ i r t r $ v r r r \ L oIrn l r r
fi
l ) f r L f t , . r r ii L l i r n r , l t r i m ] 1 | l n l h r l f r ! , r
l \ L t r i fh i n l , o i l l . . i Ld r . r 'i r 5 fi r r so n s k i l . l .
- Ol'l'5U)lMtRIN(i
!t.irri.rii ll\orl.r lkli r.rfrkl. 1.lq\1ur\i,, r t L i L I r r j i a i \ h \ o r0
r . r i ! . n I i l i l i i L o n r l t l l KKONSF.XVFTNS!R
i
n i n l i , r | L r \ t r f \ \ r l i l ] r . k i r f l . . r i r ] rr n f l
1
{
\
\
\
L
(
u
.
l
I
r
\Li
i g h u s l t dr i k l i gb, l cr l d i ItoT IRIKSIS
n n n r k l n L r ii t, l r g! L l t f f . \ r f r r r , f n . r \ l i l ) , 1 \'(,rr)iorrr .tr (lhrnr|. l.r.'!ur k.!nf. rr i li,tr
I!lJL,ror)ihyor .llcr m,thi.rn kh,rrifg.'
lii\t)iLLi
h o s r . r . h g i ( rl to r t \ f l l l d n . h . k . d . f ( l a h r l , , r 1p r i i r u c r i ! r c n r . h r r l . t . ! ) r k . r . , i f r t f
r i l r i n g \ l i n r ct .r r h l o r d . l o , \ k j . l l i i rs.h s l ' i
ET SPORSN'IAI,
O\I STII, OC ROI-LI]R
h / l t l . r r r rb . r l l i nu r l . r t , . s s l ) i r l l l j K ( r i t k (
l ) i $ c . v l . r l . n . v i l o l i c r ! r e r \ l r . r ! i 9 , t r s t Il L l
l r i r h i ! f i l l h , h , , l t r i L l r i l l , i , ! \ L r . r l r i l l i l , h r i t k c n tt . r i f i l n r c h . l . r v , l k i L L t f .
trftiriflliti rorn .r S..[ I ] i \lli hr l(r
l:L
h . n h r l r ! h r l l I i ! h 1! l ) { h , r . i Lh ! r r \
l \ , r n S i td ! . 1h ! l l . i l d . Ll l f s s i L u , r j ! n {o ! . { n o ( n L L r r df r. . s i n u . d r ' f , r $ . n r c n i r l l i l
1l).k, ll!..ifL, \!rrrrbL.l.I g..rlltf.f.r..f
k r n r f . r{ 1 . ,d d l . r \ i r ( , ! i l l j l , i L , r l l e!n. 1 1 . l i t i l i i s t i l i k rn r , r b i l n D i , r n , . n . r ! . . n i l
1 , ri , , r 1 \ t . r r b L . l h ( L i ! i t h r l l m f l l n r l I r n !
K , D \ . k l l r l l ( . r ibt , L v, r ld r L r r $ . I n b r o s \
\ ! r ( l f s1 l . f L r u \ n n L ( ] t ] r , e rJ . t f . l r b . l t
Inlercssrnl. (D L,ri v.rr.: l).rl'un f.irtrlr
. , n r l d . L ,L r { f \ : , r L . , ir| r L f $ L r r i r l t l u r L
1 ( l f l| r f
t , l t i , r , J r , i i . i 1 t l , t r rI n \ i l o . t r . r
r \ i L r L r i l l . r l l . \! h . r \ l L ) i L ) )
nr
h i i L l e, ! 1 r l r r n , , i t ( l i i s i n l l l ( b l i n f ! n r . l r .
hrkn)nrnreL*rln
l ) r i L l rr i l . l l f 5 l t lL r r l t n r n . l . r b l . r t 1 i , , nl . . i r
nr.rf:1. nr.d |rnr. i lrinr f ii il \li irrir'.rg 1nl iil
f S t , l m l r i b . r k r o r rn r , t I n r \ 1 0 1 1 \f ,i . l i l l o
ilili.ulii.rl i,! Drngfrr,,\j
luinhr.frir !kk.|tDb nu.fltnrrf
Fotballtreneren 1/9a
sc tL,
I
1trtr \t| \Pis\ ir r.Nk rg
l \ L i rh r , , l f ,r i v ( , L n r l , i 5 j r [i l.]r. r { i n g \ s l l ! .
g t t r lr i l i r I l L r , , r l t ) r l l i n v i l l ( n n n i . n r . l l . n
\ , f r L r , f l . r s i L u , r 5 r 1!,!nn. r b . S f r r . r i n . t t
r ( D r f j d j ! i s v i h i r 5 | i s t i l l . . rD i d t l . r n r j f j l l .
f , f s f q ,i r r e h x r r r . [ . s . r gr t | ] . n M 1 i ! . i s i k ) .
N o i ng . u r g .hrr D i n i . l i n [ , l b r r r i i t i l a l I n
Toppfiothall sett
giennom medisinske
brilleglass
l . n . r , ! l . , i i i t r , s L1 , , 1 ,. ,t t, b r l rl i s l i , l i gf 1
l . r i i . f f r i i r o . f . ii l . L r L
i i l r . r ( l . rl r ( | r n l l v (n
r i r i l r . r o g I l ) { 1 5 i , !h . l J . n . i i r r i . ( l r ! n 5 l
r i l L i r g l ' r . 1 i \ j u r . i l i L f l 5 t , cfgl r l i n n . h . l . l
L l ! r r , l . r n r \ l i \ i , , s [ .s L , i L l ( ! U r r ir],r(L i l t u $ i \ r o l t c r f t l r l i 1 r 4 , f k l u h b . nL. r { , ! 1 1\ . I r . l
( 1 csl f . l r l i $ 1 ( . i i r i lu r h o y f r l L r c no(rfr ! i l b ( l n t l l ( N m . d j s h s kd l ! . 1 ,or l r( l f t r r r l i ! i r
i l l r l j g r r l . n al . i l t l o r i \r, n r ! . i r f . i t r l r r . l
l n n i r g m m . h r . r h J \ l i g k u n n s k i F rl r fl i l
n l r , ) l t r r e l r r r J . t ) { n ! n h o l r ( l l r j f r r r i i l l i g \k. \l(nt.rft.r.t i lott,l, rbLrrL.
r'il r'-n rn
!ug, un!tillirg .S pf.l.r:.girkr td.1igh.t., 1 l i i ! i L r ,\L1 . r r r $ ' JL i l ( l . Lr r c J i s i n s Ln ro r t i ! i l n i { i r l r . r l . r i i f r . f i ! r o , i [ l n t 1 ,]r. p o . i 1 i
h l i r! ! r . l c r l .I d i g . r l r n h r l l l r i f r ' ! r r i k . n i l l .
J ) t , f i i t f t l u r 5 l i Lr r i L er 1r n $ a r d l i ) L r rs{ l t .
h r i n . g s i r n d r . l o r h . l db l i rr \ ' ! r . , e f i l .i r .
\ r l h r n L i rl ( P l ,r r n i r . r l . g 5 l d l n d r l h k r n l c I r g h . r L l . n n .n n r ' r d i e , i j r b t ,i i u o $ l l l i i
\ r l t . t . t l ) e nf o r 5 k ti d r . r l \ n r o r1l r, r rr r g g , rf , i
r l r l o l lri r . { i t { n L 1 .n I t i . ] i S D i i d r n o k o r o l i f 1 { Li r r . r n n nf i , i r r Lr i gl i , u rn r t t r ! i { r rn r . !
r i r h , , l ,nl n f . k l l r ! ! . L r \ i k l i r , rL, , , n l r r r u i L enl .r i ni ( l i l . n o $ j t r s t c r i s ,l i k . td . t m d i s n s k r t r i t f k ! i n r h t ( r o ! t . r l r i r g . r l r i r d !r ! n l o 1
I t r n f . l r t s ( ! l t r L 1 (\ ( o l t l ( i r r [ , r 1 ] ! t i rr!! r J t stotl|.lt'.tr.rtikk. blir tr \rl(nr lf gsp.n i bra
t , r L l , o r or ! ! ! n l f s i . 1 . r . \ u r 1J. . ! h r , l j l l
Lr t J \ . t r j .l ( l f r r c \ f n , i x j j h ( n 1 : 1 r L r { u ! , 1
" \ i ( L ( i r l l j i . r l L o , r ! l , l u h b . n sh r f . , 1 1 m . .
l l r i n r . . l i r i i \ r r r l l | r t ,r L r l ibr r t . J i r l e . i
n r b . i d s . g r n $ r i s , r n i i d ! r . l i t r d . Lf r , ( l i 5 i r r ( r r L h o r f i r r r l l g g r no. g t o l d d r . ! n l n I n
(
[
L
t
|lr .rr(n1 r
1 ( r r ] r .|L 1 . 1 r n ( l i \ i n s l , . s l i rJ t . t t . i f f r , r l k v , . n n i r ! . J ,! r i h . r L r v i l L | jJ e l . ! | d s t n r . J f g h i N r r ! f i ( 1 , r r n (
\ L o L l . J f f . r r t I o r L \ r t Ll r i r l g r n s l . r t . r \ k t i j rd r ' ! l l , o n r r i i ( l ( r h lrnq t r r r c f e\ irh J r n r y c , i n r i l r d rl n g i D j u b d r . u I L , l r i l i n l r f | . r \
1,'l.Pli)tl,rll
rn(lli'r.f bhnLdrrl rt (lr1nr..1i
t f r u u l l r l L r n i k l L r H t n , . r\ . r i l i ! 1 l \ t u (
sihli \1o1l|.tlatrrtUi(ri1.rrs d.rlr.. !i hr
. n n r . d s t i l l d l . r r r t \L L l f i l l j f ! \ r i l l ( . n r i l
s t o r rl n L n n r k r f r r . mo : s l r r k o n r f . t i n n ' 1 . l . l , i l r i i l l u b t ) l c d .i rr o r n r o f p I n b r lkl r r 4 r f l o g s i(rl i r . \ o t t " I I i ] , t r \ l i l r r r r iror b t ) , s r i J i g
biul. Ii,tlr.rlltrurir:,trrirgsh_r. .g i(l er1\
illurt oi l)n lnl)il r 1.ni 1i nrcf cn bmhbil
$ r r d . n , i i k \ r f 1 . , f . r i l 1 , r ( L s l i t. n r r k l i \
n d i s i n i \ o r g i . L r t t i , ri n g j I i g g e ri i u t n ) r l .
ki(lPct,
cllcr
!cl\'l(kr.r
.n
N,\1.
d r l t r k r l \ .i s i r s k r l ( . \r u N \ i , n r .
