www.viltrapporten.no

Transcription

www.viltrapporten.no
www.viltrapporten.no
Forenkler og forbedrer din utmarksdrift!
Med viltrapporten har grunneiere, jegere og utmarksområdet…
…kontinuerlig tilgang til oppdatert informasjon om antall vilt som er felt, hvor mye vilt som er sett og
tidsbruken på jakt.
…kontinuerlig tilgang til oppdaterte diagrammer som viser alle de viktigste bestandsindeksene.
…sitt eget system for å samle inn og ta vare på jaktrapporter, og for å presentere sin egen jakt- og
viltstatistikk for både småvilt og storvilt.
Med Viltrapporten…
…kan man administrere kvoter for alle typer vilt innen alle nivåer i en utmarksorganisering.
…trenger man ikke å sende ut infoskriv med kvoter til jegerne før jakta da kvoten vil være tilgjengelig
på jaktlagets egen nettside så snart den er tildelt.
…er det enkelt å holde seg oppdatert på hva som er igjen av tildelte dyr å jakte på - enten det er for
hele utmarksområdet eller for ett enkelt jaktlag.
…kan man enkelt administrere felleskvoter for mange jaktlag.
…kan det opprettes kvotekategorier basert på antall tagger eller gevirtype.
…kan man selv administrere automatisk varsling av felt vilt på SMS – eksempelvis til oppsyn,
jaktutleier, viltmottak, medlemmer på jaktlaget eller den en måtte ønske.
KONTAKT: Jon Kristian Høye. [email protected], tlf 913 99 410
Side 1
Forenkler og forbedrer utmarksdriften
Viltrapporten er utviklet for den rettighetshaverbaserte viltforvaltningen og utmarksdriften. Med
Viltrapporten er både utmarkslaget, grunneierne og jegerne med i en felles nettløsning som gjør det
enkelt:

å få inn jaktrapporter

å informere grunneiere og jegere

å ta hånd om og arkivere alle innlagte data

å tildele kvoter

å administrere utmarkslaget og jakta
Med viltrapporten har alle brukerne, enten man er jeger, jaktutleier eller leder i elgvaldet, tilgang til en
felles portal, der hver aktør har sin egen personlige nettside med tilgang til egne data.
Med viltrapporten rasjonaliseres utmarksdriften. Informasjon til utmarkslagets jegere og medlemmer,
om jaktresultater og viltbestandens utvikling, gjøres enkelt via nettsiden.
SMS-varsling
Med viltrapporten kan brukeren lage egne distribusjonslister for varsling på SMS ved for eksempel
elgfall eller ved observasjon eller felling av store rovdyr. Legger man inn varsling til oppsynet vil han
få automatisk varsel når ett jaktlag sender fellingsrapport. Jakter man med løshund i et ulverevir kan
jaktlagene opprette sitt eget felles varslingssystem til bruk ved observasjon av ulv.
SMS-mal for rapportering av «skuttelg»:
KONTAKT: Jon Kristian Høye. [email protected], tlf 913 99 410
Side 2
Enkel rapportering
Rapportering gjøres via SMS eller online. Ved bruk av SMS vil man alltid motta en kvittering som
forteller hva som er registrert. Man har alltid tilgang til innsendte rapporter via nettsiden. Her kan man
gi supplerende opplysninger eller foreta redigeringer.
Rapporteringsskjema for «skuttelg»:
Fleksibelt kvotesystem
Opprettelse av kvotekategorier er fleksibelt og man definerer selv kvotekategoriene en vil bruke.
Kvotekategorier kan opprettes med basis i dyrets alder og kjønn, gevirtype eller i klasser basert på
antall tagger i geviret. Ved innrapportering av skutte dyr avregnes disse automatisk mot
kvotekategoriene. For elg og hjort er det obligatorisk å rapportere geviropplysninger for skutte dyr.
Figuren viser verktøy for opprettelse av kvotekategorier:
KONTAKT: Jon Kristian Høye. [email protected], tlf 913 99 410
Side 3
Kvotesystemet kan også brukes for småvilt og gir gode muligheter for å regulere jakttrykket og
praktisere fangstbegrensning.
Oversikt over tildelte dyr og avskytning
Jaktlag, grunneiere og utmarksansvarlige har hele tiden oversikt over hva som er tildelt, og hva som er
igjen av kvota å jakte på. Gjenværende kvote vises for alle nivåer i en utmarksorganisering, fra jaktlag
til regionnivå. Med viltrapporten er det også enkelt å administrere felleskvoter for flere jaktlag, og det
er enkelt for jegerne å holde seg oppdatert på hva som er igjen av dyr å jakte på av felleskvota.
Eksempel fra nettsiden på oversikt over tildelte dyr og avskytning:
Oversikt over fellingsrapporter og jaktrapporter
I tillegg til oversikt over felte dyr i kvotekategoriene har man også oversikt som viser fordelingen av
felte dyr basert på de ordinære avskytningskategorier som brukes for rapporteringen til offentlige
myndigheter. På siden vises også jaktinnsats og observasjoner i tråd med sett elg / sett hjortrapporteringen og man kan både se på sumtall for områder og på enkeltrapporter fra jaktlagene.
Eksempel på visning av «skuttelg» og «settelg» oppsummert på regionnivå:
Med Viltrapportens rapporteringsløsning kan man også rapportere geviropplysninger for «settelg» og
«sett hjort» og et utmarksområde kan selv definere sine gevirklasser. Denne rapporteringen skjer i
samband med den vanlige rapporteringen og medfører ingen ekstra rapportering for jegerne.
KONTAKT: Jon Kristian Høye. [email protected], tlf 913 99 410
Side 4
Eksempel på oksekategorier ved bruk av utvidet rapportering for «settelg»:
Enkelt å ta ut statistikk
Alle innlagte data kan vises som originalrapporter, i tabeller, i diagrammer eller eksporteres til Excel.
Man har rask tilgang til all statistikk og alle rapporter for alle nivåer og for den tidsperioden man
ønsker. Dette omfatter blant annet:

Gjennomsnittsvekter og oversikt over hvilke dyr som er veid

Sette dyr per dagsverk

Andel skutt av sett

Avskytningsstatistikk for både kvotekategorier og offentlig rapportering

Jaktinnsats

Nedklassifiserte og kasserte dyr

Ku/okse-forholdet i bestanden

Andel hunndyr med kalv og tvillingrate

Geviropplysninger for skutte dyr (geviropplysninger kan også registreres for sette dyr)

Rovdyrobservasjoner

Vårtelling av hjort på innmark

Trekkelgregistreringer
Alle diagrammer kan vises for forhåndsdefinerte tidsperioder som f.eks. september – oktober, hele
jaktåret eller kun januar. Eksempel på diagram fra nettsiden:
KONTAKT: Jon Kristian Høye. [email protected], tlf 913 99 410
Side 5