Brukermanual-FDV for DI og SDI veggmodell.PDF

Transcription

Brukermanual-FDV for DI og SDI veggmodell.PDF
1
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Brukermanual for
Air Condition/Varmepumpe
1
2
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne
brukermanualen før du tar i bruk maskinen. Sjekk at brukermanualen er komplett og
installasjonsveiledning følger med. Denne Air Condition/Varmepumpen bruker
kjølemedium R410A som erstatter det konvensjonelle R22, for å hindre skade på
ozonlaget.
Innholdsfortegnelse For egne notater ................................................................................................................ 3 Sikkerhetsforeskrifter ....................................................................................................... 4 Advarsel omkring installering ...................................................................................... 4 Advarsel omkring drift ................................................................................................. 4 Advarsel omkring reparasjoner og flytting av enheten ................................................ 4 Forsiktighetsadvarsel .................................................................................................... 5 Beskrivelse ....................................................................................................................... 6 Navn og funksjoner .......................................................................................................... 7 Trådløs fjernkontroller(funksjoner) .................................................................................. 8 Display – Trådløs fjernkontroll ...................................................................................... 10 Forberedelser før bruk .................................................................................................... 11 Installering av batterier ............................................................................................... 11 Stille inn klokkeslett ................................................................................................... 11 Innsetting av filter på innedelen ................................................................................. 12 Begrenset bruk ved flere tilkoblinger ............................................................................. 13 2
3
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
For egne notater 3
4
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Sikkerhetsforeskrifter •
•
•
Ikke innstaller enheten selv, la profesjonelle ta seg av dette. Ikke prøv og gjør reparasjoner på egen hånd. Det er ingen deler på maskinen du
kan reparere selv. Vær alltid forsiktig men tanke på elektrisk støt ved rengjøring og vedlikehold Advarsel omkring installering •
•
•
Husk å la forhandleren stå for installasjonen eller bruk kun kvalifiserte personer
til installeringen av enheten. Hvis den ikke er montert riktig, kan lekkasje,
strømfeil og brann være et av resultatene.
Husk at en kvalifisert elektriker skal ta seg av det elektriske på maskinen.
Maskinen skal kobles til elektrisk tavle med egen kurs med en 25 A type D
sikring
Advarsel omkring drift •
•
•
•
Unngå å kjøle/varme et rom for mye, da dette er helsefarlig for kroppen
Ikke stikk fingre eller andre gjenstander i sprekker på maskinen, da det er vifter
i både inne- og utedel som roterer hurtig. Fare for skade på menneske og
maskin.
Hvis noe unormalt skulle skje (rar lukt, dårlig virkningsgrad etc.), ta sikringen
umiddelbart på hovedtavlen for å skru av enheten og ta kontakt med forhandler.
Hvis maskinen arbeider med feil kan dette føre til lekkasje, elektrisk støt, brann
og lignende.
Ikke søl vann eller lignende på innedelen, dette kan føre til elektriske feil eller
støt.
Advarsel omkring reparasjoner og flytting av enheten •
•
Ikke flytt eller reparer enheten selv. På grunn av høy spenning i enheten er faren
for elektrisk støt stor.
Hvis du skal flytte på maskinen til et annet sted, ta kontakt med forhandleren og
overlat arbeidet til en kvalifisert arbeider.
4
5
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Forsiktighetsadvarsel •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dreneringsavløpet fra innedelen må ha fall hele veien, for å unngå
vannlekkasjer.
Enheten trenger egen strømforsyning fra hovedtavlen. Den skal ha en egen kurs.
Ikke installer enheten hvor gasslekkasjer kan forekomme, da brannfaren er
meget stor.
Vær vennlig å les denne brukermanualen før drift av maskinen.
Ikke bruk maskinen til noe annet enn det den er tiltenkt for, som f. eks bokhylle.
Ikke plasser AC/Varmepumpen i spesialrom og andre spesielle miljøer, da dette
forverrer maskinens prestasjoner.
Ikke la maskinen blåse varm/kald luft i nærheten av planter eller dyr da dette
har en negativ påvirkning.
