עיונים בביטחון לאומי גליון מספר 7

Transcription

עיונים בביטחון לאומי גליון מספר 7
‫מוקדש לזכרו של יעקב שח‪,‬‬
‫איש שירות הביטחו הכללי‬
‫ובוגר המכללה לביטחו לאומי‪ ,‬צה"ל‪,‬‬
‫שנפטר בטר עת‬
‫המרכז לחקר הביטחו הלאומי באוניברסיטת חיפה והמכללה לביטחו לאומי‪ ,‬צה"ל‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו‬
‫של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫יעקב שח‬
‫"עיוני בביטחו לאומי"‬
‫עריכה‪ :‬פנחס יחזקאלי‬
‫עריכה לשונית‪ :‬נאוה גרוסמאלוני‬
‫סיוע טכני‪ :‬רונית ברוקס וליאור בדיחי‬
‫עיצוב עטיפה‪ :‬עומר רסיסי‬
‫הגיליו מוקדש לחיבורו של יעקב שח זכרו לברכה‪ ,‬איש שירות הביטחו הכללי‪ ,‬בוגר המכללה‬
‫ומוסמ המחלקה למדע המדינה באוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫המרכז לחקר הביטחו הלאומי באוניברסיטת חיפה‬
‫ראש המרכז‪ :‬פרופסור גבריאל בדור‬
‫סג ראש המרכז וראש הקתדרה לגיאואסטרטגיה‪ :‬פרופסור ארנו סופר‬
‫מרכזת‪ :‬רחל סויסה‬
‫המרכז לחקר הביטחו הלאומי החל לפעול באוניברסיטת חיפה בשנת ‪ ,2000‬בראשות של‬
‫פרופסור גבריאל בדור מהחוג למדע המדינה ופרופסור ארנו סופר מהחוג לגיאוגרפיה‪ .‬צוות‬
‫החוקרי של המרכז מגוו‪ ,‬והוא משלב חוקרי בכירי מתחומי האקדמיה ע אנשי שטח רבי‬
‫ניסיו מזרועות הביטחו השונות‪ .‬הצוות עוסק בהכשרת הקרקע לפעילות המחקרית של המרכז‬
‫בתחו התיאורטי ובתחומי שוני של המחקר היישומי‪ .‬אופיו הרב תחומי של המרכז תור‬
‫תרומה נכבדה להבנת מושג הביטחו הלאומי במובנו הרחב‪ ,‬בראייה כלל מערכתית ורב תחומית‪.‬‬
‫בנוס! לתוכניות המחקר‪ ,‬מקיי המרכז פעילות במסגרת ימי עיו וכנסי‪ ,‬תו שילוב של אנשי‬
‫מחקר ומומחי מהאר" ומהעול‪ ,‬ומוציא לאור פרסומי‪ .‬פעילויות המרכז ופרסומיו מיועדי‬
‫לקהלי יעד מגווני‪ :‬אנשי אקדמיה ומעש‪ ,‬העוסקי באופ שוט! בביטחו הלאומי‪ ,‬כמו ג‬
‫הציבור המשכיל‪ ,‬המבקש להעמיק את ידיעותיו והבנתו בתחו‪.‬‬
‫אוניברסיטת חיפה‪ ,‬הר הכרמל‪ ,‬חיפה‪ ,31905 ,‬טל'‪048288145 :‬‬
‫צבא ההגנה לישראל‪ ,‬המכללה לביטחו לאומי‬
‫מפקד המכללה‪ :‬אלו! איל ב ראוב‬
‫מדרי( ראשי‪ :‬תת אלו! במילואי ד"ר יוס! ב ארי‬
‫מדריכי‪ :‬אלו! משנה עפרה ב ישי‪ ,‬תת גונדר איל גובר‪ ,‬אלו! משנה פנחס יונגמ‪,‬‬
‫ניצב משנה ד"ר פנחס יחזקאלי‪ ,‬מר אלי ירושלמי‪ ,‬מר ארתור קול‬
‫סגל אקדמי‪ :‬פרופסור גבריאל בדור‪ ,‬פרופסור אסא כשר‪ ,‬פרופסור עזרא סד‪,‬‬
‫פרופסור ארנו סופר‬
‫המכללה לביטחו לאומי משמשת מוסד ללימוד מקי! ומעמיק של הביטחו הלאומי‪ ,‬על‬
‫כל מרכיבי העוצמה והחולשה שלו ויחסי הגומלי ביניה‪ .‬מכללות לביטחו לאומי‬
‫קיימות במרבית מדינות העול‪ ,‬שהכירו בצור לקיי מוסד ללימודי מדיניי צבאיי‬
‫עבור הרמה הבכירה של הקצונה והממשל האזרחי‪ .‬המכללה הוקמה מכוח החלטות‬
‫ממשלה מה ‪ ,22.7.1962‬ומה ‪ .23.5.1976‬על פי ההחלטה האחרונה‪ ,‬נועדה המכללה‬
‫לביטחו לאומי להיות "… המוסד הגבוה ללימוד‪ ,‬לעיו ולמחקר בבעיות הביטחו‬
‫הלאומי של מדינת ישראל‪ ."..‬תלמידי המכללה‪ ,‬העומדי בהצלחה בדרישות התוכנית‪,‬‬
‫מקבלי בתו שנת לימודי אינטנסיבית תעודת בוגר המכללה לביטחו לאומי‪ ,‬מטע‬
‫המכללה‪ ,‬ותעודת מוסמ לתואר שני במדע המדינה‪ ,‬במגמת הביטחו הלאומי‪,‬‬
‫מאוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫הלימודי במכללה מפתחי בתלמידי‪ ,‬מקרב הקצונה הבכירה של צה"ל והפקידות‬
‫הבכירה של מערכת הביטחו והממשל‪ ,‬ראייה כוללת ומשולבת של מירב הגורמי‪,‬‬
‫התנאי והנתוני‪ ,‬הקובעי את מעמדה הביטחוני של ישראל‪ ,‬ברגיעה ובמלחמה‪ ,‬היו‬
‫ובעתיד הנראה לעי‪.‬‬
‫מחנה דיי‪ ,‬גלילות‪ ,‬ד"צ ‪ ,02624‬צה"ל‪ ,‬טל'‪037603526 :‬‬
‫תוכ הענייני‬
‫מבוא‬
‫‪9‬‬
‫‪" – Ch.K‬מג וחרב" של המהפכה‬
‫‪10‬‬
‫דזרז'ינסקי ושיטותיו‬
‫‪11‬‬
‫קשר השגרירי‬
‫‪14‬‬
‫הטרור האדו והקמת ה ‪G.P.U.‬‬
‫‪15‬‬
‫ה ‪ K.R.O.‬ומבצעיו בשנות העשרי‬
‫‪16‬‬
‫מבצע "סינדיקט ‪"2‬‬
‫‪18‬‬
‫מבצע "טרסט"‬
‫‪20‬‬
‫חטיפות וחיסולי‬
‫‪22‬‬
‫מותו של מייסד‬
‫‪23‬‬
‫משפטי ראווה ראשוני‬
‫‪24‬‬
‫מודיעי החו" – צעדי ראשוני‬
‫‪26‬‬
‫כישלונות ראשוני‬
‫‪28‬‬
‫הגיוסי הגדולי‬
‫‪30‬‬
‫שנות הטרור הגדול‬
‫‪32‬‬
‫רצח קירוב‬
‫‪32‬‬
‫מרח" דמי‬
‫‪34‬‬
‫הטרור מכה ב ‪N.K.V.D.‬‬
‫‪35‬‬
‫על ס! המלחמה‬
‫‪37‬‬
‫מודיעי החו" מתאושש‬
‫‪39‬‬
‫הרשת הגרמנית‬
‫‪40‬‬
‫"חמישיית קיימברידג'"‬
‫‪41‬‬
‫סופו של "האויב המר"‬
‫‪42‬‬
‫המלחמה‬
‫‪44‬‬
‫מפולת המער בגרמניה‬
‫‪46‬‬
‫אנגליה וארצות הברית‬
‫‪47‬‬
‫ראשית ריגול האטו‬
‫‪48‬‬
‫"המלחמה הקרה" – עיד סטאלי‬
‫‪49‬‬
‫‪ K.I.‬הניסיו הכושל‬
‫‪51‬‬
‫תקלות מביכות‬
‫‪52‬‬
‫מבצע "ונונה"‬
‫‪55‬‬
‫סופה של ה"חמישיה"‬
‫‪56‬‬
‫החדירה לתו ה ‪B.N.D.‬‬
‫‪58‬‬
‫מותו של סטאלי והזעזוע הגדול‬
‫‪59‬‬
‫מ ‪ M.G.B.‬ל ‪K.G.B.‬‬
‫‪60‬‬
‫רודול! אבל ראש השלוחה הבלתי לגאלית בארצות‬
‫הברית‬
‫‪60‬‬
‫ג'ורג' בלייק ו"ב" – הפעילות באנגליה‬
‫‪61‬‬
‫אנשי הקומסומול בראשות ה ‪K.G.B.‬‬
‫‪63‬‬
‫שנות השבעי והשמוני של המאה העשרי‬
‫תנופה מול סטגנציה‬
‫‪64‬‬
‫אנדרופוב כראש ה ‪K.G.B.‬‬
‫‪64‬‬
‫החדירה העמוקה לתו המודיעי האמריקאי‬
‫‪66‬‬
‫צרות באנגליה‬
‫‪68‬‬
‫בסי זה אחרת‬
‫‪68‬‬
‫ה ‪ C.I.A.‬משיב מלחמה‬
‫‪69‬‬
‫פעילות ה ‪ K.G.B.‬בתו ברית המועצות‬
‫‪70‬‬
‫צרות במזרח אירופה‬
‫‪72‬‬
‫סו! עיד ה ‪K.G.B.‬‬
‫‪73‬‬
‫ה ‪ K.G.B.‬והפרסטרויקה‬
‫‪74‬‬
‫ניסיו ההפיכה באוגוסט‬
‫‪75‬‬
‫סו! דבר‬
‫‪77‬‬
‫יעקב שח‬
‫מבוא‬
‫לאור כל שנות פעילותה של היחידה לסיכול ריגול סובייטי בשירות הביטחו הכללי‪,‬‬
‫היה ה ‪ K.G.B.‬היריב המודיעיני העיקרי שלה‪ .‬בכ לא היה מצבנו שונה מיתר שירותי‬
‫הביטחו של מדינות המערב‪ .‬שמו של ה ‪ ,K.G.B.‬שצמח בראשית מהפכת אוקטובר‬
‫‪ ,1917‬יצא למרחוק ברחבי תבל בשל מעלליו‪ .‬הוא הטיל אימה לא רק על עמי ברית‬
‫המועצות‪ ,‬אלא ג על מדינות מזרח אירופה‪ ,‬עליה השתלטה ברית המועצות בעקבות‬
‫מלחמת העול השניה‪ .‬פעילותו המודיעינית א! שלחה זרועותיה למערב ולעול‬
‫השלישי‪.‬‬
‫מטרת חיבור זה היא לתאר את שורשי הארגו ולעקוב אחר התפתחותו‪ ,‬לאור למעלה‬
‫מ ‪ 70‬שנות קיומו‪ .‬החיבור מתמקד בפעילות המודיעינית של ה ‪ ,K.G.B.‬מחו‪#‬‬
‫לגבולות ברית המועצות‪ ,‬א‪ ,‬מטבע הדברי‪ ,‬מאחר שלא נית לנתק בי השניי‪ ,‬הוא‬
‫מתייחס א! לפעילותו בתוכה‪.‬‬
‫החיבור מבוסס‪ ,‬כולו‪ ,‬על מקורות גלויי‪ ,‬והוא אינו מתיימר להוות מחקר מעמיק‬
‫בתחו‪ .‬על מנת לכתוב את ההיסטוריה של ה ‪ K.G.B‬דרושה ידיעה רחבה בהרבה‪,‬‬
‫ואילו פרסו זה‪ ,‬ניטיב להגדירו כ"דפי מספר ההיסטוריה"‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫‪" 1Ch.K‬מג וחרב" של המהפכה‬
‫ספק רב א‪ ,‬ב ‪ 20‬בדצמבר ‪ ,1917‬חש מ דהוא את משק כנפי ההיסטוריה כששמע‪ ,‬כי‬
‫מועצת הקומיסרי העממיי )ממשלת הבולשביקי( של רוסיה הסובייטית החליטה‪,‬‬
‫בהמלצתו של המנהיג ולדימיר איליי‪ '#‬לני‪ ,‬על "הקמת וועדה מיוחדת ללוחמה נגד‬
‫יסודות אנטי מהפכניי וסבוטאז'"‪ .‬גו! זה נקרא מאז "הוועדה המיוחדת" ‪Ch. K.‬‬
‫)‪ (CherezveChainaya Komisya‬ועובדיו זכו לתואר "צ'קיסטי"‪.‬‬
‫מה היו הסיבות והרקע להקמת ה ‪?Ch.K.‬‬
‫ההפיכה הבולשביקית התרחשה בפטרוגרד א מספר שבועות קוד לכ‪ .‬בניגוד למיתוס‬
‫של העיד הסובייטי‪ ,‬לפיו‪ ,‬המפלגה הבולשביקית עמדה בראש המוני העמלי אשר‬
‫התקוממו נגד המשטר הבורגני‪ ,‬במגמה להקי חברה שוויונית וצודקת‪ ,‬על פי תורת‬
‫של מרקס‪ ,‬אנגלס ולני‪ ,‬היו ארועי אוקטובר ‪ 1917‬לא יותר מסילוק ממשלתה הזמנית‬
‫של רוסיה‪ ,‬אשר נחלשה עד כדי כ‪ ,‬שדי היה במאמ‪ #‬ארגוני וצבאי קט‪ ,‬בהסתמ על‬
‫גדודי חמושי שסרו לפקודת ההנהגה הבולשביקית‪ ,‬על מנת להביא לשינוי רדיקלי‬
‫בשלטו‪.‬‬
‫הבולשביקי נתמכו‪ ,‬בחודשי הראשוני של המהפכה‪ ,‬באג! השמאלי של "מפלגת‬
‫הסוציאליסטי המהפכניי" )ה‪ ,(S.R.‬אשר התפצל ממפלגת הא )להל‪S.R." ,‬‬
‫שמאל"(‪ .‬שאר המפלגות הפוליטיות של רוסיה פורקו ופוזרו לאחר פיזור האסיפה‬
‫המכוננת )הפרלמנט הרוסי( שנבחרה לאחר המהפכה‪ ,‬כשהבולשביקי ובני ברית זכו‬
‫בה רק לכרבע ממספר המושבי‪ .‬מצב זה הביא את "חסידי השוויו והצדק‬
‫הסוציאליסטי" להכניס יחידה חמושה לאול הדיוני של הפרלמנט ולהודיע על פיזורו‪.‬‬
‫לני ועמיתיו לא ציפו‪ ,‬שהמהפכה שלה תיתקל בהתנגדות כה חריפה‪ ,‬ה מבפני‬
‫)בראש ובראשונה של המנגנו הפקידותי הממשלתי היש‪ ,‬אשר ניהל את חיי המדינה;‬
‫‪1‬‬
‫השמות מופיעי בחוברת זו בתעתיק אנגלי ולא בשפת המקור‪ ,‬באותיות קיריליות )המערכת(‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫יעקב שח‬
‫של האיגודי המקצועיי; של חוגי האינטיליגנציה; של אנשי צבא וכדומה(; וה‬
‫מבחו‪) #‬מדינות הברית‪ ,‬שנלחמו יחד ע רוסיה נגד גרמניה ובעלי בריתה במלחמת‬
‫העול הראשונה‪ ,‬שהסתיימה לא מכבר(‪ .‬זאת‪ ,‬על רקע כוונת הבולשביקי להגיע‬
‫להסכ שלו נפרד ומהיר ע גרמניה‪ ,‬ובכ‪ ,‬להוציא את רוסיה הסובייטית ממעגל‬
‫המלחמה‪ ,‬בניגוד להתחייבויות שנטלו על עצמ בעלי הברית‪ .‬על פי תפיסת עולמ של‬
‫הבולשביקי‪ ,‬כל גילוי אופוזיציוני‪ ,‬סביל ככל שהיה‪ ,‬נתפס כפעילות אנטי מהפכנית‬
‫)‪ ,(Kontrrevolutsiya‬שיש לדכא ללא רחמי‪ .‬תפקיד הדיכוי הוטל‪ ,‬בראש ובראשונה‪,‬‬
‫על ה ‪ ,Ch.K.‬אשר הונחה לפעול ללא גינוני בורגניי של צדק‪ .‬המאבק היה‪ ,‬אליבא‬
‫דלני‪ ,‬מאבק לחיי או למוות‪ .‬לכ‪ ,‬פסק‪ ,‬יש לפעול במר‪ #‬ובאכזריות נגד יסודות אנטי‬
‫מהפכניי‪.‬‬
‫דזרז'ינסקי ושיטותיו‬
‫בראש ה ‪ Ch.K.‬העמיד לני את המהפכ המקצועי‪ ,‬חבר ותיק במפלגה הבולשביקית‪,‬‬
‫פליקס דז'רז'ינסקי )‪ ,(Felix Dzerhinsky‬פולני במוצאו‪ ,‬אשר נולד ב ‪ 1877‬למשפחת‬
‫בני אצולה‪ .‬הוא לא השלי את לימודי הגימנסיה‪ ,‬מאחר שבהשפעת תורת מרקס‬
‫החליט להקדיש את חייו למהפכה‪ .‬מאז‪ ,‬מילאה הפעילות המהפכנית את חייו‪ .‬את‬
‫מרבית שנותיו עד ‪ ,1917‬בילה דזרז'ינסקי בבתי סוהר ובהגליה‪ .‬לא פע‪ ,‬הוא הצליח‬
‫לברוח ממשטרת הצאר‪ ,‬א נעצר שוב ושוב‪ .‬הוא שוחרר רק בעקבות מהפכת פברואר‬
‫‪ ,1917‬שהביאה להפלת משטר הצארי ברוסיה‪ .‬דזרז'ינסקי נטל חלק פעיל בהכנתה‬
‫ובביצועה של מהפכת אוקטובר ונמנה על חוג המקורבי ללני‪ .‬א צרי היה לציי את‬
‫תכונתו הבולטת ביותר של דז'רז'ינסקי‪ ,‬הרי שהיתה זו נאמנותו הפנטית למהפכה‪,‬‬
‫למענה היה נכו להקריב את עצמו‪.‬‬
‫בתחילת דרכו פעל ה ‪ Ch.K.‬ממשרדי שברחוב גורוחוביה בפטרוגרד‪ ,‬א‪ ,‬כבר בינואר‬
‫‪ ,1918‬ע העברת גורמי הממשל הבולשביקי למוסקבה‪ ,‬התמק ה ‪ Ch.K.‬א! הוא‬
‫בבירה החדשה‪ ,‬וקיבל לרשותו את הבניי‪ ,‬שהיה שיי לחברת הביטוח "רוסיה"‬
‫בלוביאנקה‪ .‬בניי זה‪ ,‬אשר הורחב מאז‪ ,‬מוסי! לשמש את אנשי ה ‪ Ch.K.‬עד ימינו אנו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫דזרז'ינסקי ניגש להקמתו ולבנייתו של ה ‪ Ch.K.‬במר‪ #‬רב‪ ,‬בהטביעו את חותמו על כל‬
‫רבדי פעילות הארגו‪ .‬כפי שצויי לעיל א! גור אופוזיציוני לא נמלט‪ ,‬וה ‪ Ch.K.‬פעל‬
‫באכזריות רבה‪ .‬חיש מהר יצא שמו לשימצה בכל רחבי רוסיה‪ .‬הצ'קיסטי‪ ,‬שהיו‬
‫לבושי מעילי עור שחורי‪ ,‬זרו פחד ואימה בכל‪ .‬בהקשר זה באה לידי ביטוי הדואליות‬
‫בתפיסת עולמו של דזרז'ינסקי‪ ,‬כמהפכ‪ ,‬שנרד! על ידי משטרת הצאר‪ ,‬הוא סלד‬
‫משיטות עבודתה‪ ,‬א מאיד‪ ,‬התגבר על סלידתו זו והנהיג את אות השיטות‪ ,‬וביתר‬
‫שאת‪.‬‬
‫ה ‪ Ch.K.‬פעל בגלוי‪ :‬מעצרי‪ ,‬הוצאות להורג‪ ,‬עינויי ומחנות ריכוז‪ ,‬א‪ ,‬כמשטרה‬
‫חשאית‪ ,‬עסק בהפעלת סוכני‪ ,‬שהוחדרו לתו גורמי אנטי מהפכניי‪ .‬המפלגה‬
‫הבולשביקית וג "מפלגת הסוציאליסטי המהפכני" )‪ (S.R.‬היו יעד מועד! של‬
‫המשטרה החשאית של הצאר‪ ,‬שהיתה ידועה בש "אוחרנה" )‪ .(Okhrana‬ה"אוחרנה"‬
‫נחלה הצלחות מרשימות בגיוס מבפני ובהחדרת סוכני אל תו המפלגות הללו‪ .‬די‬
‫א נציי‪ ,‬כי בראש הזרוע הטרוריסטית של ה ‪ S.R.‬עמד אד בש אז!‪ ,‬אשר היה‪,‬‬
‫למעשה‪ ,‬סוכ ה"אוחרנה" ואילו אחד המנהיגי של הבולשביקי‪ ,‬מלינובסקי‪ ,‬שעמד‬
‫בראש הסיעה שלה בפרלמנט )הדומה( הצארי‪ ,‬היה א! הוא הוא סוכפרובוקטור‪.‬‬
‫הפעלת הסוכני על ידי ה"אוחרנה" )ויש הטועני‪ ,‬שא! סטלי היה תקופת מה סוכ‬
‫משטרתי( ערערה את היסודות של המפלגות המהפכניות וזרעה חשדנות וחוסר אמו‬
‫בקרב מנהיגיה ופעיליה‪ .‬דזרז'ינסקי הסתייג‪ ,‬בפומבי ובתקיפות רבה‪ ,‬והוקיע את‬
‫שיטות ה"אוחרנה"‪ ,‬א חיש מהר הפ מומחה ב ‪ Ch.K.‬לשיטת הפעלת סוכני‬
‫פרובוקטורי‪ .‬כלפי חו‪ ,#‬הוסבר הדבר בחריפות המאבק המעמדי נגד הפעילות האנטי‬
‫מהפכנית‪ ,‬ה ‪.Kontrrevolutsia‬‬
‫בראשית יולי ‪ ,1918‬התרחש אירוע דרמטי‪ ,‬אשר כמעט הביא לחיסול ה ‪.Ch.K.‬‬
‫בעקבות הסכ השלו הנפרד שחתמו הבולשביקי ע גרמניה‪ ,‬במר‪ ,1918 #‬סופחו‬
‫לגרמניה שטחי נרחבי של האימפריה הרוסית‪ .‬רוסיה שילמה לגרמניה פיצויי‬
‫גבוהי מאוד‪ .‬הסכ השלו נתפס בקרב מרבית הע הרוסי כבגידה בבעלי הברית‪,‬‬
‫ונת גושפנקה לצבאות בריטניה‪ ,‬צרפת וארצות הברית להשתלט על אזורי‪ ,‬בה‬
‫‪12‬‬
‫יעקב שח‬
‫הוקמו מחסני ענק של נשק אשר סופק לרוסיה‪ .‬בעלי הברית של הבולשביקי‪ ,‬מפלגת‬
‫ה "‪ S.R.‬שמאל"‪ ,‬פרשו מ הממשלה‪ ,‬א כי אנשיה המשיכו לאחוז בתפקידי בכירי‬
‫במנגנו ה ‪.Ch.K.‬‬
‫אחד מאנשי ה ‪ ,Ch.K.‬היה יעקב בלומקי )חבר מפלגת ה ‪ ,(S.R.‬שעמד בראש מחלקה‬
‫חדשה‪ ,‬שא הוקמה בתו ה ‪ .Ch.K.‬בלומקי יצר מגע‪ ,‬במסגרת פעילות מבצעית‪ ,‬ע‬
‫קרוב משפחה של שגריר גרמניה במוסקבה‪ ,‬אותו התכוו להפעיל לש קבלת מידע על‬
‫המתרחש בשגרירות‪ .‬אול‪ ,‬לדזרז'ינסקי ציפתה הפתעה לא נעימה‪ .‬הנהגת מפלגת‬
‫ה ‪ S.R.‬קיבלה החלטה להתנקש בחייו של השגריר הגרמני‪ ,‬הרוז מירב )‪,(Mirbakh‬‬
‫על מנת לגרור את גרמניה לחידוש המלחמה בחזית המזרחית‪ ,‬ובכ‪ ,‬לקרב מהפכה‬
‫סוציאליסטית בגרמניה‪ .‬התפקיד הוטל על בלומקי‪ ,‬אשר יחד ע עובד אחר של‬
‫ה ‪ Ch.K.‬הגיעו לשגרירות‪ ,‬ביקשו לפגוש את מירב והרגוהו‪ .‬יריות בבניי השגרירות‬
‫שימשו אות לנסיו מפלגת ה "‪ S.R.‬שמאל" להתקומ‪ ,‬במטרה להפיל את משטרו של‬
‫לני‪ .‬אול‪ ,‬ההתקוממות דוכאה במהירות על ידי כוחות שהיו נאמני לבולשביקי‪.‬‬
‫כ‪ ,‬חודשי ספורי לאחר הקמת ה ‪ ,Ch.K.‬במקו לשמש "מג וחרב" של המשטר‬
‫הבולשביקי‪ ,‬כמעט שהפ לקבר המהפכה של לני‪.‬‬
‫בדזרז'יסקי דבק חשד מסוי של מעורבות באירועי הדרמטיי והוא נאל‪ #‬להתפטר‬
‫מתפקיד יושב ראש ה ‪ ,Ch.K.‬א כעבור כשישה שבועות שב לכסאו‪ .‬לני היה זקוק‬
‫ל"איש ברזל"‪ ,‬מאחר שרוסיה עמדה על ס! "טרור אדו" מאורג ורחב היק!‪ ,‬והתפקיד‬
‫הזה הוטל על ה ‪.Ch.K.‬‬
‫‪13‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫קשר השגרירי‬
‫אחד מהישגיו הבולטי של ה ‪ Ch.K.‬ב ‪ ,1918‬היה מבצע חשיפת "קשר לוקארט"‬
‫)‪ ,(Lokart‬בו נטלו חלק דיפלומטי בריטיי‪ ,‬צרפתיי ואמריקאי וסוכניה‪ ,‬כמו ג‬
‫יסודות אנטי מהפכניי רוסיי‪ .‬לוקארט שימש‪ ,‬עד המהפכה‪ ,‬כקונסול הכללי של‬
‫בריטניה במוסקבה‪ .‬בראשית ‪ 1918‬הוא נשלח על ידי ממשלת הוד מלכותו לרוסיה‪ ,‬על‬
‫מנת לקיי משא ומת‪ ,‬לא רשמי‪ ,‬ע הבולשביקי‪ ,‬במטרה להניא אות מלכרות‬
‫שלו ע גרמניה‪ .‬למרות כשלו שליחותו‪ ,‬נשאר לוקארט במוסקבה ויצר קשרי ע‬
‫גורמי אנטי בולשביקי‪ .‬במקביל לפעילותו של לוקארט‪ ,‬נשלחו לרוסיה מספר קציני‬
‫של המודיעי הבריטי‪ ,‬ובראש סידניי ג'ורג' ריילי‪ ,‬איש מודיעי מקצועי והרפתק נטול‬
‫פחדי‪ .‬פעילות גורמי רבי‪ ,‬שלא שיתפו פעולה ביניה בצורה מספקת‪ ,‬גרמה לבלבול‬
‫בקרב גורמי זרי‪ ,‬שניסו להביא לסילוק הבולשביקי מבפני‪.‬‬
‫דזרז'ינסקי ניצל היטב את המצב‪ ,‬והחדיר שניי מעובדי ה ‪ ,Ch.K.‬ממוצא לטבי‪,‬‬
‫לחבורת הדיפלומטי ואנשי השירות החשאי הבריטי במוסקבה‪ .‬הסוכני של‬
‫ה ‪ Ch.K.‬הלעיטו את בני שיח בתוכניות להפיל את משטרו של לני‪ ,‬ולרצוח את‬
‫מנהיגי המהפכה‪ .‬אל שני הצ'קיסטי הצטר! סוכ נוס!‪ ,‬שהוצג כמפקד יחידת חיילי‬
‫לטביי ששמרו על הקרמלי‪ .‬בשיחות אלה השתתפו ריילי‪ ,‬לוקארט והקונסול הכללי‬
‫של צרפת‪ .‬על מנת לממ את ההפיכה‪ ,‬שהוצעה על ידי סוכניו של דזרז'ינסקי‪ ,‬העביר‬
‫ריילי ל"קושרי" למעלה ממיליו רובלי‪.‬‬
‫דזרז'ינסקי מש את המשחק במגמה לחשו! כמה שיותר יסודות אנטי מהפכניי‬
‫אמיתיי‪ ,‬א אירוע דרמטי במוסקבה ש ק‪ #‬למבצע‪ .‬ב ‪ 30‬באוגוסט ‪ 1918‬בוצעה‬
‫התנקשות בחייו של לני‪ ,‬אשר נפצע קשה )להתנקשות לא היה קשר לפעילות לוקארט‬
‫וחבר מרעיו( ובאותו יו נורה למוות בפטרוגרד ראש ה ‪ Ch.K.‬המקומי‪ ,‬אוריצקי‪.‬‬
‫למחרת נית האות‪ ,‬וה ‪ Ch.K.‬החל במעצרי‪ .‬ריילי‪ ,‬אומנ‪ ,‬הצליח לחמוק‪ ,‬א יתר‬
‫אנשי הקשר‪ ,‬לרבות לוקארט )למרות חסינותו הדיפלומטית(‪ ,‬נעצרו והואשמו‬
‫בהתנקשות בלני‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫יעקב שח‬
‫לוקארט נחקר ארוכות על ידי סגנו של דזרז'ינסקי‪ ,‬יעקב פטרס‪ ,‬אשר ניצל היטב את‬
‫מעצר המאהבת של הדיפלומט הבריטי‪ .‬לבסו!‪ ,‬שוחרר לוקארט ושב לאנגליה‪.‬‬
‫בדברי הימי של ה ‪ Ch.K.‬נחשבת חשיפת "קשר לוקארט" לאחד המבצעי‬
‫המוצלחי ביותר בראשית דרכו של הארגו‪ .‬זאת למרות שבפועל‪ ,‬מדובר בפרובוקציה‬
‫של ה ‪ .Ch.K.‬הנסיו שנצבר במבצע‪ :‬החדרת סוכני וסוכני פרובוקטיביי לגו!‪ ,‬ג‬
‫א לא מאורג )נראה שהדיפלומטי פעלו בעיקר על דעת עצמ ופחות בהנחיית‬
‫ממשלותיה(‪ ,‬על פי כללי הפעילות החשאית‪ ,‬שימש בהמש את ה ‪ Ch.K.‬לפיתוח‬
‫מבצעי החדרה ונטרול של גופי אנטי סובייטי‪.‬‬
‫הטרור האדו והקמת ה ‪G.P.U.‬‬
‫בד בבד ע מבצעי בעלי אופי מודיעיני‪ ,‬שימש ה ‪ Ch.K.‬זרוע עיקרית של הטרור‬
‫האדו‪ ,‬אשר הגיע לשיאו ב‪ ,1918‬לאחר ההתנקשות בלני‪ .‬לש המחשה‪ ,‬הוציא‬
‫ה ‪ Ch.K.‬להורג ‪ 500‬אסירי ביו אחד‪ .‬בהקשר זה יצויי‪ ,‬כי סמכויות ה ‪Ch.K.‬‬
‫באותה תקופה )מלחמת האזרחי( היו‪ ,‬למעשה‪ ,‬בלתי מוגבלות‪.‬‬
‫לאור השני‪ ,‬דרש דזרז'ינסקי לתת לאנשיו סמכויות "שיפוט" והוצאה להורג‪,‬‬
‫ובתמיכתו של לני‪ ,‬הד! קולות רפי של כמה חברי להנהגה‪ ,‬אשר למרות הלהט‬
‫המהפכני‪ ,‬נחרדו מאכזריותו של "המג והחרב"‪.‬‬
‫אי ספק‪ ,‬כי ל ‪ Ch.K.‬חלק חשוב בנצחו הבולשביקי במלחמת האזרחי העקובה‬
