šolsko leto 2014/15

Transcription

šolsko leto 2014/15
Ime in priimek:_________________________________________________
Razred: _______________________________________________________
Razredničarka: _________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________
Domači telefon: ________________________________________________
Osebni telefon očeta: ____________________________________________
Osebni telefon matere: ___________________________________________
Družinska e-pošta: _________________________________________________
1
ŠOLA SMO MI VSI:
UČENCI IN UČITELJI, STARŠI IN USTANOVITELJI.
BODIMO ODPRTI V SVET, IZKAZUJMO SE Z ZNANJEM, DELAVNOSTJO IN SPOŠTOVANJEM.
Ko hodiš,
pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi:
vnovič
in zopet
in znova.
(Tone Pavček)
2
Osnovna šola Franceta Bevka
PODRUŽNIČNA ŠOLA
ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Dijaška ulica 12 b
5220
TOLMIN
Ravnatelj:
Pomočnici ravnatelja:
VLADIMIR MAVRI
Alenka Kragelj
Judita Špolad
Poslovna sekretarka:
Računovodstvo:
Manca Janež
Ana Čujec, Tanja Mugerli
Telefax:
Elektronska pošta:
Naslov spletne strani šole
Davčna številka:
Matična številka:
Telefonska številka
05 380 12 02
05 380 12 01
05 380 12 00
051 654 015
05 380 12 00
05 380 12 03
05 380 12 18
[email protected]
http://www.os-tolmin.si
27755975
5272653
Številka transakcijskega računa: 01328-6030683919
3
PODATKI O ŠOLI
Osnovno šolo Franceta Bevka Tolmin je ustanovila Občina Tolmin z aktom št. 026- 10/91 z dne 11. 07. 1991. Poleg
centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo Anton Majnik v Volčah, Podružnično šolo Kamno in Podružnično šolo
za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Slednja je postala podružnična šola s 1. 9. 2005 na
osnovi občinskega Odloka o pripojitvi CIU Tolmin k OŠ Tolmin z dne 28.6.2005. V podružnični šoli za izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami bo letos 38 učenk in učencev.
ORGANI ŠOLE
Šolo upravljata ravnatelj šole in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Borut
Jermol, Vera Pagon, Boris Velikonja), pet predstavnikov šole (Melita Drol, Mateja Ivančič Leban, Bojan Rejec, Bogdana Švab
– predsednica, Petra Vitez Costantini) in trije predstavniki staršev (Dijana Bevk, Janez Urbas, Dražen Vukušić).
Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami ima v skladu z Odlokom o pripojitvi v Svetu
šole 1 predstavnika.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE: zbor strokovnih delavcev, strokovni aktivi in razredniki.
SKUPNOST UČENCEV: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev. Vanj je vključen
najmanj en učenec iz PŠIUOPP.
SVETOVALNA SLUŽBA:
- psiholog Žarko Trušnovec (tel.: 3801 210)
- pedagoginja Renata Perinčič (tel.: 3801 211)
- defektologinja Daša Furlan (tel.: 3801 221)
- logopedinja Mojca Štucin (tel.: 3801 220)
Svetovalno delo temelji na svetovanju učencem, staršem, učiteljem. Svetovalni delavci sodelujejo tudi z institucijami izven
šole: s Centrom za socialno delo, Zavodom za zaposlovanje, Invalidskim podjetjem Posočje, CMZ v Novi Gorici, Zavodom
RS za šolstvo, z gimnazijo in vrtcem, zdravstvenim domom, policijsko postajo, drugimi zavodi v Tolminu ter osnovnimi
šolami v Posočju.
4
OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA
V šolskem letu 2014/15 so v Podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami vključeni
učenci iz občin Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal.
OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA
Šola odgovarja za učence v času pouka, med odmori, pri dnevih dejavnosti in letovanjih, ki jih organizira šola, v šoli v
naravi ter pri interesnih dejavnostih, ki jih vodijo delavci šole v prostorih šole, na dvorišču in igrišču, na prostorih
dejavnosti šole v naravi in na tekmovališčih šolskih tekmovanj, ki so opredeljeni s programom.
Šolsko dvorišče šole omejujejo:
na vzhodu pločnik v Dijaški ulici,
na severu ograja stadiona in njen podaljšek do robnika ceste,
na zahodu asfaltirani del do stebričev, ki preprečujejo vstop vozilom proti Dijaškemu domu,
na jugu ograja cvetličarne in njen podaljšek do stavbe OŠ.
Šola ne odgovarja za učence ob prihodu v šolo in odhodu iz nje.
5
DEJAVNOSTI Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
1. Vzgojno-izobraževalna dejavnost:
- osnovna šola s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom (18 učencev)
- posebni program vzgoje in izobraževanja (20 učencev)
- podaljšano bivanje (34 učencev)
- mobilna specialno pedagoška služba (na podružnicah OŠ Tolmin, na OŠ Bovec, OŠ Kobarid, VVO Kobarid, OŠ Podbrdo,
OŠ Kanal, VVO Kanal, OŠ Deskle in VVO Tolmin).
2. Zdravstvena dejavnost:
- zdravstveno dejavnost izvajata fizioterapevtka Anita Lipušček in medicinska sestra Marjetka Rauch.
PROSTORSKI POGOJI
Za vzgojno-izobraževalno delo imamo v Podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami na
voljo: 6 matičnih učilnic, prostor za fizioterapijo, logopedsko sobo, učilnico za tehnični pouk, učilnico za gospodinjstvo,
knjižnico, jedilnico, večnamenski prostor, malo telovadnico, družabni prostor, igrišče, gozdiček in stadion.
6
