2. SREČANJE VODSTVENE SKUPINE LLDG STARA LOKA

Transcription

2. SREČANJE VODSTVENE SKUPINE LLDG STARA LOKA
Torek, 05. februar 2013
ŽUPNIŠČE V STARI LOKI
2. SREČANJE VODSTVENE SKUPINE
19:00 – 19:45
2. SREČANJE VODSTVENE SKUPINE LLDG STARA LOKA
VABLJENI: dr. SNOJ ALOJZ, GARTNER BORUT, BERGANT JANEZ, HOIVIK ANDREJ, TAVČAR
JANEZ, FLORJANČIČ URŠKA, ŽAGAR ANDREJ, KOŠIR MATJAŽ, HAFNER JANEZ, BAŠELJ
ALOJZ, BERGANT MEDARD.
PRISOTNI: SLAVKO BAŠELJ, ANDREJ HOIVIK, MATJAŽ KOŠIR, URŠKA FLORJANČIČ, JANEZ
BERGANT, MEDARD BERGANT, BORUT GARTNER.
PROGRAM :
1. Pozdrav režiserja, uvod in novosti
- Kostumografija ( Prihod kostumografke Nade Slatnar. Organizacija. )
- Ton
( Pogovor in dogovor z Davidom Fojkarjem.)
- Propaganda
( Vabila. Časopisi.Radio.Plakati.Gledališki listi.)
- Konjeniki
( Trenutna sestava konjenikov.)
- Scenska ekipa ( Sestava in naloge.)
2. Poročila vodij posameznih skupin
- Slavko Bašelj ( Varovanje, zapore, parkirišča.)
- ostali predstavniki skupin poročajo ( Matjaž Košir, Medard Bergant, Janez
Bergant, Andrej Hoivik, Urška Florjančič )
3. Plan do naslednjega srečanja in datum
- naslednje srečanje Vodstvene skupine je v torek, 26. februarja ob 19:00 uri v
župnišču
4. RAZNO
ZAPISNIK:
Srečanje smo začeli točno in dobre volje. Dnevni red smo malo zasukali in sicer tako,
da so svoja poročila najprej podali predstavniki skupin.
SLAVKO BAŠELJ (Vodja Staroloških gasilcev):
Slavko je vzorno pripravil tri geo-skice za varovanje projekta. Na njih je načrtoval
parkirišča za avtomobile, delno zaporo ceste in vpadna mesta. Po njegovi trenutni
oceni bi lahko prireditev kontroliralo 8-10 gasilcev/rediteljev. Povedal je, da znotraj
gasilskega društva poteka menjava ljudi na različnih funkcijah, kar pa ne bo vplivalo
na naš pred časom sklenjen dogovor. Skupaj z Janezom in Medardom smo si tudi že
bolj podrobno ogledovali način parkiranja na travniku in pravilno parkiranje
avtomobilov, da bi vse potekalo brezhibno. Tudi intervencijsko pot smo predvideli.
Režiser je Slavkota prosil, če se lahko pozanima in do naslednjega srečanja pripravi,
kakšna dovoljenja moramo še pripraviti ( policija, zdravnik, … ) za pravilen potek
prireditve.
-1-
MATJAŽ KOŠIR ( Vodja Scenske skupina.)
Matjaž je povedal, da je bila pred kratkim pri režiserju doma ustanovljena Scenska
skupina v kateri so zbrani: Matjaž Košir, Marjan Baričič, Aleš Jezeršek in Tine
Oblakovič. Povedal je, da so naloge razdeljene na: drobno scenografijo, veliko
scenografijo, postavitev in premikanje sedišč na prizorišču,… Vsak od omenjenih
članov se ukvarja na svojem področju. Skupina je začela delovati.
MEDARD BERGANT ( Predstavnik FS Stara Loka.)
Medard je povedal, da folklorna skupina redno vadi in da se že oblikuje jasen
program njihovega nastopa. Povedal je, da je ga. Mojca Marija Berce opravila pregled
narodnih noš in začela s popravilom. Vaje za zdaj potekajo dva krat mesečno v Jurjevi
dvorani.
JANEZ BERGANT ( Predstavnik domačije Pri Mruščevih.)
Janez je pozorno poslušal in v pogovoru sodeloval pri vseh stvareh. Na vprašanje
režiserja, če vidi kakšno večjo težavo je odkimal in dejal, da vse za zdaj poteka lepo in
v redu.
ANDREJ HOIVIK (Predstavnik igralske skupine.)
Andrej je poročal, da igralska skupina vadi dva krat tedensko v Jurjevi dvorani.
Poudaril je, da vadijo v »Starološkem jeziku« in da so na izrednem srečanju zvočno
posneli celotno 1. dejanje. Snemanje je tehnično vodil in posnetek pripravil Matjaž
Košir. Posnetek ima študijsko vrednost in kot pomagalo služi igralcu pri vaji učenja
teksta na pamet. Rekel je, da vaje potekajo v redu, da se na njih večkrat tudi
nasmejijo in da si želijo tako delati tudi naprej.
URŠKA FLORJANČIČ (Predstavnica otrok, ki sodelujejo v igri.)