Ilrl,iLl fir
J . t t i i . t s . D I h . d t i l b . s t .i ( i ,s f i l l r n . o !h {
l.\L ti trilcn1r'rlttip.l)rt nri bLilikr !rnllg ii ! r n r t i i t h i r 1 { r i , . i hl Ir r l . r . n L i l i r l l r . r 1 : | i r s r I
l ) . t r i l i k . r . . n n D h d n S r L L nt ii l , r 1\ i i
li)ri1iur !nrrrli{ nlalisirsltfust.r'rkturll. U l € r r d nd d r i r , ' , , r r ! r ) i t i s i l t l e r l ( ! n n l
N . U r k k . \ k . i l ) l i " \ ' s r rL l s s c f ' f r r l i t g j c l
n v i $ , i l l i r r l L ) r. r d . l g k o n t r i k tLn ( l . r t . i l . o . \ k l i ) l t u l lLi L t r d (S j i r r l r n i r t l e h . r k e l n '
d d i o 1 . 1 1 1k.o r r s l , r l r l l k r r r r f e t . r j si (f r L
n$. I lri konrDtr klubl,rnsnali! nsk.d rr1 1 ( t r ) u r ( 1 . 1 \ fir\ i r s l t c f 1 ! i L g .
n r l i \ i d r k , r r . r L L , . r l J t L, rrm
l urL . i r i i , L t , . l l d r
t r + ' p . n r kt l i r t n n l ) i ] d r l
l ( i . , i . f t D , ' ( l f l r .dr l. 1 n 1 , ! i i | ] i y \ o n r u J ! t i 2.
l l)il fr(lnirske slorrr4)t,inr r)ii hr g!(l(
k o n n i l . r l t i D r , f s k i l , r i lv( r ) i r n r v i i t b r l
\ t l l e r rL (i r r . d . [ , N !i f i l l ( ( r ! L n i l c si r i
A . ! i r t , c d r io r g , u r f c r i r s ur r! d d n r . d
r n r i i r ! o g[ . . r r r n
t i l r r e L r s j (l{i lrd c n . r ] r t r
sirsltf \1o1t..4.|.r.t,og lr.rlil.lssikrr godr
.l( rlixl(r. l).Ll( r)iiilunl)incrc5nrc(l.rl
tchlnflingr og .pfl.l!h!!n.t.d.r i
l o r , ' l i ! L r . n i n g! l i l t r t t r c n i r g n l o s d !rri
d(r \kll.le srill(reDhold.t fii .t sl h('!r
tt. Khrbbl.Jcriog k[]blrtr.r.. nrii se b.1),1
n t r i s o r ) n r l i g . A l t l i vl ) r h . r r . l l i n g / l r $ i r . g(Theft is no riscs herc.hn ptni.,.
r i r g r n . r ! t i h . rh r , I tk ! r l i n \ o 1 ,l.l . r t , , l L , , 9
nr:lotfruril.rc5, sLil.rl \,ill.r.n ikkcb.ul
r . j s u r \ t ) . r \ . n . ri \ i . k r l ) b , \ l i L , r t l c r t r
tilb)s p.tr!iv. bchrndlirgd.rnkr: stilleren I r t r n l r , d x r r i . N l i l l w r lrl r . u r i ! u . . r l t c sr d r n
\ r n r l e r hk o n r t . l r i n ' k r i L L l i ! t l c\tt l t u l i )
nrillidri srg skehh i, o! ddettd Ie.e ng n r . . f s \ r ! f( 1 .( r L \ ,l ! l i !
s l i kj r l s i r ! i i r . b f ! . s d ' , , {( l ! ! i o
lrr,rll
|]Ddar: l'ii d.rrt nrilrn liir \1)illo'rn
j
k
r
d
c
r
m
(
l
.
r
,
i
d
i
d
i
r
r
,
.
r
r
\ k . d . ri , !
l
l,e(Lsli
o g s t l f tn r c d . r \ l t a rs i nr g e ns k t l t L L l
l e l . i d f l i t , r . f r . ) ( a \ ! r \ c rl r n r r l ( (l . t r1 1
!(r1.9 !r.irrn (irnl
frrskn. Nir n',d (!lunrr tr!hrlni,'iri1
rt rt 5watirg ntorc or the l,eflth thd ir e
SITATER
FRAFOTBALL
l ( i f r i r I f n r ( L r , n d fS l i l r ! . i J . t n . l v d
, l i t xi 5t ) l i r q + , l r L b i lnl f. S \ l t .
T
l r g d n i 1n r . ( l L 1 r \ N I l : sr r . . i s i r s k cu t l r l r ol ht ptryeBorthefcLt,.
in er tlirsc,l unlfr lorl,li,tbillkrnritccn
l\ldisirsl, Ll!,' lt ol)!i(L(rlo i l)(lr. orgi.isc lolmli)\lu.k,lleil l\jrl r (ln[Jr. ],rN,l
Fotballtreneren 1/98
SPILLESTILOG FERDIGHETER
Av Oyvind Larsen,stipendiat NIH
lrrl /,)rq,rrlf 1! !r,tdiLlrrln.r lia ,rilr irr?
, n 1 l .r r f l i i , , r l / i n , r r i r r r r u , r t r t 1 ) ' ) 7l i. t ] n t !
t r r r i , l . j l , l . r r r l i/ , t r r l 1 . , r 1 , \ ,t , i / n J i q f i 1r,
/ , " L 1 r r/ri / n r l , r l , l t j ) l l t r r l l l t t | . l l. t r l t l
. 1 a i ' r r (vl u L l a u j r i i , t / i , J i { r , / , ri f r / , , r t
r,rA l'(/dr,)r,q r,rrrrdrJ,.,j. /.I lJrJ,lr.idr
t , ) l t i t i n h t i l k l l t t i n r t i t \ t i l ! : \ ) l t . tt o t t r
j
,/rlr. /rrr L,lh,,rr l).1!r, /i,lt,, ., r0-,!
jrJll.ril/irx l r I ( /i,r,r//, / t,{ /riJ,li r,,i/
1..'r\s L(.ir,trstilb.rl. r .,lii I .! n r\r \!n
h r r \ l r , d l I | . r s k r . L l , .l r . l r i n , i i , f r i r r r l
h d r i i l r . s f l r i r i k t i ! r . L r r l n g r(i ,[ 7 n . \ r i . i r .
1 / i . r / i ' .r , , l ' 1 , 1!rl f r i r i q i ( , h i r i l ; h [ . t . t , ti
r i s j ( l r l i s r n ' t i r s l r . n I t , ) t ( ) r . r l . Ln r
N'l:ssrvr,i$titoS
l (l 7 r i r r l r r r r r r u r
o g i n l t l ! d f , ( .L l i n h i n l f i f r o i i s , D . t \ .
l l ns n r k l f ,, f r rl r r l i o . g y t ri o r k l .l!n s s r x i e t
r i u p r o s r s s ,o
, ,r r r i d I i , n r . r n , l ] h ! .sr i 1
l.r Otl('h.,,1terJi\s. !! tbrlJ ir.g!!ral! lcnc
o r n r v k l l t o L v i kn l! s t , o r l . l i.l ( . \ r l L , L 1 . r
\inr!\lti
, r d . t l . r r r t i l v r s . s( r , i s l t j c J . n . x s r5 r n
Lilr. sL,jnr.kon,)nr5titilb.rl.l1j,i,j{jril
l h , l , l ( i , l t c t h i ( l \ h g i l l , ! k l . j .h r (t e t k k f
r L l t t k! t ) l , fr c . l ) . 1 t . . r l ) i , l r , . l r l i , t i ! d e l
i \ L )L ( r il . L r s r nl l i r l\ l i r r r r r l r f f r l j o . g t t , \
d l r f r 5 1 ( f 5 t d . l d.rn r . r i i k r f i D l r 5
, Lt ir r
N t r l i L . r r h . 1 c . r l ( l , is . r r d r ! ! j r l v s , o !
o ! \ i , r i l i , l i t ! i , , t r i n r c rl r r t u l l c k f u l t l.!!.
l l t ( r . r , l . i k L . i l l r u r ( \ ' . r { l . ni i L t , . r l l t , r l r l i i , ! h i j f e n l i g y i s . f l . 5 u n n f r " l h r t , b , tIr
irr l'lrrrkninir \li( r.i.nL.r .rLLisigrn,lr |.rr
l ) I . r n r n i l i i l r o \ L ( 4 ] r s f i l h in, , n d r l \ o . ! r
l i c n t r . ' 1r r ( l ( L ( l n n s t e l l cnl r . Lsl | i l . o g
i f s l l . D . n l i t r l l l e r r . s , r 1 sp. h i i h l r i i L l .Ir
, L n ( l s h ! ! , 1 \lirlr qi i s l h . k , r .l ) r l n i ! . ! , , 1 1 ( 1
str lcr ( sdjlilli{ !n {lc rl(5ri h.! J. n
{ I n r r r l l . r g . . l r r f r i 1 , i , 5 | . r l l rrrL ( l . i r r
r r r ! . , , 1 ( r r n n i , h l r r s lri n
ol l
(rx r r/,,ril^.,? /,,/'/,u,,(r rrr r/r[, r/n.[rr
/ d r r a r l ' 1 r / / r ' t : , , , 1 / . 1r1/ ,{r, r . r r r ir h l t / t , S , i
l : r r ! r l i ! , \ , u . r i r ! . n . , ir i , l s | r, ! l o c r r
\ i k l i gv r l . n r J . l l t r , i r . t . r . i . n f n l ( r . l j
. , . L L 1151. i1 . . 1 | |rro r n i a i t s L ( j r l i l . l i r l l sl ; l
u s l , t a l h .lr\ i r r n r s J g i , , , i o l i i| . s l . s r ( D c
I i I n d r 1 1 l i . l t . \ ' l k . ui , ii t l t cs h . l r , , i { r t
n N L 5 L , r n ( l d n . l . j r 1 1 , f l r t \ . lfjr! \1c,b . ( l j ,
r [. r h.' nr.r\* d !]h](,
I t . r rvr x r . u h , l ( l i ! m ( l l i d i i i i i { ,
! I l i i , , t b . l l t i . n n o n r l a , .r\l r ( l l o i , . o , l
L \ L f rs i n r y \. r ' k . r i r [ , ] r l i . l l . R | ( l l L { c l
s , r n r i l s d r i r l \ { l . l r . r 1r(i .rr . 5 u l ( . r n rii.tLl to {
\ f l t r r . f n g s L l ' sI rj r n r l i i , a c l l r i l a $ r l
N . ' ! . ' n .) l \ 1 ] ] . 1! i i l i l l ) r
l , l o r q f , 1\ ,.i \t ( j r
s l . r tol ! . . \ n . i L i l rnr i i i n ! t r r { ! r . l r r r r l . mu l
t i k l i r ! i i r , i i n . d . 1 , , r , \ u l r . r l f r i.i r r ! i r l j r f r
, ir!nir kt.hch\ikkfrti.
frtti ji1lc0
N i r s t n l s l i ! { r k n s s s i , r l o r n i i sc l { i r nk l r r . s
rl l)il\ id..
i(h. \lig, iirltl.!ir!,r ftr
I U k si , n s k! j n r t a , n i r , L ) r i l l rt,l r f r ,
l r l f r r L L l y |i \r g r 1 . )
t , ) l ) . l sL ( i L c . t t .lri , , L l . r r l n !!.r ! i r k . I
r k 1 ( .r i r n l i l r t ) r l( r sr l l . , L L r n \ , { ( n s
u1\ik|rsiigi(ir
Fotballtreneren1/9a
l r t , i ! r t r i c l . ' , , { t j ! ! n \ 1 r gr i ! b . t t r r j j l i . r
o g c nk r r \ p i l l .t o t l ) r l c n g r .
J ) l { r n . H r u g .l l k k i , L t , . r l l | ) l k, ,.1rr r l o f r
l i r f f r i , L l , . r l,l , ! k , r n r t , d tiri g r l o o k .
L r o s i l i i i r l l r r r i rr r rr i r ! c t i r . r d r c i J r i u d : I
: i ( i , d (s i t l r i l . r r i , L o k r n r . r . ,t ltc c r s r . r t l . r
n ' r i g . l i l l c l l . rl l r . $ e n r f r h i s L e n t u l . . g i s t r Dt{l.n Ln)
fii!,id rir l.rndj,|trti[.r Iot
i s r I L n l cr , r , r a f i ' f u r b J . l i ^ r ( . r r l l d r l
f.lotf pii\\tDtc!
1 d \ . l e r h n ! 1 jl r l , , , { r n ! d t l j i ( l ( l t s r e f r , r r .
