Årsmøte i Mykland Storvald

Transcription

Årsmøte i Mykland Storvald
Årsmøte i Mykland
Storvald - 2015
Mykland Ungdomshus - mandag 27. april - Kl 18.00
Vedlagt:
Innkalling
Årsmelding med regnskap
Forslag fra valgkomite kommer på årsmøtet.
1
Til lederne av jaktlagene i Mykland Storvald
Innkallingen sendes kun på E-post og med egen varsling på SMS, samt legges ut på
www.Mykland-storvald. Jaktlederne må varsle egne jegere som ønsker å delta på
årsmøtet.
Styret I Mykland Storvald innkaller hermed til årsmøte 2015, som blir på
Mykland ungdomshus, kjeller - mandag den 27. april kl. 18.00.
Vi får først en framvisning/kåseri ved Øyvind Duus, som er godt kjent i Myklands
skoger og som vil fortelle om sitt syn på og status for viltet i skogene våre.
Øyvind Froland vil som vanlig orientere om status for elg og vilt i kommunen.
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valg av møteleder.
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
Årsmelding.
Regnskap.
Valg v/valgnemnda. Forslag legges fram på årsmøtet.
Fastsetting av godtgjørelse til formannen.
Fortsatt ulvejakt – litt info – jaktlagas løyve
Resultat av jakta for 2014, samt vanlig info v/Øyvin Froland
Eventuelt.
Vedlegg: Årsmelding med regnskap.
Belland den 12. mars 2015
Torbjørn Mykland
2
Årsmelding 2014 fra styret i Mykland Storvald
Styret har i 2014 bestått av:
Torbjørn Mykland, leder
Styremedlemmer: Åsulv Bygland, kasserer, Trygve Usterud, Arild Vegusdal Lauvrak og Olav
Mjåland.
Vara medlemmer: Olav Oddbjørn Håland og Eivind Auestad.
Revisorer:
Valgkomite :
Ådne K. Mykland og John Raustein.
Svend Lauvrak, Gunnar Tore Risdal og Trygve Sperre.
Styret har gjennom året hatt 3 styremøter samt diverse mailrunder om mindre ting.
Størrelse: 257 772 mål. Alt areal i gamle Mykland kommune vest for Tovdalselva.
Det har ikke skjedd endringer i valdstrukturen i 2014. Det er blitt en mindre intern endring av
eiendommene i Haugland og Ytre Lauvrak jaktlag, ved at en eiendom (Magne Haugland) er
flytta fra det ene til det andre jaktlaget.
Fellingsresultat elg 2014:
Fellingsresultatet fordelt på jaktlag ligger som bilag til årsmeldinga.
Styret er fornøyd med resultatet. Vi er innenfor de mål som er satt i driftsplanen.
Vi var ikke plaga med ulv i jakta 2014, og det var bra. Pr. nå er det heller ikke meldinger om
at vi har ulv innenfor vårt område. Vi må håpe at det blir slik framover.
For 2015 vil styret tildele det som er rest av 3 års kvota i driftsplanen.
Styret har gått inn på Hjortevilt.no og henta ut statistikken for felt og sett elg i Mykland
Storvald for perioden 2000 – 2014
Felte elg:
År
Oksekalv Kukalv
Okse 1
½ år
Ku 1 ½
år
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
10
10
11
11
10
9
4
5
14
12
15
9
6
7
16
10
10
6
15
10
10
15
13
11
11
8
9
8
10
10
7
4
Okse 2
½ år og
eldre
19
17
15
16
22
13
10
15
Ku 2 ½
år og
eldre
18
17
8
12
23
12
15
12
Sum
felte elg
82
70
73
66
81
66
65
57
3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
7
7
6
4
7
7
3
10
8
8
9
14
15
9
8
4
7
10
8
8
8
6
5
6
5
10
12
8
12
9
9
11
6
8
8
8
11
4
9
46
52
39
51
44
40
48
Sammendrag sett elg:
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sett ku pr.
okse
2,04
2,1
1,9
2,45
1,82
2,65
2,61
1,6
1,75
1,55
2,38
1,81
1,87
1,53
1,58
Sett elg pr.
jegerdag
0,54
0,57
0,55
0,46
0,54
0,42
0,41
0,36
0,42
0,42
0,45
0,4
0,38
0,35
0,34
Sett kalv pr.
ku
0,6
0,61
0,65
0,6
0,58
0,64
0,59
0,65
0,56
0,54
0,64
0,62
0,61
0,81
0,46
Sett kalv pr.
kalvku
1,05
1,06
1,02
1,06
1,07
1,11
1,08
1,1
1,03
1,16
1,15
1,04
1,08
1,1
1
Prosent ku m/kalv
av alle kyr
53,18
51,85
56,97
54,7
49,4
53,71
49,32
56,73
53,23
44,88
54,62
52,27
53,51
50
43,69
Talla i skjema ovenfor taler for seg, og dette vil bli kommentert nærmere på årsmøtet.
