- עצים בוגרים בישראל שימור עצים בישראל

Transcription

- עצים בוגרים בישראל שימור עצים בישראל
‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫שירות ההדרכה והמקצוע‬
‫יחידת פקיד היערות‬
‫קר קיימת‬
‫לישראל‬
‫משרד‬
‫החינו‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫הארגו לגננות‬
‫ולנו בישראל‬
‫הכנס השנתי הרביעי בנושא‪:‬‬
‫עצים בוגרים בישראל ‪-‬‬
‫שימור עצים בישראל‬
‫הננו מתכבדי להזמינכ לכנס ארצי בנושא‪:‬‬
‫"עצי בוגרי בישראל שימור עצי בישראל "‪,‬‬
‫שיתקיי אי"ה ביו רביעי‪ ,‬ז' בתשרי תשע"א ‪,15/9/2010‬‬
‫בי! השעות ‪ ,16:3009:00‬באול האריס‪ ,‬משרד החקלאות‪,‬‬
‫הקריה החקלאית בית דג!‪.‬‬
‫הגנה על עצי בישראל הפכה חלק בלתי נפרד מתרבותנו בשני האחרונות‪ ,‬והגור העיקרי‬
‫לכ‪ ,‬בנוס למודעות ולחינו‪ ,‬הינו "פקודת היערות צו אילנות מוגני" פקודה מנדטורית‬
‫ותיקו ‪ 89‬לחוק התכנו והבנייה‪ ,‬שנכנס לתוק לפני שנתיי ב ‪.2008‬‬
‫השנה יעסוק הכנס בהגנה על עצי בתהליכי התכנו; בהגדרת הער החליפי לע‪ $‬כשלא נית‬
‫לשמר אותו באתר; ובסקרי עצי המהווי כלי עבודה משמעותי בהגנה על עצי‪ .‬בנוס‪ ,‬נשמע‬
‫על יוזמות תושבי בשמירה על עצי ובהקמת נאמני אילנות ונטיעת עצי‪.‬‬
‫הכנס מיועד למתכנני ערי‪ ,‬אדריכלי נו‪ ,‬אנשי ציבור העוסקי בשימור ובפיתוח‪ ,‬נציגי‬
‫הגופי הירוקי בישראל‪ ,‬אנשי מורשת הע והאר‪ ,$‬מחנכי ומורי לטבע‪ ,‬מדריכי ידיעת‬
‫האר‪ ,$‬מתכנני‪ ,‬מנהלי מחלקות ואגפי גני ונו ברשויות‪ ,‬רכזי נוי בהתיישבות הכפרית‪ ,‬גנני‬
‫ואישי ציבור; ומטרתו לעודד לשמירת עצי ארצנו ולעשייה בתחו‪.‬‬
‫הכנס מתקיי במסגרת הוועדה הבימשרדית לטיפול בעצי בוגרי ולשימור‪ ,‬שמשתתפי‬
‫בה משרד החקלאות‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬משרד החינו וקק"ל‪.‬‬
‫תוכנית הכנס‬
‫‪09:0008:30‬‬
‫‪09:2009:00‬‬
‫‪10:0009:20‬‬
‫‪10:4010:00‬‬
‫‪11:0010:40‬‬
‫‪11:4011:00‬‬
‫‪12:2011:40‬‬
‫‪13:3012:20‬‬
‫‪14:0013:30‬‬
‫‪14:4014:00‬‬
‫‪16:0014:40‬‬
‫ הרשמה וכיבוד קל‬
‫ ברכות‬
‫ עצי בראי התכנו! נהלי והנחיות לתכנו! תו' שימור עצי בסביבת פיתוח‬
‫ חגי שניר‪ ,‬אד' איל אייז‬
‫ הרפורמה בתהליכי רישוי בנייה‪ :‬הגנה על עצי בתהלי' הוצאת היתר‬
‫ אד' רפי רייש‪ ,‬משרד הפני‬
‫ הפסקה‬
‫ ער' חלופי של ע( מה שוויו של הע( ישראל גלו‪ ,‬מור יבי הכה‬
‫ שימור שדרת שקמי בחולות אשדוד בתהלי' התכנו! אד' נו משה לנר‬
‫ מבזקי‪ :‬קול קורא לשימור ולשיקו עצי חגי שניר; בחירת הע( הלאומי‬
‫ סוהייל זייד; פעילויות ע עצי "אמ( ע(" איל גולדשטיי;‬
‫"ע( נולד" יעקב גילת; עבודת פקיד יערות עירוני רקפת גבאי;‬
‫הער' הכספי של שימור עצי בוגרי לפרט ולקהילה גב' ורד בשלמה‬
‫ הפסקת צהריי‬
‫ נאמני אילנות אזרחי למע! עצי בת"א ובירושלי‬
‫ סקר עצי כחלק מתהלי' התכנו! והפיתוח‬
‫ אגרונו חנו בורגר‪ ,‬רכבת ישראל; אגרונו דני אלמליח‪,‬‬
‫במהל הכנס תיער תערוכת כרזות בנושא סיפורי הגנה על עצי‪.‬‬
‫למשתתפי תחולק חוברת תקצירי‪.‬‬
‫עלות ואופ! הרשמה‬
‫עלות יו העיו! הינה ‪ 80‬ש"ח למשתת‪ ,+‬כולל כיבוד קל בבוקר ובצהריי‪.‬‬
‫מחיר השתתפות לחברי הארגו! לגננות ונו‪ +‬בישראל = ‪ 50‬ש"ח‬
‫יש להירש מראש בפקס באמצעות הספח המופיע להל‪.‬‬
‫לבירורי נית לפנות לגב' פנינה איטח‪ ,‬רכזת ההדרכה‪;039485816 ,0506241427 :‬‬
‫לישראל גלו‪) [email protected] ,0506241556 :‬נא לציי "בנושא כנס עצי‬
‫בוגרי"(‪.‬‬
‫מספר המקומות מוגבל! אנא‪ ,‬הקפידו להירש מבעוד מועד‪.‬‬
‫ספח הרשמה בפקס ‬
‫לכבוד‪ :‬יחידת פקיד היערות‪ ,‬פקס‪039485264 :‬‬
‫ברצוני להירש לכנס עצי בוגרי בישראל ספטמבר ‪.2010‬‬
‫הנני מתחייב‪/‬ת לשל ‪ . 80‬למשתת‪/+‬ת‪.‬‬
‫או ‪ . 50‬למשתת‪/+‬ת חבר הארגו! לגננות ונו‪ +‬בישראל‪.‬‬
‫מספר המשתתפי‪__________________:‬‬
‫שמות המשתתפי‪________________________________________________:‬‬
‫ש‪ ____________________________ :‬פקס‪_________________________ :‬‬
‫טלפו‪ ___________________________:‬טלפו נייד‪_____________________ :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪_________________________________________________ :‬‬
‫מקו עבודה‪____________________________________________________ :‬‬
‫חתימה‪__________________________:‬‬

Similar documents