כ"ו טבת תשס"ח

Transcription

כ"ו טבת תשס"ח
‫בס"ד‬
‫בענין השגת גבול במסעדות‪ ,‬השגחות וכדומה‬
‫ר' יונה ריס‬
‫‪ .1‬תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כא עמוד ב‬
‫אמר רב הונא‪ :‬האי בר מבואה דאוקי ריחיא‪ ,‬ואתא בר מבואה חבריה וקמוקי גביה‪ ,‬דינא הוא דמעכב עילויה‪,‬‬
‫דא"ל‪ :‬קא פסקת ליה לחיותי‪ .‬לימא מסייע ליה‪ :‬מרחיקים מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג; וכמה? אמר‬
‫רבה בר רב הונא‪ :‬עד פרסה! שאני דגים‪ ,‬דיהבי סייארא‪ .‬א"ל רבינא לרבא‪ :‬לימא‪ ,‬רב הונא דאמר כרבי‬
‫יהודה; דתנן‪ ,‬רבי יהודה אומר‪ :‬לא יחלק חנוני קליות ואגוזין לתינוקות‪ ,‬מפני שמרגילן אצלו‪ ,‬וחכמים מתירין!‬
‫אפי' תימא רבנן‪ ,‬עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי יהודה התם ‪ -‬אלא דאמר ליה‪ :‬אנא קמפלגינא אמגוזי‪ ,‬את‬
‫פלוג שיוסקי‪ ,‬אבל הכא אפילו רבנן מודו‪ ,‬דא"ל‪ :‬קא פסקת ליה לחיותי‪ .‬מיתיבי‪ :‬עושה אדם חנות בצד חנותו‬
‫של חבירו‪ ,‬ומרחץ בצד מרחצו של חבירו‪ ,‬ואינו יכול למחות בידו‪ ,‬מפני שיכול לומר לו‪ :‬אתה עושה בתוך‬
‫שלך ואני עושה בתוך שלי! תנאי היא; דתניא‪ :‬כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא‬
‫בורסקי‪ ,‬ולא מלמד תינוקות‪ ,‬ולא אחד מבני בעלי אומניות‪ ,‬ולשכנו אינו כופיהו; רשב"ג אומר‪ :‬אף לשכנו‬
‫כופיהו‪ .‬אמר רב הונא בריה דרב יהושע‪ :‬פשיטא לי‪ ,‬בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב‪ ,‬ואי שייך בכרגא‬
‫דהכא ‪ -‬לא מצי מעכב‪ ,‬בר מבואה אבר מבואה דנפשיה ‪ -‬לא מצי מעכב‪ .‬בעי רב הונא בריה דרב יהושע‪ :‬בר‬
‫מבואה אבר מבואה אחרינא‪ ,‬מאי? תיקו‪.‬‬
‫‪ .2‬רש"י מסכת בבא בתרא דף כא עמוד ב‬
‫מרחיקין מצודת הדג מן הדג ‪ -‬צייד שנתן עיניו בדג עד שהכיר חורו מרחיקין שאר ציידין מצודתם משם‬
‫אלמא אף על גב דלא זכה ביה ולא מטא לידיה מרחיקין משם דא"ל קא פסקת לחיותי‪.‬‬
‫שאני דגים דיהבי סיירא ‪ -‬נותנין עין בהבטם להיות נוהגים לרוץ למקום שראו שם מזונות הילכך כיון‬
‫שהכיר זה חורו ונתן מזונות בתוך מלא ריצתו בטוח הוא שילכדנו דה"ל כמאן דמטא לידיה ונמצא חבירו מזיקו‬
‫אבל הכא מי שבא אצלי יבא ומי שבא אצלך יבא‪.‬‬
‫‪ .3‬תוספות מסכת בבא בתרא דף כא עמוד ב‬
‫מרחיקין מצודת הדג כו' ‪ -‬אף על גב דר"ת מפרש דבדבר של הפקר אפי' רשע לא מיקרי כדתנן (פאה פ"ד‬
‫מ"ג) גבי פאה פירס טליתו עליה מעבירין אותו ממנה וכן תנן בפ"ק דב"מ (דף י‪ ).‬ראה את המציאה ונפל עליה‬
‫ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה ולא מיקרי רשע אלא בעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה משום‬
