פומבי מספר מכרז 110011

Transcription

פומבי מספר מכרז 110011
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר ‪ -‬המדפיס הממשלתי‬
‫רחוב מרים החשמונאית ‪ ,1‬ירושלים‬
‫ת‪.‬ד‪ 10001 .‬מיקוד ‪0110000‬‬
‫המדפיס הממשלתי באינטרנט‪www.gp.gov.il :‬‬
‫טלפון ‪ 00 -5805011‬פקס ‪00-5805061‬‬
‫מכרז פומבי מספר‬
‫‪110011‬‬
‫‪ .1‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות‬
‫הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר ( להלן ‪" -‬חלק א")‬
‫‪ .0‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה‬
‫אחר(להלן – "חלק ב" ‪ -‬לא חובה)‬
‫מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫הבהרה – בכל מקום בו כתוב בלשון זכר הכוונה היא גם בלשון נקבה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /‬מתוך ‪/01‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪/01‬‬
‫טופס פרטים מזהים של המציע*‬
‫שם המציע‬
‫מס' עוסק מורשה‬
‫מס' חברה‬
‫שם איש הקשר‬
‫כתובת‬
‫מיקוד‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫נייד‬
‫דוא"ל‬
‫*מובהר בזאת כי משלוח מכתב‪/‬מסמך‪/‬הודעה ע"י עורך המכרז‪ ,‬לפקס ו‪/‬או דוא"ל‬
‫הר"מ מהווים אישור לקבלתם ע"י המציע‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ ‬כללי‬
‫ועדת המכרזים של המדפיס הממשלתי (להלן‪" :‬ועדת המכרזים") מפרסמת בזאת‬
‫מכרז פומבי ‪:110011‬‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר( להלן – "חלק א")‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(להלן ‪" -‬חלק ב" ‪ -‬לא חובה)‬
‫יצירת קשר וקבלת חוברת המכרז‪.‬‬
‫ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המדפיס הממשלתי‬
‫‪www.gp.gov.il‬‬
‫ו‪/‬או‬
‫מאתר‬
‫מנהל‬
‫הרכש‬
‫הממשלתי‬
‫‪ http://www.mr.gov.il/Pages/HomePage.aspx‬ו‪/‬או לקבלה בלשכת סגן המנהל‬
‫המדפיס הממשלתי במשרדי המדפיס הממשלתי ברחוב מרים החשמונאית ‪ ,/‬ירושלים‪.‬‬
‫מגב' שירה לוי בטלפון‪ 20-865801/ :‬בימים א‪ -‬ה בין השעות ‪ .1:22-/8:22‬פקס‪20- :‬‬
‫‪. 865803/‬‬
‫את מעטפות ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים בלבד‬
‫‪ /.0‬חוברת המכרז מורכבת משלושה חלקים‪:‬‬
‫‪ ./.0./‬פרק זה‪ ,‬הוא פרק המנהלה ‪ -‬בו פרטים מנהליים כלליים של המכרז‪ ,‬תנאי‬
‫המכרז‪ ,‬דרך הגשת ההצעות ואופן בחירת הזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪ /.0.0‬המפרט הטכני ובו פרטים טכניים ואחרים על דרישות המכרז‪,‬ועל‬
‫התחייבויות הספק‪.‬‬
‫‪ ./.0.3‬דוגמת החוזה שייחתם עם הזוכה במכרז‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫טבלת ריכוז תאריכים‬
‫תאריך‬
‫הפעילות‬
‫מועד פרסום המכרז‬
‫יום חמישי ‪01.0.0011‬‬
‫מועד כנס מציעים במדפיס הממשלתי‬
‫לא ייערך כנס מציעים‬
‫מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות‬
‫יום שני ‪ 6.6.0011‬שעה ‪11:00‬‬
‫מועד פרסום מענה עורך המכרז‬
‫לשאלות ההבהרה באתר האינטרנט‬
‫של מנהל הרכש והמדפיס הממשלתי‬
‫יום רביעי ‪ 5.0.0011‬שעה ‪11:00‬‬
‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת‬
‫המכרזים במשרדי המדפיס‬
‫הממשלתי‬
‫תוקף ההצעה וערבות מכרז בגין‬
‫הצעה לא יאוחר מיום ועד יום‬
‫יום חמישי ‪ 16.6.0011‬שעה ‪10:00‬‬
‫תחילת תוקף‬
‫לא יאוחר‬
‫מיום‬
‫‪16.6.0011‬‬
‫בתוקף עד יום‬
‫‪15.8.0011‬‬
‫*בכל מקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה הר"מ לבין מועדים אחרים‬
‫המופיעים ביתר מסמכי המכרז ‪,‬יגברו המועדים המצוינים בטבלה הר"מ‪.‬‬
‫על המציעים לקחת בחשבון כי בכניסה למתחם המדפיס‬
‫הממשלתי מתקיימות בדיקות בטחוניות ולכן עליהם לתכנן‬
‫את הגעתם לפחות שעה לפני המועד האחרון כר"מ‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪/01‬‬
‫הגדרות(לפי הא' ב')‬
‫‪.1.1‬‬
‫אתר איחסון – אתר שבאחריות הספק המשמש כמרכז הפצה‪ ,‬העומד בדרישות‬
‫האבטחה הנדרשות כדלקמן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫המתחם מאובטח ע"י מאבטח ואמצעי אבטחה אלקטרוניים ‪ 01‬שעות שבעה‬
‫ימים בשבוע‪.‬‬
‫המאבטח המבצע את האבטחה בוגר קורס מונחה משטרת ישראל של‬
‫לפחות ‪ 5‬ימים וחמוש‪.‬‬
‫המתחם ולרבות האזור בו יונחו השקים‪ ,‬מפוקח ע"י מערכת הקלטת וידאו‪.‬‬
‫המבנה בו יונחו השקים יהיה סגור בבנייה קשיחה ומוגנת‪ ,‬נעול בדלת פלדה‬
‫מתאימה‪ ,‬חלונות‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬יהיו מסורגים‪.‬‬
‫קיימת בקרת כניסה במתחם והכניסה מאושרת למורשים בלבד‪.‬‬
‫המבנה מחובר למערכת אזעקה‪ /‬מוקד גילוי אש ופריצה‬
‫המבנה מחובר לרכזת גילוי אש‪.‬‬
‫באתר ערכת קשר וחיבור למוקד לרבות לחצן מצוקה‪.‬‬
‫האתר ‪ ,‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬יידרש לעמוד באישורו של מנהל תחום ביטחון‬
‫של המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫בדיקה ביטחונית – בדיקת סיווג בטחוני לרמה ‪ 8‬לפחות‪.‬‬
‫בדיקה ואימות – הליך בו מתבצעת העברת אחריות על מעטפה ביטחונית המכילה‬
‫שאלונים‪ /‬תקליטורים מהמדפיס הממשלתי לספק הזוכה באמצעות נציגו‪.‬‬
‫בלוק דו"ח בחינה – כ‪ /22 -‬גיליונות מודפסים המשמשים לרישום הנוכחים בכיתה‬
‫בה מתבצעות בחינות הבגרות מאוגדים ומודבקים בקצה העליון‪ .‬קיימים שני סוגי‬
‫דוחות בחינה‪ ,‬אקסטרני ואינטרני‪.‬‬
‫בלוק נוסחאונים מתמטיקה– כ‪ 82 -‬גיליונות של נוסחאונים מאוגדים ומודבקים‬
‫בקצה העליון עם כריכה בצבע שונה ועליה מצויין מקצוע הנוסחאון ( מתמטיקה)‬
‫רמת הנוסחאון ( ‪ 3‬יחידות‪ 1 ,‬יחידות‪ 8 ,‬יחידות) והשפה בה כתוב הנוסחאון ( עברית‬
‫‪ ,‬ערבית ) סה"כ כ‪ 6 -‬סוגי בלוקים‪.‬‬
‫ברקוד – הוא קוד חד חד ערכי שבאמצעות ספרות או אותיות מיוצגות בקווים‬
‫שאותם ניתן לקרוא באמצעות מכשיר ממוחשב‪ ,‬כך שיהוו קלט למחשב (או למכשיר‬
‫ממוחשב)‪ .‬ומאפשרת קריאה אוטומטית של תווית המעטפה קוד זה מייצג את כל‬
‫הפרטים של המעטפה‪.‬‬
‫הסכם‪ 1‬הסכם התקשרות –‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪/01‬‬
‫המזמין – המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫הצמדה‪ -‬כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי‪:‬‬
‫‪ ././‬הגדרות בנושא הצמדה‬
‫‪ ./././‬תאריך הבסיס –יום החתימה על חוזה ההתקשרות ע"י מורשי‬
‫החתימה מטעם המזמין‪.‬‬
‫‪ ././.0‬תאריך התחלת הצמדה – המועד שממנו והלאה מחושבת‬
‫ההצמדה (ככלל‪ /5 ,‬חודש מתאריך הבסיס‪ ,‬למעט האמור‬
‫בסעיף ‪.) /.3.3‬‬
‫‪ ././.3‬מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה‪ ,‬מדד‬
‫חודש ינואר ‪ 02/1‬המתפרסם ב – ‪./8.0./1‬‬
‫‪ ././.1‬המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע‬
‫ההצמדה‪.‬‬
‫‪ ././.8‬הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב‬
‫המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי‪.‬‬
‫‪" ././.6‬מדד" – מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה‬
‫המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל‬
‫להחליפה‬
‫‪ ./.0‬עקרונות ביצוע הצמדה‬
‫‪ ./.0./‬המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן‪:‬‬
‫"המדד")‪.‬‬
‫‪ ./.0.0‬סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת‪ ,‬אם חלה ירידה‬
‫במדד הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות‪.‬‬
‫‪ ./.0.3‬ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה‬
‫שלילית‪.‬‬
‫‪ ./.0.1‬ביצוע ההצמדה יהיה ביחס למועד שבו התקבלו השירותים‬
‫בגינם אושר תשלום‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ ./.3‬מנגנון ביצוע הצמדה‬
‫‪ ./.3./‬ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום ‪ /5‬חודשים מתאריך הבסיס‪,‬‬
‫למעט במקרה המפורט בסעיף ‪ /.3.3‬המדד הידוע ביום זה ייקבע‬
‫כמדד ההתחלתי‪.‬‬
‫‪ ./.3.0‬ההצמדה תתבצע מדי חודש‪ ,‬כך שההצמדה הראשונה תתבצע‬
‫בחלוף ‪ /1‬חודשים מתאריך תחילת הצמדה‪ ,‬ובכל חודש לאחר‬
‫מכן‪.‬‬
‫‪ ./.3.3‬על אף האמור בסעיף ‪ , /.3./‬אם במועד מסוים (להלן‪" :‬יום‬
‫השינוי") במהלך ‪ /5‬החודשים הראשונים מתאריך הבסיס‪,‬‬
‫יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של ‪ 1%‬ויותר‬
‫מהמדד הידוע בתאריך הבסיס‪ ,‬יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו‬
‫ואילך‪ ,‬באופן הבא‪:‬‬
‫‪ ./.3.3./‬המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי‪.‬‬
‫‪ ./.3.3.0‬ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע‬
‫הצמדות‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ /.3.0‬לעיל‪.‬‬
‫הצעה ‪ -‬תשובת המציע שהוגשה לעורך המכרז כמענה למכרז‪.‬‬
‫ועדה מקצועית – ועדה שמונתה ע"י ועדת המכרזים לבחינת עמידה המציע‬
‫בדרישות האיכות של המכרז‪.‬‬
‫ועדת מכרזים ‪ -‬ועדת המכרזים של המדפיס הממשלתי ‪.‬‬
‫זוכה‪1‬ים ‪ -‬מציע‪/‬ים אשר ייבחר‪/‬ו על ידי ועדת המכרזים לספק את השירותים‬
‫השונים לפי האמור במכרז‪.‬‬
‫זמן הפצה – הזמן המוקצב ( בימי עבודה ) לסיום ההפצה במלואה‪.‬‬
‫חבילת נוסחאונים בפיסיקה– חבילה המכילה כ‪ 82 -‬חוברות נוסחאונים בנות כ‪-‬‬
‫‪ 5 -6‬עמודים המאוגדים בשרינק עם נוסחאות בפיסיקה בשתי שפות ( עברית ‪,‬‬
‫ערבית ) ובשתי רמות ( ‪ 3‬יחידות‪ 8 ,‬יחידות) סה"כ כ‪ 1 -‬סוגי חבילות‪.‬‬
‫חבק בטחוני – סגר פלסטיק ממוספר שאינו ניתן לפתיחה וסגירתו בשנית‪ ,‬או כל‬
‫חבק אחר שיאושר על ידי המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫חדר איחסון שקים – זהו מתחם סגור ונעול בתוך שטח מבנה המדפיס הממשלתי‬
‫שנקבע כחדר אשר יעבור לאחריות הספק בתחילת כל מחזור משלוח ובו יאוחסנו‬
‫השקים המכילים את שאלוני בחינות הבגרות ונספחיהם‪ .‬חדר השקים מוזן ע"י‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪/01‬‬
‫מגלשה המחברת בין שתי קומות המבנה ואפשרות לשנע ידנית את השקים מחדר‬
‫אחסון השקים אל הרכבים המשוריינים‪ ,‬כנדרש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫חומר נלווה – כל חומר נוסף שיצורף למשלוחים נשוא מכרז זה והנדרש ע"י‬
‫המזמין‪.‬‬
‫חומר בטחוני – כל חומר ‪ /‬מסמכים חסויים‪ ,‬רגישים ‪ ,‬בטחוניים וכדו' אשר יוגדרו‬
‫ע"י המזמין כחומר בטחוני‪.‬‬
‫ימי אימות –אלו מספר הימים הנדרשים ‪,‬להערכת המדפיס הממשלתי‪ ,‬לאיסוף‪,‬‬
‫מיון‪ ,‬אימות ובקרה של מעטפות עם שאלוני בחינות הבגרות והכנסתם לתוך שקים‪,‬‬
‫לקראת משלוח והפצה של השקים עם מעטפות השאלונים‪ .‬מדובר על כ – ‪ 3‬ימי‬
‫עבודה מלאים‪.‬‬
‫ימי הפצת שאלונים – שלושה ימי עבודה שעומדים לטובת הספק‪ ,‬אחרי ימי‬
‫האימות‪ ,‬לטובת ההפצה לסניפי הבנק והשלוחות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬בדרך כלל‪,‬הספק‬
‫יוכל להתחיל את ההפצה לסניפי הבנק ולשלוחות משרד החינוך כבר בסוף היום‬
‫הראשון של האימות‪ ,‬בכפוף לתיאום מול נציג המדפיס הממשלתי‪ ,‬במקרים אלו‬
‫יעמדו לטובת הספק כ – ‪ 8‬ימי עבודה להפצת כל השקים לכל רחבי הארץ‪ .‬יחד עם‬
‫האמור לעיל‪ ,‬ישנם מקרים שיעמדו לרשות הספק שלושה ימי עבודה בלבד לטובת‬
‫הפצת כל השקים כר"מ‪.‬‬
‫מבדק מהימנות – מבדק ממוחשב‪ /‬אחר לבדיקת מהימנות המועמד לעבוד במסגרת‬
‫מכרז זה‪ .‬המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק שעובדיו‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬יעברו את‬
‫מבדק המהימנות כתנאי להצבתם לפעילות במתחם המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫מדבקת פרטים ( ליבל) ‪ -‬מדבקה המודבקת על גבי מעטפה בטחונית ומכילה‬
‫פרטים חד חד ערכיים של תכולת המעטפה ( מספר שאלון‪ ,‬תיאור השאלון‪ ,‬מספר‬
‫השאלונים בכל מעטפה‪ ,‬שם ביה"ס אליו המעטפה מיועדת להגיע‪ ,‬שם הבנק‪/‬אתר‬
‫וכתובתו אליו מיועדת המעטפה להגיע‪ ,‬מספר המעטפה מתוך מספר מעטפות לאותו‬
‫יעד ההפצה‪ ,‬מספר ברקוד‪.‬‬
‫מדבקה לשק – מדבקה המופקת ע"י המערכת הממוחשבת ומודבקת על שק בו‬
‫הוכנסו מעטפות שאלוני בחינת הבגרות ומכילה את פרטי הבנק אליו נשלח השק‬
‫ואת מספר השק מתוך כלל מספר השקים במשלוח לרבות מספור שק אחרון לאותו‬
‫משלוח‪.‬‬
‫מדד – "מדד המחירים לצרכן"‪ ,‬שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי‬
‫שהוסמך ע"י ממשלת ישראל להחליפה‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪/01‬‬
‫מועד הפצה למחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים עטיפות ודוחות בחינה ‪-‬‬
‫קיימים ‪ 1‬מועדי משלוח רלוונטיים (המועדים המצויינים כאן אינם סופיים‬
‫ויתכנו בהם שינויים)‬
‫‪ ‬מועד חורף ‪ -‬מופץ בד"כ במהלך חודשים דצמבר‪/‬ינואר ‪.‬‬
‫‪ ‬מועד אביב – מופץ בד"כ במהלך חודשים פברואר‪/‬מרץ‪.‬‬
‫‪ ‬מועד קיץ ‪ +‬מועד ב' ‪ -‬מופץ במהלך חודשים מרץ‪/‬אפריל‪.‬‬
‫‪ ‬מועד חצב ברק – מופץ בד"כ במהלך חודשים יולי‪/‬אוגוסט‪.‬‬
‫מועד הפצה מאובטחת לשאלונים ‪ 1‬תקליטורים ‪,‬שקים ומעטפות ‪-‬‬
‫קיימים ‪ 8‬מועדי משלוח רלוונטיים (המועדים המצויינים כאן אינם סופיים ויתכנו‬
‫בהם שינויים‪ .‬בנוסף‪ ,‬יתכנו משלוחים נוספים למועדים אלו)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מועד חורף ‪ -‬מופץ בד"כ במהלך חודשים דצמבר‪/‬ינואר – מופץ בשני‬
‫משלוחים‪.‬‬
‫מועד אביב – מופץ בד"כ במהלך חודשים פברואר‪/‬מרץ – מופץ במשלוח‬
‫אחד‪.‬‬
‫מועד קיץ ‪ -‬מופץ במהלך חודשים אפריל ‪ -‬יוני ‪ -‬מופץ בשישה משלוחים‪.‬‬
‫מועד ב' ‪ -‬מופץ במהלך חודשים יוני‪/‬יולי ‪ -‬מופץ במשלוח אחד‪.‬‬
‫מועד חצב ברק – מופץ במהלך חודשים יולי‪/‬אוגוסט – מופץ במשלוח אחד‪.‬‬
‫מועד נוסף – מועד נוסף הינו מועד שיקבע ע"י המזמין לצורך הפצה של שאלוני‬
‫בגרות‪ /‬תקליטורים ו‪/‬או חלוקה ו‪/‬או איסוף נוסף של מחברות ‪ /‬נוסחאונים ‪/‬‬
‫דוחות בחינה וכדו'‪.‬‬
‫מחברת –אוסף של דפים עם כריכה המחוברת בסיכות רגילות או בסיכות‬
‫אומגה‪/‬רגילות בגדלים שונים‪ .‬כיום‪ ,‬קיימים שלושה סוגי מחברות להפצה‪,‬‬
‫בעתיד יתכנו סוגים נוספים‪.‬‬
‫א‪ .‬מחברת ‪ 18‬עמודים בגודל כ – ‪ 18.5X06‬ס"מ – עטיפה לבנה‪1‬צהובה‬
‫ב‪ .‬מחברת ‪ 00‬עמודים בגודל כ – ‪ 18.5X06‬ס"מ – עטיפה לבנה ‪ 1‬צהובה‬
‫ג‪ .‬מחברת ‪ 18‬עמודים בגודל כ – ‪ 01X60‬ס"מ – עטיפה לבנה‪1‬צהובה‬
‫מכרז –‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר‪.‬‬
‫שנערך ע"י ועדת המכרזים ומספרו ‪ ,//02/1‬לרבות קבצי הבהרות שפרסם המזמין‪,‬‬
‫אם יהיו כאלה‪.‬‬
‫מעטפה בטחונית ‪ -‬מעטפה העשויה מחומר פלסטי בגדלים ‪ 11X83.8‬ס"מ או ‪01X12‬‬
‫ס"מ שאינה ניתנת לפתיחה ללא השארת עקבות ומכילה שאלונים מסוגים שונים‬
‫ו‪/‬או תקליטורים ו‪/‬או כל חומר מסווג אחר‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /2‬מתוך ‪/01‬‬
‫מפרט – מפרט הטכני וכתב כמויות המתאר את כל הנתונים הטכניים והכמויות‬
‫לגבי השירותים נשוא המכרז‪.‬‬
‫מציע –מגיש הצעה כמענה למכרז‪.‬‬
‫משלוח – הינו יח' אחת של העברת חומר‪ /‬מסמכים‪ /‬שאלונים וכדומה בתוך מועד‬
‫משלוח (לדוגמה‪ :‬במועד קיץ יש ‪ 6‬משלוחים)‪.‬‬
‫נוסחאון מתמטיקה– אוסף נוסחאות המודפסות על גבי גיליון נייר שמשקלו כ‪52 -‬‬
‫ג"ר‪/‬מ"ר בגודל של כ‪ 38X08 -‬ס"מ קיימים כ‪ 3 -‬סוגי נוסחאונים ב – ‪ 0‬שפות‬
‫‪ ‬נוסחאון במתמטיקה ‪ 3‬יחידות עברית וערבית‬
‫‪ ‬נוסחאון במתמטיקה ‪ 1‬יחידות עברית וערבית‬
‫‪ ‬נוסחאון במתמטיקה ‪ 8‬יחידות עברית וערבית‬
‫נוסחאון פיסיקה– אוסף נוסחאות המודפסות בחוברת בגודל כ‪ /6.8X03 -‬ס"מ‬
‫קיימים כ‪ 0 -‬סוגי נוסחאונים ב – ‪ 0‬שפות‬
‫‪ ‬נוסחאות בפיסיקה ‪ 3‬יחידות בעברית וערבית‬
‫‪ ‬נוסחאות בפיסיקה ‪ 8‬יחידות בעברית וערבית‬
‫ספק – מציע שהצעתו זכתה במכרז‪.‬‬
‫סניף בנק – הינו סניף של חברת הדואר (כיום)או כל בנק מסחרי אחר ו‪/‬או אתר‬
‫אשר יקבע בעתיד על ידי משרד החינוך ‪ ,‬המשמש לקליטת שאלוני בחינות הבגרות‬
‫מהספק נשוא מכרז זה‪ ,‬לאחסונם עד למועד הבחינה וחלוקתם לנציגי בתי הספר‬
‫במועד זה‪.‬‬
‫עורך המכרז – ועדת המכרזים במדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫ערבות ‪ -‬ערבות בנקאית או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים (ביטוח)‪ ,‬התשמ"א‪./15/-‬‬
‫פריט –טובין ו‪/‬או שירותים אשר עליהם ניתן המחיר במסגרת הצעת המחיר‬
‫קופסה להעברת חומר בבלדרות מאובטחת – קופסת קרטון בגודל של ‪32X82X72‬‬
‫(אורך‪ ,‬רוחב ‪ ,‬גובה בהתאמה) לכל היותר‪ ,‬כשהיא סגורה ומאובטחת בפני‬
‫פתיחה(סרט הדבקה‪ ,‬חבקים וכדו')‪.‬‬
‫קופסה למחברות בחינה – קופסת קרטון בגודל משתנה המכילה מספר מחברות‬
‫בחינה (ראה הגדרה ‪ -‬מחברת)‪ .‬הקופסה מסומנת עם תווית המציינת את תכולת‬
‫הקופסה‪ .‬משקל הקופסה כשהיא מלאה הוא כ‪ 6 -‬ק"ג‪.‬‬
‫קופסה כפולה למחברות בחינה ‪ -‬קופסת קרטון בגודל משתנה‪ ,‬המכילה מספר‬
‫קופסאות ו‪/‬או חבילות בודדות של מחברות בחינה (ראה הגדרה ‪ -‬מחברת)‪.‬‬
‫הקופסה מסומנת עם תווית המציינת את תכולת הקופסה‪ .‬משקל הקופסה כשהיא‬
‫מלאה הוא כ‪ /1 -‬ק"ג‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //‬מתוך ‪/01‬‬
‫קופסה לנוסחאונים – קופסת קרטון המכילה כ‪ 33 -‬בלוקים של נוסחאונים‪.‬‬
‫הקופסה מסומנת עם תווית המציינת את תכולת הקופסה‪ ,‬מקצוע הנוסחאון‪ ,‬סוג‬
‫הנוסחאון ושפת הנוסחאון ( כאמור בהגדרה – נוסחאון) משקל הקופסה כשהיא‬
‫מלאה כ – ‪ /1‬ק"ג‪.‬‬
‫רכב משוריין – רכב המשמש להובלת כספים העומד בדרישות ובהוראות משרד‬
‫התחבורה ומשטרת ישראל וקיבל את אישורם לכך‪.‬‬
‫שק עם שאלונים – שק המכיל מעטפות ביטחוניות עם שאלונים ו‪/‬או תקליטורים‬
‫וסגור בחבק בטחוני ועליו מצויין מספר השק‪ ,‬מספר סניף הבנק המוגדר‪ ,‬אליו שק‬
‫זה אמור להשלח ‪.‬‬
‫שק להעברת חומר בטחוני – שק המכיל חומר בטחוני וסגור בעזרת חבק בטחוני ‪/‬‬
‫מנעול וכדומה‪.‬‬
‫תאריך אחרון למשלוח – זהו התאריך להגעת השק האחרון ליעדו הסופי‪ .‬מעבר‬
‫לתאריך זה עלול להיגרם שיבוש חמור בהתנהלות מבחני הבגרות לאותו מועד עד‬
‫כדי ביטול הבחינה‪.‬‬
‫תקופת התארגנות ‪ -‬תקופה של עד ‪ 7‬יום ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם‬
‫הזוכה‪ .‬בתקופה זו מחויב הספק בביצוע כל המטלות הנדרשות לתחילת מתן‬
‫השירותים הנדרשים במכרז זה‪.‬‬
‫תקופת התקשרות ‪ -‬תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה הינה לשניים עשר‬
‫(‪ )/0‬חודשים ממועד החתימה של המורשים מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות‪,‬‬
‫או עד למימוש ההיקף הכספי המקסימאלי של ההתקשרות‪ ,‬המוקדם מבין שניהם‪.‬‬
‫למזמין תהיינה שמורות שלוש (‪ )3‬אופציות להארכת תקופת ההתקשרות עם הספק‬
‫של ‪ /0‬חודשים כל אחת או עד למימוש ההיקף הכספי המקסימאלי של ההתקשרות‬
‫בכל אחת מתקופות ההארכה כאמור לעיל‪.‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬המזמין מבהיר בזאת כי לאור שינויים ורפורמה שעורך משרד‬
‫החינוך בבחינות הבגרות‪ ,‬אשר השפעותיה אינן ידועות במועד פרסום מכרז זה‪ ,‬על‬
‫המציע לקחת בחשבון שיתכן ויהיו שינויים משמעותיים בכמות המשלוחים ואף‬
‫ביטול של חלק מהמשלוחים ובתהליכי העבודה המתוארים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫במידה ואכן יחולו שינויים כר"מ‪ ,‬מעבר ל – ‪ 32%‬ובמידה והספק יבקש בעקבות‬
‫שינויים אלו לסיים את ההתקשרות‪ ,‬המזמין יבחן את הבקשה להפסקת‬
‫ההתקשרות בחיוב‪ .‬יחד עם האמור לעיל שינויים שלא יעברו בהיקפם את רף ה –‬
‫‪ 32%‬לא יחשבו כשינויים מהותיים שיצדיקו את הבקשה לסיום ההתקשרות מצד‬
‫הספק‪ .‬בכל מקרה בו יאשר המזמין את סיום ההתקשרות כנ"ל‪ ,‬התנאי הבסיסי‬
‫להסכמתו יהיה המשך מתן השירותים על בסיס מכרז זה‪ ,‬עד להשלמתה של‬
‫התקשרות חדשה שתיערך בעקבות מכרז חדש שיוציא המזמין‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /0‬מתוך ‪/01‬‬
‫הארכת תקופת ההתקשרות תהיה בתנאים זהים ( או מיטיבים עם המזמין) לתנאי‬
‫ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז‪ .‬מימוש האופציות יהיה נתון לשיקול דעתו‬
‫הבלעדי של המזמין‪.‬‬
‫ההיקף הכספי להתקשרות ‪ -‬הסכום הכספי שמוערך על ידי המזמין למימוש‬
‫תקופת של ‪ /0‬חודשים מלאים מיום כניסתה של ההתקשרות לתוקף‪ .‬הערכת‬
‫המזמין לצורך זה תתבסס על היקף השירותים הצפויים להירכש מהספק בתקופה‬
‫הנ"ל ובהתאמה למחירי הספק הזוכה עליהם תתבסס ההתקשרות‪.‬‬
‫ההיקף הכספי המקסימלי – הסכום הכספי שמוערך על ידי המזמין למימוש‬
‫תקופת של ‪ /0‬חודשים מלאים מיום כניסתה של ההתקשרות לתוקף‪ .‬הערכת‬
‫המזמין לצורך זה תתבסס על היקף השירותים הצפויים להירכש מהספק בתקופה‬
‫הנ"ל‪ ,‬למחירי הספק הזוכה עליהם תתבסס ההתקשרות ובתוספת מקדם‬
‫שינויים‪/‬תוספות של עד ‪.32%‬‬
‫תעודת משלוח‪ -‬תעודה שמכילה פרטים על תכולת משלוח לסניף בנק מסוים‪.‬‬
‫התעודה ממוחשבת אך עשוייה להיות ידנית‪ .‬כל תעודת משלוח תיחתם ע"י נציג‬
‫הספק‪ .‬בחתימת נציגי הספק‪ ,‬מאשר הספק שכל התכולה המפורטת בתעודה‬
‫נמצאת במלואה ובשלמותה בשקים מתאימים‪ ,‬שלמים‪ ,‬סגורים ומסומנים‪ ,‬וכי כל‬
‫חוסר ו‪/‬או נזק ו‪/‬או פגם כלשהו‪ ,‬לבחינות‪ ,‬לדיסקים‪ ,‬לחומר נלווה‪ ,‬למעטפות‬
‫ולשקים‪ ,‬הינם באחריותו המלאה‪ ,‬עד למסירתם לסניף הבנק ו‪/‬או ליעדם והחתמת‬
‫נציג הסניף‪/‬היעד המקבל שהמשלוח התקבל במלואו ובשלמותו‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /3‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫שאלות או הבהרות למכרז או לחוזה‪:‬‬
‫‪ ./.8./‬מגיש הצעה במכרז שיש לו שאלות או בקשות להבהרות בקשר לתנאי‬
‫המכרז המפרט או החוזה‪ ,‬או השגה כלשהי ביחס לתנאי המכרז המפרט או‬
‫החוזה‪ ,‬מוזמן להפנותם אל מר רוני פרקין‪ ,‬יו"ר ועדת המכרזים‪ .‬כל פניה‬
‫בקשר עם מכרז זה‪ ,‬תיעשה בכתב בלבד‪ .‬ועד ליום שני ‪ 6.6.0011‬שעה‬
‫‪ 11:00‬את הפניה יש להעביר באמצעות דוא"ל בכתובת‬
‫‪[email protected]‬‬
‫על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה במשרדי המזמין בטלפון‪:‬‬
‫‪ .00-5805011‬יודגש כי לא יינתן מענה על שאלות בעל‪-‬פה‪ .‬פניה שתתקבל לאחר‬
‫המועד האמור לעיל לא תזכה להתייחסות‪.‬‬
‫‪ ./.8.0‬תשובות עורך המכרז תינתנה אך ורק בכתב‪ ,‬ורק תשובות כאמור תחייבנה‬
‫את עורך המכרז‪.‬‬
‫‪ ./.8.3‬שאלות המציעים תוגשנה עפ"י הטבלה הבאה ‪:‬‬
‫הסעיף‬
‫מס'‬
‫סידורי במכרז‬
‫שלגביו‬
‫נשאלת‬
‫השאלה‬
‫עמוד‬
‫במסמכי‬
‫המכרז‬
‫פירוט השאלה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /1‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ ./.8.1‬תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו והבהרות יפורסמו באתר‬
‫האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי ואתר המדפיס הממשלתי לא‬
‫יאוחר מיום רביעי ‪ 5.6.0011‬בשעה ‪. 11:00‬‬
‫נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי‬
‫נפרד מהמכרז‪.‬‬
‫רק תשובות שנמסרו בכתב ו‪/‬או פורסמו באתר האינטרנט של מנהל‬
‫הרכש הממשלתי ואתר המדפיס הממשלתי מחייבות את עורך המכרז‪.‬‬
‫המציע יצרף להצעתו העתק תשובות עורך המכרז חתומות בחותמת‬
‫המציע ובחתימת מורשה‪/‬י חתימה מטעמו על כל אחד מהדפים ‪.‬‬
‫אחריות המעקב אחר קבלת התשובות היא על המציע‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /8‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0‬תיאור כללי של המכרז‪.‬‬
‫המכרז הינו‪:‬‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר( להלן‪" -‬חלק א")‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר (להלן – "חלק ב" לא חובה)‪.‬‬
‫‪ ‬מובהר ומודגש בזאת כי במכרז זה תתאפשר הגשת הצעה חלקית שתתייחס‬
‫רק להפצה המאובטחת – "לחלק א' בלבד"‪.‬יחד עם זאת המציע רשאי – אך‬
‫לא מחוייב ‪ -‬להגיש את הצעתו גם לגבי הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה‬
‫אחר – "חלק ב" ‪,‬שיבוצע על ידו ו‪1‬או ע"י קבלן משנה‪.‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫‪.0././‬‬
‫‪.0.1.0‬‬
‫‪.0.1.6‬‬
‫‪.0.1.1‬‬
‫להלן פירוט הפעולות הנדרשות מהמציע במסגרת המכרז‪:‬‬
‫איסוף ‪,‬מיון‪ ,‬אימות ‪,‬בקרה ואריזה של מעטפות בשקים לפני כל‬
‫משלוח ע"י נציגיו אשר יעבדו עם נציגי המדפיס הממשלתי כאמור‬
‫בסעיף ‪ 2.1‬במפרט‪.‬‬
‫הובלת והפצת השאלונים ו‪/‬או תקליטורים בשקים ב‪ //-‬משלוחים או‬
‫יותר לסניפי הבנקים השונים על פי האמור בסעיף‪ 2.2‬במפרט‪.‬‬
‫איסוף‪ ,‬מיון‪ ,‬אריזה וחלוקה של מחברות בחינה ‪ ,‬נוסחאונים‪,‬‬
‫עטיפות ודוחות בחינה אשר יופצו ב‪ 1 -‬משלוחים או יותר כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 2.3‬במפרט‪.‬‬
‫איסוף ומשלוח חומר בטחוני רגיש‪ ,‬חסוי במשלוח מאובטח כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 2.4‬במפרט‪.‬‬
‫‪ .0.0‬להלן פירוט כמויות מעטפות ושקים אשר נשלחו בהפצה מאובטחת‬
‫במהלך השנים ‪ 02/0 , 02//‬ו – ‪ 02/3‬בכל המועדים (הכמויות שלהלן‬
‫נועדו לצורך המחשת היקפים בלבד‪ .‬הכמויות שתידרשנה בעתיד לא‬
‫ידועות למזמין בשלב זה והן עשויות להשתנות )‬
‫מעטפות‬
‫שקים‬
‫‪02//‬‬
‫‪002,722‬‬
‫‪/2,322‬‬
‫‪02/0‬‬
‫‪013,222‬‬
‫‪/3,222‬‬
‫______________‬
‫‪02/3‬‬
‫‪001,222‬‬
‫‪/8,222‬‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /6‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.6‬להלן פירוט כמויות מחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים‪ ,‬עטיפות ודוחות‬
‫בחינה אשר נשלחו בהפצה במסירה ביד לבתי ספר ‪ /‬מרכזי בחינה‬
‫ושלוחות משרד החינוך במהלך השנים ‪ 02/0 , 02//‬ו – ‪ 02/3‬בכל‬
‫המועדים (ראה בסעיף ‪ 0.3‬לעיל הערה לגבי הכמויות שלהלן)‪:‬‬
‫מחברות בחינה‬
‫נוסחאונים שונים‬
‫עטיפות‬
‫דוחות בחינה‬
‫‪02//‬‬
‫‪0,322,222‬‬
‫‪/2,322‬‬
‫‪12,222‬‬
‫לא היו‬
‫‪02/0‬‬
‫‪0,322,222‬‬
‫‪/3,222‬‬
‫‪12,222‬‬
‫לא היו‬
‫‪02/3‬‬
‫‪0,322,222‬‬
‫‪/8,222‬‬
‫‪12,222‬‬
‫‪//,222‬‬
‫‪ .0.1‬מובהר ומודגש כי הדרישה לעמידה בלוחות הזמנים המפורטים‬
‫בחוברת המכרז לאספקת השירותים והטובין בשלמותם ‪ ,‬ללא פגם‬
‫ובמועד שנקבע‪ ,‬הינה מהותית וכל איחור ו ‪/‬או פגיעה בשלמות‬
‫הטובין יגרום לנזקים משמעותיים למזמין‪ .‬לא מילא הספק את‬
‫התחייבויותיו‪ ,‬בקשר למועדי הביצוע והאספקה הקבועים בהסכם‬
‫זה בשלמות הטובין ובהתאם לדרישות המפרט‪ ,‬כגון‪ :‬הגעה מאוחרת‬
‫לימי האימות‪ ,‬אי הגעת שק לסניף בנק‪ ,‬אובדן מעטפה‪ ,‬קריעת‬
‫מעטפה ‪ ,‬קריעת שק ותכולתו‪ ,‬חוסר במחברות‪ ,‬לכלוך ופגם‬
‫בנוסחאונים‪ ,‬מחברות בחינה וכדו'‪ ,‬זכאי המזמין לפיצוי מוסכם‬
‫בגין כל הפרה בביצוע כל חלק של העבודה‪ .‬הפיצוי המוסכם ישולם‬
‫למזמין ע"י קיזוז שיבוצע מהתמורה המגיעה לספק ו‪/‬או קיזוז‬
‫מערבות הביצוע‪ ,‬זאת בנוסף לצעדים אחרים העומדים לזכות‬
‫המזמין ולרבות הפעלת התרופות הקבועות בהסכם‪ ,‬זכויותיו על פי‬
‫כל דין וחוק רלוונטיים ועל פי האמור בסעיף ‪ 11.711.7‬להסכם‪.‬‬
‫‪ .0.5‬על הספק למנות אחראי קבוע מטעמו שירכז וינהל את כל השירותים‬
‫שיינתנו מטעם הספק במסגרת ביצוע השירותים נשוא המכרז‪ .‬אחראי‬
‫זה יהיה אחראי מטעם הספק לכל עניין הקשור לעבודות נשוא המכרז‬
‫למשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין ואשר יהיה זמין ‪,‬באמצעות‬
‫מכשיר טלפון נייד ומתקדם המאפשר גם קבלת דואר אלקטרוני‬
‫מהמזמין ‪ 01 ,‬שעות ביממה בתקופת ביצוע החלוקה‪ .‬על הספק לפרט‬
‫בהצעתו את שמו של האחראי המיועד וניסיונו המקצועי‪ .‬מנהל העבודה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /7‬מתוך ‪/01‬‬
‫מטעם הספק (האחראי) יהיה אחראי לכל עניין הקשור לביצוע‬
‫השירותים ‪,‬אספקת הטובין‪ ,‬למשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין‪.‬‬
‫במידה ויתעורר הצורך להחלפת האחראי מטעם הספק‪ ,‬הספק יידע את‬
‫המזמין ‪ 32‬יום מראש לגבי כוונתו למנות אחראי אחר מטעמו ובד בבד‬
‫ימסור למזמין את שמו של המנהל המיועד לרבות פרטים בדבר ניסיונו‬
‫המקצועי ‪.‬האחראי כנ"ל יגיע לפגישות עבודה‪ ,‬לבירורים‪ ,‬לסיכומים‬
‫וכו'‪ ,‬שיזמן המזמין במשרדיו בירושלים ובכל מקום אחר שייקבע על‬
‫ידו‪.‬‬
‫‪ .0.8‬נציג המזמין האחראי לבקשות בקשר זה ואשר אליו יש להפנות את‬
‫כל השאלות והבירורים בקשר למכרז הוא יו"ר ועדת המכרזים‪ ,‬מר רוני‬
‫פרקין‪.‬‬
‫‪ .0.1‬לאחר סיום הליכי המכרז ועם תחילת ההתקשרות עם הזוכה‬
‫ובמהלך תקופת ההסכם‪ ,‬נציגי המזמין יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .0.7./‬נציג המזמין האחראי לכל הנושאים המקצועיים והטכניים נשוא‬
‫המכרז הינו מנהל תחום בגרויות וסגן מנהל הייצור במדפיס‬
‫הממשלתי‪.‬‬
‫‪ .0.7.0‬נציג המזמין האחראי לנושאים הקשורים לפיקוח ולמעקב על עמידת‬
‫הספק בהתחייבויותיו בגין ההתקשרות ותנאיה הינה ממונה שרותי‬
‫אספקה ורכש במדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫‪ .0.7.3‬נציג המזמין האחראי לנושאים הקשורים בהפצת מחברות בחינה‪,‬‬
‫הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה הוא ממונה מחסנים‪.‬‬
‫‪ .0.7.1‬נציג המזמין האחראי לנושאים הביטחוניים הקשורים להתקשרות זו‬
‫הינו מנהל תחום ביטחון‪ ,‬אבטחת מידע וחירום במדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫‪ .0.7.8‬מנהל המדפיס הממשלתי יהיה רשאי למנות על פי שיקוליו נציגים‬
‫נוספים או אחרים לניהול הקשר עם הספק בנושאים המפורטים לעיל‬
‫ובנושאים אחרים הקשורים למכרז‪.‬‬
‫הקשר בין נציגי המזמין והספק יתנהל בכתב‪ .‬רק הבהרות ותשובות‬
‫בכתב תחייבנה את המזמין‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /5‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.0‬זכות עיון וסודות מסחריים ו‪1‬או מקצועיים‬
‫‪.0.0.1‬‬
‫בהתאם לתקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג ‪( /113 -‬להלן‪" :‬תקנות‬
‫חובת המכרזים")‪ ,‬מציעים שלא זכו במכרז רשאים‪ ,‬בתוך ‪ 32‬יום‪,‬‬
‫לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעת הספק הזוכה‪ .‬ועדת המכרזים‬
‫תהא רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז‪,‬‬
‫כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או‬
‫מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים‪.‬‬
‫מציע יציין מראש (בתשובתו לסעיף זה)‪ ,‬בשלב הגשת ההצעה‪ ,‬אלו‬
‫‪.0.0.0‬‬
‫חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי‪ .‬מציע יהיה‬
‫מנוע מלעיין בחלקים בהצעה הזוכה אשר בהצעתו שלו צוינו על ידו‬
‫במענה לסעיף זה‪ ,‬כסוד מסחרי ‪ /‬מקצועי‪ .‬על אף האמור תהא ועדת‬
‫המכרזים רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להציג בפני מציעים שלא‬
‫זכו במכרז‪ ,‬כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או‬
‫מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים‪.‬‬
‫המזמין רשאי לגבות אגרה עבור עיון כאמור‪ ,‬לכיסוי העלות‬
‫‪.0.5.3‬‬
‫הכרוכה בכך‪.‬‬
‫‪ .0.0‬תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז כמפורט בסעיף ‪ /.1‬לעיל‪.‬‬
‫מימוש האופציות יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין‪.‬‬
‫‪ .0.10‬הצמדה כאמור בסעיף ‪ – .1.1‬הגדרות לעיל‬
‫‪ .0.11‬המזמין יוציא לספק הזוכה במכרז הזמנות לרכישה ‪,‬מעת לעת לפי‬
‫צרכיו‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /1‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .3‬תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז‬
‫‪ .6.1‬ההשתתפות במכרז הינה רק‪:‬‬
‫‪ .3././‬למציע שברשותו לפחות ‪ /1‬כלי רכב המשמשים להובלת כספים‪,‬‬
‫העומדים בדרישות ובהוראות משרד התחבורה ומשטרת ישראל‬
‫וקיבלו את אישורם לכך‪.‬‬
‫‪ .3./.0‬למציע שמעסיק בעצמו (ולא ע"י קבלן משנה) לא פחות מ‪05 -‬‬
‫מאבטחים חמושים‪,‬כאשר לפחות ‪ 02‬מהם יהיו בעלי ותק שלא יפחת‬
‫משנה בעבודה אצל המציע‪.‬‬
‫להוכחת עמידת המציע בתנאי זה עליו לצרף להצעתו אישור מרו"ח‪1‬עו"ד‬
‫המאשר את כמות הרכבים ומספר המאבטחים המועסקים על ידו‪ ,‬כאמור‬
‫לעיל‪ .‬על האישור להיות תקף ועדכני למועד הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .6.0‬על המציע להיות בעל יכולת לבצע בעצמו את כל שלבי העבודה‪ .‬לא‬
‫תתקבל הצעה הכוללת היעזרות בקבלני משנה למעט‪ ,‬קבלן משנה‬
‫להפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר‪.‬‬
‫האחריות על קבלן המשנה וטיב עבודתו הינה של המציע בלבד‪.‬‬
‫יובהר כי העזרות בחברת בת כמוה כהיעזרות בקבלן משנה‬
‫‪ .6.6‬ההשתתפות במכרז הינה רק למציעים שיש להם ניסיון מוכח בביצוע‬
‫ואספקה בתחומי מדינת ישראל של שירותים מסוג דומה לשירותים‬
‫נשוא מכרז זה לרבות בהובלת כספים וטובין יקרי ערך אחרים‪ ,‬בהיקף‬
‫כולל שלא פחת מ ‪ ₪522,222 -‬לשנה לא כולל מע"מ בגין הפצה‬
‫מאובטחת והפצת טובין ליעדים מוגדרים וזאת במהלך השנים ‪,02//‬‬
‫‪ 02/3, 02/0‬וכי היה לו בכל אחת מהשנים ‪ 02/3 , 02/0 ,02//‬לקוח‬
‫אחד לפחות‪ ,‬שקיבל שירותים דומים לנשוא המכרז בהיקף כספי כולל‬
‫של לפחות ‪ ₪522,222‬לא כולל מע"מ או שלושה לקוחות לפחות‪,‬שקיבלו‬
‫שירותים דומים לנשוא המכרז בהיקף כספי כולל של ‪ ₪ 122,222‬לא‬
‫כולל מע"מ כל אחד‪.‬‬
‫להוכחת עמידת המציע בתנאי זה עליו לצרף להצעתו אישור מרו"ח המאשר‬
‫הנדרש‪ .‬על האישור להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .6.1‬ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים הנדרשים לפי‬
‫חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו‪( /176-‬להלן‪ -‬חוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים)‪ .‬אישורים כאמור יצורפו להצעה ‪.‬‬
‫על האישורים להיות תקפים ועדכניים לתאריך הגשת ההצעה ‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 02‬מתוך ‪/01‬‬
‫האישורים הנדרשים הם ‪:‬‬
‫‪ .3.1./‬אישור פקיד מורשה‪ ,‬רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי‬
‫חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהל פנקסי חשבונות‪ ,‬ושהינו נוהג לדווח על‬
‫הכנסותיו ושהיינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך‬
