"מפרט"

Transcription

"מפרט"
‫‪1‬‬
‫‪4783‬‬
‫"מפרט"‬
‫לפי חוק המכר (דירות) ‪ ,‬התשל"ג – ‪1973‬‬
‫קול צופייך ‪ /‬דירת קרקע‬
‫חיטה‬
‫בנין מספר ‪.................. :‬‬
‫דירה מספר‪................. :‬‬
‫נספח לחוזה בין ‪..‬קדומים לע"ד בע"מ‬
‫לבין ‪....................................‬‬
‫מתאריך ‪...............................‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרטי זיהוי‪:‬‬
‫ישוב ‪...........‬קדומים ‪ .........................‬רחוב ‪ ...............................‬בית מס'‪.......................‬‬
‫‪ . 1.1‬גוש מס' ‪ .................‬חלקה ‪ /‬חלקות מס' ‪;..................‬‬
‫‪ 1.2‬לחילופין כאשר אין פרצלציה‪:‬‬
‫תכנית מפורטת מס'‪ .........................‬מגרש מס'‪.............‬‬
‫‪.2‬‬
‫בעל הקרקע ‪;..........................................................‬‬
‫הזכות שהקונה רוכש בדירה ‪ :‬בעלות ‪ /‬חכירה ‪.‬‬
‫‪ 2.1‬שם המחכיר‪ :‬מינהל מקרקעי ישראל ‪ /‬אחר‪;..........................................‬‬
‫‪ 2.2‬תקופת החכירה ‪ .........................................‬תחילת תקופת החכירה ‪..................................‬‬
‫‪ .3‬דירה מס' ‪ ................‬קומה ‪...‬קרקע‪.............‬‬
‫‪.4‬‬
‫בדירה ‪ :‬חדר דיור עם יציאה לגינה ‪ ,‬פינת אוכל‪ .....3...... ,‬חדרי שינה‪ ,‬מרחב מוגן דירתי (להלן ‪-‬‬
‫ממ"ד) המשמש כ‪.....‬חדר‪,...‬פרוזדור ‪ ,‬מטבח ‪ ,‬חדר אמבטיה משולב עם מרפסת שירות‪..,‬חדר מקלחון‬
‫הורים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫שטח הדירה‬
‫שטח הדירה הוא ‪ ...........128..........‬מ"ר המחושב לפי כללים אלה‪:‬‬
‫(א) השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות‬
‫החוץ של הדירה‪.‬‬
‫לענין זה‪:‬‬
‫(‪" )1‬קיר חוץ" ‪ -‬קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה‪ ,‬לרבות בין הדירה לבין מרפסת‬
‫שמש‪,‬‬
‫בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת;‬
‫כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר‬
‫החוץ;‬
‫(‪" )2‬פניו החיצוניים של קיר חוץ" ‪ -‬פני הקיר ללא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו‬
‫את החיפוי‪.‬‬
‫(ב) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה;‬
‫שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה‪.‬‬
‫(ג) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל‬
‫המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס ממנו עולה מהלך המדרגות‪.‬‬
‫(ד) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגבהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה‬
‫להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות)‪ ,‬התש"ל – ‪( 1970‬להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪.6‬‬
‫פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי‪:‬‬
‫‪ 6.1‬מרפסת שמש ‪ ¹‬בשטח ‪...‬אין ‪..‬‬
‫‪ 6.2‬חניה מקורה בשטח ‪..........‬אין‪ .............‬מ"ר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מיקום החניה‬
‫המוצמדת);‬
‫‪ 6.3‬מחסן דירתי ‪²‬בשטח ‪......‬אין ‪ .................‬מ"ר (יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן‬
‫המוצמד);‬
‫‪ 6.4‬מרתף דירתי ‪³‬בשטח ‪.......‬אין‪ ................‬מ"ר;‬
‫‪ 6.5‬גג מוצמד לדירה בשטח ‪ ___________.....‬מ"ר לדירה עליונה עם זכות מעבר לשכנים ;‬
‫‪ 6.6‬גינה מוצמדת לדירה ‪4‬בשטח ‪ ____________..‬מ"ר בשתי הדירות;‬
‫‪ 6.7‬אם יש שטחים נוספים המוצמדי ם או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח)‪:‬‬
‫‪..............‬אין ‪.............................................................................................................................‬‬
‫הערות לחישובי השטחים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫"מרפסת שמש" – מרפסת חיצונית לדירה;‬
‫שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על‬
‫פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של‬
‫קירות הדירה הגובלים במרפסת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שטחו של מחסן הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות;‬
‫כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית‬
‫הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שטחו של מרתף הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת‬
‫לקירות החוץ בעובי ‪ 20‬ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל‬
‫רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל‬
‫שטח הקיר במלואו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שטחה של גינה כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה;‬
‫תותר סטיה בשיעור של עד ‪ 5%‬בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫סטיות קבילות‪:‬‬
‫הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטיה ממפרט זה‪:‬‬
‫(א) סטיה בשיעור של עד ‪ 2%‬בין שטח כמפורט בסעיפים ‪ 5‬ו – ‪ 6‬ובין השטח למעשה;‬
‫ואולם לענין שטחה של גינה תותר סטיה גדולה יותר כמפורט בסעיף ‪ 6.6‬והערה ‪4‬‬
‫לעיל‪.‬‬
