עין טובה ולימוד זכות

Comments

Transcription

עין טובה ולימוד זכות
‫בית חמ"ד ______________________‬
‫בס"ד‬
‫התוכנית החברתית * חינוך מתוך אמונה‬
‫ָאנּו מְ כירים את התוכנית החברתית‪..‬‬
‫שימו לב! שלושת הריבועים שבצד שמאל ממבטאים את מערכת התוכנית החברתית‪,‬‬
‫אותה לומדים בכל מערכת החמ"ד‪ ..‬ובבית החינוך שלנו‪.‬‬
‫הביטו‪ ,‬היעזרו בריבועים‪ ,‬רשמו והשלימו לכם את תרשים התוכנית החברתית‪:‬‬
‫הנושא הכללי של התוכנית החברתית‪:‬‬
‫חינוך _________ __________‬
‫מתקיים במעגל מידי ‪ 3‬שנים‪ ,‬כאשר לכל שנה יש נושא מרכז‪ .‬אנו בשנה שלישית‪,‬‬
‫והנושא המרכז לשנה זו הוא‪:‬‬
‫תשע"ג‬
‫תשע"ד‬
‫תשע"ה‬
‫אמונה‬
‫גבורה‬
‫א______‬
‫מידי חודשיים יש ערך מוביל‪ .‬אנו בחודשי כסלו – טבת‪ ,‬והערך המוביל החודש הוא‪:‬‬
‫עין _________ ולימוד _______‬
‫לומדים יחד בחברותא עם כתה ג'‬
‫עין טובה ולימוד זכות‬
‫‪ ‬יׁש לנּו בדף‪ :‬לומדים משנה‪ .‬מתחנכים בסיפור מהרב שאול ישראלי‪ .‬מחפשים ומוצאים קשר לחג החנוכה‪.‬‬
‫נתפלל יחד לעין‪-‬טובה ולימוד זכות‪ .‬ומעניקים שי‪.‬‬
‫לומדים משנה‬
‫[ממסכת אבות פרק ב משנה ט]‬
‫ָאדם‪ַ .‬רבִ י אֱלִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר‪ ,‬עַ יִן טוֹבָ ה‪.‬‬
‫[רבי יוחנן‪ ,‬תלמיד של הלל ושמאי] ָאמַ ר לָהֶ ם‪ :‬צְ אּו ְּוראּו‪ ,‬אֵ יזוֹהִ י ֶד ֶרְך יְשָ ָרה שֶ יִ ְדבַ ק בָ ּה הָ ָ‬
‫ַרבִ י יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר‪ ,‬חָ בֵ ר טוֹב‪ַ .‬רבִ י יוֹסֵ י אוֹמֵ ר‪ ,‬שָ כֵן טוֹב‪ַ .‬רבִ י ִש ְמעוֹן אוֹמֵ ר‪ ,‬הָ רוֹאֶ ה אֶ ת הַ ּנ ֹולָד‪ַ .‬רבִ י אֶ לְ עָ זָר אוֹמֵ ר‪ ,‬לֵב טוֹב‪.‬‬
‫ָאמַ ר לָהֶ ם‪ ,‬רוֹאֶ ה ֲאנִי אֶ ת ִדבְ רֵ י אֶ לְ עָ זָר בֶ ן ע ֲָרְך ִמ ִדבְ ֵריכֶם‪ ,‬שֶ בִ כְ לַל ְדבָ ָריו ִדבְ ֵריכֶם‪.‬‬
‫‪ .1‬המשימה‪ .‬רבי יוחנן שולח את תלמידיו למשימה‪ .‬זהה במשנה את המשימה‪ ,‬וסמן אותה בקו‪.‬‬
‫"ד ֶרְך יׁשרה"? (סמן בעיגול את התשובה הנכונה ביותר‪ ,‬לדעתך)‬
‫‪ .2‬מה פירוש הביטוי ֶ‬
‫הליכה ישרה ‪ /‬מידה טובה ‪ /‬התנהגות הגונה ‪ /‬כביש ישר‬
‫‪ .3‬מי התלמיד שהתשובה שלו נבחרה על‪-‬ידי רבי יוחנן? _________________‪.‬‬
‫‪ .4‬עין טובה – זה הערך הנבחר‪ .‬בטבלה שלפניך‪ ,‬רשום ‪ 3‬דוגמאות של מעשים מתאימים לעין טובה‪ ,‬ו‪3-‬‬
