OTF nytt 8-13 - Oslo Tannlegeforening

Transcription

OTF nytt 8-13 - Oslo Tannlegeforening
Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening
Innhold
3
5
8
9
10
12
13
15
15
Lederen har ordet
Generalforsamlingen 5. november
OTFs valg til NTFs representantskap 2013
Næringspolitisk forum
Bli bedre kjent med…..
Til minne
Kontaktinformasjon OTF
Personalia
OTFs aktivitetsplan 2014
Nr. 8 2013
Årgang 23
Medlemsmøte
tirsdag 10. desember kl. 17.00
Håndverkeren konferansesenter
Radiologi: I kjølvannet av en verdenskongress
Neste medlemsmøte
Tirsdag 28. januar 2014 NB! Ny dato!
Med bomullsruller i munnen ved
Heming Olsen-Bergem og Anne Kristine
Bergem
OTFs medlemsmøter og kurs
28.01. 2014 NB! Ny dato!
08.04. 2014
03.06. 2014
26.08. 2014
11.11. 2014 (generalforsamling)
14.11. 2014 (heldagskurs)
09.12. 2014
Bildet: Fra venstre: Linda Z. Arvidsson, Tore A. Larheim, japansk deltaker og Bjørn
Bamse Mork-Knutsen.
Organisasjonskomiteen for kongressen, professor Tore A. Larheim,
postdoktor Linda Z. Arvidsson og universitetslektor Bjørn Bamse
Mork- Knutsen, vil gi et tilbakeblikk på begivenheten.
Påmelding via www.oslotann.no
Vel møtt til årets siste medlemsmøte!
OTF nytt 8-13 side
Le d e re n ha r o rd e t
Takk for meg!
Da er tiden inne for å oppsummere mine to år som leder
i OTF.
Det har vært spennende, men samtidig utfordrende å ta
fatt på de mange oppgavene som ventet meg. Jeg har blitt
kjent med mange gode kollegaer fra ulike deler av Norge
i fagpolitiske sammenhenger og sett hva mindre lokalforeninger må stri med. Det kan være lange avstander til
kurs og liten oppslutning om kurs, samt få frivillige som
stiller opp slik at det blir stor belastning på de lokale
styrene.
Jeg føler at vi er heldige her i Oslo Tannlegeforening med
mange aktive brukere av medlemsmøtene, og et styre
med god sammensetning av erfarne og nye folk, offentlige
og private tannleger. Jeg har satt stor pris på de konstruktive debattene vi har hatt på styremøtene våre og håper at
alle har følt at man trygt kan si sin mening.
I løpet av de to siste
årene har vi jobbet
mye med vår interne
datasikkerhet, skanning og lagring av
dokumenter for bevaring til senere styrer.
Samtidig har vi oppgradert hjemmesiden
vår. Den digitale hverdagen er her og vi skal
være godt rustet!
Via NTF har lokalforeningene jobbet lokalpolitisk for å fremme odontologien
og synliggjøre
viktigheten av vårt arbeid. Det har vært uvanlig å skulle
forholde seg til politiske prosesser, de ulike partiene samt
byråkratiet rundt dette. Jeg har også prøvd å jobbe opp
Årets heldagskurs ble tidlig fullbooket. Det kan tyde på at
mot pressen med spesifikke fagsaker og "gode historier".
OTF er en attraktiv kursformidler som kan tilby god kvalitet Det er dog ikke lett å selge inn våre kampsaker og det blir
på sine kurs, også sammenlignet med de "store" aktørene. dessverre slik at fokuset lett rettes mot negative hendelStyret har jobbet med å kvalitetssikre kursene, og vi ser
ser. Men vi har fått inn noen gode artikler og det er jo alltid
frem til en spennende dag den 22. november. Fikk du ikke motiverende.
meldt deg på denne gangen, anbefaler jeg deg å følge
med på hjemmesiden vår www.oslotann.no eller OTF-nytt Når jeg nå takker for meg, er det med takknemlighet for
som kommer i posten til alle våre medlemmer. Der legges det jeg har fått være med på, personene jeg har lært å
kjenne og kunnskapen jeg sitter igjen med.
det ut god informasjon om fremtidige kurs med påmeldingsmulighet og annen viktig informasjon.
Medlemsmøtene har hatt en jevn deltagelse på ca. 250
personer. For mange av OTFs medlemmer bidrar dette til
de obligatoriske etterutdanningstimene.