Hjort:
Fellingsresultatet fordelt på lag ligger som bilag til årsmeldinga.
Det ble felt 10 hjort i 2014.
I de siste år har fellingen vært som vist på tabell nedenfor:
2008
9
2009
11
2010
9
2011
11
2012
5
2013
8
2014
10
Skutt hjort har variert noe, tabellen viser at stammen er liten men stabil.
Inntrykket er at det fortsatt er godt med hjort, men den er vanskelig å jakte på.
Viltkamera som står ute viser også at det er en del hjort.
4
Rådyr:
Fellingsresultatet ligger som bilag til årsmeldinga.
Felte rådyr siste år:
2008
27
2009
45
2010
37
2011
33
2012
23
2013
21
2014
20
I 2014 fikk vi 20 felte rådyr. Dette er ikke det meste. Tabellen viser utviklingen fra 2008.
Vi mener stammen er god, variasjonen er nok mer variert jakttrykk. Ser en på hvor dyra blir
felt over flere år, er variasjonen stor.
Bever:
Det ble skutt 2 bever i jaktåret.
Mykland Storvald.no
All info legges ut til medlemmene på nettsida, og styret har inntrykk av at dette fungerer greit.
Alle medlemmer oppfordres til fortsatt å sende flotte bilder fra viltkamera eller annet til
Eivind Auestad som legger de inn på web.
Økonomi:
Regnskapet er lagt ved som bilag til årsmeldinga. Økonomien må karakteriseres som brukbar.
Avslutning:
Styret vil takke for godt samarbeid med jaktlaga og jegere, og med viltnemnd og kommunen i
året som er gått.
Belland 12/3-2015
For styret
Torbjørn Mykland
Leder Mykland Storvald.
5
Årsregneskap Mykland storvald 2014
Bilag
Dato
Debet
Kredit
1
02.01.2014
Fellingavgift Ola Haugland
1480
2
09.01.2014
Fellingsavgift Trygve Usterud
1540
3
27.01.2014
Fellingsavgift kommunen
4
10.03.2014
Fellingavgift Ommund Mjaaland
5
04.03.2014
Reg.Brønnysund
6
28.04.2014
Slikkestein.Åmli Trevare
6940
7
28.04.2014
Godtgjørelse Formann 13/14
4000
8
06.05.2014
Fellingsavgift Olav Mjåland
370
9
06.05.2014
Fellingsavgift Olav Mjåland
1750
10
08.05.2014
Lienskonditori
468
11
23.05.2014
Fritun Mykland Husleige
177
12
10.07.2014
Tilskudd fra kommunen
13
09.07.2014
Stiftelsen Elgen
14
09.07.2014
Uni Web
15
08.10.2014
Fellingsavgift Trygve Sperre
16
13.10.2014
Fellingasavgift Olav Haugland
17
12.11.2014
Fellingasavgift Steffen Mjaaland
970
18
13.11.2014
Fellingsavgift Torbjørn Mykland
970
19
17.11.2011
Fellingsavgift Anne Lin Olsen
485
20
17.11.2014
Fellingsavgift Oddbjørn Erlingsen
21
17.11.2014
Fellingsavgift Gunnar T.Risdal
1055
22
18.11.2014
Fellingsavgift Nils E.Usterud
1940
23
19.11.2014
Fellingsavgift Lars Kile
485
24
19.11.2014
Fellingsavgift Ommund Mjaaland
770
25
09.11.2014
Fellingsavgift O.t.Frigstad
26
24.11.2014
Fellingsavgift Olav O. Håland
27
24.11.2014
Fellingavgift S.J.Håbestad
28
26.11.2014
Fellingsavgift Arild Vegusdal Lauvrak
29
27.11.2014
Fellingsavgift Kjell Moe
30
01.12.2014
Fellingsavgift jan Terje Nilsen
31
01.12.2014
Fellingsavgift Ola Haugland
32
11.12.2014
Fellingsavgift Trond Usterud
485
33
22.12.2014
Fellingsavgift Trygve Usterud
1540
34
30.12.2014
Fellingsavgift Arild Vegusdal Lauvrak
740
35
31.12.2014
Fellingsavgift Åsulv bygland
970
36
31.12.2014
Omkostninger bank 2011
37
31.12.2014
renter 2014
19560
1055
135
13333
210
1140
770
1740
970
1255
485
770
1540
485
970
1850
180
47,67
40820,67
32810
40820,67
40820,67
Resultat 2014
8010,67
6
Resultat 2014
8010.67
I banken pr.1.1.14
47410,9
Resultat 2014
8010,67
I banken 31.12.14
55421,57
Skyldig fellingsavgift pr 31.12.14
Storvaldets egenkapital pr 1/1-2014
31041,57
Kasserer
Regneskapen er revidert og godkjent
Åsulv Bygland
Aadne K. Mykland
……………………………………………………….
