הֲיִי אֲשֶׁר תִהְיִי – וַהֲיִי בְּרוּכָה בּאֲשֶׁר תִהְיִי , אַשֶׁר קִדְש

Transcription

הֲיִי אֲשֶׁר תִהְיִי – וַהֲיִי בְּרוּכָה בּאֲשֶׁר תִהְיִי , אַשֶׁר קִדְש
WELCOMING SHABBAT IN OUR HOMES
Candle Blessings - Hadlakat Nerot
Kavannot may be shared before lighting the candles. Hands are
waved slowly around the flames and drawn to the eyes. With eyes
loosely covered, the following blessing is recited:
Alternatively:
To a daughter:
‫ ֲהי ִי ֲאשֶׁר תִ ְהי ִי – ַו ֲהי ִי בְּרוּכָה בּ ֲאשֶׁר תִ ְהי ִי‬,
___________, Hayi asher tih'yi – vahayi b'rukhah ba'asher tih'yi.
‫שׁר קִדְ שָנוּ ְ ּב ִמצְוֹתָ יו ְו ִצוָנוּ‬
ֶ ‫הֵינוּ ֶמלֶך הָעוֹלָם אַ‬4ֱ‫ ָבּרוּך אַתָ ּה יהוה א‬To a son:
.‫ש ָבּת‬
ַ ‫ְלהַדְ לִיק נֵר שֶל‬
.‫ ֲבּשֶׁר תִ ְהי ֶה‬G‫ ֱהי ֵה ֱאשֶׁר תִ ְהי ֶה – ֶו ֱהי ֵה בָּרוּ‬,
Baruch atah Adonai eloheynu melech ha'olam asher kideshanu
bemitzvotav vitzivanu l'hadlik ner shel Shabbat.
__________, Heyeh asher tihyeh veheyeyh barukh ba'asher
tihyeh.
Blessed are You, Adonai our God, Source of Life, who has made
us holy with your mitzvot and commanded us to kindle the light
of Shabbat.
(Child's name), Be who you are — and may you be blessed in all
that you are.
-from Marcia Falk, Book of Blessings
Birkat Banim - Blessing Children
Some families join hands while continuing together with the
following blessings:
To a son:
:‫ אֱלהי ִם ְכּ ֶאפ ְַרי ְם ְו ִכ ְמנַשֶּׁה‬Cְ‫יְשִׂימ‬
Yesimecha Elohim ke'efrayim vechimnasheh.
May God make you like Ephraim and Menasheh.
To a daughter:
:C‫שמ ְֶר‬
ׁ ְ ִ ‫ י ְהוָה ְוי‬Cְ‫יְב ֶָרכ‬
:ּCֶ‫ וִי ֻח ּנ‬C‫יָאֵר י ְהוָה ָ ּפנָיו ֵאלֶי‬
:‫שׁלום‬
ָ Cְ‫שׂם ל‬
ֵ ָ ‫ ְוי‬C‫שׂא י ְהוָה ָ ּפנָיו ֵאלֶי‬
ּ ָ ִ‫י‬
Yeverechacha Adonay veyishmerecha
ya'er Adonay panav elecha vichuneka
yisa Adonay panav elecha veyasem lecha shalom.
:‫ אֱלהי ִם ְכּשׂ ָָרה ִר ְבקָה ָרחֵל ְולֵאָה‬Gֵ‫ יְשִׂימ‬May God bless you and keep you.
Yesimech Elohim kesarah rivkah rachel vele'ah.
May God make you like Sarah, Rebekah, Rachel and Leah.
May God's presence shine on you and be gracious to you.
May God's presence rise toward you and give you peace.
Welcoming and Sharing Gratitude - Shalom Aleichem
‫שָלוֹם ֲעלֵיכֶם ַמ ְל ֲאכֵי ַהש ֵָרת ַמ ְל ֲאכֵי ֶעלְיוֹן‬
:‫ הוּא‬G‫ ַמ ְלכֵי ַה ְמ ָלכִים ַהקָדוֹשׁ בָרוּ‬Gֶ‫ ִמ ֶמל‬...
...‫שׁלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי השלום ַמ ְל ֲאכֵי ֶעלְיוֹן‬
ָ ‫בּוֹ ֲאכֶם ְל‬
...‫ב ְָרכוּנִי ְלשָלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי השלום ַמלְאָכִי ֶעלְיוֹן‬
...‫צֵאתְ כֶם ְלשָלוֹם ַמ ְל ֲאכֵי השלום ַמלְאָכִי ֶעלְיוֹן‬
Shalom aleichem, malachei hashareit, malachei elyon
...mimelech, malachei ham’lachim, hakadosh baruch hu.
