Last ned bruksanvisning her

Transcription

Last ned bruksanvisning her
POPyourCAR
bruksanvisning
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelsen er tom fordi ingen av avsnittsstilene som er markert i
dokumentinspektøren, brukes i dokumentet.
2
Viktig
Om sikkerhet
!
!
!
!
!
!
Bruk ikke enheten med våte henter. Det kan forårsake elektriske støt.
Hvis enheten ikke fungerer, koble vekk strømtilførselen. Søk å løse problemet via
denne bruksanvisningen eller instruksjoner på nett. Alt. kontakt din forhandler..
Før du flytter på radioen, vennligst sørg for at strømtilførselen er frakoblet.
Ikke flytt på radioen under bruk.
Skulle gjenstander eller væske falle på produktet, koble fra strømtilførselen og la
kvalifisert personell undersøke produktet før videre bruk.
Dersom radioen ikke skal benyttes over lengre tid, koble fra strømtilførselen. Ved
frakobling skal du alltid holde i selve kontakten. Trekk aldri i ledningen.
Om plassering
!
!
!
!
!
!
Vennligst hold avstand fra andre radioer eller enheter med elektromagnetiske felt.
Vennligst plasser radioen på et sted med tilstrekkelig ventilasjon slik at det ikke
bygger seg opp hete i umiddelbar nærhet av produktet. Ikke la produktet stå i
bilvinduet når du forlater bilen i direkte sollys/-varme.
Dersom produktet har ventilasjonshull, sørg for at disse ikke blokkeres.
Plasser ikke produktet rett ved varmekilder eller på steder med mye støv. Utsett ikke
produktet for sterk risting eller slag.
Plasser ikke produktet rett foran kuldekilder. Kondens kan oppstå og dette kan
forårsake feil på produktet. Ved store temperatursvigninger, la produktet stå ubrukt til
temperaturen er stabil for å unngå slikt problem. Ved ekstrem kulde, vent med å
bruke produktet til eventuell kondens ved oppvarming har tørket.
Plasser ikke produktet slik at det hindrer utsikt for bilfører. Sørg for at produktet er
korrekt montert og ikke ligger løst. Løse gjenstander i bil i fart kan være farlig!
Om bruk
!
!
!
!
!
Radioen kan ta skade av feil bruk. Garantien dekker ikke feil som oppstår som følge
av feil eller åpenbart uvettig bruk. Ei heller ved bruk utover det som produktet er
ment brukt til.
Radioen kan slutte å virke hvis den utsettes for ekstern påvirkning av feks statisk
elektrisitet. Hvis det skjer, koble fra strømmen og vent litt før du kobler den til igjen.
Radioen kan ha behov for en fabrikksnullstilling for å løse softwareproblemer som
bygger seg opp over tid ved bruk.
Ikke bruk radioen på noen måte som kommer i konflikt med trafikksikkerheten.
Plasser den slik at den ikke hemmer trafikksikkerheten. Operasjon av radioen skal
begrenses til når bilen står stille, eventuelt av en som ikke fører bilen.
Produsent/importør/forhandler har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår
som følge av bruk av denne enheten under bilkjøring.
3
I.Kom i gang
I.1.
Innholdet
Dette er POPyourCAR:
○ Hovedenhet - POPyourCAR
○ Billader
○ Bilholder med sugekopp
○ Hodetelefoner (Ekstrautstyr)
○ Strømforsyning til husbruk (Ekstrautstyr)
○ Dashbord pad (Ekstrautstyr)
I.2.
Deler og knapper
Front og sider
[2]
[1]
[8]
[3]
(7)
[4]
[5]
[1] OLED Panel
[2] Hull for stropp
[3] Hodetelefonutgang/
Ekstern antenneinngang
[4] DC Power In
[5]
[6]
[7]
[8]
PÅ / AV bryter
Kontrollknapper
Ladeindikator
Lydstyrke-kontroller
4
Bakside
[1]
[2]
[3]
[1] Antenne
[2] Høyttaler
[3] Støtteben for bordbruk
5
I.3.