Jeg vil med sikkerhet benytte meg av kursene fremover
og ser frem til å møte mange kjente og ukjente tannleger
der.
Jeg er også glad for at jeg har kunnet spørre tidligere
ledere og erfarne styrefolk om råd der det har vært behov
for det.
Nå er det tid for at friske koster fra Stavanger kommer inn
og tar over. Jeg ønsker Kjetil Strøm lykke til som nyvalgt
leder. Med sin erfaring med styrearbeid helt fra studietiden
er han en meget god kandidat til dette vervet. Lykke til
med spennende utfordringer!
En fredelig adventstid og god jul og
godt nytt år til dere alle!
Benedicte H. Jørgensen
OTF nytt 8-13 side 3
OTFs generalforsamling 5. november 2013
OTFs generalforsamling ble avholdt tirsdag
5. november på Håndverkeren konferansesenter.
I år ble det også avholdt valg av representanter til
NTFs representantskap som arrangeres i slutten
av november.
4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2014
OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket generalforsamlingen
velkommen og presenterte styrets medlemmer som tok plass
på podiet:
5. Valg
Leder Benedicte Jørgensen
Nestleder Kjetil Strøm
Styremedlem Kenneth Hestvik
Styremedlem Tove Høie Brubak
Varamedlem Christina Hvaring (ikke tilstede)
UTV Oslo Riaz Shah
UTV Akershus Kristin Røsholm
UTV UiO representert ved Kjetil Strøm
Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Anne Beate
Sønju Clasen.
Foreslått tellekorps ble valgt: Svein Riiber, Christina Witt og
Liss Fongaard.
Innstilt til styret:
Leder: Kjetil Strøm
Skriftlig valgt for 1 år.
Nestleder: Ingunn Texmon
Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik
Styremedlem: Tove Høie Brubakk
Alle valgt for 1 år ved akklamasjon.
Varastyremedlem: Rabia Khawaja
Valgt for 1 år ved akklamasjon.
Styremøtedeltakere med talerett, men ikke stemmerett,
ble presentert:
Informasjonssekretær Marianne Horgen
Web-redaktør og leder av fagnemnden Flemming
Christenson
Innstilt informasjonssekretær: Marianne Horgen
Valgt for 1 år ved akklamasjon.
Innkalling til generalforsamling ble distribuert i OTF-nytt
nr. 7 samt på web-sidene. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.
Innstilte medlemmer til fagnemnden:
Carl Hjortsjö
Odd Karsten Koldsland
Begge valgt for 2 år ved akklamasjon.
Tilstede på generalforsamlingen var 38 deltakere hvorav 37
med stemmerett.
Ni avdøde medlemmer siden siste generalforsamling ble
tradisjonen tro hedret med ett minutts stillhet.
Dagsorden ble presentert:
1. Styrets beretning
2. Regnskap 2012
3. Budsjett 2014
4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2014
5. Valg
6. Salg av OTFs lokaler
7. Eventuelt
Marianne Horgen og Tine Berg ble valgt til referenter.
Svein Riiber, Christina Witt og Liss Fongaard ble valgt som
tellekorps.
Referat fra generalforsamlingen 2012 ble godkjent uten bemerkninger.
1. Styrets beretning for perioden ble godkjent uten bemerkninger.
2. Regnskap 2012 ble presentert av regnskapsfører AS
Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Regnskapet ble
godkjent og styret gitt ansvarsfrihet.
Styrets innstilling til revisor var RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen som foreningen har benyttet i flere år. Valg av revisor ble
godkjent.
3. Budsjett 2014 ble godkjent.
Innstilt web-redaktør: Flemming Christenson
Valgt for 1 år ved akklamasjon.
Innstilt leder for fagnemnden:
Anders Øren
Valgt for 1 år ved akklamasjon.
Innstilt medlem til klagenemnden:
Kjersti Asbjørnsen
Valgt for 5+2 år ved akklamasjon.
Innstilt medlem til praksistakseringsutvalget:
Bjørn Gulbrandsen
Valgt for 4 år ved akklamasjon.
Innstilte medlemmer til Hederstegnutvalget
Den Gyldne Tand
Svein Riiber (gjenvalg)
Anne Vonen (gjenvalg)
Anne Beate Sønju Clasen – nytt medlem
Alle valgt for 1 år ved akklamasjon.
