יסודות הניהול - Doron Ben

Transcription

יסודות הניהול - Doron Ben
‫יסודות הניהול‬
‫מרצה‪ :‬שגיא דיי‬
‫‪052-3244663‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שיעור ‪03/07/2013 – 1‬‬
‫הרכב הציו‪:‬‬
‫בונוס נוכחות‪ 4 :‬נקודות בונוס )‪ 5‬מפגשי" מתו! ‪(7‬‬
‫תרגיל בית‪ 30% :‬מהציו‬
‫מבח‪) 70% :‬כ‪ 6‬שאלות‪ ,‬חצי פתוח חצי אמריקאי(‬
‫אי צור! ללמוד בע"פ הגדרות‪ .‬כ יש צור! להבי‪.‬‬
‫בקורס לא נדבר על מוסדות ללא כוונת רווח‪.‬‬
‫המטרה של פירמה מסחרית – השאת הרווחי" עבו בעלי המניות‪ .‬למלכ"א‪/‬אלח"ר יש מטרות אחרות )למע עוורי"‪,‬‬
‫הנגשת השכלה גבוהה=מכללה וכו'‪(...‬‬
‫מודל כ‪ -‬וקאה – מערכת פתוחה )תשומות מהסביבה מומרות לתפוקות(‪.‬‬
‫‪14/‬‬
‫שק‪14/15 .‬‬
‫מהו ניהול? תהלי! של השגת מטרות בצורה אפקטיבית ויעילה ע"י העזרות באנשי" אחרי"‪ .‬מורכב מתכנו‪ ,‬ארגו‪ ,‬בקרה‬
‫והנהגה‪.‬‬
‫יעילות – לעשות את הדברי" בצורה הכי טובה וחסכונית שנית‪.‬‬
‫אפקטיביות – לעשות את הדברי" הנכוני" )תעדו‪ .‬משימות במטרה להשיג את מטרת הארגו(‪.‬‬
‫שק‪ – 19 .‬גישות ניהול‬
‫הגישות הקלאסיות – הגישות הראשונות‪ ,‬המצאה של המאה‪ +‬האחרונה‪ .‬דיברנו על חלוקת עבודה )מקצוע של עובדי"‬
‫– ככל שהמקצוע דורש פחות מיומנות‪ ,‬כ! השכר נמו! יותר ויותר קל להחלי‪ .‬את העובד(‪,‬‬
‫טיילור – הניהול המדעי )מכאני‪(...‬‬
‫פאיול – אדמיניסטרציה‬
‫וובר – הארגו הביורוקרטי‬
‫שק‪ / 21 .‬עקרונות הביורוקרטיה )לזכור את השק‪(.‬‬
‫בשני" האחרונות יש את חוק חופש המידע‪ .‬החוק מאפשר לכל אחד לקבל מידע מרשויות מקומיות‪ ,‬וכ! עמותות‬
‫מסויימות אוספות את המידע ומוצאות שחיטויות וכו' )אי! אישרו למישהו פה להקי" פאב?‪(...‬‬
‫בשירות הציבורי מתחילי" להבי שמישהו מסתכל עליה"‪ ...‬בעול" העסקי תמיד מסתכלי"‪....‬‬
‫שק‪ – 27 .‬הגישה ההומניסטית )גישת יחסי האנוש – הות'ור(‬
‫זו הגישה שסימנה מעבר ממדידת עובדי" להתייחסות לפ האנושי‪ ,‬העובד כאד"‪.‬‬
‫מכא הגיעו המחקרי" על מוטיבציה‪ ,‬ניהול צוותי" וכו'‪..‬‬
‫‪1‬‬
‫שק‪ – 34 .‬גישות ניהול כתהלי!‬
‫הגישה התוצאתית )איש מכירות צרי! למכור ‪ X‬מוצרי"‪ ...‬לא מכר מספיק – מפוטר‪/‬לא מקבל בונוס( לעומת השיטה‬
‫התהליכית )העיקר שניסית‪ ,‬נפגשת ע" ‪ 100‬לקוחות‪ ,‬אומנ" לא קנו – אבל נטעת זרעי"‪ ...‬וכו'(‪.‬‬
‫שק‪ / 35 .‬גישת ה‪) TQM‬צריכי" לזכור את מרבית השלבי"(‪.‬‬
‫גישה תהליכית המתמקדת באיכות והיא אינקרמנטלית )תוספתית(‪.‬‬
‫ההבדל בי שיטה אינקרמנטלית לרדיקלית – לדוגמא‪ ,‬תקציב שנת ‪ 2014‬יהיה מאוד דומה לשנת ‪ .2013‬היות והתקציב‬
‫הוא אינקרמנטלי – הוא מתקד" לאט לאט‪ .‬מאיד!‪ ,‬בשיטה רדיקלית – השינוי הוא גדול‪.‬‬
‫גישת טויוטה – שיפור מתמיד‪ ...‬קט – אבל מתמיד‪.‬‬
‫איכות כניהול סיכוני" – ביצוע איכותי = כס‪) .‬לבדוק את האוטו במדבר‪ ,‬לפתוח את הדלת ‪ 100000‬פעמי" וכו'‪ ,(...‬זה‬
‫אומנ" עולה כס‪ – .‬אבל לאור! זמ זה משתל"‪ .‬הלקוחות מרוצי"‪ ,‬והמוצר איכותי‪.‬‬
‫גאווה באיכות – ביפ אנשי" לא עובדי" רק בשביל הכס‪ ,.‬אלא ה" גאי" במוצר ובאיכות שלו‪ .‬ה" תמיד שואפי"‬
‫לעשות את הכי טוב‪.‬‬
‫שק‪ – 41 .‬ניהול רזה‬
‫הגישה – להוריד בשומ ולא בשרירי" )לצמצ" מנהלי" מיותרי" וכו'(‪.‬‬
‫תקורות – העלויות שלא קשורות במישרי לעלויות הייצור‪ .‬ככל שיש יותר חלוקה במשימות של העובדי"‪ ,‬צריכי" יותר‬
‫מנהלי"‪.‬‬
‫מנהל העבודה הוא תקורה‪ .‬הוא לא מייצר‪ ...‬הוא מפקח‪.‬‬
‫בפירמות‪ ,‬התקורות ה "הוצאות הנהלה וכלליות"‪.‬‬
‫איחוד של שני תפקידי" לדוגמא‪ ...‬איש מכירות שאח"כ ג" גובה את הכספי" ושומר על קשר ע" הלקוח כשירות‬
‫לקוחות‪...‬‬
‫עקרו ה‪ – LEAN‬לחפש איפה אפשר לחסו!‪ .‬לבטל את הבזבוז‪.‬‬
‫זיהוי צווארי בקבוק – איפה העבודה מתעכבת?‬
‫‪ TQM ,LEAN‬וקייז מאוד דומות )שלב ‪ – 7‬שלמות במערכות(‪.‬‬
‫התמקדות בשיפורי" קטני" )אינקרמנטלי( וכו'‪...‬‬
‫סיכו" ביניי"‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫הבחנות חשובות בעול" העסקי" – ארגו ציבורי וכו'‪...‬‬
‫הגישות הקלאסיות )טיילור‪ ,‬וובר‪ ,‬פאיול( )לא במבח(‬
‫מודל יחסי האנוש‪) .‬לא במבח(‬
‫גישות תהליכיות‪:‬‬
‫‪ o‬מה משות‪ .‬לכל הגישות התהלכיות? )תהלי! ולא תוצאה(‪.‬‬