‫מוסף‪ ,‬התשל"ו‪./178-‬‬
‫‪ .3.1.0‬אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה‬
‫שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ"א‪( /11/-‬להלן‪ -‬חוק עובדים זרים)‬
‫ולפי שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪( /157-‬להלן‪ -‬חוק שכר מינימום)‪.‬המציע יצרף‬
‫להצעתו תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו המאומת על ידי עורך דין‬
‫כי המציע ובעל זיקה אליו‪ ,‬כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬לא‬
‫הורשעו נכון למועד הגשת ההצעה‪ ,‬ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים‬
‫זרים וחוק שכר מינימום‪ ,‬ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור‪-‬חלפה‬
‫שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק‬
‫עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ‪.1018‬‬
‫‪ .3.1.3‬אישור על כך שהמציע משלם לעובדיו שכר ומעניק להם תנאים סוציאליים‬
‫בהתאם להוראות כל דין (לרבות חוק שכבר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪,)/157-‬‬
‫הסכם קיבוצי וצו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים‪ ,‬התשי"ז‪-‬‬
‫‪ ,/187‬ככל שהם חלים על המציע או על עובדיו‪.‬‬
‫על האישור להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .3.8‬במידה שהמציע הינו חברה בע"מ יש לצרף להצעה נסח חברה מרשם החברות‬
‫המעיד על כך כי החברה רשומה כדין‪.‬‬
‫על האישור להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה‬
‫‪.3.6‬‬
‫ההשתתפות במכרז מותנית בהפקדתה‪ ,‬יחד עם ההצעה‪ ,‬של ערבות בנקאית (או‬
‫ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח‪ ,‬התשמ"א‪)/15/-‬‬
‫אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים או המחאה בנקאית‪ ,‬לפקודת המדפיס‬
‫‪.‬הממשלתי‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬בסך של ‪ ₪ 03,622‬בתוקף עד ליום ‪./8.6.02/1‬‬
‫בהתאם לנוסח המצ"ב במסמכי המכרז (ערבות מכרז)‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 0/‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .3.7‬יש לצרף להצעה רישיון עסק תקף מהרשות המקומית שעסקו של המציע‬
‫נמצא בתחום שיפוטה‪ ,‬הנדרש על‪-‬פי דין כדי לעסוק בתחומים הקשורים בנושא‬
‫ההתקשרות נשוא המכרז‪ .‬סעיף קטן זה (‪ )3.7‬אינו חל על מציע או על עסק שאינו‬
‫מחוייב ע"פ חוק ברישיון עסק‪.‬‬
‫על האישור להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪.3.5‬‬
‫הגשת ההצעה ללא שום סימני זיהוי של המציע )על גבי המעטפות ירשם מס'‬
‫המכרז בלבד(לתיבת המכרזים שבמחלקת אספקה ורכש בקומה שניה במדפיס‬
‫הממשלתי לא יאוחר מיום חמישי ‪ 16.6.0011‬שעה ‪ .10:00‬על המציעים לקחת‬
‫בחשבון כי בכניסה למתחם מתקיימות בדיקות בטחוניות ולכן עליהם לתכנן את‬
‫הגעתם לפחות שעה לפני המועד האחרון כר"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬הגשת ההצעות‬
‫כמו כן יצרף המציע להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים‪ ,‬והכל‬
‫לשביעות רצונה של ועדת המכרזים‪:‬‬
‫‪ .1./‬יש להגיש את ההצעות ב‪ 0-‬עותקים‪.‬‬
‫יש לצרף להצעה את כל מסמכי המכרז (חוברת המכרז)‪ ,‬לרבות הסכם‬
‫חתום שבחוברת זו‪ ,‬לרבות ריכוז השאלות והתשובות שפורסם באתר‬
‫האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי והמדפיס הממשלתי (אם יפורסם)‬
‫כשהם חתומים בכל עמוד בידי המורשה‪/‬ים לחתום בשם המציע‬
‫ובחותמתו הרשמית (אם הוא תאגיד)‪ .‬כאמור באישור שיצורף להצעה‬
‫בהתאם לאמור בסעיף ‪ 1.0‬להלן‪ .‬ההסכם ייחתם על ידי המציע בראשי‬
‫תיבות‪.‬‬
‫ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד‪.‬‬
‫אין לציין בהצעה כל תנאי ו‪1‬או הסתייגות‪ .‬ציון תנאים ו‪1‬או הסתייגויות‬
‫יפסול את ההצעה‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 00‬מתוך ‪/01‬‬
‫מציע אשר הינו תאגיד יצרף להצעתו אישור עו"ד‪/‬רו"ח בדבר זכויות‬
‫החותמים בשם המציע‪ ,‬שמם וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם‬
‫בגובה ההצעה הכוללת למכרז בתוספת מע"מ‪.‬‬
‫יש לצרף לאישור דוגמאות חתימה של מורשי החתימה אשר חתמו על‬
‫מסמכי המכרז‪ .‬על האישור להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה‪.‬‬
‫במידה ויחול שינוי במהלך תקופת ההתקשרות בפרטיהם או בסמכותם‬
‫של מורשי החתימה‪ ,‬יש להעביר במיידית וללא דיחוי‪ ,‬אישור‬
‫מרו"ח‪/‬עו"ד המפרט את השינוי ‪,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.1.0‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫על המציע להגיש הצעתו על גבי "טופס הצעה" למכרז המצ"ב‪ ,‬כאשר‬
‫מפורטים בטופס כל הפרטים המתבקשים ומצורפים לו כל המסמכים‬
‫הנדרשים בו והוא חתום על ידו‪ .‬על ההצעה להתייחס למלוא הפרטים‬
‫הנדרשים‪ .‬הצעת המחיר תכלול מסים‪ ,‬היטלים‪ ,‬עלויות מימון וכיוצא‬
‫באלה‪ ,‬וכל יתר העלויות‪ ,‬אך לא תכלול מע"מ‪.‬‬
‫המציע יצרף להצעתו הצהרה כי קרא את כל מסמכי המכרז‪ ,‬הבין אותם‪,‬‬
‫והוא מסכים ליתן את כל השרותים הנדרשים במכרז זה לפי הנוסח‬
‫המצ"ב‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫במקרה של חזרה של מציע מההצעה או סירוב של זוכה למלא אחר‬
‫הדרישות ממנו בגין הזכייה‪ ,‬או כל סטייה אחרת מהוראות המכרז‪ ,‬או‬
‫התנהגות של מציע שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב‪ ,‬יהיה המדפיס‬
‫הממשלתי רשאי לחלט את הערבות‬
‫‪.1.8‬‬
‫על המציע לצרף להצעתו רשימה של שלושה (‪ )3‬מלקוחותיו הגדולים‬
‫עבורם ביצע עבודות הדומות באופן כללי לעבודה נשוא מכרז זה בשנים‬
‫‪ 02/0 ,02//‬ו ‪ ,02/3 -‬כולל שמות אנשי קשר וטלפונים ‪ .‬במידה ואחד‬
‫מהלקוחות הינו משרד ממשלתי במדינת ישראל ניתן להסתפק בציון שם‬
‫המשרד ושם איש הקשר‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫הצעה אשר תוגש שלא בהתאם לדרישות פרק זה תידחה על הסף‪.‬‬
‫‪.1.0‬‬
‫מציע העונה לאמור בחוק חובת המכרזים‪ ,‬תשנ"ב‪( /110-‬להלן – חוק חובת‬
‫המכרזים) לעניין עידוד נשים בעסקים‪ ,‬יצרף להצעתו אישור של רואה‬
‫חשבון כי המציע הינו עסק בשליטת אישה כמשמעותו בחוק חובת‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 03‬מתוך ‪/01‬‬
‫המכרזים‪ .‬בנוסף‪ ,‬יצרף המציע להצעתו תצהיר של מחזיקה בשליטה‬
‫שהעסק הוא בשליטת אישה כמשמעותו בחוק חובת המכרזים‪ .‬למען הסר‬
‫ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי האמור לעיל יהיה בהתאם ובכפוף לחוק חובת‬
‫המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪./110-‬‬
‫צירוף "אישור" של רואה חשבון ו"תצהיר" של מחזיקה בשליטה כאמור‪,‬‬
‫הינם תנאי מוקדם לעניין סעיף זה‪.‬‬
‫‪.1.0‬‬
‫המציע מתחייב לעמוד בדרישות תשלומים סוציאליים‪ ,‬לשלם שכר‬
‫מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו‬
‫על ידו במהלך תקופת ההתקשרות‪( .‬להוכחת עמידת המציע בתנאי זה‬
‫עליו לצרף את הנדרש‬
‫‪ .1.10‬הצהרה של המציע‪ ,‬ו‪/‬או מי ממנהליו כי לא הורשע בעבירה לפי חוק‬
‫עובדים זרים) איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים מוגנים(‪,‬‬
‫התשנ"א ‪ ,/11/-‬לאחר ה‪ 3/-‬באוקטובר ‪ , 0220‬ובמידה והורשע‪ ,‬יציין‬
‫המציע בהצהרתו‪ ,‬את מועד ההרשעה‪ .‬במקרה שהורשע כאמור‪ ,‬לא‬
‫יתקשר המזמין‪ ,‬עמו‪ ,‬או עם תאגיד הקשור עמו במישרין‪ ,‬במשך שנה‬
‫אחת מיום שניתן פסק דין חלוט המרשיע אותו כאמור‪ ,‬ואם הורשע‬
‫יותר מפעם אחת – במשך שלוש שנים מיום שהורשע לאחרונה‪.‬‬
‫‪ .1.11‬הצהרה של המציע בדבר העדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ו‪/‬או‬
‫בעבירה שעניינה אי העברת ניכויים‪ ,‬אי דיווח לרשויות המס‪ ,‬אי מתן‬
‫קבלות רשמיות וכד'‪ ,‬זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות‪ ,‬לפי חוק‬
‫המרשם הפלילי ותקנות חשבים‪ ,‬התשמ"א – ‪ . /15/‬היה והמעוניין‬
‫להשתתף במכרז הינו תאגיד – היעדר הרשעה כאמור גם לגבי בעלי‬
‫השליטה בו ומנהליו הרשומים ומנהליו בפועל‪.‬‬
‫‪ .1.10‬הזוכה במכרז ידרש לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצ"ב‬
‫כנספח ג כשהיא חתומה בחתימה מלאה ע"י המורשים לחייב את המציע‬
‫(בהתאם למפורט באישור שיצורף לפי סעיף ‪ 1.0‬לעיל)‪ .‬במידה והמציע הוא‬
‫תאגיד‪ ,‬התחייבות תיחתם גם בחותמת של המציע‪.‬‬
‫‪ .1.16‬הזוכה במכרז ידרש לחתום על התחייבות להעדר ניגוד עניינים בנוסח‬
‫המצ"ב כנספח ה למכרז זה‪ ,‬כשהיא חתומה בחתימה מלאה ע"י המורשים‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 01‬מתוך ‪/01‬‬
‫לחייב את המציע‪( .‬בהתאם למפורט באישור לפי סעיף ‪ 1.0‬לעיל) במידה‬
‫והמציע הוא תאגיד‪ ,‬ההתחייבות תיחתם גם בחותמת של המציע‪.‬‬
‫‪ .1.11‬הזוכה‪/‬ים במכרז ידרש‪/‬ו לחתום על תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז‬
‫בנוסח המצ"ב כנספח ו למכרז זה‪ ,‬כשהיא חתומה בחתימה מלאה ע"י‬
‫המורשים לחייב את המציע‪( .‬בהתאם למפורט באישור לפי סעיף ‪ 1.0‬לעיל)‬
‫במידה והמציע הוא תאגיד‪ ,‬ההתחייבות תיחתם גם בחותמת של המציע‪.‬‬
‫יובהר כי על פי פסיקת בתי המשפט‪ ,‬אין לוועדת המכרזים שיקול‬
‫דעת להתיר סטייה מתנאים מהותיים בקשר להצעות‪ ,‬אף אם יביא‬
‫הדבר לפסילת ההצעה הטובה ביותר‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 08‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .5‬זכויות המזמין‬
‫‪.5.1‬‬
‫אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪,‬‬
‫והוא יהיה רשאי לקבל כל הצעה או כל חלק ממנה‪.‬‬
‫‪.8.0‬‬
‫אין באמור בפרק זה כדי לגרוע או למעט מכל זכות העומדת למזמין או‬
‫לוועדת המכרזים על פי חוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג‪ ,/113 -‬או התקנות על‬
‫פיו‪.‬‬
‫‪.8.3‬‬
‫המזמין רשאי להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול‬
‫ההתקשרות ביניהן או על בחירת חלק מן ההצעה בלבד‪.‬‬
‫‪.8.1‬‬
‫המזמין רשאי לבטל את המכרז או לדחותו‪ ,‬מסיבות תקציביות‪ ,‬ארגוניות או‬
‫מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫המזמין רשאי בכל עת‪ ,‬בהודעה שתועבר בכתב‪ ,‬להקדים או לדחות את‬
‫המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים‬
‫למכרז זה‪ ,‬ובכלל זה תיקון מסמכי המכרז בכל עת עד למועד האחרון להגשת‬
‫הצעות‪ ,‬וזאת על פי שיקול דעתו המוחלט‪.‬‬
‫‪.8.6‬‬
‫למען הסר ספק יובהר כי אין בהודעה על הזוכה בכדי לסיים את הליכי‬
‫הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה‪ ,‬וכי בטרם חתימת‬
‫מורשי החתימה מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים‪ ,‬המזמין‬
‫רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט‬
‫(וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהאפשרות העומדת בפני המזמין לבטל‬
‫או להפסיק את התקשרות בכל עת‪ ,‬כמפורט לעיל)‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 06‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .8‬בחירת הזוכה‬
‫בחירת הזוכה במרכז תיעשה בארבעה שלבים‪:‬‬
‫‪.8.1‬‬
‫שלב ראשון‬
‫ההצעות תיבדקנה לקביעת התאמתן לדרישות הפורמליות ‪,‬ובכלל זה עמידתן‬
‫בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ‪,‬הנזכרים בסעיפים ‪ 3‬ו ‪ 4 -‬לעיל ‪,‬בתנאי‬
‫המפרט הטכני וכתב הכמויות ולכל הדרישות ומסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .8.0‬שלב שני‪ :‬בדיקת איכות ההצעות‪ 10% -‬מהציון הכולל‬
‫בשלב זה רשאי יו"ר ועדת המכרזים של המזמין למנות ועדה מקצועית‪ ,‬אשר תחווה‬
‫דעתה בנוגע ליכולתם של המציעים לביצוע עבודות נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫תיערך בחינה של איכות ההצעות אשר עברו את השלב הראשון‪ .‬יו"ר ועדת המכרזים‬
‫של המזמין ימנה ועדה מקצועית אשר תבחן ותדרג את ההצעות על פי הפרמטרים‬
‫כמפורט להלן‪ .‬הציון המקסימלי שניתן לקבל בגין סעיף זה הינו ‪ 100‬נקודות‬
‫ומשקלו ‪ 10%‬בשקלול הכולל של ההצעה‪:‬‬
‫פרמטרים למדידה‪:‬‬
‫‪ .8.0.1‬ניסיון‪ :‬וותק של המציע בביצוע הפצה מאובטחת של חומר‬
‫בטחוני‪1‬רגיש‪1‬יקר ערך דומה‪1‬זהה לנדרש במכרז זה ‪50% -‬‬
‫‪ .8.0.0‬רמת המתקנים המוצעים לאיחסון ביניים ומיון‪ ,‬פריסתם ברחבי הארץ‪,‬‬
‫כמותם‪ ,‬והתאמתם לדרישת המזמין‪05% -‬‬
‫‪ .8.0.6‬התרשמות חברי הועדה המקצועית מאיכות רמת השירות הניתנת ע"י‬
‫המציע לרבות יכולותיו לשלוט‪ ,‬לבקר‪ ,‬ללוות‪ ,‬לדווח למזמין בזמן אמת‬
‫ולפקח אחר פעילות ההפצה המאובטחת בכלל והפצת הבגרויות בפרט‪–.‬‬
‫‪05%‬‬
‫הועדה עשוייה לבחון המלצות אודות המציע ואת רמת שביעות הרצון מהאופן בו‬
‫הוא מספק את השרותים לאחרים‪ ,‬בהתקשרויות אחרות ודומות‪.‬‬
‫הציון המקסימלי שניתן לקבל בסעיף "איכות ההצעה "‬
‫הינו ‪ 10‬נקודות מתוך ה‪100-‬‬
‫הועדה המקצועית תעביר לידי ועדת המכרזים דו"ח מפורט בדבר הניקוד אשר‬
‫נתנה לכל מציע‪.‬‬
‫הועדה המקצועית תהא רשאית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להסתמך על ביקור שיערכו חבריה‬
‫באתרי המציע‪ ,‬על פי בחירתה והחלטתה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 07‬מתוך ‪/01‬‬
‫הודעה על ביקור‪/‬ים כאמור תינתן למציע בהתראה מוקדמת של ‪ 01‬שעות לפחות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הוועדה עשויה לפנות באופן יזום ללקוחות המציע – גם אם פרטיהם לא צוינו‬
‫על ידו במסמכי המכרז – כדי לקבל מהם את התייחסותם לאיכות ורמת השרות‬
‫אותם קיבלו מהמציע‪.‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬ובהתאם להמלצת הועדה המקצועית שמור לוועדת המכרזים של המזמין‬
‫שיקול הדעת שלא להעביר לשלב הבא הצעות של מציעים אשר לא צברו ציון סף של‬
‫‪ 55‬נקודות לפחות מתוך ‪ 100‬נקודות בשלב האיכות ושלפי שיקול דעת ועדת‬
‫המכרזים לא יוכלו לעמוד באופן הולם בדרישות רמת השירות והאיכות הנדרשות‬
‫לביצוע העבודה נשוא המכרז‪.‬‬
‫לעניין זה יובהר‪ ,‬כי במידה ותחליט וועדת המכרזים להעביר מציע שקיבל ניקוד‬
‫נמוך מהציון חמישים וחמש (‪ )88‬לשלב הבא כאמור‪ ,‬ייראה הציון אשר קיבל אותו‬
‫מציע כציון הסף התחתון החדש לשם מעבר לשלב הבא‪.‬‬
‫הצעות אחרות אשר צברו את אותו ציון סף תחתון חדש‪ ,‬תועברנה לשלב הבא רק‬
‫במידה שהסיבה למתן ציון זה ע"י הוועדה המקצועית‪ ,‬הייתה זהה לסיבה שבגינה‬
‫ניתן ציון זה למציע אשר הוחלט להעבירו לשלב הבא‪.‬‬
‫ועדת המכרזים רשאית לברר פרטים אודות המציע וניסיונו לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי ההחלטה אם למנות ועדה כאמור מסורה לשיקול דעתו של יו"ר‬
‫ועדת המכרזים‪ ,‬והוא רשאי להחליט שאין צורך במינוי ועדה כאמור‪.‬‬
‫‪ 8.6‬שלב שלישי‪ :‬בחינת רכיבי מחיר‪ 80% -‬מהציון הכולל‬
‫לאחר מתן הניקוד למציעים בשלב השני‪ ,‬תיבחנה הצעות המחיר של המציעים‬
‫השונים‪ .‬ויינתן ציון באופן יחסי‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫הציון המקסימאלי שניתן לקבל בגין שלב זה הינו ‪ /22‬נקודות ומשקלו ‪62%‬‬
‫בשקלול הכולל של ההצעה‪.‬‬
‫ההצעה הזולה ביותר (לחלק א' ולחלק ב' כל אחד בניפרד) תזכה ל‪ /22 -‬נקודות‪.‬‬
‫כל ההצעות הבאות תקבלנה ציון באופן יחסי להצעה הזולה ביותר‪ ,‬בסדר יורד‪.‬‬
‫כך שכל הצעה יקרה מההצעה הזולה תקבל ניקוד הנמוך מ‪ /22 -‬באותו שיעור בו‬
‫ההצעה גבוהה מן ההצעה הזולה ביותר‪ .‬לדוגמא‪ ,‬הצעה הגבוהה ב‪ 08% -‬מן‬
‫ההצעה הזולה ביותר תקבל ‪ 78‬נקודות‪ .‬מהאמור לעיל ניתן להבין כי למזמין‬
‫שמורה הזכות לבחור הצעה זוכה לחלק א' והצעה אחרת זוכה לחלק ב'‪.‬‬
‫‪ 8.1‬שלב רביעי‬
‫לאחר השלב השלישי יוכל המזמין לבחור בזוכה‪/‬זוכים‪,‬‬
‫בהתאם לציון הסופי הכולל‪.‬‬
‫בשלב זה תיבחר ההצעה הזוכה‪ ,‬לפי מפתח משוקלל של ‪ 62%‬עבור הציון שהתקבל‬
‫בחישוב הצעת המחיר בשלב השלישי כמפורט לעיל‪ ,‬ו‪ 12% -‬עבור הציון שתקבל‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 05‬מתוך ‪/01‬‬
‫בחישוב הניקוד בנושא האיכות שצברו ההצעות בשלב השני‪ .‬ההצעה הזוכה תהיה‬
‫זו אשר עפ"י השקלול האמור תזכה בניקוד הגבוה מבין כל ההצעות שהגיעו לשלב זה‬
‫ההצעות תדורגנה בסדר יורד‪ .‬ההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר בשקלול (לכל‬
‫חלק בניפרד) תדורג ראשונה וכך הלאה‪.‬‬
‫אם בשלב זה‪ ,‬לאחר שקלול התוצאות‪ ,‬תהיינה שתי הצעות או יותר אשר תקבלנה‬
‫ציון משוקלל זהה‪ ,‬כאשר בנסיבות העניין ניתן להכריז רק על הצעה אחת מבין‬
‫השתיים כזוכה‪ ,‬ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק‬
‫חובת המכרזים‪ ,‬תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורפו לה בעת‬
‫הגשתה "אישור" של רואה חשבון ו"תצהיר" של מחזיקה בשליטה‪ ,‬כאמור בסעיף‬
‫‪ 4.8‬לעיל‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי חישוב מחיר ההצעה יערך תוך התחשבות במלוא עלות ההצעה‬
‫למזמין‪ ,‬וכי להצעה הזולה ביותר תחשב ההצעה שעלותה הכוללת עבור המזמין הינה‬
‫הנמוכה ביותר האמור לעיל יחול גם לצורך קביעת ההצעה הזולה ביותר‪ .‬למען הסר‬
‫ספק יודגש כי האמור לעיל יחול גם לצורך קביעת ההצעה הזולה ביותר לעניין זכות‬
‫השימוע המוקנית למציע אשר הצעתו נקבעה כזולה ביותר אך לא זכתה במכרז‬
‫כאמור בתקנה ‪(0/‬ב) לתקנות חובת המכרזים‪,‬התשנ"ג‪./113-‬‬
‫המזמין אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר לביצוע עבודה מבין כלל‬
‫ההצעות שבהליך‪.‬‬
‫יובהר כי ועדת המכרזים רשאית להכריז על זוכה שני (אך אינה חייבת לעשות כך)‬
‫איתו יוכל המזמין להתקשר ישירות וללא מכרז‪ -‬לביצוע העבודות נשוא מכרז זה‪,‬‬
‫במקרים של הפרת ההסכם ואי עמידה בו מצידו של הזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪ .1‬התחייבות ואישורים שיידרשו מאת הספק בגין זכייה במכרז‬
‫בתוך חמישה (‪ )8‬ימי עבודה מיום קבלת ההודעה מיו"ר ועדת המכרזים על זכיית‬
‫הספק במכרז‪ ,‬יפעל הזוכה במכרז כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .7./‬ימסור למזמין ערבות בנקאית (או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח‬
‫על שירותים פיננסיים (ביטוח)‪ ,‬התשמ"א‪ )/15/ -‬אוטונומית ובלתי מותנית‪ ,‬בשיעור‬
‫של ‪ 8%‬מההיקף הכספי המוערך להתקשרות בתוספת מע"מ‪ ,‬צמודה למדד‬
‫המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם‪ ,‬לפקודת המדפיס הממשלתי‪ ,‬משרד‬
‫האוצר‪ ,‬בתוקף עד ליום ‪ /3.1.02/8‬בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח ב' (להלן‪ -‬ערבות‬
‫הביצוע)‪ .‬ערבות זו תשמש להבטחת הביצוע של מלוא התחייבויות הזוכה במועדון‬
‫על פי מכרז זה‪ .‬הערבות תוחזר לזוכה עם מילוי כל התחייבויותיו‪ ,‬ולאחר קיזוז‬
‫פיצויים‪ ,‬בהתאם לחוזה שבין הצדדים‪ .‬תוקף הערבות יוארך‪ ,‬לפי דרישת המזמין‪,‬‬
‫עד ל – ‪ 12‬יום לאחר קבלת אישור המזמין על סיום ביצוע העבודה של הספק‪.‬‬
‫‪ .7.0‬במידה שהמזמין יממש את האופציות הנתונות בידו ויאריך את תקופת‬
‫ההתקשרות עם הספק כמפורט בסעיף ‪ 2.9‬לעיל‪ ,‬יאריך הספק את תוקף ערבות‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 01‬מתוך ‪/01‬‬
‫הביצוע עד לתום ‪ 12‬ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת‪ .‬הספק ימציא‬
‫למזמין ערבות חדשה או אישור על הארכת הערבות הקיימת‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 7-‬ימים‬
‫בטרם תחל תקופת ההתקשרות הנוספת בגין מימוש האופציה‪.‬‬
‫יודגש שתנאי למימוש האופציות הנתונות בידי המזמין להארכת תקופת‬
‫ההתקשרות עם הספק היא עמידת הספק בתנאי סעיף ‪ 3.1‬לתנאי המכרז בתאריך‬
‫מימוש האופציות‪.‬‬
‫‪ .7.3‬יחתים את עובדיו אשר יועסקו בהפצה המאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות‬
‫נשוא מכרז זה על הצהרת סודיות‪ ,‬בהתאם לנוסח המצורף לחובת המכרז כנספח ד'‪.‬‬
‫ההתחייבויות החתומות ע"י העובדים תועברנה למזמין‪ .‬יודגש כי בכל אחד משלבי‬
‫ההפצה המאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות וחומר בטחוני כאמור בסעיף ‪0‬‬
‫לעיל‪ ,‬יורשו לעסוק רק עובדי הספק אשר הוחתמו על הצהרת הסודיות כאמור‬
‫ואשר עברו הכשרה כאמור במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .7.1‬ימציא למזמין עותק חתום של ההסכם המצורף לחוברת המכרז‪.‬‬
‫המציע מתחייב לחתום על ההסכם המצורף לחוברת המכרז כמות שהוא‪.‬‬
‫מילוי הדרישות שבסעיף זה מהווה תנאי מוקדם ליצירת יחסים חוזיים בין‬
‫הצדדים‪ ,‬ואין בהודעה על הזוכה במכרז כדי לסיים את הליכי המכרז או‬
‫כדי ליצור יחסים חוזיים‪ ,‬עד למילוי הדרישות האמורות על ידי החוזה‪.‬‬
‫‪ .0‬מקום שיפוט ייחודי‬
‫מובהר בזאת כי בהתאם לתקנה ‪ 0‬לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי‬
‫דין)‪ ,‬התש"ס‪ ,0222 -‬תוגש תובענה בקשר למכרז זה אך ורק לבית המשפט המוסמך‬
‫בעיר ירושלים‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪/01‬‬
‫מפרט טכני‬
‫וכתב כמויות‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 3/‬מתוך ‪/01‬‬
‫מפרט טכני וכתב כמויות‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ ././‬המדפיס הממשלתי מופקד על הפקת בחינות הבגרות עבור משרד‬
‫החינוך לרבות הפצתן בהפצה מאובטחת לסניפי בנק ברחבי הארץ‬
‫כולל באיו"ש ושלוחות משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ ./.0‬המדפיס הממשלתי מופקד על הפקת מחברות הבחינה של מבחני‬
‫הבגרות ומבחנים מקצועיים אחרים‪ ,‬נוסחאונים במתמטיקה‬
‫ופיסיקה בשפות שונות ורמות שונות‪ ,‬עטיפות לבחינות‪ ,‬דוחות בחינה‬
‫אינטרנים ואקסטרנים‪ ,‬תשובונים למבחנים וחומר נלווה אחר‬
‫והפצתם לבתי ספר ‪,‬מרכזי בחינה ואתרים הנקבעים בהתאם לצרכים‬
‫בכל רחבי הארץ כולל איו"ש‪.‬‬
‫‪ ./.3‬המדפיס הממשלתי מופקד על הפקת חומרים רגישים‪ ,‬בטחוניים‪,‬‬
‫חסויים וכו' עבור משרדי הממשלה ומופקד על העברתם המאובטחת‬
‫למשרדים אלו ומהם‪.‬‬
‫‪ .0‬השירותים הנדרשים מהמציעים הם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .0.1‬מיון ואריזה מבחני הבגרות‬
‫‪ .0././‬הצבת עובדים בכמות ובמועדים שיקבעו לצורך ביצוע אימות‬
‫ובדיקה של מעטפות שאלונים‪ ,‬ביחד עם עובדי המדפיס‬
‫הממשלתי‪ ,‬כפי שיבואו לידי ביטוי בדרישות שבסעיף ‪,2.1.8‬‬
‫הכנסתם לשקים‪ ,‬סגירת השקים והפצתם ליעדם‪.‬‬
‫‪ .0./.0‬איסוף השקים לפי מועדי משלוח‪ ,‬בימים ובשעות שייקבעו על ידי‬
‫המזמין‪ ,‬והפצתם לסניפי בנק ושלוחות משרד החינוך בכל רחבי‬
‫הארץ לרבות איו"ש במכוניות משוריינות‪ ,‬כאשר כל מכונית‬
‫תאוייש בלא פחות משני מאבטחים חמושים שהוכשרו ואושרו על‬
‫ידי הספק בהכשרה מתאימה וברמה הנדרשת להעברת כספים‪.‬‬
‫המכונית המשוריינת לא תשולב למשימה נוספת אחרת ו‪/‬או‬
‫למשימה מנהלתית של הספק‪ ,‬הנסיעה מחצר המדפיס הממשלתי‬
‫תהיה רציפה וישירה‪ ,‬ללא עצירות ביניים‪ ,‬אל היעדים הסופיים‪,‬‬
‫אליהם מיועדים השקים שהועמסו אל המכונית‪ ,‬או אל אתר‬
‫איחסון שאושר מראש על ידי המזמין‬
‫‪ .0./.3‬איסוף משטחים של מחברות‪ ,‬נוסחאונים‪ ,‬עטיפות ודוחות בחינה‬
‫מיונם‪ ,‬באתר איחסון שאושר מראש על ידי המזמין‪ ,‬על פי‬
‫רשימות והפצתם לבתי ספר ומרכזי בחינה בכל רחבי הארץ‬
‫לרבות באיו"ש‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0./.1‬מועדי הבחינות מתפרסים לאורך השנה בכ ‪ 8 -‬מועדים עיקריים‪:‬‬
‫‪ .0./.1./‬מועד חורף‬
‫‪ .0./.1.0‬מועד אביב‬
‫‪ .0./.1.3‬מועד קיץ‬
‫‪ .0./.1.1‬מועד ב'‬
‫‪ .0./.1.8‬מועד חצב ברק‬
‫‪ .0./.8‬בכל אחד ממועדי הבחינות ובכל משלוח‪ ,‬ידרש המציע להציב‬
‫עובדים לצורך מיון‪ ,‬אימות ובדיקה של מעטפות שאלונים‬
‫ותקליטורים‪ ,‬פעילות זו תבוצע במשותף עם עובדי המזמין‪.‬‬
‫‪ .0./.6‬להפיץ את שאלוני הבחינה‬
‫‪ .0./.7‬השאלונים יופצו ב‪ //-‬משלוחים מחברות הבחינה ‪ ,‬הנוסחאונים‪,‬‬
‫עטיפות ‪,‬דוחות בחינה וחומר נלווה אחר יופצו ב‪ 1 -‬משלוחים‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ .0.1.1.1‬הפצת שאלונים (בחתך מועדים)( להלן חלק א')‬
‫‪ .0.1.1.1.1‬השאלונים יופצו לכ‪ /52 -‬סניפי בנקים ושלוחות‬
‫משרד החינוך בכל רחבי הארץ כולל באיו"ש‪ ,‬במועד‬
‫חורף בכשני משלוחים‪.‬‬
‫‪ .0.1.1.1.0‬השאלונים יופצו לכ ‪ 78 -‬סניפי בנקים‪/‬אתרי איחסון‬
‫ושלוחות משרד החינוך בכל רחבי הארץ כולל‬
‫באיו"ש‪ ,‬במועד אביב – בכמשלוח אחד‪.‬‬
‫‪ .0.1.1.1.6‬השאלונים יופצו לכ‪ /52 -‬סניפי בנקים‪/‬אתרי איחסון‬
‫ושלוחות משרד החינוך בכל רחבי הארץ כולל איו"ש‪,‬‬
‫במועד קיץ– בכ‪ 6 -‬משלוחים‪.‬‬
‫‪ .0.1.1.1.1‬השאלונים יופצו לכ‪ /52 -‬סניפי בנקים‪/‬אתרי איחסון‬
‫ושלוחות משרד החינוך בכל רחבי הארץ כולל איו"ש‪,‬‬
‫במועד ב' –בכמשלוח אחד‪.‬‬
‫‪ .0.1.1.1.5‬השאלונים יופצו לכ‪ 82 -‬סניפי בנקים‪/‬אתרי איחסון‬
‫ושלוחות משרד החינוך בכל רחבי הארץ כולל איו"ש‪,‬‬
‫במועד חצב ברק – בכמשלוח אחד‪.‬‬
‫‪ .0.1.1.0‬מחברות בחינה ‪ ,‬נוסחאונים ‪,‬עטיפות ודוחות בחינה‬
‫בחתך מועדים)(להלן חלק ב')‬
‫‪ .0.1.1.0.1‬מחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים ‪,‬עטיפות ודוחות בחינה‬
‫יופצו לכ‪ 182 -‬בתי ספר ושלוחות משרד החינוך בכל‬
‫רחבי הארץ כולל איו"ש עבור מועד חורף (במועד זה‬
‫יתכן ויופצו לבתי הספר ‪ 32%‬ממחברות בחינה‬
‫לטובת מועד קיץ העוקב)‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.1.1.0.0‬מחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים ‪,‬עטיפות ודוחות בחינה‬
‫יופצו לכ‪ /32 -‬מרכזי בחינה בכל רחבי הארץ כולל‬
‫איו"ש עבור מועד אביב‪.‬‬
‫‪ .0.1.1.0.6‬מחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים ‪,‬עטיפות ודוחות בחינה‬
‫ויופצו לכ‪ //22 -‬בתי ספר ושלוחות משרד החינוך בכל‬
‫רחבי הארץ כולל איו"ש עבור מועדי קיץ ‪ +‬מועדי ב'‬
‫(במועד זה יקוזזו מספר המחברות שהופצו (אם‬
‫הופצו) לבתי הספר במועד חורף הקודם כאמור לעיל)‬
‫‪ .0.1.1.0.1‬מחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים ‪,‬עטיפות ודוחות בחינה‬
‫יופצו לכ‪ 88 -‬מרכזי בחינה בכל רחבי הארץ כולל‬
‫איו"ש עבור מועד חצב ברק‬
‫‪ .0.1.0‬הצבת עובדים במדפיס הממשלתי לצורך אימות ובדיקה(להלן‬
‫חלק א')‪.‬‬
‫‪ .0./.5./‬בכל אחד מהמשלוחים‪ ,‬במועדי הבגרויות השונים ידרש‪,‬‬
‫המציע להציב עובדים מטעמו לצורך ביצוע מיון‪ ,‬אימות‬
‫ובקרה במשותף עם עובדי המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫‪ .0./.5.0‬לפני התאריך הנקוב לאיסוף השאלונים מהמדפיס‬
‫הממשלתי‪ ,‬יציב הספק‪ ,‬בתיאום עם נציג מוסמך של‬
‫המדפיס הממשלתי‪ ,‬נציגים לאיסוף‪ ,‬מיון‪ ,‬אימות ובקרה ‪,‬‬
‫עובדי חדר שקים ואחראי מטעמו במדפיס הממשלתי‬
‫לביצוע בדיקה ואימות‪.‬‬
‫‪ .0./.5.3‬העובדים שיוצבו ע"י הספק יהיו בעלי ‪ /0‬שנות לימוד‬
‫לפחות ובעלי שליטה בשפה העברית קרוא וכתוב‪ .‬ברמה‬
‫תיכונית‪.‬‬
‫‪ .0./.5.1‬נציגי הספק והאחראי מטעמו יעברו הכשרה של כ‪ 3-‬שעות‬
‫במדפיס הממשלתי‪ .‬הכשרה כאמור תבוצע לפני כל מועד‬
‫ובמועד שייקבע ע"י המדפיס הממשלתי‪ .‬יודגש כי רק‬
‫עובדי שעברו הכשרה כאמור (ההכשרה כוללת ראיון אישי‬
‫ומבחן התאמה) ועמדו בה בהצלחה‪ ,‬יוכלו להשתלב‬
‫בעבודת הבדיקה והאימות שתבוצענה כמפורט במסמכי‬
‫המכרז‪ .‬המחיר המוצע יכלול את כל העלויות הנגזרות‬
‫מההכשרה הנ"ל לרבות שעות העבודה לטובת ההכשרה‬
‫הנדרשת‪.‬‬
‫‪ .0./.5.8‬צוות העובדים שהספק יציב במדפיס הממשלתי יכלול‪:‬‬
‫‪ .0.1.0.5.1‬ראש צוות‬
‫‪ .0.1.0.5.0‬עובדים לחדר איחסון שקים‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.1.0.5.6‬עובדים לאימות‪ ,‬מיון ובדיקה ‪ ,‬הכנסה לשקים‬
‫והעברתם למשלוח‪.‬‬
‫‪ .0./.5.6‬להלן נתונים בסיסיים להפצת הבגרויות(תשומת לב לכך‬
‫שחלקם של הנתונים מבוססים על הערכות בלבד וכי הם‬
‫עשויים להשתנות)(להלן חלק א')‬
‫המועד‬
‫מספר‬
‫משלוחים‬
‫לכל מועד‬
‫מספר‬
‫סניפי‬
‫בנקים‬
‫להפצת‬
‫הבחינות‬
‫לכל‬
‫משלוח‬
‫(הערכה)‬
‫מס'‬
‫שקים‬
‫למועד‬
‫(הערכה)‬
‫מס'‬
‫מעטפות‬
‫למועד‬
‫(הערכה)‬
‫מס'‬
‫ימי‬
‫אימות‬
‫לכל‬
‫משלוח‬
‫כ‪-‬‬
‫‪150,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫אחראי‬
‫צוות‬
‫מטעם‬
‫הספק‬
‫מועד קיץ‬
‫מספר‬
‫נציגים‬
‫מטעם‬
‫הספק‬
‫לכל יום‬
‫אימות‬
‫מספר‬
‫עובדים‬
‫בחדר‬
‫שקים‬
‫מטעם‬
‫הספק‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪0,000 -‬‬
‫‪1‬‬
‫משלוח‬
‫אחד עם‬
‫אנגלית‬
‫סה"כ‬
‫עובדים‬
‫כולל‬
‫אחראי‬
‫שהספק‬
‫יידרש‬
‫להציב‬
‫אצל‬
‫המזמין‬
‫בכל‬
‫משלוח‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫מועד ב'‬
‫‪1‬‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪0,500 -‬‬
‫כ‪-‬‬
‫‪50,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16‬‬
‫חצב ברק‬
‫‪1‬‬
‫כ‪55 -‬‬
‫כ‪85 -‬‬
‫כ‪850 -‬‬
‫כ‪1 -‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫מועד‬
‫חורף‬
‫משלוח‬
‫אחד עם‬
‫אנגלית‬
‫מועד‬
‫אביב‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪6,000 -‬‬
‫כ‪-‬‬
‫‪50,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫כ‪15 -‬‬
‫כ‪150 -‬‬
‫כ‪1,000 -‬‬
‫כ‪1 -‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫______________‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0./.5.7‬נציגי הספק תפקידיהם ותחומי אחריותם‪:‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1‬ראש צוות‬
‫‪ .0.1.0.1.1.1‬עובד בעל ‪ /0‬שנות לימוד לפחות‪ ,‬ידע בעברית‬
‫ברמה של שפת אם‪ ,‬עובד קבוע של החברה‬
‫בעל ותק של שנתיים לפחות‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.0‬פיקוח על ביצוע העבודה ע"י צוות עובדי‬
‫הספק לשביעות רצון המזמין‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.6‬אחריות על העובדים מטעם הנציג לרבות‬
‫בנושא משמעת‪ ,‬סידור עבודה‪ ,‬הפסקות‬
‫הגעה בזמן בתחילת יום העבודה‪ ,‬חזרה בזמן‬
‫מהפסקות וכדו'‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.1‬אחריות על החלפת נציג‪/‬ים של הספק‬
‫שאינם עונים לדרישות ו‪/‬או עם בעיות‬
‫משמעת ו‪/‬או כל סיבה אחרת על פי דרישת‬
‫המזמין‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.5‬חתימה על חדר שקים שיועבר לאחריותו של‬
‫ראש צוות מטעם הספק לצורך איחסון‬
‫השקים שיעברו לאחריות הספק עד‬
‫למשלוחם לסניפי הבנק‪ /‬אתרי איחסון‪/‬‬
‫שלוחות משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.8‬מתאם את הליך משלוח השקים עם שאלוני‬
‫בחינות הבגרות והתקליטורים עם נציגי‬
‫הספק לבלדרות המאובטחת לרבות זימון‬
‫רכבים של הבלדרות המאובטחת לאיסוף‬
‫ושינוע השקים‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.1‬דיווח שוטף למזמין על התקדמות ההפצה‬
‫ומתן מענה לכל שאלה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או‬
‫בקשת הבהרה שיידרשו על ידי המזמין‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.0‬עובדים לחדר איחסון שקים‪.‬‬
‫עובד בעל ‪ /0‬שנות לימוד לפחות‪ ,‬ידע‬
‫‪.0.1.0.1.0.1‬‬
‫בעברית ברמה של שפת אם‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.0.0‬אחריות על חדר שקים‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.0.1.0.1.0.6‬‬
‫‪.0.1.0.1.0.1‬‬
‫‪.0.1.0.1.0.5‬‬
‫‪.0.1.0.1.0.8‬‬
‫‪.0.1.0.1.0.1‬‬
‫קבלת שקים שנארזו ונסגרו ע"י הצוותים‬
‫כאמור בסעיף ‪ 0./.5.7.3.6‬שלהלן‪.‬‬
‫קבלת תעודות משלוח של השקים האמורים‬
‫בסעיף ‪ 0./.5.7.0.3‬שלעיל ושנארזו לפי סניפי‬
‫הבנק‪.‬‬
‫בדיקת המצאות חתימות של מבצעי‬
‫האימות ובקרה במידה ואין חתימה נדרשים‬
‫להעביר את תעודות המשלוח לחתימה‪.‬‬
‫שמירת תעודות המשלוח והעברתן לבלדרות‬
‫המאובטחת לצורך ביצוע משלוח השקים‬
‫והחתמת סניפי הבנק‪.‬‬
‫סידור השקים בתוך חדר השקים לפי אזורי‬
‫משלוח ו‪/‬או סדר משלוח השקים ו‪/‬או סניפי‬
‫בנק ו‪/‬או על פי החלטת ראש הצוות‪,‬‬
‫ובהתאם להנחיות המזמין‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.6‬עובדים לאימות‪ ,‬בדיקה וסגירת שקים‬
‫‪.0.1.0.1.6.1‬‬
‫‪.0.1.0.1.6.0‬‬
‫‪.0.1.0.1.6.6‬‬
‫‪.0.1.0.1.6.1‬‬
‫עובדים בעלי ‪ /0‬שנות לימוד לפחות‪ ,‬ידע‬
‫בעברית ברמה של שפת אם‪.‬‬
‫נציגי הספק יעבירו את מעטפות השאלונים‬
‫והתקליטורים מתאי האחסון לעמדות‬
‫האימות והבדיקה ויסדר אותן בהתאם‬
‫להנחיות נציג המזמין‪.‬‬
‫נציגי הספק יאספו שק שיסופק ע"י המדפיס‬
‫הממשלתי ירשמו עליו באופן בולט את מספר‬
‫סניף הבנק אליו מיועד משלוח השק‪ ,‬יפתחו‬
‫ויתקינו אותו על גבי מתקן יעודי לאחזקת‬
‫השקים‪.‬‬
‫נציגי הספק יסרקו את הברקוד המודפס על‬
‫גבי מדבקת הפרטים שמודבקת על המעטפה‬
‫ויוודאו כי המעטפה נקראה במערכת‬
‫הממוחשבת של המדפיס הממשלתי ויכניסו‬
‫אותה לשקים שיסופקו ע"י המדפיס‬
‫הממשלתי‪ .‬באחריות נציגי הספק לבדוק‬
‫ולאמת שתכולת השקים תואמת את רשימות‬
‫ההפצה של משרד החינוך‪ .‬שלב הבדיקה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.0.1.0.1.6.5‬‬
‫‪.0.1.0.1.6.8‬‬
‫‪.0.1.0.1.6.1‬‬
‫‪.0.1.0.1.6.0‬‬
‫‪.0.1.0.1.6.0‬‬
‫והאימות כאמור יתבצע מול עובדים של‬
‫המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫נציג הספק יערום את השקים לאותו סניף‬
‫בנק על גבי עגלות שיסופקו ע"י המדפיס‬
‫הממשלתי‪.‬‬
‫בסיום הכנסת מעטפות בכל שק תופק‬
‫מדבקה לשק‪ .‬נציג הספק יביא את המדבקה‬
‫ויוודא הדבקתה על גבי השק וסגירת השק‬
‫בחבק בטחוני שיסופק על ידי המדפיס‬
‫הממשלתי‪.‬‬
‫עם סיום הכנסת המעטפות לשקים תופק‬
‫מדבקה "שק אחרון"‪ ,‬אותה ידביקו נציגי‬
‫הספק על גבי השק האחרון ‪.‬‬
‫עם סיום הכנסת המעטפות לשקים יחתמו‬
‫נציגי הספק ונציגי המדפיס הממשלתי על‬
‫תעודת משלוח המהווה רשימת המעטפות‬
‫שהוכנסו לשקים ‪.‬‬
‫השקים הסגורים יועברו ע"י נציגי הספק‬
‫" חדר שקים" במדפיס‬
‫למתחם סגור‬
‫הממשלתי שייועד לכך מראש‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1‬הבהרות נוספות‬
‫‪ .0.1.0.1.1.1‬מודגש ומובהר כי קיימת אפשרות שנציגי‬
‫הספק ידרשו לבצע את האמור בסעיף זה‬
