2012 - "ב התשע (, רישוי טעוני סקים ע( עסקים רישוי צו המסחר התעשייה שר , הפ

Comments

Transcription

2012 - "ב התשע (, רישוי טעוני סקים ע( עסקים רישוי צו המסחר התעשייה שר , הפ
‫צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪7 , 1‬א ו‪ 8-‬לחוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪) 11968-‬להלן ‪ -‬החוק(‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה‪ ,‬השר לביטחון הפנים‪ ,‬שר התעשייה המסחר‬
‫והתעסוקה‪ ,‬שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות‪ ,‬ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים ‪6‬א)א(‪6 ,‬א‪)1‬א( ו‪7-‬ג‪)1‬ג( לחוק‪ ,‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫עסקים‬
‫‪.1‬‬
‫העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי‪.‬‬
‫טעוני‬
‫רישוי‬
‫מטרות‬
‫‪.2‬‬
‫)א(‬
‫העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת שמספרם הסידורי כמפורט‬
‫בטור א' לצידו‪ ,‬סומנו בטור ג' לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם‪ ,‬לפי‬
‫הענין‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪)1‬א()‪ (1‬עד )‪ (5‬לחוק‪.‬‬
‫)ב(‬
‫היה עסק כאמור בסעיף קטן )א( טעון רישוי ללא אישור‪ ,‬כאמור בסעיף ‪6‬א‬
‫לחוק‪ ,‬יבוא הסימון בעמודה הישימה‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬שבטור ג' בתוספת‪,‬‬
‫הרישוי‬
‫בסוגריים רבועיים‪.‬‬
‫)ג(‬
‫היתר‬
‫‪.3‬‬
‫לעסקים טעוני רישוי מן המפורטים בטור ב' בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו‪ ,‬תיתן‬
‫רשות הרישוי היתר לעסוק בהם בהליך מזורז לפי סעיף ‪6‬א‪ 1‬לחוק‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי‬
‫מזורז‬
‫פרסום‬
‫עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים‬
‫לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות‪.‬‬
‫מפרט‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;204‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.40‬‬
‫סוגי עסקים המפורטים בתוספת לפי סעיף ‪7‬ג‪ 1‬לחוק‪.‬‬
‫אחיד‬
‫אי פרסום‬
‫‪.5‬‬
‫מפרט‬
‫אחיד או‬
‫פרסום‬
‫מפרט‬
‫אחיד חלקי‬
‫תוקף‬
‫‪2‬‬
‫‪.6‬‬
‫בכפוף לתקנות ‪ 20‬ו‪ 21-‬לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(‪ ,‬התשס"א‪2000-‬‬
‫)להלן – תקנות הוראות כלליות(‪ ,‬תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב'‬
‫בתוספת יהיה למשך מספר שנים כמפורט בטור ו' לצדו‪ ,‬ולגבי רישיון לשנה אחת עד‬
‫המועד שנקבע בטור ו' האמור‪ ,‬אם נקבע‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫לא יינתן רישיון לעסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת‪ ,‬אם נקבעה להם‬
‫חובת רישוי בחיקוק כמפורט בטור ז' בתוספת‪ ,‬כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק‬
‫כאמור‪.‬‬
‫רישיון‬
‫עסקים‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ ,4‬לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת‪ ,‬רשאי נותן‬
‫אישור מטעם השר‪ ,‬שבהתייעצות עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת‬
‫מטרה מן המפורטות בעמודות ‪ 1‬עד ‪ , 5‬לפי העניין‪ ,‬בטור ג' שבתוספת‪ ,‬אשר מספרה‬
‫הסידורי צוין בטור ה' לצדו‪ ,‬שלא לפרסם מפרט אחיד‪ ,‬או לפרסם מפרט אחיד חלקי‪,‬‬
‫אם מופיעה המילה "חלקי" לצד המספר הסידורי האמור‪.‬‬
‫טעוני‬
‫רישוי לפי‬
‫חיקוק אחר‬
‫ביטול‬
‫‪.8‬‬
‫תחילה‬
‫‪.9‬‬
‫בטלים ‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(‪ ,‬התשנ"ה‪; 1995-‬‬
‫)‪(2‬‬
‫צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר(‪ ,‬התשל"ד‪. 1974-‬‬
‫‪4‬‬
‫תחילתו של צו זה ביום תחילתן של תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( )תיקון(‪,‬‬
‫‪ 2‬ק"ת התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;10‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪ -‬יושלם בידי מערכת רשומות‪.‬‬
‫‪ 3‬ק"ת התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.1217‬‬
‫‪ 4‬ק"ת התשל"ד‪ ,‬עמ' ‪.955‬‬
‫התשע"ב‪) 52012-‬להלן – יום התחילה(‪.‬‬
‫הוראת‬
‫‪.10‬‬
‫)א(‬
‫בכפוף לתקנה ‪ 20‬לתקנות הוראות כלליות‪ ,‬נתקצר תוקף רישיון לפי צו זה‪,‬‬
‫יפקע הרישיון ב‪ 31-‬לדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה של יום‬
‫התחילה; רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון על מועד פקיעת הרישיון ועל כך‬
‫שחידושו יהיה לפי פרק ח' לתקנות הוראות כלליות בתוך ‪ 3‬חודשים מיום‬
‫התחילה‪.‬‬
‫)ב(‬
‫נתארך תוקף רישיון לפי צו זה‪ ,‬תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או‬
‫יחודשו מיום התחילה ואילך‪.‬‬
‫)ג(‬