S poukom pričnemo 1. septembra 2014. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junij 2015. Za vse ostale učence se
pouk konča 24. junija 2015.
OCENJEVALNI OBDOBJI
prvo
drugo
redovalna konferenca
27. januar 2015
09. junij 2015
(09. junij 2015)
od 01. septembra 2014 do 30. januarja 2015
od 02. februarja 2015 do 24. junija 2015
(9.r. do 15. junija 2015)
7
POČITNICE, PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI
OD
27. oktober
31. oktober
01. november
25. december
26. december
29. december
01. januar
02. januar
08. februar
23. februar
06. april
27. april
28. april
01. maj
25.junij
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
DO
30. oktober
2014
31. december
2014
27. februar
2015
30. april
02. maj
2015
2015
jesenske počitnice
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
novoletne počitnice
Novo leto
pouka prost dan (nadomeščen bo 11.4.20159
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
zimske počitnice
Velikonočni ponedeljek
Dan upora proti okupatorju
prvomajske počitnice
Praznik dela
Dan državnosti
8
ŠOLSKI ZVONEC
jutranje varstvo
1. ura
2. ura
glavni odmor
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
podaljšano bivanje
od 6.30 do 8.00
PP NIS
od 8.00 do 8.45
od 8.50 do 9.35
od 9.35 do 10.00
od 10.00 do 10.45
od 10.50 do 11.35
od 11.40 do 12.25
od 12.30 do 13.15
od konca pouka do 15.40
ob sredah
do 16.30
PP VIZ
od 8.00 do 9.00
od 9.00 do 10.00
od 9.30 do 10.00
od 10.00 do 11.00
od 11.00 do 12.00
od 12.00 do 13.00
od 13.00 do 14.00
od konca pouka do 15.40
ob sredah
do 16.30
9
AKTIVI
1. Aktiv OŠPP-NIS
Vodja: Svetlana Jovanović, spec.ped.
2. Aktiv PP-VIZ ZMDR
Vodja: Mateja Ivančič Leban, prof.def.
3. Aktiv PP-VIZ TMDR
Vodja: Irena Vidmar, spec.ped.
4. Aktiv MSPS in DSP spec.ped.
Vodja: Daša Furlan, prof.def.
ODDELKI:
PP – NIS
POSEBNI PROGRAM
1. oddelek: 2., 4.in 5. razred
RAZREDNIČARKA: Svetlana Jovanović
4. oddelek: II.,III., IV., V. in VI. stopnja
RAZREDNIČARKA: Irena Vidmar
UČITELJICA: Tjaša Kanalec
5. oddelek: I., II. in III. stopnja
RAZREDNIČARKA: Mateja Ivančič Leban
UČITELJICI: Mojca Miklavič Ivančič, Anja Klobučar
6. oddelek: III., IV., V. in VI. stopnja
RAZREDNIČARKA: Polonca Torkar Leban
UČITELJICA: Mojca Miklavič Ivančič
2. oddelek: 6. in 7. razred
RAZREDNIČARKA: Tina Rejec
:
3. oddelek: 8. in 9. razred
RAZREDNIČARKA: Nuša Rutar
10
PODALJŠANO BIVANJE
7. oddelek: PP-NIS
UČITELJICA: Zvonka Štolfa
8. oddelek: PP-VIZ
UČITELJICI: Mojca Miklavič Ivančič, Anja Klobučar
MOBILNO SPECIALNA PEDAGOŠKA SLUŽBA
Maja Kenda – OŠ Deskle, OŠ Kanal, VVO Kanal
Tjaša Kanalec - VVO Tolmin, OŠ Kanal, OŠ Podbrdo
Katja Torkar – OŠ Kobarid, VVO Kobarid, OŠ Bovec
Alenka Hvalica – OŠ Deskle, OŠ Kanal
DODATNA STROKOVNA POMOČ SPECIALNEGA PEDAGOGA NA OŠ TOLMIN:
Alenka Hvalica, Tjaša Kanalec in Judita Špolad
DODATNA STROKOVNA POMOČ SOCIALNEGA PEDAGOGA NA OŠ TOLMIN: Alenka Hvalica
11
PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVK IN SODELAVK ŠOLE
Priimek in ime (po abecednem redu):
Delovno mesto:
Matejka Berginc, zdravstveni tehnik
varuhinja negovalka
Irena Drole, učiteljica gospodinjstva
učiteljica gospodinjstva
Ana Gabršček, dipl. delovna terapevtka
delovna terapevtka
Alenka Hvalica, uni. dipl. soc.ped.
mobilna specialna pedagoginja, učiteljica zborovskega petja
Mateja Ivančič Leban, prof. defektologije
učiteljica PP
Svetlana Jovanović, spec. pedagoginja
učiteljica PP NIS
Tjaša Kanalec, prof. defektologije
učiteljica PP, mobilna specialna pedagoginja
Maja Kenda, prof. defektologije
mobilna specialna pedagoginja, učiteljica zborovskega petja
Anja Klobučar, prof. razred. pouka
učiteljica PP in OPB PP
Lucijan Lavrenčič, prof. lik. pedagogike
učitelj likovne vzgoje
Saša Leban, prof. športne vzgoje
učitelj športne vzgoje
Anita Lipušček, dipl. fizioterapevtka/
fizioterapevtka/ nadomešča Marjana Fajfar, dipl. fizioterapevtka
Mojca Miklavič Ivančič, prof. razred. pouka
učiteljica PP in OPB PP
Marjetka Rauch, med. sestra
medicinska sestra
Tina Rejec, prof. spec. reh. pedagogike
učiteljica PP NIS
Blanka Rot, prof. športne vzgoje
učiteljica športne vzgoje
Maša Rot, dipl.ekon.
varuhinja negovalka
Nuša Rutar, prof. razrednega pouka
učiteljica PP NIS
Adrijana Skok, med. sestra
varuhinja negovalka
Judita Špolad, prof. defektologije
pomočnica ravnatelja, spec.ped. dodatna strokovna pomoč
12
Zvonka Štolfa, prof. defektologije
Mojca Štucin, prof. def., logopedinja
Livija Šušteršič, učiteljica gospodinjstva
Katja Torkar, prof. defektologije
Polonca Torkar Leban, prof. razrednega pouka
Irena Vidmar, spec. pedagoginja
Igor Vrabl, predmetni učitelj tehnične vzgoje
učiteljica OPB PP-NIS
logopedinja
učiteljica gospodinjstva
mobilna specialna pedagoginja, učiteljica zborovskega petja
učiteljica PP
učiteljica PP
učitelj TIT
Predmetnik osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom
Obvezni program
Predmet/razred
slovenščina
angleščina
likovna vzgoja
glasbena vzgoja
matematika
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo
naravoslovje
spoznavanje okolja
družboslovje
športna vzgoja
izbirni predmet 1
oddelčna skupnost
delovna vzgoja
število predmetov
število ur na teden
število tednov
1.
6
2.
7
3.
7
4.
5
5.
