קובץ חנוכה

Comments

Transcription

קובץ חנוכה
‫ב"ה‬
‫קובץ‬
‫מאי חנוכה‬
‫יו״ל ע״י‬
‫ התלמידים השלוחים‪-‬‬‫ישיבת אוהל משה –חב"ד ליובאוויטש‬
‫קינשאסה – קונגו הדמוקראטי‬
‫שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים וארבע לבריאה‬
‫מאתיים שנה להסתלקות כ״ק אדמו״ר הזקן‬
‫קובץ חנוכה‬
‫ב״ה‪,‬‬
‫פתח דבר‬
‫שמחים הננו להגיש לפני צבור אנ״ש והתמימים קובץ מאי חנוכה והוא תיאור מפורט משני‬
‫תקופות בהם הפך מושג זאת חנוכה למושג השייך לדור השביעי‪ ,‬ה״ה זאת חנוכה תשל״ח בהם‬
‫חגג הרבי את סעודת ההודאה מהחלמתו משמע״צ תשל״ח וזאת חנוכה תשמ״ו בעת תקופת‬
‫משפט הספרים בהם עורר הרבי באופן מיוחד על בהדלקות פומביות ובשטורעם בזאת חנוכה ‪.‬‬
‫לחביבותא דמילתא צירפנו גם תמונות מכ״ק אדמו״ר זי"ע בימי חנוכה ויומנים נדירים‬
‫המתפרסמים כאן ומלווים בכתבי יד קודש הקשורים ומיוחדים עם ימי חג החנוכה‪.‬‬
‫בתקוה שנזכה לחזק ההתקשרות לאילנא דחיי ובמהרה בימינו נזכה ״להודות להלל לשמך הגדול‬
‫על ניסך ועל נפלאותיך ועל ישעותיך״ בביאת גואל צדק ‪.‬‬
‫הננו תקוה שקובץ זה ימלא את מטרתו‪ ,‬ויוסיף אומץ וחוזק בהתקשרותם של תלמידי התמימים‪,‬‬
‫״דעם רבינ׳ס קינדער״ לנשיאנו‪ ,‬לתורתו ולהוראותיו‪ ,‬ונזכה לחגוג עוד את ימי חנוכה אלו יחד‬
‫עם מלכנו בבית המקדש השלישי תיכף ומיד ממש‪.‬‬
‫קובץ זה יו״ל ע״י ישיבתנו בקינשאסה – קונגו בהנהלת השליח הראשי הרב שלמה שי' בן‬
‫טולילא המסור ונתון לשליחות כ״ק אדמו״ר זי"ע בכלל ולישיבתנו בפרט ותודתינו נתונה לו‪.‬‬
‫ויה"ר שכל זה יגרום נח"ר לכ"ק אדמו"ר זי"ע עד שנזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן‪...‬והוא יגאלנו‪,‬‬
‫תיכף ומיד ממש‬
‫נערך ונלקט ע״י התמימים דוד שי' לובעצקי והת' מיכאל שי' מאייר‪.‬‬
‫בברכת ימים טובים ומאירים‪.‬‬
‫תלמידים השלוחים‪-‬‬‫ערב חג החנוכה תשע"ד‬
‫‪1‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫היום יום‬
‫כה כסלו א דחנוכה‬
‫אאמו"ר‪ 1‬היה מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב‪ ,‬ולא היה מדייק בפתח שיהיה מדרום לצפון או‬
‫ממזרח למערב‪" .‬הנרות הללו" ‪ -‬אחר הדלקת כל הנרות‪ .‬והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה ‪ -‬לבד‬
‫מעש"ק שלא היה מתעכב חצי שעה ‪ -‬מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות‪.‬‬
‫כח כסלו ד דחנכה‬
‫מנחה‪ ,‬נר חנוכה‪ ,‬נר שבת‪.‬‬
‫הנהוג אצל הצ"צ‪ , 2‬כי באחד מלילי חנוכה היו עושים כעין פארבריינגען עם בני הבית‪ ,‬והיו באים גם‬
‫כלותיו‪ ,‬ונקרא "לאטקעס אווענט ‪ ".‬וכן היה אצל רבינו הזקן ואדמו"ר האמצעי‪ .‬בין הספורים שהיו‬
‫הרביים מספרים בסעודה זו‪ ,‬היו ספורים אשר בכל חנוכה היו משוחחים אודותם‪ ,‬אף שכבר דברו מזה‬
‫בשנה העברה‪.‬‬
‫אאמו"ר‪ 3‬היה נותן דמי חנוכה בליל נר הרביעי או החמישי‪.‬‬
‫כט כסלו ה דחנכה‬
‫די עבירות‪ 4‬פון די אידען (אין דער צייט פון די יונים )זיינען געווען‪ :‬דאס חבר'ן זיך מיט די יונים‪ ,‬לערנען‬
‫זייער קולטור‪ ,‬חילול שבת ומועד‪ ,‬עסען טריפות‪ ,‬ניט היטן די אידישע טהרה‪ .‬די שטראף‪-‬צרה איז געווען‬
‫‪ 1‬חנוכה‪ ,‬צ"ג‪ .‬ריגא‪] .‬רשימת ח"ח קעא ‪ -‬תו"מ רשימת היומן ע' שכג[‪.‬‬
‫ש"ח – תחלה הבדלה‪ ,‬אח"כ הדלקת נ"ח ואח"כ ויתן לך‪ .‬עש"ק – הדלקת נ"ח ואח"כ נר שבת‪.‬‬
‫אחר הדלקת נ"ח יושב אצל הנרות חצי שעה‪ .‬אדנ"ע מברך נ"ח בין מנחה למעריב‪ .‬יושב בסמוך‬
‫להם חצי שעה‪ ,‬קרה שהי' כותב אז‪ .‬הי' לומד גמרא בסמוך להם זה הי' ג"כ אבל אחר החצי שעה‬
‫כי חפץ שידלקו ‪ 05‬מינוט עד שפעם ציוה שיוסיפו שמן כדי שידלקו שיעור זה‪ .‬הי' מדליק נ"ח‬
‫בבית אמו נ"ע‪ ,‬כל הח' ימים‪ .‬אלא שבעש"ק לא הי' מחכה שם החצי שעה אלא חוזר מיד לביתו‪.‬‬
‫אבל במוצש"ק מתעכב שם החצי שעה‪ .‬פארבריינגען לא הי' בחנוכה בהשתתפותו אלא שהי'‬
‫משוחח עם הקינדער‪ ,‬מקציב בשבילי זמן יותר על הרגיל‪ .‬נותן דמי חנוכה – מעות – בנר הד' או‬
‫הה'‪ .‬מדליק נ"ח אחר הבדלה וקודם אמירת ויתן לך‪ .‬לא הי' מדייק בפתח שיהי' מדרום לצפון‬
‫או מו"מ‪.‬‬
‫‪ 2‬יט"כ צ"ח אטואצק‪ .‬סה"ש תרצ"ו ע' ‪252‬‬
‫הנהוג אצל אדמו"ר הצמח צדק‪ ,‬כי באחד מלילי חנוכה היו עושים כעין פארבריינגען עם בני‬
‫הבית‪ ,‬ונקרא ‪,,‬לאטקעס‪-‬אווענט''‪ ,‬וכן הי' אצל רבינו הזקן ואדמו"ר האמצעי‪ .‬הנהוג הי' שהיו‬
‫מספרים ספורים‪ .‬בין הספורים שהיו הרביים מספרים בסעודה זו‪ ,‬היו ספורים אשר בכל חנוכה‬
‫היו משוחחים אדותם‪ ,‬אף שכבר דברו מזה בשנה העברה‪ .‬באחד הלילות דבר כ"ק אדמו"ר הצמח‬
‫צדק אודות טעמי תורה – טעמי הנגינות – (בהמשך לזה סיפר כ"ק אדמו"ר בכלל אודות טעמי‬
‫הנגינות)‪.‬‬
‫‪ 3‬חנו' צ"ג‪ .‬ראה לעיל היום יום כ"ה כסלו‪.‬‬
‫‪ 4‬פורים תש"א‪ .‬סה"ש תש"א ע' ‪.86‬‬
‫אלע אידן האבן זיך אפגערופן אויף מתתי' כהן גדול'ס רוף ‪,,‬מי לה' אלי''‪ ,‬און האבן זיך‬
‫פארזאמלט אונטערן הייליגן דגל מי כמוכה בא‪-‬לים הוי' – מכבי – און מיטן הייליגן אייביקן‬
‫‪2‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש‪ ,‬הריגה און שקלאפערי אין גלות ‪.‬דורך תשובה און מסירת נפש‬
‫איז געקומען די גרויסע ג‪-‬טליכע וואונדער‪-‬ישועה ‪,‬דער נס חנוכה‪.‬‬
‫ב טבת‪ ,‬ז' דחנוכה‬
‫מלחמת היונים‪ 5‬היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר (ב"ר פט"ז) כתבו כו' שאין‬
‫לכם חלק באלקי ישראל‪ .‬כל המלחמה היתה נגד אלקות‪ ,‬זאל מען לערנען תורה‪ ,‬זאל מען מקיים זיין‬
‫מצות המשפטים והעדות‪ ,‬רק שלא להזכיר שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו יתברך‪ ,‬ניט‬
‫דערמאנען אין תומ"צ דעם ענין פון ג‪-‬טלכקייט‪.‬‬
‫אויסגעשריי שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד‪ ,‬האבן אידן מנצח געווען די גרויסע און שטארקע‬
‫ארמייען פון דעם שונא‪ .‬אידן‪ ,‬מיט דער אחדות פון גוי אחד בארץ‪ ,‬האבן דורך תשובה און מסירת‬
‫נפש אויף תורה ומצות זוכה געווען צו דער הייליגער קראפט פון הוי' אחד‪ ,‬און האבן מנצח געווען‬
‫דעם ביטערן רעליגיעזן שונא און צוריק געהייליגט דעם בית המקדש‪ ,‬און ווידער מקיים געווען‬
‫די תורה אחת וואס השי"ת האט אונז געגעבן‪ .‬דער סך הכל‪ :‬די עבירות פון די אידן דאן זיינען‬
‫געווען דער חבר'ן זיך מיט די יונים‪ ,‬לערנען זייער קולטור‪ ,‬חילול שבת ומועד‪ ,‬עסן טריפות‪ ,‬ניט‬
‫היטן די אידישע טהרה‪ .‬די שטארף צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש‪ ,‬הריגה‬
‫און שקלאפעריי אין גלות‪ .‬דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען די גרויסע געטליכע‬
‫וואונדער ישועה‪ ,‬דער נס חנוכה‪,‬‬
‫‪ 5‬מאי חנוכה תש"א‪[ .‬סה"מ תש"א ע' ‪]55‬‬
‫אך הענין הוא דמלחמת היונים היתה מלחמה רוחנית שלא רצו לנגוע בגופם של ישראל אלא‬
‫עיקר רצונם הי' להשכיחפ תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך‪ ,‬דכל ענין מלחמתם היתה נגד תורת‬