V rr l { i . | . t t s ! , o r f r c l . n . q , ! r , i ,n ( i h . f t o !
l l I , , ol : s P i l l r i r!ft ) p . r ! . 1( , g s r. L
l v i i r ' 't ) i o
s ( , v r . r. , j f . 5 i . l t ! . . 1 r e k n . , l l l c rt , t l r f o , l . u r
i c \ i o r r l i r et li i n r . D g f . i r t i J . rh . r J { iL. , f I
Lfu./o!is[ !lviJin! ]r,r la,rrJrr idl1lLcrc\
,,,ct l.n!( .nn i riDc re\t!,ttir.
r r n o ! i i f u k . 1 . . ' ne! n n s s . i rh, o f f s L r ,oL!
t r . l l k [ r l t a r ] 1 t i n r . , su L o v . N 1n , r , n c r
\ l ( i ! t J t . \ r r , t l t l r s | 1 . ! !h j n o r g , r l f i j v i l
i . t r { l r . l r i u l ( 1 1 f r r .\\1 r i o ! f i . \ L s j ( i n d .
S l t i ! L ( r rrs( , r n r i | 1 r rl t, .o l ) r i n l cD
r r rok ino
a) liLnn\ht ir loifr\ll(r ll.r rn(l( i(tr.rtcl
!rrl rifi lobl.sri sk , llir o! lrr.rbrr
{ s t . s i r l l . r c nt,thu n r f { . ! h u r rl 1 l r c L n u h !l
, \ t d n ' r l r . t i r s r k i l ; r l t h r i n ! .tri l ; , r n f r i n ! . 1
l i i l h I i l k .h f s k r u t L r . n i nv! ! j c r r o n r i o l
i r r f r r l , f t l l s i , r r t rr r r r . r r ! r .( l n I u r o t . r s{ 1 .
t . f r r c $ u r s n h1 , t rL 0 . i sr n [ , i
n r i r , , i so { s . f e i . s t . ! n r s l ( ! iri i o r r o D r n l r l
l i l r k r n r r t , ! ! r . r l r ( , r l t h r st , , l i r i s l iN. . , N . s 6 ) l . i ( r s l . ! r l $ h r r v . u t i . i l g c L l r i r l . k i r | i
i r L u r t t s f r , \ r t r j ( l r i ! n ( l c ro ! i r ( . r O I t ) : i
, ) ! rl r v t r l i n i r { l , l i n i o i h . J ! j o d c d r r l c r
Li chrnrDdL.fr og\ii Rs i t.!nntil,cn!
l . r c l o r N I : l i i s l t . + rg. h b u r r rlr n l u r r r r
s!.+r\Dts\f
toirst,rr.r rsdin!
L r . n . r s t r n J | Ll l t l l b r L . l l i i l tt r . n ! s l i r i l
ytre forktaringerpi rorsk fotb. s tirDr
orstiidr|.. \dli silrLcr)l\.r.g. . [r ]Id
grDb
L ( . n k r t! t r n n i n ! \ j v n o I . t i N o r r fh ( 1 . 1 .
p t i 6 1 lo { 7 0 r i l l e l . { i Ll lll k l i . n i r L i l i i t h r t e l
L l l , n , N i o ! i ( i ni r r c r n . r s kk L l ) t , u r v i k l i n r t r l h o v c ru. r . i . r n n i i |g 1. 9 6 7
s i 1 r $ :N
t or!e\
{ 1 . r . n f r o t e s i . D . ' l j s { i ih! r r l i , ( ! : r r ro ! . 1
( {frs lvs.f_l.lcrhil.i ti,l
trilrrrsho15lt.l.
l i ( l I t o l c s i t n r . l i $ i , j { . rh d i l t i u t l o t
b . t l l \ 1 , i L ol(o n h i i s t . r . I i r L l , . t lD
t el
k f r ( l ( l o r u . t r i l ( r I i s l n r h . l { l , r r ci rnr . i 1 ,
.rkrdcrrrln'. gl.nrc ogsii f.(j.l1r,{i'k i'!
d r , 1 t is! u n i ! . r \ i L . r t o g h d i \ l o l . r r , l r r
! t t j | i l r l o r g r i i j r \ i o r { r t y i kr f f , . k o n o D r
s l \ r i r { s . D l ! 1 (r n n i n ! , , f k u n n s k r t s u L
f r r ! ( j r l l s . h o r A n d r . r \ r s c rN
, l l s^ t r r i
vilJing.
F f { o r , l a r R . s t .L o s s e n , , \ i , l r .lr\ so i s L , r !
5 c r i . l ( r t n i r . { o r d7 . l ( S f 7 r ) r h . f s l i il u l
foltkeh)ll(cltfr .rtdrr itr. rin!.n blc ftr)
) i l l r i l l ( n l r , r l J c l i r ( I I L r k cr , j f r r r i f . n
Jid D(l
I r 1(,tih.rnn. fr ,r ll.o(l(r, trl
n r t r l, i r i , ! i i \ o r : l t l : r t l , r r , o r f l i , r r i r i
ll(!'ri,r(n n
[ ) c n r l t rtli l l r . n d r n n r i s r l i ( r ! n n n r v L r r . r . n d . n \ k r ! t r . g o d . h ) l ( l n i n g f r , h i r ( 1 ,
r.iis
t i S i . r r gitl r , f . i l . ! ! . i , r \ r r r , . | l r l lIr t i i l i i
u l u r l ( !h r r L r li s i r l n i l i . l ) . r r f S j . . l ( l\fl,f r i . l r
t . ' Li tr . ! i N \ N l I . r n i n ( l c tl ) i r r l t t l r h
oicnlor!.r 1 lorrrri .
\1 ffrili, r, u .i njfii, . ,i1
.rlnr.llrI .i.(, lrl \ trfrlilrrr iii\.rt5
L , r l i t i l ! n f r i ! i j i d r i , r b , Ll l . r l , r !
s l i f . n , l i L\l r . ( l i t r , { i { i \ l l f , i r d r l , . \ i r ( , 1
ir. llo!,,r r(rill. nJL.( itlt. tillirl\sLil.l
l ) . t t l i . r l r 1 ! L . l . sL r . t \ t c r \ t r f . . l . r
s l i f ( r l l . t l i . ! rt i l ( l . l ( s . nr l l f . , L (rr r f .
fr,lr\fr
fLtfr ol
L. l;hiL irf\LltjJ
I
\r.t\ !r|1. t(r.i
2 l. irets tre.cr og iiretsungcl.cncr
\Ll,frliir. \L,r tilflrs to l,.r(( !m lrr
u L r r r f r k\..l i 1 n . r t i L ls i t f I r r r l n g s i k l l !. i l
\ v 5 t ir . ' 1\ l r r h . i ! l i r i nr . . . r q i ( r r i n ! .
'll!lrff
l r o rn L n nf.i n , L r rl c ! L l r r l dg j ( i i i , i ,
l ; r r i [ ] i f , 5 s 1 i f . n J ( . r f ) , r l l n r I f r u t 1 1 | ] r , \ . L L . l r j t l r i b ( i ( l l ) . L l |k r n ! j , I L ( i . n r l t . r t .j, l i r h ' L
n i k f . r J S L r l , j J i . r \ k . r ! i r i \ . r l J t j l j . n l , , . LL
r L l\ i r 1 . ' ! , \ l I l t h h l ) . | j r r ; r h o t tt i t f r k t
f i L i i , , l l t j . n r o D i f i f L \ L r l L . L i / k o n r | rr1\ rrt
\ i L l i r i l ' . r l n r k r l . l n , n r! ) l i r
l. sl.! Li rl(urll. lirdiLl.rl! !rrJcs \t,tl
v / I , h r l r ( i LJl ,u l u l ni t ( n r l l , I l 7 r ) . o r c n \ k . !
s . , r r . r l e r m i j i d n ( ] ] o l d ib ( ! u n n . l i l .
r \ , t r k r n L | . r { l i ( l s L t r lo l l l ( . \ l i L . r k u r l l l ( l
L \ L d r i k r i !r L { . 1 f i . \ n ( s L , 1 l i l jL! r i t i r
s l l f . n L l J tn
r ) [ . V n o n r i n i , ftsi .
I r a r i o i i , n r r l r r f r i r ! r r! k L u cl r r r . r f r i l r l . i r r l \
l r . n . r ) i li r r L s! r ! . 1 r 1 n o l o k t o b c .1 9 9 8
L : l L l . l i d i rf.rri ! . n . f i \ t j ( f . j i | . r j f ' l , l l r r . L l i
'li.j.fr
r ( r s l . ) n , n r r , , L , r . t 5 t i f . n L t D . r r r i i li Jr l :
r . + r | ( , r lr r ( l . l L i 1 . r \ f ls o D \ l r f c . r i . L . r h 1 l
b . r f i n r f L o $ ! . l i ! . v r l d f ( L I j l t l i r g s . l t t r l . f r n ! 1 ! i Lr r r ! 5 d i t . . , k1l , , n . j . .
ri.n
b l r l r i $ r o D{ l . r r k . \ . t i i t l h . r li \ l , l \ i g
r t r t h ( 1 . . r . 1 , n n s . r r f : li n r f r I o l i l . b .
. l f d l . r h . r s 1 , ra r t D f u i ! . r
ANEKDOTE
Si k . l r h ! \ l i r l r i s l n r o i . U , , t r{ l ! n l . n r r e , : i n n n i l i r { o r i s i u r ! . 1 r ! , v i } r PD
r o r n . r ( 1 . , u h o nh , r \ l i l h . r l l . s I r ( (( ]i n g i n g ,r ( n \ ] n r
h . ' r l s r, r r r r . f l . l r . r r l i ( ! , r , rr i l l | f r n , t rj r ' l r l , ' ! . ru l d b . r l . f r skrr. . s [ j , t i o ! f r J t i , ] ( 1L r
h . r r 1 , r L f r r . ! r n k r , i i r r r l \ k . r n ri| I r L i r
rnr..ili,
l | ( n r . n l l . L r i b r n il r o l l e l r i , i
l i ! ( i . r r r l l d r . rl i r d ( L s l t j r r r . g . r r r g . r :
, \ n . ' i [ . r ,] ! 0 r l l . r 6 1 r) r , , r r r ( l ] l Dt i , l . r t j i r , L
( i . u n . h r l r l t , l i rb . . k . f \ i r r , l i , r f r r o . i s t i l
ndL, rrntf l.rs lr{,.l]l.r5ul f, .lcr:
h !,9 otp o! yJte fii hrrr. l)nr. ljln h.u rr
i
r
.
r
J . r \ . . r i . l l n r f l , r ! r r , . \ . n . q . r r { ( i . r r i n J l |: ] rb r l l J . s k i ( r , r n t i l
f\\k,o!i.!nr.r1.r
!rr,rf,l O{ ilikc r.k rie J.r .|., rr t,.r.k.n
) f t u r i . t r r 1 .i . \ , i v f r l . l i ! ! r . o ' l l , . t r i lO ! !(, tfl O! d.l hr. 1ior,I ro. l\r( r li,r h.! h r , n f n n r c t i ( L i \ r l . r r d i . g r r r t s i l i k . r r
f:i
a. \l lj.r tir l,ttr1.l),rn,lirn4rrn lIr l,t],tiltr!l
nlL O! sic\11.1
iij.lrrlrn.r!{hnrnflI lil b:n1t .rb.nnel ort liirt\'lld
l,.rrikl|r
1 i ( ,o gJ . l \ . r i r ) r l i L
u L1 1 !S . ( . i , l ) . l i { ! r
(li'n indr.rh.rn .LL11
r . ( . r r . . n s i n nn, t r l l o D D . t j l i i { o r r r n r :
tjhonrt, 1,1'rer
5r! th(
k irt rnd!, hi(1. sfl I .g s..ri.!ei:irrskj.