‫בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה‪ ,‬יגיש בקשה לרישיון עסק‪ ,‬היתר זמני‬
‫או היתר מזורז בתוך ‪ 90‬ימים מיום התחילה‪ ,‬ויראו אותו כמי שיש לו היתר‬
‫זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה‪.‬‬
‫)ד(‬
‫שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה‪ ,‬כמפורט בטור א'‬
‫בתוספת‪ ,‬יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו‬
‫רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א' בתוספת‪ ,‬עד‬
‫תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן )א(‪.‬‬
‫מעבר‬
‫תוספת‬
‫)סעיפים ‪ 1‬עד ‪(7‬‬
‫בתוספת זו –‬
‫‪ 5‬ק"ת התשע"ב‪ ,‬עמ' – יושלם בידי מערכת רשומות‪.‬‬
‫"בית חולים" – כמשמעותו בסעיף ‪)24‬ב( לפקודת בריאות העם‪) 61940 ,‬להלן – פקודת בריאות העם(‪ ,‬והרשום לפי סעיף ‪ 25‬לפקודה האמורה;‬
‫"בית מרקחת" – כהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[‪ ,‬התשמ"א‪) 71981-‬להלן – פקודת הרוקחים(‪ ,‬למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת‬
‫חולים;‬
‫‪8‬‬
‫"גז" – כהגדרתו בחוק הגז )בטיחות ורישוי(‪ ,‬התשמ"ט‪) 1989-‬להלן – חוק הגז(;‬
‫"ציוד רפואי" ‪ -‬מכשיר‪ ,‬לרבות תוכנת מחשב‪ ,‬אביזר‪ ,‬חומר כימי‪ ,‬מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי‪ ,‬המשמשים בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם‬
‫של מכשיר‪ ,‬תוכנה‪ ,‬אביזר‪ ,‬חומר כימי‪ ,‬או מוצר כאמור‪ ,‬במסגרת טיפול רפואי‪ ,‬למעט תכשיר‪ ,‬כהגדרתו בפקודת הרוקחים;‬
‫"קופת חולים" – כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי‪ ,‬התשנ"ד‪;91994-‬‬
‫"קניון" – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו‪ ,‬שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו ‪ 10‬בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל ‪ 1000‬מ"ר לפחות;‬
‫"תמרוק" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪55‬א לפקודת הרוקחים‪ ,‬לרבות חומר גלם לייצור תמרוק‪.‬‬
‫טור ג'‬
‫מטרות הרישוי‬
‫טור א'‬
‫טור ב'‬
‫מס' סד'‬
‫תיאור העסק טעון הרישוי‬
‫‪ 6‬ע"ר ‪ ,1940‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪ ;191‬ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;10‬התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.475‬‬
‫‪ 7‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,35‬עמ' ‪.694‬‬
‫‪ 8‬ס"ח התשמ"ט‪ ,‬עמ' ‪.108‬‬
‫‪ 9‬ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.156‬‬
‫‪1‬‬
‫הבטחת‬
‫איכות‬
‫נאותה‬
‫של‬
‫הסביבה‬
‫ומניעת‬
‫מפגעים‬
‫ומטרדי‬
‫ם‬
‫‪2‬‬
‫מניעת‬
‫סכנות‬
‫לשלום‬
‫הציבור‬
‫והבטחה‬
‫מפני שוד‬
‫והתפרצו‬
‫ת‬
‫‪3‬‬
‫הבטחת‬
‫בטיחותם‬
‫של‬
‫הנמצאים‬
‫במקום‬
‫העסק או‬
‫בסביבתו‬
‫‪4‬‬
‫מניעת סכנות‬
‫של מחלות‬
‫בעלי חיים‬
‫ומניעת זיהום‬
‫מקורות מים‬
‫בחומרי‬
‫הדברה‪,‬‬
‫בדשנים או‬
‫בתרופות‬
‫טור‬
‫ד'‬
‫‪5‬‬
‫הבטחת‬
‫בריאות‬
‫הציבור‬
‫לרבות‬
‫תנאי‬
‫תברואה‬
‫נאותים‬
‫היתר‬
‫מזורז‬
‫טור ה'‬
‫טור ו'‬
‫טור ז'‬
‫אי‬
‫פרסום‬
‫מפרט‬
‫אחיד‬
‫או‬
‫מפרט‬
‫אחיד‬
‫חלקי‬
‫תוקף‬
‫רשיון‬
‫חיקוק אחר‬
‫)לפי‬
‫המספר‬
‫הסידורי‬
‫של‬
‫המטרות‬
‫בטור ג'(‬
‫)בשנים(‬
‫קבוצה ‪ - 1‬בריאות‪ ,‬רוקחות‪ ,‬קוסמטיקה‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪ 1.2‬א‬
‫‪ 1.2‬ב‬
‫‪1.3‬‬
‫‪ 1.3‬א‬
‫‪ 1.3‬ב‬
‫‪ 1.3‬ג‬
‫‪ 1.3‬ד‬
‫‪1.4‬‬
‫‪ 1.4‬א‬
‫‪ 1.4‬ב‬
‫‪ 1.4‬ג‬
‫‪ 1.4‬ו‬
‫‪1.5‬‬
‫בית מרקחת‬
‫תמרוקים‪ ,‬חומרים ותכשירים קוסמטיים‬
‫ייצורם‬
‫אחסונם ‪ -‬שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור‪ ,‬ושלא לצורך‬
‫מכירה קמעונית במקום‪.‬‬
‫תכשירים‪ ,‬כהגדרתם בפקודת הרוקחים‪ ,‬וציוד רפואי‬
‫ייצורם‪ ,‬למעט הרכבת ציוד רפואי‬
‫אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום‬
‫מכירתם או חלוקתם‬
‫הרכבת ציוד רפואי‬
‫טיפולים לא רפואיים בגוף האדם‬
‫טיפול יופי וקוסמטיקה‪ ,‬פדיקור ומניקור‪ ,‬מכון שיזוף‬
‫מספרה‬
‫כתובות קעקע ‪ -‬מקום לעשייתן‬
‫ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים‬
‫מעבדות לא רפואיות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 1.5‬ב‬
‫‪ 1.5‬ג‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫מעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות וביולוגיות‪ ,‬למעט‬
‫בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים ‪1.5‬ב‪1.5 ,‬ג ו‪.1.6-‬‬
‫מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי‬
‫מעבדות לבדיקות מזון‪ ,‬מים‪ ,‬מי קולחין או מי שופכין‬
‫מעבדה רפואית ‪ -‬מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם‬
‫)מעבדות רפואיות(‪ ,‬תשל"ז‪ ,101977-‬למעט מעבדה רפואית‬