5
6.
5
1
2
4
1
2
4
1
2
5
2
2
5
3
2
1
4
2
2
2
2
1
4
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2,5
3
2,5
3
2,5
3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
7
19,5
35
7
20,5
35
7
21,5
35
8
23
35
10
24
35
13
7.
4
2
2
1
4
4
2
2
8.
4
2
2
1
4
4
2
4
9.
4
2
2
1
4
4
2
3
0,5
4
3
1
0,5
2
3
1
1
3
3
1
1
10
25
35
11
29,5
35
11
30
34
11
30
33
Specialno pedagoška dejavnost
Predmet/razred
računalniško opismenjevanje
socialno učenje
SKUPAJ
Razširjeni program
dopolnilni, dodatni pouk
interesne dejavnosti
jutranje varstvo
podaljšano bivanje
šola v naravi
Dejavnosti
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi
skupaj dni
1.
2.
3.
5.
1
1
2
6.
1
1
2
7.
8.
9.
1
1
4.
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2,5
5
da
2
2
2,5
5
da
2
2
2,5
5
da
2
2
2,5
5
da
2
2
2,5
5
da
2
2
2,5
5
da
2
2
2
2
2
2
5
da
5
da
5
da
1.
4
3
3
5
15
2.
4
3
3
5
15
3.
4
3
3
5
15
4.
3
3
4
5
15
5.
3
3
4
5
15
6.
3
3
4
5
15
7.
3
3
4
5
15
8.
2
3
10
5
20
9.
3
2
10
5
20
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dopolnilni in dodatni pouk omogočamo vsem učencem PP NIS pri vseh predmetih. V dopolnilni pouk učitelj, ki poučuje
določen predmet, vključi učenca, ki težje dojema učno snov. V dodatni pouk se vključujejo učenci, ki hitreje dojemajo učno
snov in jo želijo nadgraditi.
IZBIRNI PREDMET
Izbirni predmet izvajamo od 7. do 9. razreda. Zaradi majhnega števila učencev imamo na naši šoli en izbirni predmet računalništvo.
14
NPZ
Ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja v mesecu maju učenci opravljajo nacionalni preizkus znanja. Nacionalni
preizkus znanja je v 6. in 9. razredu prostovoljen.
Ob koncu 2. obdobja (6. r.) opravljajo učenci nacionalno preverjanje iz slovenščine in matematike. Ob koncu 3. obdobja (9. r.)
preverjanje zajema slovenski jezik, matematiko in tretji predmet, ki ga vsako leto izmed obveznih predmetov v 8. in 9. razredu
določi minister.
Dosežki na nacionalnem preizkusu se vpišejo v spričevalo 9. razreda in so dodatna informacija o znanju učencev.
PREDMETNIK POSEBNEGA PROGRAMA
vzgoje in izobraževanja
predmet na teden
leto šolanja
razvijanje samostojnosti
splošna poučenost
gibanje in športna vzgoja
glasbena vzgoja
likovna vzgoja
delovna vzgoja
izbirne vsebine
skupaj ur na teden
1.
8
5
3
2
2
2
22
I. stopnja
2.
8
5
3
2
2
2
22
3.
8
5
3
2
2
2
4.
7
7
4
3
2
3
22
26
II. stopnja
5.
7
7
4
3
2
3
26
6.
7
7
4
3
2
3
7.
5
7
5
3
4
6
26
30
15
III. stopnja
8.
9.
5
5
7
7
5
5
3
3
4
4
6
6
30
30
IV. stopnja
10.
11.
12.
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2
2
2
3
3
3
9
9
9
2
2
2
30
30
30
13.
4
5
5
2
3
9
2
30
V. stopnja
14.
15.
4
4
5
5
5
5
2
2
3
3
9
9
2
2
30
30
Razširjeni program
leto šolanja
interesne dejavnosti
1.
5
I. stopnja
2.
3.
5
5
4.
5
II. stopnja
5.
6.
5
5
7.
5
III. stopnja
8.
9.
5
5
10.
5
1.
4
3
5
3
I. stopnja
2.
4
3
5
3
4.
3
3
5
4
II. stopnja
5.
3
3
5
4
7.
3
3
5
8
III. stopnja
8.
2
3
5
8
10.
3
3
5
6
IV. stopnja
11.
12.
5
5
13.
5
V. stopnja
14.
15.
5
5
Dejavnosti
dnevi dejavnosti
leto šolanja
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
športni dnevi
delovni dnevi
3.
4
3
5
3
6.
3
3
5
4
16
9.
3
2
5
8
IV. stopnja
11.
12.
3
3
3
3
5
5
6
6
13.
3
3
5
6
V. stopnja
14.
15.
3
3
3
3
5
5
6
6
PREDMETNIK POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VI. stopnja
Osnovni del:
predmet na teden
leto šolanja
splošna znanja
razvijanje in ohranjanje samostojnosti
kreativna znanja
šport in rekreacija
dejavnosti prostega časa
dejavno državljanstvo
intimno življenje in spolnost
delovne in zaposlitvene tehnike
izbirne vsebine
skupaj ur na teden
16. leto
4
5
5
3
2
1
2
5
3
30
17. leto
4
5
5
3
2
1
2
5
3
30
18. leto
4
4
5
2
2
1
1
8
3
30
19. leto
4
4
3
2
1
1
1
11
3
30
20. leto
3
3
3
2
1
1
1
13
3
30
16. leto
5
17. leto
5
18. leto
5
19. leto
5
20. leto
5
16. leto
3
3
5
6
17. leto
3
3
5
6
18. leto
3
3
5
6
19. leto
3
3
5
6
20. leto
3
3
5
6
Razširjeni program:
področje/leto šolanja
interesne dejavnosti
Dejavnosti:
dnevi dejavnosti/ leto šolanja
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
športni dnevi
delovni dnevi
17
INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti:
planinski krožek OŠPP
planinski krožek PP
planinski tabor
gledališki krožek
pravljični krožek
krožek za glasilo
krožek za glasilo
krožek za radijsko oddajo
krožek za objave na e-strani
obdelava gradiv in materialov
naravoslovni krožek
prometni krožek
osnove prve pomoči
ples na vozičkih
folklorni krožek
pilates
Interesne dejavnosti zunanjih izvajalcev:
klekljarski krožek
Interesne dejavnosti po predmetniku :
pevski zbor in orfova skupina
bralna značka
Št. ur
32
40
40
60
30
20
10
10
35
15
10
30
4
10
60
30
MENTOR
Nuša Rutar
Mateja I. Leban, Svetlana Jovanović
Nuša Rutar
Svetlana Jovanović, Mateja I. Leban
Maša Rot
Nuša Rutar
Lucijan Lavrenčič
Mateja I. Leban, Svetlana Jovanović
Judita Špolad
Nuša Rutar
Tina Rejec
Mojca Miklavič Ivančič
Marjetka Rauch
Tjaša Kanalec
Svetlana Jovanović, Adrijana Skok
Jana Ipavec
30
Zora Michelizza
105
19
Alenka Hvalica, Maja Kenda, Katja Torkar, Tina Rejec
razredničarke (0,5 h na učenca)
18
ŠOLA V NARAVI
Učenke in učenci se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili poletne šole v naravi v hotelu Adria v Ankaranu od 25. do 29.
