Songs of My Beloved: A Musical Celebration of Shir Hashirim

Transcription

Songs of My Beloved: A Musical Celebration of Shir Hashirim
Songs of My Beloved:
A Musical Celebration of
Shir Hashirim
DRISHA
Shir Hashirim - Song of Songs
Chapter 1
The Song of Song, which is Solomon’s
‫ֲשר ִּׁלשְֹׁלמֹֽה׃‬
ִׁ֥ ‫ִּׁירים א‬
ִ֖ ִּׁ ‫ִּׁ ִׁ֥שיר ַהש‬
2 Kiss me, make me drunk with your kisses!
Your sweet loving is better than wine.
‫ִּׁיקֹות ִִּּׁ֔פיהּו‬
֣ ‫יִּׁש ֵָּׁ֨קנִּׁ ֙י ִּׁמנְׁש‬
‫ֹֽי־טֹובִׁ֥ים ד ִ֖דיָך ִּׁמ ָּׁיֹֽי ִּׁן׃‬
ִּׁ
ִּׁ‫כ‬
3 You are fragrant, you are myrrh and aloes.
All the young women want you.
‫ּתּורק ש ְֶׁ֑מָך‬
ְׁ ‫ל ְֵׁ֨רי ֙ ַח‬
֣ ַ ‫שמָּׁנ֣יָך טֹו ִִּּׁ֔בים ִ֖שמן‬
‫ַל־כן ֲעל ִָּׁׁ֥מֹות אֲהבֹּֽוָך׃‬
ִ֖ ‫ע‬
4 Take me by the hand, let us run together!
My lover, my king, has brought me into his chambers.
We will laugh, you and I, and count each kiss, better
than wine. Every one of them wants you.
5 I am dark, daughters of Jerusalem, and I am beautiful!
Dark as the tents of Kedar, lavish as Solomon’s tapestries.
‫ָּׁמש ְִׁ֖כנִּׁי אַ ֹֽח ֲ֣ריָך נ ֶָּׁ֑רּוצָּׁה‬
‫ֱהבִּׁי ֵַ֨אנִּׁי ה ֶַּ֜מלְך חֲדָּׁ ָָּׁ֗ריו‬
‫ִ֤ירה ד ֵ֨די ָ֙ך ִּׁמ ִַּ֔יי ִּׁן‬
ָּׁ ‫ש ְׁמחָּׁה֙ ִָּּׁ֔בְך נַז ְִּׁׁכ‬
ְׁ ִּׁ‫נָּׁ ִּׁגִ֤ילָּׁה ְׁונ‬
‫מֹֽיש ִּׁ ִָּׁ֖רים אֲהבֹּֽוָך׃‬
‫ְׁחֹורה ֲאנִּׁ ֙י וְׁ ֹֽנָּׁא ִּ֔ ָּׁוה בְׁנִ֖ ֹות י ְֹֽׁרּוש ָּׁ ֶָּׁ֑לִּׁם‬
ִ֤ ָּׁ ‫ש‬
‫יעֹות שְֹׁלמֹֽה׃‬
ִ֖ ‫כְׁאָּׁ ֹֽהֳל֣י קדִָּּׁ֔ ר כִּׁ ִֹּֽׁיר‬
6 Do not see me only as dark: the sun has stared at me.
My brothers were angry with me, they made me guard
the vineyards. I have not guarded on my own.
‫שז ַ ִָּׁ֖פתְׁ נִּׁי ה ָּׁ ֶַ֑שמש‬
ְׁ ‫שח ְַׁר ִּ֔חרת ש‬
ְׁ ‫ש ֲא ִּׁנ֣י‬
ֹֽ ‫ַאל־ּתִּׁ ְׁר ֵ֨אּונִּׁ ֙י‬
‫בְׁנֵ֧י א ִּׁ ִּׁ֣מי ִּׁנֹֽחֲרּו־ ִָּׁ֗בי ש ֵָּׁ֨מנִּׁ ֙י נֹֽט ָּׁ ֣רה את־ ַהכ ְָּׁׁר ִִּּׁ֔מים‬
‫כ ְַׁר ִּׁמִׁ֥י ש ִּׁלִ֖י ֹלִׁ֥ א נ ָָּּׁׁט ְֹֽׁרּתִּׁ י׃‬
7 Tell me, my only love, where do you pasture your sheep,
where will you let them rest in the heat of noon?