‫רשומה לפי סעיף ‪ 25‬לפקודת בריאות העם‪ ,‬בבית חולים או‬
‫בקופת חולים‬
‫מעבדת שיניים‬
‫חדר מתים למעט בבית‪-‬חולים‬
‫‪ 1.5‬א‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪5‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫קבוצה ‪ - 2‬דלק ואנרגיה‬
‫‪2.1‬‬
‫‪ 2.1‬א‬
‫‪ 2.1‬ב‬
‫גז‬
‫מילוי מכלים ומכליות‬
‫אחסונו‪ ,‬למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז‬
‫‪ 10‬ק"ת התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;2460‬התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.1055‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫חוק הגז‬
‫חוק הגז‪ ,‬חוק‬
‫משק הגז הטבעי‪,‬‬
‫התשס"ב‪2002-‬‬
‫)להלן ‪ -‬חוק הגז‬
‫הטבעי(‬
‫חוק הגז‪ ,‬חוק הגז‬
‫הטבעי‪ ,‬חוק‬
‫שירותי הובלה‪,‬‬
‫‪12‬‬
‫התשנ"ז‪1997-‬‬
‫)להלן – חוק‬
‫שירותי הובלה(‬
‫חוק הגז‪ ,‬חוק הגז‬
‫הטבעי‪ ,‬חוק‬
‫שירותי הובלה‬
‫חוק הגז‬
‫חוק הגז‪ ,‬תקנות‬
‫התעבורה‪,‬‬
‫‪13‬‬
‫התשכ"א‪1961-‬‬
‫)להלן – תקנות‬
‫התעבורה(‬
‫חוק הגז‬
‫‪11‬‬
‫‪ 2.1‬ג‬
‫מכירתו‪ ,‬חלוקתו‬
‫‪ 2.1‬ד‬
‫שינועו‪ ,‬למעט שינוע בצנרת‪ ,‬ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו‬
‫‪+‬‬
‫‪ 2.1‬ה‬
‫תיקון מכלים‬
‫‪+‬‬
‫‪ 2.1‬ו‬
‫חניון למכליות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫תחנת תדלוק בגז‬
‫‪ 2.1‬ז‬
‫‪ 2.2‬דלק לסוגיו‬
‫תחנת דלק ותדלוק‬
‫‪ 2.2‬א‬
‫בית זיקוק‬
‫‪ 2.2‬ב‬
‫‪ 2.2‬ג‬
‫‪ 2.2‬ד‬
‫‪ 2.2‬ה‬
‫‪ 2.2‬ז‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫שינועו‬
‫אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים )אחסנת‬
‫‪14‬‬
‫נפט(‪ ,‬התשל"ז‪1976-‬‬
‫מסופי דלק‬
‫חניון למכליות דלק‬
‫פחם לסוגיו הכנה‪ ,‬עיבוד ואחסון‬
‫תחנת כוח‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫קבוצה ‪ - 3‬חקלאות‪ ,‬בעלי חיים‬
‫‪ 11‬ס"ח התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.55‬‬
‫‪ 12‬ס"ח התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪.222‬‬
‫‪ 13‬ק"ת התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.1425‬‬
‫‪ 14‬ק"ת התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪.126‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חוק שירותי‬
‫הובלה‬
‫תקנות התעבורה‬
‫בית מטבחיים‪ ,‬בית נחירה‪ ,‬בית שחיטה‬
‫‪3.1‬‬
‫‪ 3.2‬בעלי חיים‪ ,‬לרבות ימיים‬
‫גידולם‪ ,‬אחזקתם‪ ,‬טיפול בהם‬
‫‪ 3.2‬א‬
‫הצגתם‪ ,‬מכירתם‬
‫‪ 3.2‬ב‬
‫חניטתם‬
‫‪ 3.2‬ג‬
‫הפקת זירמה‪ ,‬הזרעה מלאכותית‬
‫‪ 3.2‬ד‬
‫מתן שרותי חיטוי‪ ,‬טילוף‪ ,‬כריתת קרנים‪ ,‬הדברת טפילים‬
‫‪ 3.2‬ה‬
‫חיצוניים‬
‫מספרה‬
‫‪ 3.2‬ו‬
‫‪ 3.3‬הדברה‬
‫הדברה תברואית‬
‫‪ 3.3‬א‬
‫הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים‬
‫‪ 3.3‬ב‬
‫‪ 3.4‬חמרי הדברה‪ ,‬חמרי רעל לשימוש חקלאי‬
‫ייצורם‪ ,‬אריזתם‪ ,‬אחסנתם‬
‫‪ 3.4‬א‬
‫מכירתם‬
‫‪ 3.4‬ג‬
‫‪ 3.5‬מזון לבעלי חיים‬
‫ייצורו‪ ,‬עיבודו‬
‫‪ 3.5‬א‬
‫‪ 3.5‬ב‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫אחסונו‪ ,‬אריזתו‪ ,‬הובלתו או חלוקתו‪ ,‬מכירתו‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 3.6‬פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" ‪ -‬כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים )פסדים(‪ ,‬התשמ"א‪1981-‬‬
‫איסופם‪ ,‬הובלתם‬
‫‪ 3.6‬א‬
‫עיבודם‬
‫‪ 3.6‬ב‬
‫מכירתם‬
‫‪ 3.6‬ג‬
‫‪ 3.7‬תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי‬
‫ייצורם‬
‫‪ 3.7‬א‬
‫אחסונם‬
‫‪ 3.7‬ב‬
‫מכירתם או חלוקתם )למעט בתי מרקחת(‬
‫‪ 3.7‬ג‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫קבוצה ‪ - 4‬מזון‬
‫‪ 4.1‬ביצים‬
‫‪ 15‬ק"ת התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.919‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫חוק שירותי‬
‫הובלה‬
‫‪ 4.1‬א‬
‫‪ 4.1‬ב‬
‫‪ 4.1‬ג‬
‫ריכוזן‪ ,‬מיונן ואחסונן‬
‫עיבודן‬
‫מדגרה‬
‫‪ 4.1‬ד‬
‫הובלה‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫חוק שירותי‬
‫הובלה‬
‫‪ 4.2‬בית אוכל ‪ -‬מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו‪ ,‬למעט עסק כמפורט בפריט ‪4.6‬‬
‫בית קפה‪ ,‬מסעדה בהם מבושל‪ ,‬מוכן‪ ,‬מוחזק או מוגש מזון‬
‫‪ 4.2‬א‬
‫מן החי‪ ,‬לרבות דגים‪ ,‬בשר או עוף‪ ,‬לרבות הגשת משקאות‬
‫משכרים לצריכה במקום‬
‫בית אוכל בו אין בישול‪ ,‬הכנה‪ ,‬החזקה או הגשה של מזון‬
‫המכיל מזון מן החי‪ ,‬לרבות דגים‪ ,‬בשר או עוף‪ ,‬למעט נקניק‬
‫‪ 4.2‬ב‬
‫או נקניקיות‪,‬לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום‬
‫הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו‪ ,‬למעט‬
‫‪ 4.2‬ג‬
‫הסעדה כמשמעותה בסעיף ‪ 4.6‬ה‬
