12/06/15 Sunday Bulletin

Transcription

12/06/15 Sunday Bulletin
Ð᷻ѳݷÇëï-Hokehankisd
In Memory of: JOHN DARAKJIAN (1 YR)
Requested by: Bergy, Ara and Armen Darakjian; Garabed, Victoria, Patricia, Roseanne
and Gregory Darakdjian; Karnig Darakdjian and Family; Sean, Kari and Chloe Shiozawa;
Berg Arslanian; Dickran and Elizabeth Kamar; Silva and Tommy Gerjekian; Rose
Gerjekian; Mrs. Alice Kourtjian; Ralph and Roxanne Kourtjian & Family; Claude and
Audrey Ohanesian & Family
In Memory of: DIRAMAYR ELIZ SETRAKIAN (1 YR)
Requested by: Dikran & Vartoug Tarakjian and Family; Vahan & Ani Ghazarian and
Family
In Memory of: ANNA HOVSEPIAN (2 YRS)
Requested by: Oscar Hovsepian and Family
In Memory of: ASSADOUR MALKADJIAN (18 YRS)
Requested by: Azadouhi Malkadjian; Hanoug and Sona Malkadjian & Family; Vartan and
Ani Vartanian & Family
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
In Memory of: NEVART KAMAR; YERVANT KAMAR; SERANOUSH KERMERIAN
Requested by: Dickran, Elizabeth & Edward Kamar; Ani, Ryan, Samuel & Estelle Roma;
December 6, 2015
In Memory of: NEVART KAMAR; YERVANT KAMAR; KRIKOR GARABEDIAN
Requested by: Garabed, Victoria, Patricia, Roseanne and Gregory Darakdjian
Third Sunday of Advent
(Eve of the fast of St. Hagop)
In Memory of: VIRGINIA MAYIS KAFAFIAN
Requested by: Khatchig, Levon and Arda Kafafian
Morning Service: 10:00 am
Altar Flowers today are donated by Arnold Kourtjian
In Loving Memory of his parents,
Walter and Sadie Kourtjian.
FUND FOR SYRIAN ARMENIAN RELIEF
Archbishop Oshagan encourages all Eastern Prelacy parishes to support efforts to
help our Syrian Armenian community.
During this Advent season, His Eminence asks that parishioners and students of the
Sunday schools and Armenian schools devote a time of prayer and giving
for the benefit of our brothers and sisters in Syria.
Divine Liturgy—10:45 am
DAILY READINGS 
7
Proverbs 15:33-16:7; Isaiah 18:7; Philippians 1:27-2:4; Matthew 10:37-42
D
E 8 Wisdom 1:1-7; Jeremiah 16:16-21; Acts 1:12-14; Mark 6:6-13
C
9 Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 1:39-56
E
M 10 Proverbs 1:1-9; Nahum 2:1-7; Romans 5:1-5; Matthew 5:1-12
B
E 11 2 Thessalonians 3:1-18; Luke 15:1-7
R
12 Wisdom 7:12-20; Isaiah 44:1-5; Hebrews 13:17-21; John 9:39-10:10
A special collection will be taken today—please be generous in your support.
December 2015—Calendar of Events
Christmas Concert—Hooshere
13
After Divine Liturgy
20
27
31
Sunday School Christmas Pagaent
Christmas Sing-A-Long
Join us to continue sharing the joy of Christmas
New Year’s Eve Extravaganza
ARS Tsolig Chapter
D7 Hrant Khn37 Ceorcyan5Howiv
Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Phone: 313.336.6200 - Cell: 857.318.9799 - Fax: 313.336.4530
Church E-mail address: [email protected]
Website: www.saintsarkis.org
After business hours, or in case of emergency, please contact Der Hrant on his cell phone.
