Energetska izkaznica šole - Gimnazija in srednja šola Rudolfa

Transcription

Energetska izkaznica šole - Gimnazija in srednja šola Rudolfa
2014-153-174-1
12.06.2024
nestanovanjska
katastrska občina 1911
številka stavbe 385
1263001
1979
Novi trg 41A, 1241 Kamnik
KAMNIK
1071/1, 1075
119720,470412
96 kWh/m2a
32 kWh/m2a
185 kWh/m2a
42 kg/m2a
ELCOND INGENIRING, d.o.o. (153)
Anton Ušeničnik
13.06.2014
Peter Bevk (174)
Peter Bevk
13.06.2014
list 1/5
2014-153-174-1
12.06.2024
nestanovanjska
: 8.220
UNP
kg
74.486
788.062
866.868
208.836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.540
260.540
651.350
138.086
1.048.602
1.518.218
346.922
0 kWh/a
0 kWh/a
0 kWh/a
1.048.602 kWh/a
0 kWh/a
1.048.602 kWh/a
list 2/5
2014-153-174-1
12.06.2024
Toplotna zaščita zunanjih sten
Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
Menjava oken
Menjava zasteklitve
Toplotna zaščita stropa nad kletjo
Odprava transmisijskih toplotnih mostov
Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti
Drugo: Zamenjava svetle strehe s klasično - energetsko učinovitejšo z okni.
Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki
Prilagoditev moči sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti
Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Rekuperacija toplote
Prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam
Optimiranje časa obratovanja
Prilagoditev hladilne moči z izgradnjo hladilnika ledu
Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje
Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe
Drugo: Namestitev zunanjih žaluzij na izpostavljenih straneh stavb.
Drugo: Zamenjava klimatskega in prezračevalnega sistema stavbe.
Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode
Vgradnja fotovoltaičnih celic
Ogrevanje na biomaso
Prehod na geotermalne energije
Drugo: Priklop na daljinski sistem SPTE.
Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni
Analiza tarifnega sistema
Energetski pregled stavbe
Drugo: Ciljno spremljanje rabe energije in energetsko upravljanje objekta.
Drugo: Energetski menedžment.
Drugo: Osveščanje zaposlenih ter učencev.
list 3/5
2014-153-174-1
12.06.2024
nestanovanjska
Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe: Toplotna zaščita zunanjih sten je izvedena le s 5 cm izolacijskega sloja zaradi česar je predlagana namestitev
dodatne TI s skupno debelino najmanj 15 cm. Vsekakor je potrebno izvesti zamenjavo svetle strehe z energetsko učinkovitejšo. Ocenjena vračilna doba
ukrepov znaša 11 let. Ukrepi za izboljšanje sistemom KGH: Zaradi kompleksnosti stavbe in različnih porabnikov energije se priporoča izvedba nadzornega
sistema za upravljanje z energijo. K temu je smiselno izvesti regulacijo glavnih dveh vej za ogrevanje - sever/jug. Prezračevalni sistem naj se pregleda in
usposobi za delovanje. Na okna učilnic proti jugu, naj se namestijo zunanje žaluzije. Dotrajen ogrevalni sistem naj se nadomesti z učinkovitejšim z izrabo
OVE. Ocenjena vračilna doba ukrepov znaša 26 let. Organizacijski ukrepi: Predlaga se vzpostavitev rednega energetskega knjigovodstva s četrtletnim
pregledom rabe energentov in primerjava s preteklimi obdobji. Ključni faktor energetske učinkovitosti stavbe so uporabniki za katere se priporoča izvajanje
izobraževalnih aktivnosti s pomočjo brošur, spletne strani ustanove ter prisotnosti energetskih svetovalcev. Ocenjena vračilna doba ukrepov znaša 2 leti.
Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Stavbe namenjene izobraževanju
Splošni opis stavbe
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik (GSŠRM Kamnik) je umeščena v predel Novega trga v Kamniku, na levi
breg Kamniške Bistrice. Stavba je zgrajena leta 1979, telovadnica pa je bila prizidana v letu 1981. Objekt je prostorsko
sestavljen iz različno velikih volumnov, ki tvorijo osrednje atrije in omogočajo osvetlitev v notranjost usmerjenih učilnic.
Stavba ima 3 etaže, saj je delno podkletena ter v celoti pritlična z nadstropjem, ki je ponekod oblikovano kot mansarda.
Glavni vhod stavbe se nahaja na jugovzhodni strani kjer je tudi upravni del šole. V osrednjem delu se nahajajo učilnice s
kabineti ter na zahodnem delu stavbe je umeščena kuhinja z jedilnico. Merjena energetska izkaznica je izdelana za celotno
stavbo, saj je ogrevana s skupnim sistemom ogrevanja na ELKO. Glavna področja rabe energije se nanašata na rabo
toplote za ogrevanje stavbe in pripravo TSV.
Zunanji ovoj stavbe
Stavba je glede na zunanjost razmeroma ohranjena, vendar glede energetskih zahtev zastarela in dotrajana. Posledično je
potrebno sanirati zunanji ovoj (fasada) ter morebitno dotrajano stavbno pohištvo. Struktura stavbe sloni na armirano
betonski izvedbi debeline 25 cm. Trenutna zasnova obstoječe fasade je izvedena s 5 cm izolacijskega sloja in predstavlja