‫(ב) סטיה בשיעור של עד ‪ 5%‬בין מידות האביזרים במפרט ומידות האביזרים למעשה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫שם עורך הבקשה להיתר (להלן האדריכל)‪ :‬א‪.‬ד‪ .‬כהן‬
‫טלפון‪ 08-6490730 :‬שלוחה ‪ 20‬פקס‪ 08-6490943 :‬כתובת‪ :‬שדרות שזר ‪ 31‬באר שבע‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫‪.9‬‬
‫שם האחראי לתכנון השלד (להלן המהנדס)‪ :‬א‪.‬ד‪ .‬כהן‬
‫טלפון‪ 08-6490730 :‬שלוחה ‪ 16‬פקס‪08-6490943 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫כתובת‪ :‬שדרות שזר ‪ 31‬באר שבע‬
‫‪3‬‬
‫‪4783‬‬
‫ב‪ .‬תאור הבנין ‪ ,‬המבנה ‪ ,‬הדירה ‪ ,‬ציודה ואבזריה‬
‫* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבנין‪ ,‬בתנאי שלא ישנו את‬
‫חזית הבנין או שטחים ברכוש המשותף‪.‬‬
‫כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה‪.‬‬
‫‪ .1‬תאור הבנין‬
‫‪.1.1‬‬
‫דו‪-‬משפחתי‬
‫‪.1.2‬‬
‫בבנין ‪.............2........‬דירות למגורים;‬
‫‪.1.3‬‬
‫טבלה מספר ‪ – 1‬פירוט הקומות בבנין וייעודה של כל קומה‬
‫קומות מתחת‬
‫למפלס כניסה‬
‫עליונה‬
‫אין‬
‫כינוי או תיאור‬
‫קומה**‬
‫קומות מרתף‬
‫מספר‬
‫דירות‬
‫בקומה‬
‫‪2‬‬
‫אין‬
‫אין‬
‫‪2‬‬
‫סוג השימוש‬
‫הערות‬
‫חניה ‪ /‬מגורים ‪ /‬עסק‪ /‬אחר‪..................‬‬
‫מספר קומות מרתף‬
‫……‪.‬אין………‪.‬‬
‫מספר קומות ‪...2...‬‬
‫מגורים‬
‫מגורים‬
‫מגורים‬
‫קומות טיפוסיות‬
‫קומות אחרות‬
‫קומת גג‬
‫(פנטהאוז)‬
‫אין‬
‫קומה טכנית‬
‫‪2‬‬
‫סך הכל קומות‬
‫למגורים‬
‫‪2‬‬
‫סך הכל קומות‬
‫בבנין‬
‫הערות‪ :‬ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבנייה‪.‬‬
‫יש למחוק את המיותר‪.‬‬
‫*במקרה שיש שתי קומות כניסה לבנין‪ ,‬יש לציין איזו מהכניסות היא "כניסה הקובעת" לבנין (כהגדרתה בתקנות‬
‫התכנון והבניה (בקשה להיתר))‪.‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫חדרי מדרגות‪:‬‬
‫אין חדר מדרגות‪ .‬יש מהלך מדרגות חיצוני פתוח (לא מקורה) משותף לשתי דירות שאינו מגיע לגג‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫מעליות‪ :‬אין‬
‫עמדת שומר‪ :‬אין‬
‫‪ .2‬חומרי הבנין ועבודות גמר‪:‬‬
‫‪ .2.1‬שלד הבנין‪ :‬לפי תכניות המהנדס; שיטת הבנייה‪ :‬קונבנציונלי‬
‫‪ .2.2‬רצפה ותקרה קומתית‪:‬חומר ‪.....‬בטון ו‪/‬או צלעות ו‪/‬או משולב‪ ....‬עובי ‪....‬לפי תוכנית מהנדס;‬
‫שיטת הבנייה‪.. :‬קונבנציונלית ;‬
‫בידוד אקוסטי (לפי תקן ישראלי מס' ‪ :)1004‬חומר ‪..‬פלציב או שווה ערך‪.‬‬
‫‪ .2.3‬תקרת קומה עליונה‪ :‬חומר‪ :‬גג שטוח מבטון ‪ .‬עובי… לפי תוכנית מהנדס ;‬
‫בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' ‪ :)1045‬חומר ‪....‬לפי החלטת המהנדס‪..‬עובי ‪ ..‬לפי חישוב המהנדס‬
‫‪ .2.4‬גג הבנין ‪ :‬תקרת הקומה העליונה היא גג הבנין חומר‪ :‬בטון או צלעות או משולב‪ ,‬שיפועים ואיטום עובי… לפי‬
‫תוכנית מהנדס;‬
‫בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' ‪ :)1045‬חומר…בטקל או פוליסטירן או שווה ערך…‪..‬עובי… לפי תוכנית‬
‫מהנדס‬
‫‪ .2.5‬קירות חוץ ‪ :‬חומר ‪......‬בטון או בלוק תרמי‪....‬עובי ‪ ....‬לפי החלטת מהנדס‪ ...‬ס"מ‪ .‬שיטת הבנייה‪:‬‬
‫‪...‬קונבנציונלית ‪; ..‬‬
‫בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' ‪ :)1045‬חומר ‪ ...‬לפי החלטת מהנדס‪ .....‬עובי ‪ ...‬לפי חישוב מהנדס‬
‫‪ .2.6‬גימור קירות חוץ ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪ .2.6.1‬חיפוי עיקרי‪ :‬טיח חוץ ; החיפוי משולב לפי החלטת האדריכל‬
‫טיח חוץ (תאור) ‪ :‬מרבית המעטפת בגמר טיח שליכט צבעוני משולב‬
‫‪ .2.6.2‬חיפוי אחר ‪( :‬לפרט)‪....‬קטעי אבן בחזית קדמית או ‪ ..‬לפי החלטת המהנדס‪....‬‬
‫‪ .2.7‬קירות הפרדה בין הדירות ‪ :‬חומר ‪..‬אין קירות מפרידים‪.‬‬
‫‪ .2.8‬חדרי מדרגות‪:‬‬
‫‪2.8.1‬‬
‫אין חדר מדרגות‪ .‬יש מהלך מדרגות חיצוני פתוח‪.‬‬
‫‪2.8.2‬‬
‫גימור קירות פנים ‪ :‬אין‬
‫‪2.8.3‬‬
‫מדרגות ‪ :‬לוחות אבן או משתלבות‬
‫ריצוף משטחים‪ :‬אבן או משתלבות‬
‫‪2.8.4‬‬
‫מעקה‪( :‬תיאור) …מתכת או בנוי‬
‫‪2.8.5‬‬
‫עליה לגג ‪ :‬אין‬
‫‪ .2.9‬מבואה (לובי) קומתית‪.‬‬
‫אין מבואה קומתית‪ ,‬אין חדר מדרגות‪ .‬אין מבואה לדירה‪.‬‬
‫‪ .2.12‬מבואה (לובי) כניסה‪( :‬אין מבואת לובי לבנין)‬
‫‪2.12.1‬‬
‫גימור קירות פנים‪ :‬אין מבואת לובי‬
‫‪2.12.2‬‬
‫דלת כניסה לבנין ‪ :‬אין‬
‫‪ .2.11‬מרתף חניה ‪ :‬אין מרתף חניה‬
‫‪ .3‬תאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)‬
‫‪.3.1‬‬
‫גובה הדירה‪:‬‬
‫גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה‪ :‬לא פחות מ ‪ .. 250.‬מ';‬
‫גובה פרוזדור‪ :‬לא פחות מ‪. 205...‬מ';‬
‫גובה חדרים על הגג‪ :‬אין;‬
‫גובה עליית גג למגורים‪ :‬אין ;‬
‫גובה מרתף המשמש למגורים‪ :‬אין;‬
‫גובה מרתף המשמש לא למגורים‪ :‬אין‬
‫‪5‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫טבלה מספר ‪ – 2‬רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה‬
‫חומר קירות*‬
‫תאור‬
‫חדר דיור‬
‫חדר שינה הורים‬
‫פינת אוכל‬
‫חדרי שינה‬
‫ממ"ד‬
‫פרוזדור‬
‫מטבח‬
‫חדר אמבטיה ‪ /‬רחצה הורים‬
‫חדר אמבטיה‬
‫מרפסת דיור או משטח ביציאה‬
‫לגינה‬
‫מרפסת שירות‬
‫גמר קירות**‬
‫ותקרות‬
‫טיח או גבס‬
‫טיח או גבס‬