Why should I lose my way among the flocks of your
companions?
‫יכ֣ה תִּׁ ְׁר ִּ֔עה‬
ָּׁ ‫שי א‬
ִּׁ ִּ֔ ‫ַה ִּׁג֣ידָּׁ ה ִָּׁ֗לי ִ֤שאָּׁ ֹֽ ֲהבָּׁה֙ נַ ְׁפ‬
‫יכה ּתַ ְׁר ִּׁ ֣ביץ בַ ֹֽ ָּׁצה ָּׁ ֳֶ֑רי ִּׁם‬
ִ֖ ָּׁ ‫א‬
‫של ָּׁ ִָּׁ֤מה אֹֽהְׁיה֙ כ ְׁ֣ע ְׁט ִָּּׁ֔יה ַ ִ֖על עדְׁ ִׁ֥רי חֲב ֹֽריָך׃‬
ַ
8 Loveliest of women, if you lose your way,
follow in the tracks of the sheep,
graze your goats in the shade of the shepherds’ tents.
‫אִּׁם־ֹלִ֤ א תֹֽדְׁ ִּׁע ֙י ִָּּׁ֔לְך ַהי ָּׁ ִָּׁ֖פה ַבנ ִּׁ ֶָּׁ֑שים‬
‫צְׁ ֹֽאִּׁי־ ָ֞ ָּׁלְך ְׁב ִּׁעק ְׁ֣בי ה ַָ֗צאן‬
‫שכְׁנִׁ֥ ֹות הָּׁ ֹֽרעִּׁ ֹֽים׃‬
ְׁ ‫ּור ִּׁע ֙י את־גְׁדִּׁ יתִַּ֔ י ְִּׁך ַ ִ֖על ִּׁמ‬
ְׁ
9 My love, I dreamed of you as a mare, my very own,
among Pharaoh’s chariots.
‫לְׁסֹֽסָּׁתִּׁ ֙י ב ְִּׁׁרכ ְׁ֣בי פ ְַׁר ִּ֔עה‬
‫ִּׁיתיְך ַר ְׁעי ָּׁתִּׁ ֹֽי׃‬
ִ֖ ִּׁ ‫דִּׁ מ‬
10 Your cheekbones, those looped earrings,
that string of beads at your throat.
‫נָּׁאוִ֤ ּו ְׁל ָּׁח ֵַ֨יי ִּׁ ְ֙ך בַּת ִִּּׁ֔רים‬
‫ָּׁארְך בַ ֹֽחֲרּו ִּׁז ֹֽים׃‬
ִ֖ ‫ַצּו‬
11 I will make you golden earrings with silver filigree.
‫ּתֹורי זָּׁ ָּׁה ֙ב נַ ֹֽעֲשה־ ִָּּׁ֔לְך ִּׁ ִ֖עם נְׁק ִׁ֥דֹות הַכָּׁ ֹֽסף׃‬
ִ֤
‫ַד־שה ֵַ֨מל ְ֙ך ִּׁב ְׁמס ִִּּׁ֔בֹו‬
ִ֤ ‫ע‬
‫נ ְִּׁׁר ִּׁ ִ֖די נ ַ ִָּׁׁ֥תן ריחֹֹֽו׃‬
12 My king lay down beside me
and my fragrance wakened the night.
‫צ ְֵׁ֨רֹור ה ִַ֤מר ׀ דֹודִּׁ ֙י ִִּּׁ֔לי‬
‫בִׁ֥ין ש ַ ִָּׁ֖די י ָּׁלִּׁ ֹֽין׃‬
13 All night between my breasts
my love is a cluster of myrrh
‫אש ְֵׁ֨כל ה ִַ֤כפר ׀ דֹודִּׁ ֙י ִִּּׁ֔לי‬
1
14 A sheaf of henna blossoms
in the vineyards of Ein Gedi.
