תעודת אחריות (pdf)

Transcription

תעודת אחריות (pdf)
‫– אופני מקצוענים חשמליים‬
‫ת"ד ‪ 1352‬אבן יהודה ‪ 04344‬טל‪ 90-8008998:‬נייד‪9952202999:‬‬
‫_____________________________________________________________________________________________‬
‫תעודת אחריות לאופניים חשמלייםׁ(אופניים עם מנוע עזר חשמלי)‬
‫פרטי הלקוח‪:‬שם‪+‬שם משפחה___________________ת‪.‬ז‪ _________________.‬תאריך רכישה‪_______________:‬‬
‫דגם_______מס' שילדה______________________ סוללה מספר___________________חשבונית מספר‪______:‬‬
‫היקף האחריות‪:‬‬
‫האחריות תינתן לרוכש הראשון‪/‬המקורי של האופניים ו‪/‬או לרוכש החוקי ממנו במהלך תקופת האחריות(ולמשך יתרת תקופת האחריות‬
‫ממועד הרכישה המקורית של הרוכש הראשון) וזאת על הסוללה‪ ,‬המנוע‪ ,‬מערכת החשמל והשילדה של האופניים הנרכשים אשר נמצאו‬
‫פגומים ו‪/‬או נמצא בהם ליקוי בייצור‪ ,‬ובכפוף להתקיים התנאים הבאים‪:‬‬
‫הרוכש הראשון‪/‬המקורי‪ ,‬מילא על גבי ספח תעודת האחריות הרצ"ב (להלן‪":‬הספח")בבהירות ובאופן מלא את פרטיו האישיים ואת כל פרטי‬
‫הרכישה בנקודת ובמועד הרכישה והמציא את הספח בתוך לא יאוחר מתום ‪ 41‬ימים ממועד הרכישה‪,‬לקיו בי‪-‬אופני איכות ת"ד ‪ 1354‬אבן‬
‫יהודה ‪.14344‬‬
‫במקרה בו הטוען לאחריות הוא הרוכש מאת הרוכש הראשון‪,‬מותנית האחריות בהצגת עותק חשבונית הרכישה וכן תעודת האחריות‬
‫המקורית של הרוכש הראשון‪.‬‬
‫האחריות מוגבלת לתיקון ו‪/‬או החלפת החלק הפגום באופניים לפי שיקול דעתו הבלעדי של היצרן וזאת למשך שנה אחת ממועד רכישת‬
‫האופניים‪.‬הוחלף חלק בתקופת האחריות‪ ,‬פוקעת האחריות בגין אותו חלק שהוחלף‪.‬‬
‫החרגת אחריות‬
‫למרות האמור לעיל‪,‬האחריות לא חלה ולא תינתן אחריות לאופניים ו‪/‬או לכל חלק מחלקיו בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הנזק ו‪/‬או הליקוי באופניים ו‪/‬או לחלק מחלקיו נגרם עקב שימוש בלתי נכון ו‪/‬או בלתי זהיר ו‪/‬או רשלני ו‪/‬או בניגוד להוראות‬
‫היצרן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לא ניתנו טיפול ותחזוקה שוטפים ונכונים ו‪/‬או חלה הזנחה או רשלנות באחזקה והשימוש השוטפים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הסוללה הוטענה בניגוד להנחיות היצרן ו‪/‬או תוך שימוש במקור מתח בלתי תקני או לא יציב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הליקוי נגרם כתוצאה מחשיפה ממושכת למים ו‪/‬או נעשה שימוש במים בלחץ גבוהה לניקוי האופניים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫נעשה באופניים שימוש למטרות שהאופניים ו‪/‬או באיזה מחלקיו‪ ,‬לא יועדו להן כגון‪ :‬קפיצות‪,‬העמסת מטען במשקל‬
‫גבוהה‪ ,‬קפיצות‪,‬תחרויות‪,‬נסיעה בשטח חולי ו‪/‬או הררי וכדו'‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נעשה שימוש באופניים או באיזה מחלקיו בניגוד להוראות החוק‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הליקוי ו‪/‬או הפגם אירעו עקב תאונה‪ ,‬חבלה במתכוון ו‪/‬או במזיד ובין שלא במתכוון ו‪/‬או במזיד‪,‬נפילה‪ ,‬פגיעה חיצונית‬
‫שנגרמה ממכה מיכאנית‪ ,‬מגע עם חומרים כימיים או חום בלתי סביר וכיוצ"ב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫בוצעו תיקון ו‪/‬או החלפה ו‪/‬או תוספות ו‪/‬או כל שינוי באופניים ו‪/‬או באיזה מחלקיו שלא על ידי היצרן‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫הרוכב ו‪/‬או המשתמש באופניים הינו למטה מגיל ‪.15‬‬
‫הובלה והחזרת מוצרים‬
‫השירות יינתן במשרדי קיו‪-‬בי אופני איכות ו‪/‬או באחת מנקודות השירות‪.‬הובלת המוצר לנקודת השירות וממנו‪ ,‬תבוצע ע"י הרוכש ועל‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫החזרת מוצרים אפשרית אך ורק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים‪:‬‬
‫המוצר הוחזר באריזתו המקורית כפי שנמסרה לו‪ ,‬בתוך לא יאוחר מתום ‪ 41‬ימים ממועד הרכישה‪.‬הוחזר המוצר בתוך ‪ 41‬ימים יהא הרוכש‬
‫זכאי לזיכוי כספי מנקודת האספקה‪.‬הוחזר המוצר לאחר תום ‪ 14‬שעות יהא הרוכש זכאי להחזר כספי‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לא נעשה כל שימוש במוצר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הוצגו חשבונית המכירה ותעודת האחריות המקוריות‪.‬‬
‫לקוח‪/‬ה נכבד‪/‬ה‪,‬‬
‫על מנת שתחול אחריות על המוצר אשר רכשת עליך בין היתר למלא על גבי הספח שלהלן את כל הפרטים הבאים באופן ברור ומלא‬
‫ולשלוח אותו מיד עם רכישת המוצר‪ ,‬בדואר רשום‪ ,‬ל‪:‬‬
‫קיו‪-‬בי‪ ,‬אופני איכות‪ ,‬ת"ד ‪ 1354‬אבן יהודה ‪14344‬‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ספח תעודת אחריות‬
‫פרטי הלקוח‪:‬שם‪+‬שם משפחה_________________________ת‪.‬ז‪________________.‬‬
‫כתובת הלקוח‪______________________________________________________:‬‬
‫מס' טל קווי‪__________:‬מס' טל' נייד‪___________:‬כתובת דוא"ל‪_________________:‬‬
‫תאריך רכישה‪________________:‬‬
‫שם המוכר ו‪/‬או בית העסק ממנו בוצעה הרכישה ‪/‬מקום הרכישה_____________________‬
‫דגם_________מס' שילדה___________________ סוללה מספר_________________‬
‫חשבונית מספר‪____________:‬‬
‫חתימה וחותמת הרוכש__________ חתימה וחותמת המוכר‪/‬בית העסק_______________‬

Similar documents