Ikke ta på maskinen eller fjernkontrollen med våte fingre for å unngå elektrisk
støt.
Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, ta sikringen for
sikkerhets skyld.
Husk å sjekke underlaget til utedelen regelmessig og at dette er solid. Hvis
utedelen står utrygt kan den gjøre stor personskade og materielle skader.
Ikke rengjør enheten med vann, for å unngå elektrisk støt.
Ikke rengjør enheten med sterke kjemikaler, da dette kan skade overflaten og
maskinen.
Husk å ta sikringen når du skal rengjøre maskinen.
Ikke bruk utedelen som et stigtrinn eller et underlag for noe annet. Den skal stå
selvstendig og trygt på et egnet underlag.
For best mulig virkning, bruk kun enheten innenfor de temperaturinnstillinger
vist i denne manualen.
5
6
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Beskrivelse 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Romtemperatur sensor
Frontdeksel
Luftinntak rist
Luftfilter
Luftblåsing
Luftspjeld (horisontal)
Luftspjeld(vertikal)
Display
Infrarød mottaker (signal)
Fjernkontroll trådløs
Fjernkontroll (fast montert, selges separat)
6
7
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Navn og funksjoner Display
Følgende gjelder for displayet
1. Driftslampe (grønn) lyser ved drift
2. Timerlampe (grønn) lyser når timer funksjon er påslått
3. Standbylampe (oransje) lyser når strømmen er på.
OBS!
Hvis du bruker timer fra den fastmonterte fjernkontrollen, vil ikke
timerlampen lyse. Det samme gjelder ved oppkobling mot flere enheter
(gruppekombinasjon).
Når strømmen er skrudd på for første gang etter installasjonen vil
standbylampen lyse i 5 minutter for å adressere enheten. Når strømmen er
på neste gang vil standbylampen lyse ca. 1 minutt. Mens denne lampen
lyser er det ikke mulig å gjøre endringer med fjernkontrollen. Dette er med
andre ord ikke en feil på enheten.
Midlertidig knappen
Hvis du skulle miste fjernkontrollen eller ikke har tilgang på batterier, trykk på
Midlertidig knappen
1. Åpne frontdekselet. Frontdekselet står av seg selv ved en spesifikk
vinkel. Ikke løft lenger opp når du hører klikket.
2. Trykk på Midlertidig knappen for å starte AC/Varmepumpen. Trykk
igjen for å stanse maskinen.
7
8
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Trådløs fjernkontroller(funksjoner) 1. Infrarød signalsender
Sender signaler til innedelen
2. Av/på knapp
Trykk knappen for å starte drift
Trykk igjen for å stanse driften
Hvis du ikke hører et pip når
trykker så trykk igjen.
3. Driftmodus knapp
Trykk for å velge modus
Kjøling
Avfukting
Varmedrift
Viftedrift
4. Temperaturknapp
økning (maks 30 °C)
minkning(min 17 °C)
5. Viftehastighet knapp
Trykk knappen for å velge hastighet.
Auto = automatisk hastighet, avhengig av temperatur.
6. Spjeldinnstilling knapp
Trykk denne knappen for å justere spjeldet.
Trykk SWING for automatisk spjeldsving.
7. Fix knappen
Trykk denne knappen for å justere vinkel på spjeldet automatisk.
8. På-tid Timer
Trykk denne knappen for å skru på timeren (på-Tid).
9. Av-tid Timer
Trykk denne knappen for å skru på timeren (Av-Tid).
8
9
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
10. Sleep knapp
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i gruppekombinasjoner. Trykk denne
knappen for å starte sleep funksjonen. Tid til enheten skrur seg av vises i
displayet (1,3,5 eller 9 timer).
11. Set knappen
Trykk denne knappen for å bekrefte valgte tidsinnstillinger.
12. Kanselleringsknappen (CLR)
Trykk CLR for å kansellere PÅ/AV Timer.
13. Minne og forhåndsinnstilling (Preset)
Trykk denne knappen for drifte AC/Varmepumpen med forhåndsinnstilt minne.
Hold knappen inne i 3 sekunder for å memorere nåværende innstilling og
symbolet vises.
