Datablad - F-Tech

Transcription

Datablad - F-Tech
HEYLO Vortex aksialvifte
- bærbar kraftpakke.
Vortex
Status 11/2010
Les denne bruksanvisningen og ta godt vare på den!
!! Sikkerhetsanvisninger !!
Barn må holdes unna: Ikke la barn leke med maskinen eller i nærheten av maskinen.
Elektrisk tilkobling: Heylo/DriEaz luftvifte og ventilatorer er konstruert for drift med 230V/50Hz. Må
kun brukes med jordet støpsel! Benyttede stikkontakter må være jordet!
Beskytt strømkabelen mot skader: Maskinen må aldri brukes hvis strømkabelen er skadet. Hvis
strømkabelen er skadet, må den byttes ut med en kabel av samme type og dimensjon.
Forlengelseskabel: Bruk kun godkjente forlengelseskabler!
Må håndteres forsiktig: Maskinen må aldri falle eller kastes, ellers kan det oppstå skader på
komponenter eller kabling.
Arbeid på et fast underlag: Plasser maskinen på et fast, jevnt underlag.
Sikring under transport: Under transport i kjøretøy må maskinen sikres mot å skli.
Må holdes tørr: Maskinen må ikke drives i vanndammer eller stillestående vann. Må ikke oppbevares
eller drives utendørs. Hvis den elektriske kablingen eller deler av maskinen blir våte, må maskinen få
tørke godt før den tas i bruk igjen.
Hold lufteåpninger åpne: Luftinntaks- og -utslippsåpninger må ikke tildekkes eller blokkeres.
Ikke bruk turtallsregulator: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke turbotørkere
brukes med elektroniske turtallsregulatorer.
Reparasjoner på maskinen: Reparasjoner må kun utføres av servicepersonell fra Heylo. Informasjon
om godkjente serviceteknikere får du på telefon, faks eller e-post på ovennevnte nummer/adresser.
Bruke ventilatoren
Ventilatorene er konstruert slik at den blåser luft over fuktige overflater slik at de tørker raskt. De er
spesielt godt egnet for tørking av gulv, siden de genererer et flatt luftbilde. En kraftig luftstrøm øker
fordampingen, hjelper til å forebygge muggdannelse og reduserer faren for tilleggsskader pga.
fuktighet. Flytende luft forbedrer fordampingen siden den blåser bort grenselaget i den mettede luften
som står over våte overflater.
Sette opp maskinen
For å tørke en bygning må det settes opp minst én turbotørker per rom. Det må opprettes en tredobbel
luftutskifting. Påse at alle våte overflater blir truffet av luftstrømmen.
Kjøle og lufte
Overopphetede rom kan kjøles med den kraftige luftstrømmen i viften. Plasser maskinen på gulvet
eller et annet jevnt underlag og la luften strømme inn fra kjøligere områder eller utenfra.
2
Fuktighetskontroll
Hvis viften brukes til å øke fordampingen i en bygning, øker normalt sett også luftfuktigheten
umiddelbart. Når dette skjer, blir luftsirkulasjonen mindre effektiv og tørkingen tar lenger tid. Derfor er
det nødvendig at viften brukes sammen med egnede avfuktere. For å holde muggdannelsen under
kontroll må luftfuktigheten i rom holdes under 60 %. Hvis mulig bør luftfuktigheten i rom ligge under
45 %. HEYLO-avfuktere brukes til dette.
For å bedre tørkeeffekten må det området som skal tørkes, holdes adskilt fra resten av bygningen.
Still inn varmen eller klimaanlegget på 20-27 °C. Hvis avfuktere ikke er tilgjengelig, bør det brukes
avtrekksvifter på tak, kjøkken og baderom for å fjerne fuktigheten. Hvis uteluften er svært tørr, kan
vinduer eller dører åpnes litt.
Betjene maskinen
Generelt
Koble maskinen til en jordet stikkontakt. Slå på maskinen. Kontroller at maskinen fungerer som den
skal før den forlates uten oppsyn. Ikke flytt på eller bær viften mens den er i gang. Vær oppmerksom
på blåseretningen. Den er angitt med en pil på huset.