‫‪ 4.3‬בית קירור‬
‫לבשר‪ ,‬דגים‪ ,‬עופות‪ ,‬ביצים ומוצריהם‬
‫‪ 4.3‬א‬
‫למזון אחר ומרכיביו‬
‫‪ 4.3‬ב‬
‫‪ 4.4‬בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם‬
‫איסופם‬
‫‪ 4.4‬א‬
‫פירוקם‬
‫‪ 4.4‬ב‬
‫עיבודם‬
‫‪ 4.4‬ג‬
‫אריזתם‬
‫‪ 4.4‬ד‬
‫אחסונם‬
‫‪ 4.4‬ה‬
‫גירומם‬
‫‪ 4.4‬ו‬
‫‪ 4.5‬חלב גלמי‬
‫תחנת איסוף‬
‫‪ 4.5‬א‬
‫הובלתו‬
‫‪ 4.5‬ב‬
‫‪ 4.6‬מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם‬
‫‪ 4.6‬א‬
‫ייצורו‪ ,‬עיבודו‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5 ,1‬‬
‫‪5‬‬
‫תקנות התעבורה‬
‫צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים‬
‫)הסחר במזון‪,‬‬
‫‪ 4.6‬ב‬
‫‪ 4.6‬ג‬
‫אריזתו‬
‫אחסונו‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 4.6‬ד‬
‫הובלתו‪ ,‬הפצתו או חלוקתו‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫הסעדה )קיטרינג( ‪ -‬כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים )תנאים‬
‫‪ 4.6‬ה‬
‫‪17‬‬
‫תברואיים לעסקים ליצור מזון(‪ ,‬התשל"ב‪1972-‬‬
‫‪ 4.7‬מזון לרבות משקאות ‪ -‬מכירתו‬
‫קיוסק‬
‫‪ 4.7‬א‬
‫מרכול ‪ -‬מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או‬
‫ביתי‪ ,‬שאין בו טיפול במזון‪ ,‬כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים‬
‫‪ 4.7‬ב‬
‫‪18‬‬
‫)תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון(‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬
‫אטליז ‪ -‬מכירת בשר‪ ,‬עופות או דגים שאינם קפואים‬
‫‪ 4.7‬ג‬
‫‪ 4.7‬ד‬
‫‪4.8‬‬
‫‪+‬‬
‫מרכול – כמשמעותו בפרט ‪ 4.7‬ב‪ ,‬שיש בו טיפול במזון‬
‫משקאות משכרים ‪ -‬עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך‬
‫צריכה במקום ההגשה‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫ייצורו והחסנתו(‪,‬‬
‫‪16‬‬
‫התשכ"א‪1960-‬‬
‫)להלן – צו סחר(‬
‫צו סחר‬
‫צו סחר‬
‫חוק שירותי‬
‫הובלה‬
‫צו סחר‬
‫‪1‬‬
‫קבוצה ‪ - 5‬מים ופסולת‬
‫‪ 5.1‬אשפה ופסולת‪ ,‬למעט פסולת חומרים מסוכנים‬
‫תחנת מעבר ומיון‬
‫‪ 5.1‬א‬
‫איסופה‪ ,‬הובלתה‬
‫‪ 5.1‬ב‬
‫טיפול בפסולת‪ ,‬לרבות‪ :‬עיבודה‪ ,‬ניצולה‪ ,‬מחזורה‪ ,‬מיונה‪,‬‬
‫‪ 5.1‬ג‬
‫קומפוסטציה‪ ,‬שריפתה‬
‫אתר לסילוק פסולת יבשה‬
‫‪ 5.1‬ד‬
‫אתר לסילוק פסולת מעורבת‪ ,‬לרבות פסדים‬
‫‪ 5.1‬ה‬
‫‪ 5.2‬מי שתייה ‪ -‬מתקן להפקתם ולטיפול בהם‬
‫מתקן התפלת מים‬
‫‪ 5.2‬א‬
‫מי שתייה ‪ -‬מתקן להפקתם ולטיפול בהם‪ ,‬למעט מתקן‬
‫‪ 5.2‬ב‬
‫להתפלתם‬
‫‪ 16‬ק"ת התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.590‬‬
‫‪ 17‬ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;1112‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.58‬‬
‫‪ 18‬ק"ת התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.495‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫תקנות התעבורה‬
‫‪ 5.3‬שפכים וקולחין‬
‫עיבודם‪ ,‬טיהורם‪ ,‬אחסונם‬
‫‪ 5.3‬א‬
‫‪ 5.3‬ג‬
‫הובלתם במיכליות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫קבוצה ‪ - 6‬מסחר ושונות‬
‫‪6.1‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪ 6.8‬קניון‬
‫‪ 6.8‬א‬
‫‪ 6.8‬ב‬
‫‪ 6.9‬רוכלות‬
‫‪ 6.9‬א‬
‫‪ 6.9‬ב‬
‫‪6.12‬‬
‫‪6.13‬‬
‫‪6.14‬‬
‫אחסנה ‪ -‬מקום המיועד לאחסנה‪ ,‬שאינו טעון רישוי לפי פרט‬
‫אחר בתוספת זו‪ ,‬ששטחו ‪ 50‬מ"ר ומעלה‪ ,‬בין מקורה ובין‬
‫שאינו מקורה‪ ,‬למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה‬
‫קמעונאית‪ ,‬שעיקר תכליתו לשרת אותה‬
‫חנות ששטח המכירה בה הוא ‪ 800‬מ"ר לפחות‬
‫מכבסה‪ ,‬ניקוי יבש‪ ,‬לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש‬
‫אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים‬
‫מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים‪,‬‬
‫רכיביהם ‪ -‬ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים‪,‬‬
‫למעט הרכבתם‬
‫פרחים‪ ,‬צמחי נוי‪ ,‬זרעים‪ ,‬שתילים ‪ -‬מקום למכירתם‬
‫ששטחו מעל ‪ 300‬מ"ר‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫ניהולו‬
‫עסק בקניון שאין בו חברת ניהול‪ ,‬שאינו טעון רישוי לפי פרט‬
‫אחר בתוספת זו‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫רוכלות מזון‬
‫רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו‪,‬‬
‫רוכלות אחרת‬
‫עסק של אבזרי מין ‪ -‬מקום למכירתם‪ ,‬השכרתם‪ ,‬הצצה על‬
‫מעשה מיני‬
‫אולפן הקלטות אודיו‬
‫מוצרי טבק לסוגיו ‪ -‬מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון‬
‫רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫קבוצה ‪ - 7‬עינוג ציבורי‪ ,‬נופש וספורט‬
‫‪ 7.1‬אירוח ולינה‬
‫בית מלון‪ ,‬פנסיון‪ ,‬אכסניה וכיו"ב‬
‫‪ 7.1‬א‬
