A Sanctuary in Time - Congregation Beth Am

Transcription

A Sanctuary in Time - Congregation Beth Am
A Sanctuary in Time
Erev Shabbat at Congregation Beth Am
CD Prayer Texts
In Hebrew, English & Transliteration
All texts are from the liturgy except for “Open”.
Songs are not in service order.
All artwork © Lisa Rauchwerger
PSALM 150
Composed by Billy Tiep
‫ הַ לְ לוּיָהּ‬:‫הַ לְ לֽ וּ‬
‫כֹּל הַ נּ ְָשׁמָ ה ְתּהַ לֵּ ל יָהּ‬
Halelu,
Halleluyah!
Kol han’sha-ma t’ha-leil Yah!
Praise, praise God!
Let everything that breathes sing out praise.
L’CHA DODI
‫לכה דודי‬
Initial melody composed by Shlomo Carlebach
Native American Melody as heard at Kehilat Kol Haneshama, Jerusalem
:‫ פְּ נֵי ַשׁבָּ ת נְקַ בְּ לָ ה‬.‫דוֹדי לִ קְ ַראת כַּ לָּ ה‬
ִ ‫לְ כָ ה‬
L’cha dodi lik-rat ka-la, p’nei sha-bat n’ka-be-la:
.‫וּשׁמוֹ אֶ חָ ד‬
ְ ‫ ְי ָי אֶ חָ ד‬.‫ הִ ְשׁמִ יﬠָ ֽנוּ אֵ ל הַ מְּ יֻחָ ד‬,‫ָשׁמוֹר וְ זָכוֹר בְּ ִדבּוּר אֶ חָ ד‬
...‫ לכה‬:‫לְ ֵשׁם וּלְ ִתפְ ֶ ֽא ֶרת וְ לִ ְתהִ לָּ ה‬
Sha-mor ve-za-chor b’di-bur e-chad,
Hish-mi-a-nu el ha-me-yu-chad. Adonai e-chad, u-sh’mo e-chad.
L’shem ul-ti-fe-ret v’li-t’hi-la. L’cha dodi...
‫ סוֹף מַ ﬠֲ ֶשׂה‬.‫ מֵ רֹאשׁ מִ ֶ ֽקּ ֶדם נְסוּכָ ה‬.‫ כִּ י הִ יא מְ קוֹר הַ בְּ ָרכָ ה‬.‫לִ קְ ַראת ַשׁבָּ ת לְ כוּ וְ נֵלְ כָ ה‬
...‫ לכה‬:‫בְּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ְתּחִ לָּ ה‬
Lik-rat sha-bat l’chu v’nel-cha. Ki hi m’kor ha-b’ra-cha.
Mei rosh mi-ke-dem n’su-cha. Sof ma-a-seh b’mach-sha-va t’chi-la. L’cha dodi...
:‫ כְּ בוֹד ְי ָי ﬠָ לַ ֽ יְִך נִגְלָ ה‬.‫ עֽ ִוּרי עֽ ִוּרי ִשׁיר ַד ֵבּ ִֽרי‬.‫אוֹרְך קֽ וּמִ י אֽ ִוֹרי‬
ֵ ‫ כִּ י בָ א‬.‫עוֹר ִרי‬
ְ ‫עוֹר ִרי הִ ְת‬
ְ ‫הִ ְת‬
...‫לכה‬
Hit-o-re-ri, hit-o-re-ri. Ki va o-rech, ku-mi o-ri
U-ri, u-ri, shir da-be-ri. K’vod Adonai a-la-yich nig-la. L’cha dodi...
,‫ בּֽ וֹאִ י כַ לָּ ה‬.‫ תּוְֹך אֱ מוּנֵי ﬠַ ם סְ גֻּלָּ ה‬.‫ גַּ ם בְּ ִשׂמְ חָ ה וּבְ צָ הֳ לָ ה‬.‫בּֽ וֹאִ י בְ ָשׁלוֹם ﬠֲ טֶ ֶרת בַּ ﬠְ לָ הּ‬
...‫ לכה‬:‫בּֽ וֹאִ י כַ לָּ ה‬
Bo-i v’sha-lom a-te-ret ba-la. Gam b’sim-cha uv-tzo-ho-la
Toch e-mu-nei am se-gu-la. Bo-i cha-la, bo-i cha-la. L’cha dodi...
Beloved, come to meet the bride; beloved, come to greet Shabbat. (Refrain)
“Keep” and “Remember” as a single word, the singular God caused us to hear.
Adonai is One, God’s name is one; to God are honor and glory and praise. (Refrain)
Come with me to meet Shabbat, for it is a fountain of blessing.
Still it flows, as from the start: the last of days, for which the first was made. (Refrain)
Awake, awake, your light has come! Arise, shine, awake and sing:
the Eternal’s glory dawns upon you. (Refrain)
Enter in peace, O crown of Love; enter in gladness, enter in joy.
Come to the people that keeps its faith.
Come in, O bride! Come in, O bride!