I tillegg er OTFs leder medlem av komiteen.
Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen 2014:
Liss Fongaard
Valgt for 1 år ved akklamasjon.
6. Salg av OTFs lokaler
Presentasjon og bakgrunn for styrets ønske om å selge lokalene i Niels Juels gate 24 ble gjort av Kenneth Hestvik.
Generalforsamlingen godkjente argumentasjonen og
styret ble gitt fullmakt på følgende vilkår:
Finansieringen av nye lokaler tenkes hovedsakelig gjort ved
salg av eksisterende lokale, med mulig tilskudd fra OTFs finansmidler i tett samarbeid med økonomiutvalget.
Takst av egne lokaler er på 5,3 millioner kroner. Styret gis
OTF nytt 8-13 side 5
fullmakt til å gjennomføre salget med en øvre kjøpesum på
8 millioner kroner for nye lokaler.
æresbevisninger. Hederstegn gis til medlemmer som gjennom årene har gjort en god innsats for foreningen.
34 stemte ja, 1 stemte nei.
1 stemmeberettiget måtte forlate generalforsamlingen før
avstemmingen ble foretatt.
I år ble det tildelt hederstegn i sølv til fire OTF medlemmer:
7. Eventuelt
Styret ønsket å fremme en tilføyelse i vedtektene i forbindelse
med punkt 2 i regnskapet, se referat fra general-forsamlingen
i 2012:
Begrunnelse for endring:
«Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til
Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret,
jfr. regnskapsloven § 3-1.»
I foreningens vedtekter § 9 står det at generalforsamlingen
behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om
fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at
vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som
fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.»
Forslag til tekst i vedtektenes § 9, punkt 1: «Styret i Oslo
Tannlegeforening skal fastsette regnskapet innen 30. juni
etter avsluttet regnskapsår. Den etterfølgende generalforsamlingen skal gjennomgå regnskapet»
Generalforsamlingen ba om at forslaget fremmes på en ekstraordinær generalforsamling da det ble sådd tvil om at vedtektsendringer kan tas opp under eventuelt.
Styret trakk forslaget tilbake.
Hederstegneutdelinger
Svein Riiber foretok den høytidelige utdelingen av OTFs
Marianne Horgen, informasjonssekretær og redaktør i OTF
nytt gjennom flere år.
Ann-Kristin Engen, tidligere medlem og leder i praksistakseringsutvalget og styremedlem.
Christian Nyhus, mangeårig medlem i klagenemnden og som
avtroppende leder av nemnden.
Harald Skaanes, kollegahjelper gjennom mange år og medlem av skikomiteen.
Annet:
I forbindelse med valgene kom det noen kommentarer til innstillingene. Generalforsamlingen oppfordrer valgkomiteen til
jevnere kjønnsfordeling i utvalg og komiteer.
Medlemmene oppfordret det nye styret til å lage et sosialt
arrangement for alle medlemmer da det er noen år siden sist
dette ble gjort.
Til slutt takket Benedicte Jørgensen tillitsvalgte for innsatsen
og overlot ordførerkjedet til påtroppende leder Kjetil Strøm.
Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 19.15. Etter det var det
dekket til bords for hyggelig samvær og god tapas-buffet fra
Håndverkeren. Når den sluttet, ja, det vet bare de som var
tilstede:-)
Referenter: Marianne Horgen og Tine Berg
Bilder fra generalforsamlingen 5. november 2013
Over: Styremedlemmer tok plass på podiet. Fra venstre Riaz Shah, Kristin Røsholm,
Tove Høie Brubakk, Kenneth Hestvik og Kjetil Strøm.
Til høyre: Lystig på bakerste benk, Ann-Kristin Engen og Tom-Fredrik Wisløff. Anders Rye skimtes bakerst
til høyre, mens vi dessverre glemte å notere navnet på herren i front.
Over: Avtroppende leder Benedicte H. Jørgensen overleverer formannskjedet til nyvalgt
leder Kjetil Strøm.
Over: Svein Riiber røper hvem som får hederstegn i sølv,
og de heldige klemmer hverandre (under). Fra venstre
Christian Nyhus, Ann-Kristin Engen, Harald Skaanes
og Marianne Horgen.
Under: Etter alt det formelle, uformelt samvær og tapas.
Alle bilder: Tine Berg og Riaz Shah.