Hovedfunksjoner
!
SØK
Søk etter DAB/
DAB+ kanaler.
!
Kanal opp og ned
Trykk [CH+]/[CH-] knappene
for å bla i kanallisten.
!
!
Meny
Trykk på denne knappenfor å
komme inn i menyen.
FM/DAB
Tr y k k p å d e n n e
knappen for å velge
FM eller DAB.
6
II. Lade batteriet
Følg denne enkle prosessen for å lade det innebygde batteriet:
1.
2.
3.
4.
Tilkoble billader eller USB-kabel til DC-inn kontakten.
Ladeindikatoren slår seg på med RØDT lys.
Når batteriet er fulladet vil ladeindikatoren slå seg av.
Koble fra strømtilførselen for å avslutte ladeprosessen.
III.Grunnleggende bruk
III.1.
DAB mottak
Steg 1: Skru på radioen
(Merk: PÅ/AV knappen finner du på venstre side av radioen.)
Steg 2: Trykk på [FM/DAB] knappen for å velge DAB modus. POPyourCAR
sjekker først om det er tilgjengelige DAB-kanaler lagret i enheten. Hvis ikke,
må du trykke [Scan] knappen for å søke etter DAB kanaler.
7
Steg 3: Når auto-søket er gjennomført vil radioen automatisk begynne
avspilling av kanallistens første kanal, dersom den har funnet noen. Kanalnavn
og annen informasjon vil fremkomme som vist nedenfor (avhengig av hva som
kringkastes).
Steg 4: Trykk [CH+]/[CH-] knappene for å velge hvilken DABkanal du vil lytte
til. Dersom du holder knappene [CH+] eller [CH-] inne, vil
POPyourCAR bla seg gjennom kanallisten i høyere hastighet.
MERK: Når du har bestemt deg for kanal, slipper du knappen. Du vil
først se kanalinformasjonen i displayet. Etter noen sekunder har
radioen skiftet frekvens/lydstrøm og du vil høre valgt kanal.
III.2. FM mottak
Steg 1: Trykk [FM/DAB] knappen for å velge FM modus. Du kan lytte til FM
uten å måtte foreta et komplett kanalsøk først.
Steg 2: Trykk [CH+]/[CH-] for å velge FM kanal.
8
IV.Service Following
POPyourCAR støtter «Service Following». Dette er en tjeneste som brukes
for at lytteren skal kunne høre den samme DAB-kanalen selvom vedkommende
forflytter seg fra område til område, feks med bil eller tog. Tjenesten er
avhengig av kringkasterens bruk av Service Following. Stasjoner som sender i
riksnettet er ikke avhengig av ServiceFollowing, da disse er representert over
hele landet på samme frekvens. Brukeren trenger ikke foreta seg noe.
POPyourCAR vil søke etter bedre frekvens for kanaler som benytter Service
Following automatisk.
Når service following er i bruk vil du se et ikon “(SF)” og en frekvens i
displayet.
9
V.Tekniske innstillinger
V.1.
OSD Meny
BACKLIGHT
SETTINGS
ANTENNA
FM TX.FREQ
MAIN MENU
CH. INFO
SERVICE
FOLLOWING
EXIT
SPEAKER
RESET
VERSION
RETURN
EXIT
10
V.2. Kanalinformasjon
Ved bruk av DAB/FM tjenester/kanaler, kan lytterne navigere seg gjennom
diverse informasjon som for eksempel kanalfrekvens, bitrate og annet.
1. Trykk på [OK/MENU] knappen for å gå inn i MENYEN og bruk [CH+]/[CH-]
knappene for å velge CH.INFO (kanalinfo).
2. Trykk på [OK/MENU] knappen for å gå inn i kanalinformasjonsmenyen. Den
vil vise informasjon om kanalen som du lytter på i øyeblikket.
3. Trykk på [CH+]/[CH-] knappen for å bla til andre informasjonssider.
4. Trykk på [OK/MENU] knappen for å gå tilbake til å lytte til valgte FM eller
DAB stasjon (altså gå ut av menyen).