‫הוי' ונגד המצות שהם חוקי רצונו ית'‪ ,‬והיינו דבענין התורה שהיא חכ' גדולה ושכל נפלא לזה‬
‫הסכימו גם היונים ולהיותם חכמים גדולים גם נתפעלו על גודל עוצם הפלאת החכ' שבדיני‬
‫התורה‪ ,‬אבל התנגדו על זה שהיא תורת הוי' היינו לקדושת התורה שהיא חכמתו ית' נגד זה‬
‫לחמו‪ ,‬וכן בענין המצות שהם משפטים כמו כיבוד אב ואם‪ ,‬צדקה‪ ,‬שמירה מגניבה וגזילה‪ ,‬וכן‬
‫המצות שהן עדות כמו שבת ופסח וכדומה לזה הסכימו גם היונים אבל במצות דחוקים כמו‬
‫טומאה וטהרה‪ ,‬פרה אדומה ושעטנז לזה התנגדו‪ ,‬ובאמת הנה מצד התורה אור הרי המצות שהם‬
‫משפטים ועדות צריכים לקיים אותם לא מפני שהם מובנים גם בשכל אנושי אלא לפי שהם מצות‬
‫הוי'‪ ,‬ונגד זה לחמו היונים שרצו להשכיח את ישראל תורת הוי' וחוקי רצונותיו וכמאמר כתבו‬
‫לכם על קרן שור שאין לכם חלק באלקי ישראל‪ ,‬כל המלחמה היתה נגד אלקות‪ ,‬זאל מען לערנען‬
‫תורה‪ ,‬זאל מען מקיים זיין מצות המשפטים והעדות רק שלא להזכיר שהיא תורת הוי' ושהמצות‬
‫הם חקי רצונו ית'‪ ,‬ניט דערמאנען אין תורה ומצות דעם ענין פון געטליכקייט‪ ,‬ולזאת הנה כאשר‬
‫נכנסו להיכל הנה ראשית ענינם הי' לטמא את השמנים שהיו בהיכל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫כמה מכתבים על נרות חנוכה והבדלה‬
‫אגרת שטו‬
‫ב"ה כ' כסלו‪ ,‬תש"ח‬
‫כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרא"ס שי'‬
‫שו"ב נעמצאוו‬
‫שלום וברכה!‬
‫מוסג"פ קונטרס ליט"כ שהביאו אתמול מביה"ד‪ ,‬וכן שלחוהו לחבריו מוהר"ש ומוהר"י שיחיו שו"ב‪ ,‬ובטח יזכו בו את‬
‫הרבים באופן המתאים וזכות הרבים תלוי בו‪.‬‬
‫ובימים אלו שבין יט"כ וחנוכה י"ל‪ :‬היונים טמאו כל השמנים שבהיכל והפי' בזה שחכמות חיצוניות התגברו‪ .‬וכידוע‬
‫מכת המתיונים שהיו אז בין בנ"י‪ .‬ובעבודה בנפש האדם‪ :‬ששכל דנה"ב‪ ,‬שכל האנושי אשר בו מתגבר כ"כ עד אשר‬
‫הוא מטמא כח החב"ד שבנפש‪ ,‬היינו שא"א לא להשיג און פילן ענין והשגה אלקית‪ ,‬בה בשעה שכשמדיינים ע"ד ענין‬
‫גשמי ה"ה משכיל מבין ומשיג אותו בטוב‪ .‬אבל סו"ס מוצאים פך אחד של שמן חתום בחותמו של כה"ג וממנו מאירים‬
‫את המנורה דנר ד' נשמת אדם‪.‬‬
‫דלכאורה אינו מובן דאחרי ירידה גדולה כזו שנטמאו כל השמנים שבנפשו מה ומי יעלה אותו מבירא עמיקתא זו‪.‬‬
‫ובזה ספרו רז"ל דיד כה"ג באמצע‪ .‬דענין כה"ג הוא כמ"ש ברמב"ם בהל' כהמ"ק פ"ה ה"ז‪ :‬ותפארתו וכבודו שיהי'‬
‫‪4‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫יושב במקדש כל היום כו' ויהי' ביתו בירושלים ‪ -‬יראה שלם ‪ -‬ואינו זז משם‪ .‬שבכל אחד בפרט כה"ג הוא נקודת‬
‫היהדות שבו‪ ,‬יחידה שבנפש שאינה בלעו"ז‪ ,‬ולכן היא תמיד בשלימות‪ .‬אלא שאפשר שתהי' בבחינת שינה קודם‬
‫שבא לידי נסיון באמונה וכמ"ש בתניא פי"ט‪.‬‬
‫והנה לעוררו משנתו גם מקודם שבא לנסיון‪ ,‬הוא ע"י התקשרותו בכה"ג שבכללות‪ ,‬והוא ראש אלפי ישראל שהוא‬
‫יושב כל היום במקדש ואינו זז משלמות היראה‪ .‬והוא נותן לכאו"א מהמתקשרים בו פך של שמן שממנו יכול להאיר‬
‫נר נשמתו אף שטמאו מתחלה את השמנים‪ ,‬אבל צריך לקבוע ימים אלו לא רק להודאה ‪ -‬כח האמונה והודאה בלבד‬
‫ אלא צ"ל גם הלל (שבת כא‪ ,‬ב) השגה והבנה באלקות‪ ,‬דע את אלקי אביך‪ ,‬שזהו ענין תורת חסידות חב"ד שיום‬‫י"ט כסלו הוא ר"ה שלה‪ ,‬שנמשך גילוי אור פנימיות תורתנו וצריך שיאיר‬
‫סיפר הרה״ח ר׳ יוסף רייצעס‪:‬‬
‫בפנימיות נפשנו‪.‬‬
‫באיווי כט"ס‪,‬‬
‫הרב מנחם שניאורסאהן‬
‫יושב ראש ועד הפועל‪.‬‬
‫מכתב מימי סליחות ה'תשכ"ב להרה"ח וכו' אלי' אליוביץ (עקס‪-‬‬
‫לע‪-‬ביין)‬
‫נרות להבדלה וכו' נתקבלו לת"ח‪.‬‬
‫מכתב מיום י"א ניסן תשכ"ג‬
‫הנרות (ההבדלה) נתקבלו‪ .‬ות"ח ת"ח‪.‬‬
‫מכתב מיום י"א ניסן תשי"ט‬
‫הנרות של שעוה נתקבלו‪ .‬ות"ח ת"ח‪.‬‬
‫מכתב מיום ימי סליחות ה'תשי"ח‬
‫מכ' כת"ר והפ"נ נתקבלו‪ .‬וכן אבוקת ההבדלה ות"ח ת"ח‪.‬‬
‫מכתב מיום ראש חודש כסלו תשכ"א‬
‫מאשר הנני קבלת ?? שמשים פנ"ח ות"ח‪.‬‬
‫מכתב מיום י"א אדר ה'תשכ"ד‬
‫מאשר הנני קבלת נר ההבדלה של שעוה‪ .‬ות"ח‪.‬‬
‫בימי חשון תשל"ח (כשכ"ק אדמו"ר היה חולה ל"ע אחרי התקפת‬
‫לב בשמיני עצרת ש"ז) להרה"ח ר' יוסף אליוביץ‬
‫המכ' והדו"ח – וכן הנ"ח – נתקבלו ות"ח על הבשו"ט אשר בהם‪.‬‬
‫מכתב מיום ימי סליחות ה'תשמ"ב להנ"ל ר' יוסף‬
‫נתעכב המשלוח ובנתים נתקבלו הנרות שעוה לחנוכה‪ ,‬ות"ח ת"ח‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בשנת תשל״ד לקח הרב משה‪-‬יצחק‬
‫העכט ע״ה‪ ,‬השליח לניו הייבן‪,‬‬
‫קבוצת בחורים מ‪ 777 -‬לניו הייבן‪,‬‬
‫ושם פעלנו בהצלחה רבה מאוד‪.‬‬
‫כמובן שהיינו בחברה טובה‪ ,‬ישנו‬
‫ב׳בייסמענט׳ [=מרתף] של הרב‬
‫הכט וגם התוועדנו עימו‪ ,‬בקיצור‬
‫היה מאוד בהצלחה וגם מאוד נחמד‪.‬‬
‫הודיע‬
‫הרבי‬
‫בזאת‪-‬חנוכה‬
‫בפתאומיות שהוא יחלק דולר אחד‬
‫לכל מי שהשתתף ב׳מבצע חנוכה׳‪.‬‬
‫הרב הכט ידע זאת קצת לפני כולם‪,‬‬
‫באמצעות גיסו המזכיר הרב יהודה‬
‫שי׳ קרינסקי‪ ,‬ועקב כך הגענו מוקדם‬
‫ל‪ 777-‬וזכינו להיות הראשונים‬
‫בתור‪ .‬הרב הכט נעמד ליד חדרו של‬
‫הרבי‪ .‬ברגע שהרבי יצא ניגש הרב‬
‫הכט והחל לספר לרבי בהתלהבות‪,‬‬
‫תוך כדי שהוא מצביע עלינו‪,‬‬
‫שהבחורים עשו פעילות מצויינת‪,‬‬
‫״ממש מיט ַא מסירות‪-‬נפש״ והחל‬
‫לפאר ולרומם בהתרגשות‪( ....‬אני‬
‫הייתי הראשון בתור‪ ,‬וחשבתי‬
‫לעצמי שזה לא היה כל‪-‬כך מסירות‪-‬‬
‫נפש וכו׳‪ .‬כמובן פעלנו בהצלחה‬
‫וכו׳‪ ,‬אבל‪ )...‬הרבי עמד‪ ,‬הקשיב‬
‫וחייך מאוד ואז פנה בסגנון אבהי‬
‫מיוחד – השמור למשפחת הכט‪...‬‬
‫ואמר‪ :‬״ר׳ משה‪-‬יצחק‪ ,‬מען דַא רף‬
‫נישט מגזים זיין״ [= לא צריך‬
‫להגזים]‪....‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫מהרב נתן לעסער שהיה נותן לרבי את השמן זית זך‬
‫במכתב מכ"ח כסלו תשי"ב (אג"ק ח"ה) להר' דוד נתן לעסער כותב לו כ"ק אדמו"ר זי"ע‪:‬‬
‫בנועם קבלתי את תשורתו נרות שעוה לחנוכה‪ ,‬ונשען על מה שאמרתי לו מכבר שידוע (זח"ב קכח‪ ,‬ב) אז א מצוה‬
‫דארף א אידן קאסטען געלט‪ ,‬הנה מוסג"פ המחאה‪ ,‬און איר זאלט דאס פארניצען געזונטערהייט אויף וואס איר‬
‫ווילט אויף א גוטען אופן‪.‬‬
‫וממשיך כ"ק אדמו"ר בעניני דיומא‪.‬‬
‫(באג"ק ח"ז) מכתב מט"ז כסלו תשי"ג כותב לו‪:‬‬
‫בנועם נמסרו לי הנרות בקשר עם ימי חנוכה הבע"ל‪ ,‬ויה"ר מהשי"ת אשר ע"פ המבואר בדא"ח (יעוין זח"ב קסו‪ ,‬ב‪.‬‬
‫לקו"ת רד"ה והי' לכם לציצית (השני)) אשר נר‪ ,‬הוא בגימטריא רמ"ח מ"ע ודו"ר שבאדם‪ ,‬הנה יזכהו השי"ת להשפיע‬
‫גם בהרמ"ח שלו‪ ,‬היינו קיום המצות שיהי' הקיום מיוסד על הדו"ר‪ ,‬שאז הוא קיום אמיתי‪ ,‬וכמ"ש בתניא פ"ד‪.‬‬
‫(באג"ק ח"ח) מכתב מכ"ד כסלו תשי"ד כותב לו‪:‬‬
‫בנועם קבלתי הנרות שמשמשים לחנוכה‪ ,‬ובטח ידוע לו פתגם אדמו"ר הצ"צ קרא לשמש ויזרח אור א"ת שמש אלא‬
‫שמש‪ ,‬והרי גם השמש והירח נק' שמשים שבמרום‪.‬‬
‫‪ . .‬כדרכי מדי שנה בשנה נשען על מאמר הזהר אשר ענין של מצוה אצ"ל חנם‪ ,‬מוסג"פ המחאתי‪ ,‬און פארניצט דאס‬