‫מד‪ .‬הארגו סיכל כל נסיו מסוג כלשהו לארג התקוממות בעור! השטח‪ ,‬שהיה‬
‫בשליטת האדומי‪ .‬אכזריותו‪ ,‬שלא ידעה רס‪ ,‬הרתיעה את מתנגדי המשטר מלפעול‪.‬‬
‫ה ‪ Ch.K.‬הוציא להורג בי השני ‪ 1917‬ל ‪ 1921‬למעלה מ ‪ 250,000‬איש!‬
‫בשלהי ‪ ,1920‬ע נצחו האדומי במלחמת האזרחי והשתלטות המשטר הסובייטי על‬
‫כל שטחה של של רוסיה‪ ,‬הלכה וגברה בקרב חברי המפלגה הקומוניסטית תחושת אי‬
‫נוחות מעוצמתו של ה ‪ Ch.K.‬ומסמכויותיו‪ .‬בד בבד ע מדיניות הליברליזציה בתחו‬
‫‪15‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫הכלכלי )מדיניות ה ‪ ,(N.E.P.‬נעשו צעדי מסויימי להגבלת חופש הפעולה של‬
‫המשטרה החשאית ולצמצו מסויי בתחומי פעילותה‪.‬‬
‫בינואר ‪ 1992‬הוכרז על הקמת גו! חדש‪ ,‬ה ‪") G.P.U.‬המינהל הפוליטי הראשי"(‪ ,‬על‬
‫בסיס ה ‪ ,Ch.K.‬תו הכפפתו לקומיסריאט עממי לענייני פני )‪.(N.K.V.D.‬‬
‫דזרז'ינסקי המשי לעמוד בראש ה ‪ ,G.P.U.‬כשהוא משמש א! כשר הפני‪ .‬פורמלית‪,‬‬
‫סמכויות ה ‪ .G.P.U‬צומצמו‪ .‬הוא נדרש לטפל בריגול נגדי‪ ,‬מודיעי וסיכול פעילות‬
‫חתרנית‪ .‬נשללו ממנו סמכויות ה"שיפוט" וההוצאה להורג‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬חיש מהר‬
‫הצליח ה ‪ G.P.U.‬להשיב לעצמו את זכויות היתר‪ ,‬לרבות במישור ההענשה‪ .‬לאחר‬
‫הקמת ברית המועצות‪ ,‬בסו! ‪ ,1922‬קיבל ה ‪ G.P.U.‬מעמד של ארגו כלל סובייטי ושמו‬
‫שונה ל ‪ .O.G.P.U.‬מאז‪ ,‬הוא‪ #‬תהלי הפיכת הארגו לאחת מאבני היסוד במבנה‬
‫המדינה הסובייטית‪.‬‬
‫ה ‪ K.R.O.‬ומבצעיו בשנות העשרי‬
‫בנובמבר ‪ 1920‬הצליח הצבא האדו לסלק את אחרוני הכוחות ה"לבני" משטחה של‬
‫רוסיה הסובייטית‪ .‬שארית הצבאות הלבני התפזרו ברחבי אירופה‪ ,‬מצרפת ועד‬
‫ליגוסלביה‪ ,‬לפולי ולצ'כיה‪ .‬ס הכל‪ ,‬היגרו במהל מלחמת האזרחי מרוסיה בי ‪1.5‬‬
‫ל ‪ 2‬מיליוני אנשי צבא‪ ,‬אנשי אצולה ובני משפחותיה‪ .‬במקרי מסויימי ניסו‬
‫מתנגדי המשטר הסובייטי לשמור על מסגרת ארגונית‪ ,‬בתקוה ששינויי מבפני או‬
‫פלישה של מדינות המערב תביא לסילוקו של המשטר הבולשביקי השנוא‪ ,‬אול‪ ,‬היו‬
‫אלה תקוות שווא‪ ,‬מכמה סיבות‪:‬‬
‫•‬
‫התוצאות ההרסניות של מלחמת העול הראשונה‪ ,‬הביאו את המערב לנקוט‬
‫במדיניות בדלנית‪ ,‬ובהדרגה‪ ,‬ה החלו להכיר במשטר במוסקבה ולכונ עמו יחסי‬
‫דיפלומטיי ויחסי מסחר‪ .‬הצהרות אנטי סובייטיות לחוד וריאל פוליטיק לחוד‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫יעקב שח‬
‫•‬
‫פעילות ה ‪ Ch.K.‬העקובה מד‪ ,‬מתקופת מלחמת האזרחי‪ ,‬חיסלה את‬
‫היסודות המאורגני‪ ,‬שהיו מסוכני למשטר‪ .‬אי זה אומר שהע הרוסי‪ ,‬וביחוד‬
‫האינטיליגנציה‪ ,‬קיבלו את המשטר בהתלהבות‪ ,‬א‪ ,‬לרוב‪ ,‬דגלו בגישה פרגמטית‬
‫כלפיו‪ .‬הפיקוח של ה ‪ G.P.U.‬היה הדוק ומנע או חיסל‪ ,‬בפועל‪ ,‬כל התארגנות‪.‬‬
‫•‬
‫הפזורה הרוסית המיליטנטית סבלה מפירוד על רקע אידיאולוגי ואישי‪ ,‬והיתה‬
‫נטולת כוח צבאי משמעותי‪ ,‬שמסוגל היה להתמודד ע הצבא האדו הענק‪ .‬גופי‬
‫ההתאגדויות של המהגרי ה"לבני" קמו‪ ,‬חדשות לבקרי‪ ,‬א התקוטטו‬
‫ביניה‪ ,‬בד בבד ע הצהרות בדבר חיסול המשטר הסובייטי‪.‬‬
‫א מציאות לחוד ותפיסת עול בולשיביקית לחוד‪ .‬לאור שני‪ ,‬הנהגתה של רוסיה‬
‫הסובייטית חיה בתחושת פרנויה‪ ,‬בדבר פלישה הולכת וקרבה של מדינות‬
‫אימפריאליסטיות וצבאות "לבני"‪ .‬זאת‪ ,‬בד בבד ע פעילות חתרנית ענפה במערב‬
‫באמצעות המפלגות הקומוניסטיות המאורגנות במסגרת ה ‪) KOMINTERN‬נסיונות‬
‫מהפיכה בגרמניה וחתרנות בצרפת‪ ,‬בבריטניה ובמדינות אחרות(‪.‬‬
‫ההנחיות שה ‪ G.P.U.‬קיבל מלני ומדזרז'ינסקי היו לפעול באופ מסיבי נגד יסודות‬
‫הפזורה הרוסית האנטי מהפכנית‪ .‬על מנת לפעול בהצלחה מול ארגוני וגורמי מחו‪#‬‬
‫לברית המועצות‪ ,‬פיתח ה ‪ G.P.U.‬סוג חדש של מבצעי‪ ,‬אשר שניי מה זכו לתהודה‬
‫עצומה במערב ובברית המועצות‪ ,‬ומשמשי עד היו חומר לימוד במוסדות להכשרת‬
‫קציני המודיעי הנגדי והריגול הנגדי של רוסיה‪ .‬אלה ה המבצעי המכוני "סינדיקט‬
‫‪ ("SINDIKAT-2") "2‬ו"טרסט" )"‪ ,("TREST‬שנוהלו על ידי המחלקה לריגול נגדי של‬
‫ה ‪) G.P.U.‬שכונתה ‪ ,(K.R.O.‬אשר בראשה עמד אחד מטובי קציניו של דזרז'ינסקי‪,‬‬
‫ארתור ארטוזוב )‪.(Artuzov‬‬
‫‪17‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫מבצע "סינדיקט ‪"2‬‬
‫מבצע "סינדיקט ‪ "2‬נוהל בי השני ‪ 1921‬ל ‪ 1924‬נגד אחד מאויביה המושבעי של‬
‫המהפכה‪ ,‬בוריס סבינקוב )‪ .(Savinkov‬סבינקוב‪ ,‬בעבר חבר מרכז פעיל בזרוע‬
‫טרוריסטית של מפלגת ה ‪) S.R.‬ראוי להזכיר‪ ,‬שבראש הזרוע עמד סוכ פרובוקטור של‬
‫ה"אוחרנה"( ובהמש‪ ,‬סג שר ההגנה בממשלה הזמנית ב ‪ .1917‬לאחר מהפכת‬
‫אוקטובר פעל‪ ,‬ללא לאות‪ ,‬להפלת הבולשביקי‪ .‬הוא הציע את שירותיו למפקדי צבאות‬
‫"לבני"‪ ,‬אשר לא גילו כלפיו חיבה יתרה‪ ,‬בשל עברו הטרוריסטי נגד משטר הצאר‪ .‬ע‬
‫סיו מלחמת האזרחי‪ ,‬הקי סבינקוב בפולי ארגו בש "‪") "NSZRIS‬הברית‬
‫העממית להגנת המולדת והחרות"(‪ ,‬באמצעותו הקי תשתית סוכני ברוסיה‪ ,‬שנועדה‬
‫לאסו! מידע מודיעיני ולארג התקוממות נגד המשטר‪ .‬בהיותו בעל כושר רטורי וכושר‬
‫ספרותי משובח‪ ,‬ידע סבינקוב להלהיב את בני שיחו‪ ,‬עליה נמנה א! וינסטו צ'רצ'יל‪,‬‬
‫בתוכניות דמיוניות להביא למיגור המשטר הבולשביקי‪ .‬כל זאת‪ ,‬על מנת לזכות בתמיכה‬
‫כספית לפעילות ארגונו‪ ,‬אשר נקלע לקשיי עצומי‪ .‬יתרה מכ‪ ,‬על פי דרישת שלטונות‬
‫פולי‪ ,‬עליה הופעל לח‪ #‬מצד הסובייטי‪ ,‬נאלצו מרבית אנשי ארגונו של סבינקוב‪,‬‬
‫והוא בראש‪ ,‬לעזוב את וורשה‪ .‬סבינקוב מצא מקלט בפריז‪ .‬במצב הקשה אליו נקלע‬
‫סבינקוב‪ ,‬החל מבצע "סינדקט ‪ "2‬של ה ‪ G.P.U.‬לצבור תאוצה‪.‬‬
‫בבסיס המבצע )כמו ג במבצע "טרסט"( עמדה סדרת מהלכי‪ ,‬שנועדה לשכנע את‬
‫אובייקט המבצע )סבינקוב( בדבר קיומו של ארגו אנטי סובייטי מחתרתי חזק ברוסיה‪.‬‬
‫בקי‪ 1922 #‬נעצר עוזרו האישי של סבינקוב‪ ,‬לאוניד ששניה )‪ (Sheshenya‬שנשלח על ידי‬
‫מפקדו לחדש קשר ע כמה מסוכני הארגו‪ ,‬כשהוא חוצה את הגבול לפולי‪.‬‬
‫חוקרי ה ‪ G.P.U.‬הצליחו לשבור את רוחו והכתיבו לו מכתב לסבינקוב‪ ,‬בו מתואר‬
‫קשר שיצר ששניה ע מחתרת מסועפת וחזקה ברחבי רוסיה‪ ,‬בש ‪") L.D.‬דמוקרטי‬
‫ליברליי"(‪ .‬את המכתב לסבינקוב הביא לפריז אחד מקציניו הבכירי של ה ‪,K.R.O.‬‬
‫פיודורוב‪ ,‬שהציג את עצמו כאנדריי מוחי‪ ,‬מראשי המחתרת‪ .‬סבינקוב שיגר למוסקבה‬
‫שליח אישי‪ ,‬אשר עבורו ארג ה ‪ .G.P.U.‬מצגות כיסוי‪ ,‬בדמות ישיבות הנהגת הארגו‬
‫המחתרתי )את התפקידי הראשיי שיחקו ארטוזוב ועוזריו‪ ,‬וכ כמה מאנשיו של‬
‫‪18‬‬
‫יעקב שח‬
‫סבינקוב‪ ,‬אשר נעצרו בעבר והסכימו לשת! פעולה ע ה ‪ .(G.P.U.‬השליח התרש‬
‫עמוקות מהארגו‪ ,‬והבטיח לשכנע את סבינקוב להגיע אישית למוסקבה‪ ,‬על מנת לפעול‬
‫לאיחוד הכוחות של ארגונו ע ה ‪.L.D.‬‬
‫ב ‪ 1923‬הגיע פיודורוב לפריז ופגש את סבינקוב‪ ,‬אשר למרות היותו אד זהיר ולמוד‬
‫נסיו ע סוכני פרובוקטורי‪ ,‬לא חשד בדבר‪ .‬בפיו של פיודורוב היו חדשות על קשיי‬
‫בארגו ה ‪ L.D.‬אשר נתגלע בו קרע‪ ,‬על רקע חילוקי דעות לגבי הטקטיקה בה על‬
‫הארגו לנקוט בהכנות לנסיו ההפיכה‪ .‬לכ‪ ,‬יש צור דחו! בהגעתו של סבינקוב‪ ,‬בעל‬
‫הניסיו הפיקודי והמנהיגותי‪ .‬סבינקוב עדיי היסס‪ .‬הוא שיגר למוסקבה בחשאי את‬
‫איש אמונו‪ ,‬קולונל סרגיי פבלובסקי‪ ,‬שהצטיי לאור השני במעשי הרג בשטחי ברית‬
‫המועצות שגבלו בפולי‪ .‬ה ‪ .G.P.U‬הצליח לאתר את פבלובסקי‪ ,‬לעצור אותו ובהמש‪,‬‬
‫א! לשבור את רוחו‪ .‬פבלובסקי א! הוא נדרש לכתוב דוחות ומכתבי אישיי‬
‫לסבינקוב‪ ,‬על פי התסריט של ארטוזוב ואנשיו‪.‬‬
‫ביולי ‪ ,1924‬מספר חודשי לאחר מותו של לני‪ ,‬כאשר סבינקוב הישלה את עצמו ביחס‬
‫לשינויי אשר עשויי היו לחול ברוסיה‪ ,‬וראה בהעמדתו בראש ארגו אנטי בולשביקי‪,‬‬
‫בתקופה זאת‪ ,‬צעד חיוני במלחמתו במשטר הקומוניסטי‪ ,‬בלע סבינקוב סופית את‬
‫הפתיו‪ .‬לאחר שהתייע‪ #‬בחברו ובעמיתו למאבק בבולשביקי‪ ,‬סידני ריילי )ראה‬
‫בהמש אודות גורלו(‪ ,‬חצה סבינקוב‪ ,‬בתיאו ע אנשי ה ‪ L.D.‬את הגבול יחד ע כמה‬
‫מעמיתיו‪ ,‬ונפל הישר לזרועותיה של אנשי ה ‪ .G.P.U.‬הל המעצר וחקירות‬
‫אינטנסיביות בלוביאנקה‪ ,‬הביאו אותו לכניעה מהירה‪ .‬ב ‪ 27‬באוגוסט ‪ ,1924‬במהל‬
‫משפט פומבי‪ ,‬הודה סבינקוב בכל האשמות‪ ,‬הביע חרטה עמוקה ונכונות לפעול לטובת‬
‫המשטר הסובייטי‪ .‬הודות להתנהגותו הטובה‪ ,‬הוא נדו ל ‪ 10‬שנות מאסר‪ ,‬וכעבור זמ‬
‫מה‪ ,‬ביקש לחו אותו‪ ,‬על מנת שיוכל לתרו לברית המועצות במעשי‪ .‬בקשתו נדחתה‪.‬‬
‫ההמש לוט בערפל‪ :‬על פי גירסה רשמית‪ ,‬התאבד סבינקוב בקפיצה מחלו מטה‬
‫ה ‪ ;G.P.U.‬על פי שמועות אחרות‪ ,‬וכנראה מבוססות‪ ,‬הוא הושל אל מותו על ידי‬
‫אנשי ה ‪.G.P.U.‬‬
‫‪19‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫מבצע "טרסט"‬
‫מבצע "טרסט" היה מורכב ומוצלח א! יותר ממבצע "סינדיקט ‪ "2‬ונמש קרוב לשש‬
‫שני‪ ,‬עד ‪ .1927‬הוא לא הופעל נגד אד מסויי‪ ,‬אלא נגד מספר גופי אנטי סובייטי‬
‫מיליטנטיי עיקריי‪ ,‬כגו "ארגו כלל צבאי רוסי" )‪ ,(R.O.V.S.‬שבראשו עמד גנרל‬
‫קוטפוב )‪ (Kutepov‬ואשר מרכזו היה בפריז; ו"המועצה המלוכנית העליונה" )‪,(V.M.S.‬‬
‫שמרכזה שכ בברלי‪ .‬ג בבסיס מבצע זה עמד ארגו אנטי סובייטי פיקטיבי‪" ,‬הארגו‬
‫המלוכני של מרכז רוסיה )‪.(M.O.Ts.R.‬‬
‫את התפקיד הראשי במיצוב הארגו הפיקטיבי בעיני ארגוני "לבני"‪ ,‬הטילו‬
‫דזרז'ינסקי וארטוזוב על אלכסנדר יעקושב‪ ,‬שהיה אז כב ‪ ,50‬נצר למשפחת אצולה‬
‫ידועה‪ ,‬אשר שימש יוע‪ #‬בקומיסריאט העממי לענייני תחבורה‪.‬‬
‫על מנת לזכות בהסכמתו של יעקושב ובמקביל‪ ,‬לבחו את גישתו כלפי המשטר‬
‫הסובייטי‪ ,‬הוא נעצר תחילה על ידי ה ‪ ,G.P.U.‬נחקר ממושכות על ידי ארטוזוב‬
‫ודזרז'ינסקי‪ ,‬ולבסו!‪ ,‬נת את הסכמתו ליטול חלק במבצע‪.‬‬
‫מהל הפתיחה נעשה בשיגורו של יעקושב לסטאלי‪ ,‬ש הוא שית! את איש המועצה‬
‫המלוכנית ארטמונוב במידע על קיו ה ‪ .M.O.Ts.R‬כ‪ ,‬הצליח ה ‪ K.R.O.‬להקי‬
‫קשר ע הארגו הברלינאי‪ ,‬ובהמש‪ ,‬הודות לקשריו ולפעילותו‪ ,‬במקביל‪ ,‬של ארטמונוב‬
‫לטובת ה ‪ ,R.O.V.S.‬התקרבו הצ'קיסטי ג אל גנרל קוטפוב‪.‬‬
‫במש השני‪ ,‬שוגרו יעקושב ו"נציגי" אחרי של ארגו פיקטיבי‪ ,‬שכונה "טרסט"‬
‫)"‪ ,("TREST‬מספר פעמי רב לגרמניה‪ ,‬לצרפת ולפולי‪ ,‬ש הקימו וביססו קשרי ע‬
‫נציגי בכירי של הפזורה הרוסית‪ ,‬לרבות יורש העצר של משפחת הצאר‪ .‬העובדה‪ ,‬כי‬
‫גנרל קוטפוב‪ ,‬אד מנוסה וזהיר‪ ,‬ששמר על ארגונו מפני חדירת של סוכני ה ‪,G.P.U.‬‬
‫האמי בקיומו של "טרסט"‪ ,‬נרשמה כהישג מרשי! הדבר מיוחס‪ ,‬במידה רבה‪,‬‬
‫לפעילותה של מריה זקרצ'נקו )‪ ,(Zakharchenko‬שהיתה שליחתו ואשת הקשר של‬
‫קוטפוב מול "טרסט" ובמהרה הפ הקשר בי השניי אינטימי‪ .‬הודות לשכנועיו של‬
‫‪20‬‬
‫יעקב שח‬
‫המאהב הצ'קיסט‪ ,‬אלכסנדר אופרפוט )‪ ,(Operput‬שימשה מריה הנאיבית כשגריר‬
‫הטוב ביותר של ה "טרסט" כלפי קוטפוב ומיודענו סידני ריילי‪ ,‬שבהדרגה הפ ליעד‬
‫פרסונלי במבצע זה‪ .‬בשני ‪ 19251924‬כבר לא נמנה ריילי על סגל השירות החשאי‬
‫הבריטי וניסה את כוחו‪ ,‬ללא הצלחה‪ ,‬בעסקי בניו יורק‪ .‬הוא הוזעק להלסינקי על ידי‬
‫ראש השלוחה של המודיעי הבריטי‪ ,‬אשר שית! אותו במידע בדבר קיומו של הארגו‬
‫"טרסט"‪ .‬ראש השלוחה‪ ,‬בעל נסיו בפעילות נגד רוסיה הסובייטית מאז ‪ ,1918‬נפל בפח‬
‫שטמנו לו הצ'קיסטי והפ לחסיד נלהב של ה "טרסט"‪ .‬הוא הצליח להצית את‬
‫דמיונו של חברו הוותיק‪ ,‬ריילי‪ ,‬אשר הגיע להלסינקי לצור שיחות ע נציג "טרסט"‬
‫ובהמש לפגישתו ע יעקושב‪ ,‬נענה להפצרותיו של האחרו להגיע לביקור בזק‬
‫במוסקבה‪ ,‬לפגישה ע מנהיג הארגו‪.‬‬
‫כשהגיע למוסקבה‪ ,‬אכ פגש ריילי את המנהיגי‪ ,‬ושלח‪ ,‬בעקבות הפגישה‪ ,‬גלויית‬
‫הרגעה לאשתו‪ ,‬א‪ ,‬מיד לאחר מכ‪ ,‬נעצר על ידי ה ‪ ,G.P.U.‬נחקר על ידו והוצא להורג‬
‫כעבור מספר שבועות‪.‬‬
‫על מנת להמשי ולהפעיל את מבצע "טרסט"‪ ,‬ביי ה ‪ G.P.U.‬תקרית יריות במעבר‬
‫הגבול הפיני‪ ,‬אשר הסתיימה בהריגתו של ריילי‪ .‬החשדות שהתעוררו כלפי ה "טרסט"‬
‫אצל אשתו של ריילי נעלמו‪ ,‬לאחר פגישתה ע מריה זכרצ'נקו‪ ,‬אשר שידרה אותנטיות‬
‫מוחלטת‪ .‬עזרו לכ הפרסומי בעיתונות הסובייטית‪ ,‬אשר תיארו את התקרית כהריגת‬
‫מבריחי גבול‪ ,‬מבלי להזכיר כלל את שמו של ריילי‪.‬‬
‫מבצע "טרסט" נמש‪ .‬הישגו העיקרי היה בכ שהוא מיקד אליו את כל הפעילות של‬
‫ארגוני אנטי סובייטי מחו‪ #‬לרוסיה‪ ,‬תו שהוא מצליח לשכנע להימנע‪ ,‬לעת עתה‪,‬‬
‫מפעילות צבאית טרוריסטית נגד המשטר הסובייטי‪ .‬במקביל‪ ,‬קיימו אנשי ה "טרסט"‬
‫קשר ע המודיעי הפולני‪ ,‬וסיפקו לו חומר רב‪ ,‬כולל מסמכי בעלי אופי צבאי‪ ,‬מדיני‬
‫וכלכלי‪ .‬הדל! היה מגמתי‪ ,‬ובסופו של דבר עורר חשד בוורשה‪.‬‬
‫מבצע "טרסט" בא אל קיצו בשל בגידתו של אחד משחקניו הראשיי‪ ,‬אלכסנדר‬
‫אופרפוט‪ ,‬מאהבה של מריה‪ .‬הוא התוודה בפניה על כל הפרשה‪ ,‬וברח יחד עמה לפינלנד‪,‬‬
‫ש פתח במסע חשיפות‪ .‬סו! הסיפור מלא סתירות‪ ,‬א עובדה היא‪ ,‬שהזוג ניסה לשוב‬
‫‪21‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫לרוסיה‪ ,‬על מנת לנקו באנשי ה ‪ ,G.P.U.‬א אותר על ידי הצ'קיסטי וחוסל‪ .‬על פי‬
‫גירסה סובייטית רשמית‪ ,‬ה נשלחו לרוסיה על ידי גנרל קוטפוב במסגרת מבצע טרור‬
‫רחב היק! )דבר אשר הוכחש על ידי הגנרל(‪.‬‬
‫כל משתתפי מבצע "טרסט" מטע ה ‪ G.P.U.‬הוצאו להורג במסגרת הטיהורי של‬
‫‪ ,1937‬ואילו אלכסנדר יעקושב נכלא בהאשמות שווא‪ ,‬כבר ב ‪ ,1934‬ומת במחנה ריכוז‬
‫סובייטי‪.‬‬
‫חטיפות וחיסולי‬
‫מבצעי אלה שימשו במרוצת שנות העשרי‪ ,‬וא! בהמש‪ ,‬מודל לחיקוי של יחידות‬
‫שונות ב ‪ ,G.P.U.‬והניבו פירות בניטרולה ובסיכולה של פעילות גורמי אופוזיציה מחו‪#‬‬
‫לברית המועצות‪ .‬לעיתי‪ ,‬נהג ה ‪ G.P.U.‬להניח את המהלכי הטקטיי המבריקי‪,‬‬
‫והתמקד בטיפול ברוטאלי במתנגדי המשטר מחו‪ #‬לברית המועצות‪ .‬כ‪ ,‬חטפו סוכניו‪,‬‬
‫ב ‪ ,1930‬בפריז‪ ,‬את גנרל קוטפוב‪ ,‬בכבודו ובעצמו‪ ,‬והעלו אותו על סיפו אוניה‬
‫סובייטית‪ .‬לרוע מזל של הסובייטי‪ ,‬מת קוטפוב ממנת יתר של סמי משכרי בטר‬
‫הובא לברית המועצות‪ .‬ע היעלמותו של קוטפוב‪ ,‬החלה הדרדרותו של ארגו‬
‫ה ‪) R.O.V.S.‬שכ‪ ,‬קציניו הזדקנו כבר בכ ‪ 2017‬שני‪ ,‬מאז לחמו נגד הבולשביקי(‪,‬‬
‫הג שה ‪ ,G.P.U.‬באמצעות סוכניו בארגו‪ ,‬הצליח‪ ,‬לא רק לדווח באופ שוט! על‬
‫המתרחש בו‪ ,‬אלא א! להתקי מיקרופוני בדירה פריזאית של יורשו של קוטפוב‪ ,‬גנרל‬
‫מילר‪ .‬בסופו של דבר‪ ,‬ב ‪ ,1937‬הצליח המודיעי הסובייטי לארג את חטיפתו של מילר‬
‫ברחוב פריזאי שקט‪ .‬הפע‪ ,‬הצליחו החוטפי להביא את טרפ לברית המועצות‬
‫בחיי‪ .‬מילר שרד את המסע הימי לברית המועצות‪ ,‬ש הוצא להורג לאחר חקירתו‪.‬‬
‫גורלו של מנהיג הלאומני האוקראיני‪ ,‬קונובל‪ ,#‬א! הוא לא שפר עליו‪ .‬הוא חוסל‬
‫ב ‪ 1937‬ברוטרד על ידי קצי מודיעי נגדי סובייטי‪ ,‬פבל סודופלטוב )שעוד יוזכר‬
‫בהמש(‪ ,‬אשר העניק לו בונבוניירה ממולכדת‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫יעקב שח‬
‫מותו של מייסד‬
‫ב ‪ ,1926‬בעיצומ של מאבקי בתו ההנהגה הסובייטית )מחנה סטאלי נגד מחנה‬
‫אנשי האג! השמאלי‪ ,‬זינובייב וקמנייב( מת דזרז'ינסקי מהתק! לב‪ .‬יצויי‪ ,‬כי בנוס!‬
‫לתפקידו כיושב ראש ה ‪ ,G.P.U.‬מילא דזרז'ינסקי מספר תפקידי משקיי‪ ,‬אשר‬
‫דרשו ממנו מאמ‪ #‬רב‪.‬‬
‫את מקומו של דזרז'ינסקי מילא‪ ,‬עד ‪ ,1934‬סגנו ואיש אמונו‪ ,‬ויאצ'סלב מנזינסקי‬
‫)‪ ,(Menzhinskiy‬ב למשפחת אצולה ומשפט בהשכלתו‪ ,‬אשר הצטר! לפעילות‬
‫מפלגתית מהפכנית ב ‪ .1902‬בניגוד לדזרז'ינסקי‪ ,‬הוא בילה למעלה מ ‪ 10‬שני‪ ,‬עד‬
‫‪ ,1917‬מחו‪ #‬לרוסיה‪ ,‬ועסק‪ ,‬בדר כלל‪ ,‬בהכשרת קאדרי מפלגתיי במסגרת בתי ספר‬
‫מיוחדי‪ .‬לאחר מהפכת אוקטובר‪ ,‬שימש בתפקידי שוני‪ ,‬כגו‪ ,‬קומיסר הבנק‬
‫הממלכתי בפטרוגרד‪ .‬מאז ‪ ,1919‬קשר את גורלו ב ‪ ,Ch.K.‬תחילה במחלקה המיוחדת‬
‫)ריגול נגדי צבאי( ובהמש‪ ,‬מאז ‪ ,1923‬שימש כסג ראשו ליושב ראש ה ‪.G.P.U.‬‬
‫מנזינסקי היה אד אינטיליגנטי‪ ,‬בעל אופקי רחבי‪ ,‬שנהנה ממנעמי החיי‪ ,‬אול‪,‬‬
‫היה אד חולני‪ ,‬שעשה את תפקידו כיושב ראש ה ‪ ,G.P.U.‬לפחות חלקית‪ ,‬בשכיבה על‬
‫ספה‪ .‬בעיות בריאות הביאו בהדרגה לחיזוק מעמדו של סגנו‪ ,‬גנריק יאגודה )‪,(Yagoda‬‬
‫אשר השפעתו על הארגו הלכה וגברה‪.‬‬
‫עיד מנז'ינסקי התאפיי בכל הנוגע לפעילות ה ‪ G.P.U.‬בתו ברית המועצות‬
‫במעורבות אקטיבית למדי בחיסול האופוזיציה למנהיגותו של סטאלי )אומנ‪ ,‬בדרכי‬
‫"מעודנות"‪ ,‬יחסית‪ ,‬לעומת מסע הטרור שהתפתח במחצית שנות ה ‪ .(30‬הצ'קיסטי‬
‫סיכלו כל נסיו התארגנות של אופוזיציונרי משמאל )טרוצקי‪ ,‬זינובייב‪ ,‬קמנייב(‬
‫ומימי )בוחרי‪ ,‬ריקוב(‪ .‬ה הגלו את טרוצקי‪ ,‬תחילה למרכז אסיה‪ ,‬ובהמש‪ ,‬אל מחו‪#‬‬
‫לגבולות ברית המועצות‪ .‬בסו! שנות ה ‪ ,20‬על פי הנחיות מהקרמלי‪ ,‬החל ה ‪G.P.U.‬‬
‫בארגו משפטי ראווה של קבוצות קושרי מדומי‪ ,‬בייחוד מקרב אנשי מדע‬
‫ומהנדסי‪ .‬המשפטי נועדו לתר‪ #‬את הכשלו בהאצת התיעוש‪ ,‬תו הטלת האש‬
‫בחבלה מכוונת )סבוטאז'( מצד אנשי מקצוע‪ ,‬שרכשו את השכלת ונסיונ בעבודה עוד‬
‫ברוסיה הצארית‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫משפטי ראווה ראשוני‬
‫משפט ראשו מסוגו התנהל ב ‪ 1929‬בחבל דונבאס וכונה "פרשת שחטינסקי"‬
‫)"‪ .("Shakhtinskoe Delo‬קבוצת מהנדסי מיכרות הואשמה במפולות במיכרות‪ ,‬שנבעו‪,‬‬
‫לאמיתו של דבר‪ ,‬מגישה חובבנית וחסרת אחריות של אנשי מפלגה בתפקידי ניהול‪,‬‬
‫שברדיפה אחר תפוקה‪ ,‬סירבו להתחשב בנושאי בטיחות‪.‬‬
‫חוקרי ה ‪ G.P.U.‬סחטו מהנאשמי הודאות‪ ,‬עליה ה חזרו בדקלו כפייתי במהל‬
‫המשפט הפומבי‪ .‬לאור הצלחת המשפט בדונבאס‪ ,‬עבר ה ‪ G.P.U.‬לטיפול ב"ארגוני‬
‫חבלה וסבוטאז'" ביתר ענפי המשק הסובייטי‪ .‬המשפט הבא היה משפט של חברי‬
‫ארגו דמיוני שנקרא‪" ,‬המפלגה התעשייתית" )"‪ ,("Prompartiya‬או "ברית ארגוני‬