‫ְׁבכ ְַׁר ִ֖מי עִׁ֥ין ג ֹֽדִּׁ י׃‬
‫ה ִָּּׁׁנְִ֤ך יָּׁפָּׁה֙ ַר ְׁעי ָּׁתִִּּׁ֔ י הִּׁנָּׁ ְִׁ֥ך י ָּׁ ִָּׁ֖פה‬
‫עינַ ִׁ֥י ְִּׁך יֹו ִּׁנ ֹֽים׃‬
15 And you, my beloved, how beautiful you are!
Your eyes are doves.
‫ִּׁהנ ְֵָׁ֨ך י ָּׁפִ֤ה דֹודִּׁ ֙י ַ ֣אף נָּׁ ִִּּׁ֔עים‬
‫ַאף־ע ְַׁר ִ֖שנּו ַ ֹֽר ֲענָּׁנָּׁ ֹֽה׃‬
16 You are beautiful, my king, and gentle.
Wherever we lie our bed is green.
‫ִּׁיטנּו בְׁרֹותִּׁ ֹֽים׃‬
ִ֖ ‫ק ִ֤רֹות ב ֵָּּׁ֨תינ ּ֙ו א ֲָּׁר ִִּּׁ֔זים ַ ֹֽרה‬
17 Our roof beams are cedar, our rafters are cypress.
2
Sha'ar Asher Nisgar – The Gate Long Shut
R. Shlomo Ibn Gabirol – Spain, 11th Century
Sha’ar asher nisgar
Utzevi asher barah
Kuma petahehu
Elai Shelahehu
‫ַׁשעַׁ ר אֲ ֶׁשר נ ְִסגַׁר קּומָ ה פְ תָ חֵ הּו‬
‫ּוצבִ י אֲ ֶׁשר בָ ַׁרח אֵ לַׁי ְשלָחֵ הּו‬
ְ
Leyom bo-akha adai
Sham reihakha hatov
Lalin bevein shadai
Alai tenihehu
‫לְ יוֹם בוֹאֲ ָך עָ ַׁדי לָלִ ין בְ בֵ ין ָש ַׁדי‬
‫ָשם ֵריחֲ ָך הַׁ ּטוֹב עָ לַׁי ְתנִיחֵ הּו‬
Ma ze demut dodekh
Ki tomri elai
Kala yefe-fiya
Shilha vekahehu
Hahu yefe ayin
Re’i vedodi zeh
Adom vetov ro-i
Kuma meshahehu
‫פִ יָה‬-‫מַׁ ה זֶׁ ה ְדמּות ּדו ֵֹדְך ַׁכלָה יְ פֵ ה‬
‫ֹאמ ִרי אֵ לַׁי ִשלְ חָ ה וְ ָקחֵ הּו‬
ְ ‫כִ י ת‬
‫הַׁ הּוא יְפֵ ה עַׁ יִן ָאדֹם וְ טוֹב ר ִֹאי‬
‫ֵרעִ י וְ דו ִֹדי זֶׁ ה קּומָ ה ְמ ָשחֵ הּו‬
The gate long shut --Get up and throw it wide;
The stag long fled--Send him to my side.
When one day you come
To lie between my breasts,
That day your scent
Will cling to me like wine.
How shall I know his face, O lovely bride,
The lover you are asking me to send?
A ruddy face, and lovely eyes?
A handsome man to see?
Aye, that’s my love! Aye that’s my friend!