‫געזונטערהייט‪.‬‬
‫(באג"ק חי"ד) מכתב מכ"ד כסלו תשי"ז כותב לו‪:‬‬
‫נתקבלו הנרות שעוה להדליק בהם נרות חנוכה‪ ,‬ות"ח ת"ח‪ .‬ויה"ר אשר כדין חנוכה הנה כאו"א בתכ"י יוסיף וילך‬
‫ויעלה בקדש עד שיגיע לחוץ‪ ,‬וביחוד ע"י הפצת המעינות חוצה‪ ,‬עד אשר לילה כיום יאיר בביאה בעגלא דידן של‬
‫משיח צדקנו שהוא משמונה* נסיכי אדם (ראה תורה אור לג‪ ,‬ד‪ .‬לד‪ ,‬ג‪).‬‬
‫בברכה לחנוכה מאיר ומוסיף והולך‪.‬‬
‫נ‪ .‬ב‪.‬‬
‫כמתאים למאמר זה"ק ח"ב קכח‪ ,‬מוסג"פ המחאה‪.‬‬
‫(באג"ק חי"ח) מכתב מר"ח כסלו תשי"ט כותב לו‪:‬‬
‫מאשר הנני בתודה קבלת נרות שעוה‪ ,‬שמשים לנרות חנוכה‪.‬‬
‫ויהי רצון שע"פ מאמר רז"ל הידוע (הובא ברמב"ן ר"פ בהעלותך) דנרות חנוכה הן הנרות הקיימות לעולם‪ ,‬ומזה‬
‫למדים רז"ל אשר הברכות‪ ,‬ברכות כהנים‪ ,‬ג"כ אינן בטלות לעולם‪( ,‬עיי"ש ברמב"ן)‪.‬‬
‫[באג"ק חי"ח במכתב מכ"ז מנ"א אליו כותב בהערת המו"ל שהיה שולח כל שנה ציצית לכ"ק אדמו"ר – ולהעיר‬
‫מכמה אגרת מכ"ק אדמו"ר שנדפסו באג"ק בנוגע למצות ציצית ע"ש]‬
‫(באג"ק חכ"ב) מכתב מט"ו כסלו תשכ"ג כותב לו‪:‬‬
‫בתודה מאשר הנני קבלת נרות חנוכה כמנהגו הטוב בכל שנה ושנה‪.‬‬
‫אשר נתקבלו בימים הסמוכים לי"ט כסלו‪ ,‬ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות‪,‬‬
‫‪8‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫והרי הצד השוה בשניהם‪ ,‬דענין פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות‪ ,‬רזין דאורייתא‪ ,‬שמן דתורה‬
‫נקודתה להפיץ המעינות ולהאיר ועד שיאירו גם ברשות הרבים וכדוגמת דרז"ל על בית המקדש שהיו חלוני שקופים‬
‫אטומים דוקא‪ ,‬ונשתלשל בנרות חנוכה שצריכה להיות הדלקה על פתח ביתו מבחוץ דוקא‪. . .‬‬
‫נ‪ .‬ב ‪.‬כדברי ומיוסד ע"פ דברי הזהר מצו"פ המחאתי בקשר לנר חנוכה‪.‬‬
‫שמן זית לרבי לחג החנוכה‬
‫בשנת תשכ״ט קנתה משפחת ציפל באיטליה שטח אדיר ממדים ליד הים‪ ,‬לצורך בנייה ומכירה‪ .‬הרבי היה מעורב‬
‫מאוד בכל תהליך הקנייה ואף אצל להם מברכותיו להצלחת העסק‪ .‬ב׳יחידות׳ של אחד מבני במשפחה גילה הרבי‬
‫בקיאות טופוגרפית בכל הנוגע לשטח המדובר‪ .‬מאוחר יותר נשתלו בשטח זה עצי זית שמפירותיהם הופק שמן‬
‫זית אשר נשלח אל הרבי כל שנה לקראת חנוכה‪ ,‬לקיים את דרשת רז״ל על המילים ״משמני הארץ ‪ -‬זו איטליה של‬
‫יוון״‪.‬‬
‫בשנת תשל״ב החליטו האחים ציפל להעניק ‪ 7%‬מהשטח ההוא לרבי (כלומר‪ ,‬לפעילות חב״ד)‪ .‬הרבי הודה להם‬
‫על המעשה במכתב במיוחד שבו הוסיף להשפיע להם ברכות להצלחה‪.‬‬
‫(מתוך תשורה בצלאל ורחל לאופער)‬
‫‪7‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫ב"ה‪ ,‬ערב חנוכה‪ ,‬ה'תשל"ב‬
‫ברוקלין‪ ,‬נ‪.‬י‪.‬‬
‫הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ‬
‫מו"ה שלמה יוסף שי' ציפל‬
‫שלום וברכה!‬
‫ת"ח בעד שימת לבבו במשלוח השמן זית‪.‬‬
‫ויהי רצון אשר כהוראת ימי חנוכה הבאים לקראתינו לטובה‪ ,‬שמצותם העיקרית היא מצות הדלקת נר חנוכה ובאופן‬
‫דמוסיף והולך מוסיף ואור‪ ,‬יוסיף כל אחד ואחד מאתנו בהפצת נר מצוה ותורה אור בכל ג' הנקודות דמצות נר‬
‫חנוכה‪:‬‬
‫משתשקע החמה –היינו שלא להתפעל כי החושך יכסה ארץ‪ ,‬ואדרבה‪,‬‬
‫על פתח ביתו מבחוץ –היינו להאיר ולקרב גם אלה שעדיין עומדים בחוץ‪,‬‬
‫מוסיף והולך בנר ואור מיום ליום‪.‬‬
‫והרי זה צנור וכלי לקבלת ברכות ה' באופן דמוסיף והולך‪ ,‬הן בעניניו הפרטיים והן בעניניו הכלליים‪ ,‬שאצל יהודי‬
‫בכלל ואצל עסקן ציבורי בפרט‪ ,‬עולים בד בבד‪.‬‬
‫בברכה לימי חנוכה מאירים ולבשורות טובות בכל האמור‪.‬‬
‫יומנים מהקביעות‬
‫כסלו תשכ"ז‬
‫יום ד' כ"ד כסלו‪:‬‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬בערך בשעה ‪ ,21‬נכנס למנחה ‪ .7:27‬הדליק ר' זלמן דוכמאן המנורה ושרו הנרות הללו‪,‬‬
‫ואד"ש הביט כל הזמן על הנרות ושרו‪ ,‬ובסוף על נפלאותיך קצת נענע עם ראשו‪ .‬ובשעה ‪ 5:44‬עשרים רגעים אחרי‬
‫השקיעה נסע להדליק החנוכי' וחזר ‪ ,6:26‬נכנס למעריב‪ .‬בשעה ‪ 27:77‬נכנס חדקוב והי' כשעה‪ ,‬ואח"כ הי' אד"ש‬
‫בחדרו כעוד שעה (נדמה לי שמתכונן להוציא מאמר)‪ .‬ואח"כ נכנס עוה"פ חדקוב‪ ,‬ובשעה ‪ 21:57‬נסע הביתה עם‬
‫חדקוב‪ .‬הרבנית נסעה לפני זה לבד‪ .‬ר' שלום מרוזוב התוועד‪ ,‬וזלמן גורארי' אמר מאמר מפני שאד"ש אמר לו‪ ,‬ור'‬
‫שלום בער אלפרוביץ התוועד והי' שמח והי' שיכור קצת‪ ,‬המאמר שאמר רז"ג הי' ת"ר נר חנוכה‪.‬‬
‫יום ה' כ"ה כסלו‪:‬‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬שעה ‪ ,27:74‬נכנס לקריה"ת ‪ .27:24‬למרדכי קלמנסון נולד בת‪ .‬למנחה נכנס ‪ ,7:27‬לא שרו‬
‫בהדלקת נרות‪ .‬נסע הביתה הערב ‪ ,5:47‬חזר ‪ .6:27‬נסע הביתה הלילה ‪.22:17‬‬
‫יום ו' כ"ו כסלו‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫״בחג החנוכה צריך לעורר‪ ,‬שבכל‬
‫מקום ומקום בו גרים יהודים ידליקו‬
‫נרות חנוכה‪ ,‬הן במקום מרכזי‪,‬‬
‫ב״פרסומי ניסא״‪ ,‬והן בביתו של כל‬
‫אחד מישראל‪ ,‬על כל פנים חנוכייה‬
‫אחת לכל הבית‪ .‬והיה זה דבר נכון‬
‫גם שכל ילד ידליק חנוכייה משלו‪.‬‬
‫ובאם פוגשים במי שאין לו חנוכייה‪,‬‬
‫יש להעניק לו חנוכייה‪ .‬ובזה נכלל‬
‫גם התוכן הפנימי של הדלקת נר‬
‫חנוכה ‪ -‬להאיר את נפשו וביתו של‬
‫כל אחד מישראל ב״נר מצווה ותורה‬
‫אור״‪ ,‬עד ל״שמן שבתורה״‪ ,‬רזין‬
‫דרזין שבתורה‪ ,‬ולהאיר גם ב׳חוץ׳‪,‬‬
‫על‪-‬ידי שמעמיד ׳פנס׳ ברשות‬
‫הרבים‪ ,‬ובדרך ממילא מתקבצים בני‬
‫רשות הרבים למקור האור״‪.‬‬
‫(י"ט כסלו תשל"ד)‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬שעה ‪ ,27:27‬נכנס לקריה"ת ‪ .27:17‬למנחה יצא‬
‫שעה ‪ ,7:74‬נסע הביתה להדליק נר חנוכה ‪ .7:14‬היום יצא המאמר פדה‬
‫בשלום עזר"ת‪ ,‬וגם יצא האור התורה על וישלח‪-‬ויחי‪ .‬חזר מביתו הערב‬
‫ברגל ‪ ,7:74‬נכנס למנחה עמד במקומו כחול ולבש מעיל של שבת‪ .‬ירד‬
‫למעריב ‪ ,4:24‬הלך הביתה הערב הלילה ‪.5:74‬‬
‫יום ש"ק כ"ז כסלו‪:‬‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬שעה ‪ ,5:27‬ירד לתהילים ‪ ,5:77‬גמר תהילים‬
‫לפני החזן והשען על הסטענדאר‪ ,‬ושם ידו על פניו והתפלל ואמר קרבנות‪.‬‬
‫ירד להתפילה ‪ ,27:74‬מיד שבא כבר אחז באיזהו מקומן‪ ,‬ולפני הודו הביט‬
‫בתניא כמה רגעים‪ ,‬ואח"ז הביט בחומש משך זמן‪ ,‬ואח"כ התחיל‬
‫להתפלל‪ .‬נדמה שלפני למנצח הביט בחומש‪ ,‬ואח"כ התפלל עד ברכו וכל‬
‫כמה זמן הביט בחומש‪ ,‬וכך כל התפילה ולא הביט עוד בתניא‪ .‬נגמר‬
‫התפילה ‪ ,21:57‬ובשעה ‪ 2:77‬ירד להתוועדות‪ .‬עשה קידוש‪ ,‬כנראה‬
‫שהודיע ברגע אחרון שרוצה לעשות כי לא הכינו‪ ,‬ואח"כ שרו‪ .‬התחיל מיד‬
‫לסובב המטפחת ואמר מאמר בתור שיחה‪ ,‬ואח"כ דיבר עוד שיחה ואח"כ‬
‫התחיל לדבר על החומש ורש"י‪.‬‬
‫והתחיל לדבר על הפסוק מא‪-‬מג ויקראו לפני אברך כתרגומו דין אבא‬
‫לעלמא ושאל למה רש"י מביא שהי' רך בשנים הלא הי' כבר בן שלשים‪,‬‬
‫וכל הענין מביא רש"י וגם שכתוב שהם לא הכירוהו מביא רש"י שעוד לא הי' חתימת זקן‪ ,‬ושאל איך הוא הכיר אותם‬