‫בזמן קצר יותר או בתהליך אחר שיקבע על‬
‫ידי המזמין ועל פי שיקול דעתו‪ .‬במצב זה‬
‫ידרשו נציגי הספק לעבודה אינטנסיבית‬
‫הכרוכה בשעות עבודה ארוכות לרבות עד‬
‫לשעות הלילה המאוחרות‪ .‬יודגש כי נציגי‬
‫הספק לרבות האחראי מטעמו יהיו נציגיו‬
‫הקבועים ל‪ // -‬המשלוחים המפורטים‬
‫במפרט זה לפחות‪ .‬החלפת נציג של הספק‬
‫תותר במקרים חריגים לאחר קבלת אישור‬
‫בכתב מנציג מוסמך של המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫יודגש כי העבודה המפורטת לעיל כרוכה‬
‫בעבודת סבלות המצריכה כושר פיסי גבוה‪,‬‬
‫יכולת קריאה ושליטה מלאים בשפה העברית‬
‫לרבות השכלה של ‪ /0‬שנות לימוד‪ .‬באחריות‬
‫הספק הזוכה לוודא כי נציגיו יתאימו לביצוע‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪/01‬‬
‫מטלות העבודה שפורטו לעיל‪.‬בנוסף‪ ,‬לעיתים‬
‫יתכן מצב בו המזמין יחל את עבודת האימות‬
‫וההכנסה לשקים בטרם יגיעו עובדי הספק‬
‫וזאת משיקולי יעילות ולוח זמנים שמחייב‬
‫זאת‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.0‬שעות העבודה של נציגי הספק בימי האימות‬
‫הינם משעה ‪ 27:32‬בבוקר ועד השעה ‪. /5:32‬‬
‫יום העבודה לא כולל שעות נסיעה (כך שיום‬
‫אימות הינו יום עבודה בן ‪ /2-/0‬שעות‬
‫במדפיס הממשלתי לא כולל שעות נסיעה)‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.6‬העובדים שיוצבו ע"י הספק יגיעו בלבוש‬
‫הולם לרבות נעליים סגורות ( רצוי נעלי‬
‫בטיחות ) ובגדי עבודה תיקניים למנוע פגיעה‬
‫בטיחותית‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.1‬מפקח מטעם המזמין יכול להכנס בכל עת‬
‫לחדר השקים לשהות בו‪ ,‬לבצע ולערוך בקרה‬
‫על תהליכי העבודה בחדר השקים‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.1.1.5‬מובהר ומודגש כי חתימת נציג הספק על‬
‫תעודת משלוח מעידה על תכולת שק‬
‫ומחייבת באופן מלא את הספק עצמו ועל כל‬
‫המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪ .0.1.0‬תוספת או הפחתה במספר ימי אימות ו‪1‬או עובדים (להלן חלק‬
‫א')‬
‫‪ .0./.1./‬בדרך כלל עומדים לטובת הספק ‪ 3‬ימים לאימות ובקרה‬
‫והכנה למשלוח‪ .‬עם זאת‪ ,‬במקרים מסויימים שאינם‬
‫צפויים‪ ,‬המדפיס הממשלתי שומר לעצמו את הזכות‬
‫להוסיף ו‪/‬או להפחית ימי אימות ו‪ /‬או עובדים בהתאם‬
‫לצרכיו ולשיקוליו‪.‬‬
‫‪ .0./.1.0‬במקרים של הוספה ו‪/‬או הפחתה של ימי אימות כאמור‬
‫יוסיף המזמין לסך התמורה ו‪/‬או יפחית המזמין מסך‬
‫התמורה שהוא אמור לשלם לספק הזוכה במכרז על פי‬
‫כמות ימי העבודה שהתווספה ו‪/‬או הוחסרה במכפלה של‬
‫‪ ₪ 100‬לא כולל מע"מ לכל יום עבודה של עובד אחד‪.‬‬
‫‪ .0./.1.3‬במקרים של הוספה ו‪/‬או הפחתה של עובד שנדרשה על‬
‫ידי המזמין ו‪/‬או שהתבקשה על ידי ההספק ואושרה על ידי‬
‫המזמין‪ ,‬כאמור יוסיף המזמין לסך התמורה ו‪/‬או יפחית‬
‫המזמין מסך התמורה שהוא אמור לשלם לספק הזוכה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪/01‬‬
‫במכרז סך של ‪ ₪ 100‬לא כולל מע"מ לכל יום עבודה של‬
‫עובד אחד‪.‬‬
‫‪ .0.0‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות (להלן חלק א')‬
‫‪ .0.0./‬השאלונים המיועדים להפצה יימסרו לזוכה במכרז‪ ,‬כשהם ארוזים בכ‪-‬‬
‫‪ 032,222‬מעטפות בטיחות מיוחדות הארוזות בכ‪ /8,222 -‬שקים בסך‬
‫הכול (בכל המשלוחים)‪ .‬משקל כל שק כ‪ 08 -‬ק"ג‪ .‬כמות שאלונים‪,‬‬
‫המעטפות והשקים המשוערת הינה כדלקמן (תשומת לב לכך שמדובר‬
‫בכמויות מוערכות בלבד)‪:‬‬
‫מס' סניפי‬
‫בנקים‬
‫להפצת‬
‫הבחינות‬
‫לכל משלוח‬
‫(הערכה)‬
‫כ‪/52-‬‬
‫כ‪78-‬‬
‫כ‪/52-‬‬
‫כ‪/52-‬‬
‫כ‪88-‬‬
‫מועד המשלוח‬
‫מס' שקים‬
‫מס'‬
‫משלוחים למועד‬
‫לכל מועד (הערכה)‬
‫‪0‬‬
‫מועד חורף‬
‫‪/‬‬
‫מועד אביב‬
‫‪6‬‬
‫מועד קיץ‬
‫‪/‬‬
‫מועד ב'‬
‫מועד חצב ברק ‪/‬‬
‫‪//‬‬
‫סה"כ‬
‫כ‪3,022-‬‬
‫כ‪/82-‬‬
‫כ‪1,222-‬‬
‫כ‪0,822-‬‬
‫כ‪68-‬‬
‫כ ‪/8,222-‬‬
‫מס'‬
‫מעטפות‬
‫למועד‬
‫(הערכה)‬
‫כ‪82,222-‬‬
‫כ‪/,222-‬‬
‫כ‪/82,222-‬‬
‫כ‪82,222-‬‬
‫כ‪682-‬‬
‫כ ‪032,222-‬‬
‫‪ .0.0.0‬במקרים מסויימים אשר אינם ידועים מראש‪ ,‬תיתכן אפשרות למשלוח‬
‫נוסף או להפחתת משלוח‪ ,‬התשלום ו‪/‬או ההפחתה יחושבו בהתאם‬
‫למחיר שהוצע למשלוח אחד במועד הרלוונטי שלגביו נדרשה תוספת‬
‫ו‪/‬או הפחתה של משלוח‪.‬כמויות הסה"כ של מספר סניפי הבנקים‬
‫השקים והמעטפות כמפורט בטבלה לעיל הינן בגדר הערכה המבוססת‬
‫על נתוני השנים הקודמות‪ .‬קיימת אפשרות לשינוי (תוספת או גריעה)‪,‬‬
‫בכמויות הנקובות לעיל בשיעור של עד ‪ 32%‬מן המספרים המפורטים‬
‫לעיל‪ .‬היה ויחול שינוי בכמויות כאמור‪ ,‬לא יהיה כל שינוי במחיר או‬
‫בלוח הזמנים בגין כך‪ .‬מצ"ב רשימה של היעדים להפצה של בחינת‬
‫הבגרות נספח ח' כמו כן‪ ,‬ייתכן ויהיה שינוי בכתובת של מספר יעדים‪.‬‬
‫רשימה סופית ומעודכנת של יעדים להפצה של בחינות הבגרות כפי‬
‫שתימסר על‪-‬ידי משרד החינוך תימסר לספק בסמוך למועד המשלוח‪.‬‬
‫רשימת ההפצה‪ ,‬שתעודכן ממועד למועד וככל שיהיה בכך צורך‪ ,‬תהווה‬
‫חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם הספק‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.0.6‬תוספת או הפחתה בכמויות בנק‪1‬אתר ו‪1‬או שקים‬
‫עבור תוספת או הפחתה במספר סניפי הבנקים‪/‬אתרי האחסון ושקים שמעבר‬
‫לסטייה בשיעור ‪ 32%‬כאמור בסעיף ‪ 0.0.0‬לעיל‪ ,‬תבוצע ההתחשבנות בין‬
‫המזמין לספק עפ"י התמחור כדלהלן (ההתחשבנות תוספת ו‪/‬או הפחתה‬
‫יחולו רק על השקים ו‪/‬או הבנקים החורגים מהסטייה בשיעור ‪.32%‬בכל‬
‫מקרה לא יבוצעו תשלום ו‪/‬או הפחתה על תוספות ו‪/‬או הפחתות שבמסגרת‬
‫הסטייה המותרת של עד ‪: )32%‬‬
‫תוספת או הפחתה בכמויות‬
‫עבור כל סניף בנק‪/‬אתר‬
‫עבור כל שק‬
‫‪.0.0.1‬‬
‫‪.0.0.1./‬‬
‫תשלום או קיזוז בש"ח‬
‫‪322‬‬
‫‪/2‬‬
‫‪ .0.0.3./‬ההתחשבנות לצורך תוספות ו‪/‬או הפחתות כר"מ‪,‬‬
‫תהיה על בסיס הכמות השנתית הכוללת ‪,‬עבור המשלוחים‬
‫שפורטו בטבלה בסעיף ‪ .0.0./‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .0.0.6.0‬האמור בסעיף זה אינו מתייחס לשינוי שעניינו הוספת‬
‫או הפחתת משלוחים‪.‬‬
‫איסוף השאלונים מהמדפיס הממשלתי בירושלים להפצה – ימי הפצה‬
‫איסוף השאלונים שקים ומעטפות בחינות הבגרות מהמדפיס הממשלתי‬
‫בירושלים יבוצע בתאום עם מנהל תחום בגרויות וסגן מנהל הייצור‬
‫מהמדפיס הממשלתי ומנהל תחום ביטחון במדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫איסוף והפצת השאלונים יתבצעו ב‪ //-‬משלוחים כמפורט בטבלה שלהלן‪:‬‬
‫מועד הבחינה‬
‫מספר המשלוח‬
‫קיץ‬
‫ראשון עד שישי‬
‫מועד איסוף‬
‫השאלונים‬
‫מהמדפיס‬
‫הממשלתי‬
‫(משוער)‬
‫אפריל‪ -‬יוני‬
‫מועד ב'‬
‫שביעי‬
‫יוני ‪ -‬יולי‬
‫חצב ברק‬
‫שמיני‬
‫אוגוסט‬
‫חורף‬
‫תשיעי עד‬
‫עשירי‬
‫אחד‪-‬עשר‬
‫דצמבר‪ +‬ינואר‬
‫אביב‬
‫______________‬
‫פברואר ‪ /‬מרץ‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 1/‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.0.1.0‬ככלל‪ ,‬במסגרת ימי ההפצה שיתואמו עם הספק‪ ,‬איסוף השקים מהמדפיס‬
‫הממשלתי והעמסתם על רכבי הספק יחל מהשעה ‪ :25:22‬ויסתיים לא‬
‫יאוחר מהשעה ‪ /8:22‬יחד עם זאת ביום הראשון של האימות ובקרה‬
‫ובתיאום עם מנהל תחום בגרויות וסגן מנהל ייצור ומנהל תחום ביטחון‬
‫יכול הספק להגיע ולהתחיל את איסוף השקים וההפצה החל מהשעה ‪/0:22‬‬
‫כך שלרשות הספק יעמדו כ – ‪ .8.8‬ימי הפצה‪ .‬במקרים מיוחדים שאינם‬
‫צפויים מראש יסתכמו ימי ההפצה ב ‪ 3 -‬ימי הפצה בלבד‪.‬‬
‫המדפיס הממשלתי שומר לעצמו את הזכות לבצע משלוחים במועד נוסף‪,‬‬
‫אחד או יותר או להפחית במספר המשלוחים‪ ,‬בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪.0.0.1.6‬‬
‫‪ .0.0.1.1‬במקרים חריגים עשויים המועדים לאיסוף והפצת השאלונים‪ ,‬כמפורט‬
‫לעיל‪ ,‬להשתנות‪ .‬השינוי יועבר בהודעה מראש לספק לפחות ‪( 70‬שבעים‬
‫ושתיים) שעות מראש‪.‬‬
‫‪.0.0.1.8‬‬
‫ההפצה תבוצע באחת מהדרכים הבאות (כפי שיקבע נציג המדפיס‬
‫הממשלתי)‪:‬‬
‫‪ .0.0.1.8./‬הובלה באמצעות רכבים משוריינים אל אתר האיחסון‪/‬סניף‬
‫בנק‪:‬‬
‫‪ .0.0.1.8././‬באמצעות לפחות ‪ /1‬רכבים משוריינים המיועדים‬
‫והמשמשים להובלת כספים ובאמצעות עובדים וחמושים‬
‫של הספק בלבד‪ ,‬והכל בהתאם לתנאים הבסיסיים‬
‫והביטחוניים להובלת כספים‪ ,‬כפי שהם מוכתבים על ידי‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬תוך שמירה על סודיות‪ .‬מובהר בזאת‬
‫שחל איסור מוחלט להעביר את השקים מרכב לרכב‬
‫בדרך‪ .‬במקרה הצורך‪ ,‬תבוצע ההעברה מרכב לרכב‬
‫בתחנת משטרה או במקום סגור או באתר איחסון ‪ ,‬מוגן‬
‫ומאובטח ובאישור מוקדם של מנהל תחום ביטחון‬
‫ואבטחת מידע במדפיס הממשלתי‪ .‬הובלת השקים‬
‫תבוצע בהובלה ישירה ללא עצירות וללא חניות ביניים‪,‬‬
‫תחל ממועד העמסת השקים ותסתיים עם ההגעה לסניף‬
‫הבנק‪/‬אתר האחסון‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.0‬הובלה באמצעות משאית אל אתר האיחסון (על פי החלטת‬
‫ואישור המזמין בלבד בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו ובכתב‬
‫ומראש)‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.0.1.8.0./‬ההובלה תתבצע במשאית סגורה בלבד הניתנת לנעילה ( לא‬
‫תותר משאית סגורה בברזנט) אשר תאושר מראש ובכתב ע"י‬
‫נציג המזמין‪ .‬הנהגים הנוהגים במשאית זו יאושרו מראש על‬
‫ידי נציג המזמין ולאחר שקבלו אישור לסיווג בטחוני הנדרש‪.‬‬
‫הובלת השקים תבוצע בהובלה ישירה ללא עצירות וללא חניות‬
‫ביניים‪ ,‬תחל ממועד העמסת השקים ותסתיים עם ההגעה‬
‫לאתר האחסון‪ .‬בצמוד לנהג ישב מאבטח חמוש‪ .‬בתחילת‬
‫הנסיעה המשאית תיחתם בפלומבה שיספק המזמין‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.0.0‬המשאית תלווה ע"י רכב פרטי‪/‬מסחרי שיסע מאחור לאורך כל‬
‫ציר הנסיעה‪ ,‬ברציפות ובצמידות למשאית‪ ,‬ברכב המלווה יהיו‬
‫שני מאבטחים חמושים בוגרי קורס מתאים ואשר פעילים‬
‫בחברה בלווי העברת כספים‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.0.3‬מיכל הדלק של המשאית והרכב המלווה יהיה מלא מיכל לפני‬
‫יציאתם ממתקני המזמין לצורך ההובלה‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.0.1‬לאורך כל זמן ההובלה יהיה חיבור בין הרכב למשאית ובינם‬
‫למוקד הספק שיאושר מראש ע"י המזמין‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.0.8‬ההגעה למדפיס לצורך ביצוע העמסת שקים והובלתם תהיה‬
‫לא יאוחר מהשעה ‪./0:22‬‬
‫‪ .0.0.1.8.0.6‬בכל סבב הובלה יהיה דיווח יציאה מהמדפיס הממשלתי והגעה‬
‫לאתר האיחסון המאושר בדיווח ישיר למוקד המדפיס‬
‫הממשלתי‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.5.0.1‬הפיזור מאתר האיחסון המאושר יבוצע באמצעות רכבים‬
‫משוריינים בלבד כאמור בסעיף ‪ 0.0.1.5.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.3‬למען הסר ספק חל איסור לבצע חניית ביניים ו‪/‬או אחסון‬
‫ביניים של השקים‪ .‬חניית ביניים באתר איחסון עד להפצתם‬
‫לסניפי הבנק תאושר רק במתקנים שמורים ומאובטחים‬
‫במשך ‪ 01‬שעות ביממה‪ ,‬ע"י אמצעי אבטחה פיסיים‬
‫ואלקטרוניים מתאימים ומוגנים בפני חדירת אבק‪ ,‬לחות‪ ,‬פגעי‬
‫מזג האוויר ומפגעים אחרים ושיאושרו מראש ע"י המדפיס‬
‫הממשלתי‪ .‬יובהר כי חניית ביניים ו‪/‬או אחסון ביניים של‬
‫השקים יתאפשרו רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב‬
‫מהמדפיס הממשלתי‪ .‬אם לא יאושר‪/‬ו מתקן‪/‬ים המוצע‪/‬ים‬
‫ע"י הספק הזוכה במכרז‪ ,‬יוצעו על ידו מתקן‪/‬ים חליפיים‪.‬‬
‫אישור מתקן‪/‬ים המוצע‪/‬ים על ידי הספק הזוכה במכרז ‪,‬לצורך חניית‬
‫ביניים‪/‬אחסון ביניים‪ ,‬כמתאים‪/‬ים לדרישות לאחר בדיקה‪ ,‬יעשה ע"י‬
‫נציג מוסמך של המדפיס הממשלתי והחלטתו בנושא תהיה מכרעת‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.0.1.8.1‬תכולת השקים תוכנס לכספות הבנקים‪/‬אתרי אחסון בנוכחות‬
‫האחראי בכל מקום ועל פי ההנחיות משרד החינוך לנושא זה‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.8‬השאלונים המיועדים להימסר לשלוחות משרד החינוך‪ ,‬יוכנסו שם‬
‫לכספות ובהתאם להנחיות האחראי במקום‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.6‬במעמד מסירת הבחינות בבנקים‪/‬אתרי אחסון ובשלוחות משרד‬
‫החינוך‪ ,‬יחתים הספק את המקבל‪ ,‬על קבלת המשלוח בשלימותו‪ ,‬על‬
‫גבי תעודת המשלוח בחותמת המוסד המקבל ובשמו המלא של המקבל‪,‬‬
‫תוך ציון המועד המדויק למסירה‪.‬‬
‫יובהר כי חל איסור מוחלט לגרור את השקים אל‪/‬ומהרכבים‬
‫המשוריינים בעת ההעמסה ובעת הפריקה ליעדים‪ .‬כל פגיעה שתיגרם‬
‫לשק או לתכולתו כתוצאה מגרירת השקים תגרום לפיצוי של המזמין‬
‫ע"י הספק‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.8.7‬הספק נדרש לסרוק את תעודת המשלוח למערכת וחייב לדווח תוך ‪/0‬‬
‫שעות ממסירת המשלוח לכל סניף‪/‬אתר ותוך ארבע שעות למסירת‬
‫משלוח של הסניף‪/‬האתר האחרון בהפצה‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.6‬יש להודיע מיידית לאחראי מטעם המדפיס הממשלתי על כל תקלה‬
‫שתתעורר במהלך ההפצה‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.1‬מובהר בזאת כי ללוח הזמנים המפורט לעיל חשיבות רבה וכי אי עמידה‬
‫בזמנים בו תסב נזקים כבדים למזמין למשרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .0.0.1.5‬המזמין ישלם לספק את התמורה עבור הביצוע רק לאחר שיובהר להנחת‬
‫דעתו של המזמין כי השאלונים הופצו באופן המתואר לעיל בהתאם‬
‫לרשימת הכמויות והכתובות‪ ,‬כנגד תעודות המשלוח החתומות ע"י‬
‫המקבלים בנקודות ההפצה‪.‬‬
‫התשלום יבוצע בגין מסירה בפועל של שאלוני הבגרות‪ .‬באחריות הספק‬
‫לוודא‪ ,‬טרם ההגעה אל הסניף‪/‬האתר‪ ,‬כי מי שאמור לקבל את השאלונים‬
‫אכן ממתין להם במקום ובמועד המיועד‪.‬‬
‫‪ .0.6‬הפצת מחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים‪ ,‬עטיפות ודוחות בחינה (להלן חלק ב')‬
‫‪ .0.3./‬להלן פירוט כמויות מחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים‪ ,‬עטיפות ודוחות בחינה‬
‫הנדרשים למשלוח במכרז זה במהלך השנים ‪ 02/0 , 02//‬ו – ‪ 02/3‬בכל‬
‫המועדים‪:‬‬
‫מחברות בחינה‬
‫נוסחאונים שונים‬
‫עטיפות‬
‫דוחות בחינה‬
‫‪02//‬‬
‫‪0,322,222‬‬
‫‪/2,322‬‬
‫‪12,222‬‬
‫לא היו‬
‫‪02/0‬‬
‫‪0,322,222‬‬
‫‪/3,222‬‬
‫‪12,222‬‬
‫לא היו‬
‫______________‬
‫‪02/3‬‬
‫‪0,322,222‬‬
‫‪/8,222‬‬
‫‪12,222‬‬
‫‪//,222‬‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.3.0‬איסוף והפצת המחברות בחינה‪ ,‬נוסחאונים‪ ,‬עטיפות ודוחות בחינה‬
‫יתבצעו ב‪ 1-‬משלוחים‪ ,‬כמפורט בטבלאות שלהלן (‪:‬‬
‫מספר‬
‫מספר‬
‫מספר‬
‫מספר‬
‫מספר בתי ספר‪ /‬מועד‬
‫עטיפות דוחות‬
‫בלוקים‪/‬‬
‫מחברות‬
‫שלוחות‪/‬מרכזי המשלוח‬
‫למשלוח בחינה‬
‫חבילות‬
‫בחינה‬
‫בחינה למועד‬
‫למשלוח‬
‫נוסחאונים‬
‫למשלוח‬
‫למשלוח‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫כ ‪6,222 -‬‬
‫כ ‪382,222-‬‬
‫חורף‬
‫כ‪182 -‬‬
‫כ‪-‬‬
‫אביב‬
‫כ‪/32 -‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫כ ‪02,222 -‬‬
‫‪6,222‬‬
‫כ‪-‬‬
‫כ‪-‬‬
‫קיץ ‪+‬‬
‫כ‪/,/22 -‬‬
‫‪2‬‬
‫כ – ‪/6,222‬‬
‫‪02,222‬‬
‫‪/,582,222‬‬
‫מועד ב'‬
‫כ‪-‬‬
‫ברק‬
‫חצב‬
‫כ‪88 -‬‬
‫‪2‬‬
‫‪022‬‬
‫‬‫כ‬
‫‪/8,222‬‬
‫‬‫כ‬
‫‪8,222‬‬
‫מועד משלוח‬
‫תאריך איסוף‬
‫המחברות בחינה ‪,‬‬
‫הנוסחאונים‪,‬‬
‫העטיפות ודוחות‬
‫הבחינה מהמדפיס‬
‫הממשלתי‬
‫תאריך סיום הפצת‬
‫המחברות בחינה ‪,‬‬
‫הנוסחאונים‪,‬‬
‫העטיפות ודוחות‬
‫הבחינה‬
‫תאריך אחרון להמצאת תעודות משלוח‬
‫חתומות וטפסים המאשרים מסירת‬
‫המחברות בחינה ‪ ,‬הנוסחאונים‪,‬‬
‫העטיפות ודוחות הבחינה‬
‫מועד קיץ ‪+‬‬
‫מועד ב'‬
‫‪.07.23‬‬
‫‪.08.21‬‬
‫‪.01.28‬‬
‫מועד חצב ברק‬
‫‪.00.27‬‬
‫‪.3/.27‬‬
‫‪.23.25‬‬
‫מועד חורף‬
‫‪.23./0‬‬
‫‪.08./0‬‬
‫‪.3/./0‬‬
‫מועד אביב‬
‫‪.28.20‬‬
‫‪.03.20‬‬
‫‪.07.20‬‬
‫המדפיס הממשלתי שומר לעצמו את הזכות לבצע משלוחים במועד נוסף‪,‬‬
‫‪.0.6.0.1‬‬
‫אחד או יותר או להפחית במספר המשלוחים‪ ,‬בהתאם לצרכיו המשתנים‪.‬‬
‫עלות המשלוח בכל מועד שיתווסף או שיופחת תיקבע בהתאם למחירי‬
‫ההסכם ובהתאמה לנתוני המשלוח הרלוונטי שיתווסף‪/‬יופחת‪.‬‬
‫‪ .0.3.0.0‬התאריכים שפורטו לעיל אינם סופיים ועשויים להשתנות משנה‬
‫לשנה וממועד למועד‪ .‬התאריכים שלעיל צוינו למטרת המחשה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.0.3.0.3‬‬
‫‪.0.3.0.1‬‬
‫‪.3.2.2‬‬
‫של הזמן העומד לרשות הספק הזוכה במכרז לאיסוף והפצת‬
‫המחברות בחינה ‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה לכל‬
‫היעדים ולטובת הכרות עם המועדים בהם יידרש הספק להיערך‬
‫מבחינת איחסון ושינוע‪.‬‬
‫נדרשת תשומת לב מיוחדת והיערכות לעובדה כי חלק‬
‫מהמועדים נכללים בתאריכים שנקבעו להפצת מחברות הבחינה ‪,‬‬
‫הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה גם ימי חג וימי חול‬
‫המועד‪ ,‬לדתות השונות‪ ,‬שבהם יהיו סגורים חלק מבתי הספר‬
‫ומרכזי הבחינה‪,‬ולכן יידרש תאום מוקדם מול הנציגים באתרים‬
‫אלו‬
‫יעדי ההפצה והכמויות המפורטים בטבלה לעיל‪ ,‬הינם בגדר‬
‫הערכה המבוססת על נתוני השנים הקודמות‪ .‬קיימת אפשרות‬
‫לשינוי (תוספת או גריעה)‪ ,‬בכמויות הנקובות לעיל הן של היעדים‬
‫להפצה והן כמויות העטיפות והמחברות המיועדות להפצה‪,‬‬
‫בשיעור של עד ‪( 32%‬מצטבר שנתי) מן המספרים המפורטים‬
‫לעיל‪ .‬היה ויחול שינוי בכמויות ובמספר יעדי ההפצה כאמור‪ ,‬לא‬
‫יחול שינוי במחיר או בלוח הזמנים בגין כך‪ .‬מצ"ב נספח ט'‬
‫רשימה של היעדים להפצה של מחברות בחינה נוסחאונים עטיפות‬
‫ודוחות בחינה)‪ .‬כמו כן‪ ,‬ייתכן ויהיה שינוי בכתובת של מספר‬
‫יעדים‪ .‬רשימה סופית ומעודכנת של יעדים להפצה של מחברות‬
‫בחינה‪ ,‬נוסחאונים‪ ,‬עטיפות ודוחות בחינה וחומר נלווה אחר כפי‬
‫שתימסר על‪-‬ידי משרד החינוך ‪ ,‬תימסר לספק בסמוך למועדי‬
‫ההפצה‪ ,‬ותעודכן מעת לעת וככל שיהיה בכך צורך‪ ,‬רשימת‬
‫ההפצה תהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם הספק‪.‬‬
‫תוספת או הפחתה בכמויות בית ספר‪1‬שלוחה‪1‬מרכז בחינה ‪ ,‬מחברת‬
‫בחינה‪ ,‬נוסחאון ו‪1‬או דוח בחינה‪ ,‬חומר נלווה נוסף‬
‫עבור תוספת או הפחתה במספר או מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות‪,‬‬
‫דוחות הבחינה ובתי הספר‪/‬שלוחות שמעבר לסטייה בשיעור ‪ 32%‬כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬תבוצע התחשבנות בין המזמין לספק עפ"י התמחור להלן (ההתחשבנות‬
‫תוספת ו‪/‬או הפחתה יחולו רק על הטובין ו‪/‬או האתרים החורגים מהסטייה‬
‫בשיעור ‪.32%‬בכל מקרה לא יבוצעו תשלום ו‪/‬או הפחתה על תוספות ו‪/‬או‬
‫הפחתות שבמסגרת הסטייה המותרת של עד ‪: )32%‬‬
‫‪ :‬תוספת או הפחתה בכמויות‬
‫עבור כל בית ספר‪/‬שלוחה‬
‫עבור כל עטיפה או מחברת‬
‫עבור כל נוסחאון או דוח בחינה‬
‫תשלום או קיזוז בש"ח‬
‫‪/82‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪2.20‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.0.3.3./‬‬
‫‪.0.3.1‬‬
‫ההתחשבנות תהיה על בסיס הכמויות השנתיות עבור המשלוחים‬
‫שפורטו‪.‬‬
‫ההפצה תבוצע באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .0.3.1./‬על הספק לאסוף את מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות‬
‫‪ ,‬דוחות הבחינה וחומר נלווה אחר מהמדפיס הממשלתי‬
‫ברחוב מרים החשמונאית ‪ ,/‬ירושלים או מאתר אחר שייקבע‬
‫על ידי המזמין‪.‬‬
‫‪ 0 .0.3.1././‬סוגי מחברות עיקריים כמפורט בסעיף ‪ /.1‬הגדרות למסמכי‬
‫מכרז זה‪ .‬מחברת ‪ 02‬עמודים ומחברת ‪ /6‬עמודים‬
‫‪ .0.3.1./.0‬מחברות הבחינה יארזו במספר אריזות להקלת החלוקה‪:‬‬
‫‪ .0.3.1./.0./‬קופסת קרטון המכילה ‪ 122/822‬מחברות במשקל של כ –‬
‫‪ //‬ק"ג‬
‫‪ .0.3.1./.0.0‬קופסת קרטון המכילה ‪ 022/082‬מחברות במשקל של כ –‬
‫‪ .8.8‬ק"ג‬
‫‪ .0.3.1./.0.3‬חבילת מחברות ארוזה בשרינק המכילה ‪ /22‬מחברות‬
‫במשקל של כ – ‪ 0.8‬ק"ג‬
‫‪ .0.3.1./.0.1‬חבילת מחברות ארוזה בשרינק המכילה ‪ 08‬מחברות‬
‫במשקל של כ – ‪ 2.6‬ק"ג‬
‫‪ .0.3.1./.0.8‬מובהר ומודגש כי המשקל יכול להשתנות לפי כמות‬
‫הדפים במחברת‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./.3‬מחברות בחינה הר"מ ובכמות הכוללת ובחלוקה אופטימלית‬
‫של הפצה נדרשת תימסרנה כשהן ארוזות בקרטונים על גבי‬
‫משטחים בכל מועד‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./.1‬הנוסחאונים במתמטיקה ימסרו בבלוקים של ‪ 82‬גליונות ‪33 ,‬‬
‫בלוקים בקופסאות קרטון לנוסחאונים כשהם ארוזים‬
‫בקופסאות קרטון על גבי משטחים‪ ,‬סה"כ בכל ארגז יש ‪/,682‬‬
‫נוסחאונים כ‪ /1 -‬ק"ג כ"א‪ .‬הנוסחאונים בכמות הכללית‬
‫הנדרשת יסופקו על גבי משטח‪ .‬בכל משטח כמות של כ ‪-‬‬
‫‪ 12,222‬נוסחאונים‪ ,‬כל רמה של נוסחאון ו‪/‬או שפה יסופקו על‬
‫משטח נפרד‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./.8‬הנוסחאונים בפיסיקה ימסרו כשהם ארוזים בקופסאות קרטון‬
‫על גבי משטחים‪ ,‬בכל קופסה יש ‪ 38‬חבילות של ‪ 82‬נוסחאונים‬
‫בכל חבילה עטופים השרינק סה"כ בקופסה יש ‪ 722‬נוסחאונים‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪/01‬‬
‫כ‪ /1 -‬ק"ג כ"א‪ .‬הנוסחאונים בכמות הכללית הנדרשת יסופקו‬
‫על גבי משטח‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./.6‬דוחות הבחינה ימסרו כשהם ארוזים בחבילות על גבי‬
‫משטחים‪ ,‬בכל חבילה יש ‪ 082‬דוחות בחינה כ‪ /8 -‬ק"ג כ"א‪.‬‬
‫דוחות הבחינה בכמות הכללית הנדרשת יסופקו על גבי משטח‪.‬‬
‫עטיפות בחינה יסופקו בתפזורת על גבי משטח בכמות‬
‫המתאימה‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./.7‬חומר נלווה אחר – יסופק במעטפות‪ ,‬קופסאות קרטון על פי‬
‫סוג החומר הנלווה שידרש‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.0‬הכמות שתימסר לספק תהיה בתוספת של מספר המחברות הנדרשות‬
‫לחלוקה של המחברות בחבילות ובקופסאות קרטון שלמים‪ .‬בנוסף‬
‫יועברו לספק ‪ /22‬נוסחאונים (מכל מקצוע‪,‬סוג ושפה ) ‪ /22‬דוחות‬
‫בחינה‪ 82 ,‬עטיפות‪,‬ו‪ 122 -‬מחברות למקרה של פגם ו‪/‬או חוסר‪ .‬בגין כל‬
‫פגם שייפול במחברות‪ ,‬נוסחאונים ‪ ,‬דוחות בחינה אשר יצריך אספקה‬
‫נוספת מהמדפיס הממשלתי יחויב הספק במחיר של‪:‬‬
‫מחיר חיוב בש"ח‬
‫יח' מידה לחיוב‬
‫מהות החוסר‬
‫‪/.8‬‬
‫מחברת‬
‫מחברת‬
‫בלוק של ‪82‬‬
‫‪/2‬‬
‫נוסחאונים לכול‬
‫נוסחאון מתמטיקה‪,‬סוג ושפה‬
‫סוג ו‪/‬או שפה‬
‫חוברת נוסחאות‬
‫‪/2‬‬
‫נוסחאון פיסיקה סוג ושפה‬
‫לכל סוג ו‪/‬או שפה‬
‫בלוק של ‪82‬‬
‫‪/2‬‬
‫דו"ח בחינה‬
‫דוחות בחינה‬
‫‪ .0.3.1.3‬איסוף מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה יבוצע‬
‫בתיאום עם ממונה המחסנים האחראי מטעם המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.1‬על הספק למנות אחראי מטעמו שירכז וינהל את כל השירותים שיינתנו‬
‫מטעם הספק במסגרת ביצוע השירותים נשוא המכרז‪ .‬אחראי זה יהיה‬
‫אחראי מטעם הספק לכל עניין הקשור לעבודות נשוא המכרז למשך כל‬
‫תקופת ההתקשרות עם המזמין ואשר יהיה זמין ‪ 01‬שעות ביממה‬
‫בתקופת ביצוע החלוקה‪ .‬על הספק לפרט בהצעתו את שמו של האחראי‬
‫המיועד וניסיונו המקצועי‪ .‬מנהל העבודה מטעם הספק (האחראי) יהיה‬
‫אחראי לכל עניין הקשור לביצוע השירותים ‪,‬אספקת הטובין‪ ,‬למשך כל‬
‫תקופת ההתקשרות עם המזמין‪ .‬במידה ויתעורר הצורך להחלפת‬
‫האחראי מטעם הספק‪ ,‬הספק יידע את המזמין ‪ 32‬יום מראש לגבי‬
‫כוונתו למנות אחראי אחר מטעמו ובד בבד ימסור למזמין את שמו של‬
‫המנהל המיועד לרבות פרטים בדבר ניסיונו המקצועי ‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.3.1.8‬תיתכן אפשרות של הקדמת מועד איסוף מחברות בחינה וחלוקתן‪.‬‬
‫במידה והמועד יוקדם‪ ,‬תינתן לספק הזוכה במכרז התראה של ‪ 8‬ימים‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.6‬הספק הזוכה יחויב לבצע את החלוקה גם במידה והמועד יוקדם היה‬
‫ויחול שינוי כאמור‪ ,‬לא יהיה כל שינוי במחיר‪ ,‬וביתר תנאי ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.7‬על הספק הזוכה במכרז יהיה להוביל את המשטחים מהמדפיס‬
‫הממשלתי אל מחסן מיון מרכזי שלו‪ ,‬שם עליו יהיה למיין ולארוז את‬
‫מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה ולהכינן להפצה‬
‫בהתאם ל קובץ אקסל אשר ימסר לו ע"י המדפיס הממשלתי‪ .‬מחסן‬
‫המיון המרכזי של הספק הזוכה במכרז‪ ,‬יהיה שמור ומאובטח במשך ‪01‬‬
‫שעות‪ .‬האתר יהיה מוגן בפני חדירת אבק‪ ,‬לחות‪ ,‬פגעי מזג אוויר‬
‫ומפגעים אחרים‪ .‬יובהר כי הספק הזוכה יוכל להשתמש באתר שיוצע‬
‫על ידו כמחסן מיון מרכזי רק לאחר קבלת אישור בכתב מנציג מוסמך‬
‫של המדפיס הממשלתי בדבר התאמת האתר המוצע לשמש כמחסן מיון‬
‫מרכזי‪ .‬לא יאושר האתר‪ ,‬יוצע ע"י הספק הזוכה במכרז אתר חלופי‪.‬‬
‫אישור האתר המוצע ע"י הספק הזוכה במכרז כמתאים לדרישות ייעשה‬
‫ע"י נציג מוסמך של המדפיס הממשלתי והחלטתו בנושא תהיה מכרעת‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.5‬יש לארוז את החבילות כך שמחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים ‪ ,‬העטיפות‬
‫ודוחות הבחינה לא תפגענה‪ .‬על מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות‬
‫ודוחות הבחינה להגיע ליעדן כשהן תקינות נקיות ושלמות‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.1‬הספק יקבל קובץ אקסל עם הנתונים‪ ,‬ויפיק על חשבונו תעודות משלוח‬
‫שיכללו את כל הנתונים שבקובץ‪ .‬נוסח הכיתוב עליו יחתמו נציגי בתי‬
‫הספר ‪ /‬מרכזי הבחינה‪/‬שלוחות יהיה בהתאם לנספח ז'‪.‬‬
‫יש לקבל אישור מראש לנוסח הכיתוב ע"ג תעודות המשלוח המונפקות‬
‫ע"י הספק הזוכה ממונה מחסנים במדפיס הממשלתי ו‪/‬או נציג אחר‬
‫שיקבע‪ .‬הספק יחזיר לנציג המדפיס הממשלתי ‪ ,‬ממונה המחסנים‪ ,‬את‬
‫הקובץ עם מספרי הברקודים לכל תעודת משלוח שהספק יפיק וזאת‬
‫לצורך איתור תעודת המשלוח באתר הספק כנדרש בסעיף ‪.0.3.1./1‬‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫‪ .0.6.1.10‬במעמד מסירת מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה‬
‫לשלוחות משרד החינוך ולבתי הספר ולמרכזי הבחינה ‪ ,‬יחתים הספק‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪/01‬‬
‫את המקבל על גבי תעודות המשלוח בחותמת המוסד המקבל‪ ,‬בשמו‬
‫המלא של המקבל ובתפקידו ותאריך קבלה ובכתב ברור וקריא‪.‬‬
‫‪ .0.6.1.11‬בתעודת המשלוח יפורטו שם המוסד המקבל‪ ,‬סוגי מחברות בחינה‪,‬‬
‫הנוסחאונים העטיפות ודוחות הבחינה הנמסרות והכמות הנמסרת‪.‬‬
‫‪ .0.6.1.10‬יודגש בזאת כי העברת מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות‬
‫הבחינה תהיה ישירות לכל בית ספר‪/‬שלוחה‪/‬מרכז בחינה‪ /‬נדרשים‪,‬‬
‫בתיאום עם נציג שלוחת משרד החינוך ו‪/‬או נציג ביה"ס ‪ /‬נציג מרכז‬
‫הבחינה לעניין קבלת מחברות בחינה‪.‬‬
‫‪ .0.6.1.16‬מובהר בזאת כי במידה ויש למסור לבית ספר‪/‬שלוחה‪/‬מרכז בחינה יותר‬
‫מחבילה אחת באותו משלוח‪ ,‬כל חבילה תסומן עם ברקוד לזיהוי‬
‫ומניעת טעויות‪ ,‬יש להקפיד שכל מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪,‬‬
‫העטיפות ודוחות הבחינה המיועדים להימסר לאותו נמען יגיעו באותו‬
‫משלוח ובבת אחת ולא לסירוגין‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./1‬הספק הזוכה ידרש לאפשר למזמין גישה מרוחקת וממוחשבת לאתר‬
‫אינטרנטי לצורך מעקב צמוד אחר משלוחים וצפייה בתעודות המשלוח‬
‫של מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה ‪ ,‬שיסרקו‬
‫לאתר‪ ,‬לאחר שנחתמו כאמור בסעיף ‪ 0.3.1./3 - 0.3.1.1‬לעי"ל (‬
‫הסריקה הנדרשת הינה סריקה של תעודות המשלוח על פי‬
‫משלוחים)הסריקה ומתן אפשרות הצפייה למזמין לצורך המעקב‬
‫והבקרה כנ"ל תבוצע לא יאוחר מיום העבודה שלאחר ההפצה לאתר‬
‫מסויים‪.‬הספק יודא שרשימת ההפצות תהיה עדכנית וברורה‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./8‬הספק יאפשר גישה מרחוק לנציגי המדפיס הממשלתי‪ ,‬הן ע"י שם‬
‫משתמש וסיסמא והן בגישה חופשית למעקב אחר המשלוחים ‪ ,‬לצפייה‬
‫בתעודות המשלוח לרבות אפשרות להדפיס העתק ברור וקריא של‬
‫תעודה‪/‬ות משלוח סרוקה‪/‬ות‪.‬‬
‫‪ .0.6.1.18‬במהלך חודש אפריל ובמהלך חודש דצמבר חלים חגים שונים לבני‬
‫דתות שונות שבהם חלק מבתי הספר‪ ,‬שלוחות משרד החינוך ומרכזי‬
‫בחינה יהיו סגורים בחלק מהימים שנקבעו להפצה‪ ,‬על הספק הזוכה‬
‫במכרז לקחת עובדה זו בחשבון בעת ההיערכות שלו לביצוע ההפצה‪.‬‬
‫‪ .0.6.1.11‬מובהר בזאת כי ללוח הזמנים להפצת מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪,‬‬
‫העטיפות ודוחות הבחינה ולמסירתם לבתי הספר ולשלוחות משרד‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 82‬מתוך ‪/01‬‬
‫החינוך יש חשיבות רבה יותר‪ ,‬וכי אי עמידה בו תסב נזקים כבדים‬
‫למזמין ולמשרד החינוך עד כדי ביטול בחינה‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./5‬על הספק להודיע מיידית על כל תקלה ו‪/‬או עיכוב במהלך ביצוע‬
‫ההפצה‪.‬‬
‫‪ .0.3.1./1‬על המציע להעמיד לצורך ביצוע העבודה שבנדון איש קשר שיהיה‬
‫אחראי לכל הליך המשלוח ואשר יהיה זמין ‪ 01‬שעות ביממה בתקופת‬
‫ביצוע החלוקה‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.02‬המזמין ישלם לספק את התמורה עבור הביצוע רק לאחר ביצוע הנדרש‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪ .0.3.1.02./‬אספקת כל מחברות בחינה‪ ,‬הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות‬
‫הבחינה לכל בתי הספר ‪ /‬שלוחות‪ /‬מרכזי בחינה ובכמויות‪ ,‬כפי‬
‫שמופיע ברשימות שהועברו אליו לגבי מועד מסויים‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.02.0‬המצאת תעודות משלוח חתומות בחתימת נציג מוסמך מטעם‬
‫כל אחד מבתי הספר‪/‬שלוחה‪ /‬מרכז בחינה ברשימה‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.02.3‬המצאת טופס המאשר את קבלת מחברות בחינה‪,‬‬
‫הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה לשביעות רצון הלקוח (נספח‬
‫ז' המצ"ב)‪ ,‬בחתימת נציג מוסמך של כל אחד משלוחות משרד‬
‫החינוך ו‪/‬או מבתי הספר ו‪/‬או מרכז בחינה ברשימה‪.‬‬
‫‪ .0.3.1.02.1‬במידה והספק ידרש לכך ובנוסף לדרישה לאתר אינטרנט‬
‫כאמור בסעיף ‪ , 0.3.1./1‬כל תעודות המשלוח ואישורי הקבלה‬
‫החתומים יועברו במרוכז למדפיס הממשלתי לא יאוחר מהתאריכים‬
‫הנקובים בטבלה שבסעיף ‪ .0.3.0‬לעיל‪.‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫הפצת חומרים רגישים ‪,‬בטחוניים חסויים ( חומר בטחוני)(להלן חלק א')‬
‫‪ .0.1./‬קיימת אפשרות בה יצטרך המזמין להפיץ ‪ /‬לקבל מסמכים‬
‫חסויים‪ ,‬רגישים ‪ ,‬בטחוניים וכדו' בהפצה‪ /‬הובלה מאובטחת ע"י‬
‫רכבים משוריינים ברחבי הארץ ו‪/‬או להעביר חומר כאמור לעיל בין‬
‫אתרים שונים בארץ‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 8/‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.1.0‬אופן ביצוע‪:‬‬
‫‪ .0.1.0./‬מנהל תחום ביטחון ואבטחת מידע של המזמין יצור קשר‬
‫עם נציג המציע ויזמין משלוח כאמור‪.‬‬
‫‪ .0.1.0././‬הנתונים שימסרו במועד ההזמנה‪:‬‬
‫‪ .0.1.0./././‬שם המזמין‬
‫‪ .0.1.0././.0‬כתובת האיסוף‬
‫‪ .0.1.0././.3‬פרטי נציג המזמין ממנו יש לאסוף‪/‬אליו יש‬
‫למסור את המשלוח‪.‬‬
‫‪ .0.1.0././.1‬כתובת יעד משלוח‪.‬‬
‫‪ .0.1.0././.8‬פרטי נציג המזמין אליו יש להעביר‪/‬ממנו יש‬
‫לקבל את המשלוח‪.‬‬
‫‪ .0.1.0././.6‬כמות חבילות למשלוח‪.‬‬
‫‪ .0.1.0././.7‬משקל כל חבילה למשלוח ( לא יעלה על ‪/2‬‬
‫ק"ג לכל חבילה)‪.‬‬
‫‪.0.1.0.0‬‬
‫‪.0.1.0.3‬‬
‫‪.0.1.0.1‬‬
‫‪.0.1.0.8‬‬
‫‪.0.1.0.6‬‬
‫המציע יוודא הגעת רכב משוריין כנדרש לצורך העברת‬
‫חומר בטחוני ‪ 01‬שעות מרגע הדרישה בכל אתר אותו‬
‫ידרוש המזמין‪.‬‬
‫המזמין ידאג להכנת החומר הבטחוני בתוך קופסה‬
‫למשלוח החומר הבטחוני (כאמור בסעיף ‪" – /.1‬הגדרות"‬
‫למסמכי המכרז) ו‪/‬או שק להעברת חומר בטחוני ויאבטח‬
‫אותו עם חבקים ו‪/‬או סרט הדבקה בטחוני כדי למנוע‬
‫פתיחתו בזמן השינוע כתוצאה מטילטול‪.‬‬
‫החומר הבטחוני ימסר לספק עם תעודת משלוח עליה‬
‫יחתמו נציגי הספק המבצעים את ההעברה ברכב‬
‫המשוריין עם קבלת החומר הבטחוני מנקודת האיסוף‬
‫מנציג המזמין שיקבע ע"י מנהל תחום ביטחון ואבטחת‬
‫מידע של המזמין‪.‬‬
‫החומר יגיע ליעדו לא יאוחר מ – ‪ 15‬שעות ממועד איסוף‬
‫החומר בימים א – ה ולא יאוחר מיום שני בשבוע שלאחר‬
‫מכן במידה והמשלוח יצא ביום חמישי בין השעות ‪/0:22‬‬
‫– ‪./7:22‬‬
‫עם הגעת המשלוח ליעדו ‪ ,‬יחתימו נציגי הספק‪ ,‬המבצעים‬
‫את העברה‪ ,‬את מורשה החתימה שיקבע עם פתיחת‬
‫ההזמנה‪ .‬תעודת המשלוח החתומה תיסרק ותועבר‬
‫למזמין‪ ,‬לכל המאוחר ביום העבודה שלמחרת‪ .‬הודעה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 80‬מתוך ‪/01‬‬
‫טלפונית‪/‬או בדוא"ל על המסירה תועבר למזמין מייד עם‬
‫מסירת המשלוח ליעדו ולגורם שנקבע על ידי המזמין‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.7‬החלוקה תהיה לפי אזורים כפי שמצויין בסעיף ‪ 0.8‬למפרט‬
‫הטכני שלהלן‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.5‬המחיר שיוצע הינו עלות של חבילה "חומר בטחוני" עד ‪8‬‬
‫ק"ג ומחיר לחבילה "חומר בטחוני" ‪ 8./‬ק"ג עד ‪ /2‬ק"ג‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.0‬בנוסף‪ ,‬יוצע מחיר למסירה של חבילה נוספת לאותו אתר‪.‬‬
‫‪ .0.1.0.10‬אזורי האיסוף‬
‫מהמדפיס הממשלתי אל לקוח‪/‬ספק ו‪/‬או מלקוח‪/‬ספק אל‬
‫המדפיס הממשלתי או מלקוח‪/‬ספק א' אל לקוח‪/‬ספק ב'‪.‬‬
‫אזור א'‪ :‬השטח המוניציפאלי של ירושלים‪.‬‬
‫‪.0.1.0./2./‬‬
‫‪.0.1.0./2.0‬‬
‫‪.0.1.0./2.3‬‬
‫אזור ב'‪ :‬האזור שבין ירושלים‪ ,‬מודיעין‪ ,‬פתח‬
‫תקווה‪ ,‬גוש דן רבתי‪ ,‬ראשל"צ‪,‬אשדוד‪ ,‬בית‬
‫שמש‪ ,‬מעלה אדומים‪ ,‬לא כולל אזור א'‪.‬‬
‫אזור ג' ‪:‬הישובים שנמצאים דרומית לקו שבין‬
‫אשקלון ובאר שבע מדרום לרבות באר שבע‬
‫ואשקלון עד מצפה רמון כולל‪ .‬לא כולל אזורים‬
