KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN TæND/SLUK-UR

Transcription

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN TæND/SLUK-UR
Art. 35-0073
Kopplingsur
Koblingsur
Kellokytkin
Tænd/sluk-ur
digitalt/digitaalinen
24 H
© 2008 Biltema Nordic Services AB
Art. 35-0073
Digitalt programmerbart dygnstidur
Du får själv byta ut el-material såsom sladdar,
lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål
och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation
om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan
innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig
installatör får utföra nyinstallation eller utökning av
befintlig installation (montera fast el-materiel i eller
på väggar och tak) samt byta ut fast el-materiel i våta
utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus.
Användning
1. När kopplingsuret skall användas första
gången måste det anslutas till nätet så att
batteriet laddas upp. När batteriet är laddat
trycker man på RESET.
2. Programmering
a)Tryck på knappen P. Börja inställningen.
b)Tryck på + eller -. Ställ in tiden.
c)Tryck på OK. Kopplingsuret slår till (om
den närmaste 15 minutersperioden skall
vara TILL (ON) trycker man två gånger på
OK).
d)Upprepa steg b-c. Ställ in till-/frånslag
nummer 2 till 48.
e)Tryck på knappen P. Programmeringen
avslutas.
• Digitalt kopplingsur (analog visning) med
dygnsfunktion
• För montering på DIN-skena.
• Modern CMOS elektronik och kvartsur.
• Teckenfönster visar timme/minut samt ON/
AUTO/OFF.
Tekniska data
Spänningsområde:����� 180–264 V~ (50–60 Hz)
Antal till/frånslag:������� 48 till, 48 från
Kortaste inställbara
tidsintervall: ��������������� 15 minuter
Noggrannhet:������������� 1 minut
Batteritid/gångreserv: 150 timmar
Antal kretsar: ������������� 1
Lasttålighet:��������������� 250 V~, 16 A resistiv last
250 V~, 8 A induktiv last
IP-klass: ��������������������� IP20
Antal moduler: ����������� 3
Teckenfönster: ����������� LCD
Effektförbrukning: ����� 5 VA
Mått: ��������������������������� 54,5 x 66 x 85 mm
(bxdxh)
3. Inställning av klockan
a)Håll knappen P intryckt i minst 2 sekunder.
b)Tryck på knappen + eller – tills korrekt
timme visas.
c)Tryck på OK för att övergå till inställning av
minuter.
d)Tryck på knappen + eller – tills korrekt
minut visas.
4. Om kopplingsuret skall vara TILL (ON) eller
FRÅN (OFF) hela tiden trycker man OK tills
ON eller OFF visas.
5. Inställning av sommartid
Tryck på knapparna P och + samtidigt.
Mått
Anslutningar
Nät
© 2008 Biltema Nordic Services AB
2
Art. 35-0073
Digitalt programmerbart koblingsur
Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller
utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak).
Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger,
lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt
(maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper.
Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal
gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og
brannrisiko.
Bruk
1. Når koblingsuret skal brukes for første
gang, må det kobles til strømnettet slik at
batteriet lades opp. Når batteriet er ladet,
trykker man på RESET.
2. Programmering
a)Trykk på knappen P. Begynn innstillingen.
b)Trykk på + eller -. Still inn tiden.
c)Trykk på OK. Koblingsuret slår på (om den
nærmeste 15-minuttersperioden skal være
PÅ (ON) trykker man to ganger på OK).
d)Gjenta trinn b-c. Still inn på-/avslag nummer 2 til 48.
e)Trykk på knappen P. Programmeringen
avsluttes.
• Digitalt koblingsur (analog visning) med
døgnfunksjon.
• For montering på DIN-skinne.
• Moderne CMOS-elektronikk og kvartsur.
• Display viser time/minutt og ON/AUTO/
OFF.
3. Innstilling av klokke
a)Hold knapp P inntrykt i minst 2 sekunder.
b)Trykk på knapp + eller – til korrekt time
vises.
c)Trykk på OK for å gå over til innstilling av
minutter.
d)Trykk på knapp + eller – til korrekt minutt
vises.
Tekniske data
Spenningsområde:����� 180–264 V~ (50–60 Hz)
Antal på-/avslag:�������� 48 på, 48 av
Korteste innstillbare
tidsintervall: ��������������� 15 minutter
Nøyaktighet:��������������� 1 minutt
Batteritid/gangreserve: 150 timer
Antall kretser:������������� 1
Maks. belastning:������� 250 V~, 16 A resistiv last
250 V~, 8 A induktiv last
Kapslingsklasse:�������� IP20
Antall moduler:����������� 3
Display:����������������������� LCD
Effektforbruk:������������� 5 VA
Mål: ���������������������������� 54,5 x 66 x 85 mm
(bxdxh)
4. Om koblingsuret skal være PÅ (ON) eller AV
(OFF) hele tiden,
trykker man OK til ON eller OFF vises.
5. Innstilling av sommertid
Trykk på knapp P og + samtidig.
Tilkoblinger
Mål
Nett
3
© 2008 Biltema Nordic Services AB
Art. 35-0073
Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin
Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötöitä:
vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan
tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin
tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai
tulipalovaaran.
Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat
tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa
olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai
kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen kiinteitä sähköasennuksia.
Tehonkulutus:������ 5 VA
Mitat: ������������������ 54,5 x 66 x 85 mm (lxsxk)
Käyttö
1. Kun kytkinkelloa käytetään ensimmäistä
kertaa, se pitää kytkeä verkkoon varmennusakun latausta varten. Kun akku on
ladattu, painetaan RESET.
2. Ohjelmointi
a)Paina P-painiketta. Aloita ohjelmointi.
b)Paina + tai -. Aseta aika.
c)Paina OK. Kytkinkello kytkeytyy päälle (jos
lähimmän 15 minuutin ajanjakson sisällä
kytkinkellon tulee kytkeytyä päälle (ON)
painetaan kaksi kertaa OK).
d)Toista vaiheet b-c. Aseta päälle/poiskytkentäohjelman numeroksi 2–48.
e)Paina P-painiketta. Ohjelmointi on valmis.
• Digitaalinen kellokytkin (analoginen näyttö)
vuorokausitoiminnolla
• Asennetaan DIN-kiskoon.
• Nykyaikainen CMOS-elektroniikka ja
kvartsikello.
• Näytössä näkyy tunti/minuutti sekä ON/
AUTO/OFF.
3. Kellonajan asettaminen
a)Pidä P painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
b)Paina + tai -, kunnes näytössä näkyy oikea
kellonaika.
c)Siirry minuuttien asettamiseen painamalla
OK.
d)Paina + tai -, kunnes näytössä näkyy oikea
minuutti.
Tekniset tiedot
Jännitealue: �������� 180–264 V~ (50–60 Hz)
Päälle-/-poiskytkennät: 48 päälle, 48 pois
Pienin asetettava aikaväli: 15 min
Tarkkuus: ������������ 1 minuutti
Akkuvarmennus:�� 150 tuntia
Piirien lukumäärä:1
Kuormitus: ���������� 250 V~, 16 A resistiivinen
kuorma
250 V~, 8 A induktiivinen
kuorma
Kotelointiluokka:�� IP20
Moduulien lukumäärä: 3
Näyttö: ���������������� LCD
4. Jos kytkinkellon tulee olla päällä (ON) tai
pois (OFF) koko ajan, painetaan OK, kunnes
näytössä näkyy ON tai OFF.
5. Kesäajan asettaminen
Paina samanaikaisesti P ja +.
Mitat
Liitännät
Verkko
© 2008 Biltema Nordic Services AB
4
Art. 35-0073
Digitalt programmerbart tænd/sluk-ur
Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger,
fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere,
hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert
montering kan medføre livsfare og risiko for brand.
Kun autoriserede installatører må installere nye
installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og
loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks.
badeværelser eller udendørs.
Anvendelse
1. Når tænd/sluk-uret skal anvendes første
gang, skal det sluttes til nettet, så batteriet
lades op. Når batteriet er ladet op, skal man
trykke på RESET.
2. Programmering
a)Tryk på knappen P. Begynd indstillingen.
b)Tryk på + eller -. Indstil tiden.
c)Tryk på OK. Tænd/sluk-uret slår til (hvis
den nærmeste 15 minutters periode skal
være TILL (ON), skal man trykke to gange
på OK).
d)Gentag trin b-c. Indstil til-/frakobling nummer 2 til 48.
e)Tryk på knappen P. Programmeringen
afsluttes.
• Digitalt tænd/sluk-ur (analog visning) med
døgnfunktion.
• Til montering på DIN-skinne.
• Moderne CMOS-elektronik og kvartsur.
• Display viser time/minut samt ON/AUTO/
OFF.
3. Indstilling af uret
a)Hold knappen P inde i mindst 2 sekunder.
b)Tryk på knappen + eller –, indtil det korrekte timetal vises.
c)Tryk på OK for at skifte til indstilling af
minutter.
d)Tryk på knappen + eller –, indtil det korrekte minuttal vises.
Tekniske data
Spændingsområde:��� 180-264 V ~ 50/-60 Hz.
Antal til-/frakoblinger:48 til, 48 fra
Korteste indstillelige tidsinterval: 15 minutter
Nøjagtighed:��������������� 1 minut
Batteritid/-backup: ��� 150 timer
Antal kredse:��������������� 1
Belastningsevne: ������� 250 V~, 16 A resistiv
belastning
250 V~, 8 A induktiv
belastning
Kapslingsklasse: ������� IP20
Antal moduler: ����������� 3
Display:����������������������� LCD
Effektforbrug:������������� 5 VA
Mål: ���������������������������� 54,5 x 66 x 85 mm
(bxdxh)
4. Hvis tænd/sluk-uret skal være TIL (ON) eller
FRA (OFF) hele tiden, skal man trykke på
OK, indtil ON eller OFF vises.
5. Indstilling af sommertid
Tryk på knapperne P og + samtidig.
Tilslutninger
Mål
Net
5
© 2008 Biltema Nordic Services AB
Art. 35-0073