‫הלא גם לבני השפחות הי' בן גילו וגם עוד לא לבש זקן וגם קשה להגיד שלהן הי' וליוסף לא הי'‪ ,‬ע"ז אמר אד"ש‬
‫שרצה לדבר לשפיץ חב"ד‪ ,‬ותירץ אלו הם לא הביטו בפניו מפני שהוא הי' מלך ואמר שלשפיץ חב"ד הם מסתכלים‬
‫ע"ז שאומרים (שהוא נשיא)‪ ,‬ולא מביטים על הס"ת ולא בהגבהה‪ ,‬ולא בברכת כהנים על החזן‪ ,‬ורק מביטים עליו וגם‬
‫מפהקים בפניו‪ ,‬ואם ח"ו יוריד עיניו אז כבר לא יהי' מקושר! וחושבים על משהו אחר ומפהקים בפניו שזה בכלל לא‬
‫דרך ארץ‪ ,‬ואמר שיש כאלו שלא מסתכלים שאומרים שהוא לא נשיא! ודיבר בארוכה והי' שמח‪.‬‬
‫נגמר ההתוועדות ‪ ,7:57‬כשיצא ניגון ואני אבטח בך‪ ,‬אחרי מנחה גם התחיל ואני אבטח בך‪ .‬הפעם ישב במנחה דלא‬
‫כהזמן האחרון‪ .‬חזר מביתו שעה ‪ ,4:24‬נכנס למעריב ‪ .4:14‬קיבלתי מהבית‪ ,‬נסע הביתה שעה ‪.6‬‬
‫יום א' כ"ח כסלו‪:‬‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬שעה ‪ ,27:74‬נכנס לקריה"ת ‪ .27:17‬קיבל עלי'‪ .‬למנחה נכנס ‪ ,7:27‬שרו בהדלקת נרות‬
‫וקצת נענע עם ראשו‪ ,‬נסע הביתה הערב להדליק נר חנוכה שעה ‪ .5:44‬חזר מביתו ‪ ,6:24‬נסע עם הרבנית אחרי‬
‫מעריב ואח"כ חזר‪ ,‬ובשעה ‪ 27:44‬נסע הביתה עם הרבנית‪.‬‬
‫יום ב' כ"ט כסלו‪:‬‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬שעה ‪ ,27:74‬ואח"כ נכנס לקריה"ת ‪ .27:27‬קיבל עלי'‪ .‬נסע למקוה ‪ ,27:74‬חזר מהמקוה‬
‫‪ .22:27‬נסע לאוהל ‪ ,21:44‬חזר מהאוהל ‪ .5:74‬נכנס למנחה שעה ‪ ,4‬כבר הי' כחצי שעה אחרי השקיעה‪ ,‬ובשעה‬
‫‪ 4:14‬נכנס למעריב‪ .‬נסע הביתה ‪ 4:57‬ולא חזר הלילה‪.‬‬
‫יום ג' ר"ח טבת‪:‬‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬שעה ‪ ,27:74‬נכנס לקריה"ת ‪ ,27:17‬שלישי קיבל ר' אפרים וואלף‪ .‬בלילה קיבל מאור‪ .‬בשעה‬
‫‪ 7:47‬התחילה היחידות‪ .‬נכנס קאזאנובסקי והי' כעשרים וחמשה דקות‪ ,‬ואח"כ נכנס אפרים וואלף עם אשתו והי'‬
‫כרבע שעה‪ ,‬ואח"כ נכנס לרגע מאיר והודיעו לו ברגע אחרון שיכנס‪ .‬נכנס למנחה (אד"ש) שעה ‪ ,7:54‬אחרי מנחה‬
‫נכנס חדקוב ואחרי זה נכנס ניסן מינדל‪ .‬בשעה ‪ 4‬נסע הביתה להדליק נר חנוכה‪ ,‬כבר הי' יותר מחצי שעה אחרי‬
‫השקיעה‪ ,‬חזר ‪ .6:14‬נכנס למעריב ‪ .6:57‬בשעה ‪ 27:44‬נסע הביתה עם הרבנית‪ .‬ר' שלום מארוזוב התוועד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫יום ד' בדר"ח טבת‪:‬‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬שעה ‪ ,27:74‬נכנס לקריה"ת ‪ .27:74‬למנחה נכנס ‪ ,7:25‬שרו בהדלקת נרות ואד"ש נענע‬
‫קצת עם ראשו‪ .‬נסע הביתה להדליק נר חנוכה שעה ‪ 4‬עם הרבנית‪ ,‬וחזר ‪ .6:17‬למעריב נכנס ‪ .6:57‬בשעה ‪27:47‬‬
‫נכנס חדקוב והי' כחצי שעה ואח"כ נכנס עוה"פ ונסע הביתה עם יודל בשעה ‪ .22:57‬היום נסע קאזאנובסקי לארץ‬
‫ישראל‪ ,‬ר' דד ראסקין התוועד הלילה‪.‬‬
‫יום ה' ב' טבת זאת חנוכה‪:‬‬
‫הבקר בא אד"ש ל ‪ 777‬שעה ‪ ,27:74‬נכנס לקריה"ת ‪ ,27:27‬בירך ברכת הגומל אחיו של יודל קרינסקי‪ .‬נכנס למנחה‬
‫‪ ,7:25‬נסע הביתה ‪ ,5:47‬וחזר ‪ .6:27‬נכנס למעריב ‪ .6:57‬בשעה ‪ 7:77‬נכנסה ההנהלה והיתה שם כחצי שעה‪,‬‬
‫בשעה ‪ 22‬נכנס חדקוב והי' כעשרים רגעים‪ ,‬ובשעה ‪ 22:17‬נסע הביתה עם קרינסקי‪.‬‬
‫(ר' יוסף ישראל סוסובר)‬
‫יומן משנת תשל״ד‬
‫כ״ב כסלו‪:‬‬
‫מסרו דו״ח לכ״ק אד״ש בקשר לפעילות אודות ״מבצע חנוכה״‪ ,‬והודיעו‬
‫לכ״ק אד״ש ג״כ אודות יהודי אחד בעל ביח״ר שעובד עבור הצבא‪,‬‬
‫ובקשו ממנו אנ״ש שיעשה חנוכיות‪ ,‬בשביל מבצע חנוכה (כי הי׳ מחסור‬
‫חמור‪ ,‬והי׳ קשה להשיג חנוכיות‪ ,‬ולכן בקשו מהנ״ל שישתדל בזה)‪,‬‬
‫וקיבל ע״ע לעבוד כמה ימים‪ ,‬רק לעשות חנוכיות עבור מבצע גדול זה‪.‬‬
‫ונתקבל מענה מאת כ״ק אד״ש כדלהלן‪ ,‬בנוגע ליהודי הנ״ל כ״ק אד״ש‬
‫ענה‪ :‬ויאיר מזלו‪ ,‬ודבני ביתו שי׳‪ ,‬כמו שע״י יאירו ריבוי בתי ישראל‪.‬‬
‫ובנוגע להדו״ח ענה כ״ק אד״ש‪ :‬תודה רבה על בשורות טובות‪ ,‬ואשרי‬
‫חלקו וחלק כל אחד ואחת מהמתעסקים‪ ,‬וכל כיוצה בזה‪ ,‬ובמיוחד בימי‬
‫חנוכה‪ ,‬המאירים בבית‪ ,‬ובחוץ‪ ,‬והמאיר הוא מלמעלה כביכול מה׳‪,‬‬
‫כמ״ש והוי׳ יגי׳ וגו׳‪ ,‬כמו שנת׳ בתורה אור‪ ,‬ובשערי אורה‪ ,‬ובאור‬
‫התורה‪.‬‬
‫על שני קטעים אלו שהיו כתובים בהדו״ח‪ ,‬ציין כ״ק אד״ש קו‪ :‬״ליהודים‬
‫בכל העולם‪ ...‬שיכול לעשות סכום הנ״ל״‪ .‬והוסיף עי״ז‪ :‬ויותר‪.‬‬
‫באותו יום כשהלך כ״ק אד״ש לביתו‪ ,‬עמד בפרוזדור של ‪ 777‬הרב‬
‫שלמה קונין (שליח כ״ק אד״ש בקליפורני׳)‪ .‬כ״ק אד״ש שאלו‪ :‬״מה עשה‬
‫בנוגע למבצע חנוכה?״‪ ,‬ואמר שלוקח עמו לשם כ‪ 477-‬חנוכיות‪ ,‬וצריך‬
‫להגיע לו עוד ‪ ,477‬ושאלו כ״ק אד״ש‪ :‬״האם יספיק הסכום הזה עבור‬
‫כל קליפורני׳?״‪ ,‬ואמר שישלחו עוד בדואר‪.‬‬
‫ושאל כ״ק אד״ש‪ :‬״ומה בנוגע לטכסס?״ ולא ענה מיד (מסתמא היות‬
‫שלא שייך אליו)‪ ,‬ושאל כ״ק אד״ש‪ :‬״מי השליח שם?״ וענה‪ :‬הרב שמעון‬
‫לזרוב‪ .‬כ״ק אד״ש אמר (בחיוך)‪ :‬״הרי זה ה״סטייט״ (מדינה) הגדול‬
‫ביותר‪ ,‬ובמקום הזה הולכים במגבעות גדולות‪ ,‬און זיי האבן גרויסע‬
‫קעפ‪ ,‬ממילא זאל מען מפרסם זיין וואס מערער‪=( ...‬הרי זה המדינה‬
‫הכי גדולה‪ ,‬ובמקום הזה הולכים במגבעות גדולות‪ ,‬ויש להם ראשים‬
‫גדולים‪ ,‬ממילא צריכים לפרסם מה שיותר)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫״‪...‬במקביל יש לפעול בחנוכה עם‬
‫ה׳נטורי קרתא׳ ‪ -‬אנשי הצבא‪ ,‬שהינם‬
‫השלוחים של כלל ישראל שזכו להגן‬
‫בגופם ובנפשם על יהודים‪ ,‬וצריך‬
‫לוודא שבכל מוצב תהיה חנוכייה‪.‬‬
‫ויסדרו גם שבכל יום ידליק חייל אחר‪,‬‬
‫וכך יזכו שמונה יהודים בהדלקת נר‬
‫חנוכה‪ ...‬מי שתהיה לו הזכות לחלק‬
‫לחיילים ׳דמי חנוכה׳ יאמר לפניהם‬
‫דבר תורה‪ ,‬ויהיה זה בבחינת ״כל‬
‫המלמד את בן חבירו תורה כאילו‬
‫ילדו״‪ ,‬ויוכל לקיים את מנהג ישראל‬
‫של חלוקת ״דמי חנוכה״ לילדים‪ .‬כמו‪-‬‬
‫כן היה כדאי שחייל אחד יאמר לשני‬
‫דבר תורה‪ ,‬כך שגם הוא יוכל לקיים‬
‫את מנהג נתינת דמי חנוכה‪ .‬וכן צריך‬
‫לוודא שהחיילים יתנו צדקה מדמי‬
‫חנוכה‪ .‬ועל דרך זה בנוגע לתורה‬
‫ותפילה‪ ,‬יתנו לכל אחד מהחיילים‬
‫סידור‪ ,‬שזהו עניין התפילה‪ ,‬וגם‬
‫תהילים שזהו עניין התורה‪ .‬ויניחו את‬
‫הסידור והתהלים במקום גלוי‪ ,‬כך‬
‫כשיצטרך מישהו מהם לסידור‬
‫ותהילים‪ ,‬יהיו הללו ברשותו מן‬
‫המוכן״‪.‬‬
‫(י"ט כסלו תשל"ד)‬
‫קובץ חנוכה‬
‫כ״ק אד״ש שאלו‪ :‬״האם עשה כבר משהו היום בנידון?״ ואמר שחילק נרות חנוכה אבל בלי חנוכיות‪ ,‬ואמר לתלמידים‬
‫שידליקו זה בתוך צלחת‪ .‬וכ״ק אד״ש אמר (בחיוך)‪ :‬״הם הלא ילכלכו את הצלחות והוריהם יתרגזו על זה‪.‬‬
‫כ״ק אד״ש אמר בסוף‪ :‬שטוב ששולחים ע״י הדואר‪ ,‬מפני שיהי׳ ״פרסומי ניסא״‪ .‬גם אצל עובדי הדואר‪ ...‬וסים בברכה‪.‬‬
‫(מיומנו של ה‪.‬ב‪.‬ר‪ - .‬קטע ממנו הודפס ב״שיחות קודש‪-‬תשל״ד)‬
‫יומן משנת תשד"מ‬
‫בשנת תשל״ד נפל דבר‪,‬‬
‫לאחר שנים רבות בהם לא‬
‫התקיימו חלוקות נודע כי‬