‫‪ o‬כרכנו יחדיו את ה‪ LEAN ,TQM‬וקייז – תהליכיות‪ ,‬שינויי" אינקרמנטליי" קטני"‪ ,‬התמקדות‬
‫באיכות‪.‬‬
‫‪ – (Theory of Constraints) TOC‬תיאוריית האילוצי" – הולכת יחדיו יחד ע" ה‪ LEAN‬וכו'‪ ,‬א! שונה מה"‪ .‬היא‬
‫תהליכית‪ ,‬א! יש להבי מה האילוצי" שלנו‪ ,‬ולהגיב בהתא"‪.‬‬
‫אילו‪ – -‬משהו שמגביל או את המכירות או הייצור‪.‬‬
‫ישנ" שני סוגי" של אילוצי"‪ .‬פנימיי" וחיצוניי"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אילו‪ -‬חיצוני – אילו‪ -‬שאינו בשליטת הפירמה‪) .‬לדוגמא‪ :‬הביקוש בשוק‪ ...‬אני רוצה למכור יותר יחידות‪ ,‬אבל אי‬
‫ביקוש‪(...‬‬
‫אילו‪ -‬פנימי – אילו‪ -‬שהינו בשליטת הפירמה‪ .‬יש ביקוש‪ ,‬אבל אי מספיק פועלי ייצור‪...‬‬
‫שק‪ – 62 .‬הנדסה מחדש ‪ /‬הגישה של מייקל האמר )‪(Re-Engineering‬‬
‫א" אנחנו רוצי" להוביל שוק‪ ,‬צריכי" ללכת בצורה רדיקלית ולא אינקרמנטלית‪.‬‬
‫שואלי" שאלות ייסודיות ‪ /‬אי! בכלל מפעילי" את המכשיר? מה הער! שאנחנו נותני" ללקוח? אי! נותני" יותר ער!‬
‫ללקוח?‬
‫דוגמא‪ :‬אייפו‪...‬‬
‫הויכוח בי שתי הגישות )האינקרמנטלית והרדיקלית( נסוב סביב שני מושגי"‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫חדשנות )‪– (Innovation‬‬
‫‪) Explotation‬מיצוי( –‬
‫גישת התלות – לא למבח‪.‬‬
‫שק‪ / 69 .‬תהלי! התכנו האסטרטגי‬
‫‪ – Compensation & Benefits‬תגיד לי כמה משלמי" אצל! בארגו‪ ,‬ואני אוכל להגיד ל! המו על הארגו‪ .‬יש המו‬
‫דרכי" לתגמל‪ ...‬כס‪ .‬זה לא הכל‪ ...‬לדוגמא‪ :‬רכב חברה‪ ,‬ביטוח רפואי וכו'‪..‬‬
‫‪ 4‬מודלי חברה מה" משתקפת האסטרטגיה של העסק‪:‬‬
‫האסטרטגיה היא אי! אני משל" לעובדי"‪.‬‬
‫מודל ריכוזי – כמו בצבא‪ .‬גו‪ .‬מרכזי קובע את המשכורות לכול"‪.‬‬
‫מודל מבוזר – מה שמקובל בענ‪ ..‬א" יש חברה שמחזיקה אנשי" בכמה ענפי"‪ ,‬כל אחד יקבל לפי הענ‪ .‬שלו‪...‬‬
‫מודל ‪ – Talent Pool‬רוב העובדי" מתנהלי" לפי המודל הריכוזי או המבוזר‪ .‬לדוגמא‪ :‬בית חולי" גדול‪ .‬יש שכר קבוע‬
‫לרופא‪ ...‬אבל‪ ,‬יש כמה "כשרונות מיוחדי"" אית" עושי" חוזה מיוחד‪ ,‬ואז יוצא שיא שכר שמקבל ‪ 4 107,000‬בחודש‪.‬‬
‫מודל פילוסופיית תגמול – פילוסופיית תגמול של אינטל לדוגמא‪ ,‬לוקחי" סטודנטי" בשנה השלישית במחיר מאוד נמו!‪,‬‬
‫מכשירי" אות"‪ ,‬החברה מעצבת אות" ואח"כ ה" מתקדמי"‪ ...‬מאיד!‪ – GOOGLE ,‬מוכני" לשל" מעל השוק‪ ,‬אבל ה"‬
‫רוצי" כבר את העובד הטוב ביותר‪.‬‬
‫לא משווי" בי חברת היי‪/‬טק ובי סופרמרקט‪ .‬ההשוואה היא רק בתו! אותו ענ‪..‬‬
‫למה לדוגמא טבע נותנת שכר נמו! אבל הרבה ביטוחי"? כי ה" ראו שזה מייצר מחוייבות‪ ...‬הזכויות הנוספות שה"‬
‫צוברי" )העובדי"( הופכי" עזיבה ללא משתלמת‪.‬‬
‫שיעור ‪10/07/2013– 2‬‬
‫המודל של פילוסופיית תגמול אומר שביחס לחברות בענ‪ .‬שלה‪ ,‬לחברה ‪ X‬יש פילוסופיה מסויימת‪ .‬כמו אינטל לעומת‬
‫אפלייד‪/‬מטיריאל‪.‬‬
‫אינטל אוהבת לקחת בוגרי אונ' צעירי" וחסרי נסיו‪ ,‬להכשיר אות"‪ ,‬לשל" מעט – א! לייצר נאמנות‪ .‬החסרו‪ :‬משקיעה‬
‫בה" המו‪.‬‬
‫מאיד!‪ ,‬אפלייד‪/‬מטיריאלס משלמת ‪ 25%‬מעל השוק‪ ,‬לוקחת רק עובדי" מנוסי" )או חברה קיצונית יותר כמו גוגל‪,‬‬
‫שמשלמת ג" פי ‪ 2‬מהשוק(‪.‬‬
‫שק‪Alignment with shareholders’ interests – 79 .‬‬
‫‪3‬‬
‫המטרה של מערכת התגמולי" היא ליצור הלימה בי האינטרסי" של העובד ושל בעל המניות‪.‬‬
‫לכ נניח סוכני מכירות נתגמל לפי בונוסי" )בונוס אישי מצד אחד‪ ,‬אבל קבוצתי מצד שני למקרה שכמה אנשי מכירות‬
‫מטפלי" באות" לקוחות‪ ...‬וכדי למנוע מצב שאיש מכירות אחד יקלקל לאחר כדי שלא יקבל את הבונוס(‪.‬‬
‫אופציות‪/‬מניות – נחלק לעובדי" מניות‪/‬אופציות‪ ,‬בכ! נייצר אצל" מחויבות – בעצ" הפכנו אות" לבעלי המניות‪...‬‬
‫יש הרבה עובדי" שמקבלי" תגמול ב ‪) Equity‬אופציות‪ ,‬מניות וכו'(‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מנהלי" בכירי" )נכו ג" ב‪(High-Tech & Low-Tech‬‬
‫עובדי ידע )‪(High-Tech‬‬
‫עובדי" בשוק ההו )אנאליסטי" וכו'(‪.‬‬
‫טבלת השכר הממוצע לשעה במדינות שונות‪:‬‬
‫‪31.55‬‬
‫‪Italy‬‬
‫‪18.35‬‬
‫‪Norway‬‬
‫‪Spain‬‬
‫‪14.96‬‬
‫)‪Germany (former West‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪11.73‬‬