Anoint that one for me
3
1
Shochanet BaSadeh – You’ve Dwelled Along the Plains
R. Shlomo Ibn Gabirol- Spain, 11th Century
Shochanet basadeh
‘im ohalei chushan
‫שוֹכַׁ נ ְְת בַׁ ָש ֶׁדה‬
‫כּושן‬
ָ ‫עִ ם אֹהֳ לֵי‬
‘Imdi lerosh carmel
tzafi lehar bashan
‫כַׁרמֶׁ ל‬
ְ ‫עִ ְמ ִדי לְ רֹאש‬
‫צַׁ פִ י לְ הַׁ ר בָ ָשן‬
Lagan asher nehmas
kalah se-i ‘einech
‫ַׁלגַׁן אֲ ֶׁשר נ ְֶׁחמַׁ ס‬
‫כַׁ לָה ְש ִאי עֵ ינְֵך‬
Ur-i ‘arugatek
ki nimle-ah shoshan
‫ְּור ִאי עֲרּוגָתֵ ְך‬
‫כִ י נ ְִמלְ ָאה שו ָֹשן‬
‫מַׁ ה לְָך יְפֵ ה עַׁ יִן‬
‫כִ י תַׁ עֲזוֹב ַׁגנִי‬
Ma lakh yefeh ‘ayi
ki ta’azov gani
Lir’ot began yokshan
tahat ‘atzei dishan
‫לִ ְרעוֹת בְ גַׁן י ְָק ָשן‬
‫ישן‬
ָ ‫ַׁתחַׁ ת עֲצֵ י ִד‬
Hava reda lagan
tokhal megadim sham
‫הָ בָ ה ְר ָדה ַׁלגַׁן‬
‫תֹאכַׁ ל ְמג ִָדים ָשם‬
Uvhek yefat ‘ayin
tishcav vegam tishan
‫ּובְ חֵ יק יְ פַׁ ת עַׁ יִן‬
‫ישן‬
ַׁ ‫ִת ְשכַׁ ב וְ גַׁם ִת‬
You’ve dwelled along the plains
among the tents of Cushan.
Why, my fine one, why
did you leave my garden
Turn to Carmel’s heights
toward Mount Bashan,
To roam in Arabian lands
and under Edom’s trees?
Take in the ravaged garden,
and lift, my bride, your eyes:
Come down now, to the garden
where you’ll savor delicacies,
Behold your bed of flowers,
filled, now, with lilies.
And within its fine embrace,
you’ll recline—and sleep.
4
Ya’ala Ya'ala - My Doe
R. Israel Najara -Tzfat, 16th Century
Ya’alah ya’alah bo-i legani
Henetz rimon gam parha gafni
Yavo dodi yahish tze’adav
Im yedidi arkhu nedudav
Veyokhal et peri megadav
Ekh yehidah eshev al kani
Shuvi elai at bat ahuvah
Hine ‘imi zot ot ketuvah
mishkani
Shuvi at va-ani ashuvah
Ki betokhekh eten
Re’i dodi nafshi padita
Atah li ben amim zerita
Ul’kha ra’yah oti kanita
Ve-ekh tomar ki ahavtani
Ayumati letov zeritikh
Ki ahavat ‘olam ahavtikh
Velit-hillah uletov saritikh
Al ken oshivekh ‘al dukhani
Lu yehi khidvarekha yedidi
Ultokh tzion neheh gedudi
‘Atah maher tesof nedudi
Vesham akriv lakh et korbani
‫הֵ נֵץ ִרּמוֹן גַׁם פָ ְרחָ ה גַׁפְ נִי‬
‫יַׁ ֲעלָה ַׁי ֲעלָה בו ִֹאי לְ ַׁגנִי‬
‫וְ יֹאכַׁל אֶׁ ת פְ ִרי ְמג ָָדיו‬
‫ידה אֵ שֵ ב עַׁ ל ַׁכנִי‬
ָ ‫אֵ יְך י ְִח‬
‫יָבוֹא דו ִֹדי ָי ִחיש צְ עָ ָדיו‬
‫ְדּודיו‬
ָ ‫ָארכּו נ‬
ְ ‫ִאם י ְִד ִידי‬