‫הרבי יחלק דמי חנוכה לאלו‬
‫אשר פעלו ב׳מבצע חנוכה׳‪,‬‬
‫שפרץ בהוראת הרבי באותה‬
‫שנה ב׳שטורעם׳ ובקול רעש‬
‫גדול‪ .‬מי שחפץ בקבלת‬
‫נצרך‬
‫החנוכה‬
‫מעות‬
‫להצטייד באישור מיוחד‬
‫בכתב מהרה״ח ר׳ דוד שי׳‬
‫צא״ח‬
‫יו״ר‬
‫ראסקין‬
‫המרכזית‪ ,‬שאכן השתתף‬
‫במבצע חנוכה‪ .‬החלוקה‬
‫נערכה ב׳זאת חנוכה׳ בפתח‬
‫חדרו של הרבי‪ .‬הרבי נתן‬
‫לכל אחד ואחד שטר של‬
‫דולר ואיחל ״א פריילעכן‬
‫חנוכה״‪ .‬הרבי הקפיד שרק‬
‫מי שיצא למבצעים יקבל‬
‫דולר‪ ,‬ואף חברי המזכירות‬
‫שחפצו בקבלת הדולר נזקקו‬
‫לאישור בכתב שיצאו‬
‫למבצעים‪.‬‬
‫יום ד'‪,‬כ"ד כסלו‪,‬ערב חנוכה‬
‫תפילת מנחה התקיימה בביהכנ"ס הגדול בהשתתפות קהל גדול יחסית שכלל‬
‫ילדים רבים‪ .‬כשנכנס הרבי לביהכנ"ס שר הקהל ובדרכו עודד הרבי את השירה‬
‫בידו הק'‪.‬עם בוא הרבי למקומו השתרר שקט והתפללו תפלת מנחה‪.‬‬
‫בעת הדלקת הנרות ושירת "הנרות הללו" הביט הרבי במבט רציני למדי‪,‬על‬
‫המנורה‪ ,‬ורק עם הסיום הניף ידו הק' להגברת השירה ומיד הסתובב‬
‫לאמירת"עלינו לשבח"‪ .‬הילדים שרו את הפסוקים "אל תירא" ו"עוצו עצה"‬
‫והרבי עודד את השירה בתנועת ידו המכה קלות על ה"עמוד"(ה"סטענדר")‪.‬‬
‫כשפנה הרבי לצאת מביהכנ"ס התחיל לנגן "שיבנה ביהמ"ק"‪.‬‬
‫זמן מה אח"כ נסע הרבי וחזר לאחר זמן‪.‬‬
‫כשיצא הרבי לתפלת ערבית מסר לו מישהוא מעטפה והרבי הכניסה בסוף‬
‫הסידור‪.‬‬
‫יום ו׳‪ ,‬כ״ו כסלו‬
‫תפלת מנחה והדלקת נרות חנוכה נערכו בשעה ‪ ,7:24‬בביהכנ״ס הגדול‪,‬‬
‫כביומיים הקודמים‪ .‬מיד לאחר התפלה נסע הרבי לביתו וחזר כעבור זמן קצר‪.‬‬
‫ש״ק פ׳ מקץ‪ ,‬שבת חנוכה‪ ,‬מבה״ח טבת‬
‫בשיחה הראשונה‪ ,‬ביאר הרבי את תוכן מצות נר חנוכה ברוחניות‪ .‬הדלקת נר‬
‫חנוכה על פתח ביתו מבחוץ ‪ -‬כדי להאיר את החוץ‪ ,‬ופעולתו ‪ -‬״עד דכליא ריגלא‬
‫דתרמודאי״‪ ,‬עד שתתבטל המציאות של תרמודאי ‪ -‬אותיות מורדת‪ .‬ההוראה‬
‫היתה שיש להאיר את החוץ בנר מצוה ותורה אור ולפעול על המסתובבים ברה״ר‬
‫(טורי דפרודא) שיפסיקו להיות מונחים ב״הו‪-‬הא״ דרה״ר ויחזרו למקומם האמיתי‬
‫‪ -‬רה״י (יחידו של עולם)‪.‬‬
‫לא די בהדלקת נר חנוכה בבית‪ ,‬כך שהענין יהי׳ נפעל ממילא‪ ,‬כי הרבי נשיא דורנו תבע לצאת לרה״ר בפועל ולפעול‬
‫על יהודים כנ״ל‪.‬‬
‫הרבי המשיך בשיחה השני׳‪ ,‬וקישר זאת לקריאת התורה ביום ג׳ דחנוכה ״נשיא לבני זבולון״‪ ,‬שענינו ‪ -‬עיסוק ובירור‬
‫עניני העולם‪ ,‬וזה הקשר לנר חנוכה שענינו ‪ -‬להאיר את החוץ‪ .‬מובן ופשוט שהכוונה ליהודי שעוסק במסחר בלית‬
‫ברירה כדי לפרנס את בני ביתו ולתת צדקה וכל רגע פנוי מקדיש הוא לתורה‪ ,‬ולא לזה המונח לגמרי בכל ישותו‬
‫ב״עסק״ ‪ -‬וחושב כיצד יסובב ויערים על כולם‪...‬‬
‫השיחה השלישית‪ ,‬היתה המשך לביאור בי״ט כסלו אודות הכלל ״מסיימים בטוב״ ‪ -‬כפי שהוא בסיום י״ד ספרי‬
‫הרמב״ם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫בהמשך הזכיר הרבי שיש הטוענים על כך שמדברים בלהט ובריבוי עצום אודות משיח צדקנו‪ .‬ישנו מכתב של‬
‫ה״מונקאטשער״‪ ,‬שהי׳ מקובל בכל החוגים כגדול בישראל ובין הלוחמים נגד ה״ציונות״ ובו הוא כותב שצריכים מס״נ‬
‫בשביל שיבוא משיח צדקנו ע״ד המס״נ על ג׳ הענינים שעליהם נא׳ ״יהרג ואל יעבור״ וזוהי המלחמה האמיתית נגד‬
‫ה״ציונות״‪ .‬והרבי המשיך‪ :‬אם מתיימרים להלחם ב״ציונות״ ‪ -‬הרי הדרך לכך היא ע״י מס״נ להביא את משיח צדקנו!‬
‫מאמר (כעין שיחה) ד״ה ״תנו רבנן נר חנוכה כו׳״‪.‬‬
‫בתחילת השיחה הבאה אמר הרבי שיש להשלים את הביאורים ברש״י ובלקולוי״צ מן השבת הקודמת‪ .‬הרבי אמר‬
‫כי חשב שיתייגעו למצוא את ביאור הדברים ויפרסמו זאת בקובצים ובפועל ‪ -‬לא נתפרסמה בהם אפילו תשובה אחת‪.‬‬
‫והרבי המשיך‪ :‬יושבים בהתוועדיות שעות על גבי שעות ומדברים ל״אודנין דלא שמעין‪...‬״‪.‬‬
‫נתינת מעות חנוכה‪ ..‬להוסיף‬
‫בזה הן בכמות הנתינה והן‬
‫בימים שבהם נותנים מעות‬
‫חנוכה שבנוסף לימים‬
‫הרגילים בזה (כל חד וחד‬
‫לפי מנהגו) יוסיפו ליתן‬
‫בעוד ימים וכל המקדים ה״ז‬
‫משובח‪ .‬ולהסביר ולהדגיש‬
‫לילדים שהמעות ניתנים‬
‫ברשותם ונעשים שלהם‬
‫ע״מ לעשות בהם מה שלבם‪,‬‬
‫לב יהודי‪ ,‬חפץ‪ .‬ובודאי יתנו‬
‫מעצמם חלק לצדקה‪.‬‬
‫ובמיוחד כ״ז עי״ז שכל‬
‫משפחה יתאספו בימי‬
‫חנוכה‪ ..‬ולחלק גם שם מעות‬
‫חנוכה‪ ..‬כדאי שיעשו כן גם‬
‫בבתי ספר ובכל מקום של‬
‫משרה ועבודה‪.‬‬
‫)וישב תשמ״ט(‬
‫מתעוררת השאלה ״למה זה אנוכי״? למה להטריח ציבור לשבת בצפיפות שעות‬
‫ע״ל גבי שעות כאשר הדברים אינם מענינים אותו כלל‪ ?...‬הרבי סיפר ששמע‬
‫מהרבי הקודם‪ ,‬על מקרה שאירע באיטליה‪ ,‬שהיתה בימים ההם מדינה לא‬
‫מפותחת במיוחד‪ .‬פעם אירע שלאחר כל ההכנות של ה״קטר״ השריקות‬
‫והצפצופים וכו׳ התחיל הקטר לנסוע לדרכו בהשאירו אחריו את הקרונות‪ ,‬מפני‬
‫ששכחו לחברם לקטר‪ ...‬כלומר‪ ,‬קיימת מציאות שה״קטר״ נמצא בפ״ע‪,‬‬
‫ה״קרונות״ הם בפ״ע‪ ,‬ואטלי׳ היא בפ״ע! (כאשר המצב הוא באופן האמור יכול‬
‫ה״קטר״ לצפצף ולשרוק בחדרו וה״קרונות״ ישארו בפני עצמם‪.)!...‬‬
‫אח״כ שאל את השאלות בפרש״י (מא‪ ,‬לב) ובהערות על הזוהר הקשור גם לקטע‬
‫מהזוהר שהובא בשבת הקודמת‪ .‬הסביר והוסיף בשאלה ברש״י משבוע שעבר‪.‬‬
‫בהמשך הזכיר את ההצעה להוסיף בתפלה את הפסוקים ״הריני מקבל״ ו״אך‬
‫צדיקים״ בתחי לתה ובסיומה והדבר יסייע לביטול המצב ד״מלכויות מתגרות זו‬
‫בזו״‪.‬‬
‫בהקשר לכך אמר הרבי כי בדרכי הטבע‪ ,‬צריכה להיות עמידה בתוקף בענינים‬
‫הקשורים לבטחון בנ״י‪ .‬הרבי הסביר באריכות כיצד ראו במוחש פעם אחר פעם‬
‫את התוצאה שהביאו הוויתורים בעניני בטחון ולמרות זאת ‪ -‬חוזרים וממשיכים‬
‫להתנהג באותה שיטה‪ .‬הרבי הזכיר את חוזה השלום האומלל שהיה כרוך‬
‫בהחזרת עניני בטחון הכרחיים ‪ -‬תמורת פיסת נייר; פירוק ישובי חבל ימית ‪ -‬בניגוד‬
‫להבטחות מפורשות שניתנו להם; מלחמת ״שלום הגליל״ בה התחילו בפעולה‬
‫והפסיקו באמצע ונשארו במצב של ״פוסח על שתי הסעיפים״; הקמת ״ועדת חקירה״ בקשר למאורעות במחנות‬
‫הפליטים‪ ,‬הנובעת מרגשי נחיתות כלפי הגויים‪ .‬הרבי אמר כי בהקשר לכך יש לימוד מימי חנוכה ‪ -‬שבנ״י נצחו בזכות‬
‫התוקף ד״גאון יעקב״ מבלי להתפעל מהלחץ של היוונים‪ ,‬ביחד עם ה״מתייוונים״ שהתרפסו בפניהם‪.‬‬
‫בשיחה האחורנה‪ ,‬ביאר את הרש״י בפ׳ ״וישב״ ובפ׳ ״מקץ״ וכן בזוהר‪.‬‬
‫בסיום‪ ,‬הודה הרבי לאלו שעסקו בפרסום ההצעה בנוגע לאמירת ב׳ הפסוקים עי״ז שהדפיסו זאת בעיתון ובאופן‬
‫שיוכלו לגזור ולהדביק זאת בסידור‪.‬‬
‫עם סיום השיחה קרא הרבי לרב דוד רסקין‪ ,‬ומזג לו ״לחיים״ והורה לערוך התוועדות מיוחדת על כך‪ .‬הרבי שאל‬
‫אותו מי היו המסייעים (בפירסום הדבר) והוא הראה על ר׳ גרשון יעקבסאן (עורך ה״אלגמיינער ז׳ורנאל״)‪ .‬גם הוא‬
‫ניגש אל הרבי וקיבל ״לחיים״‪ .‬אח״כ פנה הרבי‪ ,‬בחיוך רחב‪ ,‬אל הרב רסקין ואמר לו ״צו אפטאהן דיר וועל איך געבן‬
‫די משקה צו אים״ (‪ -‬להר׳ יעקבסאן)‪.‬‬
