NAA: A2478, KRAMER J M M

Comments

Transcription

NAA: A2478, KRAMER J M M
These copies are provided for research or study purposes. Before making use of the material for other purposes (for
example publication) you should familiarise yourself with any copyright obligations.
NAA: A2478, KRAMER J M M
Series number: A2478
Control symbol: KRAMER J M M
Barcode: 1471013
Number of pages: 19
KRAMER Johannes Mattheus Maria born 16 November 1920; Sytske (nee Smit) born 10 October 1919;
Maroellinus Gerardus Maria born 18 February 1948; Robertus Wilhelmus Maria born 26 June 1951 - Dutch
- travelled per ship FAIRSEA departing in 1952 under Netherlands Australian Migration Agreement
‘ Rellillship Including maidenname of wifeAPPLICATION FOR AN ASSISTED PASSAGE TO AUSTRALIA UNDER F°::D-I-.E AUSTRALIAN AND NETHERLANDS GOVERNMENTS MIGRATION AGREEMENTAANVRAAG VOOR
EMIGRATIE NAAB AUSTRALIE ONDER HETASSISTED PASSAGE SCHEMA IN HET KADER VAN DE AUSTRALISCI-I-NEDERLANDSE EMIGRATIE OVEREENKOMSTAll questions must be fully answered and the form is to
be completed in English and forwarded to the nearest regional application oice.All: vragen moeten volledig Worden beantwootd; het formulier moet in het Engels worden ingevuld en Worden inzediend bij het plaatseliike
aanmeldingskantoor.Ref. No. ----------------- .-_ . V ___ __,_1. Name in full in- block capitals: (Surname - achtemaam) (Christian name - voomaam(an))Naam (voluit in hoofdletters): _’ A2. Full postal address:Aclres (voluit in
hoofdktters): 3 1;.6l'J3. Date of birth: 4. SexGeboortedatum: 16° v Geslachtz Male5. C d l f h'rth:Gfzfjfjmfw ‘fp§‘,‘jf,:° ‘ Hollxand, Utrecht6. Occupation: /. /‘vi/_} x A, ’ ‘ , 1 " 6a. Proposed occupation in Australia:Bemep: I ‘I I i ' In
welk beroep denkt U in Australié werkzaam te ziin:7. Nationality: 8. Religion: _Naonalitgitg Dutch (Answer to this question is optional) Rio‘Godsdienst (fac. in te vullen)9. Are you married or single: - 9a. Date of marriage:Bent U
gehuwd of ongehuwd: Marrled Huweliiksdatum: 15' 2' /‘ . Are you widowed, divorced or separated? __,/_,.Bent U weduwnaar, weduwe, gescheiden of leeft U bliivend gescheiden van Uw echtgenoot(e): '10. Is alimony payable by
you or by one of your dependants?Rusten er op U of op een Uwer gezinsleden alimentatie-verplichtingen?ll. Give particulars of war service or resistance work any)Geef bijzonderheden omtrent militaire dienst of
ondergrondsverzetswerk (indien verricht):12. Are you a permanent resident of the Netherlands?Bent U blijvend in Nader-land gevtigd gewct:Yes13. Are you fully of European origin?Bent U geheel van Europese afkomst:Yes14.
Coimtry of birth and nationality of parents. Country of birthGeboorteland en nationaliteit van ouders: GeboortelandFather - Vader HgllandMother - Moeder HollandNationalityNationaliteitD ut chDutch15. Particulars of
dependants:Bijmnderheden van Uw gezinsleden en andere van U afhankelijkeri:Namefam.vei-houding mamalsrnede meisiesnaam van echtgenoteSexgeslachtDate of birthgeboortcdatumPlace of birthgeboorteplaatsIndicate
which of dependantsare accompanying youaangevcn welke gezinsledenaanvrager zullen vergezellenWife SMIT , SytskeSon Maroellinus Gerardus MariaSon Robertus Wilhelmus MariaFemn:MaleMa le10.10.1919 /'
Bemarang1a.2.19z,B / Rotterdam26. 6- 1951 / Rotterdam16. Name, address and relationship of next of kin remaining in the Netherlands.Naam en volledig adres van Uw naaste bloedverwant in Nederland:v//fl \ 11//1LK 117. Have
you any relatives or friends in Australia?If so, state relationship name and address.I-Iebt U relaties of vrienden in Australiél’Zo is, vermeld dan familiebetrekking, mam en adres:No1v18. Have you any living accomodation available
in Australia?If so, give name and address of the person providing it.Beschikt U in Ausu-alie over huisvcsting?Z0 ii, geef dan do naam en adres van degene die deze verschaft:No19. How much will you be able to pay towards your
passage to Australia?Hoeveel kunt U bijdragen in de kosten van dc overtocht?fa ].23Oo"o20. Approximately how much capital will you have for transfer to Australia after paying passage money?Na betaling van Uw passage, over
welk bedrag zult U dan no; ongeveer beschikken voor overmaking naar Australiez& 21940 - '51