‫מהנדסי"‪ ,‬שבראשו עמד‪ ,‬כביכול‪ ,‬אחד המדעני המובילי באותה עת‪ ,‬בעל ש‬
‫עולמי‪ ,‬פרופסור רמזי‪ .‬לטענת ה ‪ ,G.P.U.‬הארגו פעל על פי הנחיות איגוד תעשייני‬
‫ובעלי הו רוסיי במערב‪ ,‬וכ‪ ,‬על פי הכוונה ישירה של המטה הכללי הצרפתי‪ .‬זאת‪,‬‬
‫במגמה להכי הפלה מזויינת של המשטר הסובייטי‪.‬‬
‫המדהי בסיפור הוא‪ ,‬שבראש התאגדות התעשייני ואנשי ההו‪ ,‬שהוזכר לעיל‪ ,‬עמד‬
‫סרגיי טרטיאקוב‪ ,‬אשר מזה ‪ 10‬שני שימש סוכ ה ‪ G.P.U.‬בצרפת בכינוי "איבנוב"‪.‬‬
‫ה ‪ G.P.U.‬לח‪ #‬על מפעיליו של "איבנוב" לשכנעו להקי ולחזק קשר ע מכריו‬
‫המוסקבאי‪ ,‬על מנת לאסו! חומר מפליל כלשהו אודות המדעני הסובייטי‪ .‬זאת‪,‬‬
‫תו היתעלמות מדברי הסוכ‪ ,‬שהארגו שלו אינו עוסק בפעילות חתרנית כלשהי נגד‬
‫ברית המועצות‪ .‬למרות שב ‪ G.P.U.‬השתכנעו‪ ,‬ככל הנראה‪ ,‬באמיתות דבריו של‬
‫טרטיאקוב‪" ,‬ההחלטה" על קיו הקשר המסוע!‪ ,‬בו היה מעורב טרטיאקוב עצמו‪,‬‬
‫הונחתה על הארגו על ידי סטאלי‪ ,‬אשר כתב‪ ,‬למעשה‪ ,‬את תסריט ה"קשר"‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫יעקב שח‬
‫כאשר התחיל המשפט‪ ,‬הפלילו את עצמ הנאשמי בפומבי‪ ,‬תו שה מודי בקבלת‬
‫סיוע כספי מסיבי מאיגוד התעשייני‪ .‬טרטיאקוב "כיכב" כדמות מפתח ב"קשר"‪ .‬הוא‬
‫ניסה למחות בפני מפעיליו והכחיש על הס! את המיוחס לו‪ .‬שמו של טרטיאקוב שורבב‬
‫במשפט‪ ,‬תו רמזי על כ‪ ,‬שלמרות שכל הפושעי השמידו את הראיות‪ ,‬הרי שבכל‬
‫זאת ברשות התביעה יש עדיי מכתבי‪ ,‬שנשלחו על ידי אחד הקושרי אל טרטיאקוב‪.‬‬
‫כשראה ראש שלוחת ה ‪ .G.P.U.‬בפריז את העיתו המוסקבאי ובו סטנוגרמה של‬
‫המשפט‪ ,‬הוא הבי‪ ,‬כי הסוכ "איבנוב" על ס! חשיפה‪ .‬הוא מחא בפני המרכז‪ ,‬על כי‬
‫הדבר נעשה ללא תיאו ע השלוחה‪ .‬בסופו של דבר‪ ,‬דברי התובע נבלעו במבול‬
‫הדיווחי על המשפט‪ ,‬טרטיאקוב שרד כסוכ והמשי לפעול למע המודיעי הסובייטי‪.‬‬
‫אי אפשר שלא להזכיר את המעורבות של ה ‪ O.G.P.U‬בתהלי האלי והברוטאלי של‬
‫הקולקטיביזציה‪ ,‬כאשר איכרי הוכרחו לוותר על כל רכוש לטובת הקולחוזי‬
‫אליה צורפו בכפייה‪ .‬במקביל‪ ,‬מיליוני איכרי אמידי הוגלו על ידי יחידות‬
‫ה ‪ O.G.P.U.‬והצבא לאזורי שכוחי אל בצפו הרחוק‪ ,‬ש נאלצו לנהל מאבק יו‬
‫יומי כדי לשרוד‪ .‬האכזריות שבהגליה ההמונית‪ ,‬שלוותה א! בפתיחה באש לעבר‬
‫המתנגדי‪ ,‬זעזעה לא מעט צ'קיסטי‪.‬‬
‫התוצאה המיידית של הקולקטיביזציה היתה הרס החקלאות וחמור מכ‪ ,‬רעב‪ ,‬שפקד‬
‫את אוקראינה בי השני ‪ .19331932‬הרעב הביא למות של למעלה מחמישה מיליו‬
‫איכרי )!(‪ .‬ה ‪ O.G.P.U.‬הצליח לחסו הרמטית את אוקראינה‪ ,‬ה בפני מבקרי‬
‫מבחו‪ #‬וה בפני היוצאי מהרפובליקה )בייחוד מאזורי חקלאיי(‪ .‬במקביל‪ ,‬הצליח‬
‫הארגו למנוע הפצת מידע כלשהו על אשר התרחש באוקראינה הרעבה‪ .‬עובדה היא‪,‬‬
‫שעיתונאי‪ ,‬אנשי ציבור וסופרי מערביי‪ ,‬שאורגנו לה סיורי באוקראינה‪ ,‬טענו‬
‫בעקשנות‪ ,‬כי כל הדיבורי על רעב ה "שקר של התעמולה הזדונית של הבורגנות"‪.‬‬
‫היבט נוס! בפעילות ה ‪ O.P.G.U.‬בראשית שנות השלושי הוא השימוש באסירי‬
‫ככוח עבודה זול בהקמת מפעלי תעשיה ענקיי‪ ,‬בחלקה המזרחי של ברית המועצות‪.‬‬
‫מינהל המחנות הידוע‪ ,‬בש "גולאג" )"‪ ,("GULAG‬הפ לקבל עבודות עיקרי במאמ‪#‬‬
‫התיעוש הקדחתני והמטור!‪ ,‬בשעה שהעיתונות הסובייטית שרה הלל לעבודה המסורה‬
‫‪25‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫של אלפי בני נוער ופועלי סובייטי‪ ,‬שנרתמו לבנות כלכלה סוציאליסטית במהירות‬
‫המירבית‪.‬‬
‫מודיעי החו – צעדי ראשוני‬
‫ע היווסדו של ה ‪ ,Ch.K.‬נקט דזרז'ינסקי בצעדי ראשוני לבניית מער מודיעי‬
‫החו‪ ,#‬א‪ ,‬בשלב זה היה מדובר ב"חו‪ #‬לאר‪ #‬קרוב"‪ ,‬קרי‪ ,‬במחוזות האימפריה‬
‫הצארית‪ ,‬אשר זכו לעצמאות או‪ ,‬לחילופי‪ ,‬נכבשו על ידי הצבא הגרמני‪ .‬כבר בפברואר‬
‫מר‪ 1918 #‬נשלחו ראשוני קציני ה ‪ Ch.K.‬לאוקראינה‪ ,‬לביילורוסיה‪ ,‬למדינות הבלטיות‬
‫ולאסיה התיכונה‪.‬‬
‫התרחבות של החזיתות של מלחמת האזרחי ועוצמת הלחימה חייבו את ה ‪Ch.K.‬‬
‫להקדיש חלק מהמאמ‪ #‬לניהול פעילות מודיעינית מסודרת ואינטנסיבית מוגברת‪.‬‬
‫התפקיד הוטל על מכלול המחלקות המיוחדות‪ ,‬שעיקר אחריות היה בתחו הריגול‬
‫הנגדי בצבאות ה"אדומי"‪ .‬אנשי המחלקות המיוחדות נטלו לעצמ את תפקיד‬
‫החדרת של סוכני ואנשי מנגנו לשטחי שבשליטת ה"לבני"‪ ,‬לאיסו! מידע‪ ,‬בנסיו‬
‫להגיע למפקדות של הכוחות האנטימהפכניי‪.‬‬
‫ככל שנצבר נסיו בתחו המודיעיני‪ ,‬כ גברה התחושה‪ ,‬שהמחלקות המיוחדות‪ ,‬בשל‬
‫היות גופי ריגול נגדי‪ ,‬אינ מסוגלות להתמודד‪ ,‬במקביל‪ ,‬ע פעילות איסופית‪.‬‬
‫הסתמנה‪ ,‬בבירור‪ ,‬מגמה להקי גופי מודיעיניי טהורי‪ .‬צעד ראשו נעשה באפריל‬
‫‪ ,1920‬כאשר במסגרת המחלקה המיוחדת במטה ה ‪ Ch.K.‬הוק ענ! חו‪ #‬לאר‪,#‬‬
‫ובמקביל‪ ,‬גופי מודיעי נפרדי מוקמו בשטח של פולי‪ ,‬רומניה והמדינות הבלטיות‪.‬‬
‫באותה תקופה החלה להתגבש שיטת השלוחות החסויות‪ ,‬שפעלו תחת כיסוי של נציגות‬
‫דיפלומטית ו‪/‬או מסחרית‪ .‬בד בבד‪ ,‬נולד רעיו של שלוחות בלתי לגאליות‪ ,‬אשר היה‬
‫עליה לפעול במדינות‪ ,‬בה לא היתה נציגות סובייטית רשמית או‪ ,‬לחילופי‪ ,‬כשהתעורר‬
‫צור דחו! בהקמת שלוחה כזאת במקביל לשלוחה חסויה‪ .‬השלוחה הבלתי לגאלית‬
‫קיימה קשר‪ ,‬א ורק‪ ,‬ע המחלקה המיוחדת‪ ,‬ולא ע השלוחה החסויה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫יעקב שח‬
‫תוצאותיה ההרסניות של מלחמת ברית המועצות נגד פולי ב ‪ 1920‬הצביעו‪ ,‬לדעת‬
‫ההנהגה בקרמלי‪ ,‬על חולשתו של מכלול מודיעי החו‪ .#‬על כ‪ ,‬הוקמה במסגרת‬
‫הפוליטבירו וועדת בדיקה‪ ,‬שאמורה היתה לגבש שינויי ורה ארגו בשירות המודיעי‪.‬‬
‫על פי המלצותיה של הוועדה‪ ,‬חת דזרז'ינסקי ב‪ 20‬דצמבר ‪ 1920‬על צו מספר ‪169‬‬
‫בדבר הקמת מחלקת חו‪ #‬לאר‪ (I.N.O.) #‬עצמאית במסגרת ה ‪ .Ch.K.‬יו זה נחשב‬
‫מאז ליו היווסדו של מודיעי החו‪ #‬במסגרת ה ‪) Ch.K.‬או בכינוייו לאחר מכ‪,‬‬
‫ה ‪ ,G.P.U.‬ה ‪ ,N.K.V.D.‬ה ‪ ,M.G.B.‬ה ‪ K.G.B.‬וה ‪.(S.V.R.‬‬
‫על פי צו ‪ ,169‬פורקו גופי המודיעי של המחלקות המיוחדות‪ ,‬וכל סמכויותיה‪ ,‬לרבות‬
‫כוח האד והציוד‪ ,‬הועברו לרשות ה ‪ .I.N.O.‬עיקר משימותיו של ה ‪ ,I.N.O.‬כפי‬
‫שהוגדרו על ידי דזרז'ינסקי‪ ,‬היו‪ :‬המש הקמת של שלוחות מודיעי נגדי בחו‪ #‬לאר‪#‬‬
‫ומבצעי גיוס זרי בשטחה של ברית המועצות‪ .‬מצבת כוח האד של ה ‪ I.N.O.‬עמדה‪,‬‬
‫בשלב הראשו‪ ,‬על ‪ 70‬אנשי‪.‬‬
‫מאז ראשית ‪ 1922‬הועמד בראש ה ‪ .I.N.O.‬מאיר טריליסר )‪ ,(Triliser‬פעיל מפלגה‪,‬‬
‫שצבר נסיו רב בפעילות מחתרתית טר המהפכה‪ .‬בי היתר‪ ,‬התמחה טריליסר‬
‫בחשיפת סוכני משטרת הצאר בתו הארגוני הבולשביקיי שפעלו בחו‪ #‬לאר‪ .#‬עיד‬
‫טריליסר‪ ,‬שהוכיח את יכולתו המקצועית והארגונית‪ ,‬התאפיי בגידול מתמיד של מנגנו‬
‫ה ‪ ,I.N.O.‬ה במטה ה ‪ O.G.P.U.‬וה בחו‪ #‬לאר‪ .#‬הזרוע העיקרית של ה ‪I.N.O.‬‬
‫במטה היו יחידות גאוגרפיות‪ ,‬שתפקיד היה להנחות ולפקח על פעילות השלוחות בחו‪#‬‬
‫לאר‪.#‬‬
‫טריליסר קבע חמש משימות למודיעי החו‪:#‬‬
‫‪ .1‬לחשו! גופי אנטי מהפכניי שפעלו בחו‪ #‬לאר‪ ,#‬אשר עסקו בפעילות חתרנית נגד‬
‫ברית המועצות‪.‬‬
‫‪ .2‬לאתר גופי ממשלתיי וכלכליי בחו‪ #‬לאר‪ ,#‬שעסקו בריגול נגד ברית המועצות‪.‬‬
‫‪ .3‬לאסו! מידע פוליטי מדיני ומידע כלכלי במדינות זרות‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫‪ .4‬לאסו! חומר תיעודי‪ ,‬לרבות חומר מפליל‪.‬‬
‫‪ .5‬לאבטח מוסדות סובייטי בתחו הריגול הנגדי בחו‪ #‬לאר‪.#‬‬
‫כפי שכבר צויי לעיל‪ ,‬וכפי שמשתמע ממשימות ה ‪ ,I.N.O.‬הפנה טריליסר מאמ‪#‬‬
‫מיוחד לפעילות מול גופי מהגרי "לבני" בחו‪ #‬לאר‪ .#‬מבצעי "סינדיקט ‪ "2‬ו"טרסט"‬
‫נוהלו‪ ,‬אומנ‪ ,‬על ידי ה ‪ ,K.R.O.‬תו מעורבות רבה של ה ‪ .I.N.O.‬שלוחות של‬
‫ה ‪ I.N.O.‬פעלו במר‪ #‬לגיוס סוכני בתו ארגוני המהגרי ה"לבני"‪ ,‬שכמה מה‬
‫שיחקו תפקיד מכריע בראשית שנות השלושי במיטוט‪ ,‬בפועל‪ ,‬של גורמי מיליטנטיי‬
‫)די א נזכיר שני גנרלי של צבא הצאר ושר לשעבר בממשלה הזמנית(‪.‬‬
‫ב ‪ 1925‬דרש דזרז'ינסקי להקי בתו ה ‪ .I.N.O.‬מכלול של מודיעי מדעיטכנולוגי‪,‬‬
‫שנועד להעמיד לרשות הכלכלה הסובייטית המפגרת סודות של פיתוחי טכנולוגיי‬
‫מתקדמי‪.‬‬
‫ב ‪ 1930‬הועמד בראש ענ! ‪ ,8‬שריכז את האיסו! המדעי טכנולוגי‪ ,‬אחד מגדולי קציני‬
‫המודיעי של ה ‪ ,O.G.P.U.‬אלכסנדר אורלוב )שמו האמיתי היה לייב פלדביי(‪.‬‬
‫במחצית השניה של שנות העשרי‪ ,‬החלו לזרו למרכז דיווחי אודות פיתוחי‬
‫בתחומי התעופה‪ ,‬התותחנות‪ ,‬קשר רדיו‪ ,‬חומרי לחימה כימית‪ ,‬עיבוד נפט והשימוש‬
‫במוצרי הלוואי‪ ,‬הפקת פח וכדומה‪.‬‬
‫כשלונות ראשוני‬
‫ב ‪ 1927‬פקדה את מער המודיעי של ה ‪ I.N.O.‬שרשרת כשלונות‪ ,‬שהביאה לחשיפת‬
‫ולחיסול של רשתות סוכני באוסטריה‪ ,‬בצרפת‪ ,‬בטורקיה ובפולי‪.‬‬
‫הסיבות לשרשרת הכשלונות היו תוצאה של היעדר חסינות מספקת במערכת הצופ‬
‫הסובייטית והישענות על תאי קומוניסטיי בפעילות מודיעינית‪ ,‬אשר גילו התלהבות‬
‫יתרה ומקצועיות מועטה‪.‬‬
‫בד בבד‪ ,‬פשטו משטרות ושירותי הביטחו בבייג'י ובלונדו על מוסדות סובייטי‪,‬‬
‫ששימשו כיסוי לשלוחות המודיעי הנגדי‪ ,‬וכתוצאה מכ‪ ,‬נגלו בפניה כמויות עצומות‬
‫‪28‬‬
‫יעקב שח‬
‫של מסמכי‪ ,‬אשר הוכיחו‪ ,‬כי המודיעי הסובייטי עוסק לא רק בריגול‪ ,‬אלא א!‬
‫בחתרנות מדינית‪ .‬פרסו המסמכי ברבי הביא לברית המועצות מפלה בחזית‬
‫הדיפלומטית‪ ,‬וממשלת בריטניה הודיעה על ניתוק היחסי ע מוסקבה‪.‬‬
‫סטאלי הושפע עמוקות מאירועי ‪ ,1927‬א נת לה פרשנות מסולפת‪ .‬לדעתו הללו‬
‫שימשו הוכחה לכ‪ ,‬שהמערב ניגש לתכנו ולביצוע פלישה לברית המועצות‪ ,‬והמהלכי‬
‫בלונדו ובבייג'י ה‪ ,‬למעשה‪ ,‬אקורד הפתיחה של המלחמה‪.‬‬
‫בד בבד‪ ,‬נקט ה ‪ O.G.P.U.‬בצעדי דרסטיי על מנת למנוע הישנות תקלות כה‬
‫מביכות‪ .‬חוזק מער האבטחה של הנציגויות‪ ,‬שונתה לחלוטי מערכת הצופ‪ ,‬על‬
‫השלוחות נאסרה אגירת מסמכי מסווגי מעבר לחודש ימי‪ ,‬ונדרשה הכנת תוכניות‬
‫מדוקדקות להשמדה מהירה של החומר‪ ,‬במקרה של פשיטת המשטרה‪ .‬הוש דגש על‬
‫החמרת אמצעי פעילות חשאית‪ ,‬בכל הנוגע לעבודה ע יסודות קומוניסטיי‪ ,‬על מנת‬
‫לטשטש את קשריה ע ה ‪ .O.G.P.U.‬למעשה החלה ב ‪ O.G.P.U.‬מגמת התרחקות‬
‫ממפלגות קומוניסטיות במדינות מערביות‪ ,‬וסוכני שגוייסו מקרב נדרשו לנתק את‬
‫קשריה ע מפלגותיה‪.‬‬
‫מאיר טריליסר הודח מתפקידו בסו! ‪ ,1929‬לאחר שניסה להאשי בסטייה‬
‫אידיאולוגית את יאגודה )‪ ,(Yagoda‬סג ראש ה ‪ ,O.G.P.U.‬במהל אסיפת המפלגה‬
‫בארגו‪ .‬במקומו‪ ,‬מונה סטניסלב מסינג )‪ (Mesing‬כראש ה ‪ .I.N.O.‬מסינג‪ ,‬בכיר ב‬
‫‪ ,O.G.P.U.‬ניגש במר‪ #‬לרה ארגו המחלקה‪ .‬כתוצאה מרה ארגו זה‪ ,‬הוקמו בה ענפי‬
‫נפרדי‪ ,‬שריכזו את הפעילות הבלתי לגאלית‪ ,‬את האיסו! המדעי טכני‪ ,‬את האיסו!‬
‫הכלכלי‪ ,‬ואת הטיפול בארגוני מהגרי עוייני‪.‬‬
‫שינוי נוס! ורב משמעות נבע‪ ,‬ככל הנראה‪ ,‬מציווי אידיאולוגי שנכפה על ידי סטאלי‪.‬‬
‫המנהיג הסמכותי‪ ,‬שסבל מפראנויה בדבר מזימות‪ ,‬קשרי ומלחמות בפתח‪ ,‬פסק‪,‬‬
‫שברית המועצות נמצאת על ס! מלחמה‪ ,‬שיוז נגדה המערב )אציי בהקשר זה‪,‬‬
‫שמדינות המערב סבלו‪ ,‬באותה תקופה‪ ,‬משפל כלכלי שראשיתו ב ‪ ,1929‬כ שספק א‬
‫סוגיית חיסולה של המדינה הסוציאליסטית הטרידה את מנוחת מנהיגיה באותה עת(‪.‬‬
‫לאור קביעתו של סטאלי‪ ,‬הרחיב ה ‪ ,I.N.O.‬משמעותית‪ ,‬את מער השלוחות הבלתי‬
‫‪29‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫חסויות‪ ,‬לעיתי‪ ,‬על חשבו השלוחות החסויות‪ .‬צעד נוס! היה פתיחת מבצעי חיסול‬
‫פיזי של אויבי ברית המועצות‪ ,‬בעיקר‪ ,‬מקרב המהגרי ה"לבני" ומקרב עריקי מתו‬
‫הארגו‪ .‬לש הוצאה לפועל של מדיניות החיסולי‪ ,‬וארגו פעילות חבלה וטרור בעור!‬
‫האויב‪ ,‬במקרה של מלחמה‪ ,‬הוקמה במסגרת ה ‪ I.N.O.‬יחידה סודית מיוחדת‪ ,‬שכונתה‬
‫"קבוצת יאשה"‪ ,‬שבראשה עמד יעקב סרבריאנסקי )‪ ,(Serebryansky‬ואשר החלה‬
‫בפעילות קדחתנית במדינות אירופה‪ ,‬אסיה ואמריקה‪ ,‬תו הקמת שלוחות מיוחדות‬
‫שהתבססו‪ ,‬בחלק‪ ,‬על אנשי המנגנו של הקבוצה‪ ,‬ובחלק על סוכני זרי‪ ,‬שנאמנות‬
‫לברית המועצות הוכחה מעל לכל ספק‪.‬‬
‫הגיוסי הגדולי‬
‫כהונתו של מסינג בראשות ה ‪ .I.N.O.‬לא ארכה זמ רב‪ ,‬והוא הודח מתפקידו‪,‬‬
‫באוגוסט ‪ ,1931‬כתוצאה ממאבקי כוח בצמרת ה ‪ .O.G.P.U.‬מחליפו היה ארטוזוב‪,‬‬
‫שעמד עד אז בראש ה ‪) K.R.O.‬מחלקת הריגול הנגדי(‪ .‬ארטוזוב היה בקיא ברזי‬
‫הפעילות המודיעינית ושלט בשפות האירופאיות‪ .‬הוא פעל במר‪ #‬לשכלול מער‬
‫המודיעי של ה ‪ ,O.G.P.U.‬תו מת דגש על הרחבת השלוחות הבלתי חסויות‪.‬‬
‫ביוזמתו‪ ,‬הוקמה שלוחה חסויה באנגליה‪ ,‬שבראשה עמד אלכסנדר אורלוב )פלדביי(‪,‬‬
‫ולצידו פעלו קציני מודיעי מוכשרי )במיוחד במישור האתירה וגיוס סוכני בעלי‬
‫פוטנציאל עתידי( ארנולד דייצ' )‪ (Deytch‬ותאודור מאלי )‪ .(Malli‬היתה זאת שלוחת‬
‫לונדו‪ ,‬ובמיוחד דייצ'‪ ,‬אשר גייסו בראשית שנות השלושי את מי שכונו חברי‬
‫"חמישיית קיימברידג'"‪ :‬פילבי‪ ,‬ברגייס‪ ,‬מקלי‪ ,‬בלאנט וקרנקרוס‪ ,‬אשר‪ ,‬ככל הידוע‪,‬‬
‫מהווי עד היו את פסגת הישגי המודיעי הסובייטי לדורותיו‪ .‬קבוצה אחרת של בלתי‬
‫לגאליי‪ ,‬שבראשה עמד דמיטרי ביסטרולטוב )‪ (Bistroletov‬התמחתה בגיוס אנשי‬
‫צופ בריטי‪ .‬ראשו הסוכני היה צפ משרד החו‪ #‬הבריטי אולד )‪,(Ouldem‬‬
‫שהעמיד לרשות ה ‪ O.G.P.U.‬את הצפני החדשי‪ ,‬וכ‪ ,‬מודיעי למשימה )מל"מ( רב‬
‫אודות רבי מעובדי שירות הצופ‪ .‬לאחר שאולד התאבד‪ ,‬המשי ביסטרולטוב‬
‫בחיפושי אחר אובייקט חדש‪ .‬ב ‪ ,1935‬הצליח אחד מסוכניו לגייס את קצי שירות‬
‫הצופ‪ ,‬קפטיי קינג‪ .‬הודות לדיווחיו של האחרו‪ ,‬הצליח המודיעי הסובייטי לחדור‬
‫‪30‬‬
‫יעקב שח‬
‫היטב לרזי מדיניות החו‪ #‬של בריטניה‪ ,‬תו שימוש במברקי מפוענחי‪ ,‬ולפצח את‬
‫הצופ הדיפלומטי‪ .‬דבר זה איפשר לאנשי ה ‪ I.N.O.‬לקרוא את המברקי‪ ,‬שלקינג לא‬
‫היתה נגישות אליה‪ .‬הפעלתו של סוכ "ערכי" זה הסתיימה ב ‪ ,1939‬כאשר הוא‬
‫הוסגר לשירות הביטחו הבריטי על ידי אחד מבכירי העריקי הסובייטי‪ ,‬וולטר‬
‫קרביצקי )‪.(Krivitskiy‬‬
‫הישג חשוב אחר של המודיעי הסובייטי בבריטניה הוא רשת הריגול "ארסנל"‪ ,‬שפעלה‬
‫במכלול התעשיה הצבאית הבריטית "‪ ,"Vulich‬והזינה את מוסקבה במידע רב ער‬
‫אודות מערכות ארטילריה‪ ,‬שריו ונשק קל‪.‬‬
‫ג בגרמניה הנאצית האיר המזל לאנשיו של ארטוזוב )זארובי‪ ,‬אובקיניא‪ ,‬קורוטקוב‬
‫ואחרי(‪ .‬בראשית שנות השלושי גוייסו שני סוכני חשובי‪ :‬וילי למ )‪,(Leman‬‬
‫שכונה‬
‫"ברייטנבא"‬
‫‪,Braytenbakh‬‬
‫וארביד‬
‫חארנאק‬
‫)‪,(Kharnak‬‬
‫שכונה‬
‫קורסיקאנטס )‪ .(Korsikanets‬למ שירת באג! הריגול הנגדי של הגסטאפו‪ ,‬ועסק‪ ,‬בי‬
‫היתר‪ ,‬בפיקוח על נציגויות סובייטיות‪ .‬חארנאק שימש כפקיד בכיר במינסטריו‬
‫הכלכלה של גרמניה‪ .‬הוא לא רק העביר מידע שעבר דרכו‪ ,‬אלא קיב‪ #‬סביבו קבוצת‬
‫סוכני בעלי נטיות אנטי פשיסטיות‪ ,‬שעבדו בחברות תעשיתיות גרמניות וסיפקו לברית‬
‫המועצות מסמכי ושרטוטי‪ .‬אלה אפשרו לתעשיה הסובייטית קיצורי דר רבי‬
‫בפיתוח טכנולוגיות חדשות‪ ,‬וחסכו אמצעי רבי‪.‬‬
‫ארצות הברית היתה‪ ,‬בראשית שנות השלושי‪ ,‬יעד בעל חשיבות משנית לעומת מדינות‬
‫אירופה‪ ,‬א כינו היחסי הדיפלומטיי בינה לבי ברית המועצות איפשר ל ‪I.N.O.‬‬
‫להקי שלוחות חסויות בניו יורק ובוושינגטו‪ ,‬וכ‪ ,‬שלוחה בלתי חסויה‪.‬‬
‫רשתות סוכני‪ ,‬שהוקמו על ידי קציני המודיעי‪ :‬קוטצייט )‪ ,(Guttsayt‬בזארוב‬
‫)‪ ,(Bazarov‬אחמרוב )‪ (Akhmerov‬ואחרי‪ ,‬התבססו‪ ,‬בעיקר‪ ,‬על אמריקאי‪ ,‬חלק‬
‫יוצאי רוסיה‪ ,‬בעלי נטיות פרו סובייטיות‪ .‬הבולט ביניה הוא‪ ,‬יעקב גולוס )‪(Golos‬‬
‫שפעל כאותר‪ ,‬גייס וראש רשת; שני פקידי במחלקת המדינה ואחרי‪ .‬דגש מיוחד‬
‫בפעילות בארצות הברית הוש על השגת מידע )בעיקר תוכניות ושרטוטי( אודות‬
‫טכנולוגיות מתקדמות‪ ,‬לרבות טכנולוגיות צבאיות‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫באסיה היו סי ויפ היעדי העיקריי בפעילות ה ‪ .I.N.O.‬ארטוזוב עזב את‬
‫ה ‪ I.N.O.‬ב ‪ ,1935‬לאחר שהתמנה לתפקיד סג ראש המודיעי הצבאי‪ ,‬ה ‪.G.R.U.‬‬
‫במקומו‪ ,‬מונה אברה סלוצקי‪ ,‬שנשאר בתפקיד זה עד ראשית ‪.1938‬‬
‫שנות הטרור הגדול‬
‫שנת ‪ 1934‬סימנה מיפנה בהתפתחות שירות הביטחו הסובייטי‪ .‬במאי אותה שנה‪ ,‬מת‬
‫ויאצ'סלב מנז'ינסקי‪ ,‬ואת מקומו תפס סגנו‪ ,‬גנרי יאגודה‪ .‬ביולי‪ ,‬חל שינוי דרמטי‬
‫נוס!; ה ‪ O.G.P.U.‬שינה את שמו וא! את כפיפותו‪ .‬מעתה‪ ,‬הוא כונה ‪G.U.G.B.‬‬
‫)המינהל הראשי לביטחו המדינה(‪ ,‬והפ למרכיב חשוב בקומיסריאט העממי לענייני‬
‫פני‪ ,‬ה ‪ .N.K.V.D.‬יאגודה התמנה לראש ה ‪ ,N.K.V.D.‬שכלל את שירות הביטחו‬
‫)‪ ,(G.U.G.B.‬את המשטרה‪ ,‬את כוחות הפני‪ ,‬את משמר הגבול ואת מינהל מחנות‬
‫המאסר ובתי הסוהר )‪ .(GULAG‬כל אלה הוכפפו ישירות לסטאלי‪ ,‬אשר ריכז בידיו‬
‫את מכונת הענק הזו‪ ,‬במטרה שתשמש את תוכניותיו מרחיקות הלכת‪.‬‬
‫רצח קירוב‬
‫יריות‪ ,‬שנשמעו במטה המפלגה הקומוניסטית בלנינגרד‪ ,‬ב ‪ 1‬בדצמבר ‪ ,1934‬שמו ק‪#‬‬
‫לחייו של אחד האישי הפופולריי ביותר במפלגה הקומוניסטית‪ ,‬סרגיי קירוב‪ .‬סיבות‬
‫הרצח נותרו בגדר תעלומה עד היו‪ .‬יש הטועני‪ ,‬שהרוצח‪ ,‬ניקולייב‪ ,‬נק בקירוב על‬
‫שקיי יחסי אינטימיי ע אשתו היפהפיה; אחרי טועני‪ ,‬שהרצח אורג על ידי‬
‫סטאלי‪ ,‬שראה בקירוב מתחרה אפשרי‪ .‬אנשי ה ‪ N.K.V.D.‬בלנינגרד ומאבטחי קירוב‬
‫הואשמו ברשלנות פושעת‪ .‬חלק מצאו את מות בנסיבות מיסתוריות‪ ,‬ואחרי נשפטו‬
‫לעונשי מאסר קלי‪ ,‬דבר שעורר חשד מוב‪ ,‬בדבר מעורבות ה ‪ N.K.V.D.‬ברצח‪ ,‬על פי‬
‫הנחייתו של סטאלי‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫יעקב שח‬
‫רצח קירוב נת את האות למסע טרור חסר תקדי‪ .‬גל מעצרי והוצאות להורג של‬
‫"יסודות עוייני" עבר על לנינגרד‪ ,‬על מוסקבה ועל ערי אחרות‪ .‬תחילה‪ ,‬חוסלו קציני‬