‫‪Switzerland‬‬
‫‪27.87‬‬
‫‪Korea‬‬
‫‪10.28‬‬
‫‪Belgium‬‬
‫‪27.73‬‬
‫‪Portugal‬‬
‫‪6.23‬‬
‫‪Sweden‬‬
‫‪25.18‬‬
‫‪Taiwan‬‬
‫‪5.84‬‬
‫‪21.97 United States‬‬
‫‪Brazil‬‬
‫‪2.67‬‬
‫‪France‬‬
‫‪21.13‬‬
‫‪Mexico‬‬
‫‪2.48‬‬
‫‪Britain‬‬
‫‪20.37‬‬
‫‪China‬‬
‫‪0.63‬‬
‫‪Japan‬‬
‫‪20.09‬‬
‫‪Sri Lanka‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪Australia‬‬
‫‪20.05‬‬
‫‪Canada‬‬
‫‪19.28‬‬
‫‪31.25‬‬
‫כפי שנית לראות‪ ,‬ישראל היא בשליש התחתו )מעל העול" השלישי‪ ,‬א! אנחנו לא במקו" שאליו שר האוצר היה רוצה‬
‫להשוות(‪.‬‬
‫מהטבלה נית לראות שלא נית להתחרות באסיה שמרוויחי" פחות מדולר לשעה – לא בכדי עבודות עוברות במיקור‬
‫חו‪ -‬לש"‪.‬‬
‫תופעת בריחת המוחות – ההו האנושי הכי טוב באר‪) -‬אקדמיה‪/‬היי‪/‬טק‪/‬רופאי"(‪ ,‬אלו שמהווי" מנוע הצמיחה של‬
‫המדינה‪.‬‬
‫מגמה נוספת – הפער המגדרי )שק‪:(81 .‬‬
‫בממוצע‪ ,‬נשי" מקבלות כ‪ 80%‬מגברי"‪ .‬ישנ מדינות שבה האפליה הרבה יותר בולטת )‪ 64%‬משכר הגברי"(‪.‬‬
‫הטבלה משקפת את המצב באיחוד האירופי ובארה"ב‪.‬‬
‫בשק‪ 82 .‬נית לראות שזה לא בגלל ש"נשי" מוציאות את הילדי" מהג"‪ .‬נית לראות שבחברת וול‪/‬מארט מנהלי"‬
‫גברי" באות" תפקידי" של מנהלות נשי" מרוויחי" יותר‪.‬‬
‫נית לראות שככל שהתפקיד יותר בכיר‪ ,‬נמצא פחות נשי"‪ .‬כמו‪/‬כ‪ ,‬ככל שהתפקיד יותר בכיר‪ ,‬הפער המגדרי מתעצ"‪.‬‬
‫לפעמי" אנשי" יסכימו לקבל קידו" בתפקיד ללא קידו" בשכר‪ ,‬בעיקר אצל נשי"‪ .‬מסתבר שנשי" פחות מתמקחות על‬
‫שכר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מדד הביג‪/‬מק‬
‫מה שחשוב לנו זה כח קניה ריאלי‪ .‬יכול להיות שאומנ" בהודו מקבלי" רק חצי דולר‪ ,‬אבל המוצרי" הרבה יותר זולי"‪.‬‬
‫ההכנסות חשובות‪ ,‬אבל ג" ההוצאות‪.‬‬
‫מדד הביג מק זהו מדד כלכלי מאוד מקובל בעיתונות הכלכלית העולמית להשוואת בי רמת חיי"‪/‬יוקר מחיה במדינות‬
‫שונות‪ .‬הביג מק הנו מוצר נורמלי ביחס למוצרי" סביבו )זו הנחת יסוד‪ ...‬מעול" לא נבדקה‪ .(...‬א" הביג מק יקר‬
‫בעיר‪/‬מדינה מסויימת‪ ,‬מאוד סביר להניח שג" השתיה‪ ,‬הצ'יפס‪ ,‬הגלידה‪ ,‬הבגדי" וכו' יהיו יותר מקרי"‪ .‬ולכ – זהו מדד‪.‬‬
‫בעמוד ‪ 83‬נית לראות כמה האד" הממוצע שמרוויח את השכר המדינה באותה מדינה‪ ,‬במונחי" של כמה עולה הביג מק‬
‫– כמה דקות הוא צרי! לעבוד עד שהוא מרוויח את ההמבוגר‪.‬‬
‫שכר המנהלי"‬
‫שק‪ – 85 .‬בארה"ב שכר של מנכ"ל ממוצע‪ 18 :‬מיליו דולר‪.‬‬
‫שק‪ – 86 .‬במדינות אחרות‪ ,‬המשכורות נמוכות יותר )סיגרא" הקנדית ‪ 5‬מיליו דולר‪ ,‬מרצדס=דיימלר ‪ 3‬מליו דולר(‬
‫שק‪ – 87 .‬מצנחי זהב – א" מפטרי" אות" או משתלטי" על החברה‪ ,‬ה" מקבלי" את המצנח‪ .‬שזה שכר לתקופה‬
‫מוגדרת למקרה של השתלטות‪/‬פיטורי‪) .‬תקרית פרנק ניומ(‪.‬‬
‫מבני" ארגוניי" )שק‪(89 .‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מימד הפורמליות‪:‬‬
‫‪ .a‬ארגו פורמלי )כמו הצבא‪ ...‬משרדי" ממשלתיי"(‪.‬‬
‫‪ .b‬ארגו ללא פורמלי )כמו פלאפליה(‪.‬‬
‫ריכוזיות‪:‬‬
‫‪ .a‬ביזור מול ריכוזיות – ארגו מבוזר‪ ,‬זה ארגו שבו לתתי היחידות יש זכות לנהל באופ עצמאי למדי‬
‫את הענייני" שלה‪ .‬מאיד!‪ ,‬בארגו ריכוזי – כמעט ואי האצלת סמכויות והכל נקבע ע"י מטה מרכזי‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬אי! מבדילי" בי ארגו מבוזר או ריכוזי?‬
‫מימד המורכבות – הא" הארגו מורכב? )‪ 1‬מתו! ‪ – 3‬מורכבות בינונית‪ 2/3 ,‬מתו! ‪ – 3‬מורכבות גבוהה‪ 0 ,‬מתו!‬
‫‪ – 3‬לא מורכב = פשוט(‪.‬‬
‫‪ .a‬בודקי" את השונות האופקית )מס' המחלקות לאור! הארגוו(‪.‬‬
‫‪ .b‬בדיקת שונות אנכית – מספר השלבי" בהיררכיה הארגונית‪.‬‬
‫‪ .c‬פיזור‬
‫תיאו" – מנגנוני התיאו" של מינצברג‪:‬‬
‫‪ .a‬תיאו" הדדי – תקשורת בלתי פורמלית בי העובדי"‪ .‬וידוא הבנה ה מצד מוסר המסר וה מצד‬
‫המקבל‪ .‬החסרו‪ :‬מתאי" לארגו קט בלבד‪.‬‬
‫‪ .b‬השגחה ישירה‪/‬היררכיה – ישנ כפיפויות‪ .‬האחריות היא על המנהלי" לסנכר בי המחלקות‪ .‬החסרו‪:‬‬
‫התיאו" תלוי במנהל‪.‬‬
‫‪ .c‬סטנדרטיזציה –‬
‫‪ .i‬של תהלי! עבודה – רמת אחידות בי עבודות זהות‪ .‬פס ייצור‪ ,‬פקידות‪...‬‬