‫השכרת יחידות אירוח למטרת נופש‪ ,‬המלווה במתן שירותים‬
‫לשוכרים‪ ,‬כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה‬
‫‪ 7.1‬ב‬
‫על ארבע‬
‫בית אבות‬
‫‪ 7.1‬ג‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫חוק שירותי‬
‫הובלה‬
‫שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש‬
‫‪ 7.1‬ה‬
‫בתשלום‬
‫גן חיות‪ ,‬ספארי‪ ,‬פינת חי שהכניסה אליה בתשלום‬
‫‪7.2‬‬
‫‪ 7.4‬מים ‪ -‬נופש‬
‫בריכת שחיה‪ ,‬לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה‬
‫ולנופש מים ולרבות המצויה בפארק מים‪ ,‬ולמעט בריכה‬
‫‪ 7.4‬א‬
‫המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש‬
‫פארק מים‪ ,‬מגלשות מים‬
‫‪ 7.4‬ב‬
‫בריכת זרמים )ג'קוזי(‬
‫‪ 7.4‬ג‬
‫מקווה‬
‫‪ 7.4‬ד‬
‫בית מרחץ‪ ,‬מרחצאות‬
‫‪ 7.4‬ה‬
‫מכון כושר‪ ,‬למעט מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת‬
‫ספורט ארגון ספורט‪ ,‬התאחדות או איגוד‪ ,‬כמשמעותם בחוק‬
‫הספורט‪ ,‬התשמ"ח‪ ,191988-‬והמשמש את ספורטאיהם בלבד‪,‬‬
‫או בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה‪ ,‬המשמש‬
‫את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד‪ ,‬ולמעט‬
‫‪7.5‬‬
‫מכון כושר המצוי במתחם בית משותף‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪52‬‬
‫‪20‬‬
‫לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪ , 1969-‬או במקום עבודה‪ ,‬שבו‬
‫מספר העובדים בבנין או במתחם אינו עולה על ‪ ,1,000‬ובלבד‬
‫שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף‬
‫או עובדי המקום בלבד‬
‫משחקים‪ ,‬כמשמעותם בסעיף ‪2‬ב)ב( לחוק ‪ -‬מקום לעריכתם‬
‫‪7.6‬‬
‫‪ 7.7‬עינוג ציבורי‬
‫מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע‪ ,‬ללא מזון‬
‫‪ 7.7‬א‬
‫קולנוע‪ ,‬תיאטרון‬
‫‪ 7.7‬ב‬
‫קרקס‬
‫‪ 7.7‬ג‬
‫אצטדיון‪ ,‬אולם ספורט‪ ,‬שמספר המושבים הקבועים בו הוא‬
‫מעל ‪ ,500‬למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד‬
‫‪ 7.7‬ד‬
‫בלבד‬
‫אמפיתיאטרון‪ ,‬מקום אחר לעריכת אירועי תרבות‪ ,‬בידור‬
‫‪ 7.7‬ה‬
‫וספורט תחת כיפת השמים‬
‫דיסקוטק‬
‫‪ 7.7‬ו‬
‫‪ 19‬ס"ח התשמ"ח‪ ,‬עמ' ‪.122‬‬
‫‪ 20‬ס"ח תשכ"ט‪ ,‬עמ' ‪.259‬‬
‫‪ 21‬ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.110‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪5‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 31‬ביולי‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חוק מכוני כושר‬
‫)רישוי ופיקוח(‪,‬‬
‫‪21‬‬
‫התשנ"ד‪1994-‬‬
‫‪ 7.7‬ז‬
‫יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע‬
‫‪ 7.7‬ח‬
‫כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי‬
‫‪ 7.7‬ט‬
‫‪ 7.7‬י‬
‫מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים‬
‫יריד מזון‬
‫אצטדיון‪ ,‬אולם ספורט‪ ,‬שמספר המושבים הקבועים בו הוא‬
‫עד ‪ ,500‬למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד‬
‫ואולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל‬
‫‪ 7.7‬יא‬
‫‪7.8‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪ 22‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,20‬עמ' ‪.443‬‬
‫‪ 23‬ס"ח התשס"ד‪ ,‬עמ' ‪.456‬‬
‫‪ 24‬ק"ת התשמ"ג‪ ,‬עמ' ‪.387‬‬
‫‪ 25‬ק"ת התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.38‬‬
‫‪ 26‬ס"ח התש"ן‪ ,‬עמ' ‪.155‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 31‬ביולי‬
‫‪+‬‬
‫קייטנה‪ ,‬מחנה נוער‬
‫אולם‪ ,‬גן שמחות ואירועים‪ ,‬לרבות הגשת משקאות משכרים‬
‫‪7.9‬‬
‫‪ 7.10‬שעשועים‬
‫מתקני שעשועים‬
‫‪ 7.10‬א‬
‫לונה פארק‬
‫‪ 7.10‬ב‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פקודת הנמלים‪,‬‬
‫]נוסח חדש[‪,‬‬
‫‪22‬‬
‫התשל"א‪1971-‬‬
‫)להלן – פקודת‬
‫הנמלים(‪ ,‬חוק‬
‫רשות הספנות‬
‫והנמלים‪,‬‬
‫התשס"ד‪,232004-‬‬
‫תקנות הנמלים‬
‫)בטיחות השיט(‪,‬‬
‫‪24‬‬
‫התשמ"ג‪1982-‬‬
‫)להלן ‪ -‬תקנות‬
‫הנמלים )בטיחות‬
‫השיט((‪ ,‬תקנות‬
‫הנמלים )מעגנות(‪,‬‬
‫‪25‬‬
‫התשע"א‪2010-‬‬
‫)להלן – תקנות‬
‫הנמלים )מעגנות((‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫חוק הקייטנות‬
‫)רישוי ופיקוח(‪,‬‬
‫‪26‬‬
‫התש"ן‪1990-‬‬
‫‪ 7.11‬ספורט מוטורי‬
‫הקמה‪ ,‬ניהול‪ ,‬הפעלה‪ ,‬טיפול בכלי תחרותי‪ ,‬כהגדרתו בחוק‬
‫‪ 7.11‬א‬
‫הנהיגה הספורטיבית‪ ,‬התשס"ו‪) 272005-‬להלן – חוק הנהיגה‬
‫הספורטיבית(‪ -‬במסלול מירוץ קבוע‪ ,‬כהגדרתו שם‬
‫הקמה‪ ,‬ניהול‪ ,‬הפעלה‪ ,‬טיפול בכלי תחרותי במסלול מירוץ‬
‫‪ 7.11‬ב‬
‫ארעי‪ ,‬כהגדרתו בחוק הנהיגה הספורטיבית‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪1‬‬
‫קבוצה ‪ - 8‬רכב ותעבורה‬
‫‪8.2‬‬
‫העברת רכב ממקום למקום בגרירה‪ ,‬הובלה או בכל דרך‬