‫א'‪+‬ב'‪+‬ד'‪.‬‬
‫אזור ד'‪ :‬הישובים שנמצאים דרומית לקו שבין‬
‫חיפה‪ ,‬נצרת לטבריה וצפונית לאזור ב' לא‬
‫כולל אזורים א'‪+‬ב'‪+‬ג‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 83‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספחים‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 81‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח א' ערבות מכרז ‪110011‬‬
‫שם הבנק‪ /‬חברת הביטוח‪________________________ :‬‬
‫מס' הטלפון‪:‬‬
‫________________________‬
‫מס' הפקס‪:‬‬
‫________________________‬
‫כתב ערבות‬
‫לכבוד ממשלת ישראל‬
‫באמצעות משרד האוצר‪ ,‬המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מכרז מס' _____________________‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום של עד לסך ‪( ₪ 03,622‬במילים‪:‬‬
‫עשרים ושלושה אלף ושש מאות ש"ח) אשר תדרשו מאת‬
‫_________________________ (להלן‪" -‬החייב") בקשר עם מכרז פומבי‬
‫מספר (‪.)110011‬‬
‫‪ ‬להפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר‬
‫חסוי אחר‪.‬‬
‫‪ ‬להפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(סעיף זה יצויין בערבות רק אם‬
‫הוגשה הצעה גם לחלק זה)‪.‬‬
‫אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך ‪ /8‬יום מתאריך דרישתכם הראשונה במכתב‬
‫בדואר רשום‪ ,‬מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת‬
‫הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם‪ ,‬או לדרוש תחילה את‬
‫סילוק הסכום האמור מאת המחייב‪.‬‬
‫ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ‪ /8.6.02/1‬כולל‪.‬‬
‫דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק‪ /‬חב' הביטוח ________________‬
‫שכתובתו‪._______________________ :‬‬
‫ערבות זו הנה אוטונומית‪ ,‬בלתי מוגבלת בתאים ואינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫וחותמת‬
‫____________‬
‫שם מלא‬
‫______________‬
‫_______________‬
‫חתימה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 88‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח ב' ערבות ביצוע‬
‫במכרז פומבי מספר (‪)1.0011‬‬
‫של המדפיס הממשלתי‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר‪( .‬סעיף זה יצויין בערבות רק אם‬
‫הוגשה הצעה גם לחלק זה)‪.‬‬
‫שם הבנק‪ /‬חברת הביטוח‪________________________ :‬‬
‫מס' הטלפון‪:‬‬
‫________________________‬
‫מס' הפקס‪:‬‬
‫________________________‬
‫כתב ערבות‬
‫לכבוד ממשלת ישראל‬
‫באמצעות משרד האוצר‪,‬‬
‫המדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מכרז מס' _____________________‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ____________ ‪( ₪‬במילים‪:‬‬
‫__________________________________ ‪ ,)₪‬שיוצמדו למדד מדד המחירים לצרכן מתאריך‪:‬‬
‫_____________ אשר תדרשו מאת ____________________________ (להלן "החייב")‪ ,‬בקשר‬
‫עם הסכם‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר( יצויין בערבות הביצוע רק אם יהיה רלוונטי)‪.‬‬
‫מכרז פומבי מספר (‪.) /.02/1‬‬
‫אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך ‪ /8‬יום מתאריך דרישתכם הראשונה במכתב בדואר רשום‪ ,‬מבלי‬
‫שתהיו חייבים לנמק את דרישותיכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב‬
‫בקשר לחיוב כלפיכם‪ ,‬או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב‪.‬‬
‫ערבות זאת תהיה בתוקף מתאריך ____________ עד תאריך ‪./3.1.02/8‬‬
‫דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק‪ /‬חב' הביטוח ______________ שכתובתו‪:‬‬
‫________________________‪.‬‬
‫ערבות זו הנה אוטונומית‪ ,‬בלתי מוגבלת בתנאים ואינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫__________________‬
‫שם מלא‬
‫_________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 86‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬התחייבות לשמירה על סודיות‬
‫מכרז פומבי מספר (‪)110011‬‬
‫של המדפיס הממשלתי‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(יצויין רק אם יהיה רלוונטי)‪.‬‬
‫‪ .0‬הספק מתחייב בזה כי ידוע לו שכל הידיעות אשר בידיו או אשר תגענה לידיו או‬
‫לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי מכרז זה או בקשר עמו‪ ,‬הינן סודיות והספק‬
‫מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים‬
‫על ידיו לשם ביצוע העבודה לפי מכרז זה או בקשר עמו‪.‬‬
‫‪ .3‬הספק מתחייב להעסיק בעבודה נשוא מכרז זה או בקשר עמו‪ ,‬אך ורק עובדים אשר‬
‫הוחתמו על הצהרת סודיות מתאימה‬
‫‪ .1‬תשומת הלב מופנית לסעיפים ‪ 1/‬ו‪ //5 -‬לחוק העונשין‪ ,/177-‬שזו לשונם‪:‬‬
‫‪ .01‬הגדרות ופירוש‬
‫בפרק זה ‪-‬‬
‫"ידיעה" ‪ -‬לרבות ידיעה שאינה נכונה‪ ,‬וכל תיאור‪ ,‬תכנית‪ ,‬סיסמה‪ ,‬סמל‪ ,‬נוסחה‪ ,‬חפץ או‬
‫חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה;‬
‫"מסירה" ‪ -‬לרבות מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה; מקום שמדובר על‬
‫עשיית מעשה בכוונה מסוימת‪ ,‬פירושו עשיה או מחדל באותה כוונה ללא סמכות כדין‪.‬‬
‫‪ .110‬גילוי בהפרת חוזה‬
‫(א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה‪,‬‬
‫תשי"ח‪[ /185-‬נוסח משולב] ‪ ,/5‬ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו‬
‫עקב ביצוע החוזה‪ ,‬והוא מסר‪ ,‬ללא סמכות כדין‪ ,‬ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך‬
‫לקבלה‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שנה אחת‪.‬‬
‫(ב) בסעיף זה‪" ,‬בעל חוזה" ‪ -‬לרבות מי שהועסק‪ ,‬כעובד או כקבלן‪ ,‬לשם ביצוע החוזה;‬
‫ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות‬
‫כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב‪.‬‬
‫שם מורשי החתימה‪________________________________ :‬‬
‫חתימת מורשי החתימה‪_______________________________:‬‬
‫תאריך‪_______________ :‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 87‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח ד'‪ -‬הצהרת עובד חברה‪ 1‬ספק על שמירת סודיות‬
‫מכרז פומבי מספר (‪)110011‬‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(יצויין רק אם יהיה רלוונטי)‪.‬‬
‫אני________________ ת"ז __________________ עובד‬
‫אצל_______________ (להלן‪" -‬החברה")‪ ,‬מצהיר ומתחייב בזה‪ ,‬כלפי‬
‫המדפיס הממשלתי או כלפי החברה‪:‬‬
‫‪ ./‬לא לגלות‪ ,‬להראות או למסור‪ ,‬בין במשך תקופת העסקתי בחברה או על‬
‫ידה ובין לאחר מכן‪ ,‬לשום אדם או גוף‪ ,‬שום מידע הנוגע למדפיס‬
‫הממשלתי‪ ,‬למשרד החינוך או לחברה‪ ,‬בכלל‪ ,‬ולעניין הסכם ההתקשרות‬
‫להובלה והפצת שאלוני בחינות הבגרות למועד קיץ התשס"ה ולמועד‬
‫חורף התשס"ו עבור משרד החינוך (להלן‪ -‬ההסכם)‪ ,‬בפרט‪ ,‬שום מידע‬
‫הקשור במישרין או בעקיפין ברכושן‪ ,‬עסקיהן‪ ,‬ענייניהן‪ ,‬לקוחותיהם‪,‬‬
‫ספקיהן‪ ,‬והאנשים או הגופים הקשורים במדפיס הממשלתי או בחברה‬
‫או הבאים עמהם במגע‪ ,‬ולרבות‪ ,‬אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪,‬‬
‫שיטות ייצור‪ ,‬תנאי התקשורת עם ספקים‪ ,‬תהליכי הפצה‪ ,‬אופן הפצה‪,‬‬
‫מועדי הפצה‪ ,‬תוכנן של בחינות בגרות‪ ,‬מסמכים וסודות‪ .‬כל זאת‪ ,‬בין‬
‫שהאינפורמציה והסודות האמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי‬
‫בחברה או במתן שירותים למדפיס הממשלתי ובין שהגיעו לידיעתי בכל‬
‫אופן אחר שהוא‪.‬‬
‫‪ .0‬לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע של‬
‫העבודה נשוא ההסכם שנמסרה לביצועי ע"י המדפיס הממשלתי או‬
‫החברה‪ ,‬כולל ביצוע שכפולים או העתקים מן החומר שנמסר לי‪.‬‬
‫‪ .3‬ידוע לי כי כל הידיעות אשר בידי או אשר תגענה לידי תוך כדי ביצוע‬
‫העבודה לפי מכרז זה או בקשר עמו‪ ,‬הינן סודיות‪.‬‬
‫‪ .1‬ידוע לי שאי מילוי ההתחייבות כלפי המדפיס הממשלתי על פי הצהרה זו‬
‫מהווה עבירה על חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪./177 -‬‬
‫‪ .8‬ידוע לי שהעברת מידע בסעיף ‪ /‬או ‪ 0‬לעיל‪ ,‬למאן דהוא‪ ,‬ללא אישור בכתב‬
‫מהמשרד‪ ,‬עלול להסב נזקים משמעותיים ביותר‪.‬‬
‫התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור‪ .‬התחייבות‬
‫זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור‪.‬‬
‫שם החברה‪/‬ספק‪ _________________:‬שם העובד‪__________________:‬‬
‫מס' ת"ז עובד‪ _________________ :‬חתימת העובד‪_____________ :‬‬
‫תאריך‪___________:‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 85‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח ה ‪ -‬התחייבות להעדר ניגוד עניינים מכרז פומבי מספר (‪)110011‬‬
‫של המדפיס הממשלתי‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(יצויין רק אם יהיה רלוונטי)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התחייבות להעדר ניגוד עניינים‬
‫שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______‬
‫על ידי ____________________‬
‫ת‪.‬ז‪______________________ .‬‬
‫מכתובת ___________________‬
‫הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים‪/‬הטובין‬
‫כהגדרתם להלן;‬
‫והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים‪/‬הספקת הטובין;‬
‫והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים‪/‬הספקת‬
‫הטובין ולאחריו;‬
‫לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן‪:‬‬
‫‪ ./‬הגדרות‬
‫בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם‪:‬‬
‫"השירותים‪/‬הטובין" ‪ -‬להפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות למועדי קיץ‪,‬‬
‫מועד ב' ‪,‬מועד חצב ברק ולמועדי חורף ואביב ו‪/‬או להפצת מחברות בחינה‪,‬‬
‫נוסחאונים‪ ,‬עטיפות ודוחות בחינה עבור משרד החינוך‪.‬‬
‫"עובד" ‪-‬‬
‫כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים‪/‬הטובין‬
‫למזמין‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 81‬מתוך ‪/01‬‬
‫"מידע" ‪-‬‬
‫כל מידע (‪ ,)Information‬ידע (‪ ,)Know-How‬ידיעה‪ ,‬מסמך‪,‬‬
‫תכתובת‪ ,‬תוכנית‪ ,‬נתון‪ ,‬מודל‪ ,‬חוות דעת‪ ,‬מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו‪/‬או‬
‫הנוגע למתן השירותים‪/‬הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו‪/‬או בכל צורה או דרך‬
‫של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו‪/‬או אלקטרונית ו‪/‬או אופטית ו‪/‬או מגנטית ו‪/‬או‬
‫אחרת‪.‬‬
‫"סודות מקצועיים" ‪ -‬כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן‬
‫השירותים‪/‬הספקת הטובין‪ ,‬בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין‬
‫או לאחר מכן‪ ,‬לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ :‬מידע אשר ימסר ע"י‬
‫המזמין ו‪/‬או כל גורם אחר ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ .0‬הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי‪ ,‬במהלך תקופת מתן השירותים‪/‬הספקת‬
‫הטובין‪ ,‬ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו‪ ,‬ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא‬
‫עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה‪ ,‬למעט באם ועדת המכרזים של המדפיס‬
‫הממשלתי (הוועדה הרלוונטית) אישרה בכתב‪ ,‬לאחר שהעובדות הוצגו בפניה‪ ,‬כי‬
‫אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד‬
‫עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום‬
‫השירותים‪/‬הטובין נשוא מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין‪ ,‬למעט מטעם המזמין‪,‬‬
‫במהלך תקופת מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים‬
‫לאחריה‪ ,‬אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין‪.‬‬
‫‪ .1‬הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני‪ ,‬עלול‬
‫להימצא במצב של ניגוד עניינים‪ ,‬מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים‪.‬‬
‫‪ .8‬הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי‪ ,‬להתקשר עם כל‬
‫גורם כאמור בסעיפים ‪ 0-3‬להלן‪ ,‬בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו‪ ,‬ולפעול‬
‫בהתאם להוראותיו בעניין‪ .‬המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת‬
‫הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים‪ ,‬והנני מתחייב כי אפעל בהתאם‬
‫להוראות אלו‪ ,‬בהקשר זה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 62‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח ו' ‪ -‬תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז‬
‫למכרז פומבי מספר ‪ 110011‬של המדפיס הממשלתי‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(יצויין רק אם יהיה רלוונטי)‪.‬‬
‫אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד‬
‫בתאגיד _____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי‪:‬‬
‫‪./‬‬
‫אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בכוונתי להשתמש‪ ,‬במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם‬
‫התאגיד ופרטי יצירת קשר עמו)‪:‬‬
‫תחום העבודה בו‬
‫שם התאגיד‬
‫פרטי יצירת קשר‬
‫ניתנת קבלנות המשנה‬
‫‪.1‬‬
‫המחירים ו‪/‬או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי‪ ,‬ללא‬
‫התייעצות‪ ,‬הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה‬
‫אשר צויינו בסעיף ‪ 3‬לעיל)‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫המחירים ו‪/‬או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע‬
‫הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני‬
‫המשנה אשר צויינו בסעיף ‪ 3‬לעיל)‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 6/‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.1‬‬
‫הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או‬
‫מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה‪.‬‬
‫יש לסמן ‪ V‬במקום המתאים‬
‫‪‬‬
‫מכרז‪.‬‬
‫אם כן‪ ,‬אנא פרט‪:‬‬
‫למיטב ידיעתי‪ ,‬התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________‬
‫אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף ‪17‬א‬
‫לחוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬תשמ"ח‪./155-‬‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫חותמת‬
‫שם‬
‫חתימת‬
‫התאגיד‬
‫התאגיד‬
‫המצהיר‬
‫המצהיר‬
‫אישור עורך הדין‬
‫אני הח"מ ________________________‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר‪/‬ת כי ביום‬
‫___________________ הופיע‪/‬ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________‬
‫בישוב‪/‬עיר ________________ מר‪/‬גב' ______________________ שזיהה‪/‬תה עצמו‪/‬ה‬
‫על ידי ת‪.‬ז‪ __________________ .‬המוכר‪/‬ת לי באופן אישי‪ ,‬ואחרי שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה‬
‫להצהיר אמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪ ,‬חתם‪/‬ה‬
‫בפני על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫______________‬
‫חותמת עו"ד ומספר רישיון‬
‫____________‬
‫חתימת עורך הדין‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 60‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח ז' ‪ -‬נוסח טופס להחתמת נציג בית ספר‪1‬מרכז בחינה‪1‬שלוחה בקבלת‬
‫מחברות בחינה ונוסחאונים (ייחתם ע"י הזוכה בחלק ב')‬
‫למכרז פומבי מספר ‪ 110011‬של המדפיס הממשלתי‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‪ /‬המדפיס הממשלתי‬
‫לכבוד המדפיס הממשלתי‬
‫הנדון אישור קבלת ומחברות בחינה‪,‬עטיפות‪ ,‬נוסחאונים ‪,‬דוחות בחינה‬
‫הנני מצהיר בזאת כי קיבלתי את כל העטיפות‪ ,‬מחברות בחינה ‪ ,‬נוסחאונים ודוחות בחינה‬
‫בכמויות כפי שמפורט בתעודת המשלוח המצ"ב‪,‬‬
‫מס' _________‪.‬‬
‫מחברות בחינה ‪ /‬נוסחאונים‪ /‬דוחות בחינה‪ /‬עטיפות נמסרו לי‪( :‬ציין ‪ X‬בתוך העיגול בהתאמה)‬
‫‪ o‬כשהן ללא פגם ולשביעות רצוני‪.‬‬
‫‪ o‬עם פגמים‪_____________________________________________________ :‬‬
‫כמות מחברות לבנות פגומות‪_________________________________________ :‬‬
‫כמות מחברות צהובות פגומות‪________________________________________ :‬‬
‫כמות עטיפות פגומות‪______________________________________________ :‬‬
‫כמות נוסחאונים פגומים‪____________________________________________ :‬‬
‫כמות דוחות בחינה גומים‪___________________________________________:‬‬
‫על החתום‪:‬‬
‫שם ביה"ס‪ ___________________ :‬סמל ביה"ס‪_______________________ :‬‬
‫שם מלא‪ ____________________ :‬תפקיד‪__________________________ :‬‬
‫חתימה‪ _____________ :‬תאריך‪______________ :‬‬
‫חותמת ביה"ס‪____________________________ :‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 63‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח ח' ‪ -‬רשימת סניף הבנק אליהם יתבצעו משלוחי בחינות הבגרות (לא‬
‫סופית)‬
‫למכרז פומבי מספר ‪ 110011‬של המדפיס הממשלתי‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫מובהר ומודגש כי יתכנו שינויים‪ ,‬הוספה ו‪/‬או הפחתה של סניפי בנק‪ .‬הרשימה‬
‫הקובעת לחלוקה היא הרשימה שתועבר לספק הזוכה לפני כל משלוח ומועד‪.‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫סמל סניף‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪109‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪119‬‬
‫שם הבנק‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪10‬‬
‫‪120‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪11‬‬
‫‪127‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪12‬‬
‫‪135‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪140‬‬
‫‪143‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪15‬‬
‫‪144‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪147‬‬
‫‪148‬‬
‫‪150‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪19‬‬
‫‪151‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪20‬‬
‫‪156‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪21‬‬
‫‪158‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪22‬‬
‫‪159‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪23‬‬
‫‪162‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪24‬‬
‫‪166‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪25‬‬
‫‪170‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪26‬‬
‫‪172‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪27‬‬
‫‪174‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪28‬‬
‫‪182‬‬
‫בנק הדואר‬
‫כתובת‬
‫רח' יפו ‪03‬‬
‫בית הכרם ‪00‬‬
‫דרך בית לחם ‪81‬‬
‫עמק רפאים ‪32‬‬
‫רחוב מני ‪1‬‬
‫וולטה עילית ‪/‬‬
‫רח' קק"ל ‪5‬‬
‫רחוב שופן ‪/0‬‬
‫רחוב יפו ‪031‬‬
‫רחוב המלך ג'ורג'‬
‫‪3‬‬
‫רח דוד ‪7‬‬
‫מרכז שטנר‪ ,‬גבעת‬
‫שאול‬
‫מרכז מסחרי‬
‫מרכז הישוב‬
‫איזור מודיעין‬
‫קרית ספר‬
‫מרכז הישוב‬
‫מרכז מסחרי‬
‫הפסגה ‪08‬‬
‫מרכז מסחרי חדש‬
‫גילה‬
‫דהומיי ‪ 0‬קרית‬
‫מנחם‬
‫מ‪.‬מסחרי עולי‬
‫הגרדום‬
‫שד משה‬
‫דיין_קניון פסגת‬
‫זאב‬
‫מרכז הישוב‬
‫רח' כיסופים בלוק‬
‫‪ 52/‬רמות‬
‫רחוב פארן ‪7‬‬
‫מרכז מסחרי חנות‬
‫‪ //‬נוה יעקב‬
‫מרכז מסחרי גנות‬
‫שומרון‬
‫אבא ברדיג'ה ‪0‬‬
‫צמרת הבירה‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫עמנואל‬
‫עופרה‬
‫מתתיהו‬
‫ביתר עילית‬
‫אורנית‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫קרית ארבע‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫גנות שומרון‬
‫ירושלים‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 61‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫סמל סניף‬
‫‪187‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪196‬‬
‫‪197‬‬
‫‪198‬‬
‫שם הבנק‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪37‬‬
‫‪200‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪210‬‬
‫‪220‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪40‬‬
‫‪222‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪223‬‬
‫‪225‬‬
‫‪230‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪44‬‬
‫‪237‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪240‬‬
‫‪250‬‬
‫‪251‬‬
‫‪253‬‬
‫‪254‬‬
‫‪256‬‬
‫‪258‬‬
‫‪276‬‬
‫‪299‬‬
‫‪300‬‬
‫‪310‬‬
‫‪320‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪330‬‬
‫‪333‬‬
‫‪361‬‬
‫‪373‬‬
‫‪378‬‬
‫‪383‬‬
‫‪387‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫סניף דואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪67‬‬
‫‪390‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪68‬‬
‫‪392‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪69‬‬
‫‪397‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪70‬‬
‫‪399‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪401‬‬
‫‪403‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫כתובת‬
‫מבשרת ירושלים‬
‫מרכז הישוב‬
‫מרכז הישוב‬
‫מרכז מסחרי‬
‫מרכז מסחרי‬
‫מרכז מסחרי‬
‫מרכז מסחרי‬
‫מרכז הישוב‬
‫שד' התמרים קניון‬
‫האד‬
‫הרצל ‪/5‬‬
‫שד' הנשיאים ‪1‬‬
‫רח' השלום מ'‬
‫מסחרי‬
‫רח' אברהם אבינו‬
‫רח' רותם‬
‫שד' יעלים ‪10‬‬
‫ליד משרדי‬
‫המועצה‬
‫הגפן ‪7‬‬
‫גולומב ‪/‬‬
‫מ"ג המעפילים‬
‫רח' צבי בורשטיין‬
‫ציחור ‪1‬‬
‫מ‪ .‬מסחרי‬
‫בן יאיר ‪38‬‬
‫מרכז הישוב‬
‫ככר הנשיא ‪5‬‬
‫רוגוזין ‪7‬‬
‫רח' הנשיא ‪5‬‬
‫רוטשילד ‪87‬‬
‫שד יעקב '‪' 13‬‬
‫רח' צייטלין ‪01‬‬
‫רחוב הרצל ‪32‬‬
‫בתיה מקוב ‪02‬‬
‫הרצל ‪/68‬‬
‫אלון מורה‬
‫פייבל ‪3‬‬
‫שד' דואני‬
‫הבנים ‪3‬‬
‫רח' רש"י ‪/‬‬
‫הרצל )ב‪ .‬מועצה‬
‫מקומית(ק‪.‬עקרון‬
‫מדרשת שדה בוקר‬
‫רח' גינות דותן ‪66‬‬
‫מודיעין‬
‫רח' הרצל מרכז‬
‫הישוב גן‬
‫מקוה ישראל ‪7‬‬
‫גאולה ‪36‬‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫ירושלים‬
‫אלון שבות‬
‫קדומים‬
‫אריאל‬
‫מעלה אפרים‬
‫מעלה אדומים‬
‫אפרתה‬
‫בית אל‬
‫אילת‬
‫אשקלון‬
‫באר שבע‬
‫באר שבע‬
‫באר שבע‬
‫עומר‬
‫באר שבע‬
‫רהט‬
‫קרית גת‬
‫אופקים‬
‫דימונה‬
‫ירוחם‬
‫מצפה רמון‬
‫נתיבות‬
‫ערד‬
‫נוה דקלים‬
‫שדרות‬
‫אשדוד‬
‫בית שמש‬
‫ראשון לציון‬
‫ראשון לציון‬
‫ראשון לציון‬
‫ראשון לציון‬
‫רחובות‬
‫רחובות‬
‫אלון מורה‬
‫גדרה‬
‫יבנה‬
‫נס ציונה‬
‫קרית מלאכי‬
‫קרית עקרון‬
‫שדה בוקר‬
‫מודיעין‬
‫יבנה‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 68‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫סמל סניף‬
‫‪405‬‬
‫‪409‬‬
‫‪411‬‬
‫‪413‬‬
‫שם הבנק‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫סניף דואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪77‬‬
‫‪414‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪415‬‬
‫‪417‬‬
‫‪419‬‬
‫‪420‬‬
‫‪421‬‬
‫‪422‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪84‬‬
‫‪423‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪425‬‬
‫‪429‬‬
‫‪431‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪88‬‬
‫‪432‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪446‬‬
‫‪450‬‬
‫‪454‬‬
‫‪466‬‬
‫‪492‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪94‬‬
‫‪503‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪510‬‬
‫‪516‬‬
‫‪520‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪98‬‬
‫‪527‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪530‬‬
‫‪540‬‬
‫‪550‬‬
‫‪560‬‬
‫‪564‬‬
‫‪571‬‬
‫‪573‬‬
‫‪574‬‬
‫‪580‬‬
‫‪588‬‬
‫‪590‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪110‬‬
‫‪592‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪599‬‬
‫‪600‬‬
‫‪610‬‬
‫‪620‬‬
‫‪630‬‬
‫‪636‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫כתובת‬
‫דיזנגוף ‪056‬‬
‫מנחם בגין ‪/08‬‬
‫זמנהוף ‪3‬‬
‫השלושה ‪0‬‬
‫שדרות ירושלים‬
‫‪/0‬‬
‫קהילת לבוב ‪01‬‬
‫אבן גבירול ‪/25‬‬
‫רח' יהונתן ‪1‬‬
‫הקשת ‪6‬‬
‫הירקון ‪6/‬‬
‫וייצמן ‪85‬‬
‫החשמונאים ‪55‬‬
‫פינת קרליבך‬
‫עולי הגרדום ‪15‬‬
‫חיים לבנון ‪67‬‬
‫אחד העם ‪1‬‬
‫שדרות שאול‬
‫המלך ‪1/‬‬
‫רח' שונצינו ‪0/‬‬
‫דרך ההגנה ‪/37‬‬
‫רח' אחימאיר ‪33‬‬
‫דרך שלמה ‪//8‬‬
‫מרכז הכפר‬
‫בןגוריון ‪ //‬מגדלי‬
‫ויטה‬
‫בלפור ‪60‬‬
‫רחוב העצמאות ‪67‬‬
‫רח' הל"ה ‪6/‬‬
‫רח' גבעת‬
‫התחמושת ק‪.‬שרת‬
‫ההסתדרות ‪36‬‬
‫רח' מס דני ‪0‬‬
‫רח' ביאליק ‪/7‬‬
‫רח' ירושלים ‪08‬‬
‫רח' אצ"ל ‪6‬‬
‫רח' ההגנה ‪/32‬‬
‫רח' עוזיאל ‪/8‬‬
‫רח' ז'בוטינסקי‬
‫הרצל ‪10‬‬
‫עמק איילון ‪/6/‬‬
‫רח' שלמה המלך ‪6‬‬
‫רח' יהודה המכבי‬
‫‪0‬‬
‫רחוב ויצמן ‪7‬‬
‫דרך רמתיים ‪18‬‬
‫רח' סוקולוב ‪/0‬‬
‫רח' התחיה ‪7‬‬
‫רח' הרצל ‪81‬‬
‫רח' סמילנסקי ‪5‬‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪-‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫טירה‬
‫בני ברק‬
‫בת ים‬
‫בת ים‬
‫גבעתיים‬
‫חולון‬
‫חולון‬
‫רמלה‬
‫רמת גן‬
‫רמת גן‬
‫רמת גן‬
‫אור יהודה‬
‫באר יעקב‬
‫בית דגן‬
‫לוד‬
‫שוהם‬
‫קרית אונו‬
‫קרית אונו‬
‫יהוד‬
‫הוד השרון‬
‫הרצליה‬
‫כפר סבא‬
‫נתניה‬
‫נתניה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 66‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪117‬‬
‫סמל סניף‬
‫‪640‬‬
‫שם הבנק‬
‫בנק הדואר‬
‫‪118‬‬
‫‪644‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪119‬‬
‫‪650‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪120‬‬
‫‪654‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪661‬‬
‫‪673‬‬
‫‪675‬‬
‫‪682‬‬
‫‪691‬‬
‫‪695‬‬
‫‪699‬‬
‫‪704‬‬
‫‪705‬‬
‫‪707‬‬
‫‪708‬‬
‫‪710‬‬
‫‪711‬‬
‫‪713‬‬
‫‪715‬‬
‫‪798‬‬
‫‪800‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪138‬‬
‫‪810‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪811‬‬
‫‪818‬‬
‫‪819‬‬
‫‪830‬‬
‫‪835‬‬
‫‪837‬‬
‫‪839‬‬
‫‪845‬‬
‫‪852‬‬
‫‪853‬‬
‫‪864‬‬
‫‪867‬‬
‫‪870‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪152‬‬
‫‪874‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪153‬‬
‫‪876‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪159‬‬
‫‪877‬‬
‫‪879‬‬
‫‪899‬‬
‫‪900‬‬
‫‪910‬‬
‫‪920‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪160‬‬
‫‪930‬‬
‫בנק הדואר‬
‫כתובת‬
‫רח' ראשונים ‪/3‬‬
‫רח' יצחק איכילוב‬
‫‪0/‬‬
‫דרך הראשונים ‪55‬‬
‫רח' שכטרמן ‪07‬‬
‫אזור תעשיה‬
‫רח' בני בנימין‬
‫מרכז המושב‬
‫שד' יחזקאל‬
‫מרכז הקבוץ‬
‫רח' שבזי ‪1‬‬
‫אופסתרלנד ‪1‬‬
‫רח' הדקל ‪82‬‬
‫שד' וודג'ווד ‪1‬‬
‫יפו ‪/80‬‬
‫רח' הרצל ‪63‬‬
‫טבנקין ‪0‬‬
‫הנביאים ‪ 00‬א'‬
‫עבאס ‪0‬‬
‫שד' בן גוריון ‪07‬‬
‫אורן ‪03‬‬
‫קניון לב קצרין‬
‫הרברט סמואל ‪81‬‬
‫כביש ראשי אום‬
‫אל פחם‬
‫רוטשילד ‪/5‬‬
‫רח' המיסדים‬
‫מרכז הכפר‬
‫מרכז הכפר‬
‫רח' הנדיב ‪/7‬‬
‫רח' ששת הימים‬
‫רח' צאלים ‪3‬‬
‫מר' המושב‬
‫מרכז המושבה‬
‫רח' בר ‪ -‬יהודה‬
‫דרך הבנים‬
‫רח' המייסדים‬
‫רח' ירושלים ‪/8‬‬
‫אח"י אילת ‪/3‬‬
‫קרית חיים‬
‫חלוצי התעשיה ‪//‬‬
‫קרית חיים‬
‫הרקפות ‪0‬‬
‫ככר ניצן‬
‫מרכז הכפר‬
‫ככר העצמאות‬
‫געתון ‪12‬‬
‫רח' העצמאות ‪//‬‬
‫הרב לוין פנת רח'‬
‫שרת‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫פתח תקווה‬
‫פתח תקווה‬
‫רמת השרון‬
‫נתניה‬
‫אבן יהודה‬
‫כפר ויתקין‬
‫כפר יונה‬
‫מעברות‬
‫ראש העין‬
‫רעננה‬
‫תל מונד‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫קצרין‬
‫חדרה‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫אור עקיבא‬
‫בנימינה‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫דאלית אל‪-‬כרמל‬
‫זכרון יעקב‬
‫טירת כרמל‬
‫יקנעם עילית‬
‫כפר חסידים ב'‬
‫נהלל‬
‫נשר‬
‫פרדס חנה‪-‬כרכור‬
‫קרית אתא‬
‫קרית ביאליק‬
‫קרית חיים‬
‫קרית חיים‬
‫קרית טבעון‬
‫קרית ים‬
‫שפרעם‬
‫טבריה‬
‫נהריה‬
‫עכו‬
‫עפולה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 67‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫סמל סניף‬
‫‪933‬‬
‫‪938‬‬
‫‪939‬‬
‫‪940‬‬
‫‪949‬‬
‫שם הבנק‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪166‬‬
‫‪955‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪167‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪956‬‬
‫‪960‬‬
‫‪969‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪170‬‬
‫‪973‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪171‬‬
‫‪172‬‬
‫‪979‬‬
‫‪981‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪173‬‬
‫‪983‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪984‬‬
‫‪993‬‬
‫‪997‬‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫בנק הדואר‬
‫‪177‬‬
‫‪999‬‬
‫בנק הדואר‬
‫‪178‬‬
‫‪1‬‬
‫שרותי בנק‬
‫‪179‬‬
‫‪2‬‬
‫שרותי בנק‬
‫‪180‬‬
‫‪3‬‬
‫שרותי בנק‬
‫‪181‬‬
‫‪4‬‬
‫שרותי בנק‬
‫‪182‬‬
‫‪5‬‬
‫שרותי בנק‬
‫‪183‬‬
‫‪6‬‬
‫שרותי בנק‬
‫‪184‬‬
‫‪7‬‬
‫שרותי בנק‬
‫‪185‬‬
‫‪8‬‬
‫שרותי בנק‬
‫‪186‬‬
‫‪9‬‬
‫שרותי בנק‬
‫כתובת‬
‫רח' הרצל ‪1/‬‬
‫מרכז הכפר‬
‫שד' בן גוריון ‪51‬‬
‫רח' הפלמ"ח‬
‫מרכז הכפר‬
‫ההסתדרות ב'‬
‫המועצה‬
‫מרכז הכפר גש‬
‫ההסתדרות‬
‫הגליל ‪5‬‬
‫מרכז חדש ליד‬
‫המועצה‬
‫מרכז הדקל‬
‫בנין המוסקוביה‬
‫רח' עצמון מ‪.‬‬
‫רסקו‬
‫שכונה מערבית‬
‫מרכז הכפר‬
‫מרכז הכפר‬
‫ככר צה"ל מ‪.‬‬
‫מסחרי‬
‫שלוחת ירושלים‬
‫כנפי נשרים ‪ 01‬א'‬
‫שלוחת חיפה‬
‫ביאליק ‪ 3‬בית‬
‫מנהל ה‬
‫שלוחת תל‪-‬אביב‬
‫עמל ‪ 15‬פתח תקוה‬
‫שלוחת ב"ש שזר‬
‫‪ 0/‬בית נועם‬
‫באמצעות משרד‬
‫החוץ‬
‫מועצה אזורית‬
‫תמר‬
‫מועצה אזורית‬
‫ערבה תיכונה‬
‫אגף בחינות שבטי‬
‫ישראל ‪01‬‬
‫מרב"ד ‪ -‬בר יהודה‬
‫‪/‬‬
‫ישוב‬
‫עפולה‬
‫מסעדה‬
‫קרית מוצקין‬
‫צפת‬
‫מגאר‬
‫בית שאן‬
‫ג'ש )גוש חלב(‬
‫חצור הגלילית‬
‫כרמיאל‬
‫מגדל העמק‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא‬
‫נצרת‬
‫נצרת עילית‬
‫סח'נין‬
‫ראמה‬
‫תמרה‬
‫קרית שמונה‬
‫ירושלים‬
‫חיפה‬
‫בני ברק‬
‫באר שבע‬
‫ירושלים‬
‫קרית אונו‬
‫רשימות סניפי הדואר שלעיל יעודכנו על ידי המזמין מעת לעת ועל פי הצורך‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 65‬מתוך ‪/01‬‬
‫נספח ט' ‪ -‬רשימת בתי ספר‪ ,‬מרכזי בחינה ושלוחות אליהם יתבצעו משלוחי‬
‫מחברות בחינה‪,‬עטיפות נוסחאונים ‪ ,‬דוחות בחינה וחומר נלווה נוסף (רשימה לא‬
‫סופית)‬
‫למכרז פומבי מספר ‪ 110011‬של המדפיס הממשלתי‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר‪.‬‬
‫מובהר ומודגש כי יתכנו שינויים‪ ,‬הוספה ו‪/‬או הפחתה של בתי ספר‪ ,‬מרכזי‬
‫בחינה‪,‬שלוחות‪ .‬הרשימה הקובעת לחלוקה היא הרשימה שתועבר לספק הזוכה לפני‬
‫כל משלוח ומועד‪.‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫בית חנוך עוורים‬
‫מד‬
‫בית ספר תיכון‬
‫מקצועי‬
‫מיוחד כיח‬
‫לחרשים‬
‫‪1‬‬
‫‪120055‬‬
‫‪2‬‬
‫‪120113‬‬
‫‪3‬‬
‫‪120121‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪120238‬‬
‫‪120527‬‬
‫‪6‬‬
‫‪140012‬‬
‫‪7‬‬
‫‪140038‬‬
‫קרית יערים‬
‫אלונים‬
‫אולפנא תורנית‬
‫חורב‬
‫עירוני דתי‬
‫רוטשילד‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪140046‬‬
‫‪140053‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪140061‬‬
‫‪140079‬‬
‫‪140087‬‬
‫‪140095‬‬
‫‪140103‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪140129‬‬
‫‪140137‬‬
‫‪140145‬‬
‫‪140160‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪140186‬‬
‫‪140202‬‬
‫‪21‬‬
‫‪140236‬‬
‫עירוני ג'‬
‫אקדמיה למוסיקה‬
‫תכון ליד‬
‫האוניברסיטה‬
‫הגמנסיה העברית‬
‫רנה קסין‬
‫חוות הנוער הציוני‬
‫תיכון ע"ש בויאר‬
‫קרית נוער‬
‫ירושלים‬
‫ישיבת נתיב מאיר‬
‫ישיבת חורב‬
‫ישיבת ים לצעירים‬
‫תורני ע"ש פ‪.‬‬
‫הימלפרב‬
‫אמי"ת שחר‬
‫תורני נסויי בנות‬
‫פלך‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫מוצפי ‪/‬‬
‫ירושלים‬
‫החלוץ ‪17‬‬
‫בורוכוב ‪ 7‬קרית‬
‫יובל‬
‫קרית‬
‫יערים)מוסד(‬
‫סרנא יחזקאל ‪0‬‬
‫שמשון רפאל בית‬
‫וגן‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫קרית יערים)מוסד(‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫אוסישקין ‪35‬‬
‫כט' בנובמבר ‪/3‬‬
‫קטמון‬
‫קמפוס גבעת רם‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫דרך רופין‬
‫קק"ל ‪/1‬‬
‫רח' קרל נטר ‪/‬‬
‫שד ש"י עגנון‬
‫תורה ועבודה ‪/‬‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫הרב פרנק ‪02‬‬
‫רח' הפסגה ‪7‬‬
‫בן ציון אטון ‪0‬‬
‫הרב צבי‪-‬יהודה ‪/1‬‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫תורה ועבודה ‪6‬‬
‫רח' עלית הנוער ‪0‬‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫יהודה ‪3/‬‬
‫ירושלים‬
‫______________‬
‫ירושלים‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 61‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪140251‬‬
‫‪140269‬‬
‫‪140277‬‬
‫‪140434‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪140491‬‬
‫‪140525‬‬
‫‪140608‬‬
‫‪140665‬‬
‫‪140715‬‬
‫‪140723‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪140731‬‬
‫‪140764‬‬
‫‪140806‬‬
‫‪140822‬‬
‫‪140848‬‬
‫‪140863‬‬
‫‪140871‬‬
‫‪140913‬‬
‫‪140939‬‬
‫‪140954‬‬
‫‪140962‬‬
‫‪140970‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪141010‬‬
‫‪141028‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪141101‬‬