OTF nytt 8-13 side 7
OTFs valg til NTFs representantskap 2013
Valget og presentasjonen ble ledet av Anne Beate
Sønju Clasen, OTFs representant i hovedstyret.
Tellekorpset ble valgt og bestod av Christina Witt,
Svein Riiber og Liss Fongaard.
Valg på vararepresentantene ble foretatt skriftlig og etter
opptelling ble innstillingen slik:
Tilstede var 37 stemmeberettigede medlemmer.
OTFs innstilte representanter til NTFs representantskap 2013:
Benedicte Jørgensen (p), ikke på valg
– selvskreven som OTFs leder
1.
Riaz Hussain Shah (o), vara 1, 33 stemmer
2.
Flemming Christenson (p), vara 2, 30 stemmer
3.
Rabia Khawaja (o), vara 3, 26 stemmer
4.
Amjad Hosseini (p), vara 3, 26 stemmer
Vararepresentantene ble valgt for 2 år.
1.
Kjetil Strøm (o)
2.
Kenneth Stenshol Hestvik (p)
3.
Tove Høie Brubak (p)
4.
Birgit Hjorth Kollevold (o)
·
Referat og meldinger
5.
Marianne Horgen (o)
·
Sykehjelpsordningen for tannleger
6.
Ingunn Texmon (p/o)
·
7.
Anders Rye (p)
NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger
8.
Ragnar Gjone (p)
·
Organisasjonssaker
9.
Bent Thv. Gerner (p)
·
Økonomiske saker
·
Valg
10. Anne Vonen (o)
11. Helle Nyhuus (p)
12. Henrik Storås (o)
13. Inger Lise Mathiesen (p)
Ingen benkeforslag til innstillingene.
Alle ble skriftlig og enstemmig valgt for 2 år.
OTFs innstilte vararepresentanter:
1.
Riaz Hussain Shah (o) – vara 1
2.
Rabia Khawaja (o) – vara 2
Benkeforslag til innstillingene:
1.
Amjad Hosseini (p)
2.
Flemming Christenson (p)
Etter valgene presenterte Anne Beate Sønju Clasen kort
agendaen til årets representantskap:
Representantskapsheftet med agenda og alle saker er
tilgjengelig for alle NTFs medlemmer på websidene
www.tannlegeforeningen.no
OTF-nytt kommer med referat i januar-utgaven.
NTFs representantskap
Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og består av
representantskapets ordfører og varaordfører, hovedstyrets medlemmer, lokalforeningenes ledere samt delegater fra hver lokalforening og
dessuten en representant fra hver spesialistforening. Både offentlige
og private tannleger skal være representert blant lokalforeningens
representanter.
NTFs representantskap arrangeres 29. og 30. november 2013.
Alle saker er tilgengelig for medlemmer etter innlogging på
www.tannlegeforeningen.no.
Vi ses vel på medlemsmøtet
10. desember?
Ikke glem å melde deg på!
www.oslotann.no
Næringspolitisk forum 20.
20.-- 21. september 2013
Leder i Sentralt Næringsutvalg (SNU) Gunnar
Amundsen åpnet møtet. Han ønsket at dette
skulle være en tankesmie. Deltagerne skulle sammen være med å forme den veien SNU skal gå
videre.
Advokat i NTF, Tone Galaasen, har overtatt som ny sekretær.
Konklusjonen fra kostnadsanalysen for privatpraktiserende
tannleger skal presenteres på Landsmøtet i november.
Tendensene er at de private klinikkene blir større og da
endres behovene, kunnskapen må økes på drift, ansettelse,
pensjoner og generell jus. De har jobbet opp mot NTFs
sekretariat og Sentralt forhandlingsutvalg med utvikling av
lederkurs i forbindelse med dette.
Det er også avholdt flere møter med Arbeidstilsynet i forbindelse med deres tilsynsbesøk. Det jobbes med en ny brosjyre
på dette samtidig som man ser behovet av å revidere håndboken da den på flere steder er utdatert.
AFP-ordningen
Anne Cecilie Andresen fra Fellesordningen for AFP (avtalefestet pensjon) holdt en god presentasjon av de viktigste
punktene i ordningene.
Absolutt Fabelaktig Pensjon har den blitt omtalt som og det
har versert mange ulike forestillinger om hva det virkelig innebærer.
