טופס מידע להיתר בנייה

Comments

Transcription

טופס מידע להיתר בנייה
‫טופס מידע להיתר בנייה‪ -‬גרסה ‪9‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובנייה‬
‫הנחיות‬
‫א‪ .‬פרטי הבקשה‬
‫למידע )ימולא ע"י עורך הבקשה(‬
‫‪ .1‬תיאור הקרקע‬
‫עבור הועדה לתכנון ובנייה‬
‫רחוב‬
‫יישוב‬
‫בחר‬
‫קישור למחשבון גוש חלקה‬
‫גוש‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .2‬פרטי עורך בקשת המידע להיתר‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫ישוב‬
‫מספר בית‬
‫חלקה‬
‫תת חלקה‬
‫מגרש‬
‫לפי תכנית קובעת מגרש‬
‫מספר זהות‬
‫תחום מקצועי‬
‫בחר‬
‫מיקוד‬
‫מספר רשיון‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫מספר טלפון‬
‫מספר טלפון נייד‬
‫רחוב‬
‫מספר בית‬
‫‪ .3‬תאור כללי‬
‫תאור כללי של העבודה המבוקשת‬
‫האם הבניה המבוקשת קיימת בפועל? בחר‬
‫האם הבניה המבוקשת היא במסגרת תמ"א ‪ ?38‬בחר‬
‫סוג עבודה או שימוש מוצעים יש לסמן סוג אחד לפחות וללחוץ על הקישור‬
‫מעבר לבניה חדשה‬
‫בניה חדשה‬
‫תוספת למבנה קיים‬
‫מעבר לתוספת למבנה קיים‬
‫שינויים‬
‫מעבר לשינויים‬
‫שימוש חורג‬
‫מעבר לשימוש חורג‬
‫הריסה‬
‫מעבר להריסה‬
‫‪ .4‬פרטי העבודה או השימוש המוצעים )לגבי הסוג שצוין לעיל(‬
‫אחד לפחות‬
‫פרט‬
‫מגורים‬
‫פרט‬
‫תעשייה‬
‫פרט‬
‫מלונאות‬
‫פרט‬
‫מקום לאסיפות‬
‫פרט‬
‫דרך ומבנה דרך‬
‫פרט‬
‫צרכים חקלאיים‬
‫פרט‬
‫משרדים‬
‫נופש וספורט‬
‫פרט‬
‫‪1‬‬
‫המשך‬
‫בנייני ציבור‬
‫מלאכה‬
‫בידור‬
‫מחסן‬
‫מסחר‬
‫שטח ציבורי פתוח‬
‫אחר‬
‫פרט‬
‫פרט‬
‫פרט‬
‫פרט‬
‫פרט‬
‫פרט‬
‫פרט‬
‫הערות‬
‫מספר פקס‬
‫טופס מידע להיתר בנייה‪ -‬גרסה ‪9‬‬
‫‪ .5‬בקשת מידע ספציפי )יש לרשום שאלות נוספות לגבי נושאים שאינם מפורטים בטופס זה(‬
‫בתיבה זו ניתן לבקש מידע מגורמים נוספים או לבקש מידע ספציפי מגורם מאשר קבלת מידע מגורמים חיצוניים‬
‫‪ .6‬צירוף מסמכים )יש לצרף במייל את הקבצים(‬
‫בכדי לצרף מסמכים יש להיכנס לקישור הבא‬
‫קבלת מידע מגורמים חיצוניים‬
‫‪ .7‬תשלום אגרה לבקשה למידע‬
‫המידע לא יימסר ללא צירוף אישור תשלום אגרה‬
‫סכום התשלום‬
‫תאריך התשלום‬
‫שם הקובץ‬
‫)נא לצרף למייל קובץ‬
‫אישור תשלום סרוק(‬
‫תפקיד‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫מספר אגרה‬
‫אופן התשלום‬
‫יקבע ע"י הרשות‬
‫ב‪ .‬בדיקת תנאים מקדימים‬
‫)ימולא ע"י רשות הרישוי(‬
‫‪ .8‬פרטי מהנדס רשות הרישוי‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪ .9‬בדיקת תקינות מסמכים נדרשים )ימולא ע"י רשות הרישוי(‬
‫בקשת מידע מגורמים חיצוניים‬
‫בקשת מידע מגורמים פנימיים ברשות‪:‬‬
‫במקביל רשות הרישוי תעביר את הבקשה לגורמי תשתית במחלקות המוניציפאליות לשם קבלת מידע )תברואה‪ ,‬מים‪ ,‬חניה‪ ,‬אשפה וכדומה(‬
‫בדיקת מסמכים מצורפים‬
‫צירוף קובץ מידע תכנוני‬
‫שם קובץ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הערות‬
‫‪2‬‬

Similar documents