Veiledning for Viltrapporten.no

Transcription

Veiledning for Viltrapporten.no
www.viltrapporten.no
veiledning web
14. august 2014
Menyer og funksjoner på side for Statistikk og rapportering
Velge viltart og
tidsperiode
Oppgavemeny: Tilgjengelige funksjoner vil avhenge
av hvilke tilganger man har fått som bruker.
Velge enhet
for visning og
rapportering
Velge hvilke type opplysninger som skal vises.
Symbolforklaring:
Rapporter skutte dyr
Se på /rediger din brukerprofil
Rapporter jaktinnsats og sette dyr
Adm. av brukerprofilene
Endre ditt passord
Brukeroversikt
Se på diagrammer
Eksporter til Excel
Opprett / rediger SMS-varsling
Opprett ny bruker
Adm. brukernavn for SMS-rapp.
Overfør jaktinnsats
Brukerstøtte: [email protected] / 913 99 410
Dine jaktpapirer
/
Jakt pågår / jakt avsluttet
Side 1
www.viltrapporten.no
veiledning web
14. august 2014
Innledning
Denne veiledningen er utarbeidet for jegere og grunneiere. For informasjon om administrative
funksjoner (mest aktuell for brukere med administratortilgang for vald eller utmarksområde) se
Oversikt over menyer og funksjoner for administrator.
Alle jaktlag har sin egen jaktside
På Viltrapporten har alle jaktlag sin egen personlige side der de har tilgang til all sin jaktstatistikk fra
år til år. Ved skifte av jaktfelt vil man fortsatt ha tilgang til innlagte rapporter og jaktlaget sine egne
kommentarer på det gamle jaktfeltet for tidligere år.
Ønsker man å notere ned spesielle hendelser knytta til jakta, som eksempelvis hvor dyret ble skutt
eller for hvilken hund så kan kommentarfeltet i rapporteringsskjemaet benyttes til dette. Bruk gjerne
kommentarfeltet i rapportskjemaet som jaktdagbok. Hvis det skulle være spesielle merknader til en
rapport som jaktlaget vil at utmarksansvarlig / jaktutleier skal bli informert om, så kan man skrive inn
dette i kommentarfeltet og krysse av for at merknaden skal deles. Rapporten merkes da med en
og rapporten med jaktlagets kommentar blir lett tilgjengelig for utmarksansvarlig. Aktuelle tilfeller er
ved observasjon eller felling av skadde eller syke dyr, feilskytinger eller ved felling av svært lette dyr.
Hvis det skulle være forhold som haster så bør man også ringe for å være sikker på at informasjonen
blir mottatt tidsnok.
På nettsiden har man oversikt over tildeling og avskytning av dyr for inneværende og tidligere år,
rapporteringsmulighet, utsendte dokumenter og mulighet til å sette opp egne SMS-varslinger. Via
Viltrapportens innsynsløsning har alle brukere mulighet til å se statistikk for hele regionen de jakter.
Personlig brukerkonto
Alle brukerkontoer er knytta opp mot den enkelte bruker. Alle deltagere på jaktlaget bør registreres
som brukere. Pass på at brukerkontoen inneholder riktig kontaktinformasjon. Dette er viktig for at en
skal kunne motta post og meldinger fra utmarksansvarlig. Klikk på
for å se egen brukerkonto.
For å registrere alle på jaktlaget legger man inn hver av disse som brukere (klikk på ). Redigering
av brukeropplysninger for eksisterende brukere gjøres ved å klikke på
. Man må være registrert
som administrator for å opprette/redigere brukere. Kontakt utmarksansvarlig hvis du/dere vil gjøre
endringer, men mangler administratortilgang. Pass på at jaktleder er avmerket som jaktleder i sin
brukerkonto.
Jegere, som jakter på flere jaktfelt skal ha tilgang til alle sine jaktfelt på internett via det samme
brukernavnet. Kontakt administrator hvis dette ikke er tilfelle. For Rapportering via SMS skal det
være et unikt brukernavn for hvert jaktfelt en jakter på. Jegere klikker på
for å opprette / endre
eget brukernavn for SMS-rapportering. Administrator på grunneiernivå kan administrere jegernes
brukernavn for SMS-rapportering via verktøy for brukerredigering .
Viktig! Hvis du har bytta jaktfelt må du ha et nytt brukernavn for SMS-rapportering for det nye feltet.
Brukerstøtte: [email protected] / 913 99 410
Side 2
www.viltrapporten.no
veiledning web
14. august 2014
Rapportering
Rapportering av sette og skutte dyr gjøres vis SMS (se egen veiledning,) eller via internett på
www.viltrapporten.no eller på m.viltrapporten.no (spesielt tilpasset for smarttelefon). Alle
rapporteringskanalene kommuniserer med hverandre og en kan når som helst skifte mellom de ulike
systemene. Den samme rapporten skal ikke avgis flere ganger. For å kunne rapportere må man være
registrert som rapportør. Ved å åpne brukerkontoen (klikk på
opplysninger som er registrert.
) ser man hvilke tilganger og
Logg inn og velg den enheten (det jaktlaget) det skal rapporteres for. Brukere som er registrert som
jegere på kun ett jaktfelt kommer automatisk til dette jaktfeltet ved innlogging. Rapportering gjøres
via side for Statistikk og rapportering (velges i toppmenyen øverst på siden).