'01»I declare that the said particulars and that the answers given by me to theforegoing questions are true and correct in every respect.I clearly understand(a) THAT an assisted passage granted to me (and family if any) may
becancelled by the Netherlands Government or the Commonwealth Governmentat any time prior to sailing, and that approval of this application does notimpose any legal obligation upon those Governments to take me
toAustralia.(b) THAT in the event of the ‘exercise by either Government of its rightof cancellation of passage, I shall be entitled only to a refxmd of passagemoney paid by me, and shall have no claim against either Government or
itsoicials for damages, loss, expenses, or other compensations.(c) THAT I may be returned to the Netherlands and may not be admittedto the Commonwealth of Australia if I am found to have contracted acontagious disease
before landing in Australia; and that, notwithstandingany approval which may have been given for an assisted passage to begranted to me, my admission to the Commonwealth of Australia is subjectto the provisions of the
Immigration Act.Ik verklaar, dat de door mij gegeven bijzonderheden j-uist zijn en de gesteldevragen door mij naar waarheid zijn beantwoord: NHet is mij volkomen bekend: V(a) DAT in afwachting van mijn vertrek de goedkeuring
gehecht aan mijnverzoek tot emigratie te allen tijde door de Nederlandse en AustralischeRegering kan worden ingetrokken en dat de goedkeuring van deze aanvrageaan de beide Regeringen geen enkele wettelijke verplichting
oplegt om mijnaar Australié te brengen.(b) DAT, wanneer het onder a) genoemde recht van intrekking der goedkeu-ring wordt uitgeoefend, ik behoudens terugbetaling van door mij betaaldepassagegelden, tegenover beide
Regeringen geen aanspraak kan laten geldenop schadevergoeding van welke aard ook.(c) DAT ik in Australié nict zal worden toegelaten en naar Nederlandzal moeten terugkeren, wanneer blijkt, dat ik voor mijn aankomst in
Austra-lie een besmettelijke iiekte heb opgelopen; en dat ondanks dc op mijnimmigratie-aanvrage verkregen goedkeuring, mijn toelating in Australiiiafhankelijk is van de bepalingen van de Immigratie Wet (1901-1949).~,LA/ ‘ '~an/"""-‘ _Si nature of A licant ’ - Date Pg Handtek ' Pp . j/’~(— Dru . APE‘ (Must be signed by applicant personally, a signature by another person will not snice).(Meet warden ondertekend door aanvrager persoonliik; een
handtekening geplaatst door een ander dan aanvrager word! niet geaccepteerd).\_ .o=.. Yilm= 9°: X-RQY Char S'1gh’(.€d'- 6 /lnitidl5= K pt 'fifE, E51Accepted 0&9’/f Date: (/i'1vv~/4¢A"d4»~»~/{V/W»/I-/v!%)¢¢(/I4/\F\<-4
%/vuzvkéct... IL/'~v.'\M/*’L—]r~’@»/( e-/ctzefwa LivMn c/.~»L 1, er.c. s. 2. ’M*”““’“>2 3 AP R. 1952I I M ‘/A Accepted, " '.:;i2l"lEll952,i ; ‘w..___._ ,_ ,.-...a..- 7:‘-A-4 -<- -—-~- - ' ‘n"‘¢ =-0-QM‘2 3 APR, ‘I952ted /4%/{V 'Q
APPLICATION FOR AN ASSISTED PASSAGE TO AUSTRALIA UNDER D-1-a j‘E AUSTRALIAN AND NETHERLANDS GOVERNMENTS MIGRATION AGREEMENTAANVRAAG VOOR EMIGRATIE NAAR AUSTRALIE
ONDER HETASSISTED PASSAGE SCI-IEMA IN HET KADER VAN DE AUSTRALISCH-NEDERLANDSE EMIGRATIE OVEREENKOMSTAll questions rnnst be fully answered and the form is to be completed in English and
forwarded to the nearest regional application oice.Alle vragen moeten volledig Worden beantwcord; het formulier moet in hat Engels worden ingevuld en Worden ingediend bii het plaatselijke aanmeldingskantoor.' Ref. No.
................... ..1. Name in full in block capitals: (Surname - achternaam) (Christian name - voornaam(en))M" <"°‘"“ ‘“ “°°“"“""*= _ M mm, JOHANNES mfmmus mum2. Full postal address:Adres (voluit in hcmfdletters): R ' 4- ‘.—3.
Date of birth: W A _ 4. Sex “TGeboortedatum: 16¢ Q Geslachtz m_Q5. Country and place of birth:G b rtel d n - laatsz eoo anep Q6. Deeu ationz . ., ,.~ 6a. Pro osed oeeu ation in Australia:P . 1" / E” I 1/ P PBeroep; ,1’. '1\~ ‘i ,
__1,=‘T. L-1' F“, In welk beroep denkt U in Australié werkzaam te ziin:7. Nationality : mm — 8. IgligionzNat;Qm1i;¢i¢= Dutch (Answer to this question is optional) RocoGodsdienst (fac. in te vullen)9. Are you married or single: 9a.