14. Automatisk driftmodus
Trykk på knappen for automatisk drift (temp. avhengig)
15. High Power
Trykk denne knappen for å starte High Power funksjonen ved større
varme/kjøle-behov.
16. ECO knappen (økonomi)
Trykk økonomiknappen for økonomisk drift
17. Stille knappen
Trykk denne knappen for å starte stille drift. Maskinen arbeider nå så støysvakt
som mulig.
9
10
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Display – Trådløs fjernkontroll Display
Alle symboler vises ved å trykke på av/på knappen, bortsett fra klokkeslett
1. Transmisjons symbol
Dette symbolet vises når du sender signal fra fjernkontrollen til innedelen.
2. Driftmodus display
Viser valgt driftsmodus
3. Temperatur display
Viser valgt temperaturinnstilling (17 °C-30 °C)
4. Viftehastighet display
Viser valgt viftehastighet, Auto eller de
fem andre trinnene
5. Timer og klokkeslett display
Timer tid og klokkeslett vises i denne boksen.
6. High Power display
Viser om High Power er aktivert.
7. Økonomi display (ECO)
ECO vil vises om økonomifunksjonen er aktivert
8. Forhåndsinnstilling display
De forhåndsinnstilte programmene vil være aktivert om
symbolet vises.
9. Sleep timer display
Indikerer når Sleep funksjonen er aktiv, hver gang du trykker sleep endres
displayet i følgende sekvens; 1,3,5 eller 9 timer.
10
11
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Forberedelser før bruk Installering av batterier 1. Fjern dekselet og sett inn batteriene
2. Trykk på reset knappen
Klokkeslettet blinker
Still inn klokken og dra dekselet på plass igjen
Batterier
• Bruk to nye AAA batterier ved utskifting av batterier
• Ved normal bruk vil batteriene vare i ett år
• Skift batterier når du ikke får kvitteringstone ved bruk av
fjernkontrollen.
• For å unngå driftsfeil, vennligst fjern batteriene når du ikke bruker
fjernkontrollen mer enn en gang i måneden.
Stille inn klokkeslett Før du tar i bruk AC/Varmepumpen, still inn klokken på fjernkontroll ved å lese
denne instruksjonen. Klokken vil alltid fungere, uavhengig om maskinen er på
eller ikke. Når batteriene settes inn vil AM 0:00 blinke i displayet
1. Trykk på ON eller OFF justeringsknappene for å endre tiden. Ved å holde inne
en av knappene vil tiden endre seg med 10 minutter.
2. Trykk SET knappen når du har fått frem riktig klokkeslett. Klokken starter så å
gå.
For å endre et klokkeslett, trykk på CLOCK knappen nederst til høyre
til klokkeslettet begynner å blinke. Følg så trinn 1 og 2 som før.
11
12
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Innsetting av filter på innedelen 1. Åpne frontdekselet og fjern luftfilter
2. Sett inn de medfølgende filtrene (Sasa-Zeolite og Bio-enzyme & Ginko filter)
2 stk hver.
12
13
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Begrenset bruk ved flere tilkoblinger Ved to innedeler og en utedel (twin)eller gruppe kombinasjon vil det være en
hovedinndel og en slave. Hovedinnedelen mottar signaler fra fjernkontrollen og
videresender signalene til slave innedel.
Dobbelkombinasjon(Twin)
Gruppekombinasjon
13
14
Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E
Når en bruker anlegget i Twin eller gruppe kombinasjon vil
følgende funksjoner ikke være tilgjenglige:
1.
2.
3.
Hi Power
ECO (økonomi)
Stille
Displayet vil vise funksjonene og du vil få kvitteringstone men
funksjonen vil altså være deaktivert.
Alle enhetene utenom hovedinnedelen vil ikke være mulig å styre
med fjernkontroll eller Midlertidig knappen. En velger
hovedinnedel under installering av anlegget. Det er mulig å styre
spjeldet individuelt på maskinene i Twin og gruppekombinasjon.
Timerlampen på hovedinndelen vil ikke lyse når
timerfunksjonen er aktiv.
14