l l , L nn r , t t i rb r l o r . \ ' u . r . f t i r . l J c nm , r n r! n(1. 1.r l),rlco i hi rhf. ,,! otlcr drr
I.tr lrl \l l 11\ri tcD. f,lrt I l),
b . t r l t f rs i n , , , L
, t r (r c r h . ! n 1 , 9( l r r bf r l r . r m! . ( l l i r r ! ! o n rot f l r L ) . r . L t .sri r l r . r i J c n r n \ r r . l n t
l ) r 1t , d f ! , i r i r i L l lr n l , l ( 1 . 1t , r . s i l i r r s k . r r f L rI ! \ n L ! r o t r l .i rs k . l r . ! , . v o r s t r rl l n t l
t ) . l l d 1 l i s i rn r , L \ P i l l u : \ ' rsfi r r , l
L . ' ! r t r i * r i r i l r t i i i l r , r , r i r o t fl t r m | o l
5 r r n i r ll i eI r o r D r l t N r ! . i n h . d . S r r t r l
l..rtrr,\nr.rikr\ l,nlr.rll\t{)
lh, L I rlnrvl, L ! u r n l . u 1sr. L n r tI.rr i k . r i t \ r . N . . h . r ns k L L l l ( l i u ! r d . 1 1 (, f . f r | . r k r D t ( n l r n r hk . r r k r , r
(
'
t
l r r r n! f .
r,,o!,li h, \'lir\ {l5j larl
l ( , n r m r i l , L, l i ( ! r l u s c r ! nN g r r : . r s c i r f r i ( j . u r i n d r . l j o , L l t r l i ! ! i . I , t , . r r r r s l i S S l . j l . h l
! r l . r r n r c .( , r i n . h rl r r f ( l r i b l i ln ! l i r $ i ! r st.rnd.r.f {)t .r!ct h.Dr or1lijllils tillrorlrr.
rrrn h.rrr. trlnstrnrl.r|t rr rr rfulL,rcrcrr
l k l l 1 i r , rt . t i n l t n t . r r i r t t . t rh . t l n n r r 5 . !
l \ T ,i \ , i l o r r D ! ( 1 , 1r r o r r r . 5 o Df l L ! , h \ f r 1 b , ! r . \ , , I n r i rr : b i l l , n . r ' G . r r r f . h . ( o g
l d l l x r r n . . n ( l s i L ! , t r r r r r . ( l . r , i n . h . r\ k r l l i L r l b u
r J t i l i j ( , 1 i . l ) . r t r t ( rr j j j { i J c n l l i r \ i l ) l ; r i i k u n i . ! t ( D . J i l . l ,
''rt,urvdi
\ l l , ! , 1 r \ 1 r f o i : . m k , r f. , ! l r f i
1 i lL l ! \ | c t .l ) r t n l r . . r f s k l ri k k . r r ( J el x r t
K . r r r r fnf \ 0 1 . , o , l l i r . r s lil' i r r r , :
Fotballlreneren 1/9a
13'Jotroter
NFTog redakior Beht Nilsenhar avsluttctsamarbeidetom produkslon av Folba lireneren Dessvcrrcble samarbeidetavsluttet braii og sryrel er derfor ansvarlig reclaktor for dette
nummerelav bladel. Styret beklagerclen brae avslut.ingen pa
samarbeidermed Bernr Nisen og inmaet Tota AS Vl iakker
Bernt og TerleOwrehagenlor det lofiet de hargifl bladels utse
n e s s t e a r e n eo g o n s k e rd e m l y k k er i l
ende og proclukslod
clenen v ktig og god dom. Styrets ho dn ng har v€n at et iorl k
hvor trenerener tilfreds med oppre sningenv I v€re det beste.
Vi lrcr et godt tun k uten skittentoyvaskkan nneholclevel sa
mange gocle momenter for trenerstanden og NFTS vdere
arbeiclfor a fii ti go.le a!,taer med Serieroreninlleneog NFE
Even ha brevslorm til NFTS styre utirykt takknemlghet for
den siotte og medvirkningNFT har bidratt med i saken. Even
har ogsa signalisertat han kommer iibake og vil ioriseiie a
b i d r av d e r er o r n o r s k f o t b a l .
l f o r h o l dt I n y r e d a k t o h
r a rs t y r e i o e r e u t o g v i h a p e ra h a e n
ny reclaklorpa plass ti nesie nummer som kommer rmar.
NFT pa Internett
Redaktor-jakt
Vart signal I forrige nummcr ble oppiattet av llere medlemmer
og vitror pa el liv pa nettel i opcl av iiret. Bladet vdd er mid
NFT tiltak under Frankrike VM
s k r v e n d es l u n c h
l v c a . 5 0p a m e l d t e t iN F T sF r a n k rk e t i l t a k . ledid lorste prioritetnA og <ledormii du forlsatt vente itt pd onD . o a h J s ' o n Ji s - r l i r r 6 r p s p 6 . . d ri r p u l I l o , r g e r u n n r a r J v
b adet er a lc tilskrcvel meclet konkrettilbud. T ltaket gar fra 19
i i 2 7 j u n m e c l o p p h o l di P o r l B a c a r e sp a c l e nl r a n s k er v i e r a o g Regelfortolkning
minimum 3 Vl\,4kampcr pa prosrammet. Norge - Brasil blir Det trarmer seg sesongstarlog sisle t npuss ef gans. Har clu
h o y d e p u n k t esta m m c nm e c l d ci a s i s e s e a n s e n e
v a r c l y k t i g e t i - og klubben din hatt glennomgangav de viktgslc roglenemed
laksleder Teddy Moe. er ansvarligfor Innhoclct I clcn ias ise en dommer fra diti nivA? Priorler det. Kommunikasjonog dia, e nT e d d yj o b b e f log med dommerstandener den beste maten a ia god nok innd e e n v i l v i k o m m et i b a k ei l l i n e s t en u m m e rm
lor a iilrertelegge for bacje leoretske og praktske lillak. s kt i de prioriteringervi vet dommerne kommer lil a gtore pa
Pameldngsirislen er gati ut nar du leserdette, men ef du inter- banen. Avsett noen tinrer me.l spillerneog inviter inn en domesserl sa kan du bare ringe Kai Heierpa IndreOstlod reisebyre mcr - det tjener vi p.i.
a hore om dei er noen muligheter
Utviklingstiltak
LSK - Pellerudsaken
Er det trenerforumI ditt n@rmijo og pa dit n va ? Eller er clet
jevnliqe
impulssamlingerog temakvelder du kan delta pa ?
S a k e n m e l l o m E v e n P e l e r u . lo g L i l e s i r o mS K e n d t e i f o r l i k
samme dag som rettsforhandlingeneskule starie. Styret i NFT Spor klubben din eller kretsen din og dercom det er lite aktjvi
tet sa oppfordre kretsentila faling igang og bidra du ogsa. Vi
b sto Even i lorhand ingene og er g a.l ror at Even er godt ror
b l i r g o d ea v a g i h v e r a n d r ei m p u l s e r o gh u s ka t e n g r u p p e p e
noyd mecl for iket. Styret er blti utfordret pa om vi ikke blrde
oppfordretEvent I a kjore sakenrordidet kunneg tt irenerstan 1 1 , h v i s d u b i d r a rm e d 1 / 1 1s a f a r d u 1 0 / 1 1 g j e n .
J -J-lf ) l Jt)L) J) ",
'
l r i s l n s , i ll ( j r r r i i h i k t r n .l l v l l k r . r ! t r l d ! ! n
i n n g i f , . v h r n g . r !t f k r l \ k ck v r l i t . t r . g f v r .
r . ' I j L l , s l . r l r l c , )l i , r n 1 \ l . i l f r l f 5 t . j r t .rfr n
r y l r l . r D j i ( 1 ., j \ . t ) l i l L c nt.) . j k ! P i l l . n5Lli. l l
i r t ! i Ll r r \J e . t . 1 . r J cl ) $ t f . r r : u n r c n t . ri r. r
f l ! ! r . . r i . n l . r t 1 ( ! ! ! . ru
. r t I n r nk r n l l . r e s . S
r r n D t i L t r J i r t dm i l J i l r . . g . s . , l . l i l . i l . r
r n i l r ! r . + r i l l f r ib r l n { i r I r n i . t D r , l . n : \
.rifrtu l L(jf$rLl)ru. i\Dr! ti,ri sri hr.vlrinl
(
l
i
s
l
r
r
s
,
.
r
t
r
.
r
,
l
.
t
d
n
i
n
r
i
r
!
n
n
.
n
.
l
l
.
n
r
n
)
n
i
t
L
.
L
)
,
g
r
i
(
i
1
.
.
J
r
r
.
r
s
.
r
t
l
l
i
l
l
u
f
L
i
r
L
,
r
l
o
t
r
llir. sl,ill.L. l.ig Dr{l n,nrt.r\vrr !i {l.rri'
Ii!
j
(
{
L
r
n
r
L
(
L
o
s
. r k l . i t i r i i b r k o n r f r ! 1 , . r 1 I . r n r . d r ! r k r r s L ro,! I n t . l L !
u l i l ! L e D ( L io1ftfel h l
l . t t e r ih L n n rd r r n . ! t t ir ! t l l f r , h l i . ( 1 .r i !
t f l . r f r . d n r . r t \ \ . r l . i s i L r . N , l , , r I r o . j j i ] . 1 , , i , i n . ,I!n . rs o r r!ri L e l r r i k(krj ! n t r l , J ri t )jlr { i r . p r s n i n g d$ r r . ! k . r L n ! \ ) re r r r L , ,l N g1 { i L 1
1 l l i g . . . l 5 r f i 1 r ( l i r \ i ( l e l l . ! \ L r . r r . r n r L i \ f l l i r t i r ,k ! l f r J i r ! ( r l . A l l t u r t ist m i i i l r r n r t i \ . r r f r . i r l l i v d L L e l lr.i. d i g l i r l , ' o r t 5 , L n) i .
, r \ ll c . f i \ k o r t , i , ! \ 1 r l \ l l ( ) j ! l l L ( l i
( . l i l \ e \ L ( rl l . D g . n gi s i r i l l r |e r r v r r t l . i t . r
\rt!rtsLf
rreJ s.! l'.rli.n | .rsh o! l(Dtn,llfrI, tror irg v
v i l l i i t . f i l n i r rL l . rg i . l J c rl . l r g rh, . r d cf,r \ i \ .
ILr ulLff \ rl \.ui fr :n)lJ.iiriA.n(i Drng.
b . l l i r 1 l . r\ f i l l c r i u r J d t r i s s .I l . t i n g . l \ r nd
INNRO]\{]\'IF,I,SF,
kri,r.r1l.,i5rlllrrfr !rir hl ll\L inioh.ring
i r r i . l l r f t i ,rl t n n h r t r t c t , l r n n . , l v t n d i l e ( N f \ l I v r l h( 1 ( L
v , f r L[ , . ! t r . t \ t r r ( s 5r i g
kligrr.
\
t
)
,
r
k
r
ir.n,]t!ri t\ f.n) llL]!/|in Di ltunn.
l r k n i k ko ! s t ! , k e . . !t r r f i k k t b . | , \ o ' l i 1 . r . g t , , n r r r u,fl . r s l ( D s r r r r sr is( il gfl i g fr i . m t I t i
b . r l l . r L r r g r .n . . n l u r f r p n s i r t o g n r . . l . n l , ! r
l o i D r f ! . i ! i l t ! . l s e ri L f k r , r l l \ h . \ l l i rl , r l l o r l e nf l i l . o n . r r r i l l i . l e nh . ( l . l c v i r t : l ) r nb l l
!!. illi. ir ld ho\r\in lrdlonnnr i ilillr!!
l , l i r { l l( L l hi l , i i . l l : r r : . nf r s , r i r !h , k l ( \ 1 !4n r r J r f r r i n { o r u r l l 1 . u t n r ' 1 lrrct\ { r s 1 . J i ! v . 1
l l i r l ) , r l l f rD n l l i L tu n ( l { . k r r L . ! i l , l t r l r r i l . t
rll.. l\ L(Lrcicr
t.11un sr!t Lln il !r.nsctiltel
'likrisk
(
l
r
.
i
(
(
i
l
t
k
.
