Etterisolering – strømsparing eller soppdyrking? Naturlig ventilasjon

Comments

Transcription

Etterisolering – strømsparing eller soppdyrking? Naturlig ventilasjon
Etterisolering – strømsparing eller
soppdyrking?
Mari Sand Austigard, Mycoteam as
www.mycoteam.no
Naturlig ventilasjon i gamle hus
ƒ Trekk!
Hvorfor etterisolere?
ƒ Direkte varmetap på
grunn av luftlekkasjer
og varmeutstråling
ƒ Spare energi og
penger
ƒ Bedre varmekomfort
11/12/2014 1
Tre tiltaksnivåer
ƒ Bruksendringer
ƒ Enkle, reversible tiltak
ƒ Tetningslister
ƒ Luftlekkasjer / utlufting
ƒ Døgnstyring av oppvarming
ƒ Omfattende, ikke-reversible tiltak
Normal bruk
og eksponering
Endret bruk
og eksponering
Gamle bygninger
Forventet og
kjent effekt
«Uventet og
ukjent effekt»
11/12/2014 2
Gamle konstruksjoner og gamle materialer kan
være litt problematiske - men forutsigbare
Hva kan man forvente av skader i gamle
bygninger?
11/12/2014 3
Hva har skjedd og hva vil skje?
Nå
Ukjente eksponeringer,
skader og tiltak
«Fasit»
Mulighet for kjente
eksponeringer, eventuelle
skader og tiltak
«Spørsmål» Kontroll av ny fasit
Vurdering
• Undersøkelse
• Måling/analyse
• Beregning
• Modellering
Bygningens
alder/historie
Oppfølgende kontroll
• Øyeblikksmåling
• Korttidsmåling
• Langtidsmåling
• Gjennomsnittsvurdering
Hvilke skader forekommer
(ved bruksendring)?
ƒ Tilfeldige skader – ofte kort utviklingstid
ƒ Vannlekkasjer
ƒ Forutsigbare skader – ofte lang utviklingstid
ƒ Synlige
ƒ Utvendig kledning
ƒ Oppfukting og følgeskader i kjeller (muggsopp, råtesopp,
treskadeinsekter)
11/12/2014 4
Hvilke skader forekommer
(ved bruksendring)?
ƒ Tilfeldige skader – ofte kort utviklingstid
ƒ Vannlekkasjer
ƒ Forutsigbare skader – ofte lang utviklingstid
ƒ Synlige
ƒ Utvendig kledning
ƒ Oppfukting og følgeskader i kjeller (muggsopp, råtesopp,
treskadeinsekter)
ƒ Skjulte
ƒ Oppfukting og følgeskader (råtesopp og treskadeinsekter) i
tømmervegger
ƒ Fuktinnsig i krypekjeller
ƒ Soppskader går ofte raskt, insektskader langsomt – hva skal man se
etter og hva betyr det vi finner?
11/12/2014 5
Hva skjer ved bruk av en bygning?
AKTIVITET
Uoppvarmet
bygning
Oppvarmet
bygning
Ventilasjon
I noen grad
Ja
Oppvarming
Nei
Ja
Oppsyn
Ja
Ja
Vedlikehold
Trolig
Trolig
Hva skjer ved fravær av bruk av en bygning?
AKTIVITET
Uoppvarmet
bygning
Oppvarmet
bygning
Ventilasjon
Passiv
Passiv
Oppvarming
Nei
Nei
Oppsyn
Redusert
Redusert
Vedlikehold
Redusert
Redusert
11/12/2014 6
Varmetap ved fyring i klebersteinsovn
Hvordan påvirkes krypekjelleren av vedfyring?
ƒ Temperaturendring i krypekjeller?
ƒ Gir det økt uttørking av bakken?
ƒ Øker det avdamping fra bakken?
ƒ Gir det bedre eller dårligere vekstbetingelser for sopp og
insekter?
ƒ Økt utlufting?
ƒ Hvilken vei går luften?
ƒ Hvilken betydning kan dette ha?
11/12/2014 7
Husk på lokale forskjeller
ƒ Individuelle forskjeller opptrer
– dette må kartlegges i hvert
tilfelle.
…men det ble da ganske pent?
12.11.2014
16
11/12/2014 8
Aktiv/passiv fukthåndtering
ƒ Rask håndtering
ƒ Forebyggende tiltak
ƒ Bruk og vedlikehold
ƒ Sporadisk tilsyn – tilfeldig
håndtering
ƒ Forebyggende tiltak som ikke
korrigeres
ƒ Sporadisk vedlikehold
”Møllposebevaring”
ƒ Hva er lokale forutsetninger?
ƒ Hvilke minimumsløsninger må til?
ƒ Lufting
ƒ Fuktsikring
ƒ Oppfølging
ƒ Dokumentasjon?
11/12/2014 9
Eksempel på vern ved minimumsløsning
Men, uten oppfølging…
11/12/2014 10
Rosenkjuke – en ”rødlisteart”
Nedbrytning av treverket
11/12/2014 11
Istandsetting og bruk verner bygningen, men ikke
soppen - Hva er mest bevaringsverdig?
Kombinasjonen av gamle
konstruksjoner og nye
materialer kan være kritisk
11/12/2014 12
Hva er viktig ved energieffektivisering?
ƒ Tilleggsisolering
ƒ Det må ikke oppstå fuktproblem
ƒ Materialene må tåle å brukes og de må ikke føre til soppskader
ƒ Redusere luftlekkasjer
ƒ Men ikke gjennomluftingen
ƒ Endring i oppvarming
Hva skjer fysisk ved en isolering av en
bygning?
Huseier
ƒ Fordeler
ƒ Bryter kuldebro
ƒ Øker temperaturen på innvendig side av isolasjonen
ƒ Bedre varmekomfort