maja 2015 z vaditelji plavanja Majo Kenda, Anjo Klobučar, Sašo Lebanom in Nušo Rutar. Gibanje v vodi po Halliwick metodi
pa bosta izvajali mentorici Tjaša Kanalec in Tina Rejec. Vodja šole v naravi je Mateja Ivančič Leban.
Poudarek poletne šole v naravi bo na plavanju in raziskovanju obmorske pokrajine, morja in življenja v njem.
Učenke in učenci bodo doživeli veliko prijetnih, zabavnih in poučnih trenutkov ob organiziranih športnih, naravoslovnih,
tehniških in vzgojnih dejavnostih ter v glasbenih, likovnih in tehniških delavnicah in zabavnih družabnih večerih.
TEKMOVANJA:
- državno srečanje gledaliških skupin PP NIS – marec 2015 (Svetlana Jovanović),
- območno srečanje otroških folklornih skupin – marec 2015 (Svetlana Jovanović, Adrijana Skok),
- likovno srečanje – april 2015 (Lucijan Lavrenčič),
- fotografsko srečanje – april 2015 (Lucijan Lavrenčič),
- regijsko tekmovanje mladih tehnikov – april 2015 (Nuša Rutar),
- regijske igre SOS MATP – april 2015 (Irena Vidmar),
- državna glasbena revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo – maj 2015 (Alenka Hvalica, Maja Kenda, Katja Torkar, Tina
Rejec),
- državno tekmovanje mladih tehnikov – maj 2015 (Nuša Rutar),
- področne športne igre SOS-atletika – maj 2015 (Mateja Ivančič Leban),
- regijske atletske igre Specialne olimpijade Slovenije – maj 2015 (Mateja Ivančič Leban),
- razredno tekmovanje Računanje je igra – maj 2015 (Tina Rejec),
- šolsko računalniško tekmovanje PP – maj 2015 (Polonca Torkar Leban),
- državno računalniško tekmovanje PP – maj 2015 (Polonca Torkar Leban),
- šolsko računalniško tekmovanje PP-NIS – april 2015 (Nuša Rutar),
- državno računalniško tekmovanje PP-NIS –maj 2015 (Nuša Rutar),
- regijske športne igre PP-NIS v atletiki – maj 2015 (Saša Leban, Blanka Rot),
- državno tekmovanje Računanje je igra – junij 2015 (Tina Rejec),
- državne športne igre PP-NIS v atletiki – junij 2015 (Saša Leban, Blanka Rot).
19
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
1. začetek pouka
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. rod. sest., pu
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6. pogovorna ura
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.Dan reformacije
1.Dan sp. na m.
2.
3. pogovorna ura
4. nov.delavnica
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. nov.delavnica
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1. pogovorna ura
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. novol.prireditev
24.
25. Božič
26. Dan samostoj.
27.
28.
29. novoletne p.
30. novoletne p.
31. novoletne p.
1.Novo leto
2. PD-nadom.
3.
4.
5. pogovorna ura
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. red.konf.PŠ
28.
29.
30. konec 1.oc.ob.
31.
22 dni
18 dni
20 dni
18 dni
20 dni
20
LEGENDA:
- vikend
- praznik
- počitnice
- delovna praksa
- šola v naravi
- redovalna konferenca
- redovalna obdobja
-nadomeščeni dnevi
Število tednov: 36 in 4 dni/
39 tednov in 1 dan
Za realizacijo: 32/35
Število dni pouka: 184/191
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
1.
2. rod. sest., pu
3.
4.
5.
6.
7.
8.Prešernov dan
9.
10.
11.
12.
13. inf. dan
14. inf. dan
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. zim.počitnice
24. zim.počitnice
25. zim.počitnice
26. zim.počitnice
27. zim.počitnice
28.
1.
2. pogovorna ura
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. pogovorna ura
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6. Velikonoč.pon
7.
8.
9.
10.
11.nadom.2.1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.Dan u.p.o.
28. prvomajske p.
29. prvomajske p.
30. prvomajske p.
1.Praznik dela
2.Praznik dela
3.
4. pogovorna ura
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. DOV-10.let
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1. pogovorna ura
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. red.konf.9.r.,vsi
10.
11. zaklj.prireditev
12.
13.
14.
15. zaklj.9.r.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. zaklj. pouka
25.Dan državnosti
26. polet. počitnice
27.
28.
29. polet. počitnice
30. polet. počitnice
15 dni
22 dni
18 dni
20 dni
11/18 dni
21
PROJEKTI:
-
vključevanje prostovoljcev-dijakov v OPB (celo šolsko leto), vodja Mojca M. Ivančič,
bralni projekt - sodelovanje z mestno knjižnico (celo šolsko leto), vodja Svetlana Jovanović,
izdelovanje novoletnih voščilnic in prodaja na Miklavževem sejmu (november, december 2014), vodji Mojca M. Ivančič
in Judita Špolad,
nastop z delom gledališkega krožka za vrstnike naše in okoliških osnovnih šol (april 2015), vodja Svetlana Jovanović,
sodelovanje v projektu Shema šolskega sadja (celo šolsko leto), vodja Matejka Berginc,
sodelovanje z učenci OŠ in krajem pri čiščenju okolice šole na eko dnevu (april 2015), vodji Mateja I. Leban in Tina Rejec
sodelovanje v projektu »korak k sončku« z VVO Tolmin (celo šolsko leto), vodja Mateja I. Leban,
terapija s psi - Tačke pomagačke (celo šolsko leto), vodja Tjaša Kanalec,
sodelovanje v akciji za čiste zobe, (celo šolsko leto), vodja Meta Rauch,
hidroterapija (celo šolsko leto), vodja Anita Lipušček oz. Marjana Fajfar,