Bo’achem l’shalom, malachei ha-shalom, malachei elyon...
Bar-chunee l’shalom, malachei ha-shalom, malachei elyon...
Tzeitchem l’shalom, malachei ha-shalom, malachei elyon...
Welcome among us, messengers of shalom,
angels of the HIGHEST ONE
Come, then, in shalom, blessing us with shalom, leaving us with
shalom,
Majesty of majesties, the blessed HOLY ONE
Baruch atah adonai eloheynu melech ha'olam borei p'ri ha-gafen.
Baruh atah adonai eloheynu meleh ha’olam, asher kideshanu bemitzvotav veratza vanu veshabbat kodsho be’ahava uvratzon hinhilanu zikaron lema’asey vereisheet. Ki hu yom tehilah lemikra’ei
kodesh zeher litzee’at mitzrayim. Ki eleinu karat ve’otanu kidashta la’avodatecha veshabbat kodsheha be’ahava uvratzon hinhaltanu. Baruch ata Adonai mekadesh hashabbat.
Blessed are You, THE BOUNDLESS ONE our God, the sovereign of all worlds, who creates the fruit of the vine.
Blessed are you, THE SOURCE OF LIFE, our God, sovereign of
all worlds, who has set us apart with your mitzvot and taken
pleasure in us, and the holy Shabbat with love and favor made
our possession, a remembrance of the work of Creation. For it is
the first of all the holy days proclaimed, a symbol of the Exodus
from Egypt. For you have called to us and set us apart to serve
you, and given us to keep in love and favor, your holy Shabbat.
Blessed are you, THE SOURCE OF WONDER, who sets apart
Shabbat.
Blessing the Wine - Kiddush
Before blessing the wine or grape-juice, those present may share
what they're grateful for from the week.
Blessing the Meal - HaMotsi
The challah is uncovered and raised. All join in the blessing.
:‫בּוֹרא ְפ ִּרי ַהגָּפֶן‬
ֵ ‫הֵינוּ ֶמלֶך הָעוֹלָם‬4ֱ‫ָבּרוּך אַתָ ּה יהוה א‬
:‫ָאַרץ‬
ֶ ‫הֵינוּ ֶמלֶך הָעוֹלָם הַמוֹצִיא ֶלחֶם מִן ה‬4ֱ‫ָבּרוּך אַתָ ּה יהוה א‬
‫שׁנוּ ְ ּב ִמצְוֹתָ יו ו ַ ְָרצָה בָנוּ‬
ָ ּ ְ‫שׁר קִד‬
ֶ ‫ הָעוֹלָם ֲא‬Gֶ‫הֵינוּ ֶמל‬4ֱ‫ אַתָ ּה יְי ָ א‬G‫ָבּרוּ‬
‫ ִכּי הוּא‬:‫שׁית‬
ִ ‫שׂה ב ְֵר‬
ֵ ‫ש ָבּת קָדְ שׁוֹ ְבּאַ ֲהבָה וּב ְָרצוֹן ִהנְחִילָנוּ זִ ָכּרוּן ְל ַמ ֲע‬
ׁ ַ ‫ְו‬
‫ ִכּי ֵאלֵינוּ ק ָָר ְרתָ וְאוֹתָ נוּ‬:‫יוֹם תְ ּ ִח ָלּה ְל ִמק ְָראֵי ק ֹדֶ שׁ זֵכֶר לִיצִיאַת ִמצ ְָרי ִם‬
ָ ‫ אַתָ ּה יְי‬G‫ ָבּרוּ‬:‫ ְבּאַ ֲהבָה וּב ְָרצוֹן ִהנְ ַחלְתָ ּנוּ‬Cׁ‫ש‬
ְ ְ‫ש ָבּת קָד‬
ׁ ַ ‫ ְו‬C ֶ‫שׁתָ ּ ַלעֲבוֹדָ ת‬
ְ ּ ַ‫קְד‬
:‫ש ָבּת‬
ׁ ַ ‫ְמקַדֵ ּשׁ ַה‬
Baruch ata Adonai eloheinu melech ha’olam hamotsee lechem
min ha’aretz.
Blessed are you, BOUNTIFUL our God, the sovereign of all
worlds, who brings forth bread from the earth.
(The meal is served.)