Rapportering av jaktinnsats og sette dyr
Klikk på kikkertsymbolet
i oppgavemenyen og fyll ut rapporten. Obligatoriske utfyllingsfelt er
markert med rødt. Legg inn jaktrapport fortløpende for hver dag det jaktes. Jaktrapporten skal
omfatte hele jaktlaget – dvs. en rapport per jaktlag per jaktdag! Pass på at dato blir riktig!
Hvis kikkertsymbolet ikke vises skyldes dette enten at du ikke har valgt hvilket jaktlag rapporten
gjelder for (dette gjøres i menyen til venstre på nettsiden), eller at du ikke har tilgang som rapportør.
Hvis et jaktlag jakter på mer enn en viltart på det samme jaktfeltet, f.eks både elg og hjort, kan man
skifte viltart for rapportering ved å klikke på pilen øverst i rapporteringsviduet. Husk å lagre
rapporten for det første viltet før skiftet av viltart gjøres. Dato, antall jegere og antall timer vil da bli
overført fra den første til den andre viltarten.
Husk! Rapportering av «sette dyr» må gjøres for alle jaktdager – også de dagene man ikke ser dyr!
Dette for at prognoser for viltbestandens utvikling skal bli riktig.
Brukerstøtte: [email protected] / 913 99 410
Side 3
www.viltrapporten.no
veiledning web
14. august 2014
Rapportering av skutte dyr
Velg symbol for riflekikkert
i oppgavemenyen. Obligatoriske utfyllingsfelt er merket med rødt.
Viktig! Pass på at dato blir riktig. Datofeltet er alltid forhåndsutfylt med dagens dato. Korriger om
nødvendig.
Husk! Hvis det skal sendes automatisk SMS-varsel ved felling av dyr, for eksempel varsel til oppsyn,
må felte dyr rapporteres via SMS og ikke via internett (se jegerinstruks / kontakt utmarksansvarlig).
Nedklassifisering
Hvis et skutt dyr skal nedklassifiseres / vrakes i henhold til regler i bestandsplan merker man av den
kategorien det skal nedklassifiseres til i utfyllingsfeltet for Nedklassifisering i rapporteringsskjemaet.
Dyret vil da bli registrert med denne kategorien i oversikten over skutte dyr i visning av tildeling og
avskytning. Nedklassifisering gjøres kun etter avtale med utmarksansvarlig / kontrollør.
Rapportering av jaktmetode
Rapportering av jaktmetode kan ikke gjøres via SMS, men kan gjøres via nettsiden. Jaktlagene
anmodes om å registrere jaktmetode for begge rapporteringstypene, dvs. for både sette og skutte
dyr. Hvis jaktmetoden varierer i løpet av jaktdagen velger man den jaktmetoden som ble mest brukt i
løpet av jaktdagen for rapportering av sette dyr. For rapportering av skutte dyr velger man den
jaktmetoden som ble brukt da dyret ble skutt.
Redigering / sletting av rapporter
Redigering og innleggelse av tilleggsopplysninger gjøres ved å klikke på symbolet for redigering
visningsfeltet for den aktuelle rapporten. Sletting gjøres ved å klikke på slettesymbolet .
i
Meld fra når jakta er avslutta
Når årets jakt og rapportering er ferdig melder man fra om dette ved å avmerke jakta som avslutta.
Høyreklikk på «jaktlaget» (i menyen til venstre på nettsiden) og velg «Avslutt jaktår».
Dine jaktdokumenter
Utsendte dokumenter og meldinger fra utmarksområdet finner man ved å åpne Min post i
toppmenyen. En vil alltid motta et varsel på den e-postadressen man er registrert med når det er
kommet ny post i postboksen på Viltrapporten. Pass derfor på at din oppgitte e-postadresse er riktig
slik at du kan få beskjed når du har nye dokumenter i din postkasse.
SMS-varsling
Hvis man ønsker å sende varsel på SMS for egne rapporter, f.eks. varsel om felling til jaktutleier eller
til andre jegere, kan en selv sette opp dette ved å åpne telefonsymbolet i
i oppgavemenyen
(krever administrator-tilgang).
Brukerstøtte: [email protected] / 913 99 410
Side 4
www.viltrapporten.no
veiledning web
14. august 2014
SMS-logg
I SMS-loggen (i toppmenyen) har man tilgang til alle SMS-rapporter og alle SMS-kvitteringer fra egne
jaktområder.
Se jaktstatistikk for utmarksområdet / regionen
For å se jaktresultater og statistikk for andre jaktfelt eller for hele utmarksområdet / elgregionen
velger man fane for «Innsyn utmarksområde».
2
1
Velge område for visning:
Klikk på området som skal vises. Valgt område vises med blå bakgrunnsfarge. Man kan
velge blant underliggende områder ved å klikke på plusstegnet
.
For å se medlems- og eiendomsoversikt (denne funksjonen er kun tilgjengelig for
medlemmer i utmarksområdet) velger man aktuelt utmarksområde i menyen (1).
For å se utvikling / endring i avskytning og observasjoner fra år til år velger man
diagrammer (2).
Brukerstøtte: [email protected] / 913 99 410
Side 5