‫טיח או גבס‬
‫טיח או גבס‬
‫לפי פקע"ר‬
‫טיח או גבס‬
‫משולב‬
‫משולב‬
‫משולב‬
‫משולב‬
‫בטון לפי פקע"ר‬
‫משולב‬
‫משולב‬
‫משולב‬
‫משולב‬
‫משולב‬
‫קרמיקה וטיח‬
‫קרמיקה וטיח‬
‫אין‬
‫משולב‬
‫טיח או גבס‬
‫ריצוף ***‬
‫‪45X45‬‬
‫‪45X45‬‬
‫‪45X45‬‬
‫‪45X45‬‬
‫‪45X45‬‬
‫‪45X45‬‬
‫‪45X45‬‬
‫קרמיקה ‪33X33‬‬
‫קרמיקה ‪33X33‬‬
‫קרמיקה ‪33X33‬‬
‫קרמיקה ‪33X33‬‬
‫הנחיות למילוי הטבלה‪:‬‬
‫*‬
‫חומר קירות‪ :‬משולב‪ :‬בלוקי בטון או גבס או לוחות גבס‬
‫**‬
‫גמר קירות‪ :‬טיח ‪ /‬לוחות גבס ‪ /‬אחר טיח גבס ‪ /‬או משולב‪ .‬צביעה בפוליסיד‬
‫גמר תקרות‪ :‬טיח ‪ /‬לוחות גבס טיח גבס או משולב‪ .‬צביעה בפוליסיד‬
‫*** ריצוף‪ :‬גרניט פורצלן או קרמיקה או משולב‬
‫חדרי רחצה‪ :‬חיפוי קרמיקה עד גובה ‪ 2‬מטר‬
‫‪ 3.3‬ארונות ‪:‬‬
‫‪ 3.3.1‬ארון מטבח תחתון‪ :‬אין‬
‫‪ 3.3.2‬ארון מטבח עליון‪ :‬אין‬
‫‪ 3.3.3‬ארונות אחרים‬
‫אין‬
‫‪ 3.4‬מיתקנים לתליית כביסה‪:‬‬
‫מיתקן לתליית כביסה‪ :‬אין‬
‫מסתור כביסה‪ :‬אין‬
‫הערות‬
‫‪6‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪ 3.5‬טבלה מספר ‪ – 3‬רשימת דלתות‪ ,‬חלונות ותריסים בדירה‬
‫דלתות‬
‫חדר‬
‫כמות‬
‫ומידה‬
‫חומר‬
‫(עץ‬
‫אלומיניום ‪/‬‬
‫מתכת ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫דלת כניסה‬
‫‪–1‬‬
‫‪90X205‬‬
‫חדר דיור‬
‫‪1‬‬‫‪220X280‬‬
‫פלדה בטחון‬
‫צבועה‬
‫בתנור‬
‫אלומיניום‬
‫חדר שינה הורים‬
‫‪1‬‬‫‪205X80‬‬
‫‪1‬‬‫‪205X80‬‬
‫‪1‬‬‫‪80X205‬‬
‫‪–1‬‬
‫‪70X200‬‬
‫חדר שינה ‪2‬‬
‫חדר שינה ‪3‬‬
‫ממ"ד‬
‫מתועש‬
‫מתועש‬
‫מתועש‬
‫פלדה‬
‫פקע"ר‬
‫חלונות‬
‫סוג‬
‫פתיחה‬
‫(ציר ‪/‬‬
‫כנף על‬
‫כנף‬
‫(להלן‪-‬‬
‫כע"כ) ‪/‬‬
‫נגרר ‪/‬‬
‫כיס ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫ציר‬
‫רגילה‬
‫כמות‬
‫ומידה‬
‫חומר‬
‫(עץ‬
‫אלומיניום‬
‫‪/‬‬
‫מתכת ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫תריסים‬
‫סוג‬
‫פתיחה‬
‫(ציר ‪/‬‬
‫כע"כ ‪/‬‬
‫נגרר ‪/‬‬
‫כיס ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫כמות‬
‫ומידה‬
‫חומר‬
‫(עץ‬
‫אלומיניו‬
‫ם‪/‬‬
‫מתכת ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫חומר‬
‫שלבים‬
‫סוג‬
‫פתיחה‬
‫(ציר ‪/‬‬
‫כנף על‬
‫כנף ‪ /‬נגרר‬
‫‪/‬‬
‫כיס ‪/‬‬
‫חשמלית‬
‫‪/‬אחר)‬
‫‪-‬‬
‫כנף על‬
‫כנף‬
‫‪1‬‬‫‪300X50‬‬
‫חלון עליון‬
‫ללא תריס‬
‫אלומיניום‬
‫מזוגג‬
‫נגרר‬
‫כ‪.‬ע‪.‬כ‬
‫ציר‬
‫רגילה‬
‫ציר‬
‫רגילה‬
‫ציר‬
‫רגילה‬
‫הזזה‬
‫‪1‬‬‫‪140X120‬‬
‫‪1‬‬‫‪120X100‬‬
‫‪1‬‬‫‪100X120‬‬
‫‪1‬‬‫‪100X100‬‬
‫אלומיניום‬
‫מזוגג‬
‫אלומיניום‬
‫מזוגג‬
‫אלומיניום‬
‫מזוגג‬
‫אלומיניום‬
‫מזוגג‬
‫נגרר‬
‫כ‪.‬ע‪.‬כ‬
‫נגרר‬
‫כ‪.‬ע‪.‬כ‬
‫נגרר‬
‫כ‪.‬ע‪.‬כ‬
‫פלדה‬
‫נגרר‬
‫‪-1‬‬
‫ליציאה‬
‫לגינה‬
‫‪220X280‬‬
‫‪120X140‬‬
‫‪120X100‬‬
‫‪120X100‬‬
‫‪1‬‬‫‪100X100‬‬
‫אלומיניו‬
‫ם‬
‫אלומיניו‬
‫ם‬
‫אלומיניו‬
‫ם‬
‫אלומיניו‬
‫ם‬
‫אלומיניו‬
‫ם‬
‫גלילה‬
‫חשמלי‬
‫אלומיניום‬
‫גלילה‬
‫אלומיניום‬
‫גלילה‬
‫אלומיניום‬
‫גלילה‬
‫אלומיניום‬
‫הזזה‬
‫לכיס‬
‫גררה‬
‫פינת אוכל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פרוזדור‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מטבח‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬‫‪80X50‬‬
‫אלומיניום‬
‫מזוגג‬
‫קיפ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬‫‪60X50‬‬
‫‪-‬‬
‫אלומיניום‬
‫מזוגג‬
‫קיפ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫חדר רחצה הורים‬
‫אמבטיה‬
‫‪1‬‬‫‪205X80‬‬
‫‪1‬‬‫‪80X205‬‬
‫מתועש‬
‫ציר‬
‫רגילה‬
‫מתועש‬
‫ציר‬
‫רגילה‬
‫אוורור‬
‫מכני‬
‫מרפסת שירות‬
‫(א) דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של כל אחד מחדרים אלה ובלבד שהכמות הכללית של הדלתות‬
‫בדירה תתאים לסך כל הדלתות המצוינות בטבלה‪.‬‬
‫(א )‬
‫(ב)‬
‫(ג)‬
‫(ד)‬
‫(ה)‬
‫(ו)‬
‫(ז)‬
‫יש לציין כמות בכל חדר‪.‬‬
‫יש לציין במפורש את החומר‪.‬‬
‫יש לציין סוג הפתיחה‪ :‬רגילה‪ ,‬נגרר ‪ ,‬גלילה‪ ,‬חשמלית או אחר………………… …‪.‬‬
‫חומר‪.... :‬פלדה בטחון ‪ ...‬סוג פתיחה‪.... :‬ציר רגילה‪....‬סוג נעילה‪..... :‬תקנית‪..‬‬
‫דלת כניסה לדירה‪:‬‬
‫דלתות למרפסת או גינה‪ :‬דלתות אלומיניום כ‪.‬ע‪.‬כ תריסי אלומיניום גלילה חשמלית ‪ +‬גיבוי ידני‪.‬‬
‫דלתות פנימיות‪ :‬עץ לבוד ציפוי מתועש דמוי פורניר‪ ,‬פתיחת ציר‪.‬‬
‫חלונות‪ :‬אלומיניום מזוגג נגרר כנף על כנף עם תריסי גלילה שלבים אלומיניום הפעלה ידנית‪ ,‬רשתות זבובים‬
‫נא לציין מקומות לפתחים ללא תריסים‪ ,‬לציין מידות החלונות‪.‬‬
‫(ח) זכוכית בידודית חוץ מחדרי רחצה וממ"ד‬
‫‪7‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪ 3.6‬טבלה מספר ‪ - 4‬מיתקני תברואה וכלים סניטרים‬
‫מיקום‬
‫מיתקן‬
‫קערת מטבח‬
‫קערת מטבח כפולה‬
‫קערת רחצה‬
‫כיור לנטילת ידיים‬
‫אסלה ‪ -‬מונובלוק‬
‫אמבט ‪ -‬מקלחון‬
‫סוללה למים קרים וחמים‬
‫לקערה מהקיר או מהמשטח‬
‫מטבח‬
‫מידות‬
‫סוג‬
‫מידות‬
‫סוג‬
‫מידות‬
‫סוג‬
‫מידות‬
‫סוג‬
‫מידות‬
‫סוג‬
‫מידות‬
‫סוללה לאמבטיה למים קרים‬
‫וחמים‬
‫מקלחת ראש קבועה‬
‫סוג‬
‫מרפסת‬
‫שירות‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪50/40‬‬
‫א'‬
‫‪40/26‬‬
‫א'‬
‫‪40/26‬‬
‫א'‬
‫‪65/40‬‬
‫א'‬
‫סוג‬
‫תוצרת ודגם‬
‫סוג‬
‫חדר אמבטיה‬