Hokehankisd , Prayer requests, and other submissions for the Sunday Bulletin
should be emailed or called in before noon on Thursday
äûÕáë ²é³ù»³ÉÇ ÎáÕÙ¿ »ë³ÕáÝÇÏ»óÇÝ»ñáõÝ ¶ñáõ³Í ºñÏñáñ¹ ܳٳϿÝ
¥1:1-12¤
2nd Epistle of St Paul to the Thessalonians 1:1-12
Ø»Ýùª äûÕáë« êÇÕáõ³Ýáë »õ îÇÙáÿáë« ÏÁ cñ»Ýù Ó»½Çª »ë³ÕáÝÇÏ»óÇÝ»ñáõ »Ï»Õ»óÇÇÝ« áñ
Ù»ñ Ðûñ ²ëïáõÍáÛ »õ î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ÏÁ å³ïϳÝÇ£ ÂáÕ ²ëïáõ³Íª Ù»ñ гÛñÁ »õ î¿ñ
ÚÇëáõë øñÇëïáë ßÝáñÑù »õ ˳ճÕáõÃÇõÝ å³ñc»õ»Ý Ó»½Ç£
ºÕµ³ÛñÝ»ñ« å³ñïù ÏÁ ½c³Ýù »õ ³ñ¹³ñ ÏÁ cïÝ»Ýù Ó»½Ç ѳٳñ ÙÇßï cáÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É
²ëïáõÍáÛ« áñáíÑ»ï»õ Ó»ñ ѳõ³ïùÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³õ»ÉÇ Ïþ³×Ç »õ Ó»½Ù¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ ë¿ñÁ
Çñ³ñáõ ѳݹ¿å ³õ»ÉÇ ÏÁ Ëáñ³Ý³Û£ ²ëïáõÍáÛ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ù»Ýù ÏÁ å³ñͻݳÝù Ó»½Ùáí«
³ÛÝ Ñ³Ùµ»ñáõû³Ý »õ ѳõ³ïùÇÝ Ñ³Ù³ñ« áñ ¹áõù óáõó³µ»ñ»óÇù Ó»ñ Ïñ³Í µáÉáñ
ѳɳͳÝùÝ»ñáõÝ »õ Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
Ò»ñ ѳٵ»ñáõÃÇõÝÝ áõ ѳõ³ïùÁ ³å³óáÛóÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý ²ëïáõÍáÛ ³ñ¹³ñ ¹³ï³ëï³ÝÇÝ«
áñáíÑ»ï»õ ¹áõù ³ñųÝÇ åÇïÇ ÁÉɳù ²ëïáõÍáÛ ³ñù³Ûáõû³Ý« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ù³Ý ÏÁ
ï³ÝçáõÇù£ ²ñ¹³ñ»õ« ²ëïáõÍáÛ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ó»½ ã³ñã³ñáÕÝ»ñÁ
ï³Ýç³Ýùáí å³ïŻɫ ÇëÏ Ó»½Çª ï³Ýçáõ³ÍÝ»ñáõ¹ª ѳÝcÇëï å³ñc»õ»É Ù»½Ç Ñ»ï ÙdzëÇÝ« »ñµ
Ù»ñ î¿ñÁ ÚÇëáõë Ññ»ßï³ÏÝ»ñáõ Çñ µ³Ý³Ïáí »ñÏÇÝù¿Ý Û³ÛïÝáõÇ£ ²ÝÇϳ µáó³í³é Ïñ³Ïáí
åÇïÇ å³ïÅ¿ ³ÝáÝùª áñáÝù ÏÁ Ù»ñÅ»Ý ½²ëïáõ³Í ׳ÝãÝ³É »õ Ñݳ½³Ý¹ÇÉ Ù»ñ îÇñáç ÚÇëáõë
øñÇëïáëÇ ²õ»ï³ñ³ÝÇÝ£ ²ÛÝ ûñÁ« ³Û¹åÇëÇÝ»ñÁ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ù³Ñáõ³Ùµ åÇïÇ å³ïÅáõÇÝ«
½ñÏáõ»Éáí îÇñáç Ý»ñϳÛáõÃ»Ý¿Ý »õ ³Ýáñ ÷³é³õáñ ½ûñáõûݿݫ »ñµ ³ÝÇϳ c³Û Çñ ëáõñµ»ñáõÝ
Ù¿ç ÷³é³õáñáõ»Éáõ »õ µáÉáñ Çñ»Ý ѳõ³ï³óáÕÝ»ñáõÝ ÑdzóáõÙÇÝ ³é³ñÏ³Ý ÁÉɳÉáõ£
²ÛÝ ûñÁ ¹áõù ³É ³ÝáÝó Ù¿ç åÇïÇ ÁÉɳù« áñáíÑ»ï»õ ѳõ³ï³óÇù Ù»ñ ïáõ³Í íϳÛáõû³Ý£ ²Ñ³
ÿ ÇÝãáõª ÙÇßï Ïþ³ÕûûÝù Ó»½Ç ѳٳñ« áñå¿ë½Ç ²ëïáõ³Í Ó»½ ³ñųÝÇ ÁÝ¿ ³Û¹ ÏáãáõÙÇÝ« Çñ
½ûñáõû³Ùµ ϳï³ñ¿ Ó»ñ µáÉáñ µ³ñÇ ÷³÷³ùÝ»ñÁ »õ ³ñ¹Çõݳõáñ¿ Ó»ñ ѳõ³ïùÁ« áñå¿ë½Ç
Ó»½Ùáí ÷³é³õáñáõÇ Ù»ñ î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ³ÝáõÝÁ« »õ ¹áõù ÷³é³õáñáõÇù ÇñÙáí« Ù»ñ
²ëïáõÍáÛÝ »õ îÇñáç ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ å³ñc»õ³Í ßÝáñÑùáíÁ£
Paul, Silas and Timothy,
To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:
Grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ.
We ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so,
because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another
is increasing. Therefore, among God’s churches we boast about your perseverance and
faith in all the persecutions and trials you are enduring.
All this is evidence that God’s judgment is right, and as a result you will be
counted worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. God is just: He will pay
back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled, and to us as
well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His
powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of
our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the
presence of the Lord and from the glory of His might on the day He comes to be glorified in
His holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes
you, because you believed our testimony to you.
With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy
of His calling, and that by His power He may bring to fruition your every desire for
goodness and your every deed prompted by faith. We pray this so that the name of our
Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and
the Lord Jesus Christ.
ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ²õ»ï³ñ³Ý¿Ý Àëï ÔáõϳëÇ ¥14:12-24¤
The Holy Gospel of Jesus Christ According to Luke 14:12-24
²å³ ÚÇëáõë ï³ÝïÇñáç Áë³õ©
-ºñµ ׳ßÇ Ï³Ù ÁÝÃñÇùÇ Ññ³õ¿ñ Ïáõï³ë« ÙÇ Ï³Ýã»ñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¹ ϳ٠»Õµ³ÛñÝ»ñ¹«
³½c³Ï³ÝÝ»ñ¹ »õ ѳñáõëï ¹ñ³óÇÝ»ñ¹« áñå¿ë½Ç ãÁÉÉ³Û áñ ³ÝáÝù ³É ùáõ Ññ³õ¿ñǹ ÷á˳ñ¿Ý
ù»½ Ññ³õÇñ»Ý« »õ ³Ûë Ó»õáí ù»½Ç ѳïáõóáõ٠ϳï³ñ³Í ÁÉɳݣ Àݹѳϳé³ÏÁ« »ñµ ׳ßÏ»ñáÛÃ
Ïáõï³ë« ϳÝã¿ ³Õù³ïÝ»ñÝ áõ ˻ճݹ³ÙÝ»ñÁ« ϳջñÝ áõ ÏáÛñ»ñÁ »õ ³ÛÝ ³ï»Ý »ñ³Ý»ÉÇ åÇïÇ
ÁÉÉ³ë« áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù ÷á˳ñ¿ÝÁ ù»½Ç ѳïáõó³Ý»ÉÇù áãÇÝã áõÝÇÝ£ ºõ cÇïó³Í »ÕÇñ« áñ ùáõ
ѳïáõóáõÙ¹ åÇïÇ ëï³Ý³ë ³ñ¹³ñÝ»ñáõ Û³ñáõû³Ý ųٳݳϣ
ºñµ ë»Õ³Ý³ÏÇóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ³Ûë Ëûëù»ñÁ Éë»ó« Áë³õ ÚÇëáõëÇ©
-ºñ³ÝÇ ³Ýáñ áñ ²ëïáõÍáÛ ³ñù³Ûáõû³Ý Ù¿ç ×³ß åÇïÇ áõï¿£
ÚÇëáõë ³Ýáñ Ñ»ï»õ»³É ³é³ÏÁ å³ïÙ»ó©
-سñ¹ ÙÁ ϳñ« áñ Ù»Í ÁÝÃñÇù ÙÁ ë³ñù»ó »õ ß³ï»ñ Ññ³õÇñ»ó£ ÀÝÃñÇùÇ Å³ÙáõÝ Çñ ͳé³Ý
ÕñÏ»ó« áñå¿ë½Ç Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõÝ Áë¿© §ºÏ¿ù« ³Ù¿Ý ÇÝã å³ïñ³ëï ¿ ³ñ¹¿Ý¦£ Ðñ³õÇñ»³ÉÝ»ñÁ
ëÏë³Ý Ù¿Ï ³é Ù¿Ï Ññ³Å³ñÇÉ£ ²é³çÇÝÁ Áë³õ© §²ñï ÙÁ cÝ»óÇ« å¿ïù ¿ »ñó٠»õ ï»ëݻ٠½³ÛÝ«
Ñ»ï»õ³µ³ñ ÏÁ Ëݹñ»Ù áñ Ý»ñáÕ³ÙÇï cïÝáõǦ£ àõñÇß ÙÁ Áë³õ© §î³Ï³õÇÝ Ýáñ ³Ùáõëݳó³Û«