‫‪ .ii‬של תוצר סופי‪/‬תפוקה – כמות‪ ,‬איכות‪ ,‬תארי! יעד – לדוגמא מתכנת‪ ,‬מורה‪...‬‬
‫‪ .iii‬של כישורי" – סטאז‪ / /‬ראיית חשבו‪ ,‬רפואה‪ ,‬עריכת די‪ ,‬טיס‪...‬‬
‫שאלה לדוגמא למבח‪ :‬הא" מנהל קו קופות הוא קו או מטה? תשובה‪ :‬קו‪.‬‬
‫מצגת ‪2‬‬
‫שק‪ – 2 .‬הגדרת מבנה ארגוני‪ .‬מי כפו‪ .‬למי‪ ...‬אי! המפה של הארגו נראית‪.‬‬
‫‪ .1‬מבנה יזמי פשוט = אד" בודד‪/‬יז" הוגה רעיו ומקי" סביבו ארגו‪ .‬מבנה כזה לא יכול להיות ע" יותר מ‪11‬‬
‫אנשי"‪ .‬לדוגמא‪ :‬פלאפליה‪) .‬שק‪(7 .‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪100/‬‬
‫מבנה פונקציונלי = מקב‪ -‬אנשי" על בסיס מומחיות ונסיו‪ ,‬או שימוש באות" משאבי"‪ .‬בד"כ עד ‪100/120‬‬
‫עובדי"‪) .‬שק‪ .(10 .‬לכל עובד מנהל ישיר אחד‪ .‬ארגוני" שיש בה" מחלקת כספי"‪ ,‬מחלקת מכירות‪ ,‬מחלקת‬
‫ייצור‪ ,‬מחלקת משאבי אנוש וכו'‪...‬‬
‫מבנה חטיבתי = מתחיל מ‪ 100‬איש עד ‪ 600‬איש‪ ,‬מבנה בו הפונקציות מקובצות לפי מוצר‪/‬שוק‪/‬לקוחות‪/‬איזור‪.‬‬
‫)שק‪ (15 .‬צריכי" להגיד חטיבתי לפי מה )מוצר‪/‬שוק‪(.../‬‬
‫מבנה מעורב‪/‬היברידי‪/‬כלאיי" פשוט – למעשה שני מבני" בתו! אחד‪.‬‬
‫‪ .a‬שילוב פונקציונלי ‪ +‬חטיבתי – ככל שהארגו יותר ויותר גדל‪ ,‬החטיבות מתחילות להתבזר‪ ,‬וצריכי"‬
‫יד מכוונת‪ .‬כא למעשה יש ביטול של הכפילויות )מחלקת שיווק אחת לכול"‪ ...‬מנהל מותג – העיצוב‬
‫המיוחד הוא של כלל חטיבות החברה‪ ...‬שפה עיצובית(‪ .‬יש קונפליקטי" בי אנשי הקו למנהלי" במטה‬
‫– לדוגמא‪ ,‬עוצר גיוסי" אבל בקו צריכי" עוד עובדי"‪ ,‬מנהל שיווק שרוצה לתת הנחה‪ ,‬אבל המנהל‬
‫של השיווק בארגו לא מאפשר בגלל שזה יוביל לזילות המותג וכו'‪..‬‬
‫מבנה מטריציוני – מאפיי לרוב חברות היי‪/‬טק‪ .‬מבנה בו נשבר עקרו אחידות הפיקוד‪ .‬כל עובד כפו‪ .‬לשני‬
‫מנהלי"‪ :‬מנהל פונקציונלי )אחראי על המתכנתי"‪ CTO ..‬לדוגמא( ומנהל פרויקטלי )ראש פרויקט אליו משויי!‬
‫המתכנת(‪.‬‬
‫שק‪ – 27 .‬מודל גריינר )מודל הצמיחה ומחזור החיי" של ארגוני"(‪.‬‬
‫הנחת יסוד‪ :‬א" הארגו לא גדל‪ ,‬לא יהיו המשברי" שגריינר הגדיר‪.‬‬
‫צריכי" לזכור למבח את סדר הגדילה של גריינר – יזמי פונקציונלי חטיבתי כלאיי"‪ :‬חטיבתי ‪ +‬פונקציונלי‬
‫ רב מבני‪ :‬מטריצה‪ ,‬פרויקטי"‪ ,‬כוחות משימה‪.‬‬
‫שיעור ‪17/07/2013– 2‬‬
‫מסכ"‪ :‬אלכס ניסנוב‬
‫עבודת הגשה‪:‬‬
‫ השאלה נלקחה מתו! מבח‪.‬‬
‫ יש להגיש למייל שבוע הבא‪.‬‬
‫ העבודה עוסקת בזיהוי מבני"‪.‬‬
‫ יש ‪ 3‬שאלות‪ :‬מבנה‪ ,‬מנגנוני תאו"‪...,‬‬
‫אי! ניגשי" לתרגיל‪:‬‬
‫ לקרוא את הטקסט עד הסו‪) ,.‬טקסט לדוגמא על חב' חשמל(‬
‫חב' חשמל ארגו גדול ומורכב המספק חשמל לכל מדינת ישראל )בראש – כבר לא יזמי(‪.‬‬
‫הנהלת הארגו ממוקמת בת"א וכפופות אליה מח' השיווק‪ ,‬הפיתוח הטכנולוגי‪ ,‬כספי" וכ"א )שמו לב מי כפו‪.‬‬
‫באופ ישיר להנהלה‪ ,‬כא יש פונקציות – בראש פונקציונלי(‪ .‬ייצור החשמל‪ ,‬בניית תשתיות‪ ,‬תחזוקה ושירות‬
‫לקוחות מתבצעי" בארבעה מרכזי" לוגיסטיי"‪ :‬מרחב צפו‪ ,‬מרכז‪ ,‬י‪ "/‬ודרו" )פיזור גאוגרפי – בראש‪ ,‬מדובר‬
‫במבנה חטיבתי(‪.‬‬
‫מסקנה‪ :‬מדובר במבנה מעורב פשוט – פונקציונלי וחטיבתי‪.‬‬
‫נק' נוספת חשובה‪ ,‬נורה אדומה – "עובדי קבל חיצוניי""‪ .‬א" מדובר בעובדי" בודדי" ולא חב' נוספת‬
‫שהחברה מעסיקה‪ ,‬אי משמעות ולכ אי שינוי במבנה‪ .‬א! במידה וכתוב שהחב' שוכרת או נעזרת בחב' נוספת‬
‫בפעילות ליבה‪ ,‬אז יש חשד שמדובר בתוספת מודולרית למבנה‪).‬פעילות שולית – פעילות שאינה קשורה‬
‫לעיסוק ליבה‪(.‬‬
‫הפתרו לחלק זה‪ :‬מבנה מעורב פשוט פונקציונלי ע"ב חטיבתי גאוגרפי‪.‬‬
‫בהמש! יש לבצע ניתוח ע"ב מודל של גריינר‪) :‬להכניס לתשובה רק א" נשאלת השאלה לגבי שלבי"(‬
‫‪6‬‬
‫בחינה‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪ 10‬שאלות אמריקאיות‪,‬‬
‫‪ 4‬היגדי"‪,‬‬
‫ניתוח אירוע )השאלה הגדולה(‪.‬‬
‫נושא‪ :‬תרבות ארגונית והבדלי" בינתרבותיי"‬
‫המישור הגלוי – מה שאנחנו רואי"‪.‬‬
‫מישור הסמוי – תשתית נורמטיבית שעליה בנויי" המרכיבי" הגלויי" וממנה נגזרי" הביטויי" המעשי"‪ :‬הנחות יסוד‪,‬‬
‫ערכי" חברתיי" ונורמות התנהגות‪.‬‬
‫תרבות ארגונית חזקה – בירוקרטית‪ ,‬היררכית וכו'‪ .‬אי חב' חזקה ללא תרבות ארגונית חזקה‪.‬‬