‫הורים‬
‫חדר‬
‫אמבטיה‬
‫אחר‬
‫מרוצף‬
‫כרום ניקל‬
‫‪65/40‬‬
‫א'‬
‫אמבט‬
‫‪160X60‬‬
‫מרוצף‬
‫כרום ניקל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פרח מיקס‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫כרום ניקל‬
‫מיקס‬
‫הכנה לחיבור למכונת כביסה‬
‫יש‬
‫הכנה לחיבור מייבש כביסה‬
‫אין‬
‫הכנה לחיבור מדיח כלים‬
‫יש‬
‫נקודות גז לבישול‬
‫יש‬
‫נקודות גז לחימום‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫הנחיות למילוי הטבלה‪:‬‬
‫(א) בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי יש למלא‪ :‬מידות וכמות‪.‬‬
‫(ב) לכל מיתקן ואביזר יש לציין‪ :‬מידות וסוג‪.‬‬
‫(ג) הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת ‪ :‬מים קרים ‪ ,‬וחיבור לקו דלוחין או שופכין‬
‫‪ 3.6.1‬אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה ‪.‬אין‬
‫‪ 3.6.2‬מים חמים‪ :‬מערכת סולרית ‪ :‬יש דוד ‪ 200‬ליטר עם גיבוי חשמלי‬
‫מיקום הדוד‪.. :‬על גג הבנין‪;.‬‬
‫מערכת תרמוסיפונית‪.‬‬
‫‪ 3.6.3‬חיבור מים חמים לכלים ‪ :‬הכנה לכיורי מטבח ‪ ,‬כיורי רחצה ‪ ,‬אמבט ומקלחון‬
‫‪ 3.6.4‬ברז גינה‪ :‬כן‪)1( .‬‬
‫‪ 3.6.5‬הכנה למונה מים לדירה ‪ :‬יש‬
‫‪ 3.6.6‬חומר הצינורות ‪ :‬מים חמים וקרים ‪...‬פלסטיק שחיל (פקסגול) או שווה ערך‪ ..‬דלוחין ‪..P.V.C...‬‬
‫שופכין ‪ P.V.C ....‬או גיבריט‬
‫‪ 3.6.7‬צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודות הגז במטבח‪ :‬יש‬
‫‪ 3.6.8‬הכנה למונה גז לדירה‪ :‬אין‬
‫‪8‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪ 3.7‬טבלה מספר ‪ – 5‬מיתקני חשמל‪:‬‬
‫תיאור‬
‫נקודת מאור בית‬
‫קיר ‪ /‬תקרה תקע‬
‫מאור‬
‫מיקום‬
‫מבואה חיצונית‬
‫הול כנהיסה‬
‫חדר דיור‬
‫חדר שינה הורים‬
‫חדרי שינה‬
‫פינת אוכל‬
‫ממ"ד‬
‫פרוזדור‬
‫מטבח‬
‫חדר רחצה הורים‬
‫חדר אמבטיה‬
‫יציאה לגינה‬
‫גינה צמודה‬
‫דירתית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫מרפסת שירות‬
‫משולב עם חדר‬
‫אמבטיה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫נקודת בית תקע בית תקע בית תקע‬
‫מעגל מוגן מעגל עם דרגת‬
‫מאור‬
‫נפרד‬
‫הדלקה‬
‫נפרד הגנה ‪IP44‬‬
‫כפולה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.7.1‬‬
‫חדר מדרגות ‪ :‬אין חדר מדרגות‬
‫‪3.7.2‬‬
‫טלפון חוץ ‪ :‬הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)‪.‬‬
‫‪3.7.3‬‬
‫פעמון ‪ :‬סוג ‪.......‬לחצן‪ .......‬צליל ‪.......‬זמזם‪.....‬‬
‫‪3.7.4‬‬
‫מפסיקי זרם ‪ :‬סוג‪..‬פלסטיק ‪...‬תוצרת ‪...‬ספיר של ניסקו או שווה ערך‬
‫לוח חשמל דירתי בתוך הדירה‪ :‬יש‬
‫נקודת חשמל לדוד שמש ‪ /‬חשמלי‪ :‬יש‬
‫‪3.7.7‬‬
‫גודל חיבור דירתי‪ :‬תלת פאזי‬
‫מערכת אינטרקום‪ :‬אין‬
‫‪3.7.9‬‬
‫מערכת טלויזיה במעגל סגור‪ :‬אין‬
‫מיתקנים אחרים (פרט) ‪..‬מאוורר וונטה‪ ,‬שני שעוני שבת‬
‫‪3.7.6‬‬
‫‪7.8.‬‬
‫‪3.7.10‬‬
‫‪.4‬‬
‫מיתקני קירור ‪ /‬חימום בדירה‪:‬‬
‫‪ .4.1‬מיזוג אוויר מרכזי‪ :‬אין‬
‫‪ .4.2‬מזגן מפוצל‪ :‬אין‬
‫‪ .4.3‬מזגן דירתי‪ :‬אין;‬
‫‪ .4.4‬תנור חימום הפועל בגז‪ :‬אין‬
‫‪ .4.5‬תנור חימום הפועל בחשמל‪ :‬אין‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הנחיות למילוי הטבלה‪:‬‬
‫יש לציין בכל משבצת את הכמות‪.‬‬
‫‪3.7.5‬‬
‫נקודת‬
‫טלוויזיה‬
‫וטלויזיה‬
‫בכבלים‬
‫נקודת טלפון‬
‫חוץ‬
‫וונטה‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪.4.6‬‬
‫רדיאטורים‪ :‬אין‬
‫‪ .4.7‬קונבקטורים חשמליים‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4.8‬‬
‫חימום תת רצפתי‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪.4.9‬‬
‫מיתקנים אחרים אין‬
‫סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה‪:‬‬
‫‪ 5.1‬מערכת כיבוי אש אוטומטית אין‬
‫‪ 5.2‬מערכת גלאי עשן אין‪.‬‬
‫‪ .6‬עבודות פיתוח ושונות‪:‬‬
‫‪ 6.1‬חניה‬
‫‪6.1.1‬‬
‫סך הכל מקומות חניה (לכל הבנין)‪.. :‬בתואם להיתר הבניה‬
‫‪6.1.2‬‬
‫חניה לנכים‪ :‬אין‬
‫‪6.1.3‬‬
‫גמר פני החניה‪ :‬לבנים משתלבות‬
‫‪6.1.4‬‬
‫גישה לחניה מהכביש‪.‬‬
‫‪6.1.5‬‬
‫מספר חניות לדירה‪1......‬‬
‫‪ /‬לא צמודות;‬
‫מיקום‪ :‬בתחום המגרש ‪ /‬אחר ‪...‬חניות לא צמודות מחוץ למגרש בתואם להיתר הבניה‬
‫‪( ..‬על פי סימון בתכנית מצורפת)‬
‫‪ 6.2‬פיתוח המגרש‬
‫‪ 6.2.1‬שבילים‪ :‬אבנים משתלבות‬
‫‪ 6.2.2‬משטחים מרוצפים‪ :‬אין‬
‫‪ 6.2.3‬גינה משותפת‪ :‬אין‬
‫‪ 6.2.4‬רשת השקייה‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ 6.2.5‬גינה צמודה לדירה‪ :‬יש‬
‫‪ 6.2.6‬פרוט מערכות בגינה הצמודה‪....... :‬ברז גן‬
‫‪ 6.2.7‬משטח מרוצף בגינה הדירתית‪ :‬אין‬
‫‪ 6.2.8‬גדר בחזיתות אחרות של המגרש‪ :‬בהפרשי גובה בין הגינות תבנה סלעיה מדורגת על חשבון‬
‫שטח הגינות ; חומר וגובה הגדר בתואם להיתר הבניה‪.‬‬
‫‪ 6.2.9‬ריצוף קומת עמודים מפולשת; חומר‪....‬אין קומת עמודים מפולשת‬
‫‪ .7‬מערכות משותפות‬
‫‪ 7.1‬מערכת גז‪:‬‬
‫‪ .7.1.1‬גז מרכזי‪ :‬אין‬
‫‪ 7.1.2‬צנרת גז ממיכל גז מרכזי מצובר גז עד לדירה‪ :‬אין‬
‫‪ 7.1.3‬צנרת אספקת גז בתוך הדירה‪ :‬יש ‪.‬‬
‫‪ 7.2‬סידורים לכיבוי אש‪:‬‬
‫‪ 7.2.1‬מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות‪ :‬אין‬
‫‪ 7.2.2‬מערכת ליניקת עשן בחדרי מדרגות‪ :‬אין‬