‫‪141119‬‬
‫‪48‬‬
‫‪141168‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪141176‬‬
‫‪141291‬‬
‫‪141309‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪141333‬‬
‫‪141382‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪141390‬‬
‫‪141473‬‬
‫‪56‬‬
‫‪141499‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪141549‬‬
‫‪141598‬‬
‫‪141689‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪141739‬‬
‫‪141754‬‬
‫שם מוסד‬
‫ישיבת תיכון קול‬
‫מבשר‬
‫מקיף דנמרק‬
‫מדרשיית עמליה‬
‫ישיבת תורת אמת‬
‫אולפנא צביה‬
‫לבנות‬
‫אולפנא ירושלים‬
‫מכון הברכה‬
‫אולפנא לבנות‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫מקיף ע"ש זיו‬
‫מקיף גילה‬
‫ישיבת נוה שמואל‬
‫תיכון לאומנויות‬
‫בית מלכה‬
‫קרית חינוך‬
‫דקל ‪ -‬וילנאי‬
‫תיכון גבעת גונן‬
‫נוה חנה‬
‫ישיבת מטה בנימין‬
‫ישיבת מערבא‬
‫עירוני מסורתי‬
‫אולפנא עופרה‬
‫אורט רמות ע"ש‬
‫י'גדיש‬
‫ישיבת מקור חיים‬
‫ישיבת נתיבות‬
‫יוסף‬
‫נוות ישראל‬
‫תורני לבנות‬
‫ב‪.‬שולמית‬
‫אולפנת צביה‬
‫מ‪.‬אדומים‬
‫ישיבת אהבת חיים‬
‫עירוני פסגת זאב‬
‫מ‪ .‬חינוכי‬
‫למצטיינות‬
‫ישיבת בני‪-‬חיל‬
‫אולפנא ת‪.‬‬
‫לאומנויות‬
‫מאורות התורה‬
‫אור תורה סטון‬
‫לבנים‬
‫אור תורה סטון‬
‫לבנות‬
‫בת ציון‬
‫בית יעקב‬
‫ישיבת בני צבי בית‬
‫אל‬
‫ישיבה תיכ' תורה‬
‫כתובת מוסד‬
‫ישוב‬
‫האורן ‪82‬‬
‫יהודה הנשיא ‪06‬‬
‫חיים הלר ‪/‬‬
‫ירמיהו ‪/6‬‬
‫מבשרת ציון‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירמיהו ‪8‬‬
‫זרח ברנט ‪6‬‬
‫אבן יהושע ‪7‬‬
‫רח' סולם אלדד‬
‫מלכי ישראל ‪87‬‬
‫שד הרצל ‪/37‬‬
‫ורדינון ‪ /0‬שכ'‬
‫גילה‬
‫התאנה‬
‫יצחק אלחנן ‪1‬‬
‫מלכי ישראל ‪35‬‬
‫רמב"ם ‪0/‬‬
‫דרך מדבר יהודה ‪/‬‬
‫רבי צדוק ‪/0‬‬
‫אלון שבות‬
‫בית אל‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬מודיעין‬
‫ביתר ‪5‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬מז' בנימין‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫קרית ארבע‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫אפרתה‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫מעלה אדומים‬
‫ירושלים‬
‫אלון שבות‬
‫בית אל‬
‫מתתיהו‬
‫ירושלים‬
‫עופרה‬
‫רקנטי ‪01‬‬
‫כפר עציון‬
‫ירושלים‬
‫כפר עציון‬
‫מצפה יריחו‬
‫שמואל הנביא ‪01‬‬
‫מצפה יריחו‬
‫ירושלים‬
‫אסירי ציון ‪0‬‬
‫ירושלים‬
‫דרך קדם ‪32‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬מזרח בנימין‬
‫שד' משה דיין ‪/3/‬‬
‫מעלה אדומים‬
‫כוכב השחר‬
‫ירושלים‬
‫רח' יוסף וויץ ‪3‬‬
‫עולי הגרדום ‪//8‬‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫יוחנן בן זכאי ‪33‬‬
‫קרית טלז סטון‬
‫כיסופים ‪ 8‬רמות‬
‫א'‬
‫צונדק ‪ /‬רמות‬
‫אלון‬
‫עובדיה ‪01‬‬
‫אבני נזר ‪16‬‬
‫ירושלים‬
‫קרית יערים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫מודיעין עילית‬
‫ד‪.‬נ‪.‬מזרח בנימין‬
‫הועד הלאומי ‪0/‬‬
‫בית אל‬
‫ירושלים‬
‫______________‬
‫ירושלים‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 72‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫ומדע‬
‫מעלות בית יעקב‬
‫בי סמינר רמות‬
‫שמסיאב‬
‫אנקורי‬
‫תיכון תל אביב‬
‫‪62‬‬
‫‪141853‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪141861‬‬
‫‪141978‬‬
‫‪141994‬‬
‫‪66‬‬
‫‪142034‬‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪142075‬‬
‫‪142166‬‬
‫‪142174‬‬
‫‪142190‬‬
‫‪71‬‬
‫‪142232‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪142265‬‬
‫‪142281‬‬
‫‪142323‬‬
‫‪142372‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪144097‬‬
‫‪144196‬‬
‫‪144212‬‬
‫‪144220‬‬
‫דחסידי גור‬
‫אולפנת לבונה‬
‫אורות יהודה‬
‫בית יעקב עלי באר‬
‫ישיבת תומכי‬
‫תמימים‬
‫סוסיא‪-‬ישיבת‬
‫בני"ע‬
‫כינור דוד‬
‫התיכון התורני‬
‫שובו ירושלים‬
‫התיכון הישראלי‬
‫למדעי‬
‫מכון לציון ברינה‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫תורני נסויי הרטמן‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪144329‬‬
‫‪144337‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪144428‬‬
‫‪144501‬‬
‫‪144568‬‬
‫‪144592‬‬
‫‪144600‬‬
‫‪87‬‬
‫‪144675‬‬
‫תיכון מכבים רעות‬
‫אולפנת רעיה‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫מדעית‬
‫תיכון הראל‬
‫נעורים‬
‫קדמה ירושלים‬
‫ישיבה שעלי תורה‬
‫ע"ש יצחק רבין‬
‫עי"ס‬
‫‪88‬‬
‫‪144683‬‬
‫‪89‬‬
‫‪144691‬‬
‫‪90‬‬
‫‪144717‬‬
‫‪91‬‬
‫‪144741‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪144758‬‬
‫‪144766‬‬
‫‪146878‬‬
‫עירוני א'‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫נעם‬
‫אולפת בנ"ע‬
‫מודיעין‬
‫ע"ש רא"ל מרדכי‬
‫גור‬
‫עי"ס ממ"ד לבנים‬
‫פסגה‬
‫ישיבת נר תמיד‬
‫בית הצייר‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪148056‬‬
‫‪148080‬‬
‫‪160242‬‬
‫‪160259‬‬
‫תיכון בית צפאפא‬
‫מקיף אבו גוש"‬
‫מקיף קשת‬
‫אולפנת בנ"ע פסגת‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫שמואל הנביא ‪36‬‬
‫ירושלים‬
‫רוזנבלאט ‪/2‬‬
‫סמואל ‪/‬‬
‫ארנון יעקב ‪32‬‬
‫רבי מאיר בעל הנס‬
‫‪6‬‬
‫רח' ירמיהו ‪01‬‬
‫ג‪.‬שאול‬
‫מעלה לבונה‬
‫התאנה‬
‫רחוב אהליאב ‪/6‬‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫מעלה לבונה‬
‫אפרתה‬
‫ירושלים‬
‫כף החיים ‪7‬‬
‫ביתר עילית‬
‫סוסיה‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬מודיעין‬
‫רח' טרומן ‪0‬‬
‫הנביאים ‪10‬‬
‫סוסיה‬
‫עטרת‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫דרך קוליץ‬
‫רבי עקיבא ‪/22‬‬
‫קרית ארבע‬
‫קליין ‪7‬‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫בית אל ב'‬
‫ירושלים‬
‫ביתר עילית‬
‫קרית ארבע‬
‫ירושלים‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫בית אל‬
‫מצפה נבו ‪18‬‬
‫החוצבים ‪6‬‬
‫רינגלבלום ‪8‬‬
‫בר יוחאי ‪83‬‬
‫נחל שורק ‪/6‬‬
‫מעלה אדומים‬
‫מבשרת ציון‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫נחל עיון ‪/‬‬
‫דם המכבים ‪1‬‬
‫רחוב מן ‪7‬‬
‫נחל צלמון ‪0/‬‬
‫רא"ל מוטה גור ‪/0‬‬
‫חיל האויר ‪62‬‬
‫מוריה ‪/‬‬
‫ירושלים‬
‫בית צפאפא ת‪.‬ד‪.‬‬
‫‪11777‬‬
‫אבו גוש‬
‫יוסי בן יועזר ‪36‬‬
‫רח' רחמליביץ ‪/‬‬
‫______________‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫ירושלים‬
‫חשמונאים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫אבו גוש‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 7/‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫זאב‬
‫אולפנת דולב‬
‫רעות קהילה דתית‬
‫ברנקו וייס בית‬
‫שמש‬
‫תיכון תורני עש‬
‫אמתי‬
‫שש שנתי אמי"ת‬
‫בנים‬
‫אולפנת אורות‬
‫עציון‬
‫ארץ הצבי‬
‫בית יעקב מרגלית‬
‫אוהל ברכה‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪160374‬‬
‫‪160416‬‬
‫‪101‬‬
‫‪160432‬‬
‫‪102‬‬
‫‪160457‬‬
‫‪103‬‬
‫‪160549‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪160580‬‬
‫‪160598‬‬
‫‪160648‬‬
‫‪162057‬‬
‫‪108‬‬
‫‪165852‬‬
‫‪109‬‬
‫‪166769‬‬
‫ישיבת בני עקיבא‬
‫בית יעקב כה‬
‫תאמר‬
‫‪110‬‬
‫‪168054‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪168419‬‬
‫‪170035‬‬
‫‪170043‬‬
‫‪170092‬‬
‫‪170175‬‬
‫שילוב בת עין‬
‫אולפנת צביה‬
‫יצירתית‬
‫מקצועי בית יעקב‬
‫תיכון דרור‬
‫מקיף סליגסברג‬
‫עמל ליידי דייויס‬
‫‪116‬‬
‫‪170282‬‬
‫‪117‬‬
‫‪170407‬‬
‫‪118‬‬
‫‪170456‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪170514‬‬
‫‪170803‬‬
‫‪174391‬‬
‫‪176057‬‬
‫‪176149‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪176487‬‬
‫‪177295‬‬
‫‪178079‬‬
‫‪127‬‬
‫‪180018‬‬
‫‪128‬‬
‫‪180034‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪184002‬‬
‫‪184085‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪185157‬‬
‫‪186908‬‬
‫‪133‬‬
‫‪189001‬‬
‫בית עולות‬
‫מרכז נוער טכ'‬
‫אמי"ת‬
‫אמי"ת טכנולוגי‬
‫דתי‬
‫אורט דתי ע"ש‬
‫ספניאן‬
‫אורט תעופה וחלל‬
‫חינוך ברמה לבנות‬
‫עטרת חן‬
‫מגדלות‬
‫בי"ס סמינר בנות‬
‫ציון‬
‫ארשת בית יעקב‬
‫על יסודי רב נתיבי‬
‫אזורי מקיף עין‬
‫כרם‬
‫ישיבת אמי"ת‬
‫נחשון‬
‫מורשת דליה חיי‬
‫שרה‬
‫נתיבות חכמה‬
‫עי"ס אלחיה צור‬
‫באהר‬
‫אולפנא נריה‬
‫אולפנה נחלה‬
‫אלעד‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫דולב‬
‫אליעזר הגדול ‪1‬‬
‫דולב‬
‫ירושלים‬
‫הגולן ‪/8‬‬
‫בית שמש‬
‫הלל ‪32‬‬
‫ירושלים‬
‫דרך קדם ‪12‬‬
‫מעלה אדומים‬
‫קבוץ ראש צורים‬
‫הגננת ‪01‬‬
‫שמואל הנביא ‪53‬‬
‫דוד ילין ‪1/‬‬
‫ראש צורים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫ראובן ‪ , 1,‬מודיעין‬
‫רח' נחל ערוגות ‪05‬‬
‫ראש צורים צפון‬
‫יהודה‬
‫בית שמש‬
‫בת עין‬
‫כיכר זלמן ארן ‪7‬‬
‫רח' מינץ ‪83‬‬
‫רש"י ‪62‬‬
‫רזיאל ‪01‬‬
‫זנגוויל ‪08‬‬
‫מעגלי הרי"ם לוין‬
‫‪01‬‬
‫ירושלים‬
‫קוסטה ריקה ‪/7‬‬
‫ירושלים‬
‫קוסטה ריקה ‪/8‬‬
‫ירושלים‬
‫רח' דב יוסף ‪0‬‬
‫דרך קדם ‪72‬‬
‫רח' בן ציון ‪/5‬‬
‫רח' מגן האלף ‪/‬‬
‫רח' התבור ‪30‬‬
‫ירושלים‬
‫מעלה אדומים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫רח' מירסקי ‪8‬‬
‫רח' הנביאים ‪67‬‬
‫רח' המעש‪ ,‬עטרות‬
‫עין כרם‪-‬בי"ס‬
‫חקלאי‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫עין כרם‪-‬בי"ס‬
‫חקלאי‬
‫נחם‬
‫נחם‬
‫רח' מעשי חייא ‪/3‬‬
‫רח' אוהל שרה ‪/7‬‬
‫צור באהר מזרח‬
‫י‪-‬ם‬
‫טלמון‬
‫רבי יהודה הנשיא‬
‫‪88‬‬
‫בית שמש‬
‫ביתר עילית‬
‫______________‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫טלמון‬
‫אלעד‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 70‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫סמל מוסד‬
‫‪189076‬‬
‫‪189084‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪189092‬‬
‫‪191031‬‬
‫‪193185‬‬
‫‪197723‬‬
‫‪140‬‬
‫‪199109‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪199919‬‬
‫‪214007‬‬
‫‪214098‬‬
‫‪214262‬‬
‫שם מוסד‬
‫סמינר בית יעקב‬
‫סמינר בית יעקב‬
‫ביה"ס אורחות‬
‫בינה‬
‫יפתח‬
‫שעלי תורה‬
‫אח"י חנ"מ מחוזי‬
‫סמינר ב"י אפיקי‬
‫דעה‬
‫עמל מזרח‬
‫ירושלים‬
‫אולפנא צביה‬
‫ישיבת אביר יעקב‬
‫נזירות הסיליזיאן‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪220129‬‬
‫‪220426‬‬
‫‪220434‬‬
‫כרמים בעמק‬
‫בי"ס שחר‬
‫אולפנה גלעד‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪220459‬‬
‫‪220525‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪225300‬‬
‫‪226670‬‬
‫‪152‬‬
‫‪226688‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪227694‬‬
‫‪228650‬‬
‫‪230276‬‬
‫‪230284‬‬
‫‪230821‬‬
‫‪234013‬‬
‫‪159‬‬
‫‪234021‬‬
‫בי"ס מיוחד זיו‬
‫כישורית‬
‫מכון אורות‬
‫כרמיאל‬
‫ברנקו וייס אתגרי‬
‫בית יעקב בית‬
‫בינה‬
‫מקיף לכלל קהילת‬
‫שלומ‬
‫רהאם‬
‫מפתן מגדל העמק‬
‫מפתן צפת‬
‫מרכז נוער טבריה‬
‫מפתן עכו‬
‫אולפנת צביה כוכב‬
‫יעק‬
‫‪160‬‬
‫‪237354‬‬
‫תיכון יחד‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪238014‬‬
‫‪238022‬‬
‫‪238048‬‬
‫מפתן נצרת‬
‫מפתן שפרעם‬
‫מפתן תמרה‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪238055‬‬
‫‪238121‬‬
‫‪238527‬‬
‫‪240010‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪240036‬‬
‫‪240051‬‬
‫‪170‬‬
‫‪171‬‬
‫‪240077‬‬
‫‪240085‬‬
‫מפתן מג'אר‬
‫אולפנת נוגה‬
‫ישיבת מאורות‬
‫מקיף דנציגר‬
‫מקיף דתי אמי"ת‬
‫קנדי‬
‫מקיף דתי יהודה‬
‫אורט שרת נצרת‬
‫עילית‬
‫אולפנת הראל‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח' קורדובירו ‪05‬‬
‫רש"י ‪65‬‬
‫ישוב‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫רח' אוהלי יוסף ‪3‬‬
‫אבנת‬
‫נחל רפאים ‪/1‬‬
‫הברוש ‪72‬‬
‫ירושלים‬
‫אבנת‬
‫בית שמש‬
‫מבשרת ציון‬
‫רח' אהלי יוסף ‪3‬‬
‫רח' עוצמה‪,‬‬
‫עטרות‬
‫וולפסון ‪32‬‬
‫שד' בן צבי ‪15‬‬
‫רח הסיליזיאן ‪/30‬‬
‫טשרניחובסקי ‪1‬‬
‫המורה‬
‫הפרחים‬
‫קיבוץ חמדיה‬
‫מ‪ .‬בריאות הנפש‬
‫זיו‬
‫כישור‬
‫ירושלים‬
‫צפת‬
‫כישור‬
‫הנפח ‪/1‬‬
‫הגפן ‪/‬‬
‫כרמיאל‬
‫בית שמש‬
‫בן ציון ‪/8‬‬
‫ירושלים‬
‫ז'בוטינסקי ‪/‬‬
‫מג'ד אל‪-‬כרום‬
‫גלעד ‪/‬‬
‫שכ גני הדר‬
‫מעלה קק"ל ‪/8‬‬
‫יהודה הלוי ‪/0‬‬
‫שלומי‬
‫מג'ד אל‪-‬כרום‬
‫מגדל העמק‬
‫צפת‬
‫טבריה‬
‫עכו‬
‫כוכב יעקב‬
‫כוכב יעקב‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫ירושלים‬
‫עפולה‬
‫נהריה‬
‫נצרת‬
‫עפולה‬
‫כרמיאל‬
‫חמדיה‬
‫דבורה הנביאה ‪0‬‬
‫שכ מזרחית ‪-‬‬
‫אכסאל‬
‫שפרעם‬
‫תמרה‬
‫שכ' ראס‬
‫אלח'אביה‬
‫נחל רפאים ‪/1‬‬
‫עמק הזיתים ‪/72‬‬
‫הירדן‬
‫מגאר‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫קרית שמונה‬
‫שיכון עמידר ‪810‬‬
‫חנקין יהושע ‪02‬‬
‫עכו‬
‫עפולה‬
‫מעלה יצחק‬
‫ויצמן פינת סאלד‬
‫נצרת עילית‬
‫נהריה‬
‫______________‬
‫נצרת‬
‫שפרעם‬
‫טמרה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 73‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫סמל מוסד‬
‫‪240093‬‬
‫‪240127‬‬
‫‪240176‬‬
‫‪240192‬‬
‫‪176‬‬
‫‪177‬‬
‫‪240218‬‬
‫‪240234‬‬
‫‪178‬‬
‫‪179‬‬
‫‪240267‬‬
‫‪240440‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬
‫‪183‬‬
‫‪240457‬‬
‫‪240465‬‬
‫‪240481‬‬
‫‪240499‬‬
‫‪184‬‬
‫‪240572‬‬
‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫‪189‬‬
‫‪240580‬‬
‫‪240598‬‬
‫‪240622‬‬
‫‪240630‬‬
‫‪240655‬‬
‫‪190‬‬
‫‪240721‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪240739‬‬
‫‪240796‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪195‬‬
‫‪196‬‬
‫‪197‬‬
‫‪240804‬‬
‫‪240812‬‬
‫‪240820‬‬
‫‪240838‬‬
‫‪241026‬‬
‫שם מוסד‬
‫אולפנית לבנות‬
‫מקיף כללי אורט‬
‫ישיבת תקות יעקב‬
‫מקיף רוגוזין‬
‫עירוני דתי‬
‫המתמיד‬
‫מקיף דתי אמי"ת‬
‫רבתחומי נופרים‬
‫בגליל‬
‫אזורי ירדן‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫חיספין‬
‫מקיף אורט מעלות‬
‫מקיף משגב‬
‫מקיף נופי גולן‬
‫מקיף ולדורף‬
‫הרדוף‬
‫תיכון חרדי לבנות‬
‫ב"י‬
‫נוה חוה‬
‫ישיבת אלוני הבשן‬
‫בני הגולן‬
‫ברנקו וייס גולן‬
‫סמינר בית יעקב‬
‫צפת‬
‫בית לוי יצחק‬
‫חב"ד‬
‫ברנקו וייס טבריה‬
‫ברנקו וייס‬
‫ק‪.‬שמונה‬
‫ישיבת הזורעים‬
‫נירים‬
‫בית רבקה חב"ד‬
‫בית יעקב אור רחל‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪241067‬‬
‫‪242073‬‬
‫דמוקרטי ע"ש נדב‬
‫יגאל אלון‬
‫‪200‬‬
‫‪244103‬‬
‫‪201‬‬
‫‪244111‬‬
‫‪202‬‬
‫‪244152‬‬
‫‪203‬‬
‫‪204‬‬
‫‪244210‬‬
‫‪244285‬‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪244343‬‬
‫‪244368‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪244384‬‬
‫‪244400‬‬
‫‪244426‬‬
‫אמי"ת תורני מדעי‬
‫אולפנת צביה‬
‫מעלות‬
‫הרב תחומי‬
‫שחקים‬
‫שש שנתי אורט‬
‫טבריה‬
‫אורט פסגות‬
‫מקיף שש שנתי‬
‫סלאמה‬
‫מקיף אורט כרמים‬
‫הישיבה אורט‬
‫טבריה‬
‫תומר דבורה‬
‫מדרשיית הגליל‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫דרך הציונות‬
‫שד' הארבעה‬
‫שדה יעקב‬
‫הנשיאים‬
‫טבריה‬
‫בית שאן‬
‫שדה יעקב‬
‫מגדל העמק‬
‫הרצל ‪61‬‬
‫רח' כב' ‪/8‬‬
‫קרית שמונה‬
‫צפת‬
‫בר כוכבא ‪2‬‬
‫מעלה אפרים‬
‫טבריה‬
‫מעלה אפרים‬
‫חספין‬
‫המעפילים ‪/‬‬
‫שגב‬
‫שיאון ‪/‬‬
‫חספין‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא‬
‫עצמון שגב‬
‫קצרין‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬המוביל‬
‫הרדוף‬
‫;ח' הרב לופז ‪7‬‬
‫רח' הנפח ‪1‬‬
‫אלוני הבשן‬
‫רמת מגשימים‬
‫רמות‬
‫עכו‬
‫כרמיאל‬
‫אלוני הבשן‬
‫רמת מגשימים‬
‫רמות‬
‫רח' הפלמ"ח ‪1/‬‬
‫צפת‬
‫רח' ירושלים ‪/7‬‬
‫ברוריה ‪5‬‬
‫צפת‬
‫טבריה‬
‫קרית שמונה‬
‫הנשיא ‪08‬‬
‫הזורעים‬
‫מושב הזורעים‬
‫בוסתן הגליל‬
‫בוסתן הגליל‬
‫נצרת עילית‬
‫רח' יזרעאל ‪1/‬‬
‫כפר גדעון‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬עמק יזרעאל‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫עמק בית שאן ‪3‬‬
‫רח' מעלה יצחק ‪ 07‬נצרת עילית‬
‫דרך השלום ‪/57‬‬
‫כרמיאל‬
‫ר‪.‬רבין‬
‫כליל החורש ‪/‬‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא‬
‫רח' מרגוע ‪/‬‬
‫נהריה‬
‫מורדות טבריה‬
‫הפסגה ‪7/‬‬
‫טבריה‬
‫כרמיאל‬
‫סלמה‬
‫הגליל‬
‫סלמה‬
‫כרמיאל‬
‫רח' שקד ‪/‬‬
‫דוד רמז ‪51‬‬
‫היסמין ‪/3‬‬
‫טבריה‬
‫צפת‬
‫מגדל העמק‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫ישיבת תומכי‬
‫תמימים‬
‫ברנקו וייס מרום‬
‫גליל‬
‫בנות תפארת‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫ב"ע‬
‫מגדל אור בנות‬
‫שלהבת‬
‫טרה סנטה‬
‫סנט גוזף‬
‫אקליריקי‬
‫נזירות‬
‫פרנציסקניות‬
‫תיכון בפטיסטי‬
‫נזירות סנט גוזף‬
‫טרה סנטה‬
‫גמנסיה הגליל‬
‫הנוצרית‬
‫נזירות המושיע‬
‫תיכון פה הזהב‬
‫תיכון מר אליאס‬
‫מקיף ביר אל‪-‬‬
‫מכסור‬
‫מקיף א'עש‬
‫שיךס‪.‬כניפס‬
‫מקיף דיר חנא‬
‫הפטריאכלי‬
‫הלטיני‬
‫בית הספר אורט‬
‫סאג'ור‬
‫בי"ס מקיף השלום‬
‫דנון‬
‫מקיף אלבוכארי‬
‫מקיף משהד‬
‫תיכון ינוח ג'ת‬
‫מכללת גרנאטה‬
‫לחינוך‬
‫עתיד אום אל פחם‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח' חב"ד ‪6‬‬
‫מגדל העמק‬
‫מירון‬
‫שכ' אחווה ‪361‬‬
‫מירון‬
‫טבריה‬
‫שכ אליהו ‪2‬‬
‫בית שאן‬
‫רח' הגפן ב‪ 08/‬ב‬
‫עיר עתיקה ‪/3/320‬‬
‫מגדל העמק‬
‫עכו‬
‫רח ‪12 8283‬‬
‫נצרת‬
‫רח' ‪621 - 06-‬‬
‫רח' ‪702//2‬‬
‫נמסאוי ‪87/702‬‬
‫רחוב ‪6213/0‬‬
‫נצרת‬
‫נצרת‬
‫נצרת‬
‫נצרת‬
‫עילבון‬
‫נצרת‬
‫גוש חלב‬
‫כפר אעבלין‬
‫עיילבון‬
‫נצרת‬
‫ג'ש )גוש חלב(‬
‫אעבלין‬
‫ביר אל מכסור‬
‫שכון חיילים‬
‫משוחררים‬
‫דייר חנא‬
‫ביר אל‪-‬מכסור‬
‫שפרעם‬
‫דייר חנא‬
‫כפר ריינה ‪30//‬‬
‫ריינה‬
‫סאג'ור‬
‫סאג'ור‬
‫שייח דנון‬
‫עראבה‬
‫כפר משהד‬
‫כפר ינוח ג'ת‬
‫שייח' דנון‬
‫עראבה‬
‫משהד‬
‫יאנוח‪-‬ג'ת‬
‫כפר כנא‬
‫אום אל פחם‬
‫כעביה‪-‬טבאש‪-‬‬
‫חג'אג'רה‬
‫כפר אבו סנאן‬
‫א‪ .‬תעשייה כפר‬
‫ירכא‬
‫כפר כנא‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫כעביה‪-‬טבאש‪-‬‬
‫חג'אג'רה‬
‫אבו סנאן‬
‫‪210‬‬
‫‪244517‬‬
‫‪211‬‬
‫‪212‬‬
‫‪244566‬‬
‫‪244608‬‬
‫‪213‬‬
‫‪244624‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪246983‬‬
‫‪247015‬‬
‫‪216‬‬
‫‪247023‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪220‬‬
‫‪247031‬‬
‫‪247049‬‬
‫‪247056‬‬
‫‪247064‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫‪224‬‬
‫‪247072‬‬
‫‪247080‬‬
‫‪247098‬‬
‫‪247106‬‬
‫‪225‬‬
‫‪247122‬‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫‪247130‬‬
‫‪247163‬‬
‫‪228‬‬
‫‪247205‬‬
‫‪229‬‬
‫‪247213‬‬
‫‪230‬‬
‫‪231‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪247221‬‬
‫‪247247‬‬
‫‪247288‬‬
‫‪247296‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪247312‬‬
‫‪247320‬‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫‪247346‬‬
‫‪247361‬‬
‫‪238‬‬
‫‪247379‬‬
‫‪239‬‬
‫‪240‬‬
‫‪241‬‬
‫‪242‬‬
‫‪243‬‬
‫‪247387‬‬
‫‪247817‬‬
‫‪247833‬‬
‫‪247858‬‬
‫‪247866‬‬
‫מקיף כעבייה‬
‫טכנולוגי אבו סנאן‬
‫המכללה ללימודי‬
‫הנדסה‬
‫דרוזילמדעים‬
‫ומנהיגות‬
‫תיכון מסעדה‬
‫מקיף ג'וליס‬
‫עיוני מג'דל שמס‬
‫מקיף אורט אחווה‬
‫ירכא ת‪.‬ד‪3/53 .‬‬
‫כפר מסעדה‬
‫גוליס‬
‫מג'דל שמס‬
‫נאעורה‬
‫‪244‬‬
‫‪245‬‬
‫‪247882‬‬
‫‪248013‬‬
‫תיכון שיבלי‬
‫מקיף ע"ש יני‬
‫שבלי‬
‫כפר יאסיף‬
‫______________‬
‫ירכא‬
‫ירכא‬
‫מסעדה‬
‫ג'ולס‬
‫מג'דל שמס‬
‫נאעורה‬
‫שבלי ‪ -‬אום אל‪-‬‬
‫גנם‬
‫כפר יאסיף‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 78‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫‪246‬‬
‫‪247‬‬
‫‪248‬‬
‫‪248021‬‬
‫‪248047‬‬
‫‪248062‬‬
‫‪249‬‬
‫‪248070‬‬
‫‪250‬‬
‫‪251‬‬
‫‪252‬‬
‫‪253‬‬
‫‪248088‬‬
‫‪248104‬‬
‫‪248112‬‬
‫‪248138‬‬
‫‪254‬‬
‫‪248179‬‬
‫‪255‬‬
‫‪256‬‬
‫‪248195‬‬
‫‪248203‬‬
‫‪257‬‬
‫‪258‬‬
‫‪248229‬‬
‫‪248260‬‬
‫‪259‬‬
‫‪260‬‬
‫‪261‬‬
‫‪262‬‬
‫‪248278‬‬
‫‪248302‬‬
‫‪248328‬‬
‫‪248336‬‬
‫‪263‬‬
‫‪248344‬‬
‫‪264‬‬
‫‪265‬‬
‫‪266‬‬
‫‪267‬‬
‫‪248419‬‬
‫‪248427‬‬
‫‪248435‬‬
‫‪248443‬‬
‫‪268‬‬
‫‪248534‬‬
‫‪269‬‬
‫‪270‬‬
‫‪271‬‬
‫‪272‬‬
‫‪273‬‬
‫‪274‬‬
‫‪275‬‬
‫‪276‬‬
‫‪248559‬‬
‫‪248575‬‬
‫‪248583‬‬
‫‪248625‬‬
‫‪248641‬‬
‫‪248666‬‬
‫‪248674‬‬
‫‪248690‬‬
‫‪277‬‬
‫‪278‬‬
‫‪248724‬‬
‫‪248740‬‬
‫תיכון הגליל‬
‫מקיף ראמה‬
‫מקיף תרשיחא‬
‫עירוני מקיף‬
‫שפרעם‬
‫תיכון השאם אבו‬
‫רומי‬
‫מקיף ב'‬
‫תיכון אכסאל‬
‫תיכון טורעאן‬
‫מקיף בית ג'ן‬
‫חט"ב המ‬
‫בי"ס למדע‬
‫וטכנולוגיה‬
‫אלביאן טמרה‬
‫מקיף בוסתן אל‬
‫מרג'‬
‫מכללת אלביאן‬
‫בית ספר‬
‫אלבשאאר‬
‫תיכון דיר אל‪-‬אסד‬
‫תיכון יפיע‬
‫מקיף מרכז הגליל‬
‫מקיף ג' א‪ .‬נמר‬
‫חוסין‬
‫מקיף שש שנתי‬
‫פקיעין‬
‫מקיף ריינה‬
‫מקיף אל‪-‬בטוף‬
‫מקיף אלרסאלה‬
‫מקיף ע"ש עפו‬
‫פאעור‬
‫אבו‪-‬סלים סלמאן‬
‫אלשיך‬
‫מקיף אבן ח'לדון‬
‫מקיף שאעור‬
‫מקיף גדידה‬
‫תיכון נחף‬
‫עתיד בית זרזיר‬
‫בסמת טבעון‬
‫אל אוסקופיה‬
‫המשיח‬
‫האנגליקאני‬
‫תיכון אלכוארזמי‬
‫‪279‬‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪248781‬‬
‫‪248823‬‬
‫‪248831‬‬
‫תיכון אורית‬
‫נוטרדאם‬
‫על יסודי טכנולוגי‬
‫‪282‬‬
‫‪283‬‬
‫‪249037‬‬
‫‪249094‬‬
‫תיכון כפר מנדא‬
‫תיכון כאבול‬
‫כתובת מוסד‬
‫תאופיק זיאד‬
‫)אלמסלך(‬
‫ראמה‬
‫דואר תרשיחא‬
‫נצרת‬
‫ראמה‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא‬
‫שפרעם‬
‫שפרעם‬
‫תמרה‬
‫שכונת מנסורה‬
‫אכסאל‬
‫טורעאן‬
‫טמרה‬
‫מגאר‬
‫אכסאל‬
‫טורעאן‬
‫בית ג'ן‬
‫בית ג'ן‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫טמרה‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫טמרה‬
‫ניין‬
‫בענה‬
‫ניין‬
‫בענה‬
‫סח'נין‬
‫דיר אל‪-‬אסד‬
‫כפר יפיע רח' ‪8/2‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬מעלה הגליל‬
‫תופיק זיאד‪,‬‬
‫שפרעם‬
‫סח'נין‬
‫דייר אל‪-‬אסד‬
‫יפיע‬
‫כסרא‪-‬סמיע‬
‫שפרעם‬
‫פקיעין )בוקייעה(‬
‫דואר ריינה‬
‫כפר עוזיר‬
‫נחף‬
‫פקיעין )בוקייעה(‬
‫ריינה‬
‫רומאנה‬
‫נחף‬
‫שעב‬
‫שעב‬
‫כפר אבו סנאן‬
‫עראבה‬
‫מג'ד אל‪-‬כרום‬
‫ג'דיידה‪-‬מכר‬
‫כפר נחף גליל‬
‫זרזיר‬
‫בסמת טבעון‬
‫שפרעם‬
‫אבו סנאן‬
‫עראבה‬
‫מג'ד אל‪-‬כרום‬
‫ג'דיידה‪-‬מכר‬
‫נחף‬
‫זרזיר‬
‫בסמת טבעון‬
‫שפרעם‬
‫רח ‪8228‬‬
‫טמרה‬
‫רח' המחצבה‬
‫א‪.‬תעשיה‬
‫כפר מעיליא‬
‫צומת בענה‬
‫ת‪.‬ד‪ //22 .‬כפר‬
‫מנדא‬
‫כפר כאבול‬
‫נצרת‬
‫טמרה‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫נצרת‬
‫מעיליא‬
‫מג'ד אל‪-‬כרום‬
‫כפר מנדא‬
‫כאבול‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 76‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫‪284‬‬
‫‪285‬‬
‫‪249110‬‬
‫‪249193‬‬
‫‪286‬‬
‫‪287‬‬
‫‪249235‬‬
‫‪249250‬‬
‫‪288‬‬
‫‪289‬‬
‫‪249284‬‬
‫‪249300‬‬
‫‪290‬‬
‫‪291‬‬
‫‪292‬‬
‫‪249318‬‬
‫‪260059‬‬
‫‪260067‬‬
‫‪293‬‬
‫‪294‬‬
‫‪295‬‬
‫‪296‬‬
‫‪260091‬‬
‫‪260109‬‬
‫‪260125‬‬
‫‪260133‬‬
‫‪297‬‬
‫‪298‬‬
‫‪299‬‬
‫‪260182‬‬
‫‪260232‬‬
‫‪260240‬‬
‫‪300‬‬
‫‪301‬‬
‫‪302‬‬
‫‪303‬‬
‫‪304‬‬
‫‪305‬‬
‫‪306‬‬
‫‪260257‬‬
‫‪260307‬‬
‫‪260331‬‬
‫‪260398‬‬
‫‪260489‬‬
‫‪260497‬‬
‫‪261065‬‬
‫מקיף בענה‬
‫מקיף שש ‪ -‬שנתי‬
‫מקיף בועינה‬
‫נג'ידאת‬
‫תיכון טובא‬
‫מקיף אלבטוף‬
‫עראבה‬
‫מקיף עילוט‬
‫תיכון סלמאן‬
‫חטיב‬
‫מקיף שדה אליהו‬
‫מקיף עינות הירדן‬
‫הרב תחומי עמק‬
‫חרוד‬
‫תיכון אזורי מגידו‬
‫אופק‬
‫גאון הירדן‬
‫מקיף עמקים‪-‬‬
‫תבור‬
‫מקיף עמק החולה‬
‫כברי חט"ע‬
‫מקיף העמק‬
‫המערבי‬
‫מקיף הר וגיא‬
‫מקיף סולם צור‬
‫מקיף בקעת כנרות‬
‫מקיף גליל מערבי‬
‫ברנקו וייס אופק‬
‫מקיף בית ירח‬
‫‪307‬‬
‫‪266809‬‬
‫‪308‬‬
‫‪267211‬‬
‫‪309‬‬
‫‪267476‬‬
‫‪310‬‬
‫‪267724‬‬
‫‪311‬‬
‫‪268029‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪270025‬‬
‫‪270033‬‬
‫‪314‬‬
‫‪270041‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪270140‬‬
‫‪270157‬‬
‫‪270223‬‬
‫גוונים חנ"מ‬
‫בי"ס לחנ"מ‬
‫אלביק‬
‫בי"ס לחנ"מ‬
‫אלחקמה‬
‫ישיבת שער‬
‫השמיים‬
‫טכנולוגי הארמון‬
‫חנ"מ‬
‫רב תחומי מנחם‬
‫בגין‬
‫כ"ג יורדי הסירה‬
‫ק‪ .‬חינוך אורט‬
‫עפולה‬
‫מקיף ע"ש יגאל‬
‫אלון‬
‫מקיף דתי אורט‬
‫הודיות‬
‫‪318‬‬
‫‪319‬‬
‫‪320‬‬
‫‪270249‬‬
‫‪270280‬‬
‫‪270298‬‬
‫יד חרוצים‬
‫ישיבת בר יוחאי‬
‫מדעים ואמנויות‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫בענה שכונת‬
‫ג'דארה‬
‫חורפיש‬
‫בענה‬
‫חורפיש‬
‫בועינה‬
‫טובא‪-‬זנגריה‬
‫בועיינה‪-‬נוג'ידאת‬
‫טובא‪-‬זנגריה‬
‫עראבה‬
‫עילוט‬
‫אלעג'ור רמת‬
‫הגולן‬
‫שדה אליהו‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬גליל עליון‬
‫עראבה‬
‫עילוט‬
‫ע'ג'ר‬
‫שדה אליהו‬
‫עמיר‬
‫שק נעול עפולה‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬חבל מגידו‬
‫עברון‬
‫נוה איתן ביס‬
‫עין חרוד )מאוחד(‬
‫עין השופט‬
‫עברון‬
‫נווה איתן‬
‫מזרע‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬גליל עליון‬
‫קבוץ כברי‬
‫יפעת‪ ,‬ד"נ‬
‫העמקים‬
‫דפנה‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬גליל מערבי‬
‫בית זרע‬
‫גורנות הגליל‬
‫הצור ‪/‬‬
‫כנרת )קבוצה(‬
‫מזרע‬
‫כפר בלום‬
‫כברי‬
‫ישעיהו הנביא ‪08‬‬
‫יפעת‬
‫דפנה‬
‫גשר הזיו‬
‫בית זרע‬
‫גורנות הגליל‬
‫מעלה אדומים‬
‫כנרת )קבוצה(‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫שד' המעיין‬
‫כפר כנא‬
‫מג'ד אל כרום‬
‫מג'ד אל‪-‬כרום‬
‫ישוב טלמון ‪/0‬‬
‫טלמון‬
‫אבו גוש‬
‫אבו גוש‬
‫ז'בוטינסקי‬
‫דרך הארבעה‬
‫מגשימים ‪ 3‬עפו'‬
‫עילית‬
‫צפת‬
‫עכו‬
‫שד יצחק רבין ‪1‬‬
‫שדרות הארבעה‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬גליל תחתון‬
‫רח' חזון איש ‪3‬‬
‫שכון ג‬
‫מושב מירון‬
‫קרית החינוך ‪2‬‬
‫______________‬
‫עפולה‬
‫יקנעם עילית‬
‫בית שאן‬
‫הודיות‬
‫טבריה‬
‫מירון‬
‫נהריה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 77‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪321‬‬
‫סמל מוסד‬
‫‪270470‬‬
‫שם מוסד‬
‫מרכז חינוך אורט‬
‫‪322‬‬
‫‪270801‬‬
‫בית חנה‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪277012‬‬
‫‪277020‬‬
‫דון בוסקו‬
‫על יסודי משהד‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪327‬‬
‫‪278010‬‬
‫‪278028‬‬
‫‪278036‬‬
‫‪328‬‬
‫‪278044‬‬
‫‪329‬‬
‫‪278051‬‬
‫‪330‬‬
‫‪278176‬‬
‫‪331‬‬
‫‪278184‬‬
‫‪332‬‬
‫‪278234‬‬
‫אורט ישראל נצרת‬
‫מקיף ערבי‬
‫עמל ‪/‬‬
‫טכנולוגי נעמ"ת‬
‫שפרעם‬
‫טכנולוגי נעמת‬
‫ע‪.‬מאהל‬
‫טכנולוגי נעמ"ת‬
‫נחף‬
‫מרכז חינוך טכנ'‬
‫נעמת‬
‫טכלולוגי נעמת‬
‫אלכרום‬
‫‪333‬‬
‫‪278267‬‬
‫‪334‬‬
‫‪278275‬‬
‫‪335‬‬
‫‪336‬‬
‫‪278283‬‬
‫‪280016‬‬
‫‪337‬‬
‫‪338‬‬
‫‪280032‬‬
‫‪280057‬‬
‫‪339‬‬
‫‪340‬‬
‫‪341‬‬
‫‪280065‬‬
‫‪280115‬‬
‫‪284091‬‬
‫‪342‬‬
‫‪343‬‬
‫‪288019‬‬
‫‪288134‬‬
‫‪344‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪348‬‬
‫‪349‬‬
‫‪350‬‬
‫‪351‬‬
‫‪352‬‬
‫‪353‬‬
‫‪354‬‬
‫‪355‬‬
‫‪320200‬‬
‫‪320317‬‬
‫‪320390‬‬
‫‪320432‬‬
‫‪322040‬‬
‫‪328062‬‬
‫‪328070‬‬
‫‪328096‬‬
‫‪330266‬‬
‫‪331017‬‬
‫‪338095‬‬
‫‪338129‬‬
‫‪356‬‬
‫‪357‬‬
‫‪338418‬‬
‫‪338426‬‬
‫טכנולוגי נעמ"ת‬
‫ב"ס טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫תיכון אלביאן‬
‫סח'נין‬
‫נוה עמיאל‬
‫כפר נוער ניר‬
‫העמק‬
‫מקיף חקלאי נהלל‬
‫מקיף חקלאי‬
‫כדורי‬
‫מקיף אנה פרנק‬
‫בית יעקב ביתר‬
‫תיכון חק' טכ'‬
‫ראמה‬
‫נהרדעא‬
‫בי"ס בית‬
‫אקשטיין‬
‫רננים‬
‫אופקים‬
‫מיוחד עמית‬
‫מאור‬
‫מפתן אם אלפחם‬
‫אל‪-‬מנאר‬
‫אלרחמה‬
‫מפתן קרית ים‬
‫בי"ס מרכז אלון‬
‫אולפנת תהילה‬
‫בנות ובית יעקב‬
‫אמי"ת דביר‬
‫לבנים‬
‫תיכון דמוקרטי‬
‫ישוב‬
‫בית שאן‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח' גורדון ‪/‬‬
‫שיכון כנען קרית‬
‫חב"ד‬
‫הסלזיאנים‬
‫‪2//8/0‬‬
‫כפר משהד‬
‫רח' ‪ 7/0‬שכ'‬
‫מזרחית‬
‫שני אליהו ‪7‬‬
‫שפרעם‬
‫נצרת‬
‫עכו‬
‫שפרעם‬
‫שפרעם‬
‫שפרעם‬
‫עין מאהל‬
‫עין מאהל‬
‫נחף‬
‫נחף‬
‫בית ההסתדרות‬
‫נצרת‬
‫מגד אל‪-‬כרום‬
‫כביש ראשי מכר‪-‬‬
‫ג'דידה‬
‫כביש ראשי‪,‬‬
‫טמרה‬
‫מג'ד אל‪-‬כרום‬
‫צפת‬
‫נצרת‬
‫משהד‬
‫ג'דיידה‪-‬מכר‬
‫טמרה‬
‫רח' ראש"י‬
‫שדה יעקב‬
‫כפר הנער ניר‬
‫העמק ‪2‬‬
‫נהלל‬
‫עפולה‬
‫נהלל‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬גליל תחתון‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬מרום הגליל‬
‫קדושת לוי ‪81‬‬
‫כדורי‬
‫סאסא‬
‫ביתר עילית‬
‫ראמה‬
‫רחוב שניר ‪81‬‬
‫ראמה‬
‫נחלים‬
‫קיבוץ גן שמואל‬
‫התירוש‬
‫דרך הים ‪11‬‬
‫להבות חביבה‬
‫ת‪.‬ד‪51 .‬‬
‫אם אל‪-‬פחם‬
‫ערערה‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫ספיר פנחס ‪//‬‬
‫קיבוץ אלונים‬
‫רח' המ"ג ‪8‬‬
‫רבי עקיבא ‪31‬‬
‫גן שמואל‬
‫זכרון יעקב‬
‫חיפה‬
‫להבות חביבה‬
‫טירת כרמל‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫ערערה‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫קרית ים‬
‫אלונים‬
‫ירושלים‬
‫ביתר עילית‬
‫עלית הנוער ‪0‬‬
‫השקד ‪0‬‬
‫בית שמש‬
‫בנימינה‪-‬גבעת עדה‬
‫______________‬
‫סח'נין‬
‫שדה יעקב‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 75‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫קשת‬
‫תיכון גבעול‬
‫שש שנתי אמי"ת‬
‫בנות‬
‫מסאר‬
‫מכללת אלרואד‬
‫אדם חברה וטבע‬
‫מקיף ליאו בק‬
‫מקיף אורט‬
‫מקיף דתי ע"ש‬
‫לוינסון‬
‫מקיף אורט עש‬
‫גרינברג‬
‫התיכון המקיף‬
‫נשר‬
‫אולפנת בנ"ע כפר‬
‫פינס‬
‫מקיף ע"ש רוגוזין‬
‫אולפנית שחם‬
‫מקיף עירוני ק‪.‬‬
‫חיים‬
‫עירוני ג'‬
‫עירוני ב' ישיבה‬
‫עירוני א'‬
‫כל ישראל חברים‬
‫עירוני חוגים‬
‫התיכון הריאלי‬
‫העברי‬
‫‪358‬‬
‫‪338541‬‬
‫‪359‬‬
‫‪360‬‬
‫‪361‬‬
‫‪362‬‬
‫‪363‬‬
‫‪364‬‬
‫‪338616‬‬
‫‪338715‬‬
‫‪338772‬‬
‫‪339408‬‬
‫‪340018‬‬
‫‪340034‬‬
‫‪365‬‬
‫‪340042‬‬
‫‪366‬‬
‫‪340059‬‬
‫‪367‬‬
‫‪340091‬‬
‫‪368‬‬
‫‪369‬‬
‫‪370‬‬
‫‪340109‬‬
‫‪340117‬‬
‫‪340125‬‬
‫‪371‬‬
‫‪372‬‬
‫‪373‬‬
‫‪374‬‬
‫‪375‬‬
‫‪376‬‬
‫‪340133‬‬
‫‪340158‬‬
‫‪340166‬‬
‫‪340174‬‬
‫‪340190‬‬
‫‪340208‬‬
‫‪377‬‬
‫‪340216‬‬
‫‪378‬‬
‫‪340232‬‬
‫‪379‬‬
‫‪340240‬‬
‫‪380‬‬
‫‪381‬‬
‫‪382‬‬
‫‪383‬‬
‫‪340273‬‬
‫‪340281‬‬
‫‪340315‬‬
‫‪340331‬‬
‫‪384‬‬
‫‪340349‬‬
‫‪385‬‬
‫‪386‬‬
‫‪387‬‬
‫‪388‬‬
‫‪340356‬‬
‫‪340380‬‬
‫‪340596‬‬
‫‪340604‬‬
‫עירוני יבנה‬
‫אולפת אמי"ת‬
‫עירוני ו‬
‫ברנקו וייס‬
‫תחכמוני‬
‫תיכון חדרה‬
‫עירוני ה'‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫תיכון מקיף ע"ש‬
‫רודמן‬
‫ישיבת בנ"ע בית‬
‫שמואל‬
‫אולפנא סגולה‬
‫הדמוקרטי חדרה‬
‫תיכון פרוייקט ‪22/‬‬
‫‪389‬‬
‫‪340612‬‬
‫‪390‬‬
‫‪391‬‬
‫‪340646‬‬
‫‪340653‬‬
‫‪392‬‬
‫‪393‬‬
‫‪394‬‬
‫‪340695‬‬
‫‪340711‬‬
‫‪340737‬‬
‫תיכון פרוייקט ‪22/‬‬
‫תיכון ת"א שלוחת‬
‫חיפה‬
‫פרוייקט ‪22/‬‬
‫תיכון לבנות בית‬
‫יעקב‬
‫אור חדש ‪ -‬בנות‬
‫אולפנא תורנית‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫מבצע עזרא ‪7‬‬
‫חדרה‬
‫דרך קדם ‪12‬‬
‫שכונת שנלר‬
‫אלבורג'‬
‫צה"ל ‪/23‬‬
‫דרך צרפת ‪12‬‬
‫שד בן גוריון ‪75‬‬
‫מעלה אדומים‬
‫נצרת‬
‫שפרעם‬
‫כרמיאל‬
‫חיפה‬
‫קרית מוצקין‬
‫צה"ל ‪03‬‬
‫קרית ים‬
‫כצנלסון ‪/‬‬
‫קרית טבעון‬
‫צה"ל‬
‫נשר‬
‫כפר פינס‬
‫הוגו מולר ‪/3‬‬
‫פינסקר ‪/5‬‬
‫כפר פינס‬
‫קרית אתא‬
‫קרית אתא‬
‫הגדוד העברי ‪15‬‬
‫גדליהו ‪01‬‬
‫שטרן יוסף ‪1‬‬
‫רח' תל אביב ‪07‬‬
‫בירם‬
‫כ"ץ יאיר ‪1‬‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫הרצל ‪/6‬‬
‫אליעזר אלתר‬
‫רמת אלון‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫דרך יד לבנים ‪17‬‬
‫חיפה‬
‫הרב קוק ‪1‬‬
‫לבזובסקי ‪6‬‬
‫בכורים ‪08‬‬
‫בצלאל ‪8‬‬
‫חדרה‬
‫חדרה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫שד בן צבי ‪6‬‬
‫קרית ים‬
‫הלל יפה‬
‫רח' יוספטל ‪08‬‬
‫חורשת ברנדיס‬
‫שד הנשיא ‪/1‬‬
‫שדרות ההסתדרות‬
‫‪65‬‬
‫חוצות המפרץ צ‪.‬‬
‫וולקן‬
‫רח' הרצל ‪73‬‬
‫רח' החצב ‪ 3‬גבעה‬
‫ג‬
‫רח' הרב קוק‬
‫רבי עקיבא ‪12‬‬
‫חדרה‬
‫קרית מוצקין‬
‫חדרה‬
‫חיפה‬
‫______________‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חדרה‬
‫רכסים‬
‫רכסים‬
‫חיפה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫‪395‬‬
‫‪340778‬‬
‫‪396‬‬
‫‪342170‬‬
‫‪397‬‬
‫‪398‬‬
‫‪342352‬‬
‫‪343996‬‬
‫‪399‬‬
‫‪400‬‬
‫‪401‬‬
‫‪402‬‬
‫‪344036‬‬
‫‪344085‬‬
‫‪344101‬‬
‫‪344150‬‬
‫‪403‬‬
‫‪344200‬‬
‫‪404‬‬
‫‪344234‬‬
‫‪405‬‬
‫‪344382‬‬
‫‪406‬‬
‫‪407‬‬
‫‪408‬‬
‫‪409‬‬
‫‪344416‬‬
‫‪344440‬‬
‫‪344465‬‬
‫‪344473‬‬
‫‪410‬‬
‫‪411‬‬
‫‪412‬‬
‫‪413‬‬
‫‪414‬‬
‫‪415‬‬
‫‪416‬‬
‫‪417‬‬
‫‪344572‬‬
‫‪344580‬‬
‫‪344598‬‬
‫‪346494‬‬
‫‪346932‬‬
‫‪347013‬‬
‫‪347021‬‬
‫‪347039‬‬
‫‪418‬‬
‫‪419‬‬
‫‪420‬‬
‫‪347054‬‬
‫‪347062‬‬
‫‪347070‬‬
‫‪421‬‬
‫‪422‬‬
‫‪423‬‬
‫‪424‬‬
‫‪347088‬‬
‫‪347096‬‬
‫‪347112‬‬
‫‪347757‬‬
‫‪425‬‬
‫‪426‬‬
‫‪427‬‬
‫‪348011‬‬
‫‪348037‬‬
‫‪348102‬‬
‫‪428‬‬
‫‪429‬‬
‫‪348185‬‬
‫‪348193‬‬
‫‪430‬‬
‫‪431‬‬
‫‪432‬‬
‫‪348201‬‬
‫‪348227‬‬
‫‪348250‬‬
‫שם מוסד‬
‫צביה‬
‫אנקורי קרית‬
‫ביאליק‬
‫אולפנת אור‬
‫עקיבא‬
‫תיכון קטאין‬
‫אלשומר‬
‫מסילת יעקב‬
‫חטב עמלנית‬
‫קורצ'ק‬
‫רמת הדסה‬
‫מקיף מופת בסמת‬
‫בית חיה מושקא‬
‫אולפ' בנ"ע מ‪.‬‬
‫ברוך‬
‫אורט רונסון‬
‫עוספיה‬
‫תכון חדרה בית‪-‬‬
‫אליעזר‬
‫מקיף חדש ע"ש‬
‫רבין‬
‫תיכון עתידים‬
‫אחוזת ילדים‬
‫מקיף שש שנתי‬
‫גמנסיה קריות‬
‫פ‪22/.‬‬
‫בית יעקב תהילה‬
‫נתיבות דרור‬
‫תיכון יד ביד‬
‫צור ישראל‬
‫אורתודוקסי ערבי‬
‫נזירות נצרת‬