‫שאם לא ישתכר במקום זה ימצא להשתכר במקום אחר והך דשמעתא לא קשיא דאע"ג דהוי דבר של הפקר‬
‫מ"מ בכמה מקומות ימצא שיוכל לפרוס מצודתו ועוד דהכא אומנותו בכך‬
‫‪ .4‬תוספות מסכת בבא בתרא דף כא עמוד ב‬
‫פשיטא לי דבר מתא אבר מתא [אחריתי מצי] מעכב ‪ -‬רב הונא בריה דרב יהושע כרבנן ס"ל ומיבעי ליה‬
‫בר מבואה אבר מבואה דעלמא אי מצי מעכב אי הוי בכלל שכינו אי לאו כדפירש הקונטרס וכוותיה קיימא לן‬
‫לגבי רב הונא דבתרא הוא‪.‬‬
‫‪ .5‬תלמוד בבלי מסכת קידושין דף נט עמוד א‬
‫‪1‬‬
‫רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא‪ ,‬אזל רבי אבא זבנה‪ ,‬אזל רב גידל קבליה לרבי זירא‪ ,‬אזל רבי זירא וקבליה‬
‫לרב יצחק נפחא‪ ,‬אמר ליה‪ :‬המתן עד שיעלה אצלנו לרגל‪ .‬כי סליק‪ ,‬אשכחיה‪ ,‬אמר ליה‪ :‬עני מהפך בחררה ובא‬
‫אחר ונטלה הימנו‪ ,‬מאי? אמר ליה‪ :‬נקרא רשע‪ .‬ואלא מר מאי טעמא עבד הכי? א"ל‪ :‬לא הוה ידענא‪ .‬השתא נמי‬
‫ניתבה ניהליה מר! א"ל‪ :‬זבוני לא מזבנינא לה‪ ,‬דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא‪ ,‬אי בעי במתנה‬
‫נישקליה‪ .‬רב גידל לא נחית לה‪ ,‬דכתיב‪ :‬ושונא מתנות יחיה‪ ,‬רבי אבא לא נחית לה‪ ,‬משום דהפיך בה רב גידל‪.‬‬
‫לא מר נחית לה‪ ,‬ולא מר נחית לה‪ ,‬ומיתקריא ארעא דרבנן‪.‬‬
‫‪ .6‬תוספות מסכת קידושין דף נט עמוד א‬
‫ואומר ר"ת דאיסור דמהפך דנקט הכא לא שייך אלא דוקא כשרוצה העני להרויח בשכירות או כשרוצה לקנות‬
‫דבר אחד וחבירו מקדים וקונה והוי דומיא דרב גידל ומש"ה קאמר דנקרא רשע כי למה מחזר על זאת שטרח‬
‫בה חבירו ילך וישתכר במקום אחר אבל אם היתה החררה דהפקר ליכא איסור שאם לא זכה בזאת לא ימצא‬
‫אחרת ומיהו קשה מההיא דפרק לא יחפור (ב"ב דף כא‪ ):‬דקאמר התם מרחיקין מן הדג כמלא ריצת הדג אף על‬
‫פי שהוא של הפקר ונראה דהתם היינו טעמא מפני שהוא יורד לאומנתו כי ההיא דקאמר התם (שם) האי בר‬
‫מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה ואוקי בהדיה מצי לעכובי עליה דקאמר ליה דקא פסקת לחיותאי ועוד‬
‫אומר רבינו מאיר אביו של ר"ת דמיירי בדג מת שכן דרך הדייגים להשים במצודות דג מת והדגים מתאספים‬
‫שם סביב אותו הדג וכיון שזה פירש מצודתו תחילה וע"י מעשה שעשה זה מתאספים שם סביב ודאי אם היה‬
‫חבירו פורש הוה כאילו גוזל לו ויכול לומר לו תוכל לעשות כן במקום אחר ומכאן נראה למהר"ר יצחק‬
‫שאסור למלמד להשכיר עצמו לבעל הבית שיש לו מלמד אחר בביתו כל זמן שהמלמד בביתו שמאחר שהוא‬
‫שכיר שם ילך המלמד במקום אחר להשתכר שם אם לא שיאמר בעה"ב דאין רצונו לעכב המלמד שלו אבל אם‬