hipoterapija (celo šolsko leto), vodja Mateja I. Leban,
sodelovanju pri natečaju Haiku poezije (celo šolsko leto), vodja Nuša Rutar,
sodelovanje z učenci OŠ na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku (januar, februar 2015), vodja Svetlana Jovanović,
sodelovanje s policisti v projektu Policist Leon svetuje (september 2014), vodja Mojca M. Ivančič,
sodelovanje na koncertu pevskih zborov OŠ (december 2014) vodje Alenka Hvalica, Maja Kenda in Katja Torkar, Tina
Rejec,
sodelovanje na prireditvi podaljšanega bivanja (pomlad 2015), vodje Anja Klobučar, Mojca M. Ivančič in Zvonka Štolfa,
sodelovanje na prireditvi Šola ima talent (pomlad 2015), vodja Nuša Rutar,
prikaz ljudskih pesmi, plesov in običajev folklornega krožka pri pouku v 4. in 5. r. OŠ (celo šolsko leto), vodja Svetlana
Jovanović,
sodelovanje v projektu »Igraj se z mano« (pomlad 2015), vodja Mateja I. Leban.
22
PRIREDITVE
V letošnjem šolskem letu bomo izvedli
- 23. decembra 2014 novoletno prireditev s prihodom Dedka Mraza (koordinatorka Svetlana Jovanović),
- maja 2015 dan odprtih vrat z obeležitvijo 10 let na OŠ Tolmin (koordinatorka Mateja Ivančič Leban),
- 11. junija 2015 pa zaključno prireditev z valeto in piknikom (koordinatorka Nuša Rutar).
Šola bo za vse učence organizirala praznovanje ob koncu koledarskega in šolskega leta, obeležili bomo tudi vse državne
praznike.
Udeležili se bomo svečanega sprejema prvošolčkov, nastopov pevskih zborov in šolskih prireditev. Sodelovali bomo tudi na
krajevnih prireditvah, ki se bodo izvajale v občini Tolmin ali drugje.
PODALJŠANO BIVANJE
Šola organizira podaljšano bivanje za vse učence. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 15.40 ure, ob sredah
do 16.30. V tem času imajo učenci kosilo, ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti. Napišejo tudi domače naloge
in opravijo druge šolske obveznosti.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka domov samo s
pisnim potrdilom staršev.
POČITNIŠKO VARSTVO
V mesecu juliju 2015 bodo strokovne delavke izvajale počitniško varstvo vsak dan od 6.45 do 15.15.
BRALNA ZNAČKA
Program bralne značke ni določen. Učenci poljubno izbirajo knjige glede na njihove bralne potrebe in nagnjenja. Pri
izbiri knjige otroku pomagata razredničarka in knjižničarka, dobrodošli pa so tudi nasveti vrstnikov in staršev. Učenci
jo opravljajo pri svoji razredničarki. Namen bralne značke je vzbujati in ohranjati veselje do branja.
Za učence, ki so vseh devet let ostali zvesti knjigi in jih prebirali za bralno značko, pripravljamo posebno nagrado - dan zlatih
bralcev. Prireditev že nekaj let zapored poteka na prvi delovni dan po prvomajskih počitnicah, prisotni so še učenci iz ostalih
posoških šol. Gost bo eden izmed priljubljenih mladinskih pisateljev. Ogledali si bomo Tolminska korita in pri Palukču
pojedli kosilo. Vodja je Denise Šuler Rutar.
23
POKLICNO USMERJANJE
Posebno pozornost na šoli posvečamo poklicnemu usmerjanju učencev, ki nadaljujejo šolanje v prilagojenih programih
poklicnih šol. Za 8. in 9. razred OŠPP NIS vsako leto organiziramo delovno prakso in poklicno svetovanje. Letos bo delovna
praksa potekala v šoli 6 dni od 3. do 10.11. 2014. Izdelovali bomo novoletne voščilnice in okraske za novoletno jelko.
Izkupiček od prodaje bomo namenili kritju dela stroškov poletne šole v naravi in nakupu didaktičnega materiala ter specialnih
učil.
AKTIVNOSTI IN UKREPI ŠOLE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV
Varstvo vozačev
Organizirali smo varstvo za učence, ki se vozijo in pridejo v šolo ob 6.30. Varstvo vozačev traja do začetka pouka.
Prometna varnost
Varna pot v šolo je označena s stopinjicami in rdečimi črtami (stop) pred križišči. Mlajši učenci se bodo pod vodstvom učiteljic
praktično naučili varno prečkati glavno križišče. Na križiščih bomo v začetku šolskega leta postavili opozorilne table,
namenjene učencem, staršem in voznikom.
Mlajše učence s kombija in na kombi ali z avtobusa in na avtobus pospremijo strokovne delavke.
Večina šolskih avtobusov in kombijev odpelje in pripelje učence pred šolo, za dovoz učencev z osebnimi avtomobili je urejeno
obračališče, za učence na invalidskih vozičkih je dovoljen dostop do vhodnih vrat šole.
Prometna varnost učencev bo potekala še v okviru rednega pouka skozi celo šolsko leto in sodelovanja s Policijsko postajo
Tolmin.
Zdravstveno varstvo
Redno sodelujemo s šolskim dispanzerjem v Zdravstvenem domu Tolmin.
Medicinska sestra Marjetka Rauch in varuhinji negovalki Matejka Berginc in Adrijana Skok, medicinski sestri koordinirajo in
vodijo zdravstveno – negovalno službo.
V šolskem letu 2014/2015 bo izveden naslednji program:
- sistematski zdravstveni pregledi za vse učence šole,
- redna kontrola čistoče zob,
- razna predavanja.
24
PRILAGOJEN PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM
Na naši podružnični šoli je v PP-NIS v tem šolskem letu 18 učenk in učencev razporejenih v 3 oddelke.
Izobraževanje v kombiniranih oddelkih poteka v skladu z individualiziranimi programi, diferenciacijo in individualizacijo
pouka.
DNEVI DEJAVNOSTI
Športni dnevi OŠPP-NIS: vsi
Pohod – Kozlov rob (september 2014)