ƒ Forutsigbar situasjon under teoretiske forhold
Sopp
ƒ Ulemper
ƒ Uoversiktlig temperaturfall gjennom konstruksjonen
ƒ Uforutsigbar situasjon ved «normale» forhold
ƒ Fare for fuktproblemer
ƒ I konstruksjon
ƒ På ut-/underside av isolasjon
11/12/2014 13
RF er temperaturavhengig
Høy
Høy
Temperatur
Relativ
luftfuktighet
Lav
Lav
Temperaturfall i yttervegg
- Hvor kondenserer det?
Uisolert vegg
Utv. isolert
Innv. isolert
Temperatur
Ute
Inne
Ute
Inne
Ute
Inne
- Konsekvenser???
11/12/2014 14
WUFI – hjelp til å beregne fuktsituasjon
ƒ Wärme und Feuchte instationär
ƒ Beregningsprogram for fukt- og temperaturtransport i
bygningskonstruksjoner.
ƒ Tar hensyn til: vanndampdiffusjon, kapillærledning, slagregn,
varmestråling. Realistisk klimabelastning.
ƒ Tar i noen grad hensyn til materialegenskaper.
ƒ Begrensninger: Kan ikke beregne konsekvenser av
luftbevegelser, og har ikke alle materialer inne.
ƒ Avhengig av kyndig bruk og sammenligning med virkeligheten!
Innvendig isolert teglsteinsvegg uten puss
Kritisk fuktnivå!
11/12/2014 15
Hva er alternativet ? Utvendig isolering?
Kritisk fuktnivå!
Etterisolering av teglvegger
ƒ Ren murverkskonstruksjon – Lav fuktighet i
veggkonstruksjonen.
ƒ Innvendig isolering inntil 5 cm gir økt fuktbelastning i utforet
vegg, men ligger innenfor risikogrensen for soppskader.
ƒ 20 cm isolasjon – høyt fuktnivå og risiko for soppvekst.
ƒ Dampsperre kan forverre situasjonen.
11/12/2014 16
Etterisolering av tømmerhus
ƒ Lufttetting er viktig; luftlekkasjer gir kondens.
ƒ Innvendig:
ƒ Maks 5 cm isolasjon.
ƒ Heller dampbrems enn dampsperre.
ƒ Klemme/tape alle gjennomføringer, vinduer, avslutninger mot
himling og gulv…
ƒ Utvendig:
ƒ Isolasjonstykkelse mindre viktig.
ƒ Viktig å sørge for at den innerste vindsperra slutter tett mot
tømmeret oppe og nede.
ƒ Ytre vindsperre må klemmes inn mot selve tømmerveggen.
ƒ To gode alternativ til innvendig etterisolering:
ƒ Utvendig isolering
ƒ TEK §14-1
§ 14-1. Generelle krav om energi
(4) For tiltak der oppfyllelse av krav i dette kapittel ikke
er forenlig med bevaring av kulturminner og
antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de
passer.
11/12/2014 17
Isolering i perfekte konstruksjoner = OK?
Figurene er hentet fra Byggforsk-serien
Men hva skjer hvis det finnes lokale
råteskader?
Figurene er hentet fra Byggforsk-serien
11/12/2014 18
Underetasje/kjeller til bolig - fukt
ƒ Alltid litt fuktproblem
ƒ Opprinnelig med
kapillærbrytende sjikt i
murverket
ƒ Ikke beregnet til bolig
Innvendig isolerte kjellervegger før ca. 1995
ƒ Omfattende
muggsoppskader, særlig på
vindsperren.
11/12/2014 19
Ingen fare for
vekst av
muggsopp
Dampsperre
Ingen dampsperre
Små forskjeller i
konstruksjon – stor
innvirkning på fuktighet!
Stor fare for vekst
av muggsopp!
Endring i bygningsfysikken kan gi økt risiko
11/12/2014 20
Ny støp inntil gammel ringmur
Endring i bygningsfysikken har stor
betydning
11/12/2014 21
Materialegenskaper er viktige
Opprinnelig konstruksjon – uskadd etter 100 år
11/12/2014 22
Moderne materialer – skader etter 1 år
Etterisolering…
11/12/2014 23
Er ekte hussopp spesielt glad i isolasjon?
- Ja, særlig steinull
Isolasjon som akselererer soppvekst
ƒ Steinull brytes ned av ekte
hussopp.
ƒ Mikronæring frigjøres.
ƒ Ekte hussopp dobler sin
vednedbryting.
ƒ Glassull verken påvirkes eller
har innvirkning på ekte
hussopp.
Steinull
Glassull
11/12/2014 24
Og det gir resultat!
Hva skal en stakkar gjøre?
ƒ Undersøke konstruksjonen før man gjør tiltak
ƒ Husets historie: Kjente fuktproblemer? Vedlikehold?
ƒ Hvis du er i tvil: Avdekk!
ƒ Finn kjente svake punkter og undersøk dem godt. Kan gi
ryggdekning hvis det skulle skje noe i etterkant.
ƒ Finner du noe: Send inn en prøve!
ƒ Støp inn mot gamle trekonstruksjoner er sjelden en god idé.
ƒ Små, reversible tiltak er bedre enn store, irreversible tiltak.
ƒ Heller Tek §14-1 og ekstra raggsokker enn for mye eller feil
etterisolering!
ƒ Må man bedrive «risikosport»: Fuktlogging kan være en god
sikring mot overraskelser.
11/12/2014 25