ADONAI S’FATAI
Composed by Noah Aronson
:‫אֲ דֹנָי ְשׂפָ ַתי ִתּפְ ָתּח וּפִ י יַגִּ יד ְתּהִ לָּ ֶתָך‬
Adonai, s’fa-tai tif-tach, u-fi ya-gid t’hi-la-teh-cha.
Adonai, open up my lips, that my mouth
may declare Your praise.
YIH’YU L’RATZON
Composed by Fred Ross-Perry
.‫צוּרי וְ גוֹאֲ לִ י‬
ִ ‫ ְי ָי‬,‫יִהְ יוּ לְ ָרצוֹן אִ מְ ֵרי פִ י וְ הֶ גְיוֹן לִ בִּ י לְ פָ נֶ ֽיָך‬
Yih-yu le-ra-tzon im-rei fi v’heg-yon li-bi l’fa-neh-cha,
Adonai tzu-ri v’go-a-li.
May the words of my mouth and the meditations
of my heart be acceptable to You, (O God, my Rock
and my Redeemer).
MI CHAMOCHA
Composed by Danny Nichols
,‫ מִ י כָּ ֹֽמכָ ה נֶאְ ָדּר בַּ ֹֽקּ ֶדשׁ‬,ָ‫מִ י כָ ֹֽמכָ ה בָּ אֵ לִ ם ְיי‬
.‫נוֹרא ְתהִ ֹּלת ֹֽע ֵשׂה ֶפֽלֶ א‬
ָ
,‫משׁה‬
ֶ ‫בּוֹקﬠַ יָם לִ פְ נֵי‬
ֽ ֵ ,‫כוּתָך ָראוּ בָ נֶ ֽיָך‬
ְ ְ‫מַ ל‬
.‫עוֹלם וָ ﬠֶ ד‬
ֶָ ְ‫ ְי ָי יִמְ ֹלְך ל‬:‫זֶה אֵ לִ י ﬠָ נוּ וְ אָ מְ רוּ‬
Mi cha-mo-cha ba-ei-lim, Adonai? Mi ka-mo-cha, neh-dar ba-ko-desh,
no-ra t’hi-lot, o-sei feh-leh? Adonai yimloch l’olam va-ed.
Mal-chu-t’cha ra-u va-neh-cha, Bo-kei-a yam lif-nei Mo-sheh.
Zeh ei-li a-nu v’am-ru: Adonai yim-loch l’o-lam va-ed.
Who is like You, Adonai, among the mighty? Who is like You, Majestic in
holiness, Awesome in splendor, Maker of miracles? Your children beheld Your
majesty when the sea parted before Moses. “This is my God,” they responded in
song, “The Eternal shall reign forever and ever!” (Ex.15).
V’SHAMRU
‫ושמרו‬
Composed by Moshe Rothblum
‫ בֵּ ינִי וּבֵ ין‬:‫ לַ ﬠֲ שׂוֹת אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת לְ דֹר ָֹתם בְּ ִרית עוֹלָ ם‬,‫וְ ָשׁמְ רוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת‬
,‫ כִּ י ֵ ֽשׁ ֶשׁת יָמִ ים ﬠָ ָשׂה ְי ָי אֶ ת הַ ָשּׁ ַ ֽמיִם וְ אֶ ת הָ ָ ֽא ֶרץ‬,‫בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אוֹת הִ יא לְ עוֹלָ ם‬
.‫וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יﬠִ י ָשׁבַ ת וַ ִינָּפַ שׁ‬
V’sham-ru v’nai Yisrael et ha-Shabbat, la-a-sot et ha-Shabbat l’do-ro-tam
b’reet o-lam. Bei-ni u-vein b’nei Yisrael ot hi l’o-lam, ki sheh-shet ya-mim a-sah
Adonai et ha-sha-ma-yim v’et ha-a-retz; u-va-yom hash-vi-i sha-vat va-yi-na-fash.
Let all Israel keep Shabbat, observing Shabbat for all generations as an everlasting
Covenant. It is between Me and Israel, a sign forever, that in six days the Eternal
One made the heavens and the earth; but on the seventh day, God rested and
breathed a new soul into the world. [Exodus 31:16-17]
OPEN
Words and Music by Judith Silver
Open my eyes to truth.
Open my hands to give freely.
Open my lips to good words, to pure words.
Open my heart to love.
Open, open…
MEDITATION
Composed by Marshall A. Portnoy
.‫צוּרי וְ גוֹאֲ לִ י‬
ִ ‫ ְי ָי‬,‫יִהְ יוּ לְ ָרצוֹן אִ מְ ֵרי פִ י וְ הֶ גְיוֹן לִ בִּ י לְ פָ נֶ ֽיָך‬
Yih-yu le-ra-tzon im-rei fi (repeat)
v’heg-yon li-bi l’fa-neh-cha, Adonai tzu-ri v’go-a-li.
O, may the words of my mouth, the meditation of my heart
be acceptable before You, O God, my Rock and my Redeemer.
