OBRAZEC ZA NAROČILO PONUDBE

Transcription

OBRAZEC ZA NAROČILO PONUDBE
JE VAŠA LETNA PORABA VEČJA
OD 200.000 kWh IN ŠE NIMATE
NAŠE PONUDBE?
ZAGOTOVITE SI
DOBRE CENE
ELEKTRIČNE ENERGIJE
DO 2016.
www.energijaplus.si
Pridobite si individualno ponudbo Energije plus.
OBRAZEC ZA NAROČILO PONUDBE (vaše povpraševanje)
1.
SPLOŠNI PODATKI
ENERGIJA PLUS D.O.O.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Kontakt: [email protected]
www.energijaplus.si
NAZIV PODJETJA
NASLOV
Spodaj podpisani __________________________
prosim za pripravo in posredovanje ponudbe za
električno energijo. S podpisom osebno jamčim,
da so podatki, ki jih navajam v nadaljevanju,
resnični.
POŠTNA ŠT., POŠTA
DAVČNA ŠT.
Navodila za izpolnjevanje:
Za pripravo ponudbe za dobavo električne
energije potrebujemo podatke o podjetju, merilnih
mestih, porabi ipd. Prosimo vas, da izpolnite prazna
polja v tabelah in nam zaupate vaša pričakovanja.
V kolikor imate na posameznih merilnih mestih
meritve, jih pošljite na zgornji E-naslov ali izpolnite
pooblastilo na drugi strani (obrazec najdete tudi
na naši spletni strani). Zagotavljamo vam, da so
podatki namenjeni izključno interni uporabi – za
pripravo ponudbe.
MATIČNA ŠT.
TELEFON/GSM
FAX
E-MAIL
KONTAKTNA OSEBA
2.
PODATKI O MERILNIH MESTIH (če imate več OMM vas prosimo za posredovanje seznama v .xls obliki na e-pošto)
Naslov merilnega mesta:_____________________________________________________________________________________________________
ŠT.
ŠT. OMM*
NAZIV IN NASLOV MM
LETNA KOLIČINA VT
(kWh)
LETNA KOLIČINA MT
(kWh)
LETNA KOLIČINA SKUPAJ
(kWh)
MAX MOČ
(iz EES) -neobvezno
15-min meritve
(DA/NE)
1
2
3
/
SKUPAJ
*Primer 04-123456, 03-235675
OZ. RAZMERJE VT:MT, V KOLIKOR KOLIČINE NISO ZNANE: _________________________________________________________________________
3.
PONUDBO PRIPRAVITE ZA OBDOBJE DOBAVE E. E.:______________________________________________________________
4.
DOSEDANJI DOBAVITELJ:_____________________________________ DATUM KONCA POGODBE:_______________________
5.
VAŠA PRIČAKOVANJA:
Rok plačila
6.
Obračun odstopanj
Zavarovanja
(± 10% tedenska, ±10% mesečna, ±10% letna)
(menica, izvišnica, BG)
Delni zakupi energije
PONUDBO ŽELIM PREJETI PO (označite z X):
E-pošti
pošti
V _____________________, dne ___________________
faxu
drugo:_________________________
Podpis:______________________________________
Stran 1
POOBLASTILO ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV
PODATKI O PLAČNIKU ELEKTRIČNE ENERGIJE ALI IMETNIKU SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (LASTNIKU):
ustrezno označi
1 – PLAČNIK ELEKTRIČNE ENERGIJE
2 – IMETNIK SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (LASTNIK)
Naziv – Priimek in ime: ____________________________________________________________________________________________
Kraj –Ulica, hišna številka: _________________________________________________________________________________________
Številka in naziv pošte: ____________________________________________________________________________________________
ID za DDV: _____________________________________
Žig:
Datum:_____________
Kraj:____________________________
Podpis:_______________________
Lastnik ali plačnik za eno ali več merilnih mest iz priložene CSV datoteke, ki je sestavni del tega pooblastila, dovoljujem
spodaj podpisanemu dobavitelju, da si pridobi merilne podatke potrebne za izdelavo ponudbe potencialnim
odjemalcem pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja električne energije (SODO d.o.o.) v roku enega
meseca od dneva podpisa pooblastila.
PODATKI O DOBAVITELJU ELEKTRIČNE ENERGIJE :
Naziv: ENERGIJA PLUS D.O.O.
Naslov: VETRINJSKA ULICA 2, 2000 MARIBOR
ID za DDV: SI88157598
Žig:
Datum: ____________________________:::: Kraj:____________________________________ Podpis: __________________________________
OBVEZNA PRILOGA K POOBLASTILU ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV :
•
Ustrezno izpolnjena CSV datoteka (SMM, DIS, ident. številka za DDV lastnika)
Kraj:
Datum:
Podpis lastnika/plačnika:
__________________
______________
___________________________________

Similar documents