‫‪ 7.2.3‬מערכת כיבוי אוטומטית – מתזים (ספרינקלרים)‪ :‬אין‬
‫‪11‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪ 7.2.4‬גלאי עשן‪ :‬אין‬
‫‪ 7.3‬אוורור מאולץ במרתפי חניה‪ :‬אין‬
‫‪ 7.4‬מערכת מיזוג אויר מרכזית‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ 7.5‬תיבות דואר‪( :‬תאר) ‪.....‬סידור מרכזי לפי דרישת היישוב‬
‫‪ 7.6‬מיתקנים אחרים‪ :‬תאר‪........‬שוחות בקרה וניקוז בגינות הצמודות לפי תוכניות יועצים‬
‫‪ .8‬חיבור המבנה למערכות תשתית‬
‫‪ 8.1‬חיבור לקו מים מרכזי ‪ :‬יש; מונה מים ציבורי לבית‪ :‬הכנה בלבד;‬
‫מונה מים לגינה ‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ 8.2‬חיבור לביוב מרכזי‪ :‬יש‬
‫‪8.3‬‬
‫;‬
‫חיבור הבנין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל ;‬
‫כולל חיבור הדירה לרשת‪ /‬לא כולל התקנת מונה‪.‬‬
‫‪ 8.4‬הכנה לחיבור הבנין לרשת הטלפונים‪ .‬בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר); לא כולל קו טלפון‬
‫‪ 8.5‬הכנה לחיבור הבנין לרשת תקשורת (טלויזיה בכבלים ‪ ,‬תקשורת מחשבים וכדומה)‪ :‬אין‬
‫‪ 8.6‬פיתוח כללי הגובל במגרש‪ :‬בתואם להיתר‬
‫‪ 8.7‬פינוי אשפה‪ :‬לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבנייה ‪ /‬בתואם לתוכנית היתר הבניה‬
‫‪ .9‬רכוש משותף‬
‫‪ 9.1‬תיאור הרכוש המשותף‪:‬‬
‫‪ .9.1.1‬סך הכל מקומות חניה משותפים‪ :‬אין‬
‫‪ 9.1.2‬קומה מפולשת‪ :‬אין‬
‫‪ 9.1.3‬מחסנים שאינם צמודים לדירות‪ :‬אין‬
‫‪ 9.1.4‬מבואה (לובי) בקומת כניסה‪ :‬אין‬
‫‪ 9.1.5‬מבואה (לובי) קומתית ‪ :‬אין‬
‫‪ 9.1.6‬חדרי מדרגות‬
‫‪ 9.1.7‬פיר מעלית‪ :‬אין; מעליות‪ :‬אין‬
‫‪ 9.1.8‬גג – צמוד לדירה‪.‬‬
‫‪ 9.1.9‬ממ"ק ‪ /‬מקלט‪ :‬אין‬
‫‪ 9.1.10‬חדר דוודים משותף‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ 9.1.11‬מיתקנים על הגג ‪ :‬קולטי שמש‬
‫‪ ,‬דודים;‬
‫‪ 9.1.12‬גינה ושטח פתוח בתחומי המגרש ‪ -‬יש‬
‫‪ 9.1.13‬מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף (לפרט) מהלכי מדרגות חיצוניים‪ ,‬חניות‪,‬‬
‫חדרי אשפה‪.‬‬
‫‪ 9.1.14‬משאבות סיחרור וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל דין ‪ -‬אין‬
‫‪ 9.2‬חלק‪/‬ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף‪:‬‬
‫‪ .9.2.1‬מדרגות חיצוניות‪..‬‬
‫‪ 9.2.2‬גישה לחניה משותפת‬
‫‪ 9.2.3‬לובי כניסה‬
‫‪ 9.2.4‬גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים על הגג‪.‬‬
‫‪ 9.2.5‬הגג – צמוד לדירה עליונה‬
‫‪ 9.2.6‬חלק אחר ‪ :‬פרט‪....................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪ 9.3‬בית משותף‪:‬‬
‫(א) בהתאם לסעיף ‪ 6‬לחוק המכר (דירות)‪ ,‬התשל"ג – ‪( 1973‬להלן – חוק המכר דירות)‪ ,‬המוכר דירה בבית‬
‫משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל‬
‫או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענ יין מן העניינים המנויים להלן‪ ,‬חייב לכלול במפרט או‬
‫ואלה העניינים‪:‬‬
‫לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין;‬
‫(‪ )1‬הוצאת חלק מהרכוש המשותף;‬
‫(‪ )2‬שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;‬
‫(‪ )3‬שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;‬
‫(‪ )4‬סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;‬
‫(‪ )5‬כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף ‪(3‬א) לחוק המכר דירות;‬
‫(ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו‪ ,‬על אף האמור בחוזה המכר‪ ,‬כמי‬
‫שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף‪.‬‬
‫פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל‪:‬‬
‫‪ 9.4‬שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה ‪:‬‬
‫‪................................................. ..................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................‬‬
‫‪ 9.5‬סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית‪:‬‬
‫‪................................................................................................ ...................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................‬‬
‫‪ 9.6‬שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו‬
‫‪...................................................................................................................................‬‬
‫‪.................................................. .................................................................................‬‬
‫‪......................................‬‬
‫חתימת הקונה‬
‫‪........................................‬‬
‫תאריך‬
‫‪........................................‬‬
‫חתימת המוכר‬
‫‪12‬‬
‫‪4783‬‬
‫נספח א ‪ -‬מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות‬
‫‪ 10.1‬תכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט‪:‬‬
‫‪12.1.1‬‬
‫תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ ‪ 1:50 -‬הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות של הדירה‪.‬‬
‫‪12.1.2‬‬