Date of marriage:Bent U gehuwd of ongehuwd: wed Huwelijksdatumz Are you widowed, divorced or separated?Bent U weduwnaar, weduwe, gescheiden of leeft U blijvend gescheiden van Uw echtgenoot(e): /10. Is alimony
payable by you or by one of your dependants?Rusten er op U of op een Uwer gezinsleden alimentatie-verplichtingen?_ ____ ,____,__._-__n-.;___ _._,__A____,.g?1(_§,..____ _ _., . _ __, _._r_ .___,11. Give particulars of war
service or resistance work (if any)Geef bijzonderheden omtrent militaire dienst of ondergrondsverzetswerk (indien verricht):In/1-1 /'1‘,1,-"1.-.1 4'Iv12. Are you a permanent resident of the Netherlands? — ———————— '4 T :7;
I _ IBent U blijvend in Nederland gevestigd geweest: 13. Are you fully of European origin?Bent U geheel van Europese afkomst:Yes14. Country of birth and nationality of parents. Country of birthGeboorteland en nationaliteit van
ouders: Geboortcland - Q“: HollandI O er OE er HNationalityNationaliteitDutchIlutch15. Particulars of dependants: ‘Biizonderheden van Uw gezinsleden en andere van U afhankelijken:I” i Name x TRliivllhip Including maidenname
of wifefan-tverhouding mamalsmede meisjesnaam van echtgenoteDate of birthgeboortedatumSexgeslachtPlace of birthgehoorteplaatsIndicate which of dependantsare accompanying youaangeven welke gezinsledenaanvrager
zullen vergezellen, Few:MalellalcWife SIB, SytskaSon Ila:-uallinua Gerardo: Mariason Boburtua Wilhelma lhrta100100191918¢ 2¢19lp8BiRotterdamRoi:-bu-dam. ii _ J" mi ¢ '-“as. A 1;» =ar _ ¢‘ O g’/7" "F/I;-4 1;!» v a 1 I6.
Name, address and relationship of next of kin remaining in the Netherlands.Naam en volledig adres van Uw naaste bloedverwant in Nederland:,,f~;,-~<~1;.iI7. Have you any relatives or friends in Australia?If so, state relationship
name and address.Hebt U relaties of vrienden in Australié? EZ0 ja, vermeld dan familiebetrekking, naam en adres: °I8. Have you any living aecornodationavailable in Australia? —If so, give name and address of the person
providing it. _Beschikt U in Australié over huisvesting? HOZ0 fa, geef dan de naam en adres van degene die deze verschaft:19. How much will you be able to pay towards your passage to Australia?Hoeveel kant U bijclragen in
de kosten van de overtocht? f’ ...20. Approximately how much capital will you have for transfer to Australia after paying‘ passage money?‘Na betaling van Uw passage, over welk bedrag zult U dan nog ongeveer beschikken voor
overmaking naar Ausn-alié:§ 27940 - '51
""i»i,.t _ " *1»I deelaiethat the said particulars andihat the answergtgiven by theforgoing questions are true>'a'nd correc in every res ‘. “' \ V\I-‘18.4 a--* ‘\ ,.0I clearly Ipiderstand A ' ' , ,.~ " ' . * " 1‘r~> -' q,\(a) an assisted passage
granted to me (and familyif anyjiyay her;canoe ed hy the Netherlands Government or the Commonwe lth Goveimentat any time prior to sailing,_and that ‘approval of this application does notimpose" any legal "‘hl.igation' upon
those Governments to take me toAustralia. ‘ ' " _ ,1 I(Iv) THAT in the event~0f the exercise by either Government of its rightof cancellation of passage. I shall he entitled only to a refund of passagemoney paid by me, and shall
have no claim against either Government or itsofficials for damages, lossfexpenses, or other compensations._\ .(c) THAT I may he returned to the Netherlands and may not he admittedto the Commonwealth of Australia i-f I am.
found to have contracted acontagious disease before landing in Apstralia; and that, notwithstandingany approval which may have been given for an assisted passage to begranted to me, my admission to the Commonwealth of
Australia is subjectto the provisions of the Immigration Act. . 1Ik verklaar, datde door mij gegeven bijzonderheden juist zijn en de gesteldevragen door mij naar waarheid zijn beantwoordz 'Het is mij volkomen hekend:(a) DAT in
afwachting van mijn vertrek de goedkeuring gehecht aan mijnverzoek tot emigratie to allen tijde door de Nederlandse en AustralischeRegering kan worden ingetrokken en dat de goedkeuring van deze aanvrageaan de beide
Regeringen geen enkele wettelijke verplichting oplegt om mijnaar Australie te brengen.(b) DAT, wanneer het onder 0) genoemde recht van intrckking der goedkeu-ring wordt uitgeoefend, ik behoudens terughetaling van door mij
betaaldepassagegelden, tegenover beide Regeringen geen aanspraak kan laten goldenop schadevergoeding van welke aard ook.Q(0) DAT ik in Australié niet zal Worden toegelaten en naar Nederlandzal moeten terugkeren,
wanneer blijkl, dat ik voor mijn aankomst in Austra-lié een Besmcttelijke ziekte hob opgclopen; en dat ondanks de op mijnimmigratie-aanvrage verkregen goedkeuring, mijn toelating in Australiéafhankelijk is van de bepalingen van