‫שכר בעה"ב מלמד אחד יכול בע"ה אחר לשכור אותו מלמד עצמו ואינו יכול לומר לו הבעה"ב לך ושכור‬
‫מלמד אחר דנימא ליה אין רצוני אלא לזה שהרי כמדומה לי שזה ילמוד בני יפה ממלמד אחר‪.‬‬
‫‪ .7‬בית יוסף חושן משפט סימן קנו‬
‫כתוב במרדכי (סי' תקטז) ומבוי הסתום משלשה צדדין רק בצד אחד יכנסו לו ודר ראובן אצל סופו הסתום‬
‫ובא שמעון לדור כנגד הצד שאין הגוי יכול לילך אם לא ילך תחלה לפני פתח שמעון נראה דיכול לעכב עליו‬
‫כדרב הונא‪ .‬אביאסף‪ .‬וכן כתב בהגהות מיימון פרק ו' מהלכות שכנים (אות ח)‪ .‬ונראה דאביאסף סבר דלא כרב‬
‫הונא בריה דרב יהושע ואם כן לדידן דקיימא לן כרב הונא בריה דרב יהושע לא מצי מעכב עליו‪:‬‬
‫‪ .8‬שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנו סעיף ה‬
‫כופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהם לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי אומניות‪ .‬היה שם במבוי‬
‫אחד מבני מבוי אומן ולא מיחו בו‪ ,‬או שהיתה שם מרחץ או חנות או רחים ובא חבירו ועשה מרחץ אחרת‬
‫כנגדו‪ ,‬אינו יכול למונעו ולומר לו‪ :‬אתה פוסק חיי; ואפילו היה מבני מבוי אחר‪ ,‬אינם יכולים למונעו‪ ,‬שהרי יש‬
‫ביניהם אותה אומנות‪ .‬הגה‪ :‬ורבים האומרים דבני החצר או המבוי שאינו מפולש אפילו בכי האי גוונא יכולים‬
‫למחות‪ ,‬אלא דבעל האומן אינו יכול למחות לומר‪ :‬אתה פוסק חיי‪( .‬בית יוסף בשם הרבה פוסקים)‪ .‬אבל גר‬
‫ממדינה אחרת שבא לעשות חנות בצד חנותו של זה‪ ,‬או מרחץ בצד מרחצו של זה‪ ,‬יש להם למונעו‪ .‬ואם היה‬
‫נותן עמהם מנת המלך‪ ,‬אינם יכולים למנעו‪ .‬הגה‪ :‬ורבים האומרים דאפילו הכי אין לו רשות ליכנס למבוי שיש‬
‫שם בני אומנתו‪ ,‬דבעל האומנות יכול לעכב עליו שלא ליכנס למבוי שלו‪ ,‬הואיל והוא מעיר אחרת‪ .‬אבל במבוי‬
‫אחר אינו יכול למחות בו‪ ,‬הואיל ונותן מס (טור והמגיד פ"ו משכנים ובית יוסף בשם רש"י ותוס')‪.‬‬
‫‪ .9‬שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנו סעיף ז (רמ"א)‬
‫י"א הא דבני העיר יכולין למחות בבני עיר אחרת‪ ,‬היינו דוקא בדליכא פסידא ללקוחות‪ ,‬שמוכרין כשאר בני‬
‫העיר וגם סחורתם אינה טובה יותר משל בני העיר‪ ,‬אבל אם נותנין יותר בזול‪ ,‬או שהיא יותר טובה‪ ,‬שאז נהנין‬
‫‪2‬‬
‫הלוקחין מהן‪ ,‬אין מוכרי הסחורות יכולים למחות (הרא"ש וטור בשם הר"י הלוי)‪ ,‬ובלבד שיהיו הלוקחים‬
‫ישראלים‪ ,‬אבל בשביל עובדי כוכבים הנהנים‪ ,‬לא (רבינו ירוחם נל"א ת"ו והמ"מ בפ"ו משכנים)‪ .‬וכשמביאים‬
‫סחורה אחרת שאין לבני העיר‪ ,‬אף על פי דלא מוזלי במקח ואינה יותר טובה‪ ,‬אינם יכולין למחות (ב"י מדברי‬