‫תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ‪ 1:100 -‬הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה‬
‫‪12.1.3‬‬
‫תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ‪ 1:100 -‬הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה‪.‬‬
‫‪12.1.4‬‬
‫תכניות קומת כניסה ‪/‬קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ‪ 1:100 -‬הכוללת סימון הרכוש‬
‫המשותף ושטחים ד ירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה ‪. 1:200‬‬
‫המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבנין בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או‬
‫שטחים ברכוש המשותף‪.‬‬
‫‪12.1.5‬‬
‫תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ‪.1:100 -‬‬
‫‪12.1.6‬‬
‫תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בנייה בקנה מידה ‪ 1:250‬הכוללת סימון גינה‬
‫משותפת וגינות צמודות‪.‬‬
‫‪ 10.2‬בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור‪ ,‬שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי‬
‫חוק המכר דירות בענין‪:‬‬
‫(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם‪.‬‬
‫(ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות‪ ,‬מערכות‬
‫מיזוג אויר‪ ,‬מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה‪.‬‬
‫(ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות‪ ,‬אם נדרשות‪.‬‬
‫(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה‪ ,‬לרבות שמות יצרן ‪ /‬ספק ומספר טלפון‬
‫ליצירת קשר‪.‬‬
‫‪ 10.3‬המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבנין תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי‬
‫הגימור של הבנין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בענין‪:‬‬
‫(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבנין על גימורם‪.‬‬
‫(ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבנין לרבות מערכות בטיחות‪ ,‬מעליות‪,‬‬
‫מערכות מיזוג אויר‪ ,‬מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה‪.‬‬
‫(ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות‪ ,‬אם נדרשות‪.‬‬
‫(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה‪ ,‬לרבות שמות יצרן ‪ /‬ספק ומספר טלפון‬
‫ליצירת קשר‪.‬‬
‫(ה) רשימת צוות המתכננים של הבנין‪ ,‬המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסמיליה‪.‬‬
‫(ו) תכניות עדות (‪ ) AS MADE‬למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית‪ ,‬חשמל ותקשורת‪,‬‬
‫מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח‪.‬‬
‫המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב לפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או‬
‫הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4783‬‬
‫נספח ב' – הערות כלליות ואזהרות‬
‫‪.1‬‬
‫המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברוטו) מקיר בניה לקיר בניה‪ .‬המדידה נעשית מבלוק לבלוק‪ ,‬או‬
‫לקיר בטון‪ ,‬או לעמוד בטון‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬ולא מטיח לטיח ו‪/‬או לכל ציפוי אחר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סטיות קבילות‪:‬‬
‫סטיות בשיעור ‪ 2%‬בין מידות הבנין המופיעות בתוכניות ובין המידות בפועל‪ ,‬לא יחשבו כסטיה מתיאור זה‬
‫בתנאי שלא יעלו על ‪ 2%‬משטח הדירה‪ ,‬כמפורט בסעיפים ‪ 5‬ו‪ 6-‬ובין השטח למעשה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקנות‪ ,‬התקן הישראלי אם יש כזה‪ ,‬התקפים למועד קבלת היתר‬
‫הבניה‪...‬‬
‫‪.4‬‬
‫מעקה במרפסות – בנוי‪ ,‬מתכת‪ ,‬אלומיניום‪ ,‬צזוגג‪ ,‬או משולב לפי החלטת האדריכל‪ .‬בגובה‪ :‬לא פחות‬
‫מדרישות ת"י ‪.1142‬‬
‫‪.5‬‬
‫הפרשי מפלסים – בין חדרי רחצה‪ ,‬ממ"ד‪ ,‬ומרפסות‪ ,‬לחללים סמוכים‪ .‬יתכן סף מוגבה ביציאה למרפסות שמש‬
‫במידות (גובה‪/‬רוחב) לפי החלטת האדריכל‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אריחים לריצוף – אין לבחור או לרכוש אריחי ריצוף שאינם עומדים בתקן ישראלי למניעת החלקה‪.‬‬
‫ריצוף בדירה‪:‬‬
‫בסלון‪ ,‬במטבח‪ ,‬במעברים‪ ,‬בחדרי שינה‪ :‬גרניא פורצלן במידות ‪ 45/45‬ס"מ סוג א'‪ ,‬או שו"ע‪ ,‬ע"פ החלטת‬
‫החברה‪ .‬לבחירה מתוך ‪ 3‬גוונים‪.‬‬
‫במרפסות‪ :‬קרמיקה ‪ 33/33‬ס"מ סוג א'‪ ,‬או שו"ע‪ ,‬ע"פ החלטת החברה‪ .‬לבחירה מתוך ‪ 3‬גוונים‪.‬‬
‫בחדרי אמבטיה ומקלחת ובאזור השירות‪ :‬קרמיקה ‪ 33/33‬ס"מ סוג א'‪ ,‬או שו"ע‪ ,‬ע"פ החלטת החברה‪.‬‬
‫לבחירה מתוך ‪ 3‬גוונים‪.‬‬
‫שיפולים – (פנלים) מחומר הריצוף למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים‪ ,‬בגב ארון מטבח‪ ,‬ארונות ואזורים‬
‫טכניים‪ .‬חיפוי ושיפולים‪ ,‬ללא קיטום פינות (גרונג)‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.11‬‬
‫אריחי קרמיקה‪.‬‬
‫חיפוי‪:‬‬
‫בחדר אמבטיה‪ :‬גובה עד ‪ 2‬מטר‪ .‬אריחים במידות ‪ ,30/30‬או ‪ 20/30‬ס"מ‪ ,‬או שו"ע‪ .‬לבחירה מתוך ‪ 3‬גוונים‪.‬‬
‫במקלחת‪ :‬גובה עד ‪ 2‬מטר‪ .‬אריחים במידות ‪ ,30/30‬או ‪ 20/30‬ס"מ‪ ,‬או שו"ע‪ .‬לבחירה מתוך ‪ 3‬גוונים‪.‬‬
‫בשרותי אורחים‪ :‬גובה עד ‪ 1.20‬מ'‪ .‬אריחים במידות ‪ ,30/30‬או ‪ 20/30‬ס"מ‪ ,‬או שו"ע‪ .‬לבחירה מתוך ‪ 3‬גוונים‪.‬‬