Vortex
På denne maskinen kan det kobles til slanger på både trykk- og sugesiden for å transportere varm
eller kald luft videre eller å suge den inn fra lengre unna. (maks slangelengde 38 m)
Reparasjon/vedlikehold
OBS: Trekk alltid ut støpslet før vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.
INSPEKSJON AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET: Kontroller regelmessig om strømkabelen er
skadet. Ta regelmessig av huset og kontroller den interne kablingen med tanke på blanke ledere, løse
fester og misfarging. Ta ut skadede kabler hvis nødvendig og reparer dem.
RENGJØR LUFTINNTAK: Lo eller annen smuss som har samlet seg i luftinntaket, må fjernes. Fjern lo
og støv fra viftehjulet, motor og sidedeksler ved hjelp av vakuum eller trykkluft.
RENGJØR HUSET: Rengjør huset med et mildt rengjøringsmiddel og vann. Gjenopprett opprinnelig
glans med vinylrengjøringsmiddel og -polish, f.eks. for bilplast.
KONTROLLER UTSIDEN: Kontroller utvendige komponenter og påse at de er riktig installert. Vær
oppmerksom på unormale lyder.
MOTOR OG KABLING MÅ VÆRE TØRRE: For ikke å skade elektriske komponenter må ikke
turbotørkeren rengjøres med vannslange eller høytrykksvasker. Hvis elektriske komponenter likevel
blir våte, må de tørkes omgående.
MOTORLAGER: Lagrene på alle maskinene som er nevnt her, er livstidssmurt. Må ikke settes inn
med olje.
3
Tekniske data
Modell
VORTEX
Luftytelse maks.
3600 m³/t
Press
550 Pa
Tilkobling
230V / 50Hz
Sikring
2,2 A
Kapslingsgrad (motor/hus)
IP 44
Vippestativ
-
Posisjoner
1
Høyde x bredde x lengde
49 x 48 x 40 cm
Vekt
15 kg
Motorytelse
Slangetilkobling
0,49 kW
Suge- og trykkside DN 305 mm
Lydtrykknivå på 3 m avstand
83 dB (A)
OBS: Tekniske data kan endres uten forvarsel som følge av videreutvikling. Noen verdier er omtrentlige verdier
Feilsøking
ADVARSEL: Alt vedlikeholdsarbeid som beskrives nedenfor, må utføres når strømmen er frakoblet,
dvs. støpslet er trukket ut.
PROBLEM
ÅRSAK
Utf.
LØSNING
Motoren går ikke
Ingen strøm til maskinen
Bryter ikke slått på
Viftehjul blokkert
Luftinntaks- eller -utslippsåpning
blokkert
B
Bryter brukket
AST
Slå på maskinen, kontroller sikring.
Slå på bryteren
Fjern årsaken til blokkeringen
Slå av maskinen, la den kjøle seg ned, fjern
deretter blokkeringen
Bestill reservebryter fra forhandleren eller fra
HEYLO.
Kontroller kabling og trekk til etter behov.
Løs kabling
AST
Motoren går, men hjulet
roterer uregelmessig eller
slår borti
B
B
B
Et kraftig støt har bøyd AST
motoropphenget slik at hjulet
kommer i klem.
Et kraftig støt har forskjøvet AST
motoren ut fra opphenget slik at
hjulet kommer i klem.
Maskinen vibrerer svært
mye
Smussansamling på hjulet
Ubalanse i viftehjulet
Viftehjul deformert
Motoraksel deformert
Monter motoren ut av huset, skift eller reparer det
bøyde motoropphenget.
Monter motoren ut av huset, sett deretter motoren
riktig inn i opphenget.
B
Rengjør viftehjulet
AST
AST
AST
Avbalanser eller skift viftehjulet
Skift viftehjulet
Skift motoren
Kolonne 3: B – Bruker, AST - Autorisert servicetekniker
For reservedeler og service kontakter du din forhandler på stedet
F-Tech AS
Alvøveien 132
5179 Godvik
Norway
Tlf: +47 41 49 27 00
[email protected]
4