‫ וַׁ אֲ נִי אָ שּובָ ה‬,‫ אַׁ ְת בַׁ ת אֲ הּובָ ה שּובִ י אַׁ ְת‬,‫שּובִ י אֵ לַׁי‬
‫ִהנֵה עִ ִּמי זֹאת אוֹת כְ תּובָ ה כִ י בְ תוֹכֵ ְך אֶׁ ֵתן ִמ ְשכָ נִי‬
ָ‫ּולְָך ַׁרעְ יָה או ִֹתי ָקנִית‬
‫וְ אֵ יְך תֹאמַׁ ר כִ י אֲ הַׁ בְ ָתנִי‬
‫יתיְך‬
ִ ‫וְ לִ ְת ִהלָה ּולְ טוֹב ָש ִר‬
‫עַׁ ל כֵן או ִֹשיבֵ ְך עַׁ ל ּדּו ָכנִי‬
ָ‫ נַׁפְ ִשי פָ ִדית‬,‫ ּדו ִֹדי‬,‫ֵרעִ י‬
ָ‫עַׁ ָתה לִ י בֵ ין עַׁ ִּמים זֵ ִרית‬
‫יתיְך‬
ִ ‫ לְ טוֹב זֵ ִר‬,‫אֲ יֻּמָ ִתי‬
‫כִ י ַאהֲ בַׁ ת ע ֹולָם אֲ הַׁ בְ ִתיְך‬
‫ְדּודי‬
ִ ‫עַׁ ָתה מַׁ הֵ ר ֶׁת ְאסֹף נ‬
‫ַאק ִריב לְָך אֶׁ ת ָק ְרבָ נִי‬
ְ ‫וְ שָ ם‬
Hizki ra’yah hikekh keyin tov Ki tzitz ysh’ekh ra’anan veratov
Ultzarayikh ekhrot ve-ehtov Ve hish eshlah lakh et segani
‫ י ְִד ִידי‬,‫לּו י ְִהי כִ ְדבָ ְרָך‬
‫דּודי‬
ִ ְ‫ּולְתוְֹך צִ ּיוֹן נְחֵ ה ג‬
‫יִשעֵ ְך ַׁר ֲענָן וְ ָרטֹב‬
ְ ‫ִחזְ ִקי ַׁרעְ יָה ִחכֵ ְך כְ יֵין טוֹב כִ י ִציץ‬
‫וְ ִחיש אֶׁ ְשלַׁח לְָך אֶׁ ת ְס ָג ִנ‬
‫ּולְ צָ ַׁריְִך אֶׁ כְ רוֹת וְ אֶׁ ְחטֹב‬
My doe come to my garden. The pomegranates are in bloom and my vines have flowered
Come my beloved hasten your steps, Eat of the choicest fruits
If my lover’s wanderings have been extended, How shall I sit alone in my position?
Return to me, you are the loved one; Return to me and I shall return to you
Behold I have with me a written word, That you shall be my dwelling place
My darling my beloved you have redeemed my soul, And have since taken me to be your wife
And now among other nations you have dispersed me, So how can you say that you love me?
My awesome one it is for the good that I dispersed you, For your glory and your benefit
For my love for you is eternal, Thus I will seat you upon my dais
May that it be as you say my love, Now quickly gather me from my wanderings
And into Zion lead my regiment, And there I will sacrifice my offering to you
Be strengthened my wife your mouth is like choicest wine, For the bud of my salvation fresh and moist
Your enemies I will fell and cut down, And I will speedily send to you my deputy (the messiah)
5
Ayelet Hen – A Graceful Doe
R. Shalom Shabazi – Yemen, 17th Century
Mefarshez ba’anan ‘avei
shehakim
Lera’ayati vehi tafik
retzoni
‫ְמפַׁ ְר ֵשז בַׁ ֲענַׁן עָ בֵ י‬
‫ְשחָ ִקים‬