‫הפוסקים)‪.‬‬
‫‪ .11‬פתחי תשובה על שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנו סעיף ה‬
‫גם בכנסת הגדולה בהגהות ב"י אות ט"ו‪ ,‬על מה שכתב הב"י ונראה דאביאסף סובר דלא כרב הונא בריה דרב‬
‫יהושע כו'‪ ,‬כתב וז"ל‪ ,‬אבל מהר"ם איסרלס ז"ל בתשובה סי' (ט') [י' היסוד הראשון] כתב דבברי היזקא כנידון‬
‫המרדכי כו"ע מודו דהלכה כרב הונא‪ ,‬ובספר משאת בנימין סי' כ"ז כתב דהיכא דבא השני לדחות הראשון‬
‫לגמרי ולבטל אותו ממחייתו כענין החנות והארינד"א שאין רשות אלא לאחד מבני העיר‪ ,‬ובא השני והשיג‬
‫גבול הראשון ודוחה אותו לגמרי‪ ,‬כו"ע מודו דמצי מעכב אפילו אבר מבואה דידיה‪ ,‬וכ"כ שארית יוסף סי' י"ז‪,‬‬
‫ואף על פי שרש"ל [בתשובה סי' ל"ו] לא כתב כן‪ ,‬אפשר דהיינו דוקא כשקנה הראשון הארינד"א לזמן קצוב‪,‬‬
‫עכ"ל‪ .‬והמעיין בתשובת משאת בנימין שם יראה דלא מכח דברי אביאסף הנ"ל כתב כן‪ ,‬רק מסברא דנפשיה‬
‫כתב לחלק בכך‪ .‬וכפי הנראה נידון דמשאת בנימין ברי היזיקא טפי טובא מנידון דאביאסף‪ ,‬דהתם אף שיושב‬
‫זה נגד זה הפתח‪ ,‬מ"מ אפשר שילכו הקונים גם להלאה ויקנו מהאחר‪ ,‬אבל בנידון דהמשאת בנימין מדחהו‬
‫לגמרי‪ ,‬וקרוב לומר דבנידון זה גם הב"י מודה שיכול לעכב‪ .‬ועיין בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' קי"ח על‬
‫דבר ב' דיינים שהיה להם פרנסה מאדון אומן אחד עושה ומבשל צוקר ליום טוב של פסח‪ ,‬שהם היו נותנים לו‬
‫ההכשר‪ ,‬ועתה בא רב אחד והשתדל בצירוף אחד מן הדיינים הנ"ל אצל האדון האומן לדחות את האחר‪ ,‬ונשאל‬
‫מה דינם של אלו‪ .‬והאריך שם בדין יורד לאומנות חבירו ובדין עני המהפך בחררה‪ ,‬ובסוף התשובה הזכיר‬
‫דברי אביאסף הנ"ל‪ ,‬דאע"ג דלא קיי"ל כרב הונא‪ ,‬היינו במבוי מפולש שיכולים הקונים לבא מצד אחר‪ ,‬אבל‬
‫במבוי סתום כו'‪ .‬וכתב דכן משמע מפירש"י [ב"ב כ"א ע"ב] גבי שאני דגים דיהבי סיירא‪ ,‬מסיים‪ ,‬אבל הכא מי‬
‫שבא אצלך יקנה כו'‪ ,‬משמע היכא שאינם באים כלל ופוסק חיותיה לגמרי כופין‪ ,‬דרב הונא מחשב גם זה‬
‫לפיסוק חיותיה ולית הלכתא כוותיה‪ ,‬דלא הוי פיסוק חיותיה אלא חולשת חיותיה‪ ,‬דהרי אפשר שיבואו גם אליו‬
‫לטחון‪ .‬אבל היכא דבאמת פוסק חיותיה לגמרי מדבר זה מטחינת רחיים‪ ,‬ופשוט אפילו יש לזה עוד אומנות‬
‫אחרת או אפילו הוא עשיר גדול‪ ,‬אנו דנין על חיותו הלז דרחיים הוא נפסק לגמרי מכל וכל [קצת בדומה לזה‬
‫כתב הוא ז"ל בחלק אה"ע סי' קל"א שהבאתי בפ"ת לאה"ע סימן ע' סק"ב‪ ,‬ע"ש]‪ ,‬הואיל והמבוי סתום‪ ,‬וזה‬
‫יושב בראש המבוי ברחיים או תינוקות המשמיעים קול אשר כל העובר ישמע קול וילך לזה ולא להאחרון‪,‬‬