‫אי! מודדי" את החוזק של התרבות?‬
‫‪ 3‬קריטריוני"‪:‬‬
‫ עוצמת המחויבות של העובדי" לנורמות של הארגו‪.‬‬
‫עד כמה אנשי" מביני" ומבצעי" את הנהלי" והנורמות‪.‬‬
‫ מידת החשיפה ‪/‬הפיזור של הנורמות בקרב חברי הארגו‪.‬‬
‫עד כמה אנשי" מרגישי" מחויבי" ג" ביח' המרוחקות של הארגו )ולא רק במעגל הקרוב(‪.‬‬
‫ מידת ההלימה בי המישור הגלוי והמישור הסמוי‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬סביבה במרפאת שיניי" לא נקייה ולא משדרת סטריליות‪ ,‬והמרפאה מדברת על רמה מאוד גבוהה של‬
‫השירות – דוגמא לאי הלימה‪ .‬מרפאה חדשה‪ ,‬נקיה ומסודרת והמרפאה מדברת על נורמות שירות גבוהות –‬
‫דוגמא להלימה בי המישור הגלוי והסמוי‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫תרבות ותת‪/‬תרבות‪:‬‬
‫קיי" בסיס משוט‪) .‬כמו בצבא ביח' שונות( אבל יח' שונות קיימות נורמות התנהגות ייחודיות לאותה קבוצת אנשי"‬
‫)בגולני מתנהגי" בשונה לחיילי מ"צ(‪ .‬מעל גודל מסוי" של ארגו תמיד יש מקו" לתת‪/‬תרבויות‪.‬‬
‫תרבות שוליי" )סוג של תת‪/‬תרבות( תרבות שמתנגדת לתרבות של החברה ‪ /‬ארגו‪ .‬קריטריו מרכזי לזיהוי – מת‬
‫פתרונות במסגרת אותה קבוצה התת‪/‬תרבותית ללא שימוש בתשתית נורמטיבית מקובלת‪ .‬דוגמא‪ :‬בדואי" או חרדי" –‬
‫לא משתמשי" בפתרונות שמדינה נותנת‪ ,‬הפתרו המקובל הינו שימוש במנהיגי התת‪/‬תרבות )רבני"‪ ,‬מנהיגי בדואי"(‪.‬‬
‫מנגנוני" לשימור התרבות‬
‫שק‪) 10 .‬רק להכיר – לא חשוב(‪.‬‬
‫קיימות ‪ 3‬גישות‪:‬‬
‫הגישה ה‪ 3/‬היא החשובה ‪ /‬האמת נמצאת באמצע‪ .‬מדובר בתהלי! ארו! שדורש שימוש בכלל הכלי" המצויני" בשק‪..‬‬
‫‪8‬‬
‫שק‪ – 14/15 .‬רק להכיר‪.‬‬
‫שק‪ – 16/17 .‬לא צרי!‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תרבות הארגו הספציפי – הדברי" המקובלי" והייחודיי" בארגו ספציפי ללא קשר למעגל חיצוני‪.‬‬
‫תרבות המקצוע – מעגל חיצוני‪ .‬הנחה של תרבות המקצוע – יש הרבה דברי" משוטפי"‪ ,‬יותר מההבדלי"‪ ,‬בי‬
‫ארגו לארגו ע"ב התמקצעות )מקצוע(‪ .‬דוגמא‪ :‬אופ לבוש‪ ,‬התנהגות‪ ,‬אסטרטגיית תגמול וכו'‪ .‬צרי! להכיר מה‬
‫מקובל במקצוע ספציפי ע"מ להשתמש בניסיו ונק' חוזק שלה"‪.‬‬
‫תרבות הלאו" ‪ /‬מעגל הרחב ביותר‪ .‬תרבות המקובלת בעול" החדש‪ ,‬גלובלי‪ .‬לדוגמא ייצור שעבר למדינות‬
‫העול" השלישי‪ ,‬התרחבות חברות מעבר למדינות בה הוקמה החברה וכו'‪.‬‬
‫ממדי" עיקריי"‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ / POWER DISTANCE‬מרווח בי עובד למנהל )דיסטנס(‪.‬‬
‫אינדיבידואליז" – כמה עובדי" בצורה בודדה )לדוג' לסגירת חוזה מגיע אד" אחד(‪.‬‬
‫קולקטיביז" – עבודה בקבוצות )לסגירת חוזה מגיעה קבוצה(‪.‬‬
‫מדדי" גבריי" – ניצחו או הפסד‪ ,‬ריכוזיות‪ ,‬חתירה למגע‪ ,‬אי פשרות וכו'‪.‬‬
‫מדדי" נשי" – פשרה‪ ,‬תמיכה לחלש‪ ,‬ניצחו לשני הצדדי" וכו'‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫רמת בהירות – בישראל אוהבי" שהכול ברור‪ ,‬א! יש תרבויות שמקובל לבצע עסקי" דר! "יהיה בסדר"‪" ,‬תזרו""‪....‬‬
‫דוגמא‪ :‬ערבי" וסיני" הופכי" עסקה לאירוע ארו!‪ ,‬כולל ארוכה‪ ,‬שיחה על נושאי" הלא קשורי" לעסקה ועד שמגיעי"‬
‫לעניי לוקח זמ‪ .‬בניגוד לזה יש תרבויות שצרי! לדבר ישר על העניי ללא קשר לסוגיית נעימות )מקובל בישראל(‪.‬‬
‫יחסי" לאור! זמ )אוריינטציה לטווח ארו!(‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬מזנו בדר! לאילת מול מיסדת פועלי" באזור תעשיה‪ .‬בעל מזנו בדר! לאילת יכול להכי אוכל לא תאי" במחיר‬
‫גבוהה היות שהלקוח לא חוזר אליו בהמש! )הקיצה(‪ .‬מיסדת פועלי" תכי אוכל טוב ע"מ שאנשי" יחזרו אליה" – תנאי‬
‫קיו"‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫גואנשי )‪ (GUANXI‬בקשת טובה מבלי לתת תרומה‪ .‬שיטה המקובלת במדינות המזרח‪ .‬זה שמקבל טובה מרגיש מחויב‬
‫וירצה להחזיר את זה בהזדמנות הראשונה א! חשוב לציי שפורמלית הוא לא חייב שו" דבר‪.‬‬
‫שיעור ‪24/07/2013– 4‬‬
‫גישות קלאסיות‪/‬מודרניות – וובר‪/‬טיילור = קלאסי‪ .‬הגישות המודרניות )משנות ה‪ (90‬ה‪ LEAN ,TQM‬וכו'‪...‬‬
‫מצגת ‪ / 3‬שק‪33 .‬‬
‫הסביבה הארגונית – מכלול הגורמי" מחו‪ -‬לסביבת הארגו שיכולי" להשפיע עליו )משתמשי"‪ ,‬בעלי"‪ ,‬ספקי"‪,‬‬
