לכו נרננה לה`

Transcription

לכו נרננה לה`
2
Lechu Neranena - Come let us sing
Psalms 95
1.
2.
‘‫לכו נרננה לה‬
3.
‫תהלים צה‬
4.
‫ִשׁעֵנוּ‬
ְ ‫לְכוּ נְ ַרנְּנָה לַה‘ נָרִיעָה לְצוּר י‬
‫נְ ַק ְדּמָה ָפנָיו בְּתוֹדָה ִבּזְמִרוֹת נָרִי ַע לוֹ‬
‫הִים‬-ֱ‫ גָּדוֹל עַל כָּל א‬ֶ‫ל גָּדוֹל ה‘ וּ ֶמל‬-ֵ‫כִּי א‬
‫ֲשׁר ְבּיָדוֹ ֶמ ְח ְקרֵי אָרֶץ וְתוֹעֲפֺת ָהרִים לוֹ‬
ֶ‫א‬
‫ֶשׁת יָדָיו יָצָרוּ‬
ֶ ‫ָשׂהוּ וְיַבּ‬
ָ ‫ֲשׁר לוֹ ַהיָּם וְהוּא ע‬
ֶ‫א‬
‫עֺשׂנוּ‬
ֵ ‘‫ִשׁ ַתּ ֲחוֶה וְנִ ְכ ָרעָה נִ ְב ְרכָה ִל ְפנֵי ה‬
ְ ‫בֺּאוּ נ‬
‫הֵינוּ וַ ֲאנַחְנוּ עַם ַמ ְרעִיתוֹ וְצֺאן יָדוֹ‬-ֱ‫כִּי הוּא א‬
‫ִשׁמָעוּ‬
ְ ‫הַיּוֹם אִם בְּקֺלוֹ ת‬
‫אַל ַתּקְשׁוּ ְל ַב ְבכֶם ִכּ ְמרִיבָה כְּיוֹם ַמסָּה ַבּ ִמּ ְדבָּר‬
‫ֲשׁר נִסּוּנִי אֲבוֹתֵיכֶם ְבּחָנוּנִי גַּם רָאוּ ָפ ֳעלִי‬
ֶ‫א‬
‫אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה אָקוּט בְּדוֹר וָאֺמַר‬
‫א יָדְעוּ ְד ָרכָי‬ ‫עַם תֺּעֵי ֵלבָב הֵם וְהֵם‬
‫ִשׁ ַבּ ְעתִּי בְאַפִּי אִם יְבֺאוּן אֶל מְנוּ ָחתִי‬
ְ ‫ֲשׁר נ‬
ֶ‫א‬
.‫א‬
.‫ב‬
.‫ג‬
.‫ד‬
.‫ה‬
.‫ו‬
.‫ז‬
.‫ח‬
.‫ט‬
.‫י‬
.‫יא‬
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Come, let us sing joyously to the Lord
raise a shout for our Rock and deliverer;
Let us come into His presence with praise;
let us raise a shout for Him in song!
For the Lord is a great God
the great King of all divine beings
In his hand are the depths of the earth
the peaks of the mountains are His
His is the sea, He made it;
and the land, which His hands fashioned
Come, let us bow down and kneel,
bend the knee before the Lord our maker,
For He is our God
and we are the people He tend, the flock in His care.
O, if you but heed His charge this day:
Do not be stubborn as at Meribah,
as the day of Massah, in the wilderness,
When your fathers put Me to the test,
tried Me, though they had seen My deeds
Forty years I was provoked by that generation
I thought, “they are a senseless people;
they would not know My ways.”
Concerning them I swore in anger
“they shall never come to My resting-place!”
Translation taken from the JPS Tanakh
ABOUT THE MIZMOR
The group of Psalms 92-100 is introduced by the words “A Psalm, a song, for the Sabbath day” (92:1),
revolves around the idea of God’s sovereignty and might (92:9; 93:1; 94:2; 95:3; 96:4; 97:1; 98:9; 99:1
and 100:3), and concludes with a call to all nation to praise and worship God with joy. The special message
conveyed in these psalms secured for them a place of honor in the prayer book. Psalms 92 (Mizmor shir leyom
hashabbat) and 93 ( Adonay malach geut lavesh), are the central part of Kabbalat Shabbat, 94 (El nekamot)
is the psalm for Wednesday and 100 (Mizmor letoda) is recited every day in the Morning Prayer. The remaining
Psalms, 95-99, were included in the prayer as an introduction to the Friday night services in many communities.
The idea of God’s sovereignty resonates emphatically with Shabbat since only a mighty ruler can allow himself
cease completely of all activity, as indeed it is written in the Ten Commandments (Ex. 20:11): “For in six
days the Lord made heaven and earth and sea, and all that is in them, and He rested on the seventh day”.