‫נמצא פוסק חיותו לגמרי‪ ,‬בזה כופין כו'‪ .‬ונידון שלפנינו לפי הנראה פסקיה להאי חיותיה לגמרי‪ ,‬שאי אפשר‬
‫לומר השכר עצמך במקום אחר‪ ,‬כי לא נמצא כזה במקומו‪ ,‬והוא אחד ואין שני‪( ,‬ונפיק) [ונפסק] חיותיה מהאי‬
‫מילתא לגמרי‪ ,‬ואפילו יהיה כהפקר‪ ,‬מ"מ לענין פוסק חיותא כי האי אין חילוק בין הפקר למשא ומתן‪ .‬ולא‬
‫רציתי [להאריך ולהרחיב] הדיבור יותר כיון שאיני חפץ שילמדו מדברי לדינא בין הצדדים כו'‪ ,‬עכ"ד ע"ש‪...‬‬
‫‪ .11‬שו"ת הרשב"א חלק ג סימן פג‬
‫לארדה‪ ,‬שאלת‪ :‬ראובן שהוא חייט‪ ,‬והוא רגיל בבית עירוני אחד מכמה שנים‪ ,‬שהוא אוהבו ועושה לו כל‬
‫מלאכתו‪ ,‬ואין אומן אחר עושה לו שום מלאכה‪ ,‬והעירוני נוהג לתת לראובן בשכרו שני דינרין מכל מלבוש‬
‫שהוא עושה לו‪ .‬עכשיו‪ ,‬בא שמעון וגם הוא חייט‪ ,‬ורצה להכניס עצמו באהבת העירוני הזה‪ ,‬ואמר לעשות‬
‫במלאכתו בזול‪ :‬מלבוש אחד‪ ,‬בדינר‪ .‬וראובן בא‪ ,‬וקבל על שמעון שגורם לו הפסד‪ ,‬וגוזלו בידים‪ ,‬בכמה‬
‫דרכים‪ :‬בזלזול השכר‪ ,‬ושנכנס בגבולו‪ ,‬והוא יכול להרויח כזה וכזה בכמה מקומות בעיר‪ .‬יורנו רבינו‪ :‬אי הוי‬
‫כמזיק בידים‪ ,‬או גרמא בנזקין‪ ,‬וכעני המהפך בחררה‪ ,‬ובא אחר ונטלה‪ ,‬דאסור‪ ,‬אבל אין ב"ד מוציאין מידו‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬בכל כי הא‪ ,‬אין ב"ד מוציאין מידו‪ ,‬שהעכו"ם בעל המלאכה נתן לו מדעתו‪ ,‬אבל מסתברא‪ ,‬שמוחין‬
‫בידו‪ .‬ואעפ"י שאמרו‪ :‬בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב‪ ,‬שאני הכא‪ ,‬דדמי קצת למצודת הדג‪,‬‬
‫דתניא‪ :‬מרחיקין מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג‪ .‬ואפילו מאן דאמר‪ :‬האי בר מבואה דאוקי רחיא‪ ,‬ואתא‬
‫בר מבואה חבריה וקא מוקי רחיא גבי'‪ ,‬דינא הוא דלא מעכב‪ ,‬מפני שיכול לומר לו‪ :‬אתה עושה בתוך שלך‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫ואני עושה בתוך שלי‪ ,‬מודה במצודת הדג‪ ,‬כדאמרינן התם‪ :‬דשאני דגים דיהבי סייארא‪ :‬והכא נמי‪ ,‬כיון דרגיל‬
‫הוא לעשות מלאכתו על ידי זה‪ ,‬כל שהוא צריך למלאכה זו הרי הוא כיהיב דעתו על זה‪ ,‬וכאלו בא לידו‪ ,‬וקרוב‬
‫הוא לנוטל ממנו שכרו‪ ,‬אעפ"י שאינו נוטל ממש‪ .‬ועוד‪ :‬דכל מכר הרי הוא בא לידו כבר‪ ,‬דתניא בפרק נוחלין‪:‬‬
‫בכור נוטל פי שנים בזרוע לחיים וקיבה; ואוקימנא‪ :‬במכרי כהונה ולוויה‪ ,‬ודאישתחיט בחיי אבוהון‪ .‬ואלא מיהו‬
‫לא דמי לגמרי‪ ,‬דהתם בסתמא‪ ,‬ודלא הדר ביה לעשות מכרין אחרים; אבל מ"מ =מכל מקום= למדין ממנה דכל‬
‫מכר‪ ,‬קרוב הוא להיות כאלו נותן לו‪ ,‬וההולך ומפתה את העכו"ם לעשות מלאכתו עמו‪ ,‬כפוסק לחיותו של זה‪,‬‬