‫אחרת‪ ,‬וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו‬
‫לרבות משרד‬
‫‪ 8.3‬הובלה‬
‫כספים‪ ,‬יהלומים‪ ,‬תכשיטים‪ ,‬ניירות ערך ודברי ערך אחרים‬
‫‪ 8.3‬א‬
‫הובלה אחרת )ארבעה כלי רכב ומעלה( וכן מקום המשמש‬
‫‪ 8.3‬ב‬
‫לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד‬
‫‪ 8.4‬הסעת נוסעים‬
‫‪ 8.4‬א‬
‫‪ 8.4‬ב‬
‫‪ 8.4‬ג‬
‫‪ 8.4‬ד‬
‫‪8.5‬‬
‫הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה‬
‫בו‬
‫תחנה מרכזית‪ ,‬כהגדרתה בפקודת התעבורה‪ ,‬תחנת רכבת‬
‫מרכזית‬
‫תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו‬
‫תחנת רכבת תת‪-‬קרקעית‬
‫כלי טיס לסוגיהם ‪ -‬יצורם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬שיפוצם‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫חוק שירותי‬
‫הובלה‬
‫צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים‬
‫)הסעת סיור‪,‬‬
‫הסעה מיוחדת‬
‫והשכרת רכב(‪,‬‬
‫‪28‬‬
‫התשמ"ה‪1985-‬‬
‫פקודת‬
‫‪29‬‬
‫התעבורה‬
‫תקנות התעבורה‬
‫חוק הטיס‪,‬‬
‫התשע"א‪2011-‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 8.6‬כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(‪ ,‬למעט חלקים משומשים‬
‫‪ 8.6‬א‬
‫מכירתם‪ ,‬השכרתם‪ ,‬תיווך בהם‪ ,‬למעט אולם תצוגה לכלי רכב‬
‫חדשים‬
‫‪ 27‬ס"ח התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.110‬‬
‫‪ 28‬ק"ת התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪.1164‬‬
‫‪ 29‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,7‬עמ' ‪.173‬‬
‫‪ 30‬ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.830‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫תקנות התעבורה‪,‬‬
‫צו יבוא חופשי‪,‬‬
‫התשע"א‪,312011-‬‬
‫צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים‬
‫)יבוא רכב ומתן‬
‫שירותים לרכב(‪,‬‬
‫‪32‬‬
‫התשל"ט‪1978-‬‬
‫‪ 8.6‬ב‬
‫‪ 8.6‬ג‬
‫‪ 8.6‬ד‬
‫‪ 8.6‬ו‬
‫חניון בתשלום‪ ,‬חניון ששטחו מעל ‪ 500‬מ"ר המשמש באי‬
‫מרכז מסחרי הסמוך לו‪ ,‬למעט חניון כמפורט בסעיף ‪ 8.6‬ז'‬
‫רחיצתם‬
‫התקנת אביזרים בהם‪ ,‬לרבות מערכות קול ואזעקה‬
‫‪+‬‬
‫ייצורם‪ ,‬שיפוצם‬
‫‪+‬‬
‫חניון מקורה או תת‪-‬קרקעי‪ ,‬ששטחו מעל ‪ 500‬מ"ר‬
‫‪ 8.6‬ז‬
‫‪ 8.7‬כלי רכב‪ ,‬ציוד מכני הנדסי )צמ"ה( ‪ -‬חלקים משומשים‬
‫‪ 8.7‬א‬
‫מכירתם‪ ,‬אחסנתם‬
‫‪ 31‬ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.104‬‬
‫‪ 32‬ק"ת התשל"ט‪ ,‬עמ' ‪.124‬‬
‫‪ 33‬ק"ת התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪.1616‬‬
‫‪ 34‬ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.290‬‬
‫‪ 35‬ק"ת התשמ"ג‪ ,‬עמ' ‪.1090‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים‬
‫)ייצור רכב‬
‫והרכבתו(‪,‬‬
‫‪33‬‬
‫התשכ"ז‪1967-‬‬
‫חוק הגבלת‬
‫השימוש ורישום‬
‫פעולות בחלקי‬
‫רכב משומשים‬
‫)מניעת גניבות(‪,‬‬
‫‪34‬‬
‫התשנ"ח‪1998-‬‬
‫)להלן – חוק‬
‫הגבלת השימוש(‪,‬‬
‫צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים‬
‫)ייצור מוצרי‬
‫תעבורה והסחר‬
‫בהם(‪ ,‬התשמ"ג‪-‬‬
‫‪ ,351982‬בתחומי‬
‫נמל ‪ -‬חוק רשות‬
‫הספנות והנמלים‪,‬‬
‫‪ 8.7‬ב‬
‫פירוקם מהרכב‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫פקודת הנמלים‪,‬‬
‫תקנות הנמלים‬
‫חוק הגבלת‬
‫השימוש‬
‫‪ 8.8‬כלי שיט‬
‫‪ 8.8‬א‬
‫השכרתם‪ ,‬אחסנתם‬
‫‪+‬‬
‫‪ 8.8‬ג‬
‫מעגנה‬
‫‪+‬‬
‫‪ 8.8‬ד‬
‫ייצורם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬שיפוצם‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪15‬‬
‫תקנות הנמלים‬
‫)מעגנות(‪ ,‬תקנות‬
‫הנמלים )בטיחות‬
‫השיט(‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫פקודת הנמלים‪,‬‬
‫תקנות הנמלים‬
‫)מעגנות(‪ ,‬לגבי‬
‫מתן אישורים‬
‫הנדסיים ואישורי‬
‫פעולה לביצוע‬
‫בנייה או שינויים‬
‫בכלי שיט ‪ -‬תקנות‬
‫הספנות )כלי שיט(‬
‫)בניה ורכישה של‬
‫כלי שיט‬
‫ומשכנתאות‬
‫עליהם(‪ ,‬התשס"ב‪-‬‬
‫‪36‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪ 8.9‬מוסך ‪ -‬מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב‪ ,‬צמ"ה וחלקיהם‪ ,‬לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי‬
‫‪ 8.9‬א‬
‫מכונאות כללית‪ ,‬פחחות וצביעה )לרבות כלי רכב המונעים‬
‫בגז(‬
‫‪ 8.9‬ב‬
‫‪ 8.9‬ד‬
‫חשמלאות‬
‫תיקון תקרים‬
‫‪ 36‬ק"ת התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.396‬‬
‫‪ 37‬ק"ת התש"ל‪ ,‬עמ' ‪.2186‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים‬
‫)מוסכים ומפעלים‬
‫לכלי רכב(‪,‬‬
‫‪37‬‬
‫התש"ל‪1970-‬‬
‫)להלן – צו‬
‫המוסכים(‬
‫צו המוסכים‬
‫צו המוסכים‬
‫‪ 8.9‬ה‬
‫‪ 8.9‬ו‬
‫זגגות‬
‫טיפול אחר ברכב‬
‫‪8.11‬‬
‫רכבל‬
‫‪8.12‬‬