‫ביה"ס האיטלקי‬
‫מקיף דאלית אל‪-‬‬
‫כרמל‬
‫חט"ב עין ג'ראר‬
‫עתיד אלאהליה‬
‫עיס טכנולוגי כפר‬
‫קרע‬
‫על יסודי אלחיה‬
‫אבן סינא‬
‫סאדברי ירושלים‬
‫טכנולוגי אלנגאח‬
‫עתיד‬
‫מקיף אם אל פחם‬
‫אפאק‬
‫ביה"ס גת‬
‫המשולש‬
‫תיכון כרמל‬
‫מקיף ג'סר אל‬
‫זרקא‬
‫מקיף פרדיס‬
‫תיכון ח'דיג'ה‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫דרך עכו ‪6‬‬
‫קרית ביאליק‬
‫שכונת שז"ר‬
‫אור עקיבא‬
‫קטאין אלשומר‬
‫דוד ילין ‪/3‬‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫ירושלים‬
‫דוד המלך ‪01‬‬
‫קרית טבעון‬
‫רחוב מסדה ‪5 - /2‬‬
‫רח' אריה לוין ‪8‬‬
‫חיפה‬
‫קרית טבעון‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫שכ יצחק‬
‫חדרה‬
‫דליה ‪ -‬עוספיה‬
‫עספיא‬
‫הר הנגב‬
‫כלנית ‪ , 6,‬בנה‪-‬‬
‫ביתך‬
‫שכ אורות‬
‫חורב ‪36‬‬
‫רח' בן עמי ‪/8‬‬
‫חדרה‬
‫קרית ים‬
‫אור עקיבא‬
‫חיפה‬
‫קרית אתא‬
‫דרך עכו ‪/68‬‬
‫תל מאנה ‪05‬‬
‫שד ירושלים ‪2‬‬
‫בעהם אריה ‪7‬‬
‫פסגות‬
‫שדה יצחק ‪30‬‬
‫עבאס ‪7‬‬
‫האיטלקים ‪/2‬‬
‫קרית מוצקין‬
‫חיפה‬
‫אור עקיבא‬
‫ירושלים‬
‫פסגות‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫דאלית אל‪-‬כרמל‬
‫שכ עין ג'ראר‬
‫קחאוש ‪375‬‬
‫דאלית אל‪-‬כרמל‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫כפר קרע‬
‫ברטעה‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫רח' מקור חיים ‪0/‬‬
‫כפר קרע‬
‫בסמ"ה‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫ירושלים‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫אם אל פחם‬
‫שכ' אבו לאחם‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫המגינים ‪76‬‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫חיפה‬
‫ג'סר א‪-‬זרקא‬
‫פוריידיס‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫ג'סר א‪-‬זרקא‬
‫פוריידיס‬
‫אום אל‪-‬פחם‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 52‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪433‬‬
‫סמל מוסד‬
‫‪348318‬‬
‫‪434‬‬
‫‪435‬‬
‫‪348334‬‬
‫‪348342‬‬
‫‪436‬‬
‫‪437‬‬
‫‪438‬‬
‫‪439‬‬
‫‪440‬‬
‫‪349928‬‬
‫‪353441‬‬
‫‪353581‬‬
‫‪353599‬‬
‫‪356212‬‬
‫‪441‬‬
‫‪359059‬‬
‫‪442‬‬
‫‪443‬‬
‫‪359323‬‬
‫‪359786‬‬
‫‪444‬‬
‫‪445‬‬
‫‪446‬‬
‫‪447‬‬
‫‪448‬‬
‫‪449‬‬
‫‪450‬‬
‫‪451‬‬
‫‪360040‬‬
‫‪360123‬‬
‫‪360149‬‬
‫‪360222‬‬
‫‪360503‬‬
‫‪360768‬‬
‫‪360784‬‬
‫‪366856‬‬
‫‪452‬‬
‫‪370023‬‬
‫‪453‬‬
‫‪370049‬‬
‫‪454‬‬
‫‪370072‬‬
‫‪455‬‬
‫‪456‬‬
‫‪457‬‬
‫‪458‬‬
‫‪370080‬‬
‫‪370122‬‬
‫‪370155‬‬
‫‪370254‬‬
‫‪459‬‬
‫‪460‬‬
‫‪461‬‬
‫‪462‬‬
‫‪463‬‬
‫‪370262‬‬
‫‪370304‬‬
‫‪370312‬‬
‫‪370395‬‬
‫‪370403‬‬
‫‪464‬‬
‫‪370486‬‬
‫‪465‬‬
‫‪466‬‬
‫‪370494‬‬
‫‪370551‬‬
‫‪467‬‬
‫‪468‬‬
‫‪370569‬‬
‫‪370833‬‬
‫שם מוסד‬
‫תיכון מעלה עירון‬
‫עתיד טכנולוגי‬
‫פרדיס‬
‫עי"ס אלקאסמי‬
‫ניסויי על איזורי‬
‫תפן‬
‫אג'אל‬
‫אולפנא אמי"ת‬
‫אהבת ישראל‬
‫תיכון זכרון יעקב‬
‫סמינר חסידי‬
‫ברסלב‬
‫אפוסקופי מאר‬
‫אליאס‬
‫סמינר עוז והדר‬
‫מקיף מבואות‬
‫עירון‬
‫מקיף גוונים‬
‫מקיף אלוני יצחק‬
‫מקיף כרמל זבולון‬
‫סמט מ‪ .‬חינוך ב"י‬
‫בית מלכה‬
‫חנוך לנער‬
‫אומנות ודעת‬
‫תיכון יעדים‬
‫לחינוך‬
‫תיכון רעות‬
‫לאומנויות‬
‫מקיף למדע‬
‫ולאמנויות‬
‫מכללה טכ' ע"ש‬
‫סיטרין‬
‫מקיף ע"ש שיפמן‬
‫ימין אורד‬
‫מקיף דתי אריאל‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫האופק‬
‫אזורי דתי לבנות‬
‫קרית חנוך אורט‬
‫אורט השומרון‬
‫אורט חנה סנש‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫עי"ס למדעים‬
‫מועאוויה‬
‫מעלה‬
‫מח"ט עמל פסגות‬
‫נהריה‬
‫טכנולוגי דשנים‬
‫‪469‬‬
‫‪470‬‬
‫‪372243‬‬
‫‪372946‬‬
‫בי"ס על יסודי‬
‫אל‪-‬אמל‬
‫כתובת מוסד‬
‫סאלם‬
‫רח' העין ‪,‬‬
‫פוריידיס‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫גן תעשייה‪-‬כפר‬
‫ורדים‬
‫בניין הקופטים‬
‫כ"ב ילדי מעלות‬
‫מורדי הגטאות ‪//‬‬
‫רח' מעוף הציפור ‪/‬‬
‫כפר ורדים‬
‫נצרת‬
‫צפת‬
‫בית שמש‬
‫זכרון יעקב‬
‫מוסיוף ‪6‬‬
‫ירושלים‬
‫דרך אלנבי ‪31‬‬
‫ברים ‪7‬‬
‫חיפה‬
‫ביתר עילית‬
‫עין שמר‬
‫מרכז אזורי מנשה‬
‫אלוני יצחק‬
‫יגור‬
‫נחום ‪1‬‬
‫החיים ‪0‬‬
‫א‪.‬ת‪ .‬דרומי‬
‫הגפן ‪06‬‬
‫עין שמר‬
‫עין שמר‬
‫אלוני יצחק‬
‫יגור‬
‫ירושלים‬
‫יבנאל‬
‫צפת‬
‫בית שמש‬
‫החקלאים ‪/7‬‬
‫כפר ביאליק‬
‫סנש חנה ‪/0‬‬
‫חיפה‬
‫באר אורה ‪/‬‬
‫חדרה‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬חוף הכרמל‬
‫לניאדו עזרא ‪/6‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬חוף הכרמל‬
‫ש שרת‬
‫בית צבי‬
‫טירת כרמל‬
‫ניר עציון‬
‫טירת כרמל‬
‫רח' זבוטינסקי ‪//‬‬
‫דרך הבנים‬
‫רח' ניר עם ‪3‬‬
‫בנימינה‬
‫הבעש"ט ‪ 02‬א'‬
‫אור עקיבא‬
‫פרדס חנה‪-‬כרכור‬
‫קרית ביאליק‬
‫בנימינה‪-‬גבעת עדה‬
‫חיפה‬
‫שאר ישוב ‪01‬‬
‫חדרה‬
‫בסמ"ה‬
‫לוחמי הגטאות ‪7‬‬
‫בסמ"ה‬
‫ירושלים‬
‫שטיינמץ ‪/‬‬
‫דרך דשנים‬
‫כאוכב אבו אל‪-‬‬
‫היג'א‬
‫משהד‬
‫נהריה‬
‫קרית אתא‬
‫כאוכב אבו אל‪-‬‬
‫היג'א‬
‫משהד‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫מעלה עירון‬
‫פוריידיס‬
‫באקה אל‪-‬גרביה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 5/‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪471‬‬
‫‪472‬‬
‫‪473‬‬
‫‪474‬‬
‫סמל מוסד‬
‫‪372953‬‬
‫‪373142‬‬
‫‪373357‬‬
‫‪374199‬‬
‫‪475‬‬
‫‪374249‬‬
‫‪476‬‬
‫‪378018‬‬
‫‪477‬‬
‫‪378042‬‬
‫‪478‬‬
‫‪378075‬‬
‫‪479‬‬
‫‪480‬‬
‫‪481‬‬
‫‪482‬‬
‫‪483‬‬
‫‪484‬‬
‫‪485‬‬
‫‪378117‬‬
‫‪380022‬‬
‫‪380030‬‬
‫‪380048‬‬
‫‪380055‬‬
‫‪384016‬‬
‫‪410001‬‬
‫‪486‬‬
‫‪410076‬‬
‫‪487‬‬
‫‪417204‬‬
‫‪488‬‬
‫‪489‬‬
‫‪490‬‬
‫‪491‬‬
‫‪492‬‬
‫‪420026‬‬
‫‪420141‬‬
‫‪420190‬‬
‫‪420265‬‬
‫‪420364‬‬
‫‪493‬‬
‫‪494‬‬
‫‪495‬‬
‫‪496‬‬
‫‪497‬‬
‫‪498‬‬
‫‪420372‬‬
‫‪420414‬‬
‫‪420489‬‬
‫‪420497‬‬
‫‪420505‬‬
‫‪420554‬‬
‫‪499‬‬
‫‪500‬‬
‫‪420976‬‬
‫‪421081‬‬
‫‪501‬‬
‫‪421172‬‬
‫‪502‬‬
‫‪503‬‬
‫‪504‬‬
‫‪505‬‬
‫‪421198‬‬
‫‪430488‬‬
‫‪430629‬‬
‫‪430678‬‬
‫‪506‬‬
‫‪431171‬‬
‫‪507‬‬
‫‪508‬‬
‫‪431189‬‬
‫‪431205‬‬
‫שם מוסד‬
‫מעיינות בית רבקה‬
‫עטרת רחל‬
‫כנפי יונה‬
‫ע"ס טכנולוגי‬
‫תיכון ממד זכרון‬
‫יעקב‬
‫תיכון עש אחמד‬
‫ע‪.‬יחיא‬
‫תיכון טכנולגי‬
‫נעמת‬
‫מקיף שיזף‬
‫אלמותנבי‬
‫הפטריארכה‬
‫הלטינית‬
‫מקיף שפיה‬
‫חקלאי פרדס‪-‬חנה‬
‫כפר הנוער הדתי‬
‫כפר גלים‬
‫תיכון עיוני עתיד‬
‫תיכון אלעולא‬
‫אולפנא לבנות‬
‫יבנה‬
‫תיכון להנדסה‬
‫ולמדע‬
‫ישיבת מערב‬
‫שומרון‬
‫רימונים‬
‫מוסד יובלים‬
‫התומר‬
‫בני ארזים‬
‫הבית של תמר‪-‬‬
‫משמר שרו‬
‫מיוחד צורים‬
‫מקיף י"א‬
‫אבדאע‬
‫ממ"ד סיני‬
‫מפתן טירה‬
‫הבית של תמר‬
‫שפיים‬
‫ניצנים‬
‫בי"ס לחנ"מ‬
‫אדנים‬
‫בי"ס בית‬
‫אקשטיין‬
‫מפתן‬
‫מפתן אלונים‬
‫מפתן ארזים‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫עמל ‪/‬‬
‫מרכז נוער‬
‫ממלכתי‬
‫מרכז נוער ממ"ד‬
‫כתובת מוסד‬
‫אורבך ‪0/‬‬
‫מודיעין ‪/3‬‬
‫לוחמי הגטאות ‪1‬‬
‫ג'סר א‪-‬זרקא‬
‫שדרת מעוף‬
‫הציפור ‪2‬‬
‫זכרון יעקב‬
‫דאר כפר קרע‬
‫כפר קרע‬
‫רח' אבן סינא‬
‫כפר קרע‬
‫הבישוף חג'אר ‪/‬‬
‫חיפה‬
‫כפר ראמה‬
‫מאיר שפיה‬
‫ביס חקלאי‬
‫כפר חסידים‬
‫כפר גלים‬
‫כפר קרע‬
‫החשמונאים ‪18‬‬
‫ראמה‬
‫מאיר שפיה‬
‫פרדס חנה‪-‬כרכור‬
‫כפר הנוער הדתי‬
‫כפר גלים‬
‫כפר קרע‬
‫לוד‬
‫חבלבל ‪/‬‬
‫יבנה‬
‫החשמונאים ‪31‬‬
‫לוד‬
‫הר המור ‪0‬‬
‫סולד הנריטה‬
‫קרן היסוד ‪0‬‬
‫רחוב בן גוריון ‪02‬‬
‫האחים וינברג ‪1‬‬
‫אלקנה‬
‫עפולה‬
‫רמלה‬
‫נס ציונה‬
‫ראשון לציון‬
‫משמר השרון‬
‫הוד השרון‬
‫בר‪-‬לב חיים ‪/‬‬
‫יפיע‬
‫רמלה‬
‫טירה‬
‫משמר השרון‬
‫הוד השרון‬
‫ראשון לציון‬
‫יפיע‬
‫רמלה‬
‫טירה‬
‫שפיים‬
‫הרב גמליאל יוסף‬
‫שכונת בית‬
‫אליעזר‬
‫שפיים‬
‫גדרה‬
‫חדרה‬
‫רח' הבנים ‪/0‬‬
‫בר אילן ‪37‬‬
‫דהרי שלום ‪5‬‬
‫חטיבת גבעתי ‪/‬‬
‫ראשון לציון‬
‫כפר סבא‬
‫רחובות‬
‫יבנה‬
‫הצנחנים ‪/‬‬
‫חת"ם סופר ‪ /‬שכ'‬
‫רמת‬
‫האר"י‬
‫לוד‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫ביתר עילית‬
‫טבריה‬
‫צפת‬
‫ג'סר א‪-‬זרקא‬
‫נתניה‬
‫נתניה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 50‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫‪509‬‬
‫‪510‬‬
‫‪431254‬‬
‫‪440016‬‬
‫‪511‬‬
‫‪512‬‬
‫‪440024‬‬
‫‪440040‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪440065‬‬
‫‪440073‬‬
‫‪440081‬‬
‫‪440099‬‬
‫‪517‬‬
‫‪440107‬‬
‫‪518‬‬
‫‪519‬‬
‫‪440115‬‬
‫‪440131‬‬
‫‪520‬‬
‫‪440149‬‬
‫‪521‬‬
‫‪522‬‬
‫‪523‬‬
‫‪524‬‬
‫‪440156‬‬
‫‪440172‬‬
‫‪440180‬‬
‫‪440198‬‬
‫‪525‬‬
‫‪526‬‬
‫‪527‬‬
‫‪528‬‬
‫‪529‬‬
‫‪530‬‬
‫‪531‬‬
‫‪532‬‬
‫‪533‬‬
‫‪440206‬‬
‫‪440214‬‬
‫‪440248‬‬
‫‪440255‬‬
‫‪440263‬‬
‫‪440289‬‬
‫‪440297‬‬
‫‪440305‬‬
‫‪440313‬‬
‫‪534‬‬
‫‪535‬‬
‫‪536‬‬
‫‪440321‬‬
‫‪440339‬‬
‫‪440347‬‬
‫‪537‬‬
‫‪538‬‬
‫‪539‬‬
‫‪440354‬‬
‫‪440362‬‬
‫‪440370‬‬
‫‪540‬‬
‫‪541‬‬
‫‪440388‬‬
‫‪440446‬‬
‫‪542‬‬
‫‪440479‬‬
‫מרכז נוער‬
‫תיכון דה שליט‬
‫תיכון ע"ש‬
‫אוסטרובסקי‬
‫מקיף אמי"ת‬
‫גמנסיה ראלית עש‬
‫קררי‬
‫מקיף ממ"ד‬
‫אולפנית ישורון‬
‫תיכון ברנר‬
‫שש שנתי אחד‬
‫העם‬
‫מקיף‬
‫טשרניחובסקי‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫תורני ואולפ' בר‬
‫אילן‬
‫תיכון אזורי רמלה‬
‫לוד‬
‫תיכון כצנלסון‬
‫מקיף הדסים‬
‫אזורי גדרה‬
‫תיכון דתי באר‬
‫יעקב‬
‫בית רבקה‬
‫בן‪-‬גוריון נס‪-‬ציונה‬
‫תיכון בית חנה‬
‫עיוני בית יעקב‬
‫מקיף יהוד‬
‫ישיבת כפר גנים‬
‫מכון ש‪.‬פ‪.‬י‪.‬‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫ישיבת בנ"ע כפר‬
‫הרואה‬
‫ישיבת נחלים‬
‫ישיבת בני עקיבא‬
‫מרכז חינוכי‬
‫טכנולוגי‬
‫ישיבת הדרום‬
‫ישיבת בני עקיבא‬
‫אולפנה לבנות‬
‫אמנה‬
‫עמל תלמים תורני‬
‫אולפנא לבנות‬
‫צפירה‬
‫‪543‬‬
‫‪544‬‬
‫‪545‬‬
‫‪440487‬‬
‫‪440495‬‬
‫‪440503‬‬
‫‪546‬‬
‫‪440545‬‬
‫ישיבת נוה הרצוג‬
‫תיכון דתי עתיד‬
‫אולפנת למרחב‬
‫גמנסיה עתידים‬
‫לילנטל‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח' אבא אחי‬
‫מאיר ‪0‬‬
‫מנוחה ונחלה ‪85‬‬
‫רח' אוסטרנבסיקי‬
‫‪06‬‬
‫לח"י ‪ 36‬שכ' דניה‬
‫האחים‬
‫סמילצ'נסקי ‪00‬‬
‫הרצל ‪/31‬‬
‫זליג בס ‪/7‬‬
‫ישראל ישעיהו ‪/1‬‬
‫ראשון לציון‬
‫ראשון לציון‬
‫פתח תקווה‬
‫פתח תקווה‬
‫זכרון יעקב ‪80‬‬
‫פתח תקווה‬
‫הגר"א ‪1‬‬
‫סוף רח' אפרים ‪82‬‬
‫נתניה‬
‫נתניה‬
‫עולי הגרדום ‪/2‬‬
‫נתניה‬
‫רמלה‬
‫אז"ר ‪13‬‬
‫אבן יהודה‬
‫רמז דוד ‪/5‬‬
‫רמלה‬
‫כפר סבא‬
‫אבן יהודה‬
‫גדרה‬
‫ז'בוטינסקי ‪3‬‬
‫כפר חב"ד‬
‫ההסתדרות ‪60‬‬
‫מאיר ‪//‬‬
‫סעדיה גאון ‪/8‬‬
‫כהן רם ‪/‬‬
‫יד הבנים ‪32‬‬
‫הרצל ‪01‬‬
‫סירני ‪8‬‬
‫באר יעקב‬
‫כפר חב"ד‬
‫נס ציונה‬
‫נתניה‬
‫פתח תקווה‬
‫יהוד‪-‬מונוסון‬
‫פתח תקווה‬
‫יהוד‪-‬מונוסון‬
‫רחובות‬
‫כפר הרא"ה‬
‫נחלים‬
‫הגר ברוך ‪/‬‬
‫כפר הרא"ה‬
‫נחלים‬
‫נתניה‬
‫קלאנסווה‬
‫הגר"א ‪/2‬‬
‫אחוזה ‪/30‬‬
‫קלנסווה‬
‫רחובות‬
‫רעננה‬
‫תל חי ‪6‬‬
‫זנגויל ‪08‬‬
‫כפר סבא‬
‫ירושלים‬
‫צפריה‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬אבטח ניר‬
‫גלים‬
‫רחוב החמשה ‪8/‬‬
‫רח' מוהליבר ‪/3‬‬
‫צפריה‬
‫ניר גלים‬
‫ראש העין‬
‫פתח תקווה‬
‫א‪.‬ס‪ .‬לוי ‪/0‬‬
‫רמלה‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫רמלה‬
‫רחובות‬
‫רעננה‬
‫רחובות‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 53‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫תיכון גבעת‬
‫ושינגטון‬
‫בית יעקב מעיין‬
‫החנוך‬
‫ברנקו וייס‬
‫מודיעין‬
‫דרכי שרה‬
‫אולפנא בהר"ן‬
‫עירוני ד' גן נחום‬
‫אולפנא השומרון‬
‫אולפנת להבה‬
‫עירוני ה' מקיף‬
‫מקיף אריאל‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫תיכון הראל‬
‫ישיבת השומרון‬
‫מקיף ו ע"ש יגאל‬
‫אלון‬
‫אולפנאת זבולון‬
‫תיכון הדרים‬
‫אולפנא צביה‬
‫שער אליעזר בנות‬
‫תיכון ע"ש גלילי‬
‫ישיבת הבוכרים‬
‫אזורי ע"ש הרצוג‬
‫מקיף ע"ש אלדד‬
‫טרה סנטה‬
‫תיכון ע"ש גולדה‬
‫מאיר‬
‫מקיף ז' רביבים‬
‫אנקורי סניף רעננה‬
‫‪547‬‬
‫‪440560‬‬
‫‪548‬‬
‫‪440586‬‬
‫‪549‬‬
‫‪550‬‬
‫‪551‬‬
‫‪552‬‬
‫‪553‬‬
‫‪554‬‬
‫‪555‬‬
‫‪556‬‬
‫‪557‬‬
‫‪558‬‬
‫‪559‬‬
‫‪440594‬‬
‫‪440677‬‬
‫‪440834‬‬
‫‪440875‬‬
‫‪440883‬‬
‫‪440909‬‬
‫‪440917‬‬
‫‪440925‬‬
‫‪440933‬‬
‫‪440941‬‬
‫‪440958‬‬
‫‪560‬‬
‫‪561‬‬
‫‪562‬‬
‫‪563‬‬
‫‪564‬‬
‫‪565‬‬
‫‪566‬‬
‫‪567‬‬
‫‪568‬‬
‫‪569‬‬
‫‪440982‬‬
‫‪440990‬‬
‫‪441006‬‬
‫‪441014‬‬
‫‪441022‬‬
‫‪441030‬‬
‫‪441063‬‬
‫‪441089‬‬
‫‪441097‬‬
‫‪441113‬‬
‫‪570‬‬
‫‪571‬‬
‫‪572‬‬
‫‪441139‬‬
‫‪441147‬‬
‫‪441188‬‬
‫‪573‬‬
‫‪574‬‬
‫‪441196‬‬
‫‪441204‬‬
‫עתיד למדעים לוד‬
‫ישיבת דרכי נעם‬
‫‪575‬‬
‫‪441212‬‬
‫חט"ב תיכון ריגלר‬
‫‪576‬‬
‫‪441220‬‬
‫‪577‬‬
‫‪441238‬‬
‫‪578‬‬
‫‪441253‬‬
‫‪579‬‬
‫‪441261‬‬
‫‪580‬‬
‫‪581‬‬
‫‪582‬‬
‫‪583‬‬
‫‪441279‬‬
‫‪441287‬‬
‫‪441311‬‬
‫‪441337‬‬
‫‪584‬‬
‫‪585‬‬
‫‪441378‬‬
‫‪441410‬‬
‫אל ארצי‬
‫תיכון ע"ש יצחק‬
‫רבין‬
‫תיכון ת"א‬
‫ראשל"צ_מע'‬
‫תיכון ת"א_כפר‪-‬‬
‫סבא‬
‫בית חינוך ע"ש‬
‫רבין‬
‫מקיף עירוני ח'‬
‫מקיף ט'‬
‫תיכון שוהם‬
‫תיכון דתי איתן‬
‫חדש‬
‫תיכון ע"ש אילן‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫גבעת ושינגטון ‪/2‬‬
‫בית רבן‬
‫החמישה ‪5‬‬
‫ערבי נחל ‪8/‬‬
‫יפו ‪036‬‬
‫פינס ‪ -‬כפר אליהו‬
‫הרצל ‪//1‬‬
‫אלקנה‬
‫גבעת שלם‬
‫הסחלב‬
‫הפסגה ‪0‬‬
‫רח הגר"א ‪05‬‬
‫תל חי ‪72‬‬
‫קרני שומרון‬
‫פתח תקווה‬
‫מודיעין‪-‬מכבים‪-‬‬
‫רעות‬
‫ירושלים‬
‫גדרה‬
‫ראשון לציון‬
‫אלקנה‬
‫קדומים‬
‫ראשון לציון‬
‫אריאל‬
‫עמנואל‬
‫כפר סבא‬
‫קרני שומרון‬
‫רא"ם ‪08‬‬
‫רחוב החמישה ‪8/‬‬
‫ז'בוטינסקי ‪1‬‬
‫הרב מאיר ‪/‬‬
‫רחוב חפץ חיים ‪05‬‬
‫אזר ‪1/‬‬
‫כפר חב"ד‬
‫בית חשמונאי‬
‫נאות גולדה ‪12/‬‬
‫ביאליק ‪/‬‬
‫ראשון לציון‬
‫ראש העין‬
‫הוד השרון‬
‫רחובות‬
‫רחובות‬
‫כפר סבא‬
‫כפר חב"ד‬
‫בית חשמונאי‬
‫נתניה‬
‫רמלה‬
‫יבנה ‪08‬‬
‫גוש עציון‬
‫אחוזה ‪/15‬‬
‫שפירא חיים משה‬
‫‪33‬‬
‫צה"ל ‪7/‬‬
‫חטיבת‬
‫אלכסנדרוני ‪/‬‬
‫ד‪.‬נ לב השומרון‬
‫‪075//‬‬
‫פתח תקווה‬
‫ראשון לציון‬
‫רעננה‬
‫אלון מורה‬
‫החי"ש ‪1‬‬
‫כפר סבא‬
‫מזל אליעזר ‪3‬‬
‫ראשון לציון‬
‫ששת הימים ‪88‬‬
‫כפר סבא‬
‫הדקל ‪61‬‬
‫בר‪-‬לב חיים‬
‫התזמורת ‪/7‬‬
‫רח' החושן ‪ 0‬א'‬
‫תל מונד‬
‫ראשון לציון‬
‫ראשון לציון‬
‫שוהם‬
‫רזיאל דוד ‪01‬‬
‫רחוב יאנוש‬
‫רמלה‬
‫הוד השרון‬
‫______________‬
‫לוד‬
‫פתח תקווה‬
‫נתניה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 51‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫רמון‬
‫תיכון מעינות‬
‫תיכון טומשין‬
‫אולפנת אליעד‬
‫ישיבת נהורא‬
‫אור חנה‬
‫ישיבת בני עקיבא‬
‫חט"ב ממ"ד בנים‬
‫המר‬
‫מקיף י' אבני‬
‫החושן‬
‫תיכון אביב‬
‫בנות לאה‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫אלישיב‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫למרחב‬
‫ישיבה לצעירים‬
‫חיצים‬
‫עטרת הלויים‬
‫בית רבקה‬
‫‪586‬‬
‫‪587‬‬
‫‪588‬‬
‫‪589‬‬
‫‪590‬‬
‫‪591‬‬
‫‪441436‬‬
‫‪441477‬‬
‫‪441584‬‬
‫‪441592‬‬
‫‪441618‬‬
‫‪441634‬‬
‫‪592‬‬
‫‪441667‬‬
‫‪593‬‬
‫‪594‬‬
‫‪595‬‬
‫‪441758‬‬
‫‪441808‬‬
‫‪441816‬‬
‫‪596‬‬
‫‪441824‬‬
‫‪597‬‬
‫‪441832‬‬
‫‪598‬‬
‫‪599‬‬
‫‪600‬‬
‫‪441857‬‬
‫‪441865‬‬
‫‪441899‬‬
‫‪601‬‬
‫‪602‬‬
‫‪441923‬‬
‫‪441949‬‬
‫‪603‬‬
‫‪441972‬‬
‫‪604‬‬
‫‪441980‬‬
‫‪605‬‬
‫‪442004‬‬
‫‪606‬‬
‫‪442012‬‬
‫‪607‬‬
‫‪442020‬‬
‫‪608‬‬
‫‪609‬‬
‫‪442038‬‬
‫‪442061‬‬
‫‪610‬‬
‫‪442079‬‬
‫‪611‬‬
‫‪612‬‬
‫‪613‬‬
‫‪614‬‬
‫‪615‬‬
‫‪616‬‬
‫‪442111‬‬
‫‪442129‬‬
‫‪442137‬‬
‫‪442186‬‬
‫‪442202‬‬
‫‪442236‬‬
‫מעיין‬
‫ברנקו וייס רמלה‬
‫דמוקרטי ע"ש‬
‫יעקב חזן‬
‫אולפנת צביה‬
‫יצירתית‬
‫אנקורי פתח‬
‫תקווה‬
‫חט"ב עמלנית‬
‫חברת נער‬
‫תכון ת"א שלוחת‬
‫נתניה‬
‫תכון ת"א שלוחת‬
‫ראשלצ‬
‫אליעזר בן יהודה‬
‫פלך ע"ש רות‬
‫קורמן‬
‫תיכון קהילתי אהל‬
‫תמר‬
‫אור האמת‬
‫בית יעקב מאורות‬
‫בית מרגלית‬
‫מקדש מנחם‬
‫רמון‬
‫‪617‬‬
‫‪618‬‬
‫‪442244‬‬
‫‪442251‬‬
‫‪619‬‬
‫‪442269‬‬
‫‪620‬‬
‫‪442277‬‬
‫תיכון רננות‬
‫מיתרים רעננה‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫החדש‬
‫תיכון ע"ש נעמי‬
‫שמר‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫קורצאק ‪0‬‬
‫ישראל ישעיהו ‪/2‬‬
‫גרינשפן ‪5‬‬
‫ציפורן ‪/‬‬
‫מבוא חורון‬
‫בן חמו אהרן ‪1‬‬
‫גבעת שמואל‬
‫פתח תקווה‬
‫ראשון לציון‬
‫לוד‬
‫מבוא חורון‬
‫לוד‬
‫גבעת שמואל‬
‫תל חי ‪57‬‬
‫כפר סבא‬
‫רח' אבני החושן ‪3‬‬
‫הפרחים ‪/‬‬
‫רח' החרמון ‪/3‬‬
‫ראשון לציון‬
‫רעננה‬
‫יבנה‬
‫כצנלסון ‪1‬‬
‫רחוב מבצע קדש‬
‫‪/6‬‬
‫לוד‬
‫פתח תקווה‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬לב שומרון‬
‫רח' שפרינצק ‪08‬‬
‫נחמיה ‪07‬‬
‫פינס יחיאל מיכל‬
‫‪/2‬‬
‫זכריה ‪1‬‬
‫פתח תקווה‬
‫רמלה‬
‫רח' תרי עשר ‪01‬‬
‫כפר סבא‬
‫רבבה‬
‫רבבה‬
‫פרידמן אלעזר ‪1‬‬
‫הלפיד ‪ , /6,‬מרכז‬
‫שוהם‬
‫פתח תקווה‬
‫מרכז שוהם‬
‫שמואל הנציב ‪32‬‬
‫נתניה‬
‫רוטשילד ‪11‬‬
‫שמיד ישראל ‪06‬‬
‫ראשון לציון‬
‫נס ציונה‬
‫רח' הרצל ‪15‬‬
‫קרית עקרון‬
‫רח' שמאי ‪1‬‬
‫רח' חוני המעגל ‪/‬‬
‫רח' אנילביץ ‪30‬‬
‫הפורצים ‪03‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪/2/‬‬
‫שד בגין מנחם‬
‫רח' יהודה הנשיא‬
‫‪01‬‬
‫שמואל הנגיד ‪37‬‬
‫רח' יהודה הנשיא‬
‫‪88‬‬
‫אלעד‬
‫אלעד‬
‫ראשון לציון‬
‫נתניה‬
‫אלעד‬
‫גדרה‬
‫אלעד‬
‫בגין מנחם ‪6‬‬
‫גן יבנה‬
‫______________‬
‫איתמר‬
‫פתח תקווה‬
‫נתניה‬
‫פתח תקווה‬
‫רעננה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 58‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪621‬‬
‫‪622‬‬
‫‪623‬‬
‫סמל מוסד‬
‫‪442301‬‬
‫‪442319‬‬
‫‪442327‬‬
‫‪624‬‬
‫‪442343‬‬
‫‪625‬‬
‫‪442350‬‬
‫‪626‬‬
‫‪442368‬‬
‫‪627‬‬
‫‪442376‬‬
‫‪628‬‬
‫‪442384‬‬
‫‪629‬‬
‫‪442392‬‬
‫‪630‬‬
‫‪631‬‬
‫‪442400‬‬
‫‪442418‬‬
‫‪632‬‬
‫‪633‬‬
‫‪442426‬‬
‫‪442517‬‬
‫‪634‬‬
‫‪635‬‬
‫‪442533‬‬
‫‪442657‬‬
‫‪636‬‬
‫‪442715‬‬
‫‪637‬‬
‫‪442749‬‬
‫‪638‬‬
‫‪639‬‬
‫‪640‬‬
‫‪641‬‬
‫‪642‬‬
‫‪442822‬‬
‫‪442855‬‬
‫‪442897‬‬
‫‪444026‬‬
‫‪444034‬‬
‫שם מוסד‬
‫תיכון במעלה אדר‬
‫ישיבת צביה קטיף‬
‫שירת רבקה ורחל‬
‫תיכון שובו פתח‬
‫תקווה‬
‫בי"ס בית‬
‫אקשטיין‬
‫ישיבת אמי"ת‬
‫עמיחי‬
‫מדעי תורני כפר‬
‫בתיה‬
‫תיכון ע"ש רועי‬
‫קליין‬
‫אולפנא ראשון‬
‫לציון‬
‫מוסדות ישיבת‬
‫פ"ת‬
‫גימנסיה נתניה‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫אמי"ת‬
‫סמינר בית מרגלית‬
‫ישיבה קטנה תורת‬
‫חיים‬
‫עמלנו ‪ -‬עמל תורני‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫נצרת ע‬
‫תיכון לבנות בית‬
‫יעקב‬
‫ברנקו וייס עין‬
‫נקובה‬
‫הרטמן בנות‬
‫אולפנית דרכא‬
‫נתיבי נועם דתי‬
‫נוה הדסה‬
‫‪643‬‬
‫‪444067‬‬
‫‪644‬‬
‫‪444117‬‬
‫‪645‬‬
‫‪646‬‬
‫‪444257‬‬
‫‪444364‬‬
‫‪647‬‬
‫‪444562‬‬
‫‪648‬‬
‫‪649‬‬
‫‪444612‬‬
‫‪444646‬‬
‫‪650‬‬
‫‪444653‬‬
‫‪651‬‬
‫‪652‬‬
‫‪653‬‬
‫‪444679‬‬
‫‪444687‬‬
‫‪444703‬‬
‫‪654‬‬
‫‪444737‬‬
‫קרית יעקב הרצוג‬
‫תיכון ע"ש חיים‬
‫הרצוג‬
‫תיכון המעיין‬
‫מקיף יב‬
‫חט"ב ממ"ד המר‬
‫תיכון'מור'מטרו‪-‬‬
‫ווסט‬
‫מקיף ע"ש מקסים‬
‫לוי‬
‫ישיבת בני עקיבא‬
‫מקיף אלון‪-‬‬
‫גינזבורג‬
‫בית חינוך אמית‬
‫רננים‬
‫אנקורי‬
‫אולפנת דרכי נעם‬
‫נחשון למדעים‬
‫טכנולוג‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח' יונה ‪71‬‬
‫רח' חבקוק ‪1‬‬
‫רח' המנוף ‪1‬‬
‫ישוב‬
‫פתח תקווה‬
‫יד בנימין‬
‫רחובות‬
‫עין גנים ‪7/‬‬
‫פתח תקווה‬
‫הדסה נעורים‬
‫נעורים‬
‫מגיני הגליל ‪0‬‬
‫רחובות‬
‫ירושלים ‪/‬‬
‫רעננה‬
‫פרץ ‪3/‬‬
‫רעננה‬
‫רח' ירושלים ‪31‬‬
‫ראשון לציון‬
‫י"ד הבנים ‪32‬‬
‫רח' רזיאל ‪//‬‬
‫פתח תקווה‬
‫נתניה‬
‫רח' סלבנדי ‪/2‬‬
‫רבי טרפון ‪/‬‬
‫פתח תקווה‬
‫אלעד‬
‫הנחלים‬
‫זנגויל ‪08‬‬
‫יד בנימין‬
‫ירושלים‬
‫יקינטון ‪7‬‬
‫נצרת עילית‬
‫נביאים ‪/1‬‬
‫קרית אתא‬
‫עין נקובא‬
‫רחל אמנו‬
‫הנשיא ‪80‬‬
‫ויצמן ‪0/‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬השרון התיכון‬
‫לילנבלום ‪/0,‬‬
‫‪,‬רחבת י‪.‬ס‬
‫עין נקובא‬
‫ירושלים‬
‫קרית שמונה‬
‫גדרה‬
‫תל יצחק‬
‫כפר סבא‬
‫אז"ר ‪11‬‬
‫כפר סבא‬
‫הבריגדה ‪/0‬‬
‫רחובות‬
‫ראשון לציון‬
‫רחובות‬
‫הפלמ"ח ‪0‬‬
‫רעננה‬
‫לובלין אהרון ‪1‬‬
‫הרב נורוק ‪/2‬‬
‫לוד‬
‫ראשון לציון‬
‫רחוב האלון ‪31‬‬
‫יבנה‬
‫הפלמ"ח ‪1‬‬
‫פיקא ‪0/‬‬
‫הרב מימון ‪1‬‬
‫רעננה‬
‫ראשון לציון‬
‫פתח תקווה‬
‫מרכז שוהם‬
‫מרכז שוהם‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 56‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪655‬‬
‫סמל מוסד‬
‫‪444745‬‬
‫‪656‬‬
‫‪444828‬‬
‫‪657‬‬
‫‪444836‬‬
‫‪658‬‬
‫‪444935‬‬
‫‪659‬‬
‫‪444943‬‬
‫‪660‬‬
‫‪661‬‬
‫‪444950‬‬
‫‪448019‬‬
‫‪662‬‬
‫‪448027‬‬
‫‪663‬‬
‫‪664‬‬
‫‪448050‬‬
‫‪448076‬‬
‫שם מוסד‬
‫תיכון בגין‬
‫שש שנתי איש‬
‫שלום‬
‫קרית חינוך ע"ש‬
‫רבין‬
‫ברנקו וייס מקיף‬
‫רבין‬
‫מקיף ממ"ד יגאל‬
‫אלון‬
‫עירוני מקיף שי‬
‫עגנון‬
‫עתיד טייבה‬
‫עתיד איברהים‬
‫קאסם‬
‫מדעים ותיכון‬
‫גלגוליה‬
‫מקיף קלנסווה‬
‫‪665‬‬
‫‪448100‬‬
‫מקיף ערבי‬
‫‪666‬‬
‫‪448142‬‬
‫‪667‬‬
‫‪668‬‬
‫‪669‬‬
‫‪448159‬‬
‫‪448167‬‬
‫‪448233‬‬
‫‪670‬‬
‫‪671‬‬
‫‪448241‬‬
‫‪448266‬‬
‫‪672‬‬
‫‪673‬‬
‫‪674‬‬
‫‪448290‬‬
‫‪448324‬‬
‫‪448332‬‬
‫תיכון אורתודוקסי‬
‫תיכון ערבי‬
‫טומשין לו‬
‫חט"ב אבן סינא‬
‫חטיבה עליונה‬
‫תיכון למדעים‬
‫טומשין‬
‫על יסודי טכנולוגי‬
‫מח"ט תיכון‬
‫טכנולוגי‬
‫אלהודא‬
‫סנט ג'ורג'‬
‫‪675‬‬
‫‪460006‬‬
‫‪676‬‬
‫‪460022‬‬
‫‪677‬‬
‫‪678‬‬
‫‪460030‬‬
‫‪460063‬‬
‫‪679‬‬
‫‪680‬‬
‫‪681‬‬
‫‪682‬‬
‫‪683‬‬
‫‪460097‬‬
‫‪460105‬‬
‫‪460113‬‬
‫‪460154‬‬
‫‪460246‬‬
‫‪684‬‬
‫‪460253‬‬
‫‪685‬‬
‫‪686‬‬
‫‪687‬‬
‫‪460261‬‬
‫‪460337‬‬
‫‪460410‬‬
‫תיכון רנסנס‬
‫תיכון אקסלנס‬
‫לבנות‬
‫מקיף אזורי עמי‬
‫אסף‬
‫מקיף מעין‪-‬שחר‬
‫תיכון תורני דרך‬
‫אבות‬
‫רמות חפר‬
‫קבוצת יבנה‬
‫אולפנת חפץ חיים‬
‫פניני חן‬
‫מח"ט ע"ש אבן‬
‫רושד‬
‫אולפנת גילה‬
‫בקצרין‬
‫משיבים‬
‫בני חיל שומרון‬
‫‪688‬‬
‫‪689‬‬
‫‪460428‬‬
‫‪460436‬‬
‫אולפנת שעלבים‬
‫עולמות תכון‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח' ג'ון קנדי ‪5‬‬
‫ישוב‬
‫ראש העין‬
‫כפר יונה‬
‫כפר יונה‬
‫רח' יצחק רבין ‪0‬‬
‫גן יבנה‬
‫שד מוטה גור‬
‫מזכרת בתיה‬
‫בן צבי ‪/0‬‬
‫שפינוזה רמת‬
‫הרצל‬
‫טייבה המשולש‬
‫יהוד‪-‬מונוסון‬
‫נתניה‬
‫טייבה‬
‫טירה‬
‫טירה‬
‫ג'לג'וליה‬
‫קלנסווה‬
‫החשמונאים ‪, /,‬‬
‫רמלה‬
‫ביאליק פ‪.‬‬
‫המעפילים ‪/‬‬
‫ג'לג'וליה‬
‫קלנסווה‬
‫רמלה‬
‫לוד‬
‫כפר קאסם‬
‫קלנסווה‬
‫לוד‬
‫כפר קאסם‬
‫קלנסווה‬
‫רח' המוביל‬
‫טירה‬
‫טירה‬
‫טירה‬
‫כביש ראשי‬
‫רש"י ‪/‬‬
‫רח' גולומב ‪18‬‬
‫בית חנינה החדשה‬
‫‪2‬‬
‫כפר קאסם‬
‫רמלה‬
‫לוד‬
‫ירושלים‬
‫אבו עוביידה ‪1‬‬
‫ירושלים‬
‫דואר בית ברל‬
‫עין החורש‬
‫בית ברל‬
‫עין החורש‬
‫נעמי ‪05‬‬
‫מעברות‬
‫קבוצת יבנה‬
‫חפץ חיים‬
‫נחל רפאים ‪6‬‬
‫אפרתה‬
‫מעברות‬
‫קבוצת יבנה‬
‫חפץ חיים‬
‫בית שמש‬
‫טמרה‬
‫טמרה‬
‫שיאון ‪2‬‬
‫סמ עין גנים ‪/0‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬שומרון‬
‫ק‪.‬ח‪ .‬שעלבים דנ‬
‫שמשון‬
‫אהליאב ‪/6‬‬
‫קצרין‬
‫גני תקווה‬
‫קדומים‬
‫______________‬
‫רמלה‬
‫שעלבים‬
‫ירושלים‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 57‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫‪690‬‬
‫‪460543‬‬
‫‪691‬‬
‫‪460576‬‬
‫‪692‬‬
‫‪460592‬‬
‫‪693‬‬
‫‪460642‬‬
‫‪694‬‬
‫‪695‬‬
‫‪460667‬‬
‫‪460683‬‬
‫‪696‬‬
‫‪470013‬‬
‫‪697‬‬
‫‪470021‬‬
‫‪698‬‬
‫‪470047‬‬
‫‪699‬‬
‫‪700‬‬
‫‪470054‬‬
‫‪470070‬‬
‫‪701‬‬
‫‪470088‬‬
‫‪702‬‬
‫‪703‬‬
‫‪704‬‬
‫‪470096‬‬
‫‪470112‬‬
‫‪470120‬‬
‫‪705‬‬
‫‪706‬‬
‫‪470138‬‬
‫‪470146‬‬
‫‪707‬‬
‫‪708‬‬
‫‪470187‬‬
‫‪470211‬‬
‫‪709‬‬
‫‪710‬‬
‫‪470302‬‬
‫‪470377‬‬
‫‪711‬‬
‫‪470443‬‬
‫‪712‬‬
‫‪470526‬‬
‫‪713‬‬
‫‪470534‬‬
‫‪714‬‬
‫‪715‬‬
‫‪470542‬‬
‫‪470583‬‬
‫‪716‬‬
‫‪717‬‬
‫‪470591‬‬
‫‪470625‬‬
‫‪718‬‬
‫‪470641‬‬
‫‪719‬‬
‫‪470849‬‬
‫‪720‬‬
‫‪470963‬‬
‫‪721‬‬
‫‪471011‬‬
‫שם מוסד‬
‫חרד‪.‬בנות‬
‫אור שערים‬
‫עתיד מ‪.‬חנוך‬
‫טכנולוגי‬
‫פרומיס סקול על‬
‫יסודי‬
‫דרור טכנולוגי‬
‫רמלה‬
‫אולפנת אהבת‬
‫ישראל‬
‫תורת אליהו‬
‫ארץ יהודה‬
‫טכנולוגי עירוני‬
‫ויצו‬
‫עמל ע"ש יגאל‬
‫אלון‬
‫אורט ע"ש מקס‬
‫שיין‬
‫עמל א‬
‫מקצועי בית‬
‫בלומה‬
‫ק‪.‬ח אורט יד‬
‫ליבוביץ‬
‫אורט ע"ש שפירא‬
‫אורט לוד ע"ש זייל‬
‫מקיף ע"ש‬
‫מוסינזון‬
‫הדסה נעורים‬
‫חט"ב ותיכון‬
‫שפירא‬
‫תו"ם חרב לאת‬
‫ק‪.‬תורנית טכ בית‬
‫שלמה‬
‫נריה‬
‫ביה"ס הימי‬
‫מבואות ים‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫שלהבת‬
‫עמל טכנאים‬
‫והנדסאים‬
‫מקיף חוף השרון‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫מקיף אורן‪-‬‬
‫גינזבורג‬
‫מקיף אורט ע"ש‬
‫גוטמן‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫חפץ חיים ‪/‬‬
‫מודיעין עילית‬
‫בית"ר ‪/8‬‬
‫לוד‬
‫שעפט ‪2‬‬
‫ירושלים‬
‫החשמונאים ‪/‬‬
‫רמלה‬
‫נחל דולב ‪/1‬‬
‫נחל ערוגות ‪/8‬‬
‫כ‪.‬זוהרים ליד‬
‫ב‪.‬גוברי‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫כפר זוהרים‬
‫ארלוזורוב ‪/5‬‬
‫רחובות‬
‫בן צבי ‪02‬‬
‫רמלה‬
‫טשרניחובסקי ‪/‬‬
‫רמז ‪35‬‬
‫רחובות‬
‫פתח תקווה‬
‫שמואל הנגיד ‪5‬‬
‫פתח תקווה‬
‫פנקס דוד ‪31‬‬
‫דרך השרון ‪1‬‬
‫רח' בן חמו ‪8‬‬
‫נתניה‬
‫כפר סבא‬
‫לוד‬
‫עלית הנוער ‪/‬‬
‫דאר נעורים‬
‫הוד השרון‬
‫נעורים‬
‫סיני ‪/‬‬
‫חרב לאת‬
‫נתניה‬
‫חרב לאת‬
‫הורוביץ צבי ‪3‬‬
‫חבלבל ‪/‬‬
‫רחובות‬
‫יבנה‬
‫מבואות ים‬
‫מכמורת‬
‫שמעון הצדיק ‪1/‬‬
‫הוד השרון‬
‫קפלן ‪ 10‬נוה עוז‬
‫פתח תקווה‬
‫אלפסי ‪/3‬‬
‫רוטשילד ‪/61‬‬
‫ראשון לציון‬
‫פתח תקווה‬
‫אמסטרדם ‪/6‬‬
‫דואר שפיים‬
‫פתח תקווה‬
‫שפיים‬
‫דרך הצנחנים ‪0‬‬
‫לוד‬
‫שי ‪/0‬‬
‫רחובות‬
‫האורן ‪02‬‬
‫יבנה‬
‫ויסלברגר ‪/‬‬
‫נתניה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 55‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫מכללה טכנו חיל‬
‫חימוש‬
‫מכללה למדע‬
‫וטכנלוגיה‬
‫‪722‬‬
‫‪476986‬‬
‫‪723‬‬
‫‪478016‬‬
‫‪724‬‬
‫‪725‬‬
‫‪726‬‬
‫‪727‬‬
‫‪480004‬‬
‫‪480012‬‬
‫‪480020‬‬
‫‪480038‬‬
‫‪728‬‬
‫‪729‬‬
‫‪480046‬‬
‫‪480061‬‬
‫‪730‬‬
‫‪731‬‬
‫‪480087‬‬
‫‪480145‬‬
‫‪732‬‬
‫‪733‬‬
‫‪480178‬‬
‫‪490037‬‬
‫‪734‬‬
‫‪735‬‬
‫‪736‬‬
‫‪490052‬‬
‫‪508093‬‬
‫‪508101‬‬
‫‪737‬‬
‫‪738‬‬
‫‪739‬‬
‫‪510008‬‬
‫‪520072‬‬
‫‪520205‬‬
‫‪740‬‬
‫‪741‬‬
‫‪742‬‬
‫‪743‬‬
‫‪520262‬‬
‫‪520387‬‬
‫‪520619‬‬
‫‪520635‬‬
‫שפרירים א‬
‫אמי"ת כפר בתיה‬
‫אמי"ת פתח‪-‬תקוה‬
‫גן ונוף‬
‫קרית חינוך בן‬
‫גוריון‬
‫חקלאי עיינות‬
‫חקלאי נחלת‬
‫יהודה‬
‫חקלאי בן שמן‬
‫מקיף ע"ש‬
‫ז'בוטינסקי‬
‫עירוני משה שרת‬
‫עירוני ע"ש בן‬
‫גוריון‬
‫מסכים‬
‫אור מנחם‬
‫בית אקשטיין אור‬
‫יהוד‬
‫עמל‬
‫ברושים‬
‫בי"ס בית‬
‫אקשטיין‬
‫און‬
‫יעד עמלני‬
‫נתיב‬
‫‪744‬‬
‫‪745‬‬
‫‪746‬‬
‫‪747‬‬
‫‪520890‬‬
‫‪525923‬‬
‫‪530287‬‬
‫‪530683‬‬
‫‪748‬‬
‫‪749‬‬
‫‪533208‬‬
‫‪540021‬‬
‫‪750‬‬
‫‪540039‬‬
‫‪751‬‬
‫‪540062‬‬
‫‪752‬‬
‫‪753‬‬
‫‪754‬‬
‫‪755‬‬
‫‪756‬‬
‫‪757‬‬
‫‪758‬‬
‫‪759‬‬
‫‪540070‬‬
‫‪540088‬‬
‫‪540112‬‬
‫‪540120‬‬
‫‪540146‬‬
‫‪540153‬‬
‫‪540161‬‬
‫‪540179‬‬
‫גיל‬
‫תיכונית רעים‬
‫מפתן אלון‬
‫מפתן הרצליה‬
‫מרכז נוער ע"ש‬
‫מצקין‬
‫תיכון תלמה ילין‬
‫מכללת אמי"ת‬
‫תל‪-‬אביב‬
‫גמנסיה עברית‬
‫הרצליה‬
‫תיכון חדש ע"ש‬
‫רבין‬
‫עירוני י' אליאנס‬
‫עירוני א'‬
‫עירוני תורני ב' ג'‬
‫עירוני ד'‬
‫עירוני ה'‬
‫עירוני ו' מקיף‬
‫קרית חינוך יפו‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫דאר צבאי ‪0378‬‬
‫צה"ל‬
‫באר יעקב‬
‫טייבה‬
‫גבעת חיים‬
‫)איחוד(‬
‫ירושלים ‪/‬‬
‫הרב הרצוג ‪/6‬‬
‫אחד העם ‪82‬‬
‫גבעת חיים )איחוד(‬
‫רעננה‬
‫פתח תקווה‬
‫פתח תקווה‬
‫מדרשת רופין‬
‫עיינות‬
‫מדרשת רופין‬
‫עיינות‬
‫נחלת יהודה‬
‫בן שמן )כפר נוער(‬
‫כפר יוהנה‬
‫זבוטינס‬
‫ז'ילבר ‪/1‬‬
‫ראשון לציון‬
‫בן שמן )כפר נוער(‬
‫באר יעקב‬
‫נתניה‬
‫בן גוריון ‪00‬‬
‫עולי הגרדום ‪8‬‬
‫היצירה ‪5‬‬
‫פתח תקווה‬
‫אור יהודה‬
‫אור יהודה‬
‫הרצל ‪11‬‬
‫הבנים ‪/6‬‬
‫דרזנר יחיאל ‪3‬‬
‫אור יהודה‬
‫חולון‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫פטאי ‪/1‬‬
‫צה"ל ‪/6‬‬
‫ד"ר ניר נחום ‪05‬‬
‫דרך דיין משה ‪18‬‬
‫עמישב ‪ 82‬יד‪-‬‬
‫אליהו‬
‫נחמיה ‪/3‬‬
‫לח"י ‪66‬‬
‫הנדיב ‪78‬‬
‫גבעתיים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫בת ים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫חולון‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫הרצליה‬
‫מעפילי אגוז ‪61‬‬
‫בורוכוב ‪ 8‬א'‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫גבעתיים‬
‫פרסיץ שושנה ‪7‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫ז'בוטינסקי ‪/26‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫דרך נמיר ‪5/‬‬
‫רידינג ‪06‬‬
‫שפרינצק ‪1‬‬
‫צייטלין ‪02‬‬
‫ויצמן ‪71‬‬
‫בן יהודה ‪007‬‬
‫העליה ‪11‬‬
‫חידושי הרי"ם ‪/2‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫______________‬
‫טייבה‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 51‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫‪760‬‬
‫‪761‬‬
‫‪762‬‬
‫‪763‬‬
‫‪764‬‬
‫‪765‬‬
‫‪540187‬‬
‫‪540195‬‬
‫‪540203‬‬
‫‪540211‬‬
‫‪540237‬‬
‫‪540252‬‬
‫‪766‬‬
‫‪540286‬‬
‫‪767‬‬
‫‪768‬‬
‫‪540294‬‬
‫‪540302‬‬
‫‪769‬‬
‫‪540310‬‬
‫‪770‬‬
‫‪540328‬‬
‫‪771‬‬
‫‪540344‬‬
‫‪772‬‬
‫‪773‬‬
‫‪774‬‬
‫‪540351‬‬
‫‪540369‬‬
‫‪540377‬‬
‫‪775‬‬
‫‪540385‬‬
‫‪776‬‬
‫‪540393‬‬
‫‪777‬‬
‫‪778‬‬
‫‪779‬‬
‫‪540401‬‬
‫‪540443‬‬
‫‪540476‬‬
‫‪780‬‬
‫‪781‬‬
‫‪782‬‬
‫‪540484‬‬
‫‪540492‬‬
‫‪540518‬‬
‫‪783‬‬
‫‪540534‬‬
‫‪784‬‬
‫‪785‬‬
‫‪786‬‬
‫‪787‬‬
‫‪540591‬‬
‫‪540674‬‬
‫‪540807‬‬
‫‪540849‬‬
‫‪788‬‬
‫‪540856‬‬
‫‪789‬‬
‫‪790‬‬
‫‪540864‬‬
‫‪540898‬‬
‫‪791‬‬
‫‪540930‬‬
‫‪792‬‬
‫‪541045‬‬
‫‪793‬‬
‫‪794‬‬
‫‪795‬‬
‫‪541052‬‬
‫‪541060‬‬
‫‪541110‬‬
‫שם מוסד‬
‫תיכון ראשית‬
‫עירוני ח‬
‫עירוני ט'‬
‫תיכון אהל שם‬
‫עירוני ע"ש בליך‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫עירוני דתי בנות‬
‫תיכון עש יצחק בן‬
‫צבי‬
‫עירוני עש פנחס‬
‫אילון‬
‫עירוני דתי יבנה‬
‫מקיף שש שנתי‬
‫קוגל‬
‫עירוני כללי‬
‫הראשונים‬
‫תיכון ע"ש קלעי‬
‫עירוני א'‬
‫חשמונאים‬
‫עירוני דתי בית וגן‬
‫עירוני כללי‬
‫אולפנא עירונית‬
‫אמונה‬
‫מוסדות חנוך אור‬
‫חיים‬
‫בית יעקב ע"ש י'‬
‫וולף‬
‫גמנסיה מודיעים‬
‫ישיבת הרב עמיאל‬
‫ישיבה תכונית בר‬
‫אילן‬
‫עירוני מקיף רמות‬
‫עירוני יא'‬
‫תיכון מקיף רמת‬
‫גן‬
‫תיכון שמעון בן‬
‫צבי‬
‫ישיבת ב"ע אדרת‬
‫אנקורי‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫וזניץ‬
‫מקיף שש שנתי‬
‫הרצוג‬
‫אולפנא בני עקיבא‬
‫תיכון חסידי בית‬
‫יעקב‬
‫מקיף ע"ש יגאל‬
‫אלון‬
‫ישיבת קרלין‬
‫סטולין‬
‫תיכון בית מלכה‬
‫מקיף שש שנתי ק‪.‬‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח' התשעים‬
‫ושלושה ‪0‬‬
‫טשרנא ‪7‬‬
‫רח' סמדר‬
‫המאה ואחד ‪01‬‬
‫אלוף דוד ‪/57‬‬
‫גולומב ‪6‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫רמת גן‬
‫רמת גן‬
‫רמת גן‬
‫רמת גן‬
‫שלמה המלך ‪3/‬‬
‫קרית אונו‬
‫הכנסת ‪5‬‬
‫דובנוב ‪1‬‬
‫חולון‬
‫חולון‬
‫מוטה גור ‪6‬‬
‫חולון‬
‫הרב קוק ‪32‬‬
‫אהרון גולדשטיין‬
‫‪/0‬‬
‫הרצליה‬
‫גבעתיים‬
‫אנה פרנק ‪/2‬‬
‫הרב קוק ‪/7‬‬
‫המכבים ‪1‬‬
‫בת ים‬
‫בת ים‬
‫בני ברק‬
‫הרב מימון ‪3/‬‬
‫בני ברק‬
‫עזרא ‪8/‬‬
‫בני ברק‬
‫הרב הירש ‪07‬‬
‫אורה ‪6‬‬
‫פומפדיתא ‪/3‬‬
‫בני ברק‬
‫רמת גן‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫שד' רוטשילד ‪/01‬‬
‫קרן היסוד ‪/0‬‬
‫שטריקר ‪/1‬‬
‫בן אליעזר אריה‬
‫‪32‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫בת ים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫רמת גן‬
‫צביה ‪5‬‬
‫בר אילן ‪12‬‬
‫טרומפלדור ‪32‬‬
‫הרב נורוק ‪3/‬‬
‫גבעתיים‬
‫בת ים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫בני ברק‬
‫טל חיים ‪3‬‬
‫ברקן ‪ /5‬תל‬
‫גיבורים‬
‫לילנבלום ‪7‬‬
‫בני ברק‬
‫חולון‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫חזון איש ‪82‬‬
‫בני ברק‬
‫אוסישקין ‪/2/‬‬
‫רמת השרון‬
‫הרב בן יעקב ‪03‬‬
‫רח בר יוחאי ‪6‬‬
‫גבעת התחמושת‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫חולון‬
‫______________‬
‫ישוב‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫‪796‬‬
‫‪797‬‬
‫‪798‬‬
‫‪799‬‬
‫‪800‬‬
‫‪801‬‬
‫‪541128‬‬
‫‪541169‬‬
‫‪541235‬‬
‫‪541268‬‬
‫‪541367‬‬
‫‪541466‬‬
‫‪802‬‬
‫‪803‬‬
‫‪804‬‬
‫‪805‬‬
‫‪806‬‬
‫‪807‬‬
‫‪808‬‬
‫‪809‬‬
‫‪810‬‬
‫‪811‬‬
‫‪812‬‬
‫‪813‬‬
‫‪541482‬‬
‫‪541490‬‬
‫‪541508‬‬
‫‪541532‬‬
‫‪541565‬‬
‫‪541581‬‬
‫‪541656‬‬
‫‪541680‬‬
‫‪541730‬‬
‫‪541789‬‬
‫‪541805‬‬
‫‪541839‬‬
‫‪814‬‬
‫‪815‬‬
‫‪541862‬‬
‫‪541920‬‬
‫‪816‬‬
‫‪817‬‬
‫‪541979‬‬
‫‪542027‬‬
‫‪818‬‬
‫‪819‬‬
‫‪820‬‬
‫‪542035‬‬
‫‪542076‬‬
‫‪542092‬‬
‫‪821‬‬
‫‪544056‬‬
‫‪822‬‬
‫‪823‬‬
‫‪544312‬‬
‫‪544353‬‬
‫‪824‬‬
‫‪544395‬‬
‫‪825‬‬
‫‪544478‬‬
‫‪826‬‬
‫‪544494‬‬
‫‪827‬‬
‫‪544528‬‬
‫‪828‬‬
‫‪544593‬‬
‫‪829‬‬
‫‪544668‬‬
‫‪830‬‬
‫‪544692‬‬
‫‪831‬‬
‫‪832‬‬
‫‪547042‬‬
‫‪548016‬‬
‫שם מוסד‬
‫שרת‬
‫מרכז מוסדות‬
‫נדבורנה‬
‫מקיף היובל‬
‫בית יעקב חסידי‬
‫תיכון חדש‬
‫מקיף לאורו נלך‬
‫שירת חנה‬
‫סמינר לבנות‬
‫אלקיים‬
‫סמינר תהילה‬
‫סמינר הרב כהנא‬
