תיק בקשה להיתר חייב לכלול את המידע על זכויות הבניה כולל סימון קווי בני

Comments

Transcription

תיק בקשה להיתר חייב לכלול את המידע על זכויות הבניה כולל סימון קווי בני
‫תיק בקשה להיתר חייב לכלול את המידע על זכויות הבניה כולל סימון קווי בניה מותרים ‪.‬‬
‫( קווי הבניין יסומנו בכל מפלס ומפלס המופיע בתשריט הבקשה)‪.‬‬
‫על מבקש היתר להגיש את תיק הבקשה‪ ,‬תוך הקפדה על המצאת כל הפרטים הבאים ‪:‬‬
‫‪ .1‬העתק טופס מידע כולל זכויות הבנייה ומפת הנכס בקנה מידה ‪ 1:250‬ערוכה ע"י מודד מוסמך‬
‫ומעודכנת לחצי שנה אחרונה‪ ,‬מפת הנכס תכלול גם דרכים גובלות בנכס ומפלסיהן ובנינים הנמצאים‬
‫במרחק ‪ 11‬מ' מגבולות הנכס‪ .‬על מפת הנכס יש לסמן קווי בנין והפקעות עפ"י התוכנית המפורטת‬
‫החלה באזור‬
‫‪ .2‬הוכחת זכויות הקניין בנכס‪ ,‬בצרוף חתימת כל בעלי הזכויות בנכס‪ .‬לשם כך יש להמציא נסחי רישום‬
‫מלשכת רשם מקרקעין (טאבו )של כל תת החלקות והרכוש המשותף בחלקה שבה מבוקש ההיתר‪.‬‬
‫הנסחים יהיו מעודכנים לחצי השנה האחרונה‪ .‬ניתן לבקש בלשכת רשם המקרקעין נסח מרוכז‬
‫שעלותו זולה יותר‪ ,‬לשם כך יש להפנות בקשה מיוחדת למנהל הלשכה ‪.‬‬
‫‪ .3‬בבקשה להקלה ‪ /‬שימוש חורג‪,‬יש להמציא גם את נסחי הרישום מלשכת רשם המקרקעין של כל‬
‫החלקות הגובלות בנכס‪ ,‬וכתובות כל הבעלים הרשומים עבור משלוח הודעות בדואר רשום כחוק ‪.‬‬
‫‪ .4‬י ש להחתים ע"ג הבקשה את כל מי שרשום כבעלים‪ ,‬תוך ציון התאריך ומס' תעודת הזהות של‬
‫החותם‪ .‬לדוגמא‪ :‬בבניין בן ‪ 8‬יח' בבעלות מנהל מקרקעי ישראל ובחכירה ל‪ 8 -‬משפחות‪ ,‬יש להחתים‬
‫את מ‪.‬מ‪.‬י‪ .‬ואת כל החוכרים הרשומים‪ .‬במידה ודירה מסוימת רשומה על שם מספר בעלים‪ ,‬יש‬
‫להמציא חתימת כל אחד מהם כולל בעל ואישה ‪.‬במידה ומי מהבעלים הרשומים נפטר‪ ,‬יש להמציא‬
‫הוכחה לגבי מהות היורשים ואת חתימותיהם לא יתקבלו צילומי חתימות‪ .‬במקרה ומי מהבעלים‬
‫הרשומים מסרב לחתום על הבקשה להיתר‪ ,‬יש להודיע על כך למח' הרישוי ולצרף כתובתו‪ .‬מחלקת‬
‫הרישוי תנהג עפ"י ההליכים הקבועים בתקנות ‪.‬ייתכנו דרישות נוספות לשם הבהרת נושא הבעלות‪,‬‬
‫הכל לפי העניין ולפי הצורך ‪.‬‬
‫כתובות לשכות רשם המקרקעין (טאבו)‪:‬‬
‫כוכב יאיר‪ ,‬סביון‪ ,‬גני תקוה וגבעת שמואל‪ :‬רח' ההסדרות ‪ 62‬פתח תקוה‪ ,‬טל‪30-0360505 :‬‬
‫באר יעקב ובית דגן‪ :‬רח' עזרא ‪ 4‬רחובות‪ ,‬טל‪35-9490005 :‬‬
‫קבלת קהל‪ :‬בימים א'‪ -‬ה' ‪06.03 - 5:03‬‬
‫‪ .5‬הבקשה להיתר בניה תכיל את הפרטים המנהלים והתכנוניים הבאים ‪:‬‬
‫מפרט בקשה להיתר מלא לפרטיו ובהתאם לתקון מס' ‪ 33‬לחוק התכנון והבניה‪ .‬חתימות ושם מלא של המבקשים‪,‬‬
‫‪ 1‬עורכי הבקשה והמהנדס‪ ,‬בכל המקומות המיועדים לכך‪ .‬לא תתקבל בקשה מוגשת בשם חברה‪ ,‬אלא אם כן יצורף‬
‫מסמך בחתימת עו"ד או רו"ח המפרט מי הם מורשי החתימה‪,‬לא יתקבלו צילומי חתימות‪.‬‬
‫‪ 2‬רישום נכון על השטחים המבוקשים והמותרים לבניה עפ"י התב"ע התקפה‪.‬‬
‫‪ 3‬כתובת מדויקת של הנכס (רחוב ומספר‪).‬‬
‫‪ 4‬תרשים סביבה בקנ"מ ‪.1:511‬‬
‫‪ 5‬סימון חץ הצפון‪.‬‬