‫מתחרי"‪ ,‬איגודי" מקצועיי"‪ ,‬ארגוני" מקצועיי"‪ ,‬גורמי ממשלה(\‬
‫ההנהלה צריכה להתעסק ע" כל הגורמי" האלו‪.‬‬
‫‪ 3‬רמות סביבה‪:‬‬
‫א‪ .‬סביבה תפקודית‪ .‬סביבת הענ‪=) .‬תעשיה(‬
‫ב‪ .‬סביבת כללית‪) .‬רמת המדינה – קסאמי" בשדרות‪ ,‬פיגועי"‪ ,‬מס חדש‪(...‬‬
‫ג‪ .‬סביבת בינלאומי‪) .‬מחיר הדלק לדוגמא יכול להשפיע על המו דברי"‪ ...‬שערי מט"ח‪ ...‬בורסה(‪.‬‬
‫מודל הפיצה )דאפט ‪.(Daft /‬‬
‫טיפ לבחינה‪ :‬ללמוד את הסקטורי" בע"פ‪ .‬יש שאלה במבח‪) .‬לזכור ‪ 10‬סקטורי" בע"פ בש"‪ ,‬ולהבי מה מהסקטורי"‬
‫אסטרטגי לארגו הספציפי שלנו(‪.‬‬
‫להבי מה אסטרטגי לפירמה‪.‬‬
‫שאלה לדוגמא‪ :‬אפיי‬
‫‪ 10‬הסקטורי" בסביבה הארגונית )מודל ‪.(Daft‬‬
‫‪ .1‬סקטור התעשיה )לדוגמא‪ :‬אני קבל בניי‪ ,‬סקטור התעשיה אלו הקבלני" האחרי"; משתפי פעולה = יזמי"‪.‬‬
‫ענבל אור יזמית‪ ,‬מחפשת קבל מבצע‪ ...‬היא ג" בתו! הסקטור(‪.‬‬
‫‪ .2‬סקטור חומרי הגל" – נשר שמספק לי‪.‬ח דמרי מלט וכו'‪...‬‬
‫‪ .3‬משאבי אנוש – הא" יש נגישות לכח אד" רלוונטי בסביבה של הארגו? אינטל בגלל הטבות מס הקימה מפעל‬
‫בקרית גת‪ .‬ע" זאת‪ ,‬אי בקרית גת מספיק מהנדסי"‪ .‬הסקטור הזה יכול להיות הרבה יותר רלוונטי לאינטל‬
‫מסקטור חומרי הגל"‪.‬‬
‫‪ .4‬סקטור משאב פיננסי – כמה אפשר לגייס אשראי‪/‬משקיעי"? )מאוד אסטרטגי לסטארט‪/‬אפי"‪ ...‬לא מצליחי"‬
‫לגייס משקיעי"‪ ...‬וכו'(‬
‫‪ .5‬סקטור השוק ‪ = /‬הלקוחות‪ .‬כמעט תמיד סקטור אסטרטגי‪ ...‬בד"כ לקוחות ה" קשי"‪.‬‬
‫‪ .6‬סקטור טכנולוגי – ידע וטכניקות הנגישות לארגו‪) .‬נמצא גז או הומצא תא דלק‪(...‬‬
‫‪ .7‬תנאי" כלכליי" – הבריאות הכלכלית של האיזור או המדינה בה הארגו פועל‪.‬‬
‫‪ .8‬סקטור הממשלה – לדוגמא‪ ,‬רפורמת הסלולר של כחלו‪ ...‬הרג חברות סלולר גדולות ופתח צוהר לחברות‬
‫חדשות‪.‬‬
‫‪ .9‬סקטור הסוציו‪/‬תרבותי – חברה לא ירוקה עשויה להפגע‪ ...‬כול" היו" שומרי" על הסביבה‪ ...‬צה"ל‪ ...‬וכו'‪..‬‬
‫‪ .10‬סקטור הגורמי" הבינלאומיי" ‪/‬‬
‫שאלה ממבח‪ :‬בחר ‪ 2/3‬סקטורי" אסטרטגיי" עבור חברת 'י‪.‬ח דמרי' ואפיי את סביבת הפירמה‪...‬‬
‫צריכי" לאבח את החברה‪ ,‬לחשוב בהגיו‪ ,‬ולהבי מה" הסקטורי" האסטרטגיי" עבורה‪.‬‬
‫המודל של דנק – אפיו סביבת הפירמה‪/‬מידת הוודאות שבסביבת הפירמה‪.‬‬
‫לכל סקטור בוחני" עד כמה הוא וודאי‪/‬אי וודאי‪.‬‬
‫דנק דיבר על זה שכדי לבחו את מידת אי הוודאות בסביבת הפירמה‪ ,‬צריכי" להתייחס לשני קריטריוני"‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫יציבות אל מול דינאמיות‪.‬‬
‫מורכבות אל מול פשטות‪.‬‬
‫יציבות – שורד מי שמותא" לסביבה‪ .‬לאו דווקא העוצמה )לא החזק שורד‪ ,‬אלא המתאי" שורד(‪ .‬כדי לשרוד בסביבה‬
‫משתנה‪ ,‬החברה צריכה להיות בעלת יכולת הסתגלות מהירה‪.‬‬
‫מחיר הנפט משתנה כמעט כל יו" )דינאמי( מאיד! חוק משתנה אחת לכמה שני" א" בכלל )ועדות‪ ,‬קריאה ראשונה‪,‬‬
‫שניה וכו'‪ (...‬ולכ – יציב‪.‬‬
‫סביבה מורכבת – חברה שצריכה לעבוד מול הרבה גורמי"‪ .‬סביבה פשוטה‪/‬הומוגנית – החברה עובדת מול מעט גורמי"‪.‬‬
‫במבח צריכי" להגיד באיזה ריבוע הפירמה נמצאת )שק‪ .‬מודל דאנק(‪:‬‬
‫א‪ .‬ודאות בינונית א! סביבה יציבה‬
‫ב‪ .‬ודאות גבוהה וסביבה יציבה )רוגעת(‪.‬‬
‫ג‪ .‬אי ודאות גבוהה וסביבה סוערת‪.‬‬
‫ד‪ .‬אי ודאות בינונית וסביבה דינאמית )יותר קשה להתמודד ע" מורכבות מאשר ע" שינוי‪ ...‬לכ שונה מ‪/‬א'(‪.‬‬
‫אסטרטגיה – מצגת ‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השפעה על הסביבה – לנסות להשפיע‪ ,‬לייצר לובי וכו'‪) ..‬כמו החברות הסלולריות בנושא הקרינה – ה הקימו‬
‫גו‪ .‬שנקרא פורו" החברות הסלולריות‪ ,‬ובפורו" הזה ה" הראו שה" בסדר‪ ...‬נלחמו בכנסת וכו'(‪.‬‬
‫בעלות על ארגוני" אחרי"‪.‬‬
‫הסכמי" אסטרטגיי" – אני תלוי בייצור‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬בספק מסויי"‪ .‬אני מפחד שפתאו" יעלה לי מחירי" וכו'‪...‬‬
‫הסכ" שכירות לדוגמא‪ ...‬פותח מסעדה ועושה מראש הסכ" שג" א" המסעדה מצליחה – לא מעלי" את‬
‫השכירות‪...‬‬
‫פעילות לא חוקית – שוחד וכו' )מקובל בהודו(‪.‬‬
‫בידול‪/‬כילול – מקימי" יחידה לטיפול במורכבות ספציפית‪ ...‬כי הסביבה נהייתה מורכבת יותר‪ .‬כילול =‬