‫תיכון טומשין‬
‫ישיבת בית מנחם‬
‫הפתוח הדמוקרטי‬
‫אור חנה‬
‫סמינר עטרת רחל‬
‫תיכון ת"א‬
‫אהל חנה‬
‫מרום‬
‫שער שמעון‬
‫מ‪.‬חינוך בית‬
‫וינשטיין‬
‫בית דוד‬
‫אור אבנר ישיבה‬
‫מדעית‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫מוזות‪-‬בי"ס תיכון‬
‫לאו‬
‫בי"ס אשכולות‬
‫ריימונד לאוואן‬
‫לטכנולוגיה‬
‫ולאומנויו‬
‫אולפנא לבנות‬
‫צביה‬
‫מקיף אפרים קציר‬
‫על"ה תיכון‬
‫למדעים‬
‫נתיבות רבקה‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫בנים‬
‫מקיף ע"ש יצחק‬
‫נבון‬
‫עתידים ע"ש מ‪.‬‬
‫אלישיב‬
‫מקיף אולפנת‬
‫צביה‬
‫מקיף דתי כרם‬
‫שלמה‬
‫תיכון טרה סנטה‬
‫יפו‬
‫עירוני יב'‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫‪03‬‬
‫עזרא ‪70‬‬
‫דוד שמעוני‬
‫קלישר ‪00‬‬
‫עוזיאל ‪/26‬‬
‫אבטליון ‪02‬‬
‫דרך ההגנה ‪/26‬‬
‫בני ברק‬
‫הרצליה‬
‫בני ברק‬
‫רמת גן‬
‫בני ברק‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫רח' אהרונוביץ ‪33‬‬
‫רח' צפת ‪1‬‬
‫רח' כהנמן ‪/3/‬‬
‫יוטבתה ‪8‬‬
‫הרב ברוט ‪//‬‬
‫רח' נועם ‪ 5‬יפו‬
‫שד הבנים ‪/2‬‬
‫רח' אהרונוביץ ‪33‬‬
‫אבן גבירול ‪32‬‬
‫רח' הרצל ‪65‬‬
‫הכפר הירוק‬
‫רח' איסראליש ‪3‬‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫חולון‬
‫בני ברק‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫אור יהודה‬
‫בני ברק‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫קרית אונו‬
‫רמת השרון‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫אסתר המלכה ‪5‬‬
‫רח' ברקת ‪05‬‬
‫בני ברק‬
‫חולון‬
‫ירושלים ‪1‬‬
‫רח' מונטיפיורי ‪31‬‬
‫אור יהודה‬
‫אור יהודה‬
‫עזה ‪/3‬‬
‫הגבורים ‪33‬‬
‫מקווה ישראל‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫בת ים‬
‫מקווה ישראל‬
‫האספרגוס ‪33‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫העצמאות ‪66‬‬
‫רבין יצחק ‪02‬‬
‫הרצליה‬
‫חולון‬
‫רזיאל דוד‬
‫המעפילים ‪ /‬בת‪-‬‬
‫ים‬
‫הרצליה‬
‫בת ים‬
‫רחוב השורה ‪//‬‬
‫רמת גן‬
‫קרסל גצל ‪0‬‬
‫חולון‬
‫ההסתדרות ‪02‬‬
‫חולון‬
‫הנרייטה סולד ‪1‬‬
‫בת ים‬
‫הרב קפאח ‪83‬‬
‫חולון‬
‫יפת ‪11‬‬
‫דונולו הרופא ‪/0‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 1/‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫‪833‬‬
‫‪834‬‬
‫‪835‬‬
‫‪836‬‬
‫סמל מוסד‬
‫‪548032‬‬
‫‪560045‬‬
‫‪560094‬‬
‫‪560136‬‬
‫‪837‬‬
‫‪838‬‬
‫‪570036‬‬
‫‪570044‬‬
‫‪839‬‬
‫‪570051‬‬
‫‪840‬‬
‫‪570069‬‬
‫‪841‬‬
‫‪842‬‬
‫‪843‬‬
‫‪570077‬‬
‫‪570085‬‬
‫‪570135‬‬
‫‪844‬‬
‫‪845‬‬
‫‪570168‬‬
‫‪570176‬‬
‫‪846‬‬
‫‪570192‬‬
‫‪847‬‬
‫‪848‬‬
‫‪849‬‬
‫‪850‬‬
‫‪851‬‬
‫‪570200‬‬
‫‪570259‬‬
‫‪570358‬‬
‫‪570580‬‬
‫‪570606‬‬
‫‪852‬‬
‫‪853‬‬
‫‪570705‬‬
‫‪570713‬‬
‫‪854‬‬
‫‪855‬‬
‫‪570945‬‬
‫‪571109‬‬
‫‪856‬‬
‫‪571125‬‬
‫‪857‬‬
‫‪858‬‬
‫‪859‬‬
‫‪571158‬‬
‫‪571174‬‬
‫‪571224‬‬
‫‪860‬‬
‫‪861‬‬
‫‪862‬‬
‫‪863‬‬
‫‪580019‬‬
‫‪580027‬‬
‫‪580035‬‬
‫‪603555‬‬
‫‪864‬‬
‫‪865‬‬
‫‪866‬‬
‫‪610170‬‬
‫‪614321‬‬
‫‪615351‬‬
‫‪867‬‬
‫‪615369‬‬
‫‪868‬‬
‫‪620369‬‬
‫‪869‬‬
‫‪620435‬‬
‫שם מוסד‬
‫מרכז חינוך יפו‬
‫סמינר הרב יונה‬
‫תיכון תל אביב‬
‫זומר‬
‫מקיף עמל ליידי‬
‫דיויס‬
‫מקצועי הולץ‬
‫תיכון מכללה שבח‬
‫מופת‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫אורט יד‬
‫סינגאלובסקי‬
‫עירוני ד' אורט‬
‫אורט ע"ש אבין‬
‫מקיף אורט למדע‬
‫וטכנו‬
‫אורט דתי לבנות‬
‫התיכון העירוני‬
‫החדש‬
‫אורט טכניקום‬
‫גבעתיים‬
‫יובלים‬
‫הנדסאים הרצליה‬
‫ישיבת אור משה‬
‫בית יעקב‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫אורט מלטון‬
‫תיכון טכנולוגי‬
‫נעמת‬
‫אמי"ת גוש דן‬
‫מרכז נער ע"ש‬
‫טננבאום‬
‫ת‪.‬דתי למדעים‬
‫ע"ש המר‬
‫אורט רמת יוסף‬
‫תיכון חדש בת‪-‬ים‬
‫חקלאי הכפר‬
‫הירוק‬
‫מקוה ישראל דתי‬
‫מקוה ישראל כללי‬
‫מרכז לחן‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫אילת‬
‫אחוה‬
‫שפתי רננות‬
‫ישיבה לצעירים‬
‫שומריה‬
‫מרכז שיקום‬
‫אשקלון‬
‫בי"ס בית‬
‫אקשטיין‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח' יפת ‪11‬‬
‫ז'בוטינסקי ‪/62‬‬
‫בן יהודה ‪56‬‬
‫שדרות למדן ‪/‬‬
‫ישוב‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫בני ברק‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫רמת גן‬
‫בני אפרים ‪006‬‬
‫קבוץ גלויות ‪/82‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫המסגר ‪7‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫שושנה פרסיץ ‪1‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫דרך הטייסים ‪05‬‬
‫גאולה ‪32‬‬
‫שלם ‪/‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫רמת גן‬
‫פרופ' שור ‪0‬‬
‫גניחובסקי ‪5‬‬
‫שד' שבעת‬
‫הכוכבים ‪0‬‬
‫חולון‬
‫בני ברק‬
‫הרצליה‬
‫גולומב ‪/8‬‬
‫שד בגין מנחם ‪11‬‬
‫ז'בוטינסקי ‪3‬‬
‫דבורה הנביאה ‪5/‬‬
‫יצחק אלחנן ‪1‬‬
‫גבעתיים‬
‫אור יהודה‬
‫הרצליה‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫שד' ירושלים ‪/83‬‬
‫הרב לוי ‪16‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫בת ים‬
‫קק"ל ‪ /3‬ק‪ .‬שרת‬
‫ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫חולון‬
‫רמת גן‬
‫רביבים ‪/‬‬
‫הרצליה‬
‫רח' בורוכוב ‪/2‬‬
‫מבצע סיני ‪05‬‬
‫אורט ישראל ‪7‬‬
‫סוקולוב ‪ /‬הכפר‬
‫הירוק‬
‫מקווה ישראל‬
‫מקווה ישראל‬
‫זיתן‬
‫בת ים‬
‫בת ים‬
‫בת ים‬
‫רמת השרון‬
‫מקווה ישראל‬
‫מקווה ישראל‬
‫זיתן‬
‫רח' מלכת שבא‬
‫הרצל‬
‫רח' הרימון ‪/‬‬
‫אילת‬
‫דימונה‬
‫נתיבות‬
‫שומריה‬
‫שומריה‬
‫רח' רמז ‪01‬‬
‫אשקלון‬
‫רח' גולומב ‪7‬‬
‫בית קמה‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫‪870‬‬
‫‪871‬‬
‫‪630095‬‬
‫‪630160‬‬
‫‪872‬‬
‫‪630764‬‬
‫מרכז נוער‬
‫מרכז נוער דתי‬
‫מרכז נוער ע"ש‬
‫משה קו‬
‫‪873‬‬
‫‪630905‬‬
‫מפתן חרמון‬
‫‪874‬‬
‫‪875‬‬
‫‪876‬‬
‫‪634113‬‬
‫‪640029‬‬
‫‪640037‬‬
‫‪877‬‬
‫‪640052‬‬
‫‪878‬‬
‫‪640060‬‬
‫‪879‬‬
‫‪880‬‬
‫‪881‬‬
‫‪882‬‬
‫‪640078‬‬
‫‪640086‬‬
‫‪640102‬‬
‫‪640110‬‬
‫מפתן בית חגי‬
‫מקיף רוגוזין‬
‫עירוני א' מקיף‬
‫מקיף עירוני‬
‫גולדווטר‬
‫אורט ע"ש ה‪.‬‬
‫רונסון‬
‫מקיף דתי עירוני‬
‫ב'‬
‫מקיף ע"ש ליהמן‬
‫מוסדות בני עקיבא‬
‫שלהבת הדרום‬
‫‪883‬‬
‫‪640128‬‬
‫‪884‬‬
‫‪885‬‬
‫‪886‬‬
‫‪887‬‬
‫‪888‬‬
‫‪640136‬‬
‫‪640151‬‬
‫‪640177‬‬
‫‪640185‬‬
‫‪640193‬‬
‫‪889‬‬
‫‪890‬‬
‫‪891‬‬
‫‪640227‬‬
‫‪640235‬‬
‫‪640243‬‬
‫‪892‬‬
‫‪893‬‬
‫‪640276‬‬
‫‪640318‬‬
‫‪894‬‬
‫‪640359‬‬
‫‪895‬‬
‫‪640367‬‬
‫‪896‬‬
‫‪897‬‬
‫‪640375‬‬
‫‪640383‬‬
‫‪898‬‬
‫‪899‬‬
‫‪900‬‬
‫‪640391‬‬
‫‪640409‬‬
‫‪640482‬‬
‫‪901‬‬
‫‪902‬‬
‫‪640490‬‬
‫‪640508‬‬
‫‪903‬‬
‫‪640532‬‬
‫‪904‬‬
‫‪905‬‬
‫‪640581‬‬
‫‪640623‬‬
‫מקיף א כללי‬
‫מקיף דתי ע"ש‬
‫רוגוזין‬
‫יב"ע בית יהודה‬
‫ישיבת בני עקיבא‬
‫ישיבת אור עציון‬
‫עירוני ג' מקיף‬
‫תיכון מקיף אורט‬
‫ערד‬
‫מקיף דתי גרוס‬
‫מקיף דתי אפלמן‬
‫ביה"ס הרב תחומי‬
‫עהד‬
‫מקיף ע"ש גוטוירט‬
‫אולפנת בנ"ע חן‬
‫במדבר‬
‫תיכון בית חיה‬
‫ורבקה‬
‫ישיבת עתניאל‬
‫לצעירים‬
‫אולפנה לבנות‬
‫אולפנת לכתך‬
‫אחרי‬
‫תיכון נתיבי רחל‬
‫מקיף ד'‬
‫השלום ע"ש יצחק‬
‫רבין‬
‫אולפנא בני עקיבא‬
‫אולפנת אבן‬
‫שמואל‬
‫אולפנא ע"ש הרב‬
‫שאולי‬
‫ישיבת בית דוד‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫רח הסוכנות‬
‫היהודית‬
‫בר יוחאי ‪80‬‬
‫אשקלון‬
‫באר שבע‬
‫רחוב העבודה ‪65‬‬
‫רח' ברנר ‪ /8‬רובע‬
‫ה'‬
‫בית חגי ד"נ הר‬
‫חברון‬
‫אהוד בן גרא ‪1‬‬
‫השלום ‪/8‬‬
‫חגי‬
‫קרית גת‬
‫באר שבע‬
‫חטיבת הנגב‬
‫אילת‬
‫אלי כהן‬
‫אשקלון‬
‫בן צבי יצחק ‪6‬‬
‫שד בן גוריון ‪/‬‬
‫שכ' בן גוריון‬
‫שד' הנשיא ‪38‬‬
‫מורדי הגטאות‬
‫רובע ב‬
‫אשקלון‬
‫דימונה‬
‫אופקים‬
‫דימונה‬
‫אשדוד‬
‫מורדי הגטאות‬
‫כפר מימון‬
‫התלמוד ‪0‬‬
‫מרכז שפירא‬
‫דרך שמשון‬
‫אשדוד‬
‫כפר מימון‬
‫באר שבע‬
‫מרכז שפירא‬
‫באר שבע‬
‫יאשיהו ‪0‬‬
‫אהוד בן גרא ‪3‬‬
‫שד בן גוריון‬
‫ערד‬
‫קרית גת‬
‫דימונה‬
‫שכ ‪5 5‬‬
‫שאר ישוב‬
‫רחבת הרב עוזיאל‬
‫‪/‬‬
‫רח' שאול ואליהו‬
‫‪1‬‬
‫חורה‬
‫שדרות‬
‫באר שבע‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬הר חברון‬
‫רח' מירון ‪8‬‬
‫עתניאל‬
‫קרית גת‬
‫נווה‬
‫רח' איבצן ‪0‬‬
‫ביאליק ‪/2‬‬
‫רח רחבעם זאבי‬
‫גנדי ‪0‬‬
‫הפלמ"ח ‪65‬‬
‫נוה‬
‫קרית גת‬
‫אשדוד‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬שדה גת‬
‫פתח תקוה ‪/1‬‬
‫אזור ט'‬
‫אליהו הנביא ‪8‬‬
‫______________‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫באר שבע‬
‫מצפה רמון‬
‫ערד‬
‫אבן שמואל‬
‫אשדוד‬
‫קרית גת‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫מקיף דתי חבד‬
‫בית חנה‬
‫אולפנת נוה דקלים‬
‫מקיף ע"ש שלאון‬
‫בית יעקב נווה‬
‫יוכבד‬
‫מקיף ה' כללי‬
‫ישיבת תומכי‬
‫תמימים‬
‫סמינר בית יעקב‬
‫החדש‬
‫‪906‬‬
‫‪907‬‬
‫‪908‬‬
‫‪640631‬‬
‫‪640649‬‬
‫‪640656‬‬
‫‪909‬‬
‫‪910‬‬
‫‪640664‬‬
‫‪640672‬‬
‫‪911‬‬
‫‪640680‬‬
‫‪912‬‬
‫‪640771‬‬
‫‪913‬‬
‫‪640807‬‬
‫אנקורי‬
‫‪914‬‬
‫‪640821‬‬
‫נאות שמחה‬
‫‪915‬‬
‫‪640896‬‬
‫תיכון בית יעקב‬
‫‪916‬‬
‫‪917‬‬
‫‪640904‬‬
‫‪640953‬‬
‫‪918‬‬
‫‪640987‬‬
‫‪919‬‬
‫‪920‬‬
‫‪641001‬‬
‫‪641084‬‬
‫‪921‬‬
‫‪922‬‬
‫‪923‬‬
‫‪924‬‬
‫‪641118‬‬
‫‪641142‬‬
‫‪641183‬‬
‫‪641191‬‬
‫‪925‬‬
‫‪926‬‬
‫‪641233‬‬
‫‪641241‬‬
‫‪927‬‬
‫‪641258‬‬
‫‪928‬‬
‫‪929‬‬
‫‪930‬‬
‫‪641290‬‬
‫‪641324‬‬
‫‪641332‬‬
‫‪931‬‬
‫‪932‬‬
‫‪933‬‬
‫‪934‬‬
‫‪641365‬‬
‫‪641381‬‬
‫‪644054‬‬
‫‪644062‬‬
‫תפארת שרה‬
‫בית מלכה‬
‫סמינר בית יעקב‬
‫החדש‬
‫אזורי עתיד‬
‫אופקים‬
‫אור מרגלית‬
‫ברנקו וייס באר‬
‫שבע‬
‫פרוייקט ‪22/‬‬
‫ישיבת צביה‬
‫משגב האמהות‬
‫יש' תיכונית בלבב‬
‫שלם‬
‫ישיבת אור מנחם‬
‫תיכון בנות אור‬
‫חיה‬
‫סמינר לבנות‬
‫ויזניץ‬
‫מדרשת קמה‬
‫ישיבה לצעירים‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫נווה‬
‫בת מלך‬
‫אורים‬
‫מקיף ע"ש זינמן‬
‫‪935‬‬
‫‪936‬‬
‫‪937‬‬
‫‪938‬‬
‫‪644203‬‬
‫‪644294‬‬
‫‪644310‬‬
‫‪644328‬‬
‫‪939‬‬
‫‪940‬‬
‫‪941‬‬
‫‪644344‬‬
‫‪644377‬‬
‫‪644435‬‬
‫מקיף אלנור‬
‫מקיף עירוני א'‬
‫מקיף ו'‬
‫עירוני ח' מקיף‬
‫תיכון חדש ע"ש‬
‫רבין‬
‫מקיף ז'‬
‫ישיבה תיכונית‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫נחלת הר חבד‬
‫בית רבן‬
‫שד' העצמאות ‪32‬‬
‫קרית מלאכי‬
‫בית רבן‬
‫קרית גת‬
‫רח' חיים חורי‬
‫הרותם ‪3/‬‬
‫אופקים‬
‫אשדוד‬
‫נחלת הר חב"ד‬
‫דרך הנשיא שיכון‬
‫ב‬
‫הרצל ‪ /‬רובע‬
‫הסיטי‬
‫רח' ברנר ‪ 05‬רובע‬
‫ה'‬
‫רח' אבשלום חביב‬
‫‪/228‬‬
‫רח' מלכי ישראל‬
‫‪58‬‬
‫חטיבת הנגב ‪30‬‬
‫קרית מלאכי‬
‫באר שבע‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשקלון‬
‫נתיבות‬
‫אשדוד‬
‫רח' חסדאי ‪/2‬‬
‫רח' קיבוץ גלויות‬
‫‪1/6‬‬
‫ורבורג ‪7‬‬
‫אופקים‬
‫באר שבע‬
‫וינגייט ‪31‬‬
‫טרומפלדור ‪//7‬‬
‫רח' שיבת ציון‬
‫החיד"א ‪36‬‬
‫באר שבע‬
‫באר שבע‬
‫אשקלון‬
‫אופקים‬
‫רח' אליהו הנביא ‪/‬‬
‫מרכוס ‪3‬‬
‫רח' מילרוד‬
‫אליעזר ‪/‬‬
‫ירוחם‬
‫אשקלון‬
‫אשקלון‬
‫רח' ינאי ‪8‬‬
‫הרב קוק ‪61‬‬
‫האורן ‪02‬‬
‫אשדוד‬
‫ירוחם‬
‫דימונה‬
‫נוה‬
‫מושב בית הגדי ‪8/‬‬
‫סמ עופרים‬
‫שדרות הרצל‬
‫חורה בית ‪ 10‬שכ'‬
‫‪/‬‬
‫בן צבי יצחק ‪/‬‬
‫החרמון ‪3‬‬
‫בזל ‪7/‬‬
‫נוה‬
‫בית הגדי‬
‫אילת‬
‫דימונה‬
‫חורה‬
‫אשקלון‬
‫אשדוד‬
‫באר שבע‬
‫רח' גאון הירדן ‪/‬‬
‫העצמאות ‪62‬‬
‫נחל גרופית ‪/5‬‬
‫קרית גת‬
‫אשדוד‬
‫מצפה רמון‬
‫______________‬
‫אשדוד‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫אולפנת צביה‬
‫אשקלון‬
‫שחפים ע"ש פרופ'‬
‫זקס‬
‫‪942‬‬
‫‪644443‬‬
‫‪943‬‬
‫‪644468‬‬
‫‪944‬‬
‫‪644484‬‬
‫‪945‬‬
‫‪644492‬‬
‫‪946‬‬
‫‪644526‬‬
‫מקיף ח'‬
‫מקיף ע"ש מנחם‬
‫בגין‬
‫מקיף ע"ש יצחק‬
‫רבין‬
‫‪947‬‬
‫‪644534‬‬
‫‪948‬‬
‫‪949‬‬
‫‪950‬‬
‫‪951‬‬
‫‪644542‬‬
‫‪644559‬‬
‫‪644583‬‬
‫‪644591‬‬
‫‪952‬‬
‫‪953‬‬
‫‪644666‬‬
‫‪644690‬‬
‫‪954‬‬
‫‪644708‬‬
‫‪955‬‬
‫‪644732‬‬
‫‪956‬‬
‫‪957‬‬
‫‪644757‬‬
‫‪644781‬‬
‫‪958‬‬
‫‪959‬‬
‫‪960‬‬
‫‪961‬‬
‫‪644807‬‬
‫‪644823‬‬
‫‪644831‬‬
‫‪644849‬‬
‫‪962‬‬
‫‪963‬‬
‫‪964‬‬
‫‪648030‬‬
‫‪648048‬‬
‫‪648063‬‬
‫‪965‬‬
‫‪648071‬‬
‫‪966‬‬
‫‪967‬‬
‫‪968‬‬
‫‪648089‬‬
‫‪648097‬‬
‫‪648113‬‬
‫‪969‬‬
‫‪970‬‬
‫‪648121‬‬
‫‪648139‬‬
‫‪971‬‬
‫‪972‬‬
‫‪648147‬‬
‫‪648154‬‬
‫‪973‬‬
‫‪974‬‬
‫‪648170‬‬
‫‪648204‬‬
‫‪975‬‬
‫‪976‬‬
‫‪648220‬‬
‫‪648238‬‬
‫יצחק רגר‬
‫מקיף דתי חדש‬
‫לבנות‬
‫מקיף עירוני ד'‬
‫מקיף חדש ט'‬
‫מקיף עומר‬
‫אולפנא וישיבת‬
‫צעירים‬
‫יצחק רבין‬
‫מקיף ע‪ .‬דוד‬
‫טוביהו‬
‫מקיף ע"ש אריה‬
‫מאיר‬
‫קרית חינוך‪-‬ק‪.‬‬
‫מלאכי‬
‫תיכון חדש בנים‬
‫המקיף הממלכתי‬
‫השש שנ‬
‫מקיף י'‬
‫אומנויות‬
‫ישיבת אמי"ת‬
‫תיכון סלמאן‬
‫אלהוזייל‬
‫מקיף רהט‬
‫מקיף שגב‬
‫תיכון מקיף ערערה‬
‫נגב‬
‫מקיף עמל ‪/‬‬
‫אלביאן‬
‫תיכון עמל לקייה‬
‫מקיף א'לנור‬
‫מקיף ע"ש יצחק‬
‫רבין‬
‫מקיף אל‪-‬פרוק‬
‫מקיף אלנור‬
‫ערערה‬
‫על יסודי טכנולוגי‬
‫מח"ט רעות מחנה‬
‫נתן‬
‫אלנג'אח‬
‫תיכון אורט‬
‫אבוקרינט‬
‫דאר אלקלם‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫שי עגנון‬
‫אשקלון‬
‫שד' צה"ל‬
‫ברק בן אבינועם‬
‫‪/2‬‬
‫קרית גת‬
‫אשדוד‬
‫האיצטדיון‬
‫אילת‬
‫נמיר מרדכי ‪0‬‬
‫הרץ אימבר נוה‬
‫זאב בש‬
‫באר שבע‬
‫באר שבע‬
‫קרית מנחם‬
‫שד' הציונות ‪6‬‬
‫ראובן ‪ 0‬רובע י"ב‬
‫דפנה‬
‫נתיבות‬
‫אשקלון‬
‫אשדוד‬
‫עומר‬
‫האורן ‪02‬‬
‫דרך יותם ‪8/‬‬
‫דימונה‬
‫אילת‬
‫דוד הראובני ‪07‬‬
‫באר שבע‬
‫כיכר המעפיל ‪/‬‬
‫קרית גת‬
‫הרב ניסים ‪/2‬‬
‫רח' חזון איש ‪8‬‬
‫קרית מלאכי‬
‫נתיבות‬
‫קרית מנחם ‪1/3‬‬
‫נחל שניר ‪/‬‬
‫רח' קק"ל ‪8‬‬
‫מבצע יואב ‪8‬‬
‫נתיבות‬
‫אשדוד‬
‫אשקלון‬
‫באר שבע‬
‫רהט‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬נגב שכונה ‪/8‬‬
‫שגב שלום‬
‫רהט‬
‫רהט‬
‫שגב‪-‬שלום‬
‫שכונה ‪/‬‬
‫ערערה‪-‬בנגב‬
‫שכונה ‪//2 /1‬‬
‫שכונה ‪ /‬בית ‪81‬‬
‫רהט‬
‫תל שבע‬
‫לקיה‬
‫רהט‬
‫חורה‬
‫כסייפה‬
‫חורה‬
‫כסיפה‬
‫שכ' ‪ 5‬ערערה‪-‬בנגב‬
‫חורה‬
‫ערערה‪-‬בנגב‬
‫חורה‬
‫ד‪.‬צ‪ 20870 .‬צ‪.‬ה‪.‬ל‬
‫שכ ‪31 31‬‬
‫בית פלט‪ ,‬אבו‬
‫קרינאת‬
‫שכ ‪05 05‬‬
‫באר שבע‬
‫רהט‬
‫אבו קרינאת‬
‫)יישוב(‬
‫רהט‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫‪977‬‬
‫‪648261‬‬
‫‪978‬‬
‫‪648279‬‬
‫‪979‬‬
‫‪980‬‬
‫‪648287‬‬
‫‪648303‬‬
‫‪981‬‬
‫‪982‬‬
‫‪983‬‬
‫‪984‬‬
‫‪985‬‬
‫‪986‬‬
‫‪987‬‬
‫‪988‬‬
‫‪648311‬‬
‫‪648337‬‬
‫‪648345‬‬
‫‪660001‬‬
‫‪660076‬‬
‫‪660084‬‬
‫‪660126‬‬
‫‪660134‬‬
‫‪989‬‬
‫‪990‬‬
‫‪991‬‬
‫‪992‬‬
‫‪993‬‬
‫‪660175‬‬
‫‪660183‬‬
‫‪660274‬‬
‫‪660324‬‬
‫‪660498‬‬
‫‪994‬‬
‫‪670042‬‬
‫‪995‬‬
‫‪670067‬‬
‫‪996‬‬
‫‪997‬‬
‫‪998‬‬
‫‪670208‬‬
‫‪670232‬‬
‫‪670299‬‬
‫‪999‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1001‬‬
‫‪1002‬‬
‫‪670323‬‬
‫‪670331‬‬
‫‪670414‬‬
‫‪670422‬‬
‫‪1003‬‬
‫‪1004‬‬
‫‪1005‬‬
‫‪670562‬‬
‫‪670810‬‬
‫‪670828‬‬
‫‪1006‬‬
‫‪1007‬‬
‫‪1008‬‬
‫‪1009‬‬
‫‪678011‬‬
‫‪680025‬‬
‫‪680033‬‬
‫‪680066‬‬
‫‪1010‬‬
‫‪680108‬‬
‫‪1011‬‬
‫‪1012‬‬
‫‪1013‬‬
‫‪770057‬‬
‫‪770065‬‬
‫‪770073‬‬
‫‪1014‬‬
‫‪770222‬‬
‫שם מוסד‬
‫מקיף חדש‬
‫אקראא‬
‫תיכון אורט‬
‫אלהואשלה‬
‫חט"ע ביר הדאג'‬
‫מקיף אלסאלם‬
‫מקיף חדש אום‬
‫בטין‬
‫אלסאלם‬
‫תיכון אורט מולדה‬
‫אבו שחאדה‬
‫מקיף צפית‬
‫מקיף שקמה‬
‫מקיף שער הנגב‬
‫מקיף באר טוביה‬
‫תכון ברנקו וייס‪-‬‬
‫אילת‬
‫שובו‪-‬עמל‬
‫מבואות הנגב‬
‫נופי הבשור‬
‫מקיף שיטים‬
‫מקיף עמל ע"ש‬
‫נוימן‬
‫אורט אפרידר‬
‫רונסון‬
‫מקיף בנ"ע ימין‬
‫הרצוג‬
‫מקיף דתי‬
‫תיכון תלם‬
‫מרכז חנוך משיבי‬
‫חיים‬
‫אורט ימי‬
‫מקיף דתי‬
‫מקיף כללי עמל ‪/‬‬
‫ביה"ס למלאכה‬
‫חב"ד‬
‫טכני חיל האויר‬
‫כפר הנוער קדמה‬
‫מקיף עמל ע"ש י'‬
‫אלון‬
‫מקיף אשל הנשיא‬
‫מקיף כפר סילבר‬
‫חקלאי כנות‬
‫מקיף דתי עזתה‬
‫בנות‬
‫מדעים ואמנויות‬
‫עמל ‪/‬‬
‫מקיף אזורי ברנר‬
‫מקיף חוף הכרמל‬
‫עירוני דתי‬
‫לפקידות‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫שכ ‪/8‬‬
‫לקיה‬
‫קצר א סר‬
‫ביר הדאג' )באר‬
‫חייל(‬
‫שגב שלום שכ' ‪6‬‬
‫קצר א‪-‬סר‬
‫ביר הדאג'‬
‫שגב‪-‬שלום‬
‫אום בטין‬
‫שכ ‪1‬‬
‫מולדה‬
‫שכ ‪2 /7‬‬
‫כפר מנחם‬
‫יד מרדכי‬
‫ניר עם‬
‫מ‪.‬א‪ .‬באר טוביה‬
‫אום בטין‬
‫חורה‬
‫מולדה‬
‫רהט‬
‫כפר מנחם‬
‫יד מרדכי‬
‫ניר עם‬
‫באר טוביה‬
‫שד' התמרים ‪88‬‬
‫בן גוריון ‪31‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬הנגב‬
‫ליד הישוב מגן‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬ערבה‬
‫רח' הדעת ‪ 57‬ש‪.‬‬
‫רמות‬
‫אילת‬
‫קרית מלאכי‬
‫שובל‬
‫מגן‬
‫ספיר‬
‫באר שבע‬
‫אורט ‪//‬‬
‫סמטת שור ‪ 5‬א'‬
‫ש‪.‬הדקל‬
‫ניר עם‬
‫השלום ‪/5‬‬
‫אילת‬
‫שדרות‬
‫באר שבע‬
‫סטרומה ‪8‬‬
‫רח' אורט ‪0‬‬
‫הנרקיסים‬
‫שד בן גוריון‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫קרית מלאכי‬
‫קרית מלאכי‬
‫נחלת הר חב"ד ‪32‬‬
‫ד‪.‬צ‪ 23831 .‬צה"ל‬
‫קדמה‬
‫קרית מלאכי‬
‫באר שבע‬
‫קדמה‬
‫תל שבע‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬הנגב‬
‫כפר סילבר‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬אבטח‬
‫תל שבע‬
‫אשל הנשיא‬
‫כפר סילבר‬
‫כנות‬
‫ת‪.‬ד‪ 02 .‬נתיבות‬
‫זמרת‬
‫דרך הטייסים ‪1‬‬
‫גבעת ברנר‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬מנשה‬
‫אופקים‬
‫גבעת ברנר‬
‫מעגן מיכאל‬
‫גניחובסקי ‪5‬‬
‫בני ברק‬
‫______________‬
‫אשקלון‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫‪1015‬‬
‫‪1016‬‬
‫‪1017‬‬
‫‪1018‬‬
‫‪770230‬‬
‫‪770297‬‬
‫‪770305‬‬
‫‪770388‬‬
‫‪1019‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1021‬‬
‫‪770396‬‬
‫‪770412‬‬
‫‪770453‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪1023‬‬
‫‪770461‬‬
‫‪770495‬‬
‫‪1024‬‬
‫‪1025‬‬
‫‪1026‬‬
‫‪1027‬‬
‫‪1028‬‬
‫‪1029‬‬
‫‪1030‬‬
‫‪770503‬‬
‫‪770552‬‬
‫‪770586‬‬
‫‪770602‬‬
‫‪770727‬‬
‫‪770750‬‬
‫‪770768‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪1032‬‬
‫‪1033‬‬
‫‪770776‬‬
‫‪770826‬‬
‫‪770834‬‬
‫‪1034‬‬
‫‪1035‬‬
‫‪1036‬‬
‫‪770842‬‬
‫‪770859‬‬
‫‪770875‬‬
‫‪1037‬‬
‫‪770941‬‬
‫‪1038‬‬
‫‪1039‬‬
‫‪1040‬‬
‫‪1041‬‬
‫‪1042‬‬
‫‪1043‬‬
‫‪1044‬‬
‫‪770990‬‬
‫‪771030‬‬
‫‪771071‬‬
‫‪771089‬‬
‫‪771105‬‬
‫‪771287‬‬
‫‪800003‬‬
‫‪1045‬‬
‫‪800037‬‬
‫‪1046‬‬
‫‪1047‬‬
‫‪1048‬‬
‫‪1049‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪800052‬‬
‫‪800060‬‬
‫‪800078‬‬
‫‪800086‬‬
‫‪800094‬‬
‫‪1051‬‬
‫‪800102‬‬
‫‪1052‬‬
‫‪1053‬‬
‫‪1054‬‬
‫‪800110‬‬
‫‪800128‬‬
‫‪800136‬‬
‫שם מוסד‬
‫שפרירים‪-‬מסגרת‬
‫מקדמת‬
‫עירוני יד'‬
‫ישיבת שעלבים‬
‫מרכז חינוך אורט‬
‫מכללה טכנו' חיל‪-‬‬
‫אויר‬
‫בית יעקב אבות‬
‫תיכון ע"ש קציר‬
‫מקיף ג' ע"ש‬
‫רוגוזין‬
‫בית חנה‬
‫בית יעקב אהל‬
‫חיה‬
‫מקיף דתי אמי"ת‬
‫עירוני ע"ש שזר‬
‫מעלה שחרות‬
‫אולפנא נוה רוחמה‬
‫אורט ע"ש מיטרני‬
‫מקיף ע"ש ספיר‬
‫מקיף אורט ע"ש‬
‫אברט‬
‫עירוני ו' מקיף‬
‫מקיף דתי ג'ינוגלי‬
‫מקיף השרון עש‬
‫רוטברג‬
‫קרית חינוך‬
‫מכללת אורט‬
‫תיכון לחינוך‬
‫סביבתי‬
‫מקיף אזורי‬
‫מרחבים‬
‫מוסדות מגדל אור‬
‫מקיף ג' עמית‬
‫התיכון הניסויי‬
‫מקיף עין גדי‬
‫מנו"ף‬
‫תיכון חקלאי ימה‬
‫רב תחומי כסייפה‬
‫עמל‬
‫תיכון עש ג'מאל‬
‫טרביה‬
‫מקיף דרוזי אחוה‬
‫מקיף עין מאהל‬
‫מקיף כפר קאסם‬
‫תיכון כפר כנא‬
‫תיכון ערערה למדע‬
‫וטכ‬
‫שש שנתי ע"ש‬
‫קופטאן‬
‫תיכון דבוריה‬
‫מקיף ע"ש קאסם‬
‫ישוב‬
‫כתובת מוסד‬
‫גבעת חיים אחוד‬
‫אבן ספיר ‪5‬‬
‫שעלבים‬
‫אלקלעי ‪/‬‬
‫גבעת חיים )איחוד(‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫שעלבים‬
‫כפר סבא‬
‫חיפה‬
‫יצחק הנשיא ‪/‬‬
‫דב קליין ‪/‬‬
‫חיפה‬
‫אשדוד‬
‫רחובות‬
‫הצוללים‬
‫שמעון הצדיק ‪03‬‬
‫אשדוד‬
‫ירושלים‬
‫קרית שלום בוניק‬
‫יהודה הלוי ‪18‬‬
‫מוכרי הסיגריות ‪1‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬אילות‬
‫גרינולד ‪5‬‬
‫שלום עליכם ‪8‬‬
‫הרמב"ם ‪00‬‬
‫נתיבות‬
‫באר שבע‬
‫בת ים‬
‫יטבתה‬
‫ירושלים‬
‫חולון‬
‫ירוחם‬
‫חצור הגלילית‬
‫בית אל שכונה ט'‬
‫לוחמי הגטאות ‪7‬‬
‫חצור הגלילית‬
‫באר שבע‬
‫ירושלים‬
‫סמטת במעלה‬
‫אבות ובנים ‪0‬‬
‫גבעת רם‬
‫רמת השרון‬
‫עכו‬
‫ירושלים‬
‫מדרשת בן גוריון‬
‫מדרשת בן גוריון‬
‫בית ספר מרחבים‬
‫אלי כהן ‪/‬‬
‫הבריגדה ‪/2‬‬
‫עקיבא ‪8‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬ים המלח‬
‫יד נתן ביס חקלאי‬
‫זמר‬
‫בית ספר מרחבים‬
‫מגדל העמק‬
‫ראשון לציון‬
‫ירושלים‬
‫עין גדי‬
‫עכו‬
‫זמר‬
‫כסיפה‬
‫כסיפה‬
‫סח'נין‬
‫ירכא‬
‫עין מאהל‬
‫כפר קאסם‬
‫כפר כנא‬
‫סח'נין‬
‫ירכא‬
‫עין מאהל‬
‫כפר קאסם‬
‫כפר כנא‬
‫ערערה‬
‫ערערה‬
‫דאלית אל‪-‬כרמל‬
‫דאר דבוריה‬
‫דאר טבריה‬
‫דאלית אל‪-‬כרמל‬
‫דבוריה‬
‫מגאר‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪/01‬‬
‫מס' סד'‬
‫סמל מוסד‬
‫שם מוסד‬
‫גאנם‬
‫מקיף עמל תל שבע‬
‫א'‬
‫אולפנת צביה‪-‬‬
‫עזתה‬
‫אולפנה יחודית‬
‫לבנות‬
‫בית חינוך ירקון‬
‫‪1055‬‬
‫‪800144‬‬
‫‪1056‬‬
‫‪841213‬‬
‫‪1057‬‬
‫‪1058‬‬
‫‪841247‬‬
‫‪841254‬‬
‫‪1059‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪1061‬‬
‫‪1062‬‬
‫‪1063‬‬
‫‪841262‬‬
‫‪844043‬‬
‫‪844076‬‬
‫‪860353‬‬
‫‪860361‬‬
‫‪1064‬‬
‫‪900076‬‬
‫מקיף הר טוב‬
‫עמק יפה‬
‫קרית חינוך דרור‬
‫תיכון תמר‬
‫בית ירח א'‬
‫טכנולוגי תורני‬
‫נחלים‬
‫‪1065‬‬
‫‪900126‬‬
‫אורט למינהל טכני‬
‫כתובת מוסד‬
‫תל שבע‬
‫קרית החנוך‬
‫"עזתה"‬
‫ישוב‬
‫תל שבע‬
‫בית הגדי‬
‫נוב‬
‫נווה ירק‬
‫רמת הגולן‬
‫נווה ירק‬
‫קבוץ צרעה‪,‬‬
‫ד‪.‬נ‪.‬שמשון‬
‫גוש אומן תענך‬
‫בני דרור‬
‫נטור‬
‫כנרת )קבוצה(‬
‫צרעה‬
‫ניר יפה‬
‫בני דרור‬
‫נטור‬
‫כנרת )קבוצה(‬
‫מושב נחלים‬
‫דצ‪ 2/018 .‬צה"ל‬
‫צריפין‬
‫נחלים‬
‫ראשון לציון‬
‫רשימות בתי הספר שלעיל יעודכנו על ידי המזמין מעת לעת ועל פי הצורך‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪/01‬‬
‫הצהרת המציע‬
‫מכרז פומבי מספר (‪)110011‬‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(ככל שחלק זה יהיה רלוונטי‬
‫להצעה)‪.‬‬
‫אני הח"מ‪ ,________________ ,‬מצהיר בזה כי קראתי את כל מסמכי המכרז‪,‬‬
‫לרבות תנאי המכרז וההסכם המצורף כחלק ממסמכי המכרז‪ ,‬הבנתי אותם באופן‬
‫מלא‪ ,‬ואני מתחייב כי אם אוכרז כזוכה במכרז‪ ,‬אבצע את מלוא ההתחייבות‬
‫הנובעות מהתקשרות עם המזמין‪ ,‬לפי כל תנאי המכרז‪ ,‬המפרט וההסכם‪.‬‬
‫בחנתי היטב את מפרטי העבודה שבמסמכי המכרז‪ ,‬ואני מצהיר בזאת כי יש‬
‫ביכולתי לבצע את העבודה‪ ,‬על כל שלביה‪ ,‬על פי תנאי המפרט ובמועדים הקבועים‬
‫במכרז‪.‬‬
‫ידוע לי היטב כי ללוח הזמנים יש חשיבות רבה ביותר וכי אי עמידה בו תסב נזקים‬
‫כבדים למזמין ולמשרד החינוך‪.‬‬
‫אני מצהיר כי אם אוכרז כזוכה במכרז‪ ,‬אספק את השירותים ואבצע את העבודות‬
‫נשוא המכרז על כל שלביהם‪ ,‬בלוחות הזמנים הנדרשים ולשביעות רצונו של‬
‫המזמין‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום היום ___ לחודש ___ בשנת ‪.02/1‬‬
‫_________________________‬
‫הספק‬
‫(חתימה‪ ,‬חותמת ושם מלא של החותם)‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪/01‬‬
‫הצעת המציע‬
‫הצעה למכרז פומבי מספר (‪)110011‬‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(ככל שחלק זה יהיה רלוונטי‬
‫להצעה)‪.‬‬
‫אני הח"מ‪ ,________________ ,‬נציג מוסמך של ______________‪ ,‬מתכבד‬
‫להגיש בזה הצעה לביצוע‪:‬‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר חסוי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(יהיה רלוונטי רק אם הוגשה הצעה‬
‫לחלק זה)‪.‬‬
‫נשוא המכרז הנ"ל‪ ,‬בהתאם לתנאי המכרז והחוזה‪.‬‬
‫יש בידינו את כל מסמכי המכרז‪ ,‬והם מוכרים לנו ומובנים לנו היטב‪ .‬הצעתנו זו‬
‫נעשית לאחר ששקלנו אותם היטב על כל השלכותיהם‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /22‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.1‬‬
‫המועד‬
‫מספר‬
‫סניפי‬
‫בנקים‬
‫להפצת‬
‫הבחינות‬
‫לכל משלוח‬
‫אימות והפצת בחינות הבגרות(להלן – חלק א')‬
‫המחיר המוצע על ידנו לא כולל מע"מ‪ .‬המחיר כולל את כל הכרוך בהפצת‬
‫שאלוני בחינות הבגרות ב‪ //-‬מועדים‪ ,‬לרבות אבטחתן כנדרש והובלתן‬
‫לכל נקודות המסירה כנדרש לפי המפורט להלן וביתר מסמכי המכרז‪:‬‬
‫מס' שקים‬
‫למועד‬
‫(הערכה)‬
‫מס'‬
‫מעטפות‬
‫למועד‬
‫(הערכה)‬
‫מס' ימי‬
‫אימות‬
‫לכל‬
‫משלוח‬
‫כ‪-‬‬
‫‪150,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫סה"כ‬
‫עובדים‬
‫נדרשי‬
‫ם לכל‬
‫יום‬
‫אימות‬
‫כולל‬
‫אחראי‬
‫מספר‬
‫משלוחים‬
‫לכל מועד‬
‫סה"כ המחיר‬
‫המוצע לכל‬
‫משלוח בודד‬
‫למועד בש"ח‬
‫בספרות‬
‫סה"כ המחיר‬
‫המוצע לכל‬
‫המשלוחים‬
‫שבמועד‬
‫הפחתת‬
‫מחיר בגין‬
‫הובלת‬
‫השקים‬
‫לאתרי‬
‫האיחסון‬
‫במשאיות‬
‫ולא ברכב‬
‫משוריין‬
‫(ראה סעיף‬
‫‪)0.0.1.5.0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫מועד קיץ‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪0,000 -‬‬
‫משלוח‬
‫עם‬
‫אנגלית‬
‫‪16‬‬
‫מועד ב'‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪0,500 -‬‬
‫כ‪-‬‬
‫‪50,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫חצב ברק‬
‫כ‪60 -‬‬
‫כ‪85 -‬‬
‫כ‪850 -‬‬
‫כ‪1 -‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫מועד‬
‫חורף‬
‫משלוח‬
‫עם‬
‫אנגלית‬
‫מועד‬
‫אביב‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪6,000 -‬‬
‫כ‪-‬‬
‫‪50,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫כ‪15 -‬‬
‫כ‪150 -‬‬
‫כ‪1,000 -‬‬
‫כ‪1 -‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ המחיר המוצע‬
‫לאימות ולהפצת בחינות‬
‫הבגרות (ללא מע"מ)‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /2/‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.0‬‬
‫הפצת מחברות בחינה‪ ,‬עטיפות ‪ ,‬נוסחאונים דוחות בחינה וחומר נלווה (להלן‬
‫"חומר נלווה לבגרויות")(להלן – חלק ב')‬
‫המחיר המוצע על ידנו לא כולל מע"מ‪ .‬המחיר הכולל את כל הכרוך בהפצת חומר‬
‫נלווה לבגרויות ב‪ 1 -‬מועדים‪ ,‬לרבות שמירתו כנדרש והובלתו לכל נקודות המסירה‬
‫כנדרש לפי המפורט להלן וביתר מסמכי המכרז‪:‬‬
‫סה"כ ההצעה למועד בש"ח‬
‫בספרות‬
‫מועד המשלוח‬
‫חורף‬
‫אביב‬
‫קיץ ‪ +‬מועד ב'‬
‫חצב ברק‬
‫סה"כ המחיר המוצע להפצת חומר‬
‫נלווה לבגרויות (ללא מע"מ)‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /20‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .6‬הפצת חומרים רגישים ‪,‬בטחוניים חסויים (להלן‬
‫"חומר רגיש")‬
‫הצעת המחיר להפצת חומר רגיש שלהלן משתייכת לחלק א'‬
‫יח' מידה‬
‫הטובין‬
‫אות‬
‫העמודה‬
‫הובלת חומר רגיש עד‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫הובלת כל חבילה‬
‫נוספת כנ"ל לאותו‬
‫אתר באותו משלוח‬
‫הובלת חומר רגיש עד‬
‫‪ /2‬ק"ג‬
‫הובלת כל חבילה‬
‫נוספת כנ"ל לאותו‬
‫אתר באותו משלוח‬
‫הובלת חומר רגיש עד‬
‫‪ 08‬ק"ג‬
‫הובלת כל חבילה‬
‫נוספת כנ"ל לאותו‬
‫אתר באותו משלוח‬
‫המחיר‬
‫להפצה‬
‫בתוך‬
‫אזור‬
‫א'‬
‫המחיר‬
‫להפצה‬
‫בתוך‬
‫אזור‬
‫ב'‬
‫המחיר‬
‫להפצה‬
‫מאזור א'‬
‫לאזור ב'‬
‫(ולהיפך)‬
‫המחיר‬
‫להפצה‬
‫מאזו א'‬
‫לאזור ג'‬
‫(ולהיפך)‬
‫המחיר‬
‫להפצה‬
‫מאזור א'‬
‫לאזור ד'‬
‫(ולהיפך)‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫סה"כ לעמודה‬
‫כמות יחידות להכפלת העמודה‬
‫לצורך שיקלול *‬
‫‪/22‬‬
‫‪32‬‬
‫‪82‬‬
‫‪08‬‬
‫‪08‬‬
‫סה"כ מחיר משוקלל לעמודה זו‬
‫סה"כ מחיר‬
‫משוקלל להפצת‬
‫חומר רגיש (ללא‬
‫מע"מ) ( סיכום‬
‫עמודות‬
‫‪) a,b,c,d,e‬‬
‫‪* ‬הכמויות המצויינות הינן לצורך שיקלול ולצורך מתן ביטוי ממשי למחירים‬
‫המוצעים‪.‬‬
‫אין בכמויות הנקובות שלעיל כדי לחייב את המזמין בכמויות אלו‪ ,‬אלא על‬
‫פי צרכיו ודרישותיו שאינן ידועות לו בשלב זה‪.‬‬
‫הכמויות בפועל עשויות לגדול‪/‬לקטון‪/‬לא להידרש כלל‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /23‬מתוך ‪/01‬‬
‫טבלה מחירים מרכזת‬
‫מספר טבלת‬
‫המחירים‬
‫פרק‬
‫‪/‬‬
‫אימות והפצת בחינות‬
‫הבגרות(חלק א')‬
‫סכום בספרות‬
‫להפצת חומר נלווה‬
‫לבגרויות (חלק ב' ‪ -‬לא‬
‫חובה)‬
‫להפצת חומר רגיש (חלק‬
‫א')‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫סה"כ ההצעה (ללא מע"מ)‪:‬‬
‫מע"מ ‪/5%‬‬
‫סה"כ להצעה כולל מע"מ‬
‫אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו הינם סופיים‪ ,‬וכי לא נבקש לשנותם‬
‫או להוסיף עליהם‪ ,‬בכפוף לאמור במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .1‬אנו מקבלים על עצמנו את ביצוע‪:‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫‪./.0‬‬
‫הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות‬
‫וחומר חסוי אחר (להלן חלק א)‪.‬‬
‫הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר (להלן חלק ב'‪ ,‬יהיה רלוונטי‬
‫רק אם הוגשה הצעה לחלק זה)‪.‬‬
‫בהתאם לתנאי המכרז המפרט הטכני והחוזה‪.‬‬
‫להלן פרטים מלאים ומפורטים על (ניתן למלא בטבלה או לצרף במסמך נפרד)‪:‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /21‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0‬נתונים אודות מגיש ההצעה‪:‬‬
‫שם המציע‬
‫מספר עוסק מורשה‬
‫מס' חברה‪/‬תאגיד‬
‫שמות בעלי המניות ‪/‬‬
‫שותפים‬
‫כתובת‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫נייד‬
‫דוא"ל‬
‫שמות המוסמכים‬
‫לחייב את התאגיד‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫דוגמת חתימה‬
‫(יש לצרף אישור עו"ד‪ /‬רו"ח ) יש לצרף לאישור דוגמאות חתימה של מורשי‬
‫החתימה אשר חתמו על מסמכי המכרז (חובה למלא סעיף זה ולצרף את כל‬
‫הנדרש)‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /28‬מתוך ‪/01‬‬
‫שם האחראי (מנהל העבודה) מטעם המציע על ביצוע העבודה נשוא המכרז‬
‫ולקשר ישיר עם המזמין‪:‬‬
‫שם האחראי‬
‫(מנהל העבודה)‬
‫כתובת‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫נייד‬
‫דוא"ל‬
‫‪ .6‬פרטים על נסיונו של איש הקשר (מנהל העבודה) לצורך המכרז‪ ,‬שילווה גם‬
‫את ביצוע העבודה‪( ,‬חובה למלא סעיף זה ולפרט את כל הנדרש – ניתן לצרף‬
‫במסמך נפרד)‪:‬‬
‫שם איש הקשר‪:‬‬
‫ניסיון‪:‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /26‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .1‬פרטים על אתרי האיחסון שבכוונת המציע להשתמש בהם (אין חובה לאתרי‬
‫איחסון)‪.‬‬
‫הערות‬
‫נתונים על אתר ‪/‬‬
‫עיר‬
‫רחוב‬
‫מספר‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫גודל שטח‬
‫אמצעי האבטחה‪:‬‬
‫נתונים על אתר ‪0‬‬
‫עיר‬
‫רחוב‬
‫מספר‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫גודל שטח‬
‫אמצעי האבטחה‪:‬‬
‫______________‬
‫הערות‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /27‬מתוך ‪/01‬‬
‫נתונים על אתר ‪3‬‬
‫עיר‬
‫רחוב‬
‫מספר‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫גודל שטח‬
‫אמצעי האבטחה‪:‬‬
‫הערות‬
‫נתונים על אתר ‪1‬‬
‫עיר‬
‫רחוב‬
‫מספר‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫גודל שטח‬
‫אמצעי האבטחה‪:‬‬
‫הערות‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /25‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .5‬פירוט ניסיון עבודה של המציע בשלוש השנים האחרונות הקודמות לתאריך‬
‫הגשת ההצעה בביצוע עבודות דומות בהיקף הנדרש בעבודה נשוא מכרז זה‪,‬‬
‫לרבות פירוט הגופים והמוסדות הציבוריים עבורם ביצע המציע עבודות‬
‫דומות לעבודה נשוא מכרז זה בהיקפו‪,‬‬
‫נושא‬
‫העבודה‬
‫היקף (כספי) שנת‬
‫הביצוע‬
‫העבודה‬
‫שם‬
‫הלקוח‬
‫איש הקשר‬
‫מספר‬
‫טלפון‬
‫תשומת לב מיוחדת לכך שהנתונים הנדרשים בסעיפים הנ"ל אינם פוטרים‬
‫מהמצאת האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת העמידה בתנאי הסף‬
‫כמפורט בסעיף ‪" 6‬תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז"‬
‫יש להקפיד על רישום מדויק של כל הפרטים בהצעה זו‪ .‬הצעה‬
‫אשר לא תמולא באופן מלא וברור ו‪1‬או הצעה שלא בהתאם‬
‫למפרט על כל תנאיו ו‪1‬או הצעה לביצוע שלא בהתאם לתנאי‬
‫החוזה ו‪1‬או הצעה להתקשרות שלא בתנאי החוזה המצורף ו‪1‬או‬
‫הצעה שלא מולאו בה כל הפרטים המתבקשים ב"טופס ההצעה"‬
‫ו‪1‬או הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים‪ ,‬תדחה על‬
‫הסף ולא תשתתף במכרז‪.‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫________________________________‬
‫חותמת‪ ,‬חתימה ושם מלא של החותם‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /21‬מתוך ‪/01‬‬
‫הסכם‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //2‬מתוך ‪/01‬‬
‫הסכם‬
‫שנערך ונחתם בירושלים ביום____ בחודש_____ בשנת ‪02/1‬‬
‫בין‬
‫ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי מנהל המדפיס‬
‫הממשלתי וחשב המדפיס הממשלתי (להלן‪ -‬המזמין)‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‬
‫_______________________________‬
‫(להלן‪ -‬הספק)‬
‫מצד שני‬
‫והמזמין מעוניין בקבלת‬
‫הואיל‬
‫‪ ‬הפצה מאובטחת של שאלוני בחינות הבגרות ‪ ,‬בחינות מקצועיות וחומר‬
‫חסוי‪1‬רגיש אחר‪.‬‬
‫‪ ‬הפצת מחברות בחינה וחומר נלווה אחר(רק אם יהיה רלוונטי)‪.‬‬
‫(להלן‪ -‬העבודה)‪ ,‬כפי שפורט בסעיף ‪ 0‬לתנאי מכרז פומבי מספר (‪)110011‬‬
‫(להלן‪ -‬המכרז) המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪.‬‬
‫והואיל והספק הגיש הצעה למכרז הנ"ל (להלן‪ -‬ההצעה)‪ ,‬המהווה חלק בלתי נפרד‬
‫מהסכם זה‪ ,‬ומוכן לבצע את העבודה בהתאם לאמור במכרז‪ ,‬בהצעה‬
‫ובהסכם זה‪.‬‬
‫והואיל וועדת המכרזים של המדפיס הממשלתי בחרה בהצעת הספק כזוכה במכרז‪,‬‬