‫מרכז תחזוקה לרכבות‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫]‪[+‬‬
‫קבוצה ‪ - 9‬שרותי שמירה ואבטחה‪ ,‬נשק ותחמושת‬
‫‪ 9.1‬כלי נשק ותחמושת‬
‫מכירתם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬אחסנתם )אחסנת מעל ‪ 20‬כלי ירייה ו‪-‬‬
‫‪ 9.1‬א‬
‫‪ 100,000‬כדורים(‬
‫מטווח ירי‬
‫‪ 9.1‬ב‬
‫ייצורם‬
‫‪ 9.1‬ג‬
‫שרותי שמירה או איתור ‪ -‬מוקד בקרה אלקטרוני‬
‫‪9.4‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫קבוצה ‪ - 10‬תעשיה‪ ,‬מלאכה‪ ,‬כימיה ומחצבים‬
‫‪+‬‬
‫אבני חן‪ ,‬יהלומים ‪ -‬ליטושם‪ ,‬עיבודם‬
‫‪10.1‬‬
‫אבנים‪ ,‬מחצבים‪ ,‬מינרלים ‪ -‬חציבה‪ ,‬כרייה‪ ,‬גריסה )לרבות‬
‫‪+‬‬
‫‪10.2‬‬
‫מגרסה ניידת(‪ ,‬עיבוד ושינוע‬
‫‪+‬‬
‫בית דפוס‬
‫‪10.3‬‬
‫‪ 10.4‬טקסטיל‪ ,‬דברי הלבשה‬
‫‪+‬‬
‫ייצור‪ ,‬צביעה‪ ,‬אשפרה‪ ,‬הדפסה‬
‫‪ 10.4‬א‬
‫גזירה‪ ,‬תפירה‬
‫‪ 10.4‬ב‬
‫‪+‬‬
‫דברי הנעלה ‪ -‬ייצורם‬
‫‪10.5‬‬
‫‪ 10.6‬דשנים‬
‫‪+‬‬
‫ייצורם‬
‫‪ 10.6‬א‬
‫‪+‬‬
‫אחסונם‬
‫‪ 10.6‬ב‬
‫‪ 10.7‬חמרי גלם לבנייה‪ ,‬מוצרי בנייה מוגמרים‪ ,‬מלט‪ ,‬בטון‪ ,‬אספלט‪ ,‬זפת ומוצריהם‬
‫‪+‬‬
‫הכנתם‪ ,‬ייצורם‪ ,‬עיבודם‬
‫‪ 10.7‬א‬
‫אחסונם‪ ,‬מכירתם‪ ,‬למעט אולם תצוגה בלבד‬
‫‪ 10.7‬ב‬
‫‪ 10.8‬חמרי חיטוי או ניקוי‬
‫‪+‬‬
‫ייצורם‪ ,‬אריזתם‬
‫‪ 10.8‬א‬
‫‪ 38‬ק"ת התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪.1884‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫צו הפיקוח על‬
‫צרכים ושירותים‬
‫)הפעלת רכבל(‪,‬‬
‫‪38‬‬
‫התשכ"ח‪1968-‬‬
‫‪ 10.8‬ב‬
‫‪10.9‬‬
‫אחסונם שלא לצורך מכירה במקום‬
‫חומר גלם‪ ,‬מוצר‪ ,‬מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי‬
‫פרט אחר בתוספת זו ‪ -‬ייצורו‪ ,‬עיבודו‪ ,‬צביעתו‪ ,‬הרכבתו‪,‬‬
‫ציפויו‪ ,‬השחזתו‪ ,‬הדפסה עליו‪ ,‬תיקונו‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 10.10‬חומרים מסוכנים‪ ,‬כהגדרתם בחוק החמרים המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪ ,391993-‬לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים‬
‫‪ 10.10‬א‬
‫‪ 10.10‬ב‬
‫‪ 10.10‬ג‬
‫ייצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬מחזורם‬
‫אחסונם‬
‫מכירתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.10‬ד‬
‫איסופם‪ ,‬שינועם‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.10‬ה‬
‫‪ 10.10‬ו‬
‫‪ 10.10‬ז‬
‫טיפול באריזות משומשות‬
‫טיפול בפסולת‬
‫תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪[+‬‬
‫חוק שירותי‬
‫הובלה‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 10.11‬חומרי נפץ‪ ,‬כהגדרתם בחוק חמרי נפץ‪ ,‬התשי"ד‪ ,401954-‬מוצרים המכילים חומרי נפץ‪ ,‬זיקוקין די‪-‬נור‬
‫‪ 10.11‬א‬
‫‪ 10.11‬ב‬
‫ייצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬פיתוחם‬
‫מכירתם‪ ,‬אחסנתם‪ ,‬אריזתם‬
‫‪ 10.11‬ג‬
‫שינועם‪ ,‬הובלתם‪ ,‬איסופם‬
‫מחזורם‪ ,‬הנצלתם‬
‫‪ 10.11‬ד‬
‫‪ 10.11‬ה השמדתם‪ ,‬אתר להשמדתם‬
‫בחינתם‪ ,‬אתר לבחינתם‬
‫‪ 10.11‬ו‬
‫מרפדייה‬
‫‪10.13‬‬
‫‪ 10.14‬מתכת‪ ,‬מוצריה‪ ,‬מוצרים בעלי מרכיב מתכתי‪ ,‬גרוטאות מתכת‬
‫‪ 10.14‬א ייצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬יציקתם‪ ,‬ציפויים‪ ,‬ניקויים‪ ,‬צביעתם‬
‫פחחות‪ ,‬למעט פחחות רכב‬
‫‪ 10.14‬ב‬
‫מסגריה‬
‫‪ 10.14‬ג‬
‫ייצור שלטים‬
‫‪10.14‬ד‬
‫‪ 10.14‬ה אחסנת מתכת‪ ,‬סחר במתכת‬
‫‪ 39‬ס"ח התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.28‬‬
‫‪ 40‬ס"ח התשי"ד‪ ,‬עמ' ‪.64‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫חוק שירותי‬
‫הובלה‬
‫]‪[+‬‬
‫הרכבתם‬
‫‪ 10.14‬ו‬
‫‪ 10.16‬עץ ומוצריו‬
‫‪15‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.16‬א‬
‫עיבוד‪ ,‬ייצור‪ ,‬צביעה‪ ,‬ציפוי‪ ,‬חיסום וחיטוי‪ ,‬לרבות נגריה‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪–1‬‬
‫חלקי‬
‫)לנגריה(‬
‫‪ 10.16‬ג‬
‫‪10.20‬‬
‫אחסונו ומכירתו‬
‫פלסטיק ומוצריו‪ :‬ייצור‪ ,‬עיבוד‪ ,‬מחזור‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫___________‬
‫_________ התשע"ב‬
‫אליהו ישי‬
‫)___________‪(2012‬‬
‫שר הפנים‬
‫)חמ ‪(3-502 -‬‬
‫דברי הסבר‬
‫כללי‬
‫צו זה מותקן מכוח סמכויותיו של שר הפנים לפי חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪) 1968-‬להלן‪" -‬חוק רישוי עסקים"(‪ .‬בצו זה מבוקש לבטל את צו רישוי עסקים )עסקים‬
‫טעונים רישוי(‪ ,‬התשנ"ה‪ ,1995-‬ואת צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר(‪ ,‬התשל"ד‪ ,1974-‬ותחת זאת לקבוע צו חדש המסדיר את סוגי העסקים‬
‫טעוני הרישוי‪ ,‬תוך התאמתו להוראות חוק רישוי עסקים )תיקון מס' ‪ ,(27‬התשע"א‪) 2010-‬להלן – "התיקון לחוק רישוי עסקים" או "התיקון לחוק"(‪.‬‬