Naravoslovni dnevi OŠPP-NIS:
Od zrna do kruha - Ledine (september 2014)
Športne igre (september 2014)

Regijsko atletsko tekmovanje (maj 2015)

Orientacijski pohod (maj 2015)

Plavanje (maj 2015)

9.r.
ostali

Eko dan (april 2015)


Obmorski svet (maj 2015)


25
Kulturni dnevi OŠPP-NIS:
Državno gledališko srečanje (marec 2015)
2.r.

4., 5., 6., 7.r., 9.r.

Srečanje otroških folklornih skupin (marec 2015)


Dan odprtih vrat (maj 2015)

Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo (maj 2015)

Tehniški dnevi OŠPP-NIS:
Izdelava okrasnih predmetov (september 2014)
8.r.


2.r.

4., 5., 6., 7.r.

Delovna praksa (november 2014)

8. in 9. r.

6 dni
Dan odprtih vrat (maj 2015)


Obdelava gradiv (maj 2015)



Izdelki iz naravnih. materialov (maj 2015)



26
POSEBNI PROGRAM
Letos je vanj vključenih 20 učenk in učencev na vseh šestih stopnjah, ki so razporejeni v 3 oddelke. Izobražujejo in
usposabljajo se v skladu z učnim načrtom, individualiziranimi programi, diferenciacijo in individualizacijo pouka. Po treh letih
šolanja napredujejo na naslednjo stopnjo.
DNEVI DEJAVNOSTI
Športni dnevi:
STOPNJE
Pohod – Kozlov rob (september 2014)
Športne igre (september 2014)
Ples otrok z invalidskimi vozički (februar 2015)
Priprave na tekmovanje MATP (marec 2015)
Tekmovanje MATP (april 2015)
Atletsko tekmovanje SOS (maj 2015)
Orientacijski pohod (maj 2015)
Gibanje v vodi (maj 2015)
Gibanje v vodi (maj 2015)
Plavanje (maj 2015)
PP I., II. zmr
III., IV.,V. zmr









PP II., III., IV., V. , VI. tmr





27

Naravoslovni dnevi:
STOPNJE
Od zrna do kruha – Ledine (september 2014)
Zdrava prehrana (september 2014)
Eko dan (april 2015)
Obmorski svet (maj 2015)
Poletje ob vodi (maj 2015)
PP I., II., III., IV.,V. , VI. zmr
PP I., IV., V., VI. tmr
PP III., tmr








Kulturni dnevi:
STOPNJE
Novoletna prireditev (december 2014)
Srečanje folklornih skupin (marec 2015)
Dan odprtih vrat (maj 2015)
Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo (maj 2015)
Gledališka predstava (maj 2015)
Kulturni dan po delih (celo leto)
PP I., zmr
PP II., III., IV.,V. zmr
PP II., III., IV., V., VI. tmr










28
Delovni dnevi
Izdelava okrasnih predmetov (september 2014)
Sadni dan (november 2014)
Ustvarjalni dan (november 2014)
Novoletna darila (december 2014)
Pust (februar 2015)
Ustvarjalni dan (marec 2015)
Osebna higiena (marec 2015)
Eko dan (april 2015)
Dan odprtih vrat (maj 2015)
Obdelava gradiv (maj 2015)
Izdelki iz naravnih materialov (maj 2015)
Terapija z živalmi (junij 2015)
PP I. zmr
PP II. zmr
PP III. zmr
PP IV.-VI.
zmr
PP II. tmr
PP III. tmr
PP IV.-VI.
tmr



