‫בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו‪ ,‬בכפוף‬
‫לחתימת הסכם זה ומילוי כל התנאים לפיו‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ ///‬מתוך ‪/01‬‬
‫לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ ././‬המבוא להסכם זה‪ ,‬מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי‬
‫נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪./.0‬‬
‫למונחים שבהסכם זה תינתן המשמעות הנתונה להם במכרז‪,‬‬
‫זולת אם משתמע אחרת מן ההקשר‪.‬‬
‫‪./.3‬‬
‫פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז‬
‫המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר‪.‬‬
‫‪./.1‬‬
‫הכותרת שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד‪ ,‬ואין לפרש‬
‫הוראות הסכם זה על פיהן‪.‬‬
‫‪ .0‬היקף ההתקשרות ותקופת ההתקשרות‬
‫‪ .0./‬הספק יבצע את העבודה בהתאם למפורט בתנאי המכרז‪ ,‬למפרט‬
‫המפורט במכרז‪ ,‬בהתאם להנחיות המזמין ועל פי הזמנות שיוציא‬
‫הזמין אל הספק מעת לעת על פי צרכיו ושיקוליו‪.‬‬
‫‪ .0.0‬תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה הינה לשניים עשר (‪)/0‬‬
‫חודשים ממועד החתימה של המורשים מטעם המזמין על הסכם‬
‫ההתקשרות‪ ,‬או עד למימוש ההיקף הכספי המקסימאלי של‬
‫ההתקשרות‪ ,‬המוקדם מבין שניהם‪.‬‬
‫למזמין תהיינה שמורות שלוש (‪ )3‬אופציות להארכת תקופת‬
‫ההתקשרות עם הספק של ‪ /0‬חודשים כל אחת או עד למימוש ההיקף‬
‫הכספי המקסימאלי של ההתקשרות בכל אחת מתקופות ההארכה‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .0.3‬על אף האמור לעיל‪ ,‬המזמין מבהיר בזאת כי לאור שינויים‬
‫ורפורמה שעורך משרד החינוך בבחינות הבגרות‪ ,‬אשר‬
‫השלכותיהן אינן ידועות למזמין בשלב זה‪ ,‬על המציע לקחת‬
‫בחשבון שיתכן ויהיו שינויים משמעותיים בכמות המשלוחים ואף‬
‫ביטול של חלק מהמשלוחים‪ .‬במידה ואכן יחולו שינויים כר"מ‪,‬‬
‫מעבר ל – ‪ 32%‬ובמידה והספק יבקש בעקבות שינויים אלו‬
‫לסיים את ההתקשרות‪ ,‬המזמין יבחן את הבקשה להפסקת‬
‫ההתקשרות בחיוב‪ .‬יחד עם האמור לעיל שינויים שלא יעברו‬
‫בהיקפם את רף ה – ‪ 32%‬לא יחשבו כשינויים מהותיים שיצדיקו‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //0‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫‪.0.8‬‬
‫‪.0.6‬‬
‫את הבקשה לסיום ההתקשרות מצד הספק‪ .‬בכל מקרה בו יאשר‬
‫המזמין את סיום ההתקשרות כנ"ל‪ ,‬התנאי הבסיסי להסכמתו‬
‫יהיה המשך מתן השירותים על בסיס מכרז זה‪ ,‬עד להשלמתה של‬
‫התקשרות חדשה שתיערך בעקבות מכרז חדש שיוציא המזמין‪.‬‬
‫הארכת תקופת ההתקשרות תהיה בתנאים זהים ( או מיטיבים‬
‫עם המזמין) לתנאי ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז‪ .‬מימוש‬
‫האופציות יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין‪.‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬רשאי המזמין להודיע לספק בכתב‪ ,‬בהתראה‬
‫של ‪ 32‬ימים מראש‪ ,‬על הפסקת ההתקשרות לפי הסכם זה‪ ,‬וזאת‬
‫מכל סיבה שהיא ומבלי שהמזמין יהא חייב לפרש ולנמק את‬
‫עילת ההפסקה כאמור‪ .‬הספק לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום‬
‫כלשהו בגין הפסקה כאמור‪.‬‬
‫על הספק למנות אחראי קבוע מטעמו שירכז וינהל את כל‬
‫השירותים שיינתנו מטעם הספק במסגרת ביצוע השירותים נשוא‬
‫המכרז‪ ,‬כפי שפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.3‬לאחר סיום הליכי המכרז ועם תחילת ההתקשרות עם הזוכה ובמהלך תקופת‬
‫ההסכם‪ ,‬נציגי המזמין יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫‪.0./‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫‪.0.3‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫‪.0.8‬‬
‫נציג המזמין האחראי לכל הנושאים המקצועיים והטכניים נשוא המכרז‬
‫הינו מנהל תחום בגרויות וסגן מנהל הייצור במדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫נציג המזמין האחראי לנושאים הקשורים לפיקוח ולמעקב על עמידת‬
‫הספק בהתחייבויותיו בגין ההתקשרות ותנאיה הינה ממונה שרותי‬
‫אספקה ורכש במדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫נציג המזמין האחראי לנושאים הקשורים בהפצת מחברות בחינה‪,‬‬
‫הנוסחאונים‪ ,‬העטיפות ודוחות הבחינה הוא ממונה מחסנים‪.‬‬
‫נציג המזמין האחראי לנושאים הביטחוניים הקשורים להתקשרות זו‬
‫הינו מנהל תחום ביטחון‪ ,‬אבטחת מידע וחירום במדפיס הממשלתי‪.‬‬
‫מנהל המדפיס הממשלתי יהיה רשאי למנות על פי שיקוליו נציגים‬
‫נוספים או אחרים לניהול הקשר עם הספק בנושאים המפורטים לעיל‬
‫ובנושאים אחרים הקשורים למכרז‪.‬‬
‫הקשר בין נציגי המזמין והספק יתנהל בכתב‪ .‬רק הבהרות ותשובות‬
‫בכתב תחייבנה את המזמין‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //3‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .6‬התחייבויות והצהרות הספק‬
‫‪ .3./‬הספק מצהיר כי קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו‪ ,‬כי הוא הבין אותם‬
‫והוא מתחייב לבצע את העבודה על כל מרכיביה בהתאם לכל התנאים‬
‫והדרישות של המכרז‪ ,‬ההצעה והסכם זה‪ ,‬בדייקנות‪ ,‬ביעילות‪ ,‬במומחיות‬
‫ובמיומנות‪ ,‬לשביעות רצון המזמין‪ ,‬ובמועדים הקבועים במכרז או‬
‫בהצעה‪ ,‬לפי המוקדים שביניהם‪ -‬הכל בכפוף להוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪.3.0‬‬
‫הספק יבצע את העבודה או כל חלק ממנה לפי הזמנה חתומה בידי‬
‫מורשי החתימה של המזמין (להלן‪" -‬ההזמנה")‪.‬‬
‫הספק מתחייב להפיץ את שאלוני בחינות הבגרות ברכביו המשוריינים‬
‫ובאמצעות עובדיו הקבועים‪ ,‬אשר יהיו חמושים‪ ,‬ויפעלו בהתאם לתנאים‬
‫הבסיסיים והביטחוניים להובלת כספים‪ ,‬המוכתבים ע"י משרד‬
‫התחבורה ומשטרת ישראל‪ ,‬תוך שמירה מלאה על סודיות‪.‬‬
‫הספק מתחייב לספק את השרותים כפי שנדרש במסמכי המכרז ובהתאם‬
‫להנחיות המעודכנות שינחה המזמין את הספק‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬
‫‪.3.8‬‬
‫הספק מצהיר כי ידוע לו כי ללוח הזמנים חשיבות רבה ביותר וכי אי‬
‫עמידה בו תגרום נזקים כבדים למזמין ולמשרדי הממשלה עבורם‬
‫מסופקים השרותים‪.‬‬
‫‪.3.6‬‬
‫הספק מצהיר כי ידוע לו כי יהא זכאי לתמורה עבור הביצוע רק לאחר‬
‫שיובהר להנחת דעתו של המזמין שהשרותים הנדרשים סופקו במלואם‬
‫ובהתאם לנדרש במסמכי המכרז ובהתאם להנחיות המזמין‪.‬‬
‫הספק מצהיר בזה ומתחייב כי ברשותו הניסיון‪ ,‬המיומנות‪ ,‬הידע‪,‬‬
‫האמצעים‪ ,‬הכלים‪ ,‬המכשירים‪ ,‬כח האדם והרישיונות הדרושים לביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬וכי הוא יעמידם במלואם לרשות המזמין לצורך ביצוע‬
‫ההתחייבויות לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪.3.5‬‬
‫הספק מצהיר כי כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו‪ ,‬ובכללם פרטים על‬
‫נסיונו ומיומנותו‪ ,‬הציוד והאמצעים שברשותו‪ ,‬ויכולתו לבצע את‬
‫העבודה‪ ,‬הינם מלאים ונכונים‪.‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫הספק מתחייב במהלך ביצוע העבודה‪ ,‬לשתף פעולה עם המזמין בכל‬
‫הקשור למילוי התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה‪ ,‬לרבות‬
‫התחייבות לתקן‪ ,‬לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון‪ ,‬שיפור והחלפה‬
‫מיד עם קבלת הודעת המזמין בדבר הצורך בכך‪ ,‬ועל חשבון הספק‪.‬‬
‫‪.3.3‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫‪.3.7‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //1‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .3./2‬הספק מתחייב לשתף פעולה עם עובדי המזמין ונציגיו ועם כל גורם אחר‬
‫שיוסמך ע"י המזמין‪.‬‬
‫‪ .3.//‬להסרת ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי ההתקשרות עם הספק היא של המזמין‬
‫בלבד ואין באמור כדי ליצור קשור חוזי או התחייבויות כלשהן בין הספק‬
‫לבין כל גורם אחר שאיננו המזמין‪ ,‬ובכללם‪ ,‬משרדי הממשלה ויחידות‬
‫הסמך השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬פיקוח‬
‫‪ .1./‬המזמין יהיה רשאי למנות נציג‪/‬ים שיהיו אחראים לפקח‪ ,‬ללוות‪ ,‬לתאם‬
‫ולבקר את מהלך העבודה (להלן‪ -‬המפקח)‪.‬‬
‫‪.1.0‬‬
‫הספק ירשה למזמין ולמי שימונה מטעמו לפקח על העבודה‪ ,‬ולהיכנס‬
‫לצורך זה לכל מקום‪ ,‬על מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫אישור העבודה כמתאימה לדרישות ייעשה על ידי המפקח והחלטתו‬
‫בנושא תהיה מכרעת‪.‬‬
‫‪ .5‬קבלני משנה‬
‫‪ .8./‬הספק אינו רשאי לבצע עת העבודה באמצעות קבלני משנה אלא כמפורט‬
‫במסמכי המכרז‪ .‬הספק מתחייב להביא לאישור מוקדם פרטים מלאים‬
‫לגבי כל קבלן משנה שבכוונתו להפעיל במסגרת השרותים הניתנים‬
‫למזמין במכרז זה‪ .‬המזמין אינו מתחייב לאשר כל קבלן משנה אלא על‬
‫פי שיקוליו‪ ,‬תנאי המכרז ובהתאם לעיניין‪.‬‬
‫‪.8.0‬‬
‫האחריות על קבלן המשנה וטיב עבודתו הינה של המציע בלבד‪.‬‬
‫‪.8.3‬‬
‫יובהר כי העזרות בחברת בת כמוה כהיעזרות בקבלן משנה‪.‬‬
‫‪.8.1‬‬
‫סעיף זה יחול גם על ביצוע העבודה יחד עם שותפים או תוך העזרות בכל‬
‫גורם אחר‪ ,‬יהיו יחסיו עם המציע אשר יהיו‪ .‬בכל מקום בהסכם זה בו‬
‫מדובר על "קבלני משנה" אף גורמים אלה במשמע‪.‬‬
‫‪.8.8‬‬
‫הספק ידאג לכך שקבלני המשנה באמצעותם יבצע את עבודות ההובלה‪,‬‬
‫או כל חלק מהעבודות‪ ,‬השירותים או הטובין נשוא מכרז זה‪ ,‬יאפשרו‬
‫למזמין לפקח על עבודתם כמפורט לעיל‪ ,‬הספק לא יתקשר עם מי שאינו‬
‫מתחייב מראש לעמוד בתנאי זה‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //8‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .8‬בטחון‬
‫‪ .6./‬הספק מתחייב לדאוג לסידורי בטחון לאבטחת שאלוני בחינות הבגרות‪,‬‬
‫וכל טובין אחרים שיפקדו בידו מפני גניבה‪ ,‬שריפה‪ ,‬אובדן‪ ,‬רטיבות או כל‬
‫פגיעות אחרות‪.‬‬
‫‪.6.0‬‬
‫הספק מתחייב לנקוט באמצעי הביטחון לשמירת סודיות המידע‪,‬‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 7‬להלן‪.‬‬
‫‪.6.3‬‬
‫הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לשאלוני בחינות הבגרות‪ ,‬ולטובין‬
‫אחרים שיפקדו בידו‪ ,‬עד למועד גמר ביצוע העבודה ומסירת השאלונים‬
‫ו‪/‬או הטובין בצורה מושלמת ליעדם‪.‬‬
‫‪ .1‬סודיות‬
‫‪ .7./‬העבודות יבוצעו ע"י העובדים של הספק אשר הוחתמו על הצהרות‬
‫סודיות בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' לחוברת המכרז‪ .‬אולם‪,‬‬
‫המזמין יהא רשאי להורות על מניעת השתתפותו בתהליך העבודה של כל‬
‫עובד אם ראה זאת לנכון מטעמי ביטחון‪ ,‬או מכל טעם אחר לפי שיקול‬
‫דעתו הבלעדי‪ ,‬מבלי שיהא חייב לנמק את החלטתו‪ ,‬והמזמין לא יהא‬
‫חייב לשלם לספק אלא עבור עבודתו בפועל של אותו עובד בטרם הורה‬
‫המזמין כאמור‪.‬הוראה על מניעת השתתפותו של עובד כאמור‪ ,‬לא תשמש‬
‫עילה לספק לתביעת תשלום או פיצוי כלשהו‪ ,‬או לשינוי בלוח הזמנים או‬
‫לכל טענה אחרת בעיניין זה‪.‬‬
‫‪.7.0‬‬
‫הספק מצהיר כי מידע שיימסר לו ע"י המזמין במהלך ביצוע העבודה‬
‫הוא סודי ואין לפרסמו‪.‬‬
‫‪.7.3‬‬
‫הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר‪ ,‬להודיע‪ ,‬למסור או להביא‬
‫לידיעת כל אדם‪ ,‬כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה‪ ,‬תוך‬
‫תקופת הביצוע‪ ,‬לפניה או אחריה‪ ,‬וכי לא ייעשה שימוש במידע כאמור‪,‬‬
‫והוא מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה‪,‬‬
‫תהווה עבירה לפי פרק ז'‪ ,‬סימן ה' (סודות רשמיים)‪ ,‬לחוק העונשין‬
‫תשל"ז‪ ./177 -‬הספק יחתים את עובדיו ושליחיו על הצהרת סודיות‬
‫המצורפות כנספח ד' לחוברת המכרז‪.‬‬
‫‪.7.1‬‬
‫העתק הצהרות הסודיות האמורות יועברו למזמין בתוך ‪( 8‬חמישה) ימי‬
‫עבודה מיום קבלת ההודעה בכתב מיו"ר ועדת המכרזים על זכיית הספק‬
‫במכרז‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //6‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.7.8‬‬
‫הספק ישפה את המזמין‪ ,‬או את המדינה‪ ,‬או את משרד הממשלה‬
‫הרלוונטי לפני העניין‪ ,‬בגין כל תביעה כלפיהם או תשלום שישלמו בשל‬
‫גילוי מידע או שימוש במידע‪ ,‬שנגרם בשל הפרת סעיף זה או הפרת סעיף‬
‫‪ 6‬ע"י הספק או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה או מי מטעמם‪.‬‬
‫‪ .0‬יחסים בין הצדדים‬
‫‪ .5./‬מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה‬
‫יוצרים יחס בין מזמין לקבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים‬
‫וקונה שירותים או בין מוכר ידע לקונה ידע בלבד‪ ,‬והם אינם יוצרים‬
‫יחסי עובד ומעביד‪.‬‬
‫‪.5.0‬‬
‫אין לראות בכל זכות שניתנה על פי הסכם זה למזמין לפקח‪ ,‬להדריך או‬
‫להורות לספק או למועסקים על ידו‪ ,‬אלא אמצעים להבטיח ביצוע‬
‫הוראות הסכם זה במלואן‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות‬
‫בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק‪.‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל‬
‫תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו‪ ,‬או‬
‫לכל אדם אחר‪ ,‬בשל פעילות שביצע‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //7‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0‬תמורה‬
‫התמורה לה יהיה זכאי הספק תשולם בהתאם למחירים המפורטים‬
‫שלהלן‪:‬‬
‫‪ .0.1‬אימות והפצת בחינות הבגרות‬
‫המחיר כולל את כל הכרוך בהפצת שאלוני בחינות הבגרות ב‪ //-‬מועדים‪,‬‬
‫לרבות אבטחתן כנדרש והובלתן לכל נקודות המסירה כנדרש לפי המפורט‬
‫להלן וביתר מסמכי המכרז‪:‬‬
‫המועד‬
‫מספר‬
‫סניפי‬
‫בנקים‬
‫להפצת‬
‫הבחינות‬
‫לכל משלוח‬
‫מס' שקים‬
‫למועד‬
‫(הערכה)‬
‫מס'‬
‫מעטפות‬
‫למועד‬
‫(הערכה)‬
‫מס' ימי‬
‫אימות‬
‫לכל‬
‫משלוח‬
‫כ‪-‬‬
‫‪150,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫סה"כ‬
‫עובדים‬
‫נדרשי‬
‫ם לכל‬
‫יום‬
‫אימות‬
‫כולל‬
‫אחראי‬
‫מספר‬
‫משלוחים‬
‫לכל מועד‬
‫סה"כ המחיר‬
‫לכל משלוח‬
‫בודד למועד‬
‫בש"ח בספרות‬
‫סה"כ המחיר‬
‫לכל המשלוחים‬
‫שבמועד‬
‫הפחתת‬
‫מחיר בגין‬
‫הובלת‬
‫השקים‬
‫לאתרי‬
‫האיחסון‬
‫במשאיות‬
‫ולא ברכב‬
‫משוריין‬
‫(ראה סעיף‬
‫‪0.0.1.5.0‬‬
‫במסמכי‬
‫המכרז)‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫מועד קיץ‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪0,000 -‬‬
‫משלוח‬
‫עם‬
‫אנגלית‬
‫‪16‬‬
‫מועד ב'‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪0,500 -‬‬
‫כ‪-‬‬
‫‪50,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫חצב ברק‬
‫כ‪60 -‬‬
‫כ‪85 -‬‬
‫כ‪850 -‬‬
‫כ‪1 -‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫מועד‬
‫חורף‬
‫משלוח‬
‫עם‬
‫אנגלית‬
‫מועד‬
‫אביב‬
‫כ‪100 -‬‬
‫כ‪6,000 -‬‬
‫כ‪-‬‬
‫‪50,000‬‬
‫כ‪6 -‬‬
‫כ‪15 -‬‬
‫כ‪150 -‬‬
‫כ‪1,000 -‬‬
‫כ‪1 -‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ המחיר לאימות‬
‫ולהפצת בחינות הבגרות‬
‫(ללא מע"מ)‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //5‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .0.0‬הפצת מחברות בחינה‪ ,‬עטיפות ‪ ,‬נוסחאונים דוחות בחינה וחומר נלווה‬
‫(להלן "חומר נלווה לבגרויות")(רק אם רלוונטי)‬
‫המחיר הכולל את כל הכרוך בהפצת חומר נלווה לבגרויות ב‪ 1 -‬מועדים‪ ,‬לרבות‬
‫שמירתו כנדרש והובלתו לכל נקודות המסירה כנדרש לפי המפורט להלן וביתר‬
‫מסמכי המכרז‪:‬‬
‫סה"כ המחיר למועד‬
‫בש"ח בספרות‬
‫מועד המשלוח‬
‫חורף‬
‫אביב‬
‫קיץ ‪ +‬מועד ב'‬
‫חצב ברק‬
‫סה"כ המחיר להפצת חומר‬
‫נלווה לבגרויות (ללא מע"מ)‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ //1‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫הפצת חומרים רגישים ‪,‬בטחוניים חסויים (להלן‬
‫הטובין‬
‫יח' מידה‬
‫אות‬
‫העמודה‬
‫הובלת‬
‫חומר‬
‫רגיש עד‬
‫‪ 8‬ק"ג‬
‫הובלת‬
‫כל‬
‫חבילה‬
‫נוספת‬
‫כנ"ל‬
‫לאותו‬
‫אתר‬
‫באותו‬
‫משלוח‬
‫הובלת‬
‫חומר‬
‫רגיש עד‬
‫‪ /2‬ק"ג‬
‫הובלת‬
‫כל‬
‫חבילה‬
‫נוספת‬
‫כנ"ל‬
‫לאותו‬
‫אתר‬
‫באותו‬
‫משלוח‬
‫הובלת‬
‫חומר‬
‫רגיש עד‬
‫‪ 08‬ק"ג‬
‫הובלת‬
‫כל‬
‫חבילה‬
‫נוספת‬
‫כנ"ל‬
‫לאותו‬
‫אתר‬
‫באותו‬
‫משלוח‬
‫"חומר רגיש")‬
‫המחיר‬
‫המחיר המחיר‬
‫המחיר להפצה להפצה המחיר להפצה‬
‫מאזור‬
‫להפצה‬
‫מאזור‬
‫להפצה בתוך‬
‫א'‬
‫מאזו א'‬
‫א'‬
‫אזור‬
‫בתוך‬
‫לאזור לאזור ג' לאזור‬
‫ב'‬
‫אזור‬
‫ד'‬
‫(ולהיפך)‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫(ולהיפך)‬
‫(ולהיפך)‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫חבילה‪/‬שק‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /02‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫התמורה הנזכרת בסעיפים ‪ 1.0 1./‬ו ‪ 1.3 -‬מהווה תמורה סופית למילוי‬
‫כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה ‪ ,‬ואינה כוללת מע"מ‪.‬‬
‫‪.1.8‬‬
‫הספק מתחייב כי המחירים הכלולים בהצעתו הינם סופיים ואינם‬
‫ניתנים לשינוי‪ ,‬בכפוף לאמור להלן בנושא הצמדה‪.‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫הצמדה‪ -‬כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי‬
‫החשב הכללי‪:‬‬
‫‪ .1.6./‬הגדרות בנושא הצמדה‬
‫‪.1.6././‬‬
‫תאריך הבסיס –יום החתימה על חוזה ההתקשרות ע"י מורשי‬
‫החתימה מטעם המזמין‪.‬‬
‫‪.1.6./.0‬‬
‫תאריך התחלת הצמדה – ‪ /5‬חודשים מתאריך הבסיס‪ ,‬למעט האמור‬
‫בסעיף ‪/2.7.3.3‬‬
‫‪.1.6./.3‬‬
‫מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה‪ ,‬מדד חודש‬
‫ינואר ‪ 02/1‬המתפרסם ב – ‪./8.0./1‬‬
‫‪.1.6./.1‬‬
‫המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה‪.‬‬
‫‪.1.6./.8‬‬
‫הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים‬
‫הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי‪.‬‬
‫‪.1.6./.6‬‬
‫"מדד" – מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה‬
‫המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל‬
‫להחליפה‬
‫‪ .1.6.0‬עקרונות ביצוע הצמדה‬
‫‪.1.6.0./‬‬
‫המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן‪" :‬המדד")‪.‬‬
‫‪.1.6.0.0‬‬
‫סכום ההצמדה שיחושב יתווסף (או יופחת‪ ,‬אם חלה ירידה במדד‬
‫הרלוונטי) לתעריפים שנקבעו בהתקשרות‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /0/‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪.1.6.0.3‬‬
‫ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית‪.‬‬
‫‪.1.6.0.1‬‬
‫ביצוע ההצמדה יהיה ביחס למועד שבו התקבלו השירותים בגינם‬
‫אושר תשלום‪.‬‬
‫‪ .1.6.3‬מנגנון ביצוע הצמדה‬
‫‪.1.6.3./‬‬
‫ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום ‪ /5‬חודשים מתאריך הבסיס‪ ,‬למעט‬
‫במקרה המפורט בסעיף ‪ /2.7.3.3‬המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד‬
‫ההתחלתי‪.‬‬
‫‪.1.6.3.0‬‬
‫ההצמדה תתבצע מדי חודש‪ ,‬כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף‬
‫‪ /1‬חודשים מתאריך תחילת הצמדה‪ ,‬ובכל חודש לאחר מכן‪.‬‬
‫‪.1.6.3.3‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ ,/2.7./.0‬אם במועד מסוים (להלן‪" :‬יום‬
‫השינוי") במהלך ‪ /5‬החודשים הראשונים מתאריך הבסיס‪ ,‬יחול‬
‫שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של ‪ 1%‬ויותר מהמדד הידוע‬
‫בתאריך הבסיס‪ ,‬יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך‪ ,‬באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .1.6.3.1‬המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי‪.‬‬
‫‪ .1.6.3.8‬ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות‪,‬‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.1.7‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫הספק לא יהא זכאי לכל תשלום או תמורה כל שהיא בקשר עם ביצוע‬
‫העבודה שאינה תואמת את תנאי המכרז ותנאי הסכם זה‪.‬‬
‫המזמין ישלם כל תשלום לאחר קבלת החשבונית ואישורי המסירה של‬
‫הטובין ליעדם‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫‪ .1.5./‬חשבוניות שיוגשו למדפיס הממשלתי בין תאריכים ‪ /-/8‬של כל חודש –‬
‫ישולמו ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה‪ /8 -‬לחודש העוקב‪.‬‬
‫‪ .1.5.0‬חשבוניות שיוגשו למדפיס הממשלתי בין תאריכים ‪ /6-01‬לכל חודש‪-‬‬
‫ישולמו בין התאריכים ‪ /6-01‬של החודש העוקב‪.‬‬
‫‪ .1.5.3‬חשבוניות שיוגשו למדפיס הממשלתי בין התאריכים ‪ 08-3/‬לכל חודש‪-‬‬
‫ישולמו ביום ה‪ 01 -‬לחודש העוקב‪.‬‬
‫‪ .10‬עסק מורשה‬
‫תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי הסכם זה הינו המצאת צילום‬
‫תעודת עוסק מורשה ברת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו‪-‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /00‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ ,/178‬ובכל שנת כספים במשך קיום הסכם זה אישור מפקיד מורשה או‬
‫מרואה חשבון‪ ,‬או העתק ממנו‪ ,‬המעיד כי הספק מנהל את פנקסי‬
‫החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי חוק‪.‬‬
‫‪ .11‬תרופות‬
‫ביטול עקב הפרה‬
‫‪ .//./‬לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא‪ ,‬בין‬
‫התחיל בביצוע העבודה ובין אם טרם החל בה ולא תיקן את ההפרה תוך‬
‫‪ 8‬ימים מקבלת התראה בכתב מן המזמין‪ ,‬רשאי המזמין לפי שיקול דעתו‬
‫להורות על הפסקת ביצוע העבודה או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת‪,‬‬
‫או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לשיפוי הנאמר‬
‫בהסכם זה או על פי דין‪.‬‬
‫‪ .//.0‬הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ‪ ,‬יהיה המזמין רשאי להורות על‬
‫הפסקת ביצוע העבודה‪ ,‬או חלק מהן‪ ,‬בהודעה לספק ללא כל התראה‬
‫מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין הנאמר‬
‫בהסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .//.3‬מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬מובהר כי כל איחור בלוח זמנים‬
‫הקבוע לפי ההסכם ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪ .//.1‬נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד‬
‫בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא‪ ,‬או כי לא יוכל לעמוד‬
‫במועדים שנקבעו בהסכם זה‪ ,‬בין אם התחיל באספקת הטובין ובין אם‬
‫לאו‪ ,‬יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר רישמי‪/‬אלקטרוני למזמין‪ .‬הודיע‬
‫הספק כאמור‪ ,‬רשאי המזמין לפי שיקול דעתו להורות על הפסקת ביצוע‬
‫העבודה או כל חלק ממנה‪ ,‬ויחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪ .//.8‬בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך בביצוע אותה‬
‫עבודה שיקבע המזמין‪.‬‬
‫‪ .//.6‬אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר על פי‬
‫הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה‪.‬‬
‫פיצויים מוסכמים‬
‫‪ .//.7‬לא מילא הספק את התחייבויותיו ו‪/‬או לא עמד בדרישות הביצוע‬
‫הקבועים במסמכי המכרז ‪ ,‬בנספחים ובהסכם זה‪ ,‬זכאי המזמין לפיצוי‬
‫מוסכם כמפורט להלן‪ ,‬זאת מבלי לפגוע בזכויותיו לסעדים אחרים אותם‬
‫הוא יהיה רשאי לדרוש מהספק‪.‬הפיצוי המוסכם ישולם למזמין בדרך של‬
‫תשלום בפועל ו‪/‬או ע"י קיזוז שיבוצע מהתמורה המגיעה לספק‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /03‬מתוך ‪/01‬‬
‫הפרה‪/‬אי‬
‫בדרישות‬
‫עמידה‬
‫יחידת חישוב‬
‫סכום הקנס בש"ח‬
‫אי הגעת עובד ו‪/‬או כל נציג‬
‫ספק להדרכה מקדימה‬
‫עובד‬
‫איחור בזמן הגעת נציג‬
‫הספק ליום אימות‪.‬‬
‫בגין כל שעת‬
‫איחור‬
‫‪₪82‬‬
‫אי הצבת נציגים ואחראי‬
‫מטעם הספק לביצוע יום‬
‫אימות‪ ,‬במועד שהקבע‬
‫ובהתאם לדרישות‬
‫המפורטות במסמכי המכרז‬
‫יום עבודה‬
‫לעובד‬
‫‪₪ 722‬‬
‫חוסר ו‪/‬או פגם במחברת‬
‫בחינה‬
‫חוסר ו‪/‬או פגם בנוסחאון‬
‫מתמטיקה לפי סוג ושפה‬
‫חוסר ו‪/‬או פגם בנוסחאון‬
‫פיסיקה לפי סוג ושפה‬
‫אי החתמת ת‪ .‬משלוח בשם‬
‫המקבל ‪,‬ת‪.‬ז‪ .‬המקבל‬
‫וחותמת בית הספר באופן‬
‫ברור וקריא‬
‫אי סריקה במועד הנדרש של‬
‫תעודת משלוח לבית‬
‫ספר‪/‬מרכז בחינה‪ /‬שלוחה‬
‫לאתר אינטרנט למעקב אחר‬
‫משלוחים‬
‫על כל מחברת בחינה‪,‬‬
‫נוסחאון ‪,‬עטיפה ו‪/‬או דוח‬
‫בחינה המיועדים להפצה‬
‫ואשר לא יגיעו ליעדם במועד‬
‫מחברת‬
‫‪₪ /,222‬‬
‫‪₪/.8‬‬
‫בלוק של ‪82‬‬
‫נוסחאונים לכול ‪₪ /2‬‬
‫סוג ו‪/‬או שפה‬
‫חבילת‬
‫‪₪ /2‬‬
‫נוסחאונים‬
‫ת‪ .‬משלוח לא‬
‫חתומה כראוי‬
‫‪ 82‬ש"ח‬
‫ת‪ .‬משלוח‬
‫‪₪ /22‬‬
‫לכל אתר שלא ‪₪ 0,222‬‬
‫את‬
‫קיבל‬
‫המשלוח במועד‬
‫שנקבע‬
‫מעטפה המכילה בחינות מעטפה המכילה ‪₪ /2,222‬‬
‫‪/‬‬
‫המיועדות להפצה אשר לא שאלונים‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /01‬מתוך ‪/01‬‬
‫הפרה‪/‬אי‬
‫בדרישות‬
‫עמידה‬
‫הגיע ליעדה ובמועד‬
‫יחידת חישוב‬
‫סכום הקנס בש"ח‬
‫תקליטורים‬
‫המכיל ‪₪ 08,222‬‬
‫שק המכיל מעטפות עם שק‬
‫בחינות המיועדות להפצה מעטפות לבחינה‬
‫אשר לא יגיע ליעדו ובמועד‬
‫כל שק או תכולתו (חלקית כל מקרה של ‪₪ 0,822‬‬
‫או מלאה) שיפגעו כתוצאה מעטפה‪/‬שק‬
‫מגרירה ‪ ,‬זריקה‪ ,‬השלכה‪ ,‬פגועים;‬
‫דחיסה‪ ,‬התפסות בוו‪ ,‬בדלת‬
‫וכדו' אל הרכבים בעת‬
‫פריקת‬
‫ו‪/‬או‬
‫ההעמסה‬
‫השקים אל היעד‬
‫הגעת בלדרית עם מטען של לכל מקרה בודד‬
‫ספק אחר (כסף‪ ,‬מסמכים‪,‬‬
‫שקים) בנוסף להחלפת‬
‫הבלדרית‬
‫‪₪ 8,222‬‬
‫‪ .//.5‬ביטול המזמין את ההסכם עקב הפרת תנאי ההסכם ע"י הספק‪ ,‬יהיה‬
‫המזמין זכאי לפיצויים חד פעמיים בסך השווה ל‪ 82% -‬מן התמורה עפ"י‬
‫הסכם זה‪ .‬הפיצויים האמורים הינם מצטברים לפיצויים המוסכמים‬
‫המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪ .//.1‬הפיצויים על פי סעיף זה הינם פיצוי מוסכם‪ ,‬ואינם מהווים הערכה כל‬
‫שהיא לגבי נזקים שייגרמו למזמין בגין איחור בביצוע העבודה או בגין‬
‫הפרה אחרת של הוראות ההסכם‪ ,‬וגביית הסכומים תעשה בלא צורך‬
‫בהוכחת נזק‪.‬‬
‫‪ .//./2‬למען הסר ספק‪ ,‬מצהיר הספק שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוח‬
‫הזמנים שנקבעו‪ ,‬שכן כל איחור במועדים יגרום נזקים חמורים‪ ,‬שיחייבו‬
‫את הספק בפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל‪ ,‬מבלי לגרוע מיתר‬
‫הסעדים המוקנים למזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /08‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .//.//‬אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המזמין לכל‬
‫תרופה אחרת בגין הפרת ההסכם‪ ,‬לרבות פיצויים בגין נזק‪ ,‬ובכלל זה‬
‫נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים‪ ,‬אף אם נגבו בדרך של קיזוז‬
‫או חילוט הערבות הבנקאית‪.‬‬
‫העברת ביצוע‬
‫‪ .//./0‬הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה או לא סיפק את הטובין בהתאם‬
‫להתחייבויות המפורטות בהסכם זה‪ ,‬רשאי להזמין‪ ,‬בנוסף לזכויותיו על‬
‫פי כל דין והוראות הסכם זה‪ ,‬להעביר את ביצוע העבודה או כל חלק‬
‫ממנה לספקים אחרים‪ ,‬וזאת על חשבון הספק‪.‬‬
‫התרופות מצטברות‬
‫‪ .//./3‬התרופות‪ ,‬לרבות זכות הקיזוז והחילוט‪ ,‬וכל הפעולות שהורשה המזמין‬
‫בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק‪ ,‬הן מצטברות‪,‬‬
‫ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד‬
‫או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין‪.‬‬
‫‪ .//./1‬מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין‪ ,‬רשאי‬
‫המזמין לקזז כל סכום‪ ,‬כולל סכום הפיצויים המוסכמים‪ ,‬שחייב לו‬
‫הספק כל סכום שהוא חייב לספק‪ ,‬לרבות סכומים שהספק חייב למזמין‬
‫שלא בקשר לביצוע העבודה נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .//./8‬ויתר המזמין על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה‪ ,‬לא ייראה הויתור על‬
‫כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת‪.‬‬
‫‪ .10‬שאלוני בחינות הבגרות וטובין אחרים במסגרת הסכם זה ‪ -‬רכוש המזמין‬
‫‪ ./0./‬מוסכם בזה כי השאלונים‪ ,‬והטובין האחרים שנכללים במסגרת הסכם‬
‫זה ו‪/‬או כל חלק מהם הינם רכושו הבלעדי של המזמין וכי הספק אינו‬
‫רשאי למסור לאחר כל חומר או מידע הנובע מביצוע העבודה‪ ,‬וכן אינו‬
‫רשאי לשמור לעצמו חומר הקשור והנובע מהתקשרות על פי הסכם זה או‬
‫לעשות בו כל שימוש‪ ,‬אלא אם קיבל הסכמת המזמין מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ ./0.0‬על אף האמור בכל דין‪ ,‬לא תהיה לספק כל זכות לעיכבון בכל חומר‬
‫שבידיו‪ ,‬לרבות השאלונים‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /06‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .16‬ערבות‬
‫‪ ./3./‬מצורף להסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית (או ערבות של מבטח‬
‫כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים [ביטוח]‪ ,‬התשמ"א‪-‬‬
‫‪ )/15/‬בלתי מותנית‪ ,‬בשיעור ‪ 8%‬מההיקף הכספי להתקשרות בתוספת‬
‫מע"מ‪ ,‬צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת ההסכם על ידי‬
‫הספק ‪ ,‬לפקודת המדפיס הממשלתי‪ ,‬בתוקף עד ליום ‪ 16.0.0015‬הערבות‬
‫תשמש להבטחת קיום מלא התחייבויות הספק על פי הסכם זה במועדן‪.‬‬
‫‪ ./3.0‬במידה שהמזמין יממש את האופציות הנתונות בידו ויאריך את תקופת‬
‫ההתקשרות עם הספק כמפורט במסמכי המכרז וההסכם ‪ ,‬יאריך הספק‬
‫את תוקף ערבות הביצוע עד לתום ‪ 12‬ימים לאחר תום תקופת‬
‫ההתקשרות הנוספת‪ .‬הספק ימציא למזמין ערבות חדשה או אישור על‬
‫הארכת הערבות הקיימת‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים בטרם תחל תקופת‬
‫ההתקשרות הנוספת בגין מימוש האופציה‪.‬‬
‫‪ ./3.3‬מתן הערבות כאמור‪ ,‬על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי המזמין‬
‫כמתאים לדרישותיו‪ ,‬מהווה תנאי מוקדם להיכנסו של הסכם זה לתוקף‪.‬‬
‫‪ ./3.1‬תוקף הערבות יוארך‪ ,‬לפי דרישת המזמין‪ ,‬עד לשלושה חודשים לאחר‬
‫קבלת אישור המזמין על סיום ביצוע העבודה של הספק‪.‬‬
‫‪ ./3.8‬הערבות תהיה ניתנת לחילוט על ידי המזמין לצורך גביית תשלום‬
‫פיצויים מוסכמים‪ ,‬לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים למזמין עקב‬
‫הפרת ההסכם על ידי הספק‪ ,‬או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין‬
‫מהספק‪.‬‬
‫‪ ./3.6‬מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא יחשב כתשלום מלוא הפיצויים‬
‫מוסכמים מאת הספק למזמין‪ .‬במידה וסכום הערבות נמוך מגובה‬
‫הפיצויים המוסכמים אשר מגיעים למזמין‪ ,‬יהיה זכאי המזמין לקבל מן‬
‫הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות לבין מלוא‬
‫סכום הפיצויים המוסכמים‪.‬‬
‫‪ ./3.7‬לא חולטה הערבות‪ ,‬תוחזר הערבות לספק לאחר גמר ביצוע כל העבודות‬
‫ואישור המפקח כי העבודות בוצעו לשביעות רצונו המלאה‪.‬‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /07‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ .11‬תנאים יסודיים‬
‫התנאים הקבועים בסעיפים ‪ /0 ,//.1 ,1 ,7 ,6 ,8 ,1 ,3‬ו‪ /3 -‬הינם תנאים‬
‫יסודיים‪.‬‬
‫‪ .15‬אחריות לנזקים‬
‫‪ ./8./‬הספק ישא באחריות לכל נזק או אובדן שייגרם למזמין או לצד שלישי‬
‫עקב ביצוע העבודה‪ ,‬לרבות בידי קבלני המשנה‪ .‬במידה שתיגרמנה‬
‫למזמין או לכל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות ממעשי הספק‪,‬‬
‫עובדיו‪ ,‬שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו‪ ,‬או ממחדל כאמור‪,‬‬
‫מחייב הספק לשתפו בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור‪.‬‬
‫‪ ./8.0‬הצדדים מצהירים בזאת במפורש כי המזמין או הבאים מכוחו‪ ,‬או‬
‫המועסקים על ידו לא ישאו בשום תשלום‪ ,‬הוצאה‪ ,‬אובדן או נזק מכל‬
‫סוג שייגרם לספק‪ ,‬לבאים מכוחו או למועסקים על ידו‪ ,‬זולת אם אותה‬
‫חובה או תשלום פורטו במפורש בהסכם זה‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫עדיפות במסמכים‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז וההצעה לבין הסכם‬
‫זה‪ ,‬יחולו הוראות חוברת המכרז ; בכל מקרה של סתירה בין הוראות‬
‫חוברת המכרז לבין ההצעה‪ ,‬יחולו הוראות חוברת המכרז; על אף האמור‬
‫לעיל‪ ,‬התניות שהסכים להן הספק בהצעה מעבר לדרישות המפרט‪,‬‬
‫לרבות בעניין שיפור איכות השירות‪ ,‬תחייבנה את הספק‪ ,‬אם תבוא‬
‫דרישה לכך מאת המזמין‪.‬‬
‫‪ .11‬המחאת חובות וזכויות על פי הסכם‬
‫הספק אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה‪,‬‬
‫אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב; ניתנה הסכמת‬
‫המזמין כאמור‪ ,‬לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות‬
‫ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .10‬שינויים‬
‫כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ובכתב‪.‬‬
‫‪ .10‬כתובות הצדדים המחייבת לטובת העברת מכתבים והודעות‬
‫___________‬
‫______________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /05‬מתוך ‪/01‬‬
‫‪ ./1./‬כתובת המזמין‪ :‬המדפיס הממשלתי‪ ,‬רחוב מרים החשמונאית ‪ ,/‬ת‪.‬ד‬
‫‪ /2251‬מיקוד ‪ 1//2220‬ירושלים‪.‬‬
‫‪ ./1.0‬כתובת הספק‪._______________________________________ :‬‬
‫‪ ./1.3‬כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום‪ ,‬אלא אם הסכימו על כך‬
‫הצדדים ביניהם בכתב; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה ‪8‬‬
‫ימים מיום המסירה לבית הדואר‪.‬‬
‫‪ ./1.1‬אישורי המסירה חתומים בידי נציג המזמין‪ ,‬ישמשו ראיה למסירה‪.‬‬
‫‪ .00‬מקום שיפוט ייחודי‬
‫תובענה בקשר להסכם זה תוגש אך ורק לבית המשפט מוסמך בעיר‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_________________‬
‫מנהל המדפיס הממשלתי‬
‫תאריך ________‬
‫____________‬
‫חשב בכיר משרד האוצר‬
‫תאריך _______‬
‫______________‬
‫_________________‬
‫הספק‬
‫תאריך ___________‬
‫___________‬
‫חותמת‬
‫חתימה מורשה‪/‬י‬
‫המדפיס הממשלתי מכרז ‪//02/1‬‬
‫עמוד ‪ /01‬מתוך ‪/01‬‬