Det er et samarbeid mellom staten, arbeidstagerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. Man tar ut AFP, man
går ikke av med AFP.
Vilkårene ble endret 01.01.2012 og målet for den nye pensjonsordningen er å få flere i arbeid lengre. Tendensen er at
det blir færre og færre arbeidstagere pr. pensjonist.
Mønsteravtalen
John Frammer er forhandlingssjef i NTF og han snakket om
arbeidsrett, mønsteravtale og tariffavtale.
NTF er en profesjonsforening med en arbeidstagerdel, men
er ingen arbeidsgiverforening.
Det er viktig å vite at mønsteravtalen ikke er en tariffavtale og
hvis den benyttes vil den være en del av den individuelle arbeidsavtalen.
NTF og Virke deltar i avtaleforhandlinger med Fagforbundet
og Parat (representerer de private tannhelsesekretærene) og
forhandler frem lønns- og arbeidsbestemmelser hvert år.
Ansatt og kontraktør
Aktuelt tema som ble behørig diskutert.
Hvilke tilknytningsformer skal vi ha i fremtiden, ulike modeller
for klinikkdrift, fordeler og ulemper for klinikkeier, leietannlege,
kontraktør.
Hva med de mange nyutdannede tannlegene som kommer
både fra de 3 universitetene i Norge og utlandet. Vil vi få
overskudd av tannleger i fremtiden?
Valg
Leder:
Gunnar Amundsen, Haugaland TF
Medlemmer: Atle Hagli, Rogaland TF
Svein Øksenholt, Sør Trøndelag TF
Varamedlem: Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF
Benedicte H. Jørgensen
Det kreves en tariffavtale for å melde seg inn i AFP enten
gjennom arbeidsgiverforening eller forbund/organisasjon.
Nettsteder som omhandler denne ordningen: www.afp.no,
www.norskpensjon.no, www.sluttvederlag.no, www.nav.no/
pensjon.
Næringspolitisk forum
Næringspolitisk forum arrangeres årlig i september. En representant
for de privatpraktiserende tannlegene i hver lokalforening deltar, sammen med Sentralt næringsutvalg, representanter fra hovedstyret,
gjester og sekretariat.
OTF nytt 8-13 side 9
Bli bedre kjent med…
Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo fikk for
ikke lenge siden ny toppsjef. Og ikke bare det,
for under Lene Helweg-Larsens e-poster står det
følgende:
Avdelingsdirektør, fylkestannlege, Tannhelsetjenesten, Helseetaten, Oslo kommune.
Og første spørsmål i OTF-nytts intervju blir derfor:
Hvorfor "Helseetaten", Lene Helweg-Larsen? Hva i all verden
har skjedd med den gode, gamle Tannhelsetjenesten?
-Tannhelsetjenesten eksisterer fortsatt – vi har blott gått fra
kommunalt foretak til å bli en avdeling i Helseetaten. Dette
skjedde 1.1.2012 i forbindelse med kommunereformen i Oslo.
Er du først og fremst avdelingsdirektør eller fylkestannlege?
Byråkrat eller tannlege?
- Den dobbelte tittel er ikke prioritert. Tannhelsetjenesten er
som sagt en del av Helseetaten. Jeg mener det er veldig viktig at en så stor etat har en organisering med fagspesifikke
avdelingsdirektører som øverste leder på hvert sitt felt. Av
hjertet er jeg både leder og tannlege.
Hvordan er tjenesten nå organisert? Er det fortsatt tannhelsedistrikter med en overtannlege som leder?
- Ja, vi har fortsatt 4 distrikter. 3 geografiske pluss 1 spesialklinikk som tar imot henvisninger fra våre øvrige klinikker.
Hvert distrikt ledes av en overtannlege.
Og hvem er din overordnede?
- Etatsdirektøren, min overordnede, er lege.
Hvor mange vanlige tannleger er ansatt?
- Vi har flere som er ansatt på deltid, men tilsammen er vi
rundt 75 årsverk tannleger.
Har den nye organiseringen ført til forandringer for tannlegene? Merkes det for de ansatte at de er en del av den
generelle helsetjenesten?
Lene Helweg
Helweg-- Larsen
Gruppene som den
offentlige Tannhelsetjenesten skal ha ansvaret
for er A barn opp til 18
år, B psykisk utviklingshemmede, C eldre i og
utenfor institusjon, D 19
- og 20-åringer og så
"andre grupper". Er det
fortsatt en prioritering
gruppene i mellom?