‫צבא הצאר ששרדו‪ ,‬אנשי האינטיליגנציה הישנה וחברי מפלגות‪ ,‬שפוזרו זה מכבר‪ .‬כל‬
‫אלה הואשמו בחברות בארגוני טרוריסטיי "לבני"‪ ,‬שיזמו את רצח קירוב‪.‬‬
‫חיסולי אלה סימנו רק את ההתחלה‪ .‬תו זמ קצר‪ ,‬העמיד סטאלי למשפט את שני‬
‫עמיתיו של לני להנהגה‪ ,‬זינובייב וקמנייב )ראשי אופוזיציית שמאל בהנהגת המפלגה‪,‬‬
‫בי השני ‪ ,19261925‬אשר הודחו מתפקידיה והביעו חרטה על דעותיה‪ ,‬תו שה‬
‫מזדהי ע מדיניותו של סטאלי(‪ .‬ה הואשמו באחריות פוליטית לרצח קירוב‪ ,‬על פי‬
‫גירסה חדשה‪ ,‬כי הרוצח השתיי להתארגנות מחתרתית‪ ,‬המורכבת מתומכי זינובייב‬
‫וקמנייב‪ .‬ב ‪ 1935‬התקיי‪ ,‬לראשונה‪ ,‬משפט פומבי‪ ,‬בו נשפטו חברי בולטי במפלגה‪.‬‬
‫זינובייב וקמנייב הודו‪ ,‬בגמגו‪ ,‬באחריות פוליטית‪ ,‬א כי לא ישירה‪ ,‬לרצח‪ ,‬ונשפטו‬
‫ל ‪ 105‬שנות מאסר‪.‬‬
‫מיד ע היוודע רצח קירוב‪ ,‬חוקקו בברית המועצות חוקי דרקוניי‪ ,‬שאפשרו‬
‫ל ‪ N.K.V.D.‬לפתוח במסע טרור המוני‪ .‬על פי אחד החוקי‪ ,‬נידונו תיקי נאשמי‬
‫בפעילות טרור בהלי מזורז; מהנדוני נשללו זכויות הערעור ובקשת החנינה‪ ,‬ופסק די‬
‫מוות התבצע ללא דיחוי‪ .‬בנוס!‪ ,‬הוק במסגרת ה ‪ N.K.V.D.‬גו! שיפוטי‪ ,‬שכונה‬
‫‪ ,O.S.O.‬שסמכויות הענישה שלו הוגבלו למאסר של עד ‪ 7‬שני‪ .‬בהמש‪ ,‬הוקמו גופי‬
‫שכונו "‪ "Troyka‬בהרכב ראש משרד ה ‪ ,N.K.V.D.‬מזכיר המפלגה המקומי ותובע‪.‬‬
‫ל "‪ "Troyka‬ניתנו סמכויות מלאות‪ ,‬לרבות מת גזר די מוות‪ .‬כ‪ ,‬נרמסה ברגל גסה‬
‫החזות החיצונית של מערכת המשפט הסובייטית‪ ,‬אשר‪ ,‬אליבא דהתעמולה הסובייטית‪,‬‬
‫היתה "הצודקת ביותר בעול"‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫מרח דמי‬
‫ב ‪ 1936‬הנחה סטאלי את ה ‪ N.K.V.D.‬להתחיל בחיסול כל "אוייבי הע" הגלויי‬
‫והנסתרי‪ .‬בשלב ראשו‪ ,‬הופעל הטרור כנגד חברי "גוש טרוצקיזינובייבקמנייב" )גו!‪,‬‬
‫שהיה קיי בדמיונו של סטאלי בלבד(‪ .‬זינובייב‪ ,‬קמנייב ועמיתיה להנהגת המפלגה‬
‫הועמדו למשפט והואשמו בכל חטא אפשרי‪ ,‬כמו ניסיו להפיל את המשטר הסובייטי;‬
‫רצח קירוב ומעשי חבלה וטרור‪ .‬זאת‪ ,‬תו שיתו! פעולה ע טרוצקי וע שירותי‬
‫המודיעי של מדינות אימפריאליסטיות‪.‬‬
‫מנהיגי מהפכת אוקטובר הפכו‪ ,‬במחי יד‪ ,‬ל"סוכני הגסטאפו"‪ .‬המשפט בויי היטב על‬
‫ידי ה ‪ ,N.K.V.D.‬כאשר כל הנאשמי הודו בפה מלא בכל האשמות‪ ,‬דמיוניות ככל‬
‫שיהיו‪ .‬הדבר הושג באמצעות עינויי קשי במרתפי הלוביאנקה‪ ,‬בסחיטה‪ ,‬בהבטחות‬
‫שווא ובפניה אל התודעה הקומוניסיטית של הנאשמי )בטענה‪ ,‬כי למשפט יש חשיבות‬
‫פוליטית עצומה‪ ,‬נוכח סכנות המלחמה מצד גרמניה הנאצית ופעילות חתרנית של‬
‫טרוצקי ואנשיו(‪ .‬כל הנאשמי הוצאו להורג‪ ,‬למרות שהובטח לה על ידי סטאלי‪,‬‬
‫שהתנהגות הנאותה באול המשפט תבטיח את חייה‪.‬‬
‫כבר במשפט הראשו שורבבו שמותיה של מנהיגי האג! האופוזיציוני הימני )בעבר(‬
‫בוחרי‪ ,‬ריקוב ואחרי‪ ,‬א! ה מנהיגי לשעבר של המפלגה‪ ,‬שהיו מקורבי ללני‪.‬‬
‫משפט נדחה לראשית ‪ ,1938‬מאחר שהיה צור לשבור אות תחילה ולהביא ליכולת‬
‫לדקל את "הודאותיה"‪.‬‬
‫לאחר המשפט הראשו ולקראת ההכנות למשפטי ראווה נוספי‪ ,‬החליט סטאלי‪,‬‬
‫שראש ה ‪ ,N.K.V.D.‬יאגודה‪ ,‬איננו עונה עוד על ציפיותיו‪ ,‬לאחר שגילה יחס ליברלי‬
‫וסלחני למועמדי נוספי למשפטי‪ .‬יאגודה הודח בספטמבר ‪) 1936‬ב ‪ 1938‬הוא‬
‫נשפט יחד ע בוחרי‪ ,‬והוצא להורג כסוכ אימפריאליסטי וכקושר נגד המשטר(‪ .‬בראש‬
‫ה ‪ N.K.V.D.‬העמיד סטאלי את ניקולאי ייז'וב )‪ ,(Yezhov‬אשר ניהל‪ ,‬עד אז‪ ,‬מחלקה‬
‫בוועד המרכזי של המפלגה‪ ,‬שפיקחה על פעילות ה ‪ .N.K.V.D.‬ייז'וב‪ ,‬נמו הקומה‪,‬‬
‫חסר ההשכלה‪ ,‬ובעל הנטיות הסדיסטיות‪ ,‬ניגש במר‪ #‬לביצוע מסע טיהורי עקוב מד‪.‬‬
‫מעבר לשני משפטי ראווה ענקיי‪ ,‬ב ‪ 1937‬וב ‪ ,1938‬בה הועמדו לדי בכירי המפלגה‬
‫‪34‬‬
‫יעקב שח‬
‫)וא! הוצאו להורג(‪ ,‬שט! את ברית המועצות גל של מעצרי‪ ,‬משפטי בזק והוצאות‬
‫להורג של "מרגלי"‪" ,‬טרוריסטי"‪" ,‬מחבלי"‪" ,‬טרוצקיסטי" וכדומה‪ .‬כול היו‬
‫חפי מפשע‪ .‬ה ‪ N.K.V.D.‬פעל‪ ,‬על פי מכסות‪ ,‬לחשיפת ולהענשת של "אויבי‬
‫הע"‪ .‬לא אחת ביקשו ראשי ה ‪ N.K.V.D.‬להגדיל את המכסות‪ ,‬במיוחד‪ ,‬של הנידוני‬
‫למוות‪ .‬הטרור היכה במאות אלפי וא! במיליוני בני אד‪.‬‬
‫הטרור מכה ב ‪N.K.V.D.‬‬
‫וא אי די בכ‪ ,‬הנחית ייז'וב מהלומה א! על ה ‪ N.K.V.D.‬עצמו‪ ,‬אשר בתוכו נחש!‪,‬‬
‫כביכול‪" ,‬קשר אנטי מהפכני ופשיסטי"‪ .‬שיכבה שלמה של מנהלי מחלקות ומנהלי‬
‫במטה ה ‪ N.K.V.D.‬ובפריפריה הודחו‪ ,‬נעצרו והוצאו להורג‪ .‬בה היו צ'קיסטי‬
‫מפורסמי‪ ,‬שהחלו את דרכ תחת דזרז'ינסקי‪ .‬ג ארטוזוב‪ ,‬טריליסר ואחרי‪ .‬גל‬
‫הטיהורי הקי! כמה עשרות אלפי קציני ‪ ,N.K.V.D.‬ג מחו‪ #‬לברית המועצות‪ .‬אנשי‬
‫מודיעי )ה ‪ (I.N.O.‬ששירתו בחו‪ #‬לאר‪ ,#‬בשלוחות חסויות וכבלתי לגאליי‪ ,‬נקראו‬
‫לשוב הביתה והוצאו להורג‪ ,‬בתו משפט שנמש דקות ספורות‪ .‬רק חלק נדרשו‬
‫לחקירות שהיו מלוות בעינויי‪ ,‬על מנת להביא להודאה בכתב )לעיתי‪ ,‬נחתמו‬
‫ההודאות בד הנאשמי(‪.‬‬
‫במאי ‪ 1937‬פקד גל הטרור א! את הצבא האדו‪ .‬תחילתו במשפט סגור של צמרת‬
‫הפיקוד העליו ובראשה מרשל טוכצ'בסקי )‪ ,(Tukhachevsky‬שהואש בשיתו! פעולה‬
‫ע גרמניה הנאצית ובכוונה לבצע‪ ,‬בשליחותה‪ ,‬הפיכה צבאית בברית המועצות‪ .‬כול‬
‫הוצאו להורג‪ ,‬ובעקבותיה נהרגו עשרות אלפי קציני צבא בכירי וזוטרי )מדובר‬
‫בלמעלה ממחצית סגל הקצונה של הצבא האדו(‪.‬‬
‫הטיהורי הביאו להיחלשות עצומה של כל מנגנוני הכוח של ברית המועצות‪ ,‬לרבות‪,‬‬
‫כפי שכבר צויי‪ ,‬ה ‪ .N.K.V.D.‬די א נציי‪ ,‬שכל ‪ 18‬בעלי הדרגות הבכירות בארגו‪,‬‬
‫שמילאו תפקידי מפתח עד ראשית עיד ייז'וב‪ ,‬הוצאו להורג‪ .‬מער המודיעי של‬
‫ה ‪ N.K.V.D.‬שותק לחלוטי‪ ,‬א לא מנגנו הרצח שלו‪" .‬קבוצות לוחמי" שרצו‬
‫ברחבי אירופה בחיפושי אחר קציני מודיעי‪ ,‬שסירבו לשוב הביתה‪ ,‬לאחר שהבינו‬
‫‪35‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫איזה גורל מצפה לה ש‪ ,‬בה הבלתי לגאלי איגנטי פרוצקירייס‪ .‬המרד! אחר אחד‬
‫מבכירי המודיעי של ה ‪ I.N.O.‬באירופה‪ ,‬ואלטר קריביצקי‪ ,‬שסירב לשוב למוסקבה‪,‬‬
‫נמש מ ‪ 1937‬ועד ‪ ,1941‬עת מצא את מותו בארצות הברית‪ .‬בהולנד‪ ,‬חוסל עריק‬
‫"וותיק" אחר‪ ,‬גאורגי אגבקוב‪.‬‬
‫ציד האנשי באירופה קיבל מימדי אימתניי בספרד‪ ,‬בה סערה מלחמת אזרחי‪.‬‬
‫ברית המועצות תמכה במשטר הרפובליקני ושלחה‪ ,‬בנוס! לנשק הרב‪ ,‬ג אנשי צבא‬
‫ועשרות רבות של קציני ‪ .N.K.V.D.‬למרות המצב הקשה‪ ,‬אליו נקלעו הרפובליקני‬
‫בספרד‪ ,‬אשר דרשו איחוד כוחות‪ ,‬היה עיקר דאגת של אנשי ה ‪ ,N.K.V.D.‬שהסתייעו‬
‫בקומוניסטי ספרדיי‪ ,‬שהיו נאמני למוסקבה‪ ,‬לחסל את היסודות הטרוצקיסטיי‬
‫שלחמו לציד של הרפבוליקני‪ .‬ה ‪ N.K.V.D.‬שלט שליטה מלאה בשירות הביטחו‬
‫של ספרד הרפובליקנית‪ ,‬הצי! אותו ביסודות קומוניסטיי‪ ,‬ובהוראת סטאלי‪ ,‬פתח‬
‫במסע רצחני לחיסול חברי ארגוני‪ ,‬שהיו מזוהי ע טרוצקי )איבתו של סטאלי‬
‫למנהיג מהפכת אוקטובר הגולה לא ידעה גבולות(‪ .‬תחת אפ של ראשי המשטר‬
‫הרפובליקני‪ ,‬התנהלו מעשי זוועה אכזריי ביותר‪ .‬עד אשר לא נשאר זכר לתומכי‬
‫טרוצקי‪ ,‬לא חלה רגיעה בקרב קציני ה ‪ N.K.V.D.‬בספרד‪ .‬א אז הגיע ג תור‪ .‬ה‬
‫נקראו לשוב למוסקבה‪ ,‬וש חוסלו על ידי כיתות יורי )אחד מה היה גריגורי‬
‫סירוייז'קי )‪ (Syroyezhkin‬האגדי‪ ,‬שנטל חלק פעיל במבצעי "סינדיקט ‪ "2‬ו"טרסט"‪,‬‬
‫ועסק בספרד באימו ובארגו יחידות חבלה‪ ,‬שפעלו בעור! המורדי הפשיסטיי(‪.‬‬
‫רק גורלו של ראש נציגות ה ‪ N.K.V.D.‬בספרד‪ ,‬אלכסנדר אורלוב )פלדביי( שפר עליו‪.‬‬
‫לאחר שביצע בהצלחה משימה רגישה ביותר של הברחת מלאי הזהב של ספרד לברית‬
‫המועצות‪ ,‬על סיפו אוניות סובייטיות‪ ,‬הוא נקרא לפגישה בהולה בצרפת‪ ,‬ש המתי לו‬
‫צוות חיסול של ‪ ,N.K.V.D.‬שבראשו עמד סג ראש ה ‪ ,I.N.O.‬שפיגלגלס‬
‫)‪ .(Shpigelglas‬אורלוב הבי את הרמז‪ ,‬נטל מכספי הארגו‪ ,‬ונעל‪ ,‬יחד ע בני‬
‫משפחתו‪ ,‬בארצות הברית‪ .‬מאחר שידע‪ ,‬כי זרועו הארוכה של ה ‪ N.K.V.D.‬תשיג אותו‬
‫בכל מקו‪ ,‬נקט בצעד לא שגרתי‪ .‬במכתב‪ ,‬שנשלח לראש ה ‪ ,N.K.V.D.‬ייז'וב‪ ,‬הסביר‬
‫אורלוב את מניעיו ואיי‪ ,‬כי במידה וינסו לרדו! אותו או את בני משפחתו‪ ,‬שנותרו‬
‫בברית המועצות‪ ,‬הוא יחשו! את כל הפרטי הידועי לו על מער הסוכני של הארגו‬
‫‪36‬‬
‫יעקב שח‬
‫באירופה‪ .‬למכתב צורפה רשימת הסוכני שכללה‪ ,‬בי היתר‪ ,‬את חברי "חמישיית‬
‫קיימברידג'" ורבי אחרי‪ .‬אורלוב התחייב‪ ,‬כי הימנעות ה ‪ N.K.V.D.‬ממעשי עונשי‬
‫תחייב אותו לשמור בסוד את אשר ידע‪ .‬האיו פעל‪ ,‬ושמו הוצא מרשימת המועמדי‬
‫לחיסול‪ .‬אורלוב ומשפחתו חיו בארצות הברית תחת ש בדוי‪ ,‬כששירות הביטחו‬
‫האמריקני‪ ,‬ה ‪ ,F.B.I.‬לא ידע‪ ,‬עד ראשית שנות ה ‪ ,'50‬איזה דג שמ נמצא בארצו‪.‬‬
‫אורלוב פירס‪ ,‬אומנ‪ ,‬מספר ספרי בעלי אופי פוליטי ומקצועי‪ ,‬א לא חש! א! אחד‬
‫מהסודות שנצר בתוכו‪ .‬בשנות ה ‪ '60‬השתכנע ה ‪ K.G.B.‬במניעיו של אורלוב ובמילוי‬
‫הבטחתו‪ ,‬ופעל בנסיו להחזירו לברית המועצות‪ .‬קצי מה ‪ K.G.B.‬קיי עמו מספר‬
‫פגישות‪ ,‬א העריק דחה את ההצעה‪ .‬הוא מת ב ‪ 1973‬בארצות הברית‪ ,‬בגיל ‪.78‬‬
‫על ס! המלחמה‬
‫גל הטרור האימתני‪ ,‬שהצי! את ברית המועצות לא ידע גבולות‪ ,‬ונדמה היה‪ ,‬שלעול לא‬
‫ייפסק‪ .‬מערכות השלטו ומנגנוני הכוח היו על ס! התמוטטות‪ .‬איש לא חש עצמו בטוח‬
‫שלא ייעצר בלילה או באחד הימי הקרובי‪ .‬במשרדי הפסיקו לתלות שלטי ע‬
‫שמות המנהלי‪ ,‬בשל הצור להחליפ תכופות‪ .‬ב ‪ N.K.V.D.‬הפכו החוקרי‬
‫לנחקרי והוצאו להורג‪ ,‬א ג גורל של חוקריה לא שפר עליה‪.‬‬
‫ההערכה היא‪ ,‬כי בי השני ‪ 19381936‬הוצאו להורג‪ ,‬לפחות‪ ,‬מיליו בני אד‪ .‬בנוס!‪,‬‬
‫נשלחו מיליוני אסירי לעבודת כפייה במחנות ריכוז‪ ,‬ומילאו‪ ,‬כעובדי כפייה‪ ,‬תפקיד‬
‫מרכזי בביצוע תוכניות החומש‪ .‬ההערכה היא‪ ,‬כי ב ‪ 1937‬הגיע מספר של עובדי‬
‫הכפייה ל ‪ 5‬מיליו‪ ,‬וב ‪ 1940‬קפ‪ #‬מספר ל ‪ 10‬מיליו‪ .‬כל אלה היתוספו לקורבנות‬
‫מלחמת האזרחי‪ ,‬לדיכוי מרידות מקומיות בשנות העשרי‪ ,‬לקולקטיביציה )הגלייה‬
‫ורצח של מיליוני אזרחי(‪ ,‬ועוד כהנה וכהנה‪ .‬ההערכה היא‪ ,‬כי ממלחמת האזרחי ועד‬
‫פרו‪ #‬מלחמת העול השניה‪ ,‬היו כוחות הביצוע של שלטונות הביטחו אחראי‬
‫לרציחת של עשרות מיליוני בני אד‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫נראה‪ ,‬כי כאשר החל סטאלי לחוש‪ ,‬כי מכונת הטרור‪ ,‬שהפכה בלתי נשלטת‪ ,‬עלולה‬
‫לקבור את המדינה כולה‪ ,‬החליט להתחיל ללחו‪ #‬על הבלמי‪ .‬מבחינתו‪ ,‬ייז'וב עשה את‬
‫שלו‪ ,‬ועתה‪ ,‬נית היה להועיד לו תפקיד של "שעיר לעזאזל"‪ .‬כמחליפו של "התליי‬
‫הגמד"‪ ,‬שעד לא מכבר‪ ,‬שרה לו התעמולה שירי הלל על מלחמתו חסרת הפשרות נגד‬
‫"אוייבי הע"‪ ,‬סומ צ'קיסט ותיק מגרוזיה‪ ,‬לברנטי בריה )‪ ,(Lavrenty Beriya‬אשר‬
‫שימש‪ ,‬באותה עת‪ ,‬כמזכיר ראשו של המפלגה הקומוניסטית בגרוזיה‪ .‬בריה הובא‬
‫למוסקבה‪ ,‬ובאוגוסט ‪ ,1938‬מונה לתפקיד סג ראשו לראש ה ‪ N.K.V.D.‬והממונה על‬
‫ה ‪ .G.U.G.B.‬כעבור כחודשיי‪ ,‬הודח ייז'וב מתפקידו‪ .‬בהמש‪ ,‬נעצר‪ ,‬וב ‪ ,1940‬הוצא‬
‫להורג‪ ,‬הפע‪ ,‬ללא משפט ראווה‪ .‬בריה מונה לעמוד בראש ה ‪ .N.K.V.D.‬הוא ביצע‪,‬‬
‫בשלב ראשו‪ ,‬טיהור של אנשי אמונו של קודמו והציב בתפקידי מפתח את אנשי שלומו‪,‬‬
‫אשר הובאו מגרוזיה‪.‬‬
‫הטרור נחלש‪ .‬סטאלי ובריה דאגו להפי‪ #‬בקרב אזרחי ברית המועצות מסרי‪ ,‬לפיה‬
‫הטיהורי ההמוניי היו מעשה יד של ייז'וב וחבר מרעיו‪ ,‬א כי הרוב המכריע של‬
‫קורבנות הטרור‪ ,‬ג אלה שישבו במחנות ה ‪ ,GULAG‬לא זכה ברה הביליטציה ממה‬
‫שכונה " ‪" ,"Yezhovshchina‬תקופת ייז'וב"‪.‬‬
‫כאשר סקר בריה את מצבו של מודיעי החו‪ #‬שכונה‪ ,‬בעקבות השינויי הארגוניי‪,‬‬
‫"מחלקה ‪ "5‬ב ‪ ,G.U.G.B.‬היתה לו סיבה טובה לדאגה‪ .‬רוחות מלחמה סערו בחו‪;#‬‬
‫אירופה היתה לאחר הסכמי מינכ‪ ,‬כאשר מעצמות המערב ניסו לפייס את היטלר‪,‬‬
‫בתקוה שיפנה את צבאותיו מזרחה‪ ,‬לעבר ברית המועצות‪ ,‬ואילו המודיעי הסובייטי‬
‫היה נתו במצב קשה לאחר הטיהורי; מתו ‪ 450‬עובדי ה ‪ ,I.N.O.‬בברית המועצות‬
‫ובחו‪ #‬לאר‪ ,#‬חוסלו ‪ ;275‬במהל ‪ 12‬ימי ב ‪ ,1938‬לא העביר ה ‪ I.N.O.‬להנהגת‬
‫המדינה‪ ,‬קרי לסטאלי‪ ,‬א! לא דיווח מודיעיני אחד‪ .‬אנדרלמוסיה השתררה בשלוחות‬
‫החסויות‪ ,‬בה נותרו‪ ,‬לעיתי‪ ,‬עובד או שניי )כ היה‪ ,‬בי היתר‪ ,‬א! בגרמניה(‪ ,‬הקשר‬
‫ע הסוכני נותק‪ ,‬וחלק מהרשתות קרסו‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫יעקב שח‬
‫מעניי לציי‪ ,‬שלמרות שגייסי‪ ,‬מפעילי וראשי שלוחות הוכרזו כמרגלי‬
‫"אימפריאליסטי"‪ ,‬כאשר לכל אחד "הודבקו" האשמות של שיתו! פעולה ע שירותי‬
‫מודיעי מערביי‪ ,‬לא הוסקו מסקנות לגבי סוכני אלה‪ ,‬והפעלת נמשכה במקרי‬
‫שהקשר נמש או חודש‪.‬‬
‫מודיעי החו מתאושש‬
‫בריה וסגנו‪ ,‬מרקלוב )‪ ,(Merkulov‬ניגשו במר‪ #‬למלאכת חיזוק מנגנו מודיעי החו‪ #‬של‬
‫ה ‪ .N.K.V.D.‬הוק בית ספר להכשרת קציני מודיעי‪ ,‬שכונה "‪) "SHON‬בהמש‬
‫הוחל! שמו ל"בית הספר ‪ ,"101‬אשר הפ‪ ,‬בשנות ה ‪ ,'70‬ל"מכו ‪ .("KI‬בראש "מחלקה‬
‫‪ "5‬הוצב קצי צעיר ודינמי‪ ,‬פבל פיטי )‪ ,(Fitin‬אשר במרוצת השני התגלה כאחד‬
‫מטובי ראשי המודיעי‪ .‬פיטי דאג לתגבר באופ מהיר ומסיבי את השלוחות בחו‪#‬‬
‫לאר‪ ,#‬ובעיקר את ראשיה‪ .‬במרוצת ‪ 19401939‬הגיעו למדינות המערב קציני‬
‫מנוסי‪ ,‬כמו זרובי )‪ ,(Zarubin‬ריבקי )‪ ,(Rybkin‬קורטקוב )‪ (Korotkov‬ואחרי‪.‬‬
‫כתוצאה מהפעילות האינטנסיבית‪ ,‬הצליח המודיעי של ‪ ,N.K.V.D.‬במחצית ‪,1940‬‬
‫לשוב לאיתנו‪ .‬המטה כלל קרוב ל ‪ 700‬עובדי‪ ,‬ואילו מחו‪ #‬לברית המועצות הוצבו‬
‫קרוב ל ‪ 250‬קציני‪ .‬ה ‪ N.K.V.D.‬הצליח להקי מחדש ‪ 40‬שלוחות‪ ,‬אשר הגדולות‬
‫שבה היו בארצות הברית )‪ 18‬אנשי( בפינלנד )‪ 17‬אנשי( ובגרמניה )‪ 13‬אנשי(‪ .‬קציני‬
‫השלוחות הצליחו‪ ,‬בעמל רב‪ ,‬לחדש את מער המקורות הפעיל בגרמניה‪ ,‬באנגליה‪,‬‬
‫בארצות הברית‪ ,‬בצרפת‪ ,‬באיטליה ובסי‪ ,‬שמנה קרוב ל ‪ 600‬מקורות פעילי למיניה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫הרשת הגרמנית‬
‫הפעילות האינטנסיבית במוסקבה ובחו‪ #‬לאר‪ #‬לוותה בשינויי מבניי תכופי‪,‬‬
‫שהחשוב ביניה התרחש בראשית ‪ .1941‬על פי החלטת הפוליטבירו‪ ,‬חולק‬
‫ה ‪ N.K.V.D.‬לשני מינסטריוני נפרדי‪ N.K.V.D. :‬ו ‪ .N.K.G.B.‬ה ‪N.K.G.B.‬‬
‫הורכב מכל היחידות שעסקו בביטחו המדינה‪ ,‬קרי‪ ,‬בריגול נגדי‪ ,‬בפיקוח פוליטי‬
‫ובמודיעי חו‪ .#‬מודיעי החו‪ #‬אורג מחדש כמינהל ראשו של ה ‪ ,N.K.G.B.‬ובראשו‬
‫המשי לעמוד פיטי‪ .‬בריה מונה לראש ה ‪) N.K.V.D.‬במקביל שימש כמתא של‬
‫ה ‪ ,(N.K.G.B.‬ואילו מרקולוב הועמד בראש ה ‪ .N.K.G.B.‬באותה תקופה‪ ,‬התקבלה‬
‫החלטה לארג את השלוחות החסויות בערוצי‪ :‬מודיעי פוליטי‪ ,‬מודיעי מדעי‬
‫טכנולוגי וריגול נגדי חו‪ #‬לאר‪ .#‬פעילות השלוחות התנהלה תחת פיקוח צמוד של‬
‫המרכז‪ .‬בניגוד לעבר‪ ,‬הותנה כל גיוס של סוכ באישור המטה‪.‬‬
‫חידוש הפעלת של "סוכני ערכיי" בגרמניה‪ ,‬קארנק )‪ ,(Kharnak‬אשר כונה‬
‫‪ ;Korsikanets‬וליימ )‪ ,(Leman‬אשר כונה ‪ ,Braytenbakh‬היה מהמבצעי הבולטי‬
‫של המינהל הראשו של ה ‪ .N.K.G.B.‬המשימה הוטלה על קצי מודיעי מנוסה‪,‬‬
‫אלכסנדר קורוטקוב )‪ ,(Korotkov‬לימי‪ ,‬מראשי המודיעי הסובייטי‪ ,‬שניהל את‬
‫מינהל הבלתי חסויי בשנות החמישי‪ .‬קורוטקוב הגיע לברלי בכיסוי של מזכיר‬
‫שלישי בשגרירות ברית המועצות‪ .‬הפעלתו של הסוכ ברייטנבא )‪,(Braytenbakh‬‬
‫שניהל את המדור הסובייטי בגסטאפו‪ ,‬נמשכה עד יוני ‪ ,1941‬והוא העביר‪ ,‬בנוס!‬
‫ל"מידע ערכי" בתחו הריגול הנגדי )וקל להבי‪ ,‬עד כמה הקל על פעילות השלוחה‪,‬‬
‫בדווחו על הפיקוח אחר עובדיה ועל הערכת האיו המודיעיני הסובייטי בגרמניה( ג‬
‫מידע התרעתי‪ .‬היה זה קורוטקוב‪ ,‬אשר שלושה ימי לפני פלישת גרמניה לברית‬
‫המועצות מסר למפעילו החדש את המועד המדוייק לפרו‪ #‬המלחמה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫יעקב שח‬
‫כשהצליח קורוטקוב לחדש את הקשר ע הסוכ קארנאק )‪ ,(Kharnak‬פקיד בכיר‬
‫במינסטריו הכלכלה בגרמניה‪ ,‬הוא הופתע לשמוע‪ ,‬לא רק שקבוצת מתנגדי המשטר‬
‫הנאצי שהתרכזה סביבו‪ ,‬ממשיכה לפעול‪ ,‬אלא שהיא א! התרחבה ובהתא‪ ,‬גבר‬
‫הפוטנציאל שלה‪ .‬בסיוע קארנאק הצליח קורוטקוב לגייס "סוכ ערכי" נוס!‪ ,‬קצי‬
‫במחלקת המודיעי במינסטריו האוירי של גרמניה בש שול‪#‬בויז )‪Shultse-‬‬
‫‪ ,(Boyzen‬שכונה "‪ ,"Starshina‬נצר למשפחת אצולה גרמנית‪ ,‬אשר ריכז סביבו מספר‬
‫אנשי בעלי נטיות אנטי פשיסטיות‪ ,‬מבי האנשי הקשורי בחיל האויר הגרמני‪ .‬שתי‬
‫הרשתות – זו של ‪ Korsikanets‬וזו של ‪ Starshina‬העבירו ל ‪ N.K.G.B.‬מידע התרעתי‬
‫רב על הכנות גרמניה למלחמה נגד ברית המועצות‪.‬‬
‫"חמישיית קיימברידג'"‬
‫באנגליה‪ ,‬קיבלה הפעלת "חמישיית קיימברידג'" תאוצה‪ .‬בשלב זה‪ ,‬היה ג'ו קרנקרוס‬
‫"הסוכ הערכי" ביותר מבי החמישה‪ ,‬אשר בספטמבר ‪ 1940‬הפ למזכירו האישי של‬
‫חבר הקבינט הבריטי‪ ,‬שהיה נגיש לכל מסמכי הקבינט‪ .‬קרנקרוס העביר למפעיליו כמות‬
‫עצומה של מסמכי רגישי ביותר‪ ,‬כולל דוח מיוחד שהערי‪ ,‬כי להיטלר אי כל סיכוי‬
‫לפלוש לבריטניה )מסקנה מתבקשת מהדיבורי של הדיקטטור בברלי על מבצע "אריה‬
‫הי"‪ ,‬תוכנית הפלישה לאיי בריטניה(‪ ,‬וכי ההכנות לפלישה ה‪ ,‬למעשה‪ ,‬מס עש‪.‬‬
‫החבר השני בחמישיה‪ ,‬דונלד מקלי‪ ,‬שב לעבוד‪ ,‬ביוני ‪ ,1940‬במשרד החו‪ #‬הבריטי‪.‬‬
‫דיווחיו הרבי אודות מדיניות החו‪ #‬של בריטניה זכו להערכה גבוהה במוסקבה‪.‬‬
‫יתר חברי ה"חמישיה" הונחו על ידי מפעיליה הסובייטי לחדור לשירותי המודיעי‬
‫של בריטניה‪ .‬הראשו שהצליח למלא את המשימה היה גאי ברדג'ס‪ ,‬שהתקבל לשירות‬
‫החשאי הבריטי‪ ,‬המוכר כיו כ "‪ ."MI-6‬הוא א! סייע לחברו‪ ,‬קי פילבי‪ ,‬להגיע‬
‫לאותו מקו‪ ,‬ואילו אנטוני בלאנט‪ ,‬לאחר שסיי ב ‪ 1939‬קורס במסגרת המודיעי‬