dc Immigratie Wet (1901—194-9).id s‘ A/"""" _Signature of Applicant . 'DateHandtekening van aanvrager: —‘Etc?1»)Zr.‘“T3275:)-.1-In‘QC.”\‘\§Datum: ‘ '(Must he signed by applicant personally, a signature by another person will
not suffice).(Meet Worden ondertekend door aanvrager persoonlijk; een handtekening geplaatst door een ander dan aanvrager wordt niet geaccepteerd).I11
\ GRATION To AUSTRALIA REE N"-= ----------------------------------------------------------- --Ellll onal and employment informationf‘ ;g€#aner,Johannes Mettheue Maria EMm'D 2orn: .., .' " paddrekzéybprglggtraat 46b,B.otterda|n
Photograph”“m“m”‘ Unskilled labourer '1) Educational qualications: Prinary education,Advancod elementary education A.(eertificate 1957Practice certificate bookkeeping. 1949.2) Particular technical qualications, if any:3)
Particulars of history of civilian employment, including apprenticeship, if any:F1_:I:1n:dT0 Name and address of employer Nature of businessHow employed6-4-38/ Neddliddenetandsbank n.v. , Bank-employer51-5-45 Delft en
Rotterdam.31-5-45/ Atwikkelingsburean ex-illega- Several enployments29-10-45 lo organisation.29-10-45/ Stiehting Heratellingeoorden e Administrator3O~6-46 voor Oud-Illegale Workers to Haarlen.1~7-46/ Centrale Vermogeneopeporinga [email protected] dienst van het Minieterie van Financien1-7e50/ Commieeariaat voor Oorlogsachade Detectivebodenhvv/ Hinieterie van Financien.. \.o7 Qr-12-Jdb— w Q3‘ Q . E /égSignature of app -3 -----——vv= --------------------------------- -- l Counter Signature of migration oicial: --------------------------------------- 4-) Is applicant, or .= -~ previously been, a member of a Union or a :""'- professional orgamsat1on'? G1ve details ‘Q5) Has
applicant assured employment in Australia? lf so give name and HOaddress of employer.6) When would applicant be ready to leave for Australia?At any tine.7) Judgement by reporter and remarks:Applicant as well as his wife
makes a good impreeeion.Diligence-adaptability and staying-power may be considered as good.Applicant is willing and able to work as en unskilled labourer.During the last war he has not been working in Germany,but was
amember of the Underground Foreee.Emigration is justified.8) May applicant he considered as an honest and reliable character‘?YeaDate: ------ --%“-,-,. 4‘-.-',\i;4.‘§1_!_ .................... .~ Signature of head of local migration office:Q\Model 60. & 31733-’51—54
SPACE FOR OFFICE USE: " . '>"., _\~ \4 1 - —
Undertakingpassages toNetherlandsent.by migrants selected’ forAustralia under the Australian-Governments Passage Agreem-1, km/15,9, ./an/4 /v/'/£Jmqrn/£4/6 /“7/J/9/"'(insert full name)of /?orr4==?on/*1, ££¢‘>’@<"9¢*"-""?-Y6
4*, Ii(insert full address)hereby declare that I have made myself fullyconversantwith the conditions under whichI have been selected for a passage toAustralia and in consideration of being soselected I solemnly declare that I will
carrywing obligations after my arrivalout the folloin Australia\(i) (a) I shall accept the initial placementemployment for which I wasin theselected which is arranged for me onarrival by the Commonwealth Govern-ment.(b)
Fplacewealthor in(ii)or a period of two years afterarrival in Australia I shall remain inments provided by the Common-Government in that employmentsuch other employment as maybe deemed economically equivalent bythe
Commonwealth Government.I shall use every endeavour to becomeproficient in the English language andshall attend regularly the night classesconducted for all migrants at Common-wealthGovernment expense for thepurpose
of teaching them the Englishlanguage.(iii) IyearsrepaidgranteCommof meSignatureHandtekeniDate :Datum:Model sa Q/I shall not leave Australia within twoof my arrival unless I have firstthe amount of governmentalcontribution
towards passage moneyd, if any, by the Netherlands andonwealth Governments in respectand my family.Z13-. <-/-/ffé\llVerbintenis aan te gaan door emigranten dienaar Australié emigreren in het kader vande AustralischNederlandse Emigratie-Over-eenkomst. 'Ik.(naam voluit)wonende(volledig adres)verklaar hiermede volkomen op de hoogte tezijn van de voorwaarden onder welke ik mijngoedkeuring voor overtocht naar Australiéheb ontvangen
en ik verklaar dan ook plech-tig de navolgende verplichtingen te zullennakomen na mijn aankomst in Australié:(i) (a) Ik zal de tewerkstelling in het be-roep in welk ik als immigrant werd toe-gelaten, welke tewerkstelling bij
mijnaankomst door de Australische Rege-ring wordt geregeld, aanvaarden.(b) Gedurende twee jaar na aankomstin Australié zal ik in dat beroep werk-zaam blijven bij zodanige werkgeversals mij door de Australische
