NENA VRHOVEC STEVENS ANDREW STEVENS ALENKA RIBIČ

Transcription

NENA VRHOVEC STEVENS ANDREW STEVENS ALENKA RIBIČ
NENA VRHOVEC STEVENS
Po končani srednji baletni šoli pri prof. Magdi
Vrhovec je pri 16 letih postala redna članica
ansambla SNG Opera in balet v Ljubljani, ţe čez
nekaj let je postala solistka in leta 1990 za vlogo v
baletih Romeo in Julija ter Bela košuta prejela
nagrado Prešernovega sklada. Plesala je mnogo
nosilnih vlog in sicer v različnih baletih, za vlogo
Ane Karenine pa je prejela naziv prve solistke.
Sedaj pa svoje znanje uspešno predaja mlajšim in
ţe deseto leto poučuje v Baletni šoli Stevens ter
ustvarja tudi manjše koreografije.
ANDREW STEVENS
Plesal je v več kot 20 različnih drţavah z
mednarodnimi baletnimi gledališči. Bil je tudi
asistent koreografa in pedagog v SNG Opera in
balet Ljubljana, v letih 1999 in 2001 je poučeval na
poletnem baletnem seminarju v Edinburgu in tako
prišel na idejo o seminarju na Gorenjskem.
Po 25 letni karieri se je odločil, da svoje znanje in
bogate izkušnje prenese na učenke in učence . V
letu 2007 je prejel nagrado KS Sava iz Jesenic za
doseţke na področju baleta na Jesenicah. Je
koreograf številnih celovečernih baletov kot so
Hrestač, Pepelka, Coppelia...
ALENKA RIBIČ LAUFER
Alenka je leta 1989 diplomirala na Srednji glasbeni
in baletni šoli v Mariboru. Ţe med šolanjem je
sodelovala v raznih predstavah. Od leta 1991 je
prva solistka baleta SNG Maribor.
Alenkin preplesan repertuar je skoraj neskončen.
Na tekmovanju v Luxemburgu se je leta 1993
uvrstila v finale in istega leta prejela zlato medaljo
in Grand prix na tekmovanju v Ljubljani. Leta
1994 pa je na tekmovanju v Rusiji prejela nagrado
kritikov za umetniški doseţek in nagrado
sponzorjev za najboljšo tujo plesalko. Leta 2001 je
Alenka prejela Glazerjevo listino, leta 2004 pa
nagrado Prešernovega sklada.
RITA POLLACHI
Solistka v SNG Opera in Balet Ljubljana, je srednjo
baletno šolo končala v milanski Scali. Med letoma
1995 in 1998 je svoje znanje izpopolnjevala na
baletni akademiji Heinz – Basel Stiftung v Minhnu,
kjer je sodelovala tudi z Bavarskim drţavnim
baletom. Od leta 1998 je solistka baleta SNG
Opera in balet Ljubljana. Za vlogo Kitri v baletu
Don Kihot je prejela strokovno nagrado Lydie
Wisiak, ki jo podeljuje DBUS.
PETAR ĐORČEVSKI
Solist SNG Opera in balet Ljubljana bo na
letošnjem seminarju asistiral pri pouku Pas de
deuxa. Petar je leta 2009 za vlogo Tybalta v baletu
Romeo in Julija in vlogo v baletu Mozart vs.
Schumann prejel nagrado Lydie Wisiak. Odplesal je
še mnoge druge solistične vloge v baletih Don
Kihot, Tango za Rachmanina, Bajaderi, Silfidi.
KAJA LOMOVŠEK
Kaja je ena redkih vrhunskih slovenskih
korepetitork. Zaposlena je na Konzervatoriju za
glasbo in balet Ljubljana, vrsto let pa je korepetirala
tudi baletnemu ansablu v SNG opera in balet
Ljubljana. Kaja ima neverjeten občutek in energijo
za igranje baletne glasbe, zelo prijetno pa je
poslušati tudi njene kompozicije, pesmi, krajše
skladbe za baletne točke in imeli smo tudi čast
plesati na njeno glasbo v baletu Ko igračke
spregovorijo.