- Vi jobber naturligvis
under samme lovgivning som andre offentlige tannhelsetjenester.
Vi har dermed ansvar
for de samme prioriterte
grupper – det prioriteres ikke mellom gruppene.
Lene Helweg-Larsen.
I augustnummeret av Tidende sto det en artikkel om at Oslo
bystyre har vedtatt å gjøre mer for de yngste med dårlig tannhelse, likeså for de eldre pleietrengende. Det refereres til at
Oslos 18-åringer ligger over, 12-åringene på og 5- åringene
under landsgjennomsnittet. Synes du det er positivt at politikerne "bryr seg"?
- Ja – det er bare positivt at tannhelse har politisk oppmerksomhet. Senest har det medført ekstra ressurser til et prosjekt
rettet mot småbarn med dårligst tannhelse.
Tannhelsetjenesten har lenge prioritert profylakse i tannhelsearbeidet. Enkelte steder forekommer det imidlertid såkalte
etterslep av forskjellige grunner, det vil si at innkallingsintervallene blir lengre enn planlagt. Da kan det hende at behandlingsbehovet øker og tar mere tid, slik at de ansatte ikke får
tid til den viktige profylaksen. Hvordan løse en slik nøtt?
- Det er selvfølgelig et dilemma. Men vi bruker individuelle
intervaller, og det er intensjonen at de med lange intervaller
er de som er friske og de som trenger oss minst. Etterslep
bør derfor ikke “ramme” de som trenger ekstra profylakse.
Disse pasienter må prioriteres på samme måte som også
folkehelsearbeid prioriteres høyt.
Hvor lange skal innkallingsintervallene i gruppe A være?
- Vi har individuelle innkallingsintervaller. Max er 24 måneder.
- Jeg tror ikke tannlegene merker forskjell på grunn av at
Tannhelsetjenesten nå er organisert i Helseetaten. Overgangen medfører naturligvis nye rutiner og systemer for at avdelingene i etaten i størst mulig grad gjør ting likt – men det daglige arbeid som tannlege er det samme.
Inntil nå er det nok spesielt vår overtannpleier som merker
forskjellen i sitt folkehelsearbeid. Hun har nå kolleger fra folkehelseavdelingen rett over gangen. Men vi kan alle glede
oss over at tannhelse oppfattes som en del av den generelle
helse – Tannhelsetjenesten har dermed hatt anledning til å
sette preg på den nye Folkehelseplan for Oslo.
Det er naturligvis viktig med oppdaterte ansatte. Hvordan
kurses tannlegene i henhold til den obligatoriske etterutdannelsen?
- Vi fordeler de midler vi har på opplæringsbudsjettet. Pengene legges hos overtannlegene og klinikksjefene, som fordeler
etter beste evne og på bakgrunn av søknader fra de enkelte.
Noe holdes igjen sentralt og prioriteres til felles tiltak.
OTF nytt 8-13 side 10
Du er ganske fersk i sjefsstolen. Kan du si noe om dine mål
og visjoner for Tannhelsetjenesten?
- Det ses store tannhelseforskjeller i Oslo – og det er selvfølgelig et mål å bedre tannhelsen for de dårligste. Tannhelsetjenesten er en attraktiv arbeidsplass og det er stor søkning
hertil. Det gleder meg, og det er noe jeg ønsker å fastholde
og utvikle videre. Det er viktig å alltid ansette de riktige og de
beste – likesom det er viktig å holde på alle de flinke medarbeidere vi allerede har! Med det yter vi i dag kompetente og
gode tjenester til våre brukere. Visjonen er selvfølgelig å bli
enda bedre.
Hva brakte deg til Norge?
- Ganske banalt – en norsk mann... og heldigvis var det en
plass til meg i Tannhelsetjenesten i Oslo.
Og så vil vi gjerne vite hva du gjør når du har fri?
- Jeg er veldig glad i å bevege meg – og vil gjerne være ute –
løpe, svømming, en tur på fjellet.
... og hva du liker å spise og drikke?
Litt privat til slutt: Du er dansk og har vel din utdannelse fra
Danmark. Når var det, og har du noen videreutdannelse?