Regeringworden aangewezen, dan wel in eenzodanige werkkring als hieraan naarhet oordeel van de Australische Rege-ring economisch van gelijkwaardigebetekenis wordt geacht.(ii) Ik zal uiterste pogingen in het werkstellen de
Engelse taal goed machtig teworden en ik zal daartoe regelmatig deavondcursussen bezoeken te dien eindedoor en voor rekening van de Austra-lische Regering gehouden.(iii)_ Ik zal Australié niet binnen twee jaarverlaten,
gerekend vanaf de datum vanmijn aankomst in Australié, tenzij ikhet bedrag der eventuele regeringsbij-drage mij als tegemoetkorning in dekosten van de passage van mij (en mijngezin) door de Nederlandse en Austra-lische
Regering verstrekt, heb terug-betaald.WM/' _ .WitnBSSI 1 (Australian Selection Officer .Getuige: ‘ (Immigratie Ambtenaar),311-as--51--as
DISTRICTS-CONSULTATIEIUIEAUvan de Prov. Zuid-HollundscheTo! Bestriiding der Tuber:DELFT—— C. B. No.KringTo the Department of Emigration Australia,Iaage Voorhout 18,‘s-Gravenhage.Dear Doctor,The medical report
ofJohannes Matheus Maria Kramer, is as follows.Address: Cleijburchstraat 46 b,Rotterdam.Date and year of birth:l6-11-1920.X ray of the chest: 16-4-1952.Cor: Normal of form and size.Lungs: clear.Conclusion: No
tuberculosis.No silicosis.Sincerely yours,DI‘ .W.A.G1‘iep. ///i uloseVAN M|5|g5y5|_-|-|_AAN 10 DELFT, ...... ............... ..'1
' WDISTRICTS-CONSULTATIEIUIELU ,,DEl.F'l"'van do Prov. Zuid-Hollcndsche Vereenigingtot Beslriiding der Tuberculose VVAN m ------ DELFT-— C. B. No.KringTo the Department of Emigration Auszralia,Lznge Voorhout
18,'s-Gravenhage.Dear Doctor,The medical report ofJohannes Matheus Maria Kramer, is as follows.Address: Gleijburchstraat 46 haRotterdam. _Date and year of birth=lb-l1-l920-X ray of the chest: 16~4-1952-Cor: Hormal of form
and Si%@-Lungs: clear.Cgnglugignt Ho tuberculosis.Ho silicosis.Sincerely yours, Qgérgj‘. /
DISTRICTS-CONSULTATIEBUREAU "DELFTvan de Prov. Zuid-Hollundsche VereenigingIo!‘ Besfriiding der TuberculcseVAN Ml EREVELTLAAN 20DELFl'Aan het Departement voorLange Voorhout 18,‘s-Gravenhage.Geachte
Oollega,T { 7 M1IDELFT, C. B. No.KringEmigratie Australié,Het medische rapport vanKrJohannes Matheus MariaAdres: Cleijburchstraat. Rotterdam.Geboorte datum:Datum onderzoek: 16-4-52Hart: Normaal van vorm eLongen:
Helder.Conclusie: Geen tuberculGeen silicosiMetDr.Wamer, is alsfvolgt.46b,n grootte.osis.SoColl. groeten,.A.Grte%;§ %/
1I4DISTRICTS-CONSULTATIEBUREAU ,,DEl.FT"van de Prov. Zuid-Hollandscha Vereeniging _lol Bestriiding der Tuberculose VAN M| ERWELTLAAN 2° DELFT, .......................................... ..DELFT—— C. B. No.KringTo the
Department of Emigration Australia,LangeVoorhout 18,‘s-Gravenhagg.Dear Doctor,The medical report ofSijtske Kramer-Smit, is as follows.Address: Cleijburchstraat 46 b,Rotterdam.Date and year of birth: 10-10-1919.X rayof the
ohest:16-4-E2.Cor. Normal of form and size.Lungs: clear.Conclusion: No tuberculosis,No silicosis.Sincerely yours,Dr.W.A.Griep. //f ,A / " /.1 /
0IDlS'l'RlC'|'S-CONSULTATIEIUIEAU ,,DEl.F'l"'van do Prov. Zuid-Hollcndsche VerooniqingIo! Besirilding dor Tuborculose . m .......................................................... --DELFTC. B. No.KringTo the Departmant of Emigration
Australia:Lungs Voorhout 18,'s-Grave5g§g§-Dear Doctor,The medical report 0!Sijteka Kramer-Smit, is as follows.Address: Claijburchstraut 45 byR013 ‘-36158820.Date and year of b1rth= 10~10-1919-X ray of the ehest=16-4~52Cor: Normal of form and size-Lungs: clear:Conclusi on: Ho tube reuloa is ,No silicosis»Sincerely yours,D13?! OAQGI PD
-1-» --< -|D|§'|'R|CTS-CONSULTATIEIUREAU "DELFT"van de Prov. Zuid-Hollundsche Vereeniginglot Bestriiding der TuberculoseVAN MIEREVELHMN N DELFT, ..... ..§i.¢€3.q4.-..-.».5.2... .............. ..DELFI-_ C. B. No.KringAan
het Departement voor Wmigratie Australié,Lange Voorhout 13,‘s-Gravenhage.Geachte Collega,Hat medische rapport vanSijtske Kramer-Smit,is als volgt.Adres: Cleijburchstra-t 46b,Rotterdam.Geboorte datum: 10-1O-1919.Datum
onderzoek: 16-4-32.Hart: Normaal van vorm en grootte.Langen: Helder.Conclusie: Geen tuberculasis.Geen silicosis.Met Coll» groeten,DI‘ 0 ‘Y? QA 0 ,./\//I
- QA‘ .k . N; ". Q‘15* ' N .2Forrilo. DM. 1. Rislmbzh } p' .\MEDICAL EXAMINATION/MEDISCH ONDERZOEK(for persons applying for Emigration under the Australia/Netherlands Migration Agreement)(voor emigranten, die wensen
te emigreren onder auspicién van de Austr./Nederl. Emigr. overeenk.)NAME / NAAM Sylfika ....... V. l..<V-t/.41 .............................................................. !I(Full name in BLOCK capitgls / vol‘uit in blokletters)ADDRESS./ADRES ......