‫וגוערין בו‪ ,‬ומוחין בידו‪.‬‬
‫‪ .12‬שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק א סימן לח‬
‫ברור טעמי הפס"ד בדבר אנשים שהלכו מביהכ"נ של רבי אחד שהתפללו אצלו ויסדו בגבולו ביהכ"נ אחר על‬
‫עצם הליכה משם וקפוח פרנסתו ח' דעשי"ת תשי"ח‪.‬‬
‫בדבר הרבי שתבע מאלו שהתפללו אצלו מיום שקנה ביהכ"נ שלו קרוב לשלש שנים ואח"כ יסדו בגבולו‬
‫ביהכ"נ אחר אשר ע"י זה השיגו גבולו וקפחו פרנסתו וגם הוזל שיוי ביהכ"נ שלו ע"י זה … הנכון לע"ד שלא‬
‫היה רשות לא להם ולא לשום אדם ליסד ביהכ"נ אחר במקום הסמוך שע"י זה ודאי שהרבה מאלו שהיו‬
‫הולכים אצלו כשלא היו מייסדים ביהכ"נ האחר ילכו לביהכ"נ האחר שיסדו דיש בזה איסור מהפך בחררה‬
‫ויורד לאומנות חברו כמבואר בחת"ס חלק חו"מ סימן ס"א דבדבר שאין מקום לשניהם איכא איסור יורד‬
‫לאומנות חברו אף לבר מאתיה אף לר"ה בדר"י ב"ב דף כ"א והובא בפ"ת סימן קנ"ו סק"ג‪ .‬ואף שעדיין‬
‫נשארו אצלו אנשים שמתפללים שם כיון שהוקטן המנין כל כך עד שאין לו כדי חייו והוזל ע"י זה ביהכ"נ שלו‬
‫בהרבה מאד הוא ודאי קפוח הפרנסה שאסור‪ .‬ומפורש כן ברש"י ב"מ דף ע"א ד"ה יורד דאף רק למעט‬
‫מזונותיו של חברו אסור בדין יורד לאומנות חברו משום דלמעט מכדי חייו הוא כפסוק לגמרי‪ .‬ופשוט שכדי‬
‫חייו מיקרי כדרך ההוצאה לאנשים בינונים ממדרגתו בחשיבות‪ ,‬וראיה מכדי חייו שהתירו להלוות לנכרים‬
‫בריבית שהכוונה לכל ההוצאה לא רק למזונות לבד וכן הוא באיסור יורד לחייו שהוא בממעט לו שלא יהיה לו‬
‫כדי הוצאתו אף שעדיין ישאר לו למזונות מצומצמין‪.‬‬
‫וכ"ש הכא שמייסדי ביהכ"נ האחר אינו להרוחה שיותר אסור כי כל הטעם שמתיר ר"ה בדר"י לבר מבואה‬
‫דידיה הוא מטעם אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי‪ ,‬שהוא מטעם שהראשון ג"כ לא היה לו רשות‬
‫לאסור עליו לקפחו מלהרויח מעסק כזה‪ ,‬ולא שייך זה בעושה השני שלא להרוחה שנמצא שהראשון אינו‬
‫מקפחו בכלום והשני מקפח לראשון שבזה מסתבר שאסור אף שהוא רק להפחית ולא לקפח לגמרי‬
‫‪ .12‬שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן מ‬
‫א‪ .‬רבנים שהוחזקו להיות משגיחים בבית מטבחיים ואנשי השגחה אחרת מנסים ע"י כפיה והוצאת ש"ר‬
‫להעבירם‪.‬‬
‫הנה היו אצלי הרבנים הגאונים אשר הם ממונים מכמה שנים לרבנים המכשירים בבתי המטבחיים במדינתנו‬
‫בקובלנא כי אנשים מאיזה השגחה אחרת מוציאים לעז שלא כדין‪ ,‬ואין מניחין להמקומות שתחת ידם מליקח‬
‫בשר מבתי המטבחיים שתחת השגחתם‪ ,‬כדי להכריח הבעלים שיכנסו תחת ההשגחה האחרת‪ .‬והרי דבר פשוט‬