- Ja, jeg har min tannlegeutdanning fra Danmark. Det var i
1992. Jeg har siden jobbet i både privat og offentlig sektor,
med både barn og voksne. Mitt første jobb var i militæret,
hvor jeg en periode var tilknyttet FN-styrkene i det tidligere
Jugoslavia mens det var uroligheter der. Etter det fulgte en
rekke år i privat praksis. Eventyrlyst sendte meg en tur til
Grønland, og det var der jeg fikk smak for behandling av barn
og etterhvert også lederoppgaver. Da jeg kom tilbake til Danmark ble det derfor i en lederrolle i en offentlig tannhelsetjeneste. Mens jeg var der tok jeg en toårig utdanning i
offentlig ledelse.
- Jeg er i det hele tatt ganske glad i mat de norske rustikke
retter som fårikål, pinnekjøtt og skrei syns jeg er veldig godt.
Tusen takk for svarene! OTF-nytt ønsker lykke til med utviklingen av tannhelsetjenesten!
Sissel G. Haram
OTF-nytt redaksjonen
Ledelsen i Tannhelsetjenesten. Et velfungerende lederteam er veldig viktig for meg, sier Lene Helweg-Larsen.
Fra venstre: Overtannlege Anne-Mette Winther-Larsen, overtannlege Anne Beate Sønju Clasen, avdelingsdirektør Lene Helweg-Larsen, overtannpleier Grete T.
Brudeseth, assisterende avdelingsdirektør Helge Bakkan, overtannlege Anne Karin Nygaard, overtannlege Erling Brede Ursin.
OTF nytt 8-13 side 11
Til minne om Alf Christian Rossow
Hans interesser spente over et stort register. Som en av
Holmenkollen Rotary Klubbs chartermedlemmer, overtok han
som nummer 7 presidentvervet. «Rossbu», hytta i Rondane,
sto hans hjerte nær, og der han av respekt og takknemlighet
også lot oppføre et kapell ved Puttenseter, finansiert av egne
midler. Musikkanleggets kvalitet gjorde det naturlig å avslutte
dagen med konsert i kapellet. Mange har latt sine barn døpe
der, og flere bryllup er inngått. Tilstrømningen var tidvis så stor
at kapasiteten på 50 plasser måtte utvides med ekstra stoler i
midtgangen.
Så skal vi ikke mer få oppleve hans eminente fremføring på
flygelet av «Georgia on my mind», vår yndlingsmelodi, med
stadig nye og utsøkte akkorder.
Alf Christian døde 8. oktober 2013, 82 år gammel.
Vi fant vår «tenkestein» i «åi», badekulpen i fjellbekken, med
utsikt til Galdhøpiggen og Glittertind, og utallige tanker om
universet og tilværelsen ble der utvekslet, iblant også i taushet. Som vert lot han sansen for perfeksjonisme komme til
uttrykk, glad som han var i å samle venner og familie rundt
seg, det være seg til stort gilde, eller små sammenkomster, et
berikende samvær.
En hedersmann er gått bort, og med ham: en epoke - som en
kollega sa «han var en gild mann».
Han overtok tidlig sine foreldres tannlegepraksis på Sagene i
Som venn - den beste. Vi deler sorgen og savnet med
Oslo og utvidet den med flere tannleger der han samvittighetsfamilien.
fullt tok seg av sine pasienter i mer enn 50 år.
I over 40 år deltok han i undervisningen ved Universitetet i
Oslo, i tannlegeriets tekniske kunster, og mange av dagens
dels tilårskomne kolleger har ham å takke for sine ferdigheter.
Både i studentmiljøet og yrkeslivet deltok han aktivt, og tok
vare på tradisjonene med humor og sanger.
Han ble adlet av studentene til både «Ridder» og
«Kommandør» av Mastodontordenen for sin innsats for tannlegestudentene. Han har også mottatt Oslo Tannlegeforenings
hederspris i sølv og han var en naturlig deltaker i Oslo Tannlegeforenings Honnørklubb.
Lillian Oulie & Per-Erik Johansen
Nyttig kontaktinformasjon
OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening.
Vi tar forbehold om trykkfeil i
publikasjonen.