‫הצבאי ובתו שירות קצר בצרפת‪ ,‬הועבר ללונדו והוצב בשירות הביטחו הבריטי‬
‫"‪ ,"MI-5‬במחלקה‪ ,‬שעסקה בפיקוח על שגרירויות של מדינות נייטרליות‪ .‬כ‪ ,‬זכה‬
‫המודיעי הסובייטי‪ ,‬במחצית ‪ ,1940‬להתבונ בקהיליית המודיעי הבריטי מפני‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫סופו של "האויב המר"‬
‫במקביל למאמ‪ #‬הקדחתני להשיג מידע על המתרחש במעצמות אירופה‪ ,‬בדגש על‬
‫חשיפת כוונות מלחמה מצד גרמניה‪ ,‬ועל עמדתה של אנגליה‪ ,‬שנותרה אז בודדה‬
‫במלחמה מול גרמניה )סטאלי חשד במזימה מצד בריטניה וגרמניה‪ ,‬שתי המעצמות‪,‬‬
‫הנלחמות זו נגד זו‪ ,‬לכרות ברית שלו ולהפנות את מכונת המלחמה נגד ברית‬
‫המועצות(‪ ,‬נאל‪ #‬ה ‪ ,N.K.V.D.‬במחצית השניה של שנות השלושי‪ ,‬להשקיע מאמ‪#‬‬
‫מודיעיני רב בנסיונותיו למלא אחר המשימה שהטיל עליו סטאלי‪ :‬לחסל את גדול‬
‫אויביו של הדיקטטור הסובייטי‪ ,‬לב טרוצקי‪ ,‬אשר הוגלה בסו! שנות העשרי מברית‬
‫המועצות‪ ,‬ומאז‪ ,‬נע ונד מטורקיה לאירופה ומאירופה למקסיקו‪ ,‬בה מצא‪ ,‬לבסו!‪,‬‬
‫מקלט‪ .‬באופ פרדוקסלי‪ ,‬טרוצקי‪ ,‬שנהנה מפופולריות בקרב חוגי מהפכניי‪ ,‬הפ‬
‫בעיני סטאלי למסוכ א! יותר מהיטלר‪ ,‬מוסוליני ושמרני בריטיי‪ ,‬אשר הטיפו נגד‬
‫ברית המועצות‪ .‬בהתא להנחיותיו של סטאלי‪ ,‬פעל ה ‪ N.K.V.D.‬במר‪ #‬להחדיר‬
‫סוכני לתו החוגי המקורבי לטרוצקי‪ .‬אחד הסוכני‪ ,‬מרק זבורובסקי‪ ,‬יצר יחסי‬
‫קרובי מאד ע בנו של המהפכ הגולה‪ ,‬לב סדוב‪ .‬זברובסקי סייע לאנשי‬
‫ה ‪ N.K.V.D.‬לחטו! את הארכיוני האישיי של טרוצקי בנורבגיה ובצרפת‪ ,‬ואמור‬
‫היה ב‪ 1999‬ליטול חלק בחטיפתו של סדוב לברית המועצות‪ ,‬על ידי יחידת הלוחמי‬
‫של ה ‪) N.K.V.D.‬קבוצת "‪ "YASHA‬שכבר הוזכרה לעיל(‪ .‬מותו של סדוב‪ ,‬בבית‬
‫חולי פריזאי‪ ,‬ביטל את הצור במבצע‪.‬‬
‫לאחר שיסודות טרוצקיי חוסלו באכזריות בספרד‪ ,‬הגיע תורו של טרוצקי עצמו‪.‬‬
‫סטאלי הטיל את התפקיד‪ ,‬אישית‪ ,‬על קצי ‪ N.K.V.D.‬צעיר יחסית‪ ,‬א מנוסה‬
‫בחיסולי‪ ,‬פבל סודופלטוב )‪ ,(Sudoplatov‬אשר הסתייע באיש מבצעי עתיר נסיו‬
‫ממלחמת ספרד‪ ,‬נאו אייטינגנו )‪ .(Eytingon‬נסיו התנקשות ראשו התרחש במאי‬
‫‪ ,1940‬כאשר קבוצת לוחמי‪ ,‬שבראשה הבלתי לגאלי‪ ,‬יוס! גריגולבי‪ '#‬וצייר מקסיקני‬
‫מפורס‪ ,‬בש דויד סיקיירוס )‪ ,(David Sikeyros‬ריססה בנשק אוטומטי את חדר‬
‫השינה של טרוצקי‪ .‬הניסיו נכשל‪ .‬טרוצקי ואשתו הצליחו להסתתר מתחת למיטת‪.‬‬
‫א‪ ,‬הכשלו לא הרתיע את סודופלטוב‪ ,‬אשר ידע מה צפוי לו א טרוצקי יישאר בחיי‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫יעקב שח‬
‫הוא הפעיל הפע את הזרוע השניה‪ ,‬שהכי במקביל ללוחמי הטרוריסטי שכשלו‪.‬‬
‫לרשותו של אייטינגו‪ ,‬ששהה לאור שבועות במקסיקו‪ ,‬עמד מבצע מוכשר יותר‪,‬‬
‫שחיכה להזדמנות‪ .‬שמו של הסוכ המיוחד של ה ‪ ,N.K.V.D.‬ממנו קיבל הנחיה לעבור‬
‫בסתיו ‪ 1939‬למקסיקו היה מרקדר‪ .‬לאחר שהתבסס במדינה זאת‪ ,‬הצליח מרקדר‬
‫לשכנע את פילגשו לבוא בעקבותיו‪ .‬הבחורה פעלה בדיוק על פי שאיפותיו המבצעיות של‬
‫אייטינגו‪ .‬במש חודשיי שימשה מזכירתו של טרוצקי‪ ,‬כאשר מרקדר מסיע אותה אל‬
‫הבית‪ ,‬שהיה מוק! חומה ומוג על ידי שומרי‪ ,‬בו עבד והתגורר טרוצקי עצמו‪ .‬הוא לא‬
‫עורר חשד אצל השומרי ואצל חסידי הגולה‪ ,‬והוא הרבה לשחק ע נכדו‪ .‬ב ‪20‬‬
‫באוגוסט ‪ ,1940‬הגיע מרקדר לביתו של טרוצקי‪ ,‬כשהוא מסתיר תחת מעילו גרז של‬
‫מטפסי הרי‪ .‬הוא ביקש מטרוצקי לעיי במאמר שכתב‪ ,‬וכאשר זה שקע בקריאה‪,‬‬
‫הנחית על ראשו מהלומת גרז חזקה‪ .‬בניגוד לציפייתו‪ ,‬טרוצקי לא מת ופתח בצעקות‬
‫אימה‪ .‬מרקדר נתפס על ידי שומרי ראשו של טרוצקי‪ ,‬אשר מת מפצעיו כעבור יו‪.‬‬
‫מרקדר סירב לשת! פעולה ע חוקריו ושמר בסוד את כל פרטי פעילותו בשירות‬
‫ה ‪ ,N.K.V.D.‬למרות שהובטח לו‪ ,‬כי ישוחרר לאחר ריצוי חלקי בלבד של גזר דינו )‪20‬‬
‫שנות מאסר(‪ .‬הוא נשאר חייל נאמ ופנאטי של הקומוניז הסטליניסטי והאמי‬
‫בצידקת מעשיו‪ .‬לאחר שחרורו ב ‪ ,1960‬הוא עבר לקובה‪ ,‬ומש‪ ,‬הגיע דר‬
‫צ'כוסלובקיה לברית המועצות‪ ,‬ש התגורר עד סו! ימיו‪ .‬בחשאי‪ ,‬הוענק לו תואר גיבור‬
‫ברית המועצות‪ .‬אייטינגו ואמו של מרקדר ברחו לברית המועצות במסלול מילוט‪,‬‬
‫שהוכ מראש‪ .‬כ הסתיי המרד!‪ ,‬וסטאלי יכול היה לחוש סיפוק רב ורווחה‪ ,‬א לא‬
‫לאור זמ‪ .‬שכ‪ ,‬מלחמת העול השניה כבר עמדה בפתח‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫המלחמה‬
‫ב‪ 22‬ביוני ‪ ,1941‬לפנות בוקר‪ ,‬תקפו ‪ 190‬דיביזיות של הוורמכט הגרמני ובעלי בריתה‬
‫של גרמניה את ברית המועצות‪ .‬ההתקפה הפתיעה את הצבא האדו ואת מנהיגי‬
‫המדינה‪ .‬הא ההפתעה נבעה מכשלו המודיעי הסובייטי‪ ,‬שלא הצליח לאסו! מידע‬
‫התרעתי על הפלישה? התשובה לכ מורכבת‪ ,‬א האש העיקרי אינו על המודיעי על‬
‫ארגוניו‪ ,‬אלא על המנהיג הסובייטי‪ ,‬סטאלי‪.‬‬
‫הדיווחי של הרשתות הגרמניות באביב ‪ 1941‬היו מאיימי‪ ,‬אול סטאלי דבק‬
‫בקונספציה‪ ,‬לפיה תכבד גרמניה את הסכ מולוטובריבנטרופ על אי התקפה בינה לבי‬
‫ברית המועצות‪ ,‬שנחת באוגוסט ‪ .1939‬הוא התעל מכל הדיווחי המודיעיניי‪,‬‬
‫שזרמו מאז סו! ‪ ,1940‬ה למינהל הראשו של ה ‪ N.K.G.B.‬וה למודיעי הצבאי‪,‬‬
‫ה ‪ .G.R.U.‬הערכות מצב שביצע‪ ,‬על בסיס המידע המודיעיני‪ ,‬הסתכמו‪ ,‬לרוב‪ ,‬בהטלת‬
‫האשמות בסוכני‪ ,‬אשר תו הסתכנות אישית פעלו‪ ,‬במר‪ ,#‬להשיג מידע על כוונותיה‬
‫של גרמניה‪ ,‬ועל פעילותה הצבאית לאור גבולה המזרחי ע ברית המועצות‪ .‬הסוכני‪,‬‬
‫כולל הבלתי לגאליי‪ ,‬כונו על ידי סטאלי בשמות גנאי‪ .‬ה הואשמו על ידו‬
‫בדיסאינפורמציה זדונית ובכ‪ ,‬שה איבדו את "העירנות המהפכנית" וספגו מידע‬
‫מסול! ומגמתי‪ ,‬שהופ‪ #‬על ידי המודיעי הבריטי‪ .‬מצב זה איל‪ #‬את ראשי המודיעי‬
‫להיזהר במהל מסירת הדיווחי למנהיג‪ ,‬ו"לרכ" אות‪.‬‬
‫במחצית יוני סוכמו ונותחו כל הדיווחי של ה "‪ "Korsikantes‬וה "‪ "Starshina‬על‬
‫ידי 'ענ! גרמניה' במינהל הראשו‪ ,‬ומסקנת המסמ‪ ,‬שהועבר ב ‪ 17‬ביוני לסטאלי‪,‬‬
‫היתה‪" :‬גרמניה השלימה את מכלול הפעולות במסגרת הכנת פעולה צבאית נגד ברית‬
‫המועצות ויש לצפות להתקפה בכל יו"‪ .‬סטאלי התעל מהמסמ‪.‬‬
‫ע תחילת המלחמה‪ ,‬ולנוכח המפולת בחזית‪ ,‬נעשו שינויי ארגוניי במבנה המודיעי‬
‫המסכל ומודיעי החו‪ .#‬ה ‪ N.K.V.D.‬וה ‪ N.K.G.B.‬אוחדו מחדש במסגרת אחת‪,‬‬
‫‪44‬‬
‫יעקב שח‬
‫ה ‪ .N.K.V.D.‬מודיעי החו‪ #‬הפ למינהל הראשו בתו המינסטריו החדש‪ ,‬ושינויי‬
‫מבניי חלו במחלקותיו‪ .‬הדגש בפעילות המודיעי הוש על חמישה מרכיבי‪:‬‬
‫•‬
‫איסו! מידע על התוכניות הצבאיות והפוליטיות של גרמניה‪.‬‬
‫•‬
‫איסו! מידע על כוונותיה האמיתיות של בעלות בריתה של ברית המועצות‪,‬‬
‫בריטניה וארצות הברית‪.‬‬
‫•‬
‫ארגו פעילות מבצעית במדינות נייטרליות‪ ,‬כבסיס לאיסו! על גרמניה‪.‬‬
‫•‬
‫הגברת האיסו! המדעי טכני‪ ,‬בדגש על נושאי אמצעי לחימה )אמל"ח( וטכנולוגיות‬
‫מתאימות‪.‬‬
‫•‬
‫שיגור יחידות אופרטיביות לעור! האויב לביצוע פעולות מודיעי וחבלה‪.‬‬
‫על מנת לרכז את פעילות החבלה בעור! הצבא הגרמני‪ ,‬הוק במסגרת ה ‪N.K.V.D.‬‬
‫"מינהל ‪ ,"4‬שבראשו הועמדו מומחי‪ ,‬שהוכיחו כבר את יכולת המקצועית בתחו זה‬
‫ סודופלטוב ואייטינגו‪ .‬המינהל שיגר יחידות וקבוצות רבות‪ ,‬שנועדו להקי תאי‬
‫מחתרתיי בערי שנכבשו; לבצע פעילות טרור נגד קציני גרמניי; לנסות לשבש את‬
‫תנועת הרכבות לחזית; וכמוב‪ ,‬לאסו! מידע מודיעיני‪ .‬יחידות אלה עובו על ידי כוחות‬
‫פרטיזני‪ .‬פעילותה של אחת היחידות האלה במערב אוקראינה‪ ,‬ליד העיר רובנו‪ ,‬בה‬
‫הוקמו מוסדות הממשל הגרמני של אוקראינה‪ ,‬זכתה לפרסו רב בתו המלחמה‪,‬‬
‫הודות למעשי גבורה של סוכ מיוחד של ה ‪ ,N.K.V.D.‬ניקולאי קוזניצוב‪ ,‬שכונה‬
‫"‪ ,"Kolonist‬ואשר פעל בזהות של קצי צבא גרמני וביצע חיסולי של קציני בכירי‬
‫ופקידי גרמניי ברובנו‪.‬‬
‫הקמת הגו! ‪) S.M.E.R.S.H.‬ראשי תיבות של "מוות לסוכני"( שנבנה על בסיס‬
‫המחלקות המיוחדות ביחידות הצבא‪ ,‬ואשר תפקידו העיקרי היה לנטרל את מאמ‪#‬‬
‫המודיעי הצבאי הגרמני להחדיר סוכני לתו הצבא האדו‪ ,‬נועדה לפעילות סיכול‬
‫בתו ברית המועצות‪ .‬בשיתו! פעולה ע ה ‪ N.K.V.D.‬ניהלו גופי המודיעי המסכל‬
‫מספר רב של מבצעי מבוקרי באמצעות סוכני גרמניי שנתפסו והצליחו‪ ,‬במספר‬
‫‪45‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫מקרי‪ ,‬להונות את המטה הכללי הגרמני ברמה אופרטיבית‪ ,‬ובכל הנוגע לתוכניות של‬
‫הפיקוד הצבאי הסובייטי‪.‬‬
‫מפולת המער" בגרמניה‬
‫הפעילות המודיעינית של יחידות המינהל הראשו נכשלה בהפעלת הרשתות בגרמניה‪.‬‬
‫לקראת פרו‪ #‬המלחמה‪ ,‬צויידו הרשתות של חרנאק ושולצה בוייז במשדרי‪ ,‬אשר‬
‫באמצעות נית היה לקיי קשר שוט! ע המרכז‪ .‬לאחר פרו‪ #‬המלחמה הסתבר‪ ,‬כי‬
‫התכנו של השירות הטכני של ה ‪ N.K.V.D.‬לא הביא בחשבו את הנסיגה המהירה של‬
‫הצבא האדו‪ ,‬כ‪ ,‬שעוצמת המשדרי‪ ,‬שתוכננה להספיק לקליטה בחלקה המערבי של‬
‫ברית המועצות‪ ,‬לא הספיקה בשו פני למרחקי בי המשדר לתחנת הקליטה‬
‫הקרובה ביותר )הגרמני התקדמו מזרחה אלפי קילומטרי(‪ .‬וכ‪ ,‬איבד המרכז את‬
‫היכולת לקבל מידע חיוני מסוכניו ה"ערכיי" ביותר‪ .‬לנוכח המצב‪ ,‬פנה ראש המינהל‪,‬‬
‫פיטי‪ ,‬בספטמבר ‪ 1941‬לעמיתו‪ ,‬ראש ה ‪ ,G.R.U.‬בבקשה לסיוע בחידוש הקשר ע‬
‫הרשתות‪ .‬ה ‪ G.R.U.‬הפעיל מספר שלוחות בלתי חסויות במדינות מערב אירופה‬
‫הכבושות ובשווי‪ .#‬ראש השלוחה בבלגיה הונחה לצאת לגרמניה ולהקי מגע ע‬
‫"‪ ."Starshina‬הקשר נוצר‪ ,‬א‪ ,‬הסתבר שהצפני החדשי וההנחיות שהביא לרשתות‬
‫אינ אפקטיביי‪ ,‬לאחר שהסתבר שהמשדרי יצאו‪ ,‬בינתיי‪ ,‬מכלל שימוש‪ .‬ראש‬
‫השלוחה‪ ,‬גורבי‪ ,(Gurevich) '#‬העביר למוסקבה דיווח על אי שמישות של המשדרי‪,‬‬
‫וכ דיווחי מודיעיניי שקיבל מהרשתות‪.‬‬
‫כעבור כחודשיי‪ ,‬חוסלה השלוחה הבלגית של ה ‪ G.R.U.‬על ידי הגסטאפו‪ ,‬והריגול‬
‫הנגדי הגרמני הצליח לאתר את הרשתות הברלינאיות‪ .‬ב ‪ 1942‬נעצרו כל חבריה‪,‬‬
‫ולאחר חקירות ממושכות‪ ,‬הוצאו להורג‪.‬‬
‫בכישלו דומה הסתיי ניסיו ה ‪ N.K.V.D.‬לחדש קשר ע הסוכ "‪."Braytenbakh‬‬
‫בסתיו ‪ 1942‬נשלח אליו ממוסקבה סוכ ממוצא גרמני‪ ,‬א זה נעצר זמ קצר לאחר‬
‫הגעתו לברלי והסגיר את איש הגסטאפו‪ ,‬אשר פעל שני רבות למע הסובייטי‪.‬‬
‫‪ Braytenbakh‬נעצר‪ ,‬וכמעט מיד הוצא להורג‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫יעקב שח‬
‫אנגליה וארצות הברית‬
‫עד סיו המלחמה לא הצליח ה ‪ N.K.V.D.‬להקי בשטחה של גרמניה מערכת‬
‫מודיעינית ראויה לשמה‪ .‬ע זאת‪ ,‬פעילות מודיעינית לאיסו! מידע על גרמניה‪ ,‬שנוהלה‬
‫בשטח של מדינות אחרות היתה מוצלחת בהרבה‪ .‬בהקשר זה ראוי לציי דווקא את‬
‫השלוחה החסויה בלונדו‪ ,‬שבראשה עמד גורסקי )‪ .(Gorskiy‬הסובייטי החלו לקטו!‬
‫פירות מחברי "חמישיית קיימבירדג'"‪ ,‬ובמיוחד‪ ,‬מג'ו קרנקרוס שעבד‪ ,‬מאז מר‪,1942 #‬‬
‫במרכז לפיענוח תקשורת מוצפנת של המודיעי הבריטי והצליח‪ ,‬הודות לפיצוח הקוד‬
‫של מכונת הצופ הגרמנית "‪ ,"ENIGMA‬לפענח את התשדורות של המטה הכללי‬
‫הגרמני‪ .‬הפעילות במסגרת "‪ "ENIGMA‬היתה כה ממודרת‪ ,‬שהבריטי‪ ,‬היו מעבירי‬
‫לנציגי הסובייטי רק לעיתי רחוקות פרפרזות מעורפלות של הדיווחי שקלטו‬
‫ופענחו‪ .‬א לקרנקרוס היתה נגישות לחומר מפוענח‪ ,‬והוא דאג להעביר כמויות עצומות‬
‫של חומר לראש השלוחה‪ ,‬גורסקי‪ .‬הסובייטי נוהגי להתהדר‪ ,‬במיוחד‪ ,‬במידע על‬
‫מיקומ המדוייק של ‪ 17‬שדות תעופה גרמניי בחזית המרכזית‪ .‬לקראת מערכת‬
‫קורסק )‪ (Kursk‬בקי‪ ,1943 #‬הצליח חיל האויר הסובייטי להנחית מהלומת פתע על‬
‫שדות התעופה והשמיד על הקרקע למעלה מ ‪ 500‬מטוסי‪.‬‬
‫קי פילבי העביר א! הוא למפעיליו מידע רגיש ביותר מתוככי ה "‪ ,"MI6‬כולל‬
‫רשימות של סוכני הארגו בברית המועצות ומחוצה לה‪ ,‬וא! דיווח על מגעיו של ראש‬
‫המודיעי הצבאי הגרמני )‪ ,(ABVEHR‬אדמירל קנאריס )‪ (Kanaris‬ב ‪ 1943‬בספרד‪ ,‬ע‬
‫נציגי בריטיי‪ ,‬וכ‪ ,‬השיג‪ ,‬לקראת סו! המלחמה‪ ,‬מידע מתועד על מגעי חשאיי‬
‫שניהלו נציגי השירותי האמריקאיי והבריטיי ע גנרלי גרמניי‪ ,‬שניסו לקבל את‬
‫הסכמת מדינות המערב להפסיק את הלחימה בחזית המערבית‪ ,‬ולהמשי להילח מול‬
‫הצבא האדו‪.‬‬
‫אנטוני בלאנט העביר למפעיליו מידע רב אודות פעילות ה "‪ ,"MI-5‬לרבות שמות‬
‫סוכני וסיכומי פיקוח מבצעי על קציני מודיעי סובייטי מזוהי בלונדו‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫ג פעילות ה ‪ N.K.V.D.‬בארצות הברית צברה תאוצה רבה‪ .‬ש‪ ,‬הצליח הארגו‬
‫להקי תשתית סוכני ענפה‪ ,‬עוד לפני מלחמת העול השניה‪ .‬סוכני‪ ,‬שהופעלו על ידי‬
‫השלוחות‪ ,‬נמנו ע עובדי משרד החו‪ ,#‬משרד האוצר‪ ,‬וועדת הסנאט לענייני גיוס‬
‫משאבי מלחמה ומינהל המודיעי ‪ ,O.S.S.‬שזה עתה הוק‪ .‬פעילות זו הועמדה בסכנה‬
‫במאי ‪ ,1941‬כאשר ה ‪ F.B.I.‬עצר את ראש שלוחת ה ‪ N.K.V.D.‬בניו יורק‪ ,‬אובקימיי‬
‫)‪ ,(Ovakimyan‬אשר פעל בכיסוי פקיד נספחות מסחרית‪ ,‬ללא חסינות דיפלומטית‪ .‬הוא‬
‫שוחרר כעבור זמ מה‪ ,‬תמורת ערבות‪ ,‬וביולי ‪ ,1941‬על פי הנחייתו האישית של הנשיא‬
‫רוזוולט‪ ,‬הורשה לשוב לברית המועצות‪.‬‬
‫ראש שלוחת ניו יורק החדש‪ ,‬זרובי )‪) (Zerubin‬בכיסוי סג הקונסול( ריכז מאמ‪ #‬מיוחד‬
‫לאיסו! מידע מדעי טכני‪ .‬סוכני רבי פעלו במכוני המחקר ובמפעלי התעשיה הצבאית‬
‫האמריקאית‪ ,‬וממש הציפו את מפעיליו של זרובי במסמכי‪ ,‬בשרטוטי ובתוכניות‬
‫למיניה‪.‬‬
‫ראשית ריגול האטו‬
‫הישג מרשי בפעילות ה ‪ N.K.V.D‬בבריטניה ובארצות הברית הוא הצלחתו של‬
‫המודיעי הסובייטי לחדור לקודש הקודשי של בעלות הברית‪ :‬הפרוייקטי לפיתוח‬
‫נשק גרעיני‪" ,‬פרוייקט מנהט" )‪ (Manhattan Project‬האמריקאי ותאומו הבריטי‬
‫"טיוב אלויס" )‪.(Tube Elvice‬‬
‫הסוכ ה"ערכי" הראשו שדיווח לסובייטי על עבודות מחקר בנושא היה דווקא סוכ‬
‫ה ‪ ,G.R.U.‬פיזיקאי גרמני צעיר ומוכשר‪ ,‬בש קלאוס פוקס‪ ,‬אשר היגר לבריטניה‬
‫מגרמניה הנאצית‪ .‬מאז ‪ ,1941‬טיפל פוקס בסוגיות הגרעי בשני היבטי‪ :‬מעקב אחר‬
‫המידע על העבודות הנעשות בגרמניה הנאצית; ומעורבות במחקרי בריטיי בפרוייקט‬
‫"טיוב אלויס"‪ ,‬והיתה לו גישה למידע שהבריטי קיבלו מארצות הברית‪ .‬בהיותו בעל‬
‫נטיות אנטי פשיסטיות ובעל עבר קומוניסטי בגרמניה‪ ,‬יז פוקס קשר ע הנספח‬
‫הצבאי הסובייטי בלונדו‪ .‬לדיווחי הראשוני שהעביר פוקס היה‪ ,‬ככל הנראה‪ ,‬משקל‬
‫חשוב בהחלטת סטאלי להקדיש מאמצי לפיתוח גרעיני בברית המועצות‪ .‬בסו! ‪,1943‬‬
‫‪48‬‬
‫יעקב שח‬
‫נשלח פוקס לארצות הברית לעבוד ב"פרוייקט מנהט" האמריקאי‪ ,‬שהתקד במהירות‬
‫לקראת בניית פצצה‪ .‬רק אז‪ ,‬הוא הועבר להפעלת ה ‪ N.K.V.D.‬בשל יכולותיו‬
‫האופרטיביות המשובחות בארצות הברית‪ .‬פוקס הופעל על ידי ה ‪ N.K.V.D.‬באמצעות‬
‫סוכני בלדרי‪ ,‬משו ששהה במתק מבודד בלוס אלאמוס‪ ,‬במדינת נוואדה‪ ,‬שאמצעי‬
‫הביטחו וסידורי הביטחו בו היו חמורי ביותר‪ .‬חשיבות דיווחיו היתה רבה‪ ,‬א הוא‬
‫לא היה הסוכ הסובייטי היחיד ב"פרוייקט מנהט"‪ .‬במקביל‪ ,‬הופעלו מספר סוכני‬
‫בקרב מדעני וטכנאי‪ ,‬אשר את פעילות ריכז בשלוחת ניו יורק ראש הערו‪ #‬המדעי‬
‫טכני‪ ,‬לאוניד קבסניקוב )‪ .(Kvasnikov‬הודות לפעילות מער הסוכני‪ ,‬הצליחו‬
‫הסובייטי לבנות פצצת אטו משלה‪ ,‬תו פרק זמ קצר לאחר הניסוי האמריקאי‪.‬‬
‫שרטוטי מפורטי הועברו‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬למוסקבה‪ ,‬בה עיי‪ ,‬בתנאי סודיות מוחלטת‪,‬‬
‫ראש פרוייקט הגרעי הסובייטי‪ ,‬איגור קורצ'טוב )‪ ,(Igor Kurchatov‬אשר נהג‪,‬‬
‫בהמש‪ ,‬לתדר את מדעניו ומהנדסיו לגבי כיווני הפיתוח והציוד המיוחד שיש לבנות‪.‬‬
‫נראה‪ ,‬שלא היה פרט טכני לו נזקקו המדעני הרוסיי‪ ,‬שלא סופק על ידי המודיעי‪.‬‬
‫"המלחמה הקרה" עיד סטאלי‬
‫מלחמת העול השניה הסתיימה באירופה במאי ‪) 1945‬ובמזרח הרחוק בספטמבר‬
‫‪ (1945‬בנצחו מוחלט של בעלות הברית‪ .‬שינויי גיאו פוליטיי מפליגי התרחשו‬
‫בעול‪ ,‬ובמיוחד ביבשת אירופה‪ .‬במישור הגלובלי נוצרו שתי מעצמות על‪ ,‬ארצות‬
‫הברית וברית המועצות‪ ,‬ושאר המעצמות נחלשו בעקבות המלחמה‪ .‬עד מהרה‪,‬‬
‫התדרדרו היחסי בי המערב לברית המועצות‪ ,‬משיתו! פעולה של בעלי ברית‪ ,‬לעויינות‬
‫של מתחרי מרי‪ .‬הדבר נבע ממגמות ההתפשטות של ברית המועצות‪ ,‬אשר התקשתה‬
‫להסתפק בטריטוריות שהוענקו לה על פי ההסכמי‪ ,‬בוועידות בעלי הברית ביאלטה‬
‫ובפוטסד‪ .‬על פי הסכמי אלה‪ ,‬הכיר המערב בבעלות סובייטית על השטחי שסופחו‬
‫בשני ‪ ,19401939‬על פי הסכ ריבנטרופ מולוטוב )דהיינו‪ ,‬מזרח פולי‪ ,‬המדינות‬
‫הבלטיות וחלקי מרומניה(‪ .‬בפועל‪ ,‬הועברו תחת השפעה סובייטית מרבית מדינות‬
‫מזרח ודרו מזרח אירופה‪ ,‬וכ חלקה המזרחי של גרמניה‪ .‬סטאלי לא הסתפק בקיומ‬
‫של מדינות תחת השפעתה של ברית המועצות‪ .‬הוא חתר‪ ,‬כמעט מלכתחילה‪ ,‬להגיע‬
‫להשתלטות מלאה על חלקי של אירופה‪ ,‬בד בבד ע ניסיו להרחיב את האימפריה‬
‫‪49‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫הסובייטית החדשה‪ ,‬שהחלה לקרו עור וגידי )ניסיונות כאלה נעשו תו הישענות על‬
‫יסודות קומוניסטיי באירא‪ ,‬ביוו ובמדינות אחרות(‪.‬‬
‫ההשתלטות הסובייטית על מדינות מזרח ודרו מזרח אירופה )למעט יוגוסלביה(‬
‫הושלמה‪ ,‬למעשה‪ ,‬בראשית ‪ ,1948‬במעורבות הפעילה של הזרוע המודיעינית העיקרית‪,‬‬
‫ה ‪) N.K.G.B.‬ב ‪ 1943‬שוב חולק ה ‪ N.K.V.D.‬לשני גופי(‪ ,‬אשר נקרא ב ‪1946‬‬
‫ה‪) ,M.G.B.‬ע מעבר ברית המועצות לשיטת המיניסטריוני‪ ,‬במקו הקומיסריאטי‬
‫העממיי(‪ .‬קציני ה ‪ ,M.G.B.‬אשר הציפו את המדינות‪ ,‬פעלו‪ ,‬ה במסגרת שלוחות וה‬
‫במסגרת שירותי הביטחו והמינסטריוני לענייני פני שלה‪ ,‬כאשר מלכתחילה‪,‬‬
‫הקומוניסטי‪ ,‬בסיוע הלח‪ #‬המסיבי של ברית המועצות דרשו לעצמ‪ ,‬וא! קיבלו‪,‬‬
‫שליטה בגופי אלה בממשלות הקואליציוניות‪ ,‬שפעלו במדינות מזרח אירופה עד‬
‫להשתלטות המלאה של הקומוניסטי‪ .‬כ‪ ,‬תו מספר שני מתו המלחמה‪ ,‬ירד‪,‬‬