‫ההתוועדות הסתיימה בשעה ‪ 4:54‬בערך‪ ,‬התפלל תפילת מנחה‪ ,‬ולאחרי׳ ביקש הרבי לשאול את הרב האם אפשר‬
‫להתפלל ערבית מיד ומשהשיב בחיוב‪ ,‬התפללו ערבית והדליקו נר רביעי של חנוכה (השמש טעה והחל להדליק‬
‫מימין לשמאל‪ ,‬נשמעו לעברו קריאות מבין הקהל והרבי הביט על כך בחיוך עד שהשמש הבין במה מדובר והדליק‬
‫כראוי‪.)...‬‬
‫‪12‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫יום א׳‪ ,‬כ״ח כסלו‪ ,‬הדלקת נר חמישי‬
‫יש להשתדל שבכל מקום ומקום שדרים‬
‫יהודים ידליקו נרות חנוכה הן במקום‬
‫מרכזי באופן ד״פרסומי ניסא״ והן בביתו‬
‫של כאו״א מישראל‪ ,‬ומה טוב להכריז שלא‬
‫יוצאים י״ח בהדלקה הפומבית אלא כאו״א‬
‫צריך להדליק נרות חנוכה בביתו‪.‬‬
‫ובזה נכלל גם התוכן הפנימי דהדלקת נ״ח‬
‫להאיר את נפשו וביתו של כאו״א מישראל‬
‫בנר מצוה ותו״א‪.‬‬
‫‪ ..‬ומובן שכל האמור שייך (לא רק לאנשים‬
‫אלא) גם לנשים‪ ..‬הן בנוגע למבצע חנוכה‬
‫כפשוטו והן בנוגע לתוכן הפנימי שבזה‬
‫להאיר בכל מקום ע״י נר מצוה ותו״א כפי‬
‫שרואים במוחש שכח השפעתן של נשי‬
‫ישראל בכו״כ ענינים גדול יותר מכל‬
‫ההשפעה דאנשים‪.‬‬
‫(וישב תשמ״ז מוגה תו״מ עמ׳‪)89‬‬
‫בסיום שירת ״הנרות הללו״ במילים ״על נסיך ועל נפלאותיך‪...‬״‪,‬‬
‫עודד הרבי את השירה‪ ,‬בידו הק׳‪ ,‬כמה פעמים‪.‬‬
‫עם שובו של הרבי לחדרו נכנס אליו מר יהודה אלינסון (ממנהיגי‬
‫ה״מזרחי״)‪ ,‬ושהה שם דקות ספורות‪.‬‬
‫יום ב׳‪ ,‬כ״ט כסלו‬
‫אחה״צ נסע הרבי ל״אוהל״ וחזר בשעה ‪( 6:77‬בערך)‪ .‬לאחר כ‪27-‬‬
‫דקות ירד לביהכנ״ס לתפלת מנחה והדלקת הנרות‪ .‬לאחר סיום‬
‫התפלה נשאר הרבי במקומו והתפללו מיד תפילת ערבית‪.‬‬
‫היום הורה הרבי ל״מפקדת ׳צבאות ה׳״ להכין (לקראת הכינוס‬
‫מחר) מדבקות של הפסוקים ״הרני מקבל‪...‬״ ו״אך צדיקים‪...‬״ עם‬
‫תרגום אנגלי‪ .‬הרבי הורה שהאותיות בלה״ק יהיו בצבע שונה מאלו‬
‫הלועזיות וכן שעל המדבקה יהי׳ מודפס סמל ״צבאות ה׳״ ומקום‬
‫פנוי לרשום את שם הילד וכתובתו‪.‬‬
‫יום ג' אדר"ח טבת‬
‫אחר ההצהריים נערך בביהכנ"ס הגדול כינוס "צבאות ה' "‬
‫בכינוס חולקו לילדים המדבקות של ההוספה בתפלה(‪-‬ראה לעיל אתמול)‪.‬‬
‫ב‪ 7:24-‬נכנס הרבי לביהכנ"ס בו התכנסו הילדים לתפלת מנחה‪ .‬לפני התחלת אמרו הילדים ביחד "הריני מקבל‬
‫עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך"(השמועה אומרת כי היתה הוראה מיוחדת על כך ) לאחר התפלה‬
‫והדלקת נרות חנוכה אמרו הילדים את י"ב פסוקים‪.‬‬
‫בסיום התפלה שרו הילדים את הפסוקים"אל תירא" "עוצו עצה" ו"אך צדיקים" והרבי עודד את השירה כשהוא מכה‬
‫בידו על ה"עמוד" ‪.‬‬
‫הרבי הביט כל זמן על הילדים שנקראו לומר הפסוקים ברמקול במבט של קורת רוח וחייך חיוך רחב כאשר שלש‬
‫ילדות מ"פאבליק‪-‬סקול" (בית ‪-‬ספר‪-‬עממי) אמרו ביחד את הפסוק "שמע ישראל" בחיות רבה כשכל קהל הילדים‬
‫חוזר אחריהם‪.‬‬
‫אחר כך שרו הילדים "ווי וואנט משיח נאו" והרבי מחא כפים בעוז הפעם‪ .‬וכן בשירת הניגונים בסיום הכינוס‪.‬‬
‫לאחר מכן אמר הרבי ארבע שיחות קצרות כשבסיום כל אחת מהם תירגם את הדברים לאנגלית הרב י‪.‬י‪.‬העכט‬
‫הרב העכט דיבר כדרכו בחיות ובהתלהבות ומספר פעמים זכה לחיוך של הרבי‪ .‬במיוחד בקטעים בהם "הוריד" את‬
‫הדברים לעולמם של הילדים ‪.‬‬
‫בשיחה ראשונה ביאר הרבי את ענינה והוראותי' של "פקודת היום"‪-‬הדלקת נר חנוכה שבה מודגש בגלוי ענין‬
‫התומ"צ‪ -‬להדליק ולהאיר נשמתו של יהודי ועי"ז את ביתו ואת העולם כולו ‪.‬‬
‫בשיחה שניה לימד רת ההוראות הפרטיות מהזמן בו מתקיים הכנס‪ :‬מיום ג' בשבוע ;ר"ח;התחלת אמירת "ותן טל‬
‫ומטר" בחו"ל; נר ז' דחנוכה‪.‬‬
‫השיחה השלישית נאמראה ברוסית‪ .‬הרבי פנה לילדי ישראל הנמצאים במדינות בהן לא קל לקיים תומ"צ ואמר‬
‫שלהם ניתנו כוחות מיוחדים להתגבר על הקשיים‪ .‬הרבי הדגיש שחוקת היסוד של ברית‪-‬המועצות מתירה לכל‬
‫חהודי לקיים את מצוות התורה כרצונו כך שואדי יש לכל אחד אפשרות‪.‬‬
‫להוסיף בקיום תומ"צ וע"י כך לזרז את בוא הגאולה ‪.‬‬
‫עם סיום השיחה אמר הרב העכט כי לא הבין את תוכן הרברים ורק קלט שהרבי איחל כי בקרוב ממש נלך בבנינו‬
‫ובבנותינו לקבל את פני משיח הרבי הגיב על כך בחיוך רחב ‪.‬‬
‫בסיום אמד הרבי שיתן מטבעות למדריכים ולמדריכות כדי לחלק ג' מטבעות לכל ילד; מטבע אחד ינתן לצדקה‬
‫הקשורה לחינוך‪ ,‬א' לצדקה כלשהיא ובשלישית‪ -‬יעשה כטוב בעיניו‪ .‬הרבי הוסיף כי בזכות הילדים יתן מטבעות גם‬
‫עבור המבוגרים הנוכחים שיעשו כנ״ל‪ .‬וכדי לעשות זאת שמחה יהי׳ סיום הכנס בניגוני שמחה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫לאחר תרגום קטע זה לאנגלית‪ ,‬עורר הרבי ע״ד כנסים והתוועדויות גם למבוגרים ‪ -‬ואף לנשים‪ ,‬בשני הימים‬
‫האחרונים של חנוכה‪.‬‬
‫הרבי הורה גם להזדרז ולהדפיס עוד בימי חנוכה את ספר התניא‪ ,‬במקומות שעדיין לא הדפיסו‪ .‬אם לא יספיקו‬
‫להדפיס בימי חנוכה‪ ,‬יסיימו את ההדפסה לקראת כ״ד טבת ואלו שלא יספיקו עד אז ‪ -‬יסיימו להכ״פ עד פורים קטן‬
‫ועכ״פ עד פורים דאדר שני!‬
‫בהקשר לדברי הרב העכט בתרגומו לילדים‪ ,‬שברוב טובו נותן לנו ״הארכה״‪ ...‬המשיך הרבי ואמר שעלה בדעתו‬
‫לתת ״הארכה״ גם בנוגע להתוועדויות – הן עבור ״המהדרין מן המהדרין״ שלא מספיק עבורם מה שעשו בימי חנוכה‪,‬‬
‫והן עבור עבור ה״בטלנים״ – שישלימו את ההתוועדות בשבת שאחר חנוכה‪...‬‬
‫ע״פ הוראת הרבי בשיחה שרו‪ :‬״עוצו עצה וגו׳״; ״אך צדיקים״; ״ווי וואנט משיח נאו״; החזן ניגן ״יהי רצון ‪ ..‬שיבנה‬
‫בית המקדש״‪.‬‬
‫בכל הניגונים הרבה הרבי להלהיב את הילדים במחיאות כפים‪.‬‬
‫אחר כך ירד הרבי מהבימה (שעלי׳ עמד עד עתה) וליד שולחן קטן חילק את המטבעות למדריכים והמדריכות‪.‬‬
‫בתחילת החלוקה אמר הרבי למזכירו הריל״ג למסור להרב העכט להכריז שהמדריכים והמדריכות יקבלו את‬
‫המטבעות גם עבור המבוגרים (ולא כרגיל‪ ,‬באמצעות הטנקיסטים)‪.‬‬
‫דקות ספורות לאחר ששב הרבי לחדרו‪ ,‬עם תום הכינוס‪ ,‬יצא לתפלת ערבית‪ ,‬בביהכנ״ס הקטן‪ .‬ודקות ספורות אחר‬
‫כך נסע לביתו‪.‬‬
‫יום ד׳‪ ,‬בדר״ח טבת‪ ,‬הדלקת נר שמיני‬
‫בסיום ״הנרות הללו״ בשירת ״על נסיך ועל נפלאותיך‪...‬״ עודד הרבי את השירה בידו הק׳‪.‬‬
‫בשעה ‪ 5:77‬בערב (בערך) נכנס ליחידות מר דוד עמר שי׳ (ממקורבי המלך וראשי הקהילה היהודית במרוקו)‪ ,‬בלווית‬
‫אשתו ושתי בנותיו‪ .‬הם שהו בחדרו הק׳ כחצי שעה‪.‬‬
‫אחריהם נכנס הרב משה רוזן שי׳‪ ,‬רבה הראשי של יהדות רומני׳‪ .‬הוא יצא כעבור שעתיים‪ .‬עם צאתו נכנס הרב‬
‫בנימין גורודצקי שי׳ (בא‪-‬כח כ״ק אדמו״ר שליט״א באירופה ובמדינות צפון אפריקה)‪ ,‬ששהה בחדרו הק׳ למעלה‬
‫משעה‪ .‬סמוך לחצות נסע הרבי לביתו‪.‬‬
‫בביהכנ״ס הגדול נערכה בערב התוועדות חסידים ע״פ הוראת הרבי בהתוועדות ש״ק‪.‬‬
‫יום ה׳‪ ,‬ב׳ טבת‬
‫הרבי נסע ל״אוהל״‪.‬‬
‫(רישומה של שנה לחג החנוכה)‬
‫‪14‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫זאת חנוכה ה'תשל"ח‬
‫בעקבות נס החלמתו של הרבי בשנת תשל״ח‪ ,‬קיים הרבי התוועדות מיוחדת ביום ״זאת חנוכה״ ‪ -‬התוועדות‬
