1. Kolikšen magnetni pretok teče skozi kvadratno zanko s stranico

Transcription

1. Kolikšen magnetni pretok teče skozi kvadratno zanko s stranico
1.
2.
3.
4.
5.
Kolikšen magnetni pretok teče skozi kvadratno zanko s stranico 20 cm, če ta Ieži v
homogenem magnetnem polju z gostoto 1,2 T? Ravnina zanke je pravokotna na silnice.
Krožna zanka s polmerom 10 cm leži v homogenem magnetnem polju tako, da je silnice ne
prebadajo. Zanko zasukamo za 30° okrog osi, ki je pravokotna na silnice. Kolikšen je
magnetni pretok skozi zasukano zanko, če je gostota magnetnega polja 1,0 T?
Krožna tokovna zanka s polmerom 10 cm leži v homogenem magnetnem polju z gostoto 102
T pravokotno na tokovnice. Kolikšen je magnetni pretok skozi tokovno zanko? Za koliko se
spremeni magnetni pretok skozi tokovno zanko, če zanko zasukamo za 90°?
Ravna ploskev s površino 10 cm2 leži v homogenem magnetnem polju, tako da jo silnice
prebadajo v pravokotni smeri. Kolikšna je gostota tega magnetnega polja, če teče skozi
ploskev magnetni pretok 0,2 Tm2? Za koliko se magnetni pretok skozi ploskev spremeni, če
jo zasukamo za 90°, tako da je vzporedna s silnicami?
Med pola podkvastega magneta namestimo zanko s presekom S = 10cm2 tako, da jo silnice
prebadajo pod pravim kotom (geometrijska os zanke je vzporedna s silnicami). Kolikšen je
magnetni pretok skozi zanko, če je magnetno polje homogeno in enako B = 5,0 mT? Za
kolikšen kot jo moramo zavrteti okoli osi, pravokotne na geometrijsko os in silnice
magnetnega polja, da se bo pretok skozi zanko zmanjšal za polovico?