Side 1
Side 2
Side 3
V.3.
Innstillinger
Dette er menyen for systeminnstillinger. Her kan man justere styrken på
displaybelysningen, antennen (intern/ekstern), fm-senderen og også se
informasjon om programvareversjon.
1. Trykk på [OK/MENU] for å gå inn i MENYEN og bruk [CH+]/[CH-] for å velge
SETTINGS (innstillinger).
2. Trykk på [OK/MENU] for å gå inn i innstillinger.
3. Trykk på [CH+]/[CH-] for å velge hvilke innstillinger du vil endre på.
! V.3.1. Justering av bakgrunnsbelysningsstyrke
POPyourCAR tillater deg å justere styrken på lyset i OLED-displayet.
1. Trykk på
2. Trykk på
vises.
3. Trykk på
4. Trykk på
[CH+]/[CH-] for å velge BACKLIGHT (bakgrunnsbelysning).
[OK/MENU] for å gå inn i innstillingene av lysstyrken. Indikatoren
[CH+]/[CH-] for å justere lysstyrken.
[OK/MENU] for å bekrefte/lagre og gå ut av menyen.
11
! V.3.2. Antenne-valg
For å velge mellom innebygget eller ekstern antenne for mottak av
radiosignaler, vennligst
1.
2.
3.
4.
Trykk
Trykk
Trykk
Trykk
på
på
på
på
[CH+]/[CH-] for å velge ANTENNA (antenne).
[OK/MENU] for å gå inn i antennevalgsmenyen.
[CH+]/[CH-] for å velge ett av de to alternativene.
[OK/MENU] for å bekrefte/lagre ditt valg og gå ut av menyen.
! V.3.3. FM-senderens sendefrekvens
POPyourCAR har en innebygget FM-sender og det er flere frekvenser du kan
velge mellom for å sende lyden fra enheten og over til feks bilradioen eller
HiFi´en din
1. Trykk på [CH+]/[CH-] for å velge FM TX. FREQ. (FM sendefrekvens)
2. Trykk på [OK/MENU] knappen for å gå inn i menyen for å velge FM
sendefrekvens. Det er fire alternative frekvenser å velge mellom.
3. Trykk på [CH+]/[CH-] knappen for å velge en av frekvensene.
4. Trykk på [OK/MENU] knappen for å bekrefte/lagre ditt valg.
Merk: FM-signalet som sendes kan redusere/svekke kvaliteten på
mottaket av DAB. Dersom DAB-mottaket er dårlig, prøv å velge en av de
andre FM sendefrekvensene og finn det beste alternativet. Dette vil kunne
endre seg hvis du beveger deg til et annet område med andre frekvenser i
bruk.
12
! V.3.4.Service Following PÅ/AV valg
He rkan du skru service following funksjonen PÅ eller AV.
1.
2.
3.
4.
Trykk
Trykk
Trykk
Trykk
på
på
på
på
[CH+]/[CH-] knappen for å velge SERVICE FOLLOWING.
[OK/MENU] knappen for å gå inn i service following menyen.
[CH+]/[CH-] knappen for å velge ett av de to alternativene.
[OK/MENU] knappen for å bekrefte dette alternativet.
13
! V.3.5.Høyttaler PÅ/AV valg
Her kan du velge å slå høyttaleren på eller av.
5.
6.
7.
8.
Trykk
Trykk
Trykk
Trykk
på
på
på
på
[CH+]/[CH-] knappen for å velge SPEAKER (høyttaler).
[OK/MENU] knappen for å gå inn i menyen for høyttalervalg.
[CH+]/[CH-] knappen for å velge ett av de to alternativene.
[OK/MENU] for å bekrefte dette alternativet.
! V.3.6. Nullstill til fabrikksinnstillinger
Her kan du nullstille radioen tilbake til fabrikksinnstillingene.
1.
2.
3.
4.
Trykk
Trykk
Trykk
Trykk
på
på
på
på
[CH+]/[CH-] knappen for å velge RESET (nullstill).
[OK/MENU] for å gå inn i nullstillingsmenyen.
