d=1;! בהצלחה - Google Sites

Comments

Transcription

d=1;! בהצלחה - Google Sites
‫‪ 41‬בינואר‪5142 ,‬‬
‫המכינה הקדם אקדמית‬
‫מבחן שבועי בפיסיקה‬
‫כיתה י'‪.‬‬
‫משך המבחן ‪ 01‬דקות‪.‬‬
‫חומר עזר מותר‪ -‬מחשבון ‪ ,‬דף נוסחאות‪.‬‬
‫שאלה ‪ -1‬שאלת חובה‪.‬‬
‫יש לענות על אחת מהשאלות ‪.3 ,5‬‬
‫כל תשובה חייבת להיות מלווה בחישוב או בנימוק מילולי‪.‬‬
‫בהצלחה!‬
‫שאלה ‪ – 1‬שאלת חובה‪.‬‬
‫תיבה שמסתה ‪ 1.2‬ק"ג‪ ,‬נעה לאורך קו ישר על משטח‬
‫אופקי מחוספס בכיוון החיובי של ציר ה‪.x -‬‬
‫מקדם החיכוך בקינטי בין התיבה למשטח הוא ‪.k=0.1‬‬
‫בזמן ‪ t=0‬היתה התיבה בנקודה ששיעורה ‪.x=0‬‬
‫הגרף שבתרשים א' מתאר את האנרגיה הקינטית‪ , Ek ,‬של‬
‫התיבה כפונקציה של מיקומה‪ , x ,‬ב‪ 21 -‬המטרים‬
‫הראשונים של תנועתה‪.‬‬
‫שם משפחה‪________________ -‬‬
‫שם פרטי‪-‬‬
‫________________‬
‫יש לענות על אחת משתי השאלות הבאות‪:‬‬
‫שאלה מספר ‪2‬‬
‫חוקר ביצע ניסוי שמטרתו לחקור את התנועה המעגלית ולחשב את תאוצת הכובד ‪.g‬‬
‫הוא השחיל חרוז קטן על חישוק חלק וסובב את החישוק סביב ציר אנכי העובר דרך מרכזו‪.‬‬
‫החוקר שינה את המהירות הזוויתית של החישוק ומדד את המרחק האנכי ‪y‬‬
‫בין מישור התנועה של החרוז לבין מרכז החישוק (ראה תרשים)‪ ,‬כתלות בזמן המחזור‪.‬‬
‫המדידות בוצעו בזמן שהחרוז לא מחליק ביחס לחישוק המסתובב‪.‬‬
‫תוצאות המדידות מרוכזות בטבלה הבאה‪:‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫]‪ y [m‬המרחק האנכי‬
‫‪1.41‬‬
‫‪2.16‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪5..5‬‬
‫‪5.60‬‬
‫]‪ T [Sec‬זמן המחזור‬
‫‪‬‬
‫‪g‬‬
‫‪R‬‬
‫‪m‬‬
‫א‪ .‬שרטט תרשים כוחות ברור ומוקפד עבור החרוז בזמן שהוא מסתובב יחד עם החישוק (ולא מחליק ביחס‬
‫אליו)‪.‬‬
‫ב‪ .‬פתח ביטוי המתאר את ‪ y‬כתלות ב‪.T -‬‬
‫ג‪ .‬שרטט גרף המתאר את המרחק האנכי ‪ y‬כתלות במשתנה מתאים‪ ,‬כך שהגרף המתקבל הוא לינארי‪.‬‬
‫בחר את המשתנה הבלתי תלוי המתאים‪ ,‬השלם את הטבלא בהתאם ושרטט את הגרף‪.‬‬
‫ד‪ .‬על פי הגרף ששרטטת בסעיף ג' את תאוצת הכובד ‪.g‬‬
‫ה‪ .‬אם הניסוי היה נערך הירח‪ ,‬האם הגרף ששרטטת בסעיף ג' היה משתנה?‬
‫אם לא‪ ,‬הסבר מדוע‪.‬‬
‫אם כן‪ ,‬הוסף (באופן איכותי) לגרף ששרטטת את השינוי שיחול בגרף‪.‬‬
‫‪y‬‬
‫שאלה מספר ‪. 3‬‬
‫‪‬‬
‫שני הנערים שבתרשים בודקים את חוקי המכניקה בגן השעשועים‬
‫שבעיר‪.‬‬
‫מסת המוטות בהם נאחזים הנערים ניתנת להזנחה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫המוט המרכזי מסתובב במהירות זויתית ‪.‬‬
‫‪l1  l‬‬
‫מסות הנערים‪ m -‬ו‪ ,2m -‬כמופיע בתרשים‪.‬‬
‫אורכי המוטות‪ l -‬ו‪ , 0.75 l -‬כמופיע בתרשים‪.‬‬
‫‪l2  0.75l‬‬
‫‪m1  m‬‬
‫‪h  2l‬‬
‫‪m2  2m‬‬
‫א‪ .‬פתחו ביטוי המראה את התלות בין זוויות הפריסה ‪ 1‬ו ‪ 2‬‬
‫שיוצרים המוטות עם האנך‪ ,‬לנתוני השאלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬איזה נער נמצא גבוה יותר מעל לקרקע? נמקו‪.‬‬
‫ג‪ .‬חשבו את המתיחות בכל מוט‪.‬‬
‫ד‪ .‬מכבים את מנוע המתקן וכשהמוטות חוזרים למצב האנכי‬
‫מפעילים את המנוע שנית ומגדילים את המהירות הזוויתית לאט‬
‫לאט ובהדרגה‪.‬‬
‫סמנו את המשפט הנכון ונמקו את בחירתכם‪.‬‬
‫‪ .4‬המוטות יפרשו ביחס לאנך מיד כש ‪  0‬‬
‫‪ .5‬כאשר המהירות הזוויתית תהיה גדולה מערך מסוים‪ ,‬שני המוטות יחלו להתפרס בו‪-‬זמנית ביחס לאנך‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר המהירות הזוויתית תהיה גדולה מערך מסוים‪ ,‬קודם יפרש המוט הארוך ורק אח"כ המוט הקצר‪.‬‬
‫‪ .1‬כאשר המהירות הזוויתית תהיה גדולה מערך מסוים‪ ,‬קודם יפרש המוט הקצר ורק אח"כ המוט הארוך‪.‬‬

Similar documents