,,,,,,,, Have you or has any member of your family included in this application ever had ANY seriousillness or surgical operation? AHeeft U of een van Uw gezinsleden, betrokken bij deze aanvrage‘, ooit enige ernstige ziekte
gehadof een operatie ondergaan? I1.Have you or has any member of your family‘ ever been under treatment for tuberculosis?Bent U of is een van Uw gezinsleden? ooit onder behandeling geweest voor
tuberculose?............................................................... Have you or has any member of your family ever suffered from mental disease, fits or epilepsy,or been treated in an institution for any kind of these diseases? _Heeft U of een
van Uw gezinsleden ooit geleden aan geestelijke stoornissen, aan stuipen, toeval-len of aan epilepsie of werd U of een Uwer gezinsleden daarvoor ooit verpleegd in een inrichting?> tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Y! '
tttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt IIHave you or has any member of your family ever been under treatment for trachoma?Heeft U of een van Uw gezinsleden ooit een behandeling ondergaan wegens
trachoom?............................................................................
I HEREBY CERTIFY that the information supplied by me to the Medical Examiner is correct in every2.3.4.Photograph of ApplicantPasfoto van aanvragerNumber of
Landing Permit orother Authority . V. V V.Pasport No. ............................. ..particular.Ik verklaar hierbij, dat de inlichtingen door mij aan de keuringsarts verstrekt, in ieder opzicht julst zijn.Signature ' tending migrant which must be
made in the presence of the Medical Examiner.De h ${ekRning van Worden geplaatst in tegenwoordigheid van de medicus, die de keuring verricht.“Y F l =......... ySighted:fé-glagzlgqted/% . j a , rnal" - if no , give particulars of
any departure from normal / : k »_ D H b 51' s_ l»MDate: I i 1 us an or inge anWife, or Single WomanDate of Birth Date of BirthA.B.C.D. Nervous system . . . .E.F. Digestive Organs . . . .G.H.I.J. Sight- (a) Without glasses . .(b)
With glasses (if worn) .Heart . . . . ................................................................................ ..Blood Pressure .Lungs . . . .. .. ....... ..Mental condition and intelligence . .................................. ..Skeleton - Bones and joints .Skin . . . .
.Hearing . . . . .Cause of defect of sight .K.L.M.N.O.Genito Urinary Organs . . . . ..................................................... ..Teeth . . . . . . .Deformities . . . .X-ray 4.K Q Max. PI . Min. ........................ Max. itV Mm. (P1. VVVVV VV
L...l....l..l.'..j.....'.l.....VV. .............................. lllll V.-.'V'V.é§...“.’.....'....' ... ...................................... .R. L. . . V V . . . V . . V V . . .._ R. HA5/61.. Urine - Is albumen rzr sugar present? . ............................................. V. . . . ..Height
. Weight Height Weight V. ..... - _ ..................... ...................... 'IREMARKS In cases where the Medical Examiner is unable to describe the examinee as being in perfect health and development, heshould state the exact
nc_¢.u.re of the defect which he finds and whether it is of permanent or temporary natuAcCI9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . .. ., _. . . .. .I certify that I have this day examined the above-named and that
the results are as set forth, an9 ............ ..Ocertiy t at in my opinion, subjectto any special observations under ,,Remarks", each of the above-named is in good health and of so constitution, and not sufferingfrom any mental or
bodily defect which is likely to render him/her a charge upon the public o}:,,t0'pr ent him/her from earning his/herown living. __ . -“ , u 01) or any relation of yourself or your wife S1 nature and Quuhhmnon2 of een van de
famiheleden van U of Uw vrouw g13 - '51 - 35 - model 61) ‘ fl ‘ //’ ///,/_,--"' . . . .Q ' "L - /Qua.“Date ..................................... .................. .. Address ......... ........................................................ ..................... ..ii Please turn overk f &
317
MEDICAL EXAMINATICNFor children accompanying their parentsG l 7 In _ ' L E V __ _§_,_____ _”__ in _ G I _j_;____ _ __i__ 3 _ 'I I ‘EGWI ' 'Nervous and mental Sight- R E M A R K SNAME IN FULL Age Heart l Lungs
conditions, and Hearing ‘ (a) Without Glasses Include particulars of any departure from normal conditions1 arce mu Qemvwlus M)/Qqvs ~ *'l°"""<=l ‘ Rig/Z‘§<1> /'3~=("6/3". Accepted V ssss b)..... .... .VMtma éra. er . I Inm - V I 5
C Ci UR0136’ MS vilhétmqb |o.Vm\.-ksq.¢wV4 ..VV¢;owtV Q \;o~m7 It Vy¢¢-t7‘ £1); I.‘0=>.V.~/Vv M7 ............... VV . V _ . bwhnarta pl<4l_’_Va'_"leY‘yV V .... .. . V .. .. V V VVVVVVVVVVVVV .. 3 .5 \6 1‘Lt-P‘‘ . . ..V./(<1) ~