največji del toplotnih izgub v stavbi. Okna stavbe so večinoma nova iz PVC materiala, ki so bila zamenjana pred nekaj leti ali
v zadnjem letu. Skupna toplotna prevodnost oken je ocenjena na Uw = 1,3. Stropno konstrukcijo sestavlja razmeroma
položna streha z naklonom 10° pod katero je nizka podstreha s približno 10 – 15 cm toplotne izolacije. Streha je bila
obnovljena leta 2007, vendar brez pravilne izvedbe prezračevanja. Kritina je iz trapezne pločevine s kondenznim obrizgom.
Del strehe je fasada v naklonu 70°. Preostali del strehe je ravna nesanirana streha, ki je potrebna obnove. Tla v vkopani
kleti so proti zemlji neizolirana.
Raba energije
Objekt je oskrbovan s toplotno energijo, kjer se kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Dobavitelj je Naftna
družba Horizont, d. o. o. Natančna raba toplotne energije ni mesečno merljiva in se meri glede na količino dobave.Objekt se
napaja z električno energijo preko javnega omrežja, operater – distributer je PETROL, Slovenska energetska služba, d. d.,
Ljubljana. Električna instalirana moč objekta je 399,9 kW, konična moč znaša 199,9 kW. Električna energija se meri z
obračunskim števcem. Električna energija se rabi predvsem za razsvetljavo, hlajenje, pomožne sisteme ogrevanja (črpalke)
kakor tudi za delovanje naprav namenjenim izobraževalnim procesom. Sklenjene so letne pogodbe z dobavitelji energentov,
ki so bili izbrani po postopku javnega naročanja na osnovi najnižje cene.
list 4/5
2014-153-174-1
12.06.2024
Komentar k meritvam in posebni
robni pogoji
Vgrajeni sistemi
V toplotni postaji sta nameščena dva kotla nazivne toplotne moči 814 kW, leta proizvodnje 1993. Energent za ogrevanje je
ekstra lahko kurilno olje. Iz postaje se toplota vodi do razdelilnika ogrevanja, na katerega so priključene naslednje ogrevalne
veje: centralno ogrevanje jug, centralno ogrevanje sever, bojlerji ter grelniki sanitarne vode. Termostatski ventili na večini
radiatorjev niso nameščeni.Topla sanitarna voda se pripravlja v dveh akumulacijskih grelnikih sanitarne vode – eden
namenjen kuhinji in drugi namenjen garderobam. V sanitarijah se topla voda pripravlja v električnih akumulacijskih grelnikih.
Električna inštalirana moč razsvetljave je 81,9 kW. Razsvetljava je v večini prostorov (hodnikih, avlah, garderobah,
pomožnih prostorih) izvedena s klasičnimi fluorescentnimi sijalkami ter EMPN. V večini učilnic in pisarnah je razsvetljava
večinoma obnovljena s fluorescentnimi sijalkami z zrcalnim rastrom in novimi ELPN. Telovadnica je osvetljena z reflektorji.
Razsvetljava je v sanitarijah in garderobah telovadnice krmiljena s senzorji prisotnosti.Prisilno prezračevanje je izvedeno v
kuhinji in specializiranih učilnicah (kemija). Dovod in odvod zraka je izveden preko prezračevalnih rešetk in prezračevalnih
ventilov ter dovodnih difuzorjev, vgrajenih v prezračevalne kanale.
Izkušnje uporabnikov stavbe
Izkušnje uporabnikov stavbe govorijo, da v stavbi ni kritičnih bivanjskih nelagodij, ki bi motili izobraževalnih ali delovnih
procesov. Kljub temu stavba izraža velik potencial izboljšanja obstoječega stanja URE. Že z enostavnimi ukrepi kot je
izboljšanje tesnjenja oken v učilnicah (zaradi površne vgradnje) se lahko odpravi morebiten občutek prepiha. V določenih
delih stavbe prihaja v poletnem obdobju do pregrevanja prostorov (telovadnica, učilnice), kar se lahko odpravi z avtomatsko
regulacijo prezračevanja v nočnem času ter namestitvijo zunanjih žaluzij. Ravna obratna situacija je v ogrevalni sezoni, saj
po pričevanju zaposlenih v določenih predelih stavbe grelna telesa ogrevajo manj kot drugje. Priporoča se pregled
pretočnosti razvodnega sistema ter hidravlično uravnoteženje celotnega ogrevalnega sistema. V učilnicah prvega nadstropja
v zimskih obdobju prihaja do kondenzacije na stropu proti strehi. Vsekakor so uporabniki stavbe največji potencial
izboljšanja bivanjskega ugodja ter URE, saj racionalnost predstavlja temelj k doseganju potencialnih prihrankov.
Tezave pri izdelavi merjene energetske izkaznice
Zaradi neusklajenosti projektne dokumentacije z dejanskim stanjem smo bili v določenih dvomih pri določitvi ustreznega
števila obravnavanih con, saj je v načrtih vrisana dodatna kurilnica za ogrevanje stanovanja hišnika. V sklopu ogleda stavbe
se je izkazalo, da dodana kurilnica ni bila izgrajena zaradi česa stavbo lahko obravnavamo kot eno cono. Zaradi dinamične
gradnje stavbe s številnimi prostori in nepopolne dokumentacije je bilo nekoliko težje določiti natančno kondicionirano
površino stavbe, kar je bilo rešeno z ogledom trenutnega izvedbenega stanja.
Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/
list 5/5

Similar documents