Tillitsvalgte i OTF 2014
Styret
Kjetil Strøm, leder
Ingunn Texmon, nestleder
Ansvarlig redaktør og
informasjonssekretær
Marianne Horgen
[email protected]
Mobil: 901 38 368
Redaksjonskomité
Ingunn Texmon
[email protected]
Mobil: 957 93 400
Kenneth Stenshol Hestvik, medlem
Tove Høie Brubakk, medlem
Rabia Khawaja, varastyremedlem
Kristin Røsholm, styremedlem,
UTV-Akershus
Riaz Hussein Shah, styremedlem,
UTV-Oslo
Marianne Horgen, ansvarlig
redaktør OTF nytt og informasjonssekretær
Anders Øren, leder fagnemnden
Helene Bye Nordbæk
[email protected]
Mobil: 993 55 283
Layout
Oslo Tannlegeforening
Niels Juels gate 24
0272 Oslo
[email protected]
www.oslotann.no
Tlf: 22 43 64 50
SMS: 48 48 21 50
Ingrid Drangsholt Halle, leder
Reidun Stenvik
Brit Ølstad
Anne Vonen
Økonomiutvalget
Inger-Lise Mathiesen, leder
Aleidis Løken
Kjetil Strøm
Kjetil Strøm, UTV-UiO
Andre med møterett i styret
Sissel G. Haram
[email protected]
Mobil: 901 85 651
Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum
Flemming Christenson, webredaktør
Hederstegnutvalget
”Den Gyldne Tand”
Anne Vonen
Svein Riiber
Anne Beate Sønju Clasen
Kjetil Strøm
Skikomiteen
Fagnemnden
Bjørn Olav Engebretsen
Anders Øren, leder
Liss Fongaard
Finn Rossow, medlem
Yun Therese Korstadhagen
Carl Hjortsjö, medlem
Esben Kardel
Odd Carsten Koldsland, medlem
Harald Skaanes
Klagenemnden
Kollegahjelpere
Ragnar Gjone, leder
Lise Kiil
Brita Lie, sekretær
Harald Skaanes
Anders Rye, medlem
Foto side 3: Fotolia
Neste OTF-nytt
postlegges 23. januar 2014
Kjersti Asbjørnsen, medlem
Valgkomiteen
Christian Nyhus, medlem
Lise Nyøygard, leder
Randi Dahl Espeland, varamedlem
Anne Beate Sønju Clasen, medlem
Harald Jordal, varamedlem
Liss Fongaard, medlem
Ragnar Gjone, varamedlem
Praksistakseringsutvalget
Birger Nygaard-Østby, leder
Honnørklubben
Per Tryggve Krossholm, medlem
Harald Ulvestad, leder
Einar Bjart Haugen, medlem
Bjørn Gulbrandsen, medlem
OTF nytt 8-13 side 13
Personalia
40 år
Pejman Khanifam, 02.01.
60 år
Anne Sørlie Krogenæs,18.01.
70 år
Svein Jacobsen, 19.01.
50 år
Elisabeth Golden, 14.01.
Dag Harbo, 13.01.
65 år
Grete Imset Bore, 14.01.
Anne Elisabeth Stabrun, 24.01.
75 år
Aud Arneberg, 23.01.
Reservasjon mot publisering av runde år i personalia spalten må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest 12 uker før
fødselsdagen. E-post: [email protected] Vi tar også i mot omtale og korte nekrologer på forespørsel.
OTF aktivi tetsplan 2014
Medlemsmøter og kurs 2014:
28. januar: NB! Ny dato!
Med bomullsruller i munnen
8. april: Odontologisk behandling av
søvnapné og snorking
3. juni: Ikke avklart
26. august: Ikke avklart
11. november: Generalforsamling
14. november: Heldagskurs, tema ikke
avklart
9. desember: Ikke avklart
Styremøter 2014:
20. januar
4. mars
1. april
27. mai
19. august
30. september
4. november
2. desember
OTF nytt redaksjonsmøter 2014:
14. januar
18. mars
13. mai
11. august
14. oktober
18. november
16. desember
Nr. 1 uke 4
Nr. 2 uke 13
Nr. 3 uke 21
Nr. 4 uke 34
Nr. 5 uke 43
Nr. 6 uke 48
Nr. 7 uke 52
OTF nytt materiellfrister 2014:
2. januar (1-14)
27. februar (2-14)
24. april (3-14)
31. juli (4-14)
14. september (5-14)
28. oktober (6-14)
21. november (7-14)
OTF nytt distribusjon 2014:
Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på www.oslotann.no
OTF-nytt redaksjonen ønsker
alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og
et godt nytt år!
OTF nytt 8-13 side 15