‫מעשים שאינם מתאימים לעין טובה‪:‬‬
‫מעשים מתאימים לעין‪-‬טובה‬
‫בית מדרש‬
‫מעשים שאינם מתאימים לעין‪-‬טובה‬
‫"וְָאהַ בְתָּ " מפעל ההלכה לילדי ישראל‪ .‬מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל‬
‫צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים‬
‫‪050-9113532‬‬
‫♦ ‪052-3985206‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫עוד משנה‬
‫ָאדם לְ כַף זְ כּות‪:‬‬
‫הָ ָ‬
‫[ממסכת אבות פרק א משנה ו]‬
‫ּוקנֵה לְ ָך חָ בֵ ר‪ֶ ,‬ו ֱהוֵי ָדן אֶ ת כָל‬
‫יְהוֹשֻׁעַ בֶ ן פְ ַר ְחיָה אוֹמֵ ר‪ ,‬עֲשֵ ה לְ ָך ַרב‪ְ ,‬‬
‫‪ .5‬איזו אמירה בדברי רבי יהושע מתאימה לערך של עין‪-‬טובה? (סמן את התשובה בעיגול בתוך‬
‫דברי המשנה)‪.‬‬
‫‪ .6‬מה פירוש "לכף זכות"? (סמן בעיגול) לכוונה טובה ‪ /‬לכוונה רעה‬
‫‪ .7‬הסבר – מדוע לדעתך‪ ,‬אמירה זו מתאימה לערך של עין‪-‬טובה?‬
‫___________________________________________________________‪.‬‬
‫מתחַ נכים בסיפור מהרב שאול ישראלי‪ :‬הַ שיעּור הַ כללי‬
‫הסיפור הוא סיפור אישי שלי‪ ,‬כתלמיד בישיבת מרכז‪-‬הרב‪ ,‬בשנים שהרב שאול ישראלי זצ"ל היה ראש הישיבה‪ .‬מתוף‬
‫דף "ואהבת" לפרשת השבוע‪.‬‬
‫השיעור הזה זכור לי היטב‪ .‬זה השיעור המרכזי של כל השבוע‪ :‬השיעור הכללי‪ .‬ראש הישיבה הרב‬
‫שאול ישראלי היה מלמד את השיעור‪ ,‬בסוגיה [בנושא] מתוך המסכת הנלמדת בישיבה בגמרא‪ .‬שיעור‬
‫שהיה ניתן לכל תלמידי הישיבה בשווה‪ .‬שיעור מסודר‪ :‬הרב היה פותח במספר שאלות הדורשות‬
‫הבהרה‪ ,‬ומיד המשיך בהסבר עמוק ומעמיק שקשר את כל השאלות בתשובה אחת ברורה‪ .‬הרגשנו את‬
‫האהבה הגדולה של הרב להעניק לנו מתורתו‪ .‬ואם היה תלמיד שבקש לשאול‪ ,‬הרב הפסיק כדי‬
‫להקשיב לו‪ ,‬וגם להשיב לו‪ .‬וגם אם השאלה נשאלה שוב‪ ,‬הרב בסבלנות היה חוזר ועונה בתשובה‬
‫ברורה יותר‪ .‬שיעור כזה שאהבתי‪ ,‬ואני מתגעגע‪...‬‬
‫משימה‪ .‬זהה בסיפור דוגמאות מתאימות לערכים שלמדנו‪ ,‬והעתק אותם בהתאמה‪:‬‬
‫א‪ .‬דוגמאות לערך "עין‪-‬טובה"‪.__________________________________________ :‬‬
‫ב‪ .‬דוגמאות לערך "לימוד זכות"‪.________________________________________ :‬‬
‫מחַ פשים ּומוצאים את הקשר לחג החנוכה‬
‫‪ .1‬הבט בתמונה שלפניך‪ .‬מה אתה רואה?‬
‫____________________________________________‪.‬‬