‫כיור לנטילת ידיים‪ 60 :‬ס"מ מעל משטח העבודה במידות ‪ ,30/30‬או ‪ 20/30‬ס"מ‪ .‬לבחירה מתוך ‪ 3‬גוונים‪.‬‬
‫מבואה (לובי) קומתית)‪:‬‬
‫גימור קירות פנים‪ :‬חומר‪ :‬טיח ‪ +‬צבע פוליסיד ו‪/‬או תקרת מזנה מונמכת מגשים ו‪/‬או מנירלים ו‪/‬או גבס ו‪/‬או‬
‫משולב לפי החלטת האדריכל (במקרה שלתקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו)‪.‬‬
‫ארונות מטבח‪:‬‬
‫אין‪.‬‬
‫דלתות‪ ,‬חלונות ותריסים בדירה‬
‫א‪ .‬עץ = הכוונה למכלול משני לבידים על מסגרת עץ עם מילוי חלקי‪ ,‬אלומ' = אלומיניום‪.‬‬
‫ציר = סוג פתיחה (רגילה)‪ ,‬קיפ = פתיחה משתפלת (נטוי)‪ ,‬ניגרר‪/‬כ‪/‬ע‪/‬כ = כנף נגררת על כנף ו‪/‬או לתוך‬
‫גומחה (כיס) בקיר‪ ,‬גיליוטינה = כנף בתנועה אופקית‪ ,‬גלילה = תריס נגלל כלפי מעלה באמצעות רצועה‬
‫ו‪/‬או חשמלי‪.‬‬
‫ב‪ .‬דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של אחד מחדרים אלה ובלבד שהכמות הכללית של‬
‫הדלתות בדירה תתאים לסה"כ הדלתות המצוינות בטבלה‪ .‬יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד‬
‫‪ 3‬ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר‪.‬‬
‫ג‪ .‬יתכן שינויים בצורת פתיחה של דלתות‪ ,‬חלונות ותריסים‪ ,‬יתכנו חלקי זיגוג קבוע‪ ,‬חלוקה ומס' כנפיים‪.‬‬
‫מידות הפתחים המצוינים בטבלה הינם מידות הפתח הבנוי המצוין בתוכניות העבודה‪ ,‬הכל עפ"י תכנון‬
‫האדריכל‪.‬‬
‫ד‪ .‬דלת כניסה ודלת ממ"ד גמר וגוון תכנון האדריכל‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל החלונות עם זכוכית בידודית והכנה לרשת‪ .‬כל הדלתות הפונות למרפסת עם זכוכית בידוית‪.‬‬
‫ו‪ .‬כל התריסים החשמליים עם מנגנון ידני‪.‬‬
‫הכנת צנרת עד לדירה ונק' אחת במטבח במיקום לפי החלטת החברה‪( ,‬התשלון עבור מחברים‪ ,‬מאריכים‪,‬‬
‫התאמות‪ ,‬ברזי ניתוק‪ ,‬פיקדון ואחר‪ ,‬הנדרשים לצורך התקנת המונה עצמו לחיבור הגז‪ ,‬יעשה ע"י הקונה לחב'‬
‫הגז המורשית ע"י החברה לפעול במבנה)‪ .‬צנרת אספקת גז (הכנה בלבד) כלולה במחיר הרכישה‪.‬‬
‫"נקודת מאור"‪ ,‬קרי בית נורה ללא נורה וכיסוי (אהיל‪ ,‬ארמטורה וכו')‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.33‬‬
‫"הכנה" ‪ ,‬קרי צנרת עם חוט משיכה‪.‬‬
‫מיקום נקודות החשמל ואביזרים נלווים בחללים השונים לפי קביעת החברה‪.‬‬
‫פריט שתואר על דרך חליפין "ו‪/‬או"‪ ,‬הקביעה היא בידי החברה‪ .‬בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל"‬
‫ו‪/‬או ‪,‬המהנדס" ו‪/‬או "המתכנן" הכוונה לפי קביעת האדריכל‪/‬המהנדס‪/‬המתכנן מטעם החברה‪.‬‬
‫המפרט הכללי הבין משרדי ("המפרט הכחול") אינו רלוונטי‪ ,‬למפרט טכני זה‪.‬‬
‫יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו‪/‬או אישור הרשיות‪.‬‬
‫החברה תהיה רשאית לקבוע זיקת הנאה לחלקת הבית בחלקות אחרות‪ ,‬ולטובת בתים וגורמים אחרים‬
‫בחלקת הבית‪.‬‬
‫במקום בו צוין שימוש ביותר מסוג חומר אחד ו‪/‬או בכלים צבעוניים‪ ,‬הבחירה בסוג החומר ו‪/‬או הכלים‬
‫שיקבעו לבחירה באותו פריט היא לפי תכנון אדריכל החברה‪.‬‬
‫סוג א' – לפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ‪ ,‬שווה ערך לפי החלטת החברה‪.‬‬
‫אין החברה אחראית לגוונים של הפריטים‪ ,‬ולהתאמתם ההדדית‪ .‬הדבר אמור לגבי פריטים המסופקים ע‪,‬י‬
‫החברה והן לגבי פריטים המסופקים ע"י הקונה‪.‬‬
‫אין החברה אחראית לאספקת פריטים‪ ,‬מוצרים‪ ,‬או חומרים אשר נבחרים ע"י הקונה ואשר אזלו ממלאי‬
‫הספק והחברה‪ ,‬במקרה זה יסופקו פריטים‪ ,‬מוצרים או חומרים שווה ערך‪.‬‬
‫מגבר אנטנה ל‪ TV-‬אם יותקן‪ ,‬יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית‪ ,‬וזו שתשרת את דירות הפרויקט‬
‫או חלק מהן‪ .‬עלות השימוש בחשמל של המגבר תחולק שווה בשווה בין הדיירים המחוברים לאותה אנטנה‬
‫(באחריות הדיירים)‪.‬‬
‫החברה תהיה זכאית להתקין בבניין הכנה לטלוויזיה בכבלים ו‪/‬או צלחת לוין ובמקרה כאמור ובכפיפה‬
‫להוראות כל דין‪ ,‬תהיה החברה פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו‪/‬או אנטנה מרכזית‪.‬‬
‫גבולות המגרש‪ ,‬הפיתוח והחלקים הצמודים‪ ,‬אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה‬
‫סופיים‪ ,‬בהתאם לאילוצי התכנון‪ ,‬הביצוע ודרישות הרשויות‪.‬‬
‫פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬טל"כ‪ ,‬גז‪ ,‬ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל‬
‫חשבון שטח המגרש‪ ,‬בהתאם לתכניות הפיתוח אישורו ע"י הרשויות‪.‬‬
‫יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים‪,‬‬
‫כגון גינות‪ ,‬חניות‪ ,‬מחסנים ומרפסות פרטיות‪ ,‬מספרן ומיקומם יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט‪.‬‬
‫החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו‪/‬או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו‬
‫לצורך טיפול ותחזוקה‪ .‬הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף‪.‬‬
‫בחצרות וגינות הממוקמות מעל תקרות בנויות יש לשתול רק צמחיה מתאימה‪ ,‬למניעת פגיעה בשכבות‬
‫האיטום‪ ,‬יש לוודא הדבר טרם ביצוע גינון ושתילה‪.‬‬
‫באדניות בנויות‪ ,‬אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במיכלי שתילה‪.‬‬
‫אין החברה אחראית ללוח זמנים העלול להשתבש בגין שינויי דיירים‪ .‬לא יבצעו עבודות בדירה ע"י הקונה או‬