.... .. t (b)l> <4 . A ti; ........................................................... ._V V .... I’ > ............. VV (Q) . V . . . V V V V V V V . . . V V V V VIA . = 1 ‘ (b). , t.lintelligence (b) With Glasses (if worn) not mentioned under other headingsII CERTIFY
that I have this day examined the above-named with the results set forth above. I further certify that in my opinion, subject to any special observations under"REMARKS", the above-named are in good health and of sound
constitution, and not suffering from any mental or bodily dele9which would unit them for earning theirown living when they become of an age to do so. ’__ /‘ft............... _ VV ‘ ‘ . ..2Z~ '4_/ I W (signattlre and Qualiiicati l Ola!“Date I H Addrese > I HEREBY CERTIFY that the information supplied by me to the Medical Examiner is correct in every particular.Ik verklaar hierbij, dot de inlichtingen, door mi] aan de keuringsarts verstrekt, in ieder opzicht
juist zijn.Signature of Parent of Guardian ,/ Handtekening van Ouderlof Voogd .......... ..Signed in the prese "3t~Q{\/ledical Examiner / Getekend in tegenwoordigheid van de Eeuringsarts\ .4»-r*4"'.A \°‘b“ON'5:5**t»
PHOTOGRAPHS lt Mt, It lt <9‘?V M‘:1 _°_\1§3 P! Children -' l * 1 l t"l" "' 'P\r 31l ;V il 1* \‘ 1l~
"' Dossier No.:F°‘N°' DM' 1' , Ref. Number:MEDICAL EXAMINATION/MEDISCH QNDERZOEK(for persons applying for Emigration under the Australia/Netherlands Migration Agreement)(voor emigranten, die wensen te
emigreren onder auspicién van de Austr,/Nederl. Emigr. overeenk.)JasfcasoNAME/N_1.\_AM‘:%lLQM V VV V ................ .V(Pull name in BLOCK capitals A voluit in blokletters)ADDRESS/ADRES ........ .......... ....... VV1. Have
you or has any member of your family included in this application ever had ANY seriousillness or surgical operation?Heeft U of een van Uw gezinsleden, betrokken bij deze aanvrage, ooit enige ernstige ziekte gehadof een
operat'e ondergaan?1/, <>2. Have you or has any member of your familyl ever been under treatment for tuberculosis?Bent U of is een van Uw gezinsledenzooit onder behandeling geweest voor tuberculose? Number °l Landing
Perm“ °T. 4 . ... .. . V
VV V . other Authority H ‘ 3. Have you or has any member of your family ever suffered from mental disease, fits or epilepsy,or been treated in an institution for any kind of these diseases? ,Heeft U
of een van Uw gezinsleden ooit geleden aan geestelijke stoornissen, aan stuipen, toeval-len of aan epilepsie of werd U of een Uwer gezinsleden daarvoor ooit verpleegd in een inrichting? . ..... .V V ........................................ ..
.................. 4. Have you or has any member of your family ever been under treatment for trachoma?Heeft U of een van Uw gezinsleden ooit een behandeling ondergaan wegens trachoom? ..... M9 V . ............ VV .
.................................... V ................................................................. ..I HEREBY CERTIFY that the information supplied by me to the Medical Examiner is correct in every particular.Ik verklaar hierbij, dat de inlichtingen door mij
aan de keuringsarts verstrekt, in ieder opzicht juist zijn.Pasport No. ............................ IISignature of intending migrant which must be made in the presence of the Medical Examiner.De handtekening van de emigrant moet wo geplaatst in tegenwoordigheid van de medicus, die de keuring verricht.__, . .-.-Y ¢ 4 ....... .V . .. . . ‘ }"R°‘Y mm‘ D°‘°d S -7 - F MEDICAL EXAMINATIO Handtekey-E’ W3.,d§.f_,...m‘g’“‘l~_-.W Sighted: Clsar State ,,Normal" - if
not, ive particulars of any departure from n mal - ' " A1%"! ‘"7 I Husband, or Single Man Wife, or Single Woman' Initials: ' Date oi Birth Date of BirthH qlpqtez . _ .i A. . . . ._..QVoVV.¢f ..................... .V .............. .V V. V. .V . >1
.......... V. B. Blood Pressure . . l: K W ax. Min. .... . Max. Min. .. .1 C. Lungs. . . Y . .. ............................................................................. ..1 D. Nervous system . . . . .. . . . . . . V V V . . V V V . . V V . V V . . . . V . . . . V . V V . . V
. . . . V V V V . . . . . . . . . V V V V V . . . V .VVE. Mental condition and intelligence . . . G4. . . .............................................. ..notQ00 ll:-mgr!Digestive Qrgans . . V ............. VV VV . . . . . . . . V V V . . V . . . V V . . . . . . V V V V V V V
. V . . . . . . . . ..., Skeleton - Bones and joints . V VV V . V. V VV VV . V . V . . . . . . . V V . . . . V V _ V V . .... Skin . . . . . ...... .. ......................................................................................................................... _VHearing . . . . ....... ..