‫‪ .2‬מה אתה מרגיש למראה היחס שבין שני הנרות?‬
‫____________________________________________‪.‬‬
‫‪ .3‬בין הנרות ‪ -‬סמן בקו את התשובה הנכונה‪.‬‬
‫‪ ‬מי מהנרות מתנהג בעין‪-‬טובה? הנר המדליק ‪ /‬הנר הנדלק‪.‬‬
‫‪ ‬כלפי מי את‪/‬ה היית מתנהג בלימוד‪-‬זכות? הנר המדליק ‪ /‬הנר הנדלק‪.‬‬
‫‪ .4‬שנן את האמרה הבאה המובאת במדרש חכמים‪ ,‬מדרש רבא לחומש במדבר‪:‬‬
‫"הַ מַ ְדלִ יק ֵנר ִמ ֵנר‪ ,‬הַ ֵנר ד ֹו ֵלק וְ ֲחבֵ ר ֹו אֵ ינ ֹו חָ סֵ ר"‬
‫בית מדרש‬
‫"וְָאהַ בְתָּ " מפעל ההלכה לילדי ישראל‪ .‬מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל‬
‫צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים‬
‫‪050-9113532‬‬
‫♦ ‪052-3985206‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫‪ ‬נתפלל יחד לעין‪-‬טובה ולימוד זכות‬
‫‪ ‬ומעניקים שי‪ .‬לא בדף אחר‪ .‬אלא מהדף שלי אגזור ואתן סימניה לחבר‪.‬‬
‫נתפלל יחד‬
‫ומעניקים שי‬
‫לעין‪-‬טובה ולימוד זכות‬
‫לא בדף אחר‪ .‬אלא מהדף שלי‬
‫אגזור ואתן‬
‫סימניה לחבר‪.‬‬
‫ַב ה‪,‬‬
‫ְּרָּ‬
‫ַאד‬
‫ֶׁחד‬
‫כל אָּ‬
‫רֶׁא ה ָּ‬
‫נְּ‬
‫שִ‬
‫ּו ֶׁ‬
‫נ‬
‫ב‬
‫לֵּ‬
‫בִ‬
‫ן ְּ‬
‫ת‬
‫ֵּ‬
‫נם‪.‬‬
‫וָּ‬
‫סרֹ‬
‫חְּ‬
‫וֹלא ֶׁ‬
‫ּו ְּ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ֲבֵּ‬
‫לתחֵּ‬
‫עַ‬
‫מֲ‬
‫ַ‬
‫ו‬
‫ֲברֹ‬
‫ֶׁחד ֶׁאת חֵּ‬
‫כל אָּ‬
‫ַבר ָּ‬
‫נְּדֵּ‬
‫ְּש‬
‫וֶׁ‬
‫יָך‪,‬‬
‫נ‬
‫פֶׁ‬
‫לָּ‬
‫י ְּ‬
‫ּו‬
‫ָּצ‬
‫וָּהר‬
‫ָּשר ְּ‬
‫יָּ‬
‫ְֶׁך ַה‬
‫דר‬
‫בֶׁ‬
‫ַ‬
‫ֶׁחד‬
‫מ אָּ‬
‫נָאה ֵּ‬
‫שְּ‬
‫ּום ִ‬
‫לה ש‬
‫עֶׁ‬
‫יֲ‬
‫וְַּאל ַ‬
‫ל ה‪.‬‬
‫יָּ‬
‫ל‬
‫חִ‬
‫ו ָּ‬
‫ֲברֹ‬
‫עלחֵּ‬
‫ַ‬
‫ֲב ה‬
‫ּו בְַּא הָּ‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ּוֵּ‬
‫ַשר‬
‫זק הִתְּק ְּ‬
‫ְּחֵּ‬
‫ּותַ‬
‫יָך‪,‬‬
‫ל‬
‫ֵּאֶׁ‬
‫יָך‪,‬‬
‫נ‬
‫פֶׁ‬
‫לָּ‬
‫ע ְּ‬
‫ּוַ‬
‫יָּד‬
‫ו‬
‫י ְּ‬
‫ּו‬
‫גל‬
‫ֲשר ָּ‬
‫כ אֶׁ‬
‫ַ‬
‫יָך‪:‬‬
‫ל‬
‫ח ֵּאֶׁ‬
‫ּוַ‬
‫ַתר‬
‫נח‬
‫כל ַ‬
‫יֵּה א ַהֹ‬
‫שְּ‬
‫ֶׁ‬
‫חנוכה שמח‪.‬‬
‫בית מדרש‬
‫"וְָאהַ בְתָּ " מפעל ההלכה לילדי ישראל‪ .‬מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל‬
‫צוות פיתוח ובתי חינוך מובילים‬
‫‪050-9113532‬‬
‫♦ ‪052-3985206‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬

Similar documents