‫להלן עיקר העניינים המוסדרים בצו‪ :‬סוגי עסקים טעוני רישוי‪ ,‬סוגי עסקים להם ניתן לתת היתר מזורז‪ ,‬סוגי עסקים להם נותני אישור אינם נדרשים לפרסם מפרט‬
‫אחיד‪ ,‬קביעה בצו את תקופות הרישיון בשנים לכל סוג עסק‪) ,‬במקום קביעתן בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(‪ ,‬התשס"א‪) 2000-‬להלן – תקנות רישוי‬
‫עסקים(‪ ,‬וקביעת החיקוקים אחרים שמתן רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים מותנה ברישוי לפיהם )במקום קביעתם בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי לפי‬
‫חיקוק אחר(‪ ,‬התשל"ד‪.(1974-‬‬
‫הצו החדש כולל רפורמה משמעותית המקלה על בעלי עסקים‪ ,‬שעיקרה – איחוד סוגי עסקים טעוני רישוי )באופן החוסך באגרת רישוי לבעלי עסקים(‪ ,‬צמצום‬
‫הגדרות עסקים טעוני רישוי שאין עוד צורך ברישוי שלהם )כך שחלק מהעסקים טעוני הרישוי לא ידרשו עוד רישוי(‪ ,‬לצד קביעת סוגי עסקים חדשים טעוני רישוי‪,‬‬
‫שהעיסוק בהם חדש או שמאפייניהם מצריכים הפיכתם לטעוני רישוי‪ ,‬צמצום מעורבות נותני אישור בהליך רישוי של עסקים שמעורבותם אינה נדרשת בשל מאפייני‬
‫הסיכון בעיסוק‪ ,‬לצד הרחבת מעורבות של נותני אישור בהליך של רישוי עסקים בהם מעורבותם נדרשת לשם הבטחת מטרות הרישוי השונות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הצו החדש כולל רפורמה משמעותית בתקופות הרישוי באופן שיאפשר פיקוח מתאים יותר של רשות הרישוי ונותני האישור בהתאם לאופי הסיכון של העסק‪.‬‬
‫כך‪ ,‬לגבי חלק מסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי‪ ,‬בעוד שבסוגי עסקים אחרים צומצמה תקופת הרישוי מרישוי לצמיתות לתקופות קצרות יותר בהתאם‬
‫לסיכונים שהתפתחו באותם עסקים במהלך השנים‪.‬‬
‫סעיף ‪ -1-2‬קביעת עסקים טעוני רישוי‬
‫הצו קובע בטור ב' לתוספת את סוגי העסקים טעוני הרישוי‪ ,‬בעוד שבטור ג' קבועים נותני האישור אשר מעורבותם נדרשת בעת הליך הרישוי‪ ,‬לרבות מידת‬
‫מעורבותם‪.‬‬
‫סעיף ‪ – 3‬היתר מזורז‬
‫הצו קובע בטור ד' לתוספת‪ ,‬לאילו סוגי עסקים טעוני רישוי ניתן לתת היתר מזורז‪ ,‬שהנו הליך רישוי מהיר שנקבע בתיקון לחוק‪.‬‬
‫סעיפים ‪ 4‬ו‪ – 5-‬מפרט אחיד‬
‫סעיף ‪ 4‬קובע כי ככלל יפרסמו נותני האישור מפרט אחיד לכל עסק טעון אישור המפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים מטעם נותן האישור לשם קבלת רישיון‬
‫עסק‪ .‬סעיף ‪ 5‬קובע את החריג לכלל‪ ,‬לפיו היה וסומן בטור ה' לתוספת מספר המסמל נותן אישור מסוים‪ ,‬אותו נותן אישור פטור מלפרסם מפרט אחיד לאותו סוג‬
‫עסק‪ ,‬או שנדרש הוא לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד‪ ,‬אם מופיעה המילה חלקי בטור‪.‬‬
‫סעיף ‪ – 6‬תוקף הרישיון‬
‫הצו קובע בטור ו' לתוספת את מספר שנות התוקף של הרישיון‪ .‬בנוסף‪ ,‬לגבי רישיון לשנה אחת‪ ,‬לפי תקנה ‪ 21‬לתקנות רישוי עסקים יהא תוקף הרישיון עד ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן הרישיון‪ ,‬וזאת‪ ,‬אלא אם נקבע בטור ו' לתוספת מועד אחר לפיו יסתיים תוקף הרישיון בטרם ליום ‪ 31‬בדצמבר‪.‬‬
‫סעיף ‪ – 7‬חיקוק אחר‬
‫הצו קובע בטור ז' לתוספת רשימת חיקוקים אחרים הקובעים חובת רישוי לפי דין אחר‪ ,‬ושעמידה בהם מהווה תנאי לקבלת רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים‪.‬‬
‫סעיף ‪ – 9‬תחילה‬
‫תחילתו של הצו תהיה במועד התחילה של התיקון לתקנות רישוי עסקים‪ ,‬מאחר והתקנות והצו שלובים זה בזה‪ ,‬דבר המצריך כניסתם לתוקף בעת ובעונה אחת‪.‬‬
‫סעיף ‪ – 10‬הוראת מעבר‬
‫על מנת לאפשר לעסקים להסתגל לקיצור תקופת הרישיון שלהם‪ ,‬נקבעה בצו הוראת מעבר‪ ,‬לפיה‪ ,‬תוקף הרישיון יפקע שלוש שנים לאחר הכניסה לתוקף של הצו‪.‬‬
‫תוך שלושה חודשים ממועד הכניסה לתוקף של הצו יודיעו רשויות הרישוי לבעלי הרישיונות על מועד פקיעת התוקף של הרישיונות‪ .‬חידוש הרישיונות ייעשה לפי‬
‫פרק ח' לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(‪.‬‬
‫לגבי עסקים שתקופת הרישיון שלהם התארכה‪ ,‬נקבע כי ההארכה תחול לגבי רישיונות שיינתנו או יחודשו החל ביום התחילה‪.‬‬
‫אם בעקבות קביעתו בצו של סוג עסק טעון רישוי חדש או שינוי בהגדרה של עסק טעון רישוי‪ ,‬עסק שבעבר לא היה טעון רישוי‪ ,‬הפך להיות טעון רישוי‪ ,‬על בעל העסק‬
‫להגיש בקשה לרישיון עסק‪ ,‬היתר זמני או היתר מזורז בתוך ‪ 90‬ימים מיום התחילה‪ .‬עד להחלטה בבקשה ייראה המבקש כבעל היתר זמני לאותו סוג עסק‪.‬‬
‫אם בעקבות איחוד או פיצול של סוגי עסקים טעוני רישוי בצו החדש‪ ,‬השתנה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי‪ ,‬ייראה בעל הרישיון או ההיתר הזמני כבעל‬
‫רישיון או היתר לפי המספר הסידורי החדש‪ ,‬עד תום תקופת הרישיון‪.‬‬

Similar documents