‫מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה‪.‬‬
‫החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה לכלים אלו כאמור בהל"ת‬
‫(הוראות למתקני תברואה) ובת"י ‪ 1205‬חלק ‪.3‬‬
‫כלים סניטריים‪:‬‬
‫(‪ )1‬כיור רחצה וכיור נטילת ידיים‪ :‬חרס או אחר‪ ,‬תוצרת "חרסה" ו‪/‬או ש"ע לפי בחירת החברה‪.‬‬
‫(‪ )2‬אסלה‪ :‬מונובלוק דו כמותי תוצרת "חרסה" או ש"ע לפי החלטת החברה‪ .‬כיסוי אסלה (מושב) פלסטי‬
‫קל‪/‬כבד‪ .‬מחזיק נייר טואלט וסבוניות‪ :‬אין‪.‬‬
‫(‪ )3‬סוללה למים קרים‪/‬חמים‪ .‬למטבח‪ :‬דגם‪ :‬פרח‪/‬מיקס תוצרת "חמת" ו‪/‬או "מגדל" ו‪/‬או ש"ע לפי בחירת‬
‫החברה‪ .‬לכיור נטילת ידיים‪ :‬מים קרים בלבד‪ .‬לכביסה סוללה על הקיר‪.‬‬
‫(‪ )4‬סוללה למים קרים‪/‬חמים‪ .‬לקערת רחצה‪ :‬דגם‪ :‬פרח‪/‬מיקס פיה קצרה תוצרת "חמת" ו‪/‬או "מגדל" או ש"ע‪.‬‬
‫הכל לפי בחירת החברה‪ .‬באמבטיה‪ :‬כולל ראש מקלחת נייד (טלפון)‪.‬‬
‫(‪ )5‬סוללה למים קרים‪/‬חמים‪ :‬למקלחת‪ :‬דגם‪ :‬אינטרפוץ‪ ,‬מיקס‪ ,‬בציפוי כרום ניקל ‪ +‬ראש מקלחת תוצרת‬
‫"חמת" או "מגדל" או ש"ע לפי בחירת החברה‪.‬‬
‫(‪ )6‬התקנת קבועות סניטרים כוללת‪ :‬חיבור לביוב‪ ,‬ברז ניל לארגזי שטיפת אסלה‪.‬‬
‫(‪ )7‬גוון הקבועות‪ ,‬לבן –‬
‫(‪ )8‬הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת‪ :‬מים קרים‪ ,‬מים חמים וחיבור לקו דלוחין או שפכים‪.‬‬
‫ייתכן מעבר מערכות מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬חשמל‪ ,‬תקשורת‪ ,‬גז וכו' בתקרות‪ ,‬רצפות‪ ,‬קירות ומחיצות‪ .‬לכן כל שינוי‬
‫(הריסה‪ ,‬פתיחה‪ ,‬קדיחה וכו')‪ ,‬מחייב חקירה מקצועית מוקדמת‪.‬‬
‫באבן טבעית‪ ,‬ריצוף וחיפוי יתכנו הבדלי מרקם‪ ,‬גוון‪ ,‬גידים‪" ,‬עיניים" וכו'‪ ,‬ואין לראות בכך ליקויי‪.‬‬
‫בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים (‪ 1-3‬מ"מ)‪ .‬בחיפוי‬
‫קירות ו‪/‬או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות (גרונגים)‪.‬‬
‫שטחים מרוצפים ימסרו לאחר ניקיון סביר בלבד‪ .‬ביצוע ליטוש ו‪/‬או הברקה קריסטלית ו‪/‬או אחר תיעשה ע"י‬
‫הקונה ולאחר שנת בדק ראשונה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4783‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.45‬‬
‫מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה‪ ,‬מקטינים החלל ועלולה‬
‫ליצור הפרעה מקומית‪.‬‬
‫לצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר‪ ,‬יש לקחת בחשבון מיקום מערכת המתזים (ספרינקלרים)‪.‬‬
‫יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון‪ ,‬אספלט ו‪/‬או גרנוליט מושפעות באופן אבעי מתזוזות ססמיות ו‪/‬או תרמיות‬
‫ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו‪ .‬למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו‪/‬או תפקודי בתופעה‬
‫הטבעית האופיינית לרצפות אלו‪ ,‬ואין לראות בכך ליקוי‪.‬‬
‫נסיעה ברכבים כבדים על שבילים‪ ,‬מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים‬
‫לגרום לשקיעות בריצוף זה‪.‬‬
‫יש להימנע מהכנסת רכבים המונעים בגז למרתפי חניה תת קרקעיים (באם אלו קיימים)‪.‬‬
‫הקונה יודע ומסכים כי לאזורים טכניים ולגגות עליונים של המבנה‪ ,‬תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת‬
‫לצורך טיפול‪ ,‬אחזקה‪ ,‬חידוש ובדק של המתקנים והמערכות ו‪/‬או לצורכי שירותי תחזוקה וניקיון לבנין‪.‬‬
‫הקונה יבצע פעולות התחזוקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין (ברכוש הפרטי ו‪/‬או המשותף) רק‬
‫באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם‪.‬‬
‫במבנה ובחלקיו השונים הותקנו אלקטרו מכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית ושוטפת (מונעת‪,‬‬
‫ותחזוקה "שבר")‪ ,‬על נציגות הבית חלה החובה לזמן נציגי החברות ספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכה לאופן‬
‫השימוש והתחזוקה‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים‪ ,‬או בשלבי סיום הבנייה וכבר‬
‫נבנו‪ ,‬הותקנו והורכבו פריטים בדירה‪ ,‬הרי במקרה של סתירה בין הכתוב במפרט לבין הביצוע בפועל‪ ,‬תהיה‬
‫עדיפות מכרעת למצב הקיים בדירה בעת רכישתה באופן שהמוכר ו‪/‬או הקבלן לא יהיה זכאי לתשלון בעבור‬
‫תוספות ו‪/‬או שינוי והקונה לא יהיה זכאי לכל זיכוי בגין השינוי שנעשה‪ .‬מובהר כי לקונה לא תהיה כל טענה‬
‫או תביעה‪ ,‬כי המצב הקיים אינו זהה לאמור והקבוע במפרט‪ ,‬ו‪/‬או בתוכניות המכר‪.‬‬
‫ת"י ‪" 1525‬תחז וקה בניינים‪ :‬בייני מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבו הקונה (חוברת "הנחיות לתחזוקה"‬
‫תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה)‪.‬‬
‫למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח בתחומי המבנה ו‪/‬או המגרש‪ ,‬לחברת החשמל לצורך‬
‫מערכות המשמשות הבנין ו‪/‬או בניינים אחרים סמוכים‪ ,‬תהיה חברת החשמל והחברה פטורים מתשלום מיסי‬
‫ועד בית בגין שטח זה‪.‬‬
‫הצורך במעבר צנרת מים‪/‬ביוב‪/‬מתזי כיבוי‪( ,‬באם יידרשו)‪ ,‬ייתכן ויחייבו בליטות דמוי עמודים או חמודים‪ ,‬או‬
‫קורות‪ ,‬או "ספסלים"‪ .‬בסמוך לקירות ותקרה ובסמוך לקירות ורצפה‪ ,‬שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר‪.‬‬

Similar documents