Ñ»ï»õ³µ³ñ ã»Ù Ïñݳñ c³É¦£ ̳é³Ý í»ñ³¹³ñÓ³õ »õ Çñ ïÇñáç å³ïÙ»ó ³ÝáÝó Áë³ÍÝ»ñÁ£ ²ÛÝ
³ï»Ý ï³Ýï¿ñÁ íñ¹áí³Íª Áë³õ ͳé³ÛÇÝ© §²ÝÙÇç³å¿ë ù³Õ³ù cݳ »õ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÝ áõ
÷áÕáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç áñù³Ý áñ ³Õù³ï« ˻ճݹ³Ù« Ï³Õ »õ ÏáÛñ ï»ëÝ»ëª µáÉáñÝ ³É Ñáë µ»ñ¦£ øÇã
»ïù ͳé³Ý í»ñ³¹³éݳÉáí Çñ ïÇñáç Áë³õ© §î¿ñ« Ññ³Ù³Ý¹ ϳï³ñ»óÇ« µ³Ûó ï³Ï³õÇÝ ï»Õ
ϳۦ£ î¿ñÁ ͳé³ÛÇÝ Ññ³Ù³Û»ó© §ø³Õ³ù¿Ý ¹áõñë cݳ »õ ׳ٵ³Ý»ñáõÝ íñ³Û áõ ¹³ßï»ñáõÝ
Ù¿ç áí áñ cïÝ»ëª ëïÇå¿ áñ c³Û« áñå¿ë½Ç ïáõÝë É»óáõÇ£ ÎþÁë»Ù Ó»½Ç« áñ ³é³çÇÝ
Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñ¿Ý áã Ù¿ÏÁ ÇÙ ÁÝÃñÇù¿ë åÇïÇ ×³ß³Ï¿¦£
Then Jesus said to his host, “When you give a luncheon or dinner, do not invite
your friends, your brothers or sisters, your relatives, or your rich neighbors; if you do, they
may invite you back and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the
poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay
you, you will be repaid at the resurrection of the righteous.”
When one of those at the table with Him heard this, he said to Jesus, “Blessed is
the one who will eat at the feast in the kingdom of God.”
Jesus replied: “A certain man was preparing a great banquet and invited many
guests. At the time of the banquet he sent his servant to tell those who had been invited,
‘Come, for everything is now ready.’
“But they all alike began to make excuses. The first said, ‘I have just bought a field, and I
must go and see it. Please excuse me.’ “Another said, ‘I have just bought five yoke of
oxen, and I’m on my way to try them out. Please excuse me.’ “Still another said, ‘I just got
married, so I can’t come.’ “The servant came back and reported this to his master. Then
the owner of the house became angry and ordered his servant, ‘Go out quickly into the
streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame.’
“‘Sir,’ the servant said, ‘what you ordered has been done, but there is still room.’ “Then the
master told his servant, ‘Go out to the roads and country lanes and compel them to come
in, so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste
of my banquet.’”
HOMENETMEN DAY
Coffee Hour Today is provided by
Homenetmen of Detroit,
followed by a program prepared and presented by
Homenetmen Scouts of Detroit.
POINSETTIAS
Donations are now being accepted for poinsettia plants to
decorate and beautify the church for the Christmas Season.
If interested, please contact:
Rose Gerjekian (248 588-6082)