..3. . J. Sight- ((1) wnhw glasses V R. L. ........ .. . R. V. L. ............................. V.(b) With glasses (if worn) . ............... V V . V4> V .. . . V .V V V . ................................ VV ..Cause of defect of sight .V .. V . . . V . V . . . . . V . . . V
. . . . . V . . . V V V . . . V V V . . . V V . . . . V . V V . . . V . . . . V V . . V V VV.K. Genito Urinary Organs . . . . . . ......................................... VVL. Urine - Is albumen or sugar present? . V . . _V .............................. ..M. Teeth . . . . . . .
ft‘, ll.-S ...................... llI/ VVVVVVVVVVVVV .. V V. ..N. Deformities . . . . . Height Weight V Height V . . V Weight . ............. ..O. X-ray ' . 99.1. . . . V . V . . ... ............. V. ..................................... ..REMARKS. In cases where
the Medical Examiner is unable to describe the examinee as being in perfect health and development, heshould state the exact nature of the defect which he nds and whether it is of permanent or temporary Itfe d_
ccepte:i:i:?§:S::§I>:II VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV R R“ fl §VWfVV§§§VIf lllll ddddddd
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VI certify that I have this day examined the above-named and that the results are as set forth, and certify that in my ocpinion, subjectto any
special observations under ,,Remarks", each of the above-named is in good health and of sound constitution, an not sufferingfrom any mental or bodily defect which is likely to render him/her a charge upon the public or to ent
him/h€l'from earning his/herown living. _ V/7' ' 1) or an rekman of ourself or our wife .V 7 .............. V.,,¢.1. .. Y Y Y '/' ”Si nature and Qualifications7) of een van de familieleden van U of Uw vrouw % ' gQ’ 24 ,2‘ Mr, tDate
................... .................................... .. Address ........ .................. ....................................................... ...................... ..Please turn over _'> & 31713 - '51 . 35 - mod-I 61' l \ - 1 1' — A m
F Tl ” jjjj if j l j j -'_"rI l. For children accompanying their parentsl=.,~ 5ll. l l l Nervous and mental l Sight- 1 R E M A R K S1,5I MEDICAL EXAMINATION ' .\m._ ....-__, __I3,-II 7, ._ -' . __ __._.__ _-1 J ,'.—_ s . __ _.._,,-"!"?_ ___
NAME IN FUL_I,.— ‘ Age . Heart Lungs conditions, and . Hearing . (a) Without Glasses - ‘ Include particulars of any departure from normal conditionsintelligence ‘ (b) With Glasses (if worn) § not mentioned under other headingsl l
Ir\/\‘ ‘ . i i! .l1. . .. .... .. W , . l . 7- E; .2. 1 y 1 til3... ‘ .\lK \. <>4. _ Q77!‘ ‘ y \ (y1- l 1 ‘ ‘s 1 l y- . -lg6. . . .. W ,,; g; .own living when they become of an age to do so.Date I HEREBY CERTIFY that the information supplied by me to
the Medical Examiner is correct in every particular.Ik verklaar hierbij, dat de inlichtingen, door mij aan de keuringsarts versirekt, in ieder opzicht juist ziin.Signature of Parent of Guardian ,/ Handtekening van Ouder'of Voogd .. . .. .
.. .. . . .. . I l ......... ..Signed in the presence of the Medical Examiner /' Getekend in tegenwoordigheid van de kéuringsartsPHOTOGRAPHS_H and Qualifications)\ i1 | i i _ i -i | i — — iI CERTIFY that I have this day examined the
above-named with the results set forth above. I further certify that in my opinion, subject to any special observations under"REMARKS", the above-named are in good health and of sound constitution, and not suffering from any
mental or bodily defect which would unfit them for earning theirAddress ......... .. '45!_ I ‘ ‘ ‘ ‘Wife ‘ 1 Children 1l. l_ I ‘ ”. ii l l l 4
l
_r _> '___'__“I _ _ _U v_ _ L ___V r A‘>‘“_]__4_ l ___, __ :_____‘A M’; _ , __ ( ’_‘__’_w'____I '\‘ki>F,I‘_ V“ YD > ‘_ ‘_ I __ WV}. “WV _'_ _ V/‘_ _ ‘~ _ F“ _‘_|r: V‘: _‘_ _ __‘_m_ 14'" ‘ _ _J_ v_" a V Y I ‘_ _“V _ __‘_’_ 3 h“_p_“__ H _
m“___Ha v "33 It___-iwt___>_ ____‘In“ N5‘ ’ _'fl _,_ _ _vA _‘ 1 _____" rd NV?__ __ __‘ TM?‘F ___‘i_*v_H_ __'W____§xv‘ __3V ‘H _1(_ \'1“ ;|| _ 1‘‘ TV L‘ H__| '"l __I _‘_ _ ’__ IfV I’v‘_'v:____>_; _>_ A_ 1‘n,_ _‘_ ‘.“__J__ r 3 __ _
__ ‘ ‘ii 7'h__ _J r__ ‘H ’_‘H _‘__ K‘ UL ___ 4 __v ___ ;;_ V\ ‘IH:L.“ '1 3_ H" _U__Q L W__*_‘_ ‘"Ev __ _“'__ V ‘I h @_JU V ‘_ _ _ __ _ _____I”‘_ ___% _____“|___ _‘ V ‘__ \ __ ‘ JK I w I‘‘> Lt __€_ r£'___Hwv_“ __ __ u _ _‘$1“ b
_lyhl‘ __.h ‘I. I _,__ I I J’__ H

Similar documents