ABS אתחול ולימוד שסתום ליניארי מערכת

Comments

Transcription

ABS אתחול ולימוד שסתום ליניארי מערכת
‫אתחול ולימוד ערך בסיסי בשסתום ליניארי ב ‪ABS‬‬
‫מאת מהנד תוכנת טויוטה בחברת ‪.LI YONGSHUAI - LAUNCH‬‬
‫התפקוד נמצא בתוכנת טויוטה ←‪← ABS‬תמיכה בעבודה ‪.‬‬
‫נא לבחור מתאם טויוטה ‪ 16‬פינים לרכב ללא מערכת ‪ ,CAN BUS‬ומחבר ‪ CAN BUS II‬לרכב עם מערכת‬
‫‪ .CAN BUS‬במכשיר ישן ) ‪.(SUPPER SCANNER‬‬
‫התהליך מוסבר להלן‪:‬‬
‫הסבר קצר על עבודת המערכת‪ .:‬בזמן שנהג לוחץ על דוושת הבלם‪ ,‬חישן טווח הדוושה מזהה את כוונת‬
‫הנהג‪,‬ומעביר את המידע ליחידת הבקרה‪,‬‬
‫יחידת בקרה מקבלת את האותות מחיישן סיבובים לדקה )סל"ד(‪ ,‬חישן זווית הגה‪ ,‬וכו'‪,‬‬
‫היחידה מחשבת את הלחץ שיש להעביר לכל גלגל לפי דרישת הנהג‪ ,,‬ושולחת פקודה למודולטור להעביר לחץ‬
‫נדרש לבלם של כל גלגל ‪.‬‬
‫איור ‪ 3‬מדגים איך עובר הלחץ‪.‬‬
‫אחרי החלפת מודולטור בלם‪ ,‬חיישן מהלך דוושת הבלם או יחידת בקרה ‪.‬‬
‫יש לבצע אתחול של השסתום הליניארי‪ .‬הפעולה תאתחל את התקשורת בין המודולטור בלם‪ ,‬חיישן טווח‬
‫דוושה הבלם ויחידת בקרה‪.‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫רח' תמנע ‪ ,7‬א‪.‬ת חולון ‪ 58813‬טל‪ 03-6535000 :‬פקס‪1-800-882-882 03-6535011:‬‬
‫לחץ ]כן [ באיור ‪ 2‬על מנת להיכנס לשלב ה ‪ 1‬בתהליך הלימוד המוצג באיור ‪.4‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫רח' תמנע ‪ ,7‬א‪.‬ת חולון ‪ 58813‬טל‪ 03-6535000 :‬פקס‪1-800-882-882 03-6535011:‬‬
‫הערה ‪ :‬נא לבצע את התהליך עם מתג הצתה במצב דלוק‪ ,‬וידית גיר במצב ‪. P‬‬
‫נא המשך לשלב ‪ 2‬המופיע באיור ‪.5‬‬
‫הערה ‪ :‬נורת האזהרה של ‪ ABS/VSC‬תהיה דלוקה אחרי התהליך‪.‬לא ניתן לכבות את הנורה ע"י מחיקה של‬
‫קודי תקלה‪.‬‬
‫בזיכרון יופיע קוד תקלה ה ‪ C1345/66‬לא בוצע לימוד לשסתום ליניארי ‪.‬‬
‫התהליך לכבוי אזהרה נורת האזהרה נמצא תחת תפריט "‪ "CHANGE MOD‬תפריט שינוי ‪) :‬ראה ידיעון נפרד‬
‫(‬
‫‪ .1‬פתח את מתג הצתה כאשר נורת האזהרה נדלקה ‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנס לתפריט תמיכת עבודה בתפריט ה ‪. ABS‬‬
‫‪ .3‬תחת התפריט "‪" MOD CHANGE‬שנה את המצב למצב בדיקה‪.‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫רח' תמנע ‪ ,7‬א‪.‬ת חולון ‪ 58813‬טל‪ 03-6535000 :‬פקס‪1-800-882-882 03-6535011:‬‬
‫בחר ב ] לא [ באיור ‪ 8‬על מנת להיכנס למצב הבדיקה‪.‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫רח' תמנע ‪ ,7‬א‪.‬ת חולון ‪ 58813‬טל‪ 03-6535000 :‬פקס‪1-800-882-882 03-6535011:‬‬
‫‪.4‬בשלב זה נורת האזהרה של ‪ ECB‬תדלק‪ .‬אם לא‪ ,‬נא לחזור על התהליך כאמור עד שתדירות נורת האזהרה‬
‫תהיה ‪ HZ1‬ל‪. HZ4‬‬
‫הערה ‪ :‬התדירות של זמן יחידה להיקבע ‪. HZ1‬‬
‫‪ .5‬התהליך לוקח כדקה‪ ,‬משך הזמן משתנה מרכב לרכב‪.‬‬
‫‪ ,.6‬כעת הכנס ל מוד רגיל ) או סגור מתג הצתה למוד נורמלי (‪ ,‬נורת האזהרה תכבה ‪.‬‬
‫לחץ אישור באיור ‪ 10‬להיכנס למוד נורמלי‪.‬‬
‫לחץ על ] כן [ באיור ‪ ,11‬ולחץ על ] ‪ [ OK‬באיור ‪ 12‬על מנת לאשר ולצאת‪.‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫רח' תמנע ‪ ,7‬א‪.‬ת חולון ‪ 58813‬טל‪ 03-6535000 :‬פקס‪1-800-882-882 03-6535011:‬‬

Similar documents