1.ri.i lontr.ll.rr
noJ\drlLg!i\ [!gr
irrl irr.brn
r r f k f l l r l t c r o r l . l ' . r i l t l tl t h ( r i r s j l i g s i rl r l l . t i l t e l l1. l l . n
h . l 1 r . nn i r f i rj r , ! h N f fr r r c ai u c , . l c r t i h u u
L ( r . r l i l t h L d r so i r r i i d i . l o r h : i t . . 1 l i g\\ h r r
f r l l l i i l , l u l t . I h nn r t l h rt . i L n r i g | f l t i l i i n r i s v r l g i l r ! o r d r tk h r r l U t ) i 1 r . r l I , r l l ( f r
t l l . s t 1 1 . , .i l , i i s t r r \ l f i i , l . l\ i l \ , r t r , l , , r d a r ( l . l L ) t k . 5. f J e l i l r i r u r t r s l . J n + ,l (ei r s f i l l . r i i l e \ & , \ r n r t ! \ ! n d f l l r , r i r j , t r t d , 1 f r !! r I
t e r l i L i ik u . N . r . f r d . 1 \ . D f i . $ n r r L . Lr ( f h . r r l ) . k r e. J L L
i , go l l j s n e ! f i l l r r . l o l l { 5 i t L L N i ( ' n k r f l i s k r i v r. , r i k L . l ! r
s l j L fr y r r . ' i n n . b N f . . h . l d c l( k r i s l , j f
r r L r i srLr , i i g . s h l d . L\ } , . n , ! n h o A i k ll r
Fotballtreneren 1/94
$pillerutviklingen
i NFF Jramover
VcdMortcn Larsen
h , u c r i r i l l f r i \ , ! ( | t N I : ls 5 t i l l t t , , 8 1 r , ) gn n r , o ! l ) l i ,. r d l l k l n l r ' d k l . ) l i , rl o r b u r b L .n u l l i i l b r l l k .rni d . o ! v r k c { r t d i n . i f !
l r n l u t ! i l l i r g ! n x \ l d l L r f l \ r . i ! ! r r t \ L i r i , . J e r i , r , Li r! l L . r l t lli r ( i s lr l ' u Ll i l s t i l ! .
K l . i r k , . r n n . . f i l r i i \ i ( l ! . , s l , rI i , d l i n i 1 l r l l ( L
d o r1n 1 1f n r ] t L i l . l l o r , L ( 1L.fk r L l t i r r l t s t r r r k Lr i l tI d ! 1 . i r . 1 r o r ! fr i i t( ( 1 n l :
o ! d l r l l .i r r I 1 ' r\ U\ . d r t . l ' i n s i . . n f r , r j r l
I f r o l , l u n s t i l l i r ! (l ( r \ L l ( Ll i , , , , r l L l c r r o r | , 1
( 1 . l l dr r h i r i l , D r, ' ! i l n l r . s t ! l l ( t o L r r l l j r r i ri . r
r u i n S , l ' u n r r r l r : r , ' l t l r r r r , , , 1 (eLi L
. lrL i \ 1 1 ( L I t l \ l ( , l : i L [ \ L r r r r r L ( ( , ) r ] ! . i . ( l e l , . 1 s .rt f
, r 1 L \ K r r n i \ h , f ( L t . h \ c r 1l \ 1 i k f r d i r
. g r r " \ u r " l r f l i \ 1 i l f tn r c . cl \ r l L r r i r g ( nr , r r l , fi r i L r n ( l s t , i l L {lrr i l l i r l u , , ( , l tf l i ( ! f r , ( l (
l
i
'
r
r
l
,
[
1
1
i
l
Lf\
rLr,liLr,! rdl\, (hlLi$ li:tlall rri(L li'l
r i ) i \ r. g l r . n \ r r r , l c l l i c r x r l i L l o t r! , r l J r f r f \ i l c r . l ) h ( L . t Lr r o r 1 , , 1 ) l l J r l , 1 , o r . i
.! l,.rr! r\nin!!,r! ld hl i !i i\l.lrbf t rfo
i n t u n . S r l ( t r r v i L l u ! h i L L i n5gt .' \ l f l L I i t sLie il\ lai|rtrluq,.r rg ulilt .rlrrirg.
l i s i r L L n n l . r Si lrfl u n r l . r . l . r! . L l i d r . r 1 r ! i j l , . 1 l !b l l rf d t i l i i t r 4 . l , k k r l ' l , .l inl irr b i i J r i n i ! t ( f . I L1 r ( | | i r i l l f.fr i o r s t f !l r f D s li i l u n n c u t n lt t . '
\ . l i r l . r n u . , l \ a h i ] i . n D u n n . r1 1i l t r
l l l . i , l f l rk u n n r l i f . n . \ i i i n r . f l t l u b t c rl r d r i
l.].t!.n$ \rn)l.llr ligl(!nf.t.rnsf glr!.onl
\
.
,
i
r
!
o
:
i r r h L , l d . ! ml r r r l r i g r . o : k l i r i n s l s f l l l d . j n r r . r n i r l i t s i t t R n s , r n r { l n i r so g I n ! { ( l i n r r i r g
r! rlt uh,jlJjnS
r rt l l. gir
, , 1 t , r i Lr s L , I t . l o r s k . , . r l , . l r . r 1 i lr l l i i h l ! d r f r l o r n ri , ! l i ! r . l i r l o r o { " l n . l ) \ ' { o g f i r i r b i r s l r b i n l f r . l l r f l i r l ! i c ! . r l f r l
1 ( l Lrl , 1 s , , , L r uo r i , l I r . r , ! n o r i 1 ] 1 . ! ! .
! f , ' o ! h s i r d ! i . , . l ) r 1 ! d r r : . n r v r r m . r b r l J l . r 1 s . r 1 1 { i . r \ lni r. f l a ri i k u n n .! t I r l l . s . . .
ulhr,1, Irstj.lligr rkl.,$r innrnrarl
D . L t i l l rr h i , l r r h f i . l i n i n , , rk l u b h n i .l r
j o J t L i r r f l n i Li ] l l l \ r r . , 1 i t \ 1 , . r i
, i . 1 5 .1 ( rr ,i t , n i , , l . Lf . u . n , r l ) : n l l.. t f l l r l )
r . S r ) rl i r )r J r h ! | o l b , l l k nl \ h I \ r l ! t i i , r i o r .
I t r g i ( ! t r r r $ r r L i1Il t \ r . L ( 1 sL n n . 'l i r 1( \ ) 1 , 1 | u o g l r n [ Ln a f , { l n \ i . ] \ r y d f . r t l , , 1 . 1f i i s i nf r i i l i .d u l Ll ! r n l r s f r i I l i o t f r l . r l .
r . r r r r L, r r L ! , r t L i , r l { L d(l l t t ) l l r l , ! d I n d . s r i r r 1 ! i . r r t r ' l i s '
ror.troir.fr .friLii, t,.r!r r,rr rrltill,L
nr..1i rir nrirl\iL1irlftr.I kr Ul(Llil t,inLrli,t'tl l . r r r f , , l lL t u r ) i r ) l 5 L r l itl) turll ( n ( n r ,i r o s t ! l \ l \ f r l r , r I \ r r i r i . r s f r n r r l lo 1 tL i | L u n i r ) l t1 r
r i n ! 5 , r ( L n i r f . rl , , t ' t , l L L , t ) l ) or,rfls, r ( s . , ) i l
I I ) L t r ' \ L i r \ \ j i t i x x . l f f I I ) l i L s i l li t , \ r
.!hr(1,1. llr ill.lnir[]rrl\fl rt,lt,\lt
! t i l l D cos! t i ( l l i
s r m . , . r l D i l l . n r , r l l c . r h o r inrD l t \ , i l L . r d , . 1 5 \ i r l o r! l i l l i n r hi l L i n g ei D
n t fr r r r r l l i{',f5 i r r r L r , 1 r , f r1 1 r ( lNL o , r r( L l { l { f i ( l , u
s r n r r! . r l k , t r , r J i n . r i r ! . r. r l tf t n i r k r i r g s. r
r f l l l . r . n r l o h o l f r i l b t t r l l.i i l h r l l . g r r | | n t , L f l1{. l(.\ i 5.r Li(inrlihs,|ir 1(! o\rig !h.r.l
) r i , l r 1. ! r i h l r . l t k i l i ! il n L n n s l . 4 .r.xr r n r . n r i . r r . l o r l \ . r ! 11 j l . t t i l . ! ! i ! ! r \ | ! . ( L r g i f l o r o r i rl f l l . t . i , L t r n . fnl , r s si b L J i r . t ) . . r n i
t r l r n l r n i! i i r . , . r r i h i g f v i r k c n rhi ( l u u r ) t
l r c t l c n ( . n r ( u L S J r g l l \ L ni nl nr r r i l s i . g g ( ,
\ , l l , i . n ! : l i l L Lt n i r d r r b r : t r g r r r r l . r | r
l , f r L , l8l \ l , i l ! Ll | i k l u .
t ! l i ! ! . h s h s . r ' r o r \ k l ( t t l ( i t l , . r loLg b l i ri S r . i l l, ) . n i r r i n S ,U r ! i r i rj r S Uo ! s . l \ 1 . u [ r
i l l l : \ t l J i l, L L irk\ l r i r i r i ) r sol Sl , . D d ! x r .
t i l l r s gd l . L l n r r l r n t n t r i l i l r f e n m r t r g d t
lling.r. hr !rlgr rn,lii [)snirsir .rr
! l J f t . ! i k D k u r r r \ . r D . d f . r i r . n . r h S o r l r . n L t . l . r :l .) r 11 1 , . i rs, . qi l l \ i i . m i i 1 f .
r r 5 L f r r r r ]osr tL i f N \ . i t g n l k) l i i , r i i l l l t S g
r n l i l I r $ . t . 9 g L L n i l(i ti r ! r d i n l f ! r l i J h l l l l I
l d l r i l r ( , t r t ) t , , , i l l ) , r ( l ( 1i .l l : i ( i l r r I h r i I r l ) b ( ,i I t h r d r l . \ ' i r i i Ll \ i k l l f n i . , \ t n h
,
J
u
r l cl s r r r l , i l ,
r i ,LD L L
i g , r ,\r. D t i r l i !D ' t i
l . r g l 1 1 , tf rf f. , r l $ ! r , ) rft1 $ ! 1 1 ,ni ! r f i r \ l . l L r
, ! r s k . r . : l ) r h r \l . ( l f r f r l r 1 (L i ,r \
f u n r t r l l t r \5 l i L( r L r r ) r L f o , L l i , . l 1 (r r r . r r L o , r r p i l l , n r L i i i l r i r , D f i . S , ! l n , ! s k .