29




















SODELOVANJE S STARŠI
Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami ponuja naslednje oblike sodelovanja s starši:
- roditeljski sestanki (najmanj dva roditeljska sestanka na leto),
- predavanja in delavnice za starše,
- pogovorne ure pri razrednikih, učiteljih, in ostalih strokovnih delavcih,
- pisna medsebojna obveščanja,
- nujne informacije po telefonu,
- po dogovoru obiske na domu.
Če je potrebno, lahko pokličete katerokoli strokovno delavko v šolo pred začetkom pouka ali med glavnim odmorom.
Starši ste lahko neposredno vključeni v vzgojno-izobraževalni proces kot mentorji interesnih dejavnosti, spremljevalci
na ekskurzijah in pohodih ter sodelavci pri kulturnih in drugih prireditvah za učence.
SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se oblikuje v šoli svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po
enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.
POGOVORNE URE UČITELJEV
Pogovorne ure bodo potekale za vse starše, učence in učenke ter učiteljice na isti dan ob isti uri v prostorih naše šole: vsak
1. delovni ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure.
Na isti dan od 16.00 do 17.30 imajo pogovorne ure tudi osnovnošolski učitelji, zato se lahko hkrati pogovorite tudi z njimi.
Dopoldanske pogovorne ure bodo samo pri razredničarkah zadnji teden v mesecu po urniku. O urniku boste obveščeni na
1. roditeljskem sestanku.
30
DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE
Knjižnico vodi Denise Šuler Rutar, tel. št. 3801 212. V šolski knjižnici imamo bogat izbor knjig za učence in učitelje. Naročeni
smo na različne revije in časopise, ki jih lahko učenci berejo v čitalnici. Učencem sta na razpolago dva računalnika z
multimedijsko opremo in internet priključkom ter zbirka CD– rom – ov in video kaset.
Knjižnica je za učence odprta po urniku.
Učbeniški sklad, iz katerega si učenci izposojajo učbenike, ureja Alenka Kragelj. Izposoja iz učbeniškega sklada je za vse
učence brezplačna, sredstva krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Znesek za delovne zvezke krijejo starši.
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
Zdrava prehrana učencev je pomembna za njihov celovit razvoj, zato se na naši šoli trudimo, da so pripravljeni obroki čimbolj
uravnoteženi in okusni. Jedilnike bo sestavljala posebna skupina, v kateri bodo sodelovali poleg vodje šolske prehrane še
pomočnica ravnatelja in predstavniki strokovnih delavcev iz vseh enot šole (iz naše podružnice varuhinja negovalka Adrijana
Skok, med.sestra), k sodelovanju so vabljeni tudi predstavniki staršev. Jedilniki bodo sestavljeni v skladu s Smernicami
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja.
Kontrolo živil v vseh procesih dela bomo izvajali po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov.
Za naše učenke in učence so organizirani naslednji obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Cena
dopoldanske malice znaša 0,80 € na dan. Cena zajtrka in popoldanske malice znaša 0,62 €. Cena kosila za učence 1. razreda
je 2.35 €, za učence od 2. do 5. razreda 2.50 €, za učence od 6. razreda do 9. razreda pa 3.00 €. Za učence posebnega
programa ceno kosila določamo individualno.
Odsotnost učencev sporočite do 7.45 na GSM 031 805 652 (mobi PŠIUOPP).
Zelo pomembno je, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno
ceno. Šola o storitvah s starši podpiše pogodbo, v kateri je potek natanko razložen.
31
ORGANIZACIJA PREVOZOV
1.
Jutranji prevoz v šolo
ODHOD
7.31
6.40
7.10
7.05
7.08
7.35
7.38
6.50
RELACIJA
Slap ob Idrijci – Most (avtobus, naprej šolski kombi)
Stržišče – Kneža – Tolmin (šolski kombi)
Dolenja Trebuša – Most - Modrej – Tolmin (šolski kombi)
Kanalski Lom - Tolmin
Kozaršče-Ušnik-Sela-Čiginj-Volče-Tolmin (šolski kombi)
Zatolmin – Tolmin (šolski kombi)
Ralne - Zatolmin – Tolmin (šolski kombi)
Bovec – Tolmin (avtobus)
Žaga – 7.01
Srpenica – 7.04
Kobarid – 7.20
Ladra – 7.27
Kamno – 7.33
32
PRIHOD
7.49
7.45
7.45
7.50
7.25
7.40
7.45
7.50
2.
Popoldanski prevoz domov
RELACIJA
Tolmin – Slap ob Idrijci (avtobus z avtobusne postaje)
ODHOD
14.15
Modrej – 14.20, Most na Soči – 14.23,
Bača pri Modreju – 14.28, Slap ob Idrijci – 14.33
Tolmin – Slap ob Idrijci (avtobus z avtobusne postaje)
16.35
Modrej – 16.42, Most na Soči – 16.43,
Bača pri Modreju – 16.48, Slap ob Idrijci – 16.53
Tolmin – Most – Kanalski Lom
Tolmin – Modrej – Most – Dolenja Trebuša
Tolmin – Modrej – Kneža – Stržišče (šolski kombi)
Tolmin – Volče – Čiginj (šolski kombi)
Tolmin – Zatolmin (šolski kombi)
Tolmin – Bovec (avtobus izpred šole)
13.00
13.30
14.15
13.10, 14.40
13.35
13.30
Kamno – 13.46, Ladra – 13.52, Kobarid – 13.59,
Srpenica – 14.23, Žaga – 14.26, Bovec – 14.37
Tolmin – Bovec (avtobus izpred šole)
14.20
Kamno – 14.36, Ladra – 14.42, Kobarid – 14.49,
Srpenica – 15.05, Žaga –15.08, Bovec – 15.19
Tolmin – Bovec (avtobus z avtobusne postaje)
16.30
Idrsko – 16.46, Kobarid – 16.49, Srpenica – 17.05,
Žaga –17.08, Bovec – 17.19
OPOMBA: Urniki prevozov se zaradi objektivnih razlogov lahko še spremenijo.
33
IZOSTANKI OD POUKA
Pravica in dolžnost vsakega učenca je, da obiskuje šolsko delo. Vsako odsotnost je potrebno opravičiti. Starši so dolžni vsak
izostanek pisno opravičiti v 5-ih dneh. Učenec je lahko v šolskem letu odsoten pet dni brez utemeljitve, vendar pa morate