‫כדברי וינסטו צ'רצ'יל‪" ,‬מס הברזל" על אירופה‪ ,‬שהביא לניתוקה ולבידודה של חלקה‬
‫המזרחי מיתר חלקי היבשת‪.‬‬
‫פעילות אגרסיבית של סטאלי‪ ,‬שינוי היערכות גיאופוליטית והחרפת הפיקוח על‬
‫אוכלוסיית ברית המועצות‪ ,‬חייבו שינוי בהיערכות שירות הביטחו הסובייטי‪.‬‬
‫במישור הארגוני‪ ,‬התבטאו השינויי הראשוני ב ‪ 1946‬בהחלפת ראש ה ‪,M.G.B.‬‬
‫מרקלוב )‪ ,(Merkulov‬בגנרל אבאקומוב )‪ ,(Abakumov‬אשר בתקופת המלחמה עמד‬
‫בראש הארגו ‪) S.M.E.R.S.H.‬המינוי של אבאקומוב סימ היחלשות מסויימת של‬
‫מעמדו של ברייה )‪ ,(Beriya‬אשר כחבר בפוליטבירו שימש כמתא של שירותי הביטחו‬
‫והמודיעי‪ ,‬בד בבד ע ניהול פרוייקט הגרעי הסובייטי(‪ .‬מודיעי החו‪ #‬הפ למינהל‬
‫הראשי הראשו של ה ‪ ,M.G.B.‬אשר הורכב משני מינהלי עיקריי‪) "A1" :‬פעילות‬
‫איסו! לגאלית‪ ,‬דהיינו‪ ,‬באמצעות שלוחות חסויות( ו "‪) "B1‬מודיעי בלתי לגאלי(‪.‬‬
‫ראש המינהל הראשו‪ ,‬גנרל פיטי )‪ ,(Fitin‬הודח מתפקידו ביוני ‪ .1946‬מחליפו שרד רק‬
‫שלושה חודשי‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫יעקב שח‬
‫‪ – K.I.‬הנסיו הכושל‬
‫בספטמבר ‪ 1946‬הועמד בראש המינהל גנרל פדוטוב )‪ ,(Fedotov‬אשר בתקופת המלחמה‬
‫עמד בראש מינהל הריגול הנגדי של ה ‪ ,N.K.G.B.‬א בכ לא תמה הקדחת הארגונית‪.‬‬
‫השינוי המשמעותי והמוזר ביותר התרחש במאי ‪ .1947‬ההנהגה הסובייטית‪ ,‬ובראש‬
‫סטאלי ומולוטוב‪ ,‬התרשמו עמוקות מדיווחי שלוחת וושינגטו על הקמת ארגו‬
‫המודיעי המרכזי של ארצות הברית‪ ,‬ה ‪ ,C.I.A.‬ובייחוד מאותו פרק בחוק הביטחו‬
‫הלאומי האמריקאי‪ ,‬אשר התייחס לתפקיד הארגו כמתא בקהיליית המודיעי של‬
‫ארצות הברית‪ ,‬ובעיקר‪ ,‬בתחו ההערכה המודיעינית‪ .‬ה החליטו לנקוט בצעדי‪,‬‬
‫שיאפשרו להתמודד ע האיו האמריקאי המרוכז‪ ,‬שמולו עמד מער המודיעי‬
‫הסובייטי המפוצל‪ .‬כתוצאה מכ‪ ,‬אוחדו ב ‪ 1947‬מודיעי החו‪ #‬של ה ‪,M.G.B.‬‬
‫המודיעי הצבאי‪) ,‬ה ‪ (G.R.U.‬וכ‪ ,‬גופי האיסו! וההערכה של משרד החו‪ #‬והמשרד‬
‫לסחר חו‪ #‬הסובייטי‪ .‬הגו! החדש נקרא ‪") K.I.‬הוועד לאינפורמציה"(‪ ,‬ובראשו הועמד‬
‫שר החו‪ #‬הסובייטי מולוטוב )‪ ,(Molotov‬סגנו הראשו היה ראש המינהל הראשי‬
‫הראשו של ה ‪ M.G.B.‬עד אז‪ ,‬גנרל פדוטוב )‪ ,(Fedotov‬וכסגני נוספי שימשו ראשי‬
‫ה ‪ G.R.U.‬וראש המודיעי הימי‪ .‬גופי המודיעי אוחדו פיזית‪ ,‬בקומפלקס בנייני‬
‫בפרברי מוסקבה‪ ,‬אשר איכלסו בעבר את מוסדות ה "‪ ."KOMINTERN‬ה ‪ K.I.‬כלל‬
‫בתוכו שלושה מינהלי גיאוגרפיי‪ ,‬מינהל בלתי חסויי‪ ,‬מינהל למודיעי מדעי טכני‪,‬‬
‫מינהל "יועצי" במדינות מזרח אירופה‪ ,‬וכ‪ ,‬מספר יחידות פונקציונליות נוספות‪ ,‬כגו‬
‫הגירה‪ ,‬ומושבה סובייטית בחו‪ #‬לאר‪.#‬‬
‫פעילות מודיעינית של ה ‪ K.I.‬בחו‪ #‬לאר‪ #‬נוהלה על ידי ראשי השלוחות הראשיי‪,‬‬
‫תפקיד אשר הוטל על שגרירי ברית המועצות‪ .‬ברוב המכריע של המקרי‪ ,‬גילו‬
‫השגרירי חוסר הבנה אלמנטרי בנושאי מודיעי‪ ,‬ולכ‪ ,‬ראשי שלוחות ה ‪M.G.B.‬‬
‫וה ‪ G.R.U.‬עשו תרגילי אי ספור‪ ,‬שנועדו למנוע את עדכונ של השגרירי בדבר‬
‫פעילות אנשי המודיעי‪ K.I. .‬הפ למכשול ביורוקרטי משמעותי‪ ,‬אשר עיכב את תהליכי‬
‫קבלת ההחלטות‪ .‬אנשי הצבא‪ ,‬קרי המטה הכללי הסובייטי‪ ,‬טענו נגד ה ‪ ,K.I.‬בי‬
‫‪51‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫היתר‪,‬‬
‫שה ‪ G.R.U.‬מצא את עצמו במצב נחות‪ .‬בסופו של דבר‪ ,‬ב ‪ ,1948‬לאחר‬
‫ויכוחי מרי‪ ,‬הוחזר המודיעי הצבאי‪ ,‬ה ‪ ,G.R.U.‬לפיקודו על המטה הכללי‪ ,‬וכ‪,‬‬
‫החלה גסיסה הדרגתית של ה ‪ .K.I.‬אקורד הסיו היה ב ‪ ,1951‬כאשר כל גופי מודיעי‬
‫החו‪ #‬הוחזרו ל ‪ .M.G.B.‬ה ‪ K.I.‬המשי‪ ,‬אומנ‪ ,‬להתקיי‪ ,‬א‪ ,‬למעשה‪ ,‬ללא‬
‫פונקציות מודיעיניות אופרטיביות‪ .‬וכ‪ ,‬ב ‪ ,1951‬שוב הוק המינהל הראשי הראשו‬
‫של ה ‪ ,M.G.B.‬ובראשו הועמד גנרל אבצ'נקו )‪.(Savchenko‬‬
‫מהל ארגוני נוס! היה ב ‪ ,1950‬עת הוקמו במסגרת ה ‪ M.G.B.‬שני גופי חשאיי‪:‬‬
‫לשכה מספר ‪ 1‬לניהול פעילות חבלה וטרור בחו‪ #‬לאר‪ #‬ולשכה מספר ‪ 2‬לביצוע חיסולי‬
‫חשאיי בתו ברית המועצות‪ ,‬על פי הנחיות הדרג המדיני העליו‪ ,‬קרי סטאלי‪ .‬לראש‬
‫לשכה מספר ‪ 1‬מונה גנרל סודופלטוב‪.‬‬
‫זעזוע נוס!‪ ,‬שפקד את ה ‪ ,M.G.B.‬התרחש ב ‪ ,1951‬כאשר נטע‪ ,‬שבתוככי הארגו‬
‫האימתני נחש! "קשר ציוני"‪ .‬כתוצאה מנקיטת קו אנטישמי על ידי סטאלי‪ ,‬נעצרו‬
‫מספר קציני מודיעי וקציני משירות הביטחו שהיו ממוצא יהודי‪ ,‬וביניה גנרל‬
‫איטינגו )‪) (Eytingon‬שמילא‪ ,‬כזכור‪ ,‬תפקיד בחיסול טרוצקי(‪ .‬הוחל בטיהור שיטתי‬
‫של ה ‪ M.G.B.‬מיהודי‪.‬‬
‫תקלות מביכות‬
‫כתוצאה ממאבקי הכוח במוסקבה‪ ,‬הודח גנרל אבקומוב מתפקיד ראש ה ‪M.G.B.‬‬
‫ובהמש נעצר‪ .‬בראש הארגו הועמד איגנטיב )‪ ,(Ignatyev‬אפרטצ'יק מפלגתי אפור‪.‬‬
‫מודיעי החו‪ #‬של ברית המועצות בשני אלה נתקל במספר קשיי‪ ,‬אשר החלישו‬
‫יכולות שנבנו בשני שקדמו למלחמה ובמהלכה‪ .‬בארצות הברית פורק ארגו המודיעי‬
‫‪ ,O.S.S.‬בו נהנה ה ‪ M.G.B.‬משירותיה של מספר סוכני בעלי נטיות שמאלניות‪.‬‬
‫ה ‪ C.I.A.‬שהוק‪ ,‬לא קלט את האלמנטי הללו לתוכו‪ .‬הדבר חידד את הצור של‬
‫ה ‪ M.G.B.‬לבנות מחדש את מער החדירה למודיעי אמריקאי‪ ,‬אשר חיש מהר הפ‬
‫ליריב העיקרי של המודיעי הסובייטי‪ .‬סוכ חשוב שהופעל בתו הסטייט דפרטמנט‬
‫‪52‬‬
‫יעקב שח‬
‫היה אלדגר היס )‪ ,(Eldger Hiss‬שהוסגר על ידי חברה ברשת ריגול סובייטית‪ ,‬אליזבט‬
‫בנטלי )‪ ,(Elizabeth Bentley‬ונאל‪ #‬להתפטר‪.‬‬
‫תחילת פעילותה של וועדת הסנאט לחקירת פעילות אנטי אמריקאית‪ ,‬שבראשה עמד‬
‫הסנאטור ג'וז! מקארטי‪ ,‬הביאה רבי מבעלי דעות פרו סובייטיות במשרדי הממשלה‬
‫)כולל אלה שהיו מעורבי ברמה זו או אחרת בפעילות ריגול( לפרוש‪.‬‬
‫בבריטניה איבדו שני חברי "חמישיית קיימברידג'"‪ ,‬בלאנט וקרנקרוס‪ ,‬את תפקידיה‬
‫בקהיליית המודיעי הבריטי )בלאנט בשל מצבו הנפשי הרעוע‪ ,‬כתוצאה ממתח שנבע‬
‫מפעילותו האינטנסיבית לטובת הסובייטי‪ .‬הוא פרש‪ ,‬בהסכמת ה ‪ M.G.B.‬לעול‬
‫האומנות(‪.‬‬
‫ואילו שני החברי האחרי ב"חמישיה"‪ ,‬ברג'ס ומקלי‪ ,‬נהנו מעמדות מכובדות‬
‫בשירות החו‪ #‬הבריטי )מקלי שירת בשגרירות בריטניה בוושינגטו( והעבירו‬
‫למפעיליה הסובייטי "מידע ערכי" על מדיניות בריטניה וארצות הברית כלפי ברית‬
‫המועצות‪ ,‬על שיתו! הפעולה האנגלו אמריקאי וכדומה‪.‬‬
‫החבר החמישי‪ ,‬קי פילבי‪ ,‬היה לכוכב של המודיעי הסובייטי‪ ,‬טיפס בהתמדה‪ ,‬בסול‬
‫הפיקוד של שירות המודיעי הבריטי‪ ,"MI6" ,‬ורבי בארגו ראו בו מועמד טבעי‬
‫לעמוד בראשו‪ .‬תפקידיו המגווני של פילבי ב "‪ "MI6‬אפשרו לו להתריע בפני מפעיליו‬
‫על הפעילות האינטנסיבית שניהלו השירותי של ארצות הברית ובריטניה להחדרת‬
‫סוכני בודדי וקבוצות לברית המועצות )במיוחד למדינות הבלטיות ולאוקראינה(‬
‫ולמדינות מזרח אירופה לניהול פעילות איסופית וחבירה לגורמי מקומיי‪ ,‬שניהלו‬
‫פעילות התנגדות מזויינת מחתרתית לכיבוש הסובייטי‪ .‬ה ‪ M.G.B.‬ושירותי הביטחו‬
‫במזרח אירופה סיכלו את מרבית המאמצי של ה ‪ C.I.A.‬וה "‪ ,"MI6‬רבי‬
‫מהסוכני נתפסו מיד ע הגיע ליעד‪ ,‬חלק הוצאו להורג וחלק נאלצו לשת! פעולה‬
‫ע ה ‪ ,M.G.B.‬שניהל מבצעי מבוקרי במתכונת מבצעי ה ‪ .O.G.P.U.‬כלומר‪,‬‬
‫"ייסוד" גופי אנטי סובייטי לוחמי ביערות ובערי‪ ,‬אשר נועדו לנתב את כל‬
‫המבצעי של המודיעי המערבי אליה‪ ,‬ובכ‪ ,‬לסכל את הפעילות‪ .‬א כפסע היה בי‬
‫הצלחות אלה של פילבי לבי נפילתו האפשרית‪ .‬בספטמבר ‪ 1945‬פנה סג ראש שלוחת‬
‫‪53‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫ה ‪ M.G.B.‬באיסטנבול‪ ,‬וולקוב )‪ ,(Volkov‬אשר פעל בכיסוי סג הקונסול‪ ,‬אל עמיתו‬
‫הבריטי‪ .‬הוא ביקש מקלט מדיני‪ ,‬לו ולאשתו‪ ,‬בתוספת סכו כספי גבוה‪ ,‬ובתמורה‬
‫הבטיח מידע רב‪ ,‬לרבות מסמכי שאגר כשעבד במחלקה הבריטית במודיעי החו‪#‬‬
‫הסובייטי‪ .‬וולקוב טע‪ ,‬כי מבי הסוכני של ה ‪ M.G.B.‬שפעלו בתקופת המלחמה‪,‬‬
‫שניי ה אנשי משרד החו‪ ,#‬ואילו שבעה מהזרועות השוני של קהיליית המודיעי‪,‬‬
‫כאשר אחד מה מילא תפקיד ראש מחלקת הריגול הנגדי ב "‪ ."MI6‬וולקוב דרש‬
‫מהדיפלומט הבריטי להעביר את פרטי הצעתו בדואר דיפלומטי‪ ,‬ובשו אופ לא‬
‫להשתמש בקשר רדיו‪ ,‬מאחר שכל חליפת המברקי בי לונדו למוסקבה מפוענחת על‬
‫ידי ה ‪ ,M.G.B.‬מזה למעלה משנתיי‪ .‬כעבור שבועיי נודע לפילבי הנדה על צעדו של‬
‫וולקוב‪ .‬היה לו ברור מהו פוטנציאל הסכנה בדבריו של הרוסי‪ ,‬ולכ‪ ,‬בערב ה ‪19‬‬
‫ספטמבר‪ ,‬הוא יז פגישה דחופה ע מפעילו‪ ,‬קרוטוב‪ .‬למזל של פילבי וחבריו‪ ,‬שגריר‬
‫בריטניה באיסטנבול היה באותה תקופה בחופשה ומחליפו הזמני סלד מעסקי ריגול‪.‬‬
‫לכ‪ ,‬לא טרח לעדכ את ראש שלוחת "‪ "MI6‬לגבי פנייתו של וולקוב‪ .‬אי ספק‪ ,‬שאילו‬
‫היה מקבל האחרו עדכו‪ ,‬הוא לא היה משהה את הטיפול בוולקוב ומטפל בפנייתו ללא‬
‫דיחוי‪ .‬הסובייטי פעלו במהירות‪ .‬למחרת פגישת פילבי ע קרוטוב‪ ,‬הוגשה לקונסוליה‬
‫הטורקית במוסקבה בקשה להעניק אשרות כניסה לשני "בלדרי דיפלומטיי"‪,‬‬
‫מומחי מה ‪ M.G.B.‬לטיפול במצבי מעי אלה‪ .‬בלונדו היו הענייני יגעי יותר‪ .‬רק‬
‫ב ‪ 22‬בספטמבר הוחלט במטה ה "‪ "MI6‬לשגר לאיסטנבול את קי פילבי‪ ,‬על מנת‬
‫לבחו בשטח את סוגיית וולקוב‪ .‬פילבי הגיע ליעדו ב ‪ 26‬בספטמבר‪ ,‬וניסה באמצעות‬
‫סג הקונסול ליצור קשר ע הרוסי‪ ,‬א ללא הועיל‪ .‬אי זה מפתיע‪ ,‬מאחר שוולקוב‬
‫ואשתו‪ ,‬שסוממו עד אובד הכרה‪ ,‬הוטסו למוסקבה יומיי לפני שכ! רגלו של פילבי‬
‫דרכה באיסטנבול‪ .‬בדרכו חזרה ללונדו‪ ,‬הכי פילבי דוח מפורט‪ ,‬ובו הציע הסברי‬
‫שוני להיעלמותו של וולקוב‪ .‬הדוח נוסח כ‪ ,‬שהגירסה בדבר קיומה האפשרי של‬
‫חפרפרת‪ ,‬אשר התריעה לסובייטי על כוונות עריקה‪ ,‬הוצגה כלא רלוונטית‪ .‬פילבי היה‬
‫מוטרד עד מאוד‪ ,‬שכ‪ ,‬הדברי שמסר הרוסי עלולי היו להביא לחשיפתו‪ .‬לכ‪ ,‬הוא‬
‫ניסה לערער‪ ,‬בדוח נוס! שכתב‪ ,‬את אמינותו של וולקוב‪ ,‬א עשה זאת בצורה גסה‬
‫ומגושמת‪ .‬בכל אופ‪ ,‬הפרשה לא הביאה להטלת חשד בפילבי‪ ,‬שמעמדו ב "‪ "MI6‬היה‬
‫אית‪ ,‬והדוח נגנז‪ .‬רק כעבור שני הוא שימש בסיס לחקירה שנוהלה נגדו‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫יעקב שח‬
‫"מבצע ונונה"‬
‫ב ‪ 1951‬הקי‪ #‬הק‪ #‬על "חמישיית קיימברידג'"‪ ,‬הג שספיחי הפרשה נמשכו עוד מספר‬
‫שני‪ .‬הפרשה החלה ב ‪ ,1944‬כאשר המודיעי האמריקאי‪ ,‬ה ‪ ,O.S.S.‬קיבל לרשותו‬
‫מפינלנד ‪ 1500‬דפי מחברות של צופ סובייטי‪ .‬המקור הוחזר לסובייטי על ידי הנשיא‬
‫רוזוולט‪ ,‬א ראש ה ‪ O.S.S.‬שמר לעצמו עותק‪ .‬הצופ הסובייטי לא נית לשבירה‪ ,‬א‬
‫משתמשי במפתח חד פעמי‪ .‬א‪ ,‬בשנה האחרונה של המלחמה היה נפח התקשורת בי‬
‫שלוחת ה ‪ N.K.G.B.‬למרכז כה גבוה‪ ,‬שאיש הצופ במרכז המוסקבאי שלח על דעת‬
‫עצמו שוב את המחפי‪ ,‬שכבר נעשה בה שימוש‪ ,‬לארצות הברית‪ .‬ב ‪ 1945‬ערק בקנדה‬
‫צפ שלוחת ה ‪ ,G.R.U.‬גוזנקו )‪ ,(Guzenko‬אשר סיפר על עקרונות הצופ שבשימוש‬
‫ה ‪ G.R.U.‬וה ‪.N.K.G.B.‬‬
‫ב‪ 1948‬הגיע קריפטולוג אמריקאי מבריק לפריצת דר בפיצוח הצופ הסובייטי‬
‫ובהדרגה‪ ,‬הצליח לפענח‪ ,‬ולו חלקית‪ ,‬חילופי מברקי בי שלוחת ה ‪ N.K.G.B.‬בניו‬
‫יורק למרכז‪ .‬בס הכל‪ ,‬במסגרת מבצע חשאי זה שכונה "ונונה" )‪ ,(Venona‬פוענחו כמה‬
‫אלפי מברקי‪ ,‬ולקציני ה ‪ C.I.A.‬וה ‪ F.B.I.‬שהורשו לטפל בחומר‪ ,‬נתגלתה תמונה‬
‫מדהימה על פעילות תשתית הריגול הסובייטית בארצות הברית ובמדינות מערב‬
‫אחרות‪ .‬כמה אירוני היה‪ ,‬שנציג רשמי של "‪ ,"MI6‬שהורשה לעקוב אחר תהלי פיענוח‬
‫המברקי של ה ‪ M.G.B.‬היה מיודענו קי פילבי‪ ,‬שהוצב ב ‪ 1949‬בוושינגטו‪ .‬הודות‬
‫לדיווחיו‪ ,‬קיבל המרכז המוסקבאי התרעה על חשיפת סוכניו‪ ,‬ופעל‪ ,‬במקרי מסויימי‪,‬‬
‫להזהיר ולמלט סוכני‪ ,‬נוכח הסכנה הנשקפת‪ ,‬כדוגמא בני הזוג מוריס ולאונטינה כה‪,‬‬
‫שכונו "ולונטיאורי" )‪ ,(Volontyory‬אשר פעלו‪ ,‬בי היתר‪ ,‬כבלדרי מול סוכני הגרעי‬
‫בלוס אלאמוס‪ .‬מברקי "ונונה" הביאו לחשיפתו של סוכ האטו קלאוס פוקס‪ .‬יצויי‪,‬‬
‫שצוות "ונונה" זיהה את פוקס‪ ,‬בער באותו זמ בו ביצעה ברית המועצות את הניסוי‬
‫הראשו של פצצת אטו משלה‪ .‬פוקס שהה אז בבריטניה ונעצר על ידי שירות הביטחו‬
‫הבריטי‪ .‬מדע גרעי אחר‪ ,‬שהופעל על ידי ה ‪ ,M.G.B.‬ברונו פונטקורבו )‪Pontekorvo‬‬
‫‪ ,(Bruno‬הוברח על ידי הסובייטי לברית המועצות בטר נחש!‪ .‬במרוצת השני‪ ,‬הפ‬
‫האיש לאזרח סובייטי‪,‬‬
‫ועשה חיל בברית המועצות בתחו הפיזיקה הגרעינית‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫ראוי להזכיר את קורבנות "ונונה" המפורסמי ביותר‪ ,‬בני הזוג רוזנברג‪ ,‬קומוניסטי‬
‫אדוקי‪ ,‬שהוצאו להורג על כיסא חשמלי ב ‪ ,1953‬מבלי שהסכימו להודות בפעילות‬
‫למע המודיעי הסובייטי‪ .‬חוגי השמאל ו"שוחרי השלו" למיניה העלו אות לדרגת‬
‫קורבנות מעוני של המקארטיז וטענו‪ ,‬כי הומתו על לא עוול בכפ‪ ,‬רק בשל‬
‫דעותיה‪ .‬רק שני רבות לאחר חשיפת מבצע "ונונה" והודאתו של מפעיל הסובייטי‬
‫של בני הזוג‪ ,‬הועמדו הדברי על דיוק‪.‬‬
‫סופה של "החמישיה"‬
‫ב ‪ ,1949‬בלט במברקי המפוענחי שמו של סוכ ה ‪ ,M.G.B.‬שכונה "הומר"‬
‫)‪ .(Homer‬פילבי ניחש שמדובר בחברו‪ ,‬דונלד מקלי‪ ,‬חבר "חמישיית קיימברידג'"‪,‬‬
‫מאחר שהיה מעורב בוושינגטו בנסיונות שירות הביטחו הבריטי לזהות את הסוכ‪.‬‬
‫תחילה‪ ,‬לא נשקפה סכנה למקלי‪ ,‬מאחר שרשימת החשודי הפוטנציאליי כללה‬
‫כ ‪ 7000‬שמות )כל מי שהיו נגישי להתברקות בי ארצות הברית לבריטניה(‪ .‬מפעילו‬
‫של פילבי בארצות הברית הבהיר לו‪ ,‬כי ה ‪ M.G.B.‬אומנ הכי תוכניות מילוט‪ ,‬א על‬
‫מקלי להמשי לעבוד‪ ,‬כל עוד הטבעת לא התהדקה סביבו‪ .‬בהדרגה‪ ,‬הצטמצמה רשימת‬
‫החשודי‪ ,‬תחילה ל ‪ 35‬שמות‪ ,‬ובאפריל ל ‪ 9‬בלבד‪ .‬פילבי ניסה להוביל את החוקרי‬
‫בפרשה לכיוו מוטעה‪ ,‬א תו זמ קצר פוענח מברק נוס!‪ ,‬אשר הפרטי שהובאו בו‬
‫הצביעו‪ ,‬חד משמעית‪ ,‬על מקלי‪.‬‬
‫לרשות הסוכני ומפעיליה הסובייטי עדיי עמד זמ מה‪ ,‬מאחר שבשל ההחלטה לא‬
‫לעשות שימוש בחומר "ונונה" הממודר‪ ,‬חיפשו בלונדו דרכי חלופיות להפללתו של‬
‫מקלי‪ .‬פילבי ד ע מפעילו במצב שהתהווה‪ ,‬והחליט להזהיר את מקלי באמצעות‬
‫חבר המשות!‪ ,‬ברג'ס‪ ,‬אשר שירת אז בשגרירות בריטניה בארצות הברית‪ ,‬ובשל‬
‫התנהגותו הפרועה‪ ,‬עמד על ס! גירוש מוושינגטו‪ .‬פילבי תדר את ברג'ס לגבי הפניה‬
‫אל מקלי ומגעיו ע המפעיל הסובייטי בלונדו‪ ,‬מודי )‪ .(Modin‬הופעתו של ברג'ס‬
‫הבהירה לו את חומרת המצב‪ ,‬למרות שהאזהרה נמסרה לו על גבי פתק‪ ,‬בפגישה חטופה‬
‫בתו משרד החו‪ #‬הבריטי‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫יעקב שח‬
‫הסובייטי חששו‪ ,‬שלאחר בריחתו של מקלי‪ ,‬ברג'ס לא יחזיק מעמד בחקירתו‪ .‬לכ‪,‬‬
‫החליט מודי למלט את השניי‪ ,‬תו שהוא נעזר באופ חד פעמי בחבר אחר של‬
‫ה"חמישיה"‪ ,‬בלאנט‪ ,‬לקשר ע ברג'ס‪.‬‬
‫הבירוקרטיה בלונדו פעלה‪ ,‬בינתיי‪ ,‬לאיטה‪ .‬בדיו אצל שר החו‪ #‬הבריטי הוחלט‬
‫להתחיל בחקירתו של מקלי‪ ,‬א‪ ,‬באישור בכתב שנת השר‪ ,‬לא צויי המועד בו נית‬
‫יהיה לגשת בפועל לחקירה‪ .‬בשל מחסור בכוח אד ואי תיאו מול ה "‪ "MI5‬ומול‬
‫המשטרה‪ ,‬לא הופעל פיקוח על ביתו הכפרי של מקלי‪ .‬כתוצאה מכל התקלות הללו‪,‬‬
‫יכול היה ברג'ס להגיע ברכבו לבית ולהוציא את מקלי‪ .‬השניי הגיעו לנמל‬
‫סאוטהמפטו ועלו לספינה שהפליגה לצרפת‪ .‬ש‪ ,‬צויידו על ידי אנשי ה ‪M.G.B.‬‬
‫בתעודות מזוייפות‪ ,‬ודר וינה הגיעו למוסקבה‪.‬‬
‫בריחת השניי עוררה תדהמה בלונדו ובוושינגטו‪ .‬הצטרפותו של ברג'ס אל חברו )יש‬
‫גירסאות‪ ,‬שהיה זה ביוזמתו ולא ביוזמת ה ‪ ,(M.G.B.‬החשידה באופ מיידי את קי‬
‫פילבי‪ ,‬מאחר שעד לנסיעתו החפוזה ללונדו‪ ,‬התגורר ברג'ס בדירת השרד של משפחת‬
‫פילבי בוושינגטו‪ .‬ביו בו נודע לפילבי על בריחתו של ברג'ס‪ ,‬הוא קבר ביער את הציוד‬
‫המודיעיני שהיה ברשותו‪ ,‬א החליט‪ ,‬בניגוד להמלצת מפעילו‪ ,‬לא לברוח אלא להמתי‪.‬‬
‫בשובו ללונדו )ה ‪ C.I.A.‬דרש את סילוקו מתפקיד קצי הקישור( נחקר פילבי על ידי‬
‫ה "‪ ,"MI5‬ולמרות שהחוקרי היו משוכנעי בהאשמות שהוטחו בו‪ ,‬התיק נסגר‬
‫מחוסר ראיות‪ .‬פילבי פרש מה "‪ ,"MI6‬ועד ‪ ,1963‬עבד ככתב עיתו בריטי במזרח‬
‫התיכו‪.‬‬
‫בסופו של דבר‪ ,‬ב ‪ ,1963‬לאחר שהמודיעי הבריטי קיבל מאחד העריקי מידע חד‬
‫משמעי בדבר היותו של פילבי סוכ סובייטי‪ ,‬הוא נקרא ללונדו‪ ,‬א ג הפע‬
‫ה ‪ K.G.B.‬היה זריז יותר‪ ,‬ומילט את הסוכ הבכיר למוסקבה‪ ,‬ש הוא חי עד יו‬
‫מותו‪ ,‬ב ‪.1988‬‬
‫שאר חברי ה"חמישיה" נחשפו א! ה‪ ,‬א בסופו של דבר‪ ,‬לא נשפטו‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫החדירה לתו" ה ‪B.N.D.‬‬
‫בסו! שנות הארבעי ובראשית שנות החמישי הפכה גרמניה זירה למאבק חרי! בי‬
‫המודיעי הסובייטי לשירותי המערביי‪ .‬עיקר הפעילות התרכזה בברלי‪ ,‬שחלקה‬
‫המזרחי הפ לעיר הבירה של גרמניה הסוציאליסטית‪ ,‬בת חסותה של ברית המועצות‬
‫)‪ ,(D.D.R.‬ואילו חלקה המערבי נוהל כעיר עצמאית‪ ,‬ע נוכחות של צבאות מערביי‪.‬‬
‫המעבר החופשי בי שני חלקי ברלי וזר פליטי מהמזרח לגרמניה המערבית‪ ,‬הפ את‬
‫האחרונה למוקד להחדרת סוכני‪ .‬המודיעי המערב גרמני‪ ,‬ה ‪ ,B.N.D.‬שבראשו עמד‬
‫גנרל גהל )‪ ,(Gelen‬נקבע כיעד מועד! להחדרה‪ .‬הסוכ הבכיר ביותר שה ‪M.G.B.‬‬
‫הצליח לבנות לאור שני בתו ה ‪ B.N.D.‬היה קצי ‪ S.S.‬לשעבר‪ ,‬בש היינ‪ #‬פאל!‬
‫)‪ ,(Heints Felfe‬אשר ב ‪ 1958‬הועמד בראש המכלול הסובייטי בשירות הריגול הנגדי‬
‫של ה ‪ .B.N.D.‬בכ‪ ,‬התאפשרה לסובייטי נגישות למער סוכני ה ‪ B.N.D.‬שהופעל‬
‫נגד ברית המועצות‪.‬‬
‫במזרח אירופה פעל ה ‪ M.G.B.‬בנחישות בארגו משפטי ראווה‪ ,‬בה נשפטו ונדונו‬
‫למוות מנהיגי וותיקי של המפלגות הקומוניסטיות‪ ,‬שהואשמו בריגול לטובת המערב‬
‫והציונות הבינלאומית‪ .‬משפט סלאנסקי בפראג‪ ,‬ב ‪ ,1952‬סימל את השנאה שחשו‬
‫הסובייטי כלפי היהודי והציונות‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫יעקב שח‬
‫מותו של סטאלי והזעזוע הגדול‬
‫ב ‪ 5‬במר‪ 1953 #‬מת הדיקטטור הסובייטי‪ ,‬סטאלי‪ .‬השני האחרונות של שלטונו‬
‫התאפיינו בפחד מלווה בפראנויה מפני קשר מערבי בכל מקו‪ .‬הוא תכנ גל חדש של‬
‫מסעי טיהור‪ ,‬שאמור היה להביא לחיסול כל ההנהגה הוותיקה של ברית המועצות‪ .‬בד‬
‫בבד‪ ,‬ביקש סטאלי להביא לטיהור ברית המועצות מיהודי‪ ,‬אשר לטעמו היוו "גיס‬
‫חמישי" של הציונות הבינלאומית‪" .‬פרשת הרופאי" נועדה‪ ,‬על פי תכנוניו‪ ,‬להסתיי‬
‫בהגליית כל האוכלוסיה היהודית של ברית המועצות לסיביר ולמזרח הרחוק‪ .‬ההכנות‬
‫היו בעיצומ‪ ,‬ורק מותו של סטאלי עצר את גלגלי מכונת הטרור‪ ,‬וא! הביא לשחרור‬
‫מהיר של רופאי הקרמלי ממוצא יהודי‪ ,‬שהואשמו בהפעלת "טרור רפואי" נגד‬
‫המנהיגי ופיקוד הצבא האדו‪.‬‬
‫מותו של סטאלי הביא לשינויי ארגוניי בשירותי הביטחו‪ .‬שוב‪ ,‬אוחדו ה ‪M.V.D.‬‬
‫וה ‪ M.G.B.‬לגו! אחד‪ ,‬שבראשו הועמד בריה‪ .‬מודיעי החו‪ #‬נכלל בתו‬
‫ה ‪M.V.D.‬‬
‫המורחב‪ ,‬כמינהל הראשי השני‪ .‬בראשו הועמד‪ ,‬לפרק זמ מסויי‪ ,‬קולונל קורוטקוב‬
‫)‪ ,(Korotkov‬שעד אז עמד בראש המינהל לבלתי חסויי‪.‬‬
‫א כבר בסו! יוני ‪ 1953‬הודח בריה מכל תפקידיו ונעצר באשמת פעילות אנטי‬
‫סובייטית‪ ,‬כסוכ המודיעי הבריטי )מינהג קבוע מאז ימי סטאלי(‪ .‬יחד עמו נעצרה‬
‫שכבה שלמה של קציני ה ‪ M.G.B.‬לשעבר‪ .‬בריה והמקורבי אליו הוצאו להורג בתו‬
‫משפט בדלתיי סגורות‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫מ ‪ M.G.B.‬ל ‪K.G.B.‬‬
‫הנהגת ברית המועצות החדשה ובראשה ניקיטה חרושצ'וב‪ ,‬החליטה בעקבות האירועי‬
‫הללו לארג מחדש את מוסדות ביטחו המדינה‪ ,‬אשר בראשית ‪ 1954‬הוצאו מתו‬
‫ה ‪ M.V.D.‬ואורגנו במסגרת ה ‪) K.G.B.‬הוועד לביטחו המדינה(‪ .‬הפיכתו‬
‫ממינסטריו למעמד של וועד ממלכתי‪ ,‬סימלה את אובד העוצמה הבלתי מוגבלת ממנה‬
‫נהנו ה ‪ N.K.V.D‬וה ‪ .M.G.B‬בעבר‪ ,‬הוש ה ‪ K.G.B.‬תחת פיקוח הדוק של‬
‫המפלגה‪ ,‬אשר בתו טיהור בתו הארגו "תיגברה" את השורות באנשי המנגנו‬
‫המפלגתי‪ .‬כל זאת‪ ,‬בנסיו להתנער מתדמית ארגו הטרור שלוח הרס של העיד‬
‫הסטאליניסטי‪ .‬האנדרלמוסיה שהשתררה בתו ה ‪ K.G.B.‬בעקבות סילוקו של בריה‪,‬‬
‫הביאה‪ ,‬בשלב ראשו‪ ,‬להתרופפות בשורותיו‪ .‬הדבר בא לידי ביטוי בעריקת מספר‬
‫קציני ששירתו בחו‪ #‬לאר‪ .#‬ביניה היו ראש השלוחה באוסטרליה‪ ,‬פטרוב )‪,(Petrov‬‬
‫ואשתו הצפנית; לוח הזרוע הטרוריסטית של סודופלטוב‪ ,‬בש קוקלוב )‪,(Khokhlov‬‬
‫עליו הוטל לחסל בגרמניה פעיל בכיר בארגו האנטי סובייטי ה ‪ ;N.T.S.‬קצי שלוחת‬
‫טוקיו בש ראסטוורוב )‪ ;(Rastvorov‬וראש קבוצת הריגול הנגדי באוסטריה‪ ,‬בש‬
‫דריאבי )‪ .(Deryabin‬נראה‪ ,‬כי לראשונה התאפשרה לשירותי המודיעי המערביי‬
‫הצצה מבפני על ה ‪ M.G.B.‬ולימוד מעמיק של מבנה הארגו ושיטות הפעולה שלו‪.‬‬
‫רודול! אבל ראש השלוחה הבלתי לגאלית בארצות הברית‬
‫בד בבד ע כשלונות אלה‪ ,‬פעל המינהל הראשי הראשו‪ ,‬שבראשו הועמד ב ‪1955‬‬
‫שקרובסקי )‪ ,(Sakharovskiy‬אשר ניהל אותו מש כ ‪ 15‬שני‪ ,‬לחיזוק מערכיו בחו‪#‬‬
‫לאר‪ .#‬דגש מיוחד הוש על בניית תשתית בלתי לגאלית‪ ,‬במיוחד מול ארצות הברית‬
‫ובריטניה‪ ,‬אשר בעקבות חשיפת פעילות הריגול הסובייטית‪ ,‬החריפו את הפיקוח על‬
‫השלוחות החסויות של ה ‪ K.G.B.‬לארצות הברית נשלח כראש השלוחה הבלתי חסויה‬
‫סוכ בש ויליא פישר‪ ,‬הידוע יותר בשמו הבדוי רודול! אבל )‪.(Rudolf Abel‬‬
‫‪60‬‬
‫יעקב שח‬
‫בשלבי הראשוני‪ ,‬הסתייע אבל בבני הזוג כה )‪ ,(Volontyory‬והצליח לשכנע את‬
‫אחד ממדעני האטו האמריקאיי‪ ,‬בש הול )‪ (Holl‬להמשי את שיתו! הפעולה‬
‫המודיעיני‪ ,‬למרות החשיפות בארצות הברית‪ .‬הודות לכ‪ ,‬נמש זר הדיווחי מלוס‬
‫אלאמוס‪ ,‬הפע כבר על פיתוח פצצת המימ‪ .‬אבל‪ ,‬כמומחה לקשר רדיו‪ ,‬הצליח לבנות‬
‫מער תקשורת יעיל בי ארצות הברית למרכז‪ ,‬אשר שירת ג את הבלתי חסויי שפעלו‬
‫באמריקה הלטינית ]בני הזוג פילוננקו )‪ (Filonenko‬וסוכנת בלתי לגאלית ממוצא‬
‫ספרדי‪ ,‬שכינויה היה "פטריה" )‪ .[(Patriya‬כ‪ ,‬אירג אבל רשת ריגול בחו! המערבי של‬
‫ארצות הברית‪ ,‬שסיפקה "מידע ערכי" על אספקת נשק אמריקאי לטיווא; ואילו בחו!‬
‫המזרחי הוא אירג רשת‪ ,‬בהסתמ על מהגרי גרמניי‪ ,‬פרו קומוניסטיי‪ ,‬שנועדה‪,‬‬
‫בבוא העת‪ ,‬לבצע פעולות חבלה במספנות וירג'יניה‪.‬‬
‫אבל נחש! ונעצר על ידי ה ‪ F.B.I.‬ב ‪ ,1957‬הודות לבגידתו של עוזרו‪ ,‬קצי ה ‪K.G.B.‬‬
‫ממוצא פיני‪ ,‬בש היינק )‪ .(Hayahanekhen‬הוא נשפט ל ‪ 30‬שנות מאסר והוחל!‬
‫ב‪ 1962‬בטייס מטוס הריגול האמריקאי שהופל מעל ברית המועצות‪ ,‬ב ‪.1960‬‬
‫ג'ורג' בלייק ו"ב" – הפעילות באנגליה‬
‫בראשית שנות החמישי הצליח ה ‪ K.G.B.‬למלא את החלל שנוצר ע סיו פעילותה‬
‫של "חמישיית קיימברידג'"‪ .‬ב ‪ 1951‬הוחל בתהלי גיוסו של קצי ה "‪ "MI6‬ג'ורג'‬
‫בלייק )‪ (Blake‬שנפל בשבי הצפו הקומוניסטי במהל מלחמת קוריאה‪ .‬בלייק עבר‬
‫שטיפת מוח על ידי קציני ה ‪ K.G.B.‬שעבדו עמו בשבי‪ ,‬והתוצאה היתה מושלמת‪ .‬הוא‬
‫הפ לאוהד מושבע של הקומוניז ושל ברית המועצות‪ ,‬והקדיש את חייו לפעילות‬
‫מודיעינית לטובתה‪ ,‬אשר החלה ע שובו לאנגליה לאחר שחרור שבויי המלחמה‬
‫וקליטתו מחדש ב "‪ ."MI6‬בלייק חש! ל ‪ K.G.B.‬במרוצת השני‪ ,‬עד למעצרו‬
‫ב ‪ ,1961‬פרטי רבי על פעילות ה "‪ "MI6‬נגד ברית המועצות ונגד מדינות מזרח‬
‫אירופה‪ .‬הישגו המרשי ביותר הינו‪ ,‬ללא ספק‪ ,‬חשיפת "מנהרת הסיגינט" הברלינאית‬
‫– פרוייקט שאפתני של ה ‪ C.I.A.‬וה "‪ ,"MI6‬שנועד לאפשר התחברות לקווי‬
‫‪61‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫תקשורת של הגורמי הצבאיי והמודיעיניי הסובייטי בברלי המזרחית‪.‬‬
‫ההשקעות והעמל הרב של בעלות הברית ירדו לטמיו‪ ,‬מאחר שבלייק שימש קצי‬
‫קישור של ה "‪ "MI6‬לפרוייקט המנהרה‪ .‬מאיד‪ ,‬מינהל הבלתי חסויי של‬
‫ה ‪ K.G.B.‬פעל להקמת שלוחה בלתי חסויה באנגליה‪.‬‬
‫כראש השלוחה נקבע סוכ בש קונו מלודי )‪ ,(Konon Molody‬שכונה "ב" )‪,(Ben‬‬
‫הוא היה צעיר‪ ,‬יחסית‪ ,‬וצבר נסיו רב במלחמה בהיותו איש מודיעי שדה‪" .‬ב" הוחדר‬
‫לאנגליה דר קנדה בזהות בדויה של איש עסקי בש גורדו לונדסדייל )‪Lonsdale‬‬
‫‪ .(Gordon‬הוא הסתייע בבני הזוג מוריס ולאונטינה כה‪ ,‬אנשי רשת אטו בארצות‬
‫הברית‪ ,‬שסייעו בשלבי הראשוני ג לאבל‪ ,‬ובהמש‪ ,‬נוכח סכנת החשיפה‪ ,‬הוברחו‬
‫לברית המועצות‪ .‬ש‪ ,‬עברו הכשרה כבלתי חסויי‪ ,‬קיבלו זהות ניו זילנדית של פיטר‬
‫והל קרוגר )‪ ,(Helen and Peter Kroger‬שכונו דצ'ניקי )‪ ,(Dachniki‬והקימו תחנת‬
‫אלחוט חשאית בבית באזור כפרי‪ ,‬בקירבת לונדו‪ .‬בית הפ למרכז הפעילות‬
‫התקשורתית והטכנית של השלוחה שבראשה עמד "ב"‪" .‬ב" הפ‪ ,‬בינתיי‪ ,‬לאיש‬
‫עסקי מצליח בתחו מכונות המזל‪ ,‬ניהל אורח חיי הולל‪ ,‬ולא עורר חשד אצל איש‬
‫מבי חבריו הרבי בלונדו‪ .‬עיקר פעילותה האיסופית של השלוחה התבסס על המידע‬
‫שסיפק ל"ב" סוכ ה ‪ K.G.B.‬בש האוטו )‪ ,(Houghton‬שכונה בש "שאה" )‪,(Shah‬‬
‫והיה איש חיל הי הבריטי‪ ,‬אשר שירת יחד ע שותפתו ופילגשו אתל )‪ (Ethel‬בבסיס‬
‫הימי בפורטסמוט‪ .‬האוטו גוייס בסו! שנות הארבעי בוורשה‪ ,‬בה עבד בנספחות‬
‫הצבאית הבריטית‪.‬‬
‫הרשת שבניהול "ב" חוסלה על ידי שירות הביטחו הבריטי בראשית ‪ .1961‬כשנתיי‬
‫לפני כ‪ ,‬גוייס על ידי ה ‪ .C.I.A.‬קצי בכיר בשירות המודיעי הפולני‪ ,‬בש גולנווסקי‬
‫)‪ ,(Golenevskiy‬שהיתה לו‪ ,‬בעבר‪ ,‬נגיעה מסויימת לגיוסו של האוטו‪.‬‬
‫לאחר חיפושי קדחתניי‪ ,‬הצליח המודיעי המסכל הבריטי‪ ,‬במחצית ‪ ,1960‬לזהות את‬
‫הסוכ הבריטי‪ ,‬והפיקוח הצמוד עליו חש! את "ב"‪ .‬בראשית ינואר ‪ ,1961‬נוכח סכנת‬
‫החשיפה‪ ,‬גולנווסקי ערק‪ ,‬וה "‪ "MI5‬נאל‪ #‬לפעול במהירות‪ .‬כעבור יומיי נעצרו כל‬
‫‪62‬‬
‫יעקב שח‬
‫חברי הרשת‪ .‬מולודי )‪ (Molody‬הוחל! ב ‪ 1964‬בסייע ה "‪ ,"MI6‬שנעצר בברית‬
‫המועצות בפרשת קולונל ה ‪ G.R.U.‬פנקובסקי‪ ,‬ואילו בני הזוג כה המשיכו לרצות את‬
‫מאסר עד ‪ ,1969‬ובמסגרת עסקת חילופי‪ ,‬הובאו לברית המועצות‪.‬‬
‫אנשי הקומסומול בראשות ה ‪K.G.B.‬‬
‫ה ‪ K.G.B.‬במתכונתו החדשה‪ ,‬תחת מנהלו החדש‪ ,‬גנרל סרוב )‪) (Serov‬קצי וותיק של‬
‫ה ‪ ,N.K.V.D.‬שנטל חלק בפעילות ברוטלית בשנות הארבעי במדינות הבלטיות‬
‫ובאוקראינה(‪ ,‬ריכז את פעילותו בתו ברית המועצות‪ ,‬בעיקר במישור הריגול הנגדי‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬תו הפעלת מער פיקוח מבצעי צמוד על נציגויות מערביות במוסקבה ובניית‬
‫מערכת יעילה של אבטחת מידע במפעלי התעשיה ובמשרדי הממשלה‪ .‬במקביל‪ ,‬נמשכה‬
‫הפעילות לדיכוי "סוטי אידיאולוגיי"‪ ,‬א בעוצמה פחותה בהרבה‪ ,‬הודות לתקופת‬
‫ההפשרה של עיד חרושצ'וב‪.‬‬
‫מאיד‪ ,‬פעלו בהונגריה‪ ,‬ב ‪ ,1956‬ה ‪ K.G.B.‬וגנרל סרוב‪ ,‬אישית‪ ,‬באכזריות במהל‬
‫דיכוי התקוממות עממית‪ .‬הפרשה עוררה גל מחאות נגד ברית המועצות והביאה רבי‬
‫מתומכיה‪ ,‬מקרב אנשי האינטיליגנציה במערב‪ ,‬להפנות לה עור!‪ ,‬דבר אשר הקשה‪,‬‬
‫בעקיפי‪ ,‬על פעילות המודיעי הסובייטי בחו‪ #‬לאר‪.#‬‬
‫ב ‪ 1958‬מונה סרוב לתפקיד ראש ה ‪ .G.R.U.‬המינוי היה קשור בחשיפת סוכ‬
‫ה ‪ C.I.A.‬בתו הארגו‪] ,‬סג אלו! פופוב )‪ .[(Popov‬חרושצ'וב העמיד בראש ה‬
‫‪ K.G.B.‬פונקציונר מפלגתי מהדור החדש‪ ,‬אלכסנדר שלפי )‪ .(Shelepin‬עיד שלפי‬
‫ומחליפו‪ ,‬שהיה א! הוא מחוג בוגרי הנהגת הקומסומול‪ ,‬ולדימיר סאמיצ'סטניי‬
‫)‪ ,(19611967) (Semichastnyy‬סימל הזרמה מסיבית של פעילי המפלגה לתפקידי‬
‫רבי‪ ,‬כולל ניהוליי‪ ,‬ב ‪.K.G.B.‬‬
‫‪63‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫שנות השבעי והשמוני של המאה העשרי – תנופה מול סטגנציה‬
‫ב ‪ 1964‬הודח מנהיג ברית המועצות הכריזמטי‪ ,‬ניקיטה חרושצ'וב‪ .‬חברו נגדו גורמי‬
‫שמרניי בהנהגת המפלגה‪ .‬לראש ה ‪ ,K.G.B.‬סאמיצ'סטניי ולקודמו ופטרונו שלפי‪,‬‬
‫היה תפקיד מרכזי בקשר שנרק‪ .‬ה קיוו להשיג לאנשי קבוצת תפקידי מפתח‬
‫בהנהגה החדשה‪ ,‬א‪ ,‬בסופו של דבר‪ ,‬התאכזבו כשהאפרטצ'יקי האפורי דחקו את‬
‫רגליה בהדרגה ובהתמדה‪ .‬ב ‪ 1967‬סולק סאמיצ'סטניי בגסות מלשכתו המרווחת‬
‫שבכיכר דזרז'ינסקי‪ ,‬ומאז‪ ,‬במש ‪ 15‬שני ארוכות‪ ,‬עמד בראש ה ‪ K.G.B‬יורי‬
‫אנדרופוב )‪ ,(Yuriy Andropov‬פעיל מפלגה שעשה את עיקר תפקידיו‪ ,‬עד אז‪ ,‬במחלקה‬
‫של הוועד המרכזי‪ ,‬שהיתה אחראית על הקשרי ע המפלגות הקומוניסטיות בגוש‬
‫המזרחי‪.‬‬
‫אנדרופוב כראש ה ‪K.G.B.‬‬
‫עיד אנדרופוב התאפיי בגידול מסיבי של הארגו‪ ,‬אשר הרחיב את שורותיו‪ .‬מבנהו‪,‬‬
‫שהיה מסורבל קוד לכ‪ ,‬הפ מסורבל שבעתיי; מחלקות הפכו למינהלי; ומינהלי‬
‫למינהלי ראשיי‪ .‬מודיעי החו‪ ,#‬שאנדרופוב הקדיש לו תשומת לב מיוחדת‪ ,‬פרס את‬
‫פעילותו בכל יבשות העול‪ .‬למעשה‪ ,‬לא היתה מדינה‪ ,‬בה לא פעלה שלוחה חסויה של‬
‫ה ‪ .K.G.B.‬מודיעי החו‪ #‬של ברית המועצות היה הזרוע הקדמית של המאמ‪#‬‬
‫האינטנסיבי של ברית המועצות להרחיב את שליטתה במדינות העול השלישי‪.‬‬
‫המודיעי פעל בדרכי חשאיות לתמיכה ב"תנועות השחרור הלאומיות"‪ ,‬לרבות‬
‫בארגוני הטרור הקיצוניי ביותר‪ .‬דיבורי על דטאנט לחוד‪ ,‬ופעילות מודיעינית‬
‫וחתרנית‪ ,‬רחבת היק!‪ ,‬בניצוח ה ‪ K.G.B.‬לחוד‪ .‬אלה היו פני התקופה‪.‬‬
‫המבנה הפנימי של המינהל הראשי הראשו התגבש סופית בשנות השבעי‪ ,‬והיחידות‬
‫האופרטיביות העיקריות שלו היו‪:‬‬
‫•‬
‫המחלקות הגיאוגרפיות‪ ,‬שעסקו באיסו! פוליטי והיו אחראיות להכוונת פעילות‬
‫השלוחות‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫יעקב שח‬
‫•‬
‫"מינהל ‪ – "K‬ריגול נגדי חו‪ #‬לאר‪.#‬‬
‫•‬
‫"מינהל ‪ – "S‬בלתי חסויי‪.‬‬
‫•‬
‫"מינהל ‪ – "T‬איסו! מדעי טכני‪.‬‬
‫•‬
‫מספר שירותי עצמאיי כגו‪ ,‬שירות מחקר מודיעיני )בהמש‪ ,‬הפ להיות‬
‫ל"מינהל ‪" ,("R.I.‬שירות ‪ (Active Measures) "A‬וכדומה‪.‬‬
‫ב ‪ 1972‬עבר מטה המינהל הראשי הראשו למתח יאסנבו )‪ (Yasenevo‬מחו‪#‬‬
‫למוסקבה‪ .‬ב ‪ ,1971‬לאחר פרישתו של שקארובסקי )‪ ,(Sakharovskiy‬שעמד בראש‬
‫המינהל במש למעלה מחמש עשרה שני‪ ,‬מינה תחתיו אנדרופוב את סגנו‪ ,‬מורטי‬
‫)‪ ,(Mortin‬א כעבור שלוש שני‪ ,‬מינה יושב ראש ה ‪ .K.G.B.‬את איש אמונו וסודו‪,‬‬
‫ולדימיר קרישקוב )‪ ,(Vladimir Kryuchkov‬ביורוקרט אפור‪ ,‬ללא נסיו מודיעיני‪,‬‬
‫לעמוד בראש הזרוע המודיעינית של ה ‪ .K.G.B.‬עיד קרישקוב במינהל הראשי‬
‫הראשו‪ ,‬שנמש עד ‪ ,1988‬ש ק‪ #‬לזעזועי ולשינויי המבניי התכופי‪ .‬הדגש הוש‬
‫על בניית דוקטרינה מודיעינית‪ ,‬שהיתה פועל יוצא של התפיסה האידיאולוגית של‬
‫ההנהגה הסובייטית‪ .‬תפיסה זו ראתה את המצב הבינלאומי דר הפריזמה של שאיפת‬
‫המערב לעצור‪ ,‬בכל מחיר‪ ,‬את התקדמות הקומוניז‪ ,‬תו נקיטת צעדי מגווני‪ ,‬החל‬
‫מחתירה תחת אושיות המשטר הסובייטי ועד למלחמה גרעינית‪ .‬ארצות הברית ונאט"ו‬
‫המשיכו לשמש יעדי עיקריי של הפעילות המודיעינית‪ ,‬ואליה הצטרפה סי‪ ,‬בשל‬
‫העימות האידיאולוגי החרי! בי שתי המעצמות הקומוניסטיות‪ .‬עימות זה לבש‪ ,‬בסו!‬
‫שנות השישי‪ ,‬אופי של סכסוכי גבול‪ .‬השיפור המפתיע ביחסי בי סי לארצות הברית‬
‫חיזק את חששות הפוליטבירו‪ ,‬כי ארצות הברית וסי מבקשות להדק את הכתר סביב‬
‫ברית המועצות‪.‬‬
‫בד בבד ע כיווני הפעילות המודיעינית העיקריי בתחו האיסו! המדיני פוליטי‪,‬‬
‫והמדעי טכני )תחו שצבר תאוצה רבה נוכח פיגור הכלכלה הסובייטית והאמברגו על‬
‫טכנולוגיות מתקדמות‪ ,‬שהטילו ארצות הברית ובעלות בריתה על ברית המועצות(‬
‫וריגול נגדי חו‪ #‬לאר‪) #‬בדגש על חדירה לשירותי מודיעי מערביי ולמרכזי‬
‫אידיאולוגיי אימפריאליסטיי(‪ ,‬הוש דגש מיוחד על ביצוע מהלכי הטעיה‬
‫‪65‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫)‪ ,(Active Measures‬שנועדו לזרוע פירוד במחנה המערבי‪ ,‬להשחיר את פני המערב‪,‬‬
‫ובייחוד‪ ,‬את ארצות הברית‪ ,‬במדינות העול השלישי‪ ,‬ובכ‪ ,‬לקד את האינטרסי של‬
‫ברית המועצות‪.‬‬
‫התנופה הרבה של המודיעי הסובייטי‪ ,‬שנראה היה מונוליטי ובעל עוצמה‪ ,‬הפכה‪,‬‬
‫במרוצת השני‪ ,‬לסטגנציה ולרפיו לא מבוטל‪ .‬סיבות רבות ומורכבות היו לכ‪ .‬הגידול‬
‫המהיר במצבת כוח האד‪ ,‬שהביא לתו שורותיו יותר ויותר בעלי קשרי ופרוטקציה;‬
‫פעילי מפלגה שזכו לתפקידי ניהול‪ ,‬למרות היעדר כישורי מודיעיניי; ריבוי משימות‬
‫שזרמו מהמרכז‪ ,‬ושאת חלק הגדול לא נית היה למלא‪ ,‬ה בשל מורכבות הרבה וה‬
‫בשל הישענות‪ ,‬לא על המצב המציאותי‪ ,‬כי א על ראייה דוקטרינרית אידיאולוגית של‬
‫הפוליטבירו‪ .‬מאיד‪ ,‬מאגר הסוכני הפוטנציאליי‪ ,‬בעלי קירבה אידיאולוגית לברית‬
‫המועצות התמעט‪ ,‬ומדינות המערב ושירותי הביטחו שלה התגייסו לבלימת פעילותו‬
‫של ה ‪ .K.G.B.‬כמו כ‪ ,‬אוירת הנהיליז‪ ,‬החומרנות וחוסר האמו כלפי ההנהגה‪,‬‬
‫שהתפשטה בברית המועצות בעיד ברז'נייב‪ ,‬והדביקה‪ ,‬מטבע הדברי‪ ,‬ג קציני‬
‫מודיעי לא מעטי‪ ,‬גרמה לתופעה חמורה של עריקות‪ ,‬ולנכונות לשת! פעולה ע‬
‫השירותי המערביי‪ ,‬בעיקר ע ה ‪.C.I.A.‬‬
‫החדירה העמוקה לתו" המודיעי האמריקאי‬
‫למרות הסטגנציה והרפיו בשורות ה ‪ ,K.G.B.‬היו לו הצלחות‪ ,‬לא מבוטלות‪,‬‬
‫בתחומי רבי של חדירה מודיעינית‪ ,‬לרבות בארצות הברית‪ .‬די א נציי את מקרהו‬
‫של ג'ו ווקר )‪ ,(John Walker‬איש חיל הי האמריקאי‪ ,‬אשר גוייס על ידי שלוחת‬
‫וושינגטו‪ .‬מש שני‪ ,‬העמיד ווקר לרשות ה ‪ K.G.B.‬את כל מערכת הצופ של חיל‬
‫הי‪ .‬כאשר הוא הועבר לתפקיד אחר‪ ,‬הוא גייס למע המטרה את חברו‪ ,‬א! הוא בעל‬
‫נגישות לצפני‪ ,‬את אחיו ואת בנו‪ .‬רק ב ‪ 1985‬ש ה ‪ F.B.I.‬ק‪ #‬לפעילות הרשת‪,‬‬
‫בעקבות הלשנת אשתו של הסוכ הראשי‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫יעקב שח‬
‫ב ‪ 1976‬גוייס באינדונזיה עובד לשעבר של ה ‪ ,C.I.A.‬בש ברנט )‪ ,(Barnett‬שהצביע‬
‫על למעלה ממאה אנשי ‪ C.I.A.‬ומסר פרטי אודות מבצעי הארגו במזרח הרחוק‪ .‬סוכ‬
‫אחר‪ ,‬א! הוא עובד ה ‪ C.I.A.‬לשעבר‪ ,‬חש! פרטי סודיי על לווי ריגול אמריקאי‬
‫חדיש‪.‬‬
‫קצי ‪ C.I.A.‬אחר‪ ,‬שיועד לעבוד בשלוחה במוסקבה‪ ,‬בש אדוארד האוורד ) ‪Howard‬‬
‫‪ ,(Edward‬ואשר בשל בעיות אישיות פוטר מהארגו‪ ,‬פנה ביוזמתו ל ‪ K.G.B.‬בארצות‬
‫הברית‪ ,‬ומסר פרטי אודות מבנה השלוחה וקציניה‪ .‬כפי הנראה‪ ,‬הוא הסגיר את אחד‬
‫הסוכני ה"ערכיי" ביותר של ה ‪ C.I.A.‬בברית המועצות‪ ,‬המהנדס אדול! טלקאחוב‬
‫)‪ ,(Adolf Tolkachev‬אשר סיפק‪ ,‬לאור שני‪ ,‬מידע רב אודות התעשיה האלקטרונית‬
‫הסובייטית‪ ,‬בדגש על פיתוחי צבאיי‪ .‬האוורד נחש! הודות למידע שמסר עריק‬
‫מה ‪ ,K.G.B.‬בש ויטאלי יורצ'נקו )‪ ,(Vitaliy Yurchenko‬א פעילות איטית של‬
‫ה ‪ F.B.I.‬אפשרה לבוגד לחמוק מארצות הברית ולהגיע לברית המועצות‪.‬‬
‫היהלו שבכתר הישגי "מינהל ‪ "K‬מול המודיעי האמריקאי היה‪ ,‬ללא ספק‪ ,‬אולדרי‬
‫איימס )‪) (Aldrich Ames‬ראה ענ! ריגול נגדי במחלקת ברית המועצות של ה ‪(C.I.A.‬‬
‫ורוברט האנס )‪ ,(Robert Hansen‬בכיר במכלול הריגול הנגדי של ה ‪ .(F.B.I.‬שניה‬
‫התנדבו בוושינגטו‪ ,‬ב ‪) 1985‬בנפרד וללא כל קשר ביניה( ונקלטו על ידי ראש "ליי‬
‫‪ "K.R.‬בשלוחתו של קולונל צ'רקשי )‪ .(Cherkashin‬השניי‪ ,‬ובמיוחד איימס‪ ,‬גרמו‪,‬‬
‫למעשה‪ ,‬לחיסול המער המודיעיני החשוב ביותר שהצליח ה ‪ C.I.A.‬לגייס‪ ,‬בעמל רב‬
‫ולאור שני‪ ,‬במיוחד בתו שירותי המודיעי הסובייטי )ה ‪ K.G.B.‬וה ‪.(G.R.U.‬‬
‫לפחות ‪ 12‬אנשי מודיעי סובייטי נעצרו והוצאו להורג במרוצת השני ‪ .19861985‬רק‬
‫ב ‪ 1994‬הצליחו ה ‪ C.I.A.‬וה ‪ F.B.I.‬לעלות על עקבותיו של הבוגד הראשו איימס‪.‬‬
‫חשיפתו של האנס התעכבה עד לשנת ‪ ,2000‬והושגה‪ ,‬קרוב לוודאי‪ ,‬הודות למידע‬
‫שנמסר ל ‪ C.I.A.‬על ידי סוכ בתו מודיעי החו‪ #‬של רוסיה‪ ,‬ה ‪.S.V.R.‬‬
‫‪67‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫צרות באנגליה‬
‫לאור הצלחות מרשימות למדי של פעילות ה ‪ K.G.B.‬בארצות הברית ומול יעדי‬
‫אמריקאיי בחו‪ #‬לאר‪ ,#‬בלט הדשדוש בפעילות השלוחה החסויה בבריטניה‪.‬‬