. . n 1 r r l lI o k L l l l u l , l c , ! r i i i , r 1 r l . ( i !i1l.(11 s t , , I ' t , r | L l 1 , ri , , , i r i r , o \ L L,r) g{ 1 . , \ f l l ! . t
Cato Haug
P e r - l l l a t h i a sH o g m o
BjornHansen
';
i I i
t;l " ;l
16 17 13 19
-
KLUBBENE
Fotballtreneren1/94
Slik fungerer
sonemodelleni
Sor-Trondelag
Rcsun.'nJi li! i \,li(lLllor!f
S . n d n o d r l l J s l f K i r r i ' i r k r i n g N I : l s . i l l ) ( t L cl i i r l a l g . n d ki . n n k ( n s c , l i i r . ! h r i d r l i
S l l . l n h . ! l i . ! \ t J h r c ,l ; r n rr i l . i r : 0 1 ) l )
t l ns j t r r i D : i n r L r r r l.tr l ( i t 5 J
lr.trrliili
L . t l r n\ | i l l . r ! r ! i [ ] j f ' t S l l . l ( r k r l n n r n r o r s i r e I S t i l l d / t E n e r L t v i k l ri r!lf r j f j
r k t i ! i t e r en
r rh . l \ t ' i l l { u l i i k l h ! ! j r r f r i ' , . r t
I l v . r s o n .h r r s i r c! f r n r v . t r l i g( ir\ i p i l
l h s tn r L L lsi f r l [ r i i l ] . n n u l i . gk l u b h . lri i ,r r r !
l.r o! SI L..p.r) tonr sinr.rl,ei(1.' LctL
I l h e l 1 r il j u l ! i l f . . g n , n rt a l h rl s t i l c , i r I l ; . r
f r e l k r L \ l r s ! , t r 1 iK
{ I o ! i n s r! k 1 1 t r k o r f
r ! t f f i l ) l i ! r s l ( Dr, i J \ b r r k . { l i t r ! t s i t r i r { d .
s . 1 r . ' s f i L o ! t v i l ( l i n !y d l r o i . i ( l f g i o r
t l i ] l n l ' , l f l l .h . r ( l n r i i l h l i {r l . r\ i k l r l t : i 1 r . l ' lu! ri
r ( n i i r r i r t . r vl l l t ri d r i .
t o t r . f1 l .( l , l r r . il i ) r! i r k s o rf l i . r (n
il f l{ 5L.rltil f rhv.r ti(1gi v,L,aLi.nNtrung. I K h i t ) b u 1 \ i l ! li rsg. r . f t . ( 1 ! . 1 u 1 1 l !i !! r t
st,ilc,i b.t nrrl! ,,1't,n
du| 1".SonriL stirtgisk D:il itr rii( rll
!nr! i dirrs
L , Lv. c r . r r l r s t ) i l l . l j r v i ikr ! o n s k v l i i
S l l . l i \ k . l r l v k k s r n , . t r b f i i ! u t i n . ,. x ! 1
l ( n n D r r x r n r . s r . n j l i ! 5 | i L l i r . n sk l L L l t )
(lfr.g.i.dd. j[,i!i i krcrs.r slik rr
n(,lclklubbsinr.i)c(Lhlir ur ritur iir (lr
K l u l ) b dh I r i r s k r ( ' l ,ul rL ! d r g s p u rfkrt h 1
. t rr f i l l . i r v l l i r ! . r r i \ i l r k r c t s .
k l u b b u t ! i k l i . iK
l l ! l ) tu L v i l t l i I Sm , i i l h r l
5lfK \k.l ri(1o.!hililf.lrn ekiiir.rlnl.
\rLts i \rr)fNil(Jut rIr(l d.r .nkcllc
nin.nul( s i. rt ll.slfrulii rit.k (!!cs
kluhb\.nslcroqL,ih.\l
[ r , . r , \ r . i u ] ! 5 fi l l . r n \ l l ! h l ) , , t [ ) , ] s r i l
r \ 1 lkeI r b l r r s h r l1 [ t i l g . u gp r iN f f s h , s r g
S n r f f i l r . l l ( n s k . rJl . s s L (i . ! l c , { r r ! i l l r r
. t ) t l i r i d t s r r r f r ,i vr m $ t o ro f r i d c i r !l ) r r
s r f r . d r r c , , l . i g l ingn L ' l l ( s t [ i l L r e r c r i ] i
d . . l . ( l ( ( l , f r r r. r , s f i l l c r / t l c n .o, f r n i s {
d . r / J o f r r l or i n u . t f r ( l k ! [ ) b f r ! . i l
!iIli$Lf f ivirknin!s.r.nr
l ) . n c I n ! L c r r x l ]. ( n n i t . s rt ki r L L\ lr( r l t , c n i i
S l l K 5 l ! . rill a r h i n J . l ! , f r i l l l r r l i r v t t l !
, , 9h r l i l ! d ! p t i c t i n s t i r k t n i L i t r f s .ht .r !
1tor. si! din k.nrtd.frsc \.m ligg.r hns
eslnnrli{ltv.rlir.ti.n.nfur :llt rnridr.
rirrc t(jl}rllLLhh.rR(tr.nb.rq ll( n! 5(
I l l l l l . l : l r r . o g f l e r k h i t ) b c.rr k j u r t r h f
h o I i , r. t p l i r i n ! f , i t v f f s . r(v1 .l r r d i r r . n . l
l S l l : K r n t r i k l i r ! i . r r l , c i\lk r l n n r s . t i j
I lnlnLt|!rens.i Ur or dr tv. tlllig
s P i l l i r u t r i k l i r1! , { k ! t ) l r u t v i knl ! ! r n r o
lnrcnr .ll nm.NllJlsorI l.D li.!.rkl i
s.rrsl.i ttnit.ndcfirLr:
l l v . r ! r n r l r . r r i 1c g i t 5 0 N l i l l , . \ l UL , ( s r t i
u n l cs s i .
, t rt I ( l l r , l d e i , s l l l k r / L r c
r r r o ! d o d i i c l , \ r l e { g \ k o D i t (! ( D l
Lssrslrrtr ioi.rll.lonene
S o n e r c r i ' (rr( l d r r i t i l h r k . , D i \ r r r m u l
\rt te,,ftrltfi lMhchoii
Sl kl,'J Lcr blir: (;,!lr irrs,r tt iir \!rit..r
n , k o n k r . t i s . r i nr ! b . i l i l r r ! l l . r k L b l )
o Sl d f l l n c n d kr o n t i i k ri . r J ! t , bo ! ! n .
r('rfr ovcrcn IL.ls|drrr(.
Sorrcl.rnrct
rk.rliklc irorcj(ibb.nsrl\l N.i
b . n r l l r ! r ! . n ' k r . . L \ ( nisr n r u k t r t r k . r f \i
lbh.l.l til dcr |tk( t. l(hblr\ benil iig oll
I tillrsg h.n1(.inn l(Df.r.rnsr f ,r l(\!irs
p{n!r. i rotfJul)bri sd.kl!b,(r og
L n sttu s j t n ' (r.rrr r r u r l i. Jr r . t r e nl i r o v r i ! .
O r g r n i s r t u i st hl (\ n r i n i l
I ) . n L \ ' f i r L . t ! l i !s. o n . f r ! l ( l l . n h . l s i n
nriiir${roff. I k. iLcl(a.rli,run ,nl
b.sr:i, rv lonitiiell.r.. r(,tr(scrt.rntr fri
s l y , c lr ! h ! p r r ! ! r . i l i ( t 5 j , b l . . rK ' \
( l , c l s i n t v . t r l i g ,lsl Lt . r uilk, l n g l
l ) c r u r l t l t . s , \l r r ,\ i r ro r ! . r n i s . r t\ ok r. f l u i
s d i n gi \ i r k , t r n i l ,I ,r i l k l l t . l n i ( a l i r u i
s l e lg i . n n . n r l . r . . ! r i l l s n r t € i n r i . f r . h1
f r l . r i n . g s r i v . k s Lui d1li\tk, l i r gs n r . L 1 d . . !
A[genor[ pd aeien
nlttnliq
LitU st\futi"is ltli.lstt1rr trl, t;ntkt itm nrbktnft,
t\ott sutLolt L ltk', nrnsuuttrtbon.xtrtt
i \ld/ rll('J.n r
('I1u I'di.t.tt! 'ltlt.'\nltiprt \t[ben nit nil
'l)tt ti hd
tluLt or.[)Litct
llt kdi n4r',
Spiffestifog ferdigheter tatt.tt^n\.21
Deter nrerkelig.tderrc nmdcll.r n.stcnbltr
g l d n t / * l e D tv e k kr i l f k u r sl m l d e ! . I l eetr k u D
vi i Noqe ( og i sitriij. ) lnr hxr rt tarholdtil
spill€prinsipptuodrllcn
" l]L,1bullftnstrie
h lrs l€9 7 8 . l l i ] i l lcffc nrfllc |(t I |]|rithndhdr de itl.nt rt de
N r i r i ' i s r r l k . r o r r r g r ( n . o d r bdns h l s s i g h i l . g N l o r t r b r L ' s
\ t l D i 5 l , l l . l . l l l j l { l N s l I , P N I O l ) l l . ll..lri sN O l s f fg r a ( . r . r , r r g i l 9 3 l d . h x nr i a r k l c r ( f
nrcd.q/,,
lur nrcdi tr),ucul billbcslrttelse
filn. l)er blc urliklcr otrirltulLrert xv lllin
r t rD i i l i r f g r e P
Ierdighctsul!ikling p.cgcl av gicnnon
\ \ i d e i 1 9 6 7o,i . i \ i l t o g l i , r k l c d dh o k r " l . r t , . r f i x , l / u n o v . r o
fuLb.rll"i l9?5 og frcgfl i sl,tr !fu] lndrers
ANGRIII
VINNLIIALII]N
IORSVAR
llm||r Dril
l
|holrn krn vipivis. 11hcr:rio,tDtu
Jtl
hir trgrt lcklighct$rtviklingcr
/
lln nrit u ii sc pi r,vi utlrlld( , lttr irgsrr
nrenter
olrvektigpii ii ighctirog s. oDr{lctlc
. . i . h t e r tt i l s p i l l est i d i g J € r D o n r l r u t l d
1 . t.
l),vbdt
l)vbd.
e
itldt ll nt\lilt.1 i t, r.1ll,u \\irL (t:!il0l't1 tett )
Fotball-utstyr
ALuminiumsmal
nr/bakstoiler
I st:ilrsr- megelsoiide
cmhjornelzsninger
Slr.732x244
cm- 500x200
300x200cm- 100x75cm.
Nettloralletypermal- Beskytlelsesnett
lVegelbrakvalilet.
Eleklrisk
ballpurnpe,
Sagoia777Funkslonell
oq .imeligkompressor.
-25 kgsekk.
lvlerkekritlsom
ikkeklumpef,miljovennlig
' hjarnelaggstolperlagvester
llerkemaskiner
linjedom
merllagg'markeringskjegler
lotballer- styrketreningsutstyr.
lorslehielpsuislyr
- Beomvardrettskalalog
Andreting?
ogvisender
denomgeende.
Varersendesmegelrasktira vaffabfikkiAurskog.
A/S
Klttll{GM0& T0I{SBERG
IDBETTSMATERIETT
CARANTERT
BRUDDSIKKER !
n
DeLrl av hlornelosnrng pa
v:ire foiballnr.il. lDrvcrrrllts
IorslerkniDg rncd st.llror,
6ox6ox2mm. I Oogi bnrdd
Nailrr{:loksert alluniniuD 1
hovedranrne. Vamr
gaLvanlserie bovler I stril
Vare folballDril rcpres.nteref en lrel1 1ry g.n.r.slo'l mal
rned sh urlke hjomelosntDg, she meget solide ahnnlntums
ra lner o{ Dr&l overnaFbehandlins som aldri gil korroslon.
l.orutqr nnballuLs(yr pro.ltrserer og lev.:rcr vi t'lstvf lor.lc
'l'eDrns og ()rtentering sont oruLlles
fleste !drctti'r, ltil.lrett
i dettc bladet er idrclter sonr vi .lekket fulli ut i vnrl
rrlstyrsprogram. Vl har bl.a. le.vertalt 'lidncisui-siyrel tU
Stang.hrllen. rlksanlegqet lor innenclors Iiil{lrel1
Ta Alene kontakt fo! ytterllgeie
lnformasjon
!
1930AurskogTelelon(06)8630ss - Telelax(06)86 3013
Folballtreneren 1/9a
Spiffestif og ferdigheter Frn:.
t, \i1.26
\\'\\IB\'I.
\ \ t f l t a l t \ u v , , .i . .
(RAu,I)
A BRY1.!