‫אינטגרציה‪ .‬מוסיפי" פונקציה מתכללת ברמה הארגונית‪ ,‬דואג לתיאו"‪...‬‬
‫ארגו מכניסטי לעומת ארגו אורגני‪:‬‬
‫א" הסביבה של! דינאמית )כמו היי‪/‬טק( חייבי" להכניס מרכיבי" אורגניי"‪.‬‬
‫ארגו מכניסטי – ארגו ע" הרבה תקנות‪ ,‬הרבה היררכיות‪ ,‬הרבה מחלקות‪ ,‬ארגו מורכב‪.‬‬
‫אורגני מהמילה אורגניז" – משהו חי‪/‬מתפתח‪ .‬לא גו‪ .‬כבד‪...‬‬
‫מה ההבדל בי החלטה רגילה להחלטה אסטרטגית?‬
‫החלטה אסטרטגית‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫גדולה‬
‫אינה קלה לשינוי‬
‫החלטות עקביות לאור! זמ‪.‬‬
‫גישה באסטרטגיה – חיקוי מצליחני"‪.‬‬
‫בעיות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫גורמי ההצלחה מורכבי" – קשה לגלות מה" גורמי ההצלחה שהביאו להצלחה של חברות‪.‬‬
‫חוסר מידע –‬
‫אסטרטגיה המובילה ג" לכשלו – המחקרי" מתייחסי" לחברות מצליחות‪ .‬ייתכ וחברות אחרות פעלו באותה‬
‫אסטרטגיה ונכשלו‪.‬‬
‫ריבוי אסטרטגיות‪.‬‬
‫חכמה לאחר מעשה‬
‫‪13‬‬
‫רק מנהלי" בכירי"‪ ,‬חברות ייעו‪ -‬וכו' עוסקות באסטרטגיה של הארגו‪.‬‬
‫תאגיד לעומת עסק‬
‫תאגיד – פועל במספר ענפי"‪ ,‬מס' יחידות עסקיות‪.‬‬
‫עסק – פועל בענ‪ .‬בודד‪ ,‬רמת הענ‪SBU – Single business unit – .‬‬
‫כדי לדעת מה האסטרטגיה של ארגו מסויי" אנחנו צריכי" תשובות לשאלות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫איזה מוצרי" או שירותי" להציע ללקוחות?‬
‫אי! לייצר את אות" שירותי" או מוצרי"?‬
‫כיצד להפי‪ -‬את המוצרי" או השירותי"?‬
‫מייקל פורטר לא הגדיר אי! מגיעי" ליתרו תחרותי‪.‬‬
‫מהי ההגדרה ליתרו תחרותי? א" פירמה מצליחה להשיג תשואות מעל הממוצע בענ‪ .‬שלה‪ ,‬אנחנו נגיד שיש לה יתרו‬
‫תחרותי‪.‬‬
‫א" היא מצליחה להשיג את היתרו התחרותי לאור! זמ )יציב‪/‬בר קיימא(‪ ,‬נגיד ‪Sustainable Competitive‬‬
‫‪.Advantage‬‬
‫אסטרטגיות גנריות )שק‪:(18 .‬‬
‫עלות מול ייחודיות‬
‫מיקוד רחב לעומת צר‬
‫בידול )ייחודיות ומיקוד רחב(‬
‫מנהיגות בעלויות )עלות ומיקוד רחב(‬
‫מאזדה ‪6‬‬
‫מאזדה ‪3‬‬
‫מיקוד בידול )ייחודיות ומיקוד צר(‬
‫מיקוד מנהיגות בעלויות )עלות ומיקוד צר(‬
‫דוגמא‪ :‬עלית שוקולד – פונה לקהל רחב‪ ,‬בכל מקו" אפשר להשיג‪ .‬זה ברור שהוא ג" זול – ולכ הוא במנהיגות בעלויות‪.‬‬
‫מאיד! טובלרו – אפשר להשיג בכל מקו"‪ ,‬אבל הוא עולה פי ‪ 3‬משוקולד פרה‪.‬‬
‫שוקולד ללא סוכר – פונה לקהל צר‪ ,‬ולא יקר – מיקוד מנהיגות בעלויות‪.‬‬
‫מקס ברנר – ייחודי )יקר‪ (...‬ופונה למיקוד צר – נישה שלא מעניי אותה כמה שוקולד יקבלו בשקל‪.‬‬
‫לא כל חברה יכולה לבחור כל אסטרטגיה‪ .‬כדי שלדוגמא חברה תוכל להתחרות בעלית‪ ,‬היא צריכה להיות דומה לעלית‪.‬‬
‫מקס ברנר תכשל א" תנסה להתחרות במגרש שלה"‪...‬‬
‫מכא – יתרו לגודל משפיע‪ ,‬ולא תמיד מאפשר לחברות לאמ‪ -‬את האסטרטגיות האלו‪.‬‬
‫דוגמאות נוספות‪ :‬שקפי" ‪.21 ,20‬‬
‫אסטרטגיה ברמת התאגיד‬
‫סוגי הגוונה – שק‪40 .‬‬
‫‪14‬‬
‫קישוריות – כשהעסקי" קשורי" אחד לשני‪ .‬בשטראוס יש קישוריות בי העסקי" )מזו(‪ ,‬מאיד! – ‪) IDB‬חברות אחזקות(‬
‫אי קישוריות‪.‬‬
‫שק‪– 41 .‬‬
‫יש יתרונות וחסרונות לקישוריות‪ .‬היתרו של הקישוריות – מגדילה את התשואה‪.‬‬
‫יתרו בחוסר קישוריות – האחי" עופר‪ ...‬בטר פלייס מתה‪ ,‬אבל בז" חי‪ ...‬אז ה" לא איבדו את כל הביצי"‪.‬‬
‫שיעור ‪31/07/2013– 5‬‬
‫שיעור ‪07/08/2013– 6‬‬
‫עוצמה ופוליטיקה‬
‫כוח – היכולת של יחיד או קבוצה להשפיע על התנהגות של אחרי" במטרה להשיג תוצאות הראויות לו )או לקבוצה(‪.‬‬
‫כח בארגו – היכולת של גור" אחד בארגו לגרו" לגור" אחר בארגו לפעול באופ שגור" זה לא התכוו לפעול בו‬
‫מרצונו‪.‬‬
‫כמו שיש אנשי" זוטרי" שיש לה" המו כח בארגו )ועדי"‪ ,‬פקידות כמו שולה זק‪ ,(...‬מאיד! – יש ג" את ההפו!‪.‬‬
‫אנשי" בכירי" שאי לה" באמת כח‪) .‬נתנו לו תיק‪ ...‬שר בלי תיק לעומת שר לענייני" אסטרטגיי"(‪.‬‬
‫דוגמאות לכח‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫קבלת אישור להוצאות מעבר לתקציב‪.‬‬
‫השגת השמה טובה יותר עבור כפי‪ .‬מוכשר‪.‬‬
‫להשפיע על האג'נדה‪/‬סדר היו"‪.‬‬
‫נגישות למקבלי החלטות‪.‬‬