‫ה ‪ K.G.B.‬לא הצליח להתאושש מהמהלומה שהנחיתו עליו שלטונות בריטניה‬
‫ב ‪ ,1971‬כאשר‪ ,‬בעקבות עריקתו של קצי "ליי ‪) "N‬סיוע לבלתי חסויי ומבצעי‬
‫מיוחדי( אולג ליאלי )‪ ,(Oleg Lyalin‬גורשו מבריטניה ‪ 105‬קציני מודיעי‬
‫ודיפלומטי‪ ,‬שהיו מעורבי בפעילות מודיעינית‪ .‬וא לא די בצרות מתקופת עריקת‬
‫ליאלי‪ ,‬הודות למידע שמסר איימס‪ ,‬הסתבר ל ‪ ,K.G.B.‬ב ‪ ,1985‬שממלא מקו ראש‬
‫השלוחה בלונדו‪ ,‬קולונל אולג גורודיבסקי )‪ (Oleg Gorodievskiy‬הוא סוכ וותיק של‬
‫ה "‪ ,"MI6‬וכל פעילות השלוחה בלונדו נוהלה תחת עינו הפקוחה של המודיעי‬
‫הבריטי‪.‬‬
‫לגור אחר ב ‪ ,K.G.B.‬למינהל הראשי השלישי )ריגול נגדי צבאי( היתה דווקא‬
‫הצלחה‪ ,‬לאחר שהצליח לגייס‪ ,‬ב ‪ ,1968‬את עובד מער הסיגינט הבריטי‪ ,‬ג'פרי פריי‬
‫)‪ .(Geoffrey Prime‬פריי סיפק "מידע ערכי" כולל על נסיונות )הצלחות וכישלונות(‬
‫לפצח את הצופ הסובייטי‪.‬‬
‫בסי זה אחרת‬
‫א! בסי לא הצליח ה ‪ K.G.B‬להתרומ‪ ,‬למרות הלח‪ #‬שהופעל על המינהל הראשי‬
‫הראשו לבנות מער סוכני סיניי‪ ,‬על מנת לחדור למוקדי השלטו בבייג'י‪.‬‬
‫ב ‪ 1976‬היתה שלוחת בייג'י מהגדולות בשלוחות החסויות של ה ‪ .K.G.B.‬חלק ניכר‬
‫מקציני האיסו! היו בעלי חזות אסיאתית‪ ,‬ודמו לסיני עד מאוד )בתקופה זו‪ ,‬מעטי‬
‫היו האנשי ממוצא אירופאי ואנגלו סקסי בסי‪ ,‬כ שקציני ‪" K.G.B.‬רגילי" בלטו‬
‫בשטח‪ ,‬שהיה עויי עד מאד כלפי ה"לבני" בכלל‪ ,‬וכלפי הסובייטי בפרט(‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫יעקב שח‬
‫קציני מלוכסני עיניי הוצאו‪ ,‬בחשכת הלילה‪ ,‬מהשגרירות הרוסית‪ ,‬ופוזרו במקומות‬
‫לא מאוכלסי‪ .‬ע בוקר‪ ,‬ה נהגו להיטמע בקרב הסיני‪ ,‬קראו עיתוני קיר וקנו‬
‫עיתונות מקומית‪ ,‬על מנת להתעדכ במתרחש בפרובינציות הסיניות המרוחקות‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬הכשירו יחידות המודיעי‪ ,‬במזרח הרחוק הסובייטי ובאסיה התיכונה‪ ,‬בלתי‬
‫לגאליי ממוצא אסייאתי ומונגולי‪ ,‬בקצב מהיר‪ ,‬והחדירו אות דר הגבול‪.‬‬
‫כל המאמצי הכבירי הללו היו לשווא‪ .‬שני ומאמ‪ #‬שהושקעו‪ ,‬לא תרמו לקבלת‬
‫נגישות למקורות ערכיי בסי‪ ,‬בוודאי‪ ,‬לא לכאלה‪ ,‬שהיתה לה גישה למידע על‬
‫החלטות פוליטיות של הנהגת סי‪.‬‬
‫בתחו המודיעי המדעי טכני היו ל ‪ .K.G.B.‬הישגי רבי במדינות אירופה‪ ,‬ובמיוחד‬
‫בבלגיה ובצרפת‪ .‬מדע הגרעי הצרפתי טמפרויל )‪ ,(Tamperville‬שעבד בוועדה לאנרגיה‬
‫גרעינית של צרפת‪ ,‬גוייס על ידי ה ‪ K.G.B.‬ב ‪ ,1986‬ונחש! בשנת ‪ .1992‬הוא העביר‬
‫מידע רב על ניסויי גרעיניי שערכה צרפת‪ ,‬ועל הקמת דור חדש של נשק גרעיני‪ ,‬בו‬
‫צויידו הצוללות הצרפתיות‪.‬‬
‫ה ‪ C.I.A.‬משיב מלחמה‬
‫שנות השבעי והשמוני התאפיינו במספר רב של קציני ‪ ,K.G.B.‬אשר גוייסו על ידי‬
‫ה ‪ C.I.A‬וה "‪ ."MI6‬חלק הצליחו לערוק‪ ,‬כמו גורדייבסקי; ליאלי; לבצ'נקו )קצי‬
‫"ליי ‪ "P.R.‬בשלוחת טוקיו(; קוזיצ'קי )קצי "ליי ‪ "N‬בטהרא(; שיימוב )איש הצופ‬
‫במינהל הראשי השמיני של ה ‪ ,K.G.B.‬אשר ברח מברית המועצות ב ‪ ,1980‬בסיוע‬
‫ה ‪ ;C.I.A.‬אנטולי בוגטי )‪ ,(Anatoliy Bogatty‬סג ראש שלוחת ה ‪ K.G.B.‬במרוקו;‬
‫ויטאלי יורצ'נקו )‪ ,(Vitaliy Yurchenko‬סג ראש מחלקה ב"מינהל ‪ ,"K‬אשר ערק‬
‫לרומא ב ‪ ,1985‬הובא לארצות הברית‪ ,‬וש‪ ,‬מסר לחוקריו מידע רב‪ .‬יורצ'נקו התאכזב‪,‬‬
‫לבסו!‪ ,‬מהחיי במערב‪ ,‬נמל בדעתו וחזר לברית המועצות; גונדרב )‪ ,(Gundarev‬קצי‬
‫שלוחת אתונה ועוד‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫זוהי רשימה חלקית בלבד של סוכני סובייטי שערקו למערב‪ .‬אליה יש להוסי!‪,‬‬
‫כמוב‪ ,‬את אלה שלא שפר עליה גורל‪ ,‬אשר נעצרו בעקבות בגידתו של איימס והוצאו‬
‫להורג‪ .‬ביניה‪ ,‬מוטורי )‪ (Motorin‬ומרטינוב )‪ ,(Martinov‬קציני שלוחת וושינגטו;‬
‫ורניק )‪ ,(Varenik‬קצי שלוחת בו‪ ,‬בכיסוי עיתונאי; סמטאני )‪ ,(Smetanin‬קצי‬
‫שלוחת ליסבו ואחרי‪.‬‬
‫קציני ‪ G.R.U.‬רבי נוספי גוייסו או הציעו את שירותיה ל ‪ ,C.I.A.‬ובסופו של דבר‪,‬‬
‫נעצרו או הצליחו לחמוק ומצאו מקלט בארצות הברית‪.‬‬
‫לסיכו סוגיה זו ראוי לציי‪ ,‬כי לקראת מחצית שנות השמוני‪ ,‬הצליח ה ‪C.I.A.‬‬
‫לבנות מער רחב למדי ויציב בתו ה ‪ K.G.B.‬וה ‪ ,G.R.U.‬ללמוד על פעילות‬
‫הארגוני הסובייטי ולסכל את פעילות‪.‬‬
‫אול‪ ,‬כל ההצלחות הללו קרסו ביו בהיר אחד בוושינגטו‪ ,‬כאשר איימס העביר את‬
‫רשימת הסוכני האמריקניי למפעילו הסובייטי‪.‬‬
‫פעילות ה ‪ K.G.B.‬בתו" ברית המועצות‬
‫במישור הפנימי סימ סילוקו של חרושצ'וב ב ‪ ,1964‬באופ ברור‪ ,‬את סו! עיד הדה‬
‫סטליניזציה והליברליות‪ ,‬היחסית מאד‪ ,‬ביחסי השלטו ע האינטיליגנציה‪ .‬תו זמ‬
‫קצר הופעל ה ‪ K.G.B.‬לדיכוי ניצני חופש ספרותי בברית המועצות )משפט סניאבסקי‬
‫דניאל ב ‪ (1966‬ולאחר מלחמת ששת הימי‪ ,‬הפעיל מאמ‪ #‬מרוכז לסיכול התעוררות‬
‫לאומית בקרב יהודי ברית המועצות‪ .‬גל המחאות בברית המועצות‪ ,‬שהתרכז סביב‬
‫דמויות בולטות‪ ,‬כמו הסופר אלכסנדר סולז'ניצי‪ ,‬והפיסיקאי הידוע אנדרי סאחרוב‪,‬‬
‫במיוחד לאחר פלישת ברית המועצות לצ'כוסלובקיה‪ ,‬זירזו את התארגנות ה ‪K.G.B.‬‬
‫לדיכוי יסודות דיסידנטיי ולאומניי‪ .‬הוק "המינהל החמישי" )המכונה ב ‪.K.G.B.‬‬
‫"ריגול נגדי אידיאולוגי"(‪ ,‬אשר חדר לכל‬
‫האינטיליגנציה ועל קהילות לאומיות שלמות‪.‬‬
‫לעיתי קרובות‪ ,‬אופי ברוטלי‪ ,‬שבא לידי‬
‫דיסידנטי ופעילי למע זכויות האד בבתי‬
‫‪70‬‬
‫רבדי החברה הסובייטית בדגש על‬
‫פעילותו של "המינהל החמישי" לבשה‪,‬‬
‫ביטוי במעצרי‪ ,‬במשפטי ובכליאת‬
‫חולי פסיכיאטריי‪ .‬גל הדיכוי נמש‪,‬‬
‫יעקב שח‬
‫למעשה‪ ,‬עד ‪ ,1987‬ו"המינהל החמישי" הפ‪ ,‬ע הזמ‪ ,‬לאחד המרכיבי החשובי‬
‫ביותר של ה ‪.K.G.B.‬‬
‫במסגרת המאמ‪ #‬לסכל את פעילות של שירותי המודיעי המערביי‪ ,‬הפעיל "המינהל‬
‫הראשי השני" של ה ‪ K.G.B.‬מער פיקוח הדוק על נציגויות מערביות בברית‬
‫המועצות‪ ,‬ועל זרי רבי שפקדו את הבירה ומספר ערי מרכזיות‪ .‬שלוחות ה ‪C.I.A.‬‬
‫וה "‪ "MI6‬במוסקבה התקשו להפעיל סוכני‪ ,‬שרוב המכריע גוייסו במהל שהיית‬
‫בחו‪ #‬לאר‪ ,#‬ורק מיעוט התנדבו במוסקבה‪.‬‬
‫לזכות "המינהל הראשי השני" נזקפת חשיפת של סוכני ה ‪ ,C.I.A‬כגו אוגאורודניק‬
‫)‪ ,(Ogorodnik‬שכונה "טריאנו" )‪" .(Trianon‬טריאנו" היה בכיר במשרד החו‪#‬‬
‫הסובייטי; פילאטוב )‪ ,(Filatov‬קצי ה"מינהל הראשי הראשו"; ויטפוב )‪,(Vetpov‬‬
‫קצי בכיר ב"מינהל ‪ "T‬של "המינהל הראשי הראשו"; פארוויל )‪ ,(Farewell‬סוכ‬
‫המודיעי הצרפתי( ואחרי‪.‬‬
‫מגמת ה ‪ K.G.B.‬היתה‪ ,‬במרבית המבצעי‪ ,‬להביא להפללת קציני השלוחות‬
‫המערביות במוסקבה‪ ,‬על מנת לגרו למבוכה ולצמצ את פעילות‪ .‬לשיא‪ ,‬הגיעה‬
‫פעילות הסיכול האקטיבי של ה ‪ K.G.B.‬בי השני ‪ ,19861985‬במהלכ הושגו‬
‫הישגי מרשימי בחיסול חלקי גדולי של מער הסוכני האמריקאיי‪ ,‬שפעלו‬
‫בתו שירותי המודיעי‪ ,‬ובתו גופי רגישי אחרי של ברית המועצות‪ .‬יחד ע זאת‬
‫יצויי‪ ,‬כי את ההצלחות המרשימות הללו אי לייחס ל"מינהל הראשי השני"‪ ,‬אלא‬
‫למודיעי החו‪ #‬של ה ‪ ,K.G.B.‬אשר השכיל לקלוט ולהפעיל את שני המתנדבי‬
‫המסוכני ביותר‪ ,‬שצמחו בתו קהיליית המודיעי של ארצות הברית‪ ,‬איימס והאנס‪.‬‬
‫כפי שכבר צויי‪ ,‬בעיד של אנדרופוב כראש ה ‪ ,K.G.B.‬גדל הארגו למימדי‬
‫אימתניי‪ ,‬ובשיא שירתו בו למעלה מחצי מיליו עובדי )לרבות משמר הגבול(‪ .‬למבנהו‬
‫של ה ‪ K.G.B.‬ולגודלו‪ ,‬באותה עת‪ ,‬לא היה אח ורע בקהיליות המודיעי בעול‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫ייקל להבי זאת בתיאור הסכמטי של מבנה ה ‪ ,K.G.B.‬שכלל את המינהלי הבאי‪:‬‬
‫•‬
‫"המינהל הראשי הראשו" – מודיעי החו‪.#‬‬
‫•‬
‫"המינהל הראשי השני" – ריגול נגדי‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל הראשי השלישי" – ריגול נגדי בצבא הסובייטי‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל הרביעי" – פיקוח וביטחו התחבורה‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל החמישי" – סיכול פעילות חתרנית‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל השישי" – פיקוח וביטחו התעשיה‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל השביעי" – פיקוח מבצעי )עיקוב(‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל הראשי השמיני" – תקשורת ממשלתית‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל התשיעי" – אבטחת אישי‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל הראשי החמישה עשר" – מתקני ממשל תתקרקעיי‪.‬‬
‫•‬
‫"המינהל הראשי השישה עשר" – איסו! סיגינט בחו‪ #‬לאר‪.#‬‬
‫•‬
‫"המינהל הראשי למשמר הגבול"‪.‬‬
‫•‬
‫מינהלי נוספי בתחו כוח האד‪ ,‬המשק‪ ,‬הלוגיסטיקה וכדומה‪.‬‬
‫צרות במזרח אירופה‬
‫האירועי התכופי במדינות מזרח אירופה דרשו‪ ,‬א! ה‪ ,‬השקעת מאמצי מיוחדי‬
‫מהנהלת ה ‪ ,K.G.B.‬למניעת גלישת מדינות לווי אל מחו‪ #‬לגוש המונוליטי של‬
‫המדינות הסוציאליסטיות‪ .‬לשיא הגיעה פעילות ה ‪ .K.G.B.‬ב ‪ ,1968‬במהל "האביב‬
‫של פראג"‪ .‬הליברליזציה של המשטר בצ'כוסלובקיה בהנהלת אלכסנדר דובצ'ק‬
‫)‪ (Dubchek‬עוררה התנגדות חריפה מצד הקרמלי‪ ,‬ועד אשר פלשו כוחות ברית וורשה‬
‫למדינה האחות‪ ,‬הוטלו על ה ‪ K.G.B.‬משימות מורכבות‪ ,‬שכללו גיוס גורמי השפעה‬
‫בתו המחנה הליברלי‪ ,‬בד בבד ע טיפוח יסודות שמרניי‪ ,‬לה נועד תפקיד של הנהגה‬
‫חלופית ונסיו לשמור על השירותי הצ'כיי‪ ,‬כמשענת הכרחית לקראת הבאות‪ ,‬תו‬
‫מניעת דליפת מידע רגיש מתוכ‪ .‬ה ‪ K.G.B.‬א! פתח בסדרת מבצעי ‪,Progress‬‬
‫‪72‬‬
‫יעקב שח‬
‫שבמסגרת‪ ,‬הוחדרו לצ'כוסלובקיה קציני בלתי לגאליי בזהות מערבית‪ ,‬אשר ביצעו‬
‫פעולות פורובוקטיביות‪ .‬פעולות אלה נועדו לספק להנהגת ברית המועצות "הוכחות"‬
‫בדבר פעילות אקטיבית של שירותי מודיעי מערביי‪ ,‬במסגרת ההכנות להפיכה אנטי‬
‫קומוניסטית ופלישת כוחות נאט"ו לצ'כוסלובקיה‪.‬‬
‫ע פלישת כוחות ברית וורשה לצ'כוסלובקיה‪ ,‬ב ‪ 21‬באוגוסט ‪ ,1968‬הוצפה‬
‫צ'כוסלובקיה ביחידות של ה ‪ ,K.G.B.‬אשר פעלו במר‪ #‬לדיכוי כל היסודות‬
‫האופוזיציוני וביצעו מעצרי המוניי‪.‬‬
‫לקחי אירועי פראג ‪ 1968‬הביאו את ה ‪ K.G.B.‬לצור להגביר את הנוכחות במדינות‬
‫מזרח אירופה‪ ,‬לש פיקוח ומעקב אחר התהליכי המתרחשי בה‪.‬‬
‫האירועי בפולי‪ ,‬בראשית שנות השמוני‪ ,‬הוכיחו‪ ,‬פע נוספת‪ ,‬עד כמה מסוכ המצב‬
‫במזרח אירופה‪ ,‬ועד כמה ההפגנות ההמוניות‪ ,‬המביעות תמיכה בסוציאליז‪ ,‬בידידות‬
‫ובאחווה ע ברית המועצות ה מקס שווא‪.‬‬
‫סו! עיד ה ‪K.G.B.‬‬
‫סו! שנות השבעי וראשית שנות השמוני הביאו את ברית המועצות אל ס! משבר‬
‫חמור‪ ,‬שבא לידי ביטוי בתחומי רבי‪ .‬ההנהגה השמרנית הלכה והזדקנה‪ ,‬והתקשתה‬
‫לתפקד ביעילות‪ .‬המצב הכלכלי הוחמר‪ ,‬ה כתוצאה מחוסר היעילות של הכלכלה‬
‫הצנטרליסטית וה כתוצאה מאובד הכנסות‪ ,‬בעקבות ירידת מחירי הנפט‪ .‬הבעיה‬
‫הלאומית החריפה‪ ,‬ככל שגדל חלקה של האוכלוסיה הלא רוסית )ולא סלבית(‪ ,‬בחברה‬
‫הסובייטית‪ .‬גידול זה הביא לחוסר אמו בהנהגתה ובמדיניותה של ברית המועצות‪.‬‬
‫הצבא הסובייטי האימתני שקע‪ ,‬יותר ויותר‪ ,‬בביצה האפגנית )הפלישה הסובייטית‬
‫לאפגניסט‪ ,‬בשלהי ‪ ,1979‬תוכננה כמהל בזק‪ ,‬אול‪ ,‬הפכה‪ ,‬ע חלו! הזמ‪ ,‬לתסריט‬
‫של "וייטנא סובייטי"(‪.‬‬
‫בנובמבר ‪ 1982‬הל לעולמו המנהיג הוותיק והחולה ליאוניד ברז'נייב‪ .‬את מקומו תפס‬
‫יורשו‪ ,‬שנקבע מבעוד מועד‪ ,‬יורי אנדרופוב )‪ ,(Yuriy Andropov‬שנטש‪ ,‬לש כ‪ ,‬את‬
‫לשכת יושב ראש ה ‪ ,K.G.B‬כחצי שנה קוד כ‪ .‬בראש ה ‪ K.G.B‬הועמד סגנו‪ ,‬ויקטור‬
‫‪73‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫שבריקוב )‪ ,(Viktor Chebrikov‬איש אפור‪ ,‬נטול כריזמה ונסיו מבצעי‪ .‬אנדרופוב ניסה‬
‫להנהיג שינויי משמעותיי בחברה ובכלכלה הסובייטי‪ ,‬אשר התבססו על הידוק‬
‫המשמעת והפיקוח ועל לוחמה‪ ,‬ללא פשרות‪ ,‬בשחיתות‪ ,‬שהתפשטה בברית המועצות‬
‫למימדי עצומי‪ .‬למהלכי כאלה נזקק המנהיג החדש לגורמי כוח יעילי‪ ,‬בראש‬
‫ובראשונה‪ ,‬ל ‪.K.G.B‬‬
‫אנדרופוב לא הארי ימי‪ .‬מחלתו הקשה ריתקה אותו‪ ,‬לפרקי זמ ממושכי‪ ,‬למיטתו‬
‫בבית חולי של הקרמלי‪ ,‬עד שנפטר בפברואר ‪.1984‬‬
‫ה"גוורדיה הוותיקה" התנגדה למינוי אד מהדור הצעיר וכפתה את "בחירתו" של‬
‫קונסטנטי צ'רניינקו )‪ ,(Konstantin Chernenko‬אפרטצ'יק "אפור"‪ ,‬שבילה את רוב‬
‫שנותיו בתפקידי‪ ,‬נוסח ראש לשכתו של ברז'נייב‪ .‬צ'רננקו החולה והזק התקשה‬
‫לתפקד‪ ,‬וכעבור כשנה הל א! הוא לעולמו‪.‬‬
‫ה ‪ K.G.B.‬והפרסטרויקה‬
‫ב ‪ 1985‬החל עיד אלכסנדר גורבצ'וב בברית המועצות‪ .‬המנהיג החדש והדינמי הנהיג‬
‫את ברית המועצות לעיד של שינויי‪ ,‬תהפוכות וזעזועי‪ ,‬שכונה עיד ה"פרסטרוייקה"‬
‫)‪ (Perestroyka‬וה"גלסנוסט" )‪ .(Glasnost‬לא כא המקו לפרט את השינויי‬
‫הרדיקליי שהתרחשו בברית המועצות‪ ,‬החל מהסרת הפיקוח ההדוק על החברה‬
‫הסובייטית; זניחת דוגמות אידיאולוגיות‪ ,‬שעד אז היו נכסי צא ברזל; פתיחות כלפי‬
‫המערב; רפורמות כלכליות; בחירות בעלות אופי דמוקרטי; הפשרה ע המערב;‬
‫הסכמי צמצו נשק וכדומה‪.‬‬
‫בעיד כזה של תהפוכות‪ ,‬מצא את עצמו ה ‪ K.G.B.‬במצב מסוב ומורכב‪ .‬רשמית‪,‬‬
‫תמכה הנהלתו במדיניות החדשה‪ .‬הצהרות כגו אלה נאמרו מעל כול במה בתו‬
‫הארגו‪ .‬אול‪ ,‬בפועל‪ ,‬התקשה ה ‪ K.G.B.‬להסתגל לשינויי בכיוו הדמוקרטיזציה‪,‬‬
‫שצמצמו בהדרגה את יכולות הפיקוח והשליטה‪ ,‬אליה הגיע בעיד השמרני‪ .‬אסירי‬
‫פוליטיי שוחררו‪ ,‬גופי חברתיי ופוליטיי לא פורמליי צצו כפטריות לאחר הגש‪,‬‬
‫‪74‬‬
‫יעקב שח‬
‫אנשי ציבור‪ ,‬אנשי עסקי וסת תיירי מהמערב פקדו בהמוניה את ברית המועצות‪,‬‬
‫וההגבלות על יציאת אזרחי ברית המועצות לחו‪ #‬לאר‪ #‬הוסרו‪.‬‬
‫אי לכ‪ ,‬הלכו סמכויות ה ‪ K.G.B.‬והצטמצמו‪ .‬גל פרסומי על פשעי ה ‪ K.G.B.‬בעיד‬
‫סטאלי ולאחר מכ‪ ,‬הצי! את אמצעי התקשורת בברית המועצות‪ .‬ה ‪ K.G.B.‬ניסה‪,‬‬
‫מחד גיסא‪ ,‬להתנער מאות פשעי‪ ,‬ומאיד גיסא‪ ,‬עשה מאמצי לבלו את חשיפת‪.‬‬
‫ב ‪ 1988‬מינה גורבצ'וב את ראש "המינהל הראשי הראשו" ולדימיר קוריצ'קוב‬
‫)‪ (Vladimir Kryuchkov‬לתפקיד יושב ראש ה ‪ .K.G.B‬המינוי הצביע‪ ,‬לכאורה‪ ,‬על‬
‫נסיו לשפר את תדמיתו של ה ‪ ,K.G.B.‬ולהפו אותו מכלי במלחמה הקרה לגו!‬
‫שיסייע לגורבצ'וב בניהול מדיניות ההפשרה וההתקרבות אל המערב‪ .‬א גורבצ'וב שגה‪.‬‬
‫תחת קריצ'קוב הפ ה ‪ K.G.B‬למרכיב מרכזי בכוחות השמרניי‪ ,‬שניסו לבלו את‬
‫מדיניותו‪ .‬קרוצ'קוב הרבה "להזהיר" מפני מזימות האימפריאליז להביא להחלשת‬
‫ברית המועצות ולפירוקה‪ .‬הוא הצביע על שירותי המודיעי המערביי ועל מרכזי‬
‫החתרנות האידיאולוגית כגורמי המטפחי את הכוחות הדמוקרטיי והליברליי‪,‬‬
‫שצברו כוח בברית המועצות‪ .‬את נפילת המשטרי הקומוניסטיי במזרח אירופה‪,‬‬
‫ששיא היה בנפילת חומת ברלי‪ ,‬ראה ה ‪ K.G.B.‬כהוכחה לתיאוריית הקשר‬
‫והמזימות‪ ,‬ודרש לשי ק‪ #‬ל"השתוללות הדמוקרטיה המזוייפת"‪.‬‬
‫נסיו ההפיכה באוגוסט‬
‫בסופו של דבר‪ ,‬התארגנו קרוצ'קוב‪ ,‬חבר סגניו ועוזריו המובילי בניסיו להוביל הפיכה‬
‫ב ‪ 19‬אוגוסט ‪ ,1991‬שמטרתה היתה להחזיר את ברית המועצות לפסי הקומוניז‬
‫השמרני‪.‬‬
‫מעורבות ה ‪ K.G.B‬בנסיו ההפיכה היתה רבה‪ ,‬א נכשלה‪ ,‬בשל היעדר יכולת‬
‫מנהיגותית של קרוצ'קוב‪ ,‬הססנות ואמונה מוגזמת בכוח של צווי ומנשרי לגרו‬
‫להמוני הע‪ ,‬שטעמו טעמו של חופש מהו‪ ,‬לקבל את הפוטש כישועה מתחלואי המצב‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫פרקי בתולדות שירות הביטחו של ברית המועצות‪19911917 ,‬‬
‫נראה‪ ,‬כי ג בקרב קציני ה ‪ ,K.G.B.‬לא התקבלו רבי ממהלכיו של מפקד‬
‫בהתלהבות יתר‪ .‬עובדה היא‪ ,‬שמפקדי יחידת העילית של ה ‪ K.G.B.‬ללוחמה בטרור‪,‬‬
‫"‪ ,"ALFA‬סירבו למלא אחר הפקודה לתקו! את בניי הפרלמנט הרוסי‪ ,‬שכונה "הבית‬
‫הלב"‪ ,‬בו התמקמו המתנגדי להפיכה‪ ,‬ובראש נשיא רוסיה‪ ,‬בוריס ילצי‪ .‬בסופו של‬
‫דבר‪ ,‬הסתיי הפוטש כעבור ‪ 48‬שעות‪ ,‬וראשי הקשר‪ ,‬וביניה קרוצ'קוב‪ ,‬נעצרו‪.‬‬
‫המוני הע התגודדו סביב בניי מטה ה ‪ K.G.B.‬בלוביאנקה בכיכר דזרז'ינסקי‪ ,‬ואיימו‬
‫לפרו‪ #‬לתוכו‪ .‬לבסו!‪ ,‬הסתפק ההמו בהורדת פסל הענק של מייסד ה ‪ ,Ch.K‬פליקס‬
‫אדמונדובי‪ '#‬דזרז'ינסקי‪ ,‬שהיה סמל לארגו שהפ להיות שנוא‪ ,‬לא רק בעול אלא ג‬
‫בברית המועצות‪.‬‬
‫ע סיכול ההפיכה‪ ,‬בה שיחק‪ ,‬כאמור‪ ,‬ה ‪ K.G.B‬תפקיד מרכזי‪ ,‬קיבלו מנהיגי ברית‬
‫המועצות‪ ,‬גורבצ'וב וילצי‪ ,‬החלטה מהפכנית‪ ,‬לפרק את הארגו למספר גופי עצמאיי‬
‫ולצמצ באופ דרסטי את מצבת כוח האד שלו ואת סמכויותיו‪.‬‬
‫התהלי נמש מספר חודשי‪ ,‬ובסופו הוקמו על הריסות המבנה המונוליטי של‬
‫ה ‪ K.G.B.‬הארגוני הבאי‪:‬‬
‫•‬
‫"שירות הביטחו הפדראלי" – ה ‪.F.S.B.‬‬
‫•‬
‫"שירות מודיעי החו‪ – "#‬ה ‪.S.V.R.‬‬
‫•‬
‫"סוכנות התקשורת הממשלתית" – ה ‪.F.A.P.S.I.‬‬
‫•‬
‫"שירות פדרלי למשמר הגבול" – ה ‪.F.P.S.‬‬
‫•‬
‫"שירות האבטחה הפדראלי" – ה ‪.F.S.O.‬‬
‫‪76‬‬
‫יעקב שח‬
‫סו! דבר‬
‫בשלהי ‪ ,1991‬ת‪ ,‬למעשה‪ ,‬עיד ה ‪ ,K.G.B.‬שהחל ‪ 74‬שני קוד לכ בהקמת זרוע‬
‫הדיכוי והטרור של המשטר הקומוניסטי‪.‬‬
‫ספק‪ ,‬א נית למנות את מספר הקורבנות שגבה הארגו‪ ,‬שהיה אכזר באופ מקפיא‬
‫ד‪ ,‬שלח את זרועותיו בכל יבשות תבל‪ ,‬חדר לכל נבכי החברה הסובייטית ולמוקדי‬
‫הרגישי ביותר של מדינות העול‪.‬‬
‫כל זה הסתיי‪ ,‬ע סילוק הפסל הענק בכיכר לוביאנקה‪ .‬ת עיד והחל עיד חדש‪ ,‬אשר‬
‫לובש צורות חדשות ושונות‪ .‬לאנשי שירותי הביטחו והמודיעי של רוסיה קוראי‪,‬‬
‫עדיי‪ ,‬צ'קיסטי‪.‬‬
‫בל נטעה‪ ,‬המסורת והרוח של ה ‪ Ch.K.‬וה ‪ K.G.B‬עדיי חיה וקיימת‪ ,‬א‪ ,‬ע השני‬
‫מאבדי ארגוני אלה מעוצמת‪ .‬ספק רב‪ ,‬א אפשר היו להעלות על הדעת או‬
‫לדמיי אפשרות של הקמתו מחדש של גו! בסדר גודל עצו שכזה‪ .‬מפלצת אירגונית‬
‫רבת שמות‪ ,‬שנקראה‪ ,‬לאור השני‪ ,‬ה ‪ ,Ch.K.‬ה ‪ ,M.G.B.‬ה ‪,G.P.U.‬‬
‫ה ‪ ,N.K.V.D.‬או בשמה הידוע ביותר – ה ‪.K.G.B.‬‬
‫‪77‬‬

Similar documents