IiORAN
AsNAtttl,AsNlN(;tR
ltN\()LVliluN(;
=>
AvltNDltoPl
=:'
= '
A NI I l . l . - l o U ( l l I
riv,{ittE RF.TTVENDT
=>
(ll(.nioNlruddstdsnilgcn
I \ 5 N I N ( i IR I I I N ( i I I T R E T N I N ( i F N
'
0KT \, F.KTLF.cctN
c ti IlLivt,ctL.slrsfRlNslplr
( 1orii rrkcgl!rronri,ruldsnrlighcl.nl:
(iRADA! llt\rt(;lil.sli
5 Y 5 t l t l ^ l t s l i l U N (ti Y I l i , \ v t l t l \ r l i ( ; t i l . s t l :
SYSllil\1,\l
lSllRlN(;N ROI\'lf
ORflOLI)
R o lI f U l Y l L l I N ( i
i\,1|lll.0P
s l \ ' I i t D l ( i l i. 0 P
FRAt\1ROi\1
N'IF.I
IOMROM
RA(ROi\'t
h t o s i s j o n s l o l a r s c r nsr tgi (s s ,n r i d t b . r e i p i l l e r o $ r ) t l l b e i t rkp.e) r' t r e t
cgcnskrpcroglunksjdrcr
gjcrncp.rsoniilsert
,
{rjenno.nnoddsvirgef
l ' l o r o l l r Dl .,r o d l c n o s v ) .
AktuelleproblenNtillinge.
Spillchindlingcnc
blir lorutsigb.r.ltr ligcrs
l ) € i r € l L s t k. r n n ev : r r tg l o r tl r n g l l . n g r eo ! l I.trhltJor o'sle.k i lruci tii
lrvhcJrltitjiry
g
r
i
d
linilt drle
lxn s!\lenritis.rl]r krf
i . r n l l . r r nsl l i l J s lr l ! i h r r i i i l l n i g c n * b c
ilrctcr r illerr.Dl)llrldflr lcrn srn nLlskrp lt tt 'lstafiti\oit! (v l\rtgLlst, rllbtk ,
l i r rs t i l o l l f i a r s h e r s u l v i l h r t .
I n rILL ognr tlLthotLli yio mt DtLttuI||shis,irht
tat, tt!,
kotktuilrt i tdklisktk"rk(d lar
'tillo,.
rh h.h rith( drb.i,fidt(.k.r ,.{
liluts.lti,Sd lit tl l$ks Jddilh.ten$'ir
.) J*d/trl,llr ^r/r,ii/,(/ ,).11
n.nntuLhls
btnl.
rLli iLiu.h.! r.1.'tt,ttll.
!,
ttitsilt'tt lo tllt!,i rl hiituli htn a
Lltendflrre frnrnren til lrossfff rl dLLsillcr
innenredet hrtftri .v er tekfikkrc|\.rrour jr
bl .\k,i' i lrJrilli l,,rrlir. rrd11,
I t tt hlirld. r
.tlt.nrrrtl,rtll.1!
Iomlsigbrrhctpilvirkr besluttsomhet
ved
!rlg.
Foursiilbrrhet
triv rkeril f.d ry l r vgghcl
KoD €ksitete.for l. dgriprr ftiuscfts.
I r i i j r L l ) c r l i l r l r j c l l iJprri i d i k r c s i n . e l g .
Lrngril,.rkrn konscnrr0r.
scgon ii fim. dc
n)csl$ft tigchinllingsrhcrmliv.nr og btrr
l( rin(lrcoppnrcrl$onrhir
pi ,l llnn. hrnd
A r g r D e r l r . k k frf f d c n d ct ; j s l r r ( l c nc r b L r n t
2.ogL rngnperreshJdlingsiltea t n,d u
f) str/ fi lrr'f oll Jhf 1,,nr1,. i
Fotballtreneren l/94
llcnsiltur mcl stilutvikliDg.rv
cgrl hg cr I
g r ( 1 r . l f l l . l t . r c l o r ni v r . l l . v i l g .
Spillestilog ferdigheter
! . . s l i i r i j S , l o l g i l i !r ( l o s f ( i , , i r \ ilit D i f I k
\ r r l f r i L e r )hcr r l r ! 1 i , r, , ! i r f d , r u r p l i l n o p l
l i l l f r r L .1 . r f r Ls | l r L l . .\ 1 . r f ( l i lf,gl \ l r i k v r i s l ,
n . . n l n L l i D , ir \ i r ri s r ( n (d , i ! t , i l l . 1 t d t iiil i k .
l r r g i t t . l . n rt i , lt i l i i l t l ( LL, l i K n . l t r m r s l
r i . ! h . nr x r t l i , fJ i t r l i { .
'li
s l Lr l s i rr i ( l . t n r . n i n g s l oisJr. t o q h $ 1 , ' '
(
l
r
\
1
.
.
d
I lui!
flrJir\{ Nlll,.ri,lrlt]tLrii
b , r ln . , . L fL , . k r | n rI .l u r l i l l i r
' ' ( r l ! r i \ . , n t r ! l , r l I f i l l g r Lp f u r . i t \ r r l L r r l r H f ] . \ t ( ) t ) . t . t . N .
)
! r I r r1 i , o, 1 , 1 1 r ds .t i l l . tt i ' r r tl i r \ . i . i J f l . . l . L
n $ i . ( l n r J ! , l l l \' t f t . i \ l l l . L ! ! ; 1 .
Oppblonrslringay krc.tirt spillere
! f i l l c t r r r r ! f t ' r x \ I l . r l a r . n k l r si u r k l . t . r L
ti!li lnrrttitrr.lL(r lifr ifg$oiurl.r :
BOBLEJAKKEMENN
S r j . r r Laf ri l r r t . . l t L l . l r r r r r r L . i r l t i ( n
l , r u i t $ l ( , i l 1 , r l i , \ l r o l r l ( t , L Lnk)r. . r
l\1iJ s.rnrnr.nt,iLliltti!d .g ni r ll,i1r.u
j irrli,rl !1i1, o\rLf l,,,lnf .rlJ,ih.u
f
Ilt,ldoid.vni,un,lts.g !rLl.r l.bdh!i1. 1rf\
( l f l l t ) k k d\ r g t d f r t i t i r h r . i l | | l l . l l r : . f
I)..nild
s i rD v i . L l d r r h . l h i 1 . r l . n i r
s o r i ! l ! l n n l . l ) i k kr r . ! . f
f \ k , . f r 1 .h . r .
l ) c ! n , L i 1 rf i r { 1 ] f f r \ r i r i t f r l l Lo ! r r i
,,itlr !f itt r! (, r r i\.1)! bLr
l l . r [ i . n r r r 1 l !l ) $ w S ! s o ! n r n i [ ( f r , i L .
l.iilt(]rf ur l(,l rr8 .l ,, n \1 L,! l.rdishil.r
r
.
u
.
l
f
l
,
,
,
I
\
1
,
n
i
r
.
r
k
r
r
.
r
l
l
l
:
k
:
,
\
l
l
(
;
l
i
l
l
l
j
k.rr
i r A . i k . rl )r l f
filir
! r \ l i l l { . i N . r r r \ ' 1 r , I l L k 1o. l . ( l u n n . r l r ) l l ! l l l i l l l t S N l N ( l S ! \ ( i l l l l ( i L l N S f l ( i l : o Sv i s ( rl l . D r i i h 1 , U . i , r l dst r ! n r r ' r r l r r r : c t L
L\lt lJ.\ l .l .l ( rlt l :lt lllt:
s . l \ k r r f l f i l u r h d \ c , i .\ i l l r , , l 1 1 . $ . n ( i t !
( l d i ( l f . h r l f l t o s { b o r If , L r1 . , r f i t h ,g r r 1 l ,
l)lllif5lil'
J
L
L
L i f , \ i J r ' | ] l ) . I i . { t i f r! t . i l L ( t u ! ' , r i r ( l n
. r . ! k . l l . k l nt h i l f t i , l r\ l , r f. , i t j r 1 , d 1 , i ' l t r , k l l
S i k t D D ! 5 i \ t m . r t l h ir . r n n i n d . r !u L l . t
1 [ 1 r r n I r l i , t l r r l ] g l . r r o r r l , r u L !i l i L b ) \ ' l \ N I ) l l l :| 0 l t l l 0 l . l ) l l l t0 5 5 , { L l l ll ) l l
I ) f N S I ' I l : t t 1 . Ns O I t l : i t u A l . t . l o r l r r r
n | i r , i i r f t J t t t i l l L r b bi r . r s i h l \ L l t ur r
o r t . l , . ' i ' l ) i s i t D f ,! i ' , f t l . g l r ! s r ! . 9 ! ^
1 . , \ r ! r . LlLi .,, . i r g i r j . u s r i t :
\]il\ltJ 1r(1 on r.lo\., Jr\n b.bl.nrnn
( r r . r n r . r i / , , { r l J /i ,l . 1r r a i i r , rdl A i r & r i l r
. r , ! r . i i i i . r 1 , . {1i i L , ! r ' ' r / r r , / . r J r , r/ , L l u
( r , r r , i r r , 1 , ,/ , l r , , i i [ / , , r . r j , r , l l r r ! 1 i , ]/ i r t
r r . r , . , / i . r , , i r r d ' i . ! { r ' i ; 1lrr , r L x
r r l l l t l l r \ l , l ' r i l l s s lf '
. I \ 1 \ ( i J { ) l l v lI r \ I
l l l t 1 1 ,l l\ l X k l , l ) l t f l ! 5 l l l '
l r ! , \ c j o R \ ' t t ) , \i
t i l l t . r 1 v, . 1 s t r r l . r , t t ( t r L l , l t r l r Li ll r L . i
, l t l i l l D L l . o l i t N L . L . L .ltJ, r, \i KI r , \ l . l . l 1 ) l t lll l t
l \ l i l . t l i r n r n d l ) o r\ . u . r r l ! t L , l t f i k t ] f i j
h r \ . r 1k r n n : 1 i 4L, l . rf t r . ! r r l L r , , ! [ i , l . . ] l d
, r k r r t 1n
. r r f h rf o l f ! . r l
ri prafttisknretodisk i.Dlalls! in kel
I i . f r i r h r . r . , r\ x , 1 f r i , l f . i i r | ! D i L l Lj .i ) l t , , r
l u t r " r , r n\ c . n t . l , ) rd . i l . r J r ' ! t Ll ! r t f r r t i l
l l l l r 1 ,' l i r k L LhnI d l i r t l | r b . r lgLi r ! r ! I
\ i h r ( r t r r . f . l l i , i . i r i ! l t t t o n r t ( im { l . l l . r :
,\)
lJl
l ll i L . n l ( ) ) r r l l l : r _
l l l , l . 1 1 ( l) l l I l l \
l l l r . r . . r / h i rn r f l f , r 1 \i r , l r 1t,. f l \ . r 1 :
' \ r l ) t : t . \ t o t ) t Ii ll . N
f r { r J r . 1l r l t h n I : r ! , n r r . l t l i L . l f i t k L r .
f r r N , l . r d e\ L l t i . r 1r i l o L l
i j t r .h i . d e r r. 1 . n tri l s L r1gi lr l i l t t , r i i i f $ r ' .
lrfrarU. I rkLtrl,l.r.trl,. !iD.lirs onl
r l I M I K l ll t 0 l l l l l tl l l ( i J l i N (ll l (i f I
@
i r l l \ 1 l l l , \ n l l 0 ( i ( l l \ J ( ) l i l l \ N) r i l t I ) I r T
|tr\sll|
,\ l,oli|lt\ liltvl(il,.sr, I
l 0 l t l l { l l l ) 1 1 1t.i l . l . l : l ) l t l l t l r l ) R tr ) r f \ , \
( t l | \ N 0 l \ | l u l l t ) l )I
l ) . 1 | i h r , 1 ,J l , l f l le , o k l n r d r i r { . ! u r t L r s i A
n ( o r t . r n f 5 L t(t r r . i \ : i i i l l il r j c D i l c l m i l t l r
o r l . r J i , l r . l ( r . l \ 1 L L ' ,. 1 . l s t n r f r l f i i i l L . f
r i n g u o r f u r L oi l l . l . r i \ r . \ l ! r l t r l t i . rh v . r
din fr firlnisl
nrcLoar\l..! fe(li!.gisl
d g r 4 , { r l t l i ! i L c t f r fl.) r l L ra i \ ! r r l . r . r! i l , !