[CH+]/[CH-] knappen for å velge “YES” (Ja).
[OK/MENU] knappen for å gjennomføre en systemnullstilling.
14
! V.3.7. Versjon
Her kan du se programvareversjonen.
1.
2.
3.
4.
Trykk på [CH+]/[CH-] knappen for å velge VERSION (versjon).
Trykk på [OK/MENU] knappen for å velge dette alternativet.
Programvareversjonen vises på skjermen.
Trykk på [OK/MENU] for å gå ut.
15
VI.Problemer og løsninger Q&A
De fleste problemer er enkle å løse. Vanlige tilfeller og deres løsninger er listet
opp nedenfor. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt din POP-forhandler.
Problem
Ingen lyd.
Sannsynlig grunn
Løsning
Batteriet er tomt.
Lad opp batteriet.
Strømtilførselen er ikke
skikkelig tilkoblet.
Sjekk tilkoblingen.
Enheten er ikke slått på.
Flytt [POWER SWITCH] til “ON” posisjon
Kanallisten er tom.
Gjør et søk “SCAN” for å finne de
tilgjengelige kanalene.
Antallet kanaler er begrenset i
det lokale
Gjør et søk “SCAN” for å hente inn alle
kringkastingssystemet.
tilgjengelige kanaler i området.
Tilgjengelige kanaler kan
variere fra område til område.
Du mottar ikke
forventet antall DAB- Signalstyrken til noen kanaler Test med en ekstern antenne. Ved
kanaler i DABer for svak eller du henter
innendørs bruk plasser antenne nær et
modus.
signal fra feil sender.
vindu og på et høyt og åpent punkt.
Ikke alle DABkanaler er tilgjengelige over
Noen DABkanaler er ikke
hele landet. Se www.radio.no for
tilgjengelige.
dekningskart og kanaloversikt.
DABsignal kan bli forstyrret
Prøv å sende på en annen FM frekvens.
av FM-senderen når denne er Test alle og finn den som fungerer best i
slått på.
det området du befinner deg.
I DAB-modus viser
alle kanalene “NO
channels, please
scan first.”
DABkanalenes signal er for
svakt.
Du bruker feil antenne.
Det sendes ikke DAB i det
aktuelle området i dag.
Det kommer ingen
lyd ut.
Test med en ekstern antenne. Ved
innendørs bruk plasser antenne nær et
vindu og på et høyt og åpent punkt.
Prøv med en annen ekstern antenne.
DAB sendes fremdeles ikke overalt. Se
www.radio.no for dekningskart og
kanaloversikt.
Lydinnstillingen står for lavt.
Trykk på [VOL+] for å øke volumet.
Hodetelefonene er ikke
tilkoblet riktig.
Sjekk at pluggen er ren, uskadd og riktig
satt inn i kontakten.
Enheten befinner seg for nær Flytt enheten til et annet område og prøv
et magnetisk felt.
igjen.
16
VII.Spesifikasjoner
Antenne
Antenne type
Innebygget band-III og L-band antenne
Støtter bruk av ekstern antenne (kombinert i
hodetelefonutgangen)
Innebygget FMsender-antenne
Display
Panel type / oppløsning OLED med grafisk 128 x 22 pixler
RF System
DAB/DAB+/FM Radio
Standard
Receiving Frequency Band
170MHz-230MHz
Band-III
1452MHz-1492MHz
L-Band
FM sendefrekvens
87.5MHz, 87.6MHz, 107.9MHz, 108MHz
FM
I/O Interface
3.5mm stereo utgang for hodetelefoner
Utganger
5V DC strømtilførselsinngang
Innganger
[CH+], [CH-], [VOL+], [VOL-], [OK/MENU], [SCAN]
Kontrollknapper
DV +5V
Strøm
Strøm
~0.37 Watt
Strømforbruk
Innebygget 1300mA oppladbart Li-battery
Batteri
Spilletid på batteri
~13 hours
Dimensjoner
95 x 72 x 18 (mm)
LxBxH
200 g (inkludert batteri)
Vekt
17