Urško je zanimalo, kako režiser načrtuje vaje z otroki in ga opozorila na čas dopustov
v mesecu juniju, juliju in avgustu. Režiser je pojasnil, da bodo intenzivne vaje z otroki
stekle v mesecu aprilu, v katerem naj bi se otroci tudi vsega naučili. Nato režiser
načrtuje 1. vajo na domačiji, ki jo bodo izvedli v začetku meseca maja. Na to vajo bodo
povabljene vse skupine in tonski mojster. Na vaji bo režiser pojasnjeval posamezna
prizorišča, dovozne poti, mesta gledalcev; preizkusili bomo jakost izgovorjave
igralcev, petje pevcev in ples narodnih noš.
BORUT GARTNER ( Režiser.)
Režiser se je zahvalil vsem za prijetna poročila in dejal, da ima sam pripravljene tudi
lepe novice. Povedal je, da so se zgodili premiki na področju: kostumografije, tona,
scenske skupine, propagande, pri konjenikih.
Kostumografija – Režiser je povedal, da ga je v LJ sprejela na pogovor ga. Nada
Slatnar, priznana slovenska kostumografka, ga pozorno poslušala in sprejela njegovo
prošnjo po vodenju celotne kostumografije v veseloigri Dve nevesti. Na prijetno
presenečenje je ga. Nada sprejela tudi filozofijo našega gledališča in se v polnosti
pridružuje načinu dela, kar pomeni, da bo za svoje delo sprejela enak delež, kot vsak
gledališčnik, za kar smo ji iskreno hvaležni. Delo je že steklo. Ga. Nada prebira kopijo
originala dramskega besedila, da si bo ustvarila svojo sliko in obenem prisluhnila želji
režiserja, ki si želi, da bi bila celotna kostumografija v stilu filmov: Cvetje v jeseni in
Boj na požiralniku.
-2-
Pri kostumografiji bo upoštevala tudi že pridobljene otroške kostume ge. Andreje
Hafner in na podlagi teh želja po najboljših močeh izoblikovala celotno kostumsko
sliko. Ga. Nada Slatnar je predlagala sledeč vrstni red dela:
1. Branje dramskega besedila, ustvarjanje lastne kostumske slike
2. Želje režiserja
3. Izdelava barvnih skic
4. Razdelitev barvnih skic med sodelujoče in osebno iskanje oblačil sodelujočih pri
sebi doma, pri starših, sorodnikih, prijateljih
5. Pregled zbranega materiala ( Posameznik prinese kar je našel. )
6. Iskanje manjkajočih delov obleke pri Karitasu
7. Sposoja kostumov pri drugih gledališčih ( predvideno določeno plačilo za najem)
8. Izdelava določenih kosov oblačil ( predvideno plačilo materiala )
Režiser od kostumografke pričakuje barvne skice v sredini meseca februarja.
Osnovana je tudi kostumska skupina ( Kostumografka: Nada Slatnar, šivilji: Marica
Bogataj in Tončka Trilar, sodeluje tudi Andreja Hafner, ki je lastnica otoških
kostumov.).
Ton – Režiser se pripravlja na možnost, da bi bili igralci na prizorišču prešibki v
izgovorjavi. Možna rešitev je ozvočenje. Režiser je povabil k pogovoru g. Davida
Fojkarja in mu podrobno razložil situacijo. Ker smo z Davidom sodelovali že pri igri
Umorjeni škof, delovanje našega gledališča dobro pozna. Povedal je, da je pripravljen
dati na razpolago tehniko in delo in sprejel način dela, ki je za vse gledališčnike enak
in je ljubiteljski. Če bo potrebno dodatno kupiti kakšno nepredvideno stvar ( kakšen
kabl ali kaj podobnega), pa računa na posluh gledališča. Tudi te novice smo vsi
gledališčniki zelo veseli! David že načrtuje kako bo ozvočenje potekalo na domačiji
sami in se pripravlja na 1. tonsko vajo v začetku meseca maja.
Scenska skupina – Režiser je gostil člane skupine pri sebi doma, kjer so naredili načrt
dela. Več je že omenil njihov predstavnik Matjaž Košir.
Konjeniki – Režiser je navezal osebni kontakt preko telefona s posameznim
konjenikom in jih v skupino za zdaj pridobil 9. Poudaril je, da je nekje število 15
konjenikov maksimalno, če pa bi konjeniki izražali večjo željo jim je vredno
prisluhniti. Ta trenutek je tudi pri konjenikih stvar v dobrem teku. Režiser predvideva
bližnje srečanje z njimi, kjer jim bo pojasnil njihovo vlogo pri igri.
Propaganda – Režiser je predstavil osnutek: plakata, gledališkega lista, dopisa… ki
jih je pripravil sam. Na propagandnem materialu želi uporabiti tudi ilustracijo
Maksima Gasparija, ki je bil tesno povezan z dramatikom Golarjem, saj mu je
ilustriral večino izdaj. Zaradi avtorskih pravic se je povezal z enem izmed dedičev, g.
Markom Gasparijem in ga prosil za uporabo. G. Gaspari je prošnji ugodil, režiser pa
ga je povabil na premiero veseloigre. Obenem je režiser poudaril, da je potrebno imeti
nenehno v mislih »kulturo obnašanja« do prijaznih ljudi, saj bi bilo brez njihovega
sodelovanja naše delo zelo osiromašeno in oteženo. Rekel je tudi, da resnično lepa
beseda, lepo mesto najde.
Srečanje smo zaključili polni dobre volje in optimizma.
Zapisal: Borut Gartner
-3-