‫לְ ַׁרעְ י ִָתי וְ ִהיא תָ פִ יק‬
‫ְרצ ֹונִי‬
Ayelet chen bagalut
tismekheni
uvalailah betokh heikah
meloni
‫ַא ֶׁילֶׁת חֵ ן בְ גָלּות‬
‫ִת ְס ְמ ֵכנִי‬
‫יקּה‬
ָ ֵ‫ּובַׁ לַׁיְ לָה בְ תוְֹך ח‬
‫ְמל ֹונִי‬
She’areha hamishim hem
kevu’im
Zekhut Leah bevina
tis’adeni
‫ְשעָ ֶׁריהָ חֲ ִמ ִשים הֵ ם‬
‫ְקבּועִ ים‬
‫זְ כּות לֵָאה בְ בִ ינָה‬
‫ִת ְסע ֲֵדנִי‬
Lekhos yeinah ani tamid
mezuman
venit’arav hamad yeinah
beyeini
‫לְ כוֹס יֵינָּה אֲ ִני ָת ִמיד‬
‫ְמזּוּמָ ן‬
‫וְ נ ְִתעָ ַׁרב חֲ מַׁ ד יֵינָּה‬
‫בְ יֵינִי‬
Te’orer ahavat Rahel
levanim
Besod malkhut asirit
ta’aleni
Elohim hish le'amekha
yeshu'ah
be'et ratzon tetzahtze-ah
geroni
Shelumei lev berov shalom
tesovev
benei ish tam segulat av
hamoni
Shatu dodim le'umati
veshikhru
veha'iru lesechel
ra'ayoni
‫ְתעו ֵֹרר ַאהֲ בַׁ ת ָרחֵ ל‬
‫לְ בָ נִים‬
‫בְ סוֹד מַׁ לְ כּות ע ֲִש ִירית‬
‫ַׁת ֲע ֵלנִי‬
Beheikhal bat melakhim
hakevudah
veshulhanah mezuman
lahamoni
‫ֹלקים ִחיש לְ עַׁ ּמֶׁ ָך‬
ִ ֱ‫א‬
‫יְ שּועָ ה‬
ַׁ‫בְ עֵ ת ָרצוֹן ְתצַׁ ְחצֵ ח‬
‫גְ ר ֹונִי‬
Zeman hifrid lekhol re'im
vedodim
aval dodi be'ahavah
yimshekheni
‫ְשלּומֵ י לֵב בְ רוֹב ָשלוֹם‬
‫ְתסוֹבֵ ב‬
‫בְ נֵי ִאיש ָתם ְסגּולַׁת ַאב‬
‫הֲ מ ֹונִי‬
Yekasher hen vehesed al
geveret
bema'agal hen vehesed
yizkereni
A graceful doe supports me in exile
And here in her bosom she’ll lodge me.
To drink from her cup I am always prepared,
She mingles her wine with my lees.
Before me, my friends, drink and be drunk,
Rouse the reason that’s sleeping within me.
There in her palace sits the daughter of kings,
Her table ready for those who are with me.
For every lover there comes a time to part,
But with ardor my love shall recall me.
He adorns his lady with grace and with kindness,
In paths of grace and of kindness he leads me.
For my beloved I spread out the clouds of the heavens,
My desire she never denies me.
Fifty are her gates, solid and firm, and with
The favor of Leah her wisdom sustains me.
She arouses Rachel’s love for her children,
Unto the tenth kingdom’s secret she’ll raise me.
God, hasten to bring unto thine people salvation,
And may my tongue be made pure within me.
Thy great peace shall encompass those whole of heart,
The sons of the pure man, a charm unto thee.