‫המודל של פרנ‪ '-‬וריב‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫כח לגיטימי – הכח הלגיטימי שהארגו נת לעובד )מנהל(‪ .‬כא ישנה בעיית המשילות )אחת הבעיות של אנשי‬
‫צבא בכירי" שיוצאי" לאזרחות – באזרחות אנשי" לא חיילי"‪ .‬דברי" לא תמיד מתבצעי"‪ ..‬צריכי" לדעת‬
‫להתייחס לסוגיה הזאת(‪.‬‬
‫כח לתגמל עובד – הכח העיקרי בידי המנהל )שכר‪ ,‬קידו" וכו'(‪.‬‬
‫כח כפיה הענשה – א" הכח לתגמל זה הגזר‪ ,‬זהו המקל‪ .‬למנהל הסמכות להזהיר‪ ,‬לצמצ" סמכויות וא‪ .‬לפטר‪.‬‬
‫כח המומחיות – כח להשפיע דר! מומחיות או פרופסיה‪.‬‬
‫כח ההתייחסות‪/‬כריזמה – כח להשפיע על אחרי" באמצעות תכונות‪ .‬אנשי" רוכשי" כבוד ואמו לאד"‬
‫הכריזמתי‪.‬‬
‫מקורות הכח בארגו‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הנהלה בכירה – כח לגיטימי‪ ,‬כח לתגמל ולהעניש‪.‬‬
‫מנהלי ביניי" – כח המומחיות‪ ,‬שליה על מקורות מידע‪ ,‬כח לתגמל ולהעניש‪.‬‬
‫עובדי" זוטרי" – כח ההתאגדות‪ ,‬כח המומחיות‪.‬‬
‫כח והטרדה מינית‬
‫‬
‫‬
‫המטריד תופס את הקורב ככפי‪ .‬וחלש‪.‬‬
‫המטריד מאיי" על היציבות התעסוקתית של הקורב‪.‬‬
‫פוליטיקה בארגו – פעילות של יחידי" וקבוצות בנסיו להשפיע על חלוקת הטבות בארגו‪ ,‬באמצעי" שאינ" נכללי"‬
‫במסגרת הנהלי" והתקנות של הארגו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫שימוש בכח או אי" לשימוש בכח‪.‬‬
‫יצירת לובי לקידו" עניי מסויי"‪.‬‬
‫שליטה על סדר היו"‪.‬‬
‫תעמולה‪.‬‬
‫דילי"‪ ,‬קומבינות‪ ,‬הבטחות‪ ,‬טובות הנאה‪ ,‬סחטנות‪...‬‬
‫*** שאלה ממבח‪ :‬אי! גישות הניהול השונות מתייחסות לכח‪/‬פוליטיקה?‬
‫המסורתיות‪ :‬בירוקרטיה‪ ,‬טיילר‪ ,‬וובר – ה חושבת שלפוליטיקה אי מקו"‪ ,‬וה עשו כל מאמ‪ -‬לבנות מבנה ארגוני כשזה‬
‫שלא יהיה מקו" לפוליטיקה‪) .‬צרי! מכרז למשרה‪ ...‬לא יכול סת" למנות את אח שלי כרו"ח(‪.‬‬
‫הגישות המודניות אומרות שאי ברירה‪ .‬זה קיי"‪ .‬צריכי" לנסות להתמודד ע" זה‪ .‬יצירת תרבות ארגונית של שקיפות‪,‬‬
‫אתיקה‪ ,‬הכנסת קוד אתי לארגו ומערכות בקרה‪.‬‬
‫ועדיי ה" אומרי" שזה לא יצליח‪ ,‬כי אנשי" ה" אנשי"‪...‬‬
‫מתי מתגברת פעילות פוליטית‪/‬יחסי כח? ככל שיש סטנדרטי" יותר אחידי"‪ ,‬יש יותר שקיפות‪ ,‬הקריטריוני"‬
‫לתגמול‪/‬קידו" ברורי" יותר‪ ,‬המקו"‪/‬כח של הפוליטיקה הול! ויורד‪...‬‬
‫הכנה למבח‪:‬‬
‫שאלה על הגוונה‪ :‬תשובה קצרה‪ ...‬ההגוונה היא נמוכה כי‪...‬‬
‫מיקוד מצגת ‪:6‬‬
‫‪ – 2‬בע"פ‬
‫‪ – 12‬לא צרי!‪.‬‬
‫שיעור חזרה –‪14/08/2013‬‬
‫נתחו את מקורות הכח הפורמליי" והבלתי פורמליי" בארגו‪ ,‬והציעו לפחות שני ביטויי" אפשריי" של פעילות פוליטית‪.‬‬
‫הסביבה המורכבת של שנות האלפיי" מציעה לא מעט אתגרי" לצד איומי" לארגוני" קטני" כגדולי"‪ .‬זהו לפחות שני‬
‫איומי" ושתי הזדמנויות בסביבה הגלובאלית‪.‬‬
‫הזדמנות – עול" גלובאלי‪ ,‬נייצר בסי )זול יותר(‬
‫איו" – קוני" ב‪ eBay‬בזול יותר ממדינות אחרות‪.‬‬
‫‪--‬‬‫במסגרת מאבק" של ארגוני" גדולי" כקטני" לרוד ה" נדרשי" לשינויי" תוספתיי" או מהפכניי"‪ .‬הסבירו את ההבדל‬
‫בי השניי" והציגו שתי דוגמאות לפחות לכל אחד מה"‪.‬‬
‫שינוי רדיקלי – שינוי דרמטי‪/‬מהפכני שמשנה הנחות יסוד )דוגמת טויוטה‪ ...‬אפשר להמציא דוגמא(‪.‬‬
‫אייפו‪ – 1‬שינוי רדיקלי‪ .‬אייפו‪ – 2‬שינוי אינקרמנטלי‪.‬‬
‫‪--‬‬‫הסבר ותאר מהי גישת ‪ TQM‬ומה השלכותיה על ניהול ארגוני"?‬
‫‪///‬‬
‫הסבר מהו מבנה יזמי ומה" יתרונותיו וחסרונותיו?‬
‫‪16‬‬
‫‪///‬‬
‫מאפייני" מכניסטיי" בארגו מעודדי" עובדי ומנהלי" להעלאת רעיונות לשינוי בש" הידיעה שקיימת יכולת ארגונית‬
‫ליישמ" ביעילות‪.‬‬
‫לא‪ .‬ה" מאפשרי" יישו" יעיל‪ ,‬אבל לא מעודדי" העלאת רעיונות‪.‬‬
‫‪///‬‬
‫לפי המודל התלת מימדי של שיי )מודל הקרחו(‪ ,‬שלושת רבדי התרבות ה"‪:‬‬
‫תוצרי" גלויי"‪ ,‬ערכי" ואמונות‪ ,‬הנחות יסוד‪.‬‬
‫‪///‬‬
‫הגישה המסורתית לארגוני" )וובר‪/‬טיילור( רואה בתהליכי" פוליטיי" סכנה ואיו" לארגו‪.‬‬
‫‪///‬‬
‫חדשנות‪/‬שמרנות‪/‬משפחתיות – דוגמא לער! בתרבות הארגו‪.‬‬
‫ערכי" זה משהו שהוא בד"כ במילה אחת‪.‬‬
‫‪///‬‬
‫חברת טבע רכשה חברת תרופות שוויצרית קטנה‪.‬‬
‫רכישה זו היא דוגמא ל‪ :‬רכישה אנכית‪/‬אופקית? )כניסה לתחו" חדש = אופקית‪ ,‬אנכי = לאור! שרשרת הער!‪ ...‬קונה‬
‫את המפי‪/-‬ספק(‪.‬‬
‫‪///‬‬
‫‪17‬‬