.‫ אָ מֵ ן‬:‫ וְ ﬠַ ל כָּ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אִ מְ רוּ‬,‫ הוּא יַﬠֲ ֶשׂה ָשׁלוֹם ﬠָ לֵ ינוּ‬,‫ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם בִּ מְ רוֹמָ יו‬
Oseh shalom bim-romav hu ya’aseh shalom aleinu
v’al kol Yisrael, v’imru a-mein.
(May the One who makes peace in the heavens make peace for us,
and for all Israel, and let us say: Amen.)
PSALM 29 NIGGUN
Composed by Shlomo Carlebach
OPEN MY LIPS
Composed by Peter and Ellen Allard
:‫אֲ דֹנָי ְשׂפָ ַתי ִתּפְ ָתּח וּפִ י יַגִּ יד ְתּהִ לָּ ֶ ֽתָך‬
Adonai, s’fa-tai tif-tach, u-fi ya-gid t’hi-la-teh-cha.
O, Eternal God, open my lips that my mouth
may declare Your glory.
‫דודי לי‬
DODI LI
Composed by Nira Chen
‫דוֹדי לִ י וַ אֲ נִי לוֹ‬
ִ
‫שוֹשנִים‬
ָ ‫הָ רֹﬠֶ ה ַֹבּ‬
Dodi li va’ani lo
Ha’ro’eh ba-shoshanim
Mi zot olah
Min ha-midbar
M’kuteret mor u’le’vonah
Li-bavtini achoti kalah
Li-bavtini kalah
Uri tzafon u’vo-i taiman
Dodi li...
‫מִ י זֹאת עֹלָ ה‬
‫מִ ן הַ מִ ְדבָּ ר‬
‫מְ קֻ טֶ ֶרת מוֹר וּלְ בוֹנָה‬
‫חוֹתי כָ לָּ ה‬
ִ ֲ‫לִּ בַּ בְ ִתּנִי א‬
‫לִּ בַּ בְ ִתּנִי כָ לָּ ה‬
‫עוּרי צָ פוֹן וּבוֹאִ י ֵתּימָ ן‬
ִ
‫דוֹדי לִ י‬
ִ
My beloved is mine and I am his; he feeds among the lilies. Who is this coming up
from the desert, fragrant with myrrh and frankincense? Give me your heart, my
sister, my bride. Awake, O north wind, and come, you south wind. My beloved is
mine... (Song of Songs 2:16; 3:6; 4:9; 4:16)
OSEH SHALOM
Composed by Jerome Rossen
.‫ אָ מֵ ן‬:‫ וְ ﬠַ ל כָּ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אִ מְ רוּ‬,‫ הוּא יַﬠֲ ֶשׂה ָשׁלוֹם ﬠָ לֵ ינוּ‬,‫ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם בִּ מְ רוֹמָ יו‬
Oseh shalom bim-romav hu ya’aseh shalom aleinu
v’al kol Yisrael, v’imru a-mein.
May the One who makes peace in the heavens make peace for us,
and for all Israel, and let us say: Amen.
ELOHAI NITZOR
Composed by Danny Maseng
‫ וְ לִ מְ קַ לְ לַ י נַפְ ִשׁי ִתדֹּם‬:‫וּשׂפָ ַתי מִ ַדּבֵּ ר מִ ְרמָ ה‬
ְ .‫ נְצוֹר לְ שׁוֹנִי מֵ ָרע‬,‫אֱ ֹלהַ י‬
,‫לַ כֹּל ִתּהְ יֶה‬. ‫תָך‬
ֽ ֶ ‫תוֹר‬
ָ ְ‫וְ נַפְ ִשׁי כֶּ ﬠָ פָ ר פְּ ַתח לִ בִּ י בּ‬
.‫צוּרי וְ גוֹאֲ לִ י‬
ִ ‫ ְי ָי‬,‫יִהְ יוּ לְ ָרצוֹן אִ מְ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִּ י לְ פָ נֶ ֽיך‬
Elohai, n'tzor l'shoni meira us'fatai midabeir mirma,
V'limkal'lai nafshi tidom v'nafshi ke-afar lakol tih'yeh.
Elohai…
P'tach libi b'toratecha.
Yih'yu l'ratzon imrei fi v'hegyon libi l'fanecha,
Adonai, Tzuri v'Go-ali.
My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceitfully.
To those who curse me, may my soul be silent; and let my soul be like dust to all.
Open my heart to Your Torah. May the words of my mouth and the meditations
of my heart be acceptable before You, Adonai, my Rock and my Redeemer.
OSEH SHALOM
Composed by Michael Hunter Ochs
.‫ אָ מֵ ן‬:‫ וְ ﬠַ ל כָּ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אִ מְ רוּ‬,‫ הוּא יַﬠֲ ֶשׂה ָשׁלוֹם ﬠָ לֵ ינוּ‬,‫ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם בִּ מְ רוֹמָ יו‬
Oseh shalom bim-romav hu ya’aseh shalom aleinu
v’al kol Yisrael, v’imru a-mein.
May the One who makes peace in the heavens make peace for us,
and for all Israel, and let us say: Amen.

Similar documents