PROGRAM SEMINARJA
1.Klasični baletni pouk
2. Pas de deux
3. Vaje na konicah
4. Solo variacije
Seminar traja dva tedna, s prosto nedeljo (21.8.2011). Moţna je
tudi udeleţba le v enem tednu (5 dni). Ob zaključku bodo
udeleţenci pripravili predstavitev dela seminarja, dan odprtih vrat
bo 26.8.2011 od 9. ure dalje.
Seminarja se lahko udeleţijo plesalci in plesalke od 11 leta dalje.
Razdeljeni bodo v več skupin, odvisno od števila prijavljenih in
njihovega baletnega znanja.
230 Eur za 10 dni
150 Eur za 5 dni
(DDV je vključen v ceno)
Kotizacijo nakaţite na poslovni račun pri NLB d.d:
02021-0089782627 (za 9. baletni seminar)
V ceni je vključen desetdnevni pouk v vseh programih.
Prijava je potrjena z vplačilom akontacije 115 Eur za
desetdnevni seminar in 75 Eur za petdnevni seminar,
najkasneje do 30.6.2011. Razliko plačate do 16.7.2011.
INFORMACIJE
Nena Vrhovec Stevens
01/362-16-17 ali
031/735-805 ali na spletni strani
www.stevensbalet.com
PRIJAVE
Prijave sprejemamo do 30.6.2011:
po pošti na naslov: Prijava za baletni seminar,
Sp. Pirniče 18b, 1215 Medvode
po
elektronski
pošti:
[email protected]
V primeru odpovedi (pisno) vračamo plačane akontacije po
naslednjem ključu:
- do 30 dni pred začetkom seminarja: 90% vplačanega zneska
- do 14 dni pred začetkom seminarja: 50% vplačanega zneska
- do 7 dni pred začetkom seminarja: 20% vplačanega zneska
Sedem dni pred začetkom seminarja in v času po zaključku
seminarja denarja ne vračamo. V primeru premalo prijavljenih
imamo pravico do odpovedi seminarja.
PRIJAVNICA
Ime in priimek ...........................................................
VITA CENTER Naklo so zgradili v letu 2002, ko so z
adaptacijo večjega gospodarskega poslopja, uredili preko
1000 m2 pokritih uporabnih površin, namenjenih
rekreaciji,
sprostitvi,
zdravstvu,
trgovini
in
izobraţevanju.
˝Ţivljenje je gibanje, gibanje je ţivljenje˝ je zaščitni
slogan centra in temu sledijo tudi vsebine dejavnosti
posameznih enot. Tako v trgovini VITA lahko postreţejo
z medicinskimi pripomočki, naravnimi zdravilnimi
sredstvi, od opreme in pripomočkov za prosti čas,
ohranjanje, krpitev zdravja in boljšega počutja. So tudi
zastopniki večih priznanih tujih firm s področja
rekreacije, terapije in športa (Airex, Ledraplastic, TheraBand,...).
V delu centra, ki je namenjen rekreaciji in sprostitvi, sta
osrednja prostora dve večji dvorani z najkvalitetnejšim
podom, stenskimi letveniki, garderobami, tuši in
ogledali. V veselje in veliko zadovoljstvo centra je, da so
uspeli izkoristiti te prostorske moţnosti tudi za
BALETNO ŠOLO, ki jo vodita zakonca Stevens.
V teh prostorih sedaj redno potekajo skupinske vadbe od
nosečnic do starejših, otrok, rekreativcev, najrazličnejših
zvrsti aerobike, skupinskega fitnesa in preventivnih
zdravstvenih vadb. V pritličju ob recepciji je tudi interni
Bistro, tako da naši vadeči pred ali po vadbi lahko dobijo
primerno okrepčilo.
Telefonska številka Vita centra Naklo (recepcija):
031/ 367 – 896
Naslov........................................................................
...................................................................................
Telefon .....................................................................
Mobitel ......................................................................
e-mail ........................................................................
Datum rojstva ............................................................
Baletne izkušnje ........................................................
...................................................................................
……………………………………………………...
Datum prijave:
S podpisom dovoljujem fotografiranje in objavo
svojih fotografij oz- fotografij svojega otroka na
spletni strani baletne šole Stevens in v lokalnih
časopisih.
DEVETI GORENJSKI
BALETNI SEMINAR
OD 16.8. DO 26.8.2011
Podpis*:
www.vitacenter.si
*Za mladoletno osebo podpišejo starši ali skrbniki
V VITA CENTRU NAKLO