njegovo odsotnost napovedati. Daljši izostanek iz utemeljenih razlogov lahko odobri le ravnatelj.
Neopravičen izostanek je vsaka odsotnost, ki ni bila napovedana in za katero starši niso predložili opravičila.
O vseh izostankih so razredniki dolžni voditi evidenco.
ZAMUJANJE ZAČETKA POUKA
Če učenec zamudi začetek ure, ga učitelj opozori in zamudo vpiše v dnevnik. Če se zamujanje ponavlja, učitelj vpiše
neopravičeno uro.
POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Učenci ali skupine učencev lahko za prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.
Pohvale, priznanja in nagrade predlagajo oddelčne skupnosti, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti,
ravnatelj in starši.
Pohvale so lahko ustne ali pisne. Ustno so učenci pohvaljeni za enkratno kratkotrajno aktivnost, pisno pohvalo pa podelijo
razrednik ali mentor za dejavnosti, ki trajajo celo šolsko leto.
Pisne pohvale se podeljujejo za prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih
dejavnostih šole, za bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom, doseganje vidnih rezultatov na
šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja, za posebej prizadevno in učinkovito delo v
oddelčni ali šolski skupnosti učencev, za nudenje pomoči vsem, ki jo potrebujejo in za aktivno sodelovanje pri organizaciji in
izvedbi dejavnosti, ki so pomembne za delo šole.
Za pomembne dosežke, ki znatno prispevajo k ugledu šole, slavnostno podeljuje priznanja ravnatelj ob zaključku šolskega leta.
Učenci, ki prejmejo priznanja, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade določi ravnatelj v sodelovanju s strokovnimi delavci in
mentorji. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.
34
URNIK POPOLDANSKIH DEJVNOSTI
PONEDELJEK
OD – DO
DEJAVNOST
7. ura
8. ura
TOREK
OD – DO
DEJAVNOST
7. ura
8. ura
SREDA
OD – DO
7. ura
8. ura
DEJAVNOST
ČETRTEK
OD – DO
7. ura
8. ura
DEJAVNOST
PETEK
OD – DO
DEJAVNOST
7. ura
8. ura
35
DA NE POZABIM…
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
36
DRUGI POSEBNI DOGODKI
- miklavževo obdarovanje,
- novoletno obdarovanje,
- praznovanje rojstnih dni.
ŠOLSKI SKLAD
Na šoli deluje Šolski sklad OŠ Franceta Bevka Tolmin. Namen sklada je pomoč učencem iz socialno šibkih družin. Starši
lahko kadarkoli nanj naslovijo pisno prošnjo z opisanimi težavami, skušali jim bomo pomagati. Največji del sredstev
razdelimo za nabavo učbeniških gradiv in šolo v naravi.
Sredstva zbiramo z lastnimi aktivnostmi in prostovoljnimi prispevki.
Sklad upravlja upravni odbor, njegov predsednik je Žarko Trušnovec, člani pa so še predstavniki strokovnih delavcev, staršev
in občine. Člana upravnega odbora iz naše šole bomo določili na 1. roditeljskem sestanku. .
37
HIŠNI RED, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA IN VZGOJNI NAČRT
so objavljeni na šolski spletni strani
http:/www.os-tolmin.si
NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL:
1. Šola se odpre ob 6.30, učenci se v garderobah preobujejo v šolske copate.
2. Pričetek pouka je določen z urnikom. Običajno se prične ob 8.00. Učenci prihajajo k uram točno.
3. Malica je za vse učence po 2. šolski uri. Odmor za malico traja 25 minut. Učenci malicajo v razredih.
4. Vsak teden je v razredu dežuren en učenec ali učenka iz oddelka. Reditelj po vsaki uri počisti tablo ter pospravi učilnico, vsak dan poskrbi
še za zalivanje cvetja v razredu.
5. Vsak dan dežurajo tudi strokovne delavke. Pri varstvu vozačev se izmenjujejo vse strokovne delavke po razporedu, vedno so pri varstvu
vozačev prisotne varuhinji in medicinska sestra. Med glavnim odmorom so dežurne varuhinje in medicinska sestra po razporedu, ki skrbijo
za dobro počutje in varnost učencev in učenk.
6. Učenci vse želje, probleme, prošnje in zahteve najprej rešujejo z razrednikom pri razredni uri.
7. Redno skrbimo za čisto in urejeno okolje. Odpadke ločujemo in jih mečemo v določene koše za smeti. Pazimo na šolsko lastnino. Vsak
oddelek skrbi za svojo učilnico in je zanjo odgovoren. O vsaki nastali škodi ali kraji takoj obvestite učitelja.
Učenka/učenec, da bo naše druženje in delo potekalo brez zapletov, bi te radi spomnili še na posebnih stvari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obutev, plašč…, dežnik pusti v garderobi.
V času pouka in med odmori ne smeš zapuščati okoliša šole razen s pisnim dovoljenjem staršev, ki ga izročiš učitelju.
Vredne stvari in denar puščaj doma, saj zanje v šoli ne odgovarjamo.
S knjigami, učbeniki in učili ravnaj lepo. Vestno izpolnjuj učne in druge šolske obveznosti.
V šoli imaš pravico biti varna/varen. Če se počutiš ogrožena/ogrožen, poišči pomoč pri delavcu šole, ki mu zaupaš.
Kajenje, uživanje alkoholnih pijač in mamil na območju šole ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno nikakršno nasilje, nošnja nevarnih
predmetov, snemanje v šoli in okolici ter uporaba mobilnega telefona med poukom.
Pokaži spoštovanje do vrstnikov in odraslih. Z vljudnim pozdravom pokaži, da si nadvse olikan človek.
Če večkrat kršiš pravila hišnega reda, moraš prevzeti odgovornost za posledice tvojega obnašanja.
…pa veliko dobrih ocen!
Priprava: Judita Špolad, pomočnica ravnatelja
Oblikovanje: Petra Vitez Costantini, računalničarka
38
URNIK
ponedeljek
torek
sreda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
39
četrtek
petek
URNIK
ponedeljek
torek
sreda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
40
četrtek
petek