6
‫ְשתּו דו ִֹדים לְ עּוּמָ ִתי‬
‫וְ ִשכְ רּו‬
‫וְ הָ עִ ירּו לְ ֵשכֶׁל‬
‫ַׁרעֲי ֹונִי‬
‫בְ הֵ יכַׁל בַׁ ת ְמלָכִ ים‬
‫בּודה‬
ָ ְ‫הַׁ כ‬
‫וְ שּולְ חָ נָּה ְמזּוּמָ ן‬
‫לַׁהֲ מ ֹונִי‬
‫זְ מָ ן ִהפְ ִריד לְ כָל ֵרעִ ים‬
‫וְ דו ִֹדים‬
‫אֲ בָ ל ּדו ִֹדי בְ ַאהֲ בָ ה‬
‫יִ ְמ ְש ֵכנִי‬
‫יְ ַׁק ֵשר חֵ ן וְ חֶׁ סֶׁ ד עַׁ ל‬
‫גְ בֶׁ ֶׁרת‬
‫בְ מַׁ עְ גַׁל חֵ ן וְ חֶׁ סֶׁ ד‬
‫יִ זְ כְ ֵרנִי‬
Adonai Eloheinu
R. David Abihatzira – Tafilalt, Morocco, 20th Century
,‫יָמֶׁ יָך‬-‫ ִאם ְתכַׁבֵ ד בְ כָל‬,‫חיים וְ חֶׁ סֶׁ ד לְ ָך‬
.‫ או ֶֹׁרְך י ִָמים וְ גַׁם טוֹב‬,‫ָאבִ יָך וְ ִא ְּמָך‬
,‫ ל ֶַׁׁקח טוֹב נָתַׁ ן לָנּו‬,‫ה' אֶׁ ֹלהֵ ינּו‬
.‫ הוֹדּו לָּה' כִ י טוֹב‬,‫עַׁ ל יַׁד מ ֶֹׁשה ַׁרבֵ נּו‬
,‫ ֹלא ִת ְרצַׁ ח כִ י מוֹת ָתמּות‬,‫ּודמּות‬
ְ ‫ֹלהים‬
ִ ֱ‫צֶׁ לֶׁם א‬
.‫טוֹב‬-‫ כִ י ה' ַׁלכָל‬,‫גַׁם חַׁ ּיוֹת גַׁם בְ הֵ מוֹת‬
‫ ּוכְ כַׁ לָה ִק ְּד ָשנּו‬,‫ּדו ִֹדי י ַָׁרד לְ גַׁנ ֹו‬
.‫ סּור מֵ ַׁרע וַׁ ע ֲֵשה טוֹב‬.‫בְ ִמ ְצוֹתָ יו צִ ּוָ נּו‬
,‫ אֲ זַׁ י ֹלא יֶׁחֱ ֶׁרה ַאף‬,‫י ָָשר חַׁ יִ ל ֹלא ִתנְַאף‬
.‫ אוֹהֵ ב י ִָמים לִ ְראוֹת טוֹב‬,‫ֹלא מַׁ לְ אָ ְך וְ ֹלא ָש ַׁרף‬
‫ הּוא יוֹם ִש ָשה ַׁלח ֶֹׁדש‬,‫ּובְ יוֹם הַׁ ַׁשבָ ת ק ֶֹׁדש‬
.‫ַאחים מָ ה טוֹב‬
ִ ‫ כְ ֶׁשבֶׁ ת‬,‫חָ תָ ן ַׁכלָת ֹו ִק ֵּדש‬
,‫ ֹלא ִתנְגוֹב ֹלא ְתכַׁ סֶׁ ה‬,‫ָרחוֹק ִת ְרחַׁ ק ֹלא ַׁתע ֲֶׁשה‬
.‫ טָ עֲמּו ְּוראּו כִ י טוֹב‬,‫כִ י ִאם בְ תו ַֹׁרת מ ֶֹׁשה‬
,‫ ּדו ִֹדי ָּדגּול מֵ ְרבָ בָ ה‬,‫ִּדגְ ל ֹו עָ לַׁי ַאהֲ בָ ה‬
.‫ וַׁ ֵת ֶׁרא אוֹת ֹו כִ י טוֹב‬,‫ה' ִמ ִסינַׁי בָ א‬
,‫ ֹלא ַׁת ֲענֶׁה כְ ִשכוֹר‬,‫אֱ מֶׁ ת ְקנֵה ַאל ִת ְמכֹר‬
.‫ זָ כוֹר ִתזְ כֹר ִמ ְצוֹת ַאל ִת ְמנַׁע טוֹב‬,‫ֹלא ַׁת ְחּמֹד‬
,‫ּומחַׁ ּיֶׁה‬
ְ ‫ ָּדבָ ר מֵ ִמית‬,‫ָאנֹכִ י וְ ֹלא י ְִהיֶׁה‬
.‫ הּוא הַׁ ּי ָָשר וְ הַׁ ּטוֹב‬,‫הָ יָה הֹוֶׁ ה וְ י ְִהיֶׁה‬
,‫ זַׁ ְך וְ י ָָשר ֲענֵנּו‬,‫חָ ִסין ָקדוֹש חָ נֵנּו‬
.‫ חַׁ ְס ְדָך מֵ חַׁ ּיִים טוֹב‬,‫ַׁקבֵ ל ְתפִ לָתֵ נּו‬
,‫ אֲ ֶׁשר ִצּוָ ה לְ עַׁ ּמ ֹו‬,‫בָ רּוְך הּוא ּובָ רּוְך ְשמ ֹו‬
.‫ֹלהים ֹלא טוֹב‬
ִ ֱ‫ ָאמַׁ ר א‬,‫ֹלא ִת ָשא לְ ָשוְ א ְשמ ֹו‬
,‫ ֹלא יָגוֹן וַׁ אֲ נָחָ ה‬,‫יוֹם הַׁ ַׁשבָ ת ְמנּוחָ ה‬
.‫ וְ ִהנֵה הָ אוֹר כִ י טוֹב‬,‫קוֹל ָששוֹן וְ קוֹל ִש ְמחָ ה‬
Adonai Eloheinu, lekah tov natan lanu,
Al yad Moshe rabbenu, hodu l’Adonai ki tov.