‫שאת דבר קיומה ביקש לשמור בסוד גם מחברי המזכירות ושהסתיימה בחלוקת ׳כוס של ברכה׳‬
‫ראש חודש כסלו‪ ,‬היום שבו יצא הרבי לראשונה מחדרו הק׳ ונסע לביתו‪ ,‬הוא היום שבו אנו נוהגים לציין מדי שנה‬
‫את נס החלמתו של הרבי בשנת תשל״ח‪ .‬אולם‪ ,‬בשנת תשל״ח עצמה קבע הרבי יום אחר ליום שמחה והודיה על‬
‫הנס שעשה ה׳ ‪ -‬הכוונה ליום ״זאת חנוכה״‪ ,‬בו קיים הרבי התוועדות שלא מן המניין‪ ,‬מתוך שמחה מיוחדת במינה‪,‬‬
‫אמנם הרבי לא הכריז במפורש על ההתוועדות כעל ׳סעודת הודיה׳‪ ,‬אך מתוך הדברים שנאמרו בה למדו החסידים‬
‫שזה האופי שנשאה ההתוועדות המיוחדת‪.‬‬
‫לשם מה נשלח יהודי לגלות – אין זה‬
‫כדי לתקן נפשו האלוקית‪ ,‬שכן זו‬
‫איננה זקוקה לתיקון‪ ,‬היא‬
‫מלכתחילה מתוקנת – אלא הנשמה‬
‫ירדה למטה כדי לתקן את הגוף ונפש‬
‫הבהמית‪ .‬וכן – כדי להוציא יהודי‬
‫מהגלות ולהעמידו בקרן אורה! –‬
‫זאת‪ ,‬על‪-‬ידי שישוחח עם יהודי‬
‫אודות חנוכה‪ ,‬״שמונת ימי חנוכה״‬
‫וכל הפרטים שבדבר‪ ,‬ו״מצוה גוררת‬
‫מצוה״ – ולאחר מכן משוחח עמו‬
‫אודות כל התורה כולה וכל המצוות‬
‫כולם‪.‬‬
‫זה התחיל בסוד מוחלט‪ ,‬ביום שני ב׳ טבת ׳זאת חנוכה׳‪ ,‬כשנכנס‬
‫הרה״ח הרב יעקב יהודה העכט ע״ה לחדרו הק׳ של הרבי‪ ,‬בשעה ‪21:77‬‬
‫בצהריים‪ ,‬דיבר אתו הרבי בקשר למסיבת חנוכה לילדים שהוא ארגן ביום‬
‫האתמול‪ .‬לפתע אמר לו הרבי כדברים האלו‪ :‬״אני מחפש אדם בעל מרץ‬
‫ואיש סוד‪ ,‬ומצאתי אותך מתאים לדבר‪ .‬אני רוצה לקיים התוועדות אחרי‬
‫תפילת מנחה‪ ,‬ולפניה ליטול ידיים‪ ,‬ולאחריה לחלק ׳כוס של ברכה׳‪ ,‬וגם‬
‫לחלק עבור השלוחים בקבוקי משקה״‪.‬‬
‫הרבי הבהיר לו כי הוא לא מעוניין בפרסום הדבר עד לרגע התחלת‬
‫ההתוועדות‪ ,‬מאחר שההתוועדות אמורה להתקיים בצהרי היום והוא לא‬
‫רוצה להפריע לאיש באמצע העבודה‪ ,‬כדברי הגמרא לגבי הסיבה שקיצרו‬
‫בקריאות התורה בימות החול‪.‬‬
‫הרב העכט שאל את הרבי אם הוא רשאי להודיע על כך לחברי‬
‫המזכירות‪ ,‬אך הרבי ענה בשלילה‪ .‬גם על השאלה אם להודיע על כך‬
‫למשרדי השידורים‪ ,‬כדי שיוכלו להיערך מבעוד מועד לשידור ההתוועדות ברחבי העולם ‪ -‬השיב הרבי בשלילה‪,‬‬
‫והוסיף שאין לפרסם על כך מראש‪ ,‬כי בכל מקרה יכולים להשיג קלטת מההתוועדות עשר דקות לאחר סיומה‪ ,‬הרב‬
‫העכט המשיך לשאול אם הוא רשאי לספר על כך לתלמידי הישיבה ב‪ ,777-‬והרבי הגיב‪ :‬״לספר לתלמידי הישיבה‬
‫כאן ‪ -‬זה יוצר פירסום עד אוסטרליה!״‪...‬‬
‫שוב שאל הרב העכט אם הוא רשאי לספר לבנו הלומד בישיבת במוריסטאון‪ ,‬והרבי ענה לו שינהג בדיוק כפי שהוא‬
‫נוהג כלפי אנשי המוסדות שלו‪ ,‬כלומר ‪ -‬להגיד להם שאם הם רוצים‪ ,‬שיהיו כאן‪ ,‬הרבי הוסיף ואמר לו שהוא רשאי‬
‫להודיע על כך לאחיו שיחיו‪.‬‬
‫הרבי אמר ״כ״ק מו״ח אדמו״ר אמר פעם שיש שלושה סוגים של בעל סוד‪ :‬א) הוא מספר את הסוד מיד לאחר‬
‫פיתוי קל‪ .‬ב) מכירים בו שיש לו סוד‪ ,‬אבל הוא לא מגלה אותו‪ .‬ג) בכלל לא מכירים בכך שיש לו סוד‪ ,‬והרבי סיים‪:‬‬
‫״בוודאי תבחר לך את הדרך הנכונה בזה״‪...‬‬
‫הרבי גם ביקש ממנו שיכניס לבית הכנסת את המצרכים הדרושים עבור ההתוועדות‪ ,‬באופן שאיש מלבדו לא יבחין‬
‫בכך‪ .‬כשהרבי ביקש לתת לו הכסף עבור ההוצאות‪ ,‬סירב הרב העכט לקחת כסף מהרבי ואמר שידאג לכך בעצמו‪,‬‬
‫כבקשת הרבי כן היה‪ ,‬ורק דקות אחדות לפני תפילת מנחה‪ ,‬נודע לקהל החסידים שמיד אחרי התפילה תתקיים‬
‫התוועדות עם נטילת ידיים לסעודה‪.‬‬
‫הרבנית חוה העכט שתחי׳ סיפרה ל׳משפחה חסידית׳‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫״בעלי הלך למאפייה והיות שהזמ ן היה קצר ביותר‪ ,‬הוציא בעל המאפייה את כל החלות שהיו על המדף פלוס כל‬
‫החלות שהיו אצלו במקפיא‪ .‬משם הלך לידיד שלנו שממש רוקן את כל חנות המשקאות שלו‪ ,‬הוציא את כל ה׳משקה׳‬
‫שהיה לו בחנות ונתן את זה חינם עבור הרבי‪.‬‬
‫הרבי היה כל‪-‬כך מרוצה על שבעלי ביצע בזמן כה קצר את המשימה ורצה לשלם עבור המצרכים‪ ,‬אך בעלי אמר‬
‫לו שהמשקה ניתן לגמרי חינם‪.‬‬
‫כל המצרכים היו מוסתרים היטב במכונית ועין לא שזפתם‪ ,‬כך שגם בכך הצדיק בעלי את אמונו של הרבי״‪...‬‬
‫בשעה ‪ 7:74‬נכנס הרבי לבית המדרש הגדול והתיישב על בימת ההתוועדות‪ .‬ההתוועדות נפתחה בשיחה קצרה‬
‫בה הרבי פתח ואמר‪ :‬״בהתאם למה שדובר בהתוועדות הקודמת (במוצאי שבת חנוכה) על הצורך להרבות בעניין‬
‫השמחה בימי החנוכה‪ ,‬והרי השמחה קשורה ב׳כוס של ברכה׳‪ ,‬שהרי ׳אין אומרים שירה אלא על היין׳‪ - ...‬לכן אני‬
‫מתכוון ליטול ידיים לסעודה‪ ,‬וכל אלה שיטלו ידיים לסעודה‪ ,‬תבוא עליהם ברכה ע״י ה׳כוס של ברכה׳‪ ,‬ולהמשיך את‬
‫הברכה גם על אלה שלא יטלו ידיהם לסעודה‪ ,‬מאיזו סיבה שתהיה״‪.‬‬
‫הרבי נטל את ידיו הק׳ לסעודה‪ ,‬וכאשר ראה את שתי החלות הגדולות שהכינו‪ ,‬הגיב בחיוך‪( ...‬אגב‪ ,‬למחרת אמר‬
‫הרבי לרב העכט שבפעם הבאה שתתקיים התוועדות כזאת‪ ,‬לא יביא שתי חלות‪ ,‬כי עוד עלולים לחשוב שצריכים‬
‫׳לחם משנה׳ גם באמצע השבוע)‪.‬‬
‫לאחר שטעם מפרוסת ׳המוציא׳‪ ,‬אמר הרבי‪ :‬״אלה שכבר נטלו את ידיהם‪ ,‬ואלה שמתכוננים ליטול את ידיהם‪,‬‬
‫שייגשו לכאן‪ ,‬וכל אחד יקח חתיכה מהחלה״‪ .‬מיד קפצו החסידים מכל הכיוונים לעבר השולחן של הרבי כדי לזכות‬
‫ולקבל חתיכה מהחלה‪ ,‬והרבי אמר‪ :‬״לאו דווקא בבת אחת‪...‬״‪ ,‬הרבי מסר עבור החסידים את החלה השלמה ומחצית‬
‫מהחלה השנייה‪ ,‬והדגיש שכל אחד ייקח לעצמו רק חתיכה‪.‬‬
‫לאחר מכן פתח הרבי באמירת שיחה בה דיבר על גודל מעלת השמחה בימי החנוכה‪ ,‬והדגיש שלמרות שקשה‬
‫לחדש דבר שלא ראינו אצל רבותינו‪-‬נשיאנו‪ ,‬אך מכיוון שזה נעשה בהסכמת הרבים‪ ,‬ובבית הכנסת ובית המדרש‪,‬‬
‫ולאחר מכן מוכיח סופו על תחילתו שזהו דבר טוב‪ ,‬שהרי מזה נובעת התעוררות ללימוד נגלה דתורה ופנימיות‬
‫התורה‪ ,‬והתעוררות לקיום המצוות בהידור ובחיות ‪ -‬הרי כן ירבו חידושים כאלה‪ ,‬ובענייננו‪ :‬עריכת התוועדות ב׳זאת‬
‫חנוכה׳‪ .‬ומקשרים את עניין השמחה לסעודה‪ ,‬שאז מברכים ברכת המזון‪ ,‬ומאחר שזה בעשרה‪ ,‬ישנו העניין של ׳כוס‬
‫של ברכה׳‪.‬‬
‫הרבי הדגיש שלא עושים זאת בתורת חיוב אלא מכיוון שמחפשים עצות כדי לפרוץ את גדרי הגלות‪ ,‬ושבלי להביט‬
‫על המעמד ומצב ד׳משתקע חמה׳‪ ,‬יתווסף בהפצת נגלה דתורה חוצה‪ ,‬ובהפצת המעיינות חוצה ‪ -‬הרי מובן שכל‬
‫הדרכים המובילות למטרה זו‪ ,‬הן דרכים רצויות‪ ,‬טובות ונכונות‪.‬‬
‫הניגון שהושר בפי הקהל בסיום השיחה היה על המילים ״אמתי קאתי מר ‪ -‬לכשיפוצו מעיינותיך חוצה״‪ .‬והנה אך‬
‫החל הקהל לנגן את הניגון‪ ,‬עודד הרבי את השירה בתנועות חזקות בידיו הק׳‪ ,‬כשמרגע לרגע הוא מגביר עןד יותר‬
‫את עצמת התנועות והשירה האדירה הולכת ומגברת יותר ויותר‪.‬‬
‫בשיחה הבאה הסביר הרבי את מעלתו המיוחדת של ׳זאת חנוכה׳ והרבי סיים באיחול שמהדלקת נרות חנוכה‬
‫נזכה להגיע להדלקת הנרות בבית המקדש השלישי ע״י אהרון הכוהן‪ ,‬ונראה זאת בעיני בשר בקרוב ממש‪.‬‬
