Program - Resevalci.org

Transcription

Program - Resevalci.org
SPLOŠNE
INFORMACIJE
Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
– Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije .
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Program seminarja je v postopku licenčnega vrednotenja.
Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske
obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik predavanj
v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun
Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–22022013. Podjetja in zavodi lahko
znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Prijava in registracija
Nujna je pisna prijava na seminar s prijavnico iz Utripa, ki jo pošljite na:
Zdravstveni dom Kranj, Reševalna postaja
Jože Prestor,
Gosposvetska cesta 10
4000 Kranj
Dodatne informacije so možne po telefonu 041/608 201 ali e-pošti [email protected]. Ob
registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste
znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno
prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.
Sekcija reševalcev v zdravstvu
Vabi na strokovno srečanje z delavnicami in preverjanjem znanja
Število udeležencev je omejeno na največ 40.
Vljudno vabljeni!
PROGRAMSKI ODBOR
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Matej Mažič – predsednik
Darko Čander – predsednik
As. Gregor Prosen
Jože Prestor
OSKRBA DIHALNE POTI
IN UMETNA VENTILACIJA
V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Barbara Kit
Petek, 22. februarja 2013 v centru URSZR, Pekre pri Mariboru
P R O G R A M S T R O K O VN E G A S R E Č A N J A
08.00 - 09.00
III. SKLOP – delavnice iz oskrbe dihalne poti
Registracija udeležencev
I. SKLOP – Odprta dihalna pot: naš cilj
Oskrba dihalne poti v predbolnišničnem okolju
20 min
Gregor Prosen, dr.med.
09.20 - 09.40
A kot odprta dihalna pot in enostavni pripomočki
20 min
Darko Čander, dipl.zn.
09.40 - 10.00
Direktna laringoskopija in videolaringoskopija
20 min
Matej Mažič, dipl. zn.
10.00 - 10.20
»can not ventilate, can not intubate« situacija – kako ukrepati
20 min
Barbara Kit, dr.med.
10.20 - 10.30
Vprašanja in diskusija
ODMOR, OSVEŽITEV
Priklop pacienta na ventilator, parametri ventilacije
20 min
Barbara Kit, dr. med.
11.20 - 11.40
Nadzor umetno ventiliranega pacienta
20 min
Matej Mažič, dipl.zn.
11.40 - 12.00
Oskrba dihalne poti s hitrim zaporedjem postopkov (RSI) in vloga reševalca
20 min
Gregor Prosen, dr.med.
12.00 - 12.20
Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
20 min
Darko Čander, dipl.zn.
12.20 - 12.30
Vprašanja in diskusija
12.30 - 13.30
ODMOR ZA KOSILO
delavnica B
delavnica C
delavnica D
delavnica E
UČILNICA 1
UČILNICA 2
UČILNICA LEVO
PREDAVALNICA LEVO
UČILNICA DESNO
13:30 – 14:15
Skupina I
Skupina II
Skupina III
Skupina IV
Skupina V
14:20 – 15:05
Skupina V
Skupina I
Skupina II
Skupina III
Skupina IV
15:10 – 15:55
Skupina IV
Skupina V
Skupina I
Skupina II
Skupina III
16:10 – 16:55
Skupina III
Skupina IV
Skupina V
Skupina I
Skupina II
17:00 – 17:45
Skupina II
Skupina III
Skupina IV
Skupina V
Skupina I
A
Supraglotični pripomočki / I-gel, larinegalni tubus, laringealna maska (J.Prestor,dipl.zn.)
B
Prenosni ventilatorji / Weinman transport, Weinmann Medumat (M. Mažič, dipl.zn.)
C
Vizualizacija žrela odraslega s pomočjo laringoskopa, magillove prijemalke (G. Prosen, dr.med.)
D
Vizualizacija žrela otroka s pomočjo laringoskopa, uporaba magillove prijemalke (B. Kit, dr.med.)
E
Zapleti ventilacije, asipiracija in kirurška oskrba dihalne poti (D. Čander, dipl.zn.)
moderator Darko Čander
11.00 - 11.20
10 min
delavnica A
VSEBINE DELAVNIC
10 min
II. SKLOP – Umetna ventilacija
udeleženci se menjajo na delavnicah, posamezna delavnica traja 45 minut
moderator Matej Mažič
09.00 - 09.20
10.30 - 11.00
P R O G R A M S T R O K O VN E G A S R E Č A N J A
18.00 - 18.45 Preverjanje znanja udeležencev
45 min
Jože Prestor, dipl.zn.
18.45 - 19.00 Zaključne misli seminarja, podelitev potrdil
15 min
Matej Mažič, dipl.zn., Darko Čander, dipl.zn.
19.00
Zaključek seminarja

Strokovno srečanje poteka v obliki predavanj in delavnic.

Udeleženci so ob registraciji razdeljeni na pet skupin.

Predavanja so skupna za vse udeležence.

Preverjanje znanja je teoretično.