‫וברור שאיכא איסור השגת גבול אף בדברים שלא קנו ממש אלא בהבטחה וכדומה וכ"ש בדברים שנקנו שהוא‬
‫גזל ממש וענין הרב במקום שנותן השגחה הוא קנין למשרה ההיא לא רק כדין פועל אלא גם יותר מזה‪ .‬ואף‬
‫בלא ענין פרנסה איכא איסור דהוצאת שם רע ובזיון גדול‪ .‬אשר על כן הנני מודיעם בזה שאסור לעשות שום‬
‫תחבולות לא בדברים ולא באופן לאסור מליקח הבשר שלהם בהמקומות שתחת ידם‪ .‬ואם יש לכם ממש טענות‬
‫אל איזה בית מטבחיים צריכין להביא הטענות בב"ד ולפני הרב המכשיר כדין התורה ושיהיה פס"ד בזה‬
‫מהב"ד‪ ,‬ואם תקבל אותה השגחה איזה בית מטבחיים מאיזה רב המכשיר באופן הכרח ע"י שם רע וע"י כפיה‬
‫כנזכר לא יוכר הכשר בית מטבחיים ההוא בשום אופן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.13‬ספר אמונה ובטחון פרק ג סעיפים יד‪-‬טו‬
‫בס׳ יד שאול יו״ד סי׳ רמ״ה [הובא בפ״ת חו״מ סי׳ קנ״ו ס״ק י״ז] כותב חוצב להבות אש בעובדא שבאו‬
‫מלמדים ממקומות אחרים ורצו המלמדים שבעיר לגרשם ע״י המושל ונתלו מדברי רמ׳׳א כו׳ וכותב‬
‫הלא בת״ת ובמלמדים לא שייך כל זאת כו׳ ומה שאמרו וקנאת סופרים תרבה חכמה לא שייך אלא במקרי‬
‫דרדקי ולא במלמדים משנה וגמ'‪ ,‬זה הבל וכו'‪ ,‬ומה שאמרו שהגאון החסיד כו' הורה כן לגרש המלמדים‬
‫אחרים‪ ,‬אני אומר שאסור לאומרו וחלילה להגאון שיעשה כן‪ .‬למדנו עד כמה פרצה השלטת הדין בישראל‪,‬‬
‫אם הדין אוסר המלמדים‪ ,‬מותר לגרשם ע׳׳י המושל‪ ,‬ומצוה לגרשם‪ ,‬אין כאן מלשינות ומסירות ופתיתיות‬
‫לגרש ישראל ע״י זרים‪ ,‬יש כאן מצוה לקיים הדת על תלו‪ ,‬ואם הדין מתירם‪ ,‬המגרש הוא מסור‪ ,‬ויוצא מכלל‬
‫ישראל‪ ,‬וכל ישראל עיניהם נשואות לדברי השו״ע ולגאוני הדור להגיד ההלכה‪.‬‬
‫הגאון רי״ש נטמון זצ׳׳ל החדור באהבת המשפט‪ ,‬יתאכזר על מלמדי העיר וגוער בהם בנזיפה‪ ,‬אין כאן טענה‬
‫של פסקת לחיותי‪ ,‬הכל מותר להרביץ תורה‪ ,‬ולדבריו ז״ל הכל נכנעו‪ ,‬המשפט והשלום אהבו‪ ,‬ומי‬
‫נתן בלבו אהבת המשפט וקנאתו אם לא מיעוט שנה מיעוט שיחה ללון בעומקה של הלנה‪.‬‬
‫ואמנם אומן של בני מתא דמצי לעכב משום פסקת לחיותאי‪ ,‬אינו על צד מציאות‪ ,‬אלא על צד חיוב‬
‫התשתדלות‪ ,‬שבל מזונותיו של אדם קצובין לו מר״ה ועד יוה׳׳כ‪ ,‬ולא יחסר לו אם יהי׳ כאן אומן של מתא‬
‫אחריתא‪ ,‬ולא יותיר לו אם לא יהי׳‪ ,‬רק אם מצי לעכב נכנס זה בחוב השתדלות מצדו‪ ,‬וחוב הרחקת הנזק מצד‬
‫רעהו‪ ,‬ואי לא מצי מעכב אין בו משום חוב השתדלות‪ ,‬ואין על חברו משום מזיק‪ ,‬אבל המטריף לחם חקו של‬
‫כל יצור בטח יתן לו די מחסורו‪ ,‬והרדיפה אחר הסיבות המדומות לפי תיור הלב וזנות העינים הבל‪.‬‬
‫‪ .14‬תשובה לרב אחד בענין השגת גבול (נספח)‬
‫‪5‬‬