Dodi yarad legano, ukhekalla kiddeshanu
Bemitzvotav tzivanu, sur mera’ va’ase tov.
Uveyom hashbabat kodesh, hu yom shisha lahodesh
Hatan kallato kiddesh, keshevet ahim ma tov.
Diglo alai ahava, dodi dagul mervava,
Adonai misinai ba, vatere oto ki tov.
Adonai our God, precious teaching You have given us
Through Moses our teacher, acclaim Adonai for God is good.
Beloved, You have come down to Your garden and we have joined in marriage,
You gave us the mitzvot, stay away from evil and do good.
On the holy Shabbat, on the sixth day of the month,
We dwelled together as bride and groom, how pleasant and how good.
Your banner over me is love; Beloved, You tower over the myriads,
Adonai, You came from Sinai and we saw You were so good.
7
El Ginat Egoz -To The Walnut Grove
Sarah Levi-Tanai - Israel, 20th Century
El ginat egoz yarad'ti
lir'ot be-ibei hanahal
lir'ot hafarhah hagefen
henetzu harimonim.
‫גִ נַׁת אֱ גוֹז י ַָׁר ְד ִתי‬-‫אֶׁ ל‬
;‫לִ ְראוֹת בְ ִאבֵ י הַׁ נָחַׁ ל‬
,‫לִ ְראוֹת הֲ פָ ְרחָ ה הַׁ גֶׁפֶׁ ן‬
.‫ּמנִים‬
ֹ ‫הֵ נֵצּו הָ ִר‬
Lecha dodi netze hasadeh
nalinah bakfarim
naskimah lakramim
nir-eh im parhah hagefen.
,‫לְ כָ ה דו ִֹדי נֵצֵ א הַׁ ָש ֶׁדה‬
.‫ נ ְַׁשכִ ימָ ה לַׁכְ ָר ִמים‬,‫נָלִ ינָה בַׁ כְ פָ ִרים‬
,‫פָ ְרחָ ה הַׁ גֶׁפֶׁ ן‬-‫נ ְִראֶׁ ה ִאם‬
.‫פִ ַׁתח הַׁ ְסמָ ַׁדר‬
‘Uri tzafon uvo-i teiman
hafihi gani yizelu besamav
yavo dodi legano
veyokhal peri megadav.
,‫עּורי צָ פוֹן ּובו ִֹאי תֵ ימָ ן‬
ִ
;‫יחי ַׁגנִי יִזְ לּו בְ ָשמָ יו‬
ִ ִ‫הָ פ‬
‫ָיבֹא דו ִֹדי לְ גַׁנ ֹו‬
‫וְ יֹאכַׁל פְ ִרי ְמג ָָדיו‬
I went down into the walnut grove,
to see the green plants of the valley,
to see whether the vine budded,
and the pomegranates were in flower.
Let us get up early to the vineyards.
Let us see whether the vine has budded,
its blossom is open, and the
pomegranates are in flower.
There I will give you my love.
8