Frott itlorlaf to [rilry u ,!,rd8.r'ijo, ir
lit. i Ii,tt,.ril l,lor!.
!tp.rl'.lt s th. oth.r l)it thut @, I)( u lJr)
I{onklrsjor
! i i r u t vl l i n g l i : S i ri i v r l f r i L i L \ r k c l ( l d i g h d .
. n h i s , l i s n r i N rbl r l l i t r t . .
i . l r : i i di l r i i n dn r . . ls t i l c nl ) c t l ev i l! r ( 1 rs. i l Ll i
r1 !i liJ.lsrrl.rii Lrk.rprrnr!j(!rdf ( ,rtlkr,l
r [ 1 , r. c n i h i r r n .) . I / , l t 1 ] ( o R 1o c t p t ) 1 \ ' 1
/)f/l lll jlil l/\/./l I /l /l /(;1,IillU.
1 r , l l , l r , f n : . l d r , t , t u t . . i 1 , r ! i tI ' i t t l i
l i i r \ i ri j i i i ( 1 . 1 1I rI i d d r r d . l l . r n i n ( l r . r./rrrirrgva,tatl)tl,t dt itrhll.j d lirnt ltr
"
\r, 'tol i
rrrrllri r ,rrlarr lid trt\'r
hil.sfillfl
I rtlulltr.inr I t')1)tr.
SITATER
FRAFOTBALL
"It'h.h
leol1l. t.ll tE that fn s vnrt stfle
nntl entcttdithl.ht ll8t I dan t hcli.re it.
|tns wnit kt *,|fi.Stlle s d bo 8,.
l , o u , \ 1 . i i r n],n ri i r r r r s l ' i iiii r n r { f . l ' l i . r l
Folballtreneren 1/93
l"t
DANACUP1998
Vblkommen
t i l l D a n aC u p N o . 1 i F r e d e r i k s h a v n !
Koln och upplev en sp.in-
finrrsb;lclepi och utanfiir
fotbollsplanen
giir Dana
i en viilorganiscrad turrrc
bollsfcstenDana Cup No. I
l;r'edcrikshrtn. Dana Cup
Crtp till ett nrinn('{iirlivct.
l\,lingalag kornmerlillbaka
No. 1 spelas den 6-11tuli
1998och den hiirligir inter
ir cl'tcr,irfiir dtt;jterupplevrl Llegriina griisplanefnil
nationelh ainr()sfrirens()n1
och clcnpersonligaserviccn
KLASSER
POIKAR
KLASSER
FLICKOR
n.rnclc vt'cka full av fotboll,
gcnlenskdPoch gladje i
B
C
D
Ir
f ll
| ;
C
F i ) d L l . I t . I r a n ri
FillLl. I l.rnu. i
tqtle
f(iddr
I-od(li
|i!l,ln
lri l,l.
iFletlerikshavn!
Iir
tLt jitlonni ut. li.)Itttld|:
ti!^nl
Frederikshavn, Denn ork
t9E2
t9lrl
lrrs-l
l9Ei
II
K
l.
M
\
t9E7
( )dsl / ll,i5si sfrl,r\ l,ri1(.: ,r,
ll rrlr,,rr,orlrI /'/irss
C.l,r'/rs
lrilLl.l. I innuir i
f,il.ld. li.rnuli
t(tdli
I t.rnllrfi
t('d(ln I l.lrudfi
l-(tr1,1. lj.rnn.rl
rins. V;lkommen iill fol
t.{i0
t9E2
1983
t9li'l
Da.aClp No 1
K , r C u s t a v r l l n t a nI A
s E - 4 1 l2 5 C O T T B O R C
T e r + 4 6 - 1 17 1 . 1I | 0 l
l ^ x : t 1 6 3 l - 7 7 1 2 2l 2
n l e f f . t : w w r v . d d n a cp! .o r l l
c n r a i : n l o @ d a n a ( ! pp p . s c
H i I se n Ro aI d Bru un. Hansen
Fokuspa
spillerutvikling
c l l c! r s . r n r s ! r l i i ! \ 1' i ,sr s t e , ,s{i s t . g r | rj1c lgl i r ! n
e a r n n g ctni l i 1r t r i r e d ! k 1 ol a
r r t o r b il r r n e r r
Nirjcg ri1Lrr rrrlcdnir.!efvclgcrreltii rcucrokrs
n , t 1 9 9 8$ r i l h r n h ' i rI l s c n s . iirN o r s l i h n h ]
I Norg.hir vi |rkk(sgo.lt Ded viir nr et iin spi etulvili
lir! Suks.!sfor hfJsl.gef., k ubbl.rgsoii nrrkenr scr l
l j | L m f io g \ t . f . l s t u t . r t q l l c r r u r d e r ) v q g rt i l n r i ( c n .
. l ) e i r o r s l Qn r i c l . n " h x r s i i b r s i si N f I s i u s t i l t c , u r \ 1
kli.ijsfio\jekr .icd ltr!iniinsvrrliit, (,dsans,artig .g
sorcrnjrirli! s,lrnr!kkelp(rsonciDiss.s].t k.nt.!g., rol
g . 0 p po ! s r i r i u l c rtcr i k h i b b n r i l j . r r , !ki ur c t sr,e g r l n ) o s ,I, e
off tillddsl.g N.ttlokcryDerl,UUcrofph.r.1loh\rrl
l l ' t t e r k j c r ' r c l s c , \ p i l l L r u r v i l , l i n g . ! s } rsi t.lnr ruer n
nrlrtrr
Itt stitusi iiclclathrll No|qc
Still€m.sir hclhetnr.askol..rolt),tunili€,ltiicr ogiorbir
blr srtr I s.ntruD o! nrrngeij.jr tonmel rdn rit !olc
hsfiigcr soD $nr irl fotbrllspill.rcntril,eso! uh.tktcs.
:,,trl
1
r . . lr l
u k e f. r l n r i d l e r t ibl r h n s e g r r j , rh. iIi f l f . { n r v e r . n r . j o
tr
glfr\rsjor.r i!f!.u
l]lodrrok cr srld,Svolisr.d.. Cr e
s k o . l i l b u di ,l e k s i b lLcr . n i n E s l o s n i nugrel irj , r o ( . k . u L p
ri bul ogllodcr!l trcner.o! lcfoe o .L trjAo! iktc.r ll0tt
hDUr t.ttlirttrrll.r hrr !lcr iiJr deir. s.nnr{or plutsetjg
b i t t . n y . l d s o l o p p b ln. r r r i n sf t r s t ) il m r v i k t e r c D . f l *
1 . k h r b l ) c rhc . r . ! t l l ! P i l l i u r r i I i c r. g ] ) r i o , i r j o d c t L c
h.vt.l)er.r (r rcgDti rl rlcrdbeidcllrn o ljffr pitltdds
brstenl iir:isk.n fnlg(soft pilyohcn nivri ltcrsirgodcrc
'r,r',ir:
r'
"r
\ . t ' , . , . r . . a r. t .
n d i l r t s c . k n f t , | l c r f t i ! l i k . p r o \ j . k l cw
r n nj t . t r . [
!nn'ilistvrlest)i iuryiklir{.riNorg.
l)enccr i i'ide(' ul!iklirg s i.r nork. rxtrl.ttef, ogbo,
l t t f ( o s 5k . n k u i i s i d , y k l ri gt i , r h o ltdr l c u n 4 , e h k (l u b t r e l
s . . r l t i n l o k k cn ) c Jh e d r .k I n r . i t D f , i t e n g e iN j ( ( e t L r n
lu,T
lTilff:t
ry
:ilit"xl
::'1,,,
de \)illcnre s.m r ung alderskit vurdcrchvorfrlc fi i,it
s r t s . o ! i k k e D i n s rl n n t r g l i r r i l b u t U r e l , r o p r i s k e
klubbcr.n et lrisrcnde
ln'nrrnlatb!llJn.o1l:
\ihir 1.| .,
. r,..1 d, n i.{,.a, . . .,{,1
v n l c r c u h ' i kl .lrc n o r s ki.r d l c l l ,s l i ku t l 7 i r t r r f r i $ n r d 4
olJcsr! r.ppirlubber
r hn+ri nlijcr norsklo i vj trr !r
d$ besteulviklingflrKlubb.neilotptilbrtlc. trorogsi'h.
v l n s i r l . i i l i t d es k . r l \ . t r br re s tl : i i u t r i k t ci o r s l €s 1 )!i i r .
UtvjkL,.orslc spllfrc til norsktopplatbrt.t)c yj el,ciluclr
ckstortrJrr ut b.. ler rx.c l. sofr ci sj g.d. rr de
lurkrcr sig i F.o,opr.
Der.r a( b.srelo, nohk folLrillog
n, dc. norskestJi
lcrur.Nis\'lucrh i'ijg^Jrig.rdehL,cnht
(i0t[ sut.l.t
RUt \rtKIINcs,{R.
Rorkl
SITATER
FRAFOTBALL
Youhopeard fou pretendtot knoe vhut you'r. toing,.
K c v i nK . e l ] dor nl h . x J r o ti , r n . r g d r d i t , s h o r t t y . lj L
r rc, r, , n E
(Footballnardgenc thesedafs k lik. nu.learenr.No
wi nE ts,justsutr ir ots,.
'lltritr
D o . h r d vr,n r n . g f l ' ortn o ( r h r r i d . z . nJ ! t ) s ,t 9 ! . t .
Fotbatttreneren1/9a
@Hs
Har du ambisjoner om d. utuihle deg til en toppspiller ifotball, og samtidigfi
med deg en hompetansegiaendeutdanning?
N'i bar du en ypperlig anledning til dette ued Wang Toppidrett.
Stig Inge Bjornebye,Liverpool, rillircLr Wangclcv:
,tu fotbdlgtnuaa hgq klr li tu&i.h.I
tftning/unilzling, har rnqettor
b.t "i":( lil tl. v,t r;/bli at btkt litballspillt>.
Norges Fotballforbund sio bl.r.:
.NFF ag Fotht//gnn,uer p,i Wanglnr htlr tiltn hatt a uner|et :rnarleidt.fir
utuilzlculcntli//c ttngt litb,tllpilkzt. Ln Lng rch*. du t,irc sltttt: ogjniolan.lr
ltgty;n.ft tu rinnalhlirt ltottdl.qyunasersidtn stntu., i t981,
ti
NFE Hrtgr Sotdnet,ttucn,rjax,tl tfunr
\td li'xngT()ppidrert k;!r du cntcn vclgc studicmtning fbr allmennc cllcr (rkononlisk(*rdmirrislrlllivc trg
'1
Ja takk, ;.g "il g;..ne ha mer informasjonornwan{iToppidretr.Sendmeg brosiyre.
Sl4rpcn :enJ(s tili
Navfl:.--.........,.,,.......,,
UW#Ng
Hansteensgatc8
Telefbfl:
0253Oslo
Tlf.:22 t2 9700
Fax.22129
17
2
A d r e s s e e n d r i n g em
r a m c l d e st i l
N F Ta d n r i n i s t r a s j o n e n .
Returadresse:Joar Hoff Sportseryice.
J u t u l s t i g e n3 B , ' 1 4 7 0L o r e n s k o g
C-BLAD