www.energijaplus.si 080 21 15 Vsem novim poslovnim kupcem (z

Transcription

www.energijaplus.si 080 21 15 Vsem novim poslovnim kupcem (z
Vsem novim poslovnim kupcem (z letno porabo do 200.000 kWh),
ki se boste odločili za posebno ponudbo in vrnili izpolnjeno ter
podpisano Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije
(obrnite letak), bomo električno energijo do konca leta 2015
dobavljali po nespremenjeni ceni EUR/kWh (brez DDV):
• višja tarifa VT = 0,06450;
• nižja tarifa MT = 0,04030
ali
• enotna tarifa ET = 0,05400.
Posebna ponudba velja do preklica oz. do nove posebne ponudbe.
Več na www.energijaplus.si, 080 21 15, [email protected] in na vseh prodajnih mestih.
www.energijaplus.si
080 21 15
ODPRTA POGODBA O PRODAJI IN NAKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE ŠT.
Na osnovi veljavnih Splošnih pogojev družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje pogodb o prodaji in nakupu električne energije za poslovne kupce (v
nadaljevanju SP) in Pogojev posebne ponudbe »Za nove poslovne kupce« (v nadaljevanju PPP) je predmet te pogodbe prodaja in nakup električne
energije za vsa v pogodbi navedena merilna mesta (v nadaljevanju MM). Pogodbeni stranki po tej pogodbi sta:
NAZIV PODJETJA (v nadaljevanju prodajalec)
NASLOV PODJETJA
Direktor/zastopnik
ID za DDV
MŠ
TRR
Kontaktna oseba
Telefon: 02/22-00-579
in
ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.
VETRINJSKA ULICA 2, 2000 MARIBOR
Bojan Horvat, univ. dipl. inž. el.
SI88157598
3991008000
SI56 0451 5000 1853 305 NOVA KBM d.d., MB
Irena Matečko
Fax: 02/22-00-651
E-pošta: [email protected]
NAZIV PODJETJA (v nadaljevanju kupec1)
ULICA IN HIŠNA ŠT.
POŠTNA ŠT. IN POŠTA
MŠ
TRR
Kontaktna oseba
GSM, Telefon:
Fax:
E-pošta:
PREDMET POGODBE
1. člen
Kupec s podpisom te pogodbe potrdi navedene letne količine za merilna mesta (v nadaljevanju MM). S podpisom te pogodbe kupec izrecno izjavlja,
da je seznanjen s SP in PPP (objavljeni in dostopni na www.energijaplus.si), ki so kot priloga k tej pogodbi njen sestavni del, dopolnjujejo to pogodbo
ter zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodba.
MM OM*
Naziv MM
Naslov MM
VT (kWh)
MT (kWh)
ET (kWh)
SKUPAJ (kWh)
*MM OM – št. omrežninskega MM, ki ga določi SODO – podatek razviden na računu, npr. 2-012345; 3-012456; 6-014623; 7-108546.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Začetek prodaje električne energije po tej pogodbi je od dne 01.07.2013, oziroma
od prvega možnega datuma za spremembo prodajalca po podpisani pogodbi, uporablja pa se za posamezno MM z dnem prvega popisa števca po
začetku veljavnosti pogodbe in zamenjave bilančne skupine. Konec dobave in veljavnost pogodbenih cen te pogodbe je do dne: 31.12.2015. Pred
zaključkom pogodbe vam bomo ponudili novo pogodbo.
POGODBENA CENA, ROK, NAČIN PLAČILA IN OBRAČUN
2. člen
Pogodbene cene so v EUR/kWh in ne vključujejo trošarin, drugih dajatev in DDV, kakor tudi ne stroškov za uporabo omrežij in prispevkov po EZ. Čas
veljavnosti VT in MT je določen z veljavno zakonodajo. V pogodbi se bodo smiselno upoštevale vse morebitne spremembe zakonodaje.
Za obdobje
VT (EUR/kWh)
MT (EUR/kWh)
ET (EUR/kWh)
ROK PLAČILA (dni)
01.07.2013–31.12.2015
0,06450
0,04030
0,05400
20
Računi za posamezen mesec se plačujejo v celoti in se izstavijo kot ločeni za energijo in uporabo elektroenergetskih omrežij in prispevkov po EZ za
posamezno MM. Podrobnosti o načinih plačevanja in obračunu so opredeljeni v SP.
VELJAVNOST POGODBE
3. člen
Pogodba se sklepa za določen čas. Veljavnost pogodbe je navedena v 1. členu. Odpoved pogodbe je opredeljena v SP.
Pogodba je sklenjena s kupcem (lastnikom) oz. s plačnikom obveznosti za MM iz pogodbe. V kolikor plačnik in lastnik MM nista isti osebi, mora plačnik
za MM ob sklenitvi pogodbe predložiti podpisan dokument »Pooblastilo za evidentiranje plačnika«, ki ga najdete na spletni strani
www.energijaplus.si. Pogodba ne more biti sklenjena za daljše obdobje od veljavnosti pooblastila.
KONČNE DOLOČBE
4. člen
V primeru, da postane katerokoli določilo te pogodbe neveljavno, nezakonito ali neizterljivo zaradi sprememb zakonodaje, to ne vpliva na preostalo
vsebino, ki ostane veljavna. Neveljavne določbe se nadomestijo z ustreznimi veljavnimi, zakonitimi ali izterljivimi določbami. S podpisom na tej pogodbi
kupec izjavlja, da sprejema veljavne SP in PPP. Kupec se s podpisom te pogodbe strinja, da ga prodajalec preko e-sporočil obvešča o novostih s
področja elektroenergetskih trgov in aktualnih ponudbah.
5. člen
Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, ki bi nastala iz te pogodbe. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, je za reševanje
spora pristojno sodišče v Mariboru.
6. člen
Kupec potrdi pogodbo s podpisom in žigom ter jo posreduje prodajalcu na naslov. Prodajalec potrdi pogodbo s podpisom in žigom ter original vrne
kupcu na naslov, sam pa hrani kopijo pogodbe.
Datum:
Prodajalec: Energija plus d.o.o.
Po pooblastilu Izvršna direktorica:
mag. Natalia Varl, univ. dipl. ekon.
Pripravil-a:
_______________ ___________________
Datum: ___________________________________
Kupec:
(podpis in žig kupca)
1
Kupec je lastnik merilnega mesta. V kolikor sklepa pogodbo plačnik, se za pogodbeno stranko (kupca) šteje plačnik.