This is reiterated in the opening of this psalm (95:4): “In His hands are the depths of the earth, the peaks of the
mountains are His. His is the sea, He made it; and the land which His hands fashioned”.
The psalm is usually chanted by the whole congregation with one of the various tropes of Psalms
and serves as a wonderful introduction to the Shabbat prayers.
Invitation to Piyut NA
12
13
Lechu Neranena - Come let us sing
LekhuPsalms
ne ranena
95
[Composer]
Morocco
j j j j j
j j j 6
j 7 j j j j
j 6
6
j j5
& b 8 Œ . ‰ ‰ œ 8 œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ 8
Le
khu ne ra ne na
la'A do nai
na
ri
a
le
tzur
ish e
nu
ne ka de
j j6
j6
j
j4
j6
j
6
4
3
3
&b 8 œ œ œ œ œ 8 œ œ œ 8 œ œ œ œœ 8 œ œ 8 œ œœ œ œœ 8 œ œ 8 œ œ œ œ œ 8
7
ma pa nav be to
da biz mi
rot na ria
lo
ki
El
ga dol a do
nai u'
me lech ga dol al
j
& b 48 œ œj œj 68 œ œJ œ œ n œ 85 œ œj œj œj 78 œ . œ œ œj œj œj 85 œ œ œj œj 42 œ Œ œ œ œ œ 68
14
kol e lo
him A sher be ya
do mech ke rey
a
retz ve' to a
fot ha rim
lo
a sher lo ha
U
j
j j j
& b 68 œ œ œ œj œ . œ œ œ œ 85 œ œ œ œ œj œ œj œj 48 œj œj œj œj 68 œ œ œ œ œ œ 48 œ . œ œ
21
yam ve' hu
a
sa
hu ve' ya
be shet ya
dav
ya tza
ru
Bo' u
nish ta cha ve ve' nich
ra
j j j j j j j j j j j j j j Uj
j j
b
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ . œj 98 œj œj j œ œ œ 78 œ œj œ œj œj œ 68
&
œ
œ
28
niv re cha lif
ney a do nai
o se
nu
ki
hu
e
lo hey
nu
va'
nach
nu
j j j j j7 jj j j
j j j9
j5
6
j
5 j j j jj7
& b 8 œJ Jœ Jœ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œj œ 8 œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ 8
35
am ma ri to ve'
9
&b 8 œ
41
yom
tzon ya do
j
œ œ œj œj œ
ma sa
Ha yom im be ko
j j j
œ œ œ œ
ba mid bar
ke yom ma sa
lo
tish ma
ba mid bar
u
fa o
li
Ar ba
chem kim ri va Ke
a sher ni
su
ni
a vo
te
chem
6
8
Lechu neranena la’Adonay, naria letzur yishenu
2.
Nekadma panav betoda, bizmirot naria lo.
3.
Ki El gadol Adonay, u’melech gadol al kol Elohim
4.
Asher beyado mechkerei aretz, veto’afot harim lo
5.
Asher lo hayam vehu asahu, veyabeshet yadav yatzaru
6.
Bo’u nishtachaveh venichra’a, nivrecha lifnei Adonay osenu
7.
Ki hu Elohenu, va’anachnu am marito vetzon yado, hayom im bekolo tishma’u
8.
Al takshu levavchem kimriva, keyom massa bamidbar
9.
Asher nisuni avotechem, bechanuni gam ra’u fa’oli
10.
Arbaim shana akut bedor vaomar am to’ei levav hem, vehem lo yad’u derachai
11.
Asher nishbati be’api, im yevoun el menuchati
3
5 j j j j j 4
jj
œ œ 4 œ œ œ œœ 8 œ œ œ œ œ 8 œ œœ
46
be; cha nu ni ga ra
al tak shu le va
j
5
6
j 2
8 œJ œJ Jœ œJ n œJ 8 œ œ œ œ 8 œ
j j
œ œ œ
j j j j j j
& b 68 œ œ œ œ œ œ 48 œ œj œj œ œj œj c ú .
u
1.
im
sha
na
a
kut
be dor
va o
j j
j 4
j6 j j j j j j 4 jj
j j
8
j 3
& b œ œJ n œJ 8 œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œj 8 œ œ 8 œ œ œ œ œ œ 8 œ œ œ
53
mar am
j
&b œ
60
rit.
im
to
ei
j
œ
ye
le
vav
j
œ
vu
Invitation to Piyut NA
hem ve
hem lo yad
j
œ
j
œ
oun
el
u
j
œ
me
14
de ra
œ
J
nu
chay a
nœ
J
cha
sher nish ba
œ
J
ti
ti
nœ
J
U
be' a pi
œ
15