‫תרשים מגרש על גבי מפה טופוגרפית ב‪-‬קנ"מ ‪ 1:251‬כולל קווי בנין עפ"י התכנית החלה באזור‪ .‬מעודכנת לחצי‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫השנה האחרונה‪.‬‬
‫העמדת הבניין על כל תחום המגרש בקנ"מ ‪ ,1:111‬סימון מרווחים קיימים ומבוקשים וקוו בנין עפ"י הת‪.‬ב‪.‬ע בכל‬
‫המפלסים וסימון תשתיות (ביוב‪ ,‬ניקוז‪ ,‬חשמל וכדומה ‪).‬‬
‫‪ 8‬סימון הפקעות לדרכים ולצורכי ציבור‪.‬‬
‫חישוב שטחים מלא לחלקה ומילוי טבלאות השטחים לפי דרישות טופס מס ‪ 1‬או ‪. 2‬‬
‫‪ 9‬בבקשה לתוספת בניה חדשה של למעלה מיחידת דיור אחת‪ ,‬יש לציין בנפרד שטח ברוטו של כל אחת מהדירות‬
‫וסכמות שטחים לכל מפלס ומפלס לרבות קומת מסד ועליית גג‪.‬‬
‫‪ 10‬תכנית אתר הבניה כולל דרכי גישה‪.‬‬
‫‪ 11‬חניה מקורה‪/‬לא מקורה‪.‬‬
‫תכניות אופקיות למפלסי הבניין השונים ערוכות בגובה ‪ +1.21‬מ' לרבות קומת מסד ועליות גג‪,‬כולל‪ :‬גבהים של כל‬
‫‪ 12‬אחד מהמפלסים וסימון חתכים‪.‬‬
‫בתכנית קומת הקרקע יש לפרט בחתך את פיתוח החצר ומבנים שכנים‪.‬‬
‫שני חתכים אנכיים לפחות דרך המבנה‪ ,‬מאונכים אחד לשני‪ .‬אחד מהחתכים יעבור דרך חדר המדרגות‪ .‬יש לפרט‬
‫‪13‬‬
‫גבהים ומידות בחתכים ולהיל מידע על קרקע גובלת וגובה גדרות ‪.‬‬
‫‪ 14‬מידות כלליות ופנימיות‪.‬‬
‫‪ 15‬על כל התכניות להיות צבועות כחוק‪.‬‬
‫כל חזיתות הבניין‪ ,‬כולל חומרי גמר וחזיתות קיימות של המבנים בחלקה‪.‬‬
‫‪ 16‬במידה והבקשה הנה להרחבת דירה בבית משותף‪ ,‬יש להראות חזיתות של כל הבניין הקיים בחלקה ולסמן את‬
‫גבול איתור הבקשה‪ .‬במידה ויש בנין צמוד קיים או בהיתר‪ ,‬יש להוכיח התאמה אדריכלית‪.‬‬
‫‪ 17‬מבט גגות‪ ,‬כולל גגות קיימים בחלקה‪ ,‬מידות‪ ,‬ציון גבהים וסימון מערכת קולטי שמש ואנטנה מרכזית‪.‬‬
‫‪ 18‬מבני עזר‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מיקום בלוני גז‪ ,‬צנרת גז‪ ,‬צוברים תת‪-‬קרקעיים‪ ,‬מכל אשפה‪ ,‬היתר למתקן גז בלחץ נמוך מאוד יהיה בהתאם‬
‫לתקנות התכנון והבניה (הקמת מתקן גז בלחץ נמוך מאוד) התשס"ז ‪.2112‬‬
‫אנרגיה סולרית ‪ -‬בבית חד קומתי ובקוטג' מיקום הדוד יהיה בתוך חלל גג הרעפים והקולטים מונחים במישור הגג‬
‫‪ 20‬בכיוון דרום‪ .‬בכל מקרה אחר ‪ -‬עפ"י אישור מהנדס הועדה‪ .‬יש לפרט את עמודות המערכת ‪ +‬חתך בקשר עם‬
‫הקירות סמוכים ‪.‬‬
‫‪ 21‬גדרות ‪ -‬כולל פרט בקנ"מ ‪ + 1:21‬חתכים ‪ +‬חזיתות ‪ +‬ציון גובה ואורך ‪.‬‬
‫‪ 22‬פני קו קרקע טבעי ומתוכנן וציון קו קרקע טבעי במגרשים גובלים ‪.‬‬
‫‪ 23‬תכנית פיתוח לשטח בקנ"מ ‪( 1:111‬עפ"י דרישה)‬
‫‪ 24‬מרחב מוגן עפ"י תקן הג"א בקנ"מ ‪ 1:50‬ואישורו או אישור פטור‪ .‬האישור ינתן ישירות במשרדי הג"א ‪.‬‬
‫‪ 25‬סימון חלקים להריסה‪ .‬בהריסת מבנה שלם יש להגיש בקשה נפרדת להיתר עבור הריסה‬
‫‪ 26‬כל יתר הדרישות והמופיעות בחוק התכנון והבניה ובתקנות‪.‬‬
‫‪ .2‬על תכניות הבקשה להיתר להיות ערוכות על גבי נייר "העתקת שמש" רצוף אחד‪.‬‬
‫לא תתקבלנה תכניות מודבקות ! מלבד החתימות הדרושות וצביעת התכניות כחוק אין לסמן דבר‬
‫על גבי התוכניות ! כמו כן אין לגרד או למחוק ב"טיפקס ‪".‬‬

Similar documents