‫לאחר השיחה הזו ניגן הקהל את ניגון ההקפות הידוע‪ ,‬שמושר אצל הרבי בעת ההקפות של שמחת תורה‪ ,‬ושוב‪,‬‬
‫אך החל הקהל לנגן את הניגון‪ .‬החל הרבי לעודד את השירה בתנועות עזות ונמרצות‪ ,‬בצורה בלתי רגילה‪ .‬תחושת‬
‫׳שמחת תורה׳ אפפה את הציבור‪ .‬התחושה היתה שהרבי משלים עכשיו את ההקפות שנקטעו בשמחת תורה ‪-‬‬
‫וביותר שאת‪.‬‬
‫עם סיום ניגון זה הורה הרבי לנגן את הניגון שלפני המאמר‪ ,‬והרבי אמר מאמר ״מצותה משתשקע חמה״‪ ,‬שבו‬
‫התעכב על משמעות העניינים של שקיעת החמה‪ ,‬תכלה רגל מן השוק ו״ריגלא דתרמודאי״‪ ,‬כפי שהם בפנימיות‬
‫העניינים‪ .‬לאחר סיום המאמר ניגנו את הניגון ״הללו את ה׳ כל גויים״‪ ,‬ושוב עורר הרבי את השירה בחזקה‪ .‬עוד‬
‫‪18‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫שיחה ועריכת מגבית ל״קרו השנה״‪ .‬הרבי אמר שכשיעשו את עריכת המגבית בשמחה גלויה‪ ,‬שקשורה ל׳כוס של‬
‫ברכה׳ השמחה תפרוץ גדר וההוספה בנתינת הצדקה תביא להוספה בנתינת הקב״ה כמה פעמים ככה‪.‬‬
‫ואז הכריז הרבי על חלוקת ׳כוס של ברכה׳ לכל אחד ואחד מהנוכחים‪ ,‬כפי שנוהגים במוצאי שמחה תורה‪ ,‬וכן‬
‫חלוקת בקבוקי משקה לשלוחים ולנוסעים בענייני המוסדות‪ ,‬כנהוג במוצאי שמחת תורה‪.‬‬
‫הרבי הבהיר כי למרות שבמוצאי שמחת תורה התקיימה במילואה ובשלמותה חלוקת ׳כוס של ברכה׳ ע״י שלוחו‪,‬‬
‫ו״שלוחו של אדם כמותו״ – ״ממש כפי שאני בעצמי עשיתי זאת״‪ ,‬הרי משערים ומקווים שע״י החלוקה עתה יתווסף‬
‫בענייני תורה ויראת שמים‪ ,‬ולכן יעשו זאת ב׳כפליים לתושייה׳‪.‬‬
‫הקהל הגדול שהיה נרעש ונלהב מההתוועדות הפתאומית המפתיעה‪ ,‬המשיך את השירה‪ ,‬השמחה והריקודים עוד‬
‫זמן רב באווירה מובהקת של שמחת תורה‪...‬‬
‫ביום שלישי‪ ,‬ג׳ בטבת‪ ,‬למחרת ההתוועדות ההיסטוריה‪ ,‬קרא הרבי לחדרו הק׳ את הרב העכט ז״ל ושאל אותו‪:‬‬
‫כיצד הצלחת לשמור את הסוד לגבי ההתוועדות? הרב העכט ענה שהוא הביא את הדברים במכוניתו והניח אותם‬
‫שם עד עת ההתוועדות‪ .‬הרבי התעניין כיצד נודע על ההתוועדות לרב בערל יוניק‪ ,‬והרב העכט ענה שמאחר שהרב‬
‫יוניק משמש תמיד את הרבי בעת התוועדות‪ ,‬הוא סבר שהרבי מעוניין שגם הפעם ישמש אותו‪ .‬הרבי נענע בראשו‬
‫לאות הסכמה‪.‬‬
‫אחר כך שאל אותו הרבי מה הוא סיפר למזכירים‪ ,‬והרב העכט ענה שסיפר להם כי הרבי שוחח אתו בקשר למסיבת‬
‫חנוכה שהתקיימה לילדים‪ ,‬אך כאשר אחיו הרב אברהם‪-‬דב הגיע למשרד המזכירות ונשאל לשם מה הגיע‪ ,‬והוא‬
‫השיב כמסיח לפי תומו ״כדי לתפוס מקום״‪ ,‬אז התגלה הסוד‪ .‬לשמע הדברים‪ ,‬חייך הרבי‪...‬‬
‫לסיום אמר לו הרבי שהוא רוצה לשלם לו כדי שלא יהיה ״עבד לווה לאיש מלווה״‪ ,‬ונתן לו ‪ 17‬דולר‪ .‬בערב שבת‬
‫קודש ביקש הרבי לדעת כמה כסף הוציא הרב העכט בסך הכל עבור ההתוועדות‪ ,‬הרבי הוסיף ואמר‪ :‬״אם לא תרצה‬
‫לקבל ממני את הכסף‪ ,‬הרי מכיוון שההתוועדות הזאת היתה בהחינת לוחות שניות שניתנו בחשאי‪ ,‬הרי אם תהיה‬
‫בעתיד עוד התוועדות כזאת‪ ,‬אודיע על כך באמצעות מישהו אחר״‪...‬‬
‫(מתוך כפר חב״ד)‬
‫זאת חנוכה ה'תשמ"ו‬
‫קטעים מהספר "דידן נצח"‪-‬‬‫בעת משפט הספרים כאשר נראה לעיל כל אשר הרבי פועל במישור הרוחני לבטל הקטרוג על הנשיאות‪ ,‬קיבל‬
‫זאת חנוכה מימד מיוחד‪ ,‬הי' זה באור ליום חמישי כ"ט כסלו באותה עת התקיימה מעמד הדלקת נר חמישי של‬
‫חנוכה ב‪ , 777-‬ואשר השתתפו בו לראשונה זקנים וילדים כאחד‪ .‬הזקנים היו חברי כוללי "תפארת זקנים לוי יצחק"‬
‫ו"חכמות נשים"‪ ,‬והילדים והילדות – חיילי "צבאות השם"‪( .‬עד אז הי' נהוג שהרבי אומר שיחות בכינוסים מיוחדים‬
‫עבור הזקנים בנפרד ועבור הילדים בנפרד)‬
‫במהלך הכינוס הורה הרבי לקיים התוועדויות חסידויות בכל אחד מימי חנוכה‪" :‬דבר נכון וטוב‪ ,‬להציע ולקבוע‬
‫אשר בכל יום ויום דחנוכה (החל מימי חנוכה השתא) יעשו מסיבות של שמחה ("פארבריינגענישען")"‪ .‬הרבי נימק‬
‫את דרישתו בהסברה שהחושך בעולם הולך ומתגבר‪ ,‬וההוספה בענין השמחה שפורצת גדר תבטל לחלוטין את‬
‫הגבלות החושך הזה‪ ,‬עד שלא ישאר ממנו שום רושם‪.‬‬
‫הוראתו המיוחדת של הרבי עשתה לה הדים רחבים‪ ,‬ובכל ריכוזי אנ"ש ובתי‪-‬חב"ד ברחבי העולם אורגנו‬
‫במהירות הבזק התוועדויות רבות משתתפים בימים הבאים של החג‪ .‬אך זה עדיין לא היה זה סוף פסוק‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫ביום שישי אחר הצהריים‪ ,‬נר ששי של חנוכה‪ ,‬הגיעה למרכז צאגו"ח באה"ק ת"ו הוראה טלפונית מיוחדת‬
‫ממזכירות הרבי‪ ,‬וזה תוכנה‪ :‬יש לארגן במוצאי שבת קודש הקרובה‪ ,‬ליל שמיני של חנוכה‪" - ,‬זאת חנוכה"‪ ,‬בכל מקום‬
‫ומקום ברחבי הארץ‪ ,‬מסיבות חנוכה גדולות ומפוארות בכמות ובאיכות‪ ,‬בהן ישתתפו רבני המקום‪ ,‬ראשי הערים‬
‫ונכבדיהן‪ .‬המסיבות – כך הי' לשון ההוראה – צריכות להתקיים "ברוב פאר והדר"‪" ,‬און מיט א שטורעם [=ובסערה]‪,‬‬
‫כלשונו של הרבי‪ .‬הרבי אף ביקש דיווח מידי בליווי תמונות מההתוועדויות‪.‬‬
‫עם צאת השבת בשעה תשע וחצי‪ ,‬התוועד הרבי בפתאומיןת‪ .‬באותה התוועדות אמר הרבי ]‪ [1‬שהיות וא'‬
‫מהטענות שלהם היא שכביכול ליובאוויטש איננה פועלת ("אקטיווי") הנה אע"פ שטענה זו מגוכחת‪ ,‬מ"מ על מנת‬
‫לפרוך את טענותיהם הנה כדאי שיעשו ספר בדפוס נאה ומהודר‪" ,‬זה אלי ואנוהו"‪ ,‬עם תמונות מפעולות השלוחים‬
‫וממבצע חנוכה וכו' ברחבי תבל‪ .‬הרבי עורר אז בהתוועדויות שיוציאו את הספר בזריזות‪.‬‬
‫מיד לאחר ההתוועדות קרא הרבי לר' יהודה קרינסקי‪ ,‬וביקש ממנו להודיע לכל השלוחים את הדברים הבאים‪:‬‬
‫"השנה יש לקיים את כל הפעילות של מבצע חנוכה ביום "זאת חנוכה" בשוטרעם הכי גדול‪ .‬מיד אחר כן יש לשלוח‬
‫את התמונות לכאן על מנת להדפיסן באלבום מיוחד"‪ .‬הרבי גם הורה להודיע לכל הבתי‪-‬חב"ד שמקיימים הדלקת נר‬
‫חנוכה במעמד מיוחד עם חנוכי' ציבורית מרכזית‪ ,‬שהשנה יש לקיים את ההדלקה גם ביום השמיני‪ ,‬זאת חנוכה (בלי‬
‫ברכה כמובן)‪.‬‬
‫בהתוועדות שבת פרשת ויגש אמר הרבי]‪ [2‬אשר הסיבה להתוועדות זו היא על מנת לעורר אשר יתחילו‬
‫כבר בעבודת הכנת הספר מיד בעשרה בטבת! בשיחה זו גם דיבר הרבי באופן ברור אשר פרשת הספרים הינה‬
‫קטרוג וכו' ע"ד הקטרוג שהי' אצל אדמו"ר הזקן בעת מאסרו‪.‬‬
‫בעשרה בטבת‪ ,‬בשיחתו של הרבי ("דברי כיבושין") ביקש הרבי שהספר יהי' כבר מוכן ביו"ד שבט הבא‪.‬‬
‫ואכן לקראת יו"ד שבט ה'תשמ"ו הופיע אלבום מפואר בשפה האנגלית ששמו ‪"=( let there be light‬יהי‬
‫אור")‪ ,‬המכיל מאות עמודים מפוארים המתעדים את פעילות חב"ד בימי חנוכה ה'תשמ"ו בכל רחבי העולם]‪.[3‬‬
‫]‪[1‬תורת מנחם – התוועדויות ח"ב עמ' ‪151‬‬
‫]‪[2‬שם עמ' ‪257‬‬
‫]‪[3‬ע"ד כל הנ"ל עיין כפ"ח ה' טבת ה'תשנ"ו מס' ‪.855‬‬
‫‪16‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫מדור תמונות‬
‫‪15‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫‪21‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫‪21‬‬
‫קובץ חנוכה‬
‫‪22‬‬