………………………………………………..
sted
sted
dato
underskrift
24380
dato
underskrift
7
Elgfelling 2014- rapport Mykland Storvald - 1/12-2014
felt
tildelt total
6
4
Eldre eldre
okse
ku
1
1
1
Vatnedalen jaktlag
2
Nause jaktlag
1
1
3
Mjåvatten jaktlag
2
0
4
Mjåland/Mykland jaktlag* 4
4
1
5
Liane jaktlag
2
2
1
6
Hushovd jaktlag
4
2
1
7
Uldal jaktlag
4
3
1
8
Lauvrak nedre jaktlag
2
2
1
9
Lauvrak øvre/Auestad jaktlag
4
1
1
10 Oppistog jaktlag
2
ung
okse
ung
kvige
kalv
ho
1
1
1
1
kalv
hann merknad
1
eo 136, ek 145
ok 64, kk 40
ek 160
1
1
1
2
1
eo 183, uk 126
1
ek 188, uk 130, kk 47
1
uo 138, ek 168
ek 180
1
11 Belland jaktlag
5
Øygarden
12 Haugland/Ytre lauvrak jaktlag
4
2
2
4
13 Mo/Åstveit jaktlag
3
1
14 Vatne jaktlag
3
2
15 Frigstad jaktlag
5
4
16 Mjåland jaktlag
2
2
1
17 Mykland jaktlag
2
2
1
18 Risdal jaktlag
2
3
1
19 Brenne jaktlag
2
1
1
20 Ytre Lauvrak jaktlag
sum
4
4
1
1
63
48
10
9
1
uk 134, uo 123
2
1
1
2
eo 178, eo 204
uo 138, kk 50
eo 142-224, uo 128
kk 52
191
1
1
1
1
uo154, eo 165
ok 69, kk 61
eo 217, kk 60
1
1
uo 115, uo 116
2
1
eo 228, uo 128, 129
uk 125
uo 152, kk 54
1
1
uo 146, uk 138
1
1
ek 130, ok 62, kk 33
eo 154
10
6
1
1
8
5
eo 151, ek 170
ok 66, kk 75
8
1
Resultat Hjortefelling 2014
tildelt Felt bukk
hind
hjort bukk 1,5 hind 1,5kalv hann
klav ho sum
Vatnedalen jaktlag
2
0
2
Nause jaktlag
1
0
3
Mjåvatten jaktlag
1
0
4
Mjåland/Mykland jaktlag* 2
5
Liane jaktlag
1
0
6
Hushovd jaktlag
2
0
7
Uldal jaktlag
3
8
Lauvrak nedre jaktlag
1
9
Lauvrak øvre/Auestad jaktlag
2
10 Oppistog jaktlag
1
1
1
1
11 Belland/Øygarden jaktlag 2
0
12 Haugland/Ytre Lauvrak jaktlag
5
3
14
15
16
17
18
19
Vatne jaktlag
Frigstad jaktlag
Mjåland jaktlag
Mykland jaktlag
Risdal jaktlag
Brenne jaktlag
1
20 Ytre Lauvrak jaktlag
5
105
0
0
2
112
0
1
13 Mo/Åstveit jaktlag
vekt
2
1
5
B: 112, 93, 46. H 51, 39.
1
91
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
7
1
3
2
10
B: 71. H: 65.
sum
37
9
Bukk Geit
1
Bukkekje Geitekje
1
Sum
3
1
Vatnedalen jaktlag
1
2
Nause jaktlag
1
3
Mjåvatten jaktlag
4
Mjåland/Mykland jaktlag*
0
5
Liane jaktlag
0
6
Hushovd jaktlag
0
7
Uldal jaktlag
0
8
Lauvrak nedre jaktlag
9
Lauvrak øvre/Auestad jaktlag
1
1
1
1
1
2
2
0
10
Oppistog jaktlag
2
11
1
12
Belland
Øygarden
Haugland/Ytre Lauvrak jaktlag
13
Mo/Åstveit jaktlag
0
14
0
15
Vatne jaktlag
(vatne 2)
Frigstad jaktlag
16
Mjåland jaktlag
17
Mykland jaktlag
18
Risdal Jaktlag
0
19
Brenne jaktlag
0
20
Ytre Lauvrak jaktlag
0
sum
2
1
5
1